فلور (فارسی) ایران شماره 6: تیره گل سرخ فلور (فارسی) ایران شماره 6: تیره گل سرخ

{"id":"3796063","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 6: تیره گل سرخ","price":"۳۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۹‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6fa90b77a364e280/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6fa90b77a364e280/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6fa90b77a364e280/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6fa90b77a364e280/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6fa90b77a364e280/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6fa90b77a364e280/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6fa90b77a364e280/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6fa90b77a364e280/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6fa90b77a364e280/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6fa90b77a364e280/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"82623","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۱","nobat_chap":"1","description":["در این کتاب از مجموعه فلور ایران، تیره گل سرخ بررسی شده و این اطلاعات درباره انواع مختلف آن همراه با تصویر فراهم آمده است: ویژگی‌های ظاهری و جنسیتی، فصل گل دهی، پراکندگی جغرافیایی در جهان، و پراکندگی جغرافیایی در ایران."],"pages_count":"354","keywords":"null","token":"6fa90b77a364e280","created_at":"2020-07-28 21:05:53","updated_at":"2020-08-18 15:34:12","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-07-28 21:29:01","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"authors":[{"id":"1918150","title":"محبوبه خاتم ساز","firstname":"محبوبه","lastname":"خاتم ساز","token":"0383fc71a55e49a7","created_at":"2020-01-24 14:56:22","updated_at":"2020-01-24 14:56:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918150","title":"محبوبه خاتم ساز","firstname":"محبوبه","lastname":"خاتم ساز","token":"0383fc71a55e49a7","created_at":"2020-01-24 14:56:22","updated_at":"2020-01-24 14:56:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784743","file":"5f2053e9753c37.50066481.pdf","book_id":"3796063","toc":null,"created_at":"2020-07-28 21:05:55","updated_at":"2020-08-25 14:51:35","process_started_at":"2020-07-28 21:05:57","process_done_at":"2020-07-28 21:06:04","process_failed_at":null,"pages_count":"354","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"eeec1b2569d388ce176d04f4a4c91b044b14ea321ed0c7fadddfd3f0d0d666011010edc74233c735b5f2b1633900cf80688edfed5e55bb9bab3530eb653788e1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۵۴"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"31792","title":"گیاه شناسی","token":"4cdd16ed0959025c","type":"","books_count":"55","created_at":"2017-10-07 11:46:05","updated_at":"2022-01-23 13:07:19","study_fields":[{"id":"868","title":"امور زراعی و باغی","degree_id":"4","token":"158299cc953320d9","books_count":"67","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-05 12:40:38","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1165","title":"تکنولوژی تولیدات گیاهی","degree_id":"4","token":"81d0d4bcb0760903","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-02-20 23:23:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-6-تیره-گل-سرخ","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-6-تیره-گل-سرخ","pages_count_fa":"۳۵۴","authorTitle":"محبوبه خاتم ساز","tocStr":"","url":"/preview/6fa90b77a364e280/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-6-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B3%D8%B1%D8%AE"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19