مبانی زیست شناسی سلولی - فصل 2 (ترکیبات شیمیایی سلول‌ها) مبانی زیست شناسی سلولی - فصل 2 (ترکیبات شیمیایی سلول‌ها)

توضیحات

زیست شناسی سلولی عنوانی بزرگ است و تقریبا با هر شاخه دیگری از علم مرتبط می‌شود. بنابراین مطالعه زیست شناسی سلول یک آموزش وسیع علمی را ایجاد می‌کند. اگرچه به راحتی می‌شود در جزییات گم گشته و در اثر حجم زیادی از اطلاعات و نام‌های تکنیکی گیج شد. بنابراین تمرکز ما در این کتاب برایجاد دلایل روشن، سرراست و قابل توجهی از مفاهیم اساسی است. ما به دنبال روشی هستیم که حتی اگر توسط خواننده‌ای که برای اولین بار با زیست مدرن مواجه می‌شود، بفهمد که چگونه سلول زنده کار می‌کند: اینکه چگونه مولکول‌های سلول ـ به خصوص پروتیین‌ها، مولکول‌های DNA و RNA ـ بـرای ایجاد این سیستم قابل توجه تغذیه می‌کند، به محرک پاسخ می‌دهد، حرکت می‌کند، رشد می‌کند، تقسیم می‌شود و خودش دو برابر می‌شود. مجموعه حاضر، ترجمه‌ی کامل ویرایش سوم کتاب مبانی زیست شناسی سلولی (Essential cell biology) نوشته بروس آلبرتس و همکارانش است. در این ویرایش به روز، مباحث جدیدی به آن اضافه شده است و سعی دارد با بیانی ساده و مختصر همراه با شکل، مفاهیم اساسی و آخرین یافته‌های علم زیست شناسی سلولی و مولکولی را ارایه دهد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797946","title":"مبانی زیست شناسی سلولی - فصل 2 (ترکیبات شیمیایی سلول‌ها)","price":"۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/788f62c57f25f922/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/788f62c57f25f922/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/788f62c57f25f922/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/788f62c57f25f922/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/788f62c57f25f922/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/788f62c57f25f922/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/788f62c57f25f922/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/788f62c57f25f922/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/788f62c57f25f922/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/788f62c57f25f922/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642605705-2","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["زیست شناسی سلولی عنوانی بزرگ است و تقریبا با هر شاخه دیگری از علم مرتبط می‌شود. بنابراین مطالعه زیست شناسی سلول یک آموزش وسیع علمی را ایجاد می‌کند. اگرچه به راحتی می‌شود در جزییات گم گشته و در اثر حجم زیادی از اطلاعات و نام‌های تکنیکی گیج شد. بنابراین تمرکز ما در این کتاب برایجاد دلایل روشن، سرراست و قابل توجهی از مفاهیم اساسی است. ما به دنبال روشی هستیم که حتی اگر توسط خواننده‌ای که برای اولین بار با زیست مدرن مواجه می‌شود، بفهمد که چگونه سلول زنده کار می‌کند: اینکه چگونه مولکول‌های سلول ـ به خصوص پروتیین‌ها، مولکول‌های DNA و RNA ـ بـرای ایجاد این سیستم قابل توجه تغذیه می‌کند، به محرک پاسخ می‌دهد، حرکت می‌کند، رشد می‌کند، تقسیم می‌شود و خودش دو برابر می‌شود. مجموعه حاضر، ترجمه‌ی کامل ویرایش سوم کتاب مبانی زیست شناسی سلولی (Essential cell biology) نوشته بروس آلبرتس و همکارانش است. در این ویرایش به روز، مباحث جدیدی به آن اضافه شده است و سعی دارد با بیانی ساده و مختصر همراه با شکل، مفاهیم اساسی و آخرین یافته‌های علم زیست شناسی سلولی و مولکولی را ارایه دهد."],"pages_count":"65","keywords":"null","token":"788f62c57f25f922","created_at":"2021-10-02 13:09:57","updated_at":"2021-10-04 12:43:02","publisher_id":"146","deleted_at":null,"published_at":"2021-10-02 13:11:38","available_for_web":"0","publisher_title":"خانه زیست شناسی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1916877","title":"بروس آلبرتس","firstname":"بروس","lastname":"آلبرتس","token":"66b1a4f6108a07dd","created_at":"2018-04-19 19:15:44","updated_at":"2018-04-19 19:15:44","role":"writer"},{"id":"1916883","title":"دکتر حسین بهاروند","firstname":"دکتر","lastname":"حسین بهاروند","token":"0574651825dcdad6","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"translator"},{"id":"1917651","title":"زهرا فرزانه","firstname":"زهرا","lastname":"فرزانه","token":"919c8bebb24bd7d7","created_at":"2019-05-11 19:19:46","updated_at":"2019-05-11 19:19:46","role":"translator"},{"id":"1917652","title":"اعظم پیلتن","firstname":"اعظم","lastname":"پیلتن","token":"57c9bc937faac2f0","created_at":"2019-05-11 19:20:06","updated_at":"2019-05-11 19:20:06","role":"translator"},{"id":"1917653","title":"ناهید نصیری","firstname":"ناهید","lastname":"نصیری","token":"1848c61961949a13","created_at":"2019-05-11 19:20:10","updated_at":"2019-05-11 19:20:10","role":"translator"},{"id":"1917654","title":"سعید فردی","firstname":"سعید","lastname":"فردی","token":"7e8c743f90ef7dd9","created_at":"2019-05-11 19:20:19","updated_at":"2019-05-11 19:20:19","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1916877","title":"بروس آلبرتس","firstname":"بروس","lastname":"آلبرتس","token":"66b1a4f6108a07dd","created_at":"2018-04-19 19:15:44","updated_at":"2018-04-19 19:15:44","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1916883","title":"دکتر حسین بهاروند","firstname":"دکتر","lastname":"حسین بهاروند","token":"0574651825dcdad6","created_at":"2018-04-19 19:15:45","updated_at":"2018-04-19 19:15:45","role":"translator"},{"id":"1917651","title":"زهرا فرزانه","firstname":"زهرا","lastname":"فرزانه","token":"919c8bebb24bd7d7","created_at":"2019-05-11 19:19:46","updated_at":"2019-05-11 19:19:46","role":"translator"},{"id":"1917652","title":"اعظم پیلتن","firstname":"اعظم","lastname":"پیلتن","token":"57c9bc937faac2f0","created_at":"2019-05-11 19:20:06","updated_at":"2019-05-11 19:20:06","role":"translator"},{"id":"1917653","title":"ناهید نصیری","firstname":"ناهید","lastname":"نصیری","token":"1848c61961949a13","created_at":"2019-05-11 19:20:10","updated_at":"2019-05-11 19:20:10","role":"translator"},{"id":"1917654","title":"سعید فردی","firstname":"سعید","lastname":"فردی","token":"7e8c743f90ef7dd9","created_at":"2019-05-11 19:20:19","updated_at":"2019-05-11 19:20:19","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786599","file":"615828ee1ba2d3.11150548.pdf","book_id":"3797946","toc":null,"created_at":"2021-10-02 13:09:58","updated_at":"2021-10-04 12:43:02","process_started_at":"2021-10-02 13:10:00","process_done_at":"2021-10-02 13:10:02","process_failed_at":null,"pages_count":"65","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"1ef2cc10dbad33e3f6cc3b9ccf69ec0249e5dd1d4c6af5831ed6a66c9a955c3af08c993446c0c4e194e54f471110ad5a05e77f15deead202460e56b2fc4ea394","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۵"},"publisher":{"id":146,"title":"خانه زیست شناسی","manager":"مصطفی پویان","shaba":"IR060190000000111900770008","bank_name":"نا معلوم","description":"انتشارات خانه زیست شناسی\nاطلاعات بررسی مجدد شود","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"6ecfc780984a35a4","slug":"خانه-زیست-شناسی","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"خانه زیست شناسی","email":"house-of-biology@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"5250cefe838dcf5d","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"strkeh","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2018-04-19 18:15:01","updated_at":"2018-04-19 18:15:01","bazaar_credit":0,"description":"house-of-biology@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"5497","title":"آز زیست سلولی","token":"cca9790bae307126","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:57","updated_at":"2021-07-05 16:22:04","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22648","title":"زیست سلولی","token":"ba342f82a5fce94d","type":"","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:36:05","updated_at":"2021-07-05 16:22:04","study_fields":[{"id":"43","title":"زیست فناوری","degree_id":"7","token":"02da16336649a978","books_count":"103","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-24 16:26:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"مبانی-زیست-شناسی-سلولی---فصل-2-ترکیبات-شیمیایی-سلول-ها","urlify":"مبانی-زیست-شناسی-سلولی---فصل-2-ترکیبات-شیمیایی-سلول-ها","pages_count_fa":"۶۵","authorTitle":"بروس آلبرتس, دکتر حسین بهاروند, زهرا فرزانه, اعظم پیلتن, ناهید نصیری, سعید فردی","tocStr":"","url":"/preview/788f62c57f25f922/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C---%D9%81%D8%B5%D9%84-2-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":65,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"788f62c57f25f922","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/wqsddEpbZyVcrMUJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/iCVwiFJcZuFYpjKM.jpg","blurred":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/GwNoJWAERnVQpyjG.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00011023233367615387,0.00003259121897384843,0.9983335216426048,0.9989253417392242]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07058823853731155,"y":0.03444180637598038},{"x":0.09915966540575027,"y":0.03325415775179863},{"x":0.10084033757448196,"y":0.09976246953010559},{"x":0.07226891070604324,"y":0.10095012187957764}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱","boundary":[0.07058823853731155,0.03444180637598038,0.10084033757448196,0.09976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07058823853731155,"y":0.03444180637598038},{"x":0.09915966540575027,"y":0.03325415775179863},{"x":0.10084033757448196,"y":0.09976246953010559},{"x":0.07226891070604324,"y":0.10095012187957764}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.06558823853731155,0.027441806375980378,0.10584033757448197,0.1067624695301056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.08194774389266968},{"x":0.6084033846855164,"y":0.07363420724868774},{"x":0.6151260733604431,"y":0.10451306402683258},{"x":0.5428571701049805,"y":0.11163895577192307}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5361344814300537,0.08194774389266968,0.6151260733604431,0.10451306402683258]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.08194774389266968},{"x":0.6084033846855164,"y":0.07363420724868774},{"x":0.6151260733604431,"y":0.10451306402683258},{"x":0.5428571701049805,"y":0.11163895577192307}]},"confidence":0.75,"boundary":[0.5311344814300537,0.07494774389266967,0.6201260733604431,0.11151306402683259],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.09619952738285065},{"x":0.5949580073356628,"y":0.09382423013448715},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1650831401348114},{"x":0.4436974823474884,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.440336138010025,0.09619952738285065,0.5983193516731262,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.09976246953010559},{"x":0.40672269463539124,"y":0.0973871722817421},{"x":0.4100840389728546,"y":0.16864608228206635},{"x":0.25882354378700256,"y":0.17102137207984924}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.2554621994495392,0.09976246953010559,0.4100840389728546,0.16864608228206635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.10213776677846909},{"x":0.2554621994495392,"y":0.09976246953010559},{"x":0.2571428716182709,"y":0.17102137207984924},{"x":0.11260504275560379,"y":0.17339667677879333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.10924369841814041,0.10213776677846909,0.2571428716182709,0.17102137207984924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.10213776677846909},{"x":0.5949580073356628,"y":0.0926365777850151},{"x":0.5983193516731262,"y":0.1650831401348114},{"x":0.11260504275560379,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.1042436984181404,0.09513776677846908,0.6033193516731262,0.1720831401348114],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.16864608228206635},{"x":0.3294117748737335,"y":0.1698337346315384},{"x":0.3294117748737335,"y":0.1852731555700302},{"x":0.267226904630661,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.267226904630661,0.16864608228206635,0.3294117748737335,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2655462324619293,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2655462324619293,"y":0.18408551812171936},{"x":0.26050421595573425,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.26050421595573425,0.16864608228206635,0.2655462324619293,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2554621994495392,"y":0.16864608228206635},{"x":0.2554621994495392,"y":0.18408551812171936},{"x":0.21680672466754913,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بروس","boundary":[0.21680672466754913,0.16864608228206635,0.2554621994495392,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16470588743686676,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21344538033008575,"y":0.16864608228206635},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18408551812171936},{"x":0.16470588743686676,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلبرتس","boundary":[0.16470588743686676,0.16864608228206635,0.21344538033008575,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.16864608228206635},{"x":0.1596638709306717,"y":0.16864608228206635},{"x":0.1596638709306717,"y":0.18408551812171936},{"x":0.15294118225574493,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15294118225574493,0.16864608228206635,0.1596638709306717,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.16864608228206635},{"x":0.14957983791828156,"y":0.16864608228206635},{"x":0.14957983791828156,"y":0.18408551812171936},{"x":0.09747899323701859,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.09747899323701859,0.16864608228206635,0.14957983791828156,0.18408551812171936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3294117748737335,"y":0.16864608228206635},{"x":0.3294117748737335,"y":0.1852731555700302},{"x":0.09747899323701859,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.09247899323701858,0.1604584299325943,0.3344117748737335,0.19227315557003022],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.18883609771728516},{"x":0.1731092482805252,"y":0.1876484602689743},{"x":0.1731092482805252,"y":0.20190024375915527},{"x":0.1277310997247696,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.1277310997247696,0.18883609771728516,0.1731092482805252,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.18883609771728516},{"x":0.12268907576799393,"y":0.18883609771728516},{"x":0.12268907576799393,"y":0.20308788120746613},{"x":0.09747899323701859,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.09747899323701859,0.18883609771728516,0.12268907576799393,0.20308788120746613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.18883609771728516},{"x":0.1731092482805252,"y":0.1876484602689743},{"x":0.1731092482805252,"y":0.20190024375915527},{"x":0.09747899323701859,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.09247899323701858,0.18183609771728515,0.1781092482805252,0.20890024375915528],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.22090260684490204},{"x":0.853781521320343,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8655462265014648,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"دهد","boundary":[0.2369747906923294,0.22090260684490204,0.8655462265014648,0.32185274362564087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.22090260684490204},{"x":0.853781521320343,"y":0.1947743445634842},{"x":0.8655462265014648,"y":0.32185274362564087},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.21390260684490203,0.8705462265014648,0.3288527436256409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6377671957015991},{"x":0.9546218514442444,"y":0.6448931097984314},{"x":0.9478991627693176,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7697479128837585,0.6377671957015991,0.9478991627693176,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6353919506072998},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6789916157722473,0.6353919506072998,0.7193277478218079,0.7209026217460632]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6353919506072998},{"x":0.9546218514442444,"y":0.6448931097984314},{"x":0.9478991627693176,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6739916157722473,0.6283919506072998,0.9528991627693176,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11428571492433548,"y":0.673396646976471},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6722090244293213},{"x":0.16806723177433014,"y":0.684085488319397},{"x":0.11428571492433548,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.11428571492433548,0.673396646976471,0.16806723177433014,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.673396646976471},{"x":0.11260504275560379,"y":0.673396646976471},{"x":0.11260504275560379,"y":0.684085488319397},{"x":0.10924369841814041,"y":0.684085488319397}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.10924369841814041,0.673396646976471,0.11260504275560379,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5310924649238586,"y":0.705463171005249},{"x":0.4941176474094391,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.4941176474094391,0.6888360977172852,0.5310924649238586,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6888360977172852},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6888360977172852},{"x":0.48739495873451233,"y":0.705463171005249},{"x":0.43529412150382996,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.43529412150382996,0.6888360977172852,0.48739495873451233,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6888360977172852},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6888360977172852},{"x":0.43697479367256165,"y":0.705463171005249},{"x":0.4319327771663666,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4319327771663666,0.6888360977172852,0.43697479367256165,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4252100884914398,"y":0.705463171005249},{"x":0.3831932842731476,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعظم","boundary":[0.3831932842731476,0.6888360977172852,0.4252100884914398,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3781512677669525,"y":0.705463171005249},{"x":0.34117648005485535,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیلتن","boundary":[0.34117648005485535,0.6888360977172852,0.3781512677669525,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6900237798690796},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6900237798690796},{"x":0.33781513571739197,"y":0.705463171005249},{"x":0.3310924470424652,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3310924470424652,0.6900237798690796,0.33781513571739197,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6900237798690796},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6900237798690796},{"x":0.32436975836753845,"y":0.705463171005249},{"x":0.2823529541492462,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناهید","boundary":[0.2823529541492462,0.6900237798690796,0.32436975836753845,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.6900237798690796},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6900237798690796},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7066508531570435},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نصیری","boundary":[0.22689075767993927,0.6900237798690796,0.27563026547431946,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6900237798690796},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.6900237798690796,0.2201680690050125,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16470588743686676,"y":0.6900237798690796},{"x":0.20840336382389069,"y":0.6900237798690796},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7066508531570435},{"x":0.16470588743686676,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.16470588743686676,0.6900237798690796,0.20840336382389069,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.6900237798690796},{"x":0.15798319876194,"y":0.6900237798690796},{"x":0.15798319876194,"y":0.7066508531570435},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.1109243705868721,0.6900237798690796,0.15798319876194,0.7066508531570435]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.6722090244293213},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5310924649238586,"y":0.705463171005249},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.1042436984181404,0.6652090244293213,0.5360924649238586,0.712463171005249],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7636579275131226},{"x":0.583193302154541,"y":0.764845609664917},{"x":0.5815126299858093,"y":0.775534451007843},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ESSENTIAL","boundary":[0.5126050710678101,0.7636579275131226,0.5815126299858093,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5949580073356628,"y":0.775534451007843},{"x":0.5899159908294678,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.1899999976158142,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.5915966629981995,0.7660332322120667,0.5949580073356628,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.7767220735549927},{"x":0.5949580073356628,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"estion","boundary":[0.5966386795043945,0.7660332322120667,0.610084056854248,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5445378422737122,"y":0.783847987651825},{"x":0.5142857432365417,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CELL","boundary":[0.5142857432365417,0.7743467688560486,0.5445378422737122,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7743467688560486},{"x":0.610084056854248,"y":0.7743467688560486},{"x":0.610084056854248,"y":0.783847987651825},{"x":0.5512605309486389,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"BIOLOGY","boundary":[0.5512605309486389,0.7743467688560486,0.610084056854248,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.786223292350769},{"x":0.5126050710678101,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.50760507106781,0.7566579275131226,0.615084056854248,0.793223292350769],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1445378214120865,"y":0.7292161583900452},{"x":0.16470588743686676,"y":0.7292161583900452},{"x":0.16302521526813507,"y":0.7446556091308594},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.1445378214120865,0.7292161583900452,0.16302521526813507,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11596638709306717,"y":0.7292161583900452},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7292161583900452},{"x":0.13781513273715973,"y":0.7434679269790649},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.11596638709306717,0.7292161583900452,0.13781513273715973,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.7292161583900452},{"x":0.11596638709306717,"y":0.7292161583900452},{"x":0.11428571492433548,"y":0.7434679269790649},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.10924369841814041,0.7292161583900452,0.11428571492433548,0.7434679269790649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.2571428716182709,0.7470308542251587,0.3042016923427582,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7470308542251587},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7660332322120667},{"x":0.18655462563037872,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.18655462563037872,0.7470308542251587,0.24873949587345123,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.7470308542251587},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7470308542251587},{"x":0.17983193695545197,"y":0.7660332322120667},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.1109243705868721,0.7470308542251587,0.17983193695545197,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7684085369110107},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7684085369110107},{"x":0.39159664511680603,"y":0.783847987651825},{"x":0.3613445460796356,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.3613445460796356,0.7684085369110107,0.39159664511680603,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7684085369110107},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7684085369110107},{"x":0.35630252957344055,"y":0.783847987651825},{"x":0.32436975836753845,"y":0.783847987651825}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.32436975836753845,0.7684085369110107,0.35630252957344055,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7684085369110107},{"x":0.3193277418613434,"y":0.783847987651825},{"x":0.29579833149909973,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.29579833149909973,0.7684085369110107,0.3193277418613434,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7684085369110107},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7684085369110107},{"x":0.29075631499290466,"y":0.783847987651825},{"x":0.2537815272808075,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.2537815272808075,0.7684085369110107,0.29075631499290466,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7684085369110107},{"x":0.24705882370471954,"y":0.783847987651825},{"x":0.24201680719852448,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24201680719852448,0.7684085369110107,0.24705882370471954,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.783847987651825},{"x":0.19831933081150055,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.19831933081150055,0.7684085369110107,0.2369747906923294,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.7684085369110107},{"x":0.19495798647403717,"y":0.7684085369110107},{"x":0.19495798647403717,"y":0.783847987651825},{"x":0.15462185442447662,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.15462185442447662,0.7684085369110107,0.19495798647403717,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.7684085369110107},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7684085369110107},{"x":0.14789916574954987,"y":0.783847987651825},{"x":0.1109243705868721,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.1109243705868721,0.7684085369110107,0.14789916574954987,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.786223292350769},{"x":0.46890756487846375,"y":0.786223292350769},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8004750609397888},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشکده","boundary":[0.40504202246665955,0.786223292350769,0.46890756487846375,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.786223292350769},{"x":0.3983193337917328,"y":0.786223292350769},{"x":0.3983193337917328,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3613445460796356,0.786223292350769,0.3983193337917328,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.786223292350769},{"x":0.35630252957344055,"y":0.786223292350769},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8004750609397888},{"x":0.31596639752388,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.31596639752388,0.786223292350769,0.35630252957344055,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.786223292350769},{"x":0.31092438101768494,"y":0.786223292350769},{"x":0.31092438101768494,"y":0.8004750609397888},{"x":0.3042016923427582,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3042016923427582,0.786223292350769,0.31092438101768494,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.786223292350769},{"x":0.2991596758365631,"y":0.786223292350769},{"x":0.2991596758365631,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.2571428716182709,0.786223292350769,0.2991596758365631,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.786223292350769},{"x":0.2521008551120758,"y":0.786223292350769},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8004750609397888},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.2201680690050125,0.786223292350769,0.2521008551120758,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.786223292350769},{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8004750609397888},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.1915966421365738,0.786223292350769,0.21512605249881744,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.786223292350769},{"x":0.18655462563037872,"y":0.786223292350769},{"x":0.18655462563037872,"y":0.8004750609397888},{"x":0.14957983791828156,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.14957983791828156,0.786223292350769,0.18655462563037872,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.786223292350769},{"x":0.1445378214120865,"y":0.786223292350769},{"x":0.1445378214120865,"y":0.8004750609397888},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.1109243705868721,0.786223292350769,0.1445378214120865,0.8004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7363420724868774},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8076009750366211},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1042436984181404,0.7222161583900452,0.47390756487846375,0.8146009750366211],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8206650614738464},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.3781512677669525,0.8040379881858826,0.4084033668041229,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.8040379881858826},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8040379881858826},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8206650614738464},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3361344635486603,0.8040379881858826,0.37310925126075745,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.8040379881858826},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8040379881858826},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8206650614738464},{"x":0.29075631499290466,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.29075631499290466,0.8040379881858826,0.3310924470424652,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8206650614738464},{"x":0.2521008551120758,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.2521008551120758,0.8040379881858826,0.2857142984867096,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.8040379881858826},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8040379881858826},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8206650614738464},{"x":0.24369747936725616,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24369747936725616,0.8040379881858826,0.24705882370471954,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19495798647403717,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8040379881858826},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8206650614738464},{"x":0.19495798647403717,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.19495798647403717,0.8040379881858826,0.2386554628610611,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.8040379881858826},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8040379881858826},{"x":0.1899159699678421,"y":0.8206650614738464},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.16974790394306183,0.8040379881858826,0.1899159699678421,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.8040379881858826},{"x":0.16470588743686676,"y":0.8040379881858826},{"x":0.16470588743686676,"y":0.8206650614738464},{"x":0.15798319876194,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15798319876194,0.8040379881858826,0.16470588743686676,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.8040379881858826},{"x":0.15462185442447662,"y":0.8040379881858826},{"x":0.15462185442447662,"y":0.8206650614738464},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.1109243705868721,0.8040379881858826,0.15462185442447662,0.8206650614738464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8206650614738464},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1059243705868721,0.7970379881858826,0.41340336680412293,0.8276650614738464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.786223292350769},{"x":0.5243697762489319,"y":0.786223292350769},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"Alberta","boundary":[0.5126050710678101,0.786223292350769,0.5243697762489319,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.786223292350769},{"x":0.534453809261322,"y":0.786223292350769},{"x":0.534453809261322,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"Brny","boundary":[0.5277311205863953,0.786223292350769,0.534453809261322,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.786223292350769},{"x":0.5663865804672241,"y":0.786223292350769},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"Hopkins","boundary":[0.5378151535987854,0.786223292350769,0.5663865804672241,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.786223292350769},{"x":0.578151285648346,"y":0.786223292350769},{"x":0.578151285648346,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"Le","boundary":[0.5697479248046875,0.786223292350769,0.578151285648346,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.786223292350769},{"x":0.5882353186607361,"y":0.786223292350769},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","str":"Rat","boundary":[0.5815126299858093,0.786223292350769,0.5882353186607361,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"Hobart","boundary":[0.5899159908294678,0.7850356101989746,0.6033613681793213,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"Walter","boundary":[0.6067227125167847,0.7850356101989746,0.6168067455291748,0.7885985970497131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.786223292350769},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.7099999785423279,"boundary":[0.50760507106781,0.779223292350769,0.6218067455291748,0.7967862195968628],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7933491468429565},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7933491468429565},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7969121336936951},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7969121336936951}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"Includes","boundary":[0.48403361439704895,0.7933491468429565,0.49747899174690247,0.7969121336936951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7969121336936951},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7969121336936951},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8004750609397888},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","str":"Essential","boundary":[0.48403361439704895,0.7969121336936951,0.49915966391563416,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7969121336936951},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7980997562408447},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"Celle","boundary":[0.5008403658866882,0.7969121336936951,0.5159664154052734,0.8004750609397888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0.6399999856948853},{"languageCode":"en","confidence":0.36000001430511475}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5159664154052734,"y":0.794536828994751},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8004750609397888},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.6600000262260437,"boundary":[0.47903361439704895,0.7863491468429565,0.5209664154052734,0.8074750609397888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8004750609397888},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8004750609397888},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.11999999731779099,"str":"tu","boundary":[0.4957983195781708,0.8004750609397888,0.49915966391563416,0.8040379881858826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8004750609397888},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8004750609397888},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.11999999731779099,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.7934750609397888,0.5041596639156342,0.8110379881858826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.4924369752407074,0.8040379881858826,0.5025210380554199,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8040379881858826},{"x":0.489075630903244,"y":0.8040379881858826},{"x":0.489075630903244,"y":0.8064132928848267},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.48235294222831726,0.8040379881858826,0.489075630903244,0.8064132928848267]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8064132928848267},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.47735294222831726,0.7970379881858826,0.5075210380554199,0.8134132928848267],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7874109148979187},{"x":0.9865546226501465,"y":0.7874109148979187},{"x":0.9865546226501465,"y":0.826603353023529},{"x":0.8285714387893677,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.8285714387893677,0.7874109148979187,0.9865546226501465,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7874109148979187},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7874109148979187},{"x":0.8117647171020508,"y":0.826603353023529},{"x":0.6470588445663452,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6470588445663452,0.7874109148979187,0.8117647171020508,0.826603353023529]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7874109148979187},{"x":0.9865546226501465,"y":0.7874109148979187},{"x":0.9865546226501465,"y":0.826603353023529},{"x":0.6470588445663452,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.6420588445663452,0.7804109148979187,0.9915546226501465,0.8336033530235291],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8064132928848267},{"x":0.489075630903244,"y":0.8064132928848267},{"x":0.489075630903244,"y":0.8099762201309204},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"qui","boundary":[0.48403361439704895,0.8064132928848267,0.489075630903244,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8099762201309204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","str":"fure","boundary":[0.49747899174690247,0.8064132928848267,0.5042017102241516,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8099762201309204},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","str":"chapter","boundary":[0.5025210380554199,0.8064132928848267,0.5243697762489319,0.8099762201309204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8099762201309204},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.6499999761581421,"boundary":[0.47903361439704895,0.7994132928848267,0.5293697762489319,0.8169762201309204],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5142857432365417,0.8111639022827148,0.5159664154052734,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.8111639022827148,0.5126050710678101,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.5058823823928833,0.8111639022827148,0.5092437267303467,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5025210380554199,0.8111639022827148,0.5042017102241516,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8135392069816589},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.48571428656578064,0.8111639022827148,0.4924369752407074,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8111639022827148},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8111639022827148},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8135392069816589},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.48403361439704895,0.8111639022827148,0.48403361439704895,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8111639022827148},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8111639022827148},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8135392069816589},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.48235294222831726,0.8111639022827148,0.48235294222831726,0.8135392069816589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.8135392069816589,0.5226891040802002,0.8171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8182897567749023},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.5899999737739563,"boundary":[0.47735294222831726,0.8041639022827148,0.5276891040802002,0.8252897567749023],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8171021342277527},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"Powered","boundary":[0.48403361439704895,0.8135392069816589,0.5142857432365417,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8171021342277527},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8171021342277527},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8194774389266968},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","str":"formats","boundary":[0.48235294222831726,0.8171021342277527,0.4957983195781708,0.8194774389266968]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8194774389266968},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.47735294222831726,0.8065392069816589,0.5192857432365418,0.8264774389266968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.3499999940395355,"str":"|","boundary":[0.6033613681793213,0.8111639022827148,0.6067227125167847,0.8194774389266968]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8254156708717346},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"DV","boundary":[0.6067227125167847,0.8254156708717346,0.6235294342041016,0.8325415849685669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.8041639022827148,0.6285294342041016,0.8395415849685669],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5193277597427368,"y":0.826603353023529},{"x":0.5042017102241516,"y":0.826603353023529}]},"confidence":0.5099999904632568,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5042017102241516,0.8206650614738464,0.5193277597427368,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8254156708717346},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"20","boundary":[0.49915966391563416,0.8206650614738464,0.5042017102241516,0.8254156708717346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8206650614738464},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8206650614738464},{"x":0.4941176474094391,"y":0.826603353023529},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8254156708717346}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"باسمه","boundary":[0.4789915978908539,0.8206650614738464,0.4941176474094391,0.826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.8337292075157166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.834916889667511},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5260504484176636,0.8337292075157166,0.5260504484176636,0.8384798169136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8396674394607544},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.4941176474094391,0.8325415849685669,0.5260504484176636,0.8396674394607544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8325415849685669},{"x":0.489075630903244,"y":0.8337292075157166},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8372921347618103},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.48403361439704895,0.8325415849685669,0.48739495873451233,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.5243697762489319,0.8301662802696228,0.5243697762489319,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.5109243988990784,0.8289785981178284,0.5109243988990784,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.8289785981178284},{"x":0.507563054561615,"y":0.8289785981178284},{"x":0.507563054561615,"y":0.8325415849685669},{"x":0.507563054561615,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.507563054561615,0.8289785981178284,0.507563054561615,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.5008403658866882,0.8289785981178284,0.5008403658866882,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8289785981178284},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8289785981178284},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8325415849685669},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.28999999165534973,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.49747899174690247,0.8289785981178284,0.49915966391563416,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8289785981178284},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8289785981178284},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8325415849685669},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اء","boundary":[0.48235294222831726,0.8289785981178284,0.48571428656578064,0.8325415849685669]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7200000286102295},{"languageCode":"ar","confidence":0.2800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8194774389266968},{"x":0.529411792755127,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8396674394607544},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8384798169136047}]},"confidence":0.6200000047683716,"boundary":[0.4739915978908539,0.8124774389266968,0.5310504484176636,0.8466674394607544],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8254156708717346},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8254156708717346},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8301662802696228},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"ltr","str":"•","boundary":[0.48235294222831726,0.8254156708717346,0.48235294222831726,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8254156708717346},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8301662802696228},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","str":"Movie","boundary":[0.48403361439704895,0.8254156708717346,0.4941176474094391,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8254156708717346},{"x":0.507563054561615,"y":0.8254156708717346},{"x":0.507563054561615,"y":0.8301662802696228},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","str":"Vauto","boundary":[0.4957983195781708,0.8254156708717346,0.507563054561615,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"archive","boundary":[0.5109243988990784,0.8254156708717346,0.5260504484176636,0.8301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8254156708717346},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8301662802696228},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.47735294222831726,0.8184156708717346,0.5310504484176636,0.8371662802696228],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8503562808036804},{"x":0.578151285648346,"y":0.8503562808036804},{"x":0.5764706134796143,"y":0.853919267654419},{"x":0.5731092691421509,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.5731092691421509,0.8503562808036804,0.5764706134796143,0.853919267654419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.8503562808036804},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8551068902015686},{"x":0.578151285648346,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","str":"Michael","boundary":[0.5798319578170776,0.8503562808036804,0.5915966629981995,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.8515439629554749},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8515439629554749},{"x":0.605042040348053,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","str":"Morales","boundary":[0.5932773351669312,0.8515439629554749,0.605042040348053,0.8551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8503562808036804},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8515439629554749},{"x":0.605042040348053,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5731092691421509,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.5681092691421509,0.8433562808036804,0.610042040348053,0.8621068902015686],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8444180488586426},{"x":0.534453809261322,"y":0.8444180488586426},{"x":0.534453809261322,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"Artistic","boundary":[0.5226891040802002,0.8444180488586426,0.534453809261322,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5361344814300537,0.8444180488586426,0.5378151535987854,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","str":"Scientific","boundary":[0.5394958257675171,0.8444180488586426,0.5546218752861023,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8479809761047363},{"x":0.556302547454834,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":"direction","boundary":[0.556302547454834,0.8444180488586426,0.5697479248046875,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5747899413108826,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.5714285969734192,0.8444180488586426,0.5747899413108826,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","str":"Peter","boundary":[0.5764706134796143,0.8444180488586426,0.5865546464920044,0.8479809761047363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"Water","boundary":[0.5865546464920044,0.8444180488586426,0.5983193516731262,0.8479809761047363]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8444180488586426},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8479809761047363}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.5176891040802002,0.8374180488586426,0.6033193516731262,0.8549809761047363],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"Narrated","boundary":[0.5394958257675171,0.8467933535575867,0.5546218752861023,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"ltr","str":"by","boundary":[0.5546218752861023,0.8467933535575867,0.5596638917922974,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"ltr","str":"Ms","boundary":[0.5596638917922974,0.8467933535575867,0.5697479248046875,0.8515439629554749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8503562808036804},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"ltr","str":"Thariot","boundary":[0.5697479248046875,0.8467933535575867,0.5815126299858093,0.8503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"ltr","str":"Production","boundary":[0.5159664154052734,0.8515439629554749,0.5327731370925903,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8551068902015686},{"x":0.534453809261322,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"design","boundary":[0.534453809261322,0.8515439629554749,0.5445378422737122,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5462185144424438,0.8515439629554749,0.5495798587799072,0.8551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8515439629554749},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8551068902015686},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"development","boundary":[0.5512605309486389,0.8515439629554749,0.5714285969734192,0.8551068902015686]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8562945127487183},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8562945127487183}]},"confidence":0.6600000262260437,"boundary":[0.5109664154052734,0.8397933535575867,0.5865126299858093,0.8632945127487183],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"GS","boundary":[0.5512605309486389,0.8574821949005127,0.5680672526359558,0.8657957315444946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8574821949005127},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8657957315444946},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8669833540916443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.8504821949005127,0.5730672526359558,0.8727957315444946],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8776721954345703},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"2010","boundary":[0.5378151535987854,0.8717339634895325,0.5512605309486389,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8717339634895325},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8776721954345703},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"Garland","boundary":[0.5529412031173706,0.8717339634895325,0.5680672526359558,0.8776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8717339634895325},{"x":0.583193302154541,"y":0.8717339634895325},{"x":0.583193302154541,"y":0.8776721954345703},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","str":"Sciences","boundary":[0.5697479248046875,0.8717339634895325,0.583193302154541,0.8776721954345703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.8717339634895325},{"x":0.583193302154541,"y":0.8717339634895325},{"x":0.583193302154541,"y":0.8776721954345703},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8776721954345703}]},"confidence":0.7300000190734863,"boundary":[0.5328151535987854,0.8647339634895325,0.588193302154541,0.8846721954345703],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8586698174476624},{"x":0.8941176533699036,"y":0.8610451221466064},{"x":0.8924369812011719,"y":0.8978622555732727},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8954869508743286}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سلولها","boundary":[0.7411764860153198,0.8586698174476624,0.8924369812011719,0.8978622555732727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8586698174476624},{"x":0.8941176533699036,"y":0.8610451221466064},{"x":0.8924369812011719,"y":0.8978622555732727},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8954869508743286}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7361764860153198,0.8516698174476623,0.8974369812011719,0.9048622555732727],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/jzerSpBRrCClxRzV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/HBOsdeiVmFbvpRRR.jpg","blurred":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/VuwnJQzVtKCUXemp.jpg"},"info":{"width":595,"height":821,"margin":[0.00032773109744576846,0.0003089619095229638,0.9985453710756382,0.9988342741729281]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.26065772771835327},{"x":0.8588235378265381,"y":0.25943970680236816},{"x":0.8605042099952698,"y":0.2971985340118408},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2984165549278259}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7831932902336121,0.26065772771835327,0.8605042099952698,0.2971985340118408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.26065772771835327},{"x":0.8588235378265381,"y":0.25943970680236816},{"x":0.8605042099952698,"y":0.2971985340118408},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2984165549278259}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.7781932902336121,0.25365772771835327,0.8655042099952698,0.3041985340118408],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3154689371585846},{"x":0.800000011920929,"y":0.3142509162425995},{"x":0.800000011920929,"y":0.3873325288295746},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3885505497455597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5226891040802002,0.3154689371585846,0.800000011920929,0.3873325288295746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3166869580745697},{"x":0.610084056854248,"y":0.3154689371585846},{"x":0.610084056854248,"y":0.3885505497455597},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3897685706615448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.43361344933509827,0.3166869580745697,0.610084056854248,0.3885505497455597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3179050087928772},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3166869580745697},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3897685706615448},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3909865915775299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.20000000298023224,0.3179050087928772,0.38655462861061096,0.3897685706615448]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.3179050087928772},{"x":0.800000011920929,"y":0.3142509162425995},{"x":0.800000011920929,"y":0.3873325288295746},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3909865915775299}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.19500000298023223,0.3109050087928772,0.805000011920929,0.3943325288295746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.42630937695503235},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42630937695503235},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4445797801017761},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4445797801017761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.3831932842731476,0.42630937695503235,0.45210084319114685,0.4445797801017761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.42630937695503235},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42630937695503235},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4445797801017761},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4445797801017761}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37478992342948914,0.42630937695503235,0.3798319399356842,0.4445797801017761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.42630937695503235},{"x":0.3680672347545624,"y":0.42630937695503235},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4445797801017761},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4445797801017761}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بروس","boundary":[0.32773110270500183,0.42630937695503235,0.3680672347545624,0.4445797801017761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.42630937695503235},{"x":0.32268908619880676,"y":0.42630937695503235},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4445797801017761},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4445797801017761}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آلبرتس","boundary":[0.27394959330558777,0.42630937695503235,0.32268908619880676,0.4445797801017761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.42630937695503235},{"x":0.267226904630661,"y":0.42630937695503235},{"x":0.267226904630661,"y":0.4445797801017761},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4445797801017761}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.26218488812446594,0.42630937695503235,0.267226904630661,0.4445797801017761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.42630937695503235},{"x":0.2571428716182709,"y":0.42630937695503235},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4445797801017761},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4445797801017761}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.20000000298023224,0.42630937695503235,0.2571428716182709,0.4445797801017761]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.42630937695503235},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42630937695503235},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4445797801017761},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4445797801017761}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19500000298023223,0.41930937695503234,0.45710084319114686,0.45157978010177613],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.456760048866272},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4579780697822571},{"x":0.34285715222358704,"y":0.47503045201301575},{"x":0.289075642824173,"y":0.47381243109703064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.289075642824173,0.456760048866272,0.34285715222358704,0.47503045201301575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.45554202795028687},{"x":0.2840336263179779,"y":0.456760048866272},{"x":0.2823529541492462,"y":0.47381243109703064},{"x":0.2521008551120758,"y":0.47259441018104553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.2521008551120758,0.45554202795028687,0.2823529541492462,0.47381243109703064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.45432400703430176},{"x":0.24369747936725616,"y":0.45554202795028687},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47259441018104553},{"x":0.20336134731769562,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"2010","boundary":[0.20336134731769562,0.45432400703430176,0.24201680719852448,0.47259441018104553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.45432400703430176},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4579780697822571},{"x":0.34117648005485535,"y":0.47503045201301575},{"x":0.20336134731769562,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.1983613473176956,0.44732400703430175,0.34617648005485535,0.48203045201301575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5347137451171875},{"x":0.534453809261322,"y":0.5322777032852173},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5481120347976685},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5505481362342834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.46722689270973206,0.5347137451171875,0.5361344814300537,0.5481120347976685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5359317660331726},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5359317660331726},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5493300557136536},{"x":0.462184876203537,"y":0.5493300557136536}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4605042040348053,0.5359317660331726,0.46554622054100037,0.5493300557136536]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5347137451171875},{"x":0.534453809261322,"y":0.5322777032852173},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5481120347976685},{"x":0.462184876203537,"y":0.5505481362342834}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.4555042040348053,0.5277137451171875,0.5411344814300537,0.5551120347976685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5590742826461792},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5590742826461792},{"x":0.7663865685462952,"y":0.584652841091156},{"x":0.7210084199905396,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.7210084199905396,0.5590742826461792,0.7663865685462952,0.584652841091156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5590742826461792},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5590742826461792},{"x":0.7126050591468811,"y":0.584652841091156},{"x":0.6487395167350769,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.6487395167350769,0.5590742826461792,0.7126050591468811,0.584652841091156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5590742826461792},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5590742826461792},{"x":0.6470588445663452,"y":0.584652841091156},{"x":0.6403361558914185,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.5590742826461792,0.6470588445663452,0.584652841091156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5590742826461792},{"x":0.63193279504776,"y":0.5590742826461792},{"x":0.63193279504776,"y":0.584652841091156},{"x":0.5798319578170776,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعظم","boundary":[0.5798319578170776,0.5590742826461792,0.63193279504776,0.584652841091156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5590742826461792},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5590742826461792},{"x":0.5714285969734192,"y":0.584652841091156},{"x":0.5243697762489319,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیلتن","boundary":[0.5243697762489319,0.5590742826461792,0.5714285969734192,0.584652841091156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5590742826461792},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5590742826461792},{"x":0.5210084319114685,"y":0.584652841091156},{"x":0.5142857432365417,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5142857432365417,0.5590742826461792,0.5210084319114685,0.584652841091156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5590742826461792},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5590742826461792},{"x":0.5058823823928833,"y":0.584652841091156},{"x":0.45042017102241516,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناهید","boundary":[0.45042017102241516,0.5590742826461792,0.5058823823928833,0.584652841091156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5590742826461792},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5590742826461792},{"x":0.4420168101787567,"y":0.584652841091156},{"x":0.37478992342948914,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نصیری","boundary":[0.37478992342948914,0.5590742826461792,0.4420168101787567,0.584652841091156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5590742826461792},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5590742826461792},{"x":0.37142857909202576,"y":0.584652841091156},{"x":0.3663865625858307,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3663865625858307,0.5590742826461792,0.37142857909202576,0.584652841091156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5590742826461792},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5590742826461792},{"x":0.35630252957344055,"y":0.584652841091156},{"x":0.3008403480052948,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.3008403480052948,0.5590742826461792,0.35630252957344055,0.584652841091156]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5590742826461792},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5590742826461792},{"x":0.29243698716163635,"y":0.584652841091156},{"x":0.23193277418613434,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.23193277418613434,0.5590742826461792,0.29243698716163635,0.584652841091156]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5590742826461792},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5590742826461792},{"x":0.7663865685462952,"y":0.584652841091156},{"x":0.23193277418613434,"y":0.584652841091156}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22693277418613433,0.5520742826461792,0.7713865685462952,0.591652841091156],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6163215637207031},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6163215637207031},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6333739161491394},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6333739161491394}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5058823823928833,0.6163215637207031,0.5310924649238586,0.6333739161491394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6163215637207031},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6175395846366882},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6333739161491394},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6333739161491394}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.4722689092159271,0.6163215637207031,0.49915966391563416,0.6333739161491394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6163215637207031},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6163215637207031},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6333739161491394},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6333739161491394}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.46554622054100037,0.6163215637207031,0.4722689092159271,0.6333739161491394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6406821012496948},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6406821012496948},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6686967015266418},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6686967015266418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5680672526359558,0.6406821012496948,0.6336134672164917,0.6686967015266418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6406821012496948},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6406821012496948},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6686967015266418},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6686967015266418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.47058823704719543,0.6406821012496948,0.5579832196235657,0.6686967015266418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6406821012496948},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6406821012496948},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6686967015266418},{"x":0.364705890417099,"y":0.6686967015266418}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.364705890417099,0.6406821012496948,0.4588235318660736,0.6686967015266418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6723507642745972},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6723507642745972},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6894031763076782},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6894031763076782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6386554837226868,0.6723507642745972,0.6773109436035156,0.6894031763076782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6723507642745972},{"x":0.63193279504776,"y":0.6723507642745972},{"x":0.63193279504776,"y":0.6894031763076782},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6894031763076782}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5915966629981995,0.6723507642745972,0.63193279504776,0.6894031763076782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6723507642745972},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6723507642745972},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6894031763076782},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6894031763076782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5529412031173706,0.6723507642745972,0.5848739743232727,0.6894031763076782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6723507642745972},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6723507642745972},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6894031763076782},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6894031763076782}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.5008403658866882,0.6723507642745972,0.5478991866111755,0.6894031763076782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6723507642745972},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6723507642745972},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6894031763076782},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6894031763076782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.6723507642745972,0.4941176474094391,0.6894031763076782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6723507642745972},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6723507642745972},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6894031763076782},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6894031763076782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4319327771663666,0.6723507642745972,0.4789915978908539,0.6894031763076782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.673568844795227},{"x":0.4252100884914398,"y":0.673568844795227},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6894031763076782},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6894031763076782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.37478992342948914,0.673568844795227,0.4252100884914398,0.6894031763076782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.673568844795227},{"x":0.3680672347545624,"y":0.673568844795227},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6894031763076782},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6894031763076782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.3193277418613434,0.673568844795227,0.3680672347545624,0.6894031763076782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6979293823242188},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6979293823242188},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7161997556686401},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7161997556686401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشکده","boundary":[0.6436975002288818,0.6979293823242188,0.7277311086654663,0.7161997556686401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6979293823242188},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6979293823242188},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7161997556686401},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7161997556686401}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5899159908294678,0.6979293823242188,0.6386554837226868,0.7161997556686401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6979293823242188},{"x":0.583193302154541,"y":0.6979293823242188},{"x":0.583193302154541,"y":0.7161997556686401},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7161997556686401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5327731370925903,0.6979293823242188,0.583193302154541,0.7161997556686401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6979293823242188},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6979293823242188},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7161997556686401},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7161997556686401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5193277597427368,0.6979293823242188,0.5260504484176636,0.7161997556686401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6979293823242188},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6979293823242188},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7161997556686401},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7161997556686401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.4588235318660736,0.6979293823242188,0.5109243988990784,0.7161997556686401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6979293823242188},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6979293823242188},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7161997556686401},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7161997556686401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.4100840389728546,0.6979293823242188,0.45210084319114685,0.7161997556686401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6979293823242188},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6979293823242188},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7161997556686401},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7161997556686401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.37478992342948914,0.6979293823242188,0.40504202246665955,0.7161997556686401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6979293823242188},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6979293823242188},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7161997556686401},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7161997556686401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.3193277418613434,0.6979293823242188,0.3680672347545624,0.7161997556686401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6979293823242188},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6979293823242188},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7161997556686401},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7161997556686401}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.2722689211368561,0.6979293823242188,0.3142857253551483,0.7161997556686401]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6163215637207031},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6163215637207031},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7161997556686401},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7161997556686401}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2672689211368561,0.6093215637207031,0.7327311086654663,0.7231997556686401],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7222899198532104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7222899198532104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.742996335029602},{"x":0.6487395167350769,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6487395167350769,0.7222899198532104,0.6890756487846375,0.742996335029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7222899198532104},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7222899198532104},{"x":0.6436975002288818,"y":0.742996335029602},{"x":0.5949580073356628,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5949580073356628,0.7222899198532104,0.6436975002288818,0.742996335029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7222899198532104},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7222899198532104},{"x":0.5899159908294678,"y":0.742996335029602},{"x":0.5378151535987854,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5378151535987854,0.7222899198532104,0.5899159908294678,0.742996335029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.7222899198532104},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7222899198532104},{"x":0.5310924649238586,"y":0.742996335029602},{"x":0.489075630903244,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.489075630903244,0.7222899198532104,0.5310924649238586,0.742996335029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7222899198532104},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7222899198532104},{"x":0.48403361439704895,"y":0.742996335029602},{"x":0.4789915978908539,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4789915978908539,0.7222899198532104,0.48403361439704895,0.742996335029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7222899198532104},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7222899198532104},{"x":0.4722689092159271,"y":0.742996335029602},{"x":0.41848739981651306,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.41848739981651306,0.7222899198532104,0.4722689092159271,0.742996335029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7222899198532104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7222899198532104},{"x":0.4117647111415863,"y":0.742996335029602},{"x":0.3848739564418793,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.3848739564418793,0.7222899198532104,0.4117647111415863,0.742996335029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7222899198532104},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7222899198532104},{"x":0.3781512677669525,"y":0.742996335029602},{"x":0.36974790692329407,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36974790692329407,0.7222899198532104,0.3781512677669525,0.742996335029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7222899198532104},{"x":0.364705890417099,"y":0.7222899198532104},{"x":0.364705890417099,"y":0.742996335029602},{"x":0.30924370884895325,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.30924370884895325,0.7222899198532104,0.364705890417099,0.742996335029602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7222899198532104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7222899198532104},{"x":0.6890756487846375,"y":0.742996335029602},{"x":0.30924370884895325,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.30424370884895324,0.7152899198532104,0.6940756487846375,0.7499963350296021],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.9183921813964844},{"x":0.5630252361297607,"y":0.9183921813964844},{"x":0.5630252361297607,"y":0.9500609040260315},{"x":0.5428571701049805,"y":0.9500609040260315}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.5428571701049805,0.9183921813964844,0.5630252361297607,0.9500609040260315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.9183921813964844},{"x":0.5428571701049805,"y":0.9183921813964844},{"x":0.5428571701049805,"y":0.9500609040260315},{"x":0.5025210380554199,"y":0.9500609040260315}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5025210380554199,0.9183921813964844,0.5428571701049805,0.9500609040260315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.9183921813964844},{"x":0.489075630903244,"y":0.9183921813964844},{"x":0.489075630903244,"y":0.9500609040260315},{"x":0.440336138010025,"y":0.9500609040260315}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.440336138010025,0.9183921813964844,0.489075630903244,0.9500609040260315]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.9183921813964844},{"x":0.5630252361297607,"y":0.9183921813964844},{"x":0.5630252361297607,"y":0.9500609040260315},{"x":0.440336138010025,"y":0.9500609040260315}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.435336138010025,0.9113921813964844,0.5680252361297607,0.9570609040260315],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/nvaqizpfNewibVkB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/dmTUfLEvFDFtwHZN.jpg","blurred":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/DEvwAKEVxLfRrgAA.jpg"},"info":{"width":595,"height":822,"margin":[0.00033620507476710474,0.00015576216339194862,0.9986583574399227,0.9989007376035055]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.13503649830818176},{"x":0.7445378303527832,"y":0.13503649830818176},{"x":0.7445378303527832,"y":0.14963503181934357},{"x":0.7142857313156128,"y":0.14963503181934357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7142857313156128,0.13503649830818176,0.7445378303527832,0.14963503181934357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.13503649830818176},{"x":0.7092437148094177,"y":0.13503649830818176},{"x":0.7092437148094177,"y":0.14963503181934357},{"x":0.7042016983032227,"y":0.14963503181934357}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.13503649830818176,0.7092437148094177,0.14963503181934357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.13503649830818176},{"x":0.6991596817970276,"y":0.13503649830818176},{"x":0.6991596817970276,"y":0.14963503181934357},{"x":0.6840336322784424,"y":0.14963503181934357}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6840336322784424,0.13503649830818176,0.6991596817970276,0.14963503181934357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.13503649830818176},{"x":0.6789916157722473,"y":0.13503649830818176},{"x":0.6789916157722473,"y":0.14963503181934357},{"x":0.6285714507102966,"y":0.14963503181934357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6285714507102966,0.13503649830818176,0.6789916157722473,0.14963503181934357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.13503649830818176},{"x":0.7445378303527832,"y":0.13503649830818176},{"x":0.7445378303527832,"y":0.15085157752037048},{"x":0.6285714507102966,"y":0.14963503181934357}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6235714507102966,0.12803649830818176,0.7495378303527832,0.1578515775203705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.14233577251434326},{"x":0.289075642824173,"y":0.14233577251434326},{"x":0.289075642824173,"y":0.1447688490152359},{"x":0.27899160981178284,"y":0.1447688490152359}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"...","boundary":[0.27899160981178284,0.14233577251434326,0.289075642824173,0.1447688490152359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.14233577251434326},{"x":0.289075642824173,"y":0.14233577251434326},{"x":0.289075642824173,"y":0.1447688490152359},{"x":0.27899160981178284,"y":0.1447688490152359}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.27399160981178283,0.13533577251434326,0.294075642824173,0.1517688490152359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.13503649830818176},{"x":0.5495798587799072,"y":0.13503649830818176},{"x":0.5495798587799072,"y":0.14841848611831665},{"x":0.5478991866111755,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5478991866111755,0.13503649830818176,0.5495798587799072,0.14841848611831665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.13503649830818176},{"x":0.5428571701049805,"y":0.13503649830818176},{"x":0.5428571701049805,"y":0.14841848611831665},{"x":0.5142857432365417,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5142857432365417,0.13503649830818176,0.5428571701049805,0.14841848611831665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.13503649830818176},{"x":0.5092437267303467,"y":0.13503649830818176},{"x":0.5092437267303467,"y":0.14841848611831665},{"x":0.4789915978908539,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4789915978908539,0.13503649830818176,0.5092437267303467,0.14841848611831665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.13503649830818176},{"x":0.4773109257221222,"y":0.13503649830818176},{"x":0.4773109257221222,"y":0.14841848611831665},{"x":0.4420168101787567,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4420168101787567,0.13503649830818176,0.4773109257221222,0.14841848611831665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.13503649830818176},{"x":0.43697479367256165,"y":0.13503649830818176},{"x":0.43697479367256165,"y":0.14841848611831665},{"x":0.3983193337917328,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.3983193337917328,0.13503649830818176,0.43697479367256165,0.14841848611831665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.13503649830818176},{"x":0.3949579894542694,"y":0.13503649830818176},{"x":0.3949579894542694,"y":0.14841848611831665},{"x":0.37142857909202576,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.37142857909202576,0.13503649830818176,0.3949579894542694,0.14841848611831665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.13503649830818176},{"x":0.364705890417099,"y":0.13503649830818176},{"x":0.364705890417099,"y":0.14841848611831665},{"x":0.3613445460796356,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3613445460796356,0.13503649830818176,0.364705890417099,0.14841848611831665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.13503649830818176},{"x":0.35630252957344055,"y":0.13503649830818176},{"x":0.35630252957344055,"y":0.14841848611831665},{"x":0.32605043053627014,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلبرتس","boundary":[0.32605043053627014,0.13503649830818176,0.35630252957344055,0.14841848611831665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.13503649830818176},{"x":0.3193277418613434,"y":0.13503649830818176},{"x":0.3193277418613434,"y":0.14841848611831665},{"x":0.31596639752388,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31596639752388,0.13503649830818176,0.3193277418613434,0.14841848611831665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.13503649830818176},{"x":0.31092438101768494,"y":0.13503649830818176},{"x":0.31092438101768494,"y":0.14841848611831665},{"x":0.29411765933036804,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بری","boundary":[0.29411765933036804,0.13503649830818176,0.31092438101768494,0.14841848611831665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.13503649830818176},{"x":0.289075642824173,"y":0.13503649830818176},{"x":0.289075642824173,"y":0.14841848611831665},{"x":0.2873949706554413,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2873949706554413,0.13503649830818176,0.289075642824173,0.14841848611831665]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.13503649830818176},{"x":0.5495798587799072,"y":0.13503649830818176},{"x":0.5495798587799072,"y":0.14841848611831665},{"x":0.2873949706554413,"y":0.14841848611831665}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2823949706554413,0.12803649830818176,0.5545798587799072,0.15541848611831666],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.15328466892242432},{"x":0.5394958257675171,"y":0.15328466892242432},{"x":0.5394958257675171,"y":0.16545012593269348},{"x":0.5327731370925903,"y":0.16545012593269348}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.5327731370925903,0.15328466892242432,0.5394958257675171,0.16545012593269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.15328466892242432},{"x":0.5277311205863953,"y":0.15328466892242432},{"x":0.5277311205863953,"y":0.16545012593269348},{"x":0.4957983195781708,"y":0.16545012593269348}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.4957983195781708,0.15328466892242432,0.5277311205863953,0.16545012593269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.15328466892242432},{"x":0.4907563030719757,"y":0.15328466892242432},{"x":0.4907563030719757,"y":0.16545012593269348},{"x":0.48571428656578064,"y":0.16545012593269348}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.15328466892242432,0.4907563030719757,0.16545012593269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.15328466892242432},{"x":0.48067227005958557,"y":0.15328466892242432},{"x":0.48067227005958557,"y":0.16545012593269348},{"x":0.45042017102241516,"y":0.16545012593269348}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.45042017102241516,0.15328466892242432,0.48067227005958557,0.16545012593269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.15328466892242432},{"x":0.4453781545162201,"y":0.15328466892242432},{"x":0.4453781545162201,"y":0.16545012593269348},{"x":0.4151260554790497,"y":0.16545012593269348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4151260554790497,0.15328466892242432,0.4453781545162201,0.16545012593269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.15328466892242432},{"x":0.4100840389728546,"y":0.15328466892242432},{"x":0.4100840389728546,"y":0.16545012593269348},{"x":0.3764705955982208,"y":0.16545012593269348}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.3764705955982208,0.15328466892242432,0.4100840389728546,0.16545012593269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.15328466892242432},{"x":0.3764705955982208,"y":0.15328466892242432},{"x":0.3764705955982208,"y":0.16545012593269348},{"x":0.37310925126075745,"y":0.16545012593269348}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37310925126075745,0.15328466892242432,0.3764705955982208,0.16545012593269348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.17031630873680115},{"x":0.5478991866111755,"y":0.17031630873680115},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1812652051448822},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1812652051448822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5462185144424438,0.17031630873680115,0.5478991866111755,0.1812652051448822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.17031630873680115},{"x":0.5411764979362488,"y":0.17031630873680115},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1812652051448822},{"x":0.5176470875740051,"y":0.1812652051448822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5176470875740051,0.17031630873680115,0.5411764979362488,0.1812652051448822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.17031630873680115},{"x":0.5126050710678101,"y":0.17031630873680115},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1812652051448822},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1812652051448822}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5092437267303467,0.17031630873680115,0.5126050710678101,0.1812652051448822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.17031630873680115},{"x":0.5058823823928833,"y":0.17031630873680115},{"x":0.5058823823928833,"y":0.1812652051448822},{"x":0.48739495873451233,"y":0.1812652051448822}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.48739495873451233,0.17031630873680115,0.5058823823928833,0.1812652051448822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.17031630873680115},{"x":0.48235294222831726,"y":0.17031630873680115},{"x":0.48235294222831726,"y":0.1812652051448822},{"x":0.4571428596973419,"y":0.1812652051448822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4571428596973419,0.17031630873680115,0.48235294222831726,0.1812652051448822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.17031630873680115},{"x":0.45210084319114685,"y":0.17031630873680115},{"x":0.45210084319114685,"y":0.1812652051448822},{"x":0.4252100884914398,"y":0.1812652051448822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4252100884914398,0.17031630873680115,0.45210084319114685,0.1812652051448822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.17031630873680115},{"x":0.41848739981651306,"y":0.17031630873680115},{"x":0.41848739981651306,"y":0.1812652051448822},{"x":0.41680672764778137,"y":0.1812652051448822}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41680672764778137,0.17031630873680115,0.41848739981651306,0.1812652051448822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.17031630873680115},{"x":0.4117647111415863,"y":0.17031630873680115},{"x":0.4117647111415863,"y":0.1812652051448822},{"x":0.38823530077934265,"y":0.1812652051448822}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.38823530077934265,0.17031630873680115,0.4117647111415863,0.1812652051448822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.18734793365001678},{"x":0.5495798587799072,"y":0.18734793365001678},{"x":0.5495798587799072,"y":0.19951337575912476},{"x":0.5478991866111755,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5478991866111755,0.18734793365001678,0.5495798587799072,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.18734793365001678},{"x":0.5327731370925903,"y":0.18734793365001678},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19951337575912476},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۰۸","boundary":[0.5327731370925903,0.18734793365001678,0.5327731370925903,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.18734793365001678},{"x":0.534453809261322,"y":0.18734793365001678},{"x":0.534453809261322,"y":0.19951337575912476},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"+","boundary":[0.5327731370925903,0.18734793365001678,0.534453809261322,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.18734793365001678},{"x":0.5394958257675171,"y":0.18734793365001678},{"x":0.5394958257675171,"y":0.19951337575912476},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.5327731370925903,0.18734793365001678,0.5394958257675171,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.18734793365001678},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18734793365001678},{"x":0.48739495873451233,"y":0.19951337575912476},{"x":0.4739495813846588,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.4739495813846588,0.18734793365001678,0.48739495873451233,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.18734793365001678},{"x":0.4722689092159271,"y":0.18734793365001678},{"x":0.4722689092159271,"y":0.19951337575912476},{"x":0.47058823704719543,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47058823704719543,0.18734793365001678,0.4722689092159271,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.18734793365001678},{"x":0.46554622054100037,"y":0.18734793365001678},{"x":0.46554622054100037,"y":0.19951337575912476},{"x":0.43697479367256165,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.43697479367256165,0.18734793365001678,0.46554622054100037,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.18734793365001678},{"x":0.43697479367256165,"y":0.18734793365001678},{"x":0.43697479367256165,"y":0.19951337575912476},{"x":0.43529412150382996,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43529412150382996,0.18734793365001678,0.43697479367256165,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.18734793365001678},{"x":0.4302521049976349,"y":0.18734793365001678},{"x":0.4302521049976349,"y":0.19951337575912476},{"x":0.40672269463539124,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.40672269463539124,0.18734793365001678,0.4302521049976349,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.18734793365001678},{"x":0.40336135029792786,"y":0.18734793365001678},{"x":0.40336135029792786,"y":0.19951337575912476},{"x":0.4000000059604645,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4000000059604645,0.18734793365001678,0.40336135029792786,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.18734793365001678},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18734793365001678},{"x":0.3949579894542694,"y":0.19951337575912476},{"x":0.364705890417099,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.364705890417099,0.18734793365001678,0.3949579894542694,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.18734793365001678},{"x":0.35966387391090393,"y":0.18734793365001678},{"x":0.35966387391090393,"y":0.19951337575912476},{"x":0.35630252957344055,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.35630252957344055,0.18734793365001678,0.35966387391090393,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.18734793365001678},{"x":0.35462185740470886,"y":0.18734793365001678},{"x":0.35462185740470886,"y":0.19951337575912476},{"x":0.3344537913799286,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.3344537913799286,0.18734793365001678,0.35462185740470886,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.18734793365001678},{"x":0.3294117748737335,"y":0.18734793365001678},{"x":0.3294117748737335,"y":0.19951337575912476},{"x":0.32773110270500183,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.32773110270500183,0.18734793365001678,0.3294117748737335,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.18734793365001678},{"x":0.32773110270500183,"y":0.18734793365001678},{"x":0.32773110270500183,"y":0.19951337575912476},{"x":0.32436975836753845,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.32436975836753845,0.18734793365001678,0.32773110270500183,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.18734793365001678},{"x":0.3193277418613434,"y":0.18734793365001678},{"x":0.3193277418613434,"y":0.19951337575912476},{"x":0.30756303668022156,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.30756303668022156,0.18734793365001678,0.3193277418613434,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.18734793365001678},{"x":0.30588236451148987,"y":0.18734793365001678},{"x":0.30588236451148987,"y":0.19951337575912476},{"x":0.3008403480052948,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"×","boundary":[0.3008403480052948,0.18734793365001678,0.30588236451148987,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.18734793365001678},{"x":0.2991596758365631,"y":0.18734793365001678},{"x":0.2991596758365631,"y":0.19951337575912476},{"x":0.2873949706554413,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۹","boundary":[0.2873949706554413,0.18734793365001678,0.2991596758365631,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.18734793365001678},{"x":0.2806722819805145,"y":0.18734793365001678},{"x":0.2806722819805145,"y":0.19951337575912476},{"x":0.267226904630661,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.267226904630661,0.18734793365001678,0.2806722819805145,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.18734793365001678},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18734793365001678},{"x":0.26218488812446594,"y":0.19951337575912476},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.2554621994495392,0.18734793365001678,0.26218488812446594,0.19951337575912476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.18734793365001678},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18734793365001678},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19951337575912476},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2521008551120758,0.18734793365001678,0.2537815272808075,0.19951337575912476]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.15328466892242432},{"x":0.5495798587799072,"y":0.1520681232213974},{"x":0.5495798587799072,"y":0.19951337575912476},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20072992146015167}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.2471008551120758,0.1462846689224243,0.5545798587799072,0.20651337575912476],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.16909976303577423},{"x":0.7445378303527832,"y":0.16788321733474731},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17883211374282837},{"x":0.6873949766159058,"y":0.1812652051448822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6857143044471741,0.16909976303577423,0.7445378303527832,0.17883211374282837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.17031630873680115},{"x":0.680672287940979,"y":0.17031630873680115},{"x":0.6823529601097107,"y":0.1812652051448822},{"x":0.6571428775787354,"y":0.1812652051448822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6571428775787354,0.17031630873680115,0.6823529601097107,0.1812652051448822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.18734793365001678},{"x":0.7445378303527832,"y":0.18613138794898987},{"x":0.7445378303527832,"y":0.19708029925823212},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19829683005809784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6857143044471741,0.18734793365001678,0.7445378303527832,0.19708029925823212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.1885644793510437},{"x":0.680672287940979,"y":0.18734793365001678},{"x":0.6823529601097107,"y":0.19829683005809784},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6403361558914185,0.1885644793510437,0.6823529601097107,0.19829683005809784]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.17031630873680115},{"x":0.7445378303527832,"y":0.16788321733474731},{"x":0.7462185025215149,"y":0.19708029925823212},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19951337575912476}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6353361558914185,0.16331630873680114,0.7512185025215149,0.20408029925823212],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.20437955856323242},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20559610426425934},{"x":0.5428571701049805,"y":0.21532846987247467},{"x":0.4252100884914398,"y":0.21411192417144775}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"978-964-2605-70-5","boundary":[0.4252100884914398,0.20437955856323242,0.5428571701049805,0.21532846987247467]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.20559610426425934},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20559610426425934},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21532846987247467},{"x":0.5495798587799072,"y":0.21532846987247467}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":":","boundary":[0.5495798587799072,0.20559610426425934,0.5529412031173706,0.21532846987247467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.20437955856323242},{"x":0.5529412031173706,"y":0.20559610426425934},{"x":0.5529412031173706,"y":0.21532846987247467},{"x":0.4252100884914398,"y":0.21411192417144775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.19737955856323242,0.5579412031173706,0.22232846987247468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.22749391198158264},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22749391198158264},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2311435490846634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2311435490846634}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":":","boundary":[0.5495798587799072,0.22749391198158264,0.5529412031173706,0.2311435490846634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.22749391198158264},{"x":0.5529412031173706,"y":0.22749391198158264},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2311435490846634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2311435490846634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.22049391198158264,0.5579412031173706,0.2381435490846634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20559610426425934},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20559610426425934},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2177615612745285},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2177615612745285}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.7109243869781494,0.20559610426425934,0.7445378303527832,0.2177615612745285]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2250608205795288},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2250608205795288},{"x":0.7445378303527832,"y":0.23600973188877106},{"x":0.7008403539657593,"y":0.23600973188877106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7008403539657593,0.2250608205795288,0.7445378303527832,0.23600973188877106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.2250608205795288},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2250608205795288},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23600973188877106},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23600973188877106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6487395167350769,0.2250608205795288,0.6957983374595642,0.23600973188877106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2250608205795288},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2250608205795288},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23600973188877106},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23600973188877106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6067227125167847,0.2250608205795288,0.6453781723976135,0.23600973188877106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.24209246039390564},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24209246039390564},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2530413568019867},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2530413568019867}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6907563209533691,0.24209246039390564,0.7445378303527832,0.2530413568019867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.25912410020828247},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2603406310081482},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27128952741622925},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6907563209533691,0.25912410020828247,0.7462185025215149,0.27128952741622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.20559610426425934},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20559610426425934},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27128952741622925},{"x":0.6067227125167847,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6017227125167847,0.19859610426425933,0.7512185025215149,0.27828952741622925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2238442748785019},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2238442748785019},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23600973188877106},{"x":0.5512605309486389,"y":0.23600973188877106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5495798587799072,0.2238442748785019,0.5529412031173706,0.23600973188877106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2238442748785019},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2238442748785019},{"x":0.5462185144424438,"y":0.23600973188877106},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23600973188877106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5260504484176636,0.2238442748785019,0.5462185144424438,0.23600973188877106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.24209246039390564},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24209246039390564},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2530413568019867},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2530413568019867}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5495798587799072,0.24209246039390564,0.5529412031173706,0.2530413568019867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.24209246039390564},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24209246039390564},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2530413568019867},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2530413568019867}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5193277597427368,0.24209246039390564,0.5445378422737122,0.2530413568019867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.24209246039390564},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24209246039390564},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2530413568019867},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2530413568019867}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.4924369752407074,0.24209246039390564,0.5142857432365417,0.2530413568019867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.24209246039390564},{"x":0.48739495873451233,"y":0.24209246039390564},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2530413568019867},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2530413568019867}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48235294222831726,0.24209246039390564,0.48739495873451233,0.2530413568019867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.2396593689918518},{"x":0.556302547454834,"y":0.24209246039390564},{"x":0.556302547454834,"y":0.2530413568019867},{"x":0.26218488812446594,"y":0.25182482600212097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".Essential","boundary":[0.26218488812446594,0.2396593689918518,0.556302547454834,0.2530413568019867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.24087591469287872},{"x":0.3445378243923187,"y":0.24087591469287872},{"x":0.3445378243923187,"y":0.25182482600212097},{"x":0.32436975836753845,"y":0.25182482600212097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"cell","boundary":[0.32436975836753845,0.24087591469287872,0.3445378243923187,0.25182482600212097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.24087591469287872},{"x":0.3932773172855377,"y":0.24087591469287872},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2530413568019867},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2530413568019867}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"biology","boundary":[0.3495798408985138,0.24087591469287872,0.3932773172855377,0.2530413568019867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.24087591469287872},{"x":0.4302521049976349,"y":0.24087591469287872},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2530413568019867},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2530413568019867}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"2009","boundary":[0.4000000059604645,0.24087591469287872,0.4302521049976349,0.2530413568019867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.24087591469287872},{"x":0.43529412150382996,"y":0.24087591469287872},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2530413568019867},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2530413568019867}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4302521049976349,0.24087591469287872,0.43529412150382996,0.2530413568019867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.24087591469287872},{"x":0.45378151535987854,"y":0.24087591469287872},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2530413568019867},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2530413568019867}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"3th","boundary":[0.43865546584129333,0.24087591469287872,0.45378151535987854,0.2530413568019867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.24209246039390564},{"x":0.4739495813846588,"y":0.24209246039390564},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2530413568019867},{"x":0.462184876203537,"y":0.2530413568019867}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ed","boundary":[0.462184876203537,0.24209246039390564,0.4739495813846588,0.2530413568019867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.25790753960609436},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25790753960609436},{"x":0.5529412031173706,"y":0.27128952741622925},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.25790753960609436,0.5529412031173706,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.25790753960609436},{"x":0.5445378422737122,"y":0.25790753960609436},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27128952741622925},{"x":0.5226891040802002,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.5226891040802002,0.25790753960609436,0.5445378422737122,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.25790753960609436},{"x":0.5159664154052734,"y":0.25790753960609436},{"x":0.5159664154052734,"y":0.27128952741622925},{"x":0.5126050710678101,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5126050710678101,0.25790753960609436,0.5159664154052734,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.25790753960609436},{"x":0.507563054561615,"y":0.25790753960609436},{"x":0.507563054561615,"y":0.27128952741622925},{"x":0.4773109257221222,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلبرتس","boundary":[0.4773109257221222,0.25790753960609436,0.507563054561615,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.25790753960609436},{"x":0.47058823704719543,"y":0.25790753960609436},{"x":0.47058823704719543,"y":0.27128952741622925},{"x":0.46722689270973206,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46722689270973206,0.25790753960609436,0.47058823704719543,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.25790753960609436},{"x":0.462184876203537,"y":0.25790753960609436},{"x":0.462184876203537,"y":0.27128952741622925},{"x":0.45042017102241516,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بری","boundary":[0.45042017102241516,0.25790753960609436,0.462184876203537,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.25790753960609436},{"x":0.4436974823474884,"y":0.25790753960609436},{"x":0.4436974823474884,"y":0.27128952741622925},{"x":0.4420168101787567,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4420168101787567,0.25790753960609436,0.4436974823474884,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.25790753960609436},{"x":0.43697479367256165,"y":0.25790753960609436},{"x":0.43697479367256165,"y":0.27128952741622925},{"x":0.4000000059604645,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هوپکین","boundary":[0.4000000059604645,0.25790753960609436,0.43697479367256165,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.25790753960609436},{"x":0.3983193337917328,"y":0.25790753960609436},{"x":0.3983193337917328,"y":0.27128952741622925},{"x":0.3949579894542694,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3949579894542694,0.25790753960609436,0.3983193337917328,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.25790753960609436},{"x":0.38823530077934265,"y":0.25790753960609436},{"x":0.38823530077934265,"y":0.27128952741622925},{"x":0.3512605130672455,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانسون","boundary":[0.3512605130672455,0.25790753960609436,0.38823530077934265,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.25790753960609436},{"x":0.3495798408985138,"y":0.25790753960609436},{"x":0.3495798408985138,"y":0.27128952741622925},{"x":0.3462184965610504,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3462184965610504,0.25790753960609436,0.3495798408985138,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.25790753960609436},{"x":0.34117648005485535,"y":0.25790753960609436},{"x":0.34117648005485535,"y":0.27128952741622925},{"x":0.3193277418613434,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"لوئیز","boundary":[0.3193277418613434,0.25790753960609436,0.34117648005485535,0.27128952741622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.25790753960609436},{"x":0.3193277418613434,"y":0.25790753960609436},{"x":0.3193277418613434,"y":0.27128952741622925},{"x":0.31596639752388,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31596639752388,0.25790753960609436,0.3193277418613434,0.27128952741622925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.22262774407863617},{"x":0.556302547454834,"y":0.2238442748785019},{"x":0.556302547454834,"y":0.27250608801841736},{"x":0.26218488812446594,"y":0.27128952741622925}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.25718488812446594,0.21562774407863616,0.561302547454834,0.27950608801841736],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.277372270822525},{"x":0.5428571701049805,"y":0.277372270822525},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2895376980304718},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2895376980304718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راف","boundary":[0.5243697762489319,0.277372270822525,0.5428571701049805,0.2895376980304718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.277372270822525},{"x":0.5226891040802002,"y":0.277372270822525},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2895376980304718},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2895376980304718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.277372270822525,0.5226891040802002,0.2895376980304718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.277372270822525},{"x":0.5159664154052734,"y":0.277372270822525},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2895376980304718},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2895376980304718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رابرتز","boundary":[0.4924369752407074,0.277372270822525,0.5159664154052734,0.2895376980304718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.277372270822525},{"x":0.48739495873451233,"y":0.277372270822525},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2895376980304718},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2895376980304718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.277372270822525,0.48739495873451233,0.2895376980304718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.277372270822525},{"x":0.48067227005958557,"y":0.277372270822525},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2895376980304718},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2895376980304718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"والتر","boundary":[0.4588235318660736,0.277372270822525,0.48067227005958557,0.2895376980304718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.29440388083457947},{"x":0.5529412031173706,"y":0.29440388083457947},{"x":0.5529412031173706,"y":0.30656933784484863},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30656933784484863}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.29440388083457947,0.5529412031173706,0.30656933784484863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.29318735003471375},{"x":0.5462185144424438,"y":0.29440388083457947},{"x":0.5462185144424438,"y":0.30656933784484863},{"x":0.5193277597427368,"y":0.30656933784484863}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاخته","boundary":[0.5193277597427368,0.29318735003471375,0.5462185144424438,0.30656933784484863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.29318735003471375},{"x":0.5176470875740051,"y":0.29440388083457947},{"x":0.5176470875740051,"y":0.30656933784484863},{"x":0.48235294222831726,"y":0.30656933784484863}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.48235294222831726,0.29318735003471375,0.5176470875740051,0.30656933784484863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3114355206489563},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3114355206489563},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3248175084590912},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3248175084590912}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.3114355206489563,0.5529412031173706,0.3248175084590912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3114355206489563},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3114355206489563},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3248175084590912},{"x":0.507563054561615,"y":0.3248175084590912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مولکول","boundary":[0.507563054561615,0.3114355206489563,0.5462185144424438,0.3248175084590912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3114355206489563},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3114355206489563},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3248175084590912},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3248175084590912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4957983195781708,0.3114355206489563,0.5058823823928833,0.3248175084590912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3114355206489563},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3114355206489563},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3248175084590912},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3248175084590912}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4773109257221222,0.3114355206489563,0.4907563030719757,0.3248175084590912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.3114355206489563},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3114355206489563},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3248175084590912},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3248175084590912}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4436974823474884,0.3114355206489563,0.4739495813846588,0.3248175084590912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.3114355206489563},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3114355206489563},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3248175084590912},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3248175084590912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.40672269463539124,0.3114355206489563,0.4420168101787567,0.3248175084590912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.33090025186538696},{"x":0.5529412031173706,"y":0.33090025186538696},{"x":0.5529412031173706,"y":0.341849148273468},{"x":0.5512605309486389,"y":0.341849148273468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.33090025186538696,0.5529412031173706,0.341849148273468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.32968369126319885},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33090025186538696},{"x":0.5445378422737122,"y":0.341849148273468},{"x":0.5142857432365417,"y":0.341849148273468}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5142857432365417,0.32968369126319885,0.5445378422737122,0.341849148273468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.32968369126319885},{"x":0.5109243988990784,"y":0.33090025186538696},{"x":0.5109243988990784,"y":0.341849148273468},{"x":0.4789915978908539,"y":0.341849148273468}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.48067227005958557,0.32968369126319885,0.5109243988990784,0.341849148273468]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3467153310775757},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3467153310775757},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36009731888771057},{"x":0.5512605309486389,"y":0.36009731888771057}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.3467153310775757,0.5529412031173706,0.36009731888771057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3467153310775757},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3467153310775757},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36009731888771057},{"x":0.5159664154052734,"y":0.36009731888771057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلبرتس","boundary":[0.5159664154052734,0.3467153310775757,0.5462185144424438,0.36009731888771057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3467153310775757},{"x":0.507563054561615,"y":0.3467153310775757},{"x":0.507563054561615,"y":0.36009731888771057},{"x":0.5042017102241516,"y":0.36009731888771057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5042017102241516,0.3467153310775757,0.507563054561615,0.36009731888771057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3467153310775757},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3467153310775757},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36009731888771057},{"x":0.47058823704719543,"y":0.36009731888771057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بروس","boundary":[0.47058823704719543,0.3467153310775757,0.49915966391563416,0.36009731888771057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3467153310775757},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3467153310775757},{"x":0.46554622054100037,"y":0.36009731888771057},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36009731888771057}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4605042040348053,0.3467153310775757,0.46554622054100037,0.36009731888771057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3467153310775757},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3467153310775757},{"x":0.41680672764778137,"y":0.36009731888771057},{"x":0.37478992342948914,"y":0.36009731888771057}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Alberts","boundary":[0.37478992342948914,0.3467153310775757,0.41680672764778137,0.36009731888771057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3467153310775757},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3467153310775757},{"x":0.42184874415397644,"y":0.36009731888771057},{"x":0.41680672764778137,"y":0.36009731888771057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.41680672764778137,0.3467153310775757,0.42184874415397644,0.36009731888771057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3467153310775757},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3467153310775757},{"x":0.4588235318660736,"y":0.36009731888771057},{"x":0.4268907606601715,"y":0.36009731888771057}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Bruce","boundary":[0.4268907606601715,0.3467153310775757,0.4588235318660736,0.36009731888771057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3467153310775757},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3467153310775757},{"x":0.37478992342948914,"y":0.36009731888771057},{"x":0.36974790692329407,"y":0.36009731888771057}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.36974790692329407,0.3467153310775757,0.37478992342948914,0.36009731888771057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.36618006229400635},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36618006229400635},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3783454895019531},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3783454895019531}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.36618006229400635,0.5529412031173706,0.3783454895019531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.36618006229400635},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36618006229400635},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3783454895019531},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3783454895019531}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.5092437267303467,0.36618006229400635,0.5428571701049805,0.3783454895019531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.36618006229400635},{"x":0.507563054561615,"y":0.36618006229400635},{"x":0.507563054561615,"y":0.3783454895019531},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3783454895019531}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.36618006229400635,0.507563054561615,0.3783454895019531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.36618006229400635},{"x":0.5008403658866882,"y":0.36618006229400635},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3771289587020874},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3771289587020874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.4722689092159271,0.36618006229400635,0.5008403658866882,0.3771289587020874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.36618006229400635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.36618006229400635},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3771289587020874},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3771289587020874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46554622054100037,0.36618006229400635,0.46890756487846375,0.3771289587020874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.36618006229400635},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36618006229400635},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3771289587020874},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3771289587020874}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۱","boundary":[0.43361344933509827,0.36618006229400635,0.4605042040348053,0.3771289587020874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.36618006229400635},{"x":0.4285714328289032,"y":0.36618006229400635},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3771289587020874},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3771289587020874}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4252100884914398,0.36618006229400635,0.4285714328289032,0.3771289587020874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.36618006229400635},{"x":0.42016807198524475,"y":0.36618006229400635},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3771289587020874},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3771289587020874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41848739981651306,0.36618006229400635,0.42016807198524475,0.3771289587020874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.36618006229400635},{"x":0.413445383310318,"y":0.36618006229400635},{"x":0.413445383310318,"y":0.3771289587020874},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3771289587020874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.3815126121044159,0.36618006229400635,0.413445383310318,0.3771289587020874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3832116723060608},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3832116723060608},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3978102207183838},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3978102207183838}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.3832116723060608,0.5529412031173706,0.3978102207183838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3832116723060608},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3832116723060608},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3978102207183838},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3978102207183838}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۵۸۱","boundary":[0.48235294222831726,0.3832116723060608,0.5058823823928833,0.3978102207183838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3832116723060608},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3832116723060608},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3978102207183838},{"x":0.507563054561615,"y":0.3978102207183838}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.507563054561615,0.3832116723060608,0.5126050710678101,0.3978102207183838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3832116723060608},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3832116723060608},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3978102207183838},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3978102207183838}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲QH","boundary":[0.5142857432365417,0.3832116723060608,0.5428571701049805,0.3978102207183838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3832116723060608},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3832116723060608},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3978102207183838},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3978102207183838}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4773109257221222,0.3832116723060608,0.48235294222831726,0.3978102207183838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3832116723060608},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3832116723060608},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3978102207183838},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3978102207183838}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.46890756487846375,0.3832116723060608,0.4739495813846588,0.3978102207183838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3832116723060608},{"x":0.462184876203537,"y":0.3832116723060608},{"x":0.462184876203537,"y":0.3978102207183838},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3978102207183838}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰۲۳","boundary":[0.4151260554790497,0.3832116723060608,0.462184876203537,0.3978102207183838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3832116723060608},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3832116723060608},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3978102207183838},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3978102207183838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.4000000059604645,0.3832116723060608,0.4084033668041229,0.3978102207183838]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6499999761581421},{"languageCode":"ar","confidence":0.3499999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.277372270822525},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27858880162239075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3990267515182495},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3978102207183838}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36474790692329406,0.270372270822525,0.5579412031173706,0.4060267515182495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2956204414367676},{"x":0.7445378303527832,"y":0.29440388083457947},{"x":0.7445378303527832,"y":0.30656933784484863},{"x":0.7042016983032227,"y":0.30778589844703674}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7042016983032227,0.2956204414367676,0.7445378303527832,0.30656933784484863]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3126520812511444},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3126520812511444},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3248175084590912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3248175084590912}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7042016983032227,0.3126520812511444,0.7445378303527832,0.3248175084590912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.33090025186538696},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32968369126319885},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34306567907333374},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3454987704753876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7042016983032227,0.33090025186538696,0.7445378303527832,0.34306567907333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3479318618774414},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3467153310775757},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35888078808784485},{"x":0.707563042640686,"y":0.36009731888771057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7058823704719543,0.3479318618774414,0.7445378303527832,0.35888078808784485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.3491484224796295},{"x":0.702521026134491,"y":0.3479318618774414},{"x":0.702521026134491,"y":0.36009731888771057},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3625304102897644}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6621848940849304,0.3491484224796295,0.702521026134491,0.36009731888771057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.36618006229400635},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36496350169181824},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3759123980998993},{"x":0.707563042640686,"y":0.3771289587020874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7058823704719543,0.36618006229400635,0.7445378303527832,0.3759123980998993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.36739659309387207},{"x":0.702521026134491,"y":0.36618006229400635},{"x":0.702521026134491,"y":0.3771289587020874},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37956205010414124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6621848940849304,0.36739659309387207,0.702521026134491,0.3771289587020874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3844282329082489},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3844282329082489},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3965936601161957},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3965936601161957}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7210084199905396,0.3844282329082489,0.7462185025215149,0.3965936601161957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3844282329082489},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3844282329082489},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3965936601161957},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3965936601161957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6957983374595642,0.3844282329082489,0.7210084199905396,0.3965936601161957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3844282329082489},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3844282329082489},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3965936601161957},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3965936601161957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6554622054100037,0.3844282329082489,0.6873949766159058,0.3965936601161957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.40267640352249146},{"x":0.7445378303527832,"y":0.40267640352249146},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4148418605327606},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4148418605327606}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7226890921592712,0.40267640352249146,0.7445378303527832,0.4148418605327606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.40267640352249146},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40267640352249146},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4148418605327606},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4148418605327606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6957983374595642,0.40267640352249146,0.7210084199905396,0.4148418605327606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.40267640352249146},{"x":0.6873949766159058,"y":0.40267640352249146},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4148418605327606},{"x":0.653781533241272,"y":0.4148418605327606}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.653781533241272,0.40267640352249146,0.6873949766159058,0.4148418605327606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4197080433368683},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4197080433368683},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43187347054481506},{"x":0.707563042640686,"y":0.43187347054481506}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.707563042640686,0.4197080433368683,0.7445378303527832,0.43187347054481506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.420924574136734},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4197080433368683},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43187347054481506},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4330900311470032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6420168280601501,0.420924574136734,0.7042016983032227,0.43187347054481506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.420924574136734},{"x":0.6369748115539551,"y":0.420924574136734},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4330900311470032},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4330900311470032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6151260733604431,0.420924574136734,0.6369748115539551,0.4330900311470032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2956204414367676},{"x":0.7445378303527832,"y":0.29440388083457947},{"x":0.7478991746902466,"y":0.43187347054481506},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4330900311470032}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6067647290229797,0.28862044143676757,0.7528991746902466,0.43887347054481507],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.35158151388168335},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35158151388168335},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35766422748565674},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35766422748565674}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.35158151388168335,0.5529412031173706,0.35766422748565674]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.35158151388168335},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35158151388168335},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35766422748565674},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35766422748565674}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.34458151388168334,0.5579412031173706,0.36466422748565674],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3698296844959259},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3698296844959259},{"x":0.42016807198524475,"y":0.37469586730003357},{"x":0.41848739981651306,"y":0.37469586730003357}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"6","boundary":[0.41848739981651306,0.3698296844959259,0.42016807198524475,0.37469586730003357]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3698296844959259},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3698296844959259},{"x":0.4285714328289032,"y":0.37469586730003357},{"x":0.42352941632270813,"y":0.37469586730003357}]},"confidence":0.3100000023841858,"str":".","boundary":[0.42352941632270813,0.3698296844959259,0.4285714328289032,0.37469586730003357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3698296844959259},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3698296844959259},{"x":0.4285714328289032,"y":0.37469586730003357},{"x":0.41848739981651306,"y":0.37469586730003357}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.3628296844959259,0.4335714328289032,0.3816958673000336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.40145984292030334},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40145984292030334},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4111922085285187},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4111922085285187}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۵۷۱/۶","boundary":[0.5058823823928833,0.40145984292030334,0.5445378422737122,0.4111922085285187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.40267640352249146},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40267640352249146},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4111922085285187},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4111922085285187}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.40267640352249146,0.5529412031173706,0.4111922085285187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.40145984292030334},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40145984292030334},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4111922085285187},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4111922085285187}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.39445984292030334,0.5579412031173706,0.4181922085285187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.420924574136734},{"x":0.5462185144424438,"y":0.420924574136734},{"x":0.5462185144424438,"y":0.43065693974494934},{"x":0.489075630903244,"y":0.42944037914276123}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷۴۹۹۲۲","boundary":[0.489075630903244,0.420924574136734,0.5462185144424438,0.43065693974494934]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.420924574136734},{"x":0.5529412031173706,"y":0.420924574136734},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42944037914276123},{"x":0.5512605309486389,"y":0.42944037914276123}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.5512605309486389,0.420924574136734,0.5529412031173706,0.42944037914276123]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.420924574136734},{"x":0.5529412031173706,"y":0.420924574136734},{"x":0.5529412031173706,"y":0.43065693974494934},{"x":0.489075630903244,"y":0.42944037914276123}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.413924574136734,0.5579412031173706,0.43765693974494935],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5608272552490234},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5608272552490234},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5802919864654541},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5802919864654541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7310924530029297,0.5608272552490234,0.7747899293899536,0.5802919864654541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5608272552490234},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5608272552490234},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5802919864654541},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5802919864654541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6739495992660522,0.5608272552490234,0.7243697643280029,0.5802919864654541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5608272552490234},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5608272552490234},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5802919864654541},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5802919864654541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6184874176979065,0.5608272552490234,0.6689075827598572,0.5802919864654541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5608272552490234},{"x":0.605042040348053,"y":0.5608272552490234},{"x":0.605042040348053,"y":0.5802919864654541},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5802919864654541}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.5529412031173706,0.5608272552490234,0.605042040348053,0.5802919864654541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5608272552490234},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5608272552490234},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5802919864654541},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5802919864654541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5411764979362488,0.5608272552490234,0.5445378422737122,0.5802919864654541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5608272552490234},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5608272552490234},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5802919864654541},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5802919864654541}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5260504484176636,0.5608272552490234,0.5411764979362488,0.5802919864654541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5608272552490234},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5608272552490234},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5802919864654541},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5802919864654541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5008403658866882,0.5608272552490234,0.5193277597427368,0.5802919864654541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5608272552490234},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5608272552490234},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5802919864654541},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5802919864654541}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4957983195781708,0.5608272552490234,0.49747899174690247,0.5802919864654541]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5608272552490234},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5608272552490234},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5802919864654541},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5802919864654541}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.49079831957817077,0.5538272552490234,0.7797899293899536,0.5872919864654541],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5486618280410767},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5498783588409424},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5778588652610779},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5778588652610779}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.32436975836753845,0.5486618280410767,0.34117648005485535,0.5778588652610779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5486618280410767},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5486618280410767},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5778588652610779},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5778588652610779}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.29411765933036804,0.5486618280410767,0.3193277418613434,0.5778588652610779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5474452376365662},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5486618280410767},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5778588652610779},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5766423344612122}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.24033613502979279,0.5474452376365662,0.2806722819805145,0.5778588652610779]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5474452376365662},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5498783588409424},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5790753960609436},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5766423344612122}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.23533613502979278,0.5404452376365662,0.34617648005485535,0.5860753960609436],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6021897792816162},{"x":0.756302535533905,"y":0.6021897792816162},{"x":0.756302535533905,"y":0.6167883276939392},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6167883276939392}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7361344695091248,0.6021897792816162,0.756302535533905,0.6167883276939392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6034063100814819},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6021897792816162},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6167883276939392},{"x":0.702521026134491,"y":0.6167883276939392}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.702521026134491,0.6034063100814819,0.7310924530029297,0.6167883276939392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6034063100814819},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6034063100814819},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6167883276939392},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6167883276939392}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.6034063100814819,0.6974790096282959,0.6167883276939392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6216545104980469},{"x":0.756302535533905,"y":0.6228710412979126},{"x":0.756302535533905,"y":0.6362530589103699},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6362530589103699}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نویسندگان","boundary":[0.6907563209533691,0.6216545104980469,0.756302535533905,0.6362530589103699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6216545104980469},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6216545104980469},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6350364685058594},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6350364685058594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.6216545104980469,0.6873949766159058,0.6350364685058594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6411192417144775},{"x":0.756302535533905,"y":0.6411192417144775},{"x":0.756302535533905,"y":0.6557177901268005},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6557177901268005}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.7159664034843445,0.6411192417144775,0.756302535533905,0.6557177901268005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6411192417144775},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6411192417144775},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6557177901268005},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6557177901268005}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.6974790096282959,0.6411192417144775,0.7092437148094177,0.6557177901268005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6618005037307739},{"x":0.756302535533905,"y":0.6618005037307739},{"x":0.756302535533905,"y":0.6751824617385864},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6751824617385864}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7176470756530762,0.6618005037307739,0.756302535533905,0.6751824617385864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6618005037307739},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6618005037307739},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6751824617385864},{"x":0.707563042640686,"y":0.6751824617385864}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.707563042640686,0.6618005037307739,0.7176470756530762,0.6751824617385864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6800486445426941},{"x":0.756302535533905,"y":0.6800486445426941},{"x":0.756302535533905,"y":0.6934306621551514},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6934306621551514}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7277311086654663,0.6800486445426941,0.756302535533905,0.6934306621551514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6800486445426941},{"x":0.729411780834198,"y":0.6800486445426941},{"x":0.729411780834198,"y":0.6934306621551514},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6934306621551514}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.6800486445426941,0.729411780834198,0.6934306621551514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7007299065589905},{"x":0.756302535533905,"y":0.7007299065589905},{"x":0.756302535533905,"y":0.7141119241714478},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7153284549713135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.7226890921592712,0.7007299065589905,0.756302535533905,0.7141119241714478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7007299065589905},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7007299065589905},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7153284549713135},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7153284549713135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6941176652908325,0.7007299065589905,0.7176470756530762,0.7153284549713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.701946496963501},{"x":0.6907563209533691,"y":0.701946496963501},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7153284549713135},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7153284549713135}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.701946496963501,0.6907563209533691,0.7153284549713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7177615761756897},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7189781069755554},{"x":0.756302535533905,"y":0.7384428381919861},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7360097169876099}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروفچینی","boundary":[0.6974790096282959,0.7177615761756897,0.756302535533905,0.7384428381919861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7177615761756897},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7177615761756897},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7347931861877441},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7347931861877441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.7177615761756897,0.6907563209533691,0.7347931861877441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7165449857711792},{"x":0.680672287940979,"y":0.7165449857711792},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7347931861877441},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7347931861877441}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6436975002288818,0.7165449857711792,0.6789916157722473,0.7347931861877441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7153284549713135},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7165449857711792},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7347931861877441},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7335766553878784}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.6151260733604431,0.7153284549713135,0.6420168280601501,0.7347931861877441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7153284549713135},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7153284549713135},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7335766553878784},{"x":0.605042040348053,"y":0.7335766553878784}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.7153284549713135,0.6117647290229797,0.7335766553878784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7372262477874756},{"x":0.756302535533905,"y":0.7372262477874756},{"x":0.756302535533905,"y":0.7530413866043091},{"x":0.729411780834198,"y":0.7530413866043091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.729411780834198,0.7372262477874756,0.756302535533905,0.7530413866043091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7372262477874756},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7372262477874756},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7530413866043091},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7530413866043091}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.7372262477874756,0.7226890921592712,0.7530413866043091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7372262477874756},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7372262477874756},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7530413866043091},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7530413866043091}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گرافیست","boundary":[0.6521008610725403,0.7372262477874756,0.7109243869781494,0.7530413866043091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7372262477874756},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7372262477874756},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7530413866043091},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7530413866043091}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6470588445663452,0.7372262477874756,0.6504201889038086,0.7530413866043091]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6021897792816162},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6034063100814819},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7542579174041748},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7530413866043091}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6034033846855164,0.5951897792816162,0.7629832077026367,0.7612579174041748],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6021897792816162},{"x":0.578151285648346,"y":0.6021897792816162},{"x":0.578151285648346,"y":0.6180048584938049},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".مبانی","boundary":[0.5378151535987854,0.6021897792816162,0.578151285648346,0.6180048584938049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6021897792816162},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6021897792816162},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6180048584938049},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.48739495873451233,0.6021897792816162,0.5327731370925903,0.6180048584938049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6021897792816162},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6021897792816162},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6180048584938049},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.43697479367256165,0.6021897792816162,0.48235294222831726,0.6180048584938049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6021897792816162},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6021897792816162},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6180048584938049},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.38655462861061096,0.6021897792816162,0.4302521049976349,0.6180048584938049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6021897792816162},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6021897792816162},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6180048584938049},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.37478992342948914,0.6021897792816162,0.3798319399356842,0.6180048584938049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6021897792816162},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6021897792816162},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6180048584938049},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.35630252957344055,0.6021897792816162,0.37478992342948914,0.6180048584938049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6021897792816162},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6021897792816162},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6180048584938049},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.32773110270500183,0.6021897792816162,0.3495798408985138,0.6180048584938049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6021897792816162},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6021897792816162},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6180048584938049},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3210084140300751,0.6021897792816162,0.32436975836753845,0.6180048584938049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6021897792816162},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6021897792816162},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6180048584938049},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3042016923427582,0.6021897792816162,0.30756303668022156,0.6180048584938049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6021897792816162},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6021897792816162},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6180048584938049},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.2689075767993927,0.6021897792816162,0.2974790036678314,0.6180048584938049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6021897792816162},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6021897792816162},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6180048584938049},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.2386554628610611,0.6021897792816162,0.26218488812446594,0.6180048584938049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6021897792816162},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6021897792816162},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6180048584938049},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23361344635486603,0.6021897792816162,0.2369747906923294,0.6180048584938049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6021897792816162},{"x":0.578151285648346,"y":0.6021897792816162},{"x":0.578151285648346,"y":0.6180048584938049},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6180048584938049}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22861344635486602,0.5951897792816162,0.583151285648346,0.6250048584938049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6216545104980469},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6216545104980469},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6386861205101013},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6386861205101013}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بروس","boundary":[0.35630252957344055,0.6216545104980469,0.4000000059604645,0.6386861205101013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6204379796981812},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6216545104980469},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6386861205101013},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6386861205101013}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آلبرتس","boundary":[0.29579833149909973,0.6204379796981812,0.3512605130672455,0.6386861205101013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6204379796981812},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6204379796981812},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6374695897102356},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6374695897102356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2840336263179779,0.6204379796981812,0.29075631499290466,0.6374695897102356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6204379796981812},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6216545104980469},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6386861205101013},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6374695897102356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.23529411852359772,0.6204379796981812,0.2806722819805145,0.6386861205101013]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6204379796981812},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6216545104980469},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6386861205101013},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6374695897102356}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2302941185235977,0.6134379796981811,0.4050000059604645,0.6456861205101013],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6459854245185852},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6459854245185852},{"x":0.2806722819805145,"y":0.658150851726532},{"x":0.2689075767993927,"y":0.658150851726532}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"....","boundary":[0.2689075767993927,0.6459854245185852,0.2806722819805145,0.658150851726532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6459854245185852},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6459854245185852},{"x":0.2655462324619293,"y":0.658150851726532},{"x":0.23529411852359772,"y":0.658150851726532}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.23529411852359772,0.6459854245185852,0.2655462324619293,0.658150851726532]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6618005037307739},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6618005037307739},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6763990521430969},{"x":0.413445383310318,"y":0.6763990521430969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.413445383310318,0.6618005037307739,0.4470588266849518,0.6763990521430969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6605839133262634},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6605839133262634},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6763990521430969},{"x":0.364705890417099,"y":0.6763990521430969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.364705890417099,0.6605839133262634,0.40672269463539124,0.6763990521430969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6605839133262634},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6605839133262634},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6763990521430969},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6763990521430969}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.30756303668022156,0.6605839133262634,0.35966387391090393,0.6763990521430969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6605839133262634},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6605839133262634},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6763990521430969},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6763990521430969}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29579833149909973,0.6605839133262634,0.3025210201740265,0.6763990521430969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6605839133262634},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6605839133262634},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6763990521430969},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6763990521430969}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.23361344635486603,0.6605839133262634,0.29075631499290466,0.6763990521430969]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6459854245185852},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6459854245185852},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6763990521430969},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6763990521430969}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.22861344635486602,0.6389854245185852,0.4520588266849518,0.6833990521430969],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6788321137428284},{"x":0.364705890417099,"y":0.6776155829429626},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6934306621551514},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6946471929550171}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.33781513571739197,0.6788321137428284,0.3663865625858307,0.6934306621551514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6800486445426941},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6788321137428284},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6946471929550171},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6958637237548828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.2857142984867096,0.6800486445426941,0.3310924470424652,0.6946471929550171]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6812652349472046},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6800486445426941},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6958637237548828},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6970803141593933}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.2369747906923294,0.6812652349472046,0.2806722819805145,0.6958637237548828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6812652349472046},{"x":0.364705890417099,"y":0.6776155829429626},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6934306621551514},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6970803141593933}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2319747906923294,0.6742652349472046,0.3713865625858307,0.7004306621551514],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7031630277633667},{"x":0.2655462324619293,"y":0.701946496963501},{"x":0.267226904630661,"y":0.7153284549713135},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7177615761756897}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".دوم","boundary":[0.23193277418613434,0.7031630277633667,0.267226904630661,0.7153284549713135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7031630277633667},{"x":0.2655462324619293,"y":0.701946496963501},{"x":0.267226904630661,"y":0.7153284549713135},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7177615761756897}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6961630277633667,0.272226904630661,0.7223284549713135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7238442897796631},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7238442897796631},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7323601245880127},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7323601245880127}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"9","boundary":[0.6857143044471741,0.7238442897796631,0.6924369931221008,0.7323601245880127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7238442897796631},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7238442897796631},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7323601245880127},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7323601245880127}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.7168442897796631,0.6974369931221008,0.7393601245880127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7214111685752869},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7214111685752869},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7347931861877441},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7347931861877441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناهید","boundary":[0.4605042040348053,0.7214111685752869,0.4924369752407074,0.7347931861877441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7214111685752869},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7214111685752869},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7347931861877441},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7347931861877441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدایی","boundary":[0.42352941632270813,0.7214111685752869,0.45546218752861023,0.7347931861877441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7214111685752869},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7214111685752869},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7347931861877441},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7347931861877441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41680672764778137,0.7214111685752869,0.42016807198524475,0.7347931861877441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7214111685752869},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7214111685752869},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7347931861877441},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7347931861877441}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.3663865625858307,0.7214111685752869,0.4117647111415863,0.7347931861877441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7214111685752869},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7214111685752869},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7347931861877441},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7347931861877441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرادی","boundary":[0.32436975836753845,0.7214111685752869,0.3613445460796356,0.7347931861877441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7214111685752869},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7214111685752869},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7347931861877441},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7347931861877441}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3142857253551483,0.7214111685752869,0.3193277418613434,0.7347931861877441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7214111685752869},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7214111685752869},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7347931861877441},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7347931861877441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.2857142984867096,0.7214111685752869,0.30924370884895325,0.7347931861877441]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7214111685752869},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7214111685752869},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7347931861877441},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7347931861877441}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جعفریان","boundary":[0.23361344635486603,0.7214111685752869,0.27899160981178284,0.7347931861877441]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7214111685752869},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7214111685752869},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7347931861877441},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7347931861877441}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22861344635486602,0.7144111685752869,0.4974369752407074,0.7417931861877441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7396593689918518},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7396593689918518},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7518247961997986},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7518247961997986}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.3126050531864166,0.7396593689918518,0.3210084140300751,0.7518247961997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7396593689918518},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7396593689918518},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7518247961997986},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7518247961997986}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.2840336263179779,0.7396593689918518,0.30924370884895325,0.7518247961997986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7396593689918518},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7396593689918518},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7518247961997986},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7518247961997986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عرفانی","boundary":[0.23361344635486603,0.7396593689918518,0.27731093764305115,0.7518247961997986]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7396593689918518},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7384428381919861},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7518247961997986},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7530413866043091}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22861344635486602,0.7326593689918518,0.3260084140300751,0.7588247961997986],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7591241002082825},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7579075694084167},{"x":0.756302535533905,"y":0.7761557102203369},{"x":0.729411780834198,"y":0.7785888314247131}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7277311086654663,0.7591241002082825,0.756302535533905,0.7761557102203369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7603406310081482},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7603406310081482},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7785888314247131},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7785888314247131}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.707563042640686,0.7603406310081482,0.7210084199905396,0.7785888314247131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7603406310081482},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7579075694084167},{"x":0.756302535533905,"y":0.7761557102203369},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7798053622245789}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.702563042640686,0.7533406310081482,0.761302535533905,0.7831557102203369],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7603406310081482},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7603406310081482},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7737226486206055},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7737226486206055}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷۸-۹۶","boundary":[0.23193277418613434,0.7603406310081482,0.29579833149909973,0.7737226486206055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7603406310081482},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7603406310081482},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7737226486206055},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7737226486206055}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"-۲۶۰۵","boundary":[0.3126050531864166,0.7603406310081482,0.35798320174217224,0.7737226486206055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7603406310081482},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7603406310081482},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7737226486206055},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7737226486206055}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"-۷۰","boundary":[0.3630252182483673,0.7603406310081482,0.38823530077934265,0.7737226486206055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7603406310081482},{"x":0.413445383310318,"y":0.7603406310081482},{"x":0.413445383310318,"y":0.7737226486206055},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7737226486206055}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"-۵","boundary":[0.3949579894542694,0.7603406310081482,0.413445383310318,0.7737226486206055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7603406310081482},{"x":0.413445383310318,"y":0.7603406310081482},{"x":0.413445383310318,"y":0.7737226486206055},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7737226486206055}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7533406310081482,0.418445383310318,0.7807226486206055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7810218930244446},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7810218930244446},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7931873202323914},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7931873202323914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7176470756530762,0.7810218930244446,0.7579832077026367,0.7931873202323914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7810218930244446},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7810218930244446},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7931873202323914},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7931873202323914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6756302714347839,0.7810218930244446,0.7109243869781494,0.7931873202323914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7810218930244446},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7810218930244446},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7931873202323914},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7931873202323914}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.6134454011917114,0.7810218930244446,0.6689075827598572,0.7931873202323914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7810218930244446},{"x":0.605042040348053,"y":0.7810218930244446},{"x":0.605042040348053,"y":0.7931873202323914},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7931873202323914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":.","boundary":[0.5949580073356628,0.7810218930244446,0.605042040348053,0.7931873202323914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7810218930244446},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7810218930244446},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7931873202323914},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7931873202323914}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5899580073356628,0.7740218930244446,0.7629832077026367,0.8001873202323914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7785888314247131},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7773722410202026},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7931873202323914},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7931873202323914}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"..۳۰","boundary":[0.27731093764305115,0.7785888314247131,0.3042016923427582,0.7931873202323914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7798053622245789},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7785888314247131},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7944039106369019},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7956204414367676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.23193277418613434,0.7798053622245789,0.27394959330558777,0.7944039106369019]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7798053622245789},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7773722410202026},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7931873202323914},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7956204414367676}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.22693277418613433,0.7728053622245789,0.3092016923427582,0.8001873202323914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.8187347650527954},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8187347650527954},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8357664346694946},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8357664346694946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6420168280601501,0.8187347650527954,0.6756302714347839,0.8357664346694946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8175182342529297},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8175182342529297},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8357664346694946},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8357664346694946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6033613681793213,0.8175182342529297,0.6336134672164917,0.8357664346694946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.8175182342529297},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8175182342529297},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8357664346694946},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8357664346694946}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پخش","boundary":[0.5663865804672241,0.8175182342529297,0.5966386795043945,0.8357664346694946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8175182342529297},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8175182342529297},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8345499038696289},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8345499038696289}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5546218752861023,0.8175182342529297,0.5596638917922974,0.8345499038696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.8175182342529297},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8175182342529297},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8357664346694946},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8345499038696289}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۹۱۱۸۵","boundary":[0.45210084319114685,0.8175182342529297,0.5411764979362488,0.8357664346694946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.8175182342529297},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8175182342529297},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8345499038696289},{"x":0.43697479367256165,"y":0.8345499038696289}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.43697479367256165,0.8175182342529297,0.4453781545162201,0.8345499038696289]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.816301703453064},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8175182342529297},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8345499038696289},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8345499038696289}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۹۰۵۲۳","boundary":[0.3327731192111969,0.816301703453064,0.4302521049976349,0.8345499038696289]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.816301703453064},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8187347650527954},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8369829654693604},{"x":0.3327731192111969,"y":0.8345499038696289}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3277731192111969,0.809301703453064,0.6806302714347839,0.8439829654693604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8540145754814148},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8540145754814148},{"x":0.7949579954147339,"y":0.871046245098114},{"x":0.75126051902771,"y":0.871046245098114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پایگاه","boundary":[0.75126051902771,0.8540145754814148,0.7949579954147339,0.871046245098114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8527980446815491},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8540145754814148},{"x":0.7445378303527832,"y":0.871046245098114},{"x":0.6941176652908325,"y":0.871046245098114}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.6941176652908325,0.8527980446815491,0.7445378303527832,0.871046245098114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.8527980446815491},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8527980446815491},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8698296546936035},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8698296546936035}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.8527980446815491,0.6890756487846375,0.8698296546936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8515815138816833},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8515815138816833},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8698296546936035},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8686131238937378}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"www.hbio.ir","boundary":[0.5529412031173706,0.8515815138816833,0.6705882549285889,0.8698296546936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.8783454895019531},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8795620203018188},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8965936899185181},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8953770995140076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینستاگرام","boundary":[0.7176470756530762,0.8783454895019531,0.7932773232460022,0.8965936899185181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8783454895019531},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8783454895019531},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8941605687141418},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8941605687141418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7109243869781494,0.8783454895019531,0.7159664034843445,0.8941605687141418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8759124279022217},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8771289587020874},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8941605687141418},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8917275071144104}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"q.e.d.zistshenasi","boundary":[0.5596638917922974,0.8759124279022217,0.6974790096282959,0.8941605687141418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8503649830818176},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8540145754814148},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8965936899185181},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8929440379142761}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5479412031173706,0.8433649830818176,0.7982773232460022,0.9035936899185181],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.8515815138816833},{"x":0.507563054561615,"y":0.8527980446815491},{"x":0.507563054561615,"y":0.871046245098114},{"x":0.4453781545162201,"y":0.871046245098114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.4453781545162201,0.8515815138816833,0.507563054561615,0.871046245098114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.8515815138816833},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8515815138816833},{"x":0.43865546584129333,"y":0.871046245098114},{"x":0.38823530077934265,"y":0.871046245098114}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.38823530077934265,0.8515815138816833,0.43865546584129333,0.871046245098114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.8515815138816833},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8515815138816833},{"x":0.3831932842731476,"y":0.8698296546936035},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8698296546936035}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3781512677669525,0.8515815138816833,0.3831932842731476,0.8698296546936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.8503649830818176},{"x":0.364705890417099,"y":0.8515815138816833},{"x":0.364705890417099,"y":0.8698296546936035},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8686131238937378}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"www.fastbook.ir","boundary":[0.2050420194864273,0.8503649830818176,0.364705890417099,0.8698296546936035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.8771289587020874},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8771289587020874},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8941605687141418},{"x":0.46722689270973206,"y":0.8941605687141418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانال","boundary":[0.46722689270973206,0.8771289587020874,0.5058823823928833,0.8941605687141418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.8771289587020874},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8771289587020874},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8941605687141418},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8941605687141418}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلگرام","boundary":[0.4151260554790497,0.8771289587020874,0.4605042040348053,0.8941605687141418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.8771289587020874},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8771289587020874},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8941605687141418},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8941605687141418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.8771289587020874,0.4151260554790497,0.8941605687141418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.8771289587020874},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8771289587020874},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8941605687141418},{"x":0.2504201829433441,"y":0.8941605687141418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"house_of_biology","boundary":[0.2504201829433441,0.8771289587020874,0.40336135029792786,0.8941605687141418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.8771289587020874},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8771289587020874},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8941605687141418},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8941605687141418}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"@","boundary":[0.23025210201740265,0.8771289587020874,0.24033613502979279,0.8941605687141418]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.8503649830818176},{"x":0.507563054561615,"y":0.8515815138816833},{"x":0.507563054561615,"y":0.8965936899185181},{"x":0.20336134731769562,"y":0.8941605687141418}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2000420194864273,0.8433649830818176,0.512563054561615,0.9035936899185181],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/oHRvaqwcVhSBMUks-sec.webp","jpeg":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/GbASETHDHrcevOhl.jpg","blurred":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/dbXRCOhbxBVnAEpP.jpg"},"info":{"width":595,"height":821,"margin":[0.00015825153849705927,0.00021401220044613465,0.9984804039161747,0.9990019197504646]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.18270401656627655},{"x":0.5512605309486389,"y":0.18392205238342285},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20584653317928314},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20584653317928314}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.48739495873451233,0.18270401656627655,0.5512605309486389,0.20584653317928314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.18270401656627655},{"x":0.4773109257221222,"y":0.18392205238342285},{"x":0.4773109257221222,"y":0.20584653317928314},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20462849736213684}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4571428596973419,0.18270401656627655,0.4773109257221222,0.20584653317928314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.18270401656627655},{"x":0.45378151535987854,"y":0.18270401656627655},{"x":0.45378151535987854,"y":0.20462849736213684},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20462849736213684}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.44873949885368347,0.18270401656627655,0.45378151535987854,0.20462849736213684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.18270401656627655},{"x":0.5512605309486389,"y":0.18514007329940796},{"x":0.5512605309486389,"y":0.20706455409526825},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20462849736213684}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.44373949885368347,0.17570401656627654,0.5562605309486389,0.21406455409526826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.23264311254024506},{"x":0.8991596698760986,"y":0.23264311254024506},{"x":0.8991596698760986,"y":0.26065772771835327},{"x":0.8117647171020508,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"پیشگاه","boundary":[0.8117647171020508,0.23264311254024506,0.8991596698760986,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.23264311254024506},{"x":0.800000011920929,"y":0.23264311254024506},{"x":0.800000011920929,"y":0.26065772771835327},{"x":0.7176470756530762,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"مقدس","boundary":[0.7176470756530762,0.23264311254024506,0.800000011920929,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.23264311254024506},{"x":0.707563042640686,"y":0.23264311254024506},{"x":0.707563042640686,"y":0.26065772771835327},{"x":0.6235294342041016,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"حضرت","boundary":[0.6235294342041016,0.23264311254024506,0.707563042640686,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.23264311254024506},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23264311254024506},{"x":0.6117647290229797,"y":0.26065772771835327},{"x":0.561344563961029,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"زهرا","boundary":[0.561344563961029,0.23264311254024506,0.6117647290229797,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.23264311254024506},{"x":0.5478991866111755,"y":0.23264311254024506},{"x":0.5478991866111755,"y":0.26065772771835327},{"x":0.5394958257675171,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5394958257675171,0.23264311254024506,0.5478991866111755,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.23264311254024506},{"x":0.5361344814300537,"y":0.23264311254024506},{"x":0.5361344814300537,"y":0.26065772771835327},{"x":0.5025210380554199,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"س","boundary":[0.5025210380554199,0.23264311254024506,0.5361344814300537,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.23264311254024506},{"x":0.49747899174690247,"y":0.23264311254024506},{"x":0.49747899174690247,"y":0.26065772771835327},{"x":0.489075630903244,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.489075630903244,0.23264311254024506,0.49747899174690247,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.23264311254024506},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23264311254024506},{"x":0.4773109257221222,"y":0.26065772771835327},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.4638655483722687,0.23264311254024506,0.4773109257221222,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.23264311254024506},{"x":0.45546218752861023,"y":0.23264311254024506},{"x":0.45546218752861023,"y":0.26065772771835327},{"x":0.37310925126075745,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"حضرت","boundary":[0.37310925126075745,0.23264311254024506,0.45546218752861023,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.23264311254024506},{"x":0.35966387391090393,"y":0.23264311254024506},{"x":0.35966387391090393,"y":0.26065772771835327},{"x":0.31092438101768494,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"بقية","boundary":[0.31092438101768494,0.23264311254024506,0.35966387391090393,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.23264311254024506},{"x":0.2991596758365631,"y":0.23264311254024506},{"x":0.2991596758365631,"y":0.26065772771835327},{"x":0.29579833149909973,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"ltr","str":"ا","boundary":[0.29579833149909973,0.23264311254024506,0.2991596758365631,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.23264311254024506},{"x":0.29075631499290466,"y":0.23264311254024506},{"x":0.29075631499290466,"y":0.26065772771835327},{"x":0.2689075767993927,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"...","boundary":[0.2689075767993927,0.23264311254024506,0.29075631499290466,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.23264311254024506},{"x":0.2571428716182709,"y":0.23264311254024506},{"x":0.2571428716182709,"y":0.26065772771835327},{"x":0.16974790394306183,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"الاعظم","boundary":[0.16974790394306183,0.23264311254024506,0.2571428716182709,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.23264311254024506},{"x":0.16134454309940338,"y":0.23264311254024506},{"x":0.16134454309940338,"y":0.26065772771835327},{"x":0.15294118225574493,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.15294118225574493,0.23264311254024506,0.16134454309940338,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.23264311254024506},{"x":0.1428571492433548,"y":0.23264311254024506},{"x":0.1428571492433548,"y":0.26065772771835327},{"x":0.1109243705868721,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"عج","boundary":[0.1109243705868721,0.23264311254024506,0.1428571492433548,0.26065772771835327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.23264311254024506},{"x":0.10924369841814041,"y":0.23264311254024506},{"x":0.10924369841814041,"y":0.26065772771835327},{"x":0.09915966540575027,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.09915966540575027,0.23264311254024506,0.10924369841814041,0.26065772771835327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09915966540575027,"y":0.23264311254024506},{"x":0.8991596698760986,"y":0.23264311254024506},{"x":0.8991596698760986,"y":0.26065772771835327},{"x":0.09915966540575027,"y":0.26065772771835327}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.09415966540575027,0.22564311254024505,0.9041596698760986,0.2676577277183533],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3105968236923218},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3118148744106293},{"x":0.5193277597427368,"y":0.32764920592308044},{"x":0.5092437267303467,"y":0.32764920592308044}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.3105968236923218,0.5193277597427368,0.32764920592308044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.30937880277633667},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3105968236923218},{"x":0.5008403658866882,"y":0.32764920592308044},{"x":0.4789915978908539,"y":0.32643118500709534}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"به","boundary":[0.48067227005958557,0.30937880277633667,0.5008403658866882,0.32764920592308044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.30937880277633667},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3118148744106293},{"x":0.5193277597427368,"y":0.32764920592308044},{"x":0.4789915978908539,"y":0.32643118500709534}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.30237880277633666,0.5243277597427368,0.33464920592308045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3593178987503052},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3593178987503052},{"x":0.6991596817970276,"y":0.38246041536331177},{"x":0.653781533241272,"y":0.38246041536331177}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.653781533241272,0.3593178987503052,0.6991596817970276,0.38246041536331177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.35809987783432007},{"x":0.6403361558914185,"y":0.35809987783432007},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38246041536331177},{"x":0.5949580073356628,"y":0.38246041536331177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5949580073356628,0.35809987783432007,0.6403361558914185,0.38246041536331177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.35809987783432007},{"x":0.583193302154541,"y":0.35809987783432007},{"x":0.583193302154541,"y":0.38246041536331177},{"x":0.5092437267303467,"y":0.38246041536331177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5092437267303467,0.35809987783432007,0.583193302154541,0.38246041536331177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.35809987783432007},{"x":0.49747899174690247,"y":0.35809987783432007},{"x":0.49747899174690247,"y":0.38246041536331177},{"x":0.42184874415397644,"y":0.38246041536331177}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.42184874415397644,0.35809987783432007,0.49747899174690247,0.38246041536331177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.35809987783432007},{"x":0.41848739981651306,"y":0.35809987783432007},{"x":0.41848739981651306,"y":0.38124239444732666},{"x":0.4100840389728546,"y":0.38124239444732666}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4100840389728546,0.35809987783432007,0.41848739981651306,0.38124239444732666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.35809987783432007},{"x":0.3966386616230011,"y":0.35809987783432007},{"x":0.3966386616230011,"y":0.38124239444732666},{"x":0.3445378243923187,"y":0.38124239444732666}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.3445378243923187,0.35809987783432007,0.3966386616230011,0.38124239444732666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.35809987783432007},{"x":0.3310924470424652,"y":0.35809987783432007},{"x":0.3310924470424652,"y":0.38124239444732666},{"x":0.2991596758365631,"y":0.38124239444732666}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.2991596758365631,0.35809987783432007,0.3310924470424652,0.38124239444732666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.39951279759407043},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39951279759407043},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42630937695503235},{"x":0.6285714507102966,"y":0.42630937695503235}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6285714507102966,0.39951279759407043,0.6857143044471741,0.42630937695503235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3982947766780853},{"x":0.6184874176979065,"y":0.39951279759407043},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42630937695503235},{"x":0.5462185144424438,"y":0.42509135603904724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.5462185144424438,0.3982947766780853,0.6184874176979065,0.42630937695503235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3982947766780853},{"x":0.534453809261322,"y":0.3982947766780853},{"x":0.534453809261322,"y":0.42630937695503235},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42509135603904724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.43697479367256165,0.3982947766780853,0.534453809261322,0.42630937695503235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3982947766780853},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3982947766780853},{"x":0.42352941632270813,"y":0.42509135603904724},{"x":0.3126050531864166,"y":0.42509135603904724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آشتیانی","boundary":[0.3126050531864166,0.3982947766780853,0.42352941632270813,0.42509135603904724]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.35809987783432007},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3593178987503052},{"x":0.6974790096282959,"y":0.42630937695503235},{"x":0.2991596758365631,"y":0.42509135603904724}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2941596758365631,0.35109987783432006,0.7024790096282959,0.43330937695503235],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4445797801017761},{"x":0.7630252242088318,"y":0.443361759185791},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4677222967147827},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4689403176307678}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشمند","boundary":[0.6873949766159058,0.4445797801017761,0.7630252242088318,0.4677222967147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4445797801017761},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4445797801017761},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4689403176307678},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4689403176307678}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.4445797801017761,0.6789916157722473,0.4689403176307678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4445797801017761},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4445797801017761},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4689403176307678},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4689403176307678}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیانگذار","boundary":[0.5798319578170776,0.4445797801017761,0.6605042219161987,0.4689403176307678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.44579780101776123},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4445797801017761},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4689403176307678},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47015833854675293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشکده","boundary":[0.46890756487846375,0.44579780101776123,0.5731092691421509,0.4689403176307678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.44579780101776123},{"x":0.4605042040348053,"y":0.44579780101776123},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4689403176307678},{"x":0.4100840389728546,"y":0.47015833854675293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.4100840389728546,0.44579780101776123,0.4605042040348053,0.4689403176307678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.44579780101776123},{"x":0.4084033668041229,"y":0.44579780101776123},{"x":0.4084033668041229,"y":0.47015833854675293},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47015833854675293}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40168067812919617,0.44579780101776123,0.4084033668041229,0.47015833854675293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.44579780101776123},{"x":0.3932773172855377,"y":0.44579780101776123},{"x":0.3932773172855377,"y":0.47015833854675293},{"x":0.3445378243923187,"y":0.47015833854675293}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامی","boundary":[0.3445378243923187,0.44579780101776123,0.3932773172855377,0.47015833854675293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.44579780101776123},{"x":0.3361344635486603,"y":0.44579780101776123},{"x":0.3361344635486603,"y":0.47015833854675293},{"x":0.32605043053627014,"y":0.47015833854675293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32605043053627014,0.44579780101776123,0.3361344635486603,0.47015833854675293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.44579780101776123},{"x":0.3193277418613434,"y":0.44579780101776123},{"x":0.3193277418613434,"y":0.47015833854675293},{"x":0.27899160981178284,"y":0.47015833854675293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.27899160981178284,0.44579780101776123,0.3193277418613434,0.47015833854675293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.44701582193374634},{"x":0.2689075767993927,"y":0.44579780101776123},{"x":0.2689075767993927,"y":0.47015833854675293},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47015833854675293}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.21848739683628082,0.44701582193374634,0.2689075767993927,0.47015833854675293]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.44701582193374634},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4445797801017761},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4689403176307678},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21348739683628082,0.44001582193374633,0.7680252242088318,0.47594031763076783],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4847746789455414},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4847746789455414},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5054811239242554},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5054811239242554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6873949766159058,0.4847746789455414,0.7613445520401001,0.5054811239242554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4847746789455414},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4847746789455414},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5054811239242554},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5054811239242554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.4847746789455414,0.6773109436035156,0.5054811239242554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4835566282272339},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4835566282272339},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5042631030082703},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5042631030082703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6000000238418579,0.4835566282272339,0.6487395167350769,0.5042631030082703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4835566282272339},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4835566282272339},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5042631030082703},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5042631030082703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5277311205863953,0.4835566282272339,0.5915966629981995,0.5042631030082703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4835566282272339},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4835566282272339},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5054811239242554},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5042631030082703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.4285714328289032,0.4835566282272339,0.5176470875740051,0.5054811239242554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.4835566282272339},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4835566282272339},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5042631030082703},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5042631030082703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.3613445460796356,0.4835566282272339,0.42016807198524475,0.5042631030082703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4835566282272339},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4835566282272339},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5042631030082703},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5042631030082703}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34285715222358704,0.4835566282272339,0.3529411852359772,0.5042631030082703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4835566282272339},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4835566282272339},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5042631030082703},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5042631030082703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.2991596758365631,0.4835566282272339,0.3344537913799286,0.5042631030082703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.4835566282272339},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4835566282272339},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5042631030082703},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5042631030082703}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.24537815153598785,0.4835566282272339,0.29075631499290466,0.5042631030082703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4835566282272339},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4835566282272339},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5042631030082703},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5042631030082703}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مثل","boundary":[0.20168067514896393,0.4835566282272339,0.23529411852359772,0.5042631030082703]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.4835566282272339},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4847746789455414},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5066991448402405},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5042631030082703}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.19668067514896392,0.4765566282272339,0.7663445520401001,0.5136991448402405],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5590742826461792},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5590742826461792},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5822167992591858},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5822167992591858}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.5590742826461792,0.5579832196235657,0.5822167992591858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5590742826461792},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5590742826461792},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5822167992591858},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5822167992591858}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.4739495813846588,0.5590742826461792,0.5378151535987854,0.5822167992591858]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5590742826461792},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5590742826461792},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5809987783432007},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5809987783432007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4436974823474884,0.5590742826461792,0.4638655483722687,0.5809987783432007]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5578562617301941},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5590742826461792},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5822167992591858},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5809987783432007}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4386974823474884,0.5508562617301941,0.5629832196235657,0.5892167992591858],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6077953577041626},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6077953577041626},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6358100175857544},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6358100175857544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.49747899174690247,0.6077953577041626,0.5915966629981995,0.6358100175857544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6077953577041626},{"x":0.489075630903244,"y":0.6077953577041626},{"x":0.489075630903244,"y":0.6358100175857544},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6358100175857544}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هایمان","boundary":[0.4100840389728546,0.6077953577041626,0.489075630903244,0.6358100175857544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6504263281822205},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6504263281822205},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6772229075431824},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6772229075431824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7882353067398071,0.6504263281822205,0.8134453892707825,0.6772229075431824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6504263281822205},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6504263281822205},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6772229075431824},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6772229075431824}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.7176470756530762,0.6504263281822205,0.7747899293899536,0.6772229075431824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6504263281822205},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6504263281822205},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6772229075431824},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6772229075431824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صبر","boundary":[0.6554622054100037,0.6504263281822205,0.7058823704719543,0.6772229075431824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6504263281822205},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6504263281822205},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6772229075431824},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6772229075431824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.6504263281822205,0.6521008610725403,0.6772229075431824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6504263281822205},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6504263281822205},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6772229075431824},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6772229075431824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شکیبایی","boundary":[0.5142857432365417,0.6504263281822205,0.6336134672164917,0.6772229075431824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6504263281822205},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6504263281822205},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6772229075431824},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6772229075431824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.6504263281822205,0.5008403658866882,0.6772229075431824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6504263281822205},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6504263281822205},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6772229075431824},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6772229075431824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.3630252182483673,0.6504263281822205,0.4773109257221222,0.6772229075431824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6504263281822205},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6504263281822205},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6772229075431824},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6772229075431824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.32268908619880676,0.6504263281822205,0.3512605130672455,0.6772229075431824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6504263281822205},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6504263281822205},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6772229075431824},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6772229075431824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظیرشان","boundary":[0.1915966421365738,0.6504263281822205,0.31092438101768494,0.6772229075431824]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.6077953577041626},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6077953577041626},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6772229075431824},{"x":0.1915966421365738,"y":0.6772229075431824}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.1865966421365738,0.6007953577041626,0.8184453892707825,0.6842229075431824],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7417783141136169},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7417783141136169},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7576126456260681},{"x":0.5092437267303467,"y":0.756394624710083}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.7417783141136169,0.5210084319114685,0.7576126456260681]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7405602931976318},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7417783141136169},{"x":0.5008403658866882,"y":0.756394624710083},{"x":0.4789915978908539,"y":0.756394624710083}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"به","boundary":[0.4789915978908539,0.7405602931976318,0.5008403658866882,0.756394624710083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7405602931976318},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7417783141136169},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7576126456260681},{"x":0.4789915978908539,"y":0.756394624710083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.7335602931976318,0.5260084319114685,0.7646126456260681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7856273055076599},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7856273055076599},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8124238848686218},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8124238848686218}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.6571428775787354,0.7856273055076599,0.7394958138465881,0.8124238848686218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7856273055076599},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7856273055076599},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8124238848686218},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8124238848686218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.5378151535987854,0.7856273055076599,0.6436975002288818,0.8124238848686218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7856273055076599},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7856273055076599},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8124238848686218},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8124238848686218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.7856273055076599,0.5260504484176636,0.8124238848686218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7856273055076599},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7856273055076599},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8124238848686218},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8124238848686218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.35798320174217224,0.7856273055076599,0.5042017102241516,0.8124238848686218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7856273055076599},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7856273055076599},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8124238848686218},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8124238848686218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارجمند","boundary":[0.2571428716182709,0.7856273055076599,0.3445378243923187,0.8124238848686218]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7856273055076599},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7856273055076599},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8124238848686218},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8124238848686218}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25214287161827087,0.7786273055076599,0.7444958138465881,0.8194238848686218],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/BogOguMFSzfEPXwc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/RzgGWTaXYVqcwjMx.jpg","blurred":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/MvzmSOFGnFcHXDSG.jpg"},"info":{"width":595,"height":821,"margin":[0.00016390085671128346,0.00016505375471823687,0.9984917025526031,0.9989499941586577]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.14129111170768738},{"x":0.8890756368637085,"y":0.14007307589054108},{"x":0.8907563090324402,"y":0.15590743720531464},{"x":0.8369747996330261,"y":0.15712545812129974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8369747996330261,0.14129111170768738,0.8907563090324402,0.15590743720531464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.14250913262367249},{"x":0.8302521109580994,"y":0.14129111170768738},{"x":0.8302521109580994,"y":0.15712545812129974},{"x":0.7983193397521973,"y":0.15834347903728485}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.7983193397521973,0.14250913262367249,0.8302521109580994,0.15712545812129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.14250913262367249},{"x":0.7865546345710754,"y":0.14250913262367249},{"x":0.7865546345710754,"y":0.15834347903728485},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15834347903728485}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7815126180648804,0.14250913262367249,0.7865546345710754,0.15834347903728485]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.14250913262367249},{"x":0.8890756368637085,"y":0.13885505497455597},{"x":0.8907563090324402,"y":0.15590743720531464},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15834347903728485}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7765126180648804,0.13550913262367248,0.8957563090324402,0.16290743720531464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.23264311254024506},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23264311254024506},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23995128273963928},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23995128273963928}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"بر","boundary":[0.6235294342041016,0.23264311254024506,0.6336134672164917,0.23995128273963928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.23264311254024506},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23264311254024506},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23995128273963928},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23995128273963928}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.22564311254024505,0.6386134672164917,0.2469512827396393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3227770924568176},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3215590715408325},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33008524775505066},{"x":0.4605042040348053,"y":0.33130329847335815}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هر","boundary":[0.4588235318660736,0.3227770924568176,0.4756302535533905,0.33008524775505066]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3227770924568176},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3215590715408325},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33008524775505066},{"x":0.4605042040348053,"y":0.33130329847335815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4538235318660736,0.3157770924568176,0.4806302535533905,0.33708524775505067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.3410474956035614},{"x":0.8890756368637085,"y":0.3373934328556061},{"x":0.8941176533699036,"y":0.35200974345207214},{"x":0.8621848821640015,"y":0.35566383600234985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.8588235378265381,0.3410474956035614,0.8941176533699036,0.35200974345207214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.343483567237854},{"x":0.8521008491516113,"y":0.3422655165195465},{"x":0.8554621934890747,"y":0.35566383600234985},{"x":0.8403361439704895,"y":0.35809987783432007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8369747996330261,0.343483567237854,0.8554621934890747,0.35566383600234985]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.343483567237854},{"x":0.8890756368637085,"y":0.3373934328556061},{"x":0.8924369812011719,"y":0.35200974345207214},{"x":0.8403361439704895,"y":0.35809987783432007}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.8319747996330261,0.336483567237854,0.8974369812011719,0.35900974345207215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.17904993891716003},{"x":0.8655462265014648,"y":0.17904993891716003},{"x":0.8655462265014648,"y":0.1973203420639038},{"x":0.8554621934890747,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8554621934890747,0.17904993891716003,0.8655462265014648,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.17904993891716003},{"x":0.8470588326454163,"y":0.17904993891716003},{"x":0.8470588326454163,"y":0.1973203420639038},{"x":0.8151260614395142,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.8151260614395142,0.17904993891716003,0.8470588326454163,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.17904993891716003},{"x":0.8084033727645874,"y":0.17904993891716003},{"x":0.8084033727645874,"y":0.1973203420639038},{"x":0.7983193397521973,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7983193397521973,0.17904993891716003,0.8084033727645874,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.17904993891716003},{"x":0.7915966510772705,"y":0.17904993891716003},{"x":0.7915966510772705,"y":0.1973203420639038},{"x":0.7680672407150269,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.7680672407150269,0.17904993891716003,0.7915966510772705,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.17904993891716003},{"x":0.7613445520401001,"y":0.17904993891716003},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1973203420639038},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوعی","boundary":[0.7058823704719543,0.17904993891716003,0.7613445520401001,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.17904993891716003},{"x":0.6957983374595642,"y":0.17904993891716003},{"x":0.6957983374595642,"y":0.1973203420639038},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیرت","boundary":[0.6655462384223938,0.17904993891716003,0.6957983374595642,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.17904993891716003},{"x":0.6655462384223938,"y":0.17904993891716003},{"x":0.6655462384223938,"y":0.1973203420639038},{"x":0.6235294342041016,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انگیزتر","boundary":[0.6235294342041016,0.17904993891716003,0.6655462384223938,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.17904993891716003},{"x":0.6151260733604431,"y":0.17904993891716003},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1973203420639038},{"x":0.6084033846855164,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6084033846855164,0.17904993891716003,0.6151260733604431,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.17904993891716003},{"x":0.6000000238418579,"y":0.17904993891716003},{"x":0.6000000238418579,"y":0.1973203420639038},{"x":0.5697479248046875,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5697479248046875,0.17904993891716003,0.6000000238418579,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.17904993891716003},{"x":0.561344563961029,"y":0.17904993891716003},{"x":0.561344563961029,"y":0.1973203420639038},{"x":0.5378151535987854,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.5378151535987854,0.17904993891716003,0.561344563961029,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.17904993891716003},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17904993891716003},{"x":0.5310924649238586,"y":0.1973203420639038},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.49915966391563416,0.17904993891716003,0.5310924649238586,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.17904993891716003},{"x":0.49747899174690247,"y":0.17904993891716003},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1973203420639038},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.17904993891716003,0.49747899174690247,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.17904993891716003},{"x":0.48571428656578064,"y":0.17904993891716003},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1973203420639038},{"x":0.4420168101787567,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلولها","boundary":[0.4420168101787567,0.17904993891716003,0.48571428656578064,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.17904993891716003},{"x":0.43529412150382996,"y":0.17904993891716003},{"x":0.43529412150382996,"y":0.1973203420639038},{"x":0.4000000059604645,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.4000000059604645,0.17904993891716003,0.43529412150382996,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.17904993891716003},{"x":0.3932773172855377,"y":0.17904993891716003},{"x":0.3932773172855377,"y":0.1973203420639038},{"x":0.38823530077934265,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38823530077934265,0.17904993891716003,0.3932773172855377,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.17904993891716003},{"x":0.3815126121044159,"y":0.17904993891716003},{"x":0.3815126121044159,"y":0.1973203420639038},{"x":0.3445378243923187,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظریف","boundary":[0.3445378243923187,0.17904993891716003,0.3815126121044159,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.17904993891716003},{"x":0.33781513571739197,"y":0.17904993891716003},{"x":0.33781513571739197,"y":0.1973203420639038},{"x":0.3327731192111969,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3327731192111969,0.17904993891716003,0.33781513571739197,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.17904993891716003},{"x":0.32605043053627014,"y":0.17904993891716003},{"x":0.32605043053627014,"y":0.1973203420639038},{"x":0.289075642824173,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شگفت","boundary":[0.289075642824173,0.17904993891716003,0.32605043053627014,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.17904993891716003},{"x":0.2873949706554413,"y":0.17904993891716003},{"x":0.2873949706554413,"y":0.1973203420639038},{"x":0.2571428716182709,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگیز","boundary":[0.2571428716182709,0.17904993891716003,0.2873949706554413,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.17904993891716003},{"x":0.24873949587345123,"y":0.17904993891716003},{"x":0.24873949587345123,"y":0.1973203420639038},{"x":0.24537815153598785,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24537815153598785,0.17904993891716003,0.24873949587345123,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.17904993891716003},{"x":0.2369747906923294,"y":0.17904993891716003},{"x":0.2369747906923294,"y":0.1973203420639038},{"x":0.19831933081150055,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.19831933081150055,0.17904993891716003,0.2369747906923294,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.17904993891716003},{"x":0.1899159699678421,"y":0.17904993891716003},{"x":0.1899159699678421,"y":0.1973203420639038},{"x":0.15294118225574493,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.15294118225574493,0.17904993891716003,0.1899159699678421,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.17904993891716003},{"x":0.15126051008701324,"y":0.17904993891716003},{"x":0.15126051008701324,"y":0.1973203420639038},{"x":0.14957983791828156,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14957983791828156,0.17904993891716003,0.15126051008701324,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.17904993891716003},{"x":0.1411764770746231,"y":0.17904993891716003},{"x":0.1411764770746231,"y":0.1973203420639038},{"x":0.13277311623096466,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.13277311623096466,0.17904993891716003,0.1411764770746231,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.17904993891716003},{"x":0.12436974793672562,"y":0.17904993891716003},{"x":0.12436974793672562,"y":0.1973203420639038},{"x":0.10588235408067703,"y":0.1973203420639038}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.10588235408067703,0.17904993891716003,0.12436974793672562,0.1973203420639038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.20341047644615173},{"x":0.8907563090324402,"y":0.20341047644615173},{"x":0.8907563090324402,"y":0.2204628437757492},{"x":0.8689075708389282,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دائم","boundary":[0.8689075708389282,0.20341047644615173,0.8907563090324402,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.20341047644615173},{"x":0.8605042099952698,"y":0.20341047644615173},{"x":0.8605042099952698,"y":0.2204628437757492},{"x":0.8386554718017578,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.8386554718017578,0.20341047644615173,0.8605042099952698,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.20341047644615173},{"x":0.831932783126831,"y":0.20341047644615173},{"x":0.831932783126831,"y":0.2204628437757492},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوسازی","boundary":[0.7865546345710754,0.20341047644615173,0.831932783126831,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.20341047644615173},{"x":0.7798319458961487,"y":0.20341047644615173},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2204628437757492},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7663865685462952,0.20341047644615173,0.7798319458961487,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.20341047644615173},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20341047644615173},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2204628437757492},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.7361344695091248,0.20341047644615173,0.7596638798713684,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.20341047644615173},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20341047644615173},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2204628437757492},{"x":0.729411780834198,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.20341047644615173,0.7361344695091248,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20341047644615173},{"x":0.7243697643280029,"y":0.20341047644615173},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2204628437757492},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7159664034843445,0.20341047644615173,0.7243697643280029,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.20341047644615173},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20341047644615173},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2204628437757492},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6823529601097107,0.20341047644615173,0.7092437148094177,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.20341047644615173},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20341047644615173},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2204628437757492},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6672269105911255,0.20341047644615173,0.6756302714347839,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.20341047644615173},{"x":0.6605042219161987,"y":0.20341047644615173},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2204628437757492},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6436975002288818,0.20341047644615173,0.6605042219161987,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.20341047644615173},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20341047644615173},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2204628437757492},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میلیون","boundary":[0.5966386795043945,0.20341047644615173,0.6352941393852234,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.20341047644615173},{"x":0.5899159908294678,"y":0.20341047644615173},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2204628437757492},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.5647059082984924,0.20341047644615173,0.5899159908294678,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.20341047644615173},{"x":0.5579832196235657,"y":0.20341047644615173},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2204628437757492},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5310924649238586,0.20341047644615173,0.5579832196235657,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.20341047644615173},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20341047644615173},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2204628437757492},{"x":0.507563054561615,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.507563054561615,0.20341047644615173,0.5226891040802002,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.20341047644615173},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20341047644615173},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2204628437757492},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیاره","boundary":[0.47058823704719543,0.20341047644615173,0.5008403658866882,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.20341047644615173},{"x":0.462184876203537,"y":0.20341047644615173},{"x":0.462184876203537,"y":0.2204628437757492},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.45378151535987854,0.20341047644615173,0.462184876203537,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.20341047644615173},{"x":0.4453781545162201,"y":0.20341047644615173},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2204628437757492},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عاری","boundary":[0.4151260554790497,0.20341047644615173,0.4453781545162201,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.20341047644615173},{"x":0.40672269463539124,"y":0.20341047644615173},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2204628437757492},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4000000059604645,0.20341047644615173,0.40672269463539124,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.20341047644615173},{"x":0.39159664511680603,"y":0.20341047644615173},{"x":0.39159664511680603,"y":0.2204628437757492},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.36974790692329407,0.20341047644615173,0.39159664511680603,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.20341047644615173},{"x":0.3630252182483673,"y":0.20341047644615173},{"x":0.3630252182483673,"y":0.2204628437757492},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرم","boundary":[0.34117648005485535,0.20341047644615173,0.3630252182483673,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.20341047644615173},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20341047644615173},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2204628437757492},{"x":0.289075642824173,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظومه","boundary":[0.289075642824173,0.20341047644615173,0.3327731192111969,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.20341047644615173},{"x":0.2823529541492462,"y":0.20341047644615173},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2204628437757492},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شمسی","boundary":[0.24033613502979279,0.20341047644615173,0.2823529541492462,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.20341047644615173},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20341047644615173},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2204628437757492},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.21680672466754913,0.20341047644615173,0.23361344635486603,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15294118225574493,"y":0.20341047644615173},{"x":0.21008403599262238,"y":0.20341047644615173},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2204628437757492},{"x":0.15294118225574493,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.15294118225574493,0.20341047644615173,0.21008403599262238,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14789916574954987,"y":0.20341047644615173},{"x":0.15126051008701324,"y":0.20341047644615173},{"x":0.15126051008701324,"y":0.2204628437757492},{"x":0.14789916574954987,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14789916574954987,0.20341047644615173,0.15126051008701324,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.20341047644615173},{"x":0.13949580490589142,"y":0.20341047644615173},{"x":0.13949580490589142,"y":0.2204628437757492},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2204628437757492}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.10756302624940872,0.20341047644615173,0.13949580490589142,0.2204628437757492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.22533495724201202},{"x":0.8907563090324402,"y":0.22533495724201202},{"x":0.8907563090324402,"y":0.2411693036556244},{"x":0.8386554718017578,"y":0.2411693036556244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.8386554718017578,0.22533495724201202,0.8907563090324402,0.2411693036556244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.22533495724201202},{"x":0.831932783126831,"y":0.22533495724201202},{"x":0.831932783126831,"y":0.2411693036556244},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2411693036556244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.8100840449333191,0.22533495724201202,0.831932783126831,0.2411693036556244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.22533495724201202},{"x":0.8016806840896606,"y":0.22533495724201202},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2411693036556244},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2411693036556244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7949579954147339,0.22533495724201202,0.8016806840896606,0.2411693036556244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.22533495724201202},{"x":0.7882353067398071,"y":0.22533495724201202},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2411693036556244},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2411693036556244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7764706015586853,0.22533495724201202,0.7882353067398071,0.2411693036556244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.22533495724201202},{"x":0.7680672407150269,"y":0.22533495724201202},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2411693036556244},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2411693036556244}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.7260504364967346,0.22533495724201202,0.7680672407150269,0.2411693036556244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.22533495724201202},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22533495724201202},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2411693036556244},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2411693036556244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگه","boundary":[0.6991596817970276,0.22533495724201202,0.7193277478218079,0.2411693036556244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.22533495724201202},{"x":0.6907563209533691,"y":0.22533495724201202},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2411693036556244},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2411693036556244}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.6638655662536621,0.22533495724201202,0.6907563209533691,0.2411693036556244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.22533495724201202},{"x":0.658823549747467,"y":0.22533495724201202},{"x":0.658823549747467,"y":0.2411693036556244},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2411693036556244}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6453781723976135,0.22533495724201202,0.658823549747467,0.2411693036556244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.22533495724201202},{"x":0.6436975002288818,"y":0.22533495724201202},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2411693036556244},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2411693036556244}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.22533495724201202,0.6436975002288818,0.2411693036556244]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.17904993891716003},{"x":0.8907563090324402,"y":0.17904993891716003},{"x":0.8907563090324402,"y":0.2411693036556244},{"x":0.10588235408067703,"y":0.2411693036556244}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10088235408067703,0.17204993891716003,0.8957563090324402,0.2481693036556244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.22533495724201202},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22533495724201202},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2423873394727707},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خلاف","boundary":[0.5815126299858093,0.22533495724201202,0.6168067455291748,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.22533495724201202},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22533495724201202},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2423873394727707},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گوناگونی","boundary":[0.5210084319114685,0.22533495724201202,0.5747899413108826,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.22533495724201202},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22533495724201202},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2423873394727707},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.4739495813846588,0.22533495724201202,0.5126050710678101,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.22533495724201202},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22533495724201202},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2423873394727707},{"x":0.462184876203537,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.22533495724201202,0.46722689270973206,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.22533495724201202},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22533495724201202},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2423873394727707},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنوع","boundary":[0.4302521049976349,0.22533495724201202,0.45546218752861023,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.22533495724201202},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22533495724201202},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2423873394727707},{"x":0.40336135029792786,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.40336135029792786,0.22533495724201202,0.42352941632270813,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.22533495724201202},{"x":0.3966386616230011,"y":0.22533495724201202},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2423873394727707},{"x":0.364705890417099,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عادی","boundary":[0.364705890417099,0.22533495724201202,0.3966386616230011,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.22533495724201202},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22533495724201202},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2423873394727707},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3529411852359772,0.22533495724201202,0.35630252957344055,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.22533495724201202},{"x":0.3445378243923187,"y":0.22533495724201202},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2423873394727707},{"x":0.3193277418613434,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.3193277418613434,0.22533495724201202,0.3445378243923187,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.22533495724201202},{"x":0.3142857253551483,"y":0.22533495724201202},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2423873394727707},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انعطافی","boundary":[0.2689075767993927,0.22533495724201202,0.3142857253551483,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.22533495724201202},{"x":0.26218488812446594,"y":0.22533495724201202},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2423873394727707},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.24705882370471954,0.22533495724201202,0.26218488812446594,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.22533495724201202},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22533495724201202},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2423873394727707},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22857142984867096,0.22533495724201202,0.2386554628610611,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.22533495724201202},{"x":0.2218487411737442,"y":0.22533495724201202},{"x":0.2218487411737442,"y":0.2423873394727707},{"x":0.20000000298023224,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.20000000298023224,0.22533495724201202,0.2218487411737442,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14957983791828156,"y":0.22533495724201202},{"x":0.19327731430530548,"y":0.22533495724201202},{"x":0.19327731430530548,"y":0.2423873394727707},{"x":0.14957983791828156,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.14957983791828156,0.22533495724201202,0.19327731430530548,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.22533495724201202},{"x":0.1428571492433548,"y":0.22533495724201202},{"x":0.1428571492433548,"y":0.2423873394727707},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2423873394727707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.10756302624940872,0.22533495724201202,0.1428571492433548,0.2423873394727707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.24725943803787231},{"x":0.8907563090324402,"y":0.24725943803787231},{"x":0.8907563090324402,"y":0.2655298411846161},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8672268986701965,0.24725943803787231,0.8907563090324402,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.24725943803787231},{"x":0.8605042099952698,"y":0.24725943803787231},{"x":0.8605042099952698,"y":0.2655298411846161},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8352941274642944,0.24725943803787231,0.8605042099952698,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.24725943803787231},{"x":0.831932783126831,"y":0.24725943803787231},{"x":0.831932783126831,"y":0.2655298411846161},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8285714387893677,0.24725943803787231,0.831932783126831,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.24725943803787231},{"x":0.8218487501144409,"y":0.24725943803787231},{"x":0.8218487501144409,"y":0.2655298411846161},{"x":0.7966386675834656,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7966386675834656,0.24725943803787231,0.8218487501144409,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.24725943803787231},{"x":0.7865546345710754,"y":0.24725943803787231},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2655298411846161},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7731092572212219,0.24725943803787231,0.7865546345710754,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.24725943803787231},{"x":0.7680672407150269,"y":0.24725943803787231},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2655298411846161},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.7428571581840515,0.24725943803787231,0.7680672407150269,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.24725943803787231},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24725943803787231},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2655298411846161},{"x":0.707563042640686,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.707563042640686,0.24725943803787231,0.7361344695091248,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24725943803787231},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24725943803787231},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2655298411846161},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.6621848940849304,0.24725943803787231,0.7008403539657593,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.24725943803787231},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24725943803787231},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2655298411846161},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6067227125167847,0.24725943803787231,0.6554622054100037,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.24725943803787231},{"x":0.5983193516731262,"y":0.24725943803787231},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2655298411846161},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.5764706134796143,0.24725943803787231,0.5983193516731262,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.24725943803787231},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24725943803787231},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2655298411846161},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.5428571701049805,0.24725943803787231,0.5697479248046875,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.24725943803787231},{"x":0.534453809261322,"y":0.24725943803787231},{"x":0.534453809261322,"y":0.2655298411846161},{"x":0.462184876203537,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همانندسازی","boundary":[0.462184876203537,0.24725943803787231,0.534453809261322,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.24725943803787231},{"x":0.45378151535987854,"y":0.24725943803787231},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2655298411846161},{"x":0.4470588266849518,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4470588266849518,0.24725943803787231,0.45378151535987854,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.24725943803787231},{"x":0.43865546584129333,"y":0.24725943803787231},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2655298411846161},{"x":0.413445383310318,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.413445383310318,0.24725943803787231,0.43865546584129333,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.24725943803787231},{"x":0.40504202246665955,"y":0.24725943803787231},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2655298411846161},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.3798319399356842,0.24725943803787231,0.40504202246665955,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.24725943803787231},{"x":0.3798319399356842,"y":0.24725943803787231},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2655298411846161},{"x":0.364705890417099,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.364705890417099,0.24725943803787231,0.3798319399356842,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.24725943803787231},{"x":0.35462185740470886,"y":0.24725943803787231},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2655298411846161},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.24725943803787231,0.35462185740470886,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.24725943803787231},{"x":0.34285715222358704,"y":0.24725943803787231},{"x":0.34285715222358704,"y":0.2655298411846161},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32436975836753845,0.24725943803787231,0.34285715222358704,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.24725943803787231},{"x":0.3176470696926117,"y":0.24725943803787231},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2655298411846161},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.27394959330558777,0.24725943803787231,0.3176470696926117,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.24725943803787231},{"x":0.267226904630661,"y":0.24725943803787231},{"x":0.267226904630661,"y":0.2655298411846161},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.24033613502979279,0.24725943803787231,0.267226904630661,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.24725943803787231},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24725943803787231},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2655298411846161},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.21176470816135406,0.24725943803787231,0.23361344635486603,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.24725943803787231},{"x":0.2050420194864273,"y":0.24725943803787231},{"x":0.2050420194864273,"y":0.2655298411846161},{"x":0.16134454309940338,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.16134454309940338,0.24725943803787231,0.2050420194864273,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12268907576799393,"y":0.24725943803787231},{"x":0.15462185442447662,"y":0.24725943803787231},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2655298411846161},{"x":0.12268907576799393,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.12268907576799393,0.24725943803787231,0.15462185442447662,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.24725943803787231},{"x":0.12100840359926224,"y":0.24725943803787231},{"x":0.12100840359926224,"y":0.2655298411846161},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2655298411846161}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.10756302624940872,0.24725943803787231,0.12100840359926224,0.2655298411846161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.271619975566864},{"x":0.8907563090324402,"y":0.271619975566864},{"x":0.8907563090324402,"y":0.2874543368816376},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.8655462265014648,0.271619975566864,0.8907563090324402,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.271619975566864},{"x":0.8588235378265381,"y":0.271619975566864},{"x":0.8588235378265381,"y":0.2874543368816376},{"x":0.8285714387893677,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.8285714387893677,0.271619975566864,0.8588235378265381,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.271619975566864},{"x":0.8218487501144409,"y":0.271619975566864},{"x":0.8218487501144409,"y":0.2874543368816376},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.8016806840896606,0.271619975566864,0.8218487501144409,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.271619975566864},{"x":0.7949579954147339,"y":0.271619975566864},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2874543368816376},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7882353067398071,0.271619975566864,0.7949579954147339,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.271619975566864},{"x":0.7798319458961487,"y":0.271619975566864},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2874543368816376},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7596638798713684,0.271619975566864,0.7798319458961487,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.271619975566864},{"x":0.75126051902771,"y":0.271619975566864},{"x":0.75126051902771,"y":0.2874543368816376},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.7327731251716614,0.271619975566864,0.75126051902771,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.271619975566864},{"x":0.729411780834198,"y":0.271619975566864},{"x":0.729411780834198,"y":0.2874543368816376},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7277311086654663,0.271619975566864,0.729411780834198,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.271619975566864},{"x":0.7193277478218079,"y":0.271619975566864},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2874543368816376},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.7008403539657593,0.271619975566864,0.7193277478218079,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.271619975566864},{"x":0.6941176652908325,"y":0.271619975566864},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2874543368816376},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6907563209533691,0.271619975566864,0.6941176652908325,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.271619975566864},{"x":0.6823529601097107,"y":0.271619975566864},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2874543368816376},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باکتری","boundary":[0.6420168280601501,0.271619975566864,0.6823529601097107,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.271619975566864},{"x":0.6336134672164917,"y":0.271619975566864},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2874543368816376},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5983193516731262,0.271619975566864,0.6336134672164917,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.271619975566864},{"x":0.5915966629981995,"y":0.271619975566864},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2874543368816376},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.271619975566864,0.5915966629981995,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.271619975566864},{"x":0.578151285648346,"y":0.271619975566864},{"x":0.578151285648346,"y":0.2874543368816376},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5663865804672241,0.271619975566864,0.578151285648346,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.271619975566864},{"x":0.5478991866111755,"y":0.271619975566864},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2874543368816376},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکه","boundary":[0.5277311205863953,0.271619975566864,0.5478991866111755,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.271619975566864},{"x":0.5210084319114685,"y":0.271619975566864},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2874543368816376},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پنیر","boundary":[0.5008403658866882,0.271619975566864,0.5210084319114685,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.271619975566864},{"x":0.4924369752407074,"y":0.271619975566864},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2874543368816376},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.48571428656578064,0.271619975566864,0.4924369752407074,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.271619975566864},{"x":0.4789915978908539,"y":0.271619975566864},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2874543368816376},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مخمر","boundary":[0.4453781545162201,0.271619975566864,0.4789915978908539,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.271619975566864},{"x":0.43865546584129333,"y":0.271619975566864},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2874543368816376},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.40168067812919617,0.271619975566864,0.43865546584129333,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.271619975566864},{"x":0.3949579894542694,"y":0.271619975566864},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2874543368816376},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3831932842731476,0.271619975566864,0.3949579894542694,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.271619975566864},{"x":0.3764705955982208,"y":0.271619975566864},{"x":0.3764705955982208,"y":0.2874543368816376},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خمره","boundary":[0.3462184965610504,0.271619975566864,0.3764705955982208,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.271619975566864},{"x":0.33949580788612366,"y":0.271619975566864},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2874543368816376},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شراب","boundary":[0.30756303668022156,0.271619975566864,0.33949580788612366,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.271619975566864},{"x":0.30588236451148987,"y":0.271619975566864},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2874543368816376},{"x":0.3025210201740265,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.271619975566864,0.30588236451148987,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.271619975566864},{"x":0.29411765933036804,"y":0.271619975566864},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2874543368816376},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکرار","boundary":[0.2655462324619293,0.271619975566864,0.29411765933036804,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.271619975566864},{"x":0.25882354378700256,"y":0.271619975566864},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2874543368816376},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24537815153598785,0.271619975566864,0.25882354378700256,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.271619975566864},{"x":0.2386554628610611,"y":0.271619975566864},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2874543368816376},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.21512605249881744,0.271619975566864,0.2386554628610611,0.2874543368816376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.271619975566864},{"x":0.21680672466754913,"y":0.271619975566864},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2874543368816376},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21008403599262238,0.271619975566864,0.21680672466754913,0.2874543368816376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.22533495724201202},{"x":0.8907563090324402,"y":0.22533495724201202},{"x":0.8907563090324402,"y":0.2874543368816376},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2874543368816376}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10256302624940872,0.21833495724201202,0.8957563090324402,0.2944543368816376],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.2935444712638855},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2935444712638855},{"x":0.8655462265014648,"y":0.3105968236923218},{"x":0.848739504814148,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.848739504814148,0.2935444712638855,0.8655462265014648,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.2935444712638855},{"x":0.8420168161392212,"y":0.2935444712638855},{"x":0.8420168161392212,"y":0.3105968236923218},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.8184874057769775,0.2935444712638855,0.8420168161392212,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.2935444712638855},{"x":0.8117647171020508,"y":0.2935444712638855},{"x":0.8117647171020508,"y":0.3105968236923218},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.7798319458961487,0.2935444712638855,0.8117647171020508,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2935444712638855},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2935444712638855},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3105968236923218},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.7310924530029297,0.2935444712638855,0.7731092572212219,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2935444712638855},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2935444712638855},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3105968236923218},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نباشد","boundary":[0.6941176652908325,0.2935444712638855,0.7243697643280029,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.2935444712638855},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2935444712638855},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3105968236923218},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6890756487846375,0.2935444712638855,0.6941176652908325,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2935444712638855},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2935444712638855},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3105968236923218},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنجکاوی","boundary":[0.6235294342041016,0.2935444712638855,0.6823529601097107,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2935444712638855},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2935444712638855},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3105968236923218},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.5966386795043945,0.2935444712638855,0.6168067455291748,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2935444712638855},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2935444712638855},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3105968236923218},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.5579832196235657,0.2935444712638855,0.5882353186607361,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2935444712638855},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2935444712638855},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3105968236923218},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحریک","boundary":[0.5058823823928833,0.2935444712638855,0.5512605309486389,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2935444712638855},{"x":0.49915966391563416,"y":0.2935444712638855},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3105968236923218},{"x":0.489075630903244,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.489075630903244,0.2935444712638855,0.49915966391563416,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2935444712638855},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2935444712638855},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3105968236923218},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.45546218752861023,0.2935444712638855,0.48235294222831726,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2935444712638855},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2935444712638855},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3105968236923218},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.4100840389728546,0.2935444712638855,0.44873949885368347,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.2935444712638855},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2935444712638855},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3105968236923218},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3663865625858307,0.2935444712638855,0.40504202246665955,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.2935444712638855},{"x":0.364705890417099,"y":0.2935444712638855},{"x":0.364705890417099,"y":0.3105968236923218},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.32773110270500183,0.2935444712638855,0.364705890417099,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.2935444712638855},{"x":0.31596639752388,"y":0.2935444712638855},{"x":0.31596639752388,"y":0.3105968236923218},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.27899160981178284,0.2935444712638855,0.31596639752388,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.2935444712638855},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2935444712638855},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3105968236923218},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.24873949587345123,0.2935444712638855,0.2722689211368561,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.2935444712638855},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2935444712638855},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3105968236923218},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2386554628610611,0.2935444712638855,0.24033613502979279,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.2935444712638855},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2935444712638855},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3105968236923218},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.21848739683628082,0.2935444712638855,0.23193277418613434,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.2935444712638855},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2935444712638855},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3105968236923218},{"x":0.17142857611179352,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.17142857611179352,0.2935444712638855,0.21176470816135406,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.2935444712638855},{"x":0.16302521526813507,"y":0.2935444712638855},{"x":0.16302521526813507,"y":0.3105968236923218},{"x":0.10756302624940872,"y":0.3105968236923218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاربردی","boundary":[0.10756302624940872,0.2935444712638855,0.16302521526813507,0.3105968236923218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.3154689371585846},{"x":0.8907563090324402,"y":0.3154689371585846},{"x":0.8907563090324402,"y":0.3349573612213135},{"x":0.8554621934890747,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.8554621934890747,0.3154689371585846,0.8907563090324402,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.3154689371585846},{"x":0.848739504814148,"y":0.3154689371585846},{"x":0.848739504814148,"y":0.3349573612213135},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.8336134552955627,0.3154689371585846,0.848739504814148,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.3154689371585846},{"x":0.826890766620636,"y":0.3154689371585846},{"x":0.826890766620636,"y":0.3349573612213135},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7983193397521973,0.3154689371585846,0.826890766620636,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.3154689371585846},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3154689371585846},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3349573612213135},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7680672407150269,0.3154689371585846,0.7899159789085388,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3154689371585846},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3154689371585846},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3349573612213135},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7478991746902466,0.3154689371585846,0.7613445520401001,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3154689371585846},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3154689371585846},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3349573612213135},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.7210084199905396,0.3154689371585846,0.7394958138465881,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3154689371585846},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3154689371585846},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3349573612213135},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6789916157722473,0.3154689371585846,0.7159664034843445,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3154689371585846},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3154689371585846},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3349573612213135},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6403361558914185,0.3154689371585846,0.6773109436035156,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.3154689371585846},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3154689371585846},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3349573612213135},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.5915966629981995,0.3154689371585846,0.6268907785415649,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3154689371585846},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3154689371585846},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3349573612213135},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.5462185144424438,0.3154689371585846,0.5848739743232727,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.3154689371585846},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3154689371585846},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3349573612213135},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5310924649238586,0.3154689371585846,0.5378151535987854,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3154689371585846},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3154689371585846},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3349573612213135},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48235294222831726,0.3154689371585846,0.5243697762489319,0.3349573612213135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3166869580745697},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3166869580745697},{"x":0.45378151535987854,"y":0.33373934030532837},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.43529412150382996,0.3166869580745697,0.45378151535987854,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3166869580745697},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3166869580745697},{"x":0.4268907606601715,"y":0.33373934030532837},{"x":0.40168067812919617,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.40168067812919617,0.3166869580745697,0.4268907606601715,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3166869580745697},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3166869580745697},{"x":0.40336135029792786,"y":0.33373934030532837},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.3166869580745697,0.40336135029792786,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3166869580745697},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3166869580745697},{"x":0.39159664511680603,"y":0.33373934030532837},{"x":0.3680672347545624,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.3680672347545624,0.3166869580745697,0.39159664511680603,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3166869580745697},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3166869580745697},{"x":0.35966387391090393,"y":0.33373934030532837},{"x":0.3512605130672455,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.3512605130672455,0.3166869580745697,0.35966387391090393,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.3166869580745697},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3166869580745697},{"x":0.34285715222358704,"y":0.33373934030532837},{"x":0.3361344635486603,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3361344635486603,0.3166869580745697,0.34285715222358704,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.3166869580745697},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3166869580745697},{"x":0.3294117748737335,"y":0.33373934030532837},{"x":0.2974790036678314,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.2974790036678314,0.3166869580745697,0.3294117748737335,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3166869580745697},{"x":0.289075642824173,"y":0.3166869580745697},{"x":0.289075642824173,"y":0.33373934030532837},{"x":0.2537815272808075,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخته","boundary":[0.2537815272808075,0.3166869580745697,0.289075642824173,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3166869580745697},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3166869580745697},{"x":0.2504201829433441,"y":0.33373934030532837},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.21848739683628082,0.3166869580745697,0.2504201829433441,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.3166869580745697},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3166869580745697},{"x":0.21848739683628082,"y":0.33373934030532837},{"x":0.1915966421365738,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایم","boundary":[0.1915966421365738,0.3166869580745697,0.21848739683628082,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18655462563037872,"y":0.3166869580745697},{"x":0.19327731430530548,"y":0.3166869580745697},{"x":0.19327731430530548,"y":0.33373934030532837},{"x":0.18655462563037872,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18655462563037872,0.3166869580745697,0.19327731430530548,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.3166869580745697},{"x":0.17983193695545197,"y":0.3166869580745697},{"x":0.17983193695545197,"y":0.33373934030532837},{"x":0.1731092482805252,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1731092482805252,0.3166869580745697,0.17983193695545197,0.33373934030532837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.3166869580745697},{"x":0.16470588743686676,"y":0.3166869580745697},{"x":0.16470588743686676,"y":0.33373934030532837},{"x":0.10756302624940872,"y":0.33373934030532837}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلولها","boundary":[0.10756302624940872,0.3166869580745697,0.16470588743686676,0.33373934030532837]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.2935444712638855},{"x":0.8907563090324402,"y":0.2935444712638855},{"x":0.8907563090324402,"y":0.3349573612213135},{"x":0.10756302624940872,"y":0.3349573612213135}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10256302624940872,0.2865444712638855,0.8957563090324402,0.3419573612213135],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.3398294746875763},{"x":0.8336134552955627,"y":0.3398294746875763},{"x":0.8336134552955627,"y":0.35688185691833496},{"x":0.8084033727645874,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.8084033727645874,0.3398294746875763,0.8336134552955627,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3398294746875763},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3398294746875763},{"x":0.7983193397521973,"y":0.35688185691833496},{"x":0.7932773232460022,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7932773232460022,0.3398294746875763,0.7983193397521973,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3398294746875763},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3398294746875763},{"x":0.7865546345710754,"y":0.35688185691833496},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.7529411911964417,0.3398294746875763,0.7865546345710754,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3398294746875763},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3398294746875763},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35688185691833496},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7378151416778564,0.3398294746875763,0.7462185025215149,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3398294746875763},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3398294746875763},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35688185691833496},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7176470756530762,0.3398294746875763,0.7310924530029297,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3398294746875763},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3398294746875763},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35688185691833496},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.6840336322784424,0.3398294746875763,0.7176470756530762,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3398294746875763},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3398294746875763},{"x":0.6756302714347839,"y":0.35688185691833496},{"x":0.63193279504776,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سلولها","boundary":[0.63193279504776,0.3398294746875763,0.6756302714347839,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3398294746875763},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3398294746875763},{"x":0.6235294342041016,"y":0.35688185691833496},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.5983193516731262,0.3398294746875763,0.6235294342041016,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3398294746875763},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3398294746875763},{"x":0.5915966629981995,"y":0.35688185691833496},{"x":0.5462185144424438,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سکونت","boundary":[0.5462185144424438,0.3398294746875763,0.5915966629981995,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.3398294746875763},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3398294746875763},{"x":0.5394958257675171,"y":0.35688185691833496},{"x":0.5159664154052734,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5159664154052734,0.3398294746875763,0.5394958257675171,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3398294746875763},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3398294746875763},{"x":0.5092437267303467,"y":0.35688185691833496},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.48235294222831726,0.3398294746875763,0.5092437267303467,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3398294746875763},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3398294746875763},{"x":0.48067227005958557,"y":0.35688185691833496},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.3398294746875763,0.48067227005958557,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3398294746875763},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3398294746875763},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35688185691833496},{"x":0.4605042040348053,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.4605042040348053,0.3398294746875763,0.47058823704719543,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.3398294746875763},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3398294746875763},{"x":0.45378151535987854,"y":0.35688185691833496},{"x":0.43529412150382996,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.43529412150382996,0.3398294746875763,0.45378151535987854,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3398294746875763},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3398294746875763},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35688185691833496},{"x":0.3983193337917328,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داریم","boundary":[0.3983193337917328,0.3398294746875763,0.4285714328289032,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.3398294746875763},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3398294746875763},{"x":0.39159664511680603,"y":0.35688185691833496},{"x":0.35966387391090393,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.35966387391090393,0.3398294746875763,0.39159664511680603,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3398294746875763},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3398294746875763},{"x":0.3529411852359772,"y":0.35688185691833496},{"x":0.3210084140300751,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.3210084140300751,0.3398294746875763,0.3529411852359772,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3398294746875763},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3398294746875763},{"x":0.3126050531864166,"y":0.35688185691833496},{"x":0.30588236451148987,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.30588236451148987,0.3398294746875763,0.3126050531864166,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3398294746875763},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3398294746875763},{"x":0.2974790036678314,"y":0.35688185691833496},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بشناسیم","boundary":[0.24873949587345123,0.3398294746875763,0.2974790036678314,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3398294746875763},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3398294746875763},{"x":0.24201680719852448,"y":0.35688185691833496},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.23529411852359772,0.3398294746875763,0.24201680719852448,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.3398294746875763},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3398294746875763},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35688185691833496},{"x":0.18319328129291534,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خودمان","boundary":[0.18319328129291534,0.3398294746875763,0.22689075767993927,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16806723177433014,"y":0.3398294746875763},{"x":0.1747899204492569,"y":0.3398294746875763},{"x":0.1747899204492569,"y":0.35688185691833496},{"x":0.16806723177433014,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.16806723177433014,0.3398294746875763,0.1747899204492569,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.3398294746875763},{"x":0.1596638709306717,"y":0.3398294746875763},{"x":0.1596638709306717,"y":0.35688185691833496},{"x":0.1109243705868721,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بشناسیم","boundary":[0.1109243705868721,0.3398294746875763,0.1596638709306717,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.3398294746875763},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3398294746875763},{"x":0.11260504275560379,"y":0.35688185691833496},{"x":0.10756302624940872,"y":0.35688185691833496}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10756302624940872,0.3398294746875763,0.11260504275560379,0.35688185691833496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.3629719913005829},{"x":0.8907563090324402,"y":0.3629719913005829},{"x":0.8907563090324402,"y":0.37880632281303406},{"x":0.8840336203575134,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8840336203575134,0.3629719913005829,0.8907563090324402,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.3629719913005829},{"x":0.875630259513855,"y":0.3629719913005829},{"x":0.875630259513855,"y":0.37880632281303406},{"x":0.8689075708389282,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8689075708389282,0.3629719913005829,0.875630259513855,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.3629719913005829},{"x":0.8621848821640015,"y":0.3629719913005829},{"x":0.8621848821640015,"y":0.37880632281303406},{"x":0.8151260614395142,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلامتی","boundary":[0.8151260614395142,0.3629719913005829,0.8621848821640015,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.3629719913005829},{"x":0.8084033727645874,"y":0.3629719913005829},{"x":0.8084033727645874,"y":0.37880632281303406},{"x":0.7865546345710754,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7865546345710754,0.3629719913005829,0.8084033727645874,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3629719913005829},{"x":0.778151273727417,"y":0.3629719913005829},{"x":0.778151273727417,"y":0.37880632281303406},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراقبت","boundary":[0.7361344695091248,0.3629719913005829,0.778151273727417,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3629719913005829},{"x":0.729411780834198,"y":0.3629719913005829},{"x":0.729411780834198,"y":0.37880632281303406},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.7042016983032227,0.3629719913005829,0.729411780834198,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3629719913005829},{"x":0.702521026134491,"y":0.3629719913005829},{"x":0.702521026134491,"y":0.37880632281303406},{"x":0.6991596817970276,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.3629719913005829,0.702521026134491,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3629719913005829},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3629719913005829},{"x":0.6907563209533691,"y":0.37880632281303406},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6840336322784424,0.3629719913005829,0.6907563209533691,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3629719913005829},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3629719913005829},{"x":0.6756302714347839,"y":0.37880632281303406},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6689075827598572,0.3629719913005829,0.6756302714347839,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3629719913005829},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3629719913005829},{"x":0.6605042219161987,"y":0.37880632281303406},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6336134672164917,0.3629719913005829,0.6605042219161987,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3629719913005829},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3629719913005829},{"x":0.6235294342041016,"y":0.37880632281303406},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.5966386795043945,0.3629719913005829,0.6235294342041016,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3629719913005829},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3629719913005829},{"x":0.5882353186607361,"y":0.37880632281303406},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.5714285969734192,0.3629719913005829,0.5882353186607361,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3629719913005829},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3629719913005829},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37880632281303406},{"x":0.507563054561615,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محافظت","boundary":[0.507563054561615,0.3629719913005829,0.5596638917922974,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3629719913005829},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3629719913005829},{"x":0.49915966391563416,"y":0.37880632281303406},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.4722689092159271,0.3629719913005829,0.49915966391563416,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.3629719913005829},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3629719913005829},{"x":0.4638655483722687,"y":0.37880632281303406},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4605042040348053,0.3629719913005829,0.4638655483722687,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3629719913005829},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3629719913005829},{"x":0.45210084319114685,"y":0.37880632281303406},{"x":0.4453781545162201,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4453781545162201,0.3629719913005829,0.45210084319114685,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3629719913005829},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3629719913005829},{"x":0.43697479367256165,"y":0.37880632281303406},{"x":0.4268907606601715,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4268907606601715,0.3629719913005829,0.43697479367256165,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3629719913005829},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3629719913005829},{"x":0.42016807198524475,"y":0.37880632281303406},{"x":0.3932773172855377,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطر","boundary":[0.3932773172855377,0.3629719913005829,0.42016807198524475,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3629719913005829},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3629719913005829},{"x":0.38655462861061096,"y":0.37880632281303406},{"x":0.3512605130672455,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افتادن","boundary":[0.3512605130672455,0.3629719913005829,0.38655462861061096,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3629719913005829},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3629719913005829},{"x":0.3462184965610504,"y":0.37880632281303406},{"x":0.2857142984867096,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکوسیستم","boundary":[0.2857142984867096,0.3629719913005829,0.3462184965610504,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3629719913005829},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3629719913005829},{"x":0.2840336263179779,"y":0.37880632281303406},{"x":0.26386556029319763,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.26386556029319763,0.3629719913005829,0.2840336263179779,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3629719913005829},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3629719913005829},{"x":0.2537815272808075,"y":0.37880632281303406},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حمایت","boundary":[0.21344538033008575,0.3629719913005829,0.2537815272808075,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18151260912418365,"y":0.3629719913005829},{"x":0.206722691655159,"y":0.3629719913005829},{"x":0.206722691655159,"y":0.37880632281303406},{"x":0.18151260912418365,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.18151260912418365,0.3629719913005829,0.206722691655159,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.3629719913005829},{"x":0.18151260912418365,"y":0.3629719913005829},{"x":0.18151260912418365,"y":0.37880632281303406},{"x":0.1764705926179886,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1764705926179886,0.3629719913005829,0.18151260912418365,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12941177189350128,"y":0.3629719913005829},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3629719913005829},{"x":0.16806723177433014,"y":0.37880632281303406},{"x":0.12941177189350128,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چالشی","boundary":[0.12941177189350128,0.3629719913005829,0.16806723177433014,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.3629719913005829},{"x":0.12268907576799393,"y":0.3629719913005829},{"x":0.12268907576799393,"y":0.37880632281303406},{"x":0.10756302624940872,"y":0.37880632281303406}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.10756302624940872,0.3629719913005829,0.12268907576799393,0.37880632281303406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.3836784362792969},{"x":0.8907563090324402,"y":0.3836784362792969},{"x":0.8907563090324402,"y":0.40194883942604065},{"x":0.8638655543327332,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8638655543327332,0.3836784362792969,0.8907563090324402,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.3836784362792969},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3836784362792969},{"x":0.8571428656578064,"y":0.40194883942604065},{"x":0.7966386675834656,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشمندان","boundary":[0.7966386675834656,0.3836784362792969,0.8571428656578064,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3836784362792969},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3836784362792969},{"x":0.7882353067398071,"y":0.40194883942604065},{"x":0.7596638798713684,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7596638798713684,0.3836784362792969,0.7882353067398071,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3836784362792969},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3836784362792969},{"x":0.7529411911964417,"y":0.40194883942604065},{"x":0.7310924530029297,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7310924530029297,0.3836784362792969,0.7529411911964417,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.3836784362792969},{"x":0.729411780834198,"y":0.3836784362792969},{"x":0.729411780834198,"y":0.40194883942604065},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7260504364967346,0.3836784362792969,0.729411780834198,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3836784362792969},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3836784362792969},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40194883942604065},{"x":0.6722689270973206,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستیابی","boundary":[0.6722689270973206,0.3836784362792969,0.7193277478218079,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3836784362792969},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3836784362792969},{"x":0.6655462384223938,"y":0.40194883942604065},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6554622054100037,0.3836784362792969,0.6655462384223938,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3836784362792969},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3836784362792969},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40194883942604065},{"x":0.6184874176979065,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"عمق","boundary":[0.6184874176979065,0.3836784362792969,0.6470588445663452,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3836784362792969},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3836784362792969},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40194883942604065},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5798319578170776,0.3836784362792969,0.6117647290229797,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3836784362792969},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3836784362792969},{"x":0.5731092691421509,"y":0.40194883942604065},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.3836784362792969,0.5731092691421509,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3836784362792969},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3836784362792969},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40194883942604065},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.5378151535987854,0.3836784362792969,0.5596638917922974,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3836784362792969},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3836784362792969},{"x":0.5310924649238586,"y":0.40194883942604065},{"x":0.48739495873451233,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راههای","boundary":[0.48739495873451233,0.3836784362792969,0.5310924649238586,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3836784362792969},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3836784362792969},{"x":0.4789915978908539,"y":0.40194883942604065},{"x":0.45042017102241516,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.45042017102241516,0.3836784362792969,0.4789915978908539,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.3836784362792969},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3836784362792969},{"x":0.4420168101787567,"y":0.40194883942604065},{"x":0.4151260554790497,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4151260554790497,0.3836784362792969,0.4420168101787567,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.3836784362792969},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3836784362792969},{"x":0.4084033668041229,"y":0.40194883942604065},{"x":0.3983193337917328,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3983193337917328,0.3836784362792969,0.4084033668041229,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3836784362792969},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3836784362792969},{"x":0.39159664511680603,"y":0.40194883942604065},{"x":0.33949580788612366,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارگیری","boundary":[0.33949580788612366,0.3836784362792969,0.39159664511680603,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3836784362792969},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3836784362792969},{"x":0.3310924470424652,"y":0.40194883942604065},{"x":0.289075642824173,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنهاست","boundary":[0.289075642824173,0.3836784362792969,0.3310924470424652,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3836784362792969},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3836784362792969},{"x":0.2873949706554413,"y":0.40194883942604065},{"x":0.2823529541492462,"y":0.40194883942604065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2823529541492462,0.3836784362792969,0.2873949706554413,0.40194883942604065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.384896457195282},{"x":0.2571428716182709,"y":0.384896457195282},{"x":0.2571428716182709,"y":0.40073081851005554},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40073081851005554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.23361344635486603,0.384896457195282,0.2571428716182709,0.40073081851005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.384896457195282},{"x":0.22521008551120758,"y":0.384896457195282},{"x":0.22521008551120758,"y":0.40073081851005554},{"x":0.21008403599262238,"y":0.40073081851005554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.21008403599262238,0.384896457195282,0.22521008551120758,0.40073081851005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.384896457195282},{"x":0.20168067514896393,"y":0.384896457195282},{"x":0.20168067514896393,"y":0.40073081851005554},{"x":0.18487395346164703,"y":0.40073081851005554}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18487395346164703,0.384896457195282,0.20168067514896393,0.40073081851005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.384896457195282},{"x":0.18319328129291534,"y":0.384896457195282},{"x":0.18319328129291534,"y":0.40073081851005554},{"x":0.1428571492433548,"y":0.40073081851005554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.1428571492433548,0.384896457195282,0.18319328129291534,0.40073081851005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.384896457195282},{"x":0.13445378839969635,"y":0.384896457195282},{"x":0.13445378839969635,"y":0.40073081851005554},{"x":0.10756302624940872,"y":0.40073081851005554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.10756302624940872,0.384896457195282,0.13445378839969635,0.40073081851005554]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.4080389738082886},{"x":0.8907563090324402,"y":0.4080389738082886},{"x":0.8907563090324402,"y":0.42387333512306213},{"x":0.8470588326454163,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهروند","boundary":[0.8470588326454163,0.4080389738082886,0.8907563090324402,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.4080389738082886},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4080389738082886},{"x":0.8403361439704895,"y":0.42387333512306213},{"x":0.8302521109580994,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8302521109580994,0.4080389738082886,0.8403361439704895,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4080389738082886},{"x":0.8218487501144409,"y":0.4080389738082886},{"x":0.8218487501144409,"y":0.42387333512306213},{"x":0.7798319458961487,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانستن","boundary":[0.7798319458961487,0.4080389738082886,0.8218487501144409,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4080389738082886},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4080389738082886},{"x":0.7731092572212219,"y":0.42387333512306213},{"x":0.7445378303527832,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.7445378303527832,0.4080389738082886,0.7731092572212219,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4080389738082886},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4080389738082886},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42387333512306213},{"x":0.702521026134491,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.702521026134491,0.4080389738082886,0.7378151416778564,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4080389738082886},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4080389738082886},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42387333512306213},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6890756487846375,0.4080389738082886,0.6941176652908325,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4080389738082886},{"x":0.680672287940979,"y":0.4080389738082886},{"x":0.680672287940979,"y":0.42387333512306213},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.6470588445663452,0.4080389738082886,0.680672287940979,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4080389738082886},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4080389738082886},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42387333512306213},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.6084033846855164,0.4080389738082886,0.6403361558914185,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4080389738082886},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4080389738082886},{"x":0.6016806960105896,"y":0.42387333512306213},{"x":0.5495798587799072,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیازمندیم","boundary":[0.5495798587799072,0.4080389738082886,0.6016806960105896,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4080389738082886},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4080389738082886},{"x":0.5495798587799072,"y":0.42387333512306213},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.4080389738082886,0.5495798587799072,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.4080389738082886},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4080389738082886},{"x":0.5378151535987854,"y":0.42387333512306213},{"x":0.5193277597427368,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5193277597427368,0.4080389738082886,0.5378151535987854,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4080389738082886},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4080389738082886},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42387333512306213},{"x":0.48235294222831726,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.48235294222831726,0.4080389738082886,0.5109243988990784,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4080389738082886},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4080389738082886},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42387333512306213},{"x":0.46722689270973206,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.46722689270973206,0.4080389738082886,0.4756302535533905,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4080389738082886},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4080389738082886},{"x":0.4605042040348053,"y":0.42387333512306213},{"x":0.43865546584129333,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.43865546584129333,0.4080389738082886,0.4605042040348053,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4080389738082886},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4080389738082886},{"x":0.43361344933509827,"y":0.42387333512306213},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلامتی","boundary":[0.38991597294807434,0.4080389738082886,0.43361344933509827,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4080389738082886},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4080389738082886},{"x":0.3815126121044159,"y":0.42387333512306213},{"x":0.3663865625858307,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.3663865625858307,0.4080389738082886,0.3815126121044159,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4080389738082886},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4080389738082886},{"x":0.35462185740470886,"y":0.42387333512306213},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.3210084140300751,0.4080389738082886,0.35462185740470886,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.4080389738082886},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4080389738082886},{"x":0.3142857253551483,"y":0.42387333512306213},{"x":0.30756303668022156,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.30756303668022156,0.4080389738082886,0.3142857253551483,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4080389738082886},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4080389738082886},{"x":0.3008403480052948,"y":0.42387333512306213},{"x":0.27394959330558777,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.27394959330558777,0.4080389738082886,0.3008403480052948,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.4080389738082886},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4080389738082886},{"x":0.2655462324619293,"y":0.42387333512306213},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2386554628610611,0.4080389738082886,0.2655462324619293,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.4080389738082886},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4080389738082886},{"x":0.22521008551120758,"y":0.42387333512306213},{"x":0.1747899204492569,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.1747899204492569,0.4080389738082886,0.22521008551120758,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.4080389738082886},{"x":0.16806723177433014,"y":0.4080389738082886},{"x":0.16806723177433014,"y":0.42387333512306213},{"x":0.11764705926179886,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.11764705926179886,0.4080389738082886,0.16806723177433014,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.4080389738082886},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4080389738082886},{"x":0.11260504275560379,"y":0.42387333512306213},{"x":0.10756302624940872,"y":0.42387333512306213}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10756302624940872,0.4080389738082886,0.11260504275560379,0.42387333512306213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.42996346950531006},{"x":0.8907563090324402,"y":0.42996346950531006},{"x":0.8907563090324402,"y":0.44823387265205383},{"x":0.8470588326454163,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.8470588326454163,0.42996346950531006,0.8907563090324402,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.42996346950531006},{"x":0.8403361439704895,"y":0.42996346950531006},{"x":0.8403361439704895,"y":0.44823387265205383},{"x":0.800000011920929,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.800000011920929,0.42996346950531006,0.8403361439704895,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.42996346950531006},{"x":0.7949579954147339,"y":0.42996346950531006},{"x":0.7949579954147339,"y":0.44823387265205383},{"x":0.7899159789085388,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7899159789085388,0.42996346950531006,0.7949579954147339,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.42996346950531006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42996346950531006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44823387265205383},{"x":0.7411764860153198,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7411764860153198,0.42996346950531006,0.7831932902336121,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.42996346950531006},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42996346950531006},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44823387265205383},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7142857313156128,0.42996346950531006,0.7394958138465881,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.42996346950531006},{"x":0.707563042640686,"y":0.42996346950531006},{"x":0.707563042640686,"y":0.44823387265205383},{"x":0.6504201889038086,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیوپزشکی","boundary":[0.6504201889038086,0.42996346950531006,0.707563042640686,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.42996346950531006},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42996346950531006},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44823387265205383},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6436975002288818,0.42996346950531006,0.6470588445663452,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.42996346950531006},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42996346950531006},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44823387265205383},{"x":0.5915966629981995,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.5915966629981995,0.42996346950531006,0.6352941393852234,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.42996346950531006},{"x":0.5848739743232727,"y":0.42996346950531006},{"x":0.5848739743232727,"y":0.44823387265205383},{"x":0.5798319578170776,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.42996346950531006,0.5848739743232727,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.42996346950531006},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42996346950531006},{"x":0.5731092691421509,"y":0.44823387265205383},{"x":0.5042017102241516,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیماریهای","boundary":[0.5042017102241516,0.42996346950531006,0.5731092691421509,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.42996346950531006},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42996346950531006},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44823387265205383},{"x":0.4588235318660736,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسری","boundary":[0.4588235318660736,0.42996346950531006,0.49747899174690247,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.42996346950531006},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42996346950531006},{"x":0.45210084319114685,"y":0.44823387265205383},{"x":0.4436974823474884,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4436974823474884,0.42996346950531006,0.45210084319114685,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.42996346950531006},{"x":0.43697479367256165,"y":0.42996346950531006},{"x":0.43697479367256165,"y":0.44823387265205383},{"x":0.40504202246665955,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.40504202246665955,0.42996346950531006,0.43697479367256165,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.42996346950531006},{"x":0.3983193337917328,"y":0.42996346950531006},{"x":0.3983193337917328,"y":0.44823387265205383},{"x":0.3848739564418793,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3848739564418793,0.42996346950531006,0.3983193337917328,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.42996346950531006},{"x":0.3798319399356842,"y":0.42996346950531006},{"x":0.3798319399356842,"y":0.44823387265205383},{"x":0.35462185740470886,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.35462185740470886,0.42996346950531006,0.3798319399356842,0.44823387265205383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.42996346950531006},{"x":0.35630252957344055,"y":0.42996346950531006},{"x":0.35630252957344055,"y":0.44823387265205383},{"x":0.3512605130672455,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3512605130672455,0.42996346950531006,0.35630252957344055,0.44823387265205383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.3398294746875763},{"x":0.8907563090324402,"y":0.3398294746875763},{"x":0.8907563090324402,"y":0.44823387265205383},{"x":0.10756302624940872,"y":0.44823387265205383}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10256302624940872,0.3328294746875763,0.8957563090324402,0.45523387265205384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.45310595631599426},{"x":0.8689075708389282,"y":0.45310595631599426},{"x":0.8689075708389282,"y":0.47137635946273804},{"x":0.8336134552955627,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.8336134552955627,0.45310595631599426,0.8689075708389282,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.45310595631599426},{"x":0.8285714387893677,"y":0.45310595631599426},{"x":0.8285714387893677,"y":0.47137635946273804},{"x":0.7899159789085388,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7899159789085388,0.45310595631599426,0.8285714387893677,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.45310595631599426},{"x":0.7798319458961487,"y":0.45310595631599426},{"x":0.7798319458961487,"y":0.47137635946273804},{"x":0.7428571581840515,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.7428571581840515,0.45310595631599426,0.7798319458961487,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.45310595631599426},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45310595631599426},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47137635946273804},{"x":0.6974790096282959,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عنوانی","boundary":[0.6974790096282959,0.45310595631599426,0.7361344695091248,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.45310595631599426},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45310595631599426},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47137635946273804},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.6571428775787354,0.45310595631599426,0.6890756487846375,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.45310595631599426},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45310595631599426},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47137635946273804},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6235294342041016,0.45310595631599426,0.6487395167350769,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.45310595631599426},{"x":0.6151260733604431,"y":0.45310595631599426},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47137635946273804},{"x":0.610084056854248,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.45310595631599426,0.6151260733604431,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.45310595631599426},{"x":0.6033613681793213,"y":0.45310595631599426},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47137635946273804},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.5714285969734192,0.45310595631599426,0.6033613681793213,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.45310595631599426},{"x":0.5647059082984924,"y":0.45310595631599426},{"x":0.5647059082984924,"y":0.47137635946273804},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5579832196235657,0.45310595631599426,0.5647059082984924,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.45310595631599426},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45310595631599426},{"x":0.5512605309486389,"y":0.47137635946273804},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5361344814300537,0.45310595631599426,0.5512605309486389,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.45310595631599426},{"x":0.529411792755127,"y":0.45310595631599426},{"x":0.529411792755127,"y":0.47137635946273804},{"x":0.49915966391563416,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.49915966391563416,0.45310595631599426,0.529411792755127,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.45310595631599426},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45310595631599426},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47137635946273804},{"x":0.44873949885368347,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگری","boundary":[0.44873949885368347,0.45310595631599426,0.4907563030719757,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.45310595631599426},{"x":0.4420168101787567,"y":0.45310595631599426},{"x":0.4420168101787567,"y":0.47137635946273804},{"x":0.43529412150382996,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.43529412150382996,0.45310595631599426,0.4420168101787567,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.45310595631599426},{"x":0.4268907606601715,"y":0.45310595631599426},{"x":0.4268907606601715,"y":0.47137635946273804},{"x":0.40504202246665955,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.40504202246665955,0.45310595631599426,0.4268907606601715,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.45310595631599426},{"x":0.3983193337917328,"y":0.45310595631599426},{"x":0.3983193337917328,"y":0.47137635946273804},{"x":0.364705890417099,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.364705890417099,0.45310595631599426,0.3983193337917328,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.45310595631599426},{"x":0.35798320174217224,"y":0.45310595631599426},{"x":0.35798320174217224,"y":0.47137635946273804},{"x":0.34285715222358704,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.34285715222358704,0.45310595631599426,0.35798320174217224,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.45310595631599426},{"x":0.3361344635486603,"y":0.45310595631599426},{"x":0.3361344635486603,"y":0.47137635946273804},{"x":0.3126050531864166,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3126050531864166,0.45310595631599426,0.3361344635486603,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.45310595631599426},{"x":0.3142857253551483,"y":0.45310595631599426},{"x":0.3142857253551483,"y":0.47137635946273804},{"x":0.30756303668022156,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.45310595631599426,0.3142857253551483,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.45310595631599426},{"x":0.3025210201740265,"y":0.45310595631599426},{"x":0.3025210201740265,"y":0.47137635946273804},{"x":0.25882354378700256,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.25882354378700256,0.45310595631599426,0.3025210201740265,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.45310595631599426},{"x":0.2521008551120758,"y":0.45310595631599426},{"x":0.2521008551120758,"y":0.47137635946273804},{"x":0.206722691655159,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.206722691655159,0.45310595631599426,0.2521008551120758,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.45310595631599426},{"x":0.20168067514896393,"y":0.45310595631599426},{"x":0.20168067514896393,"y":0.47137635946273804},{"x":0.15798319876194,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.15798319876194,0.45310595631599426,0.20168067514896393,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.45310595631599426},{"x":0.15462185442447662,"y":0.45310595631599426},{"x":0.15462185442447662,"y":0.47137635946273804},{"x":0.1109243705868721,"y":0.47137635946273804}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.1109243705868721,0.45310595631599426,0.15462185442447662,0.47137635946273804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.47503045201301575},{"x":0.8907563090324402,"y":0.47503045201301575},{"x":0.8907563090324402,"y":0.4933008551597595},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8588235378265381,0.47503045201301575,0.8907563090324402,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.47503045201301575},{"x":0.8504201769828796,"y":0.47503045201301575},{"x":0.8504201769828796,"y":0.4933008551597595},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8302521109580994,0.47503045201301575,0.8504201769828796,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.47503045201301575},{"x":0.8235294222831726,"y":0.47503045201301575},{"x":0.8235294222831726,"y":0.4933008551597595},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.7798319458961487,0.47503045201301575,0.8235294222831726,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.47503045201301575},{"x":0.7731092572212219,"y":0.47503045201301575},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4933008551597595},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"وسیع","boundary":[0.7428571581840515,0.47503045201301575,0.7731092572212219,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.47503045201301575},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47503045201301575},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4933008551597595},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7042016983032227,0.47503045201301575,0.7361344695091248,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.47503045201301575},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47503045201301575},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4933008551597595},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6890756487846375,0.47503045201301575,0.6957983374595642,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.47503045201301575},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47503045201301575},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4933008551597595},{"x":0.653781533241272,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.653781533241272,0.47503045201301575,0.6823529601097107,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.47503045201301575},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47503045201301575},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4933008551597595},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6336134672164917,0.47503045201301575,0.6470588445663452,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.47503045201301575},{"x":0.6235294342041016,"y":0.47503045201301575},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4933008551597595},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.6084033846855164,0.47503045201301575,0.6235294342041016,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.47503045201301575},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47503045201301575},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4933008551597595},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.47503045201301575,0.6067227125167847,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.47503045201301575},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47503045201301575},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4933008551597595},{"x":0.561344563961029,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اگرچه","boundary":[0.561344563961029,0.47503045201301575,0.5949580073356628,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.47503045201301575},{"x":0.5546218752861023,"y":0.47503045201301575},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4933008551597595},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5445378422737122,0.47503045201301575,0.5546218752861023,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.47503045201301575},{"x":0.5361344814300537,"y":0.47503045201301575},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4933008551597595},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راحتی","boundary":[0.5025210380554199,0.47503045201301575,0.5361344814300537,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.47503045201301575},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47503045201301575},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4933008551597595},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48235294222831726,0.47503045201301575,0.4957983195781708,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.47503045201301575},{"x":0.4739495813846588,"y":0.47503045201301575},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4933008551597595},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.45210084319114685,0.47503045201301575,0.4739495813846588,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.47503045201301575},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47503045201301575},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4933008551597595},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43361344933509827,0.47503045201301575,0.4453781545162201,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.47503045201301575},{"x":0.4268907606601715,"y":0.47503045201301575},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4933008551597595},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جزئیات","boundary":[0.3831932842731476,0.47503045201301575,0.4268907606601715,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.47503045201301575},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47503045201301575},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4933008551597595},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گم","boundary":[0.35966387391090393,0.47503045201301575,0.3764705955982208,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.47503045201301575},{"x":0.35462185740470886,"y":0.47503045201301575},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4933008551597595},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گشته","boundary":[0.32268908619880676,0.47503045201301575,0.35462185740470886,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.47503045201301575},{"x":0.31596639752388,"y":0.47503045201301575},{"x":0.31596639752388,"y":0.4933008551597595},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31092438101768494,0.47503045201301575,0.31596639752388,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.47503045201301575},{"x":0.3042016923427582,"y":0.47503045201301575},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4933008551597595},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29243698716163635,0.47503045201301575,0.3042016923427582,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.47503045201301575},{"x":0.2840336263179779,"y":0.47503045201301575},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4933008551597595},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.2722689211368561,0.47503045201301575,0.2840336263179779,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.47503045201301575},{"x":0.2655462324619293,"y":0.47503045201301575},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4933008551597595},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حجم","boundary":[0.23529411852359772,0.47503045201301575,0.2655462324619293,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.47503045201301575},{"x":0.22689075767993927,"y":0.47503045201301575},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4933008551597595},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.19327731430530548,0.47503045201301575,0.22689075767993927,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.47503045201301575},{"x":0.18655462563037872,"y":0.47503045201301575},{"x":0.18655462563037872,"y":0.4933008551597595},{"x":0.17815126478672028,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.17815126478672028,0.47503045201301575,0.18655462563037872,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11932773143053055,"y":0.47503045201301575},{"x":0.17142857611179352,"y":0.47503045201301575},{"x":0.17142857611179352,"y":0.4933008551597595},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.11932773143053055,0.47503045201301575,0.17142857611179352,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.47503045201301575},{"x":0.11260504275560379,"y":0.47503045201301575},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4933008551597595},{"x":0.10756302624940872,"y":0.4933008551597595}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10756302624940872,0.47503045201301575,0.11260504275560379,0.4933008551597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.49817296862602234},{"x":0.8924369812011719,"y":0.49817296862602234},{"x":0.8924369812011719,"y":0.515225350856781},{"x":0.8773109316825867,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8773109316825867,0.49817296862602234,0.8924369812011719,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.49817296862602234},{"x":0.8739495873451233,"y":0.49817296862602234},{"x":0.8739495873451233,"y":0.515225350856781},{"x":0.8571428656578064,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8571428656578064,0.49817296862602234,0.8739495873451233,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.49817296862602234},{"x":0.8403361439704895,"y":0.49817296862602234},{"x":0.8403361439704895,"y":0.515225350856781},{"x":0.7966386675834656,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکنیکی","boundary":[0.7966386675834656,0.49817296862602234,0.8403361439704895,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.49817296862602234},{"x":0.7882353067398071,"y":0.49817296862602234},{"x":0.7882353067398071,"y":0.515225350856781},{"x":0.7663865685462952,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیج","boundary":[0.7663865685462952,0.49817296862602234,0.7882353067398071,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.49817296862602234},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49817296862602234},{"x":0.7596638798713684,"y":0.515225350856781},{"x":0.7411764860153198,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7411764860153198,0.49817296862602234,0.7596638798713684,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.49817296862602234},{"x":0.7411764860153198,"y":0.49817296862602234},{"x":0.7411764860153198,"y":0.515225350856781},{"x":0.7378151416778564,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.49817296862602234,0.7411764860153198,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.49817296862602234},{"x":0.7310924530029297,"y":0.49817296862602234},{"x":0.7310924530029297,"y":0.515225350856781},{"x":0.6873949766159058,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.6873949766159058,0.49817296862602234,0.7310924530029297,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.49817296862602234},{"x":0.680672287940979,"y":0.49817296862602234},{"x":0.680672287940979,"y":0.515225350856781},{"x":0.6453781723976135,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.6453781723976135,0.49817296862602234,0.680672287940979,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49817296862602234},{"x":0.6386554837226868,"y":0.49817296862602234},{"x":0.6386554837226868,"y":0.515225350856781},{"x":0.6285714507102966,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.6285714507102966,0.49817296862602234,0.6386554837226868,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.49817296862602234},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49817296862602234},{"x":0.6218487620353699,"y":0.515225350856781},{"x":0.610084056854248,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.610084056854248,0.49817296862602234,0.6218487620353699,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.49817296862602234},{"x":0.6033613681793213,"y":0.49817296862602234},{"x":0.6033613681793213,"y":0.515225350856781},{"x":0.583193302154541,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.583193302154541,0.49817296862602234,0.6033613681793213,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.49817296862602234},{"x":0.5764706134796143,"y":0.49817296862602234},{"x":0.5764706134796143,"y":0.515225350856781},{"x":0.5462185144424438,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5462185144424438,0.49817296862602234,0.5764706134796143,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.49817296862602234},{"x":0.5394958257675171,"y":0.49817296862602234},{"x":0.5394958257675171,"y":0.515225350856781},{"x":0.49747899174690247,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برایجاد","boundary":[0.49747899174690247,0.49817296862602234,0.5394958257675171,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.49817296862602234},{"x":0.4907563030719757,"y":0.49817296862602234},{"x":0.4907563030719757,"y":0.515225350856781},{"x":0.4571428596973419,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دلایل","boundary":[0.4571428596973419,0.49817296862602234,0.4907563030719757,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.49817296862602234},{"x":0.44873949885368347,"y":0.49817296862602234},{"x":0.44873949885368347,"y":0.515225350856781},{"x":0.41848739981651306,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.41848739981651306,0.49817296862602234,0.44873949885368347,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.49817296862602234},{"x":0.4151260554790497,"y":0.49817296862602234},{"x":0.4151260554790497,"y":0.515225350856781},{"x":0.4117647111415863,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4117647111415863,0.49817296862602234,0.4151260554790497,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.49817296862602234},{"x":0.40336135029792786,"y":0.49817296862602234},{"x":0.40336135029792786,"y":0.515225350856781},{"x":0.3529411852359772,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرراست","boundary":[0.3529411852359772,0.49817296862602234,0.40336135029792786,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.49817296862602234},{"x":0.3445378243923187,"y":0.49817296862602234},{"x":0.3445378243923187,"y":0.515225350856781},{"x":0.34117648005485535,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34117648005485535,0.49817296862602234,0.3445378243923187,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.49817296862602234},{"x":0.3327731192111969,"y":0.49817296862602234},{"x":0.3327731192111969,"y":0.515225350856781},{"x":0.30756303668022156,"y":0.515225350856781}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.30756303668022156,0.49817296862602234,0.3327731192111969,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.49817296862602234},{"x":0.3008403480052948,"y":0.49817296862602234},{"x":0.3008403480052948,"y":0.515225350856781},{"x":0.26050421595573425,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجهی","boundary":[0.26050421595573425,0.49817296862602234,0.3008403480052948,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.49817296862602234},{"x":0.2537815272808075,"y":0.49817296862602234},{"x":0.2537815272808075,"y":0.515225350856781},{"x":0.24537815153598785,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.24537815153598785,0.49817296862602234,0.2537815272808075,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.49817296862602234},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49817296862602234},{"x":0.2386554628610611,"y":0.515225350856781},{"x":0.19831933081150055,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.19831933081150055,0.49817296862602234,0.2386554628610611,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.49817296862602234},{"x":0.1899159699678421,"y":0.49817296862602234},{"x":0.1899159699678421,"y":0.515225350856781},{"x":0.15126051008701324,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.15126051008701324,0.49817296862602234,0.1899159699678421,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10924369841814041,"y":0.49817296862602234},{"x":0.1445378214120865,"y":0.49817296862602234},{"x":0.1445378214120865,"y":0.515225350856781},{"x":0.10924369841814041,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.10924369841814041,0.49817296862602234,0.1445378214120865,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.49817296862602234},{"x":0.1109243705868721,"y":0.49817296862602234},{"x":0.1109243705868721,"y":0.515225350856781},{"x":0.10756302624940872,"y":0.515225350856781}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.10756302624940872,0.49817296862602234,0.1109243705868721,0.515225350856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.5213154554367065},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5213154554367065},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5383678674697876},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.8823529481887817,0.5213154554367065,0.8907563090324402,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.5213154554367065},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5213154554367065},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5383678674697876},{"x":0.8638655543327332,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8638655543327332,0.5213154554367065,0.8739495873451233,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.5213154554367065},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5213154554367065},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5383678674697876},{"x":0.826890766620636,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنبال","boundary":[0.826890766620636,0.5213154554367065,0.8571428656578064,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.5213154554367065},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5213154554367065},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5383678674697876},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشی","boundary":[0.7848739624023438,0.5213154554367065,0.8201680779457092,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5213154554367065},{"x":0.778151273727417,"y":0.5213154554367065},{"x":0.778151273727417,"y":0.5383678674697876},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستیم","boundary":[0.7394958138465881,0.5213154554367065,0.778151273727417,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5213154554367065},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5213154554367065},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5383678674697876},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7176470756530762,0.5213154554367065,0.7327731251716614,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5213154554367065},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5213154554367065},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5383678674697876},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.6857143044471741,0.5213154554367065,0.7109243869781494,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5213154554367065},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5213154554367065},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5383678674697876},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اگر","boundary":[0.6605042219161987,0.5213154554367065,0.6773109436035156,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5213154554367065},{"x":0.653781533241272,"y":0.5213154554367065},{"x":0.653781533241272,"y":0.5383678674697876},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6218487620353699,0.5213154554367065,0.653781533241272,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5213154554367065},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5213154554367065},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5383678674697876},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خواننده","boundary":[0.5714285969734192,0.5213154554367065,0.6134454011917114,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5213154554367065},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5213154554367065},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5383678674697876},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5546218752861023,0.5213154554367065,0.5697479248046875,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5213154554367065},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5213154554367065},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5383678674697876},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5327731370925903,0.5213154554367065,0.5478991866111755,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5213154554367065},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5213154554367065},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5383678674697876},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.49747899174690247,0.5213154554367065,0.5243697762489319,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5213154554367065},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5213154554367065},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5383678674697876},{"x":0.462184876203537,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"اولین","boundary":[0.462184876203537,0.5213154554367065,0.4907563030719757,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5213154554367065},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5213154554367065},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5383678674697876},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.4420168101787567,0.5213154554367065,0.45546218752861023,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5213154554367065},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5213154554367065},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5383678674697876},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4302521049976349,0.5213154554367065,0.43529412150382996,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5213154554367065},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5213154554367065},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5383678674697876},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.38655462861061096,0.5213154554367065,0.42184874415397644,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5213154554367065},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5213154554367065},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5383678674697876},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.3478991687297821,0.5213154554367065,0.3781512677669525,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5213154554367065},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5213154554367065},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5383678674697876},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مواجه","boundary":[0.30756303668022156,0.5213154554367065,0.34117648005485535,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5213154554367065},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5213154554367065},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5383678674697876},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2873949706554413,0.5213154554367065,0.2991596758365631,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5213154554367065},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5213154554367065},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5383678674697876},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2571428716182709,0.5213154554367065,0.27899160981178284,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5213154554367065},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5213154554367065},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5383678674697876},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2504201829433441,0.5213154554367065,0.2554621994495392,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5213154554367065},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5213154554367065},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5383678674697876},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بفهمد","boundary":[0.21176470816135406,0.5213154554367065,0.24537815153598785,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.5213154554367065},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5213154554367065},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5383678674697876},{"x":0.1899159699678421,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.1899159699678421,0.5213154554367065,0.2050420194864273,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.5213154554367065},{"x":0.18319328129291534,"y":0.5213154554367065},{"x":0.18319328129291534,"y":0.5383678674697876},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.14621849358081818,0.5213154554367065,0.18319328129291534,0.5383678674697876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5213154554367065},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5213154554367065},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5383678674697876},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.10756302624940872,0.5213154554367065,0.13949580490589142,0.5383678674697876]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.45310595631599426},{"x":0.8924369812011719,"y":0.45310595631599426},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5383678674697876},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5383678674697876}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10256302624940872,0.44610595631599426,0.8974369812011719,0.5453678674697876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.5444579720497131},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5444579720497131},{"x":0.8168067336082458,"y":0.5615103244781494},{"x":0.800000011920929,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.800000011920929,0.5444579720497131,0.8168067336082458,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5444579720497131},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5444579720497131},{"x":0.7966386675834656,"y":0.5615103244781494},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7899159789085388,0.5444579720497131,0.7966386675834656,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5444579720497131},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5444579720497131},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5615103244781494},{"x":0.756302535533905,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.756302535533905,0.5444579720497131,0.7865546345710754,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5444579720497131},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5444579720497131},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5615103244781494},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.7126050591468811,0.5444579720497131,0.7495798468589783,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5444579720497131},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5444579720497131},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5615103244781494},{"x":0.63193279504776,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مولکولهای","boundary":[0.63193279504776,0.5444579720497131,0.7058823704719543,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5444579720497131},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5444579720497131},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5615103244781494},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5932773351669312,0.5444579720497131,0.6252101063728333,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5444579720497131},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5444579720497131},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5615103244781494},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.4000000059604645,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.5815126299858093,0.5444579720497131,0.5882353186607361,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5444579720497131},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5444579720497131},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5615103244781494},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5663865804672241,0.5444579720497131,0.5798319578170776,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5444579720497131},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5444579720497131},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5615103244781494},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.5243697762489319,0.5444579720497131,0.5630252361297607,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5444579720497131},{"x":0.507563054561615,"y":0.5444579720497131},{"x":0.507563054561615,"y":0.5615103244781494},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.46890756487846375,0.5444579720497131,0.507563054561615,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5444579720497131},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5444579720497131},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5615103244781494},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4470588266849518,0.5444579720497131,0.4605042040348053,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5444579720497131},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5444579720497131},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5615103244781494},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4420168101787567,0.5444579720497131,0.44873949885368347,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5444579720497131},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5444579720497131},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5615103244781494},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مولکولهای","boundary":[0.35798320174217224,0.5444579720497131,0.43865546584129333,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5444579720497131},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5444579720497131},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5615103244781494},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.30756303668022156,0.5444579720497131,0.3512605130672455,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.5444579720497131},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5444579720497131},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5615103244781494},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2974790036678314,0.5444579720497131,0.3025210201740265,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.5444579720497131},{"x":0.289075642824173,"y":0.5444579720497131},{"x":0.289075642824173,"y":0.5615103244781494},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"RNA","boundary":[0.24705882370471954,0.5444579720497131,0.289075642824173,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5444579720497131},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5444579720497131},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5615103244781494},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.22689075767993927,0.5444579720497131,0.24201680719852448,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.5444579720497131},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5444579720497131},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5615103244781494},{"x":0.18319328129291534,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.18319328129291534,0.5444579720497131,0.2218487411737442,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.5444579720497131},{"x":0.1747899204492569,"y":0.5444579720497131},{"x":0.1747899204492569,"y":0.5615103244781494},{"x":0.13949580490589142,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.13949580490589142,0.5444579720497131,0.1747899204492569,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5444579720497131},{"x":0.13277311623096466,"y":0.5444579720497131},{"x":0.13277311623096466,"y":0.5615103244781494},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5615103244781494}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.10756302624940872,0.5444579720497131,0.13277311623096466,0.5615103244781494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5676004886627197},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5676004886627197},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5834348201751709},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.8504201769828796,0.5676004886627197,0.8907563090324402,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5676004886627197},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5676004886627197},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5834348201751709},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.8184874057769775,0.5676004886627197,0.8420168161392212,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.5676004886627197},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5676004886627197},{"x":0.8100840449333191,"y":0.5834348201751709},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7831932902336121,0.5676004886627197,0.8100840449333191,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5676004886627197},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5676004886627197},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5834348201751709},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.7445378303527832,0.5676004886627197,0.7747899293899536,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5676004886627197},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5676004886627197},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5834348201751709},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7243697643280029,0.5676004886627197,0.7361344695091248,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5676004886627197},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5676004886627197},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5834348201751709},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.7008403539657593,0.5676004886627197,0.7159664034843445,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5676004886627197},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5676004886627197},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5834348201751709},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6924369931221008,0.5676004886627197,0.6974790096282959,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5676004886627197},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5676004886627197},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5834348201751709},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6756302714347839,0.5676004886627197,0.6857143044471741,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5676004886627197},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5676004886627197},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5834348201751709},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محرک","boundary":[0.6268907785415649,0.5676004886627197,0.6672269105911255,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5676004886627197},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5676004886627197},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5834348201751709},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.5899159908294678,0.5676004886627197,0.6184874176979065,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5676004886627197},{"x":0.583193302154541,"y":0.5676004886627197},{"x":0.583193302154541,"y":0.5834348201751709},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.5394958257675171,0.5676004886627197,0.583193302154541,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5676004886627197},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5676004886627197},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5834348201751709},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.5676004886627197,0.5394958257675171,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5676004886627197},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5676004886627197},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5834348201751709},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.4907563030719757,0.5676004886627197,0.5277311205863953,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5676004886627197},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5676004886627197},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5834348201751709},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.47058823704719543,0.5676004886627197,0.48235294222831726,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5676004886627197},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5676004886627197},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5834348201751709},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.4453781545162201,0.5676004886627197,0.4605042040348053,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5676004886627197},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5676004886627197},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5834348201751709},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43697479367256165,0.5676004886627197,0.4436974823474884,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5676004886627197},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5676004886627197},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5834348201751709},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.4084033668041229,0.5676004886627197,0.4319327771663666,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5676004886627197},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5676004886627197},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5834348201751709},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3798319399356842,0.5676004886627197,0.40504202246665955,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5676004886627197},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5676004886627197},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5834348201751709},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.3495798408985138,0.5676004886627197,0.37478992342948914,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5676004886627197},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5676004886627197},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5834348201751709},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34285715222358704,0.5676004886627197,0.3495798408985138,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5676004886627197},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5676004886627197},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5834348201751709},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.29411765933036804,0.5676004886627197,0.33781513571739197,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5676004886627197},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5676004886627197},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5834348201751709},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.23193277418613434,0.5676004886627197,0.2873949706554413,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5676004886627197},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5676004886627197},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5834348201751709},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2201680690050125,0.5676004886627197,0.2235294133424759,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16470588743686676,"y":0.5676004886627197},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5676004886627197},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5834348201751709},{"x":0.16470588743686676,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خودش","boundary":[0.16470588743686676,0.5676004886627197,0.21176470816135406,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14621849358081818,"y":0.5676004886627197},{"x":0.15798319876194,"y":0.5676004886627197},{"x":0.15798319876194,"y":0.5834348201751709},{"x":0.14621849358081818,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.14621849358081818,0.5676004886627197,0.15798319876194,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5676004886627197},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5676004886627197},{"x":0.13781513273715973,"y":0.5834348201751709},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5834348201751709}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.10756302624940872,0.5676004886627197,0.13781513273715973,0.5834348201751709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.5919610261917114},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5919610261917114},{"x":0.8907563090324402,"y":0.6053593158721924},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6053593158721924}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8739495873451233,0.5919610261917114,0.8907563090324402,0.6053593158721924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.5919610261917114},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5919610261917114},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6053593158721924},{"x":0.848739504814148,"y":0.6053593158721924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.848739504814148,0.5919610261917114,0.8722689151763916,0.6053593158721924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.5919610261917114},{"x":0.848739504814148,"y":0.5919610261917114},{"x":0.848739504814148,"y":0.6053593158721924},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6053593158721924}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8453781604766846,0.5919610261917114,0.848739504814148,0.6053593158721924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5444579720497131},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5444579720497131},{"x":0.8907563090324402,"y":0.6053593158721924},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6053593158721924}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.10256302624940872,0.5374579720497131,0.8957563090324402,0.6123593158721924],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.6102313995361328},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6102313995361328},{"x":0.8672268986701965,"y":0.628501832485199},{"x":0.8436974883079529,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.8436974883079529,0.6102313995361328,0.8672268986701965,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.6102313995361328},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6102313995361328},{"x":0.8369747996330261,"y":0.628501832485199},{"x":0.7848739624023438,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویری","boundary":[0.7848739624023438,0.6102313995361328,0.8369747996330261,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6102313995361328},{"x":0.778151273727417,"y":0.6102313995361328},{"x":0.778151273727417,"y":0.628501832485199},{"x":0.7277311086654663,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.7277311086654663,0.6102313995361328,0.778151273727417,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6102313995361328},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6102313995361328},{"x":0.7193277478218079,"y":0.628501832485199},{"x":0.7159664034843445,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.6102313995361328,0.7193277478218079,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6102313995361328},{"x":0.707563042640686,"y":0.6102313995361328},{"x":0.707563042640686,"y":0.628501832485199},{"x":0.6739495992660522,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.6739495992660522,0.6102313995361328,0.707563042640686,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6102313995361328},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6102313995361328},{"x":0.6672269105911255,"y":0.628501832485199},{"x":0.658823549747467,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.658823549747467,0.6102313995361328,0.6672269105911255,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6102313995361328},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6102313995361328},{"x":0.6521008610725403,"y":0.628501832485199},{"x":0.6201680898666382,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6201680898666382,0.6102313995361328,0.6521008610725403,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6102313995361328},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6102313995361328},{"x":0.6134454011917114,"y":0.628501832485199},{"x":0.5798319578170776,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5798319578170776,0.6102313995361328,0.6134454011917114,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6102313995361328},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6102313995361328},{"x":0.5764706134796143,"y":0.628501832485199},{"x":0.5361344814300537,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5361344814300537,0.6102313995361328,0.5764706134796143,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6102313995361328},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6102313995361328},{"x":0.5260504484176636,"y":0.628501832485199},{"x":0.4941176474094391,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.4941176474094391,0.6102313995361328,0.5260504484176636,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6102313995361328},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6102313995361328},{"x":0.4907563030719757,"y":0.628501832485199},{"x":0.48571428656578064,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.6102313995361328,0.4907563030719757,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6102313995361328},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6102313995361328},{"x":0.4773109257221222,"y":0.628501832485199},{"x":0.4453781545162201,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.4453781545162201,0.6102313995361328,0.4773109257221222,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6102313995361328},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6102313995361328},{"x":0.43865546584129333,"y":0.628501832485199},{"x":0.4302521049976349,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4302521049976349,0.6102313995361328,0.43865546584129333,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6102313995361328},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6102313995361328},{"x":0.42352941632270813,"y":0.628501832485199},{"x":0.413445383310318,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.413445383310318,0.6102313995361328,0.42352941632270813,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6102313995361328},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6102313995361328},{"x":0.40504202246665955,"y":0.628501832485199},{"x":0.37142857909202576,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشکار","boundary":[0.37142857909202576,0.6102313995361328,0.40504202246665955,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.6102313995361328},{"x":0.364705890417099,"y":0.6102313995361328},{"x":0.364705890417099,"y":0.628501832485199},{"x":0.3478991687297821,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.3478991687297821,0.6102313995361328,0.364705890417099,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.6102313995361328},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6102313995361328},{"x":0.34117648005485535,"y":0.628501832485199},{"x":0.32605043053627014,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.32605043053627014,0.6102313995361328,0.34117648005485535,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6102313995361328},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6102313995361328},{"x":0.3176470696926117,"y":0.628501832485199},{"x":0.27731093764305115,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشغول","boundary":[0.27731093764305115,0.6102313995361328,0.3176470696926117,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6102313995361328},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6102313995361328},{"x":0.2689075767993927,"y":0.628501832485199},{"x":0.2369747906923294,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.2369747906923294,0.6102313995361328,0.2689075767993927,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.6102313995361328},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6102313995361328},{"x":0.23025210201740265,"y":0.628501832485199},{"x":0.20000000298023224,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.20000000298023224,0.6102313995361328,0.23025210201740265,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16134454309940338,"y":0.6102313995361328},{"x":0.19663865864276886,"y":0.6102313995361328},{"x":0.19663865864276886,"y":0.628501832485199},{"x":0.16134454309940338,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.16134454309940338,0.6102313995361328,0.19663865864276886,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.6102313995361328},{"x":0.15798319876194,"y":0.6102313995361328},{"x":0.15798319876194,"y":0.628501832485199},{"x":0.10588235408067703,"y":0.628501832485199}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.10588235408067703,0.6102313995361328,0.15798319876194,0.628501832485199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.6345919370651245},{"x":0.8924369812011719,"y":0.6345919370651245},{"x":0.8924369812011719,"y":0.6516443490982056},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.8470588326454163,0.6345919370651245,0.8924369812011719,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.6345919370651245},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6345919370651245},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6516443490982056},{"x":0.8117647171020508,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8117647171020508,0.6345919370651245,0.8352941274642944,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6345919370651245},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6345919370651245},{"x":0.7966386675834656,"y":0.6516443490982056},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7899159789085388,0.6345919370651245,0.7966386675834656,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6345919370651245},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6345919370651245},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6516443490982056},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"The","boundary":[0.7226890921592712,0.6345919370651245,0.7495798468589783,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6345919370651245},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6345919370651245},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6516443490982056},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"cell","boundary":[0.7630252242088318,0.6345919370651245,0.7882353067398071,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6345919370651245},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6345919370651245},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6516443490982056},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7109243869781494,0.6345919370651245,0.7176470756530762,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6345919370651245},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6345919370651245},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6516443490982056},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودیم","boundary":[0.6756302714347839,0.6345919370651245,0.7058823704719543,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6345919370651245},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6345919370651245},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6516443490982056},{"x":0.653781533241272,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.653781533241272,0.6345919370651245,0.6655462384223938,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6345919370651245},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6345919370651245},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6516443490982056},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6285714507102966,0.6345919370651245,0.6453781723976135,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6345919370651245},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6345919370651245},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6516443490982056},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اکنون","boundary":[0.5899159908294678,0.6345919370651245,0.6235294342041016,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6345919370651245},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6345919370651245},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6516443490982056},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5697479248046875,0.6345919370651245,0.5815126299858093,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6345919370651245},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6345919370651245},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6516443490982056},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5394958257675171,0.6345919370651245,0.5596638917922974,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6345919370651245},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6345919370651245},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6516443490982056},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.49915966391563416,0.6345919370651245,0.5277311205863953,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6345919370651245},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6345919370651245},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6516443490982056},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.46554622054100037,0.6345919370651245,0.4907563030719757,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6345919370651245},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6345919370651245},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6516443490982056},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4588235318660736,0.6345919370651245,0.4638655483722687,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6345919370651245},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6345919370651245},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6516443490982056},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.43865546584129333,0.6345919370651245,0.45546218752861023,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6345919370651245},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6345919370651245},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6516443490982056},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3949579894542694,0.6345919370651245,0.4268907606601715,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6345919370651245},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6345919370651245},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6516443490982056},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.35798320174217224,0.6345919370651245,0.38655462861061096,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6345919370651245},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6345919370651245},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6516443490982056},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.27394959330558777,0.6345919370651245,0.3462184965610504,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6345919370651245},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6345919370651245},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6516443490982056},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.20168067514896393,0.6345919370651245,0.26386556029319763,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1747899204492569,"y":0.6345919370651245},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6345919370651245},{"x":0.19327731430530548,"y":0.6516443490982056},{"x":0.1747899204492569,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.1747899204492569,0.6345919370651245,0.19327731430530548,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13277311623096466,"y":0.6345919370651245},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6345919370651245},{"x":0.1731092482805252,"y":0.6516443490982056},{"x":0.13277311623096466,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکترا","boundary":[0.13277311623096466,0.6345919370651245,0.1731092482805252,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1277310997247696,"y":0.6345919370651245},{"x":0.13445378839969635,"y":0.6345919370651245},{"x":0.13445378839969635,"y":0.6516443490982056},{"x":0.1277310997247696,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1277310997247696,0.6345919370651245,0.13445378839969635,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.6345919370651245},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6345919370651245},{"x":0.12941177189350128,"y":0.6516443490982056},{"x":0.10252100974321365,"y":0.6516443490982056}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.10252100974321365,0.6345919370651245,0.12941177189350128,0.6516443490982056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.656516432762146},{"x":0.8907563090324402,"y":0.656516432762146},{"x":0.8907563090324402,"y":0.6747868657112122},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.8403361439704895,0.656516432762146,0.8907563090324402,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.656516432762146},{"x":0.8336134552955627,"y":0.656516432762146},{"x":0.8336134552955627,"y":0.6747868657112122},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8218487501144409,0.656516432762146,0.8336134552955627,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.656516432762146},{"x":0.8151260614395142,"y":0.656516432762146},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6747868657112122},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.7865546345710754,0.656516432762146,0.8151260614395142,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.656516432762146},{"x":0.7798319458961487,"y":0.656516432762146},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6747868657112122},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7529411911964417,0.656516432762146,0.7798319458961487,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.656516432762146},{"x":0.7445378303527832,"y":0.656516432762146},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6747868657112122},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.7058823704719543,0.656516432762146,0.7445378303527832,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.656516432762146},{"x":0.6991596817970276,"y":0.656516432762146},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6747868657112122},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6924369931221008,0.656516432762146,0.6991596817970276,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.656516432762146},{"x":0.6840336322784424,"y":0.656516432762146},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6747868657112122},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.6420168280601501,0.656516432762146,0.6840336322784424,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.656516432762146},{"x":0.6336134672164917,"y":0.656516432762146},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6747868657112122},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.6033613681793213,0.656516432762146,0.6336134672164917,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.656516432762146},{"x":0.5949580073356628,"y":0.656516432762146},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6747868657112122},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5714285969734192,0.656516432762146,0.5949580073356628,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.656516432762146},{"x":0.5647059082984924,"y":0.656516432762146},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6747868657112122},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5378151535987854,0.656516432762146,0.5647059082984924,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.656516432762146},{"x":0.5361344814300537,"y":0.656516432762146},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6747868657112122},{"x":0.534453809261322,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.534453809261322,0.656516432762146,0.5361344814300537,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.656516432762146},{"x":0.5260504484176636,"y":0.656516432762146},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6747868657112122},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.4957983195781708,0.656516432762146,0.5260504484176636,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.656516432762146},{"x":0.48739495873451233,"y":0.656516432762146},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6747868657112122},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.42352941632270813,0.656516432762146,0.48739495873451233,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.656516432762146},{"x":0.41680672764778137,"y":0.656516432762146},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6747868657112122},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.656516432762146,0.41680672764778137,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.656516432762146},{"x":0.40504202246665955,"y":0.656516432762146},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6747868657112122},{"x":0.364705890417099,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افرادی","boundary":[0.364705890417099,0.656516432762146,0.40504202246665955,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.656516432762146},{"x":0.35798320174217224,"y":0.656516432762146},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6747868657112122},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.34285715222358704,0.656516432762146,0.35798320174217224,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.656516432762146},{"x":0.3361344635486603,"y":0.656516432762146},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6747868657112122},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32605043053627014,0.656516432762146,0.3361344635486603,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.656516432762146},{"x":0.3193277418613434,"y":0.656516432762146},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6747868657112122},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.29243698716163635,0.656516432762146,0.3193277418613434,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.656516432762146},{"x":0.2840336263179779,"y":0.656516432762146},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6747868657112122},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.2369747906923294,0.656516432762146,0.2840336263179779,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.656516432762146},{"x":0.22857142984867096,"y":0.656516432762146},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6747868657112122},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2218487411737442,0.656516432762146,0.22857142984867096,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17815126478672028,"y":0.656516432762146},{"x":0.21344538033008575,"y":0.656516432762146},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6747868657112122},{"x":0.17815126478672028,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.17815126478672028,0.656516432762146,0.21344538033008575,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.656516432762146},{"x":0.17142857611179352,"y":0.656516432762146},{"x":0.17142857611179352,"y":0.6747868657112122},{"x":0.13949580490589142,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.13949580490589142,0.656516432762146,0.17142857611179352,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.656516432762146},{"x":0.13277311623096466,"y":0.656516432762146},{"x":0.13277311623096466,"y":0.6747868657112122},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6747868657112122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.10756302624940872,0.656516432762146,0.13277311623096466,0.6747868657112122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.6796589493751526},{"x":0.8907563090324402,"y":0.6796589493751526},{"x":0.8907563090324402,"y":0.6967113018035889},{"x":0.8638655543327332,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.8638655543327332,0.6796589493751526,0.8907563090324402,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6796589493751526},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6796589493751526},{"x":0.8588235378265381,"y":0.6967113018035889},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.8218487501144409,0.6796589493751526,0.8588235378265381,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6796589493751526},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6796589493751526},{"x":0.8184874057769775,"y":0.6967113018035889},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7815126180648804,0.6796589493751526,0.8184874057769775,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6796589493751526},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6796589493751526},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6967113018035889},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.7210084199905396,0.6796589493751526,0.7697479128837585,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6796589493751526},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6796589493751526},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6967113018035889},{"x":0.680672287940979,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.680672287940979,0.6796589493751526,0.7142857313156128,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6796589493751526},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6796589493751526},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6967113018035889},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6672269105911255,0.6796589493751526,0.6739495992660522,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6796589493751526},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6796589493751526},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6967113018035889},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6302521228790283,0.6796589493751526,0.6605042219161987,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6796589493751526},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6796589493751526},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6967113018035889},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.5966386795043945,0.6796589493751526,0.6218487620353699,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6796589493751526},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6796589493751526},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6967113018035889},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5798319578170776,0.6796589493751526,0.5882353186607361,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6796589493751526},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6796589493751526},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6967113018035889},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5663865804672241,0.6796589493751526,0.5714285969734192,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6796589493751526},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6796589493751526},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6967113018035889},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نیازشان","boundary":[0.5126050710678101,0.6796589493751526,0.5579832196235657,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6796589493751526},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6796589493751526},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6967113018035889},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4941176474094391,0.6796589493751526,0.5058823823928833,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6796589493751526},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6796589493751526},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6967113018035889},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابند","boundary":[0.4638655483722687,0.6796589493751526,0.48571428656578064,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6796589493751526},{"x":0.462184876203537,"y":0.6796589493751526},{"x":0.462184876203537,"y":0.6967113018035889},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45546218752861023,0.6796589493751526,0.462184876203537,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6796589493751526},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6796589493751526},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6967113018035889},{"x":0.440336138010025,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.440336138010025,0.6796589493751526,0.45042017102241516,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6796589493751526},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6796589493751526},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6967113018035889},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.40504202246665955,0.6796589493751526,0.4319327771663666,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6796589493751526},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6796589493751526},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6967113018035889},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3966386616230011,0.6796589493751526,0.40168067812919617,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6796589493751526},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6796589493751526},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6967113018035889},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.35798320174217224,0.6796589493751526,0.38823530077934265,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6796589493751526},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6796589493751526},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6967113018035889},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.3193277418613434,0.6796589493751526,0.3512605130672455,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6796589493751526},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6796589493751526},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6967113018035889},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.27899160981178284,0.6796589493751526,0.3176470696926117,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6796589493751526},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6796589493751526},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6967113018035889},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.2386554628610611,0.6796589493751526,0.27563026547431946,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.6796589493751526},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6796589493751526},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6967113018035889},{"x":0.1899159699678421,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.1899159699678421,0.6796589493751526,0.22689075767993927,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.6796589493751526},{"x":0.18319328129291534,"y":0.6796589493751526},{"x":0.18319328129291534,"y":0.6967113018035889},{"x":0.15126051008701324,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.15126051008701324,0.6796589493751526,0.18319328129291534,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.6796589493751526},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6796589493751526},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6967113018035889},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6967113018035889}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.10756302624940872,0.6796589493751526,0.1428571492433548,0.6967113018035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.7040194869041443},{"x":0.8907563090324402,"y":0.7040194869041443},{"x":0.8907563090324402,"y":0.7210718393325806},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.8504201769828796,0.7040194869041443,0.8907563090324402,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.7040194869041443},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7040194869041443},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7210718393325806},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.8084033727645874,0.7040194869041443,0.8436974883079529,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7040194869041443},{"x":0.805042028427124,"y":0.7040194869041443},{"x":0.805042028427124,"y":0.7210718393325806},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7647058963775635,0.7040194869041443,0.805042028427124,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7040194869041443},{"x":0.756302535533905,"y":0.7040194869041443},{"x":0.756302535533905,"y":0.7210718393325806},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.7210084199905396,0.7040194869041443,0.756302535533905,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7040194869041443},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7040194869041443},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7210718393325806},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6873949766159058,0.7040194869041443,0.7142857313156128,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7040194869041443},{"x":0.680672287940979,"y":0.7040194869041443},{"x":0.680672287940979,"y":0.7210718393325806},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.6621848940849304,0.7040194869041443,0.680672287940979,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7040194869041443},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7040194869041443},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7210718393325806},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرفردی","boundary":[0.6067227125167847,0.7040194869041443,0.6554622054100037,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7040194869041443},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7040194869041443},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7210718393325806},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5731092691421509,0.7040194869041443,0.5983193516731262,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7040194869041443},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7040194869041443},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7210718393325806},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5512605309486389,0.7040194869041443,0.5663865804672241,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7040194869041443},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7040194869041443},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7210718393325806},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5260504484176636,0.7040194869041443,0.5428571701049805,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7040194869041443},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7040194869041443},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7210718393325806},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5092437267303467,0.7040194869041443,0.5193277597427368,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7040194869041443},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7040194869041443},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7210718393325806},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.46722689270973206,0.7040194869041443,0.5008403658866882,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7040194869041443},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7040194869041443},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7210718393325806},{"x":0.440336138010025,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.440336138010025,0.7040194869041443,0.46554622054100037,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7040194869041443},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7040194869041443},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7210718393325806},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.4000000059604645,0.7040194869041443,0.43529412150382996,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7040194869041443},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7040194869041443},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7210718393325806},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.35798320174217224,0.7040194869041443,0.3966386616230011,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7040194869041443},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7040194869041443},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7210718393325806},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34117648005485535,0.7040194869041443,0.3462184965610504,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7040194869041443},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7040194869041443},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7210718393325806},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.29243698716163635,0.7040194869041443,0.3344537913799286,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7040194869041443},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7040194869041443},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7210718393325806},{"x":0.267226904630661,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.267226904630661,0.7040194869041443,0.2840336263179779,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7040194869041443},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7040194869041443},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7210718393325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.2369747906923294,0.7040194869041443,0.25882354378700256,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.7040194869041443},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7040194869041443},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7210718393325806},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22521008551120758,0.7040194869041443,0.23025210201740265,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7040194869041443},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7040194869041443},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7210718393325806},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.20168067514896393,0.7040194869041443,0.21848739683628082,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.7040194869041443},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7040194869041443},{"x":0.19831933081150055,"y":0.7210718393325806},{"x":0.15462185442447662,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهان","boundary":[0.15462185442447662,0.7040194869041443,0.19831933081150055,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7040194869041443},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7040194869041443},{"x":0.14789916574954987,"y":0.7210718393325806},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7210718393325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانستن","boundary":[0.10756302624940872,0.7040194869041443,0.14789916574954987,0.7210718393325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.7259439826011658},{"x":0.8907563090324402,"y":0.7259439826011658},{"x":0.8907563090324402,"y":0.742996335029602},{"x":0.8571428656578064,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8571428656578064,0.7259439826011658,0.8907563090324402,0.742996335029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7259439826011658},{"x":0.8554621934890747,"y":0.7259439826011658},{"x":0.8554621934890747,"y":0.742996335029602},{"x":0.8302521109580994,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8302521109580994,0.7259439826011658,0.8554621934890747,0.742996335029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7247259616851807},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7247259616851807},{"x":0.8235294222831726,"y":0.742996335029602},{"x":0.778151273727417,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.778151273727417,0.7247259616851807,0.8235294222831726,0.742996335029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7247259616851807},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7247259616851807},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7417783141136169},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7417783141136169}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.7663865685462952,0.7247259616851807,0.7764706015586853,0.7417783141136169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7247259616851807},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7247259616851807},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7417783141136169},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7417783141136169}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.7210084199905396,0.7247259616851807,0.7596638798713684,0.7417783141136169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7247259616851807},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7247259616851807},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7417783141136169},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7417783141136169}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6873949766159058,0.7247259616851807,0.7142857313156128,0.7417783141136169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7247259616851807},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7247259616851807},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7417783141136169},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7417783141136169}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6655462384223938,0.7247259616851807,0.6756302714347839,0.7417783141136169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7247259616851807},{"x":0.658823549747467,"y":0.7247259616851807},{"x":0.658823549747467,"y":0.7417783141136169},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7417783141136169}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.6201680898666382,0.7247259616851807,0.658823549747467,0.7417783141136169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7247259616851807},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7247259616851807},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7417783141136169},{"x":0.605042040348053,"y":0.7417783141136169}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.605042040348053,0.7247259616851807,0.6151260733604431,0.7417783141136169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7247259616851807},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7247259616851807},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7417783141136169},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7417783141136169}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.5731092691421509,0.7247259616851807,0.5983193516731262,0.7417783141136169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7247259616851807},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7247259616851807},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7417783141136169},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7417783141136169}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5478991866111755,0.7247259616851807,0.5663865804672241,0.7417783141136169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7247259616851807},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7247259616851807},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7417783141136169},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7417783141136169}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گذارد","boundary":[0.5159664154052734,0.7247259616851807,0.5462185144424438,0.7417783141136169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7247259616851807},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7247259616851807},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7417783141136169},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7417783141136169}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5109243988990784,0.7247259616851807,0.5159664154052734,0.7417783141136169]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.6102313995361328},{"x":0.8924369812011719,"y":0.6102313995361328},{"x":0.8924369812011719,"y":0.742996335029602},{"x":0.10252100974321365,"y":0.742996335029602}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09752100974321365,0.6032313995361328,0.8974369812011719,0.7499963350296021],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7478684782981873},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7478684782981873},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7661388516426086},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.8168067336082458,0.7478684782981873,0.8655462265014648,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7478684782981873},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7478684782981873},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7661388516426086},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7764706015586853,0.7478684782981873,0.8084033727645874,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7478684782981873},{"x":0.778151273727417,"y":0.7478684782981873},{"x":0.778151273727417,"y":0.7661388516426086},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7731092572212219,0.7478684782981873,0.778151273727417,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7478684782981873},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7478684782981873},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7661388516426086},{"x":0.729411780834198,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آخرین","boundary":[0.729411780834198,0.7478684782981873,0.7647058963775635,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7478684782981873},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7478684782981873},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7661388516426086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.6756302714347839,0.7478684782981873,0.7210084199905396,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7478684782981873},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7478684782981873},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7661388516426086},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6386554837226868,0.7478684782981873,0.6689075827598572,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7478684782981873},{"x":0.63193279504776,"y":0.7478684782981873},{"x":0.63193279504776,"y":0.7661388516426086},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6000000238418579,0.7478684782981873,0.63193279504776,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7478684782981873},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7478684782981873},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7661388516426086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5579832196235657,0.7478684782981873,0.5932773351669312,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7478684782981873},{"x":0.556302547454834,"y":0.7478684782981873},{"x":0.556302547454834,"y":0.7661388516426086},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5159664154052734,0.7478684782981873,0.556302547454834,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7478684782981873},{"x":0.507563054561615,"y":0.7478684782981873},{"x":0.507563054561615,"y":0.7661388516426086},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.47058823704719543,0.7478684782981873,0.507563054561615,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7478684782981873},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7478684782981873},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7661388516426086},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.41848739981651306,0.7478684782981873,0.4638655483722687,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7478684782981873},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7478684782981873},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7661388516426086},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.38655462861061096,0.7478684782981873,0.4117647111415863,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7478684782981873},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7478684782981873},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7661388516426086},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوشته","boundary":[0.3462184965610504,0.7478684782981873,0.3798319399356842,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7478684782981873},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7478684782981873},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7661388516426086},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بروس","boundary":[0.3042016923427582,0.7478684782981873,0.33949580788612366,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7478684782981873},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7478684782981873},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7661388516426086},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آلبرتس","boundary":[0.2537815272808075,0.7478684782981873,0.29579833149909973,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7478684782981873},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7478684782981873},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7661388516426086},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24201680719852448,0.7478684782981873,0.24705882370471954,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18319328129291534,"y":0.7478684782981873},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7478684782981873},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7661388516426086},{"x":0.18319328129291534,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.18319328129291534,0.7478684782981873,0.23529411852359772,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.7478684782981873},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7478684782981873},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7661388516426086},{"x":0.1411764770746231,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.1411764770746231,0.7478684782981873,0.1764705926179886,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13949580490589142,"y":0.7478684782981873},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7478684782981873},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7661388516426086},{"x":0.13949580490589142,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13949580490589142,0.7478684782981873,0.1428571492433548,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7478684782981873},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7478684782981873},{"x":0.13277311623096466,"y":0.7661388516426086},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7661388516426086}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.10756302624940872,0.7478684782981873,0.13277311623096466,0.7661388516426086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605042099952698,"y":0.7710109353065491},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7710109353065491},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7880633473396301},{"x":0.8605042099952698,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8605042099952698,0.7710109353065491,0.8924369812011719,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.7710109353065491},{"x":0.853781521320343,"y":0.7710109353065491},{"x":0.853781521320343,"y":0.7880633473396301},{"x":0.826890766620636,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.826890766620636,0.7710109353065491,0.853781521320343,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.7710109353065491},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7710109353065491},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7880633473396301},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.7882353067398071,0.7710109353065491,0.8201680779457092,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7710109353065491},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7710109353065491},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7880633473396301},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.7596638798713684,0.7710109353065491,0.7815126180648804,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7710109353065491},{"x":0.75126051902771,"y":0.7710109353065491},{"x":0.75126051902771,"y":0.7880633473396301},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آسان","boundary":[0.7210084199905396,0.7710109353065491,0.75126051902771,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7710109353065491},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7710109353065491},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7880633473396301},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6739495992660522,0.7710109353065491,0.7142857313156128,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7710109353065491},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7710109353065491},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7880633473396301},{"x":0.63193279504776,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.63193279504776,0.7710109353065491,0.6689075827598572,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.7710109353065491},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7710109353065491},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7880633473396301},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5915966629981995,0.7710109353065491,0.6285714507102966,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7710109353065491},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7710109353065491},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7880633473396301},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولی","boundary":[0.5445378422737122,0.7710109353065491,0.5798319578170776,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7710109353065491},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7710109353065491},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7880633473396301},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5310924649238586,0.7710109353065491,0.5361344814300537,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7710109353065491},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7710109353065491},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7880633473396301},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.4756302535533905,0.7710109353065491,0.5243697762489319,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7710109353065491},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7710109353065491},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7880633473396301},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4571428596973419,0.7710109353065491,0.46722689270973206,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7710109353065491},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7710109353065491},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7880633473396301},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.4100840389728546,0.7710109353065491,0.45042017102241516,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7710109353065491},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7710109353065491},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7880633473396301},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داستانی","boundary":[0.3630252182483673,0.7710109353065491,0.40336135029792786,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7710109353065491},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7710109353065491},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7880633473396301},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35462185740470886,0.7710109353065491,0.35798320174217224,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7710109353065491},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7710109353065491},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7880633473396301},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روان","boundary":[0.3210084140300751,0.7710109353065491,0.3462184965610504,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7710109353065491},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7710109353065491},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7880633473396301},{"x":0.31596639752388,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31596639752388,0.7710109353065491,0.3176470696926117,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7710109353065491},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7710109353065491},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7880633473396301},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.2806722819805145,0.7710109353065491,0.30924370884895325,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7710109353065491},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7710109353065491},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7880633473396301},{"x":0.267226904630661,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.267226904630661,0.7710109353065491,0.2722689211368561,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7710109353065491},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7710109353065491},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7880633473396301},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شفاف","boundary":[0.22689075767993927,0.7710109353065491,0.26050421595573425,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.7710109353065491},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7710109353065491},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7880633473396301},{"x":0.18487395346164703,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.18487395346164703,0.7710109353065491,0.21848739683628082,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7710109353065491},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7710109353065491},{"x":0.17815126478672028,"y":0.7880633473396301},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7880633473396301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.10756302624940872,0.7710109353065491,0.17815126478672028,0.7880633473396301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.7917174100875854},{"x":0.8907563090324402,"y":0.7917174100875854},{"x":0.8907563090324402,"y":0.8112058639526367},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.8588235378265381,0.7917174100875854,0.8907563090324402,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.7917174100875854},{"x":0.8521008491516113,"y":0.7917174100875854},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8112058639526367},{"x":0.8285714387893677,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.8285714387893677,0.7917174100875854,0.8521008491516113,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.7917174100875854},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7917174100875854},{"x":0.8218487501144409,"y":0.8112058639526367},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7949579954147339,0.7917174100875854,0.8218487501144409,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7917174100875854},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7917174100875854},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8112058639526367},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7831932902336121,0.7917174100875854,0.7865546345710754,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7917174100875854},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7917174100875854},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8112058639526367},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.7445378303527832,0.7917174100875854,0.7747899293899536,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7917174100875854},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7917174100875854},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8112058639526367},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.6974790096282959,0.7917174100875854,0.7378151416778564,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7917174100875854},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7917174100875854},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8112058639526367},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6268907785415649,0.7917174100875854,0.6907563209533691,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7917174100875854},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7917174100875854},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8112058639526367},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبتدی","boundary":[0.5815126299858093,0.7917174100875854,0.6184874176979065,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7917174100875854},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7917174100875854},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8112058639526367},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5630252361297607,0.7917174100875854,0.5731092691421509,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.7917174100875854},{"x":0.556302547454834,"y":0.7917174100875854},{"x":0.556302547454834,"y":0.8112058639526367},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.5176470875740051,0.7917174100875854,0.556302547454834,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7917174100875854},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7917174100875854},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8112058639526367},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.4789915978908539,0.7917174100875854,0.5109243988990784,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7917174100875854},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7917174100875854},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8112058639526367},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.45378151535987854,0.7917174100875854,0.4722689092159271,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7917174100875854},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7917174100875854},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8112058639526367},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.4252100884914398,0.7917174100875854,0.4453781545162201,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7917174100875854},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7917174100875854},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8112058639526367},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.40336135029792786,0.7917174100875854,0.41848739981651306,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7917174100875854},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7917174100875854},{"x":0.3949579894542694,"y":0.8112058639526367},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.3764705955982208,0.7917174100875854,0.3949579894542694,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7917174100875854},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7917174100875854},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8112058639526367},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3680672347545624,0.7917174100875854,0.3764705955982208,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7917174100875854},{"x":0.364705890417099,"y":0.7917174100875854},{"x":0.364705890417099,"y":0.8112058639526367},{"x":0.31596639752388,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوالاتی","boundary":[0.31596639752388,0.7917174100875854,0.364705890417099,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7917174100875854},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7917174100875854},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8112058639526367},{"x":0.29411765933036804,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.29411765933036804,0.7917174100875854,0.30924370884895325,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7917174100875854},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7917174100875854},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8112058639526367},{"x":0.27563026547431946,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.27563026547431946,0.7917174100875854,0.2857142984867096,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7917174100875854},{"x":0.267226904630661,"y":0.7917174100875854},{"x":0.267226904630661,"y":0.8112058639526367},{"x":0.2537815272808075,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.2537815272808075,0.7917174100875854,0.267226904630661,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7917174100875854},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7917174100875854},{"x":0.24537815153598785,"y":0.8112058639526367},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.21512605249881744,0.7917174100875854,0.24537815153598785,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17983193695545197,"y":0.7917174100875854},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7917174100875854},{"x":0.20840336382389069,"y":0.8112058639526367},{"x":0.17983193695545197,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.17983193695545197,0.7917174100875854,0.20840336382389069,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.7917174100875854},{"x":0.1731092482805252,"y":0.7917174100875854},{"x":0.1731092482805252,"y":0.8112058639526367},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.15126051008701324,0.7917174100875854,0.1731092482805252,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7917174100875854},{"x":0.1428571492433548,"y":0.7917174100875854},{"x":0.1428571492433548,"y":0.8112058639526367},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8112058639526367}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.10756302624940872,0.7917174100875854,0.1428571492433548,0.8112058639526367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.8160779476165771},{"x":0.8907563090324402,"y":0.8160779476165771},{"x":0.8907563090324402,"y":0.8331303000450134},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توقف","boundary":[0.8588235378265381,0.8160779476165771,0.8907563090324402,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.8160779476165771},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8160779476165771},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8331303000450134},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواننده","boundary":[0.8100840449333191,0.8160779476165771,0.8521008491516113,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.8160779476165771},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8160779476165771},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8331303000450134},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7983193397521973,0.8160779476165771,0.8016806840896606,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8160779476165771},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8160779476165771},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8331303000450134},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.7647058963775635,0.8160779476165771,0.7899159789085388,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8160779476165771},{"x":0.756302535533905,"y":0.8160779476165771},{"x":0.756302535533905,"y":0.8331303000450134},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7445378303527832,0.8160779476165771,0.756302535533905,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8160779476165771},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8160779476165771},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8331303000450134},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.7109243869781494,0.8160779476165771,0.7378151416778564,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.8160779476165771},{"x":0.702521026134491,"y":0.8160779476165771},{"x":0.702521026134491,"y":0.8331303000450134},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوانده","boundary":[0.6672269105911255,0.8160779476165771,0.702521026134491,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8160779476165771},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8160779476165771},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8331303000450134},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6470588445663452,0.8160779476165771,0.6605042219161987,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.8160779476165771},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8160779476165771},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8331303000450134},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6184874176979065,0.8160779476165771,0.6386554837226868,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.8160779476165771},{"x":0.610084056854248,"y":0.8160779476165771},{"x":0.610084056854248,"y":0.8331303000450134},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5949580073356628,0.8160779476165771,0.610084056854248,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.8160779476165771},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8160779476165771},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8331303000450134},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5697479248046875,0.8160779476165771,0.5865546464920044,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8160779476165771},{"x":0.561344563961029,"y":0.8160779476165771},{"x":0.561344563961029,"y":0.8331303000450134},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5512605309486389,0.8160779476165771,0.561344563961029,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8160779476165771},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8160779476165771},{"x":0.5445378422737122,"y":0.8331303000450134},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.5210084319114685,0.8160779476165771,0.5445378422737122,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8160779476165771},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8160779476165771},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8331303000450134},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.48235294222831726,0.8160779476165771,0.5142857432365417,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.8160779476165771},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8160779476165771},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8331303000450134},{"x":0.4605042040348053,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4605042040348053,0.8160779476165771,0.4739495813846588,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.8160779476165771},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8160779476165771},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8331303000450134},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.4117647111415863,0.8160779476165771,0.45378151535987854,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.8160779476165771},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8160779476165771},{"x":0.40336135029792786,"y":0.8331303000450134},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.36974790692329407,0.8160779476165771,0.40336135029792786,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.8160779476165771},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8160779476165771},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8331303000450134},{"x":0.32773110270500183,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.32773110270500183,0.8160779476165771,0.3630252182483673,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.8160779476165771},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8160779476165771},{"x":0.3193277418613434,"y":0.8331303000450134},{"x":0.2991596758365631,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.2991596758365631,0.8160779476165771,0.3193277418613434,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.8160779476165771},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8160779476165771},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8331303000450134},{"x":0.2873949706554413,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2873949706554413,0.8160779476165771,0.29243698716163635,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.8160779476165771},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8160779476165771},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8331303000450134},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.22857142984867096,0.8160779476165771,0.2806722819805145,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1915966421365738,"y":0.8160779476165771},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8160779476165771},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8331303000450134},{"x":0.1915966421365738,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.1915966421365738,0.8160779476165771,0.2218487411737442,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16974790394306183,"y":0.8160779476165771},{"x":0.1882352977991104,"y":0.8160779476165771},{"x":0.1882352977991104,"y":0.8331303000450134},{"x":0.16974790394306183,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.16974790394306183,0.8160779476165771,0.1882352977991104,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13613446056842804,"y":0.8160779476165771},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8160779476165771},{"x":0.16638655960559845,"y":0.8331303000450134},{"x":0.13613446056842804,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.13613446056842804,0.8160779476165771,0.16638655960559845,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.8160779476165771},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8160779476165771},{"x":0.1277310997247696,"y":0.8331303000450134},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8331303000450134}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.10756302624940872,0.8160779476165771,0.1277310997247696,0.8331303000450134]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.8367844223976135},{"x":0.8924369812011719,"y":0.8367844223976135},{"x":0.8924369812011719,"y":0.8550547957420349},{"x":0.8588235378265381,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.8588235378265381,0.8367844223976135,0.8924369812011719,0.8550547957420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.8367844223976135},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8367844223976135},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8550547957420349},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.8235294222831726,0.8367844223976135,0.8521008491516113,0.8550547957420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8367844223976135},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8367844223976135},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8550547957420349},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7932773232460022,0.8367844223976135,0.8151260614395142,0.8550547957420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.8367844223976135},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8367844223976135},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8550547957420349},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7798319458961487,0.8367844223976135,0.7865546345710754,0.8550547957420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8367844223976135},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8367844223976135},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8550547957420349},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7613445520401001,0.8367844223976135,0.7714285850524902,0.8550547957420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8367844223976135},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8367844223976135},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8550547957420349},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7394958138465881,0.8367844223976135,0.7529411911964417,0.8550547957420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.8367844223976135},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8367844223976135},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8550547957420349},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمودن","boundary":[0.6907563209533691,0.8367844223976135,0.7327731251716614,0.8550547957420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8367844223976135},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8367844223976135},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8550547957420349},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فهمیدههایش","boundary":[0.6033613681793213,0.8367844223976135,0.6840336322784424,0.8550547957420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8367844223976135},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8367844223976135},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8550547957420349},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5882353186607361,0.8367844223976135,0.5966386795043945,0.8550547957420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.8367844223976135},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8367844223976135},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8550547957420349},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5680672526359558,0.8367844223976135,0.5815126299858093,0.8550547957420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8367844223976135},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8367844223976135},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8550547957420349},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.5428571701049805,0.8367844223976135,0.5647059082984924,0.8550547957420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8367844223976135},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8367844223976135},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8550547957420349},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.8367844223976135,0.5411764979362488,0.8550547957420349]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.7478684782981873},{"x":0.8924369812011719,"y":0.7478684782981873},{"x":0.8924369812011719,"y":0.8550547957420349},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8550547957420349}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.10256302624940872,0.7408684782981872,0.8974369812011719,0.8620547957420349],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.5456759929656982},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5456759929656982},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5602923035621643},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5590742826461792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.8672268986701965,0.5456759929656982,0.8907563090324402,0.5602923035621643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.5444579720497131},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5456759929656982},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5590742826461792},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5590742826461792}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.8453781604766846,0.5444579720497131,0.8588235378265381,0.5590742826461792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.5444579720497131},{"x":0.8924369812011719,"y":0.5456759929656982},{"x":0.8907563090324402,"y":0.5602923035621643},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5590742826461792}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.8403781604766846,0.5374579720497131,0.8957563090324402,0.5672923035621643],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5517661571502686},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5505481362342834},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5590742826461792},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5602923035621643}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"میا","boundary":[0.8184874057769775,0.5517661571502686,0.8369747996330261,0.5590742826461792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5517661571502686},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5505481362342834},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5590742826461792},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5602923035621643}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.8134874057769775,0.5447661571502685,0.8419747996330261,0.5660742826461792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6881851553916931},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6881851553916931},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6930572390556335},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6930572390556335}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"6","boundary":[0.3966386616230011,0.6881851553916931,0.3983193337917328,0.6930572390556335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6881851553916931},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6881851553916931},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6930572390556335},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6930572390556335}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.3916386616230011,0.6811851553916931,0.4033193337917328,0.7000572390556336],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/FyXbTIqzjLifiIiX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/cxzAdAcnJgxORvNR.jpg","blurred":"/storage/books/788f62c57f25f922/pages/tMnyqiByXezGxyVU.jpg"},"info":{"width":595,"height":821,"margin":[0.00017802415224684386,0.00010125941524552079,0.9985001765299244,0.998886199764735]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.2996346056461334},{"x":0.11596638709306717,"y":0.2984165549278259},{"x":0.11596638709306717,"y":0.30694276094436646},{"x":0.1109243705868721,"y":0.30816078186035156}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.1109243705868721,0.2996346056461334,0.11596638709306717,0.30694276094436646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.2996346056461334},{"x":0.11596638709306717,"y":0.2984165549278259},{"x":0.11596638709306717,"y":0.30694276094436646},{"x":0.1109243705868721,"y":0.30816078186035156}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.1059243705868721,0.2926346056461334,0.12096638709306717,0.31394276094436646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.09013397991657257},{"x":0.8621848821640015,"y":0.09013397991657257},{"x":0.8621848821640015,"y":0.10718635469675064},{"x":0.8504201769828796,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8504201769828796,0.09013397991657257,0.8621848821640015,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.09013397991657257},{"x":0.8436974883079529,"y":0.09013397991657257},{"x":0.8436974883079529,"y":0.10718635469675064},{"x":0.8252100944519043,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8252100944519043,0.09013397991657257,0.8436974883079529,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.09013397991657257},{"x":0.8168067336082458,"y":0.09013397991657257},{"x":0.8168067336082458,"y":0.10718635469675064},{"x":0.7831932902336121,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.7831932902336121,0.09013397991657257,0.8168067336082458,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.09013397991657257},{"x":0.7731092572212219,"y":0.09013397991657257},{"x":0.7731092572212219,"y":0.10718635469675064},{"x":0.7680672407150269,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7680672407150269,0.09013397991657257,0.7731092572212219,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.09013397991657257},{"x":0.7613445520401001,"y":0.09013397991657257},{"x":0.7613445520401001,"y":0.10718635469675064},{"x":0.7478991746902466,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7478991746902466,0.09013397991657257,0.7613445520401001,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.09013397991657257},{"x":0.7394958138465881,"y":0.09013397991657257},{"x":0.7394958138465881,"y":0.10718635469675064},{"x":0.7109243869781494,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.7109243869781494,0.09013397991657257,0.7394958138465881,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.09013397991657257},{"x":0.702521026134491,"y":0.09013397991657257},{"x":0.702521026134491,"y":0.10718635469675064},{"x":0.6924369931221008,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6924369931221008,0.09013397991657257,0.702521026134491,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.09013397991657257},{"x":0.6857143044471741,"y":0.09013397991657257},{"x":0.6857143044471741,"y":0.10718635469675064},{"x":0.6689075827598572,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.6689075827598572,0.09013397991657257,0.6857143044471741,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.09013397991657257},{"x":0.6605042219161987,"y":0.09013397991657257},{"x":0.6605042219161987,"y":0.10718635469675064},{"x":0.6386554837226868,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6386554837226868,0.09013397991657257,0.6605042219161987,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.09013397991657257},{"x":0.6302521228790283,"y":0.09013397991657257},{"x":0.6302521228790283,"y":0.10718635469675064},{"x":0.605042040348053,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.605042040348053,0.09013397991657257,0.6302521228790283,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.09013397991657257},{"x":0.6033613681793213,"y":0.09013397991657257},{"x":0.6033613681793213,"y":0.10718635469675064},{"x":0.6000000238418579,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6000000238418579,0.09013397991657257,0.6033613681793213,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.09013397991657257},{"x":0.5932773351669312,"y":0.09013397991657257},{"x":0.5932773351669312,"y":0.10718635469675064},{"x":0.5663865804672241,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هنوز","boundary":[0.5663865804672241,0.09013397991657257,0.5932773351669312,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.09013397991657257},{"x":0.5596638917922974,"y":0.09013397991657257},{"x":0.5596638917922974,"y":0.10718635469675064},{"x":0.529411792755127,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.529411792755127,0.09013397991657257,0.5596638917922974,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.09013397991657257},{"x":0.5226891040802002,"y":0.09013397991657257},{"x":0.5226891040802002,"y":0.10718635469675064},{"x":0.4638655483722687,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.4638655483722687,0.09013397991657257,0.5226891040802002,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.09013397991657257},{"x":0.4571428596973419,"y":0.09013397991657257},{"x":0.4571428596973419,"y":0.10718635469675064},{"x":0.4268907606601715,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4268907606601715,0.09013397991657257,0.4571428596973419,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.09013397991657257},{"x":0.41848739981651306,"y":0.09013397991657257},{"x":0.41848739981651306,"y":0.10718635469675064},{"x":0.3932773172855377,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.3932773172855377,0.09013397991657257,0.41848739981651306,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.09013397991657257},{"x":0.3848739564418793,"y":0.09013397991657257},{"x":0.3848739564418793,"y":0.10718635469675064},{"x":0.3613445460796356,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3613445460796356,0.09013397991657257,0.3848739564418793,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.09013397991657257},{"x":0.35462185740470886,"y":0.09013397991657257},{"x":0.35462185740470886,"y":0.10718635469675064},{"x":0.3310924470424652,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3310924470424652,0.09013397991657257,0.35462185740470886,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.09013397991657257},{"x":0.32773110270500183,"y":0.09013397991657257},{"x":0.32773110270500183,"y":0.10718635469675064},{"x":0.32436975836753845,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32436975836753845,0.09013397991657257,0.32773110270500183,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.09013397991657257},{"x":0.3176470696926117,"y":0.09013397991657257},{"x":0.3176470696926117,"y":0.10718635469675064},{"x":0.3025210201740265,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.3025210201740265,0.09013397991657257,0.3176470696926117,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.09013397991657257},{"x":0.29579833149909973,"y":0.09013397991657257},{"x":0.29579833149909973,"y":0.10718635469675064},{"x":0.267226904630661,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.267226904630661,0.09013397991657257,0.29579833149909973,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.09013397991657257},{"x":0.25882354378700256,"y":0.09013397991657257},{"x":0.25882354378700256,"y":0.10718635469675064},{"x":0.2521008551120758,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2521008551120758,0.09013397991657257,0.25882354378700256,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.09013397991657257},{"x":0.24537815153598785,"y":0.09013397991657257},{"x":0.24537815153598785,"y":0.10718635469675064},{"x":0.20840336382389069,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اصولی","boundary":[0.20840336382389069,0.09013397991657257,0.24537815153598785,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17142857611179352,"y":0.09013397991657257},{"x":0.20000000298023224,"y":0.09013397991657257},{"x":0.20000000298023224,"y":0.10718635469675064},{"x":0.17142857611179352,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.17142857611179352,0.09013397991657257,0.20000000298023224,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1563025265932083,"y":0.09013397991657257},{"x":0.16470588743686676,"y":0.09013397991657257},{"x":0.16470588743686676,"y":0.10718635469675064},{"x":0.1563025265932083,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1563025265932083,0.09013397991657257,0.16470588743686676,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.09013397991657257},{"x":0.14957983791828156,"y":0.09013397991657257},{"x":0.14957983791828156,"y":0.10718635469675064},{"x":0.1109243705868721,"y":0.10718635469675064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.1109243705868721,0.09013397991657257,0.14957983791828156,0.10718635469675064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.11205846816301346},{"x":0.8857142925262451,"y":0.11205846816301346},{"x":0.8857142925262451,"y":0.13032886385917664},{"x":0.8302521109580994,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروموزوم","boundary":[0.8302521109580994,0.11205846816301346,0.8857142925262451,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.11205846816301346},{"x":0.8235294222831726,"y":0.11205846816301346},{"x":0.8235294222831726,"y":0.13032886385917664},{"x":0.8184874057769775,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8184874057769775,0.11205846816301346,0.8235294222831726,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.11205846816301346},{"x":0.8117647171020508,"y":0.11205846816301346},{"x":0.8117647171020508,"y":0.13032886385917664},{"x":0.7966386675834656,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اپی","boundary":[0.7966386675834656,0.11205846816301346,0.8117647171020508,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.11205846816301346},{"x":0.7915966510772705,"y":0.11205846816301346},{"x":0.7915966510772705,"y":0.13032886385917664},{"x":0.7630252242088318,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.7630252242088318,0.11205846816301346,0.7915966510772705,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.11205846816301346},{"x":0.7529411911964417,"y":0.11205846816301346},{"x":0.7529411911964417,"y":0.13032886385917664},{"x":0.7462185025215149,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7462185025215149,0.11205846816301346,0.7529411911964417,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.11205846816301346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.11205846816301346},{"x":0.7411764860153198,"y":0.13032886385917664},{"x":0.7260504364967346,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.7260504364967346,0.11205846816301346,0.7411764860153198,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.11205846816301346},{"x":0.7176470756530762,"y":0.11205846816301346},{"x":0.7176470756530762,"y":0.13032886385917664},{"x":0.6924369931221008,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آرایه","boundary":[0.6924369931221008,0.11205846816301346,0.7176470756530762,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.11205846816301346},{"x":0.6907563209533691,"y":0.11205846816301346},{"x":0.6907563209533691,"y":0.13032886385917664},{"x":0.6773109436035156,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6773109436035156,0.11205846816301346,0.6907563209533691,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.11205846816301346},{"x":0.680672287940979,"y":0.11205846816301346},{"x":0.680672287940979,"y":0.13032886385917664},{"x":0.6739495992660522,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6739495992660522,0.11205846816301346,0.680672287940979,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.11205846816301346},{"x":0.6722689270973206,"y":0.11205846816301346},{"x":0.6722689270973206,"y":0.13032886385917664},{"x":0.6252101063728333,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"RNAi","boundary":[0.6252101063728333,0.11205846816301346,0.6722689270973206,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.11205846816301346},{"x":0.6218487620353699,"y":0.11205846816301346},{"x":0.6218487620353699,"y":0.13032886385917664},{"x":0.6184874176979065,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.11205846816301346,0.6218487620353699,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.11205846816301346},{"x":0.6117647290229797,"y":0.11205846816301346},{"x":0.6117647290229797,"y":0.13032886385917664},{"x":0.5747899413108826,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.5747899413108826,0.11205846816301346,0.6117647290229797,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.11205846816301346},{"x":0.5697479248046875,"y":0.11205846816301346},{"x":0.5697479248046875,"y":0.13032886385917664},{"x":0.5378151535987854,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5378151535987854,0.11205846816301346,0.5697479248046875,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.11205846816301346},{"x":0.5310924649238586,"y":0.11205846816301346},{"x":0.5310924649238586,"y":0.13032886385917664},{"x":0.4924369752407074,"y":0.13032886385917664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.4924369752407074,0.11205846816301346,0.5310924649238586,0.13032886385917664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.11205846816301346},{"x":0.48571428656578064,"y":0.11205846816301346},{"x":0.48571428656578064,"y":0.