خون شناسی مولکولی (بدخیمی های گلبولهای سفید) خون شناسی مولکولی (بدخیمی های گلبولهای سفید)

{"id":"242","title":"خون شناسی مولکولی (بدخیمی های گلبولهای سفید)","price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7a7aa037781a1cad/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7a7aa037781a1cad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7a7aa037781a1cad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7a7aa037781a1cad/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7a7aa037781a1cad/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7a7aa037781a1cad/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7a7aa037781a1cad/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7a7aa037781a1cad/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7a7aa037781a1cad/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7a7aa037781a1cad/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786005162554","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۲","nobat_chap":"1","description":["امروزه اساس تشخیص، طبقه بندی، تعیین پیش آگهی و حتی درمان بیماری‌های خونی بر پایه تغییرات مولکولی و ژنتیکی بیماری‌ها استوار گشته است. فقدان منبع قابل قبول فارسی در این زمینه یکی از مشکلاتی بوده که تاکنون دانشجویان و دانش پژوهان علاقمند از آن در رنج بوده‌اند به همین علت نیز کمر همت به ترجمه این کتاب بسته شد."],"pages_count":"320","keywords":"null","token":"7a7aa037781a1cad","created_at":"2017-10-15 10:41:54","updated_at":"2022-07-09 11:23:57","publisher_id":"32","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"اشراقیه","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"authors":[{"id":"467","title":"دکتر امیر سیدعلی مهبد","firstname":"دکتر امیر","lastname":"سیدعلی مهبد","token":"2859f090320ca42a","created_at":"2017-10-14 15:02:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"525","title":"درو پر اون","firstname":"درو","lastname":"پر اون","token":"17c7cb7dc943306e","created_at":"2017-10-14 16:55:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"528","title":"جان جی گریبن","firstname":"جان","lastname":"جی گریبن","token":"01bd6606f20d7149","created_at":"2017-10-14 16:55:36","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"530","title":"پرویز فلاح","firstname":"پرویز","lastname":"فلاح","token":"0e8f701ea694976b","created_at":"2017-10-14 16:56:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"531","title":"علی نوروزی","firstname":"علی","lastname":"نوروزی","token":"09358fecfe8af6a2","created_at":"2017-10-14 17:04:14","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"639","title":"مونا دلخواه","firstname":"مونا","lastname":"دلخواه","token":"63cbdee5dfa3a49a","created_at":"2017-10-15 10:31:11","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"642","title":"نسترن کریم نژاد","firstname":"نسترن","lastname":"کریم نژاد","token":"c64baf8087190b3e","created_at":"2017-10-15 10:31:37","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"645","title":"نیوشا سبک بار","firstname":"نیوشا","lastname":"سبک بار","token":"1ae85abf3fc02588","created_at":"2017-10-15 10:31:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"647","title":"شیما کلانتر","firstname":"شیما","lastname":"کلانتر","token":"71acefd07080c245","created_at":"2017-10-15 10:32:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"525","title":"درو پر اون","firstname":"درو","lastname":"پر اون","token":"17c7cb7dc943306e","created_at":"2017-10-14 16:55:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"528","title":"جان جی گریبن","firstname":"جان","lastname":"جی گریبن","token":"01bd6606f20d7149","created_at":"2017-10-14 16:55:36","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"467","title":"دکتر امیر سیدعلی مهبد","firstname":"دکتر امیر","lastname":"سیدعلی مهبد","token":"2859f090320ca42a","created_at":"2017-10-14 15:02:28","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"530","title":"پرویز فلاح","firstname":"پرویز","lastname":"فلاح","token":"0e8f701ea694976b","created_at":"2017-10-14 16:56:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"531","title":"علی نوروزی","firstname":"علی","lastname":"نوروزی","token":"09358fecfe8af6a2","created_at":"2017-10-14 17:04:14","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"639","title":"مونا دلخواه","firstname":"مونا","lastname":"دلخواه","token":"63cbdee5dfa3a49a","created_at":"2017-10-15 10:31:11","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"642","title":"نسترن کریم نژاد","firstname":"نسترن","lastname":"کریم نژاد","token":"c64baf8087190b3e","created_at":"2017-10-15 10:31:37","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"645","title":"نیوشا سبک بار","firstname":"نیوشا","lastname":"سبک بار","token":"1ae85abf3fc02588","created_at":"2017-10-15 10:31:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"647","title":"شیما کلانتر","firstname":"شیما","lastname":"کلانتر","token":"71acefd07080c245","created_at":"2017-10-15 10:32:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"221","file":"59e30a3b419b84.49019951.pdf","book_id":"242","toc":[{"title":"فصل اول آسيب شناسي مولكولي هموگلوبين","page":"6"},{"title":"فصل دوم سيتوژنتيك مولكولي و آناليز ژنوم بر اساس آرايش ژن ها","page":"48"},{"title":"فصل سوم سلول هاي بنيادي","page":"68"},{"title":"فصل چهارم ژنتيك لوسمي هاي حاد ميلوئيدي","page":"102"},{"title":"فصل پنجم ديسپلازي ثانويه مغز استخوان/ لوسمي حاد ميلوئيدي؛ ارزيابي، تعيين و تخمين خطر ابتلاء","page":"122"},{"title":"فصل ششم تشخيص حداقل بيماري باقيمانده در بدخيمي هاي خوني","page":"134"},{"title":"فصل هفتم لوسمي ميلوژنوس مزمن","page":"176"},{"title":"فصل هشتم سندرم هاي بد سازي (ديس پلازي) مغز استخوان","page":"206"},{"title":"فصل نهم اختلالات ميلوپروليفراتيو","page":"238"},{"title":"فصل دهم ژنتيك لنفوم","page":"264"},{"title":"فصل يازدهم بيولوژي مولكولي ميلوم متعدد","page":"290"}],"created_at":"2017-10-15 10:41:56","updated_at":"2022-07-09 11:24:01","process_started_at":"2017-11-09 22:40:38","process_done_at":"2017-11-09 22:48:30","process_failed_at":null,"pages_count":"326","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"d54e2a8c3da4c5de19d6dea81f66d5c15fb384611441b4726eeb804a5a1e47cbcae7d5018ca6a5503d7629afef4ff3caab866b2c9eeeebe3592972c24eff57e1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۲۶"},"publisher":{"id":32,"title":"اشراقیه","description":null,"token":"638f9b810e554f30","slug":"اشراقیه"},"study_subjects":[{"id":"5818","title":"آزمایشگاه خون شناسی 1","token":"9bd3f9ee16c8df23","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:25:01","updated_at":"2020-04-08 16:51:34","study_fields":[{"id":"1030","title":"علوم آزمایشگاهی","degree_id":"7","token":"64f5d1a18313a690","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-01-11 12:28:25","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"5824","title":"آزمایشگاه خون شناسی 2","token":"9489352cf7b93864","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:01","updated_at":"2020-04-08 16:51:34","study_fields":[{"id":"1030","title":"علوم آزمایشگاهی","degree_id":"7","token":"64f5d1a18313a690","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-01-11 12:28:25","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"36544","title":"مقدمات پزشکی عملی","token":"7645d33c79282fa9","type":"","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:55:23","updated_at":"2017-12-09 13:45:32","study_fields":[{"id":"442","title":"پزشکی","degree_id":"7","token":"11359d7e4066a93a","books_count":"52","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:11:35","study_groups":[{"id":"4","title":"علوم پزشکی","token":"da515b744d4c4416","books_count":"112","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"خون-شناسی-مولکولی-بدخیمی-های-گلبولهای-سفید","urlify":"خون-شناسی-مولکولی-بدخیمی-های-گلبولهای-سفید","pages_count_fa":"۳۲۰","authorTitle":"دکتر امیر سیدعلی مهبد, درو پر اون, جان جی گریبن, پرویز فلاح, علی نوروزی, مونا دلخواه, نسترن کریم نژاد, نیوشا سبک بار, شیما کلانتر","tocStr":"فصل اول آسيب شناسي مولكولي هموگلوبين, فصل دوم سيتوژنتيك مولكولي و آناليز ژنوم بر اساس آرايش ژن ها, فصل سوم سلول هاي بنيادي, فصل چهارم ژنتيك لوسمي هاي حاد ميلوئيدي, فصل پنجم ديسپلازي ثانويه مغز استخوان/ لوسمي حاد ميلوئيدي؛ ارزيابي، تعيين و تخمين خطر ابتلاء, فصل ششم تشخيص حداقل بيماري باقيمانده در بدخيمي هاي خوني, فصل هفتم لوسمي ميلوژنوس مزمن, فصل هشتم سندرم هاي بد سازي (ديس پلازي) مغز استخوان, فصل نهم اختلالات ميلوپروليفراتيو, فصل دهم ژنتيك لنفوم, فصل يازدهم بيولوژي مولكولي ميلوم متعدد","url":"/preview/7a7aa037781a1cad/%D8%AE%D9%88%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%84%DA%A9%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%D8%AE%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19