بی نهایت در سازمان: معنویت را به سازمان بیاوریم بی نهایت در سازمان: معنویت را به سازمان بیاوریم

توضیحات

اگرچه پژوهش های میدانی با مطالعات تطبیقی میان جوامع مختلف و به خصوص جامعه ایرانی با سایر جوامع صورت نگرفته است. اما با توجه به پیشینه تاریخی و دینی ایرانیان به نظر میرسد (فرضیه است) استعداد جامعه ایرانی برای معنویت ورزی از میانگین جهانی فزون تر است و این مسیولیت مدیران را برای بهرگیری از این ابزار کم هزینه جهت حل مشکلات سازمانی، مضاعف می کند. معنویت یک نیروی قدرتمند در زندگی است که در اکثر ادبیات مدیریت حاضر و محاسبه نشده است، در حالی که یکی از مهمترین تفاوت های مدیریت برمبنای ارزش های اسلامی که نمود آن را در مدیریت پیامبران الهی و معصومین می توان یافت با مدیریت بر اساس دانش و تجربه تولید شده بشری در غرب و نحوه نگرش به انسان و توجه به بعد درونی و معنوی انسان بوده است. در برهه های سرنوشت سازی از تاریخ کارایی معنویت به اثبات رسیده است، سبک مدیریت پیامبر اکرم (ص) در صدر اسلام، و در عصر اخیر سبک مدیریت در دفاع مقدس از مصادیق بارز اثربخشی و قابل استفاده بودن معنویت در سازمان است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":158,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"845aa83fe872d321","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/TGiblCTRdyGtUKsY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/zZDqgOHnLtuoWUDR.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/dMgHrbCBxiJLSRIn.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0008151546610120429,0.00031173334324394246,0.9987750527913258,0.9995684334273298]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5821205973625183,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5841996073722839,"y":0.29250720143318176},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"النار","boundary":[0.3970893919467926,0.22334294021129608,0.5841996073722839,0.29250720143318176]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.22334294021129608},{"x":0.5821205973625183,"y":0.21902017295360565},{"x":0.5841996073722839,"y":0.29250720143318176},{"x":0.40124741196632385,"y":0.2968299686908722}]},"confidence":0.7699999809265137,"boundary":[0.3920893919467926,0.21634294021129608,0.5891996073722839,0.29950720143318177],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/UfngTKwYIFcwnaGg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/BnAZuNoXVNXcydeg.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/VFcyFelTKuIJaUga.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0005731086869745393,0.0007955011517582434,0.9983471501790561,0.9987358544924074]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5922189950942993},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.7338877320289612,0.5850144028663635,0.7380457520484924,0.5922189950942993]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5850144028663635},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5922189950942993},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5922189950942993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.7288877320289612,0.5780144028663635,0.7430457520484924,0.5992189950942993],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5634005665779114},{"x":0.717255711555481,"y":0.5634005665779114},{"x":0.717255711555481,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6715176701545715,0.5634005665779114,0.717255711555481,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.5634005665779114,0.6715176701545715,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6590436697006226,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6611226797103882,0.5634005665779114,0.6611226797103882,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6507276296615601,"y":0.5763688683509827},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5763688683509827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواهری","boundary":[0.6174635887145996,0.5619596838951111,0.6507276296615601,0.5763688683509827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5966736078262329,0.5619596838951111,0.6112266182899475,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5749279260635376},{"x":0.590436577796936,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5925155878067017,0.5619596838951111,0.5966736078262329,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5749279260635376},{"x":0.55509352684021,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.55509352684021,0.5619596838951111,0.5862785577774048,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5509355664253235,0.5619596838951111,0.5530145764350891,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5749279260635376},{"x":0.517671525478363,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.517671525478363,0.5619596838951111,0.5446985363960266,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5619596838951111},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5749279260635376},{"x":0.5093554854393005,"y":0.5749279260635376}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5093554854393005,0.5619596838951111,0.5155925154685974,0.5749279260635376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.579250693321228},{"x":0.7733888030052185,"y":0.579250693321228},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7442827224731445,0.579250693321228,0.7733888030052185,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.579250693321228},{"x":0.7380457520484924,"y":0.579250693321228},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5936599373817444},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7338877320289612,0.579250693321228,0.7380457520484924,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.579250693321228},{"x":0.7297297120094299,"y":0.579250693321228},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5936599373817444},{"x":0.717255711555481,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.717255711555481,0.579250693321228,0.7297297120094299,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.579250693321228},{"x":0.7110186815261841,"y":0.579250693321228},{"x":0.7110186815261841,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.6902287006378174,0.579250693321228,0.7110186815261841,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.579250693321228},{"x":0.6839916706085205,"y":0.579250693321228},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.6715176701545715,0.579250693321228,0.6839916706085205,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.579250693321228},{"x":0.6694386601448059,"y":0.579250693321228},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.579250693321228,0.6694386601448059,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.579250693321228},{"x":0.6528066396713257,"y":0.579250693321228},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5936599373817444},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بینهایت","boundary":[0.6112266182899475,0.579250693321228,0.6528066396713257,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.579250693321228},{"x":0.6070685982704163,"y":0.579250693321228},{"x":0.6070685982704163,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966736078262329,0.579250693321228,0.6070685982704163,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5634095668792725,"y":0.579250693321228},{"x":0.5925155878067017,"y":0.579250693321228},{"x":0.5925155878067017,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5634095668792725,0.579250693321228,0.5925155878067017,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.579250693321228},{"x":0.5592515468597412,"y":0.579250693321228},{"x":0.5592515468597412,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5571725368499756,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5571725368499756,0.579250693321228,0.5592515468597412,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.579250693321228},{"x":0.5530145764350891,"y":0.579250693321228},{"x":0.5530145764350891,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.5155925154685974,0.579250693321228,0.5530145764350891,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.579250693321228},{"x":0.5114344954490662,"y":0.579250693321228},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5051975250244141,0.579250693321228,0.5114344954490662,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.579250693321228},{"x":0.5010395050048828,"y":0.579250693321228},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4927234947681427,0.579250693321228,0.5010395050048828,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.579250693321228},{"x":0.48856547474861145,"y":0.579250693321228},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4553014636039734,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4553014636039734,0.579250693321228,0.48856547474861145,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.579250693321228},{"x":0.45114344358444214,"y":0.579250693321228},{"x":0.45114344358444214,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4178794324398041,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیاوریم","boundary":[0.4178794324398041,0.579250693321228,0.45114344358444214,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.579250693321228},{"x":0.41580042243003845,"y":0.579250693321228},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.4137214124202728,0.579250693321228,0.41580042243003845,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38461539149284363,"y":0.579250693321228},{"x":0.40956342220306396,"y":0.579250693321228},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5936599373817444},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.38461539149284363,0.579250693321228,0.40956342220306396,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.579250693321228},{"x":0.3804573714733124,"y":0.579250693321228},{"x":0.3804573714733124,"y":0.5936599373817444},{"x":0.3471933603286743,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.3471933603286743,0.579250693321228,0.3804573714733124,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.579250693321228},{"x":0.34095633029937744,"y":0.579250693321228},{"x":0.34095633029937744,"y":0.5936599373817444},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جواهری","boundary":[0.3097712993621826,0.579250693321228,0.34095633029937744,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.579250693321228},{"x":0.30353429913520813,"y":0.579250693321228},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5936599373817444},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.2869022786617279,0.579250693321228,0.30353429913520813,0.5936599373817444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.579250693321228},{"x":0.2869022786617279,"y":0.579250693321228},{"x":0.2869022786617279,"y":0.5936599373817444},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2806652784347534,0.579250693321228,0.2869022786617279,0.5936599373817444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.559077799320221},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5648415088653564},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6008645296096802},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2756652784347534,0.5520777993202209,0.7783888030052185,0.6078645296096802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.5965417623519897},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5965417623519897},{"x":0.7463617324829102,"y":0.609510064125061},{"x":0.6985446810722351,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6985446810722351,0.5965417623519897,0.7463617324829102,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6902287006378174,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6902287006378174,"y":0.609510064125061},{"x":0.6715176701545715,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6715176701545715,0.5965417623519897,0.6902287006378174,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6715176701545715,"y":0.609510064125061},{"x":0.6673596501350403,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.5965417623519897,0.6715176701545715,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6528066396713257,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6528066396713257,"y":0.609510064125061},{"x":0.6278586387634277,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6278586387634277,0.5965417623519897,0.6528066396713257,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6257796287536621,"y":0.609510064125061},{"x":0.6216216087341309,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6216216087341309,0.5965417623519897,0.6257796287536621,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6153846383094788,"y":0.5965417623519897},{"x":0.6153846383094788,"y":0.609510064125061},{"x":0.5800415873527527,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5800415873527527,0.5965417623519897,0.6153846383094788,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5738045573234558,"y":0.609510064125061},{"x":0.5446985363960266,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5446985363960266,0.5965417623519897,0.5738045573234558,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5965417623519897},{"x":0.5384615659713745,"y":0.609510064125061},{"x":0.4989604949951172,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.4989604949951172,0.5965417623519897,0.5384615659713745,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4948025047779083,"y":0.609510064125061},{"x":0.4906444847583771,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4906444847583771,0.5965417623519897,0.4948025047779083,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4802494943141937,"y":0.5965417623519897},{"x":0.4802494943141937,"y":0.609510064125061},{"x":0.4553014636039734,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.4553014636039734,0.5965417623519897,0.4802494943141937,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5965417623519897},{"x":0.45322245359420776,"y":0.5965417623519897},{"x":0.45322245359420776,"y":0.609510064125061},{"x":0.45322245359420776,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45322245359420776,0.5965417623519897,0.45322245359420776,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6123919486999512},{"x":0.765072762966156,"y":0.6253602504730225},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7130976915359497,0.6138328313827515,0.765072762966156,0.6253602504730225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6152737736701965},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6756756901741028,0.6152737736701965,0.7068607211112976,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.6152737736701965,0.6715176701545715,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6268011331558228},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6268011331558228}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.6152737736701965,0.6611226797103882,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6268011331558228},{"x":0.632016658782959,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱۵۴","boundary":[0.632016658782959,0.6152737736701965,0.6528066396713257,0.6268011331558228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6299376487731934,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6133056282997131,0.6152737736701965,0.6299376487731934,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6152737736701965},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6112266182899475,0.6152737736701965,0.6133056282997131,0.6282420754432678]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.5965417623519897},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5965417623519897},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6268011331558228},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44822245359420776,0.5895417623519897,0.7679937529563904,0.6338011331558228],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6735966801643372,0.6311239004135132,0.7089397311210632,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.6311239004135132,0.6715176701545715,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6611226797103882,0.6311239004135132,0.6611226797103882,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6455331444740295},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6455331444740295}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6112266182899475,0.6311239004135132,0.6528066396713257,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6311239004135132},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6455331444740295},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5675675868988037,0.6311239004135132,0.6049895882606506,0.6455331444740295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5343035459518433,0.6311239004135132,0.5613305568695068,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.6296830177307129},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6311239004135132},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6440922021865845},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.4864864945411682,0.6296830177307129,0.5280665159225464,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.6296830177307129},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6296830177307129},{"x":0.48232847452163696,"y":0.6440922021865845},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4802494943141937,0.6296830177307129,0.48232847452163696,0.6440922021865845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6440922021865845},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶۱۶","boundary":[0.4490644633769989,0.6296830177307129,0.4719334840774536,0.6440922021865845]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.6296830177307129},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6311239004135132},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6455331444740295},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6440922021865845}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4440644633769989,0.6226830177307129,0.7139397311210632,0.6525331444740295],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6798336505889893,0.6484149694442749,0.7006236910820007,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6715176701545715,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.6484149694442749,0.6715176701545715,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6484149694442749},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۸-۴۷۶-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5218295454978943,0.6484149694442749,0.6528066396713257,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5218295454978943,0.6484149694442749,0.5259875059127808,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6484149694442749},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6613832712173462},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۸۰۰۰","boundary":[0.4802494943141937,0.6484149694442749,0.5155925154685974,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6484149694442749},{"x":0.4760914742946625,"y":0.6613832712173462},{"x":0.45114344358444214,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.45114344358444214,0.6484149694442749,0.4760914742946625,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6671469807624817},{"x":0.790020763874054,"y":0.6671469807624817},{"x":0.790020763874054,"y":0.680115282535553},{"x":0.752598762512207,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.752598762512207,0.6671469807624817,0.790020763874054,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7463617324829102,"y":0.680115282535553},{"x":0.7089397311210632,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7089397311210632,0.6671469807624817,0.7463617324829102,0.680115282535553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7027027010917664,"y":0.680115282535553},{"x":0.6673596501350403,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6673596501350403,0.6671469807624817,0.7027027010917664,0.680115282535553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6657060384750366},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6772334575653076}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":"فييا","boundary":[0.6361746191978455,0.6657060384750366,0.6528066396713257,0.6772334575653076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9200000166893005}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.6484149694442749},{"x":0.790020763874054,"y":0.6484149694442749},{"x":0.790020763874054,"y":0.680115282535553},{"x":0.45114344358444214,"y":0.680115282535553}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44614344358444213,0.6414149694442749,0.795020763874054,0.687115282535553],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.6844380497932434},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6844380497932434},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6974063515663147}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6735966801643372,0.6844380497932434,0.7130976915359497,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6611226797103882,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6611226797103882,0.6844380497932434,0.6694386601448059,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6844380497932434},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6974063515663147},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.6153846383094788,0.6844380497932434,0.6528066396713257,0.6974063515663147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6133056282997131,0.6829971075057983,0.6153846383094788,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6829971075057983},{"x":0.6049895882606506,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6008316278457642,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6008316278457642,0.6829971075057983,0.6049895882606506,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5925155878067017,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5862785577774048,0.6829971075057983,0.5925155878067017,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۲۱","boundary":[0.5654885768890381,0.6829971075057983,0.5862785577774048,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6829971075057983},{"x":0.5654885768890381,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5592515468597412,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5592515468597412,0.6829971075057983,0.5654885768890381,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7031700015068054},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.7031700015068054,0.7068607211112976,0.7161383032798767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7031700015068054,0.6715176701545715,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6611226797103882,0.7031700015068054,0.6611226797103882,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.7017291188240051},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7031700015068054},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7146974205970764},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7146974205970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6153846383094788,0.7017291188240051,0.6528066396713257,0.7146974205970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7190201878547668},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7334293723106384},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6735966801643372,0.7190201878547668,0.7068607211112976,0.7334293723106384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7190201878547668,0.6715176701545715,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7319884896278381}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.7190201878547668,0.6611226797103882,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.7161383032798767},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7190201878547668},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Spirituality","boundary":[0.5800415873527527,0.7161383032798767,0.6528066396713257,0.7319884896278381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.7363112568855286,0.7068607211112976,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7363112568855286,0.6715176701545715,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6174635887145996,0.7348703145980835,0.6528066396713257,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7492795586585999},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.5966736078262329,0.7348703145980835,0.6112266182899475,0.7492795586585999]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.7348703145980835},{"x":0.590436577796936,"y":0.7348703145980835},{"x":0.590436577796936,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5717255473136902,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنبه","boundary":[0.5717255473136902,0.7348703145980835,0.590436577796936,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5509355664253235,0.7348703145980835,0.5675675868988037,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7478386163711548},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مذهبی","boundary":[0.5072765350341797,0.7348703145980835,0.5405405163764954,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5010395050048828,"y":0.7478386163711548},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.4864864945411682,0.7348703145980835,0.5010395050048828,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.7348703145980835},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7348703145980835},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7478386163711548},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7478386163711548}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.4553014636039734,0.7348703145980835,0.48232847452163696,0.7478386163711548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.7550432085990906},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7550432085990906},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6735966801643372,0.7550432085990906,0.7068607211112976,0.7665706276893616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7550432085990906},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7550432085990906},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7665706276893616},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7665706276893616}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7550432085990906,0.6715176701545715,0.7665706276893616]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.681556224822998},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6844380497932434},{"x":0.7110186815261841,"y":0.7665706276893616},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7636887431144714}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4503014636039734,0.674556224822998,0.7160186815261841,0.7735706276893616],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7853025794029236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.7723342776298523,0.7068607211112976,0.7853025794029236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7723342776298523,0.6715176701545715,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.770893394947052},{"x":0.6611226797103882,"y":0.770893394947052},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6611226797103882,0.770893394947052,0.6611226797103882,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.770893394947052},{"x":0.6528066396713257,"y":0.770893394947052},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7838616967201233},{"x":0.6340956091880798,"y":0.7838616967201233}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6340956091880798,0.770893394947052,0.6528066396713257,0.7838616967201233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.770893394947052},{"x":0.6278586387634277,"y":0.770893394947052},{"x":0.6278586387634277,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6195425987243652,0.770893394947052,0.6278586387634277,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7694524526596069},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5883575677871704,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محل","boundary":[0.5883575677871704,0.7694524526596069,0.6133056282997131,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7824207544326782},{"x":0.5675675868988037,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5696465969085693,0.7694524526596069,0.5821205973625183,0.7824207544326782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7867435216903687},{"x":0.704781711101532,"y":0.7867435216903687},{"x":0.704781711101532,"y":0.801152765750885},{"x":0.6715176701545715,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.6715176701545715,0.7867435216903687,0.704781711101532,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6735966801643372,"y":0.801152765750885},{"x":0.6673596501350403,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.7867435216903687,0.6735966801643372,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6611226797103882,"y":0.801152765750885},{"x":0.6569646596908569,"y":0.801152765750885}]},"confidence":0.44999998807907104,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.6569646596908569,0.7867435216903687,0.6611226797103882,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5384615659713745,"y":0.7997118234634399},{"x":0.4864864945411682,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Religion","boundary":[0.4864864945411682,0.7853025794029236,0.5384615659713745,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7853025794029236},{"x":0.55509352684021,"y":0.7853025794029236},{"x":0.55509352684021,"y":0.7997118234634399},{"x":0.542619526386261,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.542619526386261,0.7853025794029236,0.55509352684021,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7997118234634399},{"x":0.5613305568695068,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.5613305568695068,0.7853025794029236,0.5800415873527527,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7867435216903687},{"x":0.6528066396713257,"y":0.801152765750885},{"x":0.5821205973625183,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"workplace","boundary":[0.5821205973625183,0.7853025794029236,0.6528066396713257,0.801152765750885]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.6200000047683716},{"languageCode":"fa","confidence":0.3799999952316284}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7068607211112976,"y":0.770893394947052},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8025936484336853},{"x":0.4844074845314026,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4814864945411682,0.7610115103721619,0.7118607211112976,0.8095936484336853],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8170028924942017},{"x":0.7068607211112976,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7068607211112976,0.8040345907211304,0.7380457520484924,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7006236910820007,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6694386601448059,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6694386601448059,0.8040345907211304,0.7006236910820007,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6590436697006226,0.8040345907211304,0.6611226797103882,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6153846383094788,0.8040345907211304,0.6528066396713257,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8040345907211304},{"x":0.6091476082801819,"y":0.8170028924942017},{"x":0.5800415873527527,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.5800415873527527,0.8040345907211304,0.6091476082801819,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.8040345907211304},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8040345907211304},{"x":0.5758835673332214,"y":0.8170028924942017},{"x":0.530145525932312,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.530145525932312,0.8040345907211304,0.5758835673332214,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7338877320289612,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8371757864952087},{"x":0.7338877320289612,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7338877320289612,0.8242074847221375,0.7484407424926758,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.8227665424346924},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8242074847221375},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8371757864952087},{"x":0.7089397311210632,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7110186815261841,0.8227665424346924,0.7297297120094299,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8227665424346924},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8357348442077637},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6735966801643372,0.8213256597518921,0.6964656710624695,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6652806401252747,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6673596501350403,0.8213256597518921,0.6715176701545715,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6632016897201538,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6632016897201538,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6569646596908569,"y":0.8342939615249634}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.8213256597518921,0.6632016897201538,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.819884717464447},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8213256597518921},{"x":0.6507276296615601,"y":0.8342939615249634},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶۲۴","boundary":[0.632016658782959,0.819884717464447,0.6507276296615601,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.819884717464447},{"x":0.6216216087341309,"y":0.819884717464447},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"BL","boundary":[0.6070685982704163,0.819884717464447,0.6216216087341309,0.8328530192375183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.7997118234634399},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8040345907211304},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8371757864952087},{"x":0.5280665159225464,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.525145525932312,0.7927118234634399,0.7555197525024414,0.8441757864952087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7463617324829102,"y":0.8515850305557251},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7318087220191956,0.8414985537528992,0.7463617324829102,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8515850305557251},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7110186815261841,0.8414985537528992,0.7297297120094299,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.8414985537528992},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8414985537528992},{"x":0.6985446810722351,"y":0.8515850305557251},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8515850305557251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.6673596501350403,0.8414985537528992,0.6985446810722351,0.8515850305557251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8703169822692871},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7422037124633789,0.8573486804962158,0.7692307829856873,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.8559077978134155},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7359667420387268,"y":0.8703169822692871},{"x":0.6964656710624695,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6964656710624695,0.8559077978134155,0.7359667420387268,0.8703169822692871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6902287006378174,"y":0.8688760995864868},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6777547001838684,0.8559077978134155,0.6902287006378174,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6715176701545715,"y":0.8688760995864868},{"x":0.6673596501350403,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.8559077978134155,0.6715176701545715,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8688760995864868},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"rtl","str":"|","boundary":[0.6590436697006226,0.8559077978134155,0.6611226797103882,0.8688760995864868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.8544668555259705},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8559077978134155},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8688760995864868},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8674351572990417}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۸۶۷۰۴۳۸","boundary":[0.6008316278457642,0.8544668555259705,0.6528066396713257,0.8688760995864868]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.8400576114654541},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8414985537528992},{"x":0.7692307829856873,"y":0.8703169822692871},{"x":0.6008316278457642,"y":0.8688760995864868}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5958316278457642,0.8330576114654541,0.7742307829856873,0.8773169822692871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4573804438114166,"y":0.7651296854019165},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Organization","boundary":[0.37214136123657227,0.7507204413414001,0.4573804438114166,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4719334840774536,"y":0.7651296854019165},{"x":0.4636174738407135,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.4636174738407135,0.7507204413414001,0.4719334840774536,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7651296854019165},{"x":0.4781704843044281,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Religious","boundary":[0.4781704843044281,0.7507204413414001,0.5405405163764954,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7651296854019165},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Aspects","boundary":[0.5446985363960266,0.7507204413414001,0.5966736078262329,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7651296854019165},{"x":0.602910578250885,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.602910578250885,0.7507204413414001,0.6112266182899475,0.7651296854019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7651296854019165},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Islam","boundary":[0.6174635887145996,0.7507204413414001,0.6528066396713257,0.7651296854019165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6528066396713257,"y":0.7651296854019165},{"x":0.37214136123657227,"y":0.7651296854019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.36714136123657226,0.7437204413414001,0.6578066396713257,0.7721296854019165],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8472622632980347},{"x":0.6299376487731934,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰۴","boundary":[0.6299376487731934,0.8400576114654541,0.6528066396713257,0.8472622632980347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8400576114654541},{"x":0.6528066396713257,"y":0.8472622632980347},{"x":0.6299376487731934,"y":0.848703145980835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.6249376487731934,0.8330576114654541,0.6578066396713257,0.8542622632980347],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/yTkzKFlucaQRKEFR-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/gjrCDrxmISdWPFdo.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/AhJJMvfCXmaUfBCJ.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0006509091675653279,0.00027436071565584076,0.9985762294166549,0.9988521248607196]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6611226797103882,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2348703145980835},{"x":0.6195425987243652,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.6195425987243652,0.1974063366651535,0.6611226797103882,0.2348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6153846383094788,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6153846383094788,"y":0.2348703145980835},{"x":0.5114344954490662,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایت","boundary":[0.5114344954490662,0.1974063366651535,0.6153846383094788,0.2348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.1974063366651535},{"x":0.5031185150146484,"y":0.1974063366651535},{"x":0.5031185150146484,"y":0.2348703145980835},{"x":0.469854474067688,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.469854474067688,0.1974063366651535,0.5031185150146484,0.2348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.1974063366651535},{"x":0.4636174738407135,"y":0.1974063366651535},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2348703145980835},{"x":0.34095633029937744,"y":0.2348703145980835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.34095633029937744,0.1974063366651535,0.4636174738407135,0.2348703145980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.24495677649974823},{"x":0.6798336505889893,"y":0.24351584911346436},{"x":0.6798336505889893,"y":0.27521613240242004},{"x":0.5800415873527527,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.5800415873527527,0.24495677649974823,0.6798336505889893,0.27521613240242004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5717255473136902,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5530145764350891,0.24495677649974823,0.5717255473136902,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5446985363960266,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2766570746898651},{"x":0.5218295454978943,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5218295454978943,0.24495677649974823,0.5446985363960266,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5135135054588318,"y":0.24495677649974823},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2766570746898651},{"x":0.41580042243003845,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.41580042243003845,0.24495677649974823,0.5135135054588318,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.24495677649974823},{"x":0.40956342220306396,"y":0.24495677649974823},{"x":0.40956342220306396,"y":0.2766570746898651},{"x":0.31808730959892273,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیاوریم","boundary":[0.31808730959892273,0.24495677649974823,0.40956342220306396,0.2766570746898651]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6798336505889893,"y":0.1974063366651535},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2766570746898651},{"x":0.31808730959892273,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3130873095989227,0.1904063366651535,0.6848336505889893,0.2836570746898651],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4948025047779083,"y":0.3962536156177521},{"x":0.5197505354881287,"y":0.39769452810287476},{"x":0.5197505354881287,"y":0.41066282987594604},{"x":0.4948025047779083,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.4948025047779083,0.3962536156177521,0.5197505354881287,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.3962536156177521},{"x":0.4864864945411682,"y":0.3962536156177521},{"x":0.4864864945411682,"y":0.41066282987594604},{"x":0.4802494943141937,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4802494943141937,0.3962536156177521,0.4864864945411682,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6008316278457642,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4365994334220886},{"x":0.5654885768890381,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5654885768890381,0.41786742210388184,0.6008316278457642,0.4365994334220886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5592515468597412,"y":0.41786742210388184},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4365994334220886},{"x":0.5010395050048828,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.5010395050048828,0.41786742210388184,0.5592515468597412,0.4365994334220886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.4193083643913269},{"x":0.4948025047779083,"y":0.41786742210388184},{"x":0.4948025047779083,"y":0.4365994334220886},{"x":0.43035343289375305,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواهری","boundary":[0.43035343289375305,0.4193083643913269,0.4948025047779083,0.4365994334220886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.4193083643913269},{"x":0.4261954128742218,"y":0.4193083643913269},{"x":0.4261954128742218,"y":0.4365994334220886},{"x":0.395010381937027,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.395010381937027,0.4193083643913269,0.4261954128742218,0.4365994334220886]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.3962536156177521},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3962536156177521},{"x":0.6008316278457642,"y":0.4365994334220886},{"x":0.395010381937027,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.390010381937027,0.38925361561775207,0.6058316278457642,0.44359943342208863],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4639769494533539},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5509355664253235,0.4495677351951599,0.5758835673332214,0.4639769494533539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5467775464057922,"y":0.4625360369682312},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.517671525478363,0.4495677351951599,0.5467775464057922,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.44812679290771484},{"x":0.5135135054588318,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4625360369682312},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4625360369682312}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4844074845314026,0.44812679290771484,0.5114344954490662,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4802494943141937,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4625360369682312},{"x":0.43866944313049316,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4407484531402588,0.44812679290771484,0.4781704843044281,0.4625360369682312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4345114231109619,"y":0.44812679290771484},{"x":0.4345114231109619,"y":0.46109509468078613},{"x":0.42203742265701294,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قم","boundary":[0.42203742265701294,0.44812679290771484,0.4345114231109619,0.46109509468078613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.44668588042259216},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4495677351951599},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4639769494533539},{"x":0.42203742265701294,"y":0.46109509468078613}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41703742265701294,0.43968588042259216,0.5808835673332214,0.4709769494533539],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5114344954490662,"y":0.789625346660614},{"x":0.4844074845314026,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.3199999928474426,"str":"39","boundary":[0.4844074845314026,0.7723342776298523,0.5114344954490662,0.789625346660614]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7723342776298523},{"x":0.530145525932312,"y":0.7723342776298523},{"x":0.530145525932312,"y":0.789625346660614},{"x":0.5218295454978943,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":".","boundary":[0.5239084959030151,0.7723342776298523,0.530145525932312,0.789625346660614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.770893394947052},{"x":0.530145525932312,"y":0.7723342776298523},{"x":0.530145525932312,"y":0.789625346660614},{"x":0.4844074845314026,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"ltr","boundary":[0.4794074845314026,0.763893394947052,0.535145525932312,0.796625346660614],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/dmolijCDOoRiHDmt-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/HSAgocRDucrtonMe.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/UGWQtEiJVtipeUNF.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0004477634648027638,0.0006273243705546134,0.998442239662218,0.9987462357492201]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5966736078262329,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5966736078262329,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5758835673332214,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5758835673332214,0.44236311316490173,0.5966736078262329,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5675675868988037,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4682997167110443},{"x":0.5051975250244141,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهایت","boundary":[0.5051975250244141,0.44236311316490173,0.5675675868988037,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4864864945411682,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4864864945411682,"y":0.4682997167110443},{"x":0.4636174738407135,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4636174738407135,0.44236311316490173,0.4864864945411682,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4553014636039734,"y":0.44236311316490173},{"x":0.4553014636039734,"y":0.4682997167110443},{"x":0.37214136123657227,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.37214136123657227,0.44236311316490173,0.4553014636039734,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6112266182899475,"y":0.4812680184841156},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5014409422874451},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.5446985363960266,0.4812680184841156,0.6112266182899475,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5014409422874451},{"x":0.5239084959030151,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5239084959030151,0.4812680184841156,0.5363825559616089,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4989604949951172,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5155925154685974,"y":0.4812680184841156},{"x":0.5155925154685974,"y":0.5014409422874451},{"x":0.4989604949951172,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4989604949951172,0.4812680184841156,0.5155925154685974,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.4812680184841156},{"x":0.4927234947681427,"y":0.4812680184841156},{"x":0.4927234947681427,"y":0.5014409422874451},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4261954128742218,0.4812680184841156,0.4927234947681427,0.5014409422874451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.4812680184841156},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4812680184841156},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5},{"x":0.35550934076309204,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیاوریم","boundary":[0.35550934076309204,0.4812680184841156,0.41580042243003845,0.5]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6112266182899475,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5014409422874451},{"x":0.35550934076309204,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35050934076309204,0.4353631131649017,0.6162266182899475,0.5084409422874451],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.5374639630317688},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5374639630317688},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5518732070922852},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤلف","boundary":[0.4760914742946625,0.5374639630317688,0.49688148498535156,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.5374639630317688},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5374639630317688},{"x":0.46777546405792236,"y":0.5518732070922852},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4636174738407135,0.5374639630317688,0.46777546405792236,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5720461010932922},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5343035459518433,0.5561959743499756,0.5613305568695068,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5280665159225464,"y":0.5720461010932922},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابراهیم","boundary":[0.4864864945411682,0.5561959743499756,0.5280665159225464,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4781704843044281,"y":0.5720461010932922},{"x":0.4324324429035187,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جواهری","boundary":[0.4324324429035187,0.5561959743499756,0.4781704843044281,0.5720461010932922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.5561959743499756},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5561959743499756},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5720461010932922},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4033263921737671,0.5561959743499756,0.42411643266677856,0.5720461010932922]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8100000023841858},{"languageCode":"ar","confidence":0.1899999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.5374639630317688},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5360230803489685},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5720461010932922},{"x":0.4033263921737671,"y":0.5720461010932922}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39624741196632385,0.5304639630317688,0.5684095668792725,0.5790461010932922],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.5696465969085693,0.5951008796691895,0.5862785577774048,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5634095668792725,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5405405163764954,"y":0.6123919486999512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5405405163764954,0.5951008796691895,0.5634095668792725,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5936599373817444},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6123919486999512},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاونت","boundary":[0.4906444847583771,0.5936599373817444,0.5343035459518433,0.6123919486999512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4864864945411682,"y":0.6109510064125061},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.4324324429035187,0.5936599373817444,0.4864864945411682,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5922189950942993},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5936599373817444},{"x":0.4261954128742218,"y":0.6109510064125061},{"x":0.37837839126586914,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.37837839126586914,0.5922189950942993,0.4261954128742218,0.6109510064125061]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.5922189950942993},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5951008796691895},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6123919486999512},{"x":0.37837839126586914,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.37337839126586914,0.5852189950942993,0.5912785577774048,0.6193919486999512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6224783658981323},{"x":0.590436577796936,"y":0.6224783658981323},{"x":0.590436577796936,"y":0.6354466676712036},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6354466676712036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5509355664253235,0.6224783658981323,0.590436577796936,0.6354466676712036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6354466676712036},{"x":0.542619526386261,"y":0.6354466676712036}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.542619526386261,0.6224783658981323,0.5446985363960266,0.6354466676712036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6224783658981323},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6368876099586487},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6354466676712036}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۸-۴۷۶-۲۱۷-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.37006238102912903,0.6224783658981323,0.5363825559616089,0.6368876099586487]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.6224783658981323},{"x":0.590436577796936,"y":0.6224783658981323},{"x":0.590436577796936,"y":0.6368876099586487},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6354466676712036}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.365062381029129,0.6154783658981323,0.595436577796936,0.6438876099586487],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.64985591173172},{"x":0.7422037124633789,"y":0.64985591173172},{"x":0.7422037124633789,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.6881496906280518,0.64985591173172,0.7422037124633789,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.64985591173172},{"x":0.6798336505889893,"y":0.64985591173172},{"x":0.6798336505889893,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6756756901741028,0.64985591173172,0.6798336505889893,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.64985591173172},{"x":0.6652806401252747,"y":0.64985591173172},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6361746191978455,0.64985591173172,0.6652806401252747,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.64985591173172},{"x":0.6278586387634277,"y":0.64985591173172},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6216216087341309,0.64985591173172,0.6278586387634277,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.64985591173172},{"x":0.6133056282997131,"y":0.64985591173172},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.5675675868988037,0.64985591173172,0.6133056282997131,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.64985591173172},{"x":0.5613305568695068,"y":0.64985591173172},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5571725368499756,0.64985591173172,0.5613305568695068,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.64985591173172},{"x":0.5488565564155579,"y":0.64985591173172},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6671469807624817},{"x":0.517671525478363,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.517671525478363,0.64985591173172,0.5488565564155579,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.64985591173172},{"x":0.5072765350341797,"y":0.64985591173172},{"x":0.5072765350341797,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4802494943141937,0.64985591173172,0.5072765350341797,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4636174738407135,"y":0.64985591173172},{"x":0.469854474067688,"y":0.64985591173172},{"x":0.469854474067688,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4636174738407135,0.64985591173172,0.469854474067688,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.64985591173172},{"x":0.4553014636039734,"y":0.64985591173172},{"x":0.4553014636039734,"y":0.6671469807624817},{"x":0.3991684019565582,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3991684019565582,0.64985591173172,0.4553014636039734,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.64985591173172},{"x":0.3908523917198181,"y":0.64985591173172},{"x":0.3908523917198181,"y":0.6671469807624817},{"x":0.34095633029937744,"y":0.6671469807624817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.34095633029937744,0.64985591173172,0.3908523917198181,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2931392788887024,"y":0.64985591173172},{"x":0.33264032006263733,"y":0.64985591173172},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6657060384750366},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.2931392788887024,0.64985591173172,0.33264032006263733,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.64985591173172},{"x":0.28274428844451904,"y":0.64985591173172},{"x":0.28274428844451904,"y":0.6657060384750366},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6657060384750366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.22245322167873383,0.64985591173172,0.28274428844451904,0.6657060384750366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6772334575653076},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سرویراستار","boundary":[0.6777547001838684,0.6772334575653076,0.7442827224731445,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6694386601448059,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.6772334575653076,0.6756756901741028,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6772334575653076},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6361746191978455,0.6772334575653076,0.6652806401252747,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.6772334575653076},{"x":0.632016658782959,"y":0.6772334575653076},{"x":0.632016658782959,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نازیلا","boundary":[0.5987526178359985,0.6772334575653076,0.632016658782959,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5945945978164673,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرمانی","boundary":[0.5509355664253235,0.6772334575653076,0.5945945978164673,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6772334575653076},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5135135054588318,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انوشه","boundary":[0.5135135054588318,0.6772334575653076,0.5467775464057922,0.6959654092788696]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6484149694442749},{"x":0.7442827224731445,"y":0.64985591173172},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6959654092788696},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21745322167873382,0.6414149694442749,0.7492827224731445,0.7029654092788696],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.6757925152778625},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6757925152778625},{"x":0.3596673607826233,"y":0.6945244669914246},{"x":0.32016631960868835,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.31808730959892273,0.6757925152778625,0.3596673607826233,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.6757925152778625},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6757925152778625},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6945244669914246},{"x":0.3014552891254425,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.3014552891254425,0.6757925152778625,0.3160083293914795,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29729729890823364,"y":0.6757925152778625},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6757925152778625},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6945244669914246},{"x":0.29729729890823364,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.29729729890823364,0.6757925152778625,0.30561330914497375,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.6772334575653076},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6757925152778625},{"x":0.295218288898468,"y":0.6945244669914246},{"x":0.25987526774406433,"y":0.6945244669914246}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فریده","boundary":[0.25987526774406433,0.6772334575653076,0.295218288898468,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6772334575653076},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6772334575653076},{"x":0.2557172477245331,"y":0.6945244669914246},{"x":0.2203742265701294,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دیرباد","boundary":[0.2203742265701294,0.6772334575653076,0.2557172477245331,0.6945244669914246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7130976915359497,0.7060518860816956,0.7442827224731445,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6881496906280518,0.7060518860816956,0.7068607211112976,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.7060518860816956},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7060518860816956},{"x":0.6860706806182861,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6819126605987549,0.7060518860816956,0.6860706806182861,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.7060518860816956},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7060518860816956},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.6403326392173767,0.7060518860816956,0.6777547001838684,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7060518860816956},{"x":0.632016658782959,"y":0.7060518860816956},{"x":0.632016658782959,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاجی","boundary":[0.6070685982704163,0.7060518860816956,0.632016658782959,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.7060518860816956},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7060518860816956},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5654885768890381,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلدی","boundary":[0.5654885768890381,0.7060518860816956,0.5945945978164673,0.7219020128250122]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6757925152778625},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6729106903076172},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7233429551124573},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7247838377952576}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2153742265701294,0.6687925152778625,0.7492827224731445,0.7303429551124573],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44490644335746765,"y":0.7060518860816956},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7060518860816956},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7219020128250122},{"x":0.44490644335746765,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.44490644335746765,0.7060518860816956,0.49688148498535156,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.7060518860816956},{"x":0.442827433347702,"y":0.7060518860816956},{"x":0.442827433347702,"y":0.7219020128250122},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43659043312072754,0.7060518860816956,0.442827433347702,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.7060518860816956},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7060518860816956},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۵","boundary":[0.4137214124202728,0.7060518860816956,0.4324324429035187,0.7219020128250122]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.7060518860816956},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7060518860816956},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4087214124202728,0.6990518860816956,0.5018814849853516,0.7289020128250122],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.7060518860816956},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7060518860816956},{"x":0.35550934076309204,"y":0.7233429551124573},{"x":0.32848232984542847,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.32848232984542847,0.7060518860816956,0.35550934076309204,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.7060518860816956},{"x":0.322245329618454,"y":0.7060518860816956},{"x":0.322245329618454,"y":0.7233429551124573},{"x":0.30353429913520813,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.30353429913520813,0.7060518860816956,0.322245329618454,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.7060518860816956},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7060518860816956},{"x":0.29937630891799927,"y":0.7233429551124573},{"x":0.295218288898468,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.295218288898468,0.7060518860816956,0.29937630891799927,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2661122679710388,"y":0.7060518860816956},{"x":0.28898128867149353,"y":0.7060518860816956},{"x":0.28898128867149353,"y":0.7233429551124573},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.2661122679710388,0.7060518860816956,0.28898128867149353,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.7060518860816956},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7060518860816956},{"x":0.25987526774406433,"y":0.7233429551124573},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7233429551124573}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیوی","boundary":[0.2203742265701294,0.7060518860816956,0.25987526774406433,0.7233429551124573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7319884896278381},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7507204413414001},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7068607211112976,0.7319884896278381,0.7380457520484924,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6985446810722351,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6694386601448059,0.7319884896278381,0.6985446810722351,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7507204413414001},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6569646596908569,0.7319884896278381,0.6632016897201538,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7319884896278381},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5945945978164673,0.7319884896278381,0.6486486196517944,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7319884896278381},{"x":0.5862785577774048,"y":0.7507204413414001},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5363825559616089,0.7319884896278381,0.5862785577774048,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7319884896278381},{"x":0.530145525932312,"y":0.7319884896278381},{"x":0.530145525932312,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4906444847583771,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.4906444847583771,0.7319884896278381,0.530145525932312,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.7319884896278381},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7319884896278381},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7507204413414001},{"x":0.43035343289375305,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.43035343289375305,0.7319884896278381,0.48232847452163696,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.7319884896278381},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7319884896278381},{"x":0.42411643266677856,"y":0.7507204413414001},{"x":0.4178794324398041,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4178794324398041,0.7319884896278381,0.42411643266677856,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3762993812561035,"y":0.7319884896278381},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7319884896278381},{"x":0.40956342220306396,"y":0.7507204413414001},{"x":0.3762993812561035,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3762993812561035,0.7319884896278381,0.40956342220306396,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.7319884896278381},{"x":0.3742203712463379,"y":0.7319884896278381},{"x":0.3742203712463379,"y":0.7507204413414001},{"x":0.3679833710193634,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3679833710193634,0.7319884896278381,0.3742203712463379,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.7319884896278381},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7319884896278381},{"x":0.3596673607826233,"y":0.7507204413414001},{"x":0.3160083293914795,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بزرگراه","boundary":[0.3160083293914795,0.7319884896278381,0.3596673607826233,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27442827820777893,"y":0.7319884896278381},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7319884896278381},{"x":0.3076923191547394,"y":0.7507204413414001},{"x":0.27442827820777893,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.27442827820777893,0.7319884896278381,0.3076923191547394,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.7319884896278381},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7319884896278381},{"x":0.2661122679710388,"y":0.7507204413414001},{"x":0.234927237033844,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همت","boundary":[0.234927237033844,0.7319884896278381,0.2661122679710388,0.7507204413414001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.7319884896278381},{"x":0.2286902219057083,"y":0.7319884896278381},{"x":0.2286902219057083,"y":0.7507204413414001},{"x":0.22661122679710388,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22661122679710388,0.7319884896278381,0.2286902219057083,0.7507204413414001]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7060518860816956},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7507204413414001},{"x":0.2203742265701294,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2153742265701294,0.6990518860816956,0.7430457520484924,0.7577204413414002],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5758835673332214,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.5343035459518433,0.7521613836288452,0.5779625773429871,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.7536023259162903},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5280665159225464,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"المپیک","boundary":[0.4906444847583771,0.7536023259162903,0.5280665159225464,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.7536023259162903},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7536023259162903},{"x":0.48232847452163696,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4760914742946625,"y":0.7694524526596069}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4760914742946625,0.7536023259162903,0.48232847452163696,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.7536023259162903},{"x":0.469854474067688,"y":0.7536023259162903},{"x":0.469854474067688,"y":0.7694524526596069},{"x":0.4345114231109619,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.4324324429035187,0.7536023259162903,0.469854474067688,0.7694524526596069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7550432085990906},{"x":0.4261954128742218,"y":0.7536023259162903},{"x":0.4261954128742218,"y":0.770893394947052},{"x":0.38669440150260925,"y":0.770893394947052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ورزش","boundary":[0.38669440150260925,0.7550432085990906,0.4261954128742218,0.770893394947052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7997118234634399},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7151767015457153,0.7824207544326782,0.7442827224731445,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6777547001838684,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7824207544326782},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6777547001838684,0.7824207544326782,0.7068607211112976,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.7809798121452332},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7824207544326782},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6174635887145996,0.7809798121452332,0.6694386601448059,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7809798121452332},{"x":0.6153846383094788,"y":0.7809798121452332},{"x":0.6133056282997131,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6091476082801819,0.7809798121452332,0.6133056282997131,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239084959030151,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7809798121452332},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7982708811759949},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۴۷۳۷۵۶۰","boundary":[0.5239084959030151,0.7809798121452332,0.5987526178359985,0.7982708811759949]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38669440150260925,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7997118234634399},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.38169440150260925,0.7451613836288452,0.7492827224731445,0.80671182346344],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.7824207544326782},{"x":0.4199584126472473,"y":0.7838616967201233},{"x":0.4178794324398041,"y":0.801152765750885},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صندوق","boundary":[0.37006238102912903,0.7824207544326782,0.4178794324398041,0.801152765750885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.7824207544326782},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7824207544326782},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7997118234634399},{"x":0.33264032006263733,"y":0.7997118234634399}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پستی","boundary":[0.33264032006263733,0.7824207544326782,0.3617463707923889,0.7997118234634399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.7824207544326782},{"x":0.32848232984542847,"y":0.7824207544326782},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7982708811759949},{"x":0.322245329618454,"y":0.7982708811759949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3243243098258972,0.7824207544326782,0.32640331983566284,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.7795389294624329},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7824207544326782},{"x":0.31392931938171387,"y":0.7982708811759949},{"x":0.22245322167873383,"y":0.7968299984931946}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۱۵/۳۴۸۷","boundary":[0.22245322167873383,0.7795389294624329,0.31392931938171387,0.7982708811759949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8270893096923828},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7193347215652466,0.8097983002662659,0.7401247620582581,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8097983002662659},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8256484270095825},{"x":0.692307710647583,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.692307710647583,0.8097983002662659,0.7110186815261841,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8256484270095825},{"x":0.6465696692466736,"y":0.8242074847221375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.6465696692466736,0.8083573579788208,0.6798336505889893,0.8256484270095825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7422037124633789,"y":0.7910662889480591},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8270893096923828},{"x":0.2203742265701294,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21745322167873382,0.7725389294624329,0.7451247620582581,0.8340893096923828],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.8097983002662659},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8083573579788208},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8256484270095825},{"x":0.3160083293914795,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.3160083293914795,0.8097983002662659,0.3534303605556488,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.8097983002662659},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8097983002662659},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8256484270095825},{"x":0.31392931938171387,"y":0.8256484270095825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.31392931938171387,0.8097983002662659,0.31808730959892273,0.8256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.8097983002662659},{"x":0.30353429913520813,"y":0.8097983002662659},{"x":0.30561330914497375,"y":0.8270893096923828},{"x":0.26195424795150757,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۸۰۰۰","boundary":[0.26195424795150757,0.8097983002662659,0.30561330914497375,0.8270893096923828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.8097983002662659},{"x":0.2557172477245331,"y":0.8097983002662659},{"x":0.2557172477245331,"y":0.8270893096923828},{"x":0.2203742265701294,"y":0.8270893096923828}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.2203742265701294,0.8097983002662659,0.2557172477245331,0.8270893096923828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.8097983002662659},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8083573579788208},{"x":0.3534303605556488,"y":0.8256484270095825},{"x":0.2203742265701294,"y":0.8285302519798279}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2153742265701294,0.8027983002662659,0.3584303605556488,0.8326484270095825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.740634024143219},{"x":0.6632016897201538,"y":0.740634024143219},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.6569646596908569,0.740634024143219,0.6632016897201538,0.7492795586585999]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.740634024143219},{"x":0.6632016897201538,"y":0.740634024143219},{"x":0.6632016897201538,"y":0.7492795586585999},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7492795586585999}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6519646596908569,0.733634024143219,0.6682016897201538,0.7562795586585999],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8631123900413513},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۹۱۹","boundary":[0.47401246428489685,0.8559077978134155,0.4948025047779083,0.8631123900413513]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8559077978134155},{"x":0.4948025047779083,"y":0.8631123900413513},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8631123900413513}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.46901246428489685,0.8489077978134155,0.49980250477790833,0.8701123900413513],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/iFIZGVOmUranxCKi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/aYDLHTDwuKUAOySb.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/XHwKWSfsBjrphvsh.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002878402065090727,0.0004944439312223055,0.9982174826907517,0.9987898371480728]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.34870317578315735},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3472622334957123},{"x":0.8523908257484436,"y":0.36743515729904175},{"x":0.8066527843475342,"y":0.36887606978416443}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.8045738339424133,0.34870317578315735,0.8523908257484436,0.36743515729904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7962577939033508,"y":0.34870317578315735},{"x":0.7962577939033508,"y":0.36887606978416443},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.7567567825317383,0.35014408826828003,0.7962577939033508,0.36887606978416443]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.35014408826828003},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3458213210105896},{"x":0.8523908257484436,"y":0.36743515729904175},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3703170120716095}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7517567825317383,0.34314408826828,0.8573908257484436,0.37443515729904175],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8503118753433228,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4077809751033783},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7941787838935852,0.38616713881492615,0.8503118753433228,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7879418134689331,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7879418134689331,"y":0.409221887588501},{"x":0.7151767015457153,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.7151767015457153,0.38616713881492615,0.7879418134689331,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7068607211112976,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7068607211112976,"y":0.409221887588501},{"x":0.6424116492271423,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6424116492271423,0.38616713881492615,0.7068607211112976,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6340956091880798,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6340956091880798,"y":0.409221887588501},{"x":0.6174635887145996,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6174635887145996,0.38616713881492615,0.6340956091880798,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6091476082801819,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6091476082801819,"y":0.409221887588501},{"x":0.5738045573234558,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.5738045573234558,0.38616713881492615,0.6091476082801819,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155925154685974,"y":0.3876080811023712},{"x":0.5654885768890381,"y":0.3876080811023712},{"x":0.5654885768890381,"y":0.409221887588501},{"x":0.5155925154685974,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.5155925154685974,0.3876080811023712,0.5654885768890381,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.3876080811023712},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3876080811023712},{"x":0.5072765350341797,"y":0.409221887588501},{"x":0.46777546405792236,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.46777546405792236,0.3876080811023712,0.5072765350341797,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.3876080811023712},{"x":0.45945945382118225,"y":0.3876080811023712},{"x":0.45945945382118225,"y":0.409221887588501},{"x":0.4469854533672333,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4469854533672333,0.3876080811023712,0.45945945382118225,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.3876080811023712},{"x":0.4407484531402588,"y":0.3876080811023712},{"x":0.4407484531402588,"y":0.409221887588501},{"x":0.4033263921737671,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.4033263921737671,0.3876080811023712,0.4407484531402588,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.3876080811023712},{"x":0.4033263921737671,"y":0.3876080811023712},{"x":0.4033263921737671,"y":0.409221887588501},{"x":0.37214136123657227,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.37214136123657227,0.3876080811023712,0.4033263921737671,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.322245329618454,"y":0.3876080811023712},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3876080811023712},{"x":0.35550934076309204,"y":0.409221887588501},{"x":0.322245329618454,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.322245329618454,0.3876080811023712,0.35550934076309204,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.3876080811023712},{"x":0.31392931938171387,"y":0.3876080811023712},{"x":0.31392931938171387,"y":0.41066282987594604},{"x":0.24740125238895416,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رسمیت","boundary":[0.24740125238895416,0.3876080811023712,0.31392931938171387,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.3876080811023712},{"x":0.24116423726081848,"y":0.3876080811023712},{"x":0.24116423726081848,"y":0.41066282987594604},{"x":0.20997920632362366,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.20997920632362366,0.3876080811023712,0.24116423726081848,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.3876080811023712},{"x":0.20790021121501923,"y":0.3876080811023712},{"x":0.20790021121501923,"y":0.41066282987594604},{"x":0.17255717515945435,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.17255717515945435,0.3876080811023712,0.20790021121501923,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.3876080811023712},{"x":0.17255717515945435,"y":0.3876080811023712},{"x":0.17255717515945435,"y":0.41066282987594604},{"x":0.1683991700410843,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1683991700410843,0.3876080811023712,0.17255717515945435,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3876080811023712},{"x":0.15800416469573975,"y":0.3876080811023712},{"x":0.15800416469573975,"y":0.41066282987594604},{"x":0.147609144449234,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.147609144449234,0.3876080811023712,0.15800416469573975,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8212057948112488,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4380403459072113},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.8212057948112488,0.4149855971336365,0.8503118753433228,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4149855971336365},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4380403459072113},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.7546777725219727,0.4149855971336365,0.8108108043670654,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7463617324829102,"y":0.4380403459072113},{"x":0.7422037124633789,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7422037124633789,0.4149855971336365,0.7463617324829102,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4149855971336365},{"x":0.7318087220191956,"y":0.4380403459072113},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6902287006378174,0.4149855971336365,0.7318087220191956,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4380403459072113},{"x":0.6694386601448059,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6694386601448059,0.4149855971336365,0.6839916706085205,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4149855971336365},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4380403459072113},{"x":0.602910578250885,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.602910578250885,0.4149855971336365,0.6632016897201538,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4380403459072113},{"x":0.5592515468597412,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.5592515468597412,0.4149855971336365,0.5945945978164673,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4149855971336365},{"x":0.5509355664253235,"y":0.4380403459072113},{"x":0.48856547474861145,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48856547474861145,0.4149855971336365,0.5509355664253235,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4149855971336365},{"x":0.4844074845314026,"y":0.4380403459072113},{"x":0.4781704843044281,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4781704843044281,0.4149855971336365,0.4844074845314026,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.4149855971336365},{"x":0.469854474067688,"y":0.4149855971336365},{"x":0.469854474067688,"y":0.4380403459072113},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.4178794324398041,0.4149855971336365,0.469854474067688,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.4149855971336365},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4149855971336365},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4380403459072113},{"x":0.395010381937027,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.395010381937027,0.4149855971336365,0.40956342220306396,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.4149855971336365},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4149855971336365},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4380403459072113},{"x":0.33471933007240295,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.33471933007240295,0.4149855971336365,0.38461539149284363,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.4149855971336365},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4149855971336365},{"x":0.32640331983566284,"y":0.4380403459072113},{"x":0.25987526774406433,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.25987526774406433,0.4149855971336365,0.32640331983566284,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19542619585990906,"y":0.4149855971336365},{"x":0.2515592575073242,"y":0.4149855971336365},{"x":0.2515592575073242,"y":0.4380403459072113},{"x":0.19542619585990906,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسمی","boundary":[0.19542619585990906,0.4149855971336365,0.2515592575073242,0.4380403459072113]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.41786742210388184},{"x":0.18918919563293457,"y":0.41786742210388184},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4322766661643982},{"x":0.147609144449234,"y":0.4322766661643982}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"آشنا","boundary":[0.147609144449234,0.41786742210388184,0.18918919563293457,0.4322766661643982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8503118753433228,"y":0.46541786193847656},{"x":0.8149688243865967,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.8149688243865967,0.4452449679374695,0.8503118753433228,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8108108043670654,"y":0.46541786193847656},{"x":0.8066527843475342,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8066527843475342,0.4452449679374695,0.8108108043670654,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4452449679374695},{"x":0.8004158139228821,"y":0.46541786193847656},{"x":0.7422037124633789,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.7422037124633789,0.4452449679374695,0.8004158139228821,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.4452449679374695},{"x":0.7359667420387268,"y":0.4452449679374695},{"x":0.7359667420387268,"y":0.46541786193847656},{"x":0.7089397311210632,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7089397311210632,0.4452449679374695,0.7359667420387268,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.4452449679374695},{"x":0.7006236910820007,"y":0.4452449679374695},{"x":0.7006236910820007,"y":0.46541786193847656},{"x":0.6715176701545715,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6715176701545715,0.4452449679374695,0.7006236910820007,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5987526178359985,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6652806401252747,"y":0.4452449679374695},{"x":0.6652806401252747,"y":0.46541786193847656},{"x":0.5987526178359985,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.5987526178359985,0.4452449679374695,0.6652806401252747,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.4452449679374695},{"x":0.590436577796936,"y":0.4452449679374695},{"x":0.590436577796936,"y":0.46541786193847656},{"x":0.5467775464057922,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.5467775464057922,0.4452449679374695,0.590436577796936,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5384615659713745,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5384615659713745,"y":0.46541786193847656},{"x":0.5197505354881287,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5197505354881287,0.4452449679374695,0.5384615659713745,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5114344954490662,"y":0.4452449679374695},{"x":0.5114344954490662,"y":0.46541786193847656},{"x":0.4261954128742218,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظات","boundary":[0.4261954128742218,0.4452449679374695,0.5114344954490662,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.4452449679374695},{"x":0.4178794324398041,"y":0.4452449679374695},{"x":0.4178794324398041,"y":0.46541786193847656},{"x":0.382536381483078,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.382536381483078,0.4452449679374695,0.4178794324398041,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.4452449679374695},{"x":0.37214136123657227,"y":0.4452449679374695},{"x":0.37214136123657227,"y":0.46541786193847656},{"x":0.3305613398551941,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3305613398551941,0.4452449679374695,0.37214136123657227,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.4452449679374695},{"x":0.3305613398551941,"y":0.4452449679374695},{"x":0.3305613398551941,"y":0.46541786193847656},{"x":0.32640331983566284,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32640331983566284,0.4452449679374695,0.3305613398551941,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.4452449679374695},{"x":0.31808730959892273,"y":0.4452449679374695},{"x":0.31808730959892273,"y":0.46541786193847656},{"x":0.295218288898468,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.295218288898468,0.4452449679374695,0.31808730959892273,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23908524215221405,"y":0.4452449679374695},{"x":0.2869022786617279,"y":0.4452449679374695},{"x":0.2869022786617279,"y":0.46541786193847656},{"x":0.23908524215221405,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.23908524215221405,0.4452449679374695,0.2869022786617279,0.46541786193847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1829521805047989,"y":0.4452449679374695},{"x":0.23076923191547394,"y":0.4452449679374695},{"x":0.23076923191547394,"y":0.46541786193847656},{"x":0.1829521805047989,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.1829521805047989,0.4452449679374695,0.23076923191547394,0.46541786193847656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4452449679374695},{"x":0.17047816514968872,"y":0.4452449679374695},{"x":0.17047816514968872,"y":0.45965418219566345},{"x":0.147609144449234,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"كه","boundary":[0.147609144449234,0.4452449679374695,0.17047816514968872,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4942363202571869},{"x":0.8004158139228821,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.8004158139228821,0.4711815416812897,0.8503118753433228,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7234927415847778,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7234927415847778,0.4711815416812897,0.7920997738838196,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7151767015457153,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6964656710624695,0.4711815416812897,0.7151767015457153,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6902287006378174,"y":0.4942363202571869},{"x":0.632016658782959,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.632016658782959,0.4711815416812897,0.6902287006378174,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6216216087341309,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6153846383094788,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6153846383094788,0.4711815416812897,0.6216216087341309,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654885768890381,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6070685982704163,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6070685982704163,"y":0.49567723274230957},{"x":0.5654885768890381,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیان","boundary":[0.5654885768890381,0.4711815416812897,0.6070685982704163,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.47262248396873474},{"x":0.5571725368499756,"y":0.47262248396873474},{"x":0.5571725368499756,"y":0.49567723274230957},{"x":0.4864864945411682,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4864864945411682,0.47262248396873474,0.5571725368499756,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43035343289375305,"y":0.47262248396873474},{"x":0.4781704843044281,"y":0.47262248396873474},{"x":0.4781704843044281,"y":0.49567723274230957},{"x":0.43035343289375305,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.43035343289375305,0.47262248396873474,0.4781704843044281,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.47262248396873474},{"x":0.4199584126472473,"y":0.47262248396873474},{"x":0.4199584126472473,"y":0.49567723274230957},{"x":0.37837839126586914,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.37837839126586914,0.47262248396873474,0.4199584126472473,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.47262248396873474},{"x":0.37837839126586914,"y":0.47262248396873474},{"x":0.37837839126586914,"y":0.49567723274230957},{"x":0.37214136123657227,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37214136123657227,0.47262248396873474,0.37837839126586914,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.47262248396873474},{"x":0.36382535099983215,"y":0.47262248396873474},{"x":0.36382535099983215,"y":0.49567723274230957},{"x":0.31392931938171387,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.31392931938171387,0.47262248396873474,0.36382535099983215,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.47262248396873474},{"x":0.30561330914497375,"y":0.47262248396873474},{"x":0.30561330914497375,"y":0.49567723274230957},{"x":0.23700623214244843,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.23700623214244843,0.47262248396873474,0.30561330914497375,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.47262248396873474},{"x":0.22661122679710388,"y":0.47262248396873474},{"x":0.22661122679710388,"y":0.49567723274230957},{"x":0.17879417538642883,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.17879417538642883,0.47262248396873474,0.22661122679710388,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.47262248396873474},{"x":0.17047816514968872,"y":0.47262248396873474},{"x":0.17047816514968872,"y":0.49567723274230957},{"x":0.147609144449234,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.147609144449234,0.47262248396873474,0.17047816514968872,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.5},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5216138362884521},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7837837934494019,0.5,0.8503118753433228,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5},{"x":0.7733888030052185,"y":0.5216138362884521},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.7422037124633789,0.5,0.7733888030052185,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5},{"x":0.7422037124633789,"y":0.5216138362884521},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7380457520484924,0.5,0.7422037124633789,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.5},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5},{"x":0.7297297120094299,"y":0.5216138362884521},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7089397311210632,0.5,0.7297297120094299,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5},{"x":0.7006236910820007,"y":0.5216138362884521},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.6424116492271423,0.5,0.7006236910820007,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5},{"x":0.6361746191978455,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.5945945978164673,0.5,0.6361746191978455,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.5},{"x":0.590436577796936,"y":0.5},{"x":0.590436577796936,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5613305568695068,"y":0.5216138362884521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5613305568695068,0.5,0.590436577796936,0.5216138362884521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.5},{"x":0.55509352684021,"y":0.5},{"x":0.55509352684021,"y":0.5201728940010071},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنچه","boundary":[0.5114344954490662,0.5,0.55509352684021,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.5},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5},{"x":0.5010395050048828,"y":0.5201728940010071},{"x":0.4864864945411682,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4864864945411682,0.5,0.5010395050048828,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4760914742946625,"y":0.4985590875148773},{"x":0.4760914742946625,"y":0.5201728940010071},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.40956342220306396,0.4985590875148773,0.4760914742946625,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3659043610095978,"y":0.4985590875148773},{"x":0.40124741196632385,"y":0.4985590875148773},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5201728940010071},{"x":0.3659043610095978,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.3659043610095978,0.4985590875148773,0.40124741196632385,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.4985590875148773},{"x":0.35758835077285767,"y":0.4985590875148773},{"x":0.35758835077285767,"y":0.5201728940010071},{"x":0.28898128867149353,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.28898128867149353,0.4985590875148773,0.35758835077285767,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.4985590875148773},{"x":0.2806652784347534,"y":0.4985590875148773},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5201728940010071},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.2515592575073242,0.4985590875148773,0.2806652784347534,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.4985590875148773},{"x":0.2494802474975586,"y":0.4985590875148773},{"x":0.2494802474975586,"y":0.5201728940010071},{"x":0.21621622145175934,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.21621622145175934,0.4985590875148773,0.2494802474975586,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.4985590875148773},{"x":0.21205821633338928,"y":0.4985590875148773},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5201728940010071},{"x":0.14345113933086395,"y":0.5201728940010071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شدنه","boundary":[0.14345113933086395,0.4985590875148773,0.21205821633338928,0.5201728940010071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجیحات","boundary":[0.7692307829856873,0.5288184285163879,0.8503118753433228,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شخصی","boundary":[0.6943867206573486,0.5288184285163879,0.7609147429466248,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.6486486196517944,0.5288184285163879,0.6860706806182861,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5966736078262329,0.5288184285163879,0.6403326392173767,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5883575677871704,"y":0.5489913821220398},{"x":0.5322245359420776,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5322245359420776,0.5288184285163879,0.5883575677871704,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.5288184285163879},{"x":0.517671525478363,"y":0.5288184285163879},{"x":0.517671525478363,"y":0.5489913821220398},{"x":0.48856547474861145,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48856547474861145,0.5288184285163879,0.517671525478363,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5489913821220398},{"x":0.4261954128742218,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.4261954128742218,0.5288184285163879,0.4719334840774536,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.5288184285163879},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5288184285163879},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5489913821220398},{"x":0.40956342220306396,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40956342220306396,0.5288184285163879,0.41580042243003845,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.5288184285163879},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5288184285163879},{"x":0.40124741196632385,"y":0.5489913821220398},{"x":0.34303534030914307,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پردامنه","boundary":[0.34303534030914307,0.5288184285163879,0.40124741196632385,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.5288184285163879},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5288184285163879},{"x":0.33471933007240295,"y":0.5489913821220398},{"x":0.31808730959892273,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31808730959892273,0.5288184285163879,0.33471933007240295,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577962577342987,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3097712993621826,"y":0.5489913821220398},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.2577962577342987,0.5288184285163879,0.3097712993621826,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.5288184285163879},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5288184285163879},{"x":0.25987526774406433,"y":0.5489913821220398},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.22661122679710388,0.5288184285163879,0.25987526774406433,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5288184285163879},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5288184285163879},{"x":0.21205821633338928,"y":0.5489913821220398},{"x":0.147609144449234,"y":0.5489913821220398}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.147609144449234,0.5288184285163879,0.21205821633338928,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.5561959743499756},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5561959743499756},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5778098106384277},{"x":0.790020763874054,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زندگی","boundary":[0.790020763874054,0.5561959743499756,0.8503118753433228,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7817047834396362,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.7318087220191956,0.5561959743499756,0.7817047834396362,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7151767015457153,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7151767015457153,0.5561959743499756,0.7234927415847778,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5561959743499756},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5778098106384277},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.6340956091880798,0.5561959743499756,0.7089397311210632,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966736078262329,"y":0.5561959743499756},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5561959743499756},{"x":0.6257796287536621,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5966736078262329,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5966736078262329,0.5561959743499756,0.6257796287536621,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5778098106384277},{"x":0.590436577796936,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.590436577796936,0.5561959743499756,0.5945945978164673,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5800415873527527,"y":0.5778098106384277},{"x":0.5384615659713745,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.5384615659713745,0.5561959743499756,0.5800415873527527,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5561959743499756},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5778098106384277},{"x":0.49688148498535156,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.49688148498535156,0.5561959743499756,0.5343035459518433,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5561959743499756},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5778098106384277},{"x":0.42411643266677856,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.42411643266677856,0.5561959743499756,0.4906444847583771,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5561959743499756},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5561959743499756},{"x":0.41580042243003845,"y":0.5778098106384277},{"x":0.36382535099983215,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.36382535099983215,0.5561959743499756,0.41580042243003845,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31392931938171387,"y":0.5561959743499756},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5561959743499756},{"x":0.3534303605556488,"y":0.5778098106384277},{"x":0.31392931938171387,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امنی","boundary":[0.31392931938171387,0.5561959743499756,0.3534303605556488,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2640332579612732,"y":0.5561959743499756},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5561959743499756},{"x":0.30561330914497375,"y":0.5778098106384277},{"x":0.2640332579612732,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2640332579612732,0.5561959743499756,0.30561330914497375,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21829521656036377,"y":0.5561959743499756},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5561959743499756},{"x":0.2557172477245331,"y":0.5778098106384277},{"x":0.21829521656036377,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأمل","boundary":[0.21829521656036377,0.5561959743499756,0.2557172477245331,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.5561959743499756},{"x":0.21621622145175934,"y":0.5561959743499756},{"x":0.21621622145175934,"y":0.5778098106384277},{"x":0.20790021121501923,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.20790021121501923,0.5561959743499756,0.21621622145175934,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1538461595773697,"y":0.5561959743499756},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5561959743499756},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5778098106384277},{"x":0.1538461595773697,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.1538461595773697,0.5561959743499756,0.1995842009782791,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5561959743499756},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5561959743499756},{"x":0.15592515468597412,"y":0.5778098106384277},{"x":0.147609144449234,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.147609144449234,0.5561959743499756,0.15592515468597412,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5835734605789185},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5835734605789185},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6066282391548157},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.7858628034591675,0.5835734605789185,0.8523908257484436,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5835734605789185},{"x":0.777546763420105,"y":0.5835734605789185},{"x":0.777546763420105,"y":0.6066282391548157},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7692307829856873,0.5835734605789185,0.777546763420105,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7609147429466248,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6066282391548157},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7110186815261841,0.5835734605789185,0.7609147429466248,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5835734605789185},{"x":0.7068607211112976,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6735966801643372,0.5835734605789185,0.7068607211112976,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.5835734605789185},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5835734605789185},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6066282391548157},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6278586387634277,0.5835734605789185,0.6652806401252747,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.5835734605789185},{"x":0.6195425987243652,"y":0.5835734605789185},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5530145764350891,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.5530145764350891,0.5835734605789185,0.6195425987243652,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.5835734605789185},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5835734605789185},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6066282391548157},{"x":0.5280665159225464,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5280665159225464,0.5835734605789185,0.5488565564155579,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.5835734605789185},{"x":0.5218295454978943,"y":0.5835734605789185},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6066282391548157},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردید","boundary":[0.4615384638309479,0.5835734605789185,0.5218295454978943,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.5835734605789185},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5835734605789185},{"x":0.4636174738407135,"y":0.6066282391548157},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4573804438114166,0.5835734605789185,0.4636174738407135,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.5835734605789185},{"x":0.4490644633769989,"y":0.5835734605789185},{"x":0.4490644633769989,"y":0.6066282391548157},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.4137214124202728,0.5835734605789185,0.4490644633769989,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.5835734605789185},{"x":0.4054054021835327,"y":0.5835734605789185},{"x":0.4054054021835327,"y":0.6066282391548157},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.36382535099983215,0.5835734605789185,0.4054054021835327,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.5835734605789185},{"x":0.35550934076309204,"y":0.5835734605789185},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6066282391548157},{"x":0.31185030937194824,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.31185030937194824,0.5835734605789185,0.35550934076309204,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.5835734605789185},{"x":0.30353429913520813,"y":0.5835734605789185},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6066282391548157},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.25363826751708984,0.5835734605789185,0.30353429913520813,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.5835734605789185},{"x":0.24532224237918854,"y":0.5835734605789185},{"x":0.24532224237918854,"y":0.6066282391548157},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.17879417538642883,0.5835734605789185,0.24532224237918854,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.5835734605789185},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5835734605789185},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6066282391548157},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.14968815445899963,0.5835734605789185,0.1767151802778244,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5835734605789185},{"x":0.15176714956760406,"y":0.5835734605789185},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6066282391548157},{"x":0.147609144449234,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.147609144449234,0.5835734605789185,0.15176714956760406,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8108108043670654,"y":0.6138328313827515},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6138328313827515},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.8108108043670654,0.6138328313827515,0.8523908257484436,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6138328313827515},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6138328313827515},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6383285522460938},{"x":0.752598762512207,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شفاهی","boundary":[0.752598762512207,0.6138328313827515,0.8024948239326477,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7442827224731445,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7276507019996643,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7276507019996643,0.6138328313827515,0.7442827224731445,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6138328313827515},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همان","boundary":[0.6756756901741028,0.6138328313827515,0.7193347215652466,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6138328313827515},{"x":0.6673596501350403,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.6174635887145996,0.6138328313827515,0.6673596501350403,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6123919486999512},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5800415873527527,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.5800415873527527,0.6123919486999512,0.6091476082801819,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5467775464057922,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5467775464057922,0.6123919486999512,0.5717255473136902,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6123919486999512},{"x":0.5384615659713745,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5259875059127808,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5259875059127808,0.6123919486999512,0.5384615659713745,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46777546405792236,"y":0.6123919486999512},{"x":0.517671525478363,"y":0.6123919486999512},{"x":0.517671525478363,"y":0.6383285522460938},{"x":0.46777546405792236,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیرباز","boundary":[0.46777546405792236,0.6123919486999512,0.517671525478363,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6123919486999512},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6123919486999512},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6383285522460938},{"x":0.395010381937027,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.395010381937027,0.6123919486999512,0.4615384638309479,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3388773500919342,"y":0.6123919486999512},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6123919486999512},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6368876099586487},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نامیده","boundary":[0.3388773500919342,0.6123919486999512,0.38669440150260925,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.6123919486999512},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6123919486999512},{"x":0.33264032006263733,"y":0.6368876099586487},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3076923191547394,0.6123919486999512,0.33264032006263733,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.6123919486999512},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6123919486999512},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6368876099586487},{"x":0.2702702581882477,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.2702702581882477,0.6123919486999512,0.30353429913520813,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.6123919486999512},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6123919486999512},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6368876099586487},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26195424795150757,0.6123919486999512,0.2723492681980133,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.6123919486999512},{"x":0.2577962577342987,"y":0.6123919486999512},{"x":0.2577962577342987,"y":0.6368876099586487},{"x":0.234927237033844,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.234927237033844,0.6123919486999512,0.2577962577342987,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6123919486999512},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6123919486999512},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6368876099586487},{"x":0.147609144449234,"y":0.6368876099586487}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکتشافات","boundary":[0.147609144449234,0.6123919486999512,0.22661122679710388,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.6440922021865845},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6440922021865845},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6613832712173462},{"x":0.8024948239326477,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.8024948239326477,0.6440922021865845,0.8503118753433228,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7941787838935852,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7463617324829102,0.6440922021865845,0.7941787838935852,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6613832712173462},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.7089397311210632,0.6440922021865845,0.7380457520484924,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6440922021865845},{"x":0.7006236910820007,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6860706806182861,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6860706806182861,0.6440922021865845,0.7006236910820007,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6777547001838684,"y":0.6613832712173462},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.6195425987243652,0.6440922021865845,0.6777547001838684,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6440922021865845},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6613832712173462},{"x":0.602910578250885,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.602910578250885,0.6440922021865845,0.6112266182899475,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5966736078262329,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5446985363960266,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نقادی","boundary":[0.5446985363960266,0.6440922021865845,0.5966736078262329,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6440922021865845},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6613832712173462},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5031185150146484,0.6440922021865845,0.5363825559616089,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.6440922021865845},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6440922021865845},{"x":0.4906444847583771,"y":0.6613832712173462},{"x":0.4573804438114166,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4573804438114166,0.6440922021865845,0.4906444847583771,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4033263921737671,"y":0.6440922021865845},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6440922021865845},{"x":0.4407484531402588,"y":0.6613832712173462},{"x":0.4033263921737671,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قبلی","boundary":[0.4033263921737671,0.6440922021865845,0.4407484531402588,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3513513505458832,"y":0.6440922021865845},{"x":0.395010381937027,"y":0.6440922021865845},{"x":0.395010381937027,"y":0.6613832712173462},{"x":0.3513513505458832,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اتفاق","boundary":[0.3513513505458832,0.6440922021865845,0.395010381937027,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.6440922021865845},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6440922021865845},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6613832712173462},{"x":0.3097712993621826,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.3097712993621826,0.6440922021865845,0.34303534030914307,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.6440922021865845},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6440922021865845},{"x":0.30561330914497375,"y":0.6613832712173462},{"x":0.2723492681980133,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افتد","boundary":[0.2723492681980133,0.6440922021865845,0.30561330914497375,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25363826751708984,"y":0.6440922021865845},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6440922021865845},{"x":0.26195424795150757,"y":0.6613832712173462},{"x":0.25363826751708984,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25363826751708984,0.6440922021865845,0.26195424795150757,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.6440922021865845},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6440922021865845},{"x":0.2515592575073242,"y":0.6613832712173462},{"x":0.20790021121501923,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.20790021121501923,0.6440922021865845,0.2515592575073242,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15176714956760406,"y":0.6440922021865845},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6440922021865845},{"x":0.1995842009782791,"y":0.6613832712173462},{"x":0.15176714956760406,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترتیب","boundary":[0.15176714956760406,0.6440922021865845,0.1995842009782791,0.6613832712173462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6902016997337341},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.8191268444061279,0.6685879230499268,0.8503118753433228,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8108108043670654,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7817047834396362,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7817047834396362,0.6685879230499268,0.8108108043670654,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7733888030052185,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7546777725219727,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7546777725219727,0.6685879230499268,0.7733888030052185,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6902016997337341},{"x":0.7193347215652466,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7193347215652466,0.6685879230499268,0.7567567825317383,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6902016997337341},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.6340956091880798,0.6671469807624817,0.7027027010917664,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5821205973625183,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6671469807624817},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5821205973625183,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5821205973625183,0.6671469807624817,0.6237006187438965,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5738045573234558,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5218295454978943,0.6671469807624817,0.5738045573234558,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6671469807624817},{"x":0.5155925154685974,"y":0.6902016997337341},{"x":0.5051975250244141,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5051975250244141,0.6671469807624817,0.5155925154685974,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6671469807624817},{"x":0.4989604949951172,"y":0.6902016997337341},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6902016997337341}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.43659043312072754,0.6671469807624817,0.4989604949951172,0.6902016997337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6671469807624817},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6671469807624817},{"x":0.43035343289375305,"y":0.6887608170509338},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.37837839126586914,0.6671469807624817,0.43035343289375305,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.6671469807624817},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6671469807624817},{"x":0.37006238102912903,"y":0.6887608170509338},{"x":0.36382535099983215,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36382535099983215,0.6671469807624817,0.37006238102912903,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806652784347534,"y":0.6671469807624817},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6671469807624817},{"x":0.35550934076309204,"y":0.6887608170509338},{"x":0.2806652784347534,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خصوصا","boundary":[0.2806652784347534,0.6671469807624817,0.35550934076309204,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.6671469807624817},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6671469807624817},{"x":0.27442827820777893,"y":0.6887608170509338},{"x":0.22453223168849945,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.22453223168849945,0.6671469807624817,0.27442827820777893,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.6671469807624817},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6671469807624817},{"x":0.21621622145175934,"y":0.6887608170509338},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.1767151802778244,0.6671469807624817,0.21621622145175934,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6671469807624817},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6671469807624817},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6887608170509338},{"x":0.147609144449234,"y":0.6887608170509338}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.147609144449234,0.6671469807624817,0.1683991700410843,0.6887608170509338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.6959654092788696},{"x":0.8523908257484436,"y":0.6959654092788696},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7175792455673218},{"x":0.812889814376831,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.812889814376831,0.6959654092788696,0.8523908257484436,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6959654092788696},{"x":0.8045738339424133,"y":0.6959654092788696},{"x":0.8045738339424133,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7463617324829102,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مكتوب","boundary":[0.7463617324829102,0.6959654092788696,0.8045738339424133,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.6959654092788696},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6959654092788696},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7175792455673218},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7318087220191956,0.6959654092788696,0.7380457520484924,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.6959654092788696},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6959654092788696},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6964656710624695,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6964656710624695,0.6959654092788696,0.7234927415847778,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6881496906280518,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6881496906280518,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6819126605987549,0.6959654092788696,0.6881496906280518,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6735966801643372,"y":0.7175792455673218},{"x":0.6382536292076111,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجله","boundary":[0.6382536292076111,0.6959654092788696,0.6735966801643372,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6361746191978455,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7175792455673218},{"x":0.632016658782959,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.632016658782959,0.6959654092788696,0.6361746191978455,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6174635887145996,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6174635887145996,"y":0.7175792455673218},{"x":0.5446985363960266,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بانکهای","boundary":[0.5446985363960266,0.6959654092788696,0.6174635887145996,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5363825559616089,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5363825559616089,"y":0.7175792455673218},{"x":0.469854474067688,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.469854474067688,0.6959654092788696,0.5363825559616089,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45322245359420776,"y":0.6959654092788696},{"x":0.4615384638309479,"y":0.6959654092788696},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7175792455673218},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45322245359420776,0.6959654092788696,0.4615384638309479,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43659043312072754,"y":0.6959654092788696},{"x":0.45322245359420776,"y":0.6959654092788696},{"x":0.45322245359420776,"y":0.7175792455673218},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.43659043312072754,0.6959654092788696,0.45322245359420776,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.6959654092788696},{"x":0.43659043312072754,"y":0.6959654092788696},{"x":0.43659043312072754,"y":0.7175792455673218},{"x":0.4282744228839874,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4282744228839874,0.6959654092788696,0.43659043312072754,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.6959654092788696},{"x":0.42203742265701294,"y":0.6959654092788696},{"x":0.42203742265701294,"y":0.7175792455673218},{"x":0.395010381937027,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.395010381937027,0.6959654092788696,0.42203742265701294,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.6959654092788696},{"x":0.38669440150260925,"y":0.6959654092788696},{"x":0.38669440150260925,"y":0.7175792455673218},{"x":0.36382535099983215,"y":0.7175792455673218}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.36382535099983215,0.6959654092788696,0.38669440150260925,0.7175792455673218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7219020128250122},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7463976740837097},{"x":0.790020763874054,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.790020763874054,0.7219020128250122,0.8503118753433228,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7796257734298706,"y":0.7463976740837097},{"x":0.7442827224731445,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهاد","boundary":[0.7442827224731445,0.7219020128250122,0.7796257734298706,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7359667420387268,"y":0.7463976740837097},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشاراتی","boundary":[0.6590436697006226,0.7219020128250122,0.7359667420387268,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5841996073722839,0.7219020128250122,0.6507276296615601,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5800415873527527,"y":0.7463976740837097},{"x":0.55509352684021,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.55509352684021,0.7219020128250122,0.5800415873527527,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7219020128250122},{"x":0.55509352684021,"y":0.7219020128250122},{"x":0.55509352684021,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5509355664253235,0.7219020128250122,0.55509352684021,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.7219020128250122},{"x":0.542619526386261,"y":0.7219020128250122},{"x":0.542619526386261,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5259875059127808,0.7219020128250122,0.542619526386261,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.7219020128250122},{"x":0.517671525478363,"y":0.7219020128250122},{"x":0.517671525478363,"y":0.7463976740837097},{"x":0.4553014636039734,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.4553014636039734,0.7219020128250122,0.517671525478363,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7219020128250122},{"x":0.4469854533672333,"y":0.7463976740837097},{"x":0.3970893919467926,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.3970893919467926,0.7219020128250122,0.4469854533672333,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32640331983566284,"y":0.7219020128250122},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7219020128250122},{"x":0.3887733817100525,"y":0.7463976740837097},{"x":0.32640331983566284,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجتناب","boundary":[0.32640331983566284,0.7219020128250122,0.3887733817100525,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2702702581882477,"y":0.7219020128250122},{"x":0.322245329618454,"y":0.7219020128250122},{"x":0.322245329618454,"y":0.7463976740837097},{"x":0.2702702581882477,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.2702702581882477,0.7219020128250122,0.322245329618454,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.7219020128250122},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7219020128250122},{"x":0.26195424795150757,"y":0.7463976740837097},{"x":0.20790021121501923,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.20790021121501923,0.7219020128250122,0.26195424795150757,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7219020128250122},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7219020128250122},{"x":0.1995842009782791,"y":0.7463976740837097},{"x":0.147609144449234,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.147609144449234,0.7219020128250122,0.1995842009782791,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7521613836288452},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7983368039131165,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شایان","boundary":[0.7983368039131165,0.7521613836288452,0.8503118753433228,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7521613836288452},{"x":0.790020763874054,"y":0.7521613836288452},{"x":0.790020763874054,"y":0.7723342776298523},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7276507019996643,0.7521613836288452,0.790020763874054,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6694386601448059,0.7521613836288452,0.7193347215652466,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6715176701545715,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6673596501350403,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6673596501350403,0.7521613836288452,0.6715176701545715,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7723342776298523},{"x":0.6070685982704163,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6070685982704163,0.7521613836288452,0.6590436697006226,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7521613836288452},{"x":0.6008316278457642,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5509355664253235,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5509355664253235,0.7521613836288452,0.6008316278457642,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7723342776298523},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5343035459518433,0.7521613836288452,0.5405405163764954,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4490644633769989,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7521613836288452},{"x":0.5259875059127808,"y":0.7723342776298523},{"x":0.4490644633769989,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4490644633769989,0.7521613836288452,0.5259875059127808,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.7521613836288452},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7521613836288452},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7723342776298523},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.37006238102912903,0.7521613836288452,0.43866944313049316,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3097712993621826,"y":0.7521613836288452},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7521613836288452},{"x":0.3617463707923889,"y":0.7723342776298523},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.3097712993621826,0.7521613836288452,0.3617463707923889,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.7521613836288452},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7521613836288452},{"x":0.3014552891254425,"y":0.7723342776298523},{"x":0.22453223168849945,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.22453223168849945,0.7521613836288452,0.3014552891254425,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.7521613836288452},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7521613836288452},{"x":0.21621622145175934,"y":0.7723342776298523},{"x":0.1975051909685135,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.7521613836288452,0.21621622145175934,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7521613836288452},{"x":0.191268190741539,"y":0.7521613836288452},{"x":0.191268190741539,"y":0.7723342776298523},{"x":0.147609144449234,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقام","boundary":[0.147609144449234,0.7521613836288452,0.191268190741539,0.7723342776298523]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8523908257484436,"y":0.7795389294624329},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.7920997738838196,0.7795389294624329,0.8523908257484436,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7401247620582581,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترین","boundary":[0.7401247620582581,0.7795389294624329,0.7858628034591675,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7795389294624329},{"x":0.7318087220191956,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6632016897201538,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6632016897201538,0.7795389294624329,0.7318087220191956,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6548856496810913,"y":0.7795389294624329},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6070685982704163,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6070685982704163,0.7795389294624329,0.6548856496810913,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.542619526386261,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5987526178359985,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8083573579788208},{"x":0.542619526386261,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.542619526386261,0.7795389294624329,0.5987526178359985,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7795389294624329},{"x":0.5343035459518433,"y":0.8083573579788208},{"x":0.4760914742946625,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.4760914742946625,0.7795389294624329,0.5343035459518433,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.7795389294624329},{"x":0.469854474067688,"y":0.7795389294624329},{"x":0.469854474067688,"y":0.8083573579788208},{"x":0.4407484531402588,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4407484531402588,0.7795389294624329,0.469854474067688,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4199584126472473,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4324324429035187,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4324324429035187,"y":0.8083573579788208},{"x":0.4199584126472473,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4199584126472473,0.7795389294624329,0.4324324429035187,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4137214124202728,"y":0.7795389294624329},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8083573579788208},{"x":0.37837839126586914,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.37837839126586914,0.7795389294624329,0.4137214124202728,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31808730959892273,"y":0.7795389294624329},{"x":0.37006238102912903,"y":0.7795389294624329},{"x":0.37006238102912903,"y":0.8083573579788208},{"x":0.31808730959892273,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.31808730959892273,0.7795389294624329,0.37006238102912903,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24740125238895416,"y":0.7795389294624329},{"x":0.3097712993621826,"y":0.7795389294624329},{"x":0.3097712993621826,"y":0.8083573579788208},{"x":0.24740125238895416,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مستثنی","boundary":[0.24740125238895416,0.7795389294624329,0.3097712993621826,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18503119051456451,"y":0.7795389294624329},{"x":0.23908524215221405,"y":0.7795389294624329},{"x":0.23908524215221405,"y":0.8083573579788208},{"x":0.18503119051456451,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.18503119051456451,0.7795389294624329,0.23908524215221405,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.7795389294624329},{"x":0.18503119051456451,"y":0.7795389294624329},{"x":0.18503119051456451,"y":0.8083573579788208},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.17879417538642883,0.7795389294624329,0.18503119051456451,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7795389294624329},{"x":0.17047816514968872,"y":0.7795389294624329},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8083573579788208},{"x":0.147609144449234,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.147609144449234,0.7795389294624329,0.17047816514968872,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.8083573579788208},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8083573579788208},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8328530192375183},{"x":0.8004158139228821,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طوری","boundary":[0.8004158139228821,0.8083573579788208,0.8503118753433228,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7920997738838196,"y":0.8328530192375183},{"x":0.752598762512207,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.752598762512207,0.8083573579788208,0.7920997738838196,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7505197525024414,"y":0.8328530192375183},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.7214137315750122,0.8083573579788208,0.7505197525024414,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8083573579788208},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6798336505889893,0.8083573579788208,0.7110186815261841,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6777547001838684,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.6299376487731934,0.8083573579788208,0.6777547001838684,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8083573579788208},{"x":0.6237006187438965,"y":0.8328530192375183},{"x":0.6049895882606506,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6049895882606506,0.8083573579788208,0.6237006187438965,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.8083573579788208},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8083573579788208},{"x":0.5987526178359985,"y":0.8328530192375183},{"x":0.5446985363960266,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.5446985363960266,0.8083573579788208,0.5987526178359985,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.8083573579788208},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8083573579788208},{"x":0.5384615659713745,"y":0.8328530192375183},{"x":0.4906444847583771,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افکار","boundary":[0.4906444847583771,0.8083573579788208,0.5384615659713745,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.8083573579788208},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8083573579788208},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8328530192375183},{"x":0.48232847452163696,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48232847452163696,0.8083573579788208,0.48856547474861145,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.8083573579788208},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8083573579788208},{"x":0.47401246428489685,"y":0.8328530192375183},{"x":0.41580042243003845,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.41580042243003845,0.8083573579788208,0.47401246428489685,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.8083573579788208},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8083573579788208},{"x":0.4137214124202728,"y":0.8328530192375183},{"x":0.382536381483078,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.382536381483078,0.8083573579788208,0.4137214124202728,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.382536381483078,"y":0.8083573579788208},{"x":0.38461539149284363,"y":0.8083573579788208},{"x":0.38461539149284363,"y":0.8328530192375183},{"x":0.382536381483078,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.382536381483078,0.8083573579788208,0.38461539149284363,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30561330914497375,"y":0.8083573579788208},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8083573579788208},{"x":0.37214136123657227,"y":0.8328530192375183},{"x":0.30561330914497375,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظریات","boundary":[0.30561330914497375,0.8083573579788208,0.37214136123657227,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28898128867149353,"y":0.8083573579788208},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8083573579788208},{"x":0.29729729890823364,"y":0.8328530192375183},{"x":0.28898128867149353,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28898128867149353,0.8083573579788208,0.29729729890823364,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.8083573579788208},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8083573579788208},{"x":0.28274428844451904,"y":0.8328530192375183},{"x":0.20997920632362366,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولیدات","boundary":[0.20997920632362366,0.8083573579788208,0.28274428844451904,0.8328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8083573579788208},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8083573579788208},{"x":0.1995842009782791,"y":0.8328530192375183},{"x":0.147609144449234,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.147609144449234,0.8083573579788208,0.1995842009782791,0.8328530192375183]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14345113933086395,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8523908257484436,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8523908257484436,"y":0.8328530192375183},{"x":0.14345113933086395,"y":0.8328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.13845113933086395,0.37916713881492614,0.8573908257484436,0.8398530192375183],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/LvnpJMpvbiSkqSxW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/ovKuTXJsRasUvYYZ.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/uBFqexcXTJtoExaH.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002964847077946653,0.00014978531183358227,0.9982174826907517,0.9990369117129434]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.1109510064125061},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1109510064125061},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13256484270095825},{"x":0.790020763874054,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.790020763874054,0.1109510064125061,0.8503118753433228,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.1109510064125061},{"x":0.7858628034591675,"y":0.1109510064125061},{"x":0.7858628034591675,"y":0.13256484270095825},{"x":0.7817047834396362,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7817047834396362,0.1109510064125061,0.7858628034591675,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.1109510064125061},{"x":0.7733888030052185,"y":0.1109510064125061},{"x":0.7733888030052185,"y":0.13256484270095825},{"x":0.6839916706085205,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6839916706085205,0.1109510064125061,0.7733888030052185,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.1109510064125061},{"x":0.6756756901741028,"y":0.1109510064125061},{"x":0.6756756901741028,"y":0.13256484270095825},{"x":0.6673596501350403,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6673596501350403,0.1109510064125061,0.6756756901741028,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.1109510064125061},{"x":0.6611226797103882,"y":0.1109510064125061},{"x":0.6611226797103882,"y":0.13256484270095825},{"x":0.590436577796936,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصحاب","boundary":[0.590436577796936,0.1109510064125061,0.6611226797103882,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.1109510064125061},{"x":0.5821205973625183,"y":0.1109510064125061},{"x":0.5821205973625183,"y":0.13256484270095825},{"x":0.5322245359420776,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.5322245359420776,0.1109510064125061,0.5821205973625183,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.1109510064125061},{"x":0.5239084959030151,"y":0.1109510064125061},{"x":0.5239084959030151,"y":0.13256484270095825},{"x":0.47401246428489685,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوشا","boundary":[0.47401246428489685,0.1109510064125061,0.5239084959030151,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42411643266677856,"y":0.1109510064125061},{"x":0.46777546405792236,"y":0.1109510064125061},{"x":0.46777546405792236,"y":0.13256484270095825},{"x":0.42411643266677856,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.42411643266677856,0.1109510064125061,0.46777546405792236,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.1109510064125061},{"x":0.41580042243003845,"y":0.1109510064125061},{"x":0.41580042243003845,"y":0.13256484270095825},{"x":0.40748441219329834,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40748441219329834,0.1109510064125061,0.41580042243003845,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37214136123657227,"y":0.1109510064125061},{"x":0.40124741196632385,"y":0.1109510064125061},{"x":0.40124741196632385,"y":0.13256484270095825},{"x":0.37214136123657227,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.37214136123657227,0.1109510064125061,0.40124741196632385,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.1109510064125061},{"x":0.3617463707923889,"y":0.1109510064125061},{"x":0.3617463707923889,"y":0.13256484270095825},{"x":0.34303534030914307,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34303534030914307,0.1109510064125061,0.3617463707923889,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26819127798080444,"y":0.1109510064125061},{"x":0.33264032006263733,"y":0.1109510064125061},{"x":0.33264032006263733,"y":0.13256484270095825},{"x":0.26819127798080444,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیازهای","boundary":[0.26819127798080444,0.1109510064125061,0.33264032006263733,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20997920632362366,"y":0.1109510064125061},{"x":0.25987526774406433,"y":0.1109510064125061},{"x":0.25987526774406433,"y":0.13256484270095825},{"x":0.20997920632362366,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.20997920632362366,0.1109510064125061,0.25987526774406433,0.13256484270095825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.1109510064125061},{"x":0.20166319608688354,"y":0.1109510064125061},{"x":0.20166319608688354,"y":0.13256484270095825},{"x":0.147609144449234,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.147609144449234,0.1109510064125061,0.20166319608688354,0.13256484270095825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.1109510064125061},{"x":0.8503118753433228,"y":0.1109510064125061},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13256484270095825},{"x":0.147609144449234,"y":0.13256484270095825}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.1039510064125061,0.8553118753433228,0.13956484270095826],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149688243865967,"y":0.13976944983005524},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1426512897014618},{"x":0.8503118753433228,"y":0.16426512598991394},{"x":0.812889814376831,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.8149688243865967,0.13976944983005524,0.8503118753433228,0.16426512598991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.13688760995864868},{"x":0.8066527843475342,"y":0.13976944983005524},{"x":0.8045738339424133,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7671517729759216,"y":0.1599423587322235}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوید","boundary":[0.7692307829856873,0.13688760995864868,0.8045738339424133,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7692307829856873,"y":0.13688760995864868},{"x":0.7671517729759216,"y":0.15850144624710083},{"x":0.7588357329368591,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7609147429466248,0.13688760995864868,0.7671517729759216,0.15850144624710083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.13688760995864868},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1426512897014618},{"x":0.8503118753433228,"y":0.16426512598991394},{"x":0.7588357329368591,"y":0.15850144624710083}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7559147429466248,0.12988760995864868,0.8553118753433228,0.17126512598991395],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.1671469807624817},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1671469807624817},{"x":0.8523908257484436,"y":0.18876080214977264},{"x":0.7920997738838196,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.7920997738838196,0.1671469807624817,0.8523908257484436,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.1671469807624817},{"x":0.7837837934494019,"y":0.1671469807624817},{"x":0.7837837934494019,"y":0.18876080214977264},{"x":0.7359667420387268,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7359667420387268,0.1671469807624817,0.7837837934494019,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.1671469807624817},{"x":0.7276507019996643,"y":0.1671469807624817},{"x":0.7276507019996643,"y":0.18876080214977264},{"x":0.6798336505889893,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6798336505889893,0.1671469807624817,0.7276507019996643,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.1671469807624817},{"x":0.6715176701545715,"y":0.1671469807624817},{"x":0.6715176701545715,"y":0.18876080214977264},{"x":0.6632016897201538,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6632016897201538,0.1671469807624817,0.6715176701545715,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.1671469807624817},{"x":0.6569646596908569,"y":0.1671469807624817},{"x":0.6569646596908569,"y":0.18876080214977264},{"x":0.5800415873527527,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5800415873527527,0.1671469807624817,0.6569646596908569,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.1671469807624817},{"x":0.5738045573234558,"y":0.1671469807624817},{"x":0.5738045573234558,"y":0.18876080214977264},{"x":0.5072765350341797,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5072765350341797,0.1671469807624817,0.5738045573234558,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4864864945411682,"y":0.1671469807624817},{"x":0.4989604949951172,"y":0.1671469807624817},{"x":0.4989604949951172,"y":0.18876080214977264},{"x":0.4864864945411682,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4864864945411682,0.1671469807624817,0.4989604949951172,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.1671469807624817},{"x":0.4781704843044281,"y":0.1671469807624817},{"x":0.4781704843044281,"y":0.18876080214977264},{"x":0.4407484531402588,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.4407484531402588,0.1671469807624817,0.4781704843044281,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.1671469807624817},{"x":0.43035343289375305,"y":0.1671469807624817},{"x":0.43035343289375305,"y":0.18876080214977264},{"x":0.3908523917198181,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.3908523917198181,0.1671469807624817,0.43035343289375305,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.1671469807624817},{"x":0.382536381483078,"y":0.1671469807624817},{"x":0.382536381483078,"y":0.18876080214977264},{"x":0.36382535099983215,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.36382535099983215,0.1671469807624817,0.382536381483078,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.1671469807624817},{"x":0.35550934076309204,"y":0.1671469807624817},{"x":0.35550934076309204,"y":0.18876080214977264},{"x":0.3014552891254425,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"احیای","boundary":[0.3014552891254425,0.1671469807624817,0.35550934076309204,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23284822702407837,"y":0.1671469807624817},{"x":0.2931392788887024,"y":0.1671469807624817},{"x":0.2931392788887024,"y":0.18876080214977264},{"x":0.23284822702407837,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.23284822702407837,0.1671469807624817,0.2931392788887024,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.1671469807624817},{"x":0.22453223168849945,"y":0.1671469807624817},{"x":0.22453223168849945,"y":0.18876080214977264},{"x":0.147609144449234,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.147609144449234,0.1671469807624817,0.22453223168849945,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.19308356940746307},{"x":0.8503118753433228,"y":0.19308356940746307},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21469740569591522},{"x":0.7837837934494019,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7837837934494019,0.19308356940746307,0.8503118753433228,0.21469740569591522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7754677534103394,"y":0.19452449679374695},{"x":0.7754677534103394,"y":0.21469740569591522},{"x":0.7110186815261841,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.7110186815261841,0.19452449679374695,0.7754677534103394,0.21469740569591522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.19452449679374695},{"x":0.704781711101532,"y":0.19452449679374695},{"x":0.704781711101532,"y":0.21469740569591522},{"x":0.692307710647583,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.692307710647583,0.19452449679374695,0.704781711101532,0.21469740569591522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6839916706085205,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6839916706085205,"y":0.2161383330821991},{"x":0.6216216087341309,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.6216216087341309,0.19452449679374695,0.6839916706085205,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6133056282997131,"y":0.19452449679374695},{"x":0.6133056282997131,"y":0.2161383330821991},{"x":0.5717255473136902,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فعال","boundary":[0.5717255473136902,0.19452449679374695,0.6133056282997131,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5634095668792725,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5634095668792725,"y":0.2161383330821991},{"x":0.55509352684021,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.55509352684021,0.19452449679374695,0.5634095668792725,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5488565564155579,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2161383330821991},{"x":0.5363825559616089,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پر","boundary":[0.5363825559616089,0.19452449679374695,0.5488565564155579,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49688148498535156,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5322245359420776,"y":0.19452449679374695},{"x":0.5322245359420776,"y":0.2161383330821991},{"x":0.49688148498535156,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.49688148498535156,0.19452449679374695,0.5322245359420776,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469854474067688,"y":0.19452449679374695},{"x":0.48856547474861145,"y":0.19452449679374695},{"x":0.48856547474861145,"y":0.2161383330821991},{"x":0.469854474067688,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.469854474067688,0.19452449679374695,0.48856547474861145,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748441219329834,"y":0.19452449679374695},{"x":0.4636174738407135,"y":0.19452449679374695},{"x":0.4636174738407135,"y":0.2161383330821991},{"x":0.40748441219329834,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.40748441219329834,0.19452449679374695,0.4636174738407135,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3991684019565582,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2161383330821991},{"x":0.3305613398551941,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.3305613398551941,0.19452449679374695,0.3991684019565582,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3160083293914795,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3243243098258972,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3243243098258972,"y":0.2161383330821991},{"x":0.3160083293914795,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3160083293914795,0.19452449679374695,0.3243243098258972,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3076923191547394,"y":0.19452449679374695},{"x":0.3076923191547394,"y":0.2161383330821991},{"x":0.2557172477245331,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.2557172477245331,0.19452449679374695,0.3076923191547394,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.19596542418003082},{"x":0.2494802474975586,"y":0.19596542418003082},{"x":0.2494802474975586,"y":0.2161383330821991},{"x":0.24116423726081848,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.24116423726081848,0.19596542418003082,0.2494802474975586,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.19596542418003082},{"x":0.23284822702407837,"y":0.19452449679374695},{"x":0.23284822702407837,"y":0.2161383330821991},{"x":0.147609144449234,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایندگان","boundary":[0.147609144449234,0.19596542418003082,0.23284822702407837,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.22046110033988953},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21902017295360565},{"x":0.8503118753433228,"y":0.24207492172718048},{"x":0.7754677534103394,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7754677534103394,0.22046110033988953,0.8503118753433228,0.24207492172718048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7733888030052185,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7733888030052185,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7463617324829102,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7463617324829102,0.22046110033988953,0.7733888030052185,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7380457520484924,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7380457520484924,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7318087220191956,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318087220191956,0.22046110033988953,0.7380457520484924,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7234927415847778,"y":0.22046110033988953},{"x":0.7234927415847778,"y":0.24351584911346436},{"x":0.6673596501350403,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراکز","boundary":[0.6673596501350403,0.22046110033988953,0.7234927415847778,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6611226797103882,"y":0.22046110033988953},{"x":0.6611226797103882,"y":0.24351584911346436},{"x":0.5862785577774048,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشی","boundary":[0.5862785577774048,0.22046110033988953,0.6611226797103882,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.22046110033988953},{"x":0.5779625773429871,"y":0.22046110033988953},{"x":0.5779625773429871,"y":0.24351584911346436},{"x":0.5467775464057922,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.5467775464057922,0.22046110033988953,0.5779625773429871,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.22046110033988953},{"x":0.5384615659713745,"y":0.22046110033988953},{"x":0.5384615659713745,"y":0.24495677649974823},{"x":0.4802494943141937,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.4802494943141937,0.22046110033988953,0.5384615659713745,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40124741196632385,"y":0.2219020128250122},{"x":0.47401246428489685,"y":0.22046110033988953},{"x":0.47401246428489685,"y":0.24351584911346436},{"x":0.40124741196632385,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدیدی","boundary":[0.40124741196632385,0.2219020128250122,0.47401246428489685,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.2219020128250122},{"x":0.395010381937027,"y":0.2219020128250122},{"x":0.395010381937027,"y":0.24495677649974823},{"x":0.35550934076309204,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.35550934076309204,0.2219020128250122,0.395010381937027,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.2219020128250122},{"x":0.35758835077285767,"y":0.2219020128250122},{"x":0.35758835077285767,"y":0.24495677649974823},{"x":0.3534303605556488,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3534303605556488,0.2219020128250122,0.35758835077285767,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.2219020128250122},{"x":0.3451143503189087,"y":0.2219020128250122},{"x":0.3451143503189087,"y":0.24495677649974823},{"x":0.32848232984542847,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.32848232984542847,0.2219020128250122,0.3451143503189087,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869022786617279,"y":0.2219020128250122},{"x":0.32016631960868835,"y":0.2219020128250122},{"x":0.32016631960868835,"y":0.24495677649974823},{"x":0.2869022786617279,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2869022786617279,0.2219020128250122,0.32016631960868835,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2432432472705841,"y":0.2219020128250122},{"x":0.2785862684249878,"y":0.2219020128250122},{"x":0.2785862684249878,"y":0.24495677649974823},{"x":0.2432432472705841,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.2432432472705841,0.2219020128250122,0.2785862684249878,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.2219020128250122},{"x":0.234927237033844,"y":0.2219020128250122},{"x":0.234927237033844,"y":0.24495677649974823},{"x":0.17463617026805878,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همگام","boundary":[0.17463617026805878,0.2219020128250122,0.234927237033844,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2219020128250122},{"x":0.16632016003131866,"y":0.2219020128250122},{"x":0.16632016003131866,"y":0.24495677649974823},{"x":0.147609144449234,"y":0.24495677649974823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.147609144449234,0.2219020128250122,0.16632016003131866,0.24495677649974823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983368039131165,"y":0.25072047114372253},{"x":0.8503118753433228,"y":0.25072047114372253},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7983368039131165,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.7983368039131165,0.25072047114372253,0.8503118753433228,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.25072047114372253},{"x":0.790020763874054,"y":0.25072047114372253},{"x":0.790020763874054,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اساسی","boundary":[0.7297297120094299,0.25072047114372253,0.790020763874054,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.25072047114372253},{"x":0.7234927415847778,"y":0.25072047114372253},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2708933651447296},{"x":0.7068607211112976,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7068607211112976,0.25072047114372253,0.7234927415847778,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6964656710624695,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6964656710624695,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6361746191978455,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6361746191978455,0.25072047114372253,0.6964656710624695,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6278586387634277,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6278586387634277,"y":0.2708933651447296},{"x":0.6195425987243652,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6195425987243652,0.25072047114372253,0.6278586387634277,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6112266182899475,"y":0.25072047114372253},{"x":0.6112266182899475,"y":0.2708933651447296},{"x":0.5530145764350891,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمیت","boundary":[0.5530145764350891,0.25072047114372253,0.6112266182899475,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.25072047114372253},{"x":0.5446985363960266,"y":0.25072047114372253},{"x":0.5446985363960266,"y":0.2708933651447296},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5072765350341797,0.25072047114372253,0.5446985363960266,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.25072047114372253},{"x":0.4989604949951172,"y":0.25072047114372253},{"x":0.4989604949951172,"y":0.2708933651447296},{"x":0.45945945382118225,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.45945945382118225,0.25072047114372253,0.4989604949951172,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40956342220306396,"y":0.25072047114372253},{"x":0.45945945382118225,"y":0.25072047114372253},{"x":0.45945945382118225,"y":0.2708933651447296},{"x":0.40956342220306396,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.40956342220306396,0.25072047114372253,0.45945945382118225,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054054021835327,"y":0.25072047114372253},{"x":0.4137214124202728,"y":0.25072047114372253},{"x":0.4137214124202728,"y":0.2708933651447296},{"x":0.4054054021835327,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4054054021835327,0.25072047114372253,0.4137214124202728,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.25072047114372253},{"x":0.3991684019565582,"y":0.25072047114372253},{"x":0.3991684019565582,"y":0.2708933651447296},{"x":0.3305613398551941,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.3305613398551941,0.25072047114372253,0.3991684019565582,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.25072047114372253},{"x":0.322245329618454,"y":0.25072047114372253},{"x":0.322245329618454,"y":0.2708933651447296},{"x":0.2723492681980133,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.2723492681980133,0.25072047114372253,0.322245329618454,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.234927237033844,"y":0.25072047114372253},{"x":0.2640332579612732,"y":0.25072047114372253},{"x":0.2640332579612732,"y":0.2708933651447296},{"x":0.234927237033844,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.234927237033844,0.25072047114372253,0.2640332579612732,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17879417538642883,"y":0.25072047114372253},{"x":0.2286902219057083,"y":0.25072047114372253},{"x":0.2286902219057083,"y":0.2708933651447296},{"x":0.17879417538642883,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مبتنی","boundary":[0.17879417538642883,0.25072047114372253,0.2286902219057083,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.25072047114372253},{"x":0.17047816514968872,"y":0.25072047114372253},{"x":0.17047816514968872,"y":0.2708933651447296},{"x":0.147609144449234,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.147609144449234,0.25072047114372253,0.17047816514968872,0.2708933651447296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.2780979871749878},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2780979871749878},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3011527359485626},{"x":0.7858628034591675,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولویت","boundary":[0.7858628034591675,0.2780979871749878,0.8503118753433228,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3011527359485626},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7380457520484924,0.2780979871749878,0.7796257734298706,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7318087220191956,"y":0.3011527359485626},{"x":0.6756756901741028,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادین","boundary":[0.6756756901741028,0.2780979871749878,0.7318087220191956,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.2780979871749878},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2780979871749878},{"x":0.6715176701545715,"y":0.3011527359485626},{"x":0.6652806401252747,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6652806401252747,0.2780979871749878,0.6715176701545715,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.2780979871749878},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2780979871749878},{"x":0.6569646596908569,"y":0.3011527359485626},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بومی","boundary":[0.6112266182899475,0.2780979871749878,0.6569646596908569,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.2780979871749878},{"x":0.602910578250885,"y":0.2780979871749878},{"x":0.602910578250885,"y":0.3011527359485626},{"x":0.5945945978164673,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5945945978164673,0.2780979871749878,0.602910578250885,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.2780979871749878},{"x":0.5862785577774048,"y":0.2780979871749878},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3011527359485626},{"x":0.5218295454978943,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.5218295454978943,0.2780979871749878,0.5862785577774048,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.2780979871749878},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2780979871749878},{"x":0.5135135054588318,"y":0.3011527359485626},{"x":0.5010395050048828,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5010395050048828,0.2780979871749878,0.5135135054588318,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4282744228839874,"y":0.2780979871749878},{"x":0.4927234947681427,"y":0.2780979871749878},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3011527359485626},{"x":0.4282744228839874,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأملات","boundary":[0.4282744228839874,0.2780979871749878,0.4927234947681427,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37006238102912903,"y":0.2780979871749878},{"x":0.42203742265701294,"y":0.2780979871749878},{"x":0.42203742265701294,"y":0.3011527359485626},{"x":0.37006238102912903,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.37006238102912903,0.2780979871749878,0.42203742265701294,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3534303605556488,"y":0.2780979871749878},{"x":0.3617463707923889,"y":0.2780979871749878},{"x":0.3617463707923889,"y":0.3011527359485626},{"x":0.3534303605556488,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3534303605556488,0.2780979871749878,0.3617463707923889,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.2780979871749878},{"x":0.3451143503189087,"y":0.2780979871749878},{"x":0.3451143503189087,"y":0.3011527359485626},{"x":0.295218288898468,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.295218288898468,0.2780979871749878,0.3451143503189087,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22453223168849945,"y":0.2780979871749878},{"x":0.2869022786617279,"y":0.2780979871749878},{"x":0.2869022786617279,"y":0.3011527359485626},{"x":0.22453223168849945,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.22453223168849945,0.2780979871749878,0.2869022786617279,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.2780979871749878},{"x":0.21621622145175934,"y":0.2780979871749878},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3011527359485626},{"x":0.1975051909685135,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.2780979871749878,0.21621622145175934,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2780979871749878},{"x":0.191268190741539,"y":0.2780979871749878},{"x":0.191268190741539,"y":0.3011527359485626},{"x":0.147609144449234,"y":0.3011527359485626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.147609144449234,0.2780979871749878,0.191268190741539,0.3011527359485626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8024948239326477,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.30691641569137573},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.8024948239326477,0.30691641569137573,0.8523908257484436,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7629937529563904,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7941787838935852,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7941787838935852,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7629937529563904,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.7629937529563904,0.30691641569137573,0.7941787838935852,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7609147429466248,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7588357329368591,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7588357329368591,0.30691641569137573,0.7609147429466248,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7505197525024414,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3328530192375183},{"x":0.717255711555481,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.717255711555481,0.30691641569137573,0.7505197525024414,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7089397311210632,"y":0.30691641569137573},{"x":0.7089397311210632,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6902287006378174,0.30691641569137573,0.7089397311210632,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6839916706085205,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6839916706085205,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6528066396713257,0.30691641569137573,0.6839916706085205,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.30691641569137573},{"x":0.644490659236908,"y":0.30691641569137573},{"x":0.644490659236908,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6091476082801819,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6091476082801819,0.30691641569137573,0.644490659236908,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6070685982704163,"y":0.30691641569137573},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6008316278457642,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6008316278457642,0.30691641569137573,0.6070685982704163,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5925155878067017,"y":0.30691641569137573},{"x":0.5925155878067017,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5384615659713745,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5384615659713745,0.30691641569137573,0.5925155878067017,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4927234947681427,"y":0.30691641569137573},{"x":0.530145525932312,"y":0.30691641569137573},{"x":0.530145525932312,"y":0.3328530192375183},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.4927234947681427,0.30691641569137573,0.530145525932312,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45114344358444214,"y":0.30691641569137573},{"x":0.4844074845314026,"y":0.30691641569137573},{"x":0.4844074845314026,"y":0.3328530192375183},{"x":0.45114344358444214,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.45114344358444214,0.30691641569137573,0.4844074845314026,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.30691641569137573},{"x":0.4553014636039734,"y":0.30691641569137573},{"x":0.4553014636039734,"y":0.3328530192375183},{"x":0.4137214124202728,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.4137214124202728,0.30691641569137573,0.4553014636039734,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.30691641569137573},{"x":0.40748441219329834,"y":0.30691641569137573},{"x":0.40748441219329834,"y":0.3328530192375183},{"x":0.3991684019565582,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3991684019565582,0.30691641569137573,0.40748441219329834,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.30691641569137573},{"x":0.39293140172958374,"y":0.30691641569137573},{"x":0.39293140172958374,"y":0.3328530192375183},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3679833710193634,0.30691641569137573,0.39293140172958374,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3243243098258972,"y":0.30691641569137573},{"x":0.3659043610095978,"y":0.30691641569137573},{"x":0.3659043610095978,"y":0.3328530192375183},{"x":0.3243243098258972,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.3243243098258972,0.30691641569137573,0.3659043610095978,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29937630891799927,"y":0.30691641569137573},{"x":0.31808730959892273,"y":0.30691641569137573},{"x":0.31808730959892273,"y":0.3328530192375183},{"x":0.29937630891799927,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29937630891799927,0.30691641569137573,0.31808730959892273,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.30691641569137573},{"x":0.2931392788887024,"y":0.30691641569137573},{"x":0.2931392788887024,"y":0.3328530192375183},{"x":0.24116423726081848,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.24116423726081848,0.30691641569137573,0.2931392788887024,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.30691641569137573},{"x":0.234927237033844,"y":0.30691641569137573},{"x":0.234927237033844,"y":0.3328530192375183},{"x":0.2203742265701294,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2203742265701294,0.30691641569137573,0.234927237033844,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.30691641569137573},{"x":0.21205821633338928,"y":0.30691641569137573},{"x":0.21205821633338928,"y":0.3328530192375183},{"x":0.147609144449234,"y":0.3328530192375183}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موافقت","boundary":[0.147609144449234,0.30691641569137573,0.21205821633338928,0.3328530192375183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8523908257484436,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شورای","boundary":[0.8004158139228821,0.3328530192375183,0.8523908257484436,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7276507019996643,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7276507019996643,0.3328530192375183,0.7920997738838196,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3328530192375183},{"x":0.7193347215652466,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6590436697006226,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6590436697006226,0.3328530192375183,0.7193347215652466,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6507276296615601,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6257796287536621,0.3328530192375183,0.6507276296615601,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3328530192375183},{"x":0.6174635887145996,"y":0.3587896227836609},{"x":0.5779625773429871,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5779625773429871,0.3328530192375183,0.6174635887145996,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5696465969085693,"y":0.3587896227836609},{"x":0.5197505354881287,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غفلت","boundary":[0.5197505354881287,0.3328530192375183,0.5696465969085693,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4760914742946625,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3328530192375183},{"x":0.5114344954490662,"y":0.3587896227836609},{"x":0.4760914742946625,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.4760914742946625,0.3328530192375183,0.5114344954490662,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.3328530192375183},{"x":0.469854474067688,"y":0.3328530192375183},{"x":0.469854474067688,"y":0.3587896227836609},{"x":0.4178794324398041,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگرفته","boundary":[0.4178794324398041,0.3328530192375183,0.469854474067688,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.3328530192375183},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3328530192375183},{"x":0.40956342220306396,"y":0.3587896227836609},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3679833710193634,0.3328530192375183,0.40956342220306396,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36382535099983215,"y":0.3328530192375183},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3328530192375183},{"x":0.3679833710193634,"y":0.3587896227836609},{"x":0.36382535099983215,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.36382535099983215,0.3328530192375183,0.3679833710193634,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34095633029937744,"y":0.3328530192375183},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3328530192375183},{"x":0.35550934076309204,"y":0.3587896227836609},{"x":0.34095633029937744,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.34095633029937744,0.3328530192375183,0.35550934076309204,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.3328530192375183},{"x":0.33471933007240295,"y":0.3328530192375183},{"x":0.33471933007240295,"y":0.3587896227836609},{"x":0.30353429913520813,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.30353429913520813,0.3328530192375183,0.33471933007240295,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2785862684249878,"y":0.3328530192375183},{"x":0.29106029868125916,"y":0.3328530192375183},{"x":0.29106029868125916,"y":0.3587896227836609},{"x":0.2785862684249878,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2785862684249878,0.3328530192375183,0.29106029868125916,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24116423726081848,"y":0.3328530192375183},{"x":0.2702702581882477,"y":0.3328530192375183},{"x":0.2702702581882477,"y":0.3587896227836609},{"x":0.24116423726081848,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیل","boundary":[0.24116423726081848,0.3328530192375183,0.2702702581882477,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21621622145175934,"y":0.3328530192375183},{"x":0.23284822702407837,"y":0.3328530192375183},{"x":0.23284822702407837,"y":0.3587896227836609},{"x":0.21621622145175934,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21621622145175934,0.3328530192375183,0.23284822702407837,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3328530192375183},{"x":0.20997920632362366,"y":0.3328530192375183},{"x":0.20997920632362366,"y":0.3587896227836609},{"x":0.147609144449234,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطلوب","boundary":[0.147609144449234,0.3328530192375183,0.20997920632362366,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004158139228821,"y":0.36023053526878357},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36023053526878357},{"x":0.8503118753433228,"y":0.38616713881492615},{"x":0.8004158139228821,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.8004158139228821,0.36023053526878357,0.8503118753433228,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.36023053526878357},{"x":0.7941787838935852,"y":0.36023053526878357},{"x":0.7941787838935852,"y":0.38616713881492615},{"x":0.7380457520484924,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.7380457520484924,0.36023053526878357,0.7941787838935852,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.36023053526878357},{"x":0.7318087220191956,"y":0.36023053526878357},{"x":0.7318087220191956,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6798336505889893,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.6798336505889893,0.36023053526878357,0.7318087220191956,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6715176701545715,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6715176701545715,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6424116492271423,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6424116492271423,0.36023053526878357,0.6715176701545715,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6340956091880798,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6340956091880798,"y":0.38616713881492615},{"x":0.6257796287536621,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6257796287536621,0.36023053526878357,0.6340956091880798,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6195425987243652,"y":0.36023053526878357},{"x":0.6195425987243652,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5446985363960266,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5446985363960266,0.36023053526878357,0.6195425987243652,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5384615659713745,"y":0.36023053526878357},{"x":0.5384615659713745,"y":0.38616713881492615},{"x":0.5010395050048828,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.5010395050048828,0.36023053526878357,0.5384615659713745,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.36023053526878357},{"x":0.4927234947681427,"y":0.36023053526878357},{"x":0.4927234947681427,"y":0.38616713881492615},{"x":0.4324324429035187,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.4324324429035187,0.36023053526878357,0.4927234947681427,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.36023053526878357},{"x":0.42411643266677856,"y":0.36023053526878357},{"x":0.42411643266677856,"y":0.38616713881492615},{"x":0.41580042243003845,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41580042243003845,0.36023053526878357,0.42411643266677856,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31185030937194824,"y":0.36023053526878357},{"x":0.40956342220306396,"y":0.36023053526878357},{"x":0.40956342220306396,"y":0.38616713881492615},{"x":0.31185030937194824,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگران","boundary":[0.31185030937194824,0.36023053526878357,0.40956342220306396,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.36023053526878357},{"x":0.30561330914497375,"y":0.36023053526878357},{"x":0.30561330914497375,"y":0.38616713881492615},{"x":0.295218288898468,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.295218288898468,0.36023053526878357,0.30561330914497375,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2557172477245331,"y":0.36023053526878357},{"x":0.2869022786617279,"y":0.36023053526878357},{"x":0.2869022786617279,"y":0.38616713881492615},{"x":0.2557172477245331,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2557172477245331,0.36023053526878357,0.2869022786617279,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141372114419937,"y":0.36023053526878357},{"x":0.25363826751708984,"y":0.36023053526878357},{"x":0.25363826751708984,"y":0.38616713881492615},{"x":0.2141372114419937,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طلبد","boundary":[0.2141372114419937,0.36023053526878357,0.25363826751708984,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2058212012052536,"y":0.36023053526878357},{"x":0.20997920632362366,"y":0.36023053526878357},{"x":0.20997920632362366,"y":0.38616713881492615},{"x":0.2058212012052536,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2058212012052536,0.36023053526878357,0.20997920632362366,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.36023053526878357},{"x":0.1975051909685135,"y":0.36023053526878357},{"x":0.1975051909685135,"y":0.38616713881492615},{"x":0.17255717515945435,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.17255717515945435,0.36023053526878357,0.1975051909685135,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.36023053526878357},{"x":0.16632016003131866,"y":0.36023053526878357},{"x":0.16632016003131866,"y":0.38616713881492615},{"x":0.147609144449234,"y":0.38616713881492615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.147609144449234,0.36023053526878357,0.16632016003131866,0.38616713881492615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8523908257484436,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8523908257484436,"y":0.41786742210388184},{"x":0.8066527843475342,"y":0.41786742210388184}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.8066527843475342,0.39193084836006165,0.8523908257484436,0.41786742210388184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8045738339424133,"y":0.39193084836006165},{"x":0.8045738339424133,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7588357329368591,"y":0.41786742210388184}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدت","boundary":[0.7588357329368591,0.39193084836006165,0.8045738339424133,0.41786742210388184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7505197525024414,"y":0.39193084836006165},{"x":0.7505197525024414,"y":0.41786742210388184},{"x":0.7068607211112976,"y":0.41786742210388184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.7068607211112976,0.39193084836006165,0.7505197525024414,0.41786742210388184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6985446810722351,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6985446810722351,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6735966801643372,"y":0.41786742210388184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6735966801643372,0.39193084836006165,0.6985446810722351,0.41786742210388184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174635887145996,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6673596501350403,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6673596501350403,"y":0.41786742210388184},{"x":0.6174635887145996,"y":0.41786742210388184}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالانه","boundary":[0.6174635887145996,0.39193084836006165,0.6673596501350403,0.41786742210388184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5800415873527527,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6112266182899475,"y":0.39193084836006165},{"x":0.6112266182899475,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5800415873527527,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.5800415873527527,0.39193084836006165,0.6112266182899475,0.41642650961875916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5717255473136902,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5717255473136902,"y":0.41642650961875916},{"x":0.5530145764350891,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5530145764350891,0.39193084836006165,0.5717255473136902,0.41642650961875916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47401246428489685,"y":0.3904899060726166},{"x":0.5467775464057922,"y":0.39193084836006165},{"x":0.5467775464057922,"y":0.41786742210388184},{"x":0.47401246428489685,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکصد","boundary":[0.47401246428489685,0.3904899060726166,0.5467775464057922,0.41786742210388184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.3904899060726166},{"x":0.46569645404815674,"y":0.3904899060726166},{"x":0.46569645404815674,"y":0.41642650961875916},{"x":0.4178794324398041,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4178794324398041,0.3904899060726166,0.46569645404815674,0.41642650961875916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.3904899060726166},{"x":0.4116424024105072,"y":0.3904899060726166},{"x":0.4116424024105072,"y":0.41642650961875916},{"x":0.3991684019565582,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3991684019565582,0.3904899060726166,0.4116424024105072,0.41642650961875916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35550934076309204,"y":0.3904899060726166},{"x":0.39293140172958374,"y":0.3904899060726166},{"x":0.39293140172958374,"y":0.41642650961875916},{"x":0.35550934076309204,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.35550934076309204,0.3904899060726166,0.39293140172958374,0.41642650961875916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29106029868125916,"y":0.3904899060726166},{"x":0.34927234053611755,"y":0.3904899060726166},{"x":0.34927234053611755,"y":0.41642650961875916},{"x":0.29106029868125916,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.29106029868125916,0.3904899060726166,0.34927234053611755,0.41642650961875916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.3904899060726166},{"x":0.28274428844451904,"y":0.3904899060726166},{"x":0.28274428844451904,"y":0.41642650961875916},{"x":0.2203742265701294,"y":0.41642650961875916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.2203742265701294,0.3904899060726166,0.28274428844451904,0.41642650961875916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.3904899060726166},{"x":0.2141372114419937,"y":0.3904899060726166},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4149855971336365},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1975051909685135,0.3904899060726166,0.2141372114419937,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3904899060726166},{"x":0.18918919563293457,"y":0.3904899060726166},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4149855971336365},{"x":0.147609144449234,"y":0.4149855971336365}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیور","boundary":[0.147609144449234,0.3904899060726166,0.18918919563293457,0.4149855971336365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8170478343963623,"y":0.4193083643913269},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4193083643913269},{"x":0.8503118753433228,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8170478343963623,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبع","boundary":[0.8170478343963623,0.4193083643913269,0.8503118753433228,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.4207492768764496},{"x":0.8087317943572998,"y":0.4207492768764496},{"x":0.8087317943572998,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7505197525024414,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آراسته","boundary":[0.7505197525024414,0.4207492768764496,0.8087317943572998,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.4207492768764496},{"x":0.7442827224731445,"y":0.4207492768764496},{"x":0.7442827224731445,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7068607211112976,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.7068607211112976,0.4207492768764496,0.7442827224731445,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6548856496810913,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6985446810722351,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6548856496810913,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6548856496810913,0.4207492768764496,0.6985446810722351,0.44236311316490173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4438040256500244},{"x":0.6382536292076111,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6382536292076111,0.4207492768764496,0.6465696692466736,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4207492768764496},{"x":0.6299376487731934,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.5945945978164673,0.4207492768764496,0.6299376487731934,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5571725368499756,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5571725368499756,0.4207492768764496,0.5883575677871704,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5280665159225464,"y":0.4207492768764496},{"x":0.55509352684021,"y":0.4207492768764496},{"x":0.55509352684021,"y":0.4438040256500244},{"x":0.5280665159225464,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.5280665159225464,0.4207492768764496,0.55509352684021,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4207492768764496},{"x":0.5197505354881287,"y":0.4438040256500244},{"x":0.4906444847583771,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4906444847583771,0.4207492768764496,0.5197505354881287,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.4207492768764496},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4207492768764496},{"x":0.48232847452163696,"y":0.4438040256500244},{"x":0.43866944313049316,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روند","boundary":[0.43866944313049316,0.4207492768764496,0.48232847452163696,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.4207492768764496},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4207492768764496},{"x":0.4324324429035187,"y":0.4438040256500244},{"x":0.41580042243003845,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41580042243003845,0.4207492768764496,0.4324324429035187,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.4207492768764496},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4207492768764496},{"x":0.40748441219329834,"y":0.4438040256500244},{"x":0.3471933603286743,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیتی","boundary":[0.3471933603286743,0.4207492768764496,0.40748441219329834,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.295218288898468,"y":0.4207492768764496},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4207492768764496},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4438040256500244},{"x":0.295218288898468,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.295218288898468,0.4207492768764496,0.34095633029937744,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.4207492768764496},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4207492768764496},{"x":0.28898128867149353,"y":0.4438040256500244},{"x":0.22245322167873383,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنان","boundary":[0.22245322167873383,0.4207492768764496,0.28898128867149353,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1975051909685135,"y":0.4207492768764496},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4207492768764496},{"x":0.2141372114419937,"y":0.4438040256500244},{"x":0.1975051909685135,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1975051909685135,0.4207492768764496,0.2141372114419937,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4207492768764496},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4207492768764496},{"x":0.18918919563293457,"y":0.4438040256500244},{"x":0.147609144449234,"y":0.4438040256500244}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.147609144449234,0.4207492768764496,0.18918919563293457,0.4438040256500244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.4495677351951599},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4495677351951599},{"x":0.8503118753433228,"y":0.46685880422592163},{"x":0.8191268444061279,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.8191268444061279,0.4495677351951599,0.8503118753433228,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045738339424133,"y":0.4495677351951599},{"x":0.8108108043670654,"y":0.4495677351951599},{"x":0.8108108043670654,"y":0.46685880422592163},{"x":0.8045738339424133,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8045738339424133,0.4495677351951599,0.8108108043670654,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.4495677351951599},{"x":0.7962577939033508,"y":0.4495677351951599},{"x":0.7962577939033508,"y":0.46685880422592163},{"x":0.7609147429466248,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترقی","boundary":[0.7609147429466248,0.4495677351951599,0.7962577939033508,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.4495677351951599},{"x":0.7546777725219727,"y":0.4495677351951599},{"x":0.7546777725219727,"y":0.46685880422592163},{"x":0.7276507019996643,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.7276507019996643,0.4495677351951599,0.7546777725219727,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.4495677351951599},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4495677351951599},{"x":0.7193347215652466,"y":0.46685880422592163},{"x":0.6881496906280518,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6881496906280518,0.4495677351951599,0.7193347215652466,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.4495677351951599},{"x":0.692307710647583,"y":0.4495677351951599},{"x":0.692307710647583,"y":0.46685880422592163},{"x":0.6860706806182861,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6860706806182861,0.4495677351951599,0.692307710647583,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.4740633964538574},{"x":0.8503118753433228,"y":0.47262248396873474},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7941787838935852,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7941787838935852,0.4740633964538574,0.8503118753433228,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.4740633964538574},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4740633964538574},{"x":0.7858628034591675,"y":0.4927953779697418},{"x":0.7297297120094299,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.7297297120094299,0.4740633964538574,0.7858628034591675,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7068607211112976,"y":0.4740633964538574},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4740633964538574},{"x":0.7193347215652466,"y":0.4942363202571869},{"x":0.7068607211112976,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7068607211112976,0.4740633964538574,0.7193347215652466,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.4740633964538574},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4740633964538574},{"x":0.6985446810722351,"y":0.4942363202571869},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.6465696692466736,0.4740633964538574,0.6985446810722351,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.4740633964538574},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4740633964538574},{"x":0.6403326392173767,"y":0.4942363202571869},{"x":0.5945945978164673,"y":0.4942363202571869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5945945978164673,0.4740633964538574,0.6403326392173767,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.4755043089389801},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4740633964538574},{"x":0.5883575677871704,"y":0.4942363202571869},{"x":0.517671525478363,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.517671525478363,0.4755043089389801,0.5883575677871704,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45945945382118225,"y":0.4755043089389801},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4755043089389801},{"x":0.5093554854393005,"y":0.4942363202571869},{"x":0.45945945382118225,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45945945382118225,0.4755043089389801,0.5093554854393005,0.4942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.4755043089389801},{"x":0.45114344358444214,"y":0.4755043089389801},{"x":0.45114344358444214,"y":0.49567723274230957},{"x":0.4178794324398041,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4178794324398041,0.4755043089389801,0.45114344358444214,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3679833710193634,"y":0.4755043089389801},{"x":0.40956342220306396,"y":0.4755043089389801},{"x":0.40956342220306396,"y":0.49567723274230957},{"x":0.3679833710193634,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.3679833710193634,0.4755043089389801,0.40956342220306396,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3471933603286743,"y":0.47694525122642517},{"x":0.3596673607826233,"y":0.47694525122642517},{"x":0.3596673607826233,"y":0.49567723274230957},{"x":0.3471933603286743,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3471933603286743,0.47694525122642517,0.3596673607826233,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3014552891254425,"y":0.47694525122642517},{"x":0.34095633029937744,"y":0.4755043089389801},{"x":0.34095633029937744,"y":0.49567723274230957},{"x":0.3014552891254425,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.3014552891254425,0.47694525122642517,0.34095633029937744,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23700623214244843,"y":0.47694525122642517},{"x":0.2931392788887024,"y":0.47694525122642517},{"x":0.2931392788887024,"y":0.49567723274230957},{"x":0.23700623214244843,"y":0.49567723274230957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.23700623214244843,0.47694525122642517,0.2931392788887024,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1621621549129486,"y":0.47694525122642517},{"x":0.2286902219057083,"y":0.47694525122642517},{"x":0.2286902219057083,"y":0.49567723274230957},{"x":0.1621621549129486,"y":0.49711814522743225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.1621621549129486,0.47694525122642517,0.2286902219057083,0.49567723274230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.47694525122642517},{"x":0.15592515468597412,"y":0.47694525122642517},{"x":0.15592515468597412,"y":0.49711814522743225},{"x":0.147609144449234,"y":0.49711814522743225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.147609144449234,0.47694525122642517,0.15592515468597412,0.49711814522743225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5028818249702454},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5028818249702454},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5273775458335876},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.8087317943572998,0.5028818249702454,0.8503118753433228,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5028818249702454},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5028818249702454},{"x":0.8004158139228821,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7671517729759216,0.5028818249702454,0.8004158139228821,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.5028818249702454},{"x":0.752598762512207,"y":0.5028818249702454},{"x":0.752598762512207,"y":0.5273775458335876},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7027027010917664,0.5028818249702454,0.752598762512207,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.5028818249702454},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5028818249702454},{"x":0.6943867206573486,"y":0.5273775458335876},{"x":0.6860706806182861,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6860706806182861,0.5028818249702454,0.6943867206573486,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.5028818249702454},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5028818249702454},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5273775458335876},{"x":0.644490659236908,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ادبی","boundary":[0.644490659236908,0.5028818249702454,0.6798336505889893,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.5028818249702454},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5028818249702454},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5273775458335876},{"x":0.632016658782959,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.632016658782959,0.5028818249702454,0.6382536292076111,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5028818249702454},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5028818249702454},{"x":0.6237006187438965,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینک","boundary":[0.5758835673332214,0.5028818249702454,0.6237006187438965,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.5028818249702454},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5028818249702454},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5273775458335876},{"x":0.5488565564155579,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5488565564155579,0.5028818249702454,0.5675675868988037,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4906444847583771,"y":0.5028818249702454},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5028818249702454},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5273775458335876},{"x":0.4906444847583771,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.4906444847583771,0.5028818249702454,0.5405405163764954,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.5028818249702454},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5028818249702454},{"x":0.48232847452163696,"y":0.5273775458335876},{"x":0.3908523917198181,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.3908523917198181,0.5028818249702454,0.48232847452163696,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.5028818249702454},{"x":0.382536381483078,"y":0.5028818249702454},{"x":0.382536381483078,"y":0.5273775458335876},{"x":0.32848232984542847,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.32848232984542847,0.5028818249702454,0.382536381483078,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.5028818249702454},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5028818249702454},{"x":0.32016631960868835,"y":0.5273775458335876},{"x":0.28274428844451904,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.28274428844451904,0.5028818249702454,0.32016631960868835,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.5028818249702454},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5028818249702454},{"x":0.2806652784347534,"y":0.5273775458335876},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2515592575073242,0.5028818249702454,0.2806652784347534,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1995842009782791,"y":0.5028818249702454},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5028818249702454},{"x":0.23700623214244843,"y":0.5273775458335876},{"x":0.1995842009782791,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.1995842009782791,0.5028818249702454,0.23700623214244843,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.191268190741539,"y":0.5028818249702454},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5028818249702454},{"x":0.20166319608688354,"y":0.5273775458335876},{"x":0.191268190741539,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.191268190741539,0.5028818249702454,0.20166319608688354,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5028818249702454},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5028818249702454},{"x":0.18503119051456451,"y":0.5273775458335876},{"x":0.147609144449234,"y":0.5273775458335876}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.147609144449234,0.5028818249702454,0.18503119051456451,0.5273775458335876]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5533141493797302},{"x":0.8274428248405457,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8274428248405457,0.5288184285163879,0.8523908257484436,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5533141493797302},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.7920997738838196,0.5288184285163879,0.8232848048210144,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.5288184285163879},{"x":0.790020763874054,"y":0.5288184285163879},{"x":0.790020763874054,"y":0.5533141493797302},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.7380457520484924,0.5288184285163879,0.790020763874054,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5288184285163879},{"x":0.7338877320289612,"y":0.5533141493797302},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.6881496906280518,0.5288184285163879,0.7338877320289612,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5533141493797302},{"x":0.6694386601448059,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6694386601448059,0.5288184285163879,0.6798336505889893,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5288184285163879},{"x":0.6632016897201538,"y":0.5533141493797302},{"x":0.5738045573234558,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.5738045573234558,0.5288184285163879,0.6632016897201538,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5288184285163879},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5533141493797302},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5363825559616089,0.5288184285163879,0.5675675868988037,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.5288184285163879},{"x":0.530145525932312,"y":0.5288184285163879},{"x":0.530145525932312,"y":0.5533141493797302},{"x":0.5031185150146484,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.5031185150146484,0.5288184285163879,0.530145525932312,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4948025047779083,"y":0.5533141493797302},{"x":0.4719334840774536,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.4719334840774536,0.5288184285163879,0.4948025047779083,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4636174738407135,"y":0.5533141493797302},{"x":0.42203742265701294,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.42203742265701294,0.5288184285163879,0.4636174738407135,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3742203712463379,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5288184285163879},{"x":0.4137214124202728,"y":0.5533141493797302},{"x":0.3742203712463379,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.3742203712463379,0.5288184285163879,0.4137214124202728,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3305613398551941,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5288184285163879},{"x":0.3679833710193634,"y":0.5533141493797302},{"x":0.3305613398551941,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.3305613398551941,0.5288184285163879,0.3679833710193634,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26195424795150757,"y":0.5288184285163879},{"x":0.322245329618454,"y":0.5288184285163879},{"x":0.322245329618454,"y":0.5533141493797302},{"x":0.26195424795150757,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.26195424795150757,0.5288184285163879,0.322245329618454,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2515592575073242,"y":0.5288184285163879},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5288184285163879},{"x":0.2577962577342987,"y":0.5533141493797302},{"x":0.2515592575073242,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2515592575073242,0.5288184285163879,0.2577962577342987,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18087318539619446,"y":0.5288184285163879},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5288184285163879},{"x":0.2432432472705841,"y":0.5533141493797302},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صاحب","boundary":[0.18087318539619446,0.5288184285163879,0.2432432472705841,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5288184285163879},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5288184285163879},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5533141493797302},{"x":0.147609144449234,"y":0.5533141493797302}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.147609144449234,0.5288184285163879,0.17255717515945435,0.5533141493797302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8399168252944946,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8503118753433228,"y":0.579250693321228},{"x":0.8399168252944946,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8399168252944946,0.5619596838951111,0.8503118753433228,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191268444061279,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8316008448600769,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8316008448600769,"y":0.579250693321228},{"x":0.8191268444061279,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8191268444061279,0.5619596838951111,0.8316008448600769,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8108108043670654,"y":0.5619596838951111},{"x":0.8108108043670654,"y":0.579250693321228},{"x":0.7546777725219727,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقدهای","boundary":[0.7546777725219727,0.5619596838951111,0.8108108043670654,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5634005665779114},{"x":0.7463617324829102,"y":0.579250693321228},{"x":0.692307710647583,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشفقانه","boundary":[0.692307710647583,0.5634005665779114,0.7463617324829102,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6839916706085205,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6839916706085205,"y":0.579250693321228},{"x":0.6507276296615601,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6507276296615601,0.5634005665779114,0.6839916706085205,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133056282997131,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6133056282997131,"y":0.5806916356086731}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6133056282997131,0.5634005665779114,0.6424116492271423,0.5806916356086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5634005665779114},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5806916356086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.5862785577774048,0.5634005665779114,0.6091476082801819,0.5806916356086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5405405163764954,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5405405163764954,"y":0.5806916356086731}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سازند","boundary":[0.5405405163764954,0.5634005665779114,0.5779625773429871,0.5806916356086731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530145525932312,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5634005665779114},{"x":0.5343035459518433,"y":0.5806916356086731},{"x":0.530145525932312,"y":0.5806916356086731}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.530145525932312,0.5634005665779114,0.5343035459518433,0.5806916356086731]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.1671469807624817},{"x":0.8523908257484436,"y":0.1671469807624817},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5806916356086731},{"x":0.147609144449234,"y":0.5806916356086731}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.142609144449234,0.16014698076248168,0.8573908257484436,0.5876916356086731],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37837839126586914,"y":0.6138328313827515},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6138328313827515},{"x":0.41580042243003845,"y":0.6325648427009583},{"x":0.37837839126586914,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.37837839126586914,0.6138328313827515,0.41580042243003845,0.6325648427009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.6123919486999512},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6138328313827515},{"x":0.3679833710193634,"y":0.6325648427009583},{"x":0.32848232984542847,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.32848232984542847,0.6123919486999512,0.3679833710193634,0.6325648427009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3076923191547394,"y":0.6123919486999512},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6123919486999512},{"x":0.3160083293914795,"y":0.6311239004135132},{"x":0.3076923191547394,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3076923191547394,0.6123919486999512,0.3160083293914795,0.6311239004135132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22661122679710388,"y":0.6123919486999512},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6123919486999512},{"x":0.29937630891799927,"y":0.6325648427009583},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.22661122679710388,0.6123919486999512,0.29937630891799927,0.6325648427009583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35758835077285767,"y":0.6412103772163391},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6383285522460938},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6570605039596558},{"x":0.35758835077285767,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.35758835077285767,0.6412103772163391,0.4178794324398041,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30353429913520813,"y":0.6426513195037842},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6412103772163391},{"x":0.3471933603286743,"y":0.6599423885345459},{"x":0.30353429913520813,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علامه","boundary":[0.30353429913520813,0.6426513195037842,0.3471933603286743,0.6599423885345459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22245322167873383,"y":0.6440922021865845},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6412103772163391},{"x":0.2931392788887024,"y":0.6599423885345459},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طباطبائی","boundary":[0.22245322167873383,0.6440922021865845,0.2931392788887024,0.6599423885345459]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2203742265701294,"y":0.6123919486999512},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6109510064125061},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6613832712173462},{"x":0.22245322167873383,"y":0.6628242135047913}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2153742265701294,0.6053919486999512,0.4228794324398041,0.6683832712173462],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/PPVErUWObjYXIzHx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/JOCJhknLfguhVeRt.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/iPTZIGLvnAUiVwOy.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00034402944937565223,0.0004633000748988874,0.9984854620757073,0.9994230954454681]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3515850007534027},{"x":0.6985446810722351,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6985446810722351,0.3270893394947052,0.7234927415847778,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.3270893394947052},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3270893394947052},{"x":0.6881496906280518,"y":0.3515850007534027},{"x":0.6632016897201538,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.6632016897201538,0.3270893394947052,0.6881496906280518,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.3270893394947052},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3270893394947052},{"x":0.6528066396713257,"y":0.3515850007534027},{"x":0.602910578250885,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.602910578250885,0.3270893394947052,0.6528066396713257,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5592515468597412,"y":0.3285302519798279},{"x":0.5945945978164673,"y":0.3285302519798279},{"x":0.5945945978164673,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5592515468597412,"y":0.3530259430408478}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهان","boundary":[0.5592515468597412,0.3285302519798279,0.5945945978164673,0.3530259430408478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.3285302519798279},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3285302519798279},{"x":0.5530145764350891,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3530259430408478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5467775464057922,0.3285302519798279,0.5530145764350891,0.3530259430408478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.3285302519798279},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3285302519798279},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3530259430408478},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3530259430408478}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وان","boundary":[0.5072765350341797,0.3285302519798279,0.5363825559616089,0.3530259430408478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.3285302519798279},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3285302519798279},{"x":0.49688148498535156,"y":0.3530259430408478},{"x":0.4719334840774536,"y":0.3530259430408478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.4719334840774536,0.3285302519798279,0.49688148498535156,0.3530259430408478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.3285302519798279},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3285302519798279},{"x":0.4636174738407135,"y":0.3530259430408478},{"x":0.4137214124202728,"y":0.3530259430408478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرعی","boundary":[0.4137214124202728,0.3285302519798279,0.4636174738407135,0.3530259430408478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.3285302519798279},{"x":0.4033263921737671,"y":0.3285302519798279},{"x":0.4033263921737671,"y":0.3530259430408478},{"x":0.3617463707923889,"y":0.3530259430408478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عیان","boundary":[0.3617463707923889,0.3285302519798279,0.4033263921737671,0.3530259430408478]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3617463707923889,"y":0.3285302519798279},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3270893394947052},{"x":0.7234927415847778,"y":0.3530259430408478},{"x":0.3617463707923889,"y":0.35446685552597046}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3567463707923889,0.3215302519798279,0.7284927415847778,0.3600259430408478],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5467775464057922,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3933717608451843},{"x":0.517671525478363,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دان","boundary":[0.517671525478363,0.36599424481391907,0.5467775464057922,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48232847452163696,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5072765350341797,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5072765350341797,"y":0.3933717608451843},{"x":0.48232847452163696,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.48232847452163696,0.36599424481391907,0.5072765350341797,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.36599424481391907},{"x":0.4719334840774536,"y":0.36599424481391907},{"x":0.4719334840774536,"y":0.3933717608451843},{"x":0.43866944313049316,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.43866944313049316,0.36599424481391907,0.4719334840774536,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.36599424481391907},{"x":0.4282744228839874,"y":0.36599424481391907},{"x":0.4282744228839874,"y":0.3933717608451843},{"x":0.3991684019565582,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3991684019565582,0.36599424481391907,0.4282744228839874,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.36599424481391907},{"x":0.3908523917198181,"y":0.36599424481391907},{"x":0.3908523917198181,"y":0.3933717608451843},{"x":0.3451143503189087,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.3451143503189087,0.36599424481391907,0.3908523917198181,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.36599424481391907},{"x":0.3388773500919342,"y":0.36599424481391907},{"x":0.3388773500919342,"y":0.3933717608451843},{"x":0.33264032006263733,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33264032006263733,0.36599424481391907,0.3388773500919342,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28274428844451904,"y":0.36599424481391907},{"x":0.322245329618454,"y":0.36599424481391907},{"x":0.322245329618454,"y":0.3933717608451843},{"x":0.28274428844451904,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عالم","boundary":[0.28274428844451904,0.36599424481391907,0.322245329618454,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25987526774406433,"y":0.36599424481391907},{"x":0.27442827820777893,"y":0.36599424481391907},{"x":0.27442827820777893,"y":0.3933717608451843},{"x":0.25987526774406433,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.25987526774406433,0.36599424481391907,0.27442827820777893,0.3933717608451843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.36599424481391907},{"x":0.2515592575073242,"y":0.36599424481391907},{"x":0.2515592575073242,"y":0.3933717608451843},{"x":0.17047816514968872,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتهاست","boundary":[0.17047816514968872,0.36599424481391907,0.2515592575073242,0.3933717608451843]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5467775464057922,"y":0.36599424481391907},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3933717608451843},{"x":0.17047816514968872,"y":0.3933717608451843}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.16547816514968872,0.35899424481391906,0.5517775464057922,0.40037176084518433],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/LFcPMRBKyhGCWoUv-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/XbhliLYmTEfeVfAZ.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/rCEzCDMEqdqDMtdH.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/gwKnaflGXdYsbLVK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/AQaxSpPLQMzjThGu.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/cYLnDKyziGlaZPoP.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00029216247264164154,0.00040724113351673486,0.9982174826907517,0.998727549435426]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.289625346660614},{"x":0.5841996073722839,"y":0.289625346660614},{"x":0.5841996073722839,"y":0.31268012523651123},{"x":0.5010395050048828,"y":0.31268012523651123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5010395050048828,0.289625346660614,0.5841996073722839,0.31268012523651123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.289625346660614},{"x":0.4906444847583771,"y":0.289625346660614},{"x":0.4906444847583771,"y":0.31268012523651123},{"x":0.41580042243003845,"y":0.31268012523651123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.41580042243003845,0.289625346660614,0.4906444847583771,0.31268012523651123]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41580042243003845,"y":0.289625346660614},{"x":0.5841996073722839,"y":0.289625346660614},{"x":0.5841996073722839,"y":0.31268012523651123},{"x":0.41580042243003845,"y":0.31268012523651123}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.41080042243003845,0.282625346660614,0.5891996073722839,0.31968012523651124],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.32276657223701477},{"x":0.8503118753433228,"y":0.32276657223701477},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3443804085254669},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7837837934494019,0.32276657223701477,0.8503118753433228,0.3443804085254669]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.32276657223701477},{"x":0.8503118753433228,"y":0.32276657223701477},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3443804085254669},{"x":0.7837837934494019,"y":0.3458213210105896}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7787837934494019,0.31576657223701476,0.8553118753433228,0.3513804085254669],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.36743515729904175},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3876080811023712},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8066527843475342,0.36743515729904175,0.8503118753433228,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.36743515729904175},{"x":0.7962577939033508,"y":0.36743515729904175},{"x":0.7962577939033508,"y":0.3876080811023712},{"x":0.7692307829856873,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7671517729759216,0.36743515729904175,0.7962577939033508,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.36743515729904175},{"x":0.765072762966156,"y":0.36743515729904175},{"x":0.765072762966156,"y":0.3876080811023712},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3876080811023712}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7609147429466248,0.36743515729904175,0.765072762966156,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.36743515729904175},{"x":0.7505197525024414,"y":0.36743515729904175},{"x":0.7505197525024414,"y":0.3876080811023712},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3890489935874939}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چیستی","boundary":[0.6902287006378174,0.36743515729904175,0.7505197525024414,0.3876080811023712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.36743515729904175},{"x":0.6798336505889893,"y":0.36743515729904175},{"x":0.6798336505889893,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6195425987243652,"y":0.3890489935874939}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6195425987243652,0.36743515729904175,0.6798336505889893,0.3890489935874939]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.36887606978416443},{"x":0.6112266182899475,"y":0.36887606978416443},{"x":0.6112266182899475,"y":0.3890489935874939},{"x":0.6049895882606506,"y":0.3890489935874939}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6049895882606506,0.36887606978416443,0.6112266182899475,0.3890489935874939]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.36743515729904175},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36599424481391907},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3876080811023712},{"x":0.6049895882606506,"y":0.3890489935874939}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5999895882606506,0.36043515729904174,0.8553118753433228,0.3946080811023712],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274428248405457,"y":0.4020172953605652},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4020172953605652},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4135446548461914},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4135446548461914}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.8274428248405457,0.4020172953605652,0.8503118753433228,0.4135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.4020172953605652},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4020172953605652},{"x":0.8232848048210144,"y":0.4135446548461914},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4135446548461914}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7796257734298706,0.4020172953605652,0.8232848048210144,0.4135446548461914]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.4020172953605652},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4020172953605652},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4135446548461914},{"x":0.7796257734298706,"y":0.4135446548461914}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7746257734298706,0.3950172953605652,0.8553118753433228,0.4205446548461914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4308357238769531},{"x":0.15592515468597412,"y":0.4308357238769531},{"x":0.15592515468597412,"y":0.44236311316490173},{"x":0.14553014934062958,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷","boundary":[0.14553014934062958,0.4308357238769531,0.15592515468597412,0.44236311316490173]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16008315980434418,"y":0.4308357238769531},{"x":0.17255717515945435,"y":0.4308357238769531},{"x":0.17255717515945435,"y":0.44236311316490173},{"x":0.16008315980434418,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"...","boundary":[0.16008315980434418,0.4308357238769531,0.17255717515945435,0.44236311316490173]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4308357238769531},{"x":0.17255717515945435,"y":0.4308357238769531},{"x":0.17255717515945435,"y":0.44236311316490173},{"x":0.14553014934062958,"y":0.44236311316490173}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.4238357238769531,0.17755717515945435,0.44936311316490174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.46109509468078613},{"x":0.16632016003131866,"y":0.46109509468078613},{"x":0.16632016003131866,"y":0.47262248396873474},{"x":0.147609144449234,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.147609144449234,0.46109509468078613,0.16632016003131866,0.47262248396873474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17255717515945435,"y":0.46109509468078613},{"x":0.18711018562316895,"y":0.46109509468078613},{"x":0.18711018562316895,"y":0.4740633964538574},{"x":0.17047816514968872,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"....","boundary":[0.17255717515945435,0.46109509468078613,0.18711018562316895,0.4740633964538574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.45965418219566345},{"x":0.18711018562316895,"y":0.46109509468078613},{"x":0.18711018562316895,"y":0.4740633964538574},{"x":0.147609144449234,"y":0.47262248396873474}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.45265418219566345,0.19211018562316895,0.48106339645385743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8482328653335571,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8482328653335571,"y":0.44668588042259216},{"x":0.8295218348503113,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8295218348503113,0.42939481139183044,0.8482328653335571,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8232848048210144,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8232848048210144,"y":0.44668588042259216},{"x":0.765072762966156,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.765072762966156,0.42939481139183044,0.8232848048210144,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.4308357238769531},{"x":0.7567567825317383,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7567567825317383,"y":0.44668588042259216},{"x":0.7006236910820007,"y":0.44668588042259216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.7006236910820007,0.4308357238769531,0.7567567825317383,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.4308357238769531},{"x":0.692307710647583,"y":0.4308357238769531},{"x":0.692307710647583,"y":0.44812679290771484},{"x":0.6798336505889893,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6798336505889893,0.4308357238769531,0.692307710647583,0.44812679290771484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6735966801643372,"y":0.4308357238769531},{"x":0.6735966801643372,"y":0.44668588042259216},{"x":0.6153846383094788,"y":0.44812679290771484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6153846383094788,0.4308357238769531,0.6735966801643372,0.44668588042259216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8503118753433228,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8503118753433228,"y":0.47694525122642517},{"x":0.8295218348503113,"y":0.47694525122642517}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8295218348503113,0.45821326971054077,0.8503118753433228,0.47694525122642517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8232848048210144,"y":0.45821326971054077},{"x":0.8232848048210144,"y":0.47694525122642517},{"x":0.777546763420105,"y":0.47694525122642517}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.777546763420105,0.45821326971054077,0.8232848048210144,0.47694525122642517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7692307829856873,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7692307829856873,"y":0.47694525122642517},{"x":0.7110186815261841,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.7110186815261841,0.45965418219566345,0.7692307829856873,0.47694525122642517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7027027010917664,"y":0.45965418219566345},{"x":0.704781711101532,"y":0.47838616371154785},{"x":0.6465696692466736,"y":0.47838616371154785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.644490659236908,0.45965418219566345,0.704781711101532,0.47838616371154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8503118753433228,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5072045922279358},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8295218348503113,0.48991355299949646,0.8503118753433228,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8232848048210144,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5072045922279358},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7713097929954529,0.48991355299949646,0.8232848048210144,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7629937529563904,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5072045922279358},{"x":0.7089397311210632,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منتخب","boundary":[0.7089397311210632,0.48991355299949646,0.7629937529563904,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7027027010917664,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5072045922279358},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5072045922279358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6424116492271423,0.48991355299949646,0.7027027010917664,0.5072045922279358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.5172910690307617},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5172910690307617},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5345821380615234},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8295218348503113,0.5172910690307617,0.8503118753433228,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5187320113182068},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5172910690307617},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5345821380615234},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.7920997738838196,0.5187320113182068,0.8232848048210144,0.5345821380615234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.5187320113182068},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5187320113182068},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5360230803489685},{"x":0.7754677534103394,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7754677534103394,0.5187320113182068,0.7837837934494019,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5187320113182068},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5187320113182068},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5360230803489685},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5360230803489685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤلفه","boundary":[0.7318087220191956,0.5187320113182068,0.7671517729759216,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.5187320113182068},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5187320113182068},{"x":0.7276507019996643,"y":0.5360230803489685},{"x":0.7027027010917664,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7006236910820007,0.5187320113182068,0.7276507019996643,0.5360230803489685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5187320113182068},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5374639630317688},{"x":0.6299376487731934,"y":0.5374639630317688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6299376487731934,0.5201728940010071,0.6881496906280518,0.5374639630317688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5648415088653564},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.8295218348503113,0.5475504398345947,0.8503118753433228,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.5489913821220398},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5475504398345947},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5648415088653564},{"x":0.7858628034591675,"y":0.5648415088653564}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7858628034591675,0.5489913821220398,0.8232848048210144,0.5648415088653564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422037124633789,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7671517729759216,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7692307829856873,"y":0.5662823915481567},{"x":0.7442827224731445,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7422037124633789,0.5489913821220398,0.7692307829856873,0.5662823915481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5662823915481567},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7130976915359497,0.5489913821220398,0.7255717515945435,0.5662823915481567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.5489913821220398},{"x":0.704781711101532,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7068607211112976,"y":0.5662823915481567},{"x":0.6673596501350403,"y":0.5662823915481567}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6673596501350403,0.5489913821220398,0.7068607211112976,0.5662823915481567]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.4308357238769531},{"x":0.8503118753433228,"y":0.42939481139183044},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5648415088653564},{"x":0.6174635887145996,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6103846383094788,0.4238357238769531,0.8573908257484436,0.5718415088653565],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.48991355299949646},{"x":0.1683991700410843,"y":0.48991355299949646},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5028818249702454},{"x":0.147609144449234,"y":0.5014409422874451}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.14968815445899963,0.48991355299949646,0.16632016003131866,0.5028818249702454]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.48991355299949646},{"x":0.18711018562316895,"y":0.48991355299949646},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5028818249702454},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5028818249702454}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"....","boundary":[0.17047816514968872,0.48991355299949646,0.18711018562316895,0.5028818249702454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.48991355299949646},{"x":0.18711018562316895,"y":0.48991355299949646},{"x":0.18711018562316895,"y":0.5028818249702454},{"x":0.147609144449234,"y":0.5028818249702454}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.48291355299949645,0.19211018562316895,0.5098818249702454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5201728940010071},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5201728940010071},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5331411957740784},{"x":0.147609144449234,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.147609144449234,0.5201728940010071,0.16424116492271423,0.5331411957740784]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.5201728940010071},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5201728940010071},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5331411957740784},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.17047816514968872,0.5201728940010071,0.17255717515945435,0.5331411957740784]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5201728940010071},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5201728940010071},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5331411957740784},{"x":0.147609144449234,"y":0.5331411957740784}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5131728940010071,0.17755717515945435,0.5401411957740784],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5489913821220398},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5489913821220398},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5619596838951111},{"x":0.147609144449234,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.147609144449234,0.5489913821220398,0.16632016003131866,0.5619596838951111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.5489913821220398},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5489913821220398},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5619596838951111},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.17047816514968872,0.5489913821220398,0.17255717515945435,0.5619596838951111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5489913821220398},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5489913821220398},{"x":0.17255717515945435,"y":0.5619596838951111},{"x":0.147609144449234,"y":0.5619596838951111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5419913821220398,0.17755717515945435,0.5689596838951111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5878962278366089},{"x":0.17047816514968872,"y":0.5878962278366089},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6037464141845703},{"x":0.147609144449234,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.147609144449234,0.5878962278366089,0.17047816514968872,0.6037464141845703]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.5878962278366089},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5878962278366089},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6037464141845703},{"x":0.1767151802778244,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".........","boundary":[0.1767151802778244,0.5878962278366089,0.22661122679710388,0.6037464141845703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5878962278366089},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5878962278366089},{"x":0.22661122679710388,"y":0.6037464141845703},{"x":0.147609144449234,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5808962278366089,0.2316112267971039,0.6107464141845703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.621037483215332},{"x":0.1683991700410843,"y":0.621037483215332},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6340057849884033},{"x":0.147609144449234,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.147609144449234,0.621037483215332,0.1683991700410843,0.6340057849884033]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.621037483215332},{"x":0.22453223168849945,"y":0.621037483215332},{"x":0.22453223168849945,"y":0.6340057849884033},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"...........","boundary":[0.17047816514968872,0.621037483215332,0.22453223168849945,0.6340057849884033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.621037483215332},{"x":0.22453223168849945,"y":0.621037483215332},{"x":0.22453223168849945,"y":0.6340057849884033},{"x":0.147609144449234,"y":0.6340057849884033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.614037483215332,0.22953223168849946,0.6410057849884033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.651296854019165},{"x":0.16632016003131866,"y":0.651296854019165},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6642651557922363},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.14553014934062958,0.651296854019165,0.16632016003131866,0.6642651557922363]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.651296854019165},{"x":0.17047816514968872,"y":0.651296854019165},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6642651557922363},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.17047816514968872,0.651296854019165,0.17047816514968872,0.6642651557922363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.651296854019165},{"x":0.17047816514968872,"y":0.651296854019165},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6642651557922363},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6642651557922363}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.644296854019165,0.17547816514968873,0.6712651557922363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.680115282535553},{"x":0.16632016003131866,"y":0.680115282535553},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6930835843086243},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.14553014934062958,0.680115282535553,0.16632016003131866,0.6930835843086243]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.680115282535553},{"x":0.17255717515945435,"y":0.680115282535553},{"x":0.17255717515945435,"y":0.6930835843086243},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.17047816514968872,0.680115282535553,0.17255717515945435,0.6930835843086243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.680115282535553},{"x":0.17255717515945435,"y":0.680115282535553},{"x":0.17255717515945435,"y":0.6930835843086243},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6930835843086243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.673115282535553,0.17755717515945435,0.7000835843086243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6109510064125061},{"x":0.8087317943572998,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8087317943572998,0.5878962278366089,0.8503118753433228,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7671517729759216,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7962577939033508,"y":0.6109510064125061},{"x":0.765072762966156,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7671517729759216,0.5878962278366089,0.7962577939033508,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7629937529563904,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7629937529563904,"y":0.6109510064125061},{"x":0.7609147429466248,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7609147429466248,0.5878962278366089,0.7629937529563904,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.5864553451538086},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5878962278366089},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6109510064125061},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6109510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6839916706085205,0.5864553451538086,0.7484407424926758,0.6109510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6715176701545715,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6715176701545715,"y":0.609510064125061},{"x":0.6507276296615601,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6528066396713257,0.5864553451538086,0.6715176701545715,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5864553451538086},{"x":0.6403326392173767,"y":0.609510064125061},{"x":0.5925155878067017,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5945945978164673,0.5864553451538086,0.6403326392173767,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.5864553451538086},{"x":0.5821205973625183,"y":0.5864553451538086},{"x":0.5821205973625183,"y":0.609510064125061},{"x":0.5571725368499756,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5571725368499756,0.5864553451538086,0.5821205973625183,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5864553451538086},{"x":0.55509352684021,"y":0.5864553451538086},{"x":0.55509352684021,"y":0.609510064125061},{"x":0.5446985363960266,"y":0.609510064125061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5446985363960266,0.5864553451538086,0.55509352684021,0.609510064125061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.621037483215332},{"x":0.8482328653335571,"y":0.621037483215332},{"x":0.8482328653335571,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.8295218348503113,0.621037483215332,0.8482328653335571,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.621037483215332},{"x":0.8232848048210144,"y":0.621037483215332},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6383285522460938},{"x":0.765072762966156,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.765072762966156,0.621037483215332,0.8232848048210144,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.619596540927887},{"x":0.7567567825317383,"y":0.619596540927887},{"x":0.7567567825317383,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6985446810722351,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6985446810722351,0.619596540927887,0.7567567825317383,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.619596540927887},{"x":0.6902287006378174,"y":0.619596540927887},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6735966801643372,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6735966801643372,0.619596540927887,0.6902287006378174,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.619596540927887},{"x":0.6652806401252747,"y":0.619596540927887},{"x":0.6652806401252747,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6216216087341309,0.619596540927887,0.6652806401252747,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.619596540927887},{"x":0.6133056282997131,"y":0.619596540927887},{"x":0.6133056282997131,"y":0.6383285522460938},{"x":0.5862785577774048,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5862785577774048,0.619596540927887,0.6133056282997131,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.64985591173172},{"x":0.8482328653335571,"y":0.64985591173172},{"x":0.8482328653335571,"y":0.6685879230499268},{"x":0.8295218348503113,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8295218348503113,0.64985591173172,0.8482328653335571,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.64985591173172},{"x":0.8232848048210144,"y":0.64985591173172},{"x":0.8232848048210144,"y":0.6685879230499268},{"x":0.777546763420105,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحليل","boundary":[0.777546763420105,0.64985591173172,0.8232848048210144,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.64985591173172},{"x":0.7692307829856873,"y":0.64985591173172},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7130976915359497,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.7130976915359497,0.64985591173172,0.7692307829856873,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.64985591173172},{"x":0.7027027010917664,"y":0.64985591173172},{"x":0.7027027010917664,"y":0.6685879230499268},{"x":0.644490659236908,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.644490659236908,0.64985591173172,0.7027027010917664,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195425987243652,"y":0.64985591173172},{"x":0.6382536292076111,"y":0.64985591173172},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6195425987243652,0.64985591173172,0.6382536292076111,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.64985591173172},{"x":0.6112266182899475,"y":0.64985591173172},{"x":0.6112266182899475,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.5675675868988037,0.64985591173172,0.6112266182899475,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.64985591173172},{"x":0.5613305568695068,"y":0.64985591173172},{"x":0.5613305568695068,"y":0.6685879230499268},{"x":0.5343035459518433,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5343035459518433,0.64985591173172,0.5613305568695068,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.680115282535553},{"x":0.8503118753433228,"y":0.680115282535553},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8295218348503113,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8295218348503113,0.680115282535553,0.8503118753433228,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.680115282535553},{"x":0.8232848048210144,"y":0.680115282535553},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7733888030052185,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.7733888030052185,0.680115282535553,0.8232848048210144,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7089397311210632,"y":0.680115282535553},{"x":0.765072762966156,"y":0.680115282535553},{"x":0.765072762966156,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7089397311210632,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.7089397311210632,0.680115282535553,0.765072762966156,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.680115282535553},{"x":0.7006236910820007,"y":0.680115282535553},{"x":0.7006236910820007,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6819126605987549,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6819126605987549,0.680115282535553,0.7006236910820007,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.680115282535553},{"x":0.6756756901741028,"y":0.680115282535553},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6216216087341309,"y":0.7002881765365601}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6216216087341309,0.680115282535553,0.6756756901741028,0.7002881765365601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7089337110519409},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7089337110519409},{"x":0.8212057948112488,"y":0.729106605052948},{"x":0.7920997738838196,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"1-3","boundary":[0.7920997738838196,0.7089337110519409,0.8212057948112488,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7879418134689331,"y":0.729106605052948},{"x":0.7858628034591675,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858628034591675,0.7089337110519409,0.7879418134689331,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7089337110519409},{"x":0.777546763420105,"y":0.7089337110519409},{"x":0.777546763420105,"y":0.7305475473403931},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7380457520484924,0.7089337110519409,0.777546763420105,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7305475473403931},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.6943867206573486,0.7089337110519409,0.7297297120094299,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6902287006378174,"y":0.7305475473403931},{"x":0.6839916706085205,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6839916706085205,0.7089337110519409,0.6902287006378174,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486486196517944,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6777547001838684,"y":0.7305475473403931},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6486486196517944,0.7089337110519409,0.6777547001838684,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6424116492271423,"y":0.7305475473403931},{"x":0.632016658782959,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.632016658782959,0.7089337110519409,0.6424116492271423,0.7305475473403931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.7089337110519409},{"x":0.632016658782959,"y":0.7089337110519409},{"x":0.632016658782959,"y":0.7305475473403931},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنا","boundary":[0.6049895882606506,0.7089337110519409,0.632016658782959,0.7305475473403931]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5343035459518433,"y":0.5864553451538086},{"x":0.8523908257484436,"y":0.5864553451538086},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7305475473403931},{"x":0.5343035459518433,"y":0.7305475473403931}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5293035459518433,0.5794553451538086,0.8553118753433228,0.7375475473403931],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.7363112568855286},{"x":0.777546763420105,"y":0.7377521395683289},{"x":0.777546763420105,"y":0.7608069181442261},{"x":0.7380457520484924,"y":0.7608069181442261}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7401247620582581,0.7363112568855286,0.777546763420105,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7363112568855286},{"x":0.7318087220191956,"y":0.7608069181442261},{"x":0.6798336505889893,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گروهی","boundary":[0.6798336505889893,0.7363112568855286,0.7318087220191956,0.7608069181442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7363112568855286},{"x":0.6756756901741028,"y":0.759365975856781},{"x":0.6673596501350403,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6694386601448059,0.7363112568855286,0.6756756901741028,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7348703145980835},{"x":0.6590436697006226,"y":0.759365975856781},{"x":0.602910578250885,"y":0.759365975856781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احساس","boundary":[0.602910578250885,0.7348703145980835,0.6590436697006226,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5945945978164673,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5945945978164673,"y":0.759365975856781},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همبستگی","boundary":[0.5218295454978943,0.7348703145980835,0.5945945978164673,0.759365975856781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7348703145980835},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7579250931739807},{"x":0.5051975250244141,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5051975250244141,0.7348703145980835,0.5135135054588318,0.7579250931739807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.442827433347702,"y":0.7334293723106384},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7348703145980835},{"x":0.49688148498535156,"y":0.7579250931739807},{"x":0.4407484531402588,"y":0.7579250931739807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.442827433347702,0.7334293723106384,0.49688148498535156,0.7579250931739807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7665706276893616},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7665706276893616},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"3-3","boundary":[0.790020763874054,0.7665706276893616,0.8212057948112488,0.7881844639778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7665706276893616},{"x":0.790020763874054,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7881844639778137}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858628034591675,0.7665706276893616,0.790020763874054,0.7881844639778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7665706276893616},{"x":0.777546763420105,"y":0.7665706276893616},{"x":0.777546763420105,"y":0.7881844639778137},{"x":0.7380457520484924,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7380457520484924,0.7665706276893616,0.777546763420105,0.7881844639778137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756756901741028,"y":0.7680115103721619},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7665706276893616},{"x":0.7318087220191956,"y":0.789625346660614},{"x":0.6756756901741028,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.6756756901741028,0.7680115103721619,0.7318087220191956,0.789625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6715176701545715,"y":0.789625346660614},{"x":0.6652806401252747,"y":0.789625346660614}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6652806401252747,0.7680115103721619,0.6715176701545715,0.789625346660614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7680115103721619},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7910662889480591},{"x":0.5925155878067017,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همسویی","boundary":[0.590436577796936,0.7680115103721619,0.6569646596908569,0.7910662889480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5384615659713745,"y":0.7694524526596069},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7680115103721619},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7910662889480591},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5384615659713745,0.7694524526596069,0.5841996073722839,0.7910662889480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517671525478363,"y":0.7694524526596069},{"x":0.530145525932312,"y":0.7694524526596069},{"x":0.530145525932312,"y":0.7910662889480591},{"x":0.517671525478363,"y":0.7910662889480591}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.517671525478363,0.7694524526596069,0.530145525932312,0.7910662889480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.7968299984931946},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7953890562057495},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8141210079193115},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8141210079193115}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8295218348503113,0.7968299984931946,0.8503118753433228,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7968299984931946},{"x":0.8232848048210144,"y":0.7953890562057495},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8155619502067566}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.7920997738838196,0.7968299984931946,0.8232848048210144,0.8141210079193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7968299984931946},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8155619502067566},{"x":0.7276507019996643,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.7276507019996643,0.7982708811759949,0.7858628034591675,0.8155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7982708811759949},{"x":0.7193347215652466,"y":0.8155619502067566},{"x":0.7027027010917664,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7027027010917664,0.7982708811759949,0.7193347215652466,0.8155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6943867206573486,"y":0.7982708811759949},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6403326392173767,0.7982708811759949,0.6943867206573486,0.8170028924942017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6361746191978455,"y":0.7997118234634399},{"x":0.6361746191978455,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6340956091880798,"y":0.8170028924942017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6340956091880798,0.7997118234634399,0.6361746191978455,0.8170028924942017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4407484531402588,"y":0.7334293723106384},{"x":0.8503118753433228,"y":0.7319884896278381},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8170028924942017},{"x":0.442827433347702,"y":0.818443775177002}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4357484531402588,0.7264293723106384,0.8553118753433228,0.8240028924942017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8212057948112488,"y":0.740634024143219},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7521613836288452}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۲-۳","boundary":[0.7858628034591675,0.7391930818557739,0.8212057948112488,0.7521613836288452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7391930818557739},{"x":0.8212057948112488,"y":0.740634024143219},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7521613836288452},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7521613836288452}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.7808628034591675,0.7321930818557739,0.8262057948112488,0.7591613836288452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7391930818557739},{"x":0.17047816514968872,"y":0.740634024143219},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7521613836288452},{"x":0.147609144449234,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۸","boundary":[0.147609144449234,0.7391930818557739,0.1683991700410843,0.7521613836288452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7391930818557739},{"x":0.17047816514968872,"y":0.740634024143219},{"x":0.1683991700410843,"y":0.7521613836288452},{"x":0.147609144449234,"y":0.7507204413414001}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.7321930818557739,0.1733991700410843,0.7591613836288452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7694524526596069},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7694524526596069},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7824207544326782},{"x":0.147609144449234,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۹","boundary":[0.147609144449234,0.7694524526596069,0.16632016003131866,0.7824207544326782]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7694524526596069},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7694524526596069},{"x":0.16632016003131866,"y":0.7824207544326782},{"x":0.147609144449234,"y":0.7824207544326782}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.7624524526596069,0.17132016003131867,0.7894207544326782],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7997118234634399},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7997118234634399},{"x":0.16424116492271423,"y":0.8112391829490662},{"x":0.147609144449234,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۰","boundary":[0.147609144449234,0.7997118234634399,0.16424116492271423,0.8112391829490662]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7997118234634399},{"x":0.16424116492271423,"y":0.7997118234634399},{"x":0.16424116492271423,"y":0.8112391829490662},{"x":0.147609144449234,"y":0.8112391829490662}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.7927118234634399,0.16924116492271424,0.8182391829490662],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.829971194267273},{"x":0.8503118753433228,"y":0.829971194267273},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8295218348503113,0.829971194267273,0.8503118753433228,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.8285302519798279},{"x":0.8232848048210144,"y":0.829971194267273},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8458213210105896},{"x":0.765072762966156,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.765072762966156,0.8285302519798279,0.8232848048210144,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.8285302519798279},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8285302519798279},{"x":0.7567567825317383,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7484407424926758,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7484407424926758,0.8285302519798279,0.7567567825317383,0.8458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.8285302519798279},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8285302519798279},{"x":0.7422037124633789,"y":0.8458213210105896},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.6860706806182861,0.8285302519798279,0.7422037124633789,0.8458213210105896]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6860706806182861,"y":0.8285302519798279},{"x":0.8503118753433228,"y":0.829971194267273},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8458213210105896},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8458213210105896}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6810706806182861,0.8215302519798279,0.8553118753433228,0.8528213210105896],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8285302519798279},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8285302519798279},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8400576114654541},{"x":0.147609144449234,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۵","boundary":[0.147609144449234,0.8285302519798279,0.16632016003131866,0.8400576114654541]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.8285302519798279},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8285302519798279},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8400576114654541},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.17047816514968872,0.8285302519798279,0.17463617026805878,0.8400576114654541]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.8285302519798279},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8285302519798279},{"x":0.17463617026805878,"y":0.8400576114654541},{"x":0.147609144449234,"y":0.8400576114654541}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.8215302519798279,0.17963617026805878,0.8470576114654541],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8760806918144226},{"x":0.8295218348503113,"y":0.8760806918144226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.8295218348503113,0.8573486804962158,0.8503118753433228,0.8760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8760806918144226},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8760806918144226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7733888030052185,0.8573486804962158,0.8232848048210144,0.8760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.8573486804962158},{"x":0.765072762966156,"y":0.8573486804962158},{"x":0.765072762966156,"y":0.8760806918144226},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8760806918144226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7297297120094299,0.8573486804962158,0.765072762966156,0.8760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8573486804962158},{"x":0.7214137315750122,"y":0.8760806918144226},{"x":0.6881496906280518,"y":0.8760806918144226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6881496906280518,0.8573486804962158,0.7214137315750122,0.8760806918144226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8573486804962158},{"x":0.6798336505889893,"y":0.8760806918144226},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8760806918144226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6424116492271423,0.8573486804962158,0.6798336505889893,0.8760806918144226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8573486804962158},{"x":0.8503118753433228,"y":0.8760806918144226},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8760806918144226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6374116492271423,0.8503486804962158,0.8553118753433228,0.8830806918144226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.8587896227836609},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8587896227836609},{"x":0.16632016003131866,"y":0.8703169822692871},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۸","boundary":[0.14553014934062958,0.8587896227836609,0.16632016003131866,0.8703169822692871]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.8587896227836609},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8587896227836609},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8703169822692871},{"x":0.17047816514968872,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":".","boundary":[0.17047816514968872,0.8587896227836609,0.17255717515945435,0.8703169822692871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.8587896227836609},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8587896227836609},{"x":0.17255717515945435,"y":0.8703169822692871},{"x":0.14553014934062958,"y":0.8703169822692871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.8517896227836609,0.17755717515945435,0.8773169822692871],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/MSMspQGzHWZFuSCp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/csOTMmvWhZFAUWcq.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/gamipaVHeFOlAKCY.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00029216247264164154,0.00018508167517631815,0.9982218048329661,0.9987420832636721]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.13688760995864868},{"x":0.1683991700410843,"y":0.13688760995864868},{"x":0.1683991700410843,"y":0.15273775160312653},{"x":0.147609144449234,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","str":"E9","boundary":[0.147609144449234,0.13688760995864868,0.1683991700410843,0.15273775160312653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.1354466825723648},{"x":0.2494802474975586,"y":0.1354466825723648},{"x":0.2494802474975586,"y":0.15129682421684265},{"x":0.1767151802778244,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"............","boundary":[0.1767151802778244,0.1354466825723648,0.2494802474975586,0.15129682421684265]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.1354466825723648},{"x":0.2494802474975586,"y":0.1354466825723648},{"x":0.2494802474975586,"y":0.15129682421684265},{"x":0.147609144449234,"y":0.15273775160312653}]},"confidence":0.6800000071525574,"boundary":[0.142609144449234,0.1284466825723648,0.2544802474975586,0.15829682421684266],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.17002882063388824},{"x":0.16424116492271423,"y":0.17002882063388824},{"x":0.16424116492271423,"y":0.18299712240695953},{"x":0.14553014934062958,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.14553014934062958,0.17002882063388824,0.16424116492271423,0.18299712240695953]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.17002882063388824},{"x":0.22453223168849945,"y":0.17002882063388824},{"x":0.22453223168849945,"y":0.18299712240695953},{"x":0.17047816514968872,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"...........","boundary":[0.17047816514968872,0.17002882063388824,0.22453223168849945,0.18299712240695953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.17002882063388824},{"x":0.22453223168849945,"y":0.17002882063388824},{"x":0.22453223168849945,"y":0.18299712240695953},{"x":0.14553014934062958,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.16302882063388824,0.22953223168849946,0.18999712240695954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.16138328611850739},{"x":0.8087317943572998,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8087317943572998,0.13832853734493256,0.8503118753433228,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7588357329368591,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7962577939033508,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7962577939033508,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7588357329368591,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7588357329368591,0.13832853734493256,0.7962577939033508,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7609147429466248,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7609147429466248,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7546777725219727,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546777725219727,0.13832853734493256,0.7609147429466248,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7442827224731445,"y":0.13832853734493256},{"x":0.7442827224731445,"y":0.16138328611850739},{"x":0.6964656710624695,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.6964656710624695,0.13832853734493256,0.7442827224731445,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361746191978455,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6860706806182861,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6860706806182861,"y":0.16138328611850739},{"x":0.6361746191978455,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.6361746191978455,0.13832853734493256,0.6860706806182861,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6278586387634277,"y":0.13832853734493256},{"x":0.6278586387634277,"y":0.16138328611850739},{"x":0.6237006187438965,"y":0.16138328611850739}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6237006187438965,0.13832853734493256,0.6278586387634277,0.16138328611850739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.17002882063388824},{"x":0.8482328653335571,"y":0.17002882063388824},{"x":0.8482328653335571,"y":0.18731988966464996},{"x":0.8295218348503113,"y":0.18731988966464996}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.8295218348503113,0.17002882063388824,0.8482328653335571,0.18731988966464996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.17002882063388824},{"x":0.8232848048210144,"y":0.17002882063388824},{"x":0.8232848048210144,"y":0.18731988966464996},{"x":0.765072762966156,"y":0.18731988966464996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.765072762966156,0.17002882063388824,0.8232848048210144,0.18731988966464996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.17146974802017212},{"x":0.7567567825317383,"y":0.17002882063388824},{"x":0.7567567825317383,"y":0.18731988966464996},{"x":0.7006236910820007,"y":0.18731988966464996}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.7006236910820007,0.17146974802017212,0.7567567825317383,0.18731988966464996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.17146974802017212},{"x":0.692307710647583,"y":0.17146974802017212},{"x":0.692307710647583,"y":0.18731988966464996},{"x":0.6798336505889893,"y":0.18731988966464996}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6798336505889893,0.17146974802017212,0.692307710647583,0.18731988966464996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.17146974802017212},{"x":0.6715176701545715,"y":0.17146974802017212},{"x":0.6715176701545715,"y":0.18731988966464996},{"x":0.632016658782959,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.632016658782959,0.17146974802017212,0.6715176701545715,0.18731988966464996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.1729106605052948},{"x":0.6237006187438965,"y":0.17146974802017212},{"x":0.6237006187438965,"y":0.18876080214977264},{"x":0.5758835673332214,"y":0.18876080214977264}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.5758835673332214,0.1729106605052948,0.6237006187438965,0.18876080214977264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.20028819143772125},{"x":0.8503118753433228,"y":0.20028819143772125},{"x":0.8503118753433228,"y":0.21757924556732178},{"x":0.8295218348503113,"y":0.21757924556732178}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"٢-","boundary":[0.8295218348503113,0.20028819143772125,0.8503118753433228,0.21757924556732178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.20028819143772125},{"x":0.8232848048210144,"y":0.20028819143772125},{"x":0.8232848048210144,"y":0.21757924556732178},{"x":0.7817047834396362,"y":0.21757924556732178}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.7817047834396362,0.20028819143772125,0.8232848048210144,0.21757924556732178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.20028819143772125},{"x":0.7733888030052185,"y":0.20028819143772125},{"x":0.7733888030052185,"y":0.21757924556732178},{"x":0.7255717515945435,"y":0.21757924556732178}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.7255717515945435,0.20028819143772125,0.7733888030052185,0.21757924556732178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006236910820007,"y":0.20028819143772125},{"x":0.7193347215652466,"y":0.20028819143772125},{"x":0.7193347215652466,"y":0.21757924556732178},{"x":0.7006236910820007,"y":0.21757924556732178}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7006236910820007,0.20028819143772125,0.7193347215652466,0.21757924556732178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.20028819143772125},{"x":0.692307710647583,"y":0.20028819143772125},{"x":0.692307710647583,"y":0.21757924556732178},{"x":0.6403326392173767,"y":0.21757924556732178}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6403326392173767,0.20028819143772125,0.692307710647583,0.21757924556732178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.20028819143772125},{"x":0.632016658782959,"y":0.20028819143772125},{"x":0.632016658782959,"y":0.21757924556732178},{"x":0.6237006187438965,"y":0.21757924556732178}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6237006187438965,0.20028819143772125,0.632016658782959,0.21757924556732178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6153846383094788,"y":0.20028819143772125},{"x":0.6153846383094788,"y":0.21757924556732178},{"x":0.55509352684021,"y":0.21757924556732178}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.55509352684021,0.20028819143772125,0.6153846383094788,0.21757924556732178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.2276657074689865},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2276657074689865},{"x":0.8503118753433228,"y":0.24783861637115479},{"x":0.8295218348503113,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8295218348503113,0.2276657074689865,0.8503118753433228,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7817047834396362,"y":0.22910663485527039},{"x":0.8232848048210144,"y":0.22910663485527039},{"x":0.8232848048210144,"y":0.24783861637115479},{"x":0.7817047834396362,"y":0.24783861637115479}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.7817047834396362,0.22910663485527039,0.8232848048210144,0.24783861637115479]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.22910663485527039},{"x":0.7733888030052185,"y":0.22910663485527039},{"x":0.7733888030052185,"y":0.24927954375743866},{"x":0.7255717515945435,"y":0.24927954375743866}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.7255717515945435,0.22910663485527039,0.7733888030052185,0.24927954375743866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6985446810722351,"y":0.22910663485527039},{"x":0.717255711555481,"y":0.22910663485527039},{"x":0.717255711555481,"y":0.24927954375743866},{"x":0.7006236910820007,"y":0.24927954375743866}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6985446810722351,0.22910663485527039,0.717255711555481,0.24927954375743866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.23054754734039307},{"x":0.692307710647583,"y":0.23054754734039307},{"x":0.692307710647583,"y":0.24927954375743866},{"x":0.6528066396713257,"y":0.25072047114372253}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسلام","boundary":[0.6528066396713257,0.23054754734039307,0.692307710647583,0.24927954375743866]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.23054754734039307},{"x":0.6465696692466736,"y":0.23054754734039307},{"x":0.6465696692466736,"y":0.25072047114372253},{"x":0.644490659236908,"y":0.25072047114372253}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6424116492271423,0.23054754734039307,0.6465696692466736,0.25072047114372253]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.2608069181442261},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2608069181442261},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2780979871749878},{"x":0.8295218348503113,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8295218348503113,0.2608069181442261,0.8503118753433228,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.2593660056591034},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2608069181442261},{"x":0.8232848048210144,"y":0.2780979871749878},{"x":0.7733888030052185,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7733888030052185,0.2593660056591034,0.8232848048210144,0.2780979871749878]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.2593660056591034},{"x":0.765072762966156,"y":0.2593660056591034},{"x":0.765072762966156,"y":0.2766570746898651},{"x":0.7297297120094299,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7297297120094299,0.2593660056591034,0.765072762966156,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.2593660056591034},{"x":0.7214137315750122,"y":0.2593660056591034},{"x":0.7214137315750122,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6881496906280518,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6881496906280518,0.2593660056591034,0.7214137315750122,0.2766570746898651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.2593660056591034},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2593660056591034},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2766570746898651},{"x":0.6424116492271423,"y":0.2766570746898651}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6424116492271423,0.2593660056591034,0.6798336505889893,0.2766570746898651]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.55509352684021,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.13832853734493256},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2780979871749878},{"x":0.55509352684021,"y":0.2780979871749878}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.55009352684021,0.13132853734493255,0.8553118753433228,0.2850979871749878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.20028819143772125},{"x":0.16632016003131866,"y":0.20028819143772125},{"x":0.16632016003131866,"y":0.21181556582450867},{"x":0.147609144449234,"y":0.21181556582450867}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.147609144449234,0.20028819143772125,0.16632016003131866,0.21181556582450867]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.20028819143772125},{"x":0.1767151802778244,"y":0.20028819143772125},{"x":0.1767151802778244,"y":0.21181556582450867},{"x":0.17047816514968872,"y":0.21181556582450867}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"..","boundary":[0.17047816514968872,0.20028819143772125,0.1767151802778244,0.21181556582450867]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.20028819143772125},{"x":0.1767151802778244,"y":0.20028819143772125},{"x":0.1767151802778244,"y":0.21181556582450867},{"x":0.147609144449234,"y":0.21181556582450867}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.19328819143772125,0.1817151802778244,0.21881556582450867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.23054754734039307},{"x":0.16632016003131866,"y":0.23054754734039307},{"x":0.16632016003131866,"y":0.24207492172718048},{"x":0.14553014934062958,"y":0.24207492172718048}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.14553014934062958,0.23054754734039307,0.16632016003131866,0.24207492172718048]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.23054754734039307},{"x":0.19334720075130463,"y":0.23054754734039307},{"x":0.19334720075130463,"y":0.24207492172718048},{"x":0.17047816514968872,"y":0.24207492172718048}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".....","boundary":[0.17047816514968872,0.23054754734039307,0.19334720075130463,0.24207492172718048]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.23054754734039307},{"x":0.19334720075130463,"y":0.23054754734039307},{"x":0.19334720075130463,"y":0.24207492172718048},{"x":0.14553014934062958,"y":0.24207492172718048}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.22354754734039306,0.19834720075130463,0.2490749217271805],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2608069181442261},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2608069181442261},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2708933651447296},{"x":0.147609144449234,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۶۰","boundary":[0.147609144449234,0.2608069181442261,0.16424116492271423,0.2708933651447296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.2608069181442261},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2608069181442261},{"x":0.16424116492271423,"y":0.2708933651447296},{"x":0.147609144449234,"y":0.2708933651447296}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.25380691814422607,0.16924116492271424,0.2778933651447296],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.29971182346343994},{"x":0.16632016003131866,"y":0.29971182346343994},{"x":0.16632016003131866,"y":0.31268012523651123},{"x":0.147609144449234,"y":0.31268012523651123}]},"confidence":0.5899999737739563,"str":"۹۱","boundary":[0.147609144449234,0.29971182346343994,0.16632016003131866,0.31268012523651123]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.29971182346343994},{"x":0.16632016003131866,"y":0.29971182346343994},{"x":0.16632016003131866,"y":0.31268012523651123},{"x":0.147609144449234,"y":0.31268012523651123}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.29271182346343994,0.17132016003131867,0.31968012523651124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.33141210675239563},{"x":0.16424116492271423,"y":0.33141210675239563},{"x":0.16424116492271423,"y":0.3443804085254669},{"x":0.147609144449234,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۶۱","boundary":[0.147609144449234,0.33141210675239563,0.16424116492271423,0.3443804085254669]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.33141210675239563},{"x":0.17255717515945435,"y":0.33141210675239563},{"x":0.17255717515945435,"y":0.3443804085254669},{"x":0.17047816514968872,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".","boundary":[0.17047816514968872,0.33141210675239563,0.17255717515945435,0.3443804085254669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.33141210675239563},{"x":0.17255717515945435,"y":0.33141210675239563},{"x":0.17255717515945435,"y":0.3443804085254669},{"x":0.147609144449234,"y":0.3443804085254669}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.3244121067523956,0.17755717515945435,0.3513804085254669],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.36167147755622864},{"x":0.16632016003131866,"y":0.36167147755622864},{"x":0.16632016003131866,"y":0.37319883704185486},{"x":0.147609144449234,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۶۹","boundary":[0.147609144449234,0.36167147755622864,0.16632016003131866,0.37319883704185486]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.36167147755622864},{"x":0.17255717515945435,"y":0.36167147755622864},{"x":0.17255717515945435,"y":0.37319883704185486},{"x":0.17047816514968872,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.17047816514968872,0.36167147755622864,0.17255717515945435,0.37319883704185486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.36167147755622864},{"x":0.17255717515945435,"y":0.36167147755622864},{"x":0.17255717515945435,"y":0.37319883704185486},{"x":0.147609144449234,"y":0.37319883704185486}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.35467147755622863,0.17755717515945435,0.38019883704185486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066527843475342,"y":0.2968299686908722},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2968299686908722},{"x":0.8503118753433228,"y":0.319884717464447},{"x":0.8066527843475342,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8066527843475342,0.2968299686908722,0.8503118753433228,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7442827224731445,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7962577939033508,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7962577939033508,"y":0.319884717464447},{"x":0.7442827224731445,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7442827224731445,0.2982708811759949,0.7962577939033508,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7359667420387268,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7442827224731445,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7442827224731445,"y":0.319884717464447},{"x":0.7359667420387268,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7359667420387268,0.2982708811759949,0.7442827224731445,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2982708811759949},{"x":0.7234927415847778,"y":0.319884717464447},{"x":0.692307710647583,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.692307710647583,0.2982708811759949,0.7234927415847778,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6819126605987549,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6819126605987549,"y":0.319884717464447},{"x":0.6715176701545715,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6715176701545715,0.2982708811759949,0.6819126605987549,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6611226797103882,"y":0.2982708811759949},{"x":0.6611226797103882,"y":0.319884717464447},{"x":0.5925155878067017,"y":0.319884717464447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.5925155878067017,0.2982708811759949,0.6611226797103882,0.319884717464447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.33141210675239563},{"x":0.8482328653335571,"y":0.33141210675239563},{"x":0.8482328653335571,"y":0.3515850007534027},{"x":0.8295218348503113,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.8295218348503113,0.33141210675239563,0.8482328653335571,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.32997119426727295},{"x":0.8232848048210144,"y":0.33141210675239563},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3515850007534027},{"x":0.765072762966156,"y":0.3515850007534027}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.765072762966156,0.32997119426727295,0.8232848048210144,0.3515850007534027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7567567825317383,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7567567825317383,"y":0.35014408826828003},{"x":0.7089397311210632,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.7110186815261841,0.32997119426727295,0.7567567825317383,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7027027010917664,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7006236910820007,"y":0.35014408826828003},{"x":0.6881496906280518,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6881496906280518,0.32997119426727295,0.7006236910820007,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.32997119426727295},{"x":0.6819126605987549,"y":0.32997119426727295},{"x":0.6819126605987549,"y":0.35014408826828003},{"x":0.6528066396713257,"y":0.35014408826828003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6528066396713257,0.32997119426727295,0.6819126605987549,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.32997119426727295},{"x":0.6486486196517944,"y":0.32997119426727295},{"x":0.6465696692466736,"y":0.35014408826828003},{"x":0.6112266182899475,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6112266182899475,0.32997119426727295,0.6465696692466736,0.35014408826828003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008316278457642,"y":0.3285302519798279},{"x":0.6070685982704163,"y":0.3285302519798279},{"x":0.6070685982704163,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5987526178359985,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6008316278457642,0.3285302519798279,0.6070685982704163,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.3285302519798279},{"x":0.5987526178359985,"y":0.3285302519798279},{"x":0.5987526178359985,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5446985363960266,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.5446985363960266,0.3285302519798279,0.5987526178359985,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.3285302519798279},{"x":0.5363825559616089,"y":0.3285302519798279},{"x":0.5363825559616089,"y":0.34870317578315735},{"x":0.4781704843044281,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سکولار","boundary":[0.4802494943141937,0.3285302519798279,0.5363825559616089,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.3285302519798279},{"x":0.4781704843044281,"y":0.3285302519798279},{"x":0.4760914742946625,"y":0.34870317578315735},{"x":0.469854474067688,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4719334840774536,0.3285302519798279,0.4760914742946625,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8482328653335571,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8482328653335571,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8295218348503113,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8295218348503113,0.3587896227836609,0.8482328653335571,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3587896227836609},{"x":0.8232848048210144,"y":0.38040345907211304},{"x":0.765072762966156,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.765072762966156,0.3587896227836609,0.8232848048210144,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7567567825317383,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7567567825317383,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6715176701545715,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"دربرگیرنده","boundary":[0.6715176701545715,0.3587896227836609,0.7567567825317383,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6632016897201538,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6632016897201538,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6340956091880798,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.6340956091880798,0.3587896227836609,0.6632016897201538,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.590436577796936,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6257796287536621,"y":0.3587896227836609},{"x":0.6257796287536621,"y":0.38040345907211304},{"x":0.590436577796936,"y":0.38040345907211304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.590436577796936,0.3587896227836609,0.6257796287536621,0.38040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8503118753433228,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8295218348503113,"y":0.41066282987594604}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.8295218348503113,0.3904899060726166,0.8503118753433228,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962577939033508,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8232848048210144,"y":0.3904899060726166},{"x":0.8232848048210144,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7941787838935852,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دین","boundary":[0.7962577939033508,0.3904899060726166,0.8232848048210144,0.41066282987594604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7879418134689331,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7858628034591675,"y":0.409221887588501},{"x":0.777546763420105,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7796257734298706,0.3890489935874939,0.7858628034591675,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3890489935874939},{"x":0.7713097929954529,"y":0.409221887588501},{"x":0.7130976915359497,"y":0.409221887588501}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.7130976915359497,0.3890489935874939,0.7713097929954529,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.3890489935874939},{"x":0.704781711101532,"y":0.3890489935874939},{"x":0.704781711101532,"y":0.409221887588501},{"x":0.6715176701545715,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6715176701545715,0.3890489935874939,0.704781711101532,0.409221887588501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.3876080811023712},{"x":0.6632016897201538,"y":0.3876080811023712},{"x":0.6632016897201538,"y":0.4077809751033783},{"x":0.6278586387634277,"y":0.4077809751033783}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6278586387634277,0.3876080811023712,0.6632016897201538,0.4077809751033783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.4193083643913269},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4193083643913269},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4380403459072113},{"x":0.8316008448600769,"y":0.4380403459072113}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8316008448600769,0.4193083643913269,0.8503118753433228,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.4193083643913269},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4193083643913269},{"x":0.8274428248405457,"y":0.4380403459072113},{"x":0.7713097929954529,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.7713097929954529,0.4193083643913269,0.8274428248405457,0.4380403459072113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.4207492768764496},{"x":0.7609147429466248,"y":0.4193083643913269},{"x":0.7629937529563904,"y":0.439481258392334},{"x":0.7110186815261841,"y":0.439481258392334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.7110186815261841,0.4207492768764496,0.7629937529563904,0.439481258392334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.4510086476802826},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4510086476802826},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4682997167110443},{"x":0.8295218348503113,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8295218348503113,0.4510086476802826,0.8503118753433228,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.4495677351951599},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4510086476802826},{"x":0.8212057948112488,"y":0.4682997167110443},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4682997167110443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7837837934494019,0.4495677351951599,0.8212057948112488,0.4682997167110443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7401247620582581,"y":0.4495677351951599},{"x":0.765072762966156,"y":0.4495677351951599},{"x":0.765072762966156,"y":0.46685880422592163},{"x":0.7401247620582581,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7401247620582581,0.4495677351951599,0.765072762966156,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.4495677351951599},{"x":0.7255717515945435,"y":0.4495677351951599},{"x":0.7255717515945435,"y":0.46685880422592163},{"x":0.692307710647583,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.692307710647583,0.4495677351951599,0.7255717515945435,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.4495677351951599},{"x":0.6839916706085205,"y":0.4495677351951599},{"x":0.6839916706085205,"y":0.46685880422592163},{"x":0.6507276296615601,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بحث","boundary":[0.6507276296615601,0.4495677351951599,0.6839916706085205,0.46685880422592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.4495677351951599},{"x":0.6465696692466736,"y":0.4495677351951599},{"x":0.6465696692466736,"y":0.46685880422592163},{"x":0.6424116492271423,"y":0.46685880422592163}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6424116492271423,0.4495677351951599,0.6465696692466736,0.46685880422592163]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4719334840774536,"y":0.2953890562057495},{"x":0.8523908257484436,"y":0.2968299686908722},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4682997167110443},{"x":0.469854474067688,"y":0.46541786193847656}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4669334840774536,0.2883890562057495,0.8553118753433228,0.4752997167110443],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1621621549129486,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1621621549129486,"y":0.40345820784568787},{"x":0.14553014934062958,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.14553014934062958,0.39193084836006165,0.1621621549129486,0.40345820784568787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1621621549129486,"y":0.39193084836006165},{"x":0.1621621549129486,"y":0.40345820784568787},{"x":0.14553014934062958,"y":0.40345820784568787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.38493084836006164,0.1671621549129486,0.4104582078456879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.41786742210388184},{"x":0.1683991700410843,"y":0.42219018936157227},{"x":0.1621621549129486,"y":0.43515849113464355},{"x":0.14345113933086395,"y":0.4308357238769531}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۷۴","boundary":[0.147609144449234,0.41786742210388184,0.1621621549129486,0.43515849113464355]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17463617026805878,"y":0.42363113164901733},{"x":0.18711018562316895,"y":0.4265129566192627},{"x":0.18087318539619446,"y":0.439481258392334},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4365994334220886}]},"confidence":0.7099999785423279,"str":"...","boundary":[0.17463617026805878,0.42363113164901733,0.18087318539619446,0.439481258392334]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.41786742210388184},{"x":0.18711018562316895,"y":0.42507204413414},{"x":0.18087318539619446,"y":0.439481258392334},{"x":0.14345113933086395,"y":0.4308357238769531}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.41086742210388183,0.18587318539619446,0.446481258392334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4495677351951599},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4495677351951599},{"x":0.15176714956760406,"y":0.4639769494533539},{"x":0.147609144449234,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷","boundary":[0.147609144449234,0.4495677351951599,0.15176714956760406,0.4639769494533539]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.4495677351951599},{"x":0.22453223168849945,"y":0.4495677351951599},{"x":0.22453223168849945,"y":0.4639769494533539},{"x":0.17047816514968872,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"...........","boundary":[0.17047816514968872,0.4495677351951599,0.22453223168849945,0.4639769494533539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4495677351951599},{"x":0.22453223168849945,"y":0.4495677351951599},{"x":0.22453223168849945,"y":0.4639769494533539},{"x":0.147609144449234,"y":0.4639769494533539}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.4425677351951599,0.22953223168849946,0.4709769494533539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4884726107120514},{"x":0.1683991700410843,"y":0.4884726107120514},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5043227672576904},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹","boundary":[0.14553014934062958,0.4884726107120514,0.1683991700410843,0.5043227672576904]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1767151802778244,"y":0.4884726107120514},{"x":0.22661122679710388,"y":0.4884726107120514},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5043227672576904},{"x":0.1767151802778244,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".........","boundary":[0.1767151802778244,0.4884726107120514,0.22661122679710388,0.5043227672576904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.4884726107120514},{"x":0.22661122679710388,"y":0.4884726107120514},{"x":0.22661122679710388,"y":0.5043227672576904},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5043227672576904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.4814726107120514,0.2316112267971039,0.5113227672576904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5216138362884521},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5244956612586975},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5360230803489685},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۹","boundary":[0.147609144449234,0.5216138362884521,0.16632016003131866,0.5360230803489685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5216138362884521},{"x":0.1683991700410843,"y":0.5244956612586975},{"x":0.16632016003131866,"y":0.5360230803489685},{"x":0.14553014934062958,"y":0.5345821380615234}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5146138362884521,0.17132016003131867,0.5430230803489685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8087317943572998,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8503118753433228,"y":0.48991355299949646},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5129683017730713},{"x":0.8087317943572998,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.8087317943572998,0.48991355299949646,0.8503118753433228,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7567567825317383,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7962577939033508,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7962577939033508,"y":0.5129683017730713},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5129683017730713}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پنجم","boundary":[0.7567567825317383,0.4884726107120514,0.7962577939033508,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505197525024414,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7567567825317383,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7567567825317383,"y":0.5115273594856262},{"x":0.7505197525024414,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7505197525024414,0.4884726107120514,0.7567567825317383,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6735966801643372,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4884726107120514},{"x":0.7380457520484924,"y":0.5129683017730713},{"x":0.6735966801643372,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6735966801643372,0.4884726107120514,0.7380457520484924,0.5129683017730713]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.4884726107120514},{"x":0.6611226797103882,"y":0.4884726107120514},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5115273594856262},{"x":0.6091476082801819,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایی","boundary":[0.6091476082801819,0.4884726107120514,0.6611226797103882,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.4884726107120514},{"x":0.5987526178359985,"y":0.4884726107120514},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5779625773429871,0.4884726107120514,0.5987526178359985,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5675675868988037,"y":0.4884726107120514},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5115273594856262},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5115273594856262}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5051975250244141,0.4870316982269287,0.5675675868988037,0.5115273594856262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8295218348503113,"y":0.5187320113182068},{"x":0.8482328653335571,"y":0.5187320113182068},{"x":0.8482328653335571,"y":0.5389049053192139},{"x":0.8295218348503113,"y":0.5389049053192139}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.8295218348503113,0.5187320113182068,0.8482328653335571,0.5389049053192139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.5201728940010071},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5187320113182068},{"x":0.8232848048210144,"y":0.5389049053192139},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.7318087220191956,0.5201728940010071,0.8232848048210144,0.5389049053192139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5201728940010071},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5403458476066589},{"x":0.6652806401252747,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6652806401252747,0.5201728940010071,0.7234927415847778,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5201728940010071},{"x":0.6569646596908569,"y":0.5403458476066589},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزایی","boundary":[0.6112266182899475,0.5201728940010071,0.6569646596908569,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.5216138362884521},{"x":0.602910578250885,"y":0.5216138362884521},{"x":0.602910578250885,"y":0.5403458476066589},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5862785577774048,0.5216138362884521,0.602910578250885,0.5403458476066589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5259875059127808,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5216138362884521},{"x":0.5779625773429871,"y":0.5403458476066589},{"x":0.5259875059127808,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5259875059127808,0.5216138362884521,0.5779625773429871,0.5403458476066589]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5051975250244141,"y":0.4870316982269287},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4870316982269287},{"x":0.8503118753433228,"y":0.5403458476066589},{"x":0.5051975250244141,"y":0.5403458476066589}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5001975250244141,0.4800316982269287,0.8553118753433228,0.5473458476066589],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.5489913821220398},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5489913821220398},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5677233338356018},{"x":0.7920997738838196,"y":0.5677233338356018}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7920997738838196,0.5489913821220398,0.8212057948112488,0.5677233338356018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.777546763420105,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7879418134689331,"y":0.5691642761230469},{"x":0.777546763420105,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.777546763420105,0.5489913821220398,0.7879418134689331,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130976915359497,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7713097929954529,"y":0.5691642761230469},{"x":0.7130976915359497,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7130976915359497,0.5489913821220398,0.7713097929954529,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.5489913821220398},{"x":0.704781711101532,"y":0.5489913821220398},{"x":0.704781711101532,"y":0.5691642761230469},{"x":0.6486486196517944,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6465696692466736,0.5489913821220398,0.704781711101532,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.5504322648048401},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5489913821220398},{"x":0.6382536292076111,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5945945978164673,"y":0.5691642761230469}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزایی","boundary":[0.5945945978164673,0.5504322648048401,0.6382536292076111,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446985363960266,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5841996073722839,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5862785577774048,"y":0.5691642761230469},{"x":0.5446985363960266,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5446985363960266,0.5504322648048401,0.5862785577774048,0.5691642761230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5504322648048401},{"x":0.5363825559616089,"y":0.5706051588058472},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".....","boundary":[0.5093554854393005,0.5504322648048401,0.5363825559616089,0.5706051588058472]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5093554854393005,"y":0.5504322648048401},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5489913821220398},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5677233338356018},{"x":0.5114344954490662,"y":0.5706051588058472}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5043554854393005,0.5434322648048401,0.8262057948112488,0.5747233338356018],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.5778098106384277},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5778098106384277},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5994236469268799},{"x":0.790020763874054,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ب-","boundary":[0.790020763874054,0.5778098106384277,0.8212057948112488,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7255717515945435,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5778098106384277},{"x":0.7837837934494019,"y":0.5994236469268799},{"x":0.7255717515945435,"y":0.5994236469268799}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.7255717515945435,0.5778098106384277,0.7837837934494019,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.579250693321228},{"x":0.717255711555481,"y":0.579250693321228},{"x":0.717255711555481,"y":0.5994236469268799},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6008645296096802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6590436697006226,0.579250693321228,0.717255711555481,0.5994236469268799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.5806916356086731},{"x":0.6507276296615601,"y":0.579250693321228},{"x":0.6528066396713257,"y":0.6008645296096802},{"x":0.6070685982704163,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزایی","boundary":[0.6070685982704163,0.5806916356086731,0.6528066396713257,0.6008645296096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5509355664253235,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5987526178359985,"y":0.5806916356086731},{"x":0.5987526178359985,"y":0.6023054718971252},{"x":0.5509355664253235,"y":0.6023054718971252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جمعی","boundary":[0.5509355664253235,0.5806916356086731,0.5987526178359985,0.6023054718971252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8316008448600769,"y":0.6080691814422607},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6080691814422607},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6282420754432678},{"x":0.8316008448600769,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.8316008448600769,0.6080691814422607,0.8503118753433228,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7463617324829102,"y":0.6080691814422607},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6080691814422607},{"x":0.8274428248405457,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهکارهای","boundary":[0.7463617324829102,0.6080691814422607,0.8274428248405457,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.6080691814422607},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6080691814422607},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6282420754432678},{"x":0.7110186815261841,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتقا","boundary":[0.7110186815261841,0.6080691814422607,0.7401247620582581,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.6080691814422607},{"x":0.704781711101532,"y":0.6080691814422607},{"x":0.704781711101532,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6507276296615601,0.6080691814422607,0.704781711101532,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.609510064125061},{"x":0.644490659236908,"y":0.609510064125061},{"x":0.644490659236908,"y":0.6282420754432678},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6278586387634277,0.609510064125061,0.644490659236908,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.609510064125061},{"x":0.6216216087341309,"y":0.609510064125061},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6282420754432678},{"x":0.5675675868988037,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5675675868988037,0.609510064125061,0.6216216087341309,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.609510064125061},{"x":0.5634095668792725,"y":0.609510064125061},{"x":0.5634095668792725,"y":0.6282420754432678},{"x":0.5218295454978943,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جاری","boundary":[0.5218295454978943,0.609510064125061,0.5634095668792725,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.609510064125061},{"x":0.5197505354881287,"y":0.609510064125061},{"x":0.5197505354881287,"y":0.6282420754432678},{"x":0.4802494943141937,"y":0.6282420754432678}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4802494943141937,0.609510064125061,0.5197505354881287,0.6282420754432678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4178794324398041,"y":0.609510064125061},{"x":0.4719334840774536,"y":0.609510064125061},{"x":0.4719334840774536,"y":0.6296830177307129},{"x":0.4178794324398041,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.4178794324398041,0.609510064125061,0.4719334840774536,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395010381937027,"y":0.609510064125061},{"x":0.4137214124202728,"y":0.609510064125061},{"x":0.4137214124202728,"y":0.6296830177307129},{"x":0.395010381937027,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.395010381937027,0.609510064125061,0.4137214124202728,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34303534030914307,"y":0.609510064125061},{"x":0.3887733817100525,"y":0.609510064125061},{"x":0.3887733817100525,"y":0.6296830177307129},{"x":0.34303534030914307,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.34303534030914307,0.609510064125061,0.3887733817100525,0.6296830177307129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33471933007240295,"y":0.609510064125061},{"x":0.3388773500919342,"y":0.609510064125061},{"x":0.3388773500919342,"y":0.6296830177307129},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6296830177307129}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.33471933007240295,0.609510064125061,0.3388773500919342,0.6296830177307129]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33264032006263733,"y":0.5806916356086731},{"x":0.8482328653335571,"y":0.5778098106384277},{"x":0.8503118753433228,"y":0.6282420754432678},{"x":0.33471933007240295,"y":0.6311239004135132}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3276403200626373,0.5736916356086731,0.8553118753433228,0.6352420754432678],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5533141493797302},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5533141493797302},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5634005665779114},{"x":0.147609144449234,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۰","boundary":[0.147609144449234,0.5533141493797302,0.16424116492271423,0.5634005665779114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5533141493797302},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5533141493797302},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5634005665779114},{"x":0.147609144449234,"y":0.5634005665779114}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5463141493797302,0.16924116492271424,0.5704005665779114],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5821325778961182},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5821325778961182},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5936599373817444},{"x":0.147609144449234,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۰","boundary":[0.147609144449234,0.5821325778961182,0.16424116492271423,0.5936599373817444]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5821325778961182},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5821325778961182},{"x":0.16424116492271423,"y":0.5936599373817444},{"x":0.147609144449234,"y":0.5936599373817444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.5751325778961182,0.16924116492271424,0.6006599373817444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.6109510064125061},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6109510064125061},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6239193081855774},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۳","boundary":[0.14553014934062958,0.6109510064125061,0.16632016003131866,0.6239193081855774]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17047816514968872,"y":0.6123919486999512},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6123919486999512},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6239193081855774},{"x":0.17047816514968872,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":".","boundary":[0.17047816514968872,0.6123919486999512,0.17463617026805878,0.6239193081855774]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.6109510064125061},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6109510064125061},{"x":0.17463617026805878,"y":0.6239193081855774},{"x":0.14553014934062958,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.6039510064125061,0.17963617026805878,0.6309193081855774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.6239193081855774},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6282420754432678},{"x":0.147609144449234,"y":0.6282420754432678},{"x":0.147609144449234,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.41999998688697815,"str":"홋","boundary":[0.1683991700410843,0.6239193081855774,0.147609144449234,0.6282420754432678]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1683991700410843,"y":0.6239193081855774},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6282420754432678},{"x":0.147609144449234,"y":0.6282420754432678},{"x":0.147609144449234,"y":0.6239193081855774}]},"confidence":0.41999998688697815,"dir":"ltr","boundary":[0.16339917004108429,0.6169193081855774,0.152609144449234,0.6352420754432678],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6541786789894104},{"x":0.790020763874054,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.790020763874054,0.6383285522460938,0.8191268444061279,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6383285522460938},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6541786789894104},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7837837934494019,0.6383285522460938,0.7879418134689331,0.6541786789894104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.639769434928894},{"x":0.777546763420105,"y":0.6383285522460938},{"x":0.777546763420105,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6556196212768555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7380457520484924,0.639769434928894,0.777546763420105,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.639769434928894},{"x":0.7297297120094299,"y":0.639769434928894},{"x":0.7297297120094299,"y":0.6556196212768555},{"x":0.7151767015457153,"y":0.6570605039596558}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7151767015457153,0.639769434928894,0.7297297120094299,0.6556196212768555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.6412103772163391},{"x":0.7089397311210632,"y":0.639769434928894},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6570605039596558},{"x":0.6486486196517944,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6465696692466736,0.6412103772163391,0.7089397311210632,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6278586387634277,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6382536292076111,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6570605039596558},{"x":0.6278586387634277,"y":0.6585014462471008}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6278586387634277,0.6412103772163391,0.6403326392173767,0.6570605039596558]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.6426513195037842},{"x":0.6195425987243652,"y":0.6412103772163391},{"x":0.6216216087341309,"y":0.6585014462471008},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"رهبری","boundary":[0.5696465969085693,0.6426513195037842,0.6216216087341309,0.6585014462471008]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5696465969085693,"y":0.6426513195037842},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6383285522460938},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6541786789894104},{"x":0.5696465969085693,"y":0.6599423885345459}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5646465969085693,0.6356513195037842,0.8241268444061279,0.6611786789894104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.6412103772163391},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6412103772163391},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6527377367019653},{"x":0.147609144449234,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.14553014934062958,0.6412103772163391,0.1683991700410843,0.6527377367019653]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14553014934062958,"y":0.6412103772163391},{"x":0.16632016003131866,"y":0.6412103772163391},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6527377367019653},{"x":0.147609144449234,"y":0.6541786789894104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14053014934062957,0.6342103772163391,0.1733991700410843,0.6597377367019653],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6714697480201721},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6714697480201721},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6829971075057983},{"x":0.147609144449234,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۷","boundary":[0.147609144449234,0.6714697480201721,0.1683991700410843,0.6829971075057983]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6714697480201721},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6714697480201721},{"x":0.1683991700410843,"y":0.6829971075057983},{"x":0.147609144449234,"y":0.6844380497932434}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.6644697480201721,0.1733991700410843,0.6899971075057983],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.7002881765365601},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7002881765365601},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7118155360221863},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7118155360221863}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.14968815445899963,0.7002881765365601,0.1767151802778244,0.7118155360221863]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.7002881765365601},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7002881765365601},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7118155360221863},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7118155360221863}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.69328817653656,0.1817151802778244,0.7188155360221863],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.7305475473403931},{"x":0.17879417538642883,"y":0.729106605052948},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7420749068260193},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.14968815445899963,0.7305475473403931,0.17879417538642883,0.7420749068260193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.7305475473403931},{"x":0.17879417538642883,"y":0.729106605052948},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7420749068260193},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7435158491134644}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.7235475473403931,0.18379417538642884,0.7490749068260193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.670028805732727},{"x":0.8191268444061279,"y":0.670028805732727},{"x":0.8191268444061279,"y":0.6873198747634888},{"x":0.790020763874054,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.790020763874054,0.670028805732727,0.8191268444061279,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.670028805732727},{"x":0.7879418134689331,"y":0.670028805732727},{"x":0.7879418134689331,"y":0.6873198747634888},{"x":0.7858628034591675,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858628034591675,0.670028805732727,0.7879418134689331,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.670028805732727},{"x":0.777546763420105,"y":0.670028805732727},{"x":0.777546763420105,"y":0.6873198747634888},{"x":0.717255711555481,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برقراری","boundary":[0.717255711555481,0.670028805732727,0.777546763420105,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.670028805732727},{"x":0.7089397311210632,"y":0.670028805732727},{"x":0.7089397311210632,"y":0.6873198747634888},{"x":0.6590436697006226,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدالت","boundary":[0.6590436697006226,0.670028805732727,0.7089397311210632,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632016658782959,"y":0.670028805732727},{"x":0.6507276296615601,"y":0.670028805732727},{"x":0.6507276296615601,"y":0.6873198747634888},{"x":0.632016658782959,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.632016658782959,0.670028805732727,0.6507276296615601,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5717255473136902,"y":0.670028805732727},{"x":0.6237006187438965,"y":0.670028805732727},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6873198747634888},{"x":0.5717255473136902,"y":0.6873198747634888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5717255473136902,0.670028805732727,0.6237006187438965,0.6873198747634888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7002881765365601},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7920997738838196,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7920997738838196,0.7002881765365601,0.8191268444061279,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7002881765365601},{"x":0.790020763874054,"y":0.7002881765365601},{"x":0.790020763874054,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858628034591675,0.7002881765365601,0.790020763874054,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7276507019996643,"y":0.7002881765365601},{"x":0.777546763420105,"y":0.7002881765365601},{"x":0.777546763420105,"y":0.7219020128250122},{"x":0.7276507019996643,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.7276507019996643,0.7002881765365601,0.777546763420105,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6652806401252747,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7002881765365601},{"x":0.7193347215652466,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6652806401252747,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.6652806401252747,0.7002881765365601,0.7193347215652466,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6507276296615601,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6507276296615601,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6507276296615601,0.7002881765365601,0.6590436697006226,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091476082801819,"y":0.7002881765365601},{"x":0.644490659236908,"y":0.7002881765365601},{"x":0.644490659236908,"y":0.7219020128250122},{"x":0.6091476082801819,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویه","boundary":[0.6091476082801819,0.7002881765365601,0.644490659236908,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5841996073722839,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7002881765365601},{"x":0.6049895882606506,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5841996073722839,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5841996073722839,0.7002881765365601,0.6049895882606506,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5072765350341797,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7002881765365601},{"x":0.5696465969085693,"y":0.7219020128250122},{"x":0.5072765350341797,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامناسب","boundary":[0.5072765350341797,0.7002881765365601,0.5696465969085693,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.7002881765365601},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7002881765365601},{"x":0.4989604949951172,"y":0.7219020128250122},{"x":0.43866944313049316,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.43866944313049316,0.7002881765365601,0.4989604949951172,0.7219020128250122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7262247800827026},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7449567914009094},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7449567914009094}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7879418134689331,0.7262247800827026,0.8191268444061279,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7449567914009094},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7449567914009094}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858628034591675,0.7262247800827026,0.7879418134689331,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.765072762966156,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7754677534103394,"y":0.7449567914009094},{"x":0.765072762966156,"y":0.7449567914009094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.765072762966156,0.7262247800827026,0.7754677534103394,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7151767015457153,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7588357329368591,"y":0.7463976740837097},{"x":0.7151767015457153,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7151767015457153,0.7262247800827026,0.7588357329368591,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6569646596908569,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7262247800827026},{"x":0.7068607211112976,"y":0.7449567914009094},{"x":0.6569646596908569,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.6569646596908569,0.7262247800827026,0.7068607211112976,0.7449567914009094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7262247800827026},{"x":0.6486486196517944,"y":0.7463976740837097},{"x":0.602910578250885,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.602910578250885,0.7262247800827026,0.6486486196517944,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5467775464057922,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5966736078262329,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5467775464057922,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.5467775464057922,0.7262247800827026,0.5966736078262329,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5405405163764954,"y":0.7463976740837097},{"x":0.5218295454978943,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5218295454978943,0.7276657223701477,0.5405405163764954,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.7276657223701477},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7262247800827026},{"x":0.5135135054588318,"y":0.7463976740837097},{"x":0.4615384638309479,"y":0.7463976740837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.4615384638309479,0.7276657223701477,0.5135135054588318,0.7463976740837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.7579250931739807},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7579250931739807},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7766570448875427},{"x":0.790020763874054,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.790020763874054,0.7579250931739807,0.8191268444061279,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7579250931739807},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7579250931739807},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7858628034591675,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858628034591675,0.7579250931739807,0.7879418134689331,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.7579250931739807},{"x":0.777546763420105,"y":0.7579250931739807},{"x":0.777546763420105,"y":0.7766570448875427},{"x":0.7214137315750122,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برطرف","boundary":[0.7214137315750122,0.7579250931739807,0.777546763420105,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6694386601448059,"y":0.7579250931739807},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7579250931739807},{"x":0.7130976915359497,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6694386601448059,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6694386601448059,0.7579250931739807,0.7130976915359497,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.7579250931739807},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7579250931739807},{"x":0.6611226797103882,"y":0.7766570448875427},{"x":0.6112266182899475,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دغدغه","boundary":[0.6112266182899475,0.7579250931739807,0.6611226797103882,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.7579250931739807},{"x":0.602910578250885,"y":0.7579250931739807},{"x":0.602910578250885,"y":0.7766570448875427},{"x":0.5488565564155579,"y":0.7766570448875427}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معیشت","boundary":[0.5488565564155579,0.7579250931739807,0.602910578250885,0.7766570448875427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879418134689331,"y":0.7838616967201233},{"x":0.8191268444061279,"y":0.7824207544326782},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8040345907211304},{"x":0.790020763874054,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7879418134689331,0.7838616967201233,0.8191268444061279,0.8040345907211304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.7838616967201233},{"x":0.7879418134689331,"y":0.7838616967201233},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858628034591675,0.7838616967201233,0.7879418134689331,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.7838616967201233},{"x":0.777546763420105,"y":0.7838616967201233},{"x":0.777546763420105,"y":0.8054755330085754},{"x":0.7380457520484924,"y":0.8054755330085754}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتخاذ","boundary":[0.7380457520484924,0.7838616967201233,0.777546763420105,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715176701545715,"y":0.7838616967201233},{"x":0.7297297120094299,"y":0.7838616967201233},{"x":0.7297297120094299,"y":0.8054755330085754},{"x":0.6735966801643372,"y":0.8069164156913757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6715176701545715,0.7838616967201233,0.7297297120094299,0.8054755330085754]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6590436697006226,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6611226797103882,"y":0.8069164156913757},{"x":0.6424116492271423,"y":0.8069164156913757}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6424116492271423,0.7853025794029236,0.6611226797103882,0.8069164156913757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7853025794029236},{"x":0.6403326392173767,"y":0.8069164156913757},{"x":0.5862785577774048,"y":0.8069164156913757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستقیم","boundary":[0.5862785577774048,0.7853025794029236,0.6403326392173767,0.8069164156913757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5779625773429871,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5779625773429871,"y":0.8069164156913757},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8069164156913757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5675675868988037,0.7853025794029236,0.5779625773429871,0.8069164156913757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5010395050048828,"y":0.7867435216903687},{"x":0.5592515468597412,"y":0.7853025794029236},{"x":0.5592515468597412,"y":0.8069164156913757},{"x":0.5010395050048828,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.5010395050048828,0.7867435216903687,0.5592515468597412,0.8069164156913757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.7867435216903687},{"x":0.4927234947681427,"y":0.7867435216903687},{"x":0.4927234947681427,"y":0.8083573579788208},{"x":0.4490644633769989,"y":0.8083573579788208}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزایی","boundary":[0.4469854533672333,0.7867435216903687,0.4927234947681427,0.8083573579788208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941787838935852,"y":0.8141210079193115},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8141210079193115},{"x":0.8191268444061279,"y":0.8342939615249634},{"x":0.7941787838935852,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7941787838935852,0.8141210079193115,0.8191268444061279,0.8342939615249634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.8155619502067566},{"x":0.7879418134689331,"y":0.8155619502067566},{"x":0.790020763874054,"y":0.8357348442077637},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858628034591675,0.8155619502067566,0.790020763874054,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6943867206573486,"y":0.8155619502067566},{"x":0.7713097929954529,"y":0.8141210079193115},{"x":0.7733888030052185,"y":0.8357348442077637},{"x":0.6943867206573486,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوسازی","boundary":[0.6943867206573486,0.8155619502067566,0.7733888030052185,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6382536292076111,"y":0.8155619502067566},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8155619502067566},{"x":0.6860706806182861,"y":0.8357348442077637},{"x":0.6382536292076111,"y":0.8357348442077637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.6382536292076111,0.8155619502067566,0.6860706806182861,0.8357348442077637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6216216087341309,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6299376487731934,"y":0.8371757864952087},{"x":0.6216216087341309,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6216216087341309,0.8170028924942017,0.6299376487731934,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8170028924942017},{"x":0.6153846383094788,"y":0.8371757864952087},{"x":0.5613305568695068,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتاری","boundary":[0.5613305568695068,0.8170028924942017,0.6153846383094788,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.8170028924942017},{"x":0.5530145764350891,"y":0.8170028924942017},{"x":0.55509352684021,"y":0.8371757864952087},{"x":0.5031185150146484,"y":0.8371757864952087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیران","boundary":[0.5031185150146484,0.8170028924942017,0.55509352684021,0.8371757864952087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8458213210105896},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8645533323287964},{"x":0.7858628034591675,"y":0.8645533323287964}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"۸-۲-","boundary":[0.7858628034591675,0.8458213210105896,0.8232848048210144,0.8645533323287964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.8458213210105896},{"x":0.777546763420105,"y":0.8458213210105896},{"x":0.777546763420105,"y":0.8659942150115967},{"x":0.717255711555481,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.717255711555481,0.8458213210105896,0.777546763420105,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6590436697006226,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8458213210105896},{"x":0.7110186815261841,"y":0.8659942150115967},{"x":0.6590436697006226,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهارت","boundary":[0.6590436697006226,0.8458213210105896,0.7110186815261841,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6257796287536621,"y":0.8458213210105896},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8458213210105896},{"x":0.6548856496810913,"y":0.8659942150115967},{"x":0.6257796287536621,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6257796287536621,0.8458213210105896,0.6548856496810913,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5738045573234558,"y":0.8458213210105896},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8458213210105896},{"x":0.6112266182899475,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5738045573234558,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.5738045573234558,0.8458213210105896,0.6112266182899475,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.8458213210105896},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8458213210105896},{"x":0.5675675868988037,"y":0.8659942150115967},{"x":0.5488565564155579,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5488565564155579,0.8458213210105896,0.5675675868988037,0.8659942150115967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48856547474861145,"y":0.8458213210105896},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8458213210105896},{"x":0.5405405163764954,"y":0.8659942150115967},{"x":0.48856547474861145,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.48856547474861145,0.8458213210105896,0.5405405163764954,0.8659942150115967]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43866944313049316,"y":0.670028805732727},{"x":0.8232848048210144,"y":0.670028805732727},{"x":0.8232848048210144,"y":0.8659942150115967},{"x":0.43866944313049316,"y":0.8659942150115967}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43366944313049316,0.663028805732727,0.8282848048210144,0.8729942150115967],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.7608069181442261},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7608069181442261},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7723342776298523},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۵","boundary":[0.14968815445899963,0.7608069181442261,0.17879417538642883,0.7723342776298523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.7608069181442261},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7608069181442261},{"x":0.17879417538642883,"y":0.7723342776298523},{"x":0.14968815445899963,"y":0.7723342776298523}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.7538069181442261,0.18379417538642884,0.7793342776298523],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.789625346660614},{"x":0.17879417538642883,"y":0.789625346660614},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8025936484336853},{"x":0.14968815445899963,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۶","boundary":[0.14968815445899963,0.789625346660614,0.17879417538642883,0.8025936484336853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.789625346660614},{"x":0.17879417538642883,"y":0.789625346660614},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8025936484336853},{"x":0.14968815445899963,"y":0.8025936484336853}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.782625346660614,0.18379417538642884,0.8095936484336853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.819884717464447},{"x":0.17879417538642883,"y":0.818443775177002},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8314120769500732},{"x":0.14968815445899963,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.14968815445899963,0.819884717464447,0.17879417538642883,0.8314120769500732]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.819884717464447},{"x":0.17879417538642883,"y":0.818443775177002},{"x":0.17879417538642883,"y":0.8314120769500732},{"x":0.14968815445899963,"y":0.8314120769500732}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.812884717464447,0.18379417538642884,0.8384120769500732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.848703145980835},{"x":0.17879417538642883,"y":0.848703145980835},{"x":0.17879417538642883,"y":0.860230565071106},{"x":0.14968815445899963,"y":0.860230565071106}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۹","boundary":[0.14968815445899963,0.848703145980835,0.17879417538642883,0.860230565071106]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.848703145980835},{"x":0.17879417538642883,"y":0.848703145980835},{"x":0.17879417538642883,"y":0.860230565071106},{"x":0.14968815445899963,"y":0.860230565071106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.841703145980835,0.18379417538642884,0.867230565071106],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/LnlYoUTpIZuPehEx-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/ZYffTtImJVtLNtgU.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/UNFQolvcodUxkVjX.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.0002964847077946653,0.00018092916815700034,0.9982218048329661,0.9989393276584252]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.13688760995864868},{"x":0.1767151802778244,"y":0.13688760995864868},{"x":0.1767151802778244,"y":0.14985591173171997},{"x":0.14968815445899963,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۰","boundary":[0.14968815445899963,0.13688760995864868,0.1767151802778244,0.14985591173171997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.13688760995864868},{"x":0.1767151802778244,"y":0.13688760995864868},{"x":0.1767151802778244,"y":0.14985591173171997},{"x":0.14968815445899963,"y":0.14985591173171997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.12988760995864868,0.1817151802778244,0.15685591173171998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.16570605337619781},{"x":0.18087318539619446,"y":0.1671469807624817},{"x":0.17879417538642883,"y":0.18011526763439178},{"x":0.147609144449234,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.147609144449234,0.16570605337619781,0.17879417538642883,0.18011526763439178]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.16570605337619781},{"x":0.18087318539619446,"y":0.1671469807624817},{"x":0.17879417538642883,"y":0.18011526763439178},{"x":0.147609144449234,"y":0.1786743551492691}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.1587060533761978,0.18379417538642884,0.1871152676343918],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.13256484270095825},{"x":0.8191268444061279,"y":0.13256484270095825},{"x":0.8191268444061279,"y":0.15706051886081696},{"x":0.790020763874054,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۹-۲","boundary":[0.790020763874054,0.13256484270095825,0.8191268444061279,0.15706051886081696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858628034591675,"y":0.13256484270095825},{"x":0.7879418134689331,"y":0.13256484270095825},{"x":0.7879418134689331,"y":0.15706051886081696},{"x":0.7858628034591675,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7858628034591675,0.13256484270095825,0.7879418134689331,0.15706051886081696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.13256484270095825},{"x":0.777546763420105,"y":0.13256484270095825},{"x":0.777546763420105,"y":0.15706051886081696},{"x":0.7297297120094299,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکریم","boundary":[0.7297297120094299,0.13256484270095825,0.777546763420105,0.15706051886081696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6673596501350403,"y":0.13256484270095825},{"x":0.7234927415847778,"y":0.13256484270095825},{"x":0.7234927415847778,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6673596501350403,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6673596501350403,0.13256484270095825,0.7234927415847778,0.15706051886081696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.13256484270095825},{"x":0.6632016897201538,"y":0.13256484270095825},{"x":0.6632016897201538,"y":0.15706051886081696},{"x":0.6340956091880798,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6340956091880798,0.13256484270095825,0.6632016897201538,0.15706051886081696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5613305568695068,"y":0.13256484270095825},{"x":0.6257796287536621,"y":0.13256484270095825},{"x":0.6257796287536621,"y":0.15706051886081696},{"x":0.5613305568695068,"y":0.15706051886081696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.5613305568695068,0.13256484270095825,0.6257796287536621,0.15706051886081696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.16138328611850739},{"x":0.8191268444061279,"y":0.16138328611850739},{"x":0.8191268444061279,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7796257734298706,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰-۲","boundary":[0.7796257734298706,0.16138328611850739,0.8191268444061279,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7754677534103394,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7754677534103394,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7733888030052185,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7733888030052185,0.16138328611850739,0.7754677534103394,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7214137315750122,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7629937529563904,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7629937529563904,"y":0.18299712240695953},{"x":0.7214137315750122,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.7214137315750122,0.16138328611850739,0.7629937529563904,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6839916706085205,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7193347215652466,"y":0.16138328611850739},{"x":0.7193347215652466,"y":0.18299712240695953},{"x":0.6839916706085205,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6839916706085205,0.16138328611850739,0.7193347215652466,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602910578250885,"y":0.16138328611850739},{"x":0.6673596501350403,"y":0.16138328611850739},{"x":0.6673596501350403,"y":0.18299712240695953},{"x":0.602910578250885,"y":0.18299712240695953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.602910578250885,0.16138328611850739,0.6673596501350403,0.18299712240695953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488565564155579,"y":0.16138328611850739},{"x":0.5945945978164673,"y":0.16138328611850739},{"x":0.5945945978164673,"y":0.18443803489208221},{"x":0.5488565564155579,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.5488565564155579,0.16138328611850739,0.5945945978164673,0.18443803489208221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5322245359420776,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5405405163764954,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5405405163764954,"y":0.18443803489208221},{"x":0.5322245359420776,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5322245359420776,0.16282421350479126,0.5405405163764954,0.18443803489208221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4615384638309479,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5239084959030151,"y":0.16282421350479126},{"x":0.5239084959030151,"y":0.18443803489208221},{"x":0.4615384638309479,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.4615384638309479,0.16282421350479126,0.5239084959030151,0.18443803489208221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4469854533672333,"y":0.16282421350479126},{"x":0.4553014636039734,"y":0.16282421350479126},{"x":0.4553014636039734,"y":0.18443803489208221},{"x":0.4469854533672333,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4469854533672333,0.16282421350479126,0.4553014636039734,0.18443803489208221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4324324429035187,"y":0.16282421350479126},{"x":0.43866944313049316,"y":0.16282421350479126},{"x":0.43866944313049316,"y":0.18443803489208221},{"x":0.4324324429035187,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4324324429035187,0.16282421350479126,0.43866944313049316,0.18443803489208221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3908523917198181,"y":0.16282421350479126},{"x":0.42411643266677856,"y":0.16282421350479126},{"x":0.42411643266677856,"y":0.18443803489208221},{"x":0.3908523917198181,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.3908523917198181,0.16282421350479126,0.42411643266677856,0.18443803489208221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.16282421350479126},{"x":0.38461539149284363,"y":0.16282421350479126},{"x":0.38461539149284363,"y":0.18443803489208221},{"x":0.32016631960868835,"y":0.18443803489208221}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.32016631960868835,0.16282421350479126,0.38461539149284363,0.18443803489208221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.1916426569223404},{"x":0.8191268444061279,"y":0.1916426569223404},{"x":0.8191268444061279,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7796257734298706,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۱-۲","boundary":[0.7796257734298706,0.1916426569223404,0.8191268444061279,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.1916426569223404},{"x":0.7754677534103394,"y":0.1916426569223404},{"x":0.777546763420105,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7733888030052185,"y":0.21325647830963135}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7733888030052185,0.1916426569223404,0.777546763420105,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.1916426569223404},{"x":0.765072762966156,"y":0.1916426569223404},{"x":0.765072762966156,"y":0.21325647830963135},{"x":0.7193347215652466,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکریم","boundary":[0.7193347215652466,0.1916426569223404,0.765072762966156,0.21325647830963135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.1916426569223404},{"x":0.7110186815261841,"y":0.1916426569223404},{"x":0.7110186815261841,"y":0.21469740569591522},{"x":0.6486486196517944,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.6465696692466736,0.1916426569223404,0.7110186815261841,0.21469740569591522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299376487731934,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6382536292076111,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6403326392173767,"y":0.21469740569591522},{"x":0.6299376487731934,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6299376487731934,0.19308356940746307,0.6403326392173767,0.21469740569591522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.19308356940746307},{"x":0.6216216087341309,"y":0.1916426569223404},{"x":0.6237006187438965,"y":0.21469740569591522},{"x":0.5862785577774048,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5862785577774048,0.19308356940746307,0.6237006187438965,0.21469740569591522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5758835673332214,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5779625773429871,"y":0.21469740569591522},{"x":0.5675675868988037,"y":0.21469740569591522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5675675868988037,0.19308356940746307,0.5779625773429871,0.21469740569591522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5592515468597412,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5592515468597412,"y":0.21469740569591522},{"x":0.5114344954490662,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.5114344954490662,0.19308356940746307,0.5592515468597412,0.21469740569591522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844074845314026,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5072765350341797,"y":0.19308356940746307},{"x":0.5072765350341797,"y":0.2161383330821991},{"x":0.4844074845314026,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4844074845314026,0.19308356940746307,0.5072765350341797,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42203742265701294,"y":0.19452449679374695},{"x":0.46569645404815674,"y":0.19308356940746307},{"x":0.46569645404815674,"y":0.2161383330821991},{"x":0.42203742265701294,"y":0.2161383330821991}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.42203742265701294,0.19452449679374695,0.46569645404815674,0.2161383330821991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.2219020128250122},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2219020128250122},{"x":0.8191268444061279,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7796257734298706,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۲-۲","boundary":[0.7796257734298706,0.2219020128250122,0.8191268444061279,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.2219020128250122},{"x":0.777546763420105,"y":0.2219020128250122},{"x":0.777546763420105,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7754677534103394,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7754677534103394,0.2219020128250122,0.777546763420105,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7609147429466248,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7609147429466248,"y":0.24351584911346436},{"x":0.7193347215652466,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.7193347215652466,0.2219020128250122,0.7609147429466248,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7110186815261841,"y":0.2219020128250122},{"x":0.7110186815261841,"y":0.24351584911346436},{"x":0.6611226797103882,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آوردن","boundary":[0.6611226797103882,0.2219020128250122,0.7110186815261841,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6569646596908569,"y":0.24351584911346436},{"x":0.6112266182899475,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.6112266182899475,0.2219020128250122,0.6569646596908569,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862785577774048,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6091476082801819,"y":0.2219020128250122},{"x":0.6091476082801819,"y":0.24351584911346436},{"x":0.5862785577774048,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5862785577774048,0.2219020128250122,0.6091476082801819,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5218295454978943,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5696465969085693,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5696465969085693,"y":0.24351584911346436},{"x":0.5218295454978943,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.5218295454978943,0.2219020128250122,0.5696465969085693,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4802494943141937,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2219020128250122},{"x":0.5135135054588318,"y":0.24351584911346436},{"x":0.4802494943141937,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4802494943141937,0.2219020128250122,0.5135135054588318,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3991684019565582,"y":0.2219020128250122},{"x":0.4719334840774536,"y":0.2219020128250122},{"x":0.4719334840774536,"y":0.24351584911346436},{"x":0.3991684019565582,"y":0.24351584911346436}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارکنان","boundary":[0.3991684019565582,0.2219020128250122,0.4719334840774536,0.24351584911346436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7796257734298706,"y":0.2536022961139679},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2536022961139679},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2723343074321747},{"x":0.7796257734298706,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳-۲","boundary":[0.7796257734298706,0.2536022961139679,0.8191268444061279,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7754677534103394,"y":0.2536022961139679},{"x":0.777546763420105,"y":0.2536022961139679},{"x":0.777546763420105,"y":0.2723343074321747},{"x":0.7754677534103394,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7754677534103394,0.2536022961139679,0.777546763420105,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.2536022961139679},{"x":0.765072762966156,"y":0.2536022961139679},{"x":0.765072762966156,"y":0.2723343074321747},{"x":0.7318087220191956,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عینی","boundary":[0.7318087220191956,0.2536022961139679,0.765072762966156,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798336505889893,"y":0.2536022961139679},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2536022961139679},{"x":0.7234927415847778,"y":0.2723343074321747},{"x":0.6798336505889893,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6798336505889893,0.2536022961139679,0.7234927415847778,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6632016897201538,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6715176701545715,"y":0.2723343074321747},{"x":0.6632016897201538,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6632016897201538,0.2536022961139679,0.6715176701545715,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070685982704163,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6569646596908569,"y":0.2723343074321747},{"x":0.6070685982704163,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.6070685982704163,0.2536022961139679,0.6569646596908569,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2536022961139679},{"x":0.6008316278457642,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5571725368499756,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5571725368499756,0.2536022961139679,0.6008316278457642,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5135135054588318,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5488565564155579,"y":0.2723343074321747},{"x":0.5135135054588318,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5135135054588318,0.2536022961139679,0.5488565564155579,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4781704843044281,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5010395050048828,"y":0.2536022961139679},{"x":0.5010395050048828,"y":0.2723343074321747},{"x":0.4781704843044281,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4781704843044281,0.2536022961139679,0.5010395050048828,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137214124202728,"y":0.2536022961139679},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2536022961139679},{"x":0.4615384638309479,"y":0.2723343074321747},{"x":0.4137214124202728,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.4137214124202728,0.2536022961139679,0.4615384638309479,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3887733817100525,"y":0.2536022961139679},{"x":0.40748441219329834,"y":0.2536022961139679},{"x":0.40748441219329834,"y":0.2723343074321747},{"x":0.3887733817100525,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3887733817100525,0.2536022961139679,0.40748441219329834,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32848232984542847,"y":0.2536022961139679},{"x":0.382536381483078,"y":0.2536022961139679},{"x":0.382536381483078,"y":0.2723343074321747},{"x":0.32848232984542847,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.32848232984542847,0.2536022961139679,0.382536381483078,0.2723343074321747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.2536022961139679},{"x":0.322245329618454,"y":0.2536022961139679},{"x":0.322245329618454,"y":0.2723343074321747},{"x":0.32016631960868835,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32016631960868835,0.2536022961139679,0.322245329618454,0.2723343074321747]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32016631960868835,"y":0.13256484270095825},{"x":0.8191268444061279,"y":0.13256484270095825},{"x":0.8191268444061279,"y":0.2723343074321747},{"x":0.32016631960868835,"y":0.2723343074321747}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31516631960868835,0.12556484270095825,0.8241268444061279,0.2793343074321747],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.19596542418003082},{"x":0.17879417538642883,"y":0.19596542418003082},{"x":0.17879417538642883,"y":0.20749279856681824},{"x":0.147609144449234,"y":0.20749279856681824}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۱","boundary":[0.147609144449234,0.19596542418003082,0.17879417538642883,0.20749279856681824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.19596542418003082},{"x":0.17879417538642883,"y":0.19596542418003082},{"x":0.17879417538642883,"y":0.20749279856681824},{"x":0.147609144449234,"y":0.20749279856681824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.18896542418003082,0.18379417538642884,0.21449279856681824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.22622478008270264},{"x":0.17879417538642883,"y":0.22622478008270264},{"x":0.17879417538642883,"y":0.23775215446949005},{"x":0.14968815445899963,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.147609144449234,0.22622478008270264,0.17879417538642883,0.23775215446949005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.22622478008270264},{"x":0.17879417538642883,"y":0.22622478008270264},{"x":0.17879417538642883,"y":0.23775215446949005},{"x":0.14968815445899963,"y":0.23775215446949005}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.21922478008270263,0.18379417538642884,0.24475215446949006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.25504323840141296},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2536022961139679},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2665705978870392},{"x":0.147609144449234,"y":0.26801154017448425}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.147609144449234,0.25504323840141296,0.1767151802778244,0.2665705978870392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.25504323840141296},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2536022961139679},{"x":0.1767151802778244,"y":0.2665705978870392},{"x":0.147609144449234,"y":0.26801154017448425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.24804323840141296,0.1817151802778244,0.2735705978870392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.2968299686908722},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2982708811759949},{"x":0.8503118753433228,"y":0.31700289249420166},{"x":0.8108108043670654,"y":0.31700289249420166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.812889814376831,0.2968299686908722,0.8503118753433228,0.31700289249420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713097929954529,"y":0.2968299686908722},{"x":0.8087317943572998,"y":0.2968299686908722},{"x":0.8087317943572998,"y":0.3155619502067566},{"x":0.7713097929954529,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7713097929954529,0.2968299686908722,0.8087317943572998,0.3155619502067566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.2968299686908722},{"x":0.7671517729759216,"y":0.2968299686908722},{"x":0.765072762966156,"y":0.3155619502067566},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7609147429466248,0.2968299686908722,0.765072762966156,0.3155619502067566]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7609147429466248,"y":0.2968299686908722},{"x":0.8503118753433228,"y":0.2982708811759949},{"x":0.8503118753433228,"y":0.31700289249420166},{"x":0.7609147429466248,"y":0.3155619502067566}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7559147429466248,0.2898299686908722,0.8553118753433228,0.32400289249420167],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.29394811391830444},{"x":0.1829521805047989,"y":0.29394811391830444},{"x":0.1829521805047989,"y":0.3097982704639435},{"x":0.14968815445899963,"y":0.3083573579788208}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.14968815445899963,0.29394811391830444,0.1829521805047989,0.3097982704639435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.29394811391830444},{"x":0.24532224237918854,"y":0.29394811391830444},{"x":0.24532224237918854,"y":0.3097982704639435},{"x":0.18918919563293457,"y":0.3097982704639435}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"..........","boundary":[0.18918919563293457,0.29394811391830444,0.24532224237918854,0.3097982704639435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.29394811391830444},{"x":0.24532224237918854,"y":0.29394811391830444},{"x":0.24532224237918854,"y":0.3097982704639435},{"x":0.14968815445899963,"y":0.3083573579788208}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.28694811391830444,0.25032224237918854,0.3167982704639435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812889814376831,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8503118753433228,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36023053526878357},{"x":0.8108108043670654,"y":0.36023053526878357}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.812889814376831,0.33573487401008606,0.8503118753433228,0.36023053526878357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8004158139228821,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3587896227836609},{"x":0.790020763874054,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7920997738838196,0.33573487401008606,0.8004158139228821,0.3587896227836609]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.33573487401008606},{"x":0.8503118753433228,"y":0.33717578649520874},{"x":0.8503118753433228,"y":0.36023053526878357},{"x":0.790020763874054,"y":0.3587896227836609}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7870997738838196,0.32873487401008605,0.8553118753433228,0.3672305352687836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.33141210675239563},{"x":0.8024948239326477,"y":0.3328530192375183},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7920997738838196,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7920997738838196,0.33141210675239563,0.8004158139228821,0.3587896227836609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7380457520484924,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7817047834396362,"y":0.33141210675239563},{"x":0.7817047834396362,"y":0.3573487102985382},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مأخذ","boundary":[0.7380457520484924,0.32997119426727295,0.7817047834396362,0.3573487102985382]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7380457520484924,"y":0.32997119426727295},{"x":0.7380457520484924,"y":0.3573487102985382},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7318087220191956,0.32997119426727295,0.7380457520484924,0.3573487102985382]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.32997119426727295},{"x":0.8024948239326477,"y":0.33141210675239563},{"x":0.8004158139228821,"y":0.3587896227836609},{"x":0.7297297120094299,"y":0.3573487102985382}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7268087220191956,0.32297119426727294,0.8054158139228821,0.3657896227836609],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.37896254658699036},{"x":0.1829521805047989,"y":0.37896254658699036},{"x":0.1829521805047989,"y":0.394812673330307},{"x":0.14968815445899963,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.14968815445899963,0.37896254658699036,0.1829521805047989,0.394812673330307]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18918919563293457,"y":0.37896254658699036},{"x":0.2515592575073242,"y":0.37896254658699036},{"x":0.2515592575073242,"y":0.394812673330307},{"x":0.18918919563293457,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"...........","boundary":[0.18918919563293457,0.37896254658699036,0.2515592575073242,0.394812673330307]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.37896254658699036},{"x":0.2515592575073242,"y":0.37896254658699036},{"x":0.2515592575073242,"y":0.394812673330307},{"x":0.14968815445899963,"y":0.394812673330307}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.37196254658699035,0.2565592575073242,0.401812673330307],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4121037423610687},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4121037423610687},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4265129566192627},{"x":0.14968815445899963,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.147609144449234,0.4121037423610687,0.17879417538642883,0.4265129566192627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.4121037423610687},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4121037423610687},{"x":0.17879417538642883,"y":0.4265129566192627},{"x":0.14968815445899963,"y":0.4265129566192627}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.4051037423610687,0.18379417538642884,0.4335129566192627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.44236311316490173},{"x":0.1767151802778244,"y":0.44236311316490173},{"x":0.1767151802778244,"y":0.455331414937973},{"x":0.147609144449234,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۸","boundary":[0.147609144449234,0.44236311316490173,0.1767151802778244,0.455331414937973]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.44236311316490173},{"x":0.1767151802778244,"y":0.44236311316490173},{"x":0.1767151802778244,"y":0.455331414937973},{"x":0.147609144449234,"y":0.455331414937973}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.4353631131649017,0.1817151802778244,0.46233141493797303],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.47262248396873474},{"x":0.17879417538642883,"y":0.47262248396873474},{"x":0.17879417538642883,"y":0.48559078574180603},{"x":0.147609144449234,"y":0.48559078574180603}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.147609144449234,0.47262248396873474,0.17879417538642883,0.48559078574180603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.47262248396873474},{"x":0.17879417538642883,"y":0.47262248396873474},{"x":0.17879417538642883,"y":0.48559078574180603},{"x":0.147609144449234,"y":0.48559078574180603}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.46562248396873473,0.18379417538642884,0.49259078574180604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5028818249702454},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5028818249702454},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5144092440605164},{"x":0.147609144449234,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۲","boundary":[0.147609144449234,0.5028818249702454,0.18087318539619446,0.5144092440605164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.5028818249702454},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5028818249702454},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5144092440605164},{"x":0.147609144449234,"y":0.5144092440605164}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.49588182497024536,0.18587318539619446,0.5214092440605164],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.530259370803833},{"x":0.18087318539619446,"y":0.530259370803833},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5446686148643494},{"x":0.147609144449234,"y":0.5432276725769043}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.147609144449234,0.530259370803833,0.18087318539619446,0.5446686148643494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.530259370803833},{"x":0.18087318539619446,"y":0.530259370803833},{"x":0.18087318539619446,"y":0.5446686148643494},{"x":0.147609144449234,"y":0.5432276725769043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.523259370803833,0.18587318539619446,0.5516686148643494],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920997738838196,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8503118753433228,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8503118753433228,"y":0.4005763828754425},{"x":0.7920997738838196,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7920997738838196,0.38040345907211304,0.8503118753433228,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7879418134689331,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7879418134689331,"y":0.4005763828754425},{"x":0.7837837934494019,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7837837934494019,0.38040345907211304,0.7879418134689331,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7713097929954529,"y":0.38040345907211304},{"x":0.7713097929954529,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6964656710624695,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزارهای","boundary":[0.6964656710624695,0.38040345907211304,0.7713097929954529,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6237006187438965,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6860706806182861,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6860706806182861,"y":0.4005763828754425},{"x":0.6237006187438965,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6237006187438965,0.38040345907211304,0.6860706806182861,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5530145764350891,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6133056282997131,"y":0.38040345907211304},{"x":0.6133056282997131,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5530145764350891,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.5530145764350891,0.38040345907211304,0.6133056282997131,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5363825559616089,"y":0.38040345907211304},{"x":0.5405405163764954,"y":0.38040345907211304},{"x":0.5405405163764954,"y":0.4005763828754425},{"x":0.5363825559616089,"y":0.4005763828754425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5363825559616089,0.38040345907211304,0.5405405163764954,0.4005763828754425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7837837934494019,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8503118753433228,"y":0.41066282987594604},{"x":0.8503118753433228,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7837837934494019,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسشنامه","boundary":[0.7837837934494019,0.41066282987594604,0.8503118753433228,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193347215652466,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7733888030052185,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7733888030052185,"y":0.42939481139183044},{"x":0.7193347215652466,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7193347215652466,0.41066282987594604,0.7733888030052185,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7110186815261841,"y":0.41066282987594604},{"x":0.7110186815261841,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6528066396713257,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6528066396713257,0.41066282987594604,0.7110186815261841,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6049895882606506,"y":0.41066282987594604},{"x":0.644490659236908,"y":0.41066282987594604},{"x":0.644490659236908,"y":0.42939481139183044},{"x":0.6049895882606506,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.6049895882606506,0.41066282987594604,0.644490659236908,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5883575677871704,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5966736078262329,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5966736078262329,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5883575677871704,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5883575677871704,0.41066282987594604,0.5966736078262329,0.42939481139183044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5800415873527527,"y":0.41066282987594604},{"x":0.5800415873527527,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5197505354881287,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.5197505354881287,0.41066282987594604,0.5800415873527527,0.42939481139183044]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5197505354881287,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8503118753433228,"y":0.38040345907211304},{"x":0.8503118753433228,"y":0.42939481139183044},{"x":0.5197505354881287,"y":0.42939481139183044}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5147505354881287,0.37340345907211303,0.8553118753433228,0.43639481139183045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733888030052185,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8212057948112488,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8212057948112488,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7733888030052185,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.7733888030052185,0.44236311316490173,0.8212057948112488,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110186815261841,"y":0.44236311316490173},{"x":0.765072762966156,"y":0.44236311316490173},{"x":0.765072762966156,"y":0.45965418219566345},{"x":0.7110186815261841,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.7110186815261841,0.44236311316490173,0.765072762966156,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644490659236908,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7027027010917664,"y":0.44236311316490173},{"x":0.7027027010917664,"y":0.45965418219566345},{"x":0.644490659236908,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.644490659236908,0.44236311316490173,0.7027027010917664,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945945978164673,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6361746191978455,"y":0.44236311316490173},{"x":0.6361746191978455,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5945945978164673,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فردی","boundary":[0.5945945978164673,0.44236311316490173,0.6361746191978455,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779625773429871,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5862785577774048,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5862785577774048,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5779625773429871,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5779625773429871,0.44236311316490173,0.5862785577774048,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5114344954490662,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5717255473136902,"y":0.44236311316490173},{"x":0.5717255473136902,"y":0.45965418219566345},{"x":0.5114344954490662,"y":0.45965418219566345}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.5114344954490662,0.44236311316490173,0.5717255473136902,0.45965418219566345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.4711815416812897},{"x":0.8212057948112488,"y":0.469740629196167},{"x":0.8212057948112488,"y":0.48991355299949646},{"x":0.7484407424926758,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امتیازدهی","boundary":[0.7484407424926758,0.4711815416812897,0.8212057948112488,0.48991355299949646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7297297120094299,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7401247620582581,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7401247620582581,"y":0.49135446548461914},{"x":0.7318087220191956,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7297297120094299,0.4711815416812897,0.7401247620582581,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7234927415847778,"y":0.4711815416812897},{"x":0.7234927415847778,"y":0.49135446548461914},{"x":0.6819126605987549,"y":0.49135446548461914}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6819126605987549,0.4711815416812897,0.7234927415847778,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6756756901741028,"y":0.4711815416812897},{"x":0.6756756901741028,"y":0.49135446548461914},{"x":0.644490659236908,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6424116492271423,0.47262248396873474,0.6756756901741028,0.49135446548461914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6403326392173767,"y":0.47262248396873474},{"x":0.6424116492271423,"y":0.4927953779697418},{"x":0.6340956091880798,"y":0.4927953779697418}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6340956091880798,0.47262248396873474,0.6424116492271423,0.4927953779697418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546777725219727,"y":0.5014409422874451},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5014409422874451},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5187320113182068},{"x":0.7546777725219727,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسشنامه","boundary":[0.7546777725219727,0.5014409422874451,0.8212057948112488,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6881496906280518,"y":0.5014409422874451},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5014409422874451},{"x":0.7463617324829102,"y":0.5187320113182068},{"x":0.6881496906280518,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.6881496906280518,0.5014409422874451,0.7463617324829102,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6611226797103882,"y":0.5014409422874451},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5014409422874451},{"x":0.6798336505889893,"y":0.5187320113182068},{"x":0.6611226797103882,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6611226797103882,0.5014409422874451,0.6798336505889893,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6112266182899475,"y":0.5014409422874451},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5014409422874451},{"x":0.6548856496810913,"y":0.5187320113182068},{"x":0.6112266182899475,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6112266182899475,0.5014409422874451,0.6548856496810913,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5758835673332214,"y":0.5014409422874451},{"x":0.602910578250885,"y":0.5014409422874451},{"x":0.602910578250885,"y":0.5187320113182068},{"x":0.5758835673332214,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5758835673332214,0.5014409422874451,0.602910578250885,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5675675868988037,"y":0.5014409422874451},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5014409422874451},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5187320113182068},{"x":0.5675675868988037,"y":0.5187320113182068}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5675675868988037,0.5014409422874451,0.5675675868988037,0.5187320113182068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.530259370803833},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5288184285163879},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5489913821220398},{"x":0.7484407424926758,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امتیازدهی","boundary":[0.7484407424926758,0.530259370803833,0.8212057948112488,0.5489913821220398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.530259370803833},{"x":0.7401247620582581,"y":0.530259370803833},{"x":0.7401247620582581,"y":0.5504322648048401},{"x":0.7318087220191956,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318087220191956,0.530259370803833,0.7401247620582581,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.530259370803833},{"x":0.7234927415847778,"y":0.530259370803833},{"x":0.7234927415847778,"y":0.5504322648048401},{"x":0.6819126605987549,"y":0.5504322648048401}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6819126605987549,0.530259370803833,0.7234927415847778,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.5317003130912781},{"x":0.6756756901741028,"y":0.530259370803833},{"x":0.6756756901741028,"y":0.5504322648048401},{"x":0.644490659236908,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6424116492271423,0.5317003130912781,0.6756756901741028,0.5504322648048401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.5317003130912781},{"x":0.6403326392173767,"y":0.5317003130912781},{"x":0.6424116492271423,"y":0.5518732070922852},{"x":0.6340956091880798,"y":0.5518732070922852}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6340956091880798,0.5317003130912781,0.6424116492271423,0.5518732070922852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.560518741607666},{"x":0.8212057948112488,"y":0.559077799320221},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5778098106384277},{"x":0.752598762512207,"y":0.5778098106384277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسشنامه","boundary":[0.752598762512207,0.560518741607666,0.8212057948112488,0.5778098106384277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027027010917664,"y":0.560518741607666},{"x":0.7442827224731445,"y":0.560518741607666},{"x":0.7463617324829102,"y":0.579250693321228},{"x":0.704781711101532,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هوش","boundary":[0.7027027010917664,0.560518741607666,0.7463617324829102,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6465696692466736,"y":0.5619596838951111},{"x":0.6964656710624695,"y":0.560518741607666},{"x":0.6964656710624695,"y":0.579250693321228},{"x":0.6486486196517944,"y":0.579250693321228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.6465696692466736,0.5619596838951111,0.6964656710624695,0.579250693321228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.589337170124054},{"x":0.8212057948112488,"y":0.5878962278366089},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6066282391548157},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"امتیازدهی","boundary":[0.7484407424926758,0.589337170124054,0.8212057948112488,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.589337170124054},{"x":0.7380457520484924,"y":0.589337170124054},{"x":0.7380457520484924,"y":0.6066282391548157},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6066282391548157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318087220191956,0.589337170124054,0.7380457520484924,0.6066282391548157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.589337170124054},{"x":0.7234927415847778,"y":0.589337170124054},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6080691814422607}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6819126605987549,0.589337170124054,0.7234927415847778,0.6080691814422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.589337170124054},{"x":0.6756756901741028,"y":0.589337170124054},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6080691814422607}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6403326392173767,0.589337170124054,0.6756756901741028,0.6080691814422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.589337170124054},{"x":0.6403326392173767,"y":0.589337170124054},{"x":0.6403326392173767,"y":0.6080691814422607},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6080691814422607}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6340956091880798,0.589337170124054,0.6403326392173767,0.6080691814422607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.619596540927887},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6181555986404419},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6368876099586487},{"x":0.752598762512207,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرسشنامه","boundary":[0.752598762512207,0.619596540927887,0.8212057948112488,0.6368876099586487]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.621037483215332},{"x":0.7442827224731445,"y":0.619596540927887},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6383285522460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.6902287006378174,0.621037483215332,0.7463617324829102,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.621037483215332},{"x":0.6819126605987549,"y":0.621037483215332},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6383285522460938},{"x":0.6340956091880798,"y":0.639769434928894}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.6340956091880798,0.621037483215332,0.6819126605987549,0.6383285522460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.6484149694442749},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6484149694442749},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6671469807624817},{"x":0.7484407424926758,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امتیازدهی","boundary":[0.7484407424926758,0.6484149694442749,0.8212057948112488,0.6671469807624817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.64985591173172},{"x":0.7401247620582581,"y":0.64985591173172},{"x":0.7401247620582581,"y":0.6685879230499268},{"x":0.7318087220191956,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318087220191956,0.64985591173172,0.7401247620582581,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.64985591173172},{"x":0.7234927415847778,"y":0.64985591173172},{"x":0.7234927415847778,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6819126605987549,0.64985591173172,0.7234927415847778,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403326392173767,"y":0.64985591173172},{"x":0.6756756901741028,"y":0.64985591173172},{"x":0.6756756901741028,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6403326392173767,0.64985591173172,0.6756756901741028,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.64985591173172},{"x":0.6403326392173767,"y":0.64985591173172},{"x":0.6424116492271423,"y":0.6685879230499268},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6685879230499268}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6340956091880798,0.64985591173172,0.6424116492271423,0.6685879230499268]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752598762512207,"y":0.6757925152778625},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6757925152778625},{"x":0.8212057948112488,"y":0.6959654092788696},{"x":0.752598762512207,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرسشنامه","boundary":[0.752598762512207,0.6757925152778625,0.8212057948112488,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6902287006378174,"y":0.6757925152778625},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6757925152778625},{"x":0.7463617324829102,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6902287006378174,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سنجش","boundary":[0.6902287006378174,0.6757925152778625,0.7463617324829102,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.6757925152778625},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6757925152778625},{"x":0.6819126605987549,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6340956091880798,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگرش","boundary":[0.6340956091880798,0.6757925152778625,0.6819126605987549,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6153846383094788,"y":0.6757925152778625},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6757925152778625},{"x":0.6237006187438965,"y":0.6959654092788696},{"x":0.6153846383094788,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6153846383094788,0.6757925152778625,0.6237006187438965,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.6757925152778625},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6757925152778625},{"x":0.6091476082801819,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5571725368499756,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توانایی","boundary":[0.5571725368499756,0.6757925152778625,0.6091476082801819,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.6757925152778625},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6757925152778625},{"x":0.5488565564155579,"y":0.6959654092788696},{"x":0.5031185150146484,"y":0.6959654092788696}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنوی","boundary":[0.5031185150146484,0.6757925152778625,0.5488565564155579,0.6959654092788696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7484407424926758,"y":0.7074927687644958},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7060518860816956},{"x":0.8212057948112488,"y":0.7276657223701477},{"x":0.7484407424926758,"y":0.7276657223701477}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"امتیازدهی","boundary":[0.7484407424926758,0.7074927687644958,0.8212057948112488,0.7276657223701477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7318087220191956,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7401247620582581,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7401247620582581,"y":0.729106605052948},{"x":0.7318087220191956,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7318087220191956,0.7089337110519409,0.7401247620582581,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819126605987549,"y":0.7089337110519409},{"x":0.7234927415847778,"y":0.7074927687644958},{"x":0.7234927415847778,"y":0.729106605052948},{"x":0.6819126605987549,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.6819126605987549,0.7089337110519409,0.7234927415847778,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6424116492271423,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6756756901741028,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6756756901741028,"y":0.729106605052948},{"x":0.644490659236908,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.6424116492271423,0.7089337110519409,0.6756756901741028,0.729106605052948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6340956091880798,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6403326392173767,"y":0.7089337110519409},{"x":0.6424116492271423,"y":0.729106605052948},{"x":0.6340956091880798,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6340956091880798,0.7089337110519409,0.6424116492271423,0.729106605052948]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8212057948112488,"y":0.44236311316490173},{"x":0.8212057948112488,"y":0.729106605052948},{"x":0.5031185150146484,"y":0.729106605052948}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49811851501464843,0.4353631131649017,0.8262057948112488,0.736106605052948],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.560518741607666},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5619596838951111},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5749279260635376},{"x":0.147609144449234,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۴","boundary":[0.147609144449234,0.560518741607666,0.17879417538642883,0.5749279260635376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.560518741607666},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5619596838951111},{"x":0.17879417538642883,"y":0.5749279260635376},{"x":0.147609144449234,"y":0.5734870433807373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.553518741607666,0.18379417538642884,0.5819279260635376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.590778112411499},{"x":0.18087318539619446,"y":0.590778112411499},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6037464141845703},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.14968815445899963,0.590778112411499,0.17879417538642883,0.6037464141845703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14968815445899963,"y":0.590778112411499},{"x":0.18087318539619446,"y":0.590778112411499},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6037464141845703},{"x":0.14968815445899963,"y":0.6037464141845703}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.14468815445899963,0.583778112411499,0.18379417538642884,0.6107464141845703],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.619596540927887},{"x":0.17879417538642883,"y":0.619596540927887},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6325648427009583},{"x":0.147609144449234,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۹","boundary":[0.147609144449234,0.619596540927887,0.17879417538642883,0.6325648427009583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.619596540927887},{"x":0.17879417538642883,"y":0.619596540927887},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6325648427009583},{"x":0.147609144449234,"y":0.6325648427009583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.612596540927887,0.18379417538642884,0.6395648427009583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.64985591173172},{"x":0.17879417538642883,"y":0.64985591173172},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6613832712173462},{"x":0.147609144449234,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.147609144449234,0.64985591173172,0.17879417538642883,0.6613832712173462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.64985591173172},{"x":0.17879417538642883,"y":0.64985591173172},{"x":0.17879417538642883,"y":0.6613832712173462},{"x":0.147609144449234,"y":0.6613832712173462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.64285591173172,0.18379417538642884,0.6683832712173462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6786743402481079},{"x":0.18087318539619446,"y":0.680115282535553},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6916426420211792},{"x":0.147609144449234,"y":0.6916426420211792}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۲","boundary":[0.147609144449234,0.6786743402481079,0.18087318539619446,0.6916426420211792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.6786743402481079},{"x":0.18087318539619446,"y":0.680115282535553},{"x":0.18087318539619446,"y":0.6916426420211792},{"x":0.147609144449234,"y":0.6916426420211792}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.6716743402481079,0.18587318539619446,0.6986426420211792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7089337110519409},{"x":0.1767151802778244,"y":0.710374653339386},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7219020128250122},{"x":0.147609144449234,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۶","boundary":[0.147609144449234,0.7089337110519409,0.1767151802778244,0.7219020128250122]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.7089337110519409},{"x":0.1767151802778244,"y":0.710374653339386},{"x":0.1767151802778244,"y":0.7219020128250122},{"x":0.147609144449234,"y":0.7219020128250122}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.142609144449234,0.7019337110519409,0.1817151802778244,0.7289020128250122],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/gYbfhWFxSVccXKZQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/VloGcljmVHxbEiHc.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/JkIPwgSxzRqyRpOo.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":12,"image":{"webpSec":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/EZtpwADZnIKuHhaK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/KKXXMAJKJwuimzLt.jpg","blurred":"/storage/books/845aa83fe872d321/pages/HitEJkHqffCQtVWk.jpg"},"info":{"width":481,"height":694,"margin":[0.00029216247264164154,0.0004051648907427829,0.9982131604246192,0.9987254731497092]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553014636039734,"y":0.28818443417549133},{"x":0.5446985363960266,"y":0.289625346660614},{"x":0.542619526386261,"y":0.31268012523651123},{"x":0.4553014636039734,"y":0.31268012523651123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.4553014636039734,0.28818443417549133,0.542619526386261,0.31268012523651123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.790020763874054,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8503118753433228,"y":0.3256484270095825},{"x":0.8503118753433228,"y":0.34870317578315735},{"x":0.790020763874054,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معنویت","boundary":[0.790020763874054,0.3256484270095825,0.8503118753433228,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717255711555481,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7796257734298706,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7796257734298706,"y":0.34870317578315735},{"x":0.717255711555481,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمانی","boundary":[0.717255711555481,0.3256484270095825,0.7796257734298706,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6964656710624695,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7110186815261841,"y":0.3256484270095825},{"x":0.7110186815261841,"y":0.34870317578315735},{"x":0.6964656710624695,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6964656710624695,0.3256484270095825,0.7110186815261841,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6528066396713257,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6902287006378174,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6902287006378174,"y":0.34870317578315735},{"x":0.6528066396713257,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.6528066396713257,0.3256484270095825,0.6902287006378174,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925155878067017,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6424116492271423,"y":0.3256484270095825},{"x":0.6424116492271423,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5925155878067017,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریچه","boundary":[0.5925155878067017,0.3256484270095825,0.6424116492271423,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5571725368499756,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5862785577774048,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5862785577774048,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5571725368499756,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5571725368499756,0.3256484270095825,0.5862785577774048,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5031185150146484,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5467775464057922,"y":0.3256484270095825},{"x":0.5467775464057922,"y":0.34870317578315735},{"x":0.5031185150146484,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوینی","boundary":[0.5031185150146484,0.3256484270095825,0.5467775464057922,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4573804438114166,"y":0.3256484270095825},{"x":0.4927234947681427,"y":0.3256484270095825},{"x":0.4927234947681427,"y":0.34870317578315735},{"x":0.4573804438114166,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4573804438114166,0.3256484270095825,0.4927234947681427,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4261954128742218,"y":0.3256484270095825},{"x":0.4469854533672333,"y":0.3256484270095825},{"x":0.4469854533672333,"y":0.34870317578315735},{"x":0.4261954128742218,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4261954128742218,0.3256484270095825,0.4469854533672333,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970893919467926,"y":0.3256484270095825},{"x":0.41580042243003845,"y":0.3256484270095825},{"x":0.41580042243003845,"y":0.34870317578315735},{"x":0.3970893919467926,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3970893919467926,0.3256484270095825,0.41580042243003845,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3451143503189087,"y":0.3256484270095825},{"x":0.38669440150260925,"y":0.3256484270095825},{"x":0.38669440150260925,"y":0.34870317578315735},{"x":0.3451143503189087,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.3451143503189087,0.3256484270095825,0.38669440150260925,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723492681980133,"y":0.3256484270095825},{"x":0.3367983400821686,"y":0.3256484270095825},{"x":0.3367983400821686,"y":0.34870317578315735},{"x":0.2723492681980133,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2723492681980133,0.3256484270095825,0.3367983400821686,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20790021121501923,"y":0.3256484270095825},{"x":0.26195424795150757,"y":0.3256484270095825},{"x":0.26195424795150757,"y":0.34870317578315735},{"x":0.20790021121501923,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گشوده","boundary":[0.20790021121501923,0.3256484270095825,0.26195424795150757,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16632016003131866,"y":0.3256484270095825},{"x":0.1975051909685135,"y":0.3256484270095825},{"x":0.1975051909685135,"y":0.34870317578315735},{"x":0.16632016003131866,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.16632016003131866,0.3256484270095825,0.1975051909685135,0.34870317578315735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.147609144449234,"y":0.3256484270095825},{"x":0.15592515468597412,"y":0.3256484270095825},{"x":0.15592515468597412,"y":0.34870317578315735},{"x":0.147609144449234,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.99000000