فلور (فارسی) ایران شماره 77: تیره کاسنی، تبار کاسنی فلور (فارسی) ایران شماره 77: تیره کاسنی، تبار کاسنی

توضیحات

تیره کاسنی و گونه‌های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می‌دهند. این شرح و معرفی با طرح‌های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه‌ها همراه است., ,

,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798545","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 77: تیره کاسنی، تبار کاسنی","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8497a6d722431808/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8497a6d722431808/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8497a6d722431808/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8497a6d722431808/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8497a6d722431808/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-358-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۲","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">تیره کاسنی و گونه&zwnj;های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می&zwnj;دهند. این شرح و معرفی با طرح&zwnj;های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه&zwnj;ها همراه است.","\r","<p style=\"direction: rtl;\"> ",""],"pages_count":"552","keywords":null,"token":"8497a6d722431808","created_at":"2022-08-03 12:19:39","updated_at":"2022-08-06 14:35:00","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2022-08-03 12:55:45","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921589","title":"سیدرضا صفوی و همکاران","firstname":"سیدرضا","lastname":"سیدرضا","token":"fb9a0a6c542884fb","created_at":"2022-08-06 14:35:00","updated_at":"2022-08-06 14:35:00","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921589","title":"سیدرضا صفوی و همکاران","firstname":"سیدرضا","lastname":"سیدرضا","token":"fb9a0a6c542884fb","created_at":"2022-08-06 14:35:00","updated_at":"2022-08-06 14:35:00","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787120","file":"62ea2893942669.69816589.pdf","book_id":"3798545","toc":null,"created_at":"2022-08-03 12:19:42","updated_at":"2022-08-06 14:35:16","process_started_at":"2022-08-03 12:19:44","process_done_at":"2022-08-03 12:19:58","process_failed_at":null,"pages_count":"552","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"f8ab8775c92226134187cdfd4d8bac141fbba249983444f0b4e63befab2d719c5165da69fb717bee010759dc94b4434a405c86446f82f21d57d4c92fe4604424","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-77-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%86%DB%8C","ebook_price_en":"91000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-77-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۵۵۲","authorTitle":"سیدرضا صفوی و همکاران","tocStr":"","url":"/preview/8497a6d722431808/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-77-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%86%DB%8C%D8%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D9%86%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":552,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"8497a6d722431808","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/GKDmCqCnYqjwfTVA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/kBdxmWXXiBwsLJFX.jpg","blurred":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/USYlEpWosCbKUEql.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00022886802869684556,0.000024128164644762342,0.9985849163031377,0.9989620150188936]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.02850356325507164},{"x":0.5025210380554199,"y":0.02850356325507164},{"x":0.5025210380554199,"y":0.08788598328828812},{"x":0.4739495813846588,"y":0.08788598328828812}]},"confidence":0.8505491018295288,"str":"(","boundary":[0.4756302535533905,0.02850356325507164,0.5025210380554199,0.08788598328828812]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.02850356325507164},{"x":0.534453809261322,"y":0.02850356325507164},{"x":0.534453809261322,"y":0.08788598328828812},{"x":0.5109243988990784,"y":0.08788598328828812}]},"confidence":0.6591766476631165,"str":"1","boundary":[0.5109243988990784,0.02850356325507164,0.534453809261322,0.08788598328828812]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.02850356325507164},{"x":0.5663865804672241,"y":0.02850356325507164},{"x":0.5663865804672241,"y":0.08907363563776016},{"x":0.5445378422737122,"y":0.08907363563776016}]},"confidence":0.9059737920761108,"str":")","boundary":[0.5445378422737122,0.02850356325507164,0.5663865804672241,0.08907363563776016]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.027315914630889893},{"x":0.5663865804672241,"y":0.02850356325507164},{"x":0.5663865804672241,"y":0.08907363563776016},{"x":0.4739495813846588,"y":0.08788598328828812}]},"confidence":0.8052331805229187,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.020315914630889893,0.5713865804672241,0.09607363563776017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.10213776677846909},{"x":0.5882353186607361,"y":0.10213776677846909},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1175771951675415},{"x":0.529411792755127,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.9863401651382446,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.529411792755127,0.10213776677846909,0.5882353186607361,0.1175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.10095012187957764},{"x":0.5210084319114685,"y":0.10213776677846909},{"x":0.5210084319114685,"y":0.11638955026865005},{"x":0.4756302535533905,"y":0.11638955026865005}]},"confidence":0.9893335700035095,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4756302535533905,0.10095012187957764,0.5210084319114685,0.11638955026865005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.10095012187957764},{"x":0.46722689270973206,"y":0.10095012187957764},{"x":0.46722689270973206,"y":0.11520189791917801},{"x":0.43697479367256165,"y":0.11520189791917801}]},"confidence":0.9866036176681519,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.43697479367256165,0.10095012187957764,0.46722689270973206,0.11520189791917801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.09976246953010559},{"x":0.5882353186607361,"y":0.10332541912794113},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1175771951675415},{"x":0.43697479367256165,"y":0.11520189791917801}]},"confidence":0.9874741435050964,"dir":"ltr","boundary":[0.43197479367256164,0.09276246953010558,0.5932353186607361,0.12457719516754151],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5915966629981995,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1401425153017044},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9911333322525024,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5462185144424438,0.12826603651046753,0.5915966629981995,0.1401425153017044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5394958257675171,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5394958257675171,"y":0.1401425153017044},{"x":0.507563054561615,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.991385817527771,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.507563054561615,0.12826603651046753,0.5394958257675171,0.1401425153017044]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.12826603651046753},{"x":0.49915966391563416,"y":0.12826603651046753},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1401425153017044},{"x":0.43529412150382996,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9870193004608154,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.43529412150382996,0.12826603651046753,0.49915966391563416,0.1401425153017044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5915966629981995,"y":0.12826603651046753},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1401425153017044},{"x":0.43529412150382996,"y":0.1401425153017044}]},"confidence":0.9893965721130371,"dir":"ltr","boundary":[0.43029412150382995,0.12126603651046752,0.5965966629981995,0.1471425153017044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.14845605194568634},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1650831401348114},{"x":0.6201680898666382,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9890418648719788,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6201680898666382,0.14845605194568634,0.6672269105911255,0.1650831401348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.14845605194568634},{"x":0.6134454011917114,"y":0.14845605194568634},{"x":0.6134454011917114,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5647059082984924,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9852108955383301,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5647059082984924,0.14845605194568634,0.6134454011917114,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.14845605194568634},{"x":0.561344563961029,"y":0.14845605194568634},{"x":0.561344563961029,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5546218752861023,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9013361930847168,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.14845605194568634,0.561344563961029,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.14845605194568634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.16627077758312225},{"x":0.5008403658866882,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.988782525062561,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.49915966391563416,0.14845605194568634,0.5495798587799072,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.1496437042951584},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1496437042951584},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1674584299325943},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9924439191818237,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48571428656578064,0.1496437042951584,0.4924369752407074,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.1496437042951584},{"x":0.4773109257221222,"y":0.14845605194568634},{"x":0.4773109257221222,"y":0.1674584299325943},{"x":0.440336138010025,"y":0.1674584299325943}]},"confidence":0.9855660796165466,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.440336138010025,0.1496437042951584,0.4773109257221222,0.1674584299325943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.1496437042951584},{"x":0.43361344933509827,"y":0.1496437042951584},{"x":0.43361344933509827,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3680672347545624,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9832397103309631,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3663865625858307,0.1496437042951584,0.43361344933509827,0.1674584299325943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.1496437042951584},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1472684144973755},{"x":0.6672269105911255,"y":0.16627077758312225},{"x":0.3680672347545624,"y":0.16864608228206635}]},"confidence":0.9837165474891663,"dir":"ltr","boundary":[0.3613865625858307,0.14264370429515838,0.6722269105911255,0.17327077758312226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9833541512489319,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6218487620353699,0.18171021342277527,0.6789916157722473,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6134454011917114,"y":0.1947743445634842},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9932364821434021,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5411764979362488,0.18171021342277527,0.6134454011917114,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5327731370925903,"y":0.18171021342277527},{"x":0.5327731370925903,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4773109257221222,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9875872135162354,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4773109257221222,0.18171021342277527,0.5327731370925903,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.18171021342277527},{"x":0.46722689270973206,"y":0.18171021342277527},{"x":0.46722689270973206,"y":0.1947743445634842},{"x":0.4588235318660736,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9652440547943115,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4588235318660736,0.18171021342277527,0.46722689270973206,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.18171021342277527},{"x":0.45210084319114685,"y":0.18171021342277527},{"x":0.45210084319114685,"y":0.1947743445634842},{"x":0.40336135029792786,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9823980331420898,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.40336135029792786,0.18171021342277527,0.45210084319114685,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18171021342277527},{"x":0.3949579894542694,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9835605621337891,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3478991687297821,0.18171021342277527,0.3949579894542694,0.1947743445634842]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18171021342277527},{"x":0.6789916157722473,"y":0.1947743445634842},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9859437942504883,"dir":"ltr","boundary":[0.3428991687297821,0.17471021342277526,0.6839916157722473,0.2017743445634842],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9887957572937012,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5277311205863953,0.25653207302093506,0.5899159908294678,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5176470875740051,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2874109148979187},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9904332756996155,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.43865546584129333,0.25653207302093506,0.5176470875740051,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2874109148979187},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.989705502986908,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.24953207302093505,0.5949159908294678,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6698337197303772},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.301746666431427,"str":"312","boundary":[0.48739495873451233,0.6579572558403015,0.4957983195781708,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6698337197303772},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.301746666431427,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.6509572558403015,0.5007983195781708,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ms","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.330021470785141,"dir":"ltr","str":"TEKAL","boundary":[0.4571428596973419,0.6615201830863953,0.4789915978908539,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.330021470785141,"dir":"ltr","boundary":[0.4521428596973419,0.6545201830863953,0.4839915978908539,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8135392069816589},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9932933449745178,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7630252242088318,0.8135392069816589,0.8117647171020508,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8135392069816589},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9355188608169556,"dir":"rtl","str":"۷۷","boundary":[0.7344537973403931,0.8135392069816589,0.7579832077026367,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8313539028167725},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9412500262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7193277478218079,0.8123515248298645,0.7378151416778564,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9777376055717468,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.6890756487846375,0.8123515248298645,0.7193277478218079,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8313539028167725},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.9827913641929626,"dir":"rtl","str":"کاسنی","boundary":[0.6369748115539551,0.8123515248298645,0.6789916157722473,0.8313539028167725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.8123515248298645},{"x":0.63193279504776,"y":0.8123515248298645},{"x":0.63193279504776,"y":0.8301662802696228},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9777687788009644,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6201680898666382,0.8123515248298645,0.63193279504776,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9888789057731628,"dir":"rtl","str":"تبار","boundary":[0.5915966629981995,0.8123515248298645,0.6168067455291748,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.8123515248298645},{"x":0.578151285648346,"y":0.8123515248298645},{"x":0.578151285648346,"y":0.8301662802696228},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.8972918391227722,"dir":"rtl","str":"کاسنی","boundary":[0.5361344814300537,0.8123515248298645,0.578151285648346,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8123515248298645},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8301662802696228},{"x":0.4151260554790497,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.8360095620155334,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4151260554790497,0.8111639022827148,0.6235294342041016,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8111639022827148},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8301662802696228},{"x":0.2050420194864273,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9818286895751953,"dir":"rtl","str":"Asteraceae","boundary":[0.2050420194864273,0.8099762201309204,0.3512605130672455,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8111639022827148},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8301662802696228},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9968901872634888,"dir":"rtl","str":"Tribe","boundary":[0.35966387391090393,0.8111639022827148,0.4084033668041229,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.8111639022827148},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8123515248298645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8301662802696228},{"x":0.42184874415397644,"y":0.8301662802696228}]},"confidence":0.9729305505752563,"dir":"rtl","str":"Cichorieae","boundary":[0.42184874415397644,0.8111639022827148,0.5647059082984924,0.8301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.8099762201309204},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8111639022827148},{"x":0.3512605130672455,"y":0.8289785981178284},{"x":0.1411764770746231,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.8258303999900818,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.1411764770746231,0.8099762201309204,0.3512605130672455,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8456056714057922},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8456056714057922},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8646080493927002},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9603517651557922,"dir":"rtl","str":"سیدرضا","boundary":[0.7731092572212219,0.8456056714057922,0.8369747996330261,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.8456056714057922},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8456056714057922},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8646080493927002},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9808977246284485,"dir":"rtl","str":"صفوی","boundary":[0.7159664034843445,0.8456056714057922,0.7630252242088318,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8456056714057922},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8456056714057922},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8646080493927002},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9884544610977173,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.8456056714057922,0.7126050591468811,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.8456056714057922},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8456056714057922},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8646080493927002},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9757668375968933,"dir":"rtl","str":"یاسمین","boundary":[0.6403361558914185,0.8456056714057922,0.6957983374595642,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.8456056714057922},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8456056714057922},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8646080493927002},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9929795265197754,"dir":"rtl","str":"ناصح","boundary":[0.5882353186607361,0.8456056714057922,0.6302521228790283,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8646080493927002},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9690863490104675,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.8456056714057922,0.5865546464920044,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8646080493927002},{"x":0.534453809261322,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9813110828399658,"dir":"rtl","str":"عفت","boundary":[0.534453809261322,0.8456056714057922,0.5714285969734192,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5243697762489319,"y":0.8646080493927002},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9844520092010498,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.4773109257221222,0.8456056714057922,0.5243697762489319,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8646080493927002},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9704971313476562,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.8456056714057922,0.4722689092159271,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8456056714057922},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8456056714057922},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8646080493927002},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9803902506828308,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.42016807198524475,0.8456056714057922,0.45378151535987854,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8456056714057922},{"x":0.4100840389728546,"y":0.8646080493927002},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9740222692489624,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.3630252182483673,0.8456056714057922,0.4100840389728546,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.8456056714057922},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8456056714057922},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8646080493927002},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9947795271873474,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34285715222358704,0.8456056714057922,0.3529411852359772,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.8456056714057922},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8456056714057922},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8646080493927002},{"x":0.2873949706554413,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9914155602455139,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.2873949706554413,0.8456056714057922,0.3344537913799286,0.8646080493927002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.8456056714057922},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8456056714057922},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8646080493927002},{"x":0.2201680690050125,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.965787947177887,"dir":"rtl","str":"حیدرنیا","boundary":[0.2201680690050125,0.8456056714057922,0.27731093764305115,0.8646080493927002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1411764770746231,"y":0.8099762201309204},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8111639022827148},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8669833540916443},{"x":0.1411764770746231,"y":0.8646080493927002}]},"confidence":0.9722222685813904,"dir":"ltr","boundary":[0.1361764770746231,0.8029762201309204,0.8419747996330261,0.8739833540916443],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/lkJcOZcfAJHLEBGf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/ViwpKrdjBTzyoncO.jpg","blurred":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/XtMDoJdkTdAGxgoe.jpg"},"info":{"width":428,"height":651,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/cnMBOAFqajBoOWGA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/fLLgnVDNUQXwZzbw.jpg","blurred":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/VrvkBXPguOTywnvI.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003220817792315443,0.00019338923352914296,0.998743097213136,0.9991072973763292]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5714285969734192,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5697479248046875,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5142857432365417,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9909273386001587,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5159664154052734,0.17102137207984924,0.5697479248046875,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.17102137207984924},{"x":0.507563054561615,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5058823823928833,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4638655483722687,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9931100010871887,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4638655483722687,0.17102137207984924,0.5058823823928833,0.1852731555700302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.1698337346315384},{"x":0.4571428596973419,"y":0.17102137207984924},{"x":0.4571428596973419,"y":0.18408551812171936},{"x":0.4285714328289032,"y":0.18408551812171936}]},"confidence":0.9934137463569641,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4285714328289032,0.1698337346315384,0.4571428596973419,0.18408551812171936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5731092691421509,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9915037155151367,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5310924649238586,0.19121140241622925,0.5731092691421509,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5226891040802002,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4941176474094391,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9955512881278992,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4941176474094391,0.19121140241622925,0.5226891040802002,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.19121140241622925},{"x":0.48571428656578064,"y":0.19121140241622925},{"x":0.48571428656578064,"y":0.20308788120746613},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.990605354309082,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4268907606601715,0.19121140241622925,0.48571428656578064,0.20308788120746613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.1698337346315384},{"x":0.5731092691421509,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5731092691421509,"y":0.20427553355693817},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9922804236412048,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.16283373463153838,0.5781092691421509,0.21127553355693818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9912733435630798,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.6000000238418579,0.20783847570419312,0.6420168280601501,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9913294911384583,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5445378422737122,0.20783847570419312,0.5915966629981995,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22565320134162903},{"x":0.534453809261322,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9869701862335205,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.20902612805366516,0.5411764979362488,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22565320134162903},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9933908581733704,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.48235294222831726,0.20902612805366516,0.5260504484176636,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4739495813846588,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22565320134162903},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.9978237152099609,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46722689270973206,0.20902612805366516,0.4739495813846588,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20902612805366516},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22565320134162903},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22565320134162903}]},"confidence":0.992240846157074,"dir":"rtl","str":"ترویج","boundary":[0.42352941632270813,0.20902612805366516,0.4588235318660736,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.20902612805366516},{"x":0.41680672764778137,"y":0.20902612805366516},{"x":0.41680672764778137,"y":0.22565320134162903},{"x":0.35630252957344055,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9881728291511536,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.35630252957344055,0.20902612805366516,0.41680672764778137,0.22565320134162903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9881605505943298,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5966386795043945,0.22921615839004517,0.6470588445663452,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9893912076950073,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5243697762489319,0.22921615839004517,0.5865546464920044,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5142857432365417,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4638655483722687,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9917187094688416,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.4638655483722687,0.22921615839004517,0.5142857432365417,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.22921615839004517},{"x":0.45546218752861023,"y":0.22921615839004517},{"x":0.45546218752861023,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4470588266849518,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9900832176208496,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.22921615839004517,0.45546218752861023,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.22921615839004517},{"x":0.43865546584129333,"y":0.22921615839004517},{"x":0.43865546584129333,"y":0.24584323167800903},{"x":0.40168067812919617,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9923829436302185,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.40168067812919617,0.22921615839004517,0.43865546584129333,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3932773172855377,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3932773172855377,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9913848638534546,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.3512605130672455,0.22921615839004517,0.3932773172855377,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6470588445663452,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3512605130672455,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9908583164215088,"dir":"ltr","boundary":[0.3462605130672455,0.20202612805366515,0.6537395167350769,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3052256405353546},{"x":0.529411792755127,"y":0.3052256405353546},{"x":0.529411792755127,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9862695932388306,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5042017102241516,0.3052256405353546,0.529411792755127,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3171021342277527},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9911054968833923,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.46890756487846375,0.3052256405353546,0.4957983195781708,0.3171021342277527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3052256405353546},{"x":0.529411792755127,"y":0.30403801798820496},{"x":0.529411792755127,"y":0.3171021342277527},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9889562129974365,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.2982256405353546,0.534411792755127,0.3241021342277527],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.45961993932724},{"x":0.7210084199905396,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4679335057735443},{"x":0.6857143044471741,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9848926067352295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6840336322784424,0.45961993932724,0.7210084199905396,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4572446644306183},{"x":0.680672287940979,"y":0.4572446644306183},{"x":0.680672287940979,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8800208568572998,"dir":"rtl","str":"۷۷","boundary":[0.6605042219161987,0.4572446644306183,0.680672287940979,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9237527847290039,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6504201889038086,0.4572446644306183,0.6638655662536621,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.972530722618103,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.6268907785415649,0.4572446644306183,0.6487395167350769,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5865546464920044,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9790874719619751,"dir":"rtl","str":"کاسنی","boundary":[0.5865546464920044,0.4572446644306183,0.6184874176979065,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4572446644306183},{"x":0.583193302154541,"y":0.4572446644306183},{"x":0.583193302154541,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9730945229530334,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.4572446644306183,0.583193302154541,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5697479248046875,"y":0.470308780670166},{"x":0.5495798587799072,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9901900887489319,"dir":"rtl","str":"تبار","boundary":[0.5495798587799072,0.45605701208114624,0.5697479248046875,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5378151535987854,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5378151535987854,"y":0.470308780670166},{"x":0.5058823823928833,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.981079638004303,"dir":"rtl","str":"کاسنی","boundary":[0.5058823823928833,0.45605701208114624,0.5378151535987854,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4100840389728546,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9138168096542358,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4100840389728546,0.45605701208114624,0.5714285969734192,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3613445460796356,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3613445460796356,"y":0.470308780670166},{"x":0.24705882370471954,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9855090975761414,"dir":"rtl","str":"Asteraceae","boundary":[0.24705882370471954,0.4548693597316742,0.3613445460796356,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.45605701208114624},{"x":0.40672269463539124,"y":0.45605701208114624},{"x":0.40672269463539124,"y":0.470308780670166},{"x":0.3680672347545624,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9932435750961304,"dir":"rtl","str":"Tribe","boundary":[0.3680672347545624,0.45605701208114624,0.40672269463539124,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5277311205863953,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5277311205863953,"y":0.470308780670166},{"x":0.41680672764778137,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.975908637046814,"dir":"rtl","str":"Cichorieae","boundary":[0.41680672764778137,0.45605701208114624,0.5277311205863953,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19831933081150055,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3613445460796356,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3613445460796356,"y":0.470308780670166},{"x":0.19831933081150055,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.8815088868141174,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.19831933081150055,0.4548693597316742,0.3613445460796356,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.48099762201309204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9498340487480164,"dir":"rtl","str":"سیدرضا","boundary":[0.6924369931221008,0.48099762201309204,0.7428571581840515,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9365715980529785,"dir":"rtl","str":"صفوی","boundary":[0.6470588445663452,0.48099762201309204,0.6840336322784424,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9690476059913635,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.48099762201309204,0.6453781723976135,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.48099762201309204},{"x":0.63193279504776,"y":0.48099762201309204},{"x":0.63193279504776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9324402213096619,"dir":"rtl","str":"یاسمین","boundary":[0.5882353186607361,0.48099762201309204,0.63193279504776,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9943751096725464,"dir":"rtl","str":"ناصح","boundary":[0.5478991866111755,0.48099762201309204,0.5798319578170776,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5462185144424438,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9828481674194336,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.48099762201309204,0.5462185144424438,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.48099762201309204},{"x":0.534453809261322,"y":0.48099762201309204},{"x":0.534453809261322,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9889945983886719,"dir":"rtl","str":"عفت","boundary":[0.5058823823928833,0.48099762201309204,0.534453809261322,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.48099762201309204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.48099762201309204},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9867246150970459,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.4588235318660736,0.48099762201309204,0.49747899174690247,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.48099762201309204},{"x":0.45546218752861023,"y":0.48099762201309204},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4952494204044342},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9769867658615112,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.44873949885368347,0.48099762201309204,0.45546218752861023,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.48099762201309204},{"x":0.440336138010025,"y":0.48099762201309204},{"x":0.440336138010025,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.984789252281189,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.4151260554790497,0.48099762201309204,0.440336138010025,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4084033668041229,"y":0.48099762201309204},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4952494204044342},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9730111956596375,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.36974790692329407,0.48099762201309204,0.4084033668041229,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3613445460796356,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4952494204044342},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9881511330604553,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35462185740470886,0.48099762201309204,0.3613445460796356,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3478991687297821,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4952494204044342},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9902894496917725,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.31092438101768494,0.48099762201309204,0.3478991687297821,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3025210201740265,"y":0.48099762201309204},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4952494204044342},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.9603410959243774,"dir":"rtl","str":"حیدرنیا","boundary":[0.2571428716182709,0.48099762201309204,0.3025210201740265,0.4952494204044342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4952494204044342},{"x":0.19831933081150055,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9712328314781189,"dir":"ltr","boundary":[0.19163865864276886,0.44668170738220214,0.7478571581840515,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6571428775787354,"y":0.724465548992157},{"x":0.6134454011917114,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9790463447570801,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6134454011917114,0.7114014029502869,0.6571428775787354,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6033613681793213,"y":0.724465548992157},{"x":0.5697479248046875,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9708231687545776,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.5697479248046875,0.7114014029502869,0.6033613681793213,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9527042508125305,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.6352941393852234,0.7315914630889893,0.6571428775787354,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7315914630889893},{"x":0.63193279504776,"y":0.7315914630889893},{"x":0.63193279504776,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9477983117103577,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.6201680898666382,0.7315914630889893,0.63193279504776,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9704440236091614,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.5630252361297607,0.7315914630889893,0.6117647290229797,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7446556091308594},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9669609069824219,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.7044014029502869,0.6621428775787354,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5310924649238586,"y":0.705463171005249},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9873408079147339,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.46890756487846375,0.6900237798690796,0.5310924649238586,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6900237798690796},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5310924649238586,"y":0.705463171005249},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9873408079147339,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.6830237798690796,0.5360924649238586,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7102137804031372},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7102137804031372},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4302521049976349,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.9121314287185669,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4302521049976349,0.7102137804031372,0.44873949885368347,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4252100884914398,"y":0.724465548992157},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9818888306617737,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.39159664511680603,0.7114014029502869,0.4252100884914398,0.724465548992157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7125890851020813},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7256532311439514},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9720957279205322,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.3294117748737335,0.7125890851020813,0.3848739564418793,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7304037809371948},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7304037809371948},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9578043222427368,"dir":"rtl","str":"سیدرضا","boundary":[0.3966386616230011,0.7304037809371948,0.44873949885368347,0.7446556091308594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.7304037809371948},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7304037809371948},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7446556091308594},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9777814149856567,"dir":"rtl","str":"صفوی","boundary":[0.35630252957344055,0.7304037809371948,0.39159664511680603,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7102137804031372},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7090261578559875},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7446556091308594},{"x":0.3310924470424652,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9632380604743958,"dir":"ltr","boundary":[0.3244117748737335,0.7032137804031372,0.45542017102241517,0.7516556091308594],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/MjJBfxVaQMuINcui-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/RpNkeAKekkXTZbgb.jpg","blurred":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/UdqWSxfpkizrGGEp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00032773109744576846,0.0001962102427901678,0.9986611820990298,0.9990579295815312]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7899159789085388,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7899159789085388,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9829275608062744,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7478991746902466,0.1722090244293213,0.7899159789085388,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.1722090244293213},{"x":0.7899159789085388,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7899159789085388,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18289786577224731}]},"confidence":0.9829275608062744,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.16520902442932128,0.7949159789085388,0.19227315557003022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7882353067398071,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7882353067398071,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20071259140968323}]},"confidence":0.9906620383262634,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7647058963775635,0.1876484602689743,0.7882353067398071,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7596638798713684,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7546218633651733,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9885837435722351,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7546218633651733,0.1876484602689743,0.7596638798713684,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7495798468589783,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9945712685585022,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7378151416778564,0.1876484602689743,0.7478991746902466,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.18646080791950226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.1876484602689743},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9814021587371826,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6957983374595642,0.18646080791950226,0.7327731251716614,0.20071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6705882549285889,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.8250311017036438,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.1876484602689743,0.6705882549285889,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6621848940849304,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6420168280601501,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9854823350906372,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6420168280601501,0.1876484602689743,0.6621848940849304,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6386554837226868,"y":0.1876484602689743},{"x":0.6386554837226868,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6168067455291748,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9921671748161316,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6168067455291748,0.1876484602689743,0.6386554837226868,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.1876484602689743},{"x":0.610084056854248,"y":0.1876484602689743},{"x":0.610084056854248,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5932773351669312,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9821903705596924,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5932773351669312,0.1876484602689743,0.610084056854248,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9826626777648926,"dir":"rtl","str":"کاسنی","boundary":[0.5630252361297607,0.1876484602689743,0.5882353186607361,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5596638917922974,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9724406599998474,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.1876484602689743,0.5596638917922974,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5495798587799072,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5495798587799072,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5361344814300537,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9902617931365967,"dir":"rtl","str":"تبار","boundary":[0.5361344814300537,0.1876484602689743,0.5495798587799072,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5260504484176636,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5025210380554199,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9632937908172607,"dir":"rtl","str":"کاسنی","boundary":[0.5025210380554199,0.18646080791950226,0.5260504484176636,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5647059082984924,"y":0.19952493906021118},{"x":0.41848739981651306,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.906982421875,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.41848739981651306,0.18646080791950226,0.5647059082984924,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3764705955982208,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3764705955982208,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2705882489681244,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9890004992485046,"dir":"rtl","str":"Asteraceae","boundary":[0.2705882489681244,0.18646080791950226,0.3764705955982208,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4151260554790497,"y":0.19833728671073914},{"x":0.3798319399356842,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9961760640144348,"dir":"rtl","str":"Tribe","boundary":[0.3798319399356842,0.18646080791950226,0.4151260554790497,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5243697762489319,"y":0.1876484602689743},{"x":0.5243697762489319,"y":0.19952493906021118},{"x":0.42352941632270813,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9773958325386047,"dir":"rtl","str":"Cichorieae","boundary":[0.42352941632270813,0.18646080791950226,0.5243697762489319,0.19952493906021118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3764705955982208,"y":0.18646080791950226},{"x":0.3764705955982208,"y":0.19833728671073914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.7813591361045837,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.22857142984867096,0.18646080791950226,0.3764705955982208,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.18646080791950226},{"x":0.29411765933036804,"y":0.18646080791950226},{"x":0.29411765933036804,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2554621994495392,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9573835730552673,"dir":"rtl","str":"سیدرضا","boundary":[0.2554621994495392,0.18646080791950226,0.29411765933036804,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2537815272808075,"y":0.19833728671073914},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9769220948219299,"dir":"rtl","str":"صفوی","boundary":[0.2235294133424759,0.18646080791950226,0.2537815272808075,0.19833728671073914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2235294133424759,"y":0.18646080791950226},{"x":0.2235294133424759,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.9492953419685364,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21680672466754913,0.18646080791950226,0.2235294133424759,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7882353067398071,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7882353067398071,"y":0.20308788120746613},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19952493906021118}]},"confidence":0.9765026569366455,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.1782731555700302,0.7932353067398071,0.21008788120746613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9253432750701904,"dir":"rtl","str":"یاسمین","boundary":[0.6352941393852234,0.20427553355693817,0.6689075827598572,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6302521228790283,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2149643748998642},{"x":0.605042040348053,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9913088083267212,"dir":"rtl","str":"ناصح","boundary":[0.605042040348053,0.20427553355693817,0.6302521228790283,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9544686079025269,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.20427553355693817,0.6033613681793213,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.986424446105957,"dir":"rtl","str":"عفت","boundary":[0.5731092691421509,0.20427553355693817,0.5949580073356628,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9896061420440674,"dir":"rtl","str":"جعفر","boundary":[0.5445378422737122,0.20427553355693817,0.5680672526359558,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5394958257675171,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2149643748998642},{"x":0.534453809261322,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8623632192611694,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.534453809261322,0.20427553355693817,0.5394958257675171,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9669824838638306,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.20427553355693817,0.5310924649238586,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9828783273696899,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.5058823823928833,0.20427553355693817,0.5260504484176636,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5008403658866882,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9671250581741333,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.4722689092159271,0.20427553355693817,0.5008403658866882,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20427553355693817},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20427553355693817},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2149643748998642},{"x":0.462184876203537,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9882864356040955,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.20427553355693817,0.46554622054100037,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.20427553355693817},{"x":0.45546218752861023,"y":0.20427553355693817},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9925147891044617,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.4285714328289032,0.20427553355693817,0.45546218752861023,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.20427553355693817},{"x":0.42184874415397644,"y":0.20427553355693817},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2149643748998642},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9718565344810486,"dir":"rtl","str":"حیدرنیا","boundary":[0.38823530077934265,0.20427553355693817,0.42184874415397644,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2149643748998642},{"x":0.38823530077934265,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9699952602386475,"dir":"ltr","boundary":[0.38323530077934265,0.19727553355693817,0.6739075827598572,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7899159789085388,"y":0.22802850604057312},{"x":0.7899159789085388,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9880297780036926,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7428571581840515,0.22921615839004517,0.7899159789085388,0.23634204268455505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9819981455802917,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7210084199905396,0.22921615839004517,0.7378151416778564,0.2375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7899159789085388,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7899159789085388,"y":0.235154390335083},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2375296950340271}]},"confidence":0.9860191941261292,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.22221615839004516,0.7949159789085388,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7899159789085388,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9870848655700684,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7546218633651733,0.24346792697906494,0.7899159789085388,0.2529691159725189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7899159789085388,"y":0.24346792697906494},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9870848655700684,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.23646792697906494,0.7949159789085388,0.2599691159725189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7899159789085388,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9807274341583252,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7495798468589783,0.25890737771987915,0.7899159789085388,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7899159789085388,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9807274341583252,"dir":"ltr","boundary":[0.7445798468589783,0.25190737771987914,0.7949159789085388,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7899159789085388,"y":0.28622329235076904},{"x":0.756302535533905,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9886010885238647,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.756302535533905,0.2731591463088989,0.7899159789085388,0.28622329235076904]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7899159789085388,"y":0.28622329235076904},{"x":0.756302535533905,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9886010885238647,"dir":"ltr","boundary":[0.751302535533905,0.2661591463088989,0.7949159789085388,0.29322329235076905],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9917507767677307,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7613445520401001,0.28859856724739075,0.7899159789085388,0.2969121038913727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2897862195968628},{"x":0.756302535533905,"y":0.28859856724739075},{"x":0.756302535533905,"y":0.2980997562408447},{"x":0.729411780834198,"y":0.2992874085903168}]},"confidence":0.9863910675048828,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.729411780834198,0.2897862195968628,0.756302535533905,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7899159789085388,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7630252242088318,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9910262227058411,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7613445520401001,0.30403801798820496,0.7899159789085388,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.30403801798820496},{"x":0.756302535533905,"y":0.3028503656387329},{"x":0.756302535533905,"y":0.31353920698165894},{"x":0.729411780834198,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9888888597488403,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.729411780834198,0.30403801798820496,0.756302535533905,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7899159789085388,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7915966510772705,"y":0.31353920698165894},{"x":0.729411780834198,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9893438220024109,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.2827862195968628,0.7965966510772705,0.32053920698165894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7882353067398071,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9708977937698364,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7747899293899536,0.3194774389266968,0.7882353067398071,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7731092572212219,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9856221079826355,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7529411911964417,0.31828978657722473,0.7731092572212219,0.33135393261909485]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7462185025215149,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9786578416824341,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7193277478218079,0.31828978657722473,0.7462185025215149,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7882353067398071,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9790392518043518,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.3112897865772247,0.7932353067398071,0.33835393261909485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23990498483181},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8710788488388062,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.22802850604057312,0.6689075827598572,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23990498483181},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9934011101722717,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6420168280601501,0.22802850604057312,0.6621848940849304,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23990498483181},{"x":0.6386554837226868,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9771684408187866,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6386554837226868,0.22802850604057312,0.6420168280601501,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6336134672164917,"y":0.23990498483181},{"x":0.605042040348053,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.988078236579895,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.605042040348053,0.22802850604057312,0.6336134672164917,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6000000238418579,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6000000238418579,"y":0.23990498483181},{"x":0.5630252361297607,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9796376824378967,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5630252361297607,0.22802850604057312,0.6000000238418579,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23990498483181},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9954827427864075,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5310924649238586,0.22802850604057312,0.5579832196235657,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23990498483181},{"x":0.5210084319114685,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.99020916223526,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.22802850604057312,0.5260504484176636,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22802850604057312},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23990498483181},{"x":0.4957983195781708,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9902439117431641,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4957983195781708,0.22802850604057312,0.5159664154052734,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4924369752407074,"y":0.23990498483181},{"x":0.46890756487846375,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9965215921401978,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.46890756487846375,0.22802850604057312,0.4924369752407074,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.22802850604057312},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22802850604057312},{"x":0.47058823704719543,"y":0.23990498483181},{"x":0.462184876203537,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9867876172065735,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.462184876203537,0.22802850604057312,0.47058823704719543,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4638655483722687,"y":0.23990498483181},{"x":0.43697479367256165,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9611701965332031,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۱","boundary":[0.43697479367256165,0.22802850604057312,0.4638655483722687,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22802850604057312},{"x":0.4470588266849518,"y":0.23990498483181},{"x":0.43865546584129333,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9262605905532837,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.22802850604057312,0.4470588266849518,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.22802850604057312},{"x":0.43361344933509827,"y":0.22802850604057312},{"x":0.43361344933509827,"y":0.23990498483181},{"x":0.38655462861061096,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9919798970222473,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.38655462861061096,0.22802850604057312,0.43361344933509827,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3798319399356842,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3798319399356842,"y":0.23990498483181},{"x":0.3512605130672455,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9640592336654663,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.3512605130672455,0.22802850604057312,0.3798319399356842,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3512605130672455,"y":0.23990498483181},{"x":0.3462184965610504,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.7291286587715149,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3462184965610504,0.22802850604057312,0.3512605130672455,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3327731192111969,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3327731192111969,"y":0.23990498483181},{"x":0.3193277418613434,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9497767686843872,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.3193277418613434,0.22802850604057312,0.3327731192111969,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3176470696926117,"y":0.22802850604057312},{"x":0.3176470696926117,"y":0.23990498483181},{"x":0.3126050531864166,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9156324863433838,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.3126050531864166,0.22802850604057312,0.3176470696926117,0.23990498483181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.22802850604057312},{"x":0.30756303668022156,"y":0.22802850604057312},{"x":0.30756303668022156,"y":0.23990498483181},{"x":0.2823529541492462,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9742545485496521,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.2823529541492462,0.22802850604057312,0.30756303668022156,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22802850604057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.23990498483181},{"x":0.2823529541492462,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9741768836975098,"dir":"ltr","boundary":[0.2773529541492462,0.22102850604057311,0.6739075827598572,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6689075827598572,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6655462384223938,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8550196290016174,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.2422802895307541,0.6689075827598572,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6638655662536621,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9896726608276367,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6453781723976135,0.2422802895307541,0.6638655662536621,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9915318489074707,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6184874176979065,0.2422802895307541,0.6403361558914185,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6184874176979065,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9609302282333374,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6134454011917114,0.2422802895307541,0.6184874176979065,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25415676832199097},{"x":0.583193302154541,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9862313866615295,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.583193302154541,0.2422802895307541,0.6117647290229797,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5798319578170776,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5596638917922974,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8184236884117126,"dir":"rtl","str":"۷۷.","boundary":[0.5596638917922974,0.2422802895307541,0.5798319578170776,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5546218752861023,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.98387610912323,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.5327731370925903,0.2422802895307541,0.5546218752861023,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2422802895307541},{"x":0.529411792755127,"y":0.2422802895307541},{"x":0.529411792755127,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5210084319114685,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9227480292320251,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5210084319114685,0.2422802895307541,0.529411792755127,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2422802895307541},{"x":0.5210084319114685,"y":0.25415676832199097},{"x":0.48571428656578064,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9812214970588684,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.48571428656578064,0.2422802895307541,0.5210084319114685,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4789915978908539,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4453781545162201,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9891910552978516,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4453781545162201,0.2422802895307541,0.4789915978908539,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4420168101787567,"y":0.25415676832199097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9729341864585876,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.4151260554790497,0.2422802895307541,0.4420168101787567,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2422802895307541},{"x":0.4117647111415863,"y":0.25415676832199097},{"x":0.40672269463539124,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.8963442444801331,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40672269463539124,0.2422802895307541,0.4117647111415863,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2422802895307541},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2422802895307541},{"x":0.40504202246665955,"y":0.25415676832199097},{"x":0.38991597294807434,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9590176343917847,"dir":"rtl","str":"فیبا","boundary":[0.38991597294807434,0.2422802895307541,0.40504202246665955,0.25415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6689075827598572,"y":0.25415676832199097},{"x":0.38991597294807434,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9642301797866821,"dir":"ltr","boundary":[0.38491597294807434,0.23528028953075408,0.6739075827598572,0.261156768321991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6705882549285889,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.912264347076416,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.30403801798820496,0.6705882549285889,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.9819933176040649,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.6420168280601501,0.30403801798820496,0.6571428775787354,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.992855966091156,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6218487620353699,0.3028503656387329,0.6386554837226868,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6151260733604431,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9494481086730957,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6151260733604431,0.3028503656387329,0.6184874176979065,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5882353186607361,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9934062957763672,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.5882353186607361,0.3028503656387329,0.6117647290229797,0.3147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3028503656387329},{"x":0.583193302154541,"y":0.3028503656387329},{"x":0.583193302154541,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5714285969734192,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.7905521392822266,"dir":"rtl","str":"۷۷","boundary":[0.5714285969734192,0.3028503656387329,0.583193302154541,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5731092691421509,"y":0.31353920698165894},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.886551022529602,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5630252361297607,0.3028503656387329,0.5731092691421509,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6705882549285889,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9572975039482117,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.2958503656387329,0.6755882549285889,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9722676873207092,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5142857432365417,0.3551068902015686,0.5462185144424438,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.35391923785209656},{"x":0.507563054561615,"y":0.3551068902015686},{"x":0.507563054561615,"y":0.3669833838939667},{"x":0.45378151535987854,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9908691644668579,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.45378151535987854,0.35391923785209656,0.507563054561615,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3669833838939667},{"x":0.45378151535987854,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.983714759349823,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.34691923785209655,0.5512185144424439,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9745520353317261,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7596638798713684,0.37410926818847656,0.7848739624023438,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9899135231971741,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.7243697643280029,0.37410926818847656,0.7546218633651733,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7226890921592712,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9844058752059937,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.6957983374595642,0.37410926818847656,0.7226890921592712,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9733119010925293,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6924369931221008,0.37410926818847656,0.6941176652908325,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9891271591186523,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6672269105911255,0.37410926818847656,0.6857143044471741,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6621848940849304,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9869536757469177,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6336134672164917,0.37410926818847656,0.6621848940849304,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3705463111400604},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5647059082984924,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9884046912193298,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.5647059082984924,0.3705463111400604,0.5882353186607361,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.983604371547699,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.5394958257675171,0.37173396348953247,0.5596638917922974,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.37173396348953247},{"x":0.534453809261322,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9536223411560059,"dir":"rtl","str":"کن","boundary":[0.5243697762489319,0.37173396348953247,0.534453809261322,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5226891040802002,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9260526895523071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5193277597427368,0.37173396348953247,0.5226891040802002,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5142857432365417,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3824228048324585},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9880157113075256,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.49747899174690247,0.37173396348953247,0.5142857432365417,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4924369752407074,"y":0.38361045718193054},{"x":0.462184876203537,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9839802384376526,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.462184876203537,0.3729216158390045,0.4924369752407074,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39429929852485657},{"x":0.556302547454834,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9612071514129639,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.556302547454834,0.38598576188087463,0.5882353186607361,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5310924649238586,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9701553583145142,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.5310924649238586,0.38598576188087463,0.5512605309486389,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5277311205863953,"y":0.38598576188087463},{"x":0.5277311205863953,"y":0.39429929852485657},{"x":0.5243697762489319,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9785560369491577,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.38598576188087463,0.5277311205863953,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9925562739372253,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5008403658866882,0.3871733844280243,0.5193277597427368,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3871733844280243},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38598576188087463},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3954869210720062},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9872431755065918,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.46722689270973206,0.3871733844280243,0.4957983195781708,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3931116461753845},{"x":0.462184876203537,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9816996455192566,"dir":"ltr","boundary":[0.457184876203537,0.3635463111400604,0.7898739624023438,0.4001116461753845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39429929852485657}]},"confidence":0.9565006494522095,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7529411911964417,0.38598576188087463,0.7848739624023438,0.39429929852485657]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9850159883499146,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.7193277478218079,0.38598576188087463,0.7462185025215149,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9609664082527161,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.38598576188087463,0.7176470756530762,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9883500337600708,"dir":"rtl","str":"استادیار","boundary":[0.6789916157722473,0.38598576188087463,0.7092437148094177,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38598576188087463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9868059754371643,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6453781723976135,0.38598576188087463,0.6756302714347839,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38598576188087463},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9795575141906738,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.3789857618808746,0.7898739624023438,0.40248692107200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900619983673096,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.7630252242088318,0.40142518281936646,0.7848739624023438,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7579832077026367,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9877943396568298,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.7243697643280029,0.4002375304698944,0.7579832077026367,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.978232741355896,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7210084199905396,0.4002375304698944,0.7243697643280029,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6890756487846375,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9888773560523987,"dir":"rtl","str":"دانشیار","boundary":[0.6890756487846375,0.4002375304698944,0.7159664034843445,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9870865345001221,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.6554622054100037,0.4002375304698944,0.6840336322784424,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9880098700523376,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.3932375304698944,0.7898739624023438,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5882353186607361,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9286258220672607,"dir":"rtl","str":"عیسی","boundary":[0.5647059082984924,0.40142518281936646,0.5882353186607361,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5596638917922974,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9915254712104797,"dir":"rtl","str":"مومن","boundary":[0.5394958257675171,0.40142518281936646,0.5596638917922974,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9869919419288635,"dir":"rtl","str":"رومیانی","boundary":[0.5058823823928833,0.40142518281936646,0.5327731370925903,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5025210380554199,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4097387194633484},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9699687361717224,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.40142518281936646,0.5025210380554199,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4941176474094391,"y":0.40142518281936646},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9930883646011353,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.4571428596973419,0.4002375304698944,0.4941176474094391,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4002375304698944},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4002375304698944},{"x":0.45378151535987854,"y":0.40855106711387634},{"x":0.43529412150382996,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9831506609916687,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.43529412150382996,0.4002375304698944,0.45378151535987854,0.40855106711387634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40142518281936646},{"x":0.5882353186607361,"y":0.41092637181282043},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.979397714138031,"dir":"ltr","boundary":[0.43029412150382995,0.3932375304698944,0.5932353186607361,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3949579894542694,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3781512677669525,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9802103042602539,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.3781512677669525,0.3729216158390045,0.3949579894542694,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3764705955982208,"y":0.38123515248298645},{"x":0.35630252957344055,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9884904026985168,"dir":"rtl","str":"جعفر","boundary":[0.35630252957344055,0.3729216158390045,0.3764705955982208,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3512605130672455,"y":0.38123515248298645},{"x":0.30924370884895325,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9796883463859558,"dir":"rtl","str":"سیداخلاقی","boundary":[0.30924370884895325,0.3729216158390045,0.3512605130672455,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3729216158390045},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3729216158390045},{"x":0.30588236451148987,"y":0.38123515248298645},{"x":0.3025210201740265,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9691426753997803,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.3729216158390045,0.30588236451148987,0.38123515248298645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3729216158390045},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3824228048324585},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9806771278381348,"dir":"rtl","str":"مربی","boundary":[0.27899160981178284,0.3729216158390045,0.2974790036678314,0.3824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3729216158390045},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3729216158390045},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3824228048324585},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9888949990272522,"dir":"rtl","str":"پژوهش","boundary":[0.24537815153598785,0.3729216158390045,0.27394959330558777,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.3729216158390045},{"x":0.3949579894542694,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3949579894542694,"y":0.38123515248298645},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9826197624206543,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.3659216158390045,0.3999579894542694,0.38823515248298646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3949579894542694,"y":0.39667457342147827},{"x":0.3798319399356842,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9779291152954102,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.3798319399356842,0.3871733844280243,0.3949579894542694,0.39667457342147827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.3871733844280243},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3871733844280243},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9891349673271179,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.3478991687297821,0.3871733844280243,0.37478992342948914,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3871733844280243},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3871733844280243},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3954869210720062},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9610006809234619,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.30924370884895325,0.3871733844280243,0.34285715222358704,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9835045337677002,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.2857142984867096,0.3871733844280243,0.3042016923427582,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3871733844280243},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.975117564201355,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2823529541492462,0.3871733844280243,0.2840336263179779,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.3871733844280243},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3871733844280243},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3954869210720062},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9906039237976074,"dir":"rtl","str":"کارشناس","boundary":[0.24033613502979279,0.3871733844280243,0.27731093764305115,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3871733844280243},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9763978719711304,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.21680672466754913,0.3871733844280243,0.23529411852359772,0.3954869210720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3871733844280243},{"x":0.3949579894542694,"y":0.38836103677749634},{"x":0.3949579894542694,"y":0.39667457342147827},{"x":0.21680672466754913,"y":0.39667457342147827}]},"confidence":0.9788762331008911,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3801733844280243,0.3999579894542694,0.4036745734214783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9846259355545044,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.5647059082984924,0.4251781404018402,0.5848739743232727,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4418052136898041},{"x":0.534453809261322,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9889567494392395,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.534453809261322,0.4251781404018402,0.5579832196235657,0.4418052136898041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4406175911426544},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9923847317695618,"dir":"rtl","str":"نگارش","boundary":[0.48403361439704895,0.4251781404018402,0.5277311205863953,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4406175911426544},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9881872534751892,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.45042017102241516,0.4251781404018402,0.4756302535533905,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9895642995834351,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4151260554790497,0.4251781404018402,0.4436974823474884,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4429928660392761},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.9889466166496277,"dir":"ltr","boundary":[0.4101260554790497,0.4181781404018402,0.5898739743232727,0.44999286603927613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46080759167671204},{"x":0.707563042640686,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9221010208129883,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.707563042640686,0.4453681707382202,0.7092437148094177,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9908822178840637,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6705882549285889,0.4453681707382202,0.7058823704719543,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9911985397338867,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6117647290229797,0.4453681707382202,0.6638655662536621,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4453681707382202},{"x":0.605042040348053,"y":0.4453681707382202},{"x":0.605042040348053,"y":0.46080759167671204},{"x":0.583193302154541,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9737228751182556,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.583193302154541,0.4453681707382202,0.605042040348053,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5815126299858093,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5428571701049805,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9867569208145142,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5428571701049805,0.4453681707382202,0.5815126299858093,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4453681707382202},{"x":0.534453809261322,"y":0.4453681707382202},{"x":0.534453809261322,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4941176474094391,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9880726933479309,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4941176474094391,0.4453681707382202,0.534453809261322,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4453681707382202},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4453681707382202},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46080759167671204},{"x":0.43361344933509827,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9881916642189026,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.43361344933509827,0.4453681707382202,0.48571428656578064,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4268907606601715,"y":0.46080759167671204},{"x":0.38655462861061096,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9919358491897583,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.38655462861061096,0.4453681707382202,0.4268907606601715,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3798319399356842,"y":0.46080759167671204},{"x":0.37310925126075745,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9935571551322937,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37310925126075745,0.4453681707382202,0.3798319399356842,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3663865625858307,"y":0.46080759167671204},{"x":0.33781513571739197,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9911688566207886,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.33781513571739197,0.4453681707382202,0.3663865625858307,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3294117748737335,"y":0.46080759167671204},{"x":0.29579833149909973,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9939083456993103,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.29579833149909973,0.4453681707382202,0.3294117748737335,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4453681707382202},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4453681707382202},{"x":0.29411765933036804,"y":0.46080759167671204},{"x":0.29075631499290466,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9567593336105347,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.29075631499290466,0.4453681707382202,0.29411765933036804,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7092437148094177,"y":0.46080759167671204},{"x":0.29075631499290466,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9867944717407227,"dir":"ltr","boundary":[0.28575631499290466,0.4383681707382202,0.7142437148094177,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9833534955978394,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7310924530029297,0.46674585342407227,0.7831932902336121,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9560004472732544,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.4679335057735443,0.7310924530029297,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7831932902336121,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9803142547607422,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.45974585342407226,0.7881932902336121,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9920178651809692,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7714285850524902,0.4857482314109802,0.7865546345710754,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9908177256584167,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7428571581840515,0.4857482314109802,0.7647058963775635,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9628575444221497,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.4857482314109802,0.7411764860153198,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5011876225471497},{"x":0.707563042640686,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9909136295318604,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.707563042640686,0.4857482314109802,0.7310924530029297,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5011876225471497},{"x":0.680672287940979,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9942330121994019,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.680672287940979,0.4857482314109802,0.7042016983032227,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9936082363128662,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6369748115539551,0.4857482314109802,0.6739495992660522,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9330973029136658,"dir":"rtl","str":"۷۷","boundary":[0.6168067455291748,0.4857482314109802,0.6336134672164917,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9380667209625244,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6084033846855164,0.4857482314109802,0.6201680898666382,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9783995151519775,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5865546464920044,0.4857482314109802,0.6067227125167847,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9867689609527588,"dir":"rtl","str":"کاسنی","boundary":[0.5462185144424438,0.4857482314109802,0.5764706134796143,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9719151258468628,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.4857482314109802,0.5445378422737122,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5011876225471497},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9772891998291016,"dir":"rtl","str":"تبار","boundary":[0.5142857432365417,0.4857482314109802,0.5327731370925903,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5011876225471497},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9428164958953857,"dir":"rtl","str":"کاسنی","boundary":[0.4756302535533905,0.4857482314109802,0.5058823823928833,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4857482314109802},{"x":0.534453809261322,"y":0.4857482314109802},{"x":0.534453809261322,"y":0.5011876225471497},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9112100005149841,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.38991597294807434,0.4857482314109802,0.534453809261322,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5011876225471497},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5}]},"confidence":0.9867883324623108,"dir":"rtl","str":"Asteraceae","boundary":[0.24201680719852448,0.4845605790615082,0.3445378243923187,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.4857482314109802},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4857482314109802},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9956005811691284,"dir":"rtl","str":"Tribe","boundary":[0.3512605130672455,0.4857482314109802,0.38655462861061096,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5011876225471497},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5011876225471497}]},"confidence":0.9745926856994629,"dir":"rtl","str":"Cichorieae","boundary":[0.3932773172855377,0.4857482314109802,0.4941176474094391,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4845605790615082},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5011876225471497},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5}]},"confidence":0.9073851108551025,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.20000000298023224,0.4845605790615082,0.3462184965610504,0.5011876225471497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.521377682685852},{"x":0.7478991746902466,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9904237389564514,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7478991746902466,0.5071259140968323,0.7848739624023438,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7462185025215149,"y":0.521377682685852},{"x":0.7445378303527832,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9836885333061218,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.5071259140968323,0.7462185025215149,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7378151416778564,"y":0.521377682685852},{"x":0.6941176652908325,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9831423163414001,"dir":"rtl","str":"سیدرضا","boundary":[0.6941176652908325,0.5071259140968323,0.7378151416778564,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6873949766159058,"y":0.521377682685852},{"x":0.6521008610725403,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9436620473861694,"dir":"rtl","str":"صفوی","boundary":[0.6521008610725403,0.5071259140968323,0.6873949766159058,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6453781723976135,"y":0.521377682685852},{"x":0.6420168280601501,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9655010104179382,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6420168280601501,0.5071259140968323,0.6453781723976135,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6403361558914185,"y":0.521377682685852},{"x":0.6000000238418579,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9883674383163452,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6000000238418579,0.5071259140968323,0.6403361558914185,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5932773351669312,"y":0.521377682685852},{"x":0.5462185144424438,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.990129828453064,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5462185144424438,0.5071259140968323,0.5932773351669312,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5394958257675171,"y":0.521377682685852},{"x":0.5025210380554199,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9929623603820801,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5025210380554199,0.5071259140968323,0.5394958257675171,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4957983195781708,"y":0.521377682685852},{"x":0.4907563030719757,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9935975670814514,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4907563030719757,0.5071259140968323,0.4957983195781708,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5071259140968323},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5071259140968323},{"x":0.48403361439704895,"y":0.521377682685852},{"x":0.4571428596973419,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9912998676300049,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.4571428596973419,0.5071259140968323,0.48403361439704895,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5071259140968323},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5071259140968323},{"x":0.45042017102241516,"y":0.521377682685852},{"x":0.42184874415397644,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9950793981552124,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.42184874415397644,0.5071259140968323,0.45042017102241516,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5071259140968323},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5071259140968323},{"x":0.41848739981651306,"y":0.521377682685852},{"x":0.4151260554790497,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9839224219322205,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4151260554790497,0.5071259140968323,0.41848739981651306,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5071259140968323},{"x":0.413445383310318,"y":0.5071259140968323},{"x":0.413445383310318,"y":0.521377682685852},{"x":0.4100840389728546,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9845397472381592,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4100840389728546,0.5071259140968323,0.413445383310318,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5071259140968323},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5071259140968323},{"x":0.40336135029792786,"y":0.521377682685852},{"x":0.364705890417099,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9735259413719177,"dir":"rtl","str":"یاسمین","boundary":[0.364705890417099,0.5071259140968323,0.40336135029792786,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5071259140968323},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5071259140968323},{"x":0.35798320174217224,"y":0.521377682685852},{"x":0.3294117748737335,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9870257377624512,"dir":"rtl","str":"ناصح","boundary":[0.3294117748737335,0.5071259140968323,0.35798320174217224,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3210084140300751,"y":0.521377682685852},{"x":0.3176470696926117,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9559434652328491,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3176470696926117,0.5071259140968323,0.3210084140300751,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5071259140968323},{"x":0.31596639752388,"y":0.5071259140968323},{"x":0.31596639752388,"y":0.521377682685852},{"x":0.2521008551120758,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9694860577583313,"dir":"rtl","str":"پژوهشکده","boundary":[0.2521008551120758,0.5071259140968323,0.31596639752388,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5071259140968323},{"x":0.24537815153598785,"y":0.521377682685852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.8281134366989136,"dir":"rtl","str":"علـوم","boundary":[0.21512605249881744,0.5071259140968323,0.24537815153598785,0.521377682685852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9822662472724915,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.7529411911964417,0.5285035371780396,0.7848739624023438,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9941199421882629,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7058823704719543,0.5285035371780396,0.7445378303527832,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9946133494377136,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.6554622054100037,0.5285035371780396,0.6991596817970276,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9930471777915955,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.6201680898666382,0.5285035371780396,0.6470588445663452,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5427553653717041},{"x":0.610084056854248,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9688557386398315,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.610084056854248,0.5285035371780396,0.6168067455291748,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5285035371780396},{"x":0.610084056854248,"y":0.5285035371780396},{"x":0.610084056854248,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.95630943775177,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6084033846855164,0.5285035371780396,0.610084056854248,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9923921227455139,"dir":"rtl","str":"عفت","boundary":[0.5747899413108826,0.5285035371780396,0.6016806960105896,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9832839965820312,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.5277311205863953,0.5285035371780396,0.5680672526359558,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9808734059333801,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5193277597427368,0.5285035371780396,0.5210084319114685,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5285035371780396},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5427553653717041},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9905224442481995,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4907563030719757,0.5285035371780396,0.5159664154052734,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5285035371780396},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5285035371780396},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5427553653717041},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.994710385799408,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.43697479367256165,0.5285035371780396,0.48403361439704895,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9940296411514282,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3781512677669525,0.5285035371780396,0.4302521049976349,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5285035371780396},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5285035371780396},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9987527132034302,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3663865625858307,0.5285035371780396,0.37142857909202576,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5285035371780396},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5285035371780396},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5427553653717041},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9947104454040527,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.3344537913799286,0.5285035371780396,0.35966387391090393,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5285035371780396},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5285035371780396},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5427553653717041},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9946878552436829,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.29579833149909973,0.5285035371780396,0.32773110270500183,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5285035371780396},{"x":0.289075642824173,"y":0.5285035371780396},{"x":0.289075642824173,"y":0.5427553653717041},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9959219098091125,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.26218488812446594,0.5285035371780396,0.289075642824173,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5285035371780396},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9957427382469177,"dir":"rtl","str":"فارس","boundary":[0.23193277418613434,0.5285035371780396,0.2554621994495392,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5285035371780396},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5285035371780396},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9867902994155884,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21848739683628082,0.5285035371780396,0.22521008551120758,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.9650790691375732,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5285035371780396,0.21848739683628082,0.5427553653717041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.551068902015686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9891231060028076,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.7613445520401001,0.551068902015686,0.7848739624023438,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.551068902015686},{"x":0.7546218633651733,"y":0.551068902015686},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9747486114501953,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.7226890921592712,0.551068902015686,0.7546218633651733,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.551068902015686},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9758027195930481,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7126050591468811,0.551068902015686,0.7159664034843445,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.551068902015686},{"x":0.7109243869781494,"y":0.551068902015686},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9939035773277283,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6705882549285889,0.551068902015686,0.7109243869781494,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.551068902015686},{"x":0.6638655662536621,"y":0.551068902015686},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9938851594924927,"dir":"rtl","str":"خوارزمی","boundary":[0.6168067455291748,0.551068902015686,0.6638655662536621,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.551068902015686},{"x":0.6151260733604431,"y":0.551068902015686},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9497856497764587,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6084033846855164,0.551068902015686,0.6151260733604431,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.551068902015686},{"x":0.6016806960105896,"y":0.551068902015686},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9920448660850525,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.551068902015686,0.6016806960105896,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.551068902015686},{"x":0.5899159908294678,"y":0.551068902015686},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5653206706047058},{"x":0.556302547454834,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9892169237136841,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.556302547454834,0.551068902015686,0.5899159908294678,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.551068902015686},{"x":0.5495798587799072,"y":0.551068902015686},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8760985732078552,"dir":"rtl","str":"حیدرنیا","boundary":[0.5109243988990784,0.551068902015686,0.5495798587799072,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.551068902015686},{"x":0.5042017102241516,"y":0.551068902015686},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9915429353713989,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5008403658866882,0.551068902015686,0.5042017102241516,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.551068902015686},{"x":0.49747899174690247,"y":0.551068902015686},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5653206706047058},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9865632057189941,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4588235318660736,0.551068902015686,0.49747899174690247,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.551068902015686},{"x":0.45378151535987854,"y":0.551068902015686},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5653206706047058},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9606046676635742,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.40672269463539124,0.551068902015686,0.45378151535987854,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.551068902015686},{"x":0.3983193337917328,"y":0.551068902015686},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9928091764450073,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3613445460796356,0.551068902015686,0.3983193337917328,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.551068902015686},{"x":0.35462185740470886,"y":0.551068902015686},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5653206706047058},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9895870685577393,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3495798408985138,0.551068902015686,0.35462185740470886,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.551068902015686},{"x":0.34285715222358704,"y":0.551068902015686},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5653206706047058},{"x":0.31596639752388,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9932321906089783,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.31596639752388,0.551068902015686,0.34285715222358704,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.551068902015686},{"x":0.30924370884895325,"y":0.551068902015686},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5653206706047058},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9940509796142578,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.2806722819805145,0.551068902015686,0.30924370884895325,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.551068902015686},{"x":0.27899160981178284,"y":0.551068902015686},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5653206706047058},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9565799236297607,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.27394959330558777,0.551068902015686,0.27899160981178284,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.756302535533905,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9836368560791016,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.756302535533905,0.5724465847015381,0.7848739624023438,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9870502352714539,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.6924369931221008,0.5724465847015381,0.7478991746902466,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9436254501342773,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6857143044471741,0.5724465847015381,0.6873949766159058,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9637324213981628,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6369748115539551,0.5724465847015381,0.6773109436035156,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9715327024459839,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6016806960105896,0.5724465847015381,0.6285714507102966,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9834975600242615,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5932773351669312,0.5724465847015381,0.6000000238418579,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9865084886550903,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5663865804672241,0.5724465847015381,0.5865546464920044,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9895656108856201,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.5361344814300537,0.5724465847015381,0.5630252361297607,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5724465847015381},{"x":0.529411792755127,"y":0.5724465847015381},{"x":0.529411792755127,"y":0.5831353664398193},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9791833758354187,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.48235294222831726,0.5724465847015381,0.529411792755127,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5831353664398193},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9879701137542725,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.5724465847015381,0.4756302535533905,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9562979936599731,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.4436974823474884,0.5724465847015381,0.4638655483722687,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.906310498714447,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.4302521049976349,0.5724465847015381,0.4420168101787567,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5724465847015381},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5724465847015381},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9784402847290039,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.3815126121044159,0.5724465847015381,0.42352941632270813,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6021377444267273},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9941216707229614,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7361344695091248,0.5878859758377075,0.7831932902336121,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6021377444267273},{"x":0.729411780834198,"y":0.6021377444267273}]},"confidence":0.9765995740890503,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.5878859758377075,0.7344537973403931,0.6021377444267273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9915821552276611,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6840336322784424,0.5878859758377075,0.7226890921592712,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9670715928077698,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6302521228790283,0.5878859758377075,0.6773109436035156,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9941906929016113,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5865546464920044,0.5878859758377075,0.6235294342041016,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.589073657989502},{"x":0.5798319578170776,"y":0.589073657989502},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9902504682540894,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.589073657989502,0.5798319578170776,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.589073657989502},{"x":0.5680672526359558,"y":0.589073657989502},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9935849905014038,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5411764979362488,0.589073657989502,0.5680672526359558,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.589073657989502},{"x":0.534453809261322,"y":0.589073657989502},{"x":0.534453809261322,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9924123287200928,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5042017102241516,0.589073657989502,0.534453809261322,0.6033254265785217]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6033254265785217},{"x":0.20000000298023224,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9790962338447571,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.4775605790615082,0.7915546345710754,0.6103254265785217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9920709133148193,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7630252242088318,0.6080760359764099,0.7798319458961487,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6068883538246155},{"x":0.75126051902771,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9904813170433044,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7344537973403931,0.6068883538246155,0.7495798468589783,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6068883538246155},{"x":0.729411780834198,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9704402685165405,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.6068883538246155,0.729411780834198,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.7602847814559937,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۲","boundary":[0.6873949766159058,0.6057007312774658,0.7210084199905396,0.6199524998664856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9053850769996643,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.5987007312774658,0.7848319458961487,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9837096333503723,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7361344695091248,0.6258907318115234,0.7848739624023438,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6377671957015991},{"x":0.729411780834198,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9442857503890991,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.6258907318115234,0.7344537973403931,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.8613491058349609,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6924369931221008,0.6258907318115234,0.7243697643280029,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.98343425989151,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6672269105911255,0.6258907318115234,0.6857143044471741,0.6377671957015991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9483968019485474,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.6188907318115234,0.7898739624023438,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9910939335823059,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.7529411911964417,0.6472684144973755,0.7831932902336121,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6472684144973755},{"x":0.75126051902771,"y":0.6472684144973755},{"x":0.75126051902771,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.922220766544342,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.6472684144973755,0.75126051902771,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9870553016662598,"dir":"rtl","str":"مریم","boundary":[0.7159664034843445,0.6472684144973755,0.7411764860153198,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9927088618278503,"dir":"rtl","str":"نوبخت","boundary":[0.6756302714347839,0.6472684144973755,0.7092437148094177,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.981950581073761,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6672269105911255,0.6472684144973755,0.6722689270973206,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.646080732345581},{"x":0.6605042219161987,"y":0.646080732345581},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.993854820728302,"dir":"rtl","str":"رفعت","boundary":[0.6302521228790283,0.646080732345581,0.6605042219161987,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.646080732345581},{"x":0.6218487620353699,"y":0.646080732345581},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9784320592880249,"dir":"rtl","str":"حبیبی","boundary":[0.5915966629981995,0.646080732345581,0.6218487620353699,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.646080732345581},{"x":0.5848739743232727,"y":0.646080732345581},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9961346983909607,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.646080732345581,0.5848739743232727,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.646080732345581},{"x":0.5731092691421509,"y":0.646080732345581},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9928978085517883,"dir":"rtl","str":"ربابه","boundary":[0.5495798587799072,0.646080732345581,0.5731092691421509,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.646080732345581},{"x":0.5428571701049805,"y":0.646080732345581},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6579572558403015},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9891064167022705,"dir":"rtl","str":"فرحدوست","boundary":[0.48235294222831726,0.646080732345581,0.5428571701049805,0.6579572558403015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.646080732345581},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6603325605392456},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.987456738948822,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.639080732345581,0.7881932902336121,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.983884871006012,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7630252242088318,0.6638954877853394,0.7831932902336121,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6638954877853394},{"x":0.756302535533905,"y":0.6638954877853394},{"x":0.756302535533905,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9914300441741943,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.7327731251716614,0.6638954877853394,0.756302535533905,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9699834585189819,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7277311086654663,0.6638954877853394,0.7310924530029297,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7193277478218079,"y":0.675771951675415},{"x":0.6873949766159058,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9868171215057373,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.6873949766159058,0.6638954877853394,0.7193277478218079,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6638954877853394},{"x":0.680672287940979,"y":0.6638954877853394},{"x":0.680672287940979,"y":0.675771951675415},{"x":0.6420168280601501,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9635415077209473,"dir":"rtl","str":"حیدرنیا","boundary":[0.6420168280601501,0.6638954877853394,0.680672287940979,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6420168280601501,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9785771369934082,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.6568954877853393,0.7881932902336121,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9883953332901001,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7310924530029297,0.6817102432250977,0.7848739624023438,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7226890921592712,"y":0.694774329662323},{"x":0.7159664034843445,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9906012415885925,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.6817102432250977,0.7226890921592712,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7109243869781494,"y":0.694774329662323},{"x":0.6756302714347839,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9950955510139465,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6756302714347839,0.6817102432250977,0.7109243869781494,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6739495992660522,"y":0.694774329662323},{"x":0.6605042219161987,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9884384870529175,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6605042219161987,0.6817102432250977,0.6739495992660522,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6571428775787354,"y":0.694774329662323},{"x":0.6554622054100037,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9387345910072327,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6554622054100037,0.6817102432250977,0.6571428775787354,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6487395167350769,"y":0.694774329662323},{"x":0.6184874176979065,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9906012415885925,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.6184874176979065,0.6805225610733032,0.6487395167350769,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6117647290229797,"y":0.694774329662323},{"x":0.5815126299858093,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9811007380485535,"dir":"rtl","str":"دبیرنیا","boundary":[0.5815126299858093,0.6805225610733032,0.6117647290229797,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.986232578754425,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.6735225610733032,0.7898739624023438,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9763318300247192,"dir":"rtl","str":"دبیر","boundary":[0.7630252242088318,0.7019002437591553,0.7848739624023438,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7019002437591553},{"x":0.756302535533905,"y":0.7019002437591553},{"x":0.756302535533905,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9705098867416382,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.7277311086654663,0.7019002437591553,0.756302535533905,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9961822032928467,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6705882549285889,0.7019002437591553,0.7210084199905396,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9955832362174988,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.7019002437591553,0.6638655662536621,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.995236873626709,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.6285714507102966,0.7019002437591553,0.6504201889038086,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9768851399421692,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6016806960105896,0.7019002437591553,0.6218487620353699,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9942049980163574,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5731092691421509,0.7019002437591553,0.5949580073356628,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9551340937614441,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5647059082984924,0.7019002437591553,0.5680672526359558,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.983299195766449,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.5378151535987854,0.7019002437591553,0.5579832196235657,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9930815696716309,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.4941176474094391,0.7019002437591553,0.5310924649238586,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7019002437591553},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7019002437591553},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9523573517799377,"dir":"rtl","str":"صادقیان","boundary":[0.4453781545162201,0.7019002437591553,0.48739495873451233,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7019002437591553},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7019002437591553},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7125890851020813},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9857968688011169,"dir":"rtl","str":"مطهر","boundary":[0.4117647111415863,0.7019002437591553,0.43865546584129333,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9873447418212891,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7411764860153198,0.7173396944999695,0.7831932902336121,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9708409905433655,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.7173396944999695,0.7394958138465881,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9723110795021057,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.6840336322784424,0.7173396944999695,0.7310924530029297,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9777991771697998,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.6554622054100037,0.7173396944999695,0.6705882549285889,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.981989860534668,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6352941393852234,0.7173396944999695,0.6386554837226868,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9880272150039673,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.6067227125167847,0.7173396944999695,0.6352941393852234,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9599093794822693,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5966386795043945,0.7173396944999695,0.6033613681793213,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7327790856361389},{"x":0.561344563961029,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9921489357948303,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.561344563961029,0.7173396944999695,0.5949580073356628,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9892188310623169,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5529412031173706,0.7173396944999695,0.5596638917922974,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9886385202407837,"dir":"rtl","str":"ابتدای","boundary":[0.5210084319114685,0.7173396944999695,0.5512605309486389,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7327790856361389},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9907174706459045,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.48235294222831726,0.7173396944999695,0.5109243988990784,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7327790856361389},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9896130561828613,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.44873949885368347,0.7173396944999695,0.4739495813846588,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7327790856361389},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9837186336517334,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43865546584129333,0.7173396944999695,0.4470588266849518,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7173396944999695},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7327790856361389},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9831646680831909,"dir":"rtl","str":"روبروی","boundary":[0.38991597294807434,0.7173396944999695,0.43697479367256165,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7327790856361389},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9745065569877625,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.35798320174217224,0.7173396944999695,0.3848739564418793,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9721999764442444,"dir":"rtl","str":"ملت","boundary":[0.3210084140300751,0.7173396944999695,0.3478991687297821,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7327790856361389},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9374192357063293,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3126050531864166,0.7173396944999695,0.3193277418613434,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9810416102409363,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.2722689211368561,0.7173396944999695,0.3126050531864166,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7327790856361389},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8670329451560974,"dir":"rtl","str":"۳۲","boundary":[0.2537815272808075,0.7173396944999695,0.2655462324619293,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7173396944999695},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7327790856361389},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8805286884307861,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.24369747936725616,0.7173396944999695,0.2537815272808075,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7173396944999695},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.8267728090286255,"dir":"rtl","str":"طبقـه","boundary":[0.21344538033008575,0.7173396944999695,0.24201680719852448,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9730746150016785,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6949002437591553,0.7898739624023438,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.987030029296875,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.7613445520401001,0.7375296950340271,0.7831932902336121,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7505938410758972},{"x":0.756302535533905,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9902985095977783,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.756302535533905,0.7375296950340271,0.7596638798713684,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9965730905532837,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.7260504364967346,0.7375296950340271,0.7529411911964417,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.6348942518234253,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7142857313156128,0.7363420724868774,0.7176470756530762,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7505938410758972},{"x":0.707563042640686,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8409720063209534,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.707563042640686,0.7363420724868774,0.7126050591468811,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.993217408657074,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6823529601097107,0.7363420724868774,0.7042016983032227,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7363420724868774},{"x":0.680672287940979,"y":0.7363420724868774},{"x":0.680672287940979,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9674320220947266,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.7363420724868774,0.680672287940979,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9870628118515015,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۳۴۶۵۹","boundary":[0.6117647290229797,0.7363420724868774,0.6823529601097107,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7363420724868774},{"x":0.63193279504776,"y":0.7363420724868774},{"x":0.63193279504776,"y":0.7494061589241028},{"x":0.583193302154541,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9410639405250549,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.583193302154541,0.7363420724868774,0.63193279504776,0.7494061589241028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.735154390335083},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7517814636230469},{"x":0.583193302154541,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9671378135681152,"dir":"ltr","boundary":[0.578193302154541,0.728154390335083,0.7881932902336121,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7660332322120667},{"x":0.756302535533905,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9699157476425171,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7579832077026367,0.7553443908691406,0.7831932902336121,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9139727354049683,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.7553443908691406,0.7546218633651733,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9587271213531494,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.7483443908691406,0.7881932902336121,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9534050822257996,"str":"ریال","boundary":[0.6890756487846375,0.7553443908691406,0.7092437148094177,0.7660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7660332322120667}]},"confidence":0.9534050822257996,"dir":"ltr","boundary":[0.6840756487846374,0.7483443908691406,0.7142437148094177,0.7730332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.786223292350769},{"x":0.756302535533905,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9818488955497742,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.756302535533905,0.7743467688560486,0.7848739624023438,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7529411911964417,"y":0.786223292350769},{"x":0.7478991746902466,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9476660490036011,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7478991746902466,0.7743467688560486,0.7529411911964417,0.786223292350769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7848739624023438,"y":0.775534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.786223292350769},{"x":0.7478991746902466,"y":0.786223292350769}]},"confidence":0.9750123023986816,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.7673467688560486,0.7898739624023438,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.775534451007843},{"x":0.2537815272808075,"y":0.775534451007843},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9883224368095398,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.21344538033008575,0.775534451007843,0.2537815272808075,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.775534451007843},{"x":0.25882354378700256,"y":0.775534451007843},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9915238618850708,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2571428716182709,0.775534451007843,0.25882354378700256,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.775534451007843},{"x":0.25882354378700256,"y":0.775534451007843},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7850356101989746},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.988962709903717,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.768534451007843,0.26382354378700257,0.7920356101989746],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/ZWfLhvEmomGBXWug-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/AaULkBeDifQTMVKj.jpg","blurred":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/hAYTRkOjlbfWOwUK.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00019479972931098484,0.9986696560763512,0.9990931923123267]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5361344814300537,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5361344814300537,"y":0.18646080791950226},{"x":0.5025210380554199,"y":0.18646080791950226}]},"confidence":0.9785969257354736,"dir":"rtl","str":"بسمه","boundary":[0.5025210380554199,0.17102137207984924,0.5361344814300537,0.18646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.17102137207984924},{"x":0.49747899174690247,"y":0.17102137207984924},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1852731555700302},{"x":0.4739495813846588,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.8999367356300354,"dir":"rtl","str":"تعالی","boundary":[0.4739495813846588,0.17102137207984924,0.49747899174690247,0.1852731555700302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5361344814300537,"y":0.1722090244293213},{"x":0.5361344814300537,"y":0.18646080791950226},{"x":0.4739495813846588,"y":0.1852731555700302}]},"confidence":0.9348968267440796,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.16402137207984924,0.5411344814300537,0.19346080791950226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20427553355693817},{"x":0.32605043053627014,"y":0.20427553355693817},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9888461828231812,"dir":"ltr","str":"ASTERACEAE","boundary":[0.21344538033008575,0.20427553355693817,0.32605043053627014,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3680672347545624,"y":0.20427553355693817},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2149643748998642},{"x":0.3327731192111969,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9946250319480896,"dir":"ltr","str":"Tribe","boundary":[0.3327731192111969,0.20427553355693817,0.3680672347545624,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48067227005958557,"y":0.20427553355693817},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2149643748998642},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9876458048820496,"dir":"ltr","str":"CICHORIEAE","boundary":[0.37310925126075745,0.20427553355693817,0.48067227005958557,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9829802513122559,"dir":"ltr","str":"Lam","boundary":[0.48739495873451233,0.20427553355693817,0.5159664154052734,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9442894458770752,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.20427553355693817,0.5193277597427368,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9853518009185791,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.5260504484176636,0.20427553355693817,0.5361344814300537,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9658849835395813,"dir":"ltr","str":"DC","boundary":[0.5428571701049805,0.20427553355693817,0.5647059082984924,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9350497126579285,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.20427553355693817,0.5680672526359558,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.20427553355693817},{"x":0.578151285648346,"y":0.20427553355693817},{"x":0.578151285648346,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9417973756790161,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5747899413108826,0.20427553355693817,0.578151285648346,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9898028373718262,"dir":"ltr","str":"1806","boundary":[0.5815126299858093,0.20427553355693817,0.6117647290229797,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6184874176979065,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9905203580856323,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6134454011917114,0.20427553355693817,0.6184874176979065,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9620747566223145,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.20427553355693817,0.6218487620353699,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9834262728691101,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19727553355693817,0.6268487620353699,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2386554628610611,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9788144826889038,"dir":"ltr","str":"Syn","boundary":[0.21512605249881744,0.22446556389331818,0.2386554628610611,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24537815153598785,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24537815153598785,"y":0.235154390335083},{"x":0.24033613502979279,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9524093866348267,"dir":"ltr","str":".:","boundary":[0.24033613502979279,0.22446556389331818,0.24537815153598785,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2873949706554413,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2873949706554413,"y":0.235154390335083},{"x":0.2521008551120758,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9920454621315002,"dir":"ltr","str":"Tribe","boundary":[0.2521008551120758,0.22446556389331818,0.2873949706554413,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3613445460796356,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3613445460796356,"y":0.235154390335083},{"x":0.29243698716163635,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9875606894493103,"dir":"ltr","str":"Lactuceae","boundary":[0.29243698716163635,0.22446556389331818,0.3613445460796356,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3966386616230011,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3966386616230011,"y":0.235154390335083},{"x":0.3680672347545624,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.975049614906311,"dir":"ltr","str":"Cass","boundary":[0.3680672347545624,0.22446556389331818,0.3966386616230011,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4000000059604645,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4000000059604645,"y":0.235154390335083},{"x":0.3983193337917328,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9353415369987488,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3983193337917328,0.22446556389331818,0.4000000059604645,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4100840389728546,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4100840389728546,"y":0.235154390335083},{"x":0.40672269463539124,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.91811603307724,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.40672269463539124,0.22446556389331818,0.4100840389728546,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4453781545162201,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4453781545162201,"y":0.235154390335083},{"x":0.4151260554790497,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9822324514389038,"dir":"ltr","str":"1819","boundary":[0.4151260554790497,0.22446556389331818,0.4453781545162201,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45042017102241516,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45042017102241516,"y":0.235154390335083},{"x":0.4470588266849518,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9903557896614075,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4470588266849518,0.22446556389331818,0.45042017102241516,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45378151535987854,"y":0.235154390335083},{"x":0.45378151535987854,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9474432468414307,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.45378151535987854,0.22446556389331818,0.45378151535987854,0.235154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45378151535987854,"y":0.235154390335083},{"x":0.21512605249881744,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9777393937110901,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21746556389331817,0.45878151535987854,0.24215439033508301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2705882489681244,"y":0.24346792697906494},{"x":0.2705882489681244,"y":0.255344420671463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9902008175849915,"dir":"ltr","str":"Kubitzki","boundary":[0.21344538033008575,0.24346792697906494,0.2705882489681244,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.24346792697906494},{"x":0.27394959330558777,"y":0.24346792697906494},{"x":0.27394959330558777,"y":0.255344420671463},{"x":0.2722689211368561,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9792002439498901,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2722689211368561,0.24346792697906494,0.27394959330558777,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.24346792697906494},{"x":0.29411765933036804,"y":0.24346792697906494},{"x":0.29411765933036804,"y":0.255344420671463},{"x":0.2806722819805145,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9613298773765564,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.2806722819805145,0.24346792697906494,0.29411765933036804,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3327731192111969,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3327731192111969,"y":0.255344420671463},{"x":0.3008403480052948,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9971681237220764,"dir":"ltr","str":"2007","boundary":[0.3008403480052948,0.24346792697906494,0.3327731192111969,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.24346792697906494},{"x":0.33781513571739197,"y":0.24346792697906494},{"x":0.33781513571739197,"y":0.255344420671463},{"x":0.3361344635486603,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.989551305770874,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3361344635486603,0.24346792697906494,0.33781513571739197,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24346792697906494},{"x":0.3680672347545624,"y":0.255344420671463},{"x":0.3445378243923187,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9972626566886902,"dir":"ltr","str":"The","boundary":[0.3445378243923187,0.24346792697906494,0.3680672347545624,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4302521049976349,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4302521049976349,"y":0.255344420671463},{"x":0.37478992342948914,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9932410717010498,"dir":"ltr","str":"Families","boundary":[0.37478992342948914,0.24346792697906494,0.4302521049976349,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4588235318660736,"y":0.24346792697906494},{"x":0.4588235318660736,"y":0.255344420671463},{"x":0.43697479367256165,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9986258745193481,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.43697479367256165,0.24346792697906494,0.4588235318660736,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5126050710678101,"y":0.255344420671463},{"x":0.46554622054100037,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9948112368583679,"dir":"ltr","str":"Genera","boundary":[0.46554622054100037,0.24346792697906494,0.5126050710678101,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5310924649238586,"y":0.255344420671463},{"x":0.5193277597427368,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9985712170600891,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.5193277597427368,0.24346792697906494,0.5310924649238586,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5932773351669312,"y":0.255344420671463},{"x":0.5411764979362488,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9868063926696777,"dir":"ltr","str":"Vascular","boundary":[0.5411764979362488,0.24346792697906494,0.5932773351669312,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6386554837226868,"y":0.255344420671463},{"x":0.6000000238418579,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9931789040565491,"dir":"ltr","str":"Plants","boundary":[0.6000000238418579,0.24346792697906494,0.6386554837226868,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6420168280601501,"y":0.255344420671463},{"x":0.6403361558914185,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9706233739852905,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.24346792697906494,0.6420168280601501,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6722689270973206,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6722689270973206,"y":0.255344420671463},{"x":0.6504201889038086,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9684881567955017,"dir":"ltr","str":"180","boundary":[0.6504201889038086,0.24346792697906494,0.6722689270973206,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6756302714347839,"y":0.255344420671463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9393163323402405,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.24346792697906494,0.6756302714347839,0.255344420671463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6756302714347839,"y":0.255344420671463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9889512658119202,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.23646792697906494,0.6806302714347839,0.262344420671463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7630252242088318,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9721814393997192,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7630252242088318,0.2672209143638611,0.7848739624023438,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7546218633651733,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9773786067962646,"dir":"rtl","str":"کاسنی","boundary":[0.7193277478218079,0.2672209143638611,0.7546218633651733,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7159664034843445,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7109243869781494,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9683612585067749,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7109243869781494,0.2672209143638611,0.7159664034843445,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2672209143638611},{"x":0.702521026134491,"y":0.2672209143638611},{"x":0.702521026134491,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6823529601097107,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9881331920623779,"dir":"rtl","str":"تبار","boundary":[0.6823529601097107,0.2672209143638611,0.702521026134491,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6756302714347839,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9819453954696655,"dir":"rtl","str":"کاسنی","boundary":[0.6369748115539551,0.2672209143638611,0.6756302714347839,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6369748115539551,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9792757630348206,"dir":"ltr","boundary":[0.6319748115539551,0.2602209143638611,0.7898739624023438,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.935224175453186,"dir":"rtl","str":"سید","boundary":[0.7613445520401001,0.2874109148979187,0.7848739624023438,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7546218633651733,"y":0.30166271328926086},{"x":0.729411780834198,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9930235147476196,"dir":"rtl","str":"رضا","boundary":[0.729411780834198,0.2874109148979187,0.7546218633651733,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7226890921592712,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9472061395645142,"dir":"rtl","str":"صفوی","boundary":[0.6873949766159058,0.2874109148979187,0.7226890921592712,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6840336322784424,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6773109436035156,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9705423712730408,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6773109436035156,0.2874109148979187,0.6840336322784424,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.959643542766571,"dir":"rtl","str":"یاسمین","boundary":[0.6252101063728333,0.2874109148979187,0.6689075827598572,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9940077066421509,"dir":"rtl","str":"ناصح","boundary":[0.5865546464920044,0.2874109148979187,0.6184874176979065,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5848739743232727,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5798319578170776,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9673506617546082,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.2874109148979187,0.5848739743232727,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5428571701049805,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.98480224609375,"dir":"rtl","str":"عفت","boundary":[0.5428571701049805,0.2874109148979187,0.5714285969734192,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.2874109148979187},{"x":0.534453809261322,"y":0.2874109148979187},{"x":0.534453809261322,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4957983195781708,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.983554482460022,"dir":"rtl","str":"جعفری","boundary":[0.4957983195781708,0.2874109148979187,0.534453809261322,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30166271328926086},{"x":0.48739495873451233,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9724916219711304,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48739495873451233,0.2874109148979187,0.4924369752407074,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4789915978908539,"y":0.30166271328926086},{"x":0.45378151535987854,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.987274169921875,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.45378151535987854,0.2874109148979187,0.4789915978908539,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4453781545162201,"y":0.30166271328926086},{"x":0.4084033668041229,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9699022769927979,"dir":"rtl","str":"توکلی","boundary":[0.4084033668041229,0.2874109148979187,0.4453781545162201,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4000000059604645,"y":0.30166271328926086},{"x":0.3932773172855377,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.989939272403717,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3932773172855377,0.2874109148979187,0.4000000059604645,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2874109148979187},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2874109148979187},{"x":0.38655462861061096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.3495798408985138,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9908789992332458,"dir":"rtl","str":"نوشین","boundary":[0.3495798408985138,0.2874109148979187,0.38655462861061096,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.2874109148979187},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2874109148979187},{"x":0.34117648005485535,"y":0.30166271328926086},{"x":0.29579833149909973,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9724116325378418,"dir":"rtl","str":"حیدرنیا","boundary":[0.29579833149909973,0.2874109148979187,0.34117648005485535,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9855002164840698,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7428571581840515,0.3052256405353546,0.7848739624023438,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9938225746154785,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.7092437148094177,0.3052256405353546,0.7344537973403931,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3052256405353546},{"x":0.707563042640686,"y":0.3052256405353546},{"x":0.707563042640686,"y":0.3206650912761688},{"x":0.702521026134491,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.988041341304779,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.702521026134491,0.3052256405353546,0.707563042640686,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.986672043800354,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.6571428775787354,0.3052256405353546,0.6941176652908325,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9778061509132385,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6420168280601501,0.3052256405353546,0.6487395167350769,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9925060868263245,"dir":"rtl","str":"چندساله","boundary":[0.5899159908294678,0.3052256405353546,0.6352941393852234,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3206650912761688},{"x":0.583193302154541,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9862788915634155,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.3052256405353546,0.5882353186607361,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9894365668296814,"dir":"rtl","str":"بوته","boundary":[0.5546218752861023,0.3052256405353546,0.5764706134796143,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9476958513259888,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5428571701049805,0.3052256405353546,0.5546218752861023,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9875290393829346,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5260504484176636,0.3052256405353546,0.5327731370925903,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3206650912761688},{"x":0.489075630903244,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9918208122253418,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.489075630903244,0.3052256405353546,0.5193277597427368,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3052256405353546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3052256405353546},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3206650912761688},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9605201482772827,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48235294222831726,0.3052256405353546,0.48571428656578064,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3206650912761688},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9942886829376221,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.46890756487846375,0.3052256405353546,0.4739495813846588,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3052256405353546},{"x":0.462184876203537,"y":0.3052256405353546},{"x":0.462184876203537,"y":0.3206650912761688},{"x":0.42016807198524475,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.991567075252533,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.42016807198524475,0.3052256405353546,0.462184876203537,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3052256405353546},{"x":0.413445383310318,"y":0.3052256405353546},{"x":0.413445383310318,"y":0.3206650912761688},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9800463914871216,"dir":"rtl","str":"طوقهای","boundary":[0.36974790692329407,0.3052256405353546,0.413445383310318,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3206650912761688},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9928544759750366,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3495798408985138,0.3052256405353546,0.3630252182483673,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3052256405353546},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3052256405353546},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3171021342277527},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8629204034805298,"dir":"rtl","str":"قاعـده","boundary":[0.30588236451148987,0.3052256405353546,0.34285715222358704,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3042016923427582,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.8767820596694946,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3025210201740265,0.30641329288482666,0.3042016923427582,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.30641329288482666},{"x":0.29579833149909973,"y":0.30641329288482666},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9831022620201111,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2806722819805145,0.30641329288482666,0.29579833149909973,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.30641329288482666},{"x":0.27394959330558777,"y":0.30641329288482666},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3171021342277527},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9759560823440552,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.23361344635486603,0.30641329288482666,0.27394959330558777,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30641329288482666},{"x":0.22689075767993927,"y":0.30641329288482666},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9789142608642578,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21512605249881744,0.30641329288482666,0.22689075767993927,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9884464144706726,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.7596638798713684,0.3242280185222626,0.7848739624023438,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9665334224700928,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7344537973403931,0.3242280185222626,0.7579832077026367,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9902821779251099,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.7109243869781494,0.3242280185222626,0.7260504364967346,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3242280185222626},{"x":0.702521026134491,"y":0.3242280185222626},{"x":0.702521026134491,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9936774373054504,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.3242280185222626,0.702521026134491,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9913581013679504,"dir":"rtl","str":"بالارونده","boundary":[0.6420168280601501,0.3242280185222626,0.6907563209533691,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9845077991485596,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.3242280185222626,0.6403361558914185,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9941895008087158,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6235294342041016,0.3242280185222626,0.6302521228790283,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9746110439300537,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.6000000238418579,0.3242280185222626,0.6168067455291748,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9864477515220642,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5747899413108826,0.3242280185222626,0.5983193516731262,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9858303070068359,"dir":"rtl","str":"زبانهای","boundary":[0.5260504484176636,0.3242280185222626,0.5680672526359558,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3396674692630768},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9944146275520325,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5126050710678101,0.3242280185222626,0.5193277597427368,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3396674692630768},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9869062304496765,"dir":"rtl","str":"شیرابه","boundary":[0.4739495813846588,0.3242280185222626,0.5058823823928833,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3242280185222626},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3242280185222626},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3396674692630768},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9939113259315491,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.43865546584129333,0.3242280185222626,0.46554622054100037,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9932816624641418,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.3966386616230011,0.3242280185222626,0.4302521049976349,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.3242280185222626},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3242280185222626},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3396674692630768},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9907678365707397,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.38655462861061096,0.3242280185222626,0.38991597294807434,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9858498573303223,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3663865625858307,0.3242280185222626,0.3848739564418793,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.3242280185222626},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3242280185222626},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3396674692630768},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9878517389297485,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.3462184965610504,0.3242280185222626,0.35966387391090393,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.3242280185222626},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3242280185222626},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3396674692630768},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9951037168502808,"dir":"rtl","str":"صفت","boundary":[0.30588236451148987,0.3242280185222626,0.33949580788612366,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3396674692630768},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9961556196212769,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29075631499290466,0.3242280185222626,0.2991596758365631,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3396674692630768},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9889683127403259,"dir":"rtl","str":"ویژگی","boundary":[0.24705882370471954,0.3242280185222626,0.2840336263179779,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3242280185222626},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9712994694709778,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21512605249881744,0.3242280185222626,0.24537815153598785,0.3396674692630768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9886541962623596,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.7647058963775635,0.34323039650917053,0.7848739624023438,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.34323039650917053},{"x":0.756302535533905,"y":0.34323039650917053},{"x":0.756302535533905,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7394958138465881,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9900244474411011,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7394958138465881,0.34323039650917053,0.756302535533905,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34323039650917053},{"x":0.7327731251716614,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9881656169891357,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6957983374595642,0.34323039650917053,0.7327731251716614,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9941429495811462,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.6571428775787354,0.34323039650917053,0.6890756487846375,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6521008610725403,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6521008610725403,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9680134654045105,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6487395167350769,0.34323039650917053,0.6521008610725403,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6487395167350769,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6487395167350769,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6453781723976135,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9779719114303589,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.34323039650917053,0.6487395167350769,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36104512214660645},{"x":0.610084056854248,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9937542080879211,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.610084056854248,0.34323039650917053,0.6369748115539551,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5731092691421509,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9959321022033691,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.5731092691421509,0.34323039650917053,0.6016806960105896,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5663865804672241,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36104512214660645},{"x":0.529411792755127,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9923368692398071,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.529411792755127,0.34323039650917053,0.5663865804672241,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5277311205863953,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5210084319114685,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9854240417480469,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5210084319114685,0.34323039650917053,0.5277311205863953,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4907563030719757,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9920244812965393,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.4907563030719757,0.34323039650917053,0.5142857432365417,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.34323039650917053},{"x":0.489075630903244,"y":0.34323039650917053},{"x":0.489075630903244,"y":0.36104512214660645},{"x":0.48403361439704895,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9737245440483093,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48403361439704895,0.34323039650917053,0.489075630903244,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4756302535533905,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36104512214660645},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9786006212234497,"dir":"rtl","str":"لوب","boundary":[0.45210084319114685,0.34323039650917053,0.4756302535533905,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.34323039650917053},{"x":0.44873949885368347,"y":0.34323039650917053},{"x":0.44873949885368347,"y":0.36104512214660645},{"x":0.43361344933509827,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9802470803260803,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.43361344933509827,0.34323039650917053,0.44873949885368347,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4268907606601715,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4268907606601715,"y":0.36104512214660645},{"x":0.42016807198524475,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9267183542251587,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.42016807198524475,0.34323039650917053,0.4268907606601715,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4117647111415863,"y":0.34323039650917053},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36104512214660645},{"x":0.38991597294807434,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9758104085922241,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.38991597294807434,0.34323039650917053,0.4117647111415863,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.34323039650917053},{"x":0.38655462861061096,"y":0.34323039650917053},{"x":0.38655462861061096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.37310925126075745,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9656863212585449,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.37310925126075745,0.34323039650917053,0.38655462861061096,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.34323039650917053},{"x":0.37142857909202576,"y":0.34323039650917053},{"x":0.37142857909202576,"y":0.36104512214660645},{"x":0.33949580788612366,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9843918681144714,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.33949580788612366,0.34323039650917053,0.37142857909202576,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3327731192111969,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3327731192111969,"y":0.36104512214660645},{"x":0.32605043053627014,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9925041198730469,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32605043053627014,0.34323039650917053,0.3327731192111969,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3193277418613434,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3193277418613434,"y":0.36104512214660645},{"x":0.31092438101768494,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9885457754135132,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.31092438101768494,0.34323039650917053,0.3193277418613434,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3025210201740265,"y":0.34323039650917053},{"x":0.3025210201740265,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2705882489681244,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9820337891578674,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.2705882489681244,0.34323039650917053,0.3025210201740265,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.34323039650917053},{"x":0.26050421595573425,"y":0.34323039650917053},{"x":0.26050421595573425,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21848739683628082,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.8788016438484192,"dir":"rtl","str":"خـاردار","boundary":[0.21848739683628082,0.34323039650917053,0.26050421595573425,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21680672466754913,"y":0.34323039650917053},{"x":0.21680672466754913,"y":0.36104512214660645},{"x":0.21176470816135406,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.9025301933288574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21176470816135406,0.34323039650917053,0.21680672466754913,0.36104512214660645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9931066036224365,"dir":"rtl","str":"گریبان","boundary":[0.7478991746902466,0.36104512214660645,0.7848739624023438,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9965695142745972,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7361344695091248,0.36104512214660645,0.7411764860153198,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9864431619644165,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7042016983032227,0.36104512214660645,0.7277311086654663,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.36104512214660645},{"x":0.702521026134491,"y":0.36104512214660645},{"x":0.702521026134491,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9783747792243958,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6789916157722473,0.36104512214660645,0.702521026134491,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6722689270973206,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9892625212669373,"dir":"rtl","str":"نازک","boundary":[0.6453781723976135,0.36104512214660645,0.6722689270973206,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3776721954345703},{"x":0.63193279504776,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9944245219230652,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.36104512214660645,0.6369748115539551,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6252101063728333,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3776721954345703},{"x":0.578151285648346,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9906938672065735,"dir":"rtl","str":"سبزرنگ","boundary":[0.578151285648346,0.36104512214660645,0.6252101063728333,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5697479248046875,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9883610606193542,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5630252361297607,0.36104512214660645,0.5697479248046875,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.36104512214660645},{"x":0.556302547454834,"y":0.36104512214660645},{"x":0.556302547454834,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9757025241851807,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.5193277597427368,0.36104512214660645,0.556302547454834,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.991927981376648,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.36104512214660645,0.5126050710678101,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.36104512214660645},{"x":0.49915966391563416,"y":0.36104512214660645},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3776721954345703},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9619989395141602,"dir":"rtl","str":"تقریباً","boundary":[0.46890756487846375,0.36104512214660645,0.49915966391563416,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3776721954345703},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9802559614181519,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.45042017102241516,0.36104512214660645,0.4638655483722687,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4470588266849518,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9909846782684326,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.4268907606601715,0.36104512214660645,0.4470588266849518,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.36104512214660645},{"x":0.42352941632270813,"y":0.36104512214660645},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3776721954345703},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9576382637023926,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.41848739981651306,0.36104512214660645,0.42352941632270813,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.36104512214660645},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3776721954345703},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9817816615104675,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.38655462861061096,0.36104512214660645,0.4117647111415863,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3848739564418793,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9629160165786743,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3613445460796356,0.36104512214660645,0.3848739564418793,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.36104512214660645},{"x":0.35462185740470886,"y":0.36104512214660645},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3776721954345703},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9851819276809692,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.3126050531864166,0.36104512214660645,0.35462185740470886,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.36104512214660645},{"x":0.30588236451148987,"y":0.36104512214660645},{"x":0.30588236451148987,"y":0.3776721954345703},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9849262833595276,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.29075631499290466,0.36104512214660645,0.30588236451148987,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.36104512214660645},{"x":0.289075642824173,"y":0.36104512214660645},{"x":0.289075642824173,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9642899632453918,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.2537815272808075,0.36104512214660645,0.289075642824173,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36104512214660645},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9664832353591919,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.23361344635486603,0.36104512214660645,0.24705882370471954,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9792283773422241,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.36104512214660645,0.22689075767993927,0.3776721954345703]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9853074550628662,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7647058963775635,0.3824228048324585,0.7848739624023438,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9918698072433472,"dir":"rtl","str":"ردیف","boundary":[0.7243697643280029,0.3824228048324585,0.7579832077026367,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9917614459991455,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.3824228048324585,0.7176470756530762,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3824228048324585},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9840288162231445,"dir":"rtl","str":"همگی","boundary":[0.6689075827598572,0.3824228048324585,0.7042016983032227,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9918026924133301,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6554622054100037,0.3824228048324585,0.6605042219161987,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9889166355133057,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6235294342041016,0.3824228048324585,0.6487395167350769,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3824228048324585},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9858250021934509,"dir":"rtl","str":"مساوی","boundary":[0.5764706134796143,0.3824228048324585,0.6168067455291748,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9904034733772278,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.3824228048324585,0.5697479248046875,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3824228048324585},{"x":0.556302547454834,"y":0.3824228048324585},{"x":0.556302547454834,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9728252291679382,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5495798587799072,0.3824228048324585,0.556302547454834,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3954869210720062},{"x":0.529411792755127,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9930792450904846,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.3824228048324585,0.5428571701049805,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9938570261001587,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5109243988990784,0.3824228048324585,0.5226891040802002,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9928674697875977,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.4957983195781708,0.3824228048324585,0.5025210380554199,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3824228048324585},{"x":0.489075630903244,"y":0.3824228048324585},{"x":0.489075630903244,"y":0.3954869210720062},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9941741824150085,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.45210084319114685,0.3824228048324585,0.489075630903244,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9918835759162903,"dir":"rtl","str":"ردیف","boundary":[0.4100840389728546,0.3824228048324585,0.4436974823474884,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.3824228048324585},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3824228048324585},{"x":0.40336135029792786,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9922298192977905,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.3824228048324585,0.40336135029792786,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3824228048324585},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3824228048324585},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9920740127563477,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3848739564418793,0.3824228048324585,0.38991597294807434,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3954869210720062},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8678410649299622,"dir":"rtl","str":"طولهـای","boundary":[0.32773110270500183,0.3824228048324585,0.3781512677669525,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3824228048324585},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9493677020072937,"dir":"rtl","str":"نامساوی","boundary":[0.2722689211368561,0.3824228048324585,0.3210084140300751,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3954869210720062},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8572671413421631,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26386556029319763,0.3824228048324585,0.2689075767993927,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3824228048324585},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.6383252143859863,"dir":"rtl","str":"کپـه","boundary":[0.23361344635486603,0.3824228048324585,0.2571428716182709,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3824228048324585},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3954869210720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.6127104759216309,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.21512605249881744,0.3824228048324585,0.23193277418613434,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9929533004760742,"dir":"rtl","str":"همیشه","boundary":[0.7478991746902466,0.4002375304698944,0.7848739624023438,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.989386796951294,"dir":"rtl","str":"جورگل","boundary":[0.6991596817970276,0.4002375304698944,0.7411764860153198,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9763132333755493,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6924369931221008,0.4002375304698944,0.6974790096282959,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9888538718223572,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.6571428775787354,0.4002375304698944,0.6857143044471741,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.888914167881012,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6420168280601501,0.4002375304698944,0.6487395167350769,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9940166473388672,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.5983193516731262,0.4002375304698944,0.6352941393852234,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4180522561073303},{"x":0.578151285648346,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9925873279571533,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.578151285648346,0.4002375304698944,0.5915966629981995,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4180522561073303},{"x":0.556302547454834,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9908621311187744,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.556302547454834,0.4002375304698944,0.5714285969734192,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9846577644348145,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5411764979362488,0.4002375304698944,0.5512605309486389,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4002375304698944},{"x":0.534453809261322,"y":0.4002375304698944},{"x":0.534453809261322,"y":0.4180522561073303},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9773566722869873,"dir":"rtl","str":"آذینهایی","boundary":[0.48235294222831726,0.4002375304698944,0.534453809261322,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4180522561073303},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9945451617240906,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.46722689270973206,0.4002375304698944,0.4739495813846588,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4002375304698944},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4180522561073303},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9939141869544983,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.4252100884914398,0.4002375304698944,0.4605042040348053,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4002375304698944},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4002375304698944},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4180522561073303},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9958875179290771,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.38991597294807434,0.4002375304698944,0.41848739981651306,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4002375304698944},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4002375304698944},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9746033549308777,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.4002375304698944,0.38823530077934265,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9820777177810669,"dir":"rtl","str":"نهنج","boundary":[0.3529411852359772,0.4002375304698944,0.3781512677669525,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9881054162979126,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.3176470696926117,0.4002375304698944,0.3462184965610504,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.4002375304698944},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4002375304698944},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9954278469085693,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.2823529541492462,0.4002375304698944,0.31092438101768494,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4002375304698944},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4002375304698944},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4180522561073303},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9701744318008423,"dir":"rtl","str":"کاهک","boundary":[0.23529411852359772,0.4002375304698944,0.27563026547431946,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4002375304698944},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4180522561073303},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9742931127548218,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.21512605249881744,0.4002375304698944,0.22857142984867096,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9916998147964478,"dir":"rtl","str":"فلسهای","boundary":[0.7411764860153198,0.4204275608062744,0.7848739624023438,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7344537973403931,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9810773730278015,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.7058823704719543,0.4204275608062744,0.7344537973403931,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9838428497314453,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6789916157722473,0.4204275608062744,0.7042016983032227,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6722689270973206,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6672269105911255,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9823237657546997,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6672269105911255,0.4204275608062744,0.6722689270973206,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6655462384223938,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6302521228790283,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9839136600494385,"dir":"rtl","str":"سیخک","boundary":[0.6302521228790283,0.4204275608062744,0.6655462384223938,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6268907785415649,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6184874176979065,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9457054734230042,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6184874176979065,0.4204275608062744,0.6268907785415649,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6117647290229797,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6067227125167847,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9963814616203308,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6067227125167847,0.4204275608062744,0.6117647290229797,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4204275608062744},{"x":0.6000000238418579,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5865546464920044,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9959827661514282,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5865546464920044,0.4204275608062744,0.6000000238418579,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5798319578170776,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5512605309486389,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.991867184638977,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.5512605309486389,0.4204275608062744,0.5798319578170776,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5445378422737122,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5142857432365417,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9886586666107178,"dir":"rtl","str":"عریان","boundary":[0.5142857432365417,0.4204275608062744,0.5445378422737122,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5126050710678101,"y":0.43349167704582214},{"x":0.507563054561615,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9904818534851074,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.507563054561615,0.4204275608062744,0.5126050710678101,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4204275608062744},{"x":0.5008403658866882,"y":0.43349167704582214},{"x":0.4924369752407074,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.995745837688446,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4924369752407074,0.4204275608062744,0.5008403658866882,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4204275608062744},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4204275608062744},{"x":0.48571428656578064,"y":0.43349167704582214},{"x":0.45210084319114685,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9935840368270874,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.45210084319114685,0.4204275608062744,0.48571428656578064,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4453781545162201,"y":0.43349167704582214},{"x":0.43865546584129333,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9947918057441711,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.43865546584129333,0.4204275608062744,0.4453781545162201,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4204275608062744},{"x":0.4319327771663666,"y":0.43349167704582214},{"x":0.39159664511680603,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.987943172454834,"dir":"rtl","str":"سیخک","boundary":[0.39159664511680603,0.4204275608062744,0.4319327771663666,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3831932842731476,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3764705955982208,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9839984178543091,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3764705955982208,0.4204275608062744,0.3831932842731476,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4204275608062744},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4204275608062744},{"x":0.36974790692329407,"y":0.43349167704582214},{"x":0.34117648005485535,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9821832180023193,"dir":"rtl","str":"کاهک","boundary":[0.34117648005485535,0.4204275608062744,0.36974790692329407,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.4204275608062744},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4204275608062744},{"x":0.33781513571739197,"y":0.43349167704582214},{"x":0.3327731192111969,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9686817526817322,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3327731192111969,0.4204275608062744,0.33781513571739197,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.4204275608062744},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4204275608062744},{"x":0.32436975836753845,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2840336263179779,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9880897998809814,"dir":"rtl","str":"گلچهها","boundary":[0.2840336263179779,0.4204275608062744,0.32436975836753845,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4204275608062744},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4204275608062744},{"x":0.27563026547431946,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2218487411737442,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9725441932678223,"dir":"rtl","str":"دوجنسی","boundary":[0.2218487411737442,0.4204275608062744,0.27563026547431946,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21848739683628082,"y":0.43349167704582214},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9369702339172363,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.4204275608062744,0.21848739683628082,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7798319458961487,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9896790981292725,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7798319458961487,0.4382422864437103,0.7848739624023438,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7714285850524902,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9842397570610046,"dir":"rtl","str":"زبانکهای","boundary":[0.7126050591468811,0.4382422864437103,0.7714285850524902,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4382422864437103},{"x":0.7042016983032227,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6873949766159058,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9903697371482849,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.6873949766159058,0.4382422864437103,0.7042016983032227,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4382422864437103},{"x":0.680672287940979,"y":0.4382422864437103},{"x":0.680672287940979,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9835463166236877,"dir":"rtl","str":"لوبه","boundary":[0.6605042219161987,0.4382422864437103,0.680672287940979,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6470588445663452,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9628158807754517,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6470588445663452,0.4382422864437103,0.6571428775787354,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6285714507102966,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9957056045532227,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6285714507102966,0.4382422864437103,0.6369748115539551,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4382422864437103},{"x":0.6201680898666382,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9945856928825378,"dir":"rtl","str":"رنگهای","boundary":[0.5697479248046875,0.4382422864437103,0.6201680898666382,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4382422864437103},{"x":0.561344563961029,"y":0.4382422864437103},{"x":0.561344563961029,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.997188925743103,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.5327731370925903,0.4382422864437103,0.561344563961029,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5277311205863953,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9886043667793274,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.4382422864437103,0.5327731370925903,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5210084319114685,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5025210380554199,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9945874214172363,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.5025210380554199,0.4382422864437103,0.5210084319114685,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4382422864437103},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4382422864437103},{"x":0.49915966391563416,"y":0.45605701208114624},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9871438145637512,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49747899174690247,0.4382422864437103,0.49915966391563416,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9846500158309937,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.4756302535533905,0.4382422864437103,0.4907563030719757,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4739495813846588,"y":0.45605701208114624},{"x":0.46722689270973206,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9886491298675537,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46722689270973206,0.4382422864437103,0.4739495813846588,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4605042040348053,"y":0.45605701208114624},{"x":0.41848739981651306,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9917776584625244,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.41848739981651306,0.4382422864437103,0.4605042040348053,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4382422864437103},{"x":0.4117647111415863,"y":0.45605701208114624},{"x":0.40504202246665955,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9939184784889221,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40504202246665955,0.4382422864437103,0.4117647111415863,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3983193337917328,"y":0.45605701208114624},{"x":0.38991597294807434,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9948787689208984,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38991597294807434,0.4382422864437103,0.3983193337917328,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3815126121044159,"y":0.45605701208114624},{"x":0.34285715222358704,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9711756706237793,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.34285715222358704,0.4382422864437103,0.3815126121044159,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3344537913799286,"y":0.45605701208114624},{"x":0.3042016923427582,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.7398108243942261,"dir":"rtl","str":"سـفید","boundary":[0.3042016923427582,0.4382422864437103,0.3344537913799286,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4382422864437103},{"x":0.3008403480052948,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2991596758365631,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9249747395515442,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2991596758365631,0.4382422864437103,0.3008403480052948,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4382422864437103},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4382422864437103},{"x":0.29075631499290466,"y":0.45605701208114624},{"x":0.23361344635486603,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9337258338928223,"dir":"rtl","str":"بساکها","boundary":[0.23361344635486603,0.4382422864437103,0.29075631499290466,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4382422864437103},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4382422864437103},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9499181509017944,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21512605249881744,0.4382422864437103,0.22689075767993927,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9838018417358398,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.7546218633651733,0.4572446644306183,0.7848739624023438,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.980796754360199,"dir":"rtl","str":"تیرکمانی","boundary":[0.7042016983032227,0.4572446644306183,0.7478991746902466,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9336944818496704,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6941176652908325,0.4572446644306183,0.6991596817970276,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4726840853691101},{"x":0.653781533241272,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9812064170837402,"dir":"rtl","str":"میلهها","boundary":[0.653781533241272,0.4572446644306183,0.6873949766159058,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9930763244628906,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6184874176979065,0.4572446644306183,0.6470588445663452,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9906104207038879,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.5899159908294678,0.4572446644306183,0.6117647290229797,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9642899632453918,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.4572446644306183,0.5865546464920044,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4726840853691101},{"x":0.556302547454834,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.992970883846283,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.556302547454834,0.4572446644306183,0.5747899413108826,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9935923218727112,"dir":"rtl","str":"گرده","boundary":[0.5226891040802002,0.4572446644306183,0.5495798587799072,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.995680034160614,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.4773109257221222,0.4572446644306183,0.5159664154052734,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4572446644306183},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4572446644306183},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4726840853691101},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9752272367477417,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4638655483722687,0.4572446644306183,0.47058823704719543,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4726840853691101},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9877413511276245,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.45210084319114685,0.4572446644306183,0.4571428596973419,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4572446644306183},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4726840853691101},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.991083562374115,"dir":"rtl","str":"فرورفتگی","boundary":[0.39159664511680603,0.4572446644306183,0.4436974823474884,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4572446644306183},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4572446644306183},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4726840853691101},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.986839234828949,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3680672347545624,0.4572446644306183,0.38655462861061096,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4572446644306183},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4572446644306183},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4726840853691101},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9370275735855103,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.30924370884895325,0.4572446644306183,0.35630252957344055,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4726840853691101},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9822944402694702,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.26050421595573425,0.4572446644306183,0.3025210201740265,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9230284690856934,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2554621994495392,0.4572446644306183,0.2571428716182709,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4572446644306183},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4726840853691101},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.831161618232727,"dir":"rtl","str":"خامـه","boundary":[0.21512605249881744,0.4572446644306183,0.24705882370471954,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9850761890411377,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.7579832077026367,0.47862231731414795,0.7848739624023438,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7529411911964417,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9893640279769897,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7462185025215149,0.47862231731414795,0.7529411911964417,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9969600439071655,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.7092437148094177,0.47862231731414795,0.7378151416778564,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.47862231731414795},{"x":0.702521026134491,"y":0.47862231731414795},{"x":0.702521026134491,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9934589266777039,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6890756487846375,0.47862231731414795,0.702521026134491,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9906231760978699,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.6638655662536621,0.47862231731414795,0.6840336322784424,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9919112920761108,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6504201889038086,0.47862231731414795,0.6554622054100037,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9910086989402771,"dir":"rtl","str":"انشعابات","boundary":[0.5915966629981995,0.47862231731414795,0.6420168280601501,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4928741157054901},{"x":0.561344563961029,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9867027997970581,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.561344563961029,0.47862231731414795,0.5848739743232727,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5546218752861023,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9913738965988159,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5495798587799072,0.47862231731414795,0.5546218752861023,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5428571701049805,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4928741157054901},{"x":0.507563054561615,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9893501996994019,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.507563054561615,0.47862231731414795,0.5428571701049805,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5008403658866882,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9962787628173828,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.47862231731414795,0.5008403658866882,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.47862231731414795},{"x":0.48739495873451233,"y":0.47862231731414795},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9961622953414917,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4756302535533905,0.47862231731414795,0.48739495873451233,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.47862231731414795},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47862231731414795},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9954483509063721,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.4470588266849518,0.47862231731414795,0.46890756487846375,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.47862231731414795},{"x":0.43865546584129333,"y":0.47862231731414795},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9963960647583008,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.4151260554790497,0.47862231731414795,0.43865546584129333,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.47862231731414795},{"x":0.40672269463539124,"y":0.47862231731414795},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9935268759727478,"dir":"rtl","str":"مودار","boundary":[0.3781512677669525,0.47862231731414795,0.40672269463539124,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3781512677669525,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4928741157054901},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9285340905189514,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.47862231731414795,0.3781512677669525,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3680672347545624,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4928741157054901},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9849789142608643,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.33949580788612366,0.47862231731414795,0.3680672347545624,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3361344635486603,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4928741157054901},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9751901030540466,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.32605043053627014,0.47862231731414795,0.3361344635486603,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3193277418613434,"y":0.47862231731414795},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9931030869483948,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3126050531864166,0.47862231731414795,0.3193277418613434,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.47862231731414795},{"x":0.30588236451148987,"y":0.47862231731414795},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9922236800193787,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.2705882489681244,0.47862231731414795,0.30588236451148987,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795},{"x":0.26386556029319763,"y":0.47862231731414795},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9845576882362366,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.21512605249881744,0.47862231731414795,0.26386556029319763,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.7546218633651733,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9800134301185608,"dir":"rtl","str":"تقریباً","boundary":[0.7546218633651733,0.4952494204044342,0.7848739624023438,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7478991746902466,"y":0.510688841342926},{"x":0.707563042640686,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9925273656845093,"dir":"rtl","str":"استوانه","boundary":[0.707563042640686,0.4952494204044342,0.7478991746902466,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7058823704719543,"y":0.510688841342926},{"x":0.6941176652908325,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9488884210586548,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6941176652908325,0.4952494204044342,0.7058823704719543,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6873949766159058,"y":0.510688841342926},{"x":0.680672287940979,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9742573499679565,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.680672287940979,0.4952494204044342,0.6873949766159058,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6739495992660522,"y":0.510688841342926},{"x":0.6605042219161987,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9951294660568237,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6605042219161987,0.4952494204044342,0.6739495992660522,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6554622054100037,"y":0.510688841342926},{"x":0.6252101063728333,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9903672933578491,"dir":"rtl","str":"امتداد","boundary":[0.6252101063728333,0.4952494204044342,0.6554622054100037,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6184874176979065,"y":0.510688841342926},{"x":0.5865546464920044,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.989143967628479,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.5865546464920044,0.4952494204044342,0.6184874176979065,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5798319578170776,"y":0.510688841342926},{"x":0.5512605309486389,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9844070672988892,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.5512605309486389,0.4952494204044342,0.5798319578170776,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5445378422737122,"y":0.510688841342926},{"x":0.5058823823928833,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9731768369674683,"dir":"rtl","str":"شکمی","boundary":[0.5058823823928833,0.4952494204044342,0.5445378422737122,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4952494204044342},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4952494204044342},{"x":0.49915966391563416,"y":0.510688841342926},{"x":0.4588235318660736,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9757638573646545,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.4588235318660736,0.4952494204044342,0.49915966391563416,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4952494204044342},{"x":0.45210084319114685,"y":0.510688841342926},{"x":0.4453781545162201,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9930893182754517,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4453781545162201,0.4952494204044342,0.45210084319114685,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.4952494204044342},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4952494204044342},{"x":0.43865546584129333,"y":0.510688841342926},{"x":0.40336135029792786,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9521032571792603,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.40336135029792786,0.4952494204044342,0.43865546584129333,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3966386616230011,"y":0.510688841342926},{"x":0.3495798408985138,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8776599764823914,"dir":"rtl","str":"سیخک","boundary":[0.3495798408985138,0.4952494204044342,0.3966386616230011,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3478991687297821,"y":0.510688841342926},{"x":0.3310924470424652,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9835338592529297,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.3310924470424652,0.4952494204044342,0.3478991687297821,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3310924470424652,"y":0.510688841342926},{"x":0.32773110270500183,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.8298162817955017,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.32773110270500183,0.4952494204044342,0.3310924470424652,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3210084140300751,"y":0.510688841342926},{"x":0.2857142984867096,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.7880619764328003,"dir":"rtl","str":"اغلـب","boundary":[0.2857142984867096,0.4952494204044342,0.3210084140300751,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4952494204044342},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4952494204044342},{"x":0.27899160981178284,"y":0.510688841342926},{"x":0.2655462324619293,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.732964038848877,"dir":"rtl","str":"بـا","boundary":[0.2655462324619293,0.4952494204044342,0.27899160981178284,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4952494204044342},{"x":0.26050421595573425,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.7094626426696777,"dir":"rtl","str":"جـقـهای","boundary":[0.21512605249881744,0.4952494204044342,0.26050421595573425,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.529691219329834},{"x":0.7445378303527832,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9871077537536621,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.7445378303527832,0.5154394507408142,0.7848739624023438,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7378151416778564,"y":0.529691219329834},{"x":0.729411780834198,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9961959719657898,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.729411780834198,0.5154394507408142,0.7378151416778564,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7226890921592712,"y":0.529691219329834},{"x":0.6840336322784424,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9879761934280396,"dir":"rtl","str":"تارهای","boundary":[0.6840336322784424,0.5154394507408142,0.7226890921592712,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6773109436035156,"y":0.529691219329834},{"x":0.6487395167350769,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9849666357040405,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.6487395167350769,0.5154394507408142,0.6773109436035156,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6470588445663452,"y":0.529691219329834},{"x":0.6235294342041016,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.986243724822998,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6235294342041016,0.5154394507408142,0.6470588445663452,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.529691219329834},{"x":0.6168067455291748,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9849307537078857,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6168067455291748,0.5154394507408142,0.6218487620353699,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5154394507408142},{"x":0.610084056854248,"y":0.5154394507408142},{"x":0.610084056854248,"y":0.529691219329834},{"x":0.5815126299858093,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9803203344345093,"dir":"rtl","str":"مویی","boundary":[0.5815126299858093,0.5154394507408142,0.610084056854248,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5747899413108826,"y":0.529691219329834},{"x":0.5680672526359558,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9843683242797852,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5680672526359558,0.5154394507408142,0.5747899413108826,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5154394507408142},{"x":0.561344563961029,"y":0.5154394507408142},{"x":0.561344563961029,"y":0.529691219329834},{"x":0.5243697762489319,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9907619953155518,"dir":"rtl","str":"پرمانند","boundary":[0.5243697762489319,0.5154394507408142,0.561344563961029,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5176470875740051,"y":0.529691219329834},{"x":0.5109243988990784,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9808540344238281,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.5154394507408142,0.5176470875740051,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5042017102241516,"y":0.529691219329834},{"x":0.4739495813846588,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9783354997634888,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.4739495813846588,0.5154394507408142,0.5042017102241516,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5154394507408142},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5154394507408142},{"x":0.46722689270973206,"y":0.529691219329834},{"x":0.43865546584129333,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.992406964302063,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.43865546584129333,0.5154394507408142,0.46722689270973206,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4319327771663666,"y":0.529691219329834},{"x":0.4100840389728546,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9819130897521973,"dir":"rtl","str":"جقه","boundary":[0.4100840389728546,0.5154394507408142,0.4319327771663666,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4084033668041229,"y":0.529691219329834},{"x":0.40672269463539124,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.958799421787262,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.5154394507408142,0.4084033668041229,0.529691219329834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9366919994354248,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7697479128837585,0.5534442067146301,0.7831932902336121,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9848414063453674,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7310924530029297,0.5534442067146301,0.7647058963775635,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9944033622741699,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.6873949766159058,0.5522565245628357,0.7210084199905396,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9732460975646973,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.5522565245628357,0.6857143044471741,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9855721592903137,"dir":"rtl","str":"فندقهها","boundary":[0.63193279504776,0.5522565245628357,0.6773109436035156,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.559382438659668},{"x":0.6252101063728333,"y":0.559382438659668},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5665082931518555}]},"confidence":0.9837161302566528,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6117647290229797,0.559382438659668,0.6252101063728333,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5546318292617798},{"x":0.605042040348053,"y":0.5546318292617798},{"x":0.605042040348053,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.9804421663284302,"dir":"rtl","str":"امتداد","boundary":[0.5731092691421509,0.5546318292617798,0.605042040348053,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5676959753036499},{"x":0.534453809261322,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9858758449554443,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.534453809261322,0.5534442067146301,0.5663865804672241,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5688835978507996},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9843865633010864,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.49747899174690247,0.5534442067146301,0.5260504484176636,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5546318292617798},{"x":0.489075630903244,"y":0.5546318292617798},{"x":0.489075630903244,"y":0.5688835978507996},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9874758720397949,"dir":"rtl","str":"شکمی","boundary":[0.45210084319114685,0.5546318292617798,0.489075630903244,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5688835978507996},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9925843477249146,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.4084033668041229,0.5546318292617798,0.4436974823474884,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5688835978507996},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9909589886665344,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40504202246665955,0.5546318292617798,0.4084033668041229,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5688835978507996},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9877582788467407,"dir":"rtl","str":"کاهک","boundary":[0.3613445460796356,0.5546318292617798,0.3983193337917328,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5546318292617798},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5546318292617798},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5688835978507996},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.992673933506012,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.34285715222358704,0.5546318292617798,0.35966387391090393,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5546318292617798},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5546318292617798},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5688835978507996},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9648540019989014,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.33949580788612366,0.5546318292617798,0.34117648005485535,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5688835978507996},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9851657152175903,"dir":"rtl","str":"کاهکها","boundary":[0.29243698716163635,0.5546318292617798,0.3327731192111969,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9930524826049805,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2722689211368561,0.5546318292617798,0.2857142984867096,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9902492761611938,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.2554621994495392,0.5546318292617798,0.2705882489681244,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5546318292617798},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5688835978507996},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9872793555259705,"dir":"rtl","str":"پیچیده","boundary":[0.21512605249881744,0.5546318292617798,0.2521008551120758,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9799078702926636,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7764706015586853,0.5771971344947815,0.7831932902336121,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9942677617073059,"dir":"rtl","str":"محصور","boundary":[0.7243697643280029,0.5783848166465759,0.7697479128837585,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9877393245697021,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.6890756487846375,0.5712589025497437,0.7176470756530762,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5712589025497437},{"x":0.680672287940979,"y":0.5712589025497437},{"x":0.680672287940979,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.985387921333313,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.6521008610725403,0.5712589025497437,0.680672287940979,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9776110649108887,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6386554837226868,0.5712589025497437,0.6504201889038086,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9294022917747498,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.5712589025497437,0.6369748115539551,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9754722118377686,"dir":"rtl","str":"جقه","boundary":[0.6067227125167847,0.5712589025497437,0.6268907785415649,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9760751128196716,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5915966629981995,0.5712589025497437,0.6033613681793213,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9861725568771362,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.5478991866111755,0.5712589025497437,0.5882353186607361,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5878859758377075},{"x":0.529411792755127,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9965817928314209,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.529411792755127,0.5712589025497437,0.5378151535987854,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5712589025497437},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.985227108001709,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.4941176474094391,0.5712589025497437,0.5193277597427368,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5878859758377075},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9405925273895264,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.48235294222831726,0.5712589025497437,0.4907563030719757,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5878859758377075},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9937111735343933,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4638655483722687,0.5712589025497437,0.4722689092159271,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5712589025497437},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5878859758377075},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9911066293716431,"dir":"rtl","str":"تارهای","boundary":[0.42184874415397644,0.5712589025497437,0.4571428596973419,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5712589025497437},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5712589025497437},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9835703372955322,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.3798319399356842,0.5712589025497437,0.40672269463539124,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5712589025497437},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5712589025497437},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5878859758377075},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9637815952301025,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.35630252957344055,0.5712589025497437,0.37310925126075745,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5712589025497437},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5712589025497437},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5878859758377075},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9713490009307861,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.33781513571739197,0.5712589025497437,0.35462185740470886,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5878859758377075},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9110730886459351,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.32605043053627014,0.5712589025497437,0.3327731192111969,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5712589025497437},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5878859758377075},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9432806968688965,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3025210201740265,0.5712589025497437,0.3210084140300751,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5878859758377075},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8249958753585815,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.29075631499290466,0.5712589025497437,0.2974790036678314,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5878859758377075},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9622970819473267,"dir":"rtl","str":"تار","boundary":[0.26386556029319763,0.5712589025497437,0.2840336263179779,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5712589025497437},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5712589025497437},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5878859758377075},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8406931757926941,"dir":"rtl","str":"بلنـد","boundary":[0.22689075767993927,0.5712589025497437,0.25882354378700256,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5712589025497437},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9250355362892151,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5712589025497437,0.2218487411737442,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9714521169662476,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2804109148979187,0.7898739624023438,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9706602692604065,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.7663865685462952,0.5926365852355957,0.7848739624023438,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.981133759021759,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.7310924530029297,0.5926365852355957,0.7546218633651733,0.6068883538246155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.9772061705589294,"dir":"ltr","boundary":[0.7260924530029297,0.5856365852355957,0.7898739624023438,0.6138883538246155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.6678714752197266,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.6116389632225037,0.7848739624023438,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9841176271438599,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7445378303527832,0.6116389632225037,0.7714285850524902,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9922032952308655,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7126050591468811,0.6116389632225037,0.7394958138465881,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9831749796867371,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.6873949766159058,0.6116389632225037,0.7058823704719543,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9105761647224426,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.6116389632225037,0.6857143044471741,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9699110984802246,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.6487395167350769,0.6116389632225037,0.6773109436035156,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6247031092643738},{"x":0.63193279504776,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.6245038509368896,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.63193279504776,0.6116389632225037,0.6470588445663452,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6116389632225037},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.8351115584373474,"dir":"rtl","str":"بـدون","boundary":[0.5915966629981995,0.6116389632225037,0.6252101063728333,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9626975655555725,"dir":"rtl","str":"کاهک","boundary":[0.5462185144424438,0.6116389632225037,0.5865546464920044,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9597915410995483,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5277311205863953,0.6116389632225037,0.5411764979362488,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6116389632225037},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6247031092643738},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9700905680656433,"dir":"rtl","str":"کاهک","boundary":[0.48235294222831726,0.6116389632225037,0.5226891040802002,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6247031092643738},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9821001291275024,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.46554622054100037,0.6116389632225037,0.4789915978908539,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6116389632225037},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9826235771179199,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4420168101787567,0.6116389632225037,0.4605042040348053,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6116389632225037},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6116389632225037},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6247031092643738},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9932042360305786,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42352941632270813,0.6116389632225037,0.43529412150382996,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6116389632225037},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6116389632225037},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9892601370811462,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3949579894542694,0.6116389632225037,0.41680672764778137,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6116389632225037},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6116389632225037},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9814162254333496,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.3512605130672455,0.6116389632225037,0.38823530077934265,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6116389632225037},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3042016923427582,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9317079782485962,"dir":"rtl","str":"کاهک","boundary":[0.3042016923427582,0.6116389632225037,0.3462184965610504,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6116389632225037},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6247031092643738},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.8428934216499329,"dir":"rtl","str":"فندقـه","boundary":[0.2655462324619293,0.6116389632225037,0.2991596758365631,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.6116389632225037},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6116389632225037},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6247031092643738},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.6961982250213623,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.24705882370471954,0.6116389632225037,0.26386556029319763,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6116389632225037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6116389632225037},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6247031092643738},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9570504426956177,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.23361344635486603,0.6116389632225037,0.24033613502979279,0.6247031092643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6116389632225037},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9790198802947998,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.6116389632225037,0.22689075767993927,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6116389632225037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9191626906394958,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6046389632225037,0.7898739624023438,0.6317031092643738],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8761493563652039,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7663865685462952,0.7232779264450073,0.7865546345710754,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7399049997329712},{"x":0.729411780834198,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9782518744468689,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.729411780834198,0.7232779264450073,0.7596638798713684,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9851542711257935,"dir":"rtl","str":"زبانهای","boundary":[0.6840336322784424,0.7232779264450073,0.7193277478218079,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.982621431350708,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6554622054100037,0.7232779264450073,0.6705882549285889,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9761195182800293,"dir":"rtl","str":"آسمانی","boundary":[0.6067227125167847,0.7232779264450073,0.6453781723976135,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.971487820148468,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.7162779264450073,0.7915546345710754,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.7364466190338135,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7747899293899536,0.7446556091308594,0.7831932902336121,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9877933263778687,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.7344537973403931,0.7446556091308594,0.7714285850524902,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9864288568496704,"dir":"rtl","str":"زبانهای","boundary":[0.6857143044471741,0.7446556091308594,0.7277311086654663,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.745843231678009},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7577196955680847},{"x":0.658823549747467,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.986298143863678,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.658823549747467,0.745843231678009,0.6789916157722473,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7565320730209351},{"x":0.658823549747467,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9712068438529968,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.7376556091308594,0.7881932902336121,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6033254265785217},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9487572312355042,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.5926365852355957,0.2235294133424759,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5938242077827454},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9852721095085144,"dir":"ltr","str":"Scolymus","boundary":[0.23193277418613434,0.5926365852355957,0.29579833149909973,0.6045130491256714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.2974790036678314,"y":0.5938242077827454},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6045130491256714},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9779691696166992,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5856365852355957,0.30079833149909974,0.6115130491256714],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9817296862602234,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7764706015586853,0.6306413412094116,0.7848739624023438,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9657222032546997,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.7529411911964417,0.6306413412094116,0.7747899293899536,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6306413412094116},{"x":0.75126051902771,"y":0.6306413412094116},{"x":0.75126051902771,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9772582054138184,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.7277311086654663,0.6306413412094116,0.75126051902771,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9744065403938293,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.6236413412094116,0.7898739624023438,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.7735339403152466,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7697479128837585,0.6484560370445251,0.7848739624023438,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6638954877853394},{"x":0.729411780834198,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9617793560028076,"dir":"rtl","str":"جقهها","boundary":[0.729411780834198,0.6484560370445251,0.7613445520401001,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9808984398841858,"dir":"rtl","str":"تاجی","boundary":[0.6957983374595642,0.6484560370445251,0.7243697643280029,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9711809754371643,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6789916157722473,0.6484560370445251,0.6873949766159058,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6638954877853394},{"x":0.658823549747467,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9893096685409546,"dir":"rtl","str":"فلس","boundary":[0.658823549747467,0.6484560370445251,0.6739495992660522,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6484560370445251},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.983059823513031,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6184874176979065,0.6484560370445251,0.6436975002288818,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6484560370445251},{"x":0.610084056854248,"y":0.6484560370445251},{"x":0.610084056854248,"y":0.6638954877853394},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9767702221870422,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6016806960105896,0.6484560370445251,0.610084056854248,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9929598569869995,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5899159908294678,0.6484560370445251,0.5983193516731262,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.992179811000824,"dir":"rtl","str":"تارهای","boundary":[0.5512605309486389,0.6484560370445251,0.5848739743232727,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9915156960487366,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5226891040802002,0.6484560370445251,0.5411764979362488,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6484560370445251},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6638954877853394},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9868772625923157,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.49747899174690247,0.6484560370445251,0.5159664154052734,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6484560370445251},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6484560370445251},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9783989787101746,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.4605042040348053,0.6484560370445251,0.48403361439704895,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6484560370445251},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9662942290306091,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.6484560370445251,0.4605042040348053,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6484560370445251},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6638954877853394},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9876798391342163,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.43865546584129333,0.6484560370445251,0.45042017102241516,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6484560370445251},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6484560370445251},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.828449010848999,"dir":"rtl","str":"فندقـه","boundary":[0.3983193337917328,0.6484560370445251,0.43361344933509827,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6638954877853394},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.7751380801200867,"dir":"rtl","str":"هـای","boundary":[0.3680672347545624,0.6484560370445251,0.3932773172855377,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6484560370445251},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6484560370445251},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6638954877853394},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9368757009506226,"dir":"rtl","str":"کناری","boundary":[0.32268908619880676,0.6484560370445251,0.35630252957344055,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6638954877853394},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9863174557685852,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30756303668022156,0.6484560370445251,0.3142857253551483,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6484560370445251},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6638954877853394},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.8818972706794739,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.26050421595573425,0.6484560370445251,0.3025210201740265,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6484560370445251},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.7946068048477173,"dir":"rtl","str":"اغلـب","boundary":[0.2235294133424759,0.6484560370445251,0.2521008551120758,0.6638954877853394]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6484560370445251},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9289235472679138,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6414560370445251,0.7898739624023438,0.6708954877853394],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9925893545150757,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.7428571581840515,0.6686460971832275,0.7848739624023438,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.99017333984375,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7327731251716614,0.6686460971832275,0.7361344695091248,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9752030372619629,"dir":"rtl","str":"جقهها","boundary":[0.6957983374595642,0.6686460971832275,0.7277311086654663,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9918899536132812,"dir":"rtl","str":"دوشکلی","boundary":[0.6453781723976135,0.6686460971832275,0.6890756487846375,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9635182023048401,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6352941393852234,0.6686460971832275,0.6403361558914185,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6817102432250977},{"x":0.63193279504776,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9649695754051208,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.63193279504776,0.6686460971832275,0.6352941393852234,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9882017374038696,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6117647290229797,0.6686460971832275,0.6252101063728333,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9897239208221436,"dir":"rtl","str":"فندقههای","boundary":[0.5529412031173706,0.6686460971832275,0.6067227125167847,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.507563054561615,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9937679171562195,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.507563054561615,0.6686460971832275,0.5462185144424438,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9941717386245728,"dir":"rtl","str":"هیچگاه","boundary":[0.4605042040348053,0.6686460971832275,0.5025210380554199,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6686460971832275},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6686460971832275},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9923313856124878,"dir":"rtl","str":"تارهای","boundary":[0.4151260554790497,0.6686460971832275,0.45378151535987854,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6817102432250977},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9946017265319824,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.38991597294807434,0.6686460971832275,0.4084033668041229,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9870871305465698,"dir":"rtl","str":"پرمانند","boundary":[0.3462184965610504,0.6686460971832275,0.3831932842731476,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6686460971832275},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6686460971832275},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9928520321846008,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.2991596758365631,0.6686460971832275,0.33949580788612366,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6686460971832275},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6686460971832275},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9905169010162354,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.2705882489681244,0.6686460971832275,0.29243698716163635,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6686460971832275},{"x":0.267226904630661,"y":0.6686460971832275},{"x":0.267226904630661,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9852789640426636,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.24537815153598785,0.6686460971832275,0.267226904630661,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6817102432250977},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9893732070922852,"dir":"ltr","boundary":[0.24037815153598785,0.6616460971832275,0.7898739624023438,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.7268656492233276,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.6876484751701355,0.7831932902336121,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9558202028274536,"dir":"rtl","str":"جقهها","boundary":[0.7344537973403931,0.6876484751701355,0.7714285850524902,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9926679134368896,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7142857313156128,0.6876484751701355,0.7277311086654663,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6876484751701355},{"x":0.707563042640686,"y":0.6876484751701355},{"x":0.707563042640686,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9929298758506775,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.6857143044471741,0.6876484751701355,0.707563042640686,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9854663610458374,"dir":"rtl","str":"فندقهها","boundary":[0.6352941393852234,0.6876484751701355,0.6773109436035156,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9647185802459717,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6218487620353699,0.6876484751701355,0.6285714507102966,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7030878663063049},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9920822381973267,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6000000238418579,0.6876484751701355,0.6134454011917114,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9893143773078918,"dir":"rtl","str":"فندقههای","boundary":[0.5394958257675171,0.6876484751701355,0.5932773351669312,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6876484751701355},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.994694709777832,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.4924369752407074,0.6876484751701355,0.5310924649238586,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6876484751701355},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6876484751701355},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9922468066215515,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.4436974823474884,0.6876484751701355,0.48403361439704895,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6876484751701355},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6876484751701355},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7030878663063049},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9961075186729431,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4268907606601715,0.6876484751701355,0.43697479367256165,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6876484751701355},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6876484751701355},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9919332265853882,"dir":"rtl","str":"موهای","boundary":[0.3831932842731476,0.6876484751701355,0.42016807198524475,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7030878663063049},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.991071343421936,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.35630252957344055,0.6876484751701355,0.3764705955982208,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7030878663063049},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9871265292167664,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.3310924470424652,0.6876484751701355,0.3495798408985138,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6876484751701355},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7030878663063049},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9765300154685974,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.29411765933036804,0.6876484751701355,0.3176470696926117,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7030878663063049},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9845579862594604,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27731093764305115,0.6876484751701355,0.2840336263179779,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7030878663063049},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9904086589813232,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2655462324619293,0.6876484751701355,0.2705882489681244,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6876484751701355},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9640567302703857,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.21512605249881744,0.6876484751701355,0.2571428716182709,0.7030878663063049]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6876484751701355},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7030878663063049},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9802542924880981,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6806484751701355,0.7881932902336121,0.7100878663063049],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9873942136764526,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.7361344695091248,0.7066508531570435,0.7848739624023438,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9873942136764526,"dir":"ltr","boundary":[0.7311344695091248,0.6996508531570435,0.7898739624023438,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6389548778533936},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.4797983467578888,"str":"۲","boundary":[0.21680672466754913,0.6318289637565613,0.2201680690050125,0.6389548778533936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6318289637565613},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6389548778533936},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.4797983467578888,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6248289637565613,0.22516806900501252,0.6459548778533936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.3337874114513397,"str":"۳","boundary":[0.21680672466754913,0.6698337197303772,0.21848739683628082,0.6781472563743591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6781472563743591},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.3337874114513397,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6628337197303772,0.22348739683628083,0.6851472563743591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2201680690050125,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.3169232904911041,"str":"۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7090261578559875,0.2201680690050125,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7090261578559875},{"x":0.2201680690050125,"y":0.716152012348175},{"x":0.21512605249881744,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.3169232904911041,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7020261578559875,0.22516806900501252,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7280284762382507},{"x":0.22521008551120758,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9660670757293701,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.21344538033008575,0.7280284762382507,0.22521008551120758,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7280284762382507},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7280284762382507},{"x":0.30588236451148987,"y":0.735154390335083},{"x":0.23025210201740265,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9850484132766724,"dir":"ltr","str":"Cichorium","boundary":[0.23025210201740265,0.7280284762382507,0.30588236451148987,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7280284762382507},{"x":0.30588236451148987,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9815973043441772,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7210284762382507,0.3108823645114899,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2201680690050125,"y":0.754156768321991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.7114170789718628,"str":"۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7470308542251587,0.2201680690050125,0.754156768321991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2201680690050125,"y":0.754156768321991},{"x":0.21512605249881744,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.7114170789718628,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7400308542251587,0.22516806900501252,0.761156768321991],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/hHHuTXdEhVlTcPJj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/FfoIKYpIogMKFMek.jpg","blurred":"/storage/books/8497a6d722431808/pages/NpzNCrXjlNkkXHij.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0001736420979126049,0.998666831417244,0.9990522875984038]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7596638798713684,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9856824278831482,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7596638798713684,0.15320664644241333,0.7831932902336121,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7529411911964417,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7529411911964417,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7260504364967346,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9893649220466614,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7260504364967346,0.15320664644241333,0.7529411911964417,0.16627077758312225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15320664644241333},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16627077758312225},{"x":0.7260504364967346,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9877282381057739,"dir":"ltr","boundary":[0.7210504364967346,0.14620664644241332,0.7881932902336121,0.17327077758312226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2840336263179779,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2840336263179779,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2655462324619293,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9873546957969666,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.2655462324619293,0.15439429879188538,0.2840336263179779,0.16627077758312225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2571428716182709,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2571428716182709,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2201680690050125,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.9832852482795715,"dir":"rtl","str":"کاسنی","boundary":[0.2201680690050125,0.15439429879188538,0.2571428716182709,0.16627077758312225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2840336263179779,"y":0.15439429879188538},{"x":0.2840336263179779,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2201680690050125,"y":0.16627077758312225}]},"confidence":0.985093891620636,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.14739429879188537,0.2890336263179779,0.1744584299325943],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7865546345710754,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7865546345710754,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7697479128837585,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9072030782699585,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7697479128837585,0.17102137207984924,0.7865546345710754,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7630252242088318,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7630252242088318,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9838640093803406,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7361344695091248,0.17102137207984924,0.7630252242088318,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7344537973403931,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7176470756530762,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9771996140480042,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7176470756530762,0.17102137207984924,0.7344537973403931,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7008403539657593,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7008403539657593,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9931346774101257,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.6621848940849304,0.17102137207984924,0.7008403539657593,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.17102137207984924},{"x":0.653781533241272,"y":0.17102137207984924},{"x":0.653781533241272,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6453781723976135,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9972640872001648,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.17102137207984924,0.653781533241272,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6369748115539551,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6369748115539551,"y":0.18883609771728516},{"x":0.605042040348053,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9948456883430481,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.605042040348053,0.17102137207984924,0.6369748115539551,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6000000238418579,"y":0.17102137207984924},{"x":0.6000000238418579,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9908524751663208,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.5596638917922974,0.17102137207984924,0.6000000238418579,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5495798587799072,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5495798587799072,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5260504484176636,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9763619899749756,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5260504484176636,0.17102137207984924,0.5495798587799072,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5210084319114685,"y":0.17102137207984924},{"x":0.5210084319114685,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4941176474094391,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9947770833969116,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.4941176474094391,0.17102137207984924,0.5210084319114685,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.17102137207984924},{"x":0.48739495873451233,"y":0.17102137207984924},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.989928126335144,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.4588235318660736,0.17102137207984924,0.48739495873451233,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.17102137207984924},{"x":0.4588235318660736,"y":0.17102137207984924},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4302521049976349,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9839202165603638,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.4302521049976349,0.17102137207984924,0.4588235318660736,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.17102137207984924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.17102137207984924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.18883609771728516},{"x":0.4100840389728546,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9764357209205627,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4100840389728546,0.17102137207984924,0.42016807198524475,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.17102137207984924},{"x":0.40504202246665955,"y":0.17102137207984924},{"x":0.40504202246665955,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3848739564418793,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9937351942062378,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.3848739564418793,0.17102137207984924,0.40504202246665955,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.17102137207984924},{"x":0.3798319399356842,"y":0.17102137207984924},{"x":0.3798319399356842,"y":0.18883609771728516},{"x":0.3663865625858307,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9959229230880737,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3663865625858307,0.17102137207984924,0.3798319399356842,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.17102137207984924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.17102137207984924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.18883609771728516},{"x":0.32436975836753845,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9911630749702454,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.32436975836753845,0.17102137207984924,0.35966387391090393,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.17102137207984924},{"x":0.32268908619880676,"y":0.17102137207984924},{"x":0.32268908619880676,"y":0.18883609771728516},{"x":0.289075642824173,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9903091192245483,"dir":"rtl","str":"اندکی","boundary":[0.289075642824173,0.17102137207984924,0.32268908619880676,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2806722819805145,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2806722819805145,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2554621994495392,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9843774437904358,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.2554621994495392,0.17102137207984924,0.2806722819805145,0.18883609771728516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2537815272808075,"y":0.17102137207984924},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21848739683628082,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9377726912498474,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.21848739683628082,0.17102137207984924,0.2537815272808075,0.18883609771728516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7865546345710754,"y":0.17102137207984924},{"x":0.7865546345710754,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21848739683628082,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9843515157699585,"dir":"ltr","boundary":[0.21348739683628082,0.16402137207984924,0.7915546345710754,0.19583609771728516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7596638798713684,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.991367757320404,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.7596638798713684,0.19358669221401215,0.7831932902336121,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7529411911964417,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7529411911964417,"y":0.20427553355693817},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9897393584251404,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7462185025215149,0.19358669221401215,0.7529411911964417,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7394958138465881,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9856452941894531,"dir":"rtl","str":"محدب","boundary":[0.6991596817970276,0.19358669221401215,0.7394958138465881,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6907563209533691,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9855132699012756,"dir":"rtl","str":"شونده","boundary":[0.6571428775787354,0.19358669221401215,0.6907563209533691,0.20546318590641022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20546318590641022}]},"confidence":0.9877817034721375,"dir":"ltr","boundary":[0.6521428775787353,0.18658669221401214,0.7881932902336121,0.21127553355693818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7764706015586853,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8294453024864197,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.21140141785144806,0.7815126180648804,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7714285850524902,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9833557605743408,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7462185025215149,0.21140141785144806,0.7714285850524902,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9669879674911499,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7193277478218079,0.21140141785144806,0.7428571581840515,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9903900623321533,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.6689075827598572,0.21140141785144806,0.7126050591468811,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9980695247650146,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6521008610725403,0.21140141785144806,0.6605042219161987,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21140141785144806},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9946829676628113,"dir":"rtl","str":"هنگام","boundary":[0.6117647290229797,0.21140141785144806,0.6453781723976135,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.21140141785144806},{"x":0.605042040348053,"y":0.21140141785144806},{"x":0.605042040348053,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9922022819519043,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.5663865804672241,0.21140141785144806,0.605042040348053,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5579832196235657,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5579832196235657,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9848840236663818,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5361344814300537,0.21140141785144806,0.5579832196235657,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.21140141785144806},{"x":0.529411792755127,"y":0.21140141785144806},{"x":0.529411792755127,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9847191572189331,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5193277597427368,0.21140141785144806,0.529411792755127,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5126050710678101,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22684085369110107},{"x":0.4789915978908539,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9827010035514832,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.4789915978908539,0.21140141785144806,0.5126050710678101,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.21140141785144806},{"x":0.47058823704719543,"y":0.21140141785144806},{"x":0.47058823704719543,"y":0.22684085369110107},{"x":0.4285714328289032,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9127371311187744,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.4285714328289032,0.21140141785144806,0.47058823704719543,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4252100884914398,"y":0.21140141785144806},{"x":0.4252100884914398,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3848739564418793,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9676152467727661,"dir":"rtl","str":"شونده","boundary":[0.3848739564418793,0.21140141785144806,0.4252100884914398,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3764705955982208,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3764705955982208,"y":0.22684085369110107},{"x":0.36974790692329407,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9748665690422058,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36974790692329407,0.21140141785144806,0.3764705955982208,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3630252182483673,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3630252182483673,"y":0.22684085369110107},{"x":0.3478991687297821,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9884008169174194,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3478991687297821,0.21140141785144806,0.3630252182483673,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.21140141785144806},{"x":0.34117648005485535,"y":0.21140141785144806},{"x":0.34117648005485535,"y":0.22684085369110107},{"x":0.31092438101768494,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9843687415122986,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.31092438101768494,0.21140141785144806,0.34117648005485535,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3042016923427582,"y":0.21140141785144806},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22684085369110107},{"x":0.2504201829433441,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.972421407699585,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.2504201829433441,0.21140141785144806,0.3042016923427582,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21140141785144806},{"x":0.24201680719852448,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.8276039958000183,"dir":"rtl","str":"بلنـد","boundary":[0.21512605249881744,0.21140141785144806,0.24201680719852448,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7815126180648804,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9634284973144531,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20440141785144805,0.7865126180648804,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7495798468589783,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9850099086761475,"dir":"rtl","str":"شونده","boundary":[0.7478991746902466,0.23159144818782806,0.7848739624023438,0.2422802895307541]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7495798468589783,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9850099086761475,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.22459144818782806,0.7898739624023438,0.2492802895307541],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7697479128837585,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8608968257904053,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7697479128837585,0.24703088402748108,0.7831932902336121,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7596638798713684,"y":0.26365795731544495},{"x":0.7226890921592712,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9860572218894958,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7226890921592712,0.24703088402748108,0.7596638798713684,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9916234016418457,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.6840336322784424,0.24703088402748108,0.7092437148094177,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6823529601097107,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6823529601097107,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9848219156265259,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6739495992660522,0.24703088402748108,0.6823529601097107,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6689075827598572,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6504201889038086,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9956117272377014,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6504201889038086,0.24703088402748108,0.6689075827598572,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6487395167350769,"y":0.26365795731544495},{"x":0.6436975002288818,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9889151453971863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6436975002288818,0.24703088402748108,0.6487395167350769,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5949580073356628,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9917500019073486,"dir":"rtl","str":"برگدار","boundary":[0.5949580073356628,0.24703088402748108,0.6386554837226868,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5932773351669312,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5865546464920044,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9807423949241638,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.24703088402748108,0.5932773351669312,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5815126299858093,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5815126299858093,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5731092691421509,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.99151611328125,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5731092691421509,0.24703088402748108,0.5815126299858093,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5714285969734192,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26365795731544495},{"x":0.5327731370925903,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.993233323097229,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.5327731370925903,0.24703088402748108,0.5714285969734192,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5193277597427368,"y":0.26365795731544495},{"x":0.489075630903244,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9654475450515747,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.489075630903244,0.24703088402748108,0.5193277597427368,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.24703088402748108},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24703088402748108},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4789915978908539,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9677530527114868,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.24703088402748108,0.48571428656578064,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.24703088402748108},{"x":0.47058823704719543,"y":0.24703088402748108},{"x":0.47058823704719543,"y":0.26365795731544495},{"x":0.4302521049976349,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9705081582069397,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.4302521049976349,0.24703088402748108,0.47058823704719543,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4268907606601715,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4268907606601715,"y":0.26365795731544495},{"x":0.41680672764778137,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9726061224937439,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.41680672764778137,0.24703088402748108,0.4268907606601715,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.24703088402748108},{"x":0.40672269463539124,"y":0.24703088402748108},{"x":0.40672269463539124,"y":0.26365795731544495},{"x":0.38991597294807434,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.6771931052207947,"dir":"rtl","str":"یـا","boundary":[0.38991597294807434,0.24703088402748108,0.40672269463539124,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.24703088402748108},{"x":0.38823530077934265,"y":0.24703088402748108},{"x":0.38823530077934265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8223834037780762,"dir":"rtl","str":"شـانه","boundary":[0.35798320174217224,0.24703088402748108,0.38823530077934265,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.24703088402748108},{"x":0.35462185740470886,"y":0.24703088402748108},{"x":0.35462185740470886,"y":0.26365795731544495},{"x":0.34117648005485535,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8751961588859558,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.34117648005485535,0.24703088402748108,0.35462185740470886,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3361344635486603,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3361344635486603,"y":0.26365795731544495},{"x":0.3294117748737335,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.5943000912666321,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3294117748737335,0.24703088402748108,0.3361344635486603,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3210084140300751,"y":0.24703088402748108},{"x":0.3210084140300751,"y":0.26365795731544495},{"x":0.2840336263179779,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9561526775360107,"dir":"rtl","str":"چنگی","boundary":[0.2840336263179779,0.24703088402748108,0.3210084140300751,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2823529541492462,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2823529541492462,"y":0.26365795731544495},{"x":0.27563026547431946,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.9145781397819519,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27563026547431946,0.24703088402748108,0.2823529541492462,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2705882489681244,"y":0.24703088402748108},{"x":0.2705882489681244,"y":0.26365795731544495},{"x":0.23529411852359772,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8169727921485901,"dir":"rtl","str":"فندقـه","boundary":[0.23529411852359772,0.24703088402748108,0.2705882489681244,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24703088402748108},{"x":0.23025210201740265,"y":0.26365795731544495},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.5550118684768677,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.21344538033008575,0.24703088402748108,0.23025210201740265,0.26365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7848739624023438,"y":0.285035640001297},{"x":0.7394958138465881,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.989250123500824,"dir":"rtl","str":"مستطیلی","boundary":[0.7394958138465881,0.2672209143638611,0.7848739624023438,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7277311086654663,"y":0.285035640001297},{"x":0.7142857313156128,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9952797293663025,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7142857313156128,0.2672209143638611,0.7277311086654663,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7092437148094177,"y":0.285035640001297},{"x":0.6773109436035156,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.993140697479248,"dir":"rtl","str":"امتداد","boundary":[0.6773109436035156,0.2672209143638611,0.7092437148094177,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6739495992660522,"y":0.285035640001297},{"x":0.6369748115539551,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9857627153396606,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.6369748115539551,0.2672209143638611,0.6739495992660522,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2672209143638611},{"x":0.63193279504776,"y":0.2672209143638611},{"x":0.63193279504776,"y":0.285035640001297},{"x":0.6016806960105896,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9871524572372437,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.6016806960105896,0.2672209143638611,0.63193279504776,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5949580073356628,"y":0.285035640001297},{"x":0.5579832196235657,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9808632135391235,"dir":"rtl","str":"شکمی","boundary":[0.5579832196235657,0.2672209143638611,0.5949580073356628,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5478991866111755,"y":0.285035640001297},{"x":0.5126050710678101,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9904683828353882,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.5126050710678101,0.2672209143638611,0.5478991866111755,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5058823823928833,"y":0.285035640001297},{"x":0.48067227005958557,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9938300848007202,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.48067227005958557,0.2672209143638611,0.5058823823928833,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4789915978908539,"y":0.285035640001297},{"x":0.4756302535533905,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9734784960746765,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4756302535533905,0.2672209143638611,0.4789915978908539,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2672209143638611},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2672209143638611},{"x":0.46890756487846375,"y":0.285035640001297},{"x":0.4470588266849518,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9648565053939819,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.4470588266849518,0.2672209143638611,0.46890756487846375,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4420168101787567,"y":0.285035640001297},{"x":0.43529412150382996,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9857165217399597,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.2672209143638611,0.4420168101787567,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4319327771663666,"y":0.285035640001297},{"x":0.40672269463539124,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9690029621124268,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.40672269463539124,0.2672209143638611,0.4319327771663666,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3932773172855377,"y":0.285035640001297},{"x":0.37478992342948914,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9892320036888123,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.37478992342948914,0.2672209143638611,0.3932773172855377,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2672209143638611},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2672209143638611},{"x":0.37142857909202576,"y":0.285035640001297},{"x":0.35462185740470886,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8719896078109741,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.35462185740470886,0.2672209143638611,0.37142857909202576,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3495798408985138,"y":0.285035640001297},{"x":0.3176470696926117,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.6825555562973022,"dir":"rtl","str":"شـیـار","boundary":[0.3176470696926117,0.2672209143638611,0.3495798408985138,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.2672209143638611},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2672209143638611},{"x":0.30924370884895325,"y":0.285035640001297},{"x":0.27731093764305115,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8027665615081787,"dir":"rtl","str":"طـولی","boundary":[0.27731093764305115,0.2672209143638611,0.30924370884895325,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2655462324619293,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2655462324619293,"y":0.285035640001297},{"x":0.2201680690050125,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.7933104634284973,"dir":"rtl","str":"هـمـسان","boundary":[0.2201680690050125,0.2672209143638611,0.2655462324619293,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21848739683628082,"y":0.285035640001297},{"x":0.21512605249881744,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9156337976455688,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.2672209143638611,0.21848739683628082,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9911921620368958,"dir":"rtl","str":"درنوک","boundary":[0.7462185025215149,0.28622329235076904,0.7848739624023438,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7378151416778564,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7327731251716614,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9885514974594116,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7327731251716614,0.28622329235076904,0.7378151416778564,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7243697643280029,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7243697643280029,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6957983374595642,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9892723560333252,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.6957983374595642,0.28622329235076904,0.7243697643280029,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30403801798820496},{"x":0.658823549747467,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9921741485595703,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.658823549747467,0.28622329235076904,0.6873949766159058,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6302521228790283,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9902817010879517,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.6302521228790283,0.28622329235076904,0.6504201889038086,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6218487620353699,"y":0.28622329235076904},{"x":0.6218487620353699,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9886413812637329,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.28622329235076904,0.6218487620353699,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.28622329235076904},{"x":0.610084056854248,"y":0.28622329235076904},{"x":0.610084056854248,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9953240156173706,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.28622329235076904,0.610084056854248,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9961718320846558,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5579832196235657,0.28622329235076904,0.5899159908294678,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28622329235076904},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5142857432365417,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9896875023841858,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.5142857432365417,0.28622329235076904,0.5495798587799072,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.28622329235076904},{"x":0.507563054561615,"y":0.28622329235076904},{"x":0.507563054561615,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4470588266849518,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9913989901542664,"dir":"rtl","str":"جداشونده","boundary":[0.4470588266849518,0.28622329235076904,0.507563054561615,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.28622329235076904},{"x":0.440336138010025,"y":0.28622329235076904},{"x":0.440336138010025,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4319327771663666,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9960277080535889,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4319327771663666,0.28622329235076904,0.440336138010025,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4252100884914398,"y":0.28622329235076904},{"x":0.4252100884914398,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4084033668041229,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9742734432220459,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.4084033668041229,0.28622329235076904,0.4252100884914398,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.28622329235076904},{"x":0.40504202246665955,"y":0.28622329235076904},{"x":0.40504202246665955,"y":0.30403801798820496},{"x":0.39159664511680603,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9684724807739258,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.39159664511680603,0.28622329235076904,0.40504202246665955,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9593306183815002,"dir":"rtl","str":"-گیاهانی","boundary":[0.7310924530029297,0.3052256405353546,0.7831932902336121,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9928139448165894,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.6991596817970276,0.3052256405353546,0.7243697643280029,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9829026460647583,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6907563209533691,0.3052256405353546,0.6957983374595642,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9954795837402344,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6773109436035156,0.3052256405353546,0.6823529601097107,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6689075827598572,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9872415065765381,"dir":"rtl","str":"شاخهها","boundary":[0.6252101063728333,0.30641329288482666,0.6689075827598572,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9888407588005066,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.30641329288482666,0.6168067455291748,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9845666885375977,"dir":"rtl","str":"ساقههای","boundary":[0.5529412031173706,0.30641329288482666,0.6033613681793213,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5462185144424438,"y":0.30641329288482666},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3206650912761688},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9939193725585938,"dir":"rtl","str":"ضعیف","boundary":[0.5058823823928833,0.30641329288482666,0.5462185144424438,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.30641329288482666},{"x":0.49747899174690247,"y":0.30641329288482666},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3206650912761688},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9858530759811401,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4924369752407074,0.30641329288482666,0.49747899174690247,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.30641329288482666},{"x":0.48571428656578064,"y":0.30641329288482666},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3206650912761688},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.7563544511795044,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.47058823704719543,0.30641329288482666,0.48571428656578064,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3052256405353546},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3052256405353546},{"x":0.48067227005958557,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4453781545162201,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9744076728820801,"dir":"rtl","str":"رگشته","boundary":[0.4453781545162201,0.3052256405353546,0.48067227005958557,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.30641329288482666},{"x":0.43697479367256165,"y":0.30641329288482666},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3194774389266968},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9873700141906738,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42184874415397644,0.30641329288482666,0.43697479367256165,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4151260554790497,"y":0.30641329288482666},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3194774389266968},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.985328733921051,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.39159664511680603,0.30641329288482666,0.4151260554790497,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.30641329288482666},{"x":0.38991597294807434,"y":0.30641329288482666},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3194774389266968},{"x":0.38655462861061096,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9506930112838745,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38655462861061096,0.30641329288482666,0.38991597294807434,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3798319399356842,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3194774389266968},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9808976054191589,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.34285715222358704,0.30641329288482666,0.3798319399356842,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3361344635486603,"y":0.30641329288482666},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.8928164839744568,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.2991596758365631,0.30641329288482666,0.3361344635486603,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.30641329288482666},{"x":0.29243698716163635,"y":0.30641329288482666},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3194774389266968},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.5501842498779297,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2840336263179779,0.30641329288482666,0.29243698716163635,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.30641329288482666},{"x":0.27899160981178284,"y":0.30641329288482666},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3194774389266968},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9766880869865417,"dir":"rtl","str":"سرنیزه","boundary":[0.23529411852359772,0.30641329288482666,0.27899160981178284,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.30641329288482666},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30641329288482666},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3194774389266968},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9730038046836853,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.21848739683628082,0.30641329288482666,0.23193277418613434,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21680672466754913,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3206650912761688},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9502524733543396,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.30641329288482666,0.21680672466754913,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9753409624099731,"dir":"rtl","str":"فندقهها","boundary":[0.7411764860153198,0.32660332322120667,0.7848739624023438,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7344537973403931,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33847981691360474},{"x":0.707563042640686,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9836854934692383,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.707563042640686,0.32660332322120667,0.7344537973403931,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.32660332322120667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6991596817970276,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9832798838615417,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6991596817970276,0.32660332322120667,0.7042016983032227,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6907563209533691,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6907563209533691,"y":0.33847981691360474},{"x":0.653781533241272,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9828730821609497,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.653781533241272,0.32660332322120667,0.6907563209533691,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6521008610725403,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9815237522125244,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.32660332322120667,0.6521008610725403,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6420168280601501,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9959414005279541,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6369748115539551,0.32660332322120667,0.6420168280601501,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6285714507102966,"y":0.32660332322120667},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9833332300186157,"dir":"rtl","str":"رگه","boundary":[0.6084033846855164,0.32660332322120667,0.6285714507102966,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.32660332322120667},{"x":0.605042040348053,"y":0.32660332322120667},{"x":0.605042040348053,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9869338274002075,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5815126299858093,0.32660332322120667,0.605042040348053,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5747899413108826,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5310924649238586,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9954890608787537,"dir":"rtl","str":"برجسته","boundary":[0.5310924649238586,0.32660332322120667,0.5747899413108826,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5226891040802002,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5159664154052734,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9936556816101074,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.32660332322120667,0.5226891040802002,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5092437267303467,"y":0.32660332322120667},{"x":0.5092437267303467,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4739495813846588,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9954243898391724,"dir":"rtl","str":"خاردار","boundary":[0.4739495813846588,0.32660332322120667,0.5092437267303467,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.33847981691360474},{"x":0.46722689270973206,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9904415011405945,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46722689270973206,0.32660332322120667,0.4722689092159271,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4588235318660736,"y":0.32660332322120667},{"x":0.4588235318660736,"y":0.33847981691360474},{"x":0.4470588266849518,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9962015151977539,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4470588266849518,0.32660332322120667,0.4588235318660736,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.32660332322120667},{"x":0.43865546584129333,"y":0.32660332322120667},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33847981691360474},{"x":0.40672269463539124,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9947786331176758,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.40672269463539124,0.32660332322120667,0.43865546584129333,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3983193337917328,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3983193337917328,"y":0.33847981691360474},{"x":0.3630252182483673,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9696090817451477,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.3630252182483673,0.32660332322120667,0.3983193337917328,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.32660332322120667},{"x":0.35630252957344055,"y":0.32660332322120667},{"x":0.35630252957344055,"y":0.33847981691360474},{"x":0.32773110270500183,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9738455414772034,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.32773110270500183,0.32660332322120667,0.35630252957344055,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.32660332322120667},{"x":0.32436975836753845,"y":0.32660332322120667},{"x":0.32436975836753845,"y":0.33847981691360474},{"x":0.30756303668022156,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.6855725049972534,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.30756303668022156,0.32660332322120667,0.32436975836753845,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3008403480052948,"y":0.32660332322120667},{"x":0.3008403480052948,"y":0.33847981691360474},{"x":0.29075631499290466,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9847571849822998,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.29075631499290466,0.32660332322120667,0.3008403480052948,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2537815272808075,"y":0.33610451221466064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.8333261609077454,"dir":"rtl","str":"فاصـله","boundary":[0.21512605249881744,0.32660332322120667,0.2537815272808075,0.33610451221466064]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3301662802696228},{"x":0.2840336263179779,"y":0.34085512161254883},{"x":0.26218488812446594,"y":0.34085512161254883}]},"confidence":0.7166498303413391,"str":"هـم","boundary":[0.26218488812446594,0.3301662802696228,0.2840336263179779,0.34085512161254883]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7546218633651733,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9964237809181213,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7546218633651733,0.3456057012081146,0.7848739624023438,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9841673970222473,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7394958138465881,0.3456057012081146,0.7462185025215149,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6907563209533691,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9933314919471741,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.6907563209533691,0.3456057012081146,0.7327731251716614,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6840336322784424,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9916388988494873,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6689075827598572,0.3456057012081146,0.6840336322784424,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9932509660720825,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.6369748115539551,0.3456057012081146,0.6655462384223938,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6218487620353699,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9780980348587036,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.3456057012081146,0.6285714507102966,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6168067455291748,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9277987480163574,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.5983193516731262,0.3456057012081146,0.6168067455291748,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5966386795043945,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5798319578170776,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.676903247833252,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.5798319578170776,0.3456057012081146,0.5966386795043945,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5579832196235657,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.6838809251785278,"dir":"rtl","str":"بـه","boundary":[0.5579832196235657,0.3456057012081146,0.5714285969734192,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5495798587799072,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5126050710678101,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8594527244567871,"dir":"rtl","str":"همـراه","boundary":[0.5126050710678101,0.3456057012081146,0.5495798587799072,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35866984724998474},{"x":0.46890756487846375,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8380550146102905,"dir":"rtl","str":"فندقـه","boundary":[0.46890756487846375,0.3456057012081146,0.5042017102241516,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3456057012081146},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3456057012081146},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35866984724998474},{"x":0.45042017102241516,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.7461353540420532,"dir":"rtl","str":"هـا","boundary":[0.45042017102241516,0.3456057012081146,0.46554622054100037,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4420168101787567,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4100840389728546,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.7867361307144165,"dir":"rtl","str":"مـاننـد","boundary":[0.4100840389728546,0.3456057012081146,0.4420168101787567,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3456057012081146},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3456057012081146},{"x":0.40168067812919617,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3764705955982208,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9604923725128174,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.3764705955982208,0.3456057012081146,0.40168067812919617,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3456057012081146},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3456057012081146},{"x":0.36974790692329407,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3327731192111969,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9722709059715271,"dir":"rtl","str":"ستاره","boundary":[0.3327731192111969,0.3456057012081146,0.36974790692329407,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3456057012081146},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3456057012081146},{"x":0.32605043053627014,"y":0.35866984724998474},{"x":0.31092438101768494,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9896962642669678,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.31092438101768494,0.3456057012081146,0.32605043053627014,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3025210201740265,"y":0.35866984724998474},{"x":0.27731093764305115,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9844779372215271,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.27731093764305115,0.3456057012081146,0.3025210201740265,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3456057012081146},{"x":0.2705882489681244,"y":0.35866984724998474},{"x":0.24873949587345123,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9459810256958008,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.24873949587345123,0.3456057012081146,0.2705882489681244,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3456057012081146},{"x":0.24537815153598785,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9655336737632751,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.21512605249881744,0.3456057012081146,0.24537815153598785,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7865546345710754,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9344338774681091,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24003088402748107,0.7915546345710754,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5142857432365417,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1627078354358673},{"x":0.48403361439704895,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9449849724769592,"str":"4/۴","boundary":[0.48403361439704895,0.15439429879188538,0.5159664154052734,0.1627078354358673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.15439429879188538},{"x":0.5142857432365417,"y":0.15320664644241333},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1627078354358673},{"x":0.48403361439704895,"y":0.16389548778533936}]},"confidence":0.9449849724769592,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.14739429879188537,0.5209664154052734,0.16970783543586732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7663865685462952,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8377810716629028,"dir":"rtl","str":"۶-","boundary":[0.7663865685462952,0.3705463111400604,0.7848739624023438,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7630252242088318,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.98036789894104,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.7310924530029297,0.3705463111400604,0.7630252242088318,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3705463111400604},{"x":0.729411780834198,"y":0.3705463111400604},{"x":0.729411780834198,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9787079095840454,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7159664034843445,0.3705463111400604,0.729411780834198,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7126050591468811,"y":0.39073634147644043},{"x":0.680672287940979,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9382686614990234,"dir":"rtl","str":"تقریباً","boundary":[0.680672287940979,0.3705463111400604,0.7126050591468811,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9861533045768738,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6571428775787354,0.3705463111400604,0.6756302714347839,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9909846782684326,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.6252101063728333,0.3705463111400604,0.6571428775787354,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6184874176979065,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5915966629981995,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9834985733032227,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.5915966629981995,0.37173396348953247,0.6184874176979065,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5915966629981995,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5915966629981995,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5697479248046875,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9715085029602051,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5697479248046875,0.37173396348953247,0.5915966629981995,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.37173396348953247},{"x":0.556302547454834,"y":0.37173396348953247},{"x":0.556302547454834,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5210084319114685,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9876800179481506,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.5210084319114685,0.37173396348953247,0.556302547454834,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5109243988990784,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9914137125015259,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.4756302535533905,0.37173396348953247,0.5109243988990784,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4739495813846588,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3919239938259125},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9831303358078003,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46722689270973206,0.37173396348953247,0.4739495813846588,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4588235318660736,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3919239938259125},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9881392121315002,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.43361344933509827,0.37173396348953247,0.4588235318660736,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4252100884914398,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3919239938259125},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9970921277999878,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.37173396348953247,0.4252100884914398,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3919239938259125},{"x":0.39159664511680603,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9960228800773621,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.39159664511680603,0.37173396348953247,0.4117647111415863,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.37173396348953247},{"x":0.38991597294807434,"y":0.37173396348953247},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9763234257698059,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3848739564418793,0.37173396348953247,0.38991597294807434,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3798319399356842,"y":0.37173396348953247},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3919239938259125},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.992461085319519,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.3294117748737335,0.37173396348953247,0.3798319399356842,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.37173396348953247},{"x":0.32436975836753845,"y":0.37173396348953247},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3919239938259125},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9815086126327515,"dir":"rtl","str":"فندقهها","boundary":[0.27899160981178284,0.37173396348953247,0.32436975836753845,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9902914762496948,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.7478991746902466,0.3919239938259125,0.7831932902336121,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9966191053390503,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7361344695091248,0.3919239938259125,0.7411764860153198,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6924369931221008,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9936126470565796,"dir":"rtl","str":"آرایش","boundary":[0.6924369931221008,0.3919239938259125,0.7277311086654663,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40617576241493225},{"x":0.653781533241272,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9908066391944885,"dir":"rtl","str":"ستاره","boundary":[0.653781533241272,0.3919239938259125,0.6840336322784424,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9691294431686401,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6369748115539551,0.3919239938259125,0.6521008610725403,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6235294342041016,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9852141737937927,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.3919239938259125,0.6302521228790283,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.994630753993988,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.5747899413108826,0.3931116461753845,0.6168067455291748,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9912239909172058,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5579832196235657,0.3931116461753845,0.5680672526359558,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9893215894699097,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5243697762489319,0.3931116461753845,0.5512605309486389,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4073634147644043},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9775485396385193,"dir":"rtl","str":"کپهها","boundary":[0.48739495873451233,0.3931116461753845,0.5176470875740051,0.4073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.27899160981178284,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.981471061706543,"dir":"ltr","boundary":[0.27399160981178283,0.3635463111400604,0.7898739624023438,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9783775806427002,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7764706015586853,0.6258907318115234,0.7831932902336121,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9848576784133911,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.7546218633651733,0.6258907318115234,0.7697479128837585,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9912216067314148,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.6258907318115234,0.7478991746902466,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9914042949676514,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.7109243869781494,0.6258907318115234,0.7344537973403931,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6247031092643738},{"x":0.702521026134491,"y":0.6247031092643738},{"x":0.702521026134491,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9912981986999512,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.6722689270973206,0.6247031092643738,0.702521026134491,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6389548778533936},{"x":0.658823549747467,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9796497821807861,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.658823549747467,0.6247031092643738,0.6655462384223938,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9868913888931274,"dir":"rtl","str":"نرم","boundary":[0.6352941393852234,0.6247031092643738,0.6521008610725403,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6377671957015991},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.986889660358429,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6252101063728333,0.6247031092643738,0.6268907785415649,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9931062459945679,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5932773351669312,0.6247031092643738,0.6218487620353699,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9893485307693481,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.5663865804672241,0.6247031092643738,0.5848739743232727,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6377671957015991},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6377671957015991}]},"confidence":0.9566029906272888,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5596638917922974,0.6247031092643738,0.5630252361297607,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6567695736885071},{"x":0.756302535533905,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.8913787007331848,"dir":"rtl","str":"۱۰-","boundary":[0.756302535533905,0.6413301825523376,0.7865546345710754,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9929861426353455,"dir":"rtl","str":"زواید","boundary":[0.7260504364967346,0.6413301825523376,0.7546218633651733,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9891165494918823,"dir":"rtl","str":"تارهای","boundary":[0.6789916157722473,0.6413301825523376,0.7159664034843445,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9897189736366272,"dir":"rtl","str":"پرمانند","boundary":[0.6302521228790283,0.6413301825523376,0.6672269105911255,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9733680486679077,"dir":"rtl","str":"جدا","boundary":[0.5983193516731262,0.6413301825523376,0.6201680898666382,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6567695736885071},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9861928224563599,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5848739743232727,0.6413301825523376,0.5966386795043945,0.6567695736885071]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.646080732345581},{"x":0.5764706134796143,"y":0.646080732345581},{"x":0.578151285648346,"y":0.6567695736885071},{"x":0.561344563961029,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.977709949016571,"str":"هم","boundary":[0.561344563961029,0.646080732345581,0.578151285648346,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8078619241714478,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.6615201830863953,0.7831932902336121,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9901820421218872,"dir":"rtl","str":"زواید","boundary":[0.7394958138465881,0.6615201830863953,0.7697479128837585,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9900203943252563,"dir":"rtl","str":"تارهای","boundary":[0.6924369931221008,0.6615201830863953,0.7310924530029297,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6453781723976135,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9944581389427185,"dir":"rtl","str":"پرمانند","boundary":[0.6453781723976135,0.6615201830863953,0.6840336322784424,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6386554837226868,"y":0.675771951675415},{"x":0.6084033846855164,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9963603019714355,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.6084033846855164,0.6615201830863953,0.6386554837226868,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6000000238418579,"y":0.675771951675415},{"x":0.5882353186607361,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9924432039260864,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5882353186607361,0.6627078652381897,0.6000000238418579,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5815126299858093,"y":0.675771951675415},{"x":0.5647059082984924,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9954567551612854,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5647059082984924,0.6627078652381897,0.5815126299858093,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5579832196235657,"y":0.675771951675415},{"x":0.5327731370925903,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.982828676700592,"dir":"rtl","str":"تنیده","boundary":[0.5327731370925903,0.6627078652381897,0.5579832196235657,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5327731370925903,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9830390810966492,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.6177031092643738,0.7932353067398071,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7865546345710754,"y":0.694774329662323},{"x":0.7546218633651733,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9010670781135559,"dir":"rtl","str":"۱۱-","boundary":[0.7546218633651733,0.6781472563743591,0.7865546345710754,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7546218633651733,"y":0.694774329662323},{"x":0.729411780834198,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9840560555458069,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.729411780834198,0.6781472563743591,0.7546218633651733,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7277311086654663,"y":0.694774329662323},{"x":0.707563042640686,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9651546478271484,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.707563042640686,0.6781472563743591,0.7277311086654663,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6941176652908325,"y":0.694774329662323},{"x":0.6554622054100037,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9893513321876526,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.6554622054100037,0.6781472563743591,0.6941176652908325,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6470588445663452,"y":0.694774329662323},{"x":0.6302521228790283,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9834093451499939,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6302521228790283,0.6781472563743591,0.6470588445663452,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6268907785415649,"y":0.694774329662323},{"x":0.5915966629981995,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9713798761367798,"dir":"rtl","str":"ردیفی","boundary":[0.5915966629981995,0.6781472563743591,0.6268907785415649,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7865546345710754,"y":0.694774329662323},{"x":0.5915966629981995,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9701694250106812,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.6711472563743591,0.7915546345710754,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.7794357538223267,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.6983373165130615,0.7831932902336121,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9897720813751221,"dir":"rtl","str":"برگههای","boundary":[0.7193277478218079,0.6983373165130615,0.7697479128837585,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9897750020027161,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.6689075827598572,0.6983373165130615,0.7126050591468811,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9974763989448547,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6386554837226868,0.6983373165130615,0.6605042219161987,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7125890851020813},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9838318228721619,"dir":"rtl","str":"ردیفی","boundary":[0.5966386795043945,0.6983373165130615,0.6302521228790283,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9803414344787598,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.6913373165130615,0.7881932902336121,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28859856724739075},{"x":0.22521008551120758,"y":0.28859856724739075},{"x":0.22521008551120758,"y":0.2980997562408447},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9811016321182251,"dir":"ltr","str":"7.","boundary":[0.21344538033008575,0.28859856724739075,0.22521008551120758,0.2980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.28859856724739075},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2897862195968628},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3004750609397888},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9918115139007568,"dir":"ltr","str":"Lapsana","boundary":[0.23025210201740265,0.28859856724739075,0.29075631499290466,0.3004750609397888]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28859856724739075},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2897862195968628},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2992874085903168},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.9894315600395203,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.28159856724739074,0.29575631499290467,0.3062874085903168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3729216158390045},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9837015867233276,"dir":"ltr","str":"30.","boundary":[0.21344538033008575,0.36104512214660645,0.23193277418613434,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.36104512214660645},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3622327744960785},{"x":0.30588236451148987,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9860932230949402,"dir":"ltr","str":"Koelpinia","boundary":[0.2386554628610611,0.36104512214660645,0.30588236451148987,0.37410926818847656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3622327744960785},{"x":0.30588236451148987,"y":0.37410926818847656},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9854953289031982,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35404512214660644,0.3108823645114899,0.38110926818847657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9732607007026672,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5495798587799072,0.6437054872512817,0.5529412031173706,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6567695736885071},{"x":0.529411792755127,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9142661690711975,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.529411792755127,0.6425178050994873,0.5478991866111755,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6579572558403015},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9889389276504517,"dir":"rtl","str":"درهم","boundary":[0.4924369752407074,0.6425178050994873,0.5226891040802002,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6425178050994873},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6567695736885071},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.944701611995697,"dir":"rtl","str":"تنیده","boundary":[0.4571428596973419,0.6425178050994873,0.48571428656578064,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6425178050994873},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6567695736885071},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9588105082511902,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45378151535987854,0.6425178050994873,0.4571428596973419,0.6567695736885071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6425178050994873},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6579572558403015},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9538666605949402,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.6355178050994873,0.5579412031173706,0.6649572558403015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.37885984778404236},{"x":0.27394959330558777,"y":0.37885984778404236},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3871733844280243},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9842379689216614,"str":"در","boundary":[0.26218488812446594,0.37885984778404236,0.27394959330558777,0.3871733844280243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.37885984778404236},{"x":0.27394959330558777,"y":0.37885984778404236},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3871733844280243},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9842379689216614,"dir":"ltr","boundary":[0.25718488812446594,0.37185984778404235,0.2789495933055878,0.3941733844280243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2201680690050125,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2201680690050125,"y":0.23990498483181},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.20250174403190613,"str":"۶","boundary":[0.21512605249881744,0.23159144818782806,0.2201680690050125,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2201680690050125,"y":0.23159144818782806},{"x":0.2201680690050125,"y":0.23990498483181},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.20250174403190613,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22459144818782806,0.22516806900501252,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2537815272808075,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9791333079338074,"str":"حالت","boundary":[0.21512605249881744,0.3752969205379486,0.2537815272808075,0.38361045718193054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3752969205379486},{"x":0.2537815272808075,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9791333079338074,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3682969205379486,0.2587815272808075,0.39061045718193055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7764706015586853,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.848180890083313,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.4133016765117645,0.7831932902336121,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7714285850524902,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9770306348800659,"dir":"rtl","str":"فندقهها","boundary":[0.7277311086654663,0.4133016765117645,0.7714285850524902,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9820554852485657,"dir":"rtl","str":"مساوی","boundary":[0.6789916157722473,0.4133016765117645,0.7210084199905396,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9789870381355286,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6655462384223938,0.4133016765117645,0.6722689270973206,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4133016765117645},{"x":0.658823549747467,"y":0.4133016765117645},{"x":0.658823549747467,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9887738227844238,"dir":"rtl","str":"کوتاهتر","boundary":[0.6134454011917114,0.4133016765117645,0.658823549747467,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6084033846855164,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9965862035751343,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.4133016765117645,0.6084033846855164,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5915966629981995,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9912434816360474,"dir":"rtl","str":"برگههای","boundary":[0.5411764979362488,0.4133016765117645,0.5915966629981995,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4133016765117645},{"x":0.534453809261322,"y":0.4133016765117645},{"x":0.534453809261322,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4907563030719757,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9901039004325867,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.4907563030719757,0.4133016765117645,0.534453809261322,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4133016765117645},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4133016765117645},{"x":0.48403361439704895,"y":0.42636579275131226},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9923553466796875,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.45210084319114685,0.4133016765117645,0.48403361439704895,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4133016765117645},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4133016765117645},{"x":0.44873949885368347,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4436974823474884,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9460098147392273,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.4133016765117645,0.44873949885368347,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.4133016765117645},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4133016765117645},{"x":0.43529412150382996,"y":0.42636579275131226},{"x":0.42352941632270813,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9904438853263855,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.42352941632270813,0.4133016765117645,0.43529412150382996,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.4133016765117645},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4133016765117645},{"x":0.41680672764778137,"y":0.42636579275131226},{"x":0.37478992342948914,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9245210886001587,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.37478992342948914,0.4133016765117645,0.41680672764778137,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4133016765117645},{"x":0.3663865625858307,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3176470696926117,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9821921586990356,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.3176470696926117,0.4133016765117645,0.3663865625858307,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4133016765117645},{"x":0.31092438101768494,"y":0.4133016765117645},{"x":0.31092438101768494,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2991596758365631,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.978103756904602,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.2991596758365631,0.4133016765117645,0.31092438101768494,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.4133016765117645},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4133016765117645},{"x":0.29075631499290466,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2521008551120758,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9707276225090027,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.2521008551120758,0.4133016765117645,0.29075631499290466,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4133016765117645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4133016765117645},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.7959683537483215,"dir":"rtl","str":"قبـل","boundary":[0.2218487411737442,0.4133016765117645,0.24369747936725616,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8152238130569458,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.4133016765117645,0.2201680690050125,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9644458293914795,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4063016765117645,0.7881932902336121,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9903081655502319,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.7361344695091248,0.43111640214920044,0.7848739624023438,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.43111640214920044},{"x":0.729411780834198,"y":0.43111640214920044},{"x":0.729411780834198,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9848189353942871,"dir":"rtl","str":"فندقهها","boundary":[0.6873949766159058,0.43111640214920044,0.729411780834198,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9938204288482666,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6672269105911255,0.43111640214920044,0.6789916157722473,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.43111640214920044},{"x":0.658823549747467,"y":0.43111640214920044},{"x":0.658823549747467,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9949234127998352,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.6268907785415649,0.43111640214920044,0.658823549747467,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6184874176979065,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4453681707382202},{"x":0.583193302154541,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9895312786102295,"dir":"rtl","str":"رسیده","boundary":[0.583193302154541,0.43111640214920044,0.6184874176979065,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5764706134796143,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4453681707382202},{"x":0.534453809261322,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9950974583625793,"dir":"rtl","str":"هیچگاه","boundary":[0.534453809261322,0.43111640214920044,0.5764706134796143,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5277311205863953,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9881445169448853,"dir":"rtl","str":"آرایش","boundary":[0.4907563030719757,0.43111640214920044,0.5277311205863953,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.43111640214920044},{"x":0.48235294222831726,"y":0.43111640214920044},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4453681707382202},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.990631103515625,"dir":"rtl","str":"ستاره","boundary":[0.45378151535987854,0.43111640214920044,0.48235294222831726,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.43111640214920044},{"x":0.45042017102241516,"y":0.43111640214920044},{"x":0.45042017102241516,"y":0.4453681707382202},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9577682018280029,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.43697479367256165,0.43111640214920044,0.45042017102241516,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4285714328289032,"y":0.43111640214920044},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4453681707382202},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.992688000202179,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42352941632270813,0.43111640214920044,0.4285714328289032,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.43111640214920044},{"x":0.41680672764778137,"y":0.43111640214920044},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4453681707382202},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9961137175559998,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.37310925126075745,0.43111640214920044,0.41680672764778137,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3663865625858307,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4453681707382202},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9922248125076294,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.35630252957344055,0.43111640214920044,0.3663865625858307,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3495798408985138,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4453681707382202},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9860374927520752,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.32268908619880676,0.43111640214920044,0.3495798408985138,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3176470696926117,"y":0.43111640214920044},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9633989930152893,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.2991596758365631,0.43111640214920044,0.3176470696926117,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.43111640214920044},{"x":0.29579833149909973,"y":0.43111640214920044},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800139665603638,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2857142984867096,0.43111640214920044,0.29579833149909973,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.43111640214920044},{"x":0.27899160981178284,"y":0.43111640214920044},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9909964799880981,"dir":"rtl","str":"ندارند","boundary":[0.24369747936725616,0.43111640214920044,0.27899160981178284,0.4453681707382202]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4453681707382202},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9882878065109253,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.42411640214920043,0.7898739624023438,0.4523681707382202],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7747899293899536,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.7418226003646851,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7680672407150269,0.44893112778663635,0.7747899293899536,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9866958260536194,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7378151416778564,0.44893112778663635,0.7613445520401001,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9674904942512512,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7109243869781494,0.44893112778663635,0.7344537973403931,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9862759709358215,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.6605042219161987,0.44893112778663635,0.7042016983032227,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.44893112778663635},{"x":0.653781533241272,"y":0.44893112778663635},{"x":0.653781533241272,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9895670413970947,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.44893112778663635,0.653781533241272,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9704747200012207,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.6168067455291748,0.44893112778663635,0.6352941393852234,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6151260733604431,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9772180318832397,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5915966629981995,0.44893112778663635,0.6151260733604431,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.44893112778663635},{"x":0.583193302154541,"y":0.44893112778663635},{"x":0.583193302154541,"y":0.4655582010746002},{"x":0.561344563961029,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9889618158340454,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.561344563961029,0.44893112778663635,0.583193302154541,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5596638917922974,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9862993359565735,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5428571701049805,0.44893112778663635,0.5596638917922974,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5361344814300537,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.990097165107727,"dir":"rtl","str":"نازک","boundary":[0.5126050710678101,0.44893112778663635,0.5361344814300537,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5092437267303467,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4655582010746002},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9571914672851562,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.44893112778663635,0.5092437267303467,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.44893112778663635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.44893112778663635},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4655582010746002},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9814525842666626,"dir":"rtl","str":"فندقهها","boundary":[0.45378151535987854,0.44893112778663635,0.49747899174690247,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4470588266849518,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4655582010746002},{"x":0.440336138010025,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9872089624404907,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.440336138010025,0.44893112778663635,0.4470588266849518,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.44893112778663635},{"x":0.43361344933509827,"y":0.44893112778663635},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3983193337917328,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9866400361061096,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.3983193337917328,0.44893112778663635,0.43361344933509827,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.44893112778663635},{"x":0.38991597294807434,"y":0.44893112778663635},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4655582010746002},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9404032230377197,"dir":"rtl","str":"تقریباً","boundary":[0.35966387391090393,0.44893112778663635,0.38991597294807434,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.44893112778663635},{"x":0.35462185740470886,"y":0.44893112778663635},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.7982157468795776,"dir":"rtl","str":"بـال","boundary":[0.3344537913799286,0.44893112778663635,0.35462185740470886,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.44893112778663635},{"x":0.32773110270500183,"y":0.44893112778663635},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4655582010746002},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9790011048316956,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.3142857253551483,0.44893112778663635,0.32773110270500183,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.44893112778663635},{"x":0.30588236451148987,"y":0.44893112778663635},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4655582010746002},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9697093367576599,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.29411765933036804,0.44893112778663635,0.30588236451148987,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2857142984867096,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4655582010746002},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9253982305526733,"dir":"rtl","str":"دندانـه","boundary":[0.24705882370471954,0.44893112778663635,0.2857142984867096,0.4655582010746002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24537815153598785,"y":0.44893112778663635},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.76372230052948,"dir":"rtl","str":"هـای","boundary":[0.21512605249881744,0.44893112778663635,0.24537815153598785,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7747899293899536,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.9489561915397644,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44193112778663635,0.7797899293899536,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.470308780670166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.470308780670166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.980000376701355,"dir":"rtl","str":"نامنظم","boundary":[0.7478991746902466,0.470308780670166,0.7831932902336121,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.470308780670166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.470308780670166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.980000376701355,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.463308780670166,0.7881932902336121,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9787663817405701,"dir":"ltr","str":"26.","boundary":[0.21344538033008575,0.3954869210720062,0.23361344635486603,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3954869210720062},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3954869210720062},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4049881100654602},{"x":0.2386554628610611,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.984296441078186,"dir":"ltr","str":"Rhagadiolus","boundary":[0.2386554628610611,0.3954869210720062,0.32773110270500183,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.39429929852485657},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3954869210720062},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21344538033008575,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9831114411354065,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.38729929852485656,0.33273110270500184,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.489311158657074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.489311158657074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.8283670544624329,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.489311158657074,0.7831932902336121,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.489311158657074},{"x":0.7714285850524902,"y":0.489311158657074},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5047506093978882},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9817509651184082,"dir":"rtl","str":"برگههای","boundary":[0.7193277478218079,0.489311158657074,0.7714285850524902,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.489311158657074},{"x":0.7126050591468811,"y":0.489311158657074},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9914295077323914,"dir":"rtl","str":"گریبانی","boundary":[0.6689075827598572,0.489311158657074,0.7126050591468811,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.489311158657074},{"x":0.6621848940849304,"y":0.489311158657074},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9940224885940552,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6487395167350769,0.489311158657074,0.6621848940849304,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.489311158657074},{"x":0.6420168280601501,"y":0.489311158657074},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9666146039962769,"dir":"rtl","str":"کپه","boundary":[0.6252101063728333,0.489311158657074,0.6420168280601501,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.489311158657074},{"x":0.6235294342041016,"y":0.489311158657074},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9729202389717102,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6000000238418579,0.489311158657074,0.6235294342041016,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.489311158657074},{"x":0.5915966629981995,"y":0.489311158657074},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9833278656005859,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5697479248046875,0.489311158657074,0.5915966629981995,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.489311158657074},{"x":0.5680672526359558,"y":0.489311158657074},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9882294535636902,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5512605309486389,0.489311158657074,0.5680672526359558,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.489311158657074},{"x":0.5445378422737122,"y":0.489311158657074},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9732990264892578,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.5109243988990784,0.489311158657074,0.5445378422737122,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.489311158657074},{"x":0.507563054561615,"y":0.489311158657074},{"x":0.507563054561615,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9321465492248535,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.489311158657074,0.507563054561615,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.489311158657074},{"x":0.49747899174690247,"y":0.489311158657074},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5047506093978882},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9803866744041443,"dir":"rtl","str":"فندقه","boundary":[0.46722689270973206,0.489311158657074,0.49747899174690247,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.489311158657074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.489311158657074},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5047506093978882},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9799257516860962,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.45378151535987854,0.489311158657074,0.46554622054100037,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.489311158657074},{"x":0.4470588266849518,"y":0.489311158657074},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5047506093978882},{"x":0.440336138010025,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9915001392364502,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.440336138010025,0.489311158657074,0.4470588266849518,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.489311158657074},{"x":0.43361344933509827,"y":0.489311158657074},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9870611429214478,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.3983193337917328,0.489311158657074,0.43361344933509827,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.489311158657074},{"x":0.38991597294807434,"y":0.489311158657074},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9901378154754639,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.3613445460796356,0.489311158657074,0.38991597294807434,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.489311158657074},{"x":0.35462185740470886,"y":0.489311158657074},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5047506093978882},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9853079319000244,"dir":"rtl","str":"بال","boundary":[0.33781513571739197,0.489311158657074,0.35462185740470886,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.7529995441436768,"dir":"rtl","str":"۸-","boundary":[0.7663865685462952,0.5071259140968323,0.7848739624023438,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9771459102630615,"dir":"rtl","str":"فندقهها","boundary":[0.7176470756530762,0.5071259140968323,0.7647058963775635,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.991567850112915,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6840336322784424,0.5071259140968323,0.7126050591468811,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9583485126495361,"dir":"rtl","str":"سیخک","boundary":[0.6369748115539551,0.5071259140968323,0.6773109436035156,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5237529873847961},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9253637790679932,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6252101063728333,0.5071259140968323,0.6352941393852234,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.984110414981842,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5865546464920044,0.5071259140968323,0.6235294342041016,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9733051061630249,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5680672526359558,0.5071259140968323,0.5815126299858093,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9443760514259338,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.5310924649238586,0.5071259140968323,0.5647059082984924,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5237529873847961},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.978261411190033,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5025210380554199,0.5071259140968323,0.5210084319114685,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5237529873847961},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.7487452030181885,"dir":"rtl","str":"جقـه","boundary":[0.46890756487846375,0.5071259140968323,0.4957983195781708,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5071259140968323},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5071259140968323},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5237529873847961},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.7537341713905334,"dir":"rtl","str":"هـای","boundary":[0.4436974823474884,0.5071259140968323,0.46722689270973206,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5071259140968323},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9691206812858582,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.3848739564418793,0.5071259140968323,0.4319327771663666,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5237529873847961},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.992124617099762,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.36974790692329407,0.5071259140968323,0.3781512677669525,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5071259140968323},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5237529873847961},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9711795449256897,"dir":"rtl","str":"فلسهای","boundary":[0.3142857253551483,0.5071259140968323,0.3630252182483673,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5071259140968323},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5071259140968323},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9935506582260132,"dir":"rtl","str":"دراز","boundary":[0.2823529541492462,0.5071259140968323,0.30588236451148987,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5071259140968323},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5071259140968323},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9718203544616699,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2689075767993927,0.5071259140968323,0.27563026547431946,0.5237529873847961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5071259140968323},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5071259140968323},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9752638339996338,"dir":"rtl","str":"موهای","boundary":[0.2201680690050125,0.5071259140968323,0.26050421595573425,0.5237529873847961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.489311158657074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.489311158657074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5237529873847961},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9578696489334106,"dir":"ltr","boundary":[0.2151680690050125,0.48231115865707397,0.7898739624023438,0.5307529873847961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9767876863479614,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.7647058963775635,0.5285035371780396,0.7848739624023438,0.5415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9808960556983948,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.7310924530029297,0.5285035371780396,0.7546218633651733,0.5415676832199097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5415676832199097}]},"confidence":0.9793553948402405,"dir":"ltr","boundary":[0.7260924530029297,0.5215035371780395,0.7898739624023438,0.5485676832199097],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.8155214190483093,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.5475059151649475,0.7831932902336121,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9857066869735718,"dir":"rtl","str":"فندقههای","boundary":[0.7142857313156128,0.5475059151649475,0.7714285850524902,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5475059151649475},{"x":0.707563042640686,"y":0.5475059151649475},{"x":0.707563042640686,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9931172132492065,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6689075827598572,0.5475059151649475,0.707563042640686,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9935770034790039,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.5475059151649475,0.6605042219161987,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9939110279083252,"dir":"rtl","str":"قسمت","boundary":[0.6016806960105896,0.5475059151649475,0.6403361558914185,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9921166896820068,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.5579832196235657,0.5475059151649475,0.5932773351669312,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9899975061416626,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.5142857432365417,0.5475059151649475,0.5495798587799072,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5475059151649475},{"x":0.507563054561615,"y":0.5475059151649475},{"x":0.507563054561615,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9862143993377686,"dir":"rtl","str":"شونده","boundary":[0.4722689092159271,0.5475059151649475,0.507563054561615,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5475059151649475},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9753144979476929,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4571428596973419,0.5475059151649475,0.4638655483722687,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5475059151649475},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5475059151649475},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9817825555801392,"dir":"rtl","str":"سیخک","boundary":[0.4084033668041229,0.5475059151649475,0.45042017102241516,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5475059151649475},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5475059151649475},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5617577433586121},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9829376935958862,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.38991597294807434,0.5475059151649475,0.40672269463539124,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5475059151649475},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5617577433586121},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.7928345799446106,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.38655462861061096,0.5475059151649475,0.38823530077934265,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5617577433586121},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9697710871696472,"dir":"rtl","str":"جقهها","boundary":[0.34285715222358704,0.5475059151649475,0.3781512677669525,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5475059151649475},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9753870368003845,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.3176470696926117,0.5475059151649475,0.3361344635486603,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5475059151649475},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5475059151649475},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9850231409072876,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.2840336263179779,0.5475059151649475,0.30924370884895325,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5475059151649475},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5475059151649475},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.922519862651825,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2689075767993927,0.5475059151649475,0.27563026547431946,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5475059151649475},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9495885968208313,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.21512605249881744,0.5475059151649475,0.26218488812446594,0.5617577433586121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5617577433586121},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9753915071487427,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5405059151649475,0.7881932902336121,0.5687577433586121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9916109442710876,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7747899293899536,0.5676959753036499,0.7848739624023438,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9903740882873535,"dir":"rtl","str":"موهای","boundary":[0.7310924530029297,0.5676959753036499,0.7697479128837585,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9848910570144653,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.6957983374595642,0.5676959753036499,0.7226890921592712,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5676959753036499},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9809592366218567,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6672269105911255,0.5676959753036499,0.6924369931221008,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9863041043281555,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.5606959753036499,0.7898739624023438,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.7883635759353638,"dir":"rtl","str":"۹-","boundary":[0.7663865685462952,0.5831353664398193,0.7848739624023438,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9687007665634155,"dir":"rtl","str":"جقهها","boundary":[0.7243697643280029,0.5831353664398193,0.7596638798713684,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9841048121452332,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7126050591468811,0.5831353664398193,0.7193277478218079,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.990463376045227,"dir":"rtl","str":"تارهای","boundary":[0.6705882549285889,0.5831353664398193,0.7058823704719543,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9941179752349854,"dir":"rtl","str":"پرمانند","boundary":[0.6201680898666382,0.5831353664398193,0.6571428775787354,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9770510792732239,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.5831353664398193,0.6184874176979065,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9852532744407654,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.5815126299858093,0.5831353664398193,0.6033613681793213,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5680672526359558,"y":0.589073657989502},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9852161407470703,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.556302547454834,0.5902612805366516,0.5697479248046875,0.5961995124816895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5579832196235657,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9716739058494568,"dir":"ltr","boundary":[0.551302547454834,0.5761353664398193,0.7898739624023438,0.6031995124816895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9866265058517456,"dir":"rtl","str":"فندقههای","boundary":[0.4941176474094391,0.5855106711387634,0.5495798587799072,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5855106711387634},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5855106711387634},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5973871946334839},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9886769652366638,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.45042017102241516,0.5855106711387634,0.48571428656578064,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5855106711387634},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5855106711387634},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5973871946334839},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9735578894615173,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.43529412150382996,0.5855106711387634,0.44873949885368347,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5855106711387634},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5973871946334839},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9916425943374634,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.38655462861061096,0.5855106711387634,0.4268907606601715,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5973871946334839},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9960402846336365,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.36974790692329407,0.5855106711387634,0.3781512677669525,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5855106711387634},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5985748171806335},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9862486124038696,"dir":"rtl","str":"فلسها","boundary":[0.32436975836753845,0.5855106711387634,0.3630252182483673,0.5985748171806335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5855106711387634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5973871946334839},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9875944256782532,"dir":"ltr","boundary":[0.31936975836753845,0.5785106711387634,0.5545798587799072,0.6043871946334839],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.7290840148925781,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7764706015586853,0.6057007312774658,0.7831932902336121,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7714285850524902,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9690760970115662,"dir":"rtl","str":"جقه","boundary":[0.7478991746902466,0.6057007312774658,0.7714285850524902,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9649664163589478,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7344537973403931,0.6057007312774658,0.7445378303527832,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9853538274765015,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7210084199905396,0.6057007312774658,0.7277311086654663,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9914258122444153,"dir":"rtl","str":"تارهای","boundary":[0.6739495992660522,0.6057007312774658,0.7142857313156128,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9868642091751099,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6470588445663452,0.6057007312774658,0.6655462384223938,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6175771951675415},{"x":0.605042040348053,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9936203360557556,"dir":"rtl","str":"پرمانند","boundary":[0.605042040348053,0.6057007312774658,0.6403361558914185,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9875478148460388,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.6057007312774658,0.6016806960105896,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9912121295928955,"dir":"rtl","str":"متشکل","boundary":[0.5495798587799072,0.6057007312774658,0.5899159908294678,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9950425624847412,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5327731370925903,0.6057007312774658,0.5411764979362488,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6175771951675415},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9920739531517029,"dir":"rtl","str":"تارهای","boundary":[0.48571428656578064,0.6057007312774658,0.5260504484176636,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.99331134557724,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.4588235318660736,0.6057007312774658,0.4789915978908539,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6057007312774658},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6057007312774658},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9882369041442871,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4436974823474884,0.6057007312774658,0.45042017102241516,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6057007312774658},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6057007312774658},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6175771951675415},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.986363410949707,"dir":"rtl","str":"ریش","boundary":[0.4084033668041229,0.6057007312774658,0.43697479367256165,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6057007312774658},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6057007312774658},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9871597290039062,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.3798319399356842,0.6057007312774658,0.40672269463539124,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6057007312774658},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6057007312774658},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6175771951675415},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9896543025970459,"dir":"rtl","str":"زبر","boundary":[0.35630252957344055,0.6057007312774658,0.37310925126075745,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9749317765235901,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3462184965610504,0.6057007312774658,0.3495798408985138,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6057007312774658},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6057007312774658},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6175771951675415},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.966035783290863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.33781513571739197,0.6057007312774658,0.34285715222358704,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9937007427215576,"dir":"rtl","str":"خارهای","boundary":[0.2823529541492462,0.6057007312774658,0.3294117748737335,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6057007312774658},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6057007312774658},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6175771951675415},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9937348961830139,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.24537815153598785,0.6057007312774658,0.27563026547431946,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9941874146461487,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.2218487411737442,0.6057007312774658,0.2386554628610611,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6057007312774658},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9824144840240479,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21512605249881744,0.6057007312774658,0.21848739683628082,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.984941303730011,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5987007312774658,0.7881932902336121,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4726840853691101},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4726840853691101},{"x":0.22521008551120758,"y":0.47980996966362},{"x":0.21176470816135406,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9455231428146362,"dir":"ltr","str":"5.","boundary":[0.21176470816135406,0.4726840853691101,0.22521008551120758,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2991596758365631,"y":0.47980996966362},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9881409406661987,"dir":"ltr","str":"Heteracia","boundary":[0.23025210201740265,0.4726840853691101,0.2991596758365631,0.47980996966362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2991596758365631,"y":0.47980996966362},{"x":0.21176470816135406,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9803922176361084,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.4656840853691101,0.3041596758365631,0.48680996966362],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2218487411737442,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2218487411737442,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.36197295784950256,"str":"۸","boundary":[0.21344538033008575,0.49168646335601807,0.2218487411737442,0.49881234765052795]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2218487411737442,"y":0.49168646335601807},{"x":0.2218487411737442,"y":0.49881234765052795},{"x":0.21344538033008575,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.36197295784950256,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48468646335601806,0.2268487411737442,0.505812347650528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2218487411737442,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.2857176661491394,"str":"۷","boundary":[0.21344538033008575,0.43349167704582214,0.2218487411737442,0.4406175911426544]}],"property":null,"bound