خون شناسی مولکولی (بدخیمی های گلبولهای سفید) خون شناسی مولکولی (بدخیمی های گلبولهای سفید)

توضیحات

امروزه اساس تشخیص، طبقه بندی، تعیین پیش آگهی و حتی درمان بیماری‌های خونی بر پایه تغییرات مولکولی و ژنتیکی بیماری‌ها استوار گشته است. فقدان منبع قابل قبول فارسی در این زمینه یکی از مشکلاتی بوده که تاکنون دانشجویان و دانش پژوهان علاقمند از آن در رنج بوده‌اند به همین علت نیز کمر همت به ترجمه این کتاب بسته شد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":[{"title":"فصل اول آسيب شناسي مولكولي هموگلوبين","page":"6"},{"title":"فصل دوم سيتوژنتيك مولكولي و آناليز ژنوم بر اساس آرايش ژن ها","page":"48"},{"title":"فصل سوم سلول هاي بنيادي","page":"68"},{"title":"فصل چهارم ژنتيك لوسمي هاي حاد ميلوئيدي","page":"102"},{"title":"فصل پنجم ديسپلازي ثانويه مغز استخوان/ لوسمي حاد ميلوئيدي؛ ارزيابي، تعيين و تخمين خطر ابتلاء","page":"122"},{"title":"فصل ششم تشخيص حداقل بيماري باقيمانده در بدخيمي هاي خوني","page":"134"},{"title":"فصل هفتم لوسمي ميلوژنوس مزمن","page":"176"},{"title":"فصل هشتم سندرم هاي بد سازي (ديس پلازي) مغز استخوان","page":"206"},{"title":"فصل نهم اختلالات ميلوپروليفراتيو","page":"238"},{"title":"فصل دهم ژنتيك لنفوم","page":"264"},{"title":"فصل يازدهم بيولوژي مولكولي ميلوم متعدد","page":"290"}],"pages_count":326,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"7a7aa037781a1cad","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/ecfc51c928860114875a20c33469fdf9.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/7299f28feea01a4a5c0fe7f194877f92.jpg"},"info":{"width":496.00710000000004,"height":708.7714000000001,"margin":[0.25061,0.16679,0.2243,0.11956]},"elements":[{"words":[{"str":"خونشناسي","boundary":[0.4985440329382382,0.16679110698632857,0.7035842269193324,0.2063243048552042],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.32263066395622153,0.16679110698632857,0.48489012758083494,0.2063243048552042],"dir":"rtl"},{"str":"بدخيمي","boundary":[0.5932226776592512,0.2315863717880334,0.7106196100821943,0.2597759968208719],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5251063543243635,0.2315863717880334,0.5854765103160822,0.2597759968208719],"dir":"rtl"},{"str":"گلبولهاي","boundary":[0.3924184956223408,0.2315863717880334,0.5172030884235325,0.2597759968208719],"dir":"rtl"},{"str":"سفيد","boundary":[0.31560132909387784,0.2315863717880334,0.38451522972151,0.2597759968208719],"dir":"rtl"},{"str":"مولفين","boundary":[0.4866605740119445,0.2938411145328379,0.5442258790247154,0.31077182025826644],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.48194289960768705,0.2938411145328379,0.48678154002231017,0.31077182025826644],"dir":"ltr"},{"str":"درو","boundary":[0.6007344249709328,0.3218251819495325,0.6384855216790242,0.34154945411965676],"dir":"rtl"},{"str":"پراون","boundary":[0.5358805549356046,0.3218251819495325,0.5943505042568946,0.34154945411965676],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5155872970366755,0.3218251819495325,0.5293698013596982,0.34154945411965676],"dir":"ltr"},{"str":"جان","boundary":[0.4583433987134457,0.3218251819495325,0.5028560962131388,0.34154945411965676],"dir":"rtl"},{"str":"گريبن","boundary":[0.3877115871930059,0.3218251819495325,0.45201584816023804,0.34154945411965676],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.5644417186770108,0.37290765135980364,0.6053814552251368,0.3898383570852322],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.5074667277948237,0.37290765135980364,0.5592401802312909,0.3898383570852322],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49307177256132,0.37290765135980364,0.5023135757532501,0.3898383570852322],"dir":"rtl"},{"str":"ويرايش","boundary":[0.42569370478769347,0.37290765135980364,0.4879041045985026,0.3898383570852322],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.4208550643730703,0.37290765135980364,0.4256937047876934,0.3898383570852322],"dir":"ltr"},{"str":"دكتر","boundary":[0.5865784985739113,0.3997798558533822,0.6282488698246455,0.41671056157881076],"dir":"rtl"},{"str":"سيد","boundary":[0.547748409246561,0.3997798558533822,0.581069706461863,0.41671056157881076],"dir":"rtl"},{"str":"نورالدين","boundary":[0.4648866921461404,0.3997798558533822,0.5423484865438416,0.41671056157881076],"dir":"rtl"},{"str":"مؤيدي","boundary":[0.39799248841397616,0.3997798558533822,0.45941902847761634,0.41671056157881076],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6222876648338301,0.42713369262995077,0.6502162973070347,0.43983172192402215],"dir":"rtl"},{"str":"هيأت","boundary":[0.5828406488536153,0.42713369262995077,0.6178167610907184,0.43983172192402215],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5441194289355938,0.42713369262995077,0.5783624871498816,0.43983172192402215],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.48968472427108406,0.42713369262995077,0.5397211047987015,0.43983172192402215],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.4550823970060106,0.42713369262995077,0.4852138205279723,0.43983172192402215],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.4082685509945321,0.42713369262995077,0.45054617161730137,0.43983172192402215],"dir":"rtl"},{"str":"اراك","boundary":[0.3760976405378068,0.42713369262995077,0.40380490521204226,0.43983172192402215],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.5462968171221741,0.4495561306861421,0.5879671883729082,0.46648683641157057],"dir":"rtl"},{"str":"امير","boundary":[0.5091602519399419,0.4495561306861421,0.5408339920940646,0.46648683641157057],"dir":"rtl"},{"str":"هيرادفر","boundary":[0.43827416986571355,0.4495561306861421,0.5037312973947349,0.46648683641157057],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.7485036000492737,0.4769099674627107,0.7757009929898183,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"تخصص","boundary":[0.698060773726828,0.4769099674627107,0.7439710036408755,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.6670874267727218,0.4769099674627107,0.6935281773184298,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6555835591869554,0.4769099674627107,0.6626782156948965,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"انكولوژي","boundary":[0.5976287436208072,0.4769099674627107,0.6511779770894409,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.5472947867076904,0.4769099674627107,0.5930090516849458,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5356820497125949,0.4769099674627107,0.5427767062205361,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.503257110634102,0.4769099674627107,0.5311857431073064,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"هيأت","boundary":[0.46381009465388706,0.4769099674627107,0.49878620689099007,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.42508887473586565,0.4769099674627107,0.45933193295015334,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.3707448945791304,0.4769099674627107,0.4206415593647756,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.33614256731405695,0.4769099674627107,0.36627399083601864,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.2893287213025785,0.4769099674627107,0.33160634192534777,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"زنجان","boundary":[0.2506075013845571,0.4769099674627107,0.2849467275770854,0.48960799675678207],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.5372243663447559,0.5261305381749318,0.5756044621135464,0.5430612439003604],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.4555723093479912,0.5261305381749318,0.5320083119777923,0.5430612439003604],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.45073366893336814,0.5261305381749318,0.45557230934799126,0.5430612439003604],"dir":"ltr"},{"str":"دكتر","boundary":[0.5727883733922357,0.5530027426685103,0.6144587446429698,0.5699334483939389],"dir":"rtl"},{"str":"امير","boundary":[0.5356518082100034,0.5530027426685103,0.5673255483641262,0.5699334483939389],"dir":"rtl"},{"str":"سيد","boundary":[0.49682171888265303,0.5530027426685103,0.530143016097955,0.5699334483939389],"dir":"rtl"},{"str":"علي","boundary":[0.45605617338945353,0.5530027426685103,0.49136373249495824,0.5699334483939389],"dir":"rtl"},{"str":"مهبد","boundary":[0.4117826135956522,0.5530027426685103,0.4505739937996856,0.5699334483939389],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6995002692501783,0.5802719259164519,0.7274343451938493,0.5929699552105233],"dir":"rtl"},{"str":"هيأت","boundary":[0.6600532532699634,0.5802719259164519,0.6950293655070665,0.5929699552105233],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6213320333519421,0.5802719259164519,0.6555750915662297,0.5929699552105233],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6096104269475177,0.5802719259164519,0.6167050834554588,0.5929699552105233],"dir":"rtl"},{"str":"مدرس","boundary":[0.564484056780639,0.5802719259164519,0.6051975868893814,0.5929699552105233],"dir":"rtl"},{"str":"هماتولوژي","boundary":[0.4938278101261052,0.5802719259164519,0.5599841211950395,0.5929699552105233],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.43950197487092435,0.5802719259164519,0.48939863965656955,0.5929699552105233],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4099802200412051,0.5802719259164519,0.43499296683454736,0.5929699552105233],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.37537789277613165,0.5802719259164519,0.40550931629809334,0.5929699552105233],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.3285640467646532,0.5802719259164519,0.37084166738742247,0.5929699552105233],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.2910585352508058,0.5802719259164519,0.3240133054547001,0.5929699552105233],"dir":"rtl"},{"str":"پرويز","boundary":[0.5131521302820059,0.6026943639726432,0.558199872542147,0.6196250696980717],"dir":"rtl"},{"str":"فلاح","boundary":[0.46803180841564557,0.6026943639726432,0.5078151099046767,0.6196250696980717],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجوي","boundary":[0.6045056613100899,0.6300482007492118,0.6605552622129802,0.6427462300432831],"dir":"rtl"},{"str":"كارشناسي","boundary":[0.5384582196504847,0.6300482007492118,0.5998968563151614,0.6427462300432831],"dir":"rtl"},{"str":"ارشد","boundary":[0.5056703825408949,0.6300482007492118,0.53397642896644,0.6427462300432831],"dir":"rtl"},{"str":"هماتولوژي","boundary":[0.4350141358863612,0.6300482007492118,0.5011922208371613,0.6427462300432831],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4232925294819368,0.6300482007492118,0.4303871859898779,0.6427462300432831],"dir":"rtl"},{"str":"بانك","boundary":[0.3889260859370763,0.6300482007492118,0.4187744489947825,0.6427462300432831],"dir":"rtl"},{"str":"خون","boundary":[0.3579527389829702,0.6300482007492118,0.3843934895286781,0.6427462300432831],"dir":"rtl"},{"str":"علي","boundary":[0.5319018618886705,0.6524704977161887,0.5672094209941752,0.6694012034416172],"dir":"rtl"},{"str":"نوروزي","boundary":[0.45908032364859286,0.6524704977161887,0.5264148436584878,0.6694012034416172],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6230316057975784,0.6798243344927573,0.650960238270783,0.6925223637868286],"dir":"rtl"},{"str":"هيأت","boundary":[0.5835845898173636,0.6798243344927573,0.6185607020544667,0.6925223637868286],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.5448633698993423,0.6798243344927573,0.5791064281136299,0.6925223637868286],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4904286652348324,0.6798243344927573,0.5403253300204776,0.6925223637868286],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.45582633796975897,0.6798243344927573,0.48595776149172065,0.6925223637868286],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.40901249195828043,0.6798243344927573,0.45129011258104973,0.6925223637868286],"dir":"rtl"},{"str":"ارتش","boundary":[0.3702912720402591,0.6798243344927573,0.40466497354574155,0.6925223637868286],"dir":"rtl"},{"str":"مونا","boundary":[0.7306490169193143,0.7022467725489485,0.7620759864122912,0.7191774782743771],"dir":"rtl"},{"str":"دلخواه","boundary":[0.6641177112182467,0.7022467725489485,0.7251281282062293,0.7191774782743771],"dir":"rtl"},{"str":"نسترن","boundary":[0.5968606094549855,0.7022467725489485,0.6468316683370056,0.7191774782743771],"dir":"rtl"},{"str":"كريم","boundary":[0.5472645452050989,0.7022467725489485,0.591451009471437,0.7191774782743771],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد","boundary":[0.5089183199192108,0.7022467725489485,0.5418355906598917,0.7191774782743771],"dir":"rtl"},{"str":"نيوشا","boundary":[0.44988690686080895,0.7022467725489485,0.49166856684107935,0.7191774782743771],"dir":"rtl"},{"str":"سبك","boundary":[0.3994440805383632,0.7022467725489485,0.44438053406896794,0.7191774782743771],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.3728315582579362,0.7022467725489485,0.3940731896781316,0.7191774782743771],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.36085350391153664,0.7022467725489485,0.36706873752412,0.7191774782743771],"dir":"ltr"},{"str":"شيما","boundary":[0.31912264965561976,0.7022467725489485,0.35556245061814634,0.7191774782743771],"dir":"rtl"},{"str":"كلانتر","boundary":[0.2642040809496477,0.7022467725489485,0.31360659958294945,0.7191774782743771],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.6560553266273811,0.7296007504147316,0.7223440954776658,0.742298779708803],"dir":"rtl"},{"str":"كارشناسي","boundary":[0.5898808706568919,0.7296007504147316,0.6514428926521415,0.742298779708803],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5552785433918185,0.7296007504147316,0.5854099669137801,0.742298779708803],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايشگاهي","boundary":[0.47192086564889907,0.7296007504147316,0.5507060281999997,0.742298779708803],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.4175950303937182,0.7296007504147316,0.4674916951793634,0.742298779708803],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.38299270312864475,0.7296007504147316,0.41312412665060644,0.742298779708803],"dir":"rtl"},{"str":"پزشكي","boundary":[0.3361788571171662,0.7296007504147316,0.3784564777399355,0.742298779708803],"dir":"rtl"},{"str":"اراك","boundary":[0.30388093234955704,0.7296007504147316,0.33186399952742607,0.742298779708803],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.25061,0.16679,0.7757,0.7423],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نشر","boundary":[0.5312994511570499,0.8337028072229986,0.5614301851727526,0.8563052993664456],"dir":"rtl"},{"str":"اشراقيه","boundary":[0.46476572613577505,0.8337028072229986,0.5250756410543317,0.8563052993664456],"dir":"rtl"},{"str":"1390","boundary":[0.4866605740119445,0.8607169965167892,0.5394343185813266,0.8804412686869135],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46477,0.8337,0.56143,0.88044],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/201e0c486dcba2faaa67517feda8df2b.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/3b19a1f556ce156f31c48c933f52d102.jpg"},"info":{"width":496.0078,"height":708.7713,"margin":[0.15492,0.11597,0.11677,0.0869]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.8217324404979115,0.1186794536192423,0.8831564745554404,0.13137748470486893],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8476251784750161,0.13908095689681566,0.8832072802080937,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8367382529065069,0.13908095689681566,0.8435244365108776,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.813761396494168,0.13908095689681566,0.8324887229595986,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.7637958515974951,0.13908095689681566,0.8096425096540821,0.15177898798244227],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.7638,0.11868,0.88321,0.15178],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مشخصات","boundary":[0.8201719811664254,0.1962220967821355,0.8831274427539246,0.20892012786776212],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7910131655187681,0.1962220967821355,0.8160204335496337,0.20892012786776212],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8201719811664254,0.2167082536002798,0.8831274427539246,0.2294062846859064],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.7729953037028854,0.2167082536002798,0.8161166013921556,0.2294062846859064],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.8459377050118971,0.2371944104184242,0.8831492166050616,0.24989244150405085],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.8369922811697721,0.25759591369599755,0.8831891353321463,0.2702939447816242],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7834013900587857,0.25759591369599755,0.8329096840815814,0.2702939447816242],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.7373043327141228,0.25759591369599755,0.7792825032186995,0.2702939447816242],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.8283916099706496,0.27808207051414185,0.8831909498197409,0.29078010159976847],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.7373,0.19622,0.88319,0.29078],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"يادداشت","boundary":[0.8283916099706496,0.3168533920955885,0.8831909498197409,0.32955142318121516],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8398773164454268,0.3373395489137328,0.8831800628941722,0.3500375799993594],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8398833647374094,0.3578257057318772,0.8831322813875104,0.37052373681750383],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8415829347844933,0.37822720900945056,0.8831619180182246,0.39092524009507723],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7992327943229925,0.37822720900945056,0.8375003376963024,0.39092524009507723],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8415829347844935,0.3987133658275949,0.8831619180182249,0.41141139691322154],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7992327943229925,0.3987133658275949,0.8375184825722499,0.41141139691322154],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.8415829347844935,0.41919952264573923,0.8831619180182249,0.43189755373136585],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7992327943229925,0.41919952264573923,0.8375184825722499,0.43189755373136585],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.8628850191468764,0.4396010259233126,0.8832254250840411,0.45229905700893924],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.8280468573276469,0.4396010259233126,0.8587443584556534,0.45229905700893924],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.7882369994987983,0.4396010259233126,0.8239824051154037,0.45229905700893924],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.8628668742709288,0.460087182741457,0.8832254250840411,0.4727852138270836],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.8280287124516994,0.460087182741457,0.8587262135797059,0.4727852138270836],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.7866583952913645,0.460087182741457,0.823891680735666,0.4727852138270836],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.845338924105629,0.48057333955960124,0.8831292572415194,0.4932713706452279],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.773721098740786,0.48057333955960124,0.8411637881501058,0.4932713706452279],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.7469755515941484,0.48057333955960124,0.7695840670247526,0.4932713706452279],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.74698,0.31685,0.88323,0.49327],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پراون،","boundary":[0.6154917321864696,0.1186794536192423,0.6547499857865138,0.13137748470486893],"dir":"rtl"},{"str":"درو،","boundary":[0.5867018623497453,0.1186794536192423,0.6113365555944887,0.13137748470486893],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5310454795267332,0.1186794536192423,0.5396098609739605,0.13137748470486893],"dir":"ltr"},{"str":"1955","boundary":[0.5438739068216265,0.1186794536192423,0.5825660402921081,0.13137748470486893],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5131364869665356,0.1186794536192423,0.5229528648541414,0.13137748470486893],"dir":"rtl"},{"str":"Provan,","boundary":[0.4008983326471882,0.1159714000834967,0.4620483790779097,0.12866943116912333],"dir":"ltr"},{"str":"Drew","boundary":[0.4666444761554153,0.1159714000834967,0.5090526802199482,0.12866943116912333],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5091627591340299,0.1186794536192423,0.5132090664703257,0.13137748470486893],"dir":"ltr"},{"str":"خونشناسي","boundary":[0.5874337056796285,0.13908095689681566,0.6548382908494585,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.5337248728749832,0.13908095689681566,0.5829228895190762,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5252621027330618,0.13908095689681566,0.5293011521189788,0.15177898798244227],"dir":"ltr"},{"str":"بدخيميهاي","boundary":[0.4479721891470256,0.13908095689681566,0.5210887812651335,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"گلبولهاي","boundary":[0.3899085861149765,0.13908095689681566,0.44362830584519036,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"سفيد","boundary":[0.35349182008831315,0.13908095689681566,0.38555381588757276,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"]/","boundary":[0.3427246507010576,0.13908095689681566,0.35347730418755524,0.15177898798244227],"dir":"ltr"},{"str":"ويراستاران","boundary":[0.2717128641928615,0.13908095689681566,0.3386493115632456,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"[","boundary":[0.2620343873624568,0.13908095689681566,0.26737986781659484,0.15177898798244227],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.2536768575010312,0.13908095689681566,0.25786832384490727,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.21751411973763318,0.13908095689681566,0.2493583770255226,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.16609154130237463,0.13908095689681566,0.21318838131174545,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15496873234654773,0.13908095689681566,0.16175491595091848,0.15177898798244227],"dir":"rtl"},{"str":"ويرايش","boundary":[0.6054031811596514,0.15745077520068881,0.6547899045135988,0.17014880628631546],"dir":"rtl"},{"str":"سيد","boundary":[0.5755185704740935,0.15745077520068881,0.6009885328416208,0.17014880628631546],"dir":"rtl"},{"str":"نورالدين","boundary":[0.519269455036796,0.15745077520068881,0.5711347684451739,0.17014880628631546],"dir":"rtl"},{"str":"مويدي","boundary":[0.47403427929964015,0.15745077520068881,0.514887467495471,0.17014880628631546],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4654517529764654,0.15745077520068881,0.4696432193203415,0.17014880628631546],"dir":"ltr"},{"str":"امير","boundary":[0.4382344390551924,0.15745077520068881,0.4611695622528518,0.17014880628631546],"dir":"rtl"},{"str":"هيرادفر","boundary":[0.3883904648273677,0.15745077520068881,0.43380890381159337,0.17014880628631546],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.3798079385041929,0.15745077520068881,0.383999404848069,0.17014880628631546],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.3469112784113476,0.15745077520068881,0.37556203753247436,0.17014880628631546],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.2887388061236134,0.15745077520068881,0.34263634563811296,0.17014880628631546],"dir":"rtl"},{"str":"اميرسيدعلي","boundary":[0.21169566285046326,0.15745077520068881,0.2845836295316324,0.17014880628631546],"dir":"rtl"},{"str":"مهبد","boundary":[0.17117815485966148,0.15745077520068881,0.20742254456482337,0.17014880628631546],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.15492034601068796,0.15745077520068881,0.16700483339173297,0.17014880628631546],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.6494831331281483,0.17582059350456214,0.6548358715326653,0.18851862459018878],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6385962075596392,0.17582059350456214,0.6453823911640099,0.18851862459018878],"dir":"rtl"},{"str":"ديگران","boundary":[0.5899679400202981,0.17582059350456214,0.6344591758436057,0.18851862459018878],"dir":"rtl"},{"str":".[","boundary":[0.5765407318191368,0.17582059350456214,0.5858853429321071,0.18851862459018878],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6175481514605216,0.1962220967821355,0.6548267990946918,0.20892012786776212],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6135562787520681,0.1962220967821355,0.617602586088364,0.20892012786776212],"dir":"ltr"},{"str":"اشراقيه،","boundary":[0.559121650909522,0.1962220967821355,0.6094797299558595,0.20892012786776212],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5123078709649324,0.1962220967821355,0.5163541783012282,0.20892012786776212],"dir":"ltr"},{"str":"1389","boundary":[0.5163057919653682,0.1962220967821355,0.5549979254358499,0.20892012786776212],"dir":"ltr"},{"str":"320","boundary":[0.6257738285567284,0.2167082536002798,0.6547929286595896,0.2294062846859064],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6053245533638785,0.2167082536002798,0.6257193939288856,0.2294062846859064],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.5973468562389542,0.2167082536002798,0.6053850362837035,0.2294062846859064],"dir":"ltr"},{"str":"مصور","boundary":[0.5639602844955262,0.2167082536002798,0.5973722590652809,0.2294062846859064],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5546459148424683,0.2167082536002798,0.5598897839913002,0.2294062846859064],"dir":"ltr"},{"str":"بخشي","boundary":[0.5097796849162453,0.2167082536002798,0.5505584791206912,0.2294062846859064],"dir":"rtl"},{"str":"رنگي","boundary":[0.47396169979585,0.2167082536002798,0.5056934588528649,0.2294062846859064],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4563127837909001,0.2167082536002798,0.4605042501347762,0.2294062846859064],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4646473301427921,0.2167082536002798,0.46989119929162404,0.2294062846859064],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.41541423340520056,0.2167082536002798,0.4522555895290357,0.2294062846859064],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41142236069674715,0.2167082536002798,0.41546866803304305,0.2294062846859064],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.47855840170255404,0.2371944104184242,0.5075775018054153,0.24989244150405085],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5114550617953993,0.2371944104184242,0.5200194432426266,0.24989244150405085],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.5201646022502067,0.2371944104184242,0.549183702353068,0.24989244150405085],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5531882764746846,0.2371944104184242,0.5617526579219118,0.24989244150405085],"dir":"ltr"},{"str":"5162","boundary":[0.561897816929492,0.2371944104184242,0.6005899503999738,0.24989244150405085],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6044838407783104,0.2371944104184242,0.6130482222255377,0.24989244150405085],"dir":"ltr"},{"str":"55","boundary":[0.6131933812331178,0.2371944104184242,0.6325394479683587,0.24989244150405085],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.6343624031718855,0.25759591369599755,0.6548044204143564,0.2702939447816242],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6239714375459418,0.27808207051414185,0.6547705499792543,0.29078010159976847],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.5852684171498915,0.27808207051414185,0.6198779535321823,0.29078010159976847],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.5423194957821228,0.27808207051414185,0.5811767476237268,0.29078010159976847],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.5021648853102714,0.27808207051414185,0.5382423421567161,0.29078010159976847],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.47749511197202965,0.27808207051414185,0.4980859171972701,0.29078010159976847],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.463207836650956,0.27808207051414185,0.4733762251319436,0.29078010159976847],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.4282426607000939,0.27808207051414185,0.45904177313340644,0.29078010159976847],"dir":"rtl"},{"str":"Molecular","boundary":[0.15498082893051274,0.27537401697839625,0.23478250273916873,0.28807204806402287],"dir":"ltr"},{"str":"hematology","boundary":[0.23985077234797428,0.27537401697839625,0.3300209794411924,0.28807204806402287],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.33510899733785815,0.27537401697839625,0.3396882134448574,0.28807204806402287],"dir":"ltr"},{"str":"3rd","boundary":[0.3447762313415232,0.27537401697839625,0.37201169013874374,0.28807204806402287],"dir":"ltr"},{"str":"ed","boundary":[0.377072471271395,0.27537401697839625,0.3952189864756158,0.28807204806402287],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.40029955174092013,0.27537401697839625,0.404872060479694,0.28807204806402287],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.4140896574610319,0.27537401697839625,0.4241600636119029,0.28807204806402287],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.569887610638381,0.29645188881801515,0.6002863261424519,0.3091499199036418],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5658957379299279,0.29645188881801515,0.5699420452662237,0.3091499199036418],"dir":"ltr"},{"str":"گروه","boundary":[0.6261488226596437,0.3168533920955885,0.6547995817807705,0.32955142318121516],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.5680852196275947,0.3168533920955885,0.6219827591420943,0.32955142318121516],"dir":"rtl"},{"str":"اميرسيدعلي","boundary":[0.49115094561012956,0.3168533920955885,0.5640389122912987,0.32955142318121516],"dir":"rtl"},{"str":"مهبد","boundary":[0.4581272713856516,0.3168533920955885,0.4869885110677696,0.32955142318121516],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4497806284497946,0.3168533920955885,0.4539720947936707,0.32955142318121516],"dir":"ltr"},{"str":"پرويز","boundary":[0.41240218399791295,0.3168533920955885,0.44563452429578726,0.32955142318121516],"dir":"rtl"},{"str":"فلاح","boundary":[0.38010430481133567,0.3168533920955885,0.4083214013973168,0.32955142318121516],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3717576618754786,0.3168533920955885,0.37594912821935467,0.32955142318121516],"dir":"ltr"},{"str":"علي","boundary":[0.34321577201003695,0.3168533920955885,0.36771135453918263,0.32955142318121516],"dir":"rtl"},{"str":"نوروزي","boundary":[0.29482338785801354,0.3168533920955885,0.33908236926919294,0.32955142318121516],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.28647674492215647,0.3168533920955885,0.29066821126603254,0.32955142318121516],"dir":"ltr"},{"str":"مونا","boundary":[0.25962232851983374,0.3168533920955885,0.28229616550384895,0.32955142318121516],"dir":"rtl"},{"str":"دلخواه","boundary":[0.21558471459521406,0.3168533920955885,0.2554635229526633,0.32955142318121516],"dir":"rtl"},{"str":"....","boundary":[0.19549833692131457,0.3168533920955885,0.21152026238297064,0.32955142318121516],"dir":"ltr"},{"str":"خون","boundary":[0.6266205894342792,0.3373395489137328,0.6548503874334236,0.3500375799993594],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.6093285226562971,0.3373395489137328,0.6265189781289731,0.3500375799993594],"dir":"ltr"},{"str":"بيماريها","boundary":[0.5580329583526712,0.3373395489137328,0.6052785863448117,0.3500375799993594],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5366220047346031,0.3373395489137328,0.5538124602072791,0.3500375799993594],"dir":"ltr"},{"str":"جنبههاي","boundary":[0.47964709425940477,0.3373395489137328,0.5326519058772866,0.3500375799993594],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.42630115897370974,0.3373395489137328,0.4754991756178028,0.3500375799993594],"dir":"rtl"},{"str":"گلبولهاي","boundary":[0.5953085818408501,0.3578257057318772,0.654812888023132,0.37052373681750383],"dir":"rtl"},{"str":"سفيد","boundary":[0.5591276992015044,0.3578257057318772,0.5911896950007641,0.37052373681750383],"dir":"rtl"},{"str":"گريبن،","boundary":[0.6125885520348673,0.37822720900945056,0.6547753886128405,0.39092524009507723],"dir":"rtl"},{"str":"جان","boundary":[0.5828309554809421,0.37822720900945056,0.6085077694342711,0.39092524009507723],"dir":"rtl"},{"str":"Gribben,","boundary":[0.5418235358395573,0.3960053122918493,0.6119135626496197,0.40870334337747594],"dir":"ltr"},{"str":"John","boundary":[0.6165822392309154,0.3960053122918493,0.6548388956786567,0.40870334337747594],"dir":"ltr"},{"str":"سيدعلي","boundary":[0.6048467382972607,0.41919952264573923,0.654793533488788,0.43189755373136585],"dir":"rtl"},{"str":"مهبد،","boundary":[0.5675953079770116,0.41919952264573923,0.6007036582892448,0.43189755373136585],"dir":"rtl"},{"str":"امير","boundary":[0.5406138774430563,0.41919952264573923,0.5635127108888208,0.43189755373136585],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4725161580120313,0.41919952264573923,0.47670762435590736,0.43189755373136585],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48073578681625573,0.41919952264573923,0.48930016826348294,0.43189755373136585],"dir":"ltr"},{"str":"1330","boundary":[0.4935642141111491,0.41919952264573923,0.5322563475816309,0.43189755373136585],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5363800730553029,0.41919952264573923,0.5405715393991789,0.43189755373136585],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.42969425077589507,0.41919952264573923,0.4683519089820765,0.43189755373136585],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.5109711984367987,0.4396010259233126,0.5206242724408768,0.45229905700893924],"dir":"ltr"},{"str":"1389","boundary":[0.5338337421306681,0.4396010259233126,0.5725258756011499,0.45229905700893924],"dir":"ltr"},{"str":"RC","boundary":[0.5907493658917874,0.436892972387567,0.6168973552432039,0.44959100347319364],"dir":"ltr"},{"str":"636","boundary":[0.6214009134533771,0.4396010259233126,0.6504200135562385,0.45229905700893924],"dir":"ltr"},{"str":"خ","boundary":[0.49560248850925326,0.4396010259233126,0.5069067462245553,0.45229905700893924],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.4721411639091159,0.4396010259233126,0.49148723064435673,0.45229905700893924],"dir":"ltr"},{"str":"ب","boundary":[0.453869273829968,0.4396010259233126,0.4679859873171349,0.45229905700893924],"dir":"rtl"},{"str":"616/15","boundary":[0.6009697831364749,0.460087182741457,0.6547765982712369,0.4727852138270836],"dir":"ltr"},{"str":"2247193","boundary":[0.5870647598686958,0.48057333955960124,0.6547759934420387,0.4932713706452279],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15492,0.11597,0.65485,0.49327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.11770411917426689,0.6816891992424313,0.13184126044959787],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.13810562245184024,0.6816891992424313,0.15224276372717122],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67718,0.1177,0.68169,0.15224],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.1952467623371601,0.6816891992424313,0.2093839036124911],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.21573291915530435,0.6816891992424313,0.22987006043063535],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.2362190759734488,0.6816891992424313,0.25035621724877977],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.25662057925102216,0.6816891992424313,0.27075772052635316],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.2771067360691664,0.6816891992424313,0.2912438773444974],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.3158780576506131,0.6816891992424313,0.3300151989259441],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.33636421446875736,0.6816891992424313,0.35050135574408836],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.35685037128690184,0.6816891992424313,0.3709875125622328],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.3772518745644752,0.6816891992424313,0.3913890158398061],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.39773803138261954,0.6816891992424313,0.4118751726579505],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.4182241882007638,0.6816891992424313,0.43236132947609474],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.45911184829648155,0.6816891992424313,0.47324898957181255],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6771843104080217,0.47959800511462586,0.6816891992424313,0.4937351463899568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67718,0.19525,0.68169,0.49374],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خونشناسي","boundary":[0.6370016761833182,0.6488507470604411,0.7270099381501663,0.66578145517461],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.5657527966294078,0.6488507470604411,0.6316428894868186,0.66578145517461],"dir":"rtl"},{"str":"بدخيمي","boundary":[0.4804718796760857,0.6488507470604411,0.5434660503322729,0.66578145517461],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.44067411843120197,0.6488507470604411,0.47506954527731204,0.66578145517461],"dir":"rtl"},{"str":"گلبولهاي","boundary":[0.36325598105513657,0.6488507470604411,0.43515323750957136,0.66578145517461],"dir":"rtl"},{"str":"سفيد","boundary":[0.3149906110347458,0.6488507470604411,0.35786574324032805,0.66578145517461],"dir":"rtl"},{"str":"مولفين","boundary":[0.5918704101024219,0.6758016324341858,0.6377435112915565,0.6899387737095167],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5828000285479381,0.6758016324341858,0.5873049173823476,0.6899387737095167],"dir":"ltr"},{"str":"درو","boundary":[0.5463770932634527,0.6758016324341858,0.5689985036525635,0.6899387737095167],"dir":"rtl"},{"str":"پراون","boundary":[0.5028433020609757,0.6758016324341858,0.5418621037814325,0.6899387737095167],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.48868219411065716,0.6758016324341858,0.49821720545523684,0.6899387737095167],"dir":"ltr"},{"str":"جان","boundary":[0.4509259733415483,0.6758016324341858,0.4796219132037844,0.6899387737095167],"dir":"rtl"},{"str":"گريبن","boundary":[0.4041195723131774,0.6758016324341858,0.44639078256430653,0.6899387737095167],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.7248211822475373,0.697218837109375,0.760280515749954,0.711355978384706],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.6760754568778959,0.697218837109375,0.7201849849941877,0.711355978384706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6639748810401772,0.697218837109375,0.6715301654530433,0.711355978384706],"dir":"rtl"},{"str":"ويرايش","boundary":[0.6044618653174406,0.697218837109375,0.6594821129829008,0.711355978384706],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.565533969425481,0.697218837109375,0.5954359266124445,0.711355978384706],"dir":"rtl"},{"str":"سيد","boundary":[0.5325048517382187,0.697218837109375,0.561061402663426,0.711355978384706],"dir":"rtl"},{"str":"نورالدين","boundary":[0.47008284950357654,0.697218837109375,0.5278747148734357,0.711355978384706],"dir":"rtl"},{"str":"مؤيدي","boundary":[0.42000383864931173,0.697218837109375,0.46541635030739453,0.711355978384706],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.3669027140299005,0.697218837109375,0.39688951665679467,0.711355978384706],"dir":"rtl"},{"str":"امير","boundary":[0.33679470363167685,0.697218837109375,0.3623170200146047,0.711355978384706],"dir":"rtl"},{"str":"هيرادفر","boundary":[0.2817461741529066,0.697218837109375,0.3322271907820806,0.711355978384706],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.6712350088042971,0.7187209775036038,0.7312873991094496,0.7328581187789347],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6667503212651091,0.7187209775036038,0.6712552100995186,0.7328581187789347],"dir":"ltr"},{"str":"دكتر","boundary":[0.6321455025505649,0.7187209775036038,0.6621323051774591,0.7328581187789347],"dir":"rtl"},{"str":"امير","boundary":[0.6021324382398827,0.7187209775036038,0.6276628351408992,0.7328581187789347],"dir":"rtl"},{"str":"سيد","boundary":[0.5691295822364085,0.7187209775036038,0.5975467442245869,0.7328581187789347],"dir":"rtl"},{"str":"علي","boundary":[0.5373206227805288,0.7187209775036038,0.5645438882211127,0.7328581187789347],"dir":"rtl"},{"str":"مهبد","boundary":[0.5006552719533847,0.7187209775036038,0.5326945261747901,0.7328581187789347],"dir":"rtl"},{"str":"پرويز","boundary":[0.44599056708382423,0.7187209775036038,0.483100346405843,0.7328581187789347],"dir":"rtl"},{"str":"فلاح","boundary":[0.4100726641798779,0.7187209775036038,0.4413765912552183,0.7328581187789347],"dir":"rtl"},{"str":"علي","boundary":[0.3643167305030285,0.7187209775036038,0.3912834394942984,0.7328581187789347],"dir":"rtl"},{"str":"نوروزي","boundary":[0.3105004800327738,0.7187209775036038,0.3596785131201567,0.7328581187789347],"dir":"rtl"},{"str":"مونا","boundary":[0.703651531286403,0.7401383232680273,0.7289677944580709,0.7542754645433583],"dir":"rtl"},{"str":"دلخواه","boundary":[0.6547765176273439,0.7401383232680273,0.6990658372711075,0.7542754645433583],"dir":"rtl"},{"str":"نسترن","boundary":[0.5899303599661136,0.7401383232680273,0.6361307221378376,0.7542754645433583],"dir":"rtl"},{"str":"كريم","boundary":[0.55146709386425,0.7401383232680273,0.5854173906136155,0.7542754645433583],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد","boundary":[0.521589378231552,0.7401383232680273,0.5468086751861565,0.7542754645433583],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5119129578204216,0.7401383232680273,0.5167410673783761,0.7542754645433583],"dir":"ltr"},{"str":"نيوشا","boundary":[0.4661469234959614,0.7401383232680273,0.5028728782087704,0.7542754645433583],"dir":"rtl"},{"str":"سبك","boundary":[0.4246837650536949,0.7401383232680273,0.4615612294806656,0.7542754645433583],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.4029067688048456,0.7401383232680273,0.420146554146931,0.7542754645433583],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.39323034839371496,0.7401383232680273,0.3980584579516695,0.7542754645433583],"dir":"ltr"},{"str":"شيما","boundary":[0.35147427117073576,0.7401383232680273,0.38436197979144693,0.7542754645433583],"dir":"rtl"},{"str":"كلانتر","boundary":[0.30818289551091754,0.7401383232680273,0.3468178726221646,0.7542754645433583],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6280613329064584,0.761555669032451,0.6596601988920336,0.7756928103077819],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6004865649290192,0.761555669032451,0.6234352363007194,0.7756928103077819],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5912747743079846,0.761555669032451,0.5959412735041666,0.7756928103077819],"dir":"ltr"},{"str":"بهار","boundary":[0.5550134493852716,0.761555669032451,0.582022581096507,0.7756928103077819],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.43705808658654155,0.761555669032451,0.4801030064446567,0.7756928103077819],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4890764217820767,0.761555669032451,0.4937429209782587,0.7756928103077819],"dir":"ltr"},{"str":"1390","boundary":[0.502873906418407,0.761555669032451,0.5459188262765222,0.7756928103077819],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.38237318042175944,0.761555669032451,0.42324444091403396,0.7756928103077819],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5760293285710427,0.7829730147968746,0.607628194556618,0.7971101560722056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5639287527333239,0.7829730147968746,0.5714840371461899,0.7971101560722056],"dir":"rtl"},{"str":"صحافي","boundary":[0.5025976204406463,0.7829730147968746,0.554737163407511,0.7971101560722056],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.49354744018138436,0.7829730147968746,0.4979412218920752,0.7971101560722056],"dir":"ltr"},{"str":"اشراقي","boundary":[0.4342768400013065,0.7829730147968746,0.48433564956034975,0.7971101560722056],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5413176970200871,0.8089580142953023,0.5752812758186464,0.8343540764665556],"dir":"rtl"},{"str":"اشراقيه","boundary":[0.46656080811632394,0.8089580142953023,0.5342230505246087,0.8343540764665556],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن","boundary":[0.660590014915088,0.8450801099381423,0.6998313332975812,0.8620108180523112],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.3420869591163689,0.8450801099381423,0.3655543320084888,0.8620108180523112],"dir":"ltr"},{"str":"41","boundary":[0.37087682895309326,0.8450801099381423,0.3941022701659129,0.8620108180523112],"dir":"ltr"},{"str":"65","boundary":[0.40498919573442205,0.8450801099381423,0.4282146369472417,0.8620108180523112],"dir":"ltr"},{"str":"94","boundary":[0.43365809973149627,0.8450801099381423,0.457009345417552,0.8620108180523112],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4786573920813343,0.8450801099381423,0.4848750362393496,0.8620108180523112],"dir":"ltr"},{"str":"66","boundary":[0.5072053302387585,0.8450801099381423,0.5304307714515781,0.8620108180523112],"dir":"ltr"},{"str":"409","boundary":[0.5522046225885966,0.8450801099381423,0.587139557079546,0.8620108180523112],"dir":"ltr"},{"str":"809","boundary":[0.5981716416556353,0.8450801099381423,0.6331065761465848,0.8620108180523112],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6495772848733427,0.8450801099381423,0.6551562293980053,0.8620108180523112],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.7204770570140229,0.8708034192191121,0.7616634577117538,0.884940560494443],"dir":"rtl"},{"str":"ISBN","boundary":[0.28027341505516645,0.8686789377617293,0.32357985328845734,0.881376968847356],"dir":"ltr"},{"str":":978-600-5162","boundary":[0.3286702400629216,0.8686789377617293,0.4475165511510102,0.881376968847356],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.4476072755307478,0.8686789377617293,0.45769812147421723,0.881376968847356],"dir":"ltr"},{"str":"55","boundary":[0.4627953903283007,0.8686789377617293,0.4828863578355019,0.881376968847356],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.4829770822152395,0.8686789377617293,0.4930420449033262,0.881376968847356],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.49812623914382,0.8686789377617293,0.5081912018319068,0.881376968847356],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.5334411273371105,0.872314699858932,0.5613224227522229,0.8835736207548542],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5645272433215768,0.872314699858932,0.573153873789888,0.8835736207548542],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.5762685990018706,0.872314699858932,0.6001374333226211,0.8835736207548542],"dir":"ltr"},{"str":"5162","boundary":[0.614977425758224,0.872314699858932,0.6493488045954116,0.8835736207548542],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6525954551521167,0.872314699858932,0.661222085620428,0.8835736207548542],"dir":"ltr"},{"str":"55","boundary":[0.6643368108324104,0.872314699858932,0.6834402442864811,0.8835736207548542],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.686477744906431,0.872314699858932,0.6951043753747422,0.8835736207548542],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6982030121300513,0.872314699858932,0.7081617668109254,0.8835736207548542],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7112854676882098,0.8708034192191121,0.7159519668843918,0.884940560494443],"dir":"ltr"},{"str":"قيمت","boundary":[0.5524465542678966,0.8961738125189325,0.599192593342282,0.9131045206331013],"dir":"rtl"},{"str":"9500","boundary":[0.49498778043409813,0.8961738125189325,0.5372000198383978,0.9131045206331013],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.44285150354490416,0.8961738125189325,0.48993140833672394,0.9131045206331013],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.28027,0.64885,0.76166,0.9131],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/0c510b0dbb5c0a3c57b93734fef752ef.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/434abe26e225590f72c1c842f5db68c2.jpg"},"info":{"width":496.00710000000004,"height":708.7714000000001,"margin":[0.11433,0.21852,0.14246,0.2]},"elements":[{"words":[{"str":"به","boundary":[0.5190794647899191,0.21851895979789804,0.5401710983572612,0.24391501838604085],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.481338069555859,0.21851895979789804,0.510206607929604,0.24391501838604085],"dir":"rtl"},{"str":"خدا","boundary":[0.43162103929560675,0.21851895979789804,0.47249061555772076,0.24391501838604085],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7980288387000912,0.28498666497494807,0.8574429882152897,0.3047109371450723],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.7025857008901687,0.28498666497494807,0.7920507831440315,0.3047109371450723],"dir":"rtl"},{"str":"كتابي","boundary":[0.7873820757807701,0.33919901307389083,0.8287887411289073,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7617372815832677,0.33919901307389083,0.7808257180189558,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظه","boundary":[0.6984720581620707,0.33919901307389083,0.7551446340183438,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6689563516328698,0.33919901307389083,0.6919398936023294,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"فرماييد","boundary":[0.6093201085226402,0.33919901307389083,0.662395155230641,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.5556111999203238,0.33919901307389083,0.6027758473618625,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.49307177256132034,0.33919901307389083,0.5490306489564364,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"نخست","boundary":[0.4302904131815857,0.33919901307389083,0.4864670283953599,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.37791213069329066,0.33919901307389083,0.4237219588187348,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"خونشناسي","boundary":[0.28428443867033365,0.33919901307389083,0.3714598037003907,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.21122096840952487,0.33919901307389083,0.27770872634686083,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.16634257856389562,0.33919901307389083,0.20458719240107656,0.3561297187993194],"dir":"rtl"},{"str":"2010","boundary":[0.11432719410669731,0.33919901307389083,0.15983944584664214,0.3561297187993194],"dir":"ltr"},{"str":"ميلادي","boundary":[0.8034705551593918,0.36425645754752506,0.85734881617622,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7745596786820189,0.36425645754752506,0.7975432206514785,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7351247593028406,0.36425645754752506,0.7685839577699594,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.710084795157166,0.36425645754752506,0.7291732315928543,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6901254034468459,0.36425645754752506,0.7041090742451066,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":"وسيله","boundary":[0.6410132032384214,0.36425645754752506,0.684270648545152,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":"Drew","boundary":[0.5273051534947786,0.36276277513454963,0.5723015819733226,0.3768999144152824],"dir":"ltr"},{"str":"Provan","boundary":[0.5776246307764545,0.36276277513454963,0.6350489136143413,0.3768999144152824],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5136359943234684,0.36425645754752506,0.5214262053910115,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":"John","boundary":[0.37258962623720504,0.36276277513454963,0.41089049896832847,0.3768999144152824],"dir":"ltr"},{"str":"G.","boundary":[0.41620838281523065,0.36276277513454963,0.4359138165462186,0.3768999144152824],"dir":"ltr"},{"str":"Gribben","boundary":[0.4412317003931208,0.36276277513454963,0.507716280674208,0.3768999144152824],"dir":"ltr"},{"str":"تأليف","boundary":[0.3252919161842643,0.36425645754752506,0.36573811141009877,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":"گرديده","boundary":[0.2675911292398839,0.36425645754752506,0.3193161952722048,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.22791427783997445,0.36425645754752506,0.26176056754026306,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2239199801777031,0.36425645754752506,0.22788524599748672,0.3811871632729536],"dir":"ltr"},{"str":"قسمت","boundary":[0.16924576281266943,0.36425645754752506,0.21793700130502164,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":"نخست","boundary":[0.11432719410669728,0.36425645754752506,0.16322165549646367,0.3811871632729536],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8335910917404208,0.3893139020211593,0.8574552662653419,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.788591735884426,0.3893139020211593,0.8272089250335329,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"حاوي","boundary":[0.7409311278003885,0.3893139020211593,0.782224085098782,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.6863754571255131,0.3893139020211593,0.7344957360489397,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6338762086268525,0.3893139020211593,0.6800489347833932,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6179086952585962,0.3893139020211593,0.6275424283241107,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"بدخيمي","boundary":[0.5505306274849695,0.3893139020211593,0.6116136240791714,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5133940623027372,0.3893139020211593,0.5441920085418133,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"خوني","boundary":[0.4667011823016243,0.3893139020211593,0.5071764093699465,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.43053234520231665,0.3893139020211593,0.46037224063929727,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4165002879999097,0.3893139020211593,0.42429049906745286,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.3642429715219802,0.3893139020211593,0.41027295778628975,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.33557402706533834,0.3893139020211593,0.3579140298596532,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"شبانه","boundary":[0.2897279091367846,0.3893139020211593,0.3292837945263284,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"روزي","boundary":[0.24484951929115537,0.3893139020211593,0.2834086447552868,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.19779374125894575,0.3893139020211593,0.23852299694903564,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.11432719410669731,0.3893139020211593,0.19153737920283806,0.4062446077465878],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8344378538129797,0.41445600002342065,0.8574213957824394,0.4313867057488492],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7950029344338014,0.41445600002342065,0.8284621329009202,0.4313867057488492],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7910110560917374,0.41445600002342065,0.7949545480296553,0.4313867057488492],"dir":"ltr"},{"str":"گرچه","boundary":[0.7883498038636946,0.4395134444970549,0.8287040649216513,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7583502332930314,0.4395134444970549,0.7822144078179525,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7135928094577677,0.4395134444970549,0.7522099986068747,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6613354929798383,0.4395134444970549,0.7075082191363792,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6456099116323132,0.4395134444970549,0.6552436446978277,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.5746028635477193,0.4395134444970549,0.6395567724736198,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.5092812179503076,0.4395134444970549,0.5685158539061236,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49549109276863174,0.4395134444970549,0.503281303836175,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.437306441782789,0.4395134444970549,0.4895734355415477,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.40827459929505044,0.4395134444970549,0.4312581412645102,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.36871871390550665,0.4395134444970549,0.40217791237262535,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.34355778374946655,0.4395134444970549,0.36264622018515463,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.29045370519897806,0.4395134444970549,0.3374707741078707,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"بدخيمي","boundary":[0.22331756944608255,0.4395134444970549,0.2844005660402845,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.20202755162174094,0.4395134444970549,0.2172741075682183,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"گشته","boundary":[0.15545563763099363,0.4395134444970549,0.19593086469931584,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1416655124493178,0.4395134444970549,0.149455723516861,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11432719410669731,0.4395134444970549,0.13555189028544154,0.4564441502224834],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.8145994281130248,0.46465554249931623,0.8573633320974637,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"دليل","boundary":[0.7733500185783629,0.46465554249931623,0.8084882252693559,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.7466165302875704,0.46465554249931623,0.7671589781678528,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.6932705197163508,0.46465554249931623,0.7404351671578894,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6681095895603106,0.46465554249931623,0.6872512510405596,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.623352165725047,0.46465554249931623,0.6620129026378855,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"سخت","boundary":[0.5738770674855258,0.46465554249931623,0.6172603174430364,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.56008694230385,0.46465554249931623,0.5678771533713932,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"وقت","boundary":[0.5222245810594244,0.46465554249931623,0.5541160600322051,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"گير","boundary":[0.490531486343643,0.46465554249931623,0.5161786998613528,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"بود،","boundary":[0.45726583349310923,0.46465554249931623,0.48443963806163254,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.4398467280004661,0.46465554249931623,0.48383140080051273,0.4815862482247448],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.43416132551328374,0.46465554249931623,0.4513046285022936,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"سعي","boundary":[0.3921861199164284,0.46465554249931623,0.42807915451210254,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.31621946540684576,0.46465554249931623,0.3861160455162837,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.29710683576908453,0.46465554249931623,0.3100985852823475,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2719459056130445,0.46465554249931623,0.2910875670932935,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.23601900053446798,0.46465554249931623,0.2658588959714486,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2036001097564932,0.46465554249931623,0.2299295715726648,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"هيچ","boundary":[0.15968944799378862,0.46465554249931623,0.19751793875531198,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.11432719410669707,0.46465554249931623,0.15376211348587532,0.4815862482247448],"dir":"rtl"},{"str":"دخل","boundary":[0.8214944907038626,0.48971298697295046,0.857467362866378,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8077043655221868,0.48971298697295046,0.81549457658973,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"تصرفي","boundary":[0.7516971027229246,0.48971298697295046,0.8017165480090909,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7288345267638305,0.48971298697295046,0.7456778340471335,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.6912140975401359,0.48971298697295046,0.7228733217730148,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"متون","boundary":[0.6475453677981624,0.48971298697295046,0.6851899902239301,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6223844376421223,0.48971298697295046,0.6415260991223711,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5868204305946425,0.48971298697295046,0.6163361371238434,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"نشود","boundary":[0.544603292977056,0.48971298697295046,0.5806898731893151,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5406089953147846,0.48971298697295046,0.5445742611345682,0.506643692698379],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.5160553145307797,0.48971298697295046,0.5346598869250055,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.47166078872661266,0.48971298697295046,0.5102489460332319,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4443224703839922,0.48971298697295046,0.4655471665627364,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"ندرت","boundary":[0.39158128986460045,0.48971298697295046,0.4382136868605306,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.36424297152197993,0.48971298697295046,0.38546766770072416,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"مطالبي","boundary":[0.2980745638520091,0.48971298697295046,0.35817531644204254,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.23359968032715636,0.48971298697295046,0.29196819964875476,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"نموديم","boundary":[0.16972962685413145,0.48971298697295046,0.22746186496120693,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13731073607615668,0.48971298697295046,0.16364019789232828,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.11432719410669696,0.48971298697295046,0.13119469459207309,0.506643692698379],"dir":"rtl"},{"str":"مندرجات","boundary":[0.7887127018947911,0.5147704314465846,0.8573633320974636,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.7486729524637851,0.5147704314465846,0.7825385967257321,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"كتب","boundary":[0.708028372980951,0.5147704314465846,0.7425496530190794,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"منافات","boundary":[0.6526259402335165,0.5147704314465846,0.7017962041269163,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.6035137400250921,0.5147704314465846,0.646456673704872,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.5859736685220833,0.5147704314465846,0.6445710353742917,0.5317011371720132],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.5802882660349014,0.5147704314465846,0.5974315690239108,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"هيچگاه","boundary":[0.5202891248935749,0.5147704314465846,0.5741770631912323,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.4825477296595147,0.5147704314465846,0.5142069538923937,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"امانت","boundary":[0.4375483738035199,0.5147704314465846,0.4765962019495283,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"داري","boundary":[0.39557316820666455,0.5147704314465846,0.43148555736399724,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37839599473475255,0.5147704314465846,0.3895006744863126,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.3503318803299386,0.5147704314465846,0.37232833965481527,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"پا","boundary":[0.3331547068580266,0.5147704314465846,0.34428841845207436,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"نگذاشته","boundary":[0.2679540272709804,0.5147704314465846,0.32708947109829656,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25416390208930456,0.5147704314465846,0.26195411315684775,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.22900297193326447,0.5147704314465846,0.24814463341351342,0.5317011371720132],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2119467644717182,0.5147704314465847,0.2230514442232782,0.5317011371720133],"dir":"rtl"},{"str":"دقيقا","boundary":[0.16912479680230377,0.5147704314465847,0.20597104355965867,0.5317011371720133],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.11432719410669721,0.5147704314465847,0.16299907803739094,0.5317011371720133],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.824276708942271,0.5399125294488462,0.8575326845119756,0.5568432351742747],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8015350989935426,0.5399125294488462,0.8183784062768455,0.5568432351742747],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7570196071790101,0.5399125294488462,0.795636796328117,0.5568432351742747],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.7133508774370366,0.5399125294488462,0.7511987227602185,0.5568432351742747],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.6800852245865028,0.5399125294488462,0.7074937032151354,0.5568432351742747],"dir":"rtl"},{"str":"گشته","boundary":[0.633634276606121,0.5399125294488462,0.6741095036744432,0.5568432351742747],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.5805301980556326,0.5399125294488462,0.6276948454971712,0.5568432351742747],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.5339582840648852,0.5399125294488462,0.5744964134585976,0.5568432351742747],"dir":"rtl"},{"str":"ايم","boundary":[0.5069828637533614,0.5399125294488462,0.5280793359611182,0.5568432351742747],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5029909854112974,0.5399125294488462,0.5069344773492152,0.5568432351742747],"dir":"ltr"},{"str":"امروزه","boundary":[0.785325653604555,0.5649699739224804,0.8288443854936751,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.7368182834479584,0.5649699739224804,0.7793499326924955,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.6678676575395793,0.5649699739224804,0.7307820795307162,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6629080511145908,0.5649699739224804,0.6678434643375063,0.5819006796479089],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.6192393213726173,0.5649699739224804,0.6569032983600436,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"بندي،","boundary":[0.5696432571227306,0.5649699739224804,0.6131426344501922,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.5200471928728437,0.5649699739224804,0.563667536210671,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.47819295328635397,0.5649699739224804,0.514069052640577,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"آگهي","boundary":[0.4325887673785313,0.5649699739224804,0.4722511028571968,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41879864219685553,0.5649699739224804,0.4265888532643987,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.3779121306932903,0.5649699739224804,0.41287130768894226,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.3283160664434036,0.5649699739224804,0.3719122165791577,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.27109914354048553,0.5649699739224804,0.3222532500038809,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.23420451037898438,0.5649699739224804,0.2650024566180604,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"خوني","boundary":[0.18049560177666796,0.5649699739224804,0.2282408860679614,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.15412501151697205,0.5649699739224804,0.1743698830117551,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"پايه","boundary":[0.11432719410669707,0.5649699739224804,0.14804042119558353,0.5819006796479089],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.79996254085879,0.5901120719247417,0.8574722015067927,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.7343989632406471,0.5901120719247417,0.7936335991964631,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7203669060382403,0.5901120719247417,0.7281571171057833,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.6620612890420319,0.5901120719247417,0.7143282828007905,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.6047234001287481,0.5901120719247417,0.6558775065921435,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.583312416294041,0.5901120719247417,0.5985589722405183,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"استوار","boundary":[0.5335953860337886,0.5901120719247417,0.577239922573689,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"گشته","boundary":[0.48690250603267565,0.5901120719247417,0.5273777331009979,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4469837226120351,0.5901120719247417,0.4808300123123237,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44298942494976384,0.5901120719247417,0.44695469076954747,0.6070427776501702],"dir":"ltr"},{"str":"فقدان","boundary":[0.3944844741133746,0.5901120719247417,0.43704031655998477,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.35287216654761594,0.5901120719247417,0.3883442394272179,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.3163404314172116,0.5901120719247417,0.3467029000189715,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"قبول","boundary":[0.2743652258203562,0.5901120719247417,0.3102147126522987,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"فارسي","boundary":[0.22126114726986773,0.5901120719247417,0.26818386269067523,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.198277605300408,0.5901120719247417,0.215120912583711,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.1682780347297448,0.5901120719247417,0.19214220925466594,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.11432719410669737,0.5901120719247417,0.1621813478073198,0.6070427776501702],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.8265750631392171,0.6151695163983759,0.8575109106301099,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8092769236569396,0.6151695163983759,0.8204348284530605,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلاتي","boundary":[0.7369392494583242,0.6151695163983759,0.8030205616008319,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7008913783693823,0.6151695163983759,0.7307312738063629,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6756094822029766,0.6151695163983759,0.6946979186386647,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"تاكنون","boundary":[0.6198441514244454,0.6151695163983759,0.6694692475168199,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.536619536292928,0.6151695163983759,0.6136894008170447,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5227084451008867,0.6151695163983759,0.5304986561684298,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.4769832931826984,0.6151695163983759,0.5165488558530714,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهان","boundary":[0.42012926831087705,0.6151695163983759,0.4707995107328101,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"علاقمند","boundary":[0.3558963168067554,0.6151695163983759,0.41390677673767173,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3385981773244778,0.6151695163983759,0.34975608212059867,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.31331628115807214,0.6151695163983759,0.3324579426383211,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2903327391886124,0.6151695163983759,0.30717604647191543,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"رنج","boundary":[0.2590025425039279,0.6151695163983759,0.28423847158639465,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.22295467141498582,0.6151695163983759,0.25279456685196644,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.19779374125894575,0.6151695163983759,0.21688459701484117,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17045542291632523,0.6151695163983759,0.19168011909506946,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.11432719410669731,0.6151695163983759,0.16440712239804636,0.6321002221238045],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.8256073350562925,0.6402269608720101,0.8574407503440978,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.7988738467654999,0.6402269608720101,0.8194162946457821,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.737302147489421,0.6402269608720101,0.8110323622383632,0.6571576665974387],"dir":"ltr"},{"str":"كمر","boundary":[0.7637937037594824,0.6402269608720101,0.7926295813104288,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"همت","boundary":[0.7193991779553154,0.6402269608720101,0.7575615349054479,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.699197854224264,0.6402269608720101,0.7131815250225246,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.6458518436530444,0.6402269608720101,0.693016491094583,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6158522730823811,0.6402269608720101,0.6397164476073023,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5710948492471175,0.6402269608720101,0.6097120383962245,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.5296035076917245,0.6402269608720101,0.5649739691226193,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.4924669425094922,0.6402269608720101,0.5234947241682628,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48847264484722086,0.6402269608720101,0.4924379106670045,0.6571576665974387],"dir":"ltr"},{"str":"اميدواريم","boundary":[0.4085165313157814,0.6402269608720101,0.4826445024678072,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"توانسته","boundary":[0.3421061916250794,0.6402269608720101,0.4025166172016488,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"باشيم","boundary":[0.2870666569087417,0.6402269608720101,0.3360191819834836,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2642040809496476,0.6402269608720101,0.28104738823295056,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.22706751576741532,0.6402269608720101,0.2581461031505395,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"راستا","boundary":[0.17710855348643184,0.6402269608720101,0.22099018340664872,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"خدمت","boundary":[0.11432719410669713,0.6402269608720101,0.17113283257437228,0.6571576665974387],"dir":"rtl"},{"str":"كوچكي","boundary":[0.8015350989935424,0.6653690588742716,0.8574213957824391,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7842369595112648,0.6653690588742716,0.7953416392628248,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7640356357802134,0.6653690588742716,0.7780193065784741,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7135928094577676,0.6653690588742716,0.7579026590546787,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.6676257255188481,0.6653690588742716,0.7074041883674647,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.6217796075902944,0.6653690588742716,0.6614032339456428,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"تقديم","boundary":[0.5732722374336978,0.6653690588742716,0.6156345342637229,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"نمائيم","boundary":[0.5229503771216176,0.6653690588742716,0.5669916821755171,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5189584987795535,0.6653690588742716,0.5229019907174713,0.6822997645997001],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.49597495681009396,0.6653689177850571,0.5128182640933969,0.6822996235104857],"dir":"rtl"},{"str":"پايان","boundary":[0.45448361525470093,0.6653689177850571,0.4897694004783399,0.6822996235104857],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.40887942934687826,0.6653689177850571,0.448411121534349,0.6822996235104857],"dir":"rtl"},{"str":"ياري","boundary":[0.368597747895141,0.6653689177850571,0.4028698379519164,0.6822996235104857],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3485173901744549,0.6653690588742716,0.36250106097271567,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.30545349048430936,0.6653690588742716,0.3423747361680909,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.2706152794990231,0.6653690588742716,0.29931567511836,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"عزيزان","boundary":[0.21605960882414765,0.6653690588742716,0.26453310849784184,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"دراز","boundary":[0.18206815991142042,0.6653690588742716,0.21004034014835657,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.12811731928837292,0.6653690588742716,0.17592308658484912,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11432719410669707,0.6653690588742716,0.12211740517424026,0.6822997645997001],"dir":"rtl"},{"str":"خواهشمنديم","boundary":[0.7618582475936331,0.6904263622586914,0.8574697821865855,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7364553854168618,0.6904263622586914,0.75554382185255,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7133508774370366,0.6904263622586914,0.7301941847203396,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6604887309072792,0.6904263622586914,0.7070074198534656,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5980702695586413,0.6904263622586914,0.6541210801216353,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالي","boundary":[0.5332324880026917,0.6904263622586914,0.5919493894341431,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5084344558777484,0.6904263622586914,0.5270390282719741,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.47008823059186033,0.6904263622586914,0.50225067342786,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"اشتباه","boundary":[0.4197663702797802,0.6904263622586914,0.4640108982310938,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39678282831032047,0.6904263622586914,0.41362613559362343,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"متون","boundary":[0.3529931325579814,0.6904263622586914,0.39063775498374914,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3229935619873182,0.6904263622586914,0.3468577365122394,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.2782361381520546,0.6904263622586914,0.31685332730116156,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.252954241985649,0.6904263622586914,0.27209590346589796,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.23565610250337135,0.6904263622586914,0.24676078225493137,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"لطفا","boundary":[0.19162447473030117,0.6904263622586914,0.22949893257576345,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16416519037731508,0.6904263622586914,0.1853898865560593,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"آدرس","boundary":[0.11432719410669719,0.6904263622586914,0.15800076248908526,0.7073570679841199],"dir":"rtl"},{"str":"اينترنتي","boundary":[0.7979061186825753,0.7154838067323256,0.8575375231523904,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.7699629702881269,0.7154838067323256,0.7919594296130035,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7543583549509674,0.7154838067323256,0.7639920880164819,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7348828272821094,0.7154838067323256,0.7483874726793224,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7121412173333809,0.7154838067323256,0.7289845246166838,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.6719805018920091,0.7154838067323256,0.7062235601062968,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":"بگذاريد","boundary":[0.6123442587817794,0.7154838067323256,0.6659951036991204,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.602422626611595,0.7154838067323256,0.6063878924313786,0.7324145124577541],"dir":"ltr"},{"str":"پيشاپيش","boundary":[0.5281519155673376,0.7154838067323256,0.5965388398674132,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5110957081057913,0.7154838067323256,0.5222536129019122,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.44553213048764834,0.7154838067323256,0.505090955351244,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":"صميمانه","boundary":[0.3773073006414627,0.7154838067323256,0.4395491516149669,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.34259005566654194,0.7154838067323256,0.37129045128587884,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":"متشكريم","boundary":[0.2703733474782922,0.7154838067323256,0.33661433475448244,0.7324145124577541],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2663814691362281,0.7154838067323256,0.2703249610741459,0.7324145124577541],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.4235163166011131,0.7656833492082212,0.4346935759588924,0.7826140549336498],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.38033145090060194,0.7656833492082212,0.4175696275315413,0.7826140549336498],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.3408965315214237,0.7656833492082212,0.3743557299885424,0.7826140549336498],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمين","boundary":[0.2651718090325722,0.7656833492082212,0.33491597196894957,0.7826140549336498],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.25525017686238755,0.7656833492082212,0.2592154426821712,0.7826140549336498],"dir":"ltr"},{"str":"پرويز","boundary":[0.2126725605339117,0.7656833492082212,0.24928897187157198,0.7826140549336498],"dir":"rtl"},{"str":"فلاح","boundary":[0.17420536923765806,0.7656833492082212,0.20671861350371795,0.7826140549336498],"dir":"rtl"},{"str":"fallahparviz@yahoo.com","boundary":[0.20251141566320316,0.7858611112130087,0.40652054375834534,0.7999982504937415],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11433,0.21852,0.85754,0.8],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/38d56ad1db03134900e5edfac08b015a.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/1e5b845e11fc2a087adb17a3a5c54cd0.jpg"},"info":{"width":496.0078,"height":708.7713,"margin":[0.10288,0.25789,0.15396,0.09041]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.4713591197557781,0.25788611661476707,0.5353984352665422,0.2748168247289359],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4135374484030292,0.25788611661476707,0.4661454920668587,0.2748168247289359],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8112727057921267,0.27917181124309776,0.845812880361962,0.29330895251842876],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.10289408755265549,0.27917181124309776,0.14023012138115576,0.29330895251842876],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.812967993648487,0.30847574208263656,0.8459243866729516,0.32261288335796756],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7850235419684932,0.30847574208263656,0.8086893593205591,0.32261288335796756],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.781035806291756,0.30847574208263656,0.7850902062427244,0.32261288335796756],"dir":"ltr"},{"str":"آسيب","boundary":[0.7341001169739669,0.30847574208263656,0.7766844473010304,0.32261288335796756],"dir":"rtl"},{"str":"شناسي","boundary":[0.6788192726001484,0.30847574208263656,0.7298578449774378,0.32261288335796756],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6176093480788002,0.30847574208263656,0.6745123564589104,0.32261288335796756],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.5395858855445417,0.30847574208263656,0.6133064721966065,0.32261288335796756],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.10290054712849266,0.30847574208263656,0.11403146079557612,0.32261288335796756],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.11693236678939317,0.30847574208263656,0.5325295731236485,0.32261288335796756],"dir":"ltr"},{"str":"تاريخچه","boundary":[0.7957928524511108,0.326662091958471,0.845980950299572,0.340799233233802],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.7572043383188732,0.326662091958471,0.7907788909771176,0.340799233233802],"dir":"rtl"},{"str":"7","boundary":[0.10289448673992642,0.326662091958471,0.11236889419884137,0.340799233233802],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.11269413505190862,0.326662091958471,0.7560670053978991,0.340799233233802],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان،","boundary":[0.7856255405660959,0.3444395471121997,0.8459385275796065,0.3585766883875307],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7526024832674002,0.3444395471121997,0.780690364143467,0.3585766883875307],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.7092969667009269,0.3444395471121997,0.7476693269742936,0.3585766883875307],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.6610320321575588,0.3444395471121997,0.70433552859451,0.3585766883875307],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6496607230773386,0.3444395471121997,0.6561655401386832,0.3585766883875307],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.5941374631608617,0.3444395471121997,0.6447255466547099,0.3585766883875307],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.5493794734679575,0.3444395471121997,0.5891457231116124,0.3585766883875307],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5136938854590594,0.3444395471121997,0.5442564249997682,0.3585766883875307],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.44256714511344397,0.3444395471121997,0.5087304272231205,0.3585766883875307],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.3957526635669844,0.3444395471121997,0.4375491433804067,0.3585766883875307],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.10289246661040412,0.3444395471121997,0.1217725971244807,0.3585766883875307],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.12248974310484632,0.3444395471121997,0.39352648083356756,0.3585766883875307],"dir":"ltr"},{"str":"آسيبشناسي","boundary":[0.7656646407576655,0.36213217941827647,0.8460375139261923,0.3762693206936074],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.7114726461962897,0.36213217941827647,0.7606789610969829,0.3762693206936074],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.6403438857211519,0.36213217941827647,0.7063758594118884,0.3762693206936074],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.10288842635135984,0.36213217941827647,0.12176855686543642,0.3762693206936074],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................","boundary":[0.12248570284580204,0.36213217941827647,0.6384793061722013,0.3762693206936074],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.8083600782084474,0.37990963457200516,0.8459506483567394,0.3940467758473361],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.7815064964704183,0.37990963457200516,0.8033966199725083,0.3940467758473361],"dir":"rtl"},{"str":"فنوتايپ","boundary":[0.7293709937625981,0.37990963457200516,0.7765692999182674,0.3940467758473361],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7178784769110486,0.37990963457200516,0.7243832939723932,0.3940467758473361],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوتايپ","boundary":[0.6673146349714661,0.37990963457200516,0.7128786563437106,0.3940467758473361],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.648323397333671,0.37990963457200516,0.6624804650249452,0.3940467758473361],"dir":"rtl"},{"str":"تالاسميها","boundary":[0.5803399785245311,0.37990963457200516,0.6433377176729882,0.3940467758473361],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.10289389400731197,0.37990952452240234,0.12106697918863371,0.39404666579773334],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.12249117050175418,0.37990952452240234,0.579694964474349,0.39404666579773334],"dir":"ltr"},{"str":"واريتههاي","boundary":[0.7853845524203451,0.39768697967613104,0.8458046062985302,0.41182412095146204],"dir":"rtl"},{"str":"ساختماني","boundary":[0.7194576254647608,0.39768697967613104,0.7803847318530072,0.41182412095146204],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.6483308851191454,0.39768697967613104,0.7143608386803595,0.41182412095146204],"dir":"rtl"},{"str":"44","boundary":[0.10289187387778978,0.39768697967613104,0.12177200439186638,0.41182412095146204],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................","boundary":[0.12248915037223199,0.39768697967613104,0.6450158525732862,0.41182412095146204],"dir":"ltr"},{"str":"ذيلنامه","boundary":[0.7988083130950764,0.41546443482985973,0.8459500556241252,0.42960157610519073],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.1028878336187455,0.41546443482985973,0.12176796413282208,0.42960157610519073],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1224851101131877,0.41546443482985973,0.7985174144438856,0.42960157610519073],"dir":"ltr"},{"str":"48","boundary":[0.10289359159271291,0.43324125508203426,0.12177372210678951,0.4473783963573652],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.12249086808715512,0.43324125508203426,0.7429978923718538,0.4473783963573652],"dir":"ltr"},{"str":"Further","boundary":[0.7460725416011604,0.4324801526246901,0.7935364622508153,0.44373907352061237],"dir":"ltr"},{"str":"reading","boundary":[0.7975518569340904,0.4324801526246901,0.8459335921733488,0.44373907352061237],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8129670138251859,0.46254518592157307,0.8459234068496504,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7824832593358411,0.46254518592157307,0.808625755482071,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7784935035295817,0.46254518592157307,0.7825479034805503,0.476682327196904],"dir":"ltr"},{"str":"سيتوژنتيك","boundary":[0.693817754478861,0.46254518592157307,0.7740492185808369,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6324866221861835,0.46254518592157307,0.6893896305662935,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6203900866075092,0.46254518592157307,0.6281069813821477,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":"آناليز","boundary":[0.5803531396078848,0.46254518592157307,0.6161154925386255,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.5461200247254173,0.46254518592157307,0.5759452169905389,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5289428633985189,0.46254518592157307,0.5418312897498787,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.48430608147694443,0.46254518592157307,0.5245591823354391,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":"آرايش","boundary":[0.43579873139091757,0.46254518592157307,0.4799749237814404,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.4116056602335689,0.46254518592157307,0.4313382854059956,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3928548180089103,0.46254518592157307,0.4073068246104194,0.476682327196904],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.10289840603313095,0.46254518592157307,0.12284112467586197,0.476682327196904],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.12515619310825357,0.46254518592157307,0.1622275899693513,0.476682327196904],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.16894452063052234,0.46254518592157307,0.17555034416797477,0.476682327196904],"dir":"ltr"},{"str":"Array-based","boundary":[0.175597641811278,0.46177027766220213,0.2625855863152266,0.4730291985581245],"dir":"ltr"},{"str":"genomic","boundary":[0.26658535716305615,0.46177027766220213,0.323884946970592,0.4730291985581245],"dir":"ltr"},{"str":"analysis","boundary":[0.3278764930712783,0.46177027766220213,0.38262229343974025,0.4730291985581245],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3826955866419839,0.46254518592157307,0.38861456614190304,0.476682327196904],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8082488501188894,0.4807315357974074,0.8459444670023335,0.49486867707273835],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.10289234564456445,0.4807315357974074,0.12177247615864105,0.49486867707273835],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.12248962213900666,0.4807315357974074,0.8050550253443596,0.49486867707273835],"dir":"ltr"},{"str":"آناليز","boundary":[0.8159859461887493,0.4985089909511361,0.8460091111470424,0.512646132226467],"dir":"rtl"},{"str":"FISH","boundary":[0.7760720698343858,0.49774803240481097,0.8109164492977732,0.5090069533007333],"dir":"ltr"},{"str":"برروي","boundary":[0.7343380325873906,0.49850913486215515,0.7711245911858642,0.512646276137486],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزومهاي","boundary":[0.6471229807273191,0.49850913486215515,0.7295058827703917,0.512646276137486],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.6049063139732882,0.49850913486215515,0.6421170997714148,0.512646276137486],"dir":"rtl"},{"str":"متافاز","boundary":[0.5663177998410507,0.49850913486215515,0.5998761914631179,0.512646276137486],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.10289402706973547,0.49850913486215515,0.12177415758381206,0.512646276137486],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.12249130356417769,0.49850913486215515,0.5633643704796576,0.512646276137486],"dir":"ltr"},{"str":"انجام","boundary":[0.815866419842591,0.5162865900158838,0.845915846484672,0.5304237312912148],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7805444551476811,0.5162865900158838,0.8110322498960701,0.5304237312912148],"dir":"rtl"},{"str":"FISH","boundary":[0.7407500446565557,0.5155252759246882,0.7755879887372739,0.5267841968206106],"dir":"ltr"},{"str":"برروي","boundary":[0.6990160074095609,0.5162863783820324,0.7358025660080346,0.5304235196573635],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.659944682321528,0.5162863783820324,0.6940283076193561,0.5304235196573635],"dir":"rtl"},{"str":"سلولها","boundary":[0.6091384248392867,0.5162863783820324,0.6549973851217662,0.5304235196573635],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.10289396658681582,0.5162863783820324,0.12106705176813758,0.5304235196573635],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.12249124308125804,0.5162863783820324,0.6058233922934276,0.5304235196573635],"dir":"ltr"},{"str":"هيبريداسيون","boundary":[0.7659065361472139,0.5339790106881092,0.8459561885921956,0.5481161519634401],"dir":"rtl"},{"str":"ژنومي","boundary":[0.7247787192056254,0.5339790106881092,0.7609168162274869,0.5481161519634401],"dir":"rtl"},{"str":"مقايسهاي","boundary":[0.6612719074175848,0.5339790106881092,0.7197506168249773,0.5481161519634401],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6109512552020353,0.533978968361339,0.6165348932012764,0.5481161096366699],"dir":"ltr"},{"str":"CGH","boundary":[0.6166390931755509,0.5332178659039948,0.6506452640462509,0.5444767867999171],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6507470326071484,0.5339790106881092,0.6564235965644089,0.5481161519634401],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5995819662513372,0.533978968361339,0.6060867833126818,0.5481161096366699],"dir":"rtl"},{"str":"آناليز","boundary":[0.5646236248704154,0.533978968361339,0.5946467898287084,0.5481161096366699],"dir":"rtl"},{"str":"SNP","boundary":[0.5301485178257278,0.5332178659039948,0.559649920827858,0.5444767867999171],"dir":"ltr"},{"str":"آرايشي","boundary":[0.4822450050180663,0.533978968361339,0.5252273008609946,0.5481161096366699],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.10289296257034675,0.533978968361339,0.12177309308442334,0.5481161096366699],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.12249023906478895,0.533978968361339,0.481711690824217,0.5481161096366699],"dir":"ltr"},{"str":"تهيه","boundary":[0.8193682599346218,0.5517564235150676,0.8460339696270904,0.5658935647903985],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.7844099185537,0.5517564235150676,0.814380560144417,0.5658935647903985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7729194218316726,0.5517564235150676,0.7794242388930173,0.5658935647903985],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.73106637839163,0.5517564235150676,0.7678973798395912,0.5658935647903985],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6932051108873689,0.5517564235150676,0.726181705207055,0.5658935647903985],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.637681850970892,0.5517564235150676,0.6882396325219078,0.5658935647903985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6261893341193425,0.5517564235150676,0.6326941511806872,0.5658935647903985],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.5869968012599802,0.5517564235150676,0.6212622382148023,0.5658935647903985],"dir":"rtl"},{"str":"تظاهر","boundary":[0.5469578341308342,0.5517564235150676,0.5819808196564653,0.5658935647903985],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.5247000470557116,0.5517564235150676,0.5418307454036005,0.5658935647903985],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.10288488205225789,0.5517564235150676,0.12102564516122513,0.5658935647903985],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.12248215854670011,0.5517564235150676,0.5241626926028178,0.5658935647903985],"dir":"ltr"},{"str":"64","boundary":[0.10289359159271291,0.5695334554010935,0.12103435470168016,0.5836705966764244],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.12249086808715512,0.5695334554010935,0.7429978923718538,0.5836705966764244],"dir":"ltr"},{"str":"Further","boundary":[0.7460725416011604,0.5687723529437493,0.7935364622508153,0.5800312738396716],"dir":"ltr"},{"str":"reading","boundary":[0.7975518569340904,0.5687723529437493,0.8459335921733488,0.5800312738396716],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8129681267109106,0.5988373862406323,0.8459245197353751,0.6129745275159633],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7778865574291373,0.5988373862406323,0.8085864657773528,0.6129745275159633],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7738988217523998,0.5988373862406323,0.7779532217033682,0.6129745275159633],"dir":"ltr"},{"str":"سلول","boundary":[0.7304700772850747,0.5988373862406323,0.7695232212074081,0.6129745275159633],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.698051038713504,0.5988373862406323,0.7262116442523685,0.6129745275159633],"dir":"rtl"},{"str":"بنيادي","boundary":[0.6478487999583876,0.5988373862406323,0.6936774582980347,0.6129745275159633],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.10289866006139389,0.5988373862406323,0.12260704367955473,0.6129745275159633],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.1251544270069943,0.5988373862406323,0.6435721857599818,0.6129745275159633],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8082491041471522,0.6170237361164667,0.8459447210305964,0.6311608773917976],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.10289259967282753,0.6170237361164667,0.12103336278179477,0.6311608773917976],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.12248987616726975,0.6170237361164667,0.8050552793726224,0.6311608773917976],"dir":"ltr"},{"str":"توصيف","boundary":[0.8020735681979193,0.6348011912701953,0.8460012846572169,0.6489383325455262],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7637274696083407,0.6348011912701953,0.7971484924229013,0.6489383325455262],"dir":"rtl"},{"str":"بنيادي","boundary":[0.7177614424611869,0.6348011912701953,0.7587579509838351,0.6489383325455262],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7062689256096374,0.6348011912701953,0.712773742670982,0.6489383325455262],"dir":"rtl"},{"str":"وجوه","boundary":[0.6708257531433981,0.6348011912701953,0.7012509238766002,0.6489383325455262],"dir":"rtl"},{"str":"افتراق","boundary":[0.6295767284304803,0.6348011912701953,0.665757248172307,0.6489383325455262],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6087714144817882,0.6348011912701953,0.6245082234593891,0.6489383325455262],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.10288653928426104,0.6348011912701953,0.12102730239322827,0.6489383325455262],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.12248381577870325,0.6348011912701953,0.6058159649908729,0.6489383325455262],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.781623797045127,0.652578646423924,0.845871996367799,0.666715787699255],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاي","boundary":[0.7176341743012907,0.652578646423924,0.776557312203558,0.666715787699255],"dir":"rtl"},{"str":"بنيادي","boundary":[0.6715469393828077,0.652578646423924,0.7126646556767854,0.666715787699255],"dir":"rtl"},{"str":"خونساز","boundary":[0.6227971737541221,0.652578646423924,0.666714789565809,0.666715787699255],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.611425864673902,0.652578646423924,0.6179306817352467,0.666715787699255],"dir":"rtl"},{"str":"منشاء","boundary":[0.5711444820020972,0.652578646423924,0.6064563460493965,0.666715787699255],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5454989377183179,0.652578646423924,0.5660739569014842,0.666715787699255],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.10288047889569425,0.652578646423924,0.12176060940977085,0.666715787699255],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.12574430482746385,0.652578646423924,0.5437555659406963,0.666715787699255],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.818998213334548,0.6703561015776527,0.845954821678207,0.6844932428529836],"dir":"rtl"},{"str":"تعهد","boundary":[0.7853691171792053,0.6703561015776527,0.8139135473272795,0.6844932428529836],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7687979947089537,0.6703561015776527,0.7803975784251775,0.6844932428529836],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7435160737391625,0.6703561015776527,0.7636608053341093,0.6844932428529836],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.1028971721815665,0.6703558222209689,0.1217773026956431,0.6844929634962998],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1224757352606146,0.6703561015776527,0.7429827595453132,0.6844932428529836],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.8086112395813131,0.6881332773746976,0.845993736388823,0.7022704186500286],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.7541768294772784,0.6881332773746976,0.8036659625110734,0.7022704186500286],"dir":"rtl"},{"str":"خونسازي","boundary":[0.6924840940001348,0.6881332773746976,0.7492759952565262,0.7022704186500286],"dir":"rtl"},{"str":"75","boundary":[0.10289111179299996,0.6881332773746976,0.12177124230707655,0.7022704186500286],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................","boundary":[0.12248838828744217,0.6881332773746976,0.6907407222225135,0.7022704186500286],"dir":"ltr"},{"str":"حركت","boundary":[0.8057002329398852,0.7059107325284263,0.8459775753526456,0.7200478738037572],"dir":"rtl"},{"str":"ياختههاي","boundary":[0.7411045713394022,0.7059107325284263,0.800593345507873,0.7200478738037572],"dir":"rtl"},{"str":"خونساز","boundary":[0.6923548057107166,0.7059107325284263,0.7362724215224035,0.7200478738037572],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.660299390453134,0.7059107325284263,0.6873105422938913,0.7200478738037572],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.10288707153395561,0.7059107325284263,0.12176720204803221,0.7200478738037572],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................","boundary":[0.12248434802839783,0.7059107325284263,0.6580732077197173,0.7200478738037572],"dir":"ltr"},{"str":"دستكاري","boundary":[0.7888826546679305,0.7236033648345029,0.8459371727622025,0.7377405061098339],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاي","boundary":[0.7250142396954239,0.7236033648345029,0.7839353574681687,0.7377405061098339],"dir":"rtl"},{"str":"بنيادي","boundary":[0.6789270047769407,0.7236033648345029,0.7200447210709182,0.7377405061098339],"dir":"rtl"},{"str":"خونساز","boundary":[0.6301772391482551,0.7236033648345029,0.6739776874476568,0.7377405061098339],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6136040965484816,0.7236033648345029,0.6252036802647054,0.7377405061098339],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.5713874297944507,0.7236033648345029,0.6087699266019606,0.7377405061098339],"dir":"rtl"},{"str":"استفادههاي","boundary":[0.4957820622982135,0.7236033648345029,0.5664704345375214,0.7377405061098339],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.45477545312795453,0.7236033648345029,0.4908468858755847,0.7377405061098339],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.10288303127491105,0.7236033648345029,0.12176316178898763,0.7377405061098339],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.12248030776935326,0.7236033648345029,0.45230685485187894,0.7377405061098339],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.8046053227388759,0.7413808199882316,0.8458765688765374,0.7555179612635626],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.10287697088634455,0.7413808199882316,0.13119716665745945,0.7555179612635626],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13227187556324682,0.7413808199882316,0.8017731011488123,0.7555179612635626],"dir":"ltr"},{"str":"100","boundary":[0.10289359159271286,0.7591573862797844,0.13121378736382774,0.7732945275551153],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228849626961514,0.7591573862797844,0.7429978923718538,0.7732945275551153],"dir":"ltr"},{"str":"Further","boundary":[0.7460725416011604,0.7583962838224403,0.7935364622508153,0.7696552047183626],"dir":"ltr"},{"str":"reading","boundary":[0.7975518569340904,0.7583962838224403,0.8459335921733488,0.7696552047183626],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.812966542058411,0.7884613171193233,0.8459229350828755,0.8025984583946543],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7655480417848268,0.7884613171193233,0.8086374044924294,0.8025984583946543],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7615582859785672,0.7884613171193233,0.7656126859295357,0.8025984583946543],"dir":"ltr"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.7119620860800977,0.7884613171193233,0.7571220815479109,0.8025984583946543],"dir":"rtl"},{"str":"لوسمي","boundary":[0.6598245632427551,0.7884613171193233,0.7076612303274259,0.8025984583946543],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6274055246711844,0.7884613171193233,0.655566130210049,0.8025984583946543],"dir":"rtl"},{"str":"حاد","boundary":[0.5976469966802941,0.7884613171193233,0.6231955747470099,0.8025984583946543],"dir":"rtl"},{"str":"ميلوئيدي","boundary":[0.5285747280587118,0.7884613171193233,0.5932067519905936,0.8025984583946543],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.10289707540889433,0.7884613171193233,0.12839110997851197,0.8025984583946543],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.129267846191128,0.7884613171193233,0.524300133989828,0.8025984583946543],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8082475194946527,0.8066476669951576,0.8459431363780968,0.8207848082704885],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.10289101502032794,0.8066476669951576,0.13121121079144282,0.8207848082704885],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228591969723022,0.8066476669951576,0.8050536947201229,0.8207848082704885],"dir":"ltr"},{"str":"AML","boundary":[0.8101844366157146,0.8236641636025612,0.8458750689001262,0.8349230844984836],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.7713533254920586,0.8244252660599054,0.8052005956357942,0.8385624073352363],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7584103556436006,0.8244252660599054,0.7663979477742082,0.8385624073352363],"dir":"rtl"},{"str":"ناهنجاريهاي","boundary":[0.6704680571555525,0.8244252660599054,0.7534428571486175,0.8385624073352363],"dir":"rtl"},{"str":"سايتوژنتيك","boundary":[0.5932910288910777,0.8244252660599054,0.6654904580129585,0.8385624073352363],"dir":"rtl"},{"str":"غيرتصادفي","boundary":[0.521194626374827,0.8244252660599054,0.5881881817181098,0.8385624073352363],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.10289448673992596,0.8244252660599054,0.13121468251104085,0.8385624073352363],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.13228939141682824,0.8244252660599054,0.5209057478531585,0.8385624073352363],"dir":"ltr"},{"str":"ناهنجاريهاي","boundary":[0.7628788821466109,0.842202721213634,0.845984990558616,0.856339862488965],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.7086868875852351,0.842202721213634,0.7578932024859283,0.856339862488965],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.660421953041867,0.842202721213634,0.7037254494788183,0.856339862488965],"dir":"rtl"},{"str":"غيرقابل","boundary":[0.609617715689148,0.842202721213634,0.6555211188211149,0.856339862488965],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.5515551529633198,0.842202721213634,0.604733042504573,0.856339862488965],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5106697515643903,0.842202721213634,0.5465088694169725,0.856339862488965],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.4495790146848493,0.842202721213634,0.5057062933284513,0.856339862488965],"dir":"rtl"},{"str":"سايتوژنتيك","boundary":[0.3724019864203744,0.842202721213634,0.4445973752832108,0.856339862488965],"dir":"rtl"},{"str":"متداول","boundary":[0.32486227837546056,0.842202721213634,0.36736782365115983,0.856339862488965],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.10289246661040369,0.842202721213634,0.13121266238151857,0.856339862488965],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.13228737128730597,0.842202721213634,0.321670473730453,0.856339862488965],"dir":"ltr"},{"str":"درمانهاي","boundary":[0.7839286317674841,0.8599801763673628,0.8458092392901881,0.8741173176426937],"dir":"rtl"},{"str":"AML","boundary":[0.7431693614495579,0.8592186506423157,0.7788599937339695,0.870477571538238],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.727321263899479,0.8599797530996598,0.7382622853914798,0.8741168943749908],"dir":"rtl"},{"str":"پايه","boundary":[0.7003464743901204,0.8599797530996598,0.7224062887720717,0.8741168943749908],"dir":"rtl"},{"str":"هدفگيري","boundary":[0.6300641481847663,0.8599797530996598,0.695197164238143,0.8741168943749908],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.5817992136413984,0.8599797530996598,0.6251027100783497,0.8741168943749908],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.10289114808275182,0.8599797530996598,0.1312113438538667,0.8741168943749908],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.1322860527596541,0.8599797530996598,0.5796922185497888,0.8741168943749908],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.8046134395467167,0.8777572082533885,0.8458846856843782,0.8918943495287195],"dir":"rtl"},{"str":"120","boundary":[0.10288508769418543,0.8777572082533885,0.13120528346530033,0.8918943495287195],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13227999237108773,0.8777572082533885,0.801781217956653,0.8918943495287195],"dir":"ltr"},{"str":"121","boundary":[0.10289359159271286,0.8954495865988437,0.13121378736382774,0.9095867278741747],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228849626961514,0.8954495865988437,0.7429978923718538,0.9095867278741747],"dir":"ltr"},{"str":"Further","boundary":[0.7460725416011604,0.8946884841414996,0.7935364622508153,0.9059474050374219],"dir":"ltr"},{"str":"reading","boundary":[0.7975518569340904,0.8946884841414996,0.8459335921733488,0.9059474050374219],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10288,0.25789,0.84604,0.90959],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/2bfc991d58a9c46dea8e41f89cba41d3.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/c2d02668779c762bb01a5a01f21607a7.jpg"},"info":{"width":496.00710000000004,"height":708.7714000000001,"margin":[0.1143,0.15523,0.14254,0.06597]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.824397433020616,0.15523023747060744,0.8573538725554533,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7841159935008994,0.15523023747060744,0.8199733431235158,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7801262320640168,0.15523023747060744,0.7841806377368388,0.16936737675134025],"dir":"ltr"},{"str":"ديسپلازي","boundary":[0.7067004806987639,0.15523023747060744,0.775869813153884,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.6638777146536812,0.15523023747060744,0.7023491155670954,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.6359332235365177,0.15523023747060744,0.6595122085954009,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"استخوان","boundary":[0.5712162628317214,0.15523023747060744,0.631614180522819,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5648104230766049,0.15523023747060744,0.5712889875971532,0.16936737675134025],"dir":"ltr"},{"str":"لوسمي","boundary":[0.5126748467915075,0.15523023747060744,0.5605115813866373,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"حاد","boundary":[0.4829162768032956,0.15523023747060744,0.5084648909259564,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"ميلوئيدي؛","boundary":[0.40912690161088405,0.15523023747060744,0.47844370372924083,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي،","boundary":[0.3522722961022129,0.15523023747060744,0.404860382038886,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.30751424324369536,0.15523023747060744,0.34780578342527746,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2954176905935417,0.15523023747060744,0.3031345962588034,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"تخمين","boundary":[0.24424773758278848,0.15523023747060744,0.29109460731509673,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.20868330715427244,0.15523023747060744,0.23994283549570142,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"ابتلاء","boundary":[0.17033715444799058,0.15523023747060744,0.2043965862585433,0.16936737675134025],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.11433504480077,0.15523023747060744,0.14236034121285765,0.16936737675134025],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.1448168221785535,0.15523023747060744,0.16541207172236042,0.16936737675134025],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8196864843265348,0.17333176194485958,0.8573821544086767,0.18746890122559243],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.11432898440365061,0.17333176194485958,0.1426492201422116,0.18746890122559243],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14372393056470356,0.17333176194485958,0.8164926550446555,0.18746890122559243],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.8212520869156912,0.19110921459038108,0.8573720537468111,0.20524635387111392],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.7878653591853826,0.19110921459038108,0.8163714471022693,0.20524635387111392],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.7500040382486459,0.19110921459038108,0.7829806791072143,0.20524635387111392],"dir":"rtl"},{"str":"t-MDS/AML","boundary":[0.6601258328761825,0.19034842545847636,0.7450585243638649,0.20160734476588632],"dir":"ltr"},{"str":"متعاقب","boundary":[0.6106485693450758,0.19110952780843718,0.6551076426123738,0.20524666708917003],"dir":"rtl"},{"str":"پيوند","boundary":[0.5744801193370014,0.19110952780843718,0.6056406611921482,0.20524666708917003],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.5362551745731059,0.19110952780843718,0.5695469560818787,0.20524666708917003],"dir":"rtl"},{"str":"بنيادي","boundary":[0.4902890825554715,0.19110952780843718,0.5312856489352672,0.20524666708917003],"dir":"rtl"},{"str":"اتولوگ","boundary":[0.4438381587682918,0.19110952780843718,0.48519430871050034,0.20524666708917003],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.11432224659687323,0.19110952780843718,0.14264248233543425,0.20524666708917003],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.1437171927579262,0.19110952780843718,0.44088270510643895,0.20524666708917003],"dir":"ltr"},{"str":"AML","boundary":[0.8216154567142284,0.20812552538096185,0.857306139367763,0.21938444468837182],"dir":"ltr"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.7781884896405713,0.20888662773092267,0.8166417093626277,0.22302376701165552],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7652455015260867,0.20888662773092267,0.7732331049293445,0.22302376701165552],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.7241176265420392,0.20888662773092267,0.7603547610507992,0.22302376701165552],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6976256106011384,0.20888662773092267,0.7191036579919922,0.22302376701165552],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.6509322709291862,0.20888662773092267,0.6925692192712563,0.22302376701165552],"dir":"rtl"},{"str":"كلونال","boundary":[0.6073842773621586,0.20888662773092267,0.6460738525718684,0.22302376701165552],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5556123249042199,0.20888662773092267,0.6022895035171875,0.22302376701165552],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.11432652879363994,0.20888662773092267,0.14193971820161413,0.22302376701165552],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.1437214749546929,0.20888662773092267,0.5552002179001063,0.22302376701165552],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.8243969975429783,0.22666408037644417,0.8573736384015467,0.24080121965717702],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.7957272789038702,0.22666408037644417,0.8195001966705715,0.24080121965717702],"dir":"rtl"},{"str":"AML","boundary":[0.7550841510131608,0.2259029074818762,0.7907748336666954,0.23716182678928616],"dir":"ltr"},{"str":"بيش","boundary":[0.7216972418338363,0.22666400983183702,0.7501104036615601,0.24080114911256986],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7073017785430892,0.22666400983183702,0.7167115551370128,0.24080114911256986],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6808097626021883,0.22666400983183702,0.7022878099930422,0.24080114911256986],"dir":"rtl"},{"str":"جهش","boundary":[0.6388354521538098,0.22666400983183702,0.6759109415974084,0.24080114911256986],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.5891179743193191,0.22666400983183702,0.6340356176353119,0.24080114911256986],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5562160783585557,0.22666400983183702,0.5840757239160487,0.24080114911256986],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.11432424253604395,0.22666400983183702,0.14264447827460497,0.24080114911256986],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.1437191886970969,0.22666400983183702,0.5551979316425104,0.24080114911256986],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.8012904573341788,0.2444414624773585,0.8572925669813997,0.2585786017580914],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابيكننده","boundary":[0.7198791226980414,0.2444414624773585,0.7964380993739804,0.2585786017580914],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6863711870253465,0.2444414624773585,0.7148772749422332,0.2585786017580914],"dir":"rtl"},{"str":"لوسمي","boundary":[0.6388314118890631,0.2444414624773585,0.6814865069471783,0.2585786017580914],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.5955258342068083,0.2444414624773585,0.6339790539288646,0.2585786017580914],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5825828460923236,0.2444414624773585,0.5905704494955814,0.2585786017580914],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.5413337631658898,0.2444414624773585,0.5774476695998904,0.2585786017580914],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.11432222240367068,0.2444414624773585,0.14264245814223167,0.2585786017580914],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.14371716856472364,0.2444414624773585,0.5388651614059551,0.2585786017580914],"dir":"ltr"},{"str":"راههاي","boundary":[0.8160455041873383,0.26221891512288004,0.8572360032749525,0.2763560544036129],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7994723381983839,0.26221891512288004,0.8110719382847537,0.2763560544036129],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.7544738895874669,0.26221891512288004,0.7944624099130831,0.2763560544036129],"dir":"rtl"},{"str":"رساندن","boundary":[0.7045160160005767,0.26221891512288004,0.7497386993049084,0.2763560544036129],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6710080803278817,0.26221891512288004,0.6995141682447685,0.2763560544036129],"dir":"rtl"},{"str":"ابتلاء","boundary":[0.635928481668911,0.26221891512288004,0.6661193599849674,0.2763560544036129],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6194765236223427,0.26221891512288004,0.6310761237087126,0.2763560544036129],"dir":"rtl"},{"str":"132","boundary":[0.11432586348058314,0.262218491855237,0.14264609921914415,0.27635563113596984],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.1437208096416361,0.262218491855237,0.5290711604733077,0.27635563113596984],"dir":"ltr"},{"str":"t-MDS/AML","boundary":[0.5293615756709933,0.2614573895052762,0.6144261926895804,0.27271630881268616],"dir":"ltr"},{"str":"134","boundary":[0.11432361351279041,0.279995732866937,0.1426438492513514,0.2941328721476698],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371855967384337,0.279995732866937,0.7544288176520053,0.2941328721476698],"dir":"ltr"},{"str":"Further","boundary":[0.7575034712204725,0.27923463051697617,0.8049674588545402,0.29049354982438613],"dir":"ltr"},{"str":"reading","boundary":[0.808982859204622,0.27923463051697617,0.8573646627235779,0.29049354982438613],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8243992838005746,0.30929965957200717,0.8573557233354119,0.32343679885274],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7821805373350502,0.30929965957200717,0.8200236770804289,0.32343679885274],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7781927960305406,0.30929965957200717,0.7822472017033626,0.32343679885274],"dir":"ltr"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.715053558709139,0.30929965957200717,0.7739767797678698,0.32343679885274],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.6650936649898757,0.30929965957200717,0.7107082539745898,0.32343679885274],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.6142873358062814,0.30929965957200717,0.6606958368136258,0.32343679885274],"dir":"rtl"},{"str":"باقيمانده","boundary":[0.5502956026234298,0.30929965957200717,0.6099703129249558,0.32343679885274],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.529488239180447,0.30929965957200717,0.5459644388154925,0.32343679885274],"dir":"rtl"},{"str":"بدخيمي","boundary":[0.4691246637396923,0.30929965957200717,0.5251631357696289,0.32343679885274],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.43670557941610105,0.30929965957200717,0.4646844127836073,0.32343679885274],"dir":"rtl"},{"str":"خوني","boundary":[0.3944868329505766,0.30929965957200717,0.43240067732901394,0.32343679885274],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.1143389157131013,0.30929965957200717,0.1434510433419195,0.32343679885274],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.14482271322325793,0.30929965957200717,0.38767898685321195,0.32343679885274],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8196903552388661,0.32740118404625934,0.857386025321008,0.34153832332699213],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.11433285531598193,0.32740118404625934,0.14265309105454294,0.34153832332699213],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1437278014770349,0.32740118404625934,0.8164965259569869,0.34153832332699213],"dir":"ltr"},{"str":"حداقل","boundary":[0.8173874043335262,0.34517863669178084,0.8573759246591425,0.3593157759725137],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.7698476291972428,0.34517863669178084,0.812349194195002,0.3593157759725137],"dir":"rtl"},{"str":"باقيمانده","boundary":[0.7127526279361722,0.34517863669178084,0.764874063294658,0.3593157759725137],"dir":"rtl"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.6579545171833221,0.34517863669178084,0.7077406795184984,0.3593157759725137],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.11433083518360888,0.34517863669178084,0.1419440245915831,0.3593157759725137],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................","boundary":[0.14372578134466185,0.34517863669178084,0.656453558830105,0.3593157759725137],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.8270597981359535,0.36295608933730233,0.8572971394965915,0.3770932286180351],"dir":"rtl"},{"str":"تكثيري","boundary":[0.7761342811423461,0.36295608933730233,0.8221326952779502,0.3770932286180351],"dir":"rtl"},{"str":"PCR","boundary":[0.7408101617900227,0.36219508857157595,0.7712753063413809,0.3734540078789859],"dir":"ltr"},{"str":"چيست؟","boundary":[0.686011869588157,0.36295619092153675,0.7357980319233333,0.37709333020226954],"dir":"rtl"},{"str":"142","boundary":[0.11432248852889405,0.36295619092153675,0.14264272426745506,0.37709333020226954],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................","boundary":[0.143717434689947,0.36295619092153675,0.6859068227047556,0.37709333020226954],"dir":"ltr"},{"str":"اهداف","boundary":[0.8202779476342171,0.38073364356705824,0.857300913636115,0.39487078284779104],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.7662070845356849,0.38073364356705824,0.8153447843790944,0.39487078284779104],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.11431440799940165,0.38073364356705824,0.14263464373796267,0.39487078284779104],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1437093541604546,0.38073364356705824,0.7642192742805495,0.39487078284779104],"dir":"ltr"},{"str":"نونظميها","boundary":[0.7983756724450113,0.3985110962125798,0.8573574773425623,0.4126482354933126],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7792632000630636,0.3985110962125798,0.7934202877337845,0.4126482354933126],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7570053815761911,0.3985110962125798,0.7743785199848954,0.4126482354933126],"dir":"rtl"},{"str":"گيرنده","boundary":[0.711643309138115,0.3985110962125798,0.7522237282490511,0.4126482354933126],"dir":"rtl"},{"str":"آنتيژن","boundary":[0.6622894551307833,0.3985110962125798,0.706722266677231,0.4126482354933126],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6590208809510992,0.3985110962125798,0.6623419785724841,0.4126482354933126],"dir":"ltr"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.6109982941776436,0.3985110962125798,0.6538958051205315,0.4126482354933126],"dir":"rtl"},{"str":"ايمونوگلوبين","boundary":[0.5294677717314932,0.3985110962125798,0.6060610906577747,0.4126482354933126],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5180964466032845,0.3985110962125798,0.524601272844683,0.4126482354933126],"dir":"rtl"},{"str":"TCR","boundary":[0.48182193359732145,0.3977495705949759,0.5133070877412843,0.4090084899023859],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.4652506062917243,0.39851067294493675,0.47685020637809405,0.41264781222566954],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.42557318635156627,0.39851067294493675,0.460228557212185,0.41264781222566954],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.3504525439252783,0.39851067294493675,0.4205390164777883,0.41264781222566954],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.29626047288435975,0.39851067294493675,0.34535777008030716,0.41264781222566954],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.11432735136251061,0.39851067294493675,0.14264758710107162,0.41264781222566954],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.14372229752356358,0.39851067294493675,0.29391307906681163,0.41264781222566954],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.8165334447833507,0.41628812559045825,0.8574088032207601,0.43042526487119104],"dir":"rtl"},{"str":"كمي","boundary":[0.7825426974734835,0.41628812559045825,0.8117639122504494,0.43042526487119104],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاي","boundary":[0.7186721722330179,0.41628812559045825,0.7775913530270029,0.43042526487119104],"dir":"rtl"},{"str":"نئوپلاستيك","boundary":[0.6408910154713506,0.41628812559045825,0.7137107271246718,0.43042526487119104],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6279480273568661,0.41628812559045825,0.6359356307601238,0.43042526487119104],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5781093415799892,0.41628812559045825,0.6230310251607283,0.43042526487119104],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.563713878289242,0.41628812559045825,0.5731236548831657,0.43042526487119104],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.11432835538039669,0.41628791395663667,0.1426485911189577,0.43042505323736946],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.14372330154144966,0.41628791395663667,0.525805078193437,0.43042505323736946],"dir":"ltr"},{"str":"PCR","boundary":[0.5283938475880687,0.4155268116066758,0.5588589921394269,0.42678573091408584],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8124234794219677,0.43406536660215816,0.8573451630027068,0.44820250588289096],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7981492240736068,0.43406536660215816,0.8075590006675306,0.44820250588289096],"dir":"rtl"},{"str":"PCR","boundary":[0.7628259756765577,0.43330405261837585,0.793291120227916,0.4445629719257858],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.7249624531584324,0.43406515496833664,0.7577633425005407,0.44820229424906943],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.6676250360125893,0.43406515496833664,0.7199868671234745,0.44820229424906943],"dir":"rtl"},{"str":"MRD","boundary":[0.6260134179530897,0.43330405261837585,0.6626726270652173,0.4445629719257858],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6069007641221265,0.43406515496833664,0.6210578517928472,0.44820229424906943],"dir":"rtl"},{"str":"لنفوم","boundary":[0.5701262744021204,0.43406515496833664,0.6018827553073333,0.44820229424906943],"dir":"rtl"},{"str":"غيرهوچكيني","boundary":[0.4852079899662726,0.43406515496833664,0.5651486682347893,0.44820229424906943],"dir":"rtl"},{"str":"155","boundary":[0.11432380705840708,0.43406515496833664,0.14264404279696807,0.44820229424906943],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.14371875321946004,0.43406515496833664,0.4833434077858967,0.44820229424906943],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8124189310999781,0.45184260761385814,0.8573406146807172,0.465979746894591],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7981446757516172,0.45184260761385814,0.8075544523455409,0.465979746894591],"dir":"rtl"},{"str":"تكنيكهاي","boundary":[0.7250785079487769,0.45184260761385814,0.793199391702256,0.465979746894591],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6707652289654722,0.45184260761385814,0.720098881649073,0.465979746894591],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6329039080287356,0.45184260761385814,0.6658805488873041,0.465979746894591],"dir":"rtl"},{"str":"رديابي","boundary":[0.588873102824536,0.45184260761385814,0.6280717513922682,0.465979746894591],"dir":"rtl"},{"str":"MRD","boundary":[0.5472645452050988,0.45108129363007576,0.5839237543172264,0.46234021293748573],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5281518913741355,0.45184239598003656,0.5423089790448564,0.46597953526076935],"dir":"rtl"},{"str":"لنفوم","boundary":[0.49137740165412946,0.45184239598003656,0.5231338825593423,0.46597953526076935],"dir":"rtl"},{"str":"158","boundary":[0.11432575461117392,0.45184239598003656,0.14264599034973494,0.46597953526076935],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.14372070077222687,0.45184239598003656,0.48987846343328556,0.46597953526076935],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.812420878652745,0.46961984862555806,0.857342562233484,0.48375698790629085],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7981466233043841,0.46961984862555806,0.8075563998983079,0.48375698790629085],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7628246087606406,0.46961984862555806,0.7933124465355434,0.48375698790629085],"dir":"rtl"},{"str":"PCR","boundary":[0.7275039006498092,0.46885853464177574,0.7579690452011675,0.48011745394918576],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.710930553211839,0.46961963699173653,0.7225301532982087,0.4837567762724694],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.6685926189363014,0.46961963699173653,0.705975168500612,0.4837567762724694],"dir":"rtl"},{"str":"رديابي","boundary":[0.6245618137321017,0.46961963699173653,0.6637604622998339,0.4837567762724694],"dir":"rtl"},{"str":"MRD","boundary":[0.582949518262944,0.46885853464177574,0.6196087273750717,0.48011745394918576],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5639580723743671,0.46961963699173653,0.5778767844250615,0.4837567762724694],"dir":"rtl"},{"str":"لوسميهاي","boundary":[0.4906535289515008,0.46961963699173653,0.558824916014307,0.4837567762724694],"dir":"rtl"},{"str":"حاد","boundary":[0.4630726616614963,0.46961963699173653,0.48559511748924555,0.4837567762724694],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.11432710943048983,0.46961963699173653,0.14191605724998677,0.4837567762724694],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.1437220555915428,0.46961963699173653,0.4604848720915485,0.4837567762724694],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8124222334720609,0.4873970896372581,0.8573439170528,0.5015342289179908],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7981479781237,0.4873970896372581,0.8075577547176238,0.5015342289179908],"dir":"rtl"},{"str":"PCR","boundary":[0.7628259756765577,0.48663577565347566,0.793291120227916,0.4978946949608857],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.7249624531584326,0.48739687800343645,0.7577633425005408,0.5015340172841692],"dir":"rtl"},{"str":"رديابي","boundary":[0.6808104400118467,0.48739687800343645,0.7200090885795788,0.5015340172841692],"dir":"rtl"},{"str":"MRD","boundary":[0.6393196790933032,0.48663577565347566,0.6759788882054308,0.4978946949608857],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6203282332047262,0.48739687800343645,0.6342469452554206,0.5015340172841692],"dir":"rtl"},{"str":"لوسميهاي","boundary":[0.5470216696494867,0.48739687800343645,0.6152051775065315,0.5015340172841692],"dir":"rtl"},{"str":"مزمن","boundary":[0.5090391407703638,0.48739687800343645,0.541898613951292,0.5015340172841692],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.11432345625697696,0.48739687800343645,0.1419124040764739,0.5015340172841692],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1437184024180299,0.48739687800343645,0.5062048950508975,0.5015340172841692],"dir":"ltr"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.8054006404343809,0.505174330648958,0.8573887470562417,0.5193114699296908],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.760885003460636,0.505174330648958,0.8004795979734968,0.5193114699296908],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7418937390210745,0.505174330648958,0.7560508266917954,0.5193114699296908],"dir":"rtl"},{"str":"آناليزهاي","boundary":[0.6812877476955471,0.505174330648958,0.7370797635759649,0.5193114699296908],"dir":"rtl"},{"str":"PCR","boundary":[0.6459728096634101,0.5044130166651757,0.6764379542147683,0.5156719359725856],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.6081092871452847,0.5051741190151364,0.6409041160902735,0.5193112582958692],"dir":"rtl"},{"str":"رديابي","boundary":[0.5639572739986988,0.5051741190151364,0.603155922566431,0.5193112582958692],"dir":"rtl"},{"str":"171","boundary":[0.1143252586505313,0.5051741190151364,0.1426454943890923,0.5193112582958692],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.14372020481158426,0.5051741190151364,0.5192729136336959,0.5193112582958692],"dir":"ltr"},{"str":"MRD","boundary":[0.5224665130801553,0.5044130166651757,0.559125722192283,0.5156719359725856],"dir":"ltr"},{"str":"نتايج","boundary":[0.8274198655624081,0.5228667488249736,0.857426911832512,0.5370038881057064],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.11432121838578506,0.5228667488249736,0.14264145412434606,0.5370038881057064],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371616454683803,0.5228667488249736,0.8262805109039768,0.5370038881057064],"dir":"ltr"},{"str":"172","boundary":[0.11432361351279041,0.5406439475099092,0.1426438492513514,0.554781086790642],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371855967384337,0.5406439475099092,0.7544288176520053,0.554781086790642],"dir":"ltr"},{"str":"Further","boundary":[0.7575034712204725,0.5398828451599484,0.8049674588545402,0.5511417644673584],"dir":"ltr"},{"str":"reading","boundary":[0.808982859204622,0.5398828451599484,0.8573646627235779,0.5511417644673584],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8243975176968232,0.5699478742149795,0.8573539572316605,0.5840850134957123],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.7850837215838241,0.5699478742149795,0.8199956492558271,0.5840850134957123],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7810939601469414,0.5699478742149795,0.7851483658197634,0.5840850134957123],"dir":"ltr"},{"str":"لوسمي","boundary":[0.7290775716718569,0.5699478742149795,0.7768153197807046,0.5840850134957123],"dir":"rtl"},{"str":"ميلوژنوس","boundary":[0.6566174435809486,0.5699478742149795,0.7246332804510257,0.5840850134957123],"dir":"rtl"},{"str":"مزمن","boundary":[0.615851172291687,0.5699478742149795,0.6522539576550417,0.5840850134957123],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.11432704894748455,0.5699478742149795,0.1434533175029145,0.5840850134957123],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.14481084645764117,0.5699478742149795,0.6097624933191478,0.5840850134957123],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8196784884732493,0.588134221524916,0.8573741585553912,0.6022713608056488],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.11432098855036524,0.588134221524916,0.14264122428892623,0.6022713608056488],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1437159347114182,0.588134221524916,0.81648465919137,0.6022713608056488],"dir":"ltr"},{"str":"همه","boundary":[0.8320113966110562,0.6059116741704376,0.8573984001438685,0.6200488134511704],"dir":"rtl"},{"str":"گيرشناسي","boundary":[0.7618521992931144,0.6059116741704376,0.8270438911055906,0.6200488134511704],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7512081218192235,0.6059116741704376,0.7568846937876489,0.6200488134511704],"dir":"ltr"},{"str":"اپيدميولوژي","boundary":[0.6774187466268119,0.6059116741704376,0.7512707459227898,0.6200488134511704],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.1143189684179919,0.6059116741704376,0.1426392041565529,0.6200488134511704],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................","boundary":[0.14698046862635583,0.6059116741704376,0.669505888121359,0.6200488134511704],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6718532819389071,0.6059116741704376,0.6775298539073327,0.6200488134511704],"dir":"ltr"},{"str":"يافتههاي","boundary":[0.8028548260700293,0.623689126815959,0.8573701182906449,0.6378262660966918],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.7617269510859818,0.623689126815959,0.7979196426825335,0.6378262660966918],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7502344180153866,0.623689126815959,0.7567392442567852,0.6378262660966918],"dir":"rtl"},{"str":"تاريخچه","boundary":[0.6950747035677507,0.623689126815959,0.7452628722451748,0.6378262660966918],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.6481409681433989,0.623689126815959,0.6900587148853307,0.6378262660966918],"dir":"rtl"},{"str":"178","boundary":[0.11432262159150529,0.6236890590931362,0.1426428573300663,0.637826198373869],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.14371756775255823,0.6236890590931362,0.6074551150578287,0.637826198373869],"dir":"ltr"},{"str":"CML","boundary":[0.608473346450081,0.6229279567431754,0.6433467343511816,0.6341868760505854],"dir":"ltr"},{"str":"ابزارهاي","boundary":[0.8085451518738336,0.6414665117386578,0.857294986301607,0.6556036510193906],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.7674172768897861,0.6414665117386578,0.8036079483539648,0.6556036510193906],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.7326992819256012,0.6414665117386578,0.7623649258246501,0.6556036510193906],"dir":"rtl"},{"str":"آگهي","boundary":[0.6948379609888646,0.6414665117386578,0.727737836817255,0.6556036510193906],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6757254886069168,0.6414665117386578,0.6898825762776377,0.6556036510193906],"dir":"rtl"},{"str":"181","boundary":[0.11432490784910138,0.6414663001048362,0.1426451435876624,0.655603439385569],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.14371985401015433,0.6414663001048362,0.6335857934291667,0.655603439385569],"dir":"ltr"},{"str":"CML","boundary":[0.6360535968134327,0.6407051977548753,0.6709269847145333,0.6519641170622854],"dir":"ltr"},{"str":"بيولوژي","boundary":[0.8101211212500787,0.6592437527503577,0.8574568630166783,0.6733808920310905],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.7558078422667739,0.6592437527503577,0.8051556358769864,0.6733808920310905],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.11432321432495633,0.6592435411165362,0.14264345006351734,0.673380680397269],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371816048600927,0.6592435411165362,0.7152358302935583,0.673380680397269],"dir":"ltr"},{"str":"CML","boundary":[0.7160121296650793,0.6584824387665753,0.7508855175661798,0.6697413580739853],"dir":"ltr"},{"str":"درمان","boundary":[0.8210059210845972,0.6770209937620576,0.8573784044623554,0.6911581330427904],"dir":"rtl"},{"str":"مبتلايان","boundary":[0.7654825828098025,0.6770209937620576,0.8160020531964159,0.6911581330427904],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.748909416820848,0.6770209937620576,0.7605090169072177,0.6911581330427904],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.11432415785983711,0.6770206410390217,0.14264439359839812,0.6911577803197545],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371910402089008,0.6770206410390217,0.7087056858661902,0.6911577803197545],"dir":"ltr"},{"str":"CML","boundary":[0.7091170670742415,0.6762595386890609,0.743990454975342,0.6875184579964708],"dir":"ltr"},{"str":"نتايج","boundary":[0.8275399727141003,0.6947132708488588,0.8574076298504598,0.7088504101295916],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8160474396435051,0.6947132708488588,0.8225522658849037,0.7088504101295916],"dir":"rtl"},{"str":"نكات","boundary":[0.7807254250997616,0.6947132708488588,0.8111405381092327,0.7088504101295916],"dir":"rtl"},{"str":"برجسته","boundary":[0.7287110567570505,0.6947132708488588,0.7757053961525955,0.7088504101295916],"dir":"rtl"},{"str":"202","boundary":[0.1143201175950909,0.6947132708488588,0.1426403533336519,0.7088504101295916],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371506375614387,0.6947132708488588,0.7282989497529371,0.7088504101295916],"dir":"ltr"},{"str":"203","boundary":[0.11432361351279041,0.7124906106230089,0.1426438492513514,0.7266277499037418],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371855967384337,0.7124906106230089,0.7544288176520053,0.7266277499037418],"dir":"ltr"},{"str":"Further","boundary":[0.7575034712204725,0.711729508273048,0.8049674588545402,0.722988427580458],"dir":"ltr"},{"str":"reading","boundary":[0.808982859204622,0.711729508273048,0.8573646627235779,0.722988427580458],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8243987031637248,0.741794537328079,0.8573551426985621,0.7559316766088118],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.7784305910137173,0.741794537328079,0.8200210763112059,0.7559316766088118],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7744428497092077,0.741794537328079,0.7784972553820297,0.7559316766088118],"dir":"ltr"},{"str":"سندرم","boundary":[0.7226668569865228,0.741794537328079,0.7700733033861812,0.7559316766088118],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6902477726629315,0.741794537328079,0.7182266060304378,0.7559316766088118],"dir":"rtl"},{"str":"بد","boundary":[0.6710140923385974,0.741794537328079,0.685914588722621,0.7559316766088118],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.6277085146563425,0.741794537328079,0.6666324252213324,0.7559316766088118],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6175472488196235,0.741794537328079,0.6234662366728216,0.7559316766088118],"dir":"ltr"},{"str":"ديس","boundary":[0.5828292538554386,0.741794537328079,0.6176098729231899,0.7559316766088118],"dir":"rtl"},{"str":"پلازي","boundary":[0.5395236761731836,0.741794537328079,0.5783486002518914,0.7559316766088118],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5328734004009215,0.741794537328079,0.5393721662452008,0.7559316766088118],"dir":"ltr"},{"str":"مغز","boundary":[0.5049268891513848,0.741794537328079,0.5285785989756999,0.7559316766088118],"dir":"rtl"},{"str":"استخوان","boundary":[0.44033113638897486,0.741794537328079,0.5007290540800724,0.7559316766088118],"dir":"rtl"},{"str":"207","boundary":[0.11432419414964003,0.741794537328079,0.1425111011515761,0.7559316766088118],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.14480799165979663,0.741794537328079,0.4329071499178135,0.7559316766088118],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8196756336754047,0.7599808846380156,0.8573713037575467,0.7741180239187484],"dir":"rtl"},{"str":"207","boundary":[0.1143181337525207,0.7599808846380156,0.14263836949108172,0.7741180239187484],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371307991357365,0.7599808846380156,0.8164818043935256,0.7741180239187484],"dir":"ltr"},{"str":"اتيولوژي","boundary":[0.8061225655842423,0.7777583372835372,0.857300599124488,0.79189547656427],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7954784881103514,0.7777583372835372,0.8011550600787768,0.79189547656427],"dir":"ltr"},{"str":"سبب","boundary":[0.7642694630782499,0.7777583372835372,0.7953229379176223,0.79189547656427],"dir":"rtl"},{"str":"شناسي","boundary":[0.7153984207080903,0.7777583372835372,0.7592898367785459,0.79189547656427],"dir":"rtl"},{"str":"208","boundary":[0.11431409348777422,0.7777583372835372,0.1426343292263352,0.79189547656427],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................","boundary":[0.14370903964882717,0.7777583372835372,0.7086956214941273,0.79189547656427],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7097137682101724,0.7777583372835372,0.7153903401785979,0.79189547656427],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.7930502889978785,0.7955357899290587,0.8573005991244877,0.8096729292097915],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.7519224140138311,0.7955357899290587,0.7881151056103829,0.8096729292097915],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7404319010756091,0.7955357899290587,0.7469367273170077,0.8096729292097915],"dir":"rtl"},{"str":"آزمايشگاهي","boundary":[0.663135576083487,0.7955357899290587,0.735648227616096,0.8096729292097915],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.11430601295828167,0.7955357899290587,0.14262624869684268,0.8096729292097915],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.14370095911933464,0.7955357899290587,0.6629618446993998,0.8096729292097915],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7940138921398499,0.8133132425745802,0.8573248407129651,0.8274503818553129],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.1143019726935356,0.8133132425745802,0.1426222084320966,0.8274503818553129],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14369691885458857,0.8133132425745802,0.7936017851357364,0.8274503818553129],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.8098557702097404,0.8310906952201017,0.8573571628309348,0.8452278345008345],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.7623159950734572,0.8310906952201017,0.8048175600712162,0.8452278345008345],"dir":"rtl"},{"str":"215","boundary":[0.11432410947343304,0.8310902042296356,0.14264434521199404,0.8452273435103684],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.143719055634486,0.8310902042296356,0.7609624217072699,0.8452273435103684],"dir":"ltr"},{"str":"اساس","boundary":[0.8219744596397914,0.8488676568751571,0.8572863735216693,0.8630047961558899],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.7676611806564866,0.8488676568751571,0.8169948333400872,0.8630047961558899],"dir":"rtl"},{"str":"223","boundary":[0.11432179902263492,0.8488674452413356,0.14264203476119594,0.8630045845220684],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371674518368788,0.8488674452413356,0.72503407713317,0.8630045845220684],"dir":"ltr"},{"str":"MDS","boundary":[0.727866798680906,0.8481063428913749,0.7627852343242667,0.8593652621987848],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.8172531199654196,0.8666448978868573,0.8574638548520775,0.8807820371675901],"dir":"rtl"},{"str":"وسيع","boundary":[0.7790281752015241,0.8666448978868573,0.8124007620052212,0.8807820371675901],"dir":"rtl"},{"str":"ژنومي","boundary":[0.7379003002174767,0.8666448978868573,0.7739455221507917,0.8807820371675901],"dir":"rtl"},{"str":"232","boundary":[0.1143177587578886,0.8666448978868573,0.1426379944964496,0.8807820371675901],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371270491894156,0.8666448978868573,0.7348256587456105,0.8807820371675901],"dir":"ltr"},{"str":"مدلهاي","boundary":[0.8046717355457208,0.8843375276966943,0.8573931502190189,0.8984746669774271],"dir":"rtl"},{"str":"حيواني","boundary":[0.7570107524670512,0.8843375276966943,0.7997264514963595,0.8984746669774271],"dir":"rtl"},{"str":"233","boundary":[0.1143177587578886,0.8843375276966943,0.1426379944964496,0.8984746669774271],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371270491894156,0.8843375276966943,0.7544229628971035,0.8984746669774271],"dir":"ltr"},{"str":"نتايج","boundary":[0.8274123656697654,0.9021149803422157,0.8574194119398693,0.9162521196229485],"dir":"rtl"},{"str":"234","boundary":[0.11431371849314231,0.9021149803422157,0.1426339542317033,0.9162521196229485],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14370866465419527,0.9021149803422157,0.8262730110113341,0.9162521196229485],"dir":"ltr"},{"str":"234","boundary":[0.11432361351279041,0.9198917557595083,0.1426438492513514,0.9340288950402411],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.14371855967384337,0.9198917557595083,0.7544288176520053,0.9340288950402411],"dir":"ltr"},{"str":"Further","boundary":[0.7575034712204725,0.9191306534095476,0.8049674588545402,0.9303895727169577],"dir":"ltr"},{"str":"reading","boundary":[0.808982859204622,0.9191306534095476,0.8573646627235779,0.9303895727169577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1143,0.15523,0.85746,0.93403],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/5bc61d18fb991bbd6461f6902d49c976.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/7789dd390685a713eb47230c310b18b5.jpg"},"info":{"width":496.0078,"height":708.7713,"margin":[0.10287,0.14323,0.15398,0.08982]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8129671831773614,0.1432320308883486,0.8459235762018259,0.1573691721636796],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.7844187127702428,0.1432320308883486,0.8086117839275916,0.1573691721636796],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7804309770935053,0.1432320308883486,0.7844853770444737,0.1573691721636796],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.7153484642781827,0.1432320308883486,0.7760856784913462,0.1573691721636796],"dir":"rtl"},{"str":"ميلوپروليفراتيو","boundary":[0.6070836627972381,0.1432320308883486,0.7108718572570834,0.1573691721636796],"dir":"rtl"},{"str":"239","boundary":[0.10289569639832252,0.1432320308883486,0.13389256378629508,0.1573691721636796],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.13749041446525614,0.1432320308883486,0.6024414051553221,0.1573691721636796],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8082461404840809,0.16133355791653098,0.8459417573675251,0.17547069919186195],"dir":"rtl"},{"str":"239","boundary":[0.10288963600975597,0.16133355791653098,0.13120983178087087,0.17547069919186195],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228454068665826,0.16133355791653098,0.8050523157095512,0.17547069919186195],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.816950878595054,0.17911101307025967,0.8459579184037022,0.19324815434559067],"dir":"rtl"},{"str":"JAK2","boundary":[0.7743785480792843,0.17835022383101581,0.8119257882638136,0.1896091447269381],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7552659212214,0.17911132628835996,0.7694229889126742,0.19324846756369096],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.7155885572767202,0.17911132628835996,0.7502782214311953,0.19324846756369096],"dir":"rtl"},{"str":"پيام","boundary":[0.687161294640931,0.17911132628835996,0.7105341932122842,0.19324846756369096],"dir":"rtl"},{"str":"تحريك","boundary":[0.6378075102851205,0.17911132628835996,0.6821998565345142,0.19324846756369096],"dir":"rtl"},{"str":"سايتوكاينها","boundary":[0.5578507837981579,0.17911132628835996,0.6328602130853589,0.19324846756369096],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.10289337385420129,0.17911132628835996,0.1312135696253162,0.19324846756369096],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.1322882785311036,0.17911132628835996,0.5568326385189908,0.19324846756369096],"dir":"ltr"},{"str":"ديگر","boundary":[0.8176798429379537,0.19688878144208866,0.8459050926215274,0.21102592271741966],"dir":"rtl"},{"str":"جهشها","boundary":[0.7630030172912602,0.19688878144208866,0.8125042711021881,0.21102592271741966],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.744011779653465,0.19688878144208866,0.7579304720611247,0.21102592271741966],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.6848603671151945,0.19688878144208866,0.7390362006403931,0.21102592271741966],"dir":"rtl"},{"str":"ميلوپروليفراتيو","boundary":[0.5915950273362637,0.19688878144208866,0.6799979153553634,0.21102592271741966],"dir":"rtl"},{"str":"249","boundary":[0.102889333595157,0.19688878144208866,0.1312095293662719,0.21102592271741966],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.1322842382720593,0.19688878144208866,0.5894880322446541,0.21102592271741966],"dir":"ltr"},{"str":"تيروزين","boundary":[0.7980785261844673,0.21466623659581735,0.846016199745246,0.22880337787114835],"dir":"rtl"},{"str":"كينازها","boundary":[0.749449968327111,0.21466623659581735,0.7931413296323162,0.22880337787114835],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7304587306893158,0.21466623659581735,0.74461579838059,0.22880337787114835],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.6973144656192906,0.21466623659581735,0.7255397153028641,0.22880337787114835],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.6380418453096905,0.21466623659581735,0.692460094377548,0.22880337787114835],"dir":"rtl"},{"str":"ميلوپروليفراتيو","boundary":[0.5448977133020891,0.21466623659581735,0.6330723266851852,0.22880337787114835],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.10288731346563479,0.21466623659581735,0.13120750923674968,0.22880337787114835],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.13228221814253707,0.21466623659581735,0.5437603803811147,0.22880337787114835],"dir":"ltr"},{"str":"ديگر","boundary":[0.8176737825493869,0.23244369174954604,0.8458990322329606,0.24658083302487704],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.7648110332135903,0.23244369174954604,0.8127365859972361,0.24658083302487704],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزومي","boundary":[0.6922318197415442,0.23244369174954604,0.7599405009356706,0.24658083302487704],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.673240582103749,0.23244369174954604,0.6873976497950233,0.24658083302487704],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.6140891695654784,0.23244369174954604,0.6683862108620064,0.24658083302487704],"dir":"rtl"},{"str":"ميلوپروليفراتيو","boundary":[0.5209450375578768,0.23244369174954604,0.6092469191008687,0.24658083302487704],"dir":"rtl"},{"str":"255","boundary":[0.1028852933361125,0.23244369174954604,0.13120548910722737,0.24658083302487704],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.13228019801301477,0.23244369174954604,0.5176300050120176,0.24658083302487704],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7827114009094207,0.25022114690327474,0.8459030724920049,0.26435828817860574],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.7438824913640468,0.25022114690327474,0.7776792582697285,0.26435828817860574],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.6847310788257762,0.25022114690327474,0.7389069123509748,0.26435828817860574],"dir":"rtl"},{"str":"ميلوپروليفراتيو","boundary":[0.5914657390468452,0.25022114690327474,0.679868627065945,0.26435828817860574],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.10289545446664343,0.2502203003678691,0.13121565023775833,0.2643574416432001],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.13229035914354573,0.2502203003678691,0.589477931597043,0.26435828817860574],"dir":"ltr"},{"str":"نتايج","boundary":[0.8161102627821579,0.26799775552159777,0.8459778777672449,0.28213489679692877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8046177459306084,0.26799775552159777,0.8111225629919531,0.28213489679692877],"dir":"rtl"},{"str":"هدايتهاي","boundary":[0.7340970444416398,0.26799775552159777,0.7995027779805075,0.28213489679692877],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.6944196804969598,0.26799775552159777,0.7292770154017738,0.28213489679692877],"dir":"rtl"},{"str":"258","boundary":[0.10289545446664321,0.26799775552159777,0.1312156502377581,0.28213489679692877],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................................","boundary":[0.13229035914354548,0.26799775552159777,0.694009594203962,0.28213489679692877],"dir":"ltr"},{"str":"260","boundary":[0.10289359159271286,0.2857746463183893,0.130482500476807,0.2999117875937203],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228849626961514,0.2857746463183893,0.7429978923718538,0.2999117875937203],"dir":"ltr"},{"str":"Further","boundary":[0.7460725416011604,0.28501354386104516,0.7935364622508153,0.2962724647569674],"dir":"ltr"},{"str":"reading","boundary":[0.7975518569340904,0.28501354386104516,0.8459335921733488,0.2962724647569674],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8129667597969226,0.3150787182471625,0.8459231528213871,0.3292158595224935],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.7795800791842388,0.3150787182471625,0.8086073202881086,0.3292158595224935],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7755883032484571,0.3150787182471625,0.7796285622927706,0.3292158595224935],"dir":"ltr"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.726113311121317,0.3150787182471625,0.7711581592063674,0.3292158595224935],"dir":"rtl"},{"str":"لنفوم","boundary":[0.6848642864083992,0.3150787182471625,0.7217619521305916,0.3292158595224935],"dir":"rtl"},{"str":"265","boundary":[0.10289325288836172,0.3150787182471625,0.1334578125585927,0.3292158595224935],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.13337700737770644,0.3150787182471625,0.6805856520804712,0.3292158595224935],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8082436969741199,0.33318024527534484,0.8459393138575642,0.34731738655067584],"dir":"rtl"},{"str":"265","boundary":[0.10288719249979525,0.33318024527534484,0.1304761013838894,0.34731738655067584],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228209717669753,0.33318024527534484,0.8050498721995902,0.34731738655067584],"dir":"ltr"},{"str":"تكنيكها","boundary":[0.790941287616848,0.35095770042907354,0.8459938573546626,0.3650948417044045],"dir":"rtl"},{"str":"266","boundary":[0.10288315224075123,0.35095770042907354,0.12976501579209054,0.3650948417044045],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13227805691765349,0.35095770042907354,0.7887151048834313,0.3650948417044045],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.8200877163625252,0.36873515558280223,0.8459150723032987,0.3828722968581332],"dir":"rtl"},{"str":"ناهنجاريهاي","boundary":[0.7321454178744771,0.36873515558280223,0.8151282983856306,0.3828722968581332],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.6840016911024386,0.36873515558280223,0.7273051875393898,0.3828722968581332],"dir":"rtl"},{"str":"273","boundary":[0.1028770918521847,0.36873515558280223,0.1311972876232996,0.3828722968581332],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................","boundary":[0.13227199652908697,0.36873515558280223,0.6809270539697159,0.3828722968581332],"dir":"ltr"},{"str":"لنفوم","boundary":[0.8140354083141436,0.3865126107365309,0.8459433541166088,0.40064975201186187],"dir":"rtl"},{"str":"بوركيت","boundary":[0.7633503586032317,0.3865126107365309,0.8090456883944165,0.40064975201186187],"dir":"rtl"},{"str":"275","boundary":[0.1028730515931405,0.3865126107365309,0.1311932473642554,0.40064975201186187],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13553450570737013,0.3865126107365309,0.7625746288667236,0.40064975201186187],"dir":"ltr"},{"str":"لنفوم","boundary":[0.814029347925577,0.4042900658902596,0.8459372937280423,0.41842720716559056],"dir":"rtl"},{"str":"منتشره","boundary":[0.7646755635697666,0.4042900658902596,0.8090295273582393,0.41842720716559056],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7265718805228468,0.4042900658902596,0.7597242261109605,0.41842720716559056],"dir":"rtl"},{"str":"B","boundary":[0.7108714822629806,0.40352864174946135,0.7216024828641808,0.4147875626453837],"dir":"ltr"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.6727676177673013,0.4042897442068055,0.7059623860753803,0.4184268854821365],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.10289311982593827,0.4042897442068055,0.13121331559705315,0.4184268854821365],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228802450284055,0.4042897442068055,0.6711454537610094,0.4184268854821365],"dir":"ltr"},{"str":"لنفوم","boundary":[0.814051436287897,0.4220671993605342,0.8459593820903623,0.4362043406358652],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.7758265454696479,0.4220671993605342,0.8092475682842084,0.4362043406358652],"dir":"rtl"},{"str":"مانتل","boundary":[0.7380844656071941,0.4220671993605342,0.7708509664565758,0.4362043406358652],"dir":"rtl"},{"str":"280","boundary":[0.10289203113338136,0.4220669877266829,0.13121222690449624,0.43620412900201383],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228693581028364,0.4220669877266829,0.67441091450578,0.43620412900201383],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6761542862834011,0.4220669877266829,0.6818308502406616,0.43620412900201383],"dir":"ltr"},{"str":"Mantle","boundary":[0.6818396807469561,0.4213058852693387,0.7274665438728989,0.432564806165261],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7275616109262797,0.4220671993605342,0.7332381748835402,0.4362043406358652],"dir":"ltr"},{"str":"لنفوم","boundary":[0.8140483274658179,0.4398444428804115,0.845956273268283,0.4539815841557425],"dir":"rtl"},{"str":"فوليكولار","boundary":[0.7547757071562179,0.4398444428804115,0.8090828491003568,0.4539815841557425],"dir":"rtl"},{"str":"281","boundary":[0.10288597074481486,0.4398444428804115,0.13120616651592976,0.4539815841557425],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228087542171715,0.4398444428804115,0.7527899198359379,0.4539815841557425],"dir":"ltr"},{"str":"لنفوم","boundary":[0.8140422670772516,0.4576218980341402,0.8459502128797168,0.4717590393094712],"dir":"rtl"},{"str":"لنفوپلاسماسايتوئيد","boundary":[0.6930769112905079,0.4576218980341402,0.8090040640489926,0.4717590393094712],"dir":"rtl"},{"str":"282","boundary":[0.10288193048577035,0.4576218980341402,0.13120212625688524,0.4717590393094712],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................","boundary":[0.13227683516267263,0.4576218980341402,0.6907295207857618,0.4717590393094712],"dir":"ltr"},{"str":"لنفوم","boundary":[0.8140382268182069,0.4753993531878689,0.8459461726206722,0.4895364944631999],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.7811363772908406,0.4753993531878689,0.8090747685822679,0.4895364944631999],"dir":"rtl"},{"str":"لنفوئيدي","boundary":[0.7204112838548099,0.4753993531878689,0.7761062547806703,0.4895364944631999],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6769845595170072,0.4753993531878689,0.7154377249712601,0.4895364944631999],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6640415896685492,0.4753993531878689,0.6720291817991568,0.4895364944631999],"dir":"rtl"},{"str":"مخاطات","boundary":[0.608760745294731,0.4753993531878689,0.6590417691012114,0.4895364944631999],"dir":"rtl"},{"str":"283","boundary":[0.10287587009720374,0.4753993531878689,0.13119606586831864,0.4895364944631999],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.132270774774106,0.4753993531878689,0.6058052958038156,0.4895364944631999],"dir":"ltr"},{"str":"لنفوم","boundary":[0.8140321664296402,0.4931768083415976,0.8459401122321054,0.5073139496169286],"dir":"rtl"},{"str":"سلول","boundary":[0.775807275611391,0.4931768083415976,0.8092282984259516,0.5073139496169286],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.7375823847931418,0.4931768083415976,0.7709165420382497,0.5073139496169286],"dir":"rtl"},{"str":"آناپلاستيك","boundary":[0.6640355292799827,0.4931768083415976,0.7326128661686364,0.5073139496169286],"dir":"rtl"},{"str":"284","boundary":[0.10289368836538439,0.493175961806192,0.1312138841364993,0.5073131030815229],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.13228859304228668,0.493175961806192,0.6025565646346689,0.5073131030815229],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6056312017673915,0.493175961806192,0.611307765724652,0.5073131030815229],"dir":"ltr"},{"str":"ALCL","boundary":[0.6113165962309465,0.4924148593488478,0.6533621689013762,0.5036737802447702],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6533894466982166,0.4931768083415976,0.6590660106554771,0.5073139496169286],"dir":"ltr"},{"str":"لوسمي","boundary":[0.8032847144742482,0.5108685941122687,0.8459397493345872,0.5250057353875996],"dir":"rtl"},{"str":"مزمن","boundary":[0.7653022391986577,0.5108685941122687,0.7982141893736349,0.5250057353875996],"dir":"rtl"},{"str":"لنفوسايتيك","boundary":[0.6876423999783873,0.5108685941122687,0.760264036170399,0.5250057353875996],"dir":"rtl"},{"str":"285","boundary":[0.10288762797681793,0.5108685941122687,0.1312078237479328,0.5250057353875996],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................","boundary":[0.1322825326537202,0.5108685941122687,0.6874706889690041,0.5250057353875996],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجهگيريها","boundary":[0.7638457258131826,0.5286460492659973,0.8459700512774193,0.5427831905413284],"dir":"rtl"},{"str":"287","boundary":[0.10288560784729588,0.5286460492659973,0.13120580361841078,0.5427831905413284],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13554706196152552,0.5286460492659973,0.762587185120879,0.5427831905413284],"dir":"ltr"},{"str":"287","boundary":[0.10289359159271286,0.546423038825253,0.13121378736382774,0.560560180100584],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228849626961514,0.546423038825253,0.7429978923718538,0.560560180100584],"dir":"ltr"},{"str":"Further","boundary":[0.7460725416011604,0.5456619363679088,0.7935364622508153,0.5569208572638311],"dir":"ltr"},{"str":"reading","boundary":[0.7975518569340904,0.5456619363679088,0.8459335921733488,0.5569208572638311],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8129676549441359,0.5757269696647918,0.8459240479686005,0.5898641109401228],"dir":"rtl"},{"str":"يازدهم","boundary":[0.760951339878123,0.5757269696647918,0.8084971083116033,0.5898641109401228],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7569595639423413,0.5757269696647918,0.7609998229866547,0.5898641109401228],"dir":"ltr"},{"str":"بيولوژي","boundary":[0.699141436888694,0.5757269696647918,0.7525981043040049,0.5898641109401228],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6379315123673458,0.5757269696647918,0.694834520747456,0.5898641109401228],"dir":"rtl"},{"str":"ميلوم","boundary":[0.5951088067566681,0.5757269696647918,0.6336205559670636,0.5898641109401228],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.5491407594799921,0.5757269696647918,0.590674622455534,0.5898641109401228],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.10289818829461944,0.5757269696647918,0.12943460969766996,0.5898641109401228],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1292689590768531,0.5757269696647918,0.5448661654111084,0.5898641109401228],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8082486323803778,0.5939133195406262,0.845944249263822,0.6080504608159572],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.10289212790605289,0.5939133195406262,0.13121232367716779,0.6080504608159572],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228703258295518,0.5939133195406262,0.8050548076058481,0.6080504608159572],"dir":"ltr"},{"str":"MM","boundary":[0.8173214211550706,0.6109298161480297,0.8458655609851297,0.6221887370439521],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.790829261152748,0.6116909186053738,0.8123072782323181,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"تومور","boundary":[0.7535720123756119,0.6116909186053738,0.7859243866729516,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"ياخته","boundary":[0.7147431028302378,0.6116909186053738,0.7485883528444512,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"پلاسمابلاست","boundary":[0.6297037304655291,0.6116909186053738,0.7096927790248461,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.6255867064993736,0.6116909186053738,0.6296754486522188,0.6258280598807049],"dir":"ltr"},{"str":"پلاسماسل","boundary":[0.5582093265468807,0.6116909186053738,0.6206777917605326,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.525186269248185,0.6116909186053738,0.5533084923261286,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5043809552994931,0.6116909186053738,0.5202430123074676,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49022792786726327,0.6116909186053738,0.4993993158978547,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"سلولهاي","boundary":[0.42635547263571244,0.6116909186053738,0.48528265079702365,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"B","boundary":[0.41063426825142674,0.6109298161480297,0.421365268852627,0.6221887370439521],"dir":"ltr"},{"str":"عبور","boundary":[0.37857665141556246,0.6116909186053738,0.4056282058467629,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.34458595207575365,0.6116909186053738,0.37382530677944986,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3303117168721943,0.6116909186053738,0.33972148018640025,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"مراكز","boundary":[0.29317567586638754,0.6116909186053738,0.3254108826514421,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"زايگر","boundary":[0.25833854225679515,0.6116909186053738,0.28834756630843306,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"ريشه","boundary":[0.22277416201922629,0.6116909186053738,0.25333064117136866,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.16979020491210023,0.6116909186053738,0.21780060313567648,0.6258280598807049],"dir":"rtl"},{"str":"291","boundary":[0.10289563591540293,0.6116909186053738,0.13121583168651782,0.6258280598807049],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.13229054059230522,0.6116909186053738,0.16820036297816288,0.6258280598807049],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.8065532114615938,0.6294683737591026,0.8459861397340928,0.6436055150344335],"dir":"rtl"},{"str":"292","boundary":[0.10289136582126321,0.6294681621252513,0.1312115615923781,0.6436053034005822],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.1322862704981655,0.6294681621252513,0.7723925914068287,0.6436053034005822],"dir":"ltr"},{"str":"MM","boundary":[0.7730479238431333,0.6287070596679071,0.8015920636731924,0.6399659805638294],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8318308623372453,0.6472456172789799,0.8459879300285196,0.6613827585543108],"dir":"rtl"},{"str":"اكثر","boundary":[0.8026783732030018,0.6472456172789799,0.8269078066917493,0.6613827585543108],"dir":"rtl"},{"str":"تومورهاي","boundary":[0.7397755801420864,0.6472456172789799,0.7976381500452209,0.6613827585543108],"dir":"rtl"},{"str":"،MM","boundary":[0.7020416412806412,0.6464843031877843,0.7346979543466857,0.6613825469204594],"dir":"ltr"},{"str":"جابجاييهاي","boundary":[0.6203880059950669,0.6472454056451284,0.6968963713877081,0.6613825469204594],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.5980090111486149,0.6472454056451284,0.6153821250391627,0.6613825469204594],"dir":"rtl"},{"str":"ايمونوگلبوليني","boundary":[0.5040184448712299,0.6472454056451284,0.5930718145964641,0.6613825469204594],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.4672460271794114,0.6472454056451284,0.4991862950542312,0.6613825469204594],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.4325280812116262,0.6472454056451284,0.46224418648255133,0.6613825469204594],"dir":"rtl"},{"str":"293","boundary":[0.10289344643370518,0.6472454056451284,0.13121364220482007,0.6613825469204594],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.13228835111060747,0.6472454056451284,0.42945344407890357,0.6613825469204594],"dir":"ltr"},{"str":"پيچيدگيهاي","boundary":[0.7626394665567757,0.6650228607988571,0.8459213262372083,0.6791600020741881],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.7131644744296358,0.6650228607988571,0.7576275252123049,0.6791600020741881],"dir":"rtl"},{"str":"كاريوتايپيك","boundary":[0.6346582009395819,0.6650228607988571,0.7082353583955735,0.6791600020741881],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6155457555304573,0.6650228607988571,0.6297028232217315,0.6791600020741881],"dir":"rtl"},{"str":"294","boundary":[0.10289495850670091,0.6650225080757715,0.1312151542778158,0.6791596493511024],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.1322898631836032,0.6650225080757715,0.579696028973738,0.6791596493511024],"dir":"ltr"},{"str":"MM","boundary":[0.5820428630356217,0.6642614056184273,0.6105870028656808,0.6755203265143496],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.834375777961556,0.6827151403818481,0.84597536167778,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.807883799407993,0.6827151403818481,0.8294406015389273,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسد","boundary":[0.7576795405233543,0.6827151403818481,0.802789032753114,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"محتويات","boundary":[0.6985281279850838,0.6827151403818481,0.7526837602150609,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزومي","boundary":[0.6259489145130375,0.6827151403818481,0.693683857390952,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6130059446645795,0.6827151403818481,0.6209935367951871,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.5681287673298684,0.6827151403818481,0.6081172312209604,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5490163219207438,0.6827151403818481,0.563302677901436,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.512241884099403,0.6827151403818481,0.5440266020010167,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.46434057287002317,0.6827151403818481,0.5072238823663658,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوژنيك","boundary":[0.40542955574488926,0.6827151403818481,0.4593064101008087,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3863171103357647,0.6827151403818481,0.40047417802703894,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.34397923581040446,0.6827151403818481,0.38141627611501255,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.30502911849370096,0.6827151403818481,0.33901779770398754,0.6968522816571792],"dir":"rtl"},{"str":"294","boundary":[0.10289091824765624,0.6827151403818481,0.1312111140187711,0.6968522816571792],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................","boundary":[0.1322858229245585,0.6827151403818481,0.30207164887326327,0.6968522816571792],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8343717377025116,0.7004925955355769,0.8459713214187355,0.7146297368109078],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.8076373436062897,0.7004925955355769,0.8291941457372239,0.7146297368109078],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسد","boundary":[0.7568331062535708,0.7004925955355769,0.8024213691800811,0.7146297368109078],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7357853767622201,0.7004925955355769,0.7516474337701946,0.7146297368109078],"dir":"rtl"},{"str":"هفت","boundary":[0.7009462230231055,0.7004925955355769,0.7305411205227014,0.7146297368109078],"dir":"rtl"},{"str":"جابجايي","boundary":[0.644697736608174,0.7004925955355769,0.6956797453588428,0.7146297368109078],"dir":"rtl"},{"str":"شايع","boundary":[0.6094969796845934,0.7004925955355769,0.6394514602391331,0.7146297368109078],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزومي","boundary":[0.5364329351272294,0.7004925955355769,0.6043900922525811,0.7146297368109078],"dir":"rtl"},{"str":"درگيركننده","boundary":[0.45986396584892403,0.7004925955355769,0.5312109003124544,0.7146297368109078],"dir":"rtl"},{"str":"لوكوس","boundary":[0.41111420022023826,0.7004925955355769,0.45464799142271534,0.7146297368109078],"dir":"rtl"},{"str":"IgH","boundary":[0.38087667169750156,0.6997313802068453,0.40588456875073337,0.7109903011027676],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3691440618474145,0.7004924826641895,0.3756488789087591,0.7146296239395205],"dir":"rtl"},{"str":"تريزوميهاي","boundary":[0.28833888096114624,0.7004924826641895,0.3639907114363928,0.7146296239395205],"dir":"rtl"},{"str":"شايع","boundary":[0.2531381240375655,0.7004924826641895,0.28309260459210517,0.7146296239395205],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزومهاي","boundary":[0.1590283701183732,0.7004924826641895,0.24803325673507554,0.7146296239395205],"dir":"rtl"},{"str":"،7","boundary":[0.10289705121572688,0.7004924826641895,0.11648444238175291,0.7146296239395205],"dir":"ltr"},{"str":"،5","boundary":[0.12152668566905607,0.7004924826641895,0.1351140768350821,0.7146296239395205],"dir":"ltr"},{"str":"،3","boundary":[0.14027752789371462,0.7004924826641895,0.15386491905974067,0.7146296239395205],"dir":"ltr"},{"str":"،19","boundary":[0.7671196783598966,0.7182699378179181,0.7901148127106066,0.7324070790932492],"dir":"ltr"},{"str":"،15","boundary":[0.7950641300398904,0.7182699378179181,0.8180572442610781,0.7324070790932492],"dir":"ltr"},{"str":"،11","boundary":[0.8230065615903621,0.7182699378179181,0.8459996758115498,0.7324070790932492],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7556291816378694,0.7182699378179181,0.762133998699214,0.7324070790932492],"dir":"rtl"},{"str":"،21","boundary":[0.7276827098283533,0.7182699378179181,0.7506778441790632,0.7324070790932492],"dir":"ltr"},{"str":"نماينده","boundary":[0.6792965675136557,0.7182699378179181,0.7228384392342214,0.7324070790932492],"dir":"rtl"},{"str":"حوادث","boundary":[0.6321204827827303,0.7182699378179181,0.6742906865577515,0.7324070790932492],"dir":"rtl"},{"str":"انكوژنيك","boundary":[0.5720014282033467,0.7182699378179181,0.6272438901162439,0.7324070790932492],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.5397035974031051,0.7182699378179181,0.5669854465998314,0.7324070790932492],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.4933739469419633,0.7182699378179181,0.5346855956700679,0.7324070790932492],"dir":"rtl"},{"str":"295","boundary":[0.10289099082716013,0.7182699378179181,0.13121118659827502,0.7324070790932492],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.13228589550406242,0.7182699378179181,0.4915073472634904,0.7324070790932492],"dir":"ltr"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.8086050582269063,0.7360473929716468,0.8459875550344162,0.7501845342469777],"dir":"rtl"},{"str":"مختل","boundary":[0.7678388444697841,0.7360473929716468,0.8036153383071795,0.7501845342469777],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7454598496233322,0.7360473929716468,0.76283296351388,0.7501845342469777],"dir":"rtl"},{"str":"سايكلين","boundary":[0.6890901554370715,0.7360473929716468,0.7404741699626496,0.7501845342469777],"dir":"rtl"},{"str":"D","boundary":[0.6726462769335482,0.7352858672466,0.6842621426517889,0.7465447881425222],"dir":"ltr"},{"str":"يافتهاي","boundary":[0.6228074800436607,0.736046969703944,0.6676422346584067,0.750184110979275],"dir":"rtl"},{"str":"عمومي","boundary":[0.5751465642274175,0.736046969703944,0.6177813977925347,0.750184110979275],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5422447147000512,0.736046969703944,0.5701043209401142,0.750184110979275],"dir":"rtl"},{"str":"297","boundary":[0.10289280531475506,0.736046969703944,0.13121300108586995,0.750184110979275],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.13228770999165734,0.736046969703944,0.5404993227929076,0.750184110979275],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7827189128880635,0.7538244248576728,0.8459105844706474,0.7679615661330037],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.7282845027840288,0.7538244248576728,0.7777736358178238,0.7679615661330037],"dir":"rtl"},{"str":"297","boundary":[0.10289258757624387,0.7538240721345869,0.13121278334735875,0.7679612134099179],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228749225314615,0.7538240721345869,0.6940067273135625,0.7679612134099179],"dir":"ltr"},{"str":"MM","boundary":[0.694783025589517,0.7530629696772428,0.7233271654195761,0.7643218905731651],"dir":"ltr"},{"str":"كاربردهاي","boundary":[0.7830823184635404,0.7716015272883157,0.8460053128196776,0.7857386685636466],"dir":"rtl"},{"str":"درماني","boundary":[0.7368738757737278,0.7716015272883157,0.7781370413933008,0.7857386685636466],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7256237744648372,0.7716015272883157,0.7321285915261818,0.7857386685636466],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.6844959575232488,0.7716015272883157,0.7206865779126862,0.7857386685636466],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.6497780115554636,0.7716015272883157,0.6794436135883348,0.7857386685636466],"dir":"rtl"},{"str":"آگهي","boundary":[0.6119167440512026,0.7716015272883157,0.6448165734490467,0.7857386685636466],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبنديهاي","boundary":[0.5180453654156244,0.7716015272883157,0.6070037890533175,0.7857386685636466],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.4637321630829192,0.7716015272883157,0.5129485786312231,0.7857386685636466],"dir":"rtl"},{"str":"299","boundary":[0.10288652718767713,0.7716015272883157,0.13120672295879202,0.7857386685636466],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1322814318645794,0.7716015272883157,0.46210797894710515,0.7857386685636466],"dir":"ltr"},{"str":"حوادث","boundary":[0.803760364252336,0.7893789824420443,0.8459305680273572,0.8035161237173752],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالي","boundary":[0.7499299728754263,0.7893789824420443,0.7988756910677611,0.8035161237173752],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7302135087391769,0.7893789824420443,0.7450230782661077,0.8035161237173752],"dir":"rtl"},{"str":"گذار","boundary":[0.6988833199800485,0.7893789824420443,0.725407620605966,0.8035161237173752],"dir":"rtl"},{"str":"برروي","boundary":[0.6571494641818132,0.7893789824420443,0.6939360227802869,0.8035161237173752],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.6209810652171195,0.7893789824420443,0.6523536766962132,0.8035161237173752],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.5850550817950846,0.7893789824420443,0.6161489154001206,0.8035161237173752],"dir":"rtl"},{"str":"MGUS","boundary":[0.5335355613359306,0.7886175978062318,0.5800730311095915,0.799876518702154],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5220428630356215,0.7893787002635758,0.5285476800969663,0.8035158415389068],"dir":"rtl"},{"str":"تبديل","boundary":[0.4806726305513743,0.7893787002635758,0.5171076866129928,0.8035158415389068],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4597461088313531,0.7893787002635758,0.4757253333516126,0.8035158415389068],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44317296623157953,0.7893787002635758,0.4547725499478033,0.8035158415389068],"dir":"rtl"},{"str":"301","boundary":[0.10289572059149077,0.7893787002635758,0.13121591636260566,0.8035158415389068],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.13229062526839305,0.7893787002635758,0.40659189230491943,0.8035158415389068],"dir":"ltr"},{"str":"MM","boundary":[0.4095455756945758,0.7886175978062318,0.43833104237473686,0.799876518702154],"dir":"ltr"},{"str":"حوادث","boundary":[0.8037715777856719,0.8071561554173045,0.8459417815606931,0.8212932966926355],"dir":"rtl"},{"str":"نهايي","boundary":[0.7660294979232184,0.8071561554173045,0.7989475084867619,0.8212932966926355],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7470382602854231,0.8071561554173045,0.7611953279766973,0.8212932966926355],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفت","boundary":[0.6922402268674003,0.8071561554173045,0.7420020773866866,0.8212932966926355],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6807477100158508,0.8071561554173045,0.6872525270771954,0.8212932966926355],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.6396198930742624,0.8071561554173045,0.6756812251742816,0.8212932966926355],"dir":"rtl"},{"str":"309","boundary":[0.10289416013215918,0.8071559437834531,0.13121435590327407,0.8212930850587841],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.13228906480906147,0.8071559437834531,0.6058235858387712,0.8212930850587841],"dir":"ltr"},{"str":"MM","boundary":[0.605994099286342,0.8063948413261091,0.6347795659665031,0.8176537622220313],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.8190098744414906,0.8249333989371819,0.8459664827851496,0.8390705402125128],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.7646966721087852,0.8249333989371819,0.8140443960760293,0.8390705402125128],"dir":"rtl"},{"str":"پاتوژنز","boundary":[0.7215123633136413,0.8249333989371819,0.7598281599603876,0.8390705402125128],"dir":"rtl"},{"str":"312","boundary":[0.10289353110979307,0.8249331873033304,0.13121372688090796,0.8390703285786614],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228843578669536,0.8249331873033304,0.687476592101979,0.8390703285786614],"dir":"ltr"},{"str":"MM","boundary":[0.6880089385691112,0.8241720848459864,0.7165530783991704,0.8354310057419086],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.8169588139541354,0.8427106424570592,0.8459658537627835,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"حياتي","boundary":[0.7737745051589915,0.8427106424570592,0.8116923362898729,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"ريز","boundary":[0.7500642449574381,0.8427106424570592,0.7685524703442163,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.7072415393467602,0.8427106424570592,0.7448199887179192,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.680749560793197,0.8427106424570592,0.702070007770039,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"استخواني","boundary":[0.6185719942307358,0.8427106424570592,0.675515405201289,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5992171332789524,0.8427106424570592,0.6133742009702267,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"حفظ","boundary":[0.5630487343142586,0.8427106424570592,0.5939567160032563,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5513158220495724,0.8427106424570592,0.5578206391109171,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"نگهداري","boundary":[0.4943400890066647,0.8427106424570592,0.5461422703433292,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"كلون","boundary":[0.45829289781330046,0.8427106424570592,0.48924936261082985,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"تومورال","boundary":[0.40676141383260495,0.8427106424570592,0.4531476279203673,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3950264814383966,0.8427106424570592,0.4015312984997412,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"القاء","boundary":[0.3657527845328238,0.8427106424570592,0.38977212455126703,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"مقاومت","boundary":[0.31470613163744593,0.8427106424570592,0.3606155951579793,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"دارويي","boundary":[0.26885929213209947,0.8427106424570592,0.3096699487387093,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2461166739716593,0.8427106424570592,0.26376048521817597,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.20099708109428926,0.8427106424570592,0.24106837029578973,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"استراتژيهاي","boundary":[0.10289555123931514,0.8427106424570592,0.19583969042422322,0.8568477837323901],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.8121165634895255,0.8604880976107878,0.8459133303952073,0.8746252388861188],"dir":"rtl"},{"str":"درماني","boundary":[0.7660293285710426,0.8604880976107878,0.8070500786479566,0.8746252388861188],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7470380909332474,0.8604880976107878,0.7611951586245216,0.8746252388861188],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.7111121075112125,0.8604880976107878,0.7419655457031118,0.8746252388861188],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.6717963467509985,0.8604880976107878,0.7061708707000172,0.8746252388861188],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.6292160566829795,0.8604880976107878,0.6667945060541386,0.8746252388861188],"dir":"rtl"},{"str":"مغز","boundary":[0.6032089092147339,0.8604880976107878,0.6241596724890212,0.8746252388861188],"dir":"rtl"},{"str":"استخوان","boundary":[0.5463543839431555,0.8604880976107878,0.5981040419122439,0.8746252388861188],"dir":"rtl"},{"str":"314","boundary":[0.10289151098027059,0.8604880976107878,0.1312117067513855,0.8746252388861188],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.1322864156571729,0.8604880976107878,0.5437645778957505,0.8746252388861188],"dir":"ltr"},{"str":"نتيجهگيري","boundary":[0.7765501631224345,0.8782655527645166,0.8459739342808719,0.8924026940398475],"dir":"rtl"},{"str":"315","boundary":[0.1028854505917041,0.8782655527645166,0.131205646362819,0.8924026940398475],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228035526860638,0.8782655527645166,0.775653225614597,0.8924026940398475],"dir":"ltr"},{"str":"315","boundary":[0.10289359159271286,0.8960421613828395,0.13121378736382774,0.9101793026581705],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.13228849626961514,0.8960421613828395,0.7429978923718538,0.9101793026581705],"dir":"ltr"},{"str":"Further","boundary":[0.7460725416011604,0.8952810589254955,0.7935364622508153,0.9065399798214178],"dir":"ltr"},{"str":"reading","boundary":[0.7975518569340904,0.8952810589254955,0.8459335921733488,0.9065399798214178],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10287,0.14323,0.84602,0.91018],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/a4080415f2c96cab0a374fa36d7cb75e.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/00d920effc11de3259c6b7f7639d1b5c.jpg"},"info":{"width":496.00710000000004,"height":708.7714000000001,"margin":[0.09933,0.26167,0.13104,0.06401]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.13694783804506022,0.2857266279499638,0.23448432895416213,0.32949250225019655],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.09932740882136562,0.261668905274853,0.1465034270678786,0.3406506474839771],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه؛","boundary":[0.6831071369744505,0.3320051165298147,0.7877347763771929,0.3601947415626532],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبشناسي","boundary":[0.47795272688636903,0.3320051165298147,0.6739027727627286,0.3601947415626532],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.35117807386224914,0.3320051165298147,0.4686347513977118,0.3601947415626532],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.18436651410836655,0.3320051165298147,0.3421463281473188,0.3601947415626532],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.25997175846877996,0.3729060393053034,0.302656272460616,0.39127585501739337],"dir":"rtl"},{"str":"مهبد","boundary":[0.21400341648335272,0.3729060393053034,0.2543595888042731,0.39127585501739337],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.2019075896292613,0.3729060393053034,0.2139299175354546,0.39127585501739337],"dir":"ltr"},{"str":"پرويز","boundary":[0.14565726982537144,0.3729060393053034,0.19648441725934968,0.39127585501739337],"dir":"rtl"},{"str":"فلاح","boundary":[0.10307775433053275,0.3729060393053034,0.14011859910876276,0.39127585501739337],"dir":"rtl"},{"str":"تاريخچه","boundary":[0.7750433128880614,0.45031425098328587,0.8609367285266682,0.47291674312673293],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.7083912710120479,0.45031425098328587,0.7699951472468841,0.47291674312673293],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.37827859722169327,0.4497437600076342,0.463225006254951,0.4681135757197242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36340031019717284,0.4497437600076342,0.3718526892054572,0.4681135757197242],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.3301367863484215,0.4497437600076342,0.3569586524063872,0.4681135757197242],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.3188966972448583,0.4497437600076342,0.3262544669219456,0.4681135757197242],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.28706640288012036,0.4497437600076342,0.31502487766808207,0.4681135757197242],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.2062621845534069,0.4497437600076342,0.2806956190748079,0.4681135757197242],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.1609002088881392,0.4497437600076342,0.19981002691292146,0.4681135757197242],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.14868100880007593,0.4497437600076342,0.15450842538342724,0.4681135757197242],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.1395093900873599,0.4497437600076342,0.1447934394487501,0.4681135757197242],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.1313956312318919,0.4497437600076342,0.1355509467505609,0.4681135757197242],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.10319828486326131,0.4497437600076342,0.12752381165511567,0.4681135757197242],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.3843238856863141,0.4763248833430284,0.4632407560295007,0.49469469905511837],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئيني","boundary":[0.3062995025676047,0.4763248833430284,0.376837492850405,0.49469469905511837],"dir":"rtl"},{"str":"بدست","boundary":[0.24956618967752714,0.4763248833430284,0.29897323243961665,0.49469469905511837],"dir":"rtl"},{"str":"ميآمد","boundary":[0.18992966834547365,0.4763248833430284,0.24217429548891578,0.49469469905511837],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18569560395405668,0.4763248833430284,0.18997429270669752,0.49469469905511837],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.160049721062461,0.4763248833430284,0.17833520931454447,0.49469469905511837],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.10319565990083648,0.4763248833430284,0.15264995198657477,0.49469469905511837],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8218553927957886,0.4906316513644242,0.8402878789436684,0.5090014670765142],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7803652367072972,0.4906316513644242,0.8140356297319131,0.5090014670765142],"dir":"rtl"},{"str":"1949","boundary":[0.7249627797666607,0.49064959063758057,0.7726110977040449,0.5090194063496705],"dir":"ltr"},{"str":"ميلادي","boundary":[0.660002834636843,0.4906316513644242,0.7185631213746739,0.5090014670765142],"dir":"rtl"},{"str":"متعاقب","boundary":[0.5943183998777437,0.4906316513644242,0.6522933199948145,0.5090014670765142],"dir":"rtl"},{"str":"كشف","boundary":[0.5425462659707897,0.4906316513644242,0.5865957604235907,0.5090014670765142],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5089178723449727,0.4906316513644242,0.5347921269675374,0.5090014670765142],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.45931906216665086,0.5029060066784227,0.4631777569313024,0.5212758223905125],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4275018926140376,0.5029060066784227,0.4475986049393249,0.5212758223905125],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.39617296607246183,0.5029060066784227,0.4211127340717506,0.5212758223905125],"dir":"rtl"},{"str":"مجرد","boundary":[0.33714281106056787,0.5029060066784227,0.3898415567035234,0.5212758223905125],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3129459074275352,0.5029060066784227,0.3307195280067568,0.5212758223905125],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.3017110682488218,0.5029060066784227,0.30701349234718656,0.5212758223905125],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2810106145658,0.5029060066784227,0.2957839030933231,0.5212758223905125],"dir":"rtl"},{"str":"جداسازي","boundary":[0.19040741150681156,0.5029060066784227,0.27461620609866316,0.5212758223905125],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17552912448229113,0.5029060066784227,0.1839815034905755,0.5212758223905125],"dir":"rtl"},{"str":"تفكيك","boundary":[0.10319040997598669,0.5029060066784227,0.16905596714240628,0.5212758223905125],"dir":"rtl"},{"str":"واقعيت","boundary":[0.8132665157414078,0.5179751220518701,0.8688999693754385,0.5363449377639601],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7848381726793832,0.5179751220518701,0.8055438762872549,0.5363449377639601],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7216947015476192,0.5179751220518701,0.7771444078119044,0.5363449377639601],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.627823420269589,0.5179751220518701,0.7139064380328427,0.5363449377639601],"dir":"rtl"},{"str":"ياخته","boundary":[0.5679454023944416,0.5179751220518701,0.620103405777861,0.5363449377639601],"dir":"rtl"},{"str":"داسي","boundary":[0.5089152473825476,0.5179751220518701,0.5603198865500113,0.5363449377639601],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.4064608228390278,0.5295716311660924,0.4630832582840048,0.5479420902449998],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.3496067616774033,0.5295722745329099,0.3995492967741791,0.5479420902449998],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.33472847465288286,0.5295722745329099,0.34320710328541654,0.5479420902449998],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.3115028071170754,0.5295722745329099,0.34265308782878295,0.5479420902449998],"dir":"ltr"},{"str":"يسر","boundary":[0.30158307411325347,0.5295722745329099,0.3347074749534834,0.5479420902449998],"dir":"rtl"},{"str":"گرديد،","boundary":[0.2334836739232159,0.5295722745329099,0.2947476719587279,0.5479420902449998],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.16586201689451613,0.5295722745329099,0.22658527267049192,0.5479420902449998],"dir":"rtl"},{"str":"برروي","boundary":[0.10320416381136469,0.5295722745329099,0.15905023940181487,0.5479420902449998],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.8286251708896909,0.5445562453872643,0.8689393438118125,0.5629260610993543],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.7645130886231266,0.5445562453872643,0.8223777603183503,0.5629260610993543],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7461278517988956,0.5445562453872643,0.7583916762481827,0.5629260610993543],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.6538262980509756,0.5445562453872643,0.7399119407766541,0.5629260610993543],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.5931030422750001,0.5445562453872643,0.6477101356008815,0.5629260610993543],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.525967003294913,0.5445562453872643,0.5869212557642827,0.5629260610993543],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5206435794971488,0.5445562453872643,0.5259985028440122,0.5629260610993543],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.37924783737974704,0.5561533978683041,0.46318363587940553,0.574523213580394],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3457401920254769,0.5561533978683041,0.3727458054531879,0.574523213580394],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.31707035242035836,0.5561533978683041,0.33937465814501433,0.574523213580394],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.28053875035256537,0.5561533978683041,0.31063131959199763,0.574523213580394],"dir":"rtl"},{"str":"گشته","boundary":[0.22235383324149988,0.5561533978683041,0.2741443418854285,0.574523213580394],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20747554621697945,0.5561533978683041,0.2159279252252638,0.574523213580394],"dir":"rtl"},{"str":"تصو","boundary":[0.16211357055171172,0.5561533978683041,0.20108901263711734,0.574523213580394],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.16211357055171172,0.5561533978683041,0.1783249276068829,0.574523213580394],"dir":"ltr"},{"str":"رات","boundary":[0.13211287499715213,0.5561533978683041,0.16206894619048787,0.574523213580394],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.10320416381136469,0.5561533978683041,0.125689591943341,0.574523213580394],"dir":"rtl"},{"str":"linus","boundary":[0.7491577237503252,0.5693778842824003,0.7923576497191268,0.5848694800211675],"dir":"ltr"},{"str":"pauling","boundary":[0.802277140790928,0.5693778842824003,0.8688889251786919,0.5848694800211675],"dir":"ltr"},{"str":"اولين","boundary":[0.6939948158000158,0.5711371570888369,0.7427587427679966,0.5895069728009268],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.636172143503591,0.5711371570888369,0.6875479080843803,0.5895069728009268],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.5978266924001693,0.5711371570888369,0.6297567353370547,0.5895069728009268],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5628621929000613,0.5711371570888369,0.5913824096469587,0.5895069728009268],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5442354595327366,0.5711371570888369,0.5564992839820236,0.5895069728009268],"dir":"rtl"},{"str":"واژه","boundary":[0.5089139651428376,0.5711371570888369,0.5378305512158998,0.5895069728009268],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4448088989048744,0.5828190223559738,0.46324138505275414,0.6011888380680638],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.401746390323848,0.5828190223559738,0.4383698660765137,0.6011888380680638],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.3372694382802181,0.5828190223559738,0.39531260742033714,0.6011888380680638],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.29166334110943165,0.5828190223559738,0.3307542815415343,0.6011888380680638],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.24436414317456337,0.5828190223559738,0.2852033085816714,0.6011888380680638],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.20214687249436547,0.5828190223559738,0.23798810944440105,0.6011888380680638],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1979128081029485,0.5828190223559738,0.20219149685558935,0.6011888380680638],"dir":"ltr"},{"str":"بيماري","boundary":[0.8133807318483948,0.5978027815765067,0.868951186384227,0.6161725972885966],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.741406887119156,0.5978027815765067,0.8055189693857203,0.6161725972885966],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6749979627307753,0.5978027815765067,0.7335346248067819,0.6161725972885966],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.6314498361011363,0.5978027815765067,0.6672910730511719,0.6161725972885966],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6272131467472943,0.5978027815765067,0.6314944604623601,0.6161725972885966],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6056832049379938,0.5978027815765067,0.620839737979557,0.6161725972885966],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.5591111215948318,0.5978027815765067,0.597908066235342,0.6161725972885966],"dir":"rtl"},{"str":"حتم","boundary":[0.5089113401804125,0.5978027815765067,0.5513202331176306,0.6161725972885966],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفتهاي","boundary":[0.33532959104819254,0.609908989586593,0.4345006714621625,0.6282788052986829],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.27775366521971145,0.609908989586593,0.32827894197482244,0.6282788052986829],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.21751077756749845,0.609908989586593,0.2708185144930384,0.6282788052986829],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1922271394905435,0.609908989586593,0.21065962563842325,0.6282788052986829],"dir":"rtl"},{"str":"عرض","boundary":[0.13428371892257177,0.609908989586593,0.18526573913962108,0.6282788052986829],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.10319891388651486,0.6099269288597493,0.1273590680455985,0.6282967445718393],"dir":"ltr"},{"str":"همين","boundary":[0.8224499770265384,0.6243839049119009,0.8688540627745045,0.6427537206239908],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.7541038303685571,0.6243839049119009,0.8149504593785047,0.6427537206239908],"dir":"rtl"},{"str":"بنيادي","boundary":[0.6930157048155156,0.6243839049119009,0.7466883115181214,0.6427537206239908],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6614426567684211,0.6243839049119009,0.6855529366414309,0.6427537206239908],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6332558102494901,0.6243839049119009,0.6539615138573619,0.6427537206239908],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.5848698778706997,0.6243839049119009,0.6257930420754055,0.6427537206239908],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5543861892299524,0.6243839049119009,0.5773834850347906,0.6427537206239908],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.5089034652931378,0.6243839049119009,0.5468604219576694,0.6427537206239908],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4295657421032884,0.6360676071606091,0.4632361351279044,0.654437422872699],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.36799462346405915,0.6360676071606091,0.42256759227841684,0.654437422872699],"dir":"rtl"},{"str":"ناشي","boundary":[0.3210602953062566,0.6360676071606091,0.3611145969483097,0.654437422872699],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30194794389031926,0.6360676071606091,0.31421176833960635,0.654437422872699],"dir":"rtl"},{"str":"موفقيتهايي","boundary":[0.1867908423085072,0.6360676071606091,0.2950075432387963,0.654437422872699],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.10320153884893984,0.6360676071606091,0.17987931624365858,0.654437422872699],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيقات","boundary":[0.7992243094907309,0.6510495293995707,0.8688750624739039,0.6694193451116606],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7741821679568698,0.6510495293995707,0.7926146541047495,0.6694193451116606],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.7236175167653848,0.6510495293995707,0.7674491393369165,0.6694193451116606],"dir":"rtl"},{"str":"طب","boundary":[0.6847864476133505,0.6510495293995707,0.7169684869430294,0.6694193451116606],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6141434588335529,0.6510495293995707,0.6782555411001171,0.6694193451116606],"dir":"rtl"},{"str":"گرديد","boundary":[0.5595888647561698,0.6510495293995707,0.6076729264560929,0.6694193451116606],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5553521754023278,0.6510495293995707,0.5596334891173936,0.6694193451116606],"dir":"ltr"},{"str":"طب","boundary":[0.5089034652931379,0.6510495293995707,0.5489288923485167,0.6694193451116606],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.44250760523387656,0.6617164327198797,0.4632151354285049,0.6800871965514902],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41662467734836856,0.6617173808394002,0.4350571634962483,0.6800871965514902],"dir":"rtl"},{"str":"تكنولوژي","boundary":[0.3350888928807671,0.6617164327198797,0.40909891007608556,0.6800871965514902],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژي","boundary":[0.26613637990262623,0.6617164327198797,0.3276339995939573,0.6800862484319695],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.1946455282595752,0.6617164327198797,0.25875761052613955,0.6800862484319695],"dir":"rtl"},{"str":"نصيب","boundary":[0.13984418771424834,0.6617164327198797,0.1873560076055362,0.6800862484319695],"dir":"rtl"},{"str":"بشر","boundary":[0.10319183737490846,0.6617164327198797,0.13253104239838492,0.6800862484319695],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.8047839799067391,0.6776306527349649,0.8688960621733035,0.6960004684470548],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7826476717772788,0.6776306527349649,0.7978042048188421,0.6960004684470548],"dir":"rtl"},{"str":"توصيف","boundary":[0.7185355895107145,0.6776306527349649,0.7756941463136313,0.6960004684470548],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسمهاي","boundary":[0.6111195021200297,0.6776306527349649,0.7116503130701153,0.6960004684470548],"dir":"rtl"},{"str":"ايجادكننده","boundary":[0.5089175578333455,0.6776312961017824,0.6042273185202389,0.6960011118138724],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.42919379581461625,0.6872817052463952,0.46322643365387295,0.7056515209584852],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3854041726418834,0.6872817052463952,0.42189115034845254,0.7056515209584852],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3811674832880415,0.6872817052463952,0.38544879700310725,0.7056515209584852],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3563720882221242,0.6872817052463952,0.3748045743700039,0.7056515209584852],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.31657503289771455,0.6872817052463952,0.3490851925305101,0.7056515209584852],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.27931631623821507,0.6872817052463952,0.3093091369054999,0.7056515209584852],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.24097086513479335,0.6872817052463952,0.2722079179914964,0.7056515209584852],"dir":"rtl"},{"str":"بوديم","boundary":[0.18290669629527484,0.6872817052463952,0.2338283423765505,0.7056515209584852],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.10318921241248359,0.6872817052463952,0.1757326739879328,0.7056515209584852],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.8020156122765177,0.7042124194371766,0.8689574040371598,0.7225822351492666],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7772175922481754,0.7042124194371766,0.7956500783960552,0.7225822351492666],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7174603226445749,0.7042124194371766,0.7708441834804379,0.7225822351492666],"dir":"rtl"},{"str":"ياختهها","boundary":[0.6273401126717743,0.7042124194371766,0.711071164102288,0.7225822351492666],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.612459200684829,0.7042124194371766,0.6209115796931133,0.7225822351492666],"dir":"rtl"},{"str":"مول","boundary":[0.5835504894990414,0.7042124194371766,0.6060490424431425,0.7225822351492666],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.5723130253579032,0.7042124194371766,0.5791878019488027,0.7225822351492666],"dir":"rtl"},{"str":"ولها","boundary":[0.5089123079084956,0.7042124194371766,0.5679582126949393,0.7225822351492666],"dir":"rtl"},{"str":"غيرمستقيمي","boundary":[0.35939604493564714,0.7129314789251864,0.46321855876659834,0.7313012946372764],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.33967732719955024,0.7129314789251864,0.3518571528512395,0.7313012946372764],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3137899477648607,0.7129314789251864,0.33222243391274037,0.7313012946372764],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.2650417705714293,0.7129314789251864,0.3062536806428779,0.7313012946372764],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24726027510493295,0.7129314789251864,0.2577128754810163,0.7313012946372764],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.1844790487878097,0.7129314789251864,0.23992875505209504,0.7313012946372764],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16863215062848902,0.7129314789251864,0.17708452963677337,0.7313012946372764],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.10318921241248372,0.7129314789251864,0.16122188170290308,0.7313012946372764],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازد","boundary":[0.7881033114243726,0.7308780439248463,0.8688944049389614,0.7492478596369363],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7838692470329557,0.7308780439248463,0.7881479357855965,0.7492478596369363],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.758105240832238,0.7308780439248463,0.7763907290843215,0.7492478596369363],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7011304313990666,0.7308780439248463,0.7505847234848049,0.7492478596369363],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.659879146891244,0.7308780439248463,0.6936177889389084,0.7492478596369363],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6329050330126322,0.7308780439248463,0.6524505032286835,0.7492478596369363],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.5713339143734031,0.7308780439248463,0.6255393884482702,0.7492478596369363],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.5089123079084955,0.7308780439248463,0.563928895372667,0.7492478596369363],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.4405625080770014,0.7384967514517019,0.4630794357580769,0.7568665671637919],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.42326663065911774,0.7384967514517019,0.4398091438610457,0.7568665671637919],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3931451868330112,0.7384967514517019,0.4161424826378495,0.7568665671637919],"dir":"rtl"},{"str":"وسيله","boundary":[0.3313299466882633,0.7384967514517019,0.38594491490141986,0.7568665671637919],"dir":"rtl"},{"str":"هيبريداسيون","boundary":[0.21217765229570326,0.7384967514517019,0.32415854934334626,0.7568665671637919],"dir":"rtl"},{"str":"DNA/DNA","boundary":[0.1031983211530641,0.7367386383986075,0.2051559020022092,0.7522302341373747],"dir":"ltr"},{"str":"تكنولوژي","boundary":[0.7948730895182748,0.7574591672602404,0.8688812801268369,0.7758289829723304],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.7405682297692915,0.755700887721873,0.7884567257202567,0.7711924834606402],"dir":"ltr"},{"str":"نوتركيب","boundary":[0.6655713718614108,0.7574594325079634,0.7323372911395825,0.7758292482200534],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6366626606756235,0.7574594325079634,0.6573657393210702,0.7758292482200534],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6101689149207743,0.7574594325079634,0.6286014010686541,0.7758292482200534],"dir":"rtl"},{"str":"اواسط","boundary":[0.5562206871635508,0.7574594325079634,0.6037718814912126,0.7758292482200534],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.5089214892286825,0.7574594325079634,0.5481699274062812,0.7758292482200534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45472437390513154,0.7640624557112135,0.4631767529134159,0.7824322714233034],"dir":"rtl"},{"str":"DNA/RNA","boundary":[0.340533633490327,0.7623040040440047,0.44127369144514256,0.7777955997827718],"dir":"ltr"},{"str":"بدست","boundary":[0.28476789142736053,0.764062548830095,0.33417493418945005,0.7824323645421849],"dir":"rtl"},{"str":"آوريم","boundary":[0.23601971423392923,0.764062548830095,0.278360358148099,0.7824323645421849],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2317830248800873,0.764062548830095,0.23606433859515308,0.7824323645421849],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2102530830707867,0.764062548830095,0.22540961611235,0.7824323645421849],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.15436763304396248,0.764062548830095,0.20384817475395006,0.7824323645421849],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.10319661553231801,0.764062548830095,0.14794434999015132,0.7824323645421849],"dir":"rtl"},{"str":"هفتاد","boundary":[0.825371209404059,0.7841250569956333,0.8688930864094485,0.8024948727077232],"dir":"rtl"},{"str":"ميلادي","boundary":[0.7596867746449597,0.7841250569956333,0.8182444364203658,0.8024948727077232],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.7019874755825068,0.7841250569956333,0.7525127523376178,0.8024948727077232],"dir":"rtl"},{"str":"پذيرفت","boundary":[0.6269870491773203,0.7841250569956333,0.6949263266594369,0.8024948727077232],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6216662503419812,0.7841250569956333,0.6270211736888446,0.8024948727077232],"dir":"ltr"},{"str":"دانش","boundary":[0.5638435780455565,0.7841250569956333,0.6146497257801353,0.8024948727077232],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5343285005396095,0.7841250569956333,0.5568139286715857,0.8024948727077232],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5089241141911075,0.7841250569956333,0.5273566003389872,0.8024948727077232],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4448039755882527,0.7897123225088862,0.4632364617361324,0.8080821382209762],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.40476542372074925,0.7897123225088862,0.43727558335354483,0.8080821382209762],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.3672652105181559,0.7897123225088862,0.39725803118544073,0.8080821382209762],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.32855751460009347,0.7897123225088862,0.3597945674567965,0.8080821382209762],"dir":"rtl"},{"str":"بوديم","boundary":[0.2779902384461837,0.7897123225088862,0.3210947464260088,0.8080821382209762],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.21593612672076684,0.7897123225088862,0.2704172218502519,0.8080821382209762],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.14553200952163806,0.7897123225088862,0.20843660907273312,0.8080821382209762],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.10319136560746828,0.7897123225088862,0.144476774626815,0.8080821382209762],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.8322696106567832,0.8107061803310276,0.8688930864094487,0.8290759960431175],"dir":"rtl"},{"str":"حوادثي","boundary":[0.7665851758976839,0.8107061803310276,0.8254919576756062,0.8290759960431175],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.73949293870995,0.8107061803310276,0.760193392392972,0.8290759960431175],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.714330048904542,0.8107061803310276,0.7327625350524218,0.8290759960431175],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.6646132605763104,0.8107061803310276,0.7075786455476143,0.8290759960431175],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.613321494793119,0.8107061803310276,0.6578093579708841,0.8290759960431175],"dir":"rtl"},{"str":"ياختهها","boundary":[0.537483705374379,0.8107061803310276,0.6065727163986162,0.8290759960431175],"dir":"rtl"},{"str":"رخ","boundary":[0.5089346140408074,0.8107061803310276,0.5307270520926014,0.8290759960431175],"dir":"rtl"},{"str":"annealing","boundary":[0.3769444026103658,0.8135193888634259,0.4631715876647733,0.829010984602193],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3544456924104513,0.8152779336495163,0.36960222545201465,0.8336477493616062],"dir":"rtl"},{"str":"پروب","boundary":[0.3049704006253136,0.8152779336495163,0.34709579762063886,0.8336477493616062],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.2626323816735687,0.8152779336495163,0.30389679099351596,0.8336477493616062],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.18327976756784325,0.8152779336495163,0.25525361229708193,0.8336477493616062],"dir":"rtl"},{"str":"مقادير","boundary":[0.11892618875818509,0.8152779336495163,0.17602174646290342,0.8336477493616062],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10320003887041129,0.8152779336495163,0.11165241787869563,0.8336477493616062],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.8112252868960952,0.8372873036664217,0.8689167110712731,0.8556571193785116],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7887267339519941,0.8372873036664217,0.8038832669935574,0.8556571193785116],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.7183252417152902,0.8372873036664217,0.7813978388615811,0.8556571193785116],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6925586105521476,0.8372873036664217,0.7109910967000274,0.8556571193785116],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6439311816302632,0.8372873036664217,0.6851430917017117,0.8556571193785116],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6261496861637669,0.8372873036664217,0.6366022865398502,0.8556571193785116],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.5821159414855154,0.8372873036664217,0.6188129161860791,0.8556571193785116],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.5089319890783826,0.8372873036664217,0.5748264208314764,0.8556571193785116],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.3561387931745331,0.8408432061760319,0.46320051063785167,0.8592130218881219],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.303034170276998,0.8390847545088231,0.3497250664355409,0.8545763502475903],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.28815484294478844,0.8408432992949135,0.2966072219530728,0.8592131150070035],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.2516206159145705,0.8408432992949135,0.2817263099661274,0.8592131150070035],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.19730987721748336,0.8390847545088231,0.24519837316844856,0.8545763502475903],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.1786821035424694,0.8408432992949135,0.19086192919415867,0.8592131150070035],"dir":"rtl"},{"str":"رديابي","boundary":[0.10320130901352015,0.8408432992949135,0.17224307071410871,0.8592131150070035],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.8294924004112041,0.8639529281540914,0.8688222124239757,0.8823227438661814],"dir":"rtl"},{"str":"ناچيز","boundary":[0.7811038430699887,0.8639529281540914,0.8228906199124976,0.8823227438661814],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.7503786578861475,0.8639529281540914,0.7744889377591574,0.8823227438661814],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7461445934947306,0.8639529281540914,0.7504232822473714,0.8823227438661814],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7277593566704996,0.8639529281540914,0.7394719390105507,0.8823227438661814],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.6906213882825472,0.8639529281540914,0.7211470763220934,0.8823227438661814],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6717505334097036,0.8639529281540914,0.6840143578589908,0.8823227438661814],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6391998622600361,0.8639529281540914,0.6650831288503738,0.8823235283222133],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.5952958778211042,0.8639529281540914,0.6324705956830058,0.8823227438661814],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5379588235732919,0.8639529281540914,0.5887649713078709,0.8823227438661814],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5089293641159576,0.8639529281540914,0.531414792247934,0.8823227438661814],"dir":"rtl"},{"str":"نمائيم","boundary":[0.4155350881066017,0.8664930729737046,0.46322803040520993,0.8848628886857945],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41130102371518473,0.8664930729737046,0.4155797124678256,0.8848628886857945],"dir":"ltr"},{"str":"پيشرفت","boundary":[0.3398127970345586,0.8664930729737046,0.4048698657740988,0.8848628886857945],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.2894896423861674,0.8664930729737046,0.3328855211951603,0.8848628886857945],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.23965210578638893,0.8664930729737046,0.2825046173734207,0.8848628886857945],"dir":"rtl"},{"str":"قابليت","boundary":[0.18207093003305796,0.8664930729737046,0.23266183084879227,0.8848628886857945],"dir":"rtl"},{"str":"شكستن","boundary":[0.1031986840510952,0.8664930729737046,0.17508328005788623,0.8848628886857945],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8505277122041196,0.8905348359455175,0.8689601983519994,0.9089046516576075],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.8020210315537821,0.8905348359455175,0.8432329416252307,0.9089046516576075],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7844810326303796,0.8905348359455175,0.794933633006463,0.9089046516576075],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.7406887844952219,0.8905348359455175,0.7773857591957857,0.9089046516576075],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.6754899677847354,0.8905348359455175,0.7335200121127298,0.9089046516576075],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.6457307687732696,0.8905348359455175,0.6682476964543451,0.9089046516576075],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.628434891355386,0.8905348359455175,0.6449774045573139,0.9089046516576075],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.5912995479298584,0.8905348359455175,0.6212923685971432,0.9089046516576075],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5700084777012266,0.8905348359455175,0.5842567737437631,0.9089046516576075],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5089203521481852,0.8905348359455175,0.5628239555441849,0.9089046516576075],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.41529062789625387,0.8903001393282445,0.4631791238472191,0.9057917350670116],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3902522605019162,0.8920586841143348,0.40868474664979587,0.9104284998264247],"dir":"rtl"},{"str":"اندازههاي","boundary":[0.30896242412659003,0.8920586841143348,0.3836032306795608,0.9104284998264247],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.2696457369259431,0.8920586841143348,0.3024630171624559,0.9104284998264247],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگويي","boundary":[0.19089686417795218,0.8920586841143348,0.2630938307133103,0.9104284998264247],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1613817866720052,0.8920586841143348,0.18437908247684348,0.9104284998264247],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.10319949452336458,0.8920586841143348,0.15486925489574635,0.9104284998264247],"dir":"rtl"},{"str":"حدس","boundary":[0.8204115183028632,0.9172004604331875,0.868905074141076,0.9355702761452773],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8046853684150894,0.9172004604331875,0.8131377474233737,0.9355702761452773],"dir":"rtl"},{"str":"گمان","boundary":[0.7554515731730455,0.9172004604331875,0.7974247223477247,0.9355702761452773],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.7158960143917296,0.9172004604331875,0.7545827106103926,0.9355702761452773],"dir":"rtl"},{"str":"استوار","boundary":[0.6613414203143465,0.9172004604331875,0.7086012438128407,0.9355702761452773],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.6300098688103457,0.9172004604331875,0.6541201486833557,0.9355702761452773],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6021905170309056,0.9172004604331875,0.6228935956763524,0.9355702761452773],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5767861306824038,0.9172004604331875,0.5950716189344872,0.9355702761452773],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5089229771106102,0.9172004604331875,0.5696462328865859,0.9355702761452773],"dir":"rtl"},{"str":"آنزيمهاي","boundary":[0.38964851914418164,0.9176239566408504,0.4631658417792809,0.9359937723529403],"dir":"rtl"},{"str":"قطعه","boundary":[0.34223119790019135,0.9176239566408504,0.3829233654115032,0.9359937723529403],"dir":"rtl"},{"str":"قطعهكننده","boundary":[0.2478769235359736,0.9176239566408504,0.33550341920508797,0.9359937723529403],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريائي","boundary":[0.17045890673742373,0.9176239566408504,0.2412725180748421,0.9359937723529403],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.1397310965911577,0.9176239566408504,0.1638413764641676,0.9359937723529403],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1354944072373158,0.9176239566408504,0.13977572095238155,0.9359937723529403],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.10319686956093978,0.9176239566408504,0.1290737491459296,0.9359937723529403],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.09933,0.26167,0.86896,0.93599],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/6214f952e8cf6e2a822dae524709330e.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/de5364f26c78a0e1b7382c7ff3c7881a.jpg"},"info":{"width":496.0078,"height":708.7713,"margin":[0.09175,0.10312,0.14246,0.07541]},"elements":[{"words":[{"str":"كليدي","boundary":[0.39840355736341293,0.14450805841302408,0.45177159310801207,0.16287787671689727],"dir":"rtl"},{"str":"كنترلكننده","boundary":[0.29521905502292556,0.14450805841302408,0.3920117828792214,0.16287787671689727],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.268483850455578,0.14450805841302408,0.28882203062129314,0.16287787671689727],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.2394518070078741,0.14450805841302408,0.26196870291152724,0.16287787671689727],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.22082509992786448,0.14450805841302408,0.233004908390554,0.16287787671689727],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.1460636506119465,0.14450805841302408,0.21440445089774846,0.16287787671689727],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.09864639628651048,0.14450805841302408,0.1397060005911202,0.16287787671689727],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.09441233787049366,0.14450805841302408,0.09869102058475743,0.16287787671689727],"dir":"ltr"},{"str":"بررسيهاي","boundary":[0.3373128930633757,0.1701578357107223,0.42316479297301424,0.1885276540145955],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.29523260319696587,0.17015599026353787,0.330797745519325,0.1885276540145955],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27031387006414015,0.17015599026353787,0.2887463301988396,0.18852580856741108],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.21986741337535412,0.17015599026353787,0.26370422400615473,0.18852580856741108],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.16228894384322176,0.17015599026353787,0.21330239161561568,0.18852580856741108],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.09176680286076137,0.17015599026353787,0.1558787946479873,0.18852580856741108],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.4018033022867785,0.19597476988963167,0.4517457669012463,0.21434458819350488],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.38039413896313723,0.19597476988963167,0.3946424148975076,0.21434458819350488],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.33938703383293567,0.19597476988963167,0.37310987851400723,0.21434458819350488],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.27660327115823574,0.19597476988963167,0.33217364726925663,0.21434458819350488],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.23704776820041937,0.19597476988963167,0.27573440982178093,0.21434458819350488],"dir":"rtl"},{"str":"متمركز","boundary":[0.17196716664536318,0.19597476988963167,0.22995775469659946,0.21434458819350488],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.13083931341402283,0.19597476988963167,0.16487190322410245,0.21434458819350488],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.09176680286076137,0.19597476988963167,0.1236968007357948,0.21434458819350488],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.44197567054389064,0.2217935495157255,0.44568736217454646,0.2401633678195987],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.42139599417589807,0.2217935495157255,0.4359277656520724,0.2401633678195987],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40276928709588844,0.2217935495157255,0.41503309423763096,0.2401633678195987],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.35607652137728485,0.2217935495157255,0.3963958873227397,0.2401633678195987],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتي","boundary":[0.27115648181339086,0.2217935495157255,0.3496164979663626,0.2401633678195987],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24635587182298344,0.2217935495157255,0.2647883319576829,0.2401633678195987],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.1888981503919898,0.2217935495157255,0.2399168480818245,0.2401633678195987],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.16240706698564014,0.2217935495157255,0.18251425078395944,0.2401633678195987],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.09176417790204107,0.2217935495157255,0.1560284172950506,0.2401633678195987],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.39538790317410333,0.24761232914181933,0.45172214227276264,0.26598214744569254],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.370343172022698,0.24761232914181933,0.38877563215739747,0.26598214744569254],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.31409555656181215,0.24761232914181933,0.3637912750565616,0.26598214744569254],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.23739688771023348,0.24761232914181933,0.30749903529742884,0.26598214744569254],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.16046459753253875,0.24761232914181933,0.23092898942315013,0.26598214744569254],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.133128277418218,0.24761232914181933,0.15383395180479015,0.26598214744569254],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.11812926328981112,0.24761232914181933,0.12658163036952236,0.26598214744569254],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.09175105310843894,0.24761232914181933,0.11156161657135222,0.26598214744569254],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.3997322098563772,0.27343110876791316,0.4517588916948483,0.29180092707178634],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37420711125913736,0.27343110876791316,0.3926395713938368,0.29180092707178634],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.34130325369883285,0.27343110876791316,0.3670803483332318,0.29180092707178634],"dir":"rtl"},{"str":"بيوشيميايي","boundary":[0.24259693093536014,0.27343110876791316,0.33433136333743135,0.29180092707178634],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21719520539797946,0.27343110876791316,0.23562766553267897,0.29180092707178634],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.1596141109071267,0.27343110876791316,0.21012881652264326,0.29180092707178634],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.12066234845500398,0.27343110876791316,0.15259234633003738,0.29180092707178634],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.11642829003898711,0.27343110876791316,0.12070959771197128,0.29180092707178634],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.09175367806715924,0.27343110876791316,0.11003914051351595,0.29180092707178634],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.4101506831142575,0.2992526396340753,0.45176152875015274,0.3176224579379485],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.37712607745281423,0.29924988839400696,0.402987158669682,0.3176224579379485],"dir":"rtl"},{"str":"هنگاميكه","boundary":[0.2954714865371068,0.2992526396340753,0.3699730649397045,0.3176224579379485],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.253495771639075,0.2992526396340753,0.28853372063907057,0.3176224579379485],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.20559552490908403,0.2992526396340753,0.24649763169046937,0.3176224579379485],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.17982893010956677,0.2992526396340753,0.19865513405232735,0.3176224579379485],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.13373990489665682,0.2992526396340753,0.17280979049119788,0.3176224579379485],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.09176418999862497,0.2992526396340753,0.13302854108342646,0.3176224579379485],"dir":"rtl"},{"str":"اتصالي","boundary":[0.3998634698889815,0.32507141926016914,0.45174840395655064,0.3434412375640423],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.3597016014667512,0.32507141926016914,0.39253458514160466,0.3434412375640423],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.3009130259645111,0.32507141926016914,0.3523989663065783,0.3434412375640423],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27538792736727125,0.32507141926016914,0.29382038750197076,0.3434412375640423],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.19627692145163847,0.32507141926016914,0.2682007903907963,0.3434412375640423],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.15248736007780522,0.32507141926016914,0.18918428298909815,0.3434412375640423],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.09176156503990457,0.32507141926016914,0.14536322211062,0.3434412375640423],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.4077252212566012,0.35089019888626294,0.45171952941062626,0.3692600171901361],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.33248340449484864,0.35089019888626294,0.40081895486320984,0.3692600171901361],"dir":"rtl"},{"str":"مناطقي","boundary":[0.26486446785715867,0.35089019888626294,0.3255823880188981,0.3692600171901361],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2457521434138737,0.35089019888626294,0.2580159505556162,0.3692600171901361],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.19108126928649105,0.34913261325885375,0.23896969765394815,0.3646242111833182],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.16398540506822684,0.3508911582930559,0.1846884544960785,0.3692609765969291],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1420906243813102,0.3508911582930559,0.1572471360329415,0.3692609765969291],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.09176754075238336,0.3508911582930559,0.135347105428584,0.3692609765969291],"dir":"rtl"},{"str":"پلي","boundary":[0.42345732466303965,0.3767099379191497,0.45173075504054583,0.3950797562230229],"dir":"rtl"},{"str":"مورف","boundary":[0.37192676002272557,0.3767099379191497,0.4161573144615872,0.3950797562230229],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.34483456106940263,0.3767099379191497,0.3646398746148751,0.3950797562230229],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.2958423315117223,0.3767099379191497,0.33761592458828277,0.3950797562230229],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.24043995275880753,0.3767099379191497,0.2885606960213126,0.3950797562230229],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.1483852753928467,0.3767099379191497,0.23316619214455908,0.3950797562230229],"dir":"rtl"},{"str":"ميس","boundary":[0.10955163608314232,0.3767099379191497,0.14125851246694116,0.3950797562230229],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.10955163608314232,0.3767099379191497,0.12050679969145656,0.3950797562230229],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.09177016571110382,0.3767099379191497,0.10966713426684023,0.3950797562230229],"dir":"rtl"},{"str":"گرديد","boundary":[0.40373863475534066,0.40252871754524344,0.45182262859576006,0.42089853584911663],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3995019513806034,0.40252871754524344,0.4037832590535876,0.42089853584911663],"dir":"ltr"},{"str":"همچنين","boundary":[0.3162828850675333,0.40252871754524344,0.3930681775568854,0.42089853584911663],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.2757587723418866,0.40252871754524344,0.3095367411560867,0.42089853584911663],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2567671959997404,0.40252871754524344,0.2690310031414829,0.42089853584911663],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2293075028255605,0.40252871754524344,0.2500131772121327,0.42089853584911663],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.1626571759557008,0.40252871754524344,0.22270310668501597,0.42089853584911663],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.09176754075238341,0.40252871754524344,0.1558979072506522,0.42089853584911663],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.39563276222672317,0.4283474971713372,0.4517937540498356,0.4467173154752104],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.36019056958378487,0.4283474971713372,0.3882933776444646,0.4467173154752104],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.2972860588079463,0.4283474971713372,0.3528564349189672,0.4467173154752104],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.2462384865721871,0.4283474971713372,0.28993354943208566,0.4467173154752104],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.22240648634960994,0.4283474971713372,0.23899097554514276,0.4467173154752104],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.2072867241200643,0.4283474971713372,0.22801539653207076,0.4467173154752104],"dir":"ltr"},{"str":"سر","boundary":[0.19736700511564545,0.4283474971713372,0.2224064863496099,0.4467173154752104],"dir":"rtl"},{"str":"گرديد،","boundary":[0.136764583137604,0.4283474971713372,0.19016936830428885,0.4467173154752104],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.09176491579366301,0.4283474971713372,0.12954594665648414,0.4467173154752104],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.42817175052489104,0.45416627679743093,0.4517806292562335,0.4725360951013041],"dir":"rtl"},{"str":"دليل","boundary":[0.38244234465667687,0.45416627679743093,0.4205619951944305,0.4725360951013041],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.3438554514666907,0.45416627679743093,0.3749297127988714,0.4725360951013041],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.31555052158453967,0.45416627679743093,0.33625619597111184,0.4725360951013041],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.2525252627075623,0.45416627679743093,0.3080956388185832,0.4725360951013041],"dir":"rtl"},{"str":"كاملا","boundary":[0.2066751087382094,0.45416627679743093,0.2461334882233707,0.4725360951013041],"dir":"rtl"},{"str":"شناخته","boundary":[0.13929766830279688,0.45416627679743093,0.19924122564201616,0.4725360951013041],"dir":"rtl"},{"str":"نشده","boundary":[0.09175966587622214,0.45416627679743093,0.13183753561939957,0.4725360951013041],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4039696311227364,0.4799850564235247,0.4518252535544804,0.4983548747273978],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3997329477479991,0.4799850564235247,0.4040142554209833,0.4983548747273978],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.3894536093988845,0.4799850564235247,0.3933122987178831,0.4983548747273978],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.38366032550294576,0.4799850564235247,0.3854374225566614,0.4983548747273978],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3557090876393476,0.4799850564235247,0.3796677632892064,0.4983577670567008],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.30974343548629685,0.47998794875282763,0.3492490642284255,0.4983577670567008],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2911167284062872,0.47998794875282763,0.30329653686897673,0.4983577670567008],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.24055477353380333,0.47998794875282763,0.284714454087214,0.4983577670567008],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.1713582367051486,0.47998794875282763,0.2341104998752036,0.4983577670567008],"dir":"rtl"},{"str":"مع","boundary":[0.14728736523901442,0.47998794875282763,0.16493758767503258,0.4983577670567008],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.13604991695695115,0.47998794875282763,0.14328692814911384,0.4983577670567008],"dir":"rtl"},{"str":"وس","boundary":[0.09176423838496091,0.47998794875282763,0.13205735474321176,0.4983577670567008],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2874910434876226,0.5058072786269352,0.2948671774919669,0.5241770969308084],"dir":"ltr"},{"str":"reverse","boundary":[0.29486995970627883,0.5040487335927331,0.3587942488001197,0.5195403315171975],"dir":"ltr"},{"str":"genetics","boundary":[0.37185935785687246,0.5040487335927331,0.44441919260140667,0.5195403315171975],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.44438019321470346,0.5058067283789214,0.4517563272190478,0.5241765466827946],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.26015472337330187,0.5058072786269352,0.28113864338423716,0.5241770969308084],"dir":"rtl"},{"str":"نهاده","boundary":[0.21491355982708338,0.5058072786269352,0.2537891984763143,0.5241770969308084],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.17947136718414514,0.5058072786269352,0.20851128550801018,0.5241770969308084],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.11898706834852199,0.5058072786269352,0.17304546823658828,0.5241770969308084],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.09177149633533993,0.5058072786269352,0.11247717072191207,0.5241770969308084],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4395444023259312,0.5316260582530289,0.45172421078862074,0.5499958765569021],"dir":"rtl"},{"str":"كلون","boundary":[0.3757920298834011,0.5316260582530289,0.4331526278417397,0.5499958765569021],"dir":"rtl"},{"str":"نمودن","boundary":[0.3017629440504767,0.5316260582530289,0.36939763044048907,0.5499958765569021],"dir":"rtl"},{"str":"موقعيتي","boundary":[0.2111572438981807,0.5316260582530289,0.2953134204744362,0.5499958765569021],"dir":"rtl"},{"str":"positional","boundary":[0.09176831493375709,0.5298680634668405,0.1793634293654253,0.545359661391305],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.19736833573988155,0.5316260582530289,0.20474446974422586,0.5499958765569021],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3777315598665989,0.5574459383751501,0.3851076938709432,0.5758157566790233],"dir":"ltr"},{"str":"cloning","boundary":[0.38511122607346093,0.5556879097275453,0.45176940362631396,0.5711795076520099],"dir":"ltr"},{"str":"نامگذاري","boundary":[0.291000298785624,0.5574459383751501,0.3713502852172889,0.5758157566790233],"dir":"rtl"},{"str":"كردند","boundary":[0.22942926703975222,0.5574459383751501,0.2846085243014324,0.5758157566790233],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.225192583665015,0.5574459383751501,0.22947389133799914,0.5758157566790233],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.15152574213550674,0.5574459383751501,0.21872206041921116,0.5758157566790233],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13289903505549713,0.5574459383751501,0.14516284219723966,0.5758157566790233],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.10894628673178126,0.5574459383751501,0.12647576106666067,0.5758157566790233],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.09176855686543643,0.5574459383751501,0.10799080175755305,0.5758157566790233],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.41220776770042733,0.5832647180012438,0.451713396442556,0.601634536305117],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.36454639221399343,0.5832647180012438,0.405469498665142,0.601634536305117],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34265161152707685,0.5832647180012438,0.35780812317870814,0.601634536305117],"dir":"rtl"},{"str":"كشف","boundary":[0.29184816045231554,0.5832647180012438,0.33589759273946906,0.601634536305117],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.22096377516643895,0.5832647180012438,0.2850888917472669,0.601634536305117],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.14124640378639206,0.5832647180012438,0.21437250381949638,0.601634536305117],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.0917685568654364,0.5832647180012438,0.13458688351271897,0.601634536305117],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.3928513220961443,0.6090834976273376,0.45180264503904977,0.6274533159312108],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3742219900574143,0.6090834976273376,0.3864857971991568,0.6274533159312108],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.2787784909834078,0.6090834976273376,0.3678564651604268,0.6274533159312108],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.24055121713811742,0.6090834976273376,0.27233159236608767,0.6274533159312108],"dir":"rtl"},{"str":"گرديد","boundary":[0.1861148231943125,0.6090834976273376,0.23420144199345239,0.6274533159312108],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18188076477829568,0.6090834976273376,0.18615944749255944,0.6274533159312108],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.40796583440824896,0.6353266200562508,0.4231223460598803,0.6536964383601239],"dir":"rtl"},{"str":"تدريج","boundary":[0.3542565540299969,0.6353266200562508,0.4010779427259005,0.6536964383601239],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.32667873771339867,0.6353266200562508,0.3473817871412504,0.6536964383601239],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.27260721303173036,0.6353266200562508,0.31973572189792154,0.6536964383601239],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.2259144473131267,0.6353266200562508,0.26563269771160836,0.6536964383601239],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.17148067832804229,0.6353266200562508,0.21891368240580067,0.6536964383601239],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفت","boundary":[0.091760681989275,0.6353266200562508,0.164684660200908,0.6536964383601239],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.41594833387700747,0.6619922483061531,0.4517895202454476,0.6803620666100263],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40070519858760273,0.6619922483061531,0.409157565667314,0.6803620666100263],"dir":"rtl"},{"str":"دستگاههاي","boundary":[0.3030856087343786,0.6619922483061531,0.39392755517151135,0.6803620666100263],"dir":"rtl"},{"str":"اتوماتيك","boundary":[0.21865118653376,0.6619922483061531,0.2962607160613199,0.6803620666100263],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.1817573917184366,0.6619922483061531,0.2119207923746359,0.6803620666100263],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.1321614216550626,0.6619922483061531,0.17497712334362472,0.6803620666100263],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.09176697221293698,0.6619929198909084,0.12550556664633097,0.6803627381947815],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.40313432571020047,0.688574046976613,0.4518141851801523,0.7069438652804861],"dir":"rtl"},{"str":"ابداع","boundary":[0.36006925294319964,0.688574046976613,0.39621493452320705,0.7069438652804861],"dir":"rtl"},{"str":"گرديدند،","boundary":[0.2752752113978853,0.688574046976613,0.3532338604352593,0.7069438652804861],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.1768077598779697,0.688574046976613,0.26839256963297764,0.7069438652804861],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1469278547635743,0.688574046976613,0.16992511811306196,0.7069438652804861],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.09176697221293695,0.688574046976613,0.14005571283354815,0.7069438652804861],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.41087795393540194,0.7152396752265152,0.4517380613772607,0.7336094935303885],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.3607963665087525,0.7152396752265152,0.40365144257812086,0.7336094935303885],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.312531250516625,0.7152396752265152,0.35349110638985926,0.7336094935303885],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.27684493671268895,0.7152396752265152,0.3053624882511929,0.7336094935303885],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.2123707006220468,0.7152396752265152,0.26972604866294453,0.7336094935303885],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.17329819006878527,0.7152396752265152,0.2052281879438187,0.7336094935303885],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15394436942322284,0.7152396752265152,0.16620817656496537,0.7336094935303885],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.0917643472542167,0.7152396752265152,0.14675985740546824,0.7336094935303885],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.41196206188693013,0.7418208023122198,0.4516803122854118,0.760190620616093],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.35753091786056607,0.7418208023122198,0.4055702874027386,0.760190620616093],"dir":"rtl"},{"str":"بازهاي","boundary":[0.2906364698297085,0.7418208023122198,0.3508188984124848,0.760190620616093],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيلدهنده","boundary":[0.1627747305586728,0.7418208023122198,0.2838037022804885,0.760190620616093],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.09176697221293711,0.7418208023122198,0.1558973387112059,0.760190620616093],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.4018034716389542,0.7684019293979243,0.4517459362534219,0.7867717477017975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3862007170048537,0.7684019293979243,0.39465308408456495,0.7867717477017975],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.31011366353513004,0.7684019293979243,0.3790083301109379,0.7867717477017975],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.25580064265118435,0.7684019293979243,0.3029291515173755,0.7867717477017975],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.20886638073030328,0.7684019293979243,0.2485846311287849,0.7867717477017975],"dir":"rtl"},{"str":"بازهايي","boundary":[0.1442713965385224,0.7684019293979243,0.20180524177240783,0.7867717477017975],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.11717657262647906,0.7684019293979243,0.1378796220543308,0.7867717477017975],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.091772222130378,0.7684019293979243,0.11020468226507749,0.7867717477017975],"dir":"rtl"},{"str":"ين","boundary":[0.41389928142259064,0.7950675576478266,0.4411332281468156,0.8134373759516996],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.370957581715449,0.7950675576478266,0.40744713288782974,0.8134373759516996],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.32632278363364464,0.7950675576478266,0.3645605573138166,0.8134373759516996],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.27152677034514394,0.7950675576478266,0.3199362590668939,0.8134373759516996],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.25773261226940397,0.7950675576478266,0.2651087462737483,0.8134373759516996],"dir":"ltr"},{"str":"پروژه","boundary":[0.20740690368175674,0.7950675576478266,0.2577641117740488,0.8134373759516996],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.15865879528507426,0.7950675576478266,0.20094163035339374,0.8134373759516996],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.0991457311760018,0.7950675576478266,0.15223552129623782,0.8134373759516996],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.09176434725421666,0.7950675576478266,0.09914048125856095,0.8134373759516996],"dir":"ltr"},{"str":"رسيدند","boundary":[0.3928522656296937,0.8216486847335311,0.4516619375743689,0.8400194568006281],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3886155822549565,0.8216496384967549,0.39289688992794064,0.8400194568006281],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.35632334007650707,0.8216496384967549,0.3821949332248405,0.8400194568006281],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.30866196459007317,0.8216496384967549,0.34957194624761967,0.8400194568006281],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.2507186257958042,0.8216496384967549,0.3019446952245511,0.8400194568006281],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22555577150198053,0.8216496384967549,0.24398823163668004,0.8400194568006281],"dir":"rtl"},{"str":"نهايت","boundary":[0.16519747068493704,0.8216496384967549,0.21879912775565233,0.8400194568006281],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.14003461639111342,0.8216496384967549,0.15846707652581293,0.8400194568006281],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.09176950039898588,0.8216496384967549,0.13322284851165667,0.8400194568006281],"dir":"rtl"},{"str":"2006","boundary":[0.40725016421112753,0.8495180593029443,0.4517484644394707,0.8678878776068175],"dir":"ltr"},{"str":"ميلادي","boundary":[0.3413217009893798,0.8495001200272569,0.39988190508294447,0.8678699383311301],"dir":"rtl"},{"str":"تكميل","boundary":[0.28156189076058896,0.8495001200272569,0.333916692439111,0.8678699383311301],"dir":"rtl"},{"str":"گرديد،","boundary":[0.22083872068140875,0.8495001200272569,0.2742435058480937,0.8678699383311301],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.17426670306394382,0.8495001200272569,0.213504586016591,0.8678699383311301],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.12152078253608117,0.8495001200272569,0.1670533165002648,0.8678699383311301],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.09176425048154493,0.8495001200272569,0.11424964688055317,0.8678699383311301],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43336850347917927,0.8767590934083744,0.4518009636138787,0.8951289117122475],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3903060556708988,0.8767590934083744,0.42692947973802037,0.8951289117122475],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.32582919462153626,0.8767590934083744,0.3838644069710195,0.8951289117122475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31095092859426815,0.8767590934083744,0.3194032956739794,0.8951289117122475],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.23873306427842475,0.8767590934083744,0.3046772772524948,0.8951289117122475],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.1835669318103466,0.8767590934083744,0.23245941293665145,0.8951289117122475],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.13723903535387957,0.8767590934083744,0.1772854055924121,0.8951289117122475],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.09175112568794291,0.8767590934083744,0.13084726086968798,0.8951289117122475],"dir":"rtl"},{"str":"نيازمند","boundary":[0.3958604683232804,0.9033402204940788,0.4517904637789971,0.921710038797952],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيقات","boundary":[0.3191696743478631,0.9033402204940788,0.3888203290351483,0.921710038797952],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.26388804369608704,0.9033402204940788,0.3121872841515799,0.921710038797952],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24840341220440484,0.9033402204940788,0.25685577928411607,0.921710038797952],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.21501656223954543,0.9033402204940788,0.24153914515053995,0.921710038797952],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19300103345149008,0.9033402204940788,0.20815754510312137,0.921710038797952],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.15961418348663067,0.9033402204940788,0.18613676639762522,0.921710038797952],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.09175375064666319,0.9033402204940788,0.15270791709323925,0.921710038797952],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.09175,0.14451,0.45183,0.92171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"●","boundary":[0.8261519274495279,0.10311695835454969,0.8407646008792603,0.12004766646871853],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8455064617935444,0.10757511637128231,0.8574762735586012,0.1259449346751555],"dir":"ltr"},{"str":"خونشناسي","boundary":[0.7309518116448974,0.10757511637128231,0.8218200076692344,0.1259449346751555],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6624850133405159,0.10757511637128231,0.7262190110720032,0.1259449346751555],"dir":"rtl"},{"str":"2010","boundary":[0.6307912617503193,0.10757511637128231,0.6576603392124075,0.1259449346751555],"dir":"ltr"},{"str":"مهم","boundary":[0.82566032227719,0.14467574861154095,0.8574406975051602,0.16304556691541414],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8041304108524098,0.14467574861154095,0.8192869225040411,0.16304556691541414],"dir":"rtl"},{"str":"ابداع","boundary":[0.7615509554486843,0.14467574861154095,0.7976966370286918,0.16304556691541414],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.7151023108910788,0.14467574861154095,0.7551486811296113,0.16304556691541414],"dir":"rtl"},{"str":"تكنيكي","boundary":[0.6480818648416414,0.14467574861154095,0.7086659121086402,0.16304556691541414],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.6007853586173442,0.14467574861154095,0.6417084650684928,0.16304556691541414],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5686086146225925,0.14467574861154095,0.5944119588441954,0.16304556691541414],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5416319138529676,0.14467574861154095,0.5623375882395398,0.16304556691541414],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.49748010817571814,0.14467574861154095,0.5354002618507208,0.16304556691541414],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.8165884649394626,0.1702410247450412,0.8574485723813213,0.1886108430489144],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7971138961927614,0.1702410247450412,0.8092937046554508,0.1886108430489144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7714680494943829,0.1702410247450412,0.7899005096290823,0.1886108430489144],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفت","boundary":[0.6912703106685015,0.1702410247450412,0.7641890389626936,0.1886108430489144],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6490530995681922,0.1702410247450412,0.6903174506529938,0.1886108430489144],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5833713824661627,0.1702410247450412,0.6418029635824274,0.1886108430489144],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5230078317316783,0.1702410247450412,0.5763154934257081,0.1886108430489144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49748273313443847,0.1702410247450412,0.5159151932691379,0.1886108430489144],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.8194969192016739,0.19580630087854145,0.8575430708952562,0.21417611918241464],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.7609498399017113,0.19580630087854145,0.811963287674105,0.21417611918241464],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6893383410502819,0.19580630087854145,0.7534503328375077,0.21417611918241464],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.6318806196192883,0.19580630087854145,0.681823084233756,0.21417611918241464],"dir":"rtl"},{"str":"ايفاء","boundary":[0.5926873609648882,0.19580630087854145,0.6254573456304517,0.21417611918241464],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.5415164156692697,0.19580630087854145,0.5852088535704478,0.21417611918241464],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5256695398741715,0.19580630087854145,0.5341219069538827,0.21417611918241464],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4974853580931591,0.19580630087854145,0.5181910324797313,0.21417611918241464],"dir":"rtl"},{"str":"ابداع","boundary":[0.8213107656774752,0.22145607817623966,0.8574564472574826,0.23982589648011285],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7753451135244245,0.22145607817623966,0.8148507422665531,0.23982589648011285],"dir":"rtl"},{"str":"Southern","boundary":[0.6104698353533958,0.21969749081526715,0.6906889851328952,0.23518908873973163],"dir":"ltr"},{"str":"blotting","boundary":[0.6997606247321111,0.21969749081526715,0.7689335369322822,0.23518908873973163],"dir":"ltr"},{"str":"بود","boundary":[0.5799851494270856,0.22145603584946932,0.6040953952740259,0.2398258541533425],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5757484660523484,0.22145603584946932,0.5800297737253326,0.2398258541533425],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.543450973956458,0.22145603584946932,0.5693278170222323,0.2398258541533425],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.4974853218034072,0.22145603584946932,0.5369909505455359,0.2398258541533425],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.845255602835278,0.24702131198296956,0.8574354112979675,0.26539113028684275],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8156198188818806,0.24702131198296956,0.8388402037226029,0.26539113028684275],"dir":"rtl"},{"str":"افتخار","boundary":[0.7534450466303153,0.24702131198296956,0.8091939199343238,0.26539113028684275],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.7121964452978361,0.24702131198296956,0.7469981480129951,0.26539113028684275],"dir":"rtl"},{"str":"ابداع","boundary":[0.6615137423242136,0.24702131198296956,0.7057416718043548,0.26539113028684275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6466354762969455,0.24702131198296956,0.6550878433766567,0.26539113028684275],"dir":"rtl"},{"str":"تكميلكننده","boundary":[0.5246956438991485,0.24702131198296956,0.6401990775145069,0.26539113028684275],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.49747744692724616,0.24702131198296956,0.5181831213138183,0.26539113028684275],"dir":"rtl"},{"str":"موسوم","boundary":[0.7958985040154614,0.2725865881164698,0.8574590359264516,0.29095640642034304],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7646903697885398,0.2725865881164698,0.78950935448999,0.29095640642034304],"dir":"rtl"},{"str":"Edwin","boundary":[0.6078085868810934,0.27082822932005707,0.6657625948624195,0.28631982724452154],"dir":"ltr"},{"str":"Southern","boundary":[0.6781016185632563,0.27082822932005707,0.7582853495449062,0.28631982724452154],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5765994123479512,0.2725867743542592,0.6014183970494014,0.29095659265813245],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5663174490401159,0.2725867743542592,0.5701761383591146,0.29095659265813245],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5346210724911988,0.2725867743542592,0.5544762602523592,0.29095659265813245],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.49748578147359784,0.2725867743542592,0.5282817971814153,0.29095659265813245],"dir":"rtl"},{"str":"خواندند","boundary":[0.7971169445319207,0.29823655165195745,0.8574778703076846,0.31660636995583064],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7928802611571836,0.29823655165195745,0.7971615688301678,0.31660636995583064],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7605853940200132,0.29823655165195745,0.7864596121270674,0.31660636995583064],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7141341245036873,0.29823655165195745,0.7536397532458159,0.31660636995583064],"dir":"rtl"},{"str":"اجازه","boundary":[0.6673206106839449,0.29823655165195745,0.7072462328213387,0.31660636995583064],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.602725626492164,0.29823655165195745,0.660411719331833,0.31660636995583064],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5751478101755655,0.29823655165195745,0.5958508596034173,0.31660636995583064],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.512849664864141,0.29823655165195745,0.5682992928740231,0.31660636995583064],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4974857814735976,0.29823655165195745,0.5059381485533089,0.31660636995583064],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.8441745795126605,0.3238018277854577,0.8574831202251251,0.3421716460893309],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8340291140582867,0.3238018277854577,0.8378668037075221,0.3421716460893309],"dir":"rtl"},{"str":"ارچوب","boundary":[0.7691690090357446,0.3238018277854577,0.8277397129641909,0.3421716460893309],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.7242927147516629,0.3238018277854577,0.7627168605009838,0.3421716460893309],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7056660076716531,0.3238018277854577,0.7178458161343426,0.3421716460893309],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6746993696470092,0.3238018277854577,0.699276858146182,0.3421716460893309],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.6277651077261281,0.3238018277854577,0.6683259698738604,0.3421716460893309],"dir":"rtl"},{"str":"مستقيم","boundary":[0.5500978291067192,0.3238018277854577,0.6213785831593773,0.3421716460893309],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4974779065974361,0.3238018277854577,0.5436456805719583,0.3421716460893309],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.8046138266374031,0.3493671039189579,0.8575067448536086,0.3677369222228311],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7691690090357446,0.3493671039189579,0.7980278052079015,0.3677369222228311],"dir":"rtl"},{"str":"دهيم","boundary":[0.7207857699011987,0.3493671039189579,0.7625619879364794,0.3677369222228311],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7165490865264613,0.3493671039189579,0.7208303941994455,0.3677369222228311],"dir":"ltr"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6411891466222905,0.3493671039189579,0.7100864381568188,0.3677369222228311],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5995756760276748,0.3493671039189579,0.6346136250276705,0.3677369222228311],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.5520350486423797,0.3493671039189579,0.5929397803824854,0.3677369222228311],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.5266306981462787,0.3493671039189579,0.5454569020890393,0.3677369222228311],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.4974779065974361,0.3493671039189579,0.5199633029964443,0.3677369222228311],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8452560625054683,0.37501688121665616,0.8574358709681577,0.39338669952052935],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.8067899174166208,0.37501688121665616,0.8380269261894667,0.39338669952052935],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازد","boundary":[0.7368715169398541,0.37501688121665616,0.7995187817610927,0.39338669952052935],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7090469545035376,0.37501688121665616,0.7297526288901098,0.39338669952052935],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.6438456048473427,0.37501688121665616,0.701888692072987,0.39338669952052935],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6244917842017802,0.37501688121665616,0.6367555913435228,0.39338669952052935],"dir":"rtl"},{"str":"اشكال","boundary":[0.5686064130443107,0.37501688121665616,0.617296772349144,0.39338669952052935],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.49747790659743624,0.37501688121665616,0.5615426491276948,0.39338669952052935],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبشناسي","boundary":[0.7527157677762322,0.40058215735015645,0.8573781218763089,0.41895197565402964],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.681949505632774,0.40058215735015645,0.7460614974199998,0.41895197565402964],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6630909675210752,0.40058292769737575,0.6752707759837647,0.41895274600124893],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.6341796721745103,0.40058292769737575,0.65648132146309,0.41895274600124893],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.5513176002474156,0.40058292769737575,0.6274912773549126,0.41895274600124893],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5124865858964315,0.40058292769737575,0.544668579808624,0.41895274600124893],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4974875717680247,0.40058292769737575,0.505939938847736,0.41895274600124893],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.8078836905387377,0.42614820383087604,0.8574744106846708,0.4445180221347492],"dir":"rtl"},{"str":"نمائيم","boundary":[0.7538121658570694,0.42614820383087604,0.8015050408481481,0.4445180221347492],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7495781074410525,0.42614820383087604,0.7538567901553161,0.4445180221347492],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8136927241869989,0.4516289788001786,0.8288492358386302,0.46999879710405174],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.7553871410893137,0.4516289788001786,0.8071355773034217,0.46999879710405174],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.7228455278324255,0.4516289788001786,0.7487643702377264,0.46999879710405174],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7039746995914179,0.4516289788001786,0.7162385067331604,0.46999879710405174],"dir":"rtl"},{"str":"آنكه","boundary":[0.664421821592322,0.4516289788001786,0.6972495553497348,0.46999879710405174],"dir":"rtl"},{"str":"قطعه","boundary":[0.6171226904093043,0.4516289788001786,0.6578148004930571,0.46999879710405174],"dir":"rtl"},{"str":"قطعه","boundary":[0.561961807858667,0.4516289788001786,0.6104710450117924,0.46999879710405174],"dir":"rtl"},{"str":"نمودن","boundary":[0.4974875717680248,0.4516289788001786,0.5554729099018203,0.46999879710405174],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.771474666325812,0.4750972227175042,0.8574680357849213,0.49522558605557954],"dir":"ltr"},{"str":"ميسر","boundary":[0.7615549473213931,0.4768557677517064,0.8031789177508902,0.49522558605557954],"dir":"rtl"},{"str":"گشت،","boundary":[0.7050632106995091,0.4768557677517064,0.7546749305152054,0.49522558605557954],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.6674423023186328,0.4768557677517064,0.6981805689346013,0.49522558605557954],"dir":"rtl"},{"str":"كردن","boundary":[0.6165181031427328,0.4768557677517064,0.6605675354298863,0.49522558605557954],"dir":"rtl"},{"str":"قطعاتي","boundary":[0.5440587426246118,0.4768557677517064,0.6097483346028024,0.49522558605557954],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5250645413237454,0.4768557677517064,0.5373283484654878,0.49522558605557954],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4974841000484266,0.4768557677517064,0.5181897744349988,0.49522558605557954],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8423590516116883,0.5020830392284155,0.8575155632633196,0.5204528575322885],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.7920359679827615,0.5020830392284155,0.8349802926486236,0.5204528575322885],"dir":"rtl"},{"str":"حامل","boundary":[0.7409883957470024,0.5020830392284155,0.7846677088545785,0.5204528575322885],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.7013121446880471,0.5020830392284155,0.7399987863094087,0.5204528575322885],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6732487110081736,0.5020830392284155,0.6939517604360255,0.5204528575322885],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانند","boundary":[0.5813174067020719,0.5020830392284155,0.6658542022927864,0.5204528575322885],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5555508119025546,0.5020830392284155,0.5739832720372542,0.5204528575322885],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.497486725007147,0.5020830392284155,0.5483033008755104,0.5204528575322885],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.802320556249317,0.5273948118693222,0.8575313130156421,0.5457646301731954],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7842949647162806,0.5273948118693222,0.8008374545722868,0.5457646301731954],"dir":"rtl"},{"str":"تقسيم","boundary":[0.7177601360301187,0.5273948118693222,0.776375464256812,0.5457646301731954],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند","boundary":[0.6535221462243136,0.5273948118693222,0.7099325091258645,0.5457646301731954],"dir":"rtl"},{"str":"محقق","boundary":[0.5900165199015015,0.5273948118693222,0.645796892710155,0.5457646301731954],"dir":"rtl"},{"str":"گرديد","boundary":[0.5263848955601104,0.5273948118693222,0.58233589068559,0.5457646301731954],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.522148212185373,0.5273948118693222,0.5264295198583572,0.5457646301731954],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.49747360021354525,0.5273948118693222,0.5157590626599019,0.5457646301731954],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفتهاي","boundary":[0.7587593662841594,0.5526220833460312,0.8574473143365893,0.5709919016499044],"dir":"rtl"},{"str":"تدريجي","boundary":[0.6814622068443281,0.5526220833460312,0.7521444703087333,0.5709919016499044],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6565434737115023,0.5526220833460312,0.6749759338462018,0.5709919016499044],"dir":"rtl"},{"str":"كلون","boundary":[0.6022304528275566,0.5526220833460312,0.650030951126172,0.5709919016499044],"dir":"rtl"},{"str":"نمودن","boundary":[0.5377562167369144,0.5526220833460312,0.5957415548707099,0.5709919016499044],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.49747360021354525,0.5526220833460312,0.5312121946469394,0.5709919016499044],"dir":"rtl"},{"str":"حاملين","boundary":[0.7888755176833913,0.5778493548227404,0.8574473143365892,0.5962191731266134],"dir":"rtl"},{"str":"ام","boundary":[0.7701280625022431,0.5778493548227404,0.7824286190660713,0.5962191731266134],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.7588879892614592,0.5778493548227404,0.7647941463823755,0.5962191731266134],"dir":"rtl"},{"str":"ان","boundary":[0.728028974544352,0.5778493548227404,0.7535645729764733,0.5962191731266134],"dir":"rtl"},{"str":"ته","boundary":[0.7058926976551579,0.5778493548227404,0.7215584512985481,0.5962191731266134],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6977999499201425,0.5778493548227404,0.700503657402162,0.5962191731266134],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6764984099040379,0.5778493548227404,0.6924765336351566,0.5962191731266134],"dir":"rtl"},{"str":"كتابخانههاي","boundary":[0.5517839961387704,0.5778493548227404,0.6701066354198463,0.5962191731266134],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.49748774112020017,0.5760888966185215,0.5453761694876572,0.591580494542986],"dir":"ltr"},{"str":"انساني","boundary":[0.8075232002399964,0.6031592142936304,0.8574656648544641,0.6215290325975036],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7725666249603333,0.6031592142936304,0.8010815515401171,0.6215290325975036],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7472830225653708,0.6031592142936304,0.7657154827000704,0.6215290325975036],"dir":"rtl"},{"str":"محيطهاي","boundary":[0.6418043063032478,0.6031592142936304,0.7403925059243021,0.6215290325975036],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.5828949826998688,0.6031592142936304,0.6350476625569197,0.6215290325975036],"dir":"rtl"},{"str":"باكتريائي","boundary":[0.49749457569014044,0.6031592142936304,0.5761698384581857,0.6215290325975036],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.8145423398583652,0.6283864857703395,0.8574630398957438,0.6467563040742126],"dir":"rtl"},{"str":"مينمودند","boundary":[0.7297456733543302,0.6283864857703395,0.8070297080005597,0.6467563040742126],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.6905497897412096,0.6283864857703395,0.7596047687153307,0.6467563040742126],"dir":"ltr"},{"str":"ميسر","boundary":[0.6727683193691711,0.6283864857703395,0.7222566661250084,0.6467563040742126],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.6316404661378309,0.6283864857703395,0.6652740622224086,0.6467563040742126],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6274037827630937,0.6283864857703395,0.6316850904360779,0.6467563040742126],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6026084226901273,0.6283864857703395,0.6210408828248267,0.6467563040742126],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.5386171790040398,0.6283864857703395,0.5951902893462563,0.6467563040742126],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.4974893257726996,0.6283864857703395,0.5312672945868997,0.6467563040742126],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8491629204218162,0.6536982584112463,0.8521973727026069,0.6720680767151195],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8348752701066395,0.6536982584112463,0.8399834397765519,0.6720680767151195],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8080088176032716,0.6536982584112463,0.8296726019227925,0.6720680767151195],"dir":"rtl"},{"str":"ابت","boundary":[0.7853895483095226,0.6536982584112463,0.8016039183254781,0.6720680767151195],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.7741521000274594,0.6536982584112463,0.7801790052495143,0.6720680767151195],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.7321632603358253,0.6536982584112463,0.7689494318436123,0.6720680767151195],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7073652753041384,0.6536982584112463,0.725797735438838,0.6720680767151195],"dir":"rtl"},{"str":"جلوي","boundary":[0.6442218932847428,0.6536982584112463,0.7009315014804203,0.6720680767151195],"dir":"rtl"},{"str":"پاي","boundary":[0.5982536161729713,0.6536982584112463,0.6377697447499817,0.6720680767151195],"dir":"rtl"},{"str":"دانشمندان","boundary":[0.49748932577269944,0.6536982584112463,0.5918355921015758,0.6720680767151195],"dir":"rtl"},{"str":"گشوده","boundary":[0.8045018727528074,0.6789255298879553,0.8574997893178291,0.6972953481918285],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7714772670913642,0.6789255298879553,0.7972806113129672,0.6972953481918285],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7672405837166268,0.6789255298879553,0.771521891389611,0.6972953481918285],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.7337356106093493,0.6789255298879553,0.7607411859248987,0.6972953481918285],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.6953902136216406,0.6789255298879553,0.7266272223944865,0.6972953481918285],"dir":"rtl"},{"str":"گشتند","boundary":[0.63466441858374,0.6789255298879553,0.6883054500352614,0.6972953481918285],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.617124444413979,0.6789255298879553,0.6275822799560813,0.6972953481918285],"dir":"rtl"},{"str":"غربالگري","boundary":[0.5383756828017622,0.6789255298879553,0.6099976814880734,0.6972953481918285],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.49748932577269933,0.6789255298879553,0.5312252952473729,0.6972953481918285],"dir":"rtl"},{"str":"كتابخانهها","boundary":[0.7765591871740724,0.7041528013646644,0.8575024142765495,0.7225226196685375],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.713415805154677,0.7041528013646644,0.7696817953266055,0.7225226196685375],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6622443638991162,0.7041503830951888,0.7067767885908247,0.722520201399062],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6081785850948308,0.7041528013646644,0.6555590899981811,0.7225226196685375],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.560517209608397,0.7041528013646644,0.6014770654816313,0.7225226196685375],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5416463813673896,0.7041528013646644,0.5538261898300791,0.7225226196685375],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.4974919507314198,0.7041528013646644,0.5349868610937165,0.7225226196685375],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.8043780037330058,0.7294621557360955,0.8574887935230051,0.7478319740399687],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7894997377057378,0.7294621557360955,0.797952104785449,0.7478319740399687],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7598639537523403,0.7294621557360955,0.7830843385930626,0.7478319740399687],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.7197020853301097,0.7294621557360955,0.7534275549699015,0.7478319740399687],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6770018818252456,0.7294621557360955,0.7132184372907038,0.7478319740399687],"dir":"rtl"},{"str":"تحقي","boundary":[0.6258335614883476,0.7294621557360955,0.6705681080015274,0.7478319740399687],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.6084117104610047,0.7294621557360955,0.6246077057659173,0.7478319740399687],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند","boundary":[0.5444204667749174,0.7294621557360955,0.6020356857291355,0.7478319740399687],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5401811584414599,0.7294621557360955,0.544462466114444,0.7478319740399687],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.49748357989531594,0.7294621557360955,0.5337001353607743,0.7478319740399687],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانستند","boundary":[0.765420991363442,0.7546894272128046,0.8574625439358006,0.7730592455166778],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7480017652948197,0.7546894272128046,0.7584543509194812,0.7730592455166778],"dir":"rtl"},{"str":"تكثير","boundary":[0.6980409259693091,0.7546894272128046,0.7409590010479671,0.7730592455166778],"dir":"rtl"},{"str":"نمودن","boundary":[0.6409454488417318,0.7546894272128046,0.6910427860207035,0.7730592455166778],"dir":"rtl"},{"str":"كلنيهاي","boundary":[0.5595349790870223,0.7546894272128046,0.6339473088931262,0.7730592455166778],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.49747832997787517,0.7546894272128046,0.5526890867442003,0.7730592455166778],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.8138042304979881,0.7799166986895136,0.8574992933578867,0.7982865169933868],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.785982293020392,0.7799166986895136,0.8066853424482436,0.7982865169933868],"dir":"rtl"},{"str":"حامل","boundary":[0.7351762169869104,0.7799166986895136,0.7788555300944865,0.7982865169933868],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7054170599736536,0.7799166986895136,0.7279339558773067,0.7982865169933868],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6616274985998203,0.7799166986895136,0.6982509226669418,0.7982865169933868],"dir":"rtl"},{"str":"نظرشان","boundary":[0.5926777078908839,0.7799166986895136,0.654553234848323,0.7982865169933868],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.5536051973376225,0.7799166986895136,0.585535195212656,0.7982865169933868],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.4974757050191549,0.7799166986895136,0.5464206853198679,0.7982865169933868],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.836667620952735,0.8052284713304205,0.8573732953393071,0.8235982896342936],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.8070292120406171,0.8052284713304205,0.8295461079442703,0.8235982896342936],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7879168875973321,0.8052284713304205,0.8000966960600215,0.8235982896342936],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.7390506560582314,0.8052284713304205,0.7810604954196284,0.8235982896342936],"dir":"rtl"},{"str":"زياد","boundary":[0.7017946169394916,0.8052284713304205,0.7321023903253135,0.8235982896342936],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.6564327052921345,0.8052284713304205,0.6949198500507451,0.8235982896342936],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6521960219173971,0.8052284713304205,0.6564773295903813,0.8235982896342936],"dir":"ltr"},{"str":"تعيين","boundary":[0.5986127395577245,0.8052284713304205,0.6457412484239158,0.8235982896342936],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.5519199738391212,0.8052284713304205,0.5916382242376028,0.8235982896342936],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.49748357989531616,0.8052284713304205,0.5449192089317951,0.8235982896342936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8490144711433973,0.8304536067161226,0.8574668382231085,0.8488234250199957],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.7581646498301037,0.8304536067161226,0.8422692828620839,0.8488255611110028],"dir":"rtl"},{"str":"وادار","boundary":[0.7171575446999021,0.8304536067161226,0.7517807502220734,0.8488234250199957],"dir":"rtl"},{"str":"نمودن","boundary":[0.6450630534439177,0.8304536067161226,0.7107473955046676,0.8488234250199957],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5960734488449578,0.8304536067161226,0.6386135298678772,0.8488234250199957],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5589381578273569,0.8304536067161226,0.5896842993194866,0.8488234250199957],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.4974878741826238,0.8304536067161226,0.5525516332606061,0.8488234250199957],"dir":"rtl"},{"str":"محصولاتشان","boundary":[0.7398975620947899,0.8556808781928318,0.8574825879754312,0.8740506964967049],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7150995770631029,0.8556808781928318,0.7335320371978025,0.8740506964967049],"dir":"rtl"},{"str":"ميكروارگانيسمها","boundary":[0.5462307326618657,0.8556808781928318,0.7086999277027503,0.8740506964967049],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5313498416758772,0.8556808781928318,0.5398022087555884,0.8740506964967049],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.4974773743477424,0.8556808781928318,0.5246745716498816,0.8740506964967049],"dir":"rtl"},{"str":"محيطهاي","boundary":[0.774371144969898,0.8809926508337386,0.857524587314958,0.8993624691376118],"dir":"rtl"},{"str":"كشت","boundary":[0.7230820765318613,0.8809926508337386,0.7673730050212922,0.8993624691376118],"dir":"rtl"},{"str":"سلولي","boundary":[0.6663488437077001,0.8809926508337386,0.7160786866658148,0.8993624691376118],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.6328438706004225,0.8809926508337386,0.6593664535114171,0.8993624691376118],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.5825207869714957,0.8809926508337386,0.6259166045372677,0.8993624691376118],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.5326833207058441,0.8809926508337386,0.5755357718164918,0.8993624691376118],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.5017140577224798,0.8809926508337386,0.5258243035694201,0.8993624691376118],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49747737434774253,0.8809926508337386,0.5017586820207267,0.8993624691376118],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.8303798891872268,0.9062199223104476,0.8575114625213558,0.9245897406143208],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8021930824474941,0.9062199223104476,0.8228987568340664,0.9245897406143208],"dir":"rtl"},{"str":"بدين","boundary":[0.7559806841747251,0.9062199223104476,0.7947486995164192,0.9245897406143208],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.6999745649161165,0.9062199223104476,0.748483802069242,0.9245897406143208],"dir":"rtl"},{"str":"محققان","boundary":[0.6315077666117351,0.9062199223104476,0.6924593080995908,0.9245897406143208],"dir":"rtl"},{"str":"توانستند","boundary":[0.5567515672132579,0.9062199223104476,0.6239610102905644,0.9245897406143208],"dir":"rtl"},{"str":"مناطق","boundary":[0.49747737434774253,0.9062199223104476,0.5492678099013769,0.9245897406143208],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49747,0.10312,0.85754,0.92459],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/7f09f26fad7fd928af6a3e1eaf44431f.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/a3b3036f018f7eda47a3b98d5a876781.jpg"},"info":{"width":496.00710000000004,"height":708.7714000000001,"margin":[0.10308,0.11046,0.131,0.07595]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4133545548037518,0.11491738390985425,0.45034027537105814,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39883851259387215,0.11491738390985425,0.4025134599887784,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.40246883562755453,0.11491738390985425,0.4086637469503965,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"آسيبشناسي","boundary":[0.29529161981753893,0.11491738390985425,0.3940689558677688,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.22694547315955763,0.11491738390985425,0.29053256294113533,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.13876248545635742,0.11491738390985425,0.22238066350259908,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.10307735514269853,0.11491738390985425,0.11381345146067462,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"●","boundary":[0.11868197047985803,0.11045922652211965,0.1332946645320198,0.1273899322475482],"dir":"ltr"},{"str":"پيچيدگيهاي","boundary":[0.3465722204379735,0.15692784785316524,0.4631651764662238,0.1752976635652552],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.2697579449971582,0.15692784785316524,0.34022243633206045,0.1752976635652552],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.2145943596371906,0.15692784785316524,0.26332678705607226,0.1752976635652552],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.16741853493629422,0.15692784785316524,0.20811857733488084,0.1752976635652552],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.1031983211530641,0.1569274415162279,0.1609821270703584,0.1752976635652552],"dir":"rtl"},{"str":"آشكار","boundary":[0.3987165909520246,0.18274621749957037,0.46311216916048176,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"گرديد","boundary":[0.32540926531091985,0.18274621749957037,0.3923668068461117,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"بلكه","boundary":[0.267707341286042,0.18274621749957037,0.3190332315807575,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.20577135286974715,0.18274621749957037,0.2613024329692054,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.12181980459553897,0.18274621749957037,0.19939006921473496,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1031930712282142,0.18274621749957037,0.11545689567750131,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"دستاوردهاي","boundary":[0.34766369674950215,0.20856499348291285,0.4631252939726064,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3204454613653715,0.20856499348291285,0.3411511649732432,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"ني","boundary":[0.2938335923014004,0.20856499348291285,0.3140799274849089,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.2829452481627782,0.20856499348291285,0.2928151068805264,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"معلوم","boundary":[0.22379171991691243,0.20856499348291285,0.27654558977079147,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"گشت","boundary":[0.16427857181883077,0.20856499348291285,0.21737106182552624,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1600392575025639,0.20856499348291285,0.16432057121762966,0.22693480919500283],"dir":"ltr"},{"str":"وجود","boundary":[0.10318782130336435,0.20856499348291285,0.15359497474935332,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"هزاران","boundary":[0.39967207727470017,0.23438376946625533,0.4631672933714053,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.37996910931315286,0.23438376946625533,0.3904637090880351,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.3400329309802218,0.23438376946625533,0.3771866491427238,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2646728847228194,0.23438376946625533,0.333672647024609,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.2484742415985577,0.23438376946625533,0.2554513917240297,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.22462645796804115,0.23438376946625533,0.2456917814281287,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.17539528768842214,0.23438376946625533,0.21823992438817905,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1505972676600798,0.23438376946625533,0.16902975380795957,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.10317732145366465,0.23438376946625533,0.14419760926809314,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوتيد","boundary":[0.3892641012598408,0.2602025454495978,0.46317516825868005,0.2785723611616878],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.36398046318288585,0.2602025454495978,0.38226595143496933,0.2785723611616878],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.29273110808292857,0.2602025454495978,0.35695606373376504,0.2785723611616878],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.2310392411721525,0.2602025454495978,0.28564895946045926,0.2785723611616878],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.1773298849955978,0.2602025454495978,0.22415921465640307,0.2785723611616878],"dir":"rtl"},{"str":"single-","boundary":[0.1031983211530641,0.25844620165525145,0.16353211476206686,0.2739377973940185],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.16353833241499963,0.2602025454495978,0.17091447682906144,0.2785723611616878],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.14891980780113828,0.2860240726726205,0.15629857717762502,0.30439388838471043],"dir":"ltr"},{"str":"nucleotide","boundary":[0.15630224244773913,0.2842660442730547,0.2488043337686586,0.29975764001182176],"dir":"ltr"},{"str":"polymorphisms=SNPs","boundary":[0.2636990763601272,0.2842660442730547,0.4631556443446072,0.29975764001182176],"dir":"ltr"},{"str":"ا","boundary":[0.13864045494510055,0.2860240726726205,0.14249914970975208,0.30439388838471043],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.13284716287327333,0.2860240726726205,0.1363173631990348,0.30439388838471043],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.10319558732122984,0.2860240726726205,0.130547695789032,0.30439388838471043],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.41915706448556883,0.31184284865596296,0.46315143472744635,0.3302126643680529],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.39980321652653755,0.31184284865596296,0.41198304217822684,0.3302126643680529],"dir":"rtl"},{"str":"مهيا","boundary":[0.3597646646590341,0.31184284865596296,0.39264231903132024,0.3302126643680529],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.3006111364131683,0.31184284865596296,0.3527901394959871,0.3302126643680529],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.28186102981187167,0.31184284865596296,0.29357361215192285,0.3302126643680529],"dir":"rtl"},{"str":"برروي","boundary":[0.22694156595742282,0.31184284865596296,0.27495212870944796,0.3302126643680529],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهايي","boundary":[0.157991677941707,0.31184284865596296,0.21982004289857954,0.3302126643680529],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.12242606204628935,0.31184284865596296,0.15094365383076178,0.3302126643680529],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.10319296235880505,0.31184284865596296,0.11545678680809217,0.3302126643680529],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.4256853460363774,0.33766162463930544,0.46330105758566775,0.3560314403513954],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4034361645226451,0.33766162463930544,0.40695886409690524,0.3560314403513954],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.39013810487793427,0.33766162463930544,0.397125754853106,0.3560314403513954],"dir":"rtl"},{"str":"كي","boundary":[0.35310513498697915,0.33766162463930544,0.3838486949077948,0.3560314403513954],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3382268479624587,0.33766162463930544,0.3466792269707431,0.3560314403513954],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3104022462581686,0.33766162463930544,0.31973398767880556,0.3560314403513954],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژيك","boundary":[0.22197513704944966,0.33766162463930544,0.3040367123777061,0.3560314403513954],"dir":"rtl"},{"str":"حائز","boundary":[0.17249984526431192,0.33766162463930544,0.21555185399563853,0.3560314403513954],"dir":"rtl"},{"str":"اهم","boundary":[0.140081559316389,0.33766162463930544,0.16610543679717504,0.3560314403513954],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.140081559316389,0.33766162463930544,0.1540897152480279,0.3560314403513954],"dir":"ltr"},{"str":"ي","boundary":[0.1319914251227454,0.33766162463930544,0.13372915024805107,0.3560314403513954],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.10318771243395525,0.33766162463930544,0.12570201515260584,0.3560314403513954],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.4089932099762283,0.3634804006226479,0.4631855592389707,0.38185021633473787],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.35020455150742813,0.3634804006226479,0.40242555398904584,0.38185021633473787],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3350847679398139,0.3634804006226479,0.3435371469480983,0.38185021633473787],"dir":"rtl"},{"str":"تحقيق","boundary":[0.2753301232986384,0.3634804006226479,0.32840686353078424,0.38185021633473787],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.21811119235994822,0.3634804006226479,0.26863646911505923,0.38185021633473787],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.16573531709525943,0.3634804006226479,0.21147528734971752,0.38185021633473787],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16149862774141752,0.3634804006226479,0.16577994145648328,0.38185021633473787],"dir":"ltr"},{"str":"كشف","boundary":[0.10319558732123,0.3634804006226479,0.15510946919913055,0.38185021633473787],"dir":"rtl"},{"str":"دستجات","boundary":[0.37972225397580006,0.3892991766059904,0.4631278100656222,0.40766899231808035],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.3266225422982856,0.38754283281164403,0.3733134384568285,0.40303442855041116],"dir":"ltr"},{"str":"هاي","boundary":[0.2794440926349642,0.3893013775977344,0.3265490433503874,0.4076711933098244],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيمكننده","boundary":[0.1501279437330635,0.3893013775977344,0.27306018401752713,0.4076711933098244],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13524703174611816,0.3893013775977344,0.1436994107544025,0.4076711933098244],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.12304095647017955,0.3893013775977344,0.12675265333903488,0.4076711933098244],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.10318836565041106,0.3893013775977344,0.12098298592903207,0.4076711933098244],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينهايي","boundary":[0.3618154135293628,0.41512015358107685,0.4631967123051263,0.4334899692931668],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.33448167979853516,0.41512015358107685,0.3551795085191321,0.4334899692931668],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3094395382646741,0.41512015358107685,0.32787202441255375,0.4334899692931668],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.25392158297734047,0.41512015358107685,0.30280100829201845,0.4334899692931668],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.20263506711899895,0.41512015358107685,0.24727780307983493,0.4334899692931668],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.15714971821975937,0.41512015358107685,0.19606478616939155,0.4334899692931668],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.10320149046253577,0.41512015358107685,0.15039043997555682,0.4334899692931668],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.42532900436304233,0.44093892956441927,0.4632492115536249,0.45930874527650917],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.37984628042622776,0.44093892956441927,0.4188138476243586,0.45930874527650917],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.3223884779068687,0.44093892956441927,0.37328649932632013,0.45930874527650917],"dir":"rtl"},{"str":"گشت","boundary":[0.27158495513471487,0.44093892956441927,0.31587069620576,0.45930874527650917],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.24435621990088444,0.44093892956441927,0.26506717343360614,0.45930874527650917],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.19052874041520773,0.44093892956441927,0.23779381383855186,0.45930874527650917],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.16936104342054778,0.44093892956441927,0.18401358367652396,0.45930874527650917],"dir":"rtl"},{"str":"پي","boundary":[0.13270344315635801,0.44093892956441927,0.16275926292184126,0.45930874527650917],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.10318836565041102,0.44093892956441927,0.1261856614552493,0.45930874527650917],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.4172152455075744,0.46675770554776164,0.4631862124554265,0.4851275212598516],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.3839517216588231,0.46675770554776164,0.41077358771678874,0.4851275212598516],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.37271688248010965,0.46675770554776164,0.3776570617638336,0.4851275212598516],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.34330680347116005,0.46675770554776164,0.36642747250997015,0.4851275212598516],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.2882665913451642,0.46675770554776164,0.3367916467324762,0.4851275212598516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2733856793582189,0.46675770554776164,0.2818380583665033,0.4851275212598516],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.20745712309360093,0.46675770554776164,0.26699389585350697,0.4851275212598516],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.16451536278412146,0.46675770554776164,0.20100759041554045,0.4851275212598516],"dir":"rtl"},{"str":"ببريم","boundary":[0.10741718011697819,0.46675770554776164,0.15822332785155702,0.4851275212598516],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.10318049076313625,0.46675770554776164,0.10746180447820203,0.4851275212598516],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعاتي","boundary":[0.39313909014608855,0.49257648153110406,0.4631809625305766,0.510946297243194],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.36603372814623014,0.49257648153110406,0.3867473066413767,0.510946297243194],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.3107546444395654,0.49257648153110406,0.3580197178629096,0.510946297243194],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28765235013772983,0.49257648153110406,0.30280888317929316,0.510946297243194],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.2310424104816241,0.49257648153110406,0.27972233865200713,0.510946297243194],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.17429859774184686,0.49257648153110406,0.22301265042375398,0.510946297243194],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.10317261587586152,0.49257648153110406,0.16648145964039632,0.510946297243194],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4372778333213376,0.5183952575144465,0.46315208794390245,0.5367650732265364],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.382751254971955,0.518398008754127,0.4296593335055083,0.536767824466217],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.3171875684844027,0.518398008754127,0.375149363789349,0.536767824466217],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.2614202417667005,0.518398008754127,0.31604045990470697,0.536767824466217],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.19537356219296054,0.518398008754127,0.2538052257719698,0.536767824466217],"dir":"rtl"},{"str":"ميپذيرد","boundary":[0.10319800664143715,0.518398008754127,0.18785829477037722,0.536767824466217],"dir":"rtl"},{"str":"،(epigenetics)","boundary":[0.34343681773910084,0.5424587901993151,0.46318212380427615,0.5625871506974955],"dir":"ltr"},{"str":"قطعا","boundary":[0.3003743091580744,0.5442173349854056,0.3363362943796569,0.5625871506974955],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27496992280957255,0.5442173349854056,0.2934024089574523,0.5625871506974955],"dir":"rtl"},{"str":"آينده","boundary":[0.22682548697387578,0.5442173349854056,0.26790614892407777,0.5625871506974955],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.1550931387877309,0.5442173349854056,0.21974596331383142,0.5625871506974955],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.10319763164680493,0.5442173349854056,0.14807136430103507,0.5625871506974955],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتري","boundary":[0.40077124702448785,0.570036110968748,0.46323747785061925,0.5884059266808379],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38202114042319113,0.570036110968748,0.3942009660748804,0.5884059266808379],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3571023721233019,0.570036110968748,0.3755348582711816,0.5884059266808379],"dir":"rtl"},{"str":"اختيار","boundary":[0.30266590135504073,0.570036110968748,0.3505898403470431,0.5884059266808379],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.2816189526319277,0.570036110968748,0.2962714928879039,0.5884059266808379],"dir":"rtl"},{"str":"محققين","boundary":[0.21036697256954548,0.570036110968748,0.2752087943902412,0.5884059266808379],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.16730446398851911,0.570036110968748,0.20400143868908288,0.5884059266808379],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.10319238172195483,0.570036110968748,0.1608628061977335,0.5884059266808379],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.43923482143703146,0.5958548869520903,0.4631954784518202,0.6142247026641803],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43499813208318955,0.5958548869520903,0.4392794457982553,0.6142247026641803],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.41819049767634336,0.5958548869520903,0.4286430980524267,0.6142247026641803],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.36931894724894015,0.5958548869520903,0.4109298516089786,0.6142247026641803],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.33617617167173586,0.5958548869520903,0.3620478013318757,0.6142247026641803],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.2989174550122364,0.5958548869520903,0.3288866510176968,0.6142247026641803],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.25150013376824615,0.5958548869520903,0.29168043360669604,0.6142247026641803],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.20758976232396642,0.5958548869520903,0.24428673702453016,0.6142247026641803],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.14529152909303078,0.5958548869520903,0.20033174121902655,0.6142247026641803],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.10319500668437978,0.5958548869520903,0.144459416004327,0.6142247026641803],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.43730022412985586,0.6216736629354328,0.46317710371484566,0.6400434786475226],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمهاي","boundary":[0.3393182516943807,0.6216736629354328,0.4307981922032968,0.6400434786475226],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.2755631643176072,0.6216736629354328,0.33276372051932285,0.6400434786475226],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيمكننده","boundary":[0.17334712749071504,0.6216736629354328,0.26904800757892344,0.6400434786475226],"dir":"rtl"},{"str":"نيازمند","boundary":[0.10318450683468011,0.6216736629354328,0.16698159361025244,0.6400434786475226],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفت","boundary":[0.39809903527590607,0.6474924389187752,0.46315872897787125,0.6658622546308651],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.35527539827554855,0.6474924389187752,0.39653980759549584,0.6658622546308651],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگي","boundary":[0.29092181946589046,0.6474924389187752,0.3474923846856221,0.6658622546308651],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26479294348810706,0.6474924389187752,0.2832254296359868,0.6658622546308651],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.19138198626592234,0.6474924389187752,0.25708080388365384,0.6658643145333952],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژيك","boundary":[0.10319637360029726,0.6474944988213053,0.18368559643601873,0.6658643145333952],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.40222421816139325,0.6733132748046476,0.4631784706307631,0.6916830905167376],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.36666122722840044,0.6733132748046476,0.3951761940504481,0.6916830905167376],"dir":"rtl"},{"str":"هنوز","boundary":[0.31512796490211525,0.6733132748046476,0.35962107800473014,0.6916830905167376],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.28851609583814425,0.6733132748046476,0.3080615660541956,0.6916830905167376],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسي","boundary":[0.2026325752191853,0.6733132748046476,0.28144444706537464,0.6916830905167376],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17263187966462573,0.6733132748046476,0.195629175469464,0.6916830905167376],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.13065610552752163,0.6733132748046476,0.1655418561548816,0.6916830905167376],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.10319637360029721,0.6733132748046476,0.12360545645415151,0.6916830905167376],"dir":"rtl"},{"str":"زيادي","boundary":[0.4158950224704444,0.69913205078799,0.463141721156814,0.71750186650008],"dir":"rtl"},{"str":"باقي","boundary":[0.3760979671460348,0.69913205078799,0.40950061400330756,0.71750186650008],"dir":"rtl"},{"str":"مانده","boundary":[0.3301296251606075,0.69913205078799,0.36970093371647295,0.71750186650008],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.28718786485112807,0.69913205078799,0.32367484255769724,0.71750186650008],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.28295380045971114,0.69913205078799,0.287232489212352,0.71750186650008],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4161365190135382,0.7249508267713325,0.43456900516141794,0.7433206424834224],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.3499690911682513,0.7249508267713325,0.4097053610724523,0.7433206424834224],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.2945587593403399,0.7249508267713325,0.34354580811444024,0.7433206424834224],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.25306860325184843,0.7249508267713325,0.288164350873203,0.7433206424834224],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.19089374325488473,0.7249508267713325,0.24672406907078534,0.7433206424834224],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.12182310696762193,0.7249508267713325,0.18445733538894898,0.7433206424834224],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.10319637360029715,0.7249508267713325,0.11546019804958427,0.7433206424834224],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفت","boundary":[0.3981056521166731,0.7507696027546747,0.4631653458186383,0.7691394184667647],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3555261366218344,0.7507696027546747,0.39679054594178165,0.7691394184667647],"dir":"rtl"},{"str":"تكنيكي","boundary":[0.27955709908184756,0.7507696027546747,0.3480003693495514,0.7691394184667647],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.27423367528408343,0.7507696027546747,0.2795885986309468,0.7691394184667647],"dir":"ltr"},{"str":"پيشرفت","boundary":[0.19379170177201074,0.7507696027546747,0.26671315793665024,0.7691394184667647],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.15133030958629407,0.7507696027546747,0.1925947189062413,0.7691394184667647],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.10318587375059737,0.7507696027546747,0.14383341690068532,0.7691394184667647],"dir":"rtl"},{"str":"توجهي","boundary":[0.3995520064128113,0.7765883787380172,0.46310234672044,0.7949581944501072],"dir":"rtl"},{"str":"ني","boundary":[0.3729401373488403,0.7765883787380172,0.39318647253234873,0.7949581944501072],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.3622932897533119,0.7765883787380172,0.3721631484710601,0.7949581944501072],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33749526972496957,0.7765883787380172,0.3559277558728493,0.7949581944501072],"dir":"rtl"},{"str":"حيطه","boundary":[0.2762837709379563,0.7765883787380172,0.331087736445708,0.7949581944501072],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.23128404008732936,0.7765883787380172,0.26984211314717066,0.7949581944501072],"dir":"rtl"},{"str":"آس","boundary":[0.19717265337532466,0.7765883787380172,0.22477675823592042,0.7949581944501072],"dir":"rtl"},{"str":"يبشناسي","boundary":[0.10318062382574769,0.7765883787380172,0.1964271640466437,0.794961086779002],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.4076669144453778,0.8024100470502545,0.46323736898121004,0.8207798627623445],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3903710370274941,0.8024100470502545,0.4069135502294221,0.8207798627623445],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36484590240744535,0.8024100470502545,0.3832783885553251,0.8207798627623445],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.30799184124582085,0.8024100470502545,0.35768762987465297,0.8207798627623445],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.22888072368318926,0.8024100470502545,0.3008545684124279,0.8207798627623445],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.16343516050475895,0.8024100470502545,0.22186682408376818,0.8207798627623445],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.10319489781497086,0.8024100470502545,0.15650263474051085,0.8207798627623445],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4266558926273435,0.828228823033597,0.4631428703339126,0.846598638745687],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4224192032735016,0.828228823033597,0.42670051698856737,0.846598638745687],"dir":"ltr"},{"str":"پيشرفت","boundary":[0.3509309765928755,0.828228823033597,0.4159906702948406,0.846598638745687],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3166988416093239,0.828228823033597,0.3501224881659961,0.846598638745687],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.25900216750929594,0.828228823033597,0.30952744426440687,0.846598638745687],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.19863853158553596,0.828228823033597,0.25194626851107593,0.846598638745687],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.17323414523703407,0.828228823033597,0.19151963348911755,0.846598638745687],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.103197522777396,0.828228823033597,0.16609949736606616,0.846598638745687],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.4051285757804679,0.8540475990169394,0.4631586201084623,0.8724174147290293],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.3583149958942123,0.8540475990169394,0.3980070527216245,0.8724174147290293],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3428329675119573,0.8540475990169394,0.3512853465202417,0.8724174147290293],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.2694101435241555,0.8540475990169394,0.3359476910713579,0.8724174147290293],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.22368329808182205,0.8540475990169394,0.2625983660314542,0.8724174147290293],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريها","boundary":[0.1284864107792008,0.8540475990169394,0.21683214615274685,0.8724174147290293],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.10320277270224587,0.8540475990169394,0.12163525885012559,0.8724174147290293],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.4225530763571734,0.8798663750002819,0.4631087458223887,0.8982361907123718],"dir":"rtl"},{"str":"خونشناسي","boundary":[0.3288051683131151,0.8798663750002819,0.41515593224371206,0.8982361907123718],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.26820003584626134,0.8798663750002819,0.3215917715693992,0.8982361907123718],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2487254396156832,0.8798663750002819,0.2609892640649703,0.8982361907123718],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.17469099938287194,0.8798663750002819,0.241480543322868,0.8982361907123718],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15521640315229382,0.8798663750002819,0.16748022760158093,0.8982361907123718],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.10320014773982089,0.8798663750002819,0.1479452572352293,0.8982361907123718],"dir":"rtl"},{"str":"رشتهها","boundary":[0.4059764386437213,0.9056851509836243,0.4631061208599638,0.9240549666957143],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.3672661177632339,0.9056851509836243,0.39956890536445977,0.9240549666957143],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3243243574537545,0.9056851509836243,0.3608113351603236,0.9240549666957143],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3200850431374876,0.9056851509836243,0.3243663568525534,0.9240549666957143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10308,0.11046,0.4633,0.92405],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"كه","boundary":[0.8482292007513603,0.15735070915936353,0.868932279396807,0.17572052487145348],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8228248144028584,0.15735070915936353,0.8412573005507381,0.17572052487145348],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.7568988831006653,0.15735070915936353,0.8158476642773862,0.17572052487145348],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.737786531684728,0.15735070915936353,0.750050356134015,0.17572052487145348],"dir":"rtl"},{"str":"زمينههاي","boundary":[0.645127983047017,0.15735070915936353,0.730812006521681,0.17572052487145348],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5742408727617005,0.15735070915936353,0.6383057057046161,0.17572052487145348],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5089186828172421,0.15735070915936353,0.5673503463962514,0.17572052487145348],"dir":"rtl"},{"str":"پذيرد","boundary":[0.8247594117100341,0.18393183249475764,0.8689007798477079,0.20230164820684762],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8205227223561922,0.18393183249475764,0.8248040360712579,0.20230164820684762],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7654877601550464,0.18393183249475764,0.81414143870118,0.20230164820684762],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.7077858361301684,0.18393183249475764,0.7585001101798745,0.20230164820684762],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6823814497816664,0.18393183249475764,0.7008139359295462,0.20230164820684762],"dir":"rtl"},{"str":"پروژه","boundary":[0.6266167480263891,0.18393183249475764,0.675299301159197,0.20230164820684762],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.5789553052768801,0.18393183249475764,0.6196553476754667,0.20230164820684762],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.5142394816525812,0.18393183249475764,0.5720332793623318,0.20230164820684762],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5089160578548171,0.18393183249475764,0.5142709812016805,0.20230164820684762],"dir":"ltr"},{"str":"تفسير","boundary":[0.8213679602570205,0.21051295583015175,0.8688640303737587,0.22888277154224174],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوم","boundary":[0.7741921355561242,0.21051295583015175,0.8148921779547107,0.22888277154224174],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5828285522525786,0.21051312513720907,0.5902046966666403,0.22888294084929905],"dir":"ltr"},{"str":"genome","boundary":[0.5902074788848788,0.20875458035111866,0.6602526778346518,0.22424617608988576],"dir":"ltr"},{"str":"annotation","boundary":[0.6666634892927944,0.20875458035111866,0.7603684785963749,0.22424617608988576],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.760400582975526,0.21051295583015175,0.7677767273895878,0.22888277154224174],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.5476251811718017,0.21051312513720907,0.5764000192739175,0.22888294084929905],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5089174852537391,0.21051312513720907,0.5412307727046648,0.22888294084929905],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8482280031878575,0.23717874962487878,0.8689310818333043,0.25554856533696874],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8224613720247148,0.23717874962487878,0.8408938581725945,0.25554856533696874],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.7859297699569219,0.23717874962487878,0.8150957274603527,0.25554856533696874],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7577455484004159,0.23717874962487878,0.7784512520082876,0.25554856533696874],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.7216969394188106,0.23717874962487878,0.7504166533100028,0.25554856533696874],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6913366240120351,0.23717874962487878,0.7143339198168733,0.25554856533696874],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.6274660382885646,0.23717874962487878,0.6840287286210215,0.25554856533696874],"dir":"rtl"},{"str":"تهي","boundary":[0.5883934725934364,0.23717874962487878,0.6200268947763045,0.25554856533696874],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.544241604606063,0.23717874962487878,0.5986657650666694,0.25554856533696874],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.5775077534172393,0.23717874962487878,0.5884013474807113,0.25554856533696874],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.508920110216164,0.23717874962487878,0.570265482086849,0.25554856533696874],"dir":"rtl"},{"str":"بيولوژيكي","boundary":[0.791011697211592,0.26375987296027287,0.8689599564199784,0.2821296886723629],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.7610110016570324,0.26375987296027287,0.783527929338108,0.2821296886723629],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7434710027336299,0.26375987296027287,0.7600135159355578,0.2821296886723629],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.6962951780327334,0.26375987296027287,0.7360134844843952,0.2821296886723629],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6564981227083239,0.26375987296027287,0.6898535202419478,0.2821296886723629],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.6021831139110709,0.2620016498575914,0.6500716098620362,0.2774932455963585],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.5608126657864373,0.26376019464368183,0.5956984164137973,0.2821300103557718],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5089171586455112,0.26376019464368183,0.5534496461845001,0.2821300103557718],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.8158093906317065,0.2903413179790759,0.8689622547741755,0.30871113369116593],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7800049031556201,0.2903413179790759,0.8088584901304839,0.30871113369116593],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.73512592057654,0.2903413179790759,0.7730067533307486,0.30871113369116593],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7308892312226981,0.2903413179790759,0.7351705449377638,0.30871113369116593],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.683233038398039,0.2903413179790759,0.7244974477179862,0.30871113369116593],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6639999387105545,0.2903413179790759,0.6762637631598417,0.30871113369116593],"dir":"rtl"},{"str":"اقدامات","boundary":[0.5898500001310463,0.2903413179790759,0.6569387897874847,0.30871113369116593],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.5342060466473159,0.2903413179790759,0.5829384740661977,0.30871113369116593],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5089224085703609,0.2903413179790759,0.5273548947182407,0.30871113369116593],"dir":"rtl"},{"str":"حيطه","boundary":[0.8054066645416966,0.31700694246674566,0.8689202553753762,0.3353767581788356],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.7295610002356817,0.31700694246674566,0.7990437556236589,0.3353767581788356],"dir":"rtl"},{"str":"عملي","boundary":[0.6625483344895663,0.31700694246674566,0.7231429671067204,0.3353767581788356],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.5827101023352282,0.31700694246674566,0.6560331777508825,0.3353767581788356],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.5089224085703608,0.31700694246674566,0.5762841943189922,0.3353767581788356],"dir":"rtl"},{"str":"proteomics","boundary":[0.7705678003399546,0.341829927352987,0.8689259407778638,0.3573215230917541],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.7213329647902218,0.34358847213907745,0.7641539768281543,0.36195828785116735],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.6773018450743952,0.34358847213907745,0.7149306814358102,0.36195828785116735],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6525038250460528,0.34358847213907745,0.6709363111939326,0.36195828785116735],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5983114757833103,0.34358847213907745,0.6460805419922417,0.36195828785116735],"dir":"rtl"},{"str":"دسته","boundary":[0.5275451137695408,0.34358847213907745,0.5918803178422244,0.36195828785116735],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.508918380402216,0.34358847213907745,0.5211822048515031,0.36195828785116735],"dir":"rtl"},{"str":"بررسيها","boundary":[0.79960146941445,0.37025409662674713,0.8690002260048293,0.3886239123388371],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.7302893365840935,0.37025409662674713,0.7925980696647287,0.3886239123388371],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.660733082248218,0.37025409662674713,0.7232990616464967,0.3886239123388371],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.6139221273243873,0.37025409662674713,0.6536115591893746,0.3886239123388371],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5702558773856264,0.37025409662674713,0.606879353138292,0.3886239123388371],"dir":"rtl"},{"str":"تجزيه","boundary":[0.5089236303270662,0.37025409662674713,0.5633784758323019,0.3886239123388371],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8604507233868228,0.3968352199621413,0.868903102395107,0.41520503567423117],"dir":"rtl"},{"str":"آناليز","boundary":[0.8148446262160365,0.3968352199621413,0.8539539413851136,0.41520503567423117],"dir":"rtl"},{"str":"دقيقي","boundary":[0.757869816782865,0.3968352199621413,0.8077834772929665,0.41520503567423117],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7220627043443536,0.3968352199621413,0.7509215412440673,0.41520503567423117],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.6445213143118318,0.3968352199621413,0.7150330549703828,0.41520503567423117],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6402846249579899,0.3968352199621413,0.6445659386730557,0.41520503567423117],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.5854937842623628,0.3968352199621413,0.6337825930314308,0.41520503567423117],"dir":"rtl"},{"str":"نهايي","boundary":[0.5280359817430036,0.3968352199621413,0.5785980079720637,0.41520503567423117],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5089210053646414,0.3968352199621413,0.5211848298139284,0.41520503567423117],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8430288477725423,0.42341634329753547,0.8689031023951073,0.44178615900962537],"dir":"rtl"},{"str":"دسته","boundary":[0.7931913111727639,0.42341634329753547,0.8354794558384349,0.44178615900962537],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.7335547898407102,0.42341634329753547,0.785778417284753,0.44178615900962537],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7158940426457608,0.42341634329753547,0.7324365558476887,0.44178615900962537],"dir":"rtl"},{"str":"كوشش","boundary":[0.6506926009728493,0.42341634329753547,0.7084128997347017,0.44178615900962537],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.60049281955843,0.42341634329753547,0.643295456859388,0.44178615900962537],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.524765278561537,0.42341634329753547,0.5931035503322436,0.44178615900962537],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5089183804022164,0.42341634329753547,0.5173707594105007,0.44178615900962537],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.8217351525814856,0.45008196778520526,0.8688663529211581,0.46845178349729516],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاء","boundary":[0.7762524286446709,0.45008196778520526,0.8153381191519238,0.46845178349729516],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئيني","boundary":[0.6993174049323088,0.45008196778520526,0.7698553952151092,0.46845178349729516],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6844391179077883,0.45008196778520526,0.6928914969160727,0.46845178349729516],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6660512561211326,0.45008196778520526,0.6780499593655014,0.46845178349729516],"dir":"rtl"},{"str":"proteome","boundary":[0.5760544556721062,0.4483240663659325,0.6597204152924423,0.46381566210469966],"dir":"ltr"},{"str":"ياختهها","boundary":[0.5089175941231487,0.4500826111520229,0.5697852228324958,0.46845242686411287],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8323812138979463,0.4766637344874171,0.8688681916045153,0.49503355019950707],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8044384888845342,0.4766637344874171,0.8251415675299809,0.49503355019950707],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7478259242660035,0.4766637344874171,0.7971752178547444,0.49503355019950707],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7148038969603461,0.4766637344874171,0.7406755266204859,0.49503355019950707],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.6453683908960176,0.4766637344874171,0.7076797489390778,0.49503355019950707],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.611133630950041,0.4766637344874171,0.6445572775067133,0.49503355019950707],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.562020583979544,0.4766637344874171,0.604035732553022,0.49503355019950707],"dir":"rtl"},{"str":"زياد","boundary":[0.5245203707769507,0.4766637344874171,0.5548308118976525,0.49503355019950707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5089149691607239,0.4766637344874171,0.5173673481690082,0.49503355019950707],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.8110875187068898,0.5033293589750869,0.8689521904021134,0.5216991746871769],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7928230301542056,0.5033293589750869,0.803275630530289,0.5216991746871769],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.7285849496912447,0.5033293589750869,0.7849586427291063,0.5216991746871769],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.657818587677475,0.5033293589750869,0.7207231872285702,0.5216991746871769],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6024161307368384,0.5033293589750869,0.6500854483736223,0.5216991746871769],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.5131437836272912,0.5033293589750869,0.5946593667711614,0.5216991746871769],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5089070942734493,0.5033293589750869,0.513188407988515,0.5216991746871769],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8339456915032066,0.5299104823104811,0.8689836899512127,0.548280298022571],"dir":"rtl"},{"str":"رسيدن","boundary":[0.7708022203714425,0.5299104823104811,0.8271942881462788,0.548280298022571],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7490281570566231,0.5299104823104811,0.7641846900981863,0.548280298022571],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7164864978747283,0.5299104823104811,0.7423607524972932,0.548280298022571],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6694314214453788,0.5299104823104811,0.7099083420378461,0.548280298022571],"dir":"rtl"},{"str":"وسايل","boundary":[0.6134199732221578,0.5299104823104811,0.6628558905709215,0.548280298022571],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.5338232376109135,0.5299104823104811,0.6069520658071229,0.548280298022571],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5089044693110243,0.5299104823104811,0.527336955458904,0.548280298022571],"dir":"rtl"},{"str":"سطحي","boundary":[0.8109562705856431,0.5564916056458753,0.8689653152142381,0.5748614213579653],"dir":"rtl"},{"str":"وسيع","boundary":[0.7608772374427706,0.5564916056458753,0.8042416167026645,0.5748614213579653],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.7024508237886112,0.5564916056458753,0.7542675820567892,0.5748614213579653],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6873284152585721,0.5564916056458753,0.6957807942668565,0.5748614213579653],"dir":"rtl"},{"str":"ابداع","boundary":[0.6445047782582147,0.5564916056458753,0.6806505108495425,0.5748614213579653],"dir":"rtl"},{"str":"گرديده","boundary":[0.5816054286319693,0.5564916056458753,0.6379108726467829,0.5748614213579653],"dir":"rtl"},{"str":"اندكه","boundary":[0.5337024893393664,0.5564916056458753,0.5749353991102145,0.5748614213579653],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5089044693110241,0.5564916056458753,0.5271899575631075,0.5748614213579653],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.8103656177502296,0.5831579581538913,0.8689022798262362,0.6015277738659811],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7911194295404239,0.5831572301335451,0.803383253989711,0.601527045845635],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7570054178659943,0.5831572301335451,0.7840110312937052,0.601527045845635],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.6917015663687072,0.5831579581538913,0.7499914819767699,0.6015277738659811],"dir":"rtl"},{"str":"محصول","boundary":[0.6221453120328317,0.5831579581538913,0.6847112914311104,0.6015277738659811],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئيني","boundary":[0.5447272952342819,0.5831579581538913,0.6152626605546573,0.6015277738659811],"dir":"rtl"},{"str":"ژني","boundary":[0.5089201827957706,0.5831579581538913,0.5377553950336598,0.6015277738659811],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8482333256923137,0.6097390814892855,0.8689364043377605,0.6281088972013753],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8229496876153587,0.6097390814892855,0.8413821737632385,0.6281088972013753],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7879930630025256,0.6097390814892855,0.8160959107238586,0.6281088972013753],"dir":"rtl"},{"str":"باكتري","boundary":[0.7259363263146839,0.6097390814892855,0.7811471609983003,0.6281088972013753],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.6863781425709432,0.6097390814892855,0.7192059226571555,0.6281088972013753],"dir":"rtl"},{"str":"گرديده","boundary":[0.6233554197107259,0.6097390814892855,0.6796634886879644,0.6281088972013753],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5721870271615065,0.6097390814892855,0.6165331423683251,0.6281088972013753],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.553195424017116,0.6097390814892855,0.5653752496688053,0.6281088972013753],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.5089201827957707,0.6097390814892855,0.5464151460735139,0.6281088972013753],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.8171432707314069,0.6364047059769552,0.8689600289995849,0.6547745216890452],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8021416104729147,0.6364047059769552,0.810593989481199,0.6547745216890452],"dir":"rtl"},{"str":"تخليص","boundary":[0.7363390524046933,0.6364047059769552,0.7956002041099816,0.6547745216890452],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.6940010334529485,0.6364047059769552,0.7298422704029841,0.6547745216890452],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6897643440991066,0.6364047059769552,0.6940456578141724,0.6547745216890452],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6729540847298355,0.6364047059769552,0.6834066851059188,0.6547745216890452],"dir":"rtl"},{"str":"تكنيكهاي","boundary":[0.5775104509592706,0.6364047059769552,0.6663969285923528,0.6547745216890452],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفي","boundary":[0.5089201827957706,0.6364047059769552,0.5711239173794086,0.6547745216890452],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.8106123642181734,0.6629858293123494,0.8689022798262362,0.6813556450244393],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7485556275303317,0.6629858293123494,0.8040053337946169,0.6813556450244393],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7160165933108619,0.6629858293123494,0.7418882229710018,0.6813556450244393],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينها","boundary":[0.630251196001025,0.6629858293123494,0.7093754383757813,0.6813556450244393],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6114958394748785,0.6629858293123494,0.6236756651265677,0.6813556450244393],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5683125826223052,0.6629858293123494,0.6049360583749709,0.6813556450244393],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.5089201827957706,0.6629858293123494,0.5618131756581711,0.6813556450244393],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.8401221917992706,0.6895669526477436,0.8689810286989844,0.7079367683598335],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.8092762583438826,0.6895669526477436,0.8332369153586713,0.7079367683598335],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7954847057632844,0.6895669526477436,0.8028608501773462,0.7079367683598335],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.7748000018548122,0.6895669526477436,0.7954952056129843,0.7079367683598335],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7556876504388749,0.6895669526477436,0.7679514748881621,0.7079367683598335],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.6783930068742969,0.6895669526477436,0.7487682494867515,0.7079367683598335],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6456102987235464,0.6895669526477436,0.6714841057718733,0.7079372593502994],"dir":"rtl"},{"str":"روشها","boundary":[0.5822253310486885,0.6895674436382095,0.6386646481471736,0.7079372593502994],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.5089180054075837,0.6895674436382095,0.5754371782178116,0.7079372593502994],"dir":"rtl"},{"str":"كريستالوگرافي","boundary":[0.7533912558912965,0.7162330681258793,0.8689316019871488,0.7346028838379693],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7360927535109879,0.7162330681258793,0.7465453538870712,0.7346028838379693],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.6775482165477066,0.7162330681258793,0.7292179769200883,0.7346028838379693],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.6255319611352337,0.7162330681258793,0.6706025659713338,0.7346028838379693],"dir":"rtl"},{"str":"x","boundary":[0.6079894824086187,0.7144746192804545,0.619057872357069,0.7299662150192218],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5926262910349468,0.716233164066545,0.6010786700432311,0.734602979778635],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.5089188642662574,0.716233164066545,0.5857042651203984,0.734602979778635],"dir":"rtl"},{"str":"اسپك","boundary":[0.832382484041055,0.7428142874019392,0.8688957113718734,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.8242897248849864,0.7428142874019392,0.8268726879111205,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8143699918811645,0.7428142874019392,0.8187379293562531,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8058966131734807,0.7428142874019392,0.8088470709391055,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.79259855352877,0.7428142874019392,0.8004314414047702,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"كوپي","boundary":[0.7389968208116375,0.7428142874019392,0.7871543814594588,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"ارتعاش","boundary":[0.6662958614906922,0.7428142874019392,0.7326129121942003,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"مغناطي","boundary":[0.6070215849732795,0.7428142874019392,0.6598830782865808,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.59191492621779,0.7428142874019392,0.6015327885427446,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5652899323416942,0.7428142874019392,0.5864707541484788,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5466605740119445,0.7428142874019392,0.5588403996636336,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.5089188642662574,0.7428142874019392,0.5403186647933064,0.7611841031140291],"dir":"rtl"},{"str":"برد","boundary":[0.8447224324006651,0.7694799118896091,0.8690007098688707,0.787849727601699],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.8331069736703365,0.7694799118896091,0.8447198074382402,0.787849727601699],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8162993392634905,0.7694799118896091,0.8267519396395739,0.787849727601699],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7506149045043913,0.7694799118896091,0.8091515665803979,0.787849727601699],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7312610565453601,0.7694799118896091,0.7435248809946472,0.787849727601699],"dir":"rtl"},{"str":"تابش","boundary":[0.6833581172527572,0.7694799118896091,0.7241132838622675,0.787849727601699],"dir":"rtl"},{"str":"امواج","boundary":[0.6366652856380484,0.7694799118896091,0.6761709701332905,0.787849727601699],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.592390044416703,0.7694799118896091,0.629585761978004,0.787849727601699],"dir":"rtl"},{"str":"x","boundary":[0.5742399655166226,0.7677218298761418,0.5853083554650729,0.7832134256149089],"dir":"ltr"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.5089182715328067,0.7694803746622322,0.5672108121032944,0.7878501903743221],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.8135110364347606,0.7960614979976263,0.868960742699046,0.8144313137097162],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.7437132855557914,0.7960614979976263,0.8060246435988516,0.8144313137097162],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.709116280795174,0.7960614979976263,0.7425399273518463,0.8144313137097162],"dir":"rtl"},{"str":"كريستاليزه","boundary":[0.6083492232268448,0.7960614979976263,0.7016351378841149,0.8144313137097162],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5589946797132541,0.7960614979976263,0.6008208309921369,0.8144313137097162],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5392785869395821,0.7960614979976263,0.5514584125912714,0.8144313137097162],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5089156465703818,0.7960614979976263,0.53191294237522,0.8144313137097162],"dir":"rtl"},{"str":"راحتي","boundary":[0.8189525835416467,0.8226426213330206,0.8688924936759976,0.8410124370451105],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.7486718395764898,0.8226426213330206,0.8118021858961292,0.8410124370451105],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.7057274543045854,0.8226426213330206,0.741568691254621,0.8410124370451105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7014907649507435,0.8226426213330206,0.7057720786658092,0.8410124370451105],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.6601239820962238,0.8226426213330206,0.69516198054423,0.8410124370451105],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6270967048657164,0.8226426213330206,0.6529735844507062,0.8410124370451105],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.5713320031104392,0.8226426213330206,0.6200119312808222,0.8410124370451105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5519781551514079,0.8226426213330206,0.564241979600695,0.8410124370451105],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5089130216079566,0.8226426213330206,0.5448461322428649,0.8410124370451105],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.8306861655810974,0.8493082458206903,0.8689738675111706,0.8676780615327802],"dir":"rtl"},{"str":"تقويتكننده","boundary":[0.7269004012240953,0.8493082458206903,0.8234832686870811,0.8676780615327802],"dir":"rtl"},{"str":"اشعه","boundary":[0.6747633975400754,0.8493082458206903,0.7198340023761756,0.8676780615327802],"dir":"rtl"},{"str":"راديواكتيو","boundary":[0.5823437204830333,0.8493082458206903,0.6677179983915552,0.8676780615327802],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5089182715328066,0.8493082458206903,0.5752773216351135,0.8676780615327802],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.8109700728074253,0.8758893691560844,0.8689003685632722,0.8942591848681744],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8067360084160083,0.8758893691560844,0.8110146971686492,0.8942591848681744],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8218557919836226,0.9021324878823762,0.8402882781315024,0.9205023035944662],"dir":"rtl"},{"str":"عرض","boundary":[0.7616155292938345,0.9021324878823762,0.81549025810316,0.9205023035944662],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.710683383362859,0.9021324878823762,0.7552342456388225,0.9205023035944662],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.659879860590705,0.9021324878823762,0.7043283493320961,0.9205023035944662],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.5882682606761072,0.9021324878823762,0.6534985769356929,0.9205023035944662],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.556091471271278,0.9021324878823762,0.5818764771713951,0.9205023035944662],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.5089156465703816,0.9021324878823762,0.5497154375411156,0.9205023035944662],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5089,0.15735,0.869,0.9205],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/a33ba03107efc2ea62a7ef2d2d99b32b.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/6d71acc986b10a2d1ecafd151295685f.jpg"},"info":{"width":496.0078,"height":708.7713,"margin":[0.09176,0.10312,0.14247,0.08794]},"elements":[{"words":[{"str":"خواننده","boundary":[0.39176295614706064,0.14492851844011617,0.4517432629083656,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"گاني","boundary":[0.34773189857094994,0.14492851844011617,0.38426869900029803,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3206344497001863,0.14492851844011617,0.3413401240867584,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"تمايل","boundary":[0.26813527529204184,0.14492851844011617,0.31309819321389715,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.22180475387685442,0.14492851844011617,0.2607722660812996,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.16156457620222917,0.14492851844011617,0.21445749441843462,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتري","boundary":[0.09176429886788075,0.14492851844011617,0.15423044153741142,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43337380178295587,0.17074729806620997,0.4518062619176553,0.1891171163700832],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.3847464414874121,0.17074729806620997,0.4259582933978055,0.1891171163700832],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.35910059478903356,0.17074729806620997,0.3773860572353902,0.1891171163700832],"dir":"rtl"},{"str":"متد","boundary":[0.3149487891117841,0.17074729806620997,0.35189245814279535,0.1891171163700832],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.27273420297019524,0.17074729806620997,0.3139985540549967,0.1891171163700832],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.19350244895342378,0.17074729806620997,0.26547619210826934,0.1891171163700832],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.12201169820313316,0.17074729806620997,0.18621031362813253,0.1891171163700832],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.09176954878532158,0.17074729806620997,0.11476681213480923,0.1891171163700832],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.3887390037011516,0.1965660776923038,0.45181151183509627,0.21493589599617702],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36261016459821815,0.1965660776923038,0.3810426247329176,0.21493589599617702],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.3137413081003969,0.1965660776923038,0.35495316001079025,0.21493589599617702],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2878539651997409,0.1965660776923038,0.3061394276460976,0.21493589599617702],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.20160569652332092,0.1965660776923038,0.2802153353233559,0.21493589599617702],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبيني","boundary":[0.09176692382660123,0.1965660776923038,0.1939749415230971,0.21493589599617702],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.40554923934663945,0.22238485731839763,0.4517485128258065,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.35353568230177035,0.22238485731839763,0.3978449855022442,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3335781211505143,0.22238485731839763,0.3457579296132038,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.31083810375562654,0.22238485731839763,0.3259946154072579,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعي","boundary":[0.24333466530163453,0.22238485731839763,0.304446329271435,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.21623721643087077,0.22238485731839763,0.23694289081744294,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19022912542907605,0.22238485731839763,0.20866158556377554,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.1331336483014986,0.22238485731839763,0.18259312051141144,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.09176167390916039,0.22238485731839763,0.12550026834255437,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.4136472369990958,0.24820363694449143,0.4518010120002147,0.2665734552483646],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.37155339895864553,0.24820363694449143,0.4071635889596899,0.2665734552483646],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.32861169925150385,0.24820363694449143,0.3650986254651642,0.2665734552483646],"dir":"rtl"},{"str":"ارجاع","boundary":[0.27877423298585235,0.24820363694449143,0.3221910502213878,0.2665734552483646],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنيم","boundary":[0.2083649652283696,0.24820363694449143,0.27234570907957517,0.2665734552483646],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20413090681235277,0.24820363694449143,0.20840958952661653,0.2665734552483646],"dir":"ltr"},{"str":"ساختمان،","boundary":[0.3353907216781672,0.29753724806489057,0.4437242680457848,0.320139743397306],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.27817502869914545,0.29753724806489057,0.3287987245361867,0.320139743397306],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.2095864903737401,0.29753724806489057,0.2717114609891216,0.320139743397306],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.11983068411424173,0.29753724806489057,0.20312691453642456,0.320139743397306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.09975109262394663,0.29753724806489057,0.1140267552244138,0.320139743397306],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.31966412221743284,0.32488034166927326,0.4444146805755878,0.3474828370016887],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.20269089316740582,0.32488034166927326,0.3146256530643268,0.3474828370016887],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.09975109262394663,0.32488034166927326,0.19764919422638114,0.3474828370016887],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.32172212614398404,0.35222343527365596,0.4444554702567178,0.37482593060607133],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.23825794675003095,0.35222343527365596,0.3160958355896823,0.37482593060607133],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.362368898231036,0.39473054901489385,0.4517959193383654,0.4158939341576049],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34494981732142127,0.39473054901489385,0.3562601233287058,0.4158939341576049],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.26656395322815496,0.39473054901489385,0.33846604831617566,0.4158939341576049],"dir":"rtl"},{"str":"نيازمندي","boundary":[0.350269773983393,0.42640225757148326,0.42313862806189745,0.4447720758753564],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.31579356614956455,0.42640225757148326,0.34921716553650967,0.4447720758753564],"dir":"rtl"},{"str":"متنوع","boundary":[0.26220503387245114,0.42640225757148326,0.3084699313196284,0.4447720758753564],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.2081335091907828,0.42640225757148326,0.2549995221849333,0.4447720758753564],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18575573609931129,0.42640225757148326,0.20091224775094255,0.4447720758753564],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.11740706093734807,0.42640225757148326,0.17848460044378328,0.4447720758753564],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.09176121423896953,0.42640225757148326,0.11019367437366902,0.4447720758753564],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.41498288131759214,0.452221037197577,0.4517611779492177,0.47059085550145013],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.3564358020176295,0.452221037197577,0.40776686979519267,0.47059085550145013],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.2930509237959564,0.452221037197577,0.34921191561906884,0.47059085550145013],"dir":"rtl"},{"str":"روياني","boundary":[0.22857668770531422,0.452221037197577,0.2857666633468263,0.47059085550145013],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2232558963790488,0.452221037197577,0.22861081216867954,0.47059085550145013],"dir":"ltr"},{"str":"جنيني","boundary":[0.15418535756897364,0.452221037197577,0.2160372598979289,0.47059085550145013],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13857997797615274,0.452221037197577,0.147032345055864,0.47059085550145013],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.09176646415641035,0.452221037197577,0.1314427152153655,0.47059085550145013],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.4008343538145973,0.4780398168236707,0.4517323034032933,0.4964096351275439],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.31386159653134493,0.4780398168236707,0.39416433370604265,0.4964096351275439],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.27866352504940445,0.4780398168236707,0.3071758266704677,0.4964096351275439],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2536214188567196,0.4780398168236707,0.2720538789914191,0.4964096351275439],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.21878296671947497,0.4780398168236707,0.246933024037122,0.4964096351275439],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.1762061362744699,0.4780398168236707,0.21213919619812432,0.4964096351275439],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.15745605613460112,0.4780398168236707,0.16971986327634367,0.4964096351275439],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.09177171407385129,0.4780398168236707,0.15101178247600144,0.4964096351275439],"dir":"rtl"},{"str":"تكاملي","boundary":[0.3979363993872677,0.5038585964497645,0.45174017827945456,0.5222284147536376],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.36019736786397316,0.5038585964497645,0.39154724986179656,0.5222284147536376],"dir":"rtl"},{"str":"الذكر","boundary":[0.3185838972693575,0.5038585964497645,0.3588770136276083,0.5222284147536376],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2925784312262832,0.5038585964497645,0.3110108913609827,0.5222284147536376],"dir":"rtl"},{"str":"انسان،","boundary":[0.23596594650326067,0.5038585964497645,0.2849109268039736,0.5222284147536376],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.1343564193950177,0.5038585964497645,0.2283351915030369,0.5222284147536376],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.09177433903257178,0.5038585964497645,0.13303869011737326,0.5222284147536376],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.44136634141640524,0.5297618772400561,0.4518189270410668,0.5481316955439293],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.37882669990270323,0.5297618772400561,0.43427632791258536,0.5481316955439293],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3445946132298727,0.5297618772400561,0.37801821261681784,0.5481316955439293],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.2796347597759552,0.5297618772400561,0.33749934980861196,0.5481316955439293],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.23245900165279668,0.5297618772400561,0.272581495694221,0.5481316955439293],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.1777811115067143,0.5297618772400561,0.2254503618693094,0.5481316955439293],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17354967804941784,0.5297618772400561,0.1778283607636816,0.5481316955439293],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.14826607565445551,0.5297618772400561,0.16655153810081222,0.5481316955439293],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.09177433903257175,0.5297618772400561,0.14122856132504377,0.5481316955439293],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4478972387127784,0.5555806568661498,0.451755928031777,0.573950475170023],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.4421039548168397,0.5555806568661498,0.4432773113648617,0.573950475170023],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.41474710679953014,0.5555806568661498,0.4375076520974066,0.5739533787864647],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.39793949611276275,0.5555835604825915,0.40365403124708926,0.5739533787864647],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3862138055087037,0.5555835604825915,0.393293319177642,0.5739533787864647],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.36418515192704626,0.5555835604825915,0.3816175027892706,0.5739533787864647],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3195477288865215,0.5555835604825915,0.3577330033922853,0.5739533787864647],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.2700725069242862,0.5555835604825915,0.3131428296087279,0.5739533787864647],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.19713015400161044,0.5555835604825915,0.263657107811611,0.5739533787864647],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.18092103390309586,0.5555835604825915,0.19073837951741884,0.5739533787864647],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.17488625380487968,0.5555835604825915,0.17629585663773836,0.5739533787864647],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.1474134358370977,0.5555835604825915,0.17028995108544662,0.5739533787864647],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.09176956088190548,0.5555835604825915,0.14097441209593883,0.5739533787864647],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرهاي","boundary":[0.3772495714785131,0.5814023401086853,0.4517249002939067,0.5997721584125584],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.36309579405807735,0.5814023401086853,0.3704719280624217,0.5997721584125584],"dir":"ltr"},{"str":"تترامريك","boundary":[0.2891874563262917,0.5814023401086853,0.3631089188516794,0.5997721584125584],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2818060724045066,0.5814023401086853,0.2891848313675713,0.5997721584125584],"dir":"ltr"},{"str":"مشابهي","boundary":[0.21491687429108985,0.5814023401086853,0.2753854233743906,0.5997721584125584],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.14608783168329212,0.5814023401086853,0.20813135599883714,0.5997721584125584],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.11076376218277216,0.5814023401086853,0.1392813137212762,0.5997721584125584],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.09177218584062594,0.5814023401086853,0.10403599298236846,0.5997721584125584],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.43325831569584194,0.607221119734779,0.4517800244270353,0.6255909380386522],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.3773729445383722,0.607221119734779,0.42680616716108094,0.6255909380386522],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.30963063484082304,0.607221119734779,0.37092342096233166,0.6255909380386522],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.2326957197044079,0.607221119734779,0.303209985810707,0.6255909380386522],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.1620528306208088,0.607221119734779,0.2263065701789367,0.6255909380386522],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.09176956088190551,0.607221119734779,0.1555849323337254,0.6255909380386522],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.3967267651839346,0.6330398993608727,0.4518062740142393,0.6514097176647459],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3924927067679178,0.6330398993608727,0.3967713894821816,0.6514097176647459],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3709627953431378,0.6330398993608727,0.38611930699476915,0.6514097176647459],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.34374459837123533,0.6330398993608727,0.3640827785369505,0.6514097176647459],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.308785398132852,0.6330398993608727,0.3368882061935317,0.6514097176647459],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2896704487308467,0.6330398993608727,0.3019342558725892,0.6514097176647459],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرههاي","boundary":[0.1955604286868071,0.6330398993608727,0.28273793275025116,0.6514097176647459],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.12624576871573404,0.6330398993608727,0.18868566179806057,0.6514097176647459],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.09177218584062602,0.6330398993608727,0.11987499390130571,0.6514097176647459],"dir":"rtl"},{"str":"مولكول","boundary":[0.3698708125154485,0.6588586789869665,0.4517668996334333,0.6772284972908397],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.35305795191124023,0.6588586789869665,0.38836374710236427,0.6772284972908397],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.3156811646913618,0.6588586789869665,0.3634265388568487,0.6772284972908397],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.24188692193953404,0.6588607388897872,0.24926305594387832,0.6772305571936603],"dir":"ltr"},{"str":"Heme","boundary":[0.24926583815819026,0.6571021938555851,0.3018937444128903,0.6725937917800495],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3018870066156219,0.6588586789869665,0.30926314061996624,0.6772284972908397],"dir":"ltr"},{"str":"متصل","boundary":[0.16325890842845622,0.6588607388897872,0.23555289654719141,0.6772305571936603],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.09600221609418241,0.6588607388897872,0.1567962600588136,0.6772305571936603],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.09176290776072474,0.6588607388897872,0.09604421543370892,0.6772305571936603],"dir":"ltr"},{"str":"هموگلوبينهاي","boundary":[0.3237803840987985,0.6846795185158809,0.45171299725528513,0.7030493368197541],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.27188757515506823,0.6846795185158809,0.31689249241645,0.7030493368197541],"dir":"rtl"},{"str":"جنيني","boundary":[0.20330002874954803,0.6846795185158809,0.2651519310785032,0.7030493368197541],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18805951841886376,0.6846795185158809,0.196511885498575,0.7030493368197541],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.14160824890253756,0.6846795185158809,0.1812844999614927,0.7030493368197541],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.09177078263688614,0.6846795185158809,0.13483848036260732,0.7030493368197541],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4237020627498198,0.7104982981419746,0.45180487081049947,0.7288681164458478],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.37580181601982887,0.7104982981419746,0.4172761638022629,0.7288681164458478],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.31519414412434654,0.7104982981419746,0.36838368267595806,0.7288681164458478],"dir":"rtl"},{"str":"α","boundary":[0.29620058394242993,0.7087408536038,0.30780024023815755,0.7242324515282645],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.21975112891369855,0.7104993986380022,0.2888085429301717,0.7288692169418753],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.19168769523382498,0.7104993986380022,0.21239074466167673,0.7288692169418753],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16592110043430774,0.7104993986380022,0.18435356056900726,0.7288692169418753],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.11729374013876402,0.7104993986380022,0.15850559204915737,0.7288692169418753],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.0917686415415242,0.7104993986380022,0.1100541039878809,0.7288692169418753],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.35619910815918626,0.7363181782640958,0.4517266059122458,0.754687996567969],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.3047892916200109,0.7363181782640958,0.3497942088813927,0.754687996567969],"dir":"rtl"},{"str":"جني","boundary":[0.2688614816137973,0.7363181782640958,0.2984185168055825,0.754687996567969],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.26077135883750224,0.7363181782640958,0.2625090815104118,0.754687996567969],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.23499163924438296,0.7363181782640958,0.25448195774340654,0.754687996567969],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.16204946777046653,0.7363187285121094,0.1694256017748108,0.7546885468159826],"dir":"ltr"},{"str":"Hb","boundary":[0.16942838398912277,0.7345601834779074,0.1965193369942973,0.7500517814023719],"dir":"ltr"},{"str":"F","boundary":[0.20885836069513428,0.7345601834779074,0.22118631602164324,0.7500517814023719],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.22120273108608385,0.7363181782640958,0.22857886509042813,0.754687996567969],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.13579988056639433,0.7363187285121094,0.15566556816243618,0.7546885468159826],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.09176882299028362,0.7363187285121094,0.12940285616476194,0.7546885468159826],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.3999914759404993,0.7621375081382032,0.4517714116592521,0.7805073264420764],"dir":"rtl"},{"str":"زنج","boundary":[0.36660462597563986,0.7621375081382032,0.3935419523644587,0.7805073264420764],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.35851187824062436,0.7621375081382032,0.3612155857226438,0.7805073264420764],"dir":"rtl"},{"str":"ره","boundary":[0.3299523273625938,0.7621375081382032,0.3531884619556385,0.7805073264420764],"dir":"rtl"},{"str":"γ","boundary":[0.3119293607882778,0.7578141426975457,0.3235316783324777,0.7761839610014188],"dir":"ltr"},{"str":"تكم","boundary":[0.27697016054989443,0.7621375081382032,0.30549296200583925,0.7805073264420764],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.268877412814879,0.7621375081382032,0.2715811202968984,0.7805073264420764],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.24273282395962315,0.7621375081382032,0.26355399652989314,0.7805073264420764],"dir":"rtl"},{"str":"گشته","boundary":[0.1820096538804429,0.7621375081382032,0.23636204914519482,0.7805073264420764],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16713138785317477,0.7621375081382032,0.17558375493288603,0.7805073264420764],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.09176619803156313,0.7621375081382032,0.1608262370067566,0.7805073264420764],"dir":"rtl"},{"str":"فرمول","boundary":[0.3910351167864698,0.7879562877642972,0.4517897863702949,0.8063261060681702],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.31034913563859273,0.7879562877642972,0.3846564670958803,0.8063261060681702],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.20607790038785673,0.7879562877642972,0.303904861979993,0.8063261060681702],"dir":"rtl"},{"str":"جني","boundary":[0.17015009038164314,0.7879562877642972,0.19970712557342837,0.8063261060681702],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.1620573426466277,0.7879562877642972,0.16621265230103233,0.8063261060681702],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.13386003607201333,0.7879562877642972,0.158185528534027,0.8063261060681702],"dir":"rtl"},{"str":"α2γ2","boundary":[0.09176831493375709,0.7861989843153568,0.12739275471071224,0.8031985561007127],"dir":"ltr"},{"str":"خواهد","boundary":[0.4019271471134124,0.8137763089756527,0.4517882380075475,0.8321461272795259],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.37059563982663174,0.8137763089756527,0.394705885673572,0.8321461272795259],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.36636420636933537,0.8137763089756527,0.37064288908359916,0.8321461272795259],"dir":"ltr"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.3058825324924325,0.8137763089756527,0.35906944608532365,0.8321461272795259],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.27152707275974286,0.8137763089756527,0.304950672146688,0.8321461272795259],"dir":"rtl"},{"str":"α","boundary":[0.2526528816683931,0.8120183141894642,0.2642525379641208,0.8275099121139288],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2271280612925845,0.8137768592236663,0.24556052142728402,0.8321466775275395],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.13386327795651598,0.8137768592236663,0.21994354927482992,0.8321466775275395],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.0917668149573454,0.8137768592236663,0.13303116604214688,0.8321466775275395],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.40675923644749135,0.8395956388497602,0.45176415370887313,0.8579654571536333],"dir":"rtl"},{"str":"بلوغ","boundary":[0.36853458756092144,0.8395956388497602,0.4003805867569018,0.8579654571536333],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.2936566360448364,0.8395961890977738,0.30103539500790105,0.8579660074016469],"dir":"ltr"},{"str":"Hb","boundary":[0.30103921752843404,0.8378376440635716,0.32813017053360855,0.8533292419880362],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.33877573296226393,0.8378376440635716,0.3547783885656637,0.8533292419880362],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3547430544439019,0.8395956388497602,0.3621191884482462,0.8579654571536333],"dir":"ltr"},{"str":"يا","boundary":[0.2752714251671043,0.8395961890977738,0.2872701114780857,0.8579660074016469],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.25845856456289606,0.8395961890977738,0.26891115018755757,0.8579660074016469],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.22398235672906766,0.8395961890977738,0.25208516478974735,0.8579660074016469],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.1760794850403563,0.8395961890977738,0.2175538328227904,0.8579660074016469],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.10858129650380506,0.8395961890977738,0.16963258642303616,0.8579660074016469],"dir":"rtl"},{"str":"δ","boundary":[0.09176831493375709,0.8378376440635716,0.10219472355071835,0.8533292419880362],"dir":"ltr"},{"str":"تكميل","boundary":[0.3840170537640738,0.8654149687238676,0.4517357388331393,0.8837847870277408],"dir":"rtl"},{"str":"گرديده","boundary":[0.30599278075868963,0.8654149687238676,0.3776672786194088,0.8837847870277408],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29111451473142147,0.8654149687238676,0.2995668818111327,0.8837847870277408],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.22917861372341314,0.8654149687238676,0.28466761611410135,0.8837847870277408],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.12127706056235396,0.8654149687238676,0.2227343400648134,0.8837847870277408],"dir":"rtl"},{"str":"A2","boundary":[0.09176831493375709,0.8636569739376793,0.11481230738710156,0.8806565457230351],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.38680033257541513,0.8912348488459887,0.3941790915384798,0.9096046671498619],"dir":"ltr"},{"str":"HbA2","boundary":[0.3941829140590128,0.8894763038117867,0.4444223256166537,0.9078735270460302],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4443832294572787,0.891234298597975,0.451759363461623,0.9096041169018482],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.36817625045412594,0.8912348488459887,0.38035605891681545,0.9096046671498619],"dir":"rtl"},{"str":"مينماي","boundary":[0.2991057116440507,0.8912348488459887,0.3596950088284902,0.9096046671498619],"dir":"rtl"},{"str":"=α","boundary":[0.20729004483397234,0.8867345902288712,0.24305656580400548,0.9028558694059485],"dir":"ltr"},{"str":"δ","boundary":[0.2467308928004761,0.8867345902288712,0.26240264612774233,0.9028558694059485],"dir":"ltr"},{"str":"222","boundary":[0.19362155191914324,0.8980331850316835,0.30430629596953923,0.9082922065242298],"dir":"ltr"},{"str":"د","boundary":[0.28664765755699806,0.8912348488459887,0.29908996189172826,0.9096046671498619],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.13494945442390222,0.8912348488459887,0.14232821338696688,0.9096046671498619],"dir":"ltr"},{"str":"Hb","boundary":[0.146081976936653,0.8885765723223459,0.1731360811664655,0.9046978514994231],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.17619763638797614,0.8885765723223459,0.1922817436540312,0.9046978514994231],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.27080078176189964,0.8912348488459887,0.278176915766244,0.9096046671498619],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.12007381335535453,0.8912348488459887,0.12852618043506575,0.9096046671498619],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.09176625851448307,0.8912348488459887,0.11157682197739635,0.9096046671498619],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.09176,0.14493,0.45182,0.9096],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"●","boundary":[0.8261519274495279,0.10311695835454969,0.8407646008792603,0.12004766646871853],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8455064617935444,0.10757511637128231,0.8573817750446666,0.1259449346751555],"dir":"ltr"},{"str":"خونشناسي","boundary":[0.7309518116448974,0.10757511637128231,0.8218200076692344,0.1259449346751555],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6624850133405159,0.10757511637128231,0.7262190110720032,0.1259449346751555],"dir":"rtl"},{"str":"2010","boundary":[0.6307912617503193,0.10757511637128231,0.6576603392124075,0.1259449346751555],"dir":"ltr"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.7580466355569409,0.14492925210413435,0.8287892730719153,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":"ارثي","boundary":[0.7172810266290167,0.14492925210413435,0.7514133648704718,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.6246199837986418,0.14492925210413435,0.7107028800756762,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6107077025804835,0.14492925210413435,0.6180838365848277,0.16329907040800754],"dir":"ltr"},{"str":"تالاسميها","boundary":[0.5124843722215657,0.14492925210413435,0.6106683281996774,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4974827331344386,0.14492925210413435,0.5059351002141498,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":"همچن","boundary":[0.8049782725191015,0.17074803173022818,0.8574511973400417,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"ين","boundary":[0.7794531739218616,0.17074803173022818,0.8037497918379508,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.730342821221763,0.17074803173022818,0.7729984004283803,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"ساختماني","boundary":[0.6355030626534502,0.17074803173022818,0.723909047398045,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.5337727874440683,0.17074803173022818,0.6290614139535708,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.5097019159779344,0.17074803173022818,0.5273311387441891,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4974827331344387,0.17074803173022818,0.5083763118241287,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"شايعترين","boundary":[0.7723159111610747,0.196566811356322,0.8574853218034071,0.2149366296601952],"dir":"rtl"},{"str":"بيماريهاي","boundary":[0.6554606238047065,0.196566811356322,0.7659503862640871,0.2149366296601952],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6434960619570903,0.196566811356322,0.6438950556825922,0.2149366296601952],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6105817045619044,0.196566811356322,0.638414141874382,0.2149366296601952],"dir":"rtl"},{"str":"ژ","boundary":[0.5958478112642586,0.196566811356322,0.5990030116461881,0.2149366296601952],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5646160524088534,0.196566811356322,0.5865213329306516,0.2149366296601952],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.49748010817571836,0.196566811356322,0.5582032782548986,0.2149366296601952],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.7884042831584506,0.2223855909824158,0.8574616971749236,0.24075540928628902],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7810228992366653,0.2223855909824158,0.78840165819973,0.24075540928628902],"dir":"ltr"},{"str":"اولين","boundary":[0.7337290179710885,0.2223855909824158,0.7746337497111941,0.24075540928628902],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.6710686283562479,0.2223855909824158,0.7266363795085482,0.24075540928628902],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.6316364984582907,0.2223855909824158,0.6703231400796523,0.24075540928628902],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5922017436016129,0.2223855909824158,0.6245044856149442,0.24075540928628902],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.563051577011491,0.2223855909824158,0.5914431305314154,0.24075540928628902],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5274886362674139,0.2223855909824158,0.5560035628471974,0.24075540928628902],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.49748798305187975,0.2223855909824158,0.5204852464013674,0.24075540928628902],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.8069207419722031,0.24820437060850964,0.8574459474226013,0.2665741889123828],"dir":"rtl"},{"str":"سيستماتيك","boundary":[0.7015601488524983,0.24820437060850964,0.8000538499596179,0.2665741889123828],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6762752521230514,0.24820655466985614,0.694707712257751,0.2665763729737293],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6275284380608533,0.24820437060850964,0.6694070294862301,0.2665741889123828],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.548775757155432,0.24820437060850964,0.6207534196034824,0.2665763729737293],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.49748406375867493,0.24820655466985614,0.5420164884503834,0.2665763729737293],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.804619983798642,0.27402533429594994,0.8575129020148474,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7690544180958445,0.27402533429594994,0.7979132142680015,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.6962354382330278,0.27402533429594994,0.762436897161698,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6744614056472501,0.27402533429594994,0.6896179172988813,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"طوريكه","boundary":[0.6089004366463592,0.27402533429594994,0.6678307599195015,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.5549496600658297,0.27402533429594994,0.6022146667854821,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.49748931367611576,0.27402533429594994,0.5482953897095975,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.8428498826026529,0.2998441139220438,0.857502402179966,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8172040359042743,0.2998441139220438,0.8356364960389738,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.768818171811008,0.2998441139220438,0.8100300237214013,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7512781976412469,0.2998441139220438,0.7617307832659085,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.667447515946322,0.2998441139220438,0.7441146852932558,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوتايپي","boundary":[0.5880950138284118,0.2998441139220438,0.6602183796303204,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5781752948239929,0.2998441139220438,0.58801889002552,0.318213932225917],"dir":"ltr"},{"str":"فنوتايپي","boundary":[0.4974919386348363,0.2998441139220438,0.5719226431519829,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.8155109375296119,0.3256628935481376,0.8575260268084496,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.7853895362129389,0.3256628935481376,0.8085416721269305,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"رفته","boundary":[0.7443824310827374,0.3256628935481376,0.7782916478329578,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7008343659111815,0.3256628935481376,0.737321292124842,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6965976825364444,0.3256628935481376,0.7008789902094286,0.3440327118520108],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.6643028153992744,0.3256628935481376,0.6901770335063283,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"رشته","boundary":[0.6166414399128404,0.3256628935481376,0.657197052143132,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.5608768168565095,0.3256628935481376,0.6096616746752777,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5309969117421142,0.3256628935481376,0.5539941750916018,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.497489313676116,0.3256628935481376,0.5240906453487227,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.8174429071478315,0.3514816731742314,0.857489277386364,0.3698514914781046],"dir":"rtl"},{"str":"راهي","boundary":[0.7705086452269504,0.3514816731742314,0.8094577827203527,0.3698514914781046],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7395393822435861,0.3514816731742314,0.7625366455930737,0.3698514914781046],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.6794199526700995,0.3514816731742314,0.7316513812887624,0.3698514914781046],"dir":"rtl"},{"str":"خونشناسي","boundary":[0.577324808198581,0.3514816731742314,0.6715293267565554,0.3698514914781046],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.4974893136761159,0.3514816731742314,0.5694630568309614,0.3698514914781046],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.82349343699837,0.37730045280032526,0.8575260268084496,0.3956702711041984],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7795831275233981,0.37730045280032526,0.8160700537370584,0.3956702711041984],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7515170688848041,0.37730045280032526,0.7722227432713763,0.3956702711041984],"dir":"rtl"},{"str":"قطعا","boundary":[0.7082104999155258,0.37730045280032526,0.7441724343851046,0.3956702711041984],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6857119787229154,0.37730045280032526,0.7008684903745467,0.3956702711041984],"dir":"rtl"},{"str":"حيطه","boundary":[0.6242585862561032,0.37730045280032526,0.6783358447185712,0.39567302234426677],"dir":"rtl"},{"str":"طب","boundary":[0.5768413319306672,0.3773032040403936,0.6168667024994365,0.39567302234426677],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.4974862048540366,0.37730045280032526,0.5694630568309614,0.39567302234426677],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.8267584017831978,0.4031219836664873,0.8574966683991664,0.42149180197036046],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.770266665161314,0.4031219836664873,0.8201277560554492,0.42149180197036046],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.7378458000055644,0.4031219836664873,0.7636491442271673,0.42149180197036046],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7336117415895475,0.4031219836664873,0.7378930492625316,0.42149180197036046],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.6686571380530708,0.4031219836664873,0.7272960909082479,0.42149180197036046],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.651602781246585,0.4031219836664873,0.6620553668712467,0.42149180197036046],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6033350402957373,0.4031219836664873,0.6449458859316325,0.42149180197036046],"dir":"rtl"},{"str":"آنكه","boundary":[0.5637821622966411,0.4031219836664873,0.5966098960540539,0.42149180197036046],"dir":"rtl"},{"str":"ساخته","boundary":[0.4974914547714772,0.4031219836664873,0.5571042673119251,0.42149180197036046],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.8082524428043266,0.4289407632925811,0.8574625439358009,0.4473105815964542],"dir":"rtl"},{"str":"واريتههاي","boundary":[0.7042200787971477,0.4289407632925811,0.801865918237576,0.4473105815964542],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6323670837434409,0.4289407632925811,0.6978571788588807,0.4473105815964542],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبيني","boundary":[0.522286814844444,0.4289407632925811,0.6259201851261207,0.4473105815964542],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49748882981275677,0.4289407632925811,0.5159212899474562,0.4473105815964542],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.8061918502088069,0.45475954291867476,0.85752291798637,0.47312936122254795],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7420824833803016,0.45475954291867476,0.798243475203414,0.47312936122254795],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.6870397239720825,0.45475954291867476,0.7341944824254777,0.47312936122254795],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.6292171332789521,0.45475954291867476,0.6791622228521403,0.47312936122254795],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.5704285577767121,0.45475954291867476,0.6213265073654082,0.47312936122254795],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.49748357989531583,0.45475954291867476,0.5625458067393292,0.47312936122254795],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.8174371733670315,0.4805783225447685,0.857483543605564,0.4989481408486417],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيك","boundary":[0.7506634734373127,0.4805783225447685,0.8095412975360465,0.4989481408486417],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.6488072002093515,0.4805783225447685,0.7427912222348113,0.4989481408486417],"dir":"rtl"},{"str":"گشته","boundary":[0.5891707630404197,0.4805783225447685,0.6409611985940542,0.4989481408486417],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5315922935082873,0.4805783225447685,0.5812565124983919,0.4989481408486417],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.5115113592971722,0.4805783225447685,0.5626624952268895,0.4989481408486417],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.49747832997787517,0.4805783225447685,0.5238119158610004,0.4989481408486417],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبشناسي","boundary":[0.7523565718119752,0.5063971021708623,0.8573811702154681,0.5247669204747354],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6813488134662398,0.5063971021708623,0.7454608052534656,0.5247669204747354],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبينوپاتيها","boundary":[0.5355874806807472,0.5063971021708623,0.6744057976507627,0.5247669204747354],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.4974809549365955,0.5063971021708623,0.5287179637094414,0.5247669204747354],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8209441182174955,0.532215881796956,0.8574310444311558,0.5505857001008292],"dir":"rtl"},{"str":"تأمين","boundary":[0.7680874655600173,0.5322191832850385,0.813265630096946,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.7203053419724448,0.5322191832850385,0.7670558567828974,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.654983244215111,0.5322191832850385,0.7128347094541658,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"مدلي","boundary":[0.6059910146574307,0.5322191832850385,0.6475073617793913,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.5565157926951955,0.5322191832850385,0.5985308819740334,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"خوبي","boundary":[0.49748572099067784,0.5322191832850385,0.5489742862914656,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.814659483177482,0.5580379629111323,0.8574620600724422,0.5764077812150055],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.768208213661156,0.5580379629111323,0.807446096613803,0.5764077812150055],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7406277723858373,0.5580379629111323,0.7609659525515525,0.5764077812150055],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.6778466346698578,0.5580379629111323,0.7334143858221583,0.5764077812150055],"dir":"rtl"},{"str":"تك","boundary":[0.6349049349627163,0.5580379629111323,0.6705125000050399,0.5764077812150055],"dir":"rtl"},{"str":"ژني","boundary":[0.5908738773866056,0.5580379629111323,0.6275629254217373,0.5764077812150055],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5434566230611694,0.5580379629111323,0.583657865864206,0.5764077812150055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5277304953672098,0.5580379629111323,0.536182862446921,0.5764077812150055],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4974883459493983,0.5580379629111323,0.5204856092988859,0.5764077812150055],"dir":"rtl"},{"str":"واكنشهاي","boundary":[0.7685730829232926,0.583856742537226,0.8574830597422055,0.6022265608410992],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.7045792142784848,0.583856742537226,0.7617770647961583,0.6022265608410992],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6693785178378242,0.583856742537226,0.6979695682204996,0.6022265608410992],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوتايپ","boundary":[0.6034553045335171,0.583856742537226,0.6626323739263776,0.6022265608410992],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5883329173452513,0.583856742537226,0.5967852844249625,0.6022265608410992],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5326916673487793,0.583856742537226,0.5817311461634271,0.6022265608410992],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4974883459493981,0.583856742537226,0.526005897487902,0.6022265608410992],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8390978488644733,0.6096755221633198,0.8575303089991728,0.6280453404671928],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.818410549188944,0.6096755221633198,0.8326588251233142,0.6280453404671928],"dir":"rtl"},{"str":"گيرنده","boundary":[0.7513979780156681,0.6096755221633198,0.8120187747047524,0.6280453404671928],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.6782115039319944,0.6096755221633198,0.7450009536140356,0.6280453404671928],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6595821718932642,0.6096755221633198,0.6718459790350068,0.6280453404671928],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.574544009186952,0.6096755221633198,0.653153647986987,0.6280453404671928],"dir":"rtl"},{"str":"چندژني","boundary":[0.4974857209906776,0.6096755221633198,0.5681889841248461,0.6280453404671928],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.7884072710146892,0.6354943017894135,0.8574673099898827,0.6538641200932866],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.7597416814816219,0.6354943017894135,0.7820417461177016,0.6538661799961074],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازد","boundary":[0.6987701806302236,0.6354943017894135,0.7534323210239835,0.6538641200932866],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6945403318254271,0.6354963616922342,0.6988190145396908,0.6538661799961074],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8104270094139648,0.6613151413183279,0.8288594695486644,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8001450461061299,0.6613151413183279,0.8040037354251286,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7686927907182106,0.6613151413183279,0.7880597361573749,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7146212660365422,0.6613151413183279,0.7623115160689006,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان،","boundary":[0.6203904978913638,0.6613151413183279,0.7082137418000282,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.5677679504233604,0.6613151413183279,0.6139855986135703,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.5123655716704457,0.6613151413183279,0.5613814258566097,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4974873056431776,0.6613151413183279,0.5059396727228889,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.8074030569680559,0.6871339209444217,0.8575003941470278,0.7055037392482948],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.744380423049799,0.6871339209444217,0.8007146621484583,0.7055037392482948],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبينهاي","boundary":[0.6178495378500097,0.6871339209444217,0.7376789034365994,0.7055037392482948],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.5612370531269872,0.6871339209444217,0.611179517741455,0.7055037392482948],"dir":"rtl"},{"str":"توصيف","boundary":[0.4974873056431775,0.6871339209444217,0.5546484067387653,0.7055037392482948],"dir":"rtl"},{"str":"گشته","boundary":[0.8135717099610128,0.7129527005705155,0.8575082690231888,0.7313225188743887],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7701443928905957,0.7129527005705155,0.806631319104256,0.7313225188743887],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7659077095158583,0.7129527005705155,0.7701890171888425,0.7313225188743887],"dir":"ltr"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6905503945704079,0.7129527005705155,0.7594450611462158,0.7313225188743887],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6577751599874032,0.7129527005705155,0.6836415032182961,0.7313225188743887],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6050318644182611,0.7129527005705155,0.6510736403742038,0.7313225188743887],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5752727074050045,0.7129527005705155,0.5982699707544921,0.7313225188743887],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.5226527848957214,0.7129527005705155,0.5685948124202886,0.7313225188743887],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4974899306018978,0.7129527005705155,0.5159223907365973,0.7313225188743887],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.8162412929796666,0.7387714801966091,0.8574531448900599,0.7571412985004823],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7989428150121831,0.7387714801966091,0.8093954006368448,0.7571412985004823],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبشناسي","boundary":[0.6870513245961047,0.7387714801966091,0.7919525499397387,0.7571412985004823],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6160435662503693,0.7387714801966091,0.6801555580375951,0.7571412985004823],"dir":"rtl"},{"str":"تالاسميها","boundary":[0.5265298489257627,0.7387714801966091,0.6092081737424287,0.7571412985004823],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.49749518051933844,0.7387714801966091,0.5197994547666386,0.7571412985004823],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازد","boundary":[0.7845475413894699,0.7645902598227029,0.8574767695185436,0.7829600781265761],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7803108580147325,0.7645902598227029,0.7845921656877167,0.7829600781265761],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.758783571548673,0.7645902598227029,0.7739400832003043,0.7829600781265761],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.7110014479611005,0.7645902598227029,0.751756557054143,0.7829600781265761],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.68559972242372,0.7645902598227029,0.7040321825584196,0.7829600781265761],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.652698489822136,0.7645902598227029,0.6785700829704695,0.7829600781265761],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6075780743770562,0.7645902598227029,0.6457318493781752,0.7829600781265761],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.5625784070331152,0.7645902598227029,0.6006245587266975,0.7829600781265761],"dir":"rtl"},{"str":"كوتاهي","boundary":[0.4974879951484635,0.7645931521520059,0.555570456754914,0.7829629704558789],"dir":"rtl"},{"str":"خواهيم","boundary":[0.7988175064988902,0.7904119317780997,0.8574538343953464,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.7452289742217767,0.7904119317780997,0.7918009918392416,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7198246237256756,0.7904119317780997,0.7382570838603751,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.671559507733548,0.7904119317780997,0.7127713596439413,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6541402816649255,0.7904119317780997,0.6645928672895872,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.5812005537009705,0.7904119317780997,0.6471395167575995,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.49749062010718414,0.7904119317780997,0.5741577894541178,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"پيچ","boundary":[0.8290570309579811,0.8162307114041935,0.8574643342302282,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8209642832229658,0.8162307114041935,0.8241509831095402,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.7893781549403057,0.8162307114041935,0.816123859342535,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"ژنوتا","boundary":[0.748854042214659,0.8162307114041935,0.7828735072311366,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.7430607583187203,0.8162307114041935,0.7441133667656036,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"پهاي","boundary":[0.6682888091679206,0.8162307114041935,0.7383437074981486,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.5930469924061681,0.8162307114041935,0.6619469088994168,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.5768483721425351,0.8162307114041935,0.5817675447845784,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5550612147631553,0.8162307114041935,0.5720079482621043,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"تول","boundary":[0.529055748720081,0.8162307114041935,0.5486143161458352,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5209630009850655,0.8162307114041935,0.524273073931499,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.49748012027230254,0.8162307114041935,0.5162459501644937,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"فنوتاي","boundary":[0.7996548683307001,0.8420494910302871,0.8575010836523139,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"پهاي","boundary":[0.7294923466929355,0.8420494910302871,0.7989461294761903,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"باليني","boundary":[0.6594531981150301,0.8420494910302871,0.7230821974977011,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"بس","boundary":[0.6179631005802737,0.8420494910302871,0.6530587986721182,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"يار","boundary":[0.5944959696198331,0.8420494910302871,0.6170968642025393,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"وس","boundary":[0.5505856601448611,0.8420494910302871,0.5880280713327497,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"يعي","boundary":[0.5161120772697533,0.8420494910302871,0.5497194237671268,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4974853701897436,0.8420494910302871,0.5096651786524331,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايند","boundary":[0.7841754867564591,0.867868270656381,0.8574669591889488,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7799388033817217,0.867868270656381,0.7842201110547059,0.8862380889602541],"dir":"ltr"},{"str":"بحث","boundary":[0.7355481264609154,0.867868270656381,0.7735942781544977,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.683295698172489,0.867868270656381,0.7288177323017911,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6581328438786656,0.867868270656381,0.6765653040133651,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6101092240888154,0.867868270656381,0.6513210759992087,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5850671178961306,0.867868270656381,0.6033525803424873,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"ساختمان","boundary":[0.4974853701897437,0.867868270656381,0.578365598282931,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.8239803607927141,0.8936870502824747,0.8574485844779062,0.9120568685863479],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.7311937433241978,0.8936870502824747,0.8172788411795144,0.9120594787371822],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7062772117696544,0.8936870502824747,0.724709671904354,0.9120568685863479],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.66164241368785,0.8936870502824747,0.699796188688969,0.9120568685863479],"dir":"rtl"},{"str":"پانزده","boundary":[0.6027330900844713,0.8936870502824747,0.6551010165565953,0.9120568685863479],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.5526541276165423,0.8936870502824747,0.5961365688200879,0.9120568685863479],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5017299284406421,0.8936870502824747,0.5460759810632017,0.9120568685863479],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49748316861146136,0.893689660433309,0.5017644762844455,0.9120594787371822],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49748,0.10312,0.85753,0.91206],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/281f27a627d04ba3fa907f994632be44.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/58cc34adb0ecfc8979c5a83a764e54fb.jpg"},"info":{"width":496.00710000000004,"height":708.7714000000001,"margin":[0.10308,0.11046,0.13103,0.08475]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4150480789488699,0.11491738390985425,0.4520337995161763,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4005320367389903,0.11491738390985425,0.40420698413389655,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4041623597726727,0.11491738390985425,0.4103572710955147,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"آسيبشناسي","boundary":[0.29698514396265707,0.11491738390985425,0.395762480012887,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.22863899730467577,0.11491738390985425,0.29222608708625347,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.14045600960147556,0.11491738390985425,0.22407418764771722,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.10307735514269853,0.11491738390985425,0.11539892876533415,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"●","boundary":[0.12037549462497613,0.11045922652211965,0.13498818867713788,0.1273899322475482],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10308,0.11046,0.45203,0.13329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Fig.","boundary":[0.10852082560914951,0.3605622899887042,0.1383873335684106,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"1.1","boundary":[0.14283763012283401,0.3605622899887042,0.16620709663228608,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.1706741244003635,0.3605622899887042,0.2011505480465904,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"genetic","boundary":[0.2055089534000622,0.3605622899887042,0.2647847177994025,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"control","boundary":[0.26923501435382585,0.3605622899887042,0.3265710716248525,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.33103901133673286,0.3605622899887042,0.34687769590394973,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"human","boundary":[0.35134814826969546,0.3605622899887042,0.4078989998328652,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"hemoglobin","boundary":[0.41237246938056094,0.3605622899887042,0.5091430511165037,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"production","boundary":[0.513593027520333,0.3605622899887042,0.6022272665048544,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"in","boundary":[0.6066908568211027,0.3605622899887042,0.6215969489146426,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"embryonic,","boundary":[0.6260472454690659,0.3605622899887042,0.7167485357490927,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"fetal","boundary":[0.7212200835524639,0.3605622899887042,0.7555487315515838,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.7600057781510169,0.3605622899887042,0.7904620752310983,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"adult","boundary":[0.7949293349561685,0.3605622899887042,0.8351442953135144,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"life","boundary":[0.8396224570172481,0.3605622899887042,0.8635628401286995,0.37326031928277564],"dir":"ltr"},{"str":"آنكه","boundary":[0.8360135449674005,0.4024226745349416,0.8688518249033127,0.4207924902470316],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتا","boundary":[0.7842387860980214,0.4024226745349416,0.8291781428128749,0.4207924902470316],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7670610319892598,0.4024226745349416,0.7775136323653431,0.4207924902470316],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7322225306855485,0.4024226745349416,0.7603253784068816,0.4207924902470316],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.6840780948498519,0.4024226745349416,0.7255525011637938,0.4207924902470316],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.6242000769747045,0.4024226745349416,0.6773555660795983,0.4207924902470316],"dir":"rtl"},{"str":"β","boundary":[0.6062959582635006,0.40066412974885124,0.6175635792310231,0.41615572548761837],"dir":"ltr"},{"str":"كامل","boundary":[0.5594809025919184,0.4024226745349416,0.5996690773176432,0.4207924902470316],"dir":"rtl"},{"str":"گشته","boundary":[0.5089162514004335,0.4024226745349416,0.5528528724689625,0.4207924902470316],"dir":"rtl"},{"str":"G","boundary":[0.1031983211530641,0.39673398221203604,0.11464775403416601,0.4094320115061075],"dir":"ltr"},{"str":"اشغال","boundary":[0.41650152185321504,0.40335380409237015,0.46316022895639963,0.42172361980446005],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.37585660366555207,0.40335380409237015,0.40988924150480877,0.42172361980446005],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.33303296666519466,0.40335380409237015,0.36924169835472087,0.42172361980446005],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.2731575737524722,0.40335380409237015,0.3263393124816154,0.42172361980446005],"dir":"rtl"},{"str":"γ","boundary":[0.25489046023736317,0.3990304392616927,0.2664927941555672,0.41740025497378264],"dir":"ltr"},{"str":"توليد","boundary":[0.20021511788843316,0.40335380409237015,0.24819943101620892,0.42172361980446005],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.15170581227567076,0.40335380409237015,0.19353196355455365,0.42172361980446005],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13283495740282722,0.40335380409237015,0.14501478305451648,0.42172361980446005],"dir":"rtl"},{"str":"γ","boundary":[0.1146912171216901,0.3990304392616927,0.1262935510398941,0.41740025497378264],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.8604407194977651,0.42824145051828405,0.8688930985060495,0.446611266230374],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.7884668747685264,0.42824145051828405,0.854054185917903,0.446611266230374],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.6705273130162853,0.42824145051828405,0.7820724663013896,0.446611266230374],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.6481501978499904,0.4264834559801297,0.6641329529355527,0.44197505171889684],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.6295197992125515,0.4282420007662201,0.6416996248642407,0.44661181647831005],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.5089159005990034,0.4282420007662201,0.6231227657829898,0.44661181647831005],"dir":"rtl"},{"str":"نامند","boundary":[0.4237585268436681,0.4292578431097458,0.46323796171466086,0.4476276588218357],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4081557501898662,0.4292578431097458,0.41660812919815055,0.4476276588218357],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.37743056500602506,0.4292578431097458,0.40103947705587273,0.4476276588218357],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.34440591273794263,0.4292578431097458,0.3702801673605075,0.4476276588218357],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.29868169225803415,0.4292578431097458,0.33730538937849874,0.4476276588218357],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.2448515878099325,0.4292578431097458,0.2914709204767431,0.4476276588218357],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدآمينه","boundary":[0.15799683109374837,0.4292578431097458,0.23777731407473798,0.4476276588218357],"dir":"rtl"},{"str":"آلانين","boundary":[0.10319811551084646,0.4292578431097458,0.15093568217067851,0.4476276588218357],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.7572578739296272,0.4540613269974986,0.7688497079981315,0.4724311427095886],"dir":"ltr"},{"str":"HbA=α2β2","boundary":[0.7688742761948366,0.45230278221140824,0.8615728282921756,0.47070000285000196],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8615323530651071,0.4540607767495625,0.868908497479169,0.4724305924616524],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7324598539012849,0.4540613269974986,0.7508923400491646,0.4724311427095886],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.6909696978127934,0.4540613269974986,0.726065445434148,0.4724311427095886],"dir":"rtl"},{"str":"روياني","boundary":[0.6123415733363494,0.4540613269974986,0.6845884141577812,0.4724311427095886],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرهاي","boundary":[0.5089128038691382,0.4540613269974986,0.6059182902825383,0.4724311427095886],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.16972962685413168,0.4493884770181188,0.18023552485438207,0.46208650631219017],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.44807355378582264,0.4560079687496912,0.463230086827386,0.4743777844617811],"dir":"rtl"},{"str":"اشغال","boundary":[0.3947264424239087,0.4560079687496912,0.4413851495270933,0.4743777844617811],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3696843008900476,0.4560079687496912,0.38811678703792735,0.4743777844617811],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.3274696551722746,0.4560079687496912,0.36307989542891617,0.4743777844617811],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.284769391405889,0.4560079687496912,0.3209781230954153,0.4743777844617811],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.21714510941476423,0.4560079687496912,0.2781991104562817,0.4743777844617811],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19839762777589254,0.4560079687496912,0.2105774534275818,0.4743777844617811],"dir":"rtl"},{"str":"γ","boundary":[0.18025126253233048,0.4516846039190137,0.19185359645053446,0.47005441963110367],"dir":"ltr"},{"str":"خوانند","boundary":[0.1031983211530641,0.4560083581559229,0.16285059225966722,0.47437817386801284],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.8240290431326487,0.4799646041331167,0.8689027757868789,0.49833441984520666],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.7635472838997667,0.4799646041331167,0.8167027730046605,0.49833441984520666],"dir":"rtl"},{"str":"α","boundary":[0.7446810741217211,0.4782067619713139,0.7562807467876971,0.493698357710081],"dir":"ltr"},{"str":"توليد","boundary":[0.6972638133607362,0.47996530675740434,0.7374126136500868,0.49833512246949424],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.6248069755453097,0.47996530675740434,0.6901134157152184,0.49833512246949424],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5969849988034446,0.47996530675740434,0.6176802025616166,0.49833512246949424],"dir":"rtl"},{"str":"ζ","boundary":[0.5806511640659981,0.4782067619713139,0.589815790943315,0.493698357710081],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.5525879690028631,0.47996530675740434,0.5735719186277778,0.49833512246949424],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5131531584930942,0.47996530675740434,0.5454664459440198,0.49833512246949424],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4558147736191679,0.4830119872526952,0.4631909180332297,0.5013818029647851],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5089164691392523,0.47996530675740434,0.513197782854318,0.49833512246949424],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.41553210024614556,0.4830119872526952,0.4558410232434172,0.5013818029647851],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.36956638322314334,0.4830119872526952,0.38117659202862214,0.5013818029647851],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.381179216991047,0.4830299265258515,0.39020908773281665,0.5013997422379415],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.39013033886006865,0.4830119872526952,0.3999739479535675,0.5013818029647851],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.4000500718638906,0.4830299265258515,0.40907994260566016,0.5013997422379415],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.8408508426593088,0.5057840827407467,0.8689536903806419,0.5241538984528367],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.7922234137374244,0.5057840827407467,0.8336978200513663,0.5241538984528367],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.7239980153509901,0.5057840827407467,0.7850572663173572,0.5241538984528367],"dir":"rtl"},{"str":"ζ","boundary":[0.7076654749498544,0.5040260882025923,0.7168301018271713,0.5195176839413594],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6822642095244202,0.5057846329886828,0.7006966956723,0.5241544487007727],"dir":"rtl"},{"str":"صورتي","boundary":[0.6127105801509698,0.5057846329886828,0.6752161854134751,0.5241544487007727],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5771449642555522,0.5057846329886828,0.6056809307769991,0.5241544487007727],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.551866576103447,0.5057846329886828,0.5701520643555306,0.5241544487007727],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5089221908315427,0.5057846329886828,0.544855301466451,0.5241544487007727],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.39170166314151544,0.5095093882482771,0.43450430044247346,0.527879203960367],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.3266235947025758,0.5095093882482771,0.38465363903057026,0.527879203960367],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.28597867651491277,0.5095093882482771,0.31968844397590274,0.527879203960367],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.1929552581001361,0.5095093882482771,0.2790356509009649,0.527879203960367],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1630753108171234,0.5095093882482771,0.18607260662196168,0.527879203960367],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.10319729294197602,0.5095093882482771,0.1562057841510736,0.527879203960367],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.8274272565856418,0.5316034089720252,0.8689016628995836,0.5499732246841151],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.7675492387104944,0.5316034089720252,0.8207047278153882,0.5499732246841151],"dir":"rtl"},{"str":"γ","boundary":[0.7492821251953855,0.5272800441413478,0.7608844591135895,0.5456498598534377],"dir":"ltr"},{"str":"جفت","boundary":[0.7012558126688107,0.5316034089720252,0.7427302189827525,0.5499732246841151],"dir":"rtl"},{"str":"گردند","boundary":[0.6482735710839623,0.5316034089720252,0.694774780441651,0.5499732246841151],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6015807394692537,0.5316034089720252,0.6417295397586044,0.5499732246841151],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.5089221908315427,0.5316034089720252,0.5950130834820713,0.5499732246841151],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4258156748159452,0.5353281642316196,0.4632056395966913,0.5536979799437094],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.3692004852349896,0.5353281642316196,0.41940551657425873,0.5536979799437094],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3543221982104692,0.5353281642316196,0.3627745772187535,0.5536979799437094],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.30968733713690794,0.5353281642316196,0.3479697891421312,0.5536979799437094],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.2471449824004536,0.5353281642316196,0.30329292866977114,0.5536979799437094],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.22706401984971594,0.5353281642316196,0.24072169934664248,0.5536979799437094],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.21195473613180146,0.5353281642316196,0.2207247355935027,0.5536979799437094],"dir":"rtl"},{"str":"يژن،","boundary":[0.16488390992790236,0.5353281642316196,0.20566270119923696,0.5536979799437094],"dir":"rtl"},{"str":"تترامر","boundary":[0.10319204301712628,0.5353281642316196,0.1585288758971395,0.5536979799437094],"dir":"rtl"},{"str":"پورتلند","boundary":[0.8126697178326681,0.5580155300028681,0.8689174126741329,0.576385345714958],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7953712154523594,0.5580155300028681,0.8058238158284428,0.576385345714958],"dir":"rtl"},{"str":"فرمول","boundary":[0.7396038887346572,0.5580155300028681,0.7886119372081569,0.576385345714958],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.6625481167507481,0.5580155300028681,0.7328813599644037,0.576385345714958],"dir":"rtl"},{"str":"ζ2γ2","boundary":[0.6198441514244453,0.5524855211823232,0.6558096446603284,0.5746545360041332],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.6008534797183346,0.5580158601516298,0.6130333053700238,0.5763856758637198],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايد","boundary":[0.5131534851013222,0.5580158601516298,0.5940627019250329,0.5763856758637198],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5089167957474803,0.5580158601516298,0.513198109462546,0.5763856758637198],"dir":"ltr"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.3770543728103892,0.5611469402149619,0.46313739057364306,0.5795167559270519],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.3303615411956805,0.5611469402149619,0.37048671682320683,0.5795167559270519],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2898399962419893,0.5611469402149619,0.32387263408124606,0.5795167559270519],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.2547547484703343,0.5611469402149619,0.2834770873239516,0.5795167559270519],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23600726683146264,0.5611469402149619,0.24827109128074976,0.5795167559270519],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.2109677502600265,0.5611469402149619,0.22948948513035397,0.5795167559270519],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.1629466876583017,0.5611469402149619,0.20442109397224356,0.5795167559270519],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.10318416812985128,0.5611469402149619,0.15637640670869432,0.5795167559270519],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.8212558247654116,0.5838346361349722,0.8689093926276459,0.6022044518470622],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7778284464073196,0.5838346361349722,0.8143154241138887,0.6022044518470622],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7605299440270109,0.5838346361349722,0.7709825444030943,0.6022044518470622],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7178296802606253,0.5838346361349722,0.7537627908955336,0.6022044518470622],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.6617027336907073,0.5838346361349722,0.7110362775048986,0.6022044518470622],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.5938422050813386,0.5838346361349722,0.6548883312355812,0.6022044518470622],"dir":"rtl"},{"str":"Ԑ","boundary":[0.5759334896617407,0.5820766415968179,0.5870240163900879,0.5975682373355851],"dir":"ltr"},{"str":"تكميل","boundary":[0.5089165054290553,0.5838351863829083,0.5691278935321691,0.6022050020949983],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.4007577835075343,0.5869657161983043,0.4631977647094163,0.6053355319103942],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.3372494425987046,0.5869657161983043,0.3934105136801468,0.6053355319103942],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.2741085964293656,0.5869657161983043,0.32983917367311866,0.6053355319103942],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.23285993688396792,0.5869657161983043,0.26689257472322464,0.6053355319103942],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.18943255852587584,0.5869657161983043,0.22564129021540208,0.6053355319103942],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.17370640863810205,0.5869657161983043,0.1821587876463864,0.6053355319103942],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.14056363306089767,0.5869657161983043,0.16643526272103756,0.6053355319103942],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.1031841681298513,0.5869657161983043,0.13327673736928358,0.6053355319103942],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.8291094220223862,0.6096539623662507,0.8688933525346713,0.6280237780783406],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8020145598722276,0.6096539623662507,0.8227097636303996,0.6280237780783406],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7772165398438852,0.6096539623662507,0.7956490259917649,0.6280237780783406],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7449190021675092,0.6096539623662507,0.770756507316125,0.6280237780783406],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6879441927343377,0.6096539623662507,0.7384694694894487,0.6280237780783406],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.5954063923681736,0.6096539623662507,0.6814972850187022,0.6280237780783406],"dir":"rtl"},{"str":"Gower","boundary":[0.5089183199192108,0.6078959678280964,0.569163566408626,0.6233875635668635],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.5778721756200667,0.6078959678280964,0.5889427792465067,0.6233875635668635],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.4160009403091205,0.6127844921816468,0.4632686386948896,0.6311543078937366],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.38273741646036913,0.6127844921816468,0.4095592825183348,0.6311543078937366],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.3714999523192308,0.6127844921816468,0.3792199668109588,0.6311543078937366],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.33931003810227706,0.6127844921816468,0.36799037755709535,0.6311543078937366],"dir":"rtl"},{"str":"طبي","boundary":[0.3038677954408313,0.6127844921816468,0.33295237910908926,0.6311543078937366],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.29468567687841557,0.6127844921816468,0.30033197105444653,0.6311543078937366],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.26612608569514423,0.6127844921816468,0.2911761021162801,0.6311543078937366],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.16136646027849194,0.6127844921816468,0.2596791779795087,0.6311543078937366],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.14516781715423024,0.6127844921816468,0.1515386009595427,0.6311543078937366],"dir":"rtl"},{"str":"املا","boundary":[0.1031983211530641,0.6127844921816468,0.14177899066364166,0.6311565088854811],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8585124003265274,0.6354732885975293,0.8689650007026108,0.6538431043096192],"dir":"rtl"},{"str":"فرمول","boundary":[0.8022620805226376,0.6354732885975293,0.8512701289961372,0.6538431043096192],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.7325850779152152,0.6354732885975293,0.7950460588164967,0.6538431043096192],"dir":"rtl"},{"str":"ζ2Ԑ2","boundary":[0.690730342368083,0.633715294059375,0.7253651006205355,0.6521125146979687],"dir":"ltr"},{"str":"توليد","boundary":[0.6434339387480542,0.6354738388454654,0.6835827390374049,0.6538436545575553],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.5709771009326278,0.6354738388454654,0.6362835411025365,0.6538436545575553],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5667404115787859,0.6354738388454654,0.5710217252938516,0.6538436545575553],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.534445498864835,0.6354738388454654,0.5602830040134508,0.6538436545575553],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.508920364244786,0.6354738388454654,0.5273528503926659,0.6538436545575553],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.39545113769540785,0.6386054691567336,0.4632119177326291,0.6569752848688235],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.34295188919674724,0.6386054691567336,0.3890199797543219,0.6569752848688235],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3387151998429053,0.6386054691567336,0.3429965135579711,0.6569752848688235],"dir":"ltr"},{"str":"ش","boundary":[0.319014856843783,0.6386054691567336,0.3261232550905016,0.6569752848688235],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.28246750500144036,0.6386054691567336,0.31284619514519035,0.6569752848688235],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.2662583620274789,0.6386054691567336,0.27607572149672843,0.6569752848688235],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.2512645766562614,0.6386054691567336,0.2600267012306879,0.6569752848688235],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.23796651701155072,0.6386054691567336,0.24507491525826938,0.6569752848688235],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.1980329636410445,0.6386054691567336,0.2317978553129581,0.6569752848688235],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.1783299956794972,0.6386054691567336,0.18543839392621586,0.6569752848688235],"dir":"rtl"},{"str":"يگموئيد","boundary":[0.10319307122821411,0.6386054691567336,0.17216133398090458,0.6569752848688235],"dir":"rtl"},{"str":"حالي","boundary":[0.8288665343701734,0.6612926148288077,0.8689182110498016,0.6796624305408977],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7858040257891471,0.6612926148288077,0.8222910034957163,0.6796624305408977],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7585884153674414,0.6612926148288077,0.7792836191256134,0.6796624305408977],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.7284695965037599,0.6612926148288077,0.7520785085536075,0.6796624305408977],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6938752167055674,0.6612926148288077,0.7219780644269004,0.6796624305408977],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.6458541541038426,0.6612926148288077,0.6873285604177845,0.6796624305408977],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.5860968845002422,0.6612926148288077,0.6392523736051361,0.6796624305408977],"dir":"rtl"},{"str":"α","boundary":[0.5680706989879781,0.659534479201439,0.579670371653954,0.6750260749402062],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.5512541493861679,0.6612930239875294,0.5617067497622513,0.6796628396996194],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5089161304344231,0.6612930239875294,0.5448492410693313,0.6796628396996194],"dir":"rtl"},{"str":"منحني","boundary":[0.4077858361301681,0.6644242451400759,0.46323291743202843,0.6827940608521659],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.3716164788770158,0.6644242451400759,0.40126542946663435,0.6827940608521659],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.3250470204962789,0.6644242451400759,0.36509344725105725,0.6827940608521659],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.2574201135427293,0.6644242451400759,0.3185029891709209,0.6827940608521659],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23867263190385762,0.6644242451400759,0.25093645635314477,0.6827940608521659],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.13814444591619734,0.6644242451400759,0.23213122554092452,0.6827940608521659],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.10318257137851433,0.6644242451400759,0.13170016316298674,0.6827940608521659],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.8274185712260972,0.6871117999708719,0.8689139772394385,0.7054816156829619],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.7665745671785745,0.6871117999708719,0.8197300562834683,0.7054816156829619],"dir":"rtl"},{"str":"Ԑ","boundary":[0.7478261903912262,0.685353946521932,0.7589167171195734,0.7008455422606992],"dir":"ltr"},{"str":"جفت","boundary":[0.6988335166976439,0.6871124913080224,0.7403079230115858,0.7054823070201124],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6581885985099809,0.6871124913080224,0.6913549987490096,0.7054823070201124],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.6104064074889249,0.6871124913080224,0.6506733310873977,0.7054823070201124],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.5089174852537391,0.6871124913080224,0.6028911400663417,0.7054823070201124],"dir":"rtl"},{"str":"نشاندهنده","boundary":[0.3701543748063282,0.6902430211234184,0.46326441698112764,0.7086128368355082],"dir":"rtl"},{"str":"وي","boundary":[0.3494696708978559,0.6902430211234184,0.36372846679009213,0.7086128368355082],"dir":"rtl"},{"str":"ژ","boundary":[0.3395735625558584,0.6902430211234184,0.345393104251935,0.7086128368355082],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.32976407797388363,0.6902430211234184,0.3355311204214615,0.7086128368355082],"dir":"rtl"},{"str":"يهاي","boundary":[0.25644625248307923,0.6902430211234184,0.3257715101255605,0.7086128368355082],"dir":"rtl"},{"str":"آلدوستريك","boundary":[0.14721369109434107,0.6902430211234184,0.2500203444668432,0.7086128368355082],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1369317132758784,0.6902430211234184,0.14079040804052992,0.7086128368355082],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.13113842120405117,0.6902430211234184,0.13291552076573085,0.7086128368355082],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.10317994641608949,0.6902430211234184,0.12714585335572806,0.7086128368355082],"dir":"rtl"},{"str":"Gower","boundary":[0.7860514496667487,0.7111731316639961,0.8462966961561638,0.7266647274027632],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.857787898600645,0.7111731316639961,0.868858502227085,0.7266647274027632],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7692375250273634,0.7129316764500866,0.7796901254034467,0.7313014921621765],"dir":"rtl"},{"str":"فرمول","boundary":[0.7138350680867269,0.7129316764500866,0.7628431165602265,0.7313014921621765],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.6450033033801329,0.7129316764500866,0.707443284582015,0.7313014921621765],"dir":"rtl"},{"str":"α2Ԑ2","boundary":[0.6015782838592431,0.7111731316639961,0.638533400025927,0.7281727010508957],"dir":"ltr"},{"str":"خواهد","boundary":[0.545329548710089,0.7129316764500866,0.5951907099716919,0.7313014921621765],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5131527593052598,0.7129316764500866,0.5389561399423515,0.7313014921621765],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5089160699514179,0.7129316764500866,0.5131973836664837,0.7313014921621765],"dir":"ltr"},{"str":"مولكول","boundary":[0.4054732442338021,0.7160617971067607,0.4631725432962551,0.7344316128188507],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد،","boundary":[0.3314440539258408,0.7160617971067607,0.39771910523054993,0.7344316128188507],"dir":"rtl"},{"str":"تضمين","boundary":[0.2663633605244762,0.7160617971067607,0.3236951648474385,0.7344316128188507],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.21833967296032641,0.7160617971067607,0.26509025374838374,0.7344316128188507],"dir":"rtl"},{"str":"برداشت","boundary":[0.14999352630234514,0.7160617971067607,0.21081390568804342,0.7344316128188507],"dir":"rtl"},{"str":"سهل","boundary":[0.10317994641608946,0.7160617971067607,0.1423863851948892,0.7344316128188507],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.7746830156261875,0.738750452433429,0.8688824172073343,0.7571202681455189],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.7232731265338741,0.738750452433429,0.768278107309351,0.7571202681455189],"dir":"rtl"},{"str":"جنيني","boundary":[0.6548062316043459,0.738750452433429,0.7169023427285618,0.7571202681455189],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.628312485849497,0.738750452433429,0.6483645738135603,0.7571202681455189],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.5276661765527146,0.738750452433429,0.6218708280587113,0.7571202681455189],"dir":"rtl"},{"str":"F","boundary":[0.5089183199192108,0.7369925989844889,0.5212263695418875,0.752484194723256],"dir":"ltr"},{"str":"وآسان","boundary":[0.3961598775501397,0.7418805730901031,0.46321454269505397,0.760250388802193],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.3102711070063311,0.7418805730901031,0.3897365944963286,0.760250388802193],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.23890100363482691,0.7418805730901031,0.30381107447857086,0.760250388802193],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.127972716519582,0.7418805730901031,0.23247772058101573,0.760250388802193],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.10317469649123967,0.7418805730901031,0.1216071826391194,0.760250388802193],"dir":"rtl"},{"str":"هتروژن","boundary":[0.8093967283936055,0.7645699197539217,0.8689256262662368,0.7829397354660117],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.7416543230933589,0.7645699197539217,0.8026085755627287,0.7829397354660117],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.737417633739517,0.7645699197539217,0.7416989474545828,0.7829397354660117],"dir":"ltr"},{"str":"علت","boundary":[0.6965417188584598,0.7645699197539217,0.7309943506857058,0.7829397354660117],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6690819869312354,0.7645699197539217,0.6897876905391072,0.7829397354660117],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6129524153988924,0.7645699197539217,0.6624067074846307,0.7829397354660117],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5877895255934844,0.7645699197539217,0.6063112604638119,0.7829397354660117],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.5492052029093938,0.7645699197539217,0.5810827465977806,0.7829397354660117],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5089225295363715,0.7645699197539217,0.5425377983500639,0.7829397354660117],"dir":"rtl"},{"str":"فشارهاي","boundary":[0.3931306709117671,0.7676993490734456,0.46316729337140533,0.7860691647855355],"dir":"rtl"},{"str":"بالاي","boundary":[0.3464378392970584,0.7676993490734456,0.3865262654506357,0.7860691647855355],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3139252966338586,0.7676993490734456,0.33977043473772855,0.7860724662731521],"dir":"rtl"},{"str":"گاز","boundary":[0.2829559899444987,0.7677026505610622,0.3073208911727271,0.7860724662731521],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25791384841063764,0.7677026505610622,0.27634633455851737,0.7860724662731521],"dir":"rtl"},{"str":"ريهها","boundary":[0.20154803026005066,0.7676993490734456,0.25118320282108864,0.7860724662731521],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18654637000155838,0.7677026505610622,0.19499874900984274,0.7860724662731521],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.10319856308508482,0.7677026505610622,0.1799892138640757,0.7860724662731521],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.8156940132510199,0.7903886957372642,0.8688810019050129,0.8087585114493542],"dir":"rtl"},{"str":"γ","boundary":[0.7970646549212702,0.7860653309065869,0.8086669888394742,0.8044351466186768],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.7535165282916312,0.7903886957372642,0.7900035059982002,0.8087585114493542],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7259412980177096,0.7903886957372642,0.7466417517007315,0.8087585114493542],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.6890448261728509,0.7903886957372642,0.7190376468401357,0.8087585114493542],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.663761188095896,0.7903886957372642,0.6821936742437757,0.8087585114493542],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6288045634830628,0.7903886957372642,0.6569074112043958,0.8087585114493542],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدآمينه","boundary":[0.5342061676133262,0.7903886957372642,0.6218484130569902,0.8087585114493542],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5089225295363712,0.7903886957372642,0.5273550156842509,0.8087585114493542],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.4344005720885848,0.7935214265444045,0.46321215966464974,0.8118912422564944],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.3869832508445946,0.7935214265444045,0.42702967759937294,0.8118912422564944],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثرآن","boundary":[0.32504988739072477,0.7935214265444045,0.3795651070317339,0.8118912422564944],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2992832562275821,0.7935214265444045,0.31771574237546185,0.8118912422564944],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.2556143813263963,0.7935214265444045,0.2919018618886705,0.8118912422564944],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.22113812483732573,0.7935214265444045,0.254561771393998,0.8118912422564944],"dir":"rtl"},{"str":"پايين","boundary":[0.17154208478064106,0.7935214265444045,0.2137436056862894,0.8118912422564944],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.10319593812265973,0.7935214265444045,0.1642709388635766,0.8118912422564944],"dir":"rtl"},{"str":"موقعيت","boundary":[0.8073440077773076,0.8173078236817609,0.8688705020553129,0.8356776393938509],"dir":"rtl"},{"str":"136","boundary":[0.763192139789934,0.8173257629549172,0.7999626134383959,0.8356955786670072],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7454106443234377,0.8173078236817609,0.755863244699521,0.8356776393938509],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.6816608068715142,0.8173078236817609,0.738031874946951,0.8356776393938509],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.6274684576087718,0.8173078236817609,0.6742452880210783,0.8356776393938509],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5811378708087038,0.8173078236817609,0.6201054380068346,0.8356776393938509],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5769011814548619,0.8173078236817609,0.5811824951699276,0.8356776393938509],"dir":"ltr"},{"str":"موقعيت","boundary":[0.5089199045739462,0.8173078236817609,0.5704490238143766,0.8356776393938509],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44480329817859443,0.819340202527747,0.46323578432647416,0.8377100182398369],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.4012551715489554,0.819340202527747,0.43770539978157547,0.8377100182398369],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3839592941310717,0.819340202527747,0.4005018073329997,0.8377100182398369],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3159753922877312,0.819340202527747,0.3769296447571011,0.8377100182398369],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3117387029338893,0.819340202527747,0.31602001664895507,0.8377100182398369],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.2650511212440304,0.819340202527747,0.30536004424130203,0.8377100182398369],"dir":"rtl"},{"str":"منحني","boundary":[0.20263213974154792,0.819340202527747,0.2580792210434083,0.8377100182398369],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.1581154019771087,0.819340202527747,0.1956103652548521,0.8377100182398369],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.10319593812265984,0.819340202527747,0.1510752527534383,0.8377100182398369],"dir":"rtl"},{"str":"فوقالذكر","boundary":[0.7791571612583768,0.843888947017155,0.8688783769425877,0.862258762729245],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.6938773819971525,0.843888947017155,0.7727076285803164,0.862258762729245],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6737964194464148,0.843888947017155,0.6874357242063669,0.862258762729245],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.666417650069928,0.843888947017155,0.6725600621442713,0.862258762729245],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6042401651105394,0.843888947017155,0.6599287429554935,0.862258762729245],"dir":"rtl"},{"str":"اس","boundary":[0.5727904902974167,0.843888947017155,0.5977696327330794,0.862258762729245],"dir":"rtl"},{"str":"يدآمينه","boundary":[0.5089172796115213,0.843888947017155,0.5715593829201231,0.862258762729245],"dir":"rtl"},{"str":"اكس","boundary":[0.42654143458833554,0.8451589785110895,0.4631806601155507,0.8635287942231794],"dir":"rtl"},{"str":"يژن","boundary":[0.39339340908628123,0.8451589785110895,0.4256751969881077,0.8635287942231794],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3747666757189565,0.8451589785110895,0.3870305001682436,0.8635287942231794],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.2733932518304679,0.8451589785110895,0.3683250179281708,0.8635287942231794],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24303293642369247,0.8451589785110895,0.2669778436639316,0.8635287942231794],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.18436502622643924,0.8451589785110895,0.23659915352018163,0.8635287942231794],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.15872176829726845,0.8451589785110895,0.1779496180599029,0.8635287942231794],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.1311412880984971,0.8451589785110895,0.15228798539375757,0.8635287942231794],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.10319331316023518,0.8451589785110895,0.13020680147522098,0.8635287942231794],"dir":"rtl"},{"str":"گلايسين","boundary":[0.7988758789944734,0.8697077230004975,0.8689256262662365,0.8880775387125874],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7836327221928874,0.8697077230004975,0.7920851012011717,0.8880775387125874],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7648839099279021,0.8697077230004975,0.7768813188359597,0.8880799682688589],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدآمينه","boundary":[0.6782732747172368,0.8697101525567691,0.7580511327358015,0.8880799682688589],"dir":"rtl"},{"str":"آلان","boundary":[0.640287443466031,0.8697101525567691,0.6716084951203318,0.8880799682688589],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.6033935965835971,0.8697101525567691,0.6637329562419569,0.8880799682688589],"dir":"ltr"},{"str":"ين","boundary":[0.6159750414863011,0.8697101525567691,0.6402690687290563,0.8880799682688589],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.6033935965835971,0.8697101525567691,0.6092997620396965,0.8880799682688589],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5856121011171008,0.8697101525567691,0.595481959834849,0.8880799682688589],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5379506583675917,0.8697101525567691,0.5789368216704961,0.8880799682688589],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5337139690137498,0.8697101525567691,0.5379952827288156,0.8880799682688589],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5089185739478324,0.8697101525567691,0.5273510600957122,0.8880799682688589],"dir":"rtl"},{"str":"منحني","boundary":[0.3979870933299141,0.8710622556467076,0.4632462841761742,0.8894320713587975],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.3521394996160338,0.8710622556467076,0.39155593538882816,0.8894320713587975],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.29589180477456883,0.8710622556467076,0.3457503410737468,0.8894320713587975],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.2758108422238312,0.8710622556467076,0.2894685217207577,0.8894320713587975],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.26070418346834157,0.8710622556467076,0.2698390527071085,0.8894320713587975],"dir":"rtl"},{"str":"يژن","boundary":[0.21859989504182498,0.8710622556467076,0.25477701831284283,0.8894344247268933],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.19996255295539128,0.8710622556467076,0.2122263774046784,0.8894320713587975],"dir":"rtl"},{"str":"ميوگلوبين","boundary":[0.10319342202964432,0.8710646090148034,0.19357087832008857,0.8894344247268933],"dir":"rtl"},{"str":"صورتي","boundary":[0.8142358284790681,0.8955289285401116,0.8689269206025476,0.9138987442522015],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7865346000087496,0.8955289285401116,0.8072298037669217,0.9138987442522015],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7536306960122141,0.8955289285401116,0.7795049506347791,0.9138987442522015],"dir":"rtl"},{"str":"موقعيت","boundary":[0.6851638010826858,0.8955289285401116,0.7466902953606913,0.9138987442522015],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6552838537996732,0.8955289285401116,0.6782811496045115,0.9138987442522015],"dir":"rtl"},{"str":"وسيله","boundary":[0.593715360122869,0.8955289285401116,0.6483250784111758,0.9138987442522015],"dir":"rtl"},{"str":"گلايسين","boundary":[0.5089159489854074,0.8955289285401116,0.5868327086446945,0.9138987442522015],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.405368596538235,0.8968833849981457,0.46323326823345873,0.9152532007102356],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3620619664516898,0.8968833849981457,0.398548944158259,0.9152532007102356],"dir":"rtl"},{"str":"زيرا","boundary":[0.32746758665349746,0.8968833849981457,0.35535518745598593,0.9152532007102356],"dir":"rtl"},{"str":"ميوگلوبين","boundary":[0.23238619769757318,0.8968833849981457,0.3208238067559919,0.9152532007102356],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21351534282472964,0.8968833849981457,0.22577916727401676,0.9152532007102356],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.17093582732989096,0.8968833849981457,0.2068689379647992,0.9152532007102356],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.10319342202964427,0.8968833849981457,0.16424217314631176,0.9152532007102356],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.10317,0.36056,0.86897,0.91525],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/31c080f6713f759347c4e3adc84589b5.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/0f191a635d186d2d3f781063ddda92ae.jpg"},"info":{"width":496.0078,"height":708.7713,"margin":[0.09174,0.10312,0.13994,0.08608]},"elements":[{"words":[{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.3656380000475799,0.14492851844011617,0.4517156464071735,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.34023364955147883,0.14492851844011617,0.35866610968617835,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"حين","boundary":[0.2956014764283949,0.14492851844011617,0.33321975985055075,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"برداشت","boundary":[0.22785916673084583,0.14492851844011617,0.2886794602826811,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21249528334030238,0.14492851844011617,0.22094765042001363,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.18625357101239143,0.14492851844011617,0.20605888455786386,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.15056725720845526,0.14492851844011617,0.1793788041236449,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"كردن","boundary":[0.0917786817062152,0.14492851844011617,0.14364261610402101,0.16329833674398936],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.3906827311989852,0.17074729806620997,0.45176027070542046,0.1891171163700832],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.31967759781196997,0.17074729806620997,0.38425945721014876,0.1891171163700832],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3154409144372327,0.17074729806620997,0.31972222211021684,0.1891171163700832],"dir":"ltr"},{"str":"ساختارهاي","boundary":[0.3341936195358219,0.1965660776923038,0.42315084561170213,0.21493589599617702],"dir":"rtl"},{"str":"دقيق","boundary":[0.2867711152929451,0.1965660776923038,0.3277362210836201,0.21493589599617702],"dir":"rtl"},{"str":"تترامري","boundary":[0.21770057648286992,0.1965660776923038,0.28049483899245137,0.21493589599617702],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبينهاي","boundary":[0.09177605674749477,0.1965660776923038,0.21136392613180688,0.21493589599617702],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.3854774380564177,0.22238485731839763,0.451815394838549,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.32523726038179246,0.22238485731839763,0.3790515391088609,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.2755205422172798,0.22238485731839763,0.31883498606271926,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2587129315305123,0.22238485731839763,0.25923267335715294,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.24541489065292932,0.22238485731839763,0.25312701937348575,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.21890805749425724,0.22238485731839763,0.23984997816566603,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20027872545552725,0.22238485731839763,0.21254253259726977,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.14390773693478218,0.22238485731839763,0.19378195262251935,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.12092622333761696,0.22238485731839763,0.13751596245059058,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.1128334756026015,0.22238485731839763,0.11529568688234348,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.09177080683005397,0.22238485731839763,0.1072685631153382,0.24075467562227082],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدآمينه","boundary":[0.3719247761829553,0.24820363694449143,0.4517077715310124,0.2665734552483646],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.35015074359717735,0.24820363694449143,0.3708721677360719,0.2665734552483646],"dir":"rtl"},{"str":"تك","boundary":[0.31495004715651653,0.24820363694449143,0.3427457350469086,0.2665734552483646],"dir":"rtl"},{"str":"تك","boundary":[0.2798704012315935,0.24820655466985614,0.30766608912198556,0.2665763729737293],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.2115269759870711,0.24820655466985614,0.2725756409475818,0.2665763729737293],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.1693097648867618,0.24820655466985614,0.21057411597156328,0.2665763729737293],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.09176585932721208,0.24820655466985614,0.16205700394227662,0.2665763729737293],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.3907932818798414,0.27402533429594994,0.4517474483264174,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38655659850510415,0.27402533429594994,0.39083790617808833,0.2923951525998232],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3650319369977649,0.27402533429594994,0.38018844864939627,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.3089024446792974,0.27402533429594994,0.3583829165589735,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.265357004466462,0.27402533429594994,0.302235049529463,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.22374353387184637,0.27402533429594994,0.2587814828718419,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.15454962200191205,0.27402533429594994,0.21704201425864675,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.09176848428593262,0.27402533429594994,0.14792947610904508,0.2923951525998232],"dir":"rtl"},{"str":"تطابقي","boundary":[0.3967230636292413,0.2998441139220438,0.45173169857409495,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3535398677198221,0.2998441139220438,0.39016329178694364,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.3201503927962422,0.2998441139220438,0.34705359472169595,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.2707985438938661,0.2998441139220438,0.31360112078882624,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژناسيون","boundary":[0.16156088674411964,0.2998441139220438,0.264254521803891,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.09176323436849165,0.2998441139220438,0.15507198878727296,0.318213932225917],"dir":"rtl"},{"str":"بافتي","boundary":[0.40228010124034325,0.3256628935481376,0.4517500732851377,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.347964455397677,0.3256628935481376,0.39579120328349654,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.2980062410308868,0.3256628935481376,0.34157268091348547,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"اسيدهاي","boundary":[0.21224096475902174,0.3256628935481376,0.291535717785083,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"آمينه","boundary":[0.15574922813713796,0.3256628935481376,0.2057573167196159,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"حياتي","boundary":[0.09175798445105077,0.3256628935481376,0.14934170390062393,0.3440327118520108],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.38268215943378286,0.3514816731742314,0.451739573450256,0.3698514914781046],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3784454760590456,0.3514816731742314,0.3827267837320298,0.3698514914781046],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.35691818959298605,0.3514816731742314,0.37207470124461733,0.3698514914781046],"dir":"rtl"},{"str":"طرق","boundary":[0.31107328554107394,0.3514816731742314,0.34870469375683183,0.3698514914781046],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفي","boundary":[0.24067189265975236,0.3514816731742314,0.30287291449852183,0.3698514914781046],"dir":"rtl"},{"str":"موقعيت","boundary":[0.1631388740257714,0.3514816731742314,0.23252139583288794,0.3698536924701593],"dir":"rtl"},{"str":"منحني","boundary":[0.0917688713766195,0.3514838741662861,0.15507237587796,0.3698536924701593],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.4118458379081942,0.37730265379238,0.4517452104583839,0.3956724720962531],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.35499185698289426,0.37730265379238,0.40545406342400264,0.3956724720962531],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.334910922771779,0.37730265379238,0.3485685829940578,0.3956724720962531],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.31980428533583544,0.37730265379238,0.3294221340874075,0.3956724720962531],"dir":"rtl"},{"str":"يژن","boundary":[0.2772090801797874,0.37730265379238,0.31436012094971083,0.3956724720962531],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.25858237309977783,0.37730265379238,0.27084618024152035,0.3956724720962531],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.1556367420028474,0.37730265379238,0.2521354744824577,0.3956724720962531],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.09176887137661939,0.37730265379238,0.14920296817912937,0.3956724720962531],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.3938176214164373,0.40312143341847373,0.4517478354171042,0.42149125172234686],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3895809380417,0.40312143341847373,0.39386224571468414,0.42149125172234686],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.36805102661692,0.40312143341847373,0.3832075382685513,0.42149125172234686],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.32982637773035006,0.40312143341847373,0.3608166403834777,0.42149125172234686],"dir":"rtl"},{"str":"مثال،","boundary":[0.2724894044004952,0.40312143341847373,0.32261561612539147,0.42149125172234686],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24708505390439411,0.40312143341847373,0.26537051635075076,0.42149125172234686],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.1771666534276274,0.40312143341847373,0.2399267914738436,0.42149125172234686],"dir":"rtl"},{"str":"فشار","boundary":[0.12587758498959073,0.40312143341847373,0.1700425154604422,0.42149125172234686],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.09176362145917853,0.40312143341847373,0.11872719743520149,0.42149125172234686],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيدكربن","boundary":[0.36224199296865883,0.4289402130445674,0.4517478354171042,0.4473100313484406],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.34288817232309643,0.4289402130445674,0.35488423367535743,0.4473100313484406],"dir":"rtl"},{"str":"،CO2","boundary":[0.2934183696304776,0.4271833187544064,0.3355144818287132,0.44731168209248173],"dir":"ltr"},{"str":"ميل","boundary":[0.25374211857152246,0.4289418637886086,0.2860501105022945,0.44731168209248173],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.1930163235336219,0.4289418637886086,0.2463659845671782,0.44731168209248173],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.09176641577007459,0.4289418637886086,0.18574781283681427,0.44731168209248173],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4366387423746159,0.4547606434147023,0.4517952540262472,0.4731304617185755],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.3691379288793442,0.4547606434147023,0.4302154683857794,0.4731304617185755],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.31155945934721185,0.4547606434147023,0.3627461543951526,0.4731304617185755],"dir":"rtl"},{"str":"مييابد","boundary":[0.23595802324076348,0.4547606434147023,0.30513356039965495,0.4731304617185755],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.22216911508246437,0.4547606434147023,0.22954524908680865,0.4731304617185755],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.1949509181105619,0.4547606434147023,0.22216649012374393,0.4731304617185755],"dir":"rtl"},{"str":"بوهر","boundary":[0.14632355781501813,0.4547606434147023,0.18859851800717642,0.4731304617185755],"dir":"rtl"},{"str":"Bohr","boundary":[0.09176831493375709,0.4530026486285139,0.13616577803816796,0.46849424655297844],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.3773649970827072,0.48058052353682357,0.3889568147920255,0.49895034184069675],"dir":"ltr"},{"str":"effect=","boundary":[0.3889807297385243,0.4788224948892189,0.4517871130252388,0.49431409281368344],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.3450701299455372,0.48058052353682357,0.3709443480525912,0.49895034184069675],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.27938578788478735,0.48058052353682357,0.33838436008466005,0.49895034184069675],"dir":"rtl"},{"str":"ميل","boundary":[0.23257489902376538,0.48058052353682357,0.2727420173634367,0.49895034184069675],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.1725735925926972,0.48058052353682357,0.22592325362625354,0.49895034184069675],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16725280126643172,0.48058052353682357,0.17260771705606245,0.49895034184069675],"dir":"ltr"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.09176686334368134,0.48058052353682357,0.16070877917645657,0.49895034184069675],"dir":"rtl"},{"str":"رساني","boundary":[0.40337571304322234,0.5063993031629174,0.4516618287051131,0.5247691214667904],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3808771918506121,0.5063993031629174,0.39603370350224343,0.5247691214667904],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.33708763047677887,0.5063993031629174,0.3735378072683535,0.5247691214667904],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3195476563070178,0.5063993031629174,0.33609014616302413,0.5247691214667904],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.29994971450045754,0.5063993031629174,0.31212952296314705,0.5247691214667904],"dir":"rtl"},{"str":"تسهيل","boundary":[0.23789306539131044,0.5063993031629174,0.2925210813217051,0.5247691214667904],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.20571632139655877,0.5063993031629174,0.23050118163464373,0.5247691214667904],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.17438481410977819,0.5063993031629174,0.20476608633977136,0.5247691214667904],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17014813073504093,0.5063993031629174,0.1744294384080251,0.5247691214667904],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.14861821931026092,0.5063993031629174,0.1637747309618922,0.5247691214667904],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.09176423838496096,0.5063993031629174,0.14124471026463706,0.5247691214667904],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.4148625324037244,0.5322180827890111,0.45174582738416624,0.5505879010928842],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.3563154531037618,0.5322180827890111,0.4075021481517026,0.5505879010928842],"dir":"rtl"},{"str":"pH","boundary":[0.32184534194825165,0.5304606382508363,0.3490159872485877,0.5459522361753009],"dir":"ltr"},{"str":"ناشي","boundary":[0.2744279303672241,0.5322191832850385,0.31448217548191787,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.25483261351938424,0.5322191832850385,0.26709642066112677,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.19253446820795972,0.5322191832850385,0.24741448017551346,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"مقادير","boundary":[0.13592198348493725,0.5322191832850385,0.18512683469897054,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"CO2","boundary":[0.09176831493375709,0.5304606382508363,0.1285419301873882,0.5473035100497157],"dir":"ltr"},{"str":"وارد","boundary":[0.42103462082652726,0.558038513159146,0.45177288744249583,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3797860194940483,0.558038513159146,0.41381860930412784,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35740824640257673,0.558038513159146,0.3725647580542081,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.30720853583350904,0.558038513159146,0.35017386016913443,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"ياخته","boundary":[0.2556753462344746,0.558038513159146,0.29996889968262597,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"سرخ،","boundary":[0.20632087237337798,0.558038513159146,0.2484987090928812,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"ميل","boundary":[0.16676274445684125,0.558038513159146,0.19907336134633366,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.11402207384641941,0.558038513159146,0.1594994836774745,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.09176504885608658,0.558038513159146,0.10692156050771787,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.390671723307577,0.5838572927852398,0.45174663785529184,0.602227111089113],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.37155939886429207,0.5838572927852398,0.3837392073269816,0.602227111089113],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.31349531196888436,0.5838572927852398,0.3646820070168252,0.602227111089113],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.24889770281838308,0.5838572927852398,0.30658642061677255,0.602227111089113],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24466101944364582,0.5838572927852398,0.24894232711663,0.602227111089113],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.21986828432939962,0.5838572927852398,0.23830074446409913,0.602227111089113],"dir":"rtl"},{"str":"ريهها","boundary":[0.1708813046891601,0.5838572927852398,0.21292001859648174,0.602227111089113],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.14100139957476476,0.5838572927852398,0.16399866292425241,0.602227111089113],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.09176767381480692,0.5838572927852398,0.13409250822265292,0.602227111089113],"dir":"rtl"},{"str":"ناچيز","boundary":[0.3961132627349812,0.6096760724113335,0.45182801157562447,0.6280458907152067],"dir":"rtl"},{"str":"بودن","boundary":[0.33732468723274117,0.6096760724113335,0.38971361337462845,0.6280458907152067],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.2749084187788983,0.6096760724113335,0.3309591623357536,0.6280458907152067],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.24151894385531847,0.6096760724113335,0.2684851447900618,0.6280458907152067],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.22143800964420324,0.6096760724113335,0.235095669866482,0.6280458907152067],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2063313722082597,0.6096760724113335,0.21970028697129365,0.6280458907152067],"dir":"rtl"},{"str":"يدكربن","boundary":[0.13155417314001921,0.6096760724113335,0.20463827383359703,0.6280458907152067],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.09175717397992536,0.6096760724113335,0.1251912732017521,0.6280458907152067],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.42042038048595215,0.6354948520374273,0.45177026248377555,0.6538646703413004],"dir":"rtl"},{"str":"الذكر","boundary":[0.378565413689059,0.6354948520374273,0.41885853004730983,0.6538646703413004],"dir":"rtl"},{"str":"معكوس","boundary":[0.30913000561684717,0.6354948520374273,0.37057241438541905,0.6538646703413004],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.24356641165723608,0.6354948520374273,0.30123675474458267,0.6538646703413004],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.20376941249714223,0.6354948520374273,0.23569941037217562,0.6538646703413004],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1995301041636845,0.6354948520374273,0.20381141183666865,0.6538646703413004],"dir":"ltr"},{"str":"ميل","boundary":[0.15296071150494,0.6354948520374273,0.1931330797620521,0.6538646703413004],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.0917519240624845,0.6354948520374273,0.14510158509604085,0.6538646703413004],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.36561649232129007,0.662413983779923,0.45169676363960404,0.6807838020837962],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3433594673309573,0.662413983779923,0.3585159789825886,0.6807838020837962],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.2751341652288533,0.662413983779923,0.336209079776568,0.6807838020837962],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.22130413674946245,0.662413983779923,0.2679234036238947,0.6807838020837962],"dir":"rtl"},{"str":"مقادير","boundary":[0.16495212776895848,0.662413983779923,0.2141379994427507,0.6807861469868701],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.15224995252090795,0.6624342679586843,0.16500725190208704,0.6808040862625575],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.14378183568887426,0.6624163286829969,0.1522342027685855,0.6807861469868701],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.12902431776274487,0.6624342679586843,0.1438028353586375,0.6808040862625575],"dir":"ltr"},{"str":"داي","boundary":[0.09176565368528479,0.6624163286829969,0.12261416856751042,0.6807861469868701],"dir":"rtl"},{"str":"فسفو","boundary":[0.4113596278123046,0.6889129546045037,0.45176824235425334,0.7072827729083768],"dir":"rtl"},{"str":"گليسرات","boundary":[0.333700224069057,0.6889129546045037,0.40435098802881736,0.7072827729083768],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.23244792118188462,0.6889128868816712,0.2398266801449493,0.7072827051855444],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.23983050266548228,0.687154341847469,0.25089887699346664,0.7026459397719336],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.2509586462148377,0.687154341847469,0.25649283337882994,0.7026459397719336],"dir":"ltr"},{"str":"3-DPG","boundary":[0.25652382482694824,0.687154341847469,0.3193412764879907,0.7026459397719336],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3193049504463439,0.6889129546045037,0.32668108445068816,0.7072827729083768],"dir":"ltr"},{"str":"درون","boundary":[0.18491254371403026,0.6889128868816712,0.2260928961197787,0.7072827051855444],"dir":"rtl"},{"str":"ياختههاي","boundary":[0.09176850847910052,0.6889128868816712,0.17791702872414503,0.7072827051855444],"dir":"rtl"},{"str":"سرخ","boundary":[0.41498755059900266,0.714731666507765,0.4517894718591119,0.7331014848116383],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.38474277622247066,0.714731666507765,0.40704967542849124,0.7331014848116383],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.3297052667316925,0.714731666507765,0.3767235273316266,0.7331014848116383],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.25724590621357163,0.714731666507765,0.3218277656117504,0.7331014848116383],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25300922283883437,0.714731666507765,0.25729053051181855,0.7331014848116383],"dir":"ltr"},{"str":"غلظت","boundary":[0.19035145818271407,0.714731666507765,0.24659119876743876,0.7331014848116383],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.14752788161799066,0.714731666507765,0.18879223270279213,0.7331014848116383],"dir":"rtl"},{"str":"بالاي","boundary":[0.09176063360293928,0.714731666507765,0.13963463074572613,0.7331014848116383],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.37966701330100056,0.7387928605064497,0.3907353876289849,0.7542844584309141],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.39079515685035604,0.7387928605064497,0.3963293440143483,0.7542844584309141],"dir":"ltr"},{"str":"3DPG","boundary":[0.39636033546246663,0.7387928605064497,0.4517752583729532,0.7542844584309141],"dir":"ltr"},{"str":"درون","boundary":[0.3317650730492545,0.7405514055406517,0.372945425455003,0.7589212238445249],"dir":"rtl"},{"str":"ياختههاي","boundary":[0.24684765844408094,0.7405514055406517,0.3250110542616467,0.7589212238445249],"dir":"rtl"},{"str":"سرخ","boundary":[0.2032995932725252,0.7405514055406517,0.2401015145326344,0.7589212238445249],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19797617698753933,0.7405514055406517,0.20333109277717007,0.7589212238445249],"dir":"ltr"},{"str":"منحني","boundary":[0.13591952787839232,0.7405514055406517,0.191366530929554,0.7589212238445249],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.09176509724242249,0.7405514055406517,0.12926000760471923,0.7589212238445249],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4016782236085805,0.7664546863309433,0.4517781857462727,0.7848245046348165],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.3815972893974653,0.7664546863309433,0.395254949619744,0.7848245046348165],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.36649065196152175,0.7664546863309433,0.37586700451081634,0.7848245046348165],"dir":"rtl"},{"str":"يژن","boundary":[0.32413431804903087,0.7664546863309433,0.3608049913731197,0.7848245046348165],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30550761096902124,0.7664546863309433,0.31777141811076376,0.7848245046348165],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.2029189742580663,0.7664546863309433,0.2990633373104215,0.7848245046348165],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.18429226717805666,0.7664546863309433,0.19647207564074617,0.7848245046348165],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.15272188864771905,0.7664546863309433,0.17790311765258549,0.7848245046348165],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.09175722236626135,0.7664546863309433,0.14634061399840909,0.7848245046348165],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.39876189447020804,0.7922734659570372,0.4516994369846604,0.8106432842609103],"dir":"rtl"},{"str":"متمايل","boundary":[0.3282318786115865,0.7922734659570372,0.3923779948621777,0.8106432842609103],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.26968742427034426,0.7922734659570372,0.3218296042925133,0.8106432842609103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25480915824307615,0.7922734659570372,0.2632615253227874,0.8106432842609103],"dir":"rtl"},{"str":"بدين","boundary":[0.20157762035193813,0.7922734659570372,0.24839375913040088,0.8106432842609103],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.13855236147496078,0.7922734659570372,0.1951700961154241,0.8106432842609103],"dir":"rtl"},{"str":"ميل","boundary":[0.09173884765521845,0.7922734659570372,0.13215271211460797,0.8106432842609103],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.4062509016995298,0.818092245583131,0.45172831153058496,0.8364620638870042],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38399387670919705,0.818092245583131,0.39915038836082833,0.8364620638870042],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.3157659496483726,0.818092245583131,0.37684348915480775,0.8364620638870042],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.25746036655068744,0.818092245583131,0.3086470615986282,0.8364620638870042],"dir":"rtl"},{"str":"مييابد","boundary":[0.19637232720937065,0.818092245583131,0.2504307270974369,0.8364620638870042],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19213564383463339,0.818092245583131,0.19641695150761754,0.8364620638870042],"dir":"ltr"},{"str":"درحالي","boundary":[0.12730178839929548,0.818092245583131,0.1857727438963663,0.8364620638870042],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.09173622269649809,0.818092245583131,0.12027214894604496,0.8364620638870042],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.4281430574277262,0.8439110252092248,0.45175193615906867,0.862280843513098],"dir":"rtl"},{"str":"مقادير","boundary":[0.37177206890698117,0.8439110252092248,0.4209769201210144,0.862280843513098],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.3235069529148536,0.8439110252092248,0.3646873053206021,0.862280843513098],"dir":"rtl"},{"str":"اريتروسيتي","boundary":[0.21814373483642824,0.8439110252092248,0.3164169394110337,0.862280843513098],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.17741250440013237,0.8439135196668869,0.211148473874806,0.8622833379707601],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.1296303808125598,0.8439135196668869,0.17040911453408594,0.8622833379707601],"dir":"rtl"},{"str":"كم","boundary":[0.09176797622940602,0.8439135196668869,0.12258236664826637,0.8622833379707601],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4155960087724427,0.8697322992929807,0.4518046893617399,0.8881021175968539],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.38027193927192277,0.8697322992929807,0.4074875112851048,0.8881021175968539],"dir":"rtl"},{"str":"معكوس","boundary":[0.30285928164839343,0.8697322992929807,0.3721555669084236,0.8881021175968539],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.23705156652778442,0.8697322992929807,0.294721909615131,0.8881021175968539],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.17451192501408241,0.8697322992929807,0.22891419449452202,0.8881021175968539],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.09176831493375709,0.8679743045067922,0.10283668926174144,0.8834659024312568],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.10289645848311255,0.8679743045067922,0.10843064564710472,0.8834659024312568],"dir":"ltr"},{"str":"3DPG","boundary":[0.10846163709522309,0.8679743045067922,0.16387656000570958,0.8834659024312568],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1702778665980656,0.8697322992929807,0.17455917427104975,0.8881021175968539],"dir":"ltr"},{"str":"درون","boundary":[0.41063676014772343,0.8955516291670881,0.4518171125534719,0.9139214474709613],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.3583790819418565,0.8955516291670881,0.40389849111243814,0.9139214474709613],"dir":"rtl"},{"str":"خالي","boundary":[0.3115655681221142,0.8955516291670881,0.3516171882780876,0.9139214474709613],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.2456371049003665,0.8955516291670881,0.30489292305483906,0.9139214474709613],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.2025799070095268,0.8955516291670881,0.23897758462669338,0.9139214474709613],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.17741705271570324,0.8955516291670881,0.1959387614468966,0.9139214474709613],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.1096799929355949,0.8955516291670881,0.17072340797866487,0.9139214474709613],"dir":"rtl"},{"str":"β","boundary":[0.09176831493375709,0.8937936343808998,0.10303591999964516,0.9092852323053643],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09174,0.14493,0.45183,0.91392],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"●","boundary":[0.8227648839393252,0.10311695835454969,0.8373775573690575,0.12004766646871853],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8421194182833416,0.10757511637128231,0.8574859266326055,0.1259449346751555],"dir":"ltr"},{"str":"خونشناسي","boundary":[0.7275647681346946,0.10757511637128231,0.8184329641590313,0.1259449346751555],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6590979698303132,0.10757511637128231,0.7228319675618005,0.1259449346751555],"dir":"rtl"},{"str":"2010","boundary":[0.6274042182401163,0.10757511637128231,0.6542732957022046,0.1259449346751555],"dir":"ltr"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.7950603317125253,0.14492925210413435,0.8575002247948519,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.749336175761752,0.14492925210413435,0.7874400765471832,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.6782076693148777,0.14492925210413435,0.7417789196056996,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.628853195453781,0.14492925210413435,0.6706792877047497,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5769603865100508,0.14492925210413435,0.6213064391326103,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.540909203443978,0.14492925210413435,0.5694267549824822,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4974818863735611,0.14492925210413435,0.5334149462972155,0.16329907040800754],"dir":"rtl"},{"str":"مول","boundary":[0.834978078973758,0.17074803173022818,0.8574766001663683,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7734070472278862,0.17074803173022818,0.8507477519506749,0.1891178500341014],"dir":"ltr"},{"str":"ك","boundary":[0.8237432556504152,0.17074803173022818,0.8288041760633604,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.7902199078320946,0.17074803173022818,0.8175746026574581,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7734070472278862,0.17074803173022818,0.7837756341734947,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.750541031814419,0.17074803173022818,0.7673722671296701,0.1891178500341014],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6767591154816518,0.17074856504753372,0.6841352494859961,0.18911838335140693],"dir":"ltr"},{"str":"Heme","boundary":[0.684138031700308,0.16899002001333155,0.7367659379550081,0.18448161793779602],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.73675212365612,0.17074803173022818,0.7441282576604642,0.1891178500341014],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6456691043971488,0.17074856504753372,0.6703673409974603,0.18911838335140693],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6184535323839666,0.17074856504753372,0.6391592067705387,0.18911838335140693],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.5543415405967408,0.17074856504753372,0.6121142570741833,0.18911838335140693],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5017216180874576,0.17074856504753372,0.547910391731743,0.18911838335140693],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49748230975400004,0.17074856504753372,0.5017636174269842,0.18911838335140693],"dir":"ltr"},{"str":"منحني","boundary":[0.7924016719091921,0.19656734467362752,0.8575400225560972,0.21493716297750073],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.7466775159584188,0.19656734467362752,0.7859731480029148,0.21493716297750073],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.6905506485986714,0.19656734467362752,0.7402883664329475,0.21493716297750073],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.6704697143875563,0.19656734467362752,0.6841273746098352,0.21493716297750073],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6553630769516128,0.19656734467362752,0.6643771851974911,0.21493716297750073],"dir":"rtl"},{"str":"يژن","boundary":[0.6133716123012583,0.19656734467362752,0.6493151720597944,0.21493716297750073],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5942598805905874,0.19656789492164112,0.60652368773233,0.21493771322551433],"dir":"rtl"},{"str":"ميوگلوبين","boundary":[0.49748552744533453,0.19656789492164112,0.5878602312302347,0.21493771322551433],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.7891315660761786,0.22238667454773495,0.8574592415683785,0.24075649285160816],"dir":"rtl"},{"str":"منحني","boundary":[0.7120759028386248,0.22238667454773495,0.7827791659727932,0.24075649285160816],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.6606660862994492,0.22238667454773495,0.7056473789323474,0.24075649285160816],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5989743064524388,0.22238667454773495,0.6542743118152577,0.24075649285160816],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.5161069846079033,0.22238667454773495,0.5925510324636024,0.24075649285160816],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4974802775278937,0.22238667454773495,0.5097440846696362,0.24075649285160816],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.7713448457866992,0.24820545417382878,0.8574251171050131,0.26657527247770196],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7372335072150074,0.24820545417382878,0.7706571066019525,0.26657527247770196],"dir":"rtl"},{"str":"غيرطبيعي","boundary":[0.6486857746995107,0.24820545417382878,0.7303692401611427,0.26657527247770196],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6215909507874674,0.24820545417382878,0.6422940002153192,0.26657527247770196],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6024786263441824,0.24820545417382878,0.6147424334859249,0.26657527247770196],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.5575997071013803,0.24820545417382878,0.5955408604461463,0.26657527247770196],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.49747765256917326,0.24820545417382878,0.5506645661620644,0.26657527247770196],"dir":"rtl"},{"str":"يكسان","boundary":[0.7877954620874914,0.2740242337999226,0.8574723663619805,0.2923940521037958],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7740065539291923,0.2740242337999226,0.7813826879335365,0.2923940521037958],"dir":"ltr"},{"str":"هموتترامر","boundary":[0.6791694203195998,0.2740242337999226,0.7739330550850209,0.2923940521037958],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6717906613565351,0.2740242337999226,0.6791667953608793,0.2923940521037958],"dir":"ltr"},{"str":"تش","boundary":[0.6289697097505322,0.2740242337999226,0.6653253880281721,0.2923940521037958],"dir":"rtl"},{"str":"كيل","boundary":[0.5925589073397637,0.2740242337999226,0.6277149794821775,0.2923940521037958],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.4974802775278938,0.2740242337999226,0.5861330083922068,0.2923940521037958],"dir":"rtl"},{"str":"هايپربوليك","boundary":[0.768441641441929,0.2998430134260164,0.8574434918160563,0.3182128317298896],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.6998540950364088,0.2998430134260164,0.7608082614829847,0.3182128317298896],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6956174116616717,0.2998430134260164,0.6998987193346559,0.3182128317298896],"dir":"ltr"},{"str":"تغيير","boundary":[0.6483235303960946,0.2998430134260164,0.6891626381681903,0.3182128317298896],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.5976382024637517,0.2998430134260164,0.6574020227101268,0.3182128317298896],"dir":"ltr"},{"str":"حالت","boundary":[0.5976382024637517,0.2998430134260164,0.6407137750656341,0.3182128317298896],"dir":"rtl"},{"str":"منحني","boundary":[0.5346155685454947,0.2998430134260164,0.5900625715966565,0.3182128317298896],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.4974776525691735,0.2998430134260164,0.527126561316173,0.3182128317298896],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.8174338709996093,0.32566179305211024,0.8574802412381419,0.3440316113559834],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7984422946574632,0.32566179305211024,0.8107061017992058,0.3440316113559834],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.7305900028185041,0.32566179305211024,0.7916541514064901,0.3440342215068175],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7115984264763577,0.3256644032029443,0.7238622336181003,0.3440342215068175],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.6618709423521162,0.32566179305211024,0.7049465149539986,0.3440316113559834],"dir":"rtl"},{"str":"هايپربوليك","boundary":[0.5661967130355612,0.32566179305211024,0.6551877974499595,0.3440342215068175],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5444226804497831,0.3256644032029443,0.5595791921014144,0.3440342215068175],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.4974884185289022,0.3256644032029443,0.5377972846394754,0.3440342215068175],"dir":"rtl"},{"str":"سيگموئيدال","boundary":[0.7605880310753179,0.3514831828290381,0.857512006867634,0.3698530011329113],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7327634686390013,0.3514831828290381,0.7534691430255737,0.3698530011329113],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6906670056398307,0.3514831828290381,0.7257049546398264,0.3698530011329113],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.6428848820522582,0.3514831828290381,0.6836452410627415,0.3698530011329113],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.5734494739800464,0.3514831828290381,0.6359208665670176,0.3698530011329113],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.49747791869402064,0.3514831828290381,0.5664198345267958,0.3698530011329113],"dir":"rtl"},{"str":"كاملا","boundary":[0.8180378776301501,0.377301962455132,0.8574910071978709,0.3956717807590051],"dir":"rtl"},{"str":"حياتي","boundary":[0.7613046448059891,0.377301962455132,0.8107824917269447,0.3956717807590051],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7175150834321559,0.377301962455132,0.7540020096458162,0.3956717807590051],"dir":"rtl"},{"str":"نشانگر","boundary":[0.6515892451691284,0.377301962455132,0.7103095717446379,0.3956717807590051],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.571751125687943,0.377301962455132,0.6444021081926534,0.3956717807590051],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5561457460951219,0.377301962455132,0.5645981131748331,0.3956717807590051],"dir":"rtl"},{"str":"تعاون","boundary":[0.4974779186940205,0.377301962455132,0.5489743588709693,0.3956717807590051],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.8532516988644129,0.40312074208122567,0.8534800702730884,0.42149056038509886],"dir":"rtl"},{"str":"ين","boundary":[0.817187391004738,0.40312074208122567,0.8492591366506735,0.42149056038509886],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.761060523644991,0.40312074208122567,0.8107483672635792,0.42149056038509886],"dir":"rtl"},{"str":"مول","boundary":[0.7321518532571463,0.40312074208122567,0.7546503744497566,0.42149056038509886],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.7209117800163626,0.40312074208122567,0.7281487912085253,0.42149056038509886],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.6852123414188244,0.40312074208122567,0.7169192178026232,0.42149056038509886],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6434807476817903,0.40312074208122567,0.6787234434619777,0.42149056038509886],"dir":"rtl"},{"str":"(Heme","boundary":[0.5697043473913113,0.4013639888802989,0.6297060046233145,0.4168555868047634],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6296892145647709,0.40312074208122567,0.6370653485691151,0.42149056038509886],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5548224160991017,0.4031225339145011,0.5632747831788129,0.4214923522183742],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاء","boundary":[0.4974854427692468,0.4031225339145011,0.548475265913157,0.4214923522183742],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.7950586381907704,0.42894131354059484,0.8574985312730969,0.44731113184446797],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7602201860535256,0.42894131354059484,0.7872257613690751,0.44731113184446797],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7160683803762763,0.42894131354059484,0.7525553065899366,0.44731113184446797],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7118290720428186,0.42894131354059484,0.7161103797158028,0.44731113184446797],"dir":"ltr"},{"str":"هنگاميكه","boundary":[0.6309068446101047,0.42894131354059484,0.7054189228475841,0.44731113184446797],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.5820353631535631,0.42894131354059484,0.6232997142383646,0.44731113184446797],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.5441729585704094,0.42894131354059484,0.5985902544274504,0.44731113184446797],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5621959251447254,0.42894131354059484,0.5744597322864679,0.44731113184446797],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5231260395501843,0.42894131354059484,0.554541545516018,0.44731113184446797],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4974775678930854,0.42894131354059484,0.5218529345707867,0.44731113184446797],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.7963842423445758,0.45476009316668853,0.8574591568922906,0.4731299114705617],"dir":"rtl"},{"str":"برداشت","boundary":[0.7285211845458879,0.45476009316668853,0.7893414780977231,0.4731299114705617],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند،","boundary":[0.6444542565661265,0.45476009316668853,0.7213707969914988,0.4731299114705617],"dir":"rtl"},{"str":"ميل","boundary":[0.5971551253831088,0.45476009316668853,0.6373274936402208,0.4731299114705617],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.5366708265474854,0.45476009316668853,0.5900204875810418,0.4731299114705617],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.4974775678930854,0.45476009316668853,0.5295309388279779,0.4731299114705617],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.7818708455794443,0.4805788727927823,0.8600579301373888,0.49894869109665546],"dir":"ltr"},{"str":"مولكول","boundary":[0.7997730640526215,0.4805788727927823,0.8574722816858927,0.49894869109665546],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7686856779268388,0.4805788727927823,0.7922394325250528,0.49894869109665546],"dir":"rtl"},{"str":"باقيمانده","boundary":[0.6933231130639474,0.4805788727927823,0.7613305435922578,0.49894869109665546],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6629602155449973,0.4805788727927823,0.6859574788944849,0.49894869109665546],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.5866290409142757,0.4805788727927823,0.6555683317883306,0.49894869109665546],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5562661433953253,0.4805788727927823,0.5792634067448129,0.49894869109665546],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.4974775678930854,0.4805788727927823,0.5488585098863363,0.49894869109665546],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.8025528953375326,0.506397652418876,0.8574329073050863,0.5247674707227492],"dir":"rtl"},{"str":"مييابد","boundary":[0.7425515889064643,0.506397652418876,0.796006248288837,0.5247674707227492],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7383149055317272,0.506397652418876,0.7425962132047114,0.5247674707227492],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.7048099324244493,0.506397652418876,0.7319415057585784,0.5247674707227492],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6698507321860662,0.506397652418876,0.69836828372457,0.5247674707227492],"dir":"rtl"},{"str":"مولكول","boundary":[0.5978743640725003,0.506397652418876,0.6634405829908318,0.5247674707227492],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.4974723179756445,0.506397652418876,0.5914537150423841,0.5247674707227492],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.8144019590014508,0.5322164320449698,0.8574722816858927,0.5505862503488429],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.7894806009099048,0.5322164320449698,0.8080023096410982,0.5505862503488429],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7127898069344876,0.5322164320449698,0.7830652017972296,0.5505862503488429],"dir":"rtl"},{"str":"فضايي","boundary":[0.640692690719783,0.5322164320449698,0.7064190321200592,0.5505862503488429],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.5799870848805201,0.5322191832850385,0.6343368551865516,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.5599061506694047,0.5322191832850385,0.5735638108916835,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5447968882747409,0.5322191832850385,0.5591317878468848,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"يژن","boundary":[0.49748463229812107,0.5322191832850385,0.5440697747091882,0.5505890015889117],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7622782988493325,0.558038513159146,0.7696570578123972,0.5764083314630192],"dir":"ltr"},{"str":"deoxy=T","boundary":[0.7696608803329302,0.5562799681249438,0.8501013975989894,0.5717715660494084],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8501005871278637,0.5580379629111323,0.857476721132208,0.5764077812150055],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7474052827395052,0.558038513159146,0.7558576498192165,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.6797810961843744,0.558038513159146,0.7408586356908098,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.6509931738976686,0.558038513159146,0.6732764484752055,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5690958529281193,0.558038513159146,0.576474611891184,0.5764083314630192],"dir":"ltr"},{"str":"oxy=R","boundary":[0.576478434411717,0.5562799681249438,0.6372216727236951,0.5717715660494084],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6372016407806489,0.558038513159146,0.6445777747849932,0.5764083314630192],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5017210374514272,0.558038513159146,0.5626752038980031,0.5764083314630192],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4974843540766899,0.558038513159146,0.5017656617496741,0.5764083314630192],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.8439339058780931,0.5820992979990514,0.8574594593068899,0.5975908959235159],"dir":"ltr"},{"str":"اختصار","boundary":[0.7551436368540979,0.5838578430332535,0.8375384661289601,0.6022276613371267],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.6788150871820968,0.5838578430332535,0.7487649871635084,0.6022276613371267],"dir":"rtl"},{"str":"فشرده","boundary":[0.595470022850447,0.5838578430332535,0.6725046864182377,0.6022276613371267],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5335318960709893,0.5838578430332535,0.5409106550340539,0.6022276613371267],"dir":"ltr"},{"str":"tight","boundary":[0.540914477554587,0.5820992979990514,0.5817346420761933,0.5975908959235159],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5816784897334276,0.5838578430332535,0.5890546237377718,0.6022276613371267],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5186562550024416,0.5838578430332535,0.5271086220821528,0.6022276613371267],"dir":"rtl"},{"str":"R","boundary":[0.49748774112020017,0.5820992979990514,0.5122529524737313,0.5975908959235159],"dir":"ltr"},{"str":"نشاندهنده","boundary":[0.7659097296453806,0.6096766226593473,0.8575680382445598,0.6280464409632204],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.7061525443753102,0.6096766226593473,0.7595022054088665,0.6280464409632204],"dir":"rtl"},{"str":"شل","boundary":[0.6605491365256756,0.6096766226593473,0.6997712697260003,0.6280464409632204],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.648343078475782,0.6096766226593473,0.6486685733571125,0.6280464409632204],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6318793373813879,0.6096766226593473,0.6428989140896574,0.6280464409632204],"dir":"rtl"},{"str":"راحت","boundary":[0.5703083056355162,0.6096766226593473,0.6254429385989494,0.6280464409632204],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4974840758552587,0.609677172907361,0.5048628348183234,0.6280469912112342],"dir":"ltr"},{"str":"Relax","boundary":[0.5048666573388564,0.6079186278731589,0.5564563500815914,0.6234102257976234],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5565167725184966,0.6096766226593473,0.563892906522841,0.6280464409632204],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.7884108757967113,0.6354959525334548,0.8574682898131843,0.6538657708373279],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.784174192421974,0.6354959525334548,0.7884555000949581,0.6538657708373279],"dir":"ltr"},{"str":"ميل","boundary":[0.7454639261721289,0.6354959525334548,0.7777771680203417,0.6538657708373279],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.6919987669548746,0.6354959525334548,0.7374761767859297,0.6538657708373279],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.6409511947191155,0.6354959525334548,0.684026767320998,0.6538657708373279],"dir":"rtl"},{"str":"فضايي","boundary":[0.5745397390928129,0.6354959525334548,0.6331445674846242,0.6538657708373279],"dir":"rtl"},{"str":"T","boundary":[0.5545836174350485,0.6337378166580321,0.5681091708638454,0.6492294145824966],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.49748710000125,0.6354963616922342,0.5481540532225502,0.6538661799961074],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.8119991540455612,0.6613151413183279,0.8574765638766163,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.789983625257506,0.6613151413183279,0.8051401369091373,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.7220024443163998,0.6613151413183279,0.7830747339053942,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"كمتر","boundary":[0.6755564247175142,0.6613151413183279,0.7151276774276532,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6565648483753681,0.6613151413183279,0.6688286555171107,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.6067247571509962,0.6613151413183279,0.6498003297528786,0.6796849596222011],"dir":"rtl"},{"str":"R","boundary":[0.5851879748665243,0.6595572876213738,0.5999531862200554,0.6750488855458383],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5017230938707012,0.6613158326555759,0.578398138093796,0.6796856509594491],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4974890354546845,0.6613158326555759,0.5017677181689483,0.6796856509594491],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8390932884523188,0.6871346122816697,0.8575257485870182,0.7055044305855429],"dir":"rtl"},{"str":"پارهاي","boundary":[0.7740126868972625,0.6871346122816697,0.8326122653716335,0.7055044305855429],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7553781049410918,0.6871346122816697,0.7676419120828343,0.7055044305855429],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.6883629088090956,0.6871346122816697,0.7489968302917819,0.7055044305855429],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6635649237774084,0.6871346122816697,0.6819973839121078,0.7055044305855429],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.6111891224291232,0.6871346122816697,0.6571180251600884,0.7055044305855429],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.5532484085935748,0.6871346122816697,0.6047632234815665,0.7055044305855429],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4974837855372437,0.6871346122816697,0.5468566341093831,0.7055044305855429],"dir":"rtl"},{"str":"مولكول","boundary":[0.799774031779339,0.7129533919077633,0.8574732494126103,0.7313232102116366],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7575568206790297,0.7129533919077633,0.7988211717638313,0.7313232102116366],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.6813437691907265,0.7129533919077633,0.7502856850235017,0.7313232102116366],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.651101619772915,0.7129533919077633,0.6740988831224026,0.7313232102116366],"dir":"rtl"},{"str":"مولكول","boundary":[0.5782826399100983,0.7129533919077633,0.6438436089109889,0.7313232102116366],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.536065428809789,0.7129533919077633,0.5773297798945906,0.7313232102116366],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.5185228296813075,0.7129533919077633,0.5703751126494383,0.7313232102116366],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.49747591066108243,0.7129533919077633,0.528891416626916,0.7313232102116366],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.8060608079147146,0.7387721715338571,0.8574706244538899,0.7571419898377303],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7805357093174746,0.7387721715338571,0.7989681694521742,0.7571419898377303],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7453350128768138,0.7387721715338571,0.7734378209374935,0.7571419898377303],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.652190977641884,0.7387721715338571,0.738271248960198,0.7571419898377303],"dir":"rtl"},{"str":"تبديل","boundary":[0.5975157124545221,0.7387721715338571,0.6451744629822355,0.7571419898377303],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.5474341250278727,0.7387721715338571,0.5905096976297551,0.7571419898377303],"dir":"rtl"},{"str":"T","boundary":[0.526882440155175,0.7370152772436963,0.540407993583972,0.7525068751681608],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.497487112097834,0.7387738222778983,0.5204843754473216,0.7571436405817715],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.8172018343259922,0.7645926019039923,0.8575107004365656,0.7829624202078653],"dir":"rtl"},{"str":"فضايي","boundary":[0.7592584955317234,0.7645926019039923,0.809980572886152,0.7829624202078653],"dir":"rtl"},{"str":"R","boundary":[0.7380887961842536,0.7628346071178037,0.7528540075377848,0.7783262050422682],"dir":"ltr"},{"str":"رخ","boundary":[0.7089386900770513,0.7645931521520059,0.7307310973738721,0.7829629704558789],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6695039352203735,0.7645931521520059,0.701685929132566,0.7829629704558789],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6538985556275527,0.7645931521520059,0.6623509227072639,0.7829629704558789],"dir":"rtl"},{"str":"ميل","boundary":[0.6144664257295955,0.7645931521520059,0.6467717927016471,0.7829629704558789],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.5618465032203123,0.7645931521520059,0.6073370378449695,0.7829629704558789],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5276117915887614,0.7645931521520059,0.5546173669043108,0.7829629704558789],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4974903902720886,0.7645931521520059,0.5204876536215762,0.7829629704558789],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.7963996896822996,0.7904119317780997,0.8574746042300143,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7747464051976602,0.7904119317780997,0.7899029168492915,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.7246648177710109,0.7904119317780997,0.7682443824472116,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.6632171590849985,0.7904119317780997,0.7180945460938315,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"مييابد","boundary":[0.6030977295115119,0.7904119317780997,0.656673136995023,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.598863671095495,0.7904119317780997,0.6031423538097587,0.8087817500819728],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.5664428059397454,0.7904119317780997,0.5923196490055199,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.4974903902720886,0.7904119317780997,0.5599854074875436,0.8087817500819728],"dir":"rtl"},{"str":"آلدوستريك","boundary":[0.7663964115080448,0.8162307114041935,0.8574588544776919,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.761072995223059,0.8162307114041935,0.7664279110126898,0.8346005297080666],"dir":"ltr"},{"str":"ناشي","boundary":[0.7136531159389027,0.8162307114041935,0.7537099860123169,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6940551741323424,0.8162307114041935,0.7063189812740849,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.6316362807197792,0.8162307114041935,0.6866764151692777,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5894190696194699,0.8162307114041935,0.6306834207042714,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.5457476313880549,0.8162307114041935,0.5821558088401031,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"آهن","boundary":[0.4974825153959274,0.8162307114041935,0.5385053702784515,0.8346005297080666],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.8060647876908389,0.8420494910302871,0.8574746042300142,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7811460545580132,0.8420494910302871,0.7995785146927127,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.7303426034832518,0.8420494910302871,0.7746519066837255,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.6720291455094055,0.8420494910302871,0.7392320600603461,0.8604193093341602],"dir":"ltr"},{"str":"هاي","boundary":[0.6888472560310545,0.8420494910302871,0.730111607115856,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6509822264891804,0.8420494910302871,0.682397732455014,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6361039604619123,0.8420494910302871,0.6445563275416235,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"اتصالات","boundary":[0.5600169069921886,0.8420494910302871,0.6296596868033125,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.49747726547848653,0.8420494910302871,0.5536671318475236,0.8604193093341602],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.8145250296467115,0.867868270656381,0.8574903539823368,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"تترامر","boundary":[0.7613013666317346,0.867868270656381,0.8071593954772488,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.6677950870933885,0.867868270656381,0.7538753584117025,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5994490368901458,0.867868270656381,0.6604032033367218,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5635212268839321,0.867868270656381,0.5920387784224364,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.49747464051976614,0.867868270656381,0.5562605910632857,0.8862380889602541],"dir":"rtl"},{"str":"تغيي","boundary":[0.810788999689118,0.893689660433309,0.8574345161507541,0.9120594787371822],"dir":"rtl"},{"str":"رات","boundary":[0.7786096307356458,0.893689660433309,0.8101406348851774,0.9120594787371822],"dir":"rtl"},{"str":"دقي","boundary":[0.7316727438560443,0.893689660433309,0.7721548572421646,0.9120594787371822],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7147391351506974,0.893689660433309,0.73093513045561,0.9120594787371822],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6792969425077591,0.893689660433309,0.7083132362031405,0.9120594787371822],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6515957531313017,0.893689660433309,0.6786092033230124,0.9120594787371822],"dir":"rtl"},{"str":"فضايي","boundary":[0.5780496597029321,0.893689660433309,0.6451961037709487,0.9120594787371822],"dir":"rtl"},{"str":"مولك","boundary":[0.5221669135041829,0.893689660433309,0.5716395105076977,0.9120594787371822],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.4974896765736346,0.893689660433309,0.5215132987828014,0.9120594787371822],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49747,0.10312,0.86006,0.91206],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/ebfb8a278b8ebba0d0e8dcd0eeb42e9e.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/f7172aecd53ab546ea152901cf5d22ed.jpg"},"info":{"width":496.00710000000004,"height":708.7714000000001,"margin":[0.10308,0.11046,0.1062,0.07457]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4209754134567832,0.11491738390985425,0.4579611340240896,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4064619962093285,0.11491738390985425,0.41013694360423475,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.410089694280586,0.11491738390985425,0.41628460560342795,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"آسيبشناسي","boundary":[0.3029151034329953,0.11491738390985425,0.40169243948322514,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.23456895677501402,0.11491738390985425,0.2981560465565917,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.14638596907181375,0.11491738390985425,0.23000414711805545,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.10307735514269853,0.11491738390985425,0.12133134384568281,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"●","boundary":[0.1263028291328894,0.11045922652211965,0.14091552318505118,0.1273899322475482],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.4343921044678594,0.156925215128425,0.4632509413675731,0.17529503084051495],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.38975461843187326,0.156925215128425,0.4276354511860818,0.17529503084051495],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38551792907803134,0.156925215128425,0.38979924279309713,0.17529503084051495],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.35842831685272253,0.156925215128425,0.3791287705357444,0.17529503084051495],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33943671370833206,0.156925215128425,0.35170053815761915,0.17529503084051495],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.2906859115524758,0.156925215128425,0.33264331095260535,0.17529503084051495],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.2580261290614591,0.156925215128425,0.283897758721599,0.17529503084051495],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگيها","boundary":[0.1839969387534979,0.156925215128425,0.2512353512681574,0.17529503084051495],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.10319009546435953,0.156925215128425,0.1772061609601961,0.17529503084051495],"dir":"rtl"},{"str":"به،","boundary":[0.4427421099415716,0.18274399111176748,0.4632063170063495,0.20111380682385746],"dir":"rtl"},{"str":"واكنشهاي","boundary":[0.34657398654172505,0.18274399111176748,0.4357255853797256,0.20111380682385746],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.31101706810245255,0.18274676774750634,0.3396107837972481,0.20111658345959632],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولهاي","boundary":[0.2124313543092428,0.18274676774750634,0.30412129181215347,0.20111658345959632],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.1415442440239263,0.18274676774750634,0.20560907696684183,0.20111658345959632],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.12424574164361764,0.18274676774750634,0.13667031580797942,0.20111658345959632],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.1031987929205046,0.18274676774750634,0.1346143432221031,0.20111658345959632],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3904943013920566,0.20856609397878478,0.39584922473892004,0.22693590969087477],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3958151002273959,0.20856609397878478,0.4031912446414578,0.22693590969087477],"dir":"ltr"},{"str":"Heme","boundary":[0.40319402685969613,0.20680754919269437,0.4558220073865878,0.22229914493146147],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4558126204241834,0.20856554373084882,0.4631887648382453,0.2269353594429388],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.34247061382790683,0.20856609397878478,0.3834725269053608,0.22693590969087477],"dir":"rtl"},{"str":"گاز","boundary":[0.3032772998612318,0.20856609397878478,0.3354173397921118,0.22693590969087477],"dir":"rtl"},{"str":"كربنيك","boundary":[0.2259826562966538,0.20856609397878478,0.2962817749987853,0.22693590969087477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2105006279143988,0.20856609397878478,0.21895300692268316,0.22693590969087477],"dir":"rtl"},{"str":"ميل","boundary":[0.16344817644747425,0.20856609397878478,0.20361535147379944,0.22693590969087477],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.10320528879526122,0.20856609397878478,0.15655502511960012,0.22693590969087477],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبينهاي","boundary":[0.34332372661601007,0.2343848699621273,0.4631532613142029,0.25275468567421727],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.27267811287378735,0.2343848699621273,0.3367429458167029,0.25275468567421727],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.21134849077765205,0.2343848699621273,0.26607895733750575,0.25275468567421727],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1818334132717051,0.2343848699621273,0.20483070907654338,0.25275468567421727],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.1031983211530641,0.23262687542397298,0.11426671110151444,0.24811847116274008],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.11432648040723606,0.23262687542397298,0.11986067538146122,0.24811847116274008],"dir":"ltr"},{"str":"3DPG","boundary":[0.1198916668733169,0.23262687542397298,0.17530666798922834,0.24811847116274008],"dir":"ltr"},{"str":"اشاره","boundary":[0.40657993806943477,0.2602041961934059,0.4631373784770418,0.27857401190549586],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.34767053132908776,0.2602041961934059,0.4001750297525982,0.27857401190549586],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3434312170128208,0.2602041961934059,0.34771253072788655,0.27857401190549586],"dir":"ltr"},{"str":"اي","boundary":[0.31162192234748237,0.2602041961934059,0.33701055892143467,0.27857401190549586],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.29444416823872066,0.2602041961934059,0.31066643602480676,0.27857401190549586],"dir":"rtl"},{"str":"تغيي","boundary":[0.24134117838232547,0.2602041961934059,0.2879867606733854,0.27857401190549586],"dir":"rtl"},{"str":"رات","boundary":[0.2087995192004307,0.2602041961934059,0.24033056784872622,0.27857401190549586],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1705748163685559,0.2602041961934059,0.2023893609587442,0.27857401190549586],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.1031972808453749,0.2602041961934059,0.16409115917897135,0.27857401190549586],"dir":"rtl"},{"str":"مكانيسم","boundary":[0.3966602050656127,0.2860229721767484,0.4632030025376651,0.30439278788883833],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.36255144331603295,0.2860229721767484,0.3959750898727052,0.30439278788883833],"dir":"rtl"},{"str":"كليتر","boundary":[0.2916669579931414,0.2860229721767484,0.3555532934911615,0.30439278788883833],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.23747460873039905,0.2860229721767484,0.28481318110164133,0.30439278788883833],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.1648970226434257,0.2860229721767484,0.23060770702677422,0.30439278788883833],"dir":"rtl"},{"str":"قلبي","boundary":[0.11300151550249972,0.2860229721767484,0.15802224605252607,0.30439278788883833],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.10308178249867779,0.2860229721767484,0.11292539159217664,0.30439278788883833],"dir":"ltr"},{"str":"ريوي","boundary":[0.4223113378820583,0.31184174816009086,0.4631478783267414,0.3302115638721808],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4169879140842942,0.31184174816009086,0.4223428374311576,0.3302115638721808],"dir":"ltr"},{"str":"تأمين","boundary":[0.35747214102378755,0.31184174816009086,0.4104990069698597,0.3302115638721808],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.30219043235469795,0.31184174816009086,0.35681065049270444,0.3302115638721808],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.2411049317640814,0.31184174816009086,0.2949954103479565,0.3302115638721808],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22562027841940144,0.31184174816009086,0.23407265742768582,0.3302115638721808],"dir":"rtl"},{"str":"شالوده","boundary":[0.15896723252550196,0.31184174816009086,0.21862212859453,0.3302115638721808],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.10320253077022466,0.31184174816009086,0.1519349581891064,0.3302115638721808],"dir":"rtl"},{"str":"تطابق","boundary":[0.40707080604289714,0.33766052414343334,0.4632082524625149,0.3560303398555233],"dir":"rtl"},{"str":"فيزيولوژيك","boundary":[0.29989359023288154,0.33766052414343334,0.40067377261333537,0.3560303398555233],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.27291685139184474,0.33766052414343334,0.2935070566530194,0.3560303398555233],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.25999153641147454,0.33766052414343334,0.26073177581530566,0.3560303398555233],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.24402126501818197,0.33766052414343334,0.25001142927187914,0.3560303398555233],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.21763514272275514,0.33766052414343334,0.238335596405777,0.3560303398555233],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20384621510458195,0.33766052414343334,0.21122235951864377,0.3560303398555233],"dir":"ltr"},{"str":"ك","boundary":[0.1940603551844316,0.33766052414343334,0.19813429686792763,0.3560303398555233],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.1708215628364995,0.33766052414343334,0.18837468657202663,0.3560303398555233],"dir":"rtl"},{"str":"خوني","boundary":[0.11058130014671139,0.33766052414343334,0.16439827978268837,0.3560303398555233],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.10320253077022466,0.33766052414343334,0.11057867518428646,0.3560303398555233],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.39412711632555236,0.3634793001267758,0.46318462780069053,0.38184911583886577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3898930519341354,0.3634793001267758,0.3941717406867763,0.38184911583886577],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.4067020411602979,0.41722575766319,0.4635258245295279,0.4383891398199756],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتيكي","boundary":[0.3326708428165645,0.41722575766319,0.40021221470418467,0.4383891398199756],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.2593654405350246,0.41722575766319,0.32621125786304267,0.4383891398199756],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.14989120115417698,0.41722575766319,0.25285444502709736,0.4383891398199756],"dir":"rtl"},{"str":"زنجي","boundary":[0.39158115680198924,0.44991330409476865,0.43448616763751957,0.4682831198068586],"dir":"rtl"},{"str":"رههاي","boundary":[0.33037228297740084,0.44991330409476865,0.3906965444647868,0.4682831198068586],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.25283089294487915,0.44991330409476865,0.3239489999235897,0.4682831198068586],"dir":"rtl"},{"str":"α","boundary":[0.23480934043081234,0.4481547593086782,0.24640901309678828,0.4636463550474454],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.21993001309860274,0.44991330409476865,0.22838239210688713,0.4682831198068586],"dir":"rtl"},{"str":"β","boundary":[0.20226948364247205,0.4481547593086782,0.21353710460999448,0.4636463550474454],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.1873901563102625,0.44991330409476865,0.19584253531854687,0.4682831198068586],"dir":"rtl"},{"str":"همچن","boundary":[0.12848074956991543,0.44991330409476865,0.18095374844432668,0.4682831198068586],"dir":"rtl"},{"str":"ين","boundary":[0.1031944865305356,0.44991330409476865,0.12749113873571571,0.4682831198068586],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.4099633452827591,0.47632542512561155,0.4631503339367521,0.4946952408377015],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3757285853367825,0.47632542512561155,0.40915223189345473,0.4946952408377015],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.30617233100090707,0.47632542512561155,0.36861231220278906,0.4946952408377015],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.25415607558843417,0.47632542512561155,0.2990298082426643,0.4946952408377015],"dir":"rtl"},{"str":"آنها،","boundary":[0.2146005168071183,0.47632542512561155,0.24694005388229323,0.4946952408377015],"dir":"rtl"},{"str":"محصولات","boundary":[0.1287143712257345,0.47632542512561155,0.20763124156892113,0.4946952408377015],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.10318923660568573,0.47632542512561155,0.12171097147601319,0.4946952408377015],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.42677360465203024,0.5026530450041788,0.4632658322834492,0.5210228607162688],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40778200150763977,0.5026530450041788,0.4200458259569269,0.5210228607162688],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.3445177821043288,0.5026530450041788,0.4009045999543152,0.5210228607162688],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتي","boundary":[0.2758093906317068,0.5026530450041788,0.33778737844680057,0.5210228607162688],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.1999637263256918,0.5026530450041788,0.2690212378008299,0.5210228607162688],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.17250924432331724,0.5026530450041788,0.19320969800633908,0.5210228607162688],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.14371865644665174,0.5026530450041788,0.1657788406657889,0.5210228607162688],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.10319448653053566,0.5026530450041788,0.13691737880365026,0.5210228607162688],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزومهاي","boundary":[0.3330309465328219,0.5290651660350217,0.4632107080725257,0.5474349817471117],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.31816840928285106,0.5290651660350217,0.32235522435061925,0.5474349817471117],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.3037836151942181,0.5290651660350217,0.3138240964695869,0.5474349817471117],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2956698563387501,0.5290651660350217,0.2994629270427783,0.5474349817471117],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.2896193179492794,0.5290651660350217,0.2913911675861092,0.5474349817471117],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.2807863193893798,0.5290651660350217,0.2853668788208879,0.5474349817471117],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.25295121783538993,0.5290651660350217,0.27655225499796277,0.5474349817471117],"dir":"rtl"},{"str":"يافت","boundary":[0.19718651608011267,0.5290651660350217,0.24656205929310296,0.5474349817471117],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.10319711149296061,0.5290651660350217,0.1907658579887265,0.5474349817471117],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4558135639590644,0.5566621401792946,0.46318970837312623,0.5750319558913844],"dir":"ltr"},{"str":"شكل","boundary":[0.4155308905860422,0.5566621401792946,0.4558398135833138,0.5750319558913844],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.3759727068423015,0.5566621401792946,0.3875645409108057,0.5750319558913844],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.38758816557263015,0.5566800794524509,0.3966180363143998,0.5750498951645409],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3965392874416518,0.5566621401792946,0.40638289653515064,0.5750319558913844],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.40645902044547366,0.5566800794524509,0.4154888911872433,0.5750498951645409],"dir":"ltr"},{"str":"ژن","boundary":[0.34694587234739205,0.5566621401792946,0.3694628000284676,0.5750319558913844],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.31174512622904016,0.5566621401792946,0.3451687727857124,0.5750319558913844],"dir":"rtl"},{"str":"مسئول","boundary":[0.2402516496235642,0.5566621401792946,0.30378099023179345,0.5750319558913844],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.17227037274264856,0.5566621401792946,0.23229013858874228,0.5750319558913844],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.10319448653053588,0.5566621401792946,0.1642484875720532,0.5750319558913844],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.3927882161364225,0.5836657692760668,0.4631792085234266,0.6020355849881568],"dir":"rtl"},{"str":"β","boundary":[0.37512991245488214,0.5819073345395637,0.38639753342240457,0.5973989302783308],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3602505851226726,0.5836658793256541,0.368702964130957,0.602035695037744],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.276905403168624,0.5836658793256541,0.35381417725673686,0.602035695037744],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرههاي","boundary":[0.16779096508900776,0.5836658793256541,0.2704558704905635,0.602035695037744],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.108516688571595,0.5836658793256541,0.1613598071479218,0.602035695037744],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.10319588973625574,0.5836658793256541,0.10855081308311912,0.602035695037744],"dir":"ltr"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.42291106316824884,0.610078000356497,0.4631806117291465,0.6284478160685869],"dir":"rtl"},{"str":"تودهاي","boundary":[0.3610984479859259,0.610078000356497,0.4159496628173265,0.6284478160685869],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34198609656998846,0.610078000356497,0.3542499210192756,0.6284478160685869],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.2784777556611588,0.610078000356497,0.334987946745117,0.6284478160685869],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.22356091676913487,0.610078000356497,0.27165547831875786,0.6284478160685869],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20626241438882617,0.610078000356497,0.21671501476490948,0.6284478160685869],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.14311894325706218,0.610078000356497,0.19949001133249902,0.6284478160685869],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.12412734011267172,0.610078000356497,0.13630716576436097,0.6284478160685869],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.10319851469868066,0.610078000356497,0.11744681074121714,0.6284478160685869],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.42944459464390716,0.6376749745007698,0.4631701118794468,0.6560447902128598],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزوم","boundary":[0.3492467426373533,0.6376749745007698,0.42305281113919524,0.6560447902128598],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.29468952359754513,0.6376749745007698,0.34250321416770024,0.6560447902128598],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.26977338026008085,0.6376929137739261,0.2879066206915182,0.6560627294860161],"dir":"ltr"},{"str":"مينمايند","boundary":[0.1739675016748751,0.6376749745007698,0.26298260246677907,0.6560447902128598],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1697308123210332,0.6376749745007698,0.17401212603609895,0.6560447902128598],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.12836402946651357,0.6376749745007698,0.16324978009387353,0.6560447902128598],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.10320113966110556,0.6376749745007698,0.12163362580898529,0.6560447902128598],"dir":"rtl"},{"str":"فضايي","boundary":[0.4125135870030891,0.6658652936925431,0.46323573594007,0.6842351094046331],"dir":"rtl"},{"str":"متشكل","boundary":[0.3471913970586306,0.6658652936925431,0.40588818184255815,0.6842351094046331],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3283205421857871,0.6658652936925431,0.3405843666350742,0.6842351094046331],"dir":"rtl"},{"str":"60","boundary":[0.29928845776602775,0.6658832329656994,0.3216478877016073,0.6842530486777894],"dir":"ltr"},{"str":"كيلوباز","boundary":[0.2403816759881056,0.6658652936925431,0.2929360486976898,0.6842351094046331],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.17251852241631196,0.6658652936925431,0.2337641457148494,0.6842351094046331],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.1032037646235304,0.6658652936925431,0.1659062420679057,0.6842351094046331],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4558202170896341,0.6940556128843164,0.463196361503696,0.7124254285964063],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.4203753494657633,0.6940556128843164,0.45578871754053485,0.7124254285964063],"dir":"rtl"},{"str":"كيلو","boundary":[0.365085765909399,0.6940556128843164,0.4140203154350005,0.7124254285964063],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.3248057174988016,0.6940556128843164,0.35876485639016026,0.7124254285964063],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.27097561305069995,0.6940556128843164,0.3185215574535119,0.7124254285964063],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.21291406917360628,0.6940556128843164,0.26454445510961405,0.7124254285964063],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.18098140127429596,0.6940556128843164,0.20653016055616913,0.7124254285964063],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.1371865281767133,0.6940735521574727,0.17452399370896074,0.7124433678695626],"dir":"ltr"},{"str":"باز","boundary":[0.10319728084537498,0.6940539395662337,0.13727716800828052,0.7124237552783237],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوتيدي","boundary":[0.3723425531610333,0.7211439067968528,0.46319250268796547,0.7395137225089429],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.3607270944307046,0.7211439067968528,0.37231892849920883,0.7395137225089429],"dir":"ltr"},{"str":"ژن","boundary":[0.3316976349733702,0.7211439067968528,0.35421456265444573,0.7395137225089429],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.296979881941206,0.7211439067968528,0.33040352849787824,0.7395137225089429],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتي","boundary":[0.22742362760533055,0.7211439067968528,0.28940161542042436,0.7395137225089429],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2003287654551718,0.7211439067968528,0.22103184410061863,0.7395137225089429],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.1445640636998945,0.7211439067968528,0.19269537472346657,0.7395137225089429],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.10319203092052502,0.7211439067968528,0.13693067296818925,0.7395137225089429],"dir":"rtl"},{"str":"توده","boundary":[0.42108810539203956,0.7475560278276957,0.4631085038903675,0.7659258435397855],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4024613720247148,0.7475560278276957,0.41464119767640406,0.7659258435397855],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايند","boundary":[0.3058050056138308,0.7475560278276957,0.39600921438422937,0.7659258435397855],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27568618675014916,0.7475560278276957,0.2993895974472945,0.7659258435397855],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.21229596915044147,0.7475560278276957,0.26927865347088764,0.7659258435397855],"dir":"rtl"},{"str":"خاصي","boundary":[0.146973779205983,0.7475560278276957,0.20589368579602985,0.7659258435397855],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.1031841560332502,0.7475560278276957,0.14052687149034745,0.7659258435397855],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.33749617697004725,0.773883647706263,0.4632266271994895,0.7922534634183529],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.280518742574451,0.773883647706263,0.33107551887866105,0.7922534634183529],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.19475597022703897,0.773883647706263,0.27412170914488915,0.7922534634183529],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.12181351436299992,0.773883647706263,0.18834318702292754,0.7922534634183529],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.10318153107082532,0.773883647706263,0.11544535552011244,0.7922534634183529],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2646842797209959,0.8002942590825122,0.26896559343606163,0.8186640747946021],"dir":"ltr"},{"str":"5'-Ɛ","boundary":[0.2689217553539052,0.7985357142964218,0.3023903528800293,0.8140273100351889],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.302427985405854,0.7985357142964218,0.309799533111522,0.8140273100351889],"dir":"ltr"},{"str":"GΥ","boundary":[0.30980826685747037,0.7964882397422143,0.3359521668137411,0.8140273100351889],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3359366710678133,0.7985357142964218,0.3433082187734812,0.8140273100351889],"dir":"ltr"},{"str":"AΥ","boundary":[0.34331585172873524,0.7964882397422143,0.3694597516850061,0.8140273100351889],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.36944425593907826,0.7985357142964218,0.37681580364474615,0.8140273100351889],"dir":"ltr"},{"str":"Ѱβ","boundary":[0.3768224446787153,0.7985357142964218,0.404422581854171,0.8140273100351889],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4044026587522638,0.7985357142964218,0.4117742064579317,0.8140273100351889],"dir":"ltr"},{"str":"δ","boundary":[0.41178084749190075,0.7985357142964218,0.422207270823341,0.8140273100351889],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.42218292036545435,0.7985357142964218,0.42955446807112224,0.8140273100351889],"dir":"ltr"},{"str":"β-3'","boundary":[0.42956110910509127,0.7985357142964218,0.46333519419379265,0.8140273100351889],"dir":"ltr"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.18230770890174755,0.8002942590825122,0.258171747944737,0.8186640747946021],"dir":"rtl"},{"str":"سازنده","boundary":[0.10319396637669097,0.8002942590825122,0.1759133004346107,0.8186640747946021],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.40996282512891435,0.8267063801133551,0.4631498137829074,0.845076195825445],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.3407688156076797,0.8267063801133551,0.40320617184713675,0.845076195825445],"dir":"rtl"},{"str":"α","boundary":[0.32275162996658713,0.8249476152280902,0.3343513026325631,0.8404392109668574],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.30750940460328086,0.8267061600141805,0.31596178361156524,0.8450759757262705],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرههاي","boundary":[0.21364074828767574,0.8267061600141805,0.30069762711057957,0.8450759757262705],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.16198936265226851,0.8267061600141805,0.20686309530649866,0.8450759757262705],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.1329572782325092,0.8267061600141805,0.1552589589947402,0.8450759757262705],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.10319807922104345,0.8267061600141805,0.1261953750258817,0.8450759757262705],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4382771577261696,0.8530337798927479,0.4631854261763591,0.8714035956048378],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.3977529878100535,0.8530337798927479,0.43705130027372585,0.8714035956048378],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.33412389862967684,0.8530337798927479,0.3914110785914153,0.8714035956048378],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.2862235842994989,0.8530337798927479,0.32770849046314054,0.8714035956048378],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27134529727497847,0.8530337798927479,0.27979767628326285,0.8714035956048378],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.2155753455948513,0.8530337798927479,0.2649220142211674,0.8714035956048378],"dir":"rtl"},{"str":"توده","boundary":[0.16634417531523238,0.8530337798927479,0.2090890634428418,0.8714035956048378],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.1394908097081675,0.8530337798927479,0.15985001827594805,0.8714035956048378],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.12182743755079307,0.8530337798927479,0.1382072030823752,0.8714035956048378],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1032007041834683,0.8530337798927479,0.11538052983515756,0.8714035956048378],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايند","boundary":[0.3898912253473791,0.8794459009235909,0.4631828012139342,0.8978157166356808],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3614655072477792,0.8794459009235909,0.3821685858932261,0.8978157166356808],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33533663126999586,0.8794459009235909,0.3537691174178756,0.8978157166356808],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3018289859157257,0.8794459009235909,0.32770324053829064,0.8978157166356808],"dir":"rtl"},{"str":"راستا","boundary":[0.2544116646717354,0.8794459009235909,0.2941535957852215,0.8978157166356808],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.23263760135691594,0.8794459009235909,0.24688589739945244,0.8978157166356808],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.19126556857754648,0.8794459009235909,0.22499108581308602,0.8978157166356808],"dir":"rtl"},{"str":"كروموزوم","boundary":[0.10320070418346827,0.8794459009235909,0.18487378507283456,0.8978157166356808],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.4154137350050029,0.9070428750678636,0.463227425575158,0.9254126907799536],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.38638165058524354,0.90706081434102,0.40839983540558183,0.9254306300531099],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.3505745381467322,0.9070428750678636,0.37943337504644586,0.9254126907799536],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.27726983746805234,0.9070428750678636,0.34371551133038214,0.9254126907799536],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2730357730766354,0.9070428750678636,0.27731446182927627,0.9254126907799536],"dir":"ltr"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.21763331613599882,0.9070428750678636,0.26614262174876124,0.9254126907799536],"dir":"rtl"},{"str":"قرارگيري","boundary":[0.1371887176615012,0.9070428750678636,0.2108031639063231,0.9254126907799536],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.10319545425861847,0.9070428750678636,0.13020106768632947,0.9254126907799536],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.10308,0.11046,0.46353,0.92543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هنگامي","boundary":[0.7975437408053231,0.1569274415162279,0.8689085942519773,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.751575398819896,0.1569274415162279,0.7911414574509116,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.6845601081113557,0.1569274415162279,0.7452019900521586,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.6216581335226855,0.1569274415162279,0.6782076990430178,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6054594903984238,0.1569274415162279,0.6102579217112014,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5837930505430267,0.1569274415162279,0.6004983114153004,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"مول","boundary":[0.5548843393572391,0.1569274415162279,0.5773828923013402,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.5436442502536759,0.1569274415162279,0.5499126605244159,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.5089159973718119,0.1569274415162279,0.5386830712705525,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.7744361965786378,0.18274621749957037,0.8688797196653033,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.7201230990443486,0.18274621749957037,0.7680207884121015,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"اكس","boundary":[0.6770579655008973,0.18274621749957037,0.7136998159905374,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"يژن","boundary":[0.6441540615043616,0.18274621749957037,0.6764332244437631,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.593106417226689,0.18274621749957037,0.637791152586324,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5888697278728471,0.18274621749957037,0.5931510415879129,0.20111603321166036],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5640743328069298,0.18274621749957037,0.5825068189548095,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"حفره","boundary":[0.508913372409387,0.18274621749957037,0.5576221751664444,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"مر","boundary":[0.8505207324653218,0.20856499348291285,0.8689689683877512,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.8407348725451714,0.20856499348291285,0.8450503107717613,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"زي","boundary":[0.8035837793450942,0.20856499348291285,0.8352907004758603,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"مول","boundary":[0.7746750681593068,0.20856499348291285,0.7971736211034077,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.7634376040181685,0.20856499348291285,0.7692230212027208,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"ول","boundary":[0.7291897192600673,0.20856499348291285,0.7579934319488574,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين،","boundary":[0.6210465172776763,0.20856499348291285,0.7227454365068566,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5361356722514657,0.20680754919269437,0.547204062199916,0.22229914493146147],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5472638315056377,0.20680754919269437,0.5527980264798629,0.22229914493146147],"dir":"ltr"},{"str":"3DPG","boundary":[0.5528290179717186,0.20680754919269437,0.6082041728838157,0.22229914493146147],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.508916396559646,0.20856609397878478,0.5297480983639146,0.22693590969087477],"dir":"rtl"},{"str":"چندين","boundary":[0.8130261683754124,0.2343848699621273,0.8689404929889109,0.25275468567421727],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.7677849409816916,0.2343848699621273,0.8064086381021562,0.25275468567421727],"dir":"rtl"},{"str":"اتصالي","boundary":[0.7092377790559853,0.2343848699621273,0.7611227863472115,0.25275468567421727],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.6475406622203594,0.2343848699621273,0.7025834993087801,0.25275468567421727],"dir":"rtl"},{"str":"برقرار","boundary":[0.5980679953976467,0.2343848699621273,0.6410963794671488,0.25275468567421727],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازد","boundary":[0.5131504609510632,0.2343848699621273,0.5915187141474387,0.25275468567421727],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5089163965596463,0.2343848699621273,0.5131950853122871,0.25275468567421727],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8505263815780058,0.26020364594546974,0.8689588677258856,0.27857346165755975],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.7908898602459523,0.26020364594546974,0.8441188482987443,0.27857346165755975],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.7708088976952147,0.26020364594546974,0.7844665771921412,0.27857346165755975],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7557022389397251,0.26020364594546974,0.7653201012646798,0.27857346165755975],"dir":"rtl"},{"str":"يژن","boundary":[0.7131069736703367,0.26020364594546974,0.750258066870414,0.27857346165755975],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.6844397590276432,0.26020364594546974,0.7067230650528997,0.27857346165755975],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.6222622740682544,0.26020364594546974,0.6780689752223307,0.27857346165755975],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.554157623953367,0.26020364594546974,0.6158626156762677,0.27857346165755975],"dir":"rtl"},{"str":"ين","boundary":[0.5089163965596462,0.26020364594546974,0.538082354063077,0.27857346165755975],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرههاي","boundary":[0.7816946168714117,0.2860224219288122,0.8688722439658627,0.30439223764090223],"dir":"rtl"},{"str":"β","boundary":[0.7635517717387513,0.28426552788653003,0.7748193927062738,0.29975712362529716],"dir":"ltr"},{"str":"مولكول","boundary":[0.6989547851230353,0.2860240726726205,0.7566567091479134,0.30439388838471043],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.6059313667082586,0.2860240726726205,0.6920117595090876,0.30439388838471043],"dir":"rtl"},{"str":"نازك","boundary":[0.5596007799081907,0.2860240726726205,0.5992324625998297,0.30439388838471043],"dir":"rtl"},{"str":"گشته","boundary":[0.5089153804451588,0.2860240726726205,0.5528520015136879,0.30439388838471043],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8604424735049154,0.31184284865596296,0.8688948525131998,0.3302126643680529],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7818176393039534,0.3100848541178085,0.7928860292524038,0.3255764498565756],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7929457985581255,0.3100848541178085,0.7984799935323507,0.3255764498565756],"dir":"ltr"},{"str":"3DPG","boundary":[0.7985109850242064,0.3100848541178085,0.8539259861401178,0.3255764498565756],"dir":"ltr"},{"str":"قادر","boundary":[0.7440746715117584,0.31184339890389895,0.7753117243684615,0.3302132146159889],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.6828579227998953,0.31184339890389895,0.7375883893597489,0.3302132146159889],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6568524200560839,0.31184339890389895,0.6763978902721351,0.3302132146159889],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6320544000277415,0.31184339890389895,0.6504868861756212,0.3302132146159889],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6048387896060358,0.31184339890389895,0.6255444932139075,0.3302132146159889],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.5519772962927344,0.31184339890389895,0.5984968803873977,0.3302132146159889],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5089147877117081,0.31184339890389895,0.5456117624122718,0.3302132146159889],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.8591057748971738,0.33766217488724143,0.8689231343664233,0.3560319905993314],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8510130157411052,0.33766217488724143,0.8578300431586564,0.3560319905993314],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.8165236344399103,0.33766217488724143,0.8498029080632111,0.3560319905993314],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8122869450860684,0.33766217488724143,0.816568258801134,0.3560319905993314],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7809606435069176,0.33766217488724143,0.8059056614310562,0.3560319905993314],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.7051149792009026,0.33766217488724143,0.7745242356409817,0.3560319905993314],"dir":"rtl"},{"str":"مقادير","boundary":[0.6349549835072926,0.33766217488724143,0.6986890711846665,0.3560319905993314],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.5564579619928827,0.3359040392598726,0.567526351941333,0.3513956349986397],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5675861212470547,0.3359040392598726,0.5731203162212799,0.3513956349986397],"dir":"ltr"},{"str":"3DPG","boundary":[0.5731513077131356,0.3359040392598726,0.6285663088290471,0.3513956349986397],"dir":"ltr"},{"str":"درون","boundary":[0.5089162272072315,0.33766258404596305,0.5500966377295808,0.356032399758053],"dir":"rtl"},{"str":"اريتروسيتي","boundary":[0.7785497425339274,0.36348136002930553,0.8689586983734708,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7514548803837687,0.36348136002930553,0.7721579590292155,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7264127388499075,0.36348136002930553,0.7448452249977874,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"حالات","boundary":[0.6698001742313768,0.36348136002930553,0.7197479592530025,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.6071396961858005,0.36348136002930553,0.6633401417036167,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"هيپوكسيك","boundary":[0.5089162272072315,0.36348136002930553,0.600574665161043,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8604433202669881,0.389300136012648,0.8688956992752724,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8482398699534744,0.389300136012648,0.8513478254645951,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8289910204914406,0.389300136012648,0.8455781580545924,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"آنميك","boundary":[0.7566523059851361,0.389300136012648,0.8225152381891307,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"رخ","boundary":[0.7283473361570832,0.389300136012648,0.7501397742088773,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد،","boundary":[0.6327829541149713,0.389300136012648,0.721926678065697,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"مول","boundary":[0.6038742429291838,0.389300136012648,0.6263727958732849,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.5926341538256207,0.389300136012648,0.6012020311806021,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"ولهاي","boundary":[0.5089136022448065,0.389300136012648,0.5899724419267386,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.7827785570004946,0.4151189119959904,0.8688589498013234,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتري","boundary":[0.7124951880729126,0.4151189119959904,0.7749614188990439,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6862455638235824,0.4151189119959904,0.7046780499714621,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.6302367405627863,0.4151189119959904,0.6783628016615085,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"فضايي","boundary":[0.5639485644459525,0.4151189119959904,0.6225508505825824,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.5089083523199567,0.4151189119959904,0.5562364248414993,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.855232769853496,0.4409376879793328,0.8688904493504227,0.45930750369142276],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.8401261110980065,0.4409376879793328,0.8534950447281904,0.45930750369142276],"dir":"rtl"},{"str":"يژن","boundary":[0.7937771495609639,0.4409376879793328,0.8384330103339247,0.45930750369142276],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7445459792813449,0.4409376879793328,0.7873801161314021,0.45930750369142276],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6787407962506988,0.4409376879793328,0.7381620706639077,0.45930750369142276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6638625092261784,0.4409376879793328,0.6723148882344627,0.45930750369142276],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.5848695149726688,0.4409376879793328,0.6575573494814893,0.45930750369142276],"dir":"rtl"},{"str":"منحني","boundary":[0.5089031023951069,0.4409376879793328,0.5785171059043309,0.45930750369142276],"dir":"rtl"},{"str":"جداشدن","boundary":[0.7913595591676007,0.4667564639626752,0.8689140740122471,0.4851262796747651],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.6909547464139123,0.4667564639626752,0.7849389010762144,0.4851262796747651],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6723280130465875,0.4667564639626752,0.6845918374958746,0.4851262796747651],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.596980535157662,0.4667564639626752,0.6659047299927764,0.48512917200365996],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5675657626675102,0.4667564639626752,0.5905630584723485,0.4851262796747651],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.508897852470257,0.4667564639626752,0.5611293548015744,0.4851262796747651],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.8240371599519444,0.49257813227491243,0.8688767680946504,0.5109479479870024],"dir":"rtl"},{"str":"منحرف","boundary":[0.7583527251928451,0.49257813227491243,0.8169287617052257,0.5109479479870024],"dir":"rtl"},{"str":"گشته،","boundary":[0.7019816571174082,0.49257813227491243,0.7512259522091519,0.5109479479870024],"dir":"rtl"},{"str":"مقدار","boundary":[0.6529893584184581,0.49257813227491243,0.6949887572173865,0.5109479479870024],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.6171822459799466,0.49257813227491243,0.6459938335560116,0.5109479479870024],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.5575483496103182,0.49257813227491243,0.6101394717938513,0.5109479479870024],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.5089209206884339,0.49257813227491243,0.5504924506120983,0.5109479479870024],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.8078280169779828,0.5183969082582548,0.8689056426813246,0.5367667239703448],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.7464983948818474,0.5183969082582548,0.8013784842999223,0.5367667239703448],"dir":"rtl"},{"str":"مييابد","boundary":[0.6866203770067001,0.5183969082582548,0.7400751118280362,0.5367667239703448],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.682386312615283,0.5183969082582548,0.6866650013679239,0.5367667239703448],"dir":"ltr"},{"str":"نكته","boundary":[0.8057700464368354,0.5442156842415973,0.8402909272871294,0.5625854999536872],"dir":"rtl"},{"str":"جالب","boundary":[0.7554468917884442,0.5442156842415973,0.7985225251815952,0.5625854999536872],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7086333119021885,0.5442156842415973,0.748123246622881,0.5625854999536872],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6805698386172294,0.5442156842415973,0.7012755422251011,0.5625854999536872],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6289184529818221,0.5442156842415973,0.6732645681886408,0.5625854999536872],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5931113405433109,0.5442156842415973,0.6216289323277834,0.5625854999536872],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.557789846153412,0.5442156842415973,0.5859399431983938,0.5625854999536872],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5089182957260089,0.5442156842415973,0.5506919477563932,0.5625854999536872],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.7827885004065467,0.5700344602249396,0.8688662682449506,0.5884042759370296],"dir":"rtl"},{"str":"خالص","boundary":[0.7269004254172975,0.5700344602249396,0.775761475995001,0.5884042759370296],"dir":"rtl"},{"str":"جنيني","boundary":[0.665935673098228,0.5700344602249396,0.7199232752918255,0.5884042759370296],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.6158540149929306,0.5700344602249396,0.6589243984612319,0.5884042759370296],"dir":"rtl"},{"str":"منحني","boundary":[0.5534350334904481,0.5700344602249396,0.6088821147923085,0.5884042759370296],"dir":"rtl"},{"str":"جدا","boundary":[0.5089182957260088,0.5700344602249396,0.5464132590037521,0.5884042759370296],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.8288749657010959,0.595853236208282,0.8689213924558742,0.614223051920372],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8094003694705176,0.595853236208282,0.8216641939198048,0.614223051920372],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.7331898353874371,0.595853236208282,0.8021292235534532,0.614223051920372],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.6731910692407428,0.595853236208282,0.7259370642073472,0.614223051920372],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.5720643918201977,0.595853236208282,0.66604329655765,0.614223051920372],"dir":"rtl"},{"str":"بالغين","boundary":[0.5089209206884338,0.595853236208282,0.5649559935734791,0.614223051920372],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.8125476994180122,0.6216720121916245,0.8938024693598134,0.6400418279037143],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.8323845404632312,0.6216720121916245,0.8688715181698002,0.6400418279037143],"dir":"rtl"},{"str":"اما،","boundary":[0.8010556139216554,0.6216720121916245,0.8248482733412484,0.6400418279037143],"dir":"rtl"},{"str":"ميل","boundary":[0.7612532602859918,0.6216720121916245,0.7935665961233216,0.6400451293913311],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.7083944403215195,0.6216720121916245,0.7538719143334842,0.6400418279037143],"dir":"rtl"},{"str":"ياخته","boundary":[0.6567403813372833,0.6216753136792411,0.7010339972956032,0.6400451293913311],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6222641248482129,0.6216753136792411,0.6556877714048852,0.6400451293913311],"dir":"rtl"},{"str":"سرخ","boundary":[0.5781122568608393,0.6216753136792411,0.6149142300584003,0.6400451293913311],"dir":"rtl"},{"str":"جنيني","boundary":[0.5089208723020295,0.6216753136792411,0.5707728619207266,0.6400451293913311],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8537963105770059,0.6474940896625836,0.8689528436185692,0.6658639053746734],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.7993624647711697,0.6474940896625836,0.846228543905924,0.6658639053746734],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.7463775982238965,0.6474940896625836,0.7919075714843599,0.6658639053746734],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7266615054502246,0.6474940896625836,0.7389253298995117,0.6658639053746734],"dir":"rtl"},{"str":"ياخته","boundary":[0.667022359155746,0.6474940896625836,0.7191803625391654,0.6658639053746734],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6245635919324543,0.6474940896625836,0.6658280012524015,0.6658639053746734],"dir":"rtl"},{"str":"سرخ","boundary":[0.5724265882484345,0.6474940896625836,0.6170404496225962,0.6658639053746734],"dir":"rtl"},{"str":"بالغين","boundary":[0.5089208723020298,0.6474940896625836,0.564955945187075,0.6658639053746734],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.8079487168631256,0.673312865645926,0.8689029693324954,0.6916826813580159],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8037146524717087,0.673312865645926,0.8079933412243495,0.6916826813580159],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7706900002036263,0.673312865645926,0.7965642548261911,0.6916826813580159],"dir":"rtl"},{"str":"اختلافات","boundary":[0.6848038546222425,0.673312865645926,0.7635317276708339,0.6916826813580159],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6492408636892499,0.673312865645926,0.6777558305112974,0.6916826813580159],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6192401681346903,0.673312865645926,0.6422374639395285,0.6916826813580159],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.5698856246210994,0.673312865645926,0.6122105187607196,0.6916826813580159],"dir":"rtl"},{"str":"تطابق","boundary":[0.508918247339605,0.673312865645926,0.562887474796228,0.6916826813580159],"dir":"rtl"},{"str":"ياختههاي","boundary":[0.7907709627543643,0.6991316416292683,0.868934468881595,0.7175014573413583],"dir":"rtl"},{"str":"سرخ","boundary":[0.7473435843962722,0.6991316416292683,0.7841455575938333,0.7175014573413583],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7302865785590574,0.6991316416292683,0.7407391789351409,0.7175014573413583],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.6967815581672123,0.6991316416292683,0.7236769231730761,0.7175014573413583],"dir":"rtl"},{"str":"اكسيژن","boundary":[0.6290417778293904,0.6991316416292683,0.6901141536078824,0.7175014573413583],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.5773877672315584,0.6991316416292683,0.6223927480070351,0.7175014573413583],"dir":"rtl"},{"str":"جنيني","boundary":[0.5089208723020301,0.6991316416292683,0.570775486883152,0.7175014573413583],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8323871170392525,0.7249504176126107,0.8688740947458217,0.7433202333247007],"dir":"rtl"},{"str":"ناشي","boundary":[0.7775884014563507,0.7249504176126107,0.8255385900726023,0.7433202333247007],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7584760500404133,0.7249504176126107,0.7707398744897004,0.7433202333247007],"dir":"rtl"},{"str":"بي","boundary":[0.7231545556505146,0.7249504176126107,0.7515750238252644,0.7433202333247007],"dir":"rtl"},{"str":"كفايتي","boundary":[0.6538397978577329,0.7249504176126107,0.7167627721458026,0.7433202333247007],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.5529499476922809,0.7249504176126107,0.6469335217177342,0.7433222932272306],"dir":"rtl"},{"str":"F","boundary":[0.5337163520441541,0.7231939327290504,0.5460244016668309,0.7386855284678175],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5089172917081226,0.7249524775151407,0.5273497778560025,0.7433222932272306],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.8138723014247174,0.7507712534984832,0.8689098885882882,0.7691410692105731],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7963323025013149,0.7507712534984832,0.8067849028773982,0.7691410692105731],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7171008237583695,0.7490134000495433,0.7281692137068199,0.7645049957883104],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7282289830125416,0.7490134000495433,0.7337631779867667,0.7645049957883104],"dir":"ltr"},{"str":"3DPG","boundary":[0.7337941694786224,0.7490134000495433,0.7892091705945339,0.7645049957883104],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6948440455791862,0.7507719448356337,0.7100005786207495,0.7691417605477235],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.6330314303968633,0.7507719448356337,0.687761896956717,0.7691417605477235],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.5319021280138932,0.7507719448356337,0.6258836577137705,0.7691417605477235],"dir":"rtl"},{"str":"A","boundary":[0.5089183199192108,0.7490134000495433,0.524901075004773,0.7645049957883104],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.8079451241726177,0.7765907208189762,0.8688993766419875,0.794960536531066],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8037084348187759,0.7765907208189762,0.8079897485338415,0.794960536531066],"dir":"ltr"},{"str":"علت","boundary":[0.7549628825877694,0.7765907208189762,0.7972877767273896,0.794960536531066],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7137115980799468,0.7765907208189762,0.7474502401276112,0.794960536531066],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.6665357733790503,0.7765907208189762,0.7061832058452389,0.794960536531066],"dir":"rtl"},{"str":"فقدان","boundary":[0.6050854030113682,0.7765907208189762,0.6590126310691924,0.794960536531066],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.5512552985632666,0.7765907208189762,0.5977748826579298,0.794960536531066],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5089146546490967,0.7765907208189762,0.5501790639690439,0.794960536531066],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.7907647451014309,0.8024094968023184,0.8689125014541121,0.8207793125144084],"dir":"rtl"},{"str":"اتصالي","boundary":[0.7322175831757246,0.8024094968023184,0.7841025904669509,0.8207793125144084],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرههاي","boundary":[0.6385877984407885,0.8024094968023184,0.7255239289921455,0.8207793125144084],"dir":"rtl"},{"str":"γ","boundary":[0.6204440581596514,0.7980861319716411,0.6320463920778554,0.8164559476837311],"dir":"ltr"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.5277828845595155,0.8024094968023184,0.6138659023227693,0.8207793125144084],"dir":"rtl"},{"str":"F","boundary":[0.5089183199192108,0.8006520525121004,0.5212263695418875,0.8161436482508675],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.833953251878854,0.828229373281533,0.8689912503268602,0.846599188993623],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.7554470490442575,0.8264713787433788,0.7665154389927079,0.841962974482146],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7665752082984295,0.8264713787433788,0.7721094032726546,0.841962974482146],"dir":"ltr"},{"str":"3DPG","boundary":[0.7721403947645104,0.8264713787433788,0.8275553958804219,0.841962974482146],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.712504248427089,0.8282299235294692,0.7489912261336582,0.8465997392415591],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7082701840356721,0.8282299235294692,0.7125488727883129,0.8465997392415591],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8251230113439908,0.8540486995128117,0.8402795443855541,0.8724185152249015],"dir":"rtl"},{"str":"اختصار","boundary":[0.7622210367553207,0.8540486995128117,0.817749491892354,0.8724185152249015],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.6965366019962214,0.8540486995128117,0.7548291425667092,0.8724185152249015],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.6435543604113731,0.8540486995128117,0.6893179553276556,0.8724185152249015],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.5956514211187702,0.8540486995128117,0.6363409636676571,0.8724185152249015],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.5447245251126445,0.8540486995128117,0.5884170246756547,0.8724185152249015],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5089174126741332,0.8540486995128117,0.5374350044586056,0.8724185152249015],"dir":"rtl"},{"str":"حمل","boundary":[0.8145969120200094,0.8798674754961542,0.8689126345167236,0.898237291208244],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.799718624995489,0.8798674754961542,0.8081710040037733,0.898237291208244],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.7509678228396328,0.8798674754961542,0.7933609660023012,0.898237291208244],"dir":"rtl"},{"str":"اك","boundary":[0.730886860288895,0.8798674754961542,0.7445445397858217,0.898237291208244],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7157775765709806,0.8798674754961542,0.7286608921525519,0.898237291208244],"dir":"rtl"},{"str":"يژن","boundary":[0.6699168580449756,0.8798674754961542,0.7135988577582861,0.898237291208244],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.5756833319523047,0.8798674754961542,0.6634961999535894,0.898237291208244],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5089121627492833,0.8798674754961542,0.5692180494996947,0.898237291208244],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.8185816049810578,0.9056862514794964,0.8688890098548993,0.9240560671915864],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7838638519488935,0.9056862514794964,0.8172874985055658,0.9240560671915864],"dir":"rtl"},{"str":"تطابقي","boundary":[0.7212033739033171,0.9056862514794964,0.7762120864802138,0.9240560671915864],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6953159944686276,0.9056862514794964,0.7137484806165074,0.9240560671915864],"dir":"rtl"},{"str":"ياخته","boundary":[0.6435412355992485,0.9056862514794964,0.6878374765199935,0.9240560671915864],"dir":"rtl"},{"str":"سرخ","boundary":[0.599268619340328,0.9056862514794964,0.6360705925378891,0.9240560671915864],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.5524550394540725,0.9056862514794964,0.5917612268050196,0.9240560671915864],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.5089042878620084,0.9056862514794964,0.5449292721817895,0.9240560671915864],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.5089,0.15693,0.8938,0.92406],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/808286513a871b8516473caabe96e37e.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/8ee7b90092cbbb1723746fa6008db34d.jpg"},"info":{"width":496.0078,"height":708.7713,"margin":[0.09176,0.10312,0.14245,0.07507]},"elements":[{"words":[{"str":"ژن","boundary":[0.42914043287222514,0.14492922670807226,0.4516573287758782,0.16329904501194545],"dir":"rtl"},{"str":"خاصي","boundary":[0.3713178421790949,0.14492922670807226,0.4217564239917196,0.16329904501194545],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.29837548925641905,0.14492922670807226,0.36393383329858936,0.16329904501194545],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.2185373697752335,0.14492922670807226,0.2909836054997524,0.16329904501194545],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21430068640049627,0.14492922670807226,0.21858199407348042,0.16329904501194545],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.18962869938738883,0.14492922670807226,0.20791416183374553,0.16329904501194545],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.13277471846208885,0.14492922670807226,0.18222894075456086,0.16329904501194545],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.09176498837316688,0.14492922670807226,0.12550358280656088,0.16329904501194545],"dir":"rtl"},{"str":"تواليهاي","boundary":[0.3783343568387434,0.17074800633416606,0.45168095340436193,0.18911782463803928],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.3298224947268975,0.17074800633416606,0.3718402089644559,0.18911782463803928],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.29147709773918884,0.17074800633416606,0.32325747296715907,0.18911782463803928],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيمكنندهاي","boundary":[0.1684531573898637,0.17074800633416606,0.28496457515385853,0.18911782463803928],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.13978335824557606,0.17074800633416606,0.1620876324928762,0.18911782463803928],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.09175973845572596,0.17074800633416606,0.1333705840916212,0.18911782463803928],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.412805314755131,0.1965667859602599,0.4517807018357374,0.2149366042641331],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.38523012339725315,0.1965667859602599,0.40593054786638444,0.2149366042641331],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3580119264253507,0.1965667859602599,0.3783501065910658,0.2149366042641331],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.31724631749742654,0.1965667859602599,0.3511450344127654,0.2149366042641331],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.26123757328009767,0.1965667859602599,0.31045554928773306,0.2149366042641331],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24224599693795143,0.1965667859602599,0.254509804079694,0.2149366042641331],"dir":"rtl"},{"str":"نواحي","boundary":[0.18007122468638612,0.1965667859602599,0.2355103528613865,0.2149366042641331],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.1322917260575339,0.1965667859602599,0.17325158193076814,0.2149366042641331],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.09176498837316682,0.1965667859602599,0.12550358280656082,0.2149366042641331],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.4119627030058803,0.2223855655863537,0.45165470381715783,0.2407553838902269],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.37264869625034136,0.2223855655863537,0.4049514382636726,0.2407553838902269],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.3532948756047789,0.2223855655863537,0.38862436316525684,0.2407553838902269],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.34712622261182197,0.2223855655863537,0.3655970168211064,0.24075704309962193],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.34180701593805574,0.2223872247957487,0.34716193172768645,0.24075704309962193],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.3127749724903519,0.2223872247957487,0.3348351255766542,0.24075704309962193],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.2720093635624278,0.2223872247957487,0.3057322082434994,0.24075704309962193],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.19906963559847235,0.2223872247957487,0.26496134939813437,0.24075704309962193],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.1570939207004405,0.2223872247957487,0.19197962209465247,0.24075704309962193],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.09177182294310687,0.2223872247957487,0.15015090488496344,0.24075704309962193],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايند","boundary":[0.37846193950982215,0.24820600442184254,0.4517534119423121,0.2665758227257157],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37422788109380534,0.24820600442184254,0.37850656380806913,0.2665758227257157],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4047115267138944,0.27402478404793634,0.42314398684859383,0.2923946023518096],"dir":"rtl"},{"str":"نواحي","boundary":[0.33261703545791005,0.27402478404793634,0.3983118773535415,0.2923946023518096],"dir":"rtl"},{"str":"غيركدكننده","boundary":[0.21201068209007998,0.27402478404793634,0.3261911365103532,0.2923946023518096],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.187212697058393,0.27402478404793634,0.20564515719309248,0.2923946023518096],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.11318098626674819,0.27402478404793634,0.18083667232652384,0.2923946023518096],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.09176831493375709,0.27226733950976156,0.10283668926174144,0.28775893743422604],"dir":"ltr"},{"str":"'","boundary":[0.10289645848311255,0.27226733950976156,0.10688107324118691,0.28775893743422604],"dir":"ltr"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.38462604418720836,0.29984466417005756,0.4516596150302475,0.31821448247393075],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.304667176604884,0.29984466417005756,0.3782500194553392,0.31821448247393075],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2924506187201088,0.29984466417005756,0.29827802707941287,0.31821448247393075],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.2832816379097264,0.29984466417005756,0.28784119120707374,0.31821448247393075],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2751678905049477,0.29984466417005756,0.27859871155252,0.31821448247393075],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.24769507253716577,0.29984466417005756,0.27057158778551466,0.31821448247393075],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.22289446254675832,0.29984466417005756,0.24132692268145783,0.31821448247393075],"dir":"rtl"},{"str":"مجاورت","boundary":[0.1417281139530467,0.29984466417005756,0.21654731236081368,0.31821448247393075],"dir":"rtl"},{"str":"آنها،","boundary":[0.0917698995862565,0.29984466417005756,0.13525234078980208,0.31821448247393075],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.39865907350650537,0.32566344379615136,0.4517252389982577,0.34403326210002455],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.3547487640315335,0.32566344379615136,0.3916294340532548,0.34403326210002455],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.29124313770872157,0.32566344379615136,0.34774799912420734,0.34403326210002455],"dir":"rtl"},{"str":"كليه","boundary":[0.24950891901296718,0.32566344379615136,0.2843657458612547,0.34403326210002455],"dir":"rtl"},{"str":"پستانداران","boundary":[0.16023407293191766,0.32566344379615136,0.2426052775782962,0.34403326210002455],"dir":"rtl"},{"str":"قطعات","boundary":[0.09176727462753614,0.32566344379615136,0.1533750557954936,0.34403326210002455],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوتيدي","boundary":[0.3609121671070496,0.35148222342224517,0.4517619884203435,0.36985204172611835],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3426450793717358,0.35148222342224517,0.35309766499639733,0.36985204172611835],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.2949837038853019,0.35148222342224517,0.33470457924250396,0.36985204172611835],"dir":"rtl"},{"str":"مشابهي","boundary":[0.22664027864077957,0.35148222342224517,0.2871088277240803,0.36985204172611835],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.18998798002773357,0.35148222342224517,0.21884677619989054,0.36985204172611835],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.14329521430912995,0.35148222342224517,0.18226272651357514,0.36985204172611835],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13905853093439272,0.35148222342224517,0.14333983860737687,0.36985204172611835],"dir":"ltr"},{"str":"اولين","boundary":[0.09176202471009542,0.35148222342224517,0.13266938140892154,0.36985204172611835],"dir":"rtl"},{"str":"قطعه","boundary":[0.41111187767611723,0.378401355164741,0.45180398775986996,0.3967711734686142],"dir":"rtl"},{"str":"ATA","boundary":[0.35873992304153285,0.3766450139443781,0.4042442235787422,0.39213661186884263],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.2908775789412989,0.37840355897858025,0.351831745387875,0.39677337728245343],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.26329976262470073,0.37840355897858025,0.28400281205255246,0.39677337728245343],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.21225219038894153,0.37840355897858025,0.25654574383709294,0.39677337728245343],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.18128555236429758,0.3784214982542677,0.20544567242692563,0.3967913165581408],"dir":"ltr"},{"str":"جفت","boundary":[0.12515606004582996,0.37840355897858025,0.17448953423716324,0.39677337728245343],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.09176921008097055,0.37840355897858025,0.11837054175357732,0.39677337728245343],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.40555940047717004,0.404900184900087,0.4517586739563371,0.4232700032039602],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3899540208843491,0.404900184900087,0.39840638796406036,0.4232700032039602],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36442892228710927,0.404900184900087,0.3828613824218088,0.4232700032039602],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.33418677286929765,0.404900184900087,0.3573389087832894,0.4232700032039602],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.2798763769440724,0.404900184900087,0.327193882838133,0.4232700032039602],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25447465140669173,0.404900184900087,0.27290711154139125,0.4232700032039602],"dir":"rtl"},{"str":"طرف","boundary":[0.1991930207549157,0.404900184900087,0.24740826253135553,0.4232700032039602],"dir":"rtl"},{"str":"چپ","boundary":[0.15165239336962055,0.404900184900087,0.19215025650806314,0.4232700032039602],"dir":"rtl"},{"str":"كدون","boundary":[0.0917744599984115,0.404900184900087,0.14460700416404756,0.4232700032039602],"dir":"rtl"},{"str":"آغازكننده","boundary":[0.3749550067559423,0.43071896452618075,0.4517402992452943,0.4490887828300539],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3387857005474512,0.43071896452618075,0.3676444967196082,0.4490887828300539],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2991094494884961,0.43071896452618075,0.33142269133670893,0.4490887828300539],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.29487276611375884,0.43071896452618075,0.299154073786743,0.4490887828300539],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.2733454796476993,0.43071896452618075,0.2885019912993306,0.4490887828300539],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.2164914987223993,0.43071896452618075,0.2659719706020754,0.4490887828300539],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.1722189449440111,0.43071896452618075,0.20909961496573257,0.4490887828300539],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.1389528430802904,0.43071896452618075,0.1648270611873444,0.4490887828300539],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.09177708495713187,0.43071896452618075,0.13149533535561347,0.4490887828300539],"dir":"rtl"},{"str":"كلمات","boundary":[0.40024123410962514,0.4565377441522745,0.4517927984197025,0.4749075624561476],"dir":"rtl"},{"str":"آغازين","boundary":[0.33286379367421265,0.4565377441522745,0.3928362255593564,0.4749075624561476],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.28266408310514496,0.4565377441522745,0.3254797847937071,0.4749075624561476],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.2239936307453232,0.4565377441522745,0.27531157372928433,0.4749075624561476],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.1693183655579612,0.4565377441522745,0.21668574566770948,0.4749075624561476],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.09177708495713192,0.4565377441522745,0.1618713576681659,0.4749075624561476],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.3826986349811437,0.4823565237783682,0.45175867395633723,0.5007263420822414],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3543884551815518,0.4823565237783682,0.3750967545268444,0.5007263420822414],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3283803641797571,0.4823565237783682,0.3468128243144566,0.5007263420822414],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.283624817996814,0.4823565237783682,0.3207548590969741,0.5007263420822414],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.26088480060192626,0.4823565237783682,0.27604131225355755,0.5007263420822414],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.23245387270119566,0.4823565237783682,0.25321729617961675,0.5007263420822414],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازيم","boundary":[0.14306090347772782,0.4823565237783682,0.2249412408433902,0.5007263420822414],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1388242201029906,0.4823565237783682,0.14310552777597474,0.5007263420822414],"dir":"ltr"},{"str":"قطعه","boundary":[0.09177183503969118,0.4823565237783682,0.1324639451234439,0.5007263420822414],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.42273085221643697,0.5092780737903397,0.4517812703751837,0.5276478920942129],"dir":"rtl"},{"str":"CCAAT","boundary":[0.3405950470940175,0.5075195287561376,0.4155390096687996,0.5230111266806021],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.31325768667347575,0.5092780737903397,0.33424160668441105,0.5276478920942129],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.27394367991793683,0.5092780737903397,0.30625692176614966,0.5276478920942129],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2697069965431996,0.5092780737903397,0.27398830421618375,0.5276478920942129],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.2374121294060296,0.5092780737903397,0.26328634751308355,0.5276478920942129],"dir":"rtl"},{"str":"قطعه","boundary":[0.18188900255197607,0.5092780737903397,0.23039823970510148,0.5276478920942129],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.12273818274631978,0.5092780737903397,0.1748829877272092,0.5276478920942129],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.09177154472167581,0.5092960130660271,0.11574791767387535,0.5276658313699003],"dir":"ltr"},{"str":"جفت","boundary":[0.41027091106228564,0.5357746997118464,0.4517452588447197,0.5541445180157196],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.3849899336260437,0.5357746997118464,0.4038161375688043,0.5541445180157196],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.3322492630156219,0.5357746997118464,0.37844853649478893,0.5541445180157196],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31725024888721504,0.5357746997118464,0.3257026159669263,0.5541445180157196],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2923315157543893,0.5357746997118464,0.31076397588908883,0.5541445180157196],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.2329391997464556,0.5357746997118464,0.2858006184580162,0.5541445180157196],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.18781090942521464,0.5357746997118464,0.22643717699600688,0.5541445180157196],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1690634542440663,0.5357746997118464,0.18132726138580882,0.5541445180157196],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.11317545812787616,0.5357746997118464,0.16263755529650942,0.5541445180157196],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.09176831493375709,0.5340160869548118,0.10283668926174144,0.5495076848792763],"dir":"ltr"},{"str":"'","boundary":[0.10289645848311255,0.5340160869548118,0.10688107324118691,0.5495076848792763],"dir":"ltr"},{"str":"ژنها","boundary":[0.4119676142189698,0.5626937637315097,0.4516596150302475,0.5810635820353829],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3684195490474141,0.5626937637315097,0.405116471958707,0.5810635820353829],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.30830011947392755,0.5626937637315097,0.36160778116795733,0.5810635820353829],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.25701105103589084,0.5626937637315097,0.3013571036584504,0.5810635820353829],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2527717427024332,0.5626937637315097,0.25705305037541737,0.5810635820353829],"dir":"ltr"},{"str":"حدود","boundary":[0.19422991331991146,0.5626937637315097,0.24637471830080085,0.5810635820353829],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.12528012261097504,0.5627117030071971,0.15319918356122622,0.5810815213110703],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.15310206008857116,0.5626937637315097,0.16294565529009822,0.5810635820353829],"dir":"ltr"},{"str":"80","boundary":[0.16302177909299,0.5627117030071971,0.18727114775211193,0.5810815213110703],"dir":"ltr"},{"str":"باز","boundary":[0.09176989958625648,0.5626937637315097,0.11837123125886324,0.5810635820353829],"dir":"rtl"},{"str":"جلوتر","boundary":[0.3945431382329067,0.5892748908172142,0.45172523899825756,0.6076447091210874],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37591643115289713,0.5892748908172142,0.38818023829463966,0.6076447091210874],"dir":"rtl"},{"str":"ناح","boundary":[0.34579765479494473,0.5892748908172142,0.3695587811320709,0.6076447091210874],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.3377022821012088,0.5892748908172142,0.3425847053211662,0.6076447091210874],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3142194013884458,0.5892748908172142,0.33455758155416093,0.6076447091210874],"dir":"rtl"},{"str":"بالاي","boundary":[0.2551893296839282,0.5892748908172142,0.3078722512025011,0.6076447091210874],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.24490736637609312,0.5892748908172142,0.24876605569509175,0.6076447091210874],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2391140824801544,0.5892748908172142,0.24173904120056164,0.6076447091210874],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.21030778548240556,0.5892748908172142,0.23596938193310657,0.6076447091210874],"dir":"rtl"},{"str":"قطعه","boundary":[0.15067397327219434,0.5892748908172142,0.2039606352964609,0.6076447091210874],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.09176202471009512,0.5892748908172142,0.1441772004391865,0.6076447091210874],"dir":"rtl"},{"str":"GGGGTG","boundary":[0.35208680186077723,0.6133364544696929,0.4454463256424597,0.6288280523941574],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.33720749552728807,0.615094999503895,0.3456598626069993,0.6334648178077682],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3188196596908355,0.615094999503895,0.3308183460018169,0.6334648178077682],"dir":"rtl"},{"str":"CACCC","boundary":[0.23741118587248025,0.6133364544696929,0.3124104903189023,0.6288280523941574],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.20220419920815763,0.615094999503895,0.2310629953803146,0.6334648178077682],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.1425703869979464,0.615094999503895,0.19587804869197625,0.6334648178077682],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.09176693592318509,0.615094999503895,0.13611298854574463,0.6334648178077682],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4310717250817427,0.6409137791299887,0.4517747745095944,0.6592835974338619],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.3630879191819161,0.6409137791299887,0.4238005894262147,0.6592835974338619],"dir":"rtl"},{"str":"معكوس","boundary":[0.2943796246752572,0.6409137791299887,0.35581940848510846,0.6592835974338619],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.2548241217174408,0.6409137791299887,0.287126863730772,0.6592835974338619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2390979940234811,0.6409137791299887,0.24755036110319234,0.6592835974338619],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.2199856695801962,0.6409137791299887,0.23198173093245716,0.6592835974338619],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.19433982288181767,0.6409137791299887,0.21286153161301102,0.6592835974338619],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.14716406475865912,0.6409137791299887,0.1873259331808896,0.6592835974338619],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.0959957444217612,0.6409137791299887,0.14004255175019434,0.6592835974338619],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.09175906104702394,0.6409137791299887,0.09604036872000812,0.6592835974338619],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.42587168185661606,0.6667325587560825,0.45174589996367,0.6851023770599557],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.38679917130335456,0.6667325587560825,0.4188525422382471,0.6851023770599557],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.33212390611599263,0.6667325587560825,0.37974328226289994,0.6851023770599557],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.30212587785917894,0.6667325587560825,0.3251231412086666,0.6851023770599557],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.24369954666035504,0.6667325587560825,0.2950804886536059,0.6851023770599557],"dir":"rtl"},{"str":"محافظت","boundary":[0.15986886496543007,0.6667325587560825,0.23667515712454532,0.6851023770599557],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.11099738350888848,0.6667325587560825,0.1528234757598571,0.6851023770599557],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.0917643109644648,0.6667325587560825,0.10402811810620732,0.6851023770599557],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.403860181231021,0.690794303002781,0.45174860959847807,0.7062859009272455],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.3852324338447904,0.6925528480369832,0.39741224230747985,0.7109226663408563],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.37990901755980455,0.6925528480369832,0.38526393334943526,0.7109226663408563],"dir":"ltr"},{"str":"عناصر","boundary":[0.32559337171713837,0.6925528480369832,0.37349886836457014,0.7109226663408563],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.2724878318445799,0.6925528480369832,0.31911234863645294,0.7109226663408563],"dir":"rtl"},{"str":"برنده","boundary":[0.2191434207284644,0.6925528480369832,0.26618793091560256,0.7109226663408563],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.19289383352439224,0.6925528480369832,0.21270177202858512,0.7109226663408563],"dir":"rtl"},{"str":"Promoter","boundary":[0.09176831493375709,0.690794303002781,0.1741856438547942,0.7062859009272455],"dir":"ltr"},{"str":"elements","boundary":[0.3732547834933241,0.716614149263486,0.45180482242416353,0.7321057471879505],"dir":"ltr"},{"str":"گويند","boundary":[0.3201531871071383,0.7183723190003249,0.36609521463170547,0.7367421373041982],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.29245462268940126,0.7183723190003249,0.31315504715853265,0.7367421373041982],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26705027219330024,0.7183723190003249,0.2854827323279997,0.7367421373041982],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.21660644046323468,0.7183723190003249,0.26011250629526395,0.7367421373041982],"dir":"rtl"},{"str":"نسخهبرداري","boundary":[0.11100697609997263,0.7183723190003249,0.20962405026695147,0.7367421373041982],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.09177127859682853,0.7183723190003249,0.10403508573857106,0.7367421373041982],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.4180142731626398,0.7441910986264185,0.4517397428024318,0.7625609169302917],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3904338318873211,0.7441910986264185,0.41077201205303626,0.7625609169302917],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.3551123873455216,0.7441910986264185,0.38321519540620125,0.7625609169302917],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33563781859882047,0.7441910986264185,0.347901625740563,0.7625609169302917],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.30575791348442505,0.7441910986264185,0.3282748093880782,0.7625609169302917],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2883413123745232,0.7441910986264185,0.3048838022305295,0.7625609169302917],"dir":"rtl"},{"str":"دخيل","boundary":[0.2340282914905775,0.7441910986264185,0.2811987996962952,0.7625609169302917],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.16483437962064315,0.7441910986264185,0.22687790393618817,0.7625609169302917],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1605976962459059,0.7441910986264185,0.16487900391889004,0.7625609169302917],"dir":"ltr"},{"str":"بالاخره","boundary":[0.09177127859682863,0.7441910986264185,0.15424004622507964,0.7625609169302917],"dir":"rtl"},{"str":"آنكه","boundary":[0.41886213482933143,0.7700098782525123,0.4516924935454645,0.7883796965563855],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3936992805355078,0.7700098782525123,0.4121317406702073,0.7883796965563855],"dir":"rtl"},{"str":"ناحيه","boundary":[0.3443474316331317,0.7700098782525123,0.38709750935368364,0.7883796965563855],"dir":"rtl"},{"str":"غيركدكننده","boundary":[0.22567829780096202,0.7700098782525123,0.33772466078154434,0.7883796965563855],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.1616870541148748,0.7700098782525123,0.21898990298136442,0.7883796965563855],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.1402756166334481,0.7682524337143378,0.15134399096143245,0.7837440316388024],"dir":"ltr"},{"str":"'","boundary":[0.15140376018280358,0.7682524337143378,0.15538837494087793,0.7837440316388024],"dir":"ltr"},{"str":"تمام","boundary":[0.09176752865579933,0.7700109787485399,0.13358312107188633,0.788380797052413],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.3985359544749094,0.7958297583746337,0.45172286806780043,0.8141995766785068],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3630937618319712,0.7958297583746337,0.3965173612189163,0.8141995766785068],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.29232749968851296,0.7958297583746337,0.35476739277083946,0.8141995766785068],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.23644212853104327,0.7958297583746337,0.2840615046779506,0.8141995766785068],"dir":"rtl"},{"str":"AATAAA","boundary":[0.136646641443945,0.7940717635884452,0.23000616522562747,0.8095633615129098],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.09176604077597167,0.7958303086226473,0.1284629636872646,0.8142001269265204],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4194632624728885,0.8216490882487412,0.45177650432110134,0.8400189065526142],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3915205768941537,0.8216490882487412,0.41222362632200543,0.8400189065526142],"dir":"rtl"},{"str":"پيغام","boundary":[0.34434219381227477,0.8216490882487412,0.3842415663624644,0.8400189065526142],"dir":"rtl"},{"str":"دهنده","boundary":[0.2942606063856254,0.8216490882487412,0.3435310815676689,0.8400189065526142],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.23631726759135646,0.8216490882487412,0.2869842208126566,0.8400189065526142],"dir":"rtl"},{"str":"شكسته","boundary":[0.16252705300198916,0.8216490882487412,0.22908813127535496,0.8400189065526142],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.10736617045135187,0.8216490882487412,0.15524541751157955,0.8400189065526142],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.09176079085853094,0.8216490882487412,0.10021315793824218,0.8400189065526142],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.4095382935510289,0.847467867874835,0.4517082553943709,0.8658376861787082],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.36187954302331543,0.847467867874835,0.401925913261848,0.8658376861787082],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.30103037492555573,0.847467867874835,0.3542199134771672,0.8658376861787082],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.26123075080674146,0.847467867874835,0.29991739242810306,0.8658376861787082],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2415146858577628,0.847467867874835,0.25377849299950533,0.8658376861787082],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوتيد","boundary":[0.1522450896941541,0.847467867874835,0.23401517879355938,0.8658376861787082],"dir":"rtl"},{"str":"آدنين","boundary":[0.09176079085853096,0.847467867874835,0.14474033271250986,0.8658376861787082],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.3651511125429882,0.8732882982449699,0.37252724654733255,0.8916581165488431],"dir":"ltr"},{"str":"Poly","boundary":[0.3725300287616445,0.8715297532107679,0.41325279158916456,0.8870213511352323],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.4284031823693095,0.8715297532107679,0.44441690634703734,0.8870213511352323],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4443767456882735,0.8732866475009288,0.45175287969261785,0.891656465804802],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.33007116420346616,0.8732882982449699,0.3587593380587967,0.8916581165488431],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.2769670154380637,0.8715297532107679,0.3236578457032329,0.8870213511352323],"dir":"ltr"},{"str":"نسخهبرداري","boundary":[0.14571803911148173,0.8732882982449699,0.2705978252761348,0.8916581165488431],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.09176726253095215,0.8732882982449699,0.13936038909065543,0.8916581165488431],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.39079468508358145,0.8991070778710636,0.4517488515301575,0.9174768961749368],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38655800170884425,0.8991070778710636,0.39083930938182837,0.9174768961749368],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3617626416358777,0.8991070778710636,0.3801951017705772,0.9174768961749368],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.3173693397563508,0.8991070778710636,0.3544993808565109,0.9174768961749368],"dir":"rtl"},{"str":"مطلب","boundary":[0.26232920530685216,0.8991070778710636,0.3101297036054676,0.9174768961749368],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.23438389476939694,0.8991070778710636,0.2550895691559691,0.9174768961749368],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2120061216779254,0.8991070778710636,0.2271626333295567,0.9174768961749368],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.14668664887931215,0.8991070778710636,0.20471661131135457,0.9174768961749368],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.11692749186605549,0.8991070778710636,0.1394443877697086,0.9174768961749368],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.09176726253095233,0.8991070778710636,0.11614262920865376,0.9174768961749368],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.09176,0.14493,0.4518,0.91748],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"●","boundary":[0.8208294305049235,0.10311695835454969,0.8354421039346558,0.12004766646871853],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8401839648489399,0.10757511637128231,0.8574929426513052,0.1259449346751555],"dir":"ltr"},{"str":"خونشناسي","boundary":[0.7256293147002929,0.10757511637128231,0.8164975107246298,0.1259449346751555],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.6571625163959115,0.10757511637128231,0.7208965141273987,0.1259449346751555],"dir":"rtl"},{"str":"2010","boundary":[0.6254687648057148,0.10757511637128231,0.6523378422678031,0.1259449346751555],"dir":"ltr"},{"str":"نيز","boundary":[0.8352134664011331,0.14518275559672777,0.8575256155245946,0.16355257390060096],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.771345595774905,0.14518275559672777,0.8287009438158027,0.16355257390060096],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7204213965990051,0.14518275559672777,0.7647674492215646,0.16355257390060096],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7016739414178566,0.14518275559672777,0.7139377485595991,0.16355257390060096],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49748774112020017,0.14518319579513875,0.5017664238344639,0.16355301409901193],"dir":"ltr"},{"str":"5'-ζ","boundary":[0.5017215455079538,0.14342465076093658,0.5332641986678437,0.15891624868540108],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5332929764410963,0.14342465076093658,0.5406645137435339,0.15891624868540108],"dir":"ltr"},{"str":"Ѱζ","boundary":[0.5406711547681307,0.14342465076093658,0.5661682618700754,0.15891624868540108],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5661948259684626,0.14342465076093658,0.5735663632709002,0.15891624868540108],"dir":"ltr"},{"str":"Ѱα1-α2-α1-3'","boundary":[0.573573004295497,0.14342465076093658,0.6954380193214703,0.15891624868540108],"dir":"ltr"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.8012348394521215,0.1715108193882498,0.8573800815229117,0.189880637692123],"dir":"rtl"},{"str":"Ѱζ","boundary":[0.7298631190880466,0.16975190187846909,0.7553602261899913,0.1852434998029336],"dir":"ltr"},{"str":"،Ѱβ","boundary":[0.7617981007556737,0.16975190187846909,0.7947206959245399,0.18988026521654447],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7148628469149074,0.17151044691267125,0.7233152139946186,0.18988026521654447],"dir":"rtl"},{"str":"،Ѱα","boundary":[0.6750655937265503,0.16975190187846909,0.7083202401252561,0.18988026521654447],"dir":"ltr"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.6125285771715686,0.17151044691267125,0.6685530711412201,0.18988026521654447],"dir":"rtl"},{"str":"كاذب","boundary":[0.5623262416437808,0.17151044691267125,0.6061368026873771,0.18988026521654447],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5017238196657392,0.17151044691267125,0.5559160924485462,0.18988026521654447],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4974845113322815,0.17151044691267125,0.5017658190052656,0.18988026521654447],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8299014088084905,0.1979225716699801,0.8575028497535725,0.2162923899738533],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.761434610504109,0.1979225716699801,0.8234991344894174,0.2162923899738533],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.7055439894291986,0.1979225716699801,0.7550113365152726,0.2162923899738533],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.6669570962392124,0.1979225716699801,0.6991600898211682,0.2162923899738533],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6237739003297932,0.1979225716699801,0.6605259473742147,0.2162923899738533],"dir":"rtl"},{"str":"ترت","boundary":[0.5963168321143336,0.1979225716699801,0.6173663760932792,0.2162923899738533],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.5882214594205978,0.1979225716699801,0.5931038826405552,0.2162923899738533],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5562730868345216,0.1979225716699801,0.58507675887355,0.2162923899738533],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.4974845113322815,0.1979225716699801,0.5497763140015137,0.2162923899738533],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوتيدهاي","boundary":[0.7500606643685845,0.22433469642728895,0.8574818500838091,0.24270451473116217],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7074812089648591,0.22433469642728895,0.7423669103590711,0.24270451473116217],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6768741902849106,0.22433469642728895,0.6998714536343982,0.24270451473116217],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.6178441185803931,0.22433469642728895,0.6692250605736441,0.24270451473116217],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5872397248591655,0.22433469642728895,0.6102369882086531,0.24270451473116217],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.5232484811730782,0.22433469642728895,0.5796220946525438,0.24270451473116217],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.497481886373561,0.22433469642728895,0.5157673488199176,0.24270451473116217],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.8011056116456232,0.2506623200204,0.857371601817552,0.2690321383242732],"dir":"rtl"},{"str":"ζ","boundary":[0.762402929953924,0.2489029623122085,0.7715675438974952,0.26439456023667296],"dir":"ltr"},{"str":"،β","boundary":[0.7780075232687873,0.2489029623122085,0.7945976252792798,0.26903132565028387],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7474052827395052,0.25066150734641063,0.7558576498192165,0.26903132565028387],"dir":"rtl"},{"str":"α","boundary":[0.7292582898897961,0.2489029623122085,0.7408579461855237,0.26439456023667296],"dir":"ltr"},{"str":"يكدست","boundary":[0.6606697031780548,0.25066150734641063,0.7228471003883407,0.26903132565028387],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5853071383151635,0.25066150734641063,0.6541256810880794,0.26903132565028387],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.5664363100741561,0.25066150734641063,0.6230799410815717,0.26903132565028387],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.552403280754859,0.25066150734641063,0.5787368666379843,0.26903132565028387],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5470824894285936,0.25066150734641063,0.5524374052182243,0.26903132565028387],"dir":"ltr"},{"str":"داراي","boundary":[0.4974865193652196,0.25066150734641063,0.5405568420496613,0.26903132565028387],"dir":"rtl"},{"str":"اختلافاتي","boundary":[0.7709914682793295,0.2770736321037195,0.8574733582818658,0.2954434504075927],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6988969770233451,0.2770736321037195,0.764607568671299,0.2954434504075927],"dir":"rtl"},{"str":"ك","boundary":[0.6827009817184326,0.2770736321037195,0.6882265198248898,0.2954434504075927],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6603074588746387,0.2770736321037195,0.6784669233024156,0.2954434504075927],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.5914784162668408,0.2770736321037195,0.6538999346381246,0.2954434504075927],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.49748389440649915,0.2770736321037195,0.5850551422780044,0.2954434504075927],"dir":"rtl"},{"str":"مستقيما","boundary":[0.7909437795131449,0.3034857568610283,0.8574891080341881,0.32185557516490154],"dir":"rtl"},{"str":"قادر","boundary":[0.7527191306265748,0.3034857568610283,0.7839561393994208,0.32185557516490154],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7305828537373806,0.3034857568610283,0.745739365389012,0.32185557516490154],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6834070956142224,0.3034857568610283,0.7235295896556466,0.32185557516490154],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6679224641225403,0.3034857568610283,0.6763748312022515,0.32185557516490154],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.621471194606214,0.3034857568610283,0.6609820732657836,0.32185557516490154],"dir":"rtl"},{"str":"هيچ","boundary":[0.5813119511427042,0.3034857568610283,0.6144205554832002,0.32185557516490154],"dir":"rtl"},{"str":"محصولي","boundary":[0.49748126944777915,0.3034857568610283,0.5743558105336248,0.32185557516490154],"dir":"rtl"},{"str":"نباشند","boundary":[0.7959049514947147,0.32989788161833716,0.8575022328277905,0.3482676999222104],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7916682681199774,0.32989788161833716,0.7959495757929616,0.3482676999222104],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.7489706895738336,0.32989788161833716,0.7851872450392919,0.3482676999222104],"dir":"rtl"},{"str":"ممك","boundary":[0.7032465336230603,0.32989788161833716,0.7425552904611582,0.3482676999222104],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6857039344945788,0.32989788161833716,0.7019261793866954,0.3482676999222104],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6335696293485711,0.32989788161833716,0.6792334112487749,0.3482676999222104],"dir":"rtl"},{"str":"نماينده","boundary":[0.5612283919728683,0.32989788161833716,0.6271936046167018,0.3482676999222104],"dir":"rtl"},{"str":"بقاي","boundary":[0.5219143852173295,0.32989788161833716,0.5548392424473971,0.3482676999222104],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.49747864448905876,0.32989788161833716,0.520557281558879,0.3482676999222104],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهايي","boundary":[0.7955427071912986,0.3562255052114482,0.8573709848917702,0.3745953235153214],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.7363918873856424,0.3562255052114482,0.7885865665822196,0.3745953235153214],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7008289466415654,0.3562255052114482,0.7293438732213491,0.3745953235153214],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6760335865685989,0.3562255052114482,0.6944660467032985,0.3745953235153214],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.6098636271445737,0.3562255052114482,0.6691036955467238,0.3745953235153214],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.5594250453319489,0.3562255052114482,0.6028654871959681,0.3745953235153214],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.4974891443239407,0.3562255052114482,0.5525030291862353,0.3745953235153214],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.813812419885333,0.38263762996875705,0.8574523586121031,0.40100744827263024],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.7712329644816076,0.38263762996875705,0.807378646061615,0.40100744827263024],"dir":"rtl"},{"str":"بودهاند","boundary":[0.7119604409446787,0.3826362360071225,0.7648280652038141,0.40100744827263024],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7077263825286619,0.3826362360071225,0.7120050652429257,0.4010060543109956],"dir":"ltr"},{"str":"ماهيت","boundary":[0.7763113039754618,0.4087948572718379,0.8288577276405735,0.4271646755757111],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7054269186895853,0.4087948572718379,0.7687356731083667,0.4271646755757111],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.6751847692717736,0.4087948572718379,0.6977016651754269,0.4271646755757111],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6326026889093278,0.4087948572718379,0.6738670399941293,0.4271646755757111],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبين","boundary":[0.5629231596761181,0.4087948572718379,0.6249876836614264,0.4271646755757111],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.4974803138176456,0.4087948572718379,0.5552766549235718,0.4271646755757111],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.8125961083676506,0.43461363689793164,0.8574697776930121,0.45298345520180483],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.7720746206007244,0.43461363689793164,0.8060205867730306,0.45298345520180483],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.7092908579260246,0.43461363689793164,0.765438724955535,0.45298345520180483],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.6658635408556075,0.43461363689793164,0.7027468358360495,0.45298345520180483],"dir":"rtl"},{"str":"پستانداران","boundary":[0.576956188995415,0.43461363689793164,0.6593273936417935,0.45298345520180483],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5017143722336626,0.43461363689793164,0.570530290047858,0.45298345520180483],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4974776888589253,0.43461363689793164,0.5017589965319095,0.45298345520180483],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.8303802036984098,0.4604324165240254,0.8573857790139592,0.4788022348278986],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.7602229319780859,0.4604324165240254,0.8237915573101876,0.4788022348278986],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.6834087649428094,0.4604324165240254,0.753660535177068,0.4788022348278986],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6647794329040793,0.4604324165240254,0.6770432400458218,0.4788022348278986],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرههاي","boundary":[0.5559092699751899,0.4604324165240254,0.6583299093280389,0.4788022348278986],"dir":"rtl"},{"str":"طويل","boundary":[0.497482938776366,0.4604324165240254,0.5494676212753106,0.4788022348278986],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئوتيدي","boundary":[0.7666278312558794,0.48625119615011914,0.8574776525691733,0.5046210144539923],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7395303823851156,0.48625119615011914,0.7602360567716879,0.5046210144539923],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7198143174361371,0.48625119615011914,0.7320781245778796,0.5046210144539923],"dir":"rtl"},{"str":"نواحي","boundary":[0.6647741829866385,0.48625119615011914,0.7123200602893744,0.5046210144539923],"dir":"rtl"},{"str":"كد","boundary":[0.6361043838423509,0.48625119615011914,0.6583824085024469,0.5046210144539923],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.5883222602547782,0.48625119615011914,0.6350727750652307,0.5046210144539923],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.568847691508077,0.48625119615011914,0.5808437528603381,0.5046210144539923],"dir":"rtl"},{"str":"اگزون","boundary":[0.5150176630286862,0.48625119615011914,0.5613613092374757,0.5046210144539923],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.49747506390020485,0.48625119615011914,0.5140228036736519,0.5046210144539923],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7909472028464068,0.5120716406291776,0.7983259618094715,0.5304414589330508],"dir":"ltr"},{"str":"exons","boundary":[0.7983297843300046,0.5103130955949755,0.8501851180566112,0.52580469351944],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8500910187299475,0.5120699757762128,0.8574671527342917,0.530439794080086],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7760715617778592,0.5120716406291776,0.7845239288575704,0.5304414589330508],"dir":"rtl"},{"str":"نواحي","boundary":[0.7209106792272219,0.5120716406291776,0.7684591814886782,0.5304414589330508],"dir":"rtl"},{"str":"غيركد","boundary":[0.6639333252420627,0.5120716406291776,0.7133219235665246,0.5304414589330508],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.6160304535533515,0.5120716406291776,0.6627809683638041,0.5304414589330508],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.5827643516896307,0.5120716406291776,0.6085414463240296,0.5304414589330508],"dir":"rtl"},{"str":"فاصل","boundary":[0.5320790237572877,0.5120716406291776,0.5752753444603089,0.5304414589330508],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4974820678223206,0.5120716406291776,0.5244876431378701,0.5304414589330508],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8438086215579675,0.5378904202552713,0.8574479070692035,0.5562602385591445],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.8367921068983191,0.5378904202552713,0.842934510304072,0.5562602385591445],"dir":"rtl"},{"str":"اينترونها","boundary":[0.7377182899139894,0.5378904202552713,0.8303688329094825,0.5562602385591445],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6548606332400417,0.537890970503285,0.6622393922031065,0.5562607888071582],"dir":"ltr"},{"str":"introns","boundary":[0.6622432147236395,0.5361324254690829,0.7240180255229858,0.5516240233935474],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7239293817556901,0.5378904202552713,0.7313055157600344,0.5562602385591445],"dir":"ltr"},{"str":"تش","boundary":[0.6199066829190993,0.537890970503285,0.6483979848703993,0.5562607888071582],"dir":"rtl"},{"str":"كيل","boundary":[0.583858124811747,0.537890970503285,0.6190141969541608,0.5562607888071582],"dir":"rtl"},{"str":"يافتهاند","boundary":[0.5017231664502051,0.537890970503285,0.5774689752862758,0.5562607888071582],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49748910803418833,0.537890970503285,0.5017677907484521,0.5562607888071582],"dir":"ltr"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.8008739620626935,0.5637097501293787,0.8573814484368997,0.5820795684332519],"dir":"rtl"},{"str":"سازنده","boundary":[0.7412375248937617,0.5637097501293787,0.7940254447611509,0.5820795684332519],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.681118095320275,0.5637097501293787,0.7343050089131663,0.5820795684332519],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.6039416839815824,0.5637097501293787,0.6742275786792061,0.5820795684332519],"dir":"rtl"},{"str":"β","boundary":[0.5862766674233754,0.5619517553431904,0.5975442724892635,0.577443353267655],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5563974760074337,0.5637103003773926,0.5793947393569214,0.5820801186812657],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.49748552744533453,0.5637103003773926,0.5494597101093974,0.5820801186812657],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.8127246950551986,0.5895290800034862,0.8574697414032602,0.6078988983073594],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرههاي","boundary":[0.7038545321263091,0.5895290800034862,0.8062751714791582,0.6078988983073594],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.6447010873619325,0.5895290800034862,0.6974470078897953,0.6078988983073594],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.5952258653996971,0.5895290800034862,0.638296188084139,0.6078988983073594],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5703071322668715,0.5895290800034862,0.5888288409980649,0.6078988983073594],"dir":"rtl"},{"str":"اينترون","boundary":[0.4974855274453344,0.5895290800034862,0.5638838582780351,0.6078988983073594],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.7884097024280665,0.6164482117459821,0.8574671164445395,0.6348180300498553],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7841730190533291,0.6164482117459821,0.7884543267263133,0.6348180300498553],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.7443786448519558,0.6164482117459821,0.7777707447342561,0.6348180300498553],"dir":"rtl"},{"str":"ازآنها","boundary":[0.6903071201702874,0.6164482117459821,0.7374776283760051,0.6348180300498553],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6713155438281413,0.6164482117459821,0.6835793509698838,0.6348180300498553],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.5870018697286613,0.6164661510216695,0.6202548467987801,0.6348359693255426],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6201472234912432,0.6164482117459821,0.6299908186927703,0.6348180300498553],"dir":"ltr"},{"str":"122","boundary":[0.6300669424956621,0.6164661510216695,0.6645877746277373,0.6348359693255426],"dir":"ltr"},{"str":"جفت","boundary":[0.5308723774101937,0.6164482117459821,0.5802058516015269,0.6348180300498553],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.4974855274453343,0.6164482117459821,0.5240868591179411,0.6348180300498553],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.8017156181818104,0.6440451897838908,0.8574487417334966,0.662415008087764],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7609500092538863,0.6440451897838908,0.7949825990639658,0.662415008087764],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.745709498923202,0.6440451897838908,0.7541618660029132,0.662415008087764],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.7105088024825412,0.6440451897838908,0.7390998528652166,0.662415008087764],"dir":"rtl"},{"str":"كدونهاي","boundary":[0.6172466441051933,0.6440451897838908,0.7038755317960722,0.662415008087764],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.586400754181688,0.6440631290595782,0.610560874244316,0.6624329473634514],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5712809919521424,0.6440451897838908,0.5797333590318536,0.662415008087764],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.5407973463320533,0.6440631290595782,0.5645899721738245,0.6624329473634514],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.49748815240405475,0.6440451897838908,0.5341850753153476,0.662415008087764],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.8251853741009715,0.6716421678217995,0.8574986159491844,0.6900119861256727],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8209486907262343,0.6716421678217995,0.8252299983992185,0.6900119861256727],"dir":"ltr"},{"str":"اينترون","boundary":[0.7559914622310373,0.6716421678217995,0.8145280416961183,0.6900119861256727],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.7066369883699406,0.6716421678217995,0.749492064439309,0.6900119861256727],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.6570410183065668,0.6716421678217995,0.7001113409910084,0.6900119861256727],"dir":"rtl"},{"str":"900","boundary":[0.5707927496301468,0.6716601070974869,0.6023053790686355,0.6900299254013601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.602245005018066,0.6716421678217995,0.6120886002195931,0.6900119861256727],"dir":"ltr"},{"str":"850","boundary":[0.6121647240224849,0.6716601070974869,0.6506177443177302,0.6900299254013601],"dir":"ltr"},{"str":"جفت","boundary":[0.5227691298402966,0.6716421678217995,0.5642434776227306,0.6900119861256727],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.49748815240405475,0.6716421678217995,0.5163143563468153,0.6900119861256727],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.8251853741009715,0.699323647023906,0.8574881161143028,0.7176934653277792],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8095799945081508,0.699323647023906,0.818032361587862,0.7176934653277792],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.773896305662935,0.699323647023906,0.8024873560456104,0.7176934653277792],"dir":"rtl"},{"str":"كدون","boundary":[0.7217593755582068,0.699323647023906,0.7667774176131905,0.7176934653277792],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6875272888853763,0.699323647023906,0.7209508882723215,0.7176934653277792],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.6486950406828279,0.6993432116475724,0.6804465413648737,0.7177130299514456],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6332104091911459,0.699325272371885,0.6416627762708571,0.7176950906757582],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.5935341581321907,0.6993432116475724,0.6261781447791748,0.7177130299514456],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.5577297211858362,0.699325272371885,0.5865885173579931,0.7176950906757582],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.49748691855249055,0.699325272371885,0.5507945802465204,0.7176950906757582],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.820952706792111,0.7258218982933916,0.8574396330057713,0.7441917165972647],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8167160234173738,0.7258218982933916,0.820997331090358,0.7441917165972647],"dir":"ltr"},{"str":"اگزونها","boundary":[0.7471624922027437,0.7258218982933916,0.8103216239744617,0.7441917165972647],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7284097871041544,0.7258218982933916,0.7405895955668438,0.7441917165972647],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7096623319230061,0.7258218982933916,0.7219261390647487,0.7441917165972647],"dir":"rtl"},{"str":"ناحيه","boundary":[0.6604259812043279,0.7258218982933916,0.703183933801041,0.7441917165972647],"dir":"rtl"},{"str":"آغازي","boundary":[0.6068374489272146,0.7258218982933916,0.6538767091969119,0.7441917165972647],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.5854299065458245,0.7240631444471228,0.5964982808738089,0.7395547423715874],"dir":"ltr"},{"str":"'","boundary":[0.5965580500951801,0.7240631444471228,0.6005426648532545,0.7395547423715874],"dir":"ltr"},{"str":"الي","boundary":[0.5545829763160983,0.7258216894813249,0.5790292168792508,0.744191507785198],"dir":"rtl"},{"str":"ناحيه","boundary":[0.4974874991885209,0.7258216894813249,0.5481045781941333,0.744191507785198],"dir":"rtl"},{"str":"پاياني","boundary":[0.8128474148995238,0.7516404691074186,0.8574664632290058,0.7700102874112917],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7914347314699488,0.7498826154104646,0.8025031057979332,0.7653742133349292],"dir":"ltr"},{"str":"'","boundary":[0.8025628750193042,0.7498826154104646,0.8065474897773786,0.7653742133349292],"dir":"ltr"},{"str":"يعني","boundary":[0.7455887871118156,0.7516411604446667,0.7850445416382567,0.7700109787485399],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7268308320957857,0.7516411604446667,0.7390946392375283,0.7700109787485399],"dir":"rtl"},{"str":"چپ","boundary":[0.6876401984001059,0.7516411604446667,0.7202946848819718,0.7700109787485399],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6659895388741871,0.7516411604446667,0.6811460505258183,0.7700109787485399],"dir":"rtl"},{"str":"راست","boundary":[0.6145797223350119,0.7516411604446667,0.659419267197008,0.7700109787485399],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5976461136296648,0.7516411604446667,0.6080986992543264,0.7700109787485399],"dir":"rtl"},{"str":"اعداد","boundary":[0.5518012095777527,0.7516411604446667,0.5911362160030549,0.7700109787485399],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.497488188693807,0.7516411604446667,0.5453018117860244,0.7700109787485399],"dir":"rtl"},{"str":"گذاري","boundary":[0.806062586112557,0.7774599400707604,0.8575065271150978,0.7958297583746335],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهاند","boundary":[0.7345718353622667,0.7774599400707604,0.7994371903022492,0.7958297583746335],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7303377769462497,0.7774599400707604,0.7346164596605135,0.7958297583746335],"dir":"ltr"},{"str":"اينترونهاي","boundary":[0.6313847080630589,0.7774599400707604,0.7236703817964155,0.7958297583746335],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.5798515184640244,0.7774599400707604,0.6247251877893858,0.7958297583746335],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5647291312757584,0.7774599400707604,0.5731814983554696,0.7958297583746335],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5378758035659924,0.7774599400707604,0.5582139837317076,0.7958297583746335],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.49747506390020496,0.7774599400707604,0.5313737808155438,0.7958297583746335],"dir":"rtl"},{"str":"كوچكتري","boundary":[0.7701295261889026,0.8032787196968542,0.8574356532296468,0.8216485380007273],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7453315411572157,0.8032787196968542,0.7637640012919152,0.8216485380007273],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.6745652790137575,0.8032787196968542,0.738816393613165,0.8216485380007273],"dir":"rtl"},{"str":"سازنده","boundary":[0.6071878385783449,0.8032787196968542,0.6681315051900395,0.8216485380007273],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيرههاي","boundary":[0.497469813982764,0.8032787196968542,0.6007383150023046,0.8216485380007273],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.7862126482688379,0.829097499322948,0.8574514029819693,0.8474673176268211],"dir":"rtl"},{"str":"α","boundary":[0.7682092902571289,0.8273406050327871,0.7798089465528565,0.8428322029572516],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.75332998392364,0.8290991500669891,0.7617823510033512,0.8474689683708623],"dir":"rtl"},{"str":"ζ","boundary":[0.7377258986653031,0.8273406050327871,0.7468905126088743,0.8428322029572516],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.6935730526818329,0.8290991500669891,0.7312779597417624,0.8474689683708623],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6392600317978873,0.8290991500669891,0.6871681534040394,0.8474689683708623],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6350233484231499,0.8290991500669891,0.6393046560961341,0.8474689683708623],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6102279883501833,0.8290991500669891,0.6286604484848829,0.8474689683708623],"dir":"rtl"},{"str":"مجموع","boundary":[0.5387372375998927,0.8290991500669891,0.6038729632880775,0.8474689683708623],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.5147871142348973,0.8290991500669891,0.5323139636110564,0.8474689683708623],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.49748863626741374,0.8290991500669891,0.5137108811595303,0.8474689683708623],"dir":"rtl"},{"str":"اينترون","boundary":[0.7989336458015381,0.854917929693083,0.8574702252666191,0.8732877479969561],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7816377927927749,0.854917929693083,0.7981802826487812,0.8732877479969561],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7660350381586746,0.854917929693083,0.7744874052383858,0.8732877479969561],"dir":"rtl"},{"str":"اگزون","boundary":[0.7125672539826998,0.854917929693083,0.7589109001914893,0.8732877479969561],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6952714009739366,0.854917929693083,0.7118138908299428,0.8732877479969561],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6730170009423244,0.854917929693083,0.6881735125939556,0.8732877479969561],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.6138635561779475,0.854917929693083,0.6658377388420106,0.8732877479969561],"dir":"rtl"},{"str":"نواحي","boundary":[0.5513265396229661,0.854917929693083,0.6067656677979665,0.8732877479969561],"dir":"rtl"},{"str":"كوتاه","boundary":[0.49749651114357524,0.854917929693083,0.5449347651387746,0.8732877479969561],"dir":"rtl"},{"str":"غيركدكننده","boundary":[0.7614413603979618,0.8807367093191766,0.8574754751840601,0.8991065276230498],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7338635440813637,0.8807367093191766,0.7545665935092155,0.8991065276230498],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7085799416864011,0.8807367093191766,0.7270124018211007,0.8991065276230498],"dir":"rtl"},{"str":"انتها","boundary":[0.6691451868297236,0.8807367093191766,0.7016684253755691,0.8991065276230498],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6351545963591705,0.8807367093191766,0.6685781957461157,0.8991065276230498],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.6132520496653482,0.8789792647810021,0.6243204239933325,0.8944708627054666],"dir":"ltr"},{"str":"'","boundary":[0.6243801932147035,0.8789792647810021,0.6283648079727779,0.8944708627054666],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.597891504931979,0.8807378098152041,0.6063438720116902,0.8991076281190773],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.5761155368927666,0.8789792647810021,0.587183911220751,0.8944708627054666],"dir":"ltr"},{"str":"'","boundary":[0.5872436804421223,0.8789792647810021,0.5912282952001966,0.8944708627054666],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.5438196294493757,0.8807378098152041,0.5696912225977091,0.8991076281190773],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.49748910803418817,0.8807378098152041,0.5369396126431882,0.8991076281190773],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.828693274581569,0.9065565894412979,0.8575520707537261,0.9249264077451711],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7826042493686592,0.9065565894412979,0.8215717615731044,0.9249264077451711],"dir":"rtl"},{"str":"نماينده","boundary":[0.7187337537837108,0.9065565894412979,0.7755011110712372,0.9249264077451711],"dir":"rtl"},{"str":"نواحي","boundary":[0.6640584885963488,0.9065565894412979,0.7116043658990847,0.9249264077451711],"dir":"rtl"},{"str":"اصلي","boundary":[0.6160348688064988,0.9065565894412979,0.6568949762483576,0.9249264077451711],"dir":"rtl"},{"str":"عملكننده","boundary":[0.5249461762496479,0.9065565894412979,0.6088739814172278,0.9249264077451711],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.4974864830754679,0.9065565894412979,0.517824663241183,0.9249264077451711],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.49747,0.10312,0.85755,0.92493],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/a9627002b3d5423fd87a1b40b10b111b.jpg","blurred":"/storage/books/7a7aa037781a1cad/pages/14a57c98fe814a8562c292ddbdf66b19.jpg"},"info":{"width":496.00710000000004,"height":708.7714000000001,"margin":[0.10308,0.11046,0.13102,0.07408]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4203705834049553,0.11491738390985425,0.4573563039722617,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40585454119507575,0.11491738390985425,0.40952948858998195,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.40948486422875807,0.11491738390985425,0.4156797755516,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"آسيبشناسي","boundary":[0.3023076484187426,0.11491738390985425,0.4010849844689724,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"مولكولي","boundary":[0.23396150176076128,0.11491738390985425,0.297548591542339,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"هموگلوبين","boundary":[0.145778514057561,0.11491738390985425,0.2293966921038027,0.1332871996219442],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.10307735514269853,0.11491738390985425,0.12070135286369889,0.1332871996219442],"dir":"ltr"},{"str":"●","boundary":[0.12569799908106152,0.11045922652211965,0.14031069313322328,0.1273899322475482],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.4373056313105195,0.15692838117039568,0.4631798859330844,0.17529819688248563],"dir":"rtl"},{"str":"نواحي","boundary":[0.3747659015364901,0.15692838117039568,0.4302077329135006,0.17529819688248563],"dir":"rtl"},{"str":"محل","boundary":[0.3211772936314823,0.15692838117039568,0.36769687772614545,0.17529819688248563],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.27908077122283126,0.15692838117039568,0.3203451805427785,0.17529819688248563],"dir":"rtl"},{"str":"اتصالي","boundary":[0.21218622878583795,0.15692838117039568,0.2719434983894384,0.17529819688248563],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.1543635564894132,0.15692838117039568,0.20503058121547052,0.17529819688248563],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.1031951639401936,0.15692838117039568,0.1472289086184452,0.17529819688248563],"dir":"rtl"},{"str":"كنندهها","boundary":[0.3999235414170483,0.18274715715373815,0.4632087605197587,0.20111697286582814],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3815356796303924,0.18274715715373815,0.39353438287476133,0.20111697286582814],"dir":"rtl"},{"str":"بازدارندههاي","boundary":[0.27568931976981786,0.18274715715373815,0.3751753956747797,0.20111697286582814],"dir":"rtl"},{"str":"نسخهبرداري","boundary":[0.17129456413023125,0.18274715715373815,0.26930803611480564,0.20111697286582814],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.11069205662580239,0.18274715715373815,0.1648844058885448,0.20111697286582814],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.10645799223438542,0.18274715715373815,0.11073668098702624,0.20111697286582814],"dir":"ltr"},{"str":"فعاليت","boundary":[0.39629896426885824,0.2311573017407303,0.46309639519273,0.25232068389751594],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.3598881951488194,0.2311573017407303,0.3897486548075622,0.25232068389751594],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34246908965617623,0.2311573017407303,0.35377941162535775,0.25232068389751594],"dir":"rtl"},{"str":"سنتزگلوبين","boundary":[0.22295467141498582,0.2311573017407303,0.336021601303691,0.25232068389751594],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.3694358488013578,0.2625750452429019,0.4345769163384959,0.28094486095499194],"dir":"rtl"},{"str":"اتصالات","boundary":[0.28548692548957455,0.2625750452429019,0.3630230655972464,0.28094486095499194],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.23770735943094357,0.2625750452429019,0.2790636424357635,0.28094486095499194],"dir":"rtl"},{"str":"فاصل","boundary":[0.17238779444891006,0.2625750452429019,0.23133920058805604,0.28094486095499194],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.11807714042803015,0.26081650045681154,0.16596563637899536,0.2763080961955786],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.10319781309582059,0.2625750452429019,0.11165019210410494,0.28094486095499194],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.4008948017074756,0.289409672035123,0.46320615975053586,0.307779487747213],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.37839624876337463,0.289409672035123,0.39355278180493797,0.307779487747213],"dir":"rtl"},{"str":"اختصار","boundary":[0.3154942741747044,0.289409672035123,0.37102272931173774,0.307779487747213],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2898483912831087,0.289409672035123,0.3082808774309884,0.307779487747213],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.2423076968051466,0.289409672035123,0.2826166198024182,0.307779487747213],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.2011797855312959,0.2894276113082793,0.21020965627306554,0.30779742702036933],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.21013090740031753,0.2894276113082793,0.22312447140373604,0.30779742702036933],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.2231953453892092,0.2894276113082793,0.23595266277438373,0.30779742702036933],"dir":"ltr"},{"str":"آمده","boundary":[0.15908326312264492,0.289409672035123,0.1946935033792864,0.307779487747213],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.10743187748723766,0.289409672035123,0.15177799269405626,0.307779487747213],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.10319256317097086,0.289409672035123,0.10747387688603663,0.307779487747213],"dir":"ltr"},{"str":"زماني","boundary":[0.4196449083087723,0.31556828960913913,0.46312741087778797,0.3339381053212291],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3838377958702608,0.31556828960913913,0.41237376239170775,0.3339381053212291],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3643631996396827,0.31556828960913913,0.3766270240889698,0.3339381053212291],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.32335603663737894,0.31556828960913913,0.3570789289104936,0.3339381053212291],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.2934787143167912,0.31556828960913913,0.31599564199786667,0.3339381053212291],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبين","boundary":[0.22416658148643448,0.31556828960913913,0.2862259431367012,0.3339381053212291],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.16525717474608745,0.31556828960913913,0.21778267286899738,0.3339381053212291],"dir":"rtl"},{"str":"برداري","boundary":[0.10320043805824569,0.31556828960913913,0.16445918616890778,0.3339381053212291],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.38831598176719656,0.34113356213565466,0.4631562854644622,0.3595033778477446],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.3298886245781562,0.33937497502279984,0.3765795207366991,0.35486657076156697],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.3829925579694324,0.34113356213565466,0.38834748131629576,0.3595033778477446],"dir":"ltr"},{"str":"پيغامبر","boundary":[0.2591212222566974,0.3411335198088903,0.32345642632938104,0.35950333552098024],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.23904025970595977,0.3411335198088903,0.2526795644659118,0.35950333552098024],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.23214448341566069,0.3411335198088903,0.23828689549000398,0.35950333552098024],"dir":"rtl"},{"str":"mRNA","boundary":[0.16198780219073472,0.33937497502279984,0.22559119819050974,0.35486657076156697],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.14336002851572083,0.3411335198088903,0.15562385296500794,0.35950333552098024],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.10319810341424548,0.3411335198088903,0.13692362064978503,0.35950333552098024],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.42980642817411285,0.36678329348768157,0.46319857518168595,0.38515310919977147],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41081482502972233,0.36678329348768157,0.4230786494790094,0.38515310919977147],"dir":"rtl"},{"str":"رشتهها","boundary":[0.3464612462200642,0.36678329348768157,0.40395054828852256,0.38515310919977147],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.30025140769154307,0.36678329348768157,0.33976234211163503,0.38515310919977147],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.22101691689493957,0.36678329348768157,0.29346325486066627,0.38515310919977147],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2167828525035226,0.36678329348768157,0.22106154125616345,0.38515310919977147],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.17625868258740648,0.36678329348768157,0.2099946996726458,0.38515310919977147],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.1281142467517098,0.36678329348768157,0.16943115532015565,0.38515310919977147],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.10319285348939561,0.36678329348768157,0.12147834174147909,0.38515310919977147],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.42290802692138874,0.3923485660141971,0.4632195748810853,0.410718381726287],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.35710284389074265,0.3923485660141971,0.4156132563424999,0.410718381726287],"dir":"rtl"},{"str":"كمپلكس","boundary":[0.2702480871745585,0.3923485660141971,0.34986319752277734,0.410718381726287],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.2104908175709581,0.3923485660141971,0.263016315693868,0.410718381726287],"dir":"rtl"},{"str":"برداري","boundary":[0.14843408088311633,0.3923485660141971,0.20969282899377842,0.410718381726287],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.10319285348939555,0.3923485660141971,0.14114981015392716,0.410718381726287],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.38879664020938404,0.4179983396929883,0.46314870089561216,0.43636815540507823],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3845599508555421,0.4179983396929883,0.3888412645706079,0.43636815540507823],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.3439150326678791,0.4179983396929883,0.378139292764156,0.43636815540507823],"dir":"rtl"},{"str":"كمپلكس","boundary":[0.2575432690378827,0.4179983396929883,0.33752324916316717,0.43636815540507823],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23891653567055793,0.4179983396929883,0.25118036011984507,0.43636815540507823],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.18315183391528067,0.4179983396929883,0.23244600329309806,0.43636815540507823],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.10319022852697068,0.4179983396929883,0.1767967998845178,0.43636815540507823],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئين","boundary":[0.4008872171386256,0.44356361221950386,0.46319857518168583,0.4619334279315938],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.36629021237800824,0.44356361221950386,0.3997138589346805,0.4619334279315938],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.30991914430257145,0.44356361221950386,0.3588064445045242,0.4619334279315938],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.26213695328151554,0.44356361221950386,0.3088875340695728,0.4619334279315938],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23951502710344277,0.44356361221950386,0.2546715601450061,0.4619334279315938],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.1878636414680355,0.44356361221950386,0.23198925983115973,0.4619334279315938],"dir":"rtl"},{"str":"آنزيمي","boundary":[0.12580690478019377,0.44356361221950386,0.18033524923332755,0.4619334279315938],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.10318497860212092,0.44356361221950386,0.11835201149338395,0.4619334279315938],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.44225137503072043,0.4691288847460195,0.46323532465563505,0.4874987004581094],"dir":"rtl"},{"str":"RNA","boundary":[0.38916291319217,0.46737111030703965,0.43585380935071294,0.4828627060458068],"dir":"ltr"},{"str":"پلي","boundary":[0.34101857412928155,0.46912965509313004,0.3692920444082352,0.48749947080522],"dir":"rtl"},{"str":"مراز","boundary":[0.304001354012876,0.46912965509313004,0.3346714149857935,0.48749947080522],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.2418212440910624,0.46912965509313004,0.2975596962220903,0.48749947080522],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2014204474089181,0.46912965509313004,0.23545308524817485,0.48749947080522],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.15847868709943866,0.46912965509313004,0.1949656648060078,0.48749947080522],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15423937278317185,0.46912965509313004,0.1585206864982376,0.48749947080522],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.10319435346792416,0.46912965509313004,0.1478607140905846,0.48749947080522],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.42762133445267203,0.49477942877192127,0.46320532508506435,0.5131492444840112],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.3812907476526042,0.49477942877192127,0.42010081710523894,0.5131492444840112],"dir":"rtl"},{"str":"ماده","boundary":[0.34088732600803495,0.49477942877192127,0.3738148546663949,0.5131492444840112],"dir":"rtl"},{"str":"mRNA","boundary":[0.26964755141609864,0.49302112948106386,0.3332509474158737,0.508512725219831],"dir":"ltr"},{"str":"بلندي","boundary":[0.2154541618456671,0.4947796742671543,0.26328097722794686,0.5131494899792443],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.1391255044534645,0.4947796742671543,0.20794151938550876,0.5131494899792443],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.10319764374340613,0.4947796742671543,0.13171523552787856,0.5131494899792443],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.4201277320425454,0.5203449467936699,0.46319811551084655,0.5387147625057598],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.39254725184377404,0.5203449467936699,0.41288546071215515,0.5387147625057598],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.36678062068063144,0.5203449467936699,0.3853023555509589,0.5387147625057598],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.3197255442512819,0.5203449467936699,0.3594438507029436,0.5387147625057598],"dir":"rtl"},{"str":"اينترون","boundary":[0.25404110949218284,0.5203449467936699,0.31257514660576435,0.5387147625057598],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23843570787595592,0.5203449467936699,0.24688808688424027,0.5387147625057598],"dir":"rtl"},{"str":"اگزون","boundary":[0.184967848242495,0.5203449467936699,0.23131155985468763,0.5387147625057598],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13343721087863467,0.5203449467936699,0.17778332608545325,0.5387147625057598],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12920052152479283,0.5203449467936699,0.1334818352398586,0.5387147625057598],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.10319501878098132,0.5203449467936699,0.12274048899703266,0.5387147625057598],"dir":"rtl"},{"str":"هنگاميكه","boundary":[0.388672807304573,0.5459102193201855,0.463184990698722,0.5642800350322754],"dir":"rtl"},{"str":"mRNA","boundary":[0.31839685359342634,0.544151860771858,0.3820002495932014,0.5596434565106251],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.29347420228460425,0.5459104055579483,0.3119066884324839,0.5642802212700383],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.24242655800693164,0.5459104055579483,0.2869144211846966,0.5642802212700383],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.22077586792608403,0.5459104055579483,0.23593240096764734,0.5642802212700383],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.19101929387704322,0.5459104055579483,0.21432371028559866,0.5642802212700383],"dir":"rtl"},{"str":"ميبرد","boundary":[0.13549083874000983,0.5459104055579483,0.18447001262683524,0.5642802212700383],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.10319067610120891,0.5459104055579483,0.12906755568619868,0.5642802212700383],"dir":"rtl"},{"str":"مولكول","boundary":[0.3883035948477349,0.5715601792367396,0.4631832729813745,0.5899299949488296],"dir":"rtl"},{"str":"دستخوش","boundary":[0.28632905456393654,0.5715601792367396,0.3818750618690739,0.5899299949488296],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاحات","boundary":[0.19197740516214368,0.5715601792367396,0.2799005215852755,0.5899299949488296],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.10318542617635904,0.5715601792367396,0.18562762105623068,0.5899299949488296],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.3907211852410983,0.5971254517632552,0.46316752320682497,0.6154952674753451],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38648449588725636,0.5971254517632552,0.3907658096023221,0.6154952674753451],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3616917257837638,0.5971254517632552,0.38012421193164353,0.6154952674753451],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.3146340243919894,0.5971254517632552,0.35503744603655857,0.6154952674753451],"dir":"rtl"},{"str":"اينترون","boundary":[0.24169156852795035,0.5971254517632552,0.3080899930666314,0.6154952674753451],"dir":"rtl"},{"str":"برداشت","boundary":[0.16657301881364184,0.5971254517632552,0.23520528637594085,0.6154952674753451],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.11818708643485129,0.5971254517632552,0.16001323771373419,0.6154952674753451],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10318805113878396,0.5971254517632552,0.1116404301470683,0.6154952674753451],"dir":"rtl"},{"str":"اگزون","boundary":[0.4168500612188816,0.6226907242897708,0.4631937728310742,0.6410605400018607],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3988244442468664,0.6226907242897708,0.4153722073736442,0.6410605400018607],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3759610215256997,0.6226907242897708,0.39111755456726305,0.6410605400018607],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.31184631429671045,0.6226907242897708,0.3682200073345722,0.6410605400018607],"dir":"rtl"},{"str":"متصل","boundary":[0.25608161254143313,0.6226907242897708,0.30417617409105613,0.6410605400018607],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردند","boundary":[0.16922685582524905,0.6226907242897708,0.24832484857575607,0.6410605400018607],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16499016647140713,0.6226907242897708,0.1692714801864729,0.6410605400018607],"dir":"ltr"},{"str":"نواحي","boundary":[0.10318017625150913,0.6226907242897708,0.15862200762851963,0.6410605400018607],"dir":"rtl"},{"str":"اتصالدهنده","boundary":[0.3682173823721473,0.648340497968562,0.4631701481692498,0.6667103136806519],"dir":"rtl"},{"str":"اينترون","boundary":[0.2952696765832584,0.648340497968562,0.36167335104678927,0.6667103136806519],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2802706412871911,0.648340497968562,0.2887230202954755,0.6667103136806519],"dir":"rtl"},{"str":"اگزون","boundary":[0.21954738551121533,0.648340497968562,0.27374235973638267,0.6667103136806519],"dir":"rtl"},{"str":"همواره","boundary":[0.15277621630819385,0.648340497968562,0.21298235448645783,0.6667103136806519],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.10317492632665931,0.648340497968562,0.14625055971981032,0.6667103136806519],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.4233730928448402,0.6739057704950776,0.46309139929650184,0.6922755862071676],"dir":"rtl"},{"str":"مشابهي","boundary":[0.3559955573216592,0.6739057704950776,0.4164641917424165,0.6922755862071676],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.28002914474409735,0.6739057704950776,0.3490866562192355,0.6922755862071676],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27579245539025543,0.6739057704950776,0.28007376910532117,0.6922755862071676],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.25099706032433805,0.6739057704950776,0.2694295464722178,0.6922755862071676],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.19474674052044819,0.6739057704950776,0.24420628253103627,0.6922755862071676],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.17335860716509904,0.6721478549668833,0.18442699711354935,0.6876394507056505],"dir":"ltr"},{"str":"'","boundary":[0.18448676641927098,0.6721478549668833,0.1884713868007131,0.6876394507056505],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.13948964843446793,0.6739063997529737,0.16649526186217894,0.6922762154650637],"dir":"rtl"},{"str":"GT","boundary":[0.1031983211530641,0.6721478549668833,0.13266680255181826,0.6876394507056505],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.45472437390513165,0.6994716722794894,0.46317675291341603,0.7178414879915793],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4299263538767893,0.6994716722794894,0.44835884002466897,0.7178414879915793],"dir":"rtl"},{"str":"انتهاي","boundary":[0.36545202679558425,0.6994716722794894,0.42350044586055313,0.7178414879915793],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.3440416477909288,0.6977132206122804,0.3551100377393791,0.7132048163510476],"dir":"ltr"},{"str":"'","boundary":[0.3551698070451007,0.6977132206122804,0.35915442742654285,0.7132048163510476],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.3018233368030417,0.6994717653983709,0.337556950293655,0.7178415811104608],"dir":"rtl"},{"str":"AG","boundary":[0.2634782848874542,0.6977132206122804,0.2954039488547643,0.7132048163510476],"dir":"ltr"},{"str":"قرار","boundary":[0.2195668731354853,0.6994717653983709,0.2570303368641295,0.7178415811104608],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.18085917721742284,0.6994717653983709,0.21317246466834844,0.7178415811104608],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17661986290115597,0.6994717653983709,0.18090117661622174,0.7178415811104608],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.14638029576592745,0.6994717653983709,0.17020445473461962,0.7178415811104608],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.1031970389133542,0.6994717653983709,0.14000688699819006,0.7178415811104608],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسد","boundary":[0.40428022905317273,0.7251215390771619,0.4631765109813951,0.7434913547892519],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3765790005828544,0.7251215390771619,0.3972820792283013,0.7434913547892519],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3436777215487438,0.7251215390771619,0.36954935120888377,0.7434913547892519],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.29686414166248815,0.7251215390771619,0.33658244811414983,0.7434913547892519],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.27968901251615136,0.7251215390771619,0.2962315257180793,0.7434913547892519],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.2298514759163728,0.7251215390771619,0.2726541132173308,0.7434913547892519],"dir":"rtl"},{"str":"اتصال","boundary":[0.17735222741771217,0.7251215390771619,0.22282970142967692,0.7434913547892519],"dir":"rtl"},{"str":"صحيح","boundary":[0.11856356894891205,0.7251215390771619,0.17038820210436487,0.7434913547892519],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.10319966387577902,0.7251215390771619,0.11165204288406336,0.7434913547892519],"dir":"rtl"},{"str":"دقيق","boundary":[0.42218772271606575,0.7506868116036775,0.4631502613571457,0.7690566273157674],"dir":"rtl"},{"str":"اگزون","boundary":[0.3688406113541518,0.7506868116036775,0.41518432296634444,0.7690566273157674],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.35166548220781496,0.7506868116036775,0.3682079954097429,0.7690566273157674],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32964992234990165,0.7506868116036775,0.344806455391465,0.7690566273157674],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.2663830779841658,0.7506868116036775,0.32275677102202754,0.7690566273157674],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.20118163631125424,0.7506868116036775,0.2595608006417648,0.7690566273157674],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.1322291233331134,0.7506868116036775,0.1942727352088305,0.7690566273157674],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.12799243397927146,0.7506868116036775,0.13227374769433722,0.7690566273157674],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.10319703891335409,0.7506868116036775,0.12162952506123381,0.7690566273157674],"dir":"rtl"},{"str":"صورتي","boundary":[0.40851429344458956,0.7763365852824687,0.46320538556806923,0.7947064009945587],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3805715684311775,0.7763365852824687,0.40126677218934953,0.7947064009945587],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35504905877355364,0.7763365852824687,0.3734815449214334,0.7947064009945587],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.32202440650547126,0.7763365852824687,0.3478986611280361,0.7947064009945587],"dir":"rtl"},{"str":"نواحي","boundary":[0.2673490641565412,0.7763365852824687,0.31489500855935315,0.7947064009945587],"dir":"rtl"},{"str":"جهشي","boundary":[0.20529495243112433,0.7763365852824687,0.2601907916237488,0.7947064009945587],"dir":"rtl"},{"str":"رخ","boundary":[0.17626549297378996,0.7763365852824687,0.19805793102558394,0.7947064009945587],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.13622431614386152,0.7763365852824687,0.1691570947270713,0.7947064009945587],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.10319966387577907,0.7763365852824687,0.12907391849834393,0.7947064009945587],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.42967936547682467,0.8019018578089844,0.46316863609412023,0.8202716735210743],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.406577071174989,0.8019018578089844,0.4217336042165523,0.8202716735210743],"dir":"rtl"},{"str":"وقوع","boundary":[0.36194221010142785,0.8019018578089844,0.398544686154694,0.8202716735210743],"dir":"rtl"},{"str":"نخواهد","boundary":[0.29093697650698935,0.8019018578089844,0.3540253234278298,0.8202716735210743],"dir":"rtl"},{"str":"پيوست","boundary":[0.21871376034738194,0.8019018578089844,0.28305421434491546,0.8202716735210743],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21447707099354002,0.8019018578089844,0.21875838470860579,0.8202716735210743],"dir":"ltr"},{"str":"قطعه","boundary":[0.15956023210151613,0.8019018578089844,0.2080695377142785,0.8202716735210743],"dir":"rtl"},{"str":"قطعه","boundary":[0.10319178898850424,0.8019018578089844,0.15170109460126663,0.8202716735210743],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4139589614745433,0.827468041771825,0.4631691320547629,0.8458378574839148],"dir":"rtl"},{"str":"mRNA","boundary":[0.3437997157701976,0.8257094969857346,0.4074031117699726,0.8412010927245017],"dir":"ltr"},{"str":"اولي","boundary":[0.3048494830013521,0.827468041771825,0.33740689195779655,0.8458378574839148],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.29262765795086393,0.827468041771825,0.303521252014336,0.8458378574839148],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2777493709263435,0.827468041771825,0.2862017499346279,0.8458378574839148],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.2159367557440205,0.827468041771825,0.2713155880228326,0.8458378574839148],"dir":"rtl"},{"str":"جفت","boundary":[0.15884119803930213,0.827468041771825,0.20948459810353506,0.8458378574839148],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.10319724455557179,0.827468041771825,0.15240741513579129,0.8458378574839148],"dir":"rtl"},{"str":"اگزون","boundary":[0.4168592546356694,0.853117815450616,0.463202966247862,0.871487631162706],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3993192557122669,0.853117815450616,0.41586176891419485,0.871487631162706],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.37682070276816587,0.853117815450616,0.3919772358097292,0.871487631162706],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.3130708653162423,0.853117815450616,0.36944193339167913,0.871487631162706],"dir":"rtl"},{"str":"روندي","boundary":[0.25524819301981755,0.853117815450616,0.305673721202781,0.871487631162706],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.1906478677422157,0.853117815450616,0.2478484239439313,0.871487631162706],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13899648210680843,0.853117815450616,0.18334259731362704,0.871487631162706],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1031867447058721,0.853117815450616,0.13170433649034452,0.871487631162706],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.42011683300501135,0.8786830879771317,0.4631872164733125,0.8970529036892216],"dir":"rtl"},{"str":"مراحلي","boundary":[0.3553983844182875,0.8786830879771317,0.4133733045353584,0.8970529036892216],"dir":"rtl"},{"str":"حد","boundary":[0.32285672523639275,0.8786830879771317,0.3486338562492351,0.8970529036892216],"dir":"rtl"},{"str":"واسط","boundary":[0.2727776920935204,0.8786830879771317,0.3163993176710575,0.8970529036892216],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.20503528679327365,0.8786830879771317,0.26598953926264357,0.8970529036892216],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20079859743943176,0.8786830879771317,0.2050799111544975,0.8970529036892216],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.17600582733593934,0.8786830879771317,0.19443831348381907,0.8970529036892216],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.14334604484492255,0.8786830879771317,0.1692176745050625,0.8970529036892216],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.1031841197434472,0.8786830879771317,0.1366733903607428,0.8970529036892216],"dir":"rtl"},{"str":"تعدادي","boundary":[0.3916884899429866,0.9042483605036472,0.4631872164733125,0.9226181762157372],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3730591316132369,0.9042483605036472,0.385322956062524,0.9226181762157372],"dir":"rtl"},{"str":"پروتئينهاي","boundary":[0.24374560767376105,0.9042483605036472,0.36667522299579974,0.9226181762157372],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.16765844682465225,0.9042483605036472,0.23738269875572338,0.9226181762157372],"dir":"rtl"},{"str":"هسته","boundary":[0.10318411974344717,0.9042483605036472,0.1612325388084162,0.9226181762157372],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.10308,0.11046,0.46324,0.92262],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"و","boundary":[0.8604427275335373,0.1569274415162279,0.8688951065418216,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"سنتز","boundary":[0.8132669028326408,0.1569274415162279,0.8527778372527328,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.7524202738226933,0.1569274415162279,0.8056098874391112,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.682378401438205,0.1569274415162279,0.7448183826400872,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازيم","boundary":[0.5771357829353652,0.1569274415162279,0.674742385744075,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"توضيح","boundary":[0.5089103845489308,0.1569274415162279,0.5694525179175862,0.17529725722831785],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتري","boundary":[0.8064839999266138,0.18274621749957037,0.8689502307527451,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7816859798982715,0.18274621749957037,0.8001184660461513,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7493858172594706,0.18274621749957037,0.7752626968444604,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"راستا","boundary":[0.7031786036933746,0.18274621749957037,0.7429205348068606,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.664591656046859,0.18274621749957037,0.6967736953765379,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.600232827312351,0.18274621749957037,0.6581631230681979,0.20111603321166036],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.595998762920934,0.18274621749957037,0.6002774516735747,0.20111603321166036],"dir":"ltr"},{"str":"توده","boundary":[0.8066021232357359,0.20856499348291285,0.8401648928009297,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7717636219320246,0.20856499348291285,0.8051872684886969,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"ژني","boundary":[0.7351112715926847,0.20856499348291285,0.7639464838305741,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"سازنده","boundary":[0.6746295123598028,0.20856499348291285,0.727417506725206,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.6136647600407332,0.20856499348291285,0.6668491237323013,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5789470070085689,0.20856499348291285,0.6123706535652412,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.5089051346240809,0.20856499348291285,0.5713451158259628,0.22693480919500283],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.7999504684509554,0.23438376946625533,0.8688478572181727,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.7499921835796299,0.23438376946625533,0.7930599420855062,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"تواليهاي","boundary":[0.6693087135244633,0.23438376946625533,0.7430176584165828,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.5973322438327996,0.23438376946625533,0.6625678100172352,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.536364866551305,0.23438376946625533,0.5905572158140474,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5089051346240806,0.23438376946625533,0.5296108382319524,0.2527535851783453],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.8131356547113938,0.2602025454495978,0.868868856917572,0.2785723611616878],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.7587018089055576,0.2602025454495978,0.8066073731605854,0.2785723611616878],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيمكننده","boundary":[0.6564857720786654,0.2602025454495978,0.7521840272044489,0.2785723611616878],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6377356654773688,0.2602025454495978,0.649915491129058,0.2785723611616878],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.5653995759334893,0.2602025454495978,0.6311916341520106,0.2785723611616878],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5611628865796474,0.2602025454495978,0.5654442002947131,0.2785723611616878],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.5276578661878022,0.2602025454495978,0.5546634796155132,0.2785723611616878],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5089172796115217,0.26020474644134184,0.5211811040608088,0.27857456215343185],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.8021360823262408,0.2860235224246843,0.8689755005523105,0.3043933381367743],"dir":"rtl"},{"str":"تسهيل","boundary":[0.7190297719528611,0.2860235224246843,0.7956891746106053,0.3043933381367743],"dir":"rtl"},{"str":"تظاهر","boundary":[0.6446357118678341,0.2860235224246843,0.7126301135608744,0.3043933381367743],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.6156062524104996,0.2860235224246843,0.6381231800915752,0.3043933381367743],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاصي","boundary":[0.5089120296866717,0.2860235224246843,0.6092144689057877,0.3043933381367743],"dir":"rtl"},{"str":"اريتروئ","boundary":[0.8201590743358309,0.3118422984080268,0.868954500852911,0.3302121141201168],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.8120689401421873,0.3118422984080268,0.8182822262020039,0.3302121141201168],"dir":"rtl"},{"str":"دي","boundary":[0.7687465602810927,0.3118422984080268,0.8102550911065587,0.3302121141201168],"dir":"rtl"},{"str":"erythroid-","boundary":[0.5089183199192108,0.3100848541178085,0.5977332945435659,0.3255764498565756],"dir":"ltr"},{"str":"specific","boundary":[0.6132179720814479,0.3100848541178085,0.6821519046803965,0.3255764498565756],"dir":"ltr"},{"str":"gene","boundary":[0.6976365822182786,0.3100848541178085,0.7394750962234209,0.3255764498565756],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7549576326629195,0.3118422984080268,0.7623337770769812,0.3302121141201168],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7666968880082563,0.33766258404596305,0.7740730324223181,0.356032399758053],"dir":"ltr"},{"str":"expression","boundary":[0.7740748832022767,0.33590469673561174,0.8689088482805991,0.3513962924743788],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7518186009837359,0.33766258404596305,0.7602709799920202,0.356032399758053],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6454892480369737,0.33766258404596305,0.7453795681553752,0.356032399758053],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگي","boundary":[0.5337183479833253,0.33766258404596305,0.6390607150583126,0.356032399758053],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.508920327954983,0.33766258404596305,0.5273528141028627,0.356032399758053],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.806375820023544,0.36348136002930553,0.8688683004739246,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.7637936795662804,0.36348136002930553,0.7999394121576082,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.7160141135076494,0.36348136002930553,0.7560605402624277,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"ژن","boundary":[0.6856485481760242,0.36348136002930553,0.7081654758570998,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6508100468723129,0.36348136002930553,0.68424156831626,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5869394611488425,0.36348136002930553,0.6431005322302847,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.5089150780301331,0.36348136002930553,0.5792036968825649,0.38185117574139543],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8505198131236428,0.389300136012648,0.8689522992715225,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.7993540455368482,0.389300136012648,0.8440729054080073,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"تكامل","boundary":[0.7376569287012221,0.389300136012648,0.7929176376709124,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6852810534365333,0.389300136012648,0.7312493954219605,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.6319339420746194,0.389300136012648,0.6788761451196967,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6276998776832025,0.389300136012648,0.6319785664358433,0.4076699517247379],"dir":"ltr"},{"str":"توده","boundary":[0.5795554418475057,0.389300136012648,0.621210970568768,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.5089098281052832,0.389300136012648,0.573040285108822,0.4076699517247379],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.8064834434829663,0.4151189119959904,0.8689234246848483,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7872529687579067,0.4151189119959904,0.7995167932071938,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7472117919279784,0.4151189119959904,0.7803519425427579,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.7006423335472414,0.4151189119959904,0.740211017140682,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6852810534365333,0.4151189119959904,0.6937334324448177,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.6094353891305183,0.4151189119959904,0.6783301529353106,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"عناصر","boundary":[0.5546366735476164,0.4151189119959904,0.6025422378026442,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.5089124530677079,0.4151189119959904,0.547719897557918,0.43348872770808033],"dir":"rtl"},{"str":"برنده","boundary":[0.8298351092151703,0.4409376879793328,0.8689732989709218,0.45930750369142276],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7275039006498092,0.44094003006029153,0.734880045063871,0.45930984577238143],"dir":"ltr"},{"str":"promoter","boundary":[0.7348828272821094,0.4391814852742011,0.8160606128420338,0.4546730810129682],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8160461815969972,0.4409376879793328,0.8234223260110589,0.45930750369142276],"dir":"ltr"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.6556508041921173,0.44094003006029153,0.7192195192367206,0.45930984577238143],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.5771460529496452,0.44094003006029153,0.647395297365703,0.45930984577238143],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5729119885582282,0.44094003006029153,0.577190677310869,0.45930984577238143],"dir":"ltr"},{"str":"عناصر","boundary":[0.5089180296007859,0.44094003006029153,0.564693231205763,0.45930984577238143],"dir":"rtl"},{"str":"يش","boundary":[0.820645442373708,0.4667588060436339,0.8567045512050129,0.48512862175572385],"dir":"rtl"},{"str":"برنده","boundary":[0.765725978519259,0.4667588060436339,0.8143114080423445,0.48512862175572385],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.7062128304211774,0.4667588060436339,0.7593315700521222,0.48512862175572385],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.650566251975022,0.4667588060436339,0.6997160484194682,0.48512862175572385],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيمكنندهاي","boundary":[0.508915404638361,0.4667588060436339,0.6441902182448598,0.48512862175572385],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.8083081189765228,0.4925775820269763,0.8688528773076031,0.5109473977390663],"dir":"rtl"},{"str":"نواحي","boundary":[0.7458891374740402,0.4925775820269763,0.8013309688510506,0.5109473977390663],"dir":"rtl"},{"str":"افزايشدهنده","boundary":[0.6191192021243243,0.4925775820269763,0.7394579795329542,0.5109473977390663],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5089183199192108,0.4925786825228486,0.5162944643332725,0.5109484982349385],"dir":"ltr"},{"str":"enhancers","boundary":[0.516297246551511,0.49082013773675814,0.6048997080888558,0.5063117334755253],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6048446564575384,0.4925775820269763,0.6122208008716001,0.5109473977390663],"dir":"ltr"},{"str":"ميباشند","boundary":[0.7998402805121135,0.518397458506191,0.8689004169496766,0.5367672742182809],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7726220451279829,0.518397458506191,0.7933277487358548,0.5367672742182809],"dir":"rtl"},{"str":"بيان","boundary":[0.7254462204270864,0.518397458506191,0.7661357629759734,0.5367672742182809],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7104471851310191,0.518397458506191,0.7188995641393034,0.5367672742182809],"dir":"rtl"},{"str":"تظاهر","boundary":[0.650204297478806,0.518397458506191,0.7040475267390324,0.5367672742182809],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.5967364378453451,0.518397458506191,0.6436891407401223,0.5367672742182809],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5781070795155956,0.518397458506191,0.5902869051672848,0.5367672742182809],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.5089156949567857,0.518397458506191,0.5716759215745095,0.5367672742182809],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.8031057337687302,0.5442162344895334,0.8688977919872516,0.5625860502016233],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7988690444148883,0.5442162344895334,0.8031503581299541,0.5625860502016233],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7665715067385123,0.5442162344895334,0.7924483863235021,0.5625860502016233],"dir":"rtl"},{"str":"نواحي","boundary":[0.7115312946125165,0.5442162344895334,0.7590798639777534,0.5625860502016233],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.6442745073608823,0.5442162344895334,0.7040134022275083,0.5625860502016233],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6183871279261928,0.5442162344895334,0.6368196140740726,0.5625860502016233],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5749597495681008,0.5442162344895334,0.610892860203009,0.5625860502016233],"dir":"rtl"},{"str":"فواصل","boundary":[0.5089104450319359,0.5442162344895334,0.5674471071079425,0.5625860502016233],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.8361251361119627,0.5700350104728757,0.8689424163484755,0.5884048261849657],"dir":"rtl"},{"str":"توجهي","boundary":[0.7663300101954184,0.5700350104728757,0.8293028587695619,0.5884048261849657],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7473410320134528,0.5700350104728757,0.7596048564627399,0.5884048261849657],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.699558840992397,0.5700350104728757,0.740518754671052,0.5884048261849657],"dir":"rtl"},{"str":"ژنها","boundary":[0.6453691166920793,0.5700350104728757,0.6926788144766475,0.5884048261849657],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6019443632964122,0.5700350104728757,0.6386413379969759,0.5884048261849657],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند","boundary":[0.5131550092730525,0.5700350104728757,0.595250709112833,0.5884048261849657],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5089209448816355,0.5700350104728757,0.5131996336342763,0.5884048261849657],"dir":"ltr"},{"str":"نواحي","boundary":[0.8213780972086888,0.5958537864562182,0.8689240416115007,0.6142236021683081],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.7652485256763458,0.5958537864562182,0.8141358258782986,0.6142236021683081],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.7098460687357093,0.5958537864562182,0.7644662868737158,0.6142236021683081],"dir":"rtl"},{"str":"كارفرما","boundary":[0.6392004549934867,0.5958537864562182,0.7026064223677441,0.6142236021683081],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.612105592843328,0.5958537864562182,0.6319135593018725,0.6142236021683081],"dir":"rtl"},{"str":"master","boundary":[0.5461758511118087,0.5940974426618723,0.6049423607041108,0.6095890384006394],"dir":"ltr"},{"str":"نيز","boundary":[0.508917412674133,0.5958559874479626,0.5390834808614634,0.6142258031600526],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.8273017301566852,0.621674763431305,0.8689126345167235,0.640044579143395],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.7810918916281642,0.621674763431305,0.8200594588262949,0.640044579143395],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.753272539848724,0.621674763431305,0.7739756184941707,0.640044579143395],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7277474052286752,0.621674763431305,0.7461798913765549,0.640044579143395],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6793614728498846,0.621674763431305,0.7205733829213331,0.640044579143395],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.661821473926482,0.621674763431305,0.6722740743025654,0.640044579143395],"dir":"rtl"},{"str":"توده","boundary":[0.6210558074672722,0.621674763431305,0.654618577032466,0.640044579143395],"dir":"rtl"},{"str":"ژني","boundary":[0.5771454360229925,0.621674763431305,0.6138345358362814,0.640044579143395],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.5089174126741332,0.621674763431305,0.5699687887532257,0.640044579143395],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.8064910280518163,0.6474935394146474,0.8689310092536984,0.6658633551267373],"dir":"rtl"},{"str":"β","boundary":[0.7888336679051569,0.6457359540352149,0.8001012888726793,0.661227549773982],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7739543405729473,0.6474944988213053,0.7824067195812316,0.6658643145333952],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.7135933296116124,0.6474944988213053,0.7667803182656054,0.6658643145333952],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6793585696656358,0.6474944988213053,0.7127822162223081,0.6658643145333952],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.6273423142531629,0.6474944988213053,0.6722160469073931,0.6658643145333952],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6220188904553987,0.6474944988213053,0.6273738138022621,0.6658643145333952],"dir":"ltr"},{"str":"ناحيه","boundary":[0.5723021021271671,0.6474944988213053,0.6150548651420514,0.6658643145333952],"dir":"rtl"},{"str":"لوكوس","boundary":[0.5089145094898844,0.6474944988213053,0.5652068286925731,0.6658643145333952],"dir":"rtl"},{"str":"كنترلي","boundary":[0.8124179149854912,0.6733132748046476,0.8689281060694495,0.6916830905167376],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.5441194289355937,0.6733139661417982,0.5514955733496556,0.6916837818538881],"dir":"ltr"},{"str":"Locus","boundary":[0.5514983555678941,0.6715554213557077,0.6057492473556362,0.6870470170944748],"dir":"ltr"},{"str":"control","boundary":[0.6145875894974088,0.6715554213557077,0.677497353456133,0.6870470170944748],"dir":"ltr"},{"str":"region=LCR","boundary":[0.6863356955979056,0.6715554213557077,0.7986355800148828,0.6870470170944748],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.798628987367318,0.6733132748046476,0.8060051317813798,0.6916830905167376],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.5089186828172418,0.6733139661417982,0.5376935209193577,0.6916837818538881],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.8366163669834563,0.6991327421251405,0.868929654434382,0.7175025578372305],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8214939584534172,0.6991327421251405,0.8299463374617015,0.7175025578372305],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7964596918068308,0.6991327421251405,0.8148921779547106,0.7175025578372305],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7485567525142279,0.6991327421251405,0.7897686625856766,0.7175025578372305],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7314997466770131,0.6991327421251405,0.7419523470530965,0.7175025578372305],"dir":"rtl"},{"str":"توده","boundary":[0.691217073303991,0.6991327421251405,0.7247798428691847,0.7175025578372305],"dir":"rtl"},{"str":"ژنهاي","boundary":[0.6281969754061987,0.6991327421251405,0.6844577950597884,0.7175025578372305],"dir":"rtl"},{"str":"سازنده","boundary":[0.568804575579664,0.6991327421251405,0.6215925699450673,0.7175025578372305],"dir":"rtl"},{"str":"زنجيره","boundary":[0.5089239327420918,0.6991327421251405,0.5621109213960849,0.7175025578372305],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.7971841814361125,0.7249515181084828,0.8689506541337815,0.7433213338205727],"dir":"rtl"},{"str":"HS40","boundary":[0.7168588917376384,0.7231939327290504,0.7674215107001491,0.7386855284678175],"dir":"ltr"},{"str":"،α","boundary":[0.7738338826198253,0.7231939327290504,0.7907560597418867,0.7433222932272306],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.6915768383154192,0.7249524775151407,0.7104686928876622,0.7433222932272306],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6834867041217756,0.7249524775151407,0.6852244292470813,0.7433222932272306],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.6533521354835443,0.7249524775151407,0.677197294151636,0.7433222932272306],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.5701303267634676,0.7249524775151407,0.6469341023545832,0.7433222932272306],"dir":"rtl"},{"str":"HS40","boundary":[0.5089183199192108,0.7231939327290504,0.5594809388817216,0.7386855284678175],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5658962623720506,0.7249524775151407,0.5701749511246914,0.7433222932272306],"dir":"ltr"},{"str":"محلي","boundary":[0.8236712740603913,0.7507712534984832,0.8689387510783615,0.7691410692105731],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8050419157306417,0.7507712534984832,0.8173057401799287,0.7691410692105731],"dir":"rtl"},{"str":"DNA","boundary":[0.75072937464,0.7490134000495433,0.7986178705909653,0.7645049957883104],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.7077865740228314,0.7507719448356337,0.7442735517294006,0.7691417605477235],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6806812120229732,0.7507719448356337,0.7013947905181195,0.7691417605477235],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6591512702136725,0.7507719448356337,0.6743078032552358,0.7691417605477235],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.609192985342347,0.7507719448356337,0.6527726115210851,0.7691417605477235],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.5559692472144048,0.7507719448356337,0.602835326349159,0.7691417605477235],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5345600536766509,0.7507719448356337,0.5497165867182142,0.7691417605477235],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5089167957474802,0.7507719448356337,0.528286393481061,0.7691417605477235],"dir":"rtl"},{"str":"نوكلئاز","boundary":[0.8164022692417106,0.7776910727801303,0.868904142702796,0.7960608884922202],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7993478883669205,0.7776910727801303,0.8158904015688484,0.7960608884922202],"dir":"rtl"},{"str":"حساس","boundary":[0.7351176827912341,0.7776910727801303,0.7924363623020718,0.7960608884922202],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.6880599813994598,0.7776910727801303,0.7282612809373091,0.7960608884922202],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6726987012887516,0.7776910727801303,0.6811510802970359,0.7960608884922202],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.6431836237828047,0.7777090120532867,0.6657005514638802,0.7960788277653766],"dir":"ltr"},{"str":"كيلوباز","boundary":[0.576412454579783,0.7776910727801303,0.6368312147144667,0.7960608884922202],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5573001031638457,0.7776910727801303,0.5695639276131328,0.7960608884922202],"dir":"rtl"},{"str":"توده","boundary":[0.5089141707850552,0.7776910727801303,0.5503754522868723,0.7960608884922202],"dir":"rtl"},{"str":"ژني","boundary":[0.8399980564794332,0.8042721961155245,0.8688332687173224,0.8226420118276144],"dir":"rtl"},{"str":"گلوبيني","boundary":[0.770079557328917,0.8042721961155245,0.832519538530799,0.8226420118276144],"dir":"rtl"},{"str":"α","boundary":[0.7520600007540215,0.8025144301418974,0.7636596734199974,0.8180060258806645],"dir":"ltr"},{"str":"فاصله","boundary":[0.7001641186184632,0.8042729749279878,0.7445522332240807,0.8226427906400777],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6603670632940536,0.8042729749279878,0.6926803507449791,0.8226427906400777],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6561277489777867,0.8042729749279878,0.6604090626928525,0.8226427906400777],"dir":"ltr"},{"str":"هر","boundary":[0.6215359941420192,0.8042729749279878,0.649686091187001,0.8226427906400777],"dir":"rtl"},{"str":"كدام","boundary":[0.5696404870010932,0.8042729749279878,0.6141257252164333,0.8226427906400777],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5500451424989682,0.8042729749279878,0.5623089669482553,0.8226427906400777],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5089146062626925,0.8042729749279878,0.5426532483103568,0.8226427906400777],"dir":"rtl"},{"str":"توالي","boundary":[0.8291127727808733,0.8300917509113303,0.8688310792325349,0.8484615666234202],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.8119376436345365,0.8300917509113303,0.8284801568364644,0.8484615666234202],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.7618559855292392,0.8300917509113303,0.8049263689975403,0.8484615666234202],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6994396289891814,0.8300917509113303,0.7548893352534668,0.8484615666234202],"dir":"rtl"},{"str":"مدولار","boundary":[0.634117439044723,0.8300917509113303,0.6923811050285366,0.8484615666234202],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5870597376529486,0.8300917509113303,0.627261037190798,0.8484615666234202],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5817389388176093,0.8300917509113303,0.5870938621644727,0.8484615666234202],"dir":"ltr"},{"str":"يعني","boundary":[0.5280322076034796,0.8300917509113303,0.5753497802753224,0.8484615666234202],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5089172312251172,0.8300917509113303,0.5211810556744044,0.8484615666234202],"dir":"rtl"},{"str":"قسمت","boundary":[0.8160509597544064,0.8559105268946727,0.8689124530677078,0.8742803426067627],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7806113420553856,0.8559105268946727,0.8140349886120579,0.8742803426067627],"dir":"rtl"},{"str":"كوچكتري","boundary":[0.6931528439814668,0.8559105268946727,0.7722823362810731,0.8742803426067627],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.6231135965594037,0.8559105268946727,0.6866849365664319,0.8742803426067627],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5729138151449844,0.8559105268946727,0.6147399664238672,0.8742803426067627],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.542553499738209,0.8559105268946727,0.5709450933262846,0.8742803426067627],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.538319435346792,0.8559105268946727,0.5425981240994329,0.8742803426067627],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5089251061123921,0.8559105268946727,0.5319224019172303,0.8742803426067627],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.8194450361698448,0.8817293028780152,0.8689255778798324,0.9000991185901052],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.7750490466769524,0.8817293028780152,0.8119323937096865,0.9000991185901052],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.740452041916335,0.8817293028780152,0.767457655344046,0.9000991185901052],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.6898873907248501,0.8817293028780152,0.7329577741931512,0.9000991185901052],"dir":"rtl"},{"str":"آرايشي","boundary":[0.6263816747784453,0.8817293028780152,0.6823773732271167,0.9000991185901052],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5646871829052442,0.8817293028780152,0.6188795321679867,0.9000991185901052],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5286385739236389,0.8817293028780152,0.5571561657081114,0.9000991185901052],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.508922481149967,0.8817293028780152,0.521186305599254,0.9000991185901052],"dir":"rtl"},{"str":"قطعات","boundary":[0.8152057218535778,0.9075480788613576,0.8689623273537813,0.9259178945734474],"dir":"rtl"},{"str":"كوچك","boundary":[0.7535138549428019,0.9075480788613576,0.808693190077319,0.9259178945734474],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.7179508640098091,0.9075480788613576,0.7469908233168432,0.9259178945734474],"dir":"rtl"},{"str":"حياتي","boundary":[0.662065413982985,0.9075480788613576,0.7115433307305477,0.9259178945734474],"dir":"rtl"},{"str":"تش