فلور (فارسی) ایران شماره 57: تیره ثعلب فلور (فارسی) ایران شماره 57: تیره ثعلب

{"id":"3796075","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 57: تیره ثعلب","price":"۷۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/677779f77249179d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/677779f77249179d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/677779f77249179d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/677779f77249179d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/677779f77249179d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/677779f77249179d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/677779f77249179d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/677779f77249179d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/677779f77249179d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/677779f77249179d/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-267-6","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۶","nobat_chap":"1","description":["شماره پنجاه و هفتم از مجموعه \"فلور ایران\"،حاوی اطلاعاتی است درباره \"تیره ثعلب\" و انواع آن، که طی آن پراکندگی جغرافیایی این تیره در ایران و جهان معرفی می‌شود.",""],"pages_count":"85","keywords":"null","token":"677779f77249179d","created_at":"2020-08-02 11:00:16","updated_at":"2022-08-03 14:47:09","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-02 15:01:50","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918332","title":"عباس شهسواری","firstname":"عباس","lastname":"شهسواری","token":"05b08bcdfba03cc3","created_at":"2020-08-11 13:58:20","updated_at":"2020-08-11 13:58:20","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918332","title":"عباس شهسواری","firstname":"عباس","lastname":"شهسواری","token":"05b08bcdfba03cc3","created_at":"2020-08-11 13:58:20","updated_at":"2020-08-11 13:58:20","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784755","file":"5f265d78759bc5.80291377.pdf","book_id":"3796075","toc":null,"created_at":"2020-08-02 11:00:16","updated_at":"2022-08-03 14:47:10","process_started_at":"2020-08-02 11:00:18","process_done_at":"2020-08-02 11:00:20","process_failed_at":null,"pages_count":"92","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"a1b5875b2e1ac79b02c3b84d6120efd681636894913c0bb94a37bbb28d30d95b5f314c701b6c4e8db380e498831a6eab7c1d8dcb3d44f35497dacad9b288d486","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-04-30 10:49:39","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"166","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-57-تیره-ثعلب","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-57-تیره-ثعلب","pages_count_fa":"۸۵","authorTitle":"عباس شهسواری","tocStr":"","url":"/preview/677779f77249179d/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-57-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%AB%D8%B9%D9%84%D8%A8"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19