مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت حرارت و جرم (جلد اول) مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت حرارت و جرم (جلد اول)

توضیحات

اهمیت موضوع پدیده های انتقال بر دانشجویان رشته های فنی و مهندسی، خصوصا مهندسی شیمی و گرایش های مرتبط با آن پوشیده نیست. پدیده های انتقال به مجموعه مفاهیم پایه ای انتقال اندازه حرکت، انتقال حرارت و انتقال جرم و همچنین کاربردهای مهندسی آن ها اتلاق می شود. با وجود کثرت کتاب های تخصصی مستقل با موضوعات انتقال جرم، انتقال حرارت و اندازه حرکت، مطرح شدن مفاهیم اساسی این سه پدیده ی انتقال در کنار یکدیگر علاوه بر جامعیت بخشیدن به کتاب، امکان درک و مقایسه وجوه مشترک و تمایز این سه پدیده با یکدیگر را بهتر فراهم می سازد. ویرایش ششم کتابِ مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم تالیف جیمز ولتی و همکاران مرجعی، است جامع با طبقه بندی موضوعی بسیار مناسب; و رویکردی نو در آموزش مفاهیم بنیادی پدیده های انتقال که می تواند برای دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و سایر رشته های مرتبط قابل استفاده و آموزنده باشد. با هدف کمک به انتقال بهتر مطالب و آسان تر شدن درک مفاهیم اساسی، نسخه‌ی دانشجویی(Student Version) کتاب ولتی ترجمه شده است. نسخه دانشجویی کتاب، حاوی مثال های متنوع در متن درس و مسایل تکمیلی فراوان در پایان هر فصل است. همچنین مفاهیم اساسی مطرح شده در هر بخش از فصل، در غالب سوالات کوتاه وکلیدی در پایان آن بخش مرور شده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"40","title":"مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت حرارت و جرم (جلد اول)","price":"۲۲‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_3_price":"۵‌,‌۶۲۵","rent_6_price":"۷‌,‌۸۷۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6a8c3562bd53e76e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6a8c3562bd53e76e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6a8c3562bd53e76e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6a8c3562bd53e76e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6a8c3562bd53e76e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6a8c3562bd53e76e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6a8c3562bd53e76e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6a8c3562bd53e76e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6a8c3562bd53e76e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6a8c3562bd53e76e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786008668008","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۵","nobat_chap":"1","description":["اهمیت موضوع پدیده های انتقال بر دانشجویان رشته های فنی و مهندسی، خصوصا مهندسی شیمی و گرایش های مرتبط با آن پوشیده نیست. پدیده های انتقال به مجموعه مفاهیم پایه ای انتقال اندازه حرکت، انتقال حرارت و انتقال جرم و همچنین کاربردهای مهندسی آن ها اتلاق می شود. با وجود کثرت کتاب های تخصصی مستقل با موضوعات انتقال جرم، انتقال حرارت و اندازه حرکت، مطرح شدن مفاهیم اساسی این سه پدیده ی انتقال در کنار یکدیگر علاوه بر جامعیت بخشیدن به کتاب، امکان درک و مقایسه وجوه مشترک و تمایز این سه پدیده با یکدیگر را بهتر فراهم می سازد. ویرایش ششم کتابِ مفاهیم اساسی انتقال اندازه حرکت، حرارت و جرم تالیف جیمز ولتی و همکاران مرجعی، است جامع با طبقه بندی موضوعی بسیار مناسب; و رویکردی نو در آموزش مفاهیم بنیادی پدیده های انتقال که می تواند برای دانشجویان رشته های مهندسی شیمی و سایر رشته های مرتبط قابل استفاده و آموزنده باشد. با هدف کمک به انتقال بهتر مطالب و آسان تر شدن درک مفاهیم اساسی، نسخه‌ی دانشجویی(Student Version) کتاب ولتی ترجمه شده است. نسخه دانشجویی کتاب، حاوی مثال های متنوع در متن درس و مسایل تکمیلی فراوان در پایان هر فصل است. همچنین مفاهیم اساسی مطرح شده در هر بخش از فصل، در غالب سوالات کوتاه وکلیدی در پایان آن بخش مرور شده است."],"pages_count":"237","keywords":"null","token":"6a8c3562bd53e76e","created_at":"2017-10-07 18:10:04","updated_at":"2022-08-08 13:22:20","publisher_id":"15","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"همراه علم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"109","title":"احسان صالحی","firstname":"احسان","lastname":"صالحی","token":"59af999f7efec690","created_at":"2017-10-07 16:39:22","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"132","title":"جیمز ولتی","firstname":"جیمز","lastname":"ولتی","token":"ca344195949fae94","created_at":"2017-10-07 18:02:13","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"133","title":"گرگوری رورر","firstname":"گرگوری","lastname":"رورر","token":"60d2772719319e4a","created_at":"2017-10-07 18:02:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"136","title":"دیوید فوستر","firstname":"دیوید","lastname":"فوستر","token":"6ccd2d3361c82df5","created_at":"2017-10-07 18:02:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"139","title":"مهدی عسکری","firstname":"مهدی","lastname":"عسکری","token":"950d7fbb00962620","created_at":"2017-10-07 18:03:19","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"132","title":"جیمز ولتی","firstname":"جیمز","lastname":"ولتی","token":"ca344195949fae94","created_at":"2017-10-07 18:02:13","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"133","title":"گرگوری رورر","firstname":"گرگوری","lastname":"رورر","token":"60d2772719319e4a","created_at":"2017-10-07 18:02:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"136","title":"دیوید فوستر","firstname":"دیوید","lastname":"فوستر","token":"6ccd2d3361c82df5","created_at":"2017-10-07 18:02:46","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"109","title":"احسان صالحی","firstname":"احسان","lastname":"صالحی","token":"59af999f7efec690","created_at":"2017-10-07 16:39:22","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"139","title":"مهدی عسکری","firstname":"مهدی","lastname":"عسکری","token":"950d7fbb00962620","created_at":"2017-10-07 18:03:19","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"40","file":"59d8e744654042.01705583.pdf","book_id":"40","toc":[{"title":"فصل 1 مقدمه ای بر انتقال اندازه حرکت","page":"10"},{"title":"فصل 2 استاتیک سیالات","page":"28"},{"title":"فصل 3 شرح سیال در حال حرکت","page":"42"},{"title":"فصل 4 بقای جرم با رویکرد حجم کنترل","page":"48"},{"title":"فصل 5 قانون دوم حرکت نیوتن، رویکرد حجم کنترل","page":"58"},{"title":"فصل 6 بقای انرژی، رویکرد حجم کنترل","page":"80"},{"title":"فصل 7 تنش برشی در جریان آرام","page":"102"},{"title":"فصل 8 تحلیل المان دیفرانسیلی سیال در جریان آرام","page":"118"},{"title":"فصل 9 معادلات دیفرانسیلی جریان سیال","page":"128"},{"title":"فصل 10 جریان غیر لزج","page":"148"},{"title":"فصل 11 تحلیل ابعادی و تشابه","page":"168"},{"title":"فصل 12 جریان لزج","page":"182"},{"title":"فصل 13 جریان در کانال‌های بسته","page":"218"}],"created_at":"2017-10-07 18:10:04","updated_at":"2019-01-02 13:38:19","process_started_at":"2017-11-09 15:59:14","process_done_at":"2017-11-09 16:04:41","process_failed_at":null,"pages_count":"239","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"2e2a071f6fbe4e84b3a1d567f244aa0ad07bb64a026acfc9bacbf3a5c20edf199bcea3148015b0c77188294cc729527bf879bf6af394e0f59a57adcceaab0564","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۹"},"publisher":{"id":15,"title":"همراه علم","description":null,"token":"430351bb09614edd","slug":"he"},"study_subjects":[{"id":"7051","title":"آشنایی با مهندسی شیمی","token":"54d117043d624b9f","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:22","updated_at":"2022-08-10 13:59:56","study_fields":[{"id":"1558","title":"مهندسی شیمی","degree_id":"7","token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-08-10 13:59:56","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","ebook_price_en":"11250","urlify":"%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۲۳۷","authorTitle":"احسان صالحی, جیمز ولتی, گرگوری رورر, دیوید فوستر, مهدی عسکری","tocStr":"فصل 1 مقدمه ای بر انتقال اندازه حرکت, فصل 2 استاتیک سیالات, فصل 3 شرح سیال در حال حرکت, فصل 4 بقای جرم با رویکرد حجم کنترل, فصل 5 قانون دوم حرکت نیوتن، رویکرد حجم کنترل, فصل 6 بقای انرژی، رویکرد حجم کنترل, فصل 7 تنش برشی در جریان آرام, فصل 8 تحلیل المان دیفرانسیلی سیال در جریان آرام, فصل 9 معادلات دیفرانسیلی جریان سیال, فصل 10 جریان غیر لزج, فصل 11 تحلیل ابعادی و تشابه, فصل 12 جریان لزج, فصل 13 جریان در کانال‌های بسته","url":"/preview/6a8c3562bd53e76e/%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84"}
{"toc":[{"title":"فصل 1 مقدمه ای بر انتقال اندازه حرکت","page":"10"},{"title":"فصل 2 استاتیک سیالات","page":"28"},{"title":"فصل 3 شرح سیال در حال حرکت","page":"42"},{"title":"فصل 4 بقای جرم با رویکرد حجم کنترل","page":"48"},{"title":"فصل 5 قانون دوم حرکت نیوتن، رویکرد حجم کنترل","page":"58"},{"title":"فصل 6 بقای انرژی، رویکرد حجم کنترل","page":"80"},{"title":"فصل 7 تنش برشی در جریان آرام","page":"102"},{"title":"فصل 8 تحلیل المان دیفرانسیلی سیال در جریان آرام","page":"118"},{"title":"فصل 9 معادلات دیفرانسیلی جریان سیال","page":"128"},{"title":"فصل 10 جریان غیر لزج","page":"148"},{"title":"فصل 11 تحلیل ابعادی و تشابه","page":"168"},{"title":"فصل 12 جریان لزج","page":"182"},{"title":"فصل 13 جریان در کانال‌های بسته","page":"218"}],"pages_count":239,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"6a8c3562bd53e76e","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/5805632c2a5def7faec2d51dfa3817aa.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/5c5618fc9d4ec848db550bff112fbf5b.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.28628,0.23366,0.26347,0.24342]},"elements":[{"words":[{"str":"مفاهیم","boundary":[0.6236684012962056,0.2336564634474796,0.7365252420725849,0.2743615846944674],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.5015532612585358,0.2336564634474796,0.6145851672165518,0.2743615846944674],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.47326248664485054,0.2336564634474796,0.49254429877905387,0.2743615846944674],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.45906067101646975,0.2336564634474796,0.4722646301883497,0.2743615846944674],"dir":"rtl"},{"str":"قال","boundary":[0.3973551578281297,0.2336564634474796,0.4580577748808956,0.2743615846944674],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.2862752739905523,0.2336564634474796,0.3883690926561797,0.2743615846944674],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت،","boundary":[0.5592941761468629,0.282502608943865,0.6763457623018566,0.3232077301908528],"dir":"rtl"},{"str":"حرارت","boundary":[0.44131024936332053,0.282502608943865,0.5504596187314792,0.3232077301908528],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41276046741343514,0.282502608943865,0.43247569194793684,0.3232077301908528],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.33537227549349663,0.282502608943865,0.4039259099980514,0.3232077301908528],"dir":"rtl"},{"str":"(جلد","boundary":[0.5138772602960644,0.3428442410903274,0.5586212110012835,0.3665888951510703],"dir":"rtl"},{"str":"اول)","boundary":[0.4652233585765259,0.3428442410903274,0.507203885256587,0.3665888951510703],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.28628,0.23366,0.73653,0.36659],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تالیف:","boundary":[0.4916324528454028,0.48819888997134364,0.5321716313105181,0.5044809384701388],"dir":"rtl"},{"str":"جیمز","boundary":[0.5125731593412132,0.5112651253446368,0.5460769458200903,0.5275471738434319],"dir":"rtl"},{"str":"ولتی","boundary":[0.4777388975870017,0.5112651253446368,0.5079971307427144,0.5275471738434319],"dir":"rtl"},{"str":"گرگوری","boundary":[0.5014655386744973,0.5343313607179299,0.5563778818564834,0.550613409216725],"dir":"rtl"},{"str":"رورر","boundary":[0.46745778428829654,0.5343313607179299,0.49688951007599835,0.550613409216725],"dir":"rtl"},{"str":"دیوید","boundary":[0.516483278344835,0.557397596091223,0.5542808713941096,0.5736796445900181],"dir":"rtl"},{"str":"فوستر","boundary":[0.46957394553114856,0.557397596091223,0.5119072497463362,0.5736796445900181],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.46746,0.4882,0.55638,0.57368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ترجمه:","boundary":[0.4880544486927073,0.7172331745381326,0.5357499714418187,0.7335152230369277],"dir":"rtl"},{"str":"احسان","boundary":[0.575283229963916,0.7402994099114257,0.6223941499405319,0.7565814584102208],"dir":"rtl"},{"str":"صالحی","boundary":[0.5213183464476983,0.7402994099114257,0.5707072013654171,0.7565814584102208],"dir":"rtl"},{"str":"مهدی","boundary":[0.45826188188336164,0.7402994099114257,0.49942598055355836,0.7565814584102208],"dir":"rtl"},{"str":"عسکری","boundary":[0.3968382733387538,0.7402994099114257,0.4536858532848628,0.7565814584102208],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.39684,0.71723,0.62239,0.75658],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/e0af644917d2b4794e276e625c4f580c.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/aad2f9f1a46a7cd24f88d5d4b795f8fe.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.15476,0.13479,0.1726,0.12025]},"elements":[{"words":[{"str":":","boundary":[0.6924351057324671,0.13479253278119108,0.6949213474085972,0.14836090653018702],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6867637868820515,0.13479253278119108,0.6888737325207133,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6819492134740862,0.13479253278119108,0.6864345278492668,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"اه","boundary":[0.6723032677279113,0.13479253278119108,0.681609875083155,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.668422714841519,0.13479253278119108,0.6717605531183025,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.660574254631465,0.13479253278119108,0.6680329796598552,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.6505032959501138,0.13479253278119108,0.6570968760709317,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"اسی","boundary":[0.6303197412388778,0.13479253278119108,0.650165637452207,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6250293981279271,0.13479253278119108,0.6267512884779496,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6211505251345593,0.13479253278119108,0.624695099416069,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"قال","boundary":[0.6047031980207119,0.13479253278119108,0.6208212661017745,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5994244686498362,0.13479253278119108,0.6011463589998587,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"دازه","boundary":[0.5821632657742698,0.13479253278119108,0.5990901699379781,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.5747669988375138,0.13479253278119108,0.5786290729006375,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"رکت،","boundary":[0.5492430950018492,0.13479253278119108,0.574432700125656,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"حرارت","boundary":[0.5194949799769979,0.13479253278119108,0.5457703653431349,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5126798663489277,0.13479253278119108,0.5159724228761111,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5064659082509626,0.13479253278119108,0.5103296622071106,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"رم/ن","boundary":[0.48849441267580085,0.13479253278119108,0.506133289432129,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ویسنده","boundary":[0.4561901358121515,0.13479253278119108,0.48816011396394277,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"[صحيح:","boundary":[0.4185573502348792,0.13479253278119108,0.45263037649762455,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.4096251150726722,0.13479253278119108,0.41499909285776687,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"راس","boundary":[0.39462703015072004,0.13479253278119108,0.40929249625383857,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3907481571573523,0.13479253278119108,0.39429273143886207,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ار]","boundary":[0.3793349755216635,0.13479253278119108,0.390408818766421,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.3719131965676426,0.13479253278119108,0.3757769505237907,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3680326436812504,0.13479253278119108,0.37157721796276016,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"مز","boundary":[0.3560243858244162,0.13479253278119108,0.36770002486241676,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.34818470759782016,0.13479253278119108,0.35241635812631456,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"تی","boundary":[0.3348399973889663,0.13479253278119108,0.3478487289929378,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.3296587398114489,0.13479253278119108,0.33127154462803815,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.32564726278230605,0.13479253278119108,0.32767153387672276,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمان","boundary":[0.2912236280043687,0.13479253278119108,0.32531128417742367,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"اح","boundary":[0.2818138140963184,0.13479253278119108,0.28766824128639495,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"سان","boundary":[0.2613416908861244,0.13479253278119108,0.28147447570538714,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.25119944361943036,0.13479253278119108,0.2577863041681506,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.2457213124668221,0.13479253278119108,0.25086178512152346,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"حی،","boundary":[0.22447105648526208,0.13479253278119108,0.24538029418286647,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.21897237583910656,0.13479253278119108,0.22099832682654766,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"هدی","boundary":[0.19587028498194586,0.13479253278119108,0.218639757020273,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"عسکری.","boundary":[0.15476182476699885,0.13479253278119108,0.19233431215100225,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6924364496468864,0.15107458127998621,0.695258669927899,0.16464295502898216],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6619799891142932,0.15107458127998621,0.6886230924814708,0.16464295502898216],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6553444116678651,0.15107458127998621,0.6581666319488775,0.16464295502898216],"dir":"ltr"},{"str":"آوند","boundary":[0.6339257756066093,0.15107458127998621,0.6515310545024493,0.16464295502898216],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6050148166564754,0.15107458127998621,0.6301124184411937,0.16464295502898216],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5980600595354088,0.15107458127998621,0.6012014594910596,0.16464295502898216],"dir":"ltr"},{"str":"١٣9۵","boundary":[0.5673751335514955,0.15107458127998621,0.5942534219420907,0.16464295502898216],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.692442329272472,0.16735662977878135,0.6952645495534845,0.1809250035277773],"dir":"ltr"},{"str":"ج.:","boundary":[0.6752234257722469,0.16735662977878135,0.6886289721070563,0.1809250035277773],"dir":"rtl"},{"str":"جدول،","boundary":[0.6411215973766791,0.16735662977878135,0.6714100686068312,0.1809250035277773],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار.","boundary":[0.6073053507952614,0.16735662977878135,0.6373082402112634,0.1809250035277773],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-8668-00-","boundary":[0.5683978524247576,0.18363867827757646,0.6775237032905745,0.1972070520265724],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.6813370604559902,0.18363867827757646,0.688056632553639,0.1972070520265724],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6918716696120791,0.18363867827757646,0.6946938898930917,0.1972070520265724],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6924144430482667,0.1999207267763716,0.6952366633292792,0.21348910052536754],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.6732132657792352,0.1999207267763716,0.6886010858828511,0.21348910052536754],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6906314045921556,0.21620277527516674,0.6934536248731681,0.22977114902416268],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6599194323305493,0.21620277527516674,0.6868145196513886,0.22977114902416268],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی:","boundary":[0.6285222317042851,0.21620277527516674,0.6561060751651335,0.22977114902416268],"dir":"rtl"},{"str":"Fundamentals","boundary":[0.2774516358798272,0.21554025702570404,0.35270579749341946,0.22639495602490078],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.3560587720796604,0.21554025702570404,0.36723088340101534,0.22639495602490078],"dir":"ltr"},{"str":"momentum,","boundary":[0.3705838579872563,0.21554025702570404,0.43504144143315265,0.22639495602490078],"dir":"ltr"},{"str":"heat","boundary":[0.43839441601939366,0.21554025702570404,0.4607386386621035,0.22639495602490078],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.4640916132483444,0.21554025702570404,0.4834583944584722,0.22639495602490078],"dir":"ltr"},{"str":"mass","boundary":[0.4868113690447132,0.21554025702570404,0.513635165734641,0.22639495602490078],"dir":"ltr"},{"str":"transfer,","boundary":[0.5169881403208819,0.21554025702570404,0.5613078639152259,0.22639495602490078],"dir":"ltr"},{"str":"6th","boundary":[0.5643588856261633,0.21447772615765376,0.5769053212291443,0.2253324251568505],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5769039907538689,0.21554025702570404,0.5802637768026933,0.22639495602490078],"dir":"ltr"},{"str":"ed","boundary":[0.5836235628515176,0.21554025702570404,0.5963101149718787,0.22639495602490078],"dir":"ltr"},{"str":"2015","boundary":[0.5996678851490738,0.21447772615765376,0.6254710420040452,0.2253324251568505],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.691856382585557,0.23248482377396185,0.6946786028665696,0.2460531975229578],"dir":"ltr"},{"str":"واژه","boundary":[0.670521741175522,0.23248482377396185,0.6880430254201414,0.2460531975229578],"dir":"rtl"},{"str":"نامه.","boundary":[0.6463144826937421,0.23248482377396185,0.6667083840101062,0.2460531975229578],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6918553746497423,0.24876687227275698,0.6946775949307549,0.2623352460217529],"dir":"ltr"},{"str":"سيالات","boundary":[0.6535874115536323,0.24876687227275698,0.6880420174843266,0.2623352460217529],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.6355285615412011,0.24876687227275698,0.6497740543882166,0.2623352460217529],"dir":"ltr"},{"str":"مکانيک","boundary":[0.5952951236065287,0.24876687227275698,0.6317152043757853,0.2623352460217529],"dir":"rtl"},{"str":"Fluid","boundary":[0.5999097897445891,0.2643864025220894,0.6282932622850578,0.27524110152128617],"dir":"ltr"},{"str":"mechanics","boundary":[0.6313422681243659,0.2643864025220894,0.6880688957727173,0.27524110152128617],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6918716696120791,0.2650489207715521,0.6946938898930917,0.27861729452054806],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6924367856254914,0.28133096927034723,0.6952590059065039,0.2948993430193432],"dir":"ltr"},{"str":"گرما","boundary":[0.6687502939812793,0.28133096927034723,0.6886234284600756,0.2948993430193432],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.650691443968848,0.28133096927034723,0.6649369368158635,0.2948993430193432],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6210413320879726,0.28133096927034723,0.6468780868034324,0.2948993430193432],"dir":"rtl"},{"str":"Heat","boundary":[0.5741635812631452,0.2969504995196796,0.5995366855038671,0.30780519851887633],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.603346682883234,0.2969504995196796,0.6122971529173022,0.30780519851887633],"dir":"ltr"},{"str":"Transmission","boundary":[0.6161116860078351,0.2969504995196796,0.6880608322862001,0.30780519851887633],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6918716696120791,0.2976130177691423,0.6946938898930917,0.31118139151813823],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6918720055906841,0.3138950662679374,0.6946942258716966,0.32746344001693334],"dir":"ltr"},{"str":"جرم","boundary":[0.6692102486913634,0.3138950662679374,0.6880586484252684,0.32746344001693334],"dir":"rtl"},{"str":"(فيزیک)","boundary":[0.6265577648015375,0.3138950662679374,0.6653968915259476,0.32746344001693334],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.6084989147891062,0.3138950662679374,0.6227444076361217,0.32746344001693334],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5788488029082308,0.3138950662679374,0.6046855576236906,0.32746344001693334],"dir":"rtl"},{"str":"Mass","boundary":[0.6148304315981159,0.32951459651726983,0.6432004649943892,0.3403692955164666],"dir":"ltr"},{"str":"transfer","boundary":[0.6470190298281806,0.32951459651726983,0.6880621762006196,0.3403692955164666],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6918716696120791,0.33017711476673256,0.6946938898930917,0.3437454885157285],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.692017820305203,0.34645916326552767,0.6948400405862155,0.3600275370145236],"dir":"ltr"},{"str":"ولتی،","boundary":[0.6640140035882516,0.34645916326552767,0.6882044631397873,0.3600275370145236],"dir":"rtl"},{"str":"جيمز","boundary":[0.6372701066396093,0.34645916326552767,0.6602006464228358,0.3600275370145236],"dir":"rtl"},{"str":"آر.،","boundary":[0.6195640341623045,0.34645916326552767,0.6334567494741935,0.3600275370145236],"dir":"rtl"},{"str":"١9٣٣","boundary":[0.5888789401890888,0.34645916326552767,0.6157572285796841,0.3600275370145236],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5779430045894679,0.34645916326552767,0.5850657510129756,0.3600275370145236],"dir":"ltr"},{"str":"م.","boundary":[0.5650750240224703,0.34645916326552767,0.574129647424052,0.3600275370145236],"dir":"rtl"},{"str":"Welty","boundary":[0.6010287664881501,0.3620786935148601,0.6327962155369946,0.3729333925140569],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.632789159986292,0.3627412117643228,0.6359305599419429,0.3763095855133187],"dir":"ltr"},{"str":"James","boundary":[0.6397366935673537,0.3620786935148601,0.6725819619806612,0.3729333925140569],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.6763941432209598,0.3620786935148601,0.6853580523992233,0.3729333925140569],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6853580523992232,0.3627412117643228,0.6881802726802357,0.3763095855133187],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6919936298456514,0.3627412117643228,0.6948158501266639,0.3763095855133187],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6924346017645597,0.37902326026311794,0.6952568220455723,0.3925916340121139],"dir":"ltr"},{"str":"صالحی،","boundary":[0.651596402341099,0.37902326026311794,0.6886212445991441,0.3925916340121139],"dir":"rtl"},{"str":"احسان،","boundary":[0.6145379622225657,0.37902326026311794,0.6477830451756833,0.3925916340121139],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5813768739206688,0.37902326026311794,0.6107246050571501,0.3925916340121139],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6924409853580524,0.39530530876191305,0.695263205639065,0.408873682510909],"dir":"ltr"},{"str":"عسکری،","boundary":[0.6470334769081906,0.39530530876191305,0.6886276281926367,0.408873682510909],"dir":"rtl"},{"str":"مهدی،","boundary":[0.6115205383721164,0.39530530876191305,0.6432201197427747,0.408873682510909],"dir":"rtl"},{"str":"١٣7٣","boundary":[0.5808354443989008,0.39530530876191305,0.607713732789496,0.408873682510909],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5629518072289157,0.39530530876191305,0.5660932071845665,0.408873682510909],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5699065643499822,0.39530530876191305,0.57702931077349,0.408873682510909],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.5297907189270187,0.39530530876191305,0.5591384500635,0.408873682510909],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6924228425133887,0.41158735726070816,0.6952450627944012,0.4251557310097041],"dir":"ltr"},{"str":"6١٣9۵","boundary":[0.6550212002499681,0.41158735726070816,0.6886190607382123,0.4251557310097041],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.6279757625034438,0.41201272577773923,0.6443211216309745,0.4255810995267352],"dir":"rtl"},{"str":"TA","boundary":[0.5908771729416271,0.4109248390112455,0.6066412890827113,0.42177953801044227],"dir":"ltr"},{"str":"٣۵7/","boundary":[0.6077154126825204,0.41158735726070816,0.6321410572574739,0.4251557310097041],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6924228425133887,0.42786940575950333,0.6952450627944012,0.4414377795084993],"dir":"ltr"},{"str":"6٢0","boundary":[0.6684556407447974,0.42786940575950333,0.6886143570377439,0.4414377795084993],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6641903923558148,0.42786940575950333,0.6684573206378218,0.4414377795084993],"dir":"ltr"},{"str":"١06","boundary":[0.6440365477526392,0.42786940575950333,0.6641952640455856,0.4414377795084993],"dir":"rtl"},{"str":"۴۴9١۴۴7","boundary":[0.6415840719262997,0.44415145425829844,0.6886210766098415,0.4577198280072944],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6924228425133887,0.44415145425829844,0.6952450627944012,0.4577198280072944],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15476,0.13479,0.69526,0.45772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ع","boundary":[0.8100326571203949,0.13479253278119108,0.8158618859151052,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.8061521042340026,0.13479253278119108,0.8096966785155124,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"وان","boundary":[0.7898000255343741,0.13479253278119108,0.8058178055221445,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7817079808357805,0.13479253278119108,0.7862369724295959,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.776045061450487,0.13479253278119108,0.7781466076240267,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.766659499123096,0.13479253278119108,0.7757074029525801,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.7605295694770159,0.13479253278119108,0.7630964460183178,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"دیدآور","boundary":[0.7320570626062534,0.13479253278119108,0.7601952707651578,0.14836090653018702],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7693251533742331,0.15107458127998621,0.8161773698250895,0.16464295502898216],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7483936862900571,0.15107458127998621,0.7655117962088174,0.16464295502898216],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7693478319300628,0.16735662977878135,0.8162000483809192,0.1809250035277773],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.7317014292529852,0.16735662977878135,0.765534474764647,0.1809250035277773],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.7883815238645604,0.18363867827757646,0.8162005523488266,0.1972070520265724],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.781364778690893,0.1999207267763716,0.8162057600172022,0.21348910052536754],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7421056787103798,0.1999207267763716,0.7775514215254774,0.21348910052536754],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.7080878449660326,0.1999207267763716,0.7382923215449642,0.21348910052536754],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7773474825123137,0.21620277527516674,0.8161866092367239,0.22977114902416268],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7773629375281382,0.23248482377396185,0.8162020642525485,0.2460531975229578],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7830063701543486,0.24876687227275698,0.8162010563167338,0.2623352460217529],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7830058661864413,0.2650489207715521,0.8162005523488265,0.27861729452054806],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7829662207110653,0.28133096927034723,0.8161609068734504,0.2948993430193432],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7830058661864413,0.2976130177691423,0.8162005523488265,0.31118139151813823],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7830062021650461,0.3138950662679374,0.8162008883274313,0.32746344001693334],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7830058661864413,0.33017711476673256,0.8162005523488265,0.3437454885157285],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7872845537196194,0.34645916326552767,0.8161955126697533,0.3600275370145236],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7558537552328669,0.34645916326552767,0.7834711965542036,0.3600275370145236],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7872603632600675,0.3627412117643228,0.8161713222102016,0.3763095855133187],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7558295647733152,0.3627412117643228,0.7834470060946519,0.3763095855133187],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7872813619228728,0.37902326026311794,0.8161923208730069,0.3925916340121139],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7558505634361204,0.37902326026311794,0.7834680047574571,0.3925916340121139],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7872709465861214,0.39530530876191305,0.8161819055362554,0.408873682510909],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7558401480993691,0.39530530876191305,0.7834575894207058,0.408873682510909],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.801330307286032,0.41158735726070816,0.8161973605520801,0.4251557310097041],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7738304584764043,0.41158735726070816,0.7975169501206164,0.4251557310097041],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.7422652685476989,0.41158735726070816,0.7700171013109885,0.4251557310097041],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.801330307286032,0.42786940575950333,0.8161973605520801,0.4414377795084993],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7738304584764043,0.42786940575950333,0.7975169501206164,0.4414377795084993],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.742416458919896,0.42786940575950333,0.7700171013109885,0.4414377795084993],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.7890838871380671,0.44415145425829844,0.8161805616218359,0.4577198280072944],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.7361336590085944,0.44415145425829844,0.7852705299726513,0.4577198280072944],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.7144462400634327,0.44415145425829844,0.7323203018431786,0.4577198280072944],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.70809,0.13479,0.81621,0.45772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نام","boundary":[0.8100565116013413,0.5795670647825397,0.8273896478272263,0.5944922759064352],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب:مفاهیم","boundary":[0.7261401433956687,0.5795670647825397,0.8060980116786164,0.5944922759064352],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.6783169487767019,0.5795670647825397,0.7221671963929338,0.5944922759064352],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6377189740557321,0.5795670647825397,0.674344001773967,0.5944922759064352],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.5991351910710326,0.5795670647825397,0.6337460270529973,0.5944922759064352],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت،","boundary":[0.5500554364698056,0.5795670647825397,0.5951622440682978,0.5944922759064352],"dir":"rtl"},{"str":"حرارت","boundary":[0.5031377041909971,0.5795670647825397,0.5460824894670707,0.5944922759064352],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49210584669968216,0.5795670647825397,0.4991647571882622,0.5944922759064352],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.4609135930223963,0.5795670647825397,0.48813289969694723,0.5944922759064352],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده:","boundary":[0.779462635819351,0.5985482126296459,0.8273967033779289,0.6134734237535413],"dir":"rtl"},{"str":"جیمز","boundary":[0.7446854904279696,0.5985482126296459,0.7749538029418288,0.6134734237535413],"dir":"rtl"},{"str":"ولتی،","boundary":[0.7102779215019588,0.5985482126296459,0.7401766575504473,0.6134734237535413],"dir":"rtl"},{"str":"گرگوری","boundary":[0.6602742257373051,0.5985482126296459,0.7057690886244364,0.6134734237535413],"dir":"rtl"},{"str":"رورر،","boundary":[0.6285276073619632,0.5985482126296459,0.6557653928597827,0.6134734237535413],"dir":"rtl"},{"str":"دیوید","boundary":[0.5930667455096459,0.5985482126296459,0.6240187744844409,0.6134734237535413],"dir":"rtl"},{"str":"فوستر","boundary":[0.5549079754601227,0.5985482126296459,0.5885579126321236,0.6134734237535413],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین:","boundary":[0.7709771601744402,0.6175439358782401,0.8273375711434697,0.6324691470021356],"dir":"rtl"},{"str":"احسان","boundary":[0.729325892527164,0.6175439358782401,0.7664683272969178,0.6324691470021356],"dir":"rtl"},{"str":"صالحی،","boundary":[0.6818353167270309,0.6175439358782401,0.7248170596496416,0.6324691470021356],"dir":"rtl"},{"str":"مهدی","boundary":[0.6434732796215538,0.6175439358782401,0.6773264838495084,0.6324691470021356],"dir":"rtl"},{"str":"عسکری","boundary":[0.5950957203045311,0.6175439358782401,0.6389644467440313,0.6324691470021356],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخ","boundary":[0.7988610325294486,0.6365396591268344,0.8273553780095284,0.65146487025073],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار:","boundary":[0.7591130836788313,0.6365396591268344,0.7943521996519262,0.65146487025073],"dir":"rtl"},{"str":"زمستان","boundary":[0.7120475208138747,0.6365396591268344,0.7546042508013091,0.65146487025073],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.6615220502758385,0.6332674814927381,0.6683776937084648,0.6481926926166337],"dir":"ltr"},{"str":"1395","boundary":[0.6728908943078505,0.6365396591268344,0.7075571667596208,0.65146487025073],"dir":"ltr"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6307996626774808,0.6365396591268344,0.6570026340722624,0.65146487025073],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6076826547685444,0.6365396591268344,0.6262908297999584,0.65146487025073],"dir":"rtl"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.7752165382108468,0.6555353823754287,0.8273637774746505,0.6704605934993243],"dir":"rtl"},{"str":"2000","boundary":[0.7360599117048227,0.6555353823754287,0.770726184156593,0.6704605934993243],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.7001308636666017,0.6555353823754287,0.73154486322311,0.6704605934993243],"dir":"rtl"},{"str":"گرافیک","boundary":[0.7847747935411473,0.6745311056240231,0.8273869599983873,0.6894563167479186],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7743157795711569,0.6745311056240231,0.780265960663625,0.6894563167479186],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرایی:","boundary":[0.703689717038819,0.6745311056240231,0.7698069466936347,0.6894563167479186],"dir":"rtl"},{"str":"ساجده","boundary":[0.6615579999865608,0.6745311056240231,0.6991808841612966,0.6894563167479186],"dir":"rtl"},{"str":"سادات","boundary":[0.6210524193819338,0.6745311056240231,0.6570491671090385,0.6894563167479186],"dir":"rtl"},{"str":"نوشایی","boundary":[0.5772576082355075,0.6745311056240231,0.6165435865044114,0.6894563167479186],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8011435031817175,0.6935268288726174,0.827346474576499,0.708452039996513],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7906844892117271,0.6935268288726174,0.796634670304195,0.708452039996513],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.7422145357783617,0.6935268288726174,0.7861756563342046,0.708452039996513],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7115027315060578,0.6935268288726174,0.7377057029008394,0.708452039996513],"dir":"rtl"},{"str":"دارا","boundary":[0.6886629059461494,0.6935268288726174,0.7069938986285353,0.708452039996513],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.8007068989846727,0.7125225521212117,0.8273903197844363,0.7274477632451072],"dir":"rtl"},{"str":"آوند","boundary":[0.773912605245298,0.7125225521212117,0.7961980661071504,0.7274477632451072],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7391908963237221,0.7125225521212117,0.7694037723677757,0.7274477632451072],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی:","boundary":[0.791865454007889,0.7315182753698061,0.8274002311532804,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"پاسداران","boundary":[0.7393671171019831,0.7315182753698061,0.7873566211303665,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.72528625377136,0.7315182753698061,0.7348582842244606,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"گل","boundary":[0.7027790470302853,0.7315182753698061,0.7207774208938377,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"نبی،","boundary":[0.6742662227269368,0.7315182753698061,0.6982702141527628,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6601853593963138,0.7315182753698061,0.6697573898494145,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"ناطق","boundary":[0.6279028551461844,0.7315182753698061,0.6556765265187914,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"نوری،","boundary":[0.5918876285958111,0.7315182753698061,0.623394022268662,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.5729468347455635,0.7315182753698061,0.5873787957182888,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"بست","boundary":[0.5411447799004161,0.7315182753698061,0.5684380018680412,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"طلایی،","boundary":[0.4976456299262864,0.7315182753698061,0.5366359470228936,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"پلاک","boundary":[0.4637924256983316,0.7315182753698061,0.49313679704876406,0.7464434864937015],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.45062172840833503,0.7315182753698061,0.45928829652127756,0.7464434864937015],"dir":"ltr"},{"str":"مرکز","boundary":[0.8005793951041198,0.7505139986184003,0.827355210020226,0.7654392097422958],"dir":"rtl"},{"str":"پخش:","boundary":[0.7613858109515587,0.7505139986184003,0.7960705622265974,0.7654392097422958],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.7236520538372117,0.7505139986184003,0.7568769780740363,0.7654392097422958],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب،","boundary":[0.6803376920957673,0.7505139986184003,0.7191432209596894,0.7654392097422958],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6662568287651441,0.7505139986184003,0.6758288592182449,0.7654392097422958],"dir":"rtl"},{"str":"جمالزاده،","boundary":[0.610561655433782,0.7505139986184003,0.6617479958876219,0.7654392097422958],"dir":"rtl"},{"str":"کوچه","boundary":[0.5751747088745389,0.7505139986184003,0.6060528225562597,0.7654392097422958],"dir":"rtl"},{"str":"دعوتی،","boundary":[0.5311027153790847,0.7505139986184003,0.5706658759970165,0.7654392097422958],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.4929993817993671,0.7505139986184003,0.5265938825015624,0.7654392097422958],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.47116665210759384,0.7505139986184003,0.4884997883334789,0.7654392097422958],"dir":"ltr"},{"str":"صندوق","boundary":[0.7862490676593715,0.7695097218669946,0.8274014070783973,0.7844349329908902],"dir":"rtl"},{"str":"پستی:","boundary":[0.7467043858647082,0.7695097218669946,0.7817402347818492,0.7844349329908902],"dir":"rtl"},{"str":"19585","boundary":[0.669732863411258,0.7695097218669946,0.7130657039759709,0.7844349329908902],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.7130426894415364,0.7695097218669946,0.716867805858123,0.7844349329908902],"dir":"ltr"},{"str":"673","boundary":[0.7168592384036986,0.7695097218669946,0.7422121839281275,0.7844349329908902],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.7985225340850296,0.788505445115589,0.8273679772072116,0.8034306562394845],"dir":"rtl"},{"str":"021","boundary":[0.6918118654204101,0.788505445115589,0.7178115697592378,0.8034306562394845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7177976266471351,0.788505445115589,0.7247271853728354,0.8034306562394845],"dir":"ltr"},{"str":"22893988","boundary":[0.7247181139505037,0.788505445115589,0.7940506588540442,0.8034306562394845],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر:","boundary":[0.6497085385602647,0.788505445115589,0.6782767993334187,0.8034306562394845],"dir":"rtl"},{"str":"021","boundary":[0.5429977019063427,0.788505445115589,0.5689974062451703,0.8034306562394845],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5689836311223702,0.788505445115589,0.5759131898480705,0.8034306562394845],"dir":"ltr"},{"str":"22871522","boundary":[0.5759041184257387,0.788505445115589,0.6452366633292793,0.8034306562394845],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.5126428749017263,0.788505445115589,0.5384762698311372,0.8034306562394845],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.4813582271080978,0.788505445115589,0.508134042024204,0.8034306562394845],"dir":"rtl"},{"str":"پخش:","boundary":[0.4421646429555367,0.788505445115589,0.4768493942305755,0.8034306562394845],"dir":"rtl"},{"str":"66591909","boundary":[0.3696594520860912,0.788505445115589,0.43769847936083434,0.8034306562394845],"dir":"ltr"},{"str":"شابک:","boundary":[0.7919810306479684,0.8075011683641833,0.8273679772072116,0.8224263794880788],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-8668-00-","boundary":[0.6678117377485402,0.808278302270803,0.7769375886143571,0.821846676019799],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7807509457797728,0.808278302270803,0.7874705178774216,0.821846676019799],"dir":"ltr"},{"str":"ناشر","boundary":[0.8037041641188291,0.8264968916127776,0.8273755367258214,0.8414221027366732],"dir":"rtl"},{"str":"همکار:","boundary":[0.7625148670532662,0.8264968916127776,0.7991953312413066,0.8414221027366732],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7211223029317494,0.8264968916127776,0.7580060341757439,0.8414221027366732],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6856060046096266,0.8264968916127776,0.716613470054227,0.8414221027366732],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6611585214253558,0.8264968916127776,0.6810971717321043,0.8414221027366732],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.7920803123257112,0.845492614861372,0.8273748647686117,0.8604178259852674],"dir":"rtl"},{"str":"22500","boundary":[0.7442616534179104,0.845492614861372,0.7875944939826233,0.8604178259852674],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.7085220973128432,0.845492614861372,0.7397328298133976,0.8604178259852674],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.8028395231791641,0.8644883381099662,0.8273794004797775,0.8794135492338617],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.765345990767308,0.8644883381099662,0.7983306903016417,0.8794135492338617],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7425985593237423,0.8644883381099662,0.7608371578897857,0.8794135492338617],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.708652960979445,0.8644883381099662,0.7380897264462201,0.8794135492338617],"dir":"rtl"},{"str":"نزد","boundary":[0.6871251318716025,0.8644883381099662,0.7041441281019226,0.8794135492338617],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6589449263870877,0.8644883381099662,0.6826162989940802,0.8794135492338617],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.6132098387974655,0.8644883381099662,0.6544360935095654,0.8794135492338617],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5829600051068748,0.8644883381099662,0.608701005919943,0.8794135492338617],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5795740127268696,0.8634634223780474,0.5829606770640847,0.8797454708768425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36966,0.57957,0.8274,0.87975],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/7ff735dbe7dc815fe156df0fffa3f099.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/97aba13134debc1cd743ff26e85c9158.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.19047,0.34592,0.16651,0.35546]},"elements":[{"words":[{"str":"Fundamentals","boundary":[0.3589521499270927,0.34592265916720044,0.44817126845362487,0.3594910329161964],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.45185023417708764,0.34592265916720044,0.46500379655823515,0.3594910329161964],"dir":"ltr"},{"str":"Momentum,","boundary":[0.46868276228169786,0.34592265916720044,0.5475033429871186,0.3594910329161964],"dir":"ltr"},{"str":"Heat","boundary":[0.5511823087105813,0.34592265916720044,0.5812187959870716,0.3594910329161964],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5848977617105343,0.34592265916720044,0.6078954972147373,0.3594910329161964],"dir":"ltr"},{"str":"Mass","boundary":[0.6115744629382001,0.34592265916720044,0.6453571116591296,0.3594910329161964],"dir":"ltr"},{"str":"Transfer,","boundary":[0.6487286569591248,0.34592265916720044,0.704781647504687,0.3594910329161964],"dir":"ltr"},{"str":"6th","boundary":[0.7084606132281497,0.34592265916720044,0.7290896995679316,0.3594910329161964],"dir":"ltr"},{"str":"Edition","boundary":[0.3589521499270927,0.36627521979069433,0.40540980242989055,0.37984359353969027],"dir":"ltr"},{"str":"International","boundary":[0.4091834384635113,0.36627521979069433,0.4894360981118463,0.37984359353969027],"dir":"ltr"},{"str":"Student","boundary":[0.49320973414546704,0.36627521979069433,0.5415290470915178,0.37984359353969027],"dir":"ltr"},{"str":"Version","boundary":[0.5453026831251386,0.36627521979069433,0.5936836022282101,0.37984359353969027],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.3589521499270927,0.3866277804141882,0.3746666556103495,0.40019615416318416],"dir":"ltr"},{"str":"Welty","boundary":[0.3783885122195419,0.3866277804141882,0.4160013170361312,0.40019615416318416],"dir":"ltr"},{"str":"ISBN:","boundary":[0.3589521499270927,0.40698034103768216,0.399522771277476,0.4205487147866781],"dir":"ltr"},{"str":"978-1-118-80887-0","boundary":[0.4032777650264831,0.40698034103768216,0.5273782245546604,0.4205487147866781],"dir":"ltr"},{"str":"September","boundary":[0.3589521499270927,0.42733290166117605,0.42702141527627524,0.440901275410172],"dir":"ltr"},{"str":"2014,","boundary":[0.4308011745812027,0.42733290166117605,0.4664989013499621,0.440901275410172],"dir":"ltr"},{"str":"©2015,","boundary":[0.47027866065488955,0.42733290166117605,0.5183236011530786,0.440901275410172],"dir":"ltr"},{"str":"Paperback","boundary":[0.5221033604580061,0.42733290166117605,0.5882911456198469,0.440901275410172],"dir":"ltr"},{"str":"List","boundary":[0.3589521499270927,0.44768546228467,0.3834113923625344,0.46125383603366593],"dir":"ltr"},{"str":"Price:","boundary":[0.3871911516674619,0.44768546228467,0.4238632163903803,0.46125383603366593],"dir":"ltr"},{"str":"352.00","boundary":[0.4276429756953078,0.44768546228467,0.47132019433002514,0.46125383603366593],"dir":"ltr"},{"str":"USD","boundary":[0.4750999536349526,0.44768546228467,0.5074378943548875,0.46125383603366593],"dir":"ltr"},{"str":"Exclusive","boundary":[0.19047601448739745,0.4845116568442948,0.2537071879262729,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.2580581108595005,0.4845116568442948,0.28130783031736545,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"Authorised","boundary":[0.2847180131569222,0.4845116568442948,0.3560126731129762,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"translation","boundary":[0.36036359604620394,0.4845116568442948,0.4275929148831804,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"from","boundary":[0.4319438378164081,0.4845116568442948,0.4632570437914516,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4676079667246793,0.4845116568442948,0.48712832366834913,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"English","boundary":[0.49147924660157677,0.4845116568442948,0.5404649271934366,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"language","boundary":[0.5448158501266643,0.4845116568442948,0.6027721594688854,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"edition","boundary":[0.607123082402113,0.4845116568442948,0.651438660386107,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"published","boundary":[0.6557895833193346,0.4845116568442948,0.7180968155947832,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"by","boundary":[0.7224477385280109,0.4845116568442948,0.7385747115623681,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"John","boundary":[0.7429256344955957,0.4845116568442948,0.7733148993072124,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"Wiley","boundary":[0.7773634414960456,0.4845116568442948,0.8160681767785029,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.8204190997117303,0.4845116568442948,0.8334886674416572,0.4980800305932907],"dir":"ltr"},{"str":"Sons","boundary":[0.19047601448739745,0.5048642174677886,0.22180601939268507,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"Inc.","boundary":[0.22674490488445695,0.5048642174677886,0.2510529569477016,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"Responsibility","boundary":[0.2559918424394735,0.5048642174677886,0.3483691598519007,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.35330804534367266,0.5048642174677886,0.3718876621936717,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.3768265476854436,0.5048642174677886,0.39634690462911343,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"accuracy","boundary":[0.4012857901208854,0.5048642174677886,0.4582845604391915,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.4632234459309635,0.5048642174677886,0.47654499761455227,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4814838831063242,0.5048642174677886,0.501004240049994,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"translation","boundary":[0.5059431255417659,0.5048642174677886,0.5731724443787424,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"rests","boundary":[0.5781113298705142,0.5048642174677886,0.6072238759835777,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"solely","boundary":[0.6121627614753495,0.5048642174677886,0.6502795341992625,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.6552184196910344,0.5048642174677886,0.6837430032455537,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"Licensee","boundary":[0.6886818887373256,0.5048642174677886,0.7456974579858758,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"Name","boundary":[0.7506363434776475,0.5048642174677886,0.7894082744810812,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.794347159972853,0.5048642174677886,0.8175968794307179,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.8225357649224896,0.5048642174677886,0.8334046727904366,0.5184325912167846],"dir":"ltr"},{"str":"not","boundary":[0.19047601448739745,0.5252167780912826,0.21093711152473812,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.21461607724820086,0.5252167780912826,0.2341364341918707,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"responsibility","boundary":[0.2378153999153334,0.5252167780912826,0.3245818746262239,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.32826084034968667,0.5252167780912826,0.34158239203327545,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"John","boundary":[0.34526135775673816,0.5252167780912826,0.37565062256835496,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"Wiley","boundary":[0.37902720754742353,0.5252167780912826,0.41773194282988074,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.4214109085533435,0.5252167780912826,0.43414449767838803,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"Sons","boundary":[0.43782346340185085,0.5252167780912826,0.46915346830713844,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"Inc.","boundary":[0.47283243403060127,0.5252167780912826,0.4971404860938459,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"No","boundary":[0.5008194518173086,0.5252167780912826,0.5206757873658608,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"part","boundary":[0.5243547530893237,0.5252167780912826,0.5491331751994036,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.5528121409228663,0.5252167780912826,0.5661336926064552,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"this","boundary":[0.5698126583299179,0.5252167780912826,0.5927431981131445,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"book","boundary":[0.5964221638366072,0.5252167780912826,0.6286761099053215,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"may","boundary":[0.6323550756287843,0.5252167780912826,0.6602748976945152,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"be","boundary":[0.6639538634179779,0.5252167780912826,0.6791400963586643,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"reproduced","boundary":[0.6828190620821271,0.5252167780912826,0.7550208642713637,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.7586998299948262,0.5252167780912826,0.7710974405149883,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"any","boundary":[0.7747764062384509,0.5252167780912826,0.7980261256963158,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"form","boundary":[0.8017050914197784,0.5252167780912826,0.8333542759997044,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"without","boundary":[0.19047601448739745,0.5455693387147765,0.23938088395937968,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.24323826392459091,0.5455693387147765,0.2627264183575276,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"written","boundary":[0.2665837983227388,0.5455693387147765,0.31174868635019015,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"permission","boundary":[0.31560606631540133,0.5455693387147765,0.38586069533396566,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.38971807529917685,0.5455693387147765,0.40301765057053557,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"the","boundary":[0.4068750305357468,0.5455693387147765,0.4263631849686835,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"original.","boundary":[0.4302205649338947,0.5455693387147765,0.4835698069744898,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"Copyright","boundary":[0.4874271869397011,0.5455693387147765,0.5524324249621302,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"holder,","boundary":[0.5562898049273414,0.5455693387147765,0.6009636427024597,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"John","boundary":[0.6047995664980592,0.5455693387147765,0.6349699410469273,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"Wiley","boundary":[0.6388058648425269,0.5455693387147765,0.6775106001249841,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.6813743540811321,0.5455693387147765,0.6941079432061766,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"Sons","boundary":[0.6979716971623249,0.5455693387147765,0.7293017020676125,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"Inc.","boundary":[0.7331654560237605,0.5455693387147765,0.7574735080870051,0.5591377124637724],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.8152112633467502,0.5875531201832274,0.8332734731452303,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7838301896935205,0.5875531201832274,0.8109376154926455,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7734948158501267,0.5875531201832274,0.7795565418394158,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"مجوز","boundary":[0.7416662186951936,0.5875531201832274,0.7692211679960221,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"رسمی","boundary":[0.7050398470625392,0.5875531201832274,0.737392570841089,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6958817422506536,0.5875531201832274,0.7007661992084345,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"انحصاری","boundary":[0.6424430012296818,0.5875531201832274,0.6916080943965489,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5942052090122901,0.5875531201832274,0.638169353375577,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42582801927173275,0.5875531201832274,0.42921468360894777,0.6038351686820225],"dir":"ltr"},{"str":"John","boundary":[0.42924676956571406,0.5862744599617643,0.4599720129822133,0.5998428337107603],"dir":"ltr"},{"str":"Wi","boundary":[0.4631943837816408,0.5862744599617643,0.4818680746410069,0.5998428337107603],"dir":"ltr"},{"str":"l","boundary":[0.4825400318507718,0.5862744599617643,0.48628283350916224,0.5998428337107603],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.48695479071892706,0.5862744599617643,0.49348621479784166,0.5998428337107603],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.4941581720076066,0.5862744599617643,0.501630336180192,0.5998428337107603],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.5055273520182235,0.5862744599617643,0.5290290554297502,0.5998428337107603],"dir":"ltr"},{"str":"Sons","boundary":[0.532246218560802,0.5862744599617643,0.5639122020709721,0.5998428337107603],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5639175777286503,0.5875531201832274,0.5673747975728906,0.6038351686820225],"dir":"ltr"},{"str":"Inc","boundary":[0.5705949845113863,0.5862744599617643,0.5912912665721447,0.5998428337107603],"dir":"ltr"},{"str":"توسط","boundary":[0.39142918578944896,0.5875531201832274,0.42155437141762814,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.3431913935720574,0.5875531201832274,0.38715553793534435,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"آوند","boundary":[0.3197548700098778,0.5875531201832274,0.3389177457179527,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.2873356224675613,0.5875531201832274,0.3154812221557732,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.278179533527305,0.5875531201832274,0.2830619746134566,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.2299437571815427,0.5875531201832274,0.27390588567320034,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.1904770224232121,0.5875531201832274,0.22567010932743806,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.8028156686982172,0.6079056808067212,0.8333500762671432,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7790183041143939,0.6079056808067212,0.7985400049724832,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7677475658350075,0.6079056808067212,0.7747426403886599,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.74153317116766,0.6079056808067212,0.7634719021092736,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسی","boundary":[0.6875340178337443,0.6079056808067212,0.7372575074419261,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6734612179896384,0.6079056808067212,0.6832583541080104,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.6295877878496698,0.6079056808067212,0.6691855542639045,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.5923304483970461,0.6079056808067212,0.6253121241239358,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5608626922637567,0.6079056808067212,0.5880568005429415,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5234158608779794,0.6079056808067212,0.5565870285380228,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"تصویر","boundary":[0.48651533070374087,0.6079056808067212,0.5191422130238748,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"برداری","boundary":[0.44691756428950613,0.6079056808067212,0.48223966697800696,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43284476444540015,0.6079056808067212,0.4426439164354014,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.41498212593822026,0.6079056808067212,0.4285711165912955,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.37670677131280284,0.6079056808067212,0.41070847808411565,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36732893649332415,0.6079056808067212,0.37243312345869817,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3567718167707081,0.6079056808067212,0.3630552886392195,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"هرگونه","boundary":[0.31491627413166334,0.6079056808067212,0.3524961530449741,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"وسيله","boundary":[0.28049325018982796,0.6079056808067212,0.31064061040592944,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2645981023928397,0.6079056808067212,0.27621758646409406,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونيکی","boundary":[0.20196093912739643,0.6079056808067212,0.26032445453873504,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.19046643909715835,0.6079056808067212,0.1976872912732918,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"مکاني","boundary":[0.8066982374562388,0.6282582414302151,0.8333077429629282,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.797913068895773,0.6282582414302151,0.8050875560244326,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7864447751967159,0.6282582414302151,0.7963205303086304,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7745954817597218,0.6282582414302151,0.7830990125023068,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7705052782238829,0.6282582414302151,0.773002943172579,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7647419012357296,0.6282582414302151,0.7692151203811344,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7534348772670159,0.6282582414302151,0.7631493626485868,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7451133591812875,0.6282582414302151,0.7499063436521098,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7391685537464977,0.6282582414302151,0.743823201338539,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7361467621741851,0.6282582414302151,0.7378783959037492,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7293149732225055,0.6282582414302151,0.7345542235870423,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7204471539252384,0.6282582414302151,0.7280248153797569,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7067614014339569,0.6282582414302151,0.7188546153380955,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"گيری،","boundary":[0.6698386966717961,0.6282582414302151,0.703312015707809,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ضبط،","boundary":[0.6356837836566568,0.6282582414302151,0.6655650488176914,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6246468864862685,0.6282582414302151,0.6314101358025521,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.60723781909568,0.6282582414302151,0.620373238632164,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.5802654566957176,0.6282582414302151,0.6029641712415753,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ذخيره","boundary":[0.5462052896471552,0.6282582414302151,0.5759918088416129,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5372749783293801,0.6282582414302151,0.5419316417930506,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.5218334016489831,0.6282582414302151,0.5330013304752754,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.49338340534474767,0.6282582414302151,0.5175597537948784,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.4434039000396456,0.6282582414302151,0.48910975749064317,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.42265654923094503,0.6282582414302151,0.43913025218554086,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.38805209684247316,0.6282582414302151,0.4183829013768404,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.3581244666339649,0.6282582414302151,0.38377844898836855,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.3296543116134366,0.6282582414302151,0.3538508187798603,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.31421676667629816,0.6282582414302151,0.32538066375933195,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"کتبی","boundary":[0.2836138194719761,0.6282582414302151,0.3099431188221935,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.2577884880290824,0.6282582414302151,0.27934017161787145,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ممنوع","boundary":[0.22157738595206264,0.6282582414302151,0.2535148401749777,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.19046643909715835,0.6282582414302151,0.217303738097958,0.6445402899290102],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19047,0.34592,0.83349,0.64454],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/f44800629f69aa911f538f601d65847e.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/a512a09bf6020b2494b5dc1551c2269d.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.11871,0.10575,0.14237,0.13158]},"elements":[{"words":[{"str":"پیش","boundary":[0.8060219125246105,0.10574949237321721,0.8576282262345534,0.1328862398712091],"dir":"rtl"},{"str":"گفتار","boundary":[0.7518957592780493,0.10574949237321721,0.8001322075810213,0.1328862398712091],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6986330710460359,0.10574949237321721,0.74600605433446,0.1328862398712091],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7027236105604795,0.16014934708985532,0.7142745549963377,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.6597774813699864,0.16014934708985532,0.6985507562878396,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"جهان،","boundary":[0.6230442685409793,0.16014934708985532,0.6556046270973465,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.5904254497073629,0.16014934708985532,0.6188714142683394,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5764514275730923,0.16014934708985532,0.5862525954347229,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5419457528944558,0.16014934708985532,0.5722785733004524,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.510544520524933,0.16014934708985532,0.5377728986218159,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.4698460882011034,0.16014934708985532,0.5063716662522931,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4584523817523301,0.16014934708985532,0.46567323392846355,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.39575474233800795,0.16014934708985532,0.4542795274796901,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.32601448739744254,0.1588706868683923,0.33160853116873523,0.17243906061738826],"dir":"ltr"},{"str":"textbook","boundary":[0.33160869915803765,0.1588706868683923,0.3877171261734053,0.17243906061738826],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.38737291609270325,0.1588706868683923,0.3919590240493485,0.17243906061738826],"dir":"ltr"},{"str":"معرفی","boundary":[0.28819421579233834,0.16014934708985532,0.32178468475127503,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"میشود،","boundary":[0.24275042165314914,0.16014934708985532,0.28401934564806913,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهای","boundary":[0.17907911624187772,0.16014934708985532,0.23857756738050925,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1508024848977617,0.16014934708985532,0.17490424609760852,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.13302048125575364,0.16014934708985532,0.1466296306251218,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11871381933129317,0.16014934708985532,0.1288456111114844,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.6817871037972302,0.18050190771334923,0.7142789227182013,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.6388389587351078,0.18050190771334923,0.6776142495245904,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"نظاممند،","boundary":[0.5898311035553256,0.18050190771334923,0.6353938341206433,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"فراگي","boundary":[0.5609859964117486,0.18050190771334923,0.5856582492826857,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5417303906087261,0.18050190771334923,0.5602199651926166,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5319896988959744,0.18050190771334923,0.5375655998226034,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5296190338599239,0.18050190771334923,0.5316873181515802,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5267040834839638,0.18050190771334923,0.5293166531155297,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.509012794065274,0.18050190771334923,0.5259985284137106,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49931241978510815,0.18050190771334923,0.5050261108561797,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.48872506198805266,0.18050190771334923,0.4953364539797067,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"سب","boundary":[0.46467168170730894,0.18050190771334923,0.4879993482015066,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"بينش","boundary":[0.430784879618866,0.18050190771334923,0.46062889759762926,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.40447372311331237,0.18050190771334923,0.42661605708948475,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3929953500561086,0.18050190771334923,0.400304900583931,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3684944462736614,0.18050190771334923,0.3888265275267272,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.3260240627876818,0.18050190771334923,0.36432562374428007,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.31422315026979086,0.18050190771334923,0.3218552402583004,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"مبحث","boundary":[0.27567968471767723,0.18050190771334923,0.3100543277404096,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"نوشته","boundary":[0.24103088315336083,0.18050190771334923,0.2715108621882959,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.22922997063547,0.18050190771334923,0.23686206062397952,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"گردآوری","boundary":[0.1792887668913244,0.18050190771334923,0.22506114810608863,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"میشود،","boundary":[0.13342768732487115,0.18050190771334923,0.17511994436194306,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11883424179289845,0.18050190771334923,0.12925281718060194,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"طوری","boundary":[0.6808295647733152,0.20085446833684312,0.7142728751033135,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6623440219326834,0.20085446833684312,0.6766567105006753,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندهی","boundary":[0.6079820117054946,0.20085446833684312,0.6581711676600435,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5901617065025301,0.20085446833684312,0.6038091574328549,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.540524899374408,0.20085446833684312,0.5859888522298901,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.5089906194773518,0.20085446833684312,0.536352045101768,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.4836611924552645,0.20085446833684312,0.5048177652047118,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47189051801181303,0.20085446833684312,0.4794883381826246,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"خواندن","boundary":[0.4298595945410197,0.20085446833684312,0.4677176637391732,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4198749823611233,0.20085446833684312,0.42568674026837977,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"فراگيری","boundary":[0.37153438069063766,0.20085446833684312,0.4157021280884834,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.33176123344465425,0.20085446833684312,0.36736152641799774,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"نگارشیافته،","boundary":[0.261830646624423,0.20085446833684312,0.32758837917201433,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.2317498101720883,0.20085446833684312,0.2576577923517831,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"درستی","boundary":[0.18568714344270557,0.20085446833684312,0.2275769558994483,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17391646899925411,0.20085446833684312,0.18151428917006565,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.1311477365121389,0.20085446833684312,0.1697436147266142,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.11904847499311244,0.20085446833684312,0.126974882239499,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7080478635120516,0.22120702896033703,0.7130210188215215,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7033972476632689,0.22120702896033703,0.7069592928322326,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6927191756428951,0.22120702896033703,0.7022885182671568,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ث","boundary":[0.6790374548948723,0.22120702896033703,0.6916306049630759,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6698974929276504,0.22120702896033703,0.6752738129498576,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6630697357192294,0.22120702896033703,0.6688089222478313,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6578345170979513,0.22120702896033703,0.6623843393652692,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6519340608390057,0.22120702896033703,0.657149120743991,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6455356842876245,0.22120702896033703,0.648034979574279,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.6358453893656052,0.22120702896033703,0.6444471136078055,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6289974734408912,0.22120702896033703,0.634756818685786,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6225990968895101,0.22120702896033703,0.6250983921761646,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6149851497456641,0.22120702896033703,0.621490367493398,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6056234418992198,0.22120702896033703,0.6108183430879122,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.596860447926676,0.22120702896033703,0.6049380455452598,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5831787271786533,0.22120702896033703,0.5957718772468569,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5762360652873625,0.22120702896033703,0.5793159768286987,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5703960851772959,0.22120702896033703,0.5755506689334023,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5651608665560177,0.22120702896033703,0.5697106888233358,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5592604102970723,0.22120702896033703,0.5644754702020576,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5537832870802787,0.22120702896033703,0.558575013943112,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5444820553827132,0.22120702896033703,0.5496164804225268,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5351203475362689,0.22120702896033703,0.5403152487249612,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5327476666285891,0.22120702896033703,0.5344349511823087,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5298307003809998,0.22120702896033703,0.5320622702746289,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5121373950906806,0.22120702896033703,0.5287421297011806,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5028361633931152,0.22120702896033703,0.5079705884329286,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"بينش","boundary":[0.4693747102184537,0.22120702896033703,0.49893708212838844,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"فراگرفته","boundary":[0.42179409215221203,0.22120702896033703,0.4652018559458137,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.41068865534642773,0.22120702896033703,0.41762123787957206,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3960715701624123,0.22120702896033703,0.4065158010737879,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.35842315161370547,0.22120702896033703,0.3918987158897723,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.3180694333384852,0.22120702896033703,0.35425029734106556,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3087520746678853,0.22120702896033703,0.3138965790658452,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.27271635342261413,0.22120702896033703,0.3045792203952453,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2622176939772476,0.22120702896033703,0.26854349914997416,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.2201121832561702,0.22120702896033703,0.25804483970460756,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20609985956094315,0.22120702896033703,0.21593932898353033,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.18654993650004367,0.22120702896033703,0.20192700528830324,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"بندد.","boundary":[0.158932495178707,0.22120702896033703,0.18237708222740376,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.1336675760487572,0.22120702896033703,0.1547596409060671,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11904847499311244,0.22120702896033703,0.1294947217761173,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.6844178162734598,0.24155958958383095,0.7142930338196064,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"موارد،","boundary":[0.6515389499996641,0.24155958958383095,0.6802449620008199,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.625574523414349,0.24155958958383095,0.6473660957270241,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5972313683064664,0.24155958958383095,0.6214016691417091,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"فراگيری","boundary":[0.5495318138140965,0.24155958958383095,0.5930585140338264,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5284619235447089,0.24155958958383095,0.5453589595414565,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.5011629899408008,0.24155958958383095,0.5242890692720689,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب،","boundary":[0.4586784953534159,0.24155958958383095,0.49699013566816075,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.44349898198482735,0.24155958958383095,0.45450564108077607,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42946045195841936,0.24155958958383095,0.4393261277121874,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.3843956416855375,0.24155958958383095,0.42528759768577945,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3750520766837568,0.24155958958383095,0.3802227874128976,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3635938623428461,0.24155958958383095,0.37087922241111687,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"احتياط،","boundary":[0.3222705098139352,0.24155958958383095,0.3594210080702061,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.30284153905079336,0.24155958958383095,0.3181037031561831,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.27988479293638585,0.24155958958383095,0.2986747323930413,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.25573263494580667,0.24155958958383095,0.27571798627863386,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظر","boundary":[0.1959620411372204,0.24155958958383095,0.2515658282880546,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1866184761354397,0.24155958958383095,0.19178918686458046,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"خبره","boundary":[0.15824709882474686,0.24155958958383095,0.1824456218627998,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.11904847499311244,0.24155958958383095,0.15407424455210694,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد-","boundary":[0.6818867214535781,0.26191215020732483,0.7142938737661186,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.6485825062660012,0.26191215020732483,0.6777138671809382,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6307057566574162,0.26191215020732483,0.6444096519933612,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6160322270677805,0.26191215020732483,0.6265329023847763,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.5918760373339427,0.26191215020732483,0.6118593727951405,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"اوقات،","boundary":[0.5555157607563551,0.26191215020732483,0.5877031830613028,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.537253979666575,0.26191215020732483,0.5513429064837152,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5130776312164441,0.26191215020732483,0.5330811253939349,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"مدرس","boundary":[0.4744656260289345,0.26191215020732483,0.5089047769438043,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4629771736135843,0.26191215020732483,0.47029277175629464,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.43364422553571785,0.26191215020732483,0.45880431934094434,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتواند","boundary":[0.3846182275112721,0.26191215020732483,0.429471371263078,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.3546422163836607,0.26191215020732483,0.38044537323863226,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه،","boundary":[0.6790495501246481,0.2822647108308188,0.7142849703330892,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6693673186891459,0.2822647108308188,0.6748766958520083,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6408165288034459,0.2822647108308188,0.6651944644165061,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6276226489897124,0.2822647108308188,0.636643674530806,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"گستردگی","boundary":[0.5728635120515525,0.2822647108308188,0.6234497947170724,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.518289835303288,0.2822647108308188,0.5686906577789127,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"درسی/دانشگاهی","boundary":[0.42616450184452254,0.2822647108308188,0.514116981030648,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.40917070400956873,0.2822647108308188,0.4219916475718827,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3953619833489004,0.2822647108308188,0.40499784973692876,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهها","boundary":[0.35566947096808893,0.2822647108308188,0.39118912907626047,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3471685403073534,0.2822647108308188,0.351496616695449,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.30852024943051637,0.2822647108308188,0.3429956860347135,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون،","boundary":[0.2587604741330073,0.2822647108308188,0.3043473951578765,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.22512364012659683,0.2822647108308188,0.2545876198603674,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.16543166531155296,0.2822647108308188,0.2209507858539568,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15693073465081744,0.2822647108308188,0.16125881103891304,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"ناشران","boundary":[0.11904847499311244,0.2822647108308188,0.15275788037817753,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6750299020958347,0.3026172714543126,0.7142789227182015,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.6391332759929849,0.3026172714543126,0.6708570478231947,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند،","boundary":[0.5832492826856787,0.3026172714543126,0.6349584058487157,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.5535554935861685,0.3026172714543126,0.5790764284130387,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسان","boundary":[0.5027051317372111,0.3026172714543126,0.5493806234418993,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49357323325650626,0.3026172714543126,0.49853227746457107,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"استادان","boundary":[0.4460006786767819,0.3026172714543126,0.489398363112237,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4315630060677737,0.3026172714543126,0.4418278244041421,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.3983918384077303,0.3026172714543126,0.42738813592350444,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"مرجع","boundary":[0.3660391146291805,0.3026172714543126,0.3942189841350903,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.32587085654385534,0.3026172714543126,0.3618662603565405,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31143318393484704,0.3026172714543126,0.32169800227121537,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.28751486705326607,0.3026172714543126,0.30725831379057783,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نظامهای","boundary":[0.236523394190258,0.3026172714543126,0.2833420127806262,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی،","boundary":[0.18841058601388266,0.3026172714543126,0.23234852404598877,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.15782779752585355,0.3026172714543126,0.18423571586961346,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.11897330119025215,0.3026172714543126,0.15365494325321366,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6889978766152174,0.3229698320778065,0.7142305417990984,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6795736767482649,0.3229698320778065,0.6848250223425774,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.6229176046069387,0.3229698320778065,0.6754008224756248,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6017670794723793,0.3229698320778065,0.6187447503342989,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"دسته","boundary":[0.5712487988764876,0.3229698320778065,0.5975942251997394,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5600385367459801,0.3229698320778065,0.5670759446038478,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"کتابها","boundary":[0.5169271060818847,0.3229698320778065,0.5558656824733401,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"غالبا","boundary":[0.4910150921589313,0.3229698320778065,0.5127542518092447,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.46289569880190046,0.3229698320778065,0.4868200632983693,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.41360763746564627,0.3229698320778065,0.45872284452926054,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.38205723059555585,0.3229698320778065,0.4094347831930064,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"درسی/دانشگاهی","boundary":[0.2890045961873148,0.3229698320778065,0.3778843763229158,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.252416526115617,0.3229698320778065,0.28483174191467486,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23829534535240796,0.3229698320778065,0.24824367184297708,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهی","boundary":[0.19690950080298886,0.3229698320778065,0.23412249107976807,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتی","boundary":[0.14657520209113084,0.3229698320778065,0.19273463065871968,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.11881636747531261,0.3229698320778065,0.14240033194686164,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7033320678139217,0.34332239270130044,0.7142661555312159,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6824032885585847,0.34332239270130044,0.6991592135412817,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6568702585019386,0.34332239270130044,0.6782304342859446,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"رجوع","boundary":[0.6253984706253906,0.34332239270130044,0.6526974042292988,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.5781847411956808,0.34332239270130044,0.6212256163527508,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7062234996875401,0.3636749533247943,0.7142466687721327,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.6738788393955074,0.3636749533247943,0.7020506454149,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر،","boundary":[0.6410846397301421,0.3636749533247943,0.6697059851228675,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسان","boundary":[0.5953606394344809,0.3636749533247943,0.636911785457502,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5854526303764976,0.3636749533247943,0.5911877851618409,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"استادان","boundary":[0.5430044214784403,0.3636749533247943,0.5812797761038577,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.5244906564349983,0.3636749533247943,0.5388315672058004,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.48834204637848666,0.3636749533247943,0.520321833905617,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.4434082677615091,0.3636749533247943,0.4841732238491053,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.43231895792875924,0.3636749533247943,0.43923541348886924,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"رصد","boundary":[0.404177389983806,0.3636749533247943,0.4281461036561193,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.36869401756496156,0.3636749533247943,0.400004535711166,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.31124772374495197,0.3636749533247943,0.36452116329232165,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29603998817355315,0.3636749533247943,0.30707486947231205,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.26318732823093827,0.3636749533247943,0.2918671339009132,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.23807158360155628,0.3636749533247943,0.25901447395829835,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22816357454357308,0.3636749533247943,0.23389872932891634,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللی،","boundary":[0.16994923363280226,0.3636749533247943,0.22399072027093314,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.13074657805790926,0.3636749533247943,0.16577436348853306,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.11886795273482664,0.3636749533247943,0.12657170791364009,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"برترین","boundary":[0.6784750267102994,0.3840275139482882,0.7142527163870206,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6691173506071135,0.3840275139482882,0.6743021724376593,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدترین","boundary":[0.6129188813256373,0.3840275139482882,0.6649444963344736,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"آثاری","boundary":[0.5807395225072068,0.3840275139482882,0.6087460270529975,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.562876884000027,0.3840275139482882,0.5765666682345669,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5482194813834256,0.3840275139482882,0.558704029727387,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.5197755326940782,0.3840275139482882,0.5440466271107857,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.46434712637499254,0.3840275139482882,0.5156026784214383,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.42356805918599116,0.3840275139482882,0.4601742721023527,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.41209371787204596,0.3840275139482882,0.4193952049133512,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.3493134277209228,0.3840275139482882,0.40792086359940605,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.31024381967356324,0.3840275139482882,0.34514057344828286,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"یافتهاند،","boundary":[0.26549751711811,0.3840275139482882,0.30607096540092327,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"مطلع","boundary":[0.23404185621459633,0.3840275139482882,0.26132466284547007,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.20133635490091992,0.3840275139482882,0.22986900194195634,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1802523535301272,0.3840275139482882,0.19716350062828,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"کار،","boundary":[0.15729762328734906,0.3840275139482882,0.17607949925748728,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14324498215953607,0.3840275139482882,0.15312476901470914,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.11904847499311244,0.3840275139482882,0.13907212788689616,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"معمول،","boundary":[0.6746388229997515,0.40438007457178216,0.7142386052856156,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6642449888791083,0.40438007457178216,0.6704659687271115,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.6301404726547014,0.40438007457178216,0.6600721346064684,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.5816668234566823,0.40438007457178216,0.6259676183820615,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.5218659915736565,0.40438007457178216,0.5774939691840423,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"برتر","boundary":[0.4989011819727319,0.40438007457178216,0.5176931373010166,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4902913942440146,0.40438007457178216,0.4947283277000921,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظر","boundary":[0.43129691101270673,0.40438007457178216,0.4861185399713746,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41736320631102214,0.40438007457178216,0.42711599325354965,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهی","boundary":[0.37124409517601936,0.40438007457178216,0.41318228855186506,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.3150980385569048,0.40438007457178216,0.36707124090337934,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3064882508281873,0.40438007457178216,0.31092518428426485,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.29576179788871054,0.40438007457178216,0.3023153965555474,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.25773842721695495,0.40438007457178216,0.29158894361607063,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.23866626573219826,0.40438007457178216,0.25356557294431503,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"ناشران","boundary":[0.20067716487814058,0.40438007457178216,0.23449341145955832,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.1735153105450245,0.40438007457178216,0.1965043106055007,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.15960579630289146,0.40438007457178216,0.1693424562723846,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهی","boundary":[0.11904847499311244,0.40438007457178216,0.15543294203025154,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6937405506017378,0.42473263519527604,0.7142822825042502,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.6375380495770031,0.42473263519527604,0.6895656804574686,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5990066792546652,0.42473263519527604,0.6333651953043632,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"میگي","boundary":[0.5679622561635275,0.42473263519527604,0.5948318091103959,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"رد.","boundary":[0.5522283780968829,0.42473263519527604,0.5675490024795221,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"برپایهی","boundary":[0.6726725082146771,0.44508519581877,0.7142962256163529,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6431399888455104,0.44508519581877,0.668499653942037,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور،","boundary":[0.6041147299739953,0.44508519581877,0.6389671345728705,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5501962115052513,0.44508519581877,0.5999418757013555,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5377579475738985,0.443806535597307,0.5470813538593863,0.4573749093463029],"dir":"ltr"},{"str":"آوند","boundary":[0.517765204711764,0.44508519581877,0.538077127248537,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.48536006827085254,0.44508519581877,0.5135943663107534,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.4764369804930822,0.443806535597307,0.48576038677857,0.4573749093463029],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4670139565512469,0.44508519581877,0.4721947466385341,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.42157621002694556,0.44508519581877,0.462841102278607,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.40913777810629026,0.443806535597307,0.418461184391778,0.4573749093463029],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.37915555137448853,0.44508519581877,0.409488371780485,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.35538237725021676,0.44508519581877,0.37498269710184856,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"،\"","boundary":[0.34143892916899055,0.443806535597307,0.35544923699258835,0.4573749093463029],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.3280419502886058,0.44508519581877,0.33715973766790547,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.31085261290561034,0.44508519581877,0.3238690960159659,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"شدند","boundary":[0.27440162210470453,0.44508519581877,0.3066797586329704,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.2632276456635243,0.44508519581877,0.27022876783206456,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2485742747901815,0.44508519581877,0.25905479139088433,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامی","boundary":[0.21082909440326844,0.44508519581877,0.24440142051754146,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک،","boundary":[0.1557333069030164,0.44508519581877,0.20665624013062847,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1452003776399519,0.44508519581877,0.1515604526303765,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.11904847499311244,0.44508519581877,0.14102752336731195,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللی","boundary":[0.6631103891304202,0.4654377564422639,0.714291353926582,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6534100148502544,0.4654377564422639,0.6589355189861511,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.6220470840416883,0.4654377564422639,0.6492371605776146,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"Wi","boundary":[0.5798935283801129,0.46415909622080087,0.5983992299370378,0.4777274699697968],"dir":"ltr"},{"str":"l","boundary":[0.5990711871468025,0.46415909622080087,0.6027299941539723,0.4777274699697968],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.6034019513637373,0.46415909622080087,0.6098493807914314,0.4777274699697968],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.6105213380011962,0.46415909622080087,0.6179095075225611,0.4777274699697968],"dir":"ltr"},{"str":"وارد","boundary":[0.5562488660722087,0.4654377564422639,0.5752786942527501,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"توافق","boundary":[0.522926508039968,0.4654377564422639,0.5520760117995686,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4971233511849966,0.4654377564422639,0.5187536537673282,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4874270086480893,0.4654377564422639,0.49295049691235665,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.43163372956410156,0.4654377564422639,0.48325415437544944,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"درسی/دانشگاهی","boundary":[0.3383109683575351,0.4654377564422639,0.42746087529146154,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3168862846813916,0.4654377564422639,0.3341381140848952,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.2685073814499493,0.4654377564422639,0.3127134304087516,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2570209449062284,0.4654377564422639,0.2643345271773094,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24614128572292518,0.4654377564422639,0.2528480906335885,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"خرید","boundary":[0.21602416358126314,0.4654377564422639,0.24196843145028524,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"امتياز","boundary":[0.18545750206626846,0.4654377564422639,0.21185130930862325,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمهی","boundary":[0.135647329978027,0.4654377564422639,0.18127658430711133,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.11892821566503681,0.4654377564422639,0.1314724598337578,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7032583205101504,0.48579031706575776,0.7141924082274445,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.6774491160402909,0.48579031706575776,0.6990854662375104,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی،","boundary":[0.6365067632493167,0.48579031706575776,0.673276261767651,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6226295029532523,0.48579031706575776,0.6323339089766766,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5835921488519614,0.48579031706575776,0.6184566486806123,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی،","boundary":[0.5426518119326164,0.48579031706575776,0.5794192945793214,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5287725357649228,0.48579031706575776,0.5384789576599764,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.48973316579200266,0.48579031706575776,0.5245996814922829,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"رسمی","boundary":[0.45318742902452,0.48579031706575776,0.48556031151936274,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.41622037508651466,0.48579031706575776,0.44901457475188,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4070380798150775,0.48579031706575776,0.4120475208138747,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"منتشر","boundary":[0.3714962471189836,0.48579031706575776,0.4028652255424376,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند.","boundary":[0.3342469711528771,0.48579031706575776,0.3673233928463437,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31976293349639506,0.48579031706575776,0.3300741168802372,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2988563288289803,0.48579031706575776,0.3155900792237551,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"رهگذر،","boundary":[0.25773859520625736,0.48579031706575776,0.29468347455634036,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.20999065979478426,0.48579031706575776,0.25356574093361745,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20080634865171787,0.48579031706575776,0.20581780552214438,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.16379696140949745,0.48579031706575776,0.19663349437907798,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.13834255034639395,0.48579031706575776,0.15962410713685754,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.11904864298241488,0.48579031706575776,0.13416969607375404,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.6787236508779124,0.5061428776892517,0.7142574200874892,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"مد","boundary":[0.661808472036501,0.5061428776892517,0.6745507966052724,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6387690751852924,0.5061428776892517,0.6576356177638609,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6176407246386552,0.5061428776892517,0.6345962209126524,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6023301796141624,0.5061428776892517,0.6134678703660152,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.5761218325617026,0.5061428776892517,0.5981573253415223,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5534150545293276,0.5061428776892517,0.5719489782890627,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.5176051109065375,0.5061428776892517,0.5492422002566878,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"داشت:","boundary":[0.4803276127376209,0.5061428776892517,0.5134322566338977,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.6812035089605495,0.5209382352362525,0.6904765184553048,0.5372202837350477],"dir":"ltr"},{"str":"اولا","boundary":[0.649462770210793,0.5264954383127456,0.6669806946693635,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6460982804615003,0.5264954383127456,0.6498679604082813,0.5427774868115407],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6147897781869252,0.5264954383127456,0.6419254261888604,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.5741820600864138,0.5264954383127456,0.6106169239142852,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"انتخابشده","boundary":[0.5058016785491101,0.5264954383127456,0.5700092058137739,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4779463643755166,0.5264954383127456,0.5016288242764702,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه،","boundary":[0.4376208683031065,0.5264954383127456,0.4737735101028767,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42665049489648504,0.5264954383127456,0.4334480140304666,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.40700380999737945,0.5264954383127456,0.4224776406238452,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"شناختهشده","boundary":[0.3381154288094935,0.5264954383127456,0.4028309557247395,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32893313353805637,0.5264954383127456,0.3339425745368536,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.2944597128054886,0.5264954383127456,0.32476027926541645,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27997567514900656,0.5264954383127456,0.2902868585328487,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.24521801651670821,0.5264954383127456,0.2758028208763666,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.18849945235487406,0.5264954383127456,0.2410451622440683,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.15769693385925185,0.5264954383127456,0.18432659808223414,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14851463858781475,0.5264954383127456,0.15352407958661193,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.11904864298241488,0.5264954383127456,0.1443417843151748,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.6370844784604116,0.5468479989362395,0.6666573152621641,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"باشد؛","boundary":[0.6076729113890028,0.5468479989362395,0.6329116241877717,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.6812035089605495,0.5616433564832404,0.6904765184553048,0.5779254049820355],"dir":"ltr"},{"str":"ثانيا","boundary":[0.643714008291952,0.5672005595597335,0.6624212970118064,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.64034750267103,0.5672005595597335,0.6441171826178109,0.5834826080585286],"dir":"ltr"},{"str":"مترجمان","boundary":[0.5896281724779767,0.5672005595597335,0.6361746483983901,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5580193053306367,0.5672005595597335,0.5854553182053368,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5432429662879068,0.5672005595597335,0.5538464510579967,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"زمرهی","boundary":[0.504014104381833,0.5672005595597335,0.539070112015267,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسان","boundary":[0.458681183182255,0.5672005595597335,0.4998331866226759,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"بهنام","boundary":[0.43038640899347536,0.5672005595597335,0.45450026542309785,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4209057647209027,0.5672005595597335,0.4262135547208355,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.3606110442886997,0.5672005595597335,0.4167329104482627,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"تراز","boundary":[0.33893437665889437,0.5672005595597335,0.3564381900160598,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.31710651865689193,0.5672005595597335,0.33476152238625445,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهی","boundary":[0.27578719787123956,0.5672005595597335,0.3129336643842521,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.26646177571412255,0.5672005595597335,0.27158813726741887,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.25960176455963285,0.5672005595597335,0.265514316048354,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.25667270308226775,0.5672005595597335,0.25905747921972333,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.249832850644071,0.5672005595597335,0.2557252434164992,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.23910236596133558,0.5672005595597335,0.24928856530416144,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.23251852922005928,0.5672005595597335,0.23490330535751486,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.22842026219770326,0.5672005595597335,0.23157106955429077,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.21964517299538364,0.5672005595597335,0.22787597685779368,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.21498246191682516,0.5672005595597335,0.21869771332961518,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.20729594339432464,0.5672005595597335,0.21403500225105665,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.20390323144222178,0.5672005595597335,0.2067516580544151,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19441653955476115,0.5672005595597335,0.20004739161510465,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"•","boundary":[0.6812035089605495,0.5819959171067343,0.6904765184553048,0.5982779656055294],"dir":"ltr"},{"str":"ثالثا","boundary":[0.6482530792439138,0.5875531201832274,0.6657145592968641,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.644894637109509,0.5875531201832274,0.64866431705629,0.6038351686820225],"dir":"ltr"},{"str":"تمامی","boundary":[0.6095564074479738,0.5875531201832274,0.6407217828368691,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.5548516990438049,0.5875531201832274,0.6053835531753339,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"منتشرشده","boundary":[0.49788719854319685,0.5875531201832274,0.5506768288995357,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.46408506306318426,0.5875531201832274,0.493714344270557,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.44368847391798094,0.5875531201832274,0.459910192918915,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.42912984901121504,0.5875531201832274,0.439515619645341,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر،","boundary":[0.40030691645556016,0.5875531201832274,0.42495497886694583,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3898526061860381,0.5875531201832274,0.3961340621829203,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"کيفيت","boundary":[0.35152282302662974,0.5875531201832274,0.3856797519133982,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.3118182154160423,0.5875531201832274,0.3473479528823605,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29785024089665973,0.5875531201832274,0.3076433452717731,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.24632254618025928,0.5875531201832274,0.29367537075239053,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.20464641611622172,0.5875531201832274,0.24214969190761937,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"(از","boundary":[0.19007771185130934,0.5875531201832274,0.20047154597195255,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.16014806577117172,0.5875531201832274,0.1859028417070401,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"نحوهی","boundary":[0.11904645912148315,0.5875531201832274,0.1559731956269025,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"نگارش","boundary":[0.6300820123774519,0.6079056808067212,0.6680045894677427,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"متن،","boundary":[0.6018356191077752,0.6079056808067212,0.6259091581048118,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"کيفيت","boundary":[0.5629978362977847,0.6079056808067212,0.5976627648351354,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5339753324508296,0.6079056808067212,0.5588249820251447,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5249039101190037,0.6079056808067212,0.5298024781781897,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.49810491267916074,0.6079056808067212,0.5207310558463638,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط)","boundary":[0.4571363535570056,0.6079056808067212,0.49393205840652077,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.4106564014003589,0.6079056808067212,0.45296349928436563,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.3839561816703513,0.6079056808067212,0.406483547127719,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3730644272572724,0.6079056808067212,0.37978332739771137,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان","boundary":[0.32183709741363686,0.6079056808067212,0.36889157298463243,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.30104136568583323,0.6079056808067212,0.3176642431409969,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"آثار،","boundary":[0.2781531592068218,0.6079056808067212,0.29686851141319326,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2637820103615803,0.6079056808067212,0.2739803049341819,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"درازمدت","boundary":[0.21597158292959906,0.6079056808067212,0.2596091560889403,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"بتوانند","boundary":[0.18069181354531344,0.6079056808067212,0.21179872865695915,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.15989608181750986,0.6079056808067212,0.17651895927267353,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.14492017148347994,0.6079056808067212,0.15572322754486995,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.11904847499311244,0.6079056808067212,0.14074731721084,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6586225549157031,0.6282582414302151,0.6666497557435543,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6448904373769478,0.6282582414302151,0.6544497006430631,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.610614572064051,0.6282582414302151,0.6407155672326786,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"مرجعی","boundary":[0.5698818699225233,0.6282582414302151,0.606441717791411,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.5436997292012444,0.6282582414302151,0.5657090156498834,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"اطمينان","boundary":[0.49818336368340066,0.6282582414302151,0.5395248590569753,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4704731922671165,0.6282582414302151,0.49400849353913145,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"تهيهی","boundary":[0.43133907632761953,0.6282582414302151,0.4662983221228473,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.37626546341528977,0.6282582414302151,0.42716420618335027,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.3416852014863694,0.6282582414302151,0.37209260914264985,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3326480489722415,0.6282582414302151,0.33751234721372947,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.2760786593109751,0.6282582414302151,0.32847519469960157,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"بشناسند.","boundary":[0.2267482646705058,0.6282582414302151,0.2719037891667059,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.6878468139148901,0.648610802053709,0.7142627957451672,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور،","boundary":[0.6488094598135993,0.648610802053709,0.6836739596422502,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.634748755199269,0.648610802053709,0.6446366055409593,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6105462004179575,0.648610802053709,0.6305759009266291,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص،","boundary":[0.5515738917745718,0.648610802053709,0.6063733461453176,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.5075291125461131,0.648610802053709,0.547401037501932,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"اطمينان","boundary":[0.4616640012364015,0.648610802053709,0.5033602900167318,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"خواننده","boundary":[0.42031041063305097,0.648610802053709,0.4574911469637614,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.40915860877979304,0.648610802053709,0.4161375563604111,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39800680692653495,0.648610802053709,0.404985754507153,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"وفاداری","boundary":[0.35401847210369647,0.648610802053709,0.39383395265389504,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمان","boundary":[0.3034200942084008,0.648610802053709,0.3498456178310565,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28935938959407065,0.648610802053709,0.29924723993576086,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.26100413925641214,0.648610802053709,0.28518653532143073,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.2447562139242973,0.648610802053709,0.2568312849837722,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.22677867073424768,0.648610802053709,0.24058335965165736,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2121132046311291,0.648610802053709,0.22260581646160774,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.19363370940538507,0.648610802053709,0.20794035035848918,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.1549108312782642,0.648610802053709,0.18946085513274516,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.11904847499311244,0.648610802053709,0.15073797700562427,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين،","boundary":[0.6640171953849979,0.668963362677203,0.7143051290493821,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"بنا","boundary":[0.6491199040445105,0.668963362677203,0.659844341112358,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.63611753203556,0.668963362677203,0.6449470497718705,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"توافق","boundary":[0.6034200942084009,0.668963362677203,0.6319446777629202,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"صورتگرفته،","boundary":[0.5308406520672765,0.668963362677203,0.5992472399357609,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5100529838259901,0.668963362677203,0.5266677977946366,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.49509521633662373,0.668963362677203,0.5058801295533502,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.44735131266840944,0.668963362677203,0.4909223620639838,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.4090033866643372,0.668963362677203,0.44317845839576936,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدترین","boundary":[0.3530992346407381,0.668963362677203,0.4048305323916973,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.3094072329474059,0.668963362677203,0.34892638036809814,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2985598277101714,0.668963362677203,0.305234378674766,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"کتابهای","boundary":[0.24347210369643668,0.668963362677203,0.2943869734375315,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.20886966717959402,0.668963362677203,0.23929723355216742,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19801823019910092,0.668963362677203,0.20469479703532478,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.1702697572218601,0.668963362677203,0.1938433600548317,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.1334075286085782,0.668963362677203,0.1660948870775909,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11886795273482664,0.668963362677203,0.129232658464309,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"اختيار","boundary":[0.6849661333566279,0.6893159233006968,0.7142748909749428,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.644799891142932,0.6893159233006968,0.6807912632123586,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"داشت،","boundary":[0.6074377263655851,0.6893159233006968,0.6406250209986629,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5936330374481753,0.6893159233006968,0.6032648720929452,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"نحوی","boundary":[0.5575811892298699,0.6893159233006968,0.5894581673039061,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5399665029330932,0.6893159233006968,0.55340833495723,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5165561857020945,0.6893159233006968,0.5357936486604533,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمهی","boundary":[0.4673144894133142,0.6893159233006968,0.5123813155578253,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.4297950866488823,0.6893159233006968,0.46313961926904507,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"اثر،","boundary":[0.4104487666225415,0.6893159233006968,0.4256222323762423,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.3651642263420665,0.6893159233006968,0.4062738964782723,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3548732016745174,0.6893159233006968,0.3609893561977974,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.3219318433802136,0.6893159233006968,0.35069833153024815,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"نسخهی","boundary":[0.27474230441005515,0.6893159233006968,0.3177569732359444,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسی","boundary":[0.2269963848702115,0.6893159233006968,0.27056743426578594,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.21004290446784352,0.6893159233006968,0.22282353059757157,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.1710680423870608,0.6893159233006968,0.20586803432357428,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"میگي","boundary":[0.13958012753747842,0.6893159233006968,0.1668931722427916,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"رد.","boundary":[0.12384624947083371,0.6893159233006968,0.13916687385347304,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7061771346400663,0.7096684839241907,0.7142003037246589,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6778944556810623,0.7096684839241907,0.7020042803674263,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"مواردی","boundary":[0.6366053729698493,0.7096684839241907,0.6737216014084223,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6193474959514579,0.7096684839241907,0.6324325186972094,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.606657584045048,0.7096684839241907,0.6151746416788179,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5910224836882388,0.7096684839241907,0.6024847297724082,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5705452596778637,0.7096684839241907,0.5868496294155988,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"توافق","boundary":[0.5381703613113917,0.7096684839241907,0.5663724054052238,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"بدان","boundary":[0.5120749030701726,0.7096684839241907,0.5339975070387518,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.4690138691968097,0.7096684839241907,0.5079020487975326,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.44012642874901736,0.7096684839241907,0.4648410149241697,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"کرد،","boundary":[0.41437366868477826,0.7096684839241907,0.43595357447637745,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.39155400184116285,0.7096684839241907,0.41020081441213835,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی","boundary":[0.3422256230723228,0.7096684839241907,0.3873811475685229,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"آنلاین","boundary":[0.3057040767643917,0.7096684839241907,0.33805276879968293,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2922561971253671,0.7096684839241907,0.30153122249175174,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.2633344868598768,0.7096684839241907,0.2880833428527272,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"پشتيبان","boundary":[0.21830797814795155,0.7096684839241907,0.2591616325872369,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.17735151425557222,0.7096684839241907,0.21412706038879445,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.14647440850966612,0.7096684839241907,0.17317865998293228,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.11904847499311244,0.7096684839241907,0.14230155423702617,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"اساتيدی","boundary":[0.6704075084498622,0.7300210445476846,0.7142930338196063,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6418829248953428,0.7300210445476846,0.6662346541772222,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6238408738131558,0.7300210445476846,0.637710070622703,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5921916892332297,0.7300210445476846,0.6196680195405158,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5808826493928868,0.7300210445476846,0.5880188349605898,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5526806052990546,0.7300210445476846,0.5767097951202468,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.5109520625726555,0.7300210445476846,0.5485077510264147,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49613540609733975,0.7300210445476846,0.5067792083000154,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسهای","boundary":[0.43324424300660536,0.7300210445476846,0.49196255182469983,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4089489581303463,0.7300210445476846,0.429075420477224,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.36807514497476806,0.7300210445476846,0.404780135600965,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.3205106538815609,0.7300210445476846,0.3639063224453867,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.29926135103716606,0.7300210445476846,0.31633779960892094,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"حق","boundary":[0.2756736371027894,0.7300210445476846,0.29508849676452614,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسی،","boundary":[0.22222078498041253,0.7300210445476846,0.2715007828301495,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2115185225004872,0.7300210445476846,0.2180479307077726,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"رعایت","boundary":[0.17396686578998652,0.7300210445476846,0.20734566822784722,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط،","boundary":[0.1332644017228983,0.7300210445476846,0.16979401151734658,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11904847499311244,0.7300210445476846,0.1290915474502584,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6781590388324072,0.7503736051711786,0.714261283841445,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"رایگان","boundary":[0.64025460458678,0.7503736051711786,0.6739861845597672,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.625750408214005,0.7503736051711786,0.6360817503141399,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"اختيار","boundary":[0.5933775257191622,0.7503736051711786,0.621577553941365,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.5591520571969978,0.7503736051711786,0.5892087031897809,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5366549298140695,0.7503736051711786,0.5549832346676165,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"میگيرد.","boundary":[0.48935451790429985,0.7503736051711786,0.5324861072846881,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"اميد","boundary":[0.6934993179634322,0.7707261657946725,0.713879780135601,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6651763215718424,0.7707261657946725,0.6893244478191629,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.654671614511588,0.7707261657946725,0.6610034672992025,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"بهکارگيری","boundary":[0.594294243342584,0.7707261657946725,0.650498760238948,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.5622922812275315,0.7707261657946725,0.5901193731983148,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"تمهيداتی،","boundary":[0.5066562401306286,0.7707261657946725,0.5581174110832623,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"بتوان","boundary":[0.4761702134808057,0.7707261657946725,0.5024833858579887,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.45638040169602007,0.7707261657946725,0.4719953433365364,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.429909991331752,0.7707261657946725,0.45220754742338004,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.40030893232718945,0.7707261657946725,0.42573713705911215,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3909855260417017,0.7707261657946725,0.39613607805454953,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3804808189814473,0.7707261657946725,0.3868126717690618,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"کيفيتی","boundary":[0.33904860938455444,0.7707261657946725,0.3763079647088074,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.32793309322062375,0.7707261657946725,0.33487575511191453,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3139147219105088,0.7707261657946725,0.32376023894798384,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهی","boundary":[0.26715657946901944,0.7707261657946725,0.3097398517662396,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.21029892016476393,0.7707261657946725,0.2629837251963795,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"فارسیزبانان","boundary":[0.14307766481430462,0.7707261657946725,0.206126065892124,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.11893042198537036,0.7707261657946725,0.13890481054166473,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.6944057882394049,0.7910787264181663,0.7142863142475088,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6852376040693728,0.7910787264181663,0.6902248704802478,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6713643755165671,0.7910787264181663,0.6810566863102158,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"پشتوانهی","boundary":[0.6174115872301252,0.7910787264181663,0.6671834577574101,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"استقبال","boundary":[0.5737840934289306,0.7910787264181663,0.6132387329574853,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطبان،","boundary":[0.519101559612684,0.7910787264181663,0.5696112391562906,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5052343786747661,0.7910787264181663,0.514928705340044,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.48433986923712713,0.7910787264181663,0.5010615244021263,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.46493710480516603,0.7910787264181663,0.4801670149644871,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"تداوم","boundary":[0.43506390313064863,0.7910787264181663,0.4607642505325261,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4258937030889873,0.7910787264181663,0.4308910488580088,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.39449650246272316,0.7910787264181663,0.42172084881634736,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"بخشيد.","boundary":[0.351885007962693,0.7910787264181663,0.39032364819008325,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.5603499889127072,0.8521364082886481,0.5843328136864256,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5117251493424909,0.8521364082886481,0.5561751187684378,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"آوند","boundary":[0.48771208649433306,0.8521364082886481,0.507552295069851,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.45471025205115034,0.8521364082886481,0.4835392322216931,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.2260338061672233,0.8521364082886481,0.25001663094094173,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.17740896659700714,0.8521364082886481,0.22185893602295406,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.14339314872428927,0.8521364082886481,0.1732361123243672,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.11904746705729781,0.8521364082886481,0.13922029445164935,0.8684184567874432],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11871,0.10575,0.85763,0.86842],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/13153b2cc226c3cbff4bf3bae470e094.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/c0717c8d56f08220bd33df07de9ebaa2.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.1427,0.10575,0.11859,0.43687]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.8101925829363186,0.10574949237321721,0.8814099678132497,0.1328862398712091],"dir":"rtl"},{"str":"مترجم","boundary":[0.7340665506420552,0.10574949237321721,0.8043028779927295,0.1328862398712091],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.7017827024775065,0.16014934708985532,0.7380905663927322,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6597739535946354,0.16014934708985532,0.6976098482048666,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"پدیده","boundary":[0.628197340393364,0.16014934708985532,0.6555990834503661,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6008943750461972,0.16014934708985532,0.624024486120724,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5677151438996366,0.16014934708985532,0.5967215207735573,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5545575497752304,0.16014934708985532,0.5635402737553674,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.4939423057539697,0.16014934708985532,0.5503826796309612,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.46427673885726956,0.16014934708985532,0.4897694514813297,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.436973773510103,0.16014934708985532,0.4601038845846298,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"فنی","boundary":[0.4128014568032309,0.16014934708985532,0.43280091923746306,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40358085997083715,0.16014934708985532,0.4086286025305909,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی،","boundary":[0.3508416264052306,0.16014934708985532,0.39940598982656794,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصا","boundary":[0.30535953070508476,0.16014934708985532,0.3466687721325907,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.25597672340225375,0.16014934708985532,0.30118466056081555,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"شيمی","boundary":[0.21998333546119786,0.16014934708985532,0.2518038691296139,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21076273862880415,0.16014934708985532,0.21580846531692868,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"گرایش","boundary":[0.17016106814318066,0.16014934708985532,0.20658786848453492,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.14274913555830349,0.16014934708985532,0.16598619799891146,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.7051290493821354,0.18050190771334923,0.7380865346494736,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6946021677339588,0.18050190771334923,0.7009561951094955,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6774188779658512,0.18050190771334923,0.6904293134613187,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"پوشي","boundary":[0.6501703411526755,0.18050190771334923,0.6732460236932113,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6424898702450629,0.18050190771334923,0.6491019291891492,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6370066994133814,0.18050190771334923,0.6418246326073955,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"نيست.","boundary":[0.5988724558020146,0.18050190771334923,0.6330943577820658,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"پدیده","boundary":[0.56719101727602,0.18050190771334923,0.5946996015293747,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5397610520162077,0.18050190771334923,0.56301816300338,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5064608685718894,0.18050190771334923,0.5355881977435677,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4924203226738521,0.18050190771334923,0.5022880142992494,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.4434225468522165,0.18050190771334923,0.48824746840121225,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.40286522554243764,0.18050190771334923,0.4392496925795766,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.38031770136877696,0.18050190771334923,0.3986903553981684,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3620680155087725,0.18050190771334923,0.3761428312245077,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.3287517050914199,0.18050190771334923,0.35789314536450323,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.29914459847196945,0.18050190771334923,0.32457683494715067,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت،","boundary":[0.25714189720398606,0.18050190771334923,0.29496972832770013,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.22382558678663345,0.18050190771334923,0.25296702705971685,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"حرارت","boundary":[0.18549177188396646,0.18050190771334923,0.21965071664236424,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17615425449707367,0.18050190771334923,0.18131690173969725,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.14273457218429977,0.18050190771334923,0.17197938435280444,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.7158978356258273,0.20085446833684312,0.7381107251090251,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7068022228344499,0.20085446833684312,0.7117249813531875,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6570363999220531,0.20085446833684312,0.70262936856181,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.5981064245828827,0.20085446833684312,0.6528635456494132,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5488526330643266,0.20085446833684312,0.5939335703102429,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5319193113782517,0.20085446833684312,0.5446797787916868,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5170945914164188,0.20085446833684312,0.5277464571056116,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"اتلاق","boundary":[0.4852337403154168,0.20085446833684312,0.5129217371437788,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4648391670418429,0.20085446833684312,0.48106088604277697,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.4370987575511192,0.20085446833684312,0.46066631276920295,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.42682184398497514,0.20085446833684312,0.43292590327847935,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.3971179755273185,0.20085446833684312,0.4226489897123352,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"کثرت","boundary":[0.3631404592155572,0.20085446833684312,0.39294512125467856,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3319206552926711,0.20085446833684312,0.3589676049429173,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.304738642243262,0.20085446833684312,0.3277478010200312,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.2514672185675217,0.20085446833684312,0.30056578797062206,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.21044019916811701,0.20085446833684312,0.24729436429488175,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20016328560197288,0.20085446833684312,0.20626734489547707,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.14285810279601396,0.20085446833684312,0.19599043132933297,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7078565236965711,0.22120702896033703,0.7380482330885171,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"جرم،","boundary":[0.6791101942628295,0.22120702896033703,0.7036836694239311,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6457293759533396,0.22120702896033703,0.6749373399901896,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"حرارت","boundary":[0.6073169420571299,0.22120702896033703,0.6415565216806995,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5978907263185482,0.22120702896033703,0.6031440877844901,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.5682150800637017,0.22120702896033703,0.5937178720459082,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت،","boundary":[0.5261196487007709,0.22120702896033703,0.5640422257910618,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.49140230750105846,0.22120702896033703,0.5219467944281309,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.46116423306163873,0.22120702896033703,0.48722945322841854,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.42048797532573157,0.22120702896033703,0.45699137878899876,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.38141433553511345,0.22120702896033703,0.41631512105309165,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.36026381040055394,0.22120702896033703,0.3772414812624735,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.3402966019123905,0.22120702896033703,0.3560909561279141,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"پدیده","boundary":[0.3085365443928533,0.22120702896033703,0.3361237476397505,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2925950315483911,0.22120702896033703,0.30436369012021325,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.25921219736727175,0.22120702896033703,0.28842217727575126,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24448625511527433,0.22120702896033703,0.25503934309463183,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"کنار","boundary":[0.2201708115227223,0.22120702896033703,0.2403134008426344,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.17680336516170653,0.22120702896033703,0.21599795725008236,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.14285810279601396,0.22120702896033703,0.17263051088906659,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.72792250989457,0.24155958958383095,0.7381107251090251,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"جامعيت","boundary":[0.6828032710876972,0.24155958958383095,0.7237456238786715,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"بخشيدن","boundary":[0.6327693372486043,0.24155958958383095,0.6786263850717987,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6187771722696702,0.24155958958383095,0.6285964829759644,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.5839993549210789,0.24155958958383095,0.6146043179970303,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"امکان","boundary":[0.5494271564786756,0.24155958958383095,0.5798265006484389,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.5200357481235597,0.24155958958383095,0.5452543022060358,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5107405640408821,0.24155958958383095,0.5158628938509198,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.469915131804407,0.24155958958383095,0.5065677097682422,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4541026347442198,0.24155958958383095,0.4657422775317671,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"وجوه","boundary":[0.4246084169360097,0.24155958958383095,0.4499297804715797,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک","boundary":[0.3788118452616939,0.24155958958383095,0.42043556266336973,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36951666117901627,0.24155958958383095,0.374638990989054,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"تمایز","boundary":[0.33998011006659107,0.24155958958383095,0.36534380690637636,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3189586007163065,0.24155958958383095,0.33580725579395115,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.2991204080124179,0.24155958958383095,0.3147857464436666,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"پدیده","boundary":[0.26748735040552624,0.24155958958383095,0.29494755373977793,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.25700884967645266,0.24155958958383095,0.2633144961328864,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.21377041909971173,0.24155958958383095,0.25283599540381274,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.20268715688184977,0.24155958958383095,0.20959756482707184,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.1770412380139633,0.24155958958383095,0.19851430260920988,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.14285810279601396,0.24155958958383095,0.17286838374132338,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7205383721164638,0.26191215020732483,0.7380744394196979,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"سازد.","boundary":[0.690505916583232,0.26191215020732483,0.7163655178438239,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.6469953433365364,0.26191215020732483,0.6863330623105922,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.6154610634394801,0.26191215020732483,0.6428224890638965,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.58445292603767,0.26191215020732483,0.6112882091668403,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.5443572393309996,0.26191215020732483,0.5802800717650299,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.5058339324951788,0.26191215020732483,0.5401843850583595,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.4767045874518711,0.26191215020732483,0.5016610782225388,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت،","boundary":[0.4351574731721085,0.26191215020732483,0.47253173317923125,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"حرارت","boundary":[0.397279245257662,0.26191215020732483,0.43098461889946854,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38838925137247265,0.26191215020732483,0.3931063909850221,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.35555070253126286,0.26191215020732483,0.3842163970998327,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.33069500534205987,0.26191215020732483,0.35137784825862295,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"تالي","boundary":[0.3128545414228022,0.26191215020732483,0.32652215106941995,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.2988966462615661,0.26191215020732483,0.3113103837547625,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"جيمز","boundary":[0.26873517494405963,0.26191215020732483,0.2955061428014458,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"ولتی","boundary":[0.24124876527862707,0.26191215020732483,0.26456232067141966,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23236683487995488,0.26191215020732483,0.23707591100598718,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.18344566218023237,0.26191215020732483,0.2281939806073149,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"مرجعی","boundary":[0.14285810279601396,0.26191215020732483,0.17927280790759248,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7069776036661987,0.2822647108308188,0.7380966140076202,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.6767617038147012,0.2822647108308188,0.7028047493935586,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6658235843541485,0.2822647108308188,0.6725888495420612,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"طبقه","boundary":[0.635258938710783,0.2822647108308188,0.6616507300815085,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.6037246588137268,0.2822647108308188,0.6310860844381431,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعی","boundary":[0.5508604412071041,0.2822647108308188,0.5995518045410869,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.5137502603834189,0.2822647108308188,0.5466875869344641,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.46707275280710137,0.2822647108308188,0.509577406110779,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45731593412131516,0.2822647108308188,0.4628998985344614,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردی","boundary":[0.4045807322989673,0.2822647108308188,0.4531430798486753,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.3909070750374617,0.2822647108308188,0.4004078780263273,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37585052983825995,0.2822647108308188,0.3867342207648217,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.33423084417984267,0.2822647108308188,0.37167767556562,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.29328849138886837,0.2822647108308188,0.3300579899072027,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"بنيادی","boundary":[0.25475712106653053,0.2822647108308188,0.28911563711622845,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"پدیده","boundary":[0.22266444472815977,0.2822647108308188,0.2505842667938906,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.19482525752760066,0.2822647108308188,0.21849159045551983,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.16109972516950125,0.2822647108308188,0.19065240325496075,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.14269845754677457,0.2822647108308188,0.1569268708968613,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.720526276886688,0.3026172714543126,0.7380603283182928,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.6959225636511469,0.3026172714543126,0.7163534226140481,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6677608369899006,0.3026172714543126,0.6917497093785069,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.606899656629866,0.3026172714543126,0.6635879827172607,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.5769700105497283,0.3026172714543126,0.602726802357226,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5493969184042361,0.3026172714543126,0.5727971562770883,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.4997500319179676,0.3026172714543126,0.5452240641315962,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"شيمی","boundary":[0.4634461997460003,0.3026172714543126,0.4955771776453276,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45395749198691043,0.3026172714543126,0.4592733454733604,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.42674120911980334,0.3026172714543126,0.44978463771427046,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.39681156303966575,0.3026172714543126,0.42256835484716343,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.36923847089417355,0.3026172714543126,0.39263870876702583,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.33303140056041236,0.3026172714543126,0.3650656166215336,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.3063997204658009,0.3026172714543126,0.3288585462877725,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.265679113554049,0.3026172714543126,0.3022268661931609,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25619040579495905,0.3026172714543126,0.2615062592814091,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"آموزنده","boundary":[0.21524603713235546,0.3026172714543126,0.2520175515223191,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.1851470578353571,0.3026172714543126,0.21107318285971552,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1744790651731298,0.3026172714543126,0.18097420356271715,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.14285810279601396,0.3026172714543126,0.17030621090048986,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.7064259267969818,0.3229698320778065,0.7380751113769077,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6922745079593334,0.3229698320778065,0.7022530725243419,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6588513563456282,0.3229698320778065,0.6881016536866934,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.6330280407743637,0.3229698320778065,0.6546785020729882,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.5937588614357039,0.3229698320778065,0.6288551865017237,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5842842647780191,0.3229698320778065,0.5895860071630641,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"آسان","boundary":[0.5541066664874782,0.3229698320778065,0.5801114105053792,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.5400560412312945,0.3229698320778065,0.5499338122148383,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5097776493592889,0.3229698320778065,0.5358831869586547,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.4802048125575364,0.3229698320778065,0.5056047950866489,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهي","boundary":[0.44889832615459047,0.3229698320778065,0.4760319582848965,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.43966563409242104,0.3229698320778065,0.44807988227309686,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4336422096640886,0.3229698320778065,0.43566774679708925,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.42486510459013976,0.3229698320778065,0.43309792432417904,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4207648216961544,0.3229698320778065,0.4239176449243713,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4119877166222055,0.3229698320778065,0.42022053635624484,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.40050934356500184,0.3229698320778065,0.41104025695643703,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3971549331738556,0.3229698320778065,0.3999852169413852,0.33925188057660166],"dir":"ltr"},{"str":"ن","boundary":[0.3905872234056136,0.3229698320778065,0.393189689391423,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3802175797445219,0.3229698320778065,0.3896397637398451,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.36954555533903605,0.3229698320778065,0.37927012007875344,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3619376558100781,0.3229698320778065,0.36859809567326757,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3459356668167372,0.3229698320778065,0.3581729729535331,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.33640462575343205,0.3229698320778065,0.34175474905758,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.33401783374434724,0.3229698320778065,0.33586034041352253,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3310867563953528,0.3229698320778065,0.3334735484044377,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3207171127342611,0.3229698320778065,0.3301392967295843,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.31004508832877525,0.3229698320778065,0.31976965306849264,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3032032200189492,0.3229698320778065,0.3090976286630068,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.29934484172047926,0.3229698320778065,0.3026589346790397,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2878664686632756,0.3229698320778065,0.2983973820547108,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.17445689058520755,0.3229698320778065,0.17893212560224167,0.33925188057660166],"dir":"ltr"},{"str":"Student","boundary":[0.17892590999805133,0.3216911718563435,0.22791159058991126,0.33525954560533944],"dir":"ltr"},{"str":"Ve","boundary":[0.23154083147985138,0.3216911718563435,0.2467371437786842,0.33525954560533944],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.24860182503578176,0.3216911718563435,0.25200024862416764,0.33525954560533944],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.2538649298812652,0.3216911718563435,0.2582040935633219,0.33525954560533944],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.26006877482041946,0.3216911718563435,0.2625432572453787,0.33525954560533944],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.2644079385024762,0.3216911718563435,0.2706117834416305,0.33525954560533944],"dir":"ltr"},{"str":"n","boundary":[0.272476464698728,0.3216911718563435,0.2786803096378823,0.33525954560533944],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.28010939463374973,0.3229698320778065,0.28395541177415745,0.33925188057660166],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.14275146179014647,0.3229698320778065,0.17028403631256764,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ولتی","boundary":[0.7132147104872363,0.34332239270130044,0.73806839180481,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.6767092911523397,0.34332239270130044,0.7090418562145964,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6518959272673518,0.34332239270130044,0.6725364368796997,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6211982340964529,0.34332239270130044,0.6477230729947119,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.5867490038234368,0.34332239270130044,0.617025379823813,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویی","boundary":[0.5294881701933222,0.34332239270130044,0.5825761495507968,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4986453342651142,0.34332239270130044,0.5253153159206824,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"حاوی","boundary":[0.4656011665177164,0.34332239270130044,0.49447247999247423,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.4383405344747648,0.34332239270130044,0.4614283122450764,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4115354894200339,0.34332239270130044,0.43416768020212493,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.378696940578824,0.34332239270130044,0.4073626351473939,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.364678569268709,0.34332239270130044,0.3745240863061841,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.3401413797969346,0.34332239270130044,0.3605057149960691,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.3096331785591894,0.34332239270130044,0.3359685255242946,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30091453376249006,0.34332239270130044,0.30546032428654946,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.2636793688977886,0.34332239270130044,0.29674167948985014,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"تکميلی","boundary":[0.2206828429165631,0.34332239270130044,0.2595065146251487,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.18549177188396646,0.34332239270130044,0.2165079727722939,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17147541644548078,0.34332239270130044,0.18131690173969725,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.14273654027689214,0.34332239270130044,0.16730054630121155,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7233706717556228,0.3636749533247943,0.738102661622508,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.691415074688044,0.3636749533247943,0.7191978174829828,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6597638742364886,0.3636749533247943,0.687242220415404,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6094295755246306,0.3636749533247943,0.6555910199638488,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.5685114131932081,0.3636749533247943,0.6052567212519907,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.5291938529354453,0.3636749533247943,0.5643385589205682,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.4942325912685882,0.3636749533247943,0.5250209986628054,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.46846773597457336,0.3636749533247943,0.49005973699594835,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45349585738380194,0.3636749533247943,0.46429488170193334,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.4353409174903744,0.3636749533247943,0.449323003111162,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.4002163702215444,0.3636749533247943,0.4311680632177345,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38876017175226296,0.3636749533247943,0.3960435159489045,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.3534481484219086,0.3636749533247943,0.384587317479623,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3384782857027665,0.3636749533247943,0.34927529414926867,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"غالب","boundary":[0.3073874975641551,0.3636749533247943,0.3343054314301266,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"سوالات","boundary":[0.2629556709828718,0.3636749533247943,0.3032146432915152,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"کوتاه","boundary":[0.23241319992742862,0.3636749533247943,0.2587828167102319,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"وکليدی","boundary":[0.18740684993179638,0.3636749533247943,0.2282403456547887,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1724228761112493,0.3636749533247943,0.18323197978752717,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.14273654027689214,0.3636749533247943,0.16824800596698006,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7240303657463094,0.3840275139482882,0.7381051814620446,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6890670882078229,0.3840275139482882,0.7198554956020401,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"مرور","boundary":[0.6617822657053198,0.3840275139482882,0.6848922180635537,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6361726325267608,0.3840275139482882,0.6576073955610507,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.604442955906576,0.3840275139482882,0.6319977623824915,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"اميد","boundary":[0.7172343585160501,0.40438007457178216,0.737699487296649,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.700355465363966,0.40438007457178216,0.7130615042434102,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6828073028309561,0.40438007457178216,0.6961826110913261,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.6459813599070017,0.40438007457178216,0.6786344485583162,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6252158662536375,0.40438007457178216,0.6418085056343618,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6092904803822097,0.40438007457178216,0.6210430119809974,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.5644030668127056,0.40438007457178216,0.6051176261095695,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.537559720197018,0.40438007457178216,0.5602302125400657,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.508242899092186,0.40438007457178216,0.5333868659243782,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4992017148347996,0.40438007457178216,0.5040700448195462,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4589366949112682,0.40438007457178216,0.49502886056215956,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.44337819767637215,0.40438007457178216,0.45476384063862835,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.409257554478931,0.40438007457178216,0.43920534340373224,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.3759614027778712,0.40438007457178216,0.40508470020629095,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.3435865044113992,0.40438007457178216,0.37178854850523124,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33454532015401267,0.40438007457178216,0.33941365013875924,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصا","boundary":[0.28923658941398617,0.40438007457178216,0.3303724658813727,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.22882091668402554,0.40438007457178216,0.28506373514134625,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"مشتاق","boundary":[0.19020891149651592,0.40438007457178216,0.2246480624113856,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"یادگيری","boundary":[0.14275166139935905,0.40438007457178216,0.18603605722387598,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.7160927032166594,0.42473263519527604,0.7380394976447903,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.6881103891304204,0.42473263519527604,0.7119198489440196,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6734711293584827,0.42473263519527604,0.6839375348577805,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.6442430066053395,0.42473263519527604,0.6692982750858427,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6331194269548918,0.42473263519527604,0.6400701523326998,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.6068223815507431,0.42473263519527604,0.6289465726822518,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"دوستانی","boundary":[0.5596792076280585,0.42473263519527604,0.6026495272781031,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5418367278371714,0.42473263519527604,0.5555063533554183,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5285702766447834,0.42473263519527604,0.5376638735645315,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5174426652510768,0.42473263519527604,0.5243974223721434,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5028034054791393,0.42473263519527604,0.513269810978437,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.46567709768241966,0.42473263519527604,0.49863055120649924,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4446132550279198,0.42473263519527604,0.4615042434097797,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.41315154650951835,0.42473263519527604,0.44044040075527996,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"یاری","boundary":[0.38409880458812384,0.42473263519527604,0.40897869223687844,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"دادند","boundary":[0.3558241891156372,0.42473263519527604,0.37992595031548393,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"صميمانه","boundary":[0.30644742942769415,0.42473263519527604,0.3516513348429972,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.27339721406540834,0.42473263519527604,0.3022745751550542,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26405969667851553,0.42473263519527604,0.26922435979276843,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزاری","boundary":[0.19866885276745577,0.42473263519527604,0.2598868424058757,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.17803035902673722,0.42473263519527604,0.19449599849481589,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"کني","boundary":[0.1584844677090963,0.42473263519527604,0.17385750475409728,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"م.","boundary":[0.14614733333781307,0.42473263519527604,0.15808129338323737,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"خدایا","boundary":[0.7116214999428839,0.4654377564422639,0.7379205612186619,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"چنان","boundary":[0.6808693782379941,0.4654377564422639,0.707448645670244,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"کن","boundary":[0.6588963774786825,0.4654377564422639,0.6766965239653542,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"سرانجام","boundary":[0.6122249175172528,0.4654377564422639,0.6547215073344133,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5922375503127963,0.4654377564422639,0.6080500473729835,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"تو","boundary":[0.4997110583998012,0.4654377564422639,0.5098468609518946,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"خشنود","boundary":[0.4601677205195574,0.4654377564422639,0.4955361882555319,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"باشی","boundary":[0.4290003292590328,0.4654377564422639,0.4559948662469175,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41924351057324677,0.4654377564422639,0.42482747498639295,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.4055597739535947,0.4654377564422639,0.41506864042897756,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"رستگار","boundary":[0.3648552940148772,0.4654377564422639,0.4013849038093255,0.481719804941059],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1427,0.10575,0.88141,0.48172],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ا","boundary":[0.4766548626183485,0.5468479989362395,0.47761240164226343,0.5631300474350346],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47665,0.54685,0.47761,0.56313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ح","boundary":[0.4688635187711247,0.5468479989362395,0.4753243873430141,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4584918592384038,0.5468479989362395,0.4670290755884666,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.45438956047278917,0.5468479989362395,0.45665741605574567,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4442799642518765,0.5468479989362395,0.45305908519745464,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.4304712435912082,0.5468479989362395,0.44123490711103447,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.42636894482559357,0.5468479989362395,0.42863680040855007,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.4239801369448794,0.5468479989362395,0.42503846955025903,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.41330609666776424,0.5468479989362395,0.4221456937622213,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4018458664552242,0.5468479989362395,0.411491812201399,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39859023377391334,0.5468479989362395,0.4005355498961827,0.5631300474350346],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.39355055470067674,0.5468479989362395,0.3948515588092568,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3848722273365633,0.5468479989362395,0.39222007942534226,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3802256432310391,0.5468479989362395,0.38305794287019806,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.37612334446542445,0.5468479989362395,0.37839120004838095,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.37032771353120236,0.5468479989362395,0.37481302790638293,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.36656811294256786,0.5468479989362395,0.3689972382558679,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3624658141769532,0.5468479989362395,0.36473366975990973,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3573152621641054,0.5468479989362395,0.36113533890161875,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.34898971233511855,0.5468479989362395,0.35404022599218404,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3412386859204806,0.5468479989362395,0.34717542786875333,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.33659210181495647,0.5468479989362395,0.33942440145411545,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.32892171026549033,0.5468479989362395,0.3347778173485913,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3202433829013769,0.5468479989362395,0.32759123499015586,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3087831526888368,0.5468479989362395,0.3184290984350117,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"شيمی","boundary":[0.2734771769733704,0.5468479989362395,0.3056689931542046,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.231220475880096,0.5468479989362395,0.2694051162821952,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"اراک،","boundary":[0.20082113171033272,0.5468479989362395,0.2271484151889208,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"پایي","boundary":[0.182186414369133,0.5468479989362395,0.19674907101915753,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.1753324508295312,0.5468479989362395,0.18168244646180934,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"9۵","boundary":[0.15797613207990915,0.5468479989362395,0.17359913720694267,0.5631300474350346],"dir":"ltr"},{"str":"١٣","boundary":[0.14285709486019932,0.5468479989362395,0.15797613207990915,0.5631300474350346],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14286,0.54685,0.47532,0.56313],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/ae63533f7820475d4d0e458448e69be7.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/a026e51d48be2b67a629ce6ceb2f90c2.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.11858,0.10575,0.14251,0.15193]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7862749380119476,0.10574949237321721,0.857485603316781,0.1328862398712091],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7499455714660092,0.10574949237321721,0.780391952640456,0.1328862398712091],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7223852465075026,0.10574949237321721,0.7440625860945176,0.1328862398712091],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.629228458731748,0.10574949237321721,0.716502261136011,0.1328862398712091],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.5715274931292377,0.10574949237321721,0.6233454733602565,0.1328862398712091],"dir":"rtl"},{"str":"نخستين","boundary":[0.663387067511541,0.16014934708985532,0.7142837944079722,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.6195136373715723,0.16014934708985532,0.659214213238901,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5881446589481183,0.16014934708985532,0.6153407830989324,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.5476538614021061,0.16014934708985532,0.5839718046754783,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.5028793366438427,0.16014934708985532,0.5434810071294661,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.4733851188356328,0.16014934708985532,0.4987064823712028,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت،","boundary":[0.4314711159193384,0.16014934708985532,0.4692122645629928,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"حرارت","boundary":[0.39324011046976537,0.16014934708985532,0.42729826164669843,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38399532317782015,0.16014934708985532,0.38906725619712546,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.35079593331496656,0.16014934708985532,0.3798224689051802,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"جرم،","boundary":[0.3222310323278614,0.16014934708985532,0.3466230790423266,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3044832985035513,0.16014934708985532,0.3180581780552214,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2899387846981904,0.16014934708985532,0.30031044423091136,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.25782191790026815,0.16014934708985532,0.28576593042555054,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"969","boundary":[0.23184489211726997,0.16014934708985532,0.25482582869122894,0.17643139558865042],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.2241845799259503,0.16014934708985532,0.23224806644312893,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.1959217237046345,0.16014934708985532,0.21960821534884659,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.16682261673576626,0.16014934708985532,0.19174886943199457,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1528808485475645,0.16014934708985532,0.16264774659149708,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.1189169488781294,0.16014934708985532,0.1487079942749246,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.6683936526921965,0.18050190771334923,0.7142869862047185,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيمی","boundary":[0.61859960757699,0.18050190771334923,0.6642187825479273,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5985235420208446,0.18050190771334923,0.6144247374327207,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"پردازد","boundary":[0.5658261041936852,0.18050190771334923,0.5943486718765751,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5485440367157421,0.18050190771334923,0.561651234049416,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.535071966617166,0.18050190771334923,0.5443711824431022,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5010581646160773,0.18050190771334923,0.530899112344526,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.4680180286119381,0.18050190771334923,0.4968832944718081,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.42662008883274316,0.18050190771334923,0.4638431584676689,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.39887564759876093,0.18050190771334923,0.42244723456010325,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.37688853573804426,0.18050190771334923,0.3947007774544918,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.32795123606528737,0.18050190771334923,0.3727156814654043,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3173840369845249,0.18050190771334923,0.3237783817926475,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.2689426417325745,0.18050190771334923,0.3132091668402556,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2536502395527453,0.18050190771334923,0.2647677715883052,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.2110226180796807,0.18050190771334923,0.2494753694084761,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.19572820002822222,0.18050190771334923,0.20684774793541147,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.16798375879424,0.18050190771334923,0.19155534575558228,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.11897330119025215,0.18050190771334923,0.1638109045216001,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.6762152346138598,0.20085446833684312,0.7142849703330892,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6553207251762209,0.20085446833684312,0.6720423803412199,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"شوند.","boundary":[0.6223773510102878,0.20085446833684312,0.651147870903581,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.6016662858909145,0.20085446833684312,0.6182044967376478,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5873939147555085,0.20085446833684312,0.5974934316182747,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"تاليف","boundary":[0.554906127577796,0.20085446833684312,0.5832210604828685,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"کارهای","boundary":[0.5111476021206971,0.20085446833684312,0.5507332733051562,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"مشترکی","boundary":[0.46164787426336706,0.20085446833684312,0.5069747478480572,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4502682789159988,0.20085446833684312,0.4574750199907272,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.42894842056457855,0.20085446833684312,0.44609542464335883,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.396843648996432,0.20085446833684312,0.42477556629193863,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"برطرف","boundary":[0.3550324555332317,0.20085446833684312,0.39267079472379207,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.313313992164979,0.20085446833684312,0.3508596012605918,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.29310891082455875,0.20085446833684312,0.30914113789233905,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.28169302978786315,0.20085446833684312,0.2889360565519188,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"اطمينان","boundary":[0.23559810911241175,0.20085446833684312,0.27752017551522323,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.1974275798117176,0.20085446833684312,0.23142323896814251,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.17218080352643148,0.20085446833684312,0.1932527096674484,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.15409238739677059,0.20085446833684312,0.16800593338216221,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.11894416254269828,0.20085446833684312,0.14991751725250138,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6908864123532615,0.22120702896033703,0.7142604438949329,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"توجهی","boundary":[0.650058964245157,0.22120702896033703,0.6867115422089922,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6390946384534234,0.22120702896033703,0.6458840941008879,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.6109550863800994,0.22120702896033703,0.6349217841807835,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5616246917396301,0.22120702896033703,0.6067822321074594,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5444333384850053,0.22120702896033703,0.5541155699205075,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.5040796202097851,0.22120702896033703,0.5402604842123654,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.4816994133813559,0.22120702896033703,0.4999047500655159,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.463631155967988,0.22120702896033703,0.47752655910871594,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.41063590670546096,0.22120702896033703,0.4594562858237187,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.38241773563859455,0.22120702896033703,0.4064630524328211,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.35097164850484447,0.22120702896033703,0.37824488136595463,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7060219125246106,0.24155958958383095,0.7142466687721327,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6764107741619015,0.24155958958383095,0.7016474710890412,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6477632224379953,0.24155958958383095,0.6720363327263321,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.6026943804218547,0.24155958958383095,0.6433887810024258,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"نخست","boundary":[0.5551681908896042,0.24155958958383095,0.5983199389862854,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5334048407797393,0.24155958958383095,0.5507937494540349,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.4976735161504916,0.24155958958383095,0.5290303993441698,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.436997795980352,0.24155958958383095,0.49329907471492224,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.39575306244498354,0.24155958958383095,0.4326233545447826,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.3725161101741042,0.24155958958383095,0.3913786210094142,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.35357498034525164,0.24155958958383095,0.36814166873853477,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.3245605399848138,0.24155958958383095,0.3492005389096823,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.2684789912578367,0.24155958958383095,0.3201860985492444,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2539485885538809,0.24155958958383095,0.2641045498222673,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"شکلهای","boundary":[0.19682281832292922,0.24155958958383095,0.24957414711831155,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.14844996270637487,0.24155958958383095,0.19244434514410125,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.11904645912148315,0.24155958958383095,0.14407148952754692,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.6954849515182874,0.26191215020732483,0.7142950496912357,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.6662407017921099,0.26191215020732483,0.6911084942110887,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6282657120394574,0.26191215020732483,0.6618642444849112,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.614634388082167,0.26191215020732483,0.6238892547322588,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5939434816790867,0.26191215020732483,0.6102579307749683,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.5588632835861013,0.26191215020732483,0.5895690402435172,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5479775767879101,0.26191215020732483,0.5544888421505318,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"وسایلی","boundary":[0.4998849273278278,0.26191215020732483,0.5436011194807115,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"نظير","boundary":[0.47189051801181314,0.26191215020732483,0.4955084700206291,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"چاپگرهای","boundary":[0.4124243208192503,0.26191215020732483,0.46751607657624367,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"پاششی،","boundary":[0.36072729288598904,0.26191215020732483,0.40804786351205163,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"راکتورهای","boundary":[0.3008377626512744,0.26191215020732483,0.35635285145041967,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"شيميایی","boundary":[0.24565730854259205,0.26191215020732483,0.2964613053440757,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"مقياس","boundary":[0.20490243181314216,0.26191215020732483,0.24128286710702262,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.16261146090216977,0.26191215020732483,0.20052799037757277,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1529070548787453,0.26191215020732483,0.15823701946660035,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.11899786830234445,0.26191215020732483,0.14853261344317595,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7080450076939102,0.2822647108308188,0.7142942097447236,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهای","boundary":[0.6482461916825139,0.2822647108308188,0.7036685503867115,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"زیستی","boundary":[0.602675397630679,0.2822647108308188,0.6438697343753151,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5929488170193323,0.2822647108308188,0.5982989403234803,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"شيميایی","boundary":[0.5377522359376156,0.2822647108308188,0.5885743755837629,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"بيشماری","boundary":[0.48021724376591707,0.2822647108308188,0.5333757786304169,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"مواجهيم","boundary":[0.4314029122625472,0.2822647108308188,0.4758428023303476,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.41317338511883567,0.2822647108308188,0.4270284708269778,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.40162445655460666,0.2822647108308188,0.408796927811637,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.370045827481706,0.2822647108308188,0.3972500151190373,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"۴۵","boundary":[0.3508411224373232,0.2822647108308188,0.3665649211458214,0.2985467593296139],"dir":"ltr"},{"str":"س","boundary":[0.33796608631962316,0.2822647108308188,0.34624527110113634,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3338799145270429,0.2822647108308188,0.33707910280273357,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.3237259691302858,0.2822647108308188,0.33319451817308277,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"پي","boundary":[0.31170331073317253,0.2822647108308188,0.31966511434953754,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.29402411654425853,0.2822647108308188,0.3108264065744294,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"چيزی","boundary":[0.25816176025910675,0.2822647108308188,0.2901106083794093,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24620770705419043,0.2822647108308188,0.25378731882353733,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.21690896323722106,0.2822647108308188,0.24207510465733542,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نشنيده","boundary":[0.17702897479488508,0.2822647108308188,0.21253653767328098,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"بودیم.","boundary":[0.14069893629173694,0.2822647108308188,0.1726545333593157,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.11904703909975926,0.2822647108308188,0.13632449485616757,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردها","boundary":[0.6696999375079793,0.3026172714543126,0.7142224783125808,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6597878967067375,0.3026172714543126,0.66532549607241,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.5990355734146852,0.3026172714543126,0.6554134552711682,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5693901652342781,0.3026172714543126,0.5946611319791159,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5539768107566913,0.3026172714543126,0.5650157237987087,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.5088333814902669,0.3026172714543126,0.5496023693211218,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.47038667777635934,0.3026172714543126,0.5044589400546975,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4422693002909577,0.3026172714543126,0.46601223634079,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4121098448450804,0.3026172714543126,0.4378948588553882,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.38849592457952287,0.3026172714543126,0.407735403409511,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.3540184721036965,0.3026172714543126,0.38412148314395345,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.31546492719343633,0.3026172714543126,0.3496440306681271,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"هرچند","boundary":[0.27665133484299725,0.3026172714543126,0.311090485757867,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.23532999818571554,0.3026172714543126,0.27227689340742783,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.21201442692129369,0.3026172714543126,0.23095555675014615,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.192996693970528,0.3026172714543126,0.2076399854857243,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.1620308898729329,0.3026172714543126,0.18862225253495857,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت،","boundary":[0.11893592702973196,0.3026172714543126,0.1576564484373635,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"حرارت","boundary":[0.6784256378553815,0.3229698320778065,0.7142476767079473,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6684551367768901,0.3229698320778065,0.6740552281630706,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6341530651328123,0.3229698320778065,0.6640847270845793,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.6080233370738951,0.3229698320778065,0.6297826554405016,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.589549889463039,0.3229698320778065,0.6036529273815843,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5605213380011961,0.3229698320778065,0.5851794797707283,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.5222379198892616,0.3229698320778065,0.5561509283088852,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5003455539951217,0.3229698320778065,0.5178634784536921,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندها","boundary":[0.45286976125360345,0.3229698320778065,0.4959711125595522,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.41107469476343755,0.3229698320778065,0.4484953198180341,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.389807249074379,0.3229698320778065,0.4067002533278682,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.36397788588822666,0.3229698320778065,0.3854328076388096,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.31483899905254037,0.3229698320778065,0.3596034444526573,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"بلاتغيير","boundary":[0.27014914090270736,0.3229698320778065,0.310464557616971,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.23779843299578685,0.3229698320778065,0.265774699467138,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6962933160416347,0.34332239270130044,0.71425473225865,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.6708389049785312,0.34332239270130044,0.6921204617689948,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6600197219441069,0.34332239270130044,0.6666660507058912,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6282516009380525,0.34332239270130044,0.655846867671467,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5873939147555085,0.34332239270130044,0.6240787466654125,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5712427512615998,0.34332239270130044,0.5832210604828686,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.5102344122726266,0.34332239270130044,0.5670698969889598,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4836128115361614,0.34332239270130044,0.5060615579999866,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4609947318554755,0.34332239270130044,0.47943995726352157,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4495365175145647,0.34332239270130044,0.45682187758283554,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4229129009064703,0.34332239270130044,0.4453636632419247,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.40090764620108993,0.34332239270130044,0.41874004663383035,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههای","boundary":[0.346872207177847,0.34332239270130044,0.39673479192845,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.29707614619101064,0.34332239270130044,0.3426993529052071,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.278935317398988,0.34332239270130044,0.29290329191837067,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.2492032267385213,0.34332239270130044,0.2747624631263481,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.20853301661750184,0.34332239270130044,0.2450303724658814,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدههای","boundary":[0.15262684872227336,0.34332239270130044,0.2043601623448619,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.11892494438139824,0.34332239270130044,0.14845197857800416,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7062013250996177,0.3636749533247943,0.7142204624409518,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"ملزومات","boundary":[0.6582800247280254,0.3636749533247943,0.7020304866986071,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"گرایشهای","boundary":[0.5937297992863815,0.3636749533247943,0.6541091863270148,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.5402890423937804,0.3636749533247943,0.5895569450137416,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5231863874908446,0.3636749533247943,0.5361161881211405,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.508192334312151,0.3636749533247943,0.5190135332182046,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.47657338780666453,0.3636749533247943,0.5040194800395111,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.449496200081979,0.3636749533247943,0.4724005335340246,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4241385508570816,0.3636749533247943,0.445323345809339,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.39289254060301454,0.3636749533247943,0.41996569658444166,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"محتمل","boundary":[0.34945252286334416,0.3636749533247943,0.38871968633037457,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.3204300190163892,0.3636749533247943,0.3452796685907042,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2799432532136354,0.3636749533247943,0.3162571647437492,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"کنندگان","boundary":[0.23206428614625824,0.3636749533247943,0.27577039894099553,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21107503074204234,0.3636749533247943,0.2278914318736183,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.17968589360229542,0.3636749533247943,0.20690217646940245,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.11904847499311244,0.3636749533247943,0.1755130393296555,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"رشتههای","boundary":[0.6636865924377936,0.3840275139482882,0.71428295446146,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.6141546106343948,0.3840275139482882,0.6595117222935244,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"شيمی،","boundary":[0.574651590186737,0.3840275139482882,0.6099797404901257,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.5251196083833382,0.3840275139482882,0.5704767200424677,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"مکانيک،","boundary":[0.47533161088301895,0.3840275139482882,0.520944738239069,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.4257976132079909,0.3840275139482882,0.4711567407387498,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.38945547947506703,0.3840275139482882,0.421624758935351,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"زیست","boundary":[0.3527686316935338,0.3840275139482882,0.3852826252024272,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.343396844488943,0.3840275139482882,0.3485957774208938,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"بي","boundary":[0.33228536006827086,0.3840275139482882,0.339223990216303,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"وشيمی","boundary":[0.29284079989786255,0.3840275139482882,0.33187613812752403,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.25149728865265863,0.3840275139482882,0.28866794562522263,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.2243878469819042,0.3840275139482882,0.24732443438001872,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"شاخههای","boundary":[0.1685804567965112,0.3840275139482882,0.2202149927092643,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.11897330119025215,0.3840275139482882,0.164405586652242,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.6994279964251877,0.40438007457178216,0.7142930338196064,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6889192576216748,0.40438007457178216,0.6952551421525479,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.6502104905959589,0.40438007457178216,0.6847464033490348,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6291587431712349,0.40438007457178216,0.646037636323319,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5977071140109799,0.40438007457178216,0.624985888898595,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5836847109576063,0.40438007457178216,0.59353425973834,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.5608005362218534,0.40438007457178216,0.5795118566849663,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5457439910226517,0.40438007457178216,0.5566276819492135,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5364165529939053,0.40438007457178216,0.5415711367500118,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.4958672951706436,0.40438007457178216,0.5322436987212655,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"مشترک","boundary":[0.4441521243927188,0.40438007457178216,0.49169444089800374,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.4178853170630095,0.40438007457178216,0.4399792701200788,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40855787903426316,0.40438007457178216,0.4137124627903696,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.38208545279836587,0.40438007457178216,0.4043850247616232,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3356498498175637,0.40438007457178216,0.37791259852572595,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3245363495252623,0.40438007457178216,0.3314769955449237,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"مکانيک","boundary":[0.27814307984867526,0.40438007457178216,0.32036349525262237,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"سيالات،","boundary":[0.2252627352690181,0.40438007457178216,0.27397022557603534,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"حرارت","boundary":[0.186949079082644,0.40438007457178216,0.2210898809963781,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1776216410538977,0.40438007457178216,0.1827762248100041,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.14433960045424307,0.40438007457178216,0.17344878678125777,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.11904847499311244,0.40438007457178216,0.14016674618160316,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.6855243618086402,0.42473263519527604,0.7142848023437869,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.6456645320825971,0.42473263519527604,0.6813515075360003,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"یافت.","boundary":[0.6134267129869171,0.42473263519527604,0.6414916778099571,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.6879617185977598,0.44508519581877,0.7142930338196063,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"فرض","boundary":[0.6542664243140998,0.44508519581877,0.6836880707436551,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6330211532129634,0.44508519581877,0.6499927764599951,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5986203038590503,0.44508519581877,0.6287475053588588,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5806971892029916,0.44508519581877,0.5943466560049456,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویانی","boundary":[0.5094240318776501,0.44508519581877,0.576423541348887,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.49149890134996205,0.44508519581877,0.5051503840235455,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.48019187738124847,0.44508519581877,0.48722525349585755,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.45894660628011225,0.44508519581877,0.47591822952714385,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4273014534434448,0.44508519581877,0.4546729584260075,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3804727554949301,0.44508519581877,0.4230278055893401,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3597536268890397,0.44508519581877,0.3761991076408255,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.332450661541873,0.44508519581877,0.35547997903493506,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"دورههای","boundary":[0.2819530772280422,0.44508519581877,0.3281770136877684,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.23073582674255302,0.44508519581877,0.27767942937393747,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.1863543969520021,0.44508519581877,0.2264621788884484,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسيل","boundary":[0.12846662724517702,0.44508519581877,0.18208074909789745,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11857976232398167,0.44508519581877,0.12419096351944309,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرال","boundary":[0.6755706596603926,0.4654377564422639,0.7141907283344194,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6658803647383733,0.4654377564422639,0.671297011806288,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"موازنه","boundary":[0.6310723093153427,0.4654377564422639,0.6616067168842688,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.6053175333794742,0.4654377564422639,0.626798661461238,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5956272384574549,0.4654377564422639,0.6010438855253697,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.5612546113063519,0.4654377564422639,0.5913535906033502,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5496734287960542,0.4654377564422639,0.5569809634522473,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"گذرانده","boundary":[0.5076082355075628,0.4654377564422639,0.5453997809419496,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.48758659848540853,0.4654377564422639,0.5033345876534583,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.4505026239929042,0.4654377564422639,0.48331295063130386,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.41755320221208325,0.4654377564422639,0.4462289761387996,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"مقدماتی","boundary":[0.3695774733064999,0.4654377564422639,0.4132795543579786,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3579983066678314,0.4654377564422639,0.36530382545239526,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.30989356197797324,0.4654377564422639,0.3537246588137268,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسي","boundary":[0.2630386576982778,0.4654377564422639,0.30561991412386863,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.251737681344452,0.4654377564422639,0.26222424556004276,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.23346582089652532,0.4654377564422639,0.24766971993862608,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"توصيه","boundary":[0.1957065294082073,0.4654377564422639,0.22919217304242068,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.17471525813236213,0.4654377564422639,0.19143086568247336,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.1460068334103545,0.4654377564422639,0.17043959440662818,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"فرض","boundary":[0.6838916737782137,0.48579031706575776,0.7141962719814001,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6593202144887412,0.48579031706575776,0.6798196130870385,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.5997713665593776,0.48579031706575776,0.6552481537975661,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5602743937266075,0.48579031706575776,0.5956993058682023,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.5284276537270107,0.48579031706575776,0.5562023330354323,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5181628353906423,0.48579031706575776,0.5243555930358355,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4979597699218514,0.48579031706575776,0.5140907746994672,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.4735616755924983,0.48579031706575776,0.49388770923067615,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.435780209516258,0.48579031706575776,0.4694896149013232,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.42840010348141033,0.48579031706575776,0.43455052782238834,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.42430586820231286,0.48579031706575776,0.4266664538802169,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.41204735282457217,0.48579031706575776,0.4230761865084432,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4040604694293068,0.48579031706575776,0.4086853323977465,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.40178051861657454,0.48579031706575776,0.40283078773543707,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.39802898151445715,0.48579031706575776,0.40055083692270477,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.39393474623535973,0.48579031706575776,0.3962953319132638,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.39111051008271797,0.48579031706575776,0.39270506454149,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3835086581686478,0.48579031706575776,0.38937686048152453,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.37838431248698084,0.48579031706575776,0.3797661883152151,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3661257971092401,0.48579031706575776,0.3771546307931111,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.3566471687082967,0.48579031706575776,0.3628573844323752,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.35255293342919924,0.48579031706575776,0.3549135191071033,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.34799504767536404,0.48579031706575776,0.3513232517353295,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.33652272223304824,0.48579031706575776,0.34626139807417067,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.31928298805932026,0.48579031706575776,0.33289037056572557,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.289841182913472,0.48579031706575776,0.31521092736814516,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2627902015199671,0.48579031706575776,0.28576912222229683,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.20324135359060333,0.48579031706575776,0.258718140828792,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"آموزنده","boundary":[0.1636073014870413,0.48579031706575776,0.19916929289942817,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13613097117975528,0.48579031706575776,0.15953524079586615,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1190502472246276,0.48579031706575776,0.1320589104885801,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.6847947842681382,0.5061428776892517,0.7142224783125816,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6745239183168819,0.5061428776892517,0.680722723576963,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.6375225945611787,0.5061428776892517,0.6704518576257067,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.5885792472735341,0.5061428776892517,0.6334505338700035,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5639997244975443,0.5061428776892517,0.5845071865823588,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5537248268030294,0.5061428776892517,0.5599276638063689,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5439579287590969,0.5061428776892517,0.5496527661118542,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5044528924398095,0.5061428776892517,0.5398858680679215,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4941820264885531,0.5061428776892517,0.5003808317486341,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.44604099610936776,0.5061428776892517,0.490109965797378,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"نرم","boundary":[0.42654146983920055,0.5061428776892517,0.44196893541819254,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"افزارهای","boundary":[0.3788540105766064,0.5061428776892517,0.4224694091480254,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبات","boundary":[0.3258728724154846,0.5061428776892517,0.37478194988543123,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.29039554761152814,0.5061428776892517,0.3218008117243094,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.26847092777131953,0.5061428776892517,0.286323486920353,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.23874286885411133,0.5061428776892517,0.2643988670801443,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.221670452025615,0.5061428776892517,0.23467080816293617,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.19871370591120757,0.5061428776892517,0.2175983913344398,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.16467369757893818,0.5061428776892517,0.1946416452200324,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.13414936936815863,0.5061428776892517,0.16060163688776297,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.11858992045433057,0.5061428776892517,0.13007730867698344,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"مسایل","boundary":[0.678653935317399,0.5264954383127456,0.7142340695744496,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.6444445937682689,0.5264954383127456,0.6745818746262239,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6194477855650153,0.5264954383127456,0.6403725330770937,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6092676338370774,0.5264954383127456,0.6153757248738402,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5693332168607504,0.5264954383127456,0.6051955731459022,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5586490972254887,0.5264954383127456,0.5652611561695752,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5043495790188081,0.5264954383127456,0.5545770365343136,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.48223949898870444,0.5264954383127456,0.5002775183276329,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4644272572722569,0.5264954383127456,0.4781674382975292,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.42564995061114513,0.5264954383127456,0.4603551965810817,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.39959480980251183,0.5264954383127456,0.4215778899199699,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.37724685692015136,0.5264954383127456,0.3955227491113366,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3461688274627381,0.5264954383127456,0.37317479622897615,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"منابعی","boundary":[0.6795011053696102,0.5468479989362395,0.7142789227182014,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"تکميلی","boundary":[0.6355288975198059,0.5468479989362395,0.675429044678435,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6087540905395145,0.5468479989362395,0.6314568368286307,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5680939597766415,0.5468479989362395,0.6046800139767099,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5518500661877851,0.5468479989362395,0.5640218990854663,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"اساتيد","boundary":[0.5170137885619444,0.5468479989362395,0.5477759896249808,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.48820295123606533,0.5468479989362395,0.5129417278707692,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمای","boundary":[0.4406908728052198,0.5468479989362395,0.4841288746732608,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.4176252696228304,0.5468479989362395,0.43661881211404463,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"تمرین","boundary":[0.3805150887991453,0.5468479989362395,0.41355320893165526,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.36505738514571395,0.5468479989362395,0.37644302810797015,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.355328788662738,0.5468479989362395,0.36098532445453874,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"تصاویر","boundary":[0.3152774511319119,0.5468479989362395,0.35125672797156277,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونيکی","boundary":[0.25289428769175976,0.5468479989362395,0.31120539044073675,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.2261194807114683,0.5468479989362395,0.2488222270005846,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.18545934994859528,0.5468479989362395,0.2220474200202931,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.15725932172639245,0.5468479989362395,0.18138728925742006,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.11895750974249941,0.5468479989362395,0.1531872610352173,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"نمایههای","boundary":[0.6640346662724518,0.5672005595597335,0.7142903459907672,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.6197661252931413,0.5672005595597335,0.6599626055812766,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"دروبگاه","boundary":[0.5788036137858742,0.5672005595597335,0.6156940646019662,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5397561803264369,0.5672005595597335,0.5747315530946989,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشيار","boundary":[0.4930685933919728,0.5672005595597335,0.5356841196352617,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47944130117794104,0.5672005595597335,0.4889965327007976,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"آدرس","boundary":[0.44553434037320505,0.5672005595597335,0.47536924048676577,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"www.wiley.com/college/welty","boundary":[0.25037528810165366,0.5659218993382704,0.44307581693197773,0.5794902730872664],"dir":"ltr"},{"str":"موجود","boundary":[0.21064783394593434,0.5672005595597335,0.24259133578373734,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.1796363282522878,0.5672005595597335,0.20657577325475918,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.678392375973498,0.5875531201832274,0.7142728751033134,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6618319905388425,0.5875531201832274,0.6743203152823228,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6525952667334144,0.5875531201832274,0.6577599298476673,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایشهای","boundary":[0.5864827407790675,0.5875531201832274,0.6485232060422392,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"قبلی","boundary":[0.5595668227847252,0.5875531201832274,0.5824086642162628,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5294839704607612,0.5875531201832274,0.5554927462219207,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"آشنا","boundary":[0.5063699863592688,0.5875531201832274,0.5254119097695861,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.4693263292993504,0.5875531201832274,0.5022979256680937,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.45215715063264783,0.5875531201832274,0.46525426860817515,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.4132467964440026,0.5875531201832274,0.4480830740698433,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"برد","boundary":[0.39545874518710655,0.5875531201832274,0.4091747357528273,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.378898359752451,0.5875531201832274,0.39138466862430205,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.35660886714734014,0.5875531201832274,0.37482428318964656,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.33029569477015713,0.5875531201832274,0.352536806456165,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3205489554425175,0.5875531201832274,0.3262216182073526,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.26158874202890764,0.5875531201832274,0.316474878879713,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.23057254114058018,0.5875531201832274,0.2575166813377324,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"(جيمز","boundary":[0.1972421196218225,0.5875531201832274,0.22649846457777573,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ولتی)","boundary":[0.16671779141104295,0.5875531201832274,0.193168043059018,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"همکاری","boundary":[0.11891290293796883,0.5875531201832274,0.16264371484823847,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6933521593344937,0.6079056808067212,0.714262795745167,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.68318813457959,0.6079056808067212,0.6892800986433184,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6700164293537788,0.6079056808067212,0.6791160738884148,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6365126428749017,0.6079056808067212,0.6659443686626035,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6078872657389178,0.6079056808067212,0.6324405821837266,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.5809592525147999,0.6079056808067212,0.6038152050477426,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"تيم","boundary":[0.5606473299780271,0.6079056808067212,0.5768871918236247,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.5012799104952997,0.6079056808067212,0.556575269286852,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.47501310316559053,0.6079056808067212,0.49720784980412447,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.4530179278183565,0.6079056808067212,0.47094104247441515,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4227637264059025,0.6079056808067212,0.4489458671271813,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.39608769713544634,0.6079056808067212,0.4186916657147272,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"گرک","boundary":[0.36547265470134854,0.6079056808067212,0.3920156364442711,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"رورر","boundary":[0.3415583695630262,0.6079056808067212,0.3614005940101734,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.314819848272062,0.6079056808067212,0.337486308871851,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3046558235171584,0.6079056808067212,0.3107477875808868,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.24528638816280174,0.6079056808067212,0.30058376282598326,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.21990858022161147,0.6079056808067212,0.24121432747162658,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.17710356204516897,0.6079056808067212,0.21583651953043634,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.14262006195445476,0.6079056808067212,0.17303150135399378,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.11882603385180593,0.6079056808067212,0.13854800126327957,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7079433741659333,0.6282582414302151,0.7141925762167468,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6881575941244064,0.6282582414302151,0.7038713134747581,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.6545933314966503,0.6282582414302151,0.684085533433231,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.6275947627655072,0.6282582414302151,0.6505212708054752,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"دیوید","boundary":[0.5967277363777476,0.6282582414302151,0.623522702074332,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"فوستر","boundary":[0.5620910300432068,0.6282582414302151,0.5926556756865722,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5485967853567084,0.6282582414302151,0.5580189693520315,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5147704594171444,0.6282582414302151,0.5445247246655334,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.4786137858741156,0.6282582414302151,0.5106983987259691,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.44867204456420223,0.6282582414302151,0.47454172518294047,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4351777998777038,0.6282582414302151,0.44459998387302696,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"جمع","boundary":[0.4079615170105968,0.6282582414302151,0.4311057391865286,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"نویسندگان","boundary":[0.34827357393881164,0.6282582414302151,0.40388945631942164,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.3156184694158677,0.6282582414302151,0.3442015132476364,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2908252642471728,0.6282582414302151,0.31154640872469247,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.25995688543920614,0.6282582414302151,0.28675320355599754,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7068101183316646,0.648610802053709,0.7142325576707276,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"کمال","boundary":[0.6753282510969703,0.648610802053709,0.7027380576404895,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"تاسف","boundary":[0.6419736391186611,0.648610802053709,0.671256190405795,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"همکار","boundary":[0.6057000450211332,0.648610802053709,0.6379015784274858,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"ما،","boundary":[0.5896012941895861,0.648610802053709,0.6016279843299579,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5624878207755731,0.648610802053709,0.5855292334984109,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"چارلز","boundary":[0.5330702060892764,0.648610802053709,0.5584157600843979,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"ویکز","boundary":[0.5047814795153845,0.648610802053709,0.5289981453981011,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4906643304954342,0.648610802053709,0.5007094188242094,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"پایيز","boundary":[0.4647442530859635,0.648610802053709,0.4865922698042589,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.438941096230992,0.648610802053709,0.46067219239478824,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"١١","boundary":[0.4211532129633985,0.648610802053709,0.4362722501831084,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.4135936943535436,0.648610802053709,0.42165718087072224,0.6648928505525041],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.4060341757436887,0.648610802053709,0.4140976622608673,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.39954407703317457,0.648610802053709,0.40146721856752166,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3918757013553377,0.648610802053709,0.39815312560896127,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3867271652141192,0.648610802053709,0.39096855912215517,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3809738675841123,0.648610802053709,0.38582002298093665,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3751802525215195,0.648610802053709,0.38008688406722263,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"حيات","boundary":[0.34306540159522636,0.648610802053709,0.37172101518907275,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"گفت.","boundary":[0.3112146298523709,0.648610802053709,0.33899334090405114,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.2983715117021348,0.648610802053709,0.30714256916119576,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.27783179567125166,0.648610802053709,0.2942994510109596,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.26213017155067564,0.648610802053709,0.27375973498007644,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2515246709089565,0.648610802053709,0.2580581108595005,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23791350566795907,0.648610802053709,0.2474526102177813,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"روح","boundary":[0.21503336267546483,0.648610802053709,0.23384144497678389,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.2038251164165866,0.648610802053709,0.21096130198428967,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیم","boundary":[0.17062572655373306,0.648610802053709,0.1997530557254114,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.15040854998353706,0.648610802053709,0.16655366586255788,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"کني","boundary":[0.13128397583641874,0.648610802053709,0.14633648929236187,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"م.","boundary":[0.11904763504660025,0.648610802053709,0.13078000792909508,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.6897963297697203,0.668963362677203,0.7142448208898058,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ای.","boundary":[0.6697202642135749,0.668963362677203,0.685724269078545,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.6518011813007748,0.668963362677203,0.6656482035223997,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"بهاسکاروار","boundary":[0.5946431571237544,0.668963362677203,0.6477291206095996,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5810521505990499,0.668963362677203,0.5905710964325792,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"تنظي","boundary":[0.5559263266115214,0.668963362677203,0.5769800899078747,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5465565552785598,0.668963362677203,0.5539890739757692,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5410854796766542,0.668963362677203,0.5429788956123683,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5307097884006746,0.668963362677203,0.5391502429125313,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5200317163803009,0.668963362677203,0.5287745516365518,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.512417769236455,0.668963362677203,0.518096479616178,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5039833623394863,0.668963362677203,0.5083517561601678,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5017114750132712,0.668963362677203,0.5025722521989799,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4988953023471465,0.668963362677203,0.500300364872765,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.488519611071167,0.668963362677203,0.4969600655830237,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.4778415390507933,0.668963362677203,0.48658437430704427,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4710137818423723,0.668963362677203,0.4759264610029633,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4672703082267722,0.668963362677203,0.4696026717018661,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4558060462709735,0.668963362677203,0.4653552301789422,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.4343410451622441,0.668963362677203,0.452228386604782,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.40002687828839073,0.668963362677203,0.43026898447106904,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"کتابی","boundary":[0.3676983449693924,0.668963362677203,0.39595481759721546,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3508013089726447,0.668963362677203,0.36362628427821725,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.33142475087186457,0.668963362677203,0.3467292482814695,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.2982697101848555,0.668963362677203,0.32735269018068935,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.26986003131320596,0.668963362677203,0.29419764949368027,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.25631538983597524,0.668963362677203,0.2657879706220308,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"دارید","boundary":[0.22901645623206718,0.668963362677203,0.2522433291448001,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکت","boundary":[0.18087744172451098,0.668963362677203,0.22494439554089202,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.1492161619148093,0.668963362677203,0.17680538103333582,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.11875700504758947,0.668963362677203,0.1451441012236341,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.6898327834483501,0.6893159233006968,0.7142812745684356,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"ای.","boundary":[0.6684403537182754,0.6893159233006968,0.685760722757175,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"ان.","boundary":[0.6492049066315457,0.6893159233006968,0.6643682930271001,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"بهاسکاروار","boundary":[0.590730518280596,0.6893159233006968,0.6451328459403706,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"بيش","boundary":[0.5615588399330732,0.6893159233006968,0.5866584575894208,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.550133445396934,0.6893159233006968,0.5574867792418979,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"٢٣","boundary":[0.5315856846236032,0.6893159233006968,0.5467047218433131,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5044832985035513,0.6893159233006968,0.5270086480892897,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.46909467205128386,0.6893159233006968,0.5004112378123762,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.4273782245546604,0.6893159233006968,0.46502261136010864,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41246480624113857,0.6893159233006968,0.4233061638634852,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.3626949515854831,0.6893159233006968,0.4083907296783342,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"شيمی","boundary":[0.32621170683850853,0.6893159233006968,0.3586208750226786,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.29322599936836025,0.6893159233006968,0.322137630275704,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28351756160167724,0.6893159233006968,0.28915393867718503,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.26282262345533836,0.6893159233006968,0.27944348503887273,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.22834113923625343,0.6893159233006968,0.25874854689253385,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.198871111887595,0.6893159233006968,0.22426907854507824,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.16881648176644112,0.6893159233006968,0.19479703532479054,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی","boundary":[0.11895517969674685,0.6893159233006968,0.16474442107526593,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"شيمی","boundary":[0.6811783105651835,0.7096684839241907,0.7142930338196063,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.6382684670640177,0.7096684839241907,0.6771062498740084,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی","boundary":[0.5973765110637758,0.7096684839241907,0.6341964063728426,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.5742726063204298,0.7096684839241907,0.5933044503726006,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.5496386550104492,0.7096684839241907,0.5702005456292545,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5352997601112762,0.7096684839241907,0.5455665943192739,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"دهلی","boundary":[0.5033481947869562,0.7096684839241907,0.5312276994201012,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.4802422741719808,0.7096684839241907,0.49927613409578087,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4493248509934887,0.7096684839241907,0.47617021348080546,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"نامبرده","boundary":[0.41075719498182345,0.7096684839241907,0.4452527903023136,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"جوایز","boundary":[0.37987202574940016,0.7096684839241907,0.4066851342906483,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3707320637821782,0.7096684839241907,0.37579996505822494,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"افتخارات","boundary":[0.32127870097232203,0.7096684839241907,0.36666000309100305,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"متعددی","boundary":[0.27624412877387966,0.7096684839241907,0.31720664028114687,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2619052338747068,0.7096684839241907,0.2721720680827045,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.22505913223445925,0.7096684839241907,0.25783317318353166,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"حرفه","boundary":[0.1948694387141427,0.7096684839241907,0.22098707154328415,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.17693019708504962,0.7096684839241907,0.19079737802296748,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.15312880075796773,0.7096684839241907,0.17285813639387443,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.1190454489606446,0.7096684839241907,0.14905674006679254,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.6890741437585253,0.7300210445476846,0.7142382693070104,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6799624039941136,0.7300210445476846,0.6850020830673502,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.666923746295836,0.7300210445476846,0.6758903433029384,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6561267378493337,0.7300210445476846,0.6628516856046607,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.6447350472721897,0.7300210445476846,0.6520546771581585,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.63093035835478,0.7300210445476846,0.6406629865810145,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.6003314428937165,0.7300210445476846,0.6268582976636048,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکت","boundary":[0.5514747780861315,0.7300210445476846,0.5962593822025414,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5371641053897688,0.7300210445476846,0.5474027173949564,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5164288498108441,0.7300210445476846,0.5330920446985936,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.48529371249638825,0.7300210445476846,0.5123567891196689,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.45247129062821284,0.7300210445476846,0.4812216518052131,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4320605903816046,0.7300210445476846,0.4483992299370377,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"کني","boundary":[0.41274249255807394,0.7300210445476846,0.42798852969042933,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"م.","boundary":[0.40050615176825544,0.7300210445476846,0.4122385246507503,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7041128820916684,0.7503736051711786,0.7142728751033135,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6837525786357925,0.7503736051711786,0.6999400278190285,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"خواهيم","boundary":[0.6419615438888852,0.7503736051711786,0.6795797243631526,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6311201862665385,0.7503736051711786,0.6377886896162454,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"اعضای","boundary":[0.5899177860353852,0.7503736051711786,0.6269473319938986,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"هيئت","boundary":[0.5561660473461051,0.7503736051711786,0.5857449317627453,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"تحریریه","boundary":[0.5097042380341221,0.7503736051711786,0.5519931930734652,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.4619683978524249,0.7503736051711786,0.5055313837614822,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.43658252642471734,0.7503736051711786,0.45779554357978486,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"وایلی","boundary":[0.40592313481477504,0.7503736051711786,0.4324096721520774,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3968678394559835,0.7503736051711786,0.40175028054213513,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"پسران","boundary":[0.36037048360760393,0.7503736051711786,0.39269498518334356,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35131518824881236,0.7503736051711786,0.35619762933496396,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"پرسنل","boundary":[0.3130378177517656,0.7503736051711786,0.34714233397617245,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.28460596429219404,0.7503736051711786,0.3088649634791257,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.2534264778018936,0.7503736051711786,0.280433110019554,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23967621741847484,0.7503736051711786,0.24925362352925376,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"خاطر","boundary":[0.2090309369099376,0.7503736051711786,0.23550336314583492,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"مهارت","boundary":[0.1705721379662543,0.7503736051711786,0.20485808263729763,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"حرفه","boundary":[0.14036228572964474,0.7503736051711786,0.1663992836936144,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"ای،","boundary":[0.11904847499311244,0.7503736051711786,0.13618943145700482,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"تداوم","boundary":[0.6873420060610541,0.7707261657946725,0.7142942097447236,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"حمایت","boundary":[0.6466213991493023,0.7707261657946725,0.6831691517884142,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6315628380784712,0.7707261657946725,0.6424485448766624,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6222293524348369,0.7707261657946725,0.6273899838058312,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"همکاریهای","boundary":[0.5491197360552083,0.7707261657946725,0.6180564981621971,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.5087519066785829,0.7707261657946725,0.5449468817825682,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.49158272801188035,0.7707261657946725,0.5045790524059429,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4765221510694199,0.7707261657946725,0.4874098737392404,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.45868773476505015,0.7707261657946725,0.47234929679678,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4475702027294903,0.7707261657946725,0.4545148804924104,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.4196282060758372,0.7707261657946725,0.4433973484568503,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"نخست","boundary":[0.37849434548007993,0.7707261657946725,0.41545535180319726,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.347036668704937,0.7707261657946725,0.37432149120743996,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.335884866851679,0.7707261657946725,0.342863814432297,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"کنون","boundary":[0.30397160308831545,0.7707261657946725,0.3317120125790391,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.27653559021361523,0.7707261657946725,0.2997987488156755,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.24373332706173276,0.7707261657946725,0.2723627359409753,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.21204785679247948,0.7707261657946725,0.23956047278909282,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.16830142656515634,0.7707261657946725,0.20787500251983954,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"کنيم.","boundary":[0.1361947667121925,0.7707261657946725,0.16412857229251643,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"کوروالي","boundary":[0.3572116127644992,0.8317838476651541,0.3913806368810434,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.33949210114299927,0.8317838476651541,0.35559689958943425,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.33622840497517126,0.8317838476651541,0.33840353046318017,0.8480658961639493],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.3309710117659708,0.8317838476651541,0.33246840277187945,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32522779349411035,0.8317838476651541,0.32988244108615167,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3200893367110383,0.8317838476651541,0.32413922281429125,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.31376151566668237,0.8317838476651541,0.31900076603121913,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3069297267150028,0.8317838476651541,0.31216897707953956,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2968322257238659,0.8317838476651541,0.3058411560351837,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28812769202857164,0.8317838476651541,0.29276218090432005,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2800077611057728,0.8317838476651541,0.2846846364566624,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2742645428339124,0.8317838476651541,0.2789191904259537,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.26648529421646433,0.8317838476651541,0.2731759721540933,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2561257299135192,0.8317838476651541,0.2648927556293216,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2514710823214778,0.8317838476651541,0.25453319132637636,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2446191346535053,0.8317838476651541,0.24987854373433502,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24135543848567725,0.8317838476651541,0.2435305639736862,0.8480658961639493],"dir":"ltr"},{"str":"نيویورک،","boundary":[0.1903579180077813,0.8317838476651541,0.23768534328715987,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"دسامبر","boundary":[0.1517539763067888,0.8317838476651541,0.1862858573166061,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"١٣","boundary":[0.13416650427700766,0.8317838476651541,0.1492855414967175,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.12660698566715273,0.8317838476651541,0.1346704721843313,0.8480658961639493],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.11904746705729781,0.8317838476651541,0.12711095357447638,0.8480658961639493],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11858,0.10575,0.85749,0.84807],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/6b184c4bf5f19130bcd67dca59078948.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/c7dbace31ae206d7399e7ac0d3873593.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.14286,0.10479,0.11973,0.11123]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.798845241535019,0.10478790172562583,0.8802730162143275,0.1319246492236177],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.79885,0.10479,0.88027,0.13192],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.6622388606293552,0.21511981128427382,0.6984019177658768,0.23004502240816935],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.642411083262218,0.21511981128427382,0.6584137442127687,0.23004502240816935],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6267964776003065,0.21511981128427382,0.6385859668456313,0.23004502240816935],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.589358381658256,0.21511981128427382,0.6229713611837199,0.23004502240816935],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.5533431551078827,0.21511981128427382,0.5855332652416694,0.23004502240816935],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.5104168486550776,0.21511981128427382,0.5495180386912961,0.23004502240816935],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.14302189236589416,0.21511981128427382,0.15285262634475438,0.23004502240816935],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.17047520813874573,0.21695896194478226,0.4927374864768613,0.2291704983188786],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.6919380253865434,0.24155958958383095,0.7000015119037221,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6847124695099417,0.24155958958383095,0.6873532613443176,0.25784163808262606],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.6776587666897372,0.24155958958383095,0.6857222532069158,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"سيالات","boundary":[0.5989349478225228,0.24155958958383095,0.6385065079055766,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5893595575833731,0.24155958958383095,0.5948628871313475,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.5525900590650388,0.24155958958383095,0.585287496892198,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"پيوستگی","boundary":[0.5003185077174286,0.24155958958383095,0.5485179983738636,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1695096056283136,0.24606471368017727,0.490548921844657,0.2555625753044744],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.14304809869707497,0.24155958958383095,0.15111158521425355,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.6919380253865434,0.26191215020732483,0.7000015119037221,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6845933650945109,0.26191215020732483,0.6873551092266444,0.27819419870612],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.6775398302636089,0.26191215020732483,0.6856033167807875,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.60609481988187,0.26191215020732483,0.6412637163265444,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5911914809264947,0.26191215020732483,0.6020207433190654,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5666905771440476,0.26191215020732483,0.5871174043636902,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5368355183141937,0.26191215020732483,0.5626185164528724,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.16927173277605684,0.2664172743036712,0.5173573266854368,0.27591513592796835],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.1429486490300298,0.26191215020732483,0.15101213554720838,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.6919380253865434,0.2822647108308188,0.7000015119037221,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6847606824397423,0.2822647108308188,0.6873611568415324,0.2985467593296139],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.6777071476088403,0.2822647108308188,0.6857706341260189,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.6140076199947588,0.2822647108308188,0.6390326504008226,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5843138308952486,0.2822647108308188,0.6099355593035837,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5700898406789456,0.2822647108308188,0.5802397543324441,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5403960515794355,0.2822647108308188,0.5660177799877705,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.5013143483023002,0.2822647108308188,0.5363219750166309,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4865742949488977,0.2822647108308188,0.49724228761112493,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.46225078786982843,0.2822647108308188,0.48250021838609314,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"سي","boundary":[0.4451340218654876,0.2822647108308188,0.45817671130702403,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.4311640314744758,0.2822647108308188,0.4443276732137698,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.14285709486019932,0.2822647108308188,0.1509205813773779,0.2985467593296139],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.16907703317452744,0.28676983492716507,0.4162682520377103,0.29626769655146223],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.6919380253865434,0.3026172714543126,0.7000015119037221,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.6774796900933349,0.3026172714543126,0.6855431766105134,0.3188993199531077],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6845333929135393,0.3026172714543126,0.6873556131945519,0.3188993199531077],"dir":"ltr"},{"str":"واحد","boundary":[0.6152910582654098,0.3026172714543126,0.6387154865978136,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5998091641524269,0.3026172714543126,0.6112189975742345,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.16805901800173367,0.3071223955506589,0.5800443827737048,0.31662025717495607],"dir":"ltr"},{"str":"١0","boundary":[0.14285709486019932,0.3026172714543126,0.15797613207990915,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.6919380253865434,0.3229698320778065,0.7000015119037221,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.6775520934826871,0.3229698320778065,0.6856155799998657,0.33925188057660166],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6885510250707235,0.3229698320778065,0.6914337215006149,0.33925188057660166],"dir":"ltr"},{"str":"تراکم","boundary":[0.6109791088503485,0.3229698320778065,0.639423057539696,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.5730807222196092,0.3229698320778065,0.6069070481591734,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.16745224064131597,0.32747495617415284,0.5575771574866112,0.33697281779844995],"dir":"ltr"},{"str":"١٢","boundary":[0.14285709486019932,0.3229698320778065,0.15797613207990915,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"١","boundary":[0.691943569033524,0.34332239270130044,0.7000070555507026,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.6775704043166532,0.34332239270130044,0.6856338908338319,0.35960444120009555],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6890608726036327,0.34332239270130044,0.691943569033524,0.35960444120009555],"dir":"ltr"},{"str":"کشش","boundary":[0.6035314711159193,0.34332239270130044,0.6380855267136588,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.5590996445346361,0.34332239270130044,0.5994594104247442,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.15041661347005425,0.34332239270130044,0.1584800999872328,0.35960444120009555],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1692421666588272,0.34782751679764673,0.547596073082066,0.3573253784219439],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.14285709486019932,0.34332239270130044,0.1509205813773779,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6688365976619315,0.37794029627222503,0.698309523649534,0.39286550739612053],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.6559715157338781,0.37794029627222503,0.6658022497127383,0.39286550739612053],"dir":"ltr"},{"str":"استاتیک","boundary":[0.585504539070952,0.37794029627222503,0.6371177403422951,0.39286550739612053],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.536411849293437,0.37794029627222503,0.5816775747720385,0.39286550739612053],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹","boundary":[0.14285709486019932,0.37794029627222503,0.1617794098871784,0.39286550739612053],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.1761634939087079,0.37977944693273347,0.5260482532472333,0.3919909833068298],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.6919380253865434,0.40438007457178216,0.7000015119037221,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6847200290285516,0.40438007457178216,0.6873608208629275,0.42066212307057727],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.6776663262083471,0.40438007457178216,0.6857298127255257,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.6135249867288453,0.40438007457178216,0.6386145250270463,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.5855446885142356,0.40438007457178216,0.6094529260376701,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5707683494715057,0.40438007457178216,0.5814726278230603,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5463964614733334,0.40438007457178216,0.5666962887803305,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"سيال","boundary":[0.515271403517024,0.40438007457178216,0.5423244007821583,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.48071936379091385,0.40438007457178216,0.5111993428258489,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................................................................","boundary":[0.17139679745193828,0.40888519866812845,0.4656720580033464,0.4183830602924256],"dir":"ltr"},{"str":"١9","boundary":[0.1429291622709466,0.40438007457178216,0.15804819949065646,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.6919361775042165,0.42473263519527604,0.6999996640213951,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6846787036601509,0.42473263519527604,0.6873598129271128,0.4410146836940712],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.6776250008399466,0.42473263519527604,0.6856884873571252,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"شتاب","boundary":[0.6086030681566199,0.42473263519527604,0.6382000954179239,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.5757846780317031,0.42473263519527604,0.6045289915938153,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"یکنواخت","boundary":[0.5241682849636136,0.42473263519527604,0.5717126173405279,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.16929273143886198,0.4292377592916224,0.5089704607610588,0.4387356209159195],"dir":"ltr"},{"str":"٢٣","boundary":[0.14285709486019932,0.42473263519527604,0.15797613207990915,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.6919380253865434,0.44508519581877,0.7000015119037221,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6846645925587459,0.44508519581877,0.6873658605420007,0.4613672443175651],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.6776108897385414,0.44508519581877,0.6856743762557201,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"نيروهای","boundary":[0.5944335064743077,0.44508519581877,0.6380569685322439,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.5715936809143994,0.44508519581877,0.5903614457831327,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5580268648492465,0.44508519581877,0.5675216202232242,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.520128478218507,0.44508519581877,0.5539548041580713,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"غوطه","boundary":[0.4864029458604076,0.44508519581877,0.5160564175273319,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.47164676553397084,0.44508519581877,0.48233088516923245,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.15041644548075178,0.44508519581877,0.15847993199793037,0.4613672443175651],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................","boundary":[0.16934027241145283,0.4495903199151163,0.4602523871279877,0.45908818153941344],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.14285692687089688,0.44508519581877,0.15092041338807544,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.6919380253865434,0.4654377564422639,0.7000015119037221,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.6774813699863593,0.4654377564422639,0.6855448565035379,0.481719804941059],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6845349048172612,0.4654377564422639,0.6873571250982737,0.481719804941059],"dir":"ltr"},{"str":"شناوری","boundary":[0.5962333438606631,0.4654377564422639,0.637296648949395,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.17017803506272722,0.46994288053861016,0.5804818269172618,0.47944074216290733],"dir":"ltr"},{"str":"٢8","boundary":[0.14330562629771737,0.4654377564422639,0.1584246635174272,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"٢","boundary":[0.6919380253865434,0.48579031706575776,0.7000015119037221,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.6774845617831057,0.48579031706575776,0.6855480483002843,0.5020723655645529],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6885510250707235,0.48579031706575776,0.6914337215006149,0.5020723655645529],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6023913277202507,0.48579031706575776,0.6413581263145164,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.16327249880727596,0.4902954411621041,0.5786210094141204,0.4997933027864013],"dir":"ltr"},{"str":"٣0","boundary":[0.14443770620686877,0.48579031706575776,0.1595567434265786,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.667246621735128,0.5204082206366824,0.6980877777703116,0.5353334317605779],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.6319114158810367,0.5204082206366824,0.6634196574362146,0.5353334317605779],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6150365544722113,0.5204082206366824,0.6280844515821234,0.5353334317605779],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.5871630974539541,0.5204082206366824,0.6112095901732979,0.5353334317605779],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.544175810884363,0.5204082206366824,0.5833361331550408,0.5353334317605779],"dir":"rtl"},{"str":"۳۳","boundary":[0.1435601300909158,0.5204082206366824,0.1624824451178949,0.5353334317605779],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.16960720741303195,0.5222473712971908,0.5225611313071583,0.5344589076712871],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.6919380253865434,0.5468479989362395,0.7000015119037221,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6847151573387807,0.5468479989362395,0.6873559491731567,0.5631300474350346],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.6776614545185763,0.5468479989362395,0.6857249410357549,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"قواني","boundary":[0.6176447563819136,0.5468479989362395,0.6385695038939921,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.606303462595502,0.5468479989362395,0.616900899750704,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"فيزیکی","boundary":[0.5623897150229474,0.5468479989362395,0.6023548862243677,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"بني","boundary":[0.5464240117189337,0.5468479989362395,0.5583176543317722,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ادی","boundary":[0.5242494237966927,0.5468479989362395,0.5456579804998019,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16691450688420165,0.5513531230325858,0.1684584965629389,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1685996075769895,0.5513531230325858,0.17014359725572675,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1702847082697774,0.5513531230325858,0.17182869794851466,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.17196980896256528,0.5513531230325858,0.17351379864130254,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.17365490965535316,0.5513531230325858,0.17519889933409044,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.17534001034814103,0.5513531230325858,0.1768840000268783,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1770251110409289,0.5513531230325858,0.1785691007196662,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.17871021173371682,0.5513531230325858,0.18025420141245407,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1803953124265047,0.5513531230325858,0.18193930210524195,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1820804131192926,0.5513531230325858,0.18362440279802986,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18376551381208045,0.5513531230325858,0.1853095034908177,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18545061450486836,0.5513531230325858,0.1869946041836056,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18713571519765623,0.5513531230325858,0.1886797048763935,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1888208158904441,0.5513531230325858,0.19036480556918137,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.190505916583232,0.5513531230325858,0.19204990626196924,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19219101727601987,0.5513531230325858,0.19373500695475715,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19387611796880777,0.5513531230325858,0.19542010764754503,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19556121866159565,0.5513531230325858,0.1971052083403329,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19724631935438353,0.5513531230325858,0.19879030903312078,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1989314200471714,0.5513531230325858,0.20047540972590866,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2006165207399593,0.5513531230325858,0.20216051041869657,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20230162143274716,0.5513531230325858,0.20384561111148441,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20398672212553506,0.5513531230325858,0.20553071180427232,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20567182281832294,0.5513531230325858,0.2072158124970602,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20735692351111085,0.5513531230325858,0.2089009131898481,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20904202420389872,0.5513531230325858,0.21058601388263598,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2107271248966866,0.5513531230325858,0.21227111457542386,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21241222558947448,0.5513531230325858,0.21395621526821174,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21409732628226236,0.5513531230325858,0.2156413159609996,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21578242697505023,0.5513531230325858,0.21732641665378746,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21746752766783808,0.5513531230325858,0.21901151734657534,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21915262836062602,0.5513531230325858,0.22069661803936325,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22083772905341387,0.5513531230325858,0.22238171873215112,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2225228297462018,0.5513531230325858,0.22406681942493903,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22420793043898965,0.5513531230325858,0.22575192011772688,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22589303113177756,0.5513531230325858,0.2274370208105148,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22757813182456543,0.5513531230325858,0.22912212150330266,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2292632325173533,0.5513531230325858,0.23080722219609054,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23094833321014122,0.5513531230325858,0.23249232288887844,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23263343390292907,0.5513531230325858,0.23417742358166632,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23431853459571694,0.5513531230325858,0.23586252427445417,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23600363528850485,0.5513531230325858,0.23754762496724208,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23768873598129273,0.5513531230325858,0.23923272566002995,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23937383667408058,0.5513531230325858,0.24091782635281783,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2410589373668685,0.5513531230325858,0.24260292704560574,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24274403805965636,0.5513531230325858,0.2442880277383936,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24442913875244424,0.5513531230325858,0.24597312843118146,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24611423944523214,0.5513531230325858,0.24765822912396937,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24779934013802002,0.5513531230325858,0.24934332981675725,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24948444083080792,0.5513531230325858,0.25102843050954515,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2511695415235958,0.5513531230325858,0.25271353120233303,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2528546422163837,0.5513531230325858,0.2543986318951209,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2545397429091716,0.5513531230325858,0.2560837325879088,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2562248436019594,0.5513531230325858,0.25776883328069666,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.25790994429474734,0.5513531230325858,0.2594539339734846,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2595950449875352,0.5513531230325858,0.2611390346662724,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2612801456803231,0.5513531230325858,0.2628241353590603,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.262965246373111,0.5513531230325858,0.26450923605184823,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.26465034706589885,0.5513531230325858,0.2661943367446361,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2663354477586867,0.5513531230325858,0.26787943743742393,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2680205484514746,0.5513531230325858,0.26956453813021186,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.26970564914426254,0.5513531230325858,0.2712496388229998,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2713907498370504,0.5513531230325858,0.2729347395157876,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2730758505298383,0.5513531230325858,0.2746198402085755,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.27476095122262617,0.5513531230325858,0.2763049409013634,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.27644605191541405,0.5513531230325858,0.2779900415941513,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2781311526082019,0.5513531230325858,0.2796751422869391,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2798162533009898,0.5513531230325858,0.28136024297972706,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2815013539937777,0.5513531230325858,0.28304534367251494,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.28318645468656556,0.5513531230325858,0.2847304443653028,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2848715553793535,0.5513531230325858,0.2864155450580907,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2865566560721413,0.5513531230325858,0.28810064575087857,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2882417567649292,0.5513531230325858,0.28978574644366645,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2899268574577171,0.5513531230325858,0.2914708471364543,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29161195815050506,0.5513531230325858,0.29315594782924226,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2932970588432928,0.5513531230325858,0.2948410485220301,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29498215953608076,0.5513531230325858,0.296526149214818,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2966672602288687,0.5513531230325858,0.2982112499076059,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2983523609216565,0.5513531230325858,0.29989635060039377,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3000374616144444,0.5513531230325858,0.30158145129318165,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3017225623072323,0.5513531230325858,0.3032665519859696,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3034076630000202,0.5513531230325858,0.3049516526787574,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.305092763692808,0.5513531230325858,0.3066367533715453,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30677786438559596,0.5513531230325858,0.3083218540643332,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30846296507838383,0.5513531230325858,0.31000695475712103,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3101480657711717,0.5513531230325858,0.3116920554499089,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3118331664639596,0.5513531230325858,0.31337715614269684,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.31351826715674747,0.5513531230325858,0.3150622568354847,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.31520336784953534,0.5513531230325858,0.31674735752827254,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3168884685423232,0.5513531230325858,0.3184324582210605,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.31857356923511115,0.5513531230325858,0.3201175589138484,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.320258669927899,0.5513531230325858,0.32180265960663623,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3219437706206869,0.5513531230325858,0.3234877602994241,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3236288713134748,0.5513531230325858,0.32517286099221204,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.32531397200626266,0.5513531230325858,0.3268579616849999,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.32699907269905054,0.5513531230325858,0.32854306237778774,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3286841733918385,0.5513531230325858,0.3302281630705757,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3303692740846263,0.5513531230325858,0.33191326376336355,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3320543747774142,0.5513531230325858,0.33359836445615143,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3337394754702021,0.5513531230325858,0.3352834651489393,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33542457616299,0.5513531230325858,0.3369685658417272,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3371096768557778,0.5513531230325858,0.33865366653451506,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33879477754856574,0.5513531230325858,0.340338767227303,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3404798782413536,0.5513531230325858,0.3420238679200908,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.34216497893414144,0.5513531230325858,0.3437089686128787,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3438500796269294,0.5513531230325858,0.34539406930566663,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3455351803197173,0.5513531230325858,0.3470791699984545,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3472202810125052,0.5513531230325858,0.3487642706912424,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.348905381705293,0.5513531230325858,0.35044937138403026,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.35059048239808094,0.5513531230325858,0.3521344720768182,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3522755830908688,0.5513531230325858,0.353819572769606,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3539606837836567,0.5513531230325858,0.3555046734623939,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.35564578447644457,0.5513531230325858,0.3571897741551818,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3573308851692325,0.5513531230325858,0.3588748748479697,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3590159858620204,0.5513531230325858,0.3605599755407576,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3607010865548082,0.5513531230325858,0.36224507623354546,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.36238618724759614,0.5513531230325858,0.3639301769263334,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.364071287940384,0.5513531230325858,0.3656152776191212,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3657563886331719,0.5513531230325858,0.3673003783119091,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.36744148932595977,0.5513531230325858,0.368985479004697,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.36912659001874765,0.5513531230325858,0.3706705796974849,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3708116907115355,0.5513531230325858,0.3723556803902727,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3724967914043234,0.5513531230325858,0.37404078108306066,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3741818920971113,0.5513531230325858,0.37572588177584854,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3758669927898992,0.5513531230325858,0.3774109824686364,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3775520934826871,0.5513531230325858,0.3790960831614243,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3792371941754749,0.5513531230325858,0.38078118385421217,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38092229486826285,0.5513531230325858,0.3824662845470001,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3826073955610507,0.5513531230325858,0.3841513852397879,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3842924962538386,0.5513531230325858,0.3858364859325758,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3859775969466265,0.5513531230325858,0.38752158662536373,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38766269763941436,0.5513531230325858,0.3892066873181516,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.38934779833220223,0.5513531230325858,0.39089178801093943,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3910328990249901,0.5513531230325858,0.39257688870372737,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.392717999717778,0.5513531230325858,0.39426198939651524,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3944031004105659,0.5513531230325858,0.3959470900893031,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3960882011033538,0.5513531230325858,0.397632190782091,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3977733017961416,0.5513531230325858,0.3993172914748789,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.39945840248892955,0.5513531230325858,0.4010023921676668,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.40114350318171743,0.5513531230325858,0.40268749286045463,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4028286038745053,0.5513531230325858,0.40437259355324257,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4045137045672932,0.5513531230325858,0.40605769424603044,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.40619880526008106,0.5513531230325858,0.4077427949388183,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.407883905952869,0.5513531230325858,0.4094278956316062,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4095690066456568,0.5513531230325858,0.4111129963243941,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4112541073384447,0.5513531230325858,0.41279809701718195,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.41293920803123263,0.5513531230325858,0.41448319770996983,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4146243087240205,0.5513531230325858,0.4161682984027577,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.41630940941680833,0.5513531230325858,0.4178533990955456,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.41799451010959626,0.5513531230325858,0.4195384997883335,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.41967961080238414,0.5513531230325858,0.42122360048112134,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.421364711495172,0.5513531230325858,0.4229087011739093,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4230498121879599,0.5513531230325858,0.42459380186669715,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4247349128807478,0.5513531230325858,0.42627890255948503,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4264200135735357,0.5513531230325858,0.4279640032522729,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4281051142663235,0.5513531230325858,0.4296491039450608,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.42979021495911146,0.5513531230325858,0.4313342046378487,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.43147531565189934,0.5513531230325858,0.4330193053306366,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4331604163446872,0.5513531230325858,0.4347044060234245,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.43484551703747515,0.5513531230325858,0.43638950671621246,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.43653061773026297,0.5513531230325858,0.4380746074090003,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4382157184230508,0.5513531230325858,0.43975970810178805,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4399008191158387,0.5513531230325858,0.441444808794576,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4415859198086266,0.5513531230325858,0.4431299094873639,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.44327102050141454,0.5513531230325858,0.4448150101801518,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.44495612119420247,0.5513531230325858,0.4465001108729397,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.44664122188699024,0.5513531230325858,0.44818521156572755,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.44832632257977817,0.5513531230325858,0.4498703122585155,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.450011423272566,0.5513531230325858,0.45155541295130325,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4516965239653539,0.5513531230325858,0.4532405136440912,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4533816246581418,0.5513531230325858,0.4549256143368791,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.45506672535092973,0.5513531230325858,0.456610715029667,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.45675182604371767,0.5513531230325858,0.4582958157224549,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.45843692673650543,0.5513531230325858,0.45998091641524275,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.46012202742929326,0.5513531230325858,0.46166601710803057,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4618071281220812,0.5513531230325858,0.46335111780081845,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4634922288148691,0.5513531230325858,0.4650362184936064,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.465177329507657,0.5513531230325858,0.4667213191863943,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.46686243020044493,0.5513531230325858,0.4684064198791822,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.46854753089323276,0.5513531230325858,0.47009152057197,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4702326315860206,0.5513531230325858,0.47177662126475783,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.47191773227880845,0.5513531230325858,0.47346172195754577,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4736028329715964,0.5513531230325858,0.4751468226503337,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4752879336643843,0.5513531230325858,0.4768319233431216,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4769730343571722,0.5513531230325858,0.4785170240359095,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.47865813504996,0.5513531230325858,0.48020212472869733,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48034323574274795,0.5513531230325858,0.4818872254214852,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4820283364355358,0.5513531230325858,0.48357232611427303,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48371343712832365,0.5513531230325858,0.48525742680706097,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4853985378211116,0.5513531230325858,0.4869425274998489,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4870836385138995,0.5513531230325858,0.4886276281926368,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4887687392066874,0.5513531230325858,0.4903127288854247,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4904538398994752,0.5513531230325858,0.49199782957821253,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.49213894059226304,0.5513531230325858,0.49368293027100035,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.493824041285051,0.5513531230325858,0.49536803096378823,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.49550914197783885,0.5513531230325858,0.49705313165657616,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4971942426706268,0.5513531230325858,0.4987382323493641,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4988793433634147,0.5513531230325858,0.500423333042152,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5005644440562025,0.5513531230325858,0.5021084337349399,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":"٣٣","boundary":[0.14313898090969568,0.5468479989362395,0.15825801812940554,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.6919380253865434,0.5672005595597335,0.7000015119037221,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6847519469960154,0.5672005595597335,0.6873604848843226,0.5834826080585286],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.6776982441758109,0.5672005595597335,0.6857617306929896,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6289564840510956,0.5672005595597335,0.6389088422849233,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"دانه","boundary":[0.6015809473252743,0.5672005595597335,0.628452516143772,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5852120696954018,0.5672005595597335,0.6007947573898494,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5736208078269576,0.5672005595597335,0.5813173230604611,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5630173230568677,0.5672005595597335,0.5728547766078256,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5488054280703405,0.5672005595597335,0.5622311331214429,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"سي","boundary":[0.531670519221336,0.5672005595597335,0.5449175780618521,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5177307669047635,0.5672005595597335,0.5309145673603505,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5148379911167257,0.5672005595597335,0.5174485448766621,0.5834826080585286],"dir":"ltr"},{"str":"بي","boundary":[0.5035491099926757,0.5672005595597335,0.5108691878501177,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.48940777051317386,0.5672005595597335,0.5028334755642762,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"لاگ","boundary":[0.4692188161457879,0.5672005595597335,0.48552880516313157,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.46237493196433255,0.5672005595597335,0.46845278492665593,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4600869176650831,0.5672005595597335,0.4620927099362313,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.45725461802592415,0.5672005595597335,0.45980469563698184,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ژی","boundary":[0.4381441549802109,0.5672005595597335,0.45648858680679216,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42860908217364724,0.5672005595597335,0.43406201493088925,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4225211498531774,0.5672005595597335,0.42462444591528414,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"وی","boundary":[0.41302639447919964,0.5672005595597335,0.4222590865413691,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.4091256828765145,0.5672005595597335,0.4122603632600677,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.39001521983080123,0.5672005595597335,0.4083596516573825,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.15124715258132362,0.5672005595597335,0.1593106390985022,0.5834826080585286],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.1699090841895188,0.5717056836560798,0.3750609801167862,0.5812035452803769],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.14368763397146872,0.5672005595597335,0.15175112048864728,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.6919380253865434,0.5875531201832274,0.7000015119037221,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6846709761522387,0.5875531201832274,0.6873601489057177,0.6038351686820225],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.6776172733320343,0.5875531201832274,0.6856807598492128,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6305424710554433,0.5875531201832274,0.6381302118681084,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6199228593123192,0.5875531201832274,0.6300385031481196,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"انه","boundary":[0.5984276201291502,0.5875531201832274,0.6194188914049954,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5820789012155707,0.5875531201832274,0.597722065058897,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.574801604633817,0.5875531201832274,0.5780877912668881,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5669397052795679,0.5875531201832274,0.5740960495635639,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5628374065139533,0.5875531201832274,0.5662341502093148,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5532216988422178,0.5875531201832274,0.5587552664646316,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5465088463166667,0.5875531201832274,0.5492210049995906,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"اپ","boundary":[0.5390299625719834,0.5875531201832274,0.5458032912464136,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5311680632177345,0.5875531201832274,0.5383244075017304,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5270657644521198,0.5875531201832274,0.5304625081474813,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.1532158192166323,0.5875531201832274,0.16127930573381086,0.6038351686820225],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.16823960650185799,0.5920582442795737,0.5079173358240547,0.6015561059038708],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.14565630060677737,0.5875531201832274,0.15371978712395595,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.6919380253865434,0.6079056808067212,0.7000015119037221,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.6775373104240723,0.6079056808067212,0.6856007969412509,0.6241877293055164],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6845910132442766,0.6079056808067212,0.6873527573764103,0.6241877293055164],"dir":"ltr"},{"str":"خطوط","boundary":[0.6064230709788401,0.6079056808067212,0.6412291105302415,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.5698793500829867,0.6079056808067212,0.6023489944160356,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.16868897788588824,0.6124108049030675,0.5504060301440004,0.6219086665273648],"dir":"ltr"},{"str":"٣6","boundary":[0.1440642659875419,0.6079056808067212,0.15918330320725177,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"٣","boundary":[0.691938193375846,0.6282582414302151,0.7000016798930245,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.6776774135023083,0.6282582414302151,0.6857409000194868,0.6445402899290102],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6885510250707235,0.6282582414302151,0.6914337215006149,0.6445402899290102],"dir":"ltr"},{"str":"سيستمها","boundary":[0.5897833945934324,0.6282582414302151,0.6387206942661892,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5802321948138343,0.6282582414302151,0.5857133497738864,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"حجمهای","boundary":[0.5249328042790237,0.6282582414302151,0.5761621499942884,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.48844754366041976,0.6282582414302151,0.5208607435878484,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................................................................................","boundary":[0.17242102822892239,0.6327633655265614,0.47342258045007696,0.6422612271508586],"dir":"ltr"},{"str":"٣7","boundary":[0.1430212204086844,0.6282582414302151,0.15814025762839423,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"بقای","boundary":[0.6707812846477936,0.6628761450011398,0.6987656146056619,0.6778013561250353],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.6402505728435213,0.6628761450011398,0.6669543203488801,0.6778013561250353],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6278734570182571,0.6628761450011398,0.6364236085446079,0.6778013561250353],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.5822566338975534,0.6628761450011398,0.6240483406016705,0.6778013561250353],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.547315026979082,0.6628761450011398,0.5784315174809668,0.6778013561250353],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.5088716830512232,0.6628761450011398,0.5434880626801686,0.6778013561250353],"dir":"rtl"},{"str":"۳۹","boundary":[0.14285709486019932,0.6628761450011398,0.1617794098871784,0.6778013561250353],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.17227521351440342,0.6647152956616482,0.4914683272969178,0.6769268320357446],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6846301547517455,0.6893159233006968,0.6873616608094397,0.7055979717994919],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.691938193375846,0.6893159233006968,0.7000016798930245,0.7055979717994919],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.6775766199208435,0.6893159233006968,0.6856401064380221,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6103202548061739,0.6893159233006968,0.637728045478064,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرالی","boundary":[0.5648825082818726,0.6893159233006968,0.6062481941149988,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.16663614861005654,0.6938210473970431,0.5416269091984223,0.7033189090213403],"dir":"ltr"},{"str":"٣9","boundary":[0.1439711999139895,0.6893159233006968,0.15909023713369935,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6846949986224877,0.7096684839241907,0.6873559491731567,0.7259505324229858],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.6919380253865434,0.7096684839241907,0.7000015119037221,0.7259505324229858],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.6776412958022834,0.7096684839241907,0.685704782319462,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6339980110066591,0.7096684839241907,0.6383442302394183,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"رمهای","boundary":[0.5964584495259343,0.7096684839241907,0.6334940430993354,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.5623297428419759,0.7096684839241907,0.592386388834759,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.5367684905825197,0.7096684839241907,0.5582576821508007,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرالی","boundary":[0.4914113789233902,0.7096684839241907,0.5326964298913446,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"۴0","boundary":[0.14384923968041716,0.7096684839241907,0.15947224480745067,0.7259505324229858],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1663845006349996,0.714173608020537,0.4724307716084639,0.7236714696448342],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6845382646033101,0.7300210445476846,0.6873604848843226,0.7463030930464798],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.691938193375846,0.7300210445476846,0.7000016798930245,0.7463030930464798],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.6774847297724081,0.7300210445476846,0.6855482162895867,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6023958634314168,0.7300210445476846,0.6413626620256824,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"۴6","boundary":[0.14423746295835882,0.7300210445476846,0.1598604680853923,0.7463030930464798],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.17298144054186632,0.734526168644031,0.5866483782312742,0.7440240302683281],"dir":"ltr"},{"str":"قانون","boundary":[0.6657916663866846,0.7646389481186092,0.6989278922718203,0.7795641592425048],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.6392172706442054,0.7646389481186092,0.661966549970098,0.7795641592425048],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.5963796625430893,0.7646389481186092,0.6353921542276189,0.7795641592425048],"dir":"rtl"},{"str":"نیوتن،","boundary":[0.5546249134855092,0.7646389481186092,0.5925545461265027,0.7795641592425048],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.5090247213057473,0.7646389481186092,0.5507997970689227,0.7795641592425048],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.4741108326221786,0.7646389481186092,0.5051996048891606,0.7795641592425048],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.43569705481154963,0.7646389481186092,0.470285716205592,0.7795641592425048],"dir":"rtl"},{"str":"۴۹","boundary":[0.14398413509027747,0.7646389481186092,0.16290645011725655,0.7795641592425048],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1697471425019655,0.7664780987791177,0.41834947150565455,0.778689635153214],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6847721057123083,0.7910787264181663,0.6873604848843226,0.8073607749169615],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.691938193375846,0.7910787264181663,0.7000016798930245,0.8073607749169615],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.6777185708814063,0.7910787264181663,0.6857820573985849,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6105137784825863,0.7910787264181663,0.637782474012055,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرالی","boundary":[0.5652171429723355,0.7910787264181663,0.606441717791411,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5372287812712087,0.7910787264181663,0.561143066409531,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"مومنتوم","boundary":[0.4923615264179977,0.7910787264181663,0.5331547047084042,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.4596459457461749,0.7910787264181663,0.4882894657268225,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"۴9","boundary":[0.14285709486019932,0.7910787264181663,0.1584800999872328,0.8073607749169615],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................","boundary":[0.16901806892937057,0.7955838505145126,0.44479602738897583,0.8050817121388099],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6848295580537432,0.8114312870416602,0.6873695563066544,0.8277133355404553],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.6919380253865434,0.8114312870416602,0.7000015119037221,0.8277133355404553],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.6777758552335388,0.8114312870416602,0.6858393417507174,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.5849911637626917,0.8114312870416602,0.6397220784980413,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.5596274669229063,0.8114312870416602,0.5809191030715165,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرالی","boundary":[0.5143892916899053,0.8114312870416602,0.555553390360102,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.48645132677951075,0.8114312870416602,0.5103152151271008,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"مومنتوم","boundary":[0.44164656394680796,0.8114312870416602,0.48237725021670624,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.4089854118089761,0.8114312870416602,0.43757248738400345,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.1652747633030729,0.8159364111380065,0.39060553423957967,0.8254342727623037],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.1505681398208562,0.8114312870416602,0.1586316263380348,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.1430086212110013,0.8114312870416602,0.15107210772817986,0.8277133355404553],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.684785712845806,0.8317838476651541,0.6873660285313032,0.8480658961639493],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.691938193375846,0.8317838476651541,0.7000016798930245,0.8480658961639493],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.677732178014904,0.8317838476651541,0.6857956645320826,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6120369374878208,0.8317838476651541,0.6392834584293673,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5960107580349284,0.8317838476651541,0.6079648767966457,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرالی","boundary":[0.5507342812409707,0.8317838476651541,0.5919386973437533,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5227580147696195,0.8317838476651541,0.5466622205497954,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"گشتاور","boundary":[0.4826582963196903,0.8317838476651541,0.518683938206815,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"مومنتوم","boundary":[0.43781724779766024,0.8317838476651541,0.4785862356285152,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"۵9","boundary":[0.14296527997097147,0.8317838476651541,0.158588285098005,0.8480658961639493],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.16531911247891734,0.8362889717615005,0.4192366230118466,0.8457868333857976],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.6776627984329959,0.8521364082886481,0.6857262849501745,0.8684184567874432],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6847163332638978,0.8521364082886481,0.6873571250982737,0.8684184567874432],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.6919380253865434,0.8521364082886481,0.7000015119037221,0.8684184567874432],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6074150478097555,0.8521364082886481,0.6385038200767376,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5794045115207064,0.8521364082886481,0.6033490347334682,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"پمپها","boundary":[0.5393330152735875,0.8521364082886481,0.5753384984444191,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5297576250344378,0.8521364082886481,0.5352609545824122,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"توربينها","boundary":[0.4801873416700825,0.8521364082886481,0.5256855643432626,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................................................................................","boundary":[0.16534951854265922,0.8566415323849944,0.46130635201150383,0.8661393940092915],"dir":"ltr"},{"str":"6١","boundary":[0.14285709486019932,0.8521364082886481,0.15797613207990915,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.6774845617831057,0.872488968912142,0.6855480483002843,0.8887710174109371],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6885510250707235,0.872488968912142,0.6914337215006149,0.8887710174109371],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.6919380253865434,0.872488968912142,0.7000015119037221,0.8887710174109371],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6003798238128196,0.872488968912142,0.6393466224070853,0.8887710174109371],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.14410307151640583,0.872488968912142,0.1592221087361157,0.8887710174109371],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.17096556891257164,0.8769940930084883,0.5846325066019795,0.8864919546327854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14286,0.21512,0.70001,0.88877],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.7241798762254822,0.21511981128427382,0.7283006538143653,0.23004502240816935],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7282598324138719,0.21511981128427382,0.7380905663927322,0.23004502240816935],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72418,0.21512,0.73809,0.23005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.72419281140177,0.37794029627222503,0.7279458604076093,0.39286550739612053],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7282598324138719,0.37794029627222503,0.7380905663927322,0.39286550739612053],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72419,0.37794,0.73809,0.39287],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.7242002029310775,0.5204082206366824,0.7283209805199605,0.5353334317605779],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7282598324138719,0.5204082206366824,0.7380905663927322,0.5353334317605779],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7242,0.52041,0.73809,0.53533],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.7242128021287605,0.6628761450011398,0.7283335797176436,0.6778013561250353],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7282600004031744,0.6628761450011398,0.7380907343820345,0.6778013561250353],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72421,0.66288,0.73809,0.6778],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.7241570296803501,0.7646389481186092,0.7282778072692332,0.7795641592425048],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7282600004031744,0.7646389481186092,0.7380907343820345,0.7795641592425048],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72416,0.76464,0.73809,0.77956],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/9d5078527020692b66e5e12a0546bd15.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/4f89e4f74cfbd9428b3f5284c67032a0.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.16667,0.12198,0.14051,0.13158]},"elements":[{"words":[{"str":"بقای","boundary":[0.7421129022503848,0.1540621294137921,0.7701120152668679,0.16898734053768763],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی،","boundary":[0.6998019406124218,0.1540621294137921,0.7382877858337983,0.16898734053768763],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6541592471391422,0.1540621294137921,0.6959768241958353,0.16898734053768763],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.6192065529267098,0.1540621294137921,0.6503341307225556,0.16898734053768763],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.5807502738225631,0.1540621294137921,0.6153814365101232,0.16898734053768763],"dir":"rtl"},{"str":"۷۱","boundary":[0.16666655467379837,0.1540621294137921,0.18558886970077745,0.16898734053768763],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2023160685127571,0.1559012800743005,0.570615815184889,0.16811281644839687],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7561954454740323,0.18050190771334923,0.7587959198758223,0.19678395621214434],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7633665728166431,0.18050190771334923,0.7714300593338217,0.19678395621214434],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7491419106431303,0.18050190771334923,0.7572053971603089,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.687005019520357,0.18050190771334923,0.7142676674349376,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرالی","boundary":[0.641720479239882,0.18050190771334923,0.6829329588291817,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6137280857954965,0.18050190771334923,0.6376484185487068,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.5815305841324024,0.18050190771334923,0.6096560251043214,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"بقای","boundary":[0.5527963499284366,0.18050190771334923,0.5774585234412274,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"انرژی","boundary":[0.5191958016113534,0.18050190771334923,0.5487242892372615,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1898806603995458,0.18500703180969552,0.5043347959601933,0.1945048934339927],"dir":"ltr"},{"str":"7١","boundary":[0.16748919828785302,0.18050190771334923,0.1826082355075629,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7561342973679437,0.20085446833684312,0.7587952479186126,0.21713651683563825],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7633665728166431,0.20085446833684312,0.7714300593338217,0.21713651683563825],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7490807625370417,0.20085446833684312,0.7571442490542203,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردهای","boundary":[0.6589188880452094,0.20085446833684312,0.7137566439769115,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.6218953897015838,0.20085446833684312,0.6548448114824048,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرالی","boundary":[0.576536262170825,0.20085446833684312,0.6178213131387794,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.16799921381006458,0.20085446833684312,0.18311825102977444,0.21713651683563825],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.19435925520262873,0.20535959243318944,0.5575790053689381,0.2148574540574866],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7560755011120892,0.22120702896033703,0.758796927811637,0.23748907745913217],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7633665728166431,0.22120702896033703,0.7714300593338217,0.23748907745913217],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7490219662811872,0.22120702896033703,0.7570854527983659,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"معادله","boundary":[0.6822761206566367,0.22120702896033703,0.7132197501663096,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"برنولی","boundary":[0.6451840826776151,0.22120702896033703,0.6782040599654614,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.19823594433506475,0.22571215305668335,0.6337633299511487,0.23521001468098052],"dir":"ltr"},{"str":"8٢","boundary":[0.16779443485038875,0.22120702896033703,0.1829134720700986,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7489169729671615,0.24155958958383095,0.7569804594843401,0.25784163808262606],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7599795725008232,0.24155958958383095,0.7628622689307145,0.25784163808262606],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7633665728166431,0.24155958958383095,0.7714300593338217,0.25784163808262606],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6758666568112943,0.24155958958383095,0.7148536141218528,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.16748718241622373,0.24155958958383095,0.1826062196359336,0.25784163808262606],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.19433876050773088,0.24606471368017727,0.660134458637674,0.2555625753044744],"dir":"ltr"},{"str":"تنش","boundary":[0.7389175777286504,0.27617749315475554,0.7695018781204014,0.2911027042786511],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.6992971327585861,0.27617749315475554,0.7350924613120637,0.2911027042786511],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6824296628790679,0.27617749315475554,0.6954720163419995,0.2911027042786511],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6400743520652605,0.27617749315475554,0.6786045464624814,0.2911027042786511],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.6131821205625626,0.27617749315475554,0.636249235648674,0.2911027042786511],"dir":"rtl"},{"str":"۹۳","boundary":[0.16733649601193398,0.27617749315475554,0.18625881103891306,0.2911027042786511],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2007762785665809,0.278016643815264,0.6028368353503248,0.2902281801893603],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7561823423084418,0.3026172714543126,0.758782816710232,0.3188993199531077],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7633665728166431,0.3026172714543126,0.7714300593338217,0.3188993199531077],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7491288074775398,0.3026172714543126,0.7571922939947185,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6869178330723901,0.3026172714543126,0.7141925762167466,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"لزجت","boundary":[0.6524262694951586,0.3026172714543126,0.6828457723812148,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"(ویسکوزیته)","boundary":[0.5839874276806053,0.3026172714543126,0.6483542088039834,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نيوتن","boundary":[0.5510702598458531,0.3026172714543126,0.5799153669894301,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2015513812080447,0.3071223955506589,0.5361843917779316,0.31662025717495607],"dir":"ltr"},{"str":"9٣","boundary":[0.16773933435918803,0.3026172714543126,0.18285837157889787,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7561090989725775,0.3229698320778065,0.7587902082395394,0.33925188057660166],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7633665728166431,0.3229698320778065,0.7714300593338217,0.33925188057660166],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7490555641416755,0.3229698320778065,0.7571190506588541,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"سي","boundary":[0.7003840235453808,0.3229698320778065,0.7135073478520889,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"الات","boundary":[0.673875311620156,0.3229698320778065,0.6996784684751276,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"غي","boundary":[0.658453893656052,0.3229698320778065,0.6699309740932796,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6515999301164502,0.3229698320778065,0.657748338585799,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"نيوتنی","boundary":[0.6138245116550979,0.3229698320778065,0.6476092555469547,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"9۵","boundary":[0.16676869216968265,0.3229698320778065,0.18239169729671614,0.33925188057660166],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1989314200471714,0.32747495617415284,0.6025089202319596,0.33697281779844995],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7559636202366634,0.34332239270130044,0.758785840517676,0.35960444120009555],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7633665728166431,0.34332239270130044,0.7714300593338217,0.35960444120009555],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7489099174164591,0.34332239270130044,0.7569734039336377,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"لزجت","boundary":[0.6815530946989297,0.34332239270130044,0.7121943434642083,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.16744199329386705,0.34332239270130044,0.18256103051357692,0.35960444120009555],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.20234849044812828,0.34782751679764673,0.669825761495508,0.3573253784219439],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7491899555836286,0.3636749533247943,0.7572534421008071,0.37995700182358944],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7562434904145305,0.3636749533247943,0.7587834886674417,0.37995700182358944],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7633665728166431,0.3636749533247943,0.7714300593338217,0.37995700182358944],"dir":"ltr"},{"str":"تنش","boundary":[0.6892307097884007,0.3636749533247943,0.7147093113110558,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.6556906376201963,0.3636749533247943,0.6851586490972256,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6410090445440435,0.3636749533247943,0.6516185769290213,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6046870695274125,0.3636749533247943,0.6369369838528683,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.5831757033712094,0.3636749533247943,0.6006109770929788,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"چندبعدی","boundary":[0.5309081837668578,0.3636749533247943,0.5791036426800342,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"سي","boundary":[0.5138518939113957,0.3636749533247943,0.5268341072040533,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.49988190352038386,0.3636749533247943,0.5129850691107991,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"نيوتنی","boundary":[0.46224558020145273,0.3636749533247943,0.49594669956871695,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.20412346541772222,0.3681800774211406,0.451314684280905,0.3776779390454378],"dir":"ltr"},{"str":"١0٢","boundary":[0.16679641040458545,0.3636749533247943,0.18947496623415022,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7489132772025078,0.3840275139482882,0.7569767637196864,0.4003095624470834],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7599795725008232,0.3840275139482882,0.7628622689307145,0.4003095624470834],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7633665728166431,0.3840275139482882,0.7714300593338217,0.4003095624470834],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.673824242872214,0.3840275139482882,0.7127910414664795,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.20237973645838234,0.38853263804463456,0.6580859970837057,0.3980304996689317],"dir":"ltr"},{"str":"١07","boundary":[0.1679597363239909,0.3840275139482882,0.19063829215355568,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7336163393115127,0.41864541751921286,0.7701803869129614,0.43357062864310836],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.6990757228579684,0.41864541751921286,0.7297912228949259,0.43357062864310836],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیلی","boundary":[0.6269972248167237,0.41864541751921286,0.695248758559055,0.43357062864310836],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.5917747397845705,0.41864541751921286,0.6231702605178102,0.43357062864310836],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5750181428446637,0.41864541751921286,0.5879496233679838,0.43357062864310836],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.5327737049704675,0.41864541751921286,0.5711930264280771,0.43357062864310836],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.5059941942897076,0.41864541751921286,0.528946740671554,0.43357062864310836],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۹","boundary":[0.1683598868424059,0.41864541751921286,0.19674335938287452,0.43357062864310836],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.21081162351581453,0.4204845681797213,0.47782893985311015,0.43269610455381763],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7562434904145305,0.44508519581877,0.7587834886674417,0.4613672443175651],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7633665728166431,0.44508519581877,0.7714300593338217,0.4613672443175651],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.749189787594326,0.44508519581877,0.7572532741115047,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6824044644837018,0.44508519581877,0.7146362359644939,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.6609011618140157,0.44508519581877,0.6783324037925265,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"کاملا","boundary":[0.6288447711649722,0.44508519581877,0.6568291011228404,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5928695260685799,0.44508519581877,0.624772710473797,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.5644618630685597,0.44508519581877,0.5887974653774047,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5497903493505533,0.44508519581877,0.5603898023773846,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5255132073189579,0.44508519581877,0.5457182886593781,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"کانال","boundary":[0.4942752605514081,0.44508519581877,0.5214411466277827,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"دایره","boundary":[0.4664824383983229,0.44508519581877,0.49020319986023303,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4482085620787669,0.44508519581877,0.4624103777071477,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.43755468051794466,0.44508519581877,0.4441365013875918,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4051374488472575,0.44508519581877,0.4334826198267695,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.3716961543888886,0.44508519581877,0.4010653881560823,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.34397791948608714,0.44508519581877,0.36762409369771337,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.20408214004932168,0.4495903199151163,0.32179224426988495,0.45908818153941344],"dir":"ltr"},{"str":"١09","boundary":[0.1667550850361849,0.44508519581877,0.18943364086574968,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7562770882750187,0.4654377564422639,0.758796927811637,0.481719804941059],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7633665728166431,0.4654377564422639,0.7714300593338217,0.481719804941059],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7492233854548144,0.4654377564422639,0.757286871971993,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6827978954300191,0.4654377564422639,0.7149913653498546,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.6613288625780311,0.4654377564422639,0.6787258347388438,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"روبه","boundary":[0.6362917369421915,0.4654377564422639,0.657256801886856,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"پایي","boundary":[0.6166974647054476,0.4654377564422639,0.6322196762510165,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6053581867906652,0.4654377564422639,0.6158145129318165,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5979115569920509,0.4654377564422639,0.6014653413324824,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5811253939349142,0.4654377564422639,0.5970447321914542,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"سي","boundary":[0.5641033738971503,0.4654377564422639,0.5773102847601395,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.5501414469926557,0.4654377564422639,0.5632123586370021,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"نيوتنی،","boundary":[0.5092898084249995,0.4654377564422639,0.5462200301308782,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.48244847768094123,0.4654377564422639,0.5052177477338242,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.45006551582795207,0.4654377564422639,0.4783764169897661,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4258226436140547,0.4654377564422639,0.4459934551367769,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.3870231623650206,0.4654377564422639,0.4217505829228795,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"شي","boundary":[0.36999509471236874,0.4654377564422639,0.38295110167384544,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3653162566607759,0.4654377564422639,0.36910004770896193,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.35764183336805117,0.4654377564422639,0.3644494318601792,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3553699460418361,0.4654377564422639,0.35727897647477813,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.35023552100202265,0.4654377564422639,0.35500708914856305,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.20786777897983458,0.46994288053861016,0.33566732070501754,0.47944074216290733],"dir":"ltr"},{"str":"١١٣","boundary":[0.16697162324703163,0.4654377564422639,0.18965017907659643,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7599794045115207,0.48579031706575776,0.762862100941412,0.5020723655645529],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7633665728166431,0.48579031706575776,0.7714300593338217,0.5020723655645529],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7489136131811126,0.48579031706575776,0.7569770996982913,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6738307944550093,0.48579031706575776,0.7127975930492748,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.20911173976441183,0.4902954411621041,0.6580917087199888,0.4997933027864013],"dir":"ltr"},{"str":"١١6","boundary":[0.16666655467379837,0.48579031706575776,0.18934511050336314,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.7211883227276088,0.5204082206366824,0.7701294861543219,0.5353334317605779],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیلی","boundary":[0.6490931937454224,0.5204082206366824,0.7173632063110221,0.5353334317605779],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6068302770479576,0.5204082206366824,0.6452680773288357,0.5353334317605779],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.5716004004864971,0.5204082206366824,0.603005160631371,0.5353334317605779],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۹","boundary":[0.16743695361479383,0.5204082206366824,0.19582042615526246,0.5353334317605779],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2063436120387854,0.5222473712971908,0.5470208777105074,0.5344589076712871],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7562051888535739,0.5468479989362395,0.758785504539071,0.5631300474350346],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7633665728166431,0.5468479989362395,0.7714300593338217,0.5631300474350346],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7491516540226719,0.5468479989362395,0.7572151405398505,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"معادله","boundary":[0.6835553591947265,0.5468479989362395,0.7143498142038316,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسي","boundary":[0.6374765654923095,0.5468479989362395,0.6794812826319221,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6261675256519665,0.5468479989362395,0.6366702168405917,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"پيوستگی","boundary":[0.5739362917369422,0.5468479989362395,0.6222315362957687,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2089649171140782,0.5513531230325858,0.5553689381060215,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":"١١9","boundary":[0.16770976824195838,0.5468479989362395,0.19038832407152315,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7560839005772113,0.5672005595597335,0.7587851685604661,0.5834826080585286],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7633665728166431,0.5672005595597335,0.7714300593338217,0.5834826080585286],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.749030197757007,0.5672005595597335,0.7570936842741856,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.6698758223076354,0.5672005595597335,0.7132372210537634,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"ناویر-استوکس","boundary":[0.5879044342456272,0.5672005595597335,0.6658037616164603,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"........................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.20551576075635505,0.5717056836560798,0.5687355109226645,0.5812035452803769],"dir":"ltr"},{"str":"١٢٢","boundary":[0.1675501784046392,0.5672005595597335,0.190228734234204,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7560587021818451,0.5875531201832274,0.7587902082395394,0.6038351686820225],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7633665728166431,0.5875531201832274,0.7714300593338217,0.6038351686820225],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7490049993616408,0.5875531201832274,0.7570684858788194,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.707726667965784,0.5875531201832274,0.7131392832904401,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7020519893293197,0.5875531201832274,0.7070614303281169,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ادل","boundary":[0.6897652517487687,0.5875531201832274,0.7013867516916523,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6821553363481814,0.5875531201832274,0.6891000141111014,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6753820076737514,0.5875531201832274,0.6780530375825667,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"رن","boundary":[0.6657058238531371,0.5875531201832274,0.6747369287523771,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.6564932905072606,0.5875531201832274,0.6650607449317628,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6450330602947205,0.5875531201832274,0.6558482115858862,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2013659210181496,0.5920582442795737,0.621759150377304,0.6015561059038708],"dir":"ltr"},{"str":"١٣١","boundary":[0.16722142333976175,0.5875531201832274,0.18989997916932652,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7491605574557012,0.6079056808067212,0.7572240439728798,0.6241877293055164],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7562142602759057,0.6079056808067212,0.7587945759614029,0.6241877293055164],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7633665728166431,0.6079056808067212,0.7714300593338217,0.6241877293055164],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.6860377371169004,0.6079056808067212,0.7144736223197307,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"مختصات","boundary":[0.6327441388532379,0.6079056808067212,0.6819636605540959,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"کروی","boundary":[0.5975026710299088,0.6079056808067212,0.6286720781620626,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.5501921797619928,0.6079056808067212,0.5934306103387336,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ناویر-","boundary":[0.515109965797378,0.6079056808067212,0.5461181031991882,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"استوکس","boundary":[0.4645740799225906,0.6079056808067212,0.5110358892345735,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.20048179331940144,0.6124108049030675,0.4459914392651476,0.6219086665273648],"dir":"ltr"},{"str":"١٣٣","boundary":[0.16680413791249774,0.6079056808067212,0.18948269374206253,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7489068936090151,0.6282582414302151,0.7569703801261937,0.6445402899290102],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7599795725008232,0.6282582414302151,0.7628622689307145,0.6445402899290102],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7633665728166431,0.6282582414302151,0.7714300593338217,0.6445402899290102],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6757388169521366,0.6282582414302151,0.714725774262695,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.18300385031481195,0.6282582414302151,0.19106733683199054,0.6445402899290102],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21036376403550625,0.6327633655265614,0.6559805871562099,0.6422612271508586],"dir":"ltr"},{"str":"١٣","boundary":[0.16788481309510211,0.6282582414302151,0.18300385031481195,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.7326362897210705,0.6628761450011398,0.7711775714122525,0.6778013561250353],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.7077767287779114,0.6628761450011398,0.728811173304484,0.6778013561250353],"dir":"rtl"},{"str":"لزج","boundary":[0.6815774531477836,0.6628761450011398,0.7039516123613249,0.6778013561250353],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹","boundary":[0.16908341676802024,0.6628761450011398,0.19746688930848885,0.6778013561250353],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.20830858290944032,0.6647152956616482,0.656406608027201,0.6769268320357446],"dir":"ltr"},{"str":"١0","boundary":[0.7558090700784175,0.6893159233006968,0.7709281072981273,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7485514282450494,0.6893159233006968,0.7512325375120112,0.7055979717994919],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7414978934141474,0.6893159233006968,0.749561379931326,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"چرخش","boundary":[0.6737852693540476,0.6893159233006968,0.713689448255935,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"سيال","boundary":[0.6426299733232987,0.6893159233006968,0.6697132086628724,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6278173485912417,0.6893159233006968,0.6385579126321237,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6034152225186301,0.6893159233006968,0.6237452879000666,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5736387826823188,0.6893159233006968,0.5993411459558257,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.20312224917517252,0.6938210473970431,0.5545709889194256,0.7033189090213403],"dir":"ltr"},{"str":"١٣9","boundary":[0.16912910985828425,0.6893159233006968,0.19180766568784902,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"١0","boundary":[0.7558090700784175,0.7096684839241907,0.7709281072981273,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7484618899468483,0.7096684839241907,0.751223634078982,0.7259505324229858],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7414083551159463,0.7096684839241907,0.7494718416331249,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"تابع","boundary":[0.6940750173028982,0.7096684839241907,0.7130040519019749,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6535963149866617,0.7096684839241907,0.6860518482183054,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.20592279883617012,0.714173608020537,0.6380870386173809,0.7236714696448342],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.18281889409282417,0.7096684839241907,0.19088238061000276,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.17525937548296924,0.7096684839241907,0.18332286200014783,0.7259505324229858],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.1676998568731143,0.7096684839241907,0.1757633433902929,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"١0","boundary":[0.7558090700784175,0.7300210445476846,0.7709281072981273,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7486858196870023,0.7300210445476846,0.7512258179399136,0.7463030930464798],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7416322848561004,0.7300210445476846,0.749695771373279,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.7072131246682212,0.7300210445476846,0.714641611622172,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7003692404867659,0.7300210445476846,0.7063866173002104,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6966096398981314,0.7300210445476846,0.7000265423097858,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6823977449116041,0.7300210445476846,0.6957629738138276,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"غي","boundary":[0.6670972792452577,0.7300210445476846,0.6785338989065232,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6602634744219489,0.7300210445476846,0.6662808512353934,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6541352246688932,0.7300210445476846,0.6563025325083884,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"زج","boundary":[0.6384719021092737,0.7300210445476846,0.6533087173008824,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.6163053776735498,0.7300210445476846,0.6346080561041928,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"چرخشی","boundary":[0.5683316646395958,0.7300210445476846,0.6122333169823747,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"حول","boundary":[0.5401336522890222,0.7300210445476846,0.5642596039484206,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5158565102574268,0.7300210445476846,0.536061591597847,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"استوانه","boundary":[0.47697437827159167,0.7300210445476846,0.5117844495662517,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.46098650037965583,0.7300210445476846,0.47290231758041656,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"نامحدود","boundary":[0.414881500346058,0.7300210445476846,0.4569144396884807,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"۴۵","boundary":[0.17460791296810219,0.7300210445476846,0.18972695018781205,0.7463030930464798],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.20811253939349145,0.734526168644031,0.39644870614639255,0.7440240302683281],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.16704839435824728,0.7300210445476846,0.17511188087542584,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"١0","boundary":[0.7558090700784175,0.7503736051711786,0.7709281072981273,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7416030547174757,0.7503736051711786,0.7496665412346543,0.7666556536699737],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7486565895483777,0.7503736051711786,0.7512369052338748,0.7666556536699737],"dir":"ltr"},{"str":"جریان","boundary":[0.6821499606905033,0.7503736051711786,0.7144039067592176,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.6599814203831501,0.7503736051711786,0.678077899999328,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"چرخشی،","boundary":[0.608744011181368,0.7503736051711786,0.6559073438203455,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.5636973437531498,0.7503736051711786,0.6046699346185636,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.5238234029257017,0.7503736051711786,0.5596252830619747,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"۴7","boundary":[0.1752456003601691,0.7503736051711786,0.19086860548720258,0.7666556536699737],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................","boundary":[0.2164290178001465,0.7548787292675249,0.5090227054341179,0.764376590891822],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.16768608175031416,0.7503736051711786,0.17574956826749275,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"١0","boundary":[0.7558090700784175,0.7707261657946725,0.7709281072981273,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7415986869956122,0.7707261657946725,0.7496621735127907,0.7870082142934676],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7524220697625975,0.7707261657946725,0.7553047661924889,0.7870082142934676],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.712490172625807,0.7707261657946725,0.7144697585657744,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7073456682278472,0.7707261657946725,0.712187791881413,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7038743372822017,0.7707261657946725,0.7070432874834529,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6981049126791605,0.7707261657946725,0.7030881473467769,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"اع","boundary":[0.6859613019842896,0.7707261657946725,0.6972985640274426,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6766197528541381,0.7707261657946725,0.6820613510539497,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6709511218325617,0.7707261657946725,0.6758134042024203,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ادل","boundary":[0.6512036433519913,0.7707261657946725,0.6701447731808438,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6451479649775902,0.7707261657946725,0.6472315936263855,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6423217129533192,0.7707261657946725,0.6448455842331962,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"رژی","boundary":[0.617595031548391,0.7707261657946725,0.6415153643016013,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6098057035727965,0.7707261657946725,0.6136689082392062,0.7870082142934676],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.6024235816663195,0.7707261657946725,0.6095033228284024,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5947390790154483,0.7707261657946725,0.6016172330146016,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5907637801624792,0.7707261657946725,0.594436698271054,0.7870082142934676],"dir":"ltr"},{"str":"ک","boundary":[0.5803538190688017,0.7707261657946725,0.5868771732284217,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.5764389963647115,0.7707261657946725,0.5795474704170838,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5649646550507663,0.7707261657946725,0.5756326477129936,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5502568556434326,0.7707261657946725,0.5608885626163326,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.53871800643735,0.7707261657946725,0.5461807632089989,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.5281064581807431,0.7707261657946725,0.5379116577856322,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5139066584239915,0.7707261657946725,0.5273001095290252,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"غير","boundary":[0.49174416573152624,0.7707261657946725,0.5100229045968008,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"چرخشی","boundary":[0.44372610352172775,0.7707261657946725,0.48767210504035113,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.21615855502321615,0.7752312898910187,0.43644460720741307,0.7847291515153159],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.18250408214004932,0.7707261657946725,0.1905675686572279,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.1749445635301944,0.7707261657946725,0.183008050047373,0.7870082142934676],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.16738504492033948,0.7707261657946725,0.17544853143751807,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"١0","boundary":[0.7558090700784175,0.7910787264181663,0.7709281072981273,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7415482902048798,0.7910787264181663,0.7496117767220585,0.8073607749169615],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.752421901773295,0.7910787264181663,0.7553045982031864,0.8073607749169615],"dir":"ltr"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.6829568133101285,0.7910787264181663,0.7140476014487398,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6465501716850672,0.7910787264181663,0.6788827367473239,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسي","boundary":[0.6127500520766839,0.7910787264181663,0.642478110993892,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6088795785484381,0.7910787264181663,0.6120344176482843,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.597419348335898,0.7910787264181663,0.6081337060455991,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.20861314751476628,0.7955838505145126,0.5785591893508222,0.8050817121388099],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.1822480664431289,0.7910787264181663,0.1903115529603075,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.17468854783327398,0.7910787264181663,0.18275203435045256,0.8073607749169615],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.16712902922341905,0.7910787264181663,0.17519251574059763,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"١0","boundary":[0.7558090700784175,0.8114312870416602,0.7709281072981273,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.7416952808445159,0.8114312870416602,0.7497587673616944,0.8277133355404553],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7524220697625975,0.8114312870416602,0.7553047661924889,0.8277133355404553],"dir":"ltr"},{"str":"تحليل","boundary":[0.6814763235877139,0.8114312870416602,0.7150728401615386,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6452168405915912,0.8114312870416602,0.6774022470249096,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيلی-","boundary":[0.5881414671513718,0.8114312870416602,0.641144779900416,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"حالات","boundary":[0.5501785726284951,0.8114312870416602,0.5840673905885674,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.5225530678206413,0.8114312870416602,0.54610651193732,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.48629358482451845,0.8114312870416602,0.5184789912578368,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"مسطح","boundary":[0.44667364382236147,0.8114312870416602,0.4822215241333433,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2046018989510748,0.8159364111380065,0.4248879511352717,0.8254342727623037],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.18264586511130973,0.8114312870416602,0.19070935162848832,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.1750863465014548,0.8114312870416602,0.18314983301863338,0.8277133355404553],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.16752682789159987,0.8114312870416602,0.17559031440877845,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"١0","boundary":[0.7558090700784175,0.8317838476651541,0.7709281072981273,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.7416803297965986,0.8317838476651541,0.7497438163137772,0.8480658961639493],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7524220697625975,0.8317838476651541,0.7553047661924889,0.8480658961639493],"dir":"ltr"},{"str":"تحليل","boundary":[0.6813619228727515,0.8317838476651541,0.7149745664196104,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6450883287752237,0.8317838476651541,0.6772898621815763,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيلی-","boundary":[0.58799682836197,0.8317838476651541,0.6410142522124191,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"برهمنهی","boundary":[0.5358603404135225,0.8317838476651541,0.5839227517991655,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"۵۵","boundary":[0.17501730289815146,0.8317838476651541,0.19013634011786132,0.8480658961639493],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21197108568126383,0.8362889717615005,0.5213805024896014,0.8457868333857976],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.16745778428829652,0.8317838476651541,0.1755212708054751,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"١0","boundary":[0.7558090700784175,0.8521364082886481,0.7709281072981273,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.7413556064749797,0.8521364082886481,0.7494190929921584,0.8684184567874432],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7524220697625975,0.8521364082886481,0.7553047661924889,0.8684184567874432],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.6783036776218091,0.8521364082886481,0.7167060321598722,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"۵7","boundary":[0.1746865319616447,0.8521364082886481,0.1903095370886782,0.8684184567874432],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.20556094987871174,0.8566415323849944,0.6545409188342887,0.8661393940092915],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.16712701335178978,0.8521364082886481,0.17519049986896834,0.8684184567874432],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16667,0.15406,0.77143,0.86842],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8197071610479846,0.12198034570181068,0.859494419395373,0.13419188207590702],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7955887689071961,0.1540621294137921,0.7997095464960793,0.16898734053768763],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7996883798439716,0.1540621294137921,0.8095191138228318,0.16898734053768763],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79559,0.12198,0.85949,0.16899],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.7955034303415561,0.27617749315475554,0.7996242079304392,0.2911027042786511],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7996883798439716,0.27617749315475554,0.8095191138228318,0.2911027042786511],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7955,0.27618,0.80952,0.2911],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.7955167014964486,0.41864541751921286,0.7996374790853317,0.43357062864310836],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7996883798439716,0.41864541751921286,0.8095191138228318,0.43357062864310836],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79552,0.41865,0.80952,0.43357],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.7955766736774204,0.5204082206366824,0.7996974512663034,0.5353334317605779],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7996883798439716,0.5204082206366824,0.8095191138228318,0.5353334317605779],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79558,0.52041,0.80952,0.53533],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.7861454182597652,0.6628761450011398,0.7902661958486484,0.6778013561250353],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.790223022597921,0.6628761450011398,0.8091453376249002,0.6778013561250353],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78615,0.66288,0.80915,0.6778],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/f48ce0d2faf003d54b501ecfb9dadfa0.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/49568e04b233c4a7a4fdf046bae1494d.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.19048,0.12198,0.11858,0.15193]},"elements":[{"words":[{"str":"تحلیل","boundary":[0.7550259039504364,0.1540621294137921,0.7916324528454028,0.16898734053768763],"dir":"rtl"},{"str":"ابعادی","boundary":[0.7122104704372426,0.1540621294137921,0.7512007875338499,0.16898734053768763],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7020655964628173,0.1540621294137921,0.708385354020656,0.16898734053768763],"dir":"rtl"},{"str":"تشابه","boundary":[0.6629644064265988,0.1540621294137921,0.6982404800462307,0.16898734053768763],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۹","boundary":[0.19234338357333405,0.1540621294137921,0.22072685611380266,0.16898734053768763],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2312915353550286,0.1559012800743005,0.6456287503611771,0.16811281644839687],"dir":"ltr"},{"str":"١١","boundary":[0.7796185298920165,0.18050190771334923,0.7947375671117264,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7722186011194808,0.18050190771334923,0.7750408214004932,0.19678395621214434],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7651650662885788,0.18050190771334923,0.7732285528057574,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.719901524670909,0.18050190771334923,0.7405037327223003,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"۵9","boundary":[0.19812591134196575,0.18050190771334923,0.21374891646899927,0.19678395621214434],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2269842896404357,0.18500703180969552,0.696143133605252,0.1945048934339927],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.19056639273211085,0.18050190771334923,0.1986298792492894,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"١١","boundary":[0.7796185298920165,0.20085446833684312,0.7947375671117264,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7725433244410996,0.20085446833684312,0.775043005261425,0.21713651683563825],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7654897896101978,0.20085446833684312,0.7735532761273763,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.7051656710500676,0.20085446833684312,0.7387783145969266,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"ابعادی","boundary":[0.6685594581337061,0.20085446833684312,0.701091594487263,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.6213215382444447,0.20085446833684312,0.6644853815709015,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسيلی","boundary":[0.5599503423621985,0.20085446833684312,0.6172494775532695,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"حاکم","boundary":[0.5284100148502544,0.20085446833684312,0.555876265799394,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................................................","boundary":[0.2331012841102279,0.20535959243318944,0.513923961322143,0.2148574540574866],"dir":"ltr"},{"str":"١60","boundary":[0.19066449848473652,0.20085446833684312,0.21334305431430128,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"١١","boundary":[0.779618361902714,0.22120702896033703,0.7947373991224239,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7723232584549017,0.22120702896033703,0.7750446851544495,0.23748907745913217],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7652695556346972,0.22120702896033703,0.7733330421518758,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7140402099194324,0.22120702896033703,0.7411536833334453,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"باکينگهام","boundary":[0.6596923107936488,0.22120702896033703,0.7099681492282572,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22849132167263592,0.22571215305668335,0.6287056760225509,0.23521001468098052],"dir":"ltr"},{"str":"١6٣","boundary":[0.19047601448739745,0.22120702896033703,0.21315457031696225,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"١١","boundary":[0.7796185298920165,0.24155958958383095,0.7947375671117264,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7655682406144377,0.24155958958383095,0.7736317271316163,0.25784163808262606],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7726217754453397,0.24155958958383095,0.7750408214004932,0.25784163808262606],"dir":"ltr"},{"str":"شباهتهای","boundary":[0.6776004744017902,0.24155958958383095,0.739338558920568,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"هندسی،","boundary":[0.6308927287510332,0.24155958958383095,0.6735263978389857,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"سينماتيکی","boundary":[0.5691324696443332,0.24155958958383095,0.6268186521882287,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5597848728992939,0.24155958958383095,0.5650583930815287,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"دیناميکی","boundary":[0.5074084962269603,0.24155958958383095,0.5557128122081186,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.23090734382034553,0.24606471368017727,0.4932327189404579,0.2555625753044744],"dir":"ltr"},{"str":"١66","boundary":[0.19047601448739745,0.24155958958383095,0.21315457031696225,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"١١","boundary":[0.7796185298920165,0.26191215020732483,0.7947375671117264,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7651946324058084,0.26191215020732483,0.7732581189229871,0.27819419870612],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.26191215020732483,0.7791140580167856,0.27819419870612],"dir":"ltr"},{"str":"تئوری","boundary":[0.70846682883234,0.26191215020732483,0.7407207749010544,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.68137351413462,0.26191215020732483,0.7043947681411649,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2295647733152353,0.2664172743036712,0.661729013096446,0.27591513592796835],"dir":"ltr"},{"str":"١67","boundary":[0.19124943723583682,0.26191215020732483,0.2139279930654016,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"١١","boundary":[0.7796185298920165,0.2822647108308188,0.7947375671117264,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7651729617857935,0.2822647108308188,0.7732364483029721,0.2985467593296139],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.2822647108308188,0.7791140580167856,0.2985467593296139],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7022023397550045,0.2822647108308188,0.7406046942930675,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22507290735725952,0.28676983492716507,0.6824607409000195,0.29626769655146223],"dir":"ltr"},{"str":"١70","boundary":[0.1906765937145123,0.2822647108308188,0.21335514954407706,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.7525500776110579,0.3168826144017433,0.7911153817724889,0.3318078255256388],"dir":"rtl"},{"str":"لزج","boundary":[0.7263101485697392,0.3168826144017433,0.7487249611944713,0.3318078255256388],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷","boundary":[0.19047601448739745,0.3168826144017433,0.20939832951437654,0.3318078255256388],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.21161578830660066,0.3168826144017433,0.2210769458200902,0.3318078255256388],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.23577550581578965,0.31872176506225175,0.708426847378359,0.3309333014363481],"dir":"ltr"},{"str":"١٢","boundary":[0.7796185298920165,0.34332239270130044,0.7947375671117264,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7723074674604722,0.34332239270130044,0.775049052876313,0.35960444120009555],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7652539326295702,0.34332239270130044,0.7733174191467489,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.7015733878066646,0.34332239270130044,0.7410643130245466,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"رینولدز","boundary":[0.662052224514343,0.34332239270130044,0.6975013271154893,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"......................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.23689969022772633,0.34782751679764673,0.6505666279171343,0.3573253784219439],"dir":"ltr"},{"str":"١7٣","boundary":[0.19097191890820395,0.34332239270130044,0.21365047473776871,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.7796185298920165,0.3636749533247943,0.7947375671117264,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7722186011194808,0.3636749533247943,0.7750408214004932,0.37995700182358944],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.7651650662885788,0.3636749533247943,0.7732285528057574,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"ني","boundary":[0.7330917087199889,0.3636749533247943,0.7405101163157931,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.7082561702470788,0.3636749533247943,0.7325474233800793,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"درگ","boundary":[0.6788244444593768,0.3636749533247943,0.7042197205113384,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.20695509309967144,0.3636749533247943,0.21501857961685003,0.37995700182358944],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22625605601435303,0.3681800774211406,0.6550571499606905,0.3776779390454378],"dir":"ltr"},{"str":"١7","boundary":[0.19183605587996158,0.3636749533247943,0.20695509309967144,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.7796185298920165,0.3840275139482882,0.7947375671117264,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7722920124446476,0.3840275139482882,0.7750335978604883,0.4003095624470834],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7652383096244432,0.3840275139482882,0.7733017961416219,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.7073883375106673,0.3840275139482882,0.7407711716917867,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"لایهمرزی","boundary":[0.6521615183545112,0.3840275139482882,0.703308213332975,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2297628327028135,0.38853263804463456,0.6249324683004186,0.3980304996689317],"dir":"ltr"},{"str":"١80","boundary":[0.19162220549795392,0.3840275139482882,0.21430076132751869,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.7796185298920165,0.40438007457178216,0.7947375671117264,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7652347818490919,0.40438007457178216,0.7732982683662705,0.42066212307057727],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7722883166799939,0.40438007457178216,0.7750500608121276,0.42066212307057727],"dir":"ltr"},{"str":"معادلات","boundary":[0.6967102654902937,0.40438007457178216,0.740765124076899,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"لایهمرزی","boundary":[0.6415640811993093,0.40438007457178216,0.6926301413126013,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"..........................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.232575141614982,0.40888519866812845,0.6260632042951505,0.4183830602924256],"dir":"ltr"},{"str":"١8١","boundary":[0.19047601448739745,0.40438007457178216,0.21315457031696225,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.7796185298920165,0.42473263519527604,0.7947375671117264,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7653367513556737,0.42473263519527604,0.7734002378728523,0.4410146836940712],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.42473263519527604,0.7791140580167856,0.4410146836940712],"dir":"ltr"},{"str":"حل","boundary":[0.7215160698566716,0.42473263519527604,0.741106310350157,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"بلازیوس","boundary":[0.6706999778254121,0.42473263519527604,0.7174359456789793,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6426390447456306,0.42473263519527604,0.6666198536477197,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"لایهم","boundary":[0.6117196056955093,0.42473263519527604,0.6385589205679382,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"رزی","boundary":[0.5874928604546463,0.42473263519527604,0.6109938919089632,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.5659230340211936,0.42473263519527604,0.5835285271980155,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.538962766851007,0.42473263519527604,0.5619834433024374,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5313790577816006,0.42473263519527604,0.5350047850639619,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5145949105960933,0.42473263519527604,0.5306533439950545,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.49971374622864023,0.42473263519527604,0.5106945394073742,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.4939362581390817,0.42473263519527604,0.4989880324420941,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.4832602019903373,0.42473263519527604,0.49319038563624273,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4756482707181207,0.42473263519527604,0.4825143294874983,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.4607671063506676,0.42473263519527604,0.47174789952940155,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.44395070521909163,0.42473263519527604,0.46002123384782856,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.23209973188907332,0.4292377592916224,0.4288437632291575,0.4387356209159195],"dir":"ltr"},{"str":"١8٣","boundary":[0.19051045229439792,0.42473263519527604,0.2131890081239627,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.7796185298920165,0.44508519581877,0.7947375671117264,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.765307521217049,0.44508519581877,0.7733710077342276,0.4613672443175651],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.44508519581877,0.7791140580167856,0.4613672443175651],"dir":"ltr"},{"str":"جریان","boundary":[0.7073421404524961,0.44508519581877,0.7404225938892213,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6965572272357696,0.44508519581877,0.7032700797613208,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6721450218050116,0.44508519581877,0.6924851665445946,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"گرادیان","boundary":[0.6290658450869849,0.44508519581877,0.6680729611138364,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.6010452294397893,0.44508519581877,0.6249937843958098,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.23608259026065223,0.4495903199151163,0.5858497570874687,0.45908818153941344],"dir":"ltr"},{"str":"١88","boundary":[0.19047601448739745,0.44508519581877,0.21315457031696225,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.779618361902714,0.4654377564422639,0.7947373991224239,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.7653577500184789,0.4654377564422639,0.7734212365356575,0.481719804941059],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.4654377564422639,0.7791140580167856,0.481719804941059],"dir":"ltr"},{"str":"تحليل","boundary":[0.7067454424502249,0.4654377564422639,0.7412269266693098,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"انتگرالی","boundary":[0.6614064736357589,0.4654377564422639,0.7026713658874203,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ون","boundary":[0.6417416458919897,0.4654377564422639,0.6573344129445837,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"کارمن","boundary":[0.6051495440770333,0.4654377564422639,0.6376695852008144,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2331837668577265,0.46994288053861016,0.5863140795194163,0.47944074216290733],"dir":"ltr"},{"str":"١90","boundary":[0.19169948057707686,0.4654377564422639,0.21437803640664163,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.7796185298920165,0.48579031706575776,0.7947375671117264,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.7652457011537506,0.48579031706575776,0.7733091876709292,0.5020723655645529],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.48579031706575776,0.7791140580167856,0.5020723655645529],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.7368608846988625,0.48579031706575776,0.7403221362863613,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"وصيف","boundary":[0.700405862154698,0.48579031706575776,0.7363569167915388,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"تلاطم","boundary":[0.6631122370127471,0.48579031706575776,0.6963338014635229,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.206524704506817,0.48579031706575776,0.2145881910239956,0.5020723655645529],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.23738299545084973,0.4902954411621041,0.6476867873053844,0.4997933027864013],"dir":"ltr"},{"str":"١9","boundary":[0.19140566728710717,0.48579031706575776,0.206524704506817,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.7796185298920165,0.5061428776892517,0.7947375671117264,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.7652836667361023,0.5061428776892517,0.773347153253281,0.5224249261880468],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.5061428776892517,0.7791140580167856,0.5224249261880468],"dir":"ltr"},{"str":"تنشهای","boundary":[0.6910622971529173,0.5061428776892517,0.7411143738366741,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.6573569235111107,0.5061428776892517,0.6869902364617421,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"درهم","boundary":[0.6257883737963567,0.5061428776892517,0.6532848628199357,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2287984061174985,0.510648001785598,0.6105154583756106,0.5201458634098952],"dir":"ltr"},{"str":"١96","boundary":[0.19083870339136805,0.5061428776892517,0.21351725922093281,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.779618361902714,0.5264954383127456,0.7947373991224239,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.5264954383127456,0.7791140580167856,0.5427774868115407],"dir":"ltr"},{"str":"١0","boundary":[0.7577259960085743,0.5264954383127456,0.7728450332282841,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.7358657160712007,0.5264954383127456,0.7404155383385187,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"رضيه","boundary":[0.7057002130104355,0.5264954383127456,0.735361748163877,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.6766111853997138,0.5264954383127456,0.7016281523192603,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاط","boundary":[0.6353462931480524,0.5264954383127456,0.6725391247085385,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.23278445628582373,0.5310005624090919,0.6161830814613726,0.5404984240333891],"dir":"ltr"},{"str":"١98","boundary":[0.1909297535932912,0.5264954383127456,0.21360830942285597,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.7796185298920165,0.5468479989362395,0.7947375671117264,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.5468479989362395,0.7791140580167856,0.5631300474350346],"dir":"ltr"},{"str":"١١","boundary":[0.7577750488848871,0.5468479989362395,0.772894086104597,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.7124098737392403,0.5468479989362395,0.7407631082052695,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.6724694091480254,0.5468479989362395,0.7083378130480651,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6628859554223587,0.5468479989362395,0.6683973484568503,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"تئوری","boundary":[0.6266950120616319,0.5468479989362395,0.6588138947311835,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.5976583971132718,0.5468479989362395,0.6226229513704568,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاط","boundary":[0.5564418857807135,0.5468479989362395,0.5935863364220967,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":".....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2369694057882394,0.5513531230325858,0.5413341038442672,0.560850984656883],"dir":"ltr"},{"str":"١99","boundary":[0.19151284446206468,0.5468479989362395,0.21419140029162945,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.779618361902714,0.5672005595597335,0.7947373991224239,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.5672005595597335,0.7791140580167856,0.5834826080585286],"dir":"ltr"},{"str":"١٢","boundary":[0.7577686652913943,0.5672005595597335,0.7728877025111042,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.7115690872805222,0.5672005595597335,0.7392066873181518,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"عمومی","boundary":[0.6692357830653345,0.5672005595597335,0.7074970265893469,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.6292812073727145,0.5672005595597335,0.6651637223741593,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"...................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.23630500809708438,0.5717056836560798,0.6180220603551966,0.5812035452803769],"dir":"ltr"},{"str":"٢0١","boundary":[0.1908108171671628,0.5672005595597335,0.21348937299672757,0.5834826080585286],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.779618361902714,0.5875531201832274,0.7947373991224239,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.5875531201832274,0.7791140580167856,0.6038351686820225],"dir":"ltr"},{"str":"١٣","boundary":[0.7577881520504774,0.5875531201832274,0.7729071892701873,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.7119072497463361,0.5875531201832274,0.7378575652302461,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.6728013560096493,0.5875531201832274,0.707835189055161,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6438030426222459,0.5875531201832274,0.6687292953184741,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6157622682587574,0.5875531201832274,0.6397309819310707,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.5793596583769546,0.5875531201832274,0.6116902075675822,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"درهم","boundary":[0.5478616641692258,0.5875531201832274,0.5752875976857794,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2330146016301682,0.5920582442795737,0.5289714350990129,0.6015561059038708],"dir":"ltr"},{"str":"٢0٣","boundary":[0.19147034316854705,0.5875531201832274,0.21414889899811182,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.779618361902714,0.6079056808067212,0.7947373991224239,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7653197844361271,0.6079056808067212,0.7733832709533058,0.6241877293055164],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.6079056808067212,0.7791140580167856,0.6241877293055164],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7577602658262722,0.6079056808067212,0.7658237523434509,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"لایهم","boundary":[0.7137547960945848,0.6079056808067212,0.740398571418972,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"رزی","boundary":[0.6894937810360238,0.6079056808067212,0.7130492410243316,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"دره","boundary":[0.6672990343974896,0.6079056808067212,0.685411640986702,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.657955469395709,0.6079056808067212,0.6665934793272366,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.6309226308468677,0.6079056808067212,0.6539976799598504,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.623302636088134,0.6079056808067212,0.6269465300395175,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.606520504774256,0.6079056808067212,0.6225970810178808,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.5916030547174757,0.6079056808067212,0.6026018604863638,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5858275824995465,0.6079056808067212,0.5908974996472226,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.5751535422224314,0.6079056808067212,0.5851018687130005,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.567543626821844,0.6079056808067212,0.5744278284358852,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.5526261767650636,0.6079056808067212,0.5636249825339519,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"اف","boundary":[0.5357936486604534,0.6079056808067212,0.5519004629785176,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.20650152198308014,0.6079056808067212,0.2145650085002587,0.6241877293055164],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................","boundary":[0.2369265685161169,0.6124108049030675,0.5244755373977784,0.6219086665273648],"dir":"ltr"},{"str":"٢0","boundary":[0.19138248476337028,0.6079056808067212,0.20650152198308014,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.779618361902714,0.6282582414302151,0.7947373991224239,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7653816044994255,0.6282582414302151,0.7734450910166041,0.6445402899290102],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.6282582414302151,0.7791140580167856,0.6445402899290102],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7578220858895706,0.6282582414302151,0.7658855724067491,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7064240789146548,0.6282582414302151,0.7390408818766421,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"تاثي","boundary":[0.6870313938408402,0.6282582414302151,0.7023520182234796,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"رگ","boundary":[0.6739927361425623,0.6282582414302151,0.6864064736357588,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ذار","boundary":[0.6588696671795939,0.6282582414302151,0.6732065462071374,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6441296138261915,0.6282582414302151,0.6547895430019016,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6339938112740982,0.6282582414302151,0.6402229337917922,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ذار","boundary":[0.6188707423111296,0.6282582414302151,0.633207621338673,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6127868417339184,0.6282582414302151,0.6148880916205577,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6076383055926998,0.6282582414302151,0.6125046197058172,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5960510754675142,0.6282582414302151,0.6037455913352373,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.58543146372439,0.6282582414302151,0.5952648855320893,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.5712236004811214,0.6282582414302151,0.5846452737889651,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5640511292240911,0.6282582414302151,0.5672701376817518,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5589025930828725,0.6282582414302151,0.5637689071959898,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.5496336153313757,0.6282582414302151,0.5586203710547712,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5430054294142549,0.6282582414302151,0.5456668102907608,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5353975298852969,0.6282582414302151,0.54221923947883,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5238102997601113,0.6282582414302151,0.5315048156278344,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.51321084673328,0.6282582414302151,0.5230442685409794,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.4990029834900113,0.6282582414302151,0.5124246567978551,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"دره","boundary":[0.4768767764868733,0.6282582414302151,0.49492285931231905,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.467515068640429,0.6282582414302151,0.4760905865514485,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.23564951383895874,0.6327633655265614,0.45257242018828236,0.6422612271508586],"dir":"ltr"},{"str":"٢06","boundary":[0.19047601448739745,0.6282582414302151,0.21315457031696225,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"١٢","boundary":[0.779618361902714,0.648610802053709,0.7947373991224239,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7762311935975917,0.648610802053709,0.7791138900274831,0.6648928505525041],"dir":"ltr"},{"str":"١6","boundary":[0.7576040357750019,0.648610802053709,0.7727230729947118,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7009867691625398,0.648610802053709,0.7394092824168957,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.23225226617568995,0.6531159261500553,0.6812322351312669,0.6626137877743525],"dir":"ltr"},{"str":"٢06","boundary":[0.19059461493492097,0.648610802053709,0.21327317076448574,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.7530140640644004,0.6832287056246337,0.7914962135211231,0.6981539167485291],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7361890954784001,0.6832287056246337,0.7491797082361796,0.6981539167485291],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7258963909178264,0.6832287056246337,0.732354739650179,0.6981539167485291],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.7171189498652726,0.6832287056246337,0.7255083356291872,0.6981539167485291],"dir":"rtl"},{"str":"الهای","boundary":[0.67655793279084,0.6832287056246337,0.7167308945766334,0.6981539167485291],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.6425014615069312,0.6832287056246337,0.6727328163742533,0.6981539167485291],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۹","boundary":[0.1924561043952721,0.6832287056246337,0.22083957693574074,0.6981539167485291],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.23515831311862065,0.6850678562851421,0.6252445924243545,0.6972793926592383],"dir":"ltr"},{"str":"١٣","boundary":[0.779618361902714,0.7096684839241907,0.7947373991224239,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7724447147205666,0.7096684839241907,0.7750451891223568,0.7259505324229858],"dir":"ltr"},{"str":"١","boundary":[0.7653911798896648,0.7096684839241907,0.7734546664068433,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.7057238995020797,0.7096684839241907,0.7394776540629893,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"ابعادی","boundary":[0.6690148771326242,0.7096684839241907,0.7016518388109045,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6326687116564417,0.7096684839241907,0.6649428164414489,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"کانال","boundary":[0.6013823839697888,0.7096684839241907,0.6285966509652665,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2300206962820608,0.714173608020537,0.5865141547786237,0.7236714696448342],"dir":"ltr"},{"str":"٢09","boundary":[0.19047584649809501,0.7096684839241907,0.21315440232765978,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"١٣","boundary":[0.779618361902714,0.7300210445476846,0.7947373991224239,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7727711179352099,0.7300210445476846,0.7750490528763129,0.7463030930464798],"dir":"ltr"},{"str":"٢","boundary":[0.765717583104308,0.7300210445476846,0.7737810696214866,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"ضرایب","boundary":[0.7033649937172002,0.7300210445476846,0.7403663174729034,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"اصطکاکی","boundary":[0.6459186998971906,0.7300210445476846,0.6992909171543957,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6182508617851216,0.7300210445476846,0.6418466392060154,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.582205061181704,0.7300210445476846,0.6141767852223171,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"کاملا","boundary":[0.550418797330986,0.7300210445476846,0.5781309846188994,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"توسعهیافته","boundary":[0.4900394102903528,0.7300210445476846,0.5463467366398108,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"آرام،","boundary":[0.4651124439572693,0.7300210445476846,0.48596734959917753,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"دره","boundary":[0.7205042702880681,0.7503736051711786,0.7386390514652027,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7113054690069291,0.7503736051711786,0.7200003023807444,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7014273979338289,0.7503736051711786,0.7070705017504485,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6912539729470027,0.7503736051711786,0.697426571875903,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"ذرا","boundary":[0.6762529499160769,0.7503736051711786,0.6907500050396791,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6612448870328899,0.7503736051711786,0.6720669067793763,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6507430166846976,0.7503736051711786,0.6572179963579919,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6438205135096997,0.7503736051711786,0.6502390487773739,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"الهای","boundary":[0.6061337934000364,0.7503736051711786,0.643316545602376,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5953045310074655,0.7503736051711786,0.6020597168372319,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"مقطع","boundary":[0.5616959192038652,0.7503736051711786,0.5912324703162903,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"دایره","boundary":[0.5337055416311091,0.7503736051711786,0.5576218426410607,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":".......................................................................................................................................................................","boundary":[0.22969059730276378,0.7548787292675249,0.510513274514679,0.764376590891822],"dir":"ltr"},{"str":"٢١١","boundary":[0.1916699144598472,0.7503736051711786,0.214348470289412,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"١٣","boundary":[0.779618361902714,0.7707261657946725,0.7947373991224239,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7724579858754594,0.7707261657946725,0.7750383015609567,0.7870082142934676],"dir":"ltr"},{"str":"٣","boundary":[0.7654042830552551,0.7707261657946725,0.7734677695724337,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.7102881688494077,0.7707261657946725,0.7398085929887985,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ضریب","boundary":[0.6711802592410916,0.7707261657946725,0.7062161081582325,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"اصطکاک","boundary":[0.6168323601153078,0.7707261657946725,0.6671081985499163,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6073174460250372,0.7707261657946725,0.6127602994241328,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"افت","boundary":[0.5830060341757437,0.7707261657946725,0.603245385333862,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"هد،","boundary":[0.5609120811186744,0.7707261657946725,0.5789339734845685,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5329317829040646,0.7707261657946725,0.5568400204274991,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.49658561742788226,0.7707261657946725,0.5288597222128896,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"لوله","boundary":[0.4736248395702162,0.7707261657946725,0.4925135567367071,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.20652436852821213,0.7707261657946725,0.2145878550453907,0.7870082142934676],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.23265628044806108,0.7752312898910187,0.45126075971482144,0.7847291515153159],"dir":"ltr"},{"str":"٢١","boundary":[0.1914053313085023,0.7707261657946725,0.20652436852821213,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"١٣","boundary":[0.779618361902714,0.7910787264181663,0.7947373991224239,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7653575820291765,0.7910787264181663,0.7734210685463551,0.8073607749169615],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7724112848493809,0.7910787264181663,0.7750419973256104,0.8073607749169615],"dir":"ltr"},{"str":"تحلي","boundary":[0.717614014339567,0.7910787264181663,0.7400587290601335,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7064158474388351,0.7910787264181663,0.7169689354181926,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.6948044268540979,0.7910787264181663,0.7025075628903312,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"ری","boundary":[0.6842009420840082,0.7910787264181663,0.6940585543512588,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.6699890470974809,0.7910787264181663,0.6834349108648762,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6637600037629604,0.7910787264181663,0.6658867483318663,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.6545474704170838,0.7910787264181663,0.6630141312601214,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6469375550164966,0.7910787264181663,0.653781439197952,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"..................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22496505822509225,0.7955838505145126,0.6319057042447537,0.8050817121388099],"dir":"ltr"},{"str":"٢١9","boundary":[0.19112294129109858,0.7910787264181663,0.21380149712066338,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"١٣","boundary":[0.779618361902714,0.8114312870416602,0.7947373991224239,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"۵","boundary":[0.7653644695905765,0.8114312870416602,0.773427956107755,0.8277133355404553],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.8114312870416602,0.7791140580167856,0.8277133355404553],"dir":"ltr"},{"str":"ضرایب","boundary":[0.7022997735504204,0.8114312870416602,0.7396417796114744,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"اصطکاک","boundary":[0.6479014776339044,0.8114312870416602,0.6982277128592451,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6198788461150795,0.8114312870416602,0.6438294169427292,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.5834963949495697,0.8114312870416602,0.6158067854239042,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.56874827810965,0.8114312870416602,0.5794243342583946,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"ورودی","boundary":[0.5302592410915273,0.8114312870416602,0.5646762174184748,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5059054959380188,0.8114312870416602,0.5261871804003522,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"کانال","boundary":[0.47459296192018496,0.8114312870416602,0.5018334352468435,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"دایره","boundary":[0.4467235366451865,0.8114312870416602,0.4705209012290098,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4283730572037173,0.8114312870416602,0.4426514759540113,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.39582076213386735,0.8114312870416602,0.4243009965125421,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2319260309503491,0.8159364111380065,0.37317815601502496,0.8254342727623037],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢٣","boundary":[0.19047601448739745,0.8114312870416602,0.21315457031696225,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"١٣","boundary":[0.779618361902714,0.8317838476651541,0.7947373991224239,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.7651648982992764,0.8317838476651541,0.773228384816455,0.8480658961639493],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762313615868942,0.8317838476651541,0.7791140580167856,0.8480658961639493],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7021129694461057,0.8317838476651541,0.7405153239841687,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"............................................................................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22768900476417664,0.8362889717615005,0.6783505466371903,0.8457868333857976],"dir":"ltr"},{"str":"٢٢6","boundary":[0.19086776554069038,0.8317838476651541,0.21354632137025517,0.8480658961639493],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.19048,0.15406,0.79474,0.84807],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8416322848561004,0.12198034570181068,0.8814195432034889,0.13419188207590702],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8099449667045203,0.1540621294137921,0.8140657442934034,0.16898734053768763],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.8140324824115202,0.1540621294137921,0.8329547974384992,0.16898734053768763],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80994,0.12198,0.88142,0.16899],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.8099453026831253,0.3168826144017433,0.8140660802720083,0.3318078255256388],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.8140323144222176,0.3168826144017433,0.8329546294491967,0.3318078255256388],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80995,0.31688,0.83295,0.33181],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.8099288397314859,0.6832287056246337,0.8136708014433641,0.6981539167485291],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.8140323144222176,0.6832287056246337,0.8329546294491967,0.6981539167485291],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80993,0.68323,0.83295,0.69815],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/74622d6f56bbc58d4314ebca3fae5890.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/5384183bd0fbba3de1fbcd16d349e1f0.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/834500c633443974c3536a828744c2b8.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/6e04c0541f6966c525592d66368c1e8d.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.1425,0.14241,0.13731,0.05545]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8195883926111586,0.14950931460377634,0.8471050403510305,0.16307768835277228],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.81959,0.14951,0.84711,0.16308],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"۱","boundary":[0.7333327733689919,0.1424139614580167,0.7551008271793253,0.18447592007990413],"dir":"ltr"},{"str":"۱d","boundary":[0.4671900093402053,0.2115353457355196,0.4890000919994021,0.2327434592382309],"dir":"ltr"},{"str":"€u\u0003ÁY|¿Y\u0003μZ¬f¿Y\u0003€]\u0003ÕY\u0003Ä","boundary":[0.49788451071435774,0.21239089861473698,0.6961619484071256,0.2327434592382309],"dir":"ltr"},{"str":"»|¬»","boundary":[0.6961745476048087,0.21239089861473698,0.7379560069614768,0.2327434592382309],"dir":"ltr"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7075501112089182,0.26191215020732483,0.7379434077637936,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6777897983456415,0.26191215020732483,0.7032764633548138,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.639274554996338,0.26191215020732483,0.6735161504915368,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"(مومنتوم)","boundary":[0.5860333693950371,0.26191215020732483,0.6350009071422333,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5715211095357449,0.26191215020732483,0.5817597215409324,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5476048085257931,0.26191215020732483,0.5672474616816401,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"سیال،","boundary":[0.5132825781654224,0.26191215020732483,0.5433311606716885,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.4800791565593104,0.26191215020732483,0.5090089303113178,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعهی","boundary":[0.42898890598646683,0.26191215020732483,0.47580550870520566,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.39046559915064616,0.26191215020732483,0.4247152581323622,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.3468622958090029,0.26191215020732483,0.3861919512965415,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3377505560445911,0.26191215020732483,0.34258864795489824,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.28999455714660094,0.26191215020732483,0.3334769081904865,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"پدید","boundary":[0.2639293369798212,0.26191215020732483,0.28572090929249633,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"آورندهی","boundary":[0.2171470040787803,0.26191215020732483,0.2596556891257165,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1962101613369261,0.26191215020732483,0.21287335622467565,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.15769693385925188,0.26191215020732483,0.19193651348282145,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.14285810279601396,0.26191215020732483,0.15342328600514724,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.6933986923712698,0.2822647108308188,0.7379736458382331,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.6479045014413483,0.2822647108308188,0.6890242509357005,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"قانون","boundary":[0.6154066349054893,0.2822647108308188,0.643530060005779,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.5928026663262085,0.2822647108308188,0.61103219346992,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نیوتن،","boundary":[0.5563536913969318,0.2822647108308188,0.588428224890639,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نیرو","boundary":[0.5324958506642297,0.2822647108308188,0.5519792499613625,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیما","boundary":[0.4861791841095559,0.2822647108308188,0.5281214092286604,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4722293524348371,0.2822647108308188,0.48177047285628866,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نرخ","boundary":[0.4499600185460192,0.2822647108308188,0.46785491099926774,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.4211834510378381,0.2822647108308188,0.4455855771104497,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"مومنتوم","boundary":[0.3760138154402329,0.2822647108308188,0.41680900960226863,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3612919049314941,0.2822647108308188,0.3716393740046635,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.3337329238874069,0.2822647108308188,0.3569174634959246,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.30474267398652055,0.2822647108308188,0.3293584824518375,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.276447899797741,0.2822647108308188,0.30036823255095124,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.25242274171980733,0.2822647108308188,0.27207345836217156,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.21124251607657626,0.2822647108308188,0.24804830028423794,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.17445689058520755,0.2822647108308188,0.2068680746410069,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.14274023809910621,0.2822647108308188,0.1700824491496382,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.7065945880566322,0.3026172714543126,0.7380179950140772,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6831762073391162,0.3026172714543126,0.7022201466210628,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6714015011524063,0.3026172714543126,0.6788017659035469,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.6226436140546567,0.3026172714543126,0.667027059716837,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"متاثر","boundary":[0.5937339990189423,0.3026172714543126,0.6182691726190873,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5819613087038615,0.3026172714543126,0.5893595575833729,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"فاصله","boundary":[0.546387222061699,0.3026172714543126,0.5775868672682921,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.5172175595858056,0.3026172714543126,0.5420127806261297,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.48023437867476615,0.3026172714543126,0.5128431181502363,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"گرانشی،","boundary":[0.4260255746914039,0.3026172714543126,0.4758599372391968,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.37726768759365414,0.3026172714543126,0.4216511332558344,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.353361465941849,0.3026172714543126,0.3728932461580848,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3396394277612403,0.3026172714543126,0.3489870245062796,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3150498256271042,0.3026172714543126,0.3352649863256709,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.27753445460593074,0.3026172714543126,0.3106753841915348,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.24836277625840789,0.3026172714543126,0.27316001317036137,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.19960287328902898,0.3026172714543126,0.24398833482283855,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"فشاری","boundary":[0.15264314368461018,0.3026172714543126,0.19522843185345962,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14250244598055284,0.3026172714543126,0.1482687022490408,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.7116645052043087,0.3229698320778065,0.7379897728112674,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6837608101116122,0.3229698320778065,0.7072900637687394,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"برشی،","boundary":[0.6462111692727407,0.3229698320778065,0.6793863686760427,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.6013096446018318,0.3229698320778065,0.6418367278371714,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهی","boundary":[0.554410391146292,0.3229698320778065,0.5969352031662625,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.52043489070616,0.3229698320778065,0.5500359497107226,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.48976138799481267,0.3229698320778065,0.5160604492705906,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.4506393672850915,0.3229698320778065,0.4853869465592433,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4363266787170995,0.3229698320778065,0.4462649258495222,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.39645072201802206,0.3229698320778065,0.4319522372815301,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپی","boundary":[0.3209482660144203,0.3229698320778065,0.3920762805824527,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"(مولکولی)","boundary":[0.26365316256660787,0.3229698320778065,0.31657382457885086,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"باشد؛","boundary":[0.23261881883361674,0.3229698320778065,0.2592787211310385,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین،","boundary":[0.1856611051008272,0.3229698320778065,0.22824437739804737,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.14278579462640467,0.3229698320778065,0.18128666366525784,0.33925188057660166],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7134939087078936,0.34332239270130044,0.7379323204698326,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.6818870574321829,0.34332239270130044,0.7091194672723242,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6632160544016558,0.34332239270130044,0.6775126159966135,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6483530328788664,0.34332239270130044,0.6588416129660865,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.6158511345997487,0.34332239270130044,0.6439785914432969,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخی","boundary":[0.5722276725418126,0.34332239270130044,0.6114766931641793,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.5247982448477682,0.34332239270130044,0.5678532311062432,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.4740406130937582,0.34332239270130044,0.5204238034121987,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"نامیده","boundary":[0.43880720875694645,0.34332239270130044,0.4696661716581888,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"میشود،","boundary":[0.3859792768396509,0.34332239270130044,0.434432767321377,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.3405193557274273,0.34332239270130044,0.3816088671473401,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.30599352233249794,0.34332239270130044,0.3361449142918579,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.27476968666635315,0.34332239270130044,0.3016190808969285,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.2350953171302052,0.34332239270130044,0.2703952452307838,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.21633359987635994,0.34332239270130044,0.23072087569463584,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاق","boundary":[0.1779574516694777,0.34332239270130044,0.2119591584407905,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.14285709486019932,0.34332239270130044,0.17358301023390832,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"تاریخچه","boundary":[0.6918101855273859,0.3636749533247943,0.737917201432613,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6764814976582294,0.3636749533247943,0.687637331254746,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.6306103387336298,0.3636749533247943,0.6723086433855896,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات،","boundary":[0.5841384500635003,0.3636749533247943,0.6264374844609899,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"آمیزه","boundary":[0.5550312796081148,0.3636749533247943,0.5799655957908604,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5373137838582441,0.3636749533247943,0.5508584253354749,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5267123149597834,0.3636749533247943,0.5331409295856041,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"کارهای","boundary":[0.4837339318232217,0.3636749533247943,0.5225394606871436,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.44258394425443004,0.3636749533247943,0.4795610775505818,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.41246077449788016,0.3636749533247943,0.43841108998179007,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3875506487746861,0.3636749533247943,0.40828792022524013,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37343753149799436,0.3636749533247943,0.3833777945020463,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"قرن","boundary":[0.3487431040391349,0.3636749533247943,0.36926467722535444,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.32184331301782715,0.3636749533247943,0.34457024976649503,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"نوزده","boundary":[0.29249222209529707,0.3636749533247943,0.31767045874518723,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2836788313320208,0.3636749533247943,0.28831936782265716,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"بیستم","boundary":[0.24875183948286178,0.3636749533247943,0.2795059770593809,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.22232577829443823,0.3636749533247943,0.24457898521022187,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"هیدرودینامیک","boundary":[0.14285810279601396,0.3636749533247943,0.21815292402179834,0.37995700182358944],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7299061275777959,0.3840275139482882,0.7379212331758715,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6992245613799314,0.3840275139482882,0.7257373050484146,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.6578830660063569,0.3840275139482882,0.69505573885055,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6489225166141421,0.3840275139482882,0.653710211733717,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.5992998205874253,0.3840275139482882,0.6447496623415024,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5672797156277091,0.3840275139482882,0.5951269663147852,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.5286798056699752,0.3840275139482882,0.563106861355069,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5112142938737663,0.3840275139482882,0.5245069513973353,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.4879531511433354,0.3840275139482882,0.5070414396011264,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47369287523770504,0.3840275139482882,0.4837802968706954,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.44273715049825635,0.3840275139482882,0.469520020965065,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"هیدرولیک","boundary":[0.3848050316155868,0.3840275139482882,0.4385642962256165,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37054475570995643,0.3840275139482882,0.3806321773429468,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.3473521526149215,0.3840275139482882,0.3663719014373165,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"سالیان","boundary":[0.3099335434319543,0.3840275139482882,0.3431792983422816,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"جمعآوری","boundary":[0.25562797761038575,0.3840275139482882,0.30576068915931437,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.22754083819942347,0.3840275139482882,0.2514551233377459,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.19659922456137993,0.3840275139482882,0.22336798392678356,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"تلفیق","boundary":[0.16354296158420634,0.3840275139482882,0.19242637028874005,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.14285810279601396,0.3840275139482882,0.15937010731156642,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7086418736854838,0.40438007457178216,0.737952647175428,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6929402495649079,0.40438007457178216,0.7044690194128438,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6744647860824224,0.40438007457178216,0.6887673952922679,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6597973041076746,0.40438007457178216,0.6702919318097824,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6349879719659454,0.40438007457178216,0.6556244498350347,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"جداگانه","boundary":[0.5918604143288158,0.40438007457178216,0.6308151176933054,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.5429352098858347,0.40438007457178216,0.5876875600561757,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.5139248012686554,0.40438007457178216,0.5387623556131947,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"بودند،","boundary":[0.4801791101942629,0.40438007457178216,0.5097519469960153,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4690252924693757,0.40438007457178216,0.47600625592162304,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"تئوری","boundary":[0.4322416828496362,0.40438007457178216,0.4648524381967357,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"لایه","boundary":[0.4065090815016901,0.40438007457178216,0.42806882857699635,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"مرزی","boundary":[0.3722553907767154,0.40438007457178216,0.4023362272290501,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"لودویک","boundary":[0.32643261277121877,0.40438007457178216,0.36808253650407546,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"پرانتل","boundary":[0.29070330401360045,0.40438007457178216,0.3222597584985788,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.2866416586591766,0.40346688061730673,0.2913426712986917,0.4129593148921043],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2709475940572105,0.40438007457178216,0.28205504673462395,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.24399539037354107,0.40438007457178216,0.26677473978457056,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"1904","boundary":[0.20963032274104784,0.40438007457178216,0.24027157150632647,0.42066212307057727],"dir":"ltr"},{"str":"آغاز","boundary":[0.18526599426148546,0.40438007457178216,0.20502959971509016,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.16132953453524082,0.40438007457178216,0.18109112411721623,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.14275300316297337,0.40438007457178216,0.15715466439097162,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7269784100148505,0.42473263519527604,0.7379124977321447,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6879188813256375,0.42473263519527604,0.7228055557422107,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.6490770667723883,0.42473263519527604,0.6837460270529976,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.6215261492148183,0.42473263519527604,0.6449042124997482,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5962289761387997,0.42473263519527604,0.6173532949421783,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.574227753176678,0.42473263519527604,0.5920561218661599,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.5279634992843658,0.42473263519527604,0.5700548989040379,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.484458973652558,0.42473263519527604,0.5237906450117259,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"مدرن،","boundary":[0.44894536315927425,0.42473263519527604,0.48028611937991816,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4376262439607848,0.42473263519527604,0.4447725088866343,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.40446515565888785,0.42473263519527604,0.43345338968814473,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.3750112552832637,0.42473263519527604,0.4002923013862479,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.33650407542047733,0.42473263519527604,0.37083840101062376,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.32139511755891387,0.42473263519527604,0.3323312211478373,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.28673623663645104,0.42473263519527604,0.31722226328627395,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.24519718584320555,0.42473263519527604,0.2825633823638111,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23599473185547545,0.42473263519527604,0.2410243315705656,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.19715493317385552,0.42473263519527604,0.23182187758283557,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.1502032670559539,0.42473263519527604,0.19298207890121558,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7232073861536494,0.44508519581877,0.7379393760205347,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6906349323675065,0.44508519581877,0.71883294471808,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6782695757934132,0.44508519581877,0.6862604909319372,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه،","boundary":[0.6347428755736834,0.44508519581877,0.6738951343578439,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاحات","boundary":[0.569888253516016,0.44508519581877,0.630368434138114,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5595105463684072,0.44508519581877,0.5655138120804467,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"نامگذاری","boundary":[0.5050558060462711,0.44508519581877,0.5551361049328379,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.46985062391226945,0.44508519581877,0.5006813646107017,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4445070857887772,0.44508519581877,0.4654761824767001,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4321397133430545,0.44508519581877,0.44013264435320776,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.4043972879807015,0.44508519581877,0.4277652719074851,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38932461580846545,0.44508519581877,0.40002284654513215,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.3533151008943752,0.44508519581877,0.3849501743728961,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.3205672662764836,0.44508519581877,0.3489406594588058,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.29111336590085946,0.44508519581877,0.31619282484091416,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.25728099234640744,0.44508519581877,0.2867389244652901,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.22764163178088817,0.44508519581877,0.2532069157836029,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت،","boundary":[0.18540912114716537,0.44508519581877,0.22356957108971304,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17043119494150616,0.44508519581877,0.1813370604559902,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.14285987502752914,0.44508519581877,0.16635711837870165,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"تعاریف","boundary":[0.7013941432209598,0.4654377564422639,0.7379681021912525,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.692665419066114,0.4654377564422639,0.6973220825297846,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.652847922644286,0.4654377564422639,0.6885933583749388,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.6211523730168862,0.4654377564422639,0.6487758619531108,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5872353328540039,0.4654377564422639,0.6170803123257111,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.5476496616695449,0.4654377564422639,0.5831632721628286,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5283093892580919,0.4654377564422639,0.5435776009783696,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5177583171503639,0.4654377564422639,0.5242373285669168,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.4871372271013782,0.4654377564422639,0.5136862564591888,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.4696072074130319,0.4654377564422639,0.4830651664102029,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.44240705151895926,0.4654377564422639,0.46553514672185675,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.40992531195613463,0.4654377564422639,0.4383349908277842,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.3701078155343068,0.4654377564422639,0.4058532512649595,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.33669474327874804,0.4654377564422639,0.3660357548431316,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.3095248254591148,0.4654377564422639,0.3326226825875728,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6855697189202993,0.5068398468876865,0.7187576855105867,0.521765058011582],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6356271712617341,0.5068398468876865,0.6397479488506173,0.521765058011582],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6397415652571244,0.5068398468876865,0.6495722992359846,0.521765058011582],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.649206922503175,0.5068398468876865,0.6579289270859232,0.521765058011582],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.6579230474603378,0.5068398468876865,0.667753781439198,0.521765058011582],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6673884047063884,0.5068398468876865,0.6761104092891366,0.521765058011582],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6761043616742487,0.5068398468876865,0.6859350956531088,0.521765058011582],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.6141383156720581,0.5061428776892517,0.6311764626828565,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.5669326497288654,0.5061428776892517,0.6097638742364887,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات،","boundary":[0.5187250955859133,0.5061428776892517,0.562558208293296,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.48442302394183545,0.5061428776892517,0.5143506541503438,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.45342295002654237,0.5061428776892517,0.4800485825062661,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.41397234224124607,0.5061428776892517,0.44904850859097295,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.39543438673825254,0.5061428776892517,0.40959790080567676,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"نامیده","boundary":[0.36042272828066313,0.5061428776892517,0.3910599453026832,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"میشود؟","boundary":[0.31141890484413953,0.5061428776892517,0.35604828684509376,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7070091856550575,0.5271924075111803,0.718752477842211,0.5421176186350759],"dir":"rtl"},{"str":"وال","boundary":[0.6780898272398014,0.5271924075111803,0.6993497134102501,0.5421176186350759],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6281462716454216,0.5271924075111803,0.6320822610016195,0.5421176186350759],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6322616735766267,0.5271924075111803,0.6420924075554869,0.5421176186350759],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6417270308226772,0.5271924075111803,0.6504490354054254,0.5421176186350759],"dir":"ltr"},{"str":"0","boundary":[0.65044315577984,0.5271924075111803,0.6602738897587002,0.5421176186350759],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6599085130258906,0.5271924075111803,0.6686305176086388,0.5421176186350759],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6686244699937508,0.5271924075111803,0.678455203972611,0.5421176186350759],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.6086635443054991,0.5264954383127456,0.6245486127443409,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.5731922671164303,0.5264954383127456,0.6042870869983002,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5539225502120029,0.5264954383127456,0.5688158098092317,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5390575128175841,0.5264954383127456,0.5495460929048042,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5032455533231645,0.5264954383127456,0.5346810555103851,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.4630148032173312,0.5264954383127456,0.4988690960159658,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.4292650803996802,0.5264954383127456,0.4586383459101325,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.41257971092400836,0.5264954383127456,0.4248906389641107,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"تلفیق","boundary":[0.3783139249692579,0.5264954383127456,0.40820325361680965,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"هیدرودینامیک","boundary":[0.2964715526915246,0.5264954383127456,0.37393746766205926,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلی","boundary":[0.2539628676445884,0.5264954383127456,0.29209509538432593,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24261149450003022,0.5264954383127456,0.24958641033738968,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"هیدرولیک","boundary":[0.18286710702262482,0.5264954383127456,0.23823503719283162,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.14280799338760544,0.5264954383127456,0.17849064971542616,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.6806708148825084,0.5468479989362395,0.71893407427815,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6545572137966255,0.5468479989362395,0.676296373446939,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.6195962499289864,0.5468479989362395,0.6501807564894269,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.6849735248859353,0.6191642254900896,0.7335177295909796,0.6354462739888848],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6746804843467569,0.6191642254900896,0.6808006706132954,0.6354462739888848],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6290310713013796,0.6191642254900896,0.6705076300741168,0.6354462739888848],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.5653396071738152,0.6191642254900896,0.6248582170287397,0.6354462739888848],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7169259301567676,0.648610802053709,0.7379615506084573,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.6848917140956464,0.648610802053709,0.7125514887211983,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6382968572561301,0.648610802053709,0.680517272660077,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"مادهای","boundary":[0.5972436315255445,0.648610802053709,0.6339224158205605,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.578548438035466,0.648610802053709,0.5928691900899752,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5628568932730365,0.648610802053709,0.5741739965998967,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.5361748163876925,0.648610802053709,0.558482451837467,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.5002721426699548,0.648610802053709,0.5318003749521232,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.4700018142844664,0.648610802053709,0.4958977012343855,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"برشی،","boundary":[0.43187966590287535,0.648610802053709,0.46562737284889705,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.39591853190788817,0.648610802053709,0.42750522446730593,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"مداوم","boundary":[0.36231193597591715,0.648610802053709,0.3915440904723188,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.332563718342416,0.648610802053709,0.35793749454034773,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.2993703760944504,0.648610802053709,0.3281892769068467,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد،","boundary":[0.25282591604566623,0.648610802053709,0.29499593465888096,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.21440743453456887,0.648610802053709,0.24845550635335548,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.167850879256009,0.648610802053709,0.21003702484225806,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.14285436012113997,0.648610802053709,0.1634764378204396,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7069836512810861,0.668963362677203,0.7378990585879487,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6806079868833949,0.668963362677203,0.7026092098455166,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6592457952277596,0.668963362677203,0.6762335454478255,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.6215651227329841,0.668963362677203,0.6548713537921903,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.604089531578629,0.668963362677203,0.6171906812974148,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5754560909561278,0.668963362677203,0.5997150901430596,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5575148334554055,0.668963362677203,0.5710816495205584,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"وقتی","boundary":[0.5270973464409786,0.668963362677203,0.5531403920198361,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.4958170663692137,0.668963362677203,0.5227229050054093,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4808794575961405,0.668963362677203,0.49144262493364443,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.4489480509881133,0.668963362677203,0.4765050161605711,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"سکون","boundary":[0.4105759345244897,0.668963362677203,0.44457360955254394,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.3783844804762835,0.668963362677203,0.4062014930889203,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.35234345076905516,0.668963362677203,0.37401003904071406,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.3228270583729229,0.668963362677203,0.34796900933348573,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.2890168594063931,0.668963362677203,0.31845261693735355,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.2585671184458974,0.668963362677203,0.2846424179708237,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد.","boundary":[0.22705904488002213,0.668963362677203,0.2541926770103281,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"مایعات","boundary":[0.18719921515397903,0.668963362677203,0.2226846034444527,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17776292005725078,0.668963362677203,0.18282477371840963,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"گازها،","boundary":[0.1427455548326335,0.668963362677203,0.1733884786216814,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"هردو","boundary":[0.7111020770197355,0.6893159233006968,0.7379696140949745,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.6792049402294063,0.6893159233006968,0.7067276355841661,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.6369804930822006,0.6893159233006968,0.6748304987938369,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.603438405042367,0.6893159233006968,0.6326060516466313,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.5780444701281424,0.6893159233006968,0.5990639636067977,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.5486066967255526,0.6893159233006968,0.573670028692573,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"شیشه","boundary":[0.512992292650804,0.6893159233006968,0.5442322552899832,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4982441758108844,0.6893159233006968,0.5086178512152348,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.4658571822146366,0.6893159233006968,0.49386973437531495,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"فنی،","boundary":[0.4372963129707901,0.6893159233006968,0.46148274077906726,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42254819613087047,0.6893159233006968,0.4329218715352207,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.3868652524207259,0.6893159233006968,0.4181737546953011,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.3549681156303967,0.6893159233006968,0.3824908109851565,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"دسته","boundary":[0.3236213117948649,0.6893159233006968,0.3505936741948273,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.2915911274770023,0.6893159233006968,0.31924687035929555,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.2404182261673577,0.6893159233006968,0.2872166860414329,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22567010932743806,0.6893159233006968,0.2360437847317883,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.2071321538244445,0.6893159233006968,0.22129566789186866,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"حال،","boundary":[0.177230729947117,0.6893159233006968,0.2027577123888751,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.1427953162922665,0.6893159233006968,0.1728562885115476,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7121291636148604,0.7096684839241907,0.7379323204698318,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.6805001377512274,0.7096684839241907,0.707754722179291,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6663708935015012,0.7096684839241907,0.6761256963156581,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"شیشه","boundary":[0.6321817106686642,0.7096684839241907,0.6619964520659319,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6180524664189381,0.7096684839241907,0.6278072692330948,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"دماهای","boundary":[0.5750740832823764,0.7096684839241907,0.6136780249833688,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"معمولی","boundary":[0.5322509222612704,0.7096684839241907,0.5706996418468071,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5189300425348915,0.7096684839241907,0.5278764808257012,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"قدری","boundary":[0.48579516056417543,0.7096684839241907,0.5145556010993222,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.44457461748835864,0.7096684839241907,0.4814207191286062,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41674752551757527,0.7096684839241907,0.44020017605278916,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3996166484118293,0.7096684839241907,0.41237308408200585,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3854874041621031,0.7096684839241907,0.39524220697625995,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.3632281496314316,0.7096684839241907,0.3811129627265337,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.32631552422741733,0.7096684839241907,0.35885370819586226,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.30964829759640916,0.7096684839241907,0.3219410827918479,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29632741787003014,0.7096684839241907,0.3052738561608398,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.2620696954017969,0.7096684839241907,0.2919529764344608,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"سیال،","boundary":[0.22804178229930322,0.7096684839241907,0.2576952539662275,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.20674813027906386,0.7096684839241907,0.22366734086373383,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.17386724813363885,0.7096684839241907,0.20237368884349446,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.14285709486019932,0.7096684839241907,0.1694928066980695,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6984859124170973,0.7510705743696133,0.7380047238591847,0.7659957854935088],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6732198173620304,0.7510705743696133,0.6944760077678254,0.7659957854935088],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6339781882689711,0.7510705743696133,0.6692099127127585,0.7659957854935088],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته:","boundary":[0.576453611434024,0.7510705743696133,0.6299664357373723,0.7659957854935088],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات،","boundary":[0.5229164286818216,0.7503736051711786,0.5733031400560413,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.4938838454767201,0.7503736051711786,0.5185419872462522,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.46727837171328934,0.7503736051711786,0.4895094040411507,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"مواد،","boundary":[0.43873161357084783,0.7503736051711786,0.46290393027772,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42709600252655916,0.7503736051711786,0.4343571721352785,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولهایی","boundary":[0.35501851242112903,0.7503736051711786,0.4227215610909898,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"تشکیل","boundary":[0.306667831392497,0.7503736051711786,0.3506440709855596,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2807255793951041,0.7503736051711786,0.3022933899569275,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.26373178156015026,0.7503736051711786,0.27635113795953475,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24558087340998128,0.7503736051711786,0.2593573401245809,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.21618140156834814,0.7503736051711786,0.24120643197441186,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.18672346944946547,0.7503736051711786,0.21180696013277878,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1715741941553162,0.7503736051711786,0.1823490280138961,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"ذهن","boundary":[0.1428566669026608,0.7503736051711786,0.16719975271974682,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"نمیگنجد.","boundary":[0.6826198267694316,0.7707261657946725,0.7379696140949744,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.667031091460096,0.7707261657946725,0.6782453853338621,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6421391085815658,0.7707261657946725,0.6626566500245267,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"اینچ","boundary":[0.6164831103555327,0.7707261657946725,0.6377646671459963,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"مکعب","boundary":[0.5784415968391134,0.7707261657946725,0.6121086689199633,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5663665257796384,0.7707261657946725,0.574067155403544,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.5452341434897426,0.7707261657946725,0.561992084344069,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5296454081804072,0.7707261657946725,0.5408597020541732,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.4913297361224038,0.7707261657946725,0.5252709667448378,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"اتاق،","boundary":[0.46244834328949935,0.7707261657946725,0.48695529468683446,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.4305008097084378,0.7707261657946725,0.45807390185392993,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"1020","boundary":[0.40176959931191586,0.7698129718401971,0.4266565089135124,0.7870082142934676],"dir":"ltr"},{"str":"مولکول","boundary":[0.35804635160832965,0.7707261657946725,0.39938784698190427,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.32694548411157187,0.7707261657946725,0.35367191017276034,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.2994933442638374,0.7707261657946725,0.3225710426760025,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.2809211189431458,0.7707261657946725,0.295118902828268,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"تئوری","boundary":[0.2436194303146776,0.7707261657946725,0.27654667750757633,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22502704627769307,0.7707261657946725,0.23924498887910822,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.1854353274783462,0.7707261657946725,0.2206526048421237,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"مجزای","boundary":[0.1428028772895184,0.7707261657946725,0.18106088604277681,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7197637734429073,0.7910787264181663,0.7379267768228521,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.6899570955321567,0.7910787264181663,0.7153893320073379,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.6662484293000223,0.7910787264181663,0.6855826540965873,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.654205612186616,0.7910787264181663,0.6618739878644528,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولها","boundary":[0.5972794132469645,0.7910787264181663,0.6498311707510466,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.585234580261929,0.7910787264181663,0.5929049718113951,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.555179950140775,0.7910787264181663,0.5808601388263597,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.5272601280750442,0.7910787264181663,0.5508055087052057,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"کند،","boundary":[0.5004087179728396,0.7910787264181663,0.5228856866394749,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"قطعا","boundary":[0.47206556286495677,0.7910787264181663,0.4960342765372701,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیده","boundary":[0.4309800831883026,0.7910787264181663,0.46765080399680153,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42092491550138095,0.7910787264181663,0.42660564175273324,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.3901848890262669,0.7910787264181663,0.4165504740658115,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37814207191286064,0.7910787264181663,0.3858104475906975,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"توانایی","boundary":[0.3382137025514216,0.7910787264181663,0.3737676304772913,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.30987054744353887,0.7910787264181663,0.3338392611158522,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.2835251211202871,0.7910787264181663,0.30549610600796945,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.24913838286777898,0.7910787264181663,0.2791506796847177,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"ماست.","boundary":[0.20931685470269254,0.7910787264181663,0.24476394143220961,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.14285709486019932,0.8561960487538806,0.14890470974808326,0.8684075851279769],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14890319784436126,0.8534234098798792,0.15268295714928873,0.8656349462539755],"dir":"ltr"},{"str":"Momentum","boundary":[0.1556227699420101,0.855841601490418,0.21050319515653243,0.8653394631147152],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.14285709486019932,0.8779055824360115,0.14890470974808326,0.8901171188101078],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14890319784436126,0.8779055824360115,0.15144319609727253,0.8901171188101078],"dir":"ltr"},{"str":"Ludwig","boundary":[0.1514426921293652,0.877551135172549,0.18802572252198982,0.8870489967968461],"dir":"ltr"},{"str":"Prandtl","boundary":[0.19096553531471117,0.877551135172549,0.22493801194739924,0.8870489967968461],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.14285709486019932,0.9282677392918395,0.1509205813773779,0.9445497877906346],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1425,0.14241,0.7551,0.94455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.8410708646073419,0.5963321378465363,0.8500078954972148,0.6099005115955322],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8500078954972148,0.5963321378465363,0.8537540569416541,0.6099005115955322],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.853754056941654,0.5963321378465363,0.862691087831527,0.6099005115955322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84107,0.59633,0.86269,0.6099],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/2634116b7543f7710b83db04c5e927fb.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/6c6b97050d9e1d4152e20aa38abc5e74.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.11875,0.07987,0.14286,0.11508]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7833749386839046,0.07986794241039447,0.8095224736088806,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7759852572588178,0.07986794241039447,0.7833767865662316,0.09479315353428999],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7329470699305869,0.07986794241039447,0.7633816918538628,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7145052043085898,0.07986794241039447,0.7287523770486296,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7009787056760226,0.07986794241039447,0.7103105114266324,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6683635826070596,0.07986794241039447,0.6967840127940653,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6384094100887655,0.07986794241039447,0.6641688897251024,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.6012484964957432,0.07986794241039447,0.6342147172068083,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.6844319273748648,0.11944422584286749,0.7142869862047184,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"کارهای","boundary":[0.6403024815379758,0.11944422584286749,0.680259073102225,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"مهندسی،","boundary":[0.5868133437262716,0.11944422584286749,0.6361296272653358,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"معطوف","boundary":[0.5419944697921637,0.11944422584286749,0.5826384735820024,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5273269878174158,0.11944422584286749,0.5378216155195238,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.4992821817106687,0.11944422584286749,0.5231541335447758,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"ماکروسکوپی","boundary":[0.4266362158057775,0.11944422584286749,0.49510932743802877,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4145490495165268,0.11944422584286749,0.42246336153313757,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"تودهی","boundary":[0.37627369489110946,0.11944422584286749,0.4103741793722576,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.34465676425725217,0.11944422584286749,0.3721008406184695,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3156866730726588,0.11944422584286749,0.3404818941129829,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3038918081696558,0.11944422584286749,0.31151180292838954,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.2758470020629087,0.11944422584286749,0.29971895389701586,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولی","boundary":[0.22717982918847734,0.11944422584286749,0.27167414779026877,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.2150926628992266,0.11944422584286749,0.22300697491583737,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپی","boundary":[0.1398482384641746,0.11944422584286749,0.21091779275495737,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"آن.","boundary":[0.11881476147092623,0.11944422584286749,0.1356753841915347,0.13572627434166262],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7026745576841673,0.1397967864663614,0.7142255021200256,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.669334056807263,0.1397967864663614,0.6985017034115273,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"موارد،","boundary":[0.6360681431806426,0.1397967864663614,0.665161202534623,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.6099908277840871,0.1397967864663614,0.6318952889080027,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5812646570666383,0.1397967864663614,0.6058179735114471,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5630310981796682,0.1397967864663614,0.5770918027939983,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5384979404511523,0.1397967864663614,0.5588582439070282,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"سیال،","boundary":[0.5037705198932935,0.1397967864663614,0.5343250861785123,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4893469583856903,0.1397967864663614,0.49959766562065355,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4543917443337209,0.1397967864663614,0.48517410411305023,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4298585866052051,0.1397967864663614,0.45021889006108107,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.39782033880082524,0.1397967864663614,0.4256857323325651,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.3579242233854549,0.1397967864663614,0.39364748452818527,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.3328891136212446,0.1397967864663614,0.3537513691128149,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.32104586779913863,0.1397967864663614,0.3287162593486047,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.29651472594225203,0.1397967864663614,0.31687301352649866,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.2598080554230307,0.1397967864663614,0.29300946115751353,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.21991798762254822,0.1397967864663614,0.25563520115039073,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20487219373870275,0.1397967864663614,0.2157276624624544,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.18151227329843633,0.1397967864663614,0.20069933946606278,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.1474218681754346,0.1397967864663614,0.17733941902579645,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.11904847499311244,0.1397967864663614,0.14324901390279468,0.15607883496515654],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.6921023189243312,0.16014934708985532,0.7142849703330894,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.6610095149140904,0.16014934708985532,0.6879274487800617,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.6310294720432205,0.16014934708985532,0.6568346447698212,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6111187079606771,0.16014934708985532,0.6268546018989513,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5815902203347693,0.16014934708985532,0.606943837816408,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5590789818504359,0.16014934708985532,0.5774153501905,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.541647739871925,0.16014934708985532,0.5549041117061667,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5274177020407341,0.16014934708985532,0.5374748855992851,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5106456500850026,0.16014934708985532,0.5232428318964649,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.47445470672427587,0.16014934708985532,0.5064707799407334,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.4385580806214261,0.16014934708985532,0.47027983658000666,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.39946226624288567,0.16014934708985532,0.43438321047715683,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.3688714142683394,0.16014934708985532,0.39528941197024575,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"نمیباشد.","boundary":[0.31722679899743994,0.16014934708985532,0.3646985599956995,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.30360555439829595,0.16014934708985532,0.3130519288531707,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.26944056202501027,0.16014934708985532,0.29943068425402675,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"مثال،","boundary":[0.23861385306983657,0.16014934708985532,0.2652677077523704,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.21033520585409124,0.16014934708985532,0.23443898292556734,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولهای","boundary":[0.1427772999415397,0.16014934708985532,0.20616033570982203,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.11878075423511869,0.16014934708985532,0.1386044456688998,0.17643139558865042],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.6859377834819482,0.18050190771334923,0.7142426370288744,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.6445902404934858,0.18050190771334923,0.6817649292093084,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6338496764526038,0.18050190771334923,0.6404173862208458,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6100926293013664,0.18050190771334923,0.6296768221799639,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"گاز","boundary":[0.5912119756213928,0.18050190771334923,0.6059197750287265,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.5571659196742355,0.18050190771334923,0.5870391213487528,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5464233397617242,0.18050190771334923,0.5529930654015954,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5321691114709817,0.18050190771334923,0.5422504854890842,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5095812698647352,0.18050190771334923,0.5279962571983418,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرید.","boundary":[0.46875382175663066,0.18050190771334923,0.5054084155920952,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.44997396165812176,0.18050190771334923,0.46458096748399075,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.41895977664142353,0.18050190771334923,0.44580110738548173,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4053103098394695,0.18050190771334923,0.4147869223687837,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.37610637754587795,0.18050190771334923,0.40113745556682956,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.34603965219494826,0.18050190771334923,0.37193352327323803,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.30469210920648576,0.18050190771334923,0.34186679792230834,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.2747443202816845,0.18050190771334923,0.30051925493384585,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.24644148260638762,0.18050190771334923,0.2705714660090445,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولها","boundary":[0.19122071106511937,0.18050190771334923,0.24226862833374774,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17696245103111835,0.18050190771334923,0.18704584092085016,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.15006064413818127,0.18050190771334923,0.17278758088684912,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.1188436219550351,0.18050190771334923,0.14588577399391206,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7026977402079038,0.20085446833684312,0.714248684643762,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.6618844032012042,0.20085446833684312,0.6985248859352637,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"میکروسکوپی","boundary":[0.5866500581242989,0.20085446833684312,0.6577115489285644,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.5487557032368181,0.20085446833684312,0.5824772038516589,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5340983006202168,0.20085446833684312,0.5445828489641783,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.5047673684139796,0.20085446833684312,0.5299254463475769,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.4684010442215042,0.20085446833684312,0.5005945141413397,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"بود،","boundary":[0.4452689172753482,0.20085446833684312,0.46422818994886433,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.43412517890860736,0.20085446833684312,0.44109606300270826,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.402734025897231,0.20085446833684312,0.4299523246359674,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3874718617918412,0.20085446833684312,0.39856117162459104,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"مقیاس","boundary":[0.34665852478514175,0.20085446833684312,0.38329900751920126,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"ماکروسکوپی","boundary":[0.27401255888025056,0.20085446833684312,0.3424856705125018,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2523258118922987,0.20085446833684312,0.2698397046076106,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"حجم،","boundary":[0.21694928066980695,0.20085446833684312,0.2481529576196588,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.1876385071798628,0.20085446833684312,0.21277642639716704,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"مولکولهای","boundary":[0.11894203359645751,0.20085446833684312,0.1834656529072229,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"ثابتی","boundary":[0.687256163527507,0.22120702896033703,0.7142849703330897,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.6615376732809658,0.22120702896033703,0.6830812933832378,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6251229681693873,0.22120702896033703,0.6573648190083259,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.5890025803156859,0.22120702896033703,0.6209480980251181,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.5437966590287533,0.22120702896033703,0.5848297260430458,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.5182293591544093,0.22120702896033703,0.5396238047561134,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.49040629892688453,0.22120702896033703,0.5140565048817693,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.46345006349995643,0.22120702896033703,0.48623344465424456,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.44193668147212395,0.22120702896033703,0.4592751933556872,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.41112206774672594,0.22120702896033703,0.437763827199484,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.37557217156411493,0.22120702896033703,0.4069492134740861,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.353625377135984,0.22120702896033703,0.3713993172914749,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3397803707859884,0.22120702896033703,0.3494525228633441,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.3169990055033296,0.22120702896033703,0.3356075165133485,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.29655000369576473,0.22120702896033703,0.3128241353590604,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"رسد","boundary":[0.26565475510519493,0.22120702896033703,0.29237513355149547,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2480017672474617,0.22120702896033703,0.261481900832555,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.2166549634119299,0.22120702896033703,0.24382689710319247,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.17688181616594656,0.22120702896033703,0.2124800932676607,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.11900502835101234,0.22120702896033703,0.17270694602167735,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7033488667441661,0.24155958958383095,0.714274890974943,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.653240345654789,0.24155958958383095,0.699176012471526,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوب","boundary":[0.6111328190620823,0.24155958958383095,0.6490654755105196,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5978462091534013,0.24155958958383095,0.6069579489178131,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.5605525840114504,0.24155958958383095,0.5936733548807615,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5321973336737917,0.24155958958383095,0.556377713867181,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5210173096177236,0.24155958958383095,0.5280224635295225,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.4819214952391832,0.24155958958383095,0.5168424394734544,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"سیال.","boundary":[0.44793591544090483,0.24155958958383095,0.47774864096654335,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.4084066886620661,0.24155958958383095,0.44376104529663557,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39374323843057674,0.24155958958383095,0.4042338343894261,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.37075222249847134,0.24155958958383095,0.3895683682863076,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.33330135936943533,0.24155958958383095,0.3665773523542021,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.28963959575054266,0.24155958958383095,0.3291264892251662,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.25671436442927315,0.24155958958383095,0.2854647256062734,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.2256921159260579,0.24155958958383095,0.2525415101566333,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.19733484971677,0.24155958958383095,0.22151724578178864,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.17947221120959017,0.24155958958383095,0.19316199544413015,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکترین","boundary":[0.11895722656381243,0.24155958958383095,0.17529935693695028,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.685923672380543,0.26191215020732483,0.7142305417990983,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"موردنظر","boundary":[0.6387341334103845,0.26191215020732483,0.6817508181079031,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.627031998602329,0.26191215020732483,0.6345612791377445,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.595471512374092,0.26191215020732483,0.6228591443296891,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.5615625356977267,0.26191215020732483,0.5912986581014522,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.5322961113836271,0.26191215020732483,0.5573896814250869,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.5012637835222653,0.26191215020732483,0.5281232571109872,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"مولکول","boundary":[0.45664448087945764,0.26191215020732483,0.4970909292496254,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.42909759506514633,0.26191215020732483,0.45247162660681767,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4173591745677636,0.26191215020732483,0.42492474079250636,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"میانگین","boundary":[0.3711795872838819,0.26191215020732483,0.41318632029512375,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.3431750986097207,0.26191215020732483,0.367006733011242,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"آماری","boundary":[0.30826221786196667,0.26191215020732483,0.3390022443370807,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"معنا","boundary":[0.2840919170267238,0.26191215020732483,0.3040893635893267,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.26649335770298155,0.26191215020732483,0.2799190627540839,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.23130631841364344,0.26191215020732483,0.26232050343034163,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.19164605997890055,0.26191215020732483,0.22713346414100352,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"ماکروسکوپی","boundary":[0.11904847499311244,0.26191215020732483,0.18747320570626064,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6810457670055573,0.2822647108308188,0.7142512044832987,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.6414742069225033,0.2822647108308188,0.6768729127329173,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6302841035082887,0.2822647108308188,0.6373013526498634,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6060775169837186,0.2822647108308188,0.6261112492356488,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5765066960535954,0.2822647108308188,0.6019046627110786,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5624076898783086,0.2822647108308188,0.5723338417809555,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5328348530765562,0.2822647108308188,0.5582348356056687,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5169155148200163,0.2822647108308188,0.5286619988039162,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"دیگری","boundary":[0.475624416237174,0.2822647108308188,0.5127426605473764,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4644343128229595,0.2822647108308188,0.47145156196453425,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.4333878738601927,0.2822647108308188,0.46026145855031964,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41928886768490586,0.2822647108308188,0.4292150195875527,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.3845211296944611,0.2822647108308188,0.41511601341226595,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"مداوم","boundary":[0.3523075010583326,0.2822647108308188,0.38034827542182115,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"(پیوسته)","boundary":[0.3045454545454545,0.2822647108308188,0.3481346467856927,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2898416868813794,0.2822647108308188,0.30037260027281465,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.26680178606226357,0.2822647108308188,0.28667828032710874,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.23302585691343175,0.2822647108308188,0.26262691591799436,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.18784412608605083,0.2822647108308188,0.22885098676916257,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.1682034888018331,0.2822647108308188,0.18367127181341092,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.13573586034041352,0.2822647108308188,0.1640286186575639,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"ما،","boundary":[0.11882097365431073,0.2822647108308188,0.13156300606777357,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.6799664357373724,0.3026172714543126,0.7142564121516743,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6589025930828727,0.3026172714543126,0.6757935814647325,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.6198208898057372,0.3026172714543126,0.6547297388102327,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6051816300337995,0.3026172714543126,0.6156480355330973,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5810395514013669,0.3026172714543126,0.6010087757611596,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5515332383633811,0.3026172714543126,0.5768666971287268,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5202166726022888,0.3026172714543126,0.5473603840907412,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6545424307380107,0.3434734468621779,0.6904652631720413,0.35975549536097307],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6127734025897231,0.3434734468621779,0.6163011779409888,0.35975549536097307],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6168058178055221,0.3434734468621779,0.6237404162102957,0.35975549536097307],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6227373520854192,0.3434734468621779,0.6327159166504278,0.35975549536097307],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6327083571318179,0.3434734468621779,0.6396429555365915,0.35975549536097307],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.638639891411715,0.3434734468621779,0.6486184559767234,0.35975549536097307],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6486108964581137,0.3434734468621779,0.6555454948628872,0.35975549536097307],"dir":"ltr"},{"str":"زمانی","boundary":[0.5775655326268824,0.3434575464241908,0.6100190499868969,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5584490219662812,0.3434575464241908,0.573150773758727,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5336719437706207,0.3434575464241908,0.5540342630981259,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.4989364597262445,0.3434575464241908,0.5292571849024653,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4821523125407373,0.3434575464241908,0.4945217008580893,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.44639679745193817,0.3434575464241908,0.477737553672582,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"سکون","boundary":[0.4062063647786909,0.3434575464241908,0.441982038583783,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.3720796739663618,0.3434575464241908,0.4017916059105356,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.35518062209798484,0.3434575464241908,0.36766491509820654,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.32248923188571355,0.3434575464241908,0.35076586322982956,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.2823774182060087,0.3434575464241908,0.3143451105033632,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.24819831473131798,0.3434575464241908,0.27796265933785347,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.21536782937662532,0.3434575464241908,0.24378355586316267,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6545424307380107,0.36382600748567184,0.6904652631720413,0.38010805598446695],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6099187603733395,0.36382600748567184,0.6134465357246052,0.38010805598446695],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.613951343578441,0.36382600748567184,0.6208859419832146,0.38010805598446695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6198827098690356,0.36382600748567184,0.6298612744340442,0.38010805598446695],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6298538829047367,0.36382600748567184,0.6367884813095102,0.38010805598446695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6357854171846338,0.36382600748567184,0.6457639817496422,0.38010805598446695],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6457564222310324,0.36382600748567184,0.6555535583494043,0.38010805598446695],"dir":"ltr"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.5533900241232639,0.36381010704768474,0.6087317479622898,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.5025961066799267,0.36381010704768474,0.54897123351185,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6545424307380107,0.38417856810916573,0.6904652631720413,0.40046061660796084],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6083702349834362,0.38417856810916573,0.6124019782420255,0.40046061660796084],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6124060099852842,0.38417856810916573,0.6193406083900577,0.40046061660796084],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6183373762758787,0.38417856810916573,0.6283159408408873,0.40046061660796084],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6283085493115799,0.38417856810916573,0.6352431477163535,0.40046061660796084],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.634240083591477,0.38417856810916573,0.6442186481564854,0.40046061660796084],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6442110886378756,0.38417856810916573,0.6555604459108045,0.40046061660796084],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.586984524825459,0.3841626676711786,0.6039440528427149,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.5517430570021301,0.3841626676711786,0.5825677500856745,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.5063496596536732,0.3841626676711786,0.5473242663907162,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4899928772535765,0.3841626676711786,0.5019308690422594,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.46568348127591236,0.3841626676711786,0.4855761025137919,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.4244931762745349,0.3841626676711786,0.4612646906644986,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.3781664303617146,0.3841626676711786,0.42007640153475034,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"معتبر","boundary":[0.3417960744259806,0.3841626676711786,0.37374763975030073,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.305038671137422,0.3841626676711786,0.337379299686196,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.8153770687882596,0.41312707087304346,0.8243140996781325,0.4266954446220394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8243140996781325,0.41312707087304346,0.8280602611225718,0.4266954446220394],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8280602611225718,0.41312707087304346,0.8369972920124447,0.4266954446220394],"dir":"ltr"},{"str":"ه˜¬¿","boundary":[0.5899261855005073,0.4349975678690055,0.6209101324427662,0.4512796163678006],"dir":"ltr"},{"str":"®Ë","boundary":[0.6250729073572596,0.4349975678690055,0.6481546375126833,0.4512796163678006],"dir":"ltr"},{"str":"{","boundary":[0.6523174124271767,0.4349975678690055,0.6660051807900874,0.4512796163678006],"dir":"ltr"},{"str":"YÂخ","boundary":[0.6701679557045809,0.4349975678690055,0.7147388774282855,0.4512796163678006],"dir":"ltr"},{"str":"زمانی","boundary":[0.6818116302353866,0.4655729101651543,0.714265147595401,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.662753579852035,0.4655729101651543,0.6773968713672313,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6380369778052534,0.4655729101651543,0.6583388209838796,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.6033619699097562,0.4655729101651543,0.6336222189370981,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5866362830014985,0.4655729101651543,0.598947211041601,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.5437808680343237,0.4655729101651543,0.5822215241333432,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.50943847895766,0.4655729101651543,0.5393661091661683,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"کمیتهای","boundary":[0.4439105557758081,0.4655729101651543,0.5050237200895048,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.4037342342039658,0.4655729101651543,0.4394957969076528,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38892765708679655,0.4655729101651543,0.39931947533581047,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.353230602275247,0.4655729101651543,0.3845128982186414,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3435826406574429,0.4655729101651543,0.34881584340709176,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.3007171463321215,0.4655729101651543,0.3391678817892876,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.26604213843662433,0.4655729101651543,0.29630238746396625,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.25405374985720913,0.4655729101651543,0.2616273795684691,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2293371478104274,0.4655729101651543,0.24963899098905382,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.1970610271537908,0.4655729101651543,0.22492238894227215,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18225646590825095,0.4655729101651543,0.19264626828563555,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.14998034525161438,0.4655729101651543,0.1778417070400957,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.11904679510008802,0.4655729101651543,0.1455655863834591,0.4818549586639494],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6829121281556794,0.4859254707886482,0.714224662173513,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.636530953708868,0.4859254707886482,0.6784973692875239,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"کرد.","boundary":[0.6085042904467844,0.4859254707886482,0.6321161948407127,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.5680215563872892,0.4859254707886482,0.6040895315786291,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.5319394700945442,0.4859254707886482,0.5636067975191338,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"متغیرهای","boundary":[0.47071341696960733,0.4859254707886482,0.527524711226389,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.43626217082496177,0.4859254707886482,0.466298658101452,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41975822979592653,0.4859254707886482,0.43184741195680654,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.39526337362836733,0.4859254707886482,0.41534347092777124,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.36321101472258244,0.4859254707886482,0.39084861476021204,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3467090895651765,0.4859254707886482,0.3587962558544272,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.3167754117417803,0.4859254707886482,0.34229433069702125,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.284001370792708,0.4859254707886482,0.3123606528736251,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2554525967786372,0.4859254707886482,0.2795866119245527,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"است:","boundary":[0.2221604768208361,0.4859254707886482,0.2510378379104819,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.6758485139666306,0.526646492473623,0.7142266780451421,0.5429285409724183],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.6444916307729525,0.526646492473623,0.6720244054858586,0.5429285409724183],"dir":"rtl"},{"str":"(چگالی","boundary":[0.592060825566628,0.526646492473623,0.6406675222921804,0.5429285409724183],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5796459121483145,0.526646492473623,0.586237812376108,0.5429285409724183],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.5862478917342544,0.5256703089340617,0.592864567024372,0.5351627432088593],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.560978940861046,0.526646492473623,0.5758157560526546,0.5429285409724183],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5329784839301434,0.526646492473623,0.5571487847653861,0.5429285409724183],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه:","boundary":[0.4946366055409592,0.526646492473623,0.5291483278344835,0.5429285409724183],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.45308881930398676,0.526630592035636,0.49184798312043493,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4282230427566373,0.526630592035636,0.4486700286925729,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.38731294391173166,0.526630592035636,0.4238042521452234,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3704421142461648,0.526630592035636,0.38289616917194713,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.34557633769881535,0.526630592035636,0.366023323634751,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.3131490266699817,0.526630592035636,0.3411575470874015,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.25478551125864307,0.526630592035636,0.3087322519301971,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"جرم","boundary":[0.22612384843333178,0.526630592035636,0.2503687365188585,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.1945956161511635,0.526630592035636,0.2217050578219179,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.15990649715426122,0.526630592035636,0.19017884141137895,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.11894335368053185,0.526630592035636,0.15548972241447667,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.6678234969997118,0.5469831526591299,0.714271195210289,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6517852223170434,0.5469831526591299,0.6634087381315563,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"شرایط","boundary":[0.6111875835746784,0.5469831526591299,0.6473704634488879,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"جریان،","boundary":[0.5681084068566518,0.5469831526591299,0.606772824706523,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.5136919680954719,0.5469831526591299,0.5636936479884963,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.48536292408899423,0.5469831526591299,0.5092772092273166,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"گازها،","boundary":[0.4489865205383721,0.5469831526591299,0.4809481652208389,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.40985643634213376,0.5469831526591299,0.4445717616702169,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.379809869707497,0.5469831526591299,0.40544167747397847,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.3385792472735336,0.5469831526591299,0.37539511083934174,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3244600823819539,0.5469831526591299,0.3341644884053784,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.28903718611198836,0.5469831526591299,0.3200453235137986,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2729989114293202,0.5469831526591299,0.28462242724383313,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"سرتاسر","boundary":[0.2269080224971274,0.5469831526591299,0.2685841525611649,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.18683249450674985,0.5469831526591299,0.22249326362897212,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.15284288296521278,0.5469831526591299,0.18241773563859454,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.11904679510008802,0.5469831526591299,0.1484281240970575,0.563265201157925],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.6881925358993141,0.5673357132826238,0.7142779147823868,0.5836177617814189],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.6463027234425712,0.5673357132826238,0.6837777770311587,0.5836177617814189],"dir":"rtl"},{"str":"ρ","boundary":[0.6253741121765366,0.5616433564832404,0.6364412474213643,0.5779254049820355],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.6390657442934035,0.5673357132826238,0.641887964574416,0.5836177617814189],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6081679758632971,0.5673357132826238,0.6204466499573308,0.5836177617814189],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5834775801476962,0.5673357132826238,0.6037512011235124,0.5836177617814189],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5512256499506112,0.5673357132826238,0.5790587895362823,0.5836177617814189],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.4996233679839268,0.5673357132826238,0.5468088752108266,0.5836177617814189],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48292791915010863,0.5673357132826238,0.4952065932441423,0.5836177617814189],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4582355075628785,0.5673357132826238,0.47850912853869476,0.5836177617814189],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.42358469012693273,0.5673357132826238,0.4538187328230939,0.5836177617814189],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.3714925513543298,0.5673357132826238,0.4191679153871482,0.5836177617814189],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11878,0.07987,0.837,0.58362],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تعریف","boundary":[0.6797893750125993,0.648610802053709,0.7142809385898307,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.6329969627534114,0.648610802053709,0.6754189653202884,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6147573562515536,0.648610802053709,0.6286225213178421,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5995213984773448,0.648610802053709,0.6103829148159844,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.5781894448961489,0.648610802053709,0.5951469570417754,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"جرمی","boundary":[0.5163586302824237,0.648610802053709,0.5479392752269535,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.487426840658787,0.648610802053709,0.5119841888468544,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.46918723415692914,0.648610802053709,0.48305239922321763,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45395127638272026,0.648610802053709,0.4648127927213598,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.42215896491711435,0.648610802053709,0.4495768349471509,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.376543821689435,0.648610802053709,0.39560590381604516,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.3494424435051977,0.648610802053709,0.37216938025386553,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33970779940733387,0.648610802053709,0.3450680020696283,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"کوچک","boundary":[0.2788970158380315,0.648610802053709,0.3168498310027618,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.24920322673852138,0.648610802053709,0.27452257440246214,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.22511759251170893,0.648610802053709,0.244828785302952,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.1933232651744737,0.648610802053709,0.22074315107613948,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"محصورکننده","boundary":[0.11895828901361226,0.648610802053709,0.18894882373890431,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6931855139464721,0.668963362677203,0.7142211343981617,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6628889792298029,0.668963362677203,0.6888110725109026,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6335620787668245,0.668963362677203,0.6585145377942336,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6149293772972539,0.668963362677203,0.6291876373312549,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5992983086837032,0.668963362677203,0.6105549358616845,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5811292576888705,0.668963362677203,0.5949238672481337,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"میانگین","boundary":[0.5345384325926127,0.668963362677203,0.5767548162533012,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5061227061060753,0.668963362677203,0.5301639911570433,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"آماری","boundary":[0.4703954132200863,0.668963362677203,0.5017482646705059,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"معنادار","boundary":[0.43189226510055845,0.668963362677203,0.46602097178451674,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3993823033349237,0.668963362677203,0.4275178236649891,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.3795380630161472,0.668963362677203,0.3950078618993543,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3639090102742258,0.668963362677203,0.3751636215805778,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.33077816004676824,0.668963362677203,0.3595345688386564,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3069078881056854,0.668963362677203,0.31497137462286406,0.6852454111759981],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3145661844253758,0.668963362677203,0.3231134801335851,0.6852454111759981],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.32311986372707785,0.668963362677203,0.3311833502442565,0.6852454111759981],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.2745843944657605,0.668963362677203,0.30228247065226893,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.2500512367372446,0.668963362677203,0.2702099530301911,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2236231596771918,0.668963362677203,0.2456767953016752,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.1911071502966691,0.668963362677203,0.21924871824162237,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6776733817590497,0.6894510770235872,0.7142433089860839,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.63471717321041,0.6894510770235872,0.6729562421465003,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6169553282846949,0.6894510770235872,0.6300000335978606,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5915029330932208,0.6894510770235872,0.6122381886721455,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5584910192918916,0.6894510770235872,0.5867857934806713,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5454644568233896,0.6894510770235872,0.5537738796793421,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.5106140680961437,0.6894510770235872,0.5407473172108401,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضیات","boundary":[0.4559355660231557,0.6894510770235872,0.5058969284835942,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.43614373836674086,0.6894510770235872,0.45121842641060617,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41838189344102567,0.6894510770235872,0.43142659875419137,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3987009387242221,0.6894510770235872,0.41366475382847623,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"0","boundary":[0.386741948272734,0.686709099494171,0.39480543478991265,0.7002774732431669],"dir":"ltr"},{"str":"است،","boundary":[0.29983419455849053,0.6894510770235872,0.33688591510492616,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"ساختگی","boundary":[0.237571983416096,0.6894510770235872,0.29511503907431175,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22202558141097575,0.6894510770235872,0.232850812060288,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.19660544016557027,0.6894510770235872,0.2173044100551677,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.17362853533486988,0.6894510770235872,0.1918842688097622,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"رسد.","boundary":[0.13459521297683763,0.6894510770235872,0.1689093798506911,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11904679510008802,0.6894510770235872,0.12987404162102956,0.7057331255223823],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6985778025655331,0.7098036376470811,0.7141201728273949,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6686078390528094,0.7098036376470811,0.693856631209725,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6503642008076929,0.7098036376470811,0.6638886835686306,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6244622662428859,0.7098036376470811,0.645645045323514,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.5813790577816006,0.7098036376470811,0.619743110758707,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"قطعا","boundary":[0.43042857430838805,0.7098036376470811,0.4576811428648223,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.39697115287698476,0.7098036376470811,0.42570941882420926,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.35474267398652054,0.7098036376470811,0.39224998152117674,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"بود؛","boundary":[0.32811300976353824,0.7098036376470811,0.35002351850234176,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.2951514927529415,0.7098036376470811,0.3233918384077302,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2791232974284198,0.7098036376470811,0.2904323372687628,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.263512387531162,0.7098036376470811,0.274404141944241,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.22915588735309336,0.7098036376470811,0.258791216175354,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.18089793641940882,0.7098036376470811,0.2244367318689146,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1606162519570754,0.7098036376470811,0.17617878093523007,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.11923847089417347,0.7098036376470811,0.1558950806012673,0.7260856861458762],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.6766809009602269,0.7505087588940689,0.7142769068465721,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6647872583473885,0.7505087588940689,0.6722661420920716,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6537186111988389,0.7505087588940689,0.6617216215671387,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6011245203905415,0.7505087588940689,0.6493018364590544,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5892288619060739,0.7505087588940689,0.596707745650757,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"توابع","boundary":[0.5586622003910792,0.7505087588940689,0.58481007129466,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.506910743923827,0.7505087588940689,0.5542434097796652,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.46041449680484337,0.7505087588940689,0.5038323399565915,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم.","boundary":[0.42448158501266625,0.7505087588940689,0.4559957061934295,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4078506440709854,0.7505087588940689,0.4200627944012524,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.3722422876111248,0.7505087588940689,0.4034318534595716,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"کلی،","boundary":[0.34080678542390413,0.7505087588940689,0.367823496999711,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.29897744911604024,0.7505087588940689,0.3363900106841196,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.25925469866078926,0.7505087588940689,0.2945586585046264,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22860740228062276,0.7505087588940689,0.25483590804937545,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21671174379615507,0.7505087588940689,0.2241886116692089,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.18452633736283672,0.7505087588940689,0.2122929531847412,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.16594604855562797,0.7505087588940689,0.18010754675142288,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.15123220153340636,0.7505087588940689,0.16152927381584342,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.11884849611142659,0.7505087588940689,0.1468154267936218,0.7667908073928641],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6865065952600139,0.7708613195175629,0.7142853063116941,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6528334755642761,0.7708613195175629,0.6820878046486,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.6271915884396482,0.7708613195175629,0.6484146849528621,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6183540072168203,0.7708613195175629,0.6227748136998635,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.5631533943918452,0.7708613195175629,0.6139352166054067,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.5241462783649937,0.7708613195175629,0.5587366196520606,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4942146164132267,0.7708613195175629,0.5197295036252091,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4759669464248516,0.7708613195175629,0.4897978416734422,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.4376492584952189,0.7708613195175629,0.471550171685067,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.42365104590139696,0.7708613195175629,0.43323046788380515,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.3936931776184492,0.7708613195175629,0.4192342711616124,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.36002005792271147,0.7708613195175629,0.38927640287866466,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.32320217848527405,0.7708613195175629,0.35560328318292694,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.2899402966019124,0.7708613195175629,0.31878540374548947,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"مثلا","boundary":[0.26335498155477455,0.7708613195175629,0.2855235218621278,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24744169091312265,0.7708613195175629,0.25893820681499,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.22353345338968816,0.7708613195175629,0.24302290030170878,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"تایر","boundary":[0.20064121516741815,0.7708613195175629,0.21911466277827427,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"پنچر","boundary":[0.16896582425631138,0.7708613195175629,0.19622242455600428,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"اتومبیل.","boundary":[0.11874506319889638,0.7708613195175629,0.16454703364489748,0.787143368016358],"dir":"rtl"},{"str":"فهرستی","boundary":[0.6651722898285838,0.7912138801410568,0.7142184465693225,0.8074959286398519],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6530972187691089,0.7912138801410568,0.6607575309604284,0.8074959286398519],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.6110864540146084,0.7912138801410568,0.6486824599009535,0.8074959286398519],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.5642980734986797,0.7912138801410568,0.606671695146453,0.8074959286398519],"dir":"rtl"},{"str":"رایج","boundary":[0.5369830129217372,0.7912138801410568,0.5598833146305243,0.8074959286398519],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5201706435334199,0.7912138801410568,0.5325682540535819,0.8074959286398519],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.4808208293295883,0.7912138801410568,0.5157558846652645,0.8074959286398519],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.4526286966046003,0.7912138801410568,0.46208313454599215,0.8074959286398519],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4610701590522716,0.7912138801410568,0.4686296776621265,0.8074959286398519],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4686197662932825,0.7912138801410568,0.47807420423467434,0.8074959286398519],"dir":"ltr"},{"str":"داده","boundary":[0.42569429978698964,0.7912138801410568,0.44768745926259423,0.8074959286398519],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.39682701805549025,0.7912138801410568,0.42127954091883435,0.8074959286398519],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.36322243799514853,0.7912138801410568,0.392412259187335,0.8074959286398519],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11875,0.64861,0.71429,0.8075],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3","boundary":[0.11904763504660025,0.8727133728534833,0.12509524993448418,0.8849249092275796],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1250937380307622,0.8699407339794819,0.12887349733568967,0.8821522703535782],"dir":"ltr"},{"str":"Density","boundary":[0.13181331012841102,0.8723589255900207,0.16839634052103564,0.8818567872143179],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11905,0.86994,0.1684,0.88492],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8490807625370418,0.08214612324425251,0.8571442490542204,0.09842817174304763],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84908,0.08215,0.85714,0.09843],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/7c1f06a7a62a76fd1a1441c54645123e.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/ee0fcf327e7501dc629faf8dbc2b4a4c.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.14143,0.07987,0.26189,0.11123]},"elements":[{"words":[{"str":"خواص","boundary":[0.25632664511923886,0.07986794241039447,0.29006897640758245,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24117401003904074,0.07986794241039447,0.2521319522372815,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2176874256647337,0.07986794241039447,0.23697931715708348,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.18928547430099651,0.07986794241039447,0.2134927327827764,0.09479315353428999],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.18929,0.07987,0.29007,0.09479],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3","boundary":[0.14142851383223917,0.08108846851051829,0.14949200034941773,0.09737051700931343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14143,0.08109,0.14949,0.09737],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2.1","boundary":[0.30683531672703085,0.07986794241039447,0.324722817650972,0.09479315353428999],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30684,0.07987,0.32472,0.09479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.491384668624302,0.34493893722998936,0.5204300190163891,0.3585073109789853],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.45626112929128676,0.34493893722998936,0.4641902243665124,0.3585073109789853],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4641848487088343,0.34493893722998936,0.4731218795987072,0.3585073109789853],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.47228579684045724,0.34493893722998936,0.4802148919156829,0.3585073109789853],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4802095162580047,0.34493893722998936,0.4891465471478776,0.3585073109789853],"dir":"ltr"},{"str":"چگالی","boundary":[0.4214231717724215,0.3442234175205697,0.4535005610842701,0.35914862864446523],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40847321242583273,0.3442234175205697,0.41768860158985077,0.35914862864446523],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.38672548532109474,0.3442234175205697,0.4047404901255888,0.35914862864446523],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.36006054334459986,0.3442234175205697,0.3829927630208509,0.35914862864446523],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.6960013506339917,0.38417856810916573,0.7380725915373709,0.40046061660796084],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.6477413838286779,0.38417856810916573,0.6920704009568671,0.40046061660796084],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6373193275052245,0.38417856810916573,0.6438104341515533,0.40046061660796084],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.5925266599022975,0.38417856810916573,0.6333883778281,0.40046061660796084],"dir":"rtl"},{"str":"جریان:","boundary":[0.5436014554593164,0.38417856810916573,0.5885957102251729,0.40046061660796084],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.5113372620431532,0.3840275139482882,0.5408617179258026,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات،","boundary":[0.45863028242361537,0.3840275139482882,0.5071644077705132,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.40422795476384077,0.3840275139482882,0.4544574281509754,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"مایعات،","boundary":[0.3616769364126893,0.3840275139482882,0.40005510049120074,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.3236656609707094,0.3840275139482882,0.35750408214004936,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2950826171389407,0.3840275139482882,0.3194928066980695,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"تقریبا","boundary":[0.2629637344693891,0.3840275139482882,0.2909097628663007,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24850187140082927,0.3840275139482882,0.2587908801967491,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"محدوده","boundary":[0.2039349814203832,0.3840275139482882,0.24432901712818933,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.1609223284661233,0.3840275139482882,0.19976212714774327,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.14285810279601396,0.3840275139482882,0.15674947419348337,0.4003095624470834],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.730002889416002,0.40438007457178216,0.7380179950140776,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.7019621150525135,0.40438007457178216,0.7258340668866207,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.692435105732467,0.40438007457178216,0.6977932925231322,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"دما","boundary":[0.6730988650642727,0.40438007457178216,0.6882662832030857,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.6452395191474207,0.40438007457178216,0.6689300425348914,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"میماند.","boundary":[0.6010254067021015,0.40438007457178216,0.6410706966180394,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.5613046721184797,0.40438007457178216,0.5968525524294614,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.5174735752827262,0.40438007457178216,0.5571318178458398,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5067632493162837,0.40438007457178216,0.5133007210100863,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.4745556682950431,0.40438007457178216,0.5025903950436438,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.4364315040418228,0.40438007457178216,0.47038281402240323,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4251144007149626,0.40438007457178216,0.4322586497691828,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"تراکم","boundary":[0.3925459786720782,0.40438007457178216,0.4209415464423226,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"ناپذیر","boundary":[0.35996949314267673,0.40438007457178216,0.38837312439943833,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاق","boundary":[0.32263555056813986,0.40438007457178216,0.3557966388700368,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.2750892023195963,0.40438007457178216,0.31846269629549995,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2602604506145049,0.40438007457178216,0.2709163480469564,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.24224662173512795,0.40438007457178216,0.256087596341865,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.21662690919842226,0.40438007457178216,0.23807376746248804,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیرات","boundary":[0.17542652483889828,0.40438007457178216,0.21245405492578234,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"تراکم","boundary":[0.14285810279601396,0.40438007457178216,0.17125367056625837,0.42066212307057727],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.7033833045511664,0.42473263519527604,0.7380119473991898,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.6647854104650617,0.42473263519527604,0.6992104502785265,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6408832205565151,0.42473263519527604,0.6606125561924219,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.6031884369603346,0.42473263519527604,0.6367103662838752,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.560272545844281,0.42473263519527604,0.5990155826876946,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.546479952156647,0.42473263519527604,0.556099691571641,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیت","boundary":[0.5020561890618809,0.42473263519527604,0.5423070978840071,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.46807867275011966,0.42473263519527604,0.497883334789241,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4571607120058599,0.42473263519527604,0.46390581847747975,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.41946592840967917,0.42473263519527604,0.4529878577332198,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"ذاتی","boundary":[0.39289674033557564,0.42473263519527604,0.4152930741370392,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"سیال.","boundary":[0.35917523972073484,0.42473263519527604,0.3887238860629358,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3453846619047301,0.42473263519527604,0.355002385448095,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.31106041567273013,0.42473263519527604,0.34121180763209014,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"مثال،","boundary":[0.28006638937232486,0.42473263519527604,0.30688756140009016,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.24393793803210623,0.42473263519527604,0.27589353509968495,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.22399693587512348,0.42473263519527604,0.23976508375946623,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2095995806987011,0.42473263519527604,0.21982408160248357,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.17004011584542297,0.42473263519527604,0.20542672642606122,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.14285810279601396,0.42473263519527604,0.16586726157278306,0.4410146836940712],"dir":"rtl"},{"str":"پایین،","boundary":[0.7068687465982167,0.44508519581877,0.7380462172168877,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6958258018129406,0.44508519581877,0.7026958923255768,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"معادلات","boundary":[0.6478520887789866,0.44508519581877,0.6916529475403008,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"مشابهی","boundary":[0.6015515491973472,0.44508519581877,0.6436792345063467,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5831849427828437,0.44508519581877,0.5973786949247073,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.546290460223493,0.44508519581877,0.5790120885102038,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.5263111565055538,0.44508519581877,0.5421176059508531,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.51466143435986,0.44508519581877,0.5221383022329139,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.47049167109038503,0.44508519581877,0.5104885800872202,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"میکند،","boundary":[0.426910542336664,0.44508519581877,0.4663188168177451,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.382740779067189,0.44508519581877,0.4227376880640241,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.33714176281254427,0.44508519581877,0.3785679247945491,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32548397718033323,0.44508519581877,0.33296689266827495,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.28801497120663366,0.44508519581877,0.321309107036064,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"استاتیکی،","boundary":[0.23223580322405074,0.44508519581877,0.28384010106236435,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"هوا","boundary":[0.21152473810467753,0.44508519581877,0.22806093307978154,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"تراکم","boundary":[0.17861361788481311,0.44508519581877,0.20734986796040827,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"پذیر","boundary":[0.1527197468065234,0.44508519581877,0.1744387477405439,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.14261948543718378,0.44508519581877,0.14854487666225416,0.4613672443175651],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.7216571808707225,0.4654377564422639,0.7380058997843021,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"تراکم","boundary":[0.6894475839778526,0.4654377564422639,0.7174843265980825,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"ناپذیر","boundary":[0.6572319394700948,0.4654377564422639,0.6852747297052126,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6201963458966935,0.4654377564422639,0.6530590851974549,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"بجای","boundary":[0.5868175434588327,0.4654377564422639,0.6160234916240536,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"دسته","boundary":[0.5506689334023211,0.4654377564422639,0.5826446891861928,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.5197212721493897,0.4654377564422639,0.5464960791296812,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5066140748157159,0.4654377564422639,0.5155484178767498,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"حسب","boundary":[0.46547215073344145,0.4654377564422639,0.5024412205430759,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.4442389748620809,0.4654377564422639,0.4612992964608015,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"سیال،","boundary":[0.41006995074553665,0.4654377564422639,0.4400661205894409,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.3791585751819326,0.4654377564422639,0.40589709647289673,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"تراکم","boundary":[0.3469489782890626,0.4654377564422639,0.37498572090929255,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری","boundary":[0.3093932898353034,0.4654377564422639,0.34277612401642277,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2955261088973855,0.4654377564422639,0.3052204355626635,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.26112727541510167,0.4654377564422639,0.29135325462474554,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.21633662368380382,0.4654377564422639,0.2569544211424617,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.1801335850933013,0.4654377564422639,0.21216376941116394,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.165661642666595,0.4654377564422639,0.17596073082066135,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.14285810279601396,0.4654377564422639,0.1614887883939551,0.481719804941059],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7074726681404929,0.48579031706575776,0.7380776312164442,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.6623373023605861,0.48579031706575776,0.703299813867853,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6477323124063462,0.48579031706575776,0.6581644480879459,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.6137507643513264,0.48579031706575776,0.6435594581337063,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"تمایز","boundary":[0.5842061497523842,0.48579031706575776,0.6095779100786866,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"ظریفی","boundary":[0.5441890820392561,0.48579031706575776,0.5800332954797441,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5218108910824562,0.48579031706575776,0.5400162277666161,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.4827634576230188,0.48579031706575776,0.5176380368098161,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.4518157963700873,0.48579031706575776,0.4785906033503788,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44251053292926323,0.48579031706575776,0.4476429420974474,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.4034630994698259,0.48579031706575776,0.43833767865662326,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.3671249974801606,0.48579031706575776,0.3992902451971859,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.3372013990149108,0.48579031706575776,0.3629521432075206,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.31432125602241656,0.48579031706575776,0.3330285447422709,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.29651103017759833,0.48579031706575776,0.31014840174977665,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.2744977119857008,0.48579031706575776,0.2923381759049584,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2604974835202495,0.48579031706575776,0.2703248577130608,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.22111339949871991,0.48579031706575776,0.25632462924760946,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.20397042716319827,0.48579031706575776,0.21694054522608003,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.1746193362406682,0.48579031706575776,0.19979757289055833,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"نمود.","boundary":[0.14480056310014178,0.48579031706575776,0.17044648196802828,0.5020723655645529],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.6293111094685492,0.5281119828414346,0.6606747122343251,0.5416803565904306],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5972611024129983,0.5281119828414346,0.6047702242321209,0.5416803565904306],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6051856617770581,0.5281119828414346,0.614122692666931,0.5416803565904306],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.613286609908681,0.5281119828414346,0.6212157049839067,0.5416803565904306],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6212103293262285,0.5281119828414346,0.6301473602161015,0.5416803565904306],"dir":"ltr"},{"str":"چگالی","boundary":[0.5562448343289499,0.526630592035636,0.5950039981453982,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.5097165012532002,0.526630592035636,0.5518280595891654,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.46368407259825695,0.526630592035636,0.5052977106417863,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44741430865682474,0.526630592035636,0.46047715681465407,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.41294458368891074,0.526630592035636,0.43084552375704716,0.5429126405344311],"dir":"ltr"},{"str":"°","boundary":[0.43041547114279766,0.5252167780912826,0.4371350432404465,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.4371335313367245,0.5252167780912826,0.44833841780955397,0.5387851518402785],"dir":"ltr"},{"str":"(در","boundary":[0.3907019600991809,0.526630592035636,0.40800418629341684,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.3669872462521586,0.526630592035636,0.38628720123102556,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"اینصورت","boundary":[0.3122482680302918,0.526630592035636,0.3625724873840034,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.28695311082590264,0.526630592035636,0.3078335091621366,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.25835797176435804,0.526630592035636,0.28253835195774735,0.5429126405344311],"dir":"rtl"},{"str":"است.)","boundary":[0.21985885538808891,0.526630592035636,0.2539432128962028,0.5429126405344311],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14262,0.34422,0.73808,0.54291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تنش","boundary":[0.7052194276268487,0.8115823412025378,0.7380982939006444,0.8278643897013329],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6863266787170993,0.8115823412025378,0.7013912874028182,0.8278643897013329],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6580943965488278,0.8115823412025378,0.682500554364698,0.8278643897013329],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه:","boundary":[0.6195166611790162,0.8115823412025378,0.6542662563247973,0.8278643897013329],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.583468340736062,0.8114312870416602,0.6154642552362266,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5422981944509774,0.8114312870416602,0.5493980943293532,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.527606522016678,0.8114312870416602,0.5382241178881729,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.504488506171927,0.8114312870416602,0.5235344613255029,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرید","boundary":[0.4662010563167338,0.8114312870416602,0.5004144296091225,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4482094020252791,0.8114312870416602,0.46212899562555854,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4347877287174354,0.8114312870416602,0.444137341334104,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.4044609559263267,0.8114312870416602,0.43071365215463087,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35832974956154795,0.8114312870416602,0.36603844267197067,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"بدنه","boundary":[0.332742290970911,0.8114312870416602,0.3539553081259786,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.3032662160073647,0.8114312870416602,0.3283658336637123,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.2701716514692345,0.8114312870416602,0.29888975870016604,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.24225132543559627,0.8114312870416602,0.2503148119527749,0.8277133355404553],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.24990962175528664,0.8114312870416602,0.2584569174634959,0.8277133355404553],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.2584633010569887,0.8114312870416602,0.2665267875741673,0.8277133355404553],"dir":"ltr"},{"str":"وارد","boundary":[0.21782030520296466,0.8114312870416602,0.23764841854870683,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد.","boundary":[0.1675787365860542,0.8114312870416602,0.21344787963902462,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"نیرو","boundary":[0.14276746365171356,0.8114312870416602,0.16320227927885556,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6985190063096784,0.8317838476651541,0.7140694400580574,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفه","boundary":[0.6609572702410312,0.8317838476651541,0.6943441361654092,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6278445628582373,0.8317838476651541,0.6567824000967619,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"عمود","boundary":[0.5912081118674365,0.8317838476651541,0.6236696927139681,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5820621022853266,0.8317838476651541,0.5870332417231672,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"مماس","boundary":[0.5447866199880392,0.8317838476651541,0.5778892480126866,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5317056289855463,0.8317838476651541,0.54061174984377,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.4937306392328937,0.8317838476651541,0.5275307588412771,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.46354094571257703,0.8317838476651541,0.48955576908862447,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"تجزیه","boundary":[0.4276826211706839,0.8317838476651541,0.4593660755683079,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد.","boundary":[0.3791948608712599,0.8317838476651541,0.4235077510264147,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"نیرو","boundary":[0.3556212580382882,0.8317838476651541,0.3750220065986199,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3417802834315512,0.8317838476651541,0.351446387894019,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"ازای","boundary":[0.3161081582324839,0.8317838476651541,0.3376074291589113,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.28902693876453955,0.8317838476651541,0.3119353039598439,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.251051949011887,0.8317838476651541,0.28485408449189964,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.23979330596227635,0.8317838476651541,0.24687909473924702,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.21056921495239186,0.8317838476651541,0.23561843581800715,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19611743124197853,0.8317838476651541,0.20639434480812263,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.17216887628595812,0.8317838476651541,0.19194457696933862,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.14266881808974213,0.8317838476651541,0.1679960220133182,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6910592733454738,0.8521364082886481,0.7381056854299519,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.6717391596503138,0.8521364082886481,0.6868904508160925,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"وقتی","boundary":[0.6074489816488485,0.8521364082886481,0.6336795032892305,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.4982290567736647,0.8521364082886481,0.5317328432525418,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.44693923490952103,0.8521364082886481,0.49406023424428336,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4288266283203086,0.8521364082886481,0.4427643647652517,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.413901114777011,0.8521364082886481,0.4246517581760394,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.39643963472406085,0.8521364082886481,0.40972826050437117,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"δA","boundary":[0.3736893474623536,0.8508577480671851,0.39305851403382636,0.8644261218161811],"dir":"ltr"},{"str":"کوچک","boundary":[0.3312493700401159,0.8521364082886481,0.36908324877871784,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.3018781204012929,0.8521364082886481,0.327076515767476,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"جزء","boundary":[0.2781130097635383,0.8521364082886481,0.297705266128653,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.2278432189438177,0.8521364082886481,0.2739401554908984,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.19334560775169837,0.8521364082886481,0.22367036467117776,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.17522695354759812,0.8521364082886481,0.18917275347905846,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16031151936244703,0.8521364082886481,0.1710540992749582,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.14285810279601396,0.8521364082886481,0.15613866508980712,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"میانگین","boundary":[0.6948071146829371,0.872488968912142,0.7373037045000976,0.8887710174109371],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6681250377975931,0.872488968912142,0.6906322445386679,0.8887710174109371],"dir":"rtl"},{"str":"آماری","boundary":[0.6345224736088807,0.872488968912142,0.6639501676533239,0.8887710174109371],"dir":"rtl"},{"str":"معنادار","boundary":[0.5981440541866295,0.872488968912142,0.6303476034646115,0.8887710174109371],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.5575746376470747,0.872488968912142,0.5939711999139895,0.8887710174109371],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14267,0.81143,0.73811,0.88877],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/f842a394df816109ff73f334d151d173.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/02d3ec1f52b6d5796065368384859f8c.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.11874,0.07987,0.14286,0.11314]},"elements":[{"words":[{"str":"4","boundary":[0.8490807625370418,0.08214612324425251,0.8571442490542204,0.09842817174304763],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84908,0.08215,0.85714,0.09843],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7833749386839046,0.07986794241039447,0.8095224736088806,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7759852572588178,0.07986794241039447,0.7833767865662316,0.09479315353428999],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7329470699305869,0.07986794241039447,0.7633816918538628,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7145052043085898,0.07986794241039447,0.7287523770486296,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7009787056760226,0.07986794241039447,0.7103105114266324,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6683635826070596,0.07986794241039447,0.6967840127940653,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6384094100887655,0.07986794241039447,0.6641688897251024,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.6012484964957432,0.07986794241039447,0.6342147172068083,0.09479315353428999],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.60125,0.07987,0.80952,0.09479],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.8310022577762249,0.24557344102777717,0.8571430731291032,0.2577849774018735],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7998582170287396,0.24557344102777717,0.8069944025964427,0.2577849774018735],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8069896988959744,0.24557344102777717,0.8150330266968601,0.2577849774018735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8142804346219233,0.24557344102777717,0.8214166201896265,0.2577849774018735],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8214117484998555,0.24557344102777717,0.8294550763007412,0.2577849774018735],"dir":"ltr"},{"str":"نیرو","boundary":[0.838273674732393,0.25886355711199877,0.8571220744662981,0.2737887682358943],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.8141403315436874,0.25886355711199877,0.8345409524321492,0.2737887682358943],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7923722777333541,0.25886355711199877,0.8104076092434435,0.2737887682358943],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.7650975345889974,0.25886355711199877,0.78863955543311,0.2737887682358943],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.7371760326302421,0.25886355711199877,0.7613648122887535,0.2737887682358943],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.73718,0.24557,0.85714,0.27379],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.7006820365679114,0.18063706143623962,0.7142488526330644,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"اینجا","boundary":[0.6688191695952802,0.18063706143623962,0.6962672776997562,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.6153763968310498,0.18063706143623962,0.6434212029377969,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.5691262540401427,0.18063706143623962,0.6109616379628946,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5596496415108286,0.18063706143623962,0.5647114951719875,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.506204852874969,0.18063706143623962,0.5342516748533455,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.47005019520356955,0.18063706143623962,0.5017900940068137,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.41834107204053234,0.18063706143623962,0.4656354363354142,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4017867342207647,0.18063706143623962,0.4139263131723771,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.37940047977744773,0.18063706143623962,0.39737197535260954,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"متن،","boundary":[0.34762227941324697,0.18063706143623962,0.3749857209092925,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"علامت","boundary":[0.3052869593264301,0.18063706143623962,0.3432075205450916,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"زیرنویس","boundary":[0.25105598075514546,0.18063706143623962,0.3008722004582748,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"دوتایی","boundary":[0.20936573958970295,0.18063706143623962,0.24664122188699023,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.18052063244612587,0.18063706143623962,0.2049509807215477,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"نیرو","boundary":[0.1544856503537855,0.18063706143623962,0.17610587357797058,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.13559894905892397,0.18063706143623962,0.15007089148563024,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.11904662711078559,0.18063706143623962,0.13118419019076866,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.6682056726627649,0.20098962205973353,0.7141473870943899,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"جامدات","boundary":[0.6195929283223245,0.20098962205973353,0.6638009931527561,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5736713726069924,0.20098962205973353,0.6151882488123157,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"میشود،","boundary":[0.5239176449243711,0.20098962205973353,0.5692666930969836,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"بکار","boundary":[0.49885431295735067,0.20098962205973353,0.5195028860562158,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.46202635416176674,0.20098962205973353,0.4944395540891955,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.42223909581437846,0.20098962205973353,0.4576115952936116,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.39711730357010855,0.20098962205973353,0.4178243369462232,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.3714330831412655,0.20098962205973353,0.3927025447019533,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35725344210080695,0.20098962205973353,0.36701832427311026,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.3324158877562677,0.20098962205973353,0.3528386832326517,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3023088449727522,0.20098962205973353,0.32800112888811245,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2838777306661112,0.20098962205973353,0.2978940861045969,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.2518737526794294,0.20098962205973353,0.279462971797956,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.2060771810051136,0.20098962205973353,0.24745899381127415,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18998044604519587,0.20098962205973353,0.20166242213695834,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"توازن","boundary":[0.15680071093072795,0.20098962205973353,0.18744195969600658,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"نیروها","boundary":[0.11904746705729781,0.20098962205973353,0.1523859520625727,0.21727167055852864],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.6804329420302515,0.22134218268322742,0.7142209664088591,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.647021885646322,0.22134218268322742,0.6760181831620963,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.6090670546099625,0.22134218268322742,0.6426071267781669,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"حدگیری","boundary":[0.5528907599164086,0.22134218268322742,0.6046522957418072,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5239771131374354,0.22134218268322742,0.5484760010482532,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.49144900852713713,0.22134218268322742,0.5195623542692803,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.445130326100834,0.22134218268322742,0.4870342496589818,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4285094645172996,0.22134218268322742,0.44071556723267863,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.3944553450836251,0.22134218268322742,0.42409470564914425,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.36646093576761035,0.22134218268322742,0.3759153737090022,0.23762423118202256],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.37490223022597924,0.22134218268322742,0.38246174883583417,0.23762423118202256],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3824520054562926,0.22134218268322742,0.3919064433976845,0.23762423118202256],"dir":"ltr"},{"str":"نمایش","boundary":[0.32288165489621623,0.22134218268322742,0.36150575531350165,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.29667532371538585,0.22134218268322742,0.318466896028061,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2680096291468159,0.22134218268322742,0.2922605648472305,0.23762423118202256],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.2345864775331107,0.22134218268322742,0.2635948702786607,0.23762423118202256],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11905,0.18064,0.71425,0.23762],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.4769495158548303,0.5493841187951827,0.5030903312077086,0.561595655169279],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.44568754661703147,0.5493841187951827,0.45244575625424177,0.561595655169279],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.45281970044147596,0.5493841187951827,0.4608630282423616,0.561595655169279],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4601106041567274,0.5493841187951827,0.4672467897244304,0.561595655169279],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4672419180346596,0.5493841187951827,0.47528524583554527,0.561595655169279],"dir":"ltr"},{"str":"تنش","boundary":[0.42171648109448395,0.5486500485747781,0.4436558839933073,0.562218422323774],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.38611954790718933,0.5486500485747781,0.4183214172921469,0.562218422323774],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37431661951766915,0.5486500485747781,0.3827261639978766,0.562218422323774],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3545157204389225,0.5486500485747781,0.3709232356083565,0.562218422323774],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.33024294612919053,0.5486500485747781,0.3511206566365854,0.562218422323774],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.6664987333606595,0.5876882739061178,0.7142728751033133,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"وارده","boundary":[0.6358232147776828,0.5876882739061178,0.6620839744925042,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6221052083403328,0.5876882739061178,0.6314084559095275,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.597688971166316,0.5876882739061178,0.6176904494721774,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.5633143281435838,0.5876882739061178,0.5932742122981608,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5488101317708088,0.5876882739061178,0.5588995692754285,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5322638574375583,0.5876882739061178,0.5443953729026536,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5025015287026523,0.5876882739061178,0.5278490985694032,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.46831234586981507,0.5876882739061178,0.49808676983449707,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.42641446992655513,0.5876882739061178,0.4638975870016598,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند:","boundary":[0.3720544755709957,0.5876882739061178,0.42199971105839984,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.3214359389594071,0.5876882739061178,0.3676397167028404,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"بدنی","boundary":[0.2903894999966402,0.5876882739061178,0.3170211800912518,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.28567824000967623,0.5867187208491971,0.2911901773295077,0.5962111551239946],"dir":"ltr"},{"str":"(حجمی)","boundary":[0.22915958311774712,0.5876882739061178,0.2807538015979143,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2198099705010785,0.5876882739061178,0.22474280837796248,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.16918337040297277,0.5876882739061178,0.21539319576129395,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی.","boundary":[0.11874368667721667,0.5876882739061178,0.1647665956631882,0.6039703224049129],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.6665351870392894,0.6080408345296117,0.7142911859372796,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"بدنی","boundary":[0.6345634629986763,0.6080408345296117,0.662120428171134,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"آنهایی","boundary":[0.5865534642753949,0.6080408345296117,0.6301487041305209,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5412447335353684,0.6080408345296117,0.5821387054072397,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5215698264334527,0.6080408345296117,0.5368299746672132,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.48846518253717613,0.6080408345296117,0.5171550675652974,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.4497100504639865,0.6080408345296117,0.4840504236690208,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.4018189881668336,0.6080408345296117,0.4452952915958312,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.3645435058695463,0.6080408345296117,0.3974042292986783,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند،","boundary":[0.3084196238383539,0.6080408345296117,0.36012874700139097,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2929961900026206,0.6080408345296117,0.3040048649701987,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.2555453268735847,0.6080408345296117,0.2885814311344654,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.2239828247737184,0.6080408345296117,0.2511305680054294,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"گرانش","boundary":[0.18084720365007156,0.6080408345296117,0.21956806590556313,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17058238531370323,0.6080408345296117,0.1764324447819163,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.11904662711078559,0.6080408345296117,0.16616762644554797,0.6243228830284068],"dir":"rtl"},{"str":"الکترواستاتیکی.","boundary":[0.623030661407482,0.6283933951531055,0.7142307097884013,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6075084498619132,0.6283933951531055,0.6186159025393267,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل،","boundary":[0.5690214287154197,0.6283933951531055,0.603093690993758,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.5397308139417684,0.6283933951531055,0.5646066698472643,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5312883435582824,0.6283933951531055,0.5353160550736131,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.48156485395010046,0.6283933951531055,0.526873584690127,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"اصطکاکی","boundary":[0.42224984712973473,0.6283933951531055,0.4771500950819452,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3944368662603565,0.6283933951531055,0.4178350882615795,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.3586652241985229,0.6283933951531055,0.3900221073922013,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34506212244404266,0.6283933951531055,0.3542504653303677,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"تماس","boundary":[0.3081273224521062,0.6283933951531055,0.34064736357588743,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"فیزیکی","boundary":[0.26205860810783566,0.6283933951531055,0.30371256358395093,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.24003319468616235,0.6283933951531055,0.2576438492396804,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.2069325825331443,0.6283933951531055,0.2356184358180071,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.17669450809372464,0.6283933951531055,0.20251782366498905,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.15318138140963186,0.6283933951531055,0.17227974922556932,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.11904662711078559,0.6283933951531055,0.14876662254147657,0.6446754436519007],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6883771561426967,0.6487459557765994,0.7142387732749177,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.6516116893676209,0.6487459557765994,0.6839623972745413,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6289472446394612,0.6487459557765994,0.6471969304994657,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"نیروها","boundary":[0.5904501441348216,0.6487459557765994,0.624532485771306,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.5671123982824774,0.6487459557765994,0.5860353852666663,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5326611521378319,0.6487459557765994,0.5626976394143222,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5177477338243102,0.6487459557765994,0.5282463932696766,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.49417413099133845,0.6487459557765994,0.5133329749561549,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.4431463724390031,0.6487459557765994,0.4897593721231832,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.39538634179775434,0.6487459557765994,0.43873161357084783,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.36320698297932386,0.6487459557765994,0.39097158292959905,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.3135661441079432,0.6487459557765994,0.3587922241111686,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین،","boundary":[0.26322982952445595,0.6487459557765994,0.3091513852397879,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.23049005839308154,0.6487459557765994,0.2588150706563006,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2056625834066887,0.6487459557765994,0.22607529952492628,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.16680867362366367,0.6487459557765994,0.2012478245385334,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.11904662711078559,0.6487459557765994,0.1623939147555084,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.702626344754366,0.6690985164000933,0.7142780827716891,0.6853805648988884],"dir":"rtl"},{"str":"ازای","boundary":[0.6755955220771541,0.6690985164000933,0.6982115858862108,0.6853805648988884],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.6441700992480799,0.6690985164000933,0.6711807632089989,0.6853805648988884],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6087875204107004,0.6690985164000933,0.6397553403799247,0.6853805648988884],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.5683390561689032,0.6690985164000933,0.604372761542545,0.6853805648988884],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.5470998326826548,0.6690985164000933,0.563924297300748,0.6853805648988884],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5391008540576137,0.6690985164000933,0.5423867248133639,0.6853805648988884],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5423884047063883,0.6681289633431727,0.5479003420262197,0.6776213976179702],"dir":"ltr"},{"str":"فشار","boundary":[0.6789619605023554,0.7098195380850683,0.7142622917772598,0.727078509493791],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6600938052264833,0.7098195380850683,0.6750088362373086,0.727078509493791],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6312039457327359,0.7098195380850683,0.6561406809614365,0.727078509493791],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5950916213655515,0.7098195380850683,0.6272508214676891,0.727078509493791],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5762234660896794,0.7098195380850683,0.5911384971005047,0.727078509493791],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5473336065959321,0.7098195380850683,0.5722703418246328,0.727078509493791],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.5068835296568316,0.7098195380850683,0.5433804823308852,0.727078509493791],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن:","boundary":[0.4604076092434435,0.7098195380850683,0.5029304053917847,0.727078509493791],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.431003776399519,0.7098036376470811,0.458203408166968,0.727062609055804],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4055264247172741,0.7098036376470811,0.42643097319562706,0.727062609055804],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.36960214085567045,0.7098036376470811,0.4009536215133822,0.727062609055804],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن،","boundary":[0.3268378836035722,0.7098036376470811,0.3650293376517785,0.727062609055804],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.2929734980076469,0.7098036376470811,0.32226508039968016,0.727062609055804],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.24470478231946188,0.7098036376470811,0.2884006948037549,0.727062609055804],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22780677870433214,0.7098036376470811,0.24013197911556994,0.727062609055804],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.20233156384601428,0.7098036376470811,0.2232339755004402,0.727062609055804],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.16884325926125027,0.7098036376470811,0.19775876064212233,0.727062609055804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15696679187469345,0.7098036376470811,0.1642704560573583,0.727062609055804],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.11904671446522286,0.7098036376470811,0.15239398867080148,0.727062609055804],"dir":"rtl"},{"str":"قوانین","boundary":[0.6756637391730895,0.730156198270575,0.7142291374085299,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"نیوتن","boundary":[0.6378376820164094,0.730156198270575,0.6710909359691977,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6236406238450738,0.730156198270575,0.6332648788125175,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5947785430623781,0.730156198270575,0.6190678206411819,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"المانی","boundary":[0.5554417513892719,0.730156198270575,0.5902057398584862,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5435011792849035,0.730156198270575,0.5508689481853799,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"سیال،","boundary":[0.5037947170724171,0.730156198270575,0.5389283760810115,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.466919546563275,0.730156198270575,0.4992219138685251,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44737829175038146,0.730156198270575,0.46234674335938303,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.413917765876669,0.730156198270575,0.4428054885464895,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.37972003574812363,0.730156198270575,0.40934496267277704,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.36468961624523755,0.730156198270575,0.3751472325442316,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.3258165153643016,0.730156198270575,0.3601168130413456,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"صفر","boundary":[0.29594799051196424,0.730156198270575,0.3212437121604097,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"میل","boundary":[0.2669683844132806,0.730156198270575,0.29137518730807227,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"میکند،","boundary":[0.2162764767939578,0.730156198270575,0.2623955812093886,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.17521313138779324,0.730156198270575,0.2117036735900658,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد.","boundary":[0.11904671446522286,0.730156198270575,0.17064032818390126,0.7474151696792979],"dir":"rtl"},{"str":"یادآوری","boundary":[0.6668086736236637,0.7505087588940689,0.714192744206049,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6192665116685369,0.7505087588940689,0.662246554539407,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6008834154241057,0.7505087588940689,0.6146937084646449,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5850794656596268,0.7505087588940689,0.5963106122202138,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5606961678280326,0.7505087588940689,0.5805066624557347,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.5258659378170798,0.7505087588940689,0.5561233646241407,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.48791167122477647,0.7505087588940689,0.5212931346131878,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.459427808277169,0.7505087588940689,0.4833388680208846,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.42665747653189456,0.7505087588940689,0.454855005073277,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.3900793245486129,0.7505087588940689,0.4220846733280026,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.35594356231395197,0.7505087588940689,0.38550652134472085,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.3108287987420962,0.7505087588940689,0.35137075911006,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"داشت.پس","boundary":[0.24550181764425247,0.7505087588940689,0.30625599553820415,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.21957573293732657,0.7505087588940689,0.24092901444036047,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.16774065811489128,0.7505087588940689,0.2150029297334346,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.11904671446522286,0.7505087588940689,0.16316785491099928,0.7677677303027918],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6974121583937535,0.7708613195175629,0.7142716991781963,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.6565325798453154,0.7708613195175629,0.6928393551898614,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6236340386644179,0.7708613195175629,0.6519597766414236,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5814574079922592,0.7708613195175629,0.619061235460526,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5659611608732756,0.7708613195175629,0.5768846047883671,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.5315689797673685,0.7708613195175629,0.5613883576693838,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.48277246856920164,0.7708613195175629,0.5269961765634765,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.43275796773261493,0.7708613195175629,0.47819966536530956,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.39809440998797196,0.7708613195175629,0.42818516452872285,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.36311887594997955,0.7708613195175629,0.3935216067840801,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.335735477324804,0.7708613195175629,0.3585460727460876,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3055421552355546,0.7708613195175629,0.33116267412091205,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.28811849293437,0.7708613195175629,0.3009693520316627,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.2521087361156842,0.7708613195175629,0.283545689730478,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.22284251338874744,0.7708613195175629,0.23286421760662285,0.7881202909262857],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.23157678119057382,0.7708613195175629,0.23958987091702005,0.7881202909262857],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.23957928759096625,0.7708613195175629,0.24960099180884163,0.7881202909262857],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.20978480570357277,0.7708613195175629,0.21761626539621953,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19235900657846108,0.7708613195175629,0.20521200249968083,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.16639659586477532,0.7708613195175629,0.1877862033745691,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرید.","boundary":[0.11904671446522286,0.7708613195175629,0.1618237926608834,0.7881202909262857],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.6800527755192547,0.7912138801410568,0.714239821528165,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6600713349773885,0.7912138801410568,0.6754799723153628,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.6254312822959434,0.7912138801410568,0.6554985317734967,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.5858722609344238,0.7912138801410568,0.6208584790920515,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.549903103770352,0.7912138801410568,0.5812994577305318,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.5092671231495979,0.7912138801410568,0.5453303005664599,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"گرانش","boundary":[0.46462887131347475,0.7912138801410568,0.5046943199457059,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45462212486308873,0.7912138801410568,0.46005606810958277,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.4202534488203791,0.7912138801410568,0.45004932165919675,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.3905003124601025,0.7912138801410568,0.4156806456164871,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.34172730632513326,0.7912138801410568,0.3859275092562106,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3270879256008978,0.7912138801410568,0.3371545031212413,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3076513751604298,0.7912138801410568,0.32251512239700575,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.26922700730417487,0.7912138801410568,0.30307857195653787,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.21726155262432892,0.7912138801410568,0.2646542041002829,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"وزن","boundary":[0.19011747827898326,0.7912138801410568,0.21268874942043697,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.15547528877361091,0.7912138801410568,0.18554467507509126,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.11904671446522286,0.7912138801410568,0.15090248556971894,0.8084728515497797],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7026671661548592,0.8089022100167162,0.7729338827703452,0.8224705837657121],"dir":"ltr"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.5354907639481518,0.8115664407645506,0.5839926353489812,0.8278484892633458],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.11904746705729781,0.85836481761392,0.12509508194518174,0.8705763539880164],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.12509357004145977,0.8555921787399187,0.12887332934638723,0.867803715114015],"dir":"ltr"},{"str":"Body","boundary":[0.13181314213910858,0.8580103703504575,0.15729543942641733,0.8675082319747547],"dir":"ltr"},{"str":"forces","boundary":[0.16023525221913867,0.8580103703504575,0.18896310282961182,0.8675082319747547],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.705714492101143,0.8746470017964527,0.7082544903540543,0.886858538170549],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7082390353382296,0.8746470017964527,0.7142866502261137,0.886858538170549],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.6966430697693172,0.8746470017964527,0.7025092562105646,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.6723104912679161,0.8746470017964527,0.6934378338787387,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی،","boundary":[0.6394280972187693,0.8746470017964527,0.6691052553773377,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.6167056961812672,0.8746470017964527,0.6362228613281908,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"بعنوان","boundary":[0.5887793225327412,0.8746470017964527,0.6135004602906888,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5700241568616913,0.8746470017964527,0.5855740866421628,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"تانسور","boundary":[0.5418241286394883,0.8746470017964527,0.5668189209711126,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبه","boundary":[0.5172073122383567,0.8746470017964527,0.5386188927489098,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4996646933523274,0.8746470017964527,0.5140020763477782,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبندی","boundary":[0.4552404262896539,0.8746470017964527,0.49645945746174885,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4228388176240936,0.8746470017964527,0.45203821420651935,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.408802303469315,0.8746470017964527,0.4196335817335151,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.38698855656871767,0.8746470017964527,0.40559706757873654,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.36129980042870874,0.8746470017964527,0.38378332067813925,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3476926669309699,0.8746470017964527,0.35809456453813027,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.3316498565371358,0.8746470017964527,0.34448743104039137,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32047084041688234,0.8746470017964527,0.3284446206465573,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگی،","boundary":[0.2897595401124857,0.8746470017964527,0.31726560452630387,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.2747780861314753,0.8746470017964527,0.28655430422190725,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26712180568341415,0.8746470017964527,0.2715728502408967,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.241859406393001,0.8746470017964527,0.2639165697928357,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.2148598297260431,0.8746470017964527,0.23865417050242246,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.20367930170206766,0.8746470017964527,0.2116545938354646,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1849226241272956,0.8746470017964527,0.20047406581148913,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.15523941835383925,0.8746470017964527,0.1817173882367171,0.886858538170549],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.11904746705729781,0.8746470017964527,0.15203418246326075,0.886858538170549],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11874,0.54865,0.77293,0.88686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/04010657bfff5d2b9db2adc5ddef5826.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/da48a82154a8ef64622dd91fdba022e2.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.14143,0.07987,0.26187,0.17215]},"elements":[{"words":[{"str":"برای","boundary":[0.7134235211901706,0.34332239270130044,0.7381340756220645,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6889992205296367,0.34332239270130044,0.7093494446273662,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.6578378768840001,0.34332239270130044,0.6849251439668322,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن،","boundary":[0.6199656965844416,0.34332239270130044,0.6537638003211955,0.35960444120009555],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.61997,0.34332,0.73813,0.3596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چون","boundary":[0.7098095673267525,0.4045152282946725,0.738090230414127,0.4207972767934677],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.70981,0.40452,0.73809,0.4208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"با","boundary":[0.7300897398853642,0.4859254707886482,0.7380927502536639,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.6876798325482634,0.4859254707886482,0.7256709492739503,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6734518105887016,0.4859254707886482,0.6832630578084787,0.5022075192874433],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.67345,0.48593,0.73809,0.50221],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خواص","boundary":[0.25513627292214036,0.07986794241039447,0.28887860421048395,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23998363784194227,0.07986794241039447,0.2509415800401831,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.21649705346763523,0.07986794241039447,0.235788944959985,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.18809510210389804,0.07986794241039447,0.21230236058567792,0.09479315353428999],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1881,0.07987,0.28888,0.09479],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5","boundary":[0.14142851383223917,0.08108846851051829,0.14949200034941773,0.09737051700931343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14143,0.08109,0.14949,0.09737],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"،","boundary":[0.5822633534696511,0.4045152282946725,0.5857306526720379,0.4207972767934677],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58226,0.40452,0.58573,0.4208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.4983770553491154,0.3051533913132558,0.5245178707019937,0.31736492768735214],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.46704083483963743,0.3051533913132558,0.47417702040734044,0.31736492768735214],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.4741723167068721,0.3051533913132558,0.4822156445077578,0.31736492768735214],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48146305243282117,0.3051533913132558,0.4885992380005242,0.31736492768735214],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.48859436631075337,0.3051533913132558,0.49663769411163905,0.31736492768735214],"dir":"ltr"},{"str":"المان","boundary":[0.4420688890531452,0.30441932109285114,0.4635832790167923,0.3179876948418471],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.430188685584502,0.30441932109285114,0.4386755051438325,0.3179876948418471],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.41030547174755916,0.30441932109285114,0.42679530167518936,0.3179876948418471],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.3848063755300063,0.30441932109285114,0.4069120878382465,0.3179876948418471],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.3564346622407085,0.30441932109285114,0.3814129916206936,0.3179876948418471],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5507769505237906,0.34332239270130044,0.5615255780511896,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5176844018572898,0.34332239270130044,0.5467028739609862,0.35960444120009555],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.500003023807444,0.34332239270130044,0.502692196560923,0.35960444120009555],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5072700730417488,0.34204373247983744,0.5147287980701389,0.3556121062288334],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35643,0.30442,0.56153,0.3596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"معادله","boundary":[0.5418935082213966,0.4045152282946725,0.5778465787298666,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.5209002210739221,0.4045152282946725,0.5374767334816118,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.4681730827380913,0.4045152282946725,0.5164834463341375,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.44647625639199306,0.4045152282946725,0.4637542921266774,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.429139760380059,0.4045152282946725,0.44205948165220843,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"میآی","boundary":[0.3978433533352596,0.4045152282946725,0.42472096976864515,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"د:","boundary":[0.38550218722071783,0.4045152282946725,0.397339385427936,0.4207972767934677],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3855,0.40452,0.57785,0.4208],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2.1","boundary":[0.30564494452993235,0.07986794241039447,0.32353244545387355,0.09479315353428999],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30564,0.07987,0.32353,0.09479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"و","boundary":[0.6170961033201405,0.4859254707886482,0.6225369408476069,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"حدگیری","boundary":[0.5605952532942702,0.4859254707886482,0.612679328580356,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.5247772461849629,0.4859254707886482,0.5561784785544857,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5055095451521647,0.4859254707886482,0.5203584555735491,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"حجم","boundary":[0.47075793413475436,0.4859254707886482,0.5010907545407509,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.4374577506904361,0.4859254707886482,0.46634115939496973,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4224435387954495,0.4859254707886482,0.43304097595065144,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"صفر","boundary":[0.39343111430664096,0.4859254707886482,0.4180247481840357,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"میل","boundary":[0.3652552765439897,0.4859254707886482,0.3890123236952271,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"میکند،","boundary":[0.3164066752229218,0.4859254707886482,0.3608385018042051,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"خواهیم","boundary":[0.2690014379884289,0.4859254707886482,0.31198990048313724,0.5022075192874433],"dir":"rtl"},{"str":"داشت:","boundary":[0.22807521217048898,0.4859254707886482,0.2645846632486443,0.5022075192874433],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22808,0.48593,0.62254,0.50221],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"با","boundary":[0.7306249538029422,0.5875531201832274,0.7380453772703758,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"یادآوری","boundary":[0.6872696026717022,0.5875531201832274,0.726552893111767,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.6570053219011017,0.5875531201832274,0.683197541980527,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.642872045908117,0.5875531201832274,0.6529332612099265,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"توازن","boundary":[0.6118618926346772,0.5875531201832274,0.6387999852169415,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"نیروها،","boundary":[0.5738707759089903,0.5875531201832274,0.6077898319435019,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.544854319676923,0.5875531201832274,0.569798715217815,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.5021581585684626,0.5875531201832274,0.5407822589857479,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.47039810104892527,0.5875531201832274,0.4980860978772872,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.4393113446535725,0.5875531201832274,0.4663260403577501,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42868971703881903,0.5875531201832274,0.43523928396239736,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.4064183672783717,0.5875531201832274,0.42461765634764376,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"معادله","boundary":[0.37210218453288896,0.5875531201832274,0.40234630658719656,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.3519474999832011,0.5875531201832274,0.36803012384171385,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"خواهیم","boundary":[0.31048102056861027,0.5875531201832274,0.34787543929202597,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"داشت:","boundary":[0.27397560123371345,0.5875531201832274,0.30640895987743505,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7023227880848548,0.6175386961539088,0.7079873873631728,0.6338207446527039],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.707992427042246,0.6175386961539088,0.7174468649836379,0.6338207446527039],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7164338894899174,0.6175386961539088,0.7239934080997723,0.6338207446527039],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7239834967309283,0.6175386961539088,0.7334379346723201,0.6338207446527039],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.732425127167902,0.6175386961539088,0.73808972644622,0.6338207446527039],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7245309738675842,0.6487459557765994,0.7380977899327372,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6884065542706241,0.6487459557765994,0.7201162149994289,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"،y","boundary":[0.6740579159919097,0.6473321418322461,0.6856238114756853,0.6650280042753945],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6628476538614021,0.6487459557765994,0.669641141252125,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"بکار","boundary":[0.6371110207701973,0.6487459557765994,0.6584308791216175,0.6650280042753945],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.5998204611740017,0.6487459557765994,0.6326942460304128,0.6650280042753945],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27398,0.58755,0.7381,0.66503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چون","boundary":[0.7097506030815957,0.730156198270575,0.7380312661689703,0.7464382467693701],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.70975,0.73016,0.73803,0.74644],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"با","boundary":[0.7300771406876807,0.8115664407645506,0.7380882145424977,0.8278484892633458],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.6876390111477698,0.8115664407645506,0.7256603659478962,0.8278484892633458],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.6473336737916527,0.8115664407645506,0.683220220536356,0.8278484892633458],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6330592867846173,0.8115664407645506,0.6429168990518681,0.8278484892633458],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.63306,0.81157,0.73809,0.82785],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"داریم:","boundary":[0.5679622561635275,0.730156198270575,0.6003472338881459,0.7464382467693701],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.56796,0.73016,0.60035,0.74644],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"و","boundary":[0.5762278338115429,0.8115664407645506,0.5817110046432243,0.8278484892633458],"dir":"rtl"},{"str":"حدگیری","boundary":[0.5196826346098281,0.8115664407645506,0.571809043200129,0.8278484892633458],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.4760470773221162,0.8115664407645506,0.5152658598700436,0.8278484892633458],"dir":"rtl"},{"str":"قبل،","boundary":[0.4456174950779135,0.8115664407645506,0.47162828671070234,0.8278484892633458],"dir":"rtl"},{"str":"خواهیم","boundary":[0.3981699245392054,0.8115664407645506,0.4411987044664996,0.8278484892633458],"dir":"rtl"},{"str":"داشت:","boundary":[0.357199349545421,0.8115664407645506,0.39375113392779154,0.8278484892633458],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3572,0.81157,0.58171,0.82785],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/4c687e4c0b2d115e72603a1ac7ba9c9d.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/ca6f1a850d9399c7d4d6e055da80e2e9.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.11876,0.07987,0.14286,0.13158]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.8490807625370418,0.08214612324425251,0.8571442490542204,0.09842817174304763],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84908,0.08215,0.85714,0.09843],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7833749386839046,0.07986794241039447,0.8095224736088806,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7759852572588178,0.07986794241039447,0.7833767865662316,0.09479315353428999],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7329470699305869,0.07986794241039447,0.7633816918538628,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7145052043085898,0.07986794241039447,0.7287523770486296,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7009787056760226,0.07986794241039447,0.7103105114266324,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6683635826070596,0.07986794241039447,0.6967840127940653,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6384094100887655,0.07986794241039447,0.6641688897251024,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.6012484964957432,0.07986794241039447,0.6342147172068083,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"که:","boundary":[0.6971619887245581,0.11944422584286749,0.7142767388572696,0.13572627434166262],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.60125,0.07987,0.80952,0.13573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"حاصل","boundary":[0.6795582217324401,0.18050190771334923,0.7142755629321526,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد،","boundary":[0.6316994133813559,0.18050190771334923,0.6754901927845236,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6210294048474994,0.18050190771334923,0.6276253368185515,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6785133282712557,0.22134218268322742,0.6841779275495737,0.23762423118202256],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6841829672286469,0.22134218268322742,0.6936374051700388,0.23762423118202256],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6926244296763183,0.22134218268322742,0.7001839482861733,0.23762423118202256],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7001740369173292,0.22134218268322742,0.709628474858721,0.23762423118202256],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7086154993650005,0.22134218268322742,0.7142800986433184,0.23762423118202256],"dir":"ltr"},{"str":"لازم","boundary":[0.6911167256869084,0.26204730393021525,0.7142589319912109,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6770056242818457,0.26204730393021525,0.6867019668187531,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.6522366095727025,0.26204730393021525,0.6725908654136905,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6221960905529538,0.26204730393021525,0.6478218507045472,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6038315000100795,0.26204730393021525,0.6177813316847984,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"زاویه","boundary":[0.5742102822892239,0.26204730393021525,0.5994167411419241,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"θ","boundary":[0.5617441321336658,0.2563549471308318,0.5722468233222909,0.2726369956296269],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5451995376934397,0.26204730393021525,0.5568170058930647,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"معادله","boundary":[0.5061299296460802,0.26204730393021525,0.5407847788252844,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.49357508113883314,0.26204730393021525,0.5046744703297295,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4553370201385576,0.26204730393021525,0.45906033503786486,0.27832935242901036],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.46101438660386107,0.26204730393021525,0.4704688245452529,0.27832935242901036],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4694558490515324,0.26204730393021525,0.47701536766138736,0.27832935242901036],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.47700562428184573,0.26204730393021525,0.4864600622232376,0.27832935242901036],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.48544708672951714,0.26204730393021525,0.48996372660898657,0.27832935242901036],"dir":"ltr"},{"str":"ی","boundary":[0.4483943582472668,0.26204730393021525,0.4509081501689972,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4436631075333123,0.26204730393021525,0.446438962766851,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.40543143012652955,0.26204730393021525,0.4110960294048475,0.27832935242901036],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.4110985492443841,0.26204730393021525,0.42055298718577605,0.27832935242901036],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.41954001169205546,0.26204730393021525,0.4270995303019104,0.27832935242901036],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.42708961893306635,0.26204730393021525,0.43654405687445824,0.27832935242901036],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.43553108138073765,0.26204730393021525,0.4400496891736995,0.27832935242901036],"dir":"ltr"},{"str":"ظاهر","boundary":[0.3733448014030467,0.26204730393021525,0.401014655386745,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"نمیشود؛","boundary":[0.317902283982556,0.26204730393021525,0.36892802666326213,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین،","boundary":[0.26837030217915725,0.26204730393021525,0.31348550924277147,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.23642881621298356,0.26204730393021525,0.2639515115677434,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.1906927206875466,0.26204730393021525,0.232012041473199,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17466049361976632,0.26204730393021525,0.1862759459477621,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.15063331967020344,0.26204730393021525,0.17024371887998177,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.11876183541328361,0.26204730393021525,0.14621654493041886,0.27832935242901036],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7005867866334272,0.28239986455370913,0.7141334439822873,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.676003232114179,0.28239986455370913,0.6961821071234184,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.6414814304625083,0.28239986455370913,0.6715985526041702,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.6039962975157743,0.28239986455370913,0.6370767509524995,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.5577522023397551,0.28239986455370913,0.5995916180057654,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.545908956517649,0.28239986455370913,0.5533475228297462,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5099659653673255,0.28239986455370913,0.5415042770076403,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.4610064911066463,0.28239986455370913,0.5055612858573166,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4514814976582291,0.28239986455370913,0.456591732238491,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"لذا","boundary":[0.43319955785215597,0.28239986455370913,0.4470667387900738,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.40860793984639054,0.28239986455370913,0.4287847989840007,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"کمیت","boundary":[0.3679518408267762,0.28239986455370913,0.40419318097823526,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.32867258212996997,0.28239986455370913,0.36353708195862083,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"(اسکالر)","boundary":[0.2789249020622367,0.28239986455370913,0.3242578232618147,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.23864577103730036,0.28239986455370913,0.2745101431940814,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"بود.","boundary":[0.2147919620478568,0.28239986455370913,0.23423101216914508,0.2986819130525043],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.68180155087724,0.30275242517720297,0.7142550682372546,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.662862436920017,0.30275242517720297,0.6773867920090849,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.6298908405512736,0.30275242517720297,0.6584476780518617,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.5923895806315054,0.30275242517720297,0.6254760816831184,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5581661279809701,0.30275242517720297,0.58797482176335,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.5321109871723368,0.30275242517720297,0.5537513691128149,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.4813110221141118,0.30275242517720297,0.5276962283041816,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.4337767690953441,0.30275242517720297,0.4768962632459566,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"وارد،","boundary":[0.40511712214166207,0.30275242517720297,0.4293620102271888,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"آنهایی","boundary":[0.3578429165630732,0.30275242517720297,0.4007023632735068,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3132740107109979,0.30275242517720297,0.35342815769491787,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.29433489675377467,0.30275242517720297,0.30885925184284263,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.25428557509457794,0.30275242517720297,0.28992013788561943,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23959793440353722,0.30275242517720297,0.2498708162264227,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.20708595676627314,0.30275242517720297,0.2351831755353819,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.1607834013130044,0.30275242517720297,0.2026711978981179,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"اند.","boundary":[0.1396570666379965,0.30275242517720297,0.1563686424448491,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.11904679510008802,0.30275242517720297,0.1352423077698412,0.31903447367599813],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6951446051915419,0.3231049858006969,0.7142248301628157,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"توانستیم","boundary":[0.640125420813203,0.3231049858006969,0.6907298463233864,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"نیروی","boundary":[0.6007473844065613,0.3231049858006969,0.6357106619450476,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.5749462434232189,0.3231049858006969,0.5963326255384058,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5602969042931346,0.3231049858006969,0.5705314845550635,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.524325690940001,0.3231049858006969,0.5558821454249795,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.49897610520162083,0.3231049858006969,0.5199109320718456,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.46525460458677986,0.3231049858006969,0.4945613463334655,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"غوطه","boundary":[0.42923097857128445,0.3231049858006969,0.4608398457186245,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"ور","boundary":[0.41308384682063437,0.3231049858006969,0.42481621970312927,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4004624745496206,0.3231049858006969,0.4086690879524791,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.36723687835558627,0.3231049858006969,0.3960477156814654,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"بگیریم،","boundary":[0.32013402186548756,0.3231049858006969,0.36282211948743104,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"متوجه","boundary":[0.2779801302253072,0.3231049858006969,0.31571926299733233,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.25510200310444225,0.3231049858006969,0.273565371357152,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"شدیم","boundary":[0.21738504492033944,0.3231049858006969,0.25068724423628697,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19769401084538937,0.3231049858006969,0.21297028605218415,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18225646590825095,0.3231049858006969,0.19327925197723408,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"مکان","boundary":[0.14805720371726727,0.3231049858006969,0.1778417070400957,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.11904679510008802,0.3231049858006969,0.143642444849112,0.339387034299492],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.683982723980137,0.3434575464241908,0.7141099254799456,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.6473946539084392,0.3434575464241908,0.6795780444701283,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"المان","boundary":[0.614294041755421,0.3434575464241908,0.6429899743984304,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.591716279507321,0.3434575464241908,0.6098893622454122,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"نیرو","boundary":[0.5654998689683441,0.3434575464241908,0.5873115999973122,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.5403317116766004,0.3434575464241908,0.5610951894583354,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.48470373406621475,0.3434575464241908,0.5359270321665917,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.4550563100141783,0.3434575464241908,0.4802889751980594,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"کمیت","boundary":[0.41424095713584963,0.3434575464241908,0.45064155114602317,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"اندازهگیری","boundary":[0.3482251930197085,0.3434575464241908,0.40982619826769434,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.31942040330871724,0.3434575464241908,0.3438104341515532,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.28889002748304987,0.3434575464241908,0.315005644440562,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.25812177880512566,0.3434575464241908,0.2844752686148946,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.23902945860407612,0.3434575464241908,0.2537070199369704,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.22783129170334435,0.3434575464241908,0.2346146997359208,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.19473269542195557,0.3434575464241908,0.2234165328351891,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17989184848708833,0.3434575464241908,0.19031793655380025,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"توضیحات","boundary":[0.11904679510008802,0.3434575464241908,0.17547708961893307,0.35973959492298596],"dir":"rtl"},{"str":"قبلی","boundary":[0.685730316693433,0.36381010704768474,0.7142952176805382,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6821119951081516,0.36381010704768474,0.6862243732319125,0.38009215554647985],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.6573429803990082,0.36381010704768474,0.6776952203683669,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"قرینه","boundary":[0.622859480308294,0.36381010704768474,0.6529262056592237,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6065752692868519,0.36381010704768474,0.6184427055685094,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.5738717838448048,0.36381010704768474,0.6021584945470672,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.5273716729718652,0.36381010704768474,0.5694529932333909,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.48797750959218905,0.36381010704768474,0.5229548982320804,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.46534531881009816,0.36381010704768474,0.4835587189807753,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.4280577412830351,0.36381010704768474,0.4609265281986843,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.38535754843131587,0.36381010704768474,0.42364096654325045,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"مهم،","boundary":[0.35402485569718917,0.36381010704768474,0.3809407736915313,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"یعنی","boundary":[0.3204646248126919,0.36381010704768474,0.34960606508577524,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"تبدیل","boundary":[0.28114706455492916,0.36381010704768474,0.3160458342012781,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"تانسور","boundary":[0.2411138698687668,0.36381010704768474,0.27673028981514464,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.20841038442671972,0.36381010704768474,0.2366970951289822,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19353325180252523,0.36381010704768474,0.20399360968693517,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.1629665902875305,0.36381010704768474,0.18911647706274065,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1438379843971536,0.36381010704768474,0.15854981554774591,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1188263772703396,0.36381010704768474,0.13941919378573972,0.38009215554647985],"dir":"rtl"},{"str":"کمیت","boundary":[0.6765703639992209,0.3841626676711786,0.7141986238316346,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"اسکالر","boundary":[0.6374886607220853,0.3841626676711786,0.6721556051310655,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.6036119379917889,0.3841626676711786,0.6330739018539302,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5838584118963306,0.3841626676711786,0.5991971791236336,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.544508597692499,0.3841626676711786,0.5794436530281754,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5142423010502691,0.3841626676711786,0.5400938388243437,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.48569151116456905,0.3841626676711786,0.5098275421821138,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.45046012269938634,0.3841626676711786,0.48127675229641365,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.418294874982361,0.3841626676711786,0.4460453638312311,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.38243655044046787,0.3841626676711786,0.4138801161142058,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"صفر","boundary":[0.35409944294747303,0.3841626676711786,0.3780217915723126,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33784143825721175,0.3841626676711786,0.3496846840793178,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.31359050255679716,0.3841626676711786,0.33342667938905646,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.2793831768792963,0.3841626676711786,0.3091757436886419,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"جاری","boundary":[0.24334140801913737,0.3841626676711786,0.2749684180111411,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.2105270496374791,0.3841626676711786,0.2389266491509821,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.18467349599177527,0.3841626676711786,0.20611229076932383,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.1541935169568402,0.3841626676711786,0.18025873712362,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.11904679510008802,0.3841626676711786,0.1497787580886849,0.40044471616997374],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.698307507777905,0.4045152282946725,0.7142127349330397,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.6662027362097583,0.4045152282946725,0.6938927489097496,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6383494379077943,0.4045152282946725,0.6617879773416031,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.6025495736431505,0.4045152282946725,0.6339346790396388,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.5642218063553713,0.4045152282946725,0.5981348147749952,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.52961533809527,0.4045152282946725,0.5598070474872159,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.490323984168688,0.4045152282946725,0.5252005792271147,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4601161478037078,0.4045152282946725,0.48590922530053277,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفه","boundary":[0.42550363192871865,0.4045152282946725,0.4557013889355525,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.39765033362675456,0.4045152282946725,0.42108887306056336,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.36554354618697876,0.4045152282946725,0.39323557475859927,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.31964618093119823,0.4045152282946725,0.3611287873188234,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.30344663651818643,0.4045152282946725,0.31523142206304294,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2792561769666508,0.4045152282946725,0.29903187765003125,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه،","boundary":[0.24389577271719337,0.4045152282946725,0.2748414180984955,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.21758260034001037,0.4045152282946725,0.2394810138490381,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"نباشد.","boundary":[0.17866619853647722,0.4045152282946725,0.21316784147185508,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"درهرحال،","boundary":[0.11904679510008802,0.4045152282946725,0.17425143966832193,0.4207972767934677],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.6869129613826189,0.42486778891816646,0.7142401171893372,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.6346393941633796,0.42486778891816646,0.6824982025144637,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.6081024600353448,0.42486778891816646,0.6302246352952242,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5776708619195129,0.42486778891816646,0.6036877011671896,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.566807329709244,0.42486778891816646,0.5732561030513575,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"میانگین","boundary":[0.5165375388895235,0.42486778891816646,0.5623925708410887,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.4842069896988959,0.42486778891816646,0.5121227800213681,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4561299296460801,0.42486778891816646,0.4797922308307407,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.41000880263944794,0.42486778891816646,0.4517151707779249,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3912511171288613,0.42486778891816646,0.4055940437712927,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.36471216712919724,0.42486778891816646,0.386836358260706,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.33427855314173593,0.42486778891816646,0.360297408261042,0.44114983741696157],"dir":"rtl"},{"str":"با:","boundary":[0.32063311808304046,0.42486778891816646,0.32986379427358065,0.44114983741696157],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11876,0.1805,0.7143,0.44115],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"با","boundary":[0.7068630349619337,0.5061428776892517,0.714281442557738,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.6788383875714795,0.5061428776892517,0.7027909742707585,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6486184559767235,0.5061428776892517,0.6747663268803044,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.6196644917651645,0.5061428776892517,0.644544379413919,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"استثنا،","boundary":[0.5842577224682333,0.5061428776892517,0.61559041520236,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5668788931520842,0.5061428776892517,0.5801836459054288,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.5397472768934075,0.5061428776892517,0.5628048165892796,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.5039210383082806,0.5061428776892517,0.5369813330287128,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48986234956557967,0.5061428776892517,0.499853009360364,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"موج","boundary":[0.4655267472567347,0.5061428776892517,0.4857943206176631,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.43869146412756443,0.5061428776892517,0.4614587183088182,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"متاثر","boundary":[0.4110175784006075,0.5061428776892517,0.43462343517964785,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40046650629287933,0.5061428776892517,0.40694954945269085,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"شوک","boundary":[0.36714011651738027,0.5061428776892517,0.39639847734496275,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.32082613779154545,0.5061428776892517,0.36307208756946363,0.5224249261880468],"dir":"rtl"},{"str":"اکنون","boundary":[0.6831661279809705,0.5264954383127456,0.7141662018962637,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6652026958923261,0.5264954383127456,0.6790940672897954,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.6262016274803625,0.5264954383127456,0.6611306352011508,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.5954434581605845,0.5264954383127456,0.6221295667891871,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5807840396723538,0.5264954383127456,0.5913713974694093,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5565210087421634,0.5264954383127456,0.5767119789811787,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5268917275347907,0.5264954383127456,0.5524489480509882,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4998306667831395,0.5264954383127456,0.5228196668436156,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.4689334023209405,0.5264954383127456,0.4957586060919643,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4463757987891331,0.5264954383127456,0.46486134162976506,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت،","boundary":[0.40798150773758735,0.5264954383127456,0.442303738097958,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"حالتی","boundary":[0.3738870708713269,0.5264954383127456,0.40390944704641213,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36273930076132754,0.5264954383127456,0.3698150101801517,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.3240648035533098,0.5264954383127456,0.3586672400701524,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.30330334164320416,0.5264954383127456,0.3199927428621345,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.2742848695395077,0.5264954383127456,0.29923128095202894,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2563194215792339,0.5264954383127456,0.27021280884833254,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24165798721937393,0.5264954383127456,0.25224736088805866,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.22446058634986124,0.5264954383127456,0.23758592652819868,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.18545951793789775,0.5264954383127456,0.22038852565868608,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.15445742815097535,0.5264954383127456,0.18138745724672253,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14331167391260527,0.5264954383127456,0.1503853674598002,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.11904490030754088,0.5264954383127456,0.13923961322143005,0.5427774868115407],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6878763800321196,0.5468479989362395,0.7142842983758795,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6749848809627803,0.5468479989362395,0.6838023034693151,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6466195512669753,0.5468479989362395,0.6709108043999759,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6189876628656288,0.5468479989362395,0.6446759150377305,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.5912331422735001,0.5468479989362395,0.6149156021744536,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.5498835834134083,0.5468479989362395,0.5871590657106956,0.5631300474350346],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6719489782890625,0.5882500893816621,0.704305397832266,0.6031753005055576],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6236693567353632,0.5882500893816621,0.6277901343242462,0.6031753005055576],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.627783918720056,0.5882500893816621,0.6376146526989162,0.6031753005055576],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6366949112680506,0.5882500893816621,0.6454169158507987,0.6031753005055576],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6454108682359109,0.5882500893816621,0.655241602214771,0.6031753005055576],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6543218607839053,0.5882500893816621,0.6630438653666535,0.6031753005055576],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6630379857410681,0.5882500893816621,0.6728687197199282,0.6031753005055576],"dir":"ltr"},{"str":"چگالی","boundary":[0.5861239156290527,0.5875531201832274,0.6195510989860166,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.562570471512374,0.5875531201832274,0.5820518549378775,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.5322759526673342,0.5875531201832274,0.5584963949495697,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5183200733777273,0.5875531201832274,0.5282018761045297,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4947646133894194,0.5875531201832274,0.5142459968149228,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.4658469348671877,0.5875531201832274,0.49069255269824424,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.4290230078148624,0.5875531201832274,0.4617728583043832,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.3923200330602948,0.5875531201832274,0.4249509471236872,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"میشود؟","boundary":[0.34541876373312547,0.5875531201832274,0.38824797236911956,0.6038351686820225],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6719489782890625,0.608602650005156,0.704305397832266,0.6235278611290516],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6236693567353632,0.608602650005156,0.6277901343242462,0.6235278611290516],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.627783918720056,0.608602650005156,0.6376146526989162,0.6235278611290516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6366949112680506,0.608602650005156,0.6454169158507987,0.6235278611290516],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6454108682359109,0.608602650005156,0.655241602214771,0.6235278611290516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6543218607839053,0.608602650005156,0.6630438653666535,0.6235278611290516],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6630379857410681,0.608602650005156,0.6728687197199282,0.6235278611290516],"dir":"ltr"},{"str":"آیا","boundary":[0.6091843111430664,0.6079056808067212,0.6194975103985377,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5889812456742756,0.6079056808067212,0.6051122504518913,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"توانیم","boundary":[0.5564128236313912,0.6079056808067212,0.5849091849831004,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.5187583574677964,0.6079056808067212,0.552340762940216,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4950496912356621,0.6079056808067212,0.5146862967766214,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.46460398201842507,0.6079056808067212,0.49097763054448695,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.454012592478111,0.6079056808067212,0.4605319213272499,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43990753868793636,0.6079056808067212,0.4499405317869358,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.41619887245580206,0.6079056808067212,0.43583547799676126,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.38712597181811464,0.6079056808067212,0.41212681176462684,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3770405660567535,0.6079056808067212,0.3830539111269395,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.3522009958405849,0.6079056808067212,0.3729685053655783,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"ریاضی","boundary":[0.31352851450419644,0.6079056808067212,0.34812893514940974,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.27668039699231955,0.6079056808067212,0.30945645381302117,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم؟","boundary":[0.24265449976145523,0.6079056808067212,0.27260833630114434,0.6241877293055164],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6719489782890625,0.6289552106286499,0.704305397832266,0.6438804217525455],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6236693567353632,0.6289552106286499,0.6277901343242462,0.6438804217525455],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.627783918720056,0.6289552106286499,0.6376146526989162,0.6438804217525455],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6366949112680506,0.6289552106286499,0.6454169158507987,0.6438804217525455],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6454108682359109,0.6289552106286499,0.655241602214771,0.6438804217525455],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6543218607839053,0.6289552106286499,0.6630438653666535,0.6438804217525455],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6630379857410681,0.6289552106286499,0.6728687197199282,0.6438804217525455],"dir":"ltr"},{"str":"تراکم","boundary":[0.592302226194236,0.6282582414302151,0.6195547947506703,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"پذیری،","boundary":[0.5523738568327968,0.6282582414302151,0.5882281496314316,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5202751328795382,0.6282582414302151,0.5483017961416218,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.49698576794629723,0.6282582414302151,0.516203072188363,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.4529893696369415,0.6282582414302151,0.492913707255122,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"موقعیتی","boundary":[0.40682792519772343,0.6282582414302151,0.4489173089457663,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.37149574315107614,0.6282582414302151,0.4027538486349189,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد","boundary":[0.3284447886358597,0.6282582414302151,0.3674216665882717,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.31784331973739915,0.6282582414302151,0.32437272794468447,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"خاصیت","boundary":[0.2738408738131556,0.6282582414302151,0.31377125904622394,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"سیال؟","boundary":[0.23825670781284647,0.6282582414302151,0.26976881312198037,0.6445402899290102],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6719489782890625,0.6493077712521438,0.704305397832266,0.6642329823760393],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6236693567353632,0.6493077712521438,0.6277901343242462,0.6642329823760393],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.627783918720056,0.6493077712521438,0.6376146526989162,0.6642329823760393],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6366949112680506,0.6493077712521438,0.6454169158507987,0.6642329823760393],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6454108682359109,0.6493077712521438,0.655241602214771,0.6642329823760393],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6543218607839053,0.6493077712521438,0.6630438653666535,0.6642329823760393],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6630379857410681,0.6493077712521438,0.6728687197199282,0.6642329823760393],"dir":"ltr"},{"str":"تنش","boundary":[0.5948758223076354,0.648610802053709,0.6195642021516069,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.5524376927677246,0.648610802053709,0.590801745744831,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5437553336603524,0.648610802053709,0.54836361620492,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.5149948931252059,0.648610802053709,0.5396832729691773,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.4822369791491678,0.648610802053709,0.5109228324340307,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.4454856234754971,0.648610802053709,0.4781649184579926,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.4088532042279548,0.648610802053709,0.4414135627843219,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند؟","boundary":[0.3573033349236321,0.648610802053709,0.4047791276651503,0.6648928505525041],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6719489782890625,0.6696603318756377,0.704305397832266,0.6845855429995332],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6236693567353632,0.6696603318756377,0.6277901343242462,0.6845855429995332],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6277837507307535,0.6696603318756377,0.6376144847096138,0.6845855429995332],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6366947432787481,0.6696603318756377,0.6454167478614963,0.6845855429995332],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6454108682359109,0.6696603318756377,0.655241602214771,0.6845855429995332],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6543218607839053,0.6696603318756377,0.6630438653666535,0.6845855429995332],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.6630379857410681,0.6696603318756377,0.6728687197199282,0.6845855429995332],"dir":"ltr"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.5771682379266089,0.668963362677203,0.6195499230608994,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"بدنی","boundary":[0.5497080345923572,0.668963362677203,0.5730961772354337,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.5050000335978605,0.668963362677203,0.5456339580295527,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.4781546711105437,0.668963362677203,0.5009279729066853,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"بزنید.","boundary":[0.4477714539138148,0.668963362677203,0.4740805945477392,0.6852454111759981],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6719489782890625,0.6900128924991316,0.704305397832266,0.7049381036230271],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6236693567353632,0.6900128924991316,0.6277901343242462,0.7049381036230271],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6277837507307535,0.6900128924991316,0.6376144847096138,0.7049381036230271],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6366947432787481,0.6900128924991316,0.6454167478614963,0.7049381036230271],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6454108682359109,0.6900128924991316,0.655241602214771,0.7049381036230271],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6543218607839053,0.6900128924991316,0.6630438653666535,0.7049381036230271],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.6630379857410681,0.6900128924991316,0.6728687197199282,0.7049381036230271],"dir":"ltr"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.5772712153690053,0.6893159233006968,0.6195521069218312,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"سطحی","boundary":[0.5342021180091252,0.6893159233006968,0.5731991546778302,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.4895949105960933,0.6893159233006968,0.5301280414463208,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.4628463099469826,0.6893159233006968,0.4855228499049181,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"بزنید.","boundary":[0.4325638863317184,0.6893159233006968,0.4587722333841781,0.7055979717994919],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6713946135910066,0.7103654531226254,0.704582580181294,0.725290664246521],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.621451897943139,0.7103654531226254,0.6255726755320221,0.725290664246521],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6255662919385294,0.7103654531226254,0.6353970259173896,0.725290664246521],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.63503164918458,0.7103654531226254,0.6437536537673281,0.725290664246521],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6437477741417428,0.7103654531226254,0.6535785081206029,0.725290664246521],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6532131313877934,0.7103654531226254,0.6619351359705414,0.725290664246521],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.661929256344956,0.7103654531226254,0.6717599903238162,0.725290664246521],"dir":"ltr"},{"str":"بهطور","boundary":[0.585940471310787,0.7096684839241907,0.6170614975238377,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.559955886009179,0.7096684839241907,0.5815640140035883,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.520090008668248,0.7096684839241907,0.5555814445736096,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.488529522440011,0.7096684839241907,0.5157135513610493,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4733096916388365,0.7096684839241907,0.48415306513281237,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.448792660883355,0.7096684839241907,0.4689332343316378,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.4189093798506911,0.7096684839241907,0.4444162035761563,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.3808235171584274,0.7096684839241907,0.41453493841512173,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.34285659089229203,0.7096684839241907,0.376449075722858,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"میشود؟","boundary":[0.2940805609498787,0.7096684839241907,0.3384801335850933,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی","boundary":[0.25531938126180126,0.7096684839241907,0.28970410364268007,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24560691175185972,0.7096684839241907,0.25094292395460266,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.2158123290708848,0.7096684839241907,0.24123045444466099,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2003707523904878,0.7096684839241907,0.2114378876353154,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.18866458583917375,0.7096684839241907,0.1959963109549184,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1734447550379992,0.7096684839241907,0.1842901444036044,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.1489277242825177,0.7096684839241907,0.1690682977308005,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.11891307845706366,0.7096684839241907,0.144551266975319,0.7259505324229858],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.6702660614572065,0.7300210445476846,0.7047636726493257,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"کنید.","boundary":[0.6399917013284595,0.7300210445476846,0.665891620021637,0.7463030930464798],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6719489782890625,0.7510705743696133,0.704305397832266,0.7659957854935088],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6144107943206177,0.7490949449497155,0.6212647578602195,0.7626633186987115],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6236683487995485,0.7510705743696133,0.6273271558067183,0.7659957854935088],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6277837507307535,0.7510705743696133,0.6376144847096138,0.7659957854935088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6366947432787481,0.7510705743696133,0.6454167478614963,0.7659957854935088],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6454108682359109,0.7510705743696133,0.655241602214771,0.7659957854935088],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6543218607839053,0.7510705743696133,0.6630438653666535,0.7659957854935088],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.6630379857410681,0.7510705743696133,0.6728687197199282,0.7659957854935088],"dir":"ltr"},{"str":"خواص","boundary":[0.5790379588627798,0.7503736051711786,0.6148196802827597,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.5433368723079715,0.7503736051711786,0.5749658981716045,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.5369835168896445,0.7490949449497155,0.5438374804292463,0.7626633186987115],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.49996169843904337,0.7503736051711786,0.5328204059965461,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4894166739462031,0.7503736051711786,0.4958896377478682,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.4799407333740988,0.7490949449497155,0.4867946969137006,0.7626633186987115],"dir":"ltr"},{"str":"خواص","boundary":[0.4445697457985876,0.7503736051711786,0.4803514672185676,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.41417040162882435,0.7503736051711786,0.44049768510741244,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.40781704621049736,0.7490949449497155,0.4146710097500992,0.7626633186987115],"dir":"ltr"},{"str":"متمایز","boundary":[0.3719637613476774,0.7503736051711786,0.4036593109750771,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.3386474509303248,0.7503736051711786,0.36789170065650223,0.7666556536699737],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6717640220670748,0.7714231349931072,0.7043976239593063,0.7863483461170028],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6229302038046218,0.7714231349931072,0.6270509813935049,0.7863483461170028],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6270445978000121,0.7714231349931072,0.6368753317788722,0.7863483461170028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6361403785806921,0.7714231349931072,0.6448623831634402,0.7863483461170028],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6448565035378547,0.7714231349931072,0.6546872375167149,0.7863483461170028],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6539522843185347,0.7714231349931072,0.6626742889012829,0.7863483461170028],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.6626684092756974,0.7714231349931072,0.6724991432545575,0.7863483461170028],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.5859132570437916,0.7707261657946725,0.6187336630403378,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"نیروهای","boundary":[0.5387196863303746,0.7707261657946725,0.5817404027711516,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.5163797969345313,0.7707261657946725,0.5345468320577346,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5036193295210961,0.7707261657946725,0.5122069426618914,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.47998928228250426,0.7707261657946725,0.4994464752484562,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"سیال،","boundary":[0.44616698808619865,0.7707261657946725,0.47581642800986435,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"طبقه","boundary":[0.4165336751355674,0.7707261657946725,0.4419941338135587,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.3859327438028746,0.7707261657946725,0.41236082086292747,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.3608371578897856,0.7707261657946725,0.38175988953023476,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"میشود؟","boundary":[0.31351658726372317,0.7707261657946725,0.3566643036171457,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.28615112989604835,0.7707261657946725,0.3093437329910832,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.25627994409316024,0.7707261657946725,0.2819782756234084,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2456683958365532,0.7707261657946725,0.25210708982052027,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.22511860044752352,0.7707261657946725,0.2414955415639132,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"دسته","boundary":[0.195203065468791,0.7707261657946725,0.22094574617488358,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.16460213413609823,0.7707261657946725,0.19103021119615105,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.1500495568442202,0.7707261657946725,0.1604292798634583,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"بزنید.","boundary":[0.11904746705729781,0.7707261657946725,0.14587670257158025,0.7870082142934676],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6719489782890625,0.7917756956166011,0.704305397832266,0.8067009067404967],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6142953856698405,0.7917756956166011,0.6179541926770103,0.8067009067404967],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6184107876010456,0.7917756956166011,0.6282415215799058,0.8067009067404967],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6273217801490402,0.7917756956166011,0.6360437847317884,0.8067009067404967],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.636037905106203,0.7917756956166011,0.6458686390850631,0.8067009067404967],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6449488976541974,0.7917756956166011,0.6536709022369456,0.8067009067404967],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.6536650226113602,0.7917756956166011,0.6724025494056539,0.8067009067404967],"dir":"ltr"},{"str":"کدام","boundary":[0.5875370416411884,0.7910787264181663,0.6116045330233372,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5664187704526977,0.7910787264181663,0.5834649809500132,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5555733810870925,0.7910787264181663,0.5623467097615225,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5298952082731373,0.7910787264181663,0.5515013203959174,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"نیرو","boundary":[0.5063982085620788,0.7910787264181663,0.525823147581962,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.4771600064507893,0.7910787264181663,0.5023261478709037,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.44354333116067174,0.7910787264181663,0.4730879457596141,0.8073607749169615],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6928339123364624,0.812128256240095,0.7043924162909306,0.8270534673639905],"dir":"rtl"},{"str":"وال","boundary":[0.664284130386577,0.812128256240095,0.6849896518589697,0.8270534673639905],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.605984786888771,0.812128256240095,0.6101055644776541,0.8270534673639905],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6100993488734638,0.812128256240095,0.619930082852324,0.8270534673639905],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6191949616648412,0.812128256240095,0.6279169662475894,0.8270534673639905],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6279110866220039,0.812128256240095,0.6377418206008642,0.8270534673639905],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6370068674026839,0.812128256240095,0.645728871985432,0.8270534673639905],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.6457229923598465,0.812128256240095,0.6646453073868257,0.8270534673639905],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5913389755340381,0.8114312870416602,0.6017610318574915,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5672392302058207,0.8114312870416602,0.5871661212613982,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.5304153031534953,0.8114312870416602,0.5630663759331807,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"ساکن","boundary":[0.4901402038718175,0.8114312870416602,0.5262424488808554,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4808430039175107,0.8114312870416602,0.48596734959917776,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46624607744978813,0.8114312870416602,0.4766701496448707,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.4353064796833739,0.8114312870416602,0.4620732231771482,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"جاری","boundary":[0.4022784389090103,0.8114312870416602,0.4311336254107339,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.39179993817993686,0.8114312870416602,0.3981055846363704,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.3624226409262259,0.8114312870416602,0.3876270839072969,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.32895312426504686,0.8114312870416602,0.358249786653586,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"صفر،","boundary":[0.2983562246756127,0.8114312870416602,0.3247802699924069,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.2705291327048294,0.8114312870416602,0.2941833704029727,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.23306012673112977,0.8114312870416602,0.2663562784321895,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21906796175219564,0.8114312870416602,0.2288872724584899,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.18969066449848473,0.8114312870416602,0.2148951074795557,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.16230706428614625,0.8114312870416602,0.18551781022584482,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.11904847499311244,0.8114312870416602,0.15813421001350636,0.8277133355404553],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6713428728858547,0.8317838476651541,0.704725707066974,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"میشود؟","boundary":[0.6245061114508228,0.8317838476651541,0.6671740503564734,0.8480658961639493],"dir":"rtl"},{"str":"سوال","boundary":[0.6719489782890625,0.8528333774870829,0.704305397832266,0.8677585886109783],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6142963936056552,0.8528333774870829,0.6184171711945383,0.8677585886109783],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6184107876010456,0.8528333774870829,0.6282415215799058,0.8677585886109783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6273217801490402,0.8528333774870829,0.6360437847317884,0.8677585886109783],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.636037905106203,0.8528333774870829,0.6458686390850631,0.8677585886109783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6449488976541974,0.8528333774870829,0.6536709022369456,0.8677585886109783],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.6536650226113602,0.8528333774870829,0.6724025494056539,0.8677585886109783],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5994498350345052,0.8521364082886481,0.6101520975144304,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5750718994214451,0.8521364082886481,0.5953777743433301,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.5439549049516529,0.8521364082886481,0.5709998387302698,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"جاری","boundary":[0.510850261055376,0.8521364082886481,0.5398828442604776,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5000935700414598,0.8521364082886481,0.5067782003642008,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.47043808250290625,0.8521364082886481,0.4960215093502846,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"برشی","boundary":[0.43678915326671996,0.8521364082886481,0.46636602181173104,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.41454602570908283,0.8521364082886481,0.4327170925755448,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"صفر،","boundary":[0.3837797929027879,0.8521364082886481,0.4104739650179076,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.3557753042286267,0.8521364082886481,0.3797077322116127,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.3181309174231785,0.8521364082886481,0.3517032435374516,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3038605621594017,0.8521364082886481,0.3140588567320033,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.2742050746208481,0.8521364082886481,0.29978850146822644,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.24664407770513178,0.8521364082886481,0.270133013929673,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"عمودی","boundary":[0.20330888529018473,0.8521364082886481,0.24257201701395656,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.16677322788084856,0.8521364082886481,0.19923682459900954,0.8684184567874432],"dir":"rtl"},{"str":"میشود؟","boundary":[0.11904746705729781,0.8521364082886481,0.1627011671896734,0.8684184567874432],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.11891,0.50614,0.71428,0.86842],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/040c43b3d80a4c689a0213506eca0531.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/2ca42c38851f94762e35aad63edcc55e.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.14143,0.07987,0.138,0.1126]},"elements":[{"words":[{"str":"تغییر","boundary":[0.36580594547739204,0.07986794241039447,0.3894588392611159,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.33740399411365485,0.07986794241039447,0.36161125259543475,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.323193779020152,0.07986794241039447,0.33320930123169756,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.2947918276564149,0.07986794241039447,0.3189990861381948,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.256854803486114,0.07986794241039447,0.2905971347744576,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24170216840591593,0.07986794241039447,0.2526601106041568,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2182155840316089,0.07986794241039447,0.23750747552395868,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.18809510210389804,0.07986794241039447,0.21402089114965162,0.09479315353428999],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1881,0.07987,0.38946,0.09479],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"7","boundary":[0.14142851383223917,0.08108846851051829,0.14949200034941773,0.09737051700931343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14143,0.08109,0.14949,0.09737],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3.1","boundary":[0.4062408025856914,0.07986794241039447,0.42412830350963254,0.09479315353428999],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40624,0.07987,0.42413,0.09479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تغییر","boundary":[0.7055547342745214,0.14176045239671753,0.7392762348893623,0.15804250089551267],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6705793615062593,0.14176045239671753,0.7013798641302522,0.15804250089551267],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6539605157943543,0.14176045239671753,0.6664044913619902,0.15804250089551267],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6189932065126093,0.14176045239671753,0.6497876615217143,0.15804250089551267],"dir":"rtl"},{"str":"خواص","boundary":[0.5715153978994617,0.14176045239671753,0.61481833636834,0.15804250089551267],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5538442671970649,0.14176045239671753,0.5673425436268219,0.15804250089551267],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5267832064454135,0.14176045239671753,0.5496693970527957,0.15804250089551267],"dir":"rtl"},{"str":"سیال","boundary":[0.48897150229473385,0.14176045239671753,0.5226083363011443,0.15804250089551267],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7265967383197037,0.18050190771334923,0.7380468891740973,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6872973209066046,0.18050190771334923,0.7225246776285286,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستگی","boundary":[0.6297240271739496,0.18050190771334923,0.6832252602154294,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6160382746826681,0.18050190771334923,0.6256519664827743,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.5832944718080353,0.18050190771334923,0.6119662139914931,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.5544594440226047,0.18050190771334923,0.5792224111168601,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت،","boundary":[0.5130111074526774,0.18050190771334923,0.5503873833314294,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5023350513039331,0.18050190771334923,0.5089390467615023,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.46225549157029683,0.18050190771334923,0.49826299061275786,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"فشار،","boundary":[0.42568556434326266,0.18050190771334923,0.45818343087912167,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"دما،","boundary":[0.4037206270704682,0.18050190771334923,0.42161350365208744,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"چگالی،","boundary":[0.3627278774887615,0.18050190771334923,0.39964856637929297,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.3174897022557604,0.18050190771334923,0.35865581679758635,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30849891478910624,0.18050190771334923,0.3134176415645852,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"میادین","boundary":[0.2700424676956572,0.18050190771334923,0.3057415383788361,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.24097158292959908,0.18050190771334923,0.265970407004482,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.20105497281933088,0.18050190771334923,0.23821151869048982,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.1565727494473152,0.18050190771334923,0.1969829121281557,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14215738661288677,0.18050190771334923,0.15250068875614003,0.19678395621214434],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6936029673630388,0.20085446833684312,0.7379803654103312,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"قبلی،","boundary":[0.663376988153395,0.20085446833684312,0.6895309066718637,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6281032663839972,0.20085446833684312,0.6593049274622197,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.5954582412191995,0.20085446833684312,0.6240312056928219,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"گرانش","boundary":[0.5571163628300153,0.20085446833684312,0.5913861805280243,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.520641181569558,0.20085446833684312,0.5530443021388401,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4965474838562282,0.20085446833684312,0.5165691208783827,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.46666823456682294,0.20085446833684312,0.49247542316505294,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.442723711354061,0.20085446833684312,0.4625961738756476,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"گرانش","boundary":[0.40438384883650613,0.20085446833684312,0.43865165066288586,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.38147951538446034,0.20085446833684312,0.4003117881453309,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"بردار","boundary":[0.3562266914842863,0.20085446833684312,0.3774074546932852,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3292301386247724,0.20085446833684312,0.3521546307931111,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3211283505466372,0.20085446833684312,0.3251580779335972,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"لذا","boundary":[0.3064286146258206,0.20085446833684312,0.317056289855462,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.27378560533265245,0.20085446833684312,0.3023565539346455,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"گرانش","boundary":[0.23544372694346824,0.20085446833684312,0.26971354464147723,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.21253737761979322,0.20085446833684312,0.2313716662522931,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.17989235245499569,0.20085446833684312,0.20846531692861803,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"برداری","boundary":[0.1422500049615445,0.20085446833684312,0.17582029176382047,0.21713651683563825],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد.","boundary":[0.6943790779403168,0.22120702896033703,0.7380831748634248,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6796087865124749,0.22120702896033703,0.6903070172491417,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6584118963304417,0.22120702896033703,0.6755367258212998,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب،","boundary":[0.6235594917315666,0.22120702896033703,0.6543398356392665,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"بردارها","boundary":[0.5853647719713209,0.22120702896033703,0.6194874310403914,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5710964325791734,0.22120702896033703,0.5812927112801457,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.5385219629214012,0.22120702896033703,0.5670243718879984,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"ضخیم","boundary":[0.49896854568301097,0.22120702896033703,0.5344499022302261,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.4950664901659062,0.22029397068959913,0.49976750280542137,0.2297864049643967],"dir":"ltr"},{"str":"نوشته","boundary":[0.460136810487908,0.22120702896033703,0.4904897896101975,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.41971052083403326,0.22120702896033703,0.4560647497967329,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"شد.","boundary":[0.39664491765164395,0.22120702896033703,0.4156364442712288,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.3662334782521049,0.22120702896033703,0.39257084108883944,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.33867852895127637,0.22120702896033703,0.3621594016893004,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"هواشناسی","boundary":[0.2808008386025978,0.22120702896033703,0.3346064682601012,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.26272451770271277,0.22120702896033703,0.27672877791142264,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.23359315678777579,0.22120702896033703,0.25865044113990826,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.20558463637035593,0.22120702896033703,0.22951908022497128,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19432196157748674,0.22120702896033703,0.20151257567918074,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17954360666312771,0.22120702896033703,0.1902478850146823,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"سراسر","boundary":[0.14227109097144747,0.22120702896033703,0.1754695301003232,0.23748907745913217],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.7085687983389218,0.24155958958383095,0.7380247145861751,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.677282470652269,0.24155958958383095,0.7045007693910053,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد،","boundary":[0.6321753270751721,0.24155958958383095,0.6732144417043523,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.617314321424012,0.24155958958383095,0.6281032663839968,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"روزنامه","boundary":[0.577271047379703,0.24155958958383095,0.6132422607328367,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5618818833616677,0.24155958958383095,0.5731989866885278,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5522198106424584,0.24155958958383095,0.5578098226704925,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"وب","boundary":[0.53018028611938,0.24155958958383095,0.5481477499512831,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"سایت","boundary":[0.496061658793568,0.24155958958383095,0.5261082254282047,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.48067047890390335,0.24155958958383095,0.4919895981023928,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"منتشر","boundary":[0.4446508846316666,0.24155958958383095,0.4765984182127282,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.4049442611494499,0.24155958958383095,0.44057882394049136,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3735047272189706,0.24155958958383095,0.4008722004582747,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"چون","boundary":[0.34487531833972807,0.24155958958383095,0.36943266652779544,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.3167861630571365,0.24155958958383095,0.34080325764855285,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2923195290923874,0.24155958958383095,0.31271410236596137,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"کمیت","boundary":[0.25570928443276736,0.24155958958383095,0.28824746840121224,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.21915750005039683,0.24155958958383095,0.25163722374159214,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"(اسکالر)","boundary":[0.1742055785887555,0.24155958958383095,0.21508543935922161,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.14210669881933222,0.24155958958383095,0.1701335178975803,0.25784163808262606],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.7091846471216714,0.26191215020732483,0.7381124050020497,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.6800936036393204,0.26191215020732483,0.705110570558867,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.6508856396024703,0.26191215020732483,0.6760195270765158,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"نمایش","boundary":[0.6122796820298484,0.26191215020732483,0.6468135789112951,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5892221423339763,0.26191215020732483,0.608205605467044,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.5564138315672059,0.26191215020732483,0.5851480657711718,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"اسکالر","boundary":[0.5208498242831897,0.26191215020732483,0.5523397550044014,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5012958694790316,0.26191215020732483,0.5167777635920145,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"باشند.","boundary":[0.4679775431900497,0.26191215020732483,0.4972238087878565,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4545195841928787,0.26191215020732483,0.4639034666272453,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.43463301056988696,0.26191215020732483,0.4504455076300742,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.40435260282625207,0.26191215020732483,0.43056094987871174,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"کمیتهای","boundary":[0.3454266592303402,0.26191215020732483,0.40028054213507686,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"عددی","boundary":[0.310285984988476,0.26191215020732483,0.34135258266753576,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29733804151351645,0.26191215020732483,0.3062119084256715,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.2660799360296736,0.26191215020732483,0.29326396495071194,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"معمولی","boundary":[0.22393007613275187,0.26191215020732483,0.26200787533849845,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"نوشته","boundary":[0.1908254322364752,0.26191215020732483,0.2198559995699474,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند.","boundary":[0.14238403698452484,0.26191215020732483,0.1867513556736707,0.27819419870612],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7266479750569483,0.2822647108308188,0.7380981259113419,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.6946379494553787,0.2822647108308188,0.7225759143657732,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6687079606770642,0.2822647108308188,0.6767714471942428,0.2985467593296139],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.675761495507966,0.2822647108308188,0.6843087912161754,0.2985467593296139],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6843151748096682,0.2822647108308188,0.6923786613268468,0.2985467593296139],"dir":"ltr"},{"str":"خطوط","boundary":[0.6300183444318267,0.2822647108308188,0.6641349558860093,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"رسم","boundary":[0.6035822038852567,0.2822647108308188,0.6259462837406515,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.578571284580598,0.2822647108308188,0.5995081273224523,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"مکان","boundary":[0.5467608302703285,0.2822647108308188,0.5744992238894229,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"هندسی","boundary":[0.5036493996062331,0.2822647108308188,0.542686753707524,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"نقاطی","boundary":[0.4677144719424268,0.2822647108308188,0.499577338915058,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4575262567279716,0.2822647108308188,0.4636403953796222,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.43008621211001286,0.2822647108308188,0.4534541960367964,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.4051861657449654,0.2822647108308188,0.4260121355472084,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.3643083208461286,0.2822647108308188,0.4011120891821609,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.3368682762281698,0.2822647108308188,0.36023626015495336,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.30267506165207403,0.2822647108308188,0.33279419966536533,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"پیوسته","boundary":[0.26359940598982656,0.2822647108308188,0.2986009850892695,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24938751100329937,0.2822647108308188,0.2595253294270221,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"سرتاسر","boundary":[0.20751785726284952,0.2822647108308188,0.24531343444049486,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.17094994590744464,0.2822647108308188,0.20344579657167433,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.14218565555242457,0.2822647108308188,0.16687586934464013,0.2985467593296139],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.6985952734529869,0.3026172714543126,0.7380861986708687,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6777128592451237,0.3026172714543126,0.6945232127618117,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.6511960838333819,0.3026172714543126,0.6736407985539484,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.6133440622501162,0.3026172714543126,0.6471240231422066,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"فشاری","boundary":[0.5730770264549556,0.3026172714543126,0.609272001558941,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5618062881755691,0.3026172714543126,0.5690049657637802,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5470259173895806,0.3026172714543126,0.5577342274843938,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5258209637210303,0.3026172714543126,0.5429538566984055,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.49323641470511165,0.3026172714543126,0.521748903029855,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.44892755629321524,0.3026172714543126,0.4891643540139364,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.4258055087052056,0.3026172714543126,0.44485549560204,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4162240708511682,0.3026172714543126,0.42173344801403045,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40546133222236413,0.3026172714543126,0.412152010159993,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.3666658827165887,0.3026172714543126,0.401389271531189,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.345458913176409,0.3026172714543126,0.36259382202541346,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.31503941029035276,0.3026172714543126,0.34138685248523376,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2997268493942306,0.3026172714543126,0.31096734959917754,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.27017618718040043,0.3026172714543126,0.29565478870305545,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.24103676277894628,0.3026172714543126,0.26610412648922516,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.21302622648989716,0.3026172714543126,0.23696470208777104,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.20175548821051076,0.3026172714543126,0.20895416579872195,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"درک","boundary":[0.17227739737533518,0.3026172714543126,0.1976834275193356,0.3188993199531077],"dir":"rtl"},{"str":"نمود.","boundary":[0.14238403698452484,0.3026172714543126,0.16820533668415996,0.3188993199531077],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14211,0.14176,0.73928,0.3189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.5392075272646638,0.5493842544789203,0.5653483426175421,0.5615957908530166],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5081594084088725,0.5493842544789203,0.5152955939765755,0.5615957908530166],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5152907222868048,0.5493842544789203,0.5233340500876905,0.5615957908530166],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5225816260020563,0.5493842544789203,0.5297178115697593,0.5615957908530166],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5297129398799885,0.5493842544789203,0.5377562676808741,0.5615957908530166],"dir":"ltr"},{"str":"نقشه","boundary":[0.4834898433667744,0.5486501842585155,0.5060541664706792,0.5622185580075115],"dir":"rtl"},{"str":"هواشناسی-","boundary":[0.4293116134364564,0.5486501842585155,0.48009645945746177,0.5622185580075115],"dir":"rtl"},{"str":"مثالی","boundary":[0.4033925439628005,0.5486501842585155,0.42591822952714375,0.5622185580075115],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3947595737103462,0.5486501842585155,0.39999916005348785,0.5622185580075115],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3751955395480416,0.5486501842585155,0.3913661898010335,0.5622185580075115],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.3475142622917773,0.5486501842585155,0.371802155638729,0.5622185580075115],"dir":"rtl"},{"str":"اسکالر.","boundary":[0.3151309644601832,0.5486501842585155,0.3441208783824646,0.5622185580075115],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.6946293820009546,0.5876884095898552,0.7380452092810733,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6596802155638731,0.5876884095898552,0.6902146231327991,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6269364126892402,0.5876884095898552,0.6552654566957179,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6116641692257039,0.5876884095898552,0.6225216538210848,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5789203663510709,0.5876884095898552,0.6072494103575486,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"فشار،","boundary":[0.5443501837802969,0.5876884095898552,0.5745056074829155,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5318920971112561,0.5876884095898552,0.5399354249121417,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.4927700764015348,0.5876884095898552,0.5274773382431008,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.45615781587028537,0.5876884095898552,0.4883553175333796,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4389644467440313,0.5876884095898552,0.4517430570021301,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.40151156774336605,0.5876884095898552,0.43454968787587606,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.36844925715130455,0.5876884095898552,0.39709680887521076,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.32511608060798686,0.5876884095898552,0.3640344982831493,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.29113251668133766,0.5876884095898552,0.3207013217398315,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.27950093738030757,0.5876884095898552,0.28671775781318243,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.24575121456265658,0.5876884095898552,0.2750861785121523,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.21426531558470358,0.5876884095898552,0.24133645569450138,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"جهات","boundary":[0.1747239935760891,0.5876884095898552,0.20985055671654831,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"شرق","boundary":[0.14238336502731505,0.5876884095898552,0.1703092347079338,0.6039704580886504],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7316014756180328,0.6080409702133491,0.7380925822643615,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"شمال","boundary":[0.6881191245741473,0.6080409702133491,0.7271867167498774,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6714680249161734,0.6080409702133491,0.6837043657059919,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.631291703344331,0.6080409702133491,0.6670532660480182,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6032715916650427,0.6080409702133491,0.6127260296064346,0.6243230187121442],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6117132221020166,0.6080409702133491,0.6192727407118714,0.6243230187121442],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6192628293430275,0.6080409702133491,0.6287172672844193,0.6243230187121442],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.588037985741068,0.6080409702133491,0.5983511849965395,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.5482769337248604,0.6080409702133491,0.5836191951296541,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5371876238921106,0.6080409702133491,0.5438601589850759,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"x","boundary":[0.5270659324414222,0.6066271562689958,0.5345246574698124,0.6201955300179918],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5169890941344856,0.6080409702133491,0.5221497255054798,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"،y","boundary":[0.5063174057076045,0.6066271562689958,0.5179155551374489,0.6243230187121442],"dir":"ltr"},{"str":"فشار","boundary":[0.46981601811596646,0.6080409702133491,0.5019026468394494,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4579042326584643,0.6080409702133491,0.4654012592478111,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44125716474374915,0.6080409702133491,0.4534894737903091,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"سرتاسر","boundary":[0.38847559787392744,0.6080409702133491,0.4368424058755939,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"ناحیه","boundary":[0.35310511426632357,0.6080409702133491,0.38406083900577215,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3420198361768323,0.6080409702133491,0.3486903553981683,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"تابع","boundary":[0.3167246789724431,0.6080409702133491,0.337605077308677,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.28888549177188405,0.6080409702133491,0.3123099201042878,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"p","boundary":[0.25251530382545245,0.6066271562689958,0.2609147689475135,0.6201955300179918],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.26049479569141043,0.6079058164904588,0.2649700307084445,0.6241878649892539],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.2644596792076281,0.6066271562689958,0.27191840423601826,0.6201955300179918],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.27149574315107616,0.6079058164904588,0.2752654230978572,0.6241878649892539],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.27475187980029436,0.6066271562689958,0.28221060482868454,0.6201955300179918],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.28178811173304485,0.6079058164904588,0.28630366418266484,0.6241878649892539],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.21271981400224438,0.6080409702133491,0.24759237731741243,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"خواهیم","boundary":[0.16560284641074058,0.6080409702133491,0.2083050551340891,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"داد.","boundary":[0.14238403698452484,0.6080409702133491,0.16118808754258532,0.6243230187121442],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.706774840578152,0.6283935308368431,0.7381014856973909,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6897407253106123,0.6283935308368431,0.7023560499667381,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"P","boundary":[0.6804030399344171,0.6269797168924897,0.6906671863135756,0.6405480906414857],"dir":"ltr"},{"str":"بین","boundary":[0.6544720432202877,0.6283935308368431,0.6754653303677621,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6373189915266196,0.6283935308368431,0.6500572843521325,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6047344425107009,0.6283935308368431,0.6329042326584644,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5924376255720036,0.6283935308368431,0.6003196836425457,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5674125951659398,0.6283935308368431,0.5880228667038483,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"ناحیه","boundary":[0.5316590959487699,0.6283935308368431,0.5629978362977844,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5122926172061363,0.6283935308368431,0.5272443370806147,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.49717962760131434,0.6283935308368431,0.507877858337981,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"وسیله","boundary":[0.4582632257977812,0.6283935308368431,0.4927648687331591,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.4300531182174319,0.6283935308368431,0.45384846692962594,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"dx","boundary":[0.4115689192912195,0.6269797168924897,0.42658716292946464,0.6405480906414857],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.40091797041617394,0.6283935308368431,0.40665187240876505,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"dy","boundary":[0.3826199947587338,0.6269797168924897,0.3976382383969789,0.6405480906414857],"dir":"ltr"},{"str":"جدا","boundary":[0.35639400882951777,0.6283935308368431,0.37768362910649855,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.32731707644857183,0.6283935308368431,0.3519792499613625,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3173606864714855,0.6283935308368431,0.32290231758041654,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.2649339130084196,0.6283935308368431,0.3129459276033303,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"dP","boundary":[0.24364429273143887,0.6269797168924897,0.2614679577204524,0.6405480906414857],"dir":"ltr"},{"str":"نوشته","boundary":[0.20453067148683973,0.6283935308368431,0.2387319495494527,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"میشود،","boundary":[0.1538577063412602,0.6283935308368431,0.2001118808754259,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.14202222838643083,0.6283935308368431,0.14944093160147562,0.6446755793356382],"dir":"rtl"},{"str":"معادله","boundary":[0.7014766259684583,0.648746091460337,0.7380727595266734,0.6650281399591321],"dir":"rtl"},{"str":"دیفرانسیل","boundary":[0.6376742889012827,0.648746091460337,0.697061867100303,0.6650281399591321],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6103189108917545,0.648746091460337,0.6332595300331275,0.6650281399591321],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5897993535771642,0.648746091460337,0.6059041520235992,0.6650281399591321],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5640405458980372,0.648746091460337,0.5853845947090089,0.6650281399591321],"dir":"rtl"},{"str":"میشود:","boundary":[0.5150790557657289,0.648746091460337,0.559625787029882,0.6650281399591321],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7023199322667133,0.6894512127073248,0.7079845315450313,0.7057332612061199],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.707992427042246,0.6894512127073248,0.7174468649836379,0.7057332612061199],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7164340574792197,0.6894512127073248,0.7239935760890747,0.7057332612061199],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7239836647202307,0.6894512127073248,0.7334381026616226,0.7057332612061199],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.732425127167902,0.6894512127073248,0.73808972644622,0.7057332612061199],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7245259341885109,0.7301563339543127,0.7380927502536639,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"معادله","boundary":[0.6844362950967283,0.7301563339543127,0.7201111753203556,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"،)3","boundary":[0.641544258461621,0.7301563339543127,0.6603019439722079,0.7464383824531078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6592889684784874,0.7301563339543127,0.6668484870883423,0.7464383824531078],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6668387437088007,0.7301563339543127,0.6762931816501926,0.7464383824531078],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.675280206156472,0.7301563339543127,0.680021536228573,0.7464383824531078],"dir":"ltr"},{"str":"مشتقات","boundary":[0.5890449136199006,0.7301563339543127,0.6371294995934659,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"جزئی","boundary":[0.552410478500729,0.7301563339543127,0.5846301547517454,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"بیانگر","boundary":[0.515834503658807,0.7301563339543127,0.5479957196325738,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"حالتی","boundary":[0.47591419778388516,0.7301563339543127,0.5114197447906517,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4448556635913425,0.7301563339543127,0.4714994389157299,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4254710420040452,0.7301563339543127,0.44044090472318725,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4084187838918418,0.7301563339543127,0.4210562831358899,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"آن،","boundary":[0.38583900577211244,0.7301563339543127,0.40400402502368654,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"P","boundary":[0.3725102305485187,0.7287425200099592,0.3827743769276773,0.7423108937589552],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.35684035640610406,0.7301563339543127,0.36755672998743444,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"ترتیب","boundary":[0.3166882252938133,0.7301563339543127,0.35242559753794883,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2996379830532392,0.7301563339543127,0.31227346642565806,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.2683859251842843,0.7301563339543127,0.29522322418508395,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"محورهای","boundary":[0.20923017222263288,0.7301563339543127,0.26397116631612905,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"x","boundary":[0.19870648237120261,0.7287425200099592,0.20616520739959282,0.7423108937589552],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.18804711051399164,0.7301563339543127,0.19379464315712377,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"y","boundary":[0.17769925211162554,0.7287425200099592,0.18515797714001575,0.7423108937589552],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.14225496140428026,0.7301563339543127,0.17277666158219046,0.7464383824531078],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.6949522574402462,0.7505088945778066,0.7380919103071516,0.7667909430766017],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7245155188517596,0.7708614552013004,0.7380823349169126,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.6934892386052857,0.7708614552013004,0.7201007599836043,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6686698271054099,0.7708614552013004,0.6890744797371304,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.6334948830458477,0.7708614552013004,0.6642550682372547,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":"دلخواه","boundary":[0.5929738474253959,0.7708614552013004,0.6290801241776924,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":"s","boundary":[0.5835934927663807,0.7694476412569471,0.5901282766313442,0.783016015005943],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5662507811502564,0.7708614552013004,0.5786685503867114,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.5255503329547975,0.7708614552013004,0.561836022282101,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5003376584979068,0.7708614552013004,0.5033009897929699,0.7871435037000956],"dir":"ltr"},{"str":"xy","boundary":[0.508215180857283,0.7694476412569471,0.5222926844018573,0.783016015005943],"dir":"ltr"},{"str":"مشتق","boundary":[0.4603024479401152,0.7708614552013004,0.4959228996297516,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.4322818322929196,0.7708614552013004,0.45588768907196,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.39212566943737026,0.7708614552013004,0.4278670734247644,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3612828335091621,0.7708614552013004,0.387710910569215,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":"از:","boundary":[0.34640570088496764,0.7708614552013004,0.3568680746410069,0.7871435037000956],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7023227880848548,0.8115664407645506,0.7079873873631728,0.8278484892633458],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.707992427042246,0.8115664407645506,0.7174468649836379,0.8278484892633458],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7164340574792197,0.8115664407645506,0.7239935760890747,0.8278484892633458],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7239836647202307,0.8115664407645506,0.7334381026616226,0.8278484892633458],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.732425127167902,0.8115664407645506,0.73808972644622,0.8278484892633458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14202,0.54865,0.7381,0.82785],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"6","boundary":[0.14238420497382728,0.8751920433699498,0.14843181986171122,0.8874035797440462],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14843030795798925,0.8724194044959485,0.15221006726291672,0.8846309408700448],"dir":"ltr"},{"str":"Boldfaced","boundary":[0.15514988005563807,0.8748375961064873,0.2034804023679772,0.8843354577307844],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14238,0.87242,0.20348,0.8874],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3.1","boundary":[0.8403770687882597,0.11892836475316412,0.8619972920124448,0.13249673850216007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84038,0.11893,0.862,0.1325],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/409560580f39be4aad21bd0e41626496.jpg","blurred":"/storage/books/6a8c3562bd53e76e/pages/9e32c3b71b5cc8ebd2cf44dcf30cece9.jpg"},"info":{"width":595.276,"height":737.008,"margin":[0.11889,0.07987,0.14286,0.1126]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.7833749386839046,0.07986794241039447,0.8095224736088806,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7759852572588178,0.07986794241039447,0.7833767865662316,0.09479315353428999],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7329470699305869,0.07986794241039447,0.7633816918538628,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7145052043085898,0.07986794241039447,0.7287523770486296,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7009787056760226,0.07986794241039447,0.7103105114266324,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6683635826070596,0.07986794241039447,0.6967840127940653,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6384094100887655,0.07986794241039447,0.6641688897251024,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.6012484964957432,0.07986794241039447,0.6342147172068083,0.09479315353428999],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7066550642055114,0.11957937956575788,0.713015139195936,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7007787984061176,0.11957937956575788,0.7058083981212077,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.691183249450675,0.11957937956575788,0.6968543515407004,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.6840974606737042,0.11957937956575788,0.6898326154590475,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6793702417030084,0.11957937956575788,0.682746826682077,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.67216350062828,0.11957937956575788,0.6785235756187046,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6694319945705858,0.11957937956575788,0.6713168345439763,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6610560479508666,0.11957937956575788,0.6680813605789584,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.615008668248006,0.11957937956575788,0.6177784758666568,0.135861428064553],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6221932347348121,0.11957937956575788,0.6278578340131301,0.135861428064553],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6278744649540717,0.11957937956575788,0.6373289028954636,0.135861428064553],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.636315927401743,0.11957937956575788,0.643875446011598,0.135861428064553],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6438657026320564,0.11957937956575788,0.6533201405734483,0.135861428064553],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6523071650797277,0.11957937956575788,0.6570945002222258,0.135861428064553],"dir":"ltr"},{"str":"جمله","boundary":[0.5796845496878759,0.11957937956575788,0.6105939093798507,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5635636242684066,0.11957937956575788,0.5752697908197205,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"dP","boundary":[0.5239619941002157,0.1181655656214045,0.5417856590892293,0.13173393937040043],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5417829712603902,0.11944422584286749,0.5469032851987986,0.13572627434166262],"dir":"ltr"},{"str":"ds","boundary":[0.546397469409148,0.1181655656214045,0.5604917718839664,0.13173393937040043],"dir":"ltr"},{"str":"مشتق","boundary":[0.48361516338639543,0.11957937956575788,0.5190340279131024,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.44762983893185665,0.11957937956575788,0.47920040451824025,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.42853751873080714,0.11957937956575788,0.4432150800637014,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.39789626996552857,0.11957937956575788,0.4241227598626519,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38833902257104264,0.11957937956575788,0.3934815110973733,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.35463163305760687,0.11957937956575788,0.38392426370288735,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"تابعی","boundary":[0.32014813296689265,0.11957937956575788,0.35021687418945163,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3015960663624941,0.11957937956575788,0.3157333740987375,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.26526804373097523,0.11957937956575788,0.2971813074943388,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.23087928960683787,0.11957937956575788,0.26085328486281995,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"P","boundary":[0.2215419402092475,0.1181655656214045,0.2318060865884061,0.13173393937040043],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.20439711999139898,0.11957937956575788,0.21661330206492455,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.16841381140848952,0.11957937956575788,0.1999823611232437,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"s","boundary":[0.15922714841518892,0.1181655656214045,0.1657619322801524,0.13173393937040043],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.14681525880431937,0.11957937956575788,0.15429817429226106,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"بیان","boundary":[0.11889094681949516,0.11957937956575788,0.14239848406453479,0.135861428064553],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.6711427976266472,0.13993194018925179,0.7142824504935527,0.15621398868804692],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.6675777286502396,0.1602845008127457,0.7142854743009965,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"کوچکی","boundary":[0.6182695085976925,0.1602845008127457,0.6631629697820842,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6061742788219245,0.1602845008127457,0.6138547497295372,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.5676711307023969,0.1602845008127457,0.6017595199537693,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"فشاری","boundary":[0.5184637042313146,0.1602845008127457,0.5632563718342416,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"رسم","boundary":[0.488951343578441,0.1602845008127457,0.5140489453631594,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4600840618469416,0.1602845008127457,0.48453658471028566,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4432716924586243,0.1602845008127457,0.4556693029787864,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.4090018747606153,0.1602845008127457,0.43885693359046896,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.3808083981212077,0.1602845008127457,0.39026283606259954,0.17656654931154084],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.389249860568879,0.1602845008127457,0.39680937917873393,0.17656654931154084],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3967994678098899,0.1602845008127457,0.40625390575128173,0.17656654931154084],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3634939087078935,0.1602845008127457,0.3758915192280556,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.3292240910098845,0.1602845008127457,0.3590791498397382,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.3017393612374764,0.1602845008127457,0.3104882441086152,0.17656654931154084],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.30947207681814826,0.1602845008127457,0.3170315954280032,0.17656654931154084],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.31702185204846156,0.1602845008127457,0.3264762899898535,0.17656654931154084],"dir":"ltr"},{"str":"آمده","boundary":[0.2715982166255652,0.1602845008127457,0.29679258024848976,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.23798758895033564,0.1602845008127457,0.26718345775741004,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"مسیر","boundary":[0.20281869250566126,0.1602845008127457,0.23357283008218038,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"دلخواه","boundary":[0.16230370450009743,0.1602845008127457,0.19840393363750597,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"s","boundary":[0.15292922946666757,0.1588706868683923,0.15946401333163104,0.17243906061738826],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.1188891233178423,0.1602845008127457,0.1480068069265349,0.17656654931154084],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6911158857403961,0.18063706143623962,0.7142782507609916,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6622546516237846,0.18063706143623962,0.6867011268722407,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6525159757826622,0.18063706143623962,0.6578398927556294,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.637620700313804,0.18063706143623962,0.648101216914507,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"سادگی","boundary":[0.5926062868316546,0.18063706143623962,0.6332059414456488,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5436871300035615,0.18063706143623962,0.5881915279634993,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.4923348161189096,0.18063706143623962,0.5392723711354062,0.19691910993503473],"dir":"rtl"},{"str":"که","boun