زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (بخش 1- بیولوژی سلولی) زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (بخش 1- بیولوژی سلولی)

توضیحات

این کتاب تلاشی در راستای علم زیست شناسی سلولی و مولکولی و همچنین مهندسی ژنتیک است. پیشرفت‌های این علوم در سال‌های اخیر به قدری سریع و چشم‌گیر بوده است که دانسته‌های گذشته ما در برابر آن ناچیز است. مقالات پژوهشی و کتاب‌های متعددی در این زمینه انتشار یافته است که مطالعه آن برای ما و دانشجویان این علوم کمک بسیاری به افزایش دانسته‌های ما می‌کند. مولفان این کتاب با توجه به این نکات اقدام به تدوین و تالیف مجموعه حاضر در سه بخش زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک نموده‌اند و آن را به دانشجویان علاقمند به این علوم و جامعه علمی کشور تقدیم می‌نمایند.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2020
-4242
-7676
-129129
-155155
{"id":"3795182","title":"زیست شناسی سلولی، مولکولی و مهندسی ژنتیک (بخش 1- بیولوژی سلولی)","price":"۱۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/77bb03ef44ac2b0e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/77bb03ef44ac2b0e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/77bb03ef44ac2b0e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/77bb03ef44ac2b0e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/77bb03ef44ac2b0e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/77bb03ef44ac2b0e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/77bb03ef44ac2b0e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/77bb03ef44ac2b0e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/77bb03ef44ac2b0e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/77bb03ef44ac2b0e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006926353-1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["این کتاب تلاشی در راستای علم زیست شناسی سلولی و مولکولی و همچنین مهندسی ژنتیک است. پیشرفت‌های این علوم در سال‌های اخیر به قدری سریع و چشم‌گیر بوده است که دانسته‌های گذشته ما در برابر آن ناچیز است. مقالات پژوهشی و کتاب‌های متعددی در این زمینه انتشار یافته است که مطالعه آن برای ما و دانشجویان این علوم کمک بسیاری به افزایش دانسته‌های ما می‌کند. مولفان این کتاب با توجه به این نکات اقدام به تدوین و تالیف مجموعه حاضر در سه بخش زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی و مهندسی ژنتیک نموده‌اند و آن را به دانشجویان علاقمند به این علوم و جامعه علمی کشور تقدیم می‌نمایند."],"pages_count":"173","keywords":"null","token":"77bb03ef44ac2b0e","created_at":"2019-05-11 16:58:12","updated_at":"2022-01-01 17:37:44","publisher_id":"146","deleted_at":null,"published_at":"2019-05-11 17:18:22","available_for_web":"1","publisher_title":"خانه زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"۵‌,‌۰۰۰‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1916880","title":"دکتر مجید مهدوی","firstname":"دکتر","lastname":"مجید مهدوی","token":"8fd34b63cb32db74","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1916880","title":"دکتر مجید مهدوی","firstname":"دکتر","lastname":"مجید مهدوی","token":"8fd34b63cb32db74","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783866","file":"5cd6bfdd32b461.10160561.pdf","book_id":"3795182","toc":[{"page":2,"title":"فصل 1: روش‌های مطالعه سلول"},{"page":20,"title":"فصل 2: بیوشیمی سلول"},{"page":42,"title":"فصل 3: غشا، نقل و انتقالات و ماتریکس خارج سلولی"},{"page":76,"title":"فصل 4: اندامک‌ها . اسکلت سلولی"},{"page":129,"title":"فصل 5: هسته، هستک و تقسیم سلولی"},{"page":155,"title":"فصل 6: سرطان و اساس مولکولی آن"}],"created_at":"2019-05-11 16:58:13","updated_at":"2022-01-01 17:37:45","process_started_at":"2019-05-11 16:58:16","process_done_at":"2019-05-11 17:05:14","process_failed_at":null,"pages_count":"173","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"1cfef969b3429bde2c163ede0dda82436f8a33b48cfb8e157ed840f9ce3cfff3c955405cdc5191d42ba7a7a51c878c8464ccde173f1812c5266bba563dfedb77","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۳"},"publisher":{"id":146,"title":"خانه زیست شناسی","manager":"مصطفی پویان","shaba":"IR060190000000111900770008","bank_name":"نا معلوم","description":"انتشارات خانه زیست شناسی\nاطلاعات بررسی مجدد شود","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"6ecfc780984a35a4","slug":"خانه-زیست-شناسی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"خانه زیست شناسی","email":"house-of-biology@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"5250cefe838dcf5d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"strkeh","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2018-04-19 18:15:01","updated_at":"2018-04-19 18:15:01","bazaar_credit":0,"description":"house-of-biology@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"3136","title":"اصول مهندسی ژنتیک","token":"de3a633ffba860ab","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:25","updated_at":"2021-10-03 14:09:23","study_fields":[{"id":"1246","title":"دکترای پیوسته بیوتکنولوژی","degree_id":"22","token":"1d6c89b3421294ac","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22648","title":"زیست سلولی","token":"ba342f82a5fce94d","type":"","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:36:05","updated_at":"2021-07-05 16:22:04","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"زیست-شناسی-سلولی،-مولکولی-و-مهندسی-ژنتیک-بخش-1--بیولوژی-سلولی","urlify":"زیست-شناسی-سلولی،-مولکولی-و-مهندسی-ژنتیک-بخش-1--بیولوژی-سلولی","pages_count_fa":"۱۷۳","authorTitle":"دکتر مجید مهدوی","tocStr":"فصل 1: روش‌های مطالعه سلول, فصل 2: بیوشیمی سلول, فصل 3: غشا، نقل و انتقالات و ماتریکس خارج سلولی, فصل 4: اندامک‌ها . اسکلت سلولی, فصل 5: هسته، هستک و تقسیم سلولی, فصل 6: سرطان و اساس مولکولی آن","url":"/preview/77bb03ef44ac2b0e/%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-1--%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C"}
{"toc":[{"page":2,"title":"فصل 1: روش‌های مطالعه سلول"},{"page":20,"title":"فصل 2: بیوشیمی سلول"},{"page":42,"title":"فصل 3: غشا، نقل و انتقالات و ماتریکس خارج سلولی"},{"page":76,"title":"فصل 4: اندامک‌ها . اسکلت سلولی"},{"page":129,"title":"فصل 5: هسته، هستک و تقسیم سلولی"},{"page":155,"title":"فصل 6: سرطان و اساس مولکولی آن"}],"pages_count":173,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"77bb03ef44ac2b0e","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/9ae02a61bec703e803926d59bd7048ce.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/9959b5da8be3c2982783712953fd1a81.jpg"},"info":{"width":601.12,"height":839.04,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/5e9c27c846cc582e45ad8fb8e20c7f0f.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/995c26cb353e5abac4fa5c263a1d29bb.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":822.08,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/e90fd82754a653448fcd44e013b791f5.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/33d5cbc24fd260d4e8f7c6aa8632a6ba.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/7becf115c01c0f0c6126993ae788ddea.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/fc094229b8f8225e858218bb1002e1ac.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":842.88,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/c90830887d1eb3c287e0e00c771ee5d1.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/095c7bd1ed8bd8e4f011d0f1421b2a85.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/ce9e86dbaa0dd2e4e533980f29e0080e.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/b8512ce8d5e947c0872810e14ef7d1d0.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/bbe216632a2bece0f32eb24b3df30e37.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/5ed577f0dcadcb33b566efd529180a35.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/28b91128e125ccff826f9cea9e3042fc.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/8b0b414991089da1a1b800a08c3619d9.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/296d83b05b4f91d96d042107f3d4d30e.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/f1d48787512a57e1d7c079e0a44e927b.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/89756a1154f58838ca7fe95d5d63ac14.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/58fea825d1e3833d48a1ea782d3ed751.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/ed4357855cd446594f6f32f54146fb75.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/8d731bd1528512e7571a304e8fdae342.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/700bb59a6e8e7833a4a2828eeec1862a.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/88cab3f4f6b986855424c698258943b7.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/c2702f728f1cf1f642d92336ebd18c69.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/c895d6b6b4885dab3a8e491a836e083e.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/ee6ead7c036cdc00f4c0c8b38b5d11f5.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/4e5194fd39dcd245dfe950d56e3a4fcf.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/ca20e7fdd2a715bdc70967ae97106f35.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/c340b4bd73c9c626c7f1b97a211497d4.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/caad884e7187d426b3bac1339e6967d7.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/2a79bb13708cd4b7154ccb91e12a57aa.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/8f25fc0b5b81f6896e4e618aa9c7a34f.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/ee283628abb8ea18e53421e1009ddebd.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/4c15223b5cd82d3fc5415ba03f268c7c.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/5d2548210dfe7c88bc2382c1de99af9b.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/72439c08cf7e7645ea4825ada52df1c0.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/e9f75c061eaffbb7d8e045c54ec274ef.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/a94a6c4ae087e768b06f1b10ce8c5642.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/0933a1ce84048112e6901380a2879fd8.jpg"},"info":{"width":595.2,"height":841.92,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":20,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/3e48450e286c895277e3174b7bb126e3.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/e4ca791ed36e420a707551d8ae7efffe.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":42,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/7daa47c5c4f55a041f4a8d9e4066819c.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/be689713b1da46d475df540dfb4d5ed7.jpg"},"info":{"width":597.6,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":76,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/53f8691cbe6b2657d79e7cd2efa33fd4.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/60487b801b40df4bf641ffa5886df9d2.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":129,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/c873f4c34c415c72a5accc4ad40abbe6.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/c8bbb4e584a8b16e209e1e746974b809.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":155,"image":{"jpeg":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/3cc4145fcc84bc5153995cd3f1ddbb97.jpg","blurred":"/storage/books/77bb03ef44ac2b0e/pages/91b395aa09262a82f496fe4db4964db9.jpg"},"info":{"width":597.12,"height":822.96,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19