سلول درمانی و پزشکی بازساختی جلد 2: از مجموعه کتاب های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی سلول درمانی و پزشکی بازساختی جلد 2: از مجموعه کتاب های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی

توضیحات

از سال 1981 با کشف سلول های بنیادی رویانی (جنینی) موشی و به دنبال آن اهدای جایزهی نوبل پزشکی به دانشمندان این حوزه تاکنون، شاهد پیشرفت چشمگیری در تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی بوده ایم. حرکت در پیوستار تولید تا کاربرد این علم موجب شده کارآزمایی های بالینی متعددی انجام و شرکتهای دانش بنیان فراوانی در سطح جهانی شکل بگیرند. سلول های بنیادی به دلیل قابلیت منحصر به فرد خود در خودنوزایی (توان تقسیم با حفظ پتانسیل تکوینی) و تمایز به انواع سلول ها نه تنها می توانند در شناخت ما از تکوین جنین، بافت و اندام های بدن انسان و عملکرد ژنها موثر باشند، بلکه در توسعه ی داروسازی، پزشکی بازساختی و حتی پزشکی آینده نیز بسیار حایز اهمیت هستند. بر این مبنا مجموعه کتابهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در قالب چندین جلد نگارش شده است. این مجموعه منبع ویژه و ارزشمندی برای پژوهشگران، پزشکان و دانشجویانی خواهد بود که مشتاق افزایش دانسته های خود و آگاهی از پیشرفت های علمی در این حوزه هستند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797705","title":"سلول درمانی و پزشکی بازساختی جلد 2: از مجموعه کتاب های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی","price":"۵۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۸‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۶۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/74ceed8dd8393711/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/74ceed8dd8393711/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/74ceed8dd8393711/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/74ceed8dd8393711/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/74ceed8dd8393711/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/74ceed8dd8393711/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/74ceed8dd8393711/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/74ceed8dd8393711/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/74ceed8dd8393711/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/74ceed8dd8393711/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786229671535","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["از سال 1981 با کشف سلول های بنیادی رویانی (جنینی) موشی و به دنبال آن اهدای جایزهی نوبل پزشکی به دانشمندان این حوزه تاکنون، شاهد پیشرفت چشمگیری در تحقیقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی بوده ایم. حرکت در پیوستار تولید تا کاربرد این علم موجب شده کارآزمایی های بالینی متعددی انجام و شرکتهای دانش بنیان فراوانی در سطح جهانی شکل بگیرند. سلول های بنیادی به دلیل قابلیت منحصر به فرد خود در خودنوزایی (توان تقسیم با حفظ پتانسیل تکوینی) و تمایز به انواع سلول ها نه تنها می توانند در شناخت ما از تکوین جنین، بافت و اندام های بدن انسان و عملکرد ژنها موثر باشند، بلکه در توسعه ی داروسازی، پزشکی بازساختی و حتی پزشکی آینده نیز بسیار حایز اهمیت هستند. بر این مبنا مجموعه کتابهای سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی در قالب چندین جلد نگارش شده است. این مجموعه منبع ویژه و ارزشمندی برای پژوهشگران، پزشکان و دانشجویانی خواهد بود که مشتاق افزایش دانسته های خود و آگاهی از پیشرفت های علمی در این حوزه هستند."],"pages_count":"340","keywords":null,"token":"74ceed8dd8393711","created_at":"2021-09-06 15:50:02","updated_at":"2021-09-13 10:11:19","publisher_id":"173","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-06 15:57:23","available_for_web":"1","publisher_title":"پژوهشکده رویان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1916883","title":"دکتر حسین بهاروند","firstname":"دکتر","lastname":"حسین بهاروند","token":"0574651825dcdad6","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"translator"},{"id":"1920400","title":"دکتر انیسه حاجی زاده صفار","firstname":"دکتر انیسه","lastname":"حاجی زاده صفار","token":"b7052315b540e805","created_at":"2021-05-23 16:00:30","updated_at":"2021-05-23 16:00:30","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916883","title":"دکتر حسین بهاروند","firstname":"دکتر","lastname":"حسین بهاروند","token":"0574651825dcdad6","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"translator"},{"id":"1920400","title":"دکتر انیسه حاجی زاده صفار","firstname":"دکتر انیسه","lastname":"حاجی زاده صفار","token":"b7052315b540e805","created_at":"2021-05-23 16:00:30","updated_at":"2021-05-23 16:00:30","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786358","file":"6135f9626ed5f1.22090251.pdf","book_id":"3797705","toc":null,"created_at":"2021-09-06 15:50:02","updated_at":"2021-09-13 10:11:33","process_started_at":"2021-09-06 15:50:03","process_done_at":"2021-09-06 15:50:13","process_failed_at":null,"pages_count":"340","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"bde2c2aefdd4a25d3df2ee3da80e7170a1d0e2c1ecc50f81c6ad6fb2646d16e0b4cb52cab15f7a1155c463faab66122b5e898e6060f79a2d2e0fa19572734b88","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۰"},"publisher":{"id":173,"title":"پژوهشکده رویان","manager":"حسین بهاروند","shaba":"IR43 0170 0000 0010 7018 8230 08","bank_name":"ملی","description":"صاحب اثر مشترک با انتشارات خانه زیست شناسی","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"9604e6299cd4b401","slug":"royan","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"پژوهشکده رویان","email":"royan.book@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"9ef6e5a043e539b8","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"lpjqtz","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-11-11 16:42:18","updated_at":"2019-11-11 16:42:18","bazaar_credit":0,"description":"royan.book@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"37279","title":"مهندسی سلولهای بنیادین","token":"0446c85ee4b40e3f","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:56:49","updated_at":"2021-07-03 14:50:36","study_fields":[{"id":"1351","title":"بافت شناسی","degree_id":"10","token":"e79b56bb27adadbf","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2021-09-10 16:22:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"سلول-درمانی-و-پزشکی-بازساختی-جلد-2-از-مجموعه-کتاب-های-سلول-های-بنیادی-و-پزشکی-بازساختی","urlify":"سلول-درمانی-و-پزشکی-بازساختی-جلد-2-از-مجموعه-کتاب-های-سلول-های-بنیادی-و-پزشکی-بازساختی","pages_count_fa":"۳۴۰","authorTitle":"دکتر حسین بهاروند, دکتر انیسه حاجی زاده صفار","tocStr":"","url":"/preview/74ceed8dd8393711/%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-2-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":340,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"74ceed8dd8393711","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/CHuZINIvIHlMTNLj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/FVRQETavHafwbGeU.jpg","blurred":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/LbrIImMRFSenIHiI.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00020909541494706097,0.00012033831300690115,0.9985990395986734,0.9989213806332646]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.10820452123880386},{"x":0.8067227005958557,"y":0.10820452123880386},{"x":0.8067227005958557,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7142857313156128,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7142857313156128,0.10820452123880386,0.8067227005958557,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.10820452123880386},{"x":0.6974790096282959,"y":0.10820452123880386},{"x":0.6974790096282959,"y":0.14982163906097412},{"x":0.583193302154541,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.583193302154541,0.10820452123880386,0.6974790096282959,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.10820452123880386},{"x":0.5512605309486389,"y":0.10820452123880386},{"x":0.5512605309486389,"y":0.14982163906097412},{"x":0.5310924649238586,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.10820452123880386,0.5512605309486389,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.10820452123880386},{"x":0.5142857432365417,"y":0.10820452123880386},{"x":0.5142857432365417,"y":0.14982163906097412},{"x":0.38823530077934265,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.38823530077934265,0.10820452123880386,0.5142857432365417,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.10820452123880386},{"x":0.37142857909202576,"y":0.10820452123880386},{"x":0.37142857909202576,"y":0.14982163906097412},{"x":0.19831933081150055,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.19831933081150055,0.10820452123880386,0.37142857909202576,0.14982163906097412]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.10820452123880386},{"x":0.18319328129291534,"y":0.10820452123880386},{"x":0.18319328129291534,"y":0.14982163906097412},{"x":0.12941177189350128,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.12941177189350128,0.10820452123880386,0.18319328129291534,0.14982163906097412]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.10820452123880386},{"x":0.8067227005958557,"y":0.10820452123880386},{"x":0.8067227005958557,"y":0.14982163906097412},{"x":0.12941177189350128,"y":0.14982163906097412}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.12441177189350128,0.10120452123880386,0.8117227005958557,0.15682163906097413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8285714387893677,"y":0.22829964756965637},{"x":0.8117647171020508,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8117647171020508,0.2009512484073639,0.8285714387893677,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2009512484073639},{"x":0.805042028427124,"y":0.2009512484073639},{"x":0.805042028427124,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7126050591468811,0.2009512484073639,0.805042028427124,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.6000000238418579,0.2009512484073639,0.7058823704719543,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22829964756965637},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.48235294222831726,0.2009512484073639,0.5932773351669312,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4756302535533905,"y":0.2009512484073639},{"x":0.4756302535533905,"y":0.22829964756965637},{"x":0.4000000059604645,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4000000059604645,0.2009512484073639,0.4756302535533905,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2009512484073639},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2009512484073639},{"x":0.3932773172855377,"y":0.22829964756965637},{"x":0.3831932842731476,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3831932842731476,0.2009512484073639,0.3932773172855377,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2009512484073639},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2009512484073639},{"x":0.3764705955982208,"y":0.22829964756965637},{"x":0.29075631499290466,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.29075631499290466,0.2009512484073639,0.3764705955982208,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.2009512484073639},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2009512484073639},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22829964756965637},{"x":0.1747899204492569,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.1747899204492569,0.2009512484073639,0.2840336263179779,0.22829964756965637]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8285714387893677,"y":0.22829964756965637},{"x":0.1747899204492569,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1697899204492569,0.19395124840736389,0.8335714387893677,0.23529964756965638],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.854934573173523},{"x":0.5949580073356628,"y":0.854934573173523},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8739596009254456},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8739596009254456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5512605309486389,0.854934573173523,0.5949580073356628,0.8739596009254456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.854934573173523},{"x":0.5428571701049805,"y":0.854934573173523},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8739596009254456},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8739596009254456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4789915978908539,0.854934573173523,0.5428571701049805,0.8739596009254456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.854934573173523},{"x":0.47058823704719543,"y":0.854934573173523},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8739596009254456},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8739596009254456}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.40504202246665955,0.854934573173523,0.47058823704719543,0.8739596009254456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8787158131599426},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8787158131599426},{"x":0.6352941393852234,"y":0.900118887424469},{"x":0.5899159908294678,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5899159908294678,0.8787158131599426,0.6352941393852234,0.900118887424469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.8787158131599426},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8787158131599426},{"x":0.5815126299858093,"y":0.900118887424469},{"x":0.5310924649238586,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"انسیه","boundary":[0.5310924649238586,0.8787158131599426,0.5815126299858093,0.900118887424469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8787158131599426},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8787158131599426},{"x":0.5210084319114685,"y":0.900118887424469},{"x":0.46554622054100037,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.46554622054100037,0.8787158131599426,0.5210084319114685,0.900118887424469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.8787158131599426},{"x":0.45546218752861023,"y":0.8787158131599426},{"x":0.45546218752861023,"y":0.900118887424469},{"x":0.41848739981651306,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.41848739981651306,0.8787158131599426,0.45546218752861023,0.900118887424469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.8787158131599426},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8787158131599426},{"x":0.4100840389728546,"y":0.900118887424469},{"x":0.364705890417099,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفار","boundary":[0.364705890417099,0.8787158131599426,0.4100840389728546,0.900118887424469]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.8537455201148987},{"x":0.6352941393852234,"y":0.854934573173523},{"x":0.6352941393852234,"y":0.900118887424469},{"x":0.364705890417099,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.359705890417099,0.8467455201148987,0.6402941393852234,0.907118887424469],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/dshJIcOdGuoOxbRQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/wpLPThPYdBVSNTdy.jpg","blurred":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/TzYWFLFbuXYnAzvI.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00026411436363589784,0.00016332615491305812,0.9986301671225449,0.9990301103318138]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5369458198547363,"y":0.139952152967453},{"x":0.5418719053268433,"y":0.17224881052970886},{"x":0.4909687936306,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.7400000095367432,"str":"لال","boundary":[0.48604267835617065,0.1435406655073166,0.5418719053268433,0.17224881052970886]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.1435406655073166},{"x":0.5369458198547363,"y":0.139952152967453},{"x":0.5418719053268433,"y":0.17224881052970886},{"x":0.4909687936306,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.48104267835617065,0.13654066550731658,0.5468719053268433,0.17924881052970887],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.2930622100830078},{"x":0.8292282223701477,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8292282223701477,"y":0.3385167419910431},{"x":0.7257799506187439,"y":0.33732056617736816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7257799506187439,0.2930622100830078,0.8292282223701477,0.3385167419910431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.2930622100830078},{"x":0.720853865146637,"y":0.2930622100830078},{"x":0.720853865146637,"y":0.33732056617736816},{"x":0.5960590839385986,"y":0.33732056617736816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.5960590839385986,0.2930622100830078,0.720853865146637,0.33732056617736816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.2930622100830078},{"x":0.5796387791633606,"y":0.2930622100830078},{"x":0.5796387791633606,"y":0.33612439036369324},{"x":0.5599343180656433,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5599343180656433,0.2930622100830078,0.5796387791633606,0.33612439036369324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.2918660342693329},{"x":0.546798050403595,"y":0.2930622100830078},{"x":0.546798050403595,"y":0.33732056617736816},{"x":0.4203612506389618,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.4203612506389618,0.2918660342693329,0.546798050403595,0.33732056617736816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23316912353038788,"y":0.2918660342693329},{"x":0.4055829346179962,"y":0.2918660342693329},{"x":0.4055829346179962,"y":0.33732056617736816},{"x":0.23152709007263184,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.23316912353038788,0.2918660342693329,0.4055829346179962,0.33732056617736816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.2918660342693329},{"x":0.22003284096717834,"y":0.2918660342693329},{"x":0.22003284096717834,"y":0.3349282443523407},{"x":0.190476194024086,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.19211822748184204,0.2918660342693329,0.22003284096717834,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16584564745426178,"y":0.2918660342693329},{"x":0.18062397837638855,"y":0.2918660342693329},{"x":0.18062397837638855,"y":0.3349282443523407},{"x":0.16584564745426178,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.16584564745426178,0.2918660342693329,0.18062397837638855,0.3349282443523407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16584564745426178,"y":0.2918660342693329},{"x":0.8292282223701477,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8292282223701477,"y":0.3385167419910431},{"x":0.16584564745426178,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16084564745426178,0.2848660342693329,0.8342282223701477,0.3455167419910431],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3887559771537781},{"x":0.8128078579902649,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8128078579902649,0.3612440228462219,0.8275862336158752,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8045976758003235,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8045976758003235,"y":0.3887559771537781},{"x":0.7175697684288025,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7175697684288025,0.3612440228462219,0.8045976758003235,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.3612440228462219},{"x":0.7077175974845886,"y":0.3612440228462219},{"x":0.7077175974845886,"y":0.3887559771537781},{"x":0.6650246381759644,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6650246381759644,0.3612440228462219,0.7077175974845886,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.3612440228462219},{"x":0.6453201770782471,"y":0.3612440228462219},{"x":0.6453201770782471,"y":0.3887559771537781},{"x":0.6206896305084229,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6206896305084229,0.3612440228462219,0.6453201770782471,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.3612440228462219},{"x":0.6026272773742676,"y":0.3612440228462219},{"x":0.6026272773742676,"y":0.3887559771537781},{"x":0.5484400391578674,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5484400391578674,0.3612440228462219,0.6026272773742676,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.3612440228462219},{"x":0.5353037714958191,"y":0.3612440228462219},{"x":0.5353037714958191,"y":0.3887559771537781},{"x":0.5024630427360535,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5024630427360535,0.3612440228462219,0.5353037714958191,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.3612440228462219},{"x":0.48604267835617065,"y":0.3612440228462219},{"x":0.48604267835617065,"y":0.3887559771537781},{"x":0.4170771837234497,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4170771837234497,0.3612440228462219,0.48604267835617065,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.3612440228462219},{"x":0.40722495317459106,"y":0.3612440228462219},{"x":0.40722495317459106,"y":0.3887559771537781},{"x":0.3973727524280548,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3973727524280548,0.3612440228462219,0.40722495317459106,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.3612440228462219},{"x":0.3891625702381134,"y":0.3612440228462219},{"x":0.3891625702381134,"y":0.3887559771537781},{"x":0.3103448152542114,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.3103448152542114,0.3612440228462219,0.3891625702381134,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.3612440228462219},{"x":0.30049261450767517,"y":0.3612440228462219},{"x":0.30049261450767517,"y":0.3887559771537781},{"x":0.19540229439735413,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.19540229439735413,0.3612440228462219,0.30049261450767517,0.3887559771537781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3612440228462219},{"x":0.8275862336158752,"y":0.3887559771537781},{"x":0.19540229439735413,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19040229439735412,0.3542440228462219,0.8325862336158752,0.3957559771537781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5944976210594177},{"x":0.5648604035377502,"y":0.5944976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5648604035377502,0.5729665160179138,0.6091954112052917,0.5944976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909687936306,"y":0.5729665160179138},{"x":0.5550082325935364,"y":0.5729665160179138},{"x":0.5550082325935364,"y":0.5944976210594177},{"x":0.4909687936306,"y":0.5944976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4909687936306,0.5729665160179138,0.5550082325935364,0.5944976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.5729665160179138},{"x":0.4811165928840637,"y":0.5729665160179138},{"x":0.4811165928840637,"y":0.5944976210594177},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.4137931168079376,0.5729665160179138,0.4811165928840637,0.5944976210594177]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5944976210594177},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4087931168079376,0.5659665160179138,0.6141954112052918,0.6014976210594177],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.6112440228462219},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6112440228462219},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6351674795150757},{"x":0.60426926612854,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.60426926612854,0.6112440228462219,0.6502463221549988,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.6112440228462219},{"x":0.5960590839385986,"y":0.6112440228462219},{"x":0.5960590839385986,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسیه","boundary":[0.5435139536857605,0.6112440228462219,0.5960590839385986,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.6112440228462219},{"x":0.5336617231369019,"y":0.6112440228462219},{"x":0.5336617231369019,"y":0.6351674795150757},{"x":0.4761904776096344,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.4761904776096344,0.6112440228462219,0.5336617231369019,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6112440228462219},{"x":0.46633824706077576,"y":0.6112440228462219},{"x":0.46633824706077576,"y":0.6351674795150757},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4285714328289032,0.6112440228462219,0.46633824706077576,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.6112440228462219},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6112440228462219},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6351674795150757},{"x":0.37110015749931335,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفار","boundary":[0.37110015749931335,0.6112440228462219,0.41871920228004456,0.6351674795150757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.6112440228462219},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6112440228462219},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6351674795150757},{"x":0.37110015749931335,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36610015749931335,0.6042440228462219,0.6552463221549988,0.6421674795150757],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.7416267991065979},{"x":0.6715927720069885,"y":0.7416267991065979},{"x":0.6715927720069885,"y":0.760765552520752},{"x":0.6141214966773987,"y":0.760765552520752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.6141214966773987,0.7416267991065979,0.6715927720069885,0.760765552520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5566502213478088,"y":0.7416267991065979},{"x":0.6059113144874573,"y":0.7416267991065979},{"x":0.6059113144874573,"y":0.760765552520752},{"x":0.5566502213478088,"y":0.760765552520752}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5566502213478088,0.7416267991065979,0.6059113144874573,0.760765552520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.7416267991065979},{"x":0.5500820875167847,"y":0.7416267991065979},{"x":0.5500820875167847,"y":0.760765552520752},{"x":0.5024630427360535,"y":0.760765552520752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5024630427360535,0.7416267991065979,0.5500820875167847,0.760765552520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40722495317459106,"y":0.7416267991065979},{"x":0.49425286054611206,"y":0.7416267991065979},{"x":0.49425286054611206,"y":0.760765552520752},{"x":0.40722495317459106,"y":0.760765552520752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.40722495317459106,0.7416267991065979,0.49425286054611206,0.760765552520752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.7416267991065979},{"x":0.39901477098464966,"y":0.7416267991065979},{"x":0.39901477098464966,"y":0.760765552520752},{"x":0.35139572620391846,"y":0.760765552520752}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.35139572620391846,0.7416267991065979,0.39901477098464966,0.760765552520752]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.7416267991065979},{"x":0.6715927720069885,"y":0.7416267991065979},{"x":0.6715927720069885,"y":0.760765552520752},{"x":0.35139572620391846,"y":0.760765552520752}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34639572620391845,0.7346267991065979,0.6765927720069885,0.767765552520752],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.7858851552009583},{"x":0.5796387791633606,"y":0.7846890091896057},{"x":0.5796387791633606,"y":0.8026315569877625},{"x":0.5385878682136536,"y":0.8038277626037598}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5385878682136536,0.7858851552009583,0.5796387791633606,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.7858851552009583},{"x":0.5303776860237122,"y":0.7858851552009583},{"x":0.5303776860237122,"y":0.8038277626037598},{"x":0.4417077302932739,"y":0.8038277626037598}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4417077302932739,0.7858851552009583,0.5303776860237122,0.8038277626037598]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.7858851552009583},{"x":0.5796387791633606,"y":0.7846890091896057},{"x":0.5796387791633606,"y":0.8038277626037598},{"x":0.4417077302932739,"y":0.8038277626037598}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4367077302932739,0.7788851552009582,0.5846387791633606,0.8108277626037598],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/NEsorQfEAgBZEmmn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/OAxTJYcrncPlKCEw.jpg","blurred":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/ebygRgXNgtwwyRrk.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0002317589756303233,0.00015617201117237219,0.9985924191780279,0.998982893043728]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.13755980134010315},{"x":0.8341543674468994,"y":0.13755980134010315},{"x":0.8341543674468994,"y":0.1483253538608551},{"x":0.7816091775894165,"y":0.14712919294834137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7816091775894165,0.13755980134010315,0.8341543674468994,0.1483253538608551]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.13755980134010315},{"x":0.8341543674468994,"y":0.13755980134010315},{"x":0.8341543674468994,"y":0.1483253538608551},{"x":0.7816091775894165,"y":0.14712919294834137}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7766091775894165,0.13055980134010314,0.8391543674468994,0.1553253538608551],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.13875597715377808},{"x":0.5977011322975159,"y":0.13875597715377808},{"x":0.5977011322975159,"y":0.1483253538608551},{"x":0.5632184147834778,"y":0.1483253538608551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.5632184147834778,0.13875597715377808,0.5977011322975159,0.1483253538608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.13875597715377808},{"x":0.5615763664245605,"y":0.13875597715377808},{"x":0.5615763664245605,"y":0.14712919294834137},{"x":0.5599343180656433,"y":0.14712919294834137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5599343180656433,0.13875597715377808,0.5615763664245605,0.14712919294834137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5221675038337708,"y":0.13755980134010315},{"x":0.5533661842346191,"y":0.13875597715377808},{"x":0.5533661842346191,"y":0.14712919294834137},{"x":0.5221675038337708,"y":0.14712919294834137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5221675038337708,0.13755980134010315,0.5533661842346191,0.14712919294834137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.13755980134010315},{"x":0.5205254554748535,"y":0.13755980134010315},{"x":0.5205254554748535,"y":0.14712919294834137},{"x":0.5188834071159363,"y":0.14712919294834137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5188834071159363,0.13755980134010315,0.5205254554748535,0.14712919294834137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.13755980134010315},{"x":0.5123152732849121,"y":0.13755980134010315},{"x":0.5123152732849121,"y":0.14712919294834137},{"x":0.4844006597995758,"y":0.14712919294834137}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۰","boundary":[0.4844006597995758,0.13755980134010315,0.5123152732849121,0.14712919294834137]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.13755980134010315},{"x":0.5977011322975159,"y":0.13875597715377808},{"x":0.5977011322975159,"y":0.1483253538608551},{"x":0.4844006597995758,"y":0.14712919294834137}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4794006597995758,0.13055980134010314,0.6027011322975159,0.1553253538608551],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.15071770548820496},{"x":0.779967188835144,"y":0.15071770548820496},{"x":0.779967188835144,"y":0.16028708219528198},{"x":0.7224959135055542,"y":0.16028708219528198}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Baharvand","boundary":[0.7224959135055542,0.15071770548820496,0.779967188835144,0.16028708219528198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.15071770548820496},{"x":0.7832512259483337,"y":0.15071770548820496},{"x":0.7832512259483337,"y":0.16028708219528198},{"x":0.7816091775894165,"y":0.16028708219528198}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":",","boundary":[0.7816091775894165,0.15071770548820496,0.7832512259483337,0.16028708219528198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.15071770548820496},{"x":0.8341543674468994,"y":0.15071770548820496},{"x":0.8341543674468994,"y":0.16028708219528198},{"x":0.7898193597793579,"y":0.16028708219528198}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Hossein","boundary":[0.7898193597793579,0.15071770548820496,0.8341543674468994,0.16028708219528198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.15071770548820496},{"x":0.8341543674468994,"y":0.15071770548820496},{"x":0.8341543674468994,"y":0.16028708219528198},{"x":0.7224959135055542,"y":0.16028708219528198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7174959135055542,0.14371770548820495,0.8391543674468994,0.167287082195282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.16387559473514557},{"x":0.8341543674468994,"y":0.16387559473514557},{"x":0.8341543674468994,"y":0.17703349888324738},{"x":0.8045976758003235,"y":0.17703349888324738}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8045976758003235,0.16387559473514557,0.8341543674468994,0.17703349888324738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.16387559473514557},{"x":0.7980295419692993,"y":0.16387559473514557},{"x":0.7980295419692993,"y":0.17703349888324738},{"x":0.7947455048561096,"y":0.17703349888324738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7947455048561096,0.16387559473514557,0.7980295419692993,0.17703349888324738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.16387559473514557},{"x":0.7881773114204407,"y":0.16387559473514557},{"x":0.7881773114204407,"y":0.17703349888324738},{"x":0.7750410437583923,"y":0.17703349888324738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7750410437583923,0.16387559473514557,0.7881773114204407,0.17703349888324738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.16387559473514557},{"x":0.7684729099273682,"y":0.16387559473514557},{"x":0.7684729099273682,"y":0.17703349888324738},{"x":0.7290640473365784,"y":0.17703349888324738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7290640473365784,0.16387559473514557,0.7684729099273682,0.17703349888324738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8341543674468994,"y":0.18062201142311096},{"x":0.8341543674468994,"y":0.190191388130188},{"x":0.779967188835144,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.779967188835144,0.1818181872367859,0.8341543674468994,0.190191388130188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7750410437583923,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7750410437583923,"y":0.19138756394386292},{"x":0.7536945939064026,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7536945939064026,0.1818181872367859,0.7750410437583923,0.19138756394386292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.16387559473514557},{"x":0.8341543674468994,"y":0.16387559473514557},{"x":0.8341543674468994,"y":0.19138756394386292},{"x":0.7290640473365784,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7240640473365784,0.15687559473514556,0.8391543674468994,0.19838756394386292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5993431806564331,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5993431806564331,"y":0.17583732306957245},{"x":0.5730705857276917,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5730705857276917,0.1650717705488205,0.5993431806564331,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5681445002555847,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5681445002555847,"y":0.17583732306957245},{"x":0.5369458198547363,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.5369458198547363,0.1650717705488205,0.5681445002555847,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5287356376647949,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5287356376647949,"y":0.17583732306957245},{"x":0.523809552192688,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.523809552192688,0.1650717705488205,0.5287356376647949,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5188834071159363,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5188834071159363,"y":0.17583732306957245},{"x":0.4811165928840637,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.4811165928840637,0.1650717705488205,0.5188834071159363,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.1650717705488205},{"x":0.4761904776096344,"y":0.1650717705488205},{"x":0.4761904776096344,"y":0.17583732306957245},{"x":0.41871920228004456,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"بازساختیا","boundary":[0.41871920228004456,0.1650717705488205,0.4761904776096344,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.1650717705488205},{"x":0.4137931168079376,"y":0.1650717705488205},{"x":0.4137931168079376,"y":0.17583732306957245},{"x":0.37931033968925476,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.37931033968925476,0.1650717705488205,0.4137931168079376,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.1650717705488205},{"x":0.3727422058582306,"y":0.1650717705488205},{"x":0.3727422058582306,"y":0.17583732306957245},{"x":0.33497536182403564,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.33497536182403564,0.1650717705488205,0.3727422058582306,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.1650717705488205},{"x":0.3333333432674408,"y":0.1650717705488205},{"x":0.3333333432674408,"y":0.17583732306957245},{"x":0.33169129490852356,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33169129490852356,0.1650717705488205,0.3333333432674408,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.1650717705488205},{"x":0.3300492465496063,"y":0.1650717705488205},{"x":0.3300492465496063,"y":0.17583732306957245},{"x":0.2972085475921631,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انسيه","boundary":[0.2972085475921631,0.1650717705488205,0.3300492465496063,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.1650717705488205},{"x":0.29228243231773376,"y":0.1650717705488205},{"x":0.29228243231773376,"y":0.17583732306957245},{"x":0.26436781883239746,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.26436781883239746,0.1650717705488205,0.29228243231773376,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24302133917808533,"y":0.1650717705488205},{"x":0.2610837519168854,"y":0.1650717705488205},{"x":0.2610837519168854,"y":0.17583732306957245},{"x":0.24302133917808533,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.24302133917808533,0.1650717705488205,0.2610837519168854,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2183908075094223,"y":0.1650717705488205},{"x":0.24302133917808533,"y":0.1650717705488205},{"x":0.24302133917808533,"y":0.17583732306957245},{"x":0.2183908075094223,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفار","boundary":[0.2183908075094223,0.1650717705488205,0.24302133917808533,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21182265877723694,"y":0.1650717705488205},{"x":0.21674877405166626,"y":0.1650717705488205},{"x":0.21674877405166626,"y":0.17583732306957245},{"x":0.21182265877723694,"y":0.17583732306957245}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21182265877723694,0.1650717705488205,0.21674877405166626,0.17583732306957245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.18301434814929962},{"x":0.5977011322975159,"y":0.18301434814929962},{"x":0.5977011322975159,"y":0.19377990067005157},{"x":0.569786548614502,"y":0.19377990067005157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.569786548614502,0.18301434814929962,0.5977011322975159,0.19377990067005157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.18301434814929962},{"x":0.5681445002555847,"y":0.18301434814929962},{"x":0.5681445002555847,"y":0.19377990067005157},{"x":0.5648604035377502,"y":0.19377990067005157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5648604035377502,0.18301434814929962,0.5681445002555847,0.19377990067005157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.18301434814929962},{"x":0.5599343180656433,"y":0.18301434814929962},{"x":0.5599343180656433,"y":0.19377990067005157},{"x":0.5123152732849121,"y":0.19377990067005157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5123152732849121,0.18301434814929962,0.5599343180656433,0.19377990067005157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.18301434814929962},{"x":0.5057471394538879,"y":0.18301434814929962},{"x":0.5057471394538879,"y":0.19377990067005157},{"x":0.4844006597995758,"y":0.19377990067005157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.4844006597995758,0.18301434814929962,0.5057471394538879,0.19377990067005157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.18301434814929962},{"x":0.4844006597995758,"y":0.18301434814929962},{"x":0.4844006597995758,"y":0.19377990067005157},{"x":0.4811165928840637,"y":0.19377990067005157}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4811165928840637,0.18301434814929962,0.4844006597995758,0.19377990067005157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.18301434814929962},{"x":0.47783252596855164,"y":0.18301434814929962},{"x":0.47783252596855164,"y":0.19377990067005157},{"x":0.4564860463142395,"y":0.19377990067005157}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4564860463142395,0.18301434814929962,0.47783252596855164,0.19377990067005157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44991791248321533,"y":0.18301434814929962},{"x":0.4515599310398102,"y":0.18301434814929962},{"x":0.4515599310398102,"y":0.19377990067005157},{"x":0.44991791248321533,"y":0.19377990067005157}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.44991791248321533,0.18301434814929962,0.4515599310398102,0.19377990067005157]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21182265877723694,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5993431806564331,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5993431806564331,"y":0.19377990067005157},{"x":0.21182265877723694,"y":0.19377990067005157}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.20682265877723693,0.1580717705488205,0.6043431806564331,0.20077990067005158],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.1985645890235901},{"x":0.5894909501075745,"y":0.1985645890235901},{"x":0.5894909501075745,"y":0.20933014154434204},{"x":0.5862069129943848,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5862069129943848,0.1985645890235901,0.5894909501075745,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.1985645890235901},{"x":0.5829228162765503,"y":0.1985645890235901},{"x":0.5829228162765503,"y":0.20933014154434204},{"x":0.5779967308044434,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5779967308044434,0.1985645890235901,0.5829228162765503,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.1985645890235901},{"x":0.5730705857276917,"y":0.1985645890235901},{"x":0.5730705857276917,"y":0.20933014154434204},{"x":0.5435139536857605,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5435139536857605,0.1985645890235901,0.5730705857276917,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.540229856967926,"y":0.1985645890235901},{"x":0.5435139536857605,"y":0.1985645890235901},{"x":0.5435139536857605,"y":0.20933014154434204},{"x":0.540229856967926,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.540229856967926,0.1985645890235901,0.5435139536857605,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041050910949707,"y":0.1985645890235901},{"x":0.540229856967926,"y":0.1985645890235901},{"x":0.540229856967926,"y":0.20933014154434204},{"x":0.5041050910949707,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5041050910949707,0.1985645890235901,0.540229856967926,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.1985645890235901},{"x":0.4991789758205414,"y":0.1985645890235901},{"x":0.4991789758205414,"y":0.20933014154434204},{"x":0.4761904776096344,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.4761904776096344,0.1985645890235901,0.4991789758205414,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.1985645890235901},{"x":0.4729064106941223,"y":0.1985645890235901},{"x":0.4729064106941223,"y":0.20933014154434204},{"x":0.46962234377861023,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46962234377861023,0.1985645890235901,0.4729064106941223,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.1985645890235901},{"x":0.46962234377861023,"y":0.1985645890235901},{"x":0.46962234377861023,"y":0.20933014154434204},{"x":0.4646962285041809,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4646962285041809,0.1985645890235901,0.46962234377861023,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.1985645890235901},{"x":0.4646962285041809,"y":0.1985645890235901},{"x":0.4646962285041809,"y":0.20933014154434204},{"x":0.43842363357543945,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.43842363357543945,0.1985645890235901,0.4646962285041809,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.1985645890235901},{"x":0.43021345138549805,"y":0.1985645890235901},{"x":0.43021345138549805,"y":0.20933014154434204},{"x":0.4285714328289032,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4285714328289032,0.1985645890235901,0.43021345138549805,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.1985645890235901},{"x":0.42692938446998596,"y":0.1985645890235901},{"x":0.42692938446998596,"y":0.20933014154434204},{"x":0.3924466371536255,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.3924466371536255,0.1985645890235901,0.42692938446998596,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.1985645890235901},{"x":0.38752052187919617,"y":0.1985645890235901},{"x":0.38752052187919617,"y":0.20933014154434204},{"x":0.3645320236682892,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.3645320236682892,0.1985645890235901,0.38752052187919617,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.1985645890235901},{"x":0.3612479567527771,"y":0.1985645890235901},{"x":0.3612479567527771,"y":0.20933014154434204},{"x":0.35960590839385986,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.35960590839385986,0.1985645890235901,0.3612479567527771,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.1985645890235901},{"x":0.357963889837265,"y":0.1985645890235901},{"x":0.357963889837265,"y":0.20933014154434204},{"x":0.35467979311943054,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35467979311943054,0.1985645890235901,0.357963889837265,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.1985645890235901},{"x":0.3497537076473236,"y":0.1985645890235901},{"x":0.3497537076473236,"y":0.20933014154434204},{"x":0.316912978887558,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.316912978887558,0.1985645890235901,0.3497537076473236,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.1985645890235901},{"x":0.31198686361312866,"y":0.1985645890235901},{"x":0.31198686361312866,"y":0.20933014154434204},{"x":0.3103448152542114,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3103448152542114,0.1985645890235901,0.31198686361312866,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.1985645890235901},{"x":0.3087027966976166,"y":0.1985645890235901},{"x":0.3087027966976166,"y":0.20933014154434204},{"x":0.2742200195789337,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.2742200195789337,0.1985645890235901,0.3087027966976166,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2463054209947586,"y":0.1985645890235901},{"x":0.2692939341068268,"y":0.1985645890235901},{"x":0.2692939341068268,"y":0.20933014154434204},{"x":0.2463054209947586,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.2463054209947586,0.1985645890235901,0.2692939341068268,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23973727226257324,"y":0.1985645890235901},{"x":0.24302133917808533,"y":0.1985645890235901},{"x":0.24302133917808533,"y":0.20933014154434204},{"x":0.23973727226257324,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23973727226257324,0.1985645890235901,0.24302133917808533,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.1985645890235901},{"x":0.23973727226257324,"y":0.1985645890235901},{"x":0.23973727226257324,"y":0.20933014154434204},{"x":0.23645320534706116,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.23645320534706116,0.1985645890235901,0.23973727226257324,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22003284096717834,"y":0.1985645890235901},{"x":0.23152709007263184,"y":0.1985645890235901},{"x":0.23152709007263184,"y":0.20933014154434204},{"x":0.22003284096717834,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.22003284096717834,0.1985645890235901,0.23152709007263184,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21346469223499298,"y":0.1985645890235901},{"x":0.2183908075094223,"y":0.1985645890235901},{"x":0.2183908075094223,"y":0.20933014154434204},{"x":0.21346469223499298,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"×","boundary":[0.21346469223499298,0.1985645890235901,0.2183908075094223,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20032840967178345,"y":0.1985645890235901},{"x":0.21182265877723694,"y":0.1985645890235901},{"x":0.21182265877723694,"y":0.20933014154434204},{"x":0.20032840967178345,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲۹","boundary":[0.20032840967178345,0.1985645890235901,0.21182265877723694,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17733989655971527,"y":0.1985645890235901},{"x":0.20032840967178345,"y":0.1985645890235901},{"x":0.20032840967178345,"y":0.20933014154434204},{"x":0.17733989655971527,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سم","boundary":[0.17733989655971527,0.1985645890235901,0.20032840967178345,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17405582964420319,"y":0.1985645890235901},{"x":0.17569786310195923,"y":0.1985645890235901},{"x":0.17569786310195923,"y":0.20933014154434204},{"x":0.17405582964420319,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17405582964420319,0.1985645890235901,0.17569786310195923,0.20933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894909501075745,"y":0.21531100571155548},{"x":0.5977011322975159,"y":0.21531100571155548},{"x":0.5977011322975159,"y":0.22727273404598236},{"x":0.5894909501075745,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5894909501075745,0.21531100571155548,0.5977011322975159,0.22727273404598236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.21531100571155548},{"x":0.587848961353302,"y":0.21531100571155548},{"x":0.587848961353302,"y":0.22727273404598236},{"x":0.5435139536857605,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5435139536857605,0.21531100571155548,0.587848961353302,0.22727273404598236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.21531100571155548},{"x":0.5385878682136536,"y":0.21531100571155548},{"x":0.5385878682136536,"y":0.22727273404598236},{"x":0.4876847267150879,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.4876847267150879,0.21531100571155548,0.5385878682136536,0.22727273404598236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.21531100571155548},{"x":0.48275861144065857,"y":0.21531100571155548},{"x":0.48275861144065857,"y":0.22727273404598236},{"x":0.4334975481033325,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.4334975481033325,0.21531100571155548,0.48275861144065857,0.22727273404598236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39408865571022034,"y":0.21531100571155548},{"x":0.4285714328289032,"y":0.21531100571155548},{"x":0.4285714328289032,"y":0.22727273404598236},{"x":0.39408865571022034,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.39408865571022034,0.21531100571155548,0.4285714328289032,0.22727273404598236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.21531100571155548},{"x":0.38752052187919617,"y":0.21531100571155548},{"x":0.38752052187919617,"y":0.22727273404598236},{"x":0.3842364549636841,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3842364549636841,0.21531100571155548,0.38752052187919617,0.22727273404598236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.21531100571155548},{"x":0.3776683211326599,"y":0.21531100571155548},{"x":0.3776683211326599,"y":0.22727273404598236},{"x":0.33990147709846497,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.33990147709846497,0.21531100571155548,0.3776683211326599,0.22727273404598236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28735631704330444,"y":0.21531100571155548},{"x":0.33497536182403564,"y":0.21531100571155548},{"x":0.33497536182403564,"y":0.22727273404598236},{"x":0.28735631704330444,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.28735631704330444,0.21531100571155548,0.33497536182403564,0.22727273404598236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2807881832122803,"y":0.21531100571155548},{"x":0.28407225012779236,"y":0.21531100571155548},{"x":0.28407225012779236,"y":0.22727273404598236},{"x":0.2807881832122803,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2807881832122803,0.21531100571155548,0.28407225012779236,0.22727273404598236]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17405582964420319,"y":0.1985645890235901},{"x":0.5977011322975159,"y":0.1985645890235901},{"x":0.5977011322975159,"y":0.22727273404598236},{"x":0.17405582964420319,"y":0.22727273404598236}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.16905582964420318,0.19156458902359008,0.6027011322975159,0.23427273404598237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8341543674468994,"y":0.19736842811107635},{"x":0.8341543674468994,"y":0.20813396573066711},{"x":0.779967188835144,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.779967188835144,0.19976076483726501,0.8341543674468994,0.20813396573066711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405582666397095,"y":0.19976076483726501},{"x":0.7750410437583923,"y":0.19976076483726501},{"x":0.7750410437583923,"y":0.20813396573066711},{"x":0.7405582666397095,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7405582666397095,0.19976076483726501,0.7750410437583923,0.20813396573066711]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405582666397095,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8341543674468994,"y":0.19736842811107635},{"x":0.8341543674468994,"y":0.20813396573066711},{"x":0.7405582666397095,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7355582666397095,0.192760764837265,0.8391543674468994,0.21513396573066712],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49425286054611206,"y":0.23205742239952087},{"x":0.5977011322975159,"y":0.23205742239952087},{"x":0.5977011322975159,"y":0.2416267991065979},{"x":0.49425286054611206,"y":0.2416267991065979}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸-۶۲۲-۹۶۷۱۵-۳-۵","boundary":[0.49425286054611206,0.23205742239952087,0.5977011322975159,0.2416267991065979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49425286054611206,"y":0.23205742239952087},{"x":0.5977011322975159,"y":0.23205742239952087},{"x":0.5977011322975159,"y":0.2416267991065979},{"x":0.49425286054611206,"y":0.2416267991065979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.48925286054611206,0.22505742239952087,0.6027011322975159,0.2486267991065979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.21531100571155548},{"x":0.8341543674468994,"y":0.21531100571155548},{"x":0.8341543674468994,"y":0.2248803824186325},{"x":0.7947455048561096,"y":0.2248803824186325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7947455048561096,0.21531100571155548,0.8341543674468994,0.2248803824186325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.23205742239952087},{"x":0.8341543674468994,"y":0.23205742239952087},{"x":0.8341543674468994,"y":0.2416267991065979},{"x":0.802955687046051,"y":0.2416267991065979}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.802955687046051,0.23205742239952087,0.8341543674468994,0.2416267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.24760764837265015},{"x":0.8341543674468994,"y":0.24760764837265015},{"x":0.8341543674468994,"y":0.259569376707077},{"x":0.7914614081382751,"y":0.259569376707077}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7914614081382751,0.24760764837265015,0.8341543674468994,0.259569376707077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.24760764837265015},{"x":0.7865353226661682,"y":0.24760764837265015},{"x":0.7865353226661682,"y":0.259569376707077},{"x":0.7454844117164612,"y":0.259569376707077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7454844117164612,0.24760764837265015,0.7865353226661682,0.259569376707077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.24760764837265015},{"x":0.7405582666397095,"y":0.24760764837265015},{"x":0.7405582666397095,"y":0.259569376707077},{"x":0.7027914524078369,"y":0.259569376707077}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7027914524078369,0.24760764837265015,0.7405582666397095,0.259569376707077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.2655502259731293},{"x":0.8341543674468994,"y":0.2667464017868042},{"x":0.8341543674468994,"y":0.27751195430755615},{"x":0.7865353226661682,"y":0.2763157784938812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"يادداشت","boundary":[0.7865353226661682,0.2655502259731293,0.8341543674468994,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.28110048174858093},{"x":0.8341543674468994,"y":0.28110048174858093},{"x":0.8341543674468994,"y":0.2930622100830078},{"x":0.8045976758003235,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8045976758003235,0.28110048174858093,0.8341543674468994,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.28110048174858093},{"x":0.7980295419692993,"y":0.28110048174858093},{"x":0.7980295419692993,"y":0.2930622100830078},{"x":0.7750410437583923,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.7750410437583923,0.28110048174858093,0.7980295419692993,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.29904305934906006},{"x":0.8341543674468994,"y":0.29904305934906006},{"x":0.8341543674468994,"y":0.309808611869812},{"x":0.7963874936103821,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7963874936103821,0.29904305934906006,0.8341543674468994,0.309808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.3169856369495392},{"x":0.8341543674468994,"y":0.31578946113586426},{"x":0.8341543674468994,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7963874936103821,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7963874936103821,0.3169856369495392,0.8341543674468994,0.3265550136566162]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.21531100571155548},{"x":0.8341543674468994,"y":0.21531100571155548},{"x":0.8341543674468994,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7027914524078369,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6977914524078369,0.20831100571155547,0.8391543674468994,0.3335550136566162],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763546824455261,"y":0.24880382418632507},{"x":0.5977011322975159,"y":0.24880382418632507},{"x":0.5977011322975159,"y":0.259569376707077},{"x":0.5763546824455261,"y":0.259569376707077}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"فيپا","boundary":[0.5763546824455261,0.24880382418632507,0.5977011322975159,0.259569376707077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.2655502259731293},{"x":0.5977011322975159,"y":0.2655502259731293},{"x":0.5977011322975159,"y":0.27751195430755615},{"x":0.5681445002555847,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5681445002555847,0.2655502259731293,0.5977011322975159,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.2655502259731293},{"x":0.5632184147834778,"y":0.2655502259731293},{"x":0.5632184147834778,"y":0.27751195430755615},{"x":0.5385878682136536,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5385878682136536,0.2655502259731293,0.5632184147834778,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.2655502259731293},{"x":0.5385878682136536,"y":0.2655502259731293},{"x":0.5385878682136536,"y":0.27751195430755615},{"x":0.5369458198547363,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5369458198547363,0.2655502259731293,0.5385878682136536,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.2655502259731293},{"x":0.5303776860237122,"y":0.2655502259731293},{"x":0.5303776860237122,"y":0.27751195430755615},{"x":0.4811165928840637,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.4811165928840637,0.2655502259731293,0.5303776860237122,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.2655502259731293},{"x":0.4761904776096344,"y":0.2655502259731293},{"x":0.4761904776096344,"y":0.27751195430755615},{"x":0.4417077302932739,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4417077302932739,0.2655502259731293,0.4761904776096344,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4318554997444153,"y":0.2655502259731293},{"x":0.43513956665992737,"y":0.2655502259731293},{"x":0.43513956665992737,"y":0.27751195430755615},{"x":0.4318554997444153,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4318554997444153,0.2655502259731293,0.43513956665992737,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.2655502259731293},{"x":0.42692938446998596,"y":0.2655502259731293},{"x":0.42692938446998596,"y":0.27751195430755615},{"x":0.3891625702381134,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.3891625702381134,0.2655502259731293,0.42692938446998596,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.2655502259731293},{"x":0.3842364549636841,"y":0.2655502259731293},{"x":0.3842364549636841,"y":0.27751195430755615},{"x":0.3333333432674408,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.3333333432674408,0.2655502259731293,0.3842364549636841,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.2655502259731293},{"x":0.33169129490852356,"y":0.2655502259731293},{"x":0.33169129490852356,"y":0.27751195430755615},{"x":0.3284072279930115,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3284072279930115,0.2655502259731293,0.33169129490852356,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29885056614875793,"y":0.2655502259731293},{"x":0.32348111271858215,"y":0.2655502259731293},{"x":0.32348111271858215,"y":0.27751195430755615},{"x":0.29885056614875793,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.29885056614875793,0.2655502259731293,0.32348111271858215,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2627257704734802,"y":0.2655502259731293},{"x":0.29556649923324585,"y":0.2655502259731293},{"x":0.29556649923324585,"y":0.27751195430755615},{"x":0.2627257704734802,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.2627257704734802,0.2655502259731293,0.29556649923324585,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2495894879102707,"y":0.2655502259731293},{"x":0.25287356972694397,"y":0.2655502259731293},{"x":0.25287356972694397,"y":0.27751195430755615},{"x":0.2495894879102707,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2495894879102707,0.2655502259731293,0.25287356972694397,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.2655502259731293},{"x":0.24466338753700256,"y":0.2655502259731293},{"x":0.24466338753700256,"y":0.27751195430755615},{"x":0.2068965584039688,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.2068965584039688,0.2655502259731293,0.24466338753700256,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15270936489105225,"y":0.2655502259731293},{"x":0.2019704431295395,"y":0.2655502259731293},{"x":0.2019704431295395,"y":0.27751195430755615},{"x":0.15270936489105225,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.15270936489105225,0.2655502259731293,0.2019704431295395,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.2655502259731293},{"x":0.14942528307437897,"y":0.2655502259731293},{"x":0.14942528307437897,"y":0.27751195430755615},{"x":0.14614121615886688,"y":0.27751195430755615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.14614121615886688,0.2655502259731293,0.14942528307437897,0.27751195430755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.28229665756225586},{"x":0.5977011322975159,"y":0.28229665756225586},{"x":0.5977011322975159,"y":0.29425838589668274},{"x":0.5484400391578674,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5484400391578674,0.28229665756225586,0.5977011322975159,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.28229665756225586},{"x":0.5435139536857605,"y":0.28229665756225586},{"x":0.5435139536857605,"y":0.29425838589668274},{"x":0.5090311765670776,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5090311765670776,0.28229665756225586,0.5435139536857605,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4991789758205414,"y":0.28229665756225586},{"x":0.5024630427360535,"y":0.28229665756225586},{"x":0.5024630427360535,"y":0.29425838589668274},{"x":0.4991789758205414,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4991789758205414,0.28229665756225586,0.5024630427360535,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.28229665756225586},{"x":0.4926108419895172,"y":0.28229665756225586},{"x":0.4926108419895172,"y":0.29425838589668274},{"x":0.45484399795532227,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.45484399795532227,0.28229665756225586,0.4926108419895172,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.28229665756225586},{"x":0.44991791248321533,"y":0.28229665756225586},{"x":0.44991791248321533,"y":0.29425838589668274},{"x":0.4006568193435669,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.4006568193435669,0.28229665756225586,0.44991791248321533,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.28229665756225586},{"x":0.3973727524280548,"y":0.28229665756225586},{"x":0.3973727524280548,"y":0.29425838589668274},{"x":0.3957307040691376,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3957307040691376,0.28229665756225586,0.3973727524280548,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.28229665756225586},{"x":0.39080458879470825,"y":0.28229665756225586},{"x":0.39080458879470825,"y":0.29425838589668274},{"x":0.36617404222488403,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.36617404222488403,0.28229665756225586,0.39080458879470825,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.28229665756225586},{"x":0.3612479567527771,"y":0.28229665756225586},{"x":0.3612479567527771,"y":0.29425838589668274},{"x":0.3300492465496063,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.3300492465496063,0.28229665756225586,0.3612479567527771,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.28229665756225586},{"x":0.32019704580307007,"y":0.28229665756225586},{"x":0.32019704580307007,"y":0.29425838589668274},{"x":0.316912978887558,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.316912978887558,0.28229665756225586,0.32019704580307007,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.28229665756225586},{"x":0.3103448152542114,"y":0.28229665756225586},{"x":0.3103448152542114,"y":0.29425838589668274},{"x":0.27257800102233887,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.27257800102233887,0.28229665756225586,0.3103448152542114,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2183908075094223,"y":0.28229665756225586},{"x":0.26765188574790955,"y":0.28229665756225586},{"x":0.26765188574790955,"y":0.29425838589668274},{"x":0.2183908075094223,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.2183908075094223,0.28229665756225586,0.26765188574790955,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21346469223499298,"y":0.28229665756225586},{"x":0.21510672569274902,"y":0.28229665756225586},{"x":0.21510672569274902,"y":0.29425838589668274},{"x":0.21346469223499298,"y":0.29425838589668274}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21346469223499298,0.28229665756225586,0.21510672569274902,0.29425838589668274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.29904305934906006},{"x":0.5977011322975159,"y":0.300239235162735},{"x":0.5977011322975159,"y":0.309808611869812},{"x":0.569786548614502,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمان","boundary":[0.569786548614502,0.29904305934906006,0.5977011322975159,0.309808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.29904305934906006},{"x":0.5632184147834778,"y":0.300239235162735},{"x":0.5632184147834778,"y":0.309808611869812},{"x":0.5287356376647949,"y":0.309808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.5287356376647949,0.29904305934906006,0.5632184147834778,0.309808611869812]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.24760764837265015},{"x":0.5993431806564331,"y":0.24880382418632507},{"x":0.5977011322975159,"y":0.309808611869812},{"x":0.14614121615886688,"y":0.3086124360561371}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14114121615886688,0.24060764837265014,0.6027011322975159,0.316808611869812],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.3145933151245117},{"x":0.5517241358757019,"y":0.31578946113586426},{"x":0.5517241358757019,"y":0.3253588378429413},{"x":0.5090311765670776,"y":0.32416269183158875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cellular","boundary":[0.5090311765670776,0.3145933151245117,0.5517241358757019,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5566502213478088,"y":0.31578946113586426},{"x":0.5977011322975159,"y":0.31578946113586426},{"x":0.5977011322975159,"y":0.3265550136566162},{"x":0.5550082325935364,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"therapy","boundary":[0.5566502213478088,0.31578946113586426,0.5977011322975159,0.3265550136566162]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.3145933151245117},{"x":0.5977011322975159,"y":0.31578946113586426},{"x":0.5977011322975159,"y":0.3265550136566162},{"x":0.5090311765670776,"y":0.32416269183158875}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5040311765670776,0.3075933151245117,0.6027011322975159,0.3335550136566162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8341543674468994,"y":0.33253589272499084},{"x":0.8341543674468994,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7963874936103821,"y":0.34210526943206787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7963874936103821,0.33373206853866577,0.8341543674468994,0.34090909361839294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8341543674468994,"y":0.33253589272499084},{"x":0.8341543674468994,"y":0.34090909361839294},{"x":0.7963874936103821,"y":0.34210526943206787}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7913874936103821,0.32673206853866577,0.8391543674468994,0.34790909361839295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.3349282443523407},{"x":0.656814455986023,"y":0.3349282443523407},{"x":0.656814455986023,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6551724076271057,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6551724076271057,0.3349282443523407,0.656814455986023,0.34090909361839294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.3349282443523407},{"x":0.656814455986023,"y":0.3349282443523407},{"x":0.656814455986023,"y":0.34090909361839294},{"x":0.6551724076271057,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6501724076271057,0.3279282443523407,0.661814455986023,0.34790909361839295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.33253589272499084},{"x":0.5977011322975159,"y":0.33253589272499084},{"x":0.5977011322975159,"y":0.3433014452457428},{"x":0.5648604035377502,"y":0.3433014452457428}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.5648604035377502,0.33253589272499084,0.5977011322975159,0.3433014452457428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.33253589272499084},{"x":0.5632184147834778,"y":0.33253589272499084},{"x":0.5632184147834778,"y":0.3433014452457428},{"x":0.5484400391578674,"y":0.3433014452457428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5484400391578674,0.33253589272499084,0.5632184147834778,0.3433014452457428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041050910949707,"y":0.33253589272499084},{"x":0.540229856967926,"y":0.33253589272499084},{"x":0.540229856967926,"y":0.3433014452457428},{"x":0.5041050910949707,"y":0.3433014452457428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5041050910949707,0.33253589272499084,0.540229856967926,0.3433014452457428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.33253589272499084},{"x":0.5008209943771362,"y":0.33253589272499084},{"x":0.5008209943771362,"y":0.3433014452457428},{"x":0.4926108419895172,"y":0.3433014452457428}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4926108419895172,0.33253589272499084,0.5008209943771362,0.3433014452457428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44991791248321533,"y":0.33253589272499084},{"x":0.4876847267150879,"y":0.33253589272499084},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3433014452457428},{"x":0.44991791248321533,"y":0.3433014452457428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصارف","boundary":[0.44991791248321533,0.33253589272499084,0.4876847267150879,0.3433014452457428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.33253589272499084},{"x":0.444991797208786,"y":0.33253589272499084},{"x":0.444991797208786,"y":0.3433014452457428},{"x":0.41050902009010315,"y":0.3433014452457428}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.41050902009010315,0.33253589272499084,0.444991797208786,0.3433014452457428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.33253589272499084},{"x":0.5977011322975159,"y":0.33253589272499084},{"x":0.5977011322975159,"y":0.3433014452457428},{"x":0.41050902009010315,"y":0.3433014452457428}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.40550902009010314,0.32553589272499084,0.6027011322975159,0.3503014452457428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.3516746461391449},{"x":0.8341543674468994,"y":0.3516746461391449},{"x":0.8341543674468994,"y":0.360047847032547},{"x":0.7963874936103821,"y":0.360047847032547}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7963874936103821,0.3516746461391449,0.8341543674468994,0.360047847032547]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.3516746461391449},{"x":0.8341543674468994,"y":0.3516746461391449},{"x":0.8341543674468994,"y":0.360047847032547},{"x":0.7963874936103821,"y":0.360047847032547}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7913874936103821,0.3446746461391449,0.8391543674468994,0.367047847032547],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.3516746461391449},{"x":0.656814455986023,"y":0.3516746461391449},{"x":0.656814455986023,"y":0.35765549540519714},{"x":0.6551724076271057,"y":0.35765549540519714}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.6551724076271057,0.3516746461391449,0.656814455986023,0.35765549540519714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.3516746461391449},{"x":0.656814455986023,"y":0.3516746461391449},{"x":0.656814455986023,"y":0.35765549540519714},{"x":0.6551724076271057,"y":0.35765549540519714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6501724076271057,0.3446746461391449,0.661814455986023,0.36465549540519715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.3480861186981201},{"x":0.45812806487083435,"y":0.34928229451179504},{"x":0.45812806487083435,"y":0.35885167121887207},{"x":0.43021345138549805,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Stem","boundary":[0.43021345138549805,0.3480861186981201,0.45812806487083435,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46305418014526367,"y":0.3480861186981201},{"x":0.4893267750740051,"y":0.3480861186981201},{"x":0.4893267750740051,"y":0.35885167121887207},{"x":0.46305418014526367,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cells","boundary":[0.46305418014526367,0.3480861186981201,0.4893267750740051,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49425286054611206,"y":0.34928229451179504},{"x":0.5008209943771362,"y":0.34928229451179504},{"x":0.5008209943771362,"y":0.35885167121887207},{"x":0.49425286054611206,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.49425286054611206,0.34928229451179504,0.5008209943771362,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5057471394538879,"y":0.34928229451179504},{"x":0.5730705857276917,"y":0.34928229451179504},{"x":0.5730705857276917,"y":0.35885167121887207},{"x":0.5057471394538879,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Therapeutic","boundary":[0.5057471394538879,0.34928229451179504,0.5730705857276917,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.34928229451179504},{"x":0.5977011322975159,"y":0.34928229451179504},{"x":0.5977011322975159,"y":0.360047847032547},{"x":0.5796387791633606,"y":0.360047847032547}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"use","boundary":[0.5796387791633606,0.34928229451179504,0.5977011322975159,0.360047847032547]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.3480861186981201},{"x":0.5977011322975159,"y":0.34928229451179504},{"x":0.5977011322975159,"y":0.360047847032547},{"x":0.43021345138549805,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42521345138549804,0.3410861186981201,0.6027011322975159,0.367047847032547],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665024518966675,"y":0.36722487211227417},{"x":0.5977011322975159,"y":0.36722487211227417},{"x":0.5977011322975159,"y":0.3767942488193512},{"x":0.5665024518966675,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.5665024518966675,0.36722487211227417,0.5977011322975159,0.3767942488193512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.36722487211227417},{"x":0.5632184147834778,"y":0.36722487211227417},{"x":0.5632184147834778,"y":0.3767942488193512},{"x":0.5484400391578674,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5484400391578674,0.36722487211227417,0.5632184147834778,0.3767942488193512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041050910949707,"y":0.36722487211227417},{"x":0.5385878682136536,"y":0.36722487211227417},{"x":0.5385878682136536,"y":0.3767942488193512},{"x":0.5041050910949707,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5041050910949707,0.36722487211227417,0.5385878682136536,0.3767942488193512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041050910949707,"y":0.36722487211227417},{"x":0.5977011322975159,"y":0.36602869629859924},{"x":0.5977011322975159,"y":0.37559807300567627},{"x":0.5041050910949707,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4991050910949707,0.36022487211227416,0.6027011322975159,0.3825980730056763],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.3684210479259491},{"x":0.8341543674468994,"y":0.3684210479259491},{"x":0.8341543674468994,"y":0.3767942488193512},{"x":0.7963874936103821,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7963874936103821,0.3684210479259491,0.8341543674468994,0.3767942488193512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.38277512788772583},{"x":0.8341543674468994,"y":0.38277512788772583},{"x":0.8341543674468994,"y":0.39234450459480286},{"x":0.7963874936103821,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7963874936103821,0.38277512788772583,0.8341543674468994,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.39952152967453003},{"x":0.8341543674468994,"y":0.3983253538608551},{"x":0.8341543674468994,"y":0.40789473056793213},{"x":0.7980295419692993,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7963874936103821,0.39952152967453003,0.8341543674468994,0.40789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.39952152967453003},{"x":0.7914614081382751,"y":0.39952152967453003},{"x":0.7931034564971924,"y":0.40909090638160706},{"x":0.7602627277374268,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7602627277374268,0.39952152967453003,0.7931034564971924,0.40909090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.3684210479259491},{"x":0.8341543674468994,"y":0.3684210479259491},{"x":0.8341543674468994,"y":0.410287082195282},{"x":0.7602627277374268,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7552627277374268,0.3614210479259491,0.8391543674468994,0.417287082195282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.38277512788772583},{"x":0.5665024518966675,"y":0.38277512788772583},{"x":0.5665024518966675,"y":0.389952152967453},{"x":0.5385878682136536,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Stem","boundary":[0.5385878682136536,0.38277512788772583,0.5665024518966675,0.389952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.38277512788772583},{"x":0.5977011322975159,"y":0.38277512788772583},{"x":0.5977011322975159,"y":0.389952152967453},{"x":0.5714285969734192,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cells","boundary":[0.5714285969734192,0.38277512788772583,0.5977011322975159,0.389952152967453]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.38277512788772583},{"x":0.5977011322975159,"y":0.3815789520740509},{"x":0.5977011322975159,"y":0.389952152967453},{"x":0.5385878682136536,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5335878682136536,0.3757751278877258,0.6027011322975159,0.396952152967453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.4019138813018799},{"x":0.656814455986023,"y":0.4019138813018799},{"x":0.656814455986023,"y":0.40789473056793213},{"x":0.6551724076271057,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6551724076271057,0.4019138813018799,0.656814455986023,0.40789473056793213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.4019138813018799},{"x":0.656814455986023,"y":0.4019138813018799},{"x":0.656814455986023,"y":0.40789473056793213},{"x":0.6551724076271057,"y":0.40789473056793213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6501724076271057,0.3949138813018799,0.661814455986023,0.41489473056793214],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5977011322975159,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5977011322975159,"y":0.410287082195282},{"x":0.5714285969734192,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.5714285969734192,0.39952152967453003,0.5977011322975159,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5681445002555847,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5681445002555847,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5484400391578674,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5484400391578674,0.39952152967453003,0.5681445002555847,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5435139536857605,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5435139536857605,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5188834071159363,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفار","boundary":[0.5188834071159363,0.39952152967453003,0.5435139536857605,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155993700027466,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5188834071159363,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5188834071159363,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5155993700027466,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5155993700027466,0.39952152967453003,0.5188834071159363,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5106732249259949,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5106732249259949,"y":0.40909090638160706},{"x":0.47783252596855164,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"انسیه","boundary":[0.47783252596855164,0.39952152967453003,0.5106732249259949,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.39952152967453003},{"x":0.47783252596855164,"y":0.39952152967453003},{"x":0.47783252596855164,"y":0.40909090638160706},{"x":0.47454842925071716,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47454842925071716,0.39952152967453003,0.47783252596855164,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.39952152967453003},{"x":0.46962234377861023,"y":0.39952152967453003},{"x":0.46962234377861023,"y":0.40909090638160706},{"x":0.43842363357543945,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۸","boundary":[0.43842363357543945,0.39952152967453003,0.46962234377861023,0.40909090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5977011322975159,"y":0.39952152967453003},{"x":0.5977011322975159,"y":0.410287082195282},{"x":0.43842363357543945,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.43342363357543945,0.39252152967453,0.6027011322975159,0.417287082195282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193760514259338,"y":0.41746410727500916},{"x":0.8357964158058167,"y":0.41746410727500916},{"x":0.8341543674468994,"y":0.4282296597957611},{"x":0.8193760514259338,"y":0.4282296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8193760514259338,0.41746410727500916,0.8341543674468994,0.4282296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.41626793146133423},{"x":0.8144499063491821,"y":0.41626793146133423},{"x":0.8144499063491821,"y":0.4282296597957611},{"x":0.7881773114204407,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7898193597793579,0.41626793146133423,0.8144499063491821,0.4282296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.41626793146133423},{"x":0.784893274307251,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7832512259483337,"y":0.4282296597957611},{"x":0.7536945939064026,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7553366422653198,0.41626793146133423,0.7832512259483337,0.4282296597957611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.4150717556476593},{"x":0.8357964158058167,"y":0.41746410727500916},{"x":0.8341543674468994,"y":0.42942583560943604},{"x":0.7536945939064026,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7503366422653198,0.4080717556476593,0.8391543674468994,0.43642583560943604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.4186602830886841},{"x":0.656814455986023,"y":0.4186602830886841},{"x":0.656814455986023,"y":0.4246411621570587},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.6551724076271057,0.4186602830886841,0.656814455986023,0.4246411621570587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.4186602830886841},{"x":0.656814455986023,"y":0.4186602830886841},{"x":0.656814455986023,"y":0.4246411621570587},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6501724076271057,0.4116602830886841,0.661814455986023,0.4316411621570587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5763546824455261,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5763546824455261,"y":0.4246411621570587},{"x":0.5418719053268433,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"RM۳۰۱","boundary":[0.5418719053268433,0.41746410727500916,0.5763546824455261,0.4246411621570587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5812807679176331,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5812807679176331,"y":0.4246411621570587},{"x":0.5779967308044434,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"/","boundary":[0.5779967308044434,0.41746410727500916,0.5812807679176331,0.4246411621570587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829228162765503,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5977011322975159,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4246411621570587},{"x":0.5829228162765503,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۷","boundary":[0.5829228162765503,0.41746410727500916,0.5977011322975159,0.4246411621570587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5977011322975159,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4246411621570587},{"x":0.5418719053268433,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.5368719053268433,0.41046410727500915,0.6027011322975159,0.4316411621570587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.4354066848754883},{"x":0.656814455986023,"y":0.4354066848754883},{"x":0.656814455986023,"y":0.4413875639438629},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4413875639438629}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":":","boundary":[0.6551724076271057,0.4354066848754883,0.656814455986023,0.4413875639438629]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.4354066848754883},{"x":0.656814455986023,"y":0.4354066848754883},{"x":0.656814455986023,"y":0.4413875639438629},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4413875639438629}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6501724076271057,0.4284066848754883,0.661814455986023,0.4483875639438629],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4413875639438629},{"x":0.5582922697067261,"y":0.4413875639438629}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۶۱۶/۰۴۲","boundary":[0.5582922697067261,0.4330143630504608,0.5977011322975159,0.4413875639438629]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4413875639438629},{"x":0.5582922697067261,"y":0.4413875639438629}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5532922697067261,0.4260143630504608,0.6027011322975159,0.4483875639438629],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193760514259338,"y":0.43421053886413574},{"x":0.8341543674468994,"y":0.43421053886413574},{"x":0.8341543674468994,"y":0.44258373975753784},{"x":0.8193760514259338,"y":0.44258373975753784}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8193760514259338,0.43421053886413574,0.8341543674468994,0.44258373975753784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.43421053886413574},{"x":0.8144499063491821,"y":0.43421053886413574},{"x":0.8144499063491821,"y":0.44258373975753784},{"x":0.7881773114204407,"y":0.44258373975753784}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7881773114204407,0.43421053886413574,0.8144499063491821,0.44258373975753784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.4354066848754883},{"x":0.7832512259483337,"y":0.43421053886413574},{"x":0.7832512259483337,"y":0.44258373975753784},{"x":0.7504104971885681,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7504104971885681,0.4354066848754883,0.7832512259483337,0.44258373975753784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.449760764837265},{"x":0.8341543674468994,"y":0.449760764837265},{"x":0.8341543674468994,"y":0.45933014154434204},{"x":0.802955687046051,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.802955687046051,0.449760764837265,0.8341543674468994,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.449760764837265},{"x":0.7980295419692993,"y":0.449760764837265},{"x":0.7980295419692993,"y":0.45933014154434204},{"x":0.7356321811676025,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7356321811676025,0.449760764837265,0.7980295419692993,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.449760764837265},{"x":0.7290640473365784,"y":0.449760764837265},{"x":0.7290640473365784,"y":0.45933014154434204},{"x":0.7093595862388611,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7093595862388611,0.449760764837265,0.7290640473365784,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.4665071666240692},{"x":0.8341543674468994,"y":0.4665071666240692},{"x":0.8341543674468994,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7914614081382751,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7914614081382751,0.4665071666240692,0.8341543674468994,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.4665071666240692},{"x":0.7865353226661682,"y":0.4665071666240692},{"x":0.7865353226661682,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7602627277374268,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7602627277374268,0.4665071666240692,0.7865353226661682,0.47727271914482117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.4354066848754883},{"x":0.8341543674468994,"y":0.43421053886413574},{"x":0.8341543674468994,"y":0.47727271914482117},{"x":0.7093595862388611,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7043595862388611,0.4284066848754883,0.8391543674468994,0.4842727191448212],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.45215311646461487},{"x":0.656814455986023,"y":0.45215311646461487},{"x":0.656814455986023,"y":0.4581339657306671},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4581339657306671}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":":","boundary":[0.6551724076271057,0.45215311646461487,0.656814455986023,0.4581339657306671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.45215311646461487},{"x":0.656814455986023,"y":0.45215311646461487},{"x":0.656814455986023,"y":0.4581339657306671},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4581339657306671}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6501724076271057,0.44515311646461486,0.661814455986023,0.4651339657306671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5451560020446777,"y":0.45095694065093994},{"x":0.5977011322975159,"y":0.45095694065093994},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5451560020446777,"y":0.4581339657306671}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵۵۸۴۵۷","boundary":[0.5451560020446777,0.45095694065093994,0.5977011322975159,0.4581339657306671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5451560020446777,"y":0.45095694065093994},{"x":0.5977011322975159,"y":0.45095694065093994},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5451560020446777,"y":0.4581339657306671}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5401560020446777,0.44395694065093994,0.6027011322975159,0.4651339657306671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763546824455261,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5977011322975159,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5763546824455261,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"فيپا","boundary":[0.5763546824455261,0.4665071666240692,0.5977011322975159,0.47727271914482117]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763546824455261,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5977011322975159,"y":0.47727271914482117},{"x":0.5763546824455261,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5713546824455261,0.4595071666240692,0.6027011322975159,0.4842727191448212],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.5023923516273499},{"x":0.8390804529190063,"y":0.5023923516273499},{"x":0.8390804529190063,"y":0.519138753414154},{"x":0.8045976758003235,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8045976758003235,0.5023923516273499,0.8390804529190063,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.5023923516273499},{"x":0.7914614081382751,"y":0.5023923516273499},{"x":0.7914614081382751,"y":0.519138753414154},{"x":0.7750410437583923,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7750410437583923,0.5023923516273499,0.7914614081382751,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.5023923516273499},{"x":0.761904776096344,"y":0.5023923516273499},{"x":0.761904776096344,"y":0.519138753414154},{"x":0.7175697684288025,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7175697684288025,0.5023923516273499,0.761904776096344,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.5023923516273499},{"x":0.7110016345977783,"y":0.5023923516273499},{"x":0.7110016345977783,"y":0.519138753414154},{"x":0.7044335007667542,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7044335007667542,0.5023923516273499,0.7110016345977783,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486042737960815,"y":0.5023923516273499},{"x":0.69786536693573,"y":0.5023923516273499},{"x":0.69786536693573,"y":0.519138753414154},{"x":0.6486042737960815,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.6486042737960815,0.5023923516273499,0.69786536693573,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.5023923516273499},{"x":0.6420361399650574,"y":0.5023923516273499},{"x":0.6420361399650574,"y":0.519138753414154},{"x":0.5779967308044434,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.5779967308044434,0.5023923516273499,0.6420361399650574,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5714285969734192,"y":0.519138753414154},{"x":0.5648604035377502,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5648604035377502,0.5023923516273499,0.5714285969734192,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254515409469604,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5599343180656433,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5599343180656433,"y":0.519138753414154},{"x":0.5254515409469604,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5254515409469604,0.5023923516273499,0.5599343180656433,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5155993700027466,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5155993700027466,"y":0.519138753414154},{"x":0.47454842925071716,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.47454842925071716,0.5023923516273499,0.5155993700027466,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.5023923516273499},{"x":0.46305418014526367,"y":0.5023923516273499},{"x":0.46305418014526367,"y":0.519138753414154},{"x":0.4564860463142395,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4564860463142395,0.5023923516273499,0.46305418014526367,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.5023923516273499},{"x":0.44991791248321533,"y":0.5023923516273499},{"x":0.44991791248321533,"y":0.519138753414154},{"x":0.4006568193435669,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.4006568193435669,0.5023923516273499,0.44991791248321533,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.5023923516273499},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5023923516273499},{"x":0.39408865571022034,"y":0.519138753414154},{"x":0.3300492465496063,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.3300492465496063,0.5023923516273499,0.39408865571022034,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29885056614875793,"y":0.5023923516273499},{"x":0.32348111271858215,"y":0.5023923516273499},{"x":0.32348111271858215,"y":0.519138753414154},{"x":0.29885056614875793,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.29885056614875793,0.5023923516273499,0.32348111271858215,0.519138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.5023923516273499},{"x":0.29228243231773376,"y":0.5023923516273499},{"x":0.29228243231773376,"y":0.519138753414154},{"x":0.26436781883239746,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.26436781883239746,0.5023923516273499,0.29228243231773376,0.519138753414154]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.5023923516273499},{"x":0.8390804529190063,"y":0.5023923516273499},{"x":0.8390804529190063,"y":0.519138753414154},{"x":0.26436781883239746,"y":0.519138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25936781883239746,0.49539235162734985,0.8440804529190064,0.5261387534141541],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374384045600891,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5586124658584595},{"x":0.8374384045600891,"y":0.5586124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8374384045600891,0.5442583560943604,0.8522167205810547,0.5586124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8292282223701477,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7980295419692993,"y":0.5574162602424622}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7980295419692993,0.5430622100830078,0.8292282223701477,0.5574162602424622]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7980295419692993,"y":0.5574162602424622}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7930295419692993,0.5360622100830078,0.8572167205810547,0.5656124658584595],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6715927720069885,"y":0.559808611869812},{"x":0.6387520432472229,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6387520432472229,0.5430622100830078,0.6715927720069885,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6371099948883057,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6371099948883057,"y":0.559808611869812},{"x":0.6124794483184814,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6124794483184814,0.5430622100830078,0.6371099948883057,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.5430622100830078},{"x":0.60426926612854,"y":0.5430622100830078},{"x":0.60426926612854,"y":0.559808611869812},{"x":0.5632184147834778,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5632184147834778,0.5430622100830078,0.60426926612854,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5566502213478088,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5566502213478088,"y":0.559808611869812},{"x":0.5517241358757019,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5517241358757019,0.5430622100830078,0.5566502213478088,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5435139536857605,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5435139536857605,"y":0.559808611869812},{"x":0.5008209943771362,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5008209943771362,0.5430622100830078,0.5435139536857605,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.5430622100830078},{"x":0.4926108419895172,"y":0.5430622100830078},{"x":0.4926108419895172,"y":0.559808611869812},{"x":0.4334975481033325,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.4334975481033325,0.5430622100830078,0.4926108419895172,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.5430622100830078},{"x":0.4170771837234497,"y":0.5430622100830078},{"x":0.4170771837234497,"y":0.559808611869812},{"x":0.3891625702381134,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.3891625702381134,0.5430622100830078,0.4170771837234497,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.5430622100830078},{"x":0.3842364549636841,"y":0.5430622100830078},{"x":0.3842364549636841,"y":0.559808611869812},{"x":0.34318554401397705,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درمانی","boundary":[0.34318554401397705,0.5430622100830078,0.3842364549636841,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.5430622100830078},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5430622100830078},{"x":0.3333333432674408,"y":0.559808611869812},{"x":0.32676517963409424,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32676517963409424,0.5430622100830078,0.3333333432674408,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.5430622100830078},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5430622100830078},{"x":0.32019704580307007,"y":0.559808611869812},{"x":0.27586206793785095,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.27586206793785095,0.5430622100830078,0.32019704580307007,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2101806253194809,"y":0.5430622100830078},{"x":0.2692939341068268,"y":0.5430622100830078},{"x":0.2692939341068268,"y":0.559808611869812},{"x":0.2101806253194809,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.2101806253194809,0.5430622100830078,0.2692939341068268,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1789819449186325,"y":0.5430622100830078},{"x":0.2019704431295395,"y":0.5430622100830078},{"x":0.2019704431295395,"y":0.559808611869812},{"x":0.1789819449186325,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.1789819449186325,0.5430622100830078,0.2019704431295395,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14942528307437897,"y":0.5430622100830078},{"x":0.1707717627286911,"y":0.5430622100830078},{"x":0.1707717627286911,"y":0.559808611869812},{"x":0.14942528307437897,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.14942528307437897,0.5430622100830078,0.1707717627286911,0.559808611869812]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14942528307437897,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6715927720069885,"y":0.559808611869812},{"x":0.14942528307437897,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14442528307437896,0.5360622100830078,0.6765927720069885,0.566808611869812],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.570574164390564},{"x":0.8505747318267822,"y":0.5681818127632141},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5849282145500183},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.8177340030670166,0.570574164390564,0.8522167205810547,0.5849282145500183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.570574164390564},{"x":0.8505747318267822,"y":0.5681818127632141},{"x":0.8522167205810547,"y":0.5849282145500183},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.8127340030670166,0.563574164390564,0.8572167205810547,0.5919282145500183],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.5777512192726135},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5777512192726135},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8095238208770752,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.36000001430511475,"str":":","boundary":[0.8095238208770752,0.5777512192726135,0.8111658692359924,0.5825358629226685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.5777512192726135},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5777512192726135},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8095238208770752,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.36000001430511475,"dir":"ltr","boundary":[0.8045238208770752,0.5707512192726135,0.8161658692359924,0.5895358629226685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.5729665160179138},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5729665160179138},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5873205661773682},{"x":0.3530377745628357,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.3530377745628357,0.5729665160179138,0.39408865571022034,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.5729665160179138},{"x":0.34646961092948914,"y":0.5729665160179138},{"x":0.34646961092948914,"y":0.5873205661773682},{"x":0.3054187297821045,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.3054187297821045,0.5729665160179138,0.34646961092948914,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.5729665160179138},{"x":0.30377668142318726,"y":0.5729665160179138},{"x":0.30377668142318726,"y":0.5873205661773682},{"x":0.30049261450767517,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30049261450767517,0.5729665160179138,0.30377668142318726,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.5729665160179138},{"x":0.29228243231773376,"y":0.5729665160179138},{"x":0.29228243231773376,"y":0.5873205661773682},{"x":0.2610837519168854,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انسیه","boundary":[0.2610837519168854,0.5729665160179138,0.29228243231773376,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21510672569274902,"y":0.5717703104019165},{"x":0.25287356972694397,"y":0.5717703104019165},{"x":0.25287356972694397,"y":0.5873205661773682},{"x":0.21510672569274902,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.21510672569274902,0.5717703104019165,0.25287356972694397,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18555007874965668,"y":0.5717703104019165},{"x":0.20853859186172485,"y":0.5717703104019165},{"x":0.20853859186172485,"y":0.5873205661773682},{"x":0.18555007874965668,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.18555007874965668,0.5717703104019165,0.20853859186172485,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.5717703104019165},{"x":0.17733989655971527,"y":0.5717703104019165},{"x":0.17733989655971527,"y":0.5873205661773682},{"x":0.14778324961662292,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفار","boundary":[0.14778324961662292,0.5717703104019165,0.17733989655971527,0.5873205661773682]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.5717703104019165},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5729665160179138},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5885167717933655},{"x":0.14778324961662292,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14278324961662292,0.5647703104019165,0.39908865571022034,0.5955167717933655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.60047847032547},{"x":0.8522167205810547,"y":0.60047847032547},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6148325204849243},{"x":0.825944185256958,"y":0.6148325204849243}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"ناشر","boundary":[0.825944185256958,0.60047847032547,0.8522167205810547,0.6148325204849243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.60047847032547},{"x":0.8522167205810547,"y":0.60047847032547},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6148325204849243},{"x":0.825944185256958,"y":0.6148325204849243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.820944185256958,0.59347847032547,0.8572167205810547,0.6218325204849243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.5980861186981201},{"x":0.2627257704734802,"y":0.5980861186981201},{"x":0.2627257704734802,"y":0.6148325204849243},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6148325204849243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.23645320534706116,0.5980861186981201,0.2627257704734802,0.6148325204849243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.5992823243141174},{"x":0.2298850566148758,"y":0.5980861186981201},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6160287261009216},{"x":0.19376026093959808,"y":0.6160287261009216}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.19211822748184204,0.5992823243141174,0.2298850566148758,0.6160287261009216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.60047847032547},{"x":0.190476194024086,"y":0.5992823243141174},{"x":0.190476194024086,"y":0.6160287261009216},{"x":0.14614121615886688,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.14614121615886688,0.60047847032547,0.190476194024086,0.6160287261009216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.60047847032547},{"x":0.2627257704734802,"y":0.5980861186981201},{"x":0.2627257704734802,"y":0.6148325204849243},{"x":0.14614121615886688,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14114121615886688,0.59347847032547,0.26772577047348023,0.6218325204849243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.6279904246330261},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6279904246330261},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6459330320358276},{"x":0.8095238208770752,"y":0.6459330320358276}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8095238208770752,0.6279904246330261,0.8522167205810547,0.6459330320358276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.6279904246330261},{"x":0.8013136386871338,"y":0.6279904246330261},{"x":0.8013136386871338,"y":0.6447368264198303},{"x":0.7963874936103821,"y":0.6447368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7963874936103821,0.6279904246330261,0.8013136386871338,0.6447368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.6279904246330261},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6279904246330261},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6447368264198303},{"x":0.7422003149986267,"y":0.6447368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرافیک","boundary":[0.7422003149986267,0.6279904246330261,0.7898193597793579,0.6447368264198303]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.6279904246330261},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6279904246330261},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6459330320358276},{"x":0.7422003149986267,"y":0.6447368264198303}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7372003149986267,0.6209904246330261,0.8572167205810547,0.6529330320358276],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7339901328086853,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7339901328086853,"y":0.6387559771537781},{"x":0.7339901328086853,"y":0.6387559771537781}]},"confidence":0.11999999731779099,"str":"•","boundary":[0.7339901328086853,0.6339712738990784,0.7339901328086853,0.6387559771537781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7339901328086853,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7339901328086853,"y":0.6387559771537781},{"x":0.7339901328086853,"y":0.6387559771537781}]},"confidence":0.11999999731779099,"dir":"ltr","boundary":[0.7289901328086853,0.6269712738990784,0.7389901328086853,0.6457559771537781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.6279904246330261},{"x":0.2266009896993637,"y":0.6291866302490234},{"x":0.2266009896993637,"y":0.6447368264198303},{"x":0.19540229439735413,"y":0.6447368264198303}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.19540229439735413,0.6279904246330261,0.2266009896993637,0.6447368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14942528307437897,"y":0.6279904246330261},{"x":0.18719211220741272,"y":0.6279904246330261},{"x":0.18719211220741272,"y":0.6447368264198303},{"x":0.14778324961662292,"y":0.6447368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آجورلو","boundary":[0.14942528307437897,0.6279904246330261,0.18719211220741272,0.6447368264198303]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14942528307437897,"y":0.6279904246330261},{"x":0.2266009896993637,"y":0.6291866302490234},{"x":0.2266009896993637,"y":0.6459330320358276},{"x":0.14778324961662292,"y":0.6447368264198303}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14442528307437896,0.6209904246330261,0.2316009896993637,0.6529330320358276],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6734449863433838},{"x":0.8226600885391235,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8243021368980408,0.6590909361839294,0.8522167205810547,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.6578947305679321},{"x":0.8160919547080994,"y":0.6578947305679321},{"x":0.8160919547080994,"y":0.6734449863433838},{"x":0.7881773114204407,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7881773114204407,0.6578947305679321,0.8160919547080994,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.6578947305679321},{"x":0.7816091775894165,"y":0.6578947305679321},{"x":0.779967188835144,"y":0.6722487807273865},{"x":0.779967188835144,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.779967188835144,0.6578947305679321,0.779967188835144,0.6722487807273865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.6578947305679321},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6590909361839294},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6734449863433838},{"x":0.779967188835144,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.774967188835144,0.6508947305679321,0.8572167205810547,0.6804449863433838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19704432785511017,"y":0.6578947305679321},{"x":0.21346469223499298,"y":0.6590909361839294},{"x":0.21182265877723694,"y":0.6722487807273865},{"x":0.19704432785511017,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.19704432785511017,0.6578947305679321,0.21182265877723694,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18390804529190063,"y":0.6578947305679321},{"x":0.18883416056632996,"y":0.6578947305679321},{"x":0.18883416056632996,"y":0.6722487807273865},{"x":0.18390804529190063,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.18390804529190063,0.6578947305679321,0.18883416056632996,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.6578947305679321},{"x":0.1822660118341446,"y":0.6578947305679321},{"x":0.1822660118341446,"y":0.6722487807273865},{"x":0.14614121615886688,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.14778324961662292,0.6578947305679321,0.1822660118341446,0.6722487807273865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.6578947305679321},{"x":0.21346469223499298,"y":0.6578947305679321},{"x":0.21182265877723694,"y":0.6734449863433838},{"x":0.14614121615886688,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.14278324961662292,0.6508947305679321,0.21682265877723694,0.6804449863433838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.6842105388641357},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6866028904914856},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7865353226661682,"y":0.7021530866622925}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.7881773114204407,0.6842105388641357,0.8522167205810547,0.7045454382896423]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.6842105388641357},{"x":0.8522167205810547,"y":0.6866028904914856},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7865353226661682,"y":0.7021530866622925}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7831773114204407,0.6772105388641357,0.8572167205810547,0.7115454382896423],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.6913875341415405},{"x":0.779967188835144,"y":0.6913875341415405},{"x":0.779967188835144,"y":0.6973684430122375},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6973684430122375}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":":","boundary":[0.7783251404762268,0.6913875341415405,0.779967188835144,0.6973684430122375]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.6913875341415405},{"x":0.779967188835144,"y":0.6913875341415405},{"x":0.779967188835144,"y":0.6973684430122375},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6973684430122375}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.7733251404762268,0.6843875341415405,0.784967188835144,0.7043684430122376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.6866028904914856},{"x":0.33825942873954773,"y":0.6866028904914856},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7033492922782898},{"x":0.30213463306427,"y":0.7033492922782898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهدیه","boundary":[0.30213463306427,0.6866028904914856,0.33825942873954773,0.7033492922782898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25287356972694397,"y":0.6866028904914856},{"x":0.293924480676651,"y":0.6866028904914856},{"x":0.293924480676651,"y":0.7021530866622925},{"x":0.25287356972694397,"y":0.7021530866622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.25287356972694397,0.6866028904914856,0.293924480676651,0.7021530866622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24466338753700256,"y":0.6866028904914856},{"x":0.2495894879102707,"y":0.6866028904914856},{"x":0.2495894879102707,"y":0.7021530866622925},{"x":0.24466338753700256,"y":0.7021530866622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24466338753700256,0.6866028904914856,0.2495894879102707,0.7021530866622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20853859186172485,"y":0.6854066848754883},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6854066848754883},{"x":0.2380952388048172,"y":0.7021530866622925},{"x":0.20853859186172485,"y":0.7021530866622925}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.20853859186172485,0.6854066848754883,0.2380952388048172,0.7021530866622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.6854066848754883},{"x":0.2019704431295395,"y":0.6866028904914856},{"x":0.2019704431295395,"y":0.7021530866622925},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7021530866622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلوداری","boundary":[0.14778324961662292,0.6854066848754883,0.2019704431295395,0.7021530866622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.6854066848754883},{"x":0.33825942873954773,"y":0.6866028904914856},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7033492922782898},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7021530866622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14278324961662292,0.6784066848754883,0.34325942873954773,0.7103492922782898],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.7153109908103943},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7153109908103943},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7296651005744934},{"x":0.825944185256958,"y":0.7296651005744934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.825944185256958,0.7153109908103943,0.8522167205810547,0.7296651005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8193760514259338,"y":0.7153109908103943},{"x":0.8193760514259338,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7865353226661682,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.7865353226661682,0.7165071964263916,0.8193760514259338,0.7296651005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7783251404762268,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7783251404762268,"y":0.730861246585846},{"x":0.7783251404762268,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7783251404762268,0.7165071964263916,0.7783251404762268,0.730861246585846]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7153109908103943},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7783251404762268,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7733251404762268,0.7095071964263916,0.8572167205810547,0.7366651005744934],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.7141148447990417},{"x":0.32019704580307007,"y":0.7129186391830444},{"x":0.32019704580307007,"y":0.7296651005744934},{"x":0.293924480676651,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسما","boundary":[0.293924480676651,0.7141148447990417,0.32019704580307007,0.7296651005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25287356972694397,"y":0.7141148447990417},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7141148447990417},{"x":0.28735631704330444,"y":0.730861246585846},{"x":0.2545155882835388,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قدسی","boundary":[0.25287356972694397,0.7141148447990417,0.28735631704330444,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24466338753700256,"y":0.7153109908103943},{"x":0.24794745445251465,"y":0.7153109908103943},{"x":0.2495894879102707,"y":0.730861246585846},{"x":0.24466338753700256,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24466338753700256,0.7153109908103943,0.2495894879102707,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20853859186172485,"y":0.7153109908103943},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7141148447990417},{"x":0.2380952388048172,"y":0.730861246585846},{"x":0.20853859186172485,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سحر","boundary":[0.20853859186172485,0.7153109908103943,0.2380952388048172,0.730861246585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.7153109908103943},{"x":0.2019704431295395,"y":0.7141148447990417},{"x":0.2019704431295395,"y":0.730861246585846},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلوداری","boundary":[0.14778324961662292,0.7153109908103943,0.2019704431295395,0.730861246585846]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.7153109908103943},{"x":0.32019704580307007,"y":0.7129186391830444},{"x":0.32019704580307007,"y":0.730861246585846},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14278324961662292,0.7083109908103943,0.3251970458030701,0.737861246585846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.7440191507339478},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7428229451179504},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7571770548820496},{"x":0.8177340030670166,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8160919547080994,0.7440191507339478,0.8522167205810547,0.7571770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.7452152967453003},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7452152967453003},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7583732008934021},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.807881772518158,0.7452152967453003,0.8095238208770752,0.7583732008934021]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.7452152967453003},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7440191507339478},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7571770548820496},{"x":0.8095238208770752,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.802881772518158,0.7382152967453003,0.8572167205810547,0.7641770548820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.7440191507339478},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7440191507339478},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7583732008934021},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۷۸-۶۲۲-۹۶۷۱۵-۳-۵","boundary":[0.14778324961662292,0.7440191507339478,0.30377668142318726,0.7583732008934021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.7440191507339478},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7440191507339478},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7583732008934021},{"x":0.14778324961662292,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.14278324961662292,0.7370191507339477,0.30877668142318726,0.7653732008934021],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7894737124443054},{"x":0.807881772518158,"y":0.7882775068283081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.8095238208770752,0.7727272510528564,0.8522167205810547,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.7715311050415039},{"x":0.8013136386871338,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8013136386871338,"y":0.7882775068283081},{"x":0.7766830921173096,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7783251404762268,0.7715311050415039,0.8013136386871338,0.7882775068283081]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.7715311050415039},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7766830921173096,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7733251404762268,0.7645311050415039,0.8572167205810547,0.7964737124443054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.7787081599235535},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7787081599235535},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7834928035736084},{"x":0.7684729099273682,"y":0.7834928035736084}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":":","boundary":[0.7684729099273682,0.7787081599235535,0.7701149582862854,0.7834928035736084]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.7787081599235535},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7787081599235535},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7834928035736084},{"x":0.7684729099273682,"y":0.7834928035736084}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7634729099273682,0.7717081599235535,0.7751149582862854,0.7904928035736084],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.7727272510528564},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7727272510528564},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7870813608169556},{"x":0.27586206793785095,"y":0.7870813608169556}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پریا","boundary":[0.27586206793785095,0.7727272510528564,0.29556649923324585,0.7870813608169556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23973727226257324,"y":0.7727272510528564},{"x":0.2692939341068268,"y":0.7727272510528564},{"x":0.2692939341068268,"y":0.7882775068283081},{"x":0.23973727226257324,"y":0.7882775068283081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پویان","boundary":[0.23973727226257324,0.7727272510528564,0.2692939341068268,0.7882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.7727272510528564},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7727272510528564},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7882775068283081},{"x":0.23152709007263184,"y":0.7882775068283081}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23152709007263184,0.7727272510528564,0.23645320534706116,0.7882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.7727272510528564},{"x":0.22495895624160767,"y":0.7727272510528564},{"x":0.22495895624160767,"y":0.7882775068283081},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7882775068283081}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.19211822748184204,0.7727272510528564,0.22495895624160767,0.7882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.7727272510528564},{"x":0.18555007874965668,"y":0.7727272510528564},{"x":0.18555007874965668,"y":0.7882775068283081},{"x":0.1625615805387497,"y":0.7882775068283081}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقی","boundary":[0.1625615805387497,0.7727272510528564,0.18555007874965668,0.7882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.7727272510528564},{"x":0.15927749872207642,"y":0.7727272510528564},{"x":0.15927749872207642,"y":0.7882775068283081},{"x":0.14614121615886688,"y":0.7882775068283081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیا","boundary":[0.14614121615886688,0.7727272510528564,0.15927749872207642,0.7882775068283081]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.7727272510528564},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7727272510528564},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7870813608169556},{"x":0.14614121615886688,"y":0.7882775068283081}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14114121615886688,0.7657272510528564,0.30056649923324585,0.7940813608169556],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.8014354109764099},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8002392053604126},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8157894611358643},{"x":0.8160919547080994,"y":0.8157894611358643}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8160919547080994,0.8014354109764099,0.8522167205810547,0.8157894611358643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.8014354109764099},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8002392053604126},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8157894611358643},{"x":0.7750410437583923,"y":0.8169856667518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7750410437583923,0.8014354109764099,0.8095238208770752,0.8157894611358643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.8014354109764099},{"x":0.7668308615684509,"y":0.8014354109764099},{"x":0.7668308615684509,"y":0.8157894611358643},{"x":0.7356321811676025,"y":0.8169856667518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپی","boundary":[0.7356321811676025,0.8014354109764099,0.7668308615684509,0.8157894611358643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.8014354109764099},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8002392053604126},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8157894611358643},{"x":0.7356321811676025,"y":0.8169856667518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7306321811676025,0.7944354109764099,0.8572167205810547,0.8227894611358643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.8062201142311096},{"x":0.7290640473365784,"y":0.8062201142311096},{"x":0.7290640473365784,"y":0.8122009634971619},{"x":0.7274219989776611,"y":0.8122009634971619}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":":","boundary":[0.7274219989776611,0.8062201142311096,0.7290640473365784,0.8122009634971619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.8062201142311096},{"x":0.7290640473365784,"y":0.8062201142311096},{"x":0.7290640473365784,"y":0.8122009634971619},{"x":0.7274219989776611,"y":0.8122009634971619}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.7224219989776611,0.7992201142311096,0.7340640473365784,0.8192009634971619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18883416056632996,"y":0.8002392053604126},{"x":0.24302133917808533,"y":0.7990430593490601},{"x":0.24302133917808533,"y":0.8145933151245117},{"x":0.18883416056632996,"y":0.8157894611358643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۶۰۰۰۰","boundary":[0.18883416056632996,0.8002392053604126,0.24302133917808533,0.8145933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.8014354109764099},{"x":0.18062397837638855,"y":0.8002392053604126},{"x":0.18062397837638855,"y":0.8157894611358643},{"x":0.14614121615886688,"y":0.8169856667518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.14614121615886688,0.8014354109764099,0.18062397837638855,0.8157894611358643]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.8014354109764099},{"x":0.24302133917808533,"y":0.7978469133377075},{"x":0.24302133917808533,"y":0.8145933151245117},{"x":0.14614121615886688,"y":0.8169856667518616}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14114121615886688,0.7944354109764099,0.24802133917808533,0.8215933151245117],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8277512192726135},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8433014154434204},{"x":0.8160919547080994,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8160919547080994,0.8289473652839661,0.8522167205810547,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8444976210594177},{"x":0.7750410437583923,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7750410437583923,0.8289473652839661,0.8095238208770752,0.8444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.8289473652839661},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8289473652839661},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8444976210594177},{"x":0.7044335007667542,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.7044335007667542,0.8289473652839661,0.7684729099273682,0.8444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.8301435112953186},{"x":0.6962233185768127,"y":0.8301435112953186},{"x":0.6962233185768127,"y":0.8444976210594177},{"x":0.6962233185768127,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6962233185768127,0.8301435112953186,0.6962233185768127,0.8444976210594177]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8277512192726135},{"x":0.8522167205810547,"y":0.8433014154434204},{"x":0.6962233185768127,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6912233185768127,0.8219473652839661,0.8572167205810547,0.8503014154434204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18883416056632996,"y":0.8301435112953186},{"x":0.23481117188930511,"y":0.8289473652839661},{"x":0.23481117188930511,"y":0.8433014154434204},{"x":0.190476194024086,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۷۰۰۰","boundary":[0.18883416056632996,0.8301435112953186,0.23481117188930511,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.8301435112953186},{"x":0.1822660118341446,"y":0.8289473652839661},{"x":0.18390804529190063,"y":0.8444976210594177},{"x":0.14942528307437897,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.14778324961662292,0.8301435112953186,0.18390804529190063,0.8444976210594177]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.8301435112953186},{"x":0.23481117188930511,"y":0.8277512192726135},{"x":0.23481117188930511,"y":0.8433014154434204},{"x":0.14942528307437897,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14278324961662292,0.8231435112953186,0.23981117188930512,0.8503014154434204],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/KQWgymAnCgljOJRV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/AAIPtBwGQLTaVPkF.jpg","blurred":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/cCoxexeiSLRYdzKx.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0002910771951299583,0.0001232629749193146,0.9985331009095917,0.9990530035775245]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.110047847032547},{"x":0.7947455048561096,"y":0.110047847032547},{"x":0.7947455048561096,"y":0.13277511298656464},{"x":0.7339901328086853,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حامیان","boundary":[0.7339901328086853,0.110047847032547,0.7947455048561096,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.110047847032547},{"x":0.7257799506187439,"y":0.110047847032547},{"x":0.7257799506187439,"y":0.13277511298656464},{"x":0.6551724076271057,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6551724076271057,0.110047847032547,0.7257799506187439,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.110047847032547},{"x":0.6453201770782471,"y":0.110047847032547},{"x":0.6453201770782471,"y":0.13277511298656464},{"x":0.610837459564209,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.610837459564209,0.110047847032547,0.6453201770782471,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.110047847032547},{"x":0.5993431806564331,"y":0.110047847032547},{"x":0.5993431806564331,"y":0.13277511298656464},{"x":0.5730705857276917,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5730705857276917,0.110047847032547,0.5993431806564331,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.110047847032547},{"x":0.5582922697067261,"y":0.110047847032547},{"x":0.5582922697067261,"y":0.13277511298656464},{"x":0.47454842925071716,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.47454842925071716,0.110047847032547,0.5582922697067261,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.110047847032547},{"x":0.46633824706077576,"y":0.110047847032547},{"x":0.46633824706077576,"y":0.13277511298656464},{"x":0.4088670015335083,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4088670015335083,0.110047847032547,0.46633824706077576,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.110047847032547},{"x":0.4006568193435669,"y":0.110047847032547},{"x":0.4006568193435669,"y":0.13277511298656464},{"x":0.3924466371536255,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3924466371536255,0.110047847032547,0.4006568193435669,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.110047847032547},{"x":0.3842364549636841,"y":0.110047847032547},{"x":0.3842364549636841,"y":0.13277511298656464},{"x":0.32019704580307007,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.32019704580307007,0.110047847032547,0.3842364549636841,0.13277511298656464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.110047847032547},{"x":0.31198686361312866,"y":0.110047847032547},{"x":0.31198686361312866,"y":0.13277511298656464},{"x":0.22824302315711975,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.22824302315711975,0.110047847032547,0.31198686361312866,0.13277511298656464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.110047847032547},{"x":0.7947455048561096,"y":0.110047847032547},{"x":0.7947455048561096,"y":0.13277511298656464},{"x":0.22824302315711975,"y":0.13277511298656464}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22324302315711975,0.10304784703254699,0.7997455048561096,0.13977511298656464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5911329984664917,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5911329984664917,"y":0.16028708219528198},{"x":0.5779967308044434,"y":0.16028708219528198}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5779967308044434,0.14234450459480286,0.5911329984664917,0.16028708219528198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.14234450459480286},{"x":0.569786548614502,"y":0.14234450459480286},{"x":0.569786548614502,"y":0.16028708219528198},{"x":0.523809552192688,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.523809552192688,0.14234450459480286,0.569786548614502,0.16028708219528198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.14114832878112793},{"x":0.5155993700027466,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5155993700027466,"y":0.15909090638160706},{"x":0.46962234377861023,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.46962234377861023,0.14114832878112793,0.5155993700027466,0.15909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.14114832878112793},{"x":0.46305418014526367,"y":0.14234450459480286},{"x":0.46305418014526367,"y":0.15909090638160706},{"x":0.4334975481033325,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الفبا","boundary":[0.4334975481033325,0.14114832878112793,0.46305418014526367,0.15909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.14114832878112793},{"x":0.43021345138549805,"y":0.14114832878112793},{"x":0.43021345138549805,"y":0.15909090638160706},{"x":0.42692938446998596,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.42692938446998596,0.14114832878112793,0.43021345138549805,0.15909090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.14114832878112793},{"x":0.5911329984664917,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5911329984664917,"y":0.16028708219528198},{"x":0.42692938446998596,"y":0.15909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.42192938446998596,0.13414832878112792,0.5961329984664917,0.167287082195282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.30382776260375977},{"x":0.5500820875167847,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5484400391578674,"y":0.3313397169113159},{"x":0.4712643623352051,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"جهاد","boundary":[0.4729064106941223,0.30382776260375977,0.5484400391578674,0.3313397169113159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.30382776260375977},{"x":0.5500820875167847,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5484400391578674,"y":0.3313397169113159},{"x":0.4712643623352051,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4679064106941223,0.29682776260375976,0.5534400391578674,0.3383397169113159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.3385167419910431},{"x":0.5353037714958191,"y":0.3349282443523407},{"x":0.5369458198547363,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4893267750740051,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4876847267150879,0.3385167419910431,0.5369458198547363,0.3444976210594177]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.3385167419910431},{"x":0.5353037714958191,"y":0.3349282443523407},{"x":0.5369458198547363,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4893267750740051,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4826847267150879,0.3315167419910431,0.5419458198547363,0.35149762105941773],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.380382776260376},{"x":0.5221675038337708,"y":0.380382776260376},{"x":0.5221675038337708,"y":0.38397130370140076},{"x":0.5090311765670776,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"۱۳۵۹","boundary":[0.5090311765670776,0.380382776260376,0.5221675038337708,0.38397130370140076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.380382776260376},{"x":0.5221675038337708,"y":0.380382776260376},{"x":0.5221675038337708,"y":0.38397130370140076},{"x":0.5090311765670776,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.5040311765670776,0.37338277626037597,0.5271675038337708,0.39097130370140076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7816091775894165,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7816091775894165,"y":0.4066985547542572},{"x":0.7290640473365784,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.7290640473365784,0.3947368562221527,0.7816091775894165,0.4066985547542572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7241379022598267,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7241379022598267,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6962233185768127,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.6962233185768127,0.3947368562221527,0.7241379022598267,0.4066985547542572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7816091775894165,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7816091775894165,"y":0.4066985547542572},{"x":0.6962233185768127,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6912233185768127,0.3877368562221527,0.7866091775894165,0.4136985547542572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.3935406804084778},{"x":0.5550082325935364,"y":0.3935406804084778},{"x":0.5550082325935364,"y":0.4055023789405823},{"x":0.5303776860237122,"y":0.4055023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.5303776860237122,0.3935406804084778,0.5550082325935364,0.4055023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712643623352051,"y":0.3935406804084778},{"x":0.5254515409469604,"y":0.3935406804084778},{"x":0.5254515409469604,"y":0.4055023789405823},{"x":0.4712643623352051,"y":0.4055023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4712643623352051,0.3935406804084778,0.5254515409469604,0.4055023789405823]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712643623352051,"y":0.3935406804084778},{"x":0.5550082325935364,"y":0.3935406804084778},{"x":0.5550082325935364,"y":0.4055023789405823},{"x":0.4712643623352051,"y":0.4055023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4662643623352051,0.3865406804084778,0.5600082325935364,0.4125023789405823],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.39234450459480286},{"x":0.33497536182403564,"y":0.39114832878112793},{"x":0.3366174101829529,"y":0.40430623292922974},{"x":0.29556649923324585,"y":0.4055023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.293924480676651,0.39234450459480286,0.3366174101829529,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.39234450459480286},{"x":0.2889983654022217,"y":0.39234450459480286},{"x":0.2889983654022217,"y":0.4055023789405823},{"x":0.27093595266342163,"y":0.4055023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.2692939341068268,0.39234450459480286,0.2889983654022217,0.4055023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.3935406804084778},{"x":0.26436781883239746,"y":0.3935406804084778},{"x":0.2660098373889923,"y":0.4066985547542572},{"x":0.2610837519168854,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2610837519168854,0.3935406804084778,0.2660098373889923,0.4066985547542572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21674877405166626,"y":0.3935406804084778},{"x":0.2545155882835388,"y":0.3935406804084778},{"x":0.25615763664245605,"y":0.4066985547542572},{"x":0.21674877405166626,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.21674877405166626,0.3935406804084778,0.25615763664245605,0.4066985547542572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21674877405166626,"y":0.3935406804084778},{"x":0.33497536182403564,"y":0.39114832878112793},{"x":0.3366174101829529,"y":0.4055023789405823},{"x":0.21674877405166626,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21174877405166626,0.3865406804084778,0.3416174101829529,0.4125023789405823],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31198686361312866,"y":0.4916267991065979},{"x":0.34318554401397705,"y":0.4916267991065979},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5119616985321045},{"x":0.31198686361312866,"y":0.5119616985321045}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سل","boundary":[0.31198686361312866,0.4916267991065979,0.34318554401397705,0.5119616985321045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.4916267991065979},{"x":0.30377668142318726,"y":0.4916267991065979},{"x":0.30377668142318726,"y":0.5119616985321045},{"x":0.2889983654022217,"y":0.5119616985321045}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"تل","boundary":[0.2889983654022217,0.4916267991065979,0.30377668142318726,0.5119616985321045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19704432785511017,"y":0.4916267991065979},{"x":0.27093595266342163,"y":0.4916267991065979},{"x":0.27093595266342163,"y":0.5119616985321045},{"x":0.19704432785511017,"y":0.5119616985321045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارمد","boundary":[0.19704432785511017,0.4916267991065979,0.27093595266342163,0.5119616985321045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19704432785511017,"y":0.4916267991065979},{"x":0.34318554401397705,"y":0.4916267991065979},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5119616985321045},{"x":0.19704432785511017,"y":0.5119616985321045}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.19204432785511016,0.4846267991065979,0.34818554401397706,0.5189616985321045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.5143540501594543},{"x":0.27093595266342163,"y":0.5143540501594543},{"x":0.27093595266342163,"y":0.529904305934906},{"x":0.2068965584039688,"y":0.529904305934906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Celllech","boundary":[0.2068965584039688,0.5143540501594543,0.27093595266342163,0.529904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.5143540501594543},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5143540501594543},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5311004519462585},{"x":0.2742200195789337,"y":0.529904305934906}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"Pharmed","boundary":[0.2742200195789337,0.5143540501594543,0.34318554401397705,0.5311004519462585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.5143540501594543},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5143540501594543},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5311004519462585},{"x":0.2068965584039688,"y":0.529904305934906}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.2018965584039688,0.5073540501594543,0.34818554401397706,0.5381004519462586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2627257704734802,"y":0.5574162602424622},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5586124658584595},{"x":0.29556649923324585,"y":0.570574164390564},{"x":0.2627257704734802,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.2627257704734802,0.5574162602424622,0.29556649923324585,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.5574162602424622},{"x":0.25615763664245605,"y":0.5574162602424622},{"x":0.25615763664245605,"y":0.570574164390564},{"x":0.2380952388048172,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سل","boundary":[0.2380952388048172,0.5574162602424622,0.25615763664245605,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21510672569274902,"y":0.5574162602424622},{"x":0.23316912353038788,"y":0.5574162602424622},{"x":0.23316912353038788,"y":0.570574164390564},{"x":0.21510672569274902,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.21510672569274902,0.5574162602424622,0.23316912353038788,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1822660118341446,"y":0.5574162602424622},{"x":0.2101806253194809,"y":0.5574162602424622},{"x":0.2101806253194809,"y":0.570574164390564},{"x":0.1822660118341446,"y":0.5693780183792114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارمد","boundary":[0.1822660118341446,0.5574162602424622,0.2101806253194809,0.570574164390564]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1822660118341446,"y":0.5574162602424622},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5574162602424622},{"x":0.29556649923324585,"y":0.570574164390564},{"x":0.1822660118341446,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1772660118341446,0.5504162602424622,0.30056649923324585,0.577574164390564],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8637109994888306,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8883415460586548,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8883415460586548,"y":0.5717703104019165},{"x":0.8637109994888306,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ستاد","boundary":[0.8637109994888306,0.5574162602424622,0.8883415460586548,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8587849140167236,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8587849140167236,"y":0.5717703104019165},{"x":0.825944185256958,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.825944185256958,0.5574162602424622,0.8587849140167236,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5717703104019165},{"x":0.7947455048561096,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7947455048561096,0.5574162602424622,0.8193760514259338,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5717703104019165},{"x":0.7865353226661682,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7865353226661682,0.5574162602424622,0.7898193597793579,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7487684488296509,"y":0.5574162602424622},{"x":0.779967188835144,"y":0.5574162602424622},{"x":0.779967188835144,"y":0.5717703104019165},{"x":0.7487684488296509,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7487684488296509,0.5574162602424622,0.779967188835144,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7405582666397095,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7405582666397095,"y":0.5717703104019165},{"x":0.7274219989776611,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7274219989776611,0.5574162602424622,0.7405582666397095,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5574162602424622},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5717703104019165},{"x":0.6880131363868713,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6880131363868713,0.5574162602424622,0.7175697684288025,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6863710880279541,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6863710880279541,"y":0.5717703104019165},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6666666865348816,0.5574162602424622,0.6863710880279541,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5717703104019165},{"x":0.6256157755851746,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6256157755851746,0.5574162602424622,0.6600984930992126,0.5717703104019165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8883415460586548,"y":0.5574162602424622},{"x":0.8883415460586548,"y":0.5717703104019165},{"x":0.6256157755851746,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6206157755851746,0.5504162602424622,0.8933415460586548,0.5787703104019165],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8341543674468994,"y":0.5765550136566162},{"x":0.8702791333198547,"y":0.5753588676452637},{"x":0.8702791333198547,"y":0.5885167717933655},{"x":0.8341543674468994,"y":0.5885167717933655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.8341543674468994,0.5765550136566162,0.8702791333198547,0.5885167717933655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.5765550136566162},{"x":0.8292282223701477,"y":0.5765550136566162},{"x":0.8292282223701477,"y":0.5885167717933655},{"x":0.8013136386871338,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.8013136386871338,0.5765550136566162,0.8292282223701477,0.5885167717933655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.5765550136566162},{"x":0.7947455048561096,"y":0.5765550136566162},{"x":0.7947455048561096,"y":0.589712917804718},{"x":0.7914614081382751,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7914614081382751,0.5765550136566162,0.7947455048561096,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.5765550136566162},{"x":0.7865353226661682,"y":0.5765550136566162},{"x":0.7865353226661682,"y":0.589712917804718},{"x":0.7504104971885681,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7504104971885681,0.5765550136566162,0.7865353226661682,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.5777512192726135},{"x":0.7454844117164612,"y":0.5765550136566162},{"x":0.7454844117164612,"y":0.589712917804718},{"x":0.7093595862388611,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.7093595862388611,0.5777512192726135,0.7454844117164612,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.5777512192726135},{"x":0.7027914524078369,"y":0.5777512192726135},{"x":0.7027914524078369,"y":0.589712917804718},{"x":0.6584565043449402,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.6584565043449402,0.5777512192726135,0.7027914524078369,0.589712917804718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.5777512192726135},{"x":0.8702791333198547,"y":0.5765550136566162},{"x":0.8702791333198547,"y":0.5885167717933655},{"x":0.6584565043449402,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6534565043449402,0.5707512192726135,0.8752791333198547,0.5955167717933655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5845648646354675,"y":0.570574164390564},{"x":0.5582922697067261,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5582922697067261,0.5586124658584595,0.5845648646354675,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5717703104019165},{"x":0.5139573216438293,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.5139573216438293,0.5586124658584595,0.5533661842346191,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48275861144065857,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5586124658584595},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5717703104019165},{"x":0.48275861144065857,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.48275861144065857,0.5586124658584595,0.5123152732849121,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.5586124658584595},{"x":0.47783252596855164,"y":0.5586124658584595},{"x":0.47783252596855164,"y":0.5717703104019165},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.4433497488498688,0.5586124658584595,0.47783252596855164,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.559808611869812},{"x":0.43842363357543945,"y":0.559808611869812},{"x":0.43842363357543945,"y":0.5717703104019165},{"x":0.41050902009010315,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.41050902009010315,0.559808611869812,0.43842363357543945,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.559808611869812},{"x":0.4088670015335083,"y":0.559808611869812},{"x":0.4088670015335083,"y":0.5717703104019165},{"x":0.38259440660476685,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.38259440660476685,0.559808611869812,0.4088670015335083,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.5777512192726135},{"x":0.587848961353302,"y":0.5765550136566162},{"x":0.587848961353302,"y":0.5885167717933655},{"x":0.5517241358757019,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.5517241358757019,0.5777512192726135,0.587848961353302,0.5885167717933655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.5777512192726135},{"x":0.546798050403595,"y":0.5777512192726135},{"x":0.546798050403595,"y":0.589712917804718},{"x":0.5188834071159363,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5188834071159363,0.5777512192726135,0.546798050403595,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.5777512192726135},{"x":0.5139573216438293,"y":0.5777512192726135},{"x":0.5139573216438293,"y":0.589712917804718},{"x":0.5090311765670776,"y":0.589712917804718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5090311765670776,0.5777512192726135,0.5139573216438293,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.5777512192726135},{"x":0.5041050910949707,"y":0.5777512192726135},{"x":0.5041050910949707,"y":0.589712917804718},{"x":0.467980295419693,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.467980295419693,0.5777512192726135,0.5041050910949707,0.589712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.5789473652839661},{"x":0.46305418014526367,"y":0.5777512192726135},{"x":0.46305418014526367,"y":0.5909090638160706},{"x":0.42692938446998596,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاست","boundary":[0.42692938446998596,0.5789473652839661,0.46305418014526367,0.5909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.5789473652839661},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5789473652839661},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5909090638160706},{"x":0.3760262727737427,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.3760262727737427,0.5789473652839661,0.42200326919555664,0.5909090638160706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.5586124658584595},{"x":0.587848961353302,"y":0.5574162602424622},{"x":0.5894909501075745,"y":0.589712917804718},{"x":0.3776683211326599,"y":0.5909090638160706}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.37102627277374267,0.5516124658584595,0.5944909501075745,0.596712917804718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6614832282066345},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6686602830886841},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6698564887046814}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"CELL","boundary":[0.6633825898170471,0.6626794338226318,0.6830870509147644,0.6686602830886841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6614832282066345},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6686602830886841},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6698564887046814}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6583825898170471,0.6556794338226318,0.6880870509147644,0.6756602830886841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.6555023789405823},{"x":0.743842363357544,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7241379022598267,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6847290396690369,"y":0.6638755798339844}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"TECHNOLOGY","boundary":[0.7027914524078369,0.6555023789405823,0.7241379022598267,0.7129186391830444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.6555023789405823},{"x":0.743842363357544,"y":0.7045454382896423},{"x":0.7241379022598267,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6847290396690369,"y":0.6638755798339844}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6977914524078369,0.6485023789405823,0.7291379022598267,0.7199186391830444],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.7009569406509399},{"x":0.6288998126983643,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6469622254371643,"y":0.6866028904914856},{"x":0.6272578239440918,"y":0.709330141544342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ROYAN","boundary":[0.6091954112052917,0.7009569406509399,0.6469622254371643,0.6866028904914856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.6746411323547363},{"x":0.6436781883239746,"y":0.6614832282066345},{"x":0.6617405414581299,"y":0.6698564887046814},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6830143332481384}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"STEM","boundary":[0.6305418610572815,0.6746411323547363,0.6617405414581299,0.6698564887046814]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.6997607946395874},{"x":0.6420361399650574,"y":0.660287082195282},{"x":0.6617405414581299,"y":0.6698564887046814},{"x":0.6272578239440918,"y":0.7081339955329895}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6041954112052917,0.6927607946395874,0.6667405414581299,0.6768564887046814],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.7177033424377441},{"x":0.7175697684288025,"y":0.709330141544342},{"x":0.7307060956954956,"y":0.7224880456924438},{"x":0.7126436829566956,"y":0.730861246585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7011494040489197,0.7177033424377441,0.7307060956954956,0.7224880456924438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814450025558472,"y":0.7272727489471436},{"x":0.69786536693573,"y":0.7188995480537415},{"x":0.7110016345977783,"y":0.7320573925971985},{"x":0.6945812702178955,"y":0.7404305934906006}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6814450025558472,0.7272727489471436,0.7110016345977783,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.730861246585846},{"x":0.6781609058380127,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6912972331047058,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6880131363868713,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.674876868724823,0.730861246585846,0.6912972331047058,0.7428229451179504]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.730861246585846},{"x":0.7175697684288025,"y":0.709330141544342},{"x":0.7290640473365784,"y":0.7224880456924438},{"x":0.6880131363868713,"y":0.7440191507339478}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.669876868724823,0.7238612465858459,0.7340640473365784,0.7294880456924439],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617405414581299,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7344497442245483},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7416267991065979},{"x":0.651888370513916,"y":0.7356459498405457}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6617405414581299,0.7272727489471436,0.6600984930992126,0.7416267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.7224880456924438},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7260765433311462},{"x":0.6502463221549988,"y":0.7332535982131958},{"x":0.6436781883239746,"y":0.7296651005744934}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6535303592681885,0.7224880456924438,0.6502463221549988,0.7332535982131958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.709330141544342},{"x":0.6502463221549988,"y":0.7188995480537415},{"x":0.6403940916061401,"y":0.7260765433311462},{"x":0.6272578239440918,"y":0.7177033424377441}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.6371099948883057,0.709330141544342,0.6403940916061401,0.7260765433311462]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.709330141544342},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7344497442245483},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7416267991065979},{"x":0.6272578239440918,"y":0.7177033424377441}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.6321099948883057,0.702330141544342,0.6650984930992127,0.7486267991065979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.7332535982131958},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7332535982131958},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7452152967453003},{"x":0.32348111271858215,"y":0.7464115023612976}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"INSF","boundary":[0.32348111271858215,0.7332535982131958,0.36781609058380127,0.7452152967453003]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.7332535982131958},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7332535982131958},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7452152967453003},{"x":0.32348111271858215,"y":0.7464115023612976}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.31848111271858215,0.7262535982131958,0.3728160905838013,0.7522152967453003],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7684729099273682,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7684729099273682,"y":0.7655502557754517},{"x":0.7339901328086853,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.7339901328086853,0.7523923516273499,0.7684729099273682,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929392218589783,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7290640473365784,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7290640473365784,"y":0.7655502557754517},{"x":0.6929392218589783,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6929392218589783,0.7523923516273499,0.7290640473365784,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6863710880279541,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6863710880279541,"y":0.7655502557754517},{"x":0.674876868724823,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.674876868724823,0.7523923516273499,0.6863710880279541,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7655502557754517},{"x":0.6420361399650574,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.6420361399650574,0.7523923516273499,0.6699507236480713,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223316788673401,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6371099948883057,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6371099948883057,"y":0.7655502557754517},{"x":0.6223316788673401,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6223316788673401,0.7523923516273499,0.6371099948883057,0.7655502557754517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6141214966773987,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6141214966773987,"y":0.7655502557754517},{"x":0.5845648646354675,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.5845648646354675,0.7523923516273499,0.6141214966773987,0.7655502557754517]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7684729099273682,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7684729099273682,"y":0.7655502557754517},{"x":0.5845648646354675,"y":0.7655502557754517}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5795648646354675,0.7453923516273498,0.7734729099273682,0.7725502557754517],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20361247658729553,"y":0.7559808492660522},{"x":0.2298850566148758,"y":0.7559808492660522},{"x":0.2298850566148758,"y":0.7679426074028015},{"x":0.20361247658729553,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.20361247658729553,0.7559808492660522,0.2298850566148758,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.7559808492660522},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7559808492660522},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7679426074028015},{"x":0.2380952388048172,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"National","boundary":[0.2380952388048172,0.7559808492660522,0.2972085475921631,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.7559808492660522},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7559808492660522},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7679426074028015},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Science","boundary":[0.30377668142318726,0.7559808492660522,0.36288997530937195,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.7559808492660522},{"x":0.45484399795532227,"y":0.7559808492660522},{"x":0.45484399795532227,"y":0.7679426074028015},{"x":0.3694581389427185,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Foundation","boundary":[0.3694581389427185,0.7559808492660522,0.45484399795532227,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.7559808492660522},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7559808492660522},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7679426074028015},{"x":0.4564860463142395,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4564860463142395,0.7559808492660522,0.4597701132297516,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46633824706077576,"y":0.7559808492660522},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7559808492660522},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7679426074028015},{"x":0.46633824706077576,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"INSF","boundary":[0.46633824706077576,0.7559808492660522,0.5008209943771362,0.7679426074028015]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20361247658729553,"y":0.7559808492660522},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7559808492660522},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7679426074028015},{"x":0.20361247658729553,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.19861247658729553,0.7489808492660522,0.5058209943771362,0.7749426074028015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.7715311050415039},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7715311050415039},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4433497488498688,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.4433497488498688,0.7715311050415039,0.4811165928840637,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.7715311050415039},{"x":0.43513956665992737,"y":0.7715311050415039},{"x":0.43513956665992737,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4006568193435669,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.4006568193435669,0.7715311050415039,0.43513956665992737,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38752052187919617,"y":0.7715311050415039},{"x":0.39408865571022034,"y":0.7715311050415039},{"x":0.39408865571022034,"y":0.7846890091896057},{"x":0.38752052187919617,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38752052187919617,0.7715311050415039,0.39408865571022034,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.7715311050415039},{"x":0.38259440660476685,"y":0.7715311050415039},{"x":0.38259440660476685,"y":0.7846890091896057},{"x":0.32019704580307007,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.32019704580307007,0.7715311050415039,0.38259440660476685,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.7715311050415039},{"x":0.3136289119720459,"y":0.7715311050415039},{"x":0.3136289119720459,"y":0.7846890091896057},{"x":0.3103448152542114,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3103448152542114,0.7715311050415039,0.3136289119720459,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26765188574790955,"y":0.7715311050415039},{"x":0.3054187297821045,"y":0.7715311050415039},{"x":0.3054187297821045,"y":0.7846890091896057},{"x":0.26765188574790955,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوران","boundary":[0.26765188574790955,0.7715311050415039,0.3054187297821045,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23316912353038788,"y":0.7715311050415039},{"x":0.2627257704734802,"y":0.7715311050415039},{"x":0.2627257704734802,"y":0.7846890091896057},{"x":0.23316912353038788,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.23316912353038788,0.7715311050415039,0.2627257704734802,0.7846890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.7715311050415039},{"x":0.23152709007263184,"y":0.7715311050415039},{"x":0.23152709007263184,"y":0.7846890091896057},{"x":0.22824302315711975,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.22824302315711975,0.7715311050415039,0.23152709007263184,0.7846890091896057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.7715311050415039},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7715311050415039},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7846890091896057},{"x":0.22824302315711975,"y":0.7846890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22324302315711975,0.7645311050415039,0.4861165928840637,0.7916890091896057],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/nRYwpUStBfQAMUpz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/aoXStEIaDJFpYHTD.jpg","blurred":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/ygkCyCWLHCuWhgxR.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00024793666963311055,0.00020052768810514056,0.99863555963012,0.9990830509491515]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.1734449714422226},{"x":0.825944185256958,"y":0.17105263471603394},{"x":0.825944185256958,"y":0.18899521231651306},{"x":0.7717570066452026,"y":0.19138756394386292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.7701149582862854,0.1734449714422226,0.825944185256958,0.18899521231651306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.17464114725589752},{"x":0.7602627277374268,"y":0.1734449714422226},{"x":0.761904776096344,"y":0.19138756394386292},{"x":0.738916277885437,"y":0.19258372485637665}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7372742295265198,0.17464114725589752,0.761904776096344,0.19138756394386292]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.17464114725589752},{"x":0.825944185256958,"y":0.17224881052970886},{"x":0.825944185256958,"y":0.18899521231651306},{"x":0.738916277885437,"y":0.19258372485637665}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7322742295265198,0.16764114725589752,0.830944185256958,0.19599521231651307],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.2631579041481018},{"x":0.7996715903282166,"y":0.2631579041481018},{"x":0.7996715903282166,"y":0.28947368264198303},{"x":0.7356321811676025,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"پیشگاه","boundary":[0.7356321811676025,0.2631579041481018,0.7996715903282166,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617405414581299,"y":0.2631579041481018},{"x":0.7241379022598267,"y":0.2631579041481018},{"x":0.7241379022598267,"y":0.28947368264198303},{"x":0.6617405414581299,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"مقدس","boundary":[0.6617405414581299,0.2631579041481018,0.7241379022598267,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829228162765503,"y":0.2631579041481018},{"x":0.6502463221549988,"y":0.2631579041481018},{"x":0.6502463221549988,"y":0.28947368264198303},{"x":0.5829228162765503,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"حضرت","boundary":[0.5829228162765503,0.2631579041481018,0.6502463221549988,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.2631579041481018},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2631579041481018},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28947368264198303},{"x":0.5353037714958191,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"زهرا","boundary":[0.5353037714958191,0.2631579041481018,0.5714285969734192,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.2631579041481018},{"x":0.523809552192688,"y":0.2631579041481018},{"x":0.523809552192688,"y":0.28947368264198303},{"x":0.517241358757019,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.517241358757019,0.2631579041481018,0.523809552192688,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.2631579041481018},{"x":0.5139573216438293,"y":0.2631579041481018},{"x":0.5139573216438293,"y":0.28947368264198303},{"x":0.4893267750740051,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"س","boundary":[0.4893267750740051,0.2631579041481018,0.5139573216438293,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4794745445251465,"y":0.2631579041481018},{"x":0.48604267835617065,"y":0.2631579041481018},{"x":0.48604267835617065,"y":0.28947368264198303},{"x":0.4794745445251465,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4794745445251465,0.2631579041481018,0.48604267835617065,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.2631579041481018},{"x":0.467980295419693,"y":0.2631579041481018},{"x":0.467980295419693,"y":0.28947368264198303},{"x":0.4597701132297516,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.4597701132297516,0.2631579041481018,0.467980295419693,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.2631579041481018},{"x":0.44991791248321533,"y":0.2631579041481018},{"x":0.44991791248321533,"y":0.28947368264198303},{"x":0.38259440660476685,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"حضرت","boundary":[0.38259440660476685,0.2631579041481018,0.44991791248321533,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.2631579041481018},{"x":0.3760262727737427,"y":0.2631579041481018},{"x":0.3760262727737427,"y":0.28947368264198303},{"x":0.33497536182403564,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"بقية","boundary":[0.33497536182403564,0.2631579041481018,0.3760262727737427,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.2631579041481018},{"x":0.33497536182403564,"y":0.2631579041481018},{"x":0.33497536182403564,"y":0.28947368264198303},{"x":0.30706074833869934,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"الله","boundary":[0.30706074833869934,0.2631579041481018,0.33497536182403564,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.2631579041481018},{"x":0.29556649923324585,"y":0.2631579041481018},{"x":0.29556649923324585,"y":0.28947368264198303},{"x":0.23152709007263184,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"الاعظم","boundary":[0.23152709007263184,0.2631579041481018,0.29556649923324585,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21346469223499298,"y":0.2631579041481018},{"x":0.2216748744249344,"y":0.2631579041481018},{"x":0.2216748744249344,"y":0.28947368264198303},{"x":0.21346469223499298,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.21346469223499298,0.2631579041481018,0.2216748744249344,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18719211220741272,"y":0.2631579041481018},{"x":0.21182265877723694,"y":0.2631579041481018},{"x":0.21182265877723694,"y":0.28947368264198303},{"x":0.18719211220741272,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"عج","boundary":[0.18719211220741272,0.2631579041481018,0.21182265877723694,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17733989655971527,"y":0.2631579041481018},{"x":0.18390804529190063,"y":0.2631579041481018},{"x":0.18390804529190063,"y":0.28947368264198303},{"x":0.17733989655971527,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.17733989655971527,0.2631579041481018,0.18390804529190063,0.28947368264198303]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17733989655971527,"y":0.2631579041481018},{"x":0.7996715903282166,"y":0.2631579041481018},{"x":0.7996715903282166,"y":0.28947368264198303},{"x":0.17733989655971527,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.17233989655971527,0.2561579041481018,0.8046715903282166,0.29647368264198304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.3217703402042389},{"x":0.5073891878128052,"y":0.3217703402042389},{"x":0.5057471394538879,"y":0.33612439036369324},{"x":0.5008209943771362,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.5024630427360535,0.3217703402042389,0.5057471394538879,0.33612439036369324]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712643623352051,"y":0.31937798857688904},{"x":0.4893267750740051,"y":0.32057416439056396},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3349282443523407},{"x":0.46962234377861023,"y":0.33373206853866577}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"به","boundary":[0.4712643623352051,0.31937798857688904,0.4876847267150879,0.3349282443523407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712643623352051,"y":0.31937798857688904},{"x":0.5073891878128052,"y":0.3217703402042389},{"x":0.5057471394538879,"y":0.33612439036369324},{"x":0.46962234377861023,"y":0.33373206853866577}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4662643623352051,0.31237798857688903,0.5107471394538879,0.34312439036369324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.3648325502872467},{"x":0.633825957775116,"y":0.3648325502872467},{"x":0.633825957775116,"y":0.38755980134010315},{"x":0.5977011322975159,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.5977011322975159,0.3648325502872467,0.633825957775116,0.38755980134010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.3648325502872467},{"x":0.587848961353302,"y":0.3648325502872467},{"x":0.587848961353302,"y":0.38755980134010315},{"x":0.5517241358757019,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5517241358757019,0.3648325502872467,0.587848961353302,0.38755980134010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.3648325502872467},{"x":0.540229856967926,"y":0.3648325502872467},{"x":0.540229856967926,"y":0.38755980134010315},{"x":0.4926108419895172,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.4926108419895172,0.3648325502872467,0.540229856967926,0.38755980134010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3648325502872467},{"x":0.4811165928840637,"y":0.3648325502872467},{"x":0.4811165928840637,"y":0.38755980134010315},{"x":0.4285714328289032,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.4285714328289032,0.3648325502872467,0.4811165928840637,0.38755980134010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.3648325502872467},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3648325502872467},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3863636255264282},{"x":0.37931033968925476,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.37931033968925476,0.3648325502872467,0.41871920228004456,0.3863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.3648325502872467},{"x":0.36781609058380127,"y":0.3648325502872467},{"x":0.36781609058380127,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3448275923728943,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.3448275923728943,0.3648325502872467,0.36781609058380127,0.3863636255264282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.3636363744735718},{"x":0.633825957775116,"y":0.3648325502872467},{"x":0.633825957775116,"y":0.38755980134010315},{"x":0.3448275923728943,"y":0.3863636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3398275923728943,0.35663637447357177,0.638825957775116,0.39455980134010316],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.41387560963630676},{"x":0.6239737272262573,"y":0.41387560963630676},{"x":0.6239737272262573,"y":0.440191388130188},{"x":0.5779967308044434,"y":0.43899521231651306}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5796387791633606,0.41387560963630676,0.6239737272262573,0.440191388130188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.41387560963630676},{"x":0.569786548614502,"y":0.41387560963630676},{"x":0.5681445002555847,"y":0.43899521231651306},{"x":0.517241358757019,"y":0.43899521231651306}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.5188834071159363,0.41387560963630676,0.5681445002555847,0.43899521231651306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.41267943382263184},{"x":0.5090311765670776,"y":0.41387560963630676},{"x":0.5073891878128052,"y":0.43899521231651306},{"x":0.43842363357543945,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.43842363357543945,0.41267943382263184,0.5073891878128052,0.43899521231651306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.41267943382263184},{"x":0.4285714328289032,"y":0.41267943382263184},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3530377745628357,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشتیانی","boundary":[0.3530377745628357,0.41267943382263184,0.4285714328289032,0.43779903650283813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.41267943382263184},{"x":0.6239737272262573,"y":0.4150717556476593},{"x":0.6239737272262573,"y":0.440191388130188},{"x":0.3530377745628357,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3480377745628357,0.40567943382263183,0.6289737272262573,0.447191388130188],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.4653109908103943},{"x":0.633825957775116,"y":0.4653109908103943},{"x":0.633825957775116,"y":0.4844497740268707},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48564592003822327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشمند","boundary":[0.569786548614502,0.4653109908103943,0.633825957775116,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5615763664245605,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5615763664245605,"y":0.48564592003822327},{"x":0.5550082325935364,"y":0.48564592003822327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5550082325935364,0.4665071666240692,0.5615763664245605,0.48564592003822327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5451560020446777,"y":0.4653109908103943},{"x":0.5451560020446777,"y":0.48564592003822327},{"x":0.5106732249259949,"y":0.48564592003822327}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.5106732249259949,0.4665071666240692,0.5451560020446777,0.48564592003822327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5041050910949707,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5041050910949707,"y":0.48564592003822327},{"x":0.4761904776096344,"y":0.48564592003822327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.4761904776096344,0.4665071666240692,0.5041050910949707,0.48564592003822327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.4665071666240692},{"x":0.4646962285041809,"y":0.4665071666240692},{"x":0.4646962285041809,"y":0.48564592003822327},{"x":0.3924466371536255,"y":0.4868420958518982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.3924466371536255,0.4665071666240692,0.4646962285041809,0.48564592003822327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.46770334243774414},{"x":0.3842364549636841,"y":0.46770334243774414},{"x":0.3842364549636841,"y":0.4868420958518982},{"x":0.34318554401397705,"y":0.4868420958518982}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.3415435254573822,0.46770334243774414,0.3842364549636841,0.4868420958518982]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.46770334243774414},{"x":0.633825957775116,"y":0.4653109908103943},{"x":0.633825957775116,"y":0.4844497740268707},{"x":0.34318554401397705,"y":0.4880382716655731}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3365435254573822,0.46070334243774413,0.638825957775116,0.49144977402687073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.5155502557754517},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5155502557754517},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5346890091896057},{"x":0.7684729099273682,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامی","boundary":[0.7684729099273682,0.5155502557754517,0.8111658692359924,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7586206793785095,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7586206793785095,"y":0.5346890091896057},{"x":0.7536945939064026,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7536945939064026,0.5155502557754517,0.7586206793785095,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7471264600753784,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7471264600753784,"y":0.5346890091896057},{"x":0.7126436829566956,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.7126436829566956,0.5155502557754517,0.7471264600753784,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7110016345977783,"y":0.5155502557754517},{"x":0.7110016345977783,"y":0.5346890091896057},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6781609058380127,0.5155502557754517,0.7110016345977783,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.5155502557754517},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5155502557754517},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5346890091896057},{"x":0.6026272773742676,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6026272773742676,0.5155502557754517,0.6600984930992126,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.5155502557754517},{"x":0.5944170951843262,"y":0.5155502557754517},{"x":0.5944170951843262,"y":0.5346890091896057},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5779967308044434,0.5155502557754517,0.5944170951843262,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.5155502557754517},{"x":0.569786548614502,"y":0.5155502557754517},{"x":0.569786548614502,"y":0.5346890091896057},{"x":0.5270935893058777,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5270935893058777,0.5155502557754517,0.569786548614502,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46633824706077576,"y":0.5155502557754517},{"x":0.5188834071159363,"y":0.5155502557754517},{"x":0.5188834071159363,"y":0.5346890091896057},{"x":0.46633824706077576,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.46633824706077576,0.5155502557754517,0.5188834071159363,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.5155502557754517},{"x":0.45812806487083435,"y":0.5155502557754517},{"x":0.45812806487083435,"y":0.5346890091896057},{"x":0.4170771837234497,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.4170771837234497,0.5155502557754517,0.45812806487083435,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5346890091896057},{"x":0.3842364549636841,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3842364549636841,0.5155502557754517,0.4137931168079376,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.5155502557754517},{"x":0.37438422441482544,"y":0.5155502557754517},{"x":0.37438422441482544,"y":0.5346890091896057},{"x":0.32348111271858215,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.32348111271858215,0.5155502557754517,0.37438422441482544,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.5155502557754517},{"x":0.31527093052864075,"y":0.5155502557754517},{"x":0.31527093052864075,"y":0.5346890091896057},{"x":0.3087027966976166,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3087027966976166,0.5155502557754517,0.31527093052864075,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24466338753700256,"y":0.5155502557754517},{"x":0.30049261450767517,"y":0.5155502557754517},{"x":0.30049261450767517,"y":0.5346890091896057},{"x":0.24466338753700256,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.24466338753700256,0.5155502557754517,0.30049261450767517,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16748768091201782,"y":0.5155502557754517},{"x":0.23645320534706116,"y":0.5155502557754517},{"x":0.23645320534706116,"y":0.5346890091896057},{"x":0.16748768091201782,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولیدمثل","boundary":[0.16748768091201782,0.5155502557754517,0.23645320534706116,0.5346890091896057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16748768091201782,"y":0.5155502557754517},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5155502557754517},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5346890091896057},{"x":0.16748768091201782,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16248768091201782,0.5085502557754517,0.8161658692359924,0.5416890091896057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254515409469604,"y":0.5657894611358643},{"x":0.5303776860237122,"y":0.5657894611358643},{"x":0.5303776860237122,"y":0.5825358629226685},{"x":0.523809552192688,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5254515409469604,0.5657894611358643,0.5303776860237122,0.5825358629226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5155993700027466,"y":0.5645933151245117},{"x":0.5139573216438293,"y":0.5825358629226685},{"x":0.467980295419693,"y":0.5813397169113159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.46962234377861023,0.5633971095085144,0.5139573216438293,0.5825358629226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.5633971095085144},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5633971095085144},{"x":0.45812806487083435,"y":0.5813397169113159},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.444991797208786,0.5633971095085144,0.45812806487083435,0.5813397169113159]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.5622009634971619},{"x":0.5303776860237122,"y":0.5645933151245117},{"x":0.5303776860237122,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.439991797208786,0.5552009634971619,0.5353776860237122,0.5895358629226685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.6088516712188721},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6088516712188721},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6279904246330261},{"x":0.4893267750740051,"y":0.6279904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.4893267750740051,0.6088516712188721,0.5435139536857605,0.6279904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.6088516712188721},{"x":0.48604267835617065,"y":0.6088516712188721},{"x":0.48604267835617065,"y":0.6279904246330261},{"x":0.4367816150188446,"y":0.6279904246330261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایمان","boundary":[0.4367816150188446,0.6088516712188721,0.48604267835617065,0.6279904246330261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.6088516712188721},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6088516712188721},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6279904246330261},{"x":0.4367816150188446,"y":0.6279904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4317816150188446,0.6018516712188721,0.5485139536857605,0.6349904246330261],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6686602830886841},{"x":0.6650246381759644,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6650246381759644,0.6483253836631775,0.6781609058380127,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6551724076271057,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6551724076271057,"y":0.6686602830886841},{"x":0.6174055933952332,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.6174055933952332,0.6483253836631775,0.6551724076271057,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6091954112052917,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6091954112052917,"y":0.6686602830886841},{"x":0.5796387791633606,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صبر","boundary":[0.5796387791633606,0.6483253836631775,0.6091954112052917,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.6483253836631775},{"x":0.5747126340866089,"y":0.6483253836631775},{"x":0.5747126340866089,"y":0.6686602830886841},{"x":0.569786548614502,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.569786548614502,0.6483253836631775,0.5747126340866089,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.6483253836631775},{"x":0.5615763664245605,"y":0.6483253836631775},{"x":0.5615763664245605,"y":0.6686602830886841},{"x":0.4893267750740051,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکیبایی","boundary":[0.4893267750740051,0.6483253836631775,0.5615763664245605,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.6483253836631775},{"x":0.4811165928840637,"y":0.6483253836631775},{"x":0.4811165928840637,"y":0.6686602830886841},{"x":0.4729064106941223,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4729064106941223,0.6483253836631775,0.4811165928840637,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.6483253836631775},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6483253836631775},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6686602830886841},{"x":0.4006568193435669,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.4006568193435669,0.6483253836631775,0.4646962285041809,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.6483253836631775},{"x":0.39408865571022034,"y":0.6483253836631775},{"x":0.39408865571022034,"y":0.6686602830886841},{"x":0.380952388048172,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.380952388048172,0.6483253836631775,0.39408865571022034,0.6686602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.6483253836631775},{"x":0.3727422058582306,"y":0.6483253836631775},{"x":0.3727422058582306,"y":0.6686602830886841},{"x":0.30377668142318726,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظیرشان","boundary":[0.30377668142318726,0.6483253836631775,0.3727422058582306,0.6686602830886841]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6686602830886841},{"x":0.30377668142318726,"y":0.6686602830886841}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.29877668142318725,0.6413253836631775,0.6831609058380127,0.6756602830886841],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49753695726394653,"y":0.6985645890235901},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6997607946395874},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7129186391830444},{"x":0.4958949089050293,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.49753695726394653,0.6985645890235901,0.5008209943771362,0.7129186391830444]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4876847267150879,"y":0.6973684430122375},{"x":0.48604267835617065,"y":0.7105262875556946},{"x":0.4729064106941223,"y":0.709330141544342}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"به","boundary":[0.47454842925071716,0.6961722373962402,0.48604267835617065,0.7105262875556946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6985645890235901},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7129186391830444},{"x":0.4729064106941223,"y":0.709330141544342}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.46954842925071716,0.6891722373962402,0.5058209943771362,0.7199186391830444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.7380383014678955},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7380383014678955},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7602627277374268,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.7602627277374268,0.7380383014678955,0.8210180401802063,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743842363357544,"y":0.7380383014678955},{"x":0.7504104971885681,"y":0.7380383014678955},{"x":0.7504104971885681,"y":0.7595694065093994},{"x":0.743842363357544,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.743842363357544,0.7380383014678955,0.7504104971885681,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.7380383014678955},{"x":0.7356321811676025,"y":0.7380383014678955},{"x":0.7356321811676025,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6715927720069885,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معلمانی","boundary":[0.6715927720069885,0.7380383014678955,0.7356321811676025,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.7380383014678955},{"x":0.6617405414581299,"y":0.7380383014678955},{"x":0.6617405414581299,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6420361399650574,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6420361399650574,0.7380383014678955,0.6617405414581299,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.7380383014678955},{"x":0.633825957775116,"y":0.7380383014678955},{"x":0.633825957775116,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6157635450363159,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6157635450363159,0.7380383014678955,0.633825957775116,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.7380383014678955},{"x":0.6059113144874573,"y":0.7380383014678955},{"x":0.6059113144874573,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5418719053268433,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشبرد","boundary":[0.5418719053268433,0.7380383014678955,0.6059113144874573,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5057471394538879,"y":0.7380383014678955},{"x":0.5336617231369019,"y":0.7380383014678955},{"x":0.5336617231369019,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5057471394538879,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.5057471394538879,0.7380383014678955,0.5336617231369019,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4958949089050293,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4958949089050293,"y":0.7595694065093994},{"x":0.4893267750740051,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4893267750740051,0.7380383014678955,0.4958949089050293,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7595694065093994},{"x":0.43021345138549805,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آگاهی","boundary":[0.43021345138549805,0.7380383014678955,0.4811165928840637,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38752052187919617,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4203612506389618,"y":0.7380383014678955},{"x":0.4203612506389618,"y":0.7595694065093994},{"x":0.38752052187919617,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.38752052187919617,0.7380383014678955,0.4203612506389618,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.7380383014678955},{"x":0.37931033968925476,"y":0.7380383014678955},{"x":0.37931033968925476,"y":0.7595694065093994},{"x":0.3448275923728943,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.3448275923728943,0.7380383014678955,0.37931033968925476,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.7380383014678955},{"x":0.34646961092948914,"y":0.7380383014678955},{"x":0.34646961092948914,"y":0.7595694065093994},{"x":0.3415435254573822,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3415435254573822,0.7380383014678955,0.34646961092948914,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.7380383014678955},{"x":0.33169129490852356,"y":0.7380383014678955},{"x":0.33169129490852356,"y":0.7595694065093994},{"x":0.2775041162967682,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.2775041162967682,0.7380383014678955,0.33169129490852356,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.7380383014678955},{"x":0.26765188574790955,"y":0.7380383014678955},{"x":0.26765188574790955,"y":0.7595694065093994},{"x":0.2610837519168854,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2610837519168854,0.7380383014678955,0.26765188574790955,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.7380383014678955},{"x":0.25123152136802673,"y":0.7380383014678955},{"x":0.25123152136802673,"y":0.7595694065093994},{"x":0.19376026093959808,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.19376026093959808,0.7380383014678955,0.25123152136802673,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.7380383014678955},{"x":0.18390804529190063,"y":0.7380383014678955},{"x":0.18390804529190063,"y":0.7595694065093994},{"x":0.1625615805387497,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.1625615805387497,0.7380383014678955,0.18390804529190063,0.7595694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15599343180656433,"y":0.7380383014678955},{"x":0.16091954708099365,"y":0.7380383014678955},{"x":0.16091954708099365,"y":0.7595694065093994},{"x":0.15599343180656433,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15599343180656433,0.7380383014678955,0.16091954708099365,0.7595694065093994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15599343180656433,"y":0.7380383014678955},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7380383014678955},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7595694065093994},{"x":0.15599343180656433,"y":0.7595694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.15099343180656433,0.7310383014678955,0.8260180401802063,0.7665694065093994],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/lqLdjzAOdBNHUsWP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/qFedGEgvhawxKvCV.jpg","blurred":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/WmujNLESmRlJngTs.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00023445525388608032,0.0003593495935914619,0.9985546711356378,0.9993878173406044]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21510672569274902,"y":0.35765549540519714},{"x":0.2610837519168854,"y":0.35765549540519714},{"x":0.2610837519168854,"y":0.36602869629859924},{"x":0.21510672569274902,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"سپس","boundary":[0.21510672569274902,0.35765549540519714,0.2610837519168854,0.36602869629859924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21510672569274902,"y":0.35765549540519714},{"x":0.2610837519168854,"y":0.35765549540519714},{"x":0.2610837519168854,"y":0.36602869629859924},{"x":0.21510672569274902,"y":0.36602869629859924}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21010672569274902,0.35065549540519714,0.2660837519168854,0.37302869629859925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8604269027709961,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8752052783966064,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8752052783966064,"y":0.3253588378429413},{"x":0.8604269027709961,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8604269027709961,0.30741626024246216,0.8752052783966064,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8538587689399719,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8538587689399719,"y":0.3253588378429413},{"x":0.825944185256958,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.825944185256958,0.30741626024246216,0.8538587689399719,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8193760514259338,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8193760514259338,"y":0.3253588378429413},{"x":0.7750410437583923,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرفه","boundary":[0.7750410437583923,0.30741626024246216,0.8193760514259338,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569786310195923,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7717570066452026,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7717570066452026,"y":0.3253588378429413},{"x":0.7569786310195923,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7569786310195923,0.30741626024246216,0.7717570066452026,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7504104971885681,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7504104971885681,"y":0.3253588378429413},{"x":0.7224959135055542,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7224959135055542,0.30741626024246216,0.7504104971885681,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7175697684288025,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7175697684288025,"y":0.3253588378429413},{"x":0.6584565043449402,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستید","boundary":[0.6584565043449402,0.30741626024246216,0.7175697684288025,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.30741626024246216},{"x":0.651888370513916,"y":0.30741626024246216},{"x":0.651888370513916,"y":0.3253588378429413},{"x":0.6288998126983643,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.6288998126983643,0.30741626024246216,0.651888370513916,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763546824455261,"y":0.30741626024246216},{"x":0.6223316788673401,"y":0.30741626024246216},{"x":0.6223316788673401,"y":0.3253588378429413},{"x":0.5763546824455261,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجازه","boundary":[0.5763546824455261,0.30741626024246216,0.6223316788673401,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5254515409469604,"y":0.30741626024246216},{"x":0.569786548614502,"y":0.30741626024246216},{"x":0.569786548614502,"y":0.3253588378429413},{"x":0.5254515409469604,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهید","boundary":[0.5254515409469604,0.30741626024246216,0.569786548614502,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909687936306,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5188834071159363,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5188834071159363,"y":0.3253588378429413},{"x":0.4909687936306,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4909687936306,0.30741626024246216,0.5188834071159363,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4844006597995758,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4844006597995758,"y":0.3253588378429413},{"x":0.4614121615886688,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4614121615886688,0.30741626024246216,0.4844006597995758,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.30741626024246216},{"x":0.45484399795532227,"y":0.30741626024246216},{"x":0.45484399795532227,"y":0.3253588378429413},{"x":0.41050902009010315,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدبینی","boundary":[0.41050902009010315,0.30741626024246216,0.45484399795532227,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4088670015335083,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4088670015335083,"y":0.3253588378429413},{"x":0.37110015749931335,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.37110015749931335,0.30741626024246216,0.4088670015335083,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.30741626024246216},{"x":0.3645320236682892,"y":0.30741626024246216},{"x":0.3645320236682892,"y":0.3253588378429413},{"x":0.3497537076473236,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3497537076473236,0.30741626024246216,0.3645320236682892,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.30741626024246216},{"x":0.34646961092948914,"y":0.30741626024246216},{"x":0.34646961092948914,"y":0.3253588378429413},{"x":0.29556649923324585,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.29556649923324585,0.30741626024246216,0.34646961092948914,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24302133917808533,"y":0.30741626024246216},{"x":0.2889983654022217,"y":0.30741626024246216},{"x":0.2889983654022217,"y":0.3253588378429413},{"x":0.24302133917808533,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلوده","boundary":[0.24302133917808533,0.30741626024246216,0.2889983654022217,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18883416056632996,"y":0.30741626024246216},{"x":0.23645320534706116,"y":0.30741626024246216},{"x":0.23645320534706116,"y":0.3253588378429413},{"x":0.18883416056632996,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوید","boundary":[0.18883416056632996,0.30741626024246216,0.23645320534706116,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17733989655971527,"y":0.30741626024246216},{"x":0.18390804529190063,"y":0.30741626024246216},{"x":0.18390804529190063,"y":0.3253588378429413},{"x":0.17733989655971527,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17733989655971527,0.30741626024246216,0.18390804529190063,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.30741626024246216},{"x":0.1707717627286911,"y":0.30741626024246216},{"x":0.1707717627286911,"y":0.3253588378429413},{"x":0.14778324961662292,"y":0.3253588378429413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.14778324961662292,0.30741626024246216,0.1707717627286911,0.3253588378429413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.32894736528396606},{"x":0.8752052783966064,"y":0.32894736528396606},{"x":0.8752052783966064,"y":0.3468899428844452},{"x":0.8128078579902649,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بگذارید","boundary":[0.8128078579902649,0.32894736528396606,0.8752052783966064,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.32894736528396606},{"x":0.8062397241592407,"y":0.32894736528396606},{"x":0.8062397241592407,"y":0.3468899428844452},{"x":0.779967188835144,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.779967188835144,0.32894736528396606,0.8062397241592407,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7717570066452026,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7717570066452026,"y":0.3468899428844452},{"x":0.7257799506187439,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.7257799506187439,0.32894736528396606,0.7717570066452026,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617405414581299,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7175697684288025,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7175697684288025,"y":0.3468899428844452},{"x":0.6617405414581299,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لحظات","boundary":[0.6617405414581299,0.32894736528396606,0.7175697684288025,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.32894736528396606},{"x":0.6551724076271057,"y":0.32894736528396606},{"x":0.6551724076271057,"y":0.3468899428844452},{"x":0.6059113144874573,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأسف","boundary":[0.6059113144874573,0.32894736528396606,0.6551724076271057,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894909501075745,"y":0.32894736528396606},{"x":0.60426926612854,"y":0.32894736528396606},{"x":0.60426926612854,"y":0.3468899428844452},{"x":0.5894909501075745,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.5894909501075745,0.32894736528396606,0.60426926612854,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5566502213478088,"y":0.32894736528396606},{"x":0.5845648646354675,"y":0.32894736528396606},{"x":0.5845648646354675,"y":0.3468899428844452},{"x":0.5566502213478088,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5566502213478088,0.32894736528396606,0.5845648646354675,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.32894736528396606},{"x":0.5500820875167847,"y":0.32894736528396606},{"x":0.5500820875167847,"y":0.3468899428844452},{"x":0.5106732249259949,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5106732249259949,0.32894736528396606,0.5500820875167847,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.32894736528396606},{"x":0.5041050910949707,"y":0.32894736528396606},{"x":0.5041050910949707,"y":0.3468899428844452},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.4761904776096344,0.32894736528396606,0.5041050910949707,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.32894736528396606},{"x":0.46962234377861023,"y":0.32894736528396606},{"x":0.46962234377861023,"y":0.3468899428844452},{"x":0.42692938446998596,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملتی","boundary":[0.42692938446998596,0.32894736528396606,0.46962234377861023,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.32894736528396606},{"x":0.4203612506389618,"y":0.32894736528396606},{"x":0.4203612506389618,"y":0.3468899428844452},{"x":0.3776683211326599,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.3776683211326599,0.32894736528396606,0.4203612506389618,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.32894736528396606},{"x":0.37110015749931335,"y":0.32894736528396606},{"x":0.37110015749931335,"y":0.3468899428844452},{"x":0.3530377745628357,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3530377745628357,0.32894736528396606,0.37110015749931335,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31855499744415283,"y":0.32894736528396606},{"x":0.35139572620391846,"y":0.32894736528396606},{"x":0.35139572620391846,"y":0.3468899428844452},{"x":0.31855499744415283,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.31855499744415283,0.32894736528396606,0.35139572620391846,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.32894736528396606},{"x":0.31198686361312866,"y":0.32894736528396606},{"x":0.31198686361312866,"y":0.3468899428844452},{"x":0.27586206793785095,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.27586206793785095,0.32894736528396606,0.31198686361312866,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.32894736528396606},{"x":0.2692939341068268,"y":0.32894736528396606},{"x":0.2692939341068268,"y":0.3468899428844452},{"x":0.2610837519168854,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2610837519168854,0.32894736528396606,0.2692939341068268,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2298850566148758,"y":0.32894736528396606},{"x":0.25287356972694397,"y":0.32894736528396606},{"x":0.25287356972694397,"y":0.3468899428844452},{"x":0.2298850566148758,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2298850566148758,0.32894736528396606,0.25287356972694397,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18555007874965668,"y":0.32894736528396606},{"x":0.22331690788269043,"y":0.32894736528396606},{"x":0.22331690788269043,"y":0.3468899428844452},{"x":0.18555007874965668,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاس","boundary":[0.18555007874965668,0.32894736528396606,0.22331690788269043,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17241379618644714,"y":0.32894736528396606},{"x":0.1789819449186325,"y":0.32894736528396606},{"x":0.1789819449186325,"y":0.3468899428844452},{"x":0.17241379618644714,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17241379618644714,0.32894736528396606,0.1789819449186325,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.32894736528396606},{"x":0.16748768091201782,"y":0.32894736528396606},{"x":0.16748768091201782,"y":0.3468899428844452},{"x":0.14778324961662292,"y":0.3468899428844452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نا","boundary":[0.14778324961662292,0.32894736528396606,0.16748768091201782,0.3468899428844452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.35047847032546997},{"x":0.8752052783966064,"y":0.35047847032546997},{"x":0.8752052783966064,"y":0.3684210479259491},{"x":0.825944185256958,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امیدی","boundary":[0.825944185256958,0.35047847032546997,0.8752052783966064,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.35047847032546997},{"x":0.8193760514259338,"y":0.35047847032546997},{"x":0.8193760514259338,"y":0.3684210479259491},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بکشاند","boundary":[0.7684729099273682,0.35047847032546997,0.8193760514259338,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.35047847032546997},{"x":0.7651888132095337,"y":0.35047847032546997},{"x":0.7651888132095337,"y":0.3684210479259491},{"x":0.7602627277374268,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7602627277374268,0.35047847032546997,0.7651888132095337,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.35047847032546997},{"x":0.7536945939064026,"y":0.35047847032546997},{"x":0.7536945939064026,"y":0.3684210479259491},{"x":0.7011494040489197,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نخست","boundary":[0.7011494040489197,0.35047847032546997,0.7536945939064026,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.35047847032546997},{"x":0.6945812702178955,"y":0.35047847032546997},{"x":0.6945812702178955,"y":0.3684210479259491},{"x":0.6847290396690369,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6847290396690369,0.35047847032546997,0.6945812702178955,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.35047847032546997},{"x":0.674876868724823,"y":0.35047847032546997},{"x":0.674876868724823,"y":0.3684210479259491},{"x":0.6403940916061401,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6403940916061401,0.35047847032546997,0.674876868724823,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.35047847032546997},{"x":0.633825957775116,"y":0.35047847032546997},{"x":0.633825957775116,"y":0.3684210479259491},{"x":0.5779967308044434,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بپرسید","boundary":[0.5779967308044434,0.35047847032546997,0.633825957775116,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336617231369019,"y":0.35047847032546997},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35047847032546997},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3684210479259491},{"x":0.5336617231369019,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5336617231369019,0.35047847032546997,0.5714285969734192,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.35047847032546997},{"x":0.5270935893058777,"y":0.35047847032546997},{"x":0.5270935893058777,"y":0.3684210479259491},{"x":0.4646962285041809,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادگیری","boundary":[0.4646962285041809,0.35047847032546997,0.5270935893058777,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.35047847032546997},{"x":0.45812806487083435,"y":0.35047847032546997},{"x":0.45812806487083435,"y":0.3684210479259491},{"x":0.4532019793987274,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4532019793987274,0.35047847032546997,0.45812806487083435,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.35047847032546997},{"x":0.44663381576538086,"y":0.35047847032546997},{"x":0.44663381576538086,"y":0.3684210479259491},{"x":0.4203612506389618,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4203612506389618,0.35047847032546997,0.44663381576538086,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.35047847032546997},{"x":0.41871920228004456,"y":0.35047847032546997},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3684210479259491},{"x":0.3694581389427185,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزی","boundary":[0.3694581389427185,0.35047847032546997,0.41871920228004456,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.35047847032546997},{"x":0.3612479567527771,"y":0.35047847032546997},{"x":0.3612479567527771,"y":0.3684210479259491},{"x":0.33497536182403564,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.33497536182403564,0.35047847032546997,0.3612479567527771,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.35047847032546997},{"x":0.3284072279930115,"y":0.35047847032546997},{"x":0.3284072279930115,"y":0.3684210479259491},{"x":0.2889983654022217,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.2889983654022217,0.35047847032546997,0.3284072279930115,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.35047847032546997},{"x":0.28735631704330444,"y":0.35047847032546997},{"x":0.28735631704330444,"y":0.3684210479259491},{"x":0.27586206793785095,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.27586206793785095,0.35047847032546997,0.28735631704330444,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.35047847032546997},{"x":0.27257800102233887,"y":0.35047847032546997},{"x":0.27257800102233887,"y":0.3684210479259491},{"x":0.2692939341068268,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.2692939341068268,0.35047847032546997,0.27257800102233887,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.3516746461391449},{"x":0.20853859186172485,"y":0.3516746461391449},{"x":0.20853859186172485,"y":0.3684210479259491},{"x":0.19211822748184204,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.19211822748184204,0.3516746461391449,0.20853859186172485,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14942528307437897,"y":0.3516746461391449},{"x":0.18719211220741272,"y":0.3516746461391449},{"x":0.18719211220741272,"y":0.3684210479259491},{"x":0.14942528307437897,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنان","boundary":[0.14942528307437897,0.3516746461391449,0.18719211220741272,0.3684210479259491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848932683467865,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8752052783966064,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8752052783966064,"y":0.39234450459480286},{"x":0.848932683467865,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.848932683467865,0.3720095753669739,0.8752052783966064,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8423645496368408,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8423645496368408,"y":0.39234450459480286},{"x":0.8128078579902649,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.8128078579902649,0.3720095753669739,0.8423645496368408,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8111658692359924,"y":0.3720095753669739},{"x":0.8111658692359924,"y":0.39234450459480286},{"x":0.7881773114204407,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7881773114204407,0.3720095753669739,0.8111658692359924,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.3720095753669739},{"x":0.7832512259483337,"y":0.3720095753669739},{"x":0.7832512259483337,"y":0.39234450459480286},{"x":0.7684729099273682,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7684729099273682,0.3720095753669739,0.7832512259483337,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720853865146637,"y":0.3720095753669739},{"x":0.7635468244552612,"y":0.3720095753669739},{"x":0.7635468244552612,"y":0.39234450459480286},{"x":0.720853865146637,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روید","boundary":[0.720853865146637,0.3720095753669739,0.7635468244552612,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.3720095753669739},{"x":0.71592777967453,"y":0.3720095753669739},{"x":0.71592777967453,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6584565043449402,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بپرسید","boundary":[0.6584565043449402,0.3720095753669739,0.71592777967453,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223316788673401,"y":0.3720095753669739},{"x":0.651888370513916,"y":0.3720095753669739},{"x":0.651888370513916,"y":0.39234450459480286},{"x":0.6223316788673401,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.6223316788673401,0.3720095753669739,0.651888370513916,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.3720095753669739},{"x":0.6174055933952332,"y":0.3720095753669739},{"x":0.6174055933952332,"y":0.39234450459480286},{"x":0.5779967308044434,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5779967308044434,0.3720095753669739,0.6174055933952332,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.3720095753669739},{"x":0.5730705857276917,"y":0.3720095753669739},{"x":0.5730705857276917,"y":0.39234450459480286},{"x":0.517241358757019,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورم","boundary":[0.517241358757019,0.3720095753669739,0.5730705857276917,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.3720095753669739},{"x":0.5106732249259949,"y":0.3720095753669739},{"x":0.5106732249259949,"y":0.39234450459480286},{"x":0.4811165928840637,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.4811165928840637,0.3720095753669739,0.5106732249259949,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.3720095753669739},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3720095753669739},{"x":0.4761904776096344,"y":0.39234450459480286},{"x":0.43021345138549805,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.43021345138549805,0.3720095753669739,0.4761904776096344,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.3720095753669739},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3720095753669739},{"x":0.4285714328289032,"y":0.39234450459480286},{"x":0.42200326919555664,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.42200326919555664,0.3720095753669739,0.4285714328289032,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.3720095753669739},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3720095753669739},{"x":0.41871920228004456,"y":0.39234450459480286},{"x":0.4137931168079376,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.4137931168079376,0.3720095753669739,0.41871920228004456,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.3720095753669739},{"x":0.40722495317459106,"y":0.3720095753669739},{"x":0.40722495317459106,"y":0.39234450459480286},{"x":0.40229883790016174,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40229883790016174,0.3720095753669739,0.40722495317459106,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.3720095753669739},{"x":0.3957307040691376,"y":0.3720095753669739},{"x":0.3957307040691376,"y":0.39234450459480286},{"x":0.3645320236682892,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3645320236682892,0.3720095753669739,0.3957307040691376,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.3720095753669739},{"x":0.357963889837265,"y":0.3720095753669739},{"x":0.357963889837265,"y":0.39234450459480286},{"x":0.30377668142318726,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.30377668142318726,0.3720095753669739,0.357963889837265,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2495894879102707,"y":0.3720095753669739},{"x":0.2972085475921631,"y":0.3720095753669739},{"x":0.2972085475921631,"y":0.39234450459480286},{"x":0.2495894879102707,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شادی","boundary":[0.2495894879102707,0.3720095753669739,0.2972085475921631,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21346469223499298,"y":0.3720095753669739},{"x":0.24794745445251465,"y":0.3720095753669739},{"x":0.24794745445251465,"y":0.39234450459480286},{"x":0.21346469223499298,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.21346469223499298,0.3720095753669739,0.24794745445251465,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986863762140274,"y":0.3720095753669739},{"x":0.20853859186172485,"y":0.3720095753669739},{"x":0.20853859186172485,"y":0.39234450459480286},{"x":0.1986863762140274,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.1986863762140274,0.3720095753669739,0.20853859186172485,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.3720095753669739},{"x":0.19211822748184204,"y":0.3720095753669739},{"x":0.19211822748184204,"y":0.39234450459480286},{"x":0.14778324961662292,"y":0.39234450459480286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنقدر","boundary":[0.14778324961662292,0.3720095753669739,0.19211822748184204,0.39234450459480286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325123190879822,"y":0.3947368562221527},{"x":0.8752052783966064,"y":0.3947368562221527},{"x":0.8752052783966064,"y":0.4114832580089569},{"x":0.8325123190879822,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادامه","boundary":[0.8325123190879822,0.3947368562221527,0.8752052783966064,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.3947368562221527},{"x":0.825944185256958,"y":0.3947368562221527},{"x":0.825944185256958,"y":0.4114832580089569},{"x":0.7816091775894165,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهید","boundary":[0.7816091775894165,0.3947368562221527,0.825944185256958,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7750410437583923,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7750410437583923,"y":0.4114832580089569},{"x":0.7553366422653198,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7553366422653198,0.3947368562221527,0.7750410437583923,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7487684488296509,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7487684488296509,"y":0.4114832580089569},{"x":0.7257799506187439,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7257799506187439,0.3947368562221527,0.7487684488296509,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7192118167877197,"y":0.3947368562221527},{"x":0.7192118167877197,"y":0.4114832580089569},{"x":0.6880131363868713,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6880131363868713,0.3947368562221527,0.7192118167877197,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.3947368562221527},{"x":0.6814450025558472,"y":0.3947368562221527},{"x":0.6814450025558472,"y":0.4114832580089569},{"x":0.6206896305084229,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.6206896305084229,0.3947368562221527,0.6814450025558472,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.3947368562221527},{"x":0.6190476417541504,"y":0.3947368562221527},{"x":0.6190476417541504,"y":0.4114832580089569},{"x":0.5681445002555847,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شادی","boundary":[0.5681445002555847,0.3947368562221527,0.6190476417541504,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.3947368562221527},{"x":0.5665024518966675,"y":0.3947368562221527},{"x":0.5665024518966675,"y":0.4114832580089569},{"x":0.5353037714958191,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5353037714958191,0.3947368562221527,0.5665024518966675,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.3947368562221527},{"x":0.5221675038337708,"y":0.3947368562221527},{"x":0.5221675038337708,"y":0.4114832580089569},{"x":0.517241358757019,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.517241358757019,0.3947368562221527,0.5221675038337708,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.3947368562221527},{"x":0.5090311765670776,"y":0.3947368562221527},{"x":0.5090311765670776,"y":0.4114832580089569},{"x":0.46962234377861023,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیجان","boundary":[0.46962234377861023,0.3947368562221527,0.5090311765670776,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.3947368562221527},{"x":0.467980295419693,"y":0.3947368562221527},{"x":0.467980295419693,"y":0.4114832580089569},{"x":0.4203612506389618,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیز","boundary":[0.4203612506389618,0.3947368562221527,0.467980295419693,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4170771837234497,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4170771837234497,"y":0.4114832580089569},{"x":0.3645320236682892,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برسید","boundary":[0.3645320236682892,0.3947368562221527,0.4170771837234497,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.3947368562221527},{"x":0.35960590839385986,"y":0.3947368562221527},{"x":0.35960590839385986,"y":0.4114832580089569},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3333333432674408,0.3947368562221527,0.35960590839385986,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28407225012779236,"y":0.3947368562221527},{"x":0.32676517963409424,"y":0.3947368562221527},{"x":0.32676517963409424,"y":0.4114832580089569},{"x":0.28407225012779236,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.28407225012779236,0.3947368562221527,0.32676517963409424,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23481117188930511,"y":0.3947368562221527},{"x":0.27586206793785095,"y":0.3947368562221527},{"x":0.27586206793785095,"y":0.4114832580089569},{"x":0.23481117188930511,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سهم","boundary":[0.23481117188930511,0.3947368562221527,0.27586206793785095,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16912971436977386,"y":0.3947368562221527},{"x":0.2298850566148758,"y":0.3947368562221527},{"x":0.2298850566148758,"y":0.4114832580089569},{"x":0.16912971436977386,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوچکی","boundary":[0.16912971436977386,0.3947368562221527,0.2298850566148758,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.3947368562221527},{"x":0.16091954708099365,"y":0.3947368562221527},{"x":0.16091954708099365,"y":0.4114832580089569},{"x":0.14778324961662292,"y":0.4114832580089569}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.14778324961662292,0.3947368562221527,0.16091954708099365,0.4114832580089569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.41626793146133423},{"x":0.8752052783966064,"y":0.41626793146133423},{"x":0.8752052783966064,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8095238208770752,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.8095238208770752,0.41626793146133423,0.8752052783966064,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.41626793146133423},{"x":0.802955687046051,"y":0.41626793146133423},{"x":0.802955687046051,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7980295419692993,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7980295419692993,0.41626793146133423,0.802955687046051,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7914614081382751,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7914614081382751,"y":0.4318181872367859},{"x":0.738916277885437,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اعتلای","boundary":[0.738916277885437,0.41626793146133423,0.7914614081382751,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7339901328086853,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7339901328086853,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6781609058380127,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشریت","boundary":[0.6781609058380127,0.41626793146133423,0.7339901328086853,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6715927720069885,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6715927720069885,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6256157755851746,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.6256157755851746,0.41626793146133423,0.6715927720069885,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6239737272262573,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6239737272262573,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6059113144874573,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اید","boundary":[0.6059113144874573,0.41626793146133423,0.6239737272262573,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.41626793146133423},{"x":0.60426926612854,"y":0.41626793146133423},{"x":0.60426926612854,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5977011322975159,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5977011322975159,0.41626793146133423,0.60426926612854,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5944170951843262,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5944170951843262,"y":0.4318181872367859},{"x":0.569786548614502,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.569786548614502,0.41626793146133423,0.5944170951843262,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5632184147834778,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5632184147834778,"y":0.4318181872367859},{"x":0.5385878682136536,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5385878682136536,0.41626793146133423,0.5632184147834778,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5320196747779846,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5320196747779846,"y":0.4318181872367859},{"x":0.4761904776096344,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاداشی","boundary":[0.4761904776096344,0.41626793146133423,0.5320196747779846,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.41626793146133423},{"x":0.4712643623352051,"y":0.41626793146133423},{"x":0.4712643623352051,"y":0.4318181872367859},{"x":0.44663381576538086,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.44663381576538086,0.41626793146133423,0.4712643623352051,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.41626793146133423},{"x":0.4400656819343567,"y":0.41626793146133423},{"x":0.4400656819343567,"y":0.4318181872367859},{"x":0.3891625702381134,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.3891625702381134,0.41626793146133423,0.4400656819343567,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.41626793146133423},{"x":0.38259440660476685,"y":0.41626793146133423},{"x":0.38259440660476685,"y":0.4318181872367859},{"x":0.36288997530937195,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36288997530937195,0.41626793146133423,0.38259440660476685,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.41626793146133423},{"x":0.3563218414783478,"y":0.41626793146133423},{"x":0.3563218414783478,"y":0.4318181872367859},{"x":0.33169129490852356,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.33169129490852356,0.41626793146133423,0.3563218414783478,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.41626793146133423},{"x":0.31855499744415283,"y":0.41626793146133423},{"x":0.31855499744415283,"y":0.4318181872367859},{"x":0.27257800102233887,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایمان","boundary":[0.27257800102233887,0.41626793146133423,0.31855499744415283,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22003284096717834,"y":0.41626793146133423},{"x":0.2610837519168854,"y":0.41626793146133423},{"x":0.2610837519168854,"y":0.4318181872367859},{"x":0.22003284096717834,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بدهد","boundary":[0.22003284096717834,0.41626793146133423,0.2610837519168854,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.41626793146133423},{"x":0.21346469223499298,"y":0.41626793146133423},{"x":0.21346469223499298,"y":0.4318181872367859},{"x":0.19540229439735413,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.19540229439735413,0.41626793146133423,0.21346469223499298,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.41626793146133423},{"x":0.18883416056632996,"y":0.41626793146133423},{"x":0.18883416056632996,"y":0.4318181872367859},{"x":0.14778324961662292,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندهد","boundary":[0.14778324961662292,0.41626793146133423,0.18883416056632996,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292282223701477,"y":0.4366028606891632},{"x":0.8735632300376892,"y":0.4366028606891632},{"x":0.8735632300376892,"y":0.45574161410331726},{"x":0.8292282223701477,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هنگامی","boundary":[0.8292282223701477,0.4366028606891632,0.8735632300376892,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.4366028606891632},{"x":0.8275862336158752,"y":0.4366028606891632},{"x":0.8275862336158752,"y":0.45574161410331726},{"x":0.7898193597793579,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7898193597793579,0.4366028606891632,0.8275862336158752,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.4366028606891632},{"x":0.7881773114204407,"y":0.4366028606891632},{"x":0.7881773114204407,"y":0.45574161410331726},{"x":0.7651888132095337,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7651888132095337,0.4366028606891632,0.7881773114204407,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4366028606891632},{"x":0.7586206793785095,"y":0.4366028606891632},{"x":0.7586206793785095,"y":0.45574161410331726},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.7142857313156128,0.4366028606891632,0.7586206793785095,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.4366028606891632},{"x":0.7060755491256714,"y":0.4366028606891632},{"x":0.7060755491256714,"y":0.45574161410331726},{"x":0.6732348203659058,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.6732348203659058,0.4366028606891632,0.7060755491256714,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.4366028606891632},{"x":0.6715927720069885,"y":0.4366028606891632},{"x":0.6715927720069885,"y":0.45574161410331726},{"x":0.6141214966773987,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایمان","boundary":[0.6141214966773987,0.4366028606891632,0.6715927720069885,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.4366028606891632},{"x":0.6091954112052917,"y":0.4366028606891632},{"x":0.6091954112052917,"y":0.45574161410331726},{"x":0.5517241358757019,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نزدیک","boundary":[0.5517241358757019,0.4366028606891632,0.6091954112052917,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.4366028606891632},{"x":0.5451560020446777,"y":0.4366028606891632},{"x":0.5451560020446777,"y":0.45574161410331726},{"x":0.5270935893058777,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5270935893058777,0.4366028606891632,0.5451560020446777,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.4366028606891632},{"x":0.5254515409469604,"y":0.4366028606891632},{"x":0.5254515409469604,"y":0.45574161410331726},{"x":0.4761904776096344,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شویم","boundary":[0.4761904776096344,0.4366028606891632,0.5254515409469604,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4417077302932739,"y":0.4366028606891632},{"x":0.46962234377861023,"y":0.4366028606891632},{"x":0.46962234377861023,"y":0.45574161410331726},{"x":0.4417077302932739,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.4417077302932739,0.4366028606891632,0.46962234377861023,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.4366028606891632},{"x":0.43513956665992737,"y":0.4366028606891632},{"x":0.43513956665992737,"y":0.45574161410331726},{"x":0.4055829346179962,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.4055829346179962,0.4366028606891632,0.43513956665992737,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.4366028606891632},{"x":0.403940886259079,"y":0.4366028606891632},{"x":0.403940886259079,"y":0.45574161410331726},{"x":0.36781609058380127,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.36781609058380127,0.4366028606891632,0.403940886259079,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251231610774994,"y":0.4366028606891632},{"x":0.3612479567527771,"y":0.4366028606891632},{"x":0.3612479567527771,"y":0.45574161410331726},{"x":0.3251231610774994,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.3251231610774994,0.4366028606891632,0.3612479567527771,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28407225012779236,"y":0.4366028606891632},{"x":0.31855499744415283,"y":0.4366028606891632},{"x":0.31855499744415283,"y":0.45574161410331726},{"x":0.28407225012779236,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.28407225012779236,0.4366028606891632,0.31855499744415283,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.4366028606891632},{"x":0.27586206793785095,"y":0.4366028606891632},{"x":0.27586206793785095,"y":0.45574161410331726},{"x":0.2610837519168854,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2610837519168854,0.4366028606891632,0.27586206793785095,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24466338753700256,"y":0.4366028606891632},{"x":0.2545155882835388,"y":0.4366028606891632},{"x":0.2545155882835388,"y":0.45574161410331726},{"x":0.24466338753700256,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.24466338753700256,0.4366028606891632,0.2545155882835388,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20032840967178345,"y":0.4366028606891632},{"x":0.2380952388048172,"y":0.4366028606891632},{"x":0.2380952388048172,"y":0.45574161410331726},{"x":0.20032840967178345,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.20032840967178345,0.4366028606891632,0.2380952388048172,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.4366028606891632},{"x":0.19704432785511017,"y":0.4366028606891632},{"x":0.19704432785511017,"y":0.45574161410331726},{"x":0.14778324961662292,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.14778324961662292,0.4366028606891632,0.19704432785511017,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8752052783966064,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8752052783966064,"y":0.47607654333114624},{"x":0.8505747318267822,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8505747318267822,0.4581339657306671,0.8752052783966064,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275862336158752,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8440065383911133,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8440065383911133,"y":0.47607654333114624},{"x":0.8275862336158752,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8275862336158752,0.4581339657306671,0.8440065383911133,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8210180401802063,"y":0.4581339657306671},{"x":0.8210180401802063,"y":0.47607654333114624},{"x":0.7717570066452026,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صدای","boundary":[0.7717570066452026,0.4581339657306671,0.8210180401802063,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.4581339657306671},{"x":0.7668308615684509,"y":0.4581339657306671},{"x":0.7668308615684509,"y":0.47607654333114624},{"x":0.7307060956954956,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.7307060956954956,0.4581339657306671,0.7668308615684509,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.4581339657306671},{"x":0.7257799506187439,"y":0.4581339657306671},{"x":0.7257799506187439,"y":0.47607654333114624},{"x":0.6715927720069885,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بگوییم","boundary":[0.6715927720069885,0.4581339657306671,0.7257799506187439,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.4581339657306671},{"x":0.6650246381759644,"y":0.4581339657306671},{"x":0.6650246381759644,"y":0.47607654333114624},{"x":0.6371099948883057,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.6371099948883057,0.4581339657306671,0.6650246381759644,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.4581339657306671},{"x":0.6305418610572815,"y":0.4581339657306671},{"x":0.6305418610572815,"y":0.47607654333114624},{"x":0.5927750468254089,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.5927750468254089,0.4581339657306671,0.6305418610572815,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5862069129943848,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5862069129943848,"y":0.47607654333114624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5714285969734192,0.4581339657306671,0.5862069129943848,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5648604035377502,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5648604035377502,"y":0.47607654333114624},{"x":0.5270935893058777,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.5270935893058777,0.4581339657306671,0.5648604035377502,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5205254554748535,"y":0.4581339657306671},{"x":0.5205254554748535,"y":0.47607654333114624},{"x":0.46962234377861023,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.46962234377861023,0.4581339657306671,0.5205254554748535,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.4581339657306671},{"x":0.46962234377861023,"y":0.4581339657306671},{"x":0.46962234377861023,"y":0.47607654333114624},{"x":0.4597701132297516,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.4597701132297516,0.4581339657306671,0.46962234377861023,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.4581339657306671},{"x":0.4532019793987274,"y":0.4581339657306671},{"x":0.4532019793987274,"y":0.47607654333114624},{"x":0.4121510684490204,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.4121510684490204,0.4581339657306671,0.4532019793987274,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.4581339657306671},{"x":0.4055829346179962,"y":0.4581339657306671},{"x":0.4055829346179962,"y":0.47607654333114624},{"x":0.37931033968925476,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.37931033968925476,0.4581339657306671,0.4055829346179962,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.4581339657306671},{"x":0.3776683211326599,"y":0.4581339657306671},{"x":0.3776683211326599,"y":0.47607654333114624},{"x":0.36617404222488403,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ام","boundary":[0.36617404222488403,0.4581339657306671,0.3776683211326599,0.47607654333114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.4581339657306671},{"x":0.3645320236682892,"y":0.4581339657306671},{"x":0.3645320236682892,"y":0.47607654333114624},{"x":0.36288997530937195,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36288997530937195,0.4581339657306671,0.3645320236682892,0.47607654333114624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8752052783966064,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8752052783966064,"y":0.47607654333114624},{"x":0.14778324961662292,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.14278324961662292,0.30041626024246215,0.8802052783966064,0.48307654333114625],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4928229749202728},{"x":0.3054187297821045,"y":0.4928229749202728},{"x":0.3054187297821045,"y":0.5047847032546997},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لوئی","boundary":[0.2857142984867096,0.4928229749202728,0.3054187297821045,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2463054209947586,"y":0.4928229749202728},{"x":0.27914613485336304,"y":0.4928229749202728},{"x":0.27914613485336304,"y":0.5047847032546997},{"x":0.2463054209947586,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاستور","boundary":[0.2463054209947586,0.4928229749202728,0.27914613485336304,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.4916267991065979},{"x":0.23973727226257324,"y":0.4916267991065979},{"x":0.23973727226257324,"y":0.5035884976387024},{"x":0.2380952388048172,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2380952388048172,0.4916267991065979,0.23973727226257324,0.5035884976387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16091954708099365,"y":0.4916267991065979},{"x":0.23481117188930511,"y":0.4928229749202728},{"x":0.23481117188930511,"y":0.5047847032546997},{"x":0.16091954708099365,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۸۹۵-۱۸۲۲","boundary":[0.16091954708099365,0.4916267991065979,0.23481117188930511,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1543513983488083,"y":0.4916267991065979},{"x":0.15763546526432037,"y":0.4916267991065979},{"x":0.15763546526432037,"y":0.5035884976387024},{"x":0.1543513983488083,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1543513983488083,0.4916267991065979,0.15763546526432037,0.5035884976387024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1543513983488083,"y":0.4916267991065979},{"x":0.3054187297821045,"y":0.4928229749202728},{"x":0.3054187297821045,"y":0.5047847032546997},{"x":0.1543513983488083,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14935139834880828,0.4846267991065979,0.3104187297821045,0.5117847032546997],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/UgLFrmTUYedwPdFE-sec.webp","jpeg":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/UDQRfVkFmpWXmvTG.jpg","blurred":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/vndAGEXMAdvUzmQZ.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00014278164638087078,0.0006183294936230308,0.9985384935150398,0.9989786005111403]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226600885391235,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8686370849609375,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8686370849609375,"y":0.5418660044670105},{"x":0.8226600885391235,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.8226600885391235,0.5239234566688538,0.8686370849609375,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8160919547080994,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8160919547080994,"y":0.5418660044670105},{"x":0.7701149582862854,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.7701149582862854,0.5239234566688538,0.8160919547080994,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.5239234566688538},{"x":0.7701149582862854,"y":0.5239234566688538},{"x":0.7701149582862854,"y":0.5418660044670105},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7668308615684509,0.5239234566688538,0.7701149582862854,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.5239234566688538},{"x":0.7602627277374268,"y":0.5239234566688538},{"x":0.7602627277374268,"y":0.5418660044670105},{"x":0.7224959135055542,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.7224959135055542,0.5239234566688538,0.7602627277374268,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.5239234566688538},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5239234566688538},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5418660044670105},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ممتاز","boundary":[0.6781609058380127,0.5239234566688538,0.7175697684288025,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668308675289154,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5418660044670105},{"x":0.668308675289154,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.668308675289154,0.5239234566688538,0.6715927720069885,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6617405414581299,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6617405414581299,"y":0.5418660044670105},{"x":0.6141214966773987,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موسس","boundary":[0.6141214966773987,0.5239234566688538,0.6617405414581299,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6059113144874573,"y":0.5239234566688538},{"x":0.6059113144874573,"y":0.5418660044670105},{"x":0.5270935893058777,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پژوهشکدهی","boundary":[0.5270935893058777,0.5239234566688538,0.6059113144874573,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.5239234566688538},{"x":0.523809552192688,"y":0.5239234566688538},{"x":0.523809552192688,"y":0.5418660044670105},{"x":0.4893267750740051,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4893267750740051,0.5239234566688538,0.523809552192688,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.5239234566688538},{"x":0.4844006597995758,"y":0.5239234566688538},{"x":0.4844006597995758,"y":0.5418660044670105},{"x":0.43513956665992737,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.43513956665992737,0.5239234566688538,0.4844006597995758,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.5239234566688538},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5239234566688538},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5418660044670105},{"x":0.4252873659133911,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252873659133911,0.5239234566688538,0.4285714328289032,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.5239234566688538},{"x":0.41871920228004456,"y":0.5239234566688538},{"x":0.41871920228004456,"y":0.5418660044670105},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.37110015749931335,0.5239234566688538,0.41871920228004456,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.5239234566688538},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5239234566688538},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5418660044670105},{"x":0.30213463306427,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.30213463306427,0.5239234566688538,0.3645320236682892,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2495894879102707,"y":0.5239234566688538},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5239234566688538},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5418660044670105},{"x":0.2495894879102707,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.2495894879102707,0.5239234566688538,0.29556649923324585,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18062397837638855,"y":0.5239234566688538},{"x":0.24302133917808533,"y":0.5239234566688538},{"x":0.24302133917808533,"y":0.5418660044670105},{"x":0.18062397837638855,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.18062397837638855,0.5239234566688538,0.24302133917808533,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13628900051116943,"y":0.5239234566688538},{"x":0.17405582964420319,"y":0.5239234566688538},{"x":0.17405582964420319,"y":0.5418660044670105},{"x":0.13628900051116943,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.13628900051116943,0.5239234566688538,0.17405582964420319,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09688013046979904,"y":0.5239234566688538},{"x":0.12972085177898407,"y":0.5239234566688538},{"x":0.12972085177898407,"y":0.5418660044670105},{"x":0.09688013046979904,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.09688013046979904,0.5239234566688538,0.12972085177898407,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.5239234566688538},{"x":0.09688013046979904,"y":0.5239234566688538},{"x":0.09688013046979904,"y":0.5418660044670105},{"x":0.09359605610370636,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.09359605610370636,0.5239234566688538,0.09688013046979904,0.5418660044670105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8702791333198547,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8817734122276306,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8817734122276306,"y":0.559808611869812},{"x":0.8702791333198547,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8702791333198547,0.5442583560943604,0.8817734122276306,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357964158058167,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8637109994888306,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8637109994888306,"y":0.559808611869812},{"x":0.8357964158058167,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8357964158058167,0.5442583560943604,0.8637109994888306,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8275862336158752,"y":0.5442583560943604},{"x":0.8275862336158752,"y":0.559808611869812},{"x":0.7947455048561096,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۳","boundary":[0.7947455048561096,0.5442583560943604,0.8275862336158752,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.5442583560943604},{"x":0.7865353226661682,"y":0.5442583560943604},{"x":0.7865353226661682,"y":0.559808611869812},{"x":0.7454844117164612,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.7454844117164612,0.5442583560943604,0.7865353226661682,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.5442583560943604},{"x":0.738916277885437,"y":0.5442583560943604},{"x":0.738916277885437,"y":0.559808611869812},{"x":0.6732348203659058,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.6732348203659058,0.5442583560943604,0.738916277885437,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6666666865348816,"y":0.559808611869812},{"x":0.6387520432472229,"y":0.559808611869812}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6387520432472229,0.5442583560943604,0.6666666865348816,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239737272262573,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6305418610572815,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6305418610572815,"y":0.559808611869812},{"x":0.6239737272262573,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6239737272262573,0.5442583560943604,0.6305418610572815,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6174055933952332,"y":0.5442583560943604},{"x":0.6174055933952332,"y":0.559808611869812},{"x":0.610837459564209,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.610837459564209,0.5442583560943604,0.6174055933952332,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5566502213478088,"y":0.5442583560943604},{"x":0.60426926612854,"y":0.5442583560943604},{"x":0.60426926612854,"y":0.559808611869812},{"x":0.5566502213478088,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5566502213478088,0.5442583560943604,0.60426926612854,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5500820875167847,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5500820875167847,"y":0.559808611869812},{"x":0.5123152732849121,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شیراز","boundary":[0.5123152732849121,0.5442583560943604,0.5500820875167847,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5123152732849121,"y":0.559808611869812},{"x":0.5090311765670776,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5090311765670776,0.5442583560943604,0.5123152732849121,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5024630427360535,"y":0.5442583560943604},{"x":0.5024630427360535,"y":0.559808611869812},{"x":0.4893267750740051,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4893267750740051,0.5442583560943604,0.5024630427360535,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.5442583560943604},{"x":0.4844006597995758,"y":0.5442583560943604},{"x":0.4844006597995758,"y":0.559808611869812},{"x":0.45484399795532227,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.45484399795532227,0.5442583560943604,0.4844006597995758,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.5442583560943604},{"x":0.44663381576538086,"y":0.5442583560943604},{"x":0.44663381576538086,"y":0.559808611869812},{"x":0.4137931168079376,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۵","boundary":[0.4137931168079376,0.5442583560943604,0.44663381576538086,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.5442583560943604},{"x":0.40722495317459106,"y":0.5442583560943604},{"x":0.40722495317459106,"y":0.559808611869812},{"x":0.3645320236682892,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.3645320236682892,0.5442583560943604,0.40722495317459106,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.5442583560943604},{"x":0.35960590839385986,"y":0.5442583560943604},{"x":0.35960590839385986,"y":0.559808611869812},{"x":0.293924480676651,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.293924480676651,0.5442583560943604,0.35960590839385986,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545155882835388,"y":0.5442583560943604},{"x":0.28735631704330444,"y":0.5442583560943604},{"x":0.28735631704330444,"y":0.559808611869812},{"x":0.2545155882835388,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.2545155882835388,0.5442583560943604,0.28735631704330444,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22003284096717834,"y":0.5442583560943604},{"x":0.24794745445251465,"y":0.5442583560943604},{"x":0.24794745445251465,"y":0.559808611869812},{"x":0.22003284096717834,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.22003284096717834,0.5442583560943604,0.24794745445251465,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20525451004505157,"y":0.5442583560943604},{"x":0.21182265877723694,"y":0.5442583560943604},{"x":0.21182265877723694,"y":0.559808611869812},{"x":0.20525451004505157,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.20525451004505157,0.5442583560943604,0.21182265877723694,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.5442583560943604},{"x":0.1986863762140274,"y":0.5442583560943604},{"x":0.1986863762140274,"y":0.559808611869812},{"x":0.19211822748184204,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.19211822748184204,0.5442583560943604,0.1986863762140274,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13793103396892548,"y":0.5442583560943604},{"x":0.18555007874965668,"y":0.5442583560943604},{"x":0.18555007874965668,"y":0.559808611869812},{"x":0.13793103396892548,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.13793103396892548,0.5442583560943604,0.18555007874965668,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.5442583560943604},{"x":0.12972085177898407,"y":0.5442583560943604},{"x":0.12972085177898407,"y":0.559808611869812},{"x":0.09359605610370636,"y":0.559808611869812}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.09359605610370636,0.5442583560943604,0.12972085177898407,0.559808611869812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374384045600891,"y":0.5633971095085144},{"x":0.8834154605865479,"y":0.5633971095085144},{"x":0.8834154605865479,"y":0.5801435112953186},{"x":0.8374384045600891,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.8374384045600891,0.5633971095085144,0.8834154605865479,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.5633971095085144},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5633971095085144},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5801435112953186},{"x":0.825944185256958,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.825944185256958,0.5633971095085144,0.8308702707290649,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.5633971095085144},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5633971095085144},{"x":0.8193760514259338,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7783251404762268,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدرک","boundary":[0.7783251404762268,0.5633971095085144,0.8193760514259338,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.5633971095085144},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5633971095085144},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5801435112953186},{"x":0.7224959135055542,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکترای","boundary":[0.7224959135055542,0.5633971095085144,0.7717570066452026,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.5633971095085144},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5633971095085144},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6880131363868713,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6880131363868713,0.5633971095085144,0.7175697684288025,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6814450025558472,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6814450025558472,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6732348203659058,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6732348203659058,0.5633971095085144,0.6814450025558472,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6551724076271057,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6551724076271057,0.5633971095085144,0.6666666865348816,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6502463221549988,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6502463221549988,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6124794483184814,0.5633971095085144,0.6502463221549988,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5633971095085144},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5801435112953186},{"x":0.6059113144874573,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6059113144874573,0.5633971095085144,0.6124794483184814,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5960590839385986,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5960590839385986,"y":0.5801435112953186},{"x":0.5632184147834778,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5632184147834778,0.5633971095085144,0.5960590839385986,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5599343180656433,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5599343180656433,"y":0.5801435112953186},{"x":0.5139573216438293,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5139573216438293,0.5633971095085144,0.5599343180656433,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5041050910949707,"y":0.5633971095085144},{"x":0.5041050910949707,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4564860463142395,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.4564860463142395,0.5633971095085144,0.5041050910949707,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.5633971095085144},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5633971095085144},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4433497488498688,0.5633971095085144,0.4515599310398102,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.5633971095085144},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5633971095085144},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5801435112953186},{"x":0.3891625702381134,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3891625702381134,0.5633971095085144,0.4367816150188446,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.5633971095085144},{"x":0.380952388048172,"y":0.5633971095085144},{"x":0.380952388048172,"y":0.5801435112953186},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوارزمی","boundary":[0.32676517963409424,0.5633971095085144,0.380952388048172,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.5633971095085144},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5633971095085144},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5801435112953186},{"x":0.316912978887558,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.316912978887558,0.5633971095085144,0.32019704580307007,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.5633971095085144},{"x":0.3136289119720459,"y":0.5633971095085144},{"x":0.3136289119720459,"y":0.5801435112953186},{"x":0.2742200195789337,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.2742200195789337,0.5633971095085144,0.3136289119720459,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.5633971095085144},{"x":0.26765188574790955,"y":0.5633971095085144},{"x":0.26765188574790955,"y":0.5801435112953186},{"x":0.23645320534706116,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معلم","boundary":[0.23645320534706116,0.5633971095085144,0.26765188574790955,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20032840967178345,"y":0.5633971095085144},{"x":0.2298850566148758,"y":0.5633971095085144},{"x":0.2298850566148758,"y":0.5801435112953186},{"x":0.20032840967178345,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سابق","boundary":[0.20032840967178345,0.5633971095085144,0.2298850566148758,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18883416056632996,"y":0.5633971095085144},{"x":0.19376026093959808,"y":0.5633971095085144},{"x":0.19376026093959808,"y":0.5801435112953186},{"x":0.18883416056632996,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.18883416056632996,0.5633971095085144,0.19376026093959808,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1707717627286911,"y":0.5633971095085144},{"x":0.18390804529190063,"y":0.5633971095085144},{"x":0.18390804529190063,"y":0.5801435112953186},{"x":0.1707717627286911,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1707717627286911,0.5633971095085144,0.18390804529190063,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1346469670534134,"y":0.5633971095085144},{"x":0.16420361399650574,"y":0.5633971095085144},{"x":0.16420361399650574,"y":0.5801435112953186},{"x":0.1346469670534134,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.1346469670534134,0.5633971095085144,0.16420361399650574,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095238097012043,"y":0.5633971095085144},{"x":0.12807881832122803,"y":0.5633971095085144},{"x":0.12807881832122803,"y":0.5801435112953186},{"x":0.095238097012043,"y":0.5801435112953186}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۳","boundary":[0.095238097012043,0.5633971095085144,0.12807881832122803,0.5801435112953186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8341543674468994,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8834154605865479,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8834154605865479,"y":0.5992823243141174},{"x":0.8341543674468994,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.8341543674468994,0.5825358629226685,0.8834154605865479,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8292282223701477,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8292282223701477,"y":0.5992823243141174},{"x":0.802955687046051,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.802955687046051,0.5825358629226685,0.8292282223701477,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5825358629226685},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5992823243141174},{"x":0.7963874936103821,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7963874936103821,0.5825358629226685,0.8013136386871338,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733989953994751,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5992823243141174},{"x":0.7733989953994751,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.7733989953994751,0.5825358629226685,0.7898193597793579,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5992823243141174},{"x":0.7536945939064026,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7536945939064026,0.5825358629226685,0.7668308615684509,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7487684488296509,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7487684488296509,"y":0.5992823243141174},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7175697684288025,0.5825358629226685,0.7487684488296509,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7110016345977783,"y":0.5825358629226685},{"x":0.7110016345977783,"y":0.5992823243141174},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۷۴","boundary":[0.6781609058380127,0.5825358629226685,0.7110016345977783,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6699507236480713,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6699507236480713,"y":0.5992823243141174},{"x":0.6535303592681885,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6535303592681885,0.5825358629226685,0.6699507236480713,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6453201770782471,"y":0.5825358629226685},{"x":0.6453201770782471,"y":0.5992823243141174},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.5845648646354675,0.5825358629226685,0.6453201770782471,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.540229856967926,"y":0.5825358629226685},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5825358629226685},{"x":0.5779967308044434,"y":0.5992823243141174},{"x":0.540229856967926,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.540229856967926,0.5825358629226685,0.5779967308044434,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.5825358629226685},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5825358629226685},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5992823243141174},{"x":0.4844006597995758,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.4844006597995758,0.5825358629226685,0.5336617231369019,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48275861144065857,"y":0.5825358629226685},{"x":0.48604267835617065,"y":0.5825358629226685},{"x":0.48604267835617065,"y":0.5992823243141174},{"x":0.48275861144065857,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48275861144065857,0.5825358629226685,0.48604267835617065,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4761904776096344,"y":0.5992823243141174},{"x":0.467980295419693,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.467980295419693,0.5825358629226685,0.4761904776096344,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5992823243141174},{"x":0.4482758641242981,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4482758641242981,0.5825358629226685,0.4614121615886688,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5992823243141174},{"x":0.4121510684490204,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4121510684490204,0.5825358629226685,0.4433497488498688,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.5825358629226685},{"x":0.403940886259079,"y":0.5825358629226685},{"x":0.403940886259079,"y":0.5992823243141174},{"x":0.3727422058582306,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۲","boundary":[0.3727422058582306,0.5825358629226685,0.403940886259079,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5825358629226685},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5825358629226685},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5992823243141174},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3333333432674408,0.5825358629226685,0.3645320236682892,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29064038395881653,"y":0.5825358629226685},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5825358629226685},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5992823243141174},{"x":0.29064038395881653,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.29064038395881653,0.5825358629226685,0.32676517963409424,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.5825358629226685},{"x":0.28407225012779236,"y":0.5825358629226685},{"x":0.28407225012779236,"y":0.5992823243141174},{"x":0.26436781883239746,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.26436781883239746,0.5825358629226685,0.28407225012779236,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22495895624160767,"y":0.5825358629226685},{"x":0.2610837519168854,"y":0.5825358629226685},{"x":0.2610837519168854,"y":0.5992823243141174},{"x":0.22495895624160767,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.22495895624160767,0.5825358629226685,0.2610837519168854,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20032840967178345,"y":0.5825358629226685},{"x":0.21510672569274902,"y":0.5825358629226685},{"x":0.21510672569274902,"y":0.5992823243141174},{"x":0.20032840967178345,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.20032840967178345,0.5825358629226685,0.21510672569274902,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.5825358629226685},{"x":0.18719211220741272,"y":0.5825358629226685},{"x":0.18719211220741272,"y":0.5992823243141174},{"x":0.1428571492433548,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.1428571492433548,0.5825358629226685,0.18719211220741272,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.5825358629226685},{"x":0.13628900051116943,"y":0.5825358629226685},{"x":0.13628900051116943,"y":0.5992823243141174},{"x":0.09359605610370636,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویانی","boundary":[0.09359605610370636,0.5825358629226685,0.13628900051116943,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8784893155097961,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6172248721122742},{"x":0.8784893155097961,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8784893155097961,0.6016746163368225,0.8834154605865479,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8341543674468994,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8752052783966064,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8752052783966064,"y":0.6172248721122742},{"x":0.8341543674468994,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنینی","boundary":[0.8341543674468994,0.6016746163368225,0.8752052783966064,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8308702707290649,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8308702707290649,"y":0.6172248721122742},{"x":0.825944185256958,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.825944185256958,0.6016746163368225,0.8308702707290649,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7766830921173096,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8193760514259338,"y":0.6016746163368225},{"x":0.8193760514259338,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7766830921173096,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7766830921173096,0.6016746163368225,0.8193760514259338,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7701149582862854,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7701149582862854,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7651888132095337,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7651888132095337,0.6016746163368225,0.7701149582862854,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7586206793785095,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7586206793785095,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7175697684288025,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موشی","boundary":[0.7175697684288025,0.6016746163368225,0.7586206793785095,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7110016345977783,"y":0.6016746163368225},{"x":0.7110016345977783,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7044335007667542,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7044335007667542,0.6016746163368225,0.7110016345977783,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.6016746163368225},{"x":0.69786536693573,"y":0.6016746163368225},{"x":0.69786536693573,"y":0.6172248721122742},{"x":0.6847290396690369,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6847290396690369,0.6016746163368225,0.69786536693573,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6172248721122742},{"x":0.6453201770782471,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6453201770782471,0.6016746163368225,0.6781609058380127,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6387520432472229,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6387520432472229,"y":0.6172248721122742},{"x":0.60426926612854,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.60426926612854,0.6016746163368225,0.6387520432472229,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5977011322975159,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5977011322975159,"y":0.6172248721122742},{"x":0.569786548614502,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.569786548614502,0.6016746163368225,0.5977011322975159,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5632184147834778,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5632184147834778,"y":0.6172248721122742},{"x":0.5582922697067261,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5582922697067261,0.6016746163368225,0.5632184147834778,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.540229856967926,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6172248721122742},{"x":0.540229856967926,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.540229856967926,0.6016746163368225,0.5517241358757019,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041050910949707,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5336617231369019,"y":0.6016746163368225},{"x":0.5336617231369019,"y":0.6172248721122742},{"x":0.5041050910949707,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5041050910949707,0.6016746163368225,0.5336617231369019,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46305418014526367,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6172248721122742},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۷","boundary":[0.46305418014526367,0.6016746163368225,0.4958949089050293,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.6016746163368225},{"x":0.45484399795532227,"y":0.6016746163368225},{"x":0.45484399795532227,"y":0.6172248721122742},{"x":0.43842363357543945,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43842363357543945,0.6016746163368225,0.45484399795532227,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39408865571022034,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4318554997444153,"y":0.6016746163368225},{"x":0.4318554997444153,"y":0.6172248721122742},{"x":0.39408865571022034,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.39408865571022034,0.6016746163368225,0.4318554997444153,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.6016746163368225},{"x":0.38752052187919617,"y":0.6016746163368225},{"x":0.38752052187919617,"y":0.6172248721122742},{"x":0.3218390941619873,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همکارانش","boundary":[0.3218390941619873,0.6016746163368225,0.38752052187919617,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.6016746163368225},{"x":0.31527093052864075,"y":0.6016746163368225},{"x":0.31527093052864075,"y":0.6172248721122742},{"x":0.27914613485336304,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.27914613485336304,0.6016746163368225,0.31527093052864075,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.6016746163368225},{"x":0.27257800102233887,"y":0.6016746163368225},{"x":0.27257800102233887,"y":0.6172248721122742},{"x":0.25615763664245605,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.25615763664245605,0.6016746163368225,0.27257800102233887,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21510672569274902,"y":0.6016746163368225},{"x":0.2495894879102707,"y":0.6016746163368225},{"x":0.2495894879102707,"y":0.6172248721122742},{"x":0.21510672569274902,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.21510672569274902,0.6016746163368225,0.2495894879102707,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17569786310195923,"y":0.6016746163368225},{"x":0.21182265877723694,"y":0.6016746163368225},{"x":0.21182265877723694,"y":0.6172248721122742},{"x":0.17569786310195923,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.17569786310195923,0.6016746163368225,0.21182265877723694,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151067316532135,"y":0.6016746163368225},{"x":0.16584564745426178,"y":0.6016746163368225},{"x":0.16584564745426178,"y":0.6172248721122742},{"x":0.151067316532135,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.151067316532135,0.6016746163368225,0.16584564745426178,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6016746163368225},{"x":0.13793103396892548,"y":0.6016746163368225},{"x":0.13793103396892548,"y":0.6172248721122742},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.09359605610370636,0.6016746163368225,0.13793103396892548,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374384045600891,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8817734122276306,"y":0.6363636255264282},{"x":0.8374384045600891,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرتوان","boundary":[0.8374384045600891,0.6208133697509766,0.8817734122276306,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8308702707290649,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8308702707290649,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7914614081382751,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"القائی","boundary":[0.7914614081382751,0.6208133697509766,0.8308702707290649,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.6208133697509766},{"x":0.784893274307251,"y":0.6208133697509766},{"x":0.784893274307251,"y":0.6363636255264282},{"x":0.779967188835144,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.779967188835144,0.6208133697509766,0.784893274307251,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7586206793785095,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"iPS","boundary":[0.7586206793785095,0.6208133697509766,0.7783251404762268,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7553366422653198,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7553366422653198,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7520525455474854,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7520525455474854,0.6208133697509766,0.7553366422653198,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7454844117164612,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7454844117164612,"y":0.6363636255264282},{"x":0.7011494040489197,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.7011494040489197,0.6208133697509766,0.7454844117164612,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6945812702178955,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6945812702178955,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6896551847457886,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6896551847457886,0.6208133697509766,0.6945812702178955,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6403940916061401,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موشی","boundary":[0.6403940916061401,0.6208133697509766,0.6830870509147644,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.6208133697509766},{"x":0.633825957775116,"y":0.6208133697509766},{"x":0.633825957775116,"y":0.6363636255264282},{"x":0.6059113144874573,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6059113144874573,0.6208133697509766,0.633825957775116,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6059113144874573,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6059113144874573,"y":0.6363636255264282},{"x":0.60426926612854,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.60426926612854,0.6208133697509766,0.6059113144874573,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5977011322975159,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5977011322975159,"y":0.6363636255264282},{"x":0.569786548614502,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.569786548614502,0.6208133697509766,0.5977011322975159,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041050910949707,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5632184147834778,"y":0.6208133697509766},{"x":0.5632184147834778,"y":0.6363636255264282},{"x":0.5041050910949707,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فعالیتها","boundary":[0.5041050910949707,0.6208133697509766,0.5632184147834778,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.6208133697509766},{"x":0.49753695726394653,"y":0.6208133697509766},{"x":0.49753695726394653,"y":0.6363636255264282},{"x":0.4893267750740051,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.4893267750740051,0.6208133697509766,0.49753695726394653,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4844006597995758,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4844006597995758,"y":0.6363636255264282},{"x":0.47783252596855164,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47783252596855164,0.6208133697509766,0.4844006597995758,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4712643623352051,"y":0.6208133697509766},{"x":0.4712643623352051,"y":0.6363636255264282},{"x":0.403940886259079,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکارانش","boundary":[0.403940886259079,0.6208133697509766,0.4712643623352051,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39080458879470825,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3973727524280548,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3973727524280548,"y":0.6363636255264282},{"x":0.39080458879470825,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.39080458879470825,0.6208133697509766,0.3973727524280548,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3842364549636841,"y":0.6208133697509766},{"x":0.3842364549636841,"y":0.6363636255264282},{"x":0.3530377745628357,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قادر","boundary":[0.3530377745628357,0.6208133697509766,0.3842364549636841,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.6208133697509766},{"x":0.34646961092948914,"y":0.6208133697509766},{"x":0.34646961092948914,"y":0.6363636255264282},{"x":0.30049261450767517,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.30049261450767517,0.6208133697509766,0.34646961092948914,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.6208133697509766},{"x":0.293924480676651,"y":0.6208133697509766},{"x":0.293924480676651,"y":0.6363636255264282},{"x":0.2775041162967682,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2775041162967682,0.6208133697509766,0.293924480676651,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.6208133697509766},{"x":0.27093595266342163,"y":0.6208133697509766},{"x":0.27093595266342163,"y":0.6363636255264282},{"x":0.23152709007263184,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.23152709007263184,0.6208133697509766,0.27093595266342163,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20525451004505157,"y":0.6208133697509766},{"x":0.22824302315711975,"y":0.6208133697509766},{"x":0.22824302315711975,"y":0.6363636255264282},{"x":0.20525451004505157,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.20525451004505157,0.6208133697509766,0.22824302315711975,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14942528307437897,"y":0.6208133697509766},{"x":0.1986863762140274,"y":0.6208133697509766},{"x":0.1986863762140274,"y":0.6363636255264282},{"x":0.14942528307437897,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.14942528307437897,0.6208133697509766,0.1986863762140274,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6208133697509766},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6208133697509766},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6363636255264282},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.09359605610370636,0.6208133697509766,0.1428571492433548,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.6399521827697754},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6399521827697754},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6555023789405823},{"x":0.8177340030670166,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.8177340030670166,0.6399521827697754,0.8834154605865479,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.6399521827697754},{"x":0.8111658692359924,"y":0.6399521827697754},{"x":0.8111658692359924,"y":0.6555023789405823},{"x":0.802955687046051,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.802955687046051,0.6399521827697754,0.8111658692359924,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7963874936103821,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7963874936103821,"y":0.6555023789405823},{"x":0.784893274307251,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.784893274307251,0.6399521827697754,0.7963874936103821,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6555023789405823},{"x":0.7422003149986267,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7422003149986267,0.6399521827697754,0.7783251404762268,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71592777967453,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7356321811676025,"y":0.6399521827697754},{"x":0.7356321811676025,"y":0.6555023789405823},{"x":0.71592777967453,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.71592777967453,0.6399521827697754,0.7356321811676025,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.6399521827697754},{"x":0.71592777967453,"y":0.6399521827697754},{"x":0.71592777967453,"y":0.6555023789405823},{"x":0.6732348203659058,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6732348203659058,0.6399521827697754,0.71592777967453,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.6399521827697754},{"x":0.6600984930992126,"y":0.6399521827697754},{"x":0.6600984930992126,"y":0.6555023789405823},{"x":0.6551724076271057,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6551724076271057,0.6399521827697754,0.6600984930992126,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.6399521827697754},{"x":0.6486042737960815,"y":0.6399521827697754},{"x":0.6486042737960815,"y":0.6555023789405823},{"x":0.5960590839385986,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیگیری","boundary":[0.5960590839385986,0.6399521827697754,0.6486042737960815,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5894909501075745,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5894909501075745,"y":0.6555023789405823},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5517241358757019,0.6399521827697754,0.5894909501075745,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5500820875167847,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6555023789405823},{"x":0.5500820875167847,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5500820875167847,0.6399521827697754,0.5517241358757019,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6555023789405823},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5123152732849121,0.6399521827697754,0.5435139536857605,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6399521827697754},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6555023789405823},{"x":0.4811165928840637,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4811165928840637,0.6399521827697754,0.5123152732849121,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.6399521827697754},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6399521827697754},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6555023789405823},{"x":0.4137931168079376,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4137931168079376,0.6399521827697754,0.46962234377861023,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39901477098464966,"y":0.6399521827697754},{"x":0.4055829346179962,"y":0.6399521827697754},{"x":0.4055829346179962,"y":0.6555023789405823},{"x":0.39901477098464966,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.39901477098464966,0.6399521827697754,0.4055829346179962,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33825942873954773,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3924466371536255,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3924466371536255,"y":0.6555023789405823},{"x":0.33825942873954773,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیرامون","boundary":[0.33825942873954773,0.6399521827697754,0.3924466371536255,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6555023789405823},{"x":0.293924480676651,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارتقاء","boundary":[0.293924480676651,0.6399521827697754,0.3333333432674408,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266009896993637,"y":0.6399521827697754},{"x":0.28735631704330444,"y":0.6399521827697754},{"x":0.28735631704330444,"y":0.6555023789405823},{"x":0.2266009896993637,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحقيقات","boundary":[0.2266009896993637,0.6399521827697754,0.28735631704330444,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.6399521827697754},{"x":0.22003284096717834,"y":0.6399521827697754},{"x":0.22003284096717834,"y":0.6555023789405823},{"x":0.1625615805387497,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمانی","boundary":[0.1625615805387497,0.6399521827697754,0.22003284096717834,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151067316532135,"y":0.6399521827697754},{"x":0.1543513983488083,"y":0.6399521827697754},{"x":0.1543513983488083,"y":0.6555023789405823},{"x":0.151067316532135,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.151067316532135,0.6399521827697754,0.1543513983488083,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6399521827697754},{"x":0.14449918270111084,"y":0.6399521827697754},{"x":0.14449918270111084,"y":0.6555023789405823},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6555023789405823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.09359605610370636,0.6399521827697754,0.14449918270111084,0.6555023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193760514259338,"y":0.6578947305679321},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6578947305679321},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6758373379707336},{"x":0.8193760514259338,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازساختی","boundary":[0.8193760514259338,0.6578947305679321,0.8834154605865479,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.6578947305679321},{"x":0.8128078579902649,"y":0.6578947305679321},{"x":0.8128078579902649,"y":0.6758373379707336},{"x":0.8045976758003235,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8045976758003235,0.6578947305679321,0.8128078579902649,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.6578947305679321},{"x":0.7996715903282166,"y":0.6578947305679321},{"x":0.7996715903282166,"y":0.6758373379707336},{"x":0.7536945939064026,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7536945939064026,0.6578947305679321,0.7996715903282166,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.6578947305679321},{"x":0.7520525455474854,"y":0.6578947305679321},{"x":0.7520525455474854,"y":0.6758373379707336},{"x":0.7126436829566956,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7126436829566956,0.6578947305679321,0.7520525455474854,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.6578947305679321},{"x":0.7044335007667542,"y":0.6578947305679321},{"x":0.7044335007667542,"y":0.6758373379707336},{"x":0.6880131363868713,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6880131363868713,0.6578947305679321,0.7044335007667542,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.6578947305679321},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6578947305679321},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6758373379707336},{"x":0.6371099948883057,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.6371099948883057,0.6578947305679321,0.6781609058380127,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.6578947305679321},{"x":0.6305418610572815,"y":0.6578947305679321},{"x":0.6305418610572815,"y":0.6758373379707336},{"x":0.6272578239440918,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6272578239440918,0.6578947305679321,0.6305418610572815,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.6578947305679321},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6578947305679321},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6758373379707336},{"x":0.5862069129943848,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5862069129943848,0.6578947305679321,0.6206896305084229,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.6578947305679321},{"x":0.5845648646354675,"y":0.6578947305679321},{"x":0.5845648646354675,"y":0.6758373379707336},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5369458198547363,0.6578947305679321,0.5845648646354675,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.6578947305679321},{"x":0.5287356376647949,"y":0.6578947305679321},{"x":0.5287356376647949,"y":0.6758373379707336},{"x":0.4811165928840637,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.4811165928840637,0.6578947305679321,0.5287356376647949,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.6578947305679321},{"x":0.47454842925071716,"y":0.6578947305679321},{"x":0.47454842925071716,"y":0.6758373379707336},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46962234377861023,0.6578947305679321,0.47454842925071716,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.6578947305679321},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6578947305679321},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6758373379707336},{"x":0.4055829346179962,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.4055829346179962,0.6578947305679321,0.46305418014526367,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.6578947305679321},{"x":0.39901477098464966,"y":0.6578947305679321},{"x":0.39901477098464966,"y":0.6758373379707336},{"x":0.3858785033226013,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3858785033226013,0.6578947305679321,0.39901477098464966,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811165928840637,"y":0.6578947305679321},{"x":0.37931033968925476,"y":0.6578947305679321},{"x":0.37931033968925476,"y":0.6758373379707336},{"x":0.34811165928840637,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.34811165928840637,0.6578947305679321,0.37931033968925476,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6578947305679321},{"x":0.3415435254573822,"y":0.6578947305679321},{"x":0.3415435254573822,"y":0.6758373379707336},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3333333432674408,0.6578947305679321,0.3415435254573822,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.6578947305679321},{"x":0.32676517963409424,"y":0.6578947305679321},{"x":0.32676517963409424,"y":0.6758373379707336},{"x":0.27914613485336304,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.27914613485336304,0.6578947305679321,0.32676517963409424,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23973727226257324,"y":0.6578947305679321},{"x":0.27093595266342163,"y":0.6578947305679321},{"x":0.27093595266342163,"y":0.6758373379707336},{"x":0.23973727226257324,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.23973727226257324,0.6578947305679321,0.27093595266342163,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23481117188930511,"y":0.6578947305679321},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6578947305679321},{"x":0.2380952388048172,"y":0.6758373379707336},{"x":0.23481117188930511,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23481117188930511,0.6578947305679321,0.2380952388048172,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21182265877723694,"y":0.6578947305679321},{"x":0.22824302315711975,"y":0.6578947305679321},{"x":0.22824302315711975,"y":0.6758373379707336},{"x":0.21182265877723694,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.21182265877723694,0.6578947305679321,0.22824302315711975,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18062397837638855,"y":0.6578947305679321},{"x":0.20525451004505157,"y":0.6578947305679321},{"x":0.20525451004505157,"y":0.6758373379707336},{"x":0.18062397837638855,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.18062397837638855,0.6578947305679321,0.20525451004505157,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1543513983488083,"y":0.6578947305679321},{"x":0.17569786310195923,"y":0.6578947305679321},{"x":0.17569786310195923,"y":0.6758373379707336},{"x":0.1543513983488083,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دگر","boundary":[0.1543513983488083,0.6578947305679321,0.17569786310195923,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11001642048358917,"y":0.6578947305679321},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6578947305679321},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6758373379707336},{"x":0.11001642048358917,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمایزی","boundary":[0.11001642048358917,0.6578947305679321,0.15270936489105225,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6578947305679321},{"x":0.09852216392755508,"y":0.6578947305679321},{"x":0.09852216392755508,"y":0.6758373379707336},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6758373379707336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.09359605610370636,0.6578947305679321,0.09852216392755508,0.6758373379707336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6949760913848877},{"x":0.8456485867500305,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.8456485867500305,0.6782296895980835,0.8834154605865479,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6782296895980835},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6949760913848877},{"x":0.8013136386871338,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8013136386871338,0.6782296895980835,0.8390804529190063,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.6782296895980835},{"x":0.7980295419692993,"y":0.6782296895980835},{"x":0.7980295419692993,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7750410437583923,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7750410437583923,0.6782296895980835,0.7980295419692993,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.6782296895980835},{"x":0.7684729099273682,"y":0.6782296895980835},{"x":0.7684729099273682,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7224959135055542,0.6782296895980835,0.7684729099273682,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.6782296895980835},{"x":0.71592777967453,"y":0.6782296895980835},{"x":0.71592777967453,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6715927720069885,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرتوان","boundary":[0.6715927720069885,0.6782296895980835,0.71592777967453,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6650246381759644,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6650246381759644,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6469622254371643,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6469622254371643,0.6782296895980835,0.6650246381759644,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6403940916061401,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6403940916061401,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6026272773742676,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6026272773742676,0.6782296895980835,0.6403940916061401,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763546824455261,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5993431806564331,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5993431806564331,"y":0.6949760913848877},{"x":0.5763546824455261,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5763546824455261,0.6782296895980835,0.5993431806564331,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.6782296895980835},{"x":0.569786548614502,"y":0.6782296895980835},{"x":0.569786548614502,"y":0.6949760913848877},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.5369458198547363,0.6782296895980835,0.569786548614502,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320196747779846,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6949760913848877},{"x":0.5320196747779846,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5320196747779846,0.6782296895980835,0.5369458198547363,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5254515409469604,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5254515409469604,"y":0.6949760913848877},{"x":0.4811165928840637,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.4811165928840637,0.6782296895980835,0.5254515409469604,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.6782296895980835},{"x":0.47454842925071716,"y":0.6782296895980835},{"x":0.47454842925071716,"y":0.6949760913848877},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46962234377861023,0.6782296895980835,0.47454842925071716,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.6782296895980835},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6782296895980835},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6949760913848877},{"x":0.42200326919555664,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کبدی","boundary":[0.42200326919555664,0.6782296895980835,0.4646962285041809,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.6782296895980835},{"x":0.41543513536453247,"y":0.6782296895980835},{"x":0.41543513536453247,"y":0.6949760913848877},{"x":0.3694581389427185,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.3694581389427185,0.6782296895980835,0.41543513536453247,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.6782296895980835},{"x":0.36288997530937195,"y":0.6782296895980835},{"x":0.36288997530937195,"y":0.6949760913848877},{"x":0.3448275923728943,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3448275923728943,0.6782296895980835,0.36288997530937195,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.6782296895980835},{"x":0.34318554401397705,"y":0.6782296895980835},{"x":0.34318554401397705,"y":0.6949760913848877},{"x":0.3136289119720459,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.3136289119720459,0.6782296895980835,0.34318554401397705,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.6782296895980835},{"x":0.30706074833869934,"y":0.6782296895980835},{"x":0.30706074833869934,"y":0.6949760913848877},{"x":0.30213463306427,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30213463306427,0.6782296895980835,0.30706074833869934,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.6782296895980835},{"x":0.29556649923324585,"y":0.6782296895980835},{"x":0.29556649923324585,"y":0.6949760913848877},{"x":0.25615763664245605,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.25615763664245605,0.6782296895980835,0.29556649923324585,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24302133917808533,"y":0.6782296895980835},{"x":0.2545155882835388,"y":0.6782296895980835},{"x":0.2545155882835388,"y":0.6949760913848877},{"x":0.24302133917808533,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.24302133917808533,0.6782296895980835,0.2545155882835388,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.6782296895980835},{"x":0.23645320534706116,"y":0.6782296895980835},{"x":0.23645320534706116,"y":0.6949760913848877},{"x":0.15927749872207642,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازوکارهای","boundary":[0.15927749872207642,0.6782296895980835,0.23645320534706116,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10509031265974045,"y":0.6782296895980835},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6782296895980835},{"x":0.15270936489105225,"y":0.6949760913848877},{"x":0.10509031265974045,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرتوانی","boundary":[0.10509031265974045,0.6782296895980835,0.15270936489105225,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6782296895980835},{"x":0.09852216392755508,"y":0.6782296895980835},{"x":0.09852216392755508,"y":0.6949760913848877},{"x":0.09359605610370636,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.09359605610370636,0.6782296895980835,0.09852216392755508,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8834154605865479,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8834154605865479,"y":0.7129186391830444},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.8505747318267822,0.6961722373962402,0.8834154605865479,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6961722373962402},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7129186391830444},{"x":0.7963874936103821,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7963874936103821,0.6961722373962402,0.8472906351089478,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7129186391830444},{"x":0.7504104971885681,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7504104971885681,0.6961722373962402,0.7898193597793579,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7487684488296509,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7487684488296509,"y":0.7129186391830444},{"x":0.7257799506187439,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7257799506187439,0.6961722373962402,0.7487684488296509,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7192118167877197,"y":0.6961722373962402},{"x":0.7192118167877197,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6945812702178955,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زایا","boundary":[0.6945812702178955,0.6961722373962402,0.7192118167877197,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6880131363868713,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6880131363868713,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6420361399650574,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6420361399650574,0.6961722373962402,0.6880131363868713,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223316788673401,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6354680061340332,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6354680061340332,"y":0.7129186391830444},{"x":0.6223316788673401,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6223316788673401,0.6961722373962402,0.6354680061340332,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6190476417541504,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6190476417541504,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5779967308044434,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.5779967308044434,0.6961722373962402,0.6190476417541504,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5796387791633606,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5796387791633606,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5730705857276917,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5730705857276917,0.6961722373962402,0.5796387791633606,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.6961722373962402},{"x":0.569786548614502,"y":0.6961722373962402},{"x":0.569786548614502,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5287356376647949,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.5287356376647949,0.6961722373962402,0.569786548614502,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5221675038337708,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5221675038337708,"y":0.7129186391830444},{"x":0.5106732249259949,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5106732249259949,0.6961722373962402,0.5221675038337708,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5041050910949707,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5041050910949707,"y":0.7129186391830444},{"x":0.45484399795532227,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآزمایی","boundary":[0.45484399795532227,0.6961722373962402,0.5041050910949707,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4482758641242981,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4482758641242981,"y":0.7129186391830444},{"x":0.42200326919555664,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.42200326919555664,0.6961722373962402,0.4482758641242981,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4088670015335083,"y":0.6961722373962402},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7129186391830444},{"x":0.36617404222488403,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بالینی","boundary":[0.36617404222488403,0.6961722373962402,0.4088670015335083,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.6961722373962402},{"x":0.35960590839385986,"y":0.6961722373962402},{"x":0.35960590839385986,"y":0.7129186391830444},{"x":0.316912978887558,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.316912978887558,0.6961722373962402,0.35960590839385986,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.6961722373962402},{"x":0.3103448152542114,"y":0.6961722373962402},{"x":0.3103448152542114,"y":0.7129186391830444},{"x":0.3054187297821045,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3054187297821045,0.6961722373962402,0.3103448152542114,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2627257704734802,"y":0.6961722373962402},{"x":0.29885056614875793,"y":0.6961722373962402},{"x":0.29885056614875793,"y":0.7129186391830444},{"x":0.2627257704734802,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.2627257704734802,0.6961722373962402,0.29885056614875793,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.6961722373962402},{"x":0.2545155882835388,"y":0.6961722373962402},{"x":0.2545155882835388,"y":0.7129186391830444},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.19211822748184204,0.6961722373962402,0.2545155882835388,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13793103396892548,"y":0.6961722373962402},{"x":0.18555007874965668,"y":0.6961722373962402},{"x":0.18555007874965668,"y":0.7129186391830444},{"x":0.13793103396892548,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.13793103396892548,0.6961722373962402,0.18555007874965668,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.6961722373962402},{"x":0.1313628852367401,"y":0.6961722373962402},{"x":0.1313628852367401,"y":0.7129186391830444},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بافتی","boundary":[0.09359605610370636,0.6961722373962402,0.1313628852367401,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275862336158752,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8817734122276306,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8817734122276306,"y":0.7320573925971985},{"x":0.8275862336158752,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشارکت","boundary":[0.8275862336158752,0.7165071964263916,0.8817734122276306,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7165071964263916},{"x":0.8210180401802063,"y":0.7320573925971985},{"x":0.7832512259483337,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.7832512259483337,0.7165071964263916,0.8210180401802063,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7766830921173096,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7766830921173096,"y":0.7320573925971985},{"x":0.7454844117164612,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7454844117164612,0.7165071964263916,0.7766830921173096,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.7165071964263916},{"x":0.738916277885437,"y":0.7165071964263916},{"x":0.738916277885437,"y":0.7320573925971985},{"x":0.7339901328086853,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7339901328086853,0.7165071964263916,0.738916277885437,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71592777967453,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7274219989776611,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7274219989776611,"y":0.7320573925971985},{"x":0.71592777967453,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.71592777967453,0.7165071964263916,0.7274219989776611,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7165071964263916},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7320573925971985},{"x":0.6732348203659058,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6732348203659058,0.7165071964263916,0.7093595862388611,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7320573925971985},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6600984930992126,0.7165071964263916,0.6699507236480713,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6535303592681885,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6535303592681885,"y":0.7320573925971985},{"x":0.6124794483184814,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6124794483184814,0.7165071964263916,0.6535303592681885,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6091954112052917,"y":0.7165071964263916},{"x":0.6091954112052917,"y":0.7320573925971985},{"x":0.60426926612854,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.60426926612854,0.7165071964263916,0.6091954112052917,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5944170951843262,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5944170951843262,"y":0.7320573925971985},{"x":0.5599343180656433,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5599343180656433,0.7165071964263916,0.5944170951843262,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5533661842346191,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5533661842346191,"y":0.7320573925971985},{"x":0.5073891878128052,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5073891878128052,0.7165071964263916,0.5533661842346191,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46305418014526367,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7165071964263916},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7320573925971985},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.46305418014526367,0.7165071964263916,0.5008209943771362,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.7165071964263916},{"x":0.4564860463142395,"y":0.7165071964263916},{"x":0.4564860463142395,"y":0.7320573925971985},{"x":0.4137931168079376,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.4137931168079376,0.7165071964263916,0.4564860463142395,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.7165071964263916},{"x":0.40722495317459106,"y":0.7165071964263916},{"x":0.40722495317459106,"y":0.7320573925971985},{"x":0.3957307040691376,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3957307040691376,0.7165071964263916,0.40722495317459106,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.7165071964263916},{"x":0.3858785033226013,"y":0.7165071964263916},{"x":0.3858785033226013,"y":0.7320573925971985},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.36288997530937195,0.7165071964263916,0.3858785033226013,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.7165071964263916},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7165071964263916},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7320573925971985},{"x":0.357963889837265,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.357963889837265,0.7165071964263916,0.36288997530937195,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.7165071964263916},{"x":0.35139572620391846,"y":0.7165071964263916},{"x":0.35139572620391846,"y":0.7320573925971985},{"x":0.3448275923728943,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.3448275923728943,0.7165071964263916,0.35139572620391846,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.7165071964263916},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7165071964263916},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7320573925971985},{"x":0.3218390941619873,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3218390941619873,0.7165071964263916,0.33825942873954773,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.7165071964263916},{"x":0.316912978887558,"y":0.7165071964263916},{"x":0.316912978887558,"y":0.7320573925971985},{"x":0.27914613485336304,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.27914613485336304,0.7165071964263916,0.316912978887558,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22003284096717834,"y":0.7165071964263916},{"x":0.27257800102233887,"y":0.7165071964263916},{"x":0.27257800102233887,"y":0.7320573925971985},{"x":0.22003284096717834,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سخنران","boundary":[0.22003284096717834,0.7165071964263916,0.27257800102233887,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1789819449186325,"y":0.7165071964263916},{"x":0.21346469223499298,"y":0.7165071964263916},{"x":0.21346469223499298,"y":0.7320573925971985},{"x":0.1789819449186325,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مدعو","boundary":[0.1789819449186325,0.7165071964263916,0.21346469223499298,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16091954708099365,"y":0.7165071964263916},{"x":0.17405582964420319,"y":0.7165071964263916},{"x":0.17405582964420319,"y":0.7320573925971985},{"x":0.16091954708099365,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.16091954708099365,0.7165071964263916,0.17405582964420319,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10673234611749649,"y":0.7165071964263916},{"x":0.15599343180656433,"y":0.7165071964263916},{"x":0.15599343180656433,"y":0.7320573925971985},{"x":0.10673234611749649,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.10673234611749649,0.7165071964263916,0.15599343180656433,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.7165071964263916},{"x":0.10180623829364777,"y":0.7165071964263916},{"x":0.10180623829364777,"y":0.7320573925971985},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7320573925971985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.09359605610370636,0.7165071964263916,0.10180623829364777,0.7320573925971985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8423645496368408,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8784893155097961,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8784893155097961,"y":0.7523923516273499},{"x":0.8423645496368408,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنفرانس","boundary":[0.8423645496368408,0.7356459498405457,0.8784893155097961,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8341543674468994,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8341543674468994,"y":0.7523923516273499},{"x":0.8045976758003235,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8045976758003235,0.7356459498405457,0.8341543674468994,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7553366422653198,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7553366422653198,0.7356459498405457,0.7931034564971924,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7487684488296509,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7487684488296509,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7192118167877197,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7192118167877197,0.7356459498405457,0.7487684488296509,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7126436829566956,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7126436829566956,"y":0.7523923516273499},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7093595862388611,0.7356459498405457,0.7126436829566956,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7044335007667542,"y":0.7356459498405457},{"x":0.7044335007667542,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6863710880279541,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6863710880279541,0.7356459498405457,0.7044335007667542,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6830870509147644,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6830870509147644,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6420361399650574,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6420361399650574,0.7356459498405457,0.6830870509147644,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239737272262573,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6321839094161987,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6321839094161987,"y":0.7523923516273499},{"x":0.6239737272262573,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6239737272262573,0.7356459498405457,0.6321839094161987,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812807679176331,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6174055933952332,"y":0.7356459498405457},{"x":0.6174055933952332,"y":0.7523923516273499},{"x":0.5812807679176331,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.5812807679176331,0.7356459498405457,0.6174055933952332,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5747126340866089,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5747126340866089,"y":0.7523923516273499},{"x":0.5303776860237122,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انجمن","boundary":[0.5303776860237122,0.7356459498405457,0.5747126340866089,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5254515409469604,"y":0.7356459498405457},{"x":0.5254515409469604,"y":0.7523923516273499},{"x":0.4811165928840637,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.4811165928840637,0.7356459498405457,0.5254515409469604,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.7356459498405457},{"x":0.47454842925071716,"y":0.7356459498405457},{"x":0.47454842925071716,"y":0.7523923516273499},{"x":0.4170771837234497,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4170771837234497,0.7356459498405457,0.47454842925071716,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4121510684490204,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4121510684490204,"y":0.7523923516273499},{"x":0.3776683211326599,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.3776683211326599,0.7356459498405457,0.4121510684490204,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.7356459498405457},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7356459498405457},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7523923516273499},{"x":0.35139572620391846,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35139572620391846,0.7356459498405457,0.37110015749931335,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.7356459498405457},{"x":0.33990147709846497,"y":0.7356459498405457},{"x":0.33990147709846497,"y":0.7523923516273499},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.29556649923324585,0.7356459498405457,0.33990147709846497,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2889983654022217,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2889983654022217,"y":0.7523923516273499},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2857142984867096,0.7356459498405457,0.2889983654022217,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2824302017688751,"y":0.7356459498405457},{"x":0.2824302017688751,"y":0.7523923516273499},{"x":0.2380952388048172,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ISSCR","boundary":[0.2380952388048172,0.7356459498405457,0.2824302017688751,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23481117188930511,"y":0.7356459498405457},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7356459498405457},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7523923516273499},{"x":0.23481117188930511,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23481117188930511,0.7356459498405457,0.23645320534706116,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.7356459498405457},{"x":0.22824302315711975,"y":0.7356459498405457},{"x":0.22824302315711975,"y":0.7523923516273499},{"x":0.19540229439735413,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.19540229439735413,0.7356459498405457,0.22824302315711975,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18719211220741272,"y":0.7356459498405457},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7356459498405457},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7523923516273499},{"x":0.18719211220741272,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.18719211220741272,0.7356459498405457,0.19211822748184204,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13957306742668152,"y":0.7356459498405457},{"x":0.18062397837638855,"y":0.7356459498405457},{"x":0.18062397837638855,"y":0.7523923516273499},{"x":0.13957306742668152,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضور","boundary":[0.13957306742668152,0.7356459498405457,0.18062397837638855,0.7523923516273499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8834154605865479,"y":0.5239234566688538},{"x":0.8834154605865479,"y":0.7523923516273499},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08859605610370636,0.5169234566688538,0.8884154605865479,0.7593923516273499],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09195402264595032,"y":0.7368420958518982},{"x":0.13300491869449615,"y":0.7356459498405457},{"x":0.13300491869449615,"y":0.7464115023612976},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7476076483726501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.09195402264595032,0.7368420958518982,0.13300491869449615,0.7464115023612976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522167205810547,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8850574493408203,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8850574493408203,"y":0.7703348994255066},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8522167205810547,0.7547847032546997,0.8850574493408203,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8472906351089478,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8522167205810547,"y":0.7703348994255066},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8472906351089478,0.7547847032546997,0.8522167205810547,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357964158058167,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8423645496368408,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8423645496368408,"y":0.7703348994255066},{"x":0.8357964158058167,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8357964158058167,0.7547847032546997,0.8423645496368408,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8275862336158752,"y":0.7547847032546997},{"x":0.8275862336158752,"y":0.7703348994255066},{"x":0.8160919547080994,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.8160919547080994,0.7547847032546997,0.8275862336158752,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.7547847032546997},{"x":0.802955687046051,"y":0.7547847032546997},{"x":0.802955687046051,"y":0.7703348994255066},{"x":0.7980295419692993,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7980295419692993,0.7547847032546997,0.802955687046051,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.7547847032546997},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7547847032546997},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7703348994255066},{"x":0.7602627277374268,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7602627277374268,0.7547847032546997,0.7898193597793579,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.7547847032546997},{"x":0.7520525455474854,"y":0.7547847032546997},{"x":0.7520525455474854,"y":0.7703348994255066},{"x":0.7323480844497681,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7323480844497681,0.7547847032546997,0.7520525455474854,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.7547847032546997},{"x":0.7274219989776611,"y":0.7547847032546997},{"x":0.7274219989776611,"y":0.7703348994255066},{"x":0.7011494040489197,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.7011494040489197,0.7547847032546997,0.7274219989776611,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.7547847032546997},{"x":0.6929392218589783,"y":0.7547847032546997},{"x":0.6929392218589783,"y":0.7703348994255066},{"x":0.6387520432472229,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6387520432472229,0.7547847032546997,0.6929392218589783,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911329984664917,"y":0.7547847032546997},{"x":0.6305418610572815,"y":0.7547847032546997},{"x":0.6305418610572815,"y":0.7703348994255066},{"x":0.5911329984664917,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.5911329984664917,0.7547847032546997,0.6305418610572815,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.7547847032546997},{"x":0.587848961353302,"y":0.7547847032546997},{"x":0.587848961353302,"y":0.7703348994255066},{"x":0.5353037714958191,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5353037714958191,0.7547847032546997,0.587848961353302,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.7547847032546997},{"x":0.5254515409469604,"y":0.7547847032546997},{"x":0.5254515409469604,"y":0.7703348994255066},{"x":0.46962234377861023,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Springer","boundary":[0.46962234377861023,0.7547847032546997,0.5254515409469604,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.7547847032546997},{"x":0.4646962285041809,"y":0.7547847032546997},{"x":0.4646962285041809,"y":0.7703348994255066},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4597701132297516,0.7547847032546997,0.4646962285041809,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.7547847032546997},{"x":0.40722495317459106,"y":0.7547847032546997},{"x":0.40722495317459106,"y":0.7703348994255066},{"x":0.380952388048172,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"John","boundary":[0.380952388048172,0.7547847032546997,0.40722495317459106,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.7547847032546997},{"x":0.4515599310398102,"y":0.7547847032546997},{"x":0.4515599310398102,"y":0.7703348994255066},{"x":0.41543513536453247,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Wiley","boundary":[0.41543513536453247,0.7547847032546997,0.4515599310398102,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.7547847032546997},{"x":0.3776683211326599,"y":0.7547847032546997},{"x":0.3776683211326599,"y":0.7703348994255066},{"x":0.357963889837265,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.357963889837265,0.7547847032546997,0.3776683211326599,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.7547847032546997},{"x":0.3530377745628357,"y":0.7547847032546997},{"x":0.3530377745628357,"y":0.7703348994255066},{"x":0.3136289119720459,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.3136289119720459,0.7547847032546997,0.3530377745628357,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.7547847032546997},{"x":0.30706074833869934,"y":0.7547847032546997},{"x":0.30706074833869934,"y":0.7703348994255066},{"x":0.29556649923324585,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29556649923324585,0.7547847032546997,0.30706074833869934,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.7547847032546997},{"x":0.2889983654022217,"y":0.7547847032546997},{"x":0.2889983654022217,"y":0.7703348994255066},{"x":0.23645320534706116,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.23645320534706116,0.7547847032546997,0.2889983654022217,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.7547847032546997},{"x":0.22495895624160767,"y":0.7547847032546997},{"x":0.22495895624160767,"y":0.7703348994255066},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.19211822748184204,0.7547847032546997,0.22495895624160767,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18555007874965668,"y":0.7547847032546997},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7547847032546997},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7703348994255066},{"x":0.18555007874965668,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18555007874965668,0.7547847032546997,0.19211822748184204,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14449918270111084,"y":0.7547847032546997},{"x":0.1822660118341446,"y":0.7547847032546997},{"x":0.1822660118341446,"y":0.7703348994255066},{"x":0.14449918270111084,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۱","boundary":[0.14449918270111084,0.7547847032546997,0.1822660118341446,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1346469670534134,"y":0.7547847032546997},{"x":0.13957306742668152,"y":0.7547847032546997},{"x":0.13957306742668152,"y":0.7703348994255066},{"x":0.1346469670534134,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1346469670534134,0.7547847032546997,0.13957306742668152,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.095238097012043,"y":0.7547847032546997},{"x":0.12807881832122803,"y":0.7547847032546997},{"x":0.12807881832122803,"y":0.7703348994255066},{"x":0.095238097012043,"y":0.7703348994255066}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.095238097012043,0.7547847032546997,0.12807881832122803,0.7703348994255066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8817734122276306,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8817734122276306,"y":0.7894737124443054},{"x":0.8505747318267822,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8505747318267822,0.7727272510528564,0.8817734122276306,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8423645496368408,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8423645496368408,"y":0.7894737124443054},{"x":0.8128078579902649,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8128078579902649,0.7727272510528564,0.8423645496368408,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733989953994751,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8062397241592407,"y":0.7727272510528564},{"x":0.8062397241592407,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7733989953994751,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7733989953994751,0.7727272510528564,0.8062397241592407,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7733989953994751,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7733989953994751,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7701149582862854,0.7727272510528564,0.7733989953994751,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7635468244552612,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7635468244552612,"y":0.7894737124443054},{"x":0.7192118167877197,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.7192118167877197,0.7727272510528564,0.7635468244552612,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7110016345977783,"y":0.7727272510528564},{"x":0.7110016345977783,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6781609058380127,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6781609058380127,0.7727272510528564,0.7110016345977783,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6715927720069885,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6715927720069885,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6650246381759644,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6650246381759644,0.7727272510528564,0.6715927720069885,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6321839094161987,"y":0.7727272510528564},{"x":0.656814455986023,"y":0.7727272510528564},{"x":0.656814455986023,"y":0.7894737124443054},{"x":0.6321839094161987,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۰۰","boundary":[0.6321839094161987,0.7727272510528564,0.656814455986023,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6256157755851746,"y":0.7727272510528564},{"x":0.6256157755851746,"y":0.7894737124443054},{"x":0.587848961353302,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقاله","boundary":[0.587848961353302,0.7727272510528564,0.6256157755851746,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5894909501075745,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5894909501075745,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5845648646354675,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5845648646354675,0.7727272510528564,0.5894909501075745,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5730705857276917,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5730705857276917,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5550082325935364,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5550082325935364,0.7727272510528564,0.5730705857276917,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5533661842346191,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5533661842346191,"y":0.7894737124443054},{"x":0.5139573216438293,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5139573216438293,0.7727272510528564,0.5533661842346191,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49753695726394653,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5024630427360535,"y":0.7727272510528564},{"x":0.5024630427360535,"y":0.7894737124443054},{"x":0.49753695726394653,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49753695726394653,0.7727272510528564,0.5024630427360535,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4893267750740051,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4893267750740051,"y":0.7894737124443054},{"x":0.467980295419693,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.467980295419693,0.7727272510528564,0.4893267750740051,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7894737124443054},{"x":0.4121510684490204,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقالهی","boundary":[0.4121510684490204,0.7727272510528564,0.4597701132297516,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7727272510528564},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7894737124443054},{"x":0.3727422058582306,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.3727422058582306,0.7727272510528564,0.4055829346179962,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.7727272510528564},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7727272510528564},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7894737124443054},{"x":0.33497536182403564,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.33497536182403564,0.7727272510528564,0.36781609058380127,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.7727272510528564},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7727272510528564},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7894737124443054},{"x":0.3284072279930115,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.3284072279930115,0.7727272510528564,0.3333333432674408,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.7727272510528564},{"x":0.31527093052864075,"y":0.7727272510528564},{"x":0.31527093052864075,"y":0.7894737124443054},{"x":0.2742200195789337,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.2742200195789337,0.7727272510528564,0.31527093052864075,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25123152136802673,"y":0.7727272510528564},{"x":0.26765188574790955,"y":0.7727272510528564},{"x":0.26765188574790955,"y":0.7894737124443054},{"x":0.25123152136802673,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.25123152136802673,0.7727272510528564,0.26765188574790955,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20525451004505157,"y":0.7727272510528564},{"x":0.24302133917808533,"y":0.7727272510528564},{"x":0.24302133917808533,"y":0.7894737124443054},{"x":0.20525451004505157,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.20525451004505157,0.7727272510528564,0.24302133917808533,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19211822748184204,"y":0.7727272510528564},{"x":0.1986863762140274,"y":0.7727272510528564},{"x":0.1986863762140274,"y":0.7894737124443054},{"x":0.19211822748184204,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.19211822748184204,0.7727272510528564,0.1986863762140274,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15270936489105225,"y":0.7727272510528564},{"x":0.18555007874965668,"y":0.7727272510528564},{"x":0.18555007874965668,"y":0.7894737124443054},{"x":0.15270936489105225,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.15270936489105225,0.7727272510528564,0.18555007874965668,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13300491869449615,"y":0.7727272510528564},{"x":0.14449918270111084,"y":0.7727272510528564},{"x":0.14449918270111084,"y":0.7894737124443054},{"x":0.13300491869449615,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.13300491869449615,0.7727272510528564,0.14449918270111084,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.7727272510528564},{"x":0.12643678486347198,"y":0.7727272510528564},{"x":0.12643678486347198,"y":0.7894737124443054},{"x":0.09359605610370636,"y":0.7894737124443054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتب","boundary":[0.09359605610370636,0.7727272510528564,0.12643678486347198,0.7894737124443054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8653530478477478,"y":0.790669858455658},{"x":0.8834154605865479,"y":0.790669858455658},{"x":0.8834154605865479,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8653530478477478,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.8653530478477478,0.790669858455658,0.8834154605865479,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.790669858455658},{"x":0.8620689511299133,"y":0.790669858455658},{"x":0.8620689511299133,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8243021368980408,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.8243021368980408,0.790669858455658,0.8620689511299133,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.790669858455658},{"x":0.8144499063491821,"y":0.790669858455658},{"x":0.8144499063491821,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8062397241592407,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8062397241592407,0.790669858455658,0.8144499063491821,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.790669858455658},{"x":0.8013136386871338,"y":0.790669858455658},{"x":0.8013136386871338,"y":0.8086124658584595},{"x":0.761904776096344,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.761904776096344,0.790669858455658,0.8013136386871338,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405582666397095,"y":0.790669858455658},{"x":0.7553366422653198,"y":0.790669858455658},{"x":0.7553366422653198,"y":0.8086124658584595},{"x":0.7405582666397095,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7405582666397095,0.790669858455658,0.7553366422653198,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.790669858455658},{"x":0.7339901328086853,"y":0.790669858455658},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8086124658584595},{"x":0.7027914524078369,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7027914524078369,0.790669858455658,0.7339901328086853,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.790669858455658},{"x":0.6962233185768127,"y":0.790669858455658},{"x":0.6962233185768127,"y":0.8086124658584595},{"x":0.6535303592681885,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.6535303592681885,0.790669858455658,0.6962233185768127,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.790669858455658},{"x":0.6469622254371643,"y":0.790669858455658},{"x":0.6469622254371643,"y":0.8086124658584595},{"x":0.6141214966773987,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6141214966773987,0.790669858455658,0.6469622254371643,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.790669858455658},{"x":0.6157635450363159,"y":0.790669858455658},{"x":0.6157635450363159,"y":0.8086124658584595},{"x":0.6124794483184814,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6124794483184814,0.790669858455658,0.6157635450363159,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911329984664917,"y":0.790669858455658},{"x":0.6059113144874573,"y":0.790669858455658},{"x":0.6059113144874573,"y":0.8086124658584595},{"x":0.5911329984664917,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.5911329984664917,0.790669858455658,0.6059113144874573,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.790669858455658},{"x":0.5845648646354675,"y":0.790669858455658},{"x":0.5845648646354675,"y":0.8086124658584595},{"x":0.5484400391578674,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5484400391578674,0.790669858455658,0.5845648646354675,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.790669858455658},{"x":0.5418719053268433,"y":0.790669858455658},{"x":0.5418719053268433,"y":0.8086124658584595},{"x":0.5008209943771362,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تألیفی","boundary":[0.5008209943771362,0.790669858455658,0.5418719053268433,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.790669858455658},{"x":0.49425286054611206,"y":0.790669858455658},{"x":0.49425286054611206,"y":0.8086124658584595},{"x":0.47783252596855164,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.47783252596855164,0.790669858455658,0.49425286054611206,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.790669858455658},{"x":0.4712643623352051,"y":0.790669858455658},{"x":0.4712643623352051,"y":0.8086124658584595},{"x":0.4433497488498688,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.4433497488498688,0.790669858455658,0.4712643623352051,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39408865571022034,"y":0.790669858455658},{"x":0.4367816150188446,"y":0.790669858455658},{"x":0.4367816150188446,"y":0.8086124658584595},{"x":0.39408865571022034,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.39408865571022034,0.790669858455658,0.4367816150188446,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.790669858455658},{"x":0.38752052187919617,"y":0.790669858455658},{"x":0.38752052187919617,"y":0.8086124658584595},{"x":0.3842364549636841,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3842364549636841,0.790669858455658,0.38752052187919617,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.790669858455658},{"x":0.3760262727737427,"y":0.790669858455658},{"x":0.3760262727737427,"y":0.8086124658584595},{"x":0.3694581389427185,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.3694581389427185,0.790669858455658,0.3760262727737427,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.790669858455658},{"x":0.36288997530937195,"y":0.790669858455658},{"x":0.36288997530937195,"y":0.8086124658584595},{"x":0.3284072279930115,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3284072279930115,0.790669858455658,0.36288997530937195,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.790669858455658},{"x":0.3218390941619873,"y":0.790669858455658},{"x":0.3218390941619873,"y":0.8086124658584595},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.2857142984867096,0.790669858455658,0.3218390941619873,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25287356972694397,"y":0.790669858455658},{"x":0.2824302017688751,"y":0.790669858455658},{"x":0.2824302017688751,"y":0.8086124658584595},{"x":0.25287356972694397,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.25287356972694397,0.790669858455658,0.2824302017688751,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23973727226257324,"y":0.790669858455658},{"x":0.2463054209947586,"y":0.790669858455658},{"x":0.2463054209947586,"y":0.8086124658584595},{"x":0.23973727226257324,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.23973727226257324,0.790669858455658,0.2463054209947586,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2019704431295395,"y":0.790669858455658},{"x":0.23316912353038788,"y":0.790669858455658},{"x":0.23316912353038788,"y":0.8086124658584595},{"x":0.2019704431295395,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.2019704431295395,0.790669858455658,0.23316912353038788,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1707717627286911,"y":0.790669858455658},{"x":0.19540229439735413,"y":0.790669858455658},{"x":0.19540229439735413,"y":0.8086124658584595},{"x":0.1707717627286911,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.1707717627286911,0.790669858455658,0.19540229439735413,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14778324961662292,"y":0.790669858455658},{"x":0.16420361399650574,"y":0.790669858455658},{"x":0.16420361399650574,"y":0.8086124658584595},{"x":0.14778324961662292,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.14778324961662292,0.790669858455658,0.16420361399650574,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09688013046979904,"y":0.790669858455658},{"x":0.14121510088443756,"y":0.790669858455658},{"x":0.14121510088443756,"y":0.8086124658584595},{"x":0.09688013046979904,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.09688013046979904,0.790669858455658,0.14121510088443756,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09359605610370636,"y":0.790669858455658},{"x":0.09688013046979904,"y":0.790669858455658},{"x":0.09688013046979904,"y":0.8086124658584595},{"x":0.09359605610370636,"y":0.8086124658584595}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.09359605610370636,0.790669858455658,0.09688013046979904,0.8086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866995096206665,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8817734122276306,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8817734122276306,"y":0.8289473652839661},{"x":0.866995096206665,"y":0.8289473652839661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.866995096206665,0.8133971095085144,0.8817734122276306,0.8289473652839661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8637109994888306,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8637109994888306,"y":0.8277512192726135},{"x":0.8243021368980408,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.8243021368980408,0.8133971095085144,0.8637109994888306,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8160919547080994,"y":0.8133971095085144},{"x":0.8160919547080994,"y":0.8277512192726135},{"x":0.8095238208770752,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.8095238208770752,0.8133971095085144,0.8160919547080994,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.8133971095085144},{"x":0.802955687046051,"y":0.8133971095085144},{"x":0.802955687046051,"y":0.8277512192726135},{"x":0.761904776096344,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.761904776096344,0.8133971095085144,0.802955687046051,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7471264600753784,"y":0.8133971095085144},{"x":0.7553366422653198,"y":0.8133971095085144},{"x":0.7553366422653198,"y":0.8277512192726135},{"x":0.7471264600753784,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7471264600753784,0.8133971095085144,0.7553366422653198,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.8122009634971619},{"x":0.7405582666397095,"y":0.8122009634971619},{"x":0.7405582666397095,"y":0.8277512192726135},{"x":0.6945812702178955,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقالات","boundary":[0.6945812702178955,0.8122009634971619,0.7405582666397095,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6880131363868713,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6880131363868713,"y":0.8277512192726135},{"x":0.6371099948883057,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.6371099948883057,0.8122009634971619,0.6880131363868713,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6305418610572815,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6305418610572815,"y":0.8277512192726135},{"x":0.6124794483184814,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.6124794483184814,0.8122009634971619,0.6305418610572815,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829228162765503,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6059113144874573,"y":0.8122009634971619},{"x":0.6059113144874573,"y":0.8277512192726135},{"x":0.5829228162765503,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5829228162765503,0.8122009634971619,0.6059113144874573,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5763546824455261,"y":0.8122009634971619},{"x":0.5763546824455261,"y":0.8277512192726135},{"x":0.546798050403595,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.546798050403595,0.8122009634971619,0.5763546824455261,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909687936306,"y":0.8122009634971619},{"x":0.540229856967926,"y":0.8122009634971619},{"x":0.540229856967926,"y":0.8277512192726135},{"x":0.4909687936306,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مجلات","boundary":[0.4909687936306,0.8122009634971619,0.540229856967926,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.8110047578811646},{"x":0.4844006597995758,"y":0.8110047578811646},{"x":0.4844006597995758,"y":0.8277512192726135},{"x":0.4646962285041809,"y":0.8277512192726135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4646962285041809,0.8110047578811646,0.4844006597995758,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.8110047578811646},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8110047578811646},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8265550136566162},{"x":0.4203612506389618,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.4203612506389618,0.8110047578811646,0.46305418014526367,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.8110047578811646},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8110047578811646},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8265550136566162},{"x":0.37931033968925476,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.37931033968925476,0.8110047578811646,0.4137931168079376,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.8110047578811646},{"x":0.3727422058582306,"y":0.8110047578811646},{"x":0.3727422058582306,"y":0.8265550136566162},{"x":0.33990147709846497,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.33990147709846497,0.8110047578811646,0.3727422058582306,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.8110047578811646},{"x":0.33497536182403564,"y":0.8110047578811646},{"x":0.33497536182403564,"y":0.8265550136566162},{"x":0.2972085475921631,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2972085475921631,0.8110047578811646,0.33497536182403564,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.8110047578811646},{"x":0.30049261450767517,"y":0.8110047578811646},{"x":0.30049261450767517,"y":0.8265550136566162},{"x":0.2972085475921631,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2972085475921631,0.8110047578811646,0.30049261450767517,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.8110047578811646},{"x":0.29064038395881653,"y":0.8110047578811646},{"x":0.29064038395881653,"y":0.8265550136566162},{"x":0.27586206793785095,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.27586206793785095,0.8110047578811646,0.29064038395881653,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22495895624160767,"y":0.8110047578811646},{"x":0.2692939341068268,"y":0.8110047578811646},{"x":0.2692939341068268,"y":0.8265550136566162},{"x":0.22495895624160767,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استناد","boundary":[0.22495895624160767,0.8110047578811646,0.2692939341068268,0.8265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407225012779236,"y":0.8325358629226685},{"x":0.8817734122276306,"y":0.8325358629226685},{"x":0.8817734122276306,"y":0.8468899726867676},{"x":0.8407225012779236,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.8407225012779236,0.8325358629226685,0.8817734122276306,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.8313397169113159},{"x":0.8308702707290649,"y":0.8313397169113159},{"x":0.8308702707290649,"y":0.8468899726867676},{"x":0.8045976758003235,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.8045976758003235,0.8313397169113159,0.8308702707290649,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7931034564971924,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7931034564971924,"y":0.8468899726867676},{"x":0.7865353226661682,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7865353226661682,0.8313397169113159,0.7931034564971924,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7783251404762268,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7783251404762268,"y":0.8468899726867676},{"x":0.738916277885437,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.738916277885437,0.8313397169113159,0.7783251404762268,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8313397169113159},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8468899726867676},{"x":0.7044335007667542,"y":0.8468899726867676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هزار","boundary":[0.7044335007667542,0.8313397169113159,0.7339901328086853,0.8468899726867676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798029541969299,"y":0.8313397169113159},{"x":0.6995074152946472,"y":0.8313397169113159},{"x":0.6995074152946472,"y":0.8456937670707703},{"x":0.6798029541969299,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.6798029541969299,0.8313397169113159,0.6995074152946472,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656814455986023,"y":0.8313397169113159},{"x":0.674876868724823,"y":0.8313397169113159},{"x":0.674876868724823,"y":0.8456937670707703},{"x":0.656814455986023,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.656814455986023,0.8313397169113159,0.674876868724823,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.8313397169113159},{"x":0.651888370513916,"y":0.8313397169113159},{"x":0.651888370513916,"y":0.8456937670707703},{"x":0.5977011322975159,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.5977011322975159,0.8313397169113159,0.651888370513916,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5894909501075745,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5894909501075745,"y":0.8456937670707703},{"x":0.5550082325935364,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایشان","boundary":[0.5550082325935364,0.8313397169113159,0.5894909501075745,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.8313397169113159},{"x":0.546798050403595,"y":0.8313397169113159},{"x":0.546798050403595,"y":0.8456937670707703},{"x":0.5090311765670776,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارجاع","boundary":[0.5090311765670776,0.8313397169113159,0.546798050403595,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5008209943771362,"y":0.8313397169113159},{"x":0.5008209943771362,"y":0.8456937670707703},{"x":0.46962234377861023,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.46962234377861023,0.8313397169113159,0.5008209943771362,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.8313397169113159},{"x":0.4646962285041809,"y":0.8313397169113159},{"x":0.4646962285041809,"y":0.8456937670707703},{"x":0.4597701132297516,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4597701132297516,0.8313397169113159,0.4646962285041809,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.8301435112953186},{"x":0.4532019793987274,"y":0.8301435112953186},{"x":0.4532019793987274,"y":0.8456937670707703},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.4285714328289032,0.8301435112953186,0.4532019793987274,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.8301435112953186},{"x":0.41543513536453247,"y":0.8301435112953186},{"x":0.41543513536453247,"y":0.8456937670707703},{"x":0.4006568193435669,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"58","boundary":[0.4006568193435669,0.8301435112953186,0.41543513536453247,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.8301435112953186},{"x":0.35139572620391846,"y":0.8301435112953186},{"x":0.35139572620391846,"y":0.8456937670707703},{"x":0.3448275923728943,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"h","boundary":[0.3448275923728943,0.8301435112953186,0.35139572620391846,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.8301435112953186},{"x":0.35960590839385986,"y":0.8301435112953186},{"x":0.35960590839385986,"y":0.8456937670707703},{"x":0.3530377745628357,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3530377745628357,0.8301435112953186,0.35960590839385986,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3924466371536255,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3924466371536255,"y":0.8456937670707703},{"x":0.35960590839385986,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"index","boundary":[0.35960590839385986,0.8301435112953186,0.3924466371536255,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3415435254573822,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3415435254573822,"y":0.8456937670707703},{"x":0.30706074833869934,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.30706074833869934,0.8301435112953186,0.3415435254573822,0.8456937670707703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3087027966976166,"y":0.8301435112953186},{"x":0.3087027966976166,"y":0.8456937670707703},{"x":0.30377668142318726,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30377668142318726,0.8301435112953186,0.3087027966976166,0.8456937670707703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09195402264595032,"y":0.7356459498405457},{"x":0.8850574493408203,"y":0.7368420958518982},{"x":0.8850574493408203,"y":0.8468899726867676},{"x":0.09195402264595032,"y":0.8456937670707703}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08695402264595031,0.7286459498405456,0.8900574493408203,0.8538899726867676],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986863762140274,"y":0.8145933151245117},{"x":0.2216748744249344,"y":0.8169856667518616},{"x":0.22003284096717834,"y":0.8253588676452637},{"x":0.19704432785511017,"y":0.8229665160179138}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"بة","boundary":[0.1986863762140274,0.8145933151245117,0.22003284096717834,0.8253588676452637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986863762140274,"y":0.8145933151245117},{"x":0.2216748744249344,"y":0.8169856667518616},{"x":0.22003284096717834,"y":0.8253588676452637},{"x":0.19704432785511017,"y":0.8229665160179138}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1936863762140274,0.8075933151245117,0.22503284096717835,0.8323588676452637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09195402264595032,"y":0.8122009634971619},{"x":0.13793103396892548,"y":0.8110047578811646},{"x":0.13957306742668152,"y":0.8253588676452637},{"x":0.09195402264595032,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Google","boundary":[0.09195402264595032,0.8122009634971619,0.13957306742668152,0.8253588676452637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14449918270111084,"y":0.8110047578811646},{"x":0.19376026093959808,"y":0.809808611869812},{"x":0.19376026093959808,"y":0.8229665160179138},{"x":0.14449918270111084,"y":0.8253588676452637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Scholar","boundary":[0.14449918270111084,0.8110047578811646,0.19376026093959808,0.8229665160179138]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09195402264595032,"y":0.8122009634971619},{"x":0.19376026093959808,"y":0.809808611869812},{"x":0.19376026093959808,"y":0.8229665160179138},{"x":0.09195402264595032,"y":0.8265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.08695402264595031,0.8052009634971619,0.1987602609395981,0.8299665160179138],"dir":"ltr","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/FPQPSRUBFagTRRui-sec.webp","jpeg":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/WkuYDikCyRXZVKTK.jpg","blurred":"/storage/books/74ceed8dd8393711/pages/QXUCtpcWtHLqPpqL.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00018052960313208192,0.00011610883117862864,0.9985007455705226,0.9994135722509412]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.10406698286533356},{"x":0.8883415460586548,"y":0.10406698286533356},{"x":0.8883415460586548,"y":0.12081339955329895},{"x":0.8505747318267822,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.8505747318267822,0.10406698286533356,0.8883415460586548,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.10406698286533356},{"x":0.8440065383911133,"y":0.10406698286533356},{"x":0.8440065383911133,"y":0.12081339955329895},{"x":0.7947455048561096,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.7947455048561096,0.10406698286533356,0.8440065383911133,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.10406698286533356},{"x":0.7881773114204407,"y":0.10406698286533356},{"x":0.7881773114204407,"y":0.12081339955329895},{"x":0.7553366422653198,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.7553366422653198,0.10406698286533356,0.7881773114204407,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.10406698286533356},{"x":0.7536945939064026,"y":0.10406698286533356},{"x":0.7536945939064026,"y":0.12081339955329895},{"x":0.7142857313156128,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.7142857313156128,0.10406698286533356,0.7536945939064026,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.10406698286533356},{"x":0.7060755491256714,"y":0.10406698286533356},{"x":0.7060755491256714,"y":0.12081339955329895},{"x":0.6535303592681885,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحریریه","boundary":[0.6535303592681885,0.10406698286533356,0.7060755491256714,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.10406698286533356},{"x":0.651888370513916,"y":0.10406698286533356},{"x":0.651888370513916,"y":0.12081339955329895},{"x":0.6453201770782471,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6453201770782471,0.10406698286533356,0.651888370513916,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993431806564331,"y":0.10406698286533356},{"x":0.6354680061340332,"y":0.10406698286533356},{"x":0.6354680061340332,"y":0.12081339955329895},{"x":0.5993431806564331,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.5993431806564331,0.10406698286533356,0.6354680061340332,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.10406698286533356},{"x":0.5927750468254089,"y":0.10406698286533356},{"x":0.5927750468254089,"y":0.12081339955329895},{"x":0.546798050403595,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مجلهی","boundary":[0.546798050403595,0.10406698286533356,0.5927750468254089,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.10406698286533356},{"x":0.5353037714958191,"y":0.10406698286533356},{"x":0.5353037714958191,"y":0.12081339955329895},{"x":0.5008209943771362,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5008209943771362,0.10406698286533356,0.5353037714958191,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.10406698286533356},{"x":0.49425286054611206,"y":0.10406698286533356},{"x":0.49425286054611206,"y":0.12081339955329895},{"x":0.47783252596855164,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.47783252596855164,0.10406698286533356,0.49425286054611206,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.10406698286533356},{"x":0.47454842925071716,"y":0.10406698286533356},{"x":0.47454842925071716,"y":0.12081339955329895},{"x":0.4367816150188446,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.4367816150188446,0.10406698286533356,0.47454842925071716,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.10406698286533356},{"x":0.42692938446998596,"y":0.10406698286533356},{"x":0.42692938446998596,"y":0.12081339955329895},{"x":0.41871920228004456,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.41871920228004456,0.10406698286533356,0.42692938446998596,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.10406698286533356},{"x":0.41050902009010315,"y":0.10406698286533356},{"x":0.41050902009010315,"y":0.12081339955329895},{"x":0.3727422058582306,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.3727422058582306,0.10406698286533356,0.41050902009010315,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1149425283074379,"y":0.10406698286533356},{"x":0.1625615805387497,"y":0.10406698286533356},{"x":0.1625615805387497,"y":0.12081339955329895},{"x":0.1149425283074379,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Journal","boundary":[0.1149425283074379,0.10406698286533356,0.1625615805387497,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16912971436977386,"y":0.10406698286533356},{"x":0.18390804529190063,"y":0.10406698286533356},{"x":0.18390804529190063,"y":0.12081339955329895},{"x":0.16912971436977386,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.16912971436977386,0.10406698286533356,0.18390804529190063,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18555007874965668,"y":0.10406698286533356},{"x":0.2545155882835388,"y":0.10406698286533356},{"x":0.2545155882835388,"y":0.12081339955329895},{"x":0.18555007874965668,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Biological","boundary":[0.18555007874965668,0.10406698286533356,0.2545155882835388,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.10406698286533356},{"x":0.3251231610774994,"y":0.10406698286533356},{"x":0.3251231610774994,"y":0.12081339955329895},{"x":0.2577996850013733,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Chemistry","boundary":[0.2577996850013733,0.10406698286533356,0.3251231610774994,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.10406698286533356},{"x":0.3333333432674408,"y":0.10406698286533356},{"x":0.3333333432674408,"y":0.12081339955329895},{"x":0.32676517963409424,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32676517963409424,0.10406698286533356,0.3333333432674408,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.10406698286533356},{"x":0.36288997530937195,"y":0.10406698286533356},{"x":0.36288997530937195,"y":0.12081339955329895},{"x":0.3366174101829529,"y":0.12081339955329895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Stem","boundary":[0.3366174101829529,0.10406698286533356,0.36288997530937195,0.12081339955329895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.12440191209316254},{"x":0.8505747318267822,"y":0.12440191209316254},{"x":0.8505747318267822,"y":0.139952152967453},{"x":0.825944185256958,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cell","boundary":[0.825944185256958,0.12440191209316254,0.8505747318267822,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8555008172988892,"y":0.12440191209316254},{"x":0.9031198620796204,"y":0.12440191209316254},{"x":0.9031198620796204,"y":0.139952152967453},{"x":0.8555008172988892,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Reports","boundary":[0.8555008172988892,0.12440191209316254,0.9031198620796204,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.12440191209316254},{"x":0.8177340030670166,"y":0.12440191209316254},{"x":0.8177340030670166,"y":0.139952152967453},{"x":0.8128078579902649,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8128078579902649,0.12440191209316254,0.8177340030670166,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.12440191209316254},{"x":0.7586206793785095,"y":0.12440191209316254},{"x":0.7586206793785095,"y":0.139952152967453},{"x":0.6962233185768127,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Scientific","boundary":[0.6962233185768127,0.12440191209316254,0.7586206793785095,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.12440191209316254},{"x":0.8062397241592407,"y":0.12440191209316254},{"x":0.8062397241592407,"y":0.139952152967453},{"x":0.761904776096344,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"reports","boundary":[0.761904776096344,0.12440191209316254,0.8062397241592407,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.12440191209316254},{"x":0.6929392218589783,"y":0.12440191209316254},{"x":0.6929392218589783,"y":0.139952152967453},{"x":0.6551724076271057,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6551724076271057,0.12440191209316254,0.6929392218589783,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.12440191209316254},{"x":0.6584565043449402,"y":0.12440191209316254},{"x":0.6584565043449402,"y":0.139952152967453},{"x":0.651888370513916,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.651888370513916,0.12440191209316254,0.6584565043449402,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633825957775116,"y":0.12440191209316254},{"x":0.6502463221549988,"y":0.12440191209316254},{"x":0.6502463221549988,"y":0.139952152967453},{"x":0.633825957775116,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.633825957775116,0.12440191209316254,0.6502463221549988,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.12440191209316254},{"x":0.6223316788673401,"y":0.12440191209316254},{"x":0.6223316788673401,"y":0.139952152967453},{"x":0.5960590839385986,"y":0.139952152967453}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5960590839385986,0.12440191209316254,0.6223316788673401,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.12440191209316254},{"x":0.5845648646354675,"y":0.12440191209316254},{"x":0.5845648646354675,"y":0.139952152967453},{"x":0.5779967308044434,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5779967308044434,0.12440191209316254,0.5845648646354675,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5500820875167847,"y":0.12440191209316254},{"x":0.569786548614502,"y":0.12440191209316254},{"x":0.569786548614502,"y":0.139952152967453},{"x":0.5500820875167847,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.5500820875167847,0.12440191209316254,0.569786548614502,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5073891878128052,"y":0.12440191209316254},{"x":0.546798050403595,"y":0.12440191209316254},{"x":0.546798050403595,"y":0.139952152967453},{"x":0.5073891878128052,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5073891878128052,0.12440191209316254,0.546798050403595,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.12440191209316254},{"x":0.49753695726394653,"y":0.12440191209316254},{"x":0.49753695726394653,"y":0.139952152967453},{"x":0.4614121615886688,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.4614121615886688,0.12440191209316254,0.49753695726394653,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4515599310398102,"y":0.12440191209316254},{"x":0.4564860463142395,"y":0.12440191209316254},{"x":0.4564860463142395,"y":0.139952152967453},{"x":0.4515599310398102,"y":0.139952152967453}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.4515599310398102,0.12440191209316254,0.4564860463142395,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.12440191209316254},{"x":0.4417077302932739,"y":0.12440191209316254},{"x":0.4417077302932739,"y":0.139952152967453},{"x":0.4137931168079376,"y":0.139952152967453}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4137931168079376,0.12440191209316254,0.4417077302932739,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.12440191209316254},{"x":0.4055829346179962,"y":0.12440191209316254},{"x":0.4055829346179962,"y":0.139952152967453},{"x":0.4006568193435669,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4006568193435669,0.12440191209316254,0.4055829346179962,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.12440191209316254},{"x":0.39408865571022034,"y":0.12440191209316254},{"x":0.39408865571022034,"y":0.139952152967453},{"x":0.37931033968925476,"y":0.139952152967453}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.37931033968925476,0.12440191209316254,0.39408865571022034,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.12440191209316254},{"x":0.3727422058582306,"y":0.12440191209316254},{"x":0.3727422058582306,"y":0.139952152967453},{"x":0.33497536182403564,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.33497536182403564,0.12440191209316254,0.3727422058582306,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.12440191209316254},{"x":0.32676517963409424,"y":0.12440191209316254},{"x":0.32676517963409424,"y":0.139952152967453},{"x":0.3136289119720459,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3136289119720459,0.12440191209316254,0.32676517963409424,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.12440191209316254},{"x":0.31198686361312866,"y":0.12440191209316254},{"x":0.31198686361312866,"y":0.139952152967453},{"x":0.30377668142318726,"y":0.139952152967453}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.30377668142318726,0.12440191209316254,0.31198686361312866,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.12440191209316254},{"x":0.293924480676651,"y":0.12440191209316254},{"x":0.293924480676651,"y":0.139952152967453},{"x":0.25615763664245605,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.25615763664245605,0.12440191209316254,0.293924480676651,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20525451004505157,"y":0.12440191209316254},{"x":0.25123152136802673,"y":0.12440191209316254},{"x":0.25123152136802673,"y":0.139952152967453},{"x":0.20525451004505157,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"جایزهای","boundary":[0.20525451004505157,0.12440191209316254,0.25123152136802673,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15270936489105225,"y":0.12440191209316254},{"x":0.19704432785511017,"y":0.12440191209316254},{"x":0.19704432785511017,"y":0.139952152967453},{"x":0.15270936489105225,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.15270936489105225,0.12440191209316254,0.19704432785511017,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.12440191209316254},{"x":0.14778324961662292,"y":0.12440191209316254},{"x":0.14778324961662292,"y":0.139952152967453},{"x":0.11658456176519394,"y":0.139952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برتر","boundary":[0.11658456176519394,0.12440191209316254,0.14778324961662292,0.139952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8653530478477478,"y":0.14234450459480286},{"x":0.9047619104385376,"y":0.14234450459480286},{"x":0.9047619104385376,"y":0.15789473056793213},{"x":0.8653530478477478,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.8653530478477478,0.14234450459480286,0.9047619104385376,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193760514259338,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8587849140167236,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8587849140167236,"y":0.15789473056793213},{"x":0.8193760514259338,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.8193760514259338,0.14234450459480286,0.8587849140167236,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8111658692359924,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8111658692359924,"y":0.15789473056793213},{"x":0.807881772518158,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.807881772518158,0.14234450459480286,0.8111658692359924,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8062397241592407,"y":0.14234450459480286},{"x":0.8062397241592407,"y":0.15789473056793213},{"x":0.7520525455474854,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ISESCO","boundary":[0.7520525455474854,0.14234450459480286,0.8062397241592407,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.14234450459480286},{"x":0.7504104971885681,"y":0.14234450459480286},{"x":0.7504104971885681,"y":0.15789473056793213},{"x":0.7454844117164612,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7454844117164612,0.14234450459480286,0.7504104971885681,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.14234450459480286},{"x":0.7405582666397095,"y":0.14234450459480286},{"x":0.7405582666397095,"y":0.15789473056793213},{"x":0.7274219989776611,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7274219989776611,0.14234450459480286,0.7405582666397095,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.14234450459480286},{"x":0.720853865146637,"y":0.14234450459480286},{"x":0.720853865146637,"y":0.15789473056793213},{"x":0.6896551847457886,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6896551847457886,0.14234450459480286,0.720853865146637,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486042737960815,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6814450025558472,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6814450025558472,"y":0.15789473056793213},{"x":0.6486042737960815,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.6486042737960815,0.14234450459480286,0.6814450025558472,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6453201770782471,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6453201770782471,"y":0.15789473056793213},{"x":0.6436781883239746,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6436781883239746,0.14234450459480286,0.6453201770782471,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6354680061340332,"y":0.14234450459480286},{"x":0.6354680061340332,"y":0.15789473056793213},{"x":0.5960590839385986,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.5960590839385986,0.14234450459480286,0.6354680061340332,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5944170951843262,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5944170951843262,"y":0.15789473056793213},{"x":0.587848961353302,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.587848961353302,0.14234450459480286,0.5944170951843262,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5763546824455261,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5763546824455261,"y":0.15789473056793213},{"x":0.5615763664245605,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5615763664245605,0.14234450459480286,0.5763546824455261,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5566502213478088,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5566502213478088,"y":0.15789473056793213},{"x":0.517241358757019,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.517241358757019,0.14234450459480286,0.5566502213478088,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5057471394538879,"y":0.14234450459480286},{"x":0.5057471394538879,"y":0.15789473056793213},{"x":0.4564860463142395,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یونسکو","boundary":[0.4564860463142395,0.14234450459480286,0.5057471394538879,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.14234450459480286},{"x":0.44991791248321533,"y":0.14234450459480286},{"x":0.44991791248321533,"y":0.15789473056793213},{"x":0.4367816150188446,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4367816150188446,0.14234450459480286,0.44991791248321533,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.14234450459480286},{"x":0.4334975481033325,"y":0.14234450459480286},{"x":0.4334975481033325,"y":0.15789473056793213},{"x":0.3924466371536255,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.3924466371536255,0.14234450459480286,0.4334975481033325,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.14234450459480286},{"x":0.3924466371536255,"y":0.14234450459480286},{"x":0.3924466371536255,"y":0.15789473056793213},{"x":0.3858785033226013,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.3858785033226013,0.14234450459480286,0.3924466371536255,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.14234450459480286},{"x":0.37438422441482544,"y":0.14234450459480286},{"x":0.37438422441482544,"y":0.15789473056793213},{"x":0.3415435254573822,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.3415435254573822,0.14234450459480286,0.37438422441482544,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28735631704330444,"y":0.14234450459480286},{"x":0.33497536182403564,"y":0.14234450459480286},{"x":0.33497536182403564,"y":0.15789473056793213},{"x":0.28735631704330444,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.28735631704330444,0.14234450459480286,0.33497536182403564,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26765188574790955,"y":0.14234450459480286},{"x":0.27914613485336304,"y":0.14234450459480286},{"x":0.27914613485336304,"y":0.15789473056793213},{"x":0.26765188574790955,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.26765188574790955,0.14234450459480286,0.27914613485336304,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.14234450459480286},{"x":0.2610837519168854,"y":0.14234450459480286},{"x":0.2610837519168854,"y":0.15789473056793213},{"x":0.22824302315711975,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.22824302315711975,0.14234450459480286,0.2610837519168854,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18883416056632996,"y":0.14234450459480286},{"x":0.2216748744249344,"y":0.14234450459480286},{"x":0.2216748744249344,"y":0.15789473056793213},{"x":0.18883416056632996,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۳","boundary":[0.18883416056632996,0.14234450459480286,0.2216748744249344,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17569786310195923,"y":0.14234450459480286},{"x":0.18062397837638855,"y":0.14234450459480286},{"x":0.18062397837638855,"y":0.15789473056793213},{"x":0.17569786310195923,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.17569786310195923,0.14234450459480286,0.18062397837638855,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.14234450459480286},{"x":0.16912971436977386,"y":0.14234450459480286},{"x":0.16912971436977386,"y":0.15789473056793213},{"x":0.11658456176519394,"y":0.15789473056793213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جایزهی","boundary":[0.11658456176519394,0.14234450459480286,0.16912971436977386,0.15789473056793213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8883415460586548,"y":0.16267941892147064},{"x":0.9080459475517273,"y":0.16267941892147064},{"x":0.9080459475517273,"y":0.1782296597957611},{"x":0.8883415460586548,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.8883415460586548,0.16267941892147064,0.9080459475517273,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8456485867500305,"y":0.16267941892147064},{"x":0.8866994976997375,"y":0.16267941892147064},{"x":0.8866994976997375,"y":0.1782296597957611},{"x":0.8456485867500305,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.8456485867500305,0.16267941892147064,0.8866994976997375,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.16267941892147064},{"x":0.8357964158058167,"y":0.16267941892147064},{"x":0.8357964158058167,"y":0.1782296597957611},{"x":0.7865353226661682,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آکادمی","boundary":[0.7865353226661682,0.16267941892147064,0.8357964158058167,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.16267941892147064},{"x":0.779967188835144,"y":0.16267941892147064},{"x":0.779967188835144,"y":0.1782296597957611},{"x":0.7372742295265198,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7372742295265198,0.16267941892147064,0.779967188835144,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.16267941892147064},{"x":0.7307060956954956,"y":0.16267941892147064},{"x":0.7307060956954956,"y":0.1782296597957611},{"x":0.69786536693573,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.69786536693573,0.16267941892147064,0.7307060956954956,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6912972331047058,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6912972331047058,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6880131363868713,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6880131363868713,0.16267941892147064,0.6912972331047058,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6880131363868713,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6880131363868713,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6436781883239746,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"TWAS","boundary":[0.6436781883239746,0.16267941892147064,0.6880131363868713,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6420361399650574,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6420361399650574,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6371099948883057,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6371099948883057,0.16267941892147064,0.6420361399650574,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6321839094161987,"y":0.16267941892147064},{"x":0.6321839094161987,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6009852290153503,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6009852290153503,0.16267941892147064,0.6321839094161987,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5927750468254089,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5927750468254089,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5582922697067261,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5582922697067261,0.16267941892147064,0.5927750468254089,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5517241358757019,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5517241358757019,"y":0.1782296597957611},{"x":0.546798050403595,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.546798050403595,0.16267941892147064,0.5517241358757019,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.16267941892147064},{"x":0.540229856967926,"y":0.16267941892147064},{"x":0.540229856967926,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4844006597995758,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.4844006597995758,0.16267941892147064,0.540229856967926,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.16267941892147064},{"x":0.47783252596855164,"y":0.16267941892147064},{"x":0.47783252596855164,"y":0.1782296597957611},{"x":0.4137931168079376,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.4137931168079376,0.16267941892147064,0.47783252596855164,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3612479567527771,"y":0.16267941892147064},{"x":0.40722495317459106,"y":0.16267941892147064},{"x":0.40722495317459106,"y":0.1782296597957611},{"x":0.3612479567527771,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.3612479567527771,0.16267941892147064,0.40722495317459106,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.16267941892147064},{"x":0.35467979311943054,"y":0.16267941892147064},{"x":0.35467979311943054,"y":0.1782296597957611},{"x":0.3497537076473236,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3497537076473236,0.16267941892147064,0.35467979311943054,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.16267941892147064},{"x":0.34318554401397705,"y":0.16267941892147064},{"x":0.34318554401397705,"y":0.1782296597957611},{"x":0.30213463306427,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارائهی","boundary":[0.30213463306427,0.16267941892147064,0.34318554401397705,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24794745445251465,"y":0.16267941892147064},{"x":0.29556649923324585,"y":0.16267941892147064},{"x":0.29556649923324585,"y":0.1782296597957611},{"x":0.24794745445251465,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.24794745445251465,0.16267941892147064,0.29556649923324585,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.16267941892147064},{"x":0.24137930572032928,"y":0.16267941892147064},{"x":0.24137930572032928,"y":0.1782296597957611},{"x":0.19540229439735413,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعی","boundary":[0.19540229439735413,0.16267941892147064,0.24137930572032928,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18062397837638855,"y":0.16267941892147064},{"x":0.18883416056632996,"y":0.16267941892147064},{"x":0.18883416056632996,"y":0.1782296597957611},{"x":0.18062397837638855,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.18062397837638855,0.16267941892147064,0.18883416056632996,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12807881832122803,"y":0.16267941892147064},{"x":0.17569786310195923,"y":0.16267941892147064},{"x":0.17569786310195923,"y":0.1782296597957611},{"x":0.12807881832122803,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرتوانی","boundary":[0.12807881832122803,0.16267941892147064,0.17569786310195923,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.16267941892147064},{"x":0.12151066958904266,"y":0.16267941892147064},{"x":0.12151066958904266,"y":0.1782296597957611},{"x":0.11658456176519394,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11658456176519394,0.16267941892147064,0.12151066958904266,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.871921181678772,"y":0.1818181872367859},{"x":0.9047619104385376,"y":0.1818181872367859},{"x":0.9047619104385376,"y":0.19736842811107635},{"x":0.871921181678772,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.871921181678772,0.1818181872367859,0.9047619104385376,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8423645496368408,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8653530478477478,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8653530478477478,"y":0.19736842811107635},{"x":0.8423645496368408,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8423645496368408,0.1818181872367859,0.8653530478477478,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8357964158058167,"y":0.1818181872367859},{"x":0.8357964158058167,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7865353226661682,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سلولها","boundary":[0.7865353226661682,0.1818181872367859,0.8357964158058167,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.1818181872367859},{"x":0.779967188835144,"y":0.1818181872367859},{"x":0.779967188835144,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7684729099273682,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7684729099273682,0.1818181872367859,0.779967188835144,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.1818181872367859},{"x":0.761904776096344,"y":0.1818181872367859},{"x":0.761904776096344,"y":0.19736842811107635},{"x":0.7323480844497681,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7323480844497681,0.1818181872367859,0.761904776096344,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929392218589783,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7257799506187439,"y":0.1818181872367859},{"x":0.7257799506187439,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6929392218589783,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.6929392218589783,0.1818181872367859,0.7257799506187439,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6847290396690369,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6847290396690369,"y":0.19736842811107635},{"x":0.6387520432472229,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.6387520432472229,0.1818181872367859,0.6847290396690369,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944170951843262,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6321839094161987,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6321839094161987,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5944170951843262,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.5944170951843262,0.1818181872367859,0.6321839094161987,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.1818181872367859},{"x":0.587848961353302,"y":0.1818181872367859},{"x":0.587848961353302,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5550082325935364,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5550082325935364,0.1818181872367859,0.587848961353302,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5566502213478088,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5566502213478088,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5533661842346191,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5533661842346191,0.1818181872367859,0.5566502213478088,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320196747779846,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5451560020446777,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5451560020446777,"y":0.19736842811107635},{"x":0.5320196747779846,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5320196747779846,0.1818181872367859,0.5451560020446777,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4909687936306,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5287356376647949,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5287356376647949,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4909687936306,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.4909687936306,0.1818181872367859,0.5287356376647949,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4844006597995758,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4844006597995758,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4729064106941223,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4729064106941223,0.1818181872367859,0.4844006597995758,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.1818181872367859},{"x":0.46633824706077576,"y":0.1818181872367859},{"x":0.46633824706077576,"y":0.19736842811107635},{"x":0.4367816150188446,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4367816150188446,0.1818181872367859,0.46633824706077576,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.1818181872367859},{"x":0.43021345138549805,"y":0.1818181872367859},{"x":0.43021345138549805,"y":0.19736842811107635},{"x":0.3973727524280548,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۸","boundary":[0.3973727524280548,0.1818181872367859,0.43021345138549805,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3891625702381134,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3891625702381134,"y":0.19736842811107635},{"x":0.380952388048172,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.380952388048172,0.1818181872367859,0.3891625702381134,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3760262727737427,"y":0.1818181872367859},{"x":0.3760262727737427,"y":0.19736842811107635},{"x":0.33990147709846497,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موفق","boundary":[0.33990147709846497,0.1818181872367859,0.3760262727737427,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31855499744415283,"y":0.1818181872367859},{"x":0.33497536182403564,"y":0.1818181872367859},{"x":0.33497536182403564,"y":0.19736842811107635},{"x":0.31855499744415283,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.31855499744415283,0.1818181872367859,0.33497536182403564,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.1818181872367859},{"x":0.31198686361312866,"y":0.1818181872367859},{"x":0.31198686361312866,"y":0.19736842811107635},{"x":0.27586206793785095,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.27586206793785095,0.1818181872367859,0.31198686361312866,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.1818181872367859},{"x":0.26436781883239746,"y":0.1818181872367859},{"x":0.26436781883239746,"y":0.19736842811107635},{"x":0.23152709007263184,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جایزه","boundary":[0.23152709007263184,0.1818181872367859,0.26436781883239746,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22331690788269043,"y":0.1818181872367859},{"x":0.2298850566148758,"y":0.1818181872367859},{"x":0.2298850566148758,"y":0.19736842811107635},{"x":0.22331690788269043,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.22331690788269043,0.1818181872367859,0.2298850566148758,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16420361399650574,"y":0.1818181872367859},{"x":0.21346469223499298,"y":0.1818181872367859},{"x":0.21346469223499298,"y":0.19736842811107635},{"x":0.16420361399650574,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.16420361399650574,0.1818181872367859,0.21346469223499298,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15763546526432037,"y":0.1818181872367859},{"x":0.1625615805387497,"y":0.1818181872367859},{"x":0.1625615805387497,"y":0.19736842811107635},{"x":0.15763546526432037,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15763546526432037,0.1818181872367859,0.1625615805387497,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.1818181872367859},{"x":0.151067316532135,"y":0.1818181872367859},{"x":0.151067316532135,"y":0.19736842811107635},{"x":0.11658456176519394,"y":0.19736842811107635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.11658456176519394,0.1818181872367859,0.151067316532135,0.19736842811107635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.871921181678772,"y":0.19976076483726501},{"x":0.9047619104385376,"y":0.19976076483726501},{"x":0.9047619104385376,"y":0.21531100571155548},{"x":0.871921181678772,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عالی","boundary":[0.871921181678772,0.19976076483726501,0.9047619104385376,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390804529190063,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8653530478477478,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8653530478477478,"y":0.21531100571155548},{"x":0.8390804529190063,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.8390804529190063,0.19976076483726501,0.8653530478477478,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275862336158752,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8308702707290649,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8308702707290649,"y":0.21531100571155548},{"x":0.8275862336158752,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8275862336158752,0.19976076483726501,0.8308702707290649,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733989953994751,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8210180401802063,"y":0.19976076483726501},{"x":0.8210180401802063,"y":0.21531100571155548},{"x":0.7733989953994751,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7733989953994751,0.19976076483726501,0.8210180401802063,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.19976076483726501},{"x":0.7668308615684509,"y":0.19976076483726501},{"x":0.7668308615684509,"y":0.21531100571155548},{"x":0.7274219989776611,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.7274219989776611,0.19976076483726501,0.7668308615684509,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.19976076483726501},{"x":0.720853865146637,"y":0.19976076483726501},{"x":0.720853865146637,"y":0.21531100571155548},{"x":0.6830870509147644,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.6830870509147644,0.19976076483726501,0.720853865146637,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.19976076483726501},{"x":0.6765188574790955,"y":0.19976076483726501},{"x":0.6765188574790955,"y":0.21531100571155548},{"x":0.6436781883239746,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6436781883239746,0.19976076483726501,0.6765188574790955,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.19976076483726501},{"x":0.6371099948883057,"y":0.19976076483726501},{"x":0.6371099948883057,"y":0.21531100571155548},{"x":0.5779967308044434,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5779967308044434,0.19976076483726501,0.6371099948883057,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155993700027466,"y":0.19976076483726501},{"x":0.5714285969734192,"y":0.19976076483726501},{"x":0.5714285969734192,"y":0.21531100571155548},{"x":0.5155993700027466,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمانی","boundary":[0.5155993700027466,0.19976076483726501,0.5714285969734192,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.19976076483726501},{"x":0.5090311765670776,"y":0.19976076483726501},{"x":0.5090311765670776,"y":0.21531100571155548},{"x":0.444991797208786,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.444991797208786,0.19976076483726501,0.5090311765670776,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.19976076483726501},{"x":0.43842363357543945,"y":0.19976076483726501},{"x":0.43842363357543945,"y":0.21531100571155548},{"x":0.3924466371536255,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.3924466371536255,0.19976076483726501,0.43842363357543945,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.19976076483726501},{"x":0.3842364549636841,"y":0.19976076483726501},{"x":0.3842364549636841,"y":0.21531100571155548},{"x":0.36781609058380127,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36781609058380127,0.19976076483726501,0.3842364549636841,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.19976076483726501},{"x":0.35960590839385986,"y":0.19976076483726501},{"x":0.35960590839385986,"y":0.21531100571155548},{"x":0.32019704580307007,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.32019704580307007,0.19976076483726501,0.35960590839385986,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.19976076483726501},{"x":0.3136289119720459,"y":0.19976076483726501},{"x":0.3136289119720459,"y":0.21531100571155548},{"x":0.29228243231773376,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.29228243231773376,0.19976076483726501,0.3136289119720459,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.19976076483726501},{"x":0.2857142984867096,"y":0.19976076483726501},{"x":0.2857142984867096,"y":0.21531100571155548},{"x":0.2380952388048172,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوآورانه","boundary":[0.2380952388048172,0.19976076483726501,0.2857142984867096,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266009896993637,"y":0.19976076483726501},{"x":0.23152709007263184,"y":0.19976076483726501},{"x":0.23152709007263184,"y":0.21531100571155548},{"x":0.2266009896993637,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2266009896993637,0.19976076483726501,0.23152709007263184,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18883416056632996,"y":0.19976076483726501},{"x":0.22003284096717834,"y":0.19976076483726501},{"x":0.22003284096717834,"y":0.21531100571155548},{"x":0.18883416056632996,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.18883416056632996,0.19976076483726501,0.22003284096717834,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.19976076483726501},{"x":0.18719211220741272,"y":0.19976076483726501},{"x":0.18719211220741272,"y":0.21531100571155548},{"x":0.15927749872207642,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.15927749872207642,0.19976076483726501,0.18719211220741272,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.19976076483726501},{"x":0.1543513983488083,"y":0.19976076483726501},{"x":0.1543513983488083,"y":0.21531100571155548},{"x":0.11658456176519394,"y":0.21531100571155548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتقاء","boundary":[0.11658456176519394,0.19976076483726501,0.1543513983488083,0.21531100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8620689511299133,"y":0.21889951825141907},{"x":0.9047619104385376,"y":0.21889951825141907},{"x":0.9047619104385376,"y":0.23564593493938446},{"x":0.8620689511299133,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.8620689511299133,0.21889951825141907,0.9047619104385376,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8555008172988892,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8555008172988892,"y":0.23564593493938446},{"x":0.8177340030670166,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بشری","boundary":[0.8177340030670166,0.21889951825141907,0.8555008172988892,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8111658692359924,"y":0.21889951825141907},{"x":0.8111658692359924,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7865353226661682,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7865353226661682,0.21889951825141907,0.8111658692359924,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7865353226661682,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7865353226661682,"y":0.23564593493938446},{"x":0.784893274307251,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.784893274307251,0.21889951825141907,0.7865353226661682,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7766830921173096,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7766830921173096,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7602627277374268,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.7602627277374268,0.21889951825141907,0.7766830921173096,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7536945939064026,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7536945939064026,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7175697684288025,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنده","boundary":[0.7175697684288025,0.21889951825141907,0.7536945939064026,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7175697684288025,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7175697684288025,"y":0.23564593493938446},{"x":0.7110016345977783,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7110016345977783,0.21889951825141907,0.7175697684288025,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7011494040489197,"y":0.21889951825141907},{"x":0.7011494040489197,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6551724076271057,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهمین","boundary":[0.6551724076271057,0.21889951825141907,0.7011494040489197,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502463221549988,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6535303592681885,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6535303592681885,"y":0.23564593493938446},{"x":0.6502463221549988,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6502463221549988,0.21889951825141907,0.6535303592681885,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6436781883239746,"y":0.21889951825141907},{"x":0.6436781883239746,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5730705857276917,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوازدهمین","boundary":[0.5730705857276917,0.21889951825141907,0.6436781883239746,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5665024518966675,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5665024518966675,"y":0.23564593493938446},{"x":0.5615763664245605,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5615763664245605,0.21889951825141907,0.5665024518966675,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5550082325935364,"y":0.21889951825141907},{"x":0.5550082325935364,"y":0.23564593493938446},{"x":0.4926108419895172,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفدهمین","boundary":[0.4926108419895172,0.21889951825141907,0.5550082325935364,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.21889951825141907},{"x":0.4876847267150879,"y":0.21889951825141907},{"x":0.4876847267150879,"y":0.23564593493938446},{"x":0.4334975481033325,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جشنواره","boundary":[0.4334975481033325,0.21889951825141907,0.4876847267150879,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.21889951825141907},{"x":0.43021345138549805,"y":0.21889951825141907},{"x":0.43021345138549805,"y":0.23564593493938446},{"x":0.4236453175544739,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.4236453175544739,0.21889951825141907,0.43021345138549805,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.21889951825141907},{"x":0.4121510684490204,"y":0.21889951825141907},{"x":0.4121510684490204,"y":0.23564593493938446},{"x":0.3858785033226013,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رازی","boundary":[0.3858785033226013,0.21889951825141907,0.4121510684490204,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.21889951825141907},{"x":0.37931033968925476,"y":0.21889951825141907},{"x":0.37931033968925476,"y":0.23564593493938446},{"x":0.3760262727737427,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3760262727737427,0.21889951825141907,0.37931033968925476,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.21889951825141907},{"x":0.37438422441482544,"y":0.21889951825141907},{"x":0.37438422441482544,"y":0.23564593493938446},{"x":0.32019704580307007,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.32019704580307007,0.21889951825141907,0.37438422441482544,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.21889951825141907},{"x":0.31198686361312866,"y":0.21889951825141907},{"x":0.31198686361312866,"y":0.23564593493938446},{"x":0.27914613485336304,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۳","boundary":[0.27914613485336304,0.21889951825141907,0.31198686361312866,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.21889951825141907},{"x":0.27586206793785095,"y":0.21889951825141907},{"x":0.27586206793785095,"y":0.23564593493938446},{"x":0.2742200195789337,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2742200195789337,0.21889951825141907,0.27586206793785095,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23316912353038788,"y":0.21889951825141907},{"x":0.2660098373889923,"y":0.21889951825141907},{"x":0.2660098373889923,"y":0.23564593493938446},{"x":0.23316912353038788,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۵","boundary":[0.23316912353038788,0.21889951825141907,0.2660098373889923,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2216748744249344,"y":0.21889951825141907},{"x":0.2266009896993637,"y":0.21889951825141907},{"x":0.2266009896993637,"y":0.23564593493938446},{"x":0.2216748744249344,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2216748744249344,0.21889951825141907,0.2266009896993637,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18062397837638855,"y":0.21889951825141907},{"x":0.21182265877723694,"y":0.21889951825141907},{"x":0.21182265877723694,"y":0.23564593493938446},{"x":0.18062397837638855,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۱","boundary":[0.18062397837638855,0.21889951825141907,0.21182265877723694,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17405582964420319,"y":0.21889951825141907},{"x":0.17733989655971527,"y":0.21889951825141907},{"x":0.17733989655971527,"y":0.23564593493938446},{"x":0.17405582964420319,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.17405582964420319,0.21889951825141907,0.17733989655971527,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.21889951825141907},{"x":0.16748768091201782,"y":0.21889951825141907},{"x":0.16748768091201782,"y":0.23564593493938446},{"x":0.1625615805387497,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1625615805387497,0.21889951825141907,0.16748768091201782,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.21889951825141907},{"x":0.15599343180656433,"y":0.21889951825141907},{"x":0.15599343180656433,"y":0.23564593493938446},{"x":0.11658456176519394,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.11658456176519394,0.21889951825141907,0.15599343180656433,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9014778137207031,"y":0.23803827166557312},{"x":0.9047619104385376,"y":0.23803827166557312},{"x":0.9047619104385376,"y":0.2547847032546997},{"x":0.9014778137207031,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.9014778137207031,0.23803827166557312,0.9047619104385376,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407225012779236,"y":0.23803827166557312},{"x":0.894909679889679,"y":0.23803827166557312},{"x":0.894909679889679,"y":0.2547847032546997},{"x":0.8407225012779236,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ششمین","boundary":[0.8407225012779236,0.23803827166557312,0.894909679889679,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292282223701477,"y":0.23803827166557312},{"x":0.8341543674468994,"y":0.23803827166557312},{"x":0.8341543674468994,"y":0.2547847032546997},{"x":0.8292282223701477,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8292282223701477,0.23803827166557312,0.8341543674468994,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.23803827166557312},{"x":0.8226600885391235,"y":0.23803827166557312},{"x":0.8226600885391235,"y":0.2547847032546997},{"x":0.7963874936103821,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سی","boundary":[0.7963874936103821,0.23803827166557312,0.8226600885391235,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.23803827166557312},{"x":0.7881773114204407,"y":0.23803827166557312},{"x":0.7881773114204407,"y":0.2547847032546997},{"x":0.784893274307251,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.784893274307251,0.23803827166557312,0.7881773114204407,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.23803827166557312},{"x":0.7783251404762268,"y":0.23803827166557312},{"x":0.7783251404762268,"y":0.2547847032546997},{"x":0.7339901328086853,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دومین","boundary":[0.7339901328086853,0.23803827166557312,0.7783251404762268,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.23803827166557312},{"x":0.7290640473365784,"y":0.23803827166557312},{"x":0.7290640473365784,"y":0.2547847032546997},{"x":0.6732348203659058,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جشنواره","boundary":[0.6732348203659058,0.23803827166557312,0.7290640473365784,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.23803827166557312},{"x":0.6715927720069885,"y":0.23803827166557312},{"x":0.6715927720069885,"y":0.2547847032546997},{"x":0.6650246381759644,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6650246381759644,0.23803827166557312,0.6715927720069885,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.23803827166557312},{"x":0.6535303592681885,"y":0.23803827166557312},{"x":0.6535303592681885,"y":0.2547847032546997},{"x":0.6371099948883057,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6371099948883057,0.23803827166557312,0.6535303592681885,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944170951843262,"y":0.23803827166557312},{"x":0.633825957775116,"y":0.23803827166557312},{"x":0.633825957775116,"y":0.2547847032546997},{"x":0.5944170951843262,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5944170951843262,0.23803827166557312,0.633825957775116,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.23803827166557312},{"x":0.5829228162765503,"y":0.23803827166557312},{"x":0.5829228162765503,"y":0.2547847032546997},{"x":0.5270935893058777,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خوارزمی","boundary":[0.5270935893058777,0.23803827166557312,0.5829228162765503,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.23803827166557312},{"x":0.5205254554748535,"y":0.23803827166557312},{"x":0.5205254554748535,"y":0.2547847032546997},{"x":0.517241358757019,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.517241358757019,0.23803827166557312,0.5205254554748535,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.23803827166557312},{"x":0.517241358757019,"y":0.23803827166557312},{"x":0.517241358757019,"y":0.2547847032546997},{"x":0.4597701132297516,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سالهای","boundary":[0.4597701132297516,0.23803827166557312,0.517241358757019,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.23803827166557312},{"x":0.44991791248321533,"y":0.23803827166557312},{"x":0.44991791248321533,"y":0.2547847032546997},{"x":0.41871920228004456,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۱","boundary":[0.41871920228004456,0.23803827166557312,0.44991791248321533,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.23803827166557312},{"x":0.41050902009010315,"y":0.23803827166557312},{"x":0.41050902009010315,"y":0.2547847032546997},{"x":0.4055829346179962,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4055829346179962,0.23803827166557312,0.41050902009010315,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.23803827166557312},{"x":0.39901477098464966,"y":0.23803827166557312},{"x":0.39901477098464966,"y":0.2547847032546997},{"x":0.36617404222488403,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۷","boundary":[0.36617404222488403,0.23803827166557312,0.39901477098464966,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.23803827166557312},{"x":0.36288997530937195,"y":0.23803827166557312},{"x":0.36288997530937195,"y":0.2547847032546997},{"x":0.35960590839385986,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.35960590839385986,0.23803827166557312,0.36288997530937195,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.23803827166557312},{"x":0.3530377745628357,"y":0.23803827166557312},{"x":0.3530377745628357,"y":0.2547847032546997},{"x":0.3218390941619873,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3218390941619873,0.23803827166557312,0.3530377745628357,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2807881832122803,"y":0.23803827166557312},{"x":0.31527093052864075,"y":0.23803827166557312},{"x":0.31527093052864075,"y":0.2547847032546997},{"x":0.2807881832122803,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2807881832122803,0.23803827166557312,0.31527093052864075,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.23803827166557312},{"x":0.2824302017688751,"y":0.23803827166557312},{"x":0.2824302017688751,"y":0.2547847032546997},{"x":0.27914613485336304,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27914613485336304,0.23803827166557312,0.2824302017688751,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.23803827166557312},{"x":0.27257800102233887,"y":0.23803827166557312},{"x":0.27257800102233887,"y":0.2547847032546997},{"x":0.2610837519168854,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2610837519168854,0.23803827166557312,0.27257800102233887,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22331690788269043,"y":0.23803827166557312},{"x":0.2545155882835388,"y":0.23803827166557312},{"x":0.2545155882835388,"y":0.2547847032546997},{"x":0.22331690788269043,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.22331690788269043,0.23803827166557312,0.2545155882835388,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18390804529190063,"y":0.23803827166557312},{"x":0.21674877405166626,"y":0.23803827166557312},{"x":0.21674877405166626,"y":0.2547847032546997},{"x":0.18390804529190063,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۹","boundary":[0.18390804529190063,0.23803827166557312,0.21674877405166626,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1625615805387497,"y":0.23803827166557312},{"x":0.17569786310195923,"y":0.23803827166557312},{"x":0.17569786310195923,"y":0.2547847032546997},{"x":0.1625615805387497,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1625615805387497,0.23803827166557312,0.17569786310195923,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.23803827166557312},{"x":0.15599343180656433,"y":0.23803827166557312},{"x":0.15599343180656433,"y":0.2547847032546997},{"x":0.11658456176519394,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیست","boundary":[0.11658456176519394,0.23803827166557312,0.15599343180656433,0.2547847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9014778137207031,"y":0.2571770250797272},{"x":0.9047619104385376,"y":0.2571770250797272},{"x":0.9047619104385376,"y":0.27392345666885376},{"x":0.9014778137207031,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.9014778137207031,0.2571770250797272,0.9047619104385376,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8423645496368408,"y":0.2571770250797272},{"x":0.894909679889679,"y":0.2571770250797272},{"x":0.894909679889679,"y":0.27392345666885376},{"x":0.8423645496368408,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هفتمین","boundary":[0.8423645496368408,0.2571770250797272,0.894909679889679,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.2571770250797272},{"x":0.8357964158058167,"y":0.2571770250797272},{"x":0.8357964158058167,"y":0.27392345666885376},{"x":0.8111658692359924,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.8111658692359924,0.2571770250797272,0.8357964158058167,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.2571770250797272},{"x":0.8095238208770752,"y":0.2571770250797272},{"x":0.8095238208770752,"y":0.27392345666885376},{"x":0.7980295419692993,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7980295419692993,0.2571770250797272,0.8095238208770752,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.2571770250797272},{"x":0.7931034564971924,"y":0.2571770250797272},{"x":0.7931034564971924,"y":0.27392345666885376},{"x":0.7553366422653198,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7553366422653198,0.2571770250797272,0.7931034564971924,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.2571770250797272},{"x":0.7504104971885681,"y":0.2571770250797272},{"x":0.7504104971885681,"y":0.27392345666885376},{"x":0.7192118167877197,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.7192118167877197,0.2571770250797272,0.7504104971885681,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.2571770250797272},{"x":0.7126436829566956,"y":0.2571770250797272},{"x":0.7126436829566956,"y":0.27392345666885376},{"x":0.6551724076271057,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.6551724076271057,0.2571770250797272,0.7126436829566956,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6502463221549988,"y":0.2571770250797272},{"x":0.6502463221549988,"y":0.27392345666885376},{"x":0.6026272773742676,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.6026272773742676,0.2571770250797272,0.6502463221549988,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665024518966675,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5960590839385986,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5960590839385986,"y":0.27392345666885376},{"x":0.5665024518966675,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5665024518966675,0.2571770250797272,0.5960590839385986,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5632184147834778,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5632184147834778,"y":0.27392345666885376},{"x":0.5582922697067261,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5582922697067261,0.2571770250797272,0.5632184147834778,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5533661842346191,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5533661842346191,"y":0.27392345666885376},{"x":0.517241358757019,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.517241358757019,0.2571770250797272,0.5533661842346191,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5123152732849121,"y":0.2571770250797272},{"x":0.5123152732849121,"y":0.27392345666885376},{"x":0.47783252596855164,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.47783252596855164,0.2571770250797272,0.5123152732849121,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.2571770250797272},{"x":0.4712643623352051,"y":0.2571770250797272},{"x":0.4712643623352051,"y":0.27392345666885376},{"x":0.4532019793987274,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4532019793987274,0.2571770250797272,0.4712643623352051,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.2571770250797272},{"x":0.4417077302932739,"y":0.2571770250797272},{"x":0.4417077302932739,"y":0.27392345666885376},{"x":0.3957307040691376,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.3957307040691376,0.2571770250797272,0.4417077302932739,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.2571770250797272},{"x":0.3891625702381134,"y":0.2571770250797272},{"x":0.3891625702381134,"y":0.27392345666885376},{"x":0.3727422058582306,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وی","boundary":[0.3727422058582306,0.2571770250797272,0.3891625702381134,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.2571770250797272},{"x":0.36617404222488403,"y":0.2571770250797272},{"x":0.36617404222488403,"y":0.27392345666885376},{"x":0.3497537076473236,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3497537076473236,0.2571770250797272,0.36617404222488403,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.2571770250797272},{"x":0.34318554401397705,"y":0.2571770250797272},{"x":0.34318554401397705,"y":0.27392345666885376},{"x":0.3054187297821045,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.3054187297821045,0.2571770250797272,0.34318554401397705,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2627257704734802,"y":0.2571770250797272},{"x":0.29885056614875793,"y":0.2571770250797272},{"x":0.29885056614875793,"y":0.27392345666885376},{"x":0.2627257704734802,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.2627257704734802,0.2571770250797272,0.29885056614875793,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.2571770250797272},{"x":0.25615763664245605,"y":0.2571770250797272},{"x":0.25615763664245605,"y":0.27392345666885376},{"x":0.2068965584039688,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برگزیده","boundary":[0.2068965584039688,0.2571770250797272,0.25615763664245605,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151067316532135,"y":0.2571770250797272},{"x":0.20032840967178345,"y":0.2571770250797272},{"x":0.20032840967178345,"y":0.27392345666885376},{"x":0.151067316532135,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناخته","boundary":[0.151067316532135,0.2571770250797272,0.20032840967178345,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.2571770250797272},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2571770250797272},{"x":0.1428571492433548,"y":0.27392345666885376},{"x":0.11658456176519394,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.11658456176519394,0.2571770250797272,0.1428571492433548,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11658456176519394,"y":0.2571770250797272},{"x":0.11986863613128662,"y":0.2571770250797272},{"x":0.11986863613128662,"y":0.27392345666885376},{"x":0.11658456176519394,"y":0.27392345666885376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11658456176519394,0.2571770250797272,0.11986863613128662,0.27392345666885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.889983594417572,"y":0.2763157784938812},{"x":0.9047619104385376,"y":0.2763157784938812},{"x":0.9047619104385376,"y":0.2930622100830078},{"x":0.889983594417572,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.889983594417572,0.2763157784938812,0.9047619104385376,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8538587689399719,"y":0.2763157784938812},{"x":0.8834154605865479,"y":0.2763157784938812},{"x":0.8834154605865479,"y":0.2930622100830078},{"x":0.8538587689399719,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاس","boundary":[0.8538587689399719,0.2763157784938812,0.8834154605865479,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.2763157784938812},{"x":0.8472906351089478,"y":0.2763157784938812},{"x":0.8472906351089478,"y":0.2930622100830078},{"x":0.8111658692359924,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.8111658692359924,0.2763157784938812,0.8472906351089478,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.2763157784938812},{"x":0.8045976758003235,"y":0.2763157784938812},{"x":0.8045976758003235,"y":0.2930622100830078},{"x":0.7750410437583923,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.7750410437583923,0.2763157784938812,0.8045976758003235,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.2763157784938812},{"x":0.7684729099273682,"y":0.2763157784938812},{"x":0.7684729099273682,"y":0.2930622100830078},{"x":0.7372742295265198,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7372742295265198,0.2763157784938812,0.7684729099273682,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.2763157784938812},{"x":0.7307060956954956,"y":0.2763157784938812},{"x":0.7307060956954956,"y":0.2930622100830078},{"x":0.6945812702178955,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.6945812702178955,0.2763157784938812,0.7307060956954956,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814450025558472,"y":0.2763157784938812},{"x":0.6880131363868713,"y":0.2763157784938812},{"x":0.6880131363868713,"y":0.2930622100830078},{"x":0.6814450025558472,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6814450025558472,0.2763157784938812,0.6880131363868713,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.2763157784938812},{"x":0.6765188574790955,"y":0.2763157784938812},{"x":0.6765188574790955,"y":0.2930622100830078},{"x":0.6420361399650574,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتقاء","boundary":[0.6420361399650574,0.2763157784938812,0.6765188574790955,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.2763157784938812},{"x":0.6354680061340332,"y":0.2763157784938812},{"x":0.6354680061340332,"y":0.2930622100830078},{"x":0.6091954112052917,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6091954112052917,0.2763157784938812,0.6354680061340332,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911329984664917,"y":0.2763157784938812},{"x":0.6026272773742676,"y":0.2763157784938812},{"x":0.6026272773742676,"y":0.2930622100830078},{"x":0.5911329984664917,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5911329984664917,0.2763157784938812,0.6026272773742676,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.2763157784938812},{"x":0.5845648646354675,"y":0.2763157784938812},{"x":0.5845648646354675,"y":0.2930622100830078},{"x":0.523809552192688,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.523809552192688,0.2763157784938812,0.5845648646354675,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5041050910949707,"y":0.2763157784938812},{"x":0.517241358757019,"y":0.2763157784938812},{"x":0.517241358757019,"y":0.2930622100830078},{"x":0.5041050910949707,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5041050910949707,0.2763157784938812,0.517241358757019,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.2763157784938812},{"x":0.49753695726394653,"y":0.2763157784938812},{"x":0.49753695726394653,"y":0.2930622100830078},{"x":0.46962234377861023,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.46962234377861023,0.2763157784938812,0.49753695726394653,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.2763157784938812},{"x":0.46305418014526367,"y":0.2763157784938812},{"x":0.46305418014526367,"y":0.2930622100830078},{"x":0.42200326919555664,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.42200326919555664,0.2763157784938812,0.46305418014526367,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.2763157784938812},{"x":0.4203612506389618,"y":0.2763157784938812},{"x":0.4203612506389618,"y":0.2930622100830078},{"x":0.41871920228004456,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41871920228004456,0.2763157784938812,0.4203612506389618,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.2763157784938812},{"x":0.4121510684490204,"y":0.2763157784938812},{"x":0.4121510684490204,"y":0.2930622100830078},{"x":0.403940886259079,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.403940886259079,0.2763157784938812,0.4121510684490204,0.2930622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.2763157784938812},{"x":0.3973727524280548,"y":0.2763157784938812},{"x":0.3973727524280548,"y":0.2930622100830078},{"x":0.3891625702381134,"y":0.2930622100830078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3891625702381134,0.2763157784938812