ارزیابی عملکرد ترتیبات تجاری ترجیحی دو جانبه (مطالعه موردی ایران و پاکستان) ارزیابی عملکرد ترتیبات تجاری ترجیحی دو جانبه (مطالعه موردی ایران و پاکستان)

{"id":"3795521","title":"ارزیابی عملکرد ترتیبات تجاری ترجیحی دو جانبه (مطالعه موردی ایران و پاکستان)","price":"۴‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۲‌,‌۲۵۰","rent_3_price":"۱‌,‌۱۲۵","rent_6_price":"۱‌,‌۵۷۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7cbd75e375edf00e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7cbd75e375edf00e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7cbd75e375edf00e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7cbd75e375edf00e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7cbd75e375edf00e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7cbd75e375edf00e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7cbd75e375edf00e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7cbd75e375edf00e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7cbd75e375edf00e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7cbd75e375edf00e/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644693884","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":"1","description":["کتاب حاضر علاوه بر ارایه یک روش برای ارزیابی موافقت‌نامه‌های منطقه‌ای با تاکید بر موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی، به‌طور موردی عملکرد یکی از ترتیبات تجاری ترجیحی اجرا شده (با کشور پاکستان) را مورد ارزیابی قرار داده است. نکته جالب توجه آن است علی‌رغم این‌که بیشتر تحلیل‌ها در خصوص اثربخشی موافقت‌نامه‌ها مبتنی بر هزینه و فایده آن‌ها و براساس تغییرات در حجم تجارت بوده است، اما در این مطالعه سعی گردید از یک رویکرد جدید به این موضوع نگریسته شود. در این رویکرد به یک سری از شرایط مطلوبی که آزادسازی تجارت برای کشورهای یک منطقه در نظر دارد با استفاده از شاخص‌های مختلف در چارچوب یک متدولوژی ارزیابی عملکرد پیشنهادی توجه شده است. پس از ارزیابی عملکرد موافقت‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و پاکستان، در بخش پایانی کتاب نتایج یک نظرسنجی از صاحب‌نظران در خصوص عوامل تاثیرگذار بر موفقیت این‌گونه موافقت‌نامه‌ها ارایه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است."],"pages_count":"280","keywords":null,"token":"7cbd75e375edf00e","created_at":"2019-08-10 20:54:35","updated_at":"2019-08-17 19:28:23","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-17 19:27:39","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917850","title":"حسن ثاقب","firstname":"حسن","lastname":"ثاقب","token":"942706a06d9777c9","created_at":"2019-08-10 20:50:28","updated_at":"2019-08-10 20:50:28","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917850","title":"حسن ثاقب","firstname":"حسن","lastname":"ثاقب","token":"942706a06d9777c9","created_at":"2019-08-10 20:50:28","updated_at":"2019-08-10 20:50:28","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784205","file":"5d4eefc46f39b0.82020365.pdf","book_id":"3795521","toc":[{"page":12,"title":"مقدمه"},{"page":14,"title":"فصل 1: مباني نظري و معرفي روش مناسب براي ارزيابي عملكرد PTAها"},{"page":46,"title":"فصل 2: پيشينه حضور ايران در پيمان‌هاي منطقه‌اي"},{"page":72,"title":"فصل 3: خصوصيات تجارت خارجي و سياست‌هاي تجاری"},{"page":114,"title":"فصل 4: ارزيابي عملكرد موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ايران و پاكستان"},{"page":138,"title":"فصل 5: بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت موافقت‌نامه‌هاي تجاري دو جانبه"},{"page":170,"title":"فصل 6: نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات"}],"created_at":"2019-08-10 20:54:36","updated_at":"2019-08-17 19:28:25","process_started_at":"2019-08-10 21:10:46","process_done_at":"2019-08-10 21:18:51","process_failed_at":null,"pages_count":"280","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"6c0d9266278d7fe2d1285ba112161f02cd944ea8dc790b46855b18aa94f2319a7d97825b4357c18e11b14ddf544d8984d267b5261992d5ef693ba5e05ac7fed2","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۰"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"2152","title":"اسناد معاملات تجاری","token":"6bbe00c0660a0c3e","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:14","updated_at":"2019-08-17 19:27:39","study_fields":[{"id":"985","title":"مدیریت بیمه","degree_id":"7","token":"565f76290406a8fd","books_count":"26","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2539","title":"اصول تنظیم قراردادها و مذاکرات تجاری","token":"213fe88007855a3e","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2019-10-09 16:35:53","study_fields":[{"id":"340","title":"مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی","degree_id":"10","token":"76ee93a060dd6234","books_count":"92","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"108","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"346","title":"مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی","degree_id":"10","token":"2e078bcc186e0952","books_count":"73","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"349","title":"مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات","degree_id":"10","token":"f71d9a87bde852d0","books_count":"76","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"352","title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","degree_id":"10","token":"a960dd618f873e7e","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"355","title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","degree_id":"10","token":"1fbbe5af2715d838","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"358","title":"مدیریت کسب و کار گرایش مالی","degree_id":"10","token":"693b8b52e398f59b","books_count":"76","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3082","title":"اصول مذاکرات، مکاتبات و قراردادهای تجاری ","token":"797da7383e1043a1","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2019-10-09 16:35:53","study_fields":[{"id":"490","title":"مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"50666d27006593c1","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-12-26 15:41:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"4981","title":"انواع و نمونه‌های مناطق ویژه تولیدی و تجاری","token":"bf22601fcf1d4b93","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:51","updated_at":"2019-08-17 19:27:39","study_fields":[{"id":"1318","title":"مدیریت و بازرگانی دریایی گرایش منطق ویژه","degree_id":"7","token":"9acdb31d66a6e0ab","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-02 12:21:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"2250","urlify":"%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۸۰","authorTitle":"حسن ثاقب","tocStr":"مقدمه, فصل 1: مباني نظري و معرفي روش مناسب براي ارزيابي عملكرد PTAها, فصل 2: پيشينه حضور ايران در پيمان‌هاي منطقه‌اي, فصل 3: خصوصيات تجارت خارجي و سياست‌هاي تجاری, فصل 4: ارزيابي عملكرد موافقت‌نامه تجارت ترجيحي ايران و پاكستان, فصل 5: بررسي عوامل تاثيرگذار بر موفقيت موافقت‌نامه‌هاي تجاري دو جانبه, فصل 6: نتيجه‌گيري و ارائه پيشنهادات","url":"/preview/7cbd75e375edf00e/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19