جریان های آشفته: جلد 1 - اصول و مفاهیم اولیه جریان های آشفته: جلد 1 - اصول و مفاهیم اولیه

{"id":"3795683","title":"جریان های آشفته: جلد 1 - اصول و مفاهیم اولیه","price":"۶۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۰‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/72dc5e7f53fec314/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/72dc5e7f53fec314/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/72dc5e7f53fec314/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/72dc5e7f53fec314/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/72dc5e7f53fec314/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/72dc5e7f53fec314/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/72dc5e7f53fec314/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/72dc5e7f53fec314/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/72dc5e7f53fec314/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/72dc5e7f53fec314/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"97860020107111","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["این کتاب بعنوان یک متن در مقطع تحصیلات تکمیلی روی جریان های آشفته برای دانشجویان مهندسی در نظر گرفته شده است، اما همچنین می تواند برای دانشجویان علوم اتمسفریک، ریاضیات کاربردی، فیزیک و همچنین محققین و مهندسین تجربی بکار رود.\r","این کتاب شامل دو بخش می باشد که تعدادی ضمیمه هم پیوست شده است. بخش 1 مقدمه ای کلی بر جریان های آشفته را فراهم می آورد که شامل معادلات ناویه استوکس، نمایش آماری میدان های آشفته، معادلات جریان متوسط، رفتار جریان های سادهی برشی ازاد و محدود به دیواره، آبشار انرژی، طیف آشفتگی وفرضیه های کولموگروف، می باشد. \r","دیدگاه های شبیه سازی و مدل سازی در بخش 2 توضیح داده میشوند که شامل شبیه سازی مستقیم عددی، مدل های ویسکوزیته آشفته (برای مثال مدل ع - k)، مدل های تنش رینولدز، روش های تابع دانسیته احتمال و شبیه سازی ادی های بزرگ هستند. \r","برای آهسته تر پیش رفتن می توان بخش های 1 و 2 را در دو نیمسال ارایه کرد (مباحث گسترده می باشند. به صورت دیگر، اگر مدل سازی لازم نباشد، قسمت ا به تنهایی معرف کاملی از جریان های آشفته را فراهم می آورد\r","در بسیاری از تمرین ها از خواننده خواسته شده تا نشان دهد \" و یا نتایج و مشاهدات اضافی را بدست بیاورد. بنابراین تقاضا می شود که تمامی تمرین ها خوانده شود، حتی اگر حل هم نشوند، کتاب طوری طراحی شده است که دارای یک محتوای متن مستقل می باشد، اما مراجع کافی برای مطالعه پیشینه آورده شده اند."],"pages_count":"565","keywords":"null","token":"72dc5e7f53fec314","created_at":"2019-11-23 17:22:30","updated_at":"2022-07-06 10:34:51","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-11-23 17:23:38","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1916918","title":"دکتر علی محبی","firstname":"دکتر علی","lastname":"محبی","token":"fc5ee5f1f98c6ccf","created_at":"2018-08-07 10:40:06","updated_at":"2018-08-07 10:40:06","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918138","title":"دکتر مریم میرزایی ابراهیم آبادی","firstname":"دکتر","lastname":"مریم میرزایی ابراهیم آبادی","token":"1d008479b046ec0c","created_at":"2019-11-23 16:53:43","updated_at":"2019-11-23 16:53:43","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918139","title":"استفان ب. پاپ","firstname":"استفان","lastname":"ب. پاپ","token":"cf2228752b2610a2","created_at":"2019-11-23 16:54:33","updated_at":"2019-11-23 16:54:33","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918139","title":"استفان ب. پاپ","firstname":"استفان","lastname":"ب. پاپ","token":"cf2228752b2610a2","created_at":"2019-11-23 16:54:33","updated_at":"2019-11-23 16:54:33","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1916918","title":"دکتر علی محبی","firstname":"دکتر علی","lastname":"محبی","token":"fc5ee5f1f98c6ccf","created_at":"2018-08-07 10:40:06","updated_at":"2018-08-07 10:40:06","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1918138","title":"دکتر مریم میرزایی ابراهیم آبادی","firstname":"دکتر","lastname":"مریم میرزایی ابراهیم آبادی","token":"1d008479b046ec0c","created_at":"2019-11-23 16:53:43","updated_at":"2019-11-23 16:53:43","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784367","file":"5dd9399eb0c3d2.08633963.pdf","book_id":"3795683","toc":[{"page":0,"title":"شناسنامه کتاب"},{"page":3,"title":"فهرست"},{"page":8,"title":"پیشگفتار مولف"},{"page":14,"title":"علائم"},{"page":26,"title":"فصل 1 - مقدمه "},{"page":36,"title":"فصل 2 - معادلات حرکت سیال"},{"page":70,"title":"فصل 3 - شرح آماری جریان آشفته"},{"page":132,"title":"فصل 4 - معادلات میانگین جریان"},{"page":150,"title":"فصل 5 - جریان های برشی آزاد"},{"page":264,"title":"فصل 6 - مقیاس های حرکت آشفته"},{"page":370,"title":"فصل 7 - جریان های دیواره"},{"page":460,"title":"پیوست ها"},{"page":526,"title":"منابع"}],"created_at":"2019-11-23 17:22:31","updated_at":"2022-07-06 10:34:56","process_started_at":"2019-11-23 17:22:32","process_done_at":"2019-11-23 17:39:48","process_failed_at":null,"pages_count":"565","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"7d3667917fa9697249aa31a79ec8891e6d808d5d9770fda7bfd786da117880179f53d43d99dd72e9cbeb865a0f7f7129d003c171681f7cfbb893acaadf378317","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۶۵"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"36922","title":"مکانیک سیالات پیشرفته","token":"b0c8eae1c5f733b3","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:56:03","updated_at":"2021-05-12 14:19:53","study_fields":[{"id":"1495","title":"فیزیک گرایش اتمسفر","degree_id":"10","token":"f12b3f6ce214f06b","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-03-13 11:57:12","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1---%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87","ebook_price_en":"30500","urlify":"%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1---%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87","pages_count_fa":"۵۶۵","authorTitle":"دکتر علی محبی, دکتر مریم میرزایی ابراهیم آبادی, استفان ب. پاپ","tocStr":"شناسنامه کتاب, فهرست, پیشگفتار مولف, علائم, فصل 1 - مقدمه , فصل 2 - معادلات حرکت سیال, فصل 3 - شرح آماری جریان آشفته, فصل 4 - معادلات میانگین جریان, فصل 5 - جریان های برشی آزاد, فصل 6 - مقیاس های حرکت آشفته, فصل 7 - جریان های دیواره, پیوست ها, منابع","url":"/preview/72dc5e7f53fec314/%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B4%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-1---%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19