پایداری خاموش: بازتاب رفتار سیاسی فرودستان در ادبیات عامه (عصر پیشامشروطه) پایداری خاموش: بازتاب رفتار سیاسی فرودستان در ادبیات عامه (عصر پیشامشروطه)

توضیحات

رفتار سیاسی فرودستان از حوزه های کمتر کاویده شده در پژوهش های تاریخی ایران است. تمرکز ما در این پژوهش بر عصر پیشامشروطه، ناشی از تحول روابط حکومت و مردم پس از مشروطیت است که افزایش و تنوع گروه های میانجی همچون مطبوعهات، احزات و پارلمان تنها یکی از جلوه های آن است و بررسی رفتار سیاسی عامه در آن دوره تحقیقی جداگانه میطلبد

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797700","title":"پایداری خاموش: بازتاب رفتار سیاسی فرودستان در ادبیات عامه (عصر پیشامشروطه)","price":"۳۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/663e4916949620ad/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/663e4916949620ad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/663e4916949620ad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/663e4916949620ad/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/663e4916949620ad/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/663e4916949620ad/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/663e4916949620ad/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/663e4916949620ad/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/663e4916949620ad/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/663e4916949620ad/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642174621","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["رفتار سیاسی فرودستان از حوزه های کمتر کاویده شده در پژوهش های تاریخی ایران است. تمرکز ما در این پژوهش بر عصر پیشامشروطه، ناشی از تحول روابط حکومت و مردم پس از مشروطیت است که افزایش و تنوع گروه های میانجی همچون مطبوعهات، احزات و پارلمان تنها یکی از جلوه های آن است و بررسی رفتار سیاسی عامه در آن دوره تحقیقی جداگانه میطلبد"],"pages_count":"144","keywords":null,"token":"663e4916949620ad","created_at":"2021-09-06 14:35:51","updated_at":"2021-09-06 14:57:37","publisher_id":"177","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-06 14:37:49","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه علامه طباطبایی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920481","title":"دکتر مهدی میرکیایی","firstname":"دکتر مهدی","lastname":"میرکیایی","token":"aa41fcaf2d60159c","created_at":"2021-09-06 14:45:59","updated_at":"2021-09-06 14:45:59","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920481","title":"دکتر مهدی میرکیایی","firstname":"دکتر مهدی","lastname":"میرکیایی","token":"aa41fcaf2d60159c","created_at":"2021-09-06 14:45:59","updated_at":"2021-09-06 14:45:59","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786353","file":"6135e8000c1b81.93459897.pdf","book_id":"3797700","toc":null,"created_at":"2021-09-06 14:35:52","updated_at":"2021-09-06 14:57:37","process_started_at":"2021-09-06 14:35:52","process_done_at":"2021-09-06 14:35:58","process_failed_at":null,"pages_count":"150","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"717f6e73f0f02faaab033ccf4fa31938fed044808b91793860799d7bef71ff56c7f641e8551dfcf6c096bd7bdccf315c0b91773945bc4cd647409a208632fef7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۰"},"publisher":{"id":177,"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","manager":"آقای خسرویان","shaba":"12345678912345678912345678","bank_name":"ملی","description":"اکانت آزمایشی","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"1e102f813f5d9b3b","slug":"atu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه علامه طباطبایی","email":"Press@atu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"47cf522e5b42871c","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"e4ubwy","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2020-05-11 14:14:42","updated_at":"2020-05-11 14:14:42","bazaar_credit":0,"description":"Press@atu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"283","title":" تاریخ ایران براساس روایات ملی ","token":"4e1f28eb28b5b346","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2021-12-12 03:04:18","study_fields":[{"id":"64","title":"تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان","degree_id":"10","token":"79a1152e070f6421","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 02:49:20","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"511","title":" فلسفه تاریخ ","token":"defcb6a7017d7db9","type":"","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2021-12-23 02:49:20","study_fields":[{"id":"64","title":"تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان","degree_id":"10","token":"79a1152e070f6421","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 02:49:20","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"5011","title":"ایران در عهد قاجاریه با تکیه بر مناسبات خارجی و نهضت مشروطیت","token":"2a70137b99735734","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:24:51","updated_at":"2017-10-07 11:24:51","study_fields":[{"id":"1609","title":"تاریخ ایران اسلامی","degree_id":"10","token":"3b1b06aefef275e7","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2021-09-10 06:38:25","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11620","title":"تاریخ انقلاب مشروطیت و تحولات آن تا انقراض قاجاریه","token":"c3a9e49797fb7de2","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:27:17","updated_at":"2017-10-07 11:27:17","study_fields":[{"id":"1945","title":"تاریخ","degree_id":"7","token":"8d0ea76841a087ae","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:23:11","updated_at":"2021-04-18 12:07:37","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11731","title":"تاریخ تحولات ایران از انقراض قاجاریه تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲","token":"1ef10a4471b94fbe","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:27:20","updated_at":"2017-10-07 11:27:20","study_fields":[{"id":"1945","title":"تاریخ","degree_id":"7","token":"8d0ea76841a087ae","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:23:11","updated_at":"2021-04-18 12:07:37","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11734","title":"تاریخ تحولات ایران از آغاز دوره قاجار تا انقلاب مشروطیت","token":"d09014f4f765eb1c","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:27:20","updated_at":"2017-10-07 11:27:20","study_fields":[{"id":"1945","title":"تاریخ","degree_id":"7","token":"8d0ea76841a087ae","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:23:11","updated_at":"2021-04-18 12:07:37","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11794","title":"تاریخ تحولات سیاسی خلیج فارس از صفویه تا پایان قاجاریه","token":"25c1f6e525a09935","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:27:21","updated_at":"2017-10-07 11:27:21","study_fields":[{"id":"1957","title":"تاریخ گرایش مطالعات خلیج فارس","degree_id":"10","token":"776e2fa5fc40ca51","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:23:11","updated_at":"2019-10-09 15:42:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"پایداری-خاموش-بازتاب-رفتار-سیاسی-فرودستان-در-ادبیات-عامه-عصر-پیشامشروطه","urlify":"پایداری-خاموش-بازتاب-رفتار-سیاسی-فرودستان-در-ادبیات-عامه-عصر-پیشامشروطه","pages_count_fa":"۱۴۴","authorTitle":"دکتر مهدی میرکیایی","tocStr":"","url":"/preview/663e4916949620ad/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":150,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"663e4916949620ad","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/AWPdAUOlgcOInPqz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/FLdLmCuBcimvDiEO.jpg","blurred":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/wNbvlnmqYTLWTJOU.jpg"},"info":{"width":419,"height":632,"margin":[0.0011044879261235348,0.0003244071433061286,0.9989399980986602,0.9994882030189038]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560859203338623,"y":0.21202531456947327},{"x":0.5489259958267212,"y":0.3212025463581085},{"x":0.43914079666137695,"y":0.3164556920528412},{"x":0.4510739743709564,"y":0.20727847516536713}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","str":"DONIC","boundary":[0.560859203338623,0.21202531456947327,0.43914079666137695,0.3164556920528412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560859203338623,"y":0.21202531456947327},{"x":0.5489259958267212,"y":0.3212025463581085},{"x":0.43914079666137695,"y":0.3164556920528412},{"x":0.4510739743709564,"y":0.20727847516536713}]},"confidence":0.41999998688697815,"boundary":[0.555859203338623,0.20502531456947326,0.44414079666137696,0.3234556920528412],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677804410457611,"y":0.21360759437084198},{"x":0.4677804410457611,"y":0.22310127317905426},{"x":0.4176611006259918,"y":0.22310127317905426},{"x":0.4176611006259918,"y":0.21360759437084198}]},"confidence":0.09000000357627869,"str":"%","boundary":[0.4677804410457611,0.21360759437084198,0.4176611006259918,0.22310127317905426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677804410457611,"y":0.21360759437084198},{"x":0.4677804410457611,"y":0.22310127317905426},{"x":0.4176611006259918,"y":0.22310127317905426},{"x":0.4176611006259918,"y":0.21360759437084198}]},"confidence":0.09000000357627869,"dir":"ltr","boundary":[0.4627804410457611,0.20660759437084197,0.4226611006259918,0.23010127317905427],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/xMEpGbJztiMxpEnU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/RuOAtPxaVIHKRJks.jpg","blurred":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/cBVLaIKmwBvOOOsO.jpg"},"info":{"width":419,"height":632,"margin":[0.0002956522208125039,0.0007199767635592932,0.998438747788386,0.9985718835086763]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38424819707870483,"y":0.6155063509941101},{"x":0.40811455249786377,"y":0.6139240264892578},{"x":0.40811455249786377,"y":0.6234177350997925},{"x":0.38424819707870483,"y":0.6234177350997925}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.38424819707870483,0.6155063509941101,0.40811455249786377,0.6234177350997925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38424819707870483,"y":0.6155063509941101},{"x":0.40811455249786377,"y":0.6139240264892578},{"x":0.40811455249786377,"y":0.6234177350997925},{"x":0.38424819707870483,"y":0.6234177350997925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.37924819707870483,0.6085063509941101,0.4131145524978638,0.6304177350997925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36992838978767395,"y":0.6170886158943176},{"x":0.3770883083343506,"y":0.6170886158943176},{"x":0.3770883083343506,"y":0.621835470199585},{"x":0.36992838978767395,"y":0.621835470199585}]},"confidence":0.23999999463558197,"str":"-","boundary":[0.36992838978767395,0.6170886158943176,0.3770883083343506,0.621835470199585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36992838978767395,"y":0.6170886158943176},{"x":0.3770883083343506,"y":0.6170886158943176},{"x":0.3770883083343506,"y":0.621835470199585},{"x":0.36992838978767395,"y":0.621835470199585}]},"confidence":0.23999999463558197,"dir":"ltr","boundary":[0.36492838978767395,0.6100886158943176,0.3820883083343506,0.628835470199585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33412888646125793,"y":0.6155063509941101},{"x":0.3627685010433197,"y":0.6139240264892578},{"x":0.3627685010433197,"y":0.6234177350997925},{"x":0.33412888646125793,"y":0.6234177350997925}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".۱۴۴","boundary":[0.33412888646125793,0.6155063509941101,0.3627685010433197,0.6234177350997925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33412888646125793,"y":0.6155063509941101},{"x":0.3627685010433197,"y":0.6139240264892578},{"x":0.3627685010433197,"y":0.6234177350997925},{"x":0.33412888646125793,"y":0.6234177350997925}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.32912888646125793,0.6085063509941101,0.3677685010433197,0.6304177350997925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131264925003052,"y":0.46202531456947327},{"x":0.5632458329200745,"y":0.46202531456947327},{"x":0.5632458329200745,"y":0.4762658178806305},{"x":0.5131264925003052,"y":0.4762658178806305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.5131264925003052,0.46202531456947327,0.5632458329200745,0.4762658178806305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.46202531456947327},{"x":0.5131264925003052,"y":0.46202531456947327},{"x":0.5131264925003052,"y":0.4762658178806305},{"x":0.5083532333374023,"y":0.4762658178806305}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5083532333374023,0.46202531456947327,0.5131264925003052,0.4762658178806305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47494032979011536,"y":0.46202531456947327},{"x":0.5035799741744995,"y":0.46202531456947327},{"x":0.5035799741744995,"y":0.4762658178806305},{"x":0.47494032979011536,"y":0.4762658178806305}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"امیر","boundary":[0.47494032979011536,0.46202531456947327,0.5035799741744995,0.4762658178806305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4463007152080536,"y":0.46202531456947327},{"x":0.4701670706272125,"y":0.46202531456947327},{"x":0.4701670706272125,"y":0.4762658178806305},{"x":0.4463007152080536,"y":0.4762658178806305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیایی","boundary":[0.4463007152080536,0.46202531456947327,0.4701670706272125,0.4762658178806305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4343675374984741,"y":0.46202531456947327},{"x":0.43914079666137695,"y":0.46202531456947327},{"x":0.43914079666137695,"y":0.4762658178806305},{"x":0.4343675374984741,"y":0.4762658178806305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4343675374984741,0.46202531456947327,0.43914079666137695,0.4762658178806305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3961813747882843,"y":0.46202531456947327},{"x":0.4295942783355713,"y":0.46202531456947327},{"x":0.4295942783355713,"y":0.4762658178806305},{"x":0.3961813747882843,"y":0.4762658178806305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.3961813747882843,0.46202531456947327,0.4295942783355713,0.4762658178806305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38902148604393005,"y":0.46202531456947327},{"x":0.3937947452068329,"y":0.46202531456947327},{"x":0.3937947452068329,"y":0.4762658178806305},{"x":0.38902148604393005,"y":0.4762658178806305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38902148604393005,0.46202531456947327,0.3937947452068329,0.4762658178806305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35083532333374023,"y":0.46202531456947327},{"x":0.3818615674972534,"y":0.46202531456947327},{"x":0.3818615674972534,"y":0.4762658178806305},{"x":0.35083532333374023,"y":0.4762658178806305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۲","boundary":[0.35083532333374023,0.46202531456947327,0.3818615674972534,0.4762658178806305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33651551604270935,"y":0.46202531456947327},{"x":0.3436754047870636,"y":0.46202531456947327},{"x":0.3436754047870636,"y":0.4762658178806305},{"x":0.33651551604270935,"y":0.4762658178806305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.33651551604270935,0.46202531456947327,0.3436754047870636,0.4762658178806305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966587066650391,"y":0.4794303774833679},{"x":0.6276849508285522,"y":0.4794303774833679},{"x":0.6276849508285522,"y":0.4968354403972626},{"x":0.5966587066650391,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5966587066650391,0.4794303774833679,0.6276849508285522,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584725558757782,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5894988179206848,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5894988179206848,"y":0.4968354403972626},{"x":0.584725558757782,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.584725558757782,0.4794303774833679,0.5894988179206848,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632458329200745,"y":0.4794303774833679},{"x":0.577565610408783,"y":0.4794303774833679},{"x":0.577565610408783,"y":0.4968354403972626},{"x":0.5632458329200745,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5632458329200745,0.4794303774833679,0.577565610408783,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5346062183380127,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5560859441757202,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5560859441757202,"y":0.4968354403972626},{"x":0.5346062183380127,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.5346062183380127,0.4794303774833679,0.5560859441757202,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131264925003052,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5274463295936584,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5274463295936584,"y":0.4968354403972626},{"x":0.5131264925003052,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.5131264925003052,0.4794303774833679,0.5274463295936584,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5107398629188538,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5107398629188538,"y":0.4968354403972626},{"x":0.4988066852092743,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4988066852092743,0.4794303774833679,0.5107398629188538,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4510739743709564,"y":0.4794303774833679},{"x":0.48926013708114624,"y":0.4794303774833679},{"x":0.48926013708114624,"y":0.4968354403972626},{"x":0.4510739743709564,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.4510739743709564,0.4794303774833679,0.48926013708114624,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4152744710445404,"y":0.4794303774833679},{"x":0.4463007152080536,"y":0.4794303774833679},{"x":0.4463007152080536,"y":0.4968354403972626},{"x":0.4152744710445404,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خاموش","boundary":[0.4152744710445404,0.4794303774833679,0.4463007152080536,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4009546637535095,"y":0.4794303774833679},{"x":0.40572792291641235,"y":0.4794303774833679},{"x":0.40572792291641235,"y":0.4968354403972626},{"x":0.4009546637535095,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4009546637535095,0.4794303774833679,0.40572792291641235,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3651551306247711,"y":0.4794303774833679},{"x":0.3985680043697357,"y":0.4794303774833679},{"x":0.3985680043697357,"y":0.4968354403972626},{"x":0.3651551306247711,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازتاب","boundary":[0.3651551306247711,0.4794303774833679,0.3985680043697357,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33890214562416077,"y":0.4794303774833679},{"x":0.3627685010433197,"y":0.4794303774833679},{"x":0.3627685010433197,"y":0.4968354403972626},{"x":0.33890214562416077,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.33890214562416077,0.4794303774833679,0.3627685010433197,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29832935333251953,"y":0.4794303774833679},{"x":0.33651551604270935,"y":0.4794303774833679},{"x":0.33651551604270935,"y":0.4968354403972626},{"x":0.29832935333251953,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.29832935333251953,0.4794303774833679,0.33651551604270935,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.241050124168396,"y":0.4794303774833679},{"x":0.2935560941696167,"y":0.4794303774833679},{"x":0.2935560941696167,"y":0.4968354403972626},{"x":0.241050124168396,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرودستان","boundary":[0.241050124168396,0.4794303774833679,0.2935560941696167,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2267303168773651,"y":0.4794303774833679},{"x":0.2386634796857834,"y":0.4794303774833679},{"x":0.2386634796857834,"y":0.4968354403972626},{"x":0.2267303168773651,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2267303168773651,0.4794303774833679,0.2386634796857834,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19331742823123932,"y":0.4794303774833679},{"x":0.2243436723947525,"y":0.4794303774833679},{"x":0.2243436723947525,"y":0.4968354403972626},{"x":0.19331742823123932,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.19331742823123932,0.4794303774833679,0.2243436723947525,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16467779874801636,"y":0.4794303774833679},{"x":0.1885441541671753,"y":0.4794303774833679},{"x":0.1885441541671753,"y":0.4968354403972626},{"x":0.16467779874801636,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عامه","boundary":[0.16467779874801636,0.4794303774833679,0.1885441541671753,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1551312655210495,"y":0.4794303774833679},{"x":0.15990453958511353,"y":0.4794303774833679},{"x":0.15990453958511353,"y":0.4968354403972626},{"x":0.1551312655210495,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.1551312655210495,0.4794303774833679,0.15990453958511353,0.4968354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13126491010189056,"y":0.4794303774833679},{"x":0.1551312655210495,"y":0.4794303774833679},{"x":0.1551312655210495,"y":0.4968354403972626},{"x":0.13126491010189056,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.13126491010189056,0.4794303774833679,0.1551312655210495,0.4968354403972626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13126491010189056,"y":0.46202531456947327},{"x":0.6276849508285522,"y":0.46202531456947327},{"x":0.6276849508285522,"y":0.4968354403972626},{"x":0.13126491010189056,"y":0.4968354403972626}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12626491010189056,0.45502531456947326,0.6326849508285523,0.5038354403972626],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004773020744324,"y":0.5},{"x":0.48926013708114624,"y":0.5},{"x":0.48926013708114624,"y":0.5158227682113647},{"x":0.42004773020744324,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیشامشروطه","boundary":[0.42004773020744324,0.5,0.48926013708114624,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4105011820793152,"y":0.5},{"x":0.4176611006259918,"y":0.5},{"x":0.4176611006259918,"y":0.5142405033111572},{"x":0.4105011820793152,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4105011820793152,0.5,0.4176611006259918,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3770883083343506,"y":0.5},{"x":0.40572792291641235,"y":0.5},{"x":0.40572792291641235,"y":0.5142405033111572},{"x":0.3770883083343506,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مولف","boundary":[0.3770883083343506,0.5,0.40572792291641235,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3412887752056122,"y":0.5},{"x":0.37470167875289917,"y":0.5},{"x":0.37470167875289917,"y":0.5142405033111572},{"x":0.3412887752056122,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.3412887752056122,0.5,0.37470167875289917,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31980907917022705,"y":0.5},{"x":0.33651551604270935,"y":0.5},{"x":0.33651551604270935,"y":0.5142405033111572},{"x":0.31980907917022705,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"میر","boundary":[0.31980907917022705,0.5,0.33651551604270935,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28400954604148865,"y":0.5},{"x":0.31980907917022705,"y":0.5},{"x":0.31980907917022705,"y":0.5142405033111572},{"x":0.28400954604148865,"y":0.5142405033111572}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کیایی","boundary":[0.28400954604148865,0.5,0.31980907917022705,0.5142405033111572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393794775009155,"y":0.5189873576164246},{"x":0.5966587066650391,"y":0.5189873576164246},{"x":0.5966587066650391,"y":0.5332278609275818},{"x":0.5393794775009155,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.5393794775009155,0.5189873576164246,0.5966587066650391,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107398629188538,"y":0.5189873576164246},{"x":0.5322195887565613,"y":0.5189873576164246},{"x":0.5322195887565613,"y":0.5332278609275818},{"x":0.5107398629188538,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5107398629188538,0.5189873576164246,0.5322195887565613,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.5189873576164246},{"x":0.5107398629188538,"y":0.5189873576164246},{"x":0.5107398629188538,"y":0.5332278609275818},{"x":0.4988066852092743,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4988066852092743,0.5189873576164246,0.5107398629188538,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4606205224990845,"y":0.5189873576164246},{"x":0.48926013708114624,"y":0.5189873576164246},{"x":0.48926013708114624,"y":0.5332278609275818},{"x":0.4606205224990845,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.4606205224990845,0.5189873576164246,0.48926013708114624,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4534606337547302,"y":0.5189873576164246},{"x":0.45823389291763306,"y":0.5189873576164246},{"x":0.45823389291763306,"y":0.5332278609275818},{"x":0.4534606337547302,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4534606337547302,0.5189873576164246,0.45823389291763306,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40572792291641235,"y":0.5189873576164246},{"x":0.4463007152080536,"y":0.5189873576164246},{"x":0.4463007152080536,"y":0.5332278609275818},{"x":0.40572792291641235,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40572792291641235,0.5189873576164246,0.4463007152080536,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3651551306247711,"y":0.5189873576164246},{"x":0.3985680043697357,"y":0.5189873576164246},{"x":0.3985680043697357,"y":0.5332278609275818},{"x":0.3651551306247711,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3651551306247711,0.5189873576164246,0.3985680043697357,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126491606235504,"y":0.5189873576164246},{"x":0.3579952120780945,"y":0.5189873576164246},{"x":0.3579952120780945,"y":0.5332278609275818},{"x":0.3126491606235504,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3126491606235504,0.5189873576164246,0.3579952120780945,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30310261249542236,"y":0.5189873576164246},{"x":0.30548927187919617,"y":0.5189873576164246},{"x":0.30548927187919617,"y":0.5332278609275818},{"x":0.30310261249542236,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30310261249542236,0.5189873576164246,0.30548927187919617,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26491647958755493,"y":0.5189873576164246},{"x":0.2935560941696167,"y":0.5189873576164246},{"x":0.2935560941696167,"y":0.5332278609275818},{"x":0.26491647958755493,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.26491647958755493,0.5189873576164246,0.2935560941696167,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2601431906223297,"y":0.5189873576164246},{"x":0.26252982020378113,"y":0.5189873576164246},{"x":0.26252982020378113,"y":0.5332278609275818},{"x":0.2601431906223297,"y":0.5332278609275818}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2601431906223297,0.5189873576164246,0.26252982020378113,0.5332278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584725737571716,"y":0.5363923907279968},{"x":0.6181384325027466,"y":0.5363923907279968},{"x":0.6181384325027466,"y":0.5522152185440063},{"x":0.560859203338623,"y":0.5522152185440063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.5584725737571716,0.5363923907279968,0.6181384325027466,0.5522152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155131220817566,"y":0.5363923907279968},{"x":0.553699254989624,"y":0.5363923907279968},{"x":0.553699254989624,"y":0.5522152185440063},{"x":0.5155131220817566,"y":0.5522152185440063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.5155131220817566,0.5363923907279968,0.553699254989624,0.5522152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.5379746556282043},{"x":0.5107398629188538,"y":0.5379746556282043},{"x":0.5107398629188538,"y":0.5522152185440063},{"x":0.4988066852092743,"y":0.5522152185440063}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4988066852092743,0.5379746556282043,0.5107398629188538,0.5522152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4653937816619873,"y":0.5379746556282043},{"x":0.48926013708114624,"y":0.5379746556282043},{"x":0.48926013708114624,"y":0.5522152185440063},{"x":0.4653937816619873,"y":0.5522152185440063}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۴۴","boundary":[0.4653937816619873,0.5379746556282043,0.48926013708114624,0.5522152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4439140856266022,"y":0.5379746556282043},{"x":0.4630071520805359,"y":0.5379746556282043},{"x":0.4630071520805359,"y":0.5522152185440063},{"x":0.4439140856266022,"y":0.5522152185440063}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.4439140856266022,0.5379746556282043,0.4630071520805359,0.5522152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44152745604515076,"y":0.5379746556282043},{"x":0.4439140856266022,"y":0.5379746556282043},{"x":0.4439140856266022,"y":0.5537974834442139},{"x":0.44152745604515076,"y":0.5537974834442139}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44152745604515076,0.5379746556282043,0.4439140856266022,0.5537974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40334129333496094,"y":0.5379746556282043},{"x":0.4343675374984741,"y":0.5379746556282043},{"x":0.4343675374984741,"y":0.5522152185440063},{"x":0.40334129333496094,"y":0.5537974834442139}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رقعی","boundary":[0.40334129333496094,0.5379746556282043,0.4343675374984741,0.5522152185440063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2601431906223297,"y":0.5},{"x":0.6181384325027466,"y":0.4984177350997925},{"x":0.6181384325027466,"y":0.5522152185440063},{"x":0.2601431906223297,"y":0.5537974834442139}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2551431906223297,0.493,0.6231384325027466,0.5592152185440064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155131220817566,"y":0.5569620132446289},{"x":0.553699254989624,"y":0.5569620132446289},{"x":0.553699254989624,"y":0.5712025165557861},{"x":0.5155131220817566,"y":0.5712025165557861}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.5155131220817566,0.5569620132446289,0.553699254989624,0.5712025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.5569620132446289},{"x":0.5131264925003052,"y":0.5569620132446289},{"x":0.5131264925003052,"y":0.5712025165557861},{"x":0.5083532333374023,"y":0.5712025165557861}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5083532333374023,0.5569620132446289,0.5131264925003052,0.5712025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.5569620132446289},{"x":0.4988066852092743,"y":0.5569620132446289},{"x":0.4988066852092743,"y":0.5712025165557861},{"x":0.4988066852092743,"y":0.5712025165557861}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4988066852092743,0.5569620132446289,0.4988066852092743,0.5712025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44152745604515076,"y":0.5569620132446289},{"x":0.48926013708114624,"y":0.5569620132446289},{"x":0.48926013708114624,"y":0.5712025165557861},{"x":0.44152745604515076,"y":0.5712025165557861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.44152745604515076,0.5569620132446289,0.48926013708114624,0.5712025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937947452068329,"y":0.5569620132446289},{"x":0.4343675374984741,"y":0.5569620132446289},{"x":0.4343675374984741,"y":0.5712025165557861},{"x":0.3937947452068329,"y":0.5712025165557861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3937947452068329,0.5569620132446289,0.4343675374984741,0.5712025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35322195291519165,"y":0.5553797483444214},{"x":0.38663485646247864,"y":0.5553797483444214},{"x":0.38663485646247864,"y":0.5696202516555786},{"x":0.35322195291519165,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.35322195291519165,0.5553797483444214,0.38663485646247864,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30071598291397095,"y":0.5553797483444214},{"x":0.3460620641708374,"y":0.5553797483444214},{"x":0.3460620641708374,"y":0.5712025165557861},{"x":0.30071598291397095,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.30071598291397095,0.5553797483444214,0.3460620641708374,0.5712025165557861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911694645881653,"y":0.5553797483444214},{"x":0.2959427237510681,"y":0.5553797483444214},{"x":0.2959427237510681,"y":0.5696202516555786},{"x":0.2911694645881653,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2911694645881653,0.5553797483444214,0.2959427237510681,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2601431906223297,"y":0.5553797483444214},{"x":0.28400954604148865,"y":0.5553797483444214},{"x":0.28400954604148865,"y":0.5696202516555786},{"x":0.2601431906223297,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵۹۳","boundary":[0.2601431906223297,0.5553797483444214,0.28400954604148865,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2553699314594269,"y":0.5553797483444214},{"x":0.2577565610408783,"y":0.5553797483444214},{"x":0.2577565610408783,"y":0.5696202516555786},{"x":0.2553699314594269,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2553699314594269,0.5553797483444214,0.2577565610408783,0.5696202516555786]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2553699314594269,"y":0.5553797483444214},{"x":0.553699254989624,"y":0.5569620132446289},{"x":0.553699254989624,"y":0.5712025165557861},{"x":0.2553699314594269,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2503699314594269,0.5483797483444214,0.558699254989624,0.5782025165557861],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517899751663208,"y":0.574367105960846},{"x":0.5441527366638184,"y":0.574367105960846},{"x":0.5441527366638184,"y":0.5886076092720032},{"x":0.517899751663208,"y":0.5886076092720032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.517899751663208,0.574367105960846,0.5441527366638184,0.5886076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.5759493708610535},{"x":0.5107398629188538,"y":0.5759493708610535},{"x":0.5107398629188538,"y":0.5886076092720032},{"x":0.4988066852092743,"y":0.5886076092720032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4988066852092743,0.5759493708610535,0.5107398629188538,0.5886076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436754047870636,"y":0.5759493708610535},{"x":0.4868735074996948,"y":0.574367105960846},{"x":0.4868735074996948,"y":0.5886076092720032},{"x":0.3436754047870636,"y":0.5886076092720032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱-۴۶۲-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.3436754047870636,0.5759493708610535,0.4868735074996948,0.5886076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33890214562416077,"y":0.5759493708610535},{"x":0.3412887752056122,"y":0.5759493708610535},{"x":0.3412887752056122,"y":0.5886076092720032},{"x":0.33890214562416077,"y":0.5886076092720032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.33890214562416077,0.5759493708610535,0.3412887752056122,0.5886076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911694645881653,"y":0.5759493708610535},{"x":0.33412888646125793,"y":0.5759493708610535},{"x":0.33412888646125793,"y":0.5886076092720032},{"x":0.2911694645881653,"y":0.5886076092720032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۵۰۰۰","boundary":[0.2911694645881653,0.5759493708610535,0.33412888646125793,0.5886076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577565610408783,"y":0.5759493708610535},{"x":0.28400954604148865,"y":0.5759493708610535},{"x":0.28400954604148865,"y":0.5886076092720032},{"x":0.2577565610408783,"y":0.5886076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.2577565610408783,0.5759493708610535,0.28400954604148865,0.5886076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062052249908447,"y":0.594936728477478},{"x":0.6491646766662598,"y":0.594936728477478},{"x":0.6491646766662598,"y":0.6107594966888428},{"x":0.6062052249908447,"y":0.6107594966888428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6062052249908447,0.594936728477478,0.6491646766662598,0.6107594966888428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560859441757202,"y":0.594936728477478},{"x":0.5990453362464905,"y":0.594936728477478},{"x":0.5990453362464905,"y":0.6107594966888428},{"x":0.5560859441757202,"y":0.6107594966888428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5560859441757202,0.594936728477478,0.5990453362464905,0.6107594966888428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155131220817566,"y":0.594936728477478},{"x":0.5489259958267212,"y":0.594936728477478},{"x":0.5489259958267212,"y":0.6107594966888428},{"x":0.5155131220817566,"y":0.6107594966888428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.5155131220817566,0.594936728477478,0.5489259958267212,0.6107594966888428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.594936728477478},{"x":0.5107398629188538,"y":0.594936728477478},{"x":0.5107398629188538,"y":0.6107594966888428},{"x":0.4988066852092743,"y":0.6107594966888428}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4988066852092743,0.594936728477478,0.5107398629188538,0.6107594966888428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47255370020866394,"y":0.594936728477478},{"x":0.48926013708114624,"y":0.594936728477478},{"x":0.48926013708114624,"y":0.6107594966888428},{"x":0.47255370020866394,"y":0.6107594966888428}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.47255370020866394,0.594936728477478,0.48926013708114624,0.6107594966888428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577565610408783,"y":0.5759493708610535},{"x":0.6491646766662598,"y":0.574367105960846},{"x":0.6491646766662598,"y":0.6107594966888428},{"x":0.2577565610408783,"y":0.6107594966888428}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2527565610408783,0.5689493708610535,0.6541646766662598,0.6177594966888428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131264925003052,"y":0.6123417615890503},{"x":0.5584725737571716,"y":0.6123417615890503},{"x":0.5584725737571716,"y":0.6265822649002075},{"x":0.5131264925003052,"y":0.6265822649002075}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.5131264925003052,0.6123417615890503,0.5584725737571716,0.6265822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.6139240264892578},{"x":0.5107398629188538,"y":0.6123417615890503},{"x":0.5107398629188538,"y":0.6265822649002075},{"x":0.4988066852092743,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4988066852092743,0.6139240264892578,0.5107398629188538,0.6265822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4463007152080536,"y":0.6139240264892578},{"x":0.4868735074996948,"y":0.6123417615890503},{"x":0.4868735074996948,"y":0.628164529800415},{"x":0.448687344789505,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.4463007152080536,0.6139240264892578,0.4868735074996948,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44152745604515076,"y":0.6139240264892578},{"x":0.448687344789505,"y":0.6139240264892578},{"x":0.448687344789505,"y":0.628164529800415},{"x":0.4439140856266022,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.44152745604515076,0.6139240264892578,0.448687344789505,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4295942783355713,"y":0.6139240264892578},{"x":0.4343675374984741,"y":0.6139240264892578},{"x":0.4343675374984741,"y":0.628164529800415},{"x":0.4295942783355713,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.4295942783355713,0.6139240264892578,0.4343675374984741,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.412887841463089,"y":0.6139240264892578},{"x":0.4176611006259918,"y":0.6139240264892578},{"x":0.42004773020744324,"y":0.628164529800415},{"x":0.412887841463089,"y":0.628164529800415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.412887841463089,0.6139240264892578,0.42004773020744324,0.628164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441527366638184,"y":0.6329113841056824},{"x":0.577565610408783,"y":0.6329113841056824},{"x":0.577565610408783,"y":0.6471518874168396},{"x":0.5441527366638184,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5441527366638184,0.6329113841056824,0.577565610408783,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131264925003052,"y":0.6329113841056824},{"x":0.5369928479194641,"y":0.6329113841056824},{"x":0.5369928479194641,"y":0.6471518874168396},{"x":0.5131264925003052,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5131264925003052,0.6329113841056824,0.5369928479194641,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.6329113841056824},{"x":0.5107398629188538,"y":0.6329113841056824},{"x":0.5107398629188538,"y":0.6471518874168396},{"x":0.4988066852092743,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4988066852092743,0.6329113841056824,0.5107398629188538,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45584726333618164,"y":0.6329113841056824},{"x":0.48926013708114624,"y":0.6329113841056824},{"x":0.48926013708114624,"y":0.6471518874168396},{"x":0.45584726333618164,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازتاب","boundary":[0.45584726333618164,0.6329113841056824,0.48926013708114624,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4272076487541199,"y":0.6329113841056824},{"x":0.4534606337547302,"y":0.6329113841056824},{"x":0.4534606337547302,"y":0.6471518874168396},{"x":0.4272076487541199,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.4272076487541199,0.6329113841056824,0.4534606337547302,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38663485646247864,"y":0.6329113841056824},{"x":0.42482098937034607,"y":0.6329113841056824},{"x":0.42482098937034607,"y":0.6471518874168396},{"x":0.38663485646247864,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.38663485646247864,0.6329113841056824,0.42482098937034607,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3293555974960327,"y":0.6329113841056824},{"x":0.379474937915802,"y":0.6329113841056824},{"x":0.379474937915802,"y":0.6471518874168396},{"x":0.3293555974960327,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرودستان","boundary":[0.3293555974960327,0.6329113841056824,0.379474937915802,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126491606235504,"y":0.6329113841056824},{"x":0.3245823383331299,"y":0.6329113841056824},{"x":0.3245823383331299,"y":0.6471518874168396},{"x":0.3126491606235504,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3126491606235504,0.6329113841056824,0.3245823383331299,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.276849627494812,"y":0.6329113841056824},{"x":0.310262531042099,"y":0.6329113841056824},{"x":0.310262531042099,"y":0.6471518874168396},{"x":0.276849627494812,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.276849627494812,0.6329113841056824,0.310262531042099,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24821002781391144,"y":0.6329113841056824},{"x":0.2720763683319092,"y":0.6329113841056824},{"x":0.2720763683319092,"y":0.6471518874168396},{"x":0.24821002781391144,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عامه","boundary":[0.24821002781391144,0.6329113841056824,0.2720763683319092,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386634796857834,"y":0.6329113841056824},{"x":0.2434367537498474,"y":0.6329113841056824},{"x":0.2434367537498474,"y":0.6471518874168396},{"x":0.2386634796857834,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2386634796857834,0.6329113841056824,0.2434367537498474,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21241049468517303,"y":0.6329113841056824},{"x":0.23627685010433197,"y":0.6329113841056824},{"x":0.23627685010433197,"y":0.6471518874168396},{"x":0.21241049468517303,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.21241049468517303,0.6329113841056824,0.23627685010433197,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.138424813747406,"y":0.6329113841056824},{"x":0.2076372355222702,"y":0.6329113841056824},{"x":0.2076372355222702,"y":0.6471518874168396},{"x":0.138424813747406,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیشامشروطه","boundary":[0.138424813747406,0.6329113841056824,0.2076372355222702,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13365155458450317,"y":0.6329113841056824},{"x":0.138424813747406,"y":0.6329113841056824},{"x":0.138424813747406,"y":0.6471518874168396},{"x":0.13365155458450317,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.13365155458450317,0.6329113841056824,0.138424813747406,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13126491010189056,"y":0.6329113841056824},{"x":0.1360381841659546,"y":0.6329113841056824},{"x":0.1360381841659546,"y":0.6471518874168396},{"x":0.13126491010189056,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13126491010189056,0.6329113841056824,0.1360381841659546,0.6471518874168396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12887828052043915,"y":0.6186708807945251},{"x":0.577565610408783,"y":0.6107594966888428},{"x":0.577565610408783,"y":0.6471518874168396},{"x":0.13126491010189056,"y":0.655063271522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12387828052043914,0.6116708807945251,0.582565610408783,0.6541518874168396],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131264925003052,"y":0.6518987417221069},{"x":0.553699254989624,"y":0.6518987417221069},{"x":0.553699254989624,"y":0.6677215099334717},{"x":0.5131264925003052,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5131264925003052,0.6518987417221069,0.553699254989624,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.6518987417221069},{"x":0.5107398629188538,"y":0.6518987417221069},{"x":0.5107398629188538,"y":0.6677215099334717},{"x":0.4988066852092743,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4988066852092743,0.6518987417221069,0.5107398629188538,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45584726333618164,"y":0.6518987417221069},{"x":0.48926013708114624,"y":0.6518987417221069},{"x":0.48926013708114624,"y":0.6677215099334717},{"x":0.45584726333618164,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.45584726333618164,0.6518987417221069,0.48926013708114624,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.412887841463089,"y":0.6518987417221069},{"x":0.448687344789505,"y":0.6518987417221069},{"x":0.448687344789505,"y":0.6677215099334717},{"x":0.412887841463089,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.412887841463089,0.6518987417221069,0.448687344789505,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39140811562538147,"y":0.6518987417221069},{"x":0.3961813747882843,"y":0.6518987417221069},{"x":0.3961813747882843,"y":0.6677215099334717},{"x":0.39140811562538147,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.39140811562538147,0.6518987417221069,0.3961813747882843,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3603818714618683,"y":0.6518987417221069},{"x":0.3818615674972534,"y":0.6518987417221069},{"x":0.3818615674972534,"y":0.6677215099334717},{"x":0.3603818714618683,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.3603818714618683,0.6518987417221069,0.3818615674972534,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33890214562416077,"y":0.6518987417221069},{"x":0.35322195291519165,"y":0.6518987417221069},{"x":0.35322195291519165,"y":0.6677215099334717},{"x":0.33890214562416077,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.33890214562416077,0.6518987417221069,0.35322195291519165,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3269689679145813,"y":0.6518987417221069},{"x":0.33651551604270935,"y":0.6518987417221069},{"x":0.33651551604270935,"y":0.6677215099334717},{"x":0.3269689679145813,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.3269689679145813,0.6518987417221069,0.33651551604270935,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245823383331299,"y":0.6518987417221069},{"x":0.3245823383331299,"y":0.6518987417221069},{"x":0.3245823383331299,"y":0.6677215099334717},{"x":0.3245823383331299,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3245823383331299,0.6518987417221069,0.3245823383331299,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29832935333251953,"y":0.6518987417221069},{"x":0.31503579020500183,"y":0.6518987417221069},{"x":0.31503579020500183,"y":0.6677215099334717},{"x":0.29832935333251953,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"---","boundary":[0.29832935333251953,0.6518987417221069,0.31503579020500183,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26730310916900635,"y":0.6518987417221069},{"x":0.2935560941696167,"y":0.6518987417221069},{"x":0.2935560941696167,"y":0.6677215099334717},{"x":0.26730310916900635,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.26730310916900635,0.6518987417221069,0.2935560941696167,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25298330187797546,"y":0.6518987417221069},{"x":0.2577565610408783,"y":0.6518987417221069},{"x":0.2577565610408783,"y":0.6677215099334717},{"x":0.25298330187797546,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25298330187797546,0.6518987417221069,0.2577565610408783,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23150357604026794,"y":0.6518987417221069},{"x":0.24582338333129883,"y":0.6518987417221069},{"x":0.24582338333129883,"y":0.6677215099334717},{"x":0.23150357604026794,"y":0.6677215099334717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.23150357604026794,0.6518987417221069,0.24582338333129883,0.6677215099334717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107398629188538,"y":0.6708860993385315},{"x":0.553699254989624,"y":0.6708860993385315},{"x":0.553699254989624,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5107398629188538,"y":0.6851266026496887}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.5107398629188538,0.6708860993385315,0.553699254989624,0.6867088675498962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.6708860993385315},{"x":0.5131264925003052,"y":0.6708860993385315},{"x":0.5131264925003052,"y":0.6851266026496887},{"x":0.5083532333374023,"y":0.6851266026496887}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5083532333374023,0.6708860993385315,0.5131264925003052,0.6851266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4964200556278229,"y":0.6708860993385315},{"x":0.5011933445930481,"y":0.6708860993385315},{"x":0.5011933445930481,"y":0.6851266026496887},{"x":0.4964200556278229,"y":0.6851266026496887}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.4964200556278229,0.6708860993385315,0.5011933445930481,0.6851266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13126491010189056,"y":0.6677215099334717},{"x":0.17899760603904724,"y":0.6677215099334717},{"x":0.17899760603904724,"y":0.6835442781448364},{"x":0.13126491010189056,"y":0.6819620132446289}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Persian","boundary":[0.13126491010189056,0.6677215099334717,0.17899760603904724,0.6835442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1885441541671753,"y":0.6677215099334717},{"x":0.2601431906223297,"y":0.6693037748336792},{"x":0.2601431906223297,"y":0.6835442781448364},{"x":0.1885441541671753,"y":0.6835442781448364}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Literature","boundary":[0.1885441541671753,0.6677215099334717,0.2601431906223297,0.6835442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26730310916900635,"y":0.6693037748336792},{"x":0.2792362868785858,"y":0.6693037748336792},{"x":0.2792362868785858,"y":0.6835442781448364},{"x":0.26730310916900635,"y":0.6835442781448364}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.26730310916900635,0.6693037748336792,0.2792362868785858,0.6835442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28400954604148865,"y":0.6693037748336792},{"x":0.310262531042099,"y":0.6693037748336792},{"x":0.310262531042099,"y":0.6835442781448364},{"x":0.28400954604148865,"y":0.6835442781448364}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"19th","boundary":[0.28400954604148865,0.6693037748336792,0.310262531042099,0.6835442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245823383331299,"y":0.6693037748336792},{"x":0.379474937915802,"y":0.6693037748336792},{"x":0.379474937915802,"y":0.6851266026496887},{"x":0.3245823383331299,"y":0.6835442781448364}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Century","boundary":[0.3245823383331299,0.6693037748336792,0.379474937915802,0.6851266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38663485646247864,"y":0.6693037748336792},{"x":0.3985680043697357,"y":0.6693037748336792},{"x":0.3985680043697357,"y":0.6851266026496887},{"x":0.38663485646247864,"y":0.6851266026496887}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.38663485646247864,0.6693037748336792,0.3985680043697357,0.6851266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4009546637535095,"y":0.6693037748336792},{"x":0.45584726333618164,"y":0.6708860993385315},{"x":0.45584726333618164,"y":0.6851266026496887},{"x":0.4009546637535095,"y":0.6851266026496887}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"History","boundary":[0.4009546637535095,0.6693037748336792,0.45584726333618164,0.6851266026496887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630071520805359,"y":0.6708860993385315},{"x":0.4868735074996948,"y":0.6708860993385315},{"x":0.4868735074996948,"y":0.6851266026496887},{"x":0.4630071520805359,"y":0.6851266026496887}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.4630071520805359,0.6708860993385315,0.4868735074996948,0.6851266026496887]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"fa","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13126491010189056,"y":0.6518987417221069},{"x":0.553699254989624,"y":0.6518987417221069},{"x":0.553699254989624,"y":0.6867088675498962},{"x":0.13126491010189056,"y":0.6867088675498962}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.12626491010189056,0.6448987417221069,0.558699254989624,0.6937088675498962],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107398629188538,"y":0.6914557218551636},{"x":0.553699254989624,"y":0.6914557218551636},{"x":0.553699254989624,"y":0.7041139006614685},{"x":0.5107398629188538,"y":0.7041139006614685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5107398629188538,0.6914557218551636,0.553699254989624,0.7041139006614685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.6914557218551636},{"x":0.5131264925003052,"y":0.6914557218551636},{"x":0.5131264925003052,"y":0.7041139006614685},{"x":0.5083532333374023,"y":0.7041139006614685}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5083532333374023,0.6914557218551636,0.5131264925003052,0.7041139006614685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.6914557218551636},{"x":0.553699254989624,"y":0.6914557218551636},{"x":0.553699254989624,"y":0.7041139006614685},{"x":0.5083532333374023,"y":0.7041139006614685}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5033532333374023,0.6844557218551636,0.558699254989624,0.7111139006614685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131264925003052,"y":0.7088607549667358},{"x":0.553699254989624,"y":0.7088607549667358},{"x":0.553699254989624,"y":0.7231012582778931},{"x":0.5131264925003052,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5131264925003052,0.7088607549667358,0.553699254989624,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.7088607549667358},{"x":0.5131264925003052,"y":0.7088607549667358},{"x":0.5131264925003052,"y":0.7231012582778931},{"x":0.5083532333374023,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5083532333374023,0.7088607549667358,0.5131264925003052,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.7088607549667358},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7088607549667358},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7231012582778931},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4988066852092743,0.7088607549667358,0.4988066852092743,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45584726333618164,"y":0.7088607549667358},{"x":0.48926013708114624,"y":0.7088607549667358},{"x":0.48926013708114624,"y":0.7231012582778931},{"x":0.45584726333618164,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.45584726333618164,0.7088607549667358,0.48926013708114624,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.412887841463089,"y":0.7088607549667358},{"x":0.448687344789505,"y":0.7088607549667358},{"x":0.448687344789505,"y":0.7231012582778931},{"x":0.412887841463089,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.412887841463089,0.7088607549667358,0.448687344789505,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39140811562538147,"y":0.7088607549667358},{"x":0.3961813747882843,"y":0.7088607549667358},{"x":0.3961813747882843,"y":0.7231012582778931},{"x":0.39140811562538147,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.39140811562538147,0.7088607549667358,0.3961813747882843,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3603818714618683,"y":0.7088607549667358},{"x":0.38424819707870483,"y":0.7088607549667358},{"x":0.38424819707870483,"y":0.7231012582778931},{"x":0.3603818714618683,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.3603818714618683,0.7088607549667358,0.38424819707870483,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33890214562416077,"y":0.7088607549667358},{"x":0.35322195291519165,"y":0.7088607549667358},{"x":0.35322195291519165,"y":0.7231012582778931},{"x":0.33890214562416077,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.33890214562416077,0.7088607549667358,0.35322195291519165,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3269689679145813,"y":0.7088607549667358},{"x":0.33651551604270935,"y":0.7088607549667358},{"x":0.33651551604270935,"y":0.7231012582778931},{"x":0.3269689679145813,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.3269689679145813,0.7088607549667358,0.33651551604270935,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245823383331299,"y":0.7088607549667358},{"x":0.3245823383331299,"y":0.7088607549667358},{"x":0.3245823383331299,"y":0.7231012582778931},{"x":0.3245823383331299,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3245823383331299,0.7088607549667358,0.3245823383331299,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30071598291397095,"y":0.7088607549667358},{"x":0.31503579020500183,"y":0.7088607549667358},{"x":0.31503579020500183,"y":0.7231012582778931},{"x":0.30071598291397095,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.30071598291397095,0.7088607549667358,0.31503579020500183,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26730310916900635,"y":0.7088607549667358},{"x":0.2911694645881653,"y":0.7088607549667358},{"x":0.2911694645881653,"y":0.7231012582778931},{"x":0.26730310916900635,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.26730310916900635,0.7088607549667358,0.2911694645881653,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24821002781391144,"y":0.7088607549667358},{"x":0.26730310916900635,"y":0.7088607549667358},{"x":0.26730310916900635,"y":0.7231012582778931},{"x":0.24821002781391144,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.24821002781391144,0.7088607549667358,0.26730310916900635,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1885441541671753,"y":0.7088607549667358},{"x":0.23627685010433197,"y":0.7088607549667358},{"x":0.23627685010433197,"y":0.7231012582778931},{"x":0.1885441541671753,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.1885441541671753,0.7088607549667358,0.23627685010433197,0.7231012582778931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107398629188538,"y":0.7278481125831604},{"x":0.5513126254081726,"y":0.7278481125831604},{"x":0.5513126254081726,"y":0.7420886158943176},{"x":0.5107398629188538,"y":0.7420886158943176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.5107398629188538,0.7278481125831604,0.5513126254081726,0.7420886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059666037559509,"y":0.7278481125831604},{"x":0.5131264925003052,"y":0.7278481125831604},{"x":0.5131264925003052,"y":0.7420886158943176},{"x":0.5059666037559509,"y":0.7420886158943176}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5059666037559509,0.7278481125831604,0.5131264925003052,0.7420886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4964200556278229,"y":0.7278481125831604},{"x":0.5011933445930481,"y":0.7278481125831604},{"x":0.5011933445930481,"y":0.7420886158943176},{"x":0.4964200556278229,"y":0.7420886158943176}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.4964200556278229,0.7278481125831604,0.5011933445930481,0.7420886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13126491010189056,"y":0.7246835231781006},{"x":0.17661097645759583,"y":0.7246835231781006},{"x":0.17661097645759583,"y":0.7389240264892578},{"x":0.13126491010189056,"y":0.7389240264892578}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Persian","boundary":[0.13126491010189056,0.7246835231781006,0.17661097645759583,0.7389240264892578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18615752458572388,"y":0.7246835231781006},{"x":0.25298330187797546,"y":0.7262658476829529},{"x":0.25298330187797546,"y":0.7405063509941101},{"x":0.18615752458572388,"y":0.7389240264892578}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Literature","boundary":[0.18615752458572388,0.7246835231781006,0.25298330187797546,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577565610408783,"y":0.7262658476829529},{"x":0.26968973875045776,"y":0.7262658476829529},{"x":0.26968973875045776,"y":0.7405063509941101},{"x":0.2577565610408783,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.2577565610408783,0.7262658476829529,0.26968973875045776,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2744629979133606,"y":0.7262658476829529},{"x":0.30071598291397095,"y":0.7262658476829529},{"x":0.30071598291397095,"y":0.7405063509941101},{"x":0.2744629979133606,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"19th","boundary":[0.2744629979133606,0.7262658476829529,0.30071598291397095,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.310262531042099,"y":0.7262658476829529},{"x":0.3651551306247711,"y":0.7262658476829529},{"x":0.3651551306247711,"y":0.7405063509941101},{"x":0.310262531042099,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Century","boundary":[0.310262531042099,0.7262658476829529,0.3651551306247711,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37231504917144775,"y":0.7262658476829529},{"x":0.379474937915802,"y":0.7262658476829529},{"x":0.379474937915802,"y":0.7405063509941101},{"x":0.37231504917144775,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.37231504917144775,0.7262658476829529,0.379474937915802,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38902148604393005,"y":0.7262658476829529},{"x":0.4319809079170227,"y":0.7278481125831604},{"x":0.4319809079170227,"y":0.7420886158943176},{"x":0.38902148604393005,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Social","boundary":[0.38902148604393005,0.7262658476829529,0.4319809079170227,0.7420886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4343675374984741,"y":0.7278481125831604},{"x":0.48926013708114624,"y":0.7278481125831604},{"x":0.48926013708114624,"y":0.7420886158943176},{"x":0.4343675374984741,"y":0.7420886158943176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Aspects","boundary":[0.4343675374984741,0.7278481125831604,0.48926013708114624,0.7420886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131264925003052,"y":0.746835470199585},{"x":0.553699254989624,"y":0.746835470199585},{"x":0.553699254989624,"y":0.7610759735107422},{"x":0.5131264925003052,"y":0.7610759735107422}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5131264925003052,0.746835470199585,0.553699254989624,0.7610759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.746835470199585},{"x":0.5131264925003052,"y":0.746835470199585},{"x":0.5131264925003052,"y":0.7610759735107422},{"x":0.5083532333374023,"y":0.7610759735107422}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5083532333374023,0.746835470199585,0.5131264925003052,0.7610759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.746835470199585},{"x":0.4988066852092743,"y":0.746835470199585},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7610759735107422},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7610759735107422}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4988066852092743,0.746835470199585,0.4988066852092743,0.7610759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45584726333618164,"y":0.746835470199585},{"x":0.48926013708114624,"y":0.746835470199585},{"x":0.48926013708114624,"y":0.7610759735107422},{"x":0.45584726333618164,"y":0.7610759735107422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.45584726333618164,0.746835470199585,0.48926013708114624,0.7610759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.412887841463089,"y":0.746835470199585},{"x":0.448687344789505,"y":0.746835470199585},{"x":0.448687344789505,"y":0.7610759735107422},{"x":0.412887841463089,"y":0.7610759735107422}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.412887841463089,0.746835470199585,0.448687344789505,0.7610759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39140811562538147,"y":0.746835470199585},{"x":0.3961813747882843,"y":0.746835470199585},{"x":0.3961813747882843,"y":0.7610759735107422},{"x":0.39140811562538147,"y":0.7610759735107422}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.39140811562538147,0.746835470199585,0.3961813747882843,0.7610759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3627685010433197,"y":0.746835470199585},{"x":0.3818615674972534,"y":0.746835470199585},{"x":0.3818615674972534,"y":0.7610759735107422},{"x":0.3627685010433197,"y":0.7610759735107422}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.3627685010433197,0.746835470199585,0.3818615674972534,0.7610759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33890214562416077,"y":0.746835470199585},{"x":0.35322195291519165,"y":0.746835470199585},{"x":0.35322195291519165,"y":0.7610759735107422},{"x":0.33890214562416077,"y":0.7610759735107422}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.33890214562416077,0.746835470199585,0.35322195291519165,0.7610759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3269689679145813,"y":0.746835470199585},{"x":0.33651551604270935,"y":0.746835470199585},{"x":0.33651551604270935,"y":0.7610759735107422},{"x":0.3269689679145813,"y":0.7610759735107422}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.3269689679145813,0.746835470199585,0.33651551604270935,0.7610759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31503579020500183,"y":0.746835470199585},{"x":0.3245823383331299,"y":0.746835470199585},{"x":0.3245823383331299,"y":0.7610759735107422},{"x":0.31503579020500183,"y":0.7610759735107422}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.31503579020500183,0.746835470199585,0.3245823383331299,0.7610759735107422]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"en","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13126491010189056,"y":0.7072784900665283},{"x":0.553699254989624,"y":0.7088607549667358},{"x":0.553699254989624,"y":0.7626582384109497},{"x":0.12887828052043915,"y":0.7610759735107422}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.12626491010189056,0.7002784900665283,0.558699254989624,0.7696582384109497],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26968973875045776,"y":0.746835470199585},{"x":0.2911694645881653,"y":0.746835470199585},{"x":0.2911694645881653,"y":0.7594936490058899},{"x":0.26968973875045776,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.26968973875045776,0.746835470199585,0.2911694645881653,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24821002781391144,"y":0.746835470199585},{"x":0.26491647958755493,"y":0.746835470199585},{"x":0.26491647958755493,"y":0.7594936490058899},{"x":0.24821002781391144,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.24821002781391144,0.746835470199585,0.26491647958755493,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20047733187675476,"y":0.746835470199585},{"x":0.23627685010433197,"y":0.746835470199585},{"x":0.23627685010433197,"y":0.7594936490058899},{"x":0.20047733187675476,"y":0.7594936490058899}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.20047733187675476,0.746835470199585,0.23627685010433197,0.7594936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131264925003052,"y":0.7658227682113647},{"x":0.553699254989624,"y":0.7658227682113647},{"x":0.553699254989624,"y":0.780063271522522},{"x":0.5131264925003052,"y":0.780063271522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.5131264925003052,0.7658227682113647,0.553699254989624,0.780063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.7658227682113647},{"x":0.5131264925003052,"y":0.7658227682113647},{"x":0.5131264925003052,"y":0.780063271522522},{"x":0.5083532333374023,"y":0.780063271522522}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5083532333374023,0.7658227682113647,0.5131264925003052,0.780063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4964200556278229,"y":0.7658227682113647},{"x":0.5011933445930481,"y":0.7658227682113647},{"x":0.5011933445930481,"y":0.780063271522522},{"x":0.4964200556278229,"y":0.780063271522522}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.4964200556278229,0.7658227682113647,0.5011933445930481,0.780063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107398629188538,"y":0.7848101258277893},{"x":0.553699254989624,"y":0.7848101258277893},{"x":0.553699254989624,"y":0.7990506291389465},{"x":0.5107398629188538,"y":0.7990506291389465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5107398629188538,0.7848101258277893,0.553699254989624,0.7990506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.7848101258277893},{"x":0.5131264925003052,"y":0.7848101258277893},{"x":0.5131264925003052,"y":0.7990506291389465},{"x":0.5083532333374023,"y":0.7990506291389465}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5083532333374023,0.7848101258277893,0.5131264925003052,0.7990506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.7848101258277893},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7848101258277893},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7990506291389465},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7990506291389465}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4988066852092743,0.7848101258277893,0.4988066852092743,0.7990506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630071520805359,"y":0.7848101258277893},{"x":0.48926013708114624,"y":0.7848101258277893},{"x":0.48926013708114624,"y":0.7990506291389465},{"x":0.4630071520805359,"y":0.7990506291389465}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4630071520805359,0.7848101258277893,0.48926013708114624,0.7990506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43914079666137695,"y":0.7848101258277893},{"x":0.45584726333618164,"y":0.7848101258277893},{"x":0.45584726333618164,"y":0.7990506291389465},{"x":0.43914079666137695,"y":0.7990506291389465}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.43914079666137695,0.7848101258277893,0.45584726333618164,0.7990506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40572792291641235,"y":0.7848101258277893},{"x":0.4319809079170227,"y":0.7848101258277893},{"x":0.4319809079170227,"y":0.7990506291389465},{"x":0.40572792291641235,"y":0.7990506291389465}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.40572792291641235,0.7848101258277893,0.4319809079170227,0.7990506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.7848101258277893},{"x":0.3961813747882843,"y":0.7848101258277893},{"x":0.3961813747882843,"y":0.7990506291389465},{"x":0.379474937915802,"y":0.7990506291389465}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.379474937915802,0.7848101258277893,0.3961813747882843,0.7990506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3317422568798065,"y":0.7848101258277893},{"x":0.37470167875289917,"y":0.7848101258277893},{"x":0.37470167875289917,"y":0.7990506291389465},{"x":0.3317422568798065,"y":0.7990506291389465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاجاریان","boundary":[0.3317422568798065,0.7848101258277893,0.37470167875289917,0.7990506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245823383331299,"y":0.7848101258277893},{"x":0.3269689679145813,"y":0.7848101258277893},{"x":0.3269689679145813,"y":0.797468364238739},{"x":0.3245823383331299,"y":0.797468364238739}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3245823383331299,0.7848101258277893,0.3269689679145813,0.797468364238739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28400954604148865,"y":0.7848101258277893},{"x":0.31503579020500183,"y":0.7848101258277893},{"x":0.31503579020500183,"y":0.797468364238739},{"x":0.28400954604148865,"y":0.797468364238739}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۱۹۳","boundary":[0.28400954604148865,0.7848101258277893,0.31503579020500183,0.797468364238739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26968973875045776,"y":0.7848101258277893},{"x":0.276849627494812,"y":0.7848101258277893},{"x":0.276849627494812,"y":0.797468364238739},{"x":0.26968973875045776,"y":0.797468364238739}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.26968973875045776,0.7848101258277893,0.276849627494812,0.797468364238739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23150357604026794,"y":0.7848101258277893},{"x":0.26252982020378113,"y":0.7848101258277893},{"x":0.26252982020378113,"y":0.797468364238739},{"x":0.23150357604026794,"y":0.797468364238739}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۴۴","boundary":[0.23150357604026794,0.7848101258277893,0.26252982020378113,0.797468364238739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21957039833068848,"y":0.7848101258277893},{"x":0.22911694645881653,"y":0.7848101258277893},{"x":0.22911694645881653,"y":0.797468364238739},{"x":0.21957039833068848,"y":0.797468364238739}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ق","boundary":[0.21957039833068848,0.7848101258277893,0.22911694645881653,0.797468364238739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21479713916778564,"y":0.7848101258277893},{"x":0.21718376874923706,"y":0.7848101258277893},{"x":0.21718376874923706,"y":0.797468364238739},{"x":0.21479713916778564,"y":0.797468364238739}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21479713916778564,0.7848101258277893,0.21718376874923706,0.797468364238739]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"en","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20047733187675476,"y":0.746835470199585},{"x":0.553699254989624,"y":0.746835470199585},{"x":0.5513126254081726,"y":0.7990506291389465},{"x":0.20047733187675476,"y":0.797468364238739}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.19547733187675476,0.739835470199585,0.5563126254081726,0.8060506291389465],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131264925003052,"y":0.8037974834442139},{"x":0.553699254989624,"y":0.8037974834442139},{"x":0.553699254989624,"y":0.8180379867553711},{"x":0.5131264925003052,"y":0.8180379867553711}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5131264925003052,0.8037974834442139,0.553699254989624,0.8180379867553711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.8037974834442139},{"x":0.5131264925003052,"y":0.8037974834442139},{"x":0.5131264925003052,"y":0.8180379867553711},{"x":0.5083532333374023,"y":0.8180379867553711}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5083532333374023,0.8037974834442139,0.5131264925003052,0.8180379867553711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.8037974834442139},{"x":0.4988066852092743,"y":0.8037974834442139},{"x":0.4988066852092743,"y":0.8180379867553711},{"x":0.4988066852092743,"y":0.8180379867553711}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.4988066852092743,0.8037974834442139,0.4988066852092743,0.8180379867553711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4534606337547302,"y":0.8022152185440063},{"x":0.4868735074996948,"y":0.8022152185440063},{"x":0.4868735074996948,"y":0.8180379867553711},{"x":0.4534606337547302,"y":0.8180379867553711}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1925","boundary":[0.4534606337547302,0.8022152185440063,0.4868735074996948,0.8180379867553711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44152745604515076,"y":0.8022152185440063},{"x":0.4463007152080536,"y":0.8022152185440063},{"x":0.4463007152080536,"y":0.8164557218551636},{"x":0.44152745604515076,"y":0.8164557218551636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.44152745604515076,0.8022152185440063,0.4463007152080536,0.8164557218551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4009546637535095,"y":0.8022152185440063},{"x":0.4343675374984741,"y":0.8022152185440063},{"x":0.4343675374984741,"y":0.8164557218551636},{"x":0.4009546637535095,"y":0.8164557218551636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"1779","boundary":[0.4009546637535095,0.8022152185440063,0.4343675374984741,0.8164557218551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38902148604393005,"y":0.8022152185440063},{"x":0.3937947452068329,"y":0.8022152185440063},{"x":0.3937947452068329,"y":0.8164557218551636},{"x":0.38902148604393005,"y":0.8164557218551636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.38902148604393005,0.8022152185440063,0.3937947452068329,0.8164557218551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2052505910396576,"y":0.8022152185440063},{"x":0.23389022052288055,"y":0.8022152185440063},{"x":0.23389022052288055,"y":0.8164557218551636},{"x":0.2052505910396576,"y":0.8164557218551636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Iran","boundary":[0.2052505910396576,0.8022152185440063,0.23389022052288055,0.8164557218551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2434367537498474,"y":0.8022152185440063},{"x":0.25059667229652405,"y":0.8022152185440063},{"x":0.25059667229652405,"y":0.8164557218551636},{"x":0.2434367537498474,"y":0.8164557218551636}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.2434367537498474,0.8022152185440063,0.25059667229652405,0.8164557218551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2601431906223297,"y":0.8022152185440063},{"x":0.3126491606235504,"y":0.8022152185440063},{"x":0.3126491606235504,"y":0.8164557218551636},{"x":0.2601431906223297,"y":0.8164557218551636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"History","boundary":[0.2601431906223297,0.8022152185440063,0.3126491606235504,0.8164557218551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245823383331299,"y":0.8022152185440063},{"x":0.3317422568798065,"y":0.8022152185440063},{"x":0.3317422568798065,"y":0.8164557218551636},{"x":0.3245823383331299,"y":0.8164557218551636}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3245823383331299,0.8022152185440063,0.3317422568798065,0.8164557218551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3412887752056122,"y":0.8022152185440063},{"x":0.38663485646247864,"y":0.8022152185440063},{"x":0.38663485646247864,"y":0.8164557218551636},{"x":0.3412887752056122,"y":0.8164557218551636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Qajars","boundary":[0.3412887752056122,0.8022152185440063,0.38663485646247864,0.8164557218551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553699254989624,"y":0.8227847814559937},{"x":0.5871121883392334,"y":0.8227847814559937},{"x":0.5871121883392334,"y":0.8370253443717957},{"x":0.553699254989624,"y":0.8370253443717957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.553699254989624,0.8227847814559937,0.5871121883392334,0.8370253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107398629188538,"y":0.8227847814559937},{"x":0.5465393662452698,"y":0.8227847814559937},{"x":0.5465393662452698,"y":0.8370253443717957},{"x":0.5107398629188538,"y":0.8370253443717957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.5107398629188538,0.8227847814559937,0.5465393662452698,0.8370253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059666037559509,"y":0.8227847814559937},{"x":0.5131264925003052,"y":0.8227847814559937},{"x":0.5131264925003052,"y":0.8370253443717957},{"x":0.5059666037559509,"y":0.8370253443717957}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5059666037559509,0.8227847814559937,0.5131264925003052,0.8370253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448687344789505,"y":0.8227847814559937},{"x":0.48926013708114624,"y":0.8227847814559937},{"x":0.48926013708114624,"y":0.8370253443717957},{"x":0.448687344789505,"y":0.8370253443717957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.448687344789505,0.8227847814559937,0.48926013708114624,0.8370253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40811455249786377,"y":0.8227847814559937},{"x":0.43914079666137695,"y":0.8227847814559937},{"x":0.43914079666137695,"y":0.8370253443717957},{"x":0.40811455249786377,"y":0.8370253443717957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.40811455249786377,0.8227847814559937,0.43914079666137695,0.8370253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3460620641708374,"y":0.8227847814559937},{"x":0.4009546637535095,"y":0.8227847814559937},{"x":0.4009546637535095,"y":0.8370253443717957},{"x":0.3460620641708374,"y":0.8370253443717957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.3460620641708374,0.8227847814559937,0.4009546637535095,0.8370253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823389291763306,"y":0.8433544039726257},{"x":0.6014319658279419,"y":0.8433544039726257},{"x":0.6014319658279419,"y":0.857594907283783},{"x":0.5823389291763306,"y":0.857594907283783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5823389291763306,0.8433544039726257,0.6014319658279419,0.857594907283783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560859441757202,"y":0.8417721390724182},{"x":0.5823389291763306,"y":0.8433544039726257},{"x":0.5823389291763306,"y":0.8560126423835754},{"x":0.5560859441757202,"y":0.8560126423835754}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5560859441757202,0.8417721390724182,0.5823389291763306,0.8560126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107398629188538,"y":0.8417721390724182},{"x":0.5441527366638184,"y":0.8417721390724182},{"x":0.5441527366638184,"y":0.8560126423835754},{"x":0.5107398629188538,"y":0.8544303774833679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.5107398629188538,0.8417721390724182,0.5441527366638184,0.8560126423835754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059666037559509,"y":0.8417721390724182},{"x":0.5131264925003052,"y":0.8417721390724182},{"x":0.5131264925003052,"y":0.8544303774833679},{"x":0.5059666037559509,"y":0.8544303774833679}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5059666037559509,0.8417721390724182,0.5131264925003052,0.8544303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45584726333618164,"y":0.8401898741722107},{"x":0.49164676666259766,"y":0.8401898741722107},{"x":0.49164676666259766,"y":0.8544303774833679},{"x":0.45584726333618164,"y":0.8544303774833679}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳۵۲۰","boundary":[0.45584726333618164,0.8401898741722107,0.49164676666259766,0.8544303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42243435978889465,"y":0.8386076092720032},{"x":0.4439140856266022,"y":0.8401898741722107},{"x":0.4439140856266022,"y":0.8528481125831604},{"x":0.42243435978889465,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"PIR","boundary":[0.42243435978889465,0.8386076092720032,0.4439140856266022,0.8528481125831604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2052505910396576,"y":0.800632894039154},{"x":0.6014319658279419,"y":0.8037974834442139},{"x":0.6014319658279419,"y":0.857594907283783},{"x":0.2052505910396576,"y":0.8544303774833679}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2002505910396576,0.793632894039154,0.6064319658279419,0.864594907283783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5871121883392334,"y":0.8623417615890503},{"x":0.6038185954093933,"y":0.8623417615890503},{"x":0.6038185954093933,"y":0.8765822649002075},{"x":0.584725558757782,"y":0.8765822649002075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.5871121883392334,0.8623417615890503,0.6038185954093933,0.8765822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5513126254081726,"y":0.8623417615890503},{"x":0.5799522399902344,"y":0.8623417615890503},{"x":0.5799522399902344,"y":0.875},{"x":0.5513126254081726,"y":0.875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.5513126254081726,0.8623417615890503,0.5799522399902344,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517899751663208,"y":0.8607594966888428},{"x":0.5441527366638184,"y":0.8607594966888428},{"x":0.5441527366638184,"y":0.875},{"x":0.5155131220817566,"y":0.875}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.517899751663208,0.8607594966888428,0.5441527366638184,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.8607594966888428},{"x":0.5107398629188538,"y":0.8607594966888428},{"x":0.5083532333374023,"y":0.875},{"x":0.4988066852092743,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4988066852092743,0.8607594966888428,0.5083532333374023,0.875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.482100248336792,"y":0.8607594966888428},{"x":0.48926013708114624,"y":0.8607594966888428},{"x":0.4868735074996948,"y":0.8734177350997925},{"x":0.482100248336792,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.482100248336792,0.8607594966888428,0.4868735074996948,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677804410457611,"y":0.8591772317886353},{"x":0.4773269593715668,"y":0.8607594966888428},{"x":0.4773269593715668,"y":0.8734177350997925},{"x":0.4653937816619873,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"فا","boundary":[0.4677804410457611,0.8591772317886353,0.4773269593715668,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630071520805359,"y":0.8591772317886353},{"x":0.4677804410457611,"y":0.8591772317886353},{"x":0.4677804410457611,"y":0.8734177350997925},{"x":0.4606205224990845,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4630071520805359,0.8591772317886353,0.4677804410457611,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43675416707992554,"y":0.8591772317886353},{"x":0.45823389291763306,"y":0.8591772317886353},{"x":0.45823389291763306,"y":0.8734177350997925},{"x":0.43675416707992554,"y":0.8734177350997925}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۹۰۶","boundary":[0.43675416707992554,0.8591772317886353,0.45823389291763306,0.8734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062052249908447,"y":0.8797468543052673},{"x":0.6396181583404541,"y":0.8797468543052673},{"x":0.6396181583404541,"y":0.8939873576164246},{"x":0.6062052249908447,"y":0.8939873576164246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6062052249908447,0.8797468543052673,0.6396181583404541,0.8939873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393794775009155,"y":0.8797468543052673},{"x":0.6014319658279419,"y":0.8797468543052673},{"x":0.6014319658279419,"y":0.8939873576164246},{"x":0.5393794775009155,"y":0.8939873576164246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.5393794775009155,0.8797468543052673,0.6014319658279419,0.8939873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155131220817566,"y":0.8797468543052673},{"x":0.5322195887565613,"y":0.8797468543052673},{"x":0.5322195887565613,"y":0.892405092716217},{"x":0.5155131220817566,"y":0.892405092716217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5155131220817566,0.8797468543052673,0.5322195887565613,0.892405092716217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.8797468543052673},{"x":0.5107398629188538,"y":0.8797468543052673},{"x":0.5107398629188538,"y":0.892405092716217},{"x":0.4988066852092743,"y":0.892405092716217}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4988066852092743,0.8797468543052673,0.5107398629188538,0.892405092716217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4295942783355713,"y":0.878164529800415},{"x":0.48926013708114624,"y":0.8797468543052673},{"x":0.48926013708114624,"y":0.892405092716217},{"x":0.4295942783355713,"y":0.892405092716217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۵۶۵۴۰۵","boundary":[0.4295942783355713,0.878164529800415,0.48926013708114624,0.892405092716217]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319809079170227,"y":0.8591772317886353},{"x":0.6420047879219055,"y":0.8623417615890503},{"x":0.6396181583404541,"y":0.8955696225166321},{"x":0.4295942783355713,"y":0.892405092716217}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4269809079170227,0.8521772317886352,0.6446181583404541,0.9025696225166321],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12887828052043915,"y":0.6882911324501038},{"x":0.19809068739414215,"y":0.6882911324501038},{"x":0.19809068739414215,"y":0.7009493708610535},{"x":0.12887828052043915,"y":0.7009493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Criticism","boundary":[0.12887828052043915,0.6882911324501038,0.19809068739414215,0.7009493708610535]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12887828052043915,"y":0.6882911324501038},{"x":0.19809068739414215,"y":0.6882911324501038},{"x":0.19809068739414215,"y":0.7009493708610535},{"x":0.12887828052043915,"y":0.7009493708610535}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.12387828052043914,0.6812911324501038,0.20309068739414216,0.7079493708610535],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12887828052043915,"y":0.7626582384109497},{"x":0.17899760603904724,"y":0.7626582384109497},{"x":0.17899760603904724,"y":0.7784810066223145},{"x":0.12887828052043915,"y":0.7768987417221069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Persian","boundary":[0.12887828052043915,0.7626582384109497,0.17899760603904724,0.7784810066223145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18377088010311127,"y":0.7626582384109497},{"x":0.25059667229652405,"y":0.7642405033111572},{"x":0.25059667229652405,"y":0.7784810066223145},{"x":0.18377088010311127,"y":0.7784810066223145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Literature","boundary":[0.18377088010311127,0.7626582384109497,0.25059667229652405,0.7784810066223145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2553699314594269,"y":0.7642405033111572},{"x":0.26491647958755493,"y":0.7642405033111572},{"x":0.26491647958755493,"y":0.7784810066223145},{"x":0.2553699314594269,"y":0.7784810066223145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.2553699314594269,0.7642405033111572,0.26491647958755493,0.7784810066223145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26968973875045776,"y":0.7642405033111572},{"x":0.29832935333251953,"y":0.7642405033111572},{"x":0.29832935333251953,"y":0.7784810066223145},{"x":0.26968973875045776,"y":0.7784810066223145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"19th","boundary":[0.26968973875045776,0.7642405033111572,0.29832935333251953,0.7784810066223145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30310261249542236,"y":0.7642405033111572},{"x":0.3579952120780945,"y":0.7642405033111572},{"x":0.3579952120780945,"y":0.7784810066223145},{"x":0.30310261249542236,"y":0.7784810066223145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Century","boundary":[0.30310261249542236,0.7642405033111572,0.3579952120780945,0.7784810066223145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3627685010433197,"y":0.7642405033111572},{"x":0.37231504917144775,"y":0.7642405033111572},{"x":0.37231504917144775,"y":0.7784810066223145},{"x":0.3627685010433197,"y":0.7784810066223145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3627685010433197,0.7642405033111572,0.37231504917144775,0.7784810066223145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.7642405033111572},{"x":0.43675416707992554,"y":0.7642405033111572},{"x":0.43675416707992554,"y":0.780063271522522},{"x":0.379474937915802,"y":0.7784810066223145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Political","boundary":[0.379474937915802,0.7642405033111572,0.43675416707992554,0.780063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43675416707992554,"y":0.7642405033111572},{"x":0.49164676666259766,"y":0.7658227682113647},{"x":0.49164676666259766,"y":0.780063271522522},{"x":0.43675416707992554,"y":0.780063271522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aspects","boundary":[0.43675416707992554,0.7642405033111572,0.49164676666259766,0.780063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.7658227682113647},{"x":0.553699254989624,"y":0.7658227682113647},{"x":0.553699254989624,"y":0.780063271522522},{"x":0.5083532333374023,"y":0.780063271522522}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"Egogo","boundary":[0.5083532333374023,0.7658227682113647,0.553699254989624,0.780063271522522]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12887828052043915,"y":0.7626582384109497},{"x":0.553699254989624,"y":0.7658227682113647},{"x":0.553699254989624,"y":0.780063271522522},{"x":0.12887828052043915,"y":0.7768987417221069}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12387828052043914,0.7556582384109497,0.558699254989624,0.787063271522522],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32219570875167847,"y":0.8085442781448364},{"x":0.3317422568798065,"y":0.8085442781448364},{"x":0.3317422568798065,"y":0.8101266026496887},{"x":0.32219570875167847,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"--","boundary":[0.32219570875167847,0.8085442781448364,0.3317422568798065,0.8101266026496887]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32219570875167847,"y":0.8085442781448364},{"x":0.3317422568798065,"y":0.8085442781448364},{"x":0.3317422568798065,"y":0.8101266026496887},{"x":0.32219570875167847,"y":0.8101266026496887}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.31719570875167846,0.8015442781448364,0.3367422568798065,0.8171266026496887],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/ISdzBMnFRwoBuzZW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/BalbIGlRNTzmLhjb.jpg","blurred":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/ZWTPTbhblIrfHExa.jpg"},"info":{"width":419,"height":632,"margin":[0.0004380528739073396,0.00026682422300682793,0.9980514180290386,0.9992428496940228]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059666037559509,"y":0.17563290894031525},{"x":0.6467780470848083,"y":0.17563290894031525},{"x":0.6467780470848083,"y":0.2167721539735794},{"x":0.5059666037559509,"y":0.2167721539735794}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5059666037559509,0.17563290894031525,0.6467780470848083,0.2167721539735794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35322195291519165,"y":0.17563290894031525},{"x":0.4964200556278229,"y":0.17563290894031525},{"x":0.4964200556278229,"y":0.2167721539735794},{"x":0.35322195291519165,"y":0.2167721539735794}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاموش","boundary":[0.35322195291519165,0.17563290894031525,0.4964200556278229,0.2167721539735794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7183771133422852,"y":0.2373417764902115},{"x":0.8114558458328247,"y":0.2373417764902115},{"x":0.8114558458328247,"y":0.2705696225166321},{"x":0.7183771133422852,"y":0.2689873278141022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازتاب","boundary":[0.7183771133422852,0.2373417764902115,0.8114558458328247,0.2705696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6491646766662598,"y":0.23575949668884277},{"x":0.7136037945747375,"y":0.2373417764902115},{"x":0.7112171649932861,"y":0.2689873278141022},{"x":0.6491646766662598,"y":0.2689873278141022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6491646766662598,0.23575949668884277,0.7112171649932861,0.2689873278141022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5346062183380127,"y":0.23575949668884277},{"x":0.6443914175033569,"y":0.23575949668884277},{"x":0.6443914175033569,"y":0.2689873278141022},{"x":0.5346062183380127,"y":0.26740506291389465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.5346062183380127,0.23575949668884277,0.6443914175033569,0.2689873278141022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38663485646247864,"y":0.23575949668884277},{"x":0.5274463295936584,"y":0.23575949668884277},{"x":0.5274463295936584,"y":0.2689873278141022},{"x":0.38663485646247864,"y":0.26740506291389465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرودستان","boundary":[0.38663485646247864,0.23575949668884277,0.5274463295936584,0.2689873278141022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35322195291519165,"y":0.23417721688747406},{"x":0.3818615674972534,"y":0.23417721688747406},{"x":0.379474937915802,"y":0.26740506291389465},{"x":0.35083532333374023,"y":0.26740506291389465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35322195291519165,0.23417721688747406,0.379474937915802,0.26740506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2601431906223297,"y":0.23417721688747406},{"x":0.3460620641708374,"y":0.23417721688747406},{"x":0.3460620641708374,"y":0.26740506291389465},{"x":0.2577565610408783,"y":0.26740506291389465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.2601431906223297,0.23417721688747406,0.3460620641708374,0.26740506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1909307837486267,"y":0.23417721688747406},{"x":0.25059667229652405,"y":0.23417721688747406},{"x":0.25059667229652405,"y":0.26582279801368713},{"x":0.1885441541671753,"y":0.26582279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامه","boundary":[0.1909307837486267,0.23417721688747406,0.25059667229652405,0.26582279801368713]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1885441541671753,"y":0.17563290894031525},{"x":0.8114558458328247,"y":0.17563290894031525},{"x":0.8114558458328247,"y":0.2705696225166321},{"x":0.1885441541671753,"y":0.2705696225166321}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1835441541671753,0.16863290894031524,0.8164558458328247,0.2775696225166321],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553699254989624,"y":0.2927215099334717},{"x":0.6133651733398438,"y":0.2927215099334717},{"x":0.6133651733398438,"y":0.3212025463581085},{"x":0.553699254989624,"y":0.3212025463581085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.553699254989624,0.2927215099334717,0.6133651733398438,0.3212025463581085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38663485646247864,"y":0.29113924503326416},{"x":0.5465393662452698,"y":0.2927215099334717},{"x":0.5465393662452698,"y":0.32278481125831604},{"x":0.38424819707870483,"y":0.3212025463581085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشامشروطه","boundary":[0.38663485646247864,0.29113924503326416,0.5465393662452698,0.32278481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37470167875289917,"y":0.29113924503326416},{"x":0.38424819707870483,"y":0.29113924503326416},{"x":0.38424819707870483,"y":0.3196202516555786},{"x":0.37470167875289917,"y":0.3196202516555786}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.37470167875289917,0.29113924503326416,0.38424819707870483,0.3196202516555786]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37470167875289917,"y":0.29113924503326416},{"x":0.6133651733398438,"y":0.2927215099334717},{"x":0.6133651733398438,"y":0.32278481125831604},{"x":0.37470167875289917,"y":0.3212025463581085}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.36970167875289917,0.28413924503326415,0.6183651733398438,0.32978481125831605],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49164676666259766,"y":0.3971518874168396},{"x":0.5202863812446594,"y":0.3971518874168396},{"x":0.5202863812446594,"y":0.41455695033073425},{"x":0.49164676666259766,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.49164676666259766,0.3971518874168396,0.5202863812446594,0.41455695033073425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773269593715668,"y":0.3971518874168396},{"x":0.4844868779182434,"y":0.3971518874168396},{"x":0.4844868779182434,"y":0.41297468543052673},{"x":0.4773269593715668,"y":0.41297468543052673}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4773269593715668,0.3971518874168396,0.4844868779182434,0.41297468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5513126254081726,"y":0.42405062913894653},{"x":0.5918854475021362,"y":0.42405062913894653},{"x":0.5918854475021362,"y":0.4430379867553711},{"x":0.5513126254081726,"y":0.4430379867553711}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5513126254081726,0.42405062913894653,0.5918854475021362,0.4430379867553711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49164676666259766,"y":0.42405062913894653},{"x":0.5465393662452698,"y":0.42405062913894653},{"x":0.5465393662452698,"y":0.4430379867553711},{"x":0.49164676666259766,"y":0.4430379867553711}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.49164676666259766,0.42405062913894653,0.5465393662452698,0.4430379867553711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40572792291641235,"y":0.42405062913894653},{"x":0.4868735074996948,"y":0.42405062913894653},{"x":0.4868735074996948,"y":0.4430379867553711},{"x":0.40572792291641235,"y":0.4430379867553711}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میرکیایی","boundary":[0.40572792291641235,0.42405062913894653,0.4868735074996948,0.4430379867553711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5990453362464905,"y":0.4556961953639984},{"x":0.6300715804100037,"y":0.4556961953639984},{"x":0.6300715804100037,"y":0.46993669867515564},{"x":0.5990453362464905,"y":0.46993669867515564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5990453362464905,0.4556961953639984,0.6300715804100037,0.46993669867515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560859203338623,"y":0.4541139304637909},{"x":0.5966587066650391,"y":0.4541139304637909},{"x":0.5966587066650391,"y":0.46993669867515564},{"x":0.560859203338623,"y":0.46993669867515564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.560859203338623,0.4541139304637909,0.5966587066650391,0.46993669867515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226730108261108,"y":0.4541139304637909},{"x":0.5560859441757202,"y":0.4541139304637909},{"x":0.5560859441757202,"y":0.46993669867515564},{"x":0.5226730108261108,"y":0.46993669867515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5226730108261108,0.4541139304637909,0.5560859441757202,0.46993669867515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47255370020866394,"y":0.4541139304637909},{"x":0.517899751663208,"y":0.4541139304637909},{"x":0.517899751663208,"y":0.46993669867515564},{"x":0.47255370020866394,"y":0.46993669867515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.47255370020866394,0.4541139304637909,0.517899751663208,0.46993669867515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4295942783355713,"y":0.4541139304637909},{"x":0.4677804410457611,"y":0.4541139304637909},{"x":0.4677804410457611,"y":0.46993669867515564},{"x":0.4295942783355713,"y":0.46993669867515564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4295942783355713,0.4541139304637909,0.4677804410457611,0.46993669867515564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36992838978767395,"y":0.4541139304637909},{"x":0.42482098937034607,"y":0.4541139304637909},{"x":0.42482098937034607,"y":0.46993669867515564},{"x":0.36992838978767395,"y":0.46993669867515564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.36992838978767395,0.4541139304637909,0.42482098937034607,0.46993669867515564]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8999999761581421},{"languageCode":"ar","confidence":0.10000000149011612}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36992838978767395,"y":0.3955696225166321},{"x":0.6300715804100037,"y":0.3971518874168396},{"x":0.6300715804100037,"y":0.47151899337768555},{"x":0.36992838978767395,"y":0.46993669867515564}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36492838978767395,0.3885696225166321,0.6350715804100037,0.47851899337768555],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/bXvtiADwYDChgmHH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/SCGcFAzPOsXLTfjV.jpg","blurred":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/PjqnBqDKLDTQfaNO.jpg"},"info":{"width":419,"height":632,"margin":[0.00046083696275451587,0.0005697604681872114,0.998079898095643,0.9985668763412706]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5035799741744995,"y":0.36867088079452515},{"x":0.5966587066650391,"y":0.36867088079452515},{"x":0.5966587066650391,"y":0.3955696225166321},{"x":0.5035799741744995,"y":0.3955696225166321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.5035799741744995,0.36867088079452515,0.5966587066650391,0.3955696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40334129333496094,"y":0.36867088079452515},{"x":0.4964200556278229,"y":0.36867088079452515},{"x":0.4964200556278229,"y":0.3955696225166321},{"x":0.4009546637535095,"y":0.3955696225166321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاموش","boundary":[0.40334129333496094,0.36867088079452515,0.4964200556278229,0.3955696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730310320854187,"y":0.40506330132484436},{"x":0.7398567795753479,"y":0.40506330132484436},{"x":0.7398567795753479,"y":0.4303797483444214},{"x":0.6730310320854187,"y":0.4303797483444214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازتاب","boundary":[0.6730310320854187,0.40506330132484436,0.7398567795753479,0.4303797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157518029212952,"y":0.40348100662231445},{"x":0.6658711433410645,"y":0.40506330132484436},{"x":0.6658711433410645,"y":0.4303797483444214},{"x":0.6157518029212952,"y":0.4303797483444214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6157518029212952,0.40348100662231445,0.6658711433410645,0.4303797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5298329591751099,"y":0.40348100662231445},{"x":0.6085919141769409,"y":0.40348100662231445},{"x":0.6085919141769409,"y":0.4303797483444214},{"x":0.5274463295936584,"y":0.4287974536418915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.5298329591751099,0.40348100662231445,0.6085919141769409,0.4303797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4152744710445404,"y":0.40189874172210693},{"x":0.5202863812446594,"y":0.40348100662231445},{"x":0.5202863812446594,"y":0.4303797483444214},{"x":0.4152744710445404,"y":0.4287974536418915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرودستان","boundary":[0.4152744710445404,0.40189874172210693,0.5202863812446594,0.4303797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38663485646247864,"y":0.40189874172210693},{"x":0.40811455249786377,"y":0.40189874172210693},{"x":0.40572792291641235,"y":0.4287974536418915},{"x":0.38424819707870483,"y":0.4287974536418915}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38663485646247864,0.40189874172210693,0.40572792291641235,0.4287974536418915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126491606235504,"y":0.40189874172210693},{"x":0.379474937915802,"y":0.40189874172210693},{"x":0.3770883083343506,"y":0.4287974536418915},{"x":0.310262531042099,"y":0.4287974536418915}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبیات","boundary":[0.3126491606235504,0.40189874172210693,0.3770883083343506,0.4287974536418915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577565610408783,"y":0.40189874172210693},{"x":0.30310261249542236,"y":0.40189874172210693},{"x":0.30310261249542236,"y":0.42721518874168396},{"x":0.2577565610408783,"y":0.42721518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامه","boundary":[0.2577565610408783,0.40189874172210693,0.30310261249542236,0.42721518874168396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577565610408783,"y":0.3670886158943176},{"x":0.7422434091567993,"y":0.37025317549705505},{"x":0.7398567795753479,"y":0.4319620132446289},{"x":0.2577565610408783,"y":0.4287974536418915}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2527565610408783,0.3600886158943176,0.7448567795753479,0.4389620132446289],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393794775009155,"y":0.43987342715263367},{"x":0.584725558757782,"y":0.43987342715263367},{"x":0.584725558757782,"y":0.46202531456947327},{"x":0.5393794775009155,"y":0.46202531456947327}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.5393794775009155,0.43987342715263367,0.584725558757782,0.46202531456947327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4152744710445404,"y":0.43987342715263367},{"x":0.5346062183380127,"y":0.43987342715263367},{"x":0.5346062183380127,"y":0.46202531456947327},{"x":0.4152744710445404,"y":0.46202531456947327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشامشروطه","boundary":[0.4152744710445404,0.43987342715263367,0.5346062183380127,0.46202531456947327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40572792291641235,"y":0.43987342715263367},{"x":0.412887841463089,"y":0.43987342715263367},{"x":0.412887841463089,"y":0.46202531456947327},{"x":0.40572792291641235,"y":0.46202531456947327}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.40572792291641235,0.43987342715263367,0.412887841463089,0.46202531456947327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40572792291641235,"y":0.43987342715263367},{"x":0.584725558757782,"y":0.43987342715263367},{"x":0.584725558757782,"y":0.46202531456947327},{"x":0.40572792291641235,"y":0.46202531456947327}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.40072792291641235,0.43287342715263366,0.589725558757782,0.4690253145694733],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49403342604637146,"y":0.4905063211917877},{"x":0.5155131220817566,"y":0.4905063211917877},{"x":0.5155131220817566,"y":0.5047468543052673},{"x":0.49403342604637146,"y":0.503164529800415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.49403342604637146,0.4905063211917877,0.5155131220817566,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.482100248336792,"y":0.4905063211917877},{"x":0.4868735074996948,"y":0.4905063211917877},{"x":0.4868735074996948,"y":0.503164529800415},{"x":0.482100248336792,"y":0.503164529800415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.482100248336792,0.4905063211917877,0.4868735074996948,0.503164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417661070823669,"y":0.5126582384109497},{"x":0.5727923512458801,"y":0.5126582384109497},{"x":0.5727923512458801,"y":0.530063271522522},{"x":0.5417661070823669,"y":0.530063271522522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5417661070823669,0.5126582384109497,0.5727923512458801,0.530063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49403342604637146,"y":0.5126582384109497},{"x":0.5369928479194641,"y":0.5126582384109497},{"x":0.5369928479194641,"y":0.530063271522522},{"x":0.49403342604637146,"y":0.530063271522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.49403342604637146,0.5126582384109497,0.5369928479194641,0.530063271522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4272076487541199,"y":0.5126582384109497},{"x":0.48926013708114624,"y":0.5126582384109497},{"x":0.48926013708114624,"y":0.530063271522522},{"x":0.4272076487541199,"y":0.530063271522522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میرکیایی","boundary":[0.4272076487541199,0.5126582384109497,0.48926013708114624,0.530063271522522]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7599999904632568},{"languageCode":"ar","confidence":0.23999999463558197}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4272076487541199,"y":0.4889240562915802},{"x":0.5751789808273315,"y":0.4920886158943176},{"x":0.5727923512458801,"y":0.5332278609275818},{"x":0.42482098937034607,"y":0.530063271522522}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.42220764875411987,0.4819240562915802,0.5777923512458801,0.5402278609275818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5990453362464905,"y":0.5680379867553711},{"x":0.620525062084198,"y":0.5680379867553711},{"x":0.6181384325027466,"y":0.5870253443717957},{"x":0.5966587066650391,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5990453362464905,0.5680379867553711,0.6181384325027466,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680190920829773,"y":0.5680379867553711},{"x":0.5918854475021362,"y":0.5680379867553711},{"x":0.5918854475021362,"y":0.5870253443717957},{"x":0.5656324625015259,"y":0.5854430198669434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5680190920829773,0.5680379867553711,0.5918854475021362,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.5664557218551636},{"x":0.560859203338623,"y":0.5680379867553711},{"x":0.560859203338623,"y":0.5854430198669434},{"x":0.5083532333374023,"y":0.5854430198669434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5083532333374023,0.5664557218551636,0.560859203338623,0.5854430198669434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43914079666137695,"y":0.5664557218551636},{"x":0.5035799741744995,"y":0.5664557218551636},{"x":0.5011933445930481,"y":0.5854430198669434},{"x":0.43914079666137695,"y":0.5854430198669434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.43914079666137695,0.5664557218551636,0.5011933445930481,0.5854430198669434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.5648733973503113},{"x":0.4343675374984741,"y":0.5664557218551636},{"x":0.4343675374984741,"y":0.5854430198669434},{"x":0.379474937915802,"y":0.5838607549667358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.379474937915802,0.5648733973503113,0.4343675374984741,0.5854430198669434]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.5648733973503113},{"x":0.620525062084198,"y":0.5680379867553711},{"x":0.6181384325027466,"y":0.5870253443717957},{"x":0.379474937915802,"y":0.5838607549667358}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.374474937915802,0.5578733973503113,0.6231384325027466,0.5940253443717957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.577565610408783,"y":0.5981012582778931},{"x":0.6229116916656494,"y":0.5996835231781006},{"x":0.6229116916656494,"y":0.6155063509941101},{"x":0.577565610408783,"y":0.6155063509941101}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.577565610408783,0.5981012582778931,0.6229116916656494,0.6155063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680190920829773,"y":0.5981012582778931},{"x":0.5704057216644287,"y":0.5981012582778931},{"x":0.5704057216644287,"y":0.6155063509941101},{"x":0.5680190920829773,"y":0.6155063509941101}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5680190920829773,0.5981012582778931,0.5704057216644287,0.6155063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36992838978767395,"y":0.5981012582778931},{"x":0.5584725737571716,"y":0.5981012582778931},{"x":0.5584725737571716,"y":0.6155063509941101},{"x":0.36992838978767395,"y":0.6155063509941101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱-۴۶۲-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.36992838978767395,0.5981012582778931,0.5584725737571716,0.6155063509941101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36992838978767395,"y":0.5965189933776855},{"x":0.6229116916656494,"y":0.5981012582778931},{"x":0.6229116916656494,"y":0.6170886158943176},{"x":0.36992838978767395,"y":0.6155063509941101}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36492838978767395,0.5895189933776855,0.6279116916656494,0.6240886158943176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723150372505188,"y":0.628164529800415},{"x":0.7875894904136658,"y":0.628164529800415},{"x":0.7875894904136658,"y":0.6471518874168396},{"x":0.723150372505188,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.723150372505188,0.628164529800415,0.7875894904136658,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112171649932861,"y":0.628164529800415},{"x":0.7183771133422852,"y":0.628164529800415},{"x":0.7183771133422852,"y":0.6471518874168396},{"x":0.7112171649932861,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7112171649932861,0.628164529800415,0.7183771133422852,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682577729225159,"y":0.628164529800415},{"x":0.7016706466674805,"y":0.628164529800415},{"x":0.7016706466674805,"y":0.6471518874168396},{"x":0.6682577729225159,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6682577729225159,0.628164529800415,0.7016706466674805,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6539379358291626,"y":0.628164529800415},{"x":0.6610978245735168,"y":0.628164529800415},{"x":0.6610978245735168,"y":0.6471518874168396},{"x":0.6539379358291626,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6539379358291626,0.628164529800415,0.6610978245735168,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5918854475021362,"y":0.628164529800415},{"x":0.6443914175033569,"y":0.628164529800415},{"x":0.6443914175033569,"y":0.6471518874168396},{"x":0.5918854475021362,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5918854475021362,0.628164529800415,0.6443914175033569,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823389291763306,"y":0.628164529800415},{"x":0.5871121883392334,"y":0.628164529800415},{"x":0.5871121883392334,"y":0.6471518874168396},{"x":0.5823389291763306,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5823389291763306,0.628164529800415,0.5871121883392334,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369928479194641,"y":0.628164529800415},{"x":0.5727923512458801,"y":0.628164529800415},{"x":0.5727923512458801,"y":0.6471518874168396},{"x":0.5369928479194641,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5369928479194641,0.628164529800415,0.5727923512458801,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49403342604637146,"y":0.628164529800415},{"x":0.5274463295936584,"y":0.628164529800415},{"x":0.5274463295936584,"y":0.6455696225166321},{"x":0.49403342604637146,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.49403342604637146,0.628164529800415,0.5274463295936584,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4797135889530182,"y":0.628164529800415},{"x":0.4844868779182434,"y":0.628164529800415},{"x":0.4844868779182434,"y":0.6455696225166321},{"x":0.4797135889530182,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4797135889530182,0.628164529800415,0.4844868779182434,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40572792291641235,"y":0.628164529800415},{"x":0.4701670706272125,"y":0.628164529800415},{"x":0.4701670706272125,"y":0.6455696225166321},{"x":0.40572792291641235,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.40572792291641235,0.628164529800415,0.4701670706272125,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3412887752056122,"y":0.628164529800415},{"x":0.3961813747882843,"y":0.628164529800415},{"x":0.3961813747882843,"y":0.6455696225166321},{"x":0.3412887752056122,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3412887752056122,0.628164529800415,0.3961813747882843,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2887828052043915,"y":0.628164529800415},{"x":0.3317422568798065,"y":0.628164529800415},{"x":0.3317422568798065,"y":0.6455696225166321},{"x":0.2887828052043915,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.2887828052043915,0.628164529800415,0.3317422568798065,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21002386510372162,"y":0.628164529800415},{"x":0.2792362868785858,"y":0.628164529800415},{"x":0.2792362868785858,"y":0.6455696225166321},{"x":0.21002386510372162,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.21002386510372162,0.628164529800415,0.2792362868785858,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422434091567993,"y":0.6582278609275818},{"x":0.7995226979255676,"y":0.6582278609275818},{"x":0.7995226979255676,"y":0.6772152185440063},{"x":0.7422434091567993,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7422434091567993,0.6582278609275818,0.7995226979255676,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7374701499938965,"y":0.6582278609275818},{"x":0.7446300983428955,"y":0.6582278609275818},{"x":0.7446300983428955,"y":0.6772152185440063},{"x":0.7374701499938965,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7374701499938965,0.6582278609275818,0.7446300983428955,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699284017086029,"y":0.6582278609275818},{"x":0.7326968908309937,"y":0.6582278609275818},{"x":0.7326968908309937,"y":0.6772152185440063},{"x":0.699284017086029,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.699284017086029,0.6582278609275818,0.7326968908309937,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610978245735168,"y":0.6582278609275818},{"x":0.6945107579231262,"y":0.6582278609275818},{"x":0.6945107579231262,"y":0.6772152185440063},{"x":0.6610978245735168,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فریبا","boundary":[0.6610978245735168,0.6582278609275818,0.6945107579231262,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5871121883392334,"y":0.6598101258277893},{"x":0.656324565410614,"y":0.6582278609275818},{"x":0.656324565410614,"y":0.6772152185440063},{"x":0.5871121883392334,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمودی","boundary":[0.5871121883392334,0.6598101258277893,0.656324565410614,0.6772152185440063]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21002386510372162,"y":0.628164529800415},{"x":0.7995226979255676,"y":0.6265822649002075},{"x":0.7995226979255676,"y":0.6787974834442139},{"x":0.21002386510372162,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20502386510372161,0.621164529800415,0.8045226979255676,0.6857974834442139],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38663485646247864,"y":0.6598101258277893},{"x":0.4630071520805359,"y":0.6598101258277893},{"x":0.4630071520805359,"y":0.6772152185440063},{"x":0.38663485646247864,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سرویراستار","boundary":[0.38663485646247864,0.6598101258277893,0.4630071520805359,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.6598101258277893},{"x":0.38663485646247864,"y":0.6598101258277893},{"x":0.38663485646247864,"y":0.6772152185440063},{"x":0.379474937915802,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.379474937915802,0.6598101258277893,0.38663485646247864,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3412887752056122,"y":0.6598101258277893},{"x":0.37470167875289917,"y":0.6598101258277893},{"x":0.37470167875289917,"y":0.6772152185440063},{"x":0.3412887752056122,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3412887752056122,0.6598101258277893,0.37470167875289917,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29832935333251953,"y":0.6598101258277893},{"x":0.33651551604270935,"y":0.6598101258277893},{"x":0.33651551604270935,"y":0.6772152185440063},{"x":0.29832935333251953,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نازیلا","boundary":[0.29832935333251953,0.6598101258277893,0.33651551604270935,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2434367537498474,"y":0.6598101258277893},{"x":0.2911694645881653,"y":0.6598101258277893},{"x":0.2911694645881653,"y":0.6772152185440063},{"x":0.2434367537498474,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمانی","boundary":[0.2434367537498474,0.6598101258277893,0.2911694645881653,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19809068739414215,"y":0.6598101258277893},{"x":0.2386634796857834,"y":0.6598101258277893},{"x":0.2386634796857834,"y":0.6772152185440063},{"x":0.19809068739414215,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انوشه","boundary":[0.19809068739414215,0.6598101258277893,0.2386634796857834,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7541766166687012,"y":0.6882911324501038},{"x":0.7971360087394714,"y":0.6882911324501038},{"x":0.7971360087394714,"y":0.7072784900665283},{"x":0.7541766166687012,"y":0.7072784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7541766166687012,0.6882911324501038,0.7971360087394714,0.7072784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326968908309937,"y":0.6882911324501038},{"x":0.7517899870872498,"y":0.6882911324501038},{"x":0.7517899870872498,"y":0.7072784900665283},{"x":0.7350835204124451,"y":0.7072784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7326968908309937,0.6882911324501038,0.7517899870872498,0.7072784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7279236316680908,"y":0.6898733973503113},{"x":0.7350835204124451,"y":0.6898733973503113},{"x":0.7350835204124451,"y":0.7088607549667358},{"x":0.7279236316680908,"y":0.7088607549667358}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7279236316680908,0.6898733973503113,0.7350835204124451,0.7088607549667358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873508095741272,"y":0.6898733973503113},{"x":0.7255370020866394,"y":0.6882911324501038},{"x":0.7255370020866394,"y":0.7088607549667358},{"x":0.6873508095741272,"y":0.7088607549667358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فریده","boundary":[0.6873508095741272,0.6898733973503113,0.7255370020866394,0.7088607549667358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396181583404541,"y":0.6898733973503113},{"x":0.680190920829773,"y":0.6898733973503113},{"x":0.6825775504112244,"y":0.7088607549667358},{"x":0.6420047879219055,"y":0.7088607549667358}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دیرباد","boundary":[0.6396181583404541,0.6898733973503113,0.6825775504112244,0.7088607549667358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19809068739414215,"y":0.6598101258277893},{"x":0.7971360087394714,"y":0.6566455960273743},{"x":0.7995226979255676,"y":0.7088607549667358},{"x":0.20047733187675476,"y":0.7104430198669434}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.19309068739414215,0.6528101258277893,0.8045226979255676,0.7158607549667358],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37231504917144775,"y":0.6914557218551636},{"x":0.4105011820793152,"y":0.6914557218551636},{"x":0.4105011820793152,"y":0.7104430198669434},{"x":0.37231504917144775,"y":0.7104430198669434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.37231504917144775,0.6914557218551636,0.4105011820793152,0.7104430198669434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436754047870636,"y":0.6914557218551636},{"x":0.36754176020622253,"y":0.6914557218551636},{"x":0.36754176020622253,"y":0.7104430198669434},{"x":0.3436754047870636,"y":0.7104430198669434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.3436754047870636,0.6914557218551636,0.36754176020622253,0.7104430198669434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33651551604270935,"y":0.6914557218551636},{"x":0.3436754047870636,"y":0.6914557218551636},{"x":0.3436754047870636,"y":0.7104430198669434},{"x":0.33651551604270935,"y":0.7104430198669434}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.33651551604270935,0.6914557218551636,0.3436754047870636,0.7104430198669434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911694645881653,"y":0.6914557218551636},{"x":0.3317422568798065,"y":0.6914557218551636},{"x":0.3317422568798065,"y":0.7104430198669434},{"x":0.2911694645881653,"y":0.7104430198669434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.2911694645881653,0.6914557218551636,0.3317422568798065,0.7104430198669434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24582338333129883,"y":0.6914557218551636},{"x":0.2792362868785858,"y":0.6914557218551636},{"x":0.2792362868785858,"y":0.7104430198669434},{"x":0.24582338333129883,"y":0.7104430198669434}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.24582338333129883,0.6914557218551636,0.2792362868785858,0.7104430198669434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2052505910396576,"y":0.6914557218551636},{"x":0.2386634796857834,"y":0.6914557218551636},{"x":0.2386634796857834,"y":0.7104430198669434},{"x":0.2052505910396576,"y":0.7104430198669434}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلدی","boundary":[0.2052505910396576,0.6914557218551636,0.2386634796857834,0.7104430198669434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398567795753479,"y":0.719936728477478},{"x":0.7995226979255676,"y":0.719936728477478},{"x":0.7995226979255676,"y":0.7389240264892578},{"x":0.7374701499938965,"y":0.7389240264892578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7398567795753479,0.719936728477478,0.7995226979255676,0.7389240264892578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303102612495422,"y":0.719936728477478},{"x":0.7374701499938965,"y":0.719936728477478},{"x":0.7374701499938965,"y":0.7389240264892578},{"x":0.7303102612495422,"y":0.7389240264892578}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7303102612495422,0.719936728477478,0.7374701499938965,0.7389240264892578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945107579231262,"y":0.719936728477478},{"x":0.723150372505188,"y":0.719936728477478},{"x":0.7207637429237366,"y":0.7389240264892578},{"x":0.6945107579231262,"y":0.7389240264892578}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.6945107579231262,0.719936728477478,0.7207637429237366,0.7389240264892578]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2052505910396576,"y":0.6914557218551636},{"x":0.7995226979255676,"y":0.6914557218551636},{"x":0.7995226979255676,"y":0.7389240264892578},{"x":0.2052505910396576,"y":0.7389240264892578}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2002505910396576,0.6844557218551636,0.8045226979255676,0.7459240264892578],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31980907917022705,"y":0.719936728477478},{"x":0.35083532333374023,"y":0.719936728477478},{"x":0.35083532333374023,"y":0.7389240264892578},{"x":0.32219570875167847,"y":0.7389240264892578}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.31980907917022705,0.719936728477478,0.35083532333374023,0.7389240264892578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911694645881653,"y":0.7215189933776855},{"x":0.31503579020500183,"y":0.7215189933776855},{"x":0.31503579020500183,"y":0.7389240264892578},{"x":0.2935560941696167,"y":0.7389240264892578}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.2911694645881653,0.7215189933776855,0.31503579020500183,0.7389240264892578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28162291646003723,"y":0.7215189933776855},{"x":0.2887828052043915,"y":0.7215189933776855},{"x":0.2887828052043915,"y":0.7389240264892578},{"x":0.28400954604148865,"y":0.7389240264892578}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.28162291646003723,0.7215189933776855,0.2887828052043915,0.7389240264892578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24821002781391144,"y":0.7215189933776855},{"x":0.276849627494812,"y":0.7215189933776855},{"x":0.276849627494812,"y":0.7389240264892578},{"x":0.25059667229652405,"y":0.7389240264892578}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.24821002781391144,0.7215189933776855,0.276849627494812,0.7389240264892578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19809068739414215,"y":0.7215189933776855},{"x":0.2434367537498474,"y":0.7215189933776855},{"x":0.2434367537498474,"y":0.7389240264892578},{"x":0.19809068739414215,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.19809068739414215,0.7215189933776855,0.2434367537498474,0.7389240264892578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470167279243469,"y":0.75},{"x":0.7828162312507629,"y":0.75},{"x":0.7828162312507629,"y":0.7689873576164246},{"x":0.7470167279243469,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7470167279243469,0.75,0.7828162312507629,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7064439058303833,"y":0.75},{"x":0.7398567795753479,"y":0.75},{"x":0.7398567795753479,"y":0.7689873576164246},{"x":0.7064439058303833,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7064439058303833,0.75,0.7398567795753479,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921241283416748,"y":0.75},{"x":0.699284017086029,"y":0.75},{"x":0.699284017086029,"y":0.7689873576164246},{"x":0.6921241283416748,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6921241283416748,0.75,0.699284017086029,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229116916656494,"y":0.75},{"x":0.6849641799926758,"y":0.75},{"x":0.6849641799926758,"y":0.7689873576164246},{"x":0.6229116916656494,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6229116916656494,0.75,0.6849641799926758,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560859203338623,"y":0.75},{"x":0.6157518029212952,"y":0.75},{"x":0.6157518029212952,"y":0.7689873576164246},{"x":0.560859203338623,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.560859203338623,0.75,0.6157518029212952,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.75},{"x":0.5513126254081726,"y":0.75},{"x":0.5513126254081726,"y":0.7689873576164246},{"x":0.5083532333374023,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5083532333374023,0.75,0.5513126254081726,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44152745604515076,"y":0.75},{"x":0.5011933445930481,"y":0.75},{"x":0.5011933445930481,"y":0.7689873576164246},{"x":0.44152745604515076,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.44152745604515076,0.75,0.5011933445930481,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4272076487541199,"y":0.75},{"x":0.4319809079170227,"y":0.75},{"x":0.4319809079170227,"y":0.7689873576164246},{"x":0.4272076487541199,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4272076487541199,0.75,0.4319809079170227,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.75},{"x":0.42004773020744324,"y":0.75},{"x":0.42004773020744324,"y":0.7689873576164246},{"x":0.379474937915802,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.379474937915802,0.75,0.42004773020744324,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37231504917144775,"y":0.75},{"x":0.3770883083343506,"y":0.75},{"x":0.3770883083343506,"y":0.7689873576164246},{"x":0.37231504917144775,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37231504917144775,0.75,0.3770883083343506,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126491606235504,"y":0.75},{"x":0.3651551306247711,"y":0.75},{"x":0.3651551306247711,"y":0.7689873576164246},{"x":0.3126491606235504,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.3126491606235504,0.75,0.3651551306247711,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26730310916900635,"y":0.75},{"x":0.30548927187919617,"y":0.75},{"x":0.30548927187919617,"y":0.7689873576164246},{"x":0.26730310916900635,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.26730310916900635,0.75,0.30548927187919617,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2219570428133011,"y":0.75},{"x":0.2577565610408783,"y":0.75},{"x":0.2577565610408783,"y":0.7689873576164246},{"x":0.2219570428133011,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.2219570428133011,0.75,0.2577565610408783,0.7689873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21479713916778564,"y":0.75},{"x":0.21718376874923706,"y":0.75},{"x":0.21718376874923706,"y":0.7689873576164246},{"x":0.21479713916778564,"y":0.7689873576164246}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21479713916778564,0.75,0.21718376874923706,0.7689873576164246]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19809068739414215,"y":0.7215189933776855},{"x":0.7828162312507629,"y":0.7167721390724182},{"x":0.7828162312507629,"y":0.7689873576164246},{"x":0.20047733187675476,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19309068739414215,0.7145189933776855,0.7878162312507629,0.7759873576164246],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584725737571716,"y":0.7721518874168396},{"x":0.6062052249908447,"y":0.7721518874168396},{"x":0.6085919141769409,"y":0.7895569801330566},{"x":0.5584725737571716,"y":0.7895569801330566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5584725737571716,0.7721518874168396,0.6085919141769409,0.7895569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.7737341523170471},{"x":0.5513126254081726,"y":0.7721518874168396},{"x":0.5513126254081726,"y":0.7895569801330566},{"x":0.5083532333374023,"y":0.7911392450332642}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.5083532333374023,0.7737341523170471,0.5513126254081726,0.7895569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49164676666259766,"y":0.7737341523170471},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7737341523170471},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7911392450332642},{"x":0.49403342604637146,"y":0.7911392450332642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49164676666259766,0.7737341523170471,0.4988066852092743,0.7911392450332642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44152745604515076,"y":0.7737341523170471},{"x":0.4844868779182434,"y":0.7737341523170471},{"x":0.4844868779182434,"y":0.7911392450332642},{"x":0.4439140856266022,"y":0.7927215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.44152745604515076,0.7737341523170471,0.4844868779182434,0.7911392450332642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38902148604393005,"y":0.7753164768218994},{"x":0.4343675374984741,"y":0.7737341523170471},{"x":0.43675416707992554,"y":0.7911392450332642},{"x":0.38902148604393005,"y":0.7927215099334717}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.38902148604393005,0.7753164768218994,0.43675416707992554,0.7911392450332642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661097645759583,"y":0.8053797483444214},{"x":0.7995226979255676,"y":0.8053797483444214},{"x":0.7995226979255676,"y":0.824367105960846},{"x":0.7661097645759583,"y":0.824367105960846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7661097645759583,0.8053797483444214,0.7995226979255676,0.824367105960846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7207637429237366,"y":0.8053797483444214},{"x":0.758949875831604,"y":0.8053797483444214},{"x":0.7565632462501526,"y":0.824367105960846},{"x":0.7207637429237366,"y":0.824367105960846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7207637429237366,0.8053797483444214,0.7565632462501526,0.824367105960846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6515513062477112,"y":0.8037974834442139},{"x":0.7136037945747375,"y":0.8053797483444214},{"x":0.7136037945747375,"y":0.824367105960846},{"x":0.6515513062477112,"y":0.8227847814559937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6515513062477112,0.8037974834442139,0.7136037945747375,0.824367105960846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443914175033569,"y":0.8037974834442139},{"x":0.6515513062477112,"y":0.8037974834442139},{"x":0.6491646766662598,"y":0.8227847814559937},{"x":0.6443914175033569,"y":0.8227847814559937}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6443914175033569,0.8037974834442139,0.6491646766662598,0.8227847814559937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5465393662452698,"y":0.8022152185440063},{"x":0.6324582099914551,"y":0.8037974834442139},{"x":0.6324582099914551,"y":0.8227847814559937},{"x":0.5441527366638184,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۵۶۰","boundary":[0.5465393662452698,0.8022152185440063,0.6324582099914551,0.8227847814559937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38902148604393005,"y":0.7721518874168396},{"x":0.7995226979255676,"y":0.7705696225166321},{"x":0.7995226979255676,"y":0.824367105960846},{"x":0.38902148604393005,"y":0.8259493708610535}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.38402148604393005,0.7651518874168396,0.8045226979255676,0.831367105960846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36992838978767395,"y":0.8069620132446289},{"x":0.4272076487541199,"y":0.8085442781448364},{"x":0.42482098937034607,"y":0.8259493708610535},{"x":0.36992838978767395,"y":0.824367105960846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.36992838978767395,0.8069620132446289,0.42482098937034607,0.8259493708610535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3269689679145813,"y":0.8053797483444214},{"x":0.3603818714618683,"y":0.8069620132446289},{"x":0.3579952120780945,"y":0.824367105960846},{"x":0.3245823383331299,"y":0.824367105960846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.3269689679145813,0.8053797483444214,0.3579952120780945,0.824367105960846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31503579020500183,"y":0.8053797483444214},{"x":0.32219570875167847,"y":0.8053797483444214},{"x":0.31980907917022705,"y":0.8227847814559937},{"x":0.31503579020500183,"y":0.8227847814559937}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.31503579020500183,0.8053797483444214,0.31980907917022705,0.8227847814559937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20047733187675476,"y":0.8022152185440063},{"x":0.30548927187919617,"y":0.8053797483444214},{"x":0.30548927187919617,"y":0.8227847814559937},{"x":0.19809068739414215,"y":0.8196202516555786}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.20047733187675476,0.8022152185440063,0.30548927187919617,0.8227847814559937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661097645759583,"y":0.8354430198669434},{"x":0.7995226979255676,"y":0.8370253443717957},{"x":0.7995226979255676,"y":0.8528481125831604},{"x":0.7661097645759583,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7661097645759583,0.8354430198669434,0.7995226979255676,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350835204124451,"y":0.8354430198669434},{"x":0.7613365054130554,"y":0.8354430198669434},{"x":0.758949875831604,"y":0.8528481125831604},{"x":0.7350835204124451,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7350835204124451,0.8354430198669434,0.758949875831604,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873508095741272,"y":0.8338607549667358},{"x":0.7279236316680908,"y":0.8354430198669434},{"x":0.7279236316680908,"y":0.8528481125831604},{"x":0.6873508095741272,"y":0.8512658476829529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.6873508095741272,0.8338607549667358,0.7279236316680908,0.8528481125831604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20047733187675476,"y":0.8022152185440063},{"x":0.7995226979255676,"y":0.8180379867553711},{"x":0.7995226979255676,"y":0.8544303774833679},{"x":0.19809068739414215,"y":0.8386076092720032}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19547733187675476,0.7952152185440063,0.8045226979255676,0.8614303774833679],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.310262531042099,"y":0.8354430198669434},{"x":0.35083532333374023,"y":0.8354430198669434},{"x":0.35083532333374023,"y":0.8528481125831604},{"x":0.310262531042099,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.310262531042099,0.8354430198669434,0.35083532333374023,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30548927187919617,"y":0.8354430198669434},{"x":0.310262531042099,"y":0.8354430198669434},{"x":0.310262531042099,"y":0.8528481125831604},{"x":0.30548927187919617,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.30548927187919617,0.8354430198669434,0.310262531042099,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2434367537498474,"y":0.8354430198669434},{"x":0.29832935333251953,"y":0.8354430198669434},{"x":0.29832935333251953,"y":0.8528481125831604},{"x":0.2434367537498474,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۵۰۰۰","boundary":[0.2434367537498474,0.8354430198669434,0.29832935333251953,0.8528481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20286396145820618,"y":0.8354430198669434},{"x":0.241050124168396,"y":0.8354430198669434},{"x":0.241050124168396,"y":0.8528481125831604},{"x":0.20286396145820618,"y":0.8528481125831604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.20286396145820618,0.8354430198669434,0.241050124168396,0.8528481125831604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20286396145820618,"y":0.8354430198669434},{"x":0.35083532333374023,"y":0.8354430198669434},{"x":0.35083532333374023,"y":0.8528481125831604},{"x":0.20286396145820618,"y":0.8544303774833679}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19786396145820617,0.8284430198669434,0.35583532333374024,0.8598481125831604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844868779182434,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5107398629188538,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5107398629188538,"y":0.8987341523170471},{"x":0.4844868779182434,"y":0.9003164768218994}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"۰۹۳","boundary":[0.4844868779182434,0.8892405033111572,0.5107398629188538,0.8987341523170471]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844868779182434,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5107398629188538,"y":0.8892405033111572},{"x":0.5107398629188538,"y":0.8987341523170471},{"x":0.4844868779182434,"y":0.9003164768218994}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.4794868779182434,0.8822405033111572,0.5157398629188538,0.9057341523170471],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/iFaaVlfsFYzkGYcG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/hlJfkwVMrZMrUzxJ.jpg","blurred":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/iKtAeBeQPmducNUY.jpg"},"info":{"width":419,"height":632,"margin":[0.00021021184318105473,0.0005171847388714175,0.997823576927185,0.9986194519762752]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496419787406921,"y":0.3322784900665283},{"x":0.9045345783233643,"y":0.3322784900665283},{"x":0.9045345783233643,"y":0.3544303774833679},{"x":0.8520286679267883,"y":0.3544303774833679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.8496419787406921,0.3322784900665283,0.9045345783233643,0.3544303774833679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7971360087394714,"y":0.33386075496673584},{"x":0.8400954604148865,"y":0.33386075496673584},{"x":0.8424820899963379,"y":0.3560126721858978},{"x":0.7971360087394714,"y":0.3560126721858978}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7971360087394714,0.33386075496673584,0.8424820899963379,0.3560126721858978]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7971360087394714,"y":0.33386075496673584},{"x":0.9045345783233643,"y":0.3306961953639984},{"x":0.9045345783233643,"y":0.3544303774833679},{"x":0.7971360087394714,"y":0.3560126721858978}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7921360087394714,0.32686075496673583,0.9095345783233643,0.3614303774833679],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472553491592407,"y":0.375},{"x":0.9021479487419128,"y":0.375},{"x":0.9021479487419128,"y":0.400316447019577},{"x":0.8472553491592407,"y":0.400316447019577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.8472553491592407,0.375,0.9021479487419128,0.400316447019577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494033575057983,"y":0.375},{"x":0.8377088308334351,"y":0.375},{"x":0.8377088308334351,"y":0.400316447019577},{"x":0.7494033575057983,"y":0.400316447019577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.7494033575057983,0.375,0.8377088308334351,0.400316447019577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656324565410614,"y":0.375},{"x":0.7398567795753479,"y":0.375},{"x":0.7398567795753479,"y":0.400316447019577},{"x":0.656324565410614,"y":0.400316447019577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.656324565410614,0.375,0.7398567795753479,0.400316447019577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6276849508285522,"y":0.375},{"x":0.6467780470848083,"y":0.375},{"x":0.6467780470848083,"y":0.400316447019577},{"x":0.6276849508285522,"y":0.400316447019577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6276849508285522,0.375,0.6467780470848083,0.400316447019577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.577565610408783,"y":0.375},{"x":0.6181384325027466,"y":0.375},{"x":0.6181384325027466,"y":0.400316447019577},{"x":0.577565610408783,"y":0.400316447019577}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.577565610408783,0.375,0.6181384325027466,0.400316447019577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155131220817566,"y":0.3765822649002075},{"x":0.5656324625015259,"y":0.3765822649002075},{"x":0.5656324625015259,"y":0.400316447019577},{"x":0.5155131220817566,"y":0.400316447019577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5155131220817566,0.3765822649002075,0.5656324625015259,0.400316447019577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4701670706272125,"y":0.3765822649002075},{"x":0.5059666037559509,"y":0.3765822649002075},{"x":0.5059666037559509,"y":0.400316447019577},{"x":0.4701670706272125,"y":0.400316447019577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.4701670706272125,0.3765822649002075,0.5059666037559509,0.400316447019577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4463007152080536,"y":0.3765822649002075},{"x":0.4606205224990845,"y":0.3765822649002075},{"x":0.4606205224990845,"y":0.400316447019577},{"x":0.4463007152080536,"y":0.400316447019577}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4463007152080536,0.3765822649002075,0.4606205224990845,0.400316447019577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3961813747882843,"y":0.3765822649002075},{"x":0.43914079666137695,"y":0.3765822649002075},{"x":0.43914079666137695,"y":0.40189874172210693},{"x":0.3961813747882843,"y":0.40189874172210693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.3961813747882843,0.3765822649002075,0.43914079666137695,0.40189874172210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3651551306247711,"y":0.3765822649002075},{"x":0.3961813747882843,"y":0.3765822649002075},{"x":0.3961813747882843,"y":0.40189874172210693},{"x":0.3651551306247711,"y":0.40189874172210693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3651551306247711,0.3765822649002075,0.3961813747882843,0.40189874172210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32219570875167847,"y":0.3765822649002075},{"x":0.35083532333374023,"y":0.3765822649002075},{"x":0.35083532333374023,"y":0.40189874172210693},{"x":0.32219570875167847,"y":0.40189874172210693}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.32219570875167847,0.3765822649002075,0.35083532333374023,0.40189874172210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22911694645881653,"y":0.3765822649002075},{"x":0.3126491606235504,"y":0.3765822649002075},{"x":0.3126491606235504,"y":0.40189874172210693},{"x":0.22911694645881653,"y":0.40189874172210693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.22911694645881653,0.3765822649002075,0.3126491606235504,0.40189874172210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19570405781269073,"y":0.3765822649002075},{"x":0.21957039833068848,"y":0.3765822649002075},{"x":0.21957039833068848,"y":0.40189874172210693},{"x":0.19570405781269073,"y":0.40189874172210693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.19570405781269073,0.3765822649002075,0.21957039833068848,0.40189874172210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16467779874801636,"y":0.3765822649002075},{"x":0.1909307837486267,"y":0.3765822649002075},{"x":0.1909307837486267,"y":0.40189874172210693},{"x":0.16467779874801636,"y":0.40189874172210693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.16467779874801636,0.3765822649002075,0.1909307837486267,0.40189874172210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1551312655210495,"y":0.3765822649002075},{"x":0.15990453958511353,"y":0.3765822649002075},{"x":0.15990453958511353,"y":0.40189874172210693},{"x":0.1551312655210495,"y":0.40189874172210693}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1551312655210495,0.3765822649002075,0.15990453958511353,0.40189874172210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13126491010189056,"y":0.3765822649002075},{"x":0.14558473229408264,"y":0.3765822649002075},{"x":0.14558473229408264,"y":0.40189874172210693},{"x":0.13126491010189056,"y":0.40189874172210693}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.13126491010189056,0.3765822649002075,0.14558473229408264,0.40189874172210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.3765822649002075},{"x":0.1217183768749237,"y":0.3765822649002075},{"x":0.1217183768749237,"y":0.40189874172210693},{"x":0.09546539187431335,"y":0.40189874172210693}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.09546539187431335,0.3765822649002075,0.1217183768749237,0.40189874172210693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8448687195777893,"y":0.4082278609275818},{"x":0.9021479487419128,"y":0.4082278609275818},{"x":0.9021479487419128,"y":0.4335443079471588},{"x":0.8448687195777893,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.8448687195777893,0.4082278609275818,0.9021479487419128,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8305489420890808,"y":0.4082278609275818},{"x":0.8377088308334351,"y":0.4082278609275818},{"x":0.8377088308334351,"y":0.4335443079471588},{"x":0.8305489420890808,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8305489420890808,0.4082278609275818,0.8377088308334351,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7852028608322144,"y":0.4082278609275818},{"x":0.8210023641586304,"y":0.4082278609275818},{"x":0.8210023641586304,"y":0.4335443079471588},{"x":0.7852028608322144,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7852028608322144,0.4082278609275818,0.8210023641586304,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.4082278609275818},{"x":0.7756563425064087,"y":0.4082278609275818},{"x":0.7756563425064087,"y":0.4335443079471588},{"x":0.758949875831604,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.758949875831604,0.4082278609275818,0.7756563425064087,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6849641799926758,"y":0.4082278609275818},{"x":0.7517899870872498,"y":0.4082278609275818},{"x":0.7517899870872498,"y":0.4335443079471588},{"x":0.6849641799926758,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.6849641799926758,0.4082278609275818,0.7517899870872498,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443914175033569,"y":0.4082278609275818},{"x":0.6754176616668701,"y":0.4082278609275818},{"x":0.6754176616668701,"y":0.4335443079471588},{"x":0.6443914175033569,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.6443914175033569,0.4082278609275818,0.6754176616668701,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584725737571716,"y":0.4082278609275818},{"x":0.6348448395729065,"y":0.4082278609275818},{"x":0.6348448395729065,"y":0.4335443079471588},{"x":0.5584725737571716,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5584725737571716,0.4082278609275818,0.6348448395729065,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553699254989624,"y":0.4082278609275818},{"x":0.5584725737571716,"y":0.4082278609275818},{"x":0.5584725737571716,"y":0.4335443079471588},{"x":0.553699254989624,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.553699254989624,0.4082278609275818,0.5584725737571716,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49403342604637146,"y":0.4082278609275818},{"x":0.5417661070823669,"y":0.4082278609275818},{"x":0.5417661070823669,"y":0.4335443079471588},{"x":0.49403342604637146,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.49403342604637146,0.4082278609275818,0.5417661070823669,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47494032979011536,"y":0.4082278609275818},{"x":0.482100248336792,"y":0.4082278609275818},{"x":0.482100248336792,"y":0.4335443079471588},{"x":0.47494032979011536,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.47494032979011536,0.4082278609275818,0.482100248336792,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4152744710445404,"y":0.4082278609275818},{"x":0.4653937816619873,"y":0.4082278609275818},{"x":0.4653937816619873,"y":0.4335443079471588},{"x":0.4152744710445404,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.4152744710445404,0.4082278609275818,0.4653937816619873,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3412887752056122,"y":0.4082278609275818},{"x":0.40811455249786377,"y":0.4082278609275818},{"x":0.40811455249786377,"y":0.4335443079471588},{"x":0.3412887752056122,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.3412887752056122,0.4082278609275818,0.40811455249786377,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26968973875045776,"y":0.4082278609275818},{"x":0.3293555974960327,"y":0.4082278609275818},{"x":0.3293555974960327,"y":0.4335443079471588},{"x":0.26968973875045776,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.26968973875045776,0.4082278609275818,0.3293555974960327,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21479713916778564,"y":0.4082278609275818},{"x":0.2601431906223297,"y":0.4082278609275818},{"x":0.2601431906223297,"y":0.4335443079471588},{"x":0.21479713916778564,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.21479713916778564,0.4082278609275818,0.2601431906223297,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16706444323062897,"y":0.4082278609275818},{"x":0.2052505910396576,"y":0.4082278609275818},{"x":0.2052505910396576,"y":0.4335443079471588},{"x":0.16706444323062897,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.16706444323062897,0.4082278609275818,0.2052505910396576,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16229116916656494,"y":0.4082278609275818},{"x":0.16706444323062897,"y":0.4082278609275818},{"x":0.16706444323062897,"y":0.4335443079471588},{"x":0.16229116916656494,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16229116916656494,0.4082278609275818,0.16706444323062897,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13365155458450317,"y":0.4082278609275818},{"x":0.1551312655210495,"y":0.4082278609275818},{"x":0.1551312655210495,"y":0.4335443079471588},{"x":0.13365155458450317,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.13365155458450317,0.4082278609275818,0.1551312655210495,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10023866593837738,"y":0.4082278609275818},{"x":0.12887828052043915,"y":0.4082278609275818},{"x":0.12887828052043915,"y":0.4335443079471588},{"x":0.10023866593837738,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.10023866593837738,0.4082278609275818,0.12887828052043915,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8830549120903015,"y":0.43829113245010376},{"x":0.9045345783233643,"y":0.43829113245010376},{"x":0.9045345783233643,"y":0.4636076092720032},{"x":0.8830549120903015,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8830549120903015,0.43829113245010376,0.9045345783233643,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472553491592407,"y":0.43829113245010376},{"x":0.8735083341598511,"y":0.43829113245010376},{"x":0.8735083341598511,"y":0.4636076092720032},{"x":0.8472553491592407,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8472553491592407,0.43829113245010376,0.8735083341598511,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708830833435059,"y":0.43829113245010376},{"x":0.8377088308334351,"y":0.43829113245010376},{"x":0.8377088308334351,"y":0.4636076092720032},{"x":0.7708830833435059,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7708830833435059,0.43829113245010376,0.8377088308334351,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715990424156189,"y":0.43829113245010376},{"x":0.758949875831604,"y":0.43829113245010376},{"x":0.758949875831604,"y":0.4636076092720032},{"x":0.715990424156189,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.715990424156189,0.43829113245010376,0.758949875831604,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921241283416748,"y":0.43829113245010376},{"x":0.7088305354118347,"y":0.43829113245010376},{"x":0.7088305354118347,"y":0.4636076092720032},{"x":0.6921241283416748,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6921241283416748,0.43829113245010376,0.7088305354118347,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942720770835876,"y":0.43829113245010376},{"x":0.6849641799926758,"y":0.43829113245010376},{"x":0.6849641799926758,"y":0.4636076092720032},{"x":0.5942720770835876,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظات","boundary":[0.5942720770835876,0.43829113245010376,0.6849641799926758,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5513126254081726,"y":0.43829113245010376},{"x":0.584725558757782,"y":0.43829113245010376},{"x":0.584725558757782,"y":0.4636076092720032},{"x":0.5513126254081726,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.5513126254081726,0.43829113245010376,0.584725558757782,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011933445930481,"y":0.43829113245010376},{"x":0.5417661070823669,"y":0.43829113245010376},{"x":0.5417661070823669,"y":0.4636076092720032},{"x":0.5011933445930481,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5011933445930481,0.43829113245010376,0.5417661070823669,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49403342604637146,"y":0.43829113245010376},{"x":0.4988066852092743,"y":0.43829113245010376},{"x":0.4988066852092743,"y":0.4636076092720032},{"x":0.49403342604637146,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49403342604637146,0.43829113245010376,0.4988066852092743,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677804410457611,"y":0.43829113245010376},{"x":0.4844868779182434,"y":0.43829113245010376},{"x":0.4844868779182434,"y":0.4636076092720032},{"x":0.4677804410457611,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.4677804410457611,0.43829113245010376,0.4844868779182434,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4105011820793152,"y":0.43829113245010376},{"x":0.45823389291763306,"y":0.43829113245010376},{"x":0.45823389291763306,"y":0.4636076092720032},{"x":0.4105011820793152,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.4105011820793152,0.43829113245010376,0.45823389291763306,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35083532333374023,"y":0.43829113245010376},{"x":0.3985680043697357,"y":0.43829113245010376},{"x":0.3985680043697357,"y":0.4636076092720032},{"x":0.35083532333374023,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.35083532333374023,0.43829113245010376,0.3985680043697357,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31980907917022705,"y":0.43829113245010376},{"x":0.3436754047870636,"y":0.43829113245010376},{"x":0.3436754047870636,"y":0.4636076092720032},{"x":0.31980907917022705,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.31980907917022705,0.43829113245010376,0.3436754047870636,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26252982020378113,"y":0.43829113245010376},{"x":0.310262531042099,"y":0.43829113245010376},{"x":0.310262531042099,"y":0.4636076092720032},{"x":0.26252982020378113,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.26252982020378113,0.43829113245010376,0.310262531042099,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1885441541671753,"y":0.43829113245010376},{"x":0.2553699314594269,"y":0.43829113245010376},{"x":0.2553699314594269,"y":0.4636076092720032},{"x":0.1885441541671753,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.1885441541671753,0.43829113245010376,0.2553699314594269,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15990453958511353,"y":0.43829113245010376},{"x":0.18138425052165985,"y":0.43829113245010376},{"x":0.18138425052165985,"y":0.4636076092720032},{"x":0.15990453958511353,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.15990453958511353,0.43829113245010376,0.18138425052165985,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.43829113245010376},{"x":0.15274463593959808,"y":0.43829113245010376},{"x":0.15274463593959808,"y":0.4636076092720032},{"x":0.09546539187431335,"y":0.4636076092720032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.09546539187431335,0.43829113245010376,0.15274463593959808,0.4636076092720032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8949880599975586,"y":0.46993669867515564},{"x":0.9045345783233643,"y":0.46993669867515564},{"x":0.9045345783233643,"y":0.49367088079452515},{"x":0.8949880599975586,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8949880599975586,0.46993669867515564,0.9045345783233643,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496419787406921,"y":0.46993669867515564},{"x":0.8854415416717529,"y":0.46993669867515564},{"x":0.8854415416717529,"y":0.49367088079452515},{"x":0.8496419787406921,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.8496419787406921,0.46993669867515564,0.8854415416717529,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7732697129249573,"y":0.46993669867515564},{"x":0.8400954604148865,"y":0.46993669867515564},{"x":0.8400954604148865,"y":0.49367088079452515},{"x":0.7732697129249573,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7732697129249573,0.46993669867515564,0.8400954604148865,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7183771133422852,"y":0.46993669867515564},{"x":0.7637231349945068,"y":0.46993669867515564},{"x":0.7637231349945068,"y":0.49367088079452515},{"x":0.7183771133422852,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7183771133422852,0.46993669867515564,0.7637231349945068,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754176616668701,"y":0.46993669867515564},{"x":0.7088305354118347,"y":0.46993669867515564},{"x":0.7088305354118347,"y":0.49367088079452515},{"x":0.6754176616668701,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.6754176616668701,0.46993669867515564,0.7088305354118347,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658711433410645,"y":0.46993669867515564},{"x":0.6730310320854187,"y":0.46993669867515564},{"x":0.6730310320854187,"y":0.49367088079452515},{"x":0.6658711433410645,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6658711433410645,0.46993669867515564,0.6730310320854187,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062052249908447,"y":0.46993669867515564},{"x":0.6539379358291626,"y":0.46993669867515564},{"x":0.6539379358291626,"y":0.49367088079452515},{"x":0.6062052249908447,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.6062052249908447,0.46993669867515564,0.6539379358291626,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5298329591751099,"y":0.46993669867515564},{"x":0.5990453362464905,"y":0.46993669867515564},{"x":0.5990453362464905,"y":0.49367088079452515},{"x":0.5298329591751099,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5298329591751099,0.46993669867515564,0.5990453362464905,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773269593715668,"y":0.46993669867515564},{"x":0.5202863812446594,"y":0.46993669867515564},{"x":0.5202863812446594,"y":0.49367088079452515},{"x":0.4773269593715668,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.4773269593715668,0.46993669867515564,0.5202863812446594,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4534606337547302,"y":0.46993669867515564},{"x":0.4677804410457611,"y":0.46993669867515564},{"x":0.4677804410457611,"y":0.49367088079452515},{"x":0.4534606337547302,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4534606337547302,0.46993669867515564,0.4677804410457611,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3770883083343506,"y":0.46993669867515564},{"x":0.4439140856266022,"y":0.46993669867515564},{"x":0.4439140856266022,"y":0.49367088079452515},{"x":0.3770883083343506,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.3770883083343506,0.46993669867515564,0.4439140856266022,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3412887752056122,"y":0.46993669867515564},{"x":0.36754176020622253,"y":0.46993669867515564},{"x":0.36754176020622253,"y":0.49367088079452515},{"x":0.3412887752056122,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.3412887752056122,0.46993669867515564,0.36754176020622253,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33651551604270935,"y":0.46993669867515564},{"x":0.3412887752056122,"y":0.46993669867515564},{"x":0.3412887752056122,"y":0.49367088079452515},{"x":0.33651551604270935,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33651551604270935,0.46993669867515564,0.3412887752056122,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126491606235504,"y":0.46993669867515564},{"x":0.3269689679145813,"y":0.46993669867515564},{"x":0.3269689679145813,"y":0.49367088079452515},{"x":0.3126491606235504,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3126491606235504,0.46993669867515564,0.3269689679145813,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24582338333129883,"y":0.46993669867515564},{"x":0.30310261249542236,"y":0.46993669867515564},{"x":0.30310261249542236,"y":0.49367088079452515},{"x":0.24582338333129883,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.24582338333129883,0.46993669867515564,0.30310261249542236,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19809068739414215,"y":0.46993669867515564},{"x":0.23627685010433197,"y":0.46993669867515564},{"x":0.23627685010433197,"y":0.49367088079452515},{"x":0.19809068739414215,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.19809068739414215,0.46993669867515564,0.23627685010433197,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17661097645759583,"y":0.46993669867515564},{"x":0.1909307837486267,"y":0.46993669867515564},{"x":0.1909307837486267,"y":0.49367088079452515},{"x":0.17661097645759583,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.17661097645759583,0.46993669867515564,0.1909307837486267,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12649165093898773,"y":0.46993669867515564},{"x":0.16706444323062897,"y":0.46993669867515564},{"x":0.16706444323062897,"y":0.49367088079452515},{"x":0.12649165093898773,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.12649165093898773,0.46993669867515564,0.16706444323062897,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.46993669867515564},{"x":0.11694511026144028,"y":0.46993669867515564},{"x":0.11694511026144028,"y":0.49367088079452515},{"x":0.09546539187431335,"y":0.49367088079452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.09546539187431335,0.46993669867515564,0.11694511026144028,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281623125076294,"y":0.5},{"x":0.9021479487419128,"y":0.5},{"x":0.9021479487419128,"y":0.5221518874168396},{"x":0.8281623125076294,"y":0.5237341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.8281623125076294,0.5,0.9021479487419128,0.5221518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875894904136658,"y":0.5},{"x":0.818615734577179,"y":0.5},{"x":0.818615734577179,"y":0.5237341523170471},{"x":0.7875894904136658,"y":0.5237341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.7875894904136658,0.5,0.818615734577179,0.5237341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112171649932861,"y":0.5},{"x":0.7780429720878601,"y":0.5},{"x":0.7780429720878601,"y":0.5237341523170471},{"x":0.7112171649932861,"y":0.5237341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7112171649932861,0.5,0.7780429720878601,0.5237341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682577729225159,"y":0.5},{"x":0.7016706466674805,"y":0.5},{"x":0.7016706466674805,"y":0.5237341523170471},{"x":0.6682577729225159,"y":0.5237341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6682577729225159,0.5,0.7016706466674805,0.5237341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6348448395729065,"y":0.5},{"x":0.6587111949920654,"y":0.5},{"x":0.6587111949920654,"y":0.5237341523170471},{"x":0.6348448395729065,"y":0.5237341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6348448395729065,0.5,0.6587111949920654,0.5237341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942720770835876,"y":0.5015822649002075},{"x":0.6300715804100037,"y":0.5015822649002075},{"x":0.6300715804100037,"y":0.5237341523170471},{"x":0.5942720770835876,"y":0.5237341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5942720770835876,0.5015822649002075,0.6300715804100037,0.5237341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5727923512458801,"y":0.5015822649002075},{"x":0.584725558757782,"y":0.5015822649002075},{"x":0.584725558757782,"y":0.5237341523170471},{"x":0.5727923512458801,"y":0.5237341523170471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.5727923512458801,0.5015822649002075,0.584725558757782,0.5237341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773269593715668,"y":0.5015822649002075},{"x":0.5632458329200745,"y":0.5},{"x":0.5632458329200745,"y":0.5237341523170471},{"x":0.4773269593715668,"y":0.5237341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجیحات","boundary":[0.4773269593715668,0.5015822649002075,0.5632458329200745,0.5237341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.5015822649002075},{"x":0.4677804410457611,"y":0.5015822649002075},{"x":0.4677804410457611,"y":0.5237341523170471},{"x":0.379474937915802,"y":0.5253164768218994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.379474937915802,0.5015822649002075,0.4677804410457611,0.5237341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33651551604270935,"y":0.5015822649002075},{"x":0.36992838978767395,"y":0.5015822649002075},{"x":0.36992838978767395,"y":0.5253164768218994},{"x":0.33651551604270935,"y":0.5253164768218994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.33651551604270935,0.5015822649002075,0.36992838978767395,0.5253164768218994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28400954604148865,"y":0.5015822649002075},{"x":0.3269689679145813,"y":0.5015822649002075},{"x":0.3269689679145813,"y":0.5253164768218994},{"x":0.28400954604148865,"y":0.5253164768218994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.28400954604148865,0.5015822649002075,0.3269689679145813,0.5253164768218994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2076372355222702,"y":0.503164529800415},{"x":0.2744629979133606,"y":0.5015822649002075},{"x":0.2744629979133606,"y":0.5253164768218994},{"x":0.2076372355222702,"y":0.5253164768218994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.2076372355222702,0.503164529800415,0.2744629979133606,0.5253164768218994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16706444323062897,"y":0.503164529800415},{"x":0.20286396145820618,"y":0.503164529800415},{"x":0.20286396145820618,"y":0.5253164768218994},{"x":0.16706444323062897,"y":0.5253164768218994}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.16706444323062897,0.503164529800415,0.20286396145820618,0.5253164768218994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11455847322940826,"y":0.503164529800415},{"x":0.15751789510250092,"y":0.503164529800415},{"x":0.15751789510250092,"y":0.5253164768218994},{"x":0.11455847322940826,"y":0.5253164768218994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.11455847322940826,0.503164529800415,0.15751789510250092,0.5253164768218994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.503164529800415},{"x":0.10501193255186081,"y":0.503164529800415},{"x":0.10501193255186081,"y":0.5253164768218994},{"x":0.09546539187431335,"y":0.5253164768218994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.09546539187431335,0.503164529800415,0.10501193255186081,0.5253164768218994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8448687195777893,"y":0.530063271522522},{"x":0.9045345783233643,"y":0.530063271522522},{"x":0.9045345783233643,"y":0.5569620132446289},{"x":0.8448687195777893,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردامنه","boundary":[0.8448687195777893,0.530063271522522,0.9045345783233643,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.530063271522522},{"x":0.8377088308334351,"y":0.530063271522522},{"x":0.8377088308334351,"y":0.5569620132446289},{"x":0.8162291049957275,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8162291049957275,0.530063271522522,0.8377088308334351,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613365054130554,"y":0.530063271522522},{"x":0.8090692162513733,"y":0.530063271522522},{"x":0.8090692162513733,"y":0.5569620132446289},{"x":0.7613365054130554,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.7613365054130554,0.530063271522522,0.8090692162513733,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723150372505188,"y":0.530063271522522},{"x":0.758949875831604,"y":0.530063271522522},{"x":0.758949875831604,"y":0.5569620132446289},{"x":0.723150372505188,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.723150372505188,0.530063271522522,0.758949875831604,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6491646766662598,"y":0.530063271522522},{"x":0.7136037945747375,"y":0.530063271522522},{"x":0.7136037945747375,"y":0.5569620132446289},{"x":0.6491646766662598,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6491646766662598,0.530063271522522,0.7136037945747375,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799522399902344,"y":0.530063271522522},{"x":0.6396181583404541,"y":0.530063271522522},{"x":0.6396181583404541,"y":0.5569620132446289},{"x":0.5799522399902344,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.5799522399902344,0.530063271522522,0.6396181583404541,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226730108261108,"y":0.530063271522522},{"x":0.5680190920829773,"y":0.530063271522522},{"x":0.5680190920829773,"y":0.5569620132446289},{"x":0.5226730108261108,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5226730108261108,0.530063271522522,0.5680190920829773,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5035799741744995,"y":0.530063271522522},{"x":0.5131264925003052,"y":0.530063271522522},{"x":0.5131264925003052,"y":0.5569620132446289},{"x":0.5035799741744995,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5035799741744995,0.530063271522522,0.5131264925003052,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004773020744324,"y":0.530063271522522},{"x":0.49403342604637146,"y":0.530063271522522},{"x":0.49403342604637146,"y":0.5569620132446289},{"x":0.42004773020744324,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.42004773020744324,0.530063271522522,0.49403342604637146,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38663485646247864,"y":0.530063271522522},{"x":0.4105011820793152,"y":0.530063271522522},{"x":0.4105011820793152,"y":0.5569620132446289},{"x":0.38663485646247864,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.38663485646247864,0.530063271522522,0.4105011820793152,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.530063271522522},{"x":0.38424819707870483,"y":0.530063271522522},{"x":0.38424819707870483,"y":0.5569620132446289},{"x":0.379474937915802,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.379474937915802,0.530063271522522,0.38424819707870483,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3293555974960327,"y":0.530063271522522},{"x":0.36992838978767395,"y":0.530063271522522},{"x":0.36992838978767395,"y":0.5569620132446289},{"x":0.3293555974960327,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.3293555974960327,0.530063271522522,0.36992838978767395,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28400954604148865,"y":0.530063271522522},{"x":0.3245823383331299,"y":0.530063271522522},{"x":0.3245823383331299,"y":0.5569620132446289},{"x":0.28400954604148865,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.28400954604148865,0.530063271522522,0.3245823383331299,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20286396145820618,"y":0.530063271522522},{"x":0.2744629979133606,"y":0.530063271522522},{"x":0.2744629979133606,"y":0.5569620132446289},{"x":0.20286396145820618,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.20286396145820618,0.530063271522522,0.2744629979133606,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14081145823001862,"y":0.530063271522522},{"x":0.19331742823123932,"y":0.530063271522522},{"x":0.19331742823123932,"y":0.5569620132446289},{"x":0.14081145823001862,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.14081145823001862,0.530063271522522,0.19331742823123932,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.530063271522522},{"x":0.13126491010189056,"y":0.530063271522522},{"x":0.13126491010189056,"y":0.5569620132446289},{"x":0.09546539187431335,"y":0.5569620132446289}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امنی","boundary":[0.09546539187431335,0.530063271522522,0.13126491010189056,0.5569620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8663484454154968,"y":0.5617088675498962},{"x":0.9045345783233643,"y":0.5617088675498962},{"x":0.9045345783233643,"y":0.5870253443717957},{"x":0.8663484454154968,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8663484454154968,0.5617088675498962,0.9045345783233643,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8233889937400818,"y":0.5617088675498962},{"x":0.8568019270896912,"y":0.5617088675498962},{"x":0.8568019270896912,"y":0.5870253443717957},{"x":0.8233889937400818,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأمل","boundary":[0.8233889937400818,0.5617088675498962,0.8568019270896912,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.5617088675498962},{"x":0.818615734577179,"y":0.5617088675498962},{"x":0.818615734577179,"y":0.5870253443717957},{"x":0.8114558458328247,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8114558458328247,0.5617088675498962,0.818615734577179,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613365054130554,"y":0.5617088675498962},{"x":0.801909327507019,"y":0.5617088675498962},{"x":0.801909327507019,"y":0.5870253443717957},{"x":0.7613365054130554,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.7613365054130554,0.5617088675498962,0.801909327507019,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517899870872498,"y":0.5617088675498962},{"x":0.758949875831604,"y":0.5617088675498962},{"x":0.758949875831604,"y":0.5870253443717957},{"x":0.7517899870872498,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7517899870872498,0.5617088675498962,0.758949875831604,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754176616668701,"y":0.5617088675498962},{"x":0.7422434091567993,"y":0.5617088675498962},{"x":0.7422434091567993,"y":0.5870253443717957},{"x":0.6754176616668701,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6754176616668701,0.5617088675498962,0.7422434091567993,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656324565410614,"y":0.5617088675498962},{"x":0.6658711433410645,"y":0.5617088675498962},{"x":0.6658711433410645,"y":0.5870253443717957},{"x":0.656324565410614,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.656324565410614,0.5617088675498962,0.6658711433410645,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584725558757782,"y":0.5617088675498962},{"x":0.6491646766662598,"y":0.5617088675498962},{"x":0.6491646766662598,"y":0.5870253443717957},{"x":0.584725558757782,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.584725558757782,0.5617088675498962,0.6491646766662598,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584725737571716,"y":0.5617088675498962},{"x":0.5799522399902344,"y":0.5617088675498962},{"x":0.5799522399902344,"y":0.5870253443717957},{"x":0.5584725737571716,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5584725737571716,0.5617088675498962,0.5799522399902344,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059666037559509,"y":0.5617088675498962},{"x":0.5465393662452698,"y":0.5617088675498962},{"x":0.5465393662452698,"y":0.5870253443717957},{"x":0.5059666037559509,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5059666037559509,0.5617088675498962,0.5465393662452698,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319809079170227,"y":0.5617088675498962},{"x":0.4988066852092743,"y":0.5617088675498962},{"x":0.4988066852092743,"y":0.5870253443717957},{"x":0.4319809079170227,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4319809079170227,0.5617088675498962,0.4988066852092743,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4105011820793152,"y":0.5617088675498962},{"x":0.42482098937034607,"y":0.5617088675498962},{"x":0.42482098937034607,"y":0.5870253443717957},{"x":0.4105011820793152,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4105011820793152,0.5617088675498962,0.42482098937034607,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35083532333374023,"y":0.5617088675498962},{"x":0.4009546637535095,"y":0.5617088675498962},{"x":0.4009546637535095,"y":0.5870253443717957},{"x":0.35083532333374023,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.35083532333374023,0.5617088675498962,0.4009546637535095,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33890214562416077,"y":0.5617088675498962},{"x":0.3460620641708374,"y":0.5617088675498962},{"x":0.3460620641708374,"y":0.5870253443717957},{"x":0.33890214562416077,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33890214562416077,0.5617088675498962,0.3460620641708374,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2959427237510681,"y":0.5617088675498962},{"x":0.3269689679145813,"y":0.5617088675498962},{"x":0.3269689679145813,"y":0.5870253443717957},{"x":0.2959427237510681,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.2959427237510681,0.5617088675498962,0.3269689679145813,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23389022052288055,"y":0.5617088675498962},{"x":0.28639617562294006,"y":0.5617088675498962},{"x":0.28639617562294006,"y":0.5870253443717957},{"x":0.23389022052288055,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.23389022052288055,0.5617088675498962,0.28639617562294006,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16706444323062897,"y":0.5617088675498962},{"x":0.2243436723947525,"y":0.5617088675498962},{"x":0.2243436723947525,"y":0.5870253443717957},{"x":0.16706444323062897,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.16706444323062897,0.5617088675498962,0.2243436723947525,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.5617088675498962},{"x":0.15751789510250092,"y":0.5617088675498962},{"x":0.15751789510250092,"y":0.5870253443717957},{"x":0.09546539187431335,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.09546539187431335,0.5617088675498962,0.15751789510250092,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353222012519836,"y":0.594936728477478},{"x":0.9021479487419128,"y":0.594936728477478},{"x":0.9021479487419128,"y":0.6170886158943176},{"x":0.8353222012519836,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.8353222012519836,0.594936728477478,0.9021479487419128,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.594936728477478},{"x":0.8305489420890808,"y":0.594936728477478},{"x":0.8305489420890808,"y":0.6170886158943176},{"x":0.801909327507019,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.801909327507019,0.594936728477478,0.8305489420890808,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995226979255676,"y":0.594936728477478},{"x":0.8042959570884705,"y":0.594936728477478},{"x":0.8042959570884705,"y":0.6170886158943176},{"x":0.7995226979255676,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7995226979255676,0.594936728477478,0.8042959570884705,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255370020866394,"y":0.594936728477478},{"x":0.7899761199951172,"y":0.594936728477478},{"x":0.7899761199951172,"y":0.6170886158943176},{"x":0.7255370020866394,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7255370020866394,0.594936728477478,0.7899761199951172,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396181583404541,"y":0.594936728477478},{"x":0.715990424156189,"y":0.594936728477478},{"x":0.715990424156189,"y":0.6170886158943176},{"x":0.6396181583404541,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شفاهی","boundary":[0.6396181583404541,0.594936728477478,0.715990424156189,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6181384325027466,"y":0.594936728477478},{"x":0.6300715804100037,"y":0.594936728477478},{"x":0.6300715804100037,"y":0.6170886158943176},{"x":0.6181384325027466,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6181384325027466,0.594936728477478,0.6300715804100037,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656324625015259,"y":0.594936728477478},{"x":0.6085919141769409,"y":0.594936728477478},{"x":0.6085919141769409,"y":0.6170886158943176},{"x":0.5656324625015259,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.5656324625015259,0.594936728477478,0.6085919141769409,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059666037559509,"y":0.594936728477478},{"x":0.5560859441757202,"y":0.594936728477478},{"x":0.5560859441757202,"y":0.6170886158943176},{"x":0.5059666037559509,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.5059666037559509,0.594936728477478,0.5560859441757202,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47255370020866394,"y":0.594936728477478},{"x":0.4964200556278229,"y":0.594936728477478},{"x":0.4964200556278229,"y":0.6170886158943176},{"x":0.47255370020866394,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.47255370020866394,0.594936728477478,0.4964200556278229,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43914079666137695,"y":0.594936728477478},{"x":0.4630071520805359,"y":0.594936728477478},{"x":0.4630071520805359,"y":0.6170886158943176},{"x":0.43914079666137695,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.43914079666137695,0.594936728477478,0.4630071520805359,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4152744710445404,"y":0.594936728477478},{"x":0.4295942783355713,"y":0.594936728477478},{"x":0.4295942783355713,"y":0.6170886158943176},{"x":0.4152744710445404,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4152744710445404,0.594936728477478,0.4295942783355713,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35560858249664307,"y":0.594936728477478},{"x":0.40572792291641235,"y":0.594936728477478},{"x":0.40572792291641235,"y":0.6170886158943176},{"x":0.35560858249664307,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.35560858249664307,0.594936728477478,0.40572792291641235,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2792362868785858,"y":0.594936728477478},{"x":0.3460620641708374,"y":0.594936728477478},{"x":0.3460620641708374,"y":0.6170886158943176},{"x":0.2792362868785858,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.2792362868785858,0.594936728477478,0.3460620641708374,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21718376874923706,"y":0.594936728477478},{"x":0.26491647958755493,"y":0.594936728477478},{"x":0.26491647958755493,"y":0.6170886158943176},{"x":0.21718376874923706,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.21718376874923706,0.594936728477478,0.26491647958755493,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18377088010311127,"y":0.594936728477478},{"x":0.2076372355222702,"y":0.594936728477478},{"x":0.2076372355222702,"y":0.6170886158943176},{"x":0.18377088010311127,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.18377088010311127,0.594936728477478,0.2076372355222702,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12649165093898773,"y":0.594936728477478},{"x":0.17661097645759583,"y":0.594936728477478},{"x":0.17661097645759583,"y":0.6170886158943176},{"x":0.12649165093898773,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.12649165093898773,0.594936728477478,0.17661097645759583,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12649165093898773,"y":0.594936728477478},{"x":0.13126491010189056,"y":0.594936728477478},{"x":0.13126491010189056,"y":0.6170886158943176},{"x":0.12649165093898773,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.12649165093898773,0.594936728477478,0.13126491010189056,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09785202890634537,"y":0.594936728477478},{"x":0.11455847322940826,"y":0.594936728477478},{"x":0.11455847322940826,"y":0.6170886158943176},{"x":0.09785202890634537,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.09785202890634537,0.594936728477478,0.11455847322940826,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.625},{"x":0.9021479487419128,"y":0.6234177350997925},{"x":0.9021479487419128,"y":0.6439873576164246},{"x":0.8114558458328247,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اكتشافات","boundary":[0.8114558458328247,0.625,0.9021479487419128,0.6439873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517899870872498,"y":0.625},{"x":0.801909327507019,"y":0.625},{"x":0.801909327507019,"y":0.6455696225166321},{"x":0.7517899870872498,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.7517899870872498,0.625,0.801909327507019,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945107579231262,"y":0.625},{"x":0.7422434091567993,"y":0.625},{"x":0.7422434091567993,"y":0.6455696225166321},{"x":0.6945107579231262,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6945107579231262,0.625,0.7422434091567993,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610978245735168,"y":0.625},{"x":0.6873508095741272,"y":0.625},{"x":0.6873508095741272,"y":0.6455696225166321},{"x":0.6610978245735168,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.6610978245735168,0.625,0.6873508095741272,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443914175033569,"y":0.625},{"x":0.6515513062477112,"y":0.625},{"x":0.6515513062477112,"y":0.6455696225166321},{"x":0.6443914175033569,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6443914175033569,0.625,0.6515513062477112,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656324625015259,"y":0.625},{"x":0.6348448395729065,"y":0.625},{"x":0.6348448395729065,"y":0.6455696225166321},{"x":0.5656324625015259,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.5656324625015259,0.625,0.6348448395729065,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5465393662452698,"y":0.625},{"x":0.5584725737571716,"y":0.625},{"x":0.5584725737571716,"y":0.6455696225166321},{"x":0.5465393662452698,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5465393662452698,0.625,0.5584725737571716,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48926013708114624,"y":0.625},{"x":0.5393794775009155,"y":0.625},{"x":0.5393794775009155,"y":0.6455696225166321},{"x":0.48926013708114624,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقادی","boundary":[0.48926013708114624,0.625,0.5393794775009155,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4343675374984741,"y":0.625},{"x":0.4797135889530182,"y":0.625},{"x":0.4797135889530182,"y":0.6455696225166321},{"x":0.4343675374984741,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.4343675374984741,0.625,0.4797135889530182,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3937947452068329,"y":0.625},{"x":0.4295942783355713,"y":0.625},{"x":0.4295942783355713,"y":0.6455696225166321},{"x":0.3937947452068329,"y":0.6455696225166321}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3937947452068329,0.625,0.4295942783355713,0.6455696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3484486937522888,"y":0.625},{"x":0.38663485646247864,"y":0.625},{"x":0.38663485646247864,"y":0.6471518874168396},{"x":0.3484486937522888,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.3484486937522888,0.625,0.38663485646247864,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2959427237510681,"y":0.6265822649002075},{"x":0.3412887752056122,"y":0.6265822649002075},{"x":0.3412887752056122,"y":0.6471518874168396},{"x":0.2959427237510681,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.2959427237510681,0.6265822649002075,0.3412887752056122,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2553699314594269,"y":0.6265822649002075},{"x":0.28639617562294006,"y":0.6265822649002075},{"x":0.28639617562294006,"y":0.6471518874168396},{"x":0.2553699314594269,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.2553699314594269,0.6265822649002075,0.28639617562294006,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21957039833068848,"y":0.6265822649002075},{"x":0.25059667229652405,"y":0.6265822649002075},{"x":0.25059667229652405,"y":0.6471518874168396},{"x":0.21957039833068848,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.21957039833068848,0.6265822649002075,0.25059667229652405,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20286396145820618,"y":0.6265822649002075},{"x":0.21002386510372162,"y":0.6265822649002075},{"x":0.21002386510372162,"y":0.6471518874168396},{"x":0.20286396145820618,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20286396145820618,0.6265822649002075,0.21002386510372162,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15274463593959808,"y":0.6265822649002075},{"x":0.19331742823123932,"y":0.6265822649002075},{"x":0.19331742823123932,"y":0.6471518874168396},{"x":0.15274463593959808,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.15274463593959808,0.6265822649002075,0.19331742823123932,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.6265822649002075},{"x":0.14797136187553406,"y":0.6265822649002075},{"x":0.14797136187553406,"y":0.6471518874168396},{"x":0.09546539187431335,"y":0.6471518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.09546539187431335,0.6265822649002075,0.14797136187553406,0.6471518874168396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8782815933227539,"y":0.6534810066223145},{"x":0.9045345783233643,"y":0.6534810066223145},{"x":0.9045345783233643,"y":0.6787974834442139},{"x":0.8782815933227539,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.8782815933227539,0.6534810066223145,0.9045345783233643,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472553491592407,"y":0.6534810066223145},{"x":0.8687350749969482,"y":0.6534810066223145},{"x":0.8687350749969482,"y":0.6787974834442139},{"x":0.8472553491592407,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8472553491592407,0.6534810066223145,0.8687350749969482,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.6534810066223145},{"x":0.8377088308334351,"y":0.6534810066223145},{"x":0.8377088308334351,"y":0.6787974834442139},{"x":0.8162291049957275,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.8162291049957275,0.6534810066223145,0.8377088308334351,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708830833435059,"y":0.6534810066223145},{"x":0.8042959570884705,"y":0.6534810066223145},{"x":0.8042959570884705,"y":0.6787974834442139},{"x":0.7708830833435059,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7708830833435059,0.6534810066223145,0.8042959570884705,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921241283416748,"y":0.6534810066223145},{"x":0.7613365054130554,"y":0.6534810066223145},{"x":0.7613365054130554,"y":0.6787974834442139},{"x":0.6921241283416748,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6921241283416748,0.6534810066223145,0.7613365054130554,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443914175033569,"y":0.6534810066223145},{"x":0.6825775504112244,"y":0.6534810066223145},{"x":0.6825775504112244,"y":0.6787974834442139},{"x":0.6443914175033569,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6443914175033569,0.6534810066223145,0.6825775504112244,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5871121883392334,"y":0.6534810066223145},{"x":0.6348448395729065,"y":0.6534810066223145},{"x":0.6348448395729065,"y":0.6787974834442139},{"x":0.5871121883392334,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5871121883392334,0.6534810066223145,0.6348448395729065,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680190920829773,"y":0.6534810066223145},{"x":0.577565610408783,"y":0.6534810066223145},{"x":0.577565610408783,"y":0.6787974834442139},{"x":0.5680190920829773,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680190920829773,0.6534810066223145,0.577565610408783,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011933445930481,"y":0.6534810066223145},{"x":0.560859203338623,"y":0.6534810066223145},{"x":0.560859203338623,"y":0.6787974834442139},{"x":0.5011933445930481,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.5011933445930481,0.6534810066223145,0.560859203338623,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4439140856266022,"y":0.6534810066223145},{"x":0.49164676666259766,"y":0.6534810066223145},{"x":0.49164676666259766,"y":0.6787974834442139},{"x":0.4439140856266022,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.4439140856266022,0.6534810066223145,0.49164676666259766,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4272076487541199,"y":0.6534810066223145},{"x":0.43675416707992554,"y":0.6534810066223145},{"x":0.43675416707992554,"y":0.6787974834442139},{"x":0.4272076487541199,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4272076487541199,0.6534810066223145,0.43675416707992554,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436754047870636,"y":0.6518987417221069},{"x":0.4176611006259918,"y":0.6518987417221069},{"x":0.4176611006259918,"y":0.6787974834442139},{"x":0.3436754047870636,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خصوصا","boundary":[0.3436754047870636,0.6518987417221069,0.4176611006259918,0.6787974834442139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2887828052043915,"y":0.6518987417221069},{"x":0.33651551604270935,"y":0.6518987417221069},{"x":0.33651551604270935,"y":0.6772152185440063},{"x":0.2887828052043915,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.2887828052043915,0.6518987417221069,0.33651551604270935,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24582338333129883,"y":0.6518987417221069},{"x":0.28162291646003723,"y":0.6518987417221069},{"x":0.28162291646003723,"y":0.6772152185440063},{"x":0.24582338333129883,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.24582338333129883,0.6518987417221069,0.28162291646003723,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2243436723947525,"y":0.6518987417221069},{"x":0.2386634796857834,"y":0.6518987417221069},{"x":0.2386634796857834,"y":0.6772152185440063},{"x":0.2243436723947525,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2243436723947525,0.6518987417221069,0.2386634796857834,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1718377023935318,"y":0.6518987417221069},{"x":0.21718376874923706,"y":0.6518987417221069},{"x":0.21718376874923706,"y":0.6772152185440063},{"x":0.1718377023935318,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.1718377023935318,0.6518987417221069,0.21718376874923706,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.6518987417221069},{"x":0.16229116916656494,"y":0.6518987417221069},{"x":0.16229116916656494,"y":0.6772152185440063},{"x":0.09546539187431335,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکتوب","boundary":[0.09546539187431335,0.6518987417221069,0.16229116916656494,0.6772152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8949880599975586,"y":0.6851266026496887},{"x":0.9021479487419128,"y":0.6851266026496887},{"x":0.9021479487419128,"y":0.7072784900665283},{"x":0.8949880599975586,"y":0.7072784900665283}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8949880599975586,0.6851266026496887,0.9021479487419128,0.7072784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8568019270896912,"y":0.6851266026496887},{"x":0.8902148008346558,"y":0.6851266026496887},{"x":0.8902148008346558,"y":0.7072784900665283},{"x":0.8568019270896912,"y":0.7072784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8568019270896912,0.6851266026496887,0.8902148008346558,0.7072784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377088308334351,"y":0.6851266026496887},{"x":0.8448687195777893,"y":0.6851266026496887},{"x":0.8448687195777893,"y":0.7072784900665283},{"x":0.8377088308334351,"y":0.7072784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8377088308334351,0.6851266026496887,0.8448687195777893,0.7072784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875894904136658,"y":0.6851266026496887},{"x":0.8281623125076294,"y":0.6851266026496887},{"x":0.8281623125076294,"y":0.7072784900665283},{"x":0.7875894904136658,"y":0.7072784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.7875894904136658,0.6851266026496887,0.8281623125076294,0.7072784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780429720878601,"y":0.6851266026496887},{"x":0.7852028608322144,"y":0.6851266026496887},{"x":0.7852028608322144,"y":0.7072784900665283},{"x":0.7780429720878601,"y":0.7072784900665283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7780429720878601,0.6851266026496887,0.7852028608322144,0.7072784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680190920829773,"y":0.6851266026496887},{"x":0.7637231349945068,"y":0.6851266026496887},{"x":0.7637231349945068,"y":0.7072784900665283},{"x":0.680190920829773,"y":0.7072784900665283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بانکهای","boundary":[0.680190920829773,0.6851266026496887,0.7637231349945068,0.7072784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942720770835876,"y":0.6867088675498962},{"x":0.6706444025039673,"y":0.6851266026496887},{"x":0.6706444025039673,"y":0.7072784900665283},{"x":0.5942720770835876,"y":0.7088607549667358}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.5942720770835876,0.6867088675498962,0.6706444025039673,0.7072784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.577565610408783,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5871121883392334,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5871121883392334,"y":0.7088607549667358},{"x":0.577565610408783,"y":0.7088607549667358}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.577565610408783,0.6867088675498962,0.5871121883392334,0.7088607549667358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5560859441757202,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5751789808273315,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5751789808273315,"y":0.7088607549667358},{"x":0.5560859441757202,"y":0.7088607549667358}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5560859441757202,0.6867088675498962,0.5751789808273315,0.7088607549667358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5489259958267212,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5584725737571716,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5584725737571716,"y":0.7088607549667358},{"x":0.5489259958267212,"y":0.7088607549667358}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5489259958267212,0.6867088675498962,0.5584725737571716,0.7088607549667358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5083532333374023,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5369928479194641,"y":0.6867088675498962},{"x":0.5369928479194641,"y":0.7088607549667358},{"x":0.5083532333374023,"y":0.7088607549667358}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.5083532333374023,0.6867088675498962,0.5369928479194641,0.7088607549667358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47494032979011536,"y":0.6867088675498962},{"x":0.4988066852092743,"y":0.6867088675498962},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7088607549667358},{"x":0.47494032979011536,"y":0.7088607549667358}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.47494032979011536,0.6867088675498962,0.4988066852092743,0.7088607549667358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677804410457611,"y":0.6867088675498962},{"x":0.4701670706272125,"y":0.6867088675498962},{"x":0.4701670706272125,"y":0.7088607549667358},{"x":0.4677804410457611,"y":0.7088607549667358}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4677804410457611,0.6867088675498962,0.4701670706272125,0.7088607549667358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8424820899963379,"y":0.7136076092720032},{"x":0.9021479487419128,"y":0.7136076092720032},{"x":0.9021479487419128,"y":0.7405063509941101},{"x":0.8424820899963379,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.8424820899963379,0.7136076092720032,0.9021479487419128,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.7136076092720032},{"x":0.8353222012519836,"y":0.7136076092720032},{"x":0.8353222012519836,"y":0.7405063509941101},{"x":0.801909327507019,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.801909327507019,0.7136076092720032,0.8353222012519836,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715990424156189,"y":0.7136076092720032},{"x":0.79474937915802,"y":0.7136076092720032},{"x":0.79474937915802,"y":0.7405063509941101},{"x":0.715990424156189,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشاراتی","boundary":[0.715990424156189,0.7136076092720032,0.79474937915802,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420047879219055,"y":0.7136076092720032},{"x":0.7064439058303833,"y":0.7136076092720032},{"x":0.7064439058303833,"y":0.7405063509941101},{"x":0.6420047879219055,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6420047879219055,0.7136076092720032,0.7064439058303833,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6181384325027466,"y":0.7136076092720032},{"x":0.6372315287590027,"y":0.7136076092720032},{"x":0.6372315287590027,"y":0.7405063509941101},{"x":0.6181384325027466,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6181384325027466,0.7136076092720032,0.6372315287590027,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133651733398438,"y":0.7136076092720032},{"x":0.620525062084198,"y":0.7136076092720032},{"x":0.620525062084198,"y":0.7405063509941101},{"x":0.6133651733398438,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6133651733398438,0.7136076092720032,0.620525062084198,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584725558757782,"y":0.7136076092720032},{"x":0.6038185954093933,"y":0.7136076092720032},{"x":0.6038185954093933,"y":0.7405063509941101},{"x":0.584725558757782,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.584725558757782,0.7136076092720032,0.6038185954093933,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517899751663208,"y":0.7136076092720032},{"x":0.5751789808273315,"y":0.7136076092720032},{"x":0.5751789808273315,"y":0.7405063509941101},{"x":0.517899751663208,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.517899751663208,0.7136076092720032,0.5751789808273315,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4606205224990845,"y":0.7136076092720032},{"x":0.5059666037559509,"y":0.7136076092720032},{"x":0.5059666037559509,"y":0.7405063509941101},{"x":0.4606205224990845,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4606205224990845,0.7136076092720032,0.5059666037559509,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38902148604393005,"y":0.7136076092720032},{"x":0.4510739743709564,"y":0.7136076092720032},{"x":0.4510739743709564,"y":0.7405063509941101},{"x":0.38902148604393005,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.38902148604393005,0.7136076092720032,0.4510739743709564,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33412888646125793,"y":0.7136076092720032},{"x":0.38424819707870483,"y":0.7136076092720032},{"x":0.38424819707870483,"y":0.7405063509941101},{"x":0.33412888646125793,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.33412888646125793,0.7136076092720032,0.38424819707870483,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2744629979133606,"y":0.7136076092720032},{"x":0.3269689679145813,"y":0.7136076092720032},{"x":0.3269689679145813,"y":0.7405063509941101},{"x":0.2744629979133606,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.2744629979133606,0.7136076092720032,0.3269689679145813,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21957039833068848,"y":0.7136076092720032},{"x":0.26491647958755493,"y":0.7136076092720032},{"x":0.26491647958755493,"y":0.7405063509941101},{"x":0.21957039833068848,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.21957039833068848,0.7136076092720032,0.26491647958755493,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16229116916656494,"y":0.7136076092720032},{"x":0.21002386510372162,"y":0.7136076092720032},{"x":0.21002386510372162,"y":0.7405063509941101},{"x":0.16229116916656494,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.16229116916656494,0.7136076092720032,0.21002386510372162,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09785202890634537,"y":0.7136076092720032},{"x":0.15274463593959808,"y":0.7136076092720032},{"x":0.15274463593959808,"y":0.7405063509941101},{"x":0.09785202890634537,"y":0.7405063509941101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.09785202890634537,0.7136076092720032,0.15274463593959808,0.7405063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8568019270896912,"y":0.746835470199585},{"x":0.9045345783233643,"y":0.746835470199585},{"x":0.9045345783233643,"y":0.7737341523170471},{"x":0.8568019270896912,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8568019270896912,0.746835470199585,0.9045345783233643,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496419787406921,"y":0.746835470199585},{"x":0.8544152975082397,"y":0.746835470199585},{"x":0.8544152975082397,"y":0.7737341523170471},{"x":0.8496419787406921,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8496419787406921,0.746835470199585,0.8544152975082397,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79474937915802,"y":0.746835470199585},{"x":0.8400954604148865,"y":0.746835470199585},{"x":0.8400954604148865,"y":0.7737341523170471},{"x":0.79474937915802,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.79474937915802,0.746835470199585,0.8400954604148865,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422434091567993,"y":0.746835470199585},{"x":0.7875894904136658,"y":0.746835470199585},{"x":0.7875894904136658,"y":0.7737341523170471},{"x":0.7422434091567993,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7422434091567993,0.746835470199585,0.7875894904136658,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723150372505188,"y":0.746835470199585},{"x":0.7326968908309937,"y":0.746835470199585},{"x":0.7326968908309937,"y":0.7737341523170471},{"x":0.723150372505188,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.723150372505188,0.746835470199585,0.7326968908309937,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6324582099914551,"y":0.746835470199585},{"x":0.715990424156189,"y":0.746835470199585},{"x":0.715990424156189,"y":0.7737341523170471},{"x":0.6324582099914551,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6324582099914551,0.746835470199585,0.715990424156189,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5489259958267212,"y":0.746835470199585},{"x":0.6229116916656494,"y":0.746835470199585},{"x":0.6229116916656494,"y":0.7737341523170471},{"x":0.5489259958267212,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5489259958267212,0.746835470199585,0.6229116916656494,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49403342604637146,"y":0.746835470199585},{"x":0.5393794775009155,"y":0.746835470199585},{"x":0.5393794775009155,"y":0.7737341523170471},{"x":0.49403342604637146,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.49403342604637146,0.746835470199585,0.5393794775009155,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40811455249786377,"y":0.746835470199585},{"x":0.4844868779182434,"y":0.746835470199585},{"x":0.4844868779182434,"y":0.7737341523170471},{"x":0.40811455249786377,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.40811455249786377,0.746835470199585,0.4844868779182434,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.746835470199585},{"x":0.3985680043697357,"y":0.746835470199585},{"x":0.3985680043697357,"y":0.7737341523170471},{"x":0.379474937915802,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.379474937915802,0.746835470199585,0.3985680043697357,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33651551604270935,"y":0.746835470199585},{"x":0.36992838978767395,"y":0.746835470199585},{"x":0.36992838978767395,"y":0.7737341523170471},{"x":0.33651551604270935,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.33651551604270935,0.746835470199585,0.36992838978767395,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2720763683319092,"y":0.746835470199585},{"x":0.3269689679145813,"y":0.746835470199585},{"x":0.3269689679145813,"y":0.7737341523170471},{"x":0.2720763683319092,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.2720763683319092,0.746835470199585,0.3269689679145813,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22911694645881653,"y":0.746835470199585},{"x":0.26730310916900635,"y":0.746835470199585},{"x":0.26730310916900635,"y":0.7737341523170471},{"x":0.22911694645881653,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.22911694645881653,0.746835470199585,0.26730310916900635,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.746835470199585},{"x":0.21957039833068848,"y":0.746835470199585},{"x":0.21957039833068848,"y":0.7737341523170471},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.14558473229408264,0.746835470199585,0.21957039833068848,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.746835470199585},{"x":0.1360381841659546,"y":0.746835470199585},{"x":0.1360381841659546,"y":0.7737341523170471},{"x":0.09546539187431335,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.09546539187431335,0.746835470199585,0.1360381841659546,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8400954604148865,"y":0.7768987417221069},{"x":0.9021479487419128,"y":0.7768987417221069},{"x":0.9021479487419128,"y":0.8022152185440063},{"x":0.8400954604148865,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.8400954604148865,0.7768987417221069,0.9021479487419128,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708830833435059,"y":0.7768987417221069},{"x":0.8329355716705322,"y":0.7768987417221069},{"x":0.8329355716705322,"y":0.8022152185440063},{"x":0.7708830833435059,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.7708830833435059,0.7768987417221069,0.8329355716705322,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422434091567993,"y":0.7768987417221069},{"x":0.7613365054130554,"y":0.7768987417221069},{"x":0.7613365054130554,"y":0.8022152185440063},{"x":0.7422434091567993,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7422434091567993,0.7768987417221069,0.7613365054130554,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7183771133422852,"y":0.7768987417221069},{"x":0.7326968908309937,"y":0.7768987417221069},{"x":0.7326968908309937,"y":0.8022152185440063},{"x":0.7183771133422852,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7183771133422852,0.7768987417221069,0.7326968908309937,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6849641799926758,"y":0.7768987417221069},{"x":0.7112171649932861,"y":0.7768987417221069},{"x":0.7112171649932861,"y":0.8022152185440063},{"x":0.6849641799926758,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6849641799926758,0.7768987417221069,0.7112171649932861,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6276849508285522,"y":0.7768987417221069},{"x":0.6754176616668701,"y":0.7768987417221069},{"x":0.6754176616668701,"y":0.8022152185440063},{"x":0.6276849508285522,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6276849508285522,0.7768987417221069,0.6754176616668701,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5489259958267212,"y":0.7768987417221069},{"x":0.6181384325027466,"y":0.7768987417221069},{"x":0.6181384325027466,"y":0.8022152185440063},{"x":0.5489259958267212,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستثنی","boundary":[0.5489259958267212,0.7768987417221069,0.6181384325027466,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844868779182434,"y":0.7768987417221069},{"x":0.5417661070823669,"y":0.7768987417221069},{"x":0.5417661070823669,"y":0.8022152185440063},{"x":0.4844868779182434,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.4844868779182434,0.7768987417221069,0.5417661070823669,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47494032979011536,"y":0.7768987417221069},{"x":0.4797135889530182,"y":0.7768987417221069},{"x":0.4797135889530182,"y":0.8022152185440063},{"x":0.47494032979011536,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47494032979011536,0.7768987417221069,0.4797135889530182,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4534606337547302,"y":0.7768987417221069},{"x":0.4653937816619873,"y":0.7768987417221069},{"x":0.4653937816619873,"y":0.8022152185440063},{"x":0.4534606337547302,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4534606337547302,0.7768987417221069,0.4653937816619873,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3961813747882843,"y":0.7768987417221069},{"x":0.44152745604515076,"y":0.7768987417221069},{"x":0.44152745604515076,"y":0.8022152185440063},{"x":0.3961813747882843,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.3961813747882843,0.7768987417221069,0.44152745604515076,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3627685010433197,"y":0.7768987417221069},{"x":0.38424819707870483,"y":0.7768987417221069},{"x":0.38424819707870483,"y":0.8022152185440063},{"x":0.3627685010433197,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3627685010433197,0.7768987417221069,0.38424819707870483,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3317422568798065,"y":0.7768987417221069},{"x":0.35322195291519165,"y":0.7768987417221069},{"x":0.35322195291519165,"y":0.8022152185440063},{"x":0.3317422568798065,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3317422568798065,0.7768987417221069,0.35322195291519165,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29832935333251953,"y":0.7768987417221069},{"x":0.32219570875167847,"y":0.7768987417221069},{"x":0.32219570875167847,"y":0.8022152185440063},{"x":0.29832935333251953,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.29832935333251953,0.7768987417221069,0.32219570875167847,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25059667229652405,"y":0.7768987417221069},{"x":0.2935560941696167,"y":0.7768987417221069},{"x":0.2935560941696167,"y":0.8022152185440063},{"x":0.25059667229652405,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.25059667229652405,0.7768987417221069,0.2935560941696167,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2219570428133011,"y":0.7768987417221069},{"x":0.2434367537498474,"y":0.7768987417221069},{"x":0.2434367537498474,"y":0.8022152185440063},{"x":0.2219570428133011,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2219570428133011,0.7768987417221069,0.2434367537498474,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1551312655210495,"y":0.7768987417221069},{"x":0.21479713916778564,"y":0.7768987417221069},{"x":0.21479713916778564,"y":0.8022152185440063},{"x":0.1551312655210495,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.1551312655210495,0.7768987417221069,0.21479713916778564,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10739856958389282,"y":0.7768987417221069},{"x":0.14797136187553406,"y":0.7768987417221069},{"x":0.14797136187553406,"y":0.8022152185440063},{"x":0.10739856958389282,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.10739856958389282,0.7768987417221069,0.14797136187553406,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.7768987417221069},{"x":0.1026252955198288,"y":0.7768987417221069},{"x":0.1026252955198288,"y":0.8022152185440063},{"x":0.09546539187431335,"y":0.8022152185440063}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.09546539187431335,0.7768987417221069,0.1026252955198288,0.8022152185440063]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8424820899963379,"y":0.8117088675498962},{"x":0.9045345783233643,"y":0.8117088675498962},{"x":0.9045345783233643,"y":0.8322784900665283},{"x":0.8424820899963379,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.8424820899963379,0.8117088675498962,0.9045345783233643,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8210023641586304,"y":0.8117088675498962},{"x":0.8377088308334351,"y":0.8117088675498962},{"x":0.8377088308334351,"y":0.8322784900665283},{"x":0.8210023641586304,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.8210023641586304,0.8117088675498962,0.8377088308334351,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8138424754142761,"y":0.8117088675498962},{"x":0.818615734577179,"y":0.8117088675498962},{"x":0.818615734577179,"y":0.8322784900665283},{"x":0.8138424754142761,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8138424754142761,0.8117088675498962,0.818615734577179,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398567795753479,"y":0.8117088675498962},{"x":0.8042959570884705,"y":0.8117088675498962},{"x":0.8042959570884705,"y":0.8322784900665283},{"x":0.7398567795753479,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.7398567795753479,0.8117088675498962,0.8042959570884705,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7183771133422852,"y":0.8117088675498962},{"x":0.7303102612495422,"y":0.8117088675498962},{"x":0.7303102612495422,"y":0.8322784900665283},{"x":0.7183771133422852,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7183771133422852,0.8117088675498962,0.7303102612495422,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396181583404541,"y":0.8117088675498962},{"x":0.7112171649932861,"y":0.8117088675498962},{"x":0.7112171649932861,"y":0.8322784900665283},{"x":0.6396181583404541,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.6396181583404541,0.8117088675498962,0.7112171649932861,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584725558757782,"y":0.8117088675498962},{"x":0.6300715804100037,"y":0.8117088675498962},{"x":0.6300715804100037,"y":0.8322784900665283},{"x":0.584725558757782,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.584725558757782,0.8117088675498962,0.6300715804100037,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517899751663208,"y":0.8117088675498962},{"x":0.5751789808273315,"y":0.8117088675498962},{"x":0.5751789808273315,"y":0.8322784900665283},{"x":0.517899751663208,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.517899751663208,0.8117088675498962,0.5751789808273315,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059666037559509,"y":0.8117088675498962},{"x":0.5131264925003052,"y":0.8117088675498962},{"x":0.5131264925003052,"y":0.8322784900665283},{"x":0.5059666037559509,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5059666037559509,0.8117088675498962,0.5131264925003052,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40572792291641235,"y":0.8117088675498962},{"x":0.4964200556278229,"y":0.8117088675498962},{"x":0.4964200556278229,"y":0.8322784900665283},{"x":0.40572792291641235,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.40572792291641235,0.8117088675498962,0.4964200556278229,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38424819707870483,"y":0.8117088675498962},{"x":0.3937947452068329,"y":0.8117088675498962},{"x":0.3937947452068329,"y":0.8322784900665283},{"x":0.38424819707870483,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.38424819707870483,0.8117088675498962,0.3937947452068329,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30548927187919617,"y":0.8117088675498962},{"x":0.37470167875289917,"y":0.8117088675498962},{"x":0.37470167875289917,"y":0.8322784900665283},{"x":0.30548927187919617,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.30548927187919617,0.8117088675498962,0.37470167875289917,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24821002781391144,"y":0.8117088675498962},{"x":0.2959427237510681,"y":0.8117088675498962},{"x":0.2959427237510681,"y":0.8322784900665283},{"x":0.24821002781391144,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.24821002781391144,0.8117088675498962,0.2959427237510681,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19570405781269073,"y":0.8117088675498962},{"x":0.241050124168396,"y":0.8117088675498962},{"x":0.241050124168396,"y":0.8322784900665283},{"x":0.19570405781269073,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوشا","boundary":[0.19570405781269073,0.8117088675498962,0.241050124168396,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.8117088675498962},{"x":0.18377088010311127,"y":0.8117088675498962},{"x":0.18377088010311127,"y":0.8322784900665283},{"x":0.14797136187553406,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.14797136187553406,0.8117088675498962,0.18377088010311127,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12887828052043915,"y":0.8117088675498962},{"x":0.138424813747406,"y":0.8117088675498962},{"x":0.138424813747406,"y":0.8322784900665283},{"x":0.12887828052043915,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.12887828052043915,0.8117088675498962,0.138424813747406,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.8117088675498962},{"x":0.1193317398428917,"y":0.8117088675498962},{"x":0.1193317398428917,"y":0.8322784900665283},{"x":0.09546539187431335,"y":0.8322784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.09546539187431335,0.8117088675498962,0.1193317398428917,0.8322784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8902148008346558,"y":0.8401898741722107},{"x":0.9045345783233643,"y":0.8401898741722107},{"x":0.9045345783233643,"y":0.8655063509941101},{"x":0.8902148008346558,"y":0.8655063509941101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8902148008346558,0.8401898741722107,0.9045345783233643,0.8655063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.8401898741722107},{"x":0.8830549120903015,"y":0.8401898741722107},{"x":0.8830549120903015,"y":0.8655063509941101},{"x":0.8162291049957275,"y":0.8655063509941101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.8162291049957275,0.8401898741722107,0.8830549120903015,0.8655063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613365054130554,"y":0.8401898741722107},{"x":0.8066825866699219,"y":0.8401898741722107},{"x":0.8066825866699219,"y":0.8655063509941101},{"x":0.7613365054130554,"y":0.8655063509941101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7613365054130554,0.8401898741722107,0.8066825866699219,0.8655063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016706466674805,"y":0.8401898741722107},{"x":0.7517899870872498,"y":0.8401898741722107},{"x":0.7517899870872498,"y":0.8655063509941101},{"x":0.7016706466674805,"y":0.8655063509941101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.7016706466674805,0.8401898741722107,0.7517899870872498,0.8655063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6491646766662598,"y":0.8401898741722107},{"x":0.6921241283416748,"y":0.8401898741722107},{"x":0.6921241283416748,"y":0.8655063509941101},{"x":0.6491646766662598,"y":0.8655063509941101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.6491646766662598,0.8401898741722107,0.6921241283416748,0.8655063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966587066650391,"y":0.8401898741722107},{"x":0.6396181583404541,"y":0.8401898741722107},{"x":0.6396181583404541,"y":0.8655063509941101},{"x":0.5966587066650391,"y":0.8655063509941101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.5966587066650391,0.8401898741722107,0.6396181583404541,0.8655063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5871121883392334,"y":0.8401898741722107},{"x":0.5942720770835876,"y":0.8401898741722107},{"x":0.5942720770835876,"y":0.8655063509941101},{"x":0.5871121883392334,"y":0.8655063509941101}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5871121883392334,0.8401898741722107,0.5942720770835876,0.8655063509941101]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09307876229286194,"y":0.375},{"x":0.9045345783233643,"y":0.3734177350997925},{"x":0.9069212675094604,"y":0.8655063509941101},{"x":0.09546539187431335,"y":0.8670886158943176}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08807876229286193,0.368,0.9119212675094605,0.8725063509941101],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/MOexXrJTKkSidGUC-sec.webp","jpeg":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/oEqcShYpONloTaRV.jpg","blurred":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/XdiwFetSJzEvbeVz.jpg"},"info":{"width":419,"height":632,"margin":[0.00021590785650194117,0.00010158628395086601,0.9978292730827605,0.9991602307716503]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472553491592407,"y":0.07436709105968475},{"x":0.9045345783233643,"y":0.07436709105968475},{"x":0.9045345783233643,"y":0.09651898592710495},{"x":0.8472553491592407,"y":0.09651898592710495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.8472553491592407,0.07436709105968475,0.9045345783233643,0.09651898592710495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899761199951172,"y":0.07278481125831604},{"x":0.8353222012519836,"y":0.07278481125831604},{"x":0.8353222012519836,"y":0.09651898592710495},{"x":0.7899761199951172,"y":0.09651898592710495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7899761199951172,0.07278481125831604,0.8353222012519836,0.09651898592710495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350835204124451,"y":0.07278481125831604},{"x":0.7780429720878601,"y":0.07278481125831604},{"x":0.7780429720878601,"y":0.09651898592710495},{"x":0.7350835204124451,"y":0.09651898592710495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7350835204124451,0.07278481125831604,0.7780429720878601,0.09651898592710495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136037945747375,"y":0.07278481125831604},{"x":0.723150372505188,"y":0.07278481125831604},{"x":0.723150372505188,"y":0.09651898592710495},{"x":0.7136037945747375,"y":0.09651898592710495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7136037945747375,0.07278481125831604,0.723150372505188,0.09651898592710495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6276849508285522,"y":0.07278481125831604},{"x":0.7040572762489319,"y":0.07278481125831604},{"x":0.7040572762489319,"y":0.09651898592710495},{"x":0.6276849508285522,"y":0.09493670612573624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6276849508285522,0.07278481125831604,0.7040572762489319,0.09651898592710495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5489259958267212,"y":0.07278481125831604},{"x":0.6133651733398438,"y":0.07278481125831604},{"x":0.6133651733398438,"y":0.09651898592710495},{"x":0.5489259958267212,"y":0.09493670612573624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5489259958267212,0.07278481125831604,0.6133651733398438,0.09651898592710495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226730108261108,"y":0.07278481125831604},{"x":0.5369928479194641,"y":0.07278481125831604},{"x":0.5369928479194641,"y":0.09493670612573624},{"x":0.5226730108261108,"y":0.09493670612573624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5226730108261108,0.07278481125831604,0.5369928479194641,0.09493670612573624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773269593715668,"y":0.07278481125831604},{"x":0.5107398629188538,"y":0.07278481125831604},{"x":0.5107398629188538,"y":0.09493670612573624},{"x":0.4773269593715668,"y":0.09493670612573624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4773269593715668,0.07278481125831604,0.5107398629188538,0.09493670612573624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004773020744324,"y":0.07278481125831604},{"x":0.4630071520805359,"y":0.07278481125831604},{"x":0.4630071520805359,"y":0.09493670612573624},{"x":0.42004773020744324,"y":0.09493670612573624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.42004773020744324,0.07278481125831604,0.4630071520805359,0.09493670612573624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3985680043697357,"y":0.07278481125831604},{"x":0.40572792291641235,"y":0.07278481125831604},{"x":0.40572792291641235,"y":0.09493670612573624},{"x":0.3985680043697357,"y":0.09493670612573624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3985680043697357,0.07278481125831604,0.40572792291641235,0.09493670612573624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33412888646125793,"y":0.07120253145694733},{"x":0.38663485646247864,"y":0.07120253145694733},{"x":0.38663485646247864,"y":0.09493670612573624},{"x":0.33412888646125793,"y":0.09493670612573624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"احیای","boundary":[0.33412888646125793,0.07120253145694733,0.38663485646247864,0.09493670612573624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26252982020378113,"y":0.07120253145694733},{"x":0.32219570875167847,"y":0.07120253145694733},{"x":0.32219570875167847,"y":0.09493670612573624},{"x":0.26252982020378113,"y":0.09493670612573624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.26252982020378113,0.07120253145694733,0.32219570875167847,0.09493670612573624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742243468761444,"y":0.07120253145694733},{"x":0.25059667229652405,"y":0.07120253145694733},{"x":0.25059667229652405,"y":0.09493670612573624},{"x":0.1742243468761444,"y":0.09493670612573624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.1742243468761444,0.07120253145694733,0.25059667229652405,0.09493670612573624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.07120253145694733},{"x":0.16229116916656494,"y":0.07120253145694733},{"x":0.16229116916656494,"y":0.09493670612573624},{"x":0.09546539187431335,"y":0.09335443377494812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.09546539187431335,0.07120253145694733,0.16229116916656494,0.09493670612573624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8424820899963379,"y":0.10443037748336792},{"x":0.9045345783233643,"y":0.10443037748336792},{"x":0.9045345783233643,"y":0.1265822798013687},{"x":0.8424820899963379,"y":0.1265822798013687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.8424820899963379,0.10443037748336792,0.9045345783233643,0.1265822798013687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818615734577179,"y":0.10443037748336792},{"x":0.8329355716705322,"y":0.10443037748336792},{"x":0.8329355716705322,"y":0.1265822798013687},{"x":0.818615734577179,"y":0.1265822798013687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.818615734577179,0.10443037748336792,0.8329355716705322,0.1265822798013687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494033575057983,"y":0.1028480976819992},{"x":0.8114558458328247,"y":0.1028480976819992},{"x":0.8114558458328247,"y":0.1265822798013687},{"x":0.7494033575057983,"y":0.1265822798013687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7494033575057983,0.1028480976819992,0.8114558458328247,0.1265822798013687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7040572762489319,"y":0.1028480976819992},{"x":0.7398567795753479,"y":0.1028480976819992},{"x":0.7398567795753479,"y":0.1265822798013687},{"x":0.7040572762489319,"y":0.1265822798013687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.7040572762489319,0.1028480976819992,0.7398567795753479,0.1265822798013687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6849641799926758,"y":0.1028480976819992},{"x":0.6945107579231262,"y":0.1028480976819992},{"x":0.6945107579231262,"y":0.1265822798013687},{"x":0.6849641799926758,"y":0.1265822798013687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6849641799926758,0.1028480976819992,0.6945107579231262,0.1265822798013687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610978245735168,"y":0.1028480976819992},{"x":0.680190920829773,"y":0.1028480976819992},{"x":0.680190920829773,"y":0.1265822798013687},{"x":0.6610978245735168,"y":0.1265822798013687}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.6610978245735168,0.1028480976819992,0.680190920829773,0.1265822798013687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6300715804100037,"y":0.1028480976819992},{"x":0.656324565410614,"y":0.1028480976819992},{"x":0.656324565410614,"y":0.1265822798013687},{"x":0.6300715804100037,"y":0.1265822798013687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6300715804100037,0.1028480976819992,0.656324565410614,0.1265822798013687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5990453362464905,"y":0.1028480976819992},{"x":0.620525062084198,"y":0.1028480976819992},{"x":0.620525062084198,"y":0.1265822798013687},{"x":0.5990453362464905,"y":0.1265822798013687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5990453362464905,0.1028480976819992,0.620525062084198,0.1265822798013687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393794775009155,"y":0.1028480976819992},{"x":0.5894988179206848,"y":0.1028480976819992},{"x":0.5894988179206848,"y":0.1265822798013687},{"x":0.5393794775009155,"y":0.1265822798013687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.5393794775009155,0.1028480976819992,0.5894988179206848,0.1265822798013687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630071520805359,"y":0.1028480976819992},{"x":0.5298329591751099,"y":0.1028480976819992},{"x":0.5298329591751099,"y":0.1265822798013687},{"x":0.4630071520805359,"y":0.1265822798013687}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.4630071520805359,0.1028480976819992,0.5298329591751099,0.1265822798013687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4439140856266022,"y":0.1028480976819992},{"x":0.4534606337547302,"y":0.1028480976819992},{"x":0.4534606337547302,"y":0.125},{"x":0.4439140856266022,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4439140856266022,0.1028480976819992,0.4534606337547302,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38663485646247864,"y":0.1028480976819992},{"x":0.43675416707992554,"y":0.1028480976819992},{"x":0.43675416707992554,"y":0.125},{"x":0.38663485646247864,"y":0.125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.38663485646247864,0.1028480976819992,0.43675416707992554,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36992838978767395,"y":0.1028480976819992},{"x":0.379474937915802,"y":0.1028480976819992},{"x":0.379474937915802,"y":0.125},{"x":0.36992838978767395,"y":0.125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36992838978767395,0.1028480976819992,0.379474937915802,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2744629979133606,"y":0.1028480976819992},{"x":0.3627685010433197,"y":0.1028480976819992},{"x":0.3627685010433197,"y":0.1265822798013687},{"x":0.2744629979133606,"y":0.125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمایندگان","boundary":[0.2744629979133606,0.1028480976819992,0.3627685010433197,0.1265822798013687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19331742823123932,"y":0.10126582533121109},{"x":0.26491647958755493,"y":0.1028480976819992},{"x":0.26491647958755493,"y":0.125},{"x":0.19331742823123932,"y":0.125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.19331742823123932,0.10126582533121109,0.26491647958755493,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742243468761444,"y":0.10126582533121109},{"x":0.1885441541671753,"y":0.10126582533121109},{"x":0.1885441541671753,"y":0.125},{"x":0.1742243468761444,"y":0.125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.1742243468761444,0.10126582533121109,0.1885441541671753,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1551312655210495,"y":0.10126582533121109},{"x":0.16467779874801636,"y":0.10126582533121109},{"x":0.16467779874801636,"y":0.125},{"x":0.1551312655210495,"y":0.125}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1551312655210495,0.10126582533121109,0.16467779874801636,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.10126582533121109},{"x":0.14558473229408264,"y":0.10126582533121109},{"x":0.14558473229408264,"y":0.125},{"x":0.09546539187431335,"y":0.125}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.09546539187431335,0.10126582533121109,0.14558473229408264,0.125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8329355716705322,"y":0.13291139900684357},{"x":0.9045345783233643,"y":0.13291139900684357},{"x":0.9045345783233643,"y":0.1598101258277893},{"x":0.8329355716705322,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.8329355716705322,0.13291139900684357,0.9045345783233643,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7852028608322144,"y":0.13291139900684357},{"x":0.8210023641586304,"y":0.13291139900684357},{"x":0.8210023641586304,"y":0.1598101258277893},{"x":0.7852028608322144,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.7852028608322144,0.13291139900684357,0.8210023641586304,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723150372505188,"y":0.13291139900684357},{"x":0.7756563425064087,"y":0.13291139900684357},{"x":0.7756563425064087,"y":0.1598101258277893},{"x":0.723150372505188,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.723150372505188,0.13291139900684357,0.7756563425064087,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443914175033569,"y":0.13291139900684357},{"x":0.7136037945747375,"y":0.13291139900684357},{"x":0.7136037945747375,"y":0.1598101258277893},{"x":0.6443914175033569,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6443914175033569,0.13291139900684357,0.7136037945747375,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6085919141769409,"y":0.13291139900684357},{"x":0.6348448395729065,"y":0.13291139900684357},{"x":0.6348448395729065,"y":0.1598101258277893},{"x":0.6085919141769409,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6085919141769409,0.13291139900684357,0.6348448395729065,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038185954093933,"y":0.13291139900684357},{"x":0.6085919141769409,"y":0.13291139900684357},{"x":0.6085919141769409,"y":0.1598101258277893},{"x":0.6038185954093933,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6038185954093933,0.13291139900684357,0.6085919141769409,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5727923512458801,"y":0.13291139900684357},{"x":0.5918854475021362,"y":0.13291139900684357},{"x":0.5918854475021362,"y":0.1598101258277893},{"x":0.5727923512458801,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5727923512458801,0.13291139900684357,0.5918854475021362,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369928479194641,"y":0.13291139900684357},{"x":0.5632458329200745,"y":0.13291139900684357},{"x":0.5632458329200745,"y":0.1598101258277893},{"x":0.5369928479194641,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5369928479194641,0.13291139900684357,0.5632458329200745,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4868735074996948,"y":0.13291139900684357},{"x":0.5274463295936584,"y":0.13291139900684357},{"x":0.5274463295936584,"y":0.1598101258277893},{"x":0.4868735074996948,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.4868735074996948,0.13291139900684357,0.5274463295936584,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42243435978889465,"y":0.13291139900684357},{"x":0.4773269593715668,"y":0.13291139900684357},{"x":0.4773269593715668,"y":0.1598101258277893},{"x":0.42243435978889465,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.42243435978889465,0.13291139900684357,0.4773269593715668,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40334129333496094,"y":0.13291139900684357},{"x":0.412887841463089,"y":0.13291139900684357},{"x":0.412887841463089,"y":0.1598101258277893},{"x":0.40334129333496094,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.40334129333496094,0.13291139900684357,0.412887841463089,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3460620641708374,"y":0.13291139900684357},{"x":0.3937947452068329,"y":0.13291139900684357},{"x":0.3937947452068329,"y":0.1598101258277893},{"x":0.3460620641708374,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.3460620641708374,0.13291139900684357,0.3937947452068329,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2792362868785858,"y":0.13291139900684357},{"x":0.33412888646125793,"y":0.13291139900684357},{"x":0.33412888646125793,"y":0.1598101258277893},{"x":0.2792362868785858,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.2792362868785858,0.13291139900684357,0.33412888646125793,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24821002781391144,"y":0.13132911920547485},{"x":0.26730310916900635,"y":0.13132911920547485},{"x":0.26730310916900635,"y":0.1598101258277893},{"x":0.24821002781391144,"y":0.1598101258277893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24821002781391144,0.13132911920547485,0.26730310916900635,0.1598101258277893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18138425052165985,"y":0.13132911920547485},{"x":0.2386634796857834,"y":0.13132911920547485},{"x":0.2386634796857834,"y":0.1582278460264206},{"x":0.18138425052165985,"y":0.1582278460264206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.18138425052165985,0.13132911920547485,0.2386634796857834,0.1582278460264206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16229116916656494,"y":0.13132911920547485},{"x":0.16945107281208038,"y":0.13132911920547485},{"x":0.16945107281208038,"y":0.1582278460264206},{"x":0.16229116916656494,"y":0.1582278460264206}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16229116916656494,0.13132911920547485,0.16945107281208038,0.1582278460264206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.13132911920547485},{"x":0.15274463593959808,"y":0.13132911920547485},{"x":0.15274463593959808,"y":0.1582278460264206},{"x":0.09546539187431335,"y":0.1582278460264206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.09546539187431335,0.13132911920547485,0.15274463593959808,0.1582278460264206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8687350749969482,"y":0.16455696523189545},{"x":0.9045345783233643,"y":0.16455696523189545},{"x":0.9045345783233643,"y":0.18987341225147247},{"x":0.8687350749969482,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.8687350749969482,0.16455696523189545,0.9045345783233643,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.16455696523189545},{"x":0.8639618158340454,"y":0.16455696523189545},{"x":0.8639618158340454,"y":0.18987341225147247},{"x":0.8162291049957275,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.8162291049957275,0.16455696523189545,0.8639618158340454,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7732697129249573,"y":0.16455696523189545},{"x":0.8114558458328247,"y":0.16455696523189545},{"x":0.8114558458328247,"y":0.18987341225147247},{"x":0.7732697129249573,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7732697129249573,0.16455696523189545,0.8114558458328247,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684963941574097,"y":0.16455696523189545},{"x":0.7780429720878601,"y":0.16455696523189545},{"x":0.7780429720878601,"y":0.18987341225147247},{"x":0.7684963941574097,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7684963941574097,0.16455696523189545,0.7780429720878601,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6921241283416748,"y":0.16455696523189545},{"x":0.758949875831604,"y":0.16455696523189545},{"x":0.758949875831604,"y":0.18987341225147247},{"x":0.6921241283416748,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6921241283416748,0.16455696523189545,0.758949875831604,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6372315287590027,"y":0.16455696523189545},{"x":0.6825775504112244,"y":0.16455696523189545},{"x":0.6825775504112244,"y":0.18987341225147247},{"x":0.6372315287590027,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.6372315287590027,0.16455696523189545,0.6825775504112244,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062052249908447,"y":0.16455696523189545},{"x":0.6276849508285522,"y":0.16455696523189545},{"x":0.6276849508285522,"y":0.18987341225147247},{"x":0.6062052249908447,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6062052249908447,0.16455696523189545,0.6276849508285522,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553699254989624,"y":0.16455696523189545},{"x":0.5966587066650391,"y":0.16455696523189545},{"x":0.5966587066650391,"y":0.18987341225147247},{"x":0.553699254989624,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.553699254989624,0.16455696523189545,0.5966587066650391,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5274463295936584,"y":0.16455696523189545},{"x":0.5417661070823669,"y":0.16455696523189545},{"x":0.5417661070823669,"y":0.18987341225147247},{"x":0.5274463295936584,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5274463295936584,0.16455696523189545,0.5417661070823669,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45584726333618164,"y":0.16455696523189545},{"x":0.5202863812446594,"y":0.16455696523189545},{"x":0.5202863812446594,"y":0.18987341225147247},{"x":0.45584726333618164,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.45584726333618164,0.16455696523189545,0.5202863812446594,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.412887841463089,"y":0.16455696523189545},{"x":0.448687344789505,"y":0.16455696523189545},{"x":0.448687344789505,"y":0.18987341225147247},{"x":0.412887841463089,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.412887841463089,0.16455696523189545,0.448687344789505,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3484486937522888,"y":0.16455696523189545},{"x":0.40334129333496094,"y":0.16455696523189545},{"x":0.40334129333496094,"y":0.18987341225147247},{"x":0.3484486937522888,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.3484486937522888,0.16455696523189545,0.40334129333496094,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33890214562416077,"y":0.16455696523189545},{"x":0.3460620641708374,"y":0.16455696523189545},{"x":0.3460620641708374,"y":0.18987341225147247},{"x":0.33890214562416077,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33890214562416077,0.16455696523189545,0.3460620641708374,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28639617562294006,"y":0.16455696523189545},{"x":0.3269689679145813,"y":0.16455696523189545},{"x":0.3269689679145813,"y":0.18987341225147247},{"x":0.28639617562294006,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.28639617562294006,0.16455696523189545,0.3269689679145813,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26491647958755493,"y":0.16455696523189545},{"x":0.276849627494812,"y":0.16455696523189545},{"x":0.276849627494812,"y":0.18987341225147247},{"x":0.26491647958755493,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26491647958755493,0.16455696523189545,0.276849627494812,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19331742823123932,"y":0.16455696523189545},{"x":0.2577565610408783,"y":0.16455696523189545},{"x":0.2577565610408783,"y":0.18987341225147247},{"x":0.19331742823123932,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.19331742823123932,0.16455696523189545,0.2577565610408783,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16706444323062897,"y":0.16455696523189545},{"x":0.18377088010311127,"y":0.16455696523189545},{"x":0.18377088010311127,"y":0.18987341225147247},{"x":0.16706444323062897,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.16706444323062897,0.16455696523189545,0.18377088010311127,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.16455696523189545},{"x":0.15990453958511353,"y":0.16455696523189545},{"x":0.15990453958511353,"y":0.18987341225147247},{"x":0.09546539187431335,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.09546539187431335,0.16455696523189545,0.15990453958511353,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8568019270896912,"y":0.1946202516555786},{"x":0.9021479487419128,"y":0.1946202516555786},{"x":0.9021479487419128,"y":0.21993671357631683},{"x":0.8568019270896912,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.8568019270896912,0.1946202516555786,0.9021479487419128,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8353222012519836,"y":0.1946202516555786},{"x":0.8448687195777893,"y":0.1946202516555786},{"x":0.8448687195777893,"y":0.21993671357631683},{"x":0.8353222012519836,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8353222012519836,0.1946202516555786,0.8448687195777893,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7804296016693115,"y":0.1946202516555786},{"x":0.825775682926178,"y":0.1946202516555786},{"x":0.825775682926178,"y":0.21993671357631683},{"x":0.7804296016693115,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.7804296016693115,0.1946202516555786,0.825775682926178,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088305354118347,"y":0.1946202516555786},{"x":0.7684963941574097,"y":0.1946202516555786},{"x":0.7684963941574097,"y":0.21993671357631683},{"x":0.7088305354118347,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7088305354118347,0.1946202516555786,0.7684963941574097,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6778042912483215,"y":0.1946202516555786},{"x":0.6968973875045776,"y":0.1946202516555786},{"x":0.6968973875045776,"y":0.21993671357631683},{"x":0.6778042912483215,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6778042912483215,0.1946202516555786,0.6968973875045776,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6300715804100037,"y":0.1946202516555786},{"x":0.6682577729225159,"y":0.1946202516555786},{"x":0.6682577729225159,"y":0.21993671357631683},{"x":0.6300715804100037,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6300715804100037,0.1946202516555786,0.6682577729225159,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5704057216644287,"y":0.1946202516555786},{"x":0.620525062084198,"y":0.1946202516555786},{"x":0.620525062084198,"y":0.21993671357631683},{"x":0.5704057216644287,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.5704057216644287,0.1946202516555786,0.620525062084198,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5346062183380127,"y":0.1946202516555786},{"x":0.560859203338623,"y":0.1946202516555786},{"x":0.560859203338623,"y":0.21993671357631683},{"x":0.5346062183380127,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.5346062183380127,0.1946202516555786,0.560859203338623,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5274463295936584,"y":0.1946202516555786},{"x":0.5322195887565613,"y":0.1946202516555786},{"x":0.5322195887565613,"y":0.21993671357631683},{"x":0.5274463295936584,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5274463295936584,0.1946202516555786,0.5322195887565613,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4868735074996948,"y":0.1946202516555786},{"x":0.517899751663208,"y":0.1946202516555786},{"x":0.517899751663208,"y":0.21993671357631683},{"x":0.4868735074996948,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.4868735074996948,0.1946202516555786,0.517899751663208,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45584726333618164,"y":0.1946202516555786},{"x":0.4773269593715668,"y":0.1946202516555786},{"x":0.4773269593715668,"y":0.21993671357631683},{"x":0.45584726333618164,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45584726333618164,0.1946202516555786,0.4773269593715668,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004773020744324,"y":0.1946202516555786},{"x":0.4463007152080536,"y":0.1946202516555786},{"x":0.4463007152080536,"y":0.21993671357631683},{"x":0.42004773020744324,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.42004773020744324,0.1946202516555786,0.4463007152080536,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.1946202516555786},{"x":0.4105011820793152,"y":0.1946202516555786},{"x":0.4105011820793152,"y":0.21993671357631683},{"x":0.379474937915802,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.379474937915802,0.1946202516555786,0.4105011820793152,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36754176020622253,"y":0.1946202516555786},{"x":0.37470167875289917,"y":0.1946202516555786},{"x":0.37470167875289917,"y":0.21993671357631683},{"x":0.36754176020622253,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36754176020622253,0.1946202516555786,0.37470167875289917,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30310261249542236,"y":0.1946202516555786},{"x":0.3579952120780945,"y":0.1946202516555786},{"x":0.3579952120780945,"y":0.21993671357631683},{"x":0.30310261249542236,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.30310261249542236,0.1946202516555786,0.3579952120780945,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577565610408783,"y":0.1946202516555786},{"x":0.2935560941696167,"y":0.1946202516555786},{"x":0.2935560941696167,"y":0.21993671357631683},{"x":0.2577565610408783,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.2577565610408783,0.1946202516555786,0.2935560941696167,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2219570428133011,"y":0.1946202516555786},{"x":0.24582338333129883,"y":0.1946202516555786},{"x":0.24582338333129883,"y":0.21993671357631683},{"x":0.2219570428133011,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.2219570428133011,0.1946202516555786,0.24582338333129883,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18615752458572388,"y":0.1946202516555786},{"x":0.2243436723947525,"y":0.1946202516555786},{"x":0.2243436723947525,"y":0.21993671357631683},{"x":0.18615752458572388,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.18615752458572388,0.1946202516555786,0.2243436723947525,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16467779874801636,"y":0.1946202516555786},{"x":0.17661097645759583,"y":0.1946202516555786},{"x":0.17661097645759583,"y":0.21993671357631683},{"x":0.16467779874801636,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.16467779874801636,0.1946202516555786,0.17661097645759583,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14319808781147003,"y":0.1946202516555786},{"x":0.15751789510250092,"y":0.1946202516555786},{"x":0.15751789510250092,"y":0.21993671357631683},{"x":0.14319808781147003,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.14319808781147003,0.1946202516555786,0.15751789510250092,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1026252955198288,"y":0.1946202516555786},{"x":0.13365155458450317,"y":0.1946202516555786},{"x":0.13365155458450317,"y":0.21993671357631683},{"x":0.1026252955198288,"y":0.21993671357631683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.1026252955198288,0.1946202516555786,0.13365155458450317,0.21993671357631683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8830549120903015,"y":0.22468353807926178},{"x":0.9045345783233643,"y":0.22468353807926178},{"x":0.9045345783233643,"y":0.25},{"x":0.8830549120903015,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8830549120903015,0.22468353807926178,0.9045345783233643,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825775682926178,"y":0.22468353807926178},{"x":0.8758949637413025,"y":0.22468353807926178},{"x":0.8758949637413025,"y":0.25},{"x":0.825775682926178,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.825775682926178,0.22468353807926178,0.8758949637413025,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8090692162513733,"y":0.22468353807926178},{"x":0.8162291049957275,"y":0.22468353807926178},{"x":0.8162291049957275,"y":0.25},{"x":0.8090692162513733,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8090692162513733,0.22468353807926178,0.8162291049957275,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350835204124451,"y":0.22468353807926178},{"x":0.7995226979255676,"y":0.22468353807926178},{"x":0.7995226979255676,"y":0.25},{"x":0.7350835204124451,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.7350835204124451,0.22468353807926178,0.7995226979255676,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658711433410645,"y":0.22468353807926178},{"x":0.7255370020866394,"y":0.22468353807926178},{"x":0.7255370020866394,"y":0.25},{"x":0.6658711433410645,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.6658711433410645,0.22468353807926178,0.7255370020866394,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823389291763306,"y":0.22468353807926178},{"x":0.656324565410614,"y":0.22468353807926178},{"x":0.656324565410614,"y":0.25},{"x":0.5823389291763306,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5823389291763306,0.22468353807926178,0.656324565410614,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107398629188538,"y":0.22468353807926178},{"x":0.5751789808273315,"y":0.22468353807926178},{"x":0.5751789808273315,"y":0.25},{"x":0.5107398629188538,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5107398629188538,0.22468353807926178,0.5751789808273315,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4797135889530182,"y":0.22468353807926178},{"x":0.5011933445930481,"y":0.22468353807926178},{"x":0.5011933445930481,"y":0.25},{"x":0.4797135889530182,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4797135889530182,0.22468353807926178,0.5011933445930481,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319809079170227,"y":0.22468353807926178},{"x":0.47255370020866394,"y":0.22468353807926178},{"x":0.47255370020866394,"y":0.25},{"x":0.4319809079170227,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4319809079170227,0.22468353807926178,0.47255370020866394,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37231504917144775,"y":0.22468353807926178},{"x":0.42243435978889465,"y":0.22468353807926178},{"x":0.42243435978889465,"y":0.25},{"x":0.37231504917144775,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غفلت","boundary":[0.37231504917144775,0.22468353807926178,0.42243435978889465,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3317422568798065,"y":0.22468353807926178},{"x":0.3651551306247711,"y":0.22468353807926178},{"x":0.3651551306247711,"y":0.25},{"x":0.3317422568798065,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.3317422568798065,0.22468353807926178,0.3651551306247711,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26968973875045776,"y":0.22468353807926178},{"x":0.3245823383331299,"y":0.22468353807926178},{"x":0.3245823383331299,"y":0.25},{"x":0.26968973875045776,"y":0.25}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.26968973875045776,0.22468353807926178,0.3245823383331299,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2267303168773651,"y":0.22468353807926178},{"x":0.2601431906223297,"y":0.22468353807926178},{"x":0.2601431906223297,"y":0.25},{"x":0.2267303168773651,"y":0.25}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2267303168773651,0.22468353807926178,0.2601431906223297,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21479713916778564,"y":0.22468353807926178},{"x":0.21957039833068848,"y":0.22468353807926178},{"x":0.21957039833068848,"y":0.25},{"x":0.21479713916778564,"y":0.25}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21479713916778564,0.22468353807926178,0.21957039833068848,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18615752458572388,"y":0.22468353807926178},{"x":0.2076372355222702,"y":0.22468353807926178},{"x":0.2076372355222702,"y":0.25},{"x":0.18615752458572388,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.18615752458572388,0.22468353807926178,0.2076372355222702,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.22468353807926178},{"x":0.18138425052165985,"y":0.22468353807926178},{"x":0.18138425052165985,"y":0.25},{"x":0.15035799145698547,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.15035799145698547,0.22468353807926178,0.18138425052165985,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13126491010189056,"y":0.22468353807926178},{"x":0.14081145823001862,"y":0.22468353807926178},{"x":0.14081145823001862,"y":0.25},{"x":0.13126491010189056,"y":0.25}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.13126491010189056,0.22468353807926178,0.14081145823001862,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.22468353807926178},{"x":0.1217183768749237,"y":0.22468353807926178},{"x":0.1217183768749237,"y":0.25},{"x":0.09546539187431335,"y":0.25}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"نیل","boundary":[0.09546539187431335,0.22468353807926178,0.1217183768749237,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8902148008346558,"y":0.25632911920547485},{"x":0.9045345783233643,"y":0.25632911920547485},{"x":0.9045345783233643,"y":0.2816455662250519},{"x":0.8902148008346558,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8902148008346558,0.25632911920547485,0.9045345783233643,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8210023641586304,"y":0.25632911920547485},{"x":0.8830549120903015,"y":0.25632911920547485},{"x":0.8830549120903015,"y":0.2816455662250519},{"x":0.8210023641586304,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.8210023641586304,0.25632911920547485,0.8830549120903015,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613365054130554,"y":0.25632911920547485},{"x":0.8090692162513733,"y":0.25632911920547485},{"x":0.8090692162513733,"y":0.2816455662250519},{"x":0.7613365054130554,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.7613365054130554,0.25632911920547485,0.8090692162513733,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016706466674805,"y":0.25632911920547485},{"x":0.7541766166687012,"y":0.25632911920547485},{"x":0.7541766166687012,"y":0.2816455662250519},{"x":0.7016706466674805,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.7016706466674805,0.25632911920547485,0.7541766166687012,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443914175033569,"y":0.25632911920547485},{"x":0.6897374987602234,"y":0.25632911920547485},{"x":0.6897374987602234,"y":0.2816455662250519},{"x":0.6443914175033569,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6443914175033569,0.25632911920547485,0.6897374987602234,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5990453362464905,"y":0.25632911920547485},{"x":0.6324582099914551,"y":0.25632911920547485},{"x":0.6324582099914551,"y":0.2816455662250519},{"x":0.5990453362464905,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5990453362464905,0.25632911920547485,0.6324582099914551,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.577565610408783,"y":0.25632911920547485},{"x":0.5871121883392334,"y":0.25632911920547485},{"x":0.5871121883392334,"y":0.2816455662250519},{"x":0.577565610408783,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.577565610408783,0.25632911920547485,0.5871121883392334,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49403342604637146,"y":0.25632911920547485},{"x":0.5704057216644287,"y":0.25632911920547485},{"x":0.5704057216644287,"y":0.2816455662250519},{"x":0.49403342604637146,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.49403342604637146,0.25632911920547485,0.5704057216644287,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4534606337547302,"y":0.25632911920547485},{"x":0.4844868779182434,"y":0.25632911920547485},{"x":0.4844868779182434,"y":0.2816455662250519},{"x":0.4534606337547302,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.4534606337547302,0.25632911920547485,0.4844868779182434,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38424819707870483,"y":0.25632911920547485},{"x":0.4439140856266022,"y":0.25632911920547485},{"x":0.4439140856266022,"y":0.2816455662250519},{"x":0.38424819707870483,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.38424819707870483,0.25632911920547485,0.4439140856266022,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3651551306247711,"y":0.25632911920547485},{"x":0.37470167875289917,"y":0.25632911920547485},{"x":0.37470167875289917,"y":0.2816455662250519},{"x":0.3651551306247711,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3651551306247711,0.25632911920547485,0.37470167875289917,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577565610408783,"y":0.25632911920547485},{"x":0.35560858249664307,"y":0.25632911920547485},{"x":0.35560858249664307,"y":0.2816455662250519},{"x":0.2577565610408783,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.2577565610408783,0.25632911920547485,0.35560858249664307,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23389022052288055,"y":0.25632911920547485},{"x":0.24821002781391144,"y":0.25632911920547485},{"x":0.24821002781391144,"y":0.2816455662250519},{"x":0.23389022052288055,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23389022052288055,0.25632911920547485,0.24821002781391144,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2052505910396576,"y":0.25632911920547485},{"x":0.22911694645881653,"y":0.25632911920547485},{"x":0.22911694645881653,"y":0.2816455662250519},{"x":0.2052505910396576,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2052505910396576,0.25632911920547485,0.22911694645881653,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16467779874801636,"y":0.25632911920547485},{"x":0.19570405781269073,"y":0.25632911920547485},{"x":0.19570405781269073,"y":0.2816455662250519},{"x":0.16467779874801636,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طلبد","boundary":[0.16467779874801636,0.25632911920547485,0.19570405781269073,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.25632911920547485},{"x":0.15990453958511353,"y":0.25632911920547485},{"x":0.15990453958511353,"y":0.2816455662250519},{"x":0.15035799145698547,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.15035799145698547,0.25632911920547485,0.15990453958511353,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12410501390695572,"y":0.25632911920547485},{"x":0.14319808781147003,"y":0.25632911920547485},{"x":0.14319808781147003,"y":0.2816455662250519},{"x":0.12410501390695572,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.12410501390695572,0.25632911920547485,0.14319808781147003,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09785202890634537,"y":0.25632911920547485},{"x":0.11694511026144028,"y":0.25632911920547485},{"x":0.11694511026144028,"y":0.2816455662250519},{"x":0.09785202890634537,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.09785202890634537,0.25632911920547485,0.11694511026144028,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8591885566711426,"y":0.28955695033073425},{"x":0.9045345783233643,"y":0.28955695033073425},{"x":0.9045345783233643,"y":0.3164556920528412},{"x":0.8591885566711426,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.8591885566711426,0.28955695033073425,0.9045345783233643,0.3164556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8090692162513733,"y":0.28955695033073425},{"x":0.8544152975082397,"y":0.28955695033073425},{"x":0.8544152975082397,"y":0.3164556920528412},{"x":0.8090692162513733,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.8090692162513733,0.28955695033073425,0.8544152975082397,0.3164556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7541766166687012,"y":0.28955695033073425},{"x":0.7995226979255676,"y":0.28955695033073425},{"x":0.7995226979255676,"y":0.3164556920528412},{"x":0.7541766166687012,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.7541766166687012,0.28955695033073425,0.7995226979255676,0.3164556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7279236316680908,"y":0.28955695033073425},{"x":0.7494033575057983,"y":0.28955695033073425},{"x":0.7494033575057983,"y":0.3164556920528412},{"x":0.7279236316680908,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7279236316680908,0.28955695033073425,0.7494033575057983,0.3164556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6706444025039673,"y":0.28955695033073425},{"x":0.7183771133422852,"y":0.28955695033073425},{"x":0.7183771133422852,"y":0.3164556920528412},{"x":0.6706444025039673,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.6706444025039673,0.28955695033073425,0.7183771133422852,0.3164556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6348448395729065,"y":0.28955695033073425},{"x":0.6610978245735168,"y":0.28955695033073425},{"x":0.6610978245735168,"y":0.3164556920528412},{"x":0.6348448395729065,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.6348448395729065,0.28955695033073425,0.6610978245735168,0.3164556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6109785437583923,"y":0.28955695033073425},{"x":0.6252983212471008,"y":0.28955695033073425},{"x":0.6252983212471008,"y":0.3164556920528412},{"x":0.6109785437583923,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6109785437583923,0.28955695033073425,0.6252983212471008,0.3164556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5346062183380127,"y":0.28797468543052673},{"x":0.6014319658279419,"y":0.28955695033073425},{"x":0.6014319658279419,"y":0.3164556920528412},{"x":0.5346062183380127,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکصد","boundary":[0.5346062183380127,0.28797468543052673,0.6014319658279419,0.3164556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773269593715668,"y":0.28797468543052673},{"x":0.5250596404075623,"y":0.28797468543052673},{"x":0.5250596404075623,"y":0.31487342715263367},{"x":0.4773269593715668,"y":0.31487342715263367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4773269593715668,0.28797468543052673,0.5250596404075623,0.31487342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4534606337547302,"y":0.28797468543052673},{"x":0.4677804410457611,"y":0.28797468543052673},{"x":0.4677804410457611,"y":0.31487342715263367},{"x":0.4534606337547302,"y":0.31487342715263367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4534606337547302,0.28797468543052673,0.4677804410457611,0.31487342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.412887841463089,"y":0.28797468543052673},{"x":0.4463007152080536,"y":0.28797468543052673},{"x":0.4463007152080536,"y":0.31487342715263367},{"x":0.412887841463089,"y":0.31487342715263367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.412887841463089,0.28797468543052673,0.4463007152080536,0.31487342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436754047870636,"y":0.28797468543052673},{"x":0.40334129333496094,"y":0.28797468543052673},{"x":0.40334129333496094,"y":0.31487342715263367},{"x":0.3436754047870636,"y":0.31487342715263367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.3436754047870636,0.28797468543052673,0.40334129333496094,0.31487342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26968973875045776,"y":0.28797468543052673},{"x":0.33412888646125793,"y":0.28797468543052673},{"x":0.33412888646125793,"y":0.31487342715263367},{"x":0.26968973875045776,"y":0.31487342715263367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.26968973875045776,0.28797468543052673,0.33412888646125793,0.31487342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24821002781391144,"y":0.28797468543052673},{"x":0.2601431906223297,"y":0.28797468543052673},{"x":0.2601431906223297,"y":0.31487342715263367},{"x":0.24821002781391144,"y":0.31487342715263367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24821002781391144,0.28797468543052673,0.2601431906223297,0.31487342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20047733187675476,"y":0.28797468543052673},{"x":0.2386634796857834,"y":0.28797468543052673},{"x":0.2386634796857834,"y":0.31487342715263367},{"x":0.20047733187675476,"y":0.31487342715263367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیور","boundary":[0.20047733187675476,0.28797468543052673,0.2386634796857834,0.31487342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16229116916656494,"y":0.28797468543052673},{"x":0.1909307837486267,"y":0.28797468543052673},{"x":0.1909307837486267,"y":0.31487342715263367},{"x":0.16229116916656494,"y":0.31487342715263367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.16229116916656494,0.28797468543052673,0.1909307837486267,0.31487342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.28797468543052673},{"x":0.15274463593959808,"y":0.28797468543052673},{"x":0.15274463593959808,"y":0.31487342715263367},{"x":0.09546539187431335,"y":0.31487342715263367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آراسته","boundary":[0.09546539187431335,0.28797468543052673,0.15274463593959808,0.31487342715263367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8687350749969482,"y":0.3212025463581085},{"x":0.9045345783233643,"y":0.3212025463581085},{"x":0.9045345783233643,"y":0.3417721390724182},{"x":0.8687350749969482,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8687350749969482,0.3212025463581085,0.9045345783233643,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8210023641586304,"y":0.3212025463581085},{"x":0.8591885566711426,"y":0.3212025463581085},{"x":0.8591885566711426,"y":0.3417721390724182},{"x":0.8210023641586304,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8210023641586304,0.3212025463581085,0.8591885566711426,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.3212025463581085},{"x":0.8114558458328247,"y":0.3212025463581085},{"x":0.8114558458328247,"y":0.3417721390724182},{"x":0.801909327507019,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.801909327507019,0.3212025463581085,0.8114558458328247,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613365054130554,"y":0.3212025463581085},{"x":0.79474937915802,"y":0.3212025463581085},{"x":0.79474937915802,"y":0.3417721390724182},{"x":0.7613365054130554,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.7613365054130554,0.3212025463581085,0.79474937915802,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303102612495422,"y":0.3212025463581085},{"x":0.7541766166687012,"y":0.3212025463581085},{"x":0.7541766166687012,"y":0.3417721390724182},{"x":0.7303102612495422,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7303102612495422,0.3212025463581085,0.7541766166687012,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945107579231262,"y":0.3212025463581085},{"x":0.7255370020866394,"y":0.3212025463581085},{"x":0.7255370020866394,"y":0.3417721390724182},{"x":0.6945107579231262,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.6945107579231262,0.3212025463581085,0.7255370020866394,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610978245735168,"y":0.3212025463581085},{"x":0.6849641799926758,"y":0.3212025463581085},{"x":0.6849641799926758,"y":0.3417721390724182},{"x":0.6610978245735168,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6610978245735168,0.3212025463581085,0.6849641799926758,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6109785437583923,"y":0.3212025463581085},{"x":0.6515513062477112,"y":0.3212025463581085},{"x":0.6515513062477112,"y":0.3417721390724182},{"x":0.6109785437583923,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.6109785437583923,0.3212025463581085,0.6515513062477112,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942720770835876,"y":0.3212025463581085},{"x":0.6038185954093933,"y":0.3212025463581085},{"x":0.6038185954093933,"y":0.3417721390724182},{"x":0.5942720770835876,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5942720770835876,0.3212025463581085,0.6038185954093933,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5274463295936584,"y":0.3212025463581085},{"x":0.5871121883392334,"y":0.3212025463581085},{"x":0.5871121883392334,"y":0.3417721390724182},{"x":0.5274463295936584,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیتی","boundary":[0.5274463295936584,0.3212025463581085,0.5871121883392334,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47494032979011536,"y":0.3212025463581085},{"x":0.517899751663208,"y":0.3212025463581085},{"x":0.517899751663208,"y":0.3417721390724182},{"x":0.47494032979011536,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.47494032979011536,0.3212025463581085,0.517899751663208,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4009546637535095,"y":0.3212025463581085},{"x":0.4677804410457611,"y":0.3212025463581085},{"x":0.4677804410457611,"y":0.3433544337749481},{"x":0.4009546637535095,"y":0.3433544337749481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.4009546637535095,0.3212025463581085,0.4677804410457611,0.3433544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37231504917144775,"y":0.32278481125831604},{"x":0.3937947452068329,"y":0.32278481125831604},{"x":0.3937947452068329,"y":0.3433544337749481},{"x":0.37231504917144775,"y":0.3433544337749481}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37231504917144775,0.32278481125831604,0.3937947452068329,0.3433544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245823383331299,"y":0.32278481125831604},{"x":0.3651551306247711,"y":0.32278481125831604},{"x":0.3651551306247711,"y":0.3433544337749481},{"x":0.3245823383331299,"y":0.3433544337749481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.3245823383331299,0.32278481125831604,0.3651551306247711,0.3433544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28162291646003723,"y":0.32278481125831604},{"x":0.31742241978645325,"y":0.32278481125831604},{"x":0.31742241978645325,"y":0.3433544337749481},{"x":0.28162291646003723,"y":0.3433544337749481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.28162291646003723,0.32278481125831604,0.31742241978645325,0.3433544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26252982020378113,"y":0.32278481125831604},{"x":0.26968973875045776,"y":0.32278481125831604},{"x":0.26968973875045776,"y":0.3433544337749481},{"x":0.26252982020378113,"y":0.3433544337749481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26252982020378113,0.32278481125831604,0.26968973875045776,0.3433544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21479713916778564,"y":0.32278481125831604},{"x":0.25298330187797546,"y":0.32278481125831604},{"x":0.25298330187797546,"y":0.3433544337749481},{"x":0.21479713916778564,"y":0.3433544337749481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترقی","boundary":[0.21479713916778564,0.32278481125831604,0.25298330187797546,0.3433544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17661097645759583,"y":0.32278481125831604},{"x":0.20286396145820618,"y":0.32278481125831604},{"x":0.20286396145820618,"y":0.3433544337749481},{"x":0.17661097645759583,"y":0.3433544337749481}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.17661097645759583,0.32278481125831604,0.20286396145820618,0.3433544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13365155458450317,"y":0.32278481125831604},{"x":0.16706444323062897,"y":0.32278481125831604},{"x":0.16706444323062897,"y":0.3433544337749481},{"x":0.13365155458450317,"y":0.3433544337749481}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.13365155458450317,0.32278481125831604,0.16706444323062897,0.3433544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12649165093898773,"y":0.32278481125831604},{"x":0.13365155458450317,"y":0.32278481125831604},{"x":0.13365155458450317,"y":0.3433544337749481},{"x":0.12649165093898773,"y":0.3433544337749481}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.12649165093898773,0.32278481125831604,0.13365155458450317,0.3433544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8544152975082397,"y":0.34810125827789307},{"x":0.9045345783233643,"y":0.34810125827789307},{"x":0.9045345783233643,"y":0.3718354403972626},{"x":0.8544152975082397,"y":0.3718354403972626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8544152975082397,0.34810125827789307,0.9045345783233643,0.3718354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923627495765686,"y":0.34810125827789307},{"x":0.8448687195777893,"y":0.34810125827789307},{"x":0.8448687195777893,"y":0.3718354403972626},{"x":0.7923627495765686,"y":0.3718354403972626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7923627495765686,0.34810125827789307,0.8448687195777893,0.3718354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708830833435059,"y":0.349683552980423},{"x":0.7852028608322144,"y":0.349683552980423},{"x":0.7852028608322144,"y":0.3718354403972626},{"x":0.7708830833435059,"y":0.3718354403972626}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7708830833435059,0.349683552980423,0.7852028608322144,0.3718354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7183771133422852,"y":0.349683552980423},{"x":0.7613365054130554,"y":0.349683552980423},{"x":0.7613365054130554,"y":0.3718354403972626},{"x":0.7183771133422852,"y":0.3718354403972626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.7183771133422852,0.349683552980423,0.7613365054130554,0.3718354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754176616668701,"y":0.349683552980423},{"x":0.7112171649932861,"y":0.349683552980423},{"x":0.7112171649932861,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6754176616668701,"y":0.3718354403972626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.6754176616668701,0.349683552980423,0.7112171649932861,0.3718354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6014319658279419,"y":0.349683552980423},{"x":0.6658711433410645,"y":0.349683552980423},{"x":0.6658711433410645,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6014319658279419,"y":0.3734177350997925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6014319658279419,0.349683552980423,0.6658711433410645,0.3718354403972626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5513126254081726,"y":0.349683552980423},{"x":0.5918854475021362,"y":0.349683552980423},{"x":0.5918854475021362,"y":0.3734177350997925},{"x":0.5513126254081726,"y":0.3734177350997925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5513126254081726,0.349683552980423,0.5918854475021362,0.3734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5202863812446594,"y":0.349683552980423},{"x":0.5417661070823669,"y":0.349683552980423},{"x":0.5417661070823669,"y":0.3734177350997925},{"x":0.5202863812446594,"y":0.3734177350997925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5202863812446594,0.349683552980423,0.5417661070823669,0.3734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773269593715668,"y":0.349683552980423},{"x":0.5107398629188538,"y":0.349683552980423},{"x":0.5107398629188538,"y":0.3734177350997925},{"x":0.4773269593715668,"y":0.3734177350997925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.4773269593715668,0.349683552980423,0.5107398629188538,0.3734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4534606337547302,"y":0.349683552980423},{"x":0.4701670706272125,"y":0.349683552980423},{"x":0.4701670706272125,"y":0.3734177350997925},{"x":0.4534606337547302,"y":0.3734177350997925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4534606337547302,0.349683552980423,0.4701670706272125,0.3734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4176611006259918,"y":0.349683552980423},{"x":0.4463007152080536,"y":0.349683552980423},{"x":0.4463007152080536,"y":0.3734177350997925},{"x":0.4176611006259918,"y":0.3734177350997925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.4176611006259918,0.349683552980423,0.4463007152080536,0.3734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3603818714618683,"y":0.349683552980423},{"x":0.40811455249786377,"y":0.349683552980423},{"x":0.40811455249786377,"y":0.3734177350997925},{"x":0.3603818714618683,"y":0.3734177350997925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.3603818714618683,0.349683552980423,0.40811455249786377,0.3734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911694645881653,"y":0.3512658178806305},{"x":0.35083532333374023,"y":0.349683552980423},{"x":0.35083532333374023,"y":0.3734177350997925},{"x":0.2911694645881653,"y":0.3734177350997925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.2911694645881653,0.3512658178806305,0.35083532333374023,0.3734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2720763683319092,"y":0.3512658178806305},{"x":0.28400954604148865,"y":0.3512658178806305},{"x":0.28400954604148865,"y":0.3734177350997925},{"x":0.2720763683319092,"y":0.3734177350997925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2720763683319092,0.3512658178806305,0.28400954604148865,0.3734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2076372355222702,"y":0.3512658178806305},{"x":0.26491647958755493,"y":0.3512658178806305},{"x":0.26491647958755493,"y":0.3734177350997925},{"x":0.2076372355222702,"y":0.3734177350997925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.2076372355222702,0.3512658178806305,0.26491647958755493,0.3734177350997925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16945107281208038,"y":0.3512658178806305},{"x":0.2052505910396576,"y":0.3512658178806305},{"x":0.2052505910396576,"y":0.375},{"x":0.16945107281208038,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.16945107281208038,0.3512658178806305,0.2052505910396576,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11455847322940826,"y":0.3512658178806305},{"x":0.15990453958511353,"y":0.3512658178806305},{"x":0.15990453958511353,"y":0.375},{"x":0.11455847322940826,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.11455847322940826,0.3512658178806305,0.15990453958511353,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.3512658178806305},{"x":0.10501193255186081,"y":0.3512658178806305},{"x":0.10501193255186081,"y":0.375},{"x":0.09546539187431335,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.09546539187431335,0.3512658178806305,0.10501193255186081,0.375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8735083341598511,"y":0.37974682450294495},{"x":0.9045345783233643,"y":0.37974682450294495},{"x":0.9045345783233643,"y":0.4066455662250519},{"x":0.8735083341598511,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.8735083341598511,0.37974682450294495,0.9045345783233643,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8591885566711426,"y":0.37974682450294495},{"x":0.8663484454154968,"y":0.37974682450294495},{"x":0.8663484454154968,"y":0.4066455662250519},{"x":0.8591885566711426,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8591885566711426,0.37974682450294495,0.8663484454154968,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8042959570884705,"y":0.37974682450294495},{"x":0.8520286679267883,"y":0.37974682450294495},{"x":0.8520286679267883,"y":0.4066455662250519},{"x":0.8042959570884705,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.8042959570884705,0.37974682450294495,0.8520286679267883,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756563425064087,"y":0.37974682450294495},{"x":0.79474937915802,"y":0.37974682450294495},{"x":0.79474937915802,"y":0.4066455662250519},{"x":0.7756563425064087,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7756563425064087,0.37974682450294495,0.79474937915802,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715990424156189,"y":0.37974682450294495},{"x":0.7684963941574097,"y":0.37974682450294495},{"x":0.7684963941574097,"y":0.4066455662250519},{"x":0.715990424156189,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.715990424156189,0.37974682450294495,0.7684963941574097,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157518029212952,"y":0.37974682450294495},{"x":0.7088305354118347,"y":0.37974682450294495},{"x":0.7088305354118347,"y":0.4066455662250519},{"x":0.6157518029212952,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.6157518029212952,0.37974682450294495,0.7088305354118347,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553699254989624,"y":0.37974682450294495},{"x":0.6062052249908447,"y":0.37974682450294495},{"x":0.6062052249908447,"y":0.4066455662250519},{"x":0.553699254989624,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.553699254989624,0.37974682450294495,0.6062052249908447,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131264925003052,"y":0.37974682450294495},{"x":0.5465393662452698,"y":0.37974682450294495},{"x":0.5465393662452698,"y":0.4066455662250519},{"x":0.5131264925003052,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5131264925003052,0.37974682450294495,0.5465393662452698,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844868779182434,"y":0.37974682450294495},{"x":0.5059666037559509,"y":0.37974682450294495},{"x":0.5059666037559509,"y":0.4066455662250519},{"x":0.4844868779182434,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4844868779182434,0.37974682450294495,0.5059666037559509,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43914079666137695,"y":0.37974682450294495},{"x":0.4701670706272125,"y":0.37974682450294495},{"x":0.4701670706272125,"y":0.4066455662250519},{"x":0.43914079666137695,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.43914079666137695,0.37974682450294495,0.4701670706272125,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42482098937034607,"y":0.37974682450294495},{"x":0.43675416707992554,"y":0.37974682450294495},{"x":0.43675416707992554,"y":0.4066455662250519},{"x":0.42482098937034607,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42482098937034607,0.37974682450294495,0.43675416707992554,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38902148604393005,"y":0.37974682450294495},{"x":0.42004773020744324,"y":0.37974682450294495},{"x":0.42004773020744324,"y":0.4066455662250519},{"x":0.38902148604393005,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.38902148604393005,0.37974682450294495,0.42004773020744324,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35560858249664307,"y":0.37974682450294495},{"x":0.379474937915802,"y":0.37974682450294495},{"x":0.379474937915802,"y":0.4066455662250519},{"x":0.35560858249664307,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.35560858249664307,0.37974682450294495,0.379474937915802,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31980907917022705,"y":0.37974682450294495},{"x":0.35083532333374023,"y":0.37974682450294495},{"x":0.35083532333374023,"y":0.4066455662250519},{"x":0.31980907917022705,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.31980907917022705,0.37974682450294495,0.35083532333374023,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26730310916900635,"y":0.37974682450294495},{"x":0.310262531042099,"y":0.37974682450294495},{"x":0.310262531042099,"y":0.4066455662250519},{"x":0.26730310916900635,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.26730310916900635,0.37974682450294495,0.310262531042099,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21718376874923706,"y":0.37974682450294495},{"x":0.26252982020378113,"y":0.37974682450294495},{"x":0.26252982020378113,"y":0.4066455662250519},{"x":0.21718376874923706,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.21718376874923706,0.37974682450294495,0.26252982020378113,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19809068739414215,"y":0.37974682450294495},{"x":0.2076372355222702,"y":0.37974682450294495},{"x":0.2076372355222702,"y":0.4066455662250519},{"x":0.19809068739414215,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19809068739414215,0.37974682450294495,0.2076372355222702,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.37974682450294495},{"x":0.1909307837486267,"y":0.37974682450294495},{"x":0.1909307837486267,"y":0.4066455662250519},{"x":0.09546539187431335,"y":0.4066455662250519}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.09546539187431335,0.37974682450294495,0.1909307837486267,0.4066455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8782815933227539,"y":0.4113923907279968},{"x":0.9045345783233643,"y":0.4113923907279968},{"x":0.9045345783233643,"y":0.4335443079471588},{"x":0.8782815933227539,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8782815933227539,0.4113923907279968,0.9045345783233643,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472553491592407,"y":0.4113923907279968},{"x":0.8687350749969482,"y":0.4113923907279968},{"x":0.8687350749969482,"y":0.4335443079471588},{"x":0.8472553491592407,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.8472553491592407,0.4113923907279968,0.8687350749969482,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818615734577179,"y":0.4113923907279968},{"x":0.8377088308334351,"y":0.4113923907279968},{"x":0.8377088308334351,"y":0.4335443079471588},{"x":0.818615734577179,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.818615734577179,0.4113923907279968,0.8377088308334351,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7708830833435059,"y":0.4113923907279968},{"x":0.8090692162513733,"y":0.4113923907279968},{"x":0.8090692162513733,"y":0.4335443079471588},{"x":0.7708830833435059,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.7708830833435059,0.4113923907279968,0.8090692162513733,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723150372505188,"y":0.4113923907279968},{"x":0.7613365054130554,"y":0.4113923907279968},{"x":0.7613365054130554,"y":0.4335443079471588},{"x":0.723150372505188,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.723150372505188,0.4113923907279968,0.7613365054130554,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680190920829773,"y":0.4113923907279968},{"x":0.715990424156189,"y":0.4113923907279968},{"x":0.715990424156189,"y":0.4335443079471588},{"x":0.680190920829773,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.680190920829773,0.4113923907279968,0.715990424156189,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062052249908447,"y":0.4113923907279968},{"x":0.6730310320854187,"y":0.4113923907279968},{"x":0.6730310320854187,"y":0.4335443079471588},{"x":0.6062052249908447,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6062052249908447,0.4113923907279968,0.6730310320854187,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5990453362464905,"y":0.4113923907279968},{"x":0.6038185954093933,"y":0.4113923907279968},{"x":0.6038185954093933,"y":0.4335443079471588},{"x":0.5990453362464905,"y":0.4335443079471588}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5990453362464905,0.4113923907279968,0.6038185954093933,0.4335443079471588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5202863812446594,"y":0.4113923907279968},{"x":0.5894988179206848,"y":0.4113923907279968},{"x":0.5894988179206848,"y":0.43512657284736633},{"x":0.5202863812446594,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صاحبان","boundary":[0.5202863812446594,0.4113923907279968,0.5894988179206848,0.43512657284736633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49164676666259766,"y":0.4113923907279968},{"x":0.5107398629188538,"y":0.4113923907279968},{"x":0.5107398629188538,"y":0.43512657284736633},{"x":0.49164676666259766,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.49164676666259766,0.4113923907279968,0.5107398629188538,0.43512657284736633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4701670706272125,"y":0.4113923907279968},{"x":0.482100248336792,"y":0.4113923907279968},{"x":0.482100248336792,"y":0.43512657284736633},{"x":0.4701670706272125,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4701670706272125,0.4113923907279968,0.482100248336792,0.43512657284736633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4439140856266022,"y":0.4113923907279968},{"x":0.45823389291763306,"y":0.4113923907279968},{"x":0.45823389291763306,"y":0.43512657284736633},{"x":0.4439140856266022,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4439140856266022,0.4113923907279968,0.45823389291763306,0.43512657284736633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37231504917144775,"y":0.4113923907279968},{"x":0.43675416707992554,"y":0.4113923907279968},{"x":0.43675416707992554,"y":0.43512657284736633},{"x":0.37231504917144775,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.37231504917144775,0.4113923907279968,0.43675416707992554,0.43512657284736633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29832935333251953,"y":0.4113923907279968},{"x":0.3627685010433197,"y":0.4113923907279968},{"x":0.3627685010433197,"y":0.43512657284736633},{"x":0.29832935333251953,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشفقانه","boundary":[0.29832935333251953,0.4113923907279968,0.3627685010433197,0.43512657284736633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25298330187797546,"y":0.4113923907279968},{"x":0.2887828052043915,"y":0.4113923907279968},{"x":0.2887828052043915,"y":0.43512657284736633},{"x":0.25298330187797546,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.25298330187797546,0.4113923907279968,0.2887828052043915,0.43512657284736633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2076372355222702,"y":0.41297468543052673},{"x":0.2434367537498474,"y":0.41297468543052673},{"x":0.2434367537498474,"y":0.43512657284736633},{"x":0.2076372355222702,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.2076372355222702,0.41297468543052673,0.2434367537498474,0.43512657284736633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17899760603904724,"y":0.41297468543052673},{"x":0.2052505910396576,"y":0.41297468543052673},{"x":0.2052505910396576,"y":0.43512657284736633},{"x":0.17899760603904724,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.17899760603904724,0.41297468543052673,0.2052505910396576,0.43512657284736633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1217183768749237,"y":0.41297468543052673},{"x":0.16945107281208038,"y":0.41297468543052673},{"x":0.16945107281208038,"y":0.43512657284736633},{"x":0.1217183768749237,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.1217183768749237,0.41297468543052673,0.16945107281208038,0.43512657284736633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11455847322940826,"y":0.41297468543052673},{"x":0.1193317398428917,"y":0.41297468543052673},{"x":0.1193317398428917,"y":0.43512657284736633},{"x":0.11455847322940826,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11455847322940826,0.41297468543052673,0.1193317398428917,0.43512657284736633]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09546539187431335,"y":0.07120253145694733},{"x":0.9045345783233643,"y":0.07120253145694733},{"x":0.9045345783233643,"y":0.43512657284736633},{"x":0.09546539187431335,"y":0.43512657284736633}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.09046539187431335,0.06420253145694732,0.9095345783233643,0.44212657284736634],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3579952120780945,"y":0.47151899337768555},{"x":0.40572792291641235,"y":0.47151899337768555},{"x":0.40334129333496094,"y":0.49367088079452515},{"x":0.3579952120780945,"y":0.4920886158943176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3579952120780945,0.47151899337768555,0.40334129333496094,0.49367088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30310261249542236,"y":0.46993669867515564},{"x":0.3484486937522888,"y":0.47151899337768555},{"x":0.3484486937522888,"y":0.4920886158943176},{"x":0.30071598291397095,"y":0.4920886158943176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.30310261249542236,0.46993669867515564,0.3484486937522888,0.4920886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2792362868785858,"y":0.46993669867515564},{"x":0.2887828052043915,"y":0.46993669867515564},{"x":0.2887828052043915,"y":0.4920886158943176},{"x":0.2792362868785858,"y":0.4920886158943176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2792362868785858,0.46993669867515564,0.2887828052043915,0.4920886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18615752458572388,"y":0.46993669867515564},{"x":0.26968973875045776,"y":0.46993669867515564},{"x":0.26730310916900635,"y":0.4920886158943176},{"x":0.18377088010311127,"y":0.4905063211917877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.18615752458572388,0.46993669867515564,0.26730310916900635,0.4920886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33651551604270935,"y":0.5},{"x":0.40572792291641235,"y":0.4984177350997925},{"x":0.40811455249786377,"y":0.5189873576164246},{"x":0.33651551604270935,"y":0.5205696225166321}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.33651551604270935,0.5,0.40811455249786377,0.5189873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2744629979133606,"y":0.5015822649002075},{"x":0.3245823383331299,"y":0.5015822649002075},{"x":0.3245823383331299,"y":0.5205696225166321},{"x":0.2744629979133606,"y":0.5221518874168396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.2744629979133606,0.5015822649002075,0.3245823383331299,0.5205696225166321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18138425052165985,"y":0.503164529800415},{"x":0.26252982020378113,"y":0.5015822649002075},{"x":0.26252982020378113,"y":0.5221518874168396},{"x":0.18138425052165985,"y":0.5237341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.18138425052165985,0.503164529800415,0.26252982020378113,0.5221518874168396]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17899760603904724,"y":0.46993669867515564},{"x":0.40572792291641235,"y":0.4683544337749481},{"x":0.40572792291641235,"y":0.5237341523170471},{"x":0.18138425052165985,"y":0.5237341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.17399760603904724,0.46293669867515563,0.41072792291641236,0.5307341523170471],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/cHTEBpeZgstaQkFy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/TqugAgAzQKYvmLBX.jpg","blurred":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/uPCrXtojHbJbbINT.jpg"},"info":{"width":419,"height":632,"margin":[0.00033552442074960055,0.00048714149865923046,0.9979488895047536,0.9986970637312419]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011933445930481,"y":0.31487342715263367},{"x":0.5918854475021362,"y":0.31487342715263367},{"x":0.5918854475021362,"y":0.3401898741722107},{"x":0.5011933445930481,"y":0.3401898741722107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5011933445930481,0.31487342715263367,0.5918854475021362,0.3401898741722107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4105011820793152,"y":0.31487342715263367},{"x":0.49164676666259766,"y":0.31487342715263367},{"x":0.49164676666259766,"y":0.3401898741722107},{"x":0.4105011820793152,"y":0.3401898741722107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4105011820793152,0.31487342715263367,0.49164676666259766,0.3401898741722107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4105011820793152,"y":0.31487342715263367},{"x":0.5918854475021362,"y":0.31487342715263367},{"x":0.5918854475021362,"y":0.3401898741722107},{"x":0.4105011820793152,"y":0.3401898741722107}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4055011820793152,0.30787342715263366,0.5968854475021362,0.3471898741722107],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.3623417615890503},{"x":0.8544152975082397,"y":0.3623417615890503},{"x":0.8544152975082397,"y":0.375},{"x":0.801909327507019,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.801909327507019,0.3623417615890503,0.8544152975082397,0.375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.3623417615890503},{"x":0.8544152975082397,"y":0.3623417615890503},{"x":0.8544152975082397,"y":0.375},{"x":0.801909327507019,"y":0.375}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.796909327507019,0.3553417615890503,0.8594152975082398,0.382],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.3955696225166321},{"x":0.8520286679267883,"y":0.3955696225166321},{"x":0.8520286679267883,"y":0.41455695033073425},{"x":0.8114558458328247,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8114558458328247,0.3955696225166321,0.8520286679267883,0.41455695033073425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684963941574097,"y":0.3955696225166321},{"x":0.801909327507019,"y":0.3955696225166321},{"x":0.801909327507019,"y":0.41455695033073425},{"x":0.7684963941574097,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7684963941574097,0.3955696225166321,0.801909327507019,0.41455695033073425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613365054130554,"y":0.3955696225166321},{"x":0.7661097645759583,"y":0.3955696225166321},{"x":0.7661097645759583,"y":0.41455695033073425},{"x":0.7613365054130554,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7613365054130554,0.3955696225166321,0.7661097645759583,0.41455695033073425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873508095741272,"y":0.3955696225166321},{"x":0.7517899870872498,"y":0.3955696225166321},{"x":0.7517899870872498,"y":0.41455695033073425},{"x":0.6873508095741272,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6873508095741272,0.3955696225166321,0.7517899870872498,0.41455695033073425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6276849508285522,"y":0.3971518874168396},{"x":0.6778042912483215,"y":0.3955696225166321},{"x":0.6778042912483215,"y":0.41455695033073425},{"x":0.6276849508285522,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6276849508285522,0.3971518874168396,0.6778042912483215,0.41455695033073425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6276849508285522,"y":0.3971518874168396},{"x":0.8520286679267883,"y":0.3955696225166321},{"x":0.8520286679267883,"y":0.41455695033073425},{"x":0.6276849508285522,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6226849508285522,0.3901518874168396,0.8570286679267883,0.42155695033073426],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.3971518874168396},{"x":0.1551312655210495,"y":0.3971518874168396},{"x":0.1551312655210495,"y":0.4098101258277893},{"x":0.14558473229408264,"y":0.4098101258277893}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹","boundary":[0.14558473229408264,0.3971518874168396,0.1551312655210495,0.4098101258277893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.3971518874168396},{"x":0.1551312655210495,"y":0.3971518874168396},{"x":0.1551312655210495,"y":0.4098101258277893},{"x":0.14558473229408264,"y":0.4098101258277893}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.3901518874168396,0.1601312655210495,0.4168101258277893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1718377023935318,"y":0.4414556920528412},{"x":0.20047733187675476,"y":0.4414556920528412},{"x":0.20047733187675476,"y":0.4446202516555786},{"x":0.1718377023935318,"y":0.4446202516555786}]},"confidence":0.6200000047683716,"str":".....","boundary":[0.1718377023935318,0.4414556920528412,0.20047733187675476,0.4446202516555786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1718377023935318,"y":0.4414556920528412},{"x":0.20047733187675476,"y":0.4414556920528412},{"x":0.20047733187675476,"y":0.4446202516555786},{"x":0.1718377023935318,"y":0.4446202516555786}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.1668377023935318,0.4344556920528412,0.20547733187675477,0.4516202516555786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.4636076092720032},{"x":0.1718377023935318,"y":0.4636076092720032},{"x":0.1718377023935318,"y":0.4762658178806305},{"x":0.14558473229408264,"y":0.4762658178806305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.14558473229408264,0.4636076092720032,0.1718377023935318,0.4762658178806305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.4636076092720032},{"x":0.1718377023935318,"y":0.4636076092720032},{"x":0.1718377023935318,"y":0.4762658178806305},{"x":0.14558473229408264,"y":0.4762658178806305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.45660760927200317,0.1768377023935318,0.4832658178806305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.4968354403972626},{"x":0.16945107281208038,"y":0.49525317549705505},{"x":0.16945107281208038,"y":0.5079113841056824},{"x":0.14797136187553406,"y":0.5079113841056824}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴","boundary":[0.14558473229408264,0.4968354403972626,0.16945107281208038,0.5079113841056824]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17661097645759583,"y":0.49525317549705505},{"x":0.17899760603904724,"y":0.49525317549705505},{"x":0.18138425052165985,"y":0.5079113841056824},{"x":0.17899760603904724,"y":0.5079113841056824}]},"confidence":0.6399999856948853,"str":".","boundary":[0.17661097645759583,0.49525317549705505,0.18138425052165985,0.5079113841056824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.4968354403972626},{"x":0.17899760603904724,"y":0.49525317549705505},{"x":0.18138425052165985,"y":0.5079113841056824},{"x":0.14797136187553406,"y":0.5079113841056824}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.48983544039726257,0.18638425052165986,0.5149113841056824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.530063271522522},{"x":0.16945107281208038,"y":0.530063271522522},{"x":0.16945107281208038,"y":0.5427215099334717},{"x":0.14797136187553406,"y":0.5427215099334717}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.14797136187553406,0.530063271522522,0.16945107281208038,0.5427215099334717]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17899760603904724,"y":0.530063271522522},{"x":0.19570405781269073,"y":0.530063271522522},{"x":0.19570405781269073,"y":0.5427215099334717},{"x":0.17899760603904724,"y":0.5427215099334717}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"...","boundary":[0.17899760603904724,0.530063271522522,0.19570405781269073,0.5427215099334717]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.530063271522522},{"x":0.19570405781269073,"y":0.530063271522522},{"x":0.19570405781269073,"y":0.5427215099334717},{"x":0.14797136187553406,"y":0.5427215099334717}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14297136187553405,0.523063271522522,0.20070405781269074,0.5497215099334717],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.5632911324501038},{"x":0.16467779874801636,"y":0.5632911324501038},{"x":0.16467779874801636,"y":0.5759493708610535},{"x":0.14558473229408264,"y":0.5759493708610535}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۰","boundary":[0.14558473229408264,0.5632911324501038,0.16467779874801636,0.5759493708610535]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.5632911324501038},{"x":0.16467779874801636,"y":0.5632911324501038},{"x":0.16467779874801636,"y":0.5759493708610535},{"x":0.14558473229408264,"y":0.5759493708610535}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.5562911324501038,0.16967779874801636,0.5829493708610535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8138424754142761,"y":0.4303797483444214},{"x":0.8544152975082397,"y":0.4303797483444214},{"x":0.8544152975082397,"y":0.45094937086105347},{"x":0.8138424754142761,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8138424754142761,0.4303797483444214,0.8544152975082397,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756563425064087,"y":0.4303797483444214},{"x":0.8066825866699219,"y":0.4303797483444214},{"x":0.8066825866699219,"y":0.45094937086105347},{"x":0.7756563425064087,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7756563425064087,0.4303797483444214,0.8066825866699219,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684963941574097,"y":0.4303797483444214},{"x":0.7732697129249573,"y":0.4303797483444214},{"x":0.7732697129249573,"y":0.45094937086105347},{"x":0.7684963941574097,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7684963941574097,0.4303797483444214,0.7732697129249573,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7040572762489319,"y":0.4303797483444214},{"x":0.7613365054130554,"y":0.4303797483444214},{"x":0.7613365054130554,"y":0.45094937086105347},{"x":0.7040572762489319,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.7040572762489319,0.4303797483444214,0.7613365054130554,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656324565410614,"y":0.4303797483444214},{"x":0.6968973875045776,"y":0.4303797483444214},{"x":0.6968973875045776,"y":0.45094937086105347},{"x":0.656324565410614,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نهانی","boundary":[0.656324565410614,0.4303797483444214,0.6968973875045776,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680190920829773,"y":0.4303797483444214},{"x":0.6491646766662598,"y":0.4303797483444214},{"x":0.6491646766662598,"y":0.45094937086105347},{"x":0.5680190920829773,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرودستان","boundary":[0.5680190920829773,0.4303797483444214,0.6491646766662598,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393794775009155,"y":0.4303797483444214},{"x":0.560859203338623,"y":0.4303797483444214},{"x":0.560859203338623,"y":0.45094937086105347},{"x":0.5393794775009155,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5393794775009155,0.4303797483444214,0.560859203338623,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49164676666259766,"y":0.4303797483444214},{"x":0.5322195887565613,"y":0.4303797483444214},{"x":0.5322195887565613,"y":0.45094937086105347},{"x":0.49164676666259766,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقابل","boundary":[0.49164676666259766,0.4303797483444214,0.5322195887565613,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773269593715668,"y":0.4303797483444214},{"x":0.4844868779182434,"y":0.4303797483444214},{"x":0.4844868779182434,"y":0.45094937086105347},{"x":0.4773269593715668,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4773269593715668,0.4303797483444214,0.4844868779182434,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.412887841463089,"y":0.4303797483444214},{"x":0.4677804410457611,"y":0.4303797483444214},{"x":0.4677804410457611,"y":0.45094937086105347},{"x":0.412887841463089,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.412887841463089,0.4303797483444214,0.4677804410457611,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35322195291519165,"y":0.4303797483444214},{"x":0.40811455249786377,"y":0.4303797483444214},{"x":0.40811455249786377,"y":0.45094937086105347},{"x":0.35322195291519165,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.35322195291519165,0.4303797483444214,0.40811455249786377,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.276849627494812,"y":0.4303797483444214},{"x":0.3460620641708374,"y":0.4303797483444214},{"x":0.3460620641708374,"y":0.45094937086105347},{"x":0.276849627494812,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حکومت","boundary":[0.276849627494812,0.4303797483444214,0.3460620641708374,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2076372355222702,"y":0.4303797483444214},{"x":0.26968973875045776,"y":0.4303797483444214},{"x":0.26968973875045776,"y":0.45094937086105347},{"x":0.2076372355222702,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قاجاریه","boundary":[0.2076372355222702,0.4303797483444214,0.26968973875045776,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742243468761444,"y":0.4303797483444214},{"x":0.20047733187675476,"y":0.4303797483444214},{"x":0.20047733187675476,"y":0.45094937086105347},{"x":0.1742243468761444,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.1742243468761444,0.4303797483444214,0.20047733187675476,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.4303797483444214},{"x":0.16467779874801636,"y":0.4303797483444214},{"x":0.16467779874801636,"y":0.45094937086105347},{"x":0.14797136187553406,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۱","boundary":[0.14797136187553406,0.4303797483444214,0.16467779874801636,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818615734577179,"y":0.45886075496673584},{"x":0.8520286679267883,"y":0.45886075496673584},{"x":0.8520286679267883,"y":0.48417720198631287},{"x":0.818615734577179,"y":0.48417720198631287}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.818615734577179,0.45886075496673584,0.8520286679267883,0.48417720198631287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517899870872498,"y":0.45886075496673584},{"x":0.8090692162513733,"y":0.45886075496673584},{"x":0.8090692162513733,"y":0.48417720198631287},{"x":0.7517899870872498,"y":0.48417720198631287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.7517899870872498,0.45886075496673584,0.8090692162513733,0.48417720198631287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6897374987602234,"y":0.45886075496673584},{"x":0.7422434091567993,"y":0.45886075496673584},{"x":0.7422434091567993,"y":0.48417720198631287},{"x":0.6897374987602234,"y":0.48417720198631287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.6897374987602234,0.45886075496673584,0.7422434091567993,0.48417720198631287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038185954093933,"y":0.45886075496673584},{"x":0.6778042912483215,"y":0.45886075496673584},{"x":0.6778042912483215,"y":0.48417720198631287},{"x":0.6038185954093933,"y":0.48417720198631287}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حکومت","boundary":[0.6038185954093933,0.45886075496673584,0.6778042912483215,0.48417720198631287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5298329591751099,"y":0.45886075496673584},{"x":0.5942720770835876,"y":0.45886075496673584},{"x":0.5942720770835876,"y":0.48417720198631287},{"x":0.5298329591751099,"y":0.48417720198631287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاجاریه","boundary":[0.5298329591751099,0.45886075496673584,0.5942720770835876,0.48417720198631287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011933445930481,"y":0.45886075496673584},{"x":0.5202863812446594,"y":0.45886075496673584},{"x":0.5202863812446594,"y":0.48417720198631287},{"x":0.5011933445930481,"y":0.48417720198631287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5011933445930481,0.45886075496673584,0.5202863812446594,0.48417720198631287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448687344789505,"y":0.45886075496673584},{"x":0.49164676666259766,"y":0.45886075496673584},{"x":0.49164676666259766,"y":0.48417720198631287},{"x":0.448687344789505,"y":0.48417720198631287}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.448687344789505,0.45886075496673584,0.49164676666259766,0.48417720198631287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33651551604270935,"y":0.45886075496673584},{"x":0.44152745604515076,"y":0.45886075496673584},{"x":0.44152745604515076,"y":0.48417720198631287},{"x":0.33651551604270935,"y":0.48417720198631287}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشامشروطه","boundary":[0.33651551604270935,0.45886075496673584,0.44152745604515076,0.48417720198631287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.49525317549705505},{"x":0.8520286679267883,"y":0.49525317549705505},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5158227682113647},{"x":0.8114558458328247,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.8114558458328247,0.49525317549705505,0.8520286679267883,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494033575057983,"y":0.49525317549705505},{"x":0.801909327507019,"y":0.49525317549705505},{"x":0.801909327507019,"y":0.5158227682113647},{"x":0.7494033575057983,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راهبرد","boundary":[0.7494033575057983,0.49525317549705505,0.801909327507019,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326968908309937,"y":0.49525317549705505},{"x":0.7374701499938965,"y":0.49525317549705505},{"x":0.7374701499938965,"y":0.5158227682113647},{"x":0.7326968908309937,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.7326968908309937,0.49525317549705505,0.7374701499938965,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016706466674805,"y":0.49525317549705505},{"x":0.7303102612495422,"y":0.49525317549705505},{"x":0.7303102612495422,"y":0.5158227682113647},{"x":0.7016706466674805,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفی","boundary":[0.7016706466674805,0.49525317549705505,0.7303102612495422,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6825775504112244,"y":0.49525317549705505},{"x":0.6921241283416748,"y":0.49525317549705505},{"x":0.6921241283416748,"y":0.5158227682113647},{"x":0.6825775504112244,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6825775504112244,0.49525317549705505,0.6921241283416748,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6300715804100037,"y":0.49525317549705505},{"x":0.6730310320854187,"y":0.49525317549705505},{"x":0.6730310320854187,"y":0.5158227682113647},{"x":0.6300715804100037,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خنثی","boundary":[0.6300715804100037,0.49525317549705505,0.6730310320854187,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823389291763306,"y":0.49525317549705505},{"x":0.6252983212471008,"y":0.49525317549705505},{"x":0.6252983212471008,"y":0.5158227682113647},{"x":0.5823389291763306,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5823389291763306,0.49525317549705505,0.6252983212471008,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680190920829773,"y":0.49525317549705505},{"x":0.5751789808273315,"y":0.49525317549705505},{"x":0.5751789808273315,"y":0.5158227682113647},{"x":0.5680190920829773,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.5680190920829773,0.49525317549705505,0.5751789808273315,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369928479194641,"y":0.49525317549705505},{"x":0.5584725737571716,"y":0.49525317549705505},{"x":0.5584725737571716,"y":0.5158227682113647},{"x":0.5369928479194641,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5369928479194641,0.49525317549705505,0.5584725737571716,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47255370020866394,"y":0.49525317549705505},{"x":0.5298329591751099,"y":0.49525317549705505},{"x":0.5298329591751099,"y":0.5158227682113647},{"x":0.47255370020866394,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.47255370020866394,0.49525317549705505,0.5298329591751099,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004773020744324,"y":0.49525317549705505},{"x":0.4630071520805359,"y":0.49525317549705505},{"x":0.4630071520805359,"y":0.5158227682113647},{"x":0.42004773020744324,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نهانی","boundary":[0.42004773020744324,0.49525317549705505,0.4630071520805359,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37470167875289917,"y":0.49525317549705505},{"x":0.4105011820793152,"y":0.49525317549705505},{"x":0.4105011820793152,"y":0.5158227682113647},{"x":0.37470167875289917,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.37470167875289917,0.49525317549705505,0.4105011820793152,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35560858249664307,"y":0.49525317549705505},{"x":0.36992838978767395,"y":0.49525317549705505},{"x":0.36992838978767395,"y":0.5158227682113647},{"x":0.35560858249664307,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.35560858249664307,0.49525317549705505,0.36992838978767395,0.5158227682113647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613365054130554,"y":0.5237341523170471},{"x":0.8162291049957275,"y":0.5237341523170471},{"x":0.8162291049957275,"y":0.550632894039154},{"x":0.7613365054130554,"y":0.550632894039154}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۲-۲","boundary":[0.7613365054130554,0.5237341523170471,0.8162291049957275,0.550632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255370020866394,"y":0.5237341523170471},{"x":0.7541766166687012,"y":0.5237341523170471},{"x":0.7541766166687012,"y":0.550632894039154},{"x":0.7255370020866394,"y":0.550632894039154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نفی","boundary":[0.7255370020866394,0.5237341523170471,0.7541766166687012,0.550632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658711433410645,"y":0.5237341523170471},{"x":0.715990424156189,"y":0.5237341523170471},{"x":0.715990424156189,"y":0.550632894039154},{"x":0.6658711433410645,"y":0.550632894039154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برتری","boundary":[0.6658711433410645,0.5237341523170471,0.715990424156189,0.550632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6491646766662598,"y":0.5237341523170471},{"x":0.6587111949920654,"y":0.5237341523170471},{"x":0.6587111949920654,"y":0.550632894039154},{"x":0.6491646766662598,"y":0.550632894039154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6491646766662598,0.5237341523170471,0.6587111949920654,0.550632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584725558757782,"y":0.5237341523170471},{"x":0.6420047879219055,"y":0.5237341523170471},{"x":0.6420047879219055,"y":0.550632894039154},{"x":0.584725558757782,"y":0.550632894039154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیادت","boundary":[0.584725558757782,0.5237341523170471,0.6420047879219055,0.550632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393794775009155,"y":0.5237341523170471},{"x":0.577565610408783,"y":0.5237341523170471},{"x":0.577565610408783,"y":0.550632894039154},{"x":0.5393794775009155,"y":0.550632894039154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذاتی","boundary":[0.5393794775009155,0.5237341523170471,0.577565610408783,0.550632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4701670706272125,"y":0.5237341523170471},{"x":0.5322195887565613,"y":0.5237341523170471},{"x":0.5322195887565613,"y":0.550632894039154},{"x":0.4701670706272125,"y":0.550632894039154}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نخبگان","boundary":[0.4701670706272125,0.5237341523170471,0.5322195887565613,0.550632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.412887841463089,"y":0.5237341523170471},{"x":0.4630071520805359,"y":0.5237341523170471},{"x":0.4630071520805359,"y":0.550632894039154},{"x":0.412887841463089,"y":0.550632894039154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.412887841463089,0.5237341523170471,0.4630071520805359,0.550632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613365054130554,"y":0.5632911324501038},{"x":0.818615734577179,"y":0.5632911324501038},{"x":0.818615734577179,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7613365054130554,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۲","boundary":[0.7613365054130554,0.5632911324501038,0.818615734577179,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255370020866394,"y":0.5632911324501038},{"x":0.7541766166687012,"y":0.5632911324501038},{"x":0.7541766166687012,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7255370020866394,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نفی","boundary":[0.7255370020866394,0.5632911324501038,0.7541766166687012,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6539379358291626,"y":0.5632911324501038},{"x":0.715990424156189,"y":0.5632911324501038},{"x":0.715990424156189,"y":0.5822784900665283},{"x":0.6539379358291626,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صلابت","boundary":[0.6539379358291626,0.5632911324501038,0.715990424156189,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6348448395729065,"y":0.5632911324501038},{"x":0.6467780470848083,"y":0.5632911324501038},{"x":0.6467780470848083,"y":0.5822784900665283},{"x":0.6348448395729065,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6348448395729065,0.5632911324501038,0.6467780470848083,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584725558757782,"y":0.5632911324501038},{"x":0.6300715804100037,"y":0.5632911324501038},{"x":0.6300715804100037,"y":0.5822784900665283},{"x":0.584725558757782,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتدار","boundary":[0.584725558757782,0.5632911324501038,0.6300715804100037,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5059666037559509,"y":0.5632911324501038},{"x":0.577565610408783,"y":0.5632911324501038},{"x":0.577565610408783,"y":0.5822784900665283},{"x":0.5059666037559509,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرادستان","boundary":[0.5059666037559509,0.5632911324501038,0.577565610408783,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255370020866394,"y":0.594936728477478},{"x":0.8233889937400818,"y":0.594936728477478},{"x":0.8233889937400818,"y":0.6155063509941101},{"x":0.7255370020866394,"y":0.6155063509941101}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۲نفی","boundary":[0.7255370020866394,0.594936728477478,0.8233889937400818,0.6155063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6109785437583923,"y":0.594936728477478},{"x":0.715990424156189,"y":0.594936728477478},{"x":0.715990424156189,"y":0.6155063509941101},{"x":0.6109785437583923,"y":0.6155063509941101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایدئولوژیک","boundary":[0.6109785437583923,0.594936728477478,0.715990424156189,0.6155063509941101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.625},{"x":0.8162291049957275,"y":0.625},{"x":0.8162291049957275,"y":0.6487341523170471},{"x":0.758949875831604,"y":0.6487341523170471}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۲","boundary":[0.758949875831604,0.625,0.8162291049957275,0.6487341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255370020866394,"y":0.625},{"x":0.7541766166687012,"y":0.625},{"x":0.7541766166687012,"y":0.6487341523170471},{"x":0.7255370020866394,"y":0.6487341523170471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفی","boundary":[0.7255370020866394,0.625,0.7541766166687012,0.6487341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6467780470848083,"y":0.625},{"x":0.715990424156189,"y":0.625},{"x":0.715990424156189,"y":0.6487341523170471},{"x":0.6467780470848083,"y":0.6487341523170471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دادگری","boundary":[0.6467780470848083,0.625,0.715990424156189,0.6487341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5584725737571716,"y":0.625},{"x":0.6396181583404541,"y":0.625},{"x":0.6396181583404541,"y":0.6487341523170471},{"x":0.5584725737571716,"y":0.6487341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمامداران","boundary":[0.5584725737571716,0.625,0.6396181583404541,0.6487341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.6582278609275818},{"x":0.8162291049957275,"y":0.6582278609275818},{"x":0.8162291049957275,"y":0.6819620132446289},{"x":0.758949875831604,"y":0.6819620132446289}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۲","boundary":[0.758949875831604,0.6582278609275818,0.8162291049957275,0.6819620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723150372505188,"y":0.6598101258277893},{"x":0.7517899870872498,"y":0.6598101258277893},{"x":0.7517899870872498,"y":0.6819620132446289},{"x":0.723150372505188,"y":0.6819620132446289}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفی","boundary":[0.723150372505188,0.6598101258277893,0.7517899870872498,0.6819620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6587111949920654,"y":0.6598101258277893},{"x":0.715990424156189,"y":0.6582278609275818},{"x":0.715990424156189,"y":0.6819620132446289},{"x":0.6587111949920654,"y":0.6835442781448364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آبادانی","boundary":[0.6587111949920654,0.6598101258277893,0.715990424156189,0.6819620132446289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6014319658279419,"y":0.6598101258277893},{"x":0.6515513062477112,"y":0.6598101258277893},{"x":0.6515513062477112,"y":0.6835442781448364},{"x":0.6014319658279419,"y":0.6835442781448364}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6014319658279419,0.6598101258277893,0.6515513062477112,0.6835442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584725558757782,"y":0.6598101258277893},{"x":0.5942720770835876,"y":0.6598101258277893},{"x":0.5942720770835876,"y":0.6835442781448364},{"x":0.584725558757782,"y":0.6835442781448364}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.584725558757782,0.6598101258277893,0.5942720770835876,0.6835442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5131264925003052,"y":0.6598101258277893},{"x":0.577565610408783,"y":0.6598101258277893},{"x":0.577565610408783,"y":0.6835442781448364},{"x":0.5131264925003052,"y":0.6835442781448364}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضایت","boundary":[0.5131264925003052,0.6598101258277893,0.577565610408783,0.6835442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45584726333618164,"y":0.6598101258277893},{"x":0.5035799741744995,"y":0.6598101258277893},{"x":0.5035799741744995,"y":0.6835442781448364},{"x":0.45584726333618164,"y":0.6835442781448364}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رعیت","boundary":[0.45584726333618164,0.6598101258277893,0.5035799741744995,0.6835442781448364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.6930379867553711},{"x":0.8162291049957275,"y":0.6930379867553711},{"x":0.8162291049957275,"y":0.719936728477478},{"x":0.758949875831604,"y":0.719936728477478}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۲","boundary":[0.758949875831604,0.6930379867553711,0.8162291049957275,0.719936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016706466674805,"y":0.6914557218551636},{"x":0.7541766166687012,"y":0.6930379867553711},{"x":0.7517899870872498,"y":0.719936728477478},{"x":0.7016706466674805,"y":0.7183544039726257}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تکریم","boundary":[0.7016706466674805,0.6914557218551636,0.7517899870872498,0.719936728477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6300715804100037,"y":0.6914557218551636},{"x":0.6921241283416748,"y":0.6914557218551636},{"x":0.6921241283416748,"y":0.7183544039726257},{"x":0.6300715804100037,"y":0.7183544039726257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخالفان","boundary":[0.6300715804100037,0.6914557218551636,0.6921241283416748,0.7183544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5465393662452698,"y":0.6914557218551636},{"x":0.6229116916656494,"y":0.6914557218551636},{"x":0.620525062084198,"y":0.7183544039726257},{"x":0.5465393662452698,"y":0.7183544039726257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حکومت","boundary":[0.5465393662452698,0.6914557218551636,0.620525062084198,0.7183544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.7278481125831604},{"x":0.8162291049957275,"y":0.7278481125831604},{"x":0.8162291049957275,"y":0.753164529800415},{"x":0.758949875831604,"y":0.753164529800415}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۷-۲-۲","boundary":[0.758949875831604,0.7278481125831604,0.8162291049957275,0.753164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255370020866394,"y":0.7278481125831604},{"x":0.7541766166687012,"y":0.7278481125831604},{"x":0.7517899870872498,"y":0.753164529800415},{"x":0.723150372505188,"y":0.753164529800415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نفی","boundary":[0.7255370020866394,0.7278481125831604,0.7517899870872498,0.753164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6658711433410645,"y":0.7278481125831604},{"x":0.715990424156189,"y":0.7278481125831604},{"x":0.715990424156189,"y":0.753164529800415},{"x":0.6658711433410645,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجماع","boundary":[0.6658711433410645,0.7278481125831604,0.715990424156189,0.753164529800415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6491646766662598,"y":0.7278481125831604},{"x":0.656324565410614,"y":0.7278481125831604},{"x":0.656324565410614,"y":0.7515822649002075},{"x":0.6467780470848083,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6491646766662598,0.7278481125831604,0.656324565410614,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5990453362464905,"y":0.7278481125831604},{"x":0.6420047879219055,"y":0.7278481125831604},{"x":0.6396181583404541,"y":0.7515822649002075},{"x":0.5990453362464905,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتحاد","boundary":[0.5990453362464905,0.7278481125831604,0.6396181583404541,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393794775009155,"y":0.7278481125831604},{"x":0.5894988179206848,"y":0.7278481125831604},{"x":0.5894988179206848,"y":0.7515822649002075},{"x":0.5393794775009155,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.5393794775009155,0.7278481125831604,0.5894988179206848,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45584726333618164,"y":0.7262658476829529},{"x":0.5322195887565613,"y":0.7278481125831604},{"x":0.5298329591751099,"y":0.7515822649002075},{"x":0.45584726333618164,"y":0.7515822649002075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حکومت","boundary":[0.45584726333618164,0.7262658476829529,0.5298329591751099,0.7515822649002075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.7626582384109497},{"x":0.818615734577179,"y":0.7626582384109497},{"x":0.818615734577179,"y":0.7832278609275818},{"x":0.758949875831604,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۸-۲-۲","boundary":[0.758949875831604,0.7626582384109497,0.818615734577179,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7279236316680908,"y":0.7626582384109497},{"x":0.7541766166687012,"y":0.7626582384109497},{"x":0.7541766166687012,"y":0.7832278609275818},{"x":0.7279236316680908,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.7279236316680908,0.7626582384109497,0.7541766166687012,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682577729225159,"y":0.7626582384109497},{"x":0.7207637429237366,"y":0.7626582384109497},{"x":0.7207637429237366,"y":0.7832278609275818},{"x":0.6682577729225159,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6682577729225159,0.7626582384109497,0.7207637429237366,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396181583404541,"y":0.7626582384109497},{"x":0.6610978245735168,"y":0.7626582384109497},{"x":0.6610978245735168,"y":0.7832278609275818},{"x":0.6396181583404541,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6396181583404541,0.7626582384109497,0.6610978245735168,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751789808273315,"y":0.7626582384109497},{"x":0.6324582099914551,"y":0.7626582384109497},{"x":0.6324582099914551,"y":0.7832278609275818},{"x":0.5751789808273315,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.5751789808273315,0.7626582384109497,0.6324582099914551,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5202863812446594,"y":0.7626582384109497},{"x":0.5680190920829773,"y":0.7626582384109497},{"x":0.5680190920829773,"y":0.7832278609275818},{"x":0.5202863812446594,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.5202863812446594,0.7626582384109497,0.5680190920829773,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107398629188538,"y":0.7626582384109497},{"x":0.5155131220817566,"y":0.7626582384109497},{"x":0.5155131220817566,"y":0.7832278609275818},{"x":0.5107398629188538,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5107398629188538,0.7626582384109497,0.5155131220817566,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773269593715668,"y":0.7626582384109497},{"x":0.5011933445930481,"y":0.7626582384109497},{"x":0.5011933445930481,"y":0.7832278609275818},{"x":0.4773269593715668,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقد","boundary":[0.4773269593715668,0.7626582384109497,0.5011933445930481,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40572792291641235,"y":0.7626582384109497},{"x":0.4677804410457611,"y":0.7626582384109497},{"x":0.4677804410457611,"y":0.7832278609275818},{"x":0.40572792291641235,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلویحی","boundary":[0.40572792291641235,0.7626582384109497,0.4677804410457611,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436754047870636,"y":0.7626582384109497},{"x":0.3961813747882843,"y":0.7626582384109497},{"x":0.3961813747882843,"y":0.7832278609275818},{"x":0.3436754047870636,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.3436754047870636,0.7626582384109497,0.3961813747882843,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31503579020500183,"y":0.7626582384109497},{"x":0.33651551604270935,"y":0.7626582384109497},{"x":0.33651551604270935,"y":0.7832278609275818},{"x":0.31503579020500183,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31503579020500183,0.7626582384109497,0.33651551604270935,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26491647958755493,"y":0.7626582384109497},{"x":0.310262531042099,"y":0.7626582384109497},{"x":0.310262531042099,"y":0.7832278609275818},{"x":0.26491647958755493,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضرب","boundary":[0.26491647958755493,0.7626582384109497,0.310262531042099,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19570405781269073,"y":0.7626582384109497},{"x":0.2577565610408783,"y":0.7626582384109497},{"x":0.2577565610408783,"y":0.7832278609275818},{"x":0.19570405781269073,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"المثلها","boundary":[0.19570405781269073,0.7626582384109497,0.2577565610408783,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17661097645759583,"y":0.7626582384109497},{"x":0.18615752458572388,"y":0.7626582384109497},{"x":0.18615752458572388,"y":0.7832278609275818},{"x":0.17661097645759583,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.17661097645759583,0.7626582384109497,0.18615752458572388,0.7832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.7626582384109497},{"x":0.16706444323062897,"y":0.7626582384109497},{"x":0.16706444323062897,"y":0.7832278609275818},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۷۲","boundary":[0.14558473229408264,0.7626582384109497,0.16706444323062897,0.7832278609275818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.4303797483444214},{"x":0.8544152975082397,"y":0.4303797483444214},{"x":0.8544152975082397,"y":0.7832278609275818},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7832278609275818}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14058473229408264,0.4233797483444214,0.8594152975082398,0.7902278609275818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.5965189933776855},{"x":0.16945107281208038,"y":0.5965189933776855},{"x":0.16945107281208038,"y":0.6091772317886353},{"x":0.14558473229408264,"y":0.6091772317886353}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.14558473229408264,0.5965189933776855,0.16945107281208038,0.6091772317886353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.5965189933776855},{"x":0.16945107281208038,"y":0.5965189933776855},{"x":0.16945107281208038,"y":0.6091772317886353},{"x":0.14558473229408264,"y":0.6091772317886353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.5895189933776855,0.1744510728120804,0.6161772317886353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.628164529800415},{"x":0.16945107281208038,"y":0.6297468543052673},{"x":0.16706444323062897,"y":0.642405092716217},{"x":0.14558473229408264,"y":0.642405092716217}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۶۳","boundary":[0.14558473229408264,0.628164529800415,0.16706444323062897,0.642405092716217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.628164529800415},{"x":0.16945107281208038,"y":0.6297468543052673},{"x":0.16706444323062897,"y":0.642405092716217},{"x":0.14558473229408264,"y":0.642405092716217}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.621164529800415,0.17206444323062897,0.649405092716217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.6598101258277893},{"x":0.1718377023935318,"y":0.6629746556282043},{"x":0.16706444323062897,"y":0.6772152185440063},{"x":0.14558473229408264,"y":0.675632894039154}]},"confidence":0.699999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.15035799145698547,0.6598101258277893,0.16706444323062897,0.6772152185440063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17899760603904724,"y":0.6629746556282043},{"x":0.2386634796857834,"y":0.6677215099334717},{"x":0.23627685010433197,"y":0.6835442781448364},{"x":0.17661097645759583,"y":0.6787974834442139}]},"confidence":0.949999988079071,"str":".........","boundary":[0.17899760603904724,0.6629746556282043,0.23627685010433197,0.6835442781448364]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.6598101258277893},{"x":0.2386634796857834,"y":0.6677215099334717},{"x":0.23627685010433197,"y":0.6835442781448364},{"x":0.14558473229408264,"y":0.6772152185440063}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.14535799145698547,0.6528101258277893,0.24127685010433197,0.6905442781448364],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.6977847814559937},{"x":0.16945107281208038,"y":0.6977847814559937},{"x":0.16945107281208038,"y":0.7104430198669434},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7104430198669434}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.14797136187553406,0.6977847814559937,0.16945107281208038,0.7104430198669434]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17899760603904724,"y":0.6977847814559937},{"x":0.18615752458572388,"y":0.6977847814559937},{"x":0.18615752458572388,"y":0.7104430198669434},{"x":0.17661097645759583,"y":0.7104430198669434}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..","boundary":[0.17899760603904724,0.6977847814559937,0.18615752458572388,0.7104430198669434]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.6977847814559937},{"x":0.18615752458572388,"y":0.6977847814559937},{"x":0.18615752458572388,"y":0.7104430198669434},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7104430198669434}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14297136187553405,0.6907847814559936,0.19115752458572388,0.7174430198669434],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.7310126423835754},{"x":0.16706444323062897,"y":0.7310126423835754},{"x":0.16706444323062897,"y":0.7436708807945251},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7436708807945251}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۱","boundary":[0.14558473229408264,0.7310126423835754,0.16706444323062897,0.7436708807945251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.7310126423835754},{"x":0.16706444323062897,"y":0.7310126423835754},{"x":0.16706444323062897,"y":0.7436708807945251},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7436708807945251}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.7240126423835754,0.17206444323062897,0.7506708807945252],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.7990506291389465},{"x":0.8544152975082397,"y":0.800632894039154},{"x":0.8544152975082397,"y":0.8164557218551636},{"x":0.8114558458328247,"y":0.8164557218551636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8114558458328247,0.7990506291389465,0.8544152975082397,0.8164557218551636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756563425064087,"y":0.7990506291389465},{"x":0.7971360087394714,"y":0.7990506291389465},{"x":0.7971360087394714,"y":0.8148733973503113},{"x":0.7756563425064087,"y":0.8148733973503113}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.7756563425064087,0.7990506291389465,0.7971360087394714,0.8148733973503113]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756563425064087,"y":0.7990506291389465},{"x":0.8544152975082397,"y":0.800632894039154},{"x":0.8544152975082397,"y":0.8164557218551636},{"x":0.7756563425064087,"y":0.8148733973503113}]},"confidence":0.8199999928474426,"boundary":[0.7706563425064087,0.7920506291389465,0.8594152975082398,0.8234557218551636],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.797468364238739},{"x":0.15274463593959808,"y":0.797468364238739},{"x":0.15274463593959808,"y":0.8117088675498962},{"x":0.14558473229408264,"y":0.8117088675498962}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷","boundary":[0.14558473229408264,0.797468364238739,0.15274463593959808,0.8117088675498962]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17899760603904724,"y":0.797468364238739},{"x":0.2267303168773651,"y":0.7990506291389465},{"x":0.2267303168773651,"y":0.8132911324501038},{"x":0.17899760603904724,"y":0.8117088675498962}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".......","boundary":[0.17899760603904724,0.797468364238739,0.2267303168773651,0.8132911324501038]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.797468364238739},{"x":0.2267303168773651,"y":0.7990506291389465},{"x":0.2267303168773651,"y":0.8132911324501038},{"x":0.14558473229408264,"y":0.8117088675498962}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.790468364238739,0.23173031687736512,0.8202911324501038],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/VeafvpDpsWEjcPid-sec.webp","jpeg":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/tglCLZFAYhUiRpkf.jpg","blurred":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/aWjYatajZCbxAZal.jpg"},"info":{"width":419,"height":632,"margin":[0.00033552442074960055,0.00018420525347884696,0.9979431934914327,0.9986745312892938]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8448687195777893,"y":0.125},{"x":0.8496419787406921,"y":0.125},{"x":0.8496419787406921,"y":0.1360759437084198},{"x":0.8448687195777893,"y":0.1360759437084198}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.8448687195777893,0.125,0.8496419787406921,0.1360759437084198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8448687195777893,"y":0.125},{"x":0.8496419787406921,"y":0.125},{"x":0.8496419787406921,"y":0.1360759437084198},{"x":0.8448687195777893,"y":0.1360759437084198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.8398687195777893,0.118,0.8546419787406921,0.1430759437084198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494033575057983,"y":0.12341772019863129},{"x":0.8090692162513733,"y":0.12341772019863129},{"x":0.8090692162513733,"y":0.14240506291389465},{"x":0.7494033575057983,"y":0.14240506291389465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.7494033575057983,0.12341772019863129,0.8090692162513733,0.14240506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6825775504112244,"y":0.12341772019863129},{"x":0.7398567795753479,"y":0.12341772019863129},{"x":0.7398567795753479,"y":0.14240506291389465},{"x":0.6825775504112244,"y":0.14240506291389465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاموش","boundary":[0.6825775504112244,0.12341772019863129,0.7398567795753479,0.14240506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229116916656494,"y":0.12341772019863129},{"x":0.6730310320854187,"y":0.12341772019863129},{"x":0.6730310320854187,"y":0.14240506291389465},{"x":0.6229116916656494,"y":0.14240506291389465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازتاب","boundary":[0.6229116916656494,0.12341772019863129,0.6730310320854187,0.14240506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751789808273315,"y":0.12341772019863129},{"x":0.6133651733398438,"y":0.12341772019863129},{"x":0.6133651733398438,"y":0.14240506291389465},{"x":0.5751789808273315,"y":0.14240506291389465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.5751789808273315,0.12341772019863129,0.6133651733398438,0.14240506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517899751663208,"y":0.12341772019863129},{"x":0.5680190920829773,"y":0.12341772019863129},{"x":0.5680190920829773,"y":0.14240506291389465},{"x":0.517899751663208,"y":0.14240506291389465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.517899751663208,0.12341772019863129,0.5680190920829773,0.14240506291389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49403342604637146,"y":0.12341772019863129},{"x":0.5083532333374023,"y":0.12341772019863129},{"x":0.5083532333374023,"y":0.14240506291389465},{"x":0.49403342604637146,"y":0.14240506291389465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.49403342604637146,0.12341772019863129,0.5083532333374023,0.14240506291389465]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49403342604637146,"y":0.12341772019863129},{"x":0.8090692162513733,"y":0.12341772019863129},{"x":0.8090692162513733,"y":0.14240506291389465},{"x":0.49403342604637146,"y":0.14240506291389465}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.48903342604637146,0.11641772019863128,0.8140692162513733,0.14940506291389466],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.16772152483463287},{"x":0.16467779874801636,"y":0.16613924503326416},{"x":0.16467779874801636,"y":0.1803797483444214},{"x":0.14558473229408264,"y":0.1803797483444214}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":"11","boundary":[0.14558473229408264,0.16772152483463287,0.16467779874801636,0.1803797483444214]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1718377023935318,"y":0.16613924503326416},{"x":0.23389022052288055,"y":0.16613924503326416},{"x":0.23389022052288055,"y":0.17879746854305267},{"x":0.1742243468761444,"y":0.1803797483444214}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"..........","boundary":[0.1718377023935318,0.16613924503326416,0.23389022052288055,0.17879746854305267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.16772152483463287},{"x":0.23389022052288055,"y":0.16613924503326416},{"x":0.23389022052288055,"y":0.17879746854305267},{"x":0.14558473229408264,"y":0.1803797483444214}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.16072152483463287,0.23889022052288056,0.18579746854305268],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.19778481125831604},{"x":0.16706444323062897,"y":0.19778481125831604},{"x":0.16706444323062897,"y":0.21044303476810455},{"x":0.14558473229408264,"y":0.21044303476810455}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۱","boundary":[0.14558473229408264,0.19778481125831604,0.16706444323062897,0.21044303476810455]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.19778481125831604},{"x":0.16706444323062897,"y":0.19778481125831604},{"x":0.16706444323062897,"y":0.21044303476810455},{"x":0.14558473229408264,"y":0.21044303476810455}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.19078481125831603,0.17206444323062897,0.21744303476810456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.16613924503326416},{"x":0.8544152975082397,"y":0.16613924503326416},{"x":0.8520286679267883,"y":0.18670886754989624},{"x":0.8114558458328247,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8114558458328247,0.16613924503326416,0.8520286679267883,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661097645759583,"y":0.16613924503326416},{"x":0.801909327507019,"y":0.16613924503326416},{"x":0.801909327507019,"y":0.18670886754989624},{"x":0.7637231349945068,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7661097645759583,0.16613924503326416,0.801909327507019,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.16613924503326416},{"x":0.7661097645759583,"y":0.16613924503326416},{"x":0.7637231349945068,"y":0.18670886754989624},{"x":0.758949875831604,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.758949875831604,0.16613924503326416,0.7637231349945068,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6968973875045776,"y":0.16455696523189545},{"x":0.7517899870872498,"y":0.16613924503326416},{"x":0.7494033575057983,"y":0.18670886754989624},{"x":0.6968973875045776,"y":0.18670886754989624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گفتگو","boundary":[0.6968973875045776,0.16455696523189545,0.7494033575057983,0.18670886754989624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680190920829773,"y":0.16455696523189545},{"x":0.6897374987602234,"y":0.16455696523189545},{"x":0.6897374987602234,"y":0.18512658774852753},{"x":0.680190920829773,"y":0.18512658774852753}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.680190920829773,0.16455696523189545,0.6897374987602234,0.18512658774852753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6229116916656494,"y":0.16455696523189545},{"x":0.6730310320854187,"y":0.16455696523189545},{"x":0.6706444025039673,"y":0.18512658774852753},{"x":0.6229116916656494,"y":0.18512658774852753}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلطه","boundary":[0.6229116916656494,0.16455696523189545,0.6706444025039673,0.18512658774852753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818615734577179,"y":0.1914556920528412},{"x":0.8520286679267883,"y":0.1914556920528412},{"x":0.8520286679267883,"y":0.2151898741722107},{"x":0.818615734577179,"y":0.2151898741722107}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.818615734577179,0.1914556920528412,0.8520286679267883,0.2151898741722107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517899870872498,"y":0.1930379718542099},{"x":0.8090692162513733,"y":0.1914556920528412},{"x":0.8090692162513733,"y":0.2151898741722107},{"x":0.7517899870872498,"y":0.2151898741722107}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تمکین","boundary":[0.7517899870872498,0.1930379718542099,0.8090692162513733,0.2151898741722107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7207637429237366,"y":0.1930379718542099},{"x":0.7422434091567993,"y":0.1930379718542099},{"x":0.7422434091567993,"y":0.2151898741722107},{"x":0.7207637429237366,"y":0.2151898741722107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7207637429237366,0.1930379718542099,0.7422434091567993,0.2151898741722107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754176616668701,"y":0.1930379718542099},{"x":0.7136037945747375,"y":0.1930379718542099},{"x":0.7136037945747375,"y":0.2151898741722107},{"x":0.6754176616668701,"y":0.2151898741722107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6754176616668701,0.1930379718542099,0.7136037945747375,0.2151898741722107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133651733398438,"y":0.1930379718542099},{"x":0.6682577729225159,"y":0.1930379718542099},{"x":0.6682577729225159,"y":0.2151898741722107},{"x":0.6157518029212952,"y":0.2167721539735794}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6133651733398438,0.1930379718542099,0.6682577729225159,0.2151898741722107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5465393662452698,"y":0.1930379718542099},{"x":0.6038185954093933,"y":0.1930379718542099},{"x":0.6038185954093933,"y":0.2167721539735794},{"x":0.5489259958267212,"y":0.2167721539735794}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"........","boundary":[0.5465393662452698,0.1930379718542099,0.6038185954093933,0.2167721539735794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.2262658178806305},{"x":0.8520286679267883,"y":0.2262658178806305},{"x":0.8544152975082397,"y":0.24683544039726257},{"x":0.8162291049957275,"y":0.24683544039726257}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.8162291049957275,0.2262658178806305,0.8544152975082397,0.24683544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684963941574097,"y":0.2262658178806305},{"x":0.8090692162513733,"y":0.2262658178806305},{"x":0.8090692162513733,"y":0.24683544039726257},{"x":0.7684963941574097,"y":0.2484177201986313}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تأیید","boundary":[0.7684963941574097,0.2262658178806305,0.8090692162513733,0.24683544039726257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7016706466674805,"y":0.2278480976819992},{"x":0.758949875831604,"y":0.2278480976819992},{"x":0.758949875831604,"y":0.2484177201986313},{"x":0.7040572762489319,"y":0.2484177201986313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.7016706466674805,0.2278480976819992,0.758949875831604,0.2484177201986313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396181583404541,"y":0.22943037748336792},{"x":0.6921241283416748,"y":0.2278480976819992},{"x":0.6945107579231262,"y":0.25},{"x":0.6396181583404541,"y":0.25}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.6396181583404541,0.22943037748336792,0.6945107579231262,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441527366638184,"y":0.22943037748336792},{"x":0.6300715804100037,"y":0.2278480976819992},{"x":0.6300715804100037,"y":0.25},{"x":0.5441527366638184,"y":0.2515822649002075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمامداران","boundary":[0.5441527366638184,0.22943037748336792,0.6300715804100037,0.25]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.2626582384109497},{"x":0.8520286679267883,"y":0.2626582384109497},{"x":0.8544152975082397,"y":0.2816455662250519},{"x":0.8162291049957275,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.8162291049957275,0.2626582384109497,0.8544152975082397,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565632462501526,"y":0.2642405033111572},{"x":0.8090692162513733,"y":0.2626582384109497},{"x":0.8090692162513733,"y":0.2816455662250519},{"x":0.7565632462501526,"y":0.2816455662250519}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهدید","boundary":[0.7565632462501526,0.2642405033111572,0.8090692162513733,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699284017086029,"y":0.2642405033111572},{"x":0.7470167279243469,"y":0.2642405033111572},{"x":0.7494033575057983,"y":0.2816455662250519},{"x":0.699284017086029,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ارباب","boundary":[0.699284017086029,0.2642405033111572,0.7494033575057983,0.2816455662250519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6348448395729065,"y":0.2642405033111572},{"x":0.6897374987602234,"y":0.2642405033111572},{"x":0.6897374987602234,"y":0.2832278609275818},{"x":0.6348448395729065,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6348448395729065,0.2642405033111572,0.6897374987602234,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6276849508285522,"y":0.26582279801368713},{"x":0.6276849508285522,"y":0.26582279801368713},{"x":0.6300715804100037,"y":0.2832278609275818},{"x":0.6276849508285522,"y":0.2832278609275818}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6276849508285522,0.26582279801368713,0.6300715804100037,0.2832278609275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.297468364238739},{"x":0.8520286679267883,"y":0.297468364238739},{"x":0.8520286679267883,"y":0.3164556920528412},{"x":0.8162291049957275,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۳","boundary":[0.8162291049957275,0.297468364238739,0.8520286679267883,0.3164556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7398567795753479,"y":0.297468364238739},{"x":0.8090692162513733,"y":0.297468364238739},{"x":0.8090692162513733,"y":0.3164556920528412},{"x":0.7398567795753479,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرزنش","boundary":[0.7398567795753479,0.297468364238739,0.8090692162513733,0.3164556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6825775504112244,"y":0.297468364238739},{"x":0.7303102612495422,"y":0.297468364238739},{"x":0.7303102612495422,"y":0.3164556920528412},{"x":0.6825775504112244,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارباب","boundary":[0.6825775504112244,0.297468364238739,0.7303102612495422,0.3164556920528412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6181384325027466,"y":0.297468364238739},{"x":0.6730310320854187,"y":0.297468364238739},{"x":0.6730310320854187,"y":0.3164556920528412},{"x":0.6181384325027466,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6181384325027466,0.297468364238739,0.6730310320854187,0.3164556920528412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5441527366638184,"y":0.16455696523189545},{"x":0.8544152975082397,"y":0.16297468543052673},{"x":0.8544152975082397,"y":0.3164556920528412},{"x":0.5441527366638184,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5391527366638184,0.15755696523189544,0.8594152975082398,0.3234556920528412],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.23101265728473663},{"x":0.16945107281208038,"y":0.23101265728473663},{"x":0.16945107281208038,"y":0.24367088079452515},{"x":0.14797136187553406,"y":0.24367088079452515}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.14797136187553406,0.23101265728473663,0.16945107281208038,0.24367088079452515]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.23101265728473663},{"x":0.16945107281208038,"y":0.23101265728473663},{"x":0.16945107281208038,"y":0.24367088079452515},{"x":0.14797136187553406,"y":0.24367088079452515}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14297136187553405,0.22401265728473663,0.1744510728120804,0.25067088079452515],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.2642405033111572},{"x":0.16945107281208038,"y":0.2642405033111572},{"x":0.16706444323062897,"y":0.27848100662231445},{"x":0.14558473229408264,"y":0.27689874172210693}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۲","boundary":[0.14797136187553406,0.2642405033111572,0.16706444323062897,0.27848100662231445]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17899760603904724,"y":0.26582279801368713},{"x":0.18138425052165985,"y":0.26582279801368713},{"x":0.17899760603904724,"y":0.27848100662231445},{"x":0.17661097645759583,"y":0.27848100662231445}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".","boundary":[0.17899760603904724,0.26582279801368713,0.17899760603904724,0.27848100662231445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.2642405033111572},{"x":0.18138425052165985,"y":0.26582279801368713},{"x":0.17899760603904724,"y":0.27848100662231445},{"x":0.14558473229408264,"y":0.27689874172210693}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.14297136187553405,0.2572405033111572,0.18399760603904725,0.28548100662231446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.29905062913894653},{"x":0.17899760603904724,"y":0.29905062913894653},{"x":0.17899760603904724,"y":0.31170886754989624},{"x":0.15035799145698547,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۰","boundary":[0.15035799145698547,0.29905062913894653,0.17899760603904724,0.31170886754989624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.29905062913894653},{"x":0.17899760603904724,"y":0.29905062913894653},{"x":0.17899760603904724,"y":0.31170886754989624},{"x":0.15035799145698547,"y":0.31170886754989624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14535799145698547,0.2920506291389465,0.18399760603904725,0.31870886754989625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.33386075496673584},{"x":0.8520286679267883,"y":0.33386075496673584},{"x":0.8520286679267883,"y":0.34810125827789307},{"x":0.8114558458328247,"y":0.34810125827789307}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8114558458328247,0.33386075496673584,0.8520286679267883,0.34810125827789307]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.33386075496673584},{"x":0.8520286679267883,"y":0.33386075496673584},{"x":0.8520286679267883,"y":0.34810125827789307},{"x":0.8114558458328247,"y":0.34810125827789307}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.8064558458328247,0.32686075496673583,0.8570286679267883,0.3551012582778931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.3322784900665283},{"x":0.18377088010311127,"y":0.3322784900665283},{"x":0.18377088010311127,"y":0.34493669867515564},{"x":0.15035799145698547,"y":0.34493669867515564}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.15035799145698547,0.3322784900665283,0.18377088010311127,0.34493669867515564]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.3322784900665283},{"x":0.18377088010311127,"y":0.3322784900665283},{"x":0.18377088010311127,"y":0.34493669867515564},{"x":0.15035799145698547,"y":0.34493669867515564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14535799145698547,0.3252784900665283,0.18877088010311127,0.35193669867515565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.3718354403972626},{"x":0.17899760603904724,"y":0.3718354403972626},{"x":0.17899760603904724,"y":0.3844936788082123},{"x":0.15035799145698547,"y":0.3844936788082123}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.15035799145698547,0.3718354403972626,0.17899760603904724,0.3844936788082123]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.3718354403972626},{"x":0.17899760603904724,"y":0.3718354403972626},{"x":0.17899760603904724,"y":0.3844936788082123},{"x":0.15035799145698547,"y":0.3844936788082123}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14535799145698547,0.36483544039726257,0.18399760603904725,0.3914936788082123],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8114558458328247,"y":0.3718354403972626},{"x":0.8544152975082397,"y":0.3718354403972626},{"x":0.8544152975082397,"y":0.39082279801368713},{"x":0.8114558458328247,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8114558458328247,0.3718354403972626,0.8544152975082397,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470167279243469,"y":0.3718354403972626},{"x":0.801909327507019,"y":0.3718354403972626},{"x":0.801909327507019,"y":0.39082279801368713},{"x":0.7470167279243469,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7470167279243469,0.3718354403972626,0.801909327507019,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422434091567993,"y":0.3718354403972626},{"x":0.7494033575057983,"y":0.3718354403972626},{"x":0.7494033575057983,"y":0.39082279801368713},{"x":0.7422434091567993,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7422434091567993,0.3718354403972626,0.7494033575057983,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6754176616668701,"y":0.3718354403972626},{"x":0.7326968908309937,"y":0.3718354403972626},{"x":0.7326968908309937,"y":0.39082279801368713},{"x":0.6754176616668701,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روایت","boundary":[0.6754176616668701,0.3718354403972626,0.7326968908309937,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.620525062084198,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6658711433410645,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6658711433410645,"y":0.39082279801368713},{"x":0.620525062084198,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهانی","boundary":[0.620525062084198,0.3718354403972626,0.6658711433410645,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894988179206848,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6133651733398438,"y":0.3718354403972626},{"x":0.6133651733398438,"y":0.39082279801368713},{"x":0.5894988179206848,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5894988179206848,0.3718354403972626,0.6133651733398438,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5465393662452698,"y":0.3718354403972626},{"x":0.5823389291763306,"y":0.3718354403972626},{"x":0.5823389291763306,"y":0.39082279801368713},{"x":0.5465393662452698,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.5465393662452698,0.3718354403972626,0.5823389291763306,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.3718354403972626},{"x":0.5393794775009155,"y":0.3718354403972626},{"x":0.5393794775009155,"y":0.39082279801368713},{"x":0.4988066852092743,"y":0.39082279801368713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.4988066852092743,0.3718354403972626,0.5393794775009155,0.39082279801368713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818615734577179,"y":0.3955696225166321},{"x":0.8520286679267883,"y":0.3955696225166321},{"x":0.8520286679267883,"y":0.4193038046360016},{"x":0.818615734577179,"y":0.4193038046360016}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.818615734577179,0.3955696225166321,0.8520286679267883,0.4193038046360016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7517899870872498,"y":0.3955696225166321},{"x":0.8090692162513733,"y":0.3955696225166321},{"x":0.8090692162513733,"y":0.4193038046360016},{"x":0.7517899870872498,"y":0.4193038046360016}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیرنگ","boundary":[0.7517899870872498,0.3955696225166321,0.8090692162513733,0.4193038046360016]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.3718354403972626},{"x":0.8544152975082397,"y":0.3718354403972626},{"x":0.8544152975082397,"y":0.4193038046360016},{"x":0.4988066852092743,"y":0.4193038046360016}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4938066852092743,0.36483544039726257,0.8594152975082398,0.4263038046360016],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.40189874172210693},{"x":0.18138425052165985,"y":0.40189874172210693},{"x":0.18138425052165985,"y":0.41455695033073425},{"x":0.14558473229408264,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.14558473229408264,0.40189874172210693,0.18138425052165985,0.41455695033073425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.40189874172210693},{"x":0.18138425052165985,"y":0.40189874172210693},{"x":0.18138425052165985,"y":0.41455695033073425},{"x":0.14558473229408264,"y":0.41455695033073425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.3948987417221069,0.18638425052165986,0.42155695033073426],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.43512657284736633},{"x":0.8496419787406921,"y":0.4335443079471588},{"x":0.8520286679267883,"y":0.45094937086105347},{"x":0.8162291049957275,"y":0.45094937086105347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.8162291049957275,0.43512657284736633,0.8520286679267883,0.45094937086105347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780429720878601,"y":0.43512657284736633},{"x":0.8066825866699219,"y":0.43512657284736633},{"x":0.8066825866699219,"y":0.45094937086105347},{"x":0.7804296016693115,"y":0.452531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرار","boundary":[0.7780429720878601,0.43512657284736633,0.8066825866699219,0.45094937086105347]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780429720878601,"y":0.43512657284736633},{"x":0.8496419787406921,"y":0.4335443079471588},{"x":0.8520286679267883,"y":0.45094937086105347},{"x":0.7804296016693115,"y":0.452531635761261}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7730429720878601,0.4281265728473663,0.8570286679267883,0.4579493708610535],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.43512657284736633},{"x":0.18377088010311127,"y":0.43512657284736633},{"x":0.18377088010311127,"y":0.44936707615852356},{"x":0.15035799145698547,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.15035799145698547,0.43512657284736633,0.18377088010311127,0.44936707615852356]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.43512657284736633},{"x":0.18377088010311127,"y":0.43512657284736633},{"x":0.18377088010311127,"y":0.44936707615852356},{"x":0.15035799145698547,"y":0.44936707615852356}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14535799145698547,0.4281265728473663,0.18877088010311127,0.45636707615852357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.4651898741722107},{"x":0.8520286679267883,"y":0.4651898741722107},{"x":0.8520286679267883,"y":0.4920886158943176},{"x":0.8162291049957275,"y":0.4920886158943176}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.8162291049957275,0.4651898741722107,0.8520286679267883,0.4920886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7828162312507629,"y":0.4636076092720032},{"x":0.8090692162513733,"y":0.4636076092720032},{"x":0.8090692162513733,"y":0.4920886158943176},{"x":0.7828162312507629,"y":0.4920886158943176}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.7828162312507629,0.4636076092720032,0.8090692162513733,0.4920886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303102612495422,"y":0.4636076092720032},{"x":0.7804296016693115,"y":0.4651898741722107},{"x":0.7780429720878601,"y":0.4920886158943176},{"x":0.7279236316680908,"y":0.4905063211917877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.7303102612495422,0.4636076092720032,0.7780429720878601,0.4920886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7207637429237366,"y":0.4636076092720032},{"x":0.7207637429237366,"y":0.4636076092720032},{"x":0.7207637429237366,"y":0.4905063211917877},{"x":0.7207637429237366,"y":0.4905063211917877}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7207637429237366,0.4636076092720032,0.7207637429237366,0.4905063211917877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7207637429237366,"y":0.4636076092720032},{"x":0.8520286679267883,"y":0.4651898741722107},{"x":0.8520286679267883,"y":0.4920886158943176},{"x":0.7207637429237366,"y":0.4905063211917877}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7157637429237366,0.45660760927200317,0.8570286679267883,0.49908861589431763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.4683544337749481},{"x":0.18377088010311127,"y":0.46993669867515564},{"x":0.18377088010311127,"y":0.48259493708610535},{"x":0.14797136187553406,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.15035799145698547,0.4683544337749481,0.18377088010311127,0.48259493708610535]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.4683544337749481},{"x":0.18377088010311127,"y":0.46993669867515564},{"x":0.18377088010311127,"y":0.48259493708610535},{"x":0.14797136187553406,"y":0.4810126721858978}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14535799145698547,0.4613544337749481,0.18877088010311127,0.48959493708610535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.5},{"x":0.8520286679267883,"y":0.4984177350997925},{"x":0.8520286679267883,"y":0.517405092716217},{"x":0.8162291049957275,"y":0.5189873576164246}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.8162291049957275,0.5,0.8520286679267883,0.517405092716217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7541766166687012,"y":0.5015822649002075},{"x":0.8066825866699219,"y":0.5},{"x":0.8090692162513733,"y":0.5189873576164246},{"x":0.7541766166687012,"y":0.5205696225166321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرقت","boundary":[0.7541766166687012,0.5015822649002075,0.8090692162513733,0.5189873576164246]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7541766166687012,"y":0.5015822649002075},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5189873576164246},{"x":0.7541766166687012,"y":0.5205696225166321}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7491766166687012,0.4945822649002075,0.8570286679267883,0.5259873576164246],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.503164529800415},{"x":0.18138425052165985,"y":0.503164529800415},{"x":0.18138425052165985,"y":0.5158227682113647},{"x":0.14797136187553406,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.14797136187553406,0.503164529800415,0.18138425052165985,0.5158227682113647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19331742823123932,"y":0.503164529800415},{"x":0.19570405781269073,"y":0.503164529800415},{"x":0.19570405781269073,"y":0.5158227682113647},{"x":0.19331742823123932,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.19331742823123932,0.503164529800415,0.19570405781269073,0.5158227682113647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.503164529800415},{"x":0.19570405781269073,"y":0.5015822649002075},{"x":0.19570405781269073,"y":0.5158227682113647},{"x":0.14797136187553406,"y":0.5158227682113647}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14297136187553405,0.49616452980041503,0.20070405781269074,0.5228227682113648],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8138424754142761,"y":0.5332278609275818},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5316455960273743},{"x":0.8544152975082397,"y":0.550632894039154},{"x":0.8162291049957275,"y":0.5522152185440063}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.8138424754142761,0.5332278609275818,0.8544152975082397,0.550632894039154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.5348101258277893},{"x":0.8114558458328247,"y":0.5332278609275818},{"x":0.8138424754142761,"y":0.5537974834442139},{"x":0.7613365054130554,"y":0.5553797483444214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجاهل","boundary":[0.758949875831604,0.5348101258277893,0.8138424754142761,0.5537974834442139]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.5348101258277893},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5316455960273743},{"x":0.8544152975082397,"y":0.5522152185440063},{"x":0.7613365054130554,"y":0.5553797483444214}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.753949875831604,0.5278101258277893,0.8594152975082398,0.5592152185440064],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.5363923907279968},{"x":0.18138425052165985,"y":0.5348101258277893},{"x":0.18377088010311127,"y":0.5490506291389465},{"x":0.14797136187553406,"y":0.5490506291389465}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.14797136187553406,0.5363923907279968,0.18377088010311127,0.5490506291389465]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.5363923907279968},{"x":0.18138425052165985,"y":0.5348101258277893},{"x":0.18377088010311127,"y":0.5490506291389465},{"x":0.14797136187553406,"y":0.5490506291389465}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14297136187553405,0.5293923907279968,0.18877088010311127,0.5560506291389465],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8162291049957275,"y":0.5680379867553711},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5680379867553711},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5854430198669434},{"x":0.8162291049957275,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۶-۴","boundary":[0.8162291049957275,0.5680379867553711,0.8520286679267883,0.5854430198669434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7470167279243469,"y":0.5696202516555786},{"x":0.8090692162513733,"y":0.5680379867553711},{"x":0.8090692162513733,"y":0.5870253443717957},{"x":0.7470167279243469,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراقبت","boundary":[0.7470167279243469,0.5696202516555786,0.8090692162513733,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7279236316680908,"y":0.5696202516555786},{"x":0.7374701499938965,"y":0.5696202516555786},{"x":0.7374701499938965,"y":0.5870253443717957},{"x":0.7279236316680908,"y":0.5870253443717957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7279236316680908,0.5696202516555786,0.7374701499938965,0.5870253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610978245735168,"y":0.5696202516555786},{"x":0.7183771133422852,"y":0.5696202516555786},{"x":0.7207637429237366,"y":0.5886076092720032},{"x":0.6610978245735168,"y":0.5886076092720032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملامت","boundary":[0.6610978245735168,0.5696202516555786,0.7207637429237366,0.5886076092720032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610978245735168,"y":0.5696202516555786},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5680379867553711},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5870253443717957},{"x":0.6610978245735168,"y":0.5886076092720032}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6560978245735168,0.5626202516555786,0.8570286679267883,0.5940253443717957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.5696202516555786},{"x":0.18377088010311127,"y":0.5696202516555786},{"x":0.18377088010311127,"y":0.5822784900665283},{"x":0.14558473229408264,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.14558473229408264,0.5696202516555786,0.18377088010311127,0.5822784900665283]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.5696202516555786},{"x":0.18377088010311127,"y":0.5696202516555786},{"x":0.18377088010311127,"y":0.5822784900665283},{"x":0.14558473229408264,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.5626202516555786,0.18877088010311127,0.5892784900665283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8090692162513733,"y":0.6028481125831604},{"x":0.8520286679267883,"y":0.6028481125831604},{"x":0.8544152975082397,"y":0.6170886158943176},{"x":0.8114558458328247,"y":0.6170886158943176}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8090692162513733,0.6028481125831604,0.8544152975082397,0.6170886158943176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7732697129249573,"y":0.6044303774833679},{"x":0.7971360087394714,"y":0.6028481125831604},{"x":0.7995226979255676,"y":0.6170886158943176},{"x":0.7756563425064087,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.7732697129249573,0.6044303774833679,0.7995226979255676,0.6170886158943176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7732697129249573,"y":0.6028481125831604},{"x":0.8520286679267883,"y":0.6028481125831604},{"x":0.8544152975082397,"y":0.6170886158943176},{"x":0.7756563425064087,"y":0.6186708807945251}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.7682697129249573,0.5958481125831604,0.8594152975082398,0.6240886158943176],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.6028481125831604},{"x":0.18138425052165985,"y":0.6028481125831604},{"x":0.18138425052165985,"y":0.6155063509941101},{"x":0.14558473229408264,"y":0.6155063509941101}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۴","boundary":[0.14558473229408264,0.6028481125831604,0.18138425052165985,0.6155063509941101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.6028481125831604},{"x":0.18138425052165985,"y":0.6028481125831604},{"x":0.18138425052165985,"y":0.6155063509941101},{"x":0.14558473229408264,"y":0.6155063509941101}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.5958481125831604,0.18638425052165986,0.6225063509941101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79474937915802,"y":0.642405092716217},{"x":0.8520286679267883,"y":0.642405092716217},{"x":0.8520286679267883,"y":0.6582278609275818},{"x":0.79474937915802,"y":0.6582278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیگفتار","boundary":[0.79474937915802,0.642405092716217,0.8520286679267883,0.6582278609275818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79474937915802,"y":0.642405092716217},{"x":0.8520286679267883,"y":0.642405092716217},{"x":0.8520286679267883,"y":0.6582278609275818},{"x":0.79474937915802,"y":0.6582278609275818}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.78974937915802,0.635405092716217,0.8570286679267883,0.6652278609275818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.642405092716217},{"x":0.18138425052165985,"y":0.642405092716217},{"x":0.18138425052165985,"y":0.6566455960273743},{"x":0.15035799145698547,"y":0.6566455960273743}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.14797136187553406,0.642405092716217,0.18138425052165985,0.6566455960273743]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18615752458572388,"y":0.642405092716217},{"x":0.24582338333129883,"y":0.6408227682113647},{"x":0.24821002781391144,"y":0.655063271522522},{"x":0.18615752458572388,"y":0.6566455960273743}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"..........","boundary":[0.18615752458572388,0.642405092716217,0.24821002781391144,0.655063271522522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.642405092716217},{"x":0.24582338333129883,"y":0.6408227682113647},{"x":0.24821002781391144,"y":0.6566455960273743},{"x":0.15035799145698547,"y":0.6566455960273743}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14297136187553405,0.635405092716217,0.25321002781391144,0.6636455960273743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.6772152185440063},{"x":0.18138425052165985,"y":0.6772152185440063},{"x":0.18138425052165985,"y":0.6914557218551636},{"x":0.15035799145698547,"y":0.6914557218551636}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.15035799145698547,0.6772152185440063,0.18138425052165985,0.6914557218551636]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18615752458572388,"y":0.6772152185440063},{"x":0.1885441541671753,"y":0.6772152185440063},{"x":0.1885441541671753,"y":0.6914557218551636},{"x":0.18615752458572388,"y":0.6914557218551636}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.18615752458572388,0.6772152185440063,0.1885441541671753,0.6914557218551636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15035799145698547,"y":0.6772152185440063},{"x":0.1885441541671753,"y":0.6772152185440063},{"x":0.1885441541671753,"y":0.6914557218551636},{"x":0.15035799145698547,"y":0.6914557218551636}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14535799145698547,0.6702152185440063,0.1935441541671753,0.6984557218551636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8090692162513733,"y":0.6787974834442139},{"x":0.8520286679267883,"y":0.6772152185440063},{"x":0.8544152975082397,"y":0.6946202516555786},{"x":0.8114558458328247,"y":0.6962025165557861}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8090692162513733,0.6787974834442139,0.8544152975082397,0.6946202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.7056962251663208},{"x":0.8544152975082397,"y":0.7041139006614685},{"x":0.8544152975082397,"y":0.7215189933776855},{"x":0.8042959570884705,"y":0.7231012582778931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.801909327507019,0.7056962251663208,0.8544152975082397,0.7215189933776855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7374701499938965,"y":0.7088607549667358},{"x":0.79474937915802,"y":0.7072784900665283},{"x":0.79474937915802,"y":0.7231012582778931},{"x":0.7374701499938965,"y":0.7246835231781006}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.7374701499938965,0.7088607549667358,0.79474937915802,0.7231012582778931]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350835204124451,"y":0.6803797483444214},{"x":0.8520286679267883,"y":0.6772152185440063},{"x":0.8568019270896912,"y":0.7215189933776855},{"x":0.7374701499938965,"y":0.7246835231781006}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7300835204124451,0.6733797483444214,0.8618019270896912,0.7285189933776856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.7072784900665283},{"x":0.17899760603904724,"y":0.7072784900665283},{"x":0.17899760603904724,"y":0.719936728477478},{"x":0.14797136187553406,"y":0.719936728477478}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.14797136187553406,0.7072784900665283,0.17899760603904724,0.719936728477478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.7072784900665283},{"x":0.17899760603904724,"y":0.7072784900665283},{"x":0.17899760603904724,"y":0.719936728477478},{"x":0.14797136187553406,"y":0.719936728477478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14297136187553405,0.7002784900665283,0.18399760603904725,0.726936728477478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.7420886158943176},{"x":0.18138425052165985,"y":0.7420886158943176},{"x":0.18138425052165985,"y":0.7547468543052673},{"x":0.14797136187553406,"y":0.7547468543052673}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.14797136187553406,0.7420886158943176,0.18138425052165985,0.7547468543052673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.7420886158943176},{"x":0.18138425052165985,"y":0.7420886158943176},{"x":0.18138425052165985,"y":0.7547468543052673},{"x":0.14797136187553406,"y":0.7547468543052673}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14297136187553405,0.7350886158943176,0.18638425052165986,0.7617468543052673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8042959570884705,"y":0.7373417615890503},{"x":0.8544152975082397,"y":0.7373417615890503},{"x":0.8544152975082397,"y":0.7626582384109497},{"x":0.8042959570884705,"y":0.7626582384109497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8042959570884705,0.7373417615890503,0.8544152975082397,0.7626582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255370020866394,"y":0.7373417615890503},{"x":0.79474937915802,"y":0.7373417615890503},{"x":0.79474937915802,"y":0.7626582384109497},{"x":0.7255370020866394,"y":0.7626582384109497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.7255370020866394,0.7373417615890503,0.79474937915802,0.7626582384109497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875894904136658,"y":0.7753164768218994},{"x":0.8544152975082397,"y":0.7753164768218994},{"x":0.8544152975082397,"y":0.7927215099334717},{"x":0.7875894904136658,"y":0.7927215099334717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشریات","boundary":[0.7875894904136658,0.7753164768218994,0.8544152975082397,0.7927215099334717]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255370020866394,"y":0.7373417615890503},{"x":0.8544152975082397,"y":0.7373417615890503},{"x":0.8544152975082397,"y":0.7927215099334717},{"x":0.7255370020866394,"y":0.7927215099334717}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7205370020866394,0.7303417615890503,0.8594152975082398,0.7997215099334717],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.7753164768218994},{"x":0.18377088010311127,"y":0.7753164768218994},{"x":0.18377088010311127,"y":0.7879746556282043},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7879746556282043}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۲","boundary":[0.14558473229408264,0.7753164768218994,0.18377088010311127,0.7879746556282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.7753164768218994},{"x":0.18377088010311127,"y":0.7753164768218994},{"x":0.18377088010311127,"y":0.7879746556282043},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7879746556282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.7683164768218994,0.18877088010311127,0.7949746556282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8210023641586304,"y":0.8101266026496887},{"x":0.8544152975082397,"y":0.8117088675498962},{"x":0.8520286679267883,"y":0.8306962251663208},{"x":0.8210023641586304,"y":0.8306962251663208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.8210023641586304,0.8101266026496887,0.8520286679267883,0.8306962251663208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494033575057983,"y":0.8053797483444214},{"x":0.8114558458328247,"y":0.8085442781448364},{"x":0.8114558458328247,"y":0.8291139006614685},{"x":0.7494033575057983,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7494033575057983,0.8053797483444214,0.8114558458328247,0.8291139006614685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494033575057983,"y":0.8053797483444214},{"x":0.8544152975082397,"y":0.8101266026496887},{"x":0.8520286679267883,"y":0.8306962251663208},{"x":0.7494033575057983,"y":0.827531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7444033575057983,0.7983797483444214,0.8570286679267883,0.8376962251663208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.8085442781448364},{"x":0.18138425052165985,"y":0.8085442781448364},{"x":0.18138425052165985,"y":0.8212025165557861},{"x":0.14558473229408264,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۴","boundary":[0.14558473229408264,0.8085442781448364,0.18138425052165985,0.8212025165557861]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.8085442781448364},{"x":0.18138425052165985,"y":0.8085442781448364},{"x":0.18138425052165985,"y":0.8212025165557861},{"x":0.14558473229408264,"y":0.8212025165557861}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14058473229408264,0.8015442781448364,0.18638425052165986,0.8282025165557861],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/kMGFimKYhQvQOMHG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/CNXOBvokySAcrPHG.jpg","blurred":"/storage/books/663e4916949620ad/pages/eMSQsrbSeIAXPXXn.jpg"},"info":{"width":419,"height":632,"margin":[0.00033552442074960055,0.0004646090567111969,0.9979431934914327,0.9986094375471526]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4653937816619873,"y":0.30063292384147644},{"x":0.5369928479194641,"y":0.30063292384147644},{"x":0.5369928479194641,"y":0.3180379867553711},{"x":0.4653937816619873,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.4653937816619873,0.30063292384147644,0.5369928479194641,0.3180379867553711]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4653937816619873,"y":0.30063292384147644},{"x":0.5369928479194641,"y":0.30063292384147644},{"x":0.5369928479194641,"y":0.3180379867553711},{"x":0.4653937816619873,"y":0.3164556920528412}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4603937816619873,0.29363292384147643,0.5419928479194641,0.3250379867553711],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79474937915802,"y":0.34651899337768555},{"x":0.8377088308334351,"y":0.34651899337768555},{"x":0.8377088308334351,"y":0.36867088079452515},{"x":0.79474937915802,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.79474937915802,0.34651899337768555,0.8377088308334351,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303102612495422,"y":0.34651899337768555},{"x":0.7875894904136658,"y":0.34651899337768555},{"x":0.7875894904136658,"y":0.36867088079452515},{"x":0.7303102612495422,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.7303102612495422,0.34651899337768555,0.7875894904136658,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396181583404541,"y":0.34651899337768555},{"x":0.7207637429237366,"y":0.34651899337768555},{"x":0.7207637429237366,"y":0.36867088079452515},{"x":0.6396181583404541,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرودستان","boundary":[0.6396181583404541,0.34651899337768555,0.7207637429237366,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6181384325027466,"y":0.34651899337768555},{"x":0.6324582099914551,"y":0.34651899337768555},{"x":0.6324582099914551,"y":0.36867088079452515},{"x":0.6181384325027466,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6181384325027466,0.34651899337768555,0.6324582099914551,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632458329200745,"y":0.34651899337768555},{"x":0.6109785437583923,"y":0.34651899337768555},{"x":0.6109785437583923,"y":0.36867088079452515},{"x":0.5632458329200745,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.5632458329200745,0.34651899337768555,0.6109785437583923,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250596404075623,"y":0.34651899337768555},{"x":0.560859203338623,"y":0.34651899337768555},{"x":0.560859203338623,"y":0.36867088079452515},{"x":0.5250596404075623,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5250596404075623,0.34651899337768555,0.560859203338623,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47494032979011536,"y":0.34651899337768555},{"x":0.517899751663208,"y":0.34651899337768555},{"x":0.517899751663208,"y":0.36867088079452515},{"x":0.47494032979011536,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.47494032979011536,0.34651899337768555,0.517899751663208,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40572792291641235,"y":0.34651899337768555},{"x":0.4677804410457611,"y":0.34651899337768555},{"x":0.4677804410457611,"y":0.36867088079452515},{"x":0.40572792291641235,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاویده","boundary":[0.40572792291641235,0.34651899337768555,0.4677804410457611,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3627685010433197,"y":0.34651899337768555},{"x":0.3961813747882843,"y":0.34651899337768555},{"x":0.3961813747882843,"y":0.36867088079452515},{"x":0.3627685010433197,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3627685010433197,0.34651899337768555,0.3961813747882843,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33412888646125793,"y":0.34651899337768555},{"x":0.35322195291519165,"y":0.34651899337768555},{"x":0.35322195291519165,"y":0.36867088079452515},{"x":0.33412888646125793,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33412888646125793,0.34651899337768555,0.35322195291519165,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2744629979133606,"y":0.34651899337768555},{"x":0.3269689679145813,"y":0.34651899337768555},{"x":0.3269689679145813,"y":0.36867088079452515},{"x":0.2744629979133606,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.2744629979133606,0.34651899337768555,0.3269689679145813,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22911694645881653,"y":0.34651899337768555},{"x":0.2577565610408783,"y":0.34651899337768555},{"x":0.2577565610408783,"y":0.36867088079452515},{"x":0.22911694645881653,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.22911694645881653,0.34651899337768555,0.2577565610408783,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.34651899337768555},{"x":0.21241049468517303,"y":0.34651899337768555},{"x":0.21241049468517303,"y":0.36867088079452515},{"x":0.14797136187553406,"y":0.36867088079452515}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.14797136187553406,0.34651899337768555,0.21241049468517303,0.36867088079452515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8138424754142761,"y":0.3765822649002075},{"x":0.8520286679267883,"y":0.3765822649002075},{"x":0.8520286679267883,"y":0.40506330132484436},{"x":0.8138424754142761,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.8138424754142761,0.3765822649002075,0.8520286679267883,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661097645759583,"y":0.3765822649002075},{"x":0.801909327507019,"y":0.3765822649002075},{"x":0.801909327507019,"y":0.40506330132484436},{"x":0.7661097645759583,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7661097645759583,0.3765822649002075,0.801909327507019,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565632462501526,"y":0.3765822649002075},{"x":0.7613365054130554,"y":0.3765822649002075},{"x":0.7613365054130554,"y":0.40506330132484436},{"x":0.7565632462501526,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7565632462501526,0.3765822649002075,0.7613365054130554,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699284017086029,"y":0.3765822649002075},{"x":0.7470167279243469,"y":0.3765822649002075},{"x":0.7470167279243469,"y":0.40506330132484436},{"x":0.699284017086029,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.699284017086029,0.3765822649002075,0.7470167279243469,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443914175033569,"y":0.3765822649002075},{"x":0.6968973875045776,"y":0.3765822649002075},{"x":0.6968973875045776,"y":0.40506330132484436},{"x":0.6443914175033569,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.6443914175033569,0.3765822649002075,0.6968973875045776,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6062052249908447,"y":0.3765822649002075},{"x":0.6348448395729065,"y":0.3765822649002075},{"x":0.6348448395729065,"y":0.40506330132484436},{"x":0.6062052249908447,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6062052249908447,0.3765822649002075,0.6348448395729065,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322195887565613,"y":0.3765822649002075},{"x":0.5894988179206848,"y":0.3765822649002075},{"x":0.5894988179206848,"y":0.40506330132484436},{"x":0.5322195887565613,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.5322195887565613,0.3765822649002075,0.5894988179206848,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011933445930481,"y":0.3765822649002075},{"x":0.5202863812446594,"y":0.3765822649002075},{"x":0.5202863812446594,"y":0.40506330132484436},{"x":0.5011933445930481,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5011933445930481,0.3765822649002075,0.5202863812446594,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319809079170227,"y":0.3765822649002075},{"x":0.49164676666259766,"y":0.3765822649002075},{"x":0.49164676666259766,"y":0.40506330132484436},{"x":0.4319809079170227,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.4319809079170227,0.3765822649002075,0.49164676666259766,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36754176020622253,"y":0.3765822649002075},{"x":0.42004773020744324,"y":0.3765822649002075},{"x":0.42004773020744324,"y":0.40506330132484436},{"x":0.36754176020622253,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اوقات","boundary":[0.36754176020622253,0.3765822649002075,0.42004773020744324,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436754047870636,"y":0.3765822649002075},{"x":0.3579952120780945,"y":0.3765822649002075},{"x":0.3579952120780945,"y":0.40506330132484436},{"x":0.3436754047870636,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3436754047870636,0.3765822649002075,0.3579952120780945,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2887828052043915,"y":0.3765822649002075},{"x":0.33651551604270935,"y":0.3765822649002075},{"x":0.33651551604270935,"y":0.40506330132484436},{"x":0.2887828052043915,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.2887828052043915,0.3765822649002075,0.33651551604270935,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2219570428133011,"y":0.3765822649002075},{"x":0.2792362868785858,"y":0.3765822649002075},{"x":0.2792362868785858,"y":0.40506330132484436},{"x":0.2219570428133011,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.2219570428133011,0.3765822649002075,0.2792362868785858,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.3765822649002075},{"x":0.21002386510372162,"y":0.3765822649002075},{"x":0.21002386510372162,"y":0.40506330132484436},{"x":0.14797136187553406,"y":0.40506330132484436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نخبگان","boundary":[0.14797136187553406,0.3765822649002075,0.21002386510372162,0.40506330132484436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.41297468543052673},{"x":0.8520286679267883,"y":0.41297468543052673},{"x":0.8520286679267883,"y":0.43829113245010376},{"x":0.801909327507019,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.801909327507019,0.41297468543052673,0.8520286679267883,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303102612495422,"y":0.41297468543052673},{"x":0.79474937915802,"y":0.41297468543052673},{"x":0.79474937915802,"y":0.43829113245010376},{"x":0.7303102612495422,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متمرکز","boundary":[0.7303102612495422,0.41297468543052673,0.79474937915802,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873508095741272,"y":0.41297468543052673},{"x":0.7279236316680908,"y":0.41297468543052673},{"x":0.7279236316680908,"y":0.43829113245010376},{"x":0.6873508095741272,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.6873508095741272,0.41297468543052673,0.7279236316680908,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663484513759613,"y":0.41297468543052673},{"x":0.6849641799926758,"y":0.41297468543052673},{"x":0.6849641799926758,"y":0.43829113245010376},{"x":0.663484513759613,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.663484513759613,0.41297468543052673,0.6849641799926758,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443914175033569,"y":0.41297468543052673},{"x":0.6539379358291626,"y":0.41297468543052673},{"x":0.6539379358291626,"y":0.43829113245010376},{"x":0.6443914175033569,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6443914175033569,0.41297468543052673,0.6539379358291626,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6014319658279419,"y":0.41297468543052673},{"x":0.6420047879219055,"y":0.41297468543052673},{"x":0.6420047879219055,"y":0.43829113245010376},{"x":0.6014319658279419,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.6014319658279419,0.41297468543052673,0.6420047879219055,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823389291763306,"y":0.41297468543052673},{"x":0.5966587066650391,"y":0.41297468543052673},{"x":0.5966587066650391,"y":0.43829113245010376},{"x":0.5823389291763306,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5823389291763306,0.41297468543052673,0.5966587066650391,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560859203338623,"y":0.41297468543052673},{"x":0.5727923512458801,"y":0.41297468543052673},{"x":0.5727923512458801,"y":0.43829113245010376},{"x":0.560859203338623,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.560859203338623,0.41297468543052673,0.5727923512458801,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226730108261108,"y":0.41297468543052673},{"x":0.5513126254081726,"y":0.41297468543052673},{"x":0.5513126254081726,"y":0.43829113245010376},{"x":0.5226730108261108,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.5226730108261108,0.41297468543052673,0.5513126254081726,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49403342604637146,"y":0.41297468543052673},{"x":0.5155131220817566,"y":0.41297468543052673},{"x":0.5155131220817566,"y":0.43829113245010376},{"x":0.49403342604637146,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49403342604637146,0.41297468543052673,0.5155131220817566,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43675416707992554,"y":0.41297468543052673},{"x":0.4868735074996948,"y":0.41297468543052673},{"x":0.4868735074996948,"y":0.43829113245010376},{"x":0.43675416707992554,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاطع","boundary":[0.43675416707992554,0.41297468543052673,0.4868735074996948,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3484486937522888,"y":0.41297468543052673},{"x":0.4272076487541199,"y":0.41297468543052673},{"x":0.4272076487541199,"y":0.43829113245010376},{"x":0.3484486937522888,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدودی","boundary":[0.3484486937522888,0.41297468543052673,0.4272076487541199,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3245823383331299,"y":0.41297468543052673},{"x":0.33890214562416077,"y":0.41297468543052673},{"x":0.33890214562416077,"y":0.43829113245010376},{"x":0.3245823383331299,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3245823383331299,0.41297468543052673,0.33890214562416077,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26968973875045776,"y":0.41297468543052673},{"x":0.31503579020500183,"y":0.41297468543052673},{"x":0.31503579020500183,"y":0.43829113245010376},{"x":0.26968973875045776,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.26968973875045776,0.41297468543052673,0.31503579020500183,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386634796857834,"y":0.41297468543052673},{"x":0.2601431906223297,"y":0.41297468543052673},{"x":0.2601431906223297,"y":0.43829113245010376},{"x":0.2386634796857834,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2386634796857834,0.41297468543052673,0.2601431906223297,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21718376874923706,"y":0.41297468543052673},{"x":0.22911694645881653,"y":0.41297468543052673},{"x":0.22911694645881653,"y":0.43829113245010376},{"x":0.21718376874923706,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21718376874923706,0.41297468543052673,0.22911694645881653,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.41297468543052673},{"x":0.21002386510372162,"y":0.41297468543052673},{"x":0.21002386510372162,"y":0.43829113245010376},{"x":0.14797136187553406,"y":0.43829113245010376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورش","boundary":[0.14797136187553406,0.41297468543052673,0.21002386510372162,0.43829113245010376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8424820899963379,"y":0.44778481125831604},{"x":0.8544152975082397,"y":0.44778481125831604},{"x":0.8544152975082397,"y":0.4683544337749481},{"x":0.8424820899963379,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8424820899963379,0.44778481125831604,0.8544152975082397,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7661097645759583,"y":0.44778481125831604},{"x":0.8353222012519836,"y":0.44778481125831604},{"x":0.8353222012519836,"y":0.4683544337749481},{"x":0.7661097645759583,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعتراض","boundary":[0.7661097645759583,0.44778481125831604,0.8353222012519836,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6849641799926758,"y":0.44778481125831604},{"x":0.7565632462501526,"y":0.44778481125831604},{"x":0.7565632462501526,"y":0.4683544337749481},{"x":0.6849641799926758,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خشونت","boundary":[0.6849641799926758,0.44778481125831604,0.7565632462501526,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610978245735168,"y":0.44778481125831604},{"x":0.6825775504112244,"y":0.44778481125831604},{"x":0.6825775504112244,"y":0.4683544337749481},{"x":0.6610978245735168,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6610978245735168,0.44778481125831604,0.6825775504112244,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038185954093933,"y":0.44778481125831604},{"x":0.6515513062477112,"y":0.44778481125831604},{"x":0.6515513062477112,"y":0.4683544337749481},{"x":0.6038185954093933,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6038185954093933,0.44778481125831604,0.6515513062477112,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5704057216644287,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5942720770835876,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5942720770835876,"y":0.4683544337749481},{"x":0.5704057216644287,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5704057216644287,0.44778481125831604,0.5942720770835876,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5298329591751099,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5656324625015259,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5656324625015259,"y":0.4683544337749481},{"x":0.5298329591751099,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زدند","boundary":[0.5298329591751099,0.44778481125831604,0.5656324625015259,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517899751663208,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5250596404075623,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5250596404075623,"y":0.4683544337749481},{"x":0.517899751663208,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.517899751663208,0.44778481125831604,0.5250596404075623,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4677804410457611,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5083532333374023,"y":0.44778481125831604},{"x":0.5083532333374023,"y":0.4683544337749481},{"x":0.4677804410457611,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4677804410457611,0.44778481125831604,0.5083532333374023,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42004773020744324,"y":0.44778481125831604},{"x":0.4630071520805359,"y":0.44778481125831604},{"x":0.4630071520805359,"y":0.4683544337749481},{"x":0.42004773020744324,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.42004773020744324,0.44778481125831604,0.4630071520805359,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37470167875289917,"y":0.44778481125831604},{"x":0.4105011820793152,"y":0.44778481125831604},{"x":0.4105011820793152,"y":0.4683544337749481},{"x":0.37470167875289917,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.37470167875289917,0.44778481125831604,0.4105011820793152,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33412888646125793,"y":0.44778481125831604},{"x":0.36754176020622253,"y":0.44778481125831604},{"x":0.36754176020622253,"y":0.4683544337749481},{"x":0.33412888646125793,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.33412888646125793,0.44778481125831604,0.36754176020622253,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31503579020500183,"y":0.44778481125831604},{"x":0.3293555974960327,"y":0.44778481125831604},{"x":0.3293555974960327,"y":0.4683544337749481},{"x":0.31503579020500183,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.31503579020500183,0.44778481125831604,0.3293555974960327,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30310261249542236,"y":0.44778481125831604},{"x":0.3078759014606476,"y":0.44778481125831604},{"x":0.3078759014606476,"y":0.4683544337749481},{"x":0.30310261249542236,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30310261249542236,0.44778481125831604,0.3078759014606476,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23627685010433197,"y":0.44778481125831604},{"x":0.2911694645881653,"y":0.44778481125831604},{"x":0.2911694645881653,"y":0.4683544337749481},{"x":0.23627685010433197,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.23627685010433197,0.44778481125831604,0.2911694645881653,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21479713916778564,"y":0.44778481125831604},{"x":0.2267303168773651,"y":0.44778481125831604},{"x":0.2267303168773651,"y":0.4683544337749481},{"x":0.21479713916778564,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.21479713916778564,0.44778481125831604,0.2267303168773651,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18138425052165985,"y":0.44778481125831604},{"x":0.20286396145820618,"y":0.44778481125831604},{"x":0.20286396145820618,"y":0.4683544337749481},{"x":0.18138425052165985,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.18138425052165985,0.44778481125831604,0.20286396145820618,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.44778481125831604},{"x":0.1742243468761444,"y":0.44778481125831604},{"x":0.1742243468761444,"y":0.4683544337749481},{"x":0.14797136187553406,"y":0.4683544337749481}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.14797136187553406,0.44778481125831604,0.1742243468761444,0.4683544337749481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7852028608322144,"y":0.4794303774833679},{"x":0.8520286679267883,"y":0.4794303774833679},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5047468543052673},{"x":0.7852028608322144,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7852028608322144,0.4794303774833679,0.8520286679267883,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.4794303774833679},{"x":0.7732697129249573,"y":0.4794303774833679},{"x":0.7732697129249573,"y":0.5047468543052673},{"x":0.758949875831604,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.758949875831604,0.4794303774833679,0.7732697129249573,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7064439058303833,"y":0.4794303774833679},{"x":0.7470167279243469,"y":0.4794303774833679},{"x":0.7470167279243469,"y":0.5047468543052673},{"x":0.7064439058303833,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.7064439058303833,0.4794303774833679,0.7470167279243469,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5918854475021362,"y":0.4794303774833679},{"x":0.6945107579231262,"y":0.4794303774833679},{"x":0.6945107579231262,"y":0.5047468543052673},{"x":0.5918854475021362,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیشامشروطه","boundary":[0.5918854475021362,0.4794303774833679,0.6945107579231262,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5823389291763306,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5894988179206848,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5894988179206848,"y":0.5047468543052673},{"x":0.5823389291763306,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5823389291763306,0.4794303774833679,0.5894988179206848,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5274463295936584,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5704057216644287,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5704057216644287,"y":0.5047468543052673},{"x":0.5274463295936584,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.5274463295936584,0.4794303774833679,0.5704057216644287,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5011933445930481,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5155131220817566,"y":0.4794303774833679},{"x":0.5155131220817566,"y":0.5047468543052673},{"x":0.5011933445930481,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5011933445930481,0.4794303774833679,0.5155131220817566,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44152745604515076,"y":0.4794303774833679},{"x":0.49164676666259766,"y":0.4794303774833679},{"x":0.49164676666259766,"y":0.5047468543052673},{"x":0.44152745604515076,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.44152745604515076,0.4794303774833679,0.49164676666259766,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.4794303774833679},{"x":0.4295942783355713,"y":0.4794303774833679},{"x":0.4295942783355713,"y":0.5047468543052673},{"x":0.379474937915802,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.379474937915802,0.4794303774833679,0.4295942783355713,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911694645881653,"y":0.4794303774833679},{"x":0.3651551306247711,"y":0.4794303774833679},{"x":0.3651551306247711,"y":0.5047468543052673},{"x":0.2911694645881653,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حکومت","boundary":[0.2911694645881653,0.4794303774833679,0.3651551306247711,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26730310916900635,"y":0.4794303774833679},{"x":0.276849627494812,"y":0.4794303774833679},{"x":0.276849627494812,"y":0.5047468543052673},{"x":0.26730310916900635,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26730310916900635,0.4794303774833679,0.276849627494812,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21718376874923706,"y":0.4794303774833679},{"x":0.2577565610408783,"y":0.4794303774833679},{"x":0.2577565610408783,"y":0.5047468543052673},{"x":0.21718376874923706,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.21718376874923706,0.4794303774833679,0.2577565610408783,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1718377023935318,"y":0.4794303774833679},{"x":0.2052505910396576,"y":0.4794303774833679},{"x":0.2052505910396576,"y":0.5047468543052673},{"x":0.1718377023935318,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.1718377023935318,0.4794303774833679,0.2052505910396576,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.4794303774833679},{"x":0.15990453958511353,"y":0.4794303774833679},{"x":0.15990453958511353,"y":0.5047468543052673},{"x":0.14558473229408264,"y":0.5047468543052673}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.14558473229408264,0.4794303774833679,0.15990453958511353,0.5047468543052673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637231349945068,"y":0.5110759735107422},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5110759735107422},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5395569801330566},{"x":0.7637231349945068,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مشروطیت","boundary":[0.7637231349945068,0.5110759735107422,0.8520286679267883,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136037945747375,"y":0.5110759735107422},{"x":0.7565632462501526,"y":0.5110759735107422},{"x":0.7565632462501526,"y":0.5395569801330566},{"x":0.7136037945747375,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7136037945747375,0.5110759735107422,0.7565632462501526,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6849641799926758,"y":0.5110759735107422},{"x":0.7064439058303833,"y":0.5110759735107422},{"x":0.7064439058303833,"y":0.5395569801330566},{"x":0.6849641799926758,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6849641799926758,0.5110759735107422,0.7064439058303833,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133651733398438,"y":0.5110759735107422},{"x":0.6754176616668701,"y":0.5110759735107422},{"x":0.6754176616668701,"y":0.5395569801330566},{"x":0.6133651733398438,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایش","boundary":[0.6133651733398438,0.5110759735107422,0.6754176616668701,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942720770835876,"y":0.5110759735107422},{"x":0.6038185954093933,"y":0.5110759735107422},{"x":0.6038185954093933,"y":0.5395569801330566},{"x":0.5942720770835876,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5942720770835876,0.5110759735107422,0.6038185954093933,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5489259958267212,"y":0.5110759735107422},{"x":0.5871121883392334,"y":0.5110759735107422},{"x":0.5871121883392334,"y":0.5395569801330566},{"x":0.5489259958267212,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.5489259958267212,0.5110759735107422,0.5871121883392334,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45823389291763306,"y":0.5110759735107422},{"x":0.5417661070823669,"y":0.5110759735107422},{"x":0.5417661070823669,"y":0.5395569801330566},{"x":0.45823389291763306,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروههای","boundary":[0.45823389291763306,0.5110759735107422,0.5417661070823669,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38902148604393005,"y":0.5110759735107422},{"x":0.448687344789505,"y":0.5110759735107422},{"x":0.448687344789505,"y":0.5395569801330566},{"x":0.38902148604393005,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانجی","boundary":[0.38902148604393005,0.5110759735107422,0.448687344789505,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126491606235504,"y":0.5110759735107422},{"x":0.379474937915802,"y":0.5110759735107422},{"x":0.379474937915802,"y":0.5395569801330566},{"x":0.3126491606235504,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچون","boundary":[0.3126491606235504,0.5110759735107422,0.379474937915802,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23150357604026794,"y":0.5110759735107422},{"x":0.30548927187919617,"y":0.5110759735107422},{"x":0.30548927187919617,"y":0.5395569801330566},{"x":0.23150357604026794,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطبوعات","boundary":[0.23150357604026794,0.5110759735107422,0.30548927187919617,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21479713916778564,"y":0.5110759735107422},{"x":0.2219570428133011,"y":0.5110759735107422},{"x":0.2219570428133011,"y":0.5395569801330566},{"x":0.21479713916778564,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21479713916778564,0.5110759735107422,0.2219570428133011,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.5110759735107422},{"x":0.2052505910396576,"y":0.5110759735107422},{"x":0.2052505910396576,"y":0.5395569801330566},{"x":0.14797136187553406,"y":0.5395569801330566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"احزاب","boundary":[0.14797136187553406,0.5110759735107422,0.2052505910396576,0.5395569801330566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8424820899963379,"y":0.5458860993385315},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5458860993385315},{"x":0.8520286679267883,"y":0.5696202516555786},{"x":0.8424820899963379,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8424820899963379,0.5458860993385315,0.8520286679267883,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613365054130554,"y":0.5458860993385315},{"x":0.8233889937400818,"y":0.5458860993385315},{"x":0.8233889937400818,"y":0.5696202516555786},{"x":0.7613365054130554,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پارلمان","boundary":[0.7613365054130554,0.5458860993385315,0.8233889937400818,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.723150372505188,"y":0.5458860993385315},{"x":0.7517899870872498,"y":0.5458860993385315},{"x":0.7517899870872498,"y":0.5696202516555786},{"x":0.723150372505188,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.723150372505188,0.5458860993385315,0.7517899870872498,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730310320854187,"y":0.5458860993385315},{"x":0.7112171649932861,"y":0.5458860993385315},{"x":0.7112171649932861,"y":0.5696202516555786},{"x":0.6730310320854187,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6730310320854187,0.5458860993385315,0.7112171649932861,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6491646766662598,"y":0.5458860993385315},{"x":0.663484513759613,"y":0.5458860993385315},{"x":0.663484513759613,"y":0.5696202516555786},{"x":0.6491646766662598,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6491646766662598,0.5458860993385315,0.663484513759613,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966587066650391,"y":0.5458860993385315},{"x":0.6300715804100037,"y":0.5458860993385315},{"x":0.6300715804100037,"y":0.5696202516555786},{"x":0.5966587066650391,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلوه","boundary":[0.5966587066650391,0.5458860993385315,0.6300715804100037,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5656324625015259,"y":0.5458860993385315},{"x":0.5942720770835876,"y":0.5458860993385315},{"x":0.5942720770835876,"y":0.5696202516555786},{"x":0.5656324625015259,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5656324625015259,0.5458860993385315,0.5942720770835876,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226730108261108,"y":0.5458860993385315},{"x":0.5465393662452698,"y":0.5458860993385315},{"x":0.5465393662452698,"y":0.5696202516555786},{"x":0.5226730108261108,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5226730108261108,0.5458860993385315,0.5465393662452698,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4701670706272125,"y":0.5458860993385315},{"x":0.5107398629188538,"y":0.5458860993385315},{"x":0.5107398629188538,"y":0.5696202516555786},{"x":0.4701670706272125,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4701670706272125,0.5458860993385315,0.5107398629188538,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448687344789505,"y":0.5458860993385315},{"x":0.45823389291763306,"y":0.5458860993385315},{"x":0.45823389291763306,"y":0.5696202516555786},{"x":0.448687344789505,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.448687344789505,0.5458860993385315,0.45823389291763306,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.379474937915802,"y":0.5458860993385315},{"x":0.43914079666137695,"y":0.5458860993385315},{"x":0.43914079666137695,"y":0.5696202516555786},{"x":0.379474937915802,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.379474937915802,0.5458860993385315,0.43914079666137695,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3293555974960327,"y":0.5458860993385315},{"x":0.36992838978767395,"y":0.5458860993385315},{"x":0.36992838978767395,"y":0.5696202516555786},{"x":0.3293555974960327,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.3293555974960327,0.5458860993385315,0.36992838978767395,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2601431906223297,"y":0.5458860993385315},{"x":0.31742241978645325,"y":0.5458860993385315},{"x":0.31742241978645325,"y":0.5696202516555786},{"x":0.2601431906223297,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.2601431906223297,0.5458860993385315,0.31742241978645325,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21241049468517303,"y":0.5458860993385315},{"x":0.24821002781391144,"y":0.5458860993385315},{"x":0.24821002781391144,"y":0.5696202516555786},{"x":0.21241049468517303,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عامه","boundary":[0.21241049468517303,0.5458860993385315,0.24821002781391144,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18138425052165985,"y":0.5458860993385315},{"x":0.20047733187675476,"y":0.5458860993385315},{"x":0.20047733187675476,"y":0.5696202516555786},{"x":0.18138425052165985,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.18138425052165985,0.5458860993385315,0.20047733187675476,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.5458860993385315},{"x":0.16945107281208038,"y":0.5458860993385315},{"x":0.16945107281208038,"y":0.5696202516555786},{"x":0.14797136187553406,"y":0.5696202516555786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.14797136187553406,0.5458860993385315,0.16945107281208038,0.5696202516555786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8138424754142761,"y":0.5791139006614685},{"x":0.8544152975082397,"y":0.5791139006614685},{"x":0.8544152975082397,"y":0.6028481125831604},{"x":0.8138424754142761,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.8138424754142761,0.5791139006614685,0.8544152975082397,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326968908309937,"y":0.5791139006614685},{"x":0.7971360087394714,"y":0.5791139006614685},{"x":0.7971360087394714,"y":0.6028481125831604},{"x":0.7326968908309937,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقی","boundary":[0.7326968908309937,0.5791139006614685,0.7971360087394714,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6467780470848083,"y":0.5791139006614685},{"x":0.715990424156189,"y":0.5791139006614685},{"x":0.715990424156189,"y":0.6028481125831604},{"x":0.6467780470848083,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جداگانه","boundary":[0.6467780470848083,0.5791139006614685,0.715990424156189,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6181384325027466,"y":0.5791139006614685},{"x":0.6300715804100037,"y":0.5791139006614685},{"x":0.6300715804100037,"y":0.6028481125831604},{"x":0.6181384325027466,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6181384325027466,0.5791139006614685,0.6300715804100037,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.577565610408783,"y":0.5791139006614685},{"x":0.6014319658279419,"y":0.5791139006614685},{"x":0.6014319658279419,"y":0.6028481125831604},{"x":0.577565610408783,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.577565610408783,0.5791139006614685,0.6014319658279419,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417661070823669,"y":0.5791139006614685},{"x":0.5727923512458801,"y":0.5791139006614685},{"x":0.5727923512458801,"y":0.6028481125831604},{"x":0.5417661070823669,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طلبد","boundary":[0.5417661070823669,0.5791139006614685,0.5727923512458801,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5298329591751099,"y":0.5791139006614685},{"x":0.5369928479194641,"y":0.5791139006614685},{"x":0.5369928479194641,"y":0.6028481125831604},{"x":0.5298329591751099,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5298329591751099,0.5791139006614685,0.5369928479194641,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49403342604637146,"y":0.5791139006614685},{"x":0.5131264925003052,"y":0.5791139006614685},{"x":0.5131264925003052,"y":0.6028481125831604},{"x":0.49403342604637146,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49403342604637146,0.5791139006614685,0.5131264925003052,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43675416707992554,"y":0.5791139006614685},{"x":0.4797135889530182,"y":0.5791139006614685},{"x":0.4797135889530182,"y":0.6028481125831604},{"x":0.43675416707992554,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.43675416707992554,0.5791139006614685,0.4797135889530182,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32219570875167847,"y":0.5791139006614685},{"x":0.42243435978889465,"y":0.5791139006614685},{"x":0.42243435978889465,"y":0.6028481125831604},{"x":0.32219570875167847,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیشامشروطه","boundary":[0.32219570875167847,0.5791139006614685,0.42243435978889465,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.310262531042099,"y":0.5791139006614685},{"x":0.31742241978645325,"y":0.5791139006614685},{"x":0.31742241978645325,"y":0.6028481125831604},{"x":0.310262531042099,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.310262531042099,0.5791139006614685,0.31742241978645325,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28162291646003723,"y":0.5791139006614685},{"x":0.2935560941696167,"y":0.5791139006614685},{"x":0.2935560941696167,"y":0.6028481125831604},{"x":0.28162291646003723,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.28162291646003723,0.5791139006614685,0.2935560941696167,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21002386510372162,"y":0.5791139006614685},{"x":0.26730310916900635,"y":0.5791139006614685},{"x":0.26730310916900635,"y":0.6028481125831604},{"x":0.21002386510372162,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حداقل","boundary":[0.21002386510372162,0.5791139006614685,0.26730310916900635,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.5791139006614685},{"x":0.2052505910396576,"y":0.5791139006614685},{"x":0.2052505910396576,"y":0.6028481125831604},{"x":0.14797136187553406,"y":0.6028481125831604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.14797136187553406,0.5791139006614685,0.2052505910396576,0.6028481125831604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8042959570884705,"y":0.6123417615890503},{"x":0.8496419787406921,"y":0.6123417615890503},{"x":0.8496419787406921,"y":0.6344936490058899},{"x":0.8042959570884705,"y":0.6344936490058899}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8042959570884705,0.6123417615890503,0.8496419787406921,0.6344936490058899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756563425064087,"y":0.6123417615890503},{"x":0.8042959570884705,"y":0.6123417615890503},{"x":0.8042959570884705,"y":0.6360759735107422},{"x":0.7756563425064087,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7756563425064087,0.6123417615890503,0.8042959570884705,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699284017086029,"y":0.6123417615890503},{"x":0.758949875831604,"y":0.6123417615890503},{"x":0.758949875831604,"y":0.6360759735107422},{"x":0.699284017086029,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میانجی","boundary":[0.699284017086029,0.6123417615890503,0.758949875831604,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680190920829773,"y":0.6123417615890503},{"x":0.6897374987602234,"y":0.6123417615890503},{"x":0.6897374987602234,"y":0.6360759735107422},{"x":0.680190920829773,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.680190920829773,0.6123417615890503,0.6897374987602234,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5990453362464905,"y":0.6123417615890503},{"x":0.6706444025039673,"y":0.6123417615890503},{"x":0.6706444025039673,"y":0.6360759735107422},{"x":0.5990453362464905,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خشونت","boundary":[0.5990453362464905,0.6123417615890503,0.6706444025039673,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5393794775009155,"y":0.6139240264892578},{"x":0.5894988179206848,"y":0.6139240264892578},{"x":0.5894988179206848,"y":0.6360759735107422},{"x":0.5393794775009155,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عریان","boundary":[0.5393794775009155,0.6139240264892578,0.5894988179206848,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4868735074996948,"y":0.6139240264892578},{"x":0.5298329591751099,"y":0.6139240264892578},{"x":0.5298329591751099,"y":0.6360759735107422},{"x":0.4868735074996948,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلطه","boundary":[0.4868735074996948,0.6139240264892578,0.5298329591751099,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4797135889530182,"y":0.6139240264892578},{"x":0.4844868779182434,"y":0.6139240264892578},{"x":0.4844868779182434,"y":0.6360759735107422},{"x":0.4797135889530182,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4797135889530182,0.6139240264892578,0.4844868779182434,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319809079170227,"y":0.6139240264892578},{"x":0.4701670706272125,"y":0.6139240264892578},{"x":0.4701670706272125,"y":0.6360759735107422},{"x":0.4319809079170227,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.4319809079170227,0.6139240264892578,0.4701670706272125,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.412887841463089,"y":0.6139240264892578},{"x":0.4295942783355713,"y":0.6139240264892578},{"x":0.4295942783355713,"y":0.6360759735107422},{"x":0.412887841463089,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.412887841463089,0.6139240264892578,0.4295942783355713,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38902148604393005,"y":0.6139240264892578},{"x":0.40334129333496094,"y":0.6139240264892578},{"x":0.40334129333496094,"y":0.6360759735107422},{"x":0.38902148604393005,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.38902148604393005,0.6139240264892578,0.40334129333496094,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436754047870636,"y":0.6139240264892578},{"x":0.379474937915802,"y":0.6139240264892578},{"x":0.379474937915802,"y":0.6360759735107422},{"x":0.3436754047870636,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.3436754047870636,0.6139240264892578,0.379474937915802,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31980907917022705,"y":0.6139240264892578},{"x":0.3317422568798065,"y":0.6139240264892578},{"x":0.3317422568798065,"y":0.6360759735107422},{"x":0.31980907917022705,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.31980907917022705,0.6139240264892578,0.3317422568798065,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26730310916900635,"y":0.6139240264892578},{"x":0.310262531042099,"y":0.6139240264892578},{"x":0.310262531042099,"y":0.6360759735107422},{"x":0.26730310916900635,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.26730310916900635,0.6139240264892578,0.310262531042099,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16945107281208038,"y":0.6139240264892578},{"x":0.2577565610408783,"y":0.6139240264892578},{"x":0.2577565610408783,"y":0.6360759735107422},{"x":0.16945107281208038,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشروطیت","boundary":[0.16945107281208038,0.6139240264892578,0.2577565610408783,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.6139240264892578},{"x":0.15990453958511353,"y":0.6139240264892578},{"x":0.15990453958511353,"y":0.6360759735107422},{"x":0.14558473229408264,"y":0.6360759735107422}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.14558473229408264,0.6139240264892578,0.15990453958511353,0.6360759735107422]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.6455696225166321},{"x":0.8520286679267883,"y":0.6455696225166321},{"x":0.8520286679267883,"y":0.6708860993385315},{"x":0.801909327507019,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.801909327507019,0.6455696225166321,0.8520286679267883,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7732697129249573,"y":0.6455696225166321},{"x":0.79474937915802,"y":0.6455696225166321},{"x":0.79474937915802,"y":0.6708860993385315},{"x":0.7732697129249573,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7732697129249573,0.6455696225166321,0.79474937915802,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350835204124451,"y":0.6455696225166321},{"x":0.7637231349945068,"y":0.6455696225166321},{"x":0.7637231349945068,"y":0.6708860993385315},{"x":0.7350835204124451,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راند","boundary":[0.7350835204124451,0.6455696225166321,0.7637231349945068,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7207637429237366,"y":0.6455696225166321},{"x":0.7326968908309937,"y":0.6455696225166321},{"x":0.7326968908309937,"y":0.6708860993385315},{"x":0.7207637429237366,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7207637429237366,0.6455696225166321,0.7326968908309937,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6897374987602234,"y":0.6455696225166321},{"x":0.715990424156189,"y":0.6455696225166321},{"x":0.715990424156189,"y":0.6708860993385315},{"x":0.6897374987602234,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6897374987602234,0.6455696225166321,0.715990424156189,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133651733398438,"y":0.6455696225166321},{"x":0.680190920829773,"y":0.6455696225166321},{"x":0.680190920829773,"y":0.6708860993385315},{"x":0.6133651733398438,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.6133651733398438,0.6455696225166321,0.680190920829773,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038185954093933,"y":0.6455696225166321},{"x":0.6085919141769409,"y":0.6455696225166321},{"x":0.6085919141769409,"y":0.6708860993385315},{"x":0.6038185954093933,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6038185954093933,0.6455696225166321,0.6085919141769409,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5513126254081726,"y":0.6455696225166321},{"x":0.5942720770835876,"y":0.6455696225166321},{"x":0.5942720770835876,"y":0.6708860993385315},{"x":0.5513126254081726,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5513126254081726,0.6455696225166321,0.5942720770835876,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5274463295936584,"y":0.6455696225166321},{"x":0.5417661070823669,"y":0.6455696225166321},{"x":0.5417661070823669,"y":0.6708860993385315},{"x":0.5274463295936584,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5274463295936584,0.6455696225166321,0.5417661070823669,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5035799741744995,"y":0.6455696225166321},{"x":0.517899751663208,"y":0.6455696225166321},{"x":0.517899751663208,"y":0.6708860993385315},{"x":0.5035799741744995,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5035799741744995,0.6455696225166321,0.517899751663208,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448687344789505,"y":0.6455696225166321},{"x":0.4964200556278229,"y":0.6455696225166321},{"x":0.4964200556278229,"y":0.6708860993385315},{"x":0.448687344789505,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.448687344789505,0.6455696225166321,0.4964200556278229,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3818615674972534,"y":0.6455696225166321},{"x":0.43914079666137695,"y":0.6455696225166321},{"x":0.43914079666137695,"y":0.6708860993385315},{"x":0.3818615674972534,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.3818615674972534,0.6455696225166321,0.43914079666137695,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126491606235504,"y":0.6455696225166321},{"x":0.37231504917144775,"y":0.6455696225166321},{"x":0.37231504917144775,"y":0.6708860993385315},{"x":0.3126491606235504,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محروم","boundary":[0.3126491606235504,0.6455696225166321,0.37231504917144775,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.276849627494812,"y":0.6455696225166321},{"x":0.3078759014606476,"y":0.6455696225166321},{"x":0.3078759014606476,"y":0.6708860993385315},{"x":0.276849627494812,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.276849627494812,0.6455696225166321,0.3078759014606476,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23150357604026794,"y":0.6455696225166321},{"x":0.26491647958755493,"y":0.6455696225166321},{"x":0.26491647958755493,"y":0.6708860993385315},{"x":0.23150357604026794,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.23150357604026794,0.6455696225166321,0.26491647958755493,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2219570428133011,"y":0.6455696225166321},{"x":0.23150357604026794,"y":0.6455696225166321},{"x":0.23150357604026794,"y":0.6708860993385315},{"x":0.2219570428133011,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2219570428133011,0.6455696225166321,0.23150357604026794,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19809068739414215,"y":0.6455696225166321},{"x":0.21479713916778564,"y":0.6455696225166321},{"x":0.21479713916778564,"y":0.6708860993385315},{"x":0.19809068739414215,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.19809068739414215,0.6455696225166321,0.21479713916778564,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.6455696225166321},{"x":0.1885441541671753,"y":0.6455696225166321},{"x":0.1885441541671753,"y":0.6708860993385315},{"x":0.14558473229408264,"y":0.6708860993385315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.14558473229408264,0.6455696225166321,0.1885441541671753,0.6708860993385315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.6819620132446289},{"x":0.8568019270896912,"y":0.6819620132446289},{"x":0.8568019270896912,"y":0.702531635761261},{"x":0.801909327507019,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.801909327507019,0.6819620132446289,0.8568019270896912,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.6819620132446289},{"x":0.7899761199951172,"y":0.6819620132446289},{"x":0.7899761199951172,"y":0.702531635761261},{"x":0.758949875831604,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شان","boundary":[0.758949875831604,0.6819620132446289,0.7899761199951172,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350835204124451,"y":0.6835442781448364},{"x":0.7494033575057983,"y":0.6835442781448364},{"x":0.7494033575057983,"y":0.702531635761261},{"x":0.7350835204124451,"y":0.702531635761261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7350835204124451,0.6835442781448364,0.7494033575057983,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6587111949920654,"y":0.6835442781448364},{"x":0.7255370020866394,"y":0.6819620132446289},{"x":0.7255370020866394,"y":0.702531635761261},{"x":0.6587111949920654,"y":0.7041139006614685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چندلایه","boundary":[0.6587111949920654,0.6835442781448364,0.7255370020866394,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396181583404541,"y":0.6835442781448364},{"x":0.6491646766662598,"y":0.6835442781448364},{"x":0.6491646766662598,"y":0.7041139006614685},{"x":0.6396181583404541,"y":0.7041139006614685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6396181583404541,0.6835442781448364,0.6491646766662598,0.7041139006614685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751789808273315,"y":0.6835442781448364},{"x":0.6300715804100037,"y":0.6835442781448364},{"x":0.6300715804100037,"y":0.702531635761261},{"x":0.5751789808273315,"y":0.7041139006614685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.5751789808273315,0.6835442781448364,0.6300715804100037,0.702531635761261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553699254989624,"y":0.6835442781448364},{"x":0.5704057216644287,"y":0.6835442781448364},{"x":0.5704057216644287,"y":0.7041139006614685},{"x":0.553699254989624,"y":0.7041139006614685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.553699254989624,0.6835442781448364,0.5704057216644287,0.7041139006614685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322195887565613,"y":0.6835442781448364},{"x":0.5465393662452698,"y":0.6835442781448364},{"x":0.5465393662452698,"y":0.7041139006614685},{"x":0.5322195887565613,"y":0.7041139006614685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5322195887565613,0.6835442781448364,0.5465393662452698,0.7041139006614685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630071520805359,"y":0.6835442781448364},{"x":0.5202863812446594,"y":0.6835442781448364},{"x":0.5202863812446594,"y":0.7041139006614685},{"x":0.4630071520805359,"y":0.7041139006614685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.4630071520805359,0.6835442781448364,0.5202863812446594,0.7041139006614685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4510739743709564,"y":0.6835442781448364},{"x":0.45823389291763306,"y":0.6835442781448364},{"x":0.45823389291763306,"y":0.7041139006614685},{"x":0.4510739743709564,"y":0.7041139006614685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4510739743709564,0.6835442781448364,0.45823389291763306,0.7041139006614685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.34651899337768555},{"x":0.8568019270896912,"y":0.34651899337768555},{"x":0.8568019270896912,"y":0.7041139006614685},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7041139006614685}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14058473229408264,0.33951899337768554,0.8618019270896912,0.7111139006614685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780429720878601,"y":0.7167721390724182},{"x":0.8281623125076294,"y":0.7167721390724182},{"x":0.8281623125076294,"y":0.7357594966888428},{"x":0.7780429720878601,"y":0.7357594966888428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سلطه","boundary":[0.7780429720878601,0.7167721390724182,0.8281623125076294,0.7357594966888428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255370020866394,"y":0.7167721390724182},{"x":0.758949875831604,"y":0.7167721390724182},{"x":0.758949875831604,"y":0.7357594966888428},{"x":0.7255370020866394,"y":0.7357594966888428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7255370020866394,0.7167721390724182,0.758949875831604,0.7357594966888428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112171649932861,"y":0.7167721390724182},{"x":0.7255370020866394,"y":0.7167721390724182},{"x":0.7255370020866394,"y":0.7357594966888428},{"x":0.7112171649932861,"y":0.7357594966888428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7112171649932861,0.7167721390724182,0.7255370020866394,0.7357594966888428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6682577729225159,"y":0.7167721390724182},{"x":0.7064439058303833,"y":0.7167721390724182},{"x":0.7064439058303833,"y":0.7357594966888428},{"x":0.6682577729225159,"y":0.7357594966888428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6682577729225159,0.7167721390724182,0.7064439058303833,0.7357594966888428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6610978245735168,"y":0.7167721390724182},{"x":0.6658711433410645,"y":0.7167721390724182},{"x":0.6658711433410645,"y":0.7357594966888428},{"x":0.6610978245735168,"y":0.7357594966888428}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6610978245735168,0.7167721390724182,0.6658711433410645,0.7357594966888428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6038185954093933,"y":0.7167721390724182},{"x":0.6467780470848083,"y":0.7167721390724182},{"x":0.6467780470848083,"y":0.7357594966888428},{"x":0.6038185954093933,"y":0.7357594966888428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.6038185954093933,0.7167721390724182,0.6467780470848083,0.7357594966888428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5704057216644287,"y":0.7167721390724182},{"x":0.6014319658279419,"y":0.7167721390724182},{"x":0.6014319658279419,"y":0.7373417615890503},{"x":0.5704057216644287,"y":0.7373417615890503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.5704057216644287,0.7167721390724182,0.6014319658279419,0.7373417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4868735074996948,"y":0.7167721390724182},{"x":0.5560859441757202,"y":0.7167721390724182},{"x":0.5560859441757202,"y":0.7373417615890503},{"x":0.4868735074996948,"y":0.7373417615890503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقاومت","boundary":[0.4868735074996948,0.7167721390724182,0.5560859441757202,0.7373417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4510739743709564,"y":0.7167721390724182},{"x":0.47255370020866394,"y":0.7167721390724182},{"x":0.47255370020866394,"y":0.7373417615890503},{"x":0.4510739743709564,"y":0.7373417615890503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4510739743709564,0.7167721390724182,0.47255370020866394,0.7373417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.412887841463089,"y":0.7167721390724182},{"x":0.43675416707992554,"y":0.7167721390724182},{"x":0.43675416707992554,"y":0.7373417615890503},{"x":0.412887841463089,"y":0.7373417615890503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.412887841463089,0.7167721390724182,0.43675416707992554,0.7373417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31503579020500183,"y":0.7183544039726257},{"x":0.3985680043697357,"y":0.7167721390724182},{"x":0.3985680043697357,"y":0.7373417615890503},{"x":0.31503579020500183,"y":0.7373417615890503}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرودستان","boundary":[0.31503579020500183,0.7183544039726257,0.3985680043697357,0.7373417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.276849627494812,"y":0.7183544039726257},{"x":0.30071598291397095,"y":0.7183544039726257},{"x":0.30071598291397095,"y":0.7373417615890503},{"x":0.276849627494812,"y":0.7373417615890503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.276849627494812,0.7183544039726257,0.30071598291397095,0.7373417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25059667229652405,"y":0.7183544039726257},{"x":0.2720763683319092,"y":0.7183544039726257},{"x":0.2720763683319092,"y":0.7373417615890503},{"x":0.25059667229652405,"y":0.7373417615890503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.25059667229652405,0.7183544039726257,0.2720763683319092,0.7373417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386634796857834,"y":0.7183544039726257},{"x":0.2434367537498474,"y":0.7183544039726257},{"x":0.2434367537498474,"y":0.7373417615890503},{"x":0.2386634796857834,"y":0.7373417615890503}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2386634796857834,0.7183544039726257,0.2434367537498474,0.7373417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20286396145820618,"y":0.7183544039726257},{"x":0.2243436723947525,"y":0.7183544039726257},{"x":0.2243436723947525,"y":0.7373417615890503},{"x":0.20286396145820618,"y":0.7373417615890503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.20286396145820618,0.7183544039726257,0.2243436723947525,0.7373417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.7183544039726257},{"x":0.1885441541671753,"y":0.7183544039726257},{"x":0.1885441541671753,"y":0.7373417615890503},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7373417615890503}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.14558473229408264,0.7183544039726257,0.1885441541671753,0.7373417615890503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7852028608322144,"y":0.746835470199585},{"x":0.8544152975082397,"y":0.746835470199585},{"x":0.8544152975082397,"y":0.7737341523170471},{"x":0.7852028608322144,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وضعیتی","boundary":[0.7852028608322144,0.746835470199585,0.8544152975082397,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326968908309937,"y":0.746835470199585},{"x":0.7637231349945068,"y":0.746835470199585},{"x":0.7637231349945068,"y":0.7737341523170471},{"x":0.7326968908309937,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.7326968908309937,0.746835470199585,0.7637231349945068,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6396181583404541,"y":0.746835470199585},{"x":0.7207637429237366,"y":0.746835470199585},{"x":0.7207637429237366,"y":0.7737341523170471},{"x":0.6396181583404541,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرودستان","boundary":[0.6396181583404541,0.746835470199585,0.7207637429237366,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133651733398438,"y":0.746835470199585},{"x":0.6252983212471008,"y":0.746835470199585},{"x":0.6252983212471008,"y":0.7737341523170471},{"x":0.6133651733398438,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6133651733398438,0.746835470199585,0.6252983212471008,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799522399902344,"y":0.746835470199585},{"x":0.6014319658279419,"y":0.746835470199585},{"x":0.6014319658279419,"y":0.7737341523170471},{"x":0.5799522399902344,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5799522399902344,0.746835470199585,0.6014319658279419,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5417661070823669,"y":0.746835470199585},{"x":0.5680190920829773,"y":0.746835470199585},{"x":0.5680190920829773,"y":0.7737341523170471},{"x":0.5417661070823669,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تب","boundary":[0.5417661070823669,0.746835470199585,0.5680190920829773,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5298329591751099,"y":0.746835470199585},{"x":0.5417661070823669,"y":0.746835470199585},{"x":0.5417661070823669,"y":0.7737341523170471},{"x":0.5298329591751099,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5298329591751099,0.746835470199585,0.5417661070823669,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4988066852092743,"y":0.746835470199585},{"x":0.5274463295936584,"y":0.746835470199585},{"x":0.5274463295936584,"y":0.7737341523170471},{"x":0.4988066852092743,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاب","boundary":[0.4988066852092743,0.746835470199585,0.5274463295936584,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4701670706272125,"y":0.746835470199585},{"x":0.4797135889530182,"y":0.746835470199585},{"x":0.4797135889530182,"y":0.7737341523170471},{"x":0.4701670706272125,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4701670706272125,0.746835470199585,0.4797135889530182,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37470167875289917,"y":0.746835470199585},{"x":0.45823389291763306,"y":0.746835470199585},{"x":0.45823389291763306,"y":0.7737341523170471},{"x":0.37470167875289917,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشمکش","boundary":[0.37470167875289917,0.746835470199585,0.45823389291763306,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3269689679145813,"y":0.746835470199585},{"x":0.3627685010433197,"y":0.746835470199585},{"x":0.3627685010433197,"y":0.7737341523170471},{"x":0.3269689679145813,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دائم","boundary":[0.3269689679145813,0.746835470199585,0.3627685010433197,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3078759014606476,"y":0.746835470199585},{"x":0.31503579020500183,"y":0.746835470199585},{"x":0.31503579020500183,"y":0.7737341523170471},{"x":0.3078759014606476,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3078759014606476,0.746835470199585,0.31503579020500183,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21957039833068848,"y":0.746835470199585},{"x":0.2935560941696167,"y":0.746835470199585},{"x":0.2935560941696167,"y":0.7737341523170471},{"x":0.21957039833068848,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرادستان","boundary":[0.21957039833068848,0.746835470199585,0.2935560941696167,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18615752458572388,"y":0.746835470199585},{"x":0.2076372355222702,"y":0.746835470199585},{"x":0.2076372355222702,"y":0.7737341523170471},{"x":0.18615752458572388,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.18615752458572388,0.746835470199585,0.2076372355222702,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14558473229408264,"y":0.746835470199585},{"x":0.1742243468761444,"y":0.746835470199585},{"x":0.1742243468761444,"y":0.7737341523170471},{"x":0.14558473229408264,"y":0.7737341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.14558473229408264,0.746835470199585,0.1742243468761444,0.7737341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995226979255676,"y":0.7816455960273743},{"x":0.8520286679267883,"y":0.7816455960273743},{"x":0.8520286679267883,"y":0.8053797483444214},{"x":0.7995226979255676,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوریم","boundary":[0.7995226979255676,0.7816455960273743,0.8520286679267883,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7923627495765686,"y":0.7816455960273743},{"x":0.801909327507019,"y":0.7816455960273743},{"x":0.801909327507019,"y":0.8053797483444214},{"x":0.7923627495765686,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7923627495765686,0.7816455960273743,0.801909327507019,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758949875831604,"y":0.7816455960273743},{"x":0.7852028608322144,"y":0.7816455960273743},{"x":0.7852028608322144,"y":0.8053797483444214},{"x":0.758949875831604,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.758949875831604,0.7816455960273743,0.7852028608322144,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6825775504112244,"y":0.7816455960273743},{"x":0.7494033575057983,"y":0.7816455960273743},{"x":0.7494033575057983,"y":0.8053797483444214},{"x":0.6825775504112244,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایداری","boundary":[0.6825775504112244,0.7816455960273743,0.7494033575057983,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.663484513759613,"y":0.7816455960273743},{"x":0.6706444025039673,"y":0.7816455960273743},{"x":0.6706444025039673,"y":0.8053797483444214},{"x":0.663484513759613,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.663484513759613,0.7816455960273743,0.6706444025039673,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584725558757782,"y":0.7816455960273743},{"x":0.6539379358291626,"y":0.7816455960273743},{"x":0.6539379358291626,"y":0.8053797483444214},{"x":0.584725558757782,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعتراض","boundary":[0.584725558757782,0.7816455960273743,0.6539379358291626,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369928479194641,"y":0.7816455960273743},{"x":0.5727923512458801,"y":0.7816455960273743},{"x":0.5727923512458801,"y":0.8053797483444214},{"x":0.5369928479194641,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلوه","boundary":[0.5369928479194641,0.7816455960273743,0.5727923512458801,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5035799741744995,"y":0.7816455960273743},{"x":0.5274463295936584,"y":0.7816455960273743},{"x":0.5274463295936584,"y":0.8053797483444214},{"x":0.5035799741744995,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5035799741744995,0.7816455960273743,0.5274463295936584,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42482098937034607,"y":0.7816455960273743},{"x":0.4868735074996948,"y":0.7816455960273743},{"x":0.4868735074996948,"y":0.8053797483444214},{"x":0.42482098937034607,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متنوعی","boundary":[0.42482098937034607,0.7816455960273743,0.4868735074996948,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4009546637535095,"y":0.7816455960273743},{"x":0.4152744710445404,"y":0.7816455960273743},{"x":0.4152744710445404,"y":0.8053797483444214},{"x":0.4009546637535095,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4009546637535095,0.7816455960273743,0.4152744710445404,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3436754047870636,"y":0.7816455960273743},{"x":0.3985680043697357,"y":0.7816455960273743},{"x":0.3985680043697357,"y":0.8053797483444214},{"x":0.3436754047870636,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اعتراض","boundary":[0.3436754047870636,0.7816455960273743,0.3985680043697357,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2935560941696167,"y":0.7816455960273743},{"x":0.3245823383331299,"y":0.7816455960273743},{"x":0.3245823383331299,"y":0.8053797483444214},{"x":0.2935560941696167,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2935560941696167,0.7816455960273743,0.3245823383331299,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23389022052288055,"y":0.7816455960273743},{"x":0.276849627494812,"y":0.7816455960273743},{"x":0.276849627494812,"y":0.8053797483444214},{"x":0.23389022052288055,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنهان","boundary":[0.23389022052288055,0.7816455960273743,0.276849627494812,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21718376874923706,"y":0.7816455960273743},{"x":0.2243436723947525,"y":0.7816455960273743},{"x":0.2243436723947525,"y":0.8053797483444214},{"x":0.21718376874923706,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21718376874923706,0.7816455960273743,0.2243436723947525,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14797136187553406,"y":0.7816455960273743},{"x":0.2076372355222702,"y":0.7816455960273743},{"x":0.2076372355222702,"y":0.8053797483444214},{"x":0.14797136187553406,"y":0.8053797483444214}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.14797136187553406,0.7816455960273743,0.2076372355222702,0.8053797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8424820899963379,"y":0.8132911324501038},{"x":0.8520286679267883,"y":0.8132911324501038},{"x":0.8520286679267883,"y":0.8370253443717957},{"x":0.8424820899963379,"y":0.8370253443717957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8424820899963379,0.8132911324501038,0.8520286679267883,0.8370253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.801909327507019,"y":0.8132911324501038},{"x":0.8305489420890808,"y":0.8132911324501038},{"x":0.8305489420890808,"y":0.8370253443717957},{"x":0.801909327507019,"y":0.8370253443717957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بلوا","boundary":[0.801909327507019,0.8132911324501038,0.8305489420890808,0.8370253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780429720878601,"y":0.8132911324501038},{"x":0.7899761199951172,"y":0.8132911324501038},{"x":0.7899761199951172,"y":0.8370253443717957},{"x":0.7780429720878601,"y":0.8370253443717957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7780429720878601,0.8132911324501038,0.7899761199951172,0.8370253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255370020866394,"y":0.8132911324501038},{"x":0.7637231349945068,"y":0.8132911324501038},{"x":0.7637231349945068,"y":0.8370253443717957},{"x":0.7255370020866394,"y":0.8370253443717957}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دربر","boundary":[0.7255370020866394,0.8132911324501038,0.7637231349945068,0.8370253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945107579231262,"y":0.8132911324501038},{"x":0.715990424156189,"y":0.8132911324501038},{"x":0.715990424156189,"y":0.8370253443717957},{"x":0.6945107579231262,"y":0.8370253443717957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6945107579231262,0.8132911324501038,0.715990424156189,0.8370253443717957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6348448395729065,"y":0.8132911324501038},{"x":0.680190920829773,"y":0.8132911324501038},{"x":0.680190920829773,"y":0.8370253