مدیریت پرتفولیوی پروژه ها (راهنمای جامع پیاده) مدیریت پرتفولیوی پروژه ها (راهنمای جامع پیاده)

توضیحات

مدیریت پروژه به عنوان یکی از زمینه های مهم و موثر در توسعه کشور است که فقر شدیدی در آموزش کاربردی آن وجود دارد. اجرای پروژه های متعدد می تواند زمینه ساز رشد و شکوفایی در توسعه کشور باشد. لذا نظر به اهمیت توسعه علوم کاربردی در این زمینه شرکت اقدام به چاپ کتاب حاضر با موضوع مدیریت تعاملی پروژه ها در سطح سازمان که به «مدیریت پرتفولیو» مشهور است، پرداخت. این مفهوم به تازگی با استقبال گسترده ای در کشور روبه رو شده است و سازمان های پروژه مبنا و مراکز تحقیقاتی علاقه وافری به استقرار سامانه های مربوطه نشان داده اند، لذا به دلیل فقر کتب فارسی مرتبط با این موضوع در بازار کشور، شرکت اقدام به تالیف کتاب جامعی که مفاهیم مرتبط را به شکلی مناسب و کاربردی ارایه نماید، کرده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-6262
-104104
-118118
-184184
-214214
{"id":"3795557","title":"مدیریت پرتفولیوی پروژه ها (راهنمای جامع پیاده)","price":"۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/72fb11aca125f968/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/72fb11aca125f968/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/72fb11aca125f968/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/72fb11aca125f968/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/72fb11aca125f968/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/72fb11aca125f968/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/72fb11aca125f968/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/72fb11aca125f968/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/72fb11aca125f968/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/72fb11aca125f968/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644682339","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["مدیریت پروژه به عنوان یکی از زمینه های مهم و موثر در توسعه کشور است که فقر شدیدی در آموزش کاربردی آن وجود دارد. اجرای پروژه های متعدد می تواند زمینه ساز رشد و شکوفایی در توسعه کشور باشد. لذا نظر به اهمیت توسعه علوم کاربردی در این زمینه شرکت اقدام به چاپ کتاب حاضر با موضوع مدیریت تعاملی پروژه ها در سطح سازمان که به «مدیریت پرتفولیو» مشهور است، پرداخت. این مفهوم به تازگی با استقبال گسترده ای در کشور روبه رو شده است و سازمان های پروژه مبنا و مراکز تحقیقاتی علاقه وافری به استقرار سامانه های مربوطه نشان داده اند، لذا به دلیل فقر کتب فارسی مرتبط با این موضوع در بازار کشور، شرکت اقدام به تالیف کتاب جامعی که مفاهیم مرتبط را به شکلی مناسب و کاربردی ارایه نماید، کرده است."],"pages_count":"236","keywords":"null","token":"72fb11aca125f968","created_at":"2019-08-27 20:34:09","updated_at":"2022-03-06 11:25:30","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-29 21:56:55","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917906","title":"سید حسین ایرانمنش","firstname":"سید","lastname":"حسین ایرانمنش","token":"1b70d5ff359b4714","created_at":"2019-08-29 21:33:39","updated_at":"2019-08-29 21:33:39","role":"writer"},{"id":"1917907","title":"سیدمحمد قریشی","firstname":"سیدمحمد","lastname":"قریشی","token":"20d7b7291baece68","created_at":"2019-08-29 21:33:43","updated_at":"2019-08-29 21:33:43","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917906","title":"سید حسین ایرانمنش","firstname":"سید","lastname":"حسین ایرانمنش","token":"1b70d5ff359b4714","created_at":"2019-08-29 21:33:39","updated_at":"2019-08-29 21:33:39","role":"writer"},{"id":"1917907","title":"سیدمحمد قریشی","firstname":"سیدمحمد","lastname":"قریشی","token":"20d7b7291baece68","created_at":"2019-08-29 21:33:43","updated_at":"2019-08-29 21:33:43","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784241","file":"5d65547a08a545.67448813.pdf","book_id":"3795557","toc":[{"page":12,"title":"مقدمه"},{"page":16,"title":"فصل 1: درآمدی بر مدیریت پرتفولیو"},{"page":62,"title":"فصل 2: فرآیند، ابزارها و تکینیک‌های مدیریت پرتفولیو"},{"page":104,"title":"فصل 3: دفتر مدیریت پروژه سازمانی"},{"page":118,"title":"فصل 4: دستورالعمل‌هایی برای پیاده‌سازی مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها"},{"page":184,"title":"فصل 5: یک مدل جامع مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها"},{"page":214,"title":"فصل 6: معرفی یک نرم‌افزار مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها"}],"created_at":"2019-08-27 20:34:10","updated_at":"2022-03-06 11:25:31","process_started_at":"2019-08-27 20:34:11","process_done_at":"2019-08-27 20:40:09","process_failed_at":null,"pages_count":"236","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"bda58a29cf8b61e7519b3ff6a0d073686bc76552504c22029a7464e88568ed8dec4b10d7e942ca2876d8b70db82181dc425ad8c0351bcfe9f0cfbcb49a645336","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۳۶"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","manager":"یوسف حسن پور کار سالاری","shaba":"IR450570022611013804004001","bank_name":"پاسارگاد","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","email":"yh1351@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"d4b8b5c0461bcea9","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"inor8r","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-07-01 13:06:07","updated_at":"2019-07-01 13:06:07","bazaar_credit":0,"description":"yh1351@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"19543","title":"رهبری و مدیریت پروژه پیشرفته","token":"4253d5623fc65408","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:32:37","updated_at":"2020-06-07 19:52:00","study_fields":[{"id":"529","title":"مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه","degree_id":"10","token":"71b6d3738263be00","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-04 14:35:56","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"21148","title":"روش‌های مدیریت پروژه ۱","token":"3894fd1a15d54b41","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:34:27","updated_at":"2020-06-07 19:52:00","study_fields":[{"id":"1936","title":"مدیریت پروژه و ساخت","degree_id":"7","token":"dcc6b42eb71fbe87","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:23:10","updated_at":"2020-06-07 19:52:00","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"35239","title":"مدیریت طرح و برنامه ","token":"90fb103102ad234b","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:52:27","updated_at":"2019-08-29 21:56:55","study_fields":[{"id":"1741","title":"مدیریت اماکن متبرکه مذهبی","degree_id":"10","token":"e4ac60dad0309c5c","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2021-12-03 16:51:17","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"مدیریت-پرتفولیوی-پروژه-ها-راهنمای-جامع-پیاده","urlify":"مدیریت-پرتفولیوی-پروژه-ها-راهنمای-جامع-پیاده","pages_count_fa":"۲۳۶","authorTitle":"سید حسین ایرانمنش, سیدمحمد قریشی","tocStr":"مقدمه, فصل 1: درآمدی بر مدیریت پرتفولیو, فصل 2: فرآیند، ابزارها و تکینیک‌های مدیریت پرتفولیو, فصل 3: دفتر مدیریت پروژه سازمانی, فصل 4: دستورالعمل‌هایی برای پیاده‌سازی مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها, فصل 5: یک مدل جامع مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها, فصل 6: معرفی یک نرم‌افزار مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها","url":"/preview/72fb11aca125f968/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87"}
{"toc":[{"page":12,"title":"مقدمه"},{"page":16,"title":"فصل 1: درآمدی بر مدیریت پرتفولیو"},{"page":62,"title":"فصل 2: فرآیند، ابزارها و تکینیک‌های مدیریت پرتفولیو"},{"page":104,"title":"فصل 3: دفتر مدیریت پروژه سازمانی"},{"page":118,"title":"فصل 4: دستورالعمل‌هایی برای پیاده‌سازی مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها"},{"page":184,"title":"فصل 5: یک مدل جامع مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها"},{"page":214,"title":"فصل 6: معرفی یک نرم‌افزار مدیریت پرتفولیوی پروژه‌ها"}],"pages_count":236,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"72fb11aca125f968","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/4a97d6efcfee98903fe06597458acb7d.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/ff05468030deeac8786ba9cdde2ac564.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.24519,0.33678,0.22781,0.58561]},"elements":[{"words":[{"str":"مدیریتمدیریت","boundary":[0.6107362265245053,0.33678255512014926,0.7721859152171363,0.37565880822270353],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6107362265245053,0.33678255512014926,0.7720576992179679,0.37565880822270353],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6107362265245053,0.33678255512014926,0.7720576992179679,0.37565880822270353],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیويپرتفولیوي","boundary":[0.3971283719098235,0.33678255512014926,0.5983140761358954,0.37565880822270353],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.3971283719098235,0.33678255512014926,0.598185860136727,0.37565880822270353],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.3971283719098235,0.33678255512014926,0.598185860136727,0.37565880822270353],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهپروژه","boundary":[0.2730152847147382,0.33678255512014926,0.3846049536595325,0.37565880822270353],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.2730152847147382,0.33678255512014926,0.38447673766036405,0.37565880822270353],"dir":"rtl"},{"str":"پروژههه","boundary":[0.24519241282367488,0.33678255512014926,0.38447673766036405,0.37565880822270353],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.694845921979026,0.38438593403923954,0.7077827880791261,0.4143937563485956],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.694845921979026,0.38438593403923954,0.7077827880791261,0.4143937563485956],"dir":"ltr"},{"str":"راهنمراهنم","boundary":[0.6131801516846557,0.38438593403923954,0.6950061919779865,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"راهنم","boundary":[0.6131801516846557,0.38438593403923954,0.694877975978818,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"يي","boundary":[0.5670145708080548,0.38438593403923954,0.6020253597569982,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5670145708080548,0.38438593403923954,0.6018971437578298,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"جج","boundary":[0.5303300502059661,0.38438593403923954,0.5572824636071707,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5303300502059661,0.38438593403923954,0.5571542476080023,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"معمع","boundary":[0.47636585939594195,0.38438593403923954,0.5193034742774771,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"مع","boundary":[0.47636585939594195,0.38438593403923954,0.5191752582783087,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"پیپی","boundary":[0.44369475599982494,0.38438593403923954,0.4667933811140227,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.44369475599982494,0.38438593403923954,0.4666651651148542,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"دهده","boundary":[0.39302545993643223,0.38438593403923954,0.43266818007133595,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"دهس","boundary":[0.3718595627937001,0.38438593403923954,0.4325399640721675,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"زي","boundary":[0.30763360449022686,0.38438593403923954,0.3605765548668742,0.4143937563485956],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2946853271662007,0.38438593403923954,0.30767617220195076,0.4143937563485956],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24519,0.33678,0.77219,0.41439],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/cf80f4463cfc05f1798d856c8cc12358.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/1f135c89e48ca4091c126fc65221a306.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13615,0.12387,0.13529,0.19387]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.8056245452605896,0.12386752878817249,0.8647079735307472,0.1389164967331048],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513684,0.12386752878817249,0.687566715058234,0.1389164967331048],"dir":"ltr"},{"str":"ایرانمنش","boundary":[0.6181727544762768,0.12386752878817249,0.6759320533843552,0.1389164967331048],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6134287625070431,0.12386752878817249,0.6181180062446319,0.1389164967331048],"dir":"ltr"},{"str":"حسین","boundary":[0.5670145708080546,0.12386752878817249,0.6081947289889877,0.1389164967331048],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8283187771134097,0.1509016029407455,0.8644837664868679,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8143432332040459,0.1509016029407455,0.8229722981640835,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7921618653478995,0.1509016029407455,0.8089917538307521,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآور","boundary":[0.7356186097146014,0.1509016029407455,0.7868331229451249,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513684,0.1509016029407455,0.687566715058234,0.1659505708856778],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6240706904380268,0.1509016029407455,0.6759595343468436,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.5539365388928701,0.1509016029407455,0.6188618299944746,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.4994447392462677,0.1509016029407455,0.5487732806063557,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.48764886732276785,0.1509016029407455,0.4941153130248308,0.1659505708856778],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.43482387566535563,0.1509016029407455,0.4876260448749159,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.3959744279173072,0.1509016029407455,0.4295913807392901,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.32519919637630823,0.1509016029407455,0.3906757307970043,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.3078579824887718,0.1509016029407455,0.3132430544538478,0.1659505708856778],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3185960724191317,0.1509016029407455,0.32508393019305576,0.1659505708856778],"dir":"ltr"},{"str":"پدیدآورندگان","boundary":[0.2135230611005652,0.1509016029407455,0.30248859561426067,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":"حسین","boundary":[0.16698065340240822,0.1509016029407455,0.20817294936459577,0.1659505708856778],"dir":"rtl"},{"str":"ایرانمنش،","boundary":[0.6134287625070433,0.1779356770933185,0.6759311986110275,0.19298464503825086],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.5702199707872667,0.1779356770933185,0.607963769235819,0.19298464503825086],"dir":"rtl"},{"str":"قریش","boundary":[0.5344309962007037,0.1779356770933185,0.5649420873974957,0.19298464503825086],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5166256831348437,0.1779356770933185,0.5213696323654109,0.19298464503825086],"dir":"ltr"},{"str":"عل","boundary":[0.49776190425718153,0.1779356770933185,0.5111248321225185,0.19298464503825086],"dir":"rtl"},{"str":"رضا","boundary":[0.45790275551568127,0.1779356770933185,0.48479631777326754,0.19298464503825086],"dir":"rtl"},{"str":"شامخ","boundary":[0.41826734369273016,0.1779356770933185,0.45256619193695735,0.19298464503825086],"dir":"rtl"},{"str":"امیري","boundary":[0.3685362040952532,0.1779356770933185,0.4051917051428634,0.19298464503825086],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3645615081210304,0.1779356770933185,0.3686298017746461,0.19298464503825086],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7974187213138071,0.20496975124589153,0.864518000158646,0.22001871919082386],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7676726095067206,0.20496975124589153,0.7920435647193333,0.22001871919082386],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513685,0.20496975124589153,0.6875667150582341,0.22001871919082386],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6412516343266028,0.20496975124589153,0.6759149151791332,0.22001871919082386],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6373731003517562,0.20496975124589153,0.6412486853586218,0.22001871919082386],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5879137786725164,0.20496975124589153,0.6320803011674151,0.22001871919082386],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5491925469236364,0.20496975124589153,0.5825837113710836,0.22001871919082386],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5352170030142726,0.20496975124589153,0.5438460679743102,0.22001871919082386],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.505470891207186,0.20496975124589153,0.5298418464197989,0.22001871919082386],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگان","boundary":[0.4581591875140182,0.20496975124589153,0.5002234377478841,0.22001871919082386],"dir":"rtl"},{"str":"1389.","boundary":[0.3982823159023396,0.20496975124589153,0.39837592306971653,0.22001871919082386],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.44046537962876836,0.20496975124589153,0.4452012085127216,0.22001871919082386],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7974187213138071,0.23200382539846454,0.8645513363184296,0.24705279334339686],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.746516969643922,0.23200382539846454,0.7920798925857645,0.24705279334339686],"dir":"rtl"},{"str":"236","boundary":[0.6483035142808689,0.23200382539846454,0.6759250869817337,0.24705279334339686],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513684,0.23200382539846454,0.687566715058234,0.24705279334339686],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6203524264621411,0.23200382539846454,0.6430278105630836,0.24705279334339686],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.6124991965130718,0.23200382539846454,0.6204460451689578,0.24705279334339686],"dir":"ltr"},{"str":"جدول،","boundary":[0.5613730668446418,0.23200382539846454,0.6072186633259844,0.24705279334339686],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.5149588751456534,0.23200382539846454,0.5561825840276372,0.24705279334339686],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5109841791714306,0.23200382539846454,0.5150524728250463,0.24705279334339686],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.8262673211267143,0.2590378995510376,0.864616341830008,0.27408686749596994],"dir":"rtl"},{"str":"50000","boundary":[0.6299686263997768,0.2590378995510376,0.6757968709825654,0.27408686749596994],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513685,0.2590378995510376,0.6875667150582341,0.27408686749596994],"dir":"ltr"},{"str":"ریال","boundary":[0.596119602619299,0.2590378995510376,0.624515770909807,0.27408686749596994],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.8120353452190132,0.28607197370361065,0.8644949212787953,0.301120941648543],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7567742495774,0.28607197370361065,0.8066686936191512,0.301120941648543],"dir":"rtl"},{"str":"نویس","boundary":[0.7219148837234747,0.28607197370361065,0.751454909681231,0.301120941648543],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513683,0.28607197370361065,0.6875667150582339,0.301120941648543],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.6557400422326406,0.28607197370361065,0.6759744501414137,0.301120941648543],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8161382571924046,0.3131060478561837,0.864529539598571,0.328155015801116],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513684,0.3131060478561837,0.687566715058234,0.328155015801116],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6240706904380269,0.3131060478561837,0.6759595343468437,0.328155015801116],"dir":"rtl"},{"str":"طرحها","boundary":[0.5745793147589949,0.3131060478561837,0.6188791391543624,0.328155015801116],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8249851611350295,0.3401401220087567,0.8646189061499914,0.35518908995368903],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7799813454268942,0.3401401220087567,0.8196999266946394,0.35518908995368903],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513684,0.3401401220087567,0.687566715058234,0.35518908995368903],"dir":"ltr"},{"str":"قریش","boundary":[0.6453545035613275,0.3401401220087567,0.6759938107572881,0.35518908995368903],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6276607384147441,0.3401401220087567,0.6324046876453114,0.35518908995368903],"dir":"ltr"},{"str":"محمد،","boundary":[0.5797079547257339,0.3401401220087567,0.6221957024048534,0.35518908995368903],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5227800510949304,0.3401401220087567,0.5229081816167661,0.35518908995368903],"dir":"ltr"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8249851611350295,0.3671741961613297,0.8646189061499914,0.382223164106262],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7799813454268942,0.3671741961613297,0.8196999266946394,0.382223164106262],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513684,0.3671741961613297,0.687566715058234,0.382223164106262],"dir":"ltr"},{"str":"شامخ","boundary":[0.6417478302433846,0.3671741961613297,0.6760466784876118,0.382223164106262],"dir":"rtl"},{"str":"امیري،","boundary":[0.5818876267115981,0.3671741961613297,0.6232870769897755,0.382223164106262],"dir":"rtl"},{"str":"عل","boundary":[0.5629116588346635,0.3671741961613297,0.5765297365383458,0.382223164106262],"dir":"rtl"},{"str":"رضا","boundary":[0.5231646990924359,0.3671741961613297,0.5498977776577296,0.382223164106262],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8249851611350295,0.39420827031390276,0.8646189061499914,0.40925723825883503],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7799813454268942,0.39420827031390276,0.8196999266946394,0.40925723825883503],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513684,0.39420827031390276,0.687566715058234,0.40925723825883503],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.6317636503881353,0.39420827031390276,0.6760513370022482,0.40925723825883503],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5930424186392553,0.39420827031390276,0.626464141233171,0.40925723825883503],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5790668747298915,0.39420827031390276,0.5875649456774453,0.40925723825883503],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5494489789219735,0.39420827031390276,0.5735579461096189,0.40925723825883503],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگان","boundary":[0.5021372752288057,0.39420827031390276,0.5442015254626718,0.40925723825883503],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.8430636170177848,0.42124234446647574,0.8644635938363321,0.43629131241140806],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.8053681132622527,0.42124234446647574,0.8377217538444286,0.43629131241140806],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.7628004015383185,0.42124234446647574,0.7999855201398273,0.43629131241140806],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6133005465078749,0.4151654418832438,0.6155273165041002,0.43021440982817605],"dir":"ltr"},{"str":"69HD","boundary":[0.6267632264205648,0.4168114227522208,0.6761265570550938,0.43629131241140806],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513685,0.42124234446647574,0.6875667150582341,0.43629131241140806],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.6054793705585978,0.42124234446647574,0.6073421353331838,0.43629131241140806],"dir":"rtl"},{"str":"الف","boundary":[0.5706046187847722,0.42124234446647574,0.5962913265808519,0.43629131241140806],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.5962478186184675,0.42124234446647574,0.5962478187894222,0.43629131241140806],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.8430636170177848,0.44827641861904877,0.8644635938363321,0.46332538656398103],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.8053681132622527,0.44827641861904877,0.8377217538444286,0.46332538656398103],"dir":"rtl"},{"str":"دیوی","boundary":[0.7740667413852526,0.44827641861904877,0.7999915035531218,0.46332538656398103],"dir":"rtl"},{"str":"658/404","boundary":[0.6153520024945704,0.44827641861904877,0.6759802198613764,0.46332538656398103],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513685,0.44827641861904877,0.6875667150582341,0.46332538656398103],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.8253698091325349,0.4753104927716218,0.8645472761451226,0.49035946071655406],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناس","boundary":[0.7665019974343122,0.4753104927716218,0.8201178253745957,0.49035946071655406],"dir":"rtl"},{"str":"مل","boundary":[0.7367558856272257,0.4753104927716218,0.7478689646164871,0.49035946071655406],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.6116338305777721,0.4753104927716218,0.6829519037041432,0.49035946071655406],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6836911300513684,0.4753104927716218,0.687566715058234,0.49035946071655406],"dir":"ltr"},{"str":"70012","boundary":[0.6300969034297609,0.4753104927716218,0.7334432799772426,0.49035946071655406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16698,0.12387,0.86471,0.49036],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شابک:","boundary":[0.6146216414246404,0.5412640532692012,0.6817193816774891,0.5622605175276997],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.31876702708468957,0.5412640532692012,0.3608002063080904,0.5622605175276997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.37392170344699305,0.5412640532692012,0.38754439692664533,0.5622605175276997],"dir":"ltr"},{"str":"964","boundary":[0.3940789680629332,0.5412640532692012,0.436112147286334,0.5622605175276997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4426612923078606,0.5412640532692012,0.4562839857875129,0.5622605175276997],"dir":"ltr"},{"str":"468","boundary":[0.4628283868170703,0.5412640532692012,0.5050298709087129,0.5622605175276997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.511602223026089,0.5412640532692012,0.5252249165057413,0.5622605175276997],"dir":"ltr"},{"str":"233","boundary":[0.5317615818366822,0.5412640532692012,0.5738866491928204,0.5622605175276997],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5738634420969709,0.5412640532692012,0.5874861355766232,0.5622605175276997],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.5940382295661306,0.5412640532692012,0.6080492893072643,0.5622605175276997],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.8367959915917657,0.5664526529205308,0.8644137178126554,0.5844753690222462],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب:","boundary":[0.7813810367511502,0.5664526529205308,0.8311544876283526,0.5844753690222462],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.706579822836261,0.5664526529205308,0.7757395327877371,0.5844753690222462],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.6027505067096286,0.5664526529205308,0.7009383188728479,0.5844753690222462],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.5406939631120861,0.5664526529205308,0.5971090027462157,0.5844753690222462],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5151533360777255,0.5664526529205308,0.535052459148673,0.5844753690222462],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5021778769618757,0.5664526529205308,0.5095118321143125,0.5844753690222462],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.4283917063737369,0.5664526529205308,0.5021415490954446,0.5844753690222462],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.3757462171151605,0.5664526529205308,0.422750202410324,0.5844753690222462],"dir":"rtl"},{"str":"پیاده","boundary":[0.32338280305475464,0.5664526529205308,0.3701047131517475,0.5844753690222462],"dir":"rtl"},{"str":"سازي)","boundary":[0.8028486688785921,0.5935227725053073,0.864546207678463,0.6115454886070226],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآورندگان:","boundary":[0.668704816681893,0.5935227725053073,0.7964079518536956,0.6115454886070226],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.6313063466577679,0.5942531853160701,0.6630782712517163,0.6122759014177854],"dir":"rtl"},{"str":"حسین","boundary":[0.5744297294266317,0.5942531853160701,0.624562185101506,0.6122759014177854],"dir":"rtl"},{"str":"ایرانمنش،","boundary":[0.4895250947772666,0.5942531853160701,0.56768556787037,0.6122759014177854],"dir":"rtl"},{"str":"سیدمحمد","boundary":[0.4044666009288993,0.5942531853160701,0.48278093322100474,0.6122759014177854],"dir":"rtl"},{"str":"قریشی","boundary":[0.34387171972187724,0.5942531853160701,0.39772243937263735,0.6122759014177854],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32643434383496445,0.5942531853160701,0.33712755816561535,0.6122759014177854],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.28599501769722696,0.5942531853160701,0.31969018227870255,0.6122759014177854],"dir":"rtl"},{"str":"رضا","boundary":[0.24463253636547644,0.5942531853160701,0.27925085614096506,0.6122759014177854],"dir":"rtl"},{"str":"شامخی","boundary":[0.1787807991925469,0.5942531853160701,0.23788837480921457,0.6122759014177854],"dir":"rtl"},{"str":"امیري","boundary":[0.8192346735723235,0.6186048785555045,0.8645462076784631,0.6366275946572199],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.7396339074218943,0.6178744657447416,0.7981773326422207,0.6358971818464569],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7211451603417999,0.6178744657447416,0.7339924034584812,0.6358971818464569],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.65716537675673,0.6178744657447416,0.7155036563783869,0.6358971818464569],"dir":"rtl"},{"str":"آرایی:","boundary":[0.596493565950207,0.6178744657447416,0.6515238727933171,0.6358971818464569],"dir":"rtl"},{"str":"معصومه","boundary":[0.528077508793908,0.6184552759316133,0.5908520619867941,0.6364779920333287],"dir":"rtl"},{"str":"کیهانی","boundary":[0.47161118276011094,0.6184552759316133,0.5216667088354842,0.6364779920333287],"dir":"rtl"},{"str":"فر","boundary":[0.44842973011045034,0.6184552759316133,0.46520038280168713,0.6364779920333287],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7915549762851688,0.6414166386526073,0.864509879812032,0.6594393547543227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7730662292050745,0.6414166386526073,0.7859134723217559,0.6594393547543227],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.7131637143935624,0.6414166386526073,0.7674247252416616,0.6594393547543227],"dir":"rtl"},{"str":"پردازي:","boundary":[0.6374906316843275,0.6414166386526073,0.7075222104301493,0.6594393547543227],"dir":"rtl"},{"str":"سولماز","boundary":[0.5769961863433208,0.641997448839479,0.6318213475877614,0.6600201649411943],"dir":"rtl"},{"str":"دمندانی","boundary":[0.5122214635634065,0.641997448839479,0.570585386384897,0.6600201649411943],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.8013271723551262,0.6657683318920417,0.8645633031450187,0.683791047993757],"dir":"rtl"},{"str":"جلد:","boundary":[0.7577850190375116,0.6657683318920417,0.7956856683917133,0.683791047993757],"dir":"rtl"},{"str":"جورابچی","boundary":[0.6780389414213582,0.6663491420789134,0.7513784929457268,0.6843718581806287],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.8243782720722987,0.6901200251314761,0.8645611662116992,0.7081427412331914],"dir":"rtl"},{"str":"اول:","boundary":[0.7825029267438743,0.6901200251314761,0.8187367681088858,0.7081427412331914],"dir":"rtl"},{"str":"1389","boundary":[0.7204421092796928,0.6907008353183478,0.7648176665919025,0.708723551420063],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.7801608478257301,0.7144717183709104,0.8645526184784214,0.7324944344726257],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.740655361548603,0.715052528557782,0.77373508933407,0.7330752446594974],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.690708819072523,0.715052528557782,0.7342766155899713,0.7330752446594974],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.8128409690804556,0.7388234116103448,0.8645376599451853,0.7568461277120602],"dir":"rtl"},{"str":"24000","boundary":[0.7525623540047155,0.7323335441840928,0.8064301691220316,0.7503562602858082],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.7076354678960813,0.7338425242502028,0.7467413476424667,0.7518652403519182],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.8134457212098669,0.7631751048497792,0.8645269752785879,0.7811978209514946],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7548766527897067,0.763755915036651,0.8078042172464539,0.7817786311383663],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7082829586918823,0.763755915036651,0.7484658528312828,0.7817786311383663],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6915379492004792,0.763755915036651,0.7018721587334584,0.7817786311383663],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6558426150319754,0.763755915036651,0.6851271492420554,0.7817786311383663],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.5835287915009546,0.763755915036651,0.6494318150735515,0.7817786311383663],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی","boundary":[0.8045005183345458,0.7875267980892136,0.8645056059453928,0.8055495141909289],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7995770239664765,0.7875267980892136,0.8045005183345458,0.8055495141909289],"dir":"ltr"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7460831721800684,0.7881076082760853,0.7932923030739014,0.8061303243778006],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6908733629381226,0.7881076082760853,0.7396723722216448,0.8061303243778006],"dir":"rtl"},{"str":"کارگر","boundary":[0.6395100336712308,0.7881076082760853,0.6844625629796987,0.8061303243778006],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.5778894244708611,0.7881076082760853,0.6330992337128072,0.8061303243778006],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5324753175653867,0.7881076082760853,0.5714786245124372,0.8061303243778006],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5124736216951044,0.7881076082760853,0.5260645176069629,0.8061303243778006],"dir":"rtl"},{"str":"بلوار","boundary":[0.47039313076801037,0.7881076082760853,0.5060628217366805,0.8061303243778006],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورز،","boundary":[0.3995922560271777,0.7881076082760853,0.4639823308095866,0.8061303243778006],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.34625440037309146,0.7881076082760853,0.3931814560687539,0.8061303243778006],"dir":"rtl"},{"str":"،1202","boundary":[0.2901000666039377,0.7881076082760853,0.3398222310814729,0.8061303243778006],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.24350637250611334,0.7881076082760853,0.28368926664551386,0.8061303243778006],"dir":"rtl"},{"str":"66939329","boundary":[0.13615325333566747,0.7881076082760853,0.22423764476441083,0.8061303243778006],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13615,0.54126,0.86456,0.80613],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/d9f23e672921d5da1f4236135cf7fac1.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/0c624296edcb2c046ce515c5b65160cd.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.2837,0.13526,0.08012]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتا","boundary":[0.47200651542421374,0.2836975600585987,0.5428875251645268,0.3039731156730285],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7751091374584922,0.32976874410441287,0.8342780003227623,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7207455538110582,0.32976874410441287,0.7695190481107458,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6638176501802546,0.32976874410441287,0.6988553644890233,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.5791950907290602,0.32976874410441287,0.6582120466966089,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5565008588762399,0.32976874410441287,0.5736397479170885,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.49777793125707764,0.32976874410441287,0.5509607737681692,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.4363624676553774,0.32976874410441287,0.4923605488602112,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.37930634802540536,0.32976874410441287,0.4308064837634098,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.2942991405767054,0.32976874410441287,0.37374061971750094,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2681430767463362,0.32976874410441287,0.2887876476364493,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.21724132507645103,0.32976874410441287,0.2625182408628151,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف،","boundary":[0.1377474055919956,0.32976874410441287,0.21169085447244768,0.349323391074774],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.7869050093819921,0.36067770221885465,0.8645631321903533,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7607489455516229,0.36067770221885465,0.7813935164417359,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"حوزههاي","boundary":[0.67599817010126,0.36067770221885465,0.755287072203045,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتی،","boundary":[0.6088129865369784,0.36067770221885465,0.6705797619764002,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی،","boundary":[0.52367756308911,0.36067770221885465,0.6032787993648693,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.45149195555725763,0.36067770221885465,0.5182187669245121,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.37789597203455205,0.36067770221885465,0.4297966545539589,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.35520174018173173,0.36067770221885465,0.3723406292225803,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.3072489564927215,0.36067770221885465,0.3495953674020909,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2867343966257652,0.36067770221885465,0.30173092453650774,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.2627580047812601,0.36067770221885465,0.2812602145412671,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.21801062107146182,0.36067770221885465,0.2572965160806797,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"سابقه","boundary":[0.1637752534231963,0.36067770221885465,0.21257657059470347,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13774740559199558,0.36067770221885465,0.15839197648210862,0.3802323491892158],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.8284469931125784,0.39158666033329637,0.8645610807343665,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشه،","boundary":[0.7642107775291717,0.39158666033329637,0.8230694858914533,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"صدها","boundary":[0.7112575698725909,0.39158666033329637,0.7589169953555037,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"جلد","boundary":[0.6718952581278688,0.39158666033329637,0.7058803190834643,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6197113464662989,0.39158666033329637,0.6665650626104369,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"نشریه","boundary":[0.5534236748961966,0.39158666033329637,0.5981159257263524,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5330373310284088,0.39158666033329637,0.5480338589391514,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5134202831556319,0.39158666033329637,0.5276377706554267,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.4718782994250455,0.39158666033329637,0.5079923870468336,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.4357213876595351,0.39158666033329637,0.4664378381483287,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.35443244418672093,0.39158666033329637,0.41411827395963846,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"عرضه","boundary":[0.30006886053928694,0.39158666033329637,0.3490545523175984,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.25224429284944516,0.39158666033329637,0.29477507836561884,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.20711226114214146,0.39158666033329637,0.24693909945185116,0.4111413073036575],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2017271891770653,0.39158666033329637,0.20706918056642074,0.4111413073036575],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.767544393507552,0.4224956184477382,0.8343110800505479,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7452990458678205,0.4224956184477382,0.7619267377199843,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.7160015618418245,0.4224956184477382,0.7345594173454706,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.649713890271722,0.4224956184477382,0.7103455694705054,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6065050985519455,0.4224956184477382,0.644232912739268,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5859905386849893,0.4224956184477382,0.6009870665957318,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههاي","boundary":[0.5061119712030284,0.4224956184477382,0.5804503253609192,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.46867289944583324,0.4224956184477382,0.5006970249101461,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.41071926782168183,0.4224956184477382,0.44701298605830503,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3845632039913126,0.4224956184477382,0.40520777488142573,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.32314774038961236,0.4224956184477382,0.37914582159444615,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.26237335678375445,0.4224956184477382,0.3175341875140181,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.21070230911885837,0.4224956184477382,0.25690058507524716,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1756993413458643,0.4224956184477382,0.2051637626027777,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.13774740559199528,0.4224956184477382,0.17022541569336455,0.4420502654180993],"dir":"rtl"},{"str":"شدیدي","boundary":[0.8011369852896927,0.45340457656218,0.8646255733819481,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.774852705460155,0.45340457656218,0.7954972763502681,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7053596339108408,0.45340457656218,0.76912362996931,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.6266350104213962,0.45340457656218,0.6997050519155126,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5974017626109835,0.45340457656218,0.6209677350421504,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"جود","boundary":[0.544576770953571,0.45340457656218,0.5810684546929104,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5034194352204903,0.45340457656218,0.5390048882777067,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4980747512951522,0.45340457656218,0.5034167426845076,0.47295922353254105],"dir":"ltr"},{"str":"اجراي","boundary":[0.44046537962876814,0.45340457656218,0.49275173587367366,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.4182200319890367,0.45340457656218,0.4348477238412006,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"ژههاي","boundary":[0.3544324441867205,0.45340457656218,0.40748040346668674,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.30250496452348746,0.45340457656218,0.34906596354152386,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.22570358102157004,0.45340457656218,0.2970748887427033,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهساز","boundary":[0.13774740559199516,0.45340457656218,0.22012400538575547,0.47295922353254105],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.8279341291159041,0.48431353467662175,0.8645901857661773,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"شکوفایی","boundary":[0.7308746177453673,0.48431353467662175,0.8061012523454976,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7047185539149982,0.48431353467662175,0.7253631248051112,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6497138902717217,0.48431353467662175,0.6993405338298764,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.5953503066242877,0.48431353467662175,0.6441396997078722,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5527825949003535,0.48431353467662175,0.5898559946279202,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5474379109750156,0.48431353467662175,0.552779902364371,0.5038681816469829],"dir":"ltr"},{"str":"لذا","boundary":[0.5194464351165498,0.48431353467662175,0.5420930988336786,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.48598205933357735,0.48431353467662175,0.5139249413283584,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.46623679546163194,0.48431353467662175,0.48045428296142684,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.39982090789236113,0.48431353467662175,0.46074594529724194,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.33840544429066083,0.48431353467662175,0.3944035254954946,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.28750369262077563,0.48431353467662175,0.33278060840713974,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.20249648517207572,0.48431353467662175,0.2819379643128712,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.17634042134170652,0.48431353467662175,0.19698499223181956,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.13774740559199508,0.48431353467662175,0.17079110468169567,0.5038681816469829],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.8247287291366922,0.515132379210555,0.864576979518263,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.7599796495566116,0.515132379210555,0.8191485124208817,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.7151040498476448,0.515132379210555,0.7543493003851263,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6952305699765309,0.515132379210555,0.7094480574763257,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6472777862875206,0.515132379210555,0.6896798429405292,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5948374426276138,0.515132379210555,0.6416911587717519,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.5400892109826744,0.515132379210555,0.5892331213039598,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5172667631306856,0.515132379210555,0.5344056521715342,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.44302969961213773,0.515132379210555,0.5116051292554032,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.36430507612269325,0.515132379210555,0.4373343449290741,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملی","boundary":[0.29981242854094936,0.515132379210555,0.3586913950310998,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.2711562809427941,0.515132379210555,0.2940910460100545,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.21865170106730372,0.515132379210555,0.26041665242044415,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19236742123776604,0.515132379210555,0.21301199212787914,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.13774740559199505,0.515132379210555,0.18678553771396642,0.5346870261809161],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.8070349212514424,0.5460413373249967,0.8645755691422721,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7781863214385352,0.5460413373249967,0.8012793050487694,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7581846255682528,0.5460413373249967,0.7724021130680476,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.7453630256514051,0.5460413373249967,0.7524578579653929,0.5655959842953578],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6786907060837973,0.5460413373249967,0.7454175174510518,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.6077872585436298,0.5460413373249967,0.6730254821605383,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6007353785893637,0.5460413373249967,0.6078713682390844,0.5655959842953578],"dir":"ltr"},{"str":"مشهور","boundary":[0.5412431549751906,0.5460413373249967,0.5951241336017544,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4958546912695499,0.5460413373249967,0.5356815295792595,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4889310273144522,0.5460413373249967,0.495886745269342,0.5655959842953578],"dir":"ltr"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.4152068277925783,0.5460413373249967,0.4834737697418444,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40986214386724035,0.5460413373249967,0.4152041352565958,0.5655959842953578],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.37776775603538304,0.5460413373249967,0.4044400174784045,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.3167369404311883,0.5460413373249967,0.3721970273035111,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"بهتازگی","boundary":[0.23057578898997197,0.5460413373249967,0.3110415857481245,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20775334113798313,0.5460413373249967,0.22489223017883173,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"استقبال","boundary":[0.13774740559199497,0.5460413373249967,0.20225313120565383,0.5655959842953578],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهاي","boundary":[0.7799813454268938,0.5769502954394385,0.8646398053578555,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7538252815965245,0.5769502954394385,0.7744698524866376,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.6994616979490905,0.5769502954394385,0.7482510910326751,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6835179102364913,0.5769502954394385,0.6938680185533674,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"بهر","boundary":[0.6480165668747293,0.5769502954394385,0.6727782817141413,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5972735466118149,0.5769502954394385,0.6318562223395346,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5520132989053427,0.5769502954394385,0.5918401372150524,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهاي","boundary":[0.4380292756445671,0.5769502954394385,0.5301882433108854,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.41591214400400406,0.5769502954394385,0.43253983585616795,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.38661465997800804,0.5769502954394385,0.4051725154816541,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"مبنا","boundary":[0.35507352418256277,0.5769502954394385,0.3812270236929486,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.2794260846731616,0.5769502954394385,0.3333729663232981,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیقاتی","boundary":[0.19339314923111386,0.5769502954394385,0.2740574243559792,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"علاقه","boundary":[0.13774740559199508,0.5769502954394385,0.18801743703397716,0.5965049424097997],"dir":"rtl"},{"str":"افري","boundary":[0.8143432332040457,0.6078592535538803,0.8538644045717377,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7944697533329318,0.6078592535538803,0.8086872408327266,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"استقرار","boundary":[0.7308746177453674,0.6078592535538803,0.7889619786566516,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"سامانههاي","boundary":[0.6426620103174556,0.6078592535538803,0.7252329855659553,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.5800926027232391,0.6078592535538803,0.6371230791533774,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.5367555950042939,0.6078592535538803,0.5744277634479774,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاند،","boundary":[0.468672899445833,0.6078592535538803,0.531349239183356,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"لذا","boundary":[0.4405935956279366,0.6078592535538803,0.4632402593450654,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"بهدلیل","boundary":[0.3843067719929755,0.6078592535538803,0.4350658192557861,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"فقر","boundary":[0.35276563619753026,0.6078592535538803,0.37887220865222043,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"کتب","boundary":[0.3060950125002048,0.6078592535538803,0.3472450399213332,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.2476285168793795,0.6078592535538803,0.3006650649354198,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.19262385323610315,0.6078592535538803,0.2422494710662645,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.17634042134170663,0.6078592535538803,0.18710787273587612,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1377474055919952,0.6078592535538803,0.17079110468169578,0.6274139005242414],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8024191452813774,0.6387682116683221,0.8646231372779637,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7761348654518397,0.6387682116683221,0.7967794363419528,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.7343364497229163,0.6387682116683221,0.7704505373447045,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"کشور،","boundary":[0.6729209861212161,0.6387682116683221,0.7286660971596904,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.6081719065411354,0.6387682116683221,0.6673407694054055,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.5632963068321687,0.6387682116683221,0.6025415573696502,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5434228269610548,0.6387682116683221,0.5576403144608496,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف","boundary":[0.48982853930863157,0.6387682116683221,0.5378074790614721,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.43738819564872466,0.6387682116683221,0.48424191179286274,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"جامعی","boundary":[0.3769984600403723,0.6387682116683221,0.43189593510834384,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.34827807622663354,0.6387682116683221,0.37137105983686786,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.2894269326083028,0.6387682116683221,0.3428190236300373,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.23429405296585798,0.6387682116683221,0.2839196707960193,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21365127709973328,0.6387682116683221,0.2286478050104758,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19390601322778792,0.6387682116683221,0.2081235007275828,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"شکلی","boundary":[0.1377474055919952,0.6387682116683221,0.18844067804723244,0.6583228586386832],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.8092145932373065,0.6695870562022554,0.8646995540134681,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"کاربردي","boundary":[0.7138218898559601,0.6695870562022554,0.7868919313500764,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.67343385011789,0.6695870562022554,0.7081043538050402,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.6258657144263853,0.6695870562022554,0.6676574629233518,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6189420504712874,0.6695870562022554,0.6258977684261772,0.6891417031726165],"dir":"ltr"},{"str":"کرده","boundary":[0.5707328347839402,0.6695870562022554,0.6132636203001138,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5256008030766365,0.6695870562022554,0.5654276413863462,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5202561191512987,0.6695870562022554,0.5255981105406541,0.6891417031726165],"dir":"ltr"},{"str":"امید","boundary":[0.48303309135270217,0.6695870562022554,0.5148188632745608,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.43751641164789307,0.6695870562022554,0.47734324995760274,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.39866696389984474,0.6695870562022554,0.43171066298954536,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.3396876042823455,0.6695870562022554,0.39291275807316267,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.2834007806473844,0.6695870562022554,0.33384505763223643,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.23211438097999385,0.6695870562022554,0.2775491306613343,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"مناسبی","boundary":[0.16415990142070114,0.6695870562022554,0.22643095038485278,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.137747405591995,0.6695870562022554,0.1583919764821081,0.6891417031726165],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.8151125291990564,0.7004960143166972,0.8647391727572111,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.7639543455308343,0.7004960143166972,0.8093471685804466,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.7093343298850633,0.7004960143166972,0.7581237229686478,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.62881468240726,0.7004960143166972,0.6872346356203871,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.5897088026608747,0.7004960143166972,0.6231606132759285,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.5508593549128263,0.7004960143166972,0.5789032711149522,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"طرحهاي","boundary":[0.4649546354699469,0.7004960143166972,0.5452701630770741,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.4034109558690782,0.7004960143166972,0.459409037073912,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.34250835626405196,0.7004960143166972,0.3976691869943156,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32186558039792723,0.7004960143166972,0.33686210830866975,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.26545054076379765,0.7004960143166972,0.31617804689081286,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.19493174122113555,0.7004960143166972,0.2597231320809418,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.13774740559199503,0.7004960143166972,0.18924754132999946,0.7200506612870583],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7979315853104805,0.731404972431139,0.8646583966777348,0.7509596194015001],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7759426696690859,0.731404972431139,0.7925703615212497,0.7509596194015001],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.7466451856430898,0.731404972431139,0.765203041146736,0.7509596194015001],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.6599711702051996,0.731404972431139,0.725209393822108,0.7509596194015001],"dir":"rtl"},{"str":"ایفا","boundary":[0.6285582504089229,0.731404972431139,0.6546561041756696,0.7509596194015001],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.5813747627149235,0.731404972431139,0.6231917697637263,0.7509596194015001],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5759896907498474,0.731404972431139,0.5813960465707855,0.7509596194015001],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8135739372090341,0.7623139305455808,0.8342185080991472,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.7698522814925838,0.7623139305455808,0.8079974387571996,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7290795937570083,0.7623139305455808,0.7641425666176132,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6838193460505361,0.7623139305455808,0.7236461843602457,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6633047861835799,0.7623139305455808,0.6783013140943224,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"مولفین","boundary":[0.6029150505752274,0.7623139305455808,0.6579149702265346,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.5470128749377717,0.7623139305455808,0.5973871459870779,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5204721631098972,0.7623139305455808,0.5415706186370667,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.466877875457474,0.7623139305455808,0.5150670894489509,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.420591899757654,0.7623139305455808,0.4613340720854274,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.3750752200528448,0.7623139305455808,0.41512105128913424,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"سیدحسین","boundary":[0.28776012461911227,0.7623139305455808,0.36956282960059444,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"ایرانمنش","boundary":[0.20852263713299363,0.7623139305455808,0.2822400412069118,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"آقایان","boundary":[0.1377474055919946,0.7623139305455808,0.1866988636985281,0.781868577515942],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.8039577372713983,0.7932228886600226,0.8647003233094623,0.8127775356303837],"dir":"rtl"},{"str":"سیدمحمد","boundary":[0.7175401538318452,0.7932228886600226,0.7980126178219544,0.8127775356303837],"dir":"rtl"},{"str":"قریشی","boundary":[0.6579197142185036,0.7932228886600226,0.7117465856934185,0.8127775356303837],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.5747075307581624,0.7932228886600226,0.6354501167962264,0.8127775356303837],"dir":"rtl"},{"str":"علیرضا","boundary":[0.5007268992379512,0.7932228886600226,0.5687653602766994,0.8127775356303837],"dir":"rtl"},{"str":"شامخی","boundary":[0.4350803076636913,0.7932228886600226,0.4949052517957066,0.8127775356303837],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3916150839455778,0.7932228886600226,0.41249095649819084,0.8127775356303837],"dir":"rtl"},{"str":"کلیه","boundary":[0.35084239621000235,0.7932228886600226,0.38584356895900807,0.8127775356303837],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.2736563647105795,0.7932228886600226,0.3452026872705778,0.8127775356303837],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.2087790691313304,0.7932228886600226,0.26794793199560063,0.8127775356303837],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.1542872694847279,0.7932228886600226,0.20306076378441554,0.8127775356303837],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.8358835210643487,0.8241318467744644,0.8645497977264383,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.7577999775707466,0.8241318467744644,0.8304454958916162,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7293360257553448,0.8241318467744644,0.7524290093655791,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"موجبات","boundary":[0.6561246902301447,0.8241318467744644,0.7241555865249417,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"تهیه","boundary":[0.6189420504712866,0.8241318467744644,0.6507992387046821,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"انتشار","boundary":[0.5522697309036789,0.8241318467744644,0.5973984289950043,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5202157311115597,0.8241318467744644,0.5468879925545812,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.4938032352828536,0.8241318467744644,0.5149016908100231,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.47341689141506577,0.8241318467744644,0.48841341932580823,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.42213049174767514,0.8241318467744644,0.46822260485675243,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهاند","boundary":[0.34840629222580105,0.8241318467744644,0.416782602422358,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3414826282707033,0.8241318467744644,0.34843834622559317,0.8436864937448255],"dir":"ltr"},{"str":"تقدیر","boundary":[0.29096552459832353,0.8241318467744644,0.33608845296968626,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"تشکر","boundary":[0.22429320503071576,0.8241318467744644,0.2694099790341184,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.18403338129181415,0.8241318467744644,0.21901070586497454,0.8436864937448255],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17864830932673811,0.8241318467744644,0.18399030071609354,0.8436864937448255],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.4039238198657515,0.8786039221641165,0.461075460415104,0.8950947073971861],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.38382314124411104,0.8786039221641165,0.3986051637882447,0.8950947073971861],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.3576378441659314,0.8786039221641165,0.37765223342013143,0.8950947073971861],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3421237082665457,0.8786039221641165,0.3521895617132653,0.8950947073971861],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.31071078847026895,0.8786039221641165,0.33673389230950046,0.8950947073971861],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.3010139406691562,0.8786039221641165,0.30537815684885283,0.8950947073971861],"dir":"rtl"},{"str":"زرگ","boundary":[0.2626512008539514,0.8786039221641165,0.29484303284517666,0.8950947073971861],"dir":"rtl"},{"str":"نی","boundary":[0.23365297297001453,0.8786039221641165,0.2564802930299718,0.8950947073971861],"dir":"rtl"},{"str":"وابسته","boundary":[0.49790614725624477,0.9033851568039751,0.5461963954550665,0.9198759420370447],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47764801938762547,0.9033851568039751,0.49261775015454173,0.9198759420370447],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.4189250917684633,0.9033851568039751,0.4722597420225703,0.9198759420370447],"dir":"rtl"},{"str":"مط","boundary":[0.39165649771330924,0.9033851568039751,0.4136495162666772,0.9198759420370447],"dir":"rtl"},{"str":"لع","boundary":[0.37305299731395913,0.9033851568039751,0.3854855898893296,0.9198759420370447],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3468677002357795,0.9033851568039751,0.3668820894899795,0.9198759420370447],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33135356433639385,0.9033851568039751,0.34137454218340446,0.9198759420370447],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشه","boundary":[0.2509786727216518,0.9033851568039751,0.32585861126003046,0.9198759420370447],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.22557536502240075,0.9033851568039751,0.24480776489767223,0.9198759420370447],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.21586197735739532,0.9033851568039751,0.2202261935370919,0.9198759420370447],"dir":"rtl"},{"str":"زرگ","boundary":[0.17762745354135895,0.9033851568039751,0.2096910695334157,0.9198759420370447],"dir":"rtl"},{"str":"نی","boundary":[0.14851754952214635,0.9033851568039751,0.1713448695821036,0.9198759420370447],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13775,0.2837,0.86474,0.91988],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/a90edd9396749f9ffa66589dc9536560.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/ae7b0c75dbce9ec16b4c3d6640fb2533.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.07364,0.14944,0.90834]},"elements":[{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.8353706570676761,0.07661360399818334,0.8505639965371422,0.09166257194311567],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83537,0.07661,0.85056,0.09166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مدیریت","boundary":[0.5039322992171644,0.07363985584140029,0.5617286098103361,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4173864997784428,0.07363985584140029,0.4989568773694316,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3490473722216447,0.07363985584140029,0.41242274558663433,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.33814901229232425,0.07363985584140029,0.34427286484460906,0.08868882378633261],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.27673354869062405,0.07363985584140029,0.33834633671504455,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.23288367697500506,0.07363985584140029,0.2720864880167618,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.1439017735520824,0.07363985584140029,0.22823635986914445,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.13774740559199553,0.07363985584140029,0.14377637830489565,0.08868882378633261],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13775,0.07364,0.56173,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/27944adf5b58eceb84f0e0ad83beadfc.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/564f24eed45e847b9e76fbe16f44d05f.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13839,0.287,0.1353,0.08255]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8061374092572635,0.3419633819870447,0.8640768089055071,0.36151802895740587],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.80614,0.34196,0.86408,0.36152],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5025219232263112,0.2870042180543114,0.5882430373583811,0.3110645440501014],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.41418109979923085,0.2870042180543114,0.4959867537486939,0.3110645440501014],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.41418,0.287,0.58824,0.31106],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.13838848558783784,0.3419633819870447,0.19436810368879137,0.36151802895740587],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13839,0.34196,0.19437,0.36152],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدم","boundary":[0.8165229051899101,0.4101988547739149,0.8646110849740422,0.42668964000698445],"dir":"rtl"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.16608314140822875,0.4101988547739149,0.8011369852896929,0.42668964000698445],"dir":"ltr"},{"str":"ك","boundary":[0.13877313358534327,0.4101988547739149,0.16206498021028787,0.42668964000698445],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8189590091741111,0.4475058771044656,0.8647025029814494,0.46399666233753517],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7843406893986224,0.4475058771044656,0.8139516615425855,0.46399666233753517],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7794684814302204,0.4475058771044656,0.784395822278265,0.46399666233753517],"dir":"ltr"},{"str":"درآمدي","boundary":[0.6947177059798575,0.4475058771044656,0.774570886693983,0.46399666233753517],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6701002341395101,0.4475058771044656,0.6896453528367535,0.46399666233753517],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5853494586891472,0.4475058771044656,0.6650167262044784,0.46399666233753517],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5077787791922189,0.4475058771044656,0.5802581295781661,0.46399666233753517],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1387731335853436,0.4475058771044656,0.1468707432288279,0.46399666233753517],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.15108186950551736,0.4475058771044656,0.5061119712030289,0.46399666233753517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.807034921251443,0.4812977657828341,0.8207481352265084,0.49706764237183504],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8190872251732798,0.4812977657828341,0.8286045705755567,0.49706764237183504],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.82665196912422,0.4812977657828341,0.8403651830992852,0.49706764237183504],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460568,0.4812977657828341,0.8482216184483335,0.49706764237183504],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7563896015798949,0.4812977657828341,0.8024576100811285,0.49706764237183504],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.1387731335853436,0.4812977657828341,0.1464692989354314,0.49706764237183504],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.14736360552963151,0.4812977657828341,0.7400548832858311,0.49706764237183504],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8028037932788834,0.5096835436430357,0.8164780295902014,0.5254534202320367],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8148560972007202,0.5096835436430357,0.8286200847114561,0.5254534202320367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.82665196912422,0.5096835436430357,0.840326205435538,0.5254534202320367],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460568,0.5096835436430357,0.8481826407845864,0.5254534202320367],"dir":"ltr"},{"str":"ظهور","boundary":[0.7526713376040091,0.5096835436430357,0.7981142931092963,0.5254534202320367],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6718952581278689,0.5096835436430357,0.747981837434422,0.5254534202320367],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.5813747627149244,0.5096835436430357,0.6671801147584481,0.5254534202320367],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.5071376991963765,0.5096835436430357,0.5766243599457324,0.5254534202320367],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.1387731335853435,0.5096835436430357,0.15201143549948867,0.5254534202320367],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.15210759749886502,0.5096835436430357,0.5028552848241493,0.5254534202320367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8008805532913561,0.5380693215032374,0.8145547896026741,0.5538391980922382],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8129328572131929,0.5380693215032374,0.82860405771156,0.5538391980922382],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8266519691242199,0.5380693215032374,0.8403262054355379,0.5538391980922382],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460567,0.5380693215032374,0.8481826407845863,0.5538391980922382],"dir":"ltr"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.7268999217711452,0.5380693215032374,0.7962840097211662,0.5538391980922382],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.6511242662625755,0.5380693215032374,0.7223546646006226,0.5538391980922382],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.13877313358534324,0.5380693215032374,0.15324551449148502,0.5538391980922382],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.1568515894680984,0.5380693215032374,0.6499190358703918,0.5538391980922382],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8045988172672417,0.566455099363439,0.8182730535785597,0.5822249759524399],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8166511211890785,0.566455099363439,0.8285752091117468,0.5822249759524399],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8266519691242197,0.566455099363439,0.8403262054355377,0.5822249759524399],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460564,0.566455099363439,0.848182640784586,0.5822249759524399],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.72395095379027,0.566455099363439,0.8000375330968231,0.5822249759524399],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.6498421062708906,0.566455099363439,0.7192261942209116,0.5822249759524399],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.5740664507623209,0.566455099363439,0.6451686331011995,0.5822249759524399],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.13877313358534296,0.566455099363439,0.15340257909046615,0.5822249759524399],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.15685158946809816,0.566455099363439,0.5692711723934197,0.5822249759524399],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7698522814925844,0.5952907411138357,0.7829828819674282,0.610339709058768],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7813917214177473,0.5952907411138357,0.7905182644545586,0.610339709058768],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7884436013720135,0.5952907411138357,0.8015742018468572,0.610339709058768],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7999830412971763,0.5952907411138357,0.8114435001668515,0.610339709058768],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8094710252356436,0.5952907411138357,0.8226016257104873,0.610339709058768],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8210104651608064,0.5952907411138357,0.8301370081976178,0.610339709058768],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6929226819914985,0.5952907411138357,0.7655805090482882,0.610339709058768],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.622532098448005,0.5952907411138357,0.6883481915731657,0.610339709058768],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.6076590425444616,0.5952907411138357,0.6180388969731447,0.610339709058768],"dir":"rtl"},{"str":"چیزي","boundary":[0.5447049869527396,0.5952907411138357,0.5898966390996566,0.610339709058768],"dir":"rtl"},{"str":"نیست؟","boundary":[0.4777762353867948,0.5952907411138357,0.5402617897175551,0.610339709058768],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.13877313358534296,0.5948408772236407,0.15416546428551858,0.6106107538126415],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.15685158946809813,0.5948408772236407,0.4743913330087471,0.6106107538126415],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8015216332871982,0.6232266550838423,0.8133303268106149,0.6389965316728432],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8135739372090349,0.6232266550838423,0.8267288987237206,0.6389965316728432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8266519691242196,0.6232266550838423,0.8384606626476362,0.6389965316728432],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460563,0.6232266550838423,0.8463170979966845,0.6389965316728432],"dir":"ltr"},{"str":"فواید","boundary":[0.7493377216256282,0.6232266550838423,0.7970629219161144,0.6389965316728432],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.668561642149488,0.6232266550838423,0.7446482214560411,0.6389965316728432],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.5780411467365435,0.6232266550838423,0.6638464987800672,0.6389965316728432],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.5038040832179956,0.6232266550838423,0.5732907439673515,0.6389965316728432],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.13877313358534296,0.6232266550838423,0.15661118446965724,0.6389965316728432],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.15685158946809816,0.6232266550838423,0.5028552848241489,0.6389965316728432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.801778065285535,0.6516124329440439,0.815452301596853,0.6673823095330449],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8138303692073717,0.6516124329440439,0.8285591821118504,0.6673823095330449],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8266519691242193,0.6516124329440439,0.8403262054355374,0.6673823095330449],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460562,0.6516124329440439,0.8481826407845857,0.6673823095330449],"dir":"ltr"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7253613297811229,0.6516124329440439,0.797332175514368,0.6673823095330449],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.6274043064164068,0.6516124329440439,0.7205916946120555,0.6673823095330449],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.1387731335853427,0.6516124329440439,0.15941590945146744,0.6673823095330449],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.16159558143733155,0.6516124329440439,0.5692711723934195,0.6673823095330449],"dir":"ltr"},{"str":"PPM","boundary":[0.5740664507623205,0.6474004590699309,0.6224295256486699,0.6631703356589318],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8002394732955129,0.6799982108042456,0.813913709606831,0.6957680873932465],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8122917772173497,0.6799982108042456,0.8285463605119333,0.6957680873932465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8266519691242191,0.6799982108042456,0.8403262054355372,0.6957680873932465],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460559,0.6799982108042456,0.8481826407845855,0.6957680873932465],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.73484931371959,0.6799982108042456,0.7958801293237847,0.6957680873932465],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6539450182442812,0.6799982108042456,0.7300315975508344,0.6957680873932465],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.5632963068321682,0.6799982108042456,0.6492202586749228,0.6957680873932465],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.48905924331362033,0.6799982108042456,0.5585042338632463,0.6957680873932465],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.13877313358534255,0.6799982108042456,0.16262130943067915,0.6957680873932465],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.16633957340656497,0.6799982108042456,0.4886233089164475,0.6957680873932465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657493695191928,0.7079327167495567,0.7788799699940365,0.722981684694489],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7772888094443556,0.7079327167495567,0.786415352481167,0.722981684694489],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7843406893986219,0.7079327167495567,0.7974712898734656,0.722981684694489],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7958801293237847,0.7079327167495567,0.811473118062659,0.722981684694489],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8094710252356433,0.7079327167495567,0.822601625710487,0.722981684694489],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8210104651608061,0.7079327167495567,0.8301370081976175,0.722981684694489],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6888197700181069,0.7079327167495567,0.7614405426511369,0.722981684694489],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.6184291864746133,0.7079327167495567,0.684275025711581,0.722981684694489],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.5668863548088857,0.7079327167495567,0.6139286766878006,0.722981684694489],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.5520132989053425,0.7079327167495567,0.5623931533340255,0.722981684694489],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهایی","boundary":[0.436490683654545,0.7079327167495567,0.5342706407244093,0.722981684694489],"dir":"rtl"},{"str":"میشود؟","boundary":[0.35789427616426894,0.7079327167495567,0.43194670864401424,0.722981684694489],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.13877313358534255,0.7079327167495567,0.1598854364404222,0.722981684694489],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.16108271744065744,0.7079327167495567,0.3550201863269084,0.722981684694489],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8002394732955128,0.7354180628170203,0.8138747319430837,0.7511879394060212],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8122917772173496,0.7354180628170203,0.8285073828481859,0.7511879394060212],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.826651969124219,0.7354180628170203,0.8402872277717899,0.7511879394060212],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460558,0.7354180628170203,0.8481436631208382,0.7511879394060212],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7195916098185411,0.7354180628170203,0.7958064051242628,0.7511879394060212],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6961280819707099,0.7354180628170203,0.7148187692494946,0.7511879394060212],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.6443288183066453,0.7354180628170203,0.6914289656011852,0.7511879394060212],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.5891959386642004,0.7354180628170203,0.6395784155374533,0.7511879394060212],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.13877313358534235,0.7354180628170203,0.16511190521452665,0.7511879394060212],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.16633957340656483,0.7354180628170203,0.5882471402703536,0.7511879394060212],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8031884412763877,0.7638038406772221,0.8168626775877057,0.7795737172662229],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.8152407451982244,0.7638038406772221,0.8286008523115798,0.7795737172662229],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8266519691242188,0.7638038406772221,0.8403262054355368,0.7795737172662229],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460555,0.7638038406772221,0.8481826407845852,0.7795737172662229],"dir":"ltr"},{"str":"جریان","boundary":[0.7467734016422579,0.7638038406772221,0.798700881305491,0.7795737172662229],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6693309381444981,0.7638038406772221,0.7421480094722552,0.7795737172662229],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6412516343266017,0.7638038406772221,0.664535659775597,0.7795737172662229],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.5743228827606568,0.7638038406772221,0.6365653395569938,0.7795737172662229],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4935468032845166,0.7638038406772221,0.5696333825910698,0.7795737172662229],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.41956617176430566,0.7638038406772221,0.48882204371515825,0.7795737172662229],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.1387731335853421,0.7638038406772221,0.16464391681756146,0.7795737172662229],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.16633957340656458,0.7638038406772221,0.4174634293779427,0.7795737172662229],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.800111257296344,0.7921896185374236,0.8120032912192202,0.8079594951264246],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8121635612181808,0.7921896185374236,0.8267930067233039,0.8079594951264246],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8266519691242186,0.7921896185374236,0.8403262054355366,0.8079594951264246],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460553,0.7921896185374236,0.8481826407845849,0.8079594951264246],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7352339617170949,0.7921896185374236,0.7954474003265907,0.8079594951264246],"dir":"rtl"},{"str":"پروژههاي","boundary":[0.6445852503049819,0.7921896185374236,0.7304418887481731,0.8079594951264246],"dir":"rtl"},{"str":"کاندید","boundary":[0.578425794734048,0.7921896185374236,0.6398572853356443,0.8079594951264246],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.13877313358534193,0.7921896185374236,0.1628040172294936,0.8079594951264246],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.16633957340656438,0.7921896185374236,0.5740151643626523,0.8079594951264246],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7654929375208551,0.8201241244827346,0.776841335607257,0.8351730924276669],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7770323774460179,0.8201241244827346,0.7843767180943875,0.8351730924276669],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7842124733994527,0.8201241244827346,0.7955608714858545,0.8351730924276669],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7957519133246155,0.8201241244827346,0.8097125841780759,0.8351730924276669],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8094710252356425,0.8201241244827346,0.8226016257104862,0.8351730924276669],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8210104651608053,0.8201241244827346,0.8301370081976167,0.8351730924276669],"dir":"ltr"},{"str":"رتب","boundary":[0.7390804416921489,0.8201241244827346,0.761199111924702,0.8351730924276669],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6826654020580192,0.8201241244827346,0.7259400968013684,0.8351730924276669],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.6283018184105852,0.8201241244827346,0.678196433407002,0.8351730924276669],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6143262745012212,0.8201241244827346,0.6238132327116951,0.8351730924276669],"dir":"rtl"},{"str":"منافع","boundary":[0.566117058813874,0.8201241244827346,0.6096908814832833,0.8351730924276669],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.13877313358534177,0.8201241244827346,0.164564679330075,0.8351730924276669],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.1655702774115534,0.8201241244827346,0.5614479449881548,0.8351730924276669],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7615182415466322,0.8471581986353076,0.7728666396330341,0.8622071665802399],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.773057681471795,0.8471581986353076,0.7844917278456415,0.8622071665802399],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7842124733994525,0.8471581986353076,0.7955608714858544,0.8622071665802399],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7957519133246154,0.8471581986353076,0.8097125841780759,0.8622071665802399],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8094710252356424,0.8471581986353076,0.8225626480467388,0.8622071665802399],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8210104651608052,0.8471581986353076,0.8300980305338693,0.8622071665802399],"dir":"ltr"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.6844604260463778,0.8471581986353076,0.7572360836064034,0.8622071665802399],"dir":"rtl"},{"str":"نمرهدهی","boundary":[0.6002225145926887,0.8471581986353076,0.6799494025476333,0.8622071665802399],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.13877313358534168,0.8471581986353076,0.16574234328243737,0.8622071665802399],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.17005783738244998,0.8471581986353076,0.5973484247553281,0.8622071665802399],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.759595001559105,0.8741922727878806,0.7709433996455068,0.889241240732813],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7711344414842678,0.8741922727878806,0.7843885139663107,0.889241240732813],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7842124733994524,0.8741922727878806,0.7955608714858543,0.889241240732813],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7957519133246153,0.8741922727878806,0.8097125841780756,0.889241240732813],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8094710252356423,0.8741922727878806,0.8225626480467387,0.889241240732813],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8210104651608051,0.8741922727878806,0.8300980305338692,0.889241240732813],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.6971538099640568,0.8741922727878806,0.7553468208586558,0.889241240732813],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6443288183066445,0.8741922727878806,0.6926772765690886,0.889241240732813],"dir":"rtl"},{"str":"سلسل","boundary":[0.5941963626317701,0.8741922727878806,0.6398420276317428,0.889241240732813],"dir":"rtl"},{"str":"مراتبی","boundary":[0.5218825391007493,0.8741922727878806,0.576443062522906,0.889241240732813],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.13877313358534152,0.8741922727878806,0.1629801860123507,0.889241240732813],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1655702774115531,0.8741922727878806,0.5210599052500845,0.889241240732813],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7993419613013325,0.9016776188553444,0.8112339952242087,0.9174474954443452],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8113942652231693,0.9016776188553444,0.8267865959233448,0.9174474954443452],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8266519691242179,0.9016776188553444,0.8402872277717888,0.9174474954443452],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460547,0.9016776188553444,0.8481436631208371,0.9174474954443452],"dir":"ltr"},{"str":"طرحریزي","boundary":[0.70612892990585,0.9016776188553444,0.794678104331579,0.9174474954443452],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیب","boundary":[0.6403541223324215,0.9016776188553444,0.701426608136346,0.9174474954443452],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5663734908122104,0.9016776188553444,0.6356037195632294,0.9174474954443452],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.1387731335853412,0.9016776188553444,0.15584829927460306,0.9174474954443452],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.1568515894680964,0.9016776188553444,0.5645271804241844,0.9174474954443452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13877,0.4102,0.8647,0.91745],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/6f15ada9d44e05d9a99058edb2a8becb.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/edf0426360d030157a99b144e6169efc.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.07364,0.1353,0.09508]},"elements":[{"words":[{"str":"د","boundary":[0.8387042730460565,0.07661360399818334,0.8472598702385705,0.09166257194311567],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5039322992171644,0.07363985584140029,0.5617286098103361,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4173864997784428,0.07363985584140029,0.4989568773694316,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3490473722216447,0.07363985584140029,0.41242274558663433,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.33814901229232425,0.07363985584140029,0.34427286484460906,0.08868882378633261],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.27673354869062405,0.07363985584140029,0.33834633671504455,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.23288367697500506,0.07363985584140029,0.2720864880167618,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.1439017735520824,0.07363985584140029,0.22823635986914445,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.13774740559199553,0.07363985584140029,0.14377637830489565,0.08868882378633261],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7951108333287745,0.12444798696887037,0.8070028672516507,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8071631372506113,0.12444798696887037,0.8268410877229933,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8266519691242198,0.12444798696887037,0.8384491232077113,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8387042730460565,0.12444798696887037,0.8463055585567596,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.729592457753683,0.12444798696887037,0.7906232733578779,0.1402178635578713],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.13877313358534338,0.12444798696887037,0.16089680424186403,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16159558143733221,0.12444798696887037,0.6024791161780555,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":"Stage","boundary":[0.6094540665328206,0.12023601309475733,0.6619296695924989,0.13600588968375826],"dir":"ltr"},{"str":"Gate","boundary":[0.6788189220829663,0.12023601309475733,0.7248452603844702,0.13600588968375826],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.760748945551623,0.15229237933367287,0.772097343638025,0.16734134727860517],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7722883854767858,0.15229237933367287,0.7796327261251554,0.16734134727860517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7793402654310521,0.15229237933367287,0.790688663517454,0.16734134727860517],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7908797053562149,0.15229237933367287,0.8096580923784308,0.16734134727860517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.809471025235644,0.15229237933367287,0.8226016257104877,0.16734134727860517],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8210104651608068,0.15229237933367287,0.8301370081976183,0.16734134727860517],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.711257569872591,0.15229237933367287,0.7562497179248019,0.16734134727860517],"dir":"rtl"},{"str":"جعب","boundary":[0.681126810067999,0.15229237933367287,0.7067142359420561,0.16734134727860517],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.6165059464870868,0.15229237933367287,0.6632214457841212,0.16734134727860517],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.13877313358534346,0.15229237933367287,0.16096039937745163,0.16734134727860517],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16108271744065839,0.15229237933367287,0.6152986646389166,0.16734134727860517],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8189590091741112,0.18770842449823888,0.8647025029814495,0.2041992097313084],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7763912974501771,0.18770842449823888,0.8138390878953157,0.2041992097313084],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7715190894817751,0.18770842449823888,0.7764464303298196,0.2041992097313084],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیندها،","boundary":[0.6774085460921134,0.18770842449823888,0.7667559933286654,0.2041992097313084],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.6126594665120328,0.18770842449823888,0.672488128908024,0.2041992097313084],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5972735466118158,0.18770842449823888,0.6076781467283384,0.2041992097313084],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهاي","boundary":[0.4985472272520889,0.18770842449823888,0.5922750458842327,0.2041992097313084],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.41392466780089443,0.18770842449823888,0.49348949073289006,0.2041992097313084],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.3362257723047976,0.18770842449823888,0.40883744160188673,0.2041992097313084],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.13877313358534382,0.18770842449823888,0.16451262363441466,0.2041992097313084],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.1660831414082293,0.18770842449823888,0.33609755630562926,0.2041992097313084],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8028037932788835,0.221590426757116,0.8165170072539488,0.2373603033461169],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8148560972007203,0.221590426757116,0.8243734426029972,0.2373603033461169],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8224208411516605,0.221590426757116,0.8361340551267257,0.2373603033461169],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8344731450734972,0.221590426757116,0.8482761102479804,0.2373603033461169],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7521584736073353,0.221590426757116,0.798226482108569,0.2373603033461169],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.13877313358534374,0.221590426757116,0.16338740002571203,0.2373603033461169],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16633957340656622,0.221590426757116,0.7353108913165977,0.2373603033461169],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7984444493071554,0.24997620461731762,0.8121186856184734,0.26574608120631854],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8104967532289922,0.24997620461731762,0.8242607407397281,0.26574608120631854],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8224208411516605,0.24997620461731762,0.8360950774629785,0.26574608120631854],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8344731450734972,0.24997620461731762,0.8482371325842332,0.26574608120631854],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.749337721625629,0.24997620461731762,0.7937645653375061,0.26574608120631854],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهاي","boundary":[0.6479188662833639,0.24997620461731762,0.74469630245573,0.26574608120631854],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5670145708080552,0.24997620461731762,0.6432005175139639,0.26574608120631854],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.4930339392878442,0.24997620461731762,0.5622898112386968,0.26574608120631854],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.13877313358534363,0.24997620461731762,0.16049292384448355,0.26574608120631854],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.16159558143733244,0.24997620461731762,0.4886233089164486,0.26574608120631854],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796521209319628,0.27836198247751925,0.810195445630946,0.2941318590665202],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8085735132414648,0.27836198247751925,0.8242447137398318,0.2941318590665202],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8224208411516603,0.27836198247751925,0.8360950774629783,0.2941318590665202],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.834473145073497,0.27836198247751925,0.848237132584233,0.2941318590665202],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7475426976372699,0.27836198247751925,0.7919695413491471,0.2941318590665202],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.6818961060630099,0.27836198247751925,0.7429269216672048,0.2941318590665202],"dir":"rtl"},{"str":"همسوسازي","boundary":[0.5735535867656472,0.27836198247751925,0.6772130166933813,0.2941318590665202],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.1387731335853432,0.27836198247751925,0.1597076008495762,0.2941318590665202],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.16159558143733205,0.27836198247751925,0.56927117239342,0.2941318590665202],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7621593215424761,0.3062964884228303,0.7752899220173198,0.3213454563677626],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7736987614676389,0.3062964884228303,0.7828253045044503,0.3213454563677626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7807506414219051,0.3062964884228303,0.7938812418967489,0.3213454563677626],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.792290081347068,0.3062964884228303,0.8073263562175528,0.3213454563677626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053681132622525,0.3062964884228303,0.8184987137370964,0.3213454563677626],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8169075531874154,0.3062964884228303,0.8301238019497037,0.3213454563677626],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.6865118820330749,0.3062964884228303,0.7577929256907935,0.3213454563677626],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13877313358534327,0.3062964884228303,0.15887111967100112,0.3213454563677626],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16108271744065816,0.3062964884228303,0.6870996241732632,0.3213454563677626],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7580564095690848,0.33333056257540333,0.7711480323801811,0.34837953052033566],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7695958494942476,0.33333056257540333,0.7827731205927887,0.34837953052033566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7807506414219051,0.33333056257540333,0.7938422642330015,0.34837953052033566],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.792290081347068,0.33333056257540333,0.8072873785538055,0.34837953052033566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053681132622525,0.33333056257540333,0.818459736073349,0.34837953052033566],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8169075531874154,0.33333056257540333,0.8300848242859564,0.34837953052033566],"dir":"ltr"},{"str":"دست","boundary":[0.7199762578160472,0.33333056257540333,0.7538073313566415,0.34837953052033566],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6635612181819176,0.33333056257540333,0.7068677104930605,0.34837953052033566],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.13877313358534327,0.33333056257540333,0.1641599014207016,0.34837953052033566],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16557027741155483,0.33333056257540333,0.6601742643478832,0.34837953052033566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7556203055848838,0.36126577253306213,0.7687119283959801,0.37631474047799446],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7671597455100466,0.36126577253306213,0.7821570427167842,0.37631474047799446],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7802377774252313,0.36126577253306213,0.7933294002363276,0.37631474047799446],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7917772173503941,0.36126577253306213,0.8067745145571316,0.37631474047799446],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8048552492655786,0.36126577253306213,0.817946872076675,0.37631474047799446],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8163946891907415,0.360815908642867,0.8301196990377302,0.3765857852318679],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.6939484099848466,0.36126577253306213,0.7514204623161213,0.37631474047799446],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.13877313358534335,0.36126577253306213,0.16533756537306415,0.37631474047799446],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.16557027741155497,0.36126577253306213,0.69158718414416,0.37631474047799446],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7598514335574437,0.38875041458817805,0.7729430563685401,0.4037993825331103],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7713908734826065,0.38875041458817805,0.7828123546885344,0.4037993825331103],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7807506414219053,0.38875041458817805,0.7938422642330016,0.4037993825331103],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7922900813470681,0.38875041458817805,0.8072873785538056,0.4037993825331103],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053681132622527,0.38875041458817805,0.8184597360733491,0.4037993825331103],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8169075531874156,0.38875041458817805,0.8300848242859566,0.4037993825331103],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6986924019540803,0.38875041458817805,0.7553875935463931,0.4037993825331103],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.1387731335853434,0.38875041458817805,0.16071409644304896,0.4037993825331103],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16108271744065833,0.38875041458817805,0.6960747441150567,0.4037993825331103],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8003676892946823,0.41614564707513313,0.8140029479422531,0.43191552366413405],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.812419993216519,0.41614564707513313,0.8243051034754402,0.43191552366413405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8224208411516603,0.41614564707513313,0.836056099799231,0.43191552366413405],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.834473145073497,0.41614564707513313,0.8481981549204857,0.43191552366413405],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7512609616131558,0.41614564707513313,0.7956878053250329,0.43191552366413405],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.6856143700388957,0.41614564707513313,0.7466451856430906,0.43191552366413405],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.6203524264621412,0.41614564707513313,0.6808639672697037,0.43191552366413405],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6057358025569347,0.41614564707513313,0.6156308722927619,0.43191552366413405],"dir":"rtl"},{"str":"کنترل","boundary":[0.550090058917816,0.41614564707513313,0.600911675588221,0.43191552366413405],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.13877313358534332,0.41614564707513313,0.1677178953976269,0.43191552366413405],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.1710835653757994,0.41614564707513313,0.5455512125472519,0.43191552366413405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7657493695191936,0.4440801530204442,0.7788799699940373,0.45912912096537645],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7772888094443564,0.4440801530204442,0.7864153524811678,0.45912912096537645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7843406893986226,0.4440801530204442,0.7974712898734664,0.45912912096537645],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7958801293237855,0.4440801530204442,0.8073405881934606,0.45912912096537645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053681132622527,0.4440801530204442,0.8184987137370965,0.45912912096537645],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8169075531874156,0.4440801530204442,0.8301238019497038,0.45912912096537645],"dir":"ltr"},{"str":"گزارشدهی","boundary":[0.6593300902093581,0.4440801530204442,0.761348739995733,0.45912912096537645],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.645354546299994,0.4440801530204442,0.6547972699907548,0.45912912096537645],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.5847083786933045,0.4440801530204442,0.6406731237383545,0.45912912096537645],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5144460111489794,0.4440801530204442,0.58026210427414,0.45912912096537645],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.13877313358534327,0.4440801530204442,0.16639470628620814,0.45912912096537645],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.1700578373824515,0.4440801530204442,0.5120847853082928,0.45912912096537645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7616464575458022,0.4711142271730172,0.7747380803568985,0.4861631951179495],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.773185897470965,0.4711142271730172,0.786363168569506,0.4861631951179495],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7843406893986224,0.4711142271730172,0.7974323122097189,0.4861631951179495],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7958801293237854,0.4711142271730172,0.8073016105297133,0.4861631951179495],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8053681132622525,0.4711142271730172,0.818459736073349,0.4861631951179495],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8169075531874154,0.4711142271730172,0.8300848242859564,0.4861631951179495],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7172837218335092,0.4711142271730172,0.7574059698053031,0.4861631951179495],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.6397130423365809,0.4711142271730172,0.712654996047528,0.4861631951179495],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.13877313358534324,0.4711142271730172,0.16521704233384568,0.4861631951179495],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16557027741155483,0.4711142271730172,0.6377364644933997,0.4861631951179495],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.818959009174111,0.5065302723375834,0.8647025029814491,0.523021057570653],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7715190894817747,0.5065302723375834,0.8138942207749579,0.523021057570653],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7666468815133727,0.5065302723375834,0.7715742223614172,0.523021057570653],"dir":"ltr"},{"str":"دفتر","boundary":[0.7174119378326778,0.5065302723375834,0.761594530066139,0.523021057570653],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6329175943806519,0.5065302723375834,0.7124824173126475,0.523021057570653],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.5750921787556691,0.5065302723375834,0.6279364028129566,0.523021057570653],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.49418788328036045,0.5065302723375834,0.5700712402282316,0.523021057570653],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.13877313358534363,0.5065302723375834,0.16601428941667568,0.523021057570653],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.16608314140822913,0.5065302723375834,0.49111069930031714,0.523021057570653],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8008805532913563,0.5404122745964605,0.8145937672664215,0.5561821511854613],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8129328572131931,0.5404122745964605,0.8224502026154699,0.5561821511854613],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8204976011641333,0.5404122745964605,0.8342108151391985,0.5561821511854613],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.83254990508597,0.5404122745964605,0.8482600832480843,0.5561821511854613],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7502352336198082,0.5404122745964605,0.7963032421210418,0.5561821511854613],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.13877313358534352,0.5404122745964605,0.16482341921639873,0.5561821511854613],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16633957340656597,0.5404122745964605,0.7353108913165974,0.5561821511854613],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7965212093196281,0.568798052456662,0.8101954456309461,0.584567929045663],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8085735132414649,0.568798052456662,0.8223375007522008,0.584567929045663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8204976011641332,0.568798052456662,0.8341718374754512,0.584567929045663],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8325499050859699,0.568798052456662,0.8482211055843369,0.584567929045663],"dir":"ltr"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.6927944659923305,0.568798052456662,0.7920785249484403,0.584567929045663],"dir":"rtl"},{"str":"دفتر","boundary":[0.6459956262958366,0.568798052456662,0.6881113766227019,0.584567929045663],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5649631148213594,0.568798052456662,0.6412484289266237,0.584567929045663],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.5099584511780829,0.568798052456662,0.5601710418524375,0.584567929045663],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.4326442036794915,0.568798052456662,0.5053330590080801,0.584567929045663],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.13877313358534338,0.568798052456662,0.1580472036603446,0.584567929045663],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.16159558143733221,0.568798052456662,0.4316954052856449,0.584567929045663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7947261853312692,0.5971838303168637,0.8084004216425872,0.6129537069058646],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8067784892531059,0.5971838303168637,0.8224496897514729,0.6129537069058646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.820497601164133,0.5971838303168637,0.8341718374754509,0.6129537069058646],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8325499050859697,0.5971838303168637,0.8482211055843367,0.6129537069058646],"dir":"ltr"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.6908712260048031,0.5971838303168637,0.7901039985612454,0.6129537069058646],"dir":"rtl"},{"str":"تیممحور","boundary":[0.61201838651619,0.5971838303168637,0.6861785204352369,0.6129537069058646],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.13877313358534307,0.5971838303168637,0.16424003642018173,0.6129537069058646],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16633957340656555,0.5971838303168637,0.6072231081472889,0.6129537069058646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7984444493071547,0.6255696081770654,0.8121186856184728,0.6413394847660663],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8104967532289915,0.6255696081770654,0.8224208411516598,0.6413394847660663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8204976011641326,0.6255696081770654,0.8341718374754507,0.6413394847660663],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8325499050859694,0.6255696081770654,0.8482211055843365,0.6413394847660663],"dir":"ltr"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.6947177059798572,0.6255696081770654,0.7939152191365283,0.6413394847660663],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانگرا","boundary":[0.5968888986143095,0.6255696081770654,0.6901436002095217,0.6413394847660663],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.1387731335853429,0.6255696081770654,0.16358934022440152,0.6413394847660663],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16633957340656536,0.6255696081770654,0.5929911322395879,0.6413394847660663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.795367265327111,0.653955386037267,0.809041501638429,0.669725262626268],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8074195692489478,0.653955386037267,0.8224400735515348,0.669725262626268],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8204976011641324,0.653955386037267,0.8341718374754504,0.669725262626268],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8325499050859692,0.653955386037267,0.8482211055843363,0.669725262626268],"dir":"ltr"},{"str":"مسیر","boundary":[0.7427987056680356,0.653955386037267,0.7907482839570665,0.669725262626268],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.7176683698310141,0.653955386037267,0.7382085728978041,0.669725262626268],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7075393058967044,0.653955386037267,0.7128218050624456,0.669725262626268],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.6517653462584171,0.653955386037267,0.6890217102167973,0.669725262626268],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.1387731335853425,0.653955386037267,0.16482341921639768,0.669725262626268],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.16633957340656494,0.653955386037267,0.649919035870391,0.669725262626268],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8189590091741102,0.6902718629945712,0.8647025029814485,0.7067626482276408],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.761005377549959,0.6902718629945712,0.8140024350782554,0.7067626482276408],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.756133169581557,0.6902718629945712,0.7610605104296014,0.7067626482276408],"dir":"ltr"},{"str":"دستورالعملهایی","boundary":[0.5980428426068254,0.6902718629945712,0.7510400454465876,0.7067626482276408],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5515004349086685,0.6902718629945712,0.5929770284796789,0.7067626482276408],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.4489276355738873,0.6902718629945712,0.5464428266054688,0.7067626482276408],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.3641768601235244,0.6902718629945712,0.4440615819734453,0.7067626482276408],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.26929702073885176,0.6902718629945712,0.3590855310125433,0.7067626482276408],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.19159812524275502,0.6902718629945712,0.2641581234921792,0.7067626482276408],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.13877313358534268,0.6902718629945712,0.16845500917684583,0.7067626482276408],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.17108356537579877,0.6902718629945712,0.1910852612460811,0.7067626482276408],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7998548252980076,0.7240637516729397,0.8135680392730728,0.7398336282619405],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8119071292198443,0.7240637516729397,0.8214244746221211,0.7398336282619405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8242158651400181,0.7240637516729397,0.8379290791150833,0.7398336282619405],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8362681690618549,0.7240637516729397,0.8482312346482703,0.7398336282619405],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7492095056264594,0.7240637516729397,0.7952775141276929,0.7398336282619405],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.1387731335853425,0.7240637516729397,0.16729157720039087,0.7398336282619405],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17108356537579855,0.7240637516729397,0.7305668993473627,0.7398336282619405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8003676892946813,0.7524495295331414,0.8140419256059993,0.7682194061221422],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8124199932165181,0.7524495295331414,0.826183980727254,0.7682194061221422],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8242158651400179,0.7524495295331414,0.8378901014513359,0.7682194061221422],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8362681690618546,0.7524495295331414,0.8481922569845229,0.7682194061221422],"dir":"ltr"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.7108729218750848,0.7524495295331414,0.7957775565244498,0.7682194061221422],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6336868903756618,0.7524495295331414,0.7062475297050819,0.7682194061221422],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5527825949003532,0.7524495295331414,0.6289685416062619,0.7682194061221422],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.46226209948740876,0.7524495295331414,0.5480674515309324,0.7682194061221422],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.38802503596886084,0.7524495295331414,0.4575116967182167,0.7682194061221422],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.13877313358534255,0.7524495295331414,0.1663491896065026,0.7682194061221422],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.16633957340656497,0.7524495295331414,0.3842554855933076,0.7682194061221422],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7984444493071542,0.7808353073933431,0.8121186856184722,0.796605183982344],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.810496753228991,0.7808353073933431,0.8261679537273581,0.796605183982344],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.824215865140018,0.7808353073933431,0.837890101451336,0.796605183982344],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8362681690618547,0.7808353073933431,0.848192256984523,0.796605183982344],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.734080017724579,0.7808353073933431,0.7938318787370683,0.796605183982344],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6534321542476073,0.7808353073933431,0.7295187335541604,0.796605183982344],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.5627834428354943,0.7808353073933431,0.6487073946782489,0.796605183982344],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.4885463793169464,0.7808353073933431,0.5579913698665724,0.796605183982344],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.13877313358534243,0.7808353073933431,0.1678749599966074,0.796605183982344],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.17108356537579852,0.7808353073933431,0.48387931694721387,0.796605183982344],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.763954345530834,0.808769813338654,0.7770849460056777,0.8238187812835863],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7754937854559968,0.808769813338654,0.7846203284928082,0.8238187812835863],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.782545665410263,0.808769813338654,0.7956762658851068,0.8238187812835863],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7940851053354259,0.808769813338654,0.8091213802059106,0.8238187812835863],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8071631372506105,0.808769813338654,0.8202937377254542,0.8238187812835863],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8187025771757733,0.808769813338654,0.8301630360454484,0.8238187812835863],"dir":"ltr"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.7240791697894378,0.808769813338654,0.75959743766309,0.8238187812835863],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6504831862667322,0.808769813338654,0.7194478796834731,0.8238187812835863],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6236860424405206,0.808769813338654,0.6460858903592501,0.8238187812835863],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5467564429394347,0.808769813338654,0.6193179797808489,0.8238187812835863],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4604670754990499,0.808769813338654,0.5421819525211017,0.8238187812835863],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.38994827595638787,0.808769813338654,0.45606606132759203,0.8238187812835863],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.13877313358534238,0.808769813338654,0.16007814508717227,0.8238187812835863],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.16108271744065733,0.808769813338654,0.38643310612318504,0.8238187812835863],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7598514335574426,0.835803887491227,0.772943056368539,0.8508528554361593],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7713908734826054,0.835803887491227,0.7845681445811464,0.8508528554361593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7825456654102629,0.835803887491227,0.7956372882213593,0.8508528554361593],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7940851053354258,0.835803887491227,0.8090824025421633,0.8508528554361593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8071631372506104,0.835803887491227,0.8202547600617067,0.8508528554361593],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8187025771757732,0.835803887491227,0.8301240583817011,0.8508528554361593],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6865118820330739,0.835803887491227,0.7555351701614349,0.8508528554361593],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.637020506354042,0.835803887491227,0.6819886780144083,0.8508528554361593],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.5853494586891459,0.835803887491227,0.6324178084158919,0.8508528554361593],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5149588751456522,0.835803887491227,0.5807556076549385,0.8508528554361593],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1387731335853421,0.835803887491227,0.16080615553045063,0.8508528554361593],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.16108271744065703,0.835803887491227,0.5120847853082917,0.8508528554361593],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7580564095690837,0.8628379616438,0.7711480323801801,0.8778869295887324],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7695958494942465,0.8628379616438,0.7845931467009841,0.8778869295887324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7825456654102627,0.8628379616438,0.795637288221359,0.8778869295887324],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7940851053354255,0.8628379616438,0.809082402542163,0.8778869295887324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8071631372506101,0.8628379616438,0.8202547600617065,0.8778869295887324],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.818702577175773,0.8628379616438,0.8301240583817009,0.8778869295887324],"dir":"ltr"},{"str":"منشور","boundary":[0.6995899139482584,0.8628379616438,0.7536159048698818,0.8778869295887324],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.6518935622575851,0.8628379616438,0.695184796864827,0.8778869295887324],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.581374762714923,0.8628379616438,0.6473190718392523,0.8778869295887324],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.13877313358534224,0.8628379616438,0.16489586125592764,0.8778869295887324],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.16557027741155383,0.8628379616438,0.579398184871742,0.8778869295887324],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7616464575458012,0.8898720357963731,0.7747380803568976,0.9049210037413054],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.773185897470964,0.8898720357963731,0.7846073786768919,0.9049210037413054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7825456654102628,0.8898720357963731,0.7956372882213592,0.9049210037413054],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7940851053354256,0.8898720357963731,0.8090824025421632,0.9049210037413054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8071631372506103,0.8898720357963731,0.8202547600617066,0.9049210037413054],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8187025771757731,0.8898720357963731,0.830124058381701,0.9049210037413054],"dir":"ltr"},{"str":"نقشها","boundary":[0.697282025963226,0.8898720357963731,0.757272753382166,0.9049210037413054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.683306482053862,0.8898720357963731,0.6926502229932647,0.9049210037413054],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیتها","boundary":[0.5816311947132602,0.8898720357963731,0.6788564893707216,0.9049210037413054],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.13877313358534224,0.8898720357963731,0.16671588736412415,0.9049210037413054],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1700578373824505,0.8898720357963731,0.579398184871742,0.9049210037413054],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13775,0.07364,0.8647,0.90492],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/adcd7e7c69756af9c9de33f95965e71b.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/4f50ac6ce56153c0557310d9bdca98c0.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13877,0.07364,0.1353,0.11238]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8090863772381385,0.07363985584140029,0.8646292916459241,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7558767375832207,0.07363985584140029,0.8042921245972308,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75588,0.07364,0.86463,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ه","boundary":[0.1556976454755822,0.07490144596852041,0.1664772773896727,0.08995041391345272],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.1557,0.0749,0.16648,0.08995],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8021627132830408,0.12444798696887037,0.8153702433573856,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8142150172048775,0.12444798696887037,0.8256723988905726,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8242158651400188,0.12444798696887037,0.8374233952143636,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8362681690618555,0.12444798696887037,0.8477255507475506,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":"بیانی","boundary":[0.7661340175166989,0.12444798696887037,0.7975918129126846,0.1402178635578713],"dir":"rtl"},{"str":"محدوده","boundary":[0.6729209861212163,0.12444798696887037,0.7476164218367916,0.1402178635578713],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5920166906459077,0.12444798696887037,0.6682026373518163,0.1402178635578713],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.5013679792337947,0.12444798696887037,0.5872919310765492,0.1402178635578713],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.42725913171441526,0.12444798696887037,0.49670412226404137,0.1402178635578713],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.13877313358534316,0.12444798696887037,0.16740376619966393,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.17108356537579925,0.12444798696887037,0.42220742134717737,0.1402178635578713],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7990855293029971,0.1527436512485635,0.8127597656143152,0.16851352783756443],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8111378332248339,0.1527436512485635,0.8261583375274208,0.16851352783756443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8242158651400185,0.1527436512485635,0.8378901014513365,0.16851352783756443],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8362681690618553,0.1527436512485635,0.8481922569845235,0.16851352783756443],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.736644337707949,0.1527436512485635,0.7945979693321004,0.16851352783756443],"dir":"rtl"},{"str":"شکست","boundary":[0.663176570184412,0.1527436512485635,0.7318586755389855,0.16851352783756443],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6311225703922928,0.1527436512485635,0.6584261674152199,0.16851352783756443],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5502182749169842,0.1527436512485635,0.6264042216228929,0.16851352783756443],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4596977795040397,0.1527436512485635,0.5455031315475635,0.16851352783756443],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3854607159854918,0.1527436512485635,0.45494737673484764,0.16851352783756443],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.138773133585343,0.1527436512485635,0.16711207480155552,0.16851352783756443],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.17108356537579908,0.1527436512485635,0.3842554855933081,0.16851352783756443],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.799341961301334,0.18112942910876514,0.813016197612652,0.19689930569776606],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8113942652231707,0.18112942910876514,0.8261230781276494,0.19689930569776606],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8242158651400183,0.18112942910876514,0.8378901014513364,0.19689930569776606],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8362681690618551,0.18112942910876514,0.8481922569845234,0.19689930569776606],"dir":"ltr"},{"str":"طرح","boundary":[0.7517738256098291,0.18112942910876514,0.7946748989316014,0.19689930569776606],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6711259621328574,0.18112942910876514,0.7469048230414062,0.19689930569776606],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5971453306126464,0.18112942910876514,0.666401202563499,0.19689930569776606],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.13877313358534277,0.18112942910876514,0.1671120748015553,0.19689930569776606],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.17108356537579886,0.18112942910876514,0.5929911322395878,0.19689930569776606],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.797803369311312,0.20951520696896678,0.81147760562263,0.2252850835579677],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8098556732331488,0.20951520696896678,0.8261102565277324,0.2252850835579677],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8242158651400182,0.20951520696896678,0.8378901014513362,0.2252850835579677],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.836268169061855,0.20951520696896678,0.8481922569845233,0.2252850835579677],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7311310497437041,0.20951520696896678,0.7933735065400411,0.2252850835579677],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.652791074251765,0.20951520696896678,0.7264287279742002,0.2252850835579677],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5720149947756248,0.20951520696896678,0.648101574082178,0.2252850835579677],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.4980343632554138,0.20951520696896678,0.5672902352062664,0.2252850835579677],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.13877313358534257,0.20951520696896678,0.16863784519165995,0.2252850835579677],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.17108356537579866,0.20951520696896678,0.4933673008856812,0.2252850835579677],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7978033693113118,0.2379009848291684,0.8114776056226298,0.2536708614181693],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8098556732331486,0.2379009848291684,0.8261102565277322,0.2536708614181693],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.824215865140018,0.2379009848291684,0.837890101451336,0.2536708614181693],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8362681690618547,0.2379009848291684,0.848192256984523,0.2536708614181693],"dir":"ltr"},{"str":"جلسات","boundary":[0.728438513761166,0.2379009848291684,0.7933510687401865,0.2536708614181693],"dir":"rtl"},{"str":"کمیت","boundary":[0.6883069060214329,0.2379009848291684,0.7235214301930549,0.2536708614181693],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.6109926585228415,0.2379009848291684,0.669888677740881,0.2536708614181693],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5368838110034619,0.2379009848291684,0.6061396829543145,0.2536708614181693],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.1387731335853424,0.2379009848291684,0.16526896981350808,0.2536708614181693],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.16633957340656488,0.2379009848291684,0.5360632286087836,0.2536708614181693],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169151,0.26628676268937,0.8464196707960187,0.28205663927837094],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7558767375832196,0.26628676268937,0.7605886755526611,0.28205663927837094],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.7606207295524533,0.262074788815257,0.7768208210473904,0.2778446654042579],"dir":"ltr"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.7139501058551279,0.26628676268937,0.7510782538143395,0.28205663927837094],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6331740263789876,0.26628676268937,0.7091868814860188,0.28205663927837094],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.5423970989677063,0.26628676268937,0.6283979804099618,0.28205663927837094],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.46828825144832686,0.26628676268937,0.5376082313987637,0.28205663927837094],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.13877313358534224,0.26628676268937,0.17031747478076667,0.28205663927837094],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.17108356537579833,0.26628676268937,0.4649033490702791,0.28205663927837094],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169148,0.29467254054957165,0.8481345597848969,0.31044241713857257],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7571588975749042,0.29467254054957165,0.7618708355443456,0.31044241713857257],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.7619028895441379,0.2904605666754586,0.7768689020470783,0.30623044326445953],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7051032019125029,0.29467254054957165,0.75237644080592,0.31044241713857257],"dir":"rtl"},{"str":"گزارش","boundary":[0.6352254823656832,0.29467254054957165,0.7002438155440176,0.31044241713857257],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5700917547880971,0.29467254054957165,0.6303468635973226,0.31044241713857257],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.489315675311957,0.29467254054957165,0.5653285304189883,0.31044241713857257],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.39866696389984413,0.29467254054957165,0.484565272542765,0.31044241713857257],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3244299003812962,0.29467254054957165,0.39387489093092226,0.31044241713857257],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1387731335853422,0.29467254054957165,0.16805446239544303,0.31044241713857257],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1710835653757983,0.29467254054957165,0.32258358999327014,0.31044241713857257],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169148,0.3230583184097733,0.8481345597848969,0.3388281949987742],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7558767375832194,0.3230583184097733,0.7605886755526609,0.3388281949987742],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.7606207295524531,0.31884634453566024,0.7768208210473901,0.33461622112466116],"dir":"ltr"},{"str":"مدیر","boundary":[0.705744281908345,0.3230583184097733,0.7511135132141104,0.3388281949987742],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.6317636503881341,0.3230583184097733,0.7009938791391529,0.3388281949987742],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.13877313358534177,0.3230583184097733,0.1735965989595,0.3388281949987742],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1758275573450315,0.3230583184097733,0.6309430679934558,0.3388281949987742],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169143,0.3514440962699749,0.8481345597848964,0.36721397285897583],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7558767375832189,0.3514440962699749,0.7605886755526604,0.36721397285897583],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7606207295524526,0.3472321223958619,0.7768208210473896,0.3630019989848628],"dir":"ltr"},{"str":"کمیت","boundary":[0.7158797566426126,0.3514440962699749,0.7510365836146089,0.36721397285897583],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.6385590983440629,0.3514440962699749,0.6974038311624351,0.36721397285897583],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5644502508246834,0.3514440962699749,0.6338086955748707,0.36721397285897583],"dir":"rtl"},{"str":"137","boundary":[0.1387731335853413,0.3514440962699749,0.1748306779514961,0.36721397285897583],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.17582755734503103,0.3514440962699749,0.5597831884549508,0.36721397285897583],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169138,0.37982987413017655,0.8481345597848959,0.39559975071917747],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7571588975749032,0.37982987413017655,0.7618708355443448,0.39559975071917747],"dir":"ltr"},{"str":"E","boundary":[0.7619028895441369,0.3756179002560635,0.7768689020470773,0.39138777684506443],"dir":"ltr"},{"str":"وظایف","boundary":[0.6924098179948226,0.37982987413017655,0.7525399162048589,0.39559975071917747],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.6422773623199481,0.37982987413017655,0.6876465936257136,0.39559975071917747],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5682967307997372,0.37982987413017655,0.6375269595507561,0.39559975071917747],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.1387731335853408,0.37982987413017655,0.1748306779514956,0.39559975071917747],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.17582755734503056,0.37982987413017655,0.564527180424184,0.39559975071917747],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169134,0.4082156519903782,0.8481345597848955,0.4239855285793791],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.758312841567419,0.4082156519903782,0.7630247795368604,0.4239855285793791],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.7630568335366527,0.40400367811626514,0.776766329247742,0.41977355470526606],"dir":"ltr"},{"str":"شایستگیهاي","boundary":[0.6379180183482196,0.4082156519903782,0.75367142239752,0.4239855285793791],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.5876573466741768,0.4082156519903782,0.6331547939791107,0.4239855285793791],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5136767151539658,0.4082156519903782,0.5829069439049848,0.4239855285793791],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.13877313358534046,0.4082156519903782,0.17050018257958,0.4239855285793791],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.17108356537579655,0.4082156519903782,0.5123432687626137,0.4239855285793791],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169131,0.4366014298505798,0.8481345597848952,0.45237130643958073],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7545945775915329,0.4366014298505798,0.7593065155609744,0.45237130643958073],"dir":"ltr"},{"str":"G","boundary":[0.7593385695607665,0.4323894559764668,0.7767951778475546,0.4481593325654677],"dir":"ltr"},{"str":"نقشها","boundary":[0.6868965300305773,0.4366014298505798,0.74972557502311,0.45237130643958073],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6722799061253709,0.4366014298505798,0.682174975861198,0.45237130643958073],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیتهاي","boundary":[0.5489361149252966,0.4366014298505798,0.6675166817562619,0.45237130643958073],"dir":"rtl"},{"str":"ذينفعان","boundary":[0.4681600354491564,0.4366014298505798,0.5440190313571855,0.45237130643958073],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.39417940392894546,0.4366014298505798,0.4634096326799644,0.45237130643958073],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.13877313358534027,0.4366014298505798,0.16984948638379976,0.45237130643958073],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.17108356537579636,0.4366014298505798,0.39374346953177264,0.45237130643958073],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7826738814094292,0.46498720771078145,0.848390991783232,0.48075708429978237],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7563896015798913,0.46498720771078145,0.7608034373512661,0.48075708429978237],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.7608771615507881,0.4607752338366684,0.7780356676395094,0.4765451104256693],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6953587859756966,0.46498720771078145,0.7517834418097639,0.48075708429978237],"dir":"rtl"},{"str":"شکست","boundary":[0.6229167464455072,0.46498720771078145,0.6909128962045296,0.48075708429978237],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5916320426483989,0.46498720771078145,0.6185317592739453,0.48075708429978237],"dir":"rtl"},{"str":"(WBS)","boundary":[0.527908691061666,0.4607752338366684,0.59146536184948,0.4765451104256693],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.4890592433136177,0.46498720771078145,0.527847788462061,0.48075708429978237],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.42341265173935766,0.46498720771078145,0.4844691105433862,0.48075708429978237],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.3440469482540706,0.46498720771078145,0.4187263569697498,0.48075708429978237],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.25557790882782183,0.46498720771078145,0.339347831884546,0.48075708429978237],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.1831358692976326,0.46498720771078145,0.25111919745673805,0.48075708429978237],"dir":"rtl"},{"str":"148","boundary":[0.13877313358533971,0.46498720771078145,0.17030465318084728,0.48075708429978237],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1742889653550077,0.46498720771078145,0.17887909812523917,0.48075708429978237],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169123,0.4933729855709831,0.8481345597848944,0.5091428621599839],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7633132655349885,0.4933729855709831,0.76802520350443,0.5091428621599839],"dir":"ltr"},{"str":"I","boundary":[0.7680572575042222,0.48916101169687004,0.7767855616476163,0.504930888285871],"dir":"ltr"},{"str":"چک","boundary":[0.7234380897935923,0.4933729855709831,0.7585628627657964,0.5091428621599839],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6463802742933379,0.4933729855709831,0.7187646166239012,0.5091428621599839],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.5484232509286218,0.4933729855709831,0.6416106391242705,0.5091428621599839],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.467518955453313,0.4933729855709831,0.5436600265595128,0.5091428621599839],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.37687024404120006,0.4933729855709831,0.462768552684121,0.5091428621599839],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.30276139652182066,0.4933729855709831,0.37205573327242375,0.5091428621599839],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.1387731335853392,0.4933729855709831,0.16740376619966,0.5091428621599839],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.17108356537579528,0.4933729855709831,0.2989117111467871,0.5091428621599839],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169117,0.5217587634311847,0.8481345597848938,0.5375286400201856],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7608771615507869,0.5217587634311847,0.7655890995202284,0.5375286400201856],"dir":"ltr"},{"str":"J","boundary":[0.7656211535200206,0.5175467895570717,0.7768400534472623,0.5333166661460725],"dir":"ltr"},{"str":"ماتریس","boundary":[0.6854861540397227,0.5217587634311847,0.7561684289813245,0.5375286400201856],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6047100745635824,0.5217587634311847,0.6807229296706137,0.5375286400201856],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.5222671870982519,0.5217587634311847,0.5999789041942655,0.5375286400201856],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.13877313358533871,0.5217587634311847,0.1698494863837982,0.5375286400201856],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1710835653757948,0.5217587634311847,0.5218312527010791,0.5375286400201856],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169113,0.5501445412913863,0.8481345597848934,0.5659144178803872],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.754594577591531,0.5501445412913863,0.7593065155609725,0.5659144178803872],"dir":"ltr"},{"str":"K","boundary":[0.7593385695607647,0.5459325674172733,0.7767951778475528,0.5617024440062742],"dir":"ltr"},{"str":"طرح","boundary":[0.7070264419000262,0.5501445412913863,0.7496390292236693,0.5659144178803872],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهادي","boundary":[0.6197113464662937,0.5501445412913863,0.7020933313320191,0.5659144178803872],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5849648106916366,0.5501445412913863,0.6148231114979956,0.5659144178803872],"dir":"rtl"},{"str":"جز","boundary":[0.5562444268778978,0.5501445412913863,0.580224024122382,0.5659144178803872],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5366273790051209,0.5501445412913863,0.5513850405094125,0.5659144178803872],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.4625185314857414,0.5501445412913863,0.5319026194357624,0.5659144178803872],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.13877313358533847,0.5501445412913863,0.17294590276371669,0.5659144178803872],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.1758275573450282,0.5501445412913863,0.4601593571010416,0.5659144178803872],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169111,0.5785303191515879,0.8481345597848932,0.5943001957405889],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7571717191748173,0.5785303191515879,0.7618836571442589,0.5943001957405889],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.7619028895441341,0.5743183452774749,0.7768689020470745,0.5900882218664758],"dir":"ltr"},{"str":"چک","boundary":[0.7171555058343358,0.5785303191515879,0.7525367108048769,0.5943001957405889],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6400976903340815,0.5785303191515879,0.7124820326646448,0.5943001957405889],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.5763743387473486,0.5785303191515879,0.6353472875648893,0.5943001957405889],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.49559825927120826,0.5785303191515879,0.5716111143782395,0.5943001957405889],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4049495478590953,0.5785303191515879,0.49084785650201623,0.5943001957405889],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3308407003397159,0.5785303191515879,0.40016068029015267,0.5943001957405889],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.13877313358533808,0.5785303191515879,0.172654211365608,0.5943001957405889],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.17582755734502778,0.5785303191515879,0.3273275819624996,0.5943001957405889],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169107,0.6069160970117896,0.8481345597848927,0.6226859736007905],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7508763136156448,0.6069160970117896,0.7555882515850862,0.6226859736007905],"dir":"ltr"},{"str":"M","boundary":[0.7556203055848785,0.6027041231376765,0.7768015886475107,0.6184739997266775],"dir":"ltr"},{"str":"نکاتی","boundary":[0.7008720739399389,0.6069160970117896,0.7461739918461407,0.6226859736007905],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6563811222284778,0.6069160970117896,0.6960992333708924,0.6226859736007905],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.5585523148629302,0.6069160970117896,0.6516531572591402,0.6226859736007905],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4776480193876215,0.6069160970117896,0.5537890904938212,0.6226859736007905],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.4036673878674106,0.6069160970117896,0.4728976166184295,0.6226859736007905],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.1387731335853381,0.6069160970117896,0.17139769457375695,0.6226859736007905],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.1758275573450278,0.6069160970117896,0.40323145347023776,0.6226859736007905],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7815199374169107,0.6353018748719912,0.8481345597848927,0.6510717514609922],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7558767375832153,0.6353018748719912,0.7605886755526567,0.6510717514609922],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.760620729552449,0.6310899009978782,0.776820821047386,0.6468597775868791],"dir":"ltr"},{"str":"کمیت","boundary":[0.7158797566426089,0.6353018748719912,0.7510365836146053,0.6510717514609922],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.6385590983440591,0.6353018748719912,0.6974038311624314,0.6510717514609922],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.5479103869319462,0.6353018748719912,0.633808695574867,0.6510717514609922],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4777762353867894,0.6353018748719912,0.5432465299621928,0.6510717514609922],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.1387731335853376,0.6353018748719912,0.17265421136560755,0.6510717514609922],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.17582755734502734,0.6353018748719912,0.47439133300874176,0.6510717514609922],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8189590091741055,0.6716183518292954,0.8647025029814436,0.688109137062365],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7707497934867582,0.6716183518292954,0.8139466611186122,0.688109137062365],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7658775855183562,0.6716183518292954,0.7708521098540947,0.688109137062365],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.729464241754509,0.6716183518292954,0.7608219004551441,0.688109137062365],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6821525380613411,0.6716183518292954,0.7245276693545243,0.688109137062365],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.6341997543723309,0.6716183518292954,0.6770676197503185,0.688109137062365],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5494489789219681,0.6716183518292954,0.6291162464372992,0.688109137062365],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.454440923538127,0.6716183518292954,0.5443630348829521,0.688109137062365],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3767420280420302,0.6716183518292954,0.4493020262914545,0.688109137062365],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.13877313358533783,0.6716183518292954,0.17257164026214325,0.688109137062365],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.17608398934336447,0.6716183518292954,0.37610094804618793,0.688109137062365],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.801521633287193,0.7054102405076639,0.8152348472622581,0.7211801170966649],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8135739372090297,0.7054102405076639,0.8230912826113065,0.7211801170966649],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8211386811599698,0.7054102405076639,0.8348518951350351,0.7211801170966649],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8331909850818066,0.7054102405076639,0.8482504670481408,0.7211801170966649],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.7508763136156448,0.7054102405076639,0.7969443221168783,0.7211801170966649],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.1387731335853378,0.7054102405076639,0.17099381417637596,0.7211801170966649],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.1710835653757939,0.7054102405076639,0.7353108913165917,0.7211801170966649],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7971622893154648,0.7337960183678656,0.8108365256267828,0.7495658949568665],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8092145932373016,0.7337960183678656,0.8229785807480374,0.7495658949568665],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8211386811599698,0.7337960183678656,0.8348129174712878,0.7495658949568665],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8331909850818066,0.7337960183678656,0.8482114893843936,0.7495658949568665],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6944612739815151,0.7337960183678656,0.7927676859439653,0.7495658949568665],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6316354343889615,0.7337960183678656,0.6896980496124061,0.7495658949568665],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.6215063704546518,0.7337960183678656,0.626788869620393,0.7495658949568665],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.5527825949003484,0.7337960183678656,0.6029951855747031,0.7495658949568665],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.13877313358533785,0.7337960183678656,0.17108356537579394,0.7495658949568665],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.17108356537579394,0.7337960183678656,0.5502952045164801,0.7495658949568665],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7953672653271061,0.7621817962280673,0.809041501638424,0.7779516728170681],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8074195692489429,0.7621817962280673,0.8230907697473099,0.7779516728170681],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8211386811599698,0.7621817962280673,0.8348129174712878,0.7779516728170681],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8331909850818066,0.7621817962280673,0.8482114893843936,0.7779516728170681],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6925380339939877,0.7621817962280673,0.790844445956438,0.7779516728170681],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6152237864953964,0.7621817962280673,0.6879639282236523,0.7779516728170681],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.1387731335853378,0.7621817962280673,0.1741799817557126,0.7779516728170681],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17582755734502753,0.7621817962280673,0.6119671001165172,0.7779516728170681],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7610053775499542,0.7901163021733781,0.774135978024798,0.8051652701183105],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.772544817475117,0.7901163021733781,0.7816713605119285,0.8051652701183105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7795966974293833,0.7901163021733781,0.792727297904227,0.8051652701183105],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7911361373545461,0.7901163021733781,0.8061724122250309,0.8051652701183105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8042141692697308,0.7901163021733781,0.8173447697445745,0.8051652701183105],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8157536091948936,0.7901163021733781,0.8301689339814053,0.8051652701183105],"dir":"ltr"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.6821525380613411,0.7901163021733781,0.7565811562826467,0.8051652701183105],"dir":"rtl"},{"str":"سرمای","boundary":[0.6287086477759425,0.7901163021733781,0.6775956132348943,0.8051652701183105],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري","boundary":[0.5603473388512884,0.7901163021733781,0.6156253590047919,0.8051652701183105],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.1387731335853376,0.7901163021733781,0.16727260123250906,0.8051652701183105],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.1700578373824459,0.7901163021733781,0.556960385017254,0.8051652701183105],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7569024655765628,0.8171503763259512,0.7699940883876593,0.8321993442708835],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7684419055017258,0.8171503763259512,0.7816191766002668,0.8321993442708835],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7795966974293832,0.8171503763259512,0.7926883202404796,0.8321993442708835],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.791136137354546,0.8171503763259512,0.8061334345612836,0.8321993442708835],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8042141692697307,0.8171503763259512,0.8173057920808271,0.8321993442708835],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8157536091948935,0.8171503763259512,0.8301299563176581,0.8321993442708835],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.7139501058551232,0.8171503763259512,0.752620307636334,0.8321993442708835],"dir":"rtl"},{"str":"اولویتبندي","boundary":[0.607659042544456,0.8171503763259512,0.7095392190517291,0.8321993442708835],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5373966750001309,0.8171503763259512,0.6030732691181963,0.8321993442708835],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.13877313358533738,0.8171503763259512,0.1737390469345718,0.8321993442708835],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.17454539735334235,0.8171503763259512,0.5345225851627704,0.8321993442708835],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7990855293029914,0.8446357223934149,0.8127207879505622,0.8604055989824159],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8111378332248281,0.8446357223934149,0.8230229434837493,0.8604055989824159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8211386811599694,0.8446357223934149,0.8347739398075402,0.8604055989824159],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8331909850818061,0.8446357223934149,0.8481725117206459,0.8604055989824159],"dir":"ltr"},{"str":"چرخ","boundary":[0.7595950015591006,0.8446357223934149,0.7945530937323857,0.8604055989824159],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.6820243220621722,0.8446357223934149,0.7411928002784448,0.8604055989824159],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.13877313358533713,0.8446357223934149,0.17193620177026359,0.8604055989824159],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.17582755734502684,0.8446357223934149,0.6783829876857874,0.8604055989824159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7644672095275026,0.872570228338726,0.7775978100023463,0.8876191962836583],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7760066494526654,0.872570228338726,0.7851331924894768,0.8876191962836583],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7831867454061001,0.872570228338726,0.7963173458809438,0.8876191962836583],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7947261853312629,0.872570228338726,0.8061866442009381,0.8876191962836583],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8042141692697302,0.872570228338726,0.8173447697445739,0.8876191962836583],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.815753609194893,0.872570228338726,0.8301689339814048,0.8876191962836583],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7024106659299598,0.872570228338726,0.7602578782748014,0.8876191962836583],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6802292980738135,0.872570228338726,0.6979719562547464,0.8876191962836583],"dir":"rtl"},{"str":"پروژههاي","boundary":[0.5936834986350918,0.872570228338726,0.6757000679031869,0.8876191962836583],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5234211310907666,0.872570228338726,0.5889807922175904,0.8876191962836583],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.13877313358533716,0.872570228338726,0.17097688966448507,0.8876191962836583],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.1745453973533421,0.872570228338726,0.5210599052500801,0.8876191962836583],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13877,0.12445,0.8647,0.88762],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/d2ba4f1e3ca68b9cf79b2f045da8bd6b.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/5a17a73d41e62804fcae77cede31dd87.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.07364,0.1353,0.6764]},"elements":[{"words":[{"str":"و","boundary":[0.8376785450527087,0.07661360399818334,0.8483111132157529,0.09166257194311567],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83768,0.07661,0.84831,0.09166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مدیریت","boundary":[0.5039322992171644,0.07363985584140029,0.5617286098103361,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4173864997784428,0.07363985584140029,0.4989568773694316,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3490473722216447,0.07363985584140029,0.41242274558663433,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.33814901229232425,0.07363985584140029,0.34427286484460906,0.08868882378633261],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.27673354869062405,0.07363985584140029,0.33834633671504455,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.23288367697500506,0.07363985584140029,0.2720864880167618,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.1439017735520824,0.07363985584140029,0.22823635986914445,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.13774740559199553,0.07363985584140029,0.14377637830489565,0.08868882378633261],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13775,0.07364,0.56173,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8189590091741111,0.12480914530325235,0.8647025029814494,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7631850495358239,0.12480914530325235,0.8140452592219786,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7583128415674218,0.12480914530325235,0.7633062136550383,0.1412999305363219],"dir":"ltr"},{"str":"معرفی","boundary":[0.692153385996488,0.12480914530325235,0.7531329152010154,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6558682582318093,0.12480914530325235,0.6871920679086639,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.5741946667614898,0.12480914530325235,0.6507669282728931,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4894438913111269,0.12480914530325235,0.5691111588264581,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.3944358359272858,0.12480914530325235,0.4842243462009774,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.31673694043118905,0.12480914530325235,0.3893350188323663,0.1412999305363219],"dir":"rtl"},{"str":"199","boundary":[0.13877313358534366,0.12480914530325235,0.17092573148082332,0.1412999305363219],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.17108356537579975,0.12480914530325235,0.31609586043534676,0.1412999305363219],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8017780652855357,0.15860103398162095,0.8154912792606009,0.17437091057062187],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8138303692073725,0.15860103398162095,0.8233477146096493,0.17437091057062187],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8213951131583126,0.15860103398162095,0.8351083271333779,0.17437091057062187],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8334474170801494,0.15860103398162095,0.8482152076483753,0.17437091057062187],"dir":"ltr"},{"str":"مقدم","boundary":[0.751260961613156,0.15860103398162095,0.7973289701143896,0.17437091057062187],"dir":"rtl"},{"str":"199","boundary":[0.13877313358534374,0.15860103398162095,0.1696251083852584,0.17437091057062187],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.17108356537579983,0.15860103398162095,0.7353108913165977,0.17437091057062187],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7975469373129761,0.1869868118418226,0.8112211736242941,0.2027566884308235],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8095992412348129,0.1869868118418226,0.8233632287455487,0.2027566884308235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8213951131583126,0.1869868118418226,0.8350693494696306,0.2027566884308235],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8334474170801494,0.1869868118418226,0.848176229984628,0.2027566884308235],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.7001027779449339,0.1869868118418226,0.7929760369426199,0.2027566884308235],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6612533301968855,0.1869868118418226,0.6952914725761368,0.2027566884308235],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزارهاي","boundary":[0.5477821709327837,0.1869868118418226,0.656480489627839,0.2027566884308235],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.46674965945830654,0.1869868118418226,0.5431696003626978,0.2027566884308235],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.3927690279380956,0.1869868118418226,0.4620248998889482,0.2027566884308235],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.13877313358534368,0.1869868118418226,0.16456378181808273,0.2027566884308235],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.16633957340656613,0.1869868118418226,0.3889994775625424,0.2027566884308235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254488,0.21537258970202422,0.8092979336367668,0.23114246629102514],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8076760012472857,0.21537258970202422,0.8233472017456527,0.23114246629102514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8213951131583126,0.21537258970202422,0.8350693494696306,0.23114246629102514],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8334474170801494,0.21537258970202422,0.848176229984628,0.23114246629102514],"dir":"ltr"},{"str":"معرفی","boundary":[0.7325414257345584,0.21537258970202422,0.7910560023550718,0.23114246629102514],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزارهاي","boundary":[0.6190702664704566,0.21537258970202422,0.7279160335645555,0.23114246629102514],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.5691942427939192,0.21537258970202422,0.614252550301701,0.23114246629102514],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.48841816331777893,0.21537258970202422,0.5645047426243321,0.23114246629102514],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.414437531797568,0.21537258970202422,0.48369340374842057,0.23114246629102514],"dir":"rtl"},{"str":"203","boundary":[0.13877313358534352,0.21537258970202422,0.1715194997729724,0.23114246629102514],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.17582755734503322,0.21537258970202422,0.4127194374087105,0.23114246629102514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7993419613013345,0.24375836756222585,0.8130161976126524,0.2595282441512268],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8113942652231713,0.24375836756222585,0.8233183531458395,0.2595282441512268],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8213951131583124,0.24375836756222585,0.8350693494696304,0.2595282441512268],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8334474170801491,0.24375836756222585,0.8481762299846278,0.2595282441512268],"dir":"ltr"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.733054289731232,0.24375836756222585,0.7947646501310197,0.2595282441512268],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7157451298434876,0.24375836756222585,0.7283551733617073,0.2595282441512268],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.6377898023490539,0.24375836756222585,0.7109915216743163,0.2595282441512268],"dir":"rtl"},{"str":"205","boundary":[0.13877313358534324,0.24375836756222585,0.17086880357719214,0.2595282441512268],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.17108356537579936,0.24375836756222585,0.351047541808673,0.2595282441512268],"dir":"ltr"},{"str":"Project","boundary":[0.35340671619337294,0.2395463936881128,0.42306646854160623,0.25531627027711373],"dir":"ltr"},{"str":"Portfolio","boundary":[0.42867591850522707,0.2395463936881128,0.5134683641553198,0.25531627027711373],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.5189816521195643,0.2395463936881128,0.5824998581076275,0.25531627027711373],"dir":"ltr"},{"str":"2007","boundary":[0.5881093080712484,0.2395463936881128,0.6328566917810466,0.25531627027711373],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7648518575250141,0.2716928735075369,0.7779824579998578,0.2867418414524692],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7763912974501769,0.2716928735075369,0.7855178404869883,0.2867418414524692],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7834431774044431,0.2716928735075369,0.7965737778792868,0.2867418414524692],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.794982617329606,0.2716928735075369,0.8064430761992811,0.2867418414524692],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8044706012680732,0.2716928735075369,0.817601201742917,0.2867418414524692],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8160100411932361,0.2716928735075369,0.8301470090455532,0.2867418414524692],"dir":"ltr"},{"str":"متدولوژي","boundary":[0.6777931940896185,0.2716928735075369,0.7605302090570414,0.2867418414524692],"dir":"rtl"},{"str":"PPM","boundary":[0.6271478744180702,0.2676734470105262,0.6735264220692899,0.2827224149554585],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.5797079547257338,0.2716928735075369,0.6226350558953373,0.2867418414524692],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5105995311739249,0.2716928735075369,0.5750897426516843,0.2867418414524692],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4838023873477133,0.2716928735075369,0.5062022352664428,0.2867418414524692],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.40956532382916544,0.2716928735075369,0.47919417612159915,0.2867418414524692],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.13877313358534307,0.2716928735075369,0.16928007913149537,0.2867418414524692],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.1700578373824514,0.2716928735075369,0.4088709059776691,0.2867418414524692],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.8202411691657957,0.30710891867210305,0.8646683975256704,0.32359970390517256],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8048552492655785,0.30710891867210305,0.8152498485341662,0.32359970390517256],"dir":"rtl"},{"str":"مراجع","boundary":[0.7457476736489109,0.30710891867210305,0.799892777233762,0.32359970390517256],"dir":"rtl"},{"str":"221","boundary":[0.13877313358534316,0.30710891867210305,0.17188017137863296,0.32359970390517256],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.17608398934336983,0.30710891867210305,0.7411318976788459,0.32359970390517256],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13877,0.12481,0.8647,0.3236],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/16d6e84fceb5d1800067ee9f15a0036f.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/4fe2e69d1c18888e9f17047786ae90a2.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13839,0.287,0.1354,0.22412]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8061374092572635,0.3419633819870447,0.8640768089055071,0.36151802895740587],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.80614,0.34196,0.86408,0.36152],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5039322992171644,0.2870042180543114,0.5896534133492345,0.3110645440501014],"dir":"rtl"},{"str":"جداول","boundary":[0.4128989398075461,0.2870042180543114,0.4974727771790566,0.3110645440501014],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4129,0.287,0.58965,0.31106],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.13838848558783784,0.3419633819870447,0.19436810368879137,0.36151802895740587],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13839,0.34196,0.19437,0.36152],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8154971771965622,0.4093864245246422,0.8645974940781302,0.42443539246957446],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7806224254227365,0.4093864245246422,0.785118960513575,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7851099853936333,0.4093864245246422,0.7924543260420028,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.792290081347068,0.4093864245246422,0.8036384794334699,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8038295212722308,0.4093864245246422,0.8111738619206004,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.7243356017877752,0.4093864245246422,0.7761340961558448,0.42443539246957446],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6908712260048029,0.4093864245246422,0.7197857288412827,0.42443539246957446],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.6392001783399068,0.4093864245246422,0.6865249600649899,0.42443539246957446],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5763743387473532,0.4093864245246422,0.6348489119761263,0.42443539246957446],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.13877313358534304,0.4093864245246422,0.14982176266568903,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.1521075974988646,0.4093864245246422,0.5749106249008461,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.815497177196562,0.4364204986772152,0.86459749407813,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7765195134493451,0.4364204986772152,0.7810160485401836,0.4514694666221475],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7810070734202419,0.4364204986772152,0.7924411197940883,0.4514694666221475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7922900813470677,0.4364204986772152,0.8036384794334697,0.4514694666221475],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8038295212722306,0.4364204986772152,0.8111738619206001,0.4514694666221475],"dir":"ltr"},{"str":"مقایس","boundary":[0.7243356017877751,0.4364204986772152,0.7720715722221916,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6911276580031398,0.4364204986772152,0.7112984707763254,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6688180741478249,0.4364204986772152,0.6865607323287579,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.616377730487918,0.4364204986772152,0.6643279498569449,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"کاري","boundary":[0.5699635387889295,0.4364204986772152,0.6118796568050894,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.5222671870982561,0.4364204986772152,0.5655584217054981,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.4696986274391808,0.4364204986772152,0.5176565397681577,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45572308352981683,0.4364204986772152,0.46516580722057765,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.4080267318391436,0.4364204986772152,0.4513179664463855,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.3585353561601117,0.4364204986772152,0.4036022541398378,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3317382123339001,0.4364204986772152,0.3541380602526296,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.2986584845484332,0.4364204986772152,0.3272436004830492,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.23198616498082544,0.4364204986772152,0.2941150224018991,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.138773133585343,0.4364204986772152,0.16164122633303576,0.4514694666221475],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.16557027741155458,0.4364204986772152,0.2288215376893491,0.4514694666221475],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8156253931957304,0.4634545728297882,0.8645708251503029,0.4785035407747205],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7762630814510081,0.4634545728297882,0.7807596165418464,0.4785035407747205],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7807506414219048,0.4634545728297882,0.7880949820702743,0.4785035407747205],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7879307373753395,0.4634545728297882,0.7992791354617413,0.4785035407747205],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7994701773005023,0.4634545728297882,0.8109042236743488,0.4785035407747205],"dir":"ltr"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.7003592099432698,0.4634545728297882,0.7717014126325918,0.4785035407747205],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.1387731335853427,0.4634545728297882,0.15887111967100057,0.4785035407747205],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16108271744065764,0.4634545728297882,0.7005623040859527,0.4785035407747205],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8156253931957301,0.4904886469823612,0.8645708251503027,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7721601694776167,0.4904886469823612,0.7766567045684551,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7766477294485133,0.4904886469823612,0.7880817758223598,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7879307373753393,0.4904886469823612,0.7992791354617411,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7994701773005021,0.4904886469823612,0.8109042236743484,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":"دست","boundary":[0.7339518017254106,0.4904886469823612,0.7677138950584522,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6775367620912809,0.4904886469823612,0.7208432544024238,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":"55","boundary":[0.1387731335853427,0.4904886469823612,0.16415990142070105,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16557027741155428,0.4904886469823612,0.6781245042314693,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8154971771965617,0.5175227211349342,0.8645974940781297,0.5325716890798665],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7706215774875949,0.5175227211349342,0.7751181125784333,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7751091374584916,0.5175227211349342,0.7883632099405345,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881871693736762,0.5175227211349342,0.7995355674600781,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.799726609298839,0.5175227211349342,0.8111606556726855,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7086932498892207,0.5175227211349342,0.7661035021088961,0.5325716890798665],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.13877313358534268,0.5175227211349342,0.1653375653730635,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16557027741155428,0.5175227211349342,0.709537424027746,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8156253931957301,0.5445567952875072,0.8645708251503027,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7739551934659753,0.5445567952875072,0.7784517285568137,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.778442753436872,0.5445567952875072,0.7881210099181053,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7879307373753393,0.5445567952875072,0.7992791354617411,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7994701773005021,0.5445567952875072,0.8109042236743484,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7408754656805083,0.5445567952875072,0.7694605816151243,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"نمون","boundary":[0.7035646099224816,0.5445567952875072,0.7363453379978876,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6472777862875203,0.5445567952875072,0.6859479880687311,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"نمرهدهی","boundary":[0.5630398748338311,0.5445567952875072,0.6427375295409652,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.1387731335853424,0.5445567952875072,0.16246988633566106,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.165570277411554,0.5445567952875072,0.5614479449881554,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8154971771965612,0.5715908694400803,0.8645974940781292,0.5866398373850126],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7711344414842685,0.5715908694400803,0.7756309765751069,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7756220014551651,0.5715908694400803,0.788255123853235,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881871693736758,0.5715908694400803,0.7995355674600777,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7997266092988387,0.5715908694400803,0.8111606556726851,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7099754098809051,0.5715908694400803,0.7664793032024585,0.5866398373850126],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.13877313358534232,0.5715908694400803,0.1636689623598846,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16557027741155392,0.5715908694400803,0.7095374240277457,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8154971771965612,0.5986249435926533,0.8645974940781292,0.6136739115375855],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7715190894817738,0.5986249435926533,0.7760156245726123,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7760066494526706,0.5986249435926533,0.7883614149165459,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881871693736758,0.5986249435926533,0.7995355674600777,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7997266092988387,0.5986249435926533,0.8111606556726851,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"اولویتبندي","boundary":[0.6653562421702753,0.5986249435926533,0.7671082026783799,0.6136739115375855],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.13877313358534243,0.5986249435926533,0.16484662631224717,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.16557027741155403,0.5986249435926533,0.6646618243187791,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8156253931957299,0.6256590177452263,0.8645708251503024,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7697240654934152,0.6256590177452263,0.7742206005842537,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.774211625464312,0.6256590177452263,0.7880224118147444,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.787930737375339,0.6256590177452263,0.7992791354617409,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7994701773005018,0.6256590177452263,0.8109042236743482,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"رتب","boundary":[0.743311569664709,0.6256590177452263,0.7650822616755188,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6867683140314109,0.6256590177452263,0.7302030223417224,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.6162495144887489,0.6256590177452263,0.6821290745334979,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"براساس","boundary":[0.5421406669693695,0.6256590177452263,0.6115934786949447,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.509189155183071,0.6256590177452263,0.5377742711176869,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"معیار","boundary":[0.4634160434799249,0.6256590177452263,0.5047001848361834,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.13877313358534238,0.6256590177452263,0.1620844690421606,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.165570277411554,0.6256590177452263,0.46272162562842856,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8156253931957298,0.6526930918977993,0.8645708251503023,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7697240654934151,0.6526930918977993,0.7742206005842536,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7742116254643119,0.6526930918977993,0.7880224118147443,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7879307373753389,0.6526930918977993,0.7992791354617408,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7994701773005017,0.6526930918977993,0.8109042236743481,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":"رتب","boundary":[0.7433115696647089,0.6526930918977993,0.7650822616755187,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6867683140314108,0.6526930918977993,0.7302030223417223,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.6162495144887488,0.6526930918977993,0.6821290745334978,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5939399306334339,0.6526930918977993,0.6116102749908359,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5376531069984726,0.6526930918977993,0.589363260543115,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5004704672396144,0.6526930918977993,0.5332309371871518,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"معیار","boundary":[0.4546973555364683,0.6526930918977993,0.4959814968927268,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.13877313358534218,0.6526930918977993,0.1592002501408655,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.1610827174406571,0.6526930918977993,0.45374650568663494,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.815497177196561,0.6797271660503723,0.864597494078129,0.6947761339953046],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7728012494734583,0.6797271660503723,0.7772977845642968,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7772888094443551,0.6797271660503723,0.7883374385247011,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881871693736756,0.6797271660503723,0.7995355674600775,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7997266092988384,0.6797271660503723,0.8111606556726848,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"بالانس","boundary":[0.711898649868432,0.6797271660503723,0.7682754811348094,0.6947761339953046],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.6415080663249383,0.6797271660503723,0.7073612138738586,0.6947761339953046],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.1387731335853418,0.6797271660503723,0.15992826058414375,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.16108271744065672,0.6797271660503723,0.6422240244642952,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8154971771965608,0.7067612402029453,0.8645974940781288,0.7218102081478777],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7698522814925831,0.7067612402029453,0.7743488165834216,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7743398414634799,0.7067612402029453,0.7883005123169403,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881871693736754,0.7067612402029453,0.7995355674600773,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7997266092988382,0.7067612402029453,0.8111606556726846,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":"تصویب","boundary":[0.7021542339316276,0.7067612402029453,0.7653147172820107,0.7218102081478777],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.1387731335853419,0.7067612402029453,0.16493868539964956,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16557027741155347,0.7067612402029453,0.7005623040859519,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8154971771965608,0.7337953143555184,0.8645974940781288,0.7488442823004506],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7692112014967408,0.7337953143555184,0.7737077365875793,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7736987614676376,0.7337953143555184,0.7883874427643766,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881871693736754,0.7337953143555184,0.7995355674600773,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7997266092988382,0.7337953143555184,0.8111606556726846,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"گزارشدهی","boundary":[0.6626637061877368,0.7337953143555184,0.7646823559741118,0.7488442823004506],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6486881622783729,0.7337953143555184,0.6581308859691336,0.7488442823004506],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.5880419946716834,0.7337953143555184,0.6440067397167333,0.7488442823004506],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5177796271273581,0.7337953143555184,0.5834675042533504,0.7488442823004506],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.13877313358534166,0.7337953143555184,0.1599282605841436,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.16108271744065655,0.7337953143555184,0.5165723452791879,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8154971771965606,0.7608293885080915,0.8645708251503016,0.7758783564530237],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7651082895233494,0.7608293885080915,0.769553025350524,0.7758783564530237],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7695958494942461,0.7608293885080915,0.7883742365164619,0.7758783564530237],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7881871693736751,0.7608293885080915,0.799535567460077,0.7758783564530237],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.799726609298838,0.7608293885080915,0.8111606556726844,0.7758783564530237],"dir":"ltr"},{"str":"تغییر","boundary":[0.7204891218127196,0.7608293885080915,0.7606063693605459,0.7758783564530237],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.6430466583149598,0.7608293885080915,0.7159162982023759,0.7758783564530237],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.1387731335853418,0.7608293885080915,0.16521704233384427,0.7758783564530237],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16557027741155342,0.7608293885080915,0.642224024464295,0.7758783564530237],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13877,0.40939,0.8646,0.77588],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/5f90780e03968f2f9e651f79c566cff8.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/c24ffee95a3d7393cd627c503bd43b6b.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13839,0.287,0.13535,0.08904]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.8061374092572635,0.3419633819870447,0.8640768089055071,0.36151802895740587],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.80614,0.34196,0.86408,0.36152],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.4988036592504253,0.2870042180543114,0.5845247733824953,0.3110645440501014],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.41789936377511666,0.2870042180543114,0.4919707722227389,0.3110645440501014],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4179,0.287,0.58452,0.31106],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.13838848558783784,0.3419633819870447,0.19436810368879137,0.36151802895740587],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13839,0.34196,0.19437,0.36152],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400188,0.4093864245246422,0.8646467290218111,0.42443539246957446],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7893411133661932,0.4093864245246422,0.7937858491933675,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7938286733370897,0.4093864245246422,0.8012182742331657,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8010087692905244,0.4093864245246422,0.8124024276246328,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8125482092156873,0.4093864245246422,0.8199378101117633,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7349775297187591,0.4093864245246422,0.7848371417474028,0.42443539246957446],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7015131539357867,0.4093864245246422,0.7304208613243106,0.42443539246957446],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.6498421062708907,0.4093864245246422,0.6969104559976367,0.42443539246957446],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5795797387265655,0.4093864245246422,0.6452300485648014,0.42443539246957446],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.13877313358534332,0.4093864245246422,0.15258391993577577,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.15659515746976158,0.4093864245246422,0.579398184871743,0.42443539246957446],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400188,0.4364204986772152,0.8646467290218111,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7851099853936335,0.4364204986772152,0.7895547212208079,0.4514694666221475],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7895975453645301,0.4364204986772152,0.801076851986083,0.4514694666221475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.800880553291356,0.4364204986772152,0.8122742116254643,0.4514694666221475],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8124199932165188,0.4364204986772152,0.8198095941125948,0.4514694666221475],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.730618185747031,0.4364204986772152,0.7806396063666254,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6971538099640586,0.4364204986772152,0.7260615173525825,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهاي","boundary":[0.6002225145926903,0.4364204986772152,0.6926491972652724,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"برنام","boundary":[0.5566290748754082,0.4364204986772152,0.5956125083425877,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"ریزي","boundary":[0.49957295524543616,0.4364204986772152,0.5433716687773869,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي،","boundary":[0.4077702998408069,0.4364204986772152,0.49505052052276566,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.3213527164012538,0.4364204986772152,0.40342121314901225,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو،","boundary":[0.2368583729492278,0.4364204986772152,0.3168278455745991,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.14595322953877796,0.4364204986772152,0.2280217262865364,0.4514694666221475],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.7681854735033943,0.4634545728297882,0.8160161955611962,0.4785035407747205],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7542099295940303,0.4634545728297882,0.7636058544450947,0.4785035407747205],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.7089496818875581,0.4634545728297882,0.7496165914238196,0.4785035407747205],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.13877313358534304,0.4634545728297882,0.15346181488208208,0.4785035407747205],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.1565951574697613,0.4634545728297882,0.7095374240277464,0.4785035407747205],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400185,0.4904886469823612,0.8646467290218108,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.783443177404443,0.4904886469823612,0.7878879132316173,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7879307373753396,0.4904886469823612,0.8012300701050891,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8010087692905242,0.4904886469823612,0.8124024276246326,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.812548209215687,0.4904886469823612,0.819937810111763,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":"نمایش","boundary":[0.7227970097977535,0.4904886469823612,0.7789483091215935,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":"چرخ","boundary":[0.684973290043053,0.4904886469823612,0.7182397003233092,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.6335586743764939,0.4904886469823612,0.6673001249336694,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5567572908745764,0.4904886469823612,0.6293188277159906,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.5041887312155009,0.4904886469823612,0.552146643544478,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4903414033053055,0.4904886469823612,0.4997373281563698,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4134118038042196,0.4904886469823612,0.4859733406456338,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.3428930042615575,0.4904886469823612,0.4088446216978393,0.5055376149272935],"dir":"rtl"},{"str":"14","boundary":[0.13877313358534285,0.4904886469823612,0.15579573071494562,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.15659515746976108,0.4904886469823612,0.34155750641421867,0.5055376149272935],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400182,0.5175227211349342,0.8646467290218106,0.5325716890798665],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7870332253811602,0.5175227211349342,0.7914779612083346,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7915207853520567,0.5175227211349342,0.8012443020809965,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.801008769290524,0.5175227211349342,0.8124024276246322,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8125482092156868,0.5175227211349342,0.8199378101117627,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":"رابط","boundary":[0.7482009585770003,0.5175227211349342,0.7824941225785977,0.5325716890798665],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7016413699349547,0.5175227211349342,0.7305558727714345,0.5325716890798665],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6518935622575858,0.5175227211349342,0.6971749656039208,0.5325716890798665],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.611890170517021,0.5175227211349342,0.6474084383906733,0.5325716890798665],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5980428426068255,0.5175227211349342,0.6074855662975863,0.5325716890798665],"dir":"rtl"},{"str":"هزین","boundary":[0.5576548028687554,0.5175227211349342,0.5935795154597715,0.5325716890798665],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5262418830724785,0.5175227211349342,0.5445492045137496,0.5325716890798665],"dir":"rtl"},{"str":"18","boundary":[0.1387731335853426,0.5175227211349342,0.15992826058414455,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1610827174406575,0.5175227211349342,0.5255474652209822,0.5325716890798665],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.824215865140018,0.5445567952875072,0.8646467290218103,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7839560414011164,0.5445567952875072,0.7884007772282908,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7884436013720131,0.5445567952875072,0.8011219840177894,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8010087692905238,0.5445567952875072,0.812402427624632,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8125482092156866,0.5445567952875072,0.8199378101117625,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7270281377703128,0.5445567952875072,0.7794797644381465,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"حر","boundary":[0.6995899139482588,0.5445567952875072,0.7225357055914476,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"کت","boundary":[0.6617661941935581,0.5445567952875072,0.6951262021532073,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5948374426276133,0.5445567952875072,0.657212218335092,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5852212426899775,0.5445567952875072,0.5903765515845436,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.5173949791298533,0.5445567952875072,0.5673475477578943,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4404653796287675,0.5445567952875072,0.5130269164701817,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4181557957734525,0.5445567952875072,0.43589845395438553,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.3685362040952521,0.5445567952875072,0.4135982298670099,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.3162240764345138,0.5445567952875072,0.3640964686920453,0.5596057632324395],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.1387731335853423,0.5445567952875072,0.16125580903953465,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.1610827174406572,0.5445567952875072,0.31463214658883804,0.5596057632324395],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400178,0.5715908694400803,0.8646467290218101,0.5866398373850126],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7843406893986217,0.5715908694400803,0.7887854252257961,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7888282493695182,0.5715908694400803,0.8012282750811,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8010087692905234,0.5715908694400803,0.8124024276246318,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8125482092156864,0.5715908694400803,0.8199378101117623,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":"الزامات","boundary":[0.7175401538318453,0.5715908694400803,0.7797547877563626,0.5866398373850126],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.6775367620912806,0.5715908694400803,0.7130550299649328,0.5866398373850126],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6040689945677434,0.5715908694400803,0.6729259865451829,0.5866398373850126],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.13877313358534207,0.5715908694400803,0.15927589758037483,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16108271744065703,0.5715908694400803,0.6018359847262252,0.5866398373850126],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400175,0.5986249435926533,0.8646467290218098,0.6136739115375855],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7828020974085996,0.5986249435926533,0.787246833235774,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7872896573794962,0.5986249435926533,0.8011457039776352,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8010087692905232,0.5986249435926533,0.8124024276246316,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.812548209215686,0.5986249435926533,0.819937810111762,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.720232689814383,0.5986249435926533,0.7783272308216206,0.6136739115375855],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6586890102135143,0.5986249435926533,0.7156451213641348,0.6136739115375855],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6320200823864711,0.5986249435926533,0.6544199303052006,0.6136739115375855],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.5867598346799989,0.5986249435926533,0.6275462415274854,0.6136739115375855],"dir":"rtl"},{"str":"IT","boundary":[0.5618859308413143,0.5959706410386497,0.5820930287422647,0.6094876781149362],"dir":"ltr"},{"str":"شرکت","boundary":[0.49636755526622284,0.5986249435926533,0.5573625986066496,0.6136739115375855],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.1387731335853419,0.5986249435926533,0.1556716176277496,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.15659515746976013,0.5986249435926533,0.46272162562842806,0.6136739115375855],"dir":"ltr"},{"str":"HP","boundary":[0.46521106746828306,0.5959706410386497,0.49192487089503517,0.6094876781149362],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400173,0.6256590177452263,0.8646467290218096,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7852382013928005,0.6256590177452263,0.7896829372199748,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7897257613636971,0.6256590177452263,0.7971153622597731,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7969058573171318,0.6256590177452263,0.8082995156512401,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8084452972422946,0.6256590177452263,0.8199246038638476,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.7383111456971381,0.6256590177452263,0.7806587105505,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهاي","boundary":[0.6416362823241067,0.6256590177452263,0.7339347489975203,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5648348988221893,0.6256590177452263,0.6372362938806422,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.4944443152786957,0.6256590177452263,0.5602604084038564,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4675189554533156,0.6256590177452263,0.48991880337204513,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4344392276678487,0.6256590177452263,0.4630243436024647,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.39789766790483294,0.6256590177452263,0.4298066554018925,0.6407079856901585],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.13877313358534193,0.6256590177452263,0.15814310922772118,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.16108271744065683,0.6256590177452263,0.3954082260649779,0.6407079856901585],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400173,0.6526930918977993,0.8646467290218096,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7811352894194094,0.6526930918977993,0.7855800252465837,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.785622849390306,0.6526930918977993,0.7971021560118589,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7969058573171318,0.6526930918977993,0.8082995156512401,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8084452972422946,0.6526930918977993,0.8199246038638476,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.7025388819291332,0.6526930918977993,0.7766302920726257,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6692027221453293,0.6526930918977993,0.6981104295338532,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.6224038824488353,0.6526930918977993,0.6644950153038602,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهاي","boundary":[0.5257290190758039,0.6526930918977993,0.6180274857492175,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4489276355738865,0.6526930918977993,0.5213290306323393,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.3785370520303929,0.6526930918977993,0.4443531451555536,0.6677420598427316],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.13877313358534188,0.6526930918977993,0.15814310922772112,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.16108271744065678,0.6526930918977993,0.3774579861813911,0.6677420598427316],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8243440811391858,0.6797271660503723,0.864636343525877,0.6947761339953046],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7790838334327137,0.6797271660503723,0.783528569259888,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7835713934036103,0.6797271660503723,0.7968707261333597,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7966494253187949,0.6797271660503723,0.8080430836529031,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8081888652439577,0.6797271660503723,0.8196681718655107,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"نمایشهاي","boundary":[0.6843322100472096,0.6797271660503723,0.7746137108377039,0.6947761339953046],"dir":"rtl"},{"str":"گرافیکی","boundary":[0.6129158985103681,0.6797271660503723,0.6797605403808583,0.6947761339953046],"dir":"rtl"},{"str":"63","boundary":[0.138773133585342,0.6797271660503723,0.16428991244385716,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.16557027741155356,0.6797271660503723,0.6108111046680185,0.6947761339953046],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400174,0.7067612402029453,0.8646467290218098,0.7218102081478777],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7829303134077681,0.7067612402029453,0.7873750492349425,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7874178733786648,0.7067612402029453,0.7971413901076045,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7969058573171319,0.7067612402029453,0.8082995156512403,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8084452972422947,0.7067612402029453,0.8199246038638477,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.7456366385936299,0.7067612402029453,0.7784173666690359,0.7218102081478777],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7124115138651059,0.7067612402029453,0.7325823266382915,0.7218102081478777],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6936919779865083,0.7067612402029453,0.7079744709978816,0.7218102081478777],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.634969050367346,0.7067612402029453,0.6891890320957113,0.7218102081478777],"dir":"rtl"},{"str":"حبابی","boundary":[0.5857341066866509,0.7067612402029453,0.6304849522284268,0.7218102081478777],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.1387731335853419,0.7067612402029453,0.16226217641700763,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1655702774115535,0.7067612402029453,0.5838857448426383,0.7218102081478777],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400173,0.7337953143555184,0.8646467290218096,0.7488442823004506],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7798531294277246,0.7337953143555184,0.7842978652548989,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7843406893986211,0.7337953143555184,0.7970190720443976,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7969058573171318,0.7337953143555184,0.8082995156512401,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8084452972422946,0.7337953143555184,0.8199246038638476,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.7426876706127549,0.7337953143555184,0.7753727495527812,0.7488442823004506],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7094625458842309,0.7337953143555184,0.7296333586574164,0.7488442823004506],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6907430100056332,0.7337953143555184,0.7050255030170065,0.7488442823004506],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.6320200823864709,0.7337953143555184,0.6862400641148362,0.7488442823004506],"dir":"rtl"},{"str":"حبابی","boundary":[0.5827851387057759,0.7337953143555184,0.6275359842475517,0.7488442823004506],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.13877313358534174,0.7337953143555184,0.16521704233384418,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.16557027741155336,0.7337953143555184,0.5793981848717414,0.7488442823004506],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400172,0.7608293885080915,0.8646467290218096,0.7758783564530237],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7802377774252299,0.7608293885080915,0.7846825132524042,0.7758783564530237],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7847253373961265,0.7608293885080915,0.7971253631077082,0.7758783564530237],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7969058573171317,0.7608293885080915,0.80829951565124,0.7758783564530237],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8084452972422945,0.7608293885080915,0.8199246038638475,0.7758783564530237],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7258741937777958,0.7608293885080915,0.7757966316460322,0.7758783564530237],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6924098179948234,0.7608293885080915,0.7213175253833474,0.7758783564530237],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهاي","boundary":[0.5957349546217922,0.7608293885080915,0.6878732795122443,0.7758783564530237],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5326526830309016,0.7608293885080915,0.591255472258843,0.7758783564530237],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.45918491550736457,0.7608293885080915,0.5282160248116748,0.7758783564530237],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.13877313358534185,0.7608293885080915,0.16363254901612026,0.7758783564530237],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.16557027741155342,0.7608293885080915,0.4582340656575313,0.7758783564530237],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400173,0.7878634626606644,0.8646467290218096,0.8029124306055967],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7786991854352082,0.7878634626606644,0.7831439212623826,0.8029124306055967],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7831867454061048,0.7878634626606644,0.7970427920042438,0.8029124306055967],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7969058573171318,0.7878634626606644,0.8082995156512401,0.8029124306055967],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8084452972422946,0.7878634626606644,0.8199246038638476,0.8029124306055967],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.7201044738152145,0.7878634626606644,0.7741886748004604,0.8029124306055967],"dir":"rtl"},{"str":"راداري","boundary":[0.659201874210188,0.7878634626606644,0.7155597295086886,0.8029124306055967],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.13877313358534196,0.7878634626606644,0.1622621764170077,0.8029124306055967],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.16557027741155356,0.7878634626606644,0.6556867043769852,0.8029124306055967],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400174,0.8148074232327288,0.8646467290218098,0.8298563911776611],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7786991854352083,0.8148074232327288,0.7831439212623826,0.8298563911776611],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.783186745406105,0.8148074232327288,0.7970427920042439,0.8298563911776611],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7969058573171319,0.8148074232327288,0.8082995156512403,0.8298563911776611],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8084452972422947,0.8148074232327288,0.8199246038638477,0.8298563911776611],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.7201044738152146,0.8148074232327288,0.7741886748004605,0.8298563911776611],"dir":"rtl"},{"str":"راداري","boundary":[0.6592018742101882,0.8148074232327288,0.7155597295086887,0.8298563911776611],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.1387731335853421,0.8148074232327288,0.166394706286207,0.8298563911776611],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17005783738245034,0.8148074232327288,0.6556867043769853,0.8298563911776611],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400175,0.8418414973853018,0.8646467290218098,0.856890465330234],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.783443177404442,0.8418414973853018,0.7878879132316163,0.856890465330234],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7879307373753386,0.8418414973853018,0.7953203382714146,0.856890465330234],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7951108333287733,0.8418414973853018,0.8065044916628816,0.856890465330234],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8066502732539362,0.8418414973853018,0.8199496059836856,0.856890465330234],"dir":"ltr"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.6842039940480412,0.8418414973853018,0.7789370261136659,0.856890465330234],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.13877313358534207,0.8418414973853018,0.16125580903953443,0.856890465330234],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.161082717440657,0.8418414973853018,0.619786224609812,0.856890465330234],"dir":"ltr"},{"str":"EPMO","boundary":[0.6221474504504986,0.8391871948312982,0.6799792768754399,0.8527042319075847],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400175,0.8688755715378749,0.8646467290218098,0.8839245394828071],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7793402654310508,0.8688755715378749,0.7837850012582253,0.8839245394828071],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7838278254019475,0.8688755715378749,0.7953071320235005,0.8839245394828071],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7951108333287733,0.8688755715378749,0.8065044916628816,0.8839245394828071],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8066502732539362,0.8688755715378749,0.8199496059836856,0.8839245394828071],"dir":"ltr"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.6802292980738184,0.8688755715378749,0.7748153946043961,0.8839245394828071],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانمحور","boundary":[0.5695788907914231,0.8688755715378749,0.675788408726619,0.8839245394828071],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5556033468820591,0.8688755715378749,0.5650460705728199,0.8839245394828071],"dir":"rtl"},{"str":"تیممحور","boundary":[0.48085341936683734,0.8688755715378749,0.5510973238072822,0.8839245394828071],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.138773133585342,0.8688755715378749,0.16307583514773086,0.8839245394828071],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.16557027741155358,0.8688755715378749,0.48067186551201485,0.8839245394828071],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400174,0.8959096456904478,0.8646467290218098,0.9109586136353801],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.777545241442692,0.8959096456904478,0.7819899772698665,0.9109586136353801],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7820328014135887,0.8959096456904478,0.795332134143338,0.9109586136353801],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7951108333287732,0.8959096456904478,0.8065044916628815,0.9109586136353801],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.806650273253936,0.8959096456904478,0.8199496059836855,0.9109586136353801],"dir":"ltr"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.6783060580862911,0.8959096456904478,0.7730390901519157,0.9109586136353801],"dir":"rtl"},{"str":"98","boundary":[0.13877313358534202,0.8959096456904478,0.16363254901612045,0.9109586136353801],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.16557027741155358,0.8959096456904478,0.6152986646389151,0.9109586136353801],"dir":"ltr"},{"str":"EPMO","boundary":[0.6162495144887484,0.8932553431364443,0.6740813409136898,0.9067723802127308],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13877,0.40939,0.86465,0.91096],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/314fc42a4bbd6584e29e0e663ebbbdbf.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/a1fa5846660613e8d19e5fe17bd3b761.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.07364,0.13535,0.10409]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8090863772381386,0.07363985584140029,0.8646292916459242,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"اشکال","boundary":[0.7588257055640957,0.07363985584140029,0.8042186568297073,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.15249224549637028,0.0764333768371662,0.1697169110406626,0.0914823447820985],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400188,0.12399671505397973,0.8646467290218111,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7853664173919703,0.12399671505397973,0.7898111532191446,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.789853977362867,0.12399671505397973,0.7995774940918068,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7993419613013342,0.119977288556969,0.8065174414787989,0.1350262565019013],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8066502732539373,0.12399671505397973,0.8199496059836868,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.6861272340355695,0.12399671505397973,0.7808602661011942,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"EPMO","boundary":[0.6240706904380269,0.12134241249997613,0.6819025168629682,0.13485944957626264],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5971453306126467,0.12399671505397973,0.619546460691368,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5640656028271798,0.12399671505397973,0.5926507187617958,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4972650672604035,0.12399671505397973,0.5594418774651662,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ","boundary":[0.46418533947493656,0.12399671505397973,0.4928343069771384,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.13877313358534318,0.12399671505397973,0.16087039174603507,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.1610827174406581,0.12399671505397973,0.46272162562842933,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400187,0.15094067562604424,0.8646467290218111,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7780581054393672,0.15094067562604424,0.7825028412665416,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7825456654102637,0.15094067562604424,0.7952240480560402,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7951108333287744,0.15094067562604424,0.8065044916628827,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8066502732539372,0.15094067562604424,0.8199496059836867,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"وظایف","boundary":[0.7165144258384984,0.15094067562604424,0.7736763236677845,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"EPMO","boundary":[0.6543296662417872,0.14828637307204065,0.7121614926667286,0.16180341014832716],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6275325224155757,0.15094067562604424,0.6499336524942968,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5943245786309401,0.15094067562604424,0.6229096945655561,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5275240430641639,0.15094067562604424,0.5897008532689265,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.48777708332193614,0.15094067562604424,0.5230071216294576,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"نیافت","boundary":[0.44982514756806713,0.15094067562604424,0.48322323567946945,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.13877313358534313,0.15094067562604424,0.15945193814723418,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.16108271744065805,0.15094067562604424,0.4357962658030492,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400185,0.17797474977861727,0.8646467290218108,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7826738814094321,0.17797474977861727,0.7871186172366065,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7871614413803287,0.17797474977861727,0.7995614670919104,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.799341961301334,0.17395532328160654,0.8065174414787986,0.18900429122653883],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8066502732539371,0.17797474977861727,0.8199496059836866,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.7263870577744709,0.17797474977861727,0.7781813210145678,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.6272760904172385,0.17797474977861727,0.7219101397315051,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.13877313358534293,0.17797474977861727,0.159451938147234,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16108271744065786,0.17797474977861727,0.5659355049590528,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"EPMO","boundary":[0.5652195468196959,0.17532044722461365,0.6230513732446372,0.18883748430090017],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400183,0.20500882393119027,0.8646467290218108,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7769041614468505,0.20500882393119027,0.7814459567853954,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7813917214177472,0.20500882393119027,0.7952477680158861,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7951108333287742,0.20500882393119027,0.8065044916628825,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.806650273253937,0.20500882393119027,0.8199496059836865,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"رهیافت","boundary":[0.7052314179116721,0.20500882393119027,0.77221363554927,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"روب","boundary":[0.6762546020995963,0.20500882393119027,0.7005841008058115,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"جلوي","boundary":[0.6143262745012222,0.20500882393119027,0.6586591358857089,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.5295754990508593,0.20500882393119027,0.6098801282980569,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.13877313358534293,0.20500882393119027,0.1601799485905126,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.16108271744065786,0.20500882393119027,0.5300350251918793,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400183,0.2320428980837633,0.8646467290218108,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7912643533537199,0.2320428980837633,0.7957090891808943,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7957519133246165,0.2320428980837633,0.8031415142206925,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8028037932788827,0.22802347158675257,0.8099792734563473,0.2430724395316849],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8101121052314859,0.2320428980837633,0.8198356219604257,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.7374136337029596,0.2320428980837633,0.7867483294310077,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6735620661170584,0.2320428980837633,0.7328323478366707,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5966324666159725,0.2320428980837633,0.6691940034573867,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5262418830724788,0.2320428980837633,0.5920579761976394,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49944473924626726,0.2320428980837633,0.5218445871649967,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4327724196786595,0.2320428980837633,0.4948644791079718,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.13877313358534285,0.2320428980837633,0.165468730340213,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.16557027741155445,0.2320428980837633,0.43130870583215225,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400182,0.2590769722363363,0.8646467290218106,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7871614413803285,0.2590769722363363,0.7916061772075029,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7916490013512251,0.2590769722363363,0.803128307972778,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8028037932788826,0.2550575457393256,0.8099792734563472,0.2701065136842579],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8101121052314858,0.2590769722363363,0.8198356219604256,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"چرخ","boundary":[0.749337721625628,0.2590769722363363,0.7826041319058842,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.6979231059590688,0.2590769722363363,0.7316645565162444,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6209935064579829,0.2590769722363363,0.6935550432993972,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5504747069153209,0.2590769722363363,0.6162908000404816,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.1387731335853427,0.2590769722363363,0.16664639429257536,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.170057837382451,0.2590769722363363,0.5479852650754659,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400181,0.28611104638890933,0.8646467290218106,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7811352894194101,0.28611104638890933,0.7855800252465844,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7856228493903067,0.28611104638890933,0.7989221821200562,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7985726653063229,0.28611104638890933,0.8099663236404311,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8101121052314857,0.28611104638890933,0.8198356219604255,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"نمایش","boundary":[0.7204891218127206,0.28611104638890933,0.7766404211365606,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگیهاي","boundary":[0.6289428984064285,0.28611104638890933,0.7159857912739263,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5586805308621032,0.28611104638890933,0.6244966239872639,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"110","boundary":[0.13877313358534268,0.28611104638890933,0.16007814508717258,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16108271744065764,0.28611104638890933,0.5569603850172591,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400181,0.3131451205414823,0.8646467290218106,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7889564653686871,0.3131451205414823,0.7934012011958614,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7934440253395837,0.3131451205414823,0.8031675420685235,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8028037932788825,0.3091256940444716,0.8099792734563471,0.3241746619894039],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8101121052314857,0.3131451205414823,0.8198356219604255,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"سطوح","boundary":[0.7281820817628293,0.3131451205414823,0.7844815987817081,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.6881786900222645,0.3131451205414823,0.7236913163919533,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6145827064995589,0.3131451205414823,0.683613815803869,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13877313358534252,0.3131451205414823,0.16080615553045102,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1610827174406574,0.3131451205414823,0.6152986646389158,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400179,0.34017919469405533,0.8646467290218103,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7858792813886434,0.34017919469405533,0.7903240172158179,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.79036684135954,0.34017919469405533,0.8030452240053164,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8028037932788822,0.33615976819704463,0.8099792734563469,0.35120873614197695],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8101121052314855,0.34017919469405533,0.8198356219604253,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"مایلاستونهاي","boundary":[0.6585607942143463,0.34017919469405533,0.7814131334896078,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.6062486665536079,0.34017919469405533,0.6538229566130727,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.5129074191589569,0.34017919469405533,0.6016695603593047,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.435977819657871,0.34017919469405533,0.5085393564992853,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.36558723611437743,0.34017919469405533,0.4314033292395381,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33879009228816587,0.34017919469405533,0.3611899402068954,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.27198955672138964,0.34017919469405533,0.334228551685749,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.1387731335853426,0.34017919469405533,0.16727260123251403,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.17005783738245084,0.34017919469405533,0.2694526749618422,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.824215865140018,0.36721326884662836,0.8646467290218103,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7883153853728445,0.36721326884662836,0.7927601212000189,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7928029453437412,0.36721326884662836,0.8001925462398171,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7998548252980074,0.3631938423496176,0.807030305475472,0.3782428102945499],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506106,0.36721326884662836,0.819841519896387,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7112575698725901,0.36721326884662836,0.7839153969293801,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.6408669863290966,0.36721326884662836,0.7066830794542573,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.13877313358534266,0.36721326884662836,0.1672726012325141,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.1700578373824509,0.36721326884662836,0.6377364644933992,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.824215865140018,0.39424734299920133,0.8646467290218103,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7842124733994533,0.39424734299920133,0.7886572092266277,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7887000333703499,0.39424734299920133,0.8001793399919028,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7998548252980074,0.39022791650219063,0.807030305475472,0.4052768844471229],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506106,0.39424734299920133,0.819841519896387,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.6912558740023078,0.39424734299920133,0.7797061938926779,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهاي","boundary":[0.618942050471287,0.39424734299920133,0.6866166345043947,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.13877313358534257,0.39424734299920133,0.17256138298221452,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.1745453973533475,0.39424734299920133,0.6197862246098124,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.824215865140018,0.42128141715177436,0.8646467290218103,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7824174494110947,0.42128141715177436,0.786862185238269,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7869050093819913,0.42128141715177436,0.8002043421117407,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7998548252980074,0.41726199065476366,0.807030305475472,0.4323109585996959],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506106,0.42128141715177436,0.819841519896387,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.6893326340147807,0.42128141715177436,0.7778812955765131,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهمحور","boundary":[0.5929142026400864,0.42128141715177436,0.6846933945168676,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5790668747298909,0.42128141715177436,0.5885045979966841,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5390634829893262,0.42128141715177436,0.5614933334518611,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"اولیتبندي","boundary":[0.44277326761380026,0.42128141715177436,0.5345784873384127,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"پرژهها","boundary":[0.3816142360104369,0.42128141715177436,0.4380781259402498,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"موثراند","boundary":[0.31340332445280744,0.42128141715177436,0.3770765435838654,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"176","boundary":[0.13877313358534252,0.42128141715177436,0.1722830260480197,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.17454539735334745,0.42128141715177436,0.31008381223433573,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400179,0.44831549130434734,0.8646467290218103,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7817763694152523,0.44831549130434734,0.7862211052424267,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7862639293861489,0.44831549130434734,0.7959874461150886,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254477,0.44831549130434734,0.8070173556595559,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506105,0.44831549130434734,0.8198415198963869,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7401061696854974,0.44831549130434734,0.7772471392446257,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6665101861627918,0.44831549130434734,0.7355259095472019,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.623557826441352,0.44831549130434734,0.6619862128481312,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6012482425860372,0.44831549130434734,0.6189965422709335,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.5079069951913863,0.44831549130434734,0.5966456728638864,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.4670060914566423,0.44831549130434734,0.5034089215085578,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.13877313358534238,0.44831549130434734,0.17373904693457679,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.17454539735334734,0.44831549130434734,0.46720918559932517,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8249851611350286,0.47534956545692036,0.8646363435258775,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7804942094235674,0.47534956545692036,0.7846825132524049,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.784725337396127,0.47534956545692036,0.7971472880435666,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7967776413179638,0.47534956545692036,0.8079148676537352,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8083170812431267,0.47534956545692036,0.8207390318905662,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7401061696854973,0.47534956545692036,0.7762826984988803,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.668176994151982,0.47534956545692036,0.7357546468897183,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6548275289665576,0.47534956545692036,0.6639938189631112,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصکننده","boundary":[0.5232929150916035,0.47534956545692036,0.6378386526447362,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"جذابیت","boundary":[0.4543127075389631,0.47534956545692036,0.5190252455592808,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.3785370520303935,0.47534956545692036,0.4501153003741847,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3703312280836111,0.47534956545692036,0.37432272035372494,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"لام","boundary":[0.33584112430729085,0.47534956545692036,0.3619387216420392,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"ابل","boundary":[0.29609416456506316,0.47534956545692036,0.3232792900047586,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"تحویل","boundary":[0.2413459329201237,0.47534956545692036,0.2920304866874175,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.18057154931426583,0.47534956545692036,0.23699646158033144,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.13877313358534252,0.47534956545692036,0.16581799072194758,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.16774994939741816,0.47534956545692036,0.17621220534253762,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400179,0.5023836396094934,0.8646467290218103,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7790838334327143,0.5023836396094934,0.7835285692598888,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7835713934036109,0.5023836396094934,0.7959714191151926,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254477,0.5023836396094934,0.8070173556595559,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506105,0.5023836396094934,0.8198415198963869,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.7417901586185761,0.5023836396094934,0.7745708866939821,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7085650338900521,0.5023836396094934,0.7287358466632377,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6898454980114544,0.5023836396094934,0.7041279910228277,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"دستورالعمل","boundary":[0.5859905386849884,0.5023836396094934,0.6853988389442924,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"نمرهدهی","boundary":[0.5016244112321308,0.5023836396094934,0.5814502819384333,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.13877313358534224,0.5023836396094934,0.16727260123251367,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.17005783738245048,0.5023836396094934,0.49862210539560176,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400177,0.5294177137620664,0.8646467290218101,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7775452414426922,0.5294177137620664,0.7819899772698667,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7820328014135889,0.5294177137620664,0.7958888480117278,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254474,0.5294177137620664,0.8070173556595557,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506103,0.5294177137620664,0.8198415198963867,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"راهحلی","boundary":[0.7148476178493072,0.5294177137620664,0.7730342179439478,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6724081221245414,0.5294177137620664,0.7102677423590091,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.6153520024945693,0.5294177137620664,0.6679233829056264,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"بودج","boundary":[0.5717585627772872,0.5294177137620664,0.6107837946601956,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.13877313358534216,0.5294177137620664,0.17318233306618702,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.17454539735334706,0.5294177137620664,0.5569603850172584,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400175,0.5564517879146395,0.8646467290218098,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7772888094443552,0.5564517879146395,0.7817335452715295,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7817763694152517,0.5564517879146395,0.7956324160133907,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7954954813262788,0.5564517879146395,0.8068891396603871,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8070349212514416,0.5564517879146395,0.8197133038972181,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.693307329989003,0.5564517879146395,0.7727895818175341,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6302250583981125,0.5564517879146395,0.688827847626054,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.5730407227689719,0.5564517879146395,0.6257372419952174,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.5253443710782986,0.5564517879146395,0.56877907938861,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"پروژههاي","boundary":[0.43854213964124,0.5564517879146395,0.5207337237482002,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.38674287597717555,0.5564517879146395,0.43396829030290296,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.3198141244112308,0.5564517879146395,0.3821889001187096,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2773746286864651,0.5564517879146395,0.3152342489209329,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.21070230911885737,0.5564517879146395,0.2729088654354271,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"عادلان","boundary":[0.15095365350634735,0.5564517879146395,0.20619359350809793,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"بودج","boundary":[0.777032377446018,0.5834858620672124,0.816051967824963,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7304899697478611,0.5834858620672124,0.7594044725843409,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.659971170205199,0.5834858620672124,0.7257521321465875,0.5985348300121447],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.13877313358534193,0.5834858620672124,0.16960651706537716,0.5985348300121447],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.17005783738245017,0.5834858620672124,0.6601742643478818,0.5985348300121447],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400173,0.6105199362197854,0.8646467290218096,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7803659934243984,0.6105199362197854,0.7848107292515728,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.784853553395295,0.6105199362197854,0.7959474427233474,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.795623697325447,0.6105199362197854,0.8070173556595553,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506098,0.6105199362197854,0.8198415198963863,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":"شیوهاي","boundary":[0.7121550818667688,0.6105199362197854,0.7757931698140547,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":"ازگروهبندي","boundary":[0.6079154745427974,0.6105199362197854,0.7078245864948536,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.5372684590009668,0.6105199362197854,0.6032762350448843,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":"برمبناي","boundary":[0.46995505943751664,0.6105199362197854,0.532661273502846,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهايراهبردي","boundary":[0.30378712451517115,0.6105199362197854,0.4653224871715604,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2898115806058072,0.6105199362197854,0.299254304296568,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.24891067687106322,0.6105199362197854,0.28531350692297874,0.6255689041647177],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.13877313358534193,0.6105199362197854,0.16960651706537716,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.17005783738245017,0.6105199362197854,0.2468629391483435,0.6255689041647177],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400173,0.6375540103723585,0.8646467290218096,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7729294654726266,0.6375540103723585,0.7773742012998012,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7774170254435233,0.6375540103723585,0.7913776962969836,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.795623697325447,0.6375540103723585,0.8070173556595553,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506098,0.6375540103723585,0.8198415198963863,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":"شیوهاي","boundary":[0.7047185539149972,0.6375540103723585,0.7683566418622829,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.686127234035568,0.6375540103723585,0.7004097270469413,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":"گروهبندي","boundary":[0.595991386620129,0.6375540103723585,0.6815904391209905,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.5222671870982549,0.6375540103723585,0.5914715162174418,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":"دپارتمانها","boundary":[0.4273873477135823,0.6375540103723585,0.5177007742878696,0.6526029783172907],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.13877313358534166,0.6375540103723585,0.1725613829822136,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.1745453973533466,0.6375540103723585,0.42682114586125436,0.6526029783172907],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.824215865140017,0.6645880845249315,0.8646467290218094,0.6796370524698637],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7767759454476808,0.6645880845249315,0.7812206812748551,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.7812635054185774,0.6645880845249315,0.7959521867153163,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254468,0.6645880845249315,0.8070173556595551,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506096,0.6645880845249315,0.8198415198963861,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":"شیوهاي","boundary":[0.7085650338900512,0.6645880845249315,0.772203121837337,0.6796370524698637],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.689973714010622,0.6645880845249315,0.7042562070219953,0.6796370524698637],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیم","boundary":[0.6331740263789869,0.6645880845249315,0.6855189773355124,0.6796370524698637],"dir":"rtl"},{"str":"بودج","boundary":[0.5895805866617048,0.6645880845249315,0.6286058185446132,0.6796370524698637],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.13877313358534146,0.6645880845249315,0.1725613829822134,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.1745453973533464,0.6645880845249315,0.5749106249008445,0.6796370524698637],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400169,0.6916221586775044,0.8646467290218094,0.7066711266224367],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7726730334742895,0.6916221586775044,0.7771177693014639,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7771605934451861,0.6916221586775044,0.795938980467402,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254467,0.6916221586775044,0.8070173556595549,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506095,0.6916221586775044,0.819841519896386,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"طرح","boundary":[0.7272845697686487,0.6916221586775044,0.7680690533761477,0.7066711266224367],"dir":"rtl"},{"str":"پروژههاي","boundary":[0.6406105543307586,0.6916221586775044,0.7227503391740547,0.7066711266224367],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.5544494028895425,0.6916221586775044,0.6360247809044989,0.7066711266224367],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4876488673227662,0.6916221586775044,0.5498767074951978,0.7066711266224367],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.41405288380006067,0.6916221586775044,0.48325721291924745,0.7066711266224367],"dir":"rtl"},{"str":"گروهها","boundary":[0.34904737222164306,0.6916221586775044,0.40955481011723216,0.7066711266224367],"dir":"rtl"},{"str":"186","boundary":[0.13877313358534155,0.6916221586775044,0.17228302604801873,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.17454539735334645,0.6916221586775044,0.346045066385114,0.7066711266224367],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400169,0.7186562328300775,0.8646467290218094,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.766390449515034,0.7186562328300775,0.7708351853422085,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"13","boundary":[0.7708780094859307,0.7186562328300775,0.7914764226163431,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254467,0.7186562328300775,0.8070173556595549,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506095,0.7186562328300775,0.819841519896386,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.7289685587017274,0.7186562328300775,0.7618775027763018,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6957434339732034,0.7186562328300775,0.7159142467463889,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6770238980946056,0.7186562328300775,0.691306391105979,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":"توزیع","boundary":[0.6276607384147421,0.7186562328300775,0.6724967193799659,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.5730407227689711,0.7186562328300775,0.6230407313167043,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.4921364272936624,0.7186562328300775,0.5684811054065417,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":"سرمای","boundary":[0.4386703556404077,0.7186562328300775,0.4876855370985279,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري","boundary":[0.37033122808360974,0.7186562328300775,0.4255816817972921,0.7337052007750098],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.13877313358534113,0.7186562328300775,0.17373904693457554,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.1745453973533461,0.7186562328300775,0.36848286623959703,0.7337052007750098],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400165,0.7456903069826505,0.8646467290218088,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7744680574626477,0.7456903069826505,0.7789127932898222,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7789556174335444,0.7456903069826505,0.7959782145631471,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254464,0.7456903069826505,0.8070173556595546,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506092,0.7456903069826505,0.8198415198963855,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"توزیع","boundary":[0.7249766817836157,0.7456903069826505,0.769908952964215,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"آماري","boundary":[0.6693309381444968,0.7456903069826505,0.7204716844368322,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"سالیان","boundary":[0.6206088584604758,0.7456903069826505,0.6648458142775844,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.5264983150708139,0.7456903069826505,0.6029940316307137,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"سرمای","boundary":[0.47303224341755923,0.7456903069826505,0.5219484421243213,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري","boundary":[0.4044366838624243,0.7456903069826505,0.4597911207514323,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.33789258029398506,0.7456903069826505,0.3999704077473896,0.7607392749275828],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.13877313358534102,0.7456903069826505,0.17373904693457543,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.17454539735334598,0.7456903069826505,0.3370699464433202,0.7607392749275828],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400164,0.7727243811352235,0.8646467290218088,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7711344414842672,0.7727243811352235,0.7755791773114417,0.7877733490801558],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.7756220014551638,0.7727243811352235,0.7955994645016033,0.7877733490801558],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7954954813262777,0.7727243811352235,0.806889139660386,0.7877733490801558],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8070349212514405,0.7727243811352235,0.819713303897217,0.7877733490801558],"dir":"ltr"},{"str":"اولویت","boundary":[0.7081803858925452,0.7727243811352235,0.7667235546808732,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.6630483541852416,0.7727243811352235,0.7064744720236088,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.5695788907914222,0.7727243811352235,0.6584474512710798,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.48841816331777643,0.7727243811352235,0.5649993999491216,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"سرمای","boundary":[0.43482387566535324,0.7727243811352235,0.48383905712347347,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري","boundary":[0.36443329212185965,0.7727243811352235,0.4199029951941201,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3376361482956481,0.7727243811352235,0.3600359962143776,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"صورتی","boundary":[0.2742974447064207,0.7727243811352235,0.33305268275737343,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.26045011679622526,0.7727243811352235,0.2698878400630185,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.18031511731592745,0.7727243811352235,0.24268989302340624,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.13774740559199328,0.7727243811352235,0.17583948143295347,0.7877733490801558],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.7502352336198056,0.7997584552877965,0.8160513267449664,0.8148074232327288],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7068982259008605,0.7997584552877965,0.7457799840806993,0.8148074232327288],"dir":"rtl"},{"str":"188","boundary":[0.13877313358534116,0.7997584552877965,0.17373904693457556,0.8148074232327288],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17454539735334612,0.7997584552877965,0.7050498640568479,0.8148074232327288],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400165,0.8267925294403695,0.8646467290218088,0.8418414973853018],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7717755214801097,0.8267925294403695,0.7762202573072842,0.8418414973853018],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.7762630814510063,0.8267925294403695,0.795962187563251,0.8418414973853018],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254464,0.8267925294403695,0.8070173556595546,0.8418414973853018],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506092,0.8267925294403695,0.8198415198963855,0.8418414973853018],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصیات","boundary":[0.6788189220829642,0.8267925294403695,0.7672692419733345,0.8418414973853018],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6357383463623562,0.8267925294403695,0.674408548143567,0.8418414973853018],"dir":"rtl"},{"str":"نمرهدهی","boundary":[0.55124400291033,0.8267925294403695,0.631198089615801,0.8418414973853018],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.49880365925042314,0.8267925294403695,0.5465620674846939,0.8418414973853018],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4564923795248259,0.8267925294403695,0.49435199975929367,0.8418414973853018],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.4134118038042178,0.8267925294403695,0.45208200558542866,0.8418414973853018],"dir":"rtl"},{"str":"اولویتبندي","boundary":[0.3072489564927193,0.8267925294403695,0.40900091700082397,0.8418414973853018],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.13877313358534124,0.8267925294403695,0.17097688966448915,0.8418414973853018],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.17454539735334618,0.8267925294403695,0.30556586507163486,0.8418414973853018],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400167,0.8538266035929425,0.8646467290218091,0.8688755715378749],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7702369294900883,0.8538266035929425,0.7746816653172627,0.8688755715378749],"dir":"ltr"},{"str":"17","boundary":[0.7747244894609848,0.8538266035929425,0.7958796164597868,0.8688755715378749],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254465,0.8538266035929425,0.8070173556595547,0.8688755715378749],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506093,0.8538266035929425,0.8198415198963857,0.8688755715378749],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.7271563537694801,0.8538266035929425,0.7658265555506909,0.8688755715378749],"dir":"rtl"},{"str":"نمرهدهی","boundary":[0.642662010317454,0.8538266035929425,0.722616097022925,0.8688755715378749],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.5903498826567155,0.8538266035929425,0.638022770819541,0.8688755715378749],"dir":"rtl"},{"str":"189","boundary":[0.13877313358534138,0.8538266035929425,0.1709768896644893,0.8688755715378749],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17454539735334632,0.8538266035929425,0.5883733048135344,0.8688755715378749],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400168,0.8808606777455156,0.8646467290218091,0.8959096456904478],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7702369294900884,0.8808606777455156,0.7746816653172627,0.8959096456904478],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.7747244894609849,0.8808606777455156,0.7958796164597869,0.8959096456904478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254466,0.8808606777455156,0.8070173556595548,0.8959096456904478],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506094,0.8808606777455156,0.8198415198963858,0.8959096456904478],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.7329432546759501,0.8808606777455156,0.7657239827513562,0.8959096456904478],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.6997181299474261,0.8808606777455156,0.7198889427206117,0.8959096456904478],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6809985940688285,0.8808606777455156,0.6952810870802018,0.8959096456904478],"dir":"rtl"},{"str":"نمرهدهی","boundary":[0.5966324666159708,0.8808606777455156,0.6764623120182477,0.8959096456904478],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5870162666783351,0.8808606777455156,0.5921715755729011,0.8959096456904478],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.540730290978515,0.8808606777455156,0.5693154069131309,0.8959096456904478],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.488546379316945,0.8808606777455156,0.5360336107129745,0.8959096456904478],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.13877313358534105,0.8808606777455156,0.1637824335191474,0.8959096456904478],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.16557027741155264,0.8808606777455156,0.4851594254829106,0.8959096456904478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13775,0.07364,0.86465,0.89591],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/08560f6b112d5eaa3234dd3c7bfa87ee.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/aa65ad0b567299b1d6182ee02b0d0cba.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.07364,0.13367,0.4285]},"elements":[{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.8357553050651816,0.07661360399818334,0.8501563978757857,0.09166257194311567],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83576,0.07661,0.85016,0.09166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مدیریت","boundary":[0.5039322992171644,0.07363985584140029,0.5617286098103361,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4173864997784428,0.07363985584140029,0.4989568773694316,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3490473722216447,0.07363985584140029,0.41242274558663433,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.33814901229232425,0.07363985584140029,0.34427286484460906,0.08868882378633261],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.27673354869062405,0.07363985584140029,0.33834633671504455,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.23288367697500506,0.07363985584140029,0.2720864880167618,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.1439017735520824,0.07363985584140029,0.22823635986914445,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.13774740559199553,0.07363985584140029,0.14377637830489565,0.08868882378633261],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13775,0.07364,0.56173,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400188,0.12399671505397973,0.8646467290218111,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7730576814717968,0.12399671505397973,0.7775024172989712,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.7775452414426933,0.12399671505397973,0.7959382111714088,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254485,0.12399671505397973,0.8070173556595568,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506113,0.12399671505397973,0.8198415198963878,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.7357640066576585,0.12399671505397973,0.7685447347330646,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7025388819291345,0.12399671505397973,0.7227096947023202,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6838193460505368,0.12399671505397973,0.6981018390619101,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"نمرهدهی","boundary":[0.5994532185976793,0.12399671505397973,0.6792830639999561,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5898370186600436,0.12399671505397973,0.5949923275546097,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5435510429602235,0.12399671505397973,0.5721361588948394,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.4913671312986535,0.12399671505397973,0.538854362694683,0.13904568299891204],"dir":"rtl"},{"str":"191","boundary":[0.1387731335853432,0.12399671505397973,0.16451044396242817,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.16557027741155478,0.12399671505397973,0.48964698545380936,0.13904568299891204],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400187,0.15094067562604424,0.8646467290218111,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7733141134701336,0.15094067562604424,0.7777588492973079,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.7778016734410302,0.15094067562604424,0.7958520500199675,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254484,0.15094067562604424,0.8070173556595567,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506112,0.15094067562604424,0.8198415198963876,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.7361486546551639,0.15094067562604424,0.7688337335951902,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7029235299266399,0.15094067562604424,0.7230943426998254,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6842039940480422,0.15094067562604424,0.6984864870594155,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"وزندهی","boundary":[0.6058640185561032,0.15094067562604424,0.6795871923499837,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5962478186184674,0.15094067562604424,0.6014031275130335,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5499618429186474,0.15094067562604424,0.5785469588532632,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.49764971525790885,0.15094067562604424,0.5453226034207344,0.16598964357097656],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.13877313358534316,0.15094067562604424,0.168600149687905,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.1700578373824514,0.15094067562604424,0.494134545424706,0.16598964357097656],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400185,0.17797474977861727,0.8646467290218108,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7726730334742911,0.17797474977861727,0.7771177693014654,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"21","boundary":[0.7771605934451876,0.17797474977861727,0.7959389804674035,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254482,0.17797474977861727,0.8070173556595566,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506111,0.17797474977861727,0.8198415198963875,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.7353793586601529,0.17797474977861727,0.7681600867355589,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7021542339316289,0.17797474977861727,0.7223250467048145,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6834346980530311,0.17797474977861727,0.6977171910644046,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"وزندهی","boundary":[0.605094722561092,0.17797474977861727,0.6788178963549727,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5954785226234562,0.17797474977861727,0.6006338315180224,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5491925469236362,0.17797474977861727,0.5777776628582522,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.4968804192628977,0.17797474977861727,0.5445533074257232,0.1930237177235496],"dir":"rtl"},{"str":"193","boundary":[0.13877313358534285,0.17797474977861727,0.17042017579610122,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.17454539735334781,0.17797474977861727,0.49413454542470575,0.1930237177235496],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400182,0.20500882393119027,0.8646467290218106,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7685701215008995,0.20500882393119027,0.773014857328074,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"22","boundary":[0.7730576814717961,0.20500882393119027,0.795925774219489,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.795623697325448,0.20500882393119027,0.8070173556595562,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506108,0.20500882393119027,0.8198415198963873,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"چرخ","boundary":[0.730746401746199,0.20500882393119027,0.7640128120264552,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.64061055433076,0.20500882393119027,0.7131720911721742,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5702199707872664,0.20500882393119027,0.6360360639124272,0.2200577918761226],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.13877313358534285,0.20500882393119027,0.16684435979529158,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.17005783738245114,0.20500882393119027,0.5704230649299492,0.2200577918761226],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400182,0.2320428980837633,0.8646467290218106,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667750975125409,0.2320428980837633,0.7712198333397152,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"23","boundary":[0.7712626574834375,0.2320428980837633,0.7959507763393269,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.795623697325448,0.2320428980837633,0.8070173556595562,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506108,0.2320428980837633,0.8198415198963873,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6897172820122865,0.2320428980837633,0.7624716557164501,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6674076981569717,0.2320428980837633,0.6851503563379046,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.6177881064787711,0.2320428980837633,0.6628501322505289,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.5654759788180327,0.2320428980837633,0.6133483710755643,0.24709186602869562],"dir":"rtl"},{"str":"194","boundary":[0.13877313358534277,0.2320428980837633,0.1668443597952915,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.1700578373824511,0.2320428980837633,0.5659355049590525,0.24709186602869562],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400182,0.2590769722363363,0.8663343080028661,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7703651454892582,0.2590769722363363,0.7748098813164325,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"24","boundary":[0.7748527054601547,0.2590769722363363,0.7959650083152344,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.795623697325448,0.2590769722363363,0.8069720954118499,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506108,0.2590769722363363,0.8197962596486807,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.7185658818251937,0.2590769722363363,0.7658906635502766,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"جریان","boundary":[0.6644587301760966,0.2590769722363363,0.7139769029989548,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.604068994567744,0.2590769722363363,0.6600361757167782,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.5516286509078371,0.2590769722363363,0.5995010431653687,0.2741259401812686],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.13877313358534277,0.2590769722363363,0.16979922571212822,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.1700578373824511,0.2590769722363363,0.5524728250463624,0.2741259401812686],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400182,0.28611104638890933,0.8646467290218106,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7672879615092147,0.28611104638890933,0.7717326973363892,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"25","boundary":[0.7717755214801113,0.28611104638890933,0.7958426902520277,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.795623697325448,0.28611104638890933,0.8070173556595562,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8071631372506108,0.28611104638890933,0.8198415198963873,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.6927944659923299,0.28611104638890933,0.7626947515550031,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6789471380821344,0.28611104638890933,0.6883848613489275,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6389437463415696,0.28611104638890933,0.6613735968041046,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6103515785269994,0.28611104638890933,0.6345392703381341,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.5839390826982932,0.28611104638890933,0.6058022184445034,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.5232929150916037,0.28611104638890933,0.5793274096402014,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.4858538433344086,0.28611104638890933,0.5187753525769017,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.4762376433967729,0.28611104638890933,0.4812647362921705,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.4336699316728387,0.28611104638890933,0.4631585857535949,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.39071757195139906,0.28611104638890933,0.4291255720143104,0.30116001433384165],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.13877313358534268,0.28611104638890933,0.1709768896644906,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.17454539735334762,0.28611104638890933,0.39092066609408194,0.30116001433384165],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400181,0.3131451205414823,0.8646467290218106,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.784340689398622,0.3131451205414823,0.7887854252257963,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7888282493695186,0.3131451205414823,0.7962178502655946,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7960083453229533,0.3131451205414823,0.8074020036570616,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8075477852481162,0.3131451205414823,0.8199478109596979,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7485856065745056,0.3131451205414823,0.7798258194199025,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.7060007139066828,0.3131451205414823,0.7309029534811835,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"بهین","boundary":[0.6747160101095745,0.3131451205414823,0.7013986570485287,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.6141980585020536,0.3131451205414823,0.6615695108508339,0.3281940884864147],"dir":"rtl"},{"str":"207","boundary":[0.1387731335853427,0.3131451205414823,0.17073610001805223,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.17454539735334765,0.3131451205414823,0.6108111046680191,0.3281940884864147],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8243440811391866,0.34017919469405533,0.8646363435258779,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7799813454268938,0.34017919469405533,0.7844260812540682,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7844689053977904,0.34017919469405533,0.7959482120193433,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254479,0.34017919469405533,0.8070173556595561,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8071631372506107,0.34017919469405533,0.8195631629621924,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"فازهاي","boundary":[0.716001561841824,0.34017919469405533,0.7754310878324037,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.682921834056357,0.34017919469405533,0.711506949990973,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.6307379223947871,0.34017919469405533,0.6782251537908166,0.35522816263898765],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.13877313358534277,0.34017919469405533,0.1707361000180523,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1745453973533477,0.34017919469405533,0.6287613445516059,0.35522816263898765],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8243440811391866,0.36721326884662836,0.8646363435258779,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7781863214385352,0.36721326884662836,0.7826310572657095,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7826738814094317,0.36721326884662836,0.7959732141391812,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254479,0.36721326884662836,0.8070173556595561,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8071631372506107,0.36721326884662836,0.8195631629621924,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.740892646624397,0.36721326884662836,0.773673374699803,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7076675218958729,0.36721326884662836,0.7278383346690586,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6889479860172752,0.36721326884662836,0.7032304790286485,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"گردشکار","boundary":[0.5981710586059938,0.36721326884662836,0.6844127296946879,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.5389352669901577,0.36721326884662836,0.5937655568745649,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4927775072895061,0.36721326884662836,0.5344239870594147,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4659803634632945,0.36721326884662836,0.48838021138202403,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.39174329994474666,0.36721326884662836,0.46137215223718037,0.3822622367915607],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.13877313358534257,0.36721326884662836,0.16416785081264934,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.16557027741155414,0.36721326884662836,0.3909206660940818,0.3822622367915607],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.824215865140018,0.39424734299920133,0.8646467290218103,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7820328014135893,0.39424734299920133,0.7864775372407636,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.786520361384486,0.39424734299920133,0.7962438781134258,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7960083453229532,0.39424734299920133,0.8074020036570615,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.807547785248116,0.39424734299920133,0.8199478109596978,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7489530736281224,0.39424734299920133,0.7775381895627383,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"نمون","boundary":[0.7116422178700956,0.39424734299920133,0.7444229459455016,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"Business","boundary":[0.5791950907290594,0.39159304044519777,0.6495472094728023,0.40511007752148426],"dir":"ltr"},{"str":"Case","boundary":[0.6544194174412046,0.39159304044519777,0.6938522479854694,0.40511007752148426],"dir":"ltr"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.4947007472770333,0.39424734299920133,0.5746017525588486,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4522612515522676,0.39424734299920133,0.49012087178673536,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.39302545993643145,0.39424734299920133,0.4478538265808512,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.34071333227569306,0.39424734299920133,0.3883862204385185,0.4092963109441336],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.13877313358534257,0.39424734299920133,0.16489586125592798,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.16557027741155417,0.39424734299920133,0.3415575064142184,0.4092963109441336],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8243440811391864,0.42128141715177436,0.8646363435258778,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.778699185435209,0.42128141715177436,0.7831439212623834,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.7831867454061056,0.42128141715177436,0.795865128051882,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254478,0.42128141715177436,0.807017355659556,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8071631372506106,0.42128141715177436,0.8195631629621923,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.7415337266202393,0.42128141715177436,0.7742188055602657,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7083086018917152,0.42128141715177436,0.7284794146649008,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6895890660131175,0.42128141715177436,0.7038715590244908,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"دشبورد","boundary":[0.6176598904796022,0.42128141715177436,0.6851049678741984,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریتی","boundary":[0.542012450970201,0.42128141715177436,0.6133851690673252,0.43633038509670663],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.13877313358534235,0.42128141715177436,0.16898556698140466,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.1700578373824506,0.42128141715177436,0.539010145133672,0.43633038509670663],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8243440811391862,0.44831549130434734,0.8646363435258775,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7790838334327141,0.44831549130434734,0.7835285692598885,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7835713934036107,0.44831549130434734,0.7959714191151925,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7956236973254475,0.44831549130434734,0.8070173556595558,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8071631372506104,0.44831549130434734,0.8195631629621921,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"اولویتبندي","boundary":[0.672792770122047,0.44831549130434734,0.7746729466293201,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارهاي","boundary":[0.582400490708271,0.44831549130434734,0.6682630270874238,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5158563871398317,0.44831549130434734,0.5779484465691439,0.46336445924927966],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.13877313358534232,0.44831549130434734,0.17080559308960114,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17454539735334726,0.44831549130434734,0.5165723452791886,0.46336445924927966],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400178,0.47534956545692036,0.8646467290218101,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7824174494110946,0.47534956545692036,0.786862185238269,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.7869050093819911,0.47534956545692036,0.80076105598013,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8004959052938497,0.47534956545692036,0.8118895636279579,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8120353452190125,0.47534956545692036,0.8244353709305943,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"نمون","boundary":[0.7451237745969563,0.47534956545692036,0.7779045026723624,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.7118986498684323,0.47534956545692036,0.7320694626416179,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6931791139898347,0.47534956545692036,0.707461607001208,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"نمودارهاي","boundary":[0.6004789465910262,0.47534956545692036,0.6886974519548997,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"تولیدشده","boundary":[0.5107277471730925,0.47534956545692036,0.5959224064125768,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.4366188996537132,0.47534956545692036,0.5060487607154374,0.49039853340185263],"dir":"rtl"},{"str":"213","boundary":[0.13877313358534232,0.47534956545692036,0.17080559308960114,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.17454539735334726,0.47534956545692036,0.43579626580304837,0.49039853340185263],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400178,0.5023836396094934,0.8646467290218101,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7778016734410294,0.5023836396094934,0.7822464092682037,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7822892334119259,0.5023836396094934,0.7961452800100649,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796008345322953,0.5023836396094934,0.8074020036570613,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8075477852481158,0.5023836396094934,0.8199478109596976,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7165144258384976,0.5023836396094934,0.7732730843503987,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.6302250583981128,0.5023836396094934,0.7119399354201646,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"بهین","boundary":[0.5988343199696922,0.5023836396094934,0.625585947116199,0.5174326075544257],"dir":"rtl"},{"str":"214","boundary":[0.1387731335853424,0.5023836396094934,0.1672297770887916,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17005783738245067,0.5023836396094934,0.5838857448426388,0.5174326075544257],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400178,0.5294177137620664,0.8646467290218101,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7806224254227359,0.5294177137620664,0.7850671612499103,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7851099853936324,0.5294177137620664,0.7962038747216849,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796008345322953,0.5294177137620664,0.8074020036570613,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8075477852481158,0.5294177137620664,0.8199478109596976,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7279256497644919,0.5294177137620664,0.7761756381395746,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.691384090001476,0.5294177137620664,0.7234100104897773,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"کارایی","boundary":[0.6350972663665148,0.5294177137620664,0.6869333280223408,0.5444666817069986],"dir":"rtl"},{"str":"215","boundary":[0.13877313358534232,0.5294177137620664,0.1701846430056282,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.1700578373824506,0.5294177137620664,0.6332489045225022,0.5444666817069986],"dir":"ltr"},{"str":"شکل","boundary":[0.8242158651400178,0.5564517879146395,0.8646467290218101,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7776734574418609,0.5564517879146395,0.7821181932690353,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.7821610174127575,0.5564517879146395,0.7961216882662178,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.796008345322953,0.5564517879146395,0.8074020036570613,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8075477852481158,0.5564517879146395,0.8199478109596976,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.724976681783617,0.5564517879146395,0.7732266701586996,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"حساسیت","boundary":[0.6409952023282648,0.5564517879146395,0.7204839931727536,0.5715007558595717],"dir":"rtl"},{"str":"216","boundary":[0.13877313358534235,0.5564517879146395,0.1699062860714335,0.5715007558595717],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.17005783738245064,0.5564517879146395,0.6377364644933989,0.5715007558595717],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13877,0.124,0.86633,0.5715],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/71c70f4dca9f2931d31e743ec6cc2c47.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/9a2af0192e7c1d09437494d469200f1a.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.2837,0.13528,0.09684]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.47033970743502357,0.2836975600585987,0.5321141758343956,0.3039731156730285],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.8106892054437435,0.3307599934900071,0.8341306801397177,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"زه","boundary":[0.7813917214177474,0.3307599934900071,0.7999495769213936,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.7176683698310146,0.3307599934900071,0.7758243263018539,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6971538099640584,0.3307599934900071,0.712150337874801,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.6172752424820976,0.3307599934900071,0.6917404022631662,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5967606826151413,0.3307599934900071,0.6117572105258838,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"شیوه","boundary":[0.5526543789011853,0.3307599934900071,0.5912690631547562,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"اداره","boundary":[0.5090609391839034,0.3307599934900071,0.5472060964485193,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.4622620994874094,0.3307599934900071,0.5035207258598334,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.4220022757485078,0.3307599934900071,0.4566913707555374,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.40238522787573083,0.3307599934900071,0.41660271537552573,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.34391873225490555,0.3307599934900071,0.39688642831939236,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"اداره","boundary":[0.300453508536792,0.3307599934900071,0.33859866580140796,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.23108865298664616,0.3307599934900071,0.295000738524155,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.1377474055919954,0.3307599934900071,0.2256497303019195,0.3503146404603683],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8480000612017702,0.3632909960536034,0.864627753053934,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"ژهمحور","boundary":[0.7730576814717965,0.3632909960536034,0.8372604326794203,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"حرکت","boundary":[0.7068982259008627,0.3632909960536034,0.7676251695870282,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند","boundary":[0.6366358583565375,0.3632909960536034,0.7014762277280261,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6312911744311994,0.3632909960536034,0.6366331658205548,0.38284564302396457],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.5991967865993422,0.3632909960536034,0.6258963580501865,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.5193182191173814,0.3632909960536034,0.5936551628992816,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایهگذاري","boundary":[0.4000773398906982,0.3632909960536034,0.5139737916240418,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"هنگفتی","boundary":[0.33237929232974256,0.3632909960536034,0.39478330128503175,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3063514444985419,0.3632909960536034,0.32699601538865497,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.26109119679206966,0.3632909960536034,0.3008782881420371,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.18903380525938587,0.3632909960536034,0.25582780181020454,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.1670448896179913,0.3632909960536034,0.18367258147015517,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.13774740559199528,0.3632909960536034,0.15630526109564138,0.38284564302396457],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.7644672095275084,0.3958219986171996,0.8484083009431225,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمها","boundary":[0.690358362008129,0.3958219986171996,0.7588921214516647,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.5993250025985106,0.3958219986171996,0.668611133525167,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5702199707872664,0.3958219986171996,0.5937859432184333,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"کردهاند،","boundary":[0.4930339392878436,0.3958219986171996,0.56479797261443,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.4684164674474961,0.3958219986171996,0.4875366783234951,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"نکتهاي","boundary":[0.40584705985327957,0.3958219986171996,0.4629352334830437,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3772548920387094,0.3958219986171996,0.4003478756489437,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.35674033217175305,0.3958219986171996,0.37173686008249557,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"دید","boundary":[0.3214809324004221,0.3958219986171996,0.3512642268472674,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.25775758081368927,0.3958219986171996,0.3159135372845285,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23724302094673305,0.3958219986171996,0.25223954885747557,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.19108526124608152,0.3958219986171996,0.23171126987860832,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"پنهان","boundary":[0.1377474055919953,0.3958219986171996,0.18563056799345704,0.41537664558756066],"dir":"rtl"},{"str":"مانده","boundary":[0.8242158651400183,0.4283530011807958,0.8646558323577518,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.7719037374792801,0.4283530011807958,0.8186862937438796,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7395933056888239,0.4283530011807958,0.7662928771396683,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6942048419831831,0.4283530011807958,0.7340316802928928,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6654844581694443,0.4283530011807958,0.6885511574998492,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5931706346384236,0.4283530011807958,0.6599502709973355,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.570925286998692,0.4283530011807958,0.5875529788508559,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.541627802972696,0.4283530011807958,0.5601856584763422,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"ابزاري","boundary":[0.48354595534937617,0.4283530011807958,0.5359714259533795,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4404653796287681,0.4283530011807958,0.4779586867536115,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.3790499160270678,0.4283530011807958,0.4348554168011506,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35917643615595396,0.4283530011807958,0.37339392365574886,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.290580876600819,0.4283530011807958,0.3536599427917303,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.22095958905233626,0.4283530011807958,0.2848716745898451,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.137747405591995,0.4283530011807958,0.1990292681225617,0.4479076481511569],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8439611290119635,0.46088400374439203,0.8646056999020766,0.48043865071475317],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.8024191452813771,0.46088400374439203,0.8385332329031653,0.48043865071475317],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.7480555616339432,0.46088400374439203,0.7969959931645481,0.48043865071475317],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6965127299682156,0.46088400374439203,0.7265057857897005,0.48043865071475317],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6513806982609118,0.46088400374439203,0.6912075365706215,0.48043865071475317],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.6156084344929068,0.46088400374439203,0.6298259219927017,0.48043865071475317],"dir":"rtl"},{"str":"سیستمی","boundary":[0.5438074749585601,0.46088400374439203,0.6101615624162318,0.48043865071475317],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.500983331236289,0.46088400374439203,0.5384766383611324,0.48043865071475317],"dir":"rtl"},{"str":"تضمین","boundary":[0.43802927564456706,0.46088400374439203,0.4956314672149976,0.48043865071475317],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.369690148087769,0.46088400374439203,0.43277408648664867,0.48043865071475317],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.30673609249604705,0.46088400374439203,0.36427674038687674,0.48043865071475317],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30135102053097107,0.46088400374439203,0.30675737635190903,0.48043865071475317],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8234465691450074,0.49341500630798824,0.8342140205391769,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.776775945447682,0.49341500630798824,0.821128936744038,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7506198816173127,0.49341500630798824,0.7712644525074258,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7184376658260251,0.49341500630798824,0.7451372372768694,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.6384308823448958,0.49341500630798824,0.7128960421259645,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6315072183897981,0.49341500630798824,0.6385066580004044,0.5129696532783494],"dir":"ltr"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.5630398748338316,0.49341500630798824,0.6261189410247429,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5409227431932685,0.49341500630798824,0.5575504350454323,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.49482896327620207,0.49341500630798824,0.5301831146709186,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.4286695077052682,0.49341500630798824,0.48930118690405155,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.3855889319846601,0.49341500630798824,0.4232571257323693,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3650743721177039,0.49341500630798824,0.38007090002844635,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.30583858050186774,0.49341500630798824,0.3597087889845014,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی","boundary":[0.2501928368627489,0.49341500630798824,0.3002545173060822,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.19762427720367357,0.49341500630798824,0.2446109533389493,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.13774740559199503,0.49341500630798824,0.19231677591809446,0.5129696532783494],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.8179332811807629,0.5259460088715845,0.8647158374453624,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7933158093404155,0.5259460088715845,0.8124360202164145,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"غالبا","boundary":[0.7536970655973562,0.5259460088715845,0.7878357293199556,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7331825057304,0.5259460088715845,0.7481790336411426,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"فقدان","boundary":[0.6811268100679985,0.5259460088715845,0.7277712777014936,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6409952023282652,0.5259460088715845,0.6755862120959312,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6004789465910266,0.5259460088715845,0.6355902568833182,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.5534236748961958,0.5259460088715845,0.5950448961142684,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمگیري","boundary":[0.43828570764290387,0.5259460088715845,0.5479282089558357,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4121296438125347,0.5259460088715845,0.4327742147026478,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.342251924265715,0.5259460088715845,0.4067344427835244,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.26211692478541715,0.5259460088715845,0.32077471867700186,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.2337172091855988,0.5259460088715845,0.2566519742528592,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.1812126293101085,0.5259460088715845,0.22297758066324885,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.13774740559199497,0.5259460088715845,0.1757120347297817,0.5455006558419456],"dir":"rtl"},{"str":"میبرند","boundary":[0.8069067052522737,0.5583868978546721,0.8646566016537465,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8015620213269358,0.5583868978546721,0.8069040127162912,0.5779415448250332],"dir":"ltr"},{"str":"پر","boundary":[0.7795327176458031,0.5583868978546721,0.796160409497967,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"ژههایی","boundary":[0.7104882738775793,0.5583868978546721,0.7687930891234532,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6818961060630091,0.5583868978546721,0.7049890896732434,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6557400422326398,0.5583868978546721,0.6763846131227529,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6235578264413522,0.5583868978546721,0.6502573978921965,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.5371402430017991,0.5583868978546721,0.6180162027412915,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.49072605130281055,0.5583868978546721,0.5316900373091454,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.4125142918100399,0.5583868978546721,0.4852566132102817,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.40559062785494226,0.5583868978546721,0.4125463458098321,0.5779415448250332],"dir":"ltr"},{"str":"بد","boundary":[0.3759349083272695,0.5583868978546721,0.3999593811714628,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3518681242033506,0.5583868978546721,0.36519527980491956,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3257120603729814,0.5583868978546721,0.34635663126309446,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.2859651006307536,0.5583868978546721,0.3202794202722138,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.2217288850473469,0.5583868978546721,0.28055079541786715,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.15390262148722283,0.5583868978546721,0.21637830318604717,0.5779415448250332],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارهاي","boundary":[0.7731858974709643,0.5909179004182684,0.8646572427337422,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7097189778825685,0.5909179004182684,0.7672596257733982,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.639328394339075,0.5909179004182684,0.7038386075127047,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.553551890895364,0.5909179004182684,0.633572008840407,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5482072069700261,0.5909179004182684,0.5535491983593815,0.6104725473886294],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5221389710990872,0.5909179004182684,0.5427835419892003,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.4680318194499901,0.5909179004182684,0.5163884835363811,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":"شرایطی","boundary":[0.3917432999447466,0.5909179004182684,0.46227504930332475,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.34238014026488317,0.5909179004182684,0.38600165928598307,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.2942991405767045,0.5909179004182684,0.3366428589500914,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.28737547662160673,0.5909179004182684,0.2943311945764966,0.6104725473886294],"dir":"ltr"},{"str":"انسانی","boundary":[0.22506250102572714,0.5909179004182684,0.2815402382834502,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":"فنا","boundary":[0.1840724871715611,0.5909179004182684,0.20276945703430502,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":"رانه","boundary":[0.1377474055919947,0.5909179004182684,0.17333285864921116,0.6104725473886294],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.8070349212514419,0.6234489029818646,0.8645755691422717,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.7502352336198069,0.6234489029818646,0.8015302237591418,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"اموري","boundary":[0.6922816019956556,0.6234489029818646,0.744664504887935,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6270196584189011,0.6234489029818646,0.68697974221404,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5984274906043309,0.6234489029818646,0.6215204742145651,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"معلوم","boundary":[0.5477821709327827,0.6234489029818646,0.5929704894637213,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.49636755526622356,0.6234489029818646,0.5422718319365191,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47662229139427814,0.6234489029818646,0.49083977889407304,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"اقع","boundary":[0.4422604036171265,0.6234489029818646,0.4658827910879274,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41623255578592583,0.6234489029818646,0.4368771266760389,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.36404864412435584,0.6234489029818646,0.41090236026849386,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.3100697084744272,0.6234489029818646,0.3586643414552748,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"ضعیت","boundary":[0.23314010897334136,0.6234489029818646,0.2938725659474711,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.16377525342319557,0.6234489029818646,0.22768733896070437,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13774740559199483,0.6234489029818646,0.1583919764821079,0.6430035499522258],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.816394689190741,0.6559799055454607,0.8645899293341788,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.7615182415466331,0.6559799055454607,0.810458673077238,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7089496818875577,0.6559799055454607,0.7389427377090426,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.6670230501594658,0.6559799055454607,0.7033167683960889,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"باشند،","boundary":[0.6115055225195156,0.6559799055454607,0.6613217975404405,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.5750921787556682,0.6559799055454607,0.6058086292444618,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.5170103311323483,0.6559799055454607,0.5694286216403982,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.497008635262066,0.6559799055454607,0.5112261227618609,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.43315706767616474,0.6559799055454607,0.49129584320311537,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.4107835040372648,0.6559799055454607,0.4274111958894287,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.3646897241201982,0.6559799055454607,0.4000438755149149,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"محد","boundary":[0.31558966367062846,0.6559799055454607,0.3588733335339194,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.29455557257504156,0.6559799055454607,0.3048500351482785,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"نمیشود","boundary":[0.2080097731363199,0.6559799055454607,0.28874507992472465,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20266508921098195,0.6559799055454607,0.20800708060033737,0.6755345525158218],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.17659685334004316,0.6559799055454607,0.19724142423015623,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.13774740559199478,0.6559799055454607,0.170857777001263,0.6755345525158218],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.7898539773628662,0.6885109081090569,0.8645755691422718,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7829303134077684,0.6885109081090569,0.7899503957942409,0.708065555079418],"dir":"ltr"},{"str":"پر","boundary":[0.7605567497688684,0.6885109081090569,0.7771844416210323,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"ژهاي","boundary":[0.7089496818875577,0.6885109081090569,0.7498171212465186,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6801010820746505,0.6885109081090569,0.7031940656848847,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.6363794263582,0.6885109081090569,0.6742741777764399,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6043254265660809,0.6885109081090569,0.6306911235550905,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5497054109203098,0.6885109081090569,0.5985412181955932,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"حتم","boundary":[0.5100866671772505,0.6885109081090569,0.5441418622843911,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.47418618741007695,0.6885109081090569,0.504442470677855,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45431270753896313,0.6885109081090569,0.468530195038758,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.41059105182251265,0.6885109081090569,0.4487362090871286,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"برسد","boundary":[0.3635357801276817,0.6885109081090569,0.40498955125084013,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.32904567635136156,0.6885109081090569,0.3415103229265242,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.2773746286864655,0.6885109081090569,0.32331339546053733,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24224344491430297,0.6885109081090569,0.27170786617121634,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"ضرردهی","boundary":[0.1541590534855596,0.6885109081090569,0.23654860309523593,0.708065555079418],"dir":"rtl"},{"str":"فرصتسوزي","boundary":[0.755107441588209,0.7210419106726531,0.8646637817496996,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.735490393715432,0.7210419106726531,0.7497078812152269,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.7008720739399434,0.7210419106726531,0.7301869953418265,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"بحران","boundary":[0.6468931382900148,0.7210419106726531,0.695402892279413,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"نرسد،","boundary":[0.5931706346384232,0.7210419106726531,0.6415801237164716,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5302165790467013,0.7210419106726531,0.587757226937531,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"ضعیت","boundary":[0.4596977795040392,0.7210419106726531,0.5140587988314899,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.40212879587739325,0.7210419106726531,0.4544151521222987,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.3801398802359987,0.7210419106726531,0.3967675720881626,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.3508423962100027,0.7210419106726531,0.36940025171364876,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.33045605234221487,0.7210419106726531,0.3454525802529574,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.2877601246191122,0.7210419106726531,0.3251000854089501,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":"نمیدهد","boundary":[0.21570273308642843,0.7210419106726531,0.28238287382998545,0.7405965576430142],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21031766112135244,0.7210419106726531,0.21565965251070784,0.7405965576430142],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.8075477852481159,0.7535729132362493,0.8374123686384342,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"ضر","boundary":[0.7735161818848223,0.7535729132362493,0.8017460112857424,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"رتها","boundary":[0.714206537853465,0.7535729132362493,0.7627765533624723,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.6270196584189008,0.7535729132362493,0.6919718321416646,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"ضر","boundary":[0.5929880550556071,0.7535729132362493,0.6212178844565274,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.5504747069153204,0.7535729132362493,0.5822484265332571,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"جود","boundary":[0.4975214992587397,0.7535729132362493,0.5340131829980789,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.45713345952066947,0.7535729132362493,0.49178883371991783,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.3995644758940235,0.7535729132362493,0.4513663038780715,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.35225277220085566,0.7535729132362493,0.3938874560988409,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریتی","boundary":[0.27942608467316105,0.7535729132362493,0.346595497669545,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.25070570085942234,0.7535729132362493,0.27379868446965666,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.2104458771205207,0.7535729132362493,0.24516882115133082,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.13774740559199453,0.7535729132362493,0.20473513651755676,0.7731275602066104],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.8070349212514417,0.7861039157998455,0.8645755691422714,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7862639293861486,0.7861039157998455,0.8012604572968912,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7598514335574424,0.7861039157998455,0.7804960044475555,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"برگیرد،","boundary":[0.6916405219998126,0.7861039157998455,0.7541053053387081,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.6449698983024873,0.7861039157998455,0.6858138741336005,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6047100745635857,0.7861039157998455,0.6392927502913055,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5865034026816621,0.7861039157998455,0.5989680492568247,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5140613631514726,0.7861039157998455,0.5808553597022915,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4254641077260553,0.7861039157998455,0.5083787018523266,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.4030905440871554,0.7861039157998455,0.4197182359393193,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.35058596421166505,0.7861039157998455,0.39235091556480545,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3241734683829589,0.7861039157998455,0.34481803927307203,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.23814053294091117,0.7861039157998455,0.3183273316848731,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"اخیر","boundary":[0.1903159652510694,0.7861039157998455,0.23244261393786403,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.13774740559199403,0.7861039157998455,0.18456137477638984,0.8056585627702066],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.8225490571508269,0.8185448047829331,0.8647046826534337,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.7585692735657571,0.8185448047829331,0.8167252300365965,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7377982817004639,0.8185448047829331,0.7527948096112065,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.6758699541020897,0.8185448047829331,0.7322784547202619,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6380462343473892,0.8185448047829331,0.670338203033965,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.592016690645906,0.8185448047829331,0.6323974220720237,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5866720067205681,0.8185448047829331,0.5920139981099235,0.8380994517532943],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5606037708496292,0.8185448047829331,0.5812483417397423,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4882899473186085,0.8185448047829331,0.5550839438694272,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.4175147157776094,0.8185448047829331,0.4827355020186309,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"برخلاف","boundary":[0.3360975563056268,0.8185448047829331,0.4117930768147161,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.2573729328161823,0.8185448047829331,0.3304693868061274,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.22871678521802694,0.8185448047829331,0.25165155028528735,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.19941930119203088,0.8185448047829331,0.217977156695677,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.1377474055919937,0.8185448047829331,0.1939113982997515,0.8380994517532943],"dir":"rtl"},{"str":"عمر","boundary":[0.8313959610934514,0.8510758073465293,0.8646426261098357,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8092788294528883,0.8510758073465293,0.8259065213050522,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.7799813454268923,0.8510758073465293,0.7985392009305384,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7636979135324958,0.8510758073465293,0.7744653649266653,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"شر","boundary":[0.7343990191305089,0.8510758073465293,0.7582050119121192,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7103600578784096,0.8510758073465293,0.723659390608159,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"عملیات","boundary":[0.6426620103174538,0.8510758073465293,0.7048206138503348,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.579707954725732,0.8510758073465293,0.6372511669365452,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5577190390843374,0.8510758073465293,0.5743467309365012,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.5284215550583414,0.8510758073465293,0.5469794105619875,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"شر","boundary":[0.499250876655523,0.8510758073465293,0.5230568694371333,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.47521191540342367,0.8510758073465293,0.48851124813317304,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.4303363156944569,0.8510758073465293,0.46977465952668607,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.39802588390400084,0.8510758073465293,0.4087933352981703,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"ختم","boundary":[0.3586635721592785,0.8510758073465293,0.3927187672664192,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.32968675634720285,0.8510758073465293,0.35325272877836966,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.30340247651766517,0.8510758073465293,0.32432527612597384,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.2599372527995517,0.8510758073465293,0.29807894823219006,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"نمییابد،","boundary":[0.18467446128765602,0.8510758073465293,0.25456000201042495,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.1377474055919936,0.8510758073465293,0.1792313074749567,0.8706304543168903],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8379349770510436,0.8836068099101254,0.8646345485018881,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.7828020974085987,0.8836068099101254,0.8325946524696775,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7622875375416426,0.8836068099101254,0.7772840654523852,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.7107447058759149,0.8836068099101254,0.7566834726499868,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6821525380613447,0.8836068099101254,0.705245521671579,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"ایده","boundary":[0.644328818306644,0.8836068099101254,0.676734258152484,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدي","boundary":[0.573810018763982,0.8836068099101254,0.6389256678856854,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.5214978911032436,0.8836068099101254,0.5683516072473818,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.48149449936267896,0.8836068099101254,0.5160870477223347,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45533843553230974,0.8836068099101254,0.4759830064224228,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.39225616394141927,0.8836068099101254,0.44979681183224896,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.338661876288996,0.8836068099101254,0.3868598089684164,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.26686091675464935,0.8836068099101254,0.33323180050821205,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2599372527995516,0.8836068099101254,0.2668929707544414,0.9031614568804865],"dir":"ltr"},{"str":"شر","boundary":[0.22422755843914088,0.8836068099101254,0.2543406244358476,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.20018859718704154,0.8836068099101254,0.21348792991679097,0.9031614568804865],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.15390262148722156,0.8836068099101254,0.19478775465406784,0.9031614568804865],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13775,0.2837,0.86472,0.90316],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/da29ccd3d6ca3fcef9e35953fba8457c.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/d078f9f453640c0357594b2bbb2c6d50.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.07364,0.1322,0.10837]},"elements":[{"words":[{"str":"ل","boundary":[0.8374221130543718,0.07661360399818334,0.8484400985109164,0.09166257194311567],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83742,0.07661,0.84844,0.09166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مدیریت","boundary":[0.5039322992171644,0.07363985584140029,0.5617286098103361,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4173864997784428,0.07363985584140029,0.4989568773694316,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3490473722216447,0.07363985584140029,0.41242274558663433,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.33814901229232425,0.07363985584140029,0.34427286484460906,0.08868882378633261],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.27673354869062405,0.07363985584140029,0.33834633671504455,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.23288367697500506,0.07363985584140029,0.2720864880167618,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.1439017735520824,0.07363985584140029,0.22823635986914445,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.13774740559199553,0.07363985584140029,0.14377637830489565,0.08868882378633261],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13775,0.07364,0.56173,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زمانی","boundary":[0.8185743611766056,0.12421966696434936,0.8645131279506775,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"خاتمه","boundary":[0.7645954255266771,0.12421966696434936,0.8130279934845757,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"مییابد","boundary":[0.7038210419208191,0.12421966696434936,0.7589539215632641,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6751006581070804,0.12421966696434936,0.6981936417173147,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6118901705170215,0.12421966696434936,0.6694308184078512,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5920166906459077,0.12421966696434936,0.6062341781457025,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.5545776188887125,0.12421966696434936,0.5864763491058387,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.49290572328867543,0.12421966696434936,0.5490099673408207,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.4513637395580889,0.12421966696434936,0.48733602028479683,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44444007560299115,0.12421966696434936,0.451395793557881,0.1437743139347105],"dir":"ltr"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.3689208520927585,0.12421966696434936,0.4388747319430843,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.30429998851184636,0.12421966696434936,0.34693283396335817,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"منافع","boundary":[0.25314180484362425,0.12421966696434936,0.29885555253915536,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"تعریف","boundary":[0.18416159729098389,0.12421966696434936,0.247657621911191,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.1377474055919954,0.12421966696434936,0.17863253875884166,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.8192154411724478,0.156660555947437,0.8646903224615281,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.7840842574002852,0.156660555947437,0.8135974007368828,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.7461323216464162,0.156660555947437,0.7784408301968847,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7407876377210781,0.156660555947437,0.7461296291104336,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7147194018501393,0.156660555947437,0.7353639727402524,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.667279482157803,0.156660555947437,0.7092647085975149,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"نگرشی","boundary":[0.6021457545802169,0.156660555947437,0.6617483721696741,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5952220906251192,0.156660555947437,0.6022421730115916,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"پر","boundary":[0.5731049589845562,0.156660555947437,0.58973265083672,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.5438074749585601,0.156660555947437,0.5623653304622063,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.48970032330946295,0.156660555947437,0.5382796985864096,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"منظم","boundary":[0.4437989956071484,0.156660555947437,0.4843090969764269,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.41123213181835533,0.156660555947437,0.4219995832125248,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"دیدي","boundary":[0.35827892416177454,0.156660555947437,0.40579974814958614,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"همهجانبه","boundary":[0.2736563647105801,0.156660555947437,0.352866798620874,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.22134423704984163,0.156660555947437,0.2681582062342374,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.15403083748639146,0.156660555947437,0.21579761292581331,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.8107531852273282,0.18919155851103314,0.8645250520385996,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7730576814717961,0.18919155851103314,0.8053496501583719,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.6948459219790254,0.18919155851103314,0.7675970902832099,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6895012380536875,0.18919155851103314,0.6948432294430429,0.2087462054813943],"dir":"ltr"},{"str":"یکی","boundary":[0.6463802742933413,0.18919155851103314,0.6840484680410506,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.625865714426385,0.18919155851103314,0.6408622423371275,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"عمدهترین","boundary":[0.5375248909993048,0.18919155851103314,0.6204023024858171,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.4782890993834686,0.18919155851103314,0.5321593078661023,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4061034918516163,0.18919155851103314,0.47288825685049485,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.33545647630978576,0.18919155851103314,0.4006772625508072,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3032742605184982,0.18919155851103314,0.33003819640092513,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.25801401281202596,0.18919155851103314,0.29784085112173564,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22942184499745574,0.18919155851103314,0.25251482860769003,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.13774740559199503,0.18919155851103314,0.22417537452748088,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.8092145932373063,0.2217225610746293,0.864609931030049,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7881871693736762,0.2217225610746293,0.8031836972844187,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7671597455100461,0.2217225610746293,0.7821562734207886,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.6749724421079114,0.2217225610746293,0.7614004110433973,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"محد","boundary":[0.632154965617597,0.2217225610746293,0.6690671978342089,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6111208745220101,0.2217225610746293,0.6214153370952471,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5886190948839416,0.2217225610746293,0.6052467867361054,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"ژهاي","boundary":[0.5370120270026308,0.2217225610746293,0.5778794663615918,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5168821151331799,0.2217225610746293,0.5310996026329748,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.46431355547410463,0.2217225610746293,0.5109584077555972,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهاي","boundary":[0.37212625207197,0.2217225610746293,0.45855422100745585,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.3235323883871174,0.2217225610746293,0.36619908286240965,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"بالاي","boundary":[0.268271292745504,0.2217225610746293,0.31759239757764024,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.19057239724940722,0.2217225610746293,0.26227219436041016,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"سو","boundary":[0.15364618948888595,0.2217225610746293,0.18457329886431334,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاست","boundary":[0.7915207853520566,0.25425356363822554,0.8647108370213947,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7861761014267187,0.25425356363822554,0.7915180928160741,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"بهطور","boundary":[0.7854946333911381,0.28678456620182174,0.834202224667253,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.7213866338068998,0.28678456620182174,0.7799423677631464,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.649072810275879,0.28678456620182174,0.7158162897230254,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6268274626361475,0.28678456620182174,0.6434551544883114,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.5975299786101514,0.28678456620182174,0.6160878341137976,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.5397045629851686,0.28678456620182174,0.5919909192300742,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.4784173153826368,0.28678456620182174,0.534180504876994,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"کارهاست،","boundary":[0.38405033999463817,0.28678456620182174,0.4729783926979101,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35789427616426894,0.28678456620182174,0.378538847054382,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"حالیکه","boundary":[0.28699082862410147,0.28678456620182174,0.3524412497196336,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.2148052210922492,0.28678456620182174,0.28159921764306783,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.1377474055919948,0.28678456620182174,0.20931539665585255,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8426789690202786,0.319315568765418,0.8645237698786078,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.7783145374377034,0.319315568765418,0.8373569793267935,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"کارهاي","boundary":[0.7016413699349545,0.319315568765418,0.7729449796085268,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.633686890375662,0.319315568765418,0.6962061655142036,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"تاکید","boundary":[0.5767589867448585,0.319315568765418,0.6283173325464855,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5358580830101145,0.319315568765418,0.571443536067331,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5305133990847766,0.319315568765418,0.535855390474132,0.33887021573577913],"dir":"ltr"},{"str":"سیستم","boundary":[0.4664932274599687,0.319315568765418,0.5250261389683633,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.3876403879713557,0.319315568765418,0.4611214899588062,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.31032614047276436,0.319315568765418,0.3823423746697151,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"مبناي","boundary":[0.2544239648353086,0.319315568765418,0.30502735787512875,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"جامعی","boundary":[0.18749521326936383,0.319315568765418,0.24911825857371786,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.13774740559199497,0.319315568765418,0.1820606499286088,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمگیري","boundary":[0.7613900255474647,0.3518465713290142,0.8646217269019727,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.6936919779865092,0.3518465713290142,0.7558266051275455,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.66753591415614,0.3518465713290142,0.6881804850462531,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.607530826545293,0.3518465713290142,0.6620975043354099,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5467564429394351,0.3518465713290142,0.6020683121167192,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.48880281131528375,0.3518465713290142,0.525167304783448,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.43110561168946937,0.3518465713290142,0.48350479801364316,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"میآ","boundary":[0.3841498356099933,0.3518465713290142,0.4257338741883068,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.3527656361975302,0.3518465713290142,0.3734102070876433,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34742095227219233,0.3518465713290142,0.35276294366154776,0.3714012182993754],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3213527164012535,0.3518465713290142,0.3419972872913666,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.26763021274966187,0.3518465713290142,0.31598687683605275,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"فضایی","boundary":[0.20172718917706495,0.3518465713290142,0.2623221986000861,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.13774740559199516,0.3518465713290142,0.19640519948357985,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.808829945239801,0.38428746031210187,0.8645931347341581,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"کارها","boundary":[0.7566460335782311,0.38428746031210187,0.8034997497223691,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"صرفا","boundary":[0.7102318418792427,0.38428746031210187,0.7513213513487634,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.6671512661586344,0.38428746031210187,0.7048194599063436,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6467649222908466,0.38428746031210187,0.6617614502015892,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.5721432107747932,0.38428746031210187,0.6414293417014497,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.5038040832179954,0.38428746031210187,0.5668831494089066,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.4281566437085942,0.38428746031210187,0.4984032406850216,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3630229161310082,0.38428746031210187,0.42285478392697856,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35763784416593214,0.38428746031210187,0.363023557211004,0.403842107282463],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.8379349770510449,0.41681846287569807,0.8677995604413633,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.785751065389475,0.41681846287569807,0.8326047815336131,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7597232175582743,0.41681846287569807,0.7803677884483874,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"هفت","boundary":[0.7129243778617804,0.41681846287569807,0.7543804568729239,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6668948341602975,0.41681846287569807,0.707655341375952,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"تنظیم","boundary":[0.6174034584812653,0.41681846287569807,0.6615493809389646,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5774000667407008,0.41681846287569807,0.6119827424684205,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5323962510325655,0.41681846287569807,0.5721074385110252,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5271393950666579,0.41681846287569807,0.5325503666635659,0.43637310984605915],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8581931049196643,0.45341878881145,0.867727887697828,0.46315105550637625],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7935722413387521,0.44934946543929427,0.8343327485544066,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7832711115335584,0.44934946543929427,0.7879175311274248,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.7589539215632636,0.44934946543929427,0.7725314830112086,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7536092376379255,0.44934946543929427,0.758951229027281,0.4689041124096554],"dir":"ltr"},{"str":"درآمدي","boundary":[0.6781778420871233,0.44934946543929427,0.7481671095532195,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6574068502218301,0.44934946543929427,0.6725599298675573,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5850930266908093,0.44934946543929427,0.6518777916896878,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو؛","boundary":[0.507522347193881,0.44934946543929427,0.5796667973900002,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4813662833635118,0.44934946543929427,0.5020108542536249,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4491840675722243,0.44934946543929427,0.47594800345465116,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.40302630787157273,0.44934946543929427,0.4437868150872272,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.3308407003397205,0.44934946543929427,0.3976346968905391,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.26019368479789,0.44934946543929427,0.32541447103891147,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.1932649332319453,0.44934946543929427,0.25462654611399477,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.13774740559199497,0.44934946543929427,0.18777587809154364,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"تشریح","boundary":[0.7807506414219044,0.4818804680028905,0.834192993115313,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7408754656805083,0.4818804680028905,0.7754581414082281,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.6671512661586343,0.4818804680028905,0.7194376224035399,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6381744503465585,0.4818804680028905,0.6617404227777253,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5924013386434125,0.4818804680028905,0.6328875918368456,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.531755171036723,0.4818804680028905,0.5870116509023664,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.49418788328035934,0.4818804680028905,0.5264798519669351,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.4235408677385288,0.4818804680028905,0.4888555080909415,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41819618381319085,0.4818804680028905,0.4235381752025463,0.5014351149732517],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8581931049196642,0.5184807939386424,0.8665258627056235,0.5282130606335688],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7935722413387519,0.5144114705664867,0.8343327485544064,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7775147260348904,0.5144114705664867,0.7878091886081273,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7565178175790623,0.5144114705664867,0.7667750975125405,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7511731336537243,0.5144114705664867,0.7565151250430797,0.5339661175368479],"dir":"ltr"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.6930508979906663,0.5144114705664867,0.7458338348003514,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6861272340355685,0.5144114705664867,0.6930829519904584,0.5339661175368479],"dir":"ltr"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.6288146824072596,0.5144114705664867,0.6804070054486662,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهاي","boundary":[0.5112406111697666,0.5144114705664867,0.6065412554637101,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.43879857163957736,0.5144114705664867,0.5055925681903961,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو؛","boundary":[0.3546888761850567,0.5144114705664867,0.4332441263395999,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.32840459635551905,0.5144114705664867,0.3490491672456322,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.2896833646066391,0.5144114705664867,0.3227937360159074,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.2369865889483953,0.5144114705664867,0.28411853381072893,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهاي","boundary":[0.13774740559199447,0.5144114705664867,0.23139188382467882,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.7615182415466326,0.5469424731300829,0.8343563402982531,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6890762020164432,0.5469424731300829,0.755870198567262,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو،","boundary":[0.6113773065203464,0.5469424731300829,0.6835217567164656,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5845868299260916,0.5469424731300829,0.5949369382429676,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"ديها","boundary":[0.5290626350541844,0.5469424731300829,0.5738472014037417,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"خر","boundary":[0.4817615732889476,0.5469424731300829,0.5071256468924531,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"جیها","boundary":[0.42289978774268583,0.5469424731300829,0.47102194476659764,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.33186642833306745,0.5469424731300829,0.40115255925972376,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.2858368846315844,0.5469424731300829,0.32632313782501754,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2167284610797756,0.5469424731300829,0.28037167766702814,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1904441812502379,0.5469424731300829,0.211088752140351,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.13774740559199405,0.5469424731300829,0.1848279358386611,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.7940851053354252,0.5794734756936792,0.834334415362395,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7553638735865453,0.5794734756936792,0.7888069655136557,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7154886978451492,0.5794734756936792,0.750071373572869,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6703566661378455,0.5794734756936792,0.7101835044475552,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6649715941727694,0.5794734756936792,0.6703779499937074,0.5990281226640403],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8581931049196635,0.6159836880489226,0.8665258627056228,0.6257159547438489],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7935722413387514,0.6119143646767669,0.8343327485544059,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7530559856015128,0.6119143646767669,0.7879177875594224,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7477113016761748,0.6119143646767669,0.7530532930655303,0.631469011647128],"dir":"ltr"},{"str":"دفتر","boundary":[0.7090778978867253,0.6119143646767669,0.7422949450073016,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6367640743557045,0.6119143646767669,0.7035580709065232,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6146469427151414,0.6119143646767669,0.6312746345673053,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.5853494586891453,0.6119143646767669,0.6039073141927915,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی؛","boundary":[0.5075223471938801,0.6119143646767669,0.5797743706133016,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48136628336351095,0.6119143646767669,0.502010854253624,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.44918406757222346,0.6119143646767669,0.4759480034546503,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.39661550791314804,0.6119143646767669,0.44374745277548167,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"دفتر","boundary":[0.3514834762058443,0.6119143646767669,0.3910673451971297,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.2728870687155683,0.6119143646767669,0.3459835227055133,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.24435913711658142,0.6119143646767669,0.2672939021838418,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.21506165309058536,0.6119143646767669,0.23361950859423147,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.13774740559199403,0.6119143646767669,0.20944720270299694,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.746132321646415,0.6444453672403629,0.7530880396013048,0.6640000142107241],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7530559856015127,0.6444453672403629,0.760985504070087,0.6640000142107241],"dir":"ltr"},{"str":"EPMO","boundary":[0.7610053775499582,0.6413512329721193,0.8261870579112333,0.6578420182051888],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8262673211267129,0.6444453672403629,0.8341968395952872,0.6640000142107241],"dir":"ltr"},{"str":"یژگیها","boundary":[0.6593300902093563,0.6444453672403629,0.7298215797441956,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.5323962510325646,0.6444453672403629,0.6375738866064525,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5032912192213204,0.6444453672403629,0.5268571916524872,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.42456659573187583,0.6444453672403629,0.49785229653659363,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"ابزاري","boundary":[0.3603303801484691,0.6444453672403629,0.41912728839915153,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3343025323172684,0.6444453672403629,0.3549471032073815,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.2757078206972746,0.6444453672403629,0.3289329744880918,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیل","boundary":[0.21249733310721575,0.6444453672403629,0.2702859507404372,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.13774740559199392,0.6444453672403629,0.207237271741329,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7675443935075503,0.6769763698039593,0.8343383900583691,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.6970255939648881,0.6769763698039593,0.7622463802059098,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6709977461336872,0.6769763698039593,0.6916423170238004,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6080436905419654,0.6769763698039593,0.6655843384327951,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5622705788388194,0.6769763698039593,0.6027568320322525,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5016244112321299,0.6769763698039593,0.5568762753218032,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4640571234757663,0.6769763698039593,0.4963490921623421,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.40418025186408774,0.6769763698039593,0.4588092426298005,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.3458419722424309,0.6769763698039593,0.3988396708507232,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3404569002773549,0.6769763698039593,0.3458632560982929,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.858193104919663,0.7135766957397112,0.8665258627056224,0.7233089624346375],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7935722413387508,0.7095073723675555,0.8343327485544053,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7361314737112734,0.7095073723675555,0.7878726555277146,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7307867897859355,0.7095073723675555,0.7361287811752908,0.7290620193379166],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.6903583620081272,0.7095073723675555,0.7254696723004186,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.6366358583565355,0.7095073723675555,0.6846285172212871,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5577830188679224,0.7095073723675555,0.6308794728578676,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.46290317948324977,0.7095073723675555,0.5522285735679447,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.43428049626087745,0.7095073723675555,0.45721526132813783,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها؛","boundary":[0.37481878805450636,0.7095073723675555,0.4235074033627445,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3485345082249687,0.7095073723675555,0.3691790791150818,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.30981327647608875,0.7095073723675555,0.342923647885357,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.25711650081784493,0.7095073723675555,0.30424844568017856,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.2104458771205195,0.7095073723675555,0.25154025879800873,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.13774740559199333,0.7095073723675555,0.20473513651755557,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7751091374584899,0.7420383749311515,0.8341765814674179,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7528637898187583,0.7420383749311515,0.7694914816709222,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.7067700099016918,0.7420383749311515,0.7421241612964085,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6607404662002088,0.7420383749311515,0.7012267193936419,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5998378665951823,0.7420383749311515,0.6550897306848557,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5620141468404818,0.7420383749311515,0.5943061155270576,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5099584511780803,0.7420383749311515,0.5564734206524152,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.4432861316104726,0.7420383749311515,0.4878434992095032,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.40315452387073936,0.7420383749311515,0.4378098980699877,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیند","boundary":[0.34494446024825104,0.7420383749311515,0.39772278128196603,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.29788918855342017,0.7420383749311515,0.3395238724514054,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2549368288319806,0.7420383749311515,0.29243013595682393,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.1903159652510684,0.7420383749311515,0.24938340925999639,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.13774740559199306,0.7420383749311515,0.18478421418294366,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8135739372090326,0.7745693774947477,0.8342185080991457,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.7685701215008973,0.7745693774947477,0.8082455367155891,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7285667297603327,0.7745693774947477,0.7631577395279986,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6881786900222626,0.7745693774947477,0.723290000314554,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.648175298281698,0.7745693774947477,0.6828458019688483,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5830415707041119,0.7745693774947477,0.6428734385000823,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5776564987390359,0.7745693774947477,0.5830422117841078,0.7941240244651089],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8581931049196625,0.8111697034304997,0.8665258627056218,0.820901970125426],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7935722413387504,0.8071003800583441,0.8343327485544049,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.746645185643088,0.8071003800583441,0.7874781348982728,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7413005017177501,0.8071003800583441,0.7466424931071055,0.8266550270287052],"dir":"ltr"},{"str":"دستورالعمل","boundary":[0.6392001783399046,0.8071003800583441,0.7360449279118342,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"بهکارگیري","boundary":[0.5409867229768516,0.8071003800583441,0.6330050376920822,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.46828825144832537,0.8071003800583441,0.5350822479991441,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.3794345640245711,0.8071003800583441,0.4623491581508424,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.3568045683873342,0.8071003800583441,0.3734322602394981,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.3042999885118439,0.8071003800583441,0.34606493986498427,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2776310606848008,0.8071003800583441,0.2982756315749139,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.2076251251388126,0.8071003800583441,0.2715372106763214,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"ها؛","boundary":[0.1768532853383782,0.8071003800583441,0.20700904726280808,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.1377474055919929,0.8071003800583441,0.17085777700126112,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.79357224133875,0.8396313826219401,0.8343327485544045,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7729294654726253,0.8396313826219401,0.7879259933833679,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.720617337811887,0.8396313826219401,0.767471053956025,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"پیوستهاي","boundary":[0.605992234555269,0.8396313826219401,0.6988670321449448,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5768872027440247,0.8396313826219401,0.6004531751751916,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"حا","boundary":[0.5504441915075166,0.8396313826219401,0.5714226368594643,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5220107550999168,0.8396313826219401,0.5397617473207957,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4623903154865752,0.8396313826219401,0.516589269791077,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمندي","boundary":[0.3702030120844406,0.8396313826219401,0.456836895914591,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.32725065236300094,0.8396313826219401,0.3647439594878444,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهایی","boundary":[0.2244214210298828,0.8396313826219401,0.32183724466210867,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17275037336498675,0.8396313826219401,0.21894864932137553,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1377474055919927,0.8396313826219401,0.1672118268489061,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"قصد","boundary":[0.7961365613221194,0.8720722716050279,0.8342950530506488,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7477991296356037,0.8720722716050279,0.7907359752211439,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6906147940064631,0.8720722716050279,0.7424140576705277,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6185574024737791,0.8720722716050279,0.685351399024598,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.5303447950458673,0.8720722716050279,0.6132593891721386,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5083558794044728,0.8720722716050279,0.5249835712566366,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.4622620994874064,0.8720722716050279,0.4976162508821228,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.44187575561961856,0.8720722716050279,0.4568722835303611,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.352637420198359,0.8720722716050279,0.43657851161397293,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.30917219648024546,0.8720722716050279,0.3472750424651358,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3037871245151694,0.8720722716050279,0.30912911590452485,0.891626918575389],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13775,0.12422,0.8678,0.89163],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/412e58f5a55237745415caa20574bfc6.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/792e948750a69f2f8ec7a69242f227c3.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.07364,0.13412,0.71083]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.8216515451566491,0.07363985584140029,0.8647475067971574,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.82165,0.07364,0.86475,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"م","boundary":[0.15697980546726698,0.07508167312953758,0.16810203053113562,0.09013064107446989],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15698,0.07508,0.1681,0.09013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"∑","boundary":[0.8581931049196649,0.12828899033650495,0.8658783719098235,0.13802125703143125],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7935722413387528,0.12421966696434936,0.8343327485544073,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7479273456347753,0.12421966696434936,0.7882148640294973,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7425826617094373,0.12421966696434936,0.7479246530987927,0.1437743139347105],"dir":"ltr"},{"str":"معرفی","boundary":[0.6861272340355695,0.12421966696434936,0.7372493890080253,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.646123842295005,0.12421966696434936,0.6807148520626708,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.5785540107332177,0.12421966696434936,0.6407262051620105,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5064966192005338,0.12421966696434936,0.573245227287647,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4182840117726219,0.12421966696434936,0.5011986058988932,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.3962950961312274,0.12421966696434936,0.41292278798339127,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.3502013162141609,0.12421966696434936,0.38555546760887743,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7874178733786656,0.156660555947437,0.8342715895228037,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.7327978577328947,0.156660555947437,0.7819417680541801,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6898454980114551,0.156660555947437,0.7273388051362984,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.6281736024114181,0.156660555947437,0.68458210302959,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.5484232509286256,0.156660555947437,0.6227601947105258,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.541499586973528,0.156660555947437,0.5484553049284178,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.44828655557804553,0.156660555947437,0.5362129848958134,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.3762291640453617,0.156660555947437,0.4430231605961804,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.35427230240375923,0.156660555947437,0.3708999942559231,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ژه،","boundary":[0.31801910042287335,0.156660555947437,0.3435326738814093,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجویان","boundary":[0.22672930901491808,0.156660555947437,0.31264774756970837,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"محققان","boundary":[0.1377474055919954,0.156660555947437,0.2052236394743895,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.783443177404443,0.18919155851103314,0.864683270581574,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"تد","boundary":[0.7586669741571249,0.18919155851103314,0.7780861847431848,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.725874193777797,0.18919155851103314,0.7479690158345047,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.685999018036401,0.18919155851103314,0.7205816937641207,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6408669863290972,0.18919155851103314,0.6806938246388069,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6355223024037593,0.18919155851103314,0.6408642937931146,0.2087462054813943],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.39815409990317124,0.22050444370998115,0.4388107521594993,0.23699522894305067],"dir":"rtl"},{"str":"سیدحسین","boundary":[0.31019792447359634,0.22050444370998115,0.39290942445718463,0.23699522894305067],"dir":"rtl"},{"str":"ایرانمنش","boundary":[0.23044757299080396,0.22050444370998115,0.3047600275168629,0.23699522894305067],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.37661381204286715,0.24663738205746835,0.4381639024436943,0.2631281672905379],"dir":"rtl"},{"str":"سیدمحمد","boundary":[0.28993979660497704,0.24663738205746835,0.37137990674081073,0.2631281672905379],"dir":"rtl"},{"str":"قریشی","boundary":[0.23096043698747784,0.24663738205746835,0.2846047288795767,0.2631281672905379],"dir":"rtl"},{"str":"مهندس","boundary":[0.3993080438956875,0.272680206824447,0.4608581342965147,0.2891709920575165],"dir":"rtl"},{"str":"علیرض","boundary":[0.3348319361778367,0.272680206824447,0.3938415547711395,0.2891709920575165],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.31168266574396736,0.272680206824447,0.3233675026121873,0.2891709920575165],"dir":"rtl"},{"str":"مخی","boundary":[0.2636555167754394,0.272680206824447,0.30551175791998775,0.2891709920575165],"dir":"rtl"},{"str":"امیري","boundary":[0.2082662051346576,0.272680206824447,0.2581885147868948,0.2891709920575165],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13775,0.12422,0.86588,0.28917],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/40ce7e694fe04e74ed063959e4f52820.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/597cf06562dee6a1461dc8e2d59e8482.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.07364,0.15113,0.90834]},"elements":[{"words":[{"str":"ن","boundary":[0.8369092490576979,0.07661360399818334,0.8488693656761326,0.09166257194311567],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83691,0.07661,0.84887,0.09166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مدیریت","boundary":[0.5039322992171644,0.07363985584140029,0.5617286098103361,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4173864997784428,0.07363985584140029,0.4989568773694316,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3490473722216447,0.07363985584140029,0.41242274558663433,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.33814901229232425,0.07363985584140029,0.34427286484460906,0.08868882378633261],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.27673354869062405,0.07363985584140029,0.33834633671504455,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.23288367697500506,0.07363985584140029,0.2720864880167618,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.1439017735520824,0.07363985584140029,0.22823635986914445,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.13774740559199553,0.07363985584140029,0.14377637830489565,0.08868882378633261],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13775,0.07364,0.56173,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/3730889227a066409a61bdcd1a1dd3ee.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/6734fa4c88c9cf3deea7bd72466f857b.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.35361,0.13527,0.0881]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4973932832595721,0.35361373032334303,0.5883309935338107,0.3926329106835567],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.41405288380006233,0.35361373032334303,0.48643337965065075,0.3926329106835567],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6920658144690558,0.4174840185489268,0.7122797078179619,0.44749184085828286],"dir":"rtl"},{"str":"آمدي","boundary":[0.5809901147174187,0.4174840185489268,0.6733462785904581,0.44749184085828286],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5425253149668757,0.4174840185489268,0.572538372484231,0.44749184085828286],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4155914757900841,0.4174840185489268,0.5341043445734885,0.44749184085828286],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.29019622860331407,0.4174840185489268,0.40717807014064783,0.44749184085828286],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8075477852481167,0.5071122705452917,0.8342200466911381,0.5266669175156529],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7615182415466336,0.5071122705452917,0.8022787487622882,0.5266669175156529],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.6931791139898356,0.5071122705452917,0.7561186811736516,0.5266669175156529],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6294557624031027,0.5071122705452917,0.6878559703523579,0.5266669175156529],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6133005465078747,0.5071122705452917,0.6240679979020443,0.5266669175156529],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5203439471107293,0.5071122705452917,0.607978043950393,0.5266669175156529],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.48764886732276774,0.5071122705452917,0.51490079329803,0.5266669175156529],"dir":"rtl"},{"str":"تد","boundary":[0.46286856116347624,0.5071122705452917,0.48228777174953624,0.5266669175156529],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.4300798836961218,0.5071122705452917,0.45212893264112636,0.5266669175156529],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3902047079547256,0.5071122705452917,0.42478738368244545,0.5266669175156529],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3450726762474219,0.5071122705452917,0.38489951455713156,0.5266669175156529],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.33968760428234585,0.5071122705452917,0.3450295956717013,0.5266669175156529],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421159,0.5361144992174687,0.8645808259982383,0.5511634671624009],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهیم","boundary":[0.7810070734202419,0.5396432731088879,0.8343991644419764,0.5591979200792491],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7710004557651381,0.5396432731088879,0.7756468753590045,0.5591979200792491],"dir":"rtl"},{"str":"لیه","boundary":[0.7399779536863293,0.5396432731088879,0.7602608272427882,0.5591979200792491],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6679205621536457,0.5396432731088879,0.7346473735209,0.5591979200792491],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5974017626109835,0.5396432731088879,0.662639986227892,0.5591979200792491],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421158,0.5686455017810649,0.8645808259982382,0.5836944697259971],"dir":"ltr"},{"str":"ضر","boundary":[0.8059548296744473,0.5721742756724842,0.8341846590753674,0.5917289226428454],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.7634414815341605,0.5721742756724842,0.7952152011520973,0.5917289226428454],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.6742031461129008,0.5721742756724842,0.7581744965043187,0.5917289226428454],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.602145754580217,0.5721742756724842,0.6688725659474715,0.5917289226428454],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.531626955037555,0.5721742756724842,0.5968858214303295,0.5917289226428454],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421156,0.6011765043446611,0.8645808259982379,0.6162254722895933],"dir":"ltr"},{"str":"مزایاي","boundary":[0.7804942094235674,0.6047052782360804,0.8343751880501313,0.6242599252064416],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7084368178908838,0.6047052782360804,0.7751636292581381,0.6242599252064416],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.6379180183482216,0.6047052782360804,0.7031768847409962,0.6242599252064416],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5950938746259505,0.6047052782360804,0.632587181750794,0.6242599252064416],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.515343523143158,0.6047052782360804,0.5896804669250582,0.6242599252064416],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421154,0.6336173933277487,0.8645808259982377,0.6486663612726811],"dir":"ltr"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7871614413803281,0.6371461672191681,0.8343312099624164,0.6567008141895292],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.7243356017877747,0.6371461672191681,0.7818820193985669,0.6567008141895292],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6522782102550909,0.6371461672191681,0.7190050216223454,0.6567008141895292],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5817594107124289,0.6371461672191681,0.6469976343293373,0.6567008141895292],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8034448732747247,0.6900072423533707,0.8227531770215039,0.7087508670991548],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8229337051483331,0.6900072423533707,0.8340813169800371,0.7087508670991548],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8339602810768221,0.6900072423533707,0.8532685848236014,0.7087508670991548],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8534491129504306,0.6900072423533707,0.8645967247821346,0.7087508670991548],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7411318976788451,0.6900072423533707,0.798273152732265,0.7087508670991548],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7967776413179636,0.7297829279819849,0.834270948442807,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.7566460335782306,0.7297829279819849,0.7913165372653808,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"تعریفی","boundary":[0.6935637619873402,0.7297829279819849,0.7511936482135911,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.673049202120384,0.7297829279819849,0.6880457300311265,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6008635945885318,0.7297829279819849,0.6675904059557861,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.530216579046701,0.7297829279819849,0.5954548026636096,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.44251683561546307,0.7297829279819849,0.5084592214998047,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.3894354119597138,0.7297829279819849,0.4370856058906864,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.3294303243488668,0.7297829279819849,0.38398392410706855,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3003252925376227,0.7297829279819849,0.3238912649687895,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2742974447064219,0.7297829279819849,0.29494201559653505,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"اداره","boundary":[0.23083222098830838,0.7297829279819849,0.26897737825292434,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.14467106954709222,0.7297829279819849,0.22541881328741617,0.749337574952346],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.13774740559199447,0.7297829279819849,0.1447031235468843,0.749337574952346],"dir":"ltr"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.8319088250901261,0.7623139305455812,0.8646418568138414,0.7818685775159423],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.8076100982237114,0.7623139305455812,0.8265749113087183,0.7818685775159423],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.7688265534992357,0.7623139305455812,0.7968704697013616,0.7818685775159423],"dir":"rtl"},{"str":"اجمالی","boundary":[0.7049749859133344,0.7623139305455812,0.7635629020853721,0.7818685775159423],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6844604260463781,0.7623139305455812,0.6996135056921055,0.7818685775159423],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.62625036242389,0.7623139305455812,0.679169464624692,0.7818685775159423],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.5795797387265645,0.7623139305455812,0.6208688805067908,0.7818685775159423],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5075223471938808,0.7623139305455812,0.5742491585611351,0.7818685775159423],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.48553343155248624,0.7623139305455812,0.5021611234046501,0.7818685775159423],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.45623594752649016,0.7623139305455812,0.4747938030301363,0.7818685775159423],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.4057188438541104,0.7623139305455812,0.4508753648172553,0.7818685775159423],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40033377188903413,0.7623139305455812,0.40567576327838956,0.7818685775159423],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8135739372090338,0.7948449331091774,0.8342185080991469,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.7499788016214693,0.7948449331091774,0.8079423058775568,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.703051745925807,0.7948449331091774,0.7443408877060332,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6307379223947863,0.7948449331091774,0.6974647337620408,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6085246287548469,0.7948449331091774,0.6251523206070108,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"ژه،","boundary":[0.572271426773961,0.7948449331091774,0.597785000232497,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"هریک","boundary":[0.5108559631722607,0.7948449331091774,0.5667139042900032,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4902131873061359,0.7948449331091774,0.5052097152168784,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.4679678396664045,0.7948449331091774,0.4845955315185683,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.42161762775100087,0.7948449331091774,0.4572282111440545,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39533334792146324,0.7948449331091774,0.4159779188115763,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.3017356685284753,0.7948449331091774,0.3897877495254282,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"مستقلی","boundary":[0.23044757299080237,0.7948449331091774,0.29613737335678214,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"تصویب","boundary":[0.1540308374863904,0.7948449331091774,0.2247446535637877,0.8143995800795385],"dir":"rtl"},{"str":"اجرا","boundary":[0.8301138011017669,0.8273759356727735,0.8647063494614228,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.7567742495773985,0.8273759356727735,0.8244272933226459,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7514295656520605,0.8273759356727735,0.756771557041416,0.8469305826431346],"dir":"ltr"},{"str":"بهعلا","boundary":[0.7041770977505085,0.8273759356727735,0.7459896172393403,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6852297220413885,0.8273759356727735,0.6934374692281585,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6783060580862909,0.8273759356727735,0.6853256276087666,0.8469305826431346],"dir":"ltr"},{"str":"هریک","boundary":[0.6171470264829275,0.8273759356727735,0.6730049676006702,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5963760346176344,0.8273759356727735,0.6113725625283769,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5639373868280099,0.8273759356727735,0.5906282395909107,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5415638231891099,0.8273759356727735,0.5581915150412736,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.48867459531611407,0.8273759356727735,0.5308241946667599,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.4213611957526638,0.8273759356727735,0.4828510246338819,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.35712498016925714,0.8273759356727735,0.4158034168367079,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"مجزا","boundary":[0.2896833646066385,0.8273759356727735,0.33504913408042636,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2690405887405136,0.8273759356727735,0.28403711665125614,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.23288367697500334,0.8273759356727735,0.26340536736105996,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.1541590534855587,0.8273759356727735,0.22718832229193953,0.8469305826431346],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.8054963292614193,0.8599069382363697,0.864564286134344,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"میگردند،","boundary":[0.7154886978451489,0.8599069382363697,0.7999380374814669,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6907430100056329,0.8599069382363697,0.709863220881632,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.670100234139508,0.8599069382363697,0.6850967620502506,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"آنجاکه","boundary":[0.6048382905627536,0.8599069382363697,0.6644516782961409,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"غالبا","boundary":[0.5650913308205258,0.8599069382363697,0.5992299945431252,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5428459831807942,0.8599069382363697,0.5594736750329581,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"ژههاي","boundary":[0.47880196338014114,0.8599069382363697,0.5321063546584444,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.42418194773437007,0.8599069382363697,0.4732043092884437,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3839221239954685,0.8599069382363697,0.41853377653900037,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.3207116364054096,0.8599069382363697,0.37825228429623936,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.26763021274966037,0.8599069382363697,0.31526143071275603,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"همپوشانیاند","boundary":[0.14467106954709127,0.8599069382363697,0.26216256968111984,0.8794615852067308],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.13774740559199355,0.8599069382363697,0.14470312354688342,0.8794615852067308],"dir":"ltr"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.8016498492863648,0.8923478272194573,0.8647337876852444,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7554920895857132,0.8923478272194573,0.7961618198739565,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7348493137195883,0.8923478272194573,0.7500023933653156,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7052314179116703,0.8923478272194573,0.7293816706510479,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"اثرگذار","boundary":[0.6367640743557039,0.8923478272194573,0.6997771093070434,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5915038266492317,0.8923478272194573,0.6313306649589414,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5861187546841555,0.8923478272194573,0.5915251105050936,0.9119024741898184],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5699635387889275,0.8923478272194573,0.580730990183097,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"اینحال","boundary":[0.5032912192213197,0.8923478272194573,0.5644721757605408,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47726337139011904,0.8923478272194573,0.49790794228023216,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.41392466780089165,0.8923478272194573,0.4719208671367669,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.36725404410356616,0.8923478272194573,0.4085431858837923,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.2951966525708824,0.8923478272194573,0.3619234639381368,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.27320773692948785,0.8923478272194573,0.28983542878165175,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.24391025290349175,0.8923478272194573,0.2624681084071379,0.9119024741898184],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.23698658894839408,0.8923478272194573,0.24394230690328395,0.9119024741898184],"dir":"ltr"},{"str":"ابستگیها","boundary":[0.13774740559199328,0.8923478272194573,0.22085714446899893,0.9119024741898184],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13775,0.35361,0.86473,0.9119],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/3a1c82981b1c90a9b9571c9adaf71606.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/953b036976df76a2c26b78276edcad2f.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13762,0.07364,0.13219,0.07889]},"elements":[{"words":[{"str":"2","boundary":[0.8379349770510456,0.07661360399818334,0.8478823589145336,0.09166257194311567],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83793,0.07661,0.84788,0.09166],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مدیریت","boundary":[0.5039322992171644,0.07363985584140029,0.5617286098103361,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4173864997784428,0.07363985584140029,0.4989568773694316,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3490473722216447,0.07363985584140029,0.41242274558663433,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.33814901229232425,0.07363985584140029,0.34427286484460906,0.08868882378633261],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.27673354869062405,0.07363985584140029,0.33834633671504455,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.23288367697500506,0.07363985584140029,0.2720864880167618,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.1439017735520824,0.07363985584140029,0.22823635986914445,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.13774740559199553,0.07363985584140029,0.14377637830489565,0.08868882378633261],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13775,0.07364,0.56173,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.8439611290119642,0.12421966696434936,0.8646056999020773,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.779083833432715,0.12421966696434936,0.8381517903056396,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.756710269793815,0.12421966696434936,0.7733379616459788,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.7106164898767484,0.12421966696434936,0.7459706412714652,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"نادیده","boundary":[0.6561246902301459,0.12421966696434936,0.7048558732501079,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6040689945677445,0.12421966696434936,0.6505839640420794,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5384224029934844,0.12421966696434936,0.598510702787792,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5330777190681466,0.12421966696434936,0.538419710457502,0.1437743139347105],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5134202831556314,0.12421966696434936,0.5276377706554263,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.4529023315481105,0.12421966696434936,0.5077690347762817,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.40533419585660574,0.12421966696434936,0.44727198237662524,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3790499160270681,0.12421966696434936,0.3996944869171812,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.31545478043950376,0.12421966696434936,0.37345097977537905,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.2685277247438414,0.12421966696434936,0.3098168665240676,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.19621390121282073,0.12421966696434936,0.2629407125800751,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.1739685535730892,0.12421966696434936,0.19059624542525308,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.14467106954709316,0.12421966696434936,0.16322892505073927,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.13774740559199522,0.12421966696434936,0.14470312354688508,0.1437743139347105],"dir":"ltr"},{"str":"فرایندي","boundary":[0.7998548252980077,0.156660555947437,0.8647391727572112,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.7266434897728076,0.156660555947437,0.79447154835692,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.6321482983856405,0.156660555947437,0.7052598818634875,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5893241546633694,0.156660555947437,0.6268174617882128,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5248315070816256,0.156660555947437,0.5838994639545502,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.502842591440231,0.156660555947437,0.5194702832923949,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ژههاي","boundary":[0.43905500363791483,0.156660555947437,0.4921029629178811,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.3682797720969158,0.156660555947437,0.43363864696904164,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"تد","boundary":[0.3434762588417749,0.156660555947437,0.3628954694278349,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.3107107884702699,0.156660555947437,0.33273663031942496,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.26583518876130313,0.156660555947437,0.3052735325935323,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2207031570539994,0.156660555947437,0.2605299953637091,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2153180850889234,0.156660555947437,0.22072187658987802,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"مطابق","boundary":[0.787289657379497,0.18919155851103314,0.8342992841786239,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.741516545676351,0.18919155851103314,0.7814869859051293,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7154886978451499,0.18919155851103314,0.7361332687352631,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.6658691061669496,0.18919155851103314,0.7096623064109361,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.6229167464455101,0.18919155851103314,0.6601849062758136,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5504747069153209,0.18919155851103314,0.6172015182825753,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5281011432764209,0.18919155851103314,0.5447288351285847,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.49880365925042486,0.18919155851103314,0.5173615147540709,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.4467479635880234,0.18919155851103314,0.4929253403365477,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.38828146796719787,0.18919155851103314,0.4414354618784765,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.33866187628899747,0.18919155851103314,0.38246225662893735,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.26737378075132456,0.18919155851103314,0.33281317527092824,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.21275376510555358,0.18919155851103314,0.26178638393956066,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.13774740559199483,0.18919155851103314,0.20720278163755357,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.8071631372506106,0.2217225610746293,0.8647063494614238,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7852062756090081,0.2217225610746293,0.801833967461172,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"ژه،","boundary":[0.7489530736281222,0.2217225610746293,0.7744666470866582,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.7021542339316283,0.2217225610746293,0.7436381358145915,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.6341997543723358,0.2217225610746293,0.696870067957898,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5848365946924724,0.2217225610746293,0.6288645584309364,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5203439471107288,0.2217225610746293,0.5794119039836535,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.45521021953314256,0.2217225610746293,0.515042087329113,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4498655356078047,0.2217225610746293,0.4552075269971601,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"الف","boundary":[0.8302420171009363,0.25425356363822554,0.8646155725340123,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8223330131922288,0.25425356363822554,0.8302625316608032,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"محد","boundary":[0.7799899358988377,0.25425356363822554,0.8169021681154496,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.7507480976164809,0.25425356363822554,0.7692503073764878,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7430551376663722,0.24925177591151046,0.750507820834039,0.2620479043437284],"dir":"ltr"},{"str":"پر","boundary":[0.7211944380241462,0.25425356363822554,0.73782212987631,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.6918969539981501,0.25425356363822554,0.7104548095017963,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.6291993304047652,0.25425356363822554,0.6704328264413522,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.6009918105877003,0.25425356363822554,0.623806565479739,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5790028949463057,0.25425356363822554,0.5956305867984696,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.5497054109203098,0.25425356363822554,0.5682632664239559,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5300883630475328,0.25425356363822554,0.5443058505473277,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.46867289944583257,0.25425356363822554,0.5247771434979779,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.40584705985327907,0.25425356363822554,0.46339347746407133,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3640486441243557,0.25425356363822554,0.4005840495194114,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"رسیده","boundary":[0.30801825248773157,0.25425356363822554,0.3587028062550252,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.25250072484778124,0.25425356363822554,0.3027130590901375,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8431918330169526,0.28678456620182174,0.8677804562574871,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.835282829108245,0.28678456620182174,0.8432123475768194,0.30633921317218293],"dir":"ltr"},{"str":"هزینه","boundary":[0.7869050093819913,0.28678456620182174,0.8299644294627366,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7792120494318826,0.2817827784751067,0.7867957693506997,0.2945789069073246],"dir":"ltr"},{"str":"اتمام","boundary":[0.7347210977204213,0.28678456620182174,0.7736469622039741,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7123475340815213,0.28678456620182174,0.7289752259336851,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.6830500500555252,0.28678456620182174,0.7016079055591714,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.6195831304671294,0.28678456620182174,0.6608166265037164,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"هزینههاي","boundary":[0.5363709470067879,0.28678456620182174,0.6139204708638536,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.513997383367888,0.28678456620182174,0.5306250752200519,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.48469989934189195,0.28678456620182174,0.503257754845538,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.4545691395373,0.28678456620182174,0.4789976209948731,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.40635992384995284,0.28678456620182174,0.4490211050372809,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3835374759979641,0.28678456620182174,0.4006763650388127,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"بودجه","boundary":[0.32083985240457913,0.28678456620182174,0.37796418294610884,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.2135230611005641,0.28678456620182174,0.31520616961711545,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.16698065340240714,0.28678456620182174,0.20786578656925342,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.13774740559199447,0.28678456620182174,0.16131337802316129,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"مطابقت","boundary":[0.7715190894817737,0.319315568765418,0.8343153111785193,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"دارند؟","boundary":[0.7127961618626115,0.319315568765418,0.7661664561644874,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.8481922569845227,0.3518465713290142,0.8678005861693562,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8402832530758152,0.3518465713290142,0.8482127715443896,0.3714012182993754],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.7966494253187951,0.3518465713290142,0.8348004805193728,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7889564653686865,0.34684478360229914,0.7964231240802627,0.35964091203451704],"dir":"ltr"},{"str":"اجراي","boundary":[0.7310028337445351,0.3518465713290142,0.7832891899894406,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7085010541064666,0.3518465713290142,0.7251287459586304,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.6792035700804706,0.3518465713290142,0.6977614255841167,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.6156084344929063,0.3518465713290142,0.6568419305294932,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.587016266678336,0.3518465713290142,0.6098310215703747,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیتهاي","boundary":[0.49200821129449485,0.3518465713290142,0.5813601460910178,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.4696346476555949,0.3518465713290142,0.48626233950775877,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.44033716362959885,0.3518465713290142,0.45889501913324493,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"مطابق","boundary":[0.387640387971355,0.3518465713290142,0.43465001477048193,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3711005240786216,0.3518465713290142,0.38186797547279105,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.270066316733862,0.3518465713290142,0.36537798760373413,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.1933931492311131,0.3518465713290142,0.2642722357314386,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.13774740559199425,0.3518465713290142,0.18771728337992294,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7944697533329307,0.38428746031210187,0.8342473566989598,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.776519513449344,0.38428746031210187,0.7890954515117848,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"خیر؟","boundary":[0.72972067375285,0.38428746031210187,0.771193036195888,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.8543466249446092,0.41681846287569807,0.86780609945732,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.8464376210359017,0.41681846287569807,0.8543671395044761,0.43637310984605915],"dir":"ltr"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.7852382013928003,0.41681846287569807,0.8410508822628364,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.7775452414426917,0.41181667514898296,0.7850645969299261,0.42461280358120085],"dir":"ltr"},{"str":"اجراي","boundary":[0.7199762578160457,0.41681846287569807,0.7722626140609512,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6978591261754826,0.41681846287569807,0.7144868180276465,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.6685616421494867,0.41681846287569807,0.6871194976531327,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.6056075865577647,0.41681846287569807,0.6468410825943517,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.5774000667406999,0.41681846287569807,0.6002148216327386,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5453460669485808,0.41681846287569807,0.5720369197114816,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5233571513071862,0.41681846287569807,0.5399848431593501,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.49405966728119016,0.41681846287569807,0.5126175227848363,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"الزامات","boundary":[0.42815664370859324,0.41681846287569807,0.488766526187518,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.38238353200544717,0.41681846287569807,0.42286978519888035,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.38238353200544717,0.41681846287569807,0.4206218852059919,0.43637310984605915],"dir":"ltr"},{"str":"نظر","boundary":[0.3490473722216432,0.41681846287569807,0.3769902542164243,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"ذينفعان","boundary":[0.2737845807097476,0.41681846287569807,0.3437432045520426,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2533982368419598,0.41681846287569807,0.2683947647527023,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"رعایت","boundary":[0.19198277324025956,0.41681846287569807,0.24793456846939355,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.13774740559199403,0.41681846287569807,0.18658526432326422,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7944697533329306,0.44934946543929427,0.8342965916426403,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7765195134493439,0.44934946543929427,0.7890954515117847,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"خیر؟","boundary":[0.7297206737528499,0.44934946543929427,0.7711904718759045,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8135739372090334,0.4818804680028905,0.8342185080991464,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.7501070176206375,0.4818804680028905,0.8081032169565129,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.7034363939233121,0.4818804680028905,0.7447255357035383,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6313790023906284,0.4818804680028905,0.6981058137578827,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6094221407490259,0.4818804680028905,0.6260498326011897,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"ژه،","boundary":[0.57316893876814,0.4818804680028905,0.598682512226676,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.5114970431681027,0.4818804680028905,0.5678782337784521,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.4895081275267082,0.4818804680028905,0.5061358193788721,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.4602106435007121,0.4818804680028905,0.47876849900435825,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43418279566951146,0.4818804680028905,0.4548273665596245,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"هریک","boundary":[0.3730237640661482,0.4818804680028905,0.4288883724158475,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3526374201983604,0.4818804680028905,0.3676339481091029,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.32058342040624127,0.4818804680028905,0.34725568184926275,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.27378458070974737,0.4818804680028905,0.3152684825927105,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"حوزه","boundary":[0.22365212503487306,0.4818804680028905,0.2684509233603379,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.21031766112135153,0.4818804680028905,0.2182909012456424,0.5014351149732517],"dir":"ltr"},{"str":"مستقل","boundary":[0.15813374945978156,0.4818804680028905,0.21044074848055325,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1377474055919938,0.4818804680028905,0.15274393350273632,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.8283187771134082,0.5144114705664867,0.864552874910418,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8060734294736767,0.5144114705664867,0.8227011213258405,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"ژههاي","boundary":[0.7420294096730236,0.5144114705664867,0.7953338009513268,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.6874093940272525,0.5144114705664867,0.7364317555813261,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6241989064371937,0.5144114705664867,0.6817395543280234,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.608725158577546,0.5144114705664867,0.6166546770461204,0.5339661175368479],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.616505946487085,0.5094096828397717,0.6240253019743195,0.5222058112719895],"dir":"ltr"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.5141895791506408,0.5144114705664867,0.603346882060426,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.4661085794624621,0.5144114705664867,0.5086393649786357,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.40943710782999543,0.5144114705664867,0.4440487603735273,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"سري","boundary":[0.3623818361351646,0.5144114705664867,0.4037981681865659,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.30083815653429585,0.5144114705664867,0.3569424005864411,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"کمی","boundary":[0.253782884839465,0.5144114705664867,0.2953126880501304,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.21095874111719387,0.5144114705664867,0.24845204824203723,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.18428981329015076,0.5144114705664867,0.20553610186436147,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.13774740559199378,0.5144114705664867,0.17873049578220476,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8496026329753753,0.5469424731300829,0.8645991608861178,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8034448732747237,0.5469424731300829,0.8440708819072505,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.7320285617378822,0.5469424731300829,0.7979709476222239,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.6635612181819157,0.5469424731300829,0.7265984859570982,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6582165342565778,0.5469424731300829,0.6635585256459332,0.5664971201004441],"dir":"ltr"},{"str":"سپس","boundary":[0.608171906541134,0.5469424731300829,0.6527292741401647,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5918884746467374,0.5469424731300829,0.602655926040907,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"بالانس","boundary":[0.5244468590841188,0.5469424731300829,0.58629235914703,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.48585384333440734,0.5469424731300829,0.518897542424108,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف،","boundary":[0.410975699820017,0.5469424731300829,0.4804070994737313,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.35520174018172973,0.5469424731300829,0.4054702330317218,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"عملیاتی","boundary":[0.27981073267066553,0.5469424731300829,0.34982679728058796,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.21583094908559575,0.5469424731300829,0.27448874297718034,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.18743123348577737,0.5469424731300829,0.21036599855303778,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.15813374945978131,0.5469424731300829,0.17669160496342745,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1377474055919937,0.5469424731300829,0.1527439335027362,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"طرحریزي","boundary":[0.7802377774252295,0.5794734756936792,0.8646562170057478,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.7115140018709262,0.5794734756936792,0.7745512696461085,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.698604573994648,0.5794734756936792,0.7039465653840035,0.5990281226640403],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7038210419208175,0.5744716879669641,0.711340397408052,0.587267816399182],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.672536338123709,0.5794734756936792,0.6931809090138221,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6400976903340845,0.5794734756936792,0.666769951777106,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه،","boundary":[0.569450674792254,0.5794734756936792,0.6344025920830191,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"نوعا","boundary":[0.5304730110450371,0.5794734756936792,0.5638087861808435,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.49072605130280933,0.5794734756936792,0.5249203607690478,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.44674796358802193,0.5794734756936792,0.48517891431478444,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.4245026159482905,0.5794734756936792,0.44113030780045437,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.39520513192229445,0.5794734756936792,0.41376298742594053,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.3368668523006377,0.5794734756936792,0.3896029902706262,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.2721177727205571,0.5794734756936792,0.3311857295934817,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.19570103721614512,0.5794734756936792,0.26647703805313916,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.1670448896179898,0.5794734756936792,0.18997965468525022,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.13774740559199375,0.5794734756936792,0.15630526109563989,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13774740559199358,0.6289021386265573,0.855757000935462,0.6469248547282727],"dir":"ltr"},{"str":"Scope","boundary":[0.7933158093404139,0.656513546905035,0.845839236967782,0.6715625148499673],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.850371928970386,0.6601405305189618,0.8548769263171696,0.6766313157520314],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8548594889412827,0.6601405305189618,0.8645499259424371,0.6766313157520314],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.7874178733786642,0.6601405305189618,0.793283755340622,0.6766313157520314],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7653647215216861,0.6601405305189618,0.7827746591847768,0.6766313157520314],"dir":"rtl"},{"str":"برخی","boundary":[0.7216430658052356,0.6601405305189618,0.7607103525358713,0.6766313157520314],"dir":"rtl"},{"str":"کتابها","boundary":[0.663304786183579,0.6601405305189618,0.7170493429870273,0.6766313157520314],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.646636706291677,0.6601405305189618,0.6586265690219187,0.6766313157520314],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6359947783606936,0.6601405305189618,0.6419779779618905,0.6766313157520314],"dir":"ltr"},{"str":"قلمر","boundary":[0.6066333145511125,0.6601405305189618,0.6360167032965515,0.6766313157520314],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.5915038266492323,0.6601405305189618,0.5974635627225814,0.6766313157520314],"dir":"ltr"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.5423970989677057,0.6601405305189618,0.5868440725914522,0.6766313157520314],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5086762911863963,0.6601405305189618,0.5377241386620114,0.6766313157520314],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4705961394333588,0.6601405305189618,0.504014742104628,0.6766313157520314],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4661085794624622,0.6601405305189618,0.4706135768092458,0.6766313157520314],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.1376191895928254,0.6815651222864194,0.15374235148826135,0.6966140902313517],"dir":"ltr"},{"str":"Cost","boundary":[0.15909536945354522,0.6815651222864194,0.19832472120712982,0.6966140902313517],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.1376191895928254,0.6987768161635576,0.15380645948784558,0.7138257841084898],"dir":"ltr"},{"str":"Time","boundary":[0.1580055334606132,0.6987768161635576,0.20290485312942613,0.7138257841084898],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.1376191895928254,0.7160786236212043,0.15380645948784558,0.7311275915661366],"dir":"ltr"},{"str":"Quality","boundary":[0.1580055334606132,0.7160786236212043,0.2221514849806053,0.7311275915661366],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.848961552979533,0.7346187887984963,0.854772814925845,0.7511095740315659],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8548594889412828,0.739530594947018,0.8644953059267915,0.7560213801800876],"dir":"ltr"},{"str":"منظور","boundary":[0.8031884412763871,0.739530594947018,0.8443547521294098,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7857510653894743,0.739530594947018,0.7983979068994552,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"استقلال","boundary":[0.7284385137611651,0.739530594947018,0.7809954057643161,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7098550150576852,0.739530594947018,0.7237688870714492,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.6707413141353511,0.739530594947018,0.7007516791167234,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6434313063124655,0.739530594947018,0.6659851416461964,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.6000942985935204,0.739530594947018,0.6386983409191602,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5758614747506783,0.739530594947018,0.5953362028643782,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.5302165790467008,0.739530594947018,0.5710550415898494,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"صددرصد","boundary":[0.4562359475264898,0.739530594947018,0.5254297629337449,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.4073856518433003,0.739530594947018,0.45151208546912563,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3899482759563875,0.739530594947018,0.4025951174663685,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.36481794011936614,0.739530594947018,0.3851842822912836,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.2849393726374052,0.739530594947018,0.35997458075077693,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.22339569303653647,0.739530594947018,0.28012191290064803,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2188677450259017,0.739530594947018,0.22337274237268528,0.7560213801800876],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.19685498120866182,0.739530594947018,0.21426491887175259,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاري","boundary":[0.13774740559199417,0.739530594947018,0.1922297172546582,0.7560213801800876],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8276776971175664,0.7670152370021338,0.8403245386275474,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"موارد،","boundary":[0.7789556174335454,0.7670152370021338,0.8228652378047767,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"خر","boundary":[0.7530404714656136,0.7670152370021338,0.7743218912235965,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"جی","boundary":[0.717540153831845,0.7670152370021338,0.7439371355246518,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6836911300513673,0.7670152370021338,0.7128797586940693,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6652358473470559,0.7670152370021338,0.6791497193608198,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.6404823383315906,0.7670152370021338,0.6561325114060941,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6345844023698407,0.7670152370021338,0.6404502843317986,0.7835060222352034],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.612077878739803,0.7670152370021338,0.6208063110991963,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.5793233067282274,0.7670152370021338,0.6029745427988412,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.560868024023916,0.7670152370021338,0.5747818960376799,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"ژهاي","boundary":[0.5171385471315162,0.7670152370021338,0.5517646880829542,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.47713515539095147,0.7670152370021338,0.5125470039852938,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.4132835878050502,0.7670152370021338,0.47247629884516573,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3581507081626053,0.7670152370021338,0.40859434406746153,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.31186473246278523,0.7670152370021338,0.3397917156736694,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"ابستگی","boundary":[0.24224344491430247,0.7670152370021338,0.29814344087977235,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22019029305732452,0.7670152370021338,0.23760023072041528,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"زمانبندي","boundary":[0.1377474055919941,0.7670152370021338,0.2155584900873633,0.7835060222352034],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.8060091932580935,0.7944998790572498,0.8404591654266741,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.7601078655557788,0.7944998790572498,0.8010745440980964,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.708180385892546,0.7944998790572498,0.7552702759071522,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیرگذار","boundary":[0.6386873143432317,0.7944998790572498,0.7032888173082694,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6003507305918572,0.7944998790572498,0.6337693332631265,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5958227825812223,0.7944998790572498,0.6003277799280059,0.8109906642903194],"dir":"ltr"},{"str":"توضیحات","boundary":[0.5202157311115593,0.7944998790572498,0.5912252132830391,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.48341773935020654,0.7944998790572498,0.5151967158241092,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"فصل،","boundary":[0.4327724196786583,0.7944998790572498,0.47844885651843144,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.38135780401209923,0.7944998790572498,0.42789726274227535,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.363792212126018,0.7944998790572498,0.37643905363599894,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"استقلال","boundary":[0.3009663725334645,0.7944998790572498,0.35889641241376885,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.2768617646897909,0.7944998790572498,0.29614878458070815,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.23224259697916108,0.7944998790572498,0.2677662499247784,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21480522109224828,0.7944998790572498,0.2275646362494992,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19262385323610184,0.7944998790572498,0.2100337908991926,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.1377474055919939,0.7944998790572498,0.1877481834357222,0.8109906642903194],"dir":"rtl"},{"str":"سنتی","boundary":[0.8056245452605882,0.8220746346928743,0.8403980063950708,0.8385654199259439],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7448501616547303,0.8220746346928743,0.8009868443546652,0.8385654199259439],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7263948789504189,0.8220746346928743,0.7403087509641828,0.8385654199259439],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.7016413699349536,0.8220746346928743,0.7172915430094571,0.8385654199259439],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.688302290245462,0.8220746346928743,0.6970780343085483,0.8385654199259439],"dir":"rtl"},{"str":"شن","boundary":[0.6548425302384596,0.8220746346928743,0.6791980567925059,0.8385654199259439],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.6020175385810475,0.8220746346928743,0.6501532865008709,0.8385654199259439],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5975299786101508,0.8220746346928743,0.6020349759569343,0.8385654199259439],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8503315409306482,0.8495592767479901,0.8548365382774319,0.8660500619810597],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8548594889412829,0.8495592767479901,0.8645499259424373,0.8660500619810597],"dir":"ltr"},{"str":"البته","boundary":[0.8197283051691205,0.8495592767479901,0.8457479471763745,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.797546937312974,0.8495592767479901,0.8149568749760647,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"مواقعی","boundary":[0.744978377653899,0.8495592767479901,0.792806920039715,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.6926662499931605,0.8495592767479901,0.7402001520128874,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6740827512896806,0.8495592767479901,0.6879966233034446,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.6493292422742154,0.8495592767479901,0.6649794153487188,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"برحسب","boundary":[0.5895805866617052,0.8495592767479901,0.6445856349529792,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"ضر","boundary":[0.561114839822315,0.8495592767479901,0.5848130029486246,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"رت","boundary":[0.52521615507913,0.8495592767479901,0.5520115038813532,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.4605952914982179,0.8495592767479901,0.5065504699201833,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.44201179279473807,0.8495592767479901,0.455925664808502,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.4172582837792728,0.8495592767479901,0.4329084568537762,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.3671258281043985,0.8495592767479901,0.41262071108934906,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"اجرایی","boundary":[0.31378797245031226,0.8495592767479901,0.3623164459755889,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.29520447374683245,0.8495592767479901,0.3091183457605964,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.2704509647313672,0.8495592767479901,0.2861011378058706,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25314180484362286,0.8495592767479901,0.2659012200008738,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.23096043698747645,0.8495592767479901,0.2485111558176542,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.19223920523859653,0.8495592767479901,0.22630824767364743,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.13774740559199403,0.8495592767479901,0.18756368061291886,0.8660500619810597],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.8131892892115283,0.8770439188031062,0.8403694142272562,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.7535688495981867,0.8770439188031062,0.8081153974764342,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.749040901587552,0.8770439188031062,0.7535458989343355,0.8935347040361756],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.727028137770312,0.8770439188031062,0.7444380754334028,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.6901019300097909,0.8770439188031062,0.7218809064836936,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6456109782983296,0.8770439188031062,0.6851235591940773,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"توضیحات","boundary":[0.569578890791423,0.8770439188031062,0.6405883729629028,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتري","boundary":[0.5157281711406629,0.8770439188031062,0.5645792361198475,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49329037128617953,0.8770439188031062,0.5107003089492702,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.46572393146495705,0.8770439188031062,0.48827776679868795,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.42507945972855,0.8770439188031062,0.4607270975453632,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"ارئه","boundary":[0.39469226792562107,0.8770439188031062,0.4200062090734517,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.3280199483580132,0.8770439188031062,0.38965286629430324,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32349200034737846,0.8770439188031062,0.327996997694162,0.8935347040361756],"dir":"ltr"},{"str":"حتی","boundary":[0.28224683665486705,0.8770439188031062,0.31889738001717605,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25993725279955215,0.8770439188031062,0.2773471904626429,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.22711395701242218,0.8770439188031062,0.25504094022330637,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.16557027741155347,0.8770439188031062,0.222211233636218,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.13774740559199408,0.8770439188031062,0.16067127229932518,0.8935347040361756],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8265315743009991,0.9046186744387306,0.840445446314763,0.9211094596718001],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.7875460893778331,0.9046186744387306,0.8174282383600373,0.9211094596718001],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.7195916098185408,0.9046186744387306,0.7828678722161728,0.9211094596718001],"dir":"rtl"},{"str":"مجرا","boundary":[0.682024322062177,0.9046186744387306,0.7149003146249653,0.9211094596718001],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6647151621744327,0.9046186744387306,0.6773620036844137,0.9211094596718001],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.6045818585644174,0.9046186744387306,0.6600497666126894,0.9211094596718001],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5500900589178148,0.9046186744387306,0.5999063339387397,0.9211094596718001],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.488802811315283,0.9046186744387306,0.5454008151802261,0.9211094596718001],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48431525134438635,0.9046186744387306,0.48882024869116997,0.9211094596718001],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13762,0.12422,0.86781,0.92111],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/b0c121d791a2a2bc32d20f181e3554bb.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/6dd2eae9212d079bb6579a056420b764.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.07364,0.06783,0.10837]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8266519691242198,0.07363985584140029,0.8644656880309851,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7956236973254484,0.07363985584140029,0.8217678370678949,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7915207853520572,0.07363985584140029,0.7956319031493952,0.08868882378633261],"dir":"ltr"},{"str":"درآمدي","boundary":[0.7297206737528518,0.07363985584140029,0.7868092320306134,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7076675218958737,0.07363985584140029,0.72494706388781,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6450981143016571,0.07363985584140029,0.7030418732938726,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5725278587722993,0.07363985584140029,0.6402584731970438,0.08868882378633261],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.57253,0.07364,0.86447,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3","boundary":[0.15544121347724527,0.07787519412530347,0.16679897133158644,0.09292416207023578],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15544,0.07788,0.1668,0.09292],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"است،","boundary":[0.8179332811807631,0.12421966696434936,0.8647158374453627,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.7821610174127582,0.12421966696434936,0.8121715106101302,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7531842016006824,0.12421966696434936,0.7762771852109168,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیت","boundary":[0.6756135221037544,0.12421966696434936,0.7473256279506773,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"اتمام","boundary":[0.630866138393956,0.12421966696434936,0.6697713601016426,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیتآمیز","boundary":[0.5271393950666584,0.12421966696434936,0.6250980852393638,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5047992958035414,0.12421966696434936,0.5214269876557054,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.47546834740176236,0.12421966696434936,0.4940262029054085,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"برعهده","boundary":[0.41200142781336646,0.12421966696434936,0.4697222191830279,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4015728513049993,0.12421966696434936,0.4062192708988657,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ست","boundary":[0.35571460417840534,0.12421966696434936,0.3908332227826494,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3503699202530674,0.12421966696434936,0.35571191164242283,0.1437743139347105],"dir":"ltr"},{"str":"مشخص","boundary":[0.27904143667565634,0.12421966696434936,0.344983822559998,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22711395701242337,0.12421966696434936,0.27331223296881213,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19185455724109232,0.12421966696434936,0.22131897849800572,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.13774740559199522,0.12421966696434936,0.18612150705427305,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"معیارهایی","boundary":[0.7852382013928016,0.156660555947437,0.8647162220933602,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7421576256721935,0.156660555947437,0.7796202891732358,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.715360481845982,0.156660555947437,0.7366067704201927,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6931151342062505,0.156660555947437,0.7097428260584143,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ژهاي","boundary":[0.6412516343266024,0.156660555947437,0.6823755056839006,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.6031714825735648,0.156660555947437,0.6357509115302763,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5825287067074402,0.156660555947437,0.5975252346181826,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5527825949003536,0.156660555947437,0.5769328476397312,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبه","boundary":[0.48854637931694694,0.156660555947437,0.5472089172005008,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"میشود؛","boundary":[0.415976123787589,0.156660555947437,0.4829880875369941,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.3553299561808996,0.156660555947437,0.41032013141627,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"مثال،","boundary":[0.30263318052265575,0.156660555947437,0.34986936499231336,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.23493513296170015,0.156660555947437,0.29711925147841545,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.17082713337746191,0.156660555947437,0.22948492726904657,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.13774740559199497,0.156660555947437,0.16530076738130223,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8480000612017697,0.18919155851103314,0.8646277530539336,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.8187025771757737,0.18919155851103314,0.8372604326794199,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.7952012256081877,0.18919155851103314,0.8129232410132546,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7711344414842689,0.18919155851103314,0.7844615970858378,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7233098737944272,0.18919155851103314,0.765465499297034,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7033081779241448,0.18919155851103314,0.7175256654239396,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.6612533301968845,0.18919155851103314,0.6974874279938943,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6388778433179971,0.18919155851103314,0.655505535170161,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ژههاي","boundary":[0.5747075307581627,0.18919155851103314,0.6281382147956471,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.5199592991132234,0.18919155851103314,0.568981660667297,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.45020979556557217,0.18919155851103314,0.514121881103081,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.37892170002789927,0.18919155851103314,0.444361094547503,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"میگردد","boundary":[0.29019622860331346,0.18919155851103314,0.37319582993703343,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24724386888187383,0.18919155851103314,0.2678884397719869,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"صورتی","boundary":[0.17287858936415745,0.18919155851103314,0.24150569005508785,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1377474055919949,0.18919155851103314,0.16721182684890828,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.8020344972838714,0.2217225610746293,0.8647048108694336,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7371572017046223,0.2217225610746293,0.7962251585775469,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"عدد","boundary":[0.6968973779657207,0.2217225610746293,0.731452230821621,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"مطلوبی","boundary":[0.6312507863914608,0.2217225610746293,0.691169328202869,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6104797945261674,0.2217225610746293,0.6254763224369099,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.5670145708080538,0.2217225610746293,0.6046867392517373,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"ندهد،","boundary":[0.5129074191589569,0.2217225610746293,0.5613313966449112,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"عواقب","boundary":[0.44495293959966437,0.2217225610746293,0.5071187232284985,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4157196917892518,0.2217225610746293,0.4392856642204186,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"غالبا","boundary":[0.3695619320886002,0.2217225610746293,0.41007203345787874,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"برعهده","boundary":[0.29981242854094875,0.2217225610746293,0.36394401986903424,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.24942354086773752,0.2217225610746293,0.2941411784657287,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.19570103721614587,0.2217225610746293,0.24384832457589464,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.16704488961799052,0.2217225610746293,0.18997965468525094,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.13774740559199447,0.2217225610746293,0.1563052610956406,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.82485694513586,0.25425356363822554,0.8646837834455697,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8195122612105221,0.25425356363822554,0.8248542525998775,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"حتی","boundary":[0.7770323774460183,0.25425356363822554,0.8141759113251302,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7506198816173122,0.25425356363822554,0.7712644525074253,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"صورتی","boundary":[0.682537186058851,0.25425356363822554,0.7448365707588188,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6536885862459438,0.25425356363822554,0.6767815698561782,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.6027868345760587,0.25425356363822554,0.6480705458103788,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.5216261071024132,0.25425356363822554,0.5970026262055713,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.45341519554478366,0.25425356363822554,0.5160302480347042,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.40943710782999604,0.25425356363822554,0.44786805855675854,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.3702030120844423,0.25425356363822554,0.40384958280223304,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.3479576644447108,0.25425356363822554,0.3645853562968747,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.3186601804187148,0.25425356363822554,0.3372180359223609,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.27596425269561214,0.25425356363822554,0.31303765242317877,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26904058874051423,0.25425356363822554,0.2760652869029568,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"باز","boundary":[0.2424998769126396,0.25425356363822554,0.2636174366236852,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.21275376510555305,0.25425356363822554,0.23690401784493062,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.19050841746582153,0.25425356363822554,0.2071361093179854,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.13774740559199433,0.25425356363822554,0.1797687889434716,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8503719289703865,0.28678456620182174,0.8645894164701813,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.7836996094027787,0.28678456620182174,0.844580027639949,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.7257459777786274,0.28678456620182174,0.778052976799399,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7049749859133342,0.28678456620182174,0.7199715138240768,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6751006581070793,0.28678456620182174,0.6992509108464569,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.6102233625278302,0.28678456620182174,0.6692913194007547,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند،","boundary":[0.5235493470899399,0.28678456620182174,0.6045368547487091,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.4814944993626797,0.28678456620182174,0.5178120657751482,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4463633155905171,0.28678456620182174,0.4758277368474305,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"شاخ","boundary":[0.4007184198865395,0.28678456620182174,0.4407833553067051,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"صهاي","boundary":[0.33058426834138277,0.28678456620182174,0.39527975363381107,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.2594243888028783,0.28678456620182174,0.324863783322482,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.20993301312384638,0.28678456620182174,0.2537333934637863,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.1377474055919941,0.28678456620182174,0.20417739692117348,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.7967776413179632,0.319315568765418,0.8646056999020757,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.7284385137611653,0.319315568765418,0.791522452160045,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7064495981197708,0.319315568765418,0.7230772899719347,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.6603558182027042,0.319315568765418,0.6957099695974209,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.5961196026192974,0.319315568765418,0.6550937053808307,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"نشدهاند","boundary":[0.5289344190550158,0.319315568765418,0.5906823467425598,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5235897351296779,0.319315568765418,0.5289317265190333,0.33887021573577913],"dir":"ltr"},{"str":"مدیر","boundary":[0.7958801293237837,0.3518465713290142,0.8343110800505462,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7735065656848837,0.3518465713290142,0.7901342575370476,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.7442090816588877,0.3518465713290142,0.7627669371625339,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6662537541644541,0.3518465713290142,0.7385621926235099,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6440084065247226,0.3518465713290142,0.6606360983768864,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.6147109224987265,0.3518465713290142,0.6332687780023727,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5940681466326019,0.3518465713290142,0.6090646745433445,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.574194666761488,0.3518465713290142,0.5884121542612828,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"دقت","boundary":[0.5297037150500267,0.3518465713290142,0.5685276478142406,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"جمعآ","boundary":[0.4748895803815145,0.3518465713290142,0.5242108134296498,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.4361060356570387,0.3518465713290142,0.4641499518591646,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.3604585961476375,0.3518465713290142,0.4305083815653414,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3234041723879478,0.3518465713290142,0.3384007002986903,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها،","boundary":[0.2528853728452858,0.3518465713290142,0.3178048514882613,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزارهاي","boundary":[0.13774740559199378,0.3518465713290142,0.24714565542650976,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"رایانهاي","boundary":[0.8001112572963432,0.38428746031210187,0.8645954426221418,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7674046380684567,0.38428746031210187,0.7777547463853327,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.6986924019540783,0.38428746031210187,0.7566650095461067,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفته","boundary":[0.6349690503673455,0.38428746031210187,0.6929461455193447,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5700917547880964,0.38428746031210187,0.6291597116610209,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5477181911491963,0.38428746031210187,0.5643458830013601,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.5016244112321299,0.38428746031210187,0.5369785626268464,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4387985716395764,0.38428746031210187,0.4960703505801498,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.36943371608943054,0.38428746031210187,0.43311206386045537,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36408903216409266,0.38428746031210187,0.36943102355344803,0.403842107282463],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.33802079629315374,0.38428746031210187,0.35866536718326686,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"صورتی","boundary":[0.26352730077626896,0.38428746031210187,0.3321544014671993,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22826790100493793,0.38428746031210187,0.25773232226185133,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.19403422922695465,0.38428746031210187,0.21172803711220442,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.13774740559199347,0.38428746031210187,0.18819168257684551,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8480000612017683,0.41681846287569807,0.8646277530539321,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.8019062812847018,0.41681846287569807,0.8372604326794184,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7813917214177456,0.41681846287569807,0.7963882493284882,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7617746735449686,0.41681846287569807,0.7759921610447634,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7003592099432684,0.41681846287569807,0.7564634539954136,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6870247460297468,0.41681846287569807,0.6949542644983212,0.43637310984605915],"dir":"ltr"},{"str":"چهارگانه","boundary":[0.6113773065203457,0.41681846287569807,0.6871111636131864,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6034683026116383,0.41681846287569807,0.6113978210802127,0.43637310984605915],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5830415707041123,0.41681846287569807,0.5980380986148549,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5402174269818413,0.41681846287569807,0.5776670124509683,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.4859820593335758,0.41681846287569807,0.5348569724886056,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.43969608363375573,0.41681846287569807,0.480581216800602,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3914868679464085,0.41681846287569807,0.43434998933242686,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"رسانده","boundary":[0.3240452523837899,0.41681846287569807,0.3860880768694215,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"علا","boundary":[0.268499132576025,0.41681846287569807,0.3023955962761951,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24955175686690506,0.41681846287569807,0.2577595040536751,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.222626397041525,0.41681846287569807,0.24408654990234877,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1936495812294493,0.41681846287569807,0.21721555366061612,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.13774740559199355,0.41681846287569807,0.1881916825768456,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"ذينفعان","boundary":[0.7943415373337614,0.44934946543929427,0.8646410875178456,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7719679736948615,0.44934946543929427,0.7885956655470253,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.7426704896688654,0.44934946543929427,0.7612283451725116,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7218994978035723,0.44934946543929427,0.7368960257143149,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"راضی","boundary":[0.6668948341602958,0.44934946543929427,0.7161134944090964,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"کند،","boundary":[0.6218910184521607,0.44934946543929427,0.6611624250534724,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5894523706625361,0.44934946543929427,0.6161225806495708,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.5494489789219714,0.44934946543929427,0.5836472630841842,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"استدلال","boundary":[0.47893017937930943,0.44934946543929427,0.5437551628308978,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.40661635584828854,0.44934946543929427,0.4732436716001882,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3713569560769575,0.44934946543929427,0.40082137733387097,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.34260605685541673,0.44934946543929427,0.3655408219226771,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.3132751084536376,0.44934946543929427,0.3318329639572837,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.29032444460248036,0.44934946543929427,0.30746333364332895,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.21518986908975313,0.44934946543929427,0.2846452451353118,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18877737326104696,0.44934946543929427,0.2093662984075209,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"اتمام","boundary":[0.13774740559199333,0.44934946543929427,0.18302662926634244,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"رسیده","boundary":[0.8139585852065383,0.4818804680028905,0.8646496779897896,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7685701215008975,0.4818804680028905,0.8083969598106073,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7616464575457998,0.4818804680028905,0.7686639756122889,0.5014351149732517],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.7369007697062838,0.4818804680028905,0.7560209805822828,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.708436817890882,0.4818804680028905,0.7312515727829207,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"معیارهاي","boundary":[0.6286864664080897,0.4818804680028905,0.7029719955743232,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5640656028271775,0.4818804680028905,0.6231030442923,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5419484711866146,0.4818804680028905,0.5585761630387784,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.5126509871606185,0.4818804680028905,0.5312088426642646,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4929057232886731,0.4818804680028905,0.507123210788468,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.4437989956071466,0.4818804680028905,0.48748269938784317,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.3932818919347668,0.4818804680028905,0.4384145647220664,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.353534932192539,0.4818804680028905,0.3878747668178338,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.31353154045197434,0.4818804680028905,0.3481142161796942,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"محد","boundary":[0.2710987119591654,0.4818804680028905,0.3080109441757773,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2500646208635785,0.4818804680028905,0.26035908343681546,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند؟","boundary":[0.15403083748638977,0.4818804680028905,0.2445951827710498,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.8417814570260976,0.5144114705664867,0.8645962119181364,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"معیارهاي","boundary":[0.7622875375416422,0.5144114705664867,0.8365730667078758,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهتري","boundary":[0.6602276022035348,0.5144114705664867,0.7569383660563335,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6317636503881331,0.5144114705664867,0.6548566339983674,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.55880874686127,0.5144114705664867,0.6263446011832775,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5368198312198755,0.5144114705664867,0.5534475230720394,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.49072605130280905,0.5144114705664867,0.5260802026975255,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.47033970743502124,0.5144114705664867,0.48533623534576376,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.42161762775100015,0.5144114705664867,0.4650520796293133,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"شوند،","boundary":[0.3669976121052292,0.5144114705664867,0.41633923149723223,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"جود","boundary":[0.3144290524461539,0.5144114705664867,0.35092073618549313,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"ندارد؟","boundary":[0.2557061248269916,0.5144114705664867,0.3091046266486845,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.7874178733786636,0.5469424731300829,0.8342982584506287,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7666468815133705,0.5469424731300829,0.781643409424113,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.7215148498060667,0.5469424731300829,0.7609294736784498,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6890762020164422,0.5469424731300829,0.7157484634594636,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"سئوال،","boundary":[0.6277889544139102,0.5469424731300829,0.6864096938817354,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5953503066242857,0.5469424731300829,0.6220225680673072,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.5436792589593896,0.5469424731300829,0.5895313517180235,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.514958875145651,0.5469424731300829,0.5380518587558853,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.4693139794416734,0.5469424731300829,0.5092844196704518,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.40289809187240255,0.5469424731300829,0.4636579870703544,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"معیارهاي","boundary":[0.3231477403896102,0.5469424731300829,0.3974332695558438,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.25839866080952956,0.5469424731300829,0.31746661768245416,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.23615331316979807,0.5469424731300829,0.25278100502196194,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.20685582914380202,0.5469424731300829,0.2254136846474481,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18057154931426433,0.5469424731300829,0.2012161202043774,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.13774740559199317,0.5469424731300829,0.17499748696641398,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"آکادمیک","boundary":[0.7821610174127561,0.5794734756936792,0.8646866041975502,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7095907618833984,0.5794734756936792,0.7763175732506529,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.68708898224533,0.5794734756936792,0.7037166740974938,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.6577914982193339,0.5794734756936792,0.6763493537229801,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.6120183865161878,0.5794734756936792,0.651824325618033,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6050947225610901,0.5794734756936792,0.6120504405159799,0.5990281226640403],"dir":"ltr"},{"str":"اشتباه","boundary":[0.5556033468820581,0.5794734756936792,0.5994521928696838,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.510086667177249,0.5794734756936792,0.5499135054869587,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5047419832519111,0.5794734756936792,0.5100839746412665,0.5990281226640403],"dir":"ltr"},{"str":"بلکه","boundary":[0.4641853394749344,0.5794734756936792,0.49929780371121835,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهیم","boundary":[0.37289554806697905,0.5794734756936792,0.45849883169581335,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"تاکید","boundary":[0.32237844439459934,0.5794734756936792,0.36715877961618393,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.2781439246814749,0.5794734756936792,0.3166507792797451,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.24929532486856773,0.5794734756936792,0.272388308478802,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"محد","boundary":[0.2066060643774218,0.5794734756936792,0.24351829659403368,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"دسازي","boundary":[0.13774740559199314,0.5794734756936792,0.19586643585507188,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.812291777217348,0.6119143646767669,0.8646614738617131,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7915207853520547,0.6119143646767669,0.8066095005661994,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"معیارهاي","boundary":[0.7117704338692621,0.6119143646767669,0.7860559630354956,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"چهارگانه","boundary":[0.6304814903964481,0.6119143646767669,0.7062153474892887,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.5618859308413132,0.6119143646767669,0.6249698692401928,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.5059837552038574,0.6119143646767669,0.5563908495489506,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.46059529149821676,0.6119143646767669,0.5004221298079264,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.41405288380005983,0.6119143646767669,0.454896859631173,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.3735366280628213,0.6119143646767669,0.40851395263598167,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.35545817218006615,0.6119143646767669,0.3679228187552287,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.2871190446232682,0.6119143646767669,0.3498260279845925,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.27118974531857504,0.6119143646767669,0.281484207891812,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"چیز","boundary":[0.217369541075617,0.6119143646767669,0.2548278452326874,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1967267652094923,0.6119143646767669,0.21172329312023483,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.1739043173575035,0.6119143646767669,0.1910432063983521,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.13774740559199314,0.6119143646767669,0.1682690959780498,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"اشتباه","boundary":[0.8208822491616354,0.6444453672403629,0.864731095149261,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرند","boundary":[0.7620311055433048,0.6444453672403629,0.8153061353577984,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7566864216179668,0.6444453672403629,0.7620284130073223,0.6640000142107241],"dir":"ltr"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.6883069060214306,0.6444453672403629,0.7513908444203103,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار","boundary":[0.6317636503881325,0.6444453672403629,0.6664953131068861,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.5634245228313347,0.6444453672403629,0.6265084612302143,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5580798389059967,0.6444453672403629,0.5634218302953521,0.6640000142107241],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5418842349710304,0.6444453672403629,0.5526516863652,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5098302351789114,0.6444453672403629,0.5365024966219328,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"تلنگر","boundary":[0.4609799394957218,0.6444453672403629,0.5044347777179027,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهیم","boundary":[0.37007479608527205,0.6444453672403629,0.4556780797141061,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.32699422036466386,0.6444453672403629,0.3646663888083473,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"دهیم","boundary":[0.2814775406598547,0.6444453672403629,0.3217094133109376,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2530135888444529,0.6444453672403629,0.27610657245468717,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.1377474055919926,0.6444453672403629,0.24769006055897785,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"فو","boundary":[0.8465254489953308,0.6769763698039593,0.8646977589894772,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"الذکر","boundary":[0.7836996094027772,0.6769763698039593,0.8302208614610713,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7767759454476791,0.6769763698039593,0.7837316634025691,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.7017695859341205,0.6769763698039593,0.7710557168607768,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.6330458103798171,0.6769763698039593,0.6961297487786968,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.5709892667822746,0.6769763698039593,0.6273937927044725,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5486157031433746,0.6769763698039593,0.5652433949955384,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.5193182191173785,0.6769763698039593,0.5378760746210247,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.46469820347160756,0.6769763698039593,0.513596323722487,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.3321228603314027,0.6769763698039593,0.4424501632958934,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.25698828481867547,0.6769763698039593,0.32644366086423415,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2500646208635778,0.6769763698039593,0.25706406047418406,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"شامل","boundary":[0.19493174122113288,0.6769763698039593,0.2447376307461251,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.13774740559199236,0.6769763698039593,0.18920779437025456,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهتري","boundary":[0.7679290415050543,0.7095073723675555,0.864596596566133,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.6953587859756964,0.7095073723675555,0.7626271817234385,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6899737140106205,0.7095073723675555,0.6953594270556923,0.7290620193379166],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8234465691450044,0.7420383749311515,0.8342140205391738,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"گذشت","boundary":[0.7557485215840487,0.7420383749311515,0.8178758404131323,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.7118986498684298,0.7420383749311515,0.7500497050690075,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.6690745061461587,0.7420383749311515,0.7064493416877704,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"زیادي","boundary":[0.6126594665120291,0.7420383749311515,0.6635737833498327,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5865034026816599,0.7420383749311515,0.607147973571773,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"بینش","boundary":[0.5391916989884918,0.7420383749311515,0.5809538295896506,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.47098078743086236,0.7420383749311515,0.5336877707921867,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.4424528558318755,0.7420383749311515,0.46538762089913593,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.41315537180587947,0.7420383749311515,0.43171322730952555,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.35840714016094005,0.7420383749311515,0.40777363345678186,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.320198772408734,0.7420383749311515,0.35287615838881026,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31481370044365803,0.7420383749311515,0.32015569183301346,0.7615930219015127],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.2622451407845826,0.7420383749311515,0.3092819493755332,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"پی","boundary":[0.2277550370082624,0.7420383749311515,0.2567464694442433,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"بردند","boundary":[0.172750373364986,0.7420383749311515,0.22222238842814349,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.13774740559199192,0.7420383749311515,0.16721182684890532,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8133175052106947,0.7745693774947477,0.9321652570884604,0.7941240244651089],"dir":"ltr"},{"str":"صرف","boundary":[0.8133175052106947,0.7745693774947477,0.864561850030358,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7520302576081629,0.7745693774947477,0.8074255954009056,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7310028337445328,0.7745693774947477,0.7461559133902601,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6275325224155722,0.7745693774947477,0.7252058037741285,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"مذکور","boundary":[0.5649631148213556,0.7745693774947477,0.6217086953013417,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"عامل","boundary":[0.5177796271273563,0.7745693774947477,0.5590995407473829,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.44892763557388443,0.7745693774947477,0.5120115739727641,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4026416598740643,0.7745693774947477,0.4430039281963017,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.32660957236715776,0.7745693774947477,0.39685616934358514,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"نمیشود","boundary":[0.2528853728452838,0.7745693774947477,0.32086805992439343,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.21839526906896356,0.7745693774947477,0.23097120713140443,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19839357319868123,0.7745693774947477,0.2126110606984761,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.13774740559199186,0.7745693774947477,0.192614108820163,0.7941240244651089],"dir":"rtl"},{"str":"بهتر","boundary":[0.8335756330793138,0.8071003800583441,0.8646068538460661,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.7802377774252276,0.8071003800583441,0.8280641401390577,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"کردند","boundary":[0.7227970097977501,0.8071003800583441,0.774773083324668,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6942048419831799,0.8071003800583441,0.7172978255934142,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.6365076423573655,0.8071003800583441,0.688793998602271,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.5895805866617031,0.8071003800583441,0.6310907728244957,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5611808710618847,0.8071003800583441,0.5841156361291451,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"ژههاي","boundary":[0.4909824833011447,0.8071003800583441,0.5504412425395349,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.44456829160215616,0.8071003800583441,0.4855513817923672,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.3752034360520104,0.8071003800583441,0.4391155215895192,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34917558822080963,0.8071003800583441,0.3697645133672836,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3107107884702667,0.8071003800583441,0.3437544875599673,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"معنی","boundary":[0.2592961728037076,0.8071003800583441,0.30542649428053703,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.20159897317789316,0.8071003800583441,0.2538225035832061,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.16672422140406756,0.8071003800583441,0.19618864266098096,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.13774740559199186,0.8071003800583441,0.16131337802315868,0.8266550270287052],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.8070349212514392,0.8396313826219401,0.8645755691422689,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7669033135117062,0.8396313826219401,0.8015149660552381,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7038210419208156,0.8396313826219401,0.7613309179718449,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.6568939862251533,0.8396313826219401,0.6984041723879458,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.630737922394784,0.8396313826219401,0.6513824932848971,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.5771436347423609,0.8396313826219401,0.6253664413256199,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.5227800510949269,0.8396313826219401,0.5717204826255318,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.47123721942919927,0.8396313826219401,0.5012302752506843,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.42610518772189554,0.8396313826219401,0.4659320260316052,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42076050379655755,0.8396313826219401,0.426102495185913,0.8591860295923013],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.39469226792561884,0.8396313826219401,0.4153368388157319,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.3603303801484671,0.8396313826219401,0.3892939897126284,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.328276380356348,0.8396313826219401,0.35494864179936947,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات،","boundary":[0.24044842092594151,0.8396313826219401,0.32282309747971427,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"حوزههایی","boundary":[0.1377474055919919,0.8396313826219401,0.2350316796090709,0.8591860295923013],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.8348577930709986,0.8720722716050279,0.8647003233094598,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"سودآ","boundary":[0.7839221923773328,0.8720722716050279,0.8290548651646324,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"ري،","boundary":[0.7381829296979673,0.8720722716050279,0.773182563854983,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"نرخ","boundary":[0.7008720739399407,0.8720722716050279,0.732436801479233,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"بازگشت","boundary":[0.6245835544346972,0.8720722716050279,0.6950310658818215,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه،","boundary":[0.5576548028687525,0.8720722716050279,0.6188855072156509,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5415638231891077,0.8720722716050279,0.5518582857623446,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.5122663391631116,0.8720722716050279,0.5308241946667577,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"سودآ","boundary":[0.4612986844696539,0.8720722716050279,0.5064313572569535,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.4225151397451781,0.8720722716050279,0.45055905594730394,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"مهمتر","boundary":[0.3386618762889944,0.8720722716050279,0.4002645352494807,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3178908844237012,0.8720722716050279,0.3328874123344437,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.28852942061412,0.8720722716050279,0.31209539304528683,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"فرصتهایی","boundary":[0.17300680536332266,0.8720722716050279,0.28278021521140556,0.891626918575389],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.1377474055919916,0.8720722716050279,0.167211826848905,0.891626918575389],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13775,0.12422,0.93217,0.89163],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/22bc775a7ae0aa4562ea31adc3c2936f.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/5262d65c9e86d10506056d1f0d74d3cb.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13762,0.07364,0.0983,0.0763]},"elements":[{"words":[{"str":"4","boundary":[0.8379349770510456,0.07661360399818334,0.8478823589145336,0.09166257194311567],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83793,0.07661,0.84788,0.09166],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مدیریت","boundary":[0.5039322992171644,0.07363985584140029,0.5617286098103361,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.4173864997784428,0.07363985584140029,0.4989568773694316,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3490473722216447,0.07363985584140029,0.41242274558663433,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.33814901229232425,0.07363985584140029,0.34427286484460906,0.08868882378633261],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.27673354869062405,0.07363985584140029,0.33834633671504455,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.23288367697500506,0.07363985584140029,0.2720864880167618,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.1439017735520824,0.07363985584140029,0.22823635986914445,0.08868882378633261],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.13774740559199553,0.07363985584140029,0.14377637830489565,0.08868882378633261],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13775,0.07364,0.56173,0.08869],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سازمان","boundary":[0.8070349212514428,0.12421966696434936,0.8645755691422725,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7807506414219051,0.12421966696434936,0.8013952123120183,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7338235857262427,0.12421966696434936,0.77512952380236,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.6759981701012598,0.12421966696434936,0.7282845263461655,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6438159543099723,0.12421966696434936,0.6705068070728731,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6216988226694092,0.12421966696434936,0.6383265145215731,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.5924013386434132,0.12421966696434936,0.6109591941470593,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.566245274813044,0.12421966696434936,0.5868341999595179,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.508932723184735,0.12421966696434936,0.5607790421204943,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"میآ","boundary":[0.4618487311060904,0.12421966696434936,0.5034632850922062,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.43046453169362736,0.12421966696434936,0.45110910258374043,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.40597527585244847,0.12421966696434936,0.4248845714098153,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.38546071598549214,0.12421966696434936,0.40045724389623466,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.32814816435718314,0.12421966696434936,0.3799944832929425,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.25096213285776037,0.12421966696434936,0.3226787262646542,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2440384689026626,0.12421966696434936,0.2509941868575524,0.1437743139347105],"dir":"ltr"},{"str":"ارد","boundary":[0.2024964851720762,0.12421966696434936,0.2277874756560557,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.13774740559199558,0.12421966696434936,0.19703794543947664,0.1437743139347105],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.797931585310481,0.156660555947437,0.8646583966777355,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.775301589673244,0.156660555947437,0.7919292815254079,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.7460041056472481,0.156660555947437,0.7645619611508941,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7136936738567919,0.156660555947437,0.7400686023977417,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7006156419416073,0.15165876822072194,0.7082039776363944,0.16445489665293983],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.708308601891716,0.156660555947437,0.713719573488624,0.17621520291779816],"dir":"ltr"},{"str":"جالب","boundary":[0.6476624342850266,0.156660555947437,0.6954064823273904,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6020175385810489,0.156660555947437,0.6418443768907586,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5730407227689732,0.156660555947437,0.5961337063792075,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"پارامترهایی","boundary":[0.47559656340093115,0.156660555947437,0.5672845937023038,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4466197475888555,0.156660555947437,0.4697127311990898,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.41225785981170376,0.156660555947437,0.441190953968063,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.3732801960644869,0.156660555947437,0.40632389515418754,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.29186303659250434,0.156660555947437,0.36728199519138727,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.26583518876130363,0.156660555947437,0.2864241139077776,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.21262554910638587,0.156660555947437,0.2652823213728891,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"شاخ","boundary":[0.16672422140407125,0.156660555947437,0.2067891568242368,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.13774740559199558,0.156660555947437,0.16128555515134282,0.17621520291779816],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.8054963292614211,0.18919155851103314,0.8645642861343457,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ارد","boundary":[0.7638261295316661,0.18919155851103314,0.7891171200156455,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ادبیات","boundary":[0.7053596339108409,0.18919155851103314,0.7582787361116429,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6330458103798202,0.18919155851103314,0.6997726217470746,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6108004627400887,0.18919155851103314,0.6274281545922525,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.5815029787140926,0.18919155851103314,0.6000608342177388,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"شدند","boundary":[0.531883387035892,0.18919155851103314,0.5759521234620918,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5249597230807943,0.18919155851103314,0.5319154410356841,0.2087462054813943],"dir":"ltr"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.4790583953784797,0.18919155851103314,0.5192989867175061,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4591849155073659,0.18919155851103314,0.4734024030071608,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.3891789799613778,0.18919155851103314,0.4535835431516927,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.34802164422829684,0.18919155851103314,0.38352362867005463,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.27852857267898257,0.18919155851103314,0.3424406582164914,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"مربو","boundary":[0.23172973298248858,0.18919155851103314,0.27305221092249854,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.21377949309890185,0.18919155851103314,0.2263554311613427,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.16210844543400582,0.18919155851103314,0.2083067213903946,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.1377474055919953,0.18919155851103314,0.156583489813837,0.2087462054813943],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7979315853104807,0.2217225610746293,0.864658396677735,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7713908734826062,0.2217225610746293,0.7926371620568169,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7494019578412116,0.2217225610746293,0.7660296496933754,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.7201044738152155,0.2217225610746293,0.7386623293188617,0.24127720804499045],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7147194018501394,0.2217225610746293,0.7201303734470476,0.24127720804499045],"dir":"ltr"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.7698522814925842,0.25425356363822554,0.8342568446828992,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.7280538657636608,0.25425356363822554,0.7641957762572685,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.664843378173602,0.25425356363822554,0.7223840260644318,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.648431730280037,0.25425356363822554,0.6591991816742065,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.6357383463623578,0.25425356363822554,0.6428817725400303,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.6002225145926898,0.25425356363822554,0.6356691097228069,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندهاي","boundary":[0.5073941311947128,0.25425356363822554,0.594667171780718,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.4363624676553768,0.25425356363822554,0.5017213425275027,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.3640486441243561,0.25425356363822554,0.4307754554916105,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.290837308599156,0.25425356363822554,0.35837316292116345,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.26230937700016915,0.25425356363822554,0.2852441420674296,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"ژههاي","boundary":[0.192110989239429,0.25425356363822554,0.2515697484778192,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.14479928554626117,0.25425356363822554,0.18664783373085939,0.2738082106085867],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13774740559199497,0.25425356363822554,0.14481441503416304,0.2738082106085867],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.8070349212514423,0.28678456620182174,0.864575569142272,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7502352336198072,0.28678456620182174,0.8014338053277673,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.6888197700181069,0.28678456620182174,0.7447159195036017,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؛","boundary":[0.6407387703299282,0.28678456620182174,0.6832478873422424,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"یعنی","boundary":[0.5975299786101517,0.28678456620182174,0.6352856156692938,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.590606314655054,0.28678456620182174,0.5975620326099438,0.30633921317218293],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.5726560747714673,0.28678456620182174,0.58512072134663,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"زمانیکه","boundary":[0.4850845473393979,0.28678456620182174,0.5670431629758689,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.41559147579008365,0.28678456620182174,0.4795035613275925,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"نتواند","boundary":[0.3595610841534594,0.28678456620182174,0.4100053611383114,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.29583773256672663,0.28678456620182174,0.3539507366778444,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.2172413250764505,0.28678456620182174,0.29027059388283133,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.13774740559199505,0.28678456620182174,0.21165469756068161,0.30633921317218293],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8480000612017699,0.319315568765418,0.8646277530539337,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.7954954813262796,0.319315568765418,0.83726043267942,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7749809214593234,0.319315568765418,0.7899774493700659,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.6815114580655038,0.319315568765418,0.769413782775428,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"کاملا","boundary":[0.6252246344305428,0.319315568765418,0.6759847074213466,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.5406020749793481,0.319315568765418,0.6198116113776477,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.44469650760132773,0.319315568765418,0.5189353661438639,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"درآ","boundary":[0.4084147134526272,0.319315568765418,0.43931323066024,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"رد،","boundary":[0.3700747960852743,0.319315568765418,0.39767508493027726,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"احتمال","boundary":[0.3018638845276448,0.319315568765418,0.36476434583171435,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"بقاي","boundary":[0.2527571568461183,0.319315568765418,0.29646534988265605,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.22378034103404262,0.319315568765418,0.24734631346520944,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1977524932028419,0.319315568765418,0.21839706409295498,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.1377474055919949,0.319315568765418,0.19234164982193303,0.33887021573577913],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.8156253931957301,0.3518465713290142,0.864565824726335,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7638261295316656,0.3518465713290142,0.7938191853531505,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"پایین","boundary":[0.7183094498268564,0.3518465713290142,0.7583743852470219,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6730492021203842,0.3518465713290142,0.7128760404300939,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6677045181950464,0.3518465713290142,0.6730465095844018,0.3714012182993754],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6416362823241076,0.3518465713290142,0.6622808532142207,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل،","boundary":[0.5857341066866519,0.3518465713290142,0.6363995562700696,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"بخشی","boundary":[0.5300883630475332,0.3518465713290142,0.5802587706581613,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5097020191797453,0.3518465713290142,0.5246985470904878,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.4413628916229473,0.3518465713290142,0.5044468300218269,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41533504379174657,0.3518465713290142,0.43597961468185964,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.34327765225906276,0.3518465713290142,0.4100044636263172,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3167369404311881,0.3518465713290142,0.33798322900539884,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.29474802478979356,0.3518465713290142,0.31137571664195746,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.2654505407637975,0.3518465713290142,0.2840083962674436,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23942269293259674,0.3518465713290142,0.2600116180790707,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.1850591092851627,0.3518465713290142,0.2340917281191698,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"بلو","boundary":[0.15108186950551644,0.3518465713290142,0.17956056616082258,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.1377474055919949,0.3518465713290142,0.1456212783169302,0.3714012182993754],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.8128046412140236,0.38428746031210187,0.8645830056702236,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7406190336821714,0.38428746031210187,0.8073458450494259,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7185019020416084,0.38428746031210187,0.7351295938937722,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.6892044180156124,0.38428746031210187,0.7077622735192586,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"بستگی","boundary":[0.6284300344097544,0.38428746031210187,0.6836862578433993,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.5794515227273963,0.38428746031210187,0.6230499628686459,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5717585627772876,0.3792856725853868,0.5792779182645221,0.3920818010176047],"dir":"ltr"},{"str":"بخشی","boundary":[0.49341858728534865,0.38428746031210187,0.549960432542656,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4729040274183924,0.38428746031210187,0.4879005553291349,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4437989956071482,0.38428746031210187,0.467364968038315,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.4109756998200182,0.38428746031210187,0.43822301001931036,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38481963598964897,0.38428746031210187,0.40540856113612295,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزي","boundary":[0.2773746286864658,0.38428746031210187,0.3793141692013539,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"دید","boundary":[0.2194209970623144,0.38428746031210187,0.255548419148016,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.13774740559199486,0.38428746031210187,0.21407272308899974,0.403842107282463],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.8070349212514423,0.41681846287569807,0.864575569142272,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.780878857421073,0.41681846287569807,0.8015234283111861,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.7172837218335086,0.41681846287569807,0.7754224973604593,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6951665901929457,0.41681846287569807,0.7117942820451095,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.6658691061669496,0.41681846287569807,0.6844269616705958,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6397130423365803,0.41681846287569807,0.6603576132266935,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.5666299228105488,0.41681846287569807,0.6341657771325563,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5445127911699857,0.41681846287569807,0.5611404830221496,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"ژههاي","boundary":[0.4805969873685011,0.41681846287569807,0.5337731626476359,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.4175147157776106,0.41681846287569807,0.4750553636684403,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"بستگی","boundary":[0.35674033217175277,0.41681846287569807,0.4119965556053977,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3157112124378402,0.41681846287569807,0.3512966654950567,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3103665285125024,0.41681846287569807,0.31570851990185783,0.43637310984605915],"dir":"ltr"},{"str":"نمونهاي","boundary":[0.24083306892345002,0.41681846287569807,0.30492465685979475,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2204467250556623,0.41681846287569807,0.2354432529664048,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"سئوالات","boundary":[0.1377474055919949,0.41681846287569807,0.21496049066724238,0.43637310984605915],"dir":"rtl"},{"str":"کلیدي","boundary":[0.8084452972422951,0.44934946543929427,0.8645758255742698,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7799813454268932,0.44934946543929427,0.8030743290371276,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7479273456347741,0.44934946543929427,0.7745996070777956,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.7088214658883889,0.44934946543929427,0.7425427865336949,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6884351220206012,0.44934946543929427,0.7034316499313438,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"تثبیت","boundary":[0.6375333703507162,0.44934946543929427,0.6830396645595926,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.5749639627564993,0.44934946543929427,0.6322315105691007,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5489361149252986,0.44934946543929427,0.5695806858154117,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.5162410351373371,0.44934946543929427,0.5434883453366293,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"دستهبندي","boundary":[0.4308491796911318,0.44934946543929427,0.5109986675793357,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.36866442009442063,0.44934946543929427,0.4255547564374678,0.4689041124096554],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3632793481293446,0.44934946543929427,0.3686213395187,0.4689041124096554],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8478076089870173,0.4818804680028905,0.8563146123158466,0.5014351149732517],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8530644649529249,0.4818804680028905,0.8677203229538767,0.5014351149732517],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.8098556732331482,0.4818804680028905,0.8342841546907214,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبی","boundary":[0.7457476736489099,0.4818804680028905,0.8041931418458717,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7249766817836168,0.4818804680028905,0.7399732096943594,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7026031181447169,0.4818804680028905,0.7192308099968807,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.6561246902301449,0.4818804680028905,0.691863489622367,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.6065050985519446,0.4818804680028905,0.6503108639638496,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"بهکارگیري","boundary":[0.5086762911863968,0.4818804680028905,0.600720890181457,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"بهینه","boundary":[0.46700609145664196,0.4818804680028905,0.5029532418475127,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.42405373173520233,0.4818804680028905,0.4613038131096231,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.3681515560977466,0.4818804680028905,0.4182883711165926,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.3086593324835735,0.4818804680028905,0.34590941385799434,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.2669891327538187,0.4818804680028905,0.30299192888832854,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.240704852924281,0.4818804680028905,0.2613494238143941,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.1719810773699776,0.4818804680028905,0.23517976908811303,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.15839018145811903,0.4818804680028905,0.16631969992669346,0.5014351149732517],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.1377474055919943,0.4818804680028905,0.15839197648210734,0.5014351149732517],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.8051116812639145,0.5144114705664867,0.8342422280589932,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.7417729776746872,0.5144114705664867,0.7993136255655169,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7338639737659797,0.5144114705664867,0.741793492234554,0.5339661175368479],"dir":"ltr"},{"str":"میشود","boundary":[0.6683052101511502,0.5144114705664867,0.7285217259446259,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6613815461960524,0.5144114705664867,0.6683809858066587,0.5339661175368479],"dir":"ltr"},{"str":"بهطوري","boundary":[0.589452370662537,0.5144114705664867,0.6559819858230703,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.554192970891206,0.5144114705664867,0.5836573921481194,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5277804750624998,0.5144114705664867,0.5484250459526129,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"بلندمدت","boundary":[0.4431579156113052,0.5144114705664867,0.521954083628286,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.387127523974681,0.5144114705664867,0.43730472703326506,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.3382772282914914,0.5144114705664867,0.38130472258844383,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.2685277247438403,0.5144114705664867,0.3324398102813491,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.18134084530927627,0.5144114705664867,0.2461322361690825,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"نر","boundary":[0.15415905348555928,0.5144114705664867,0.17561920634638303,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.1377474055919943,0.5144114705664867,0.1487652628325398,0.5339661175368479],"dir":"rtl"},{"str":"بازگشت","boundary":[0.7636979135324964,0.5469424731300829,0.8341454249796207,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"سرمایه","boundary":[0.7040774739191549,0.5469424731300829,0.7583524603111635,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6751006581070792,0.5469424731300829,0.698666630538246,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":"شود؟","boundary":[0.624455338435531,0.5469424731300829,0.669818158941338,0.5664971201004441],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.847807608987017,0.5794734756936792,0.8563146123158462,0.5990281226640403],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8530644649529245,0.5794734756936792,0.8677203229538764,0.5990281226640403],"dir":"ltr"},{"str":"آیا","boundary":[0.8113942652231696,0.5794734756936792,0.8342090201152084,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7894053495817751,0.5794734756936792,0.806033041433939,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.7433115696647086,0.5794734756936792,0.7786657210594252,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"ابتکارات","boundary":[0.6656126741686118,0.5794734756936792,0.7380077866431054,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.5903498826567162,0.5794734756936792,0.6603037625070419,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5699635387889284,0.5794734756936792,0.5849600666996709,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیبانی","boundary":[0.5003422512404457,0.5794734756936792,0.5646687308872671,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند؟","boundary":[0.421617627751001,0.5794734756936792,0.49504039145883005,0.5990281226640403],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.847807608987017,0.6119143646767669,0.8531496003763724,0.631469011647128],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8530644649529245,0.6119143646767669,0.8645553110144025,0.631469011647128],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7790838334327136,0.6119143646767669,0.8342446641629772,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.757094917791319,0.6119143646767669,0.7737226096434828,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.7110011378742523,0.6119143646767669,0.7463552892689691,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6849732900430516,0.6119143646767669,0.7056178609331647,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6368922903548729,0.6119143646767669,0.6795589848301652,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.573938234763151,0.6119143646767669,0.6314788826539808,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5534236748961948,0.6119143646767669,0.5685767545419221,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.49918830724792934,0.6119143646767669,0.5480174472912561,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"سهام","boundary":[0.4540562755406256,0.6119143646767669,0.4938057996028367,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.39110221994890365,0.6119143646767669,0.44864286783973334,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.351098828208339,0.6119143646767669,0.38580266805527297,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"میگذارند؟","boundary":[0.2508339168585902,0.6119143646767669,0.34579696842672336,0.631469011647128],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8075477852481152,0.6444453672403629,0.8342432537869862,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"سئوالات","boundary":[0.7310028337445348,0.6444453672403629,0.8019134613806557,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.7111293538734208,0.6444453672403629,0.7253468413732157,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.6771521140937746,0.6444453672403629,0.7055592662215449,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6340715383731665,0.6444453672403629,0.6715648454980101,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"شرکتهاي","boundary":[0.5284215550583419,0.6444453672403629,0.6284913216573561,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصی","boundary":[0.4376446276470606,0.6444453672403629,0.5227985141988092,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"انتفاعی،","boundary":[0.3446880282499151,0.6444453672403629,0.41577546574888935,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.2976327565550842,0.6444453672403629,0.3391166584380473,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.24826959687522074,0.6444453672403629,0.29206997721516065,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانهاي","boundary":[0.137747405591994,0.6444453672403629,0.2426886108634153,0.6640000142107241],"dir":"rtl"},{"str":"غیرانتفاعی","boundary":[0.7794684814302187,0.6769763698039593,0.864610572110044,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7527995536031757,0.6769763698039593,0.7736754261557887,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.6989488339524156,0.6769763698039593,0.747146766631836,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6534321542476065,0.6769763698039593,0.6932589925573162,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6480874703222684,0.6769763698039593,0.6534294617116239,0.6965310167743204],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.6127876825111993,0.6769763698039593,0.6427981757085712,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5839390826982921,0.6769763698039593,0.6070320663085264,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"اینگونه","boundary":[0.5120099071647767,0.6769763698039593,0.578172696351689,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانها","boundary":[0.43149025968697347,0.6769763698039593,0.506211851466379,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.4048213318599303,0.6769763698039593,0.42569720441254333,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"میخواهند","boundary":[0.3136597564511434,0.6769763698039593,0.3991348240808093,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.29724810855757844,0.6769763698039593,0.3080155599517479,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.24314095690848142,0.6769763698039593,0.2916680200577672,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21685667707894374,0.6769763698039593,0.2374456022254177,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"بودجه","boundary":[0.15415905348555872,0.6769763698039593,0.2112833840270884,0.6965310167743204],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.8274212651192288,0.7095073723675555,0.8646713464936495,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"محد","boundary":[0.7847640586278749,0.7095073723675555,0.8216762908444868,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"د،","boundary":[0.7567742495773981,0.7095073723675555,0.774024430105525,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"ماموریتهاي","boundary":[0.6431748743141279,0.7095073723675555,0.7510200437507162,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6009918105876991,0.7095073723675555,0.6375272159827549,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.580220818722406,0.7095073723675555,0.5952173466331485,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5602191228521236,0.7095073723675555,0.5744366103519184,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"نحو","boundary":[0.5166256831348416,0.7095073723675555,0.5544308115696627,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"احسن","boundary":[0.45597951552815225,0.7095073723675555,0.5110032833553048,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.40276987587323454,0.7095073723675555,0.45032660034081334,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.3509706122091701,0.7095073723675555,0.3971699138935522,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34562592828383204,0.7095073723675555,0.35096791967318747,0.7290620193379166],"dir":"ltr"},{"str":"شرح","boundary":[0.29365806058086097,0.7095073723675555,0.3402144438229273,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"کاملتري","boundary":[0.19711141320699815,0.7095073723675555,0.28804078944129086,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17646863734087345,0.7095073723675555,0.19146516525161597,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.13774740559199353,0.7095073723675555,0.17079110468169412,0.7290620193379166],"dir":"rtl"},{"str":"سئوالات","boundary":[0.7937004573379193,0.7420383749311515,0.8645421047664877,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7676726095067186,0.7420383749311515,0.7883171803968316,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.7248484657844475,0.7420383749311515,0.7624122917088335,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6642022981777581,0.7420383749311515,0.7194821133552501,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.599068570600172,0.7420383749311515,0.6589004383961424,0.7615930219015127],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5936834986350961,0.7420383749311515,0.5990692116801679,0.7615930219015127],"dir":"ltr"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13774740559199358,0.7735344353428228,0.855757000935462,0.7915571514445382],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.850331540930648,0.8047728272352276,0.8548365382774316,0.8212636124682972],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8548594889412827,0.8047728272352276,0.8645499259424371,0.8212636124682972],"dir":"ltr"},{"str":"فرصتهایی","boundary":[0.7640825615300013,0.8047728272352276,0.8457098670246211,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7397215216879908,0.8047728272352276,0.7591962498016906,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.6862554500347361,0.8047728272352276,0.7348689307674615,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6639458661794212,0.8047728272352276,0.6813558038425119,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.6241989064371934,0.8047728272352276,0.6590276286673175,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"اجراي","boundary":[0.575092178755667,0.8047728272352276,0.6192364344053768,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.547653954933613,0.8047728272352276,0.5702077902673439,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5236853842650572,0.8047728272352276,0.5429724041559745,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.4989318752495919,0.8047728272352276,0.5145820483240953,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4767505073934455,0.8047728272352276,0.4941135180008406,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.4284130757069298,0.8047728272352276,0.4719679224084622,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"میآ","boundary":[0.38863867774088007,0.8047728272352276,0.42363010607394896,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.3621254041368275,0.8047728272352276,0.3795353417999182,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35622746817507756,0.8047728272352276,0.36209335013703536,0.8212636124682972],"dir":"ltr"},{"str":"بدین","boundary":[0.31263402845779553,0.8047728272352276,0.35142193252624304,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"معناست","boundary":[0.24826959687522038,0.8047728272352276,0.30790862780844136,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2186517010673023,0.8047728272352276,0.24349957705815553,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.15992877344814002,0.8047728272352276,0.21391540205801873,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13774740559199358,0.8047728272352276,0.15515734325508435,0.8212636124682972],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7904950573587076,0.8322574692903434,0.8403113323796324,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7565178175790613,0.8322574692903434,0.7857064462217632,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.7379022648757894,0.8322574692903434,0.7518161368895533,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"ژه،","boundary":[0.7072828738983663,0.8322574692903434,0.7287989289348276,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.6712541781320244,0.8322574692903434,0.70253157361718,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6526706794285445,0.8322574692903434,0.6665845514423084,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"ژههایی","boundary":[0.5943245786309388,0.8322574692903434,0.6435673434875827,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5700917547880967,0.8322574692903434,0.5895664829017966,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5479103869319502,0.8322574692903434,0.5653203245950409,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.506368403201364,0.8322574692903434,0.5432584540501196,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"علاقمند","boundary":[0.44713261158552775,0.8322574692903434,0.5015513281126043,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43033631569445735,0.8322574692903434,0.4423261784246991,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.3908457879505666,0.8322574692903434,0.4255337290136038,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3662283161102191,0.8322574692903434,0.3861898803727617,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3280199483580131,0.8322574692903434,0.36143855102928235,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.31058257247110027,0.8322574692903434,0.3233419876283512,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"ارد","boundary":[0.27532317269976925,0.8322574692903434,0.29670780633708277,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبات","boundary":[0.20595831714962343,0.8322574692903434,0.2705241760668923,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.14223496556289061,0.8322574692903434,0.2011753475166426,0.848748254523413],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13770701755225584,0.8322574692903434,0.14221201489903945,0.848748254523413],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8197283051691204,0.8598322249259679,0.9017011356860325,0.8763230101590375],"dir":"ltr"},{"str":"کمیکردن","boundary":[0.7652365055225181,0.8598322249259679,0.8404372404908161,0.8763230101590375],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7380547136988009,0.8598322249259679,0.7606085490325318,0.8763230101590375],"dir":"rtl"},{"str":"معیار","boundary":[0.6999745619457634,0.8598322249259679,0.7334804797124663,0.8763230101590375],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.6612533301968837,0.8598322249259679,0.695383018799541,0.8763230101590375],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.6140698425028843,0.8598322249259679,0.6565819084831794,0.8763230101590375],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5782975787348795,0.8598322249259679,0.5957075163979703,0.8763230101590375],"dir":"rtl"},{"str":"عین","boundary":[0.5462435789427604,0.8598322249259679,0.5736489794690272,0.8763230101590375],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.512522771161451,0.8598322249259679,0.5416644727484573,0.8763230101590375],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.4738015394125711,0.8598322249259679,0.5079409724311654,0.8763230101590375],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.41097569982001764,0.8598322249259679,0.46915588911469974,0.8763230101590375],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.37289554806698016,0.8598322249259679,0.40631415073824934,0.8763230101590375],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36840798809608344,0.8598322249259679,0.372912985442867,0.8763230101590375],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8503719289703865,0.8873168669810837,0.85487692631717,0.9038076522141533],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8548594889412833,0.8873168669810837,0.8645499259424375,0.9038076522141533],"dir":"ltr"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.784340689398621,0.8873168669810837,0.8456602474329433,0.9038076522141533],"dir":"rtl"},{"str":"،OPM3","boundary":[0.7166426418376657,0.8836898833671569,0.7795824654534796,0.9038076522141533],"dir":"ltr"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.6506114022659002,0.8873168669810837,0.7119309603002225,0.9038076522141533],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.6162495144887484,0.8873168669810837,0.646010883999736,0.9038076522141533],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5554751308828905,0.8873168669810837,0.6116118135828253,0.9038076522141533],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5370198481785791,0.8873168669810837,0.550933720192343,0.9038076522141533],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.5122663391631138,0.8873168669810837,0.5279165122376173,0.9038076522141533],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.4525176835506038,0.8873168669810837,0.507634023329156,0.9038076522141533],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.41443753179756626,0.8873168669810837,0.4478606220288064,0.9038076522141533],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40994997182666987,0.8873168669810837,0.4144549691734534,0.9038076522141533],"dir":"ltr"},{"str":"(Organizational","boundary":[0.13761918959282576,0.9086513451680327,0.2721747006241884,0.923700313112965],"dir":"ltr"},{"str":"Project","boundary":[0.2775277185894723,0.9086513451680327,0.3382831262274532,0.923700313112965],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.34363614419273714,0.9086513451680327,0.4552599673408194,0.923700313112965],"dir":"ltr"},{"str":"Maturity","boundary":[0.4606129853061033,0.9086513451680327,0.5354056087490482,0.923700313112965],"dir":"ltr"},{"str":"Model)","boundary":[0.5407586267143321,0.9086513451680327,0.6038598742730994,0.923700313112965],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13762,0.12422,0.9017,0.9237],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":62,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/34e56b1dcbfbc7c569605ec3d0bc3809.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/e2774c435b4ef107a48a6288901b5b26.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.3537,0.13225,0.11162]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5004704672396155,0.3537038439038516,0.5914081775138541,0.3927230242640653],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4111039158191874,0.3537038439038516,0.4895640297023474,0.3927230242640653],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندها،","boundary":[0.7060007139066832,0.4244227642480872,0.854510484991548,0.4544305865574433],"dir":"rtl"},{"str":"ابزا","boundary":[0.6455139187869603,0.4244227642480872,0.6978137377117786,0.4544305865574433],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5939399306334348,0.4244227642480872,0.626793100748371,0.4544305865574433],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5671427868072232,0.4244227642480872,0.5855447316558805,0.4544305865574433],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهاي","boundary":[0.40033377188903524,0.4244227642480872,0.558756819381609,0.4544305865574433],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.27352814871141196,0.4244227642480872,0.39190151848772115,0.4544305865574433],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.14787646952630495,0.4244227642480872,0.26496357639895607,0.4544305865574433],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8075477852481165,0.5192776039139496,0.834220046691138,0.5388322508843107],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7615182415466335,0.5192776039139496,0.802278748762288,0.5388322508843107],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.6931791139898356,0.5192776039139496,0.7561186811736514,0.5388322508843107],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6294557624031027,0.5192776039139496,0.6878559703523579,0.5388322508843107],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6133005465078747,0.5192776039139496,0.6240679979020443,0.5388322508843107],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5203439471107293,0.5192776039139496,0.607978043950393,0.5388322508843107],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.48764886732276774,0.5192776039139496,0.51490079329803,0.5388322508843107],"dir":"rtl"},{"str":"تد","boundary":[0.46286856116347624,0.5192776039139496,0.48228777174953624,0.5388322508843107],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.4300798836961218,0.5192776039139496,0.45212893264112636,0.5388322508843107],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3902047079547256,0.5192776039139496,0.42478738368244545,0.5388322508843107],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3450726762474219,0.5192776039139496,0.38489951455713156,0.5388322508843107],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.33968760428234585,0.5192776039139496,0.3450295956717013,0.5388322508843107],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421159,0.5515239214844352,0.8677458379377122,0.5665728894293675],"dir":"ltr"},{"str":"گر","boundary":[0.8098270810653345,0.5550526953758546,0.834245177026975,0.5746073423462157],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7908797053562145,0.5550526953758546,0.7990874525429845,0.5746073423462157],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.7039492579199875,0.5550526953758546,0.7856252854942913,0.5746073423462157],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6318918663873038,0.5550526953758546,0.6986186777545581,0.5746073423462157],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5613730668446417,0.5550526953758546,0.6266319332374162,0.5746073423462157],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421158,0.5872990129463401,0.8645808259982382,0.6023479808912725],"dir":"ltr"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.7526713376040083,0.5908277868377595,0.8343519809542823,0.6103824338081206],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.6745877941104063,0.5908277868377595,0.7474258928620268,0.6103824338081206],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6025304025777225,0.5908277868377595,0.6692572139449768,0.6103824338081206],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5320116030350605,0.5908277868377595,0.5972704694278349,0.6103824338081206],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421156,0.6230741044082451,0.8645808259982379,0.6381230723531774],"dir":"ltr"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.7826738814094317,0.6266028782996644,0.8342662044508384,0.6461575252700256],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکهاي","boundary":[0.6658691061669496,0.6266028782996644,0.7612078306126463,0.6461575252700256],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6200959944638036,0.6266028782996644,0.6605822476572367,0.6461575252700256],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5576548028687556,0.6266028782996644,0.614926581809329,0.6461575252700256],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5316269550375549,0.6266028782996644,0.5522715259276679,0.6461575252700256],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5050862432096802,0.6266028782996644,0.526332531783891,0.6461575252700256],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.4526458995497732,0.6266028782996644,0.49983643912372683,0.6461575252700256],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421155,0.65884919587015,0.8646451904298205,0.6738981638150824],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.783058529406937,0.6623779697615694,0.8342015835872573,0.6819326167319305],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7516456096106602,0.6623779697615694,0.7776501221300123,0.6819326167319305],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.664715162174433,0.6623779697615694,0.746395805524707,0.6819326167319305],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5926577706417493,0.6623779697615694,0.6593845820090037,0.6819326167319305],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5221389710990872,0.6623779697615694,0.5873771947159956,0.6819326167319305],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.46431355547410436,0.6623779697615694,0.5005476532711142,0.6819326167319305],"dir":"rtl"},{"str":"فرایندهاي","boundary":[0.3773831080378772,0.6623779697615694,0.45906375138815103,0.6819326167319305],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.3066078764968782,0.6623779697615694,0.3719667513690041,0.6819326167319305],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8002394732955126,0.7184831337940809,0.8195477770422919,0.7372267585398649],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.819728305169121,0.7184831337940809,0.8308759170008251,0.7372267585398649],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8307548810976101,0.7184831337940809,0.8500631848443894,0.7372267585398649],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8502437129712185,0.7184831337940809,0.8646182650699947,0.7372267585398649],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7379264976996331,0.7184831337940809,0.7950144148973989,0.7372267585398649],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7675443935075511,0.7615029083210038,0.8343383900583697,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو،","boundary":[0.6898454980114541,0.7615029083210038,0.7619899482075736,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6692027221453295,0.7615029083210038,0.6841992500560721,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.6191984824696236,0.7615029083210038,0.6635818609577827,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندها","boundary":[0.5440639069568962,0.7615029083210038,0.6136431396576518,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5112406111697663,0.7615029083210038,0.5220080625639357,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.44854298757638134,0.7615029083210038,0.5058147665169548,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42790021171025666,0.7615029083210038,0.4428967396209991,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"تکنیکها،","boundary":[0.3375079322964805,0.7615029083210038,0.4222948646586092,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"ابزار،","boundary":[0.29019622860331273,0.7615029083210038,0.33188360927695615,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.2110869571163627,0.7615029083210038,0.2846479376712952,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.1377474055919941,0.7615029083210038,0.18924754132999855,0.7810575552913648],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط،","boundary":[0.8081888652439578,0.7972779997829087,0.864770201029009,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7812701726505346,0.7972779997829087,0.7916202809674107,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"ديها","boundary":[0.7257459777786275,0.7972779997829087,0.7705305441281847,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7049749859133344,0.7972779997829087,0.7199715138240769,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"دریافت","boundary":[0.6374051543515472,0.7972779997829087,0.6992070609747413,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"خر","boundary":[0.5900647302745656,0.7972779997829087,0.6154288038780712,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"جی","boundary":[0.5416278029726953,0.7972779997829087,0.5793251017522159,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.48816173131944063,0.7972779997829087,0.5360006592011892,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.4125142918100395,0.7972779997829087,0.48256407722774325,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4071696078847016,0.7972779997829087,0.412511599274057,0.8168326467532698],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.3578942761642685,0.7972779997829087,0.4016946565042084,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"دستیابی","boundary":[0.2835289966465522,0.7972779997829087,0.3523750902640623,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2572447168170145,0.7972779997829087,0.2778336419634884,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت،","boundary":[0.175314693348358,0.7972779997829087,0.2517282234527908,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"تیم","boundary":[0.13774740559199436,0.7972779997829087,0.16962344157726766,0.8168326467532698],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7979315853104798,0.8330530912448137,0.8647255818612984,0.8526077382151749],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.7274127857678178,0.8330530912448137,0.7926335720088393,0.8526077382151749],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.6917687379989813,0.8330530912448137,0.7220250212667593,0.8526077382151749],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6863836660339053,0.8330530912448137,0.6917256574232608,0.8526077382151749],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421148,0.8652994088152993,0.8677458379377111,0.8803483767602316],"dir":"ltr"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7903668413595395,0.8688281827067186,0.834237612283023,0.8883828296770797],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردي","boundary":[0.7151040498476439,0.8688281827067186,0.7850579296979696,0.8883828296770797],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.652149994255922,0.8688281827067186,0.7096906421467517,0.8883828296770797],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6317636503881343,0.8688281827067186,0.6467601782988769,0.8883828296770797],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.5785540107332164,0.8688281827067186,0.6263803734470467,0.8883828296770797],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.5408585069776845,0.8688281827067186,0.5731741956241063,0.8883828296770797],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5354734350126084,0.8688281827067186,0.5408154264019638,0.8883828296770797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13775,0.3537,0.86775,0.88838],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":104,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/e9989f36f61647f8bb9d83193c94eaeb.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/87fb28e564a7338772ee0539531c5be7.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.36263,0.13225,0.09008]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5025219232263111,0.3626250883742007,0.5934596335005498,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4090524598324918,0.3626250883742007,0.49162087076100813,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"دفتر","boundary":[0.6457391942974993,0.4264953765997845,0.7120941792671651,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5186771391215391,0.4264953765997845,0.6371900079049437,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.4246948117310459,0.4264953765997845,0.5102500143601919,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.2903244446024825,0.4264953765997845,0.4164389835445877,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8075477852481165,0.515582947113098,0.834220046691138,0.5351375940834592],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7615182415466335,0.515582947113098,0.802278748762288,0.5351375940834592],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.6931791139898356,0.515582947113098,0.7561186811736514,0.5351375940834592],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6294557624031027,0.515582947113098,0.6878559703523579,0.5351375940834592],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6133005465078747,0.515582947113098,0.6240679979020443,0.5351375940834592],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5203439471107293,0.515582947113098,0.607978043950393,0.5351375940834592],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.48764886732276774,0.515582947113098,0.51490079329803,0.5351375940834592],"dir":"rtl"},{"str":"تد","boundary":[0.46286856116347624,0.515582947113098,0.48228777174953624,0.5351375940834592],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.4300798836961218,0.515582947113098,0.45212893264112636,0.5351375940834592],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3902047079547256,0.515582947113098,0.42478738368244545,0.5351375940834592],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3450726762474219,0.515582947113098,0.38489951455713156,0.5351375940834592],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.33968760428234585,0.515582947113098,0.3450295956717013,0.5351375940834592],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421159,0.5435939263996805,0.8677458379377122,0.5586428943446128],"dir":"ltr"},{"str":"دفتر","boundary":[0.8010087692905242,0.5471227002910999,0.8342258164111006,0.566677347261461],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7289513777578405,0.5471227002910999,0.7956781891250949,0.566677347261461],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.706962462116446,0.5471227002910999,0.7235901539686098,0.566677347261461],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.6776649780904499,0.5471227002910999,0.6962228335940961,0.566677347261461],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6068897465494508,0.5471227002910999,0.6722486214215767,0.566677347261461],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421159,0.5752237931581909,0.8645306935425634,0.5902727611031232],"dir":"ltr"},{"str":"کارکردهاي","boundary":[0.7354903937154327,0.5787525670496103,0.8343036435225958,0.5983072140199714],"dir":"rtl"},{"str":"دفتر","boundary":[0.6968973779657213,0.5787525670496103,0.7301144250862976,0.5983072140199714],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6248399864330375,0.5787525670496103,0.691566797800292,0.5983072140199714],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6028510707916429,0.5787525670496103,0.6194787626438067,0.5983072140199714],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.5735535867656469,0.5787525670496103,0.5921114422692931,0.5983072140199714],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.502778355224648,0.5787525670496103,0.5681372300967739,0.5983072140199714],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7971622893154697,0.6305322792177102,0.816470593062249,0.6492759039634941],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8166511211890782,0.6305322792177102,0.8277987330207822,0.6492759039634941],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8276776971175672,0.6305322792177102,0.8469860008643465,0.6492759039634941],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8471665289911757,0.6305322792177102,0.8645813388622349,0.6492759039634941],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7348493137195902,0.6305322792177102,0.7919905687730101,0.6492759039634941],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.7712626574834375,0.6694068290412385,0.8343465958823172,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"تکرارپذیر","boundary":[0.6827936180571886,0.6694068290412385,0.7653786970655969,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.6271478744180699,0.6694068290412385,0.6603127376269846,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"پیشبینی","boundary":[0.544320338955234,0.6694068290412385,0.6212604521682518,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5155359753579103,0.6694068290412385,0.5384707404251706,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.4626467474849144,0.6694068290412385,0.5047963468355603,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"بستگی","boundary":[0.3952051319222958,0.6694068290412385,0.45683279300261986,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیمی","boundary":[0.3126340284577969,0.6694068290412385,0.38949887887930273,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2866061806265962,0.6694068290412385,0.3071951057730702,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"جود","boundary":[0.2272421730115916,0.6694068290412385,0.27010529439761,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2110160536688234,0.6694068290412385,0.2213661619856995,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"یهها","boundary":[0.15428726948472846,0.6694068290412385,0.20027642514647345,0.6889614760115996],"dir":"rtl"},{"str":"خطمشیهاي","boundary":[0.7580564095690842,0.7009465822192403,0.8646551912777557,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.6798446500763136,0.7009465822192403,0.7526827488279342,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"رسمی","boundary":[0.6063768825527764,0.7009465822192403,0.6580743427135013,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5343194910200927,0.7009465822192403,0.6010463023873471,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5122023593795297,0.7009465822192403,0.5288300512316936,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.4829048753535337,0.7009465822192403,0.5014627308571797,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4567488115231645,0.7009465822192403,0.47739338241327756,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.393666539932274,0.7009465822192403,0.4512071878231037,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3526374201983615,0.7009465822192403,0.38822287325557797,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3472927362730236,0.7009465822192403,0.352634727662379,0.7205012291896015],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3212245004020848,0.7009465822192403,0.34186907129219785,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقت","boundary":[0.2555779088278248,0.7009465822192403,0.3158144263171708,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.21698489307811333,0.7009465822192403,0.2500285921678139,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.20101520573368212,0.7009465822192403,0.21136531405055822,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"یهها،","boundary":[0.13774740559199486,0.7009465822192403,0.19027557721133218,0.7205012291896015],"dir":"rtl"},{"str":"خطمشیها","boundary":[0.7760066494526708,0.7325764489777508,0.8646551912777557,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"البته","boundary":[0.723822737791101,0.7325764489777508,0.7545391882798945,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.6668948341602975,0.7325764489777508,0.7184871572017041,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6268914424197328,0.7325764489777508,0.6615030949632648,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.5856058906874835,0.7325764489777508,0.6215530410783542,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"کانونی","boundary":[0.5234211310907724,0.7325764489777508,0.5801956883865703,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.48059698736850115,0.7325764489777508,0.5180902944933445,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.40853959583581734,0.7325764489777508,0.4752664072030718,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.3865506801944228,0.7325764489777508,0.4031783720465867,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"ژه","boundary":[0.35725319616842677,0.7325764489777508,0.37581105167207285,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3312253483372259,0.7325764489777508,0.35186991922733896,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.26827129274550393,0.7325764489777508,0.3258119406363336,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.21698489307811328,0.7325764489777508,0.2630770061871906,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"میآ","boundary":[0.17648556185276496,0.7325764489777508,0.21181124929566608,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"رند","boundary":[0.1377474055919948,0.7325764489777508,0.165745933330415,0.7521310959481119],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8415250250277623,0.7641162021557526,0.8646180086379965,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8207540331624691,0.7641162021557526,0.8357505610732117,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"طریق","boundary":[0.7706215774875949,0.7641162021557526,0.814977645967931,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7381829296979702,0.7641162021557526,0.7648551911409917,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"نقطه","boundary":[0.6965127299682153,0.7641162021557526,0.732459880359086,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"کانونی","boundary":[0.6339433223739989,0.7641162021557526,0.6907178796697969,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6270196584189011,0.7641162021557526,0.633975376373791,0.7836708491261137],"dir":"ltr"},{"str":"پر","boundary":[0.6046460947800011,0.7641162021557526,0.6212737866321649,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.5581676668654292,0.7641162021557526,0.5939064662576512,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.49713685126123425,0.7641162021557526,0.5523834584949416,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.4123860758108713,0.7641162021557526,0.49159561220917103,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.3237888203854541,0.7641162021557526,0.3903672858416706,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.24506419689600953,0.7641162021557526,0.3180934657023904,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.1985217891978525,0.7641162021557526,0.23940692236469877,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"جلو","boundary":[0.1377474055919946,0.7641162021557526,0.17643709620507905,0.7836708491261137],"dir":"rtl"},{"str":"میر","boundary":[0.8288885690137137,0.7956559553337544,0.8646871170615482,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"ند","boundary":[0.8004959052938496,0.7956559553337544,0.8181489404913638,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7951108333287736,0.7956559553337544,0.8004528247181291,0.8152106023041156],"dir":"ltr"},{"str":"البته","boundary":[0.7586974895649262,0.7956559553337544,0.7894139400537198,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7154886978451497,0.7956559553337544,0.7529820049699931,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.6685616421494873,0.7956559553337544,0.7097951381860743,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6281736024114172,0.7956559553337544,0.662764612179083,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5648348988221898,0.7956559553337544,0.6223755467130195,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5384224029934837,0.7956559553337544,0.5590669738835967,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.49149534729782124,0.7956559553337544,0.5326987125746037,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.46912178365892127,0.7956559553337544,0.48574947551108516,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"ژههایش","boundary":[0.3905893559522302,0.7956559553337544,0.4583821551365713,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.3369950682998071,0.7956559553337544,0.3848766921092788,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.28083646066401435,0.7956559553337544,0.3312370159931499,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"علا","boundary":[0.2410609087539721,0.7956559553337544,0.2749573724541422,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.22211353304485215,0.7956559553337544,0.23032128023162218,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.19480352522196664,0.7956559553337544,0.2162636780827904,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.1377474055919946,0.7956559553337544,0.1892077943702568,0.8152106023041156],"dir":"rtl"},{"str":"فو","boundary":[0.8465254489953327,0.827285822092265,0.8646977589894792,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8237030011433438,0.827285822092265,0.8307024407539502,0.8468404690626261],"dir":"ltr"},{"str":"سازمان","boundary":[0.760236081554948,0.827285822092265,0.8177767294457777,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7279256497644919,0.827285822092265,0.754830366814006,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.687024746029748,0.827285822092265,0.7226101990869644,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6580479302176723,0.827285822092265,0.6811409138279065,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"جو","boundary":[0.6261221464247216,0.827285822092265,0.6523630892465403,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"مساعدي","boundary":[0.5503464909161521,0.827285822092265,0.6203884551579065,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5236775630891087,0.827285822092265,0.5445534356417218,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.4720065154242128,0.827285822092265,0.5178586081828467,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45200481955393046,0.827285822092265,0.46622230705372536,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.42322045595660657,0.827285822092265,0.446155221023867,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.3703312280836108,0.827285822092265,0.4124808274342566,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.3207116364054104,0.827285822092265,0.34795894660470256,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.24185879691679743,0.827285822092265,0.31490063089109677,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.18852094126271118,0.827285822092265,0.2360706138503357,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"پدید","boundary":[0.13774740559199447,0.827285822092265,0.1827769927159626,0.8468404690626261],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.8543466249446096,0.8588255752702668,0.8646544219817601,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.8229337051483329,0.8588255752702668,0.8435782760384459,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8175890212229948,0.8588255752702668,0.8229310126123502,0.878380222240628],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7915207853520559,0.8588255752702668,0.8121653562421691,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.7438244336613827,0.8588255752702668,0.7858270974769814,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.6898454980114541,0.8588255752702668,0.7380683045947133,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":"مساعدي","boundary":[0.6140698425028844,0.8588255752702668,0.6841118067446391,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیتها","boundary":[0.5398327789843366,0.8588255752702668,0.6083190985081799,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.4516201715564247,0.8588255752702668,0.5177053900638401,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":"تسهیلکنندهاي","boundary":[0.31904482841622,0.8588255752702668,0.4460363647926376,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":"نظیر","boundary":[0.2732717167130739,0.8588255752702668,0.3133731936930024,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":"متد","boundary":[0.2339527419760706,0.8588255752702668,0.26757610559801187,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":"لوژيهاي","boundary":[0.1377474055919942,0.8588255752702668,0.22321311345372066,0.878380222240628],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.7890846813678547,0.8903653284482687,0.8645500541584366,0.9099199754186298],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.758152699784459,0.8903653284482687,0.7836517848350889,0.9099199754186298],"dir":"rtl"},{"str":"ژه،","boundary":[0.7218994978035731,0.8903653284482687,0.7474130712621091,0.9099199754186298],"dir":"rtl"},{"str":"فرآیندها،","boundary":[0.6311225703922917,0.8903653284482687,0.7165612246781935,0.9099199754186298],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6152810990470289,0.8903653284482687,0.6256312073639049,0.9099199754186298],"dir":"rtl"},{"str":"یهها،","boundary":[0.5468846589386025,0.8903653284482687,0.604541470524679,0.9099199754186298],"dir":"rtl"},{"str":"کنترلها،","boundary":[0.4507226595622452,0.8903653284482687,0.5414695844297212,0.9099199754186298],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارها","boundary":[0.3848196359896483,0.8903653284482687,0.4453477166611035,0.9099199754186298],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37789597203455055,0.8903653284482687,0.3848516899894404,0.9099199754186298],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.36218964035241136,0.8903653284482687,0.3724841029256483,0.9099199754186298],"dir":"rtl"},{"str":"رههاي","boundary":[0.28942693260830177,0.8903653284482687,0.3514500118300614,0.9099199754186298],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.20493258915627574,0.8903653284482687,0.2839481347478336,0.9099199754186298],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.13774740559199405,0.8903653284482687,0.18340127641591347,0.9099199754186298],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13775,0.36263,0.86775,0.90992],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":118,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/6f5442edef17f7965303827877cb1048.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/c68cce31a1fbba40218dc0e7c29e2c84.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13762,0.31757,0.13225,0.0762]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.522651835095762,0.31756829811991233,0.6135895453700005,0.35658747848012606],"dir":"rtl"},{"str":"چها","boundary":[0.44139122735876407,0.31756829811991233,0.5117468079344847,0.35658747848012606],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3887943319638725,0.31756829811991233,0.4171300677801058,0.35658747848012606],"dir":"rtl"},{"str":"دستو","boundary":[0.7428721734355597,0.38143858634549616,0.8167788243242503,0.41144640865485216],"dir":"rtl"},{"str":"العملهایی","boundary":[0.5595780428562832,0.38143858634549616,0.7241600740849139,0.41144640865485216],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4789301793793115,0.38143858634549616,0.5511263006230956,0.41144640865485216],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.3126340284577975,0.38143858634549616,0.47048010395411305,0.41144640865485216],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.18570018928100573,0.38143858634549616,0.30421305806441024,0.41144640865485216],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.49046961930447447,0.4343352581040307,0.6385742278319667,0.46434308041338673],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.3636639961268512,0.4343352581040307,0.48204249454312714,0.46434308041338673],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8075477852481167,0.5239635101003957,0.8342200466911381,0.5435181570707568],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7615182415466336,0.5239635101003957,0.8022787487622882,0.5435181570707568],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.6931791139898356,0.5239635101003957,0.7561186811736514,0.5435181570707568],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6294557624031027,0.5239635101003957,0.6878559703523579,0.5435181570707568],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6133005465078747,0.5239635101003957,0.6240679979020443,0.5435181570707568],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5203439471107293,0.5239635101003957,0.607978043950393,0.5435181570707568],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.48764886732276774,0.5239635101003957,0.51490079329803,0.5435181570707568],"dir":"rtl"},{"str":"تد","boundary":[0.46286856116347624,0.5239635101003957,0.48228777174953624,0.5435181570707568],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.4300798836961218,0.5239635101003957,0.45212893264112636,0.5435181570707568],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3902047079547256,0.5239635101003957,0.42478738368244545,0.5435181570707568],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3450726762474219,0.5239635101003957,0.38489951455713156,0.5435181570707568],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.33968760428234585,0.5239635101003957,0.3450295956717013,0.5435181570707568],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421159,0.5562098276708812,0.8677458379377122,0.5712587956158135],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7781863214385354,0.5597386015623006,0.8342905654906807,0.5792932485326617],"dir":"rtl"},{"str":"الزامات","boundary":[0.6961280819707105,0.5597386015623006,0.7567379644496351,0.5792932485326617],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.6068897465494507,0.5597386015623006,0.6908610969408686,0.5792932485326617],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.5497054109203102,0.5597386015623006,0.6014837753765103,0.5792932485326617],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4776480193876265,0.5597386015623006,0.5443748307548809,0.5792932485326617],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.4071292198449644,0.5597386015623006,0.47236744346187276,0.5792932485326617],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421158,0.5919849191327862,0.8645808259982382,0.6070338870777184],"dir":"ltr"},{"str":"سنجش","boundary":[0.7740834094651439,0.5955136930242055,0.8341419631476442,0.6150683399945667],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7260024097769652,0.5955136930242055,0.7686691042522574,0.6150683399945667],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.6851015060422212,0.5955136930242055,0.7205432289643698,0.6150683399945667],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.6143262745012221,0.5955136930242055,0.679685149373348,0.6150683399945667],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5939399306334345,0.5955136930242055,0.608936458544177,0.6150683399945667],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5606037708496306,0.5955136930242055,0.5885512686203819,0.6150683399945667],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.48854637931694694,0.5955136930242055,0.5552731906842013,0.6150683399945667],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.41802757977428484,0.5955136930242055,0.48326580339119324,0.6150683399945667],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421156,0.6277600105946911,0.8645808259982379,0.6428089785396234],"dir":"ltr"},{"str":"یژگیها","boundary":[0.7593385695607688,0.6312887844861105,0.8234192591371844,0.6508434314564716],"dir":"rtl"},{"str":"الزامات","boundary":[0.677280330092944,0.6312887844861105,0.7378902125718687,0.6508434314564716],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6372769383523793,0.6312887844861105,0.6718885908959112,0.6508434314564716],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.5480386029311196,0.6312887844861105,0.6320099533225375,0.6508434314564716],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.5012397632346257,0.6312887844861105,0.5427499493974183,0.6508434314564716],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421154,0.663535102056596,0.8645808259982377,0.6785840700015283],"dir":"ltr"},{"str":"دستورالعملهاي","boundary":[0.7030517459258077,0.6670638759480154,0.8343865992740573,0.6866185229183766],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.613813410504548,0.6670638759480154,0.6977847608959657,0.6866185229183766],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7928029453437412,0.723169039980527,0.8121112490905205,0.7419126647263109],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8122917772173496,0.723169039980527,0.8234393890490536,0.7419126647263109],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8285752091117461,0.723169039980527,0.8478835128585254,0.7419126647263109],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8480640409853546,0.723169039980527,0.8645721073102942,0.7419126647263109],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7304899697478615,0.723169039980527,0.7875778869456274,0.7419126647263109],"dir":"rtl"},{"str":"انگیزه","boundary":[0.7857510653894749,0.7628546120286325,0.8342078661712165,0.7824092589989936],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.722797009797753,0.7628546120286325,0.7803376576885828,0.7824092589989936],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7049749859133347,0.7628546120286325,0.7218356462359877,0.7824092589989936],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.678947138082134,0.7628546120286325,0.6995917089722471,0.7824092589989936],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.5897088026608744,0.7628546120286325,0.6735855296449059,0.7824092589989936],"dir":"rtl"},{"str":"PPM","boundary":[0.5297037150500274,0.7597604777603888,0.5766542342735377,0.7762512629934584],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5820158427107658,0.7578528243019175,0.5895351981980003,0.7706489527341353],"dir":"ltr"},{"str":"معمولا","boundary":[0.46315961148158813,0.7628546120286325,0.524376083852579,0.7824092589989936],"dir":"rtl"},{"str":"مواردي","boundary":[0.38866611596470324,0.7628546120286325,0.4578203126282152,0.7824092589989936],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.346098404240769,0.7628546120286325,0.3823080127819376,0.7824092589989936],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.29211946859084037,0.7628546120286325,0.3407141015716879,0.7824092589989936],"dir":"rtl"},{"str":"کارایی","boundary":[0.22275461304069455,0.7628546120286325,0.28668554633008114,0.7824092589989936],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.14467106954709236,0.7628546120286325,0.21637086665809527,0.7824092589989936],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.13774740559199464,0.7628546120286325,0.14470312354688447,0.7824092589989936],"dir":"ltr"},{"str":"کاهش","boundary":[0.8087017292406321,0.7986297034905373,0.8646257015979466,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"هزینهها،","boundary":[0.7366443377079483,0.7986297034905373,0.8034073059869684,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"کاهش","boundary":[0.6753570901054167,0.7986297034905373,0.7312810624627311,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"ضررهاي","boundary":[0.5968888986143089,0.7986297034905373,0.670023304540008,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"پنهان","boundary":[0.5498336269194781,0.7986297034905373,0.5913453516742607,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5091891551830711,0.7986297034905373,0.5280984507404379,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"افزایش","boundary":[0.4389267876387459,0.7986297034905373,0.5037758756981779,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"سودآ","boundary":[0.3819329809843696,0.7986297034905373,0.4333933697626319,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.34314943625989386,0.7986297034905373,0.3711933524620197,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.2736563647105796,0.7986297034905373,0.3375684502480884,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.222113533044852,0.7986297034905373,0.2683118090012408,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21676884911951405,0.7986297034905373,0.22211084050886948,0.8181843504608984],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.15813374945978226,0.7986297034905373,0.2113165919708738,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1377474055919945,0.7986297034905373,0.15274393350273702,0.8181843504608984],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.7807506414219042,0.8344047949524424,0.8646273684059356,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7466451856430895,0.8344047949524424,0.7733447570939338,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.689460850013949,0.8344047949524424,0.7411983135664143,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6629201381860744,0.8344047949524424,0.6841664267602852,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6331740263789879,0.8344047949524424,0.657602507836561,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6047100745635862,0.8344047949524424,0.6278030581738205,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.5553469148837227,0.8344047949524424,0.5993223100625277,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5134202831556308,0.8344047949524424,0.5480802731308493,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.4562359475264904,0.8344047949524424,0.5080423912865083,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"PPM","boundary":[0.4037956038665834,0.8313106606841987,0.45074612309009365,0.8478014459172682],"dir":"ltr"},{"str":"کارا","boundary":[0.35738141216759495,0.8344047949524424,0.39839232522962553,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.31532656444033463,0.8344047949524424,0.35199364766653635,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.2717331247230526,0.8344047949524424,0.31000329258685777,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.20390686116292853,0.8344047949524424,0.2663825428617529,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"فو","boundary":[0.1740325333566735,0.8344047949524424,0.19853255934178268,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13774740559199466,0.8344047949524424,0.15274393350273718,0.8539594419228035],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13774740559199466,0.8853653887539662,0.8557570009354631,0.9033881048556816],"dir":"ltr"},{"str":"1.","boundary":[0.13761918959282618,0.9102868098525652,0.15210759749886402,0.9238038469288516],"dir":"ltr"},{"str":"Implementation.","boundary":[0.15697980546726614,0.9102868098525652,0.2836251586459288,0.9238038469288516],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13762,0.31757,0.86775,0.9238],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":184,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/5d3d5eedddd884b6ddb3db40f2285fb2.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/9862731a033c1de10f0a0e7c0e5513f8.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.36263,0.13531,0.11153]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5066248351997024,0.3626250883742007,0.597562545473941,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.4048213318599321,0.3626250883742007,0.4956480070788908,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7631850495358238,0.4264953765997845,0.8142066831649315,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.6876658260255912,0.4264953765997845,0.7547838244063086,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.5985557066035001,0.4264953765997845,0.6794382053589502,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4716218674267083,0.4264953765997845,0.5899952372030175,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.31494191644283,0.4264953765997845,0.46304652497032217,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.18813629326520667,0.4264953765997845,0.3065147916814827,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8075477852481165,0.5161236285961495,0.834220046691138,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7615182415466335,0.5161236285961495,0.802278748762288,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.6931791139898356,0.5161236285961495,0.7561186811736514,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6294557624031027,0.5161236285961495,0.6878559703523579,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6133005465078747,0.5161236285961495,0.6240679979020443,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5203439471107293,0.5161236285961495,0.607978043950393,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.48764886732276774,0.5161236285961495,0.51490079329803,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"تد","boundary":[0.46286856116347624,0.5161236285961495,0.48228777174953624,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.4300798836961218,0.5161236285961495,0.45212893264112636,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3902047079547256,0.5161236285961495,0.42478738368244545,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3450726762474219,0.5161236285961495,0.38489951455713156,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.33968760428234585,0.5161236285961495,0.3450295956717013,0.5356782755665105],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421159,0.5451258572683263,0.8645808259982383,0.5601748252132586],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.737157201704623,0.5486546311597457,0.8343176190665053,0.5682092781301068],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.6726645541228793,0.5486546311597457,0.7317325109958038,0.5682092781301068],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.6506756384814847,0.5486546311597457,0.6673033303336485,0.5682092781301068],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.6045818585644182,0.5486546311597457,0.6399360099591348,0.5682092781301068],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5785540107332174,0.5486546311597457,0.5991985816233305,0.5682092781301068],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5080352111905554,0.5486546311597457,0.5732734348074637,0.5682092781301068],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421158,0.5776568598319225,0.8645808259982382,0.5927058277768548],"dir":"ltr"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.7647236415258452,0.5811856337233419,0.8343250555944569,0.600740280693703],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7002309939441015,0.5811856337233419,0.7592711279452067,0.600740280693703],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.678242078302707,0.5811856337233419,0.6948697701548708,0.600740280693703],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.6321482983856405,0.5811856337233419,0.6675024497803571,0.600740280693703],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421156,0.6101878623955187,0.8645808259982379,0.6252368303404511],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.8238196777025875,0.6137166362869381,0.8341697860194636,0.6332712832572992],"dir":"rtl"},{"str":"شهاي","boundary":[0.7551074415882092,0.6137166362869381,0.8130800491802376,0.6332712832572992],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7450172271016476,0.6137166362869381,0.749663646695514,0.6332712832572992],"dir":"rtl"},{"str":"لویتبندي","boundary":[0.6485599462792052,0.6137166362869381,0.7342775985792978,0.6332712832572992],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.5689378107955814,0.6137166362869381,0.6270765863225319,0.6332712832572992],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5469488951541868,0.6137166362869381,0.5635765870063506,0.6332712832572992],"dir":"rtl"},{"str":"ژهها","boundary":[0.5008551152371203,0.6137166362869381,0.5362092666318369,0.6332712832572992],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421154,0.6426287513786064,0.8645808259982377,0.6576777193235387],"dir":"ltr"},{"str":"بازبینی","boundary":[0.7803659934243988,0.6461575252700258,0.8342032503952462,0.6657121722403869],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7034363939233129,0.6461575252700258,0.7588317317160557,0.6657121722403869],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6829218340563568,0.6461575252700258,0.6980749137020841,0.6657121722403869],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.6124030345136947,0.6461575252700258,0.6776412581306032,0.6657121722403869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7988290973046593,0.6990186004042285,0.8181374010514386,0.7177622251500124],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8183179291782677,0.6990186004042285,0.8294655410099717,0.7177622251500124],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8293445051067567,0.6990186004042285,0.848652808853536,0.7177622251500124],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8488333369803652,0.6990186004042285,0.8645680043983207,0.7177622251500124],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7365161217087798,0.6990186004042285,0.7936040389065456,0.7177622251500124],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7995983932996702,0.7387942860328426,0.8370665700886766,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.7424140576705297,0.7387942860328426,0.7970286882443356,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.670356666137846,0.7387942860328426,0.7371506626886646,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.599837866595184,0.7387942860328426,0.6650586528362055,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"زمانی","boundary":[0.548423250928625,0.7387942860328426,0.5943925331104988,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.49008497130696815,0.7387942860328426,0.5417697380837752,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"موفقی","boundary":[0.43290063567782766,0.7387942860328426,0.4848249099410814,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"بهحساب","boundary":[0.3562274681750787,0.7387942860328426,0.4263471313123293,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"میآید","boundary":[0.29622238056423167,0.7387942860328426,0.35089509298566096,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.261347628790406,0.7387942860328426,0.29081205004731947,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.2054454531529503,0.7387942860328426,0.2558897301378023,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17941760532174958,0.7387942860328426,0.20000653046822353,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.13774740559199472,0.7387942860328426,0.1782734057451701,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"دائم","boundary":[0.8308830970967787,0.7713252885964389,0.8646910917575226,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.8088941814553842,0.7713252885964389,0.825521873307548,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"ژههاي","boundary":[0.7451065936530678,0.7713252885964389,0.7981545529330343,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.684075778048873,0.7713252885964389,0.7395607388250346,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6636894341810853,0.7713252885964389,0.6786859620918279,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6002225145926895,0.7713252885964389,0.6583612901196401,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"پر","boundary":[0.5620783830560669,0.7713252885964389,0.5787060749082308,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"ژههاي","boundary":[0.4918799952953269,0.7713252885964389,0.551338754533717,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"نامناسب","boundary":[0.41366823580255624,0.7713252885964389,0.4862393888439081,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3932818919347684,0.7713252885964389,0.40827841984551094,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3728955480669806,0.7713252885964389,0.3878920759777231,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.29596594856589475,0.7713252885964389,0.36759753476534,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"شناسایی","boundary":[0.21672846107977625,0.7713252885964389,0.29065678047232646,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.13774740559199475,0.7713252885964389,0.19504803313238106,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.832293473087632,0.803856291160035,0.8646091617340539,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.826948789162294,0.803856291160035,0.8322907805516494,0.8234109381303961],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.7840842574002846,0.803856291160035,0.8215775645251281,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"رسیدن","boundary":[0.7225405777994159,0.803856291160035,0.7783435142535153,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.702923529926639,0.803856291160035,0.7171410174264338,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6708695301345199,0.803856291160035,0.6975691015853642,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.61868561847295,0.803856291160035,0.6655660035449151,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6117619545178523,0.803856291160035,0.6187866526802948,0.8234109381303961],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5921449066450754,0.803856291160035,0.6063623941448701,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5276522590633317,0.803856291160035,0.5867197030722597,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"دائم","boundary":[0.48816173131944096,0.803856291160035,0.5219697259801848,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.4184122277717897,0.803856291160035,0.4828167909621046,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.3414826282707038,0.803856291160035,0.41311421447014907,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"مبتنی","boundary":[0.28750369262077513,0.803856291160035,0.33616320289720203,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2601936847978896,0.803856291160035,0.2816538376587134,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهاي","boundary":[0.15851839745728782,0.803856291160035,0.2547352732812893,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13774740559199464,0.803856291160035,0.15274393350273716,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.7953672653271106,0.8363872937236312,0.864653396253767,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7790924239046584,0.8363872937236312,0.7894425322215345,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"شمند","boundary":[0.72472024978528,0.8363872937236312,0.7683527953823084,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.6924098179948239,0.8363872937236312,0.7192944051324683,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6472777862875202,0.8363872937236312,0.6871046245972299,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6419331023621823,0.8363872937236312,0.6472750937515376,0.8559419406939922],"dir":"ltr"},{"str":"همچنین","boundary":[0.5652195468196951,0.8363872937236312,0.6365605955650246,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.5095738031805763,0.8363872937236312,0.5598422960305683,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.40751386784246907,0.8363872937236312,0.5042765591749307,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"PPM","boundary":[0.3545606601858883,0.8332931594553875,0.4015111794093985,0.8497839446884571],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.31250581245862796,0.8363872937236312,0.34917289568482973,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28647796462742725,0.8363872937236312,0.30706688977390123,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.24532062889434628,0.8363872937236312,0.2858466290475216,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.1899313172535644,0.8363872937236312,0.23995978975311308,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.1377474055919945,0.8363872937236312,0.1845613747763903,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"پشتیبانی","boundary":[0.8003676892946809,0.8689182962872273,0.864631471317909,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"EPMO","boundary":[0.7292078097561765,0.8658241620189836,0.7943894901174515,0.8823149472520532],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.6916405219998129,0.8689182962872273,0.7239324906863887,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.6427902263166234,0.8689182962872273,0.686388666457873,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6006071625901946,0.8689182962872273,0.6212517334803077,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل،","boundary":[0.544704986952739,0.8689182962872273,0.5953704365361567,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"EPMO","boundary":[0.4740579714109085,0.8658241620189836,0.5392396517721836,0.8823149472520532],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.4312338276886373,0.8689182962872273,0.46872713481348066,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.34122619627236683,0.8689182962872273,0.42558219466129005,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"PPM","boundary":[0.28878585261245987,0.8658241620189836,0.3357363718359701,0.8823149472520532],"dir":"ltr"},{"str":"باید","boundary":[0.2531418048436234,0.8689182962872273,0.2833980881114013,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2327554609758357,0.8689182962872273,0.24775198888657823,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"اختیارات","boundary":[0.15390262148722267,0.8689182962872273,0.22745962734618097,0.8884729432575884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13775,0.36263,0.86469,0.88847],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":214,"image":{"jpeg":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/80b917029ef93a11c9c6c2864b0c06a9.jpg","blurred":"/storage/books/72fb11aca125f968/pages/247f0f3d639191840b1d13508854ca75.jpg"},"info":{"width":467.96032,"height":665.8263900000001,"margin":[0.13775,0.36263,0.13225,0.11153]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.505727323205523,0.3626250883742007,0.5966650334797616,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.4057188438541114,0.3626250883742007,0.49471344066095174,0.4016442687344144],"dir":"rtl"},{"str":"معرفی","boundary":[0.7531842016006827,0.4264953765997845,0.854353805040564,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6936919779865096,0.4264953765997845,0.7447136116156173,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزا","boundary":[0.5770154187431956,0.4264953765997845,0.6852185672494625,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.4313620436878065,0.4264953765997845,0.5498636294632842,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیوي","boundary":[0.2748103087030967,0.4264953765997845,0.4229486380383703,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"پروژهها","boundary":[0.14800468552547336,0.4264953765997845,0.2663831839417494,0.45650319890914054],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8075477852481164,0.5161236285961495,0.8342200466911379,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7615182415466334,0.5161236285961495,0.8022787487622879,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.6931791139898353,0.5161236285961495,0.7561186811736512,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.6294557624031025,0.5161236285961495,0.6878559703523577,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6133005465078745,0.5161236285961495,0.6240679979020439,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.5203439471107291,0.5161236285961495,0.6080118929741731,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.4876488673227675,0.5161236285961495,0.5149007932980297,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"تد","boundary":[0.462868561163476,0.5161236285961495,0.48228777174953597,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"ین","boundary":[0.43007988369612155,0.5161236285961495,0.45212893264112614,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.39020470795472534,0.5161236285961495,0.4247873836824452,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.34507267624742155,0.5161236285961495,0.3848995145571313,0.5356782755665105],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.3396876042823457,0.5161236285961495,0.3450733173274175,0.5356782755665105],"dir":"ltr"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421158,0.5451258572683263,0.8677458379377121,0.5601748252132586],"dir":"ltr"},{"str":"یژگیهاي","boundary":[0.7416447616755195,0.5486546311597457,0.8234192591371848,0.5682092781301068],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.7001027779449331,0.5486546311597457,0.7362446884385409,0.5682092781301068],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزارهاي","boundary":[0.5980428426068258,0.5486546311597457,0.6947051408119387,0.5682092781301068],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5259854510741422,0.5486546311597457,0.5927122624413965,0.5682092781301068],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.4554666515314801,0.5486546311597457,0.5207048751483885,0.5682092781301068],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421158,0.5776568598319225,0.8645306935425633,0.5927058277768548],"dir":"ltr"},{"str":"معرفی","boundary":[0.7831867454061059,0.5811856337233419,0.8343394157863637,0.600740280693703],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزارهاي","boundary":[0.6811268100679985,0.5811856337233419,0.7777891082731114,0.600740280693703],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.6270196584189015,0.5811856337233419,0.6758343100543222,0.600740280693703],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5549622668862177,0.5811856337233419,0.6216890782534721,0.600740280693703],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.4844434673435557,0.5811856337233419,0.549681690960464,0.600740280693703],"dir":"rtl"},{"str":"∑","boundary":[0.8547312729421156,0.6101878623955187,0.8645306935425631,0.6252368303404511],"dir":"ltr"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.7758784334535025,0.6137166362869381,0.8342786414027576,0.6332712832572992],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7597232175582744,0.6137166362869381,0.770490668952444,0.6332712832572992],"dir":"rtl"},{"str":"نرمافزار","boundary":[0.6921533859964873,0.6137166362869381,0.75432558042528,0.6332712832572992],"dir":"rtl"},{"str":"Microsoft","boundary":[0.3445598122507475,0.6119073245532893,0.4290821067905923,0.6269562924982217],"dir":"ltr"},{"str":"Project","boundary":[0.43443512475587615,0.6119073245532893,0.4951905323938571,0.6269562924982217],"dir":"ltr"},{"str":"Portfolio","boundary":[0.500543550359141,0.6119073245532893,0.5768130938965076,0.6269562924982217],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.5821661118617915,0.6119073245532893,0.638201247490385,0.6269562924982217],"dir":"ltr"},{"str":"2007","boundary":[0.643554265455669,0.6119073245532893,0.6866348411762772,0.6269562924982217],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7988290973046597,0.6664875978406323,0.8182015090510231,0.6852312225864163],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8183179291782681,0.6664875978406323,0.8295296490095564,0.6852312225864163],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8293445051067572,0.6664875978406323,0.8487169168531206,0.6852312225864163],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8488333369803656,0.6664875978406323,0.8646854502535594,0.6852312225864163],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7365161217087801,0.6664875978406323,0.793604038906546,0.6852312225864163],"dir":"rtl"},{"str":"همانطور","boundary":[0.7579281935699154,0.7062632834692464,0.8343223630584741,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7290795937570081,0.7062632834692464,0.7521725773672424,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.702667097928302,0.7062632834692464,0.723311668818415,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"فصول","boundary":[0.6468931382900147,0.7062632834692464,0.696962383477299,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.613044114509537,0.7062632834692464,0.6412286836627507,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5799643867240701,0.7062632834692464,0.6072116969233622,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.5252161550791307,0.7062632834692464,0.5742122323533748,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.4798276913734901,0.7062632834692464,0.5194607953084561,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.4158479077884203,0.7062632834692464,0.4739977098912994,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.33699506829980724,0.7062632834692464,0.41002433710618813,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.25968082080121596,0.7062632834692464,0.33129048206480344,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"دپارتمانها","boundary":[0.15415905348555947,0.7062632834692464,0.25395546357434684,0.7258179304396075],"dir":"rtl"},{"str":"ظایف","boundary":[0.8039577372713982,0.7387942860328426,0.8537900392922193,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفی","boundary":[0.736900769706285,0.7387942860328426,0.7980890345574587,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7160015618418234,0.7387942860328426,0.730998089752566,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.6811268100679975,0.7387942860328426,0.7100904196321587,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6406105543307589,0.7387942860328426,0.6752222068742908,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.5782975787348794,0.7387942860328426,0.6347501856567653,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"منتظم،","boundary":[0.5193182191173802,0.7387942860328426,0.5725711957800169,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.4404653796287672,0.7387942860328426,0.5135769631066142,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.3500731002149914,0.7387942860328426,0.4179011587991038,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.2775028446856334,0.7387942860328426,0.34426953122862947,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.2077533411379822,0.7387942860328426,0.2718163369065123,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.20240865721264423,0.7387942860328426,0.20775064860199965,0.7583489330032036],"dir":"ltr"},{"str":"پر","boundary":[0.1740006075728799,0.7387942860328426,0.19693537264014033,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"ژه،","boundary":[0.13774740559199403,0.7387942860328426,0.16326097905053,0.7583489330032036],"dir":"rtl"},{"str":"عملیات،","boundary":[0.7954954813262785,0.7713252885964389,0.8646768597816141,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"مالی","boundary":[0.7540817135948605,0.7713252885964389,0.7900845097293704,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"دپارتمانهاي","boundary":[0.6275325224155741,0.7713252885964389,0.7323687187836765,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"ظیفهاي","boundary":[0.5457307149460863,0.7713252885964389,0.6112053688654613,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5403860310207482,0.7713252885964389,0.5457280224101037,0.7908799355668],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.5073941311947118,0.7713252885964389,0.534947492984019,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4608517234965548,0.7713252885964389,0.5018348136867657,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44033716362959857,0.7713252885964389,0.45533369154034103,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4017441478798871,0.7713252885964389,0.4347878469695877,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"دپارتمانها","boundary":[0.29635059656339946,0.7713252885964389,0.39627522265135495,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"نیازهاي","boundary":[0.2231392610381993,0.7713252885964389,0.2909698839422951,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.137747405591994,0.7713252885964389,0.21784624816052625,0.7908799355668],"dir":"rtl"},{"str":"خاصی","boundary":[0.8094710252356423,0.803856291160035,0.8646716029256482,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7608771615507897,0.803856291160035,0.8038211872322834,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7321567777370509,0.803856291160035,0.7552497613472853,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6747160101095735,0.803856291160035,0.7264943745657735,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.6024021865785528,0.803856291160035,0.6691289979458072,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.5316269550375539,0.803856291160035,0.5968651786544622,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.49572647527038044,0.803856291160035,0.5259554485303355,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.44918406757222323,0.803856291160035,0.490066508203087,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42854129170609834,0.803856291160035,0.4435378196168408,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.40225701187656066,0.803856291160035,0.4229015827666738,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.36199718813765913,0.803856291160035,0.396608840681191,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.30455642051018167,0.803856291160035,0.3563347849663817,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"یکپارچه","boundary":[0.2310886529866447,0.803856291160035,0.2989167115707571,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"جمعآ","boundary":[0.17653095031646943,0.803856291160035,0.22566973199778817,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"ري","boundary":[0.1377474055919936,0.803856291160035,0.16579132179411948,0.8234109381303961],"dir":"rtl"},{"str":"آنالیز","boundary":[0.8061374092572616,0.8363872937236312,0.8482977787518375,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.7581846255682514,0.8363872937236312,0.8007154110844251,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7157451298434857,0.8363872937236312,0.7363897007335988,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6493292422742148,0.8363872937236312,0.7102096605113851,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"لز","boundary":[0.6284175974578338,0.8363872937236312,0.6437969783420935,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.607402610546123,0.8363872937236312,0.6176779689354839,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشهاي","boundary":[0.5044451632138364,0.8363872937236312,0.6019606106774162,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"متنوعی","boundary":[0.4399525156320927,0.8363872937236312,0.4990085484170946,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.41738649977844083,0.8363872937236312,0.43452538881928937,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.34853450822496895,0.8363872937236312,0.4121777248122214,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32814816435718114,0.8363872937236312,0.3431446922679236,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2759642526956112,0.8363872937236312,0.32274462928822484,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.2227546130406935,0.8363872937236312,0.2705512296427165,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.1691603253882703,0.8363872937236312,0.2173487700837522,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16381564146293234,0.8363872937236312,0.16915763285228777,0.8559419406939922],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.13774740559199355,0.8363872937236312,0.15839197648210662,0.8559419406939922],"dir":"rtl"},{"str":"سازمانی","boundary":[0.7992137453021638,0.8689182962872273,0.8645726201742896,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7703651454892566,0.8689182962872273,0.7934581290994909,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7324132097353876,0.8689182962872273,0.7647051784219634,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6868965300305784,0.8689182962872273,0.7267233683402881,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.6293275464039324,0.8689182962872273,0.6811059108601325,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.5568855068737433,0.8689182962872273,0.6236123182409976,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"پرتفولیو","boundary":[0.48598205933357574,0.8689182962872273,0.5512202829504841,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"پیادهسازي","boundary":[0.38340925999879455,0.8689182962872273,0.4804192799936522,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.32955854034803433,0.8689182962872273,0.3778192988670473,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.28724726062243716,0.8689182962872273,0.3238476715290713,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"سیستم","boundary":[0.22339569303653586,0.8689182962872273,0.28154549513941496,0.8884729432575884],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.13774740559199355,0.8689182962872273,0.21784624816052583,0.8884729432575884],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13775,0.36263,0.86775,0.88847],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19