فلور (فارسی) ایران شماره 46 و 47: تیره‌های خیارک و نرگس فلور (فارسی) ایران شماره 46 و 47: تیره‌های خیارک و نرگس

توضیحات

مخاطبان در این کتاب با تیره‌های خیارک و نرگس و گونه‌های مختلف آنها و نیز پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. این مطالب که با طرح‌های سیاه و سپید همراه است؛ نقشه انتشار گونه‌ها و فهرست به پایان می‌رسد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798536","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 46 و 47: تیره‌های خیارک و نرگس","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/7d202e78e81999fd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/7d202e78e81999fd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/7d202e78e81999fd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/7d202e78e81999fd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/7d202e78e81999fd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"964-473-208-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۸۳","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">مخاطبان در این کتاب با تیره&zwnj;های خیارک و نرگس و گونه&zwnj;های مختلف آنها و نیز پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می&zwnj;شوند. این مطالب که با طرح&zwnj;های سیاه و سپید همراه است؛ نقشه انتشار گونه&zwnj;ها و فهرست به پایان می&zwnj;رسد.",""],"pages_count":"35","keywords":null,"token":"7d202e78e81999fd","created_at":"2022-08-03 11:15:28","updated_at":"2022-08-06 13:29:37","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2022-08-03 11:16:45","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918328","title":"نادره مظهری","firstname":"نادره","lastname":"مظهری","token":"73fd063146ba0b16","created_at":"2020-08-11 13:43:54","updated_at":"2020-08-11 13:43:54","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918328","title":"نادره مظهری","firstname":"نادره","lastname":"مظهری","token":"73fd063146ba0b16","created_at":"2020-08-11 13:43:54","updated_at":"2020-08-11 13:43:54","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787111","file":"62ea1988b32dd4.10400187.pdf","book_id":"3798536","toc":null,"created_at":"2022-08-03 11:15:29","updated_at":"2022-08-06 13:29:38","process_started_at":"2022-08-03 11:15:29","process_done_at":"2022-08-03 11:15:30","process_failed_at":null,"pages_count":"35","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"dcbe7023a4604bdec7eaee9771df4b2f1ff02a9af49eafe61d979b45dd6aac3e2173d2bc74829cf4466d4c452cc0c8ec505d67040eef713496cec782b7f8f138","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۵"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"31858","title":"گیاهشناسی (1) (فیزیولوژی و تشریح)","token":"512de45a86e47e8a","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:46:09","updated_at":"2017-10-07 11:46:09","study_fields":[{"id":"391","title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"7","token":"71f7a83692550037","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"859","title":"مهندسی باغبانی","degree_id":"7","token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":"89","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"865","title":"مهندسی علوم باغبانی","degree_id":"7","token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":"89","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1108","title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","degree_id":"7","token":"ae016dbed6176d34","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-46-%D9%88-47-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3","ebook_price_en":"4000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-46-%D9%88-47-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3","pages_count_fa":"۳۵","authorTitle":"نادره مظهری","tocStr":"","url":"/preview/7d202e78e81999fd/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-46-%D9%88-47-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D8%B1%DA%AF%D8%B3"}
{"toc":null,"pages_count":35,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"7d202e78e81999fd","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/EznUoUdpEnfhlGYx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/oMAcOmmmWuMdFqcP.jpg","blurred":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/CstJHmiCHivwbgfW.jpg"},"info":{"width":448,"height":667,"margin":[0.00017319036514631337,0.0001558388671774914,0.9980905214218156,0.998546448648244]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765625,"y":0.1289355307817459},{"x":0.7700892686843872,"y":0.1289355307817459},{"x":0.7700892686843872,"y":0.14392803609371185},{"x":0.765625,"y":0.14392803609371185}]},"confidence":0.3127940893173218,"dir":"rtl","str":"ل","boundary":[0.765625,0.1289355307817459,0.7700892686843872,0.14392803609371185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276785969734192,"y":0.1289355307817459},{"x":0.75,"y":0.1289355307817459},{"x":0.7522321343421936,"y":0.14392803609371185},{"x":0.7276785969734192,"y":0.14392803609371185}]},"confidence":0.24358946084976196,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.7276785969734192,0.1289355307817459,0.7522321343421936,0.14392803609371185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6696428656578064,"y":0.1289355307817459},{"x":0.71875,"y":0.1289355307817459},{"x":0.7209821343421936,"y":0.14392803609371185},{"x":0.6696428656578064,"y":0.14392803609371185}]},"confidence":0.783024787902832,"dir":"rtl","str":"تلفيقية","boundary":[0.6696428656578064,0.1289355307817459,0.7209821343421936,0.14392803609371185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316964030265808,"y":0.1304347813129425},{"x":0.6584821343421936,"y":0.1304347813129425},{"x":0.6584821343421936,"y":0.14542728662490845},{"x":0.6316964030265808,"y":0.14542728662490845}]},"confidence":0.4892944097518921,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.6316964030265808,0.1304347813129425,0.6584821343421936,0.14542728662490845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6316964030265808,"y":0.1289355307817459},{"x":0.7700892686843872,"y":0.12743628025054932},{"x":0.7700892686843872,"y":0.14392803609371185},{"x":0.6316964030265808,"y":0.14542728662490845}]},"confidence":0.6049779653549194,"dir":"ltr","boundary":[0.6266964030265808,0.1219355307817459,0.7750892686843872,0.15092803609371186],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7678571343421936,"y":0.6296851634979248},{"x":0.796875,"y":0.6296851634979248},{"x":0.796875,"y":0.6416791677474976},{"x":0.7678571343421936,"y":0.6416791677474976}]},"confidence":0.32368406653404236,"str":"Me","boundary":[0.7678571343421936,0.6296851634979248,0.796875,0.6416791677474976]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7678571343421936,"y":0.6296851634979248},{"x":0.796875,"y":0.6296851634979248},{"x":0.796875,"y":0.6416791677474976},{"x":0.7678571343421936,"y":0.6416791677474976}]},"confidence":0.32368406653404236,"dir":"ltr","boundary":[0.7628571343421936,0.6226851634979248,0.801875,0.6486791677474976],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7098214030265808,"y":0.47826087474823},{"x":0.7254464030265808,"y":0.47826087474823},{"x":0.7254464030265808,"y":0.48725637793540955},{"x":0.7098214030265808,"y":0.48725637793540955}]},"confidence":0.3899479806423187,"str":"G","boundary":[0.7098214030265808,0.47826087474823,0.7254464030265808,0.48725637793540955]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7098214030265808,"y":0.47826087474823},{"x":0.7254464030265808,"y":0.47826087474823},{"x":0.7254464030265808,"y":0.48725637793540955},{"x":0.7098214030265808,"y":0.48725637793540955}]},"confidence":0.3899479806423187,"dir":"ltr","boundary":[0.7048214030265808,0.47126087474823,0.7304464030265808,0.49425637793540955],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7455357313156128,"y":0.947526216506958},{"x":0.75,"y":0.947526216506958},{"x":0.75,"y":0.9625187516212463},{"x":0.7455357313156128,"y":0.9625187516212463}]},"confidence":0.20831303298473358,"str":"0","boundary":[0.7455357313156128,0.947526216506958,0.75,0.9625187516212463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.796875,"y":0.9460269808769226},{"x":0.8035714030265808,"y":0.9460269808769226},{"x":0.8035714030265808,"y":0.9625187516212463},{"x":0.796875,"y":0.9625187516212463}]},"confidence":0.5411208868026733,"str":"2","boundary":[0.796875,0.9460269808769226,0.8035714030265808,0.9625187516212463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7455357313156128,"y":0.9460269808769226},{"x":0.8035714030265808,"y":0.9460269808769226},{"x":0.8035714030265808,"y":0.9625187516212463},{"x":0.7455357313156128,"y":0.9625187516212463}]},"confidence":0.37471696734428406,"dir":"ltr","boundary":[0.7405357313156128,0.9390269808769226,0.8085714030265808,0.9695187516212463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4888392984867096,"y":0.11094452440738678},{"x":0.5535714030265808,"y":0.11094452440738678},{"x":0.5535714030265808,"y":0.12593702971935272},{"x":0.4888392984867096,"y":0.12443777918815613}]},"confidence":0.9863876104354858,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.4888392984867096,0.11094452440738678,0.5535714030265808,0.12593702971935272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4308035671710968,"y":0.11094452440738678},{"x":0.4799107015132904,"y":0.11094452440738678},{"x":0.4799107015132904,"y":0.12443777918815613},{"x":0.4308035671710968,"y":0.12443777918815613}]},"confidence":0.9923338890075684,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4308035671710968,0.11094452440738678,0.4799107015132904,0.12443777918815613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.390625,"y":0.11094452440738678},{"x":0.421875,"y":0.11094452440738678},{"x":0.421875,"y":0.12443777918815613},{"x":0.390625,"y":0.12443777918815613}]},"confidence":0.992871105670929,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.390625,0.11094452440738678,0.421875,0.12443777918815613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.390625,"y":0.11094452440738678},{"x":0.5535714030265808,"y":0.11094452440738678},{"x":0.5535714030265808,"y":0.12593702971935272},{"x":0.390625,"y":0.12443777918815613}]},"confidence":0.9903932213783264,"dir":"ltr","boundary":[0.385625,0.10394452440738677,0.5585714030265808,0.13293702971935273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5089285969734192,"y":0.13943028450012207},{"x":0.5535714030265808,"y":0.13793103396892548},{"x":0.5558035969734192,"y":0.15142428874969482},{"x":0.5089285969734192,"y":0.15142428874969482}]},"confidence":0.9870408177375793,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5089285969734192,0.13943028450012207,0.5558035969734192,0.15142428874969482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4642857015132904,"y":0.13943028450012207},{"x":0.5,"y":0.13943028450012207},{"x":0.5022321343421936,"y":0.15142428874969482},{"x":0.4642857015132904,"y":0.15142428874969482}]},"confidence":0.9750138521194458,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4642857015132904,0.13943028450012207,0.5022321343421936,0.15142428874969482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.390625,"y":0.14092953503131866},{"x":0.4575892984867096,"y":0.13943028450012207},{"x":0.4575892984867096,"y":0.15292353928089142},{"x":0.390625,"y":0.15292353928089142}]},"confidence":0.9812466502189636,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.390625,0.14092953503131866,0.4575892984867096,0.15292353928089142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.390625,"y":0.14092953503131866},{"x":0.5535714030265808,"y":0.13793103396892548},{"x":0.5558035969734192,"y":0.15142428874969482},{"x":0.390625,"y":0.15292353928089142}]},"confidence":0.9814991354942322,"dir":"ltr","boundary":[0.385625,0.13392953503131866,0.5608035969734192,0.15842428874969483],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5558035969734192,"y":0.16491754353046417},{"x":0.6071428656578064,"y":0.16491754353046417},{"x":0.6071428656578064,"y":0.1814092993736267},{"x":0.5580357313156128,"y":0.1814092993736267}]},"confidence":0.9904527068138123,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5558035969734192,0.16491754353046417,0.6071428656578064,0.1814092993736267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.484375,"y":0.16641679406166077},{"x":0.5491071343421936,"y":0.16491754353046417},{"x":0.5491071343421936,"y":0.1814092993736267},{"x":0.4866071343421936,"y":0.1829085499048233}]},"confidence":0.9926693439483643,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.484375,0.16641679406166077,0.5491071343421936,0.1814092993736267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46875,"y":0.16641679406166077},{"x":0.4776785671710968,"y":0.16641679406166077},{"x":0.4776785671710968,"y":0.1829085499048233},{"x":0.4709821343421936,"y":0.1829085499048233}]},"confidence":0.9899504780769348,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46875,0.16641679406166077,0.4776785671710968,0.1829085499048233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4129464328289032,"y":0.16791604459285736},{"x":0.4642857015132904,"y":0.16641679406166077},{"x":0.4642857015132904,"y":0.1829085499048233},{"x":0.4129464328289032,"y":0.1829085499048233}]},"confidence":0.9942604899406433,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4129464328289032,0.16791604459285736,0.4642857015132904,0.1829085499048233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3392857015132904,"y":0.16791604459285736},{"x":0.40625,"y":0.16641679406166077},{"x":0.40625,"y":0.1829085499048233},{"x":0.3392857015132904,"y":0.1844078004360199}]},"confidence":0.9879551529884338,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3392857015132904,0.16791604459285736,0.40625,0.1829085499048233]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3392857015132904,"y":0.16791604459285736},{"x":0.6071428656578064,"y":0.16491754353046417},{"x":0.6071428656578064,"y":0.1814092993736267},{"x":0.3392857015132904,"y":0.1844078004360199}]},"confidence":0.9910900592803955,"dir":"ltr","boundary":[0.3342857015132904,0.16091604459285735,0.6121428656578064,0.18840929937362672],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5736607313156128,"y":0.19190405309200287},{"x":0.6517857313156128,"y":0.19040480256080627},{"x":0.6517857313156128,"y":0.2128935605287552},{"x":0.5758928656578064,"y":0.2143927961587906}]},"confidence":0.9676018953323364,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5736607313156128,0.19190405309200287,0.6517857313156128,0.2128935605287552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46875,"y":0.19190405309200287},{"x":0.5647321343421936,"y":0.19040480256080627},{"x":0.5669642686843872,"y":0.2143927961587906},{"x":0.4709821343421936,"y":0.21589204668998718}]},"confidence":0.9896886348724365,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.46875,0.19190405309200287,0.5669642686843872,0.2143927961587906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3861607015132904,"y":0.19340330362319946},{"x":0.4598214328289032,"y":0.19340330362319946},{"x":0.4620535671710968,"y":0.21589204668998718},{"x":0.3861607015132904,"y":0.21589204668998718}]},"confidence":0.9871470928192139,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3861607015132904,0.19340330362319946,0.4620535671710968,0.21589204668998718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660714328289032,"y":0.19490255415439606},{"x":0.3772321343421936,"y":0.19490255415439606},{"x":0.3772321343421936,"y":0.21589204668998718},{"x":0.3660714328289032,"y":0.21589204668998718}]},"confidence":0.9637720584869385,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3660714328289032,0.19490255415439606,0.3772321343421936,0.21589204668998718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991071343421936,"y":0.19490255415439606},{"x":0.3571428656578064,"y":0.19490255415439606},{"x":0.359375,"y":0.21739129722118378},{"x":0.2991071343421936,"y":0.21739129722118378}]},"confidence":0.9886690974235535,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.2991071343421936,0.19490255415439606,0.359375,0.21739129722118378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991071343421936,"y":0.19490255415439606},{"x":0.6517857313156128,"y":0.18890555202960968},{"x":0.6517857313156128,"y":0.2128935605287552},{"x":0.2991071343421936,"y":0.21739129722118378}]},"confidence":0.983159601688385,"dir":"ltr","boundary":[0.2941071343421936,0.18790255415439605,0.6567857313156128,0.2198935605287552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4977678656578064,"y":0.24737630784511566},{"x":0.5424107313156128,"y":0.24737630784511566},{"x":0.5424107313156128,"y":0.265367329120636},{"x":0.4977678656578064,"y":0.265367329120636}]},"confidence":0.5800819396972656,"dir":"rtl","str":"اشار","boundary":[0.4977678656578064,0.24737630784511566,0.5424107313156128,0.265367329120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4508928656578064,"y":0.24737630784511566},{"x":0.4955357015132904,"y":0.24737630784511566},{"x":0.4955357015132904,"y":0.265367329120636},{"x":0.4508928656578064,"y":0.2668665647506714}]},"confidence":0.5958876013755798,"dir":"rtl","str":"الشيا","boundary":[0.4508928656578064,0.24737630784511566,0.4955357015132904,0.265367329120636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4508928656578064,"y":0.24737630784511566},{"x":0.5424107313156128,"y":0.24587705731391907},{"x":0.5424107313156128,"y":0.265367329120636},{"x":0.4508928656578064,"y":0.2668665647506714}]},"confidence":0.5888628959655762,"dir":"ltr","boundary":[0.4458928656578064,0.24037630784511566,0.5474107313156128,0.272367329120636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6540178656578064,"y":0.2893553078174591},{"x":0.6741071343421936,"y":0.2878560721874237},{"x":0.6763392686843872,"y":0.30734631419181824},{"x":0.65625,"y":0.308845579624176}]},"confidence":0.3030860722064972,"dir":"rtl","str":"عات","boundary":[0.6540178656578064,0.2893553078174591,0.6763392686843872,0.30734631419181824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.609375,"y":0.2893553078174591},{"x":0.6517857313156128,"y":0.2878560721874237},{"x":0.6517857313156128,"y":0.308845579624176},{"x":0.609375,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.406643271446228,"dir":"rtl","str":"الليلية","boundary":[0.609375,0.2893553078174591,0.6517857313156128,0.308845579624176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5736607313156128,"y":0.2908545732498169},{"x":0.5803571343421936,"y":0.2908545732498169},{"x":0.5803571343421936,"y":0.3118440806865692},{"x":0.5758928656578064,"y":0.3118440806865692}]},"confidence":0.22026100754737854,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.5736607313156128,0.2908545732498169,0.5803571343421936,0.3118440806865692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5580357313156128,"y":0.2923538088798523},{"x":0.5691964030265808,"y":0.2908545732498169},{"x":0.5691964030265808,"y":0.3118440806865692},{"x":0.5580357313156128,"y":0.3118440806865692}]},"confidence":0.15182150900363922,"dir":"rtl","str":"الا","boundary":[0.5580357313156128,0.2923538088798523,0.5691964030265808,0.3118440806865692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5580357313156128,"y":0.2908545732498169},{"x":0.6741071343421936,"y":0.2878560721874237},{"x":0.6763392686843872,"y":0.308845579624176},{"x":0.5580357313156128,"y":0.3118440806865692}]},"confidence":0.3101165294647217,"dir":"ltr","boundary":[0.5530357313156128,0.2838545732498169,0.6813392686843872,0.31584557962417603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671875,"y":0.48575711250305176},{"x":0.6830357313156128,"y":0.48575711250305176},{"x":0.6830357313156128,"y":0.5007496476173401},{"x":0.671875,"y":0.5007496476173401}]},"confidence":0.1964104026556015,"str":"ی","boundary":[0.671875,0.48575711250305176,0.6830357313156128,0.5007496476173401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671875,"y":0.48575711250305176},{"x":0.6830357313156128,"y":0.48575711250305176},{"x":0.6830357313156128,"y":0.5007496476173401},{"x":0.671875,"y":0.5007496476173401}]},"confidence":0.1964104026556015,"dir":"ltr","boundary":[0.666875,0.47875711250305175,0.6880357313156128,0.5077496476173401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915178656578064,"y":0.7091454267501831},{"x":0.65625,"y":0.7091454267501831},{"x":0.65625,"y":0.7286356687545776},{"x":0.5915178656578064,"y":0.7286356687545776}]},"confidence":0.22110269963741302,"dir":"ltr","str":"nikah","boundary":[0.5915178656578064,0.7091454267501831,0.65625,0.7286356687545776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7299107313156128,"y":0.7091454267501831},{"x":0.8013392686843872,"y":0.7091454267501831},{"x":0.8013392686843872,"y":0.7286356687545776},{"x":0.7299107313156128,"y":0.7286356687545776}]},"confidence":0.5283568501472473,"dir":"ltr","str":"@sarbill","boundary":[0.7299107313156128,0.7091454267501831,0.8013392686843872,0.7286356687545776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8058035969734192,"y":0.7091454267501831},{"x":0.8504464030265808,"y":0.7091454267501831},{"x":0.8504464030265808,"y":0.7286356687545776},{"x":0.8058035969734192,"y":0.7286356687545776}]},"confidence":0.5252702236175537,"dir":"ltr","str":"east","boundary":[0.8058035969734192,0.7091454267501831,0.8504464030265808,0.7286356687545776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915178656578064,"y":0.7091454267501831},{"x":0.8504464030265808,"y":0.7091454267501831},{"x":0.8504464030265808,"y":0.7286356687545776},{"x":0.5915178656578064,"y":0.7286356687545776}]},"confidence":0.4372617304325104,"dir":"ltr","boundary":[0.5865178656578064,0.7021454267501831,0.8554464030265808,0.7356356687545776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4107142984867096,"y":0.32983508706092834},{"x":0.453125,"y":0.3358320891857147},{"x":0.4464285671710968,"y":0.35232383012771606},{"x":0.40625,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.409150093793869,"str":"Laur","boundary":[0.4107142984867096,0.32983508706092834,0.4464285671710968,0.35232383012771606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4107142984867096,"y":0.32983508706092834},{"x":0.453125,"y":0.3358320891857147},{"x":0.4464285671710968,"y":0.35232383012771606},{"x":0.40625,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.409150093793869,"dir":"ltr","boundary":[0.4057142984867096,0.32283508706092834,0.4514285671710968,0.35932383012771607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727678656578064,"y":0.35982009768486023},{"x":0.4553571343421936,"y":0.36131933331489563},{"x":0.4553571343421936,"y":0.37481260299682617},{"x":0.3727678656578064,"y":0.3733133375644684}]},"confidence":0.39034461975097656,"dir":"ltr","str":"ZRKE","boundary":[0.3727678656578064,0.35982009768486023,0.4553571343421936,0.37481260299682617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4665178656578064,"y":0.36131933331489563},{"x":0.5558035969734192,"y":0.3628185987472534},{"x":0.5558035969734192,"y":0.3763118386268616},{"x":0.4665178656578064,"y":0.37481260299682617}]},"confidence":0.2814943492412567,"dir":"ltr","str":"DECI10","boundary":[0.4665178656578064,0.36131933331489563,0.5558035969734192,0.3763118386268616]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727678656578064,"y":0.35982009768486023},{"x":0.5558035969734192,"y":0.36131933331489563},{"x":0.5558035969734192,"y":0.3763118386268616},{"x":0.3727678656578064,"y":0.3733133375644684}]},"confidence":0.3250344693660736,"dir":"ltr","boundary":[0.3677678656578064,0.3528200976848602,0.5608035969734192,0.3833118386268616],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6763392686843872,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7410714030265808,"y":0.8605697154998779},{"x":0.7410714030265808,"y":0.8770614862442017},{"x":0.6763392686843872,"y":0.8770614862442017}]},"confidence":0.9745200276374817,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6763392686843872,0.8620689511299133,0.7410714030265808,0.8770614862442017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6205357313156128,"y":0.8620689511299133},{"x":0.6674107313156128,"y":0.8620689511299133},{"x":0.6696428656578064,"y":0.8785607218742371},{"x":0.6227678656578064,"y":0.8785607218742371}]},"confidence":0.9752111434936523,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6205357313156128,0.8620689511299133,0.6696428656578064,0.8785607218742371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6205357313156128,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7410714030265808,"y":0.8605697154998779},{"x":0.7410714030265808,"y":0.8770614862442017},{"x":0.6227678656578064,"y":0.8785607218742371}]},"confidence":0.9748271703720093,"dir":"ltr","boundary":[0.6155357313156128,0.8550689511299133,0.7460714030265808,0.8840614862442017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6450892686843872,"y":0.40629684925079346},{"x":0.6517857313156128,"y":0.40629684925079346},{"x":0.6495535969734192,"y":0.4242878556251526},{"x":0.6428571343421936,"y":0.4242878556251526}]},"confidence":0.440883070230484,"dir":"ltr","str":"ا","boundary":[0.6450892686843872,0.40629684925079346,0.6495535969734192,0.4242878556251526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6294642686843872,"y":0.40629684925079346},{"x":0.6361607313156128,"y":0.40629684925079346},{"x":0.6339285969734192,"y":0.4227886199951172},{"x":0.6272321343421936,"y":0.4227886199951172}]},"confidence":0.43970075249671936,"dir":"ltr","str":"لیا","boundary":[0.6294642686843872,0.40629684925079346,0.6339285969734192,0.4227886199951172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049107313156128,"y":0.40479761362075806},{"x":0.6205357313156128,"y":0.40629684925079346},{"x":0.6205357313156128,"y":0.4227886199951172},{"x":0.6049107313156128,"y":0.4227886199951172}]},"confidence":0.6528453230857849,"dir":"ltr","str":"کرتی","boundary":[0.6049107313156128,0.40479761362075806,0.6205357313156128,0.4227886199951172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5959821343421936,"y":0.40479761362075806},{"x":0.6004464030265808,"y":0.40479761362075806},{"x":0.5982142686843872,"y":0.4227886199951172},{"x":0.59375,"y":0.4227886199951172}]},"confidence":0.7413767576217651,"dir":"ltr","str":"ہے","boundary":[0.5959821343421936,0.40479761362075806,0.5982142686843872,0.4227886199951172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848214030265808,"y":0.40479761362075806},{"x":0.5915178656578064,"y":0.40479761362075806},{"x":0.5892857313156128,"y":0.4227886199951172},{"x":0.5825892686843872,"y":0.4227886199951172}]},"confidence":0.3563314378261566,"dir":"ltr","str":"۔","boundary":[0.5848214030265808,0.40479761362075806,0.5892857313156128,0.4227886199951172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4933035671710968,"y":0.3913043439388275},{"x":0.5580357313156128,"y":0.3913043439388275},{"x":0.5558035969734192,"y":0.4287855923175812},{"x":0.4933035671710968,"y":0.4287855923175812}]},"confidence":0.981690526008606,"dir":"ltr","str":"فلور","boundary":[0.4933035671710968,0.3913043439388275,0.5558035969734192,0.4287855923175812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4174107015132904,"y":0.3898051083087921},{"x":0.484375,"y":0.3913043439388275},{"x":0.484375,"y":0.4287855923175812},{"x":0.4174107015132904,"y":0.4272863566875458}]},"confidence":0.944527804851532,"dir":"ltr","str":"ایران","boundary":[0.4174107015132904,0.3898051083087921,0.484375,0.4287855923175812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3571428656578064,"y":0.3898051083087921},{"x":0.3727678656578064,"y":0.3898051083087921},{"x":0.3727678656578064,"y":0.4272863566875458},{"x":0.3571428656578064,"y":0.4272863566875458}]},"confidence":0.37269124388694763,"dir":"ltr","str":"ی","boundary":[0.3571428656578064,0.3898051083087921,0.3727678656578064,0.4272863566875458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1205357164144516,"y":0.3883058428764343},{"x":0.2745535671710968,"y":0.3898051083087921},{"x":0.2723214328289032,"y":0.4272863566875458},{"x":0.1205357164144516,"y":0.4257871210575104}]},"confidence":0.24139286577701569,"dir":"ltr","str":"GOLDREACE","boundary":[0.1205357164144516,0.3883058428764343,0.2723214328289032,0.4272863566875458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3169642984867096,"y":0.3973013460636139},{"x":0.3258928656578064,"y":0.3973013460636139},{"x":0.328125,"y":0.43178409337997437},{"x":0.3191964328289032,"y":0.43178409337997437}]},"confidence":0.12775100767612457,"dir":"ltr","str":"ان","boundary":[0.3169642984867096,0.3973013460636139,0.328125,0.43178409337997437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1205357164144516,"y":0.38380810618400574},{"x":0.6517857313156128,"y":0.3928036093711853},{"x":0.6495535969734192,"y":0.43778109550476074},{"x":0.1183035746216774,"y":0.4287855923175812}]},"confidence":0.5518931746482849,"dir":"ltr","boundary":[0.1155357164144516,0.37680810618400573,0.6545535969734192,0.44478109550476075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5178571343421936,"y":0.734632670879364},{"x":0.546875,"y":0.7361319065093994},{"x":0.5446428656578064,"y":0.7511244416236877},{"x":0.515625,"y":0.7511244416236877}]},"confidence":0.3160577714443207,"str":"Hy","boundary":[0.5178571343421936,0.734632670879364,0.5446428656578064,0.7511244416236877]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5178571343421936,"y":0.734632670879364},{"x":0.546875,"y":0.7361319065093994},{"x":0.5446428656578064,"y":0.7511244416236877},{"x":0.515625,"y":0.7511244416236877}]},"confidence":0.3160577714443207,"dir":"ltr","boundary":[0.5128571343421936,0.727632670879364,0.5496428656578064,0.7581244416236878],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1584821492433548,"y":0.11544227600097656},{"x":0.2098214328289032,"y":0.11544227600097656},{"x":0.2098214328289032,"y":0.1289355307817459},{"x":0.1584821492433548,"y":0.1304347813129425}]},"confidence":0.6579636931419373,"dir":"rtl","str":"انات","boundary":[0.1584821492433548,0.11544227600097656,0.2098214328289032,0.1289355307817459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1026785746216774,"y":0.11544227600097656},{"x":0.1450892835855484,"y":0.11544227600097656},{"x":0.1450892835855484,"y":0.1304347813129425},{"x":0.1026785746216774,"y":0.1304347813129425}]},"confidence":0.4441984295845032,"dir":"rtl","str":"والمدية","boundary":[0.1026785746216774,0.11544227600097656,0.1450892835855484,0.1304347813129425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1026785746216774,"y":0.11544227600097656},{"x":0.2098214328289032,"y":0.11544227600097656},{"x":0.2098214328289032,"y":0.1304347813129425},{"x":0.1026785746216774,"y":0.1304347813129425}]},"confidence":0.5219312906265259,"dir":"ltr","boundary":[0.0976785746216774,0.10844227600097656,0.2148214328289032,0.1374347813129425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3013392984867096,"y":0.1319340318441391},{"x":0.3660714328289032,"y":0.1319340318441391},{"x":0.3660714328289032,"y":0.14542728662490845},{"x":0.3013392984867096,"y":0.14542728662490845}]},"confidence":0.4519810080528259,"dir":"rtl","str":"الای","boundary":[0.3013392984867096,0.1319340318441391,0.3660714328289032,0.14542728662490845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2611607015132904,"y":0.1319340318441391},{"x":0.2946428656578064,"y":0.1319340318441391},{"x":0.2946428656578064,"y":0.14542728662490845},{"x":0.2611607015132904,"y":0.14542728662490845}]},"confidence":0.42011499404907227,"dir":"rtl","str":"قاسمه","boundary":[0.2611607015132904,0.1319340318441391,0.2946428656578064,0.14542728662490845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.1319340318441391},{"x":0.2544642984867096,"y":0.1319340318441391},{"x":0.2544642984867096,"y":0.14542728662490845},{"x":0.25,"y":0.14542728662490845}]},"confidence":0.38443171977996826,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.25,0.1319340318441391,0.2544642984867096,0.14542728662490845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1897321492433548,"y":0.1319340318441391},{"x":0.2388392835855484,"y":0.1319340318441391},{"x":0.2388392835855484,"y":0.14542728662490845},{"x":0.1897321492433548,"y":0.14542728662490845}]},"confidence":0.5011103749275208,"dir":"rtl","str":"اللهم","boundary":[0.1897321492433548,0.1319340318441391,0.2388392835855484,0.14542728662490845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1696428507566452,"y":0.1319340318441391},{"x":0.1830357164144516,"y":0.1319340318441391},{"x":0.1830357164144516,"y":0.14542728662490845},{"x":0.1696428507566452,"y":0.14542728662490845}]},"confidence":0.4499322474002838,"dir":"rtl","str":"انت","boundary":[0.1696428507566452,0.1319340318441391,0.1830357164144516,0.14542728662490845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.1319340318441391},{"x":0.1607142835855484,"y":0.1319340318441391},{"x":0.1607142835855484,"y":0.14542728662490845},{"x":0.1428571492433548,"y":0.14542728662490845}]},"confidence":0.6328943371772766,"dir":"rtl","str":"لك","boundary":[0.1428571492433548,0.1319340318441391,0.1607142835855484,0.14542728662490845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1227678582072258,"y":0.1319340318441391},{"x":0.1272321492433548,"y":0.1319340318441391},{"x":0.1272321492433548,"y":0.14542728662490845},{"x":0.1227678582072258,"y":0.14542728662490845}]},"confidence":0.5870007276535034,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.1227678582072258,0.1319340318441391,0.1272321492433548,0.14542728662490845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1026785746216774,"y":0.1319340318441391},{"x":0.1227678582072258,"y":0.1319340318441391},{"x":0.1227678582072258,"y":0.14542728662490845},{"x":0.1026785746216774,"y":0.14542728662490845}]},"confidence":0.5226934552192688,"dir":"rtl","str":"الحال","boundary":[0.1026785746216774,0.1319340318441391,0.1227678582072258,0.14542728662490845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1026785746216774,"y":0.1319340318441391},{"x":0.3660714328289032,"y":0.1319340318441391},{"x":0.3660714328289032,"y":0.14542728662490845},{"x":0.1026785746216774,"y":0.14542728662490845}]},"confidence":0.4889458119869232,"dir":"ltr","boundary":[0.0976785746216774,0.12493403184413909,0.3710714328289032,0.15242728662490845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.453125,"y":0.6521739363670349},{"x":0.4910714328289032,"y":0.6521739363670349},{"x":0.4910714328289032,"y":0.6641679406166077},{"x":0.453125,"y":0.6641679406166077}]},"confidence":0.4627242982387543,"dir":"ltr","str":"widing","boundary":[0.453125,0.6521739363670349,0.4910714328289032,0.6641679406166077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.453125,"y":0.6521739363670349},{"x":0.4910714328289032,"y":0.6521739363670349},{"x":0.4910714328289032,"y":0.6641679406166077},{"x":0.453125,"y":0.6641679406166077}]},"confidence":0.4627242982387543,"dir":"ltr","boundary":[0.448125,0.6451739363670349,0.4960714328289032,0.6711679406166077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3526785671710968,"y":0.3133433163166046},{"x":0.359375,"y":0.3133433163166046},{"x":0.359375,"y":0.32383808493614197},{"x":0.3504464328289032,"y":0.32383808493614197}]},"confidence":0.31126928329467773,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.3526785671710968,0.3133433163166046,0.359375,0.32383808493614197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.359375,"y":0.3133433163166046},{"x":0.3928571343421936,"y":0.3148425817489624},{"x":0.390625,"y":0.32383808493614197},{"x":0.359375,"y":0.32383808493614197}]},"confidence":0.4469301998615265,"dir":"ltr","str":"Clea","boundary":[0.359375,0.3133433163166046,0.390625,0.32383808493614197]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3526785671710968,"y":0.3133433163166046},{"x":0.3928571343421936,"y":0.3148425817489624},{"x":0.390625,"y":0.32383808493614197},{"x":0.3504464328289032,"y":0.32383808493614197}]},"confidence":0.41979801654815674,"dir":"ltr","boundary":[0.3476785671710968,0.3063433163166046,0.395625,0.330838084936142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6808035969734192,"y":0.5187406539916992},{"x":0.7321428656578064,"y":0.5187406539916992},{"x":0.7321428656578064,"y":0.5397301316261292},{"x":0.6808035969734192,"y":0.5397301316261292}]},"confidence":0.986704409122467,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6808035969734192,0.5187406539916992,0.7321428656578064,0.5397301316261292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6517857313156128,"y":0.5187406539916992},{"x":0.6785714030265808,"y":0.5187406539916992},{"x":0.6785714030265808,"y":0.5397301316261292},{"x":0.6517857313156128,"y":0.5397301316261292}]},"confidence":0.9837453365325928,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6517857313156128,0.5187406539916992,0.6785714030265808,0.5397301316261292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160714030265808,"y":0.5202398896217346},{"x":0.6361607313156128,"y":0.5202398896217346},{"x":0.6361607313156128,"y":0.5397301316261292},{"x":0.6160714030265808,"y":0.5397301316261292}]},"confidence":0.9894003868103027,"dir":"rtl","str":"۴۶","boundary":[0.6160714030265808,0.5202398896217346,0.6361607313156128,0.5397301316261292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5982142686843872,"y":0.5202398896217346},{"x":0.6071428656578064,"y":0.5202398896217346},{"x":0.6071428656578064,"y":0.5397301316261292},{"x":0.5982142686843872,"y":0.5397301316261292}]},"confidence":0.9678082466125488,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5982142686843872,0.5202398896217346,0.6071428656578064,0.5397301316261292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647321343421936,"y":0.5202398896217346},{"x":0.59375,"y":0.5202398896217346},{"x":0.59375,"y":0.5397301316261292},{"x":0.5647321343421936,"y":0.5397301316261292}]},"confidence":0.8569929599761963,"dir":"rtl","str":"۴۷","boundary":[0.5647321343421936,0.5202398896217346,0.59375,0.5397301316261292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5491071343421936,"y":0.5202398896217346},{"x":0.5691964030265808,"y":0.5202398896217346},{"x":0.5691964030265808,"y":0.5412293672561646},{"x":0.5491071343421936,"y":0.5412293672561646}]},"confidence":0.8208245038986206,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5491071343421936,0.5202398896217346,0.5691964030265808,0.5412293672561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4910714328289032,"y":0.5202398896217346},{"x":0.5491071343421936,"y":0.5202398896217346},{"x":0.5491071343421936,"y":0.5397301316261292},{"x":0.4910714328289032,"y":0.5412293672561646}]},"confidence":0.9695873260498047,"dir":"rtl","str":"تیرههای","boundary":[0.4910714328289032,0.5202398896217346,0.5491071343421936,0.5397301316261292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4263392984867096,"y":0.5202398896217346},{"x":0.4732142984867096,"y":0.5202398896217346},{"x":0.4732142984867096,"y":0.5412293672561646},{"x":0.4263392984867096,"y":0.5412293672561646}]},"confidence":0.9650266766548157,"dir":"rtl","str":"خیارک","boundary":[0.4263392984867096,0.5202398896217346,0.4732142984867096,0.5412293672561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3504464328289032,"y":0.5202398896217346},{"x":0.4642857015132904,"y":0.5202398896217346},{"x":0.4642857015132904,"y":0.5412293672561646},{"x":0.3504464328289032,"y":0.5412293672561646}]},"confidence":0.9210329651832581,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3504464328289032,0.5202398896217346,0.4642857015132904,0.5412293672561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234375,"y":0.52173912525177},{"x":0.4263392984867096,"y":0.5202398896217346},{"x":0.4263392984867096,"y":0.5412293672561646},{"x":0.234375,"y":0.5427286624908447}]},"confidence":0.9762202501296997,"dir":"rtl","str":"Ixioliriaceae","boundary":[0.234375,0.52173912525177,0.4263392984867096,0.5412293672561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2008928507566452,"y":0.52173912525177},{"x":0.3125,"y":0.52173912525177},{"x":0.3125,"y":0.5412293672561646},{"x":0.2008928507566452,"y":0.5427286624908447}]},"confidence":0.622359573841095,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2008928507566452,0.52173912525177,0.3125,0.5412293672561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2366071492433548,"y":0.52173912525177},{"x":0.2455357164144516,"y":0.52173912525177},{"x":0.2455357164144516,"y":0.5412293672561646},{"x":0.2366071492433548,"y":0.5412293672561646}]},"confidence":0.7412009239196777,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2366071492433548,0.52173912525177,0.2455357164144516,0.5412293672561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2008928507566452,"y":0.5202398896217346},{"x":0.7321428656578064,"y":0.5187406539916992},{"x":0.7321428656578064,"y":0.5397301316261292},{"x":0.2008928507566452,"y":0.5427286624908447}]},"confidence":0.951282799243927,"dir":"ltr","boundary":[0.1958928507566452,0.5132398896217346,0.7371428656578064,0.5467301316261292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40625,"y":0.7091454267501831},{"x":0.5066964030265808,"y":0.7091454267501831},{"x":0.5066964030265808,"y":0.7271364331245422},{"x":0.40625,"y":0.7271364331245422}]},"confidence":0.3744227886199951,"dir":"rtl","str":"السودانية","boundary":[0.40625,0.7091454267501831,0.5066964030265808,0.7271364331245422]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40625,"y":0.7091454267501831},{"x":0.5066964030265808,"y":0.7091454267501831},{"x":0.5066964030265808,"y":0.7271364331245422},{"x":0.40625,"y":0.7271364331245422}]},"confidence":0.3744227886199951,"dir":"ltr","boundary":[0.40125,0.7021454267501831,0.5116964030265808,0.7341364331245422],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2589285671710968,"y":0.2698650658130646},{"x":0.3080357015132904,"y":0.27286356687545776},{"x":0.3058035671710968,"y":0.2908545732498169},{"x":0.2566964328289032,"y":0.2878560721874237}]},"confidence":0.8109871745109558,"dir":"rtl","str":"ومليت","boundary":[0.2589285671710968,0.2698650658130646,0.3058035671710968,0.2908545732498169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2165178507566452,"y":0.2683658301830292},{"x":0.2544642984867096,"y":0.2698650658130646},{"x":0.2522321343421936,"y":0.2878560721874237},{"x":0.2142857164144516,"y":0.2863568067550659}]},"confidence":0.3527512550354004,"dir":"rtl","str":"بالعالم","boundary":[0.2165178507566452,0.2683658301830292,0.2522321343421936,0.2878560721874237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2165178507566452,"y":0.2683658301830292},{"x":0.3080357015132904,"y":0.27286356687545776},{"x":0.3058035671710968,"y":0.2908545732498169},{"x":0.2142857164144516,"y":0.2863568067550659}]},"confidence":0.543682873249054,"dir":"ltr","boundary":[0.2115178507566452,0.26136583018302917,0.3108035671710968,0.2978545732498169],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2120535671710968,"y":0.2923538088798523},{"x":0.2366071492433548,"y":0.2938530743122101},{"x":0.234375,"y":0.30584707856178284},{"x":0.2120535671710968,"y":0.30434781312942505}]},"confidence":0.2940558195114136,"dir":"ltr","str":"al","boundary":[0.2120535671710968,0.2923538088798523,0.234375,0.30584707856178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2388392835855484,"y":0.2938530743122101},{"x":0.2879464328289032,"y":0.2953523099422455},{"x":0.2857142984867096,"y":0.30734631419181824},{"x":0.2388392835855484,"y":0.30584707856178284}]},"confidence":0.2981315553188324,"dir":"ltr","str":"feite","boundary":[0.2388392835855484,0.2938530743122101,0.2857142984867096,0.30734631419181824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924107015132904,"y":0.2953523099422455},{"x":0.3415178656578064,"y":0.29685157537460327},{"x":0.3392857015132904,"y":0.308845579624176},{"x":0.2924107015132904,"y":0.30734631419181824}]},"confidence":0.3291524648666382,"dir":"ltr","str":"way","boundary":[0.2924107015132904,0.2953523099422455,0.3392857015132904,0.308845579624176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3392857015132904,"y":0.29685157537460327},{"x":0.359375,"y":0.29685157537460327},{"x":0.359375,"y":0.308845579624176},{"x":0.3392857015132904,"y":0.308845579624176}]},"confidence":0.38593676686286926,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.3392857015132904,0.29685157537460327,0.359375,0.308845579624176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2120535671710968,"y":0.2923538088798523},{"x":0.359375,"y":0.29685157537460327},{"x":0.359375,"y":0.308845579624176},{"x":0.2120535671710968,"y":0.30434781312942505}]},"confidence":0.3249259293079376,"dir":"ltr","boundary":[0.2070535671710968,0.2853538088798523,0.364375,0.31584557962417603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4598214328289032,"y":0.835082471370697},{"x":0.5535714030265808,"y":0.8380809426307678},{"x":0.5513392686843872,"y":0.8545727133750916},{"x":0.4575892984867096,"y":0.8530734777450562}]},"confidence":0.9811716675758362,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4598214328289032,0.835082471370697,0.5513392686843872,0.8545727133750916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4598214328289032,"y":0.835082471370697},{"x":0.5535714030265808,"y":0.8380809426307678},{"x":0.5513392686843872,"y":0.8545727133750916},{"x":0.4575892984867096,"y":0.8530734777450562}]},"confidence":0.9811716675758362,"dir":"ltr","boundary":[0.4548214328289032,0.828082471370697,0.5563392686843872,0.8615727133750916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5200892686843872,"y":0.8860569596290588},{"x":0.5491071343421936,"y":0.8845577239990234},{"x":0.5513392686843872,"y":0.9070464968681335},{"x":0.5223214030265808,"y":0.908545732498169}]},"confidence":0.974360466003418,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.5200892686843872,0.8860569596290588,0.5513392686843872,0.9070464968681335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.484375,"y":0.8875561952590942},{"x":0.5089285969734192,"y":0.8875561952590942},{"x":0.5111607313156128,"y":0.9100449681282043},{"x":0.4866071343421936,"y":0.9100449681282043}]},"confidence":0.9662957191467285,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.484375,0.8875561952590942,0.5111607313156128,0.9100449681282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4620535671710968,"y":0.8905547261238098},{"x":0.484375,"y":0.8890554904937744},{"x":0.4866071343421936,"y":0.9100449681282043},{"x":0.4642857015132904,"y":0.9115442037582397}]},"confidence":0.9795554280281067,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.4620535671710968,0.8905547261238098,0.4866071343421936,0.9100449681282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4620535671710968,"y":0.8890554904937744},{"x":0.5491071343421936,"y":0.8845577239990234},{"x":0.5513392686843872,"y":0.9070464968681335},{"x":0.4642857015132904,"y":0.9115442037582397}]},"confidence":0.974299967288971,"dir":"ltr","boundary":[0.4570535671710968,0.8820554904937744,0.5563392686843872,0.9140464968681336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5736607313156128,"y":0.5547226667404175},{"x":0.6116071343421936,"y":0.5547226667404175},{"x":0.6116071343421936,"y":0.5787106156349182},{"x":0.5758928656578064,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.9108418226242065,"dir":"rtl","str":"نرگس","boundary":[0.5736607313156128,0.5547226667404175,0.6116071343421936,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4799107015132904,"y":0.5577211380004883},{"x":0.6205357313156128,"y":0.5532233715057373},{"x":0.6227678656578064,"y":0.5772113800048828},{"x":0.4821428656578064,"y":0.5817091464996338}]},"confidence":0.9015147686004639,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4799107015132904,0.5577211380004883,0.6227678656578064,0.5772113800048828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3348214328289032,"y":0.5607196688652039},{"x":0.578125,"y":0.5547226667404175},{"x":0.5803571343421936,"y":0.5787106156349182},{"x":0.3348214328289032,"y":0.5847076177597046}]},"confidence":0.9746580719947815,"dir":"rtl","str":"Amaryllidaceae","boundary":[0.3348214328289032,0.5607196688652039,0.5803571343421936,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2879464328289032,"y":0.5622189044952393},{"x":0.4308035671710968,"y":0.5592203736305237},{"x":0.4330357015132904,"y":0.5832083821296692},{"x":0.2879464328289032,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.6428307890892029,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.2879464328289032,0.5622189044952393,0.4330357015132904,0.5832083821296692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.5607196688652039},{"x":0.3348214328289032,"y":0.5607196688652039},{"x":0.3348214328289032,"y":0.5847076177597046},{"x":0.3214285671710968,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.5232739448547363,"dir":"rtl","str":"له","boundary":[0.3214285671710968,0.5607196688652039,0.3348214328289032,0.5847076177597046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5622189044952393},{"x":0.3169642984867096,"y":0.5607196688652039},{"x":0.3169642984867096,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":0.49895358085632324,"dir":"rtl","str":"بريه","boundary":[0.2857142984867096,0.5622189044952393,0.3169642984867096,0.5862069129943848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1964285671710968,"y":0.5637181401252747},{"x":0.28125,"y":0.5622189044952393},{"x":0.2834821343421936,"y":0.5862069129943848},{"x":0.1986607164144516,"y":0.5892053842544556}]},"confidence":0.4345269799232483,"dir":"rtl","str":"التوتنمية","boundary":[0.1964285671710968,0.5637181401252747,0.2834821343421936,0.5862069129943848]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1964285671710968,"y":0.5637181401252747},{"x":0.6205357313156128,"y":0.5532233715057373},{"x":0.6227678656578064,"y":0.5772113800048828},{"x":0.1986607164144516,"y":0.5892053842544556}]},"confidence":0.7367437481880188,"dir":"ltr","boundary":[0.1914285671710968,0.5567181401252747,0.6277678656578064,0.5842113800048828],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5877061486244202},{"x":0.5357142686843872,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5357142686843872,"y":0.6026986241340637},{"x":0.5,"y":0.6041979193687439}]},"confidence":0.9869198799133301,"dir":"rtl","str":"نادره","boundary":[0.5,0.5877061486244202,0.5357142686843872,0.6026986241340637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4330357015132904,"y":0.5877061486244202},{"x":0.4910714328289032,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4910714328289032,"y":0.6041979193687439},{"x":0.4330357015132904,"y":0.6041979193687439}]},"confidence":0.9687695503234863,"dir":"rtl","str":"مظهری","boundary":[0.4330357015132904,0.5877061486244202,0.4910714328289032,0.6041979193687439]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4330357015132904,"y":0.5877061486244202},{"x":0.5357142686843872,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5357142686843872,"y":0.6041979193687439},{"x":0.4330357015132904,"y":0.6041979193687439}]},"confidence":0.9778447151184082,"dir":"ltr","boundary":[0.4280357015132904,0.5807061486244202,0.5407142686843872,0.6111979193687439],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2433035671710968,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2589285671710968,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2566964328289032,"y":0.32833582162857056},{"x":0.2410714328289032,"y":0.32683658599853516}]},"confidence":0.7827497720718384,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2433035671710968,0.3103448152542114,0.2566964328289032,0.32833582162857056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2254464328289032,"y":0.308845579624176},{"x":0.2410714328289032,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2388392835855484,"y":0.32833582162857056},{"x":0.2232142835855484,"y":0.32683658599853516}]},"confidence":0.3059038817882538,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.2254464328289032,0.308845579624176,0.2388392835855484,0.32833582162857056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2098214328289032,"y":0.308845579624176},{"x":0.2209821492433548,"y":0.308845579624176},{"x":0.21875,"y":0.32683658599853516},{"x":0.2075892835855484,"y":0.32683658599853516}]},"confidence":0.15914101898670197,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2098214328289032,0.308845579624176,0.21875,0.32683658599853516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2098214328289032,"y":0.308845579624176},{"x":0.2589285671710968,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2566964328289032,"y":0.32833582162857056},{"x":0.2075892835855484,"y":0.32683658599853516}]},"confidence":0.35724419355392456,"dir":"ltr","boundary":[0.2048214328289032,0.301845579624176,0.2616964328289032,0.33533582162857056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2544642984867096,"y":0.4662668704986572},{"x":0.3058035671710968,"y":0.4662668704986572},{"x":0.3058035671710968,"y":0.48125937581062317},{"x":0.2544642984867096,"y":0.4797601103782654}]},"confidence":0.27980586886405945,"str":"است","boundary":[0.2544642984867096,0.4662668704986572,0.3058035671710968,0.48125937581062317]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2544642984867096,"y":0.4662668704986572},{"x":0.3058035671710968,"y":0.4662668704986572},{"x":0.3058035671710968,"y":0.48125937581062317},{"x":0.2544642984867096,"y":0.4797601103782654}]},"confidence":0.27980586886405945,"dir":"ltr","boundary":[0.2494642984867096,0.4592668704986572,0.3108035671710968,0.4882593758106232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2165178507566452,"y":0.5412293672561646},{"x":0.2477678507566452,"y":0.5412293672561646},{"x":0.2477678507566452,"y":0.5547226667404175},{"x":0.2165178507566452,"y":0.5532233715057373}]},"confidence":0.3340674638748169,"str":"lec","boundary":[0.2165178507566452,0.5412293672561646,0.2477678507566452,0.5547226667404175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2165178507566452,"y":0.5412293672561646},{"x":0.2477678507566452,"y":0.5412293672561646},{"x":0.2477678507566452,"y":0.5547226667404175},{"x":0.2165178507566452,"y":0.5532233715057373}]},"confidence":0.3340674638748169,"dir":"ltr","boundary":[0.2115178507566452,0.5342293672561645,0.2527678507566452,0.5617226667404175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3816964328289032,"y":0.7541229128837585},{"x":0.4330357015132904,"y":0.7541229128837585},{"x":0.4330357015132904,"y":0.7751124501228333},{"x":0.3816964328289032,"y":0.7736132144927979}]},"confidence":0.35462379455566406,"dir":"rtl","str":"التابع","boundary":[0.3816964328289032,0.7541229128837585,0.4330357015132904,0.7751124501228333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.7526236772537231},{"x":0.3727678656578064,"y":0.7541229128837585},{"x":0.3727678656578064,"y":0.7751124501228333},{"x":0.3214285671710968,"y":0.7736132144927979}]},"confidence":0.5129876732826233,"dir":"rtl","str":"لهلكة","boundary":[0.3214285671710968,0.7526236772537231,0.3727678656578064,0.7751124501228333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2455357164144516,"y":0.7511244416236877},{"x":0.3102678656578064,"y":0.7526236772537231},{"x":0.3080357015132904,"y":0.7736132144927979},{"x":0.2455357164144516,"y":0.7736132144927979}]},"confidence":0.3749256432056427,"dir":"rtl","str":"بالقيامة","boundary":[0.2455357164144516,0.7511244416236877,0.3080357015132904,0.7736132144927979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2455357164144516,"y":0.7511244416236877},{"x":0.4330357015132904,"y":0.7556222081184387},{"x":0.4330357015132904,"y":0.7766116857528687},{"x":0.2455357164144516,"y":0.7736132144927979}]},"confidence":0.4048466384410858,"dir":"ltr","boundary":[0.2405357164144516,0.7441244416236877,0.4380357015132904,0.7836116857528687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3258928656578064,"y":0.7511244416236877},{"x":0.3772321343421936,"y":0.7526236772537231},{"x":0.375,"y":0.7721139192581177},{"x":0.3236607015132904,"y":0.7706146836280823}]},"confidence":0.7557130455970764,"dir":"rtl","str":"الملحة","boundary":[0.3258928656578064,0.7511244416236877,0.375,0.7721139192581177]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3258928656578064,"y":0.7511244416236877},{"x":0.3772321343421936,"y":0.7526236772537231},{"x":0.375,"y":0.7721139192581177},{"x":0.3236607015132904,"y":0.7706146836280823}]},"confidence":0.7557130455970764,"dir":"ltr","boundary":[0.3208928656578064,0.7441244416236877,0.38,0.7791139192581177],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1629464328289032,"y":0.7361319065093994},{"x":0.203125,"y":0.7361319065093994},{"x":0.203125,"y":0.7466266751289368},{"x":0.1629464328289032,"y":0.7466266751289368}]},"confidence":0.41488221287727356,"str":"deca","boundary":[0.1629464328289032,0.7361319065093994,0.203125,0.7466266751289368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1629464328289032,"y":0.7361319065093994},{"x":0.203125,"y":0.7361319065093994},{"x":0.203125,"y":0.7466266751289368},{"x":0.1629464328289032,"y":0.7466266751289368}]},"confidence":0.41488221287727356,"dir":"ltr","boundary":[0.1579464328289032,0.7291319065093994,0.208125,0.7536266751289368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1383928507566452,"y":0.7751124501228333},{"x":0.1696428507566452,"y":0.7736132144927979},{"x":0.171875,"y":0.7931034564971924},{"x":0.140625,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.5153460502624512,"dir":"rtl","str":"الها","boundary":[0.1383928507566452,0.7751124501228333,0.171875,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1049107164144516,"y":0.7766116857528687},{"x":0.1339285671710968,"y":0.7751124501228333},{"x":0.1361607164144516,"y":0.7931034564971924},{"x":0.1049107164144516,"y":0.7946026921272278}]},"confidence":0.22415193915367126,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.1049107164144516,0.7766116857528687,0.1361607164144516,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0825892835855484,"y":0.7766116857528687},{"x":0.1004464253783226,"y":0.7766116857528687},{"x":0.1026785746216774,"y":0.7946026921272278},{"x":0.0848214253783226,"y":0.7946026921272278}]},"confidence":0.17319466173648834,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.0825892835855484,0.7766116857528687,0.1026785746216774,0.7946026921272278]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0825892835855484,"y":0.7766116857528687},{"x":0.1696428507566452,"y":0.7736132144927979},{"x":0.171875,"y":0.7931034564971924},{"x":0.0848214253783226,"y":0.7946026921272278}]},"confidence":0.32534241676330566,"dir":"ltr","boundary":[0.0775892835855484,0.7696116857528686,0.176875,0.8001034564971924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1919642835855484,"y":0.7961019277572632},{"x":0.2232142835855484,"y":0.7946026921272278},{"x":0.2232142835855484,"y":0.8125936985015869},{"x":0.1919642835855484,"y":0.8125936985015869}]},"confidence":0.6387260556221008,"dir":"rtl","str":"سلم","boundary":[0.1919642835855484,0.7961019277572632,0.2232142835855484,0.8125936985015869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517857164144516,"y":0.7976012229919434},{"x":0.171875,"y":0.7961019277572632},{"x":0.1741071492433548,"y":0.8125936985015869},{"x":0.1517857164144516,"y":0.8140929341316223}]},"confidence":0.41765767335891724,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.1517857164144516,0.7976012229919434,0.1741071492433548,0.8125936985015869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0870535746216774,"y":0.7991004586219788},{"x":0.1160714253783226,"y":0.7991004586219788},{"x":0.1183035746216774,"y":0.8140929341316223},{"x":0.0892857164144516,"y":0.8155922293663025}]},"confidence":0.23552930355072021,"dir":"rtl","str":"اسيا","boundary":[0.0870535746216774,0.7991004586219788,0.1183035746216774,0.8140929341316223]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0870535746216774,"y":0.7991004586219788},{"x":0.2232142835855484,"y":0.7946026921272278},{"x":0.2232142835855484,"y":0.8125936985015869},{"x":0.0892857164144516,"y":0.8155922293663025}]},"confidence":0.41040119528770447,"dir":"ltr","boundary":[0.0820535746216774,0.7921004586219788,0.2282142835855484,0.8195936985015869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.8200899362564087},{"x":0.28125,"y":0.8200899362564087},{"x":0.28125,"y":0.8380809426307678},{"x":0.25,"y":0.8380809426307678}]},"confidence":0.4433193504810333,"dir":"rtl","str":"مت","boundary":[0.25,0.8200899362564087,0.28125,0.8380809426307678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1941964328289032,"y":0.8200899362564087},{"x":0.2455357164144516,"y":0.8200899362564087},{"x":0.2455357164144516,"y":0.8380809426307678},{"x":0.1941964328289032,"y":0.8380809426307678}]},"confidence":0.26602283120155334,"dir":"rtl","str":"عملية","boundary":[0.1941964328289032,0.8200899362564087,0.2455357164144516,0.8380809426307678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1517857164144516,"y":0.8200899362564087},{"x":0.1852678507566452,"y":0.8200899362564087},{"x":0.1852678507566452,"y":0.8380809426307678},{"x":0.1517857164144516,"y":0.8380809426307678}]},"confidence":0.44116100668907166,"dir":"rtl","str":"طولون","boundary":[0.1517857164144516,0.8200899362564087,0.1852678507566452,0.8380809426307678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1294642835855484,"y":0.8200899362564087},{"x":0.1450892835855484,"y":0.8200899362564087},{"x":0.1450892835855484,"y":0.8380809426307678},{"x":0.1294642835855484,"y":0.8380809426307678}]},"confidence":0.5521996021270752,"dir":"rtl","str":"اي","boundary":[0.1294642835855484,0.8200899362564087,0.1450892835855484,0.8380809426307678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09375,"y":0.8200899362564087},{"x":0.1294642835855484,"y":0.8200899362564087},{"x":0.1294642835855484,"y":0.8380809426307678},{"x":0.09375,"y":0.8380809426307678}]},"confidence":0.41825640201568604,"dir":"rtl","str":"مشلف","boundary":[0.09375,0.8200899362564087,0.1294642835855484,0.8380809426307678]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09375,"y":0.8200899362564087},{"x":0.28125,"y":0.8200899362564087},{"x":0.28125,"y":0.8380809426307678},{"x":0.09375,"y":0.8380809426307678}]},"confidence":0.39999905228614807,"dir":"ltr","boundary":[0.08875,0.8130899362564087,0.28625,0.8450809426307678],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2924107015132904,"y":0.8410794734954834},{"x":0.3169642984867096,"y":0.8410794734954834},{"x":0.3169642984867096,"y":0.8590704798698425},{"x":0.2924107015132904,"y":0.8590704798698425}]},"confidence":0.39101943373680115,"dir":"rtl","str":"ايل","boundary":[0.2924107015132904,0.8410794734954834,0.3169642984867096,0.8590704798698425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2544642984867096,"y":0.8410794734954834},{"x":0.28125,"y":0.8410794734954834},{"x":0.28125,"y":0.8575711846351624},{"x":0.2544642984867096,"y":0.8575711846351624}]},"confidence":0.405362606048584,"dir":"rtl","str":"سات","boundary":[0.2544642984867096,0.8410794734954834,0.28125,0.8575711846351624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1696428507566452,"y":0.839580237865448},{"x":0.2232142835855484,"y":0.8410794734954834},{"x":0.2232142835855484,"y":0.8575711846351624},{"x":0.1696428507566452,"y":0.8575711846351624}]},"confidence":0.3798629343509674,"dir":"rtl","str":"المعلم","boundary":[0.1696428507566452,0.839580237865448,0.2232142835855484,0.8575711846351624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1294642835855484,"y":0.839580237865448},{"x":0.1651785671710968,"y":0.839580237865448},{"x":0.1651785671710968,"y":0.8575711846351624},{"x":0.1294642835855484,"y":0.8575711846351624}]},"confidence":0.43856245279312134,"dir":"rtl","str":"مشن","boundary":[0.1294642835855484,0.839580237865448,0.1651785671710968,0.8575711846351624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0892857164144516,"y":0.839580237865448},{"x":0.1183035746216774,"y":0.839580237865448},{"x":0.1183035746216774,"y":0.8575711846351624},{"x":0.0892857164144516,"y":0.8575711846351624}]},"confidence":0.44202879071235657,"dir":"rtl","str":"البون","boundary":[0.0892857164144516,0.839580237865448,0.1183035746216774,0.8575711846351624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0892857164144516,"y":0.839580237865448},{"x":0.3169642984867096,"y":0.8410794734954834},{"x":0.3169642984867096,"y":0.8590704798698425},{"x":0.0892857164144516,"y":0.8575711846351624}]},"confidence":0.4097077548503876,"dir":"ltr","boundary":[0.0842857164144516,0.832580237865448,0.3219642984867096,0.8660704798698425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3348214328289032,"y":0.8620689511299133},{"x":0.359375,"y":0.8605697154998779},{"x":0.3616071343421936,"y":0.8800599575042725},{"x":0.3370535671710968,"y":0.8800599575042725}]},"confidence":0.8998209238052368,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.3348214328289032,0.8620689511299133,0.3616071343421936,0.8800599575042725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2834821343421936,"y":0.8635681867599487},{"x":0.328125,"y":0.8620689511299133},{"x":0.328125,"y":0.8800599575042725},{"x":0.2834821343421936,"y":0.8815591931343079}]},"confidence":0.9749582409858704,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.2834821343421936,0.8635681867599487,0.328125,0.8800599575042725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2075892835855484,"y":0.8650674819946289},{"x":0.2767857015132904,"y":0.8635681867599487},{"x":0.2790178656578064,"y":0.883058488368988},{"x":0.2098214328289032,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9713162183761597,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.2075892835855484,0.8650674819946289,0.2790178656578064,0.883058488368988]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2075892835855484,"y":0.8650674819946289},{"x":0.359375,"y":0.8605697154998779},{"x":0.3616071343421936,"y":0.8800599575042725},{"x":0.2098214328289032,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.955937922000885,"dir":"ltr","boundary":[0.2025892835855484,0.8580674819946289,0.3666071343421936,0.8870599575042725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1785714328289032,"y":0.9265367388725281},{"x":0.2053571492433548,"y":0.9265367388725281},{"x":0.2053571492433548,"y":0.9445277452468872},{"x":0.1763392835855484,"y":0.9445277452468872}]},"confidence":0.45536696910858154,"dir":"rtl","str":"رحله","boundary":[0.1785714328289032,0.9265367388725281,0.2053571492433548,0.9445277452468872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1450892835855484,"y":0.9265367388725281},{"x":0.1651785671710968,"y":0.9265367388725281},{"x":0.1629464328289032,"y":0.9445277452468872},{"x":0.1450892835855484,"y":0.9430285096168518}]},"confidence":0.3166016936302185,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1450892835855484,0.9265367388725281,0.1629464328289032,0.9445277452468872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0892857164144516,"y":0.9235382080078125},{"x":0.140625,"y":0.9265367388725281},{"x":0.1383928507566452,"y":0.9430285096168518},{"x":0.0892857164144516,"y":0.9415292143821716}]},"confidence":0.5132030844688416,"dir":"rtl","str":"لحالك","boundary":[0.0892857164144516,0.9235382080078125,0.1383928507566452,0.9430285096168518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0892857164144516,"y":0.9235382080078125},{"x":0.2053571492433548,"y":0.9265367388725281},{"x":0.2053571492433548,"y":0.9460269808769226},{"x":0.0892857164144516,"y":0.9415292143821716}]},"confidence":0.45642605423927307,"dir":"ltr","boundary":[0.0842857164144516,0.9165382080078125,0.2103571492433548,0.9530269808769226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1785714328289032,"y":0.952023983001709},{"x":0.1897321492433548,"y":0.952023983001709},{"x":0.1897321492433548,"y":0.9610195159912109},{"x":0.1785714328289032,"y":0.9610195159912109}]},"confidence":0.34425440430641174,"str":"1","boundary":[0.1785714328289032,0.952023983001709,0.1897321492433548,0.9610195159912109]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.952023983001709},{"x":0.1986607164144516,"y":0.952023983001709},{"x":0.1986607164144516,"y":0.9610195159912109},{"x":0.1875,"y":0.9610195159912109}]},"confidence":0.4338389039039612,"str":"-","boundary":[0.1875,0.952023983001709,0.1986607164144516,0.9610195159912109]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986607164144516,"y":0.952023983001709},{"x":0.234375,"y":0.952023983001709},{"x":0.234375,"y":0.9610195159912109},{"x":0.1986607164144516,"y":0.9610195159912109}]},"confidence":0.33397454023361206,"str":"AT","boundary":[0.1986607164144516,0.952023983001709,0.234375,0.9610195159912109]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2366071492433548,"y":0.952023983001709},{"x":0.2455357164144516,"y":0.952023983001709},{"x":0.2455357164144516,"y":0.9610195159912109},{"x":0.2366071492433548,"y":0.9610195159912109}]},"confidence":0.6225106716156006,"str":"-","boundary":[0.2366071492433548,0.952023983001709,0.2455357164144516,0.9610195159912109]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.952023983001709},{"x":0.328125,"y":0.952023983001709},{"x":0.328125,"y":0.9610195159912109},{"x":0.25,"y":0.9610195159912109}]},"confidence":0.42264893651008606,"str":"TV3-37P","boundary":[0.25,0.952023983001709,0.328125,0.9610195159912109]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1785714328289032,"y":0.952023983001709},{"x":0.328125,"y":0.952023983001709},{"x":0.328125,"y":0.9610195159912109},{"x":0.1785714328289032,"y":0.9610195159912109}]},"confidence":0.41892462968826294,"dir":"ltr","boundary":[0.1735714328289032,0.945023983001709,0.333125,0.9680195159912109],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/jCvMSdzxugyxKqQb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/mhrXaPGKihuMnSDZ.jpg","blurred":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/HsniPDzdBzrdGHpq.jpg"},"info":{"width":466,"height":671,"margin":[0.00016886477690397923,0.000136155972715284,0.998105831785775,0.9985614437182864]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8283261656761169,"y":0.10283159464597702},{"x":0.8626609444618225,"y":0.10283159464597702},{"x":0.8626609444618225,"y":0.1147540956735611},{"x":0.8283261656761169,"y":0.1147540956735611}]},"confidence":0.9811559915542603,"dir":"rtl","str":"مظهری","boundary":[0.8283261656761169,0.10283159464597702,0.8626609444618225,0.1147540956735611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8175965547561646,"y":0.10283159464597702},{"x":0.8240343332290649,"y":0.10283159464597702},{"x":0.8240343332290649,"y":0.11326378583908081},{"x":0.8175965547561646,"y":0.11326378583908081}]},"confidence":0.9620839953422546,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8175965547561646,0.10283159464597702,0.8240343332290649,0.11326378583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7811158895492554,"y":0.10283159464597702},{"x":0.8175965547561646,"y":0.10283159464597702},{"x":0.8175965547561646,"y":0.1147540956735611},{"x":0.7811158895492554,"y":0.11326378583908081}]},"confidence":0.9853648543357849,"dir":"rtl","str":"نادره","boundary":[0.7811158895492554,0.10283159464597702,0.8175965547561646,0.1147540956735611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8454935550689697,"y":0.11624441295862198},{"x":0.8648068904876709,"y":0.11624441295862198},{"x":0.8648068904876709,"y":0.13114753365516663},{"x":0.8454935550689697,"y":0.13114753365516663}]},"confidence":0.9661967754364014,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8454935550689697,0.11624441295862198,0.8648068904876709,0.13114753365516663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8240343332290649,"y":0.11624441295862198},{"x":0.8412017226219177,"y":0.11624441295862198},{"x":0.8412017226219177,"y":0.13114753365516663},{"x":0.8240343332290649,"y":0.13114753365516663}]},"confidence":0.9747802019119263,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8240343332290649,0.11624441295862198,0.8412017226219177,0.13114753365516663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778969943523407,"y":0.11624441295862198},{"x":0.8090128898620605,"y":0.11624441295862198},{"x":0.8090128898620605,"y":0.13114753365516663},{"x":0.778969943523407,"y":0.13114753365516663}]},"confidence":0.9596907496452332,"dir":"rtl","str":"خیارک","boundary":[0.778969943523407,0.11624441295862198,0.8090128898620605,0.13114753365516663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729613721370697,"y":0.11624441295862198},{"x":0.8004291653633118,"y":0.11624441295862198},{"x":0.8004291653633118,"y":0.13114753365516663},{"x":0.729613721370697,"y":0.12965722382068634}]},"confidence":0.8802192807197571,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.729613721370697,0.11624441295862198,0.8004291653633118,0.13114753365516663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6587982773780823,"y":0.1147540956735611},{"x":0.7768240571022034,"y":0.11624441295862198},{"x":0.7768240571022034,"y":0.13114753365516663},{"x":0.6587982773780823,"y":0.12965722382068634}]},"confidence":0.939328670501709,"dir":"rtl","str":"lxioliriaceae","boundary":[0.6587982773780823,0.1147540956735611,0.7768240571022034,0.13114753365516663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394850015640259,"y":0.1147540956735611},{"x":0.7060086131095886,"y":0.11624441295862198},{"x":0.7060086131095886,"y":0.12965722382068634},{"x":0.6394850015640259,"y":0.12965722382068634}]},"confidence":0.5404624938964844,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6394850015640259,0.1147540956735611,0.7060086131095886,0.12965722382068634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6587982773780823,"y":0.11624441295862198},{"x":0.6652360558509827,"y":0.11624441295862198},{"x":0.6652360558509827,"y":0.12965722382068634},{"x":0.6587982773780823,"y":0.12965722382068634}]},"confidence":0.8731499910354614,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6587982773780823,0.11624441295862198,0.6652360558509827,0.12965722382068634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6266094446182251,"y":0.1147540956735611},{"x":0.6523604989051819,"y":0.1147540956735611},{"x":0.6523604989051819,"y":0.12965722382068634},{"x":0.6266094446182251,"y":0.12965722382068634}]},"confidence":0.7815313339233398,"dir":"rtl","str":"نرگس","boundary":[0.6266094446182251,0.1147540956735611,0.6523604989051819,0.12965722382068634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665236115455627,"y":0.1147540956735611},{"x":0.6523604989051819,"y":0.11624441295862198},{"x":0.6523604989051819,"y":0.12965722382068634},{"x":0.5665236115455627,"y":0.12965722382068634}]},"confidence":0.801990807056427,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5665236115455627,0.1147540956735611,0.6523604989051819,0.12965722382068634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4785407781600952,"y":0.1147540956735611},{"x":0.6244634985923767,"y":0.1147540956735611},{"x":0.6244634985923767,"y":0.12965722382068634},{"x":0.4785407781600952,"y":0.12965722382068634}]},"confidence":0.929860532283783,"dir":"rtl","str":"Amaryllidaceae","boundary":[0.4785407781600952,0.1147540956735611,0.6244634985923767,0.12965722382068634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45064377784729004,"y":0.1147540956735611},{"x":0.5364806652069092,"y":0.1147540956735611},{"x":0.5364806652069092,"y":0.12965722382068634},{"x":0.45064377784729004,"y":0.12965722382068634}]},"confidence":0.6192256212234497,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45064377784729004,0.1147540956735611,0.5364806652069092,0.12965722382068634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390557765960693,"y":0.13114753365516663},{"x":0.8648068904876709,"y":0.13114753365516663},{"x":0.8648068904876709,"y":0.14605067670345306},{"x":0.8390557765960693,"y":0.14605067670345306}]},"confidence":0.9884087443351746,"dir":"rtl","str":"نادره","boundary":[0.8390557765960693,0.13114753365516663,0.8648068904876709,0.14605067670345306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7939913868904114,"y":0.13114753365516663},{"x":0.8304721117019653,"y":0.13114753365516663},{"x":0.8304721117019653,"y":0.14605067670345306},{"x":0.7939913868904114,"y":0.14605067670345306}]},"confidence":0.9858044385910034,"dir":"rtl","str":"مظهری","boundary":[0.7939913868904114,0.13114753365516663,0.8304721117019653,0.14605067670345306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7854077219963074,"y":0.13114753365516663},{"x":0.7896995544433594,"y":0.13114753365516663},{"x":0.7896995544433594,"y":0.14605067670345306},{"x":0.7854077219963074,"y":0.14605067670345306}]},"confidence":0.9310900568962097,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7854077219963074,0.13114753365516663,0.7896995544433594,0.14605067670345306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.716738224029541,"y":0.13114753365516663},{"x":0.7768240571022034,"y":0.13114753365516663},{"x":0.7768240571022034,"y":0.14605067670345306},{"x":0.716738224029541,"y":0.14605067670345306}]},"confidence":0.9883549213409424,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.716738224029541,0.13114753365516663,0.7768240571022034,0.14605067670345306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652360558509827,"y":0.13114753365516663},{"x":0.7081544995307922,"y":0.13114753365516663},{"x":0.7081544995307922,"y":0.14605067670345306},{"x":0.6652360558509827,"y":0.14605067670345306}]},"confidence":0.9627106189727783,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6652360558509827,0.13114753365516663,0.7081544995307922,0.14605067670345306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6287553906440735,"y":0.12965722382068634},{"x":0.6566523313522339,"y":0.12965722382068634},{"x":0.6566523313522339,"y":0.14605067670345306},{"x":0.6287553906440735,"y":0.14605067670345306}]},"confidence":0.9611496925354004,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6287553906440735,0.12965722382068634,0.6566523313522339,0.14605067670345306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201716661453247,"y":0.12965722382068634},{"x":0.6266094446182251,"y":0.12965722382068634},{"x":0.6266094446182251,"y":0.14605067670345306},{"x":0.6201716661453247,"y":0.14605067670345306}]},"confidence":0.9629600048065186,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6201716661453247,0.12965722382068634,0.6266094446182251,0.14605067670345306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879828333854675,"y":0.12965722382068634},{"x":0.6115880012512207,"y":0.12965722382068634},{"x":0.6115880012512207,"y":0.14605067670345306},{"x":0.5879828333854675,"y":0.14605067670345306}]},"confidence":0.9581053256988525,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5879828333854675,0.12965722382068634,0.6115880012512207,0.14605067670345306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600858330726624,"y":0.12965722382068634},{"x":0.5879828333854675,"y":0.12965722382068634},{"x":0.5879828333854675,"y":0.14605067670345306},{"x":0.5600858330726624,"y":0.14605067670345306}]},"confidence":0.986790657043457,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.5600858330726624,0.12965722382068634,0.5879828333854675,0.14605067670345306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508583664894104,"y":0.12965722382068634},{"x":0.5515021681785583,"y":0.12965722382068634},{"x":0.5515021681785583,"y":0.14605067670345306},{"x":0.508583664894104,"y":0.14605067670345306}]},"confidence":0.9821760654449463,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.508583664894104,0.12965722382068634,0.5515021681785583,0.14605067670345306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.497854083776474,"y":0.12965722382068634},{"x":0.504291832447052,"y":0.12965722382068634},{"x":0.504291832447052,"y":0.14456035196781158},{"x":0.497854083776474,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.9822810292243958,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.497854083776474,0.12965722382068634,0.504291832447052,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4721029996871948,"y":0.12965722382068634},{"x":0.4914163053035736,"y":0.12965722382068634},{"x":0.4914163053035736,"y":0.14456035196781158},{"x":0.4721029996871948,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.991949737071991,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.4721029996871948,0.12965722382068634,0.4914163053035736,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43133047223091125,"y":0.12965722382068634},{"x":0.46351930499076843,"y":0.12965722382068634},{"x":0.46351930499076843,"y":0.14456035196781158},{"x":0.43133047223091125,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.9853287935256958,"dir":"rtl","str":"جمزاد","boundary":[0.43133047223091125,0.12965722382068634,0.46351930499076843,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42703863978385925,"y":0.12965722382068634},{"x":0.42918455600738525,"y":0.12965722382068634},{"x":0.42918455600738525,"y":0.14456035196781158},{"x":0.42703863978385925,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.8533031940460205,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42703863978385925,0.12965722382068634,0.42918455600738525,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4163089990615845,"y":0.12965722382068634},{"x":0.42274677753448486,"y":0.12965722382068634},{"x":0.42274677753448486,"y":0.14456035196781158},{"x":0.4163089990615845,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.5923035144805908,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4163089990615845,0.12965722382068634,0.42274677753448486,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3819742500782013,"y":0.12965722382068634},{"x":0.40987125039100647,"y":0.12965722382068634},{"x":0.40987125039100647,"y":0.14456035196781158},{"x":0.3819742500782013,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.9914928078651428,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3819742500782013,0.12965722382068634,0.40987125039100647,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776824176311493,"y":0.12965722382068634},{"x":0.3798283338546753,"y":0.12965722382068634},{"x":0.3798283338546753,"y":0.14456035196781158},{"x":0.3776824176311493,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.9717713594436646,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3776824176311493,0.12965722382068634,0.3798283338546753,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32832616567611694,"y":0.12965722382068634},{"x":0.3690987229347229,"y":0.12965722382068634},{"x":0.3690987229347229,"y":0.14456035196781158},{"x":0.32832616567611694,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.9856958389282227,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.32832616567611694,0.12965722382068634,0.3690987229347229,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.270386278629303,"y":0.12816691398620605},{"x":0.31974250078201294,"y":0.12816691398620605},{"x":0.31974250078201294,"y":0.14456035196781158},{"x":0.270386278629303,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.987520158290863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.270386278629303,0.12816691398620605,0.31974250078201294,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22317597270011902,"y":0.12816691398620605},{"x":0.2618025839328766,"y":0.12816691398620605},{"x":0.2618025839328766,"y":0.14456035196781158},{"x":0.22317597270011902,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.9881460070610046,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.22317597270011902,0.12816691398620605,0.2618025839328766,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20815449953079224,"y":0.12816691398620605},{"x":0.21459227800369263,"y":0.12816691398620605},{"x":0.21459227800369263,"y":0.14456035196781158},{"x":0.20815449953079224,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.9893272519111633,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20815449953079224,0.12816691398620605,0.21459227800369263,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17381973564624786,"y":0.12816691398620605},{"x":0.19957081973552704,"y":0.12816691398620605},{"x":0.19957081973552704,"y":0.14456035196781158},{"x":0.17381973564624786,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.9927627444267273,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.17381973564624786,0.12816691398620605,0.19957081973552704,0.14456035196781158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16738197207450867,"y":0.12816691398620605},{"x":0.17167381942272186,"y":0.12816691398620605},{"x":0.17167381942272186,"y":0.14456035196781158},{"x":0.16738197207450867,"y":0.14456035196781158}]},"confidence":0.9561340808868408,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.16738197207450867,0.12816691398620605,0.17167381942272186,0.14456035196781158]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16738197207450867,"y":0.09836065769195557},{"x":0.8648068904876709,"y":0.10283159464597702},{"x":0.8648068904876709,"y":0.14903129637241364},{"x":0.16738197207450867,"y":0.14605067670345306}]},"confidence":0.9548284411430359,"dir":"ltr","boundary":[0.16238197207450866,0.09136065769195556,0.8698068904876709,0.15603129637241364],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630901098251343,"y":0.12071534991264343},{"x":0.6652360558509827,"y":0.12071534991264343},{"x":0.6652360558509827,"y":0.12816691398620605},{"x":0.6630901098251343,"y":0.12816691398620605}]},"confidence":0.7736048102378845,"str":"و","boundary":[0.6630901098251343,0.12071534991264343,0.6652360558509827,0.12816691398620605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630901098251343,"y":0.12071534991264343},{"x":0.6652360558509827,"y":0.12071534991264343},{"x":0.6652360558509827,"y":0.12816691398620605},{"x":0.6630901098251343,"y":0.12816691398620605}]},"confidence":0.7736048102378845,"dir":"ltr","boundary":[0.6580901098251343,0.11371534991264343,0.6702360558509827,0.13516691398620606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7403433322906494,"y":0.15946348011493683},{"x":0.7682403326034546,"y":0.15946348011493683},{"x":0.7682403326034546,"y":0.1728762984275818},{"x":0.7403433322906494,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.9776614904403687,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.7403433322906494,0.15946348011493683,0.7682403326034546,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7360514998435974,"y":0.15946348011493683},{"x":0.7403433322906494,"y":0.15946348011493683},{"x":0.7403433322906494,"y":0.1728762984275818},{"x":0.7360514998435974,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.8715952038764954,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7360514998435974,0.15946348011493683,0.7403433322906494,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729613721370697,"y":0.15946348011493683},{"x":0.733905553817749,"y":0.15946348011493683},{"x":0.733905553817749,"y":0.1728762984275818},{"x":0.729613721370697,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.571344792842865,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.729613721370697,0.15946348011493683,0.733905553817749,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7188841104507446,"y":0.15946348011493683},{"x":0.7231759428977966,"y":0.15946348011493683},{"x":0.7231759428977966,"y":0.1728762984275818},{"x":0.7188841104507446,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.9175504446029663,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7188841104507446,0.15946348011493683,0.7231759428977966,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6952789425849915,"y":0.15946348011493683},{"x":0.716738224029541,"y":0.15946348011493683},{"x":0.716738224029541,"y":0.1728762984275818},{"x":0.6952789425849915,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.9764673709869385,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6952789425849915,0.15946348011493683,0.716738224029541,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630901098251343,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6866952776908875,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6866952776908875,"y":0.1728762984275818},{"x":0.6630901098251343,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.9872987270355225,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6630901098251343,0.15946348011493683,0.6866952776908875,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6545064449310303,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6609442234039307,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6609442234039307,"y":0.1728762984275818},{"x":0.6545064449310303,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.9241642355918884,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6545064449310303,0.15946348011493683,0.6609442234039307,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6309012770652771,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6502146124839783,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6502146124839783,"y":0.1728762984275818},{"x":0.6309012770652771,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.5944135189056396,"dir":"rtl","str":"46","boundary":[0.6309012770652771,0.15946348011493683,0.6502146124839783,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244634985923767,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6287553906440735,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6287553906440735,"y":0.1728762984275818},{"x":0.6244634985923767,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.9275614619255066,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6244634985923767,0.15946348011493683,0.6287553906440735,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987124443054199,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6180257797241211,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6180257797241211,"y":0.1728762984275818},{"x":0.5987124443054199,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.5703473091125488,"dir":"rtl","str":"47","boundary":[0.5987124443054199,0.15946348011493683,0.6180257797241211,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879828333854675,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6008583903312683,"y":0.15946348011493683},{"x":0.6008583903312683,"y":0.1728762984275818},{"x":0.5879828333854675,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.834696888923645,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5879828333854675,0.15946348011493683,0.6008583903312683,0.1728762984275818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879828333854675,"y":0.15946348011493683},{"x":0.7682403326034546,"y":0.15946348011493683},{"x":0.7682403326034546,"y":0.1728762984275818},{"x":0.5879828333854675,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.8751932382583618,"dir":"ltr","boundary":[0.5829828333854675,0.15246348011493682,0.7732403326034546,0.1798762984275818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7939913868904114,"y":0.18479880690574646},{"x":0.8626609444618225,"y":0.18330849707126617},{"x":0.8648068904876709,"y":0.20417287945747375},{"x":0.7939913868904114,"y":0.20566318929195404}]},"confidence":0.9910521507263184,"dir":"rtl","str":"فهرستنویسی","boundary":[0.7939913868904114,0.18479880690574646,0.8648068904876709,0.20417287945747375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7532188892364502,"y":0.18628911674022675},{"x":0.7854077219963074,"y":0.18479880690574646},{"x":0.7875536680221558,"y":0.20566318929195404},{"x":0.7532188892364502,"y":0.20566318929195404}]},"confidence":0.991517961025238,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.7532188892364502,0.18628911674022675,0.7875536680221558,0.20566318929195404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866952776908875,"y":0.18777942657470703},{"x":0.7381974458694458,"y":0.18628911674022675},{"x":0.7381974458694458,"y":0.20715349912643433},{"x":0.6866952776908875,"y":0.2086438089609146}]},"confidence":0.9857572317123413,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6866952776908875,0.18777942657470703,0.7381974458694458,0.20715349912643433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6587982773780823,"y":0.18777942657470703},{"x":0.6802574992179871,"y":0.18777942657470703},{"x":0.6802574992179871,"y":0.2086438089609146},{"x":0.6587982773780823,"y":0.2086438089609146}]},"confidence":0.7476680278778076,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6587982773780823,0.18777942657470703,0.6802574992179871,0.2086438089609146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343347787857056,"y":0.1907600611448288},{"x":0.5515021681785583,"y":0.1907600611448288},{"x":0.5515021681785583,"y":0.2101341336965561},{"x":0.5343347787857056,"y":0.21162444353103638}]},"confidence":0.13696503639221191,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5343347787857056,0.1907600611448288,0.5515021681785583,0.2101341336965561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8540772795677185,"y":0.20268256962299347},{"x":0.8605149984359741,"y":0.20268256962299347},{"x":0.8605149984359741,"y":0.219076007604599},{"x":0.8540772795677185,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9359279870986938,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8540772795677185,0.20268256962299347,0.8605149984359741,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7854077219963074,"y":0.20268256962299347},{"x":0.8433476686477661,"y":0.201192244887352},{"x":0.8454935550689697,"y":0.219076007604599},{"x":0.7854077219963074,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9824823141098022,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.7854077219963074,0.20268256962299347,0.8454935550689697,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7510729432106018,"y":0.20417287945747375},{"x":0.7575107216835022,"y":0.20417287945747375},{"x":0.7575107216835022,"y":0.21609537303447723},{"x":0.7510729432106018,"y":0.21609537303447723}]},"confidence":0.7506663799285889,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7510729432106018,0.20417287945747375,0.7575107216835022,0.21609537303447723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7188841104507446,"y":0.20417287945747375},{"x":0.7446351647377014,"y":0.20417287945747375},{"x":0.7446351647377014,"y":0.21609537303447723},{"x":0.7188841104507446,"y":0.21609537303447723}]},"confidence":0.9885121583938599,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7188841104507446,0.20417287945747375,0.7446351647377014,0.21609537303447723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133047223091125,"y":0.2175856977701187},{"x":0.8626609444618225,"y":0.2175856977701187},{"x":0.8626609444618225,"y":0.23248882591724396},{"x":0.8133047223091125,"y":0.23248882591724396}]},"confidence":0.9875831604003906,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.8133047223091125,0.2175856977701187,0.8626609444618225,0.23248882591724396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7682403326034546,"y":0.2175856977701187},{"x":0.8068669438362122,"y":0.2175856977701187},{"x":0.8068669438362122,"y":0.23248882591724396},{"x":0.7682403326034546,"y":0.23248882591724396}]},"confidence":0.9901480078697205,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7682403326034546,0.2175856977701187,0.8068669438362122,0.23248882591724396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553648352622986,"y":0.2175856977701187},{"x":0.7596566677093506,"y":0.2175856977701187},{"x":0.7596566677093506,"y":0.23248882591724396},{"x":0.7553648352622986,"y":0.23248882591724396}]},"confidence":0.9900365471839905,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7553648352622986,0.2175856977701187,0.7596566677093506,0.23248882591724396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7231759428977966,"y":0.2175856977701187},{"x":0.7489270567893982,"y":0.2175856977701187},{"x":0.7489270567893982,"y":0.23248882591724396},{"x":0.7231759428977966,"y":0.23248882591724396}]},"confidence":0.9913975596427917,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.7231759428977966,0.2175856977701187,0.7489270567893982,0.23248882591724396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.716738224029541,"y":0.2175856977701187},{"x":0.721030056476593,"y":0.2175856977701187},{"x":0.721030056476593,"y":0.23248882591724396},{"x":0.716738224029541,"y":0.23248882591724396}]},"confidence":0.9706162214279175,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.716738224029541,0.2175856977701187,0.721030056476593,0.23248882591724396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974248886108398,"y":0.2175856977701187},{"x":0.7081544995307922,"y":0.2175856977701187},{"x":0.7081544995307922,"y":0.23248882591724396},{"x":0.6974248886108398,"y":0.23248882591724396}]},"confidence":0.976588785648346,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.6974248886108398,0.2175856977701187,0.7081544995307922,0.23248882591724396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6931330561637878,"y":0.2175856977701187},{"x":0.6931330561637878,"y":0.2175856977701187},{"x":0.6931330561637878,"y":0.23248882591724396},{"x":0.6931330561637878,"y":0.23248882591724396}]},"confidence":0.9348545074462891,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6931330561637878,0.2175856977701187,0.6931330561637878,0.23248882591724396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6587982773780823,"y":0.2175856977701187},{"x":0.6845493316650391,"y":0.2175856977701187},{"x":0.6845493316650391,"y":0.23248882591724396},{"x":0.6587982773780823,"y":0.23248882591724396}]},"confidence":0.9942672848701477,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6587982773780823,0.2175856977701187,0.6845493316650391,0.23248882591724396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523604989051819,"y":0.2175856977701187},{"x":0.6566523313522339,"y":0.2175856977701187},{"x":0.6566523313522339,"y":0.23248882591724396},{"x":0.6523604989051819,"y":0.23248882591724396}]},"confidence":0.9638891816139221,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6523604989051819,0.2175856977701187,0.6566523313522339,0.23248882591724396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6030042767524719,"y":0.2175856977701187},{"x":0.6437768340110779,"y":0.2175856977701187},{"x":0.6437768340110779,"y":0.23248882591724396},{"x":0.6030042767524719,"y":0.23248882591724396}]},"confidence":0.9909639954566956,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6030042767524719,0.2175856977701187,0.6437768340110779,0.23248882591724396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5965664982795715,"y":0.2175856977701187},{"x":0.6008583903312683,"y":0.2175856977701187},{"x":0.6008583903312683,"y":0.23248882591724396},{"x":0.5965664982795715,"y":0.23248882591724396}]},"confidence":0.9333305954933167,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5965664982795715,0.2175856977701187,0.6008583903312683,0.23248882591724396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875536680221558,"y":0.23248882591724396},{"x":0.7918455004692078,"y":0.23248882591724396},{"x":0.7918455004692078,"y":0.24292100965976715},{"x":0.7875536680221558,"y":0.24292100965976715}]},"confidence":0.7703166007995605,"dir":"rtl","str":"ف","boundary":[0.7875536680221558,0.23248882591724396,0.7918455004692078,0.24292100965976715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7682403326034546,"y":0.23248882591724396},{"x":0.770386278629303,"y":0.23248882591724396},{"x":0.770386278629303,"y":0.24292100965976715},{"x":0.7682403326034546,"y":0.24292100965976715}]},"confidence":0.8993761539459229,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.7682403326034546,0.23248882591724396,0.770386278629303,0.24292100965976715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7381974458694458,"y":0.23248882591724396},{"x":0.7596566677093506,"y":0.23248882591724396},{"x":0.7596566677093506,"y":0.24292100965976715},{"x":0.7381974458694458,"y":0.24292100965976715}]},"confidence":0.9404581785202026,"dir":"rtl","str":"۳۷۱","boundary":[0.7381974458694458,0.23248882591724396,0.7596566677093506,0.24292100965976715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124463319778442,"y":0.23248882591724396},{"x":0.7317596673965454,"y":0.23248882591724396},{"x":0.7317596673965454,"y":0.24292100965976715},{"x":0.7124463319778442,"y":0.24292100965976715}]},"confidence":0.6792951226234436,"dir":"rtl","str":"QK","boundary":[0.7124463319778442,0.23248882591724396,0.7317596673965454,0.24292100965976715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343347787857056,"y":0.18479880690574646},{"x":0.8648068904876709,"y":0.18330849707126617},{"x":0.8648068904876709,"y":0.24441131949424744},{"x":0.5343347787857056,"y":0.24590164422988892}]},"confidence":0.9494311213493347,"dir":"ltr","boundary":[0.5293347787857056,0.17779880690574645,0.8698068904876709,0.25141131949424744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502146124839783,"y":0.20715349912643433},{"x":0.6824034452438354,"y":0.20566318929195404},{"x":0.6824034452438354,"y":0.21460506319999695},{"x":0.6502146124839783,"y":0.21609537303447723}]},"confidence":0.9780945181846619,"str":"مصور","boundary":[0.6502146124839783,0.20715349912643433,0.6824034452438354,0.21460506319999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502146124839783,"y":0.20715349912643433},{"x":0.6824034452438354,"y":0.20566318929195404},{"x":0.6824034452438354,"y":0.21460506319999695},{"x":0.6502146124839783,"y":0.21609537303447723}]},"confidence":0.9780945181846619,"dir":"ltr","boundary":[0.6452146124839783,0.20015349912643432,0.6874034452438355,0.22160506319999695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8304721117019653,"y":0.14605067670345306},{"x":0.8648068904876709,"y":0.14605067670345306},{"x":0.8648068904876709,"y":0.15648286044597626},{"x":0.8304721117019653,"y":0.15499255061149597}]},"confidence":0.9443150758743286,"str":".۱۳۸۳","boundary":[0.8304721117019653,0.14605067670345306,0.8648068904876709,0.15648286044597626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8304721117019653,"y":0.14605067670345306},{"x":0.8648068904876709,"y":0.14605067670345306},{"x":0.8648068904876709,"y":0.15648286044597626},{"x":0.8304721117019653,"y":0.15499255061149597}]},"confidence":0.9443150758743286,"dir":"ltr","boundary":[0.8254721117019653,0.13905067670345306,0.8698068904876709,0.16348286044597626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8476395010948181,"y":0.1609538048505783},{"x":0.8626609444618225,"y":0.1609538048505783},{"x":0.8648068904876709,"y":0.1728762984275818},{"x":0.8497853875160217,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.9319037199020386,"dir":"rtl","str":"٢٤","boundary":[0.8476395010948181,0.1609538048505783,0.8648068904876709,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8304721117019653,"y":0.1624441146850586},{"x":0.8454935550689697,"y":0.1609538048505783},{"x":0.8454935550689697,"y":0.1728762984275818},{"x":0.8304721117019653,"y":0.1728762984275818}]},"confidence":0.9645509123802185,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.8304721117019653,0.1624441146850586,0.8454935550689697,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8154506683349609,"y":0.1624441146850586},{"x":0.8240343332290649,"y":0.1624441146850586},{"x":0.8240343332290649,"y":0.1728762984275818},{"x":0.8154506683349609,"y":0.17436662316322327}]},"confidence":0.9243371486663818,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.8154506683349609,0.1624441146850586,0.8240343332290649,0.1728762984275818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7768240571022034,"y":0.16393442451953888},{"x":0.8111587762832642,"y":0.1624441146850586},{"x":0.8133047223091125,"y":0.17436662316322327},{"x":0.7768240571022034,"y":0.17585693299770355}]},"confidence":0.9737157821655273,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.7768240571022034,0.16393442451953888,0.8133047223091125,0.17436662316322327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770386278629303,"y":0.16393442451953888},{"x":0.774678111076355,"y":0.16393442451953888},{"x":0.7768240571022034,"y":0.17585693299770355},{"x":0.770386278629303,"y":0.17585693299770355}]},"confidence":0.8956196308135986,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.770386278629303,0.16393442451953888,0.7768240571022034,0.17585693299770355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770386278629303,"y":0.16393442451953888},{"x":0.8626609444618225,"y":0.1609538048505783},{"x":0.8648068904876709,"y":0.1728762984275818},{"x":0.770386278629303,"y":0.17585693299770355}]},"confidence":0.9467515349388123,"dir":"ltr","boundary":[0.765386278629303,0.15693442451953887,0.8698068904876709,0.1798762984275818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6287553906440735,"y":0.23397913575172424},{"x":0.6781116127967834,"y":0.23397913575172424},{"x":0.6781116127967834,"y":0.24143069982528687},{"x":0.6287553906440735,"y":0.24143069982528687}]},"confidence":0.5545874238014221,"str":"581/955","boundary":[0.6287553906440735,0.23397913575172424,0.6781116127967834,0.24143069982528687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6287553906440735,"y":0.23397913575172424},{"x":0.6781116127967834,"y":0.23397913575172424},{"x":0.6781116127967834,"y":0.24143069982528687},{"x":0.6287553906440735,"y":0.24143069982528687}]},"confidence":0.5545874238014221,"dir":"ltr","boundary":[0.6237553906440735,0.22697913575172424,0.6831116127967835,0.24843069982528687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274678349494934,"y":0.2682563364505768},{"x":0.7553648352622986,"y":0.2682563364505768},{"x":0.7575107216835022,"y":0.2846497893333435},{"x":0.729613721370697,"y":0.2861400842666626}]},"confidence":0.9866210222244263,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.7274678349494934,0.2682563364505768,0.7575107216835022,0.2846497893333435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6738197207450867,"y":0.26974666118621826},{"x":0.7103004455566406,"y":0.2682563364505768},{"x":0.7103004455566406,"y":0.2861400842666626},{"x":0.6759656667709351,"y":0.2876304090023041}]},"confidence":0.9710152745246887,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.6738197207450867,0.26974666118621826,0.7103004455566406,0.2861400842666626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6738197207450867,"y":0.26974666118621826},{"x":0.7553648352622986,"y":0.2682563364505768},{"x":0.7575107216835022,"y":0.2846497893333435},{"x":0.6759656667709351,"y":0.2876304090023041}]},"confidence":0.977951169013977,"dir":"ltr","boundary":[0.6688197207450867,0.26274666118621826,0.7625107216835022,0.2916497893333435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733905553817749,"y":0.28912070393562317},{"x":0.7553648352622986,"y":0.28912070393562317},{"x":0.7553648352622986,"y":0.30700448155403137},{"x":0.733905553817749,"y":0.30700448155403137}]},"confidence":0.9237720370292664,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.733905553817749,0.28912070393562317,0.7553648352622986,0.30700448155403137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6888412237167358,"y":0.29061102867126465},{"x":0.7274678349494934,"y":0.28912070393562317},{"x":0.7274678349494934,"y":0.30700448155403137},{"x":0.6909871101379395,"y":0.30849477648735046}]},"confidence":0.9798710346221924,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6888412237167358,0.29061102867126465,0.7274678349494934,0.30700448155403137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6115880012512207,"y":0.2935916483402252},{"x":0.6781116127967834,"y":0.29061102867126465},{"x":0.6781116127967834,"y":0.30998510122299194},{"x":0.6137338876724243,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.9667426347732544,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.6115880012512207,0.2935916483402252,0.6781116127967834,0.30998510122299194]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6115880012512207,"y":0.29210135340690613},{"x":0.7553648352622986,"y":0.28912070393562317},{"x":0.7553648352622986,"y":0.30700448155403137},{"x":0.6137338876724243,"y":0.31147539615631104}]},"confidence":0.96086585521698,"dir":"ltr","boundary":[0.6065880012512207,0.2851013534069061,0.7603648352622986,0.3140044815540314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6738197207450867,"y":0.30998510122299194},{"x":0.7553648352622986,"y":0.30998510122299194},{"x":0.7553648352622986,"y":0.32637855410575867},{"x":0.6738197207450867,"y":0.32637855410575867}]},"confidence":0.9852603673934937,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.6738197207450867,0.30998510122299194,0.7553648352622986,0.32637855410575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6180257797241211,"y":0.30998510122299194},{"x":0.6630901098251343,"y":0.30998510122299194},{"x":0.6630901098251343,"y":0.3248882293701172},{"x":0.6180257797241211,"y":0.3248882293701172}]},"confidence":0.9758106470108032,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6180257797241211,0.30998510122299194,0.6630901098251343,0.3248882293701172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879828333854675,"y":0.30998510122299194},{"x":0.6137338876724243,"y":0.30998510122299194},{"x":0.6137338876724243,"y":0.3248882293701172},{"x":0.5879828333854675,"y":0.3248882293701172}]},"confidence":0.9632532596588135,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5879828333854675,0.30998510122299194,0.6137338876724243,0.3248882293701172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879828333854675,"y":0.30998510122299194},{"x":0.7553648352622986,"y":0.30998510122299194},{"x":0.7553648352622986,"y":0.32637855410575867},{"x":0.5879828333854675,"y":0.3248882293701172}]},"confidence":0.9778587818145752,"dir":"ltr","boundary":[0.5829828333854675,0.30298510122299194,0.7603648352622986,0.3333785541057587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3648068606853485,"y":0.1728762984275818},{"x":0.3969956934452057,"y":0.1713859885931015},{"x":0.3969956934452057,"y":0.18479880690574646},{"x":0.3648068606853485,"y":0.18628911674022675}]},"confidence":0.811164379119873,"dir":"rtl","str":"5000","boundary":[0.3648068606853485,0.1728762984275818,0.3969956934452057,0.18479880690574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3390558063983917,"y":0.17436662316322327},{"x":0.3605150282382965,"y":0.1728762984275818},{"x":0.3605150282382965,"y":0.18628911674022675},{"x":0.3390558063983917,"y":0.18628911674022675}]},"confidence":0.919460654258728,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.3390558063983917,0.17436662316322327,0.3605150282382965,0.18628911674022675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32832616567611694,"y":0.17436662316322327},{"x":0.33690986037254333,"y":0.17436662316322327},{"x":0.33690986037254333,"y":0.18628911674022675},{"x":0.33047211170196533,"y":0.18777942657470703}]},"confidence":0.9258257150650024,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.32832616567611694,0.17436662316322327,0.33690986037254333,0.18628911674022675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32832616567611694,"y":0.17436662316322327},{"x":0.3969956934452057,"y":0.1713859885931015},{"x":0.3969956934452057,"y":0.18479880690574646},{"x":0.33047211170196533,"y":0.18777942657470703}]},"confidence":0.8720362186431885,"dir":"ltr","boundary":[0.32332616567611694,0.16736662316322326,0.4019956934452057,0.19179880690574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5879828333854675,"y":0.201192244887352},{"x":0.6008583903312683,"y":0.201192244887352},{"x":0.6008583903312683,"y":0.21460506319999695},{"x":0.5879828333854675,"y":0.21460506319999695}]},"confidence":0.8616644740104675,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.5879828333854675,0.201192244887352,0.6008583903312683,0.21460506319999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600858330726624,"y":0.201192244887352},{"x":0.5815450549125671,"y":0.201192244887352},{"x":0.5815450549125671,"y":0.21460506319999695},{"x":0.5600858330726624,"y":0.21609537303447723}]},"confidence":0.9782032370567322,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.5600858330726624,0.201192244887352,0.5815450549125671,0.21460506319999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5472102761268616,"y":0.201192244887352},{"x":0.5515021681785583,"y":0.201192244887352},{"x":0.5515021681785583,"y":0.21609537303447723},{"x":0.5472102761268616,"y":0.21609537303447723}]},"confidence":0.5661646723747253,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5472102761268616,0.201192244887352,0.5515021681785583,0.21609537303447723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5321888327598572,"y":0.20268256962299347},{"x":0.5364806652069092,"y":0.20268256962299347},{"x":0.5364806652069092,"y":0.21609537303447723},{"x":0.5321888327598572,"y":0.21609537303447723}]},"confidence":0.5681202411651611,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5321888327598572,0.20268256962299347,0.5364806652069092,0.21609537303447723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5021459460258484,"y":0.20268256962299347},{"x":0.5236051678657532,"y":0.201192244887352},{"x":0.5257510542869568,"y":0.21609537303447723},{"x":0.5021459460258484,"y":0.21609537303447723}]},"confidence":0.9833033680915833,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5021459460258484,0.20268256962299347,0.5257510542869568,0.21609537303447723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4849785268306732,"y":0.20417287945747375},{"x":0.4892703890800476,"y":0.20417287945747375},{"x":0.4892703890800476,"y":0.219076007604599},{"x":0.4849785268306732,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.8282686471939087,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4849785268306732,0.20417287945747375,0.4892703890800476,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4699570834636688,"y":0.20417287945747375},{"x":0.4763948619365692,"y":0.20417287945747375},{"x":0.4742489159107208,"y":0.219076007604599},{"x":0.4699570834636688,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.7613290548324585,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4699570834636688,0.20417287945747375,0.4742489159107208,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43133047223091125,"y":0.20268256962299347},{"x":0.46351930499076843,"y":0.20417287945747375},{"x":0.46351930499076843,"y":0.219076007604599},{"x":0.42918455600738525,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9794195294380188,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.43133047223091125,0.20268256962299347,0.46351930499076843,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42489269375801086,"y":0.20268256962299347},{"x":0.42918455600738525,"y":0.20268256962299347},{"x":0.42703863978385925,"y":0.2175856977701187},{"x":0.42274677753448486,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.8788045644760132,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42489269375801086,0.20268256962299347,0.42703863978385925,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055793881416321,"y":0.20268256962299347},{"x":0.42060086131095886,"y":0.20268256962299347},{"x":0.41845494508743286,"y":0.219076007604599},{"x":0.4034334719181061,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.7953444123268127,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.4055793881416321,0.20268256962299347,0.41845494508743286,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3390558063983917,"y":0.201192244887352},{"x":0.3969956934452057,"y":0.20268256962299347},{"x":0.3969956934452057,"y":0.219076007604599},{"x":0.3390558063983917,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9824317097663879,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.3390558063983917,0.201192244887352,0.3969956934452057,0.219076007604599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30472102761268616,"y":0.20268256962299347},{"x":0.31330472230911255,"y":0.20268256962299347},{"x":0.31330472230911255,"y":0.21609537303447723},{"x":0.30472102761268616,"y":0.21609537303447723}]},"confidence":0.6994741559028625,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.30472102761268616,0.20268256962299347,0.31330472230911255,0.21609537303447723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28111588954925537,"y":0.20268256962299347},{"x":0.30042919516563416,"y":0.20268256962299347},{"x":0.30042919516563416,"y":0.21609537303447723},{"x":0.28111588954925537,"y":0.21609537303447723}]},"confidence":0.9745343327522278,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.28111588954925537,0.20268256962299347,0.30042919516563416,0.21609537303447723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2553648054599762,"y":0.20268256962299347},{"x":0.278969943523407,"y":0.20268256962299347},{"x":0.278969943523407,"y":0.21609537303447723},{"x":0.2553648054599762,"y":0.21609537303447723}]},"confidence":0.9547331929206848,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.2553648054599762,0.20268256962299347,0.278969943523407,0.21609537303447723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2467811107635498,"y":0.20268256962299347},{"x":0.2532188892364502,"y":0.20268256962299347},{"x":0.2532188892364502,"y":0.21460506319999695},{"x":0.2467811107635498,"y":0.21460506319999695}]},"confidence":0.8750265836715698,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2467811107635498,0.20268256962299347,0.2532188892364502,0.21460506319999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22961373627185822,"y":0.20268256962299347},{"x":0.2403433471918106,"y":0.20268256962299347},{"x":0.2403433471918106,"y":0.21460506319999695},{"x":0.22961373627185822,"y":0.21460506319999695}]},"confidence":0.9341851472854614,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.22961373627185822,0.20268256962299347,0.2403433471918106,0.21460506319999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21673819422721863,"y":0.20268256962299347},{"x":0.22317597270011902,"y":0.20268256962299347},{"x":0.22317597270011902,"y":0.21460506319999695},{"x":0.21673819422721863,"y":0.21460506319999695}]},"confidence":0.9122875928878784,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21673819422721863,0.20268256962299347,0.22317597270011902,0.21460506319999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16738197207450867,"y":0.201192244887352},{"x":0.20815449953079224,"y":0.20268256962299347},{"x":0.20815449953079224,"y":0.21460506319999695},{"x":0.16738197207450867,"y":0.21460506319999695}]},"confidence":0.9693859815597534,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.16738197207450867,0.201192244887352,0.20815449953079224,0.21460506319999695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16738197207450867,"y":0.1997019350528717},{"x":0.6008583903312683,"y":0.20268256962299347},{"x":0.6008583903312683,"y":0.22056631743907928},{"x":0.16738197207450867,"y":0.219076007604599}]},"confidence":0.9262123703956604,"dir":"ltr","boundary":[0.16238197207450866,0.1927019350528717,0.6058583903312683,0.2275663174390793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43347638845443726,"y":0.23099851608276367},{"x":0.4763948619365692,"y":0.23099851608276367},{"x":0.4763948619365692,"y":0.24292100965976715},{"x":0.43347638845443726,"y":0.24292100965976715}]},"confidence":0.9828943014144897,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.43347638845443726,0.23099851608276367,0.4763948619365692,0.24292100965976715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055793881416321,"y":0.23248882591724396},{"x":0.42489269375801086,"y":0.23248882591724396},{"x":0.42703863978385925,"y":0.24292100965976715},{"x":0.4055793881416321,"y":0.24441131949424744}]},"confidence":0.9843425750732422,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4055793881416321,0.23248882591724396,0.42703863978385925,0.24292100965976715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733905553817749,"y":0.23248882591724396},{"x":0.3991416394710541,"y":0.23248882591724396},{"x":0.3991416394710541,"y":0.24441131949424744},{"x":0.3755364716053009,"y":0.24441131949424744}]},"confidence":0.9900693297386169,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.3733905553817749,0.23248882591724396,0.3991416394710541,0.24441131949424744]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733905553817749,"y":0.23248882591724396},{"x":0.4763948619365692,"y":0.23099851608276367},{"x":0.4763948619365692,"y":0.24292100965976715},{"x":0.3755364716053009,"y":0.24441131949424744}]},"confidence":0.9854080677032471,"dir":"ltr","boundary":[0.3683905553817749,0.22548882591724395,0.4813948619365692,0.24992100965976716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630901098251343,"y":0.4560357630252838},{"x":0.7231759428977966,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7231759428977966,"y":0.4769001603126526},{"x":0.6630901098251343,"y":0.4783904552459717}]},"confidence":0.9661731719970703,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6630901098251343,0.4560357630252838,0.7231759428977966,0.4769001603126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6115880012512207,"y":0.4575260877609253},{"x":0.6545064449310303,"y":0.4560357630252838},{"x":0.6566523313522339,"y":0.4783904552459717},{"x":0.6115880012512207,"y":0.47988077998161316}]},"confidence":0.9619088768959045,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6115880012512207,0.4575260877609253,0.6566523313522339,0.4783904552459717]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6115880012512207,"y":0.4560357630252838},{"x":0.7231759428977966,"y":0.4545454680919647},{"x":0.7231759428977966,"y":0.4769001603126526},{"x":0.6115880012512207,"y":0.47988077998161316}]},"confidence":0.9642779231071472,"dir":"ltr","boundary":[0.6065880012512207,0.4490357630252838,0.7281759428977966,0.4839001603126526],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7017167210578918,"y":0.4843517243862152},{"x":0.733905553817749,"y":0.48286139965057373},{"x":0.7360514998435974,"y":0.497764527797699},{"x":0.7017167210578918,"y":0.49925485253334045}]},"confidence":0.9019824266433716,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7017167210578918,0.4843517243862152,0.7360514998435974,0.497764527797699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630901098251343,"y":0.4843517243862152},{"x":0.6995708346366882,"y":0.4843517243862152},{"x":0.7017167210578918,"y":0.49925485253334045},{"x":0.6652360558509827,"y":0.5007451772689819}]},"confidence":0.9779056310653687,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6630901098251343,0.4843517243862152,0.7017167210578918,0.49925485253334045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901287794113159,"y":0.4873323440551758},{"x":0.6566523313522339,"y":0.4843517243862152},{"x":0.6566523313522339,"y":0.5007451772689819},{"x":0.5922746658325195,"y":0.502235472202301}]},"confidence":0.970464825630188,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.5901287794113159,0.4873323440551758,0.6566523313522339,0.5007451772689819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5901287794113159,"y":0.4858420193195343},{"x":0.733905553817749,"y":0.48286139965057373},{"x":0.7360514998435974,"y":0.49925485253334045},{"x":0.5922746658325195,"y":0.502235472202301}]},"confidence":0.9569507241249084,"dir":"ltr","boundary":[0.5851287794113159,0.4788420193195343,0.7410514998435974,0.5062548525333405],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622317790985107,"y":0.23248882591724396},{"x":0.5686695575714111,"y":0.23248882591724396},{"x":0.5665236115455627,"y":0.2488822638988495},{"x":0.5600858330726624,"y":0.2488822638988495}]},"confidence":0.9587420225143433,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.5622317790985107,0.23248882591724396,0.5665236115455627,0.2488822638988495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.553648054599762,"y":0.23248882591724396},{"x":0.5600858330726624,"y":0.23248882591724396},{"x":0.557939887046814,"y":0.2473919540643692},{"x":0.5515021681785583,"y":0.2473919540643692}]},"confidence":0.9113135933876038,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.553648054599762,0.23248882591724396,0.557939887046814,0.2473919540643692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343347787857056,"y":0.2295081913471222},{"x":0.5515021681785583,"y":0.23099851608276367},{"x":0.54935622215271,"y":0.2473919540643692},{"x":0.5300429463386536,"y":0.24590164422988892}]},"confidence":0.6601488590240479,"dir":"rtl","str":"٤٦","boundary":[0.5343347787857056,0.2295081913471222,0.54935622215271,0.2473919540643692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5257510542869568,"y":0.2295081913471222},{"x":0.5364806652069092,"y":0.23099851608276367},{"x":0.5343347787857056,"y":0.24590164422988892},{"x":0.5214592218399048,"y":0.24590164422988892}]},"confidence":0.9285781979560852,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5257510542869568,0.2295081913471222,0.5343347787857056,0.24590164422988892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508583664894104,"y":0.2280178815126419},{"x":0.5236051678657532,"y":0.2295081913471222},{"x":0.5214592218399048,"y":0.24590164422988892},{"x":0.5064377784729004,"y":0.24441131949424744}]},"confidence":0.46567267179489136,"dir":"rtl","str":"٤٧","boundary":[0.508583664894104,0.2280178815126419,0.5214592218399048,0.24590164422988892]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5364806652069092,"y":0.2488822638988495},{"x":0.5793991684913635,"y":0.2488822638988495},{"x":0.5793991684913635,"y":0.26378539204597473},{"x":0.5364806652069092,"y":0.26378539204597473}]},"confidence":0.9644035696983337,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5364806652069092,0.2488822638988495,0.5793991684913635,0.26378539204597473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45064377784729004,"y":0.2488822638988495},{"x":0.5257510542869568,"y":0.2488822638988495},{"x":0.5257510542869568,"y":0.26378539204597473},{"x":0.45064377784729004,"y":0.2652757167816162}]},"confidence":0.9875293374061584,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.45064377784729004,0.2488822638988495,0.5257510542869568,0.26378539204597473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45278969407081604,"y":0.22652757167816162},{"x":0.5836910009384155,"y":0.23099851608276367},{"x":0.5793991684913635,"y":0.26974666118621826},{"x":0.45064377784729004,"y":0.2652757167816162}]},"confidence":0.8886264562606812,"dir":"ltr","boundary":[0.44778969407081604,0.21952757167816161,0.5843991684913635,0.27674666118621827],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5171673893928528,"y":0.32935917377471924},{"x":0.5708154439926147,"y":0.32935917377471924},{"x":0.5708154439926147,"y":0.34873324632644653},{"x":0.5171673893928528,"y":0.34873324632644653}]},"confidence":0.9834671020507812,"dir":"rtl","str":"شاهرخ","boundary":[0.5171673893928528,0.32935917377471924,0.5708154439926147,0.34873324632644653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46137338876724243,"y":0.32935917377471924},{"x":0.5107296109199524,"y":0.32935917377471924},{"x":0.508583664894104,"y":0.34873324632644653},{"x":0.46137338876724243,"y":0.34724292159080505}]},"confidence":0.9659959077835083,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.46137338876724243,0.32935917377471924,0.508583664894104,0.34873324632644653]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46137338876724243,"y":0.32935917377471924},{"x":0.5708154439926147,"y":0.32935917377471924},{"x":0.5708154439926147,"y":0.34873324632644653},{"x":0.46137338876724243,"y":0.34724292159080505}]},"confidence":0.9747315049171448,"dir":"ltr","boundary":[0.4563733887672424,0.32235917377471923,0.5758154439926148,0.35573324632644654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5236051678657532,"y":0.35618481040000916},{"x":0.6008583903312683,"y":0.35618481040000916},{"x":0.6008583903312683,"y":0.3725782334804535},{"x":0.5236051678657532,"y":0.37406855821609497}]},"confidence":0.9835327863693237,"dir":"rtl","str":"تشکیلات","boundary":[0.5236051678657532,0.35618481040000916,0.6008583903312683,0.3725782334804535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4763948619365692,"y":0.35767510533332825},{"x":0.5128755569458008,"y":0.35618481040000916},{"x":0.5128755569458008,"y":0.37406855821609497},{"x":0.4763948619365692,"y":0.37406855821609497}]},"confidence":0.983646810054779,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4763948619365692,0.35767510533332825,0.5128755569458008,0.37406855821609497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42918455600738525,"y":0.35767510533332825},{"x":0.4678111672401428,"y":0.35767510533332825},{"x":0.4678111672401428,"y":0.37406855821609497},{"x":0.42918455600738525,"y":0.37406855821609497}]},"confidence":0.9913207292556763,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.42918455600738525,0.35767510533332825,0.4678111672401428,0.37406855821609497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42918455600738525,"y":0.35767510533332825},{"x":0.6008583903312683,"y":0.35618481040000916},{"x":0.6008583903312683,"y":0.37406855821609497},{"x":0.42918455600738525,"y":0.37406855821609497}]},"confidence":0.9859950542449951,"dir":"ltr","boundary":[0.42418455600738525,0.35067510533332824,0.6058583903312683,0.381068558216095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875536680221558,"y":0.5365126729011536},{"x":0.8776823878288269,"y":0.5380029678344727},{"x":0.8776823878288269,"y":0.5558867454528809},{"x":0.7875536680221558,"y":0.5543964505195618}]},"confidence":0.9879950284957886,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.7875536680221558,0.5365126729011536,0.8776823878288269,0.5558867454528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274678349494934,"y":0.5350223779678345},{"x":0.778969943523407,"y":0.5365126729011536},{"x":0.778969943523407,"y":0.5529060959815979},{"x":0.7274678349494934,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9868693351745605,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.7274678349494934,0.5350223779678345,0.778969943523407,0.5529060959815979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274678349494934,"y":0.5350223779678345},{"x":0.8776823878288269,"y":0.5380029678344727},{"x":0.8776823878288269,"y":0.5558867454528809},{"x":0.7274678349494934,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9876198172569275,"dir":"ltr","boundary":[0.7224678349494934,0.5280223779678345,0.8826823878288269,0.5628867454528809],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8347639441490173,"y":0.5633382797241211},{"x":0.8776823878288269,"y":0.5633382797241211},{"x":0.8776823878288269,"y":0.5827123522758484},{"x":0.8347639441490173,"y":0.5812220573425293}]},"confidence":0.9854781627655029,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8347639441490173,0.5633382797241211,0.8776823878288269,0.5827123522758484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7768240571022034,"y":0.561847984790802},{"x":0.8261802792549133,"y":0.5633382797241211},{"x":0.8261802792549133,"y":0.5812220573425293},{"x":0.7768240571022034,"y":0.5812220573425293}]},"confidence":0.9923708438873291,"dir":"rtl","str":"صانعی","boundary":[0.7768240571022034,0.561847984790802,0.8261802792549133,0.5812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7103004455566406,"y":0.561847984790802},{"x":0.7682403326034546,"y":0.561847984790802},{"x":0.7682403326034546,"y":0.5812220573425293},{"x":0.7103004455566406,"y":0.5812220573425293}]},"confidence":0.9842381477355957,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.7103004455566406,0.561847984790802,0.7682403326034546,0.5812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6738197207450867,"y":0.561847984790802},{"x":0.7081544995307922,"y":0.561847984790802},{"x":0.7081544995307922,"y":0.5812220573425293},{"x":0.6738197207450867,"y":0.5812220573425293}]},"confidence":0.982567310333252,"dir":"rtl","str":"پناهی","boundary":[0.6738197207450867,0.561847984790802,0.7081544995307922,0.5812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6609442234039307,"y":0.561847984790802},{"x":0.6695278882980347,"y":0.561847984790802},{"x":0.667382001876831,"y":0.5797317624092102},{"x":0.6609442234039307,"y":0.5797317624092102}]},"confidence":0.9726987481117249,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6609442234039307,0.561847984790802,0.667382001876831,0.5797317624092102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987124443054199,"y":0.5603576898574829},{"x":0.6523604989051819,"y":0.561847984790802},{"x":0.6523604989051819,"y":0.5812220573425293},{"x":0.5965664982795715,"y":0.5797317624092102}]},"confidence":0.9930595755577087,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5987124443054199,0.5603576898574829,0.6523604989051819,0.5812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54935622215271,"y":0.5603576898574829},{"x":0.5879828333854675,"y":0.561847984790802},{"x":0.5879828333854675,"y":0.5797317624092102},{"x":0.54935622215271,"y":0.5797317624092102}]},"confidence":0.9912518262863159,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.54935622215271,0.5603576898574829,0.5879828333854675,0.5797317624092102]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54935622215271,"y":0.5603576898574829},{"x":0.8776823878288269,"y":0.5633382797241211},{"x":0.8776823878288269,"y":0.5827123522758484},{"x":0.54935622215271,"y":0.5797317624092102}]},"confidence":0.9880678057670593,"dir":"ltr","boundary":[0.54435622215271,0.5533576898574829,0.8826823878288269,0.5897123522758484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8347639441490173,"y":0.5827123522758484},{"x":0.8776823878288269,"y":0.5827123522758484},{"x":0.8776823878288269,"y":0.6020864248275757},{"x":0.8347639441490173,"y":0.6020864248275757}]},"confidence":0.9885182976722717,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8347639441490173,0.5827123522758484,0.8776823878288269,0.6020864248275757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7854077219963074,"y":0.5827123522758484},{"x":0.8261802792549133,"y":0.5827123522758484},{"x":0.8261802792549133,"y":0.6020864248275757},{"x":0.7854077219963074,"y":0.6020864248275757}]},"confidence":0.9945870637893677,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7854077219963074,0.5827123522758484,0.8261802792549133,0.6020864248275757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7424892783164978,"y":0.5827123522758484},{"x":0.774678111076355,"y":0.5827123522758484},{"x":0.774678111076355,"y":0.6020864248275757},{"x":0.7424892783164978,"y":0.6020864248275757}]},"confidence":0.9912636280059814,"dir":"rtl","str":"راشد","boundary":[0.7424892783164978,0.5827123522758484,0.774678111076355,0.6020864248275757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733905553817749,"y":0.5827123522758484},{"x":0.7381974458694458,"y":0.5827123522758484},{"x":0.7381974458694458,"y":0.6020864248275757},{"x":0.733905553817749,"y":0.6020864248275757}]},"confidence":0.9850078821182251,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.733905553817749,0.5827123522758484,0.7381974458694458,0.6020864248275757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695278882980347,"y":0.5827123522758484},{"x":0.725321888923645,"y":0.5827123522758484},{"x":0.725321888923645,"y":0.6020864248275757},{"x":0.6695278882980347,"y":0.6020864248275757}]},"confidence":0.9956969618797302,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6695278882980347,0.5827123522758484,0.725321888923645,0.6020864248275757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987124443054199,"y":0.5827123522758484},{"x":0.6587982773780823,"y":0.5827123522758484},{"x":0.6587982773780823,"y":0.6020864248275757},{"x":0.5987124443054199,"y":0.6020864248275757}]},"confidence":0.9819628000259399,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5987124443054199,0.5827123522758484,0.6587982773780823,0.6020864248275757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8433476686477661,"y":0.6035767793655396},{"x":0.8776823878288269,"y":0.6035767793655396},{"x":0.8776823878288269,"y":0.621460497379303},{"x":0.8433476686477661,"y":0.621460497379303}]},"confidence":0.9894360899925232,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.8433476686477661,0.6035767793655396,0.8776823878288269,0.621460497379303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7918455004692078,"y":0.6035767793655396},{"x":0.8347639441490173,"y":0.6035767793655396},{"x":0.8347639441490173,"y":0.621460497379303},{"x":0.7918455004692078,"y":0.621460497379303}]},"confidence":0.936632513999939,"dir":"rtl","str":"قرشی","boundary":[0.7918455004692078,0.6035767793655396,0.8347639441490173,0.621460497379303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.733905553817749,"y":0.6020864248275757},{"x":0.7875536680221558,"y":0.6035767793655396},{"x":0.7875536680221558,"y":0.621460497379303},{"x":0.733905553817749,"y":0.621460497379303}]},"confidence":0.9765233397483826,"dir":"rtl","str":"الحسینی","boundary":[0.733905553817749,0.6020864248275757,0.7875536680221558,0.621460497379303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.721030056476593,"y":0.6020864248275757},{"x":0.729613721370697,"y":0.6020864248275757},{"x":0.729613721370697,"y":0.621460497379303},{"x":0.721030056476593,"y":0.621460497379303}]},"confidence":0.9650479555130005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.721030056476593,0.6020864248275757,0.729613721370697,0.621460497379303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6566523313522339,"y":0.6020864248275757},{"x":0.7124463319778442,"y":0.6020864248275757},{"x":0.7124463319778442,"y":0.621460497379303},{"x":0.6566523313522339,"y":0.6199702024459839}]},"confidence":0.9948625564575195,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6566523313522339,0.6020864248275757,0.7124463319778442,0.621460497379303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5858368873596191,"y":0.6020864248275757},{"x":0.6480686664581299,"y":0.6020864248275757},{"x":0.6480686664581299,"y":0.6199702024459839},{"x":0.5858368873596191,"y":0.6199702024459839}]},"confidence":0.9796958565711975,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5858368873596191,0.6020864248275757,0.6480686664581299,0.6199702024459839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390557765960693,"y":0.6229507923126221},{"x":0.8776823878288269,"y":0.6229507923126221},{"x":0.8776823878288269,"y":0.6408345699310303},{"x":0.8390557765960693,"y":0.6408345699310303}]},"confidence":0.9917469620704651,"dir":"rtl","str":"نویده","boundary":[0.8390557765960693,0.6229507923126221,0.8776823878288269,0.6408345699310303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7939913868904114,"y":0.6229507923126221},{"x":0.8304721117019653,"y":0.6229507923126221},{"x":0.8304721117019653,"y":0.6408345699310303},{"x":0.7939913868904114,"y":0.6408345699310303}]},"confidence":0.9867465496063232,"dir":"rtl","str":"بیرنگ","boundary":[0.7939913868904114,0.6229507923126221,0.8304721117019653,0.6408345699310303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7811158895492554,"y":0.6229507923126221},{"x":0.7896995544433594,"y":0.6229507923126221},{"x":0.7896995544433594,"y":0.6408345699310303},{"x":0.7811158895492554,"y":0.6408345699310303}]},"confidence":0.9854415059089661,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7811158895492554,0.6229507923126221,0.7896995544433594,0.6408345699310303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.716738224029541,"y":0.6229507923126221},{"x":0.770386278629303,"y":0.6229507923126221},{"x":0.770386278629303,"y":0.6408345699310303},{"x":0.716738224029541,"y":0.6408345699310303}]},"confidence":0.9950626492500305,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.716738224029541,0.6229507923126221,0.770386278629303,0.6408345699310303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6716738343238831,"y":0.6229507923126221},{"x":0.7060086131095886,"y":0.6229507923126221},{"x":0.7060086131095886,"y":0.6393442749977112},{"x":0.6716738343238831,"y":0.6393442749977112}]},"confidence":0.9916735887527466,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6716738343238831,0.6229507923126221,0.7060086131095886,0.6393442749977112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5858368873596191,"y":0.5812220573425293},{"x":0.8776823878288269,"y":0.5827123522758484},{"x":0.8776823878288269,"y":0.6408345699310303},{"x":0.5858368873596191,"y":0.6393442749977112}]},"confidence":0.9856943488121033,"dir":"ltr","boundary":[0.5808368873596191,0.5742220573425293,0.8826823878288269,0.6478345699310303],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4849785268306732,"y":0.37704917788505554},{"x":0.5515021681785583,"y":0.38450074195861816},{"x":0.5472102761268616,"y":0.402384489774704},{"x":0.4806866943836212,"y":0.39493292570114136}]},"confidence":0.9791380167007446,"dir":"rtl","str":"دبیرخانه","boundary":[0.4849785268306732,0.37704917788505554,0.5472102761268616,0.402384489774704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4849785268306732,"y":0.37704917788505554},{"x":0.5515021681785583,"y":0.38450074195861816},{"x":0.5472102761268616,"y":0.402384489774704},{"x":0.4806866943836212,"y":0.39493292570114136}]},"confidence":0.9791380167007446,"dir":"ltr","boundary":[0.4799785268306732,0.37004917788505554,0.5522102761268616,0.409384489774704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7575107216835022,"y":0.39493292570114136},{"x":0.7575107216835022,"y":0.39493292570114136},{"x":0.7575107216835022,"y":0.4262295067310333},{"x":0.7575107216835022,"y":0.4262295067310333}]},"confidence":0.9543639421463013,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7575107216835022,0.39493292570114136,0.7575107216835022,0.4262295067310333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7103004455566406,"y":0.39493292570114136},{"x":0.7553648352622986,"y":0.39493292570114136},{"x":0.7553648352622986,"y":0.4262295067310333},{"x":0.7103004455566406,"y":0.4262295067310333}]},"confidence":0.9942365288734436,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7103004455566406,0.39493292570114136,0.7553648352622986,0.4262295067310333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6330472230911255,"y":0.39493292570114136},{"x":0.6995708346366882,"y":0.39493292570114136},{"x":0.6995708346366882,"y":0.4262295067310333},{"x":0.6330472230911255,"y":0.42473918199539185}]},"confidence":0.9904853105545044,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6330472230911255,0.39493292570114136,0.6995708346366882,0.4262295067310333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5429184436798096,"y":0.39493292570114136},{"x":0.6244634985923767,"y":0.39493292570114136},{"x":0.6244634985923767,"y":0.42473918199539185},{"x":0.5429184436798096,"y":0.42473918199539185}]},"confidence":0.9875175356864929,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.5429184436798096,0.39493292570114136,0.6244634985923767,0.42473918199539185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4785407781600952,"y":0.39344263076782227},{"x":0.5343347787857056,"y":0.39493292570114136},{"x":0.5343347787857056,"y":0.42473918199539185},{"x":0.4785407781600952,"y":0.42473918199539185}]},"confidence":0.9866376519203186,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4785407781600952,0.39344263076782227,0.5343347787857056,0.42473918199539185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055793881416321,"y":0.39344263076782227},{"x":0.4699570834636688,"y":0.39344263076782227},{"x":0.4699570834636688,"y":0.42473918199539185},{"x":0.4055793881416321,"y":0.42473918199539185}]},"confidence":0.9866834282875061,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4055793881416321,0.39344263076782227,0.4699570834636688,0.42473918199539185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3454935550689697,"y":0.39344263076782227},{"x":0.3948497772216797,"y":0.39344263076782227},{"x":0.3948497772216797,"y":0.42473918199539185},{"x":0.3454935550689697,"y":0.42324888706207275}]},"confidence":0.9918478727340698,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3454935550689697,0.39344263076782227,0.3948497772216797,0.42473918199539185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32618024945259094,"y":0.39344263076782227},{"x":0.33476394414901733,"y":0.39344263076782227},{"x":0.33476394414901733,"y":0.42324888706207275},{"x":0.32618024945259094,"y":0.42324888706207275}]},"confidence":0.9935779571533203,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32618024945259094,0.39344263076782227,0.33476394414901733,0.42324888706207275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28111588954925537,"y":0.39344263076782227},{"x":0.31974250078201294,"y":0.39344263076782227},{"x":0.31974250078201294,"y":0.42324888706207275},{"x":0.28111588954925537,"y":0.42324888706207275}]},"confidence":0.9904112219810486,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.28111588954925537,0.39344263076782227,0.31974250078201294,0.42324888706207275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.272532194852829,"y":0.39344263076782227},{"x":0.278969943523407,"y":0.39344263076782227},{"x":0.278969943523407,"y":0.42324888706207275},{"x":0.272532194852829,"y":0.42324888706207275}]},"confidence":0.9245895147323608,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.272532194852829,0.39344263076782227,0.278969943523407,0.42324888706207275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.272532194852829,"y":0.3919523060321808},{"x":0.7575107216835022,"y":0.39493292570114136},{"x":0.7575107216835022,"y":0.4262295067310333},{"x":0.272532194852829,"y":0.42324888706207275}]},"confidence":0.9870980381965637,"dir":"ltr","boundary":[0.267532194852829,0.3849523060321808,0.7625107216835022,0.43322950673103333],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5429184436798096,"y":0.4351713955402374},{"x":0.5879828333854675,"y":0.4366616904735565},{"x":0.5858368873596191,"y":0.4545454680919647},{"x":0.5429184436798096,"y":0.45305514335632324}]},"confidence":0.9807976484298706,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5429184436798096,0.4351713955402374,0.5858368873596191,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44420599937438965,"y":0.43368107080459595},{"x":0.5343347787857056,"y":0.4351713955402374},{"x":0.5321888327598572,"y":0.4545454680919647},{"x":0.44420599937438965,"y":0.45156481862068176}]},"confidence":0.9866377115249634,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.44420599937438965,0.43368107080459595,0.5321888327598572,0.4545454680919647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44420599937438965,"y":0.43368107080459595},{"x":0.5879828333854675,"y":0.4366616904735565},{"x":0.5858368873596191,"y":0.4545454680919647},{"x":0.44420599937438965,"y":0.45156481862068176}]},"confidence":0.9849691390991211,"dir":"ltr","boundary":[0.43920599937438964,0.42668107080459594,0.5908368873596191,0.46154546809196473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8154506683349609,"y":0.880774974822998},{"x":0.8776823878288269,"y":0.880774974822998},{"x":0.8776823878288269,"y":0.8956781029701233},{"x":0.8154506683349609,"y":0.8956781029701233}]},"confidence":0.9783616662025452,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.8154506683349609,0.880774974822998,0.8776823878288269,0.8956781029701233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111587762832642,"y":0.880774974822998},{"x":0.8154506683349609,"y":0.880774974822998},{"x":0.8154506683349609,"y":0.8956781029701233},{"x":0.8111587762832642,"y":0.8956781029701233}]},"confidence":0.9562441110610962,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8111587762832642,0.880774974822998,0.8154506683349609,0.8956781029701233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446351647377014,"y":0.880774974822998},{"x":0.7961373329162598,"y":0.880774974822998},{"x":0.7961373329162598,"y":0.8956781029701233},{"x":0.7446351647377014,"y":0.8956781029701233}]},"confidence":0.9677000641822815,"dir":"rtl","str":"فرشیوه","boundary":[0.7446351647377014,0.880774974822998,0.7961373329162598,0.8956781029701233]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446351647377014,"y":0.880774974822998},{"x":0.8776823878288269,"y":0.880774974822998},{"x":0.8776823878288269,"y":0.8956781029701233},{"x":0.7446351647377014,"y":0.8956781029701233}]},"confidence":0.972212553024292,"dir":"ltr","boundary":[0.7396351647377014,0.873774974822998,0.8826823878288269,0.9026781029701233],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8390557765960693,"y":0.8986586928367615},{"x":0.8755365014076233,"y":0.8986586928367615},{"x":0.8755365014076233,"y":0.9150521755218506},{"x":0.8390557765960693,"y":0.9150521755218506}]},"confidence":0.9786465167999268,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8390557765960693,0.8986586928367615,0.8755365014076233,0.9150521755218506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8261802792549133,"y":0.9001490473747253},{"x":0.8369098901748657,"y":0.9001490473747253},{"x":0.8369098901748657,"y":0.9165424704551697},{"x":0.8261802792549133,"y":0.9165424704551697}]},"confidence":0.9050313234329224,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8261802792549133,0.9001490473747253,0.8369098901748657,0.9165424704551697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7725321650505066,"y":0.9001490473747253},{"x":0.8133047223091125,"y":0.9001490473747253},{"x":0.8133047223091125,"y":0.9165424704551697},{"x":0.7725321650505066,"y":0.9165424704551697}]},"confidence":0.3722117245197296,"dir":"rtl","str":"5000","boundary":[0.7725321650505066,0.9001490473747253,0.8133047223091125,0.9165424704551697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7360514998435974,"y":0.9001490473747253},{"x":0.7639485001564026,"y":0.9001490473747253},{"x":0.7639485001564026,"y":0.9165424704551697},{"x":0.7360514998435974,"y":0.9165424704551697}]},"confidence":0.898563802242279,"dir":"rtl","str":"ريال","boundary":[0.7360514998435974,0.9001490473747253,0.7639485001564026,0.9165424704551697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7360514998435974,"y":0.8986586928367615},{"x":0.8755365014076233,"y":0.8986586928367615},{"x":0.8755365014076233,"y":0.9165424704551697},{"x":0.7360514998435974,"y":0.9165424704551697}]},"confidence":0.7617476582527161,"dir":"ltr","boundary":[0.7310514998435974,0.8916586928367615,0.8805365014076233,0.9235424704551697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8412017226219177,"y":0.9210134148597717},{"x":0.8755365014076233,"y":0.9210134148597717},{"x":0.8755365014076233,"y":0.9388971924781799},{"x":0.8412017226219177,"y":0.9388971924781799}]},"confidence":0.9763025045394897,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8412017226219177,0.9210134148597717,0.8755365014076233,0.9388971924781799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7854077219963074,"y":0.9195231199264526},{"x":0.8218883872032166,"y":0.9210134148597717},{"x":0.8218883872032166,"y":0.9388971924781799},{"x":0.7854077219963074,"y":0.9374068379402161}]},"confidence":0.9909054636955261,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7854077219963074,0.9195231199264526,0.8218883872032166,0.9388971924781799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770386278629303,"y":0.9195231199264526},{"x":0.7854077219963074,"y":0.9195231199264526},{"x":0.7854077219963074,"y":0.9374068379402161},{"x":0.770386278629303,"y":0.9374068379402161}]},"confidence":0.9653526544570923,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.770386278629303,0.9195231199264526,0.7854077219963074,0.9374068379402161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553648352622986,"y":0.9195231199264526},{"x":0.766094446182251,"y":0.9195231199264526},{"x":0.766094446182251,"y":0.9374068379402161},{"x":0.7553648352622986,"y":0.9374068379402161}]},"confidence":0.8976470232009888,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7553648352622986,0.9195231199264526,0.766094446182251,0.9374068379402161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6030042767524719,"y":0.9195231199264526},{"x":0.7510729432106018,"y":0.9195231199264526},{"x":0.7510729432106018,"y":0.9374068379402161},{"x":0.6030042767524719,"y":0.9374068379402161}]},"confidence":0.8489017486572266,"dir":"rtl","str":"٠-٠٢٤-٤٧٣-٩٦٤","boundary":[0.6030042767524719,0.9195231199264526,0.7510729432106018,0.9374068379402161]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6030042767524719,"y":0.9195231199264526},{"x":0.8755365014076233,"y":0.9210134148597717},{"x":0.8755365014076233,"y":0.9388971924781799},{"x":0.6030042767524719,"y":0.9374068379402161}]},"confidence":0.9055377840995789,"dir":"ltr","boundary":[0.5980042767524719,0.9125231199264526,0.8805365014076233,0.9458971924781799],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8412017226219177,"y":0.9448584318161011},{"x":0.8776823878288269,"y":0.9448584318161011},{"x":0.8776823878288269,"y":0.9582712650299072},{"x":0.8412017226219177,"y":0.9582712650299072}]},"confidence":0.9640181660652161,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8412017226219177,0.9448584318161011,0.8776823878288269,0.9582712650299072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8283261656761169,"y":0.9448584318161011},{"x":0.8347639441490173,"y":0.9448584318161011},{"x":0.8347639441490173,"y":0.9582712650299072},{"x":0.8283261656761169,"y":0.9582712650299072}]},"confidence":0.8955143094062805,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8283261656761169,0.9448584318161011,0.8347639441490173,0.9582712650299072]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8283261656761169,"y":0.9448584318161011},{"x":0.8776823878288269,"y":0.9448584318161011},{"x":0.8776823878288269,"y":0.9582712650299072},{"x":0.8283261656761169,"y":0.9582712650299072}]},"confidence":0.9503173828125,"dir":"ltr","boundary":[0.8233261656761169,0.9378584318161011,0.8826823878288269,0.9652712650299072],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437768340110779,"y":0.943368136882782},{"x":0.7896995544433594,"y":0.943368136882782},{"x":0.7896995544433594,"y":0.9567809104919434},{"x":0.6437768340110779,"y":0.9567809104919434}]},"confidence":0.7821995615959167,"str":"٤٧٣-٩٦٤-۲۰۸-۱","boundary":[0.6437768340110779,0.943368136882782,0.7896995544433594,0.9567809104919434]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437768340110779,"y":0.943368136882782},{"x":0.7896995544433594,"y":0.943368136882782},{"x":0.7896995544433594,"y":0.9567809104919434},{"x":0.6437768340110779,"y":0.9567809104919434}]},"confidence":0.7821995615959167,"dir":"ltr","boundary":[0.6387768340110779,0.936368136882782,0.7946995544433594,0.9637809104919434],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16738197207450867,"y":0.17436662316322327},{"x":0.19957081973552704,"y":0.17436662316322327},{"x":0.19957081973552704,"y":0.18330849707126617},{"x":0.16738197207450867,"y":0.18330849707126617}]},"confidence":0.968050479888916,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.16738197207450867,0.17436662316322327,0.19957081973552704,0.18330849707126617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20600858330726624,"y":0.17436662316322327},{"x":0.30042919516563416,"y":0.17436662316322327},{"x":0.30042919516563416,"y":0.18330849707126617},{"x":0.20600858330726624,"y":0.18330849707126617}]},"confidence":0.9924677014350891,"dir":"ltr","str":"964-473-208-1","boundary":[0.20600858330726624,0.17436662316322327,0.30042919516563416,0.18330849707126617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16738197207450867,"y":0.17436662316322327},{"x":0.30042919516563416,"y":0.17436662316322327},{"x":0.30042919516563416,"y":0.18330849707126617},{"x":0.16738197207450867,"y":0.18330849707126617}]},"confidence":0.986722469329834,"dir":"ltr","boundary":[0.16238197207450866,0.16736662316322326,0.30542919516563416,0.19030849707126618],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8497853875160217,"y":0.8375558853149414},{"x":0.8776823878288269,"y":0.8375558853149414},{"x":0.8776823878288269,"y":0.8539493083953857},{"x":0.8497853875160217,"y":0.8539493083953857}]},"confidence":0.9794915318489075,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.8497853875160217,0.8375558853149414,0.8776823878288269,0.8539493083953857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8047210574150085,"y":0.8375558853149414},{"x":0.8390557765960693,"y":0.8375558853149414},{"x":0.8390557765960693,"y":0.8539493083953857},{"x":0.8047210574150085,"y":0.8524590134620667}]},"confidence":0.9880265593528748,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8047210574150085,0.8375558853149414,0.8390557765960693,0.8539493083953857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004291653633118,"y":0.8375558853149414},{"x":0.8047210574150085,"y":0.8375558853149414},{"x":0.8047210574150085,"y":0.8524590134620667},{"x":0.8004291653633118,"y":0.8524590134620667}]},"confidence":0.9537553191184998,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004291653633118,0.8375558853149414,0.8047210574150085,0.8524590134620667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489270567893982,"y":0.8360655903816223},{"x":0.7918455004692078,"y":0.8375558853149414},{"x":0.7918455004692078,"y":0.8524590134620667},{"x":0.7489270567893982,"y":0.8524590134620667}]},"confidence":0.990693986415863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.7489270567893982,0.8360655903816223,0.7918455004692078,0.8524590134620667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667382001876831,"y":0.8360655903816223},{"x":0.7403433322906494,"y":0.8360655903816223},{"x":0.7403433322906494,"y":0.8524590134620667},{"x":0.667382001876831,"y":0.8524590134620667}]},"confidence":0.980469822883606,"dir":"rtl","str":"اسکندری","boundary":[0.667382001876831,0.8360655903816223,0.7403433322906494,0.8524590134620667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667382001876831,"y":0.8360655903816223},{"x":0.8776823878288269,"y":0.8375558853149414},{"x":0.8755365014076233,"y":0.8539493083953857},{"x":0.667382001876831,"y":0.8524590134620667}]},"confidence":0.9828850626945496,"dir":"ltr","boundary":[0.662382001876831,0.8290655903816223,0.8805365014076233,0.8609493083953857],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004291653633118,"y":0.8554396629333496},{"x":0.8776823878288269,"y":0.8554396629333496},{"x":0.8776823878288269,"y":0.8748137354850769},{"x":0.8004291653633118,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9762267470359802,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.8004291653633118,0.8554396629333496,0.8776823878288269,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.783261775970459,"y":0.8554396629333496},{"x":0.7918455004692078,"y":0.8554396629333496},{"x":0.7918455004692078,"y":0.8748137354850769},{"x":0.783261775970459,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.974323034286499,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.783261775970459,0.8554396629333496,0.7918455004692078,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274678349494934,"y":0.8554396629333496},{"x":0.774678111076355,"y":0.8554396629333496},{"x":0.774678111076355,"y":0.8748137354850769},{"x":0.7274678349494934,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9775553941726685,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7274678349494934,0.8554396629333496,0.774678111076355,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7038626670837402,"y":0.8554396629333496},{"x":0.7231759428977966,"y":0.8554396629333496},{"x":0.7231759428977966,"y":0.8748137354850769},{"x":0.7038626670837402,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9753238558769226,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.7038626670837402,0.8554396629333496,0.7231759428977966,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995708346366882,"y":0.8554396629333496},{"x":0.6995708346366882,"y":0.8554396629333496},{"x":0.6995708346366882,"y":0.8748137354850769},{"x":0.6995708346366882,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9065889120101929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6995708346366882,0.8554396629333496,0.6995708346366882,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6437768340110779,"y":0.8554396629333496},{"x":0.6888412237167358,"y":0.8554396629333496},{"x":0.6888412237167358,"y":0.8748137354850769},{"x":0.6437768340110779,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9877317547798157,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6437768340110779,0.8554396629333496,0.6888412237167358,0.8748137354850769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729613900184631,"y":0.8554396629333496},{"x":0.6330472230911255,"y":0.8554396629333496},{"x":0.6330472230911255,"y":0.8748137354850769},{"x":0.5729613900184631,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.965813398361206,"dir":"rtl","str":"نیکچهره","boundary":[0.5729613900184631,0.8554396629333496,0.6330472230911255,0.8748137354850769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729613900184631,"y":0.8554396629333496},{"x":0.8776823878288269,"y":0.8554396629333496},{"x":0.8776823878288269,"y":0.8748137354850769},{"x":0.5729613900184631,"y":0.8748137354850769}]},"confidence":0.9726782441139221,"dir":"ltr","boundary":[0.5679613900184631,0.8484396629333496,0.8826823878288269,0.8818137354850769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5107296109199524,"y":0.5037257671356201},{"x":0.545064389705658,"y":0.505216121673584},{"x":0.545064389705658,"y":0.5245901346206665},{"x":0.5107296109199524,"y":0.5230998396873474}]},"confidence":0.9898822903633118,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.5107296109199524,0.5037257671356201,0.545064389705658,0.5245901346206665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46137338876724243,"y":0.5037257671356201},{"x":0.5021459460258484,"y":0.5037257671356201},{"x":0.5,"y":0.5230998396873474},{"x":0.45922747254371643,"y":0.5216095447540283}]},"confidence":0.9918984770774841,"dir":"rtl","str":"زهزاد","boundary":[0.46137338876724243,0.5037257671356201,0.5,0.5230998396873474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46137338876724243,"y":0.5037257671356201},{"x":0.545064389705658,"y":0.505216121673584},{"x":0.5429184436798096,"y":0.5245901346206665},{"x":0.45922747254371643,"y":0.5230998396873474}]},"confidence":0.990890383720398,"dir":"ltr","boundary":[0.4563733887672424,0.4967257671356201,0.5479184436798096,0.5315901346206665],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22746780514717102,"y":0.23248882591724396},{"x":0.29184550046920776,"y":0.23248882591724396},{"x":0.29184550046920776,"y":0.24143069982528687},{"x":0.22746780514717102,"y":0.24143069982528687}]},"confidence":0.955133318901062,"str":"۸۳-۲۹۲۹۱","boundary":[0.22746780514717102,0.23248882591724396,0.29184550046920776,0.24143069982528687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22746780514717102,"y":0.23248882591724396},{"x":0.29184550046920776,"y":0.23248882591724396},{"x":0.29184550046920776,"y":0.24143069982528687},{"x":0.22746780514717102,"y":0.24143069982528687}]},"confidence":0.955133318901062,"dir":"ltr","boundary":[0.22246780514717102,0.22548882591724395,0.29684550046920777,0.24843069982528687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798283338546753,"y":0.27123695611953735},{"x":0.42274677753448486,"y":0.27123695611953735},{"x":0.42274677753448486,"y":0.2861400842666626},{"x":0.3798283338546753,"y":0.2861400842666626}]},"confidence":0.9845741391181946,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.3798283338546753,0.27123695611953735,0.42274677753448486,0.2861400842666626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33047211170196533,"y":0.27123695611953735},{"x":0.3712446391582489,"y":0.27123695611953735},{"x":0.3712446391582489,"y":0.2861400842666626},{"x":0.33047211170196533,"y":0.2861400842666626}]},"confidence":0.9936892986297607,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.33047211170196533,0.27123695611953735,0.3712446391582489,0.2861400842666626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.272532194852829,"y":0.27123695611953735},{"x":0.31974250078201294,"y":0.27123695611953735},{"x":0.31974250078201294,"y":0.2861400842666626},{"x":0.272532194852829,"y":0.2861400842666626}]},"confidence":0.9828500747680664,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.272532194852829,0.27123695611953735,0.31974250078201294,0.2861400842666626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.272532194852829,"y":0.27123695611953735},{"x":0.42274677753448486,"y":0.27123695611953735},{"x":0.42274677753448486,"y":0.2861400842666626},{"x":0.272532194852829,"y":0.2861400842666626}]},"confidence":0.9861345887184143,"dir":"ltr","boundary":[0.267532194852829,0.26423695611953735,0.42774677753448487,0.2931400842666626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3841201663017273,"y":0.29061102867126465},{"x":0.42274677753448486,"y":0.29210135340690613},{"x":0.42060086131095886,"y":0.30998510122299194},{"x":0.3841201663017273,"y":0.30849477648735046}]},"confidence":0.9899529218673706,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.3841201663017273,0.29061102867126465,0.42060086131095886,0.30998510122299194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31545063853263855,"y":0.2861400842666626},{"x":0.3755364716053009,"y":0.28912070393562317},{"x":0.3733905553817749,"y":0.30700448155403137},{"x":0.31330472230911255,"y":0.3040238320827484}]},"confidence":0.9824883341789246,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.31545063853263855,0.2861400842666626,0.3733905553817749,0.30700448155403137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3819742500782013,"y":0.30849477648735046},{"x":0.42060086131095886,"y":0.30998510122299194},{"x":0.42060086131095886,"y":0.32637855410575867},{"x":0.3819742500782013,"y":0.32637855410575867}]},"confidence":0.9691247940063477,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.3819742500782013,0.30849477648735046,0.42060086131095886,0.32637855410575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31545063853263855,"y":0.30849477648735046},{"x":0.3669527769088745,"y":0.30849477648735046},{"x":0.3669527769088745,"y":0.32637855410575867},{"x":0.31545063853263855,"y":0.3248882293701172}]},"confidence":0.9862896203994751,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.31545063853263855,0.30849477648735046,0.3669527769088745,0.32637855410575867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2510729730129242,"y":0.30849477648735046},{"x":0.30257511138916016,"y":0.30849477648735046},{"x":0.30257511138916016,"y":0.3248882293701172},{"x":0.2510729730129242,"y":0.3248882293701172}]},"confidence":0.9730127453804016,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.2510729730129242,0.30849477648735046,0.30257511138916016,0.3248882293701172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2532188892364502,"y":0.2846497893333435},{"x":0.42274677753448486,"y":0.28912070393562317},{"x":0.42060086131095886,"y":0.32935917377471924},{"x":0.248927041888237,"y":0.3248882293701172}]},"confidence":0.9812583327293396,"dir":"ltr","boundary":[0.2482188892364502,0.2776497893333435,0.42560086131095887,0.33635917377471924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3626609444618225,"y":0.4590163826942444},{"x":0.3862660825252533,"y":0.4560357630252838},{"x":0.3884120285511017,"y":0.4769001603126526},{"x":0.3648068606853485,"y":0.47988077998161316}]},"confidence":0.9628705978393555,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.3626609444618225,0.4590163826942444,0.3884120285511017,0.4769001603126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32832616567611694,"y":0.46050670742988586},{"x":0.3497854173183441,"y":0.4590163826942444},{"x":0.3519313335418701,"y":0.47988077998161316},{"x":0.33047211170196533,"y":0.48137107491493225}]},"confidence":0.9681155681610107,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.32832616567611694,0.46050670742988586,0.3519313335418701,0.47988077998161316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30901288986206055,"y":0.46199703216552734},{"x":0.32618024945259094,"y":0.46050670742988586},{"x":0.32832616567611694,"y":0.48137107491493225},{"x":0.31330472230911255,"y":0.48286139965057373}]},"confidence":0.9828059077262878,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.30901288986206055,0.46199703216552734,0.32832616567611694,0.48137107491493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30901288986206055,"y":0.46199703216552734},{"x":0.3862660825252533,"y":0.4560357630252838},{"x":0.3884120285511017,"y":0.4769001603126526},{"x":0.31330472230911255,"y":0.48286139965057373}]},"confidence":0.9706812500953674,"dir":"ltr","boundary":[0.30401288986206054,0.45499703216552734,0.3934120285511017,0.4839001603126526],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3669527769088745,"y":0.48286139965057373},{"x":0.4055793881416321,"y":0.4858420193195343},{"x":0.4034334719181061,"y":0.5037257671356201},{"x":0.3648068606853485,"y":0.502235472202301}]},"confidence":0.9921939969062805,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.3669527769088745,0.48286139965057373,0.4034334719181061,0.5037257671356201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31974250078201294,"y":0.48137107491493225},{"x":0.3583691120147705,"y":0.48286139965057373},{"x":0.3562231659889221,"y":0.5007451772689819},{"x":0.31759655475616455,"y":0.49925485253334045}]},"confidence":0.9921329021453857,"dir":"rtl","str":"باباخا","boundary":[0.31974250078201294,0.48137107491493225,0.3562231659889221,0.5007451772689819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28969958424568176,"y":0.47988077998161316},{"x":0.30901288986206055,"y":0.47988077998161316},{"x":0.30901288986206055,"y":0.49925485253334045},{"x":0.2875536382198334,"y":0.497764527797699}]},"confidence":0.9816449284553528,"dir":"rtl","str":"نلو","boundary":[0.28969958424568176,0.47988077998161316,0.30901288986206055,0.49925485253334045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28969958424568176,"y":0.47988077998161316},{"x":0.4055793881416321,"y":0.4843517243862152},{"x":0.4034334719181061,"y":0.5037257671356201},{"x":0.2875536382198334,"y":0.497764527797699}]},"confidence":0.9899072647094727,"dir":"ltr","boundary":[0.28469958424568176,0.47288077998161315,0.4084334719181061,0.5107257671356201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.272532194852829,"y":0.5186288952827454},{"x":0.29399141669273376,"y":0.5186288952827454},{"x":0.29399141669273376,"y":0.5350223779678345},{"x":0.272532194852829,"y":0.5350223779678345}]},"confidence":0.44484061002731323,"dir":"ltr","str":"mad","boundary":[0.272532194852829,0.5186288952827454,0.29399141669273376,0.5350223779678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30042919516563416,"y":0.5186288952827454},{"x":0.32832616567611694,"y":0.5186288952827454},{"x":0.32832616567611694,"y":0.5350223779678345},{"x":0.30042919516563416,"y":0.5350223779678345}]},"confidence":0.4032175838947296,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.30042919516563416,0.5186288952827454,0.32832616567611694,0.5350223779678345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.272532194852829,"y":0.5186288952827454},{"x":0.32832616567611694,"y":0.5186288952827454},{"x":0.32832616567611694,"y":0.5350223779678345},{"x":0.272532194852829,"y":0.5350223779678345}]},"confidence":0.4240291118621826,"dir":"ltr","boundary":[0.267532194852829,0.5116288952827454,0.33332616567611695,0.5420223779678345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274678349494934,"y":0.6453055143356323},{"x":0.7854077219963074,"y":0.6453055143356323},{"x":0.7854077219963074,"y":0.6646795868873596},{"x":0.7274678349494934,"y":0.6646795868873596}]},"confidence":0.9835803508758545,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7274678349494934,0.6453055143356323,0.7854077219963074,0.6646795868873596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630901098251343,"y":0.6453055143356323},{"x":0.7188841104507446,"y":0.6453055143356323},{"x":0.7188841104507446,"y":0.6631892919540405},{"x":0.6630901098251343,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9903008937835693,"dir":"rtl","str":"نوروزی","boundary":[0.6630901098251343,0.6453055143356323,0.7188841104507446,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6523604989051819,"y":0.6453055143356323},{"x":0.6609442234039307,"y":0.6453055143356323},{"x":0.6609442234039307,"y":0.6631892919540405},{"x":0.6523604989051819,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9816948175430298,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6523604989051819,0.6453055143356323,0.6609442234039307,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6094420552253723,"y":0.6453055143356323},{"x":0.6437768340110779,"y":0.6453055143356323},{"x":0.6437768340110779,"y":0.6631892919540405},{"x":0.6094420552253723,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9926027655601501,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6094420552253723,0.6453055143356323,0.6437768340110779,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5364806652069092,"y":0.6438152194023132},{"x":0.6008583903312683,"y":0.6438152194023132},{"x":0.6008583903312683,"y":0.6631892919540405},{"x":0.5364806652069092,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9900493621826172,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5364806652069092,0.6438152194023132,0.6008583903312683,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4914163053035736,"y":0.6438152194023132},{"x":0.5257510542869568,"y":0.6438152194023132},{"x":0.5257510542869568,"y":0.6631892919540405},{"x":0.4914163053035736,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9928756356239319,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.4914163053035736,0.6438152194023132,0.5257510542869568,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43776825070381165,"y":0.6438152194023132},{"x":0.4828326106071472,"y":0.6438152194023132},{"x":0.4828326106071472,"y":0.6631892919540405},{"x":0.43776825070381165,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.990547776222229,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.43776825070381165,0.6438152194023132,0.4828326106071472,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42060086131095886,"y":0.6438152194023132},{"x":0.42918455600738525,"y":0.6438152194023132},{"x":0.42918455600738525,"y":0.6631892919540405},{"x":0.42060086131095886,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9921425580978394,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42060086131095886,0.6438152194023132,0.42918455600738525,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3841201663017273,"y":0.6438152194023132},{"x":0.41416308283805847,"y":0.6438152194023132},{"x":0.41416308283805847,"y":0.6631892919540405},{"x":0.3841201663017273,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9883993864059448,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.3841201663017273,0.6438152194023132,0.41416308283805847,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3540772497653961,"y":0.6438152194023132},{"x":0.3733905553817749,"y":0.6438152194023132},{"x":0.3733905553817749,"y":0.6631892919540405},{"x":0.3540772497653961,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9922353625297546,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.3540772497653961,0.6438152194023132,0.3733905553817749,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30686694383621216,"y":0.6438152194023132},{"x":0.3454935550689697,"y":0.6438152194023132},{"x":0.3454935550689697,"y":0.6631892919540405},{"x":0.30686694383621216,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9952474236488342,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.30686694383621216,0.6438152194023132,0.3454935550689697,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2424892634153366,"y":0.6438152194023132},{"x":0.29828324913978577,"y":0.6438152194023132},{"x":0.29828324913978577,"y":0.6631892919540405},{"x":0.2424892634153366,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9913944005966187,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.2424892634153366,0.6438152194023132,0.29828324913978577,0.6631892919540405]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2424892634153366,"y":0.6438152194023132},{"x":0.7854077219963074,"y":0.6453055143356323},{"x":0.7854077219963074,"y":0.6661698818206787},{"x":0.2424892634153366,"y":0.6646795868873596}]},"confidence":0.9905062317848206,"dir":"ltr","boundary":[0.2374892634153366,0.6368152194023132,0.7904077219963074,0.6731698818206787],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3755364716053009,"y":0.5603576898574829},{"x":0.43776825070381165,"y":0.5603576898574829},{"x":0.43776825070381165,"y":0.5782414078712463},{"x":0.3755364716053009,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9787634015083313,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.3755364716053009,0.5603576898574829,0.43776825070381165,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3390558063983917,"y":0.5603576898574829},{"x":0.3648068606853485,"y":0.5603576898574829},{"x":0.3648068606853485,"y":0.5782414078712463},{"x":0.3390558063983917,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9720500111579895,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.3390558063983917,0.5603576898574829,0.3648068606853485,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32832616567611694,"y":0.5603576898574829},{"x":0.33690986037254333,"y":0.5603576898574829},{"x":0.33690986037254333,"y":0.5782414078712463},{"x":0.32832616567611694,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9741421937942505,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32832616567611694,0.5603576898574829,0.33690986037254333,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2639485001564026,"y":0.5603576898574829},{"x":0.31974250078201294,"y":0.5603576898574829},{"x":0.31974250078201294,"y":0.5782414078712463},{"x":0.2639485001564026,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9937432408332825,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2639485001564026,0.5603576898574829,0.31974250078201294,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21673819422721863,"y":0.5603576898574829},{"x":0.2553648054599762,"y":0.5603576898574829},{"x":0.2553648054599762,"y":0.5782414078712463},{"x":0.21673819422721863,"y":0.5782414078712463}]},"confidence":0.9920975565910339,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.21673819422721863,0.5603576898574829,0.2553648054599762,0.5782414078712463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5812220573425293},{"x":0.5557940006256104,"y":0.5812220573425293},{"x":0.5557940006256104,"y":0.6005961298942566},{"x":0.5,"y":0.5991058349609375}]},"confidence":0.6598609685897827,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5,0.5812220573425293,0.5557940006256104,0.6005961298942566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41416308283805847,"y":0.5812220573425293},{"x":0.43776825070381165,"y":0.5812220573425293},{"x":0.43776825070381165,"y":0.5991058349609375},{"x":0.41416308283805847,"y":0.5991058349609375}]},"confidence":0.9468672275543213,"dir":"rtl","str":"دینا","boundary":[0.41416308283805847,0.5812220573425293,0.43776825070381165,0.5991058349609375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3519313335418701,"y":0.5797317624092102},{"x":0.4055793881416321,"y":0.5812220573425293},{"x":0.4055793881416321,"y":0.5991058349609375},{"x":0.3519313335418701,"y":0.5991058349609375}]},"confidence":0.9792951345443726,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.3519313335418701,0.5797317624092102,0.4055793881416321,0.5991058349609375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3412017226219177,"y":0.5797317624092102},{"x":0.3476394712924957,"y":0.5797317624092102},{"x":0.3476394712924957,"y":0.5991058349609375},{"x":0.3412017226219177,"y":0.5991058349609375}]},"confidence":0.9557557702064514,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3412017226219177,0.5797317624092102,0.3476394712924957,0.5991058349609375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.276824027299881,"y":0.5797317624092102},{"x":0.33261802792549133,"y":0.5797317624092102},{"x":0.33261802792549133,"y":0.5991058349609375},{"x":0.276824027299881,"y":0.5991058349609375}]},"confidence":0.9933680295944214,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.276824027299881,0.5797317624092102,0.33261802792549133,0.5991058349609375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22961373627185822,"y":0.5797317624092102},{"x":0.2682403326034546,"y":0.5797317624092102},{"x":0.2682403326034546,"y":0.5991058349609375},{"x":0.22961373627185822,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.9887106418609619,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.22961373627185822,0.5797317624092102,0.2682403326034546,0.5991058349609375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17381973564624786,"y":0.5797317624092102},{"x":0.22103004157543182,"y":0.5797317624092102},{"x":0.22103004157543182,"y":0.5976154804229736},{"x":0.17381973564624786,"y":0.5976154804229736}]},"confidence":0.97505122423172,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.17381973564624786,0.5797317624092102,0.22103004157543182,0.5976154804229736]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17381973564624786,"y":0.5603576898574829},{"x":0.5557940006256104,"y":0.561847984790802},{"x":0.5557940006256104,"y":0.6005961298942566},{"x":0.17381973564624786,"y":0.5991058349609375}]},"confidence":0.9580675959587097,"dir":"ltr","boundary":[0.16881973564624786,0.5533576898574829,0.5607940006256104,0.6075961298942566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8068669438362122,"y":0.681073009967804},{"x":0.8776823878288269,"y":0.681073009967804},{"x":0.8776823878288269,"y":0.692995548248291},{"x":0.8068669438362122,"y":0.692995548248291}]},"confidence":0.9818903803825378,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.8068669438362122,0.681073009967804,0.8776823878288269,0.692995548248291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004291653633118,"y":0.681073009967804},{"x":0.8047210574150085,"y":0.681073009967804},{"x":0.8047210574150085,"y":0.692995548248291},{"x":0.8004291653633118,"y":0.692995548248291}]},"confidence":0.8942359685897827,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8004291653633118,0.681073009967804,0.8047210574150085,0.692995548248291]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004291653633118,"y":0.681073009967804},{"x":0.8776823878288269,"y":0.681073009967804},{"x":0.8776823878288269,"y":0.692995548248291},{"x":0.8004291653633118,"y":0.692995548248291}]},"confidence":0.972150981426239,"dir":"ltr","boundary":[0.7954291653633118,0.674073009967804,0.8826823878288269,0.699995548248291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8605149984359741,"y":0.7078986763954163},{"x":0.8776823878288269,"y":0.7078986763954163},{"x":0.8776823878288269,"y":0.7272727489471436},{"x":0.8605149984359741,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9887883067131042,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8605149984359741,0.7078986763954163,0.8776823878288269,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218883872032166,"y":0.7078986763954163},{"x":0.8497853875160217,"y":0.7078986763954163},{"x":0.8497853875160217,"y":0.7272727489471436},{"x":0.8218883872032166,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9906982183456421,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8218883872032166,0.7078986763954163,0.8497853875160217,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8047210574150085,"y":0.7078986763954163},{"x":0.8154506683349609,"y":0.7078986763954163},{"x":0.8154506683349609,"y":0.7272727489471436},{"x":0.8047210574150085,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9168792366981506,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8047210574150085,0.7078986763954163,0.8154506683349609,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7768240571022034,"y":0.7078986763954163},{"x":0.8025751113891602,"y":0.7078986763954163},{"x":0.8025751113891602,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7768240571022034,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9853729009628296,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7768240571022034,0.7078986763954163,0.8025751113891602,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7381974458694458,"y":0.7078986763954163},{"x":0.7682403326034546,"y":0.7078986763954163},{"x":0.7682403326034546,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7381974458694458,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9876468181610107,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7381974458694458,0.7078986763954163,0.7682403326034546,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274678349494934,"y":0.7078986763954163},{"x":0.7360514998435974,"y":0.7078986763954163},{"x":0.7360514998435974,"y":0.7272727489471436},{"x":0.7274678349494934,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9803224205970764,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7274678349494934,0.7078986763954163,0.7360514998435974,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6802574992179871,"y":0.7078986763954163},{"x":0.7231759428977966,"y":0.7078986763954163},{"x":0.7231759428977966,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6802574992179871,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9899524450302124,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6802574992179871,0.7078986763954163,0.7231759428977966,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6566523313522339,"y":0.7078986763954163},{"x":0.6781116127967834,"y":0.7078986763954163},{"x":0.6781116127967834,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6566523313522339,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9536522626876831,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6566523313522339,0.7078986763954163,0.6781116127967834,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201716661453247,"y":0.7064083218574524},{"x":0.6437768340110779,"y":0.7064083218574524},{"x":0.6437768340110779,"y":0.7257823944091797},{"x":0.6201716661453247,"y":0.7257823944091797}]},"confidence":0.6701274514198303,"dir":"rtl","str":"46","boundary":[0.6201716661453247,0.7064083218574524,0.6437768340110779,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6115880012512207,"y":0.7064083218574524},{"x":0.6180257797241211,"y":0.7064083218574524},{"x":0.6180257797241211,"y":0.7257823944091797},{"x":0.6115880012512207,"y":0.7257823944091797}]},"confidence":0.9144177436828613,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6115880012512207,0.7064083218574524,0.6180257797241211,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815450549125671,"y":0.7064083218574524},{"x":0.6051502227783203,"y":0.7064083218574524},{"x":0.6051502227783203,"y":0.7257823944091797},{"x":0.5815450549125671,"y":0.7257823944091797}]},"confidence":0.710785448551178,"dir":"rtl","str":"47","boundary":[0.5815450549125671,0.7064083218574524,0.6051502227783203,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729613900184631,"y":0.7064083218574524},{"x":0.5879828333854675,"y":0.7064083218574524},{"x":0.5879828333854675,"y":0.7257823944091797},{"x":0.5729613900184631,"y":0.7257823944091797}]},"confidence":0.8737333416938782,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5729613900184631,0.7064083218574524,0.5879828333854675,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5236051678657532,"y":0.7064083218574524},{"x":0.5729613900184631,"y":0.7064083218574524},{"x":0.5729613900184631,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5236051678657532,"y":0.7257823944091797}]},"confidence":0.9708089232444763,"dir":"rtl","str":"تیرههای","boundary":[0.5236051678657532,0.7064083218574524,0.5729613900184631,0.7272727489471436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4699570834636688,"y":0.7064083218574524},{"x":0.504291832447052,"y":0.7064083218574524},{"x":0.504291832447052,"y":0.7257823944091797},{"x":0.4699570834636688,"y":0.7257823944091797}]},"confidence":0.9658578038215637,"dir":"rtl","str":"خیارک","boundary":[0.4699570834636688,0.7064083218574524,0.504291832447052,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41201716661453247,"y":0.7064083218574524},{"x":0.4892703890800476,"y":0.7064083218574524},{"x":0.4892703890800476,"y":0.7257823944091797},{"x":0.41201716661453247,"y":0.7257823944091797}]},"confidence":0.9298937916755676,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.41201716661453247,0.7064083218574524,0.4892703890800476,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33261802792549133,"y":0.7049180269241333},{"x":0.46351930499076843,"y":0.7064083218574524},{"x":0.46351930499076843,"y":0.7257823944091797},{"x":0.33261802792549133,"y":0.7257823944091797}]},"confidence":0.9560269117355347,"dir":"rtl","str":"Ixioliriaceae","boundary":[0.33261802792549133,0.7049180269241333,0.46351930499076843,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31115880608558655,"y":0.7049180269241333},{"x":0.3862660825252533,"y":0.7064083218574524},{"x":0.3862660825252533,"y":0.7257823944091797},{"x":0.31115880608558655,"y":0.7257823944091797}]},"confidence":0.626606822013855,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.31115880608558655,0.7049180269241333,0.3862660825252533,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33261802792549133,"y":0.7049180269241333},{"x":0.3390558063983917,"y":0.7049180269241333},{"x":0.3390558063983917,"y":0.7257823944091797},{"x":0.33261802792549133,"y":0.7257823944091797}]},"confidence":0.9382643103599548,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.33261802792549133,0.7049180269241333,0.3390558063983917,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29399141669273376,"y":0.7049180269241333},{"x":0.32618024945259094,"y":0.7049180269241333},{"x":0.32618024945259094,"y":0.7257823944091797},{"x":0.29399141669273376,"y":0.7257823944091797}]},"confidence":0.9295749068260193,"dir":"rtl","str":"نرگس","boundary":[0.29399141669273376,0.7049180269241333,0.32618024945259094,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21888412535190582,"y":0.7049180269241333},{"x":0.31759655475616455,"y":0.7049180269241333},{"x":0.31759655475616455,"y":0.7257823944091797},{"x":0.21888412535190582,"y":0.7242920994758606}]},"confidence":0.8741185069084167,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.21888412535190582,0.7049180269241333,0.31759655475616455,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11587982624769211,"y":0.7049180269241333},{"x":0.28969958424568176,"y":0.7049180269241333},{"x":0.28969958424568176,"y":0.7257823944091797},{"x":0.11587982624769211,"y":0.7242920994758606}]},"confidence":0.9810458421707153,"dir":"rtl","str":"Amaryllidaceae","boundary":[0.11587982624769211,0.7049180269241333,0.28969958424568176,0.7257823944091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08369098603725433,"y":0.7049180269241333},{"x":0.18454936146736145,"y":0.7049180269241333},{"x":0.18454936146736145,"y":0.7242920994758606},{"x":0.08369098603725433,"y":0.7242920994758606}]},"confidence":0.8782339692115784,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.08369098603725433,0.7049180269241333,0.18454936146736145,0.7242920994758606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8175965547561646,"y":0.7287630438804626},{"x":0.8776823878288269,"y":0.7302533388137817},{"x":0.8776823878288269,"y":0.7466468214988708},{"x":0.8175965547561646,"y":0.7466468214988708}]},"confidence":0.9878336191177368,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.8175965547561646,0.7287630438804626,0.8776823878288269,0.7466468214988708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133047223091125,"y":0.7287630438804626},{"x":0.8175965547561646,"y":0.7287630438804626},{"x":0.8175965547561646,"y":0.7466468214988708},{"x":0.8133047223091125,"y":0.7466468214988708}]},"confidence":0.9178944826126099,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8133047223091125,0.7287630438804626,0.8175965547561646,0.7466468214988708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.770386278629303,"y":0.7287630438804626},{"x":0.8047210574150085,"y":0.7287630438804626},{"x":0.8047210574150085,"y":0.7466468214988708},{"x":0.770386278629303,"y":0.7466468214988708}]},"confidence":0.9870573282241821,"dir":"rtl","str":"نادره","boundary":[0.770386278629303,0.7287630438804626,0.8047210574150085,0.7466468214988708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145922780036926,"y":0.7287630438804626},{"x":0.7596566677093506,"y":0.7287630438804626},{"x":0.7596566677093506,"y":0.7466468214988708},{"x":0.7145922780036926,"y":0.7466468214988708}]},"confidence":0.984188437461853,"dir":"rtl","str":"مظهری","boundary":[0.7145922780036926,0.7287630438804626,0.7596566677093506,0.7466468214988708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7017167210578918,"y":0.7287630438804626},{"x":0.7103004455566406,"y":0.7287630438804626},{"x":0.7103004455566406,"y":0.7466468214988708},{"x":0.7017167210578918,"y":0.7466468214988708}]},"confidence":0.9788084626197815,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7017167210578918,0.7287630438804626,0.7103004455566406,0.7466468214988708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6394850015640259,"y":0.7287630438804626},{"x":0.6931330561637878,"y":0.7287630438804626},{"x":0.6931330561637878,"y":0.7466468214988708},{"x":0.6394850015640259,"y":0.7466468214988708}]},"confidence":0.9884587526321411,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6394850015640259,0.7287630438804626,0.6931330561637878,0.7466468214988708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5643776655197144,"y":0.7287630438804626},{"x":0.6287553906440735,"y":0.7287630438804626},{"x":0.6287553906440735,"y":0.7466468214988708},{"x":0.5643776655197144,"y":0.7466468214988708}]},"confidence":0.9880225658416748,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5643776655197144,0.7287630438804626,0.6287553906440735,0.7466468214988708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504291832447052,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5557940006256104,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5557940006256104,"y":0.745156466960907},{"x":0.504291832447052,"y":0.745156466960907}]},"confidence":0.9866040349006653,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.504291832447052,0.7272727489471436,0.5557940006256104,0.745156466960907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4871244728565216,"y":0.7272727489471436},{"x":0.495708167552948,"y":0.7272727489471436},{"x":0.495708167552948,"y":0.745156466960907},{"x":0.4871244728565216,"y":0.745156466960907}]},"confidence":0.9904947280883789,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4871244728565216,0.7272727489471436,0.495708167552948,0.745156466960907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43991416692733765,"y":0.7272727489471436},{"x":0.4785407781600952,"y":0.7272727489471436},{"x":0.4785407781600952,"y":0.745156466960907},{"x":0.43991416692733765,"y":0.745156466960907}]},"confidence":0.9881144165992737,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.43991416692733765,0.7272727489471436,0.4785407781600952,0.745156466960907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133047223091125,"y":0.7481371164321899},{"x":0.8776823878288269,"y":0.7481371164321899},{"x":0.8776823878288269,"y":0.7675111889839172},{"x":0.8133047223091125,"y":0.7675111889839172}]},"confidence":0.9920340180397034,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.8133047223091125,0.7481371164321899,0.8776823878288269,0.7675111889839172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8025751113891602,"y":0.7481371164321899},{"x":0.8090128898620605,"y":0.7481371164321899},{"x":0.8090128898620605,"y":0.7675111889839172},{"x":0.8025751113891602,"y":0.7675111889839172}]},"confidence":0.9765049815177917,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8025751113891602,0.7481371164321899,0.8090128898620605,0.7675111889839172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7403433322906494,"y":0.7481371164321899},{"x":0.7939913868904114,"y":0.7481371164321899},{"x":0.7939913868904114,"y":0.7675111889839172},{"x":0.7403433322906494,"y":0.7675111889839172}]},"confidence":0.9894271492958069,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7403433322906494,0.7481371164321899,0.7939913868904114,0.7675111889839172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652360558509827,"y":0.7481371164321899},{"x":0.729613721370697,"y":0.7481371164321899},{"x":0.729613721370697,"y":0.7690014839172363},{"x":0.6652360558509827,"y":0.7690014839172363}]},"confidence":0.9812805652618408,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6652360558509827,0.7481371164321899,0.729613721370697,0.7690014839172363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6051502227783203,"y":0.7481371164321899},{"x":0.6566523313522339,"y":0.7481371164321899},{"x":0.6566523313522339,"y":0.7690014839172363},{"x":0.6051502227783203,"y":0.7690014839172363}]},"confidence":0.987352728843689,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.6051502227783203,0.7481371164321899,0.6566523313522339,0.7690014839172363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5472102761268616,"y":0.7481371164321899},{"x":0.5965664982795715,"y":0.7481371164321899},{"x":0.5965664982795715,"y":0.7690014839172363},{"x":0.5472102761268616,"y":0.7690014839172363}]},"confidence":0.9881012439727783,"dir":"rtl","str":"ومراتع","boundary":[0.5472102761268616,0.7481371164321899,0.5965664982795715,0.7690014839172363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08369098603725433,"y":0.7049180269241333},{"x":0.8776823878288269,"y":0.7064083218574524},{"x":0.8776823878288269,"y":0.7690014839172363},{"x":0.08369098603725433,"y":0.7675111889839172}]},"confidence":0.9665298461914062,"dir":"ltr","boundary":[0.07869098603725433,0.6979180269241333,0.8826823878288269,0.7760014839172363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8454935550689697,"y":0.7719821333885193},{"x":0.8755365014076233,"y":0.7719821333885193},{"x":0.8733905553817749,"y":0.7898658514022827},{"x":0.8454935550689697,"y":0.7898658514022827}]},"confidence":0.9858518242835999,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8454935550689697,0.7719821333885193,0.8733905553817749,0.7898658514022827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8068669438362122,"y":0.7704917788505554},{"x":0.832617998123169,"y":0.7704917788505554},{"x":0.832617998123169,"y":0.7898658514022827},{"x":0.8068669438362122,"y":0.7883755564689636}]},"confidence":0.9500927925109863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8068669438362122,0.7704917788505554,0.832617998123169,0.7898658514022827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7939913868904114,"y":0.7704917788505554},{"x":0.8047210574150085,"y":0.7704917788505554},{"x":0.8025751113891602,"y":0.7883755564689636},{"x":0.7939913868904114,"y":0.7883755564689636}]},"confidence":0.9513261914253235,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7939913868904114,0.7704917788505554,0.8025751113891602,0.7883755564689636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446351647377014,"y":0.7690014839172363},{"x":0.7918455004692078,"y":0.7690014839172363},{"x":0.7896995544433594,"y":0.7883755564689636},{"x":0.7446351647377014,"y":0.7868852615356445}]},"confidence":0.8354943990707397,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۳","boundary":[0.7446351647377014,0.7690014839172363,0.7896995544433594,0.7883755564689636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8454935550689697,"y":0.7928465008735657},{"x":0.8776823878288269,"y":0.7943367958068848},{"x":0.8755365014076233,"y":0.812220573425293},{"x":0.8454935550689697,"y":0.8107302784919739}]},"confidence":0.9720396995544434,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8454935550689697,0.7928465008735657,0.8755365014076233,0.812220573425293]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8347639441490173,"y":0.7928465008735657},{"x":0.8433476686477661,"y":0.7928465008735657},{"x":0.8412017226219177,"y":0.8107302784919739},{"x":0.8347639441490173,"y":0.8107302784919739}]},"confidence":0.927785336971283,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8347639441490173,0.7928465008735657,0.8412017226219177,0.8107302784919739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7875536680221558,"y":0.7913562059402466},{"x":0.8283261656761169,"y":0.7928465008735657},{"x":0.8283261656761169,"y":0.8107302784919739},{"x":0.7854077219963074,"y":0.80923992395401}]},"confidence":0.5596334338188171,"dir":"rtl","str":"1500","boundary":[0.7875536680221558,0.7913562059402466,0.8283261656761169,0.8107302784919739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7489270567893982,"y":0.7913562059402466},{"x":0.7768240571022034,"y":0.7913562059402466},{"x":0.774678111076355,"y":0.80923992395401},{"x":0.7489270567893982,"y":0.8077496290206909}]},"confidence":0.9765029549598694,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7489270567893982,0.7913562059402466,0.774678111076355,0.80923992395401]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7446351647377014,"y":0.7690014839172363},{"x":0.8776823878288269,"y":0.7719821333885193},{"x":0.8755365014076233,"y":0.812220573425293},{"x":0.7446351647377014,"y":0.80923992395401}]},"confidence":0.8773818612098694,"dir":"ltr","boundary":[0.7396351647377014,0.7620014839172363,0.8805365014076233,0.819220573425293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8347639441490173,"y":0.816691517829895},{"x":0.8776823878288269,"y":0.816691517829895},{"x":0.8776823878288269,"y":0.8315946459770203},{"x":0.8347639441490173,"y":0.8315946459770203}]},"confidence":0.9831851124763489,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.8347639441490173,0.816691517829895,0.8776823878288269,0.8315946459770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8261802792549133,"y":0.816691517829895},{"x":0.832617998123169,"y":0.816691517829895},{"x":0.832617998123169,"y":0.8315946459770203},{"x":0.8261802792549133,"y":0.8315946459770203}]},"confidence":0.792722225189209,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8261802792549133,0.816691517829895,0.832617998123169,0.8315946459770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7854077219963074,"y":0.8152011632919312},{"x":0.8175965547561646,"y":0.8152011632919312},{"x":0.8175965547561646,"y":0.8315946459770203},{"x":0.7854077219963074,"y":0.8315946459770203}]},"confidence":0.9847695827484131,"dir":"rtl","str":"ربابه","boundary":[0.7854077219963074,0.8152011632919312,0.8175965547561646,0.8315946459770203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6909871101379395,"y":0.8152011632919312},{"x":0.7768240571022034,"y":0.816691517829895},{"x":0.7768240571022034,"y":0.8315946459770203},{"x":0.6909871101379395,"y":0.8315946459770203}]},"confidence":0.9773139953613281,"dir":"rtl","str":"فرحدوست","boundary":[0.6909871101379395,0.8152011632919312,0.7768240571022034,0.8315946459770203]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6909871101379395,"y":0.8152011632919312},{"x":0.8776823878288269,"y":0.816691517829895},{"x":0.8776823878288269,"y":0.8330849409103394},{"x":0.6909871101379395,"y":0.8315946459770203}]},"confidence":0.9707607626914978,"dir":"ltr","boundary":[0.6859871101379394,0.8082011632919311,0.8826823878288269,0.8400849409103394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3626609444618225,"y":0.6020864248275757},{"x":0.43776825070381165,"y":0.6035767793655396},{"x":0.43776825070381165,"y":0.621460497379303},{"x":0.3626609444618225,"y":0.6199702024459839}]},"confidence":0.9767460227012634,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.3626609444618225,0.6020864248275757,0.43776825070381165,0.621460497379303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30042919516563416,"y":0.6020864248275757},{"x":0.3540772497653961,"y":0.6020864248275757},{"x":0.3540772497653961,"y":0.6199702024459839},{"x":0.30042919516563416,"y":0.6199702024459839}]},"confidence":0.9791478514671326,"dir":"rtl","str":"رحیمی","boundary":[0.30042919516563416,0.6020864248275757,0.3540772497653961,0.6199702024459839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.272532194852829,"y":0.6020864248275757},{"x":0.29828324913978577,"y":0.6020864248275757},{"x":0.29613733291625977,"y":0.6199702024459839},{"x":0.272532194852829,"y":0.6199702024459839}]},"confidence":0.9885849952697754,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.272532194852829,0.6020864248275757,0.29613733291625977,0.6199702024459839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2660944163799286,"y":0.6020864248275757},{"x":0.270386278629303,"y":0.6020864248275757},{"x":0.270386278629303,"y":0.6199702024459839},{"x":0.2660944163799286,"y":0.6199702024459839}]},"confidence":0.9579964280128479,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2660944163799286,0.6020864248275757,0.270386278629303,0.6199702024459839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19742488861083984,"y":0.6005961298942566},{"x":0.2575107216835022,"y":0.6020864248275757},{"x":0.2553648054599762,"y":0.6199702024459839},{"x":0.19527897238731384,"y":0.6199702024459839}]},"confidence":0.9900029897689819,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.19742488861083984,0.6005961298942566,0.2553648054599762,0.6199702024459839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437768191099167,"y":0.6005961298942566},{"x":0.19527897238731384,"y":0.6005961298942566},{"x":0.19313304126262665,"y":0.6184799075126648},{"x":0.1437768191099167,"y":0.6184799075126648}]},"confidence":0.9802271723747253,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.1437768191099167,0.6005961298942566,0.19313304126262665,0.6184799075126648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437768191099167,"y":0.6005961298942566},{"x":0.43776825070381165,"y":0.6035767793655396},{"x":0.43776825070381165,"y":0.621460497379303},{"x":0.1437768191099167,"y":0.6184799075126648}]},"confidence":0.9818893671035767,"dir":"ltr","boundary":[0.13877681910991668,0.5935961298942566,0.44276825070381165,0.628460497379303],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3626609444618225,"y":0.6229507923126221},{"x":0.43776825070381165,"y":0.6244411468505859},{"x":0.43776825070381165,"y":0.6408345699310303},{"x":0.3626609444618225,"y":0.6408345699310303}]},"confidence":0.9800541400909424,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.3626609444618225,0.6229507923126221,0.43776825070381165,0.6408345699310303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30257511138916016,"y":0.6229507923126221},{"x":0.3540772497653961,"y":0.6229507923126221},{"x":0.3540772497653961,"y":0.6393442749977112},{"x":0.30257511138916016,"y":0.6393442749977112}]},"confidence":0.9816281199455261,"dir":"rtl","str":"رجامند","boundary":[0.30257511138916016,0.6229507923126221,0.3540772497653961,0.6393442749977112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29613733291625977,"y":0.6229507923126221},{"x":0.30042919516563416,"y":0.6229507923126221},{"x":0.30042919516563416,"y":0.6393442749977112},{"x":0.29399141669273376,"y":0.6393442749977112}]},"confidence":0.9688822031021118,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29613733291625977,0.6229507923126221,0.30042919516563416,0.6393442749977112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22961373627185822,"y":0.621460497379303},{"x":0.2854077219963074,"y":0.6229507923126221},{"x":0.2854077219963074,"y":0.6393442749977112},{"x":0.22961373627185822,"y":0.6393442749977112}]},"confidence":0.9941080212593079,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.22961373627185822,0.621460497379303,0.2854077219963074,0.6393442749977112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17596566677093506,"y":0.621460497379303},{"x":0.22103004157543182,"y":0.621460497379303},{"x":0.22103004157543182,"y":0.6393442749977112},{"x":0.17596566677093506,"y":0.6378539204597473}]},"confidence":0.9770392775535583,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.17596566677093506,0.621460497379303,0.22103004157543182,0.6393442749977112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17596566677093506,"y":0.621460497379303},{"x":0.43776825070381165,"y":0.6244411468505859},{"x":0.43776825070381165,"y":0.6423248648643494},{"x":0.17596566677093506,"y":0.6393442749977112}]},"confidence":0.9829637408256531,"dir":"ltr","boundary":[0.17096566677093505,0.614460497379303,0.44276825070381165,0.6493248648643494],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18454936146736145,"y":0.943368136882782},{"x":0.22961373627185822,"y":0.943368136882782},{"x":0.22961373627185822,"y":0.9523099660873413},{"x":0.18454936146736145,"y":0.9523099660873413}]},"confidence":0.9457718133926392,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.18454936146736145,0.943368136882782,0.22961373627185822,0.9523099660873413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2339055836200714,"y":0.943368136882782},{"x":0.2360514998435974,"y":0.943368136882782},{"x":0.2360514998435974,"y":0.9523099660873413},{"x":0.2339055836200714,"y":0.9523099660873413}]},"confidence":0.69358229637146,"dir":"ltr","str":"·","boundary":[0.2339055836200714,0.943368136882782,0.2360514998435974,0.9523099660873413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2446351945400238,"y":0.943368136882782},{"x":0.3712446391582489,"y":0.943368136882782},{"x":0.3712446391582489,"y":0.9538003206253052},{"x":0.2446351945400238,"y":0.9523099660873413}]},"confidence":0.9895647764205933,"dir":"ltr","str":"964-473-205-7","boundary":[0.2446351945400238,0.943368136882782,0.3712446391582489,0.9538003206253052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18454936146736145,"y":0.9418777823448181},{"x":0.3712446391582489,"y":0.943368136882782},{"x":0.3712446391582489,"y":0.9538003206253052},{"x":0.18454936146736145,"y":0.9523099660873413}]},"confidence":0.96338951587677,"dir":"ltr","boundary":[0.17954936146736145,0.9348777823448181,0.3762446391582489,0.9608003206253052],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/BtgnLRbiVZpVTfhV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/pLCPLoSIkliyDBbo.jpg","blurred":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/sgBBbrZZMTtuxgZB.jpg"},"info":{"width":438,"height":669,"margin":[0.000186662072460401,0.00013029956122684905,0.997986958168413,0.9986645775782154]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8264840245246887,"y":0.17488789558410645},{"x":0.8675799369812012,"y":0.17488789558410645},{"x":0.8675799369812012,"y":0.19431987404823303},{"x":0.8264840245246887,"y":0.1928251087665558}]},"confidence":0.4447527229785919,"dir":"rtl","str":"فاعلي","boundary":[0.8264840245246887,0.17488789558410645,0.8675799369812012,0.19431987404823303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990867495536804,"y":0.17488789558410645},{"x":0.8219178318977356,"y":0.17488789558410645},{"x":0.8196346759796143,"y":0.1928251087665558},{"x":0.7968036532402039,"y":0.1928251087665558}]},"confidence":0.4457586109638214,"dir":"rtl","str":"فرع","boundary":[0.7990867495536804,0.17488789558410645,0.8196346759796143,0.1928251087665558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7557077407836914,"y":0.1733931303024292},{"x":0.7945205569267273,"y":0.17488789558410645},{"x":0.7945205569267273,"y":0.1928251087665558},{"x":0.7534246444702148,"y":0.1928251087665558}]},"confidence":0.581900417804718,"dir":"rtl","str":"المعونة","boundary":[0.7557077407836914,0.1733931303024292,0.7945205569267273,0.1928251087665558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214611768722534,"y":0.1733931303024292},{"x":0.7488584518432617,"y":0.17488789558410645},{"x":0.7465753555297852,"y":0.1928251087665558},{"x":0.7214611768722534,"y":0.1928251087665558}]},"confidence":0.40914595127105713,"dir":"rtl","str":"بتا","boundary":[0.7214611768722534,0.1733931303024292,0.7465753555297852,0.1928251087665558]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214611768722534,"y":0.1733931303024292},{"x":0.8675799369812012,"y":0.17488789558410645},{"x":0.8675799369812012,"y":0.1928251087665558},{"x":0.7214611768722534,"y":0.1928251087665558}]},"confidence":0.4923211336135864,"dir":"ltr","boundary":[0.7164611768722534,0.1663931303024292,0.8725799369812012,0.1998251087665558],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990867495536804,"y":0.20179371535778046},{"x":0.8675799369812012,"y":0.20179371535778046},{"x":0.8652967810630798,"y":0.219730943441391},{"x":0.7990867495536804,"y":0.21823617815971375}]},"confidence":0.4841369092464447,"dir":"rtl","str":"وانتعشته","boundary":[0.7990867495536804,0.20179371535778046,0.8652967810630798,0.219730943441391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7785388231277466,"y":0.2002989500761032},{"x":0.7876712083816528,"y":0.2002989500761032},{"x":0.7876712083816528,"y":0.2167413979768753},{"x":0.7785388231277466,"y":0.2167413979768753}]},"confidence":0.8465579152107239,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.7785388231277466,0.2002989500761032,0.7876712083816528,0.2167413979768753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7534246444702148,"y":0.2002989500761032},{"x":0.767123281955719,"y":0.2002989500761032},{"x":0.767123281955719,"y":0.2167413979768753},{"x":0.7534246444702148,"y":0.2167413979768753}]},"confidence":0.43411964178085327,"dir":"rtl","str":"مه","boundary":[0.7534246444702148,0.2002989500761032,0.767123281955719,0.2167413979768753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7420091032981873,"y":0.2002989500761032},{"x":0.7488584518432617,"y":0.2002989500761032},{"x":0.7488584518432617,"y":0.2167413979768753},{"x":0.7397260069847107,"y":0.2167413979768753}]},"confidence":0.5079293847084045,"dir":"rtl","str":"ليس","boundary":[0.7420091032981873,0.2002989500761032,0.7488584518432617,0.2167413979768753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009132504463196,"y":0.2002989500761032},{"x":0.7214611768722534,"y":0.2002989500761032},{"x":0.7214611768722534,"y":0.2167413979768753},{"x":0.7009132504463196,"y":0.2167413979768753}]},"confidence":0.38511350750923157,"dir":"rtl","str":"لنا","boundary":[0.7009132504463196,0.2002989500761032,0.7214611768722534,0.2167413979768753]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7009132504463196,"y":0.19880418479442596},{"x":0.8675799369812012,"y":0.20179371535778046},{"x":0.8652967810630798,"y":0.219730943441391},{"x":0.7009132504463196,"y":0.2167413979768753}]},"confidence":0.5063099265098572,"dir":"ltr","boundary":[0.6959132504463196,0.19180418479442596,0.8702967810630798,0.226730943441391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853881299495697,"y":0.22272047400474548},{"x":0.8630136847496033,"y":0.22272047400474548},{"x":0.8630136847496033,"y":0.24065770208835602},{"x":0.8561643958091736,"y":0.24065770208835602}]},"confidence":0.36450842022895813,"dir":"rtl","str":"ت","boundary":[0.853881299495697,0.22272047400474548,0.8630136847496033,0.24065770208835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8059360980987549,"y":0.22571001946926117},{"x":0.8470319509506226,"y":0.22272047400474548},{"x":0.8470319509506226,"y":0.24215246737003326},{"x":0.8082191944122314,"y":0.2436472326517105}]},"confidence":0.6269571185112,"dir":"rtl","str":"العامة","boundary":[0.8059360980987549,0.22571001946926117,0.8470319509506226,0.24215246737003326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579908967018127,"y":0.22720478475093842},{"x":0.7945205569267273,"y":0.22571001946926117},{"x":0.7968036532402039,"y":0.2436472326517105},{"x":0.7579908967018127,"y":0.24514199793338776}]},"confidence":0.5149263739585876,"dir":"rtl","str":"فيات","boundary":[0.7579908967018127,0.22720478475093842,0.7968036532402039,0.2436472326517105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5639269351959229,"y":0.21076233685016632},{"x":0.6004565954208374,"y":0.20926755666732788},{"x":0.6004565954208374,"y":0.2436472326517105},{"x":0.5662100315093994,"y":0.24514199793338776}]},"confidence":0.9472202658653259,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5639269351959229,0.21076233685016632,0.6004565954208374,0.2436472326517105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228310227394104,"y":0.21076233685016632},{"x":0.5547945499420166,"y":0.20926755666732788},{"x":0.5570776462554932,"y":0.24514199793338776},{"x":0.5251141786575317,"y":0.24514199793338776}]},"confidence":0.9456223249435425,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5228310227394104,0.21076233685016632,0.5570776462554932,0.24514199793338776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4406392574310303,"y":0.21225710213184357},{"x":0.5159817337989807,"y":0.21076233685016632},{"x":0.5159817337989807,"y":0.24514199793338776},{"x":0.4429223835468292,"y":0.2466367781162262}]},"confidence":0.9261585474014282,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4406392574310303,0.21225710213184357,0.5159817337989807,0.24514199793338776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3675799071788788,"y":0.2137518674135208},{"x":0.4337899684906006,"y":0.21225710213184357},{"x":0.4337899684906006,"y":0.24813154339790344},{"x":0.36986300349235535,"y":0.2496263086795807}]},"confidence":0.9465484023094177,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.3675799071788788,0.2137518674135208,0.4337899684906006,0.24813154339790344]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3675799071788788,"y":0.2137518674135208},{"x":0.8607305884361267,"y":0.2002989500761032},{"x":0.8630136847496033,"y":0.2436472326517105},{"x":0.36986300349235535,"y":0.2571001350879669}]},"confidence":0.8015449643135071,"dir":"ltr","boundary":[0.3625799071788788,0.2067518674135208,0.8680136847496033,0.2506472326517105],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.37518686056137085},{"x":0.344748854637146,"y":0.37518686056137085},{"x":0.344748854637146,"y":0.4005979001522064},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.5841843485832214,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3333333432674408,0.37518686056137085,0.344748854637146,0.4005979001522064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34703195095062256,"y":0.37518686056137085},{"x":0.3904109597206116,"y":0.37518686056137085},{"x":0.3904109597206116,"y":0.4005979001522064},{"x":0.34703195095062256,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.4537578225135803,"dir":"ltr","str":"IST","boundary":[0.34703195095062256,0.37518686056137085,0.3904109597206116,0.4005979001522064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39269405603408813,"y":0.37518686056137085},{"x":0.39726027846336365,"y":0.37518686056137085},{"x":0.39726027846336365,"y":0.4005979001522064},{"x":0.39269405603408813,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.5938864946365356,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.39269405603408813,0.37518686056137085,0.39726027846336365,0.4005979001522064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4109589159488678,"y":0.37518686056137085},{"x":0.4817351698875427,"y":0.37518686056137085},{"x":0.4817351698875427,"y":0.4005979001522064},{"x":0.4109589159488678,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.35194075107574463,"dir":"ltr","str":"EESI","boundary":[0.4109589159488678,0.37518686056137085,0.4817351698875427,0.4005979001522064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4954337775707245,"y":0.37518686056137085},{"x":0.5319634675979614,"y":0.37518686056137085},{"x":0.5319634675979614,"y":0.4005979001522064},{"x":0.4954337775707245,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.3887747526168823,"dir":"ltr","str":"Inal","boundary":[0.4954337775707245,0.37518686056137085,0.5319634675979614,0.4005979001522064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5479452013969421,"y":0.37518686056137085},{"x":0.5844748616218567,"y":0.37518686056137085},{"x":0.5844748616218567,"y":0.4005979001522064},{"x":0.5479452013969421,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.822361171245575,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.5479452013969421,0.37518686056137085,0.5844748616218567,0.4005979001522064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6255707740783691,"y":0.37518686056137085},{"x":0.6598173379898071,"y":0.37518686056137085},{"x":0.6598173379898071,"y":0.4005979001522064},{"x":0.6255707740783691,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.37040460109710693,"dir":"ltr","str":"sold","boundary":[0.6255707740783691,0.37518686056137085,0.6598173379898071,0.4005979001522064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6529680490493774,"y":0.37518686056137085},{"x":0.689497709274292,"y":0.37518686056137085},{"x":0.689497709274292,"y":0.4005979001522064},{"x":0.6529680490493774,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.39961883425712585,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6529680490493774,0.37518686056137085,0.689497709274292,0.4005979001522064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7054794430732727,"y":0.37518686056137085},{"x":0.7283105254173279,"y":0.37518686056137085},{"x":0.7283105254173279,"y":0.4005979001522064},{"x":0.7054794430732727,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.35643380880355835,"dir":"ltr","str":"t","boundary":[0.7054794430732727,0.37518686056137085,0.7283105254173279,0.4005979001522064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214611768722534,"y":0.37518686056137085},{"x":0.7260273694992065,"y":0.37518686056137085},{"x":0.7260273694992065,"y":0.4005979001522064},{"x":0.7214611768722534,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.38385653495788574,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7214611768722534,0.37518686056137085,0.7260273694992065,0.4005979001522064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7420091032981873,"y":0.37518686056137085},{"x":0.8744292259216309,"y":0.37518686056137085},{"x":0.8744292259216309,"y":0.4005979001522064},{"x":0.7420091032981873,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.4651586413383484,"dir":"ltr","str":"morotBaPEE","boundary":[0.7420091032981873,0.37518686056137085,0.8744292259216309,0.4005979001522064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.37518686056137085},{"x":0.8744292259216309,"y":0.37518686056137085},{"x":0.8744292259216309,"y":0.4005979001522064},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4005979001522064}]},"confidence":0.43863487243652344,"dir":"ltr","boundary":[0.3283333432674408,0.36818686056137084,0.8794292259216309,0.4075979001522064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940639019012451,"y":0.4065769910812378},{"x":0.7168949842453003,"y":0.4065769910812378},{"x":0.7168949842453003,"y":0.4170403480529785},{"x":0.6940639019012451,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.3393682837486267,"str":"or","boundary":[0.6940639019012451,0.4065769910812378,0.7168949842453003,0.4170403480529785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72374427318573,"y":0.4065769910812378},{"x":0.8127853870391846,"y":0.4065769910812378},{"x":0.8127853870391846,"y":0.4170403480529785},{"x":0.72374427318573,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.346656858921051,"str":"allysonik","boundary":[0.72374427318573,0.4065769910812378,0.8127853870391846,0.4170403480529785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082191944122314,"y":0.4065769910812378},{"x":0.8173515796661377,"y":0.4065769910812378},{"x":0.8173515796661377,"y":0.4170403480529785},{"x":0.8082191944122314,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.2842377722263336,"str":",","boundary":[0.8082191944122314,0.4065769910812378,0.8173515796661377,0.4170403480529785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8242009282112122,"y":0.4065769910812378},{"x":0.8698630332946777,"y":0.4065769910812378},{"x":0.8698630332946777,"y":0.4170403480529785},{"x":0.8242009282112122,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.4834798276424408,"str":"zave","boundary":[0.8242009282112122,0.4065769910812378,0.8698630332946777,0.4170403480529785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940639019012451,"y":0.4065769910812378},{"x":0.8698630332946777,"y":0.4065769910812378},{"x":0.8698630332946777,"y":0.4170403480529785},{"x":0.6940639019012451,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.37605035305023193,"dir":"ltr","boundary":[0.6890639019012451,0.3995769910812378,0.8748630332946777,0.4240403480529785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48630136251449585,"y":0.4065769910812378},{"x":0.4954337775707245,"y":0.4065769910812378},{"x":0.4954337775707245,"y":0.4170403480529785},{"x":0.48630136251449585,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.2578701078891754,"str":"E","boundary":[0.48630136251449585,0.4065769910812378,0.4954337775707245,0.4170403480529785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022830963134766,"y":0.4065769910812378},{"x":0.6324200630187988,"y":0.4065769910812378},{"x":0.6324200630187988,"y":0.4170403480529785},{"x":0.5022830963134766,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.28931453824043274,"str":"saioasll64","boundary":[0.5022830963134766,0.4065769910812378,0.6324200630187988,0.4170403480529785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48630136251449585,"y":0.4065769910812378},{"x":0.6324200630187988,"y":0.4065769910812378},{"x":0.6324200630187988,"y":0.4170403480529785},{"x":0.48630136251449585,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.2864559590816498,"dir":"ltr","boundary":[0.48130136251449585,0.3995769910812378,0.6374200630187988,0.4240403480529785],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38584473729133606,"y":0.17488789558410645},{"x":0.39726027846336365,"y":0.17488789558410645},{"x":0.3949771821498871,"y":0.19133034348487854},{"x":0.38584473729133606,"y":0.19133034348487854}]},"confidence":0.5834887027740479,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.38584473729133606,0.17488789558410645,0.3949771821498871,0.19133034348487854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.344748854637146,"y":0.1733931303024292},{"x":0.3835616409778595,"y":0.17488789558410645},{"x":0.38127854466438293,"y":0.19133034348487854},{"x":0.344748854637146,"y":0.1898355782032013}]},"confidence":0.522114634513855,"dir":"rtl","str":"الكبد","boundary":[0.344748854637146,0.1733931303024292,0.38127854466438293,0.19133034348487854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30136987566947937,"y":0.17189835011959076},{"x":0.3378995358943939,"y":0.1733931303024292},{"x":0.3378995358943939,"y":0.19133034348487854},{"x":0.2990867495536804,"y":0.1898355782032013}]},"confidence":0.2810344994068146,"dir":"rtl","str":"العالية","boundary":[0.30136987566947937,0.17189835011959076,0.3378995358943939,0.19133034348487854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30136987566947937,"y":0.17189835011959076},{"x":0.39726027846336365,"y":0.17488789558410645},{"x":0.3949771821498871,"y":0.1928251087665558},{"x":0.2990867495536804,"y":0.1898355782032013}]},"confidence":0.3970233201980591,"dir":"ltr","boundary":[0.29636987566947937,0.16489835011959075,0.3999771821498871,0.1998251087665558],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33105021715164185,"y":0.2032884955406189},{"x":0.35159817337989807,"y":0.2032884955406189},{"x":0.35159817337989807,"y":0.21524663269519806},{"x":0.33105021715164185,"y":0.21524663269519806}]},"confidence":0.2844151556491852,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.33105021715164185,0.2032884955406189,0.35159817337989807,0.21524663269519806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3607305884361267,"y":0.2032884955406189},{"x":0.456620991230011,"y":0.2032884955406189},{"x":0.456620991230011,"y":0.21524663269519806},{"x":0.3607305884361267,"y":0.21524663269519806}]},"confidence":0.3550620675086975,"dir":"ltr","str":"EURE","boundary":[0.3607305884361267,0.2032884955406189,0.456620991230011,0.21524663269519806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33105021715164185,"y":0.2032884955406189},{"x":0.456620991230011,"y":0.2032884955406189},{"x":0.456620991230011,"y":0.21524663269519806},{"x":0.33105021715164185,"y":0.21524663269519806}]},"confidence":0.3409326672554016,"dir":"ltr","boundary":[0.32605021715164184,0.1962884955406189,0.461620991230011,0.22224663269519807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470319509506226,"y":0.8176382780075073},{"x":0.8675799369812012,"y":0.8191330432891846},{"x":0.8630136847496033,"y":0.8370702266693115},{"x":0.844748854637146,"y":0.8355754613876343}]},"confidence":0.5507221817970276,"dir":"rtl","str":"وان","boundary":[0.8470319509506226,0.8176382780075073,0.8630136847496033,0.8370702266693115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8242009282112122,"y":0.8161435127258301},{"x":0.8424657583236694,"y":0.8176382780075073},{"x":0.8378995656967163,"y":0.8355754613876343},{"x":0.8219178318977356,"y":0.8355754613876343}]},"confidence":0.6046369671821594,"dir":"rtl","str":"العامة","boundary":[0.8242009282112122,0.8161435127258301,0.8378995656967163,0.8355754613876343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990867495536804,"y":0.8146487474441528},{"x":0.8196346759796143,"y":0.8161435127258301},{"x":0.8173515796661377,"y":0.834080696105957},{"x":0.7968036532402039,"y":0.8325859308242798}]},"confidence":0.6833003759384155,"dir":"rtl","str":"علميا","boundary":[0.7990867495536804,0.8146487474441528,0.8173515796661377,0.834080696105957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990867495536804,"y":0.8146487474441528},{"x":0.8675799369812012,"y":0.8191330432891846},{"x":0.8630136847496033,"y":0.8385650515556335},{"x":0.7968036532402039,"y":0.8325859308242798}]},"confidence":0.6211779117584229,"dir":"ltr","boundary":[0.7940867495536804,0.8076487474441528,0.8680136847496033,0.8455650515556336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164383292198181,"y":0.8161435127258301},{"x":0.646118700504303,"y":0.8161435127258301},{"x":0.646118700504303,"y":0.828101634979248},{"x":0.6164383292198181,"y":0.828101634979248}]},"confidence":0.2978667914867401,"str":"120","boundary":[0.6164383292198181,0.8161435127258301,0.646118700504303,0.828101634979248]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164383292198181,"y":0.8161435127258301},{"x":0.646118700504303,"y":0.8161435127258301},{"x":0.646118700504303,"y":0.828101634979248},{"x":0.6164383292198181,"y":0.828101634979248}]},"confidence":0.2978667914867401,"dir":"ltr","boundary":[0.6114383292198181,0.8091435127258301,0.651118700504303,0.835101634979248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456621050834656,"y":0.841554582118988},{"x":0.6141552329063416,"y":0.841554582118988},{"x":0.6141552329063416,"y":0.8565022349357605},{"x":0.5456621050834656,"y":0.8565022349357605}]},"confidence":0.3512677848339081,"dir":"ltr","str":"Zumeli","boundary":[0.5456621050834656,0.841554582118988,0.6141552329063416,0.8565022349357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.611872136592865,"y":0.841554582118988},{"x":0.6712328791618347,"y":0.841554582118988},{"x":0.6712328791618347,"y":0.8565022349357605},{"x":0.611872136592865,"y":0.8565022349357605}]},"confidence":0.34781497716903687,"dir":"ltr","str":"walele","boundary":[0.611872136592865,0.841554582118988,0.6712328791618347,0.8565022349357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6757990717887878,"y":0.841554582118988},{"x":0.7351598143577576,"y":0.841554582118988},{"x":0.7351598143577576,"y":0.8565022349357605},{"x":0.6757990717887878,"y":0.8565022349357605}]},"confidence":0.30116766691207886,"dir":"ltr","str":"ales","boundary":[0.6757990717887878,0.841554582118988,0.7351598143577576,0.8565022349357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7420091032981873,"y":0.841554582118988},{"x":0.7785388231277466,"y":0.841554582118988},{"x":0.7785388231277466,"y":0.8565022349357605},{"x":0.7420091032981873,"y":0.8565022349357605}]},"confidence":0.35053008794784546,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.7420091032981873,0.841554582118988,0.7785388231277466,0.8565022349357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7808219194412231,"y":0.841554582118988},{"x":0.8310502171516418,"y":0.8430493474006653},{"x":0.8310502171516418,"y":0.8579970002174377},{"x":0.7808219194412231,"y":0.8565022349357605}]},"confidence":0.37589672207832336,"dir":"ltr","str":"way","boundary":[0.7808219194412231,0.841554582118988,0.8310502171516418,0.8579970002174377]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.8430493474006653},{"x":0.8721461296081543,"y":0.8430493474006653},{"x":0.8721461296081543,"y":0.8565022349357605},{"x":0.8333333134651184,"y":0.8565022349357605}]},"confidence":0.3311230540275574,"dir":"ltr","str":"aft","boundary":[0.8333333134651184,0.8430493474006653,0.8721461296081543,0.8565022349357605]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456621050834656,"y":0.841554582118988},{"x":0.8721461296081543,"y":0.8430493474006653},{"x":0.8721461296081543,"y":0.8579970002174377},{"x":0.5456621050834656,"y":0.8565022349357605}]},"confidence":0.34255361557006836,"dir":"ltr","boundary":[0.5406621050834656,0.834554582118988,0.8771461296081543,0.8649970002174378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09360730648040771,"y":0.3991031348705292},{"x":0.3059360682964325,"y":0.3991031348705292},{"x":0.3059360682964325,"y":0.4125560522079468},{"x":0.09360730648040771,"y":0.4125560522079468}]},"confidence":0.9618319869041443,"dir":"ltr","str":"IXIOLIRIACEAE","boundary":[0.09360730648040771,0.3991031348705292,0.3059360682964325,0.4125560522079468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09360730648040771,"y":0.3991031348705292},{"x":0.3059360682964325,"y":0.3991031348705292},{"x":0.3059360682964325,"y":0.4125560522079468},{"x":0.09360730648040771,"y":0.4125560522079468}]},"confidence":0.9618319869041443,"dir":"ltr","boundary":[0.08860730648040771,0.39210313487052917,0.3109360682964325,0.4195560522079468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09360730648040771,"y":0.4260089695453644},{"x":0.12100456655025482,"y":0.4260089695453644},{"x":0.12100456655025482,"y":0.43796712160110474},{"x":0.09360730648040771,"y":0.43796712160110474}]},"confidence":0.9610623717308044,"str":"N.","boundary":[0.09360730648040771,0.4260089695453644,0.12100456655025482,0.43796712160110474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13013698160648346,"y":0.4260089695453644},{"x":0.23059360682964325,"y":0.4260089695453644},{"x":0.23059360682964325,"y":0.4364723563194275},{"x":0.13013698160648346,"y":0.43796712160110474}]},"confidence":0.9906321167945862,"str":"Mazhari","boundary":[0.13013698160648346,0.4260089695453644,0.23059360682964325,0.4364723563194275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09360730648040771,"y":0.4260089695453644},{"x":0.23059360682964325,"y":0.4260089695453644},{"x":0.23059360682964325,"y":0.4364723563194275},{"x":0.09360730648040771,"y":0.43796712160110474}]},"confidence":0.984061062335968,"dir":"ltr","boundary":[0.08860730648040771,0.4190089695453644,0.23559360682964325,0.4434723563194275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2990867495536804,"y":0.4304932653903961},{"x":0.35159817337989807,"y":0.4304932653903961},{"x":0.35159817337989807,"y":0.4439461827278137},{"x":0.2990867495536804,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.39605432748794556,"str":"droli","boundary":[0.2990867495536804,0.4304932653903961,0.35159817337989807,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3607305884361267,"y":0.4304932653903961},{"x":0.36986300349235535,"y":0.4304932653903961},{"x":0.36986300349235535,"y":0.4439461827278137},{"x":0.3607305884361267,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.8268917202949524,"str":"(","boundary":[0.3607305884361267,0.4304932653903961,0.36986300349235535,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37442922592163086,"y":0.4304932653903961},{"x":0.4155251085758209,"y":0.4304932653903961},{"x":0.4155251085758209,"y":0.4439461827278137},{"x":0.37442922592163086,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.5227428078651428,"str":"Hide","boundary":[0.37442922592163086,0.4304932653903961,0.4155251085758209,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42465752363204956,"y":0.4304932653903961},{"x":0.4337899684906006,"y":0.4304932653903961},{"x":0.4337899684906006,"y":0.4439461827278137},{"x":0.42465752363204956,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.3117700517177582,"str":"1","boundary":[0.42465752363204956,0.4304932653903961,0.4337899684906006,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337899684906006,"y":0.4304932653903961},{"x":0.4406392574310303,"y":0.4304932653903961},{"x":0.4406392574310303,"y":0.4439461827278137},{"x":0.4337899684906006,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.4846995174884796,"str":")","boundary":[0.4337899684906006,0.4304932653903961,0.4406392574310303,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45205479860305786,"y":0.4304932653903961},{"x":0.5547945499420166,"y":0.4304932653903961},{"x":0.5547945499420166,"y":0.4439461827278137},{"x":0.45205479860305786,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.3176211416721344,"str":"panDiNom","boundary":[0.45205479860305786,0.4304932653903961,0.5547945499420166,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.568493127822876,"y":0.4304932653903961},{"x":0.6529680490493774,"y":0.4304932653903961},{"x":0.6529680490493774,"y":0.4439461827278137},{"x":0.568493127822876,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.461916983127594,"str":"nomidobi","boundary":[0.568493127822876,0.4304932653903961,0.6529680490493774,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6780821681022644,"y":0.4304932653903961},{"x":0.72374427318573,"y":0.4304932653903961},{"x":0.72374427318573,"y":0.4439461827278137},{"x":0.6780821681022644,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.3888746500015259,"str":"ieri","boundary":[0.6780821681022644,0.4304932653903961,0.72374427318573,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72374427318573,"y":0.4304932653903961},{"x":0.732876718044281,"y":0.4304932653903961},{"x":0.732876718044281,"y":0.4439461827278137},{"x":0.72374427318573,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.7597026228904724,"str":")","boundary":[0.72374427318573,0.4304932653903961,0.732876718044281,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442922592163086,"y":0.4304932653903961},{"x":0.7557077407836914,"y":0.4304932653903961},{"x":0.7557077407836914,"y":0.4439461827278137},{"x":0.7442922592163086,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.42679059505462646,"str":"e","boundary":[0.7442922592163086,0.4304932653903961,0.7557077407836914,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.767123281955719,"y":0.4304932653903961},{"x":0.7853881120681763,"y":0.4304932653903961},{"x":0.7853881120681763,"y":0.4439461827278137},{"x":0.767123281955719,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.5062282681465149,"str":"is","boundary":[0.767123281955719,0.4304932653903961,0.7853881120681763,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7968036532402039,"y":0.4304932653903961},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4304932653903961},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4439461827278137},{"x":0.7968036532402039,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.5161356329917908,"str":"live","boundary":[0.7968036532402039,0.4304932653903961,0.8333333134651184,0.4439461827278137]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470319509506226,"y":0.4304932653903961},{"x":0.8698630332946777,"y":0.4304932653903961},{"x":0.8698630332946777,"y":0.4439461827278137},{"x":0.8470319509506226,"y":0.4439461827278137}]},"confidence":0.8611670732498169,"str":"19","boundary":[0.8470319509506226,0.4304932653903961,0.8698630332946777,0.4439461827278137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09360730648040771,"y":0.4529148042201996},{"x":0.13242009282112122,"y":0.4529148042201996},{"x":0.13242009282112122,"y":0.46786248683929443},{"x":0.09360730648040771,"y":0.46786248683929443}]},"confidence":0.9811589121818542,"dir":"ltr","str":"The","boundary":[0.09360730648040771,0.4529148042201996,0.13242009282112122,0.46786248683929443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14611871540546417,"y":0.4529148042201996},{"x":0.26484018564224243,"y":0.4529148042201996},{"x":0.26484018564224243,"y":0.46786248683929443},{"x":0.14611871540546417,"y":0.46786248683929443}]},"confidence":0.9930960536003113,"dir":"ltr","str":"Angiosperm","boundary":[0.14611871540546417,0.4529148042201996,0.26484018564224243,0.46786248683929443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785388231277466,"y":0.45142003893852234},{"x":0.3767123222351074,"y":0.45142003893852234},{"x":0.3767123222351074,"y":0.4663677215576172},{"x":0.2785388231277466,"y":0.4663677215576172}]},"confidence":0.9834800362586975,"dir":"ltr","str":"Phylogeny","boundary":[0.2785388231277466,0.45142003893852234,0.3767123222351074,0.4663677215576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39269405603408813,"y":0.45142003893852234},{"x":0.4543378949165344,"y":0.45142003893852234},{"x":0.4543378949165344,"y":0.4663677215576172},{"x":0.39269405603408813,"y":0.4663677215576172}]},"confidence":0.9926291108131409,"dir":"ltr","str":"Group","boundary":[0.39269405603408813,0.45142003893852234,0.4543378949165344,0.4663677215576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47031962871551514,"y":0.45142003893852234},{"x":0.5136986374855042,"y":0.45142003893852234},{"x":0.5136986374855042,"y":0.4663677215576172},{"x":0.47031962871551514,"y":0.4663677215576172}]},"confidence":0.9938671588897705,"dir":"ltr","str":"1998","boundary":[0.47031962871551514,0.45142003893852234,0.5136986374855042,0.4663677215576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182648301124573,"y":0.45142003893852234},{"x":0.5205479264259338,"y":0.45142003893852234},{"x":0.5205479264259338,"y":0.4663677215576172},{"x":0.5182648301124573,"y":0.4663677215576172}]},"confidence":0.9677279591560364,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5182648301124573,0.45142003893852234,0.5205479264259338,0.4663677215576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534246563911438,"y":0.45142003893852234},{"x":0.5639269351959229,"y":0.45142003893852234},{"x":0.5639269351959229,"y":0.4663677215576172},{"x":0.534246563911438,"y":0.4663677215576172}]},"confidence":0.9919028282165527,"dir":"ltr","str":"An","boundary":[0.534246563911438,0.45142003893852234,0.5639269351959229,0.4663677215576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.577625572681427,"y":0.45142003893852234},{"x":0.646118700504303,"y":0.45142003893852234},{"x":0.646118700504303,"y":0.4663677215576172},{"x":0.577625572681427,"y":0.4663677215576172}]},"confidence":0.9936437606811523,"dir":"ltr","str":"ordinal","boundary":[0.577625572681427,0.45142003893852234,0.646118700504303,0.4663677215576172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6598173379898071,"y":0.45142003893852234},{"x":0.7853881120681763,"y":0.4499252736568451},{"x":0.7853881120681763,"y":0.46487295627593994},{"x":0.6598173379898071,"y":0.4663677215576172}]},"confidence":0.9942522048950195,"dir":"ltr","str":"classification","boundary":[0.6598173379898071,0.45142003893852234,0.7853881120681763,0.46487295627593994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990867495536804,"y":0.4499252736568451},{"x":0.8264840245246887,"y":0.4499252736568451},{"x":0.8264840245246887,"y":0.46487295627593994},{"x":0.7990867495536804,"y":0.46487295627593994}]},"confidence":0.9941403865814209,"dir":"ltr","str":"for","boundary":[0.7990867495536804,0.4499252736568451,0.8264840245246887,0.46487295627593994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8401826620101929,"y":0.4499252736568451},{"x":0.8698630332946777,"y":0.4499252736568451},{"x":0.8698630332946777,"y":0.46487295627593994},{"x":0.8401826620101929,"y":0.46487295627593994}]},"confidence":0.992130696773529,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.8401826620101929,0.4499252736568451,0.8698630332946777,0.46487295627593994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09360730648040771,"y":0.47832587361335754},{"x":0.16894976794719696,"y":0.47832587361335754},{"x":0.16894976794719696,"y":0.4932735562324524},{"x":0.09360730648040771,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9951744675636292,"dir":"ltr","str":"families","boundary":[0.09360730648040771,0.47832587361335754,0.16894976794719696,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1780821979045868,"y":0.47832587361335754},{"x":0.19863013923168182,"y":0.47832587361335754},{"x":0.19863013923168182,"y":0.4932735562324524},{"x":0.1780821979045868,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9938240647315979,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.1780821979045868,0.47832587361335754,0.19863013923168182,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2054794579744339,"y":0.47832587361335754},{"x":0.29680365324020386,"y":0.47832587361335754},{"x":0.29680365324020386,"y":0.4932735562324524},{"x":0.2054794579744339,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9939287900924683,"dir":"ltr","str":"flowering","boundary":[0.2054794579744339,0.47832587361335754,0.29680365324020386,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30365297198295593,"y":0.47832587361335754},{"x":0.36301368474960327,"y":0.47832587361335754},{"x":0.36301368474960327,"y":0.4932735562324524},{"x":0.30365297198295593,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9876084327697754,"dir":"ltr","str":"plants","boundary":[0.30365297198295593,0.47832587361335754,0.36301368474960327,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3652968108654022,"y":0.47832587361335754},{"x":0.3675799071788788,"y":0.47832587361335754},{"x":0.3675799071788788,"y":0.4932735562324524},{"x":0.3652968108654022,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9705331325531006,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3652968108654022,0.47832587361335754,0.3675799071788788,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3767123222351074,"y":0.47832587361335754},{"x":0.45205479860305786,"y":0.47832587361335754},{"x":0.45205479860305786,"y":0.4932735562324524},{"x":0.3767123222351074,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9782693386077881,"dir":"ltr","str":"-Annals","boundary":[0.3767123222351074,0.47832587361335754,0.45205479860305786,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45890411734580994,"y":0.47832587361335754},{"x":0.4817351698875427,"y":0.47832587361335754},{"x":0.4817351698875427,"y":0.4932735562324524},{"x":0.45890411734580994,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9911801218986511,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.45890411734580994,0.47832587361335754,0.4817351698875427,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4885844886302948,"y":0.47832587361335754},{"x":0.5182648301124573,"y":0.47832587361335754},{"x":0.5182648301124573,"y":0.4932735562324524},{"x":0.4885844886302948,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.991884171962738,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.4885844886302948,0.47832587361335754,0.5182648301124573,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5251141786575317,"y":0.47832587361335754},{"x":0.6095890402793884,"y":0.47832587361335754},{"x":0.6095890402793884,"y":0.4932735562324524},{"x":0.5251141786575317,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9897634983062744,"dir":"ltr","str":"Missouri","boundary":[0.5251141786575317,0.47832587361335754,0.6095890402793884,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187214851379395,"y":0.47832587361335754},{"x":0.7100456357002258,"y":0.47832587361335754},{"x":0.7100456357002258,"y":0.4932735562324524},{"x":0.6187214851379395,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9937278032302856,"dir":"ltr","str":"Botanical","boundary":[0.6187214851379395,0.47832587361335754,0.7100456357002258,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7191780805587769,"y":0.47832587361335754},{"x":0.7922374606132507,"y":0.47832587361335754},{"x":0.7922374606132507,"y":0.4932735562324524},{"x":0.7191780805587769,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9931045770645142,"dir":"ltr","str":"Garden","boundary":[0.7191780805587769,0.47832587361335754,0.7922374606132507,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7990867495536804,"y":0.47832587361335754},{"x":0.810502290725708,"y":0.47832587361335754},{"x":0.810502290725708,"y":0.4932735562324524},{"x":0.7990867495536804,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9964506030082703,"dir":"ltr","str":"v","boundary":[0.7990867495536804,0.47832587361335754,0.810502290725708,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8127853870391846,"y":0.47832587361335754},{"x":0.8150684833526611,"y":0.47832587361335754},{"x":0.8150684833526611,"y":0.4932735562324524},{"x":0.8127853870391846,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9916618466377258,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8127853870391846,0.47832587361335754,0.8150684833526611,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8242009282112122,"y":0.47832587361335754},{"x":0.8470319509506226,"y":0.47832587361335754},{"x":0.8470319509506226,"y":0.4932735562324524},{"x":0.8242009282112122,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9928737878799438,"dir":"ltr","str":"85","boundary":[0.8242009282112122,0.47832587361335754,0.8470319509506226,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853881299495697,"y":0.47832587361335754},{"x":0.8652967810630798,"y":0.47832587361335754},{"x":0.8652967810630798,"y":0.4932735562324524},{"x":0.853881299495697,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.991036593914032,"dir":"ltr","str":"n","boundary":[0.853881299495697,0.47832587361335754,0.8652967810630798,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8675799369812012,"y":0.47832587361335754},{"x":0.8698630332946777,"y":0.47832587361335754},{"x":0.8698630332946777,"y":0.4932735562324524},{"x":0.8675799369812012,"y":0.4932735562324524}]},"confidence":0.9841013550758362,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8675799369812012,0.47832587361335754,0.8698630332946777,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09360730648040771,"y":0.5037369132041931},{"x":0.10958904027938843,"y":0.5037369132041931},{"x":0.10958904027938843,"y":0.5171898603439331},{"x":0.09360730648040771,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9384979009628296,"dir":"ltr","str":"4.","boundary":[0.09360730648040771,0.5037369132041931,0.10958904027938843,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12328767031431198,"y":0.5037369132041931},{"x":0.19178082048892975,"y":0.5037369132041931},{"x":0.19178082048892975,"y":0.5171898603439331},{"x":0.12328767031431198,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9599858522415161,"dir":"ltr","str":"-Miller","boundary":[0.12328767031431198,0.5037369132041931,0.19178082048892975,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1940639317035675,"y":0.5037369132041931},{"x":0.19863013923168182,"y":0.5037369132041931},{"x":0.19863013923168182,"y":0.5171898603439331},{"x":0.1940639317035675,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.88706374168396,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.1940639317035675,0.5037369132041931,0.19863013923168182,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21004566550254822,"y":0.5037369132041931},{"x":0.232876718044281,"y":0.5037369132041931},{"x":0.232876718044281,"y":0.5171898603439331},{"x":0.21004566550254822,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9613543152809143,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.21004566550254822,0.5037369132041931,0.232876718044281,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.5037369132041931},{"x":0.26940637826919556,"y":0.5037369132041931},{"x":0.26940637826919556,"y":0.5171898603439331},{"x":0.24657534062862396,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9760234355926514,"dir":"ltr","str":"R.","boundary":[0.24657534062862396,0.5037369132041931,0.26940637826919556,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2831050157546997,"y":0.5037369132041931},{"x":0.3264840245246887,"y":0.5037369132041931},{"x":0.3264840245246887,"y":0.5171898603439331},{"x":0.2831050157546997,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9921707510948181,"dir":"ltr","str":"1984","boundary":[0.2831050157546997,0.5037369132041931,0.3264840245246887,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3287671208381653,"y":0.5037369132041931},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5037369132041931},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5171898603439331},{"x":0.3287671208381653,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.8877773880958557,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3287671208381653,0.5037369132041931,0.3333333432674408,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.344748854637146,"y":0.5037369132041931},{"x":0.4292237460613251,"y":0.5037369132041931},{"x":0.4292237460613251,"y":0.5171898603439331},{"x":0.344748854637146,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9871498942375183,"dir":"ltr","str":"Ixiolirion","boundary":[0.344748854637146,0.5037369132041931,0.4292237460613251,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4452054798603058,"y":0.5037369132041931},{"x":0.4611872136592865,"y":0.5037369132041931},{"x":0.4611872136592865,"y":0.5171898603439331},{"x":0.4452054798603058,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9946297407150269,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4452054798603058,0.5037369132041931,0.4611872136592865,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771689474582672,"y":0.5037369132041931},{"x":0.5296803712844849,"y":0.5037369132041931},{"x":0.5296803712844849,"y":0.5171898603439331},{"x":0.4771689474582672,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9945229887962341,"dir":"ltr","str":"Davis","boundary":[0.4771689474582672,0.5037369132041931,0.5296803712844849,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5319634675979614,"y":0.5037369132041931},{"x":0.534246563911438,"y":0.5037369132041931},{"x":0.534246563911438,"y":0.5171898603439331},{"x":0.5319634675979614,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9905709624290466,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5319634675979614,0.5037369132041931,0.534246563911438,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5479452013969421,"y":0.5037369132041931},{"x":0.5662100315093994,"y":0.5037369132041931},{"x":0.5662100315093994,"y":0.5171898603439331},{"x":0.5479452013969421,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9891397356987,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.5479452013969421,0.5037369132041931,0.5662100315093994,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799086689949036,"y":0.5037369132041931},{"x":0.6027397513389587,"y":0.5037369132041931},{"x":0.6027397513389587,"y":0.5171898603439331},{"x":0.5799086689949036,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9851589202880859,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.5799086689949036,0.5037369132041931,0.6027397513389587,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187214851379395,"y":0.5037369132041931},{"x":0.6255707740783691,"y":0.5037369132041931},{"x":0.6255707740783691,"y":0.5171898603439331},{"x":0.6187214851379395,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9743385314941406,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6187214851379395,0.5037369132041931,0.6255707740783691,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6255707740783691,"y":0.5037369132041931},{"x":0.646118700504303,"y":0.5037369132041931},{"x":0.646118700504303,"y":0.5171898603439331},{"x":0.6255707740783691,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9913674592971802,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.6255707740783691,0.5037369132041931,0.646118700504303,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6506849527359009,"y":0.5037369132041931},{"x":0.6529680490493774,"y":0.5037369132041931},{"x":0.6529680490493774,"y":0.5171898603439331},{"x":0.6506849527359009,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9749467968940735,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6506849527359009,0.5037369132041931,0.6529680490493774,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655251145362854,"y":0.5037369132041931},{"x":0.6621004343032837,"y":0.5037369132041931},{"x":0.6621004343032837,"y":0.5171898603439331},{"x":0.655251145362854,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9763023257255554,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.655251145362854,0.5037369132041931,0.6621004343032837,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6757990717887878,"y":0.5037369132041931},{"x":0.7283105254173279,"y":0.5037369132041931},{"x":0.7283105254173279,"y":0.5171898603439331},{"x":0.6757990717887878,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9889957904815674,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.6757990717887878,0.5037369132041931,0.7283105254173279,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7420091032981873,"y":0.5037369132041931},{"x":0.7625570893287659,"y":0.5037369132041931},{"x":0.7625570893287659,"y":0.5171898603439331},{"x":0.7420091032981873,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9835151433944702,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.7420091032981873,0.5037369132041931,0.7625570893287659,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739726305007935,"y":0.5037369132041931},{"x":0.8424657583236694,"y":0.5037369132041931},{"x":0.8424657583236694,"y":0.5171898603439331},{"x":0.7739726305007935,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9909669160842896,"dir":"ltr","str":"Turkey","boundary":[0.7739726305007935,0.5037369132041931,0.8424657583236694,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853881299495697,"y":0.5037369132041931},{"x":0.8652967810630798,"y":0.5037369132041931},{"x":0.8652967810630798,"y":0.5171898603439331},{"x":0.853881299495697,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9810832142829895,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.853881299495697,0.5037369132041931,0.8652967810630798,0.5171898603439331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8675799369812012,"y":0.5037369132041931},{"x":0.8721461296081543,"y":0.5037369132041931},{"x":0.8721461296081543,"y":0.5171898603439331},{"x":0.8675799369812012,"y":0.5171898603439331}]},"confidence":0.9023897051811218,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8675799369812012,0.5037369132041931,0.8721461296081543,0.5171898603439331]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09360730648040771,"y":0.5306427478790283},{"x":0.17123287916183472,"y":0.5291479825973511},{"x":0.17123287916183472,"y":0.5396113395690918},{"x":0.09360730648040771,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.9846145510673523,"str":"413-438","boundary":[0.09360730648040771,0.5306427478790283,0.17123287916183472,0.5396113395690918]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17123287916183472,"y":0.5306427478790283},{"x":0.17579908668994904,"y":0.5306427478790283},{"x":0.17579908668994904,"y":0.5396113395690918},{"x":0.17123287916183472,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.8934232592582703,"str":".","boundary":[0.17123287916183472,0.5306427478790283,0.17579908668994904,0.5396113395690918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09360730648040771,"y":0.4304932653903961},{"x":0.8721461296081543,"y":0.42899850010871887},{"x":0.8721461296081543,"y":0.5381165742874146},{"x":0.09360730648040771,"y":0.5396113395690918}]},"confidence":0.8941875100135803,"dir":"ltr","boundary":[0.08860730648040771,0.4234932653903961,0.8771461296081543,0.5451165742874146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08675798773765564,"y":0.09417040646076202},{"x":0.11187214404344559,"y":0.09267563372850418},{"x":0.11415524780750275,"y":0.12556053698062897},{"x":0.0890410989522934,"y":0.12556053698062897}]},"confidence":0.2663540244102478,"str":"LA","boundary":[0.08675798773765564,0.09417040646076202,0.11415524780750275,0.12556053698062897]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2168949842453003,"y":0.08968609571456909},{"x":0.30136987566947937,"y":0.08819133043289185},{"x":0.30365297198295593,"y":0.11958146840333939},{"x":0.21917808055877686,"y":0.12257099896669388}]},"confidence":0.4974149167537689,"str":"CAD","boundary":[0.2168949842453003,0.08968609571456909,0.30365297198295593,0.11958146840333939]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08675798773765564,"y":0.09417040646076202},{"x":0.30136987566947937,"y":0.08819133043289185},{"x":0.30365297198295593,"y":0.11958146840333939},{"x":0.0890410989522934,"y":0.12556053698062897}]},"confidence":0.404990553855896,"dir":"ltr","boundary":[0.08175798773765564,0.08717040646076202,0.30865297198295594,0.1265814684033394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8424657583236694,"y":0.5560538172721863},{"x":0.8698630332946777,"y":0.5575485825538635},{"x":0.8698630332946777,"y":0.5710014700889587},{"x":0.8401826620101929,"y":0.5710014700889587}]},"confidence":0.971523642539978,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8424657583236694,0.5560538172721863,0.8698630332946777,0.5710014700889587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77625572681427,"y":0.554559051990509},{"x":0.8310502171516418,"y":0.5560538172721863},{"x":0.8310502171516418,"y":0.5710014700889587},{"x":0.7739726305007935,"y":0.5695067048072815}]},"confidence":0.9738126397132874,"dir":"rtl","str":"خیارک","boundary":[0.77625572681427,0.554559051990509,0.8310502171516418,0.5710014700889587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.579970121383667},{"x":0.8721461296081543,"y":0.579970121383667},{"x":0.8721461296081543,"y":0.5964125394821167},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5964125394821167}]},"confidence":0.9724387526512146,"dir":"rtl","str":"نادره","boundary":[0.8333333134651184,0.579970121383667,0.8721461296081543,0.5964125394821167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7648401856422424,"y":0.579970121383667},{"x":0.8242009282112122,"y":0.579970121383667},{"x":0.8242009282112122,"y":0.5964125394821167},{"x":0.7648401856422424,"y":0.5964125394821167}]},"confidence":0.9681140184402466,"dir":"rtl","str":"مظهری","boundary":[0.7648401856422424,0.579970121383667,0.8242009282112122,0.5964125394821167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7648401856422424,"y":0.554559051990509},{"x":0.8721461296081543,"y":0.5560538172721863},{"x":0.8721461296081543,"y":0.5964125394821167},{"x":0.7648401856422424,"y":0.5964125394821167}]},"confidence":0.9714695811271667,"dir":"ltr","boundary":[0.7598401856422424,0.547559051990509,0.8771461296081543,0.6034125394821167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77625572681427,"y":0.6008968353271484},{"x":0.8401826620101929,"y":0.6008968353271484},{"x":0.8401826620101929,"y":0.6248131394386292},{"x":0.77625572681427,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9861164093017578,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.77625572681427,0.6008968353271484,0.8401826620101929,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7191780805587769,"y":0.6008968353271484},{"x":0.7694063782691956,"y":0.6008968353271484},{"x":0.7694063782691956,"y":0.6248131394386292},{"x":0.7191780805587769,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.988364577293396,"dir":"rtl","str":"پیازدار","boundary":[0.7191780805587769,0.6008968353271484,0.7694063782691956,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7123287916183472,"y":0.6008968353271484},{"x":0.7168949842453003,"y":0.6008968353271484},{"x":0.7168949842453003,"y":0.6248131394386292},{"x":0.7123287916183472,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.961387574672699,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7123287916183472,0.6008968353271484,0.7168949842453003,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6940639019012451,"y":0.6008968353271484},{"x":0.7031963467597961,"y":0.6008968353271484},{"x":0.7031963467597961,"y":0.6248131394386292},{"x":0.6940639019012451,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9933394193649292,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6940639019012451,0.6008968353271484,0.7031963467597961,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6506849527359009,"y":0.6008968353271484},{"x":0.6872146129608154,"y":0.6008968353271484},{"x":0.6872146129608154,"y":0.6248131394386292},{"x":0.6506849527359009,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.8820838928222656,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.6506849527359009,0.6008968353271484,0.6872146129608154,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5753424763679504,"y":0.6008968353271484},{"x":0.6438356041908264,"y":0.6008968353271484},{"x":0.6438356041908264,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5753424763679504,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9966247081756592,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.5753424763679504,0.6008968353271484,0.6438356041908264,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5593607425689697,"y":0.6008968353271484},{"x":0.568493127822876,"y":0.6008968353271484},{"x":0.568493127822876,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5593607425689697,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9901401400566101,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5593607425689697,0.6008968353271484,0.568493127822876,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5182648301124573,"y":0.6008968353271484},{"x":0.5525113940238953,"y":0.6008968353271484},{"x":0.5525113940238953,"y":0.6248131394386292},{"x":0.5182648301124573,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9936618804931641,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5182648301124573,0.6008968353271484,0.5525113940238953,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4726027250289917,"y":0.6008968353271484},{"x":0.5114155411720276,"y":0.6008968353271484},{"x":0.5114155411720276,"y":0.6248131394386292},{"x":0.4726027250289917,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9922056198120117,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.4726027250289917,0.6008968353271484,0.5114155411720276,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47031962871551514,"y":0.6008968353271484},{"x":0.4726027250289917,"y":0.6008968353271484},{"x":0.4726027250289917,"y":0.6248131394386292},{"x":0.47031962871551514,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9723637104034424,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.47031962871551514,0.6008968353271484,0.4726027250289917,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42465752363204956,"y":0.6008968353271484},{"x":0.4611872136592865,"y":0.6008968353271484},{"x":0.4611872136592865,"y":0.6248131394386292},{"x":0.42465752363204956,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9940575957298279,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.42465752363204956,0.6008968353271484,0.4611872136592865,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4041095972061157,"y":0.6008968353271484},{"x":0.4155251085758209,"y":0.6008968353271484},{"x":0.4155251085758209,"y":0.6248131394386292},{"x":0.4041095972061157,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.988074779510498,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.4041095972061157,0.6008968353271484,0.4155251085758209,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3607305884361267,"y":0.6008968353271484},{"x":0.39726027846336365,"y":0.6008968353271484},{"x":0.39726027846336365,"y":0.6248131394386292},{"x":0.3607305884361267,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9913879036903381,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.3607305884361267,0.6008968353271484,0.39726027846336365,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3173516094684601,"y":0.6008968353271484},{"x":0.35388126969337463,"y":0.6008968353271484},{"x":0.35388126969337463,"y":0.6248131394386292},{"x":0.3173516094684601,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9904708862304688,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.3173516094684601,0.6008968353271484,0.35388126969337463,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30821916460990906,"y":0.6008968353271484},{"x":0.31506848335266113,"y":0.6008968353271484},{"x":0.31506848335266113,"y":0.6248131394386292},{"x":0.30821916460990906,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9620051980018616,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30821916460990906,0.6008968353271484,0.31506848335266113,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28538814187049866,"y":0.6008968353271484},{"x":0.30365297198295593,"y":0.6008968353271484},{"x":0.30365297198295593,"y":0.6248131394386292},{"x":0.28538814187049866,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9796203374862671,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.28538814187049866,0.6008968353271484,0.30365297198295593,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267123281955719,"y":0.6008968353271484},{"x":0.27625569701194763,"y":0.6008968353271484},{"x":0.27625569701194763,"y":0.6248131394386292},{"x":0.267123281955719,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9975729584693909,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.267123281955719,0.6008968353271484,0.27625569701194763,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.6008968353271484},{"x":0.2602739632129669,"y":0.6008968353271484},{"x":0.2602739632129669,"y":0.6248131394386292},{"x":0.22602739930152893,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9909119009971619,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.22602739930152893,0.6008968353271484,0.2602739632129669,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18036529421806335,"y":0.6008968353271484},{"x":0.2168949842453003,"y":0.6008968353271484},{"x":0.2168949842453003,"y":0.6248131394386292},{"x":0.18036529421806335,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9917892217636108,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.18036529421806335,0.6008968353271484,0.2168949842453003,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16894976794719696,"y":0.6008968353271484},{"x":0.17579908668994904,"y":0.6008968353271484},{"x":0.17579908668994904,"y":0.6248131394386292},{"x":0.16894976794719696,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9482694864273071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.16894976794719696,0.6008968353271484,0.17579908668994904,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1392694115638733,"y":0.6008968353271484},{"x":0.16438356041908264,"y":0.6008968353271484},{"x":0.16438356041908264,"y":0.6248131394386292},{"x":0.1392694115638733,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9895898103713989,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.1392694115638733,0.6008968353271484,0.16438356041908264,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09817351400852203,"y":0.6008968353271484},{"x":0.13242009282112122,"y":0.6008968353271484},{"x":0.13242009282112122,"y":0.6248131394386292},{"x":0.09817351400852203,"y":0.6248131394386292}]},"confidence":0.9855684041976929,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.09817351400852203,0.6008968353271484,0.13242009282112122,0.6248131394386292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8310502171516418,"y":0.6307922005653381},{"x":0.8721461296081543,"y":0.6307922005653381},{"x":0.8721461296081543,"y":0.6487294435501099},{"x":0.8310502171516418,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9922451376914978,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.8310502171516418,0.6307922005653381,0.8721461296081543,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8059360980987549,"y":0.6307922005653381},{"x":0.8196346759796143,"y":0.6307922005653381},{"x":0.8196346759796143,"y":0.6487294435501099},{"x":0.8059360980987549,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9898655414581299,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8059360980987549,0.6307922005653381,0.8196346759796143,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625570893287659,"y":0.6307922005653381},{"x":0.7945205569267273,"y":0.6307922005653381},{"x":0.7945205569267273,"y":0.6487294435501099},{"x":0.7625570893287659,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9939438700675964,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7625570893287659,0.6307922005653381,0.7945205569267273,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7305936217308044,"y":0.6307922005653381},{"x":0.7557077407836914,"y":0.6307922005653381},{"x":0.7557077407836914,"y":0.6487294435501099},{"x":0.7305936217308044,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9828193783760071,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7305936217308044,0.6307922005653381,0.7557077407836914,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.664383590221405,"y":0.6307922005653381},{"x":0.7214611768722534,"y":0.6307922005653381},{"x":0.7214611768722534,"y":0.6487294435501099},{"x":0.664383590221405,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9889112114906311,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.664383590221405,0.6307922005653381,0.7214611768722534,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6050228476524353,"y":0.6307922005653381},{"x":0.6575342416763306,"y":0.6307922005653381},{"x":0.6575342416763306,"y":0.6487294435501099},{"x":0.6050228476524353,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9938419461250305,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.6050228476524353,0.6307922005653381,0.6575342416763306,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5570776462554932,"y":0.6307922005653381},{"x":0.5958904027938843,"y":0.6307922005653381},{"x":0.5958904027938843,"y":0.6487294435501099},{"x":0.5570776462554932,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9901047348976135,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.5570776462554932,0.6307922005653381,0.5958904027938843,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5525113940238953,"y":0.6307922005653381},{"x":0.5547945499420166,"y":0.6307922005653381},{"x":0.5547945499420166,"y":0.6487294435501099},{"x":0.5525113940238953,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9690995216369629,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5525113940238953,0.6307922005653381,0.5547945499420166,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114155411720276,"y":0.6307922005653381},{"x":0.5410959124565125,"y":0.6307922005653381},{"x":0.5410959124565125,"y":0.6487294435501099},{"x":0.5114155411720276,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9774258136749268,"dir":"rtl","str":"چتر","boundary":[0.5114155411720276,0.6307922005653381,0.5410959124565125,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46347030997276306,"y":0.6307922005653381},{"x":0.5022830963134766,"y":0.6307922005653381},{"x":0.5022830963134766,"y":0.6487294435501099},{"x":0.46347030997276306,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9793714284896851,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.46347030997276306,0.6307922005653381,0.5022830963134766,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4406392574310303,"y":0.6307922005653381},{"x":0.4497717022895813,"y":0.6307922005653381},{"x":0.4497717022895813,"y":0.6487294435501099},{"x":0.4406392574310303,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9926022291183472,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4406392574310303,0.6307922005653381,0.4497717022895813,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42009133100509644,"y":0.6307922005653381},{"x":0.43150684237480164,"y":0.6307922005653381},{"x":0.43150684237480164,"y":0.6487294435501099},{"x":0.42009133100509644,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9837994575500488,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.42009133100509644,0.6307922005653381,0.43150684237480164,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3607305884361267,"y":0.6307922005653381},{"x":0.40867578983306885,"y":0.6307922005653381},{"x":0.40867578983306885,"y":0.6487294435501099},{"x":0.3607305884361267,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9009527564048767,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.3607305884361267,0.6307922005653381,0.40867578983306885,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31278538703918457,"y":0.6307922005653381},{"x":0.34703195095062256,"y":0.6307922005653381},{"x":0.34703195095062256,"y":0.6487294435501099},{"x":0.31278538703918457,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9872542023658752,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.31278538703918457,0.6307922005653381,0.34703195095062256,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29223743081092834,"y":0.6307922005653381},{"x":0.30136987566947937,"y":0.6307922005653381},{"x":0.30136987566947937,"y":0.6487294435501099},{"x":0.29223743081092834,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9925633072853088,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.29223743081092834,0.6307922005653381,0.30136987566947937,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.6307922005653381},{"x":0.28082191944122314,"y":0.6307922005653381},{"x":0.28082191944122314,"y":0.6487294435501099},{"x":0.22602739930152893,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9938969612121582,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.22602739930152893,0.6307922005653381,0.28082191944122314,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21232876181602478,"y":0.6307922005653381},{"x":0.21917808055877686,"y":0.6307922005653381},{"x":0.21917808055877686,"y":0.6487294435501099},{"x":0.21232876181602478,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.6817417740821838,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21232876181602478,0.6307922005653381,0.21917808055877686,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14840182662010193,"y":0.6307922005653381},{"x":0.2054794579744339,"y":0.6307922005653381},{"x":0.2054794579744339,"y":0.6487294435501099},{"x":0.14840182662010193,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9904287457466125,"dir":"rtl","str":"گریبانه","boundary":[0.14840182662010193,0.6307922005653381,0.2054794579744339,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09817351400852203,"y":0.6307922005653381},{"x":0.13698630034923553,"y":0.6307922005653381},{"x":0.13698630034923553,"y":0.6487294435501099},{"x":0.09817351400852203,"y":0.6487294435501099}]},"confidence":0.9868021607398987,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.09817351400852203,0.6307922005653381,0.13698630034923553,0.6487294435501099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8424657583236694,"y":0.6502242088317871},{"x":0.8721461296081543,"y":0.6502242088317871},{"x":0.8721461296081543,"y":0.6756352782249451},{"x":0.8424657583236694,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9842497110366821,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.8424657583236694,0.6502242088317871,0.8721461296081543,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810502290725708,"y":0.6502242088317871},{"x":0.8401826620101929,"y":0.6502242088317871},{"x":0.8401826620101929,"y":0.6756352782249451},{"x":0.810502290725708,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9846888184547424,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.810502290725708,0.6502242088317871,0.8401826620101929,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488584518432617,"y":0.6502242088317871},{"x":0.7968036532402039,"y":0.6502242088317871},{"x":0.7968036532402039,"y":0.6756352782249451},{"x":0.7488584518432617,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9907668232917786,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.7488584518432617,0.6502242088317871,0.7968036532402039,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7465753555297852,"y":0.6502242088317871},{"x":0.7465753555297852,"y":0.6502242088317871},{"x":0.7465753555297852,"y":0.6756352782249451},{"x":0.7465753555297852,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9658178091049194,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7465753555297852,0.6502242088317871,0.7465753555297852,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214611768722534,"y":0.6502242088317871},{"x":0.7351598143577576,"y":0.6502242088317871},{"x":0.7351598143577576,"y":0.6756352782249451},{"x":0.7214611768722534,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9791039824485779,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7214611768722534,0.6502242088317871,0.7351598143577576,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917808055877686,"y":0.6502242088317871},{"x":0.7123287916183472,"y":0.6502242088317871},{"x":0.7123287916183472,"y":0.6756352782249451},{"x":0.6917808055877686,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9779940843582153,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6917808055877686,0.6502242088317871,0.7123287916183472,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6757990717887878,"y":0.6502242088317871},{"x":0.689497709274292,"y":0.6502242088317871},{"x":0.689497709274292,"y":0.6756352782249451},{"x":0.6757990717887878,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9672564268112183,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.6757990717887878,0.6502242088317871,0.689497709274292,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6392694115638733,"y":0.6502242088317871},{"x":0.6689497828483582,"y":0.6502242088317871},{"x":0.6689497828483582,"y":0.6756352782249451},{"x":0.6392694115638733,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9867432713508606,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.6392694115638733,0.6502242088317871,0.6689497828483582,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6301369667053223,"y":0.6502242088317871},{"x":0.6369863152503967,"y":0.6502242088317871},{"x":0.6369863152503967,"y":0.6756352782249451},{"x":0.6301369667053223,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9572047591209412,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6301369667053223,0.6502242088317871,0.6369863152503967,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.568493127822876,"y":0.6502242088317871},{"x":0.6255707740783691,"y":0.6502242088317871},{"x":0.6255707740783691,"y":0.6756352782249451},{"x":0.568493127822876,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9843671917915344,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.568493127822876,0.6502242088317871,0.6255707740783691,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.6502242088317871},{"x":0.5593607425689697,"y":0.6502242088317871},{"x":0.5593607425689697,"y":0.6756352782249451},{"x":0.5,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9468477964401245,"dir":"rtl","str":"معمولاً","boundary":[0.5,0.6502242088317871,0.5593607425689697,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45205479860305786,"y":0.6502242088317871},{"x":0.4931506812572479,"y":0.6502242088317871},{"x":0.4931506812572479,"y":0.6756352782249451},{"x":0.45205479860305786,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9941477179527283,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.45205479860305786,0.6502242088317871,0.4931506812572479,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337899684906006,"y":0.6502242088317871},{"x":0.4429223835468292,"y":0.6502242088317871},{"x":0.4429223835468292,"y":0.6756352782249451},{"x":0.4337899684906006,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9934090375900269,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4337899684906006,0.6502242088317871,0.4429223835468292,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3904109597206116,"y":0.6502242088317871},{"x":0.4269406497478485,"y":0.6502242088317871},{"x":0.4269406497478485,"y":0.6756352782249451},{"x":0.3904109597206116,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9850971698760986,"dir":"rtl","str":"قیفی","boundary":[0.3904109597206116,0.6502242088317871,0.4269406497478485,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3721461296081543,"y":0.6502242088317871},{"x":0.38127854466438293,"y":0.6502242088317871},{"x":0.38127854466438293,"y":0.6756352782249451},{"x":0.3721461296081543,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9938629865646362,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3721461296081543,0.6502242088317871,0.38127854466438293,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33105021715164185,"y":0.6502242088317871},{"x":0.36301368474960327,"y":0.6502242088317871},{"x":0.36301368474960327,"y":0.6756352782249451},{"x":0.33105021715164185,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9879513382911682,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.33105021715164185,0.6502242088317871,0.36301368474960327,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28082191944122314,"y":0.6502242088317871},{"x":0.3287671208381653,"y":0.6502242088317871},{"x":0.3287671208381653,"y":0.6756352782249451},{"x":0.28082191944122314,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9835300445556641,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.28082191944122314,0.6502242088317871,0.3287671208381653,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.232876718044281,"y":0.6502242088317871},{"x":0.27625569701194763,"y":0.6502242088317871},{"x":0.27625569701194763,"y":0.6756352782249451},{"x":0.232876718044281,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.973829984664917,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.232876718044281,0.6502242088317871,0.27625569701194763,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22602739930152893,"y":0.6502242088317871},{"x":0.232876718044281,"y":0.6502242088317871},{"x":0.232876718044281,"y":0.6756352782249451},{"x":0.22602739930152893,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9400213956832886,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.22602739930152893,0.6502242088317871,0.232876718044281,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15981735289096832,"y":0.6502242088317871},{"x":0.21917808055877686,"y":0.6502242088317871},{"x":0.21917808055877686,"y":0.6756352782249451},{"x":0.15981735289096832,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9904314279556274,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.15981735289096832,0.6502242088317871,0.21917808055877686,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09817351400852203,"y":0.6502242088317871},{"x":0.15753424167633057,"y":0.6502242088317871},{"x":0.15753424167633057,"y":0.6756352782249451},{"x":0.09817351400852203,"y":0.6756352782249451}]},"confidence":0.9808713793754578,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.09817351400852203,0.6502242088317871,0.15753424167633057,0.6756352782249451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8264840245246887,"y":0.6786248087882996},{"x":0.8767123222351074,"y":0.6786248087882996},{"x":0.8767123222351074,"y":0.7040358781814575},{"x":0.8264840245246887,"y":0.7040358781814575}]},"confidence":0.98734050989151,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.8264840245246887,0.6786248087882996,0.8767123222351074,0.7040358781814575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8127853870391846,"y":0.6786248087882996},{"x":0.8219178318977356,"y":0.6786248087882996},{"x":0.8219178318977356,"y":0.7040358781814575},{"x":0.8127853870391846,"y":0.7040358781814575}]},"confidence":0.9820188283920288,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8127853870391846,0.6786248087882996,0.8219178318977356,0.7040358781814575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831050157546997,"y":0.6786248087882996},{"x":0.810502290725708,"y":0.6786248087882996},{"x":0.810502290725708,"y":0.7040358781814575},{"x":0.7831050157546997,"y":0.7040358781814575}]},"confidence":0.9908428192138672,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.7831050157546997,0.6786248087882996,0.810502290725708,0.7040358781814575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77625572681427,"y":0.6786248087882996},{"x":0.7808219194412231,"y":0.6786248087882996},{"x":0.7808219194412231,"y":0.7040358781814575},{"x":0.77625572681427,"y":0.7040358781814575}]},"confidence":0.984353244304657,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.77625572681427,0.6786248087882996,0.7808219194412231,0.7040358781814575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442922592163086,"y":0.6786248087882996},{"x":0.7648401856422424,"y":0.6786248087882996},{"x":0.7648401856422424,"y":0.7040358781814575},{"x":0.7442922592163086,"y":0.7040358781814575}]},"confidence":0.9815044403076172,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.7442922592163086,0.6786248087882996,0.7648401856422424,0.7040358781814575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72374427318573,"y":0.6786248087882996},{"x":0.7351598143577576,"y":0.6786248087882996},{"x":0.7351598143577576,"y":0.7040358781814575},{"x":0.72374427318573,"y":0.7040358781814575}]},"confidence":0.9909464120864868,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.72374427318573,0.6786248087882996,0.7351598143577576,0.7040358781814575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6917808055877686,"y":0.6786248087882996},{"x":0.7123287916183472,"y":0.6786248087882996},{"x":0.7123287916183472,"y":0.7040358781814575},{"x":0.6917808055877686,"y":0.7040358781814575}]},"confidence":0.9875109195709229,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6917808055877686,0.6786248087882996,0.7123287916183472,0.7040358781814575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369863152503967,"y":0.6786248087882996},{"x":0.6689497828483582,"y":0.6786248087882996},{"x":0.6689497828483582,"y":0.7040358781814575},{"x":0.6369863152503967,"y":0.7040358781814575}]},"confidence":0.9869822263717651,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6369863152503967,0.6786248087882996,0.6689497828483582,0.7040358781814575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6232876777648926,"y":0.6786248087882996},{"x":0.6347032189369202,"y":0.6786248087882996},{"x":0.6347032189369202,"y":0.7040358781814575},{"x":0.6232876777648926,"y":0.7040358781814575}]},"confidence":0.9088108539581299,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6232876777648926,0.6786248087882996,0.6347032189369202,0.7040358781814575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5547945499420166,"y":0.6771300435066223},{"x":0.6164383292198181,"y":0.6786248087882996},{"x":0.6164383292198181,"y":0.7040358781814575},{"x":0.5547945499420166,"y":0.7040358781814575}]},"confidence":0.9796701669692993,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.5547945499420166,0.6771300435066223,0.6164383292198181,0.7040358781814575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534246563911438,"y":0.6771300435066223},{"x":0.5456621050834656,"y":0.6771300435066223},{"x":0.5456621050834656,"y":0.7025411128997803},{"x":0.534246563911438,"y":0.7025411128997803}]},"confidence":0.8920510411262512,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.534246563911438,0.6771300435066223,0.5456621050834656,0.7025411128997803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4954337775707245,"y":0.6771300435066223},{"x":0.5251141786575317,"y":0.6771300435066223},{"x":0.5251141786575317,"y":0.7025411128997803},{"x":0.4954337775707245,"y":0.7025411128997803}]},"confidence":0.9754912853240967,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.4954337775707245,0.6771300435066223,0.5251141786575317,0.7025411128997803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.465753436088562,"y":0.6771300435066223},{"x":0.48630136251449585,"y":0.6771300435066223},{"x":0.48630136251449585,"y":0.7025411128997803},{"x":0.465753436088562,"y":0.7025411128997803}]},"confidence":0.990784227848053,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.465753436088562,0.6771300435066223,0.48630136251449585,0.7025411128997803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4406392574310303,"y":0.6771300435066223},{"x":0.45890411734580994,"y":0.6771300435066223},{"x":0.45890411734580994,"y":0.7025411128997803},{"x":0.4406392574310303,"y":0.7025411128997803}]},"confidence":0.9857223629951477,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4406392574310303,0.6771300435066223,0.45890411734580994,0.7025411128997803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3835616409778595,"y":0.6771300435066223},{"x":0.422374427318573,"y":0.6771300435066223},{"x":0.422374427318573,"y":0.7025411128997803},{"x":0.3835616409778595,"y":0.7025411128997803}]},"confidence":0.8812357187271118,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.3835616409778595,0.6771300435066223,0.422374427318573,0.7025411128997803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6771300435066223},{"x":0.37442922592163086,"y":0.6771300435066223},{"x":0.37442922592163086,"y":0.7025411128997803},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7025411128997803}]},"confidence":0.9808210134506226,"dir":"rtl","str":"نابرابر","boundary":[0.3333333432674408,0.6771300435066223,0.37442922592163086,0.7025411128997803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3264840245246887,"y":0.6771300435066223},{"x":0.33105021715164185,"y":0.6771300435066223},{"x":0.33105021715164185,"y":0.7025411128997803},{"x":0.3264840245246887,"y":0.7025411128997803}]},"confidence":0.8023622632026672,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3264840245246887,0.6771300435066223,0.33105021715164185,0.7025411128997803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28082191944122314,"y":0.6756352782249451},{"x":0.31506848335266113,"y":0.6756352782249451},{"x":0.31506848335266113,"y":0.7025411128997803},{"x":0.28082191944122314,"y":0.7025411128997803}]},"confidence":0.9560253024101257,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.28082191944122314,0.6756352782249451,0.31506848335266113,0.7025411128997803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25799086689949036,"y":0.6756352782249451},{"x":0.2785388231277466,"y":0.6756352782249451},{"x":0.2785388231277466,"y":0.7025411128997803},{"x":0.25799086689949036,"y":0.7025411128997803}]},"confidence":0.965481162071228,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.25799086689949036,0.6756352782249451,0.2785388231277466,0.7025411128997803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1940639317035675,"y":0.6756352782249451},{"x":0.2511415481567383,"y":0.6756352782249451},{"x":0.2511415481567383,"y":0.7025411128997803},{"x":0.1940639317035675,"y":0.7025411128997803}]},"confidence":0.9597980976104736,"dir":"rtl","str":"معمولاً","boundary":[0.1940639317035675,0.6756352782249451,0.2511415481567383,0.7025411128997803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16438356041908264,"y":0.6756352782249451},{"x":0.18493150174617767,"y":0.6756352782249451},{"x":0.18493150174617767,"y":0.701046347618103},{"x":0.16438356041908264,"y":0.701046347618103}]},"confidence":0.9912940263748169,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.16438356041908264,0.6756352782249451,0.18493150174617767,0.701046347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1004566177725792,"y":0.6756352782249451},{"x":0.15981735289096832,"y":0.6756352782249451},{"x":0.15981735289096832,"y":0.7025411128997803},{"x":0.1004566177725792,"y":0.701046347618103}]},"confidence":0.9866737723350525,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.1004566177725792,0.6756352782249451,0.15981735289096832,0.7025411128997803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8127853870391846,"y":0.7055306434631348},{"x":0.8721461296081543,"y":0.7055306434631348},{"x":0.8721461296081543,"y":0.726457417011261},{"x":0.8127853870391846,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9800671339035034,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.8127853870391846,0.7055306434631348,0.8721461296081543,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7397260069847107,"y":0.7055306434631348},{"x":0.8036529421806335,"y":0.7055306434631348},{"x":0.8036529421806335,"y":0.726457417011261},{"x":0.7397260069847107,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9828517436981201,"dir":"rtl","str":"چسبیده","boundary":[0.7397260069847107,0.7055306434631348,0.8036529421806335,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7351598143577576,"y":0.7055306434631348},{"x":0.7397260069847107,"y":0.7055306434631348},{"x":0.7397260069847107,"y":0.726457417011261},{"x":0.7351598143577576,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9508792161941528,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7351598143577576,0.7055306434631348,0.7397260069847107,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.664383590221405,"y":0.7055306434631348},{"x":0.7283105254173279,"y":0.7055306434631348},{"x":0.7283105254173279,"y":0.726457417011261},{"x":0.664383590221405,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9897836446762085,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.664383590221405,0.7055306434631348,0.7283105254173279,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6164383292198181,"y":0.7055306434631348},{"x":0.6575342416763306,"y":0.7055306434631348},{"x":0.6575342416763306,"y":0.726457417011261},{"x":0.6164383292198181,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9894265532493591,"dir":"rtl","str":"زیرین","boundary":[0.6164383292198181,0.7055306434631348,0.6575342416763306,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6027397513389587,"y":0.7055306434631348},{"x":0.6095890402793884,"y":0.7055306434631348},{"x":0.6095890402793884,"y":0.726457417011261},{"x":0.6027397513389587,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9688489437103271,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6027397513389587,0.7055306434631348,0.6095890402793884,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730593800544739,"y":0.7055306434631348},{"x":0.5936073064804077,"y":0.7055306434631348},{"x":0.5936073064804077,"y":0.726457417011261},{"x":0.5730593800544739,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9769196510314941,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5730593800544739,0.7055306434631348,0.5936073064804077,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5296803712844849,"y":0.7055306434631348},{"x":0.5639269351959229,"y":0.7055306434631348},{"x":0.5639269351959229,"y":0.726457417011261},{"x":0.5296803712844849,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9903091192245483,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.5296803712844849,0.7055306434631348,0.5639269351959229,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5068492889404297,"y":0.7055306434631348},{"x":0.5251141786575317,"y":0.7055306434631348},{"x":0.5251141786575317,"y":0.726457417011261},{"x":0.5068492889404297,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9545356631278992,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5068492889404297,0.7055306434631348,0.5251141786575317,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7055306434631348},{"x":0.5022830963134766,"y":0.7055306434631348},{"x":0.5022830963134766,"y":0.726457417011261},{"x":0.5,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9206463694572449,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5,0.7055306434631348,0.5022830963134766,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4429223835468292,"y":0.7055306434631348},{"x":0.4931506812572479,"y":0.7055306434631348},{"x":0.4931506812572479,"y":0.726457417011261},{"x":0.4429223835468292,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9773300290107727,"dir":"rtl","str":"تخمک","boundary":[0.4429223835468292,0.7055306434631348,0.4931506812572479,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4109589159488678,"y":0.7055306434631348},{"x":0.4337899684906006,"y":0.7055306434631348},{"x":0.4337899684906006,"y":0.726457417011261},{"x":0.4109589159488678,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.98111891746521,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4109589159488678,0.7055306434631348,0.4337899684906006,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38127854466438293,"y":0.7055306434631348},{"x":0.4063926935195923,"y":0.7055306434631348},{"x":0.4063926935195923,"y":0.726457417011261},{"x":0.38127854466438293,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9877241253852844,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.38127854466438293,0.7055306434631348,0.4063926935195923,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36986300349235535,"y":0.7055306434631348},{"x":0.3767123222351074,"y":0.7055306434631348},{"x":0.3767123222351074,"y":0.726457417011261},{"x":0.36986300349235535,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9155455827713013,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.36986300349235535,0.7055306434631348,0.3767123222351074,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3219178020954132,"y":0.7055306434631348},{"x":0.3607305884361267,"y":0.7055306434631348},{"x":0.3607305884361267,"y":0.726457417011261},{"x":0.3219178020954132,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.988410234451294,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.3219178020954132,0.7055306434631348,0.3607305884361267,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26255708932876587,"y":0.7055306434631348},{"x":0.31278538703918457,"y":0.7055306434631348},{"x":0.31278538703918457,"y":0.726457417011261},{"x":0.26255708932876587,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9725782871246338,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.26255708932876587,0.7055306434631348,0.31278538703918457,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2442922443151474,"y":0.7055306434631348},{"x":0.25342464447021484,"y":0.7055306434631348},{"x":0.25342464447021484,"y":0.726457417011261},{"x":0.2442922443151474,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9747540354728699,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2442922443151474,0.7055306434631348,0.25342464447021484,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2009132355451584,"y":0.7055306434631348},{"x":0.23744292557239532,"y":0.7055306434631348},{"x":0.23744292557239532,"y":0.726457417011261},{"x":0.2009132355451584,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9884132146835327,"dir":"rtl","str":"نخی","boundary":[0.2009132355451584,0.7055306434631348,0.23744292557239532,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15753424167633057,"y":0.7055306434631348},{"x":0.1940639317035675,"y":0.7055306434631348},{"x":0.1940639317035675,"y":0.726457417011261},{"x":0.15753424167633057,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.991260290145874,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.15753424167633057,0.7055306434631348,0.1940639317035675,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1438356190919876,"y":0.7055306434631348},{"x":0.15296803414821625,"y":0.7055306434631348},{"x":0.15296803414821625,"y":0.726457417011261},{"x":0.1438356190919876,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9358421564102173,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1438356190919876,0.7055306434631348,0.15296803414821625,0.726457417011261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09817351400852203,"y":0.7055306434631348},{"x":0.1392694115638733,"y":0.7055306434631348},{"x":0.1392694115638733,"y":0.726457417011261},{"x":0.09817351400852203,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9647387862205505,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.09817351400852203,0.7055306434631348,0.1392694115638733,0.726457417011261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09817351400852203,"y":0.6008968353271484},{"x":0.8767123222351074,"y":0.6008968353271484},{"x":0.8767123222351074,"y":0.7279521822929382},{"x":0.09817351400852203,"y":0.726457417011261}]},"confidence":0.9776375889778137,"dir":"ltr","boundary":[0.09317351400852203,0.5938968353271484,0.8817123222351074,0.7349521822929382],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8493150472640991,"y":0.7339312434196472},{"x":0.8721461296081543,"y":0.7339312434196472},{"x":0.8721461296081543,"y":0.7503737211227417},{"x":0.8493150472640991,"y":0.7503737211227417}]},"confidence":0.9664523601531982,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.8493150472640991,0.7339312434196472,0.8721461296081543,0.7503737211227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8219178318977356,"y":0.7339312434196472},{"x":0.8401826620101929,"y":0.7339312434196472},{"x":0.8401826620101929,"y":0.7503737211227417},{"x":0.8219178318977356,"y":0.7503737211227417}]},"confidence":0.9804014563560486,"dir":"rtl","str":"لبه","boundary":[0.8219178318977356,0.7339312434196472,0.8401826620101929,0.7503737211227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8127853870391846,"y":0.7339312434196472},{"x":0.8196346759796143,"y":0.7339312434196472},{"x":0.8196346759796143,"y":0.7503737211227417},{"x":0.8127853870391846,"y":0.7503737211227417}]},"confidence":0.8204327821731567,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.8127853870391846,0.7339312434196472,0.8196346759796143,0.7503737211227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7716894745826721,"y":0.7339312434196472},{"x":0.8036529421806335,"y":0.7339312434196472},{"x":0.8036529421806335,"y":0.7503737211227417},{"x":0.7716894745826721,"y":0.7503737211227417}]},"confidence":0.9747162461280823,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.7716894745826721,0.7339312434196472,0.8036529421806335,0.7503737211227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7077625393867493,"y":0.7339312434196472},{"x":0.7648401856422424,"y":0.7339312434196472},{"x":0.7648401856422424,"y":0.7503737211227417},{"x":0.7077625393867493,"y":0.7503737211227417}]},"confidence":0.9843142628669739,"dir":"rtl","str":"کپسول","boundary":[0.7077625393867493,0.7339312434196472,0.7648401856422424,0.7503737211227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6415525078773499,"y":0.7339312434196472},{"x":0.698630154132843,"y":0.7339312434196472},{"x":0.698630154132843,"y":0.7503737211227417},{"x":0.6415525078773499,"y":0.7503737211227417}]},"confidence":0.9873168468475342,"dir":"rtl","str":"شیاردار","boundary":[0.6415525078773499,0.7339312434196472,0.698630154132843,0.7503737211227417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369863152503967,"y":0.7339312434196472},{"x":0.6392694115638733,"y":0.7339312434196472},{"x":0.6392694115638733,"y":0.7503737211227417},{"x":0.6369863152503967,"y":0.7503737211227417}]},"confidence":0.9533628821372986,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369863152503967,0.7339312434196472,0.6392694115638733,0.7503737211227417]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369863152503967,"y":0.7339312434196472},{"x":0.8721461296081543,"y":0.7339312434196472},{"x":0.8721461296081543,"y":0.7503737211227417},{"x":0.6369863152503967,"y":0.7503737211227417}]},"confidence":0.973024308681488,"dir":"ltr","boundary":[0.6319863152503967,0.7269312434196472,0.8771461296081543,0.7573737211227417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4383561611175537,"y":0.841554582118988},{"x":0.49771690368652344,"y":0.8430493474006653},{"x":0.49771690368652344,"y":0.8550074696540833},{"x":0.4383561611175537,"y":0.8550074696540833}]},"confidence":0.3009531795978546,"str":"Life","boundary":[0.4383561611175537,0.841554582118988,0.49771690368652344,0.8550074696540833]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4383561611175537,"y":0.841554582118988},{"x":0.49771690368652344,"y":0.8430493474006653},{"x":0.49771690368652344,"y":0.8550074696540833},{"x":0.4383561611175537,"y":0.8550074696540833}]},"confidence":0.3009531795978546,"dir":"ltr","boundary":[0.4333561611175537,0.834554582118988,0.5027169036865234,0.8620074696540833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12328767031431198,"y":0.17488789558410645},{"x":0.18493150174617767,"y":0.17787742614746094},{"x":0.1826484054327011,"y":0.19133034348487854},{"x":0.12328767031431198,"y":0.18834081292152405}]},"confidence":0.5219744443893433,"dir":"ltr","str":"Wally","boundary":[0.12328767031431198,0.17488789558410645,0.1826484054327011,0.19133034348487854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19178082048892975,"y":0.17787742614746094},{"x":0.2283104956150055,"y":0.17937219142913818},{"x":0.22602739930152893,"y":0.1928251087665558},{"x":0.19178082048892975,"y":0.19133034348487854}]},"confidence":0.33471739292144775,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.19178082048892975,0.17787742614746094,0.22602739930152893,0.1928251087665558]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12328767031431198,"y":0.17488789558410645},{"x":0.2283104956150055,"y":0.17937219142913818},{"x":0.22602739930152893,"y":0.1928251087665558},{"x":0.12328767031431198,"y":0.18834081292152405}]},"confidence":0.45175305008888245,"dir":"ltr","boundary":[0.11828767031431198,0.16788789558410644,0.23102739930152894,0.1998251087665558],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7968036532402039,"y":0.8684604167938232},{"x":0.8082191944122314,"y":0.8684604167938232},{"x":0.8082191944122314,"y":0.8834080696105957},{"x":0.7968036532402039,"y":0.8834080696105957}]},"confidence":0.5484000444412231,"dir":"rtl","str":"ال","boundary":[0.7968036532402039,0.8684604167938232,0.8082191944122314,0.8834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7146118879318237,"y":0.8684604167938232},{"x":0.7465753555297852,"y":0.8684604167938232},{"x":0.7465753555297852,"y":0.8834080696105957},{"x":0.7146118879318237,"y":0.8834080696105957}]},"confidence":0.17386895418167114,"dir":"rtl","str":"افراد","boundary":[0.7146118879318237,0.8684604167938232,0.7465753555297852,0.8834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6598173379898071,"y":0.8684604167938232},{"x":0.6963470578193665,"y":0.8684604167938232},{"x":0.6963470578193665,"y":0.8834080696105957},{"x":0.6598173379898071,"y":0.8834080696105957}]},"confidence":0.14360544085502625,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6598173379898071,0.8684604167938232,0.6963470578193665,0.8834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6073059439659119,"y":0.8669655919075012},{"x":0.6255707740783691,"y":0.8669655919075012},{"x":0.6255707740783691,"y":0.8834080696105957},{"x":0.6073059439659119,"y":0.8834080696105957}]},"confidence":0.8028914928436279,"dir":"rtl","str":"اليا","boundary":[0.6073059439659119,0.8669655919075012,0.6255707740783691,0.8834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844748616218567,"y":0.8669655919075012},{"x":0.5981734991073608,"y":0.8669655919075012},{"x":0.5981734991073608,"y":0.8834080696105957},{"x":0.5844748616218567,"y":0.8834080696105957}]},"confidence":0.4074113965034485,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.5844748616218567,0.8669655919075012,0.5981734991073608,0.8834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.568493127822876,"y":0.865470826625824},{"x":0.577625572681427,"y":0.865470826625824},{"x":0.577625572681427,"y":0.8834080696105957},{"x":0.568493127822876,"y":0.8834080696105957}]},"confidence":0.690034031867981,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.568493127822876,0.865470826625824,0.577625572681427,0.8834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5525113940238953,"y":0.865470826625824},{"x":0.568493127822876,"y":0.8669655919075012},{"x":0.568493127822876,"y":0.8834080696105957},{"x":0.5525113940238953,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.25505903363227844,"dir":"rtl","str":"يعود","boundary":[0.5525113940238953,0.865470826625824,0.568493127822876,0.8834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5045661926269531,"y":0.865470826625824},{"x":0.543379008769989,"y":0.865470826625824},{"x":0.5410959124565125,"y":0.8819133043289185},{"x":0.5045661926269531,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.5540224313735962,"dir":"rtl","str":"بالله","boundary":[0.5045661926269531,0.865470826625824,0.5410959124565125,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4429223835468292,"y":0.8669655919075012},{"x":0.4726027250289917,"y":0.8684604167938232},{"x":0.4726027250289917,"y":0.8819133043289185},{"x":0.4429223835468292,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.7105392813682556,"dir":"rtl","str":"على","boundary":[0.4429223835468292,0.8669655919075012,0.4726027250289917,0.8819133043289185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.388127863407135,"y":0.865470826625824},{"x":0.4337899684906006,"y":0.8669655919075012},{"x":0.4337899684906006,"y":0.8819133043289185},{"x":0.38584473729133606,"y":0.8804185390472412}]},"confidence":0.45029738545417786,"dir":"rtl","str":"الغساله","boundary":[0.388127863407135,0.865470826625824,0.4337899684906006,0.8819133043289185]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.388127863407135,"y":0.8639760613441467},{"x":0.8082191944122314,"y":0.8684604167938232},{"x":0.8082191944122314,"y":0.8863976001739502},{"x":0.38584473729133606,"y":0.8819133043289185}]},"confidence":0.4479229152202606,"dir":"ltr","boundary":[0.383127863407135,0.8569760613441467,0.8132191944122314,0.8933976001739502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2876712381839752,"y":0.8161435127258301},{"x":0.29680365324020386,"y":0.8161435127258301},{"x":0.2945205569267273,"y":0.834080696105957},{"x":0.28538814187049866,"y":0.834080696105957}]},"confidence":0.6088749170303345,"dir":"rtl","str":"من","boundary":[0.2876712381839752,0.8161435127258301,0.2945205569267273,0.834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24657534062862396,"y":0.8146487474441528},{"x":0.28082191944122314,"y":0.8146487474441528},{"x":0.28082191944122314,"y":0.834080696105957},{"x":0.2442922443151474,"y":0.8325859308242798}]},"confidence":0.3670710325241089,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.24657534062862396,0.8146487474441528,0.28082191944122314,0.834080696105957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20319634675979614,"y":0.8116592168807983},{"x":0.22602739930152893,"y":0.8131539821624756},{"x":0.22602739930152893,"y":0.8325859308242798},{"x":0.2009132355451584,"y":0.8310911655426025}]},"confidence":0.40925824642181396,"dir":"rtl","str":"مشوا","boundary":[0.20319634675979614,0.8116592168807983,0.22602739930152893,0.8325859308242798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17579908668994904,"y":0.8116592168807983},{"x":0.1940639317035675,"y":0.8116592168807983},{"x":0.1940639317035675,"y":0.8310911655426025},{"x":0.17351597547531128,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.7539389133453369,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.17579908668994904,0.8116592168807983,0.1940639317035675,0.8310911655426025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15296803414821625,"y":0.8101644515991211},{"x":0.17123287916183472,"y":0.8116592168807983},{"x":0.16894976794719696,"y":0.8310911655426025},{"x":0.15068493783473969,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.2327871024608612,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.15296803414821625,0.8101644515991211,0.16894976794719696,0.8310911655426025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15296803414821625,"y":0.8101644515991211},{"x":0.29680365324020386,"y":0.8161435127258301},{"x":0.2945205569267273,"y":0.834080696105957},{"x":0.15068493783473969,"y":0.8295964002609253}]},"confidence":0.4648764729499817,"dir":"ltr","boundary":[0.14796803414821624,0.8031644515991211,0.2995205569267273,0.841080696105957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1780821979045868,"y":0.8669655919075012},{"x":0.2214611917734146,"y":0.8684604167938232},{"x":0.21917808055877686,"y":0.8804185390472412},{"x":0.17579908668994904,"y":0.878923773765564}]},"confidence":0.3578343987464905,"str":"412","boundary":[0.1780821979045868,0.8669655919075012,0.21917808055877686,0.8804185390472412]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1780821979045868,"y":0.8669655919075012},{"x":0.2214611917734146,"y":0.8684604167938232},{"x":0.21917808055877686,"y":0.8804185390472412},{"x":0.17579908668994904,"y":0.878923773765564}]},"confidence":0.3578343987464905,"dir":"ltr","boundary":[0.1730821979045868,0.8599655919075012,0.22417808055877686,0.8874185390472412],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/vBMLGZQrxHfkJJQX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/SMHnwSnKWJFfzXVZ.jpg","blurred":"/storage/books/7d202e78e81999fd/pages/KduMJOHKdQfGMRBu.jpg"},"info":{"width":464,"height":663,"margin":[0.0002539759270589927,0.00014186396435195324,0.9981220273262468,0.9985994439937771]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8318965435028076,"y":0.11010558158159256},{"x":0.8663793206214905,"y":0.11010558158159256},{"x":0.8663793206214905,"y":0.12669683992862701},{"x":0.8318965435028076,"y":0.12669683992862701}]},"confidence":0.9833738803863525,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.8318965435028076,0.11010558158159256,0.8663793206214905,0.12669683992862701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866379022598267,"y":0.11010558158159256},{"x":0.8254310488700867,"y":0.11010558158159256},{"x":0.8254310488700867,"y":0.12669683992862701},{"x":0.7866379022598267,"y":0.12669683992862701}]},"confidence":0.988928496837616,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7866379022598267,0.11010558158159256,0.8254310488700867,0.12669683992862701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866379022598267,"y":0.11010558158159256},{"x":0.8663793206214905,"y":0.11010558158159256},{"x":0.8663793206214905,"y":0.12669683992862701},{"x":0.7866379022598267,"y":0.12669683992862701}]},"confidence":0.9864597916603088,"dir":"ltr","boundary":[0.7816379022598267,0.10310558158159255,0.8713793206214905,0.13369683992862702],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48706895112991333,"y":0.10708899050951004},{"x":0.5129310488700867,"y":0.10708899050951004},{"x":0.5129310488700867,"y":0.12066365033388138},{"x":0.48706895112991333,"y":0.11915535479784012}]},"confidence":0.8876174688339233,"str":"4/۴","boundary":[0.48706895112991333,0.10708899050951004,0.5129310488700867,0.12066365033388138]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48706895112991333,"y":0.10708899050951004},{"x":0.5129310488700867,"y":0.10708899050951004},{"x":0.5129310488700867,"y":0.12066365033388138},{"x":0.48706895112991333,"y":0.11915535479784012}]},"confidence":0.8876174688339233,"dir":"ltr","boundary":[0.4820689511299133,0.10008899050951003,0.5179310488700867,0.12766365033388138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13362069427967072,"y":0.101055808365345},{"x":0.15086206793785095,"y":0.101055808365345},{"x":0.15086206793785095,"y":0.11312217265367508},{"x":0.13362069427967072,"y":0.11312217265367508}]},"confidence":0.9428820610046387,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.13362069427967072,0.101055808365345,0.15086206793785095,0.11312217265367508]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16163793206214905,"y":0.101055808365345},{"x":0.26508620381355286,"y":0.10256410390138626},{"x":0.26508620381355286,"y":0.11463046818971634},{"x":0.16163793206214905,"y":0.11312217265367508}]},"confidence":0.984937310218811,"dir":"ltr","str":"Ixiolirion","boundary":[0.16163793206214905,0.101055808365345,0.26508620381355286,0.11463046818971634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13362069427967072,"y":0.101055808365345},{"x":0.26508620381355286,"y":0.10256410390138626},{"x":0.26508620381355286,"y":0.11463046818971634},{"x":0.13362069427967072,"y":0.11312217265367508}]},"confidence":0.977928102016449,"dir":"ltr","boundary":[0.1286206942796707,0.094055808365345,0.27008620381355286,0.12163046818971635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13362069427967072,"y":0.14328809082508087},{"x":0.15086206793785095,"y":0.14479638636112213},{"x":0.15086206793785095,"y":0.1568627506494522},{"x":0.13362069427967072,"y":0.1568627506494522}]},"confidence":0.9553537368774414,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.13362069427967072,0.14328809082508087,0.15086206793785095,0.1568627506494522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15948276221752167,"y":0.14479638636112213},{"x":0.26293104887008667,"y":0.1463046818971634},{"x":0.26293104887008667,"y":0.15837104618549347},{"x":0.15948276221752167,"y":0.1568627506494522}]},"confidence":0.9872288107872009,"dir":"ltr","str":"Ixiolirion","boundary":[0.15948276221752167,0.14479638636112213,0.26293104887008667,0.15837104618549347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2737068831920624,"y":0.1463046818971634},{"x":0.3405172526836395,"y":0.14781297743320465},{"x":0.3405172526836395,"y":0.15987934172153473},{"x":0.2737068831920624,"y":0.15837104618549347}]},"confidence":0.9874754548072815,"dir":"ltr","str":"Fischer","boundary":[0.2737068831920624,0.1463046818971634,0.3405172526836395,0.15987934172153473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34913793206214905,"y":0.14781297743320465},{"x":0.36853447556495667,"y":0.14781297743320465},{"x":0.36853447556495667,"y":0.161387637257576},{"x":0.34913793206214905,"y":0.15987934172153473}]},"confidence":0.9722045063972473,"dir":"ltr","str":"ex","boundary":[0.34913793206214905,0.14781297743320465,0.36853447556495667,0.161387637257576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3771551847457886,"y":0.14781297743320465},{"x":0.45043104887008667,"y":0.1493212729692459},{"x":0.4482758641242981,"y":0.161387637257576},{"x":0.3771551847457886,"y":0.161387637257576}]},"confidence":0.9937582612037659,"dir":"ltr","str":"Herbert","boundary":[0.3771551847457886,0.14781297743320465,0.4482758641242981,0.161387637257576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13362069427967072,"y":0.14328809082508087},{"x":0.45043104887008667,"y":0.1493212729692459},{"x":0.4482758641242981,"y":0.161387637257576},{"x":0.13362069427967072,"y":0.1568627506494522}]},"confidence":0.985572874546051,"dir":"ltr","boundary":[0.1286206942796707,0.13628809082508087,0.4532758641242981,0.168387637257576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7737069129943848,"y":0.17345400154590607},{"x":0.8362069129943848,"y":0.17345400154590607},{"x":0.8340517282485962,"y":0.19909502565860748},{"x":0.7737069129943848,"y":0.19758673012256622}]},"confidence":0.9891760945320129,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7737069129943848,0.17345400154590607,0.8340517282485962,0.19909502565860748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7370689511299133,"y":0.17345400154590607},{"x":0.767241358757019,"y":0.17345400154590607},{"x":0.767241358757019,"y":0.19758673012256622},{"x":0.7370689511299133,"y":0.19758673012256622}]},"confidence":0.9922546744346619,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7370689511299133,0.17345400154590607,0.767241358757019,0.19758673012256622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982758641242981,"y":0.1719457060098648},{"x":0.7306034564971924,"y":0.17345400154590607},{"x":0.7284482717514038,"y":0.19758673012256622},{"x":0.6961206793785095,"y":0.19758673012256622}]},"confidence":0.9882520437240601,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.6982758641242981,0.1719457060098648,0.7284482717514038,0.19758673012256622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.1719457060098648},{"x":0.6961206793785095,"y":0.1719457060098648},{"x":0.6961206793785095,"y":0.19607843458652496},{"x":0.6896551847457886,"y":0.19607843458652496}]},"confidence":0.9540811777114868,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6896551847457886,0.1719457060098648,0.6961206793785095,0.19607843458652496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745689511299133,"y":0.1719457060098648},{"x":0.6831896305084229,"y":0.1719457060098648},{"x":0.6831896305084229,"y":0.19607843458652496},{"x":0.6745689511299133,"y":0.19607843458652496}]},"confidence":0.9933686256408691,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6745689511299133,0.1719457060098648,0.6831896305084229,0.19607843458652496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631465494632721,"y":0.1719457060098648},{"x":0.6681034564971924,"y":0.1719457060098648},{"x":0.6681034564971924,"y":0.19607843458652496},{"x":0.631465494632721,"y":0.19607843458652496}]},"confidence":0.8972592949867249,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.631465494632721,0.1719457060098648,0.6681034564971924,0.19607843458652496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5840517282485962,"y":0.1719457060098648},{"x":0.625,"y":0.1719457060098648},{"x":0.625,"y":0.19607843458652496},{"x":0.5840517282485962,"y":0.19607843458652496}]},"confidence":0.9917076826095581,"dir":"rtl","str":"برگدار","boundary":[0.5840517282485962,0.1719457060098648,0.625,0.19607843458652496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5754310488700867,"y":0.1719457060098648},{"x":0.579741358757019,"y":0.1719457060098648},{"x":0.579741358757019,"y":0.19607843458652496},{"x":0.5754310488700867,"y":0.19607843458652496}]},"confidence":0.9364081025123596,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5754310488700867,0.1719457060098648,0.579741358757019,0.19607843458652496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5431034564971924,"y":0.17043741047382355},{"x":0.568965494632721,"y":0.1719457060098648},{"x":0.568965494632721,"y":0.19607843458652496},{"x":0.5431034564971924,"y":0.19607843458652496}]},"confidence":0.9789048433303833,"dir":"rtl","str":"پیاز","boundary":[0.5431034564971924,0.17043741047382355,0.568965494632721,0.19607843458652496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4978448152542114,"y":0.17043741047382355},{"x":0.5366379022598267,"y":0.17043741047382355},{"x":0.5366379022598267,"y":0.19607843458652496},{"x":0.4978448152542114,"y":0.1945701390504837}]},"confidence":0.8811502456665039,"dir":"rtl","str":"نسبتا","boundary":[0.4978448152542114,0.17043741047382355,0.5366379022598267,0.19607843458652496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4568965435028076,"y":0.17043741047382355},{"x":0.4913793206214905,"y":0.17043741047382355},{"x":0.4913793206214905,"y":0.1945701390504837},{"x":0.45474138855934143,"y":0.1945701390504837}]},"confidence":0.9826545715332031,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.4568965435028076,0.17043741047382355,0.4913793206214905,0.1945701390504837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44396552443504333,"y":0.1689291149377823},{"x":0.45043104887008667,"y":0.1689291149377823},{"x":0.45043104887008667,"y":0.19306184351444244},{"x":0.44396552443504333,"y":0.19306184351444244}]},"confidence":0.9484981894493103,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.44396552443504333,0.1689291149377823,0.45043104887008667,0.19306184351444244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4288793206214905,"y":0.1689291149377823},{"x":0.4353448152542114,"y":0.1689291149377823},{"x":0.4353448152542114,"y":0.19306184351444244},{"x":0.4267241358757019,"y":0.19306184351444244}]},"confidence":0.9848797917366028,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4288793206214905,0.1689291149377823,0.4353448152542114,0.19306184351444244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663793206214905,"y":0.1689291149377823},{"x":0.42025861144065857,"y":0.1689291149377823},{"x":0.42025861144065857,"y":0.19306184351444244},{"x":0.3663793206214905,"y":0.19306184351444244}]},"confidence":0.9915634393692017,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.3663793206214905,0.1689291149377823,0.42025861144065857,0.19306184351444244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31896552443504333,"y":0.1689291149377823},{"x":0.35991379618644714,"y":0.1689291149377823},{"x":0.35991379618644714,"y":0.19306184351444244},{"x":0.31681033968925476,"y":0.19306184351444244}]},"confidence":0.9818573594093323,"dir":"rtl","str":"چرمی","boundary":[0.31896552443504333,0.1689291149377823,0.35991379618644714,0.19306184351444244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30818966031074524,"y":0.1689291149377823},{"x":0.3146551847457886,"y":0.1689291149377823},{"x":0.3146551847457886,"y":0.19306184351444244},{"x":0.30603447556495667,"y":0.19306184351444244}]},"confidence":0.9795325398445129,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30818966031074524,0.1689291149377823,0.3146551847457886,0.19306184351444244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28663793206214905,"y":0.16742081940174103},{"x":0.29956895112991333,"y":0.16742081940174103},{"x":0.29956895112991333,"y":0.19306184351444244},{"x":0.28663793206214905,"y":0.19306184351444244}]},"confidence":0.9944305419921875,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.28663793206214905,0.16742081940174103,0.29956895112991333,0.19306184351444244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24568966031074524,"y":0.16742081940174103},{"x":0.2801724076271057,"y":0.16742081940174103},{"x":0.2801724076271057,"y":0.19306184351444244},{"x":0.24568966031074524,"y":0.19155354797840118}]},"confidence":0.9957007765769958,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.24568966031074524,0.16742081940174103,0.2801724076271057,0.19306184351444244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2090517282485962,"y":0.16742081940174103},{"x":0.24353447556495667,"y":0.16742081940174103},{"x":0.24353447556495667,"y":0.19155354797840118},{"x":0.2090517282485962,"y":0.19155354797840118}]},"confidence":0.9808551669120789,"dir":"rtl","str":"قهوه","boundary":[0.2090517282485962,0.16742081940174103,0.24353447556495667,0.19155354797840118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19181033968925476,"y":0.16742081940174103},{"x":0.20474137365818024,"y":0.16742081940174103},{"x":0.20474137365818024,"y":0.19155354797840118},{"x":0.19181033968925476,"y":0.19155354797840118}]},"confidence":0.9589987993240356,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.19181033968925476,0.16742081940174103,0.20474137365818024,0.19155354797840118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767241358757019,"y":0.16742081940174103},{"x":0.1875,"y":0.16742081940174103},{"x":0.1875,"y":0.19155354797840118},{"x":0.1767241358757019,"y":0.19155354797840118}]},"confidence":0.9615031480789185,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1767241358757019,0.16742081940174103,0.1875,0.19155354797840118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13362069427967072,"y":0.16591252386569977},{"x":0.17241379618644714,"y":0.16742081940174103},{"x":0.17241379618644714,"y":0.19155354797840118},{"x":0.13362069427967072,"y":0.19155354797840118}]},"confidence":0.9889140129089355,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.13362069427967072,0.16591252386569977,0.17241379618644714,0.19155354797840118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.829741358757019,"y":0.20211161673069},{"x":0.8642241358757019,"y":0.20211161673069},{"x":0.8642241358757019,"y":0.22624434530735016},{"x":0.8275862336158752,"y":0.22624434530735016}]},"confidence":0.9860463738441467,"dir":"rtl","str":"گردن","boundary":[0.829741358757019,0.20211161673069,0.8642241358757019,0.22624434530735016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8211206793785095,"y":0.20211161673069},{"x":0.8275862336158752,"y":0.20211161673069},{"x":0.8254310488700867,"y":0.2247360497713089},{"x":0.8211206793785095,"y":0.2247360497713089}]},"confidence":0.9640475511550903,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8211206793785095,0.20211161673069,0.8254310488700867,0.2247360497713089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.795258641242981,"y":0.20060332119464874},{"x":0.8146551847457886,"y":0.20060332119464874},{"x":0.8125,"y":0.2247360497713089},{"x":0.795258641242981,"y":0.2247360497713089}]},"confidence":0.9889625906944275,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.795258641242981,0.20060332119464874,0.8125,0.2247360497713089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7607758641242981,"y":0.20060332119464874},{"x":0.7887930870056152,"y":0.20060332119464874},{"x":0.7887930870056152,"y":0.2247360497713089},{"x":0.7586206793785095,"y":0.2247360497713089}]},"confidence":0.9862794280052185,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.7607758641242981,0.20060332119464874,0.7887930870056152,0.2247360497713089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068965435028076,"y":0.20060332119464874},{"x":0.7456896305084229,"y":0.20060332119464874},{"x":0.7456896305084229,"y":0.2247360497713089},{"x":0.7068965435028076,"y":0.22322775423526764}]},"confidence":0.9931543469429016,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.7068965435028076,0.20060332119464874,0.7456896305084229,0.2247360497713089]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6853448152542114,"y":0.20060332119464874},{"x":0.6982758641242981,"y":0.20060332119464874},{"x":0.6961206793785095,"y":0.22322775423526764},{"x":0.6853448152542114,"y":0.22322775423526764}]},"confidence":0.9975451827049255,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6853448152542114,0.20060332119464874,0.6961206793785095,0.22322775423526764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443965435028076,"y":0.19909502565860748},{"x":0.6767241358757019,"y":0.20060332119464874},{"x":0.6745689511299133,"y":0.22322775423526764},{"x":0.6443965435028076,"y":0.22322775423526764}]},"confidence":0.9970027804374695,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6443965435028076,0.19909502565860748,0.6745689511299133,0.22322775423526764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6163793206214905,"y":0.19909502565860748},{"x":0.6400862336158752,"y":0.19909502565860748},{"x":0.6379310488700867,"y":0.22322775423526764},{"x":0.6142241358757019,"y":0.22322775423526764}]},"confidence":0.988240122795105,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6163793206214905,0.19909502565860748,0.6379310488700867,0.22322775423526764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5538793206214905,"y":0.19909502565860748},{"x":0.607758641242981,"y":0.19909502565860748},{"x":0.607758641242981,"y":0.22322775423526764},{"x":0.5538793206214905,"y":0.22322775423526764}]},"confidence":0.9881585836410522,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.5538793206214905,0.19909502565860748,0.607758641242981,0.22322775423526764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.19758673012256622},{"x":0.5495689511299133,"y":0.19909502565860748},{"x":0.5495689511299133,"y":0.22171945869922638},{"x":0.5,"y":0.22171945869922638}]},"confidence":0.9921641945838928,"dir":"rtl","str":"کاهش","boundary":[0.5,0.19758673012256622,0.5495689511299133,0.22171945869922638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45474138855934143,"y":0.19758673012256622},{"x":0.4913793206214905,"y":0.19758673012256622},{"x":0.4892241358757019,"y":0.22171945869922638},{"x":0.45474138855934143,"y":0.22171945869922638}]},"confidence":0.9892614483833313,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.45474138855934143,0.19758673012256622,0.4892241358757019,0.22171945869922638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45043104887008667,"y":0.19758673012256622},{"x":0.45474138855934143,"y":0.19758673012256622},{"x":0.45474138855934143,"y":0.22171945869922638},{"x":0.4482758641242981,"y":0.22171945869922638}]},"confidence":0.9804484248161316,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45043104887008667,0.19758673012256622,0.45474138855934143,0.22171945869922638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3965517282485962,"y":0.19607843458652496},{"x":0.4396551847457886,"y":0.19758673012256622},{"x":0.4396551847457886,"y":0.22171945869922638},{"x":0.3943965435028076,"y":0.22021116316318512}]},"confidence":0.982565701007843,"dir":"rtl","str":"چتری","boundary":[0.3965517282485962,0.19607843458652496,0.4396551847457886,0.22171945869922638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3469827473163605,"y":0.19607843458652496},{"x":0.39008620381355286,"y":0.19607843458652496},{"x":0.39008620381355286,"y":0.22021116316318512},{"x":0.3469827473163605,"y":0.22021116316318512}]},"confidence":0.9801867604255676,"dir":"rtl","str":"کاذب","boundary":[0.3469827473163605,0.19607843458652496,0.39008620381355286,0.22021116316318512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32758620381355286,"y":0.19607843458652496},{"x":0.33836206793785095,"y":0.19607843458652496},{"x":0.3362068831920624,"y":0.22021116316318512},{"x":0.32758620381355286,"y":0.22021116316318512}]},"confidence":0.9813585877418518,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.32758620381355286,0.19607843458652496,0.3362068831920624,0.22021116316318512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2693965435028076,"y":0.19607843458652496},{"x":0.31681033968925476,"y":0.19607843458652496},{"x":0.31681033968925476,"y":0.22021116316318512},{"x":0.2693965435028076,"y":0.21870286762714386}]},"confidence":0.8533856272697449,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.2693965435028076,0.19607843458652496,0.31681033968925476,0.22021116316318512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22629310190677643,"y":0.1945701390504837},{"x":0.2607758641242981,"y":0.19607843458652496},{"x":0.2607758641242981,"y":0.21870286762714386},{"x":0.22629310190677643,"y":0.21870286762714386}]},"confidence":0.9865497946739197,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.22629310190677643,0.1945701390504837,0.2607758641242981,0.21870286762714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.1945701390504837},{"x":0.2176724076271057,"y":0.1945701390504837},{"x":0.2176724076271057,"y":0.21870286762714386},{"x":0.2068965584039688,"y":0.21870286762714386}]},"confidence":0.9739741683006287,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2068965584039688,0.1945701390504837,0.2176724076271057,0.21870286762714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1465517282485962,"y":0.1945701390504837},{"x":0.1982758641242981,"y":0.1945701390504837},{"x":0.1982758641242981,"y":0.21870286762714386},{"x":0.1465517282485962,"y":0.21870286762714386}]},"confidence":0.99224454164505,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.1465517282485962,0.1945701390504837,0.1982758641242981,0.21870286762714386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13362069427967072,"y":0.1945701390504837},{"x":0.14224137365818024,"y":0.1945701390504837},{"x":0.14224137365818024,"y":0.2171945720911026},{"x":0.13362069427967072,"y":0.2171945720911026}]},"confidence":0.9114073514938354,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.13362069427967072,0.1945701390504837,0.14224137365818024,0.2171945720911026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8081896305084229,"y":0.22926093637943268},{"x":0.8642241358757019,"y":0.23076923191547394},{"x":0.8642241358757019,"y":0.25188538432121277},{"x":0.8081896305084229,"y":0.25188538432121277}]},"confidence":0.9800840020179749,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.8081896305084229,0.22926093637943268,0.8642241358757019,0.25188538432121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.22926093637943268},{"x":0.7974137663841248,"y":0.22926093637943268},{"x":0.7974137663841248,"y":0.25188538432121277},{"x":0.756465494632721,"y":0.2503770887851715}]},"confidence":0.9894465208053589,"dir":"rtl","str":"منظم","boundary":[0.7586206793785095,0.22926093637943268,0.7974137663841248,0.25188538432121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7521551847457886,"y":0.22926093637943268},{"x":0.756465494632721,"y":0.22926093637943268},{"x":0.756465494632721,"y":0.2503770887851715},{"x":0.75,"y":0.2503770887851715}]},"confidence":0.9653295874595642,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7521551847457886,0.22926093637943268,0.756465494632721,0.2503770887851715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704741358757019,"y":0.22775264084339142},{"x":0.7392241358757019,"y":0.22775264084339142},{"x":0.7392241358757019,"y":0.2503770887851715},{"x":0.7025862336158752,"y":0.2503770887851715}]},"confidence":0.9654800891876221,"dir":"rtl","str":"قیفی","boundary":[0.704741358757019,0.22775264084339142,0.7392241358757019,0.2503770887851715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6594827771186829,"y":0.22775264084339142},{"x":0.6918103694915771,"y":0.22775264084339142},{"x":0.6918103694915771,"y":0.2503770887851715},{"x":0.6594827771186829,"y":0.24886877834796906}]},"confidence":0.9816052317619324,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6594827771186829,0.22775264084339142,0.6918103694915771,0.2503770887851715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465517282485962,"y":0.22775264084339142},{"x":0.6551724076271057,"y":0.22775264084339142},{"x":0.6551724076271057,"y":0.24886877834796906},{"x":0.6465517282485962,"y":0.24886877834796906}]},"confidence":0.8974904417991638,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6465517282485962,0.22775264084339142,0.6551724076271057,0.24886877834796906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5732758641242981,"y":0.22624434530735016},{"x":0.6336206793785095,"y":0.22624434530735016},{"x":0.6336206793785095,"y":0.24886877834796906},{"x":0.5732758641242981,"y":0.24886877834796906}]},"confidence":0.9766275882720947,"dir":"rtl","str":"دمگلها","boundary":[0.5732758641242981,0.22624434530735016,0.6336206793785095,0.24886877834796906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5237069129943848,"y":0.22624434530735016},{"x":0.5625,"y":0.22624434530735016},{"x":0.5625,"y":0.24886877834796906},{"x":0.5215517282485962,"y":0.24886877834796906}]},"confidence":0.9866194725036621,"dir":"rtl","str":"نابرابر","boundary":[0.5237069129943848,0.22624434530735016,0.5625,0.24886877834796906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5150862336158752,"y":0.22624434530735016},{"x":0.5215517282485962,"y":0.22624434530735016},{"x":0.5215517282485962,"y":0.2473604828119278},{"x":0.5150862336158752,"y":0.2473604828119278}]},"confidence":0.9235735535621643,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5150862336158752,0.22624434530735016,0.5215517282485962,0.2473604828119278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.2247360497713089},{"x":0.5021551847457886,"y":0.2247360497713089},{"x":0.5021551847457886,"y":0.2473604828119278},{"x":0.4482758641242981,"y":0.2473604828119278}]},"confidence":0.9923183917999268,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.4482758641242981,0.2247360497713089,0.5021551847457886,0.2473604828119278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3836206793785095,"y":0.22322775423526764},{"x":0.4396551847457886,"y":0.2247360497713089},{"x":0.4375,"y":0.2473604828119278},{"x":0.3836206793785095,"y":0.24585218727588654}]},"confidence":0.9865722060203552,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.3836206793785095,0.22322775423526764,0.4375,0.2473604828119278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34913793206214905,"y":0.22322775423526764},{"x":0.3728448152542114,"y":0.22322775423526764},{"x":0.3728448152542114,"y":0.24585218727588654},{"x":0.3469827473163605,"y":0.24585218727588654}]},"confidence":0.9897042512893677,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.34913793206214905,0.22322775423526764,0.3728448152542114,0.24585218727588654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3426724076271057,"y":0.22322775423526764},{"x":0.3469827473163605,"y":0.22322775423526764},{"x":0.3469827473163605,"y":0.24585218727588654},{"x":0.3405172526836395,"y":0.24585218727588654}]},"confidence":0.9858781099319458,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3426724076271057,0.22322775423526764,0.3469827473163605,0.24585218727588654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3146551847457886,"y":0.22322775423526764},{"x":0.3340517282485962,"y":0.22322775423526764},{"x":0.3340517282485962,"y":0.24585218727588654},{"x":0.3125,"y":0.24585218727588654}]},"confidence":0.9837092161178589,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.3146551847457886,0.22322775423526764,0.3340517282485962,0.24585218727588654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2909482717514038,"y":0.22171945869922638},{"x":0.3017241358757019,"y":0.22171945869922638},{"x":0.29956895112991333,"y":0.24434389173984528},{"x":0.2909482717514038,"y":0.24434389173984528}]},"confidence":0.9932953119277954,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2909482717514038,0.22171945869922638,0.29956895112991333,0.24434389173984528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24784483015537262,"y":0.22171945869922638},{"x":0.2823275923728943,"y":0.22171945869922638},{"x":0.2801724076271057,"y":0.24434389173984528},{"x":0.24784483015537262,"y":0.24434389173984528}]},"confidence":0.9879708290100098,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.24784483015537262,0.22171945869922638,0.2801724076271057,0.24434389173984528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2090517282485962,"y":0.22171945869922638},{"x":0.23706896603107452,"y":0.22171945869922638},{"x":0.23706896603107452,"y":0.24434389173984528},{"x":0.2068965584039688,"y":0.24434389173984528}]},"confidence":0.9912522435188293,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.2090517282485962,0.22171945869922638,0.23706896603107452,0.24434389173984528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043103396892548,"y":0.22171945869922638},{"x":0.2068965584039688,"y":0.22171945869922638},{"x":0.20474137365818024,"y":0.24434389173984528},{"x":0.20043103396892548,"y":0.24434389173984528}]},"confidence":0.9536868929862976,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.20043103396892548,0.22171945869922638,0.20474137365818024,0.24434389173984528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13362069427967072,"y":0.22021116316318512},{"x":0.1875,"y":0.22171945869922638},{"x":0.1875,"y":0.24434389173984528},{"x":0.13362069427967072,"y":0.24283559620380402}]},"confidence":0.9875085353851318,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.13362069427967072,0.22021116316318512,0.1875,0.24434389173984528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.25641027092933655},{"x":0.8599137663841248,"y":0.2549019753932953},{"x":0.8620689511299133,"y":0.27149322628974915},{"x":0.8146551847457886,"y":0.27450981736183167}]},"confidence":0.9787282943725586,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.8125,0.25641027092933655,0.8620689511299133,0.27149322628974915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866379022598267,"y":0.25641027092933655},{"x":0.795258641242981,"y":0.25641027092933655},{"x":0.795258641242981,"y":0.2775264084339142},{"x":0.7866379022598267,"y":0.2775264084339142}]},"confidence":0.9654032588005066,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7866379022598267,0.25641027092933655,0.795258641242981,0.2775264084339142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7262930870056152,"y":0.25641027092933655},{"x":0.7758620977401733,"y":0.25641027092933655},{"x":0.7758620977401733,"y":0.2775264084339142},{"x":0.7241379022598267,"y":0.2760181128978729}]},"confidence":0.9878305792808533,"dir":"rtl","str":"بندرت","boundary":[0.7262930870056152,0.25641027092933655,0.7758620977401733,0.2775264084339142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6508620977401733,"y":0.2549019753932953},{"x":0.7133620977401733,"y":0.2549019753932953},{"x":0.7133620977401733,"y":0.2760181128978729},{"x":0.6487069129943848,"y":0.2760181128978729}]},"confidence":0.9784566164016724,"dir":"rtl","str":"داخلیها","boundary":[0.6508620977401733,0.2549019753932953,0.7133620977401733,0.2760181128978729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.607758641242981,"y":0.25339367985725403},{"x":0.6379310488700867,"y":0.2549019753932953},{"x":0.6357758641242981,"y":0.27450981736183167},{"x":0.607758641242981,"y":0.27450981736183167}]},"confidence":0.9844314455986023,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.607758641242981,0.25339367985725403,0.6357758641242981,0.27450981736183167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5840517282485962,"y":0.25339367985725403},{"x":0.6034482717514038,"y":0.25339367985725403},{"x":0.6034482717514038,"y":0.27450981736183167},{"x":0.5818965435028076,"y":0.27450981736183167}]},"confidence":0.9847649931907654,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5840517282485962,0.25339367985725403,0.6034482717514038,0.27450981736183167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.579741358757019,"y":0.25339367985725403},{"x":0.5818965435028076,"y":0.25339367985725403},{"x":0.5818965435028076,"y":0.27450981736183167},{"x":0.579741358757019,"y":0.27450981736183167}]},"confidence":0.9203379154205322,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.579741358757019,0.25339367985725403,0.5818965435028076,0.27450981736183167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280172228813171,"y":0.25339367985725403},{"x":0.568965494632721,"y":0.25339367985725403},{"x":0.5668103694915771,"y":0.2730015218257904},{"x":0.5258620977401733,"y":0.2730015218257904}]},"confidence":0.9833433032035828,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.5280172228813171,0.25339367985725403,0.5668103694915771,0.2730015218257904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5086206793785095,"y":0.25339367985725403},{"x":0.5301724076271057,"y":0.25339367985725403},{"x":0.5301724076271057,"y":0.2730015218257904},{"x":0.5086206793785095,"y":0.2730015218257904}]},"confidence":0.9717310667037964,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5086206793785095,0.25339367985725403,0.5301724076271057,0.2730015218257904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48706895112991333,"y":0.25188538432121277},{"x":0.5021551847457886,"y":0.25339367985725403},{"x":0.5021551847457886,"y":0.2730015218257904},{"x":0.48491379618644714,"y":0.2730015218257904}]},"confidence":0.9863929748535156,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.48706895112991333,0.25188538432121277,0.5021551847457886,0.2730015218257904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4590517282485962,"y":0.25188538432121277},{"x":0.4762931168079376,"y":0.25188538432121277},{"x":0.4762931168079376,"y":0.2730015218257904},{"x":0.4590517282485962,"y":0.2730015218257904}]},"confidence":0.9861520528793335,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.4590517282485962,0.25188538432121277,0.4762931168079376,0.2730015218257904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41163793206214905,"y":0.2503770887851715},{"x":0.4482758641242981,"y":0.25188538432121277},{"x":0.4482758641242981,"y":0.2730015218257904},{"x":0.41163793206214905,"y":0.27149322628974915}]},"confidence":0.8830797076225281,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.41163793206214905,0.2503770887851715,0.4482758641242981,0.2730015218257904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36206895112991333,"y":0.2503770887851715},{"x":0.40086206793785095,"y":0.2503770887851715},{"x":0.40086206793785095,"y":0.27149322628974915},{"x":0.36206895112991333,"y":0.27149322628974915}]},"confidence":0.9884065389633179,"dir":"rtl","str":"نابرابر","boundary":[0.36206895112991333,0.2503770887851715,0.40086206793785095,0.27149322628974915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534482717514038,"y":0.2503770887851715},{"x":0.35991379618644714,"y":0.2503770887851715},{"x":0.35775861144065857,"y":0.27149322628974915},{"x":0.3512931168079376,"y":0.27149322628974915}]},"confidence":0.8837158679962158,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3534482717514038,0.2503770887851715,0.35775861144065857,0.27149322628974915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29525861144065857,"y":0.24886877834796906},{"x":0.3405172526836395,"y":0.2503770887851715},{"x":0.3405172526836395,"y":0.27149322628974915},{"x":0.29525861144065857,"y":0.27149322628974915}]},"confidence":0.9695219397544861,"dir":"rtl","str":"میلهها","boundary":[0.29525861144065857,0.24886877834796906,0.3405172526836395,0.27149322628974915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22413793206214905,"y":0.24886877834796906},{"x":0.2823275923728943,"y":0.24886877834796906},{"x":0.2823275923728943,"y":0.2699849307537079},{"x":0.22198276221752167,"y":0.2699849307537079}]},"confidence":0.9869702458381653,"dir":"rtl","str":"چسبیده","boundary":[0.22413793206214905,0.24886877834796906,0.2823275923728943,0.2699849307537079]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043103396892548,"y":0.24886877834796906},{"x":0.21120689809322357,"y":0.24886877834796906},{"x":0.21120689809322357,"y":0.2684766352176666},{"x":0.1982758641242981,"y":0.2684766352176666}]},"confidence":0.9946449398994446,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.20043103396892548,0.24886877834796906,0.21120689809322357,0.2684766352176666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13362069427967072,"y":0.2473604828119278},{"x":0.1875,"y":0.2473604828119278},{"x":0.1875,"y":0.2684766352176666},{"x":0.13146552443504333,"y":0.2684766352176666}]},"confidence":0.9876683950424194,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.13362069427967072,0.2473604828119278,0.1875,0.2684766352176666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.818965494632721,"y":0.28205129504203796},{"x":0.8642241358757019,"y":0.28205129504203796},{"x":0.8620689511299133,"y":0.30165913701057434},{"x":0.8168103694915771,"y":0.30165913701057434}]},"confidence":0.9883774518966675,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.818965494632721,0.28205129504203796,0.8620689511299133,0.30165913701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8038793206214905,"y":0.2805429995059967},{"x":0.8125,"y":0.2805429995059967},{"x":0.8125,"y":0.3001508414745331},{"x":0.8017241358757019,"y":0.3001508414745331}]},"confidence":0.9114473462104797,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8038793206214905,0.2805429995059967,0.8125,0.3001508414745331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743534505367279,"y":0.2805429995059967},{"x":0.795258641242981,"y":0.28205129504203796},{"x":0.7931034564971924,"y":0.30165913701057434},{"x":0.743534505367279,"y":0.3001508414745331}]},"confidence":0.9567878246307373,"dir":"rtl","str":"بساکها","boundary":[0.743534505367279,0.2805429995059967,0.7931034564971924,0.30165913701057434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176724076271057,"y":0.2805429995059967},{"x":0.7349137663841248,"y":0.2805429995059967},{"x":0.732758641242981,"y":0.3001508414745331},{"x":0.7176724076271057,"y":0.3001508414745331}]},"confidence":0.9925351142883301,"dir":"rtl","str":"بن","boundary":[0.7176724076271057,0.2805429995059967,0.732758641242981,0.3001508414745331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6681034564971924,"y":0.27903470396995544},{"x":0.7090517282485962,"y":0.2805429995059967},{"x":0.7090517282485962,"y":0.3001508414745331},{"x":0.6681034564971924,"y":0.2986425459384918}]},"confidence":0.9897679090499878,"dir":"rtl","str":"چسب","boundary":[0.6681034564971924,0.27903470396995544,0.7090517282485962,0.3001508414745331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6573275923728943,"y":0.27903470396995544},{"x":0.6637930870056152,"y":0.27903470396995544},{"x":0.6637930870056152,"y":0.2986425459384918},{"x":0.6573275923728943,"y":0.2986425459384918}]},"confidence":0.9720903038978577,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6573275923728943,0.27903470396995544,0.6637930870056152,0.2986425459384918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6120689511299133,"y":0.27903470396995544},{"x":0.6487069129943848,"y":0.27903470396995544},{"x":0.6487069129943848,"y":0.2986425459384918},{"x":0.6120689511299133,"y":0.2986425459384918}]},"confidence":0.9791364669799805,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.6120689511299133,0.27903470396995544,0.6487069129943848,0.2986425459384918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.568965494632721,"y":0.27903470396995544},{"x":0.6034482717514038,"y":0.27903470396995544},{"x":0.6012930870056152,"y":0.2986425459384918},{"x":0.568965494632721,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9829734563827515,"dir":"rtl","str":"نخی","boundary":[0.568965494632721,0.27903470396995544,0.6012930870056152,0.2986425459384918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280172228813171,"y":0.2775264084339142},{"x":0.5603448152542114,"y":0.27903470396995544},{"x":0.5603448152542114,"y":0.29713425040245056},{"x":0.5280172228813171,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9890372157096863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5280172228813171,0.2775264084339142,0.5603448152542114,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5150862336158752,"y":0.2775264084339142},{"x":0.5237069129943848,"y":0.2775264084339142},{"x":0.5215517282485962,"y":0.29713425040245056},{"x":0.5150862336158752,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9283357858657837,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5150862336158752,0.2775264084339142,0.5215517282485962,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719827473163605,"y":0.2775264084339142},{"x":0.5107758641242981,"y":0.2775264084339142},{"x":0.5086206793785095,"y":0.29713425040245056},{"x":0.4698275923728943,"y":0.29713425040245056}]},"confidence":0.9650131464004517,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.4719827473163605,0.2775264084339142,0.5086206793785095,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44181033968925476,"y":0.2760181128978729},{"x":0.4612068831920624,"y":0.2775264084339142},{"x":0.4612068831920624,"y":0.29713425040245056},{"x":0.4396551847457886,"y":0.2956259548664093}]},"confidence":0.9895272254943848,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.44181033968925476,0.2760181128978729,0.4612068831920624,0.29713425040245056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4159482717514038,"y":0.2760181128978729},{"x":0.43318966031074524,"y":0.2760181128978729},{"x":0.43103447556495667,"y":0.2956259548664093},{"x":0.4159482717514038,"y":0.2956259548664093}]},"confidence":0.991238534450531,"dir":"rtl","str":"لبه","boundary":[0.4159482717514038,0.2760181128978729,0.43103447556495667,0.2956259548664093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4073275923728943,"y":0.2760181128978729},{"x":0.4137931168079376,"y":0.2760181128978729},{"x":0.41163793206214905,"y":0.2956259548664093},{"x":0.4073275923728943,"y":0.2956259548664093}]},"confidence":0.9873316287994385,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4073275923728943,0.2760181128978729,0.41163793206214905,0.2956259548664093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34913793206214905,"y":0.2760181128978729},{"x":0.4030172526836395,"y":0.2760181128978729},{"x":0.4030172526836395,"y":0.2956259548664093},{"x":0.3469827473163605,"y":0.2956259548664093}]},"confidence":0.9870753288269043,"dir":"rtl","str":"کپسول","boundary":[0.34913793206214905,0.2760181128978729,0.4030172526836395,0.2956259548664093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2887931168079376,"y":0.27450981736183167},{"x":0.3405172526836395,"y":0.2760181128978729},{"x":0.3405172526836395,"y":0.2956259548664093},{"x":0.28663793206214905,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9789363741874695,"dir":"rtl","str":"شیاردار","boundary":[0.2887931168079376,0.27450981736183167,0.3405172526836395,0.2956259548664093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2780172526836395,"y":0.27450981736183167},{"x":0.2844827473163605,"y":0.27450981736183167},{"x":0.2844827473163605,"y":0.29411765933036804},{"x":0.2780172526836395,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9844023585319519,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2780172526836395,0.27450981736183167,0.2844827473163605,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2198275923728943,"y":0.2730015218257904},{"x":0.2693965435028076,"y":0.27450981736183167},{"x":0.2693965435028076,"y":0.29411765933036804},{"x":0.2198275923728943,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9742984771728516,"dir":"rtl","str":"شکوفا","boundary":[0.2198275923728943,0.2730015218257904,0.2693965435028076,0.29411765933036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21551723778247833,"y":0.2730015218257904},{"x":0.2198275923728943,"y":0.2730015218257904},{"x":0.2176724076271057,"y":0.2926093637943268},{"x":0.21336206793785095,"y":0.2926093637943268}]},"confidence":0.9754005670547485,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21551723778247833,0.2730015218257904,0.2176724076271057,0.2926093637943268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14870689809322357,"y":0.2730015218257904},{"x":0.20474137365818024,"y":0.2730015218257904},{"x":0.20474137365818024,"y":0.2926093637943268},{"x":0.14870689809322357,"y":0.2926093637943268}]},"confidence":0.964112401008606,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.14870689809322357,0.2730015218257904,0.20474137365818024,0.2926093637943268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13146552443504333,"y":0.2730015218257904},{"x":0.14008620381355286,"y":0.2730015218257904},{"x":0.14008620381355286,"y":0.2926093637943268},{"x":0.13146552443504333,"y":0.2926093637943268}]},"confidence":0.45139166712760925,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.13146552443504333,0.2730015218257904,0.14008620381355286,0.2926093637943268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8426724076271057,"y":0.3061840236186981},{"x":0.8620689511299133,"y":0.3061840236186981},{"x":0.8620689511299133,"y":0.32730016112327576},{"x":0.8405172228813171,"y":0.32730016112327576}]},"confidence":0.9559191465377808,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.8426724076271057,0.3061840236186981,0.8620689511299133,0.32730016112327576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995689511299133,"y":0.3061840236186981},{"x":0.8318965435028076,"y":0.3061840236186981},{"x":0.8318965435028076,"y":0.32730016112327576},{"x":0.7995689511299133,"y":0.3257918655872345}]},"confidence":0.9894974231719971,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.7995689511299133,0.3061840236186981,0.8318965435028076,0.32730016112327576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780172228813171,"y":0.30467572808265686},{"x":0.7974137663841248,"y":0.30467572808265686},{"x":0.795258641242981,"y":0.3257918655872345},{"x":0.7780172228813171,"y":0.3257918655872345}]},"confidence":0.9751152992248535,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7780172228813171,0.30467572808265686,0.795258641242981,0.3257918655872345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7737069129943848,"y":0.30467572808265686},{"x":0.7737069129943848,"y":0.30467572808265686},{"x":0.7737069129943848,"y":0.3257918655872345},{"x":0.7715517282485962,"y":0.3257918655872345}]},"confidence":0.8331398963928223,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7737069129943848,0.30467572808265686,0.7737069129943848,0.3257918655872345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392241358757019,"y":0.30467572808265686},{"x":0.7650862336158752,"y":0.30467572808265686},{"x":0.7650862336158752,"y":0.3257918655872345},{"x":0.7392241358757019,"y":0.3257918655872345}]},"confidence":0.9891486167907715,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.7392241358757019,0.30467572808265686,0.7650862336158752,0.3257918655872345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7219827771186829,"y":0.30467572808265686},{"x":0.7370689511299133,"y":0.30467572808265686},{"x":0.7370689511299133,"y":0.3257918655872345},{"x":0.7219827771186829,"y":0.3257918655872345}]},"confidence":0.9792246222496033,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7219827771186829,0.30467572808265686,0.7370689511299133,0.3257918655872345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7025862336158752,"y":0.30467572808265686},{"x":0.7133620977401733,"y":0.30467572808265686},{"x":0.7133620977401733,"y":0.3257918655872345},{"x":0.7004310488700867,"y":0.3257918655872345}]},"confidence":0.9915664792060852,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7025862336158752,0.30467572808265686,0.7133620977401733,0.3257918655872345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6530172228813171,"y":0.3031674325466156},{"x":0.6918103694915771,"y":0.30467572808265686},{"x":0.6918103694915771,"y":0.3257918655872345},{"x":0.6530172228813171,"y":0.3257918655872345}]},"confidence":0.9877827167510986,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.6530172228813171,0.3031674325466156,0.6918103694915771,0.3257918655872345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618534505367279,"y":0.3031674325466156},{"x":0.6443965435028076,"y":0.30467572808265686},{"x":0.6443965435028076,"y":0.3257918655872345},{"x":0.618534505367279,"y":0.32428357005119324}]},"confidence":0.9888813495635986,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.618534505367279,0.3031674325466156,0.6443965435028076,0.3257918655872345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6120689511299133,"y":0.3031674325466156},{"x":0.6163793206214905,"y":0.3031674325466156},{"x":0.6142241358757019,"y":0.32428357005119324},{"x":0.6099137663841248,"y":0.32428357005119324}]},"confidence":0.9932639002799988,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6120689511299133,0.3031674325466156,0.6142241358757019,0.32428357005119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.3031674325466156},{"x":0.6056034564971924,"y":0.3031674325466156},{"x":0.6056034564971924,"y":0.32428357005119324},{"x":0.5603448152542114,"y":0.32428357005119324}]},"confidence":0.9865987300872803,"dir":"rtl","str":"گوشه","boundary":[0.5625,0.3031674325466156,0.6056034564971924,0.32428357005119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5387930870056152,"y":0.3031674325466156},{"x":0.5581896305084229,"y":0.3031674325466156},{"x":0.5581896305084229,"y":0.32428357005119324},{"x":0.5387930870056152,"y":0.32428357005119324}]},"confidence":0.985710084438324,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5387930870056152,0.3031674325466156,0.5581896305084229,0.32428357005119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5323275923728943,"y":0.3031674325466156},{"x":0.5366379022598267,"y":0.3031674325466156},{"x":0.5366379022598267,"y":0.32428357005119324},{"x":0.5323275923728943,"y":0.32428357005119324}]},"confidence":0.9743197560310364,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5323275923728943,0.3031674325466156,0.5366379022598267,0.32428357005119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719827473163605,"y":0.30165913701057434},{"x":0.5237069129943848,"y":0.3031674325466156},{"x":0.5237069129943848,"y":0.32428357005119324},{"x":0.4719827473163605,"y":0.322775274515152}]},"confidence":0.9595879316329956,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.4719827473163605,0.30165913701057434,0.5237069129943848,0.32428357005119324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4590517282485962,"y":0.30165913701057434},{"x":0.4676724076271057,"y":0.30165913701057434},{"x":0.4676724076271057,"y":0.322775274515152},{"x":0.4568965435028076,"y":0.322775274515152}]},"confidence":0.7585861682891846,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4590517282485962,0.30165913701057434,0.4676724076271057,0.322775274515152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42241379618644714,"y":0.30165913701057434},{"x":0.45474138855934143,"y":0.30165913701057434},{"x":0.45474138855934143,"y":0.322775274515152},{"x":0.42241379618644714,"y":0.322775274515152}]},"confidence":0.9767306447029114,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.42241379618644714,0.30165913701057434,0.45474138855934143,0.322775274515152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3771551847457886,"y":0.30165913701057434},{"x":0.42025861144065857,"y":0.30165913701057434},{"x":0.42025861144065857,"y":0.322775274515152},{"x":0.3771551847457886,"y":0.322775274515152}]},"confidence":0.9681228399276733,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.3771551847457886,0.30165913701057434,0.42025861144065857,0.322775274515152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3556034564971924,"y":0.30165913701057434},{"x":0.36853447556495667,"y":0.30165913701057434},{"x":0.3663793206214905,"y":0.322775274515152},{"x":0.3556034564971924,"y":0.322775274515152}]},"confidence":0.9907416105270386,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3556034564971924,0.30165913701057434,0.3663793206214905,0.322775274515152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3125,"y":0.30165913701057434},{"x":0.3469827473163605,"y":0.30165913701057434},{"x":0.3469827473163605,"y":0.322775274515152},{"x":0.3125,"y":0.3212669789791107}]},"confidence":0.9952121376991272,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.3125,0.30165913701057434,0.3469827473163605,0.322775274515152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2737068831920624,"y":0.3001508414745331},{"x":0.3038793206214905,"y":0.30165913701057434},{"x":0.3038793206214905,"y":0.3212669789791107},{"x":0.2715517282485962,"y":0.3212669789791107}]},"confidence":0.9928678274154663,"dir":"rtl","str":"قهوه","boundary":[0.2737068831920624,0.3001508414745331,0.3038793206214905,0.3212669789791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521551847457886,"y":0.3001508414745331},{"x":0.2693965435028076,"y":0.3001508414745331},{"x":0.2693965435028076,"y":0.3212669789791107},{"x":0.2521551847457886,"y":0.3212669789791107}]},"confidence":0.9608367681503296,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.2521551847457886,0.3001508414745331,0.2693965435028076,0.3212669789791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21551723778247833,"y":0.3001508414745331},{"x":0.24353447556495667,"y":0.3001508414745331},{"x":0.24353447556495667,"y":0.3212669789791107},{"x":0.21551723778247833,"y":0.3212669789791107}]},"confidence":0.9840099811553955,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.21551723778247833,0.3001508414745331,0.24353447556495667,0.3212669789791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15301723778247833,"y":0.2986425459384918},{"x":0.2068965584039688,"y":0.3001508414745331},{"x":0.2068965584039688,"y":0.3212669789791107},{"x":0.15086206793785095,"y":0.3212669789791107}]},"confidence":0.9894327521324158,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.15301723778247833,0.2986425459384918,0.2068965584039688,0.3212669789791107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13146552443504333,"y":0.2986425459384918},{"x":0.14224137365818024,"y":0.2986425459384918},{"x":0.14224137365818024,"y":0.31975868344306946},{"x":0.13146552443504333,"y":0.31975868344306946}]},"confidence":0.988645076751709,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.13146552443504333,0.2986425459384918,0.14224137365818024,0.31975868344306946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13146552443504333,"y":0.16591252386569977},{"x":0.8642241358757019,"y":0.1689291149377823},{"x":0.8642241358757019,"y":0.328808456659317},{"x":0.12931033968925476,"y":0.3257918655872345}]},"confidence":0.9751827120780945,"dir":"ltr","boundary":[0.12646552443504333,0.15891252386569976,0.8692241358757019,0.335808456659317],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.829741358757019,"y":0.33484163880348206},{"x":0.8620689511299133,"y":0.33484163880348206},{"x":0.8620689511299133,"y":0.34992459416389465},{"x":0.829741358757019,"y":0.3484162986278534}]},"confidence":0.9561786651611328,"dir":"rtl","str":"سیاه","boundary":[0.829741358757019,0.33484163880348206,0.8620689511299133,0.34992459416389465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254310488700867,"y":0.33484163880348206},{"x":0.829741358757019,"y":0.33484163880348206},{"x":0.829741358757019,"y":0.3484162986278534},{"x":0.8254310488700867,"y":0.3484162986278534}]},"confidence":0.9379379749298096,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8254310488700867,0.33484163880348206,0.829741358757019,0.3484162986278534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254310488700867,"y":0.33484163880348206},{"x":0.8620689511299133,"y":0.33484163880348206},{"x":0.8620689511299133,"y":0.34992459416389465},{"x":0.8254310488700867,"y":0.3484162986278534}]},"confidence":0.9525305032730103,"dir":"ltr","boundary":[0.8204310488700867,0.32784163880348205,0.8670689511299133,0.35692459416389466],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12931033968925476,"y":0.37707391381263733},{"x":0.14224137365818024,"y":0.37707391381263733},{"x":0.14224137365818024,"y":0.3921568691730499},{"x":0.12715516984462738,"y":0.3921568691730499}]},"confidence":0.8894455432891846,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.12931033968925476,0.37707391381263733,0.14224137365818024,0.3921568691730499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15301723778247833,"y":0.37707391381263733},{"x":0.16163793206214905,"y":0.37707391381263733},{"x":0.16163793206214905,"y":0.3921568691730499},{"x":0.15086206793785095,"y":0.3921568691730499}]},"confidence":0.9123125076293945,"dir":"ltr","str":"I.","boundary":[0.15301723778247833,0.37707391381263733,0.16163793206214905,0.3921568691730499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17241379618644714,"y":0.37707391381263733},{"x":0.2521551847457886,"y":0.3785822093486786},{"x":0.2521551847457886,"y":0.3936651647090912},{"x":0.17241379618644714,"y":0.3936651647090912}]},"confidence":0.9883236885070801,"dir":"ltr","str":"tatricum","boundary":[0.17241379618644714,0.37707391381263733,0.2521551847457886,0.3936651647090912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26293104887008667,"y":0.3785822093486786},{"x":0.26724138855934143,"y":0.3785822093486786},{"x":0.26724138855934143,"y":0.3936651647090912},{"x":0.26293104887008667,"y":0.3936651647090912}]},"confidence":0.9503795504570007,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.26293104887008667,0.3785822093486786,0.26724138855934143,0.3936651647090912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2693965435028076,"y":0.3785822093486786},{"x":0.3038793206214905,"y":0.38009050488471985},{"x":0.3038793206214905,"y":0.39517346024513245},{"x":0.2693965435028076,"y":0.3936651647090912}]},"confidence":0.9499839544296265,"dir":"ltr","str":"Pall","boundary":[0.2693965435028076,0.3785822093486786,0.3038793206214905,0.39517346024513245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30603447556495667,"y":0.38009050488471985},{"x":0.30818966031074524,"y":0.38009050488471985},{"x":0.30603447556495667,"y":0.39517346024513245},{"x":0.30603447556495667,"y":0.39517346024513245}]},"confidence":0.8948842883110046,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.30603447556495667,0.38009050488471985,0.30603447556495667,0.39517346024513245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.38009050488471985},{"x":0.31681033968925476,"y":0.38009050488471985},{"x":0.3146551847457886,"y":0.39517346024513245},{"x":0.3103448152542114,"y":0.39517346024513245}]},"confidence":0.779562771320343,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.3103448152542114,0.38009050488471985,0.3146551847457886,0.39517346024513245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32758620381355286,"y":0.38009050488471985},{"x":0.3728448152542114,"y":0.38009050488471985},{"x":0.37068966031074524,"y":0.39517346024513245},{"x":0.32543104887008667,"y":0.39517346024513245}]},"confidence":0.9850189685821533,"dir":"ltr","str":"Herb","boundary":[0.32758620381355286,0.38009050488471985,0.37068966031074524,0.39517346024513245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.375,"y":0.38009050488471985},{"x":0.3771551847457886,"y":0.38009050488471985},{"x":0.375,"y":0.39517346024513245},{"x":0.3728448152542114,"y":0.39517346024513245}]},"confidence":0.9207687377929688,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.375,0.38009050488471985,0.375,0.39517346024513245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.38009050488471985},{"x":0.38146552443504333,"y":0.38009050488471985},{"x":0.38146552443504333,"y":0.39517346024513245},{"x":0.37931033968925476,"y":0.39517346024513245}]},"confidence":0.8271383047103882,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.37931033968925476,0.38009050488471985,0.38146552443504333,0.39517346024513245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39224138855934143,"y":0.38009050488471985},{"x":0.43103447556495667,"y":0.38009050488471985},{"x":0.4288793206214905,"y":0.3966817557811737},{"x":0.39224138855934143,"y":0.39517346024513245}]},"confidence":0.9780781865119934,"dir":"ltr","str":"App","boundary":[0.39224138855934143,0.38009050488471985,0.4288793206214905,0.3966817557811737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43318966031074524,"y":0.3815988004207611},{"x":0.43318966031074524,"y":0.3815988004207611},{"x":0.43318966031074524,"y":0.3966817557811737},{"x":0.43318966031074524,"y":0.3966817557811737}]},"confidence":0.9431980848312378,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.43318966031074524,0.3815988004207611,0.43318966031074524,0.3966817557811737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4461206793785095,"y":0.3815988004207611},{"x":0.4762931168079376,"y":0.3815988004207611},{"x":0.4762931168079376,"y":0.3966817557811737},{"x":0.44396552443504333,"y":0.3966817557811737}]},"confidence":0.9738775491714478,"dir":"ltr","str":"Bot","boundary":[0.4461206793785095,0.3815988004207611,0.4762931168079376,0.3966817557811737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4784482717514038,"y":0.3815988004207611},{"x":0.4806034564971924,"y":0.3815988004207611},{"x":0.4806034564971924,"y":0.3966817557811737},{"x":0.4784482717514038,"y":0.3966817557811737}]},"confidence":0.8813249468803406,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4784482717514038,0.3815988004207611,0.4806034564971924,0.3966817557811737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4913793206214905,"y":0.3815988004207611},{"x":0.5280172228813171,"y":0.3815988004207611},{"x":0.5280172228813171,"y":0.39819005131721497},{"x":0.4913793206214905,"y":0.3966817557811737}]},"confidence":0.9852427244186401,"dir":"ltr","str":"Reg","boundary":[0.4913793206214905,0.3815988004207611,0.5280172228813171,0.39819005131721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5301724076271057,"y":0.38310709595680237},{"x":0.5301724076271057,"y":0.38310709595680237},{"x":0.5301724076271057,"y":0.39819005131721497},{"x":0.5280172228813171,"y":0.39819005131721497}]},"confidence":0.9123157858848572,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5301724076271057,0.38310709595680237,0.5301724076271057,0.39819005131721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5431034564971924,"y":0.38310709595680237},{"x":0.5625,"y":0.38310709595680237},{"x":0.5603448152542114,"y":0.39819005131721497},{"x":0.5409482717514038,"y":0.39819005131721497}]},"confidence":0.9811006784439087,"dir":"ltr","str":"37","boundary":[0.5431034564971924,0.38310709595680237,0.5603448152542114,0.39819005131721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5732758641242981,"y":0.38310709595680237},{"x":0.5775862336158752,"y":0.38310709595680237},{"x":0.5775862336158752,"y":0.39819005131721497},{"x":0.5711206793785095,"y":0.39819005131721497}]},"confidence":0.9815712571144104,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5732758641242981,0.38310709595680237,0.5775862336158752,0.39819005131721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5818965435028076,"y":0.38310709595680237},{"x":0.6206896305084229,"y":0.38310709595680237},{"x":0.618534505367279,"y":0.39819005131721497},{"x":0.579741358757019,"y":0.39819005131721497}]},"confidence":0.9937829971313477,"dir":"ltr","str":"1821","boundary":[0.5818965435028076,0.38310709595680237,0.618534505367279,0.39819005131721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6228448152542114,"y":0.38310709595680237},{"x":0.6293103694915771,"y":0.38310709595680237},{"x":0.6293103694915771,"y":0.39819005131721497},{"x":0.6228448152542114,"y":0.39819005131721497}]},"confidence":0.9950751066207886,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6228448152542114,0.38310709595680237,0.6293103694915771,0.39819005131721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631465494632721,"y":0.38310709595680237},{"x":0.6336206793785095,"y":0.38310709595680237},{"x":0.631465494632721,"y":0.39819005131721497},{"x":0.631465494632721,"y":0.39819005131721497}]},"confidence":0.9662142395973206,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.631465494632721,0.38310709595680237,0.631465494632721,0.39819005131721497]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12931033968925476,"y":0.37707391381263733},{"x":0.6336206793785095,"y":0.38310709595680237},{"x":0.631465494632721,"y":0.39819005131721497},{"x":0.12715516984462738,"y":0.3921568691730499}]},"confidence":0.9576408863067627,"dir":"ltr","boundary":[0.12431033968925476,0.3700739138126373,0.636465494632721,0.40519005131721497],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743534505367279,"y":0.4117647111415863},{"x":0.7931034564971924,"y":0.4117647111415863},{"x":0.7931034564971924,"y":0.42533937096595764},{"x":0.743534505367279,"y":0.42533937096595764}]},"confidence":0.9664417505264282,"dir":"ltr","str":"Labill","boundary":[0.743534505367279,0.4117647111415863,0.7931034564971924,0.42533937096595764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7974137663841248,"y":0.4117647111415863},{"x":0.7995689511299133,"y":0.4117647111415863},{"x":0.7995689511299133,"y":0.42533937096595764},{"x":0.7974137663841248,"y":0.42533937096595764}]},"confidence":0.8468907475471497,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7974137663841248,0.4117647111415863,0.7995689511299133,0.42533937096595764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017241358757019,"y":0.4117647111415863},{"x":0.8038793206214905,"y":0.4117647111415863},{"x":0.8038793206214905,"y":0.42533937096595764},{"x":0.8017241358757019,"y":0.42533937096595764}]},"confidence":0.8437996506690979,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8017241358757019,0.4117647111415863,0.8038793206214905,0.42533937096595764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168103694915771,"y":0.4117647111415863},{"x":0.8556034564971924,"y":0.4117647111415863},{"x":0.8556034564971924,"y":0.42533937096595764},{"x":0.8168103694915771,"y":0.42533937096595764}]},"confidence":0.973973274230957,"dir":"ltr","str":"Icon","boundary":[0.8168103694915771,0.4117647111415863,0.8556034564971924,0.42533937096595764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.857758641242981,"y":0.4117647111415863},{"x":0.8599137663841248,"y":0.4117647111415863},{"x":0.8599137663841248,"y":0.42533937096595764},{"x":0.857758641242981,"y":0.42533937096595764}]},"confidence":0.9445517063140869,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.857758641242981,0.4117647111415863,0.8599137663841248,0.42533937096595764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.40422323346138},{"x":0.15948276221752167,"y":0.40422323346138},{"x":0.15948276221752167,"y":0.42081448435783386},{"x":0.125,"y":0.42081448435783386}]},"confidence":0.9757357835769653,"dir":"ltr","str":"Syn","boundary":[0.125,0.40422323346138,0.15948276221752167,0.42081448435783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15948276221752167,"y":0.40422323346138},{"x":0.17025862634181976,"y":0.40422323346138},{"x":0.17025862634181976,"y":0.42081448435783386},{"x":0.15948276221752167,"y":0.42081448435783386}]},"confidence":0.9611256122589111,"dir":"ltr","str":".:","boundary":[0.15948276221752167,0.40422323346138,0.17025862634181976,0.42081448435783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767241358757019,"y":0.40422323346138},{"x":0.26508620381355286,"y":0.40422323346138},{"x":0.26508620381355286,"y":0.42081448435783386},{"x":0.1767241358757019,"y":0.42081448435783386}]},"confidence":0.9934601783752441,"dir":"ltr","str":"Amaryllis","boundary":[0.1767241358757019,0.40422323346138,0.26508620381355286,0.42081448435783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2737068831920624,"y":0.40422323346138},{"x":0.3426724076271057,"y":0.40422323346138},{"x":0.3426724076271057,"y":0.4223227798938751},{"x":0.2737068831920624,"y":0.42081448435783386}]},"confidence":0.9941193461418152,"dir":"ltr","str":"tatarica","boundary":[0.2737068831920624,0.40422323346138,0.3426724076271057,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512931168079376,"y":0.40573152899742126},{"x":0.4051724076271057,"y":0.40573152899742126},{"x":0.4051724076271057,"y":0.4223227798938751},{"x":0.3512931168079376,"y":0.4223227798938751}]},"confidence":0.991337776184082,"dir":"ltr","str":"Pallas","boundary":[0.3512931168079376,0.40573152899742126,0.4051724076271057,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4073275923728943,"y":0.40573152899742126},{"x":0.4094827473163605,"y":0.40573152899742126},{"x":0.4094827473163605,"y":0.4223227798938751},{"x":0.4073275923728943,"y":0.4223227798938751}]},"confidence":0.9746193289756775,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4073275923728943,0.40573152899742126,0.4094827473163605,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42025861144065857,"y":0.40573152899742126},{"x":0.4698275923728943,"y":0.40573152899742126},{"x":0.4698275923728943,"y":0.4223227798938751},{"x":0.42025861144065857,"y":0.4223227798938751}]},"confidence":0.9932826161384583,"dir":"ltr","str":"Reise","boundary":[0.42025861144065857,0.40573152899742126,0.4698275923728943,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4806034564971924,"y":0.40573152899742126},{"x":0.4892241358757019,"y":0.40573152899742126},{"x":0.4892241358757019,"y":0.4223227798938751},{"x":0.4806034564971924,"y":0.4223227798938751}]},"confidence":0.9819202423095703,"dir":"ltr","str":"3","boundary":[0.4806034564971924,0.40573152899742126,0.4892241358757019,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49353447556495667,"y":0.40573152899742126},{"x":0.4978448152542114,"y":0.40573152899742126},{"x":0.4978448152542114,"y":0.4223227798938751},{"x":0.49353447556495667,"y":0.4223227798938751}]},"confidence":0.9711834788322449,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.49353447556495667,0.40573152899742126,0.4978448152542114,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.506465494632721,"y":0.40573152899742126},{"x":0.5387930870056152,"y":0.40573152899742126},{"x":0.5387930870056152,"y":0.4223227798938751},{"x":0.506465494632721,"y":0.4223227798938751}]},"confidence":0.9875142574310303,"dir":"ltr","str":"727","boundary":[0.506465494632721,0.40573152899742126,0.5387930870056152,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495689511299133,"y":0.40573152899742126},{"x":0.5538793206214905,"y":0.40573152899742126},{"x":0.5538793206214905,"y":0.4223227798938751},{"x":0.5495689511299133,"y":0.4223227798938751}]},"confidence":0.9840179681777954,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5495689511299133,0.40573152899742126,0.5538793206214905,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556034505367279,"y":0.40573152899742126},{"x":0.5991379022598267,"y":0.40573152899742126},{"x":0.5991379022598267,"y":0.4223227798938751},{"x":0.556034505367279,"y":0.4223227798938751}]},"confidence":0.9885604381561279,"dir":"ltr","str":"1776","boundary":[0.556034505367279,0.40573152899742126,0.5991379022598267,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991379022598267,"y":0.40573152899742126},{"x":0.6056034564971924,"y":0.40573152899742126},{"x":0.6056034564971924,"y":0.4223227798938751},{"x":0.5991379022598267,"y":0.4223227798938751}]},"confidence":0.9704264998435974,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5991379022598267,0.40573152899742126,0.6056034564971924,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.607758641242981,"y":0.40573152899742126},{"x":0.6120689511299133,"y":0.40573152899742126},{"x":0.6120689511299133,"y":0.4223227798938751},{"x":0.607758641242981,"y":0.4223227798938751}]},"confidence":0.9789515733718872,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.607758641242981,0.40573152899742126,0.6120689511299133,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.40573152899742126},{"x":0.6400862336158752,"y":0.40573152899742126},{"x":0.6400862336158752,"y":0.4223227798938751},{"x":0.6206896305084229,"y":0.4223227798938751}]},"confidence":0.9792251586914062,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.6206896305084229,0.40573152899742126,0.6400862336158752,0.4223227798938751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6508620977401733,"y":0.40573152899742126},{"x":0.7306034564971924,"y":0.40573152899742126},{"x":0.7306034564971924,"y":0.4238310754299164},{"x":0.6508620977401733,"y":0.4238310754299164}]},"confidence":0.9952506422996521,"dir":"ltr","str":"montana","boundary":[0.6508620977401733,0.40573152899742126,0.7306034564971924,0.4238310754299164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.42835596203804016},{"x":0.1465517282485962,"y":0.4298642575740814},{"x":0.1443965584039688,"y":0.444947212934494},{"x":0.125,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.6749801635742188,"dir":"ltr","str":"Pl","boundary":[0.125,0.42835596203804016,0.1443965584039688,0.444947212934494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1465517282485962,"y":0.42835596203804016},{"x":0.15086206793785095,"y":0.42835596203804016},{"x":0.14870689809322357,"y":0.44343891739845276},{"x":0.1443965584039688,"y":0.44343891739845276}]},"confidence":0.9382402896881104,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.1465517282485962,0.42835596203804016,0.14870689809322357,0.44343891739845276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16163793206214905,"y":0.42835596203804016},{"x":0.18965516984462738,"y":0.4298642575740814},{"x":0.18965516984462738,"y":0.444947212934494},{"x":0.16163793206214905,"y":0.444947212934494}]},"confidence":0.9616712927818298,"dir":"ltr","str":"Syr","boundary":[0.16163793206214905,0.42835596203804016,0.18965516984462738,0.444947212934494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19181033968925476,"y":0.4298642575740814},{"x":0.19612069427967072,"y":0.4298642575740814},{"x":0.19396552443504333,"y":0.444947212934494},{"x":0.19181033968925476,"y":0.444947212934494}]},"confidence":0.916583240032196,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.19181033968925476,0.4298642575740814,0.19396552443504333,0.444947212934494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20474137365818024,"y":0.4298642575740814},{"x":0.21551723778247833,"y":0.4298642575740814},{"x":0.21551723778247833,"y":0.444947212934494},{"x":0.20474137365818024,"y":0.444947212934494}]},"confidence":0.940351128578186,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.20474137365818024,0.4298642575740814,0.21551723778247833,0.444947212934494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2176724076271057,"y":0.4298642575740814},{"x":0.22198276221752167,"y":0.4298642575740814},{"x":0.22198276221752167,"y":0.444947212934494},{"x":0.2176724076271057,"y":0.444947212934494}]},"confidence":0.8440185785293579,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2176724076271057,0.4298642575740814,0.22198276221752167,0.444947212934494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23275862634181976,"y":0.4298642575740814},{"x":0.24353447556495667,"y":0.4298642575740814},{"x":0.24137930572032928,"y":0.444947212934494},{"x":0.23275862634181976,"y":0.444947212934494}]},"confidence":0.9415158033370972,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.23275862634181976,0.4298642575740814,0.24137930572032928,0.444947212934494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25431033968925476,"y":0.4298642575740814},{"x":0.26293104887008667,"y":0.4298642575740814},{"x":0.26293104887008667,"y":0.444947212934494},{"x":0.25431033968925476,"y":0.444947212934494}]},"confidence":0.981450617313385,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.25431033968925476,0.4298642575740814,0.26293104887008667,0.444947212934494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26293104887008667,"y":0.4298642575740814},{"x":0.3038793206214905,"y":0.4313725531101227},{"x":0.3038793206214905,"y":0.4464555084705353},{"x":0.26293104887008667,"y":0.444947212934494}]},"confidence":0.9925040602684021,"dir":"ltr","str":"1791","boundary":[0.26293104887008667,0.4298642575740814,0.3038793206214905,0.4464555084705353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30603447556495667,"y":0.4313725531101227},{"x":0.3125,"y":0.4313725531101227},{"x":0.3125,"y":0.4464555084705353},{"x":0.30603447556495667,"y":0.4464555084705353}]},"confidence":0.9813982844352722,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.30603447556495667,0.4313725531101227,0.3125,0.4464555084705353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3146551847457886,"y":0.4313725531101227},{"x":0.31896552443504333,"y":0.4313725531101227},{"x":0.31896552443504333,"y":0.4464555084705353},{"x":0.3146551847457886,"y":0.4464555084705353}]},"confidence":0.8707525730133057,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.3146551847457886,0.4313725531101227,0.31896552443504333,0.4464555084705353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32974138855934143,"y":0.4313725531101227},{"x":0.4094827473163605,"y":0.4313725531101227},{"x":0.4094827473163605,"y":0.44796380400657654},{"x":0.32974138855934143,"y":0.4464555084705353}]},"confidence":0.9843224883079529,"dir":"ltr","str":"Ixiolirion","boundary":[0.32974138855934143,0.4313725531101227,0.4094827473163605,0.44796380400657654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42241379618644714,"y":0.43288084864616394},{"x":0.517241358757019,"y":0.43288084864616394},{"x":0.517241358757019,"y":0.44796380400657654},{"x":0.42025861144065857,"y":0.44796380400657654}]},"confidence":0.9936453104019165,"dir":"ltr","str":"montanum","boundary":[0.42241379618644714,0.43288084864616394,0.517241358757019,0.44796380400657654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5323275923728943,"y":0.43288084864616394},{"x":0.5387930870056152,"y":0.43288084864616394},{"x":0.5387930870056152,"y":0.44796380400657654},{"x":0.5323275923728943,"y":0.44796380400657654}]},"confidence":0.9783574938774109,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5323275923728943,0.43288084864616394,0.5387930870056152,0.44796380400657654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5387930870056152,"y":0.43288084864616394},{"x":0.5926724076271057,"y":0.4343891441822052},{"x":0.5926724076271057,"y":0.4494720995426178},{"x":0.5387930870056152,"y":0.4494720995426178}]},"confidence":0.9809167981147766,"dir":"ltr","str":"Labill","boundary":[0.5387930870056152,0.43288084864616394,0.5926724076271057,0.4494720995426178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5948275923728943,"y":0.4343891441822052},{"x":0.5969827771186829,"y":0.4343891441822052},{"x":0.5969827771186829,"y":0.4494720995426178},{"x":0.5926724076271057,"y":0.4494720995426178}]},"confidence":0.9383063912391663,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5948275923728943,0.4343891441822052,0.5969827771186829,0.4494720995426178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991379022598267,"y":0.4343891441822052},{"x":0.6034482717514038,"y":0.4343891441822052},{"x":0.6034482717514038,"y":0.4494720995426178},{"x":0.5991379022598267,"y":0.4494720995426178}]},"confidence":0.9846467971801758,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5991379022598267,0.4343891441822052,0.6034482717514038,0.4494720995426178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.618534505367279,"y":0.4343891441822052},{"x":0.6637930870056152,"y":0.4343891441822052},{"x":0.6616379022598267,"y":0.45098039507865906},{"x":0.618534505367279,"y":0.4494720995426178}]},"confidence":0.9913680553436279,"dir":"ltr","str":"Herb","boundary":[0.618534505367279,0.4343891441822052,0.6616379022598267,0.45098039507865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6659482717514038,"y":0.43589743971824646},{"x":0.6681034564971924,"y":0.43589743971824646},{"x":0.6659482717514038,"y":0.45098039507865906},{"x":0.6637930870056152,"y":0.45098039507865906}]},"confidence":0.9913403391838074,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6659482717514038,0.43589743971824646,0.6659482717514038,0.45098039507865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.681034505367279,"y":0.43589743971824646},{"x":0.7198275923728943,"y":0.43589743971824646},{"x":0.7176724076271057,"y":0.45098039507865906},{"x":0.6788793206214905,"y":0.45098039507865906}]},"confidence":0.9903008937835693,"dir":"ltr","str":"App","boundary":[0.681034505367279,0.43589743971824646,0.7176724076271057,0.45098039507865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7219827771186829,"y":0.43589743971824646},{"x":0.7241379022598267,"y":0.43589743971824646},{"x":0.7241379022598267,"y":0.45098039507865906},{"x":0.7198275923728943,"y":0.45098039507865906}]},"confidence":0.988313615322113,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7219827771186829,0.43589743971824646,0.7241379022598267,0.45098039507865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7370689511299133,"y":0.43589743971824646},{"x":0.7715517282485962,"y":0.43589743971824646},{"x":0.7693965435028076,"y":0.45098039507865906},{"x":0.7349137663841248,"y":0.45098039507865906}]},"confidence":0.9927428960800171,"dir":"ltr","str":"Bot","boundary":[0.7370689511299133,0.43589743971824646,0.7693965435028076,0.45098039507865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7715517282485962,"y":0.43589743971824646},{"x":0.7737069129943848,"y":0.43589743971824646},{"x":0.7737069129943848,"y":0.45098039507865906},{"x":0.7715517282485962,"y":0.45098039507865906}]},"confidence":0.9880435466766357,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7715517282485962,0.43589743971824646,0.7737069129943848,0.45098039507865906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866379022598267,"y":0.43589743971824646},{"x":0.8232758641242981,"y":0.4374057352542877},{"x":0.8232758641242981,"y":0.4524886906147003},{"x":0.7844827771186829,"y":0.4524886906147003}]},"confidence":0.9915471076965332,"dir":"ltr","str":"Reg","boundary":[0.7866379022598267,0.43589743971824646,0.8232758641242981,0.4524886906147003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8232758641242981,"y":0.4374057352542877},{"x":0.8275862336158752,"y":0.4374057352542877},{"x":0.8254310488700867,"y":0.4524886906147003},{"x":0.8232758641242981,"y":0.4524886906147003}]},"confidence":0.976859986782074,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8232758641242981,0.4374057352542877,0.8254310488700867,0.4524886906147003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8383620977401733,"y":0.4374057352542877},{"x":0.8620689511299133,"y":0.4374057352542877},{"x":0.8599137663841248,"y":0.4524886906147003},{"x":0.8383620977401733,"y":0.4524886906147003}]},"confidence":0.9892770051956177,"dir":"ltr","str":"37","boundary":[0.8383620977401733,0.4374057352542877,0.8599137663841248,0.4524886906147003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12715516984462738,"y":0.45550528168678284},{"x":0.13146552443504333,"y":0.45550528168678284},{"x":0.13146552443504333,"y":0.4720965325832367},{"x":0.12715516984462738,"y":0.4720965325832367}]},"confidence":0.8580544590950012,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.12715516984462738,0.45550528168678284,0.13146552443504333,0.4720965325832367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1357758641242981,"y":0.45550528168678284},{"x":0.17456896603107452,"y":0.45550528168678284},{"x":0.17456896603107452,"y":0.4720965325832367},{"x":0.13362069427967072,"y":0.4720965325832367}]},"confidence":0.962543249130249,"dir":"ltr","str":"1821","boundary":[0.1357758641242981,0.45550528168678284,0.17456896603107452,0.4720965325832367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17887930572032928,"y":0.45550528168678284},{"x":0.18318966031074524,"y":0.45550528168678284},{"x":0.18318966031074524,"y":0.4720965325832367},{"x":0.1767241358757019,"y":0.4720965325832367}]},"confidence":0.9711573719978333,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.17887930572032928,0.45550528168678284,0.18318966031074524,0.4720965325832367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1875,"y":0.45550528168678284},{"x":0.18965516984462738,"y":0.45550528168678284},{"x":0.18965516984462738,"y":0.4720965325832367},{"x":0.18534483015537262,"y":0.4720965325832367}]},"confidence":0.9711518883705139,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.1875,0.45550528168678284,0.18965516984462738,0.4720965325832367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043103396892548,"y":0.45550528168678284},{"x":0.2090517282485962,"y":0.45550528168678284},{"x":0.2090517282485962,"y":0.4720965325832367},{"x":0.20043103396892548,"y":0.4720965325832367}]},"confidence":0.9120160937309265,"dir":"ltr","str":"I.","boundary":[0.20043103396892548,0.45550528168678284,0.2090517282485962,0.4720965325832367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22198276221752167,"y":0.45550528168678284},{"x":0.28663793206214905,"y":0.4570135772228241},{"x":0.28663793206214905,"y":0.47360482811927795},{"x":0.2198275923728943,"y":0.4720965325832367}]},"confidence":0.893892765045166,"dir":"ltr","str":"pallasii","boundary":[0.22198276221752167,0.45550528168678284,0.28663793206214905,0.47360482811927795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29741379618644714,"y":0.4570135772228241},{"x":0.3448275923728943,"y":0.45852187275886536},{"x":0.3448275923728943,"y":0.47360482811927795},{"x":0.29741379618644714,"y":0.47360482811927795}]},"confidence":0.9843729734420776,"dir":"ltr","str":"Fisch","boundary":[0.29741379618644714,0.4570135772228241,0.3448275923728943,0.47360482811927795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34913793206214905,"y":0.45852187275886536},{"x":0.3512931168079376,"y":0.45852187275886536},{"x":0.34913793206214905,"y":0.47360482811927795},{"x":0.3469827473163605,"y":0.47360482811927795}]},"confidence":0.9468775987625122,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.34913793206214905,0.45852187275886536,0.34913793206214905,0.47360482811927795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36206895112991333,"y":0.45852187275886536},{"x":0.3771551847457886,"y":0.45852187275886536},{"x":0.3771551847457886,"y":0.47360482811927795},{"x":0.36206895112991333,"y":0.47360482811927795}]},"confidence":0.993073046207428,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.36206895112991333,0.45852187275886536,0.3771551847457886,0.47360482811927795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39008620381355286,"y":0.45852187275886536},{"x":0.4073275923728943,"y":0.45852187275886536},{"x":0.4051724076271057,"y":0.4751131236553192},{"x":0.38793104887008667,"y":0.4751131236553192}]},"confidence":0.8577127456665039,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.39008620381355286,0.45852187275886536,0.4051724076271057,0.4751131236553192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4181034564971924,"y":0.45852187275886536},{"x":0.4375,"y":0.45852187275886536},{"x":0.4375,"y":0.4751131236553192},{"x":0.4181034564971924,"y":0.4751131236553192}]},"confidence":0.7190531492233276,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.4181034564971924,0.45852187275886536,0.4375,0.4751131236553192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45043104887008667,"y":0.45852187275886536},{"x":0.4892241358757019,"y":0.45852187275886536},{"x":0.4892241358757019,"y":0.4751131236553192},{"x":0.4482758641242981,"y":0.4751131236553192}]},"confidence":0.9572603106498718,"dir":"ltr","str":"Mey","boundary":[0.45043104887008667,0.45852187275886536,0.4892241358757019,0.4751131236553192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4913793206214905,"y":0.4600301682949066},{"x":0.4913793206214905,"y":0.4600301682949066},{"x":0.4913793206214905,"y":0.4751131236553192},{"x":0.4892241358757019,"y":0.4751131236553192}]},"confidence":0.9492433071136475,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4913793206214905,0.4600301682949066,0.4913793206214905,0.4751131236553192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043103694915771,"y":0.4600301682949066},{"x":0.5237069129943848,"y":0.4600301682949066},{"x":0.5215517282485962,"y":0.4751131236553192},{"x":0.5043103694915771,"y":0.4751131236553192}]},"confidence":0.9566385746002197,"dir":"ltr","str":"ex","boundary":[0.5043103694915771,0.4600301682949066,0.5215517282485962,0.4751131236553192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5323275923728943,"y":0.4600301682949066},{"x":0.5862069129943848,"y":0.4600301682949066},{"x":0.5862069129943848,"y":0.4766214191913605},{"x":0.5323275923728943,"y":0.4751131236553192}]},"confidence":0.9810209274291992,"dir":"ltr","str":"Ledeb","boundary":[0.5323275923728943,0.4600301682949066,0.5862069129943848,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905172228813171,"y":0.4600301682949066},{"x":0.5948275923728943,"y":0.4600301682949066},{"x":0.5948275923728943,"y":0.4766214191913605},{"x":0.5883620977401733,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9120738506317139,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5905172228813171,0.4600301682949066,0.5948275923728943,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969827771186829,"y":0.4600301682949066},{"x":0.5991379022598267,"y":0.4600301682949066},{"x":0.5991379022598267,"y":0.4766214191913605},{"x":0.5969827771186829,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.876552939414978,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5969827771186829,0.4600301682949066,0.5991379022598267,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6120689511299133,"y":0.4600301682949066},{"x":0.6293103694915771,"y":0.4600301682949066},{"x":0.6271551847457886,"y":0.4766214191913605},{"x":0.6099137663841248,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.8620402216911316,"dir":"ltr","str":"FI","boundary":[0.6120689511299133,0.4600301682949066,0.6271551847457886,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631465494632721,"y":0.4600301682949066},{"x":0.6336206793785095,"y":0.4600301682949066},{"x":0.631465494632721,"y":0.4766214191913605},{"x":0.631465494632721,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.8408766984939575,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.631465494632721,0.4600301682949066,0.631465494632721,0.4766214191913605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443965435028076,"y":0.4600301682949066},{"x":0.6875,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6875,"y":0.47812971472740173},{"x":0.6443965435028076,"y":0.4766214191913605}]},"confidence":0.9803648591041565,"dir":"ltr","str":"Ross","boundary":[0.6443965435028076,0.4600301682949066,0.6875,0.47812971472740173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6918103694915771,"y":0.4615384638309479},{"x":0.6918103694915771,"y":0.47812971472740173},{"x":0.6896551847457886,"y":0.47812971472740173}]},"confidence":0.9504736661911011,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6896551847457886,0.4615384638309479,0.6918103694915771,0.47812971472740173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.704741358757019,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7176724076271057,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7176724076271057,"y":0.47812971472740173},{"x":0.704741358757019,"y":0.47812971472740173}]},"confidence":0.9356949925422668,"dir":"ltr","str":"4.","boundary":[0.704741358757019,0.4615384638309479,0.7176724076271057,0.47812971472740173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306034564971924,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7607758641242981,"y":0.4615384638309479},{"x":0.7607758641242981,"y":0.47812971472740173},{"x":0.7306034564971924,"y":0.47812971472740173}]},"confidence":0.9711030721664429,"dir":"ltr","str":"116","boundary":[0.7306034564971924,0.4615384638309479,0.7607758641242981,0.47812971472740173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7737069129943848,"y":0.46304675936698914},{"x":0.7780172228813171,"y":0.46304675936698914},{"x":0.7780172228813171,"y":0.47812971472740173},{"x":0.7737069129943848,"y":0.47812971472740173}]},"confidence":0.9167509078979492,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7737069129943848,0.46304675936698914,0.7780172228813171,0.47812971472740173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823275923728943,"y":0.46304675936698914},{"x":0.8232758641242981,"y":0.46304675936698914},{"x":0.8211206793785095,"y":0.47812971472740173},{"x":0.7823275923728943,"y":0.47812971472740173}]},"confidence":0.9893303513526917,"dir":"ltr","str":"1853","boundary":[0.7823275923728943,0.46304675936698914,0.8211206793785095,0.47812971472740173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254310488700867,"y":0.46304675936698914},{"x":0.829741358757019,"y":0.46304675936698914},{"x":0.829741358757019,"y":0.47812971472740173},{"x":0.8254310488700867,"y":0.47812971472740173}]},"confidence":0.9905318021774292,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.8254310488700867,0.46304675936698914,0.829741358757019,0.47812971472740173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8340517282485962,"y":0.46304675936698914},{"x":0.8362069129943848,"y":0.46304675936698914},{"x":0.8362069129943848,"y":0.47812971472740173},{"x":0.8318965435028076,"y":0.47812971472740173}]},"confidence":0.9742352366447449,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.8340517282485962,0.46304675936698914,0.8362069129943848,0.47812971472740173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8469827771186829,"y":0.46304675936698914},{"x":0.8556034564971924,"y":0.46304675936698914},{"x":0.8556034564971924,"y":0.479638010263443},{"x":0.8448275923728943,"y":0.479638010263443}]},"confidence":0.9209381937980652,"dir":"ltr","str":"I.","boundary":[0.8469827771186829,0.46304675936698914,0.8556034564971924,0.479638010263443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12284483015537262,"y":0.48114630579948425},{"x":0.2090517282485962,"y":0.4826546013355255},{"x":0.2090517282485962,"y":0.4977375566959381},{"x":0.12284483015537262,"y":0.49622926115989685}]},"confidence":0.9888466596603394,"dir":"ltr","str":"tataricum","boundary":[0.12284483015537262,0.48114630579948425,0.2090517282485962,0.4977375566959381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22198276221752167,"y":0.4826546013355255},{"x":0.2737068831920624,"y":0.4826546013355255},{"x":0.2737068831920624,"y":0.4977375566959381},{"x":0.22198276221752167,"y":0.4977375566959381}]},"confidence":0.9887956380844116,"dir":"ltr","str":"subsp","boundary":[0.22198276221752167,0.4826546013355255,0.2737068831920624,0.4977375566959381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.4826546013355255},{"x":0.2780172526836395,"y":0.4826546013355255},{"x":0.2780172526836395,"y":0.4977375566959381},{"x":0.27586206793785095,"y":0.4977375566959381}]},"confidence":0.9825968742370605,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.27586206793785095,0.4826546013355255,0.2780172526836395,0.4977375566959381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2909482717514038,"y":0.4826546013355255},{"x":0.38793104887008667,"y":0.4841628968715668},{"x":0.3857758641242981,"y":0.49924585223197937},{"x":0.2909482717514038,"y":0.4977375566959381}]},"confidence":0.9952228665351868,"dir":"ltr","str":"montanum","boundary":[0.2909482717514038,0.4826546013355255,0.3857758641242981,0.49924585223197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40086206793785095,"y":0.4841628968715668},{"x":0.4073275923728943,"y":0.4841628968715668},{"x":0.4073275923728943,"y":0.49924585223197937},{"x":0.40086206793785095,"y":0.49924585223197937}]},"confidence":0.981683075428009,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.40086206793785095,0.4841628968715668,0.4073275923728943,0.49924585223197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4094827473163605,"y":0.4841628968715668},{"x":0.4612068831920624,"y":0.48567119240760803},{"x":0.4612068831920624,"y":0.49924585223197937},{"x":0.4094827473163605,"y":0.49924585223197937}]},"confidence":0.9922112822532654,"dir":"ltr","str":"Labill","boundary":[0.4094827473163605,0.4841628968715668,0.4612068831920624,0.49924585223197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46336206793785095,"y":0.48567119240760803},{"x":0.4676724076271057,"y":0.48567119240760803},{"x":0.4676724076271057,"y":0.49924585223197937},{"x":0.46336206793785095,"y":0.49924585223197937}]},"confidence":0.9757607579231262,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.46336206793785095,0.48567119240760803,0.4676724076271057,0.49924585223197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4676724076271057,"y":0.48567119240760803},{"x":0.47413793206214905,"y":0.48567119240760803},{"x":0.47413793206214905,"y":0.49924585223197937},{"x":0.4676724076271057,"y":0.49924585223197937}]},"confidence":0.9888469576835632,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4676724076271057,0.48567119240760803,0.47413793206214905,0.49924585223197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48706895112991333,"y":0.48567119240760803},{"x":0.5409482717514038,"y":0.48567119240760803},{"x":0.5409482717514038,"y":0.500754177570343},{"x":0.48706895112991333,"y":0.49924585223197937}]},"confidence":0.9985296726226807,"dir":"ltr","str":"Takht","boundary":[0.48706895112991333,0.48567119240760803,0.5409482717514038,0.500754177570343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5431034564971924,"y":0.48567119240760803},{"x":0.545258641242981,"y":0.48567119240760803},{"x":0.545258641242981,"y":0.500754177570343},{"x":0.5431034564971924,"y":0.500754177570343}]},"confidence":0.9668413400650024,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5431034564971924,0.48567119240760803,0.545258641242981,0.500754177570343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5603448152542114,"y":0.48567119240760803},{"x":0.5754310488700867,"y":0.48567119240760803},{"x":0.5754310488700867,"y":0.500754177570343},{"x":0.5603448152542114,"y":0.500754177570343}]},"confidence":0.9930483102798462,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5603448152542114,0.48567119240760803,0.5754310488700867,0.500754177570343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883620977401733,"y":0.48567119240760803},{"x":0.6206896305084229,"y":0.4871794879436493},{"x":0.6206896305084229,"y":0.500754177570343},{"x":0.5883620977401733,"y":0.500754177570343}]},"confidence":0.9963390827178955,"dir":"ltr","str":"Fed","boundary":[0.5883620977401733,0.48567119240760803,0.6206896305084229,0.500754177570343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6228448152542114,"y":0.4871794879436493},{"x":0.625,"y":0.4871794879436493},{"x":0.625,"y":0.500754177570343},{"x":0.6228448152542114,"y":0.500754177570343}]},"confidence":0.9794954657554626,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6228448152542114,0.4871794879436493,0.625,0.500754177570343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6293103694915771,"y":0.4871794879436493},{"x":0.631465494632721,"y":0.4871794879436493},{"x":0.631465494632721,"y":0.500754177570343},{"x":0.6293103694915771,"y":0.500754177570343}]},"confidence":0.9831701517105103,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6293103694915771,0.4871794879436493,0.631465494632721,0.500754177570343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6443965435028076,"y":0.4871794879436493},{"x":0.6616379022598267,"y":0.4871794879436493},{"x":0.6616379022598267,"y":0.500754177570343},{"x":0.6443965435028076,"y":0.500754177570343}]},"confidence":0.8949439525604248,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.6443965435028076,0.4871794879436493,0.6616379022598267,0.500754177570343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6637930870056152,"y":0.4871794879436493},{"x":0.6659482717514038,"y":0.4871794879436493},{"x":0.6659482717514038,"y":0.500754177570343},{"x":0.6637930870056152,"y":0.500754177570343}]},"confidence":0.9841908812522888,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6637930870056152,0.4871794879436493,0.6659482717514038,0.500754177570343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788793206214905,"y":0.4871794879436493},{"x":0.7543103694915771,"y":0.48868778347969055},{"x":0.7543103694915771,"y":0.5022624731063843},{"x":0.6788793206214905,"y":0.5022624731063843}]},"confidence":0.9932169318199158,"dir":"ltr","str":"Erevana","boundary":[0.6788793206214905,0.4871794879436493,0.7543103694915771,0.5022624731063843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650862336158752,"y":0.48868778347969055},{"x":0.7866379022598267,"y":0.48868778347969055},{"x":0.7866379022598267,"y":0.5022624731063843},{"x":0.7650862336158752,"y":0.5022624731063843}]},"confidence":0.9808320999145508,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.7650862336158752,0.48868778347969055,0.7866379022598267,0.5022624731063843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7974137663841248,"y":0.48868778347969055},{"x":0.8103448152542114,"y":0.48868778347969055},{"x":0.8103448152542114,"y":0.5022624731063843},{"x":0.7974137663841248,"y":0.5022624731063843}]},"confidence":0.9791590571403503,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.7974137663841248,0.48868778347969055,0.8103448152542114,0.5022624731063843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8125,"y":0.48868778347969055},{"x":0.8168103694915771,"y":0.48868778347969055},{"x":0.8168103694915771,"y":0.5022624731063843},{"x":0.8125,"y":0.5022624731063843}]},"confidence":0.9400169849395752,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8125,0.48868778347969055,0.8168103694915771,0.5022624731063843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8254310488700867,"y":0.48868778347969055},{"x":0.8599137663841248,"y":0.48868778347969055},{"x":0.8599137663841248,"y":0.5037707686424255},{"x":0.8254310488700867,"y":0.5022624731063843}]},"confidence":0.9878059029579163,"dir":"ltr","str":"229","boundary":[0.8254310488700867,0.48868778347969055,0.8599137663841248,0.5037707686424255]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12284483015537262,"y":0.5082956552505493},{"x":0.13146552443504333,"y":0.5082956552505493},{"x":0.13362069427967072,"y":0.5233786106109619},{"x":0.12284483015537262,"y":0.5233786106109619}]},"confidence":0.9638901948928833,"str":"(","boundary":[0.12284483015537262,0.5082956552505493,0.13362069427967072,0.5233786106109619]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13146552443504333,"y":0.5082956552505493},{"x":0.17456896603107452,"y":0.5067873597145081},{"x":0.1767241358757019,"y":0.5218703150749207},{"x":0.13362069427967072,"y":0.5233786106109619}]},"confidence":0.9877157211303711,"str":"1972","boundary":[0.13146552443504333,0.5082956552505493,0.1767241358757019,0.5218703150749207]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17241379618644714,"y":0.5067873597145081},{"x":0.18318966031074524,"y":0.5052790641784668},{"x":0.18318966031074524,"y":0.5203620195388794},{"x":0.17456896603107452,"y":0.5218703150749207}]},"confidence":0.9709534049034119,"str":")","boundary":[0.17241379618644714,0.5067873597145081,0.18318966031074524,0.5203620195388794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.5052790641784668},{"x":0.18965516984462738,"y":0.5052790641784668},{"x":0.19181033968925476,"y":0.5203620195388794},{"x":0.18318966031074524,"y":0.5203620195388794}]},"confidence":0.5176264643669128,"str":".","boundary":[0.18318966031074524,0.5052790641784668,0.19181033968925476,0.5203620195388794]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26724138855934143,"y":0.5022624731063843},{"x":0.28663793206214905,"y":0.500754177570343},{"x":0.2887931168079376,"y":0.5173454284667969},{"x":0.26724138855934143,"y":0.5173454284667969}]},"confidence":0.3982677459716797,"str":"10","boundary":[0.26724138855934143,0.5022624731063843,0.2887931168079376,0.5173454284667969]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12284483015537262,"y":0.40422323346138},{"x":0.8620689511299133,"y":0.40271493792533875},{"x":0.8620689511299133,"y":0.5233786106109619},{"x":0.12284483015537262,"y":0.5233786106109619}]},"confidence":0.962256133556366,"dir":"ltr","boundary":[0.11784483015537262,0.39722323346138,0.8670689511299133,0.5303786106109619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.806034505367279,"y":0.5384615659713745},{"x":0.857758641242981,"y":0.5399698615074158},{"x":0.857758641242981,"y":0.5610859990119934},{"x":0.806034505367279,"y":0.5610859990119934}]},"confidence":0.9874842762947083,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.806034505367279,0.5384615659713745,0.857758641242981,0.5610859990119934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7974137663841248,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8038793206214905,"y":0.5384615659713745},{"x":0.8038793206214905,"y":0.5595777034759521},{"x":0.7974137663841248,"y":0.5595777034759521}]},"confidence":0.9576584696769714,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7974137663841248,0.5384615659713745,0.8038793206214905,0.5595777034759521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.5384615659713745},{"x":0.795258641242981,"y":0.5384615659713745},{"x":0.795258641242981,"y":0.5595777034759521},{"x":0.7586206793785095,"y":0.5595777034759521}]},"confidence":0.9781050682067871,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7586206793785095,0.5384615659713745,0.795258641242981,0.5595777034759521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7370689511299133,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7413793206214905,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7413793206214905,"y":0.5595777034759521},{"x":0.7349137663841248,"y":0.5595777034759521}]},"confidence":0.8526554703712463,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7370689511299133,0.5384615659713745,0.7413793206214905,0.5595777034759521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306034564971924,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7349137663841248,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7349137663841248,"y":0.5595777034759521},{"x":0.7306034564971924,"y":0.5595777034759521}]},"confidence":0.8816640377044678,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7306034564971924,0.5384615659713745,0.7349137663841248,0.5595777034759521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6724137663841248,"y":0.5369532704353333},{"x":0.7219827771186829,"y":0.5384615659713745},{"x":0.7198275923728943,"y":0.5595777034759521},{"x":0.6724137663841248,"y":0.5595777034759521}]},"confidence":0.9937169551849365,"dir":"rtl","str":"قهرمان","boundary":[0.6724137663841248,0.5369532704353333,0.7198275923728943,0.5595777034759521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6594827771186829,"y":0.5369532704353333},{"x":0.6681034564971924,"y":0.5369532704353333},{"x":0.6681034564971924,"y":0.5580694079399109},{"x":0.6594827771186829,"y":0.5580694079399109}]},"confidence":0.9766761660575867,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6594827771186829,0.5369532704353333,0.6681034564971924,0.5580694079399109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.5369532704353333},{"x":0.6530172228813171,"y":0.5369532704353333},{"x":0.6530172228813171,"y":0.5580694079399109},{"x":0.618534505367279,"y":0.5580694079399109}]},"confidence":0.9917634129524231,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.6206896305084229,0.5369532704353333,0.6530172228813171,0.5580694079399109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5905172228813171,"y":0.535444974899292},{"x":0.6012930870056152,"y":0.535444974899292},{"x":0.6012930870056152,"y":0.5580694079399109},{"x":0.5905172228813171,"y":0.5580694079399109}]},"confidence":0.9955400824546814,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5905172228813171,0.535444974899292,0.6012930870056152,0.5580694079399109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5344827771186829,"y":0.535444974899292},{"x":0.5862069129943848,"y":0.535444974899292},{"x":0.5862069129943848,"y":0.5580694079399109},{"x":0.5344827771186829,"y":0.5565611124038696}]},"confidence":0.8814952373504639,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5344827771186829,0.535444974899292,0.5862069129943848,0.5580694079399109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48491379618644714,"y":0.5339366793632507},{"x":0.5323275923728943,"y":0.535444974899292},{"x":0.5323275923728943,"y":0.5580694079399109},{"x":0.48491379618644714,"y":0.5565611124038696}]},"confidence":0.9937983155250549,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.48491379618644714,0.5339366793632507,0.5323275923728943,0.5580694079399109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43103447556495667,"y":0.5339366793632507},{"x":0.48706895112991333,"y":0.5339366793632507},{"x":0.48491379618644714,"y":0.5565611124038696},{"x":0.4288793206214905,"y":0.5550528168678284}]},"confidence":0.989538311958313,"dir":"rtl","str":"۱۰۵۶","boundary":[0.43103447556495667,0.5339366793632507,0.48491379618644714,0.5565611124038696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4073275923728943,"y":0.5339366793632507},{"x":0.44396552443504333,"y":0.5339366793632507},{"x":0.44396552443504333,"y":0.5550528168678284},{"x":0.4073275923728943,"y":0.5550528168678284}]},"confidence":0.9667888283729553,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4073275923728943,0.5339366793632507,0.44396552443504333,0.5550528168678284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3857758641242981,"y":0.5324283838272095},{"x":0.4181034564971924,"y":0.5339366793632507},{"x":0.4159482717514038,"y":0.5550528168678284},{"x":0.3857758641242981,"y":0.5550528168678284}]},"confidence":0.9888218641281128,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.3857758641242981,0.5324283838272095,0.4159482717514038,0.5550528168678284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.5324283838272095},{"x":0.37931033968925476,"y":0.5324283838272095},{"x":0.37931033968925476,"y":0.5550528168678284},{"x":0.3448275923728943,"y":0.5535445213317871}]},"confidence":0.9875808954238892,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.3448275923728943,0.5324283838272095,0.37931033968925476,0.5550528168678284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29956895112991333,"y":0.5324283838272095},{"x":0.32974138855934143,"y":0.5324283838272095},{"x":0.32974138855934143,"y":0.5535445213317871},{"x":0.29956895112991333,"y":0.5535445213317871}]},"confidence":0.9938151836395264,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.29956895112991333,0.5324283838272095,0.32974138855934143,0.5535445213317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28663793206214905,"y":0.5324283838272095},{"x":0.29741379618644714,"y":0.5324283838272095},{"x":0.29525861144065857,"y":0.5535445213317871},{"x":0.28663793206214905,"y":0.5535445213317871}]},"confidence":0.9680288434028625,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.28663793206214905,0.5324283838272095,0.29525861144065857,0.5535445213317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24568966031074524,"y":0.5309200882911682},{"x":0.2823275923728943,"y":0.5309200882911682},{"x":0.2823275923728943,"y":0.5535445213317871},{"x":0.24568966031074524,"y":0.5535445213317871}]},"confidence":0.9900482296943665,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.24568966031074524,0.5309200882911682,0.2823275923728943,0.5535445213317871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2284482717514038,"y":0.5309200882911682},{"x":0.23491379618644714,"y":0.5309200882911682},{"x":0.23491379618644714,"y":0.5520362257957458},{"x":0.2284482717514038,"y":0.5520362257957458}]},"confidence":0.9178169369697571,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.2284482717514038,0.5309200882911682,0.23491379618644714,0.5520362257957458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2198275923728943,"y":0.5309200882911682},{"x":0.22629310190677643,"y":0.5309200882911682},{"x":0.22629310190677643,"y":0.5520362257957458},{"x":0.2198275923728943,"y":0.5520362257957458}]},"confidence":0.91672283411026,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2198275923728943,0.5309200882911682,0.22629310190677643,0.5520362257957458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8038793206214905,"y":0.5656108856201172},{"x":0.8275862336158752,"y":0.5656108856201172},{"x":0.8275862336158752,"y":0.5897436141967773},{"x":0.8038793206214905,"y":0.5897436141967773}]},"confidence":0.9808708429336548,"dir":"rtl","str":"پیاز","boundary":[0.8038793206214905,0.5656108856201172,0.8275862336158752,0.5897436141967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.767241358757019,"y":0.5656108856201172},{"x":0.795258641242981,"y":0.5656108856201172},{"x":0.795258641242981,"y":0.5897436141967773},{"x":0.7650862336158752,"y":0.5897436141967773}]},"confidence":0.9862743616104126,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.767241358757019,0.5656108856201172,0.795258641242981,0.5897436141967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.5641025900840759},{"x":0.7629310488700867,"y":0.5656108856201172},{"x":0.7607758641242981,"y":0.5897436141967773},{"x":0.7241379022598267,"y":0.5882353186607361}]},"confidence":0.9778341054916382,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.7241379022598267,0.5641025900840759,0.7607758641242981,0.5897436141967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982758641242981,"y":0.5641025900840759},{"x":0.7068965435028076,"y":0.5641025900840759},{"x":0.7068965435028076,"y":0.5882353186607361},{"x":0.6961206793785095,"y":0.5882353186607361}]},"confidence":0.991674542427063,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6982758641242981,0.5641025900840759,0.7068965435028076,0.5882353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6400862336158752,"y":0.5625942945480347},{"x":0.6918103694915771,"y":0.5641025900840759},{"x":0.6918103694915771,"y":0.5882353186607361},{"x":0.6379310488700867,"y":0.5867270231246948}]},"confidence":0.9709193706512451,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.6400862336158752,0.5625942945480347,0.6918103694915771,0.5882353186607361]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.5625942945480347},{"x":0.6357758641242981,"y":0.5625942945480347},{"x":0.6336206793785095,"y":0.5867270231246948},{"x":0.6228448152542114,"y":0.5867270231246948}]},"confidence":0.6548499464988708,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.625,0.5625942945480347,0.6336206793785095,0.5867270231246948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5926724076271057,"y":0.5625942945480347},{"x":0.6228448152542114,"y":0.5625942945480347},{"x":0.6206896305084229,"y":0.5867270231246948},{"x":0.5905172228813171,"y":0.5867270231246948}]},"confidence":0.9847744703292847,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.5926724076271057,0.5625942945480347,0.6206896305084229,0.5867270231246948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545258641242981,"y":0.5625942945480347},{"x":0.5840517282485962,"y":0.5625942945480347},{"x":0.5840517282485962,"y":0.5867270231246948},{"x":0.545258641242981,"y":0.5867270231246948}]},"confidence":0.9858947396278381,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.545258641242981,0.5625942945480347,0.5840517282485962,0.5867270231246948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5301724076271057,"y":0.5610859990119934},{"x":0.5409482717514038,"y":0.5610859990119934},{"x":0.5409482717514038,"y":0.5852187275886536},{"x":0.5280172228813171,"y":0.5852187275886536}]},"confidence":0.9768741130828857,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5301724076271057,0.5610859990119934,0.5409482717514038,0.5852187275886536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5150862336158752,"y":0.5610859990119934},{"x":0.5258620977401733,"y":0.5610859990119934},{"x":0.5258620977401733,"y":0.5852187275886536},{"x":0.5129310488700867,"y":0.5852187275886536}]},"confidence":0.9942728281021118,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5150862336158752,0.5610859990119934,0.5258620977401733,0.5852187275886536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4806034564971924,"y":0.5610859990119934},{"x":0.5086206793785095,"y":0.5610859990119934},{"x":0.5086206793785095,"y":0.5852187275886536},{"x":0.4784482717514038,"y":0.5852187275886536}]},"confidence":0.9939305186271667,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.4806034564971924,0.5610859990119934,0.5086206793785095,0.5852187275886536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4612068831920624,"y":0.5610859990119934},{"x":0.4698275923728943,"y":0.5610859990119934},{"x":0.4676724076271057,"y":0.5852187275886536},{"x":0.4612068831920624,"y":0.5852187275886536}]},"confidence":0.8932437300682068,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.4612068831920624,0.5610859990119934,0.4676724076271057,0.5852187275886536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44396552443504333,"y":0.5610859990119934},{"x":0.45474138855934143,"y":0.5610859990119934},{"x":0.45474138855934143,"y":0.5837104320526123},{"x":0.44396552443504333,"y":0.5837104320526123}]},"confidence":0.9770650863647461,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.44396552443504333,0.5610859990119934,0.45474138855934143,0.5837104320526123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4051724076271057,"y":0.5595777034759521},{"x":0.4396551847457886,"y":0.5610859990119934},{"x":0.4375,"y":0.5837104320526123},{"x":0.4051724076271057,"y":0.5837104320526123}]},"confidence":0.9203618764877319,"dir":"rtl","str":"۱/۷","boundary":[0.4051724076271057,0.5595777034759521,0.4375,0.5837104320526123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36206895112991333,"y":0.5595777034759521},{"x":0.4030172526836395,"y":0.5595777034759521},{"x":0.4030172526836395,"y":0.5837104320526123},{"x":0.35991379618644714,"y":0.5837104320526123}]},"confidence":0.9913946390151978,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.36206895112991333,0.5595777034759521,0.4030172526836395,0.5837104320526123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3318965435028076,"y":0.5580694079399109},{"x":0.3512931168079376,"y":0.5595777034759521},{"x":0.3512931168079376,"y":0.5837104320526123},{"x":0.32974138855934143,"y":0.582202136516571}]},"confidence":0.9890573620796204,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.3318965435028076,0.5580694079399109,0.3512931168079376,0.5837104320526123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3211206793785095,"y":0.5580694079399109},{"x":0.32758620381355286,"y":0.5580694079399109},{"x":0.32758620381355286,"y":0.582202136516571},{"x":0.3211206793785095,"y":0.582202136516571}]},"confidence":0.9674860835075378,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3211206793785095,0.5580694079399109,0.32758620381355286,0.582202136516571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2780172526836395,"y":0.5580694079399109},{"x":0.31896552443504333,"y":0.5580694079399109},{"x":0.31681033968925476,"y":0.582202136516571},{"x":0.2780172526836395,"y":0.582202136516571}]},"confidence":0.9901251196861267,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.2780172526836395,0.5580694079399109,0.31681033968925476,0.582202136516571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26508620381355286,"y":0.5580694079399109},{"x":0.2737068831920624,"y":0.5580694079399109},{"x":0.2737068831920624,"y":0.582202136516571},{"x":0.26508620381355286,"y":0.582202136516571}]},"confidence":0.9711242318153381,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.26508620381355286,0.5580694079399109,0.2737068831920624,0.582202136516571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24568966031074524,"y":0.5580694079399109},{"x":0.25646552443504333,"y":0.5580694079399109},{"x":0.25646552443504333,"y":0.5806938409805298},{"x":0.24568966031074524,"y":0.5806938409805298}]},"confidence":0.9857054948806763,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.24568966031074524,0.5580694079399109,0.25646552443504333,0.5806938409805298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2306034415960312,"y":0.5565611124038696},{"x":0.23706896603107452,"y":0.5565611124038696},{"x":0.23706896603107452,"y":0.5806938409805298},{"x":0.2284482717514038,"y":0.5806938409805298}]},"confidence":0.8353626728057861,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.2306034415960312,0.5565611124038696,0.23706896603107452,0.5806938409805298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2176724076271057,"y":0.5565611124038696},{"x":0.22629310190677643,"y":0.5565611124038696},{"x":0.22413793206214905,"y":0.5806938409805298},{"x":0.21551723778247833,"y":0.5806938409805298}]},"confidence":0.9509297013282776,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2176724076271057,0.5565611124038696,0.22413793206214905,0.5806938409805298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1982758641242981,"y":0.5565611124038696},{"x":0.2090517282485962,"y":0.5565611124038696},{"x":0.2090517282485962,"y":0.5806938409805298},{"x":0.1982758641242981,"y":0.5806938409805298}]},"confidence":0.9953611493110657,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1982758641242981,0.5565611124038696,0.2090517282485962,0.5806938409805298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14870689809322357,"y":0.5550528168678284},{"x":0.1875,"y":0.5565611124038696},{"x":0.18534483015537262,"y":0.5806938409805298},{"x":0.14870689809322357,"y":0.5806938409805298}]},"confidence":0.9888944029808044,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.14870689809322357,0.5550528168678284,0.18534483015537262,0.5806938409805298]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.125,"y":0.5550528168678284},{"x":0.13362069427967072,"y":0.5550528168678284},{"x":0.13362069427967072,"y":0.5791855454444885},{"x":0.125,"y":0.5791855454444885}]},"confidence":0.9060831069946289,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.125,0.5550528168678284,0.13362069427967072,0.5791855454444885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.829741358757019,"y":0.5912519097328186},{"x":0.8599137663841248,"y":0.5912519097328186},{"x":0.8599137663841248,"y":0.6153846383094788},{"x":0.829741358757019,"y":0.6138763427734375}]},"confidence":0.9844961166381836,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.829741358757019,0.5912519097328186,0.8599137663841248,0.6153846383094788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8211206793785095,"y":0.5912519097328186},{"x":0.8275862336158752,"y":0.5912519097328186},{"x":0.8275862336158752,"y":0.6138763427734375},{"x":0.8211206793785095,"y":0.6138763427734375}]},"confidence":0.9753850698471069,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8211206793785095,0.5912519097328186,0.8275862336158752,0.6138763427734375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8038793206214905,"y":0.5897436141967773},{"x":0.8146551847457886,"y":0.5897436141967773},{"x":0.8125,"y":0.6138763427734375},{"x":0.8038793206214905,"y":0.6138763427734375}]},"confidence":0.9810798168182373,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8038793206214905,0.5897436141967773,0.8125,0.6138763427734375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629310488700867,"y":0.5897436141967773},{"x":0.7931034564971924,"y":0.5897436141967773},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6138763427734375},{"x":0.7629310488700867,"y":0.6138763427734375}]},"confidence":0.996137261390686,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7629310488700867,0.5897436141967773,0.7931034564971924,0.6138763427734375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7284482717514038,"y":0.5897436141967773},{"x":0.75,"y":0.5897436141967773},{"x":0.7478448152542114,"y":0.6138763427734375},{"x":0.7284482717514038,"y":0.6123680472373962}]},"confidence":0.9855722784996033,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.7284482717514038,0.5897436141967773,0.7478448152542114,0.6138763427734375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7090517282485962,"y":0.5897436141967773},{"x":0.7198275923728943,"y":0.5897436141967773},{"x":0.7198275923728943,"y":0.6123680472373962},{"x":0.7068965435028076,"y":0.6123680472373962}]},"confidence":0.9884546995162964,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7090517282485962,0.5897436141967773,0.7198275923728943,0.6123680472373962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788793206214905,"y":0.5897436141967773},{"x":0.7025862336158752,"y":0.5897436141967773},{"x":0.7004310488700867,"y":0.6123680472373962},{"x":0.6788793206214905,"y":0.6123680472373962}]},"confidence":0.9305263757705688,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.6788793206214905,0.5897436141967773,0.7004310488700867,0.6123680472373962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631465494632721,"y":0.5882353186607361},{"x":0.6745689511299133,"y":0.5897436141967773},{"x":0.6745689511299133,"y":0.6123680472373962},{"x":0.631465494632721,"y":0.6123680472373962}]},"confidence":0.9890279769897461,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.631465494632721,0.5882353186607361,0.6745689511299133,0.6123680472373962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012930870056152,"y":0.5882353186607361},{"x":0.6228448152542114,"y":0.5882353186607361},{"x":0.6228448152542114,"y":0.6123680472373962},{"x":0.6012930870056152,"y":0.610859751701355}]},"confidence":0.9893497228622437,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.6012930870056152,0.5882353186607361,0.6228448152542114,0.6123680472373962]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5926724076271057,"y":0.5882353186607361},{"x":0.5991379022598267,"y":0.5882353186607361},{"x":0.5991379022598267,"y":0.610859751701355},{"x":0.5905172228813171,"y":0.610859751701355}]},"confidence":0.975106418132782,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5926724076271057,0.5882353186607361,0.5991379022598267,0.610859751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.579741358757019,"y":0.5882353186607361},{"x":0.5883620977401733,"y":0.5882353186607361},{"x":0.5862069129943848,"y":0.610859751701355},{"x":0.579741358757019,"y":0.610859751701355}]},"confidence":0.9615598917007446,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.579741358757019,0.5882353186607361,0.5862069129943848,0.610859751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5387930870056152,"y":0.5882353186607361},{"x":0.568965494632721,"y":0.5882353186607361},{"x":0.5668103694915771,"y":0.610859751701355},{"x":0.5387930870056152,"y":0.610859751701355}]},"confidence":0.9925007820129395,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.5387930870056152,0.5882353186607361,0.5668103694915771,0.610859751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.506465494632721,"y":0.5867270231246948},{"x":0.5150862336158752,"y":0.5867270231246948},{"x":0.5150862336158752,"y":0.610859751701355},{"x":0.506465494632721,"y":0.610859751701355}]},"confidence":0.8656054735183716,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.506465494632721,0.5867270231246948,0.5150862336158752,0.610859751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4892241358757019,"y":0.5867270231246948},{"x":0.5,"y":0.5867270231246948},{"x":0.5,"y":0.610859751701355},{"x":0.4892241358757019,"y":0.610859751701355}]},"confidence":0.975802481174469,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4892241358757019,0.5867270231246948,0.5,0.610859751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719827473163605,"y":0.5867270231246948},{"x":0.4806034564971924,"y":0.5867270231246948},{"x":0.4806034564971924,"y":0.6093514561653137},{"x":0.4719827473163605,"y":0.6093514561653137}]},"confidence":0.8283292055130005,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.4719827473163605,0.5867270231246948,0.4806034564971924,0.6093514561653137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.5867270231246948},{"x":0.4655172526836395,"y":0.5867270231246948},{"x":0.46336206793785095,"y":0.610859751701355},{"x":0.4375,"y":0.6093514561653137}]},"confidence":0.9911026358604431,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.4375,0.5867270231246948,0.46336206793785095,0.610859751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4030172526836395,"y":0.5852187275886536},{"x":0.4288793206214905,"y":0.5867270231246948},{"x":0.4267241358757019,"y":0.6093514561653137},{"x":0.4030172526836395,"y":0.6093514561653137}]},"confidence":0.9907000064849854,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.4030172526836395,0.5852187275886536,0.4267241358757019,0.6093514561653137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3987068831920624,"y":0.5852187275886536},{"x":0.4030172526836395,"y":0.5852187275886536},{"x":0.4030172526836395,"y":0.6093514561653137},{"x":0.3965517282485962,"y":0.6093514561653137}]},"confidence":0.9779727458953857,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3987068831920624,0.5852187275886536,0.4030172526836395,0.6093514561653137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3728448152542114,"y":0.5852187275886536},{"x":0.39008620381355286,"y":0.5852187275886536},{"x":0.38793104887008667,"y":0.6093514561653137},{"x":0.3728448152542114,"y":0.6093514561653137}]},"confidence":0.9844127893447876,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.3728448152542114,0.5852187275886536,0.38793104887008667,0.6093514561653137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35775861144065857,"y":0.5852187275886536},{"x":0.3663793206214905,"y":0.5852187275886536},{"x":0.3642241358757019,"y":0.6078431606292725},{"x":0.3556034564971924,"y":0.6078431606292725}]},"confidence":0.9888030886650085,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35775861144065857,0.5852187275886536,0.3642241358757019,0.6078431606292725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32758620381355286,"y":0.5852187275886536},{"x":0.3469827473163605,"y":0.5852187275886536},{"x":0.3469827473163605,"y":0.6093514561653137},{"x":0.32543104887008667,"y":0.6078431606292725}]},"confidence":0.9880667924880981,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.32758620381355286,0.5852187275886536,0.3469827473163605,0.6093514561653137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2586206793785095,"y":0.5837104320526123},{"x":0.30818966031074524,"y":0.5852187275886536},{"x":0.30818966031074524,"y":0.6078431606292725},{"x":0.2586206793785095,"y":0.6078431606292725}]},"confidence":0.9909395575523376,"dir":"rtl","str":"ناودانی","boundary":[0.2586206793785095,0.5837104320526123,0.30818966031074524,0.6078431606292725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24137930572032928,"y":0.5837104320526123},{"x":0.25431033968925476,"y":0.5837104320526123},{"x":0.25431033968925476,"y":0.6078431606292725},{"x":0.24137930572032928,"y":0.6078431606292725}]},"confidence":0.9714202284812927,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24137930572032928,0.5837104320526123,0.25431033968925476,0.6078431606292725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2284482717514038,"y":0.5837104320526123},{"x":0.23706896603107452,"y":0.5837104320526123},{"x":0.23706896603107452,"y":0.6078431606292725},{"x":0.22629310190677643,"y":0.6078431606292725}]},"confidence":0.9947569370269775,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2284482717514038,0.5837104320526123,0.23706896603107452,0.6078431606292725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17241379618644714,"y":0.5837104320526123},{"x":0.2176724076271057,"y":0.5837104320526123},{"x":0.2176724076271057,"y":0.6078431606292725},{"x":0.17025862634181976,"y":0.6063348650932312}]},"confidence":0.9184467792510986,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.17241379618644714,0.5837104320526123,0.2176724076271057,0.6078431606292725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1443965584039688,"y":0.582202136516571},{"x":0.1659482717514038,"y":0.5837104320526123},{"x":0.1659482717514038,"y":0.6063348650932312},{"x":0.1443965584039688,"y":0.6063348650932312}]},"confidence":0.9872682094573975,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.1443965584039688,0.582202136516571,0.1659482717514038,0.6063348650932312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12284483015537262,"y":0.582202136516571},{"x":0.13362069427967072,"y":0.582202136516571},{"x":0.13362069427967072,"y":0.6063348650932312},{"x":0.12284483015537262,"y":0.6063348650932312}]},"confidence":0.9848438501358032,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.12284483015537262,0.582202136516571,0.13362069427967072,0.6063348650932312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8103448152542114,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8556034564971924,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8556034564971924,"y":0.6410256624221802},{"x":0.8103448152542114,"y":0.6395173668861389}]},"confidence":0.9778944253921509,"dir":"rtl","str":"مژکدار","boundary":[0.8103448152542114,0.6153846383094788,0.8556034564971924,0.6410256624221802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995689511299133,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8081896305084229,"y":0.6153846383094788},{"x":0.806034505367279,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7995689511299133,"y":0.6395173668861389}]},"confidence":0.9797187447547913,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7995689511299133,0.6153846383094788,0.806034505367279,0.6395173668861389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866379022598267,"y":0.6153846383094788},{"x":0.795258641242981,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7844827771186829,"y":0.6395173668861389}]},"confidence":0.983060896396637,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7866379022598267,0.6153846383094788,0.7931034564971924,0.6395173668861389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.767241358757019,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7780172228813171,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7780172228813171,"y":0.6395173668861389},{"x":0.767241358757019,"y":0.6395173668861389}]},"confidence":0.8875659704208374,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.767241358757019,0.6153846383094788,0.7780172228813171,0.6395173668861389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7284482717514038,"y":0.6138763427734375},{"x":0.7586206793785095,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7586206793785095,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7284482717514038,"y":0.6395173668861389}]},"confidence":0.9875040650367737,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.7284482717514038,0.6138763427734375,0.7586206793785095,0.6395173668861389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982758641242981,"y":0.6138763427734375},{"x":0.7133620977401733,"y":0.6138763427734375},{"x":0.7133620977401733,"y":0.6395173668861389},{"x":0.6961206793785095,"y":0.6395173668861389}]},"confidence":0.9947479963302612,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6982758641242981,0.6138763427734375,0.7133620977401733,0.6395173668861389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6853448152542114,"y":0.6138763427734375},{"x":0.6918103694915771,"y":0.6138763427734375},{"x":0.6918103694915771,"y":0.6380090713500977},{"x":0.6831896305084229,"y":0.6380090713500977}]},"confidence":0.9944628477096558,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6853448152542114,0.6138763427734375,0.6918103694915771,0.6380090713500977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6530172228813171,"y":0.6138763427734375},{"x":0.6745689511299133,"y":0.6138763427734375},{"x":0.6745689511299133,"y":0.6395173668861389},{"x":0.6530172228813171,"y":0.6380090713500977}]},"confidence":0.9894760251045227,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.6530172228813171,0.6138763427734375,0.6745689511299133,0.6395173668861389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6012930870056152,"y":0.6123680472373962},{"x":0.6357758641242981,"y":0.6138763427734375},{"x":0.6357758641242981,"y":0.6380090713500977},{"x":0.5991379022598267,"y":0.6380090713500977}]},"confidence":0.9928397536277771,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.6012930870056152,0.6123680472373962,0.6357758641242981,0.6380090713500977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5818965435028076,"y":0.6123680472373962},{"x":0.5948275923728943,"y":0.6123680472373962},{"x":0.5948275923728943,"y":0.6380090713500977},{"x":0.5818965435028076,"y":0.6380090713500977}]},"confidence":0.9502319693565369,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5818965435028076,0.6123680472373962,0.5948275923728943,0.6380090713500977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5409482717514038,"y":0.6123680472373962},{"x":0.5818965435028076,"y":0.6123680472373962},{"x":0.5818965435028076,"y":0.6380090713500977},{"x":0.5409482717514038,"y":0.6380090713500977}]},"confidence":0.989855945110321,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.5409482717514038,0.6123680472373962,0.5818965435028076,0.6380090713500977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5237069129943848,"y":0.6123680472373962},{"x":0.5387930870056152,"y":0.6123680472373962},{"x":0.5387930870056152,"y":0.6365007758140564},{"x":0.5237069129943848,"y":0.6365007758140564}]},"confidence":0.9923922419548035,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5237069129943848,0.6123680472373962,0.5387930870056152,0.6365007758140564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48706895112991333,"y":0.6123680472373962},{"x":0.517241358757019,"y":0.6123680472373962},{"x":0.517241358757019,"y":0.6380090713500977},{"x":0.48491379618644714,"y":0.6365007758140564}]},"confidence":0.9950903654098511,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.48706895112991333,0.6123680472373962,0.517241358757019,0.6380090713500977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45043104887008667,"y":0.610859751701355},{"x":0.4784482717514038,"y":0.6123680472373962},{"x":0.4762931168079376,"y":0.6365007758140564},{"x":0.4482758641242981,"y":0.6365007758140564}]},"confidence":0.9533846378326416,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.45043104887008667,0.610859751701355,0.4762931168079376,0.6365007758140564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4353448152542114,"y":0.610859751701355},{"x":0.4461206793785095,"y":0.610859751701355},{"x":0.44396552443504333,"y":0.6365007758140564},{"x":0.43318966031074524,"y":0.6365007758140564}]},"confidence":0.9822456240653992,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4353448152542114,0.610859751701355,0.44396552443504333,0.6365007758140564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4051724076271057,"y":0.610859751701355},{"x":0.4267241358757019,"y":0.610859751701355},{"x":0.4267241358757019,"y":0.6365007758140564},{"x":0.4030172526836395,"y":0.6365007758140564}]},"confidence":0.8693170547485352,"dir":"rtl","str":"۸۰","boundary":[0.4051724076271057,0.610859751701355,0.4267241358757019,0.6365007758140564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39224138855934143,"y":0.610859751701355},{"x":0.40086206793785095,"y":0.610859751701355},{"x":0.40086206793785095,"y":0.6349924802780151},{"x":0.39224138855934143,"y":0.6349924802780151}]},"confidence":0.9504522085189819,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39224138855934143,0.610859751701355,0.40086206793785095,0.6349924802780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36853447556495667,"y":0.610859751701355},{"x":0.3857758641242981,"y":0.610859751701355},{"x":0.3836206793785095,"y":0.6349924802780151},{"x":0.36853447556495667,"y":0.6349924802780151}]},"confidence":0.9891018867492676,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36853447556495667,0.610859751701355,0.3836206793785095,0.6349924802780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3232758641242981,"y":0.610859751701355},{"x":0.3663793206214905,"y":0.610859751701355},{"x":0.3663793206214905,"y":0.6349924802780151},{"x":0.3211206793785095,"y":0.6349924802780151}]},"confidence":0.9890527725219727,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.3232758641242981,0.610859751701355,0.3663793206214905,0.6349924802780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28663793206214905,"y":0.6093514561653137},{"x":0.30818966031074524,"y":0.610859751701355},{"x":0.30818966031074524,"y":0.6349924802780151},{"x":0.28663793206214905,"y":0.6349924802780151}]},"confidence":0.9415543079376221,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.28663793206214905,0.6093514561653137,0.30818966031074524,0.6349924802780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24137930572032928,"y":0.6093514561653137},{"x":0.2844827473163605,"y":0.6093514561653137},{"x":0.2844827473163605,"y":0.6349924802780151},{"x":0.24137930572032928,"y":0.6349924802780151}]},"confidence":0.9878551363945007,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.24137930572032928,0.6093514561653137,0.2844827473163605,0.6349924802780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21120689809322357,"y":0.6093514561653137},{"x":0.23275862634181976,"y":0.6093514561653137},{"x":0.23275862634181976,"y":0.6349924802780151},{"x":0.2090517282485962,"y":0.6334841847419739}]},"confidence":0.984523355960846,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.21120689809322357,0.6093514561653137,0.23275862634181976,0.6349924802780151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20474137365818024,"y":0.6093514561653137},{"x":0.2090517282485962,"y":0.6093514561653137},{"x":0.2090517282485962,"y":0.6334841847419739},{"x":0.20474137365818024,"y":0.6334841847419739}]},"confidence":0.9404202103614807,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20474137365818024,0.6093514561653137,0.2090517282485962,0.6334841847419739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1573275923728943,"y":0.6078431606292725},{"x":0.1982758641242981,"y":0.6093514561653137},{"x":0.1982758641242981,"y":0.6334841847419739},{"x":0.1573275923728943,"y":0.6334841847419739}]},"confidence":0.9746379256248474,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.1573275923728943,0.6078431606292725,0.1982758641242981,0.6334841847419739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1443965584039688,"y":0.6078431606292725},{"x":0.15301723778247833,"y":0.6078431606292725},{"x":0.15301723778247833,"y":0.6334841847419739},{"x":0.1443965584039688,"y":0.6334841847419739}]},"confidence":0.8511788845062256,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.1443965584039688,0.6078431606292725,0.15301723778247833,0.6334841847419739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12284483015537262,"y":0.6078431606292725},{"x":0.1357758641242981,"y":0.6078431606292725},{"x":0.13362069427967072,"y":0.6334841847419739},{"x":0.12284483015537262,"y":0.6334841847419739}]},"confidence":0.9830896854400635,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.12284483015537262,0.6078431606292725,0.13362069427967072,0.6334841847419739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8448275923728943,"y":0.6410256624221802},{"x":0.8534482717514038,"y":0.6410256624221802},{"x":0.8534482717514038,"y":0.6651583909988403},{"x":0.8448275923728943,"y":0.6651583909988403}]},"confidence":0.7478424310684204,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.8448275923728943,0.6410256624221802,0.8534482717514038,0.6651583909988403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8081896305084229,"y":0.6395173668861389},{"x":0.8383620977401733,"y":0.6410256624221802},{"x":0.8383620977401733,"y":0.6651583909988403},{"x":0.8081896305084229,"y":0.6651583909988403}]},"confidence":0.9741197228431702,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.8081896305084229,0.6395173668861389,0.8383620977401733,0.6651583909988403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844827771186829,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7995689511299133,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7995689511299133,"y":0.6651583909988403},{"x":0.7823275923728943,"y":0.6651583909988403}]},"confidence":0.9927978515625,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7844827771186829,0.6395173668861389,0.7995689511299133,0.6651583909988403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478448152542114,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7737069129943848,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7737069129943848,"y":0.6651583909988403},{"x":0.7478448152542114,"y":0.6651583909988403}]},"confidence":0.9850935339927673,"dir":"rtl","str":"چتر","boundary":[0.7478448152542114,0.6395173668861389,0.7737069129943848,0.6651583909988403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306034564971924,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7392241358757019,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7392241358757019,"y":0.6636500954627991},{"x":0.7306034564971924,"y":0.6636500954627991}]},"confidence":0.9574273228645325,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7306034564971924,0.6395173668861389,0.7392241358757019,0.6636500954627991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7090517282485962,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7176724076271057,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7176724076271057,"y":0.6636500954627991},{"x":0.7090517282485962,"y":0.6636500954627991}]},"confidence":0.9427152872085571,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7090517282485962,0.6395173668861389,0.7176724076271057,0.6636500954627991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7004310488700867,"y":0.6395173668861389},{"x":0.7004310488700867,"y":0.6636500954627991},{"x":0.6896551847457886,"y":0.6636500954627991}]},"confidence":0.9873279929161072,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6896551847457886,0.6395173668861389,0.7004310488700867,0.6636500954627991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6724137663841248,"y":0.6380090713500977},{"x":0.681034505367279,"y":0.6380090713500977},{"x":0.6788793206214905,"y":0.6636500954627991},{"x":0.6724137663841248,"y":0.6636500954627991}]},"confidence":0.9638965129852295,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6724137663841248,0.6380090713500977,0.6788793206214905,0.6636500954627991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.631465494632721,"y":0.6380090713500977},{"x":0.6616379022598267,"y":0.6380090713500977},{"x":0.6616379022598267,"y":0.6636500954627991},{"x":0.631465494632721,"y":0.6636500954627991}]},"confidence":0.9805880784988403,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.631465494632721,0.6380090713500977,0.6616379022598267,0.6636500954627991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6099137663841248,"y":0.6380090713500977},{"x":0.6271551847457886,"y":0.6380090713500977},{"x":0.6271551847457886,"y":0.6621417999267578},{"x":0.6099137663841248,"y":0.6621417999267578}]},"confidence":0.9906057119369507,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6099137663841248,0.6380090713500977,0.6271551847457886,0.6621417999267578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495689511299133,"y":0.6380090713500977},{"x":0.5969827771186829,"y":0.6380090713500977},{"x":0.5948275923728943,"y":0.6621417999267578},{"x":0.5495689511299133,"y":0.6621417999267578}]},"confidence":0.9937821626663208,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.5495689511299133,0.6380090713500977,0.5948275923728943,0.6621417999267578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5323275923728943,"y":0.6365007758140564},{"x":0.5431034564971924,"y":0.6365007758140564},{"x":0.5409482717514038,"y":0.6621417999267578},{"x":0.5301724076271057,"y":0.6621417999267578}]},"confidence":0.9827638864517212,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5323275923728943,0.6365007758140564,0.5409482717514038,0.6621417999267578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4612068831920624,"y":0.6365007758140564},{"x":0.5258620977401733,"y":0.6365007758140564},{"x":0.5258620977401733,"y":0.6621417999267578},{"x":0.4612068831920624,"y":0.6621417999267578}]},"confidence":0.9875888228416443,"dir":"rtl","str":"انشعابات","boundary":[0.4612068831920624,0.6365007758140564,0.5258620977401733,0.6621417999267578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44396552443504333,"y":0.6365007758140564},{"x":0.4568965435028076,"y":0.6365007758140564},{"x":0.4568965435028076,"y":0.6606335043907166},{"x":0.44396552443504333,"y":0.6606335043907166}]},"confidence":0.9888963103294373,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44396552443504333,0.6365007758140564,0.4568965435028076,0.6606335043907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4181034564971924,"y":0.6349924802780151},{"x":0.4396551847457886,"y":0.6365007758140564},{"x":0.4396551847457886,"y":0.6606335043907166},{"x":0.4181034564971924,"y":0.6606335043907166}]},"confidence":0.9878379702568054,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.4181034564971924,0.6349924802780151,0.4396551847457886,0.6606335043907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534482717514038,"y":0.6349924802780151},{"x":0.4073275923728943,"y":0.6349924802780151},{"x":0.4073275923728943,"y":0.6606335043907166},{"x":0.3534482717514038,"y":0.6606335043907166}]},"confidence":0.9850559830665588,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.3534482717514038,0.6349924802780151,0.4073275923728943,0.6606335043907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32974138855934143,"y":0.6349924802780151},{"x":0.3405172526836395,"y":0.6349924802780151},{"x":0.3405172526836395,"y":0.6591252088546753},{"x":0.32974138855934143,"y":0.6591252088546753}]},"confidence":0.9976139068603516,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.32974138855934143,0.6349924802780151,0.3405172526836395,0.6591252088546753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28663793206214905,"y":0.6334841847419739},{"x":0.31896552443504333,"y":0.6349924802780151},{"x":0.31896552443504333,"y":0.6591252088546753},{"x":0.28663793206214905,"y":0.6591252088546753}]},"confidence":0.9906487464904785,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.28663793206214905,0.6334841847419739,0.31896552443504333,0.6591252088546753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25646552443504333,"y":0.6334841847419739},{"x":0.26724138855934143,"y":0.6334841847419739},{"x":0.26508620381355286,"y":0.657616913318634},{"x":0.25431033968925476,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9797722697257996,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.25646552443504333,0.6334841847419739,0.26508620381355286,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2176724076271057,"y":0.6334841847419739},{"x":0.24784483015537262,"y":0.6334841847419739},{"x":0.24784483015537262,"y":0.6591252088546753},{"x":0.2176724076271057,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9862092733383179,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.2176724076271057,0.6334841847419739,0.24784483015537262,0.6591252088546753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14870689809322357,"y":0.6319758892059326},{"x":0.20258620381355286,"y":0.6334841847419739},{"x":0.20258620381355286,"y":0.6591252088546753},{"x":0.14870689809322357,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9878323674201965,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.14870689809322357,0.6319758892059326,0.20258620381355286,0.6591252088546753]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12715516984462738,"y":0.6319758892059326},{"x":0.1357758641242981,"y":0.6319758892059326},{"x":0.1357758641242981,"y":0.657616913318634},{"x":0.125,"y":0.657616913318634}]},"confidence":0.9876099824905396,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12715516984462738,0.6319758892059326,0.1357758641242981,0.657616913318634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8038793206214905,"y":0.6666666865348816},{"x":0.8599137663841248,"y":0.6666666865348816},{"x":0.857758641242981,"y":0.692307710647583},{"x":0.8038793206214905,"y":0.6907994151115417}]},"confidence":0.9909150004386902,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.8038793206214905,0.6666666865348816,0.857758641242981,0.692307710647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7909482717514038,"y":0.6651583909988403},{"x":0.7995689511299133,"y":0.6651583909988403},{"x":0.7995689511299133,"y":0.6892911195755005},{"x":0.7887930870056152,"y":0.6892911195755005}]},"confidence":0.9705117344856262,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7909482717514038,0.6651583909988403,0.7995689511299133,0.6892911195755005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756465494632721,"y":0.6651583909988403},{"x":0.7844827771186829,"y":0.6651583909988403},{"x":0.7844827771186829,"y":0.6907994151115417},{"x":0.756465494632721,"y":0.6892911195755005}]},"confidence":0.9872747659683228,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.756465494632721,0.6651583909988403,0.7844827771186829,0.6907994151115417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732758641242981,"y":0.6651583909988403},{"x":0.75,"y":0.6651583909988403},{"x":0.75,"y":0.6892911195755005},{"x":0.7306034564971924,"y":0.6892911195755005}]},"confidence":0.9774636030197144,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.732758641242981,0.6651583909988403,0.75,0.6892911195755005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6853448152542114,"y":0.6651583909988403},{"x":0.7306034564971924,"y":0.6651583909988403},{"x":0.7306034564971924,"y":0.6892911195755005},{"x":0.6831896305084229,"y":0.6892911195755005}]},"confidence":0.9935817718505859,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.6853448152542114,0.6651583909988403,0.7306034564971924,0.6892911195755005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745689511299133,"y":0.6651583909988403},{"x":0.6831896305084229,"y":0.6651583909988403},{"x":0.6831896305084229,"y":0.6892911195755005},{"x":0.6745689511299133,"y":0.6892911195755005}]},"confidence":0.9866663217544556,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6745689511299133,0.6651583909988403,0.6831896305084229,0.6892911195755005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6594827771186829,"y":0.6651583909988403},{"x":0.6724137663841248,"y":0.6651583909988403},{"x":0.670258641242981,"y":0.6892911195755005},{"x":0.6594827771186829,"y":0.6892911195755005}]},"confidence":0.9946930408477783,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6594827771186829,0.6651583909988403,0.670258641242981,0.6892911195755005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056034564971924,"y":0.6636500954627991},{"x":0.6465517282485962,"y":0.6636500954627991},{"x":0.6465517282485962,"y":0.6892911195755005},{"x":0.6056034564971924,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9021097421646118,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.6056034564971924,0.6636500954627991,0.6465517282485962,0.6892911195755005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.545258641242981,"y":0.6621417999267578},{"x":0.5926724076271057,"y":0.6636500954627991},{"x":0.5926724076271057,"y":0.6877828240394592},{"x":0.545258641242981,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9850375652313232,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.545258641242981,0.6621417999267578,0.5926724076271057,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5323275923728943,"y":0.6621417999267578},{"x":0.5431034564971924,"y":0.6621417999267578},{"x":0.5409482717514038,"y":0.6877828240394592},{"x":0.5323275923728943,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.965438187122345,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5323275923728943,0.6621417999267578,0.5409482717514038,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49568966031074524,"y":0.6621417999267578},{"x":0.5258620977401733,"y":0.6621417999267578},{"x":0.5258620977401733,"y":0.6877828240394592},{"x":0.49568966031074524,"y":0.6877828240394592}]},"confidence":0.9812085628509521,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.49568966031074524,0.6621417999267578,0.5258620977401733,0.6877828240394592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45474138855934143,"y":0.6621417999267578},{"x":0.48275861144065857,"y":0.6621417999267578},{"x":0.4806034564971924,"y":0.686274528503418},{"x":0.45258620381355286,"y":0.686274528503418}]},"confidence":0.9908847808837891,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.45474138855934143,0.6621417999267578,0.4806034564971924,0.686274528503418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.6621417999267578},{"x":0.44396552443504333,"y":0.6621417999267578},{"x":0.44181033968925476,"y":0.686274528503418},{"x":0.41163793206214905,"y":0.686274528503418}]},"confidence":0.9920990467071533,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.4137931168079376,0.6621417999267578,0.44181033968925476,0.686274528503418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40086206793785095,"y":0.6606335043907166},{"x":0.4094827473163605,"y":0.6606335043907166},{"x":0.4073275923728943,"y":0.6847662329673767},{"x":0.3987068831920624,"y":0.6847662329673767}]},"confidence":0.9934777021408081,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40086206793785095,0.6606335043907166,0.4073275923728943,0.6847662329673767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3469827473163605,"y":0.6606335043907166},{"x":0.39008620381355286,"y":0.6606335043907166},{"x":0.39008620381355286,"y":0.686274528503418},{"x":0.3469827473163605,"y":0.6847662329673767}]},"confidence":0.9916483759880066,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.3469827473163605,0.6606335043907166,0.39008620381355286,0.686274528503418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32974138855934143,"y":0.6606335043907166},{"x":0.3426724076271057,"y":0.6606335043907166},{"x":0.3426724076271057,"y":0.6847662329673767},{"x":0.32974138855934143,"y":0.6847662329673767}]},"confidence":0.9726225733757019,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32974138855934143,0.6606335043907166,0.3426724076271057,0.6847662329673767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2887931168079376,"y":0.6606335043907166},{"x":0.3318965435028076,"y":0.6606335043907166},{"x":0.32974138855934143,"y":0.6847662329673767},{"x":0.28663793206214905,"y":0.6847662329673767}]},"confidence":0.9792228937149048,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.2887931168079376,0.6606335043907166,0.32974138855934143,0.6847662329673767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26508620381355286,"y":0.6591252088546753},{"x":0.2823275923728943,"y":0.6591252088546753},{"x":0.2823275923728943,"y":0.6847662329673767},{"x":0.26508620381355286,"y":0.6847662329673767}]},"confidence":0.9464315176010132,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.26508620381355286,0.6591252088546753,0.2823275923728943,0.6847662329673767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2176724076271057,"y":0.6591252088546753},{"x":0.26293104887008667,"y":0.6591252088546753},{"x":0.26293104887008667,"y":0.6847662329673767},{"x":0.2176724076271057,"y":0.6832579374313354}]},"confidence":0.9892045259475708,"dir":"rtl","str":"نابرابر","boundary":[0.2176724076271057,0.6591252088546753,0.26293104887008667,0.6847662329673767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1982758641242981,"y":0.6591252088546753},{"x":0.21120689809322357,"y":0.6591252088546753},{"x":0.2090517282485962,"y":0.6832579374313354},{"x":0.1982758641242981,"y":0.6832579374313354}]},"confidence":0.9913879632949829,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.1982758641242981,0.6591252088546753,0.2090517282485962,0.6832579374313354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18103447556495667,"y":0.6591252088546753},{"x":0.18965516984462738,"y":0.6591252088546753},{"x":0.18965516984462738,"y":0.6832579374313354},{"x":0.18103447556495667,"y":0.6832579374313354}]},"confidence":0.9741868376731873,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.18103447556495667,0.6591252088546753,0.18965516984462738,0.6832579374313354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15948276221752167,"y":0.6591252088546753},{"x":0.17025862634181976,"y":0.6591252088546753},{"x":0.17025862634181976,"y":0.6832579374313354},{"x":0.15948276221752167,"y":0.6832579374313354}]},"confidence":0.9917237758636475,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.15948276221752167,0.6591252088546753,0.17025862634181976,0.6832579374313354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12284483015537262,"y":0.657616913318634},{"x":0.1551724076271057,"y":0.657616913318634},{"x":0.1551724076271057,"y":0.6832579374313354},{"x":0.12284483015537262,"y":0.6832579374313354}]},"confidence":0.9791197180747986,"dir":"rtl","str":"۶/۵","boundary":[0.12284483015537262,0.657616913318634,0.1551724076271057,0.6832579374313354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8146551847457886,"y":0.6938160061836243},{"x":0.8599137663841248,"y":0.6938160061836243},{"x":0.857758641242981,"y":0.7164404392242432},{"x":0.8146551847457886,"y":0.7164404392242432}]},"confidence":0.9887233376502991,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.8146551847457886,0.6938160061836243,0.857758641242981,0.7164404392242432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7823275923728943,"y":0.692307710647583},{"x":0.806034505367279,"y":0.6938160061836243},{"x":0.806034505367279,"y":0.7164404392242432},{"x":0.7823275923728943,"y":0.7164404392242432}]},"confidence":0.984904944896698,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.7823275923728943,0.692307710647583,0.806034505367279,0.7164404392242432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7780172228813171,"y":0.692307710647583},{"x":0.7823275923728943,"y":0.692307710647583},{"x":0.7823275923728943,"y":0.7149321436882019},{"x":0.7780172228813171,"y":0.7149321436882019}]},"confidence":0.8953099250793457,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7780172228813171,0.692307710647583,0.7823275923728943,0.7149321436882019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7198275923728943,"y":0.692307710647583},{"x":0.7737069129943848,"y":0.692307710647583},{"x":0.7737069129943848,"y":0.7164404392242432},{"x":0.7198275923728943,"y":0.7149321436882019}]},"confidence":0.9900591373443604,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.7198275923728943,0.692307710647583,0.7737069129943848,0.7164404392242432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6681034564971924,"y":0.692307710647583},{"x":0.7068965435028076,"y":0.692307710647583},{"x":0.7068965435028076,"y":0.7149321436882019},{"x":0.6659482717514038,"y":0.7149321436882019}]},"confidence":0.9816612601280212,"dir":"rtl","str":"گلپوش","boundary":[0.6681034564971924,0.692307710647583,0.7068965435028076,0.7149321436882019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336206793785095,"y":0.6907994151115417},{"x":0.6487069129943848,"y":0.6907994151115417},{"x":0.6487069129943848,"y":0.7149321436882019},{"x":0.631465494632721,"y":0.7149321436882019}]},"confidence":0.9917110204696655,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6336206793785095,0.6907994151115417,0.6487069129943848,0.7149321436882019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5948275923728943,"y":0.6907994151115417},{"x":0.6271551847457886,"y":0.6907994151115417},{"x":0.6271551847457886,"y":0.7149321436882019},{"x":0.5948275923728943,"y":0.7134238481521606}]},"confidence":0.995623767375946,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5948275923728943,0.6907994151115417,0.6271551847457886,0.7149321436882019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5754310488700867,"y":0.6907994151115417},{"x":0.5818965435028076,"y":0.6907994151115417},{"x":0.5818965435028076,"y":0.7134238481521606},{"x":0.5754310488700867,"y":0.7134238481521606}]},"confidence":0.9943758249282837,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5754310488700867,0.6907994151115417,0.5818965435028076,0.7134238481521606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556034505367279,"y":0.6907994151115417},{"x":0.5668103694915771,"y":0.6907994151115417},{"x":0.5646551847457886,"y":0.7134238481521606},{"x":0.5538793206214905,"y":0.7134238481521606}]},"confidence":0.9963905811309814,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.556034505367279,0.6907994151115417,0.5646551847457886,0.7134238481521606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193965435028076,"y":0.6892911195755005},{"x":0.5474137663841248,"y":0.6907994151115417},{"x":0.5474137663841248,"y":0.7134238481521606},{"x":0.5193965435028076,"y":0.7134238481521606}]},"confidence":0.9919189810752869,"dir":"rtl","str":"۴/۵","boundary":[0.5193965435028076,0.6892911195755005,0.5474137663841248,0.7134238481521606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4698275923728943,"y":0.6892911195755005},{"x":0.5107758641242981,"y":0.6892911195755005},{"x":0.5086206793785095,"y":0.7134238481521606},{"x":0.4698275923728943,"y":0.7119155526161194}]},"confidence":0.993161141872406,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.4698275923728943,0.6892911195755005,0.5086206793785095,0.7134238481521606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.6892911195755005},{"x":0.4612068831920624,"y":0.6892911195755005},{"x":0.4612068831920624,"y":0.7119155526161194},{"x":0.4375,"y":0.7119155526161194}]},"confidence":0.9942751526832581,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.4375,0.6892911195755005,0.4612068831920624,0.7119155526161194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42241379618644714,"y":0.6892911195755005},{"x":0.43103447556495667,"y":0.6892911195755005},{"x":0.4288793206214905,"y":0.7119155526161194},{"x":0.42241379618644714,"y":0.7119155526161194}]},"confidence":0.9866359233856201,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42241379618644714,0.6892911195755005,0.4288793206214905,0.7119155526161194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3836206793785095,"y":0.6892911195755005},{"x":0.41163793206214905,"y":0.6892911195755005},{"x":0.41163793206214905,"y":0.7119155526161194},{"x":0.3836206793785095,"y":0.7119155526161194}]},"confidence":0.9955713748931885,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.3836206793785095,0.6892911195755005,0.41163793206214905,0.7119155526161194]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534482717514038,"y":0.6877828240394592},{"x":0.35991379618644714,"y":0.6877828240394592},{"x":0.35991379618644714,"y":0.7104072570800781},{"x":0.3512931168079376,"y":0.7104072570800781}]},"confidence":0.965898871421814,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.3534482717514038,0.6877828240394592,0.35991379618644714,0.7104072570800781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3340517282485962,"y":0.6877828240394592},{"x":0.3448275923728943,"y":0.6877828240394592},{"x":0.3448275923728943,"y":0.7104072570800781},{"x":0.3340517282485962,"y":0.7104072570800781}]},"confidence":0.9910195469856262,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3340517282485962,0.6877828240394592,0.3448275923728943,0.7104072570800781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31681033968925476,"y":0.6877828240394592},{"x":0.32543104887008667,"y":0.6877828240394592},{"x":0.32543104887008667,"y":0.7104072570800781},{"x":0.31681033968925476,"y":0.7104072570800781}]},"confidence":0.8265184164047241,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.31681033968925476,0.6877828240394592,0.32543104887008667,0.7104072570800781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2801724076271057,"y":0.6877828240394592},{"x":0.3103448152542114,"y":0.6877828240394592},{"x":0.3103448152542114,"y":0.7104072570800781},{"x":0.2801724076271057,"y":0.7104072570800781}]},"confidence":0.9898195862770081,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.2801724076271057,0.6877828240394592,0.3103448152542114,0.7104072570800781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24784483015537262,"y":0.6877828240394592},{"x":0.2693965435028076,"y":0.6877828240394592},{"x":0.2693965435028076,"y":0.7104072570800781},{"x":0.24784483015537262,"y":0.7104072570800781}]},"confidence":0.9907471537590027,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.24784483015537262,0.6877828240394592,0.2693965435028076,0.7104072570800781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2392241358757019,"y":0.6877828240394592},{"x":0.24568966031074524,"y":0.6877828240394592},{"x":0.24568966031074524,"y":0.7104072570800781},{"x":0.23706896603107452,"y":0.7104072570800781}]},"confidence":0.9599685668945312,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2392241358757019,0.6877828240394592,0.24568966031074524,0.7104072570800781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2176724076271057,"y":0.6877828240394592},{"x":0.23491379618644714,"y":0.6877828240394592},{"x":0.23275862634181976,"y":0.7104072570800781},{"x":0.2176724076271057,"y":0.7104072570800781}]},"confidence":0.9925783276557922,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2176724076271057,0.6877828240394592,0.23275862634181976,0.7104072570800781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17241379618644714,"y":0.686274528503418},{"x":0.21336206793785095,"y":0.6877828240394592},{"x":0.21120689809322357,"y":0.7104072570800781},{"x":0.17025862634181976,"y":0.7088989615440369}]},"confidence":0.994596540927887,"dir":"rtl","str":"وسط","boundary":[0.17241379618644714,0.686274528503418,0.21120689809322357,0.7104072570800781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12715516984462738,"y":0.686274528503418},{"x":0.16379310190677643,"y":0.686274528503418},{"x":0.16379310190677643,"y":0.7088989615440369},{"x":0.12715516984462738,"y":0.7088989615440369}]},"confidence":0.989870548248291,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.12715516984462738,0.686274528503418,0.16379310190677643,0.7088989615440369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8318965435028076,"y":0.7209653258323669},{"x":0.8534482717514038,"y":0.7209653258323669},{"x":0.8534482717514038,"y":0.7420814633369446},{"x":0.8318965435028076,"y":0.7420814633369446}]},"confidence":0.9657098054885864,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.8318965435028076,0.7209653258323669,0.8534482717514038,0.7420814633369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995689511299133,"y":0.7194570302963257},{"x":0.8232758641242981,"y":0.7209653258323669},{"x":0.8211206793785095,"y":0.7420814633369446},{"x":0.7995689511299133,"y":0.7420814633369446}]},"confidence":0.969703197479248,"dir":"rtl","str":"رگ","boundary":[0.7995689511299133,0.7194570302963257,0.8211206793785095,0.7420814633369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7650862336158752,"y":0.7194570302963257},{"x":0.7909482717514038,"y":0.7194570302963257},{"x":0.7909482717514038,"y":0.7420814633369446},{"x":0.7629310488700867,"y":0.7420814633369446}]},"confidence":0.9827276468276978,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7650862336158752,0.7194570302963257,0.7909482717514038,0.7420814633369446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7456896305084229,"y":0.7194570302963257},{"x":0.7543103694915771,"y":0.7194570302963257},{"x":0.7543103694915771,"y":0.7405731678009033},{"x":0.7456896305084229,"y":0.7405731678009033}]},"confidence":0.9928794503211975,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7456896305084229,0.7194570302963257,0.7543103694915771,0.7405731678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.681034505367279,"y":0.7179487347602844},{"x":0.7370689511299133,"y":0.7194570302963257},{"x":0.7370689511299133,"y":0.7405731678009033},{"x":0.6788793206214905,"y":0.7405731678009033}]},"confidence":0.9936965703964233,"dir":"rtl","str":"برجسته","boundary":[0.681034505367279,0.7179487347602844,0.7370689511299133,0.7405731678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6745689511299133,"y":0.7179487347602844},{"x":0.6788793206214905,"y":0.7179487347602844},{"x":0.6767241358757019,"y":0.7405731678009033},{"x":0.6724137663841248,"y":0.7405731678009033}]},"confidence":0.9764388799667358,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6745689511299133,0.7179487347602844,0.6767241358757019,0.7405731678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.642241358757019,"y":0.7179487347602844},{"x":0.6637930870056152,"y":0.7179487347602844},{"x":0.6637930870056152,"y":0.7405731678009033},{"x":0.642241358757019,"y":0.7390648722648621}]},"confidence":0.9864798188209534,"dir":"rtl","str":"واژ","boundary":[0.642241358757019,0.7179487347602844,0.6637930870056152,0.7405731678009033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034482717514038,"y":0.7179487347602844},{"x":0.6379310488700867,"y":0.7179487347602844},{"x":0.6357758641242981,"y":0.7390648722648621},{"x":0.6034482717514038,"y":0.7390648722648621}]},"confidence":0.9891115427017212,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.6034482717514038,0.7179487347602844,0.6357758641242981,0.7390648722648621]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.7164404392242432},{"x":0.6012930870056152,"y":0.7179487347602844},{"x":0.5991379022598267,"y":0.7390648722648621},{"x":0.5625,"y":0.7390648722648621}]},"confidence":0.957642138004303,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.5625,0.7164404392242432,0.5991379022598267,0.7390648722648621]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5387930870056152,"y":0.7164404392242432},{"x":0.5474137663841248,"y":0.7164404392242432},{"x":0.5474137663841248,"y":0.7375565767288208},{"x":0.5387930870056152,"y":0.7375565767288208}]},"confidence":0.9809883832931519,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5387930870056152,0.7164404392242432,0.5474137663841248,0.7375565767288208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5086206793785095,"y":0.7164404392242432},{"x":0.5280172228813171,"y":0.7164404392242432},{"x":0.5280172228813171,"y":0.7375565767288208},{"x":0.5086206793785095,"y":0.7375565767288208}]},"confidence":0.9838330149650574,"dir":"rtl","str":"واژ","boundary":[0.5086206793785095,0.7164404392242432,0.5280172228813171,0.7375565767288208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4762931168079376,"y":0.7149321436882019},{"x":0.5,"y":0.7164404392242432},{"x":0.5,"y":0.7375565767288208},{"x":0.47413793206214905,"y":0.7375565767288208}]},"confidence":0.9859102964401245,"dir":"rtl","str":"نیزه","boundary":[0.4762931168079376,0.7149321436882019,0.5,0.7375565767288208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4590517282485962,"y":0.7149321436882019},{"x":0.4719827473163605,"y":0.7149321436882019},{"x":0.4698275923728943,"y":0.7375565767288208},{"x":0.4590517282485962,"y":0.7375565767288208}]},"confidence":0.9582779407501221,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4590517282485962,0.7149321436882019,0.4698275923728943,0.7375565767288208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44181033968925476,"y":0.7149321436882019},{"x":0.45474138855934143,"y":0.7149321436882019},{"x":0.45258620381355286,"y":0.7360482811927795},{"x":0.44181033968925476,"y":0.7360482811927795}]},"confidence":0.9193037152290344,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.44181033968925476,0.7149321436882019,0.45258620381355286,0.7360482811927795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3836206793785095,"y":0.7149321436882019},{"x":0.4375,"y":0.7149321436882019},{"x":0.4375,"y":0.7375565767288208},{"x":0.38146552443504333,"y":0.7360482811927795}]},"confidence":0.9916609525680542,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.3836206793785095,0.7149321436882019,0.4375,0.7375565767288208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31681033968925476,"y":0.7134238481521606},{"x":0.3728448152542114,"y":0.7149321436882019},{"x":0.3728448152542114,"y":0.7360482811927795},{"x":0.31681033968925476,"y":0.7345399856567383}]},"confidence":0.9944680333137512,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.31681033968925476,0.7134238481521606,0.3728448152542114,0.7360482811927795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2693965435028076,"y":0.7119155526161194},{"x":0.30818966031074524,"y":0.7134238481521606},{"x":0.30818966031074524,"y":0.7345399856567383},{"x":0.2693965435028076,"y":0.7345399856567383}]},"confidence":0.9855117201805115,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.2693965435028076,0.7119155526161194,0.30818966031074524,0.7345399856567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2306034415960312,"y":0.7119155526161194},{"x":0.26293104887008667,"y":0.7119155526161194},{"x":0.26293104887008667,"y":0.7345399856567383},{"x":0.2306034415960312,"y":0.733031690120697}]},"confidence":0.9900386929512024,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.2306034415960312,0.7119155526161194,0.26293104887008667,0.7345399856567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18534483015537262,"y":0.7119155526161194},{"x":0.22629310190677643,"y":0.7119155526161194},{"x":0.22413793206214905,"y":0.7345399856567383},{"x":0.18534483015537262,"y":0.733031690120697}]},"confidence":0.9851638078689575,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.18534483015537262,0.7119155526161194,0.22413793206214905,0.7345399856567383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1659482717514038,"y":0.7119155526161194},{"x":0.1767241358757019,"y":0.7119155526161194},{"x":0.1767241358757019,"y":0.733031690120697},{"x":0.1659482717514038,"y":0.733031690120697}]},"confidence":0.9760639071464539,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.1659482717514038,0.7119155526161194,0.1767241358757019,0.733031690120697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13146552443504333,"y":0.7104072570800781},{"x":0.1551724076271057,"y":0.7119155526161194},{"x":0.1551724076271057,"y":0.733031690120697},{"x":0.13146552443504333,"y":0.733031690120697}]},"confidence":0.993935763835907,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.13146552443504333,0.7104072570800781,0.1551724076271057,0.733031690120697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12284483015537262,"y":0.7104072570800781},{"x":0.12715516984462738,"y":0.7104072570800781},{"x":0.12715516984462738,"y":0.733031690120697},{"x":0.12068965286016464,"y":0.733031690120697}]},"confidence":0.9333010911941528,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.12284483015537262,0.7104072570800781,0.12715516984462738,0.733031690120697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8038793206214905,"y":0.7450980544090271},{"x":0.8534482717514038,"y":0.7450980544090271},{"x":0.8534482717514038,"y":0.767722487449646},{"x":0.8038793206214905,"y":0.7662141919136047}]},"confidence":0.9850999116897583,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.8038793206214905,0.7450980544090271,0.8534482717514038,0.767722487449646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7450980544090271},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7450980544090271},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7662141919136047},{"x":0.75,"y":0.7662141919136047}]},"confidence":0.9883803725242615,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.75,0.7450980544090271,0.7931034564971924,0.7662141919136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7025862336158752,"y":0.7435897588729858},{"x":0.7349137663841248,"y":0.7450980544090271},{"x":0.7349137663841248,"y":0.7662141919136047},{"x":0.7025862336158752,"y":0.7662141919136047}]},"confidence":0.9864550828933716,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.7025862336158752,0.7435897588729858,0.7349137663841248,0.7662141919136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6788793206214905,"y":0.7435897588729858},{"x":0.6896551847457886,"y":0.7435897588729858},{"x":0.6896551847457886,"y":0.7647058963775635},{"x":0.6788793206214905,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.994563639163971,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6788793206214905,0.7435897588729858,0.6896551847457886,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6508620977401733,"y":0.7435897588729858},{"x":0.6767241358757019,"y":0.7435897588729858},{"x":0.6767241358757019,"y":0.7662141919136047},{"x":0.6508620977401733,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9929834008216858,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.6508620977401733,0.7435897588729858,0.6767241358757019,0.7662141919136047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991379022598267,"y":0.7435897588729858},{"x":0.6336206793785095,"y":0.7435897588729858},{"x":0.6336206793785095,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5991379022598267,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.983898937702179,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5991379022598267,0.7435897588729858,0.6336206793785095,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5926724076271057,"y":0.7435897588729858},{"x":0.5969827771186829,"y":0.7435897588729858},{"x":0.5969827771186829,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5926724076271057,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.8727973103523254,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5926724076271057,0.7435897588729858,0.5969827771186829,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5215517282485962,"y":0.7420814633369446},{"x":0.5883620977401733,"y":0.7420814633369446},{"x":0.5862069129943848,"y":0.7647058963775635},{"x":0.5215517282485962,"y":0.7647058963775635}]},"confidence":0.9753668904304504,"dir":"rtl","str":"بساکها","boundary":[0.5215517282485962,0.7420814633369446,0.5862069129943848,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.506465494632721,"y":0.7420814633369446},{"x":0.5215517282485962,"y":0.7420814633369446},{"x":0.5215517282485962,"y":0.7631976008415222},{"x":0.506465494632721,"y":0.7631976008415222}]},"confidence":0.9862998127937317,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.506465494632721,0.7420814633369446,0.5215517282485962,0.7631976008415222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4655172526836395,"y":0.7420814633369446},{"x":0.4978448152542114,"y":0.7420814633369446},{"x":0.49568966031074524,"y":0.7647058963775635},{"x":0.4655172526836395,"y":0.7631976008415222}]},"confidence":0.9864628314971924,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.4655172526836395,0.7420814633369446,0.49568966031074524,0.7647058963775635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42456895112991333,"y":0.7420814633369446},{"x":0.45474138855934143,"y":0.7420814633369446},{"x":0.45258620381355286,"y":0.7631976008415222},{"x":0.42241379618644714,"y":0.7631976008415222}]},"confidence":0.9675487279891968,"dir":"rtl","str":"۱/۵","boundary":[0.42456895112991333,0.7420814633369446,0.45258620381355286,0.7631976008415222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4051724076271057,"y":0.7420814633369446},{"x":0.4159482717514038,"y":0.7420814633369446},{"x":0.4159482717514038,"y":0.7631976008415222},{"x":0.4051724076271057,"y":0.7631976008415222}]},"confidence":0.9914862513542175,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4051724076271057,0.7420814633369446,0.4159482717514038,0.7631976008415222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943965435028076,"y":0.7405731678009033},{"x":0.40086206793785095,"y":0.7405731678009033},{"x":0.40086206793785095,"y":0.761689305305481},{"x":0.39224138855934143,"y":0.761689305305481}]},"confidence":0.7489721775054932,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.3943965435028076,0.7405731678009033,0.40086206793785095,0.761689305305481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3556034564971924,"y":0.7405731678009033},{"x":0.3836206793785095,"y":0.7420814633369446},{"x":0.3836206793785095,"y":0.7631976008415222},{"x":0.3556034564971924,"y":0.761689305305481}]},"confidence":0.9878789186477661,"dir":"rtl","str":"میلی","boundary":[0.3556034564971924,0.7405731678009033,0.3836206793785095,0.7631976008415222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3232758641242981,"y":0.7405731678009033},{"x":0.3448275923728943,"y":0.7405731678009033},{"x":0.3448275923728943,"y":0.761689305305481},{"x":0.3232758641242981,"y":0.761689305305481}]},"confidence":0.9896072745323181,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.3232758641242981,0.7405731678009033,0.3448275923728943,0.761689305305481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3146551847457886,"y":0.7405731678009033},{"x":0.3211206793785095,"y":0.7405731678009033},{"x":0.3211206793785095,"y":0.761689305305481},{"x":0.3146551847457886,"y":0.761689305305481}]},"confidence":0.9821199178695679,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3146551847457886,0.7405731678009033,0.3211206793785095,0.761689305305481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26508620381355286,"y":0.7405731678009033},{"x":0.30818966031074524,"y":0.7405731678009033},{"x":0.30603447556495667,"y":0.761689305305481},{"x":0.26508620381355286,"y":0.761689305305481}]},"confidence":0.9939839243888855,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.26508620381355286,0.7405731678009033,0.30603447556495667,0.761689305305481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24137930572032928,"y":0.7405731678009033},{"x":0.2586206793785095,"y":0.7405731678009033},{"x":0.2586206793785095,"y":0.761689305305481},{"x":0.24137930572032928,"y":0.761689305305481}]},"confidence":0.982385516166687,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.24137930572032928,0.7405731678009033,0.2586206793785095,0.761689305305481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22198276221752167,"y":0.7405731678009033},{"x":0.24137930572032928,"y":0.7405731678009033},{"x":0.24137930572032928,"y":0.761689305305481},{"x":0.22198276221752167,"y":0.761689305305481}]},"confidence":0.9958356022834778,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.22198276221752167,0.7405731678009033,0.24137930572032928,0.761689305305481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18318966031074524,"y":0.7390648722648621},{"x":0.2176724076271057,"y":0.7405731678009033},{"x":0.21551723778247833,"y":0.761689305305481},{"x":0.18318966031074524,"y":0.761689305305481}]},"confidence":0.9915536046028137,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.18318966031074524,0.7390648722648621,0.21551723778247833,0.761689305305481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12715516984462738,"y":0.7390648722648621},{"x":0.17887930572032928,"y":0.7390648722648621},{"x":0.17887930572032928,"y":0.761689305305481},{"x":0.12715516984462738,"y":0.7601810097694397}]},"confidence":0.9930193424224854,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.12715516984462738,0.7390648722648621,0.17887930572032928,0.761689305305481]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12068965286016464,"y":0.7390648722648621},{"x":0.12715516984462738,"y":0.7390648722648621},{"x":0.125,"y":0.7601810097694397},{"x":0.11853448301553726,"y":0.7601810097694397}]},"confidence":0.9658161997795105,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12068965286016464,0.7390648722648621,0.125,0.7601810097694397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7974137663841248,"y":0.773755669593811},{"x":0.8534482717514038,"y":0.7752639651298523},{"x":0.8512930870056152,"y":0.7948718070983887},{"x":0.7974137663841248,"y":0.7948718070983887}]},"confidence":0.9748769998550415,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.7974137663841248,0.773755669593811,0.8512930870056152,0.7948718070983887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756465494632721,"y":0.773755669593811},{"x":0.7887930870056152,"y":0.7752639651298523},{"x":0.7866379022598267,"y":0.7948718070983887},{"x":0.756465494632721,"y":0.7948718070983887}]},"confidence":0.9821586012840271,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.756465494632721,0.773755669593811,0.7866379022598267,0.7948718070983887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7112069129943848,"y":0.773755669593811},{"x":0.7543103694915771,"y":0.773755669593811},{"x":0.7543103694915771,"y":0.7948718070983887},{"x":0.7112069129943848,"y":0.7933635115623474}]},"confidence":0.9652109146118164,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.7112069129943848,0.773755669593811,0.7543103694915771,0.7948718070983887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6831896305084229,"y":0.7722473740577698},{"x":0.7025862336158752,"y":0.773755669593811},{"x":0.7025862336158752,"y":0.7933635115623474},{"x":0.6831896305084229,"y":0.7933635115623474}]},"confidence":0.975279688835144,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.6831896305084229,0.7722473740577698,0.7025862336158752,0.7933635115623474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6637930870056152,"y":0.7722473740577698},{"x":0.6745689511299133,"y":0.7722473740577698},{"x":0.6724137663841248,"y":0.7933635115623474},{"x":0.6637930870056152,"y":0.7933635115623474}]},"confidence":0.9916848540306091,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6637930870056152,0.7722473740577698,0.6724137663841248,0.7933635115623474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.7722473740577698},{"x":0.6573275923728943,"y":0.7722473740577698},{"x":0.6551724076271057,"y":0.7918552160263062},{"x":0.6228448152542114,"y":0.7918552160263062}]},"confidence":0.9857500791549683,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.625,0.7722473740577698,0.6551724076271057,0.7918552160263062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883620977401733,"y":0.7722473740577698},{"x":0.6142241358757019,"y":0.7722473740577698},{"x":0.6142241358757019,"y":0.7918552160263062},{"x":0.5862069129943848,"y":0.7918552160263062}]},"confidence":0.9865103960037231,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.5883620977401733,0.7722473740577698,0.6142241358757019,0.7918552160263062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.568965494632721,"y":0.7722473740577698},{"x":0.5775862336158752,"y":0.7722473740577698},{"x":0.5775862336158752,"y":0.7918552160263062},{"x":0.568965494632721,"y":0.7918552160263062}]},"confidence":0.9959440231323242,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.568965494632721,0.7722473740577698,0.5775862336158752,0.7918552160263062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.506465494632721,"y":0.7707390785217285},{"x":0.5625,"y":0.7707390785217285},{"x":0.5625,"y":0.7918552160263062},{"x":0.5043103694915771,"y":0.7903469204902649}]},"confidence":0.9969716668128967,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.506465494632721,0.7707390785217285,0.5625,0.7918552160263062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48706895112991333,"y":0.7707390785217285},{"x":0.49568966031074524,"y":0.7707390785217285},{"x":0.49568966031074524,"y":0.7903469204902649},{"x":0.48706895112991333,"y":0.7903469204902649}]},"confidence":0.9944819808006287,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.48706895112991333,0.7707390785217285,0.49568966031074524,0.7903469204902649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42241379618644714,"y":0.7692307829856873},{"x":0.4762931168079376,"y":0.7707390785217285},{"x":0.4762931168079376,"y":0.7903469204902649},{"x":0.42241379618644714,"y":0.7903469204902649}]},"confidence":0.9887625575065613,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.42241379618644714,0.7692307829856873,0.4762931168079376,0.7903469204902649]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37068966031074524,"y":0.7692307829856873},{"x":0.41163793206214905,"y":0.7692307829856873},{"x":0.41163793206214905,"y":0.7888386249542236},{"x":0.37068966031074524,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.9880946278572083,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.37068966031074524,0.7692307829856873,0.41163793206214905,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3211206793785095,"y":0.767722487449646},{"x":0.36206895112991333,"y":0.7692307829856873},{"x":0.35991379618644714,"y":0.7888386249542236},{"x":0.31896552443504333,"y":0.7888386249542236}]},"confidence":0.987773060798645,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.3211206793785095,0.767722487449646,0.35991379618644714,0.7888386249542236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30818966031074524,"y":0.767722487449646},{"x":0.3146551847457886,"y":0.767722487449646},{"x":0.3146551847457886,"y":0.7873303294181824},{"x":0.30603447556495667,"y":0.7873303294181824}]},"confidence":0.9813295006752014,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30818966031074524,0.767722487449646,0.3146551847457886,0.7873303294181824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28663793206214905,"y":0.767722487449646},{"x":0.29741379618644714,"y":0.767722487449646},{"x":0.29741379618644714,"y":0.7873303294181824},{"x":0.2844827473163605,"y":0.7873303294181824}]},"confidence":0.9798562526702881,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.28663793206214905,0.767722487449646,0.29741379618644714,0.7873303294181824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23706896603107452,"y":0.767722487449646},{"x":0.2823275923728943,"y":0.767722487449646},{"x":0.2823275923728943,"y":0.7873303294181824},{"x":0.23491379618644714,"y":0.7873303294181824}]},"confidence":0.9911373257637024,"dir":"rtl","str":"تدریج","boundary":[0.23706896603107452,0.767722487449646,0.2823275923728943,0.7873303294181824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21336206793785095,"y":0.7662141919136047},{"x":0.22629310190677643,"y":0.7662141919136047},{"x":0.22629310190677643,"y":0.7873303294181824},{"x":0.21336206793785095,"y":0.7873303294181824}]},"confidence":0.986292839050293,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21336206793785095,0.7662141919136047,0.22629310190677643,0.7873303294181824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15948276221752167,"y":0.7662141919136047},{"x":0.20474137365818024,"y":0.7662141919136047},{"x":0.20474137365818024,"y":0.7873303294181824},{"x":0.15948276221752167,"y":0.7858220338821411}]},"confidence":0.9932007789611816,"dir":"rtl","str":"سمت","boundary":[0.15948276221752167,0.7662141919136047,0.20474137365818024,0.7873303294181824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12068965286016464,"y":0.7662141919136047},{"x":0.15086206793785095,"y":0.7662141919136047},{"x":0.15086206793785095,"y":0.7858220338821411},{"x":0.12068965286016464,"y":0.7858220338821411}]},"confidence":0.989016592502594,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.12068965286016464,0.7662141919136047,0.15086206793785095,0.7858220338821411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8103448152542114,"y":0.7933635115623474},{"x":0.8556034564971924,"y":0.7948718070983887},{"x":0.8556034564971924,"y":0.8190045356750488},{"x":0.8103448152542114,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9808762669563293,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.8103448152542114,0.7933635115623474,0.8556034564971924,0.8190045356750488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7933635115623474},{"x":0.7995689511299133,"y":0.7933635115623474},{"x":0.7974137663841248,"y":0.8174962401390076},{"x":0.75,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9894152879714966,"dir":"rtl","str":"شونده","boundary":[0.75,0.7933635115623474,0.7974137663841248,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7392241358757019,"y":0.7933635115623474},{"x":0.7478448152542114,"y":0.7933635115623474},{"x":0.7478448152542114,"y":0.8174962401390076},{"x":0.7392241358757019,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.868168294429779,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7392241358757019,0.7933635115623474,0.7478448152542114,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7025862336158752,"y":0.7918552160263062},{"x":0.7349137663841248,"y":0.7933635115623474},{"x":0.732758641242981,"y":0.8174962401390076},{"x":0.7025862336158752,"y":0.8174962401390076}]},"confidence":0.9802678227424622,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.7025862336158752,0.7918552160263062,0.732758641242981,0.8174962401390076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6831896305084229,"y":0.7918552160263062},{"x":0.7004310488700867,"y":0.7918552160263062},{"x":0.7004310488700867,"y":0.8159879446029663},{"x":0.6831896305084229,"y":0.8159879446029663}]},"confidence":0.962537944316864,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6831896305084229,0.7918552160263062,0.7004310488700867,0.8159879446029663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.670258641242981,"y":0.7918552160263062},{"x":0.681034505367279,"y":0.7918552160263062},{"x":0.681034505367279,"y":0.8159879446029663},{"x":0.670258641242981,"y":0.8159879446029663}]},"confidence":0.9700020551681519,"dir":"rtl","str":"نا","boundary":[0.670258641242981,0.7918552160263062,0.681034505367279,0.8159879446029663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6357758641242981,"y":0.7918552160263062},{"x":0.6659482717514038,"y":0.7918552160263062},{"x":0.6637930870056152,"y":0.8159879446029663},{"x":0.6357758641242981,"y":0.8159879446029663}]},"confidence":0.9920462369918823,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.6357758641242981,0.7918552160263062,0.6637930870056152,0.8159879446029663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6142241358757019,"y":0.7918552160263062},{"x":0.6293103694915771,"y":0.7918552160263062},{"x":0.6293103694915771,"y":0.8159879446029663},{"x":0.6120689511299133,"y":0.8159879446029663}]},"confidence":0.9920660257339478,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6142241358757019,0.7918552160263062,0.6293103694915771,0.8159879446029663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5775862336158752,"y":0.7918552160263062},{"x":0.607758641242981,"y":0.7918552160263062},{"x":0.607758641242981,"y":0.8159879446029663},{"x":0.5775862336158752,"y":0.8159879446029663}]},"confidence":0.9902099967002869,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5775862336158752,0.7918552160263062,0.607758641242981,0.8159879446029663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5344827771186829,"y":0.7903469204902649},{"x":0.568965494632721,"y":0.7918552160263062},{"x":0.568965494632721,"y":0.814479649066925},{"x":0.5344827771186829,"y":0.814479649066925}]},"confidence":0.9526122808456421,"dir":"rtl","str":"۱/۲","boundary":[0.5344827771186829,0.7903469204902649,0.568965494632721,0.814479649066925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193965435028076,"y":0.7903469204902649},{"x":0.5280172228813171,"y":0.7903469204902649},{"x":0.5280172228813171,"y":0.814479649066925},{"x":0.517241358757019,"y":0.814479649066925}]},"confidence":0.9860162734985352,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5193965435028076,0.7903469204902649,0.5280172228813171,0.814479649066925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7903469204902649},{"x":0.5086206793785095,"y":0.7903469204902649},{"x":0.5086206793785095,"y":0.814479649066925},{"x":0.5,"y":0.814479649066925}]},"confidence":0.8808139562606812,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.5,0.7903469204902649,0.5086206793785095,0.814479649066925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48491379618644714,"y":0.7903469204902649},{"x":0.49353447556495667,"y":0.7903469204902649},{"x":0.49353447556495667,"y":0.814479649066925},{"x":0.48491379618644714,"y":0.814479649066925}]},"confidence":0.97556471824646,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48491379618644714,0.7903469204902649,0.49353447556495667,0.814479649066925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42241379618644714,"y":0.7903469204902649},{"x":0.4762931168079376,"y":0.7903469204902649},{"x":0.4762931168079376,"y":0.814479649066925},{"x":0.42241379618644714,"y":0.814479649066925}]},"confidence":0.9898657202720642,"dir":"rtl","str":"حداکثر","boundary":[0.42241379618644714,0.7903469204902649,0.4762931168079376,0.814479649066925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3836206793785095,"y":0.7888386249542236},{"x":0.41163793206214905,"y":0.7903469204902649},{"x":0.41163793206214905,"y":0.8129713535308838},{"x":0.38146552443504333,"y":0.8129713535308838}]},"confidence":0.9689225554466248,"dir":"rtl","str":"۲/۲","boundary":[0.3836206793785095,0.7888386249542236,0.41163793206214905,0.8129713535308838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33836206793785095,"y":0.7888386249542236},{"x":0.3771551847457886,"y":0.7888386249542236},{"x":0.3771551847457886,"y":0.8129713535308838},{"x":0.33836206793785095,"y":0.8129713535308838}]},"confidence":0.9885739684104919,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.33836206793785095,0.7888386249542236,0.3771551847457886,0.8129713535308838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30818966031074524,"y":0.7888386249542236},{"x":0.32758620381355286,"y":0.7888386249542236},{"x":0.32758620381355286,"y":0.8129713535308838},{"x":0.30603447556495667,"y":0.8129713535308838}]},"confidence":0.9820467829704285,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.30818966031074524,0.7888386249542236,0.32758620381355286,0.8129713535308838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29741379618644714,"y":0.7888386249542236},{"x":0.30603447556495667,"y":0.7888386249542236},{"x":0.3038793206214905,"y":0.8114630579948425},{"x":0.29741379618644714,"y":0.8114630579948425}]},"confidence":0.9814211130142212,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29741379618644714,0.7888386249542236,0.3038793206214905,0.8114630579948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2801724076271057,"y":0.7873303294181824},{"x":0.2909482717514038,"y":0.7873303294181824},{"x":0.2887931168079376,"y":0.8114630579948425},{"x":0.2801724076271057,"y":0.8114630579948425}]},"confidence":0.9894306659698486,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2801724076271057,0.7873303294181824,0.2887931168079376,0.8114630579948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24353447556495667,"y":0.7873303294181824},{"x":0.2737068831920624,"y":0.7888386249542236},{"x":0.2737068831920624,"y":0.8114630579948425},{"x":0.24137930572032928,"y":0.8114630579948425}]},"confidence":0.9946469664573669,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.24353447556495667,0.7873303294181824,0.2737068831920624,0.8114630579948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21120689809322357,"y":0.7873303294181824},{"x":0.2306034415960312,"y":0.7873303294181824},{"x":0.2284482717514038,"y":0.8114630579948425},{"x":0.21120689809322357,"y":0.8114630579948425}]},"confidence":0.9822644591331482,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.21120689809322357,0.7873303294181824,0.2284482717514038,0.8114630579948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1443965584039688,"y":0.7873303294181824},{"x":0.19612069427967072,"y":0.7873303294181824},{"x":0.19612069427967072,"y":0.8114630579948425},{"x":0.1443965584039688,"y":0.8114630579948425}]},"confidence":0.9839960336685181,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.1443965584039688,0.7873303294181824,0.19612069427967072,0.8114630579948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12068965286016464,"y":0.7873303294181824},{"x":0.1357758641242981,"y":0.7873303294181824},{"x":0.1357758641242981,"y":0.8099547624588013},{"x":0.12068965286016464,"y":0.8099547624588013}]},"confidence":0.9811791181564331,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12068965286016464,0.7873303294181824,0.1357758641242981,0.8099547624588013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8211206793785095,"y":0.8205128312110901},{"x":0.8512930870056152,"y":0.8205128312110901},{"x":0.8512930870056152,"y":0.8446455597877502},{"x":0.8211206793785095,"y":0.843137264251709}]},"confidence":0.9906198978424072,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.8211206793785095,0.8205128312110901,0.8512930870056152,0.8446455597877502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.806034505367279,"y":0.8205128312110901},{"x":0.8146551847457886,"y":0.8205128312110901},{"x":0.8146551847457886,"y":0.843137264251709},{"x":0.8038793206214905,"y":0.843137264251709}]},"confidence":0.9735960960388184,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.806034505367279,0.8205128312110901,0.8146551847457886,0.843137264251709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.8205128312110901},{"x":0.795258641242981,"y":0.8205128312110901},{"x":0.795258641242981,"y":0.843137264251709},{"x":0.756465494632721,"y":0.843137264251709}]},"confidence":0.9889459609985352,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.7586206793785095,0.8205128312110901,0.795258641242981,0.843137264251709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155172228813171,"y":0.8190045356750488},{"x":0.75,"y":0.8205128312110901},{"x":0.7478448152542114,"y":0.843137264251709},{"x":0.7155172228813171,"y":0.843137264251709}]},"confidence":0.9860507249832153,"dir":"rtl","str":"نخی","boundary":[0.7155172228813171,0.8190045356750488,0.7478448152542114,0.843137264251709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.670258641242981,"y":0.8190045356750488},{"x":0.7068965435028076,"y":0.8190045356750488},{"x":0.7068965435028076,"y":0.843137264251709},{"x":0.6681034564971924,"y":0.843137264251709}]},"confidence":0.9895298480987549,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.670258641242981,0.8190045356750488,0.7068965435028076,0.843137264251709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6616379022598267,"y":0.8190045356750488},{"x":0.6659482717514038,"y":0.8190045356750488},{"x":0.6659482717514038,"y":0.8416289687156677},{"x":0.6594827771186829,"y":0.8416289687156677}]},"confidence":0.9764369130134583,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6616379022598267,0.8190045356750488,0.6659482717514038,0.8416289687156677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6379310488700867,"y":0.8190045356750488},{"x":0.6508620977401733,"y":0.8190045356750488},{"x":0.6508620977401733,"y":0.8416289687156677},{"x":0.6379310488700867,"y":0.8416289687156677}]},"confidence":0.996109127998352,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6379310488700867,0.8190045356750488,0.6508620977401733,0.8416289687156677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969827771186829,"y":0.8190045356750488},{"x":0.6293103694915771,"y":0.8190045356750488},{"x":0.6293103694915771,"y":0.8416289687156677},{"x":0.5948275923728943,"y":0.8416289687156677}]},"confidence":0.9967665076255798,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.5969827771186829,0.8190045356750488,0.6293103694915771,0.8416289687156677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5625,"y":0.8190045356750488},{"x":0.5883620977401733,"y":0.8190045356750488},{"x":0.5862069129943848,"y":0.8416289687156677},{"x":0.5603448152542114,"y":0.8416289687156677}]},"confidence":0.9831849932670593,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.5625,0.8190045356750488,0.5862069129943848,0.8416289687156677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4978448152542114,"y":0.8174962401390076},{"x":0.5538793206214905,"y":0.8190045356750488},{"x":0.5517241358757019,"y":0.8416289687156677},{"x":0.4978448152542114,"y":0.8416289687156677}]},"confidence":0.9875771999359131,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.4978448152542114,0.8174962401390076,0.5517241358757019,0.8416289687156677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4784482717514038,"y":0.8174962401390076},{"x":0.4892241358757019,"y":0.8174962401390076},{"x":0.4892241358757019,"y":0.8416289687156677},{"x":0.4762931168079376,"y":0.8416289687156677}]},"confidence":0.9976730346679688,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4784482717514038,0.8174962401390076,0.4892241358757019,0.8416289687156677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4375,"y":0.8174962401390076},{"x":0.4676724076271057,"y":0.8174962401390076},{"x":0.4676724076271057,"y":0.8416289687156677},{"x":0.4353448152542114,"y":0.8401206731796265}]},"confidence":0.9927047491073608,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.4375,0.8174962401390076,0.4676724076271057,0.8416289687156677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42025861144065857,"y":0.8174962401390076},{"x":0.43103447556495667,"y":0.8174962401390076},{"x":0.4288793206214905,"y":0.8401206731796265},{"x":0.42025861144065857,"y":0.8401206731796265}]},"confidence":0.9867363572120667,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42025861144065857,0.8174962401390076,0.4288793206214905,0.8401206731796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943965435028076,"y":0.8174962401390076},{"x":0.41163793206214905,"y":0.8174962401390076},{"x":0.4094827473163605,"y":0.8401206731796265},{"x":0.3943965435028076,"y":0.8401206731796265}]},"confidence":0.9929960370063782,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3943965435028076,0.8174962401390076,0.4094827473163605,0.8401206731796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35775861144065857,"y":0.8174962401390076},{"x":0.38793104887008667,"y":0.8174962401390076},{"x":0.3857758641242981,"y":0.8401206731796265},{"x":0.35775861144065857,"y":0.8401206731796265}]},"confidence":0.9941014051437378,"dir":"rtl","str":"ابتدا","boundary":[0.35775861144065857,0.8174962401390076,0.3857758641242981,0.8401206731796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2909482717514038,"y":0.8159879446029663},{"x":0.3534482717514038,"y":0.8174962401390076},{"x":0.3512931168079376,"y":0.8401206731796265},{"x":0.2909482717514038,"y":0.8401206731796265}]},"confidence":0.9821661114692688,"dir":"rtl","str":"کوتاهتر","boundary":[0.2909482717514038,0.8159879446029663,0.3512931168079376,0.8401206731796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2715517282485962,"y":0.8159879446029663},{"x":0.2844827473163605,"y":0.8159879446029663},{"x":0.2844827473163605,"y":0.8401206731796265},{"x":0.2715517282485962,"y":0.8401206731796265}]},"confidence":0.9952840209007263,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2715517282485962,0.8159879446029663,0.2844827473163605,0.8401206731796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22629310190677643,"y":0.8159879446029663},{"x":0.26508620381355286,"y":0.8159879446029663},{"x":0.26293104887008667,"y":0.8401206731796265},{"x":0.22629310190677643,"y":0.8401206731796265}]},"confidence":0.9903591871261597,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.22629310190677643,0.8159879446029663,0.26293104887008667,0.8401206731796265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.8159879446029663},{"x":0.22413793206214905,"y":0.8159879446029663},{"x":0.22413793206214905,"y":0.8386123776435852},{"x":0.20474137365818024,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9667096734046936,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2068965584039688,0.8159879446029663,0.22413793206214905,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19181033968925476,"y":0.8159879446029663},{"x":0.20043103396892548,"y":0.8159879446029663},{"x":0.20043103396892548,"y":0.8386123776435852},{"x":0.18965516984462738,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.981093168258667,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19181033968925476,0.8159879446029663,0.20043103396892548,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17241379618644714,"y":0.8159879446029663},{"x":0.18318966031074524,"y":0.8159879446029663},{"x":0.18318966031074524,"y":0.8386123776435852},{"x":0.17025862634181976,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9948687553405762,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.17241379618644714,0.8159879446029663,0.18318966031074524,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12284483015537262,"y":0.8159879446029663},{"x":0.1681034415960312,"y":0.8159879446029663},{"x":0.1659482717514038,"y":0.8386123776435852},{"x":0.12068965286016464,"y":0.8386123776435852}]},"confidence":0.9856709241867065,"dir":"rtl","str":"تدریج","boundary":[0.12284483015537262,0.8159879446029663,0.1659482717514038,0.8386123776435852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8081896305084229,"y":0.8476621508598328},{"x":0.8512930870056152,"y":0.8476621508598328},{"x":0.8512930870056152,"y":0.8717948794364929},{"x":0.806034505367279,"y":0.8702865839004517}]},"confidence":0.9871616959571838,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.8081896305084229,0.8476621508598328,0.8512930870056152,0.8717948794364929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478448152542114,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7995689511299133,"y":0.8476621508598328},{"x":0.7995689511299133,"y":0.8702865839004517},{"x":0.7456896305084229,"y":0.8702865839004517}]},"confidence":0.9911887049674988,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.7478448152542114,0.8461538553237915,0.7995689511299133,0.8702865839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7090517282485962,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7392241358757019,"y":0.8461538553237915},{"x":0.7392241358757019,"y":0.8702865839004517},{"x":0.7090517282485962,"y":0.8702865839004517}]},"confidence":0.9952577948570251,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.7090517282485962,0.8461538553237915,0.7392241358757019,0.8702865839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6853448152542114,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6961206793785095,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6961206793785095,"y":0.8687782883644104},{"x":0.6831896305084229,"y":0.8687782883644104}]},"confidence":0.9776526689529419,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6853448152542114,0.8461538553237915,0.6961206793785095,0.8687782883644104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336206793785095,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6788793206214905,"y":0.8461538553237915},{"x":0.6767241358757019,"y":0.8687782883644104},{"x":0.6336206793785095,"y":0.8687782883644104}]},"confidence":0.9878541827201843,"dir":"rtl","str":"بلندتر","boundary":[0.6336206793785095,0.8461538553237915,0.6767241358757019,0.8687782883644104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.625,"y":0.8446455597877502},{"x":0.631465494632721,"y":0.8446455597877502},{"x":0.631465494632721,"y":0.8687782883644104},{"x":0.625,"y":0.8687782883644104}]},"confidence":0.935686469078064,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.625,0.8446455597877502,0.631465494632721,0.8687782883644104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5818965435028076,"y":0.8446455597877502},{"x":0.6206896305084229,"y":0.8446455597877502},{"x":0.618534505367279,"y":0.8687782883644104},{"x":0.5818965435028076,"y":0.8687782883644104}]},"confidence":0.9834293127059937,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.5818965435028076,0.8446455597877502,0.618534505367279,0.8687782883644104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5603448152542114,"y":0.8446455597877502},{"x":0.5711206793785095,"y":0.8446455597877502},{"x":0.5711206793785095,"y":0.8672699928283691},{"x":0.5603448152542114,"y":0.8672699928283691}]},"confidence":0.9934775829315186,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5603448152542114,0.8446455597877502,0.5711206793785095,0.8672699928283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5301724076271057,"y":0.8446455597877502},{"x":0.5581896305084229,"y":0.8446455597877502},{"x":0.556034505367279,"y":0.8672699928283691},{"x":0.5280172228813171,"y":0.8672699928283691}]},"confidence":0.9797145128250122,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.5301724076271057,0.8446455597877502,0.556034505367279,0.8672699928283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.506465494632721,"y":0.8446455597877502},{"x":0.5237069129943848,"y":0.8446455597877502},{"x":0.5237069129943848,"y":0.8672699928283691},{"x":0.506465494632721,"y":0.8672699928283691}]},"confidence":0.9820783734321594,"dir":"rtl","str":"لب","boundary":[0.506465494632721,0.8446455597877502,0.5237069129943848,0.8672699928283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44181033968925476,"y":0.843137264251709},{"x":0.4892241358757019,"y":0.8446455597877502},{"x":0.4892241358757019,"y":0.8672699928283691},{"x":0.44181033968925476,"y":0.8672699928283691}]},"confidence":0.9910554885864258,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.44181033968925476,0.843137264251709,0.4892241358757019,0.8672699928283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42241379618644714,"y":0.843137264251709},{"x":0.4375,"y":0.843137264251709},{"x":0.4375,"y":0.8657616972923279},{"x":0.42025861144065857,"y":0.8657616972923279}]},"confidence":0.9642574191093445,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42241379618644714,0.843137264251709,0.4375,0.8657616972923279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3728448152542114,"y":0.843137264251709},{"x":0.42025861144065857,"y":0.843137264251709},{"x":0.42025861144065857,"y":0.8672699928283691},{"x":0.3728448152542114,"y":0.8657616972923279}]},"confidence":0.9753870368003845,"dir":"rtl","str":"کپسول","boundary":[0.3728448152542114,0.843137264251709,0.42025861144065857,0.8672699928283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.8416289687156677},{"x":0.36206895112991333,"y":0.8416289687156677},{"x":0.36206895112991333,"y":0.8657616972923279},{"x":0.3448275923728943,"y":0.8657616972923279}]},"confidence":0.9832175970077515,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3448275923728943,0.8416289687156677,0.36206895112991333,0.8657616972923279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.8416289687156677},{"x":0.3448275923728943,"y":0.8416289687156677},{"x":0.3448275923728943,"y":0.8657616972923279},{"x":0.30818966031074524,"y":0.8657616972923279}]},"confidence":0.9885484576225281,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.3103448152542114,0.8416289687156677,0.3448275923728943,0.8657616972923279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26724138855934143,"y":0.8416289687156677},{"x":0.29741379618644714,"y":0.8416289687156677},{"x":0.29741379618644714,"y":0.8657616972923279},{"x":0.26508620381355286,"y":0.8642534017562866}]},"confidence":0.9798818826675415,"dir":"rtl","str":"۱/۵","boundary":[0.26724138855934143,0.8416289687156677,0.29741379618644714,0.8657616972923279]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24784483015537262,"y":0.8416289687156677},{"x":0.2586206793785095,"y":0.8416289687156677},{"x":0.2586206793785095,"y":0.8642534017562866},{"x":0.24568966031074524,"y":0.8642534017562866}]},"confidence":0.9874542951583862,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.24784483015537262,0.8416289687156677,0.2586206793785095,0.8642534017562866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2090517282485962,"y":0.8401206731796265},{"x":0.2392241358757019,"y":0.8416289687156677},{"x":0.23706896603107452,"y":0.8642534017562866},{"x":0.2090517282485962,"y":0.8642534017562866}]},"confidence":0.9701008200645447,"dir":"rtl","str":"۲/۲","boundary":[0.2090517282485962,0.8401206731796265,0.23706896603107452,0.8642534017562866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15948276221752167,"y":0.8401206731796265},{"x":0.1982758641242981,"y":0.8416289687156677},{"x":0.1982758641242981,"y":0.8642534017562866},{"x":0.15948276221752167,"y":0.8642534017562866}]},"confidence":0.9915752410888672,"dir":"rtl","str":"سانتی","boundary":[0.15948276221752167,0.8401206731796265,0.1982758641242981,0.8642534017562866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12931033968925476,"y":0.8401206731796265},{"x":0.15086206793785095,"y":0.8401206731796265},{"x":0.15086206793785095,"y":0.8642534017562866},{"x":0.12715516984462738,"y":0.8627451062202454}]},"confidence":0.9841622114181519,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.12931033968925476,0.8401206731796265,0.15086206793785095,0.8642534017562866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11853448301553726,"y":0.8401206731796265},{"x":0.12715516984462738,"y":0.8401206731796265},{"x":0.125,"y":0.8627451062202454},{"x":0.11853448301553726,"y":0.8627451062202454}]},"confidence":0.9006552696228027,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.11853448301553726,0.8401206731796265,0.125,0.8627451062202454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017241358757019,"y":0.8733031749725342},{"x":0.8512930870056152,"y":0.8748114705085754},{"x":0.8512930870056152,"y":0.8959276080131531},{"x":0.8017241358757019,"y":0.8959276080131531}]},"confidence":0.980603039264679,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.8017241358757019,0.8733031749725342,0.8512930870056152,0.8959276080131531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7737069129943848,"y":0.8733031749725342},{"x":0.7887930870056152,"y":0.8733031749725342},{"x":0.7887930870056152,"y":0.8944193124771118},{"x":0.7737069129943848,"y":0.8944193124771118}]},"confidence":0.9955601692199707,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7737069129943848,0.8733031749725342,0.7887930870056152,0.8944193124771118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732758641242981,"y":0.8733031749725342},{"x":0.767241358757019,"y":0.8733031749725342},{"x":0.767241358757019,"y":0.8959276080131531},{"x":0.732758641242981,"y":0.8944193124771118}]},"confidence":0.9933702945709229,"dir":"rtl","str":"گرزی","boundary":[0.732758641242981,0.8733031749725342,0.767241358757019,0.8959276080131531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7219827771186829,"y":0.8733031749725342},{"x":0.7306034564971924,"y":0.8733031749725342},{"x":0.7284482717514038,"y":0.8944193124771118},{"x":0.7198275923728943,"y":0.8944193124771118}]},"confidence":0.9787316918373108,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7219827771186829,0.8733031749725342,0.7284482717514038,0.8944193124771118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6982758641242981,"y":0.8733031749725342},{"x":0.7155172228813171,"y":0.8733031749725342},{"x":0.7133620977401733,"y":0.8944193124771118},{"x":0.6982758641242981,"y":0.8944193124771118}]},"confidence":0.9925349950790405,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6982758641242981,0.8733031749725342,0.7133620977401733,0.8944193124771118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465517282485962,"y":0.8717948794364929},{"x":0.6918103694915771,"y":0.8733031749725342},{"x":0.6896551847457886,"y":0.8944193124771118},{"x":0.6465517282485962,"y":0.8944193124771118}]},"confidence":0.9933282732963562,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6465517282485962,0.8717948794364929,0.6896551847457886,0.8944193124771118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.8717948794364929},{"x":0.642241358757019,"y":0.8717948794364929},{"x":0.6400862336158752,"y":0.8944193124771118},{"x":0.5862069129943848,"y":0.8944193124771118}]},"confidence":0.9856628775596619,"dir":"rtl","str":"باریکتر","boundary":[0.5862069129943848,0.8717948794364929,0.6400862336158752,0.8944193124771118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.579741358757019,"y":0.8717948794364929},{"x":0.5862069129943848,"y":0.8717948794364929},{"x":0.5840517282485962,"y":0.8929110169410706},{"x":0.5775862336158752,"y":0.8929110169410706}]},"confidence":0.9336368441581726,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.579741358757019,0.8717948794364929,0.5840517282485962,0.8929110169410706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5474137663841248,"y":0.8717948794364929},{"x":0.5754310488700867,"y":0.8717948794364929},{"x":0.5732758641242981,"y":0.8929110169410706},{"x":0.5474137663841248,"y":0.8929110169410706}]},"confidence":0.9917181730270386,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.5474137663841248,0.8717948794364929,0.5732758641242981,0.8929110169410706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280172228813171,"y":0.8717948794364929},{"x":0.5431034564971924,"y":0.8717948794364929},{"x":0.5409482717514038,"y":0.8929110169410706},{"x":0.5280172228813171,"y":0.8929110169410706}]},"confidence":0.984494686126709,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5280172228813171,0.8717948794364929,0.5409482717514038,0.8929110169410706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49353447556495667,"y":0.8717948794364929},{"x":0.5237069129943848,"y":0.8717948794364929},{"x":0.5237069129943848,"y":0.8929110169410706},{"x":0.49353447556495667,"y":0.8929110169410706}]},"confidence":0.9915734529495239,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.49353447556495667,0.8717948794364929,0.5237069129943848,0.8929110169410706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x"