سوزنی ‌برگان (جلد اول) سوزنی ‌برگان (جلد اول)

توضیحات

متخصصین ایرانی و مردم پوشیده مانده است. بدین‌جهت نویسنده لازم دانست کتابی نسبتاً جامع در این خصوص تهیه شود و در دسترس عموم قرار گیرد تا درنتیجه آشنایی با این درختان، علاقه‌ای به پرورش و تکثیر آن‌ها در ایران نیز به‌وجود آید و کشور از نظر فضای سبز، زیبایی و طراوت بیشتری یابد و از نظر اقتصادی بی‌نیاز از وارد کردن چوب از کشورهای بیگانه گردد. درنظر گرفته شد که کلیه سوزنی‌برگان دنیا در چند جلد به‌شرح زیر چاپ و منتشر گردد: جلد اول، شامل 7 خانواده از سوزنی‌برگان است که اینک در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796130","title":"سوزنی ‌برگان (جلد اول)","price":"۵۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/84ae3543fbbd75d4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/84ae3543fbbd75d4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/84ae3543fbbd75d4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/84ae3543fbbd75d4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/84ae3543fbbd75d4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/84ae3543fbbd75d4/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/84ae3543fbbd75d4/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/84ae3543fbbd75d4/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/84ae3543fbbd75d4/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/84ae3543fbbd75d4/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۶۳","nobat_chap":"1","description":["متخصصین ایرانی و مردم پوشیده مانده است. بدین‌جهت نویسنده لازم دانست کتابی نسبتاً جامع در این خصوص تهیه شود و در دسترس عموم قرار گیرد تا درنتیجه آشنایی با این درختان، علاقه‌ای به پرورش و تکثیر آن‌ها در ایران نیز به‌وجود آید و کشور از نظر فضای سبز، زیبایی و طراوت بیشتری یابد و از نظر اقتصادی بی‌نیاز از وارد کردن چوب از کشورهای بیگانه گردد. درنظر گرفته شد که کلیه سوزنی‌برگان دنیا در چند جلد به‌شرح زیر چاپ و منتشر گردد: جلد اول، شامل 7 خانواده از سوزنی‌برگان است که اینک در اختیار علاقمندان قرار می‌گیرد.",""],"pages_count":"547","keywords":"null","token":"84ae3543fbbd75d4","created_at":"2020-08-10 14:29:52","updated_at":"2022-08-14 10:58:16","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-10 14:46:13","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918156","title":"کریم جوانشیر","firstname":"کریم","lastname":"جوانشیر","token":"d648ce0d403ff2fa","created_at":"2020-04-14 08:57:53","updated_at":"2020-04-14 08:57:53","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918156","title":"کریم جوانشیر","firstname":"کریم","lastname":"جوانشیر","token":"d648ce0d403ff2fa","created_at":"2020-04-14 08:57:53","updated_at":"2020-04-14 08:57:53","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784810","file":"5f311a987cfa34.71842144.pdf","book_id":"3796130","toc":null,"created_at":"2020-08-10 14:29:55","updated_at":"2022-08-14 10:58:16","process_started_at":"2020-08-10 14:29:55","process_done_at":"2020-08-10 14:30:07","process_failed_at":null,"pages_count":"570","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"523fc8e64095242fda02e34918c1ad0f0842ea7f20e5c149042a5e6319e899591f67bf65cfad16459234fa9d5b55f892f21713816a7d8ec3ef03d5c0fb7fecde","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۷۰"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C--%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","ebook_price_en":"75500","urlify":"%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C--%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84","pages_count_fa":"۵۴۷","authorTitle":"کریم جوانشیر","tocStr":"","url":"/preview/84ae3543fbbd75d4/%D8%B3%D9%88%D8%B2%D9%86%DB%8C--%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84"}
{"toc":null,"pages_count":570,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"84ae3543fbbd75d4","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/rOpmnjbaJdCXzyZs.jpg","blurred":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/QzpekKVLiRZokdhr.jpg","webpSec":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/zGMBdAZJXCnNIgLI-sec.webp"},"info":{"width":471,"height":687,"margin":[0.000331972013613221,0.00034788513270354513,0.9983125075818121,0.998671927608951]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5583863854408264,"y":0.23871906101703644},{"x":0.5966029763221741,"y":0.23726347088813782},{"x":0.5987260937690735,"y":0.26783114671707153},{"x":0.5605095624923706,"y":0.26928675174713135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5583863854408264,0.23871906101703644,0.5987260937690735,0.26783114671707153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.522292971611023,"y":0.24017466604709625},{"x":0.5541401505470276,"y":0.23871906101703644},{"x":0.556263267993927,"y":0.26928675174713135},{"x":0.5244161486625671,"y":0.27074235677719116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.522292971611023,0.24017466604709625,0.556263267993927,0.26928675174713135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42038217186927795,"y":0.24308587610721588},{"x":0.5116772651672363,"y":0.24017466604709625},{"x":0.5138004422187805,"y":0.27074235677719116},{"x":0.42250531911849976,"y":0.2736535668373108}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.42038217186927795,0.24308587610721588,0.5138004422187805,0.27074235677719116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31847134232521057,"y":0.2459970861673355},{"x":0.4033970236778259,"y":0.24308587610721588},{"x":0.40552017092704773,"y":0.2736535668373108},{"x":0.3205944895744324,"y":0.2765647768974304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.31847134232521057,0.2459970861673355,0.40552017092704773,0.2736535668373108]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31847134232521057,"y":0.2459970861673355},{"x":0.5966029763221741,"y":0.23726347088813782},{"x":0.5987260937690735,"y":0.26783114671707153},{"x":0.3205944895744324,"y":0.2765647768974304}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31347134232521057,0.2389970861673355,0.6037260937690735,0.27483114671707154],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622080445289612,"y":0.8282387256622314},{"x":0.7898089289665222,"y":0.8282387256622314},{"x":0.7898089289665222,"y":0.8486171960830688},{"x":0.7622080445289612,"y":0.8486171960830688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7622080445289612,0.8282387256622314,0.7898089289665222,0.8486171960830688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7388535141944885,"y":0.8282387256622314},{"x":0.747346043586731,"y":0.8282387256622314},{"x":0.747346043586731,"y":0.8486171960830688},{"x":0.7409766316413879,"y":0.8486171960830688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7388535141944885,0.8282387256622314,0.747346043586731,0.8486171960830688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6794055104255676,"y":0.8296943306922913},{"x":0.7303609251976013,"y":0.8282387256622314},{"x":0.7303609251976013,"y":0.8486171960830688},{"x":0.6815286874771118,"y":0.8500728011131287}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.6794055104255676,0.8296943306922913,0.7303609251976013,0.8486171960830688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6454352736473083,"y":0.8311499357223511},{"x":0.668789803981781,"y":0.8296943306922913},{"x":0.668789803981781,"y":0.8500728011131287},{"x":0.6454352736473083,"y":0.8500728011131287}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6454352736473083,0.8311499357223511,0.668789803981781,0.8500728011131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6093418002128601,"y":0.8311499357223511},{"x":0.6390658020973206,"y":0.8311499357223511},{"x":0.6390658020973206,"y":0.8500728011131287},{"x":0.6093418002128601,"y":0.8515284061431885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6093418002128601,0.8311499357223511,0.6390658020973206,0.8500728011131287]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5774946808815002,"y":0.8311499357223511},{"x":0.5923566818237305,"y":0.8311499357223511},{"x":0.5944798588752747,"y":0.8515284061431885},{"x":0.5774946808815002,"y":0.8515284061431885}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5774946808815002,0.8311499357223511,0.5944798588752747,0.8515284061431885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5520169734954834,"y":0.8326055407524109},{"x":0.5668789744377136,"y":0.8311499357223511},{"x":0.5668789744377136,"y":0.8515284061431885},{"x":0.5520169734954834,"y":0.8515284061431885}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5520169734954834,0.8326055407524109,0.5668789744377136,0.8515284061431885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5095541477203369,"y":0.8326055407524109},{"x":0.5456475615501404,"y":0.8326055407524109},{"x":0.5456475615501404,"y":0.8515284061431885},{"x":0.5095541477203369,"y":0.8529840111732483}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هزار","boundary":[0.5095541477203369,0.8326055407524109,0.5456475615501404,0.8515284061431885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.460721880197525,"y":0.8340611457824707},{"x":0.4925689995288849,"y":0.8340611457824707},{"x":0.4946921467781067,"y":0.8529840111732483},{"x":0.46284499764442444,"y":0.8544396162033081}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.460721880197525,0.8340611457824707,0.4946921467781067,0.8529840111732483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4331210255622864,"y":0.8340611457824707},{"x":0.4479830265045166,"y":0.8340611457824707},{"x":0.450106143951416,"y":0.8544396162033081},{"x":0.4331210255622864,"y":0.8544396162033081}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4331210255622864,0.8340611457824707,0.450106143951416,0.8544396162033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37154990434646606,"y":0.8340611457824707},{"x":0.42462843656539917,"y":0.8340611457824707},{"x":0.42462843656539917,"y":0.8544396162033081},{"x":0.37154990434646606,"y":0.8558952212333679}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.37154990434646606,0.8340611457824707,0.42462843656539917,0.8544396162033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31847134232521057,"y":0.8369723558425903},{"x":0.35881105065345764,"y":0.8355167508125305},{"x":0.35881105065345764,"y":0.8558952212333679},{"x":0.3205944895744324,"y":0.8558952212333679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.31847134232521057,0.8369723558425903,0.35881105065345764,0.8558952212333679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2929936349391937,"y":0.8369723558425903},{"x":0.30997878313064575,"y":0.8369723558425903},{"x":0.30997878313064575,"y":0.8558952212333679},{"x":0.2951167821884155,"y":0.8573508262634277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2929936349391937,0.8369723558425903,0.30997878313064575,0.8558952212333679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24840764701366425,"y":0.8369723558425903},{"x":0.2823779284954071,"y":0.8369723558425903},{"x":0.2823779284954071,"y":0.8573508262634277},{"x":0.24840764701366425,"y":0.8573508262634277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهمن","boundary":[0.24840764701366425,0.8369723558425903,0.2823779284954071,0.8573508262634277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2208067923784256,"y":0.8384279608726501},{"x":0.24203822016716003,"y":0.8369723558425903},{"x":0.24203822016716003,"y":0.8573508262634277},{"x":0.2229299396276474,"y":0.8573508262634277}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماه","boundary":[0.2208067923784256,0.8384279608726501,0.24203822016716003,0.8573508262634277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1613588184118271,"y":0.83988356590271},{"x":0.21231421828269958,"y":0.8384279608726501},{"x":0.2144373655319214,"y":0.8588064312934875},{"x":0.1613588184118271,"y":0.8588064312934875}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۳","boundary":[0.1613588184118271,0.83988356590271,0.2144373655319214,0.8588064312934875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1613588184118271,"y":0.8384279608726501},{"x":0.7898089289665222,"y":0.8267831206321716},{"x":0.7898089289665222,"y":0.8486171960830688},{"x":0.1613588184118271,"y":0.8602620363235474}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.15635881841182708,0.8314279608726501,0.7948089289665222,0.8556171960830689],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6390658020973206,"y":0.8515284061431885},{"x":0.6794055104255676,"y":0.8500728011131287},{"x":0.6794055104255676,"y":0.8689956068992615},{"x":0.6390658020973206,"y":0.8704512119293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بپایان","boundary":[0.6390658020973206,0.8515284061431885,0.6794055104255676,0.8689956068992615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5923566818237305,"y":0.8529840111732483},{"x":0.6284500956535339,"y":0.8515284061431885},{"x":0.6284500956535339,"y":0.8704512119293213},{"x":0.5923566818237305,"y":0.8704512119293213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رسید","boundary":[0.5923566818237305,0.8529840111732483,0.6284500956535339,0.8704512119293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5690021514892578,"y":0.8529840111732483},{"x":0.5774946808815002,"y":0.8529840111732483},{"x":0.5774946808815002,"y":0.8704512119293213},{"x":0.5711252689361572,"y":0.8704512119293213}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5690021514892578,0.8529840111732483,0.5774946808815002,0.8704512119293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5350318551063538,"y":0.8529840111732483},{"x":0.5605095624923706,"y":0.8529840111732483},{"x":0.5605095624923706,"y":0.8719068169593811},{"x":0.5350318551063538,"y":0.8719068169593811}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.5350318551063538,0.8529840111732483,0.5605095624923706,0.8719068169593811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47770699858665466,"y":0.8544396162033081},{"x":0.5180467367172241,"y":0.8529840111732483},{"x":0.5180467367172241,"y":0.8719068169593811},{"x":0.47983014583587646,"y":0.8719068169593811}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.47770699858665466,0.8544396162033081,0.5180467367172241,0.8719068169593811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4331210255622864,"y":0.8544396162033081},{"x":0.46284499764442444,"y":0.8544396162033081},{"x":0.46284499764442444,"y":0.8733624219894409},{"x":0.4352441728115082,"y":0.8733624219894409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4331210255622864,0.8544396162033081,0.46284499764442444,0.8733624219894409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3885350227355957,"y":0.8558952212333679},{"x":0.41825902462005615,"y":0.8544396162033081},{"x":0.41825902462005615,"y":0.8733624219894409},{"x":0.3885350227355957,"y":0.8733624219894409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.3885350227355957,0.8558952212333679,0.41825902462005615,0.8733624219894409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3227176368236542,"y":0.8573508262634277},{"x":0.3779193162918091,"y":0.8558952212333679},{"x":0.3800424635410309,"y":0.8748180270195007},{"x":0.3227176368236542,"y":0.8748180270195007}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3227176368236542,0.8573508262634277,0.3800424635410309,0.8748180270195007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802547812461853,"y":0.8573508262634277},{"x":0.30997878313064575,"y":0.8573508262634277},{"x":0.31210190057754517,"y":0.8748180270195007},{"x":0.2823779284954071,"y":0.8762736320495605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2802547812461853,0.8573508262634277,0.31210190057754517,0.8748180270195007]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2802547812461853,"y":0.8573508262634277},{"x":0.6794055104255676,"y":0.8515284061431885},{"x":0.6794055104255676,"y":0.8704512119293213},{"x":0.2823779284954071,"y":0.8762736320495605}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2752547812461853,0.8503508262634277,0.6844055104255676,0.8774512119293213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244161486625671,"y":0.8850072622299194},{"x":0.5690021514892578,"y":0.8850072622299194},{"x":0.5711252689361572,"y":0.9053857326507568},{"x":0.5244161486625671,"y":0.9068413376808167}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5244161486625671,0.8850072622299194,0.5711252689361572,0.9053857326507568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564755856990814,"y":0.8879184722900391},{"x":0.5074309706687927,"y":0.8864628672599792},{"x":0.5074309706687927,"y":0.9068413376808167},{"x":0.4585987329483032,"y":0.9082969427108765}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۸۰۰","boundary":[0.4564755856990814,0.8879184722900391,0.5074309706687927,0.9068413376808167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40976646542549133,"y":0.8893740773200989},{"x":0.4479830265045166,"y":0.8879184722900391},{"x":0.450106143951416,"y":0.9082969427108765},{"x":0.40976646542549133,"y":0.9097525477409363}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.40976646542549133,0.8893740773200989,0.450106143951416,0.9082969427108765]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40976646542549133,"y":0.8893740773200989},{"x":0.5690021514892578,"y":0.8850072622299194},{"x":0.5711252689361572,"y":0.9053857326507568},{"x":0.40976646542549133,"y":0.9097525477409363}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.40476646542549133,0.8823740773200989,0.5761252689361572,0.9123857326507568],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/eiRibmkGdQInFPjn.jpg","blurred":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/tOxUROpAXgqaAMDd.jpg","webpSec":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/GYFREZRbzdkngQmS-sec.webp"},"info":{"width":469,"height":686,"margin":[0.0006349080305363832,0.00033616519947441255,0.9984617955039051,0.9986999421953808]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5479744076728821,"y":0.23906706273555756},{"x":0.6012793183326721,"y":0.2405247837305069},{"x":0.5991471409797668,"y":0.26530611515045166},{"x":0.5458422303199768,"y":0.2638483941555023}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.5479744076728821,0.23906706273555756,0.5991471409797668,0.26530611515045166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.473347544670105,"y":0.23760932683944702},{"x":0.526652455329895,"y":0.23906706273555756},{"x":0.5245202779769897,"y":0.2638483941555023},{"x":0.473347544670105,"y":0.26093295216560364}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.473347544670105,0.23760932683944702,0.5245202779769897,0.2638483941555023]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.473347544670105,"y":0.23760932683944702},{"x":0.6012793183326721,"y":0.2405247837305069},{"x":0.5991471409797668,"y":0.26530611515045166},{"x":0.473347544670105,"y":0.26093295216560364}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.468347544670105,0.23060932683944702,0.6041471409797669,0.27230611515045167],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844349503517151,"y":0.8629737496376038},{"x":0.7185500860214233,"y":0.8629737496376038},{"x":0.7164179086685181,"y":0.884839653968811},{"x":0.6844349503517151,"y":0.8833819031715393}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.6844349503517151,0.8629737496376038,0.7164179086685181,0.884839653968811]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6353944540023804,"y":0.8615160584449768},{"x":0.6652451753616333,"y":0.8615160584449768},{"x":0.663112998008728,"y":0.8833819031715393},{"x":0.6332622766494751,"y":0.8819242119789124}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6353944540023804,0.8615160584449768,0.663112998008728,0.8833819031715393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927505493164062,"y":0.8600583076477051},{"x":0.6140725016593933,"y":0.8615160584449768},{"x":0.6140725016593933,"y":0.8819242119789124},{"x":0.5927505493164062,"y":0.8819242119789124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5927505493164062,0.8600583076477051,0.6140725016593933,0.8819242119789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8600583076477051},{"x":0.5799573659896851,"y":0.8600583076477051},{"x":0.5799573659896851,"y":0.8819242119789124},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8819242119789124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5714285969734192,0.8600583076477051,0.5799573659896851,0.8819242119789124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3027718663215637,"y":0.8542274236679077},{"x":0.4349680244922638,"y":0.8571428656578064},{"x":0.43283581733703613,"y":0.8790087699890137},{"x":0.3027718663215637,"y":0.8760932683944702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Podocarpus","boundary":[0.3027718663215637,0.8542274236679077,0.43283581733703613,0.8790087699890137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447761207818985,"y":0.8571428656578064},{"x":0.558635413646698,"y":0.8600583076477051},{"x":0.558635413646698,"y":0.8819242119789124},{"x":0.447761207818985,"y":0.8790087699890137}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"neriifolius","boundary":[0.447761207818985,0.8571428656578064,0.558635413646698,0.8819242119789124]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3027718663215637,"y":0.8542274236679077},{"x":0.7185500860214233,"y":0.8629737496376038},{"x":0.7164179086685181,"y":0.884839653968811},{"x":0.3027718663215637,"y":0.8760932683944702}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2977718663215637,0.8472274236679077,0.7214179086685181,0.891839653968811],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8746355772018433},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8688046932220459},{"x":0.5799573659896851,"y":0.8688046932220459},{"x":0.5799573659896851,"y":0.8746355772018433}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"وه","boundary":[0.5714285969734192,0.8746355772018433,0.5799573659896851,0.8688046932220459]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8746355772018433},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8688046932220459},{"x":0.5799573659896851,"y":0.8688046932220459},{"x":0.5799573659896851,"y":0.8746355772018433}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.8676355772018433,0.5849573659896851,0.8758046932220459],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/gwkOqIcoDQQyJdml.jpg","blurred":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/CGGFalvyfeGGlJes.jpg","webpSec":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/JysBPiQsLGbjLajX-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":679,"margin":[0.00034509520255402543,0.0003692664864839264,0.998199671561422,0.998664428935662]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.2606774568557739},{"x":0.5533769130706787,"y":0.2636229693889618},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2886597812175751},{"x":0.501089334487915,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.5054466128349304,0.2606774568557739,0.5490196347236633,0.2886597812175751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.25773194432258606},{"x":0.4880174398422241,"y":0.2592047154903412},{"x":0.48583877086639404,"y":0.28424152731895447},{"x":0.4422658085823059,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.4466230869293213,0.25773194432258606,0.48583877086639404,0.28424152731895447]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466230869293213,"y":0.25773194432258606},{"x":0.5511982440948486,"y":0.2636229693889618},{"x":0.5490196347236633,"y":0.2886597812175751},{"x":0.4422658085823059,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4416230869293213,0.25073194432258605,0.5540196347236633,0.2956597812175751],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.2901325523853302},{"x":0.3834422528743744,"y":0.2901325523853302},{"x":0.3834422528743744,"y":0.3107511103153229},{"x":0.37472766637802124,"y":0.3107511103153229}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"(","boundary":[0.37472766637802124,0.2901325523853302,0.3834422528743744,0.3107511103153229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.2901325523853302},{"x":0.6078431606292725,"y":0.29160529375076294},{"x":0.6078431606292725,"y":0.3122238516807556},{"x":0.3812636137008667,"y":0.3107511103153229}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Gymnospermopsides","boundary":[0.3812636137008667,0.2901325523853302,0.6078431606292725,0.3122238516807556]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.29160529375076294},{"x":0.6209150552749634,"y":0.29160529375076294},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3122238516807556},{"x":0.6122004389762878,"y":0.3122238516807556}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":")","boundary":[0.6122004389762878,0.29160529375076294,0.6209150552749634,0.3122238516807556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.2901325523853302},{"x":0.6209150552749634,"y":0.29160529375076294},{"x":0.6209150552749634,"y":0.3122238516807556},{"x":0.37472766637802124,"y":0.3107511103153229}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.36972766637802124,0.2831325523853302,0.6259150552749634,0.3192238516807556],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.3726067841053009},{"x":0.5250544548034668,"y":0.3726067841053009},{"x":0.5250544548034668,"y":0.3902798295021057},{"x":0.49891066551208496,"y":0.3902798295021057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.49891066551208496,0.3726067841053009,0.5250544548034668,0.3902798295021057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.3726067841053009},{"x":0.4880174398422241,"y":0.3726067841053009},{"x":0.4880174398422241,"y":0.3902798295021057},{"x":0.4618736505508423,"y":0.3902798295021057}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.4618736505508423,0.3726067841053009,0.4880174398422241,0.3902798295021057]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.3726067841053009},{"x":0.5250544548034668,"y":0.3726067841053009},{"x":0.5250544548034668,"y":0.3902798295021057},{"x":0.4618736505508423,"y":0.3902798295021057}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4568736505508423,0.3656067841053009,0.5300544548034668,0.3972798295021057],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.43888071179389954},{"x":0.5381263494491577,"y":0.43888071179389954},{"x":0.5381263494491577,"y":0.4536082446575165},{"x":0.4553377032279968,"y":0.4550810158252716}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Taxales","boundary":[0.4553377032279968,0.43888071179389954,0.5381263494491577,0.4536082446575165]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.43888071179389954},{"x":0.5381263494491577,"y":0.43888071179389954},{"x":0.5381263494491577,"y":0.4536082446575165},{"x":0.4553377032279968,"y":0.4550810158252716}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4503377032279968,0.43188071179389953,0.5431263494491577,0.4606082446575165],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.4801178276538849},{"x":0.34422656893730164,"y":0.4801178276538849},{"x":0.34422656893730164,"y":0.49631810188293457},{"x":0.3376906216144562,"y":0.49631810188293457}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3376906216144562,0.4801178276538849,0.34422656893730164,0.49631810188293457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.47864505648612976},{"x":0.5098039507865906,"y":0.47864505648612976},{"x":0.5098039507865906,"y":0.49631810188293457},{"x":0.3464052379131317,"y":0.49631810188293457}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Cephalotaxaceae","boundary":[0.3464052379131317,0.47864505648612976,0.5098039507865906,0.49631810188293457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.47864505648612976},{"x":0.5359477400779724,"y":0.47864505648612976},{"x":0.5359477400779724,"y":0.49631810188293457},{"x":0.529411792755127,"y":0.49631810188293457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.529411792755127,0.47864505648612976,0.5359477400779724,0.49631810188293457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.47864505648612976},{"x":0.6427015066146851,"y":0.47864505648612976},{"x":0.6427015066146851,"y":0.49631810188293457},{"x":0.5511982440948486,"y":0.49631810188293457}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Taxaceae","boundary":[0.5511982440948486,0.47864505648612976,0.6427015066146851,0.49631810188293457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.47864505648612976},{"x":0.6492374539375305,"y":0.47864505648612976},{"x":0.6492374539375305,"y":0.49631810188293457},{"x":0.6427015066146851,"y":0.49631810188293457}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6427015066146851,0.47864505648612976,0.6492374539375305,0.49631810188293457]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.47864505648612976},{"x":0.6492374539375305,"y":0.47864505648612976},{"x":0.6492374539375305,"y":0.49631810188293457},{"x":0.3376906216144562,"y":0.49631810188293457}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3326906216144562,0.47164505648612975,0.6542374539375305,0.5033181018829346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.522827684879303},{"x":0.4923747181892395,"y":0.522827684879303},{"x":0.4923747181892395,"y":0.5346097350120544},{"x":0.4880174398422241,"y":0.5346097350120544}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4880174398422241,0.522827684879303,0.4923747181892395,0.5346097350120544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.522827684879303},{"x":0.4923747181892395,"y":0.522827684879303},{"x":0.4923747181892395,"y":0.5346097350120544},{"x":0.4880174398422241,"y":0.5346097350120544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4830174398422241,0.515827684879303,0.4973747181892395,0.5416097350120544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.5596465468406677},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5596465468406677},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5787923336029053},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5773195624351501}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Podocarpales","boundary":[0.4161219894886017,0.5596465468406677,0.5686274766921997,0.5787923336029053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4161219894886017,"y":0.5596465468406677},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5596465468406677},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5787923336029053},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5773195624351501}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4111219894886017,0.5526465468406677,0.5736274766921997,0.5857923336029053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6170839667320251},{"x":0.23093682527542114,"y":0.6170839667320251},{"x":0.23093682527542114,"y":0.6347569823265076},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6347569823265076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.2222222238779068,0.6170839667320251,0.23093682527542114,0.6347569823265076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.6170839667320251},{"x":0.3943355083465576,"y":0.6170839667320251},{"x":0.3943355083465576,"y":0.6362297534942627},{"x":0.23311546444892883,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Phyllocladaceae","boundary":[0.23311546444892883,0.6170839667320251,0.3943355083465576,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.6170839667320251},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6170839667320251},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6362297534942627},{"x":0.3986928164958954,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3986928164958954,0.6170839667320251,0.40522876381874084,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.6170839667320251},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6362297534942627},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Podocarpaceae","boundary":[0.41830065846443176,0.6170839667320251,0.5620915293693542,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5729847550392151,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5729847550392151,"y":0.6362297534942627},{"x":0.5664488077163696,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5664488077163696,0.6185566782951355,0.5729847550392151,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7472766637802124,"y":0.6362297534942627},{"x":0.5816993713378906,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Microstrobaceae","boundary":[0.5816993713378906,0.6185566782951355,0.7472766637802124,0.6362297534942627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.6185566782951355},{"x":0.758169949054718,"y":0.6185566782951355},{"x":0.758169949054718,"y":0.6362297534942627},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7516340017318726,0.6185566782951355,0.758169949054718,0.6362297534942627]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.6170839667320251},{"x":0.758169949054718,"y":0.6185566782951355},{"x":0.758169949054718,"y":0.6377025246620178},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6362297534942627}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2172222238779068,0.6100839667320251,0.763169949054718,0.6447025246620178],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6406480073928833},{"x":0.46405228972435,"y":0.6421207785606384},{"x":0.46405228972435,"y":0.6583210825920105},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6568483114242554}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Microcachraceae","boundary":[0.29411765933036804,0.6406480073928833,0.46405228972435,0.6583210825920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.6421207785606384},{"x":0.4880174398422241,"y":0.6421207785606384},{"x":0.4880174398422241,"y":0.6583210825920105},{"x":0.4793028235435486,"y":0.6583210825920105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.4793028235435486,0.6421207785606384,0.4880174398422241,0.6583210825920105]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.6421207785606384},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6435934901237488},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6597937941551208},{"x":0.5032680034637451,"y":0.6583210825920105}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Saxegothaeaceae","boundary":[0.5032680034637451,0.6421207785606384,0.6666666865348816,0.6597937941551208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.6435934901237488},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6435934901237488},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6597937941551208},{"x":0.673202633857727,"y":0.6597937941551208}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.673202633857727,0.6435934901237488,0.6797385811805725,0.6597937941551208]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6406480073928833},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6435934901237488},{"x":0.6797385811805725,"y":0.6597937941551208},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6568483114242554}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.28911765933036804,0.6336480073928833,0.6847385811805725,0.6667937941551209],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.6966126561164856},{"x":0.501089334487915,"y":0.6966126561164856},{"x":0.501089334487915,"y":0.7142857313156128},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7142857313156128}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"از","boundary":[0.48583877086639404,0.6966126561164856,0.501089334487915,0.7142857313156128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.7201767563819885},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7201767563819885},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7422680258750916},{"x":0.5054466128349304,"y":0.7422680258750916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کریم","boundary":[0.5054466128349304,0.7201767563819885,0.5468409657478333,0.7422680258750916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.7201767563819885},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7201767563819885},{"x":0.4901960790157318,"y":0.7422680258750916},{"x":0.4248366057872772,"y":0.7422680258750916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوانشیر","boundary":[0.42265796661376953,0.7201767563819885,0.4901960790157318,0.7422680258750916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.7452135682106018},{"x":0.5773420333862305,"y":0.7452135682106018},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7628865838050842},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7643593549728394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.5359477400779724,0.7452135682106018,0.5795207023620605,0.7628865838050842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.7466862797737122},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7452135682106018},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7643593549728394},{"x":0.46405228972435,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4618736505508423,0.7466862797737122,0.5250544548034668,0.7643593549728394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.7481590509414673},{"x":0.45315903425216675,"y":0.7466862797737122},{"x":0.45315903425216675,"y":0.7658321261405945},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.40522876381874084,0.7481590509414673,0.45315903425216675,0.7658321261405945]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40305009484291077,"y":0.6980854272842407},{"x":0.5773420333862305,"y":0.6951398849487305},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7643593549728394},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.39805009484291076,0.6910854272842407,0.5845207023620606,0.7713593549728394],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.8836524486541748},{"x":0.8213507533073425,"y":0.8836524486541748},{"x":0.8213507533073425,"y":0.8998527526855469},{"x":0.812636137008667,"y":0.8998527526855469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.812636137008667,0.8836524486541748,0.8213507533073425,0.8998527526855469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.8821796774864197},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8836524486541748},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8998527526855469},{"x":0.7298474907875061,"y":0.8998527526855469}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7298474907875061,0.8821796774864197,0.7973856329917908,0.8998527526855469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.8821796774864197},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8821796774864197},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8998527526855469},{"x":0.6688452959060669,"y":0.8998527526855469}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6688452959060669,0.8821796774864197,0.7167755961418152,0.8998527526855469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.8821796774864197},{"x":0.6623093485832214,"y":0.8821796774864197},{"x":0.6623093485832214,"y":0.8998527526855469},{"x":0.601307213306427,"y":0.8998527526855469}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.601307213306427,0.8821796774864197,0.6623093485832214,0.8998527526855469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.8821796774864197},{"x":0.586056649684906,"y":0.8821796774864197},{"x":0.586056649684906,"y":0.8998527526855469},{"x":0.5315904021263123,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5315904021263123,0.8821796774864197,0.586056649684906,0.8998527526855469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.8821796774864197},{"x":0.5206971764564514,"y":0.8821796774864197},{"x":0.5206971764564514,"y":0.8983799815177917},{"x":0.514161229133606,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.514161229133606,0.8821796774864197,0.5206971764564514,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.8807069063186646},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8821796774864197},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8983799815177917},{"x":0.46623092889785767,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.46623092889785767,0.8807069063186646,0.5098039507865906,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.8807069063186646},{"x":0.45315903425216675,"y":0.8807069063186646},{"x":0.45315903425216675,"y":0.8983799815177917},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4444444477558136,0.8807069063186646,0.45315903425216675,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.8807069063186646},{"x":0.4422658085823059,"y":0.8807069063186646},{"x":0.4422658085823059,"y":0.8983799815177917},{"x":0.3943355083465576,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.3943355083465576,0.8807069063186646,0.4422658085823059,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32461872696876526,"y":0.8807069063186646},{"x":0.379084974527359,"y":0.8807069063186646},{"x":0.379084974527359,"y":0.8983799815177917},{"x":0.32461872696876526,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.32461872696876526,0.8807069063186646,0.379084974527359,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.8807069063186646},{"x":0.30936819314956665,"y":0.8807069063186646},{"x":0.30936819314956665,"y":0.8983799815177917},{"x":0.26361656188964844,"y":0.8969072103500366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفاظت","boundary":[0.26361656188964844,0.8807069063186646,0.30936819314956665,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.8807069063186646},{"x":0.2527233064174652,"y":0.8807069063186646},{"x":0.2527233064174652,"y":0.8969072103500366},{"x":0.20915032923221588,"y":0.8969072103500366}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.20915032923221588,0.8807069063186646,0.2527233064174652,0.8969072103500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.8792341947555542},{"x":0.2047930210828781,"y":0.8807069063186646},{"x":0.2047930210828781,"y":0.8969072103500366},{"x":0.16339869797229767,"y":0.8969072103500366}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.16339869797229767,0.8792341947555542,0.2047930210828781,0.8969072103500366]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16339869797229767,"y":0.8792341947555542},{"x":0.8213507533073425,"y":0.8821796774864197},{"x":0.8213507533073425,"y":0.8998527526855469},{"x":0.16339869797229767,"y":0.8969072103500366}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.15839869797229766,0.8722341947555542,0.8263507533073425,0.9068527526855469],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/gyTVyohUfOhUPyqb.jpg","blurred":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/WDaUfDucpoyqzQOC.jpg","webpSec":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/FcnBzQfCKiJooaWv-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":680,"margin":[0.00023487712961176165,0.00038114185613744397,0.9981176748120266,0.9986294117471752]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.2661764621734619},{"x":0.560869574546814,"y":0.26764705777168274},{"x":0.5586956739425659,"y":0.29411765933036804},{"x":0.41956523060798645,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.4217391312122345,0.2661764621734619,0.5586956739425659,0.29411765933036804]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.2661764621734619},{"x":0.560869574546814,"y":0.26764705777168274},{"x":0.5586956739425659,"y":0.29411765933036804},{"x":0.41956523060798645,"y":0.29411765933036804}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4167391312122345,0.2591764621734619,0.5636956739425659,0.30111765933036805],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.33529412746429443},{"x":0.791304349899292,"y":0.33529412746429443},{"x":0.791304349899292,"y":0.3588235378265381},{"x":0.77173912525177,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.77173912525177,0.33529412746429443,0.791304349899292,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.33529412746429443},{"x":0.7630434632301331,"y":0.33529412746429443},{"x":0.7630434632301331,"y":0.3588235378265381},{"x":0.72826087474823,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.72826087474823,0.33529412746429443,0.7630434632301331,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.33529412746429443},{"x":0.719565212726593,"y":0.33529412746429443},{"x":0.719565212726593,"y":0.3588235378265381},{"x":0.6934782862663269,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6934782862663269,0.33529412746429443,0.719565212726593,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636956512928009,"y":0.33529412746429443},{"x":0.6739130616188049,"y":0.33529412746429443},{"x":0.6739130616188049,"y":0.3588235378265381},{"x":0.636956512928009,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.636956512928009,0.33529412746429443,0.6739130616188049,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.33529412746429443},{"x":0.6195651888847351,"y":0.33529412746429443},{"x":0.6195651888847351,"y":0.3588235378265381},{"x":0.5456521511077881,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.5456521511077881,0.33529412746429443,0.6195651888847351,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239130258560181,"y":0.33529412746429443},{"x":0.5347825884819031,"y":0.33529412746429443},{"x":0.5347825884819031,"y":0.3588235378265381},{"x":0.5239130258560181,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5239130258560181,0.33529412746429443,0.5347825884819031,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4108695685863495,"y":0.33529412746429443},{"x":0.5130434632301331,"y":0.33529412746429443},{"x":0.5130434632301331,"y":0.3588235378265381},{"x":0.4108695685863495,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"صاحبنظران","boundary":[0.4108695685863495,0.33529412746429443,0.5130434632301331,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3391304314136505,"y":0.33529412746429443},{"x":0.4000000059604645,"y":0.33529412746429443},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3588235378265381},{"x":0.3391304314136505,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.3391304314136505,0.33529412746429443,0.4000000059604645,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.302173912525177,"y":0.33529412746429443},{"x":0.321739137172699,"y":0.33529412746429443},{"x":0.321739137172699,"y":0.3588235378265381},{"x":0.302173912525177,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.302173912525177,0.33529412746429443,0.321739137172699,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.33529412746429443},{"x":0.30000001192092896,"y":0.33529412746429443},{"x":0.30000001192092896,"y":0.3588235378265381},{"x":0.26304349303245544,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.26304349303245544,0.33529412746429443,0.30000001192092896,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.197826087474823,"y":0.33529412746429443},{"x":0.25652173161506653,"y":0.33529412746429443},{"x":0.25652173161506653,"y":0.3588235378265381},{"x":0.197826087474823,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.197826087474823,0.33529412746429443,0.25652173161506653,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.33529412746429443},{"x":0.17391304671764374,"y":0.33529412746429443},{"x":0.17391304671764374,"y":0.3588235378265381},{"x":0.145652174949646,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.145652174949646,0.33529412746429443,0.17391304671764374,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.33529412746429443},{"x":0.134782612323761,"y":0.33529412746429443},{"x":0.134782612323761,"y":0.3588235378265381},{"x":0.11521738767623901,"y":0.3588235378265381}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.11521738767623901,0.33529412746429443,0.134782612323761,0.3588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8195652365684509,"y":0.36617645621299744},{"x":0.856521725654602,"y":0.36617645621299744},{"x":0.856521725654602,"y":0.39411765336990356},{"x":0.8195652365684509,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تماس","boundary":[0.8195652365684509,0.36617645621299744,0.856521725654602,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758695662021637,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7978261113166809,"y":0.36617645621299744},{"x":0.7978261113166809,"y":0.39411765336990356},{"x":0.758695662021637,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.758695662021637,0.36617645621299744,0.7978261113166809,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.36617645621299744},{"x":0.75,"y":0.36617645621299744},{"x":0.75,"y":0.39411765336990356},{"x":0.72826087474823,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.72826087474823,0.36617645621299744,0.75,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.36617645621299744},{"x":0.717391312122345,"y":0.36617645621299744},{"x":0.717391312122345,"y":0.39411765336990356},{"x":0.6826087236404419,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6826087236404419,0.36617645621299744,0.717391312122345,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634782612323761,"y":0.36617645621299744},{"x":0.6804347634315491,"y":0.36617645621299744},{"x":0.6804347634315491,"y":0.39411765336990356},{"x":0.634782612323761,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.634782612323761,0.36617645621299744,0.6804347634315491,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108695864677429,"y":0.36617645621299744},{"x":0.626086950302124,"y":0.36617645621299744},{"x":0.626086950302124,"y":0.39411765336990356},{"x":0.6108695864677429,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6108695864677429,0.36617645621299744,0.626086950302124,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.36617645621299744},{"x":0.5978260636329651,"y":0.36617645621299744},{"x":0.5978260636329651,"y":0.39411765336990356},{"x":0.530434787273407,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمکهای","boundary":[0.530434787273407,0.36617645621299744,0.5978260636329651,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.36617645621299744},{"x":0.5152173638343811,"y":0.36617645621299744},{"x":0.5152173638343811,"y":0.39411765336990356},{"x":0.46739131212234497,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فکری","boundary":[0.46739131212234497,0.36617645621299744,0.5152173638343811,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417391300201416,"y":0.36617645621299744},{"x":0.45652174949645996,"y":0.36617645621299744},{"x":0.45652174949645996,"y":0.39411765336990356},{"x":0.417391300201416,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.417391300201416,0.36617645621299744,0.45652174949645996,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.36617645621299744},{"x":0.41304346919059753,"y":0.36617645621299744},{"x":0.41304346919059753,"y":0.39411765336990356},{"x":0.4000000059604645,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4000000059604645,0.36617645621299744,0.41304346919059753,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.332608699798584,"y":0.36617645621299744},{"x":0.4000000059604645,"y":0.36617645621299744},{"x":0.4000000059604645,"y":0.39411765336990356},{"x":0.332608699798584,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.332608699798584,0.36617645621299744,0.4000000059604645,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.36617645621299744},{"x":0.31521740555763245,"y":0.36617645621299744},{"x":0.31521740555763245,"y":0.39411765336990356},{"x":0.30000001192092896,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.30000001192092896,0.36617645621299744,0.31521740555763245,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.36617645621299744},{"x":0.2869565188884735,"y":0.36617645621299744},{"x":0.2869565188884735,"y":0.39411765336990356},{"x":0.24130435287952423,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.24130435287952423,0.36617645621299744,0.2869565188884735,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1717391312122345,"y":0.36617645621299744},{"x":0.22826087474822998,"y":0.36617645621299744},{"x":0.22826087474822998,"y":0.39411765336990356},{"x":0.1717391312122345,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مدارك","boundary":[0.1717391312122345,0.36617645621299744,0.22826087474822998,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.36617645621299744},{"x":0.16304348409175873,"y":0.36617645621299744},{"x":0.16304348409175873,"y":0.39411765336990356},{"x":0.1195652186870575,"y":0.39411765336990356}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"علمي","boundary":[0.1195652186870575,0.36617645621299744,0.16304348409175873,0.39411765336990356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.39852941036224365},{"x":0.8586956262588501,"y":0.39852941036224365},{"x":0.8586956262588501,"y":0.42352941632270813},{"x":0.8478260636329651,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8478260636329651,0.39852941036224365,0.8586956262588501,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758695662021637,"y":0.39852941036224365},{"x":0.8369565010070801,"y":0.39852941036224365},{"x":0.8369565010070801,"y":0.42352941632270813},{"x":0.758695662021637,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عکسهایی","boundary":[0.758695662021637,0.39852941036224365,0.8369565010070801,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152174115180969,"y":0.39852941036224365},{"x":0.7369565367698669,"y":0.39852941036224365},{"x":0.7369565367698669,"y":0.42352941632270813},{"x":0.7152174115180969,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7152174115180969,0.39852941036224365,0.7369565367698669,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695652008056641,"y":0.39852941036224365},{"x":0.710869550704956,"y":0.39852941036224365},{"x":0.710869550704956,"y":0.42352941632270813},{"x":0.6695652008056641,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6695652008056641,0.39852941036224365,0.710869550704956,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626086950302124,"y":0.39852941036224365},{"x":0.654347836971283,"y":0.39852941036224365},{"x":0.654347836971283,"y":0.42352941632270813},{"x":0.626086950302124,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.626086950302124,0.39852941036224365,0.654347836971283,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.39852941036224365},{"x":0.6173912882804871,"y":0.39852941036224365},{"x":0.6173912882804871,"y":0.42352941632270813},{"x":0.5760869383811951,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5760869383811951,0.39852941036224365,0.6173912882804871,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.39852941036224365},{"x":0.560869574546814,"y":0.39852941036224365},{"x":0.560869574546814,"y":0.42352941632270813},{"x":0.510869562625885,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارسال","boundary":[0.510869562625885,0.39852941036224365,0.560869574546814,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.39852941036224365},{"x":0.49347826838493347,"y":0.39852941036224365},{"x":0.49347826838493347,"y":0.42352941632270813},{"x":0.447826087474823,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.447826087474823,0.39852941036224365,0.49347826838493347,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.39852941036224365},{"x":0.447826087474823,"y":0.39852941036224365},{"x":0.447826087474823,"y":0.42352941632270813},{"x":0.426086962223053,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.426086962223053,0.39852941036224365,0.447826087474823,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.39852941036224365},{"x":0.4108695685863495,"y":0.39852941036224365},{"x":0.4108695685863495,"y":0.42352941632270813},{"x":0.30434781312942505,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.30434781312942505,0.39852941036224365,0.4108695685863495,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2543478310108185,"y":0.39852941036224365},{"x":0.29347825050354004,"y":0.39852941036224365},{"x":0.29347825050354004,"y":0.42352941632270813},{"x":0.2543478310108185,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.2543478310108185,0.39852941036224365,0.29347825050354004,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.39852941036224365},{"x":0.24347825348377228,"y":0.39852941036224365},{"x":0.24347825348377228,"y":0.42352941632270813},{"x":0.23260869085788727,"y":0.42352941632270813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23260869085788727,0.39852941036224365,0.24347825348377228,0.42352941632270813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739130258560181,"y":0.43382352590560913},{"x":0.79347825050354,"y":0.43382352590560913},{"x":0.79347825050354,"y":0.4573529362678528},{"x":0.7739130258560181,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7739130258560181,0.43382352590560913,0.79347825050354,0.4573529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7652173638343811,"y":0.4323529303073883},{"x":0.7652173638343811,"y":0.4573529362678528},{"x":0.6847826242446899,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروفسور","boundary":[0.6847826242446899,0.4323529303073883,0.7652173638343811,0.4573529362678528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6804347634315491,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6804347634315491,"y":0.45588234066963196},{"x":0.6326087117195129,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"داوید","boundary":[0.6326087117195129,0.4323529303073883,0.6804347634315491,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6217391490936279,"y":0.4323529303073883},{"x":0.6217391490936279,"y":0.45588234066963196},{"x":0.5804347991943359,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دولو","boundary":[0.5804347991943359,0.4323529303073883,0.6217391490936279,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5673912763595581,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5673912763595581,"y":0.45588234066963196},{"x":0.5282608866691589,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنفلز","boundary":[0.5282608866691589,0.4323529303073883,0.5673912763595581,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.4323529303073883},{"x":0.28260868787765503,"y":0.4323529303073883},{"x":0.28260868787765503,"y":0.45588234066963196},{"x":0.24130435287952423,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"prof","boundary":[0.24130435287952423,0.4323529303073883,0.28260868787765503,0.45588234066963196]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.33529412746429443},{"x":0.8586956262588501,"y":0.33529412746429443},{"x":0.8586956262588501,"y":0.4573529362678528},{"x":0.11521738767623901,"y":0.4573529362678528}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11021738767623901,0.3282941274642944,0.8636956262588501,0.4643529362678528],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28478261828422546,"y":0.4323529303073883},{"x":0.2956521809101105,"y":0.4323529303073883},{"x":0.2956521809101105,"y":0.45588234066963196},{"x":0.28478261828422546,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.28478261828422546,0.4323529303073883,0.2956521809101105,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.4323529303073883},{"x":0.36304348707199097,"y":0.4323529303073883},{"x":0.36304348707199097,"y":0.45588234066963196},{"x":0.3065217435359955,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"David","boundary":[0.3065217435359955,0.4323529303073883,0.36304348707199097,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37826088070869446,"y":0.4323529303073883},{"x":0.4021739065647125,"y":0.4323529303073883},{"x":0.4021739065647125,"y":0.45588234066963196},{"x":0.37826088070869446,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"de","boundary":[0.37826088070869446,0.4323529303073883,0.4021739065647125,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5173913240432739,"y":0.4323529303073883},{"x":0.5173913240432739,"y":0.45588234066963196},{"x":0.41304346919059753,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Laubenfels","boundary":[0.41304346919059753,0.4323529303073883,0.5173913240432739,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18478260934352875,"y":0.43088236451148987},{"x":0.23260869085788727,"y":0.43088236451148987},{"x":0.23260869085788727,"y":0.45588234066963196},{"x":0.18478260934352875,"y":0.45588234066963196}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.18478260934352875,0.43088236451148987,0.23260869085788727,0.45588234066963196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.43088236451148987},{"x":0.186956524848938,"y":0.43088236451148987},{"x":0.186956524848938,"y":0.4544117748737335},{"x":0.11521738767623901,"y":0.4544117748737335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.11521738767623901,0.43088236451148987,0.186956524848938,0.4544117748737335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7673913240432739,"y":0.46176469326019287},{"x":0.856521725654602,"y":0.46176469326019287},{"x":0.856521725654602,"y":0.4852941036224365},{"x":0.7673913240432739,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سیراکیوز","boundary":[0.7673913240432739,0.46176469326019287,0.856521725654602,0.4852941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.46176469326019287},{"x":0.75,"y":0.46176469326019287},{"x":0.75,"y":0.48676469922065735},{"x":0.695652186870575,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.695652186870575,0.46176469326019287,0.75,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6717391014099121,"y":0.46176469326019287},{"x":0.6913043260574341,"y":0.46176469326019287},{"x":0.6913043260574341,"y":0.48676469922065735},{"x":0.6717391014099121,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6717391014099121,0.46176469326019287,0.6913043260574341,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217391490936279,"y":0.46176469326019287},{"x":0.6630434989929199,"y":0.46176469326019287},{"x":0.6630434989929199,"y":0.48676469922065735},{"x":0.6217391490936279,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.6217391490936279,0.46176469326019287,0.6630434989929199,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.46176469326019287},{"x":0.613043487071991,"y":0.46176469326019287},{"x":0.613043487071991,"y":0.48676469922065735},{"x":0.5804347991943359,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.5804347991943359,0.46176469326019287,0.613043487071991,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.46176469326019287},{"x":0.5652173757553101,"y":0.46176469326019287},{"x":0.5652173757553101,"y":0.48676469922065735},{"x":0.5565217137336731,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5565217137336731,0.46176469326019287,0.5652173757553101,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4847826063632965,"y":0.46176469326019287},{"x":0.5456521511077881,"y":0.46176469326019287},{"x":0.5456521511077881,"y":0.48676469922065735},{"x":0.4847826063632965,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تألیفات","boundary":[0.4847826063632965,0.46176469326019287,0.5456521511077881,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.46176469326019287},{"x":0.469565212726593,"y":0.46176469326019287},{"x":0.469565212726593,"y":0.48676469922065735},{"x":0.458695650100708,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.458695650100708,0.46176469326019287,0.469565212726593,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.373913049697876,"y":0.46176469326019287},{"x":0.4521739184856415,"y":0.46176469326019287},{"x":0.4521739184856415,"y":0.48676469922065735},{"x":0.373913049697876,"y":0.48676469922065735}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.373913049697876,0.46176469326019287,0.4521739184856415,0.48676469922065735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2956521809101105,"y":0.4632352888584137},{"x":0.36086955666542053,"y":0.4632352888584137},{"x":0.36086955666542053,"y":0.4882352948188782},{"x":0.2956521809101105,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزنده","boundary":[0.2956521809101105,0.4632352888584137,0.36086955666542053,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.280434787273407,"y":0.4632352888584137},{"x":0.2978260815143585,"y":0.4632352888584137},{"x":0.2978260815143585,"y":0.4882352948188782},{"x":0.280434787273407,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"اش","boundary":[0.280434787273407,0.4632352888584137,0.2978260815143585,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24347825348377228,"y":0.4632352888584137},{"x":0.25652173161506653,"y":0.4632352888584137},{"x":0.25652173161506653,"y":0.4882352948188782},{"x":0.24347825348377228,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24347825348377228,0.4632352888584137,0.25652173161506653,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.4632352888584137},{"x":0.239130437374115,"y":0.4632352888584137},{"x":0.239130437374115,"y":0.4882352948188782},{"x":0.20000000298023224,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"باره","boundary":[0.20000000298023224,0.4632352888584137,0.239130437374115,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11739130318164825,"y":0.4632352888584137},{"x":0.19130434095859528,"y":0.4632352888584137},{"x":0.19130434095859528,"y":0.4882352948188782},{"x":0.11739130318164825,"y":0.4882352948188782}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.11739130318164825,0.4632352888584137,0.19130434095859528,0.4882352948188782]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8391304612159729,"y":0.4941176474094391},{"x":0.8586956262588501,"y":0.4941176474094391},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5191176533699036},{"x":0.8391304612159729,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.8391304612159729,0.4941176474094391,0.8586956262588501,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802173912525177,"y":0.4941176474094391},{"x":0.8260869383811951,"y":0.4941176474094391},{"x":0.8260869383811951,"y":0.5191176533699036},{"x":0.802173912525177,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گان","boundary":[0.802173912525177,0.4941176474094391,0.8260869383811951,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752173900604248,"y":0.4941176474094391},{"x":0.7869565486907959,"y":0.4941176474094391},{"x":0.7869565486907959,"y":0.5191176533699036},{"x":0.752173900604248,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.752173900604248,0.4941176474094391,0.7869565486907959,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.4941176474094391},{"x":0.739130437374115,"y":0.4941176474094391},{"x":0.739130437374115,"y":0.5191176533699036},{"x":0.708695650100708,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دور","boundary":[0.708695650100708,0.4941176474094391,0.739130437374115,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.4941176474094391},{"x":0.699999988079071,"y":0.4941176474094391},{"x":0.699999988079071,"y":0.5191176533699036},{"x":0.689130425453186,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.689130425453186,0.4941176474094391,0.699999988079071,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584782600402832,"y":0.4941176474094391},{"x":0.6739130616188049,"y":0.4941176474094391},{"x":0.6739130616188049,"y":0.5191176533699036},{"x":0.584782600402832,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماداگاسکار","boundary":[0.584782600402832,0.4941176474094391,0.6739130616188049,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.4941176474094391},{"x":0.5652173757553101,"y":0.4941176474094391},{"x":0.5652173757553101,"y":0.5191176533699036},{"x":0.5456521511077881,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5456521511077881,0.4941176474094391,0.5652173757553101,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.4941176474094391},{"x":0.532608687877655,"y":0.4941176474094391},{"x":0.532608687877655,"y":0.5191176533699036},{"x":0.489130437374115,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"كمك","boundary":[0.489130437374115,0.4941176474094391,0.532608687877655,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43043479323387146,"y":0.4941176474094391},{"x":0.47608694434165955,"y":0.4941176474094391},{"x":0.47608694434165955,"y":0.5191176533699036},{"x":0.43043479323387146,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.43043479323387146,0.4941176474094391,0.47608694434165955,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.4941176474094391},{"x":0.41304346919059753,"y":0.4941176474094391},{"x":0.41304346919059753,"y":0.5191176533699036},{"x":0.39347827434539795,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.39347827434539795,0.4941176474094391,0.41304346919059753,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.4941176474094391},{"x":0.38695651292800903,"y":0.4941176474094391},{"x":0.38695651292800903,"y":0.5191176533699036},{"x":0.33478260040283203,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تکمیل","boundary":[0.33478260040283203,0.4941176474094391,0.38695651292800903,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.4941176474094391},{"x":0.323913037776947,"y":0.4941176474094391},{"x":0.323913037776947,"y":0.5191176533699036},{"x":0.2978260815143585,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2978260815143585,0.4941176474094391,0.323913037776947,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24782608449459076,"y":0.4941176474094391},{"x":0.27391305565834045,"y":0.4941176474094391},{"x":0.27391305565834045,"y":0.5191176533699036},{"x":0.24782608449459076,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.24782608449459076,0.4941176474094391,0.27391305565834045,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21956521272659302,"y":0.4941176474094391},{"x":0.239130437374115,"y":0.4941176474094391},{"x":0.239130437374115,"y":0.5191176533699036},{"x":0.21956521272659302,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21956521272659302,0.4941176474094391,0.239130437374115,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.4941176474094391},{"x":0.208695650100708,"y":0.4941176474094391},{"x":0.208695650100708,"y":0.5191176533699036},{"x":0.17391304671764374,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.17391304671764374,0.4941176474094391,0.208695650100708,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.4941176474094391},{"x":0.145652174949646,"y":0.4941176474094391},{"x":0.145652174949646,"y":0.5191176533699036},{"x":0.11521738767623901,"y":0.5191176533699036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.11521738767623901,0.4941176474094391,0.145652174949646,0.5191176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845652163028717,"y":0.5279411673545837},{"x":0.856521725654602,"y":0.5279411673545837},{"x":0.856521725654602,"y":0.5529412031173706},{"x":0.845652163028717,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.845652163028717,0.5279411673545837,0.856521725654602,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.5279411673545837},{"x":0.834782600402832,"y":0.5279411673545837},{"x":0.834782600402832,"y":0.5529412031173706},{"x":0.821739137172699,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.821739137172699,0.5279411673545837,0.834782600402832,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630434632301331,"y":0.5279411673545837},{"x":0.8065217137336731,"y":0.5279411673545837},{"x":0.8065217137336731,"y":0.5529412031173706},{"x":0.7630434632301331,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.7630434632301331,0.5279411673545837,0.8065217137336731,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7543478012084961,"y":0.5279411673545837},{"x":0.7543478012084961,"y":0.5529412031173706},{"x":0.678260862827301,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.678260862827301,0.5279411673545837,0.7543478012084961,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.5279411673545837},{"x":0.6630434989929199,"y":0.5279411673545837},{"x":0.6630434989929199,"y":0.5529412031173706},{"x":0.6413043737411499,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6413043737411499,0.5279411673545837,0.6630434989929199,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.5279411673545837},{"x":0.636956512928009,"y":0.5279411673545837},{"x":0.636956512928009,"y":0.5529412031173706},{"x":0.6173912882804871,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6173912882804871,0.5279411673545837,0.636956512928009,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.582608699798584,"y":0.5279411673545837},{"x":0.602173924446106,"y":0.5279411673545837},{"x":0.602173924446106,"y":0.5529412031173706},{"x":0.582608699798584,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طی","boundary":[0.582608699798584,0.5279411673545837,0.602173924446106,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.5279411673545837},{"x":0.5695652365684509,"y":0.5279411673545837},{"x":0.5695652365684509,"y":0.5529412031173706},{"x":0.5130434632301331,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدارك","boundary":[0.5130434632301331,0.5279411673545837,0.5695652365684509,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956521689891815,"y":0.5279411673545837},{"x":0.5065217614173889,"y":0.5279411673545837},{"x":0.5065217614173889,"y":0.5529412031173706},{"x":0.4956521689891815,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4956521689891815,0.5279411673545837,0.5065217614173889,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44999998807907104,"y":0.5279411673545837},{"x":0.4847826063632965,"y":0.5279411673545837},{"x":0.4847826063632965,"y":0.5529412031173706},{"x":0.44999998807907104,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.44999998807907104,0.5279411673545837,0.4847826063632965,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41956523060798645,"y":0.5279411673545837},{"x":0.447826087474823,"y":0.5279411673545837},{"x":0.447826087474823,"y":0.5529412031173706},{"x":0.41956523060798645,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.41956523060798645,0.5279411673545837,0.447826087474823,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36304348707199097,"y":0.5279411673545837},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5279411673545837},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5529412031173706},{"x":0.36304348707199097,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.36304348707199097,0.5279411673545837,0.4000000059604645,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31956520676612854,"y":0.5279411673545837},{"x":0.354347825050354,"y":0.5279411673545837},{"x":0.354347825050354,"y":0.5529412031173706},{"x":0.31956520676612854,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.31956520676612854,0.5279411673545837,0.354347825050354,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.5279411673545837},{"x":0.302173912525177,"y":0.5279411673545837},{"x":0.302173912525177,"y":0.5529412031173706},{"x":0.22826087474822998,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.22826087474822998,0.5279411673545837,0.302173912525177,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17608696222305298,"y":0.5279411673545837},{"x":0.22826087474822998,"y":0.5279411673545837},{"x":0.22826087474822998,"y":0.5529412031173706},{"x":0.17608696222305298,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارسال","boundary":[0.17608696222305298,0.5279411673545837,0.22826087474822998,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.5279411673545837},{"x":0.1608695685863495,"y":0.5279411673545837},{"x":0.1608695685863495,"y":0.5529412031173706},{"x":0.11521738767623901,"y":0.5529412031173706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.11521738767623901,0.5279411673545837,0.1608695685863495,0.5529412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8304347991943359,"y":0.5617647171020508},{"x":0.852173924446106,"y":0.5617647171020508},{"x":0.852173924446106,"y":0.5867646932601929},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8304347991943359,0.5617647171020508,0.852173924446106,0.5867646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.5617647171020508},{"x":0.821739137172699,"y":0.5617647171020508},{"x":0.821739137172699,"y":0.5867646932601929},{"x":0.77173912525177,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منجر","boundary":[0.77173912525177,0.5617647171020508,0.821739137172699,0.5867646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747826099395752,"y":0.5617647171020508},{"x":0.7673913240432739,"y":0.5617647171020508},{"x":0.7673913240432739,"y":0.5867646932601929},{"x":0.747826099395752,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.747826099395752,0.5617647171020508,0.7673913240432739,0.5867646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.5617647171020508},{"x":0.7434782385826111,"y":0.5617647171020508},{"x":0.7434782385826111,"y":0.5867646932601929},{"x":0.699999988079071,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.699999988079071,0.5617647171020508,0.7434782385826111,0.5867646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.5617647171020508},{"x":0.697826087474823,"y":0.5617647171020508},{"x":0.697826087474823,"y":0.5867646932601929},{"x":0.6413043737411499,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.6413043737411499,0.5617647171020508,0.697826087474823,0.5867646932601929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.5602940917015076},{"x":0.6304348111152649,"y":0.5602940917015076},{"x":0.6304348111152649,"y":0.5852941274642944},{"x":0.6173912882804871,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6173912882804871,0.5602940917015076,0.6304348111152649,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.5602940917015076},{"x":0.6108695864677429,"y":0.5602940917015076},{"x":0.6108695864677429,"y":0.5852941274642944},{"x":0.5673912763595581,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نواقص","boundary":[0.5673912763595581,0.5602940917015076,0.6108695864677429,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5347825884819031,"y":0.5602940917015076},{"x":0.5347825884819031,"y":0.5852941274642944},{"x":0.49347826838493347,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.49347826838493347,0.5602940917015076,0.5347825884819031,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.436956524848938,"y":0.5602940917015076},{"x":0.480434775352478,"y":0.5602940917015076},{"x":0.480434775352478,"y":0.5852941274642944},{"x":0.436956524848938,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.436956524848938,0.5602940917015076,0.480434775352478,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395652174949646,"y":0.5602940917015076},{"x":0.436956524848938,"y":0.5602940917015076},{"x":0.436956524848938,"y":0.5852941274642944},{"x":0.395652174949646,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.395652174949646,0.5602940917015076,0.436956524848938,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2760869562625885,"y":0.5602940917015076},{"x":0.3804347813129425,"y":0.5602940917015076},{"x":0.3804347813129425,"y":0.5852941274642944},{"x":0.2760869562625885,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.2760869562625885,0.5602940917015076,0.3804347813129425,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.5588235259056091},{"x":0.26304349303245544,"y":0.5588235259056091},{"x":0.26304349303245544,"y":0.5852941274642944},{"x":0.239130437374115,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.239130437374115,0.5588235259056091,0.26304349303245544,0.5852941274642944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19130434095859528,"y":0.5588235259056091},{"x":0.23260869085788727,"y":0.5588235259056091},{"x":0.23260869085788727,"y":0.5852941274642944},{"x":0.19130434095859528,"y":0.5852941274642944}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.19130434095859528,0.5588235259056091,0.23260869085788727,0.5852941274642944]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.43088236451148987},{"x":0.8586956262588501,"y":0.4323529303073883},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5867646932601929},{"x":0.11521738767623901,"y":0.5867646932601929}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11021738767623901,0.42388236451148986,0.8636956262588501,0.5937646932601929],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782608866691589,"y":0.591176450252533},{"x":0.791304349899292,"y":0.591176450252533},{"x":0.791304349899292,"y":0.6161764860153198},{"x":0.7782608866691589,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7782608866691589,0.591176450252533,0.791304349899292,0.6161764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043478488922119,"y":0.591176450252533},{"x":0.7630434632301331,"y":0.591176450252533},{"x":0.7630434632301331,"y":0.6161764860153198},{"x":0.7043478488922119,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.7043478488922119,0.591176450252533,0.7630434632301331,0.6161764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.591176450252533},{"x":0.6826087236404419,"y":0.591176450252533},{"x":0.6826087236404419,"y":0.6161764860153198},{"x":0.613043487071991,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلبانی","boundary":[0.613043487071991,0.591176450252533,0.6826087236404419,0.6161764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.591176450252533},{"x":0.593478262424469,"y":0.591176450252533},{"x":0.593478262424469,"y":0.6161764860153198},{"x":0.530434787273407,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیوزلند","boundary":[0.530434787273407,0.591176450252533,0.593478262424469,0.6161764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23695652186870575,"y":0.591176450252533},{"x":0.27826085686683655,"y":0.591176450252533},{"x":0.27826085686683655,"y":0.6161764860153198},{"x":0.23695652186870575,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"New","boundary":[0.23695652186870575,0.591176450252533,0.27826085686683655,0.6161764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.591176450252533},{"x":0.37173911929130554,"y":0.591176450252533},{"x":0.37173911929130554,"y":0.6161764860153198},{"x":0.29347825050354004,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"Zealand","boundary":[0.29347825050354004,0.591176450252533,0.37173911929130554,0.6161764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37826088070869446,"y":0.591176450252533},{"x":0.436956524848938,"y":0.591176450252533},{"x":0.436956524848938,"y":0.6161764860153198},{"x":0.37826088070869446,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Forest","boundary":[0.37826088070869446,0.591176450252533,0.436956524848938,0.6161764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.591176450252533},{"x":0.519565224647522,"y":0.591176450252533},{"x":0.519565224647522,"y":0.6161764860153198},{"x":0.45652174949645996,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Service","boundary":[0.45652174949645996,0.591176450252533,0.519565224647522,0.6161764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22608695924282074,"y":0.591176450252533},{"x":0.2347826063632965,"y":0.591176450252533},{"x":0.2347826063632965,"y":0.6161764860153198},{"x":0.22608695924282074,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22608695924282074,0.591176450252533,0.2347826063632965,0.6161764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16304348409175873,"y":0.591176450252533},{"x":0.20652173459529877,"y":0.591176450252533},{"x":0.20652173459529877,"y":0.6161764860153198},{"x":0.16304348409175873,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اداره","boundary":[0.16304348409175873,0.591176450252533,0.20652173459529877,0.6161764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.591176450252533},{"x":0.156521737575531,"y":0.591176450252533},{"x":0.156521737575531,"y":0.6161764860153198},{"x":0.11521738767623901,"y":0.6161764860153198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.11521738767623901,0.591176450252533,0.156521737575531,0.6161764860153198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8086956739425659,"y":0.6205882430076599},{"x":0.852173924446106,"y":0.6191176176071167},{"x":0.852173924446106,"y":0.6426470875740051},{"x":0.8086956739425659,"y":0.6426470875740051}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.8086956739425659,0.6205882430076599,0.852173924446106,0.6426470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6205882430076599},{"x":0.7847825884819031,"y":0.6205882430076599},{"x":0.7847825884819031,"y":0.6426470875740051},{"x":0.75,"y":0.6441176533699036}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گینه","boundary":[0.75,0.6205882430076599,0.7847825884819031,0.6426470875740051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686956524848938,"y":0.6205882430076599},{"x":0.7369565367698669,"y":0.6205882430076599},{"x":0.7369565367698669,"y":0.6441176533699036},{"x":0.686956524848938,"y":0.6441176533699036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.686956524848938,0.6205882430076599,0.7369565367698669,0.6441176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695652008056641,"y":0.6205882430076599},{"x":0.678260862827301,"y":0.6205882430076599},{"x":0.678260862827301,"y":0.6441176533699036},{"x":0.6695652008056641,"y":0.6441176533699036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6695652008056641,0.6205882430076599,0.678260862827301,0.6441176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591304361820221,"y":0.6205882430076599},{"x":0.6608695387840271,"y":0.6205882430076599},{"x":0.6630434989929199,"y":0.6441176533699036},{"x":0.591304361820221,"y":0.6441176533699036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاپوآ","boundary":[0.591304361820221,0.6205882430076599,0.6630434989929199,0.6441176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14347825944423676,"y":0.625},{"x":0.20652173459529877,"y":0.6235294342041016},{"x":0.20652173459529877,"y":0.6470588445663452},{"x":0.145652174949646,"y":0.6485294103622437}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"spapua","boundary":[0.14347825944423676,0.625,0.20652173459529877,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22173912823200226,"y":0.6235294342041016},{"x":0.2543478310108185,"y":0.6235294342041016},{"x":0.25652173161506653,"y":0.6470588445663452},{"x":0.22173912823200226,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.22173912823200226,0.6235294342041016,0.25652173161506653,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.6235294342041016},{"x":0.30434781312942505,"y":0.6235294342041016},{"x":0.30434781312942505,"y":0.6470588445663452},{"x":0.269565224647522,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"New","boundary":[0.269565224647522,0.6235294342041016,0.30434781312942505,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.321739137172699,"y":0.6235294342041016},{"x":0.38695651292800903,"y":0.6235294342041016},{"x":0.38695651292800903,"y":0.6470588445663452},{"x":0.321739137172699,"y":0.6470588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Guinea","boundary":[0.321739137172699,0.6235294342041016,0.38695651292800903,0.6470588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.6235294342041016},{"x":0.39782607555389404,"y":0.6235294342041016},{"x":0.39782607555389404,"y":0.645588219165802},{"x":0.38913044333457947,"y":0.645588219165802}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.38695651292800903,0.6235294342041016,0.39782607555389404,0.645588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.6235294342041016},{"x":0.458695650100708,"y":0.6220588088035583},{"x":0.46086955070495605,"y":0.645588219165802},{"x":0.406521737575531,"y":0.645588219165802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"office","boundary":[0.406521737575531,0.6235294342041016,0.46086955070495605,0.645588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47608694434165955,"y":0.6220588088035583},{"x":0.49347826838493347,"y":0.6220588088035583},{"x":0.4956521689891815,"y":0.645588219165802},{"x":0.47608694434165955,"y":0.645588219165802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.47608694434165955,0.6220588088035583,0.4956521689891815,0.645588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508695662021637,"y":0.6220588088035583},{"x":0.582608699798584,"y":0.6220588088035583},{"x":0.584782600402832,"y":0.645588219165802},{"x":0.508695662021637,"y":0.645588219165802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Forestry","boundary":[0.508695662021637,0.6220588088035583,0.584782600402832,0.645588219165802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11739130318164825,"y":0.625},{"x":0.13695652782917023,"y":0.625},{"x":0.13913042843341827,"y":0.6485294103622437},{"x":0.1195652186870575,"y":0.6485294103622437}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.11739130318164825,0.625,0.13913042843341827,0.6485294103622437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.6514706015586853},{"x":0.8586956262588501,"y":0.6514706015586853},{"x":0.8586956262588501,"y":0.6764705777168274},{"x":0.8152173757553101,"y":0.6764705777168274}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.8152173757553101,0.6514706015586853,0.8586956262588501,0.6764705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.6514706015586853},{"x":0.8086956739425659,"y":0.6514706015586853},{"x":0.8086956739425659,"y":0.6764705777168274},{"x":0.741304337978363,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جانسون","boundary":[0.741304337978363,0.6514706015586853,0.8086956739425659,0.6764705777168274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.6529411673545837},{"x":0.7326086759567261,"y":0.6529411673545837},{"x":0.7326086759567261,"y":0.6779412031173706},{"x":0.689130425453186,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"رئيس","boundary":[0.689130425453186,0.6529411673545837,0.7326086759567261,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.582608699798584,"y":0.6529411673545837},{"x":0.665217399597168,"y":0.6529411673545837},{"x":0.665217399597168,"y":0.6779412031173706},{"x":0.582608699798584,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هرباریوم","boundary":[0.582608699798584,0.6529411673545837,0.665217399597168,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502173900604248,"y":0.6529411673545837},{"x":0.5782608985900879,"y":0.6529411673545837},{"x":0.5782608985900879,"y":0.6779412031173706},{"x":0.502173900604248,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوینسلند","boundary":[0.502173900604248,0.6529411673545837,0.5782608985900879,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.654411792755127},{"x":0.1608695685863495,"y":0.654411792755127},{"x":0.1608695685863495,"y":0.679411768913269},{"x":0.1195652186870575,"y":0.679411768913269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Dr.","boundary":[0.1195652186870575,0.654411792755127,0.1608695685863495,0.679411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16956521570682526,"y":0.654411792755127},{"x":0.20434781908988953,"y":0.654411792755127},{"x":0.20434781908988953,"y":0.679411768913269},{"x":0.16956521570682526,"y":0.679411768913269}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"R.","boundary":[0.16956521570682526,0.654411792755127,0.20434781908988953,0.679411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.208695650100708,"y":0.654411792755127},{"x":0.25652173161506653,"y":0.654411792755127},{"x":0.25652173161506653,"y":0.679411768913269},{"x":0.208695650100708,"y":0.679411768913269}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"W.","boundary":[0.208695650100708,0.654411792755127,0.25652173161506653,0.679411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.654411792755127},{"x":0.34130436182022095,"y":0.654411792755127},{"x":0.34130436182022095,"y":0.679411768913269},{"x":0.26304349303245544,"y":0.679411768913269}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Johnson","boundary":[0.26304349303245544,0.654411792755127,0.34130436182022095,0.679411768913269]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.591176450252533},{"x":0.8586956262588501,"y":0.591176450252533},{"x":0.8586956262588501,"y":0.679411768913269},{"x":0.11521738767623901,"y":0.679411768913269}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.11021738767623901,0.584176450252533,0.8636956262588501,0.686411768913269],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354347825050354,"y":0.654411792755127},{"x":0.36304348707199097,"y":0.654411792755127},{"x":0.36304348707199097,"y":0.679411768913269},{"x":0.354347825050354,"y":0.679411768913269}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.354347825050354,0.654411792755127,0.36304348707199097,0.679411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.376086950302124,"y":0.654411792755127},{"x":0.4521739184856415,"y":0.6529411673545837},{"x":0.4521739184856415,"y":0.679411768913269},{"x":0.376086950302124,"y":0.679411768913269}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Director","boundary":[0.376086950302124,0.654411792755127,0.4521739184856415,0.679411768913269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47173914313316345,"y":0.6529411673545837},{"x":0.48695650696754456,"y":0.6529411673545837},{"x":0.48695650696754456,"y":0.6779412031173706},{"x":0.47173914313316345,"y":0.6779412031173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.47173914313316345,0.6529411673545837,0.48695650696754456,0.6779412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636956512928009,"y":0.6808823347091675},{"x":0.7434782385826111,"y":0.6808823347091675},{"x":0.7434782385826111,"y":0.7044117450714111},{"x":0.636956512928009,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Queensland","boundary":[0.636956512928009,0.6808823347091675,0.7434782385826111,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752173900604248,"y":0.6808823347091675},{"x":0.852173924446106,"y":0.6808823347091675},{"x":0.852173924446106,"y":0.7044117450714111},{"x":0.752173900604248,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Herbarinm","boundary":[0.752173900604248,0.6808823347091675,0.852173924446106,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623913049697876,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6326087117195129,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6326087117195129,"y":0.7044117450714111},{"x":0.623913049697876,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.623913049697876,0.6823529601097107,0.6326087117195129,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604347825050354,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6173912882804871,"y":0.6823529601097107},{"x":0.6173912882804871,"y":0.7044117450714111},{"x":0.604347825050354,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.604347825050354,0.6823529601097107,0.6173912882804871,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5978260636329651,"y":0.6808823347091675},{"x":0.5978260636329651,"y":0.7044117450714111},{"x":0.5260869860649109,"y":0.7044117450714111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دپارتمان","boundary":[0.5260869860649109,0.6823529601097107,0.5978260636329651,0.7044117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5152173638343811,"y":0.6823529601097107},{"x":0.5152173638343811,"y":0.7058823704719543},{"x":0.469565212726593,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.469565212726593,0.6823529601097107,0.5152173638343811,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.6823529601097107},{"x":0.45652174949645996,"y":0.6823529601097107},{"x":0.45652174949645996,"y":0.7058823704719543},{"x":0.44565218687057495,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"في","boundary":[0.44565218687057495,0.6823529601097107,0.45652174949645996,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40869563817977905,"y":0.6823529601097107},{"x":0.428260862827301,"y":0.6823529601097107},{"x":0.428260862827301,"y":0.7058823704719543},{"x":0.40869563817977905,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جی","boundary":[0.40869563817977905,0.6823529601097107,0.428260862827301,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.6838235259056091},{"x":0.19130434095859528,"y":0.6823529601097107},{"x":0.19130434095859528,"y":0.7058823704719543},{"x":0.11521738767623901,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Forestry","boundary":[0.11521738767623901,0.6838235259056091,0.19130434095859528,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20652173459529877,"y":0.6823529601097107},{"x":0.3173913061618805,"y":0.6823529601097107},{"x":0.3173913061618805,"y":0.7058823704719543},{"x":0.20652173459529877,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"department","boundary":[0.20652173459529877,0.6823529601097107,0.3173913061618805,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.6823529601097107},{"x":0.3478260934352875,"y":0.6823529601097107},{"x":0.3478260934352875,"y":0.7058823704719543},{"x":0.3282608687877655,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.3282608687877655,0.6823529601097107,0.3478260934352875,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36304348707199097,"y":0.6823529601097107},{"x":0.395652174949646,"y":0.6823529601097107},{"x":0.395652174949646,"y":0.7058823704719543},{"x":0.36304348707199097,"y":0.7058823704719543}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Fiji","boundary":[0.36304348707199097,0.6823529601097107,0.395652174949646,0.7058823704719543]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802173912525177,"y":0.7147058844566345},{"x":0.8478260636329651,"y":0.7147058844566345},{"x":0.8478260636329651,"y":0.7367647290229797},{"x":0.802173912525177,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"ادارۂ","boundary":[0.802173912525177,0.7147058844566345,0.8478260636329651,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747826099395752,"y":0.7147058844566345},{"x":0.7847825884819031,"y":0.7147058844566345},{"x":0.7847825884819031,"y":0.7367647290229797},{"x":0.747826099395752,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.747826099395752,0.7147058844566345,0.7847825884819031,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.7147058844566345},{"x":0.7347826361656189,"y":0.7147058844566345},{"x":0.7347826361656189,"y":0.7367647290229797},{"x":0.6413043737411499,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هبریدجدید","boundary":[0.6413043737411499,0.7147058844566345,0.7347826361656189,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28913044929504395,"y":0.7147058844566345},{"x":0.384782612323761,"y":0.7147058844566345},{"x":0.384782612323761,"y":0.7367647290229797},{"x":0.28913044929504395,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Nouvelles","boundary":[0.28913044929504395,0.7147058844566345,0.384782612323761,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.7147058844566345},{"x":0.47826087474823,"y":0.7147058844566345},{"x":0.47826087474823,"y":0.7367647290229797},{"x":0.3913043439388275,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Hebrides","boundary":[0.3913043439388275,0.7147058844566345,0.47826087474823,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4847826063632965,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4956521689891815,"y":0.7147058844566345},{"x":0.4956521689891815,"y":0.7367647290229797},{"x":0.4847826063632965,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4847826063632965,0.7147058844566345,0.4956521689891815,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502173900604248,"y":0.7147058844566345},{"x":0.563043475151062,"y":0.7147058844566345},{"x":0.563043475151062,"y":0.7367647290229797},{"x":0.502173900604248,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Forest","boundary":[0.502173900604248,0.7147058844566345,0.563043475151062,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.7147058844566345},{"x":0.623913049697876,"y":0.7147058844566345},{"x":0.623913049697876,"y":0.7367647290229797},{"x":0.571739137172699,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"office","boundary":[0.571739137172699,0.7147058844566345,0.623913049697876,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.7147058844566345},{"x":0.291304349899292,"y":0.7147058844566345},{"x":0.291304349899292,"y":0.7367647290229797},{"x":0.28260868787765503,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.28260868787765503,0.7147058844566345,0.291304349899292,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.7147058844566345},{"x":0.27391305565834045,"y":0.7147058844566345},{"x":0.27391305565834045,"y":0.7367647290229797},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"انستیوی","boundary":[0.20000000298023224,0.7147058844566345,0.27391305565834045,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.7147058844566345},{"x":0.19565217196941376,"y":0.7147058844566345},{"x":0.19565217196941376,"y":0.7367647290229797},{"x":0.1195652186870575,"y":0.7367647290229797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقيقات","boundary":[0.1195652186870575,0.7147058844566345,0.19565217196941376,0.7367647290229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.7441176176071167},{"x":0.852173924446106,"y":0.7441176176071167},{"x":0.852173924446106,"y":0.7720588445663452},{"x":0.8065217137336731,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.8065217137336731,0.7441176176071167,0.852173924446106,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747826099395752,"y":0.7441176176071167},{"x":0.79347825050354,"y":0.7441176176071167},{"x":0.79347825050354,"y":0.7720588445663452},{"x":0.747826099395752,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مالزی","boundary":[0.747826099395752,0.7441176176071167,0.79347825050354,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7441176176071167},{"x":0.48695650696754456,"y":0.7441176176071167},{"x":0.48695650696754456,"y":0.7720588445663452},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Malaysia","boundary":[0.4000000059604645,0.7441176176071167,0.48695650696754456,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.7441176176071167},{"x":0.5652173757553101,"y":0.7441176176071167},{"x":0.5652173757553101,"y":0.7720588445663452},{"x":0.5043478012084961,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Forest","boundary":[0.5043478012084961,0.7441176176071167,0.5652173757553101,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6499999761581421,"y":0.7441176176071167},{"x":0.6499999761581421,"y":0.7720588445663452},{"x":0.571739137172699,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Research","boundary":[0.571739137172699,0.7441176176071167,0.6499999761581421,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7326086759567261,"y":0.7441176176071167},{"x":0.7326086759567261,"y":0.7720588445663452},{"x":0.667391300201416,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Institut","boundary":[0.667391300201416,0.7441176176071167,0.7326086759567261,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.384782612323761,"y":0.7441176176071167},{"x":0.395652174949646,"y":0.7441176176071167},{"x":0.395652174949646,"y":0.7720588445663452},{"x":0.384782612323761,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.384782612323761,0.7441176176071167,0.395652174949646,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.7441176176071167},{"x":0.384782612323761,"y":0.7441176176071167},{"x":0.384782612323761,"y":0.7720588445663452},{"x":0.3695652186870575,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3695652186870575,0.7441176176071167,0.384782612323761,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.321739137172699,"y":0.7441176176071167},{"x":0.36304348707199097,"y":0.7441176176071167},{"x":0.36304348707199097,"y":0.7720588445663452},{"x":0.321739137172699,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.321739137172699,0.7441176176071167,0.36304348707199097,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.7441176176071167},{"x":0.29347825050354004,"y":0.7441176176071167},{"x":0.29347825050354004,"y":0.7720588445663452},{"x":0.25,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.25,0.7441176176071167,0.29347825050354004,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18043477833271027,"y":0.7441176176071167},{"x":0.24130435287952423,"y":0.7441176176071167},{"x":0.24130435287952423,"y":0.7720588445663452},{"x":0.18043477833271027,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.18043477833271027,0.7441176176071167,0.24130435287952423,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.7441176176071167},{"x":0.16521738469600677,"y":0.7441176176071167},{"x":0.16521738469600677,"y":0.7720588445663452},{"x":0.11521738767623901,"y":0.7720588445663452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.11521738767623901,0.7441176176071167,0.16521738469600677,0.7720588445663452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.779411792755127},{"x":0.8478260636329651,"y":0.779411792755127},{"x":0.8478260636329651,"y":0.8029412031173706},{"x":0.8065217137336731,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.8065217137336731,0.779411792755127,0.8478260636329651,0.8029412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.791304349899292,"y":0.779411792755127},{"x":0.802173912525177,"y":0.779411792755127},{"x":0.802173912525177,"y":0.8029412031173706},{"x":0.791304349899292,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.791304349899292,0.779411792755127,0.802173912525177,0.8029412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.779411792755127},{"x":0.7847825884819031,"y":0.779411792755127},{"x":0.7847825884819031,"y":0.8029412031173706},{"x":0.717391312122345,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توریسم","boundary":[0.717391312122345,0.779411792755127,0.7847825884819031,0.8029412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.779411792755127},{"x":0.7152174115180969,"y":0.779411792755127},{"x":0.7152174115180969,"y":0.8029412031173706},{"x":0.6608695387840271,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تانزانیا","boundary":[0.6608695387840271,0.779411792755127,0.7152174115180969,0.8029412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11304347962141037,"y":0.779411792755127},{"x":0.19347825646400452,"y":0.779411792755127},{"x":0.19347825646400452,"y":0.8029412031173706},{"x":0.11304347962141037,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Tanzania","boundary":[0.11304347962141037,0.779411792755127,0.19347825646400452,0.8029412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.208695650100708,"y":0.779411792755127},{"x":0.291304349899292,"y":0.779411792755127},{"x":0.291304349899292,"y":0.8029412031173706},{"x":0.208695650100708,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Ministry","boundary":[0.208695650100708,0.779411792755127,0.291304349899292,0.8029412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.779411792755127},{"x":0.3282608687877655,"y":0.779411792755127},{"x":0.3282608687877655,"y":0.8029412031173706},{"x":0.3065217435359955,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"of","boundary":[0.3065217435359955,0.779411792755127,0.3282608687877655,0.8029412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.779411792755127},{"x":0.406521737575531,"y":0.779411792755127},{"x":0.406521737575531,"y":0.8029412031173706},{"x":0.33478260040283203,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Natural","boundary":[0.33478260040283203,0.779411792755127,0.406521737575531,0.8029412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.779411792755127},{"x":0.5152173638343811,"y":0.779411792755127},{"x":0.5152173638343811,"y":0.8029412031173706},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Resources","boundary":[0.4217391312122345,0.779411792755127,0.5152173638343811,0.8029412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.779411792755127},{"x":0.5652173757553101,"y":0.779411792755127},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8029412031173706},{"x":0.530434787273407,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.530434787273407,0.779411792755127,0.5652173757553101,0.8029412031173706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.779411792755127},{"x":0.643478274345398,"y":0.779411792755127},{"x":0.643478274345398,"y":0.8029412031173706},{"x":0.5760869383811951,"y":0.8029412031173706}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Tourism","boundary":[0.5760869383811951,0.779411792755127,0.643478274345398,0.8029412031173706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11304347962141037,"y":0.654411792755127},{"x":0.852173924446106,"y":0.6514706015586853},{"x":0.852173924446106,"y":0.8029412031173706},{"x":0.11304347962141037,"y":0.8058823347091675}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.10804347962141037,0.647411792755127,0.857173924446106,0.8099412031173706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686956524848938,"y":0.8058823347091675},{"x":0.75,"y":0.8058823347091675},{"x":0.75,"y":0.8294117450714111},{"x":0.686956524848938,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Forest","boundary":[0.686956524848938,0.8058823347091675,0.75,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.8058823347091675},{"x":0.8369565010070801,"y":0.8058823347091675},{"x":0.8369565010070801,"y":0.8294117450714111},{"x":0.760869562625885,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Division","boundary":[0.760869562625885,0.8058823347091675,0.8369565010070801,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.8058823347091675},{"x":0.678260862827301,"y":0.8058823347091675},{"x":0.678260862827301,"y":0.8294117450714111},{"x":0.667391300201416,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.667391300201416,0.8058823347091675,0.678260862827301,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.645652174949646,"y":0.8058823347091675},{"x":0.665217399597168,"y":0.8058823347091675},{"x":0.665217399597168,"y":0.8294117450714111},{"x":0.645652174949646,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.645652174949646,0.8058823347091675,0.665217399597168,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.8058823347091675},{"x":0.636956512928009,"y":0.8058823347091675},{"x":0.636956512928009,"y":0.8294117450714111},{"x":0.595652163028717,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاطر","boundary":[0.595652163028717,0.8058823347091675,0.636956512928009,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.541304349899292,"y":0.8058823347091675},{"x":0.591304361820221,"y":0.8058823347091675},{"x":0.591304361820221,"y":0.8294117450714111},{"x":0.541304349899292,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ارسال","boundary":[0.541304349899292,0.8058823347091675,0.591304361820221,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47173914313316345,"y":0.8058823347091675},{"x":0.5260869860649109,"y":0.8058823347091675},{"x":0.5260869860649109,"y":0.8294117450714111},{"x":0.47173914313316345,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مدارك","boundary":[0.47173914313316345,0.8058823347091675,0.5260869860649109,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43043479323387146,"y":0.8058823347091675},{"x":0.46739131212234497,"y":0.8058823347091675},{"x":0.46739131212234497,"y":0.8294117450714111},{"x":0.43043479323387146,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.43043479323387146,0.8058823347091675,0.46739131212234497,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4108695685863495,"y":0.8058823347091675},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8058823347091675},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8294117450714111},{"x":0.4108695685863495,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4108695685863495,0.8058823347091675,0.4217391312122345,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36086955666542053,"y":0.8058823347091675},{"x":0.41304346919059753,"y":0.8058823347091675},{"x":0.41304346919059753,"y":0.8294117450714111},{"x":0.36086955666542053,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.36086955666542053,0.8058823347091675,0.41304346919059753,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33043476939201355,"y":0.8058823347091675},{"x":0.35652172565460205,"y":0.8058823347091675},{"x":0.35652172565460205,"y":0.8294117450714111},{"x":0.33043476939201355,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.33043476939201355,0.8058823347091675,0.35652172565460205,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.8058823347091675},{"x":0.313043475151062,"y":0.8058823347091675},{"x":0.313043475151062,"y":0.8294117450714111},{"x":0.269565224647522,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.269565224647522,0.8058823347091675,0.313043475151062,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.8058823347091675},{"x":0.260869562625885,"y":0.8058823347091675},{"x":0.260869562625885,"y":0.8294117450714111},{"x":0.25,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25,0.8058823347091675,0.260869562625885,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17826086282730103,"y":0.8058823347091675},{"x":0.25217390060424805,"y":0.8058823347091675},{"x":0.25217390060424805,"y":0.8294117450714111},{"x":0.17826086282730103,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عکسهای","boundary":[0.17826086282730103,0.8058823347091675,0.25217390060424805,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.8058823347091675},{"x":0.16304348409175873,"y":0.8058823347091675},{"x":0.16304348409175873,"y":0.8294117450714111},{"x":0.11521738767623901,"y":0.8294117450714111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.11521738767623901,0.8058823347091675,0.16304348409175873,0.8294117450714111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8086956739425659,"y":0.8352941274642944},{"x":0.856521725654602,"y":0.8338235020637512},{"x":0.856521725654602,"y":0.8588235378265381},{"x":0.810869574546814,"y":0.8588235378265381}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.8086956739425659,0.8352941274642944,0.856521725654602,0.8588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565217614173889,"y":0.8352941274642944},{"x":0.804347813129425,"y":0.8352941274642944},{"x":0.8065217137336731,"y":0.8588235378265381},{"x":0.7565217614173889,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.7565217614173889,0.8352941274642944,0.8065217137336731,0.8588235378265381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.8367646932601929},{"x":0.7456521987915039,"y":0.8352941274642944},{"x":0.7456521987915039,"y":0.8602941036224365},{"x":0.72826087474823,"y":0.8602941036224365}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.72826087474823,0.8367646932601929,0.7456521987915039,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.8367646932601929},{"x":0.710869550704956,"y":0.8352941274642944},{"x":0.710869550704956,"y":0.8602941036224365},{"x":0.6695652008056641,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.667391300201416,0.8367646932601929,0.710869550704956,0.8602941036224365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.8382353186607361},{"x":0.658695638179779,"y":0.8382353186607361},{"x":0.6608695387840271,"y":0.8617647290229797},{"x":0.6499999761581421,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6499999761581421,0.8382353186607361,0.6608695387840271,0.8617647290229797]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11521738767623901,"y":0.8058823347091675},{"x":0.856521725654602,"y":0.8058823347091675},{"x":0.856521725654602,"y":0.8617647290229797},{"x":0.11521738767623901,"y":0.8617647290229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11021738767623901,0.7988823347091675,0.861521725654602,0.8687647290229797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.8676470518112183},{"x":0.79347825050354,"y":0.8676470518112183},{"x":0.79347825050354,"y":0.8941176533699036},{"x":0.77173912525177,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.77173912525177,0.8676470518112183,0.79347825050354,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.8676470518112183},{"x":0.760869562625885,"y":0.8676470518112183},{"x":0.760869562625885,"y":0.8941176533699036},{"x":0.695652186870575,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اینجا","boundary":[0.695652186870575,0.8676470518112183,0.760869562625885,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.8676470518112183},{"x":0.689130425453186,"y":0.8676470518112183},{"x":0.689130425453186,"y":0.8941176533699036},{"x":0.656521737575531,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.656521737575531,0.8676470518112183,0.689130425453186,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604347825050354,"y":0.8676470518112183},{"x":0.647826075553894,"y":0.8676470518112183},{"x":0.647826075553894,"y":0.8941176533699036},{"x":0.604347825050354,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.604347825050354,0.8676470518112183,0.647826075553894,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.8676470518112183},{"x":0.591304361820221,"y":0.8676470518112183},{"x":0.591304361820221,"y":0.8941176533699036},{"x":0.5760869383811951,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5760869383811951,0.8676470518112183,0.591304361820221,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.8676470518112183},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8676470518112183},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8941176533699036},{"x":0.510869562625885,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.510869562625885,0.8676470518112183,0.5652173757553101,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.8676470518112183},{"x":0.5,"y":0.8676470518112183},{"x":0.5,"y":0.8941176533699036},{"x":0.4434782564640045,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.4434782564640045,0.8676470518112183,0.5,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.8676470518112183},{"x":0.43043479323387146,"y":0.8676470518112183},{"x":0.43043479323387146,"y":0.8941176533699036},{"x":0.3478260934352875,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقمند","boundary":[0.3478260934352875,0.8676470518112183,0.43043479323387146,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.8676470518112183},{"x":0.332608699798584,"y":0.8676470518112183},{"x":0.332608699798584,"y":0.8941176533699036},{"x":0.30434781312942505,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.30434781312942505,0.8676470518112183,0.332608699798584,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25652173161506653,"y":0.8676470518112183},{"x":0.2978260815143585,"y":0.8676470518112183},{"x":0.2978260815143585,"y":0.8941176533699036},{"x":0.25652173161506653,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رئیس","boundary":[0.25652173161506653,0.8676470518112183,0.2978260815143585,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.197826087474823,"y":0.8676470518112183},{"x":0.23260869085788727,"y":0.8676470518112183},{"x":0.23260869085788727,"y":0.8941176533699036},{"x":0.197826087474823,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وقت","boundary":[0.197826087474823,0.8676470518112183,0.23260869085788727,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11304347962141037,"y":0.8676470518112183},{"x":0.18043477833271027,"y":0.8676470518112183},{"x":0.18043477833271027,"y":0.8941176533699036},{"x":0.11304347962141037,"y":0.8941176533699036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.11304347962141037,0.8676470518112183,0.18043477833271027,0.8941176533699036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.8970588445663452},{"x":0.8608695864677429,"y":0.8970588445663452},{"x":0.8608695864677429,"y":0.925000011920929},{"x":0.7847825884819031,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7847825884819031,0.8970588445663452,0.8608695864677429,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043478488922119,"y":0.8970588445663452},{"x":0.7652173638343811,"y":0.8970588445663452},{"x":0.7652173638343811,"y":0.925000011920929},{"x":0.7043478488922119,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.7043478488922119,0.8970588445663452,0.7652173638343811,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686956524848938,"y":0.8970588445663452},{"x":0.697826087474823,"y":0.8970588445663452},{"x":0.697826087474823,"y":0.925000011920929},{"x":0.686956524848938,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.686956524848938,0.8970588445663452,0.697826087474823,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304348111152649,"y":0.8970588445663452},{"x":0.6847826242446899,"y":0.8970588445663452},{"x":0.6847826242446899,"y":0.925000011920929},{"x":0.6304348111152649,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.6304348111152649,0.8970588445663452,0.6847826242446899,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604347825050354,"y":0.8970588445663452},{"x":0.6195651888847351,"y":0.8970588445663452},{"x":0.6195651888847351,"y":0.925000011920929},{"x":0.604347825050354,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.604347825050354,0.8970588445663452,0.6195651888847351,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.8970588445663452},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8970588445663452},{"x":0.6000000238418579,"y":0.925000011920929},{"x":0.530434787273407,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موجبات","boundary":[0.530434787273407,0.8970588445663452,0.6000000238418579,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.480434775352478,"y":0.8970588445663452},{"x":0.5130434632301331,"y":0.8970588445663452},{"x":0.5130434632301331,"y":0.925000011920929},{"x":0.480434775352478,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.480434775352478,0.8970588445663452,0.5130434632301331,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.436956524848938,"y":0.8970588445663452},{"x":0.458695650100708,"y":0.8970588445663452},{"x":0.458695650100708,"y":0.925000011920929},{"x":0.436956524848938,"y":0.925000011920929}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.436956524848938,0.8970588445663452,0.458695650100708,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.8970588445663452},{"x":0.42391303181648254,"y":0.8970588445663452},{"x":0.42391303181648254,"y":0.925000011920929},{"x":0.38260868191719055,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.38260868191719055,0.8970588445663452,0.42391303181648254,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35217392444610596,"y":0.8970588445663452},{"x":0.36739131808280945,"y":0.8970588445663452},{"x":0.36739131808280945,"y":0.925000011920929},{"x":0.35217392444610596,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.35217392444610596,0.8970588445663452,0.36739131808280945,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.8970588445663452},{"x":0.3499999940395355,"y":0.8970588445663452},{"x":0.3499999940395355,"y":0.925000011920929},{"x":0.2978260815143585,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.2978260815143585,0.8970588445663452,0.3499999940395355,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.8970588445663452},{"x":0.28913044929504395,"y":0.8970588445663452},{"x":0.28913044929504395,"y":0.925000011920929},{"x":0.22826087474822998,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساختند","boundary":[0.22826087474822998,0.8970588445663452,0.28913044929504395,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.8970588445663452},{"x":0.2239130437374115,"y":0.8970588445663452},{"x":0.2239130437374115,"y":0.925000011920929},{"x":0.17391304671764374,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.17391304671764374,0.8970588445663452,0.2239130437374115,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12826086580753326,"y":0.8970588445663452},{"x":0.16956521570682526,"y":0.8970588445663452},{"x":0.16956521570682526,"y":0.925000011920929},{"x":0.12826086580753326,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نماید","boundary":[0.12826086580753326,0.8970588445663452,0.16956521570682526,0.925000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11304347962141037,"y":0.8970588445663452},{"x":0.12391304224729538,"y":0.8970588445663452},{"x":0.12391304224729538,"y":0.925000011920929},{"x":0.11304347962141037,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11304347962141037,0.8970588445663452,0.12391304224729538,0.925000011920929]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11304347962141037,"y":0.8676470518112183},{"x":0.8608695864677429,"y":0.8676470518112183},{"x":0.8608695864677429,"y":0.925000011920929},{"x":0.11304347962141037,"y":0.925000011920929}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.10804347962141037,0.8606470518112183,0.8658695864677429,0.932000011920929],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/wARdYxXKhxgviLtP.jpg","blurred":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/KAqGMyfYONLlglKz.jpg","webpSec":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/VVazunvepoiOFUQo-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":679,"margin":[0.00011251607686605849,0.00035842146964768423,0.9980857552682133,0.9986275558696405]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.2547864615917206},{"x":0.5729847550392151,"y":0.2562592029571533},{"x":0.5686274766921997,"y":0.28424152731895447},{"x":0.529411792755127,"y":0.2812960147857666}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5337690711021423,0.2547864615917206,0.5686274766921997,0.28424152731895447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.2503681778907776},{"x":0.49891066551208496,"y":0.25331369042396545},{"x":0.4945533871650696,"y":0.27982327342033386},{"x":0.43572986125946045,"y":0.276877760887146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.44008713960647583,0.2503681778907776,0.4945533871650696,0.27982327342033386]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.2503681778907776},{"x":0.570806086063385,"y":0.2562592029571533},{"x":0.5686274766921997,"y":0.28424152731895447},{"x":0.43572986125946045,"y":0.276877760887146}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4350871396064758,0.24336817789077758,0.5736274766921997,0.2912415273189545],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.31811487674713135},{"x":0.43355119228363037,"y":0.31811487674713135},{"x":0.43355119228363037,"y":0.3254786431789398},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3254786431789398}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"(","boundary":[0.4313725531101227,0.31811487674713135,0.43355119228363037,0.3254786431789398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.31811487674713135},{"x":0.43355119228363037,"y":0.31811487674713135},{"x":0.43355119228363037,"y":0.3254786431789398},{"x":0.4313725531101227,"y":0.3254786431789398}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.4263725531101227,0.31111487674713134,0.4385511922836304,0.3324786431789398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.46980854868888855},{"x":0.30718955397605896,"y":0.4683357775211334},{"x":0.30936819314956665,"y":0.4845360815525055},{"x":0.2832244038581848,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"گان","boundary":[0.2810457646846771,0.46980854868888855,0.30936819314956665,0.4845360815525055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.46980854868888855},{"x":0.30718955397605896,"y":0.4683357775211334},{"x":0.30936819314956665,"y":0.4845360815525055},{"x":0.2832244038581848,"y":0.48600882291793823}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.2760457646846771,0.46280854868888854,0.31436819314956665,0.4915360815525055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.4668630361557007},{"x":0.1895424872636795,"y":0.46539026498794556},{"x":0.1917211264371872,"y":0.48600882291793823},{"x":0.14814814925193787,"y":0.48748159408569336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.14814814925193787,0.4668630361557007,0.1917211264371872,0.48600882291793823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.4683357775211334},{"x":0.1416122019290924,"y":0.4683357775211334},{"x":0.1416122019290924,"y":0.4889543354511261},{"x":0.13289760053157806,"y":0.4889543354511261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.13289760053157806,0.4683357775211334,0.1416122019290924,0.4889543354511261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.4683357775211334},{"x":0.1895424872636795,"y":0.46539026498794556},{"x":0.1917211264371872,"y":0.48600882291793823},{"x":0.13289760053157806,"y":0.4889543354511261}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.12789760053157806,0.4613357775211334,0.1967211264371872,0.49300882291793824],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.30927833914756775},{"x":0.8082788586616516,"y":0.30927833914756775},{"x":0.8082788586616516,"y":0.33578792214393616},{"x":0.7647058963775635,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.7647058963775635,0.30927833914756775,0.8082788586616516,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.30927833914756775},{"x":0.7450980544090271,"y":0.30927833914756775},{"x":0.7450980544090271,"y":0.33578792214393616},{"x":0.6775599122047424,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6775599122047424,0.30927833914756775,0.7450980544090271,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.30927833914756775},{"x":0.6623093485832214,"y":0.30927833914756775},{"x":0.6623093485832214,"y":0.33578792214393616},{"x":0.6056644916534424,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"وجنبه","boundary":[0.6056644916534424,0.30927833914756775,0.6623093485832214,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.30927833914756775},{"x":0.5991285443305969,"y":0.30927833914756775},{"x":0.5991285443305969,"y":0.33578792214393616},{"x":0.5511982440948486,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زینتی","boundary":[0.5511982440948486,0.30927833914756775,0.5991285443305969,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.30927833914756775},{"x":0.5381263494491577,"y":0.30927833914756775},{"x":0.5381263494491577,"y":0.33578792214393616},{"x":0.45315903425216675,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازدانگان","boundary":[0.45315903425216675,0.30927833914756775,0.5381263494491577,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.30927833914756775},{"x":0.4422658085823059,"y":0.30927833914756775},{"x":0.4422658085823059,"y":0.33578792214393616},{"x":0.429193913936615,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.429193913936615,0.30927833914756775,0.4422658085823059,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.30927833914756775},{"x":0.41830065846443176,"y":0.30927833914756775},{"x":0.41830065846443176,"y":0.33578792214393616},{"x":0.37690630555152893,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لزوم","boundary":[0.37690630555152893,0.30927833914756775,0.41830065846443176,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.30927833914756775},{"x":0.3681917190551758,"y":0.30927833914756775},{"x":0.3681917190551758,"y":0.33578792214393616},{"x":0.3333333432674408,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.3333333432674408,0.30927833914756775,0.3681917190551758,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.30927833914756775},{"x":0.32679739594459534,"y":0.30927833914756775},{"x":0.32679739594459534,"y":0.33578792214393616},{"x":0.3137255012989044,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3137255012989044,0.30927833914756775,0.32679739594459534,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24836601316928864,"y":0.30927833914756775},{"x":0.3028322458267212,"y":0.30927833914756775},{"x":0.3028322458267212,"y":0.33578792214393616},{"x":0.24836601316928864,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.24836601316928864,0.30927833914756775,0.3028322458267212,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.30927833914756775},{"x":0.22875817120075226,"y":0.30927833914756775},{"x":0.22875817120075226,"y":0.33578792214393616},{"x":0.18736383318901062,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.18736383318901062,0.30927833914756775,0.22875817120075226,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.30927833914756775},{"x":0.16993464529514313,"y":0.30927833914756775},{"x":0.16993464529514313,"y":0.33578792214393616},{"x":0.12418300658464432,"y":0.33578792214393616}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.12418300658464432,0.30927833914756775,0.16993464529514313,0.33578792214393616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.34020617604255676},{"x":0.8692810535430908,"y":0.34020617604255676},{"x":0.8692810535430908,"y":0.3637702465057373},{"x":0.8169934749603271,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بتواند","boundary":[0.8169934749603271,0.34020617604255676,0.8692810535430908,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.34020617604255676},{"x":0.8082788586616516,"y":0.34020617604255676},{"x":0.8082788586616516,"y":0.3637702465057373},{"x":0.7145969271659851,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوستداران","boundary":[0.7145969271659851,0.34020617604255676,0.8082788586616516,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6971677541732788,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6971677541732788,"y":0.3637702465057373},{"x":0.6840958595275879,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6840958595275879,0.34020617604255676,0.6971677541732788,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6775599122047424,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6775599122047424,"y":0.3637702465057373},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خت","boundary":[0.6405228972434998,0.34020617604255676,0.6775599122047424,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6296296119689941,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6296296119689941,"y":0.3637702465057373},{"x":0.6187363862991333,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6187363862991333,0.34020617604255676,0.6296296119689941,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6100217700004578,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6100217700004578,"y":0.3637702465057373},{"x":0.5620915293693542,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.5620915293693542,0.34020617604255676,0.6100217700004578,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.34020617604255676},{"x":0.5468409657478333,"y":0.34020617604255676},{"x":0.5468409657478333,"y":0.3637702465057373},{"x":0.5272331237792969,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5272331237792969,0.34020617604255676,0.5468409657478333,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.34020617604255676},{"x":0.5185185074806213,"y":0.34020617604255676},{"x":0.5185185074806213,"y":0.3637702465057373},{"x":0.5032680034637451,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5032680034637451,0.34020617604255676,0.5185185074806213,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.34020617604255676},{"x":0.4923747181892395,"y":0.34020617604255676},{"x":0.4923747181892395,"y":0.3637702465057373},{"x":0.45315903425216675,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دنیای","boundary":[0.45315903425216675,0.34020617604255676,0.4923747181892395,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.34020617604255676},{"x":0.43572986125946045,"y":0.34020617604255676},{"x":0.43572986125946045,"y":0.3637702465057373},{"x":0.37690630555152893,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.37690630555152893,0.34020617604255676,0.43572986125946045,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.34020617604255676},{"x":0.35947713255882263,"y":0.34020617604255676},{"x":0.35947713255882263,"y":0.3637702465057373},{"x":0.3050108850002289,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.3050108850002289,0.34020617604255676,0.35947713255882263,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.257080614566803,"y":0.34020617604255676},{"x":0.3006536066532135,"y":0.34020617604255676},{"x":0.3006536066532135,"y":0.3637702465057373},{"x":0.257080614566803,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.257080614566803,0.34020617604255676,0.3006536066532135,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22440087795257568,"y":0.34020617604255676},{"x":0.24836601316928864,"y":0.34020617604255676},{"x":0.24836601316928864,"y":0.3637702465057373},{"x":0.22440087795257568,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.22440087795257568,0.34020617604255676,0.24836601316928864,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.34020617604255676},{"x":0.21350762248039246,"y":0.34020617604255676},{"x":0.21350762248039246,"y":0.3637702465057373},{"x":0.14596949517726898,"y":0.3637702465057373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محسوس","boundary":[0.14596949517726898,0.34020617604255676,0.21350762248039246,0.3637702465057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8540304899215698,"y":0.3770250380039215},{"x":0.8736383318901062,"y":0.3770250380039215},{"x":0.8714597225189209,"y":0.3976435959339142},{"x":0.8518518805503845,"y":0.3976435959339142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8540304899215698,0.3770250380039215,0.8714597225189209,0.3976435959339142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.37555229663848877},{"x":0.843137264251709,"y":0.37555229663848877},{"x":0.843137264251709,"y":0.3976435959339142},{"x":0.7973856329917908,"y":0.39617082476615906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازد","boundary":[0.7995642423629761,0.37555229663848877,0.843137264251709,0.3976435959339142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.37555229663848877},{"x":0.7908496856689453,"y":0.37555229663848877},{"x":0.7886710166931152,"y":0.39617082476615906},{"x":0.7799564003944397,"y":0.39617082476615906}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7821350693702698,0.37555229663848877,0.7886710166931152,0.39617082476615906]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.30927833914756775},{"x":0.8736383318901062,"y":0.30927833914756775},{"x":0.8736383318901062,"y":0.3976435959339142},{"x":0.12418300658464432,"y":0.3976435959339142}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.11918300658464431,0.30227833914756774,0.8786383318901062,0.4046435959339142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.40500736236572266},{"x":0.8039215803146362,"y":0.40500736236572266},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7494553327560425,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7494553327560425,0.40500736236572266,0.8039215803146362,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.40500736236572266},{"x":0.7342047691345215,"y":0.40500736236572266},{"x":0.7342047691345215,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6666666865348816,0.40500736236572266,0.7342047691345215,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.40500736236572266},{"x":0.6514161229133606,"y":0.40500736236572266},{"x":0.6514161229133606,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6252723336219788,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6252723336219788,0.40500736236572266,0.6514161229133606,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.40500736236572266},{"x":0.6100217700004578,"y":0.40500736236572266},{"x":0.6100217700004578,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5446622967720032,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.5446622967720032,0.40500736236572266,0.6100217700004578,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.40500736236572266},{"x":0.529411792755127,"y":0.40500736236572266},{"x":0.529411792755127,"y":0.4285714328289032},{"x":0.516339898109436,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.516339898109436,0.40500736236572266,0.529411792755127,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.40500736236572266},{"x":0.49891066551208496,"y":0.40500736236572266},{"x":0.49891066551208496,"y":0.4285714328289032},{"x":0.46405228972435,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حدی","boundary":[0.46405228972435,0.40500736236572266,0.49891066551208496,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.40500736236572266},{"x":0.44880175590515137,"y":0.40500736236572266},{"x":0.44880175590515137,"y":0.4285714328289032},{"x":0.4095860421657562,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4095860421657562,0.40500736236572266,0.44880175590515137,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.40500736236572266},{"x":0.3986928164958954,"y":0.40500736236572266},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4285714328289032},{"x":0.37690630555152893,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.37690630555152893,0.40500736236572266,0.3986928164958954,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.40500736236572266},{"x":0.3681917190551758,"y":0.40500736236572266},{"x":0.3681917190551758,"y":0.4285714328289032},{"x":0.3485838770866394,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3485838770866394,0.40500736236572266,0.3681917190551758,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30718955397605896,"y":0.40500736236572266},{"x":0.34204792976379395,"y":0.40500736236572266},{"x":0.34204792976379395,"y":0.4285714328289032},{"x":0.30718955397605896,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غالب","boundary":[0.30718955397605896,0.40500736236572266,0.34204792976379395,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.40500736236572266},{"x":0.2854030430316925,"y":0.40500736236572266},{"x":0.2854030430316925,"y":0.4285714328289032},{"x":0.20043572783470154,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.20043572783470154,0.40500736236572266,0.2854030430316925,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.40500736236572266},{"x":0.18518517911434174,"y":0.40500736236572266},{"x":0.18518517911434174,"y":0.4285714328289032},{"x":0.13943354785442352,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترقی","boundary":[0.13943354785442352,0.40500736236572266,0.18518517911434174,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.4374079406261444},{"x":0.8714597225189209,"y":0.4374079406261444},{"x":0.8714597225189209,"y":0.4624447822570801},{"x":0.7734204530715942,"y":0.4624447822570801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انستیتوهایی","boundary":[0.7734204530715942,0.4374079406261444,0.8714597225189209,0.4624447822570801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.4374079406261444},{"x":0.7494553327560425,"y":0.4374079406261444},{"x":0.7494553327560425,"y":0.46097201108932495},{"x":0.7080609798431396,"y":0.46097201108932495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.7080609798431396,0.4374079406261444,0.7494553327560425,0.46097201108932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.43593519926071167},{"x":0.6928104758262634,"y":0.4374079406261444},{"x":0.6928104758262634,"y":0.46097201108932495},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46097201108932495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6470588445663452,0.43593519926071167,0.6928104758262634,0.46097201108932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.43593519926071167},{"x":0.6274510025978088,"y":0.43593519926071167},{"x":0.6274510025978088,"y":0.46097201108932495},{"x":0.6143791079521179,"y":0.46097201108932495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6143791079521179,0.43593519926071167,0.6274510025978088,0.46097201108932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.43593519926071167},{"x":0.6100217700004578,"y":0.43593519926071167},{"x":0.6100217700004578,"y":0.46097201108932495},{"x":0.5599128603935242,"y":0.46097201108932495}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.5599128603935242,0.43593519926071167,0.6100217700004578,0.46097201108932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.43593519926071167},{"x":0.5446622967720032,"y":0.43593519926071167},{"x":0.5446622967720032,"y":0.46097201108932495},{"x":0.5032680034637451,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.5032680034637451,0.43593519926071167,0.5446622967720032,0.46097201108932495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.43593519926071167},{"x":0.4901960790157318,"y":0.43593519926071167},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4594992697238922},{"x":0.4793028235435486,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4793028235435486,0.43593519926071167,0.4901960790157318,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.43593519926071167},{"x":0.46840959787368774,"y":0.43593519926071167},{"x":0.46840959787368774,"y":0.4594992697238922},{"x":0.413943350315094,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.413943350315094,0.43593519926071167,0.46840959787368774,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.43446245789527893},{"x":0.3986928164958954,"y":0.43593519926071167},{"x":0.3986928164958954,"y":0.4594992697238922},{"x":0.35947713255882263,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.35947713255882263,0.43446245789527893,0.3986928164958954,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.43446245789527893},{"x":0.3529411852359772,"y":0.43446245789527893},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4594992697238922},{"x":0.3050108850002289,"y":0.4594992697238922}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تأسیس","boundary":[0.3050108850002289,0.43446245789527893,0.3529411852359772,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.43446245789527893},{"x":0.2701525092124939,"y":0.43446245789527893},{"x":0.2701525092124939,"y":0.4594992697238922},{"x":0.20915032923221588,"y":0.4580264985561371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.20915032923221588,0.43446245789527893,0.2701525092124939,0.4594992697238922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16122004389762878,"y":0.43446245789527893},{"x":0.2047930210828781,"y":0.43446245789527893},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4580264985561371},{"x":0.16122004389762878,"y":0.4580264985561371}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.16122004389762878,0.43446245789527893,0.2047930210828781,0.4580264985561371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.4329896867275238},{"x":0.15032680332660675,"y":0.4329896867275238},{"x":0.15032680332660675,"y":0.4580264985561371},{"x":0.13071896135807037,"y":0.4580264985561371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.13071896135807037,0.4329896867275238,0.15032680332660675,0.4580264985561371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8496732115745544,"y":0.4668630361557007},{"x":0.8714597225189209,"y":0.4668630361557007},{"x":0.8714597225189209,"y":0.49189984798431396},{"x":0.8496732115745544,"y":0.49189984798431396}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8496732115745544,0.4668630361557007,0.8714597225189209,0.49189984798431396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.4668630361557007},{"x":0.8496732115745544,"y":0.4668630361557007},{"x":0.8496732115745544,"y":0.49189984798431396},{"x":0.8017429113388062,"y":0.49189984798431396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.8017429113388062,0.4668630361557007,0.8496732115745544,0.49189984798431396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4668630361557007},{"x":0.7886710166931152,"y":0.4668630361557007},{"x":0.7886710166931152,"y":0.49189984798431396},{"x":0.686274528503418,"y":0.49189984798431396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلکاریهای","boundary":[0.686274528503418,0.4668630361557007,0.7886710166931152,0.49189984798431396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.4668630361557007},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4668630361557007},{"x":0.6666666865348816,"y":0.49189984798431396},{"x":0.6122004389762878,"y":0.49189984798431396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وسیعی","boundary":[0.6122004389762878,0.4668630361557007,0.6666666865348816,0.49189984798431396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.4668630361557007},{"x":0.5991285443305969,"y":0.4668630361557007},{"x":0.5991285443305969,"y":0.49189984798431396},{"x":0.5838779807090759,"y":0.49189984798431396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5838779807090759,0.4668630361557007,0.5991285443305969,0.49189984798431396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.4668630361557007},{"x":0.5729847550392151,"y":0.4668630361557007},{"x":0.5729847550392151,"y":0.49189984798431396},{"x":0.5315904021263123,"y":0.49189984798431396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5315904021263123,0.4668630361557007,0.5729847550392151,0.49189984798431396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.4668630361557007},{"x":0.5250544548034668,"y":0.4668630361557007},{"x":0.5250544548034668,"y":0.49189984798431396},{"x":0.49891066551208496,"y":0.49189984798431396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.49891066551208496,0.4668630361557007,0.5250544548034668,0.49189984798431396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.4668630361557007},{"x":0.4901960790157318,"y":0.4668630361557007},{"x":0.4901960790157318,"y":0.49189984798431396},{"x":0.4313725531101227,"y":0.49189984798431396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4313725531101227,0.4668630361557007,0.4901960790157318,0.49189984798431396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3507625162601471,"y":0.4668630361557007},{"x":0.413943350315094,"y":0.4668630361557007},{"x":0.413943350315094,"y":0.49189984798431396},{"x":0.3507625162601471,"y":0.49189984798431396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.3507625162601471,0.4668630361557007,0.413943350315094,0.49189984798431396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.4668630361557007},{"x":0.3355119824409485,"y":0.4668630361557007},{"x":0.3355119824409485,"y":0.49189984798431396},{"x":0.3202614486217499,"y":0.49189984798431396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3202614486217499,0.4668630361557007,0.3355119824409485,0.49189984798431396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.4756995439529419},{"x":0.26361656188964844,"y":0.4756995439529419},{"x":0.26361656188964844,"y":0.49189984798431396},{"x":0.2047930210828781,"y":0.4904271066188812}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بوجود","boundary":[0.2047930210828781,0.4756995439529419,0.26361656188964844,0.49189984798431396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8387799859046936,"y":0.49926361441612244},{"x":0.8714597225189209,"y":0.49926361441612244},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5257731676101685},{"x":0.8387799859046936,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روز","boundary":[0.8387799859046936,0.49926361441612244,0.8714597225189209,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.49926361441612244},{"x":0.8300653696060181,"y":0.49926361441612244},{"x":0.8300653696060181,"y":0.5257731676101685},{"x":0.7930282950401306,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بروز","boundary":[0.7930282950401306,0.49926361441612244,0.8300653696060181,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.49926361441612244},{"x":0.7777777910232544,"y":0.49926361441612244},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5257731676101685},{"x":0.7625272274017334,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7625272274017334,0.49926361441612244,0.7777777910232544,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.49926361441612244},{"x":0.7647058963775635,"y":0.49926361441612244},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5257731676101685},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7058823704719543,0.49926361441612244,0.7647058963775635,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.49926361441612244},{"x":0.6906318068504333,"y":0.49926361441612244},{"x":0.6906318068504333,"y":0.5257731676101685},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6644880175590515,0.49926361441612244,0.6906318068504333,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.49926361441612244},{"x":0.655773401260376,"y":0.49926361441612244},{"x":0.655773401260376,"y":0.5257731676101685},{"x":0.6339869499206543,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6339869499206543,0.49926361441612244,0.655773401260376,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.49926361441612244},{"x":0.6252723336219788,"y":0.49926361441612244},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5257731676101685},{"x":0.5533769130706787,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ووسعت","boundary":[0.5533769130706787,0.49926361441612244,0.6252723336219788,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.49926361441612244},{"x":0.5381263494491577,"y":0.49926361441612244},{"x":0.5381263494491577,"y":0.5257731676101685},{"x":0.5054466128349304,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.5054466128349304,0.49926361441612244,0.5381263494491577,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.49926361441612244},{"x":0.49673202633857727,"y":0.49926361441612244},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5257731676101685},{"x":0.46840959787368774,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.46840959787368774,0.49926361441612244,0.49673202633857727,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.49926361441612244},{"x":0.4575163424015045,"y":0.49926361441612244},{"x":0.4575163424015045,"y":0.5257731676101685},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.40522876381874084,0.49926361441612244,0.4575163424015045,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.49926361441612244},{"x":0.3943355083465576,"y":0.49926361441612244},{"x":0.3943355083465576,"y":0.5257731676101685},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.37254902720451355,0.49926361441612244,0.3943355083465576,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.49926361441612244},{"x":0.35947713255882263,"y":0.49926361441612244},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5257731676101685},{"x":0.3137255012989044,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.3137255012989044,0.49926361441612244,0.35947713255882263,0.5257731676101685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.49926361441612244},{"x":0.3159041404724121,"y":0.49926361441612244},{"x":0.3159041404724121,"y":0.5257731676101685},{"x":0.3050108850002289,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3050108850002289,0.49926361441612244,0.3159041404724121,0.5257731676101685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.40500736236572266},{"x":0.8714597225189209,"y":0.40500736236572266},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5257731676101685},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5257731676101685}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.12571896135807037,0.39800736236572265,0.8764597225189209,0.5327731676101685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.5316641926765442},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5316641926765442},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5581737756729126},{"x":0.7538126111030579,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیبایی","boundary":[0.7538126111030579,0.5316641926765442,0.8082788586616516,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.5316641926765442},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5316641926765442},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5581737756729126},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7298474907875061,0.5316641926765442,0.7407407164573669,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.5316641926765442},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5316641926765442},{"x":0.7254902124404907,"y":0.5581737756729126},{"x":0.6688452959060669,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکوه","boundary":[0.6688452959060669,0.5316641926765442,0.7254902124404907,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.5316641926765442},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5316641926765442},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5581737756729126},{"x":0.6383442282676697,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6383442282676697,0.5316641926765442,0.6601307392120361,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5816993713378906,"y":0.5316641926765442},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5316641926765442},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5581737756729126},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.5816993713378906,0.5316641926765442,0.6252723336219788,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.5316641926765442},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5316641926765442},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5581737756729126},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5620915293693542,0.5316641926765442,0.5773420333862305,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.5316641926765442},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5316641926765442},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5581737756729126},{"x":0.4945533871650696,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.4945533871650696,0.5316641926765442,0.5577341914176941,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.5316641926765442},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5316641926765442},{"x":0.4771241843700409,"y":0.5581737756729126},{"x":0.4422658085823059,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنان","boundary":[0.4422658085823059,0.5316641926765442,0.4771241843700409,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37472766637802124,"y":0.5316641926765442},{"x":0.429193913936615,"y":0.5316641926765442},{"x":0.429193913936615,"y":0.5581737756729126},{"x":0.37472766637802124,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دلپسند","boundary":[0.37472766637802124,0.5316641926765442,0.429193913936615,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3202614486217499,"y":0.5316641926765442},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5316641926765442},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5581737756729126},{"x":0.3202614486217499,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3202614486217499,0.5316641926765442,0.3660130798816681,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.5316641926765442},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5316641926765442},{"x":0.3006536066532135,"y":0.5581737756729126},{"x":0.2854030430316925,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2854030430316925,0.5316641926765442,0.3006536066532135,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.5316641926765442},{"x":0.27668845653533936,"y":0.5316641926765442},{"x":0.27668845653533936,"y":0.5581737756729126},{"x":0.24400871992111206,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نطر","boundary":[0.24400871992111206,0.5316641926765442,0.27668845653533936,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.5316641926765442},{"x":0.2396514117717743,"y":0.5316641926765442},{"x":0.2396514117717743,"y":0.5581737756729126},{"x":0.20043572783470154,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.20043572783470154,0.5316641926765442,0.2396514117717743,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16775599122047424,"y":0.5316641926765442},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5316641926765442},{"x":0.1895424872636795,"y":0.5581737756729126},{"x":0.16775599122047424,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.16775599122047424,0.5316641926765442,0.1895424872636795,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.5316641926765442},{"x":0.16775599122047424,"y":0.5316641926765442},{"x":0.16775599122047424,"y":0.5581737756729126},{"x":0.12418300658464432,"y":0.5581737756729126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.12418300658464432,0.5316641926765442,0.16775599122047424,0.5581737756729126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.5640648007392883},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5640648007392883},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5920471549034119},{"x":0.827886700630188,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.827886700630188,0.5640648007392883,0.8714597225189209,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.5640648007392883},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5640648007392883},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5920471549034119},{"x":0.7668845057487488,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.7668845057487488,0.5640648007392883,0.8148148059844971,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5640648007392883},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5640648007392883},{"x":0.7342047691345215,"y":0.5920471549034119},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلب","boundary":[0.7058823704719543,0.5640648007392883,0.7342047691345215,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5640648007392883},{"x":0.6884531378746033,"y":0.5640648007392883},{"x":0.6884531378746033,"y":0.5920471549034119},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.6470588445663452,0.5640648007392883,0.6884531378746033,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.5640648007392883},{"x":0.6383442282676697,"y":0.5640648007392883},{"x":0.6383442282676697,"y":0.5920471549034119},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5969498753547668,0.5640648007392883,0.6383442282676697,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.5640648007392883},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5640648007392883},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5920471549034119},{"x":0.5729847550392151,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5729847550392151,0.5640648007392883,0.5838779807090759,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.5640648007392883},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5640648007392883},{"x":0.5620915293693542,"y":0.5920471549034119},{"x":0.5119825601577759,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهمین","boundary":[0.5119825601577759,0.5640648007392883,0.5620915293693542,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.5640648007392883},{"x":0.49891066551208496,"y":0.5640648007392883},{"x":0.49891066551208496,"y":0.5920471549034119},{"x":0.45098039507865906,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.45098039507865906,0.5640648007392883,0.49891066551208496,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.5640648007392883},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5640648007392883},{"x":0.43790850043296814,"y":0.5920471549034119},{"x":0.3660130798816681,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارکهای","boundary":[0.3660130798816681,0.5640648007392883,0.43790850043296814,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.5640648007392883},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5640648007392883},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5920471549034119},{"x":0.2897603511810303,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بزرك","boundary":[0.2897603511810303,0.5640648007392883,0.35947713255882263,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.5640648007392883},{"x":0.2832244038581848,"y":0.5640648007392883},{"x":0.2832244038581848,"y":0.5920471549034119},{"x":0.2701525092124939,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2701525092124939,0.5640648007392883,0.2832244038581848,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.5640648007392883},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5640648007392883},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5920471549034119},{"x":0.21786493062973022,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تفرج","boundary":[0.21786493062973022,0.5640648007392883,0.2679738700389862,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.5640648007392883},{"x":0.21350762248039246,"y":0.5640648007392883},{"x":0.21350762248039246,"y":0.5920471549034119},{"x":0.13507625460624695,"y":0.5920471549034119}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاههای","boundary":[0.13507625460624695,0.5640648007392883,0.21350762248039246,0.5920471549034119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.5949926376342773},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5949926376342773},{"x":0.8714597225189209,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8169934749603271,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.8169934749603271,0.5949926376342773,0.8714597225189209,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.5949926376342773},{"x":0.812636137008667,"y":0.5949926376342773},{"x":0.812636137008667,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7973856329917908,0.5949926376342773,0.812636137008667,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.5949926376342773},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5949926376342773},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6185566782951355},{"x":0.727668821811676,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.727668821811676,0.5949926376342773,0.7908496856689453,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.5949926376342773},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5949926376342773},{"x":0.7211328744888306,"y":0.6185566782951355},{"x":0.7080609798431396,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7080609798431396,0.5949926376342773,0.7211328744888306,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.5949926376342773},{"x":0.7015250325202942,"y":0.5949926376342773},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6185566782951355},{"x":0.6775599122047424,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6775599122047424,0.5949926376342773,0.7015250325202942,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.5949926376342773},{"x":0.6644880175590515,"y":0.5949926376342773},{"x":0.6644880175590515,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5991285443305969,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.5991285443305969,0.5949926376342773,0.6644880175590515,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5664488077163696,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5664488077163696,0.5949926376342773,0.5882353186607361,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5642701387405396,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6185566782951355},{"x":0.5250544548034668,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نقاط","boundary":[0.5250544548034668,0.5949926376342773,0.5642701387405396,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5206971764564514,"y":0.5949926376342773},{"x":0.5206971764564514,"y":0.6185566782951355},{"x":0.46623092889785767,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.46623092889785767,0.5949926376342773,0.5206971764564514,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.5949926376342773},{"x":0.4422658085823059,"y":0.5949926376342773},{"x":0.4422658085823059,"y":0.6185566782951355},{"x":0.40740740299224854,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.40740740299224854,0.5949926376342773,0.4422658085823059,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33986929059028625,"y":0.5949926376342773},{"x":0.40522876381874084,"y":0.5949926376342773},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6185566782951355},{"x":0.33986929059028625,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوجود","boundary":[0.33986929059028625,0.5949926376342773,0.40522876381874084,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29193899035453796,"y":0.5949926376342773},{"x":0.33986929059028625,"y":0.5949926376342773},{"x":0.33986929059028625,"y":0.6185566782951355},{"x":0.29193899035453796,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.29193899035453796,0.5949926376342773,0.33986929059028625,0.6185566782951355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723311483860016,"y":0.5949926376342773},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5949926376342773},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6185566782951355},{"x":0.2723311483860016,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.2723311483860016,0.5949926376342773,0.29411765933036804,0.6185566782951355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.5316641926765442},{"x":0.8714597225189209,"y":0.5316641926765442},{"x":0.8714597225189209,"y":0.6185566782951355},{"x":0.12418300658464432,"y":0.6185566782951355}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11918300658464431,0.5246641926765442,0.8764597225189209,0.6255566782951355],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7559912800788879,"y":0.6259204745292664},{"x":0.8061001896858215,"y":0.6259204745292664},{"x":0.8061001896858215,"y":0.6524300575256348},{"x":0.7559912800788879,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.7559912800788879,0.6259204745292664,0.8061001896858215,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.6259204745292664},{"x":0.742919385433197,"y":0.6259204745292664},{"x":0.742919385433197,"y":0.6524300575256348},{"x":0.727668821811676,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.727668821811676,0.6259204745292664,0.742919385433197,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6753812432289124,"y":0.6259204745292664},{"x":0.7102396488189697,"y":0.6259204745292664},{"x":0.7102396488189697,"y":0.6524300575256348},{"x":0.6753812432289124,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6753812432289124,0.6259204745292664,0.7102396488189697,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.6259204745292664},{"x":0.671023964881897,"y":0.6259204745292664},{"x":0.671023964881897,"y":0.6524300575256348},{"x":0.655773401260376,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.655773401260376,0.6259204745292664,0.671023964881897,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.6259204745292664},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6259204745292664},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6524300575256348},{"x":0.6100217700004578,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قامت","boundary":[0.6100217700004578,0.6259204745292664,0.6514161229133606,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5620915293693542,"y":0.6259204745292664},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6259204745292664},{"x":0.5925925970077515,"y":0.6524300575256348},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5620915293693542,0.6259204745292664,0.5925925970077515,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.6259204745292664},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6259204745292664},{"x":0.5511982440948486,"y":0.6524300575256348},{"x":0.5403050184249878,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5403050184249878,0.6259204745292664,0.5511982440948486,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.6259204745292664},{"x":0.529411792755127,"y":0.6259204745292664},{"x":0.529411792755127,"y":0.6524300575256348},{"x":0.45315903425216675,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرشکوه","boundary":[0.45315903425216675,0.6259204745292664,0.529411792755127,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.6259204745292664},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6259204745292664},{"x":0.44008713960647583,"y":0.6524300575256348},{"x":0.3943355083465576,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.3943355083465576,0.6259204745292664,0.44008713960647583,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.6259204745292664},{"x":0.3681917190551758,"y":0.6259204745292664},{"x":0.3681917190551758,"y":0.6524300575256348},{"x":0.3159041404724121,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیبایی","boundary":[0.3159041404724121,0.6259204745292664,0.3681917190551758,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6259204745292664},{"x":0.3050108850002289,"y":0.6259204745292664},{"x":0.3050108850002289,"y":0.6524300575256348},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.29411765933036804,0.6259204745292664,0.3050108850002289,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22657951712608337,"y":0.6259204745292664},{"x":0.2832244038581848,"y":0.6259204745292664},{"x":0.2832244038581848,"y":0.6524300575256348},{"x":0.22657951712608337,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عظمت","boundary":[0.22657951712608337,0.6259204745292664,0.2832244038581848,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1590413898229599,"y":0.6259204745292664},{"x":0.21132898330688477,"y":0.6259204745292664},{"x":0.21132898330688477,"y":0.6524300575256348},{"x":0.1590413898229599,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.1590413898229599,0.6259204745292664,0.21132898330688477,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.6259204745292664},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6259204745292664},{"x":0.14814814925193787,"y":0.6524300575256348},{"x":0.1263616532087326,"y":0.6524300575256348}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1263616532087326,0.6259204745292664,0.14814814925193787,0.6524300575256348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.6597937941551208},{"x":0.8605664372444153,"y":0.6583210825920105},{"x":0.8605664372444153,"y":0.6818851232528687},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6818851232528687}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.8148148059844971,0.6597937941551208,0.8605664372444153,0.6818851232528687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.6597937941551208},{"x":0.8017429113388062,"y":0.6597937941551208},{"x":0.8017429113388062,"y":0.6818851232528687},{"x":0.7821350693702698,"y":0.6818851232528687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7821350693702698,0.6597937941551208,0.8017429113388062,0.6818851232528687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.6597937941551208},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6597937941551208},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6818851232528687},{"x":0.7167755961418152,"y":0.6818851232528687}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخشند","boundary":[0.7167755961418152,0.6597937941551208,0.7734204530715942,0.6818851232528687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.6597937941551208},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6597937941551208},{"x":0.7037037014961243,"y":0.6833578944206238},{"x":0.6949890851974487,"y":0.6833578944206238}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6949890851974487,0.6597937941551208,0.7037037014961243,0.6833578944206238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.6597937941551208},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6597937941551208},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6833578944206238},{"x":0.6448801755905151,"y":0.6833578944206238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6448801755905151,0.6597937941551208,0.6819171905517578,0.6833578944206238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.6597937941551208},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6597937941551208},{"x":0.6296296119689941,"y":0.6833578944206238},{"x":0.5664488077163696,"y":0.6833578944206238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.5664488077163696,0.6597937941551208,0.6296296119689941,0.6833578944206238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.056644879281520844,"y":0.6627393364906311},{"x":0.7145969271659851,"y":0.6597937941551208},{"x":0.7145969271659851,"y":0.6833578944206238},{"x":0.056644879281520844,"y":0.6863033771514893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".Taiwania","boundary":[0.056644879281520844,0.6627393364906311,0.7145969271659851,0.6833578944206238]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.056644879281520844,"y":0.6259204745292664},{"x":0.8605664372444153,"y":0.6259204745292664},{"x":0.8605664372444153,"y":0.6863033771514893},{"x":0.056644879281520844,"y":0.6863033771514893}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.051644879281520846,0.6189204745292664,0.8655664372444153,0.6933033771514893],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2396514117717743,"y":0.661266565322876},{"x":0.2505446672439575,"y":0.661266565322876},{"x":0.2505446672439575,"y":0.6848306059837341},{"x":0.2396514117717743,"y":0.6848306059837341}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2396514117717743,0.661266565322876,0.2505446672439575,0.6848306059837341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.257080614566803,"y":0.661266565322876},{"x":0.40522876381874084,"y":0.661266565322876},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6848306059837341},{"x":0.257080614566803,"y":0.6848306059837341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Sequoidendron","boundary":[0.257080614566803,0.661266565322876,0.40522876381874084,0.6848306059837341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.661266565322876},{"x":0.43355119228363037,"y":0.661266565322876},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6848306059837341},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6848306059837341}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4248366057872772,0.661266565322876,0.43355119228363037,0.6848306059837341]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2396514117717743,"y":0.661266565322876},{"x":0.43355119228363037,"y":0.661266565322876},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6848306059837341},{"x":0.2396514117717743,"y":0.6848306059837341}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2346514117717743,0.654266565322876,0.4385511922836304,0.6918306059837341],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.661266565322876},{"x":0.5403050184249878,"y":0.6597937941551208},{"x":0.5403050184249878,"y":0.6833578944206238},{"x":0.4422658085823059,"y":0.6848306059837341}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Taxodium","boundary":[0.4422658085823059,0.661266565322876,0.5403050184249878,0.6833578944206238]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.692194402217865},{"x":0.758169949054718,"y":0.692194402217865},{"x":0.758169949054718,"y":0.7201767563819885},{"x":0.6318082809448242,"y":0.7187039852142334}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Cryptomeria","boundary":[0.6318082809448242,0.692194402217865,0.758169949054718,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.6936671733856201},{"x":0.7799564003944397,"y":0.6936671733856201},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7201767563819885},{"x":0.7690631747245789,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.7690631747245789,0.6936671733856201,0.7799564003944397,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.6936671733856201},{"x":0.8671023845672607,"y":0.6936671733856201},{"x":0.8671023845672607,"y":0.7201767563819885},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7201767563819885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Sequoia","boundary":[0.7908496856689453,0.6936671733856201,0.8671023845672607,0.7201767563819885]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.692194402217865},{"x":0.6078431606292725,"y":0.692194402217865},{"x":0.6078431606292725,"y":0.7187039852142334},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7187039852142334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5947712659835815,0.692194402217865,0.6078431606292725,0.7187039852142334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5250544548034668,"y":0.692194402217865},{"x":0.5838779807090759,"y":0.692194402217865},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7187039852142334},{"x":0.5250544548034668,"y":0.7187039852142334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.5250544548034668,0.692194402217865,0.5838779807090759,0.7187039852142334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.692194402217865},{"x":0.5228758454322815,"y":0.692194402217865},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7187039852142334},{"x":0.4880174398422241,"y":0.7187039852142334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4880174398422241,0.692194402217865,0.5228758454322815,0.7187039852142334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.692194402217865},{"x":0.4793028235435486,"y":0.692194402217865},{"x":0.4793028235435486,"y":0.7187039852142334},{"x":0.4553377032279968,"y":0.7187039852142334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.4553377032279968,0.692194402217865,0.4793028235435486,0.7187039852142334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.692194402217865},{"x":0.4422658085823059,"y":0.692194402217865},{"x":0.4422658085823059,"y":0.7187039852142334},{"x":0.413943350315094,"y":0.7187039852142334}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰","boundary":[0.413943350315094,0.692194402217865,0.4422658085823059,0.7187039852142334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.692194402217865},{"x":0.40740740299224854,"y":0.692194402217865},{"x":0.40740740299224854,"y":0.7187039852142334},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7187039852142334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3921568691730499,0.692194402217865,0.40740740299224854,0.7187039852142334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3485838770866394,"y":0.692194402217865},{"x":0.38779956102371216,"y":0.692194402217865},{"x":0.38779956102371216,"y":0.7172312140464783},{"x":0.3485838770866394,"y":0.7172312140464783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.3485838770866394,0.692194402217865,0.38779956102371216,0.7172312140464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.692194402217865},{"x":0.3355119824409485,"y":0.692194402217865},{"x":0.3355119824409485,"y":0.7172312140464783},{"x":0.3137255012989044,"y":0.7172312140464783}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.3137255012989044,0.692194402217865,0.3355119824409485,0.7172312140464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.6907216310501099},{"x":0.30718955397605896,"y":0.6907216310501099},{"x":0.30718955397605896,"y":0.7172312140464783},{"x":0.26361656188964844,"y":0.7172312140464783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.26361656188964844,0.6907216310501099,0.30718955397605896,0.7172312140464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.6907216310501099},{"x":0.25925925374031067,"y":0.6907216310501099},{"x":0.25925925374031067,"y":0.7172312140464783},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7172312140464783}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.22004356980323792,0.6907216310501099,0.25925925374031067,0.7172312140464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.6907216310501099},{"x":0.21132898330688477,"y":0.6907216310501099},{"x":0.21132898330688477,"y":0.7172312140464783},{"x":0.20043572783470154,"y":0.7172312140464783}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20043572783470154,0.6907216310501099,0.21132898330688477,0.7172312140464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13725490868091583,"y":0.6907216310501099},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6907216310501099},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7172312140464783},{"x":0.13725490868091583,"y":0.7172312140464783}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دستهای","boundary":[0.13725490868091583,0.6907216310501099,0.19607843458652496,0.7172312140464783]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.723122239112854},{"x":0.8714597225189209,"y":0.723122239112854},{"x":0.8714597225189209,"y":0.7496318221092224},{"x":0.8257080316543579,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.8257080316543579,0.723122239112854,0.8714597225189209,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7995642423629761,"y":0.723122239112854},{"x":0.8148148059844971,"y":0.723122239112854},{"x":0.8148148059844971,"y":0.7496318221092224},{"x":0.7995642423629761,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7995642423629761,0.723122239112854,0.8148148059844971,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.723122239112854},{"x":0.7886710166931152,"y":0.723122239112854},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7496318221092224},{"x":0.742919385433197,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکلی","boundary":[0.742919385433197,0.723122239112854,0.7886710166931152,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.723122239112854},{"x":0.7189542651176453,"y":0.723122239112854},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7496318221092224},{"x":0.671023964881897,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.671023964881897,0.723122239112854,0.7189542651176453,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.723122239112854},{"x":0.6623093485832214,"y":0.723122239112854},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7496318221092224},{"x":0.6230936646461487,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پشته","boundary":[0.6230936646461487,0.723122239112854,0.6623093485832214,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.723122239112854},{"x":0.6143791079521179,"y":0.723122239112854},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7496318221092224},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.5751634240150452,0.723122239112854,0.6143791079521179,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.723122239112854},{"x":0.5555555820465088,"y":0.723122239112854},{"x":0.5555555820465088,"y":0.7496318221092224},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5446622967720032,0.723122239112854,0.5555555820465088,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.723122239112854},{"x":0.5359477400779724,"y":0.723122239112854},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7496318221092224},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5228758454322815,0.723122239112854,0.5359477400779724,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.723122239112854},{"x":0.514161229133606,"y":0.723122239112854},{"x":0.514161229133606,"y":0.7496318221092224},{"x":0.4618736505508423,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"رونده","boundary":[0.4618736505508423,0.723122239112854,0.514161229133606,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008714556694031,"y":0.723122239112854},{"x":0.4466230869293213,"y":0.723122239112854},{"x":0.4466230869293213,"y":0.7496318221092224},{"x":0.4008714556694031,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خویش","boundary":[0.4008714556694031,0.723122239112854,0.4466230869293213,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.723122239112854},{"x":0.379084974527359,"y":0.723122239112854},{"x":0.379084974527359,"y":0.7496318221092224},{"x":0.35729846358299255,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35729846358299255,0.723122239112854,0.379084974527359,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.723122239112854},{"x":0.3464052379131317,"y":0.723122239112854},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7496318221092224},{"x":0.29629629850387573,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرایش","boundary":[0.29629629850387573,0.723122239112854,0.3464052379131317,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.723122239112854},{"x":0.2723311483860016,"y":0.723122239112854},{"x":0.2723311483860016,"y":0.7496318221092224},{"x":0.2374727725982666,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باغ","boundary":[0.2374727725982666,0.723122239112854,0.2723311483860016,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22004356980323792,"y":0.723122239112854},{"x":0.23093682527542114,"y":0.723122239112854},{"x":0.23093682527542114,"y":0.7496318221092224},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.22004356980323792,0.723122239112854,0.23093682527542114,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.723122239112854},{"x":0.21568627655506134,"y":0.723122239112854},{"x":0.21568627655506134,"y":0.7496318221092224},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باغچه","boundary":[0.1437908560037613,0.723122239112854,0.21568627655506134,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.723122239112854},{"x":0.13725490868091583,"y":0.723122239112854},{"x":0.13725490868091583,"y":0.7496318221092224},{"x":0.1263616532087326,"y":0.7496318221092224}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1263616532087326,0.723122239112854,0.13725490868091583,0.7496318221092224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.7555228471755981},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7555228471755981},{"x":0.8692810535430908,"y":0.7790868878364563},{"x":0.8082788586616516,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.8082788586616516,0.7555228471755981,0.8692810535430908,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.7555228471755981},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7555228471755981},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7790868878364563},{"x":0.7385621070861816,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیرون","boundary":[0.7385621070861816,0.7555228471755981,0.7908496856689453,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.7555228471755981},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7555228471755981},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7790868878364563},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7189542651176453,0.7555228471755981,0.7298474907875061,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.7555228471755981},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7555228471755981},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7790868878364563},{"x":0.6514161229133606,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.6514161229133606,0.7555228471755981,0.7189542651176453,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.7555228471755981},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7555228471755981},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7790868878364563},{"x":0.5577341914176941,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختمانها","boundary":[0.5577341914176941,0.7555228471755981,0.6448801755905151,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.7555228471755981},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7555228471755981},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7790868878364563},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلوه","boundary":[0.48583877086639404,0.7555228471755981,0.5446622967720032,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.7555228471755981},{"x":0.4793028235435486,"y":0.7555228471755981},{"x":0.4793028235435486,"y":0.7790868878364563},{"x":0.4270152449607849,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.4270152449607849,0.7555228471755981,0.4793028235435486,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.7555228471755981},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7555228471755981},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7790868878364563},{"x":0.3921568691730499,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3921568691730499,0.7555228471755981,0.4117647111415863,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.7555228471755981},{"x":0.3834422528743744,"y":0.7555228471755981},{"x":0.3834422528743744,"y":0.7790868878364563},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.3464052379131317,0.7555228471755981,0.3834422528743744,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.7555228471755981},{"x":0.3355119824409485,"y":0.7555228471755981},{"x":0.3355119824409485,"y":0.7790868878364563},{"x":0.32679739594459534,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.32679739594459534,0.7555228471755981,0.3355119824409485,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7555228471755981},{"x":0.31154683232307434,"y":0.7555228471755981},{"x":0.31154683232307434,"y":0.7790868878364563},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.23529411852359772,0.7555228471755981,0.31154683232307434,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.7555228471755981},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7555228471755981},{"x":0.22657951712608337,"y":0.7790868878364563},{"x":0.206971675157547,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.206971675157547,0.7555228471755981,0.22657951712608337,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.7555228471755981},{"x":0.18736383318901062,"y":0.7555228471755981},{"x":0.18736383318901062,"y":0.7790868878364563},{"x":0.1437908560037613,"y":0.7790868878364563}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آرایش","boundary":[0.1437908560037613,0.7555228471755981,0.18736383318901062,0.7790868878364563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.7879233956336975},{"x":0.8627451062202454,"y":0.7879233956336975},{"x":0.8627451062202454,"y":0.8114874958992004},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جاهایی","boundary":[0.8061001896858215,0.7879233956336975,0.8627451062202454,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.7879233956336975},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7879233956336975},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8114874958992004},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7734204530715942,0.7879233956336975,0.7930282950401306,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.7879233956336975},{"x":0.7690631747245789,"y":0.7879233956336975},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8114874958992004},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.7233115434646606,0.7879233956336975,0.7690631747245789,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.7879233956336975},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7879233956336975},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8114874958992004},{"x":0.673202633857727,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کافی","boundary":[0.673202633857727,0.7879233956336975,0.6993464231491089,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.7879233956336975},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7879233956336975},{"x":0.6535947918891907,"y":0.8114874958992004},{"x":0.5991285443305969,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندارند","boundary":[0.5991285443305969,0.7879233956336975,0.6535947918891907,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5424836874008179,"y":0.7879233956336975},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7879233956336975},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8114874958992004},{"x":0.5424836874008179,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارزش","boundary":[0.5424836874008179,0.7879233956336975,0.5838779807090759,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.7879233956336975},{"x":0.5206971764564514,"y":0.7879233956336975},{"x":0.5206971764564514,"y":0.8114874958992004},{"x":0.5098039507865906,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5098039507865906,0.7879233956336975,0.5206971764564514,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.7879233956336975},{"x":0.5076252818107605,"y":0.7879233956336975},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8114874958992004},{"x":0.4553377032279968,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.4553377032279968,0.7879233956336975,0.5076252818107605,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.7879233956336975},{"x":0.43355119228363037,"y":0.7879233956336975},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8114874958992004},{"x":0.3812636137008667,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.3812636137008667,0.7879233956336975,0.43355119228363037,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7879233956336975},{"x":0.3681917190551758,"y":0.7879233956336975},{"x":0.3681917190551758,"y":0.8114874958992004},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیدا","boundary":[0.3333333432674408,0.7879233956336975,0.3681917190551758,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2701525092124939,"y":0.7879233956336975},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7879233956336975},{"x":0.3333333432674408,"y":0.8114874958992004},{"x":0.2701525092124939,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.2701525092124939,0.7879233956336975,0.3333333432674408,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.7879233956336975},{"x":0.26579520106315613,"y":0.7879233956336975},{"x":0.26579520106315613,"y":0.8114874958992004},{"x":0.2549019753932953,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2549019753932953,0.7879233956336975,0.26579520106315613,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.7879233956336975},{"x":0.24618735909461975,"y":0.7879233956336975},{"x":0.24618735909461975,"y":0.8114874958992004},{"x":0.13289760053157806,"y":0.8114874958992004}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواستاران","boundary":[0.13289760053157806,0.7879233956336975,0.24618735909461975,0.8114874958992004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.8217967748641968},{"x":0.8692810535430908,"y":0.8217967748641968},{"x":0.8692810535430908,"y":0.8409425616264343},{"x":0.8082788586616516,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.8082788586616516,0.8217967748641968,0.8692810535430908,0.8409425616264343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.8217967748641968},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8217967748641968},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8394697904586792},{"x":0.7037037014961243,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.7037037014961243,0.8217967748641968,0.7864923477172852,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.8217967748641968},{"x":0.7015250325202942,"y":0.8217967748641968},{"x":0.7015250325202942,"y":0.8394697904586792},{"x":0.6928104758262634,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6928104758262634,0.8217967748641968,0.7015250325202942,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.8217967748641968},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8217967748641968},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8394697904586792},{"x":0.5925925970077515,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.5925925970077515,0.8217967748641968,0.6819171905517578,0.8394697904586792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.8217967748641968},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8217967748641968},{"x":0.5838779807090759,"y":0.8394697904586792},{"x":0.5773420333862305,"y":0.8394697904586792}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5773420333862305,0.8217967748641968,0.5838779807090759,0.8394697904586792]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.6597937941551208},{"x":0.8714597225189209,"y":0.661266565322876},{"x":0.8714597225189209,"y":0.8394697904586792},{"x":0.1263616532087326,"y":0.8379970788955688}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.12354030728340148,0.6527937941551208,0.8764597225189209,0.8464697904586792],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.8483063578605652},{"x":0.601307213306427,"y":0.8483063578605652},{"x":0.601307213306427,"y":0.8748158812522888},{"x":0.5773420333862305,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"T.","boundary":[0.5773420333862305,0.8483063578605652,0.601307213306427,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.8483063578605652},{"x":0.7080609798431396,"y":0.8483063578605652},{"x":0.7080609798431396,"y":0.8748158812522888},{"x":0.6100217700004578,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"cuspidata","boundary":[0.6100217700004578,0.8483063578605652,0.7080609798431396,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.8483063578605652},{"x":0.742919385433197,"y":0.8483063578605652},{"x":0.742919385433197,"y":0.8748158812522888},{"x":0.7298474907875061,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"cv","boundary":[0.7298474907875061,0.8483063578605652,0.742919385433197,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.8483063578605652},{"x":0.7603485584259033,"y":0.8483063578605652},{"x":0.7603485584259033,"y":0.8748158812522888},{"x":0.7494553327560425,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7494553327560425,0.8483063578605652,0.7603485584259033,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8483063578605652},{"x":0.7755991220474243,"y":0.8483063578605652},{"x":0.7755991220474243,"y":0.8748158812522888},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"'","boundary":[0.7647058963775635,0.8483063578605652,0.7755991220474243,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.8483063578605652},{"x":0.85838782787323,"y":0.8483063578605652},{"x":0.85838782787323,"y":0.8748158812522888},{"x":0.7712418437004089,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Minima","boundary":[0.7712418437004089,0.8483063578605652,0.85838782787323,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.8483063578605652},{"x":0.5599128603935242,"y":0.8483063578605652},{"x":0.5599128603935242,"y":0.8748158812522888},{"x":0.5490196347236633,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5490196347236633,0.8483063578605652,0.5599128603935242,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.8483063578605652},{"x":0.5403050184249878,"y":0.8483063578605652},{"x":0.5403050184249878,"y":0.8748158812522888},{"x":0.529411792755127,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.529411792755127,0.8483063578605652,0.5403050184249878,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.8483063578605652},{"x":0.3485838770866394,"y":0.8483063578605652},{"x":0.3485838770866394,"y":0.8748158812522888},{"x":0.32679739594459534,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"T.","boundary":[0.32679739594459534,0.8483063578605652,0.3485838770866394,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.8483063578605652},{"x":0.363834410905838,"y":0.8483063578605652},{"x":0.363834410905838,"y":0.8748158812522888},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"c","boundary":[0.3529411852359772,0.8483063578605652,0.363834410905838,0.8748158812522888]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.8483063578605652},{"x":0.85838782787323,"y":0.8483063578605652},{"x":0.85838782787323,"y":0.8748158812522888},{"x":0.32679739594459534,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.32179739594459533,0.8413063578605652,0.86338782787323,0.8818158812522888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.8483063578605652},{"x":0.37254902720451355,"y":0.8483063578605652},{"x":0.37254902720451355,"y":0.8748158812522888},{"x":0.3616557717323303,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3616557717323303,0.8483063578605652,0.37254902720451355,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.8483063578605652},{"x":0.40305009484291077,"y":0.8483063578605652},{"x":0.40305009484291077,"y":0.8748158812522888},{"x":0.3812636137008667,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"cv","boundary":[0.3812636137008667,0.8483063578605652,0.40305009484291077,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413943350315094,"y":0.8483063578605652},{"x":0.4248366057872772,"y":0.8483063578605652},{"x":0.4248366057872772,"y":0.8748158812522888},{"x":0.413943350315094,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.413943350315094,0.8483063578605652,0.4248366057872772,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.8483063578605652},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8483063578605652},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8748158812522888},{"x":0.43355119228363037,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.43355119228363037,0.8483063578605652,0.4444444477558136,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45098039507865906,"y":0.8483063578605652},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8483063578605652},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8748158812522888},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"pygmea","boundary":[0.45098039507865906,0.8483063578605652,0.5250544548034668,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723311483860016,"y":0.8483063578605652},{"x":0.3006536066532135,"y":0.8483063578605652},{"x":0.3006536066532135,"y":0.8748158812522888},{"x":0.2723311483860016,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2723311483860016,0.8483063578605652,0.3006536066532135,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.8483063578605652},{"x":0.26579520106315613,"y":0.8483063578605652},{"x":0.26579520106315613,"y":0.8748158812522888},{"x":0.2047930210828781,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.2047930210828781,0.8483063578605652,0.26579520106315613,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15250544250011444,"y":0.8483063578605652},{"x":0.1895424872636795,"y":0.8483063578605652},{"x":0.1895424872636795,"y":0.8748158812522888},{"x":0.15250544250011444,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.15250544250011444,0.8483063578605652,0.1895424872636795,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.8483063578605652},{"x":0.14596949517726898,"y":0.8483063578605652},{"x":0.14596949517726898,"y":0.8748158812522888},{"x":0.13071896135807037,"y":0.8748158812522888}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.13071896135807037,0.8483063578605652,0.14596949517726898,0.8748158812522888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8540304899215698,"y":0.8807069063186646},{"x":0.8627451062202454,"y":0.8807069063186646},{"x":0.8627451062202454,"y":0.9027982354164124},{"x":0.8540304899215698,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.8540304899215698,0.8807069063186646,0.8627451062202454,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843137264251709,"y":0.8807069063186646},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8807069063186646},{"x":0.8540304899215698,"y":0.9027982354164124},{"x":0.843137264251709,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.843137264251709,0.8807069063186646,0.8540304899215698,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.8807069063186646},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8807069063186646},{"x":0.8344226479530334,"y":0.9027982354164124},{"x":0.8257080316543579,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.8257080316543579,0.8807069063186646,0.8344226479530334,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.8807069063186646},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8807069063186646},{"x":0.8169934749603271,"y":0.9027982354164124},{"x":0.8017429113388062,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8017429113388062,0.8807069063186646,0.8169934749603271,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.8807069063186646},{"x":0.7886710166931152,"y":0.8807069063186646},{"x":0.7886710166931152,"y":0.9027982354164124},{"x":0.7799564003944397,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7799564003944397,0.8807069063186646,0.7886710166931152,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.8807069063186646},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8807069063186646},{"x":0.7690631747245789,"y":0.9027982354164124},{"x":0.7450980544090271,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.7450980544090271,0.8807069063186646,0.7690631747245789,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.8807069063186646},{"x":0.7385621070861816,"y":0.8807069063186646},{"x":0.7385621070861816,"y":0.9027982354164124},{"x":0.6797385811805725,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تجاوز","boundary":[0.6797385811805725,0.8807069063186646,0.7385621070861816,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.8807069063186646},{"x":0.673202633857727,"y":0.8807069063186646},{"x":0.673202633857727,"y":0.9027982354164124},{"x":0.6427015066146851,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.6427015066146851,0.8807069063186646,0.673202633857727,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.601307213306427,"y":0.8807069063186646},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8807069063186646},{"x":0.6252723336219788,"y":0.9027982354164124},{"x":0.601307213306427,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.601307213306427,0.8807069063186646,0.6252723336219788,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.8807069063186646},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8807069063186646},{"x":0.5882353186607361,"y":0.9027982354164124},{"x":0.5795207023620605,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5795207023620605,0.8807069063186646,0.5882353186607361,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.8807069063186646},{"x":0.5751634240150452,"y":0.8807069063186646},{"x":0.5751634240150452,"y":0.9027982354164124},{"x":0.5272331237792969,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.5272331237792969,0.8807069063186646,0.5751634240150452,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.8807069063186646},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8807069063186646},{"x":0.5185185074806213,"y":0.9027982354164124},{"x":0.49891066551208496,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.49891066551208496,0.8807069063186646,0.5185185074806213,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.8807069063186646},{"x":0.4923747181892395,"y":0.8807069063186646},{"x":0.4923747181892395,"y":0.9027982354164124},{"x":0.4553377032279968,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4553377032279968,0.8807069063186646,0.4923747181892395,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.8807069063186646},{"x":0.44880175590515137,"y":0.8807069063186646},{"x":0.44880175590515137,"y":0.9027982354164124},{"x":0.4313725531101227,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.4313725531101227,0.8807069063186646,0.44880175590515137,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.8807069063186646},{"x":0.4095860421657562,"y":0.8807069063186646},{"x":0.4095860421657562,"y":0.9027982354164124},{"x":0.38997820019721985,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38997820019721985,0.8807069063186646,0.4095860421657562,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.8807069063186646},{"x":0.37472766637802124,"y":0.8807069063186646},{"x":0.37472766637802124,"y":0.9027982354164124},{"x":0.3355119824409485,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.3355119824409485,0.8807069063186646,0.37472766637802124,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3137255012989044,"y":0.8807069063186646},{"x":0.32461872696876526,"y":0.8807069063186646},{"x":0.32461872696876526,"y":0.9027982354164124},{"x":0.3137255012989044,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3137255012989044,0.8807069063186646,0.32461872696876526,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.8807069063186646},{"x":0.30718955397605896,"y":0.8807069063186646},{"x":0.30718955397605896,"y":0.9027982354164124},{"x":0.2810457646846771,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.2810457646846771,0.8807069063186646,0.30718955397605896,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.8807069063186646},{"x":0.26143792271614075,"y":0.8807069063186646},{"x":0.26143792271614075,"y":0.9027982354164124},{"x":0.2222222238779068,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۵۰","boundary":[0.2222222238779068,0.8807069063186646,0.26143792271614075,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18082788586616516,"y":0.8807069063186646},{"x":0.21132898330688477,"y":0.8807069063186646},{"x":0.21132898330688477,"y":0.9027982354164124},{"x":0.18082788586616516,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.18082788586616516,0.8807069063186646,0.21132898330688477,0.9027982354164124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13289760053157806,"y":0.8807069063186646},{"x":0.16775599122047424,"y":0.8807069063186646},{"x":0.16775599122047424,"y":0.9027982354164124},{"x":0.13289760053157806,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.13289760053157806,0.8807069063186646,0.16775599122047424,0.9027982354164124]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.8483063578605652},{"x":0.8627451062202454,"y":0.8483063578605652},{"x":0.8627451062202454,"y":0.9027982354164124},{"x":0.13071896135807037,"y":0.9027982354164124}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.12571896135807037,0.8413063578605652,0.8677451062202454,0.9097982354164124],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6993464231491089,"y":0.677466869354248},{"x":0.6971677541732788,"y":0.677466869354248}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"(","boundary":[0.6971677541732788,0.6686303615570068,0.6993464231491089,0.677466869354248]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6686303615570068},{"x":0.6993464231491089,"y":0.677466869354248},{"x":0.6971677541732788,"y":0.677466869354248}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6921677541732788,0.6616303615570068,0.7043464231491089,0.684466869354248],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.8262150287628174},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8262150287628174},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8424153327941895},{"x":0.21568627655506134,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","str":"6","boundary":[0.21568627655506134,0.8262150287628174,0.2222222238779068,0.8424153327941895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.8262150287628174},{"x":0.3050108850002289,"y":0.8262150287628174},{"x":0.3050108850002289,"y":0.8424153327941895},{"x":0.24618735909461975,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Taxus","boundary":[0.24618735909461975,0.8262150287628174,0.3050108850002289,0.8424153327941895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.8262150287628174},{"x":0.38779956102371216,"y":0.8262150287628174},{"x":0.38779956102371216,"y":0.8424153327941895},{"x":0.3180827796459198,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"baccata","boundary":[0.3180827796459198,0.8262150287628174,0.38779956102371216,0.8424153327941895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.8262150287628174},{"x":0.4270152449607849,"y":0.8262150287628174},{"x":0.4270152449607849,"y":0.8424153327941895},{"x":0.40740740299224854,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"cv","boundary":[0.40740740299224854,0.8262150287628174,0.4270152449607849,0.8424153327941895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.8262150287628174},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8262150287628174},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8424153327941895},{"x":0.4444444477558136,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4444444477558136,0.8262150287628174,0.45098039507865906,0.8424153327941895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.8262150287628174},{"x":0.46840959787368774,"y":0.8262150287628174},{"x":0.46840959787368774,"y":0.8424153327941895},{"x":0.4618736505508423,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"'","boundary":[0.4618736505508423,0.8262150287628174,0.46840959787368774,0.8424153327941895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.8262150287628174},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8262150287628174},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8424153327941895},{"x":0.47058823704719543,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Decora","boundary":[0.47058823704719543,0.8262150287628174,0.5359477400779724,0.8424153327941895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.8262150287628174},{"x":0.5468409657478333,"y":0.8262150287628174},{"x":0.5468409657478333,"y":0.8424153327941895},{"x":0.5403050184249878,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"'","boundary":[0.5403050184249878,0.8262150287628174,0.5468409657478333,0.8424153327941895]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.8262150287628174},{"x":0.5468409657478333,"y":0.8262150287628174},{"x":0.5468409657478333,"y":0.8424153327941895},{"x":0.21568627655506134,"y":0.8424153327941895}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.21068627655506134,0.8192150287628174,0.5518409657478333,0.8494153327941895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.9131075143814087},{"x":0.5119825601577759,"y":0.9116347432136536},{"x":0.5119825601577759,"y":0.9248895645141602},{"x":0.4793028235435486,"y":0.9263622760772705}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"هفت","boundary":[0.4793028235435486,0.9131075143814087,0.5119825601577759,0.9248895645141602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.9131075143814087},{"x":0.5119825601577759,"y":0.9116347432136536},{"x":0.5119825601577759,"y":0.9248895645141602},{"x":0.4793028235435486,"y":0.9263622760772705}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.4743028235435486,0.9061075143814087,0.5169825601577759,0.9318895645141602],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/hzblbWYTtgyRdpQL.jpg","blurred":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/zjFkvQcDqwbRsCIM.jpg","webpSec":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/WhilnDTIyDSAsGzj-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":681,"margin":[0.0003152174042618793,0.00014281709314968092,0.9980373346183611,0.9987455456344393]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.886956512928009,"y":0.10866373032331467},{"x":0.8999999761581421,"y":0.10866373032331467},{"x":0.897826075553894,"y":0.1336270123720169},{"x":0.884782612323761,"y":0.1336270123720169}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.886956512928009,0.10866373032331467,0.897826075553894,0.1336270123720169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863043487071991,"y":0.10866373032331467},{"x":0.8717391490936279,"y":0.10866373032331467},{"x":0.8717391490936279,"y":0.13215859234333038},{"x":0.8608695864677429,"y":0.13215859234333038}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.863043487071991,0.10866373032331467,0.8717391490936279,0.13215859234333038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.10719530284404755},{"x":0.854347825050354,"y":0.10866373032331467},{"x":0.852173924446106,"y":0.1336270123720169},{"x":0.8260869383811951,"y":0.13215859234333038}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.8282608985900879,0.10719530284404755,0.852173924446106,0.1336270123720169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.10572687536478043},{"x":0.813043475151062,"y":0.10719530284404755},{"x":0.810869574546814,"y":0.13215859234333038},{"x":0.75,"y":0.13069015741348267}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.75,0.10572687536478043,0.810869574546814,0.13215859234333038]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.10572687536478043},{"x":0.747826099395752,"y":0.10572687536478043},{"x":0.7456521987915039,"y":0.13069015741348267},{"x":0.699999988079071,"y":0.13069015741348267}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.699999988079071,0.10572687536478043,0.7456521987915039,0.13069015741348267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.10425844043493271},{"x":0.699999988079071,"y":0.10572687536478043},{"x":0.699999988079071,"y":0.12922173738479614},{"x":0.6739130616188049,"y":0.12922173738479614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6739130616188049,0.10425844043493271,0.699999988079071,0.12922173738479614]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.10425844043493271},{"x":0.8999999761581421,"y":0.10866373032331467},{"x":0.897826075553894,"y":0.1336270123720169},{"x":0.6739130616188049,"y":0.12922173738479614}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6689130616188049,0.0972584404349327,0.902826075553894,0.1406270123720169],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.13656388223171234},{"x":0.832608699798584,"y":0.13656388223171234},{"x":0.832608699798584,"y":0.15859030187129974},{"x":0.813043475151062,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.813043475151062,0.13656388223171234,0.832608699798584,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7652173638343811,"y":0.13656388223171234},{"x":0.810869574546814,"y":0.13656388223171234},{"x":0.810869574546814,"y":0.15859030187129974},{"x":0.7652173638343811,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7652173638343811,0.13656388223171234,0.810869574546814,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.13656388223171234},{"x":0.752173900604248,"y":0.13656388223171234},{"x":0.752173900604248,"y":0.15859030187129974},{"x":0.739130437374115,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.739130437374115,0.13656388223171234,0.752173900604248,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.13656388223171234},{"x":0.7217391133308411,"y":0.13656388223171234},{"x":0.7217391133308411,"y":0.15859030187129974},{"x":0.6934782862663269,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.6934782862663269,0.13656388223171234,0.7217391133308411,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.13656388223171234},{"x":0.678260862827301,"y":0.13656388223171234},{"x":0.678260862827301,"y":0.15859030187129974},{"x":0.6326087117195129,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.6326087117195129,0.13656388223171234,0.678260862827301,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.13656388223171234},{"x":0.615217387676239,"y":0.13656388223171234},{"x":0.615217387676239,"y":0.15859030187129974},{"x":0.5760869383811951,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.5760869383811951,0.13656388223171234,0.615217387676239,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.13656388223171234},{"x":0.573913037776947,"y":0.13656388223171234},{"x":0.573913037776947,"y":0.15859030187129974},{"x":0.5456521511077881,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5456521511077881,0.13656388223171234,0.573913037776947,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.13656388223171234},{"x":0.530434787273407,"y":0.13656388223171234},{"x":0.530434787273407,"y":0.15859030187129974},{"x":0.5,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5,0.13656388223171234,0.530434787273407,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.13656388223171234},{"x":0.4847826063632965,"y":0.13656388223171234},{"x":0.4847826063632965,"y":0.15859030187129974},{"x":0.4217391312122345,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.4217391312122345,0.13656388223171234,0.4847826063632965,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37173911929130554,"y":0.13656388223171234},{"x":0.41304346919059753,"y":0.13656388223171234},{"x":0.41304346919059753,"y":0.15859030187129974},{"x":0.37173911929130554,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نایاب","boundary":[0.37173911929130554,0.13656388223171234,0.41304346919059753,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.13656388223171234},{"x":0.35652172565460205,"y":0.13656388223171234},{"x":0.35652172565460205,"y":0.15859030187129974},{"x":0.31521740555763245,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.31521740555763245,0.13656388223171234,0.35652172565460205,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28913044929504395,"y":0.13656388223171234},{"x":0.2978260815143585,"y":0.13656388223171234},{"x":0.2978260815143585,"y":0.15859030187129974},{"x":0.28913044929504395,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.28913044929504395,0.13656388223171234,0.2978260815143585,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.13656388223171234},{"x":0.269565224647522,"y":0.13656388223171234},{"x":0.269565224647522,"y":0.15859030187129974},{"x":0.22826087474822998,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.22826087474822998,0.13656388223171234,0.269565224647522,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.186956524848938,"y":0.13656388223171234},{"x":0.21086956560611725,"y":0.13656388223171234},{"x":0.21086956560611725,"y":0.15859030187129974},{"x":0.186956524848938,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.186956524848938,0.13656388223171234,0.21086956560611725,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.13656388223171234},{"x":0.17826086282730103,"y":0.13656388223171234},{"x":0.17826086282730103,"y":0.15859030187129974},{"x":0.1608695685863495,"y":0.15859030187129974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.1608695685863495,0.13656388223171234,0.17826086282730103,0.15859030187129974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.876086950302124,"y":0.17180617153644562},{"x":0.897826075553894,"y":0.17180617153644562},{"x":0.895652174949646,"y":0.19823788106441498},{"x":0.876086950302124,"y":0.19823788106441498}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.876086950302124,0.17180617153644562,0.895652174949646,0.19823788106441498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.17180617153644562},{"x":0.8608695864677429,"y":0.17327459156513214},{"x":0.8608695864677429,"y":0.19823788106441498},{"x":0.8152173757553101,"y":0.19676946103572845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.8173912763595581,0.17180617153644562,0.8608695864677429,0.19823788106441498]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.789130449295044,"y":0.17180617153644562},{"x":0.8086956739425659,"y":0.17180617153644562},{"x":0.8086956739425659,"y":0.19676946103572845},{"x":0.7869565486907959,"y":0.19676946103572845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.789130449295044,0.17180617153644562,0.8086956739425659,0.19676946103572845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.17180617153644562},{"x":0.782608687877655,"y":0.17180617153644562},{"x":0.782608687877655,"y":0.19676946103572845},{"x":0.72826087474823,"y":0.19676946103572845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.72826087474823,0.17180617153644562,0.782608687877655,0.19676946103572845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.17180617153644562},{"x":0.7043478488922119,"y":0.17180617153644562},{"x":0.7043478488922119,"y":0.19676946103572845},{"x":0.667391300201416,"y":0.19676946103572845}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.667391300201416,0.17180617153644562,0.7043478488922119,0.19676946103572845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.17180617153644562},{"x":0.656521737575531,"y":0.17180617153644562},{"x":0.656521737575531,"y":0.19676946103572845},{"x":0.613043487071991,"y":0.19530102610588074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.613043487071991,0.17180617153644562,0.656521737575531,0.19676946103572845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.584782600402832,"y":0.1703377366065979},{"x":0.595652163028717,"y":0.1703377366065979},{"x":0.593478262424469,"y":0.19530102610588074},{"x":0.584782600402832,"y":0.19530102610588074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.584782600402832,0.1703377366065979,0.593478262424469,0.19530102610588074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.1703377366065979},{"x":0.5695652365684509,"y":0.1703377366065979},{"x":0.5695652365684509,"y":0.19530102610588074},{"x":0.5239130258560181,"y":0.19530102610588074}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.5260869860649109,0.1703377366065979,0.5695652365684509,0.19530102610588074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.1703377366065979},{"x":0.52173912525177,"y":0.1703377366065979},{"x":0.52173912525177,"y":0.19530102610588074},{"x":0.469565212726593,"y":0.19530102610588074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.469565212726593,0.1703377366065979,0.52173912525177,0.19530102610588074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.436956524848938,"y":0.1703377366065979},{"x":0.45652174949645996,"y":0.1703377366065979},{"x":0.45652174949645996,"y":0.19530102610588074},{"x":0.436956524848938,"y":0.19530102610588074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.436956524848938,0.1703377366065979,0.45652174949645996,0.19530102610588074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.1703377366065979},{"x":0.428260862827301,"y":0.1703377366065979},{"x":0.428260862827301,"y":0.19530102610588074},{"x":0.4021739065647125,"y":0.19530102610588074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4021739065647125,0.1703377366065979,0.428260862827301,0.19530102610588074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3391304314136505,"y":0.16886931657791138},{"x":0.38913044333457947,"y":0.1703377366065979},{"x":0.38695651292800903,"y":0.19530102610588074},{"x":0.3391304314136505,"y":0.1938326060771942}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.3391304314136505,0.16886931657791138,0.38695651292800903,0.19530102610588074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.16886931657791138},{"x":0.343478262424469,"y":0.16886931657791138},{"x":0.343478262424469,"y":0.19530102610588074},{"x":0.2978260815143585,"y":0.1938326060771942}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2978260815143585,0.16886931657791138,0.343478262424469,0.19530102610588074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23695652186870575,"y":0.16886931657791138},{"x":0.27826085686683655,"y":0.16886931657791138},{"x":0.27826085686683655,"y":0.1938326060771942},{"x":0.23695652186870575,"y":0.1938326060771942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیبای","boundary":[0.23695652186870575,0.16886931657791138,0.27826085686683655,0.1938326060771942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16521738469600677,"y":0.16886931657791138},{"x":0.21086956560611725,"y":0.16886931657791138},{"x":0.21086956560611725,"y":0.1938326060771942},{"x":0.16304348409175873,"y":0.1938326060771942}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.16521738469600677,0.16886931657791138,0.21086956560611725,0.1938326060771942]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.1997063159942627},{"x":0.897826075553894,"y":0.1997063159942627},{"x":0.897826075553894,"y":0.22320117056369781},{"x":0.854347825050354,"y":0.22320117056369781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.854347825050354,0.1997063159942627,0.897826075553894,0.22320117056369781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.1997063159942627},{"x":0.856521725654602,"y":0.1997063159942627},{"x":0.856521725654602,"y":0.22320117056369781},{"x":0.810869574546814,"y":0.22320117056369781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.810869574546814,0.1997063159942627,0.856521725654602,0.22320117056369781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.1997063159942627},{"x":0.802173912525177,"y":0.1997063159942627},{"x":0.802173912525177,"y":0.22320117056369781},{"x":0.79347825050354,"y":0.22320117056369781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.79347825050354,0.1997063159942627,0.802173912525177,0.22320117056369781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.1997063159942627},{"x":0.7847825884819031,"y":0.1997063159942627},{"x":0.7847825884819031,"y":0.22320117056369781},{"x":0.741304337978363,"y":0.22320117056369781}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.741304337978363,0.1997063159942627,0.7847825884819031,0.22320117056369781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.1997063159942627},{"x":0.7347826361656189,"y":0.1997063159942627},{"x":0.7347826361656189,"y":0.22320117056369781},{"x":0.656521737575531,"y":0.22320117056369781}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پرشکوه","boundary":[0.656521737575531,0.1997063159942627,0.7347826361656189,0.22320117056369781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413043737411499,"y":0.1997063159942627},{"x":0.6521739363670349,"y":0.1997063159942627},{"x":0.6521739363670349,"y":0.22320117056369781},{"x":0.6413043737411499,"y":0.22320117056369781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6413043737411499,0.1997063159942627,0.6521739363670349,0.22320117056369781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.1997063159942627},{"x":0.636956512928009,"y":0.1997063159942627},{"x":0.636956512928009,"y":0.22320117056369781},{"x":0.554347813129425,"y":0.22320117056369781}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرطراوت","boundary":[0.554347813129425,0.1997063159942627,0.636956512928009,0.22320117056369781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48695650696754456,"y":0.1997063159942627},{"x":0.541304349899292,"y":0.1997063159942627},{"x":0.541304349899292,"y":0.22466960549354553},{"x":0.48695650696754456,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.48695650696754456,0.1997063159942627,0.541304349899292,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.1997063159942627},{"x":0.46739131212234497,"y":0.1997063159942627},{"x":0.46739131212234497,"y":0.22466960549354553},{"x":0.41304346919059753,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.41304346919059753,0.1997063159942627,0.46739131212234497,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.1997063159942627},{"x":0.406521737575531,"y":0.1997063159942627},{"x":0.406521737575531,"y":0.22466960549354553},{"x":0.38695651292800903,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38695651292800903,0.1997063159942627,0.406521737575531,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34565216302871704,"y":0.20117473602294922},{"x":0.376086950302124,"y":0.20117473602294922},{"x":0.376086950302124,"y":0.22466960549354553},{"x":0.34565216302871704,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.34565216302871704,0.20117473602294922,0.376086950302124,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24782608449459076,"y":0.20117473602294922},{"x":0.343478262424469,"y":0.1997063159942627},{"x":0.343478262424469,"y":0.22466960549354553},{"x":0.24782608449459076,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"متخصصین","boundary":[0.24782608449459076,0.20117473602294922,0.343478262424469,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18478260934352875,"y":0.20117473602294922},{"x":0.2347826063632965,"y":0.20117473602294922},{"x":0.2347826063632965,"y":0.22466960549354553},{"x":0.18478260934352875,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.18478260934352875,0.20117473602294922,0.2347826063632965,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.20117473602294922},{"x":0.16739130020141602,"y":0.20117473602294922},{"x":0.16739130020141602,"y":0.22466960549354553},{"x":0.15869565308094025,"y":0.22466960549354553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15869565308094025,0.20117473602294922,0.16739130020141602,0.22466960549354553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8608695864677429,"y":0.2364170402288437},{"x":0.897826075553894,"y":0.2378854602575302},{"x":0.895652174949646,"y":0.26138031482696533},{"x":0.8586956262588501,"y":0.2599118947982788}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مردم","boundary":[0.8608695864677429,0.2364170402288437,0.895652174949646,0.26138031482696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.23348017036914825},{"x":0.8500000238418579,"y":0.2364170402288437},{"x":0.8478260636329651,"y":0.2599118947982788},{"x":0.780434787273407,"y":0.2569750249385834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.782608687877655,0.23348017036914825,0.8478260636329651,0.2599118947982788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260869741439819,"y":0.23201175034046173},{"x":0.7739130258560181,"y":0.23348017036914825},{"x":0.77173912525177,"y":0.2569750249385834},{"x":0.7239130139350891,"y":0.25550660490989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانده","boundary":[0.7260869741439819,0.23201175034046173,0.77173912525177,0.2569750249385834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676086962223053,"y":0.230543315410614},{"x":0.719565212726593,"y":0.23201175034046173},{"x":0.717391312122345,"y":0.2540381848812103},{"x":0.6739130616188049,"y":0.2525697648525238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.676086962223053,0.230543315410614,0.717391312122345,0.2540381848812103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.230543315410614},{"x":0.665217399597168,"y":0.230543315410614},{"x":0.6630434989929199,"y":0.2525697648525238},{"x":0.654347836971283,"y":0.2525697648525238}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.656521737575531,0.230543315410614,0.6630434989929199,0.2525697648525238]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.13656388223171234},{"x":0.897826075553894,"y":0.13656388223171234},{"x":0.897826075553894,"y":0.26138031482696533},{"x":0.15869565308094025,"y":0.26138031482696533}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.15369565308094024,0.12956388223171234,0.902826075553894,0.26838031482696534],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956521511077881,"y":0.26138031482696533},{"x":0.832608699798584,"y":0.26138031482696533},{"x":0.832608699798584,"y":0.2907488942146301},{"x":0.7956521511077881,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدین","boundary":[0.7956521511077881,0.26138031482696533,0.832608699798584,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326086759567261,"y":0.26138031482696533},{"x":0.7760869860649109,"y":0.26138031482696533},{"x":0.7760869860649109,"y":0.2907488942146301},{"x":0.7326086759567261,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.7326086759567261,0.26138031482696533,0.7760869860649109,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.26138031482696533},{"x":0.719565212726593,"y":0.26138031482696533},{"x":0.719565212726593,"y":0.2907488942146301},{"x":0.6499999761581421,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6499999761581421,0.26138031482696533,0.719565212726593,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.26138031482696533},{"x":0.636956512928009,"y":0.26138031482696533},{"x":0.636956512928009,"y":0.2907488942146301},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6000000238418579,0.26138031482696533,0.636956512928009,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.26138031482696533},{"x":0.591304361820221,"y":0.26138031482696533},{"x":0.591304361820221,"y":0.2907488942146301},{"x":0.5347825884819031,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دانست","boundary":[0.5347825884819031,0.26138031482696533,0.591304361820221,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.26138031482696533},{"x":0.52173912525177,"y":0.26138031482696533},{"x":0.52173912525177,"y":0.2907488942146301},{"x":0.47826087474823,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابی","boundary":[0.47826087474823,0.26138031482696533,0.52173912525177,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.26138031482696533},{"x":0.4630434811115265,"y":0.26138031482696533},{"x":0.4630434811115265,"y":0.2907488942146301},{"x":0.42391303181648254,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"نسبتأ","boundary":[0.42391303181648254,0.26138031482696533,0.4630434811115265,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.26138031482696533},{"x":0.406521737575531,"y":0.26138031482696533},{"x":0.406521737575531,"y":0.2907488942146301},{"x":0.3586956560611725,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جامع","boundary":[0.3586956560611725,0.26138031482696533,0.406521737575531,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.26138031482696533},{"x":0.35217392444610596,"y":0.26138031482696533},{"x":0.35217392444610596,"y":0.2907488942146301},{"x":0.33478260040283203,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33478260040283203,0.26138031482696533,0.35217392444610596,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.26138031482696533},{"x":0.31956520676612854,"y":0.26138031482696533},{"x":0.31956520676612854,"y":0.2907488942146301},{"x":0.29347825050354004,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.29347825050354004,0.26138031482696533,0.31956520676612854,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21521739661693573,"y":0.26138031482696533},{"x":0.27826085686683655,"y":0.26138031482696533},{"x":0.27826085686683655,"y":0.2907488942146301},{"x":0.21521739661693573,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.21521739661693573,0.26138031482696533,0.27826085686683655,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15434782207012177,"y":0.26138031482696533},{"x":0.18913044035434723,"y":0.26138031482696533},{"x":0.18913044035434723,"y":0.2907488942146301},{"x":0.15434782207012177,"y":0.2907488942146301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.15434782207012177,0.26138031482696533,0.18913044035434723,0.2907488942146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8673912882804871,"y":0.2980910539627075},{"x":0.886956512928009,"y":0.2980910539627075},{"x":0.886956512928009,"y":0.32158589363098145},{"x":0.8673912882804871,"y":0.32158589363098145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.8673912882804871,0.2980910539627075,0.886956512928009,0.32158589363098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843478262424469,"y":0.2980910539627075},{"x":0.852173924446106,"y":0.2980910539627075},{"x":0.852173924446106,"y":0.32158589363098145},{"x":0.843478262424469,"y":0.32158589363098145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.843478262424469,0.2980910539627075,0.852173924446106,0.32158589363098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.2980910539627075},{"x":0.8260869383811951,"y":0.2980910539627075},{"x":0.8260869383811951,"y":0.32158589363098145},{"x":0.813043475151062,"y":0.32158589363098145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.813043475151062,0.2980910539627075,0.8260869383811951,0.32158589363098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752173900604248,"y":0.2980910539627075},{"x":0.8065217137336731,"y":0.2980910539627075},{"x":0.8065217137336731,"y":0.32158589363098145},{"x":0.752173900604248,"y":0.32158589363098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.752173900604248,0.2980910539627075,0.8065217137336731,0.32158589363098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.2980910539627075},{"x":0.7260869741439819,"y":0.2980910539627075},{"x":0.7260869741439819,"y":0.32158589363098145},{"x":0.678260862827301,"y":0.32158589363098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عموم","boundary":[0.678260862827301,0.2980910539627075,0.7260869741439819,0.32158589363098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636956512928009,"y":0.2980910539627075},{"x":0.6717391014099121,"y":0.2980910539627075},{"x":0.6717391014099121,"y":0.32158589363098145},{"x":0.636956512928009,"y":0.32158589363098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.636956512928009,0.2980910539627075,0.6717391014099121,0.32158589363098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593478262424469,"y":0.2980910539627075},{"x":0.6282608509063721,"y":0.2980910539627075},{"x":0.6282608509063721,"y":0.32158589363098145},{"x":0.593478262424469,"y":0.32158589363098145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.593478262424469,0.2980910539627075,0.6282608509063721,0.32158589363098145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.2966226041316986},{"x":0.584782600402832,"y":0.2966226041316986},{"x":0.584782600402832,"y":0.3201174736022949},{"x":0.5695652365684509,"y":0.3201174736022949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5695652365684509,0.2966226041316986,0.584782600402832,0.3201174736022949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.2966226041316986},{"x":0.560869574546814,"y":0.2966226041316986},{"x":0.560869574546814,"y":0.3201174736022949},{"x":0.5456521511077881,"y":0.3201174736022949}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5456521511077881,0.2966226041316986,0.560869574546814,0.3201174736022949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49130433797836304,"y":0.2966226041316986},{"x":0.5369565486907959,"y":0.2966226041316986},{"x":0.5369565486907959,"y":0.3201174736022949},{"x":0.49130433797836304,"y":0.3201174736022949}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نتیجه","boundary":[0.49130433797836304,0.2966226041316986,0.5369565486907959,0.3201174736022949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.2966226041316986},{"x":0.4847826063632965,"y":0.2966226041316986},{"x":0.4847826063632965,"y":0.3201174736022949},{"x":0.426086962223053,"y":0.3201174736022949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.426086962223053,0.2966226041316986,0.4847826063632965,0.3201174736022949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.2966226041316986},{"x":0.406521737575531,"y":0.2966226041316986},{"x":0.406521737575531,"y":0.3201174736022949},{"x":0.39347827434539795,"y":0.3201174736022949}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.39347827434539795,0.2966226041316986,0.406521737575531,0.3201174736022949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36086955666542053,"y":0.2966226041316986},{"x":0.384782612323761,"y":0.2966226041316986},{"x":0.384782612323761,"y":0.3201174736022949},{"x":0.36086955666542053,"y":0.3201174736022949}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.36086955666542053,0.2966226041316986,0.384782612323761,0.3201174736022949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27826085686683655,"y":0.2951541841030121},{"x":0.343478262424469,"y":0.2966226041316986},{"x":0.343478262424469,"y":0.3201174736022949},{"x":0.27826085686683655,"y":0.3201174736022949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درختان","boundary":[0.27826085686683655,0.2951541841030121,0.343478262424469,0.3201174736022949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21956521272659302,"y":0.2951541841030121},{"x":0.269565224647522,"y":0.2966226041316986},{"x":0.269565224647522,"y":0.3201174736022949},{"x":0.21956521272659302,"y":0.3186490535736084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.21956521272659302,0.2951541841030121,0.269565224647522,0.3201174736022949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20217391848564148,"y":0.2951541841030121},{"x":0.22173912823200226,"y":0.2951541841030121},{"x":0.22173912823200226,"y":0.3186490535736084},{"x":0.20217391848564148,"y":0.3186490535736084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.20217391848564148,0.2951541841030121,0.22173912823200226,0.3186490535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.2951541841030121},{"x":0.18913044035434723,"y":0.2951541841030121},{"x":0.18913044035434723,"y":0.3186490535736084},{"x":0.15217390656471252,"y":0.3186490535736084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.15217390656471252,0.2951541841030121,0.18913044035434723,0.3186490535736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8391304612159729,"y":0.3259911835193634},{"x":0.897826075553894,"y":0.3259911835193634},{"x":0.897826075553894,"y":0.3538913428783417},{"x":0.8391304612159729,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.8391304612159729,0.3259911835193634,0.897826075553894,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.3259911835193634},{"x":0.821739137172699,"y":0.3259911835193634},{"x":0.821739137172699,"y":0.3538913428783417},{"x":0.810869574546814,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.810869574546814,0.3259911835193634,0.821739137172699,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543478012084961,"y":0.3259911835193634},{"x":0.804347813129425,"y":0.3259911835193634},{"x":0.804347813129425,"y":0.3538913428783417},{"x":0.7543478012084961,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.7543478012084961,0.3259911835193634,0.804347813129425,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.3259911835193634},{"x":0.75,"y":0.3259911835193634},{"x":0.75,"y":0.3538913428783417},{"x":0.7130434513092041,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7130434513092041,0.3259911835193634,0.75,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.3259911835193634},{"x":0.708695650100708,"y":0.3259911835193634},{"x":0.708695650100708,"y":0.3538913428783417},{"x":0.6847826242446899,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6847826242446899,0.3259911835193634,0.708695650100708,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636956512928009,"y":0.3259911835193634},{"x":0.6826087236404419,"y":0.3259911835193634},{"x":0.6826087236404419,"y":0.3538913428783417},{"x":0.636956512928009,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.636956512928009,0.3259911835193634,0.6826087236404419,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604347825050354,"y":0.3259911835193634},{"x":0.6282608509063721,"y":0.3259911835193634},{"x":0.6282608509063721,"y":0.3538913428783417},{"x":0.604347825050354,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.604347825050354,0.3259911835193634,0.6282608509063721,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.3259911835193634},{"x":0.595652163028717,"y":0.3259911835193634},{"x":0.595652163028717,"y":0.3538913428783417},{"x":0.5347825884819031,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوجود","boundary":[0.5347825884819031,0.3259911835193634,0.595652163028717,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502173900604248,"y":0.3259911835193634},{"x":0.530434787273407,"y":0.3259911835193634},{"x":0.530434787273407,"y":0.3538913428783417},{"x":0.502173900604248,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آید","boundary":[0.502173900604248,0.3259911835193634,0.530434787273407,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.3259911835193634},{"x":0.49130433797836304,"y":0.3259911835193634},{"x":0.49130433797836304,"y":0.3538913428783417},{"x":0.47826087474823,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47826087474823,0.3259911835193634,0.49130433797836304,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.3259911835193634},{"x":0.46086955070495605,"y":0.3259911835193634},{"x":0.46086955070495605,"y":0.3538913428783417},{"x":0.41304346919059753,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.41304346919059753,0.3259911835193634,0.46086955070495605,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.3259911835193634},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3259911835193634},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3538913428783417},{"x":0.38695651292800903,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38695651292800903,0.3259911835193634,0.4000000059604645,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.3259911835193634},{"x":0.373913049697876,"y":0.3259911835193634},{"x":0.373913049697876,"y":0.3538913428783417},{"x":0.34130436182022095,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.34130436182022095,0.3259911835193634,0.373913049697876,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28478261828422546,"y":0.3259911835193634},{"x":0.33043476939201355,"y":0.3259911835193634},{"x":0.33043476939201355,"y":0.3538913428783417},{"x":0.28478261828422546,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.28478261828422546,0.3259911835193634,0.33043476939201355,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.3259911835193634},{"x":0.27173912525177,"y":0.3259911835193634},{"x":0.27173912525177,"y":0.3538913428783417},{"x":0.24130435287952423,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.24130435287952423,0.3259911835193634,0.27173912525177,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21956521272659302,"y":0.3259911835193634},{"x":0.23043477535247803,"y":0.3259911835193634},{"x":0.23043477535247803,"y":0.3538913428783417},{"x":0.21956521272659302,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21956521272659302,0.3259911835193634,0.23043477535247803,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16304348409175873,"y":0.3259911835193634},{"x":0.21739129722118378,"y":0.3259911835193634},{"x":0.21739129722118378,"y":0.3538913428783417},{"x":0.16304348409175873,"y":0.3538913428783417}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیبایی","boundary":[0.16304348409175873,0.3259911835193634,0.21739129722118378,0.3538913428783417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.35976505279541016},{"x":0.897826075553894,"y":0.35976505279541016},{"x":0.897826075553894,"y":0.3861967623233795},{"x":0.8173912763595581,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وطراوت","boundary":[0.8173912763595581,0.35976505279541016,0.897826075553894,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.35976505279541016},{"x":0.8065217137336731,"y":0.35976505279541016},{"x":0.8065217137336731,"y":0.3861967623233795},{"x":0.75,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.75,0.35976505279541016,0.8065217137336731,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.35976505279541016},{"x":0.72826087474823,"y":0.35976505279541016},{"x":0.72826087474823,"y":0.3861967623233795},{"x":0.699999988079071,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یابد","boundary":[0.699999988079071,0.35976505279541016,0.72826087474823,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.35976505279541016},{"x":0.6913043260574341,"y":0.35976505279541016},{"x":0.6913043260574341,"y":0.3861967623233795},{"x":0.6804347634315491,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6804347634315491,0.35976505279541016,0.6913043260574341,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.35976505279541016},{"x":0.6695652008056641,"y":0.35976505279541016},{"x":0.6695652008056641,"y":0.3861967623233795},{"x":0.656521737575531,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.656521737575531,0.35976505279541016,0.6695652008056641,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.35976505279541016},{"x":0.6499999761581421,"y":0.35976505279541016},{"x":0.6499999761581421,"y":0.3861967623233795},{"x":0.6195651888847351,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6195651888847351,0.35976505279541016,0.6499999761581421,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.35976505279541016},{"x":0.613043487071991,"y":0.35976505279541016},{"x":0.613043487071991,"y":0.3861967623233795},{"x":0.5456521511077881,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5456521511077881,0.35976505279541016,0.613043487071991,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.35976505279541016},{"x":0.532608687877655,"y":0.35976505279541016},{"x":0.532608687877655,"y":0.3861967623233795},{"x":0.5130434632301331,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5130434632301331,0.35976505279541016,0.532608687877655,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47608694434165955,"y":0.35976505279541016},{"x":0.5043478012084961,"y":0.35976505279541016},{"x":0.5043478012084961,"y":0.3861967623233795},{"x":0.47608694434165955,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.47608694434165955,0.35976505279541016,0.5043478012084961,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.35976505279541016},{"x":0.46521738171577454,"y":0.35976505279541016},{"x":0.46521738171577454,"y":0.3861967623233795},{"x":0.4434782564640045,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4434782564640045,0.35976505279541016,0.46521738171577454,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39782607555389404,"y":0.35976505279541016},{"x":0.4434782564640045,"y":0.35976505279541016},{"x":0.4434782564640045,"y":0.3861967623233795},{"x":0.39782607555389404,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وارد","boundary":[0.39782607555389404,0.35976505279541016,0.4434782564640045,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.35976505279541016},{"x":0.39347827434539795,"y":0.35976505279541016},{"x":0.39347827434539795,"y":0.3861967623233795},{"x":0.3499999940395355,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.3499999940395355,0.35976505279541016,0.39347827434539795,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.35976505279541016},{"x":0.33043476939201355,"y":0.35976505279541016},{"x":0.33043476939201355,"y":0.3861967623233795},{"x":0.2869565188884735,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.2869565188884735,0.35976505279541016,0.33043476939201355,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25652173161506653,"y":0.35976505279541016},{"x":0.269565224647522,"y":0.35976505279541016},{"x":0.269565224647522,"y":0.3861967623233795},{"x":0.25652173161506653,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.25652173161506653,0.35976505279541016,0.269565224647522,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.35976505279541016},{"x":0.24782608449459076,"y":0.35976505279541016},{"x":0.24782608449459076,"y":0.3861967623233795},{"x":0.1608695685863495,"y":0.3861967623233795}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.1608695685863495,0.35976505279541016,0.24782608449459076,0.3861967623233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845652163028717,"y":0.392070472240448},{"x":0.895652174949646,"y":0.3906020522117615},{"x":0.895652174949646,"y":0.4140969216823578},{"x":0.845652163028717,"y":0.4140969216823578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیگانه","boundary":[0.845652163028717,0.392070472240448,0.895652174949646,0.4140969216823578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956521511077881,"y":0.392070472240448},{"x":0.834782600402832,"y":0.3906020522117615},{"x":0.834782600402832,"y":0.4140969216823578},{"x":0.7956521511077881,"y":0.4140969216823578}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.7956521511077881,0.392070472240448,0.834782600402832,0.4140969216823578]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.26138031482696533},{"x":0.897826075553894,"y":0.26138031482696533},{"x":0.897826075553894,"y":0.4140969216823578},{"x":0.15217390656471252,"y":0.4140969216823578}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14717390656471252,0.2543803148269653,0.902826075553894,0.4210969216823578],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.4229075014591217},{"x":0.8282608985900879,"y":0.4229075014591217},{"x":0.8282608985900879,"y":0.44933921098709106},{"x":0.8152173757553101,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8152173757553101,0.4229075014591217,0.8282608985900879,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.780434787273407,"y":0.4229075014591217},{"x":0.810869574546814,"y":0.4229075014591217},{"x":0.810869574546814,"y":0.44933921098709106},{"x":0.780434787273407,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.780434787273407,0.4229075014591217,0.810869574546814,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152174115180969,"y":0.4229075014591217},{"x":0.758695662021637,"y":0.4229075014591217},{"x":0.758695662021637,"y":0.44933921098709106},{"x":0.7152174115180969,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7152174115180969,0.4229075014591217,0.758695662021637,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.4229075014591217},{"x":0.710869550704956,"y":0.4229075014591217},{"x":0.710869550704956,"y":0.44933921098709106},{"x":0.6826087236404419,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.6826087236404419,0.4229075014591217,0.710869550704956,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.4229075014591217},{"x":0.6717391014099121,"y":0.4229075014591217},{"x":0.6717391014099121,"y":0.44933921098709106},{"x":0.656521737575531,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.656521737575531,0.4229075014591217,0.6717391014099121,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.4229075014591217},{"x":0.6499999761581421,"y":0.4229075014591217},{"x":0.6499999761581421,"y":0.44933921098709106},{"x":0.6173912882804871,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6173912882804871,0.4229075014591217,0.6499999761581421,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.4229075014591217},{"x":0.602173924446106,"y":0.4229075014591217},{"x":0.602173924446106,"y":0.44933921098709106},{"x":0.5456521511077881,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.5456521511077881,0.4229075014591217,0.602173924446106,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739130437374115,"y":0.4229075014591217},{"x":0.5282608866691589,"y":0.4229075014591217},{"x":0.5282608866691589,"y":0.44933921098709106},{"x":0.4739130437374115,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.4739130437374115,0.4229075014591217,0.5282608866691589,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326086938381195,"y":0.4229075014591217},{"x":0.4630434811115265,"y":0.4229075014591217},{"x":0.4630434811115265,"y":0.44933921098709106},{"x":0.4326086938381195,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنیا","boundary":[0.4326086938381195,0.4229075014591217,0.4630434811115265,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.4229075014591217},{"x":0.42391303181648254,"y":0.4229075014591217},{"x":0.42391303181648254,"y":0.44933921098709106},{"x":0.4021739065647125,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4021739065647125,0.4229075014591217,0.42391303181648254,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.4229075014591217},{"x":0.395652174949646,"y":0.4229075014591217},{"x":0.395652174949646,"y":0.44933921098709106},{"x":0.3695652186870575,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.3695652186870575,0.4229075014591217,0.395652174949646,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.321739137172699,"y":0.4229075014591217},{"x":0.3499999940395355,"y":0.4229075014591217},{"x":0.3499999940395355,"y":0.44933921098709106},{"x":0.321739137172699,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.321739137172699,0.4229075014591217,0.3499999940395355,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.291304349899292,"y":0.4229075014591217},{"x":0.313043475151062,"y":0.4229075014591217},{"x":0.313043475151062,"y":0.44933921098709106},{"x":0.291304349899292,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.291304349899292,0.4229075014591217,0.313043475151062,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24347825348377228,"y":0.4229075014591217},{"x":0.2869565188884735,"y":0.4229075014591217},{"x":0.2869565188884735,"y":0.44933921098709106},{"x":0.24347825348377228,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرح","boundary":[0.24347825348377228,0.4229075014591217,0.2869565188884735,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20217391848564148,"y":0.4229075014591217},{"x":0.23695652186870575,"y":0.4229075014591217},{"x":0.23695652186870575,"y":0.44933921098709106},{"x":0.20217391848564148,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.20217391848564148,0.4229075014591217,0.23695652186870575,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.4229075014591217},{"x":0.19565217196941376,"y":0.4229075014591217},{"x":0.19565217196941376,"y":0.44933921098709106},{"x":0.1608695685863495,"y":0.44933921098709106}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.1608695685863495,0.4229075014591217,0.19565217196941376,0.44933921098709106]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.834782600402832,"y":0.45521292090415955},{"x":0.897826075553894,"y":0.45521292090415955},{"x":0.897826075553894,"y":0.4801762104034424},{"x":0.834782600402832,"y":0.4801762104034424}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ومنتشر","boundary":[0.834782600402832,0.45521292090415955,0.897826075553894,0.4801762104034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739130258560181,"y":0.453744500875473},{"x":0.8173912763595581,"y":0.45521292090415955},{"x":0.8173912763595581,"y":0.4801762104034424},{"x":0.7739130258560181,"y":0.4801762104034424}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.7739130258560181,0.453744500875473,0.8173912763595581,0.4801762104034424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630434632301331,"y":0.453744500875473},{"x":0.7739130258560181,"y":0.453744500875473},{"x":0.7739130258560181,"y":0.47870779037475586},{"x":0.7630434632301331,"y":0.47870779037475586}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630434632301331,0.453744500875473,0.7739130258560181,0.47870779037475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.453744500875473},{"x":0.7543478012084961,"y":0.453744500875473},{"x":0.7543478012084961,"y":0.47870779037475586},{"x":0.72826087474823,"y":0.47870779037475586}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.72826087474823,0.453744500875473,0.7543478012084961,0.47870779037475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.453744500875473},{"x":0.7152174115180969,"y":0.453744500875473},{"x":0.7152174115180969,"y":0.47870779037475586},{"x":0.6826087236404419,"y":0.47870779037475586}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6826087236404419,0.453744500875473,0.7152174115180969,0.47870779037475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665217399597168,"y":0.453744500875473},{"x":0.676086962223053,"y":0.453744500875473},{"x":0.676086962223053,"y":0.47870779037475586},{"x":0.665217399597168,"y":0.47870779037475586}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.665217399597168,0.453744500875473,0.676086962223053,0.47870779037475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.453744500875473},{"x":0.6521739363670349,"y":0.453744500875473},{"x":0.6521739363670349,"y":0.47870779037475586},{"x":0.613043487071991,"y":0.47870779037475586}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.613043487071991,0.453744500875473,0.6521739363670349,0.47870779037475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.453744500875473},{"x":0.595652163028717,"y":0.453744500875473},{"x":0.595652163028717,"y":0.47870779037475586},{"x":0.5869565010070801,"y":0.47870779037475586}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.5869565010070801,0.453744500875473,0.595652163028717,0.47870779037475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508695662021637,"y":0.4522760510444641},{"x":0.571739137172699,"y":0.453744500875473},{"x":0.571739137172699,"y":0.47870779037475586},{"x":0.508695662021637,"y":0.47870779037475586}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.508695662021637,0.4522760510444641,0.571739137172699,0.47870779037475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48260870575904846,"y":0.4522760510444641},{"x":0.4956521689891815,"y":0.4522760510444641},{"x":0.4956521689891815,"y":0.47870779037475586},{"x":0.48260870575904846,"y":0.47870779037475586}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48260870575904846,0.4522760510444641,0.4956521689891815,0.47870779037475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.4522760510444641},{"x":0.4739130437374115,"y":0.4522760510444641},{"x":0.4739130437374115,"y":0.47870779037475586},{"x":0.4217391312122345,"y":0.47870779037475586}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.4217391312122345,0.4522760510444641,0.4739130437374115,0.47870779037475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.4522760510444641},{"x":0.4021739065647125,"y":0.4522760510444641},{"x":0.4021739065647125,"y":0.47870779037475586},{"x":0.33478260040283203,"y":0.47723934054374695}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.33478260040283203,0.4522760510444641,0.4021739065647125,0.47870779037475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.4522760510444641},{"x":0.323913037776947,"y":0.4522760510444641},{"x":0.323913037776947,"y":0.47723934054374695},{"x":0.28260868787765503,"y":0.47723934054374695}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.28260868787765503,0.4522760510444641,0.323913037776947,0.47723934054374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.4522760510444641},{"x":0.27173912525177,"y":0.4522760510444641},{"x":0.27173912525177,"y":0.47723934054374695},{"x":0.23260869085788727,"y":0.47723934054374695}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23260869085788727,0.4522760510444641,0.27173912525177,0.47723934054374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18913044035434723,"y":0.4522760510444641},{"x":0.22826087474822998,"y":0.4522760510444641},{"x":0.22826087474822998,"y":0.47723934054374695},{"x":0.18913044035434723,"y":0.47723934054374695}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اینك","boundary":[0.18913044035434723,0.4522760510444641,0.22826087474822998,0.47723934054374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.4508076310157776},{"x":0.17608696222305298,"y":0.4508076310157776},{"x":0.17608696222305298,"y":0.4757709205150604},{"x":0.156521737575531,"y":0.4757709205150604}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.156521737575531,0.4508076310157776,0.17608696222305298,0.4757709205150604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843478262424469,"y":0.48604992032051086},{"x":0.895652174949646,"y":0.48604992032051086},{"x":0.895652174949646,"y":0.5124816298484802},{"x":0.843478262424469,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اختیار","boundary":[0.843478262424469,0.48604992032051086,0.895652174949646,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434782385826111,"y":0.48604992032051086},{"x":0.832608699798584,"y":0.48604992032051086},{"x":0.832608699798584,"y":0.5124816298484802},{"x":0.7434782385826111,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاقمندان","boundary":[0.7434782385826111,0.48604992032051086,0.832608699798584,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.697826087474823,"y":0.48604992032051086},{"x":0.7326086759567261,"y":0.48604992032051086},{"x":0.7326086759567261,"y":0.5124816298484802},{"x":0.697826087474823,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.697826087474823,0.48604992032051086,0.7326086759567261,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6717391014099121,"y":0.48604992032051086},{"x":0.6934782862663269,"y":0.48604992032051086},{"x":0.6934782862663269,"y":0.5124816298484802},{"x":0.6717391014099121,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6717391014099121,0.48604992032051086,0.6934782862663269,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.48604992032051086},{"x":0.658695638179779,"y":0.48604992032051086},{"x":0.658695638179779,"y":0.5124816298484802},{"x":0.6173912882804871,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.6173912882804871,0.48604992032051086,0.658695638179779,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108695864677429,"y":0.48604992032051086},{"x":0.6217391490936279,"y":0.48604992032051086},{"x":0.6217391490936279,"y":0.5124816298484802},{"x":0.6108695864677429,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6108695864677429,0.48604992032051086,0.6217391490936279,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.48604992032051086},{"x":0.6000000238418579,"y":0.48604992032051086},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5124816298484802},{"x":0.5695652365684509,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بقیه","boundary":[0.5695652365684509,0.48604992032051086,0.6000000238418579,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49130433797836304,"y":0.48604992032051086},{"x":0.5586956739425659,"y":0.48604992032051086},{"x":0.5586956739425659,"y":0.5124816298484802},{"x":0.49130433797836304,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.49130433797836304,0.48604992032051086,0.5586956739425659,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46086955070495605,"y":0.48604992032051086},{"x":0.48695650696754456,"y":0.48604992032051086},{"x":0.48695650696754456,"y":0.5124816298484802},{"x":0.46086955070495605,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.46086955070495605,0.48604992032051086,0.48695650696754456,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.48604992032051086},{"x":0.4434782564640045,"y":0.48604992032051086},{"x":0.4434782564640045,"y":0.5124816298484802},{"x":0.3804347813129425,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.3804347813129425,0.48604992032051086,0.4434782564640045,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35217392444610596,"y":0.48604992032051086},{"x":0.365217387676239,"y":0.48604992032051086},{"x":0.365217387676239,"y":0.5124816298484802},{"x":0.35217392444610596,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.35217392444610596,0.48604992032051086,0.365217387676239,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31086957454681396,"y":0.48604992032051086},{"x":0.3391304314136505,"y":0.48604992032051086},{"x":0.3391304314136505,"y":0.5051395297050476},{"x":0.31086957454681396,"y":0.5051395297050476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گان","boundary":[0.31086957454681396,0.48604992032051086,0.3391304314136505,0.5051395297050476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.280434787273407,"y":0.48604992032051086},{"x":0.30000001192092896,"y":0.48604992032051086},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5051395297050476},{"x":0.280434787273407,"y":0.5051395297050476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.280434787273407,0.48604992032051086,0.30000001192092896,0.5051395297050476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2130434811115265,"y":0.4889867901802063},{"x":0.269565224647522,"y":0.4904552102088928},{"x":0.269565224647522,"y":0.5080763697624207},{"x":0.2130434811115265,"y":0.5080763697624207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عبارت","boundary":[0.2130434811115265,0.4889867901802063,0.269565224647522,0.5080763697624207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18913044035434723,"y":0.4889867901802063},{"x":0.21086956560611725,"y":0.4889867901802063},{"x":0.21086956560611725,"y":0.5080763697624207},{"x":0.18913044035434723,"y":0.5080763697624207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.18913044035434723,0.4889867901802063,0.21086956560611725,0.5080763697624207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16956521570682526,"y":0.4889867901802063},{"x":0.18478260934352875,"y":0.4889867901802063},{"x":0.18478260934352875,"y":0.5066079497337341},{"x":0.16956521570682526,"y":0.5066079497337341}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.16956521570682526,0.4889867901802063,0.18478260934352875,0.5066079497337341]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.4889867901802063},{"x":0.16304348409175873,"y":0.4889867901802063},{"x":0.16304348409175873,"y":0.5066079497337341},{"x":0.156521737575531,"y":0.5066079497337341}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.156521737575531,0.4889867901802063,0.16304348409175873,0.5066079497337341]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.4229075014591217},{"x":0.897826075553894,"y":0.4229075014591217},{"x":0.897826075553894,"y":0.5124816298484802},{"x":0.156521737575531,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.151521737575531,0.4159075014591217,0.902826075553894,0.5194816298484802],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.5168869495391846},{"x":0.376086950302124,"y":0.5183553695678711},{"x":0.376086950302124,"y":0.5359765291213989},{"x":0.23260869085788727,"y":0.5345080494880676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Araucariaceae","boundary":[0.23260869085788727,0.5168869495391846,0.376086950302124,0.5359765291213989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.5183553695678711},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5183553695678711},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5359765291213989},{"x":0.39347827434539795,"y":0.5359765291213989}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.39347827434539795,0.5183553695678711,0.4000000059604645,0.5359765291213989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.417391300201416,"y":0.5183553695678711},{"x":0.539130449295044,"y":0.5198237895965576},{"x":0.539130449295044,"y":0.5359765291213989},{"x":0.417391300201416,"y":0.5359765291213989}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Taxodiaceae","boundary":[0.417391300201416,0.5183553695678711,0.539130449295044,0.5359765291213989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554347813129425,"y":0.5198237895965576},{"x":0.560869574546814,"y":0.5198237895965576},{"x":0.560869574546814,"y":0.5359765291213989},{"x":0.554347813129425,"y":0.5359765291213989}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.554347813129425,0.5198237895965576,0.560869574546814,0.5359765291213989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.5198237895965576},{"x":0.6608695387840271,"y":0.5198237895965576},{"x":0.6608695387840271,"y":0.5374449491500854},{"x":0.5760869383811951,"y":0.5359765291213989}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Pinaceae","boundary":[0.5760869383811951,0.5198237895965576,0.6608695387840271,0.5374449491500854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.5198237895965576},{"x":0.6847826242446899,"y":0.5198237895965576},{"x":0.6847826242446899,"y":0.5374449491500854},{"x":0.678260862827301,"y":0.5374449491500854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.678260862827301,0.5198237895965576,0.6847826242446899,0.5374449491500854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.697826087474823,"y":0.5198237895965576},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5212922096252441},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5374449491500854},{"x":0.697826087474823,"y":0.5374449491500854}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cupressaceae","boundary":[0.697826087474823,0.5198237895965576,0.8304347991943359,0.5374449491500854]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.5168869495391846},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5212922096252441},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5374449491500854},{"x":0.23260869085788727,"y":0.5345080494880676}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22760869085788726,0.5098869495391846,0.8354347991943359,0.5444449491500855],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.5447870492935181},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5447870492935181},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5668135285377502},{"x":0.810869574546814,"y":0.5668135285377502}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.813043475151062,0.5447870492935181,0.8282608985900879,0.5668135285377502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782608866691589,"y":0.5447870492935181},{"x":0.8065217137336731,"y":0.5447870492935181},{"x":0.804347813129425,"y":0.5668135285377502},{"x":0.7782608866691589,"y":0.5653451085090637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7782608866691589,0.5447870492935181,0.804347813129425,0.5668135285377502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.5447870492935181},{"x":0.7565217614173889,"y":0.5447870492935181},{"x":0.7565217614173889,"y":0.5653451085090637},{"x":0.730434775352478,"y":0.5653451085090637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.730434775352478,0.5447870492935181,0.7565217614173889,0.5653451085090637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021738886833191,"y":0.5433186292648315},{"x":0.719565212726593,"y":0.5433186292648315},{"x":0.717391312122345,"y":0.5653451085090637},{"x":0.699999988079071,"y":0.5653451085090637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7021738886833191,0.5433186292648315,0.717391312122345,0.5653451085090637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.645652174949646,"y":0.5433186292648315},{"x":0.6934782862663269,"y":0.5433186292648315},{"x":0.6934782862663269,"y":0.5653451085090637},{"x":0.645652174949646,"y":0.5653451085090637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آینده","boundary":[0.645652174949646,0.5433186292648315,0.6934782862663269,0.5653451085090637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593478262424469,"y":0.5433186292648315},{"x":0.6391304135322571,"y":0.5433186292648315},{"x":0.6391304135322571,"y":0.5653451085090637},{"x":0.593478262424469,"y":0.5638766288757324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منتشر","boundary":[0.593478262424469,0.5433186292648315,0.6391304135322571,0.5653451085090637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5152173638343811,"y":0.541850209236145},{"x":0.5782608985900879,"y":0.5433186292648315},{"x":0.5760869383811951,"y":0.5638766288757324},{"x":0.5152173638343811,"y":0.5638766288757324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهند","boundary":[0.5152173638343811,0.541850209236145,0.5760869383811951,0.5638766288757324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.541850209236145},{"x":0.502173900604248,"y":0.541850209236145},{"x":0.502173900604248,"y":0.5638766288757324},{"x":0.47826087474823,"y":0.5638766288757324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.47826087474823,0.541850209236145,0.502173900604248,0.5638766288757324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.541850209236145},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5447870492935181},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5668135285377502},{"x":0.47826087474823,"y":0.5638766288757324}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.47326087474823,0.534850209236145,0.8332608985900879,0.5738135285377503],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956521511077881,"y":0.5726872086524963},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5726872086524963},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5991189479827881},{"x":0.7956521511077881,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7956521511077881,0.5726872086524963,0.8304347991943359,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.5726872086524963},{"x":0.7782608866691589,"y":0.5726872086524963},{"x":0.7782608866691589,"y":0.5991189479827881},{"x":0.730434775352478,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.730434775352478,0.5726872086524963,0.7782608866691589,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.5726872086524963},{"x":0.7239130139350891,"y":0.5726872086524963},{"x":0.7239130139350891,"y":0.5991189479827881},{"x":0.708695650100708,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.708695650100708,0.5726872086524963,0.7239130139350891,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636956512928009,"y":0.5726872086524963},{"x":0.697826087474823,"y":0.5726872086524963},{"x":0.697826087474823,"y":0.5991189479827881},{"x":0.636956512928009,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سهولت","boundary":[0.636956512928009,0.5726872086524963,0.697826087474823,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.606521725654602,"y":0.5726872086524963},{"x":0.6173912882804871,"y":0.5726872086524963},{"x":0.6173912882804871,"y":0.5991189479827881},{"x":0.606521725654602,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.606521725654602,0.5726872086524963,0.6173912882804871,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.5726872086524963},{"x":0.5978260636329651,"y":0.5726872086524963},{"x":0.5978260636329651,"y":0.5991189479827881},{"x":0.530434787273407,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.530434787273407,0.5726872086524963,0.5978260636329651,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508695662021637,"y":0.5726872086524963},{"x":0.530434787273407,"y":0.5726872086524963},{"x":0.530434787273407,"y":0.5991189479827881},{"x":0.508695662021637,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.508695662021637,0.5726872086524963,0.530434787273407,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.5726872086524963},{"x":0.5043478012084961,"y":0.5726872086524963},{"x":0.5043478012084961,"y":0.5991189479827881},{"x":0.49347826838493347,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49347826838493347,0.5726872086524963,0.5043478012084961,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.5726872086524963},{"x":0.47826087474823,"y":0.5726872086524963},{"x":0.47826087474823,"y":0.5991189479827881},{"x":0.426086962223053,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنسها","boundary":[0.426086962223053,0.5726872086524963,0.47826087474823,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.5726872086524963},{"x":0.426086962223053,"y":0.5726872086524963},{"x":0.426086962223053,"y":0.5991189479827881},{"x":0.41304346919059753,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41304346919059753,0.5726872086524963,0.426086962223053,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35652172565460205,"y":0.5726872086524963},{"x":0.406521737575531,"y":0.5726872086524963},{"x":0.406521737575531,"y":0.5991189479827881},{"x":0.35652172565460205,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.35652172565460205,0.5726872086524963,0.406521737575531,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31086957454681396,"y":0.5726872086524963},{"x":0.354347825050354,"y":0.5726872086524963},{"x":0.354347825050354,"y":0.5991189479827881},{"x":0.31086957454681396,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.31086957454681396,0.5726872086524963,0.354347825050354,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28913044929504395,"y":0.5726872086524963},{"x":0.30869564414024353,"y":0.5726872086524963},{"x":0.30869564414024353,"y":0.5991189479827881},{"x":0.28913044929504395,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.28913044929504395,0.5726872086524963,0.30869564414024353,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22173912823200226,"y":0.5726872086524963},{"x":0.28478261828422546,"y":0.5726872086524963},{"x":0.28478261828422546,"y":0.5991189479827881},{"x":0.22173912823200226,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.22173912823200226,0.5726872086524963,0.28478261828422546,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15434782207012177,"y":0.5726872086524963},{"x":0.19565217196941376,"y":0.5726872086524963},{"x":0.19565217196941376,"y":0.5991189479827881},{"x":0.15434782207012177,"y":0.5991189479827881}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهیم","boundary":[0.15434782207012177,0.5726872086524963,0.19565217196941376,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.6049926280975342},{"x":0.884782612323761,"y":0.6049926280975342},{"x":0.884782612323761,"y":0.6299559473991394},{"x":0.856521725654602,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.856521725654602,0.6049926280975342,0.884782612323761,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.6049926280975342},{"x":0.8391304612159729,"y":0.6049926280975342},{"x":0.8391304612159729,"y":0.6299559473991394},{"x":0.77173912525177,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.77173912525177,0.6049926280975342,0.8391304612159729,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260869741439819,"y":0.6049926280975342},{"x":0.7565217614173889,"y":0.6049926280975342},{"x":0.7565217614173889,"y":0.6299559473991394},{"x":0.7260869741439819,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7260869741439819,0.6049926280975342,0.7565217614173889,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.6049926280975342},{"x":0.7152174115180969,"y":0.6049926280975342},{"x":0.7152174115180969,"y":0.6299559473991394},{"x":0.6804347634315491,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6804347634315491,0.6049926280975342,0.7152174115180969,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.6049926280975342},{"x":0.6739130616188049,"y":0.6049926280975342},{"x":0.6739130616188049,"y":0.6299559473991394},{"x":0.6282608509063721,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6282608509063721,0.6049926280975342,0.6739130616188049,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6049926280975342},{"x":0.6195651888847351,"y":0.6049926280975342},{"x":0.6195651888847351,"y":0.6299559473991394},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6000000238418579,0.6049926280975342,0.6195651888847351,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.6049926280975342},{"x":0.591304361820221,"y":0.6049926280975342},{"x":0.591304361820221,"y":0.6299559473991394},{"x":0.571739137172699,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.571739137172699,0.6049926280975342,0.591304361820221,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.6049926280975342},{"x":0.563043475151062,"y":0.6049926280975342},{"x":0.563043475151062,"y":0.6299559473991394},{"x":0.489130437374115,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خواننده","boundary":[0.489130437374115,0.6049926280975342,0.563043475151062,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46086955070495605,"y":0.6049926280975342},{"x":0.48695650696754456,"y":0.6049926280975342},{"x":0.48695650696754456,"y":0.6299559473991394},{"x":0.46086955070495605,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.46086955070495605,0.6049926280975342,0.48695650696754456,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4108695685863495,"y":0.6049926280975342},{"x":0.4543478190898895,"y":0.6049926280975342},{"x":0.4543478190898895,"y":0.6299559473991394},{"x":0.4108695685863495,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.4108695685863495,0.6049926280975342,0.4543478190898895,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34565216302871704,"y":0.6049926280975342},{"x":0.4021739065647125,"y":0.6049926280975342},{"x":0.4021739065647125,"y":0.6299559473991394},{"x":0.34565216302871704,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درختی","boundary":[0.34565216302871704,0.6049926280975342,0.4021739065647125,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30869564414024353,"y":0.6049926280975342},{"x":0.3282608687877655,"y":0.6049926280975342},{"x":0.3282608687877655,"y":0.6299559473991394},{"x":0.30869564414024353,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.30869564414024353,0.6049926280975342,0.3282608687877655,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2760869562625885,"y":0.6049926280975342},{"x":0.28913044929504395,"y":0.6049926280975342},{"x":0.28913044929504395,"y":0.6299559473991394},{"x":0.2760869562625885,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2760869562625885,0.6049926280975342,0.28913044929504395,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24565216898918152,"y":0.6049926280975342},{"x":0.26739129424095154,"y":0.6049926280975342},{"x":0.26739129424095154,"y":0.6299559473991394},{"x":0.24565216898918152,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24565216898918152,0.6049926280975342,0.26739129424095154,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19130434095859528,"y":0.6049926280975342},{"x":0.2347826063632965,"y":0.6049926280975342},{"x":0.2347826063632965,"y":0.6299559473991394},{"x":0.19130434095859528,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعت","boundary":[0.19130434095859528,0.6049926280975342,0.2347826063632965,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15434782207012177,"y":0.6049926280975342},{"x":0.17608696222305298,"y":0.6049926280975342},{"x":0.17608696222305298,"y":0.6299559473991394},{"x":0.15434782207012177,"y":0.6299559473991394}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.15434782207012177,0.6049926280975342,0.17608696222305298,0.6299559473991394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.852173924446106,"y":0.6402349472045898},{"x":0.893478274345398,"y":0.6417033672332764},{"x":0.893478274345398,"y":0.6637297868728638},{"x":0.852173924446106,"y":0.6637297868728638}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقابل","boundary":[0.852173924446106,0.6402349472045898,0.893478274345398,0.6637297868728638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7978261113166809,"y":0.6402349472045898},{"x":0.834782600402832,"y":0.6402349472045898},{"x":0.834782600402832,"y":0.6637297868728638},{"x":0.7978261113166809,"y":0.6622613668441772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7978261113166809,0.6402349472045898,0.834782600402832,0.6637297868728638]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.6402349472045898},{"x":0.789130449295044,"y":0.6402349472045898},{"x":0.789130449295044,"y":0.6622613668441772},{"x":0.769565224647522,"y":0.6622613668441772}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.769565224647522,0.6402349472045898,0.789130449295044,0.6622613668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.6402349472045898},{"x":0.760869562625885,"y":0.6402349472045898},{"x":0.760869562625885,"y":0.6622613668441772},{"x":0.7347826361656189,"y":0.6622613668441772}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیند","boundary":[0.7347826361656189,0.6402349472045898,0.760869562625885,0.6622613668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.6387665271759033},{"x":0.7239130139350891,"y":0.6402349472045898},{"x":0.7239130139350891,"y":0.6622613668441772},{"x":0.667391300201416,"y":0.6622613668441772}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخوبی","boundary":[0.667391300201416,0.6387665271759033,0.7239130139350891,0.6622613668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591304361820221,"y":0.6387665271759033},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6387665271759033},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6622613668441772},{"x":0.591304361820221,"y":0.6622613668441772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.591304361820221,0.6387665271759033,0.6499999761581421,0.6622613668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.530434787273407,"y":0.6387665271759033},{"x":0.5652173757553101,"y":0.6387665271759033},{"x":0.5652173757553101,"y":0.6622613668441772},{"x":0.530434787273407,"y":0.6607929468154907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دهد","boundary":[0.530434787273407,0.6387665271759033,0.5652173757553101,0.6622613668441772]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.6387665271759033},{"x":0.519565224647522,"y":0.6387665271759033},{"x":0.519565224647522,"y":0.6607929468154907},{"x":0.510869562625885,"y":0.6607929468154907}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.510869562625885,0.6387665271759033,0.519565224647522,0.6607929468154907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.6387665271759033},{"x":0.5065217614173889,"y":0.6387665271759033},{"x":0.5065217614173889,"y":0.6607929468154907},{"x":0.46739131212234497,"y":0.6607929468154907}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.46739131212234497,0.6387665271759033,0.5065217614173889,0.6607929468154907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.6372981071472168},{"x":0.458695650100708,"y":0.6387665271759033},{"x":0.458695650100708,"y":0.6607929468154907},{"x":0.42391303181648254,"y":0.6607929468154907}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"تهيه","boundary":[0.42391303181648254,0.6372981071472168,0.458695650100708,0.6607929468154907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.376086950302124,"y":0.6372981071472168},{"x":0.406521737575531,"y":0.6372981071472168},{"x":0.406521737575531,"y":0.6607929468154907},{"x":0.376086950302124,"y":0.6607929468154907}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.376086950302124,0.6372981071472168,0.406521737575531,0.6607929468154907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.6372981071472168},{"x":0.36086955666542053,"y":0.6372981071472168},{"x":0.36086955666542053,"y":0.6607929468154907},{"x":0.323913037776947,"y":0.6593245267868042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.323913037776947,0.6372981071472168,0.36086955666542053,0.6607929468154907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.6372981071472168},{"x":0.31086957454681396,"y":0.6372981071472168},{"x":0.31086957454681396,"y":0.6593245267868042},{"x":0.27173912525177,"y":0.6593245267868042}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.27173912525177,0.6372981071472168,0.31086957454681396,0.6593245267868042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22608695924282074,"y":0.6358296871185303},{"x":0.27391305565834045,"y":0.6372981071472168},{"x":0.27391305565834045,"y":0.6593245267868042},{"x":0.22608695924282074,"y":0.6593245267868042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.22608695924282074,0.6358296871185303,0.27391305565834045,0.6593245267868042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.6358296871185303},{"x":0.20652173459529877,"y":0.6358296871185303},{"x":0.20652173459529877,"y":0.6593245267868042},{"x":0.15869565308094025,"y":0.6593245267868042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.15869565308094025,0.6358296871185303,0.20652173459529877,0.6593245267868042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.6710719466209412},{"x":0.8891304135322571,"y":0.6710719466209412},{"x":0.8891304135322571,"y":0.6945667862892151},{"x":0.8369565010070801,"y":0.6930983662605286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسها","boundary":[0.8369565010070801,0.6710719466209412,0.8891304135322571,0.6945667862892151]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.6710719466209412},{"x":0.8304347991943359,"y":0.6710719466209412},{"x":0.8304347991943359,"y":0.6930983662605286},{"x":0.79347825050354,"y":0.6930983662605286}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.79347825050354,0.6710719466209412,0.8304347991943359,0.6930983662605286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665217399597168,"y":0.6696035265922546},{"x":0.782608687877655,"y":0.6696035265922546},{"x":0.782608687877655,"y":0.6930983662605286},{"x":0.665217399597168,"y":0.6930983662605286}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Podocarpus","boundary":[0.665217399597168,0.6696035265922546,0.782608687877655,0.6930983662605286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391304135322571,"y":0.6696035265922546},{"x":0.656521737575531,"y":0.6696035265922546},{"x":0.656521737575531,"y":0.6930983662605286},{"x":0.6391304135322571,"y":0.6930983662605286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6391304135322571,0.6696035265922546,0.656521737575531,0.6930983662605286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.6696035265922546},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6696035265922546},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6930983662605286},{"x":0.595652163028717,"y":0.6930983662605286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علت","boundary":[0.595652163028717,0.6696035265922546,0.6304348111152649,0.6930983662605286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532608687877655,"y":0.6696035265922546},{"x":0.584782600402832,"y":0.6696035265922546},{"x":0.584782600402832,"y":0.6930983662605286},{"x":0.532608687877655,"y":0.691629946231842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.532608687877655,0.6696035265922546,0.584782600402832,0.6930983662605286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.6696035265922546},{"x":0.5282608866691589,"y":0.6696035265922546},{"x":0.5282608866691589,"y":0.6930983662605286},{"x":0.47826087474823,"y":0.691629946231842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.47826087474823,0.6696035265922546,0.5282608866691589,0.6930983662605286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.6696035265922546},{"x":0.46521738171577454,"y":0.6696035265922546},{"x":0.46521738171577454,"y":0.691629946231842},{"x":0.426086962223053,"y":0.691629946231842}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.426086962223053,0.6696035265922546,0.46521738171577454,0.691629946231842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.6681351065635681},{"x":0.4217391312122345,"y":0.6681351065635681},{"x":0.4217391312122345,"y":0.691629946231842},{"x":0.39347827434539795,"y":0.691629946231842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39347827434539795,0.6681351065635681,0.4217391312122345,0.691629946231842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3391304314136505,"y":0.6681351065635681},{"x":0.37826088070869446,"y":0.6681351065635681},{"x":0.37826088070869446,"y":0.691629946231842},{"x":0.3391304314136505,"y":0.691629946231842}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.3391304314136505,0.6681351065635681,0.37826088070869446,0.691629946231842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28913044929504395,"y":0.6681351065635681},{"x":0.323913037776947,"y":0.6681351065635681},{"x":0.323913037776947,"y":0.6901615262031555},{"x":0.28913044929504395,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.28913044929504395,0.6681351065635681,0.323913037776947,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27391305565834045,"y":0.6681351065635681},{"x":0.28260868787765503,"y":0.6681351065635681},{"x":0.28260868787765503,"y":0.6901615262031555},{"x":0.27391305565834045,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27391305565834045,0.6681351065635681,0.28260868787765503,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.6666666865348816},{"x":0.260869562625885,"y":0.6681351065635681},{"x":0.260869562625885,"y":0.6901615262031555},{"x":0.15869565308094025,"y":0.6901615262031555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.15869565308094025,0.6666666865348816,0.260869562625885,0.6901615262031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.863043487071991,"y":0.700440526008606},{"x":0.8913043737411499,"y":0.700440526008606},{"x":0.8913043737411499,"y":0.7254038453102112},{"x":0.863043487071991,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.863043487071991,0.700440526008606,0.8913043737411499,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.700440526008606},{"x":0.843478262424469,"y":0.700440526008606},{"x":0.843478262424469,"y":0.7254038453102112},{"x":0.79347825050354,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.79347825050354,0.700440526008606,0.843478262424469,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.700440526008606},{"x":0.7760869860649109,"y":0.700440526008606},{"x":0.7760869860649109,"y":0.7254038453102112},{"x":0.7347826361656189,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.7347826361656189,0.700440526008606,0.7760869860649109,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.700440526008606},{"x":0.730434775352478,"y":0.700440526008606},{"x":0.730434775352478,"y":0.7254038453102112},{"x":0.717391312122345,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.717391312122345,0.700440526008606,0.730434775352478,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.645652174949646,"y":0.700440526008606},{"x":0.708695650100708,"y":0.700440526008606},{"x":0.708695650100708,"y":0.7254038453102112},{"x":0.645652174949646,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاکنون","boundary":[0.645652174949646,0.700440526008606,0.708695650100708,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5782608985900879,"y":0.700440526008606},{"x":0.636956512928009,"y":0.700440526008606},{"x":0.636956512928009,"y":0.7254038453102112},{"x":0.5782608985900879,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدست","boundary":[0.5782608985900879,0.700440526008606,0.636956512928009,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5152173638343811,"y":0.700440526008606},{"x":0.5673912763595581,"y":0.700440526008606},{"x":0.5673912763595581,"y":0.7254038453102112},{"x":0.5152173638343811,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیامده","boundary":[0.5152173638343811,0.700440526008606,0.5673912763595581,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5043478012084961,"y":0.700440526008606},{"x":0.5130434632301331,"y":0.700440526008606},{"x":0.5130434632301331,"y":0.7254038453102112},{"x":0.5043478012084961,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5043478012084961,0.700440526008606,0.5130434632301331,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.700440526008606},{"x":0.49782609939575195,"y":0.700440526008606},{"x":0.49782609939575195,"y":0.7254038453102112},{"x":0.45652174949645996,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میسر","boundary":[0.45652174949645996,0.700440526008606,0.49782609939575195,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.700440526008606},{"x":0.45652174949645996,"y":0.700440526008606},{"x":0.45652174949645996,"y":0.7254038453102112},{"x":0.3913043439388275,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نگردید","boundary":[0.3913043439388275,0.700440526008606,0.45652174949645996,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478260934352875,"y":0.700440526008606},{"x":0.37826088070869446,"y":0.700440526008606},{"x":0.37826088070869446,"y":0.7254038453102112},{"x":0.3478260934352875,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.3478260934352875,0.700440526008606,0.37826088070869446,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.700440526008606},{"x":0.33478260040283203,"y":0.700440526008606},{"x":0.33478260040283203,"y":0.7254038453102112},{"x":0.31521740555763245,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31521740555763245,0.700440526008606,0.33478260040283203,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25869566202163696,"y":0.700440526008606},{"x":0.30434781312942505,"y":0.700440526008606},{"x":0.30434781312942505,"y":0.7254038453102112},{"x":0.25869566202163696,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.25869566202163696,0.700440526008606,0.30434781312942505,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2130434811115265,"y":0.700440526008606},{"x":0.25,"y":0.700440526008606},{"x":0.25,"y":0.7254038453102112},{"x":0.2130434811115265,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.2130434811115265,0.700440526008606,0.25,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15434782207012177,"y":0.700440526008606},{"x":0.20217391848564148,"y":0.700440526008606},{"x":0.20217391848564148,"y":0.7254038453102112},{"x":0.15434782207012177,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنسها","boundary":[0.15434782207012177,0.700440526008606,0.20217391848564148,0.7254038453102112]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.7312775254249573},{"x":0.897826075553894,"y":0.7312775254249573},{"x":0.897826075553894,"y":0.7547723650932312},{"x":0.8695651888847351,"y":0.7547723650932312}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8695651888847351,0.7312775254249573,0.897826075553894,0.7547723650932312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.7312775254249573},{"x":0.856521725654602,"y":0.7312775254249573},{"x":0.856521725654602,"y":0.7533039450645447},{"x":0.8282608985900879,"y":0.7533039450645447}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.8282608985900879,0.7312775254249573,0.856521725654602,0.7533039450645447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.780434787273407,"y":0.7298091053962708},{"x":0.821739137172699,"y":0.7298091053962708},{"x":0.8195652365684509,"y":0.7533039450645447},{"x":0.7782608866691589,"y":0.7533039450645447}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمین","boundary":[0.780434787273407,0.7298091053962708,0.8195652365684509,0.7533039450645447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.7283406853675842},{"x":0.7652173638343811,"y":0.7298091053962708},{"x":0.7652173638343811,"y":0.7518355250358582},{"x":0.7260869741439819,"y":0.7518355250358582}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.72826087474823,0.7283406853675842,0.7652173638343811,0.7518355250358582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.7283406853675842},{"x":0.7239130139350891,"y":0.7283406853675842},{"x":0.7239130139350891,"y":0.7518355250358582},{"x":0.6804347634315491,"y":0.7518355250358582}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6804347634315491,0.7283406853675842,0.7239130139350891,0.7518355250358582]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15434782207012177,"y":0.5726872086524963},{"x":0.897826075553894,"y":0.5726872086524963},{"x":0.897826075553894,"y":0.7547723650932312},{"x":0.15434782207012177,"y":0.7547723650932312}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14934782207012176,0.5656872086524963,0.902826075553894,0.7617723650932312],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.7621145248413086},{"x":0.8282608985900879,"y":0.7621145248413086},{"x":0.8282608985900879,"y":0.7856094241142273},{"x":0.810869574546814,"y":0.7856094241142273}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.810869574546814,0.7621145248413086,0.8282608985900879,0.7856094241142273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.7606461048126221},{"x":0.8065217137336731,"y":0.7606461048126221},{"x":0.8065217137336731,"y":0.7856094241142273},{"x":0.782608687877655,"y":0.7856094241142273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.782608687877655,0.7606461048126221,0.8065217137336731,0.7856094241142273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326086759567261,"y":0.7606461048126221},{"x":0.769565224647522,"y":0.7606461048126221},{"x":0.769565224647522,"y":0.784140944480896},{"x":0.7326086759567261,"y":0.784140944480896}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7326086759567261,0.7606461048126221,0.769565224647522,0.784140944480896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.7606461048126221},{"x":0.7152174115180969,"y":0.7606461048126221},{"x":0.7152174115180969,"y":0.784140944480896},{"x":0.689130425453186,"y":0.784140944480896}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"يك","boundary":[0.689130425453186,0.7606461048126221,0.7152174115180969,0.784140944480896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.7606461048126221},{"x":0.678260862827301,"y":0.7606461048126221},{"x":0.678260862827301,"y":0.784140944480896},{"x":0.6086956262588501,"y":0.784140944480896}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6086956262588501,0.7606461048126221,0.678260862827301,0.784140944480896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.7606461048126221},{"x":0.6108695864677429,"y":0.7606461048126221},{"x":0.6108695864677429,"y":0.784140944480896},{"x":0.602173924446106,"y":0.784140944480896}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.602173924446106,0.7606461048126221,0.6108695864677429,0.784140944480896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.7606461048126221},{"x":0.5978260636329651,"y":0.7606461048126221},{"x":0.5978260636329651,"y":0.784140944480896},{"x":0.5456521511077881,"y":0.784140944480896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چندین","boundary":[0.5456521511077881,0.7606461048126221,0.5978260636329651,0.784140944480896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.7591776847839355},{"x":0.5347825884819031,"y":0.7606461048126221},{"x":0.5347825884819031,"y":0.784140944480896},{"x":0.447826087474823,"y":0.784140944480896}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سکسيون","boundary":[0.447826087474823,0.7591776847839355,0.5347825884819031,0.784140944480896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.428260862827301,"y":0.7591776847839355},{"x":0.43913042545318604,"y":0.7591776847839355},{"x":0.43913042545318604,"y":0.7826725244522095},{"x":0.428260862827301,"y":0.7826725244522095}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.428260862827301,0.7591776847839355,0.43913042545318604,0.7826725244522095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.7591776847839355},{"x":0.417391300201416,"y":0.7591776847839355},{"x":0.417391300201416,"y":0.784140944480896},{"x":0.30434781312942505,"y":0.7826725244522095}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زیرسکسیون","boundary":[0.30434781312942505,0.7591776847839355,0.417391300201416,0.784140944480896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24782608449459076,"y":0.7591776847839355},{"x":0.2869565188884735,"y":0.7591776847839355},{"x":0.2869565188884735,"y":0.7826725244522095},{"x":0.24782608449459076,"y":0.7826725244522095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.24782608449459076,0.7591776847839355,0.2869565188884735,0.7826725244522095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18913044035434723,"y":0.7591776847839355},{"x":0.23260869085788727,"y":0.7591776847839355},{"x":0.23260869085788727,"y":0.7826725244522095},{"x":0.18913044035434723,"y":0.7826725244522095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.18913044035434723,0.7591776847839355,0.23260869085788727,0.7826725244522095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.7591776847839355},{"x":0.18913044035434723,"y":0.7591776847839355},{"x":0.18913044035434723,"y":0.7826725244522095},{"x":0.15000000596046448,"y":0.7826725244522095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.15000000596046448,0.7591776847839355,0.18913044035434723,0.7826725244522095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.7958884239196777},{"x":0.897826075553894,"y":0.7973568439483643},{"x":0.895652174949646,"y":0.8193832635879517},{"x":0.813043475151062,"y":0.8179148435592651}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وهمچنین","boundary":[0.8152173757553101,0.7958884239196777,0.895652174949646,0.8193832635879517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7565217614173889,"y":0.7958884239196777},{"x":0.800000011920929,"y":0.7958884239196777},{"x":0.800000011920929,"y":0.8179148435592651},{"x":0.7565217614173889,"y":0.8179148435592651}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.7565217614173889,0.7958884239196777,0.800000011920929,0.8179148435592651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.7958884239196777},{"x":0.741304337978363,"y":0.7958884239196777},{"x":0.741304337978363,"y":0.8179148435592651},{"x":0.689130425453186,"y":0.8164464235305786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجدید","boundary":[0.689130425453186,0.7958884239196777,0.741304337978363,0.8179148435592651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.645652174949646,"y":0.7958884239196777},{"x":0.678260862827301,"y":0.7958884239196777},{"x":0.678260862827301,"y":0.8164464235305786},{"x":0.645652174949646,"y":0.8164464235305786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.645652174949646,0.7958884239196777,0.678260862827301,0.8164464235305786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.7944199442863464},{"x":0.6326087117195129,"y":0.7958884239196777},{"x":0.6326087117195129,"y":0.8164464235305786},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8164464235305786}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.5652173757553101,0.7944199442863464,0.6326087117195129,0.8164464235305786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.7944199442863464},{"x":0.5478261113166809,"y":0.7944199442863464},{"x":0.5478261113166809,"y":0.8164464235305786},{"x":0.49782609939575195,"y":0.8149779438972473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمده","boundary":[0.49782609939575195,0.7944199442863464,0.5478261113166809,0.8164464235305786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47173914313316345,"y":0.7944199442863464},{"x":0.489130437374115,"y":0.7944199442863464},{"x":0.489130437374115,"y":0.8149779438972473},{"x":0.47173914313316345,"y":0.8149779438972473}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47173914313316345,0.7944199442863464,0.489130437374115,0.8149779438972473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4326086938381195,"y":0.7929515242576599},{"x":0.4630434811115265,"y":0.7944199442863464},{"x":0.4630434811115265,"y":0.8149779438972473},{"x":0.43043479323387146,"y":0.8149779438972473}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.4326086938381195,0.7929515242576599,0.4630434811115265,0.8149779438972473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.7929515242576599},{"x":0.428260862827301,"y":0.7944199442863464},{"x":0.428260862827301,"y":0.8149779438972473},{"x":0.3913043439388275,"y":0.8149779438972473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.39347827434539795,0.7929515242576599,0.428260862827301,0.8149779438972473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.7929515242576599},{"x":0.37173911929130554,"y":0.7929515242576599},{"x":0.37173911929130554,"y":0.8135095238685608},{"x":0.31521740555763245,"y":0.8135095238685608}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.31521740555763245,0.7929515242576599,0.37173911929130554,0.8135095238685608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24565216898918152,"y":0.7929515242576599},{"x":0.2978260815143585,"y":0.7929515242576599},{"x":0.2978260815143585,"y":0.8135095238685608},{"x":0.24565216898918152,"y":0.8135095238685608}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنسها","boundary":[0.24565216898918152,0.7929515242576599,0.2978260815143585,0.8135095238685608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.7914831042289734},{"x":0.23695652186870575,"y":0.7929515242576599},{"x":0.23695652186870575,"y":0.8135095238685608},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8135095238685608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.20000000298023224,0.7914831042289734,0.23695652186870575,0.8135095238685608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.7914831042289734},{"x":0.19130434095859528,"y":0.7914831042289734},{"x":0.19130434095859528,"y":0.8135095238685608},{"x":0.15434782207012177,"y":0.8135095238685608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.156521737575531,0.7914831042289734,0.19130434095859528,0.8135095238685608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.8296622633934021},{"x":0.8913043737411499,"y":0.8296622633934021},{"x":0.8913043737411499,"y":0.8443465232849121},{"x":0.8478260636329651,"y":0.8458150029182434}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.8478260636329651,0.8296622633934021,0.8913043737411499,0.8443465232849121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8304347991943359,"y":0.8296622633934021},{"x":0.8369565010070801,"y":0.8296622633934021},{"x":0.8391304612159729,"y":0.8458150029182434},{"x":0.832608699798584,"y":0.8458150029182434}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8304347991943359,0.8296622633934021,0.8391304612159729,0.8458150029182434]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.7591776847839355},{"x":0.897826075553894,"y":0.7621145248413086},{"x":0.897826075553894,"y":0.8472834229469299},{"x":0.15000000596046448,"y":0.8443465232849121}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14500000596046447,0.7521776847839355,0.902826075553894,0.8542834229469299],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/yhOKBtNXPzDxuSCo.jpg","blurred":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/LtPskNTXHzQKRiOl.jpg","webpSec":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/DClaSJFsVdcgRRvl-sec.webp"},"info":{"width":461,"height":681,"margin":[0.00031853322351832193,0.0003864770845869739,0.9982105062892277,0.9986312626118877]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5184381604194641,"y":0.27165931463241577},{"x":0.5965293049812317,"y":0.2731277644634247},{"x":0.5943601131439209,"y":0.2980910539627075},{"x":0.5184381604194641,"y":0.2980910539627075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5184381604194641,0.27165931463241577,0.5943601131439209,0.2980910539627075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3861171305179596,"y":0.27019089460372925},{"x":0.494577020406723,"y":0.27165931463241577},{"x":0.494577020406723,"y":0.2980910539627075},{"x":0.3861171305179596,"y":0.2966226041316986}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مندرجات","boundary":[0.3861171305179596,0.27019089460372925,0.494577020406723,0.2980910539627075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3861171305179596,"y":0.27019089460372925},{"x":0.5965293049812317,"y":0.2731277644634247},{"x":0.5943601131439209,"y":0.29955947399139404},{"x":0.3861171305179596,"y":0.2966226041316986}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.3811171305179596,0.26319089460372924,0.5993601131439209,0.30655947399139405],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1561822146177292,"y":0.3700440526008606},{"x":0.16268980503082275,"y":0.3700440526008606},{"x":0.16268980503082275,"y":0.38179147243499756},{"x":0.1561822146177292,"y":0.38179147243499756}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"4","boundary":[0.1561822146177292,0.3700440526008606,0.16268980503082275,0.38179147243499756]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1561822146177292,"y":0.3700440526008606},{"x":0.16268980503082275,"y":0.3700440526008606},{"x":0.16268980503082275,"y":0.38179147243499756},{"x":0.1561822146177292,"y":0.38179147243499756}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","boundary":[0.15118221461772918,0.3630440526008606,0.16768980503082276,0.38879147243499756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1540130078792572,"y":0.461086630821228},{"x":0.18004338443279266,"y":0.461086630821228},{"x":0.18004338443279266,"y":0.4743025004863739},{"x":0.1561822146177292,"y":0.4743025004863739}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳","boundary":[0.1540130078792572,0.461086630821228,0.18004338443279266,0.4743025004863739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1540130078792572,"y":0.461086630821228},{"x":0.18004338443279266,"y":0.461086630821228},{"x":0.18004338443279266,"y":0.4743025004863739},{"x":0.1561822146177292,"y":0.4743025004863739}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1490130078792572,0.454086630821228,0.18504338443279267,0.4813025004863739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1561822146177292,"y":0.5256975293159485},{"x":0.17787419259548187,"y":0.5256975293159485},{"x":0.17787419259548187,"y":0.538913369178772},{"x":0.1561822146177292,"y":0.538913369178772}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴","boundary":[0.1561822146177292,0.5256975293159485,0.17787419259548187,0.538913369178772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1561822146177292,"y":0.5256975293159485},{"x":0.17787419259548187,"y":0.5256975293159485},{"x":0.17787419259548187,"y":0.538913369178772},{"x":0.1561822146177292,"y":0.538913369178772}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15118221461772918,0.5186975293159485,0.18287419259548188,0.545913369178772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7678958773612976,"y":0.3421438932418823},{"x":0.8199566006660461,"y":0.3421438932418823},{"x":0.8199566006660461,"y":0.3641703426837921},{"x":0.7678958773612976,"y":0.3641703426837921}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامهای","boundary":[0.7678958773612976,0.3421438932418823,0.8199566006660461,0.3641703426837921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6898047924041748,"y":0.3421438932418823},{"x":0.7462038993835449,"y":0.3421438932418823},{"x":0.7462038993835449,"y":0.3641703426837921},{"x":0.6898047924041748,"y":0.3641703426837921}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.6898047924041748,0.3421438932418823,0.7462038993835449,0.3641703426837921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6160520315170288,"y":0.3421438932418823},{"x":0.6681128144264221,"y":0.3421438932418823},{"x":0.6681128144264221,"y":0.3641703426837921},{"x":0.6160520315170288,"y":0.3641703426837921}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.6160520315170288,0.3421438932418823,0.6681128144264221,0.3641703426837921]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7874186635017395,"y":0.36563876271247864},{"x":0.8199566006660461,"y":0.36563876271247864},{"x":0.8199566006660461,"y":0.3876652121543884},{"x":0.7874186635017395,"y":0.3876652121543884}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7874186635017395,0.36563876271247864,0.8199566006660461,0.3876652121543884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7331887483596802,"y":0.36710718274116516},{"x":0.7657266855239868,"y":0.36710718274116516},{"x":0.7657266855239868,"y":0.38913363218307495},{"x":0.7331887483596802,"y":0.38913363218307495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7331887483596802,0.36710718274116516,0.7657266855239868,0.38913363218307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7114967703819275,"y":0.36710718274116516},{"x":0.7201735377311707,"y":0.36710718274116516},{"x":0.7201735377311707,"y":0.38913363218307495},{"x":0.7114967703819275,"y":0.38913363218307495}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7114967703819275,0.36710718274116516,0.7201735377311707,0.38913363218307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5986984968185425,"y":0.36710718274116516},{"x":0.7006507515907288,"y":0.36563876271247864},{"x":0.7006507515907288,"y":0.38913363218307495},{"x":0.5986984968185425,"y":0.38913363218307495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانستنیهای","boundary":[0.5986984968185425,0.36710718274116516,0.7006507515907288,0.38913363218307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5249457955360413,"y":0.3685756325721741},{"x":0.5835140943527222,"y":0.36710718274116516},{"x":0.5835140943527222,"y":0.38913363218307495},{"x":0.5249457955360413,"y":0.38913363218307495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.5249457955360413,0.3685756325721741,0.5835140943527222,0.38913363218307495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765726447105408,"y":0.392070472240448},{"x":0.8026030659675598,"y":0.392070472240448},{"x":0.8026030659675598,"y":0.41703376173973083},{"x":0.7765726447105408,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.7765726447105408,0.392070472240448,0.8026030659675598,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7006507515907288,"y":0.392070472240448},{"x":0.7678958773612976,"y":0.392070472240448},{"x":0.7678958773612976,"y":0.41703376173973083},{"x":0.7006507515907288,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موقعیت","boundary":[0.7006507515907288,0.392070472240448,0.7678958773612976,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.622559666633606,"y":0.392070472240448},{"x":0.6854663491249084,"y":0.392070472240448},{"x":0.6854663491249084,"y":0.41703376173973083},{"x":0.622559666633606,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.622559666633606,0.392070472240448,0.6854663491249084,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5639913082122803,"y":0.392070472240448},{"x":0.6160520315170288,"y":0.392070472240448},{"x":0.6160520315170288,"y":0.41703376173973083},{"x":0.5639913082122803,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.5639913082122803,0.392070472240448,0.6160520315170288,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5314533710479736,"y":0.392070472240448},{"x":0.5531453490257263,"y":0.392070472240448},{"x":0.5531453490257263,"y":0.41703376173973083},{"x":0.5314533710479736,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5314533710479736,0.392070472240448,0.5531453490257263,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.494577020406723,"y":0.392070472240448},{"x":0.527114987373352,"y":0.392070472240448},{"x":0.527114987373352,"y":0.41703376173973083},{"x":0.494577020406723,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.494577020406723,0.392070472240448,0.527114987373352,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45119306445121765,"y":0.392070472240448},{"x":0.49023860692977905,"y":0.392070472240448},{"x":0.49023860692977905,"y":0.41703376173973083},{"x":0.45119306445121765,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.45119306445121765,0.392070472240448,0.49023860692977905,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3861171305179596,"y":0.392070472240448},{"x":0.43383947014808655,"y":0.392070472240448},{"x":0.43383947014808655,"y":0.41703376173973083},{"x":0.3861171305179596,"y":0.41703376173973083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.3861171305179596,0.392070472240448,0.43383947014808655,0.41703376173973083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765726447105408,"y":0.4243759214878082},{"x":0.8026030659675598,"y":0.4243759214878082},{"x":0.8026030659675598,"y":0.44640234112739563},{"x":0.7765726447105408,"y":0.44640234112739563}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7765726447105408,0.4243759214878082,0.8026030659675598,0.44640234112739563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789587736129761,"y":0.4243759214878082},{"x":0.7678958773612976,"y":0.4243759214878082},{"x":0.7678958773612976,"y":0.44640234112739563},{"x":0.6789587736129761,"y":0.44640234112739563}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6789587736129761,0.4243759214878082,0.7678958773612976,0.44640234112739563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6073752641677856,"y":0.4243759214878082},{"x":0.6659436225891113,"y":0.4243759214878082},{"x":0.6659436225891113,"y":0.44640234112739563},{"x":0.6073752641677856,"y":0.44640234112739563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6073752641677856,0.4243759214878082,0.6659436225891113,0.44640234112739563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.537960946559906,"y":0.4243759214878082},{"x":0.5900216698646545,"y":0.4243759214878082},{"x":0.5900216698646545,"y":0.44640234112739563},{"x":0.537960946559906,"y":0.44640234112739563}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.537960946559906,0.4243759214878082,0.5900216698646545,0.44640234112739563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4598698616027832,"y":0.4243759214878082},{"x":0.5162689685821533,"y":0.4243759214878082},{"x":0.5162689685821533,"y":0.44640234112739563},{"x":0.4598698616027832,"y":0.44640234112739563}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.4598698616027832,0.4243759214878082,0.5162689685821533,0.44640234112739563]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7787418365478516,"y":0.458149790763855},{"x":0.8004338145256042,"y":0.458149790763855},{"x":0.8004338145256042,"y":0.47723934054374695},{"x":0.7787418365478516,"y":0.47723934054374695}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7787418365478516,0.458149790763855,0.8004338145256042,0.47723934054374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136659622192383,"y":0.458149790763855},{"x":0.7657266855239868,"y":0.458149790763855},{"x":0.7657266855239868,"y":0.47723934054374695},{"x":0.7136659622192383,"y":0.47870779037475586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7136659622192383,0.458149790763855,0.7657266855239868,0.47723934054374695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6182212829589844,"y":0.458149790763855},{"x":0.6963123679161072,"y":0.458149790763855},{"x":0.6963123679161072,"y":0.47870779037475586},{"x":0.6182212829589844,"y":0.47870779037475586}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جغرافیائی","boundary":[0.6182212829589844,0.458149790763855,0.6963123679161072,0.47870779037475586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7375271320343018,"y":0.48458150029182434},{"x":0.7657266855239868,"y":0.48458150029182434},{"x":0.7678958773612976,"y":0.5124816298484802},{"x":0.7396963238716125,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7375271320343018,0.48458150029182434,0.7678958773612976,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7049891352653503,"y":0.48458150029182434},{"x":0.7158351540565491,"y":0.48458150029182434},{"x":0.7158351540565491,"y":0.5124816298484802},{"x":0.7049891352653503,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7049891352653503,0.48458150029182434,0.7158351540565491,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420824527740479,"y":0.48604992032051086},{"x":0.687635600566864,"y":0.48458150029182434},{"x":0.687635600566864,"y":0.5124816298484802},{"x":0.6420824527740479,"y":0.5124816298484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6420824527740479,0.48604992032051086,0.687635600566864,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5704989433288574,"y":0.48604992032051086},{"x":0.6334056258201599,"y":0.48604992032051086},{"x":0.6355748176574707,"y":0.5124816298484802},{"x":0.5704989433288574,"y":0.5139500498771667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیمکره","boundary":[0.5704989433288574,0.48604992032051086,0.6355748176574707,0.5124816298484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5140997767448425,"y":0.48604992032051086},{"x":0.5639913082122803,"y":0.48604992032051086},{"x":0.5661605000495911,"y":0.5139500498771667},{"x":0.5140997767448425,"y":0.5139500498771667}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.5140997767448425,0.48604992032051086,0.5661605000495911,0.5139500498771667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136659622192383,"y":0.5227606296539307},{"x":0.7396963238716125,"y":0.5227606296539307},{"x":0.7396963238716125,"y":0.5433186292648315},{"x":0.7114967703819275,"y":0.5433186292648315}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.7136659622192383,0.5227606296539307,0.7396963238716125,0.5433186292648315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6572667956352234,"y":0.5212922096252441},{"x":0.7006507515907288,"y":0.5227606296539307},{"x":0.698481559753418,"y":0.541850209236145},{"x":0.6550976037979126,"y":0.541850209236145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.6572667956352234,0.5212922096252441,0.698481559753418,0.541850209236145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377440094947815,"y":0.5212922096252441},{"x":0.6464208364486694,"y":0.5212922096252441},{"x":0.6442516446113586,"y":0.5403817892074585},{"x":0.6355748176574707,"y":0.5403817892074585}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6377440094947815,0.5212922096252441,0.6442516446113586,0.5403817892074585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5835140943527222,"y":0.5198237895965576},{"x":0.622559666633606,"y":0.5212922096252441},{"x":0.6203904747962952,"y":0.5403817892074585},{"x":0.5813449025154114,"y":0.5403817892074585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آسیا","boundary":[0.5835140943527222,0.5198237895965576,0.6203904747962952,0.5403817892074585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3861171305179596,"y":0.3421438932418823},{"x":0.8199566006660461,"y":0.3421438932418823},{"x":0.8199566006660461,"y":0.5433186292648315},{"x":0.3861171305179596,"y":0.5433186292648315}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3811171305179596,0.3351438932418823,0.8249566006660461,0.5503186292648315],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334056258201599,"y":0.5521292090415955},{"x":0.6832971572875977,"y":0.5521292090415955},{"x":0.6832971572875977,"y":0.5741556286811829},{"x":0.6334056258201599,"y":0.5741556286811829}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6334056258201599,0.5521292090415955,0.6832971572875977,0.5741556286811829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6030368804931641,"y":0.5521292090415955},{"x":0.6268980503082275,"y":0.5521292090415955},{"x":0.6268980503082275,"y":0.5741556286811829},{"x":0.6030368804931641,"y":0.5741556286811829}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6030368804931641,0.5521292090415955,0.6268980503082275,0.5741556286811829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488069653511047,"y":0.5521292090415955},{"x":0.585683286190033,"y":0.5521292090415955},{"x":0.585683286190033,"y":0.5741556286811829},{"x":0.5488069653511047,"y":0.5741556286811829}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قطب","boundary":[0.5488069653511047,0.5521292090415955,0.585683286190033,0.5741556286811829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5249457955360413,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5336225628852844,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5336225628852844,"y":0.5741556286811829},{"x":0.5249457955360413,"y":0.5741556286811829}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5249457955360413,0.5521292090415955,0.5336225628852844,0.5741556286811829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663774371147156,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5184381604194641,"y":0.5521292090415955},{"x":0.5184381604194641,"y":0.5741556286811829},{"x":0.4663774371147156,"y":0.5741556286811829}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.4663774371147156,0.5521292090415955,0.5184381604194641,0.5741556286811829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39045554399490356,"y":0.5521292090415955},{"x":0.4468546509742737,"y":0.5521292090415955},{"x":0.4468546509742737,"y":0.5741556286811829},{"x":0.39045554399490356,"y":0.5741556286811829}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"معتدله","boundary":[0.39045554399490356,0.5521292090415955,0.4468546509742737,0.5741556286811829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355748176574707,"y":0.5814977884292603},{"x":0.6789587736129761,"y":0.5800293684005737},{"x":0.6811279654502869,"y":0.5991189479827881},{"x":0.6355748176574707,"y":0.6020557880401611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6355748176574707,0.5814977884292603,0.6811279654502869,0.5991189479827881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5704989433288574,"y":0.5844346284866333},{"x":0.6203904747962952,"y":0.5814977884292603},{"x":0.622559666633606,"y":0.6020557880401611},{"x":0.5704989433288574,"y":0.6035242080688477}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معتدله","boundary":[0.5704989433288574,0.5844346284866333,0.622559666633606,0.6020557880401611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5227765440940857,"y":0.5859031081199646},{"x":0.5596529245376587,"y":0.5844346284866333},{"x":0.5618221163749695,"y":0.6035242080688477},{"x":0.5249457955360413,"y":0.6064611077308655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرد","boundary":[0.5227765440940857,0.5859031081199646,0.5618221163749695,0.6035242080688477]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39045554399490356,"y":0.5521292090415955},{"x":0.6832971572875977,"y":0.5521292090415955},{"x":0.6832971572875977,"y":0.6064611077308655},{"x":0.39045554399490356,"y":0.6064611077308655}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38545554399490356,0.5451292090415955,0.6882971572875977,0.6134611077308655],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355748176574707,"y":0.6123347878456116},{"x":0.6811279654502869,"y":0.6123347878456116},{"x":0.6811279654502869,"y":0.6358296871185303},{"x":0.6355748176574707,"y":0.6372981071472168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.6355748176574707,0.6123347878456116,0.6811279654502869,0.6358296871185303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5704989433288574,"y":0.6138032078742981},{"x":0.6247288584709167,"y":0.6123347878456116},{"x":0.6268980503082275,"y":0.6372981071472168},{"x":0.5726681351661682,"y":0.6387665271759033}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معتدله","boundary":[0.5704989433288574,0.6138032078742981,0.6268980503082275,0.6372981071472168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5227765440940857,"y":0.6152716875076294},{"x":0.5531453490257263,"y":0.6152716875076294},{"x":0.5531453490257263,"y":0.6387665271759033},{"x":0.5249457955360413,"y":0.6402349472045898}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرم","boundary":[0.5227765440940857,0.6152716875076294,0.5531453490257263,0.6387665271759033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7114967703819275,"y":0.6446402072906494},{"x":0.7396963238716125,"y":0.6461086869239807},{"x":0.7375271320343018,"y":0.6666666865348816},{"x":0.7114967703819275,"y":0.6651982665061951}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7114967703819275,0.6446402072906494,0.7375271320343018,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6464208364486694,"y":0.6446402072906494},{"x":0.6963123679161072,"y":0.6446402072906494},{"x":0.6963123679161072,"y":0.6666666865348816},{"x":0.6464208364486694,"y":0.6651982665061951}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آفریقا","boundary":[0.6464208364486694,0.6446402072906494,0.6963123679161072,0.6666666865348816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136659622192383,"y":0.6725403666496277},{"x":0.7375271320343018,"y":0.6725403666496277},{"x":0.7375271320343018,"y":0.6960352659225464},{"x":0.7136659622192383,"y":0.6960352659225464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7136659622192383,0.6725403666496277,0.7375271320343018,0.6960352659225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355748176574707,"y":0.6725403666496277},{"x":0.698481559753418,"y":0.6725403666496277},{"x":0.698481559753418,"y":0.6960352659225464},{"x":0.6355748176574707,"y":0.6960352659225464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمریکای","boundary":[0.6355748176574707,0.6725403666496277,0.698481559753418,0.6960352659225464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5661605000495911,"y":0.6710719466209412},{"x":0.613882839679718,"y":0.6710719466209412},{"x":0.613882839679718,"y":0.6960352659225464},{"x":0.5661605000495911,"y":0.6960352659225464}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.5661605000495911,0.6710719466209412,0.613882839679718,0.6960352659225464]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5227765440940857,"y":0.6123347878456116},{"x":0.7375271320343018,"y":0.6123347878456116},{"x":0.7396963238716125,"y":0.6960352659225464},{"x":0.5249457955360413,"y":0.6975036859512329}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5177765440940857,0.6053347878456116,0.7446963238716126,0.7030352659225464],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377440094947815,"y":0.700440526008606},{"x":0.6832971572875977,"y":0.700440526008606},{"x":0.6832971572875977,"y":0.7239353656768799},{"x":0.6399132609367371,"y":0.7239353656768799}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.6377440094947815,0.700440526008606,0.6832971572875977,0.7239353656768799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5813449025154114,"y":0.7019089460372925},{"x":0.6203904747962952,"y":0.700440526008606},{"x":0.6203904747962952,"y":0.7239353656768799},{"x":0.5813449025154114,"y":0.7239353656768799}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرد","boundary":[0.5813449025154114,0.7019089460372925,0.6203904747962952,0.7239353656768799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5227765440940857,"y":0.7019089460372925},{"x":0.5704989433288574,"y":0.7019089460372925},{"x":0.5726681351661682,"y":0.7239353656768799},{"x":0.5227765440940857,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.5227765440940857,0.7019089460372925,0.5726681351661682,0.7239353656768799]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5227765440940857,"y":0.7019089460372925},{"x":0.6832971572875977,"y":0.700440526008606},{"x":0.6832971572875977,"y":0.7239353656768799},{"x":0.5227765440940857,"y":0.7254038453102112}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5177765440940857,0.6949089460372925,0.6882971572875977,0.7309353656768799],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399132609367371,"y":0.7298091053962708},{"x":0.6832971572875977,"y":0.7312775254249573},{"x":0.6811279654502869,"y":0.7518355250358582},{"x":0.6399132609367371,"y":0.7503671050071716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.6399132609367371,0.7298091053962708,0.6811279654502869,0.7518355250358582]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5661605000495911,"y":0.7283406853675842},{"x":0.622559666633606,"y":0.7298091053962708},{"x":0.6203904747962952,"y":0.7503671050071716},{"x":0.5639913082122803,"y":0.7488986849784851}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معتدله","boundary":[0.5661605000495911,0.7283406853675842,0.6203904747962952,0.7503671050071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505422830581665,"y":0.7606461048126221},{"x":0.7592191100120544,"y":0.7606461048126221},{"x":0.7613883018493652,"y":0.784140944480896},{"x":0.7505422830581665,"y":0.784140944480896}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7505422830581665,0.7606461048126221,0.7613883018493652,0.784140944480896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7223427295684814,"y":0.7606461048126221},{"x":0.7331887483596802,"y":0.7606461048126221},{"x":0.7331887483596802,"y":0.784140944480896},{"x":0.7223427295684814,"y":0.784140944480896}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7223427295684814,0.7606461048126221,0.7331887483596802,0.784140944480896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6637744307518005,"y":0.7606461048126221},{"x":0.7049891352653503,"y":0.7606461048126221},{"x":0.7049891352653503,"y":0.784140944480896},{"x":0.6659436225891113,"y":0.784140944480896}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6637744307518005,0.7606461048126221,0.7049891352653503,0.784140944480896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5900216698646545,"y":0.7606461048126221},{"x":0.6550976037979126,"y":0.7606461048126221},{"x":0.6550976037979126,"y":0.7856094241142273},{"x":0.5900216698646545,"y":0.7856094241142273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استوائی","boundary":[0.5900216698646545,0.7606461048126221,0.6550976037979126,0.7856094241142273]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5639913082122803,"y":0.7283406853675842},{"x":0.7613883018493652,"y":0.7283406853675842},{"x":0.7613883018493652,"y":0.7856094241142273},{"x":0.5639913082122803,"y":0.7856094241142273}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5589913082122803,0.7213406853675842,0.7663883018493652,0.7926094241142273],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6637744307518005,"y":0.7885462641716003},{"x":0.7049891352653503,"y":0.7870778441429138},{"x":0.7071583271026611,"y":0.8120411038398743},{"x":0.6659436225891113,"y":0.8135095238685608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6637744307518005,0.7885462641716003,0.7071583271026611,0.8120411038398743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.585683286190033,"y":0.7900146842002869},{"x":0.6550976037979126,"y":0.7885462641716003},{"x":0.6572667956352234,"y":0.8135095238685608},{"x":0.5878524780273438,"y":0.8149779438972473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیمکره","boundary":[0.585683286190033,0.7900146842002869,0.6572667956352234,0.8135095238685608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5227765440940857,"y":0.7914831042289734},{"x":0.574837327003479,"y":0.7900146842002869},{"x":0.5770065188407898,"y":0.8149779438972473},{"x":0.5227765440940857,"y":0.8164464235305786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.5227765440940857,0.7914831042289734,0.5770065188407898,0.8149779438972473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7114967703819275,"y":0.8208516836166382},{"x":0.7396963238716125,"y":0.8208516836166382},{"x":0.7396963238716125,"y":0.8414096832275391},{"x":0.7114967703819275,"y":0.8414096832275391}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7114967703819275,0.8208516836166382,0.7396963238716125,0.8414096832275391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6334056258201599,"y":0.8208516836166382},{"x":0.7006507515907288,"y":0.8208516836166382},{"x":0.7006507515907288,"y":0.8414096832275391},{"x":0.6334056258201599,"y":0.8414096832275391}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"استراليا","boundary":[0.6334056258201599,0.8208516836166382,0.7006507515907288,0.8414096832275391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613882839679718,"y":0.8193832635879517},{"x":0.622559666633606,"y":0.8193832635879517},{"x":0.6203904747962952,"y":0.8399412631988525},{"x":0.613882839679718,"y":0.8399412631988525}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.613882839679718,0.8193832635879517,0.6203904747962952,0.8399412631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5574837327003479,"y":0.8193832635879517},{"x":0.5986984968185425,"y":0.8193832635879517},{"x":0.5986984968185425,"y":0.8399412631988525},{"x":0.5574837327003479,"y":0.8399412631988525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسيا","boundary":[0.5574837327003479,0.8193832635879517,0.5986984968185425,0.8399412631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136659622192383,"y":0.8472834229469299},{"x":0.7375271320343018,"y":0.8472834229469299},{"x":0.735357940196991,"y":0.8693098425865173},{"x":0.7114967703819275,"y":0.8693098425865173}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7136659622192383,0.8472834229469299,0.735357940196991,0.8693098425865173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6485900282859802,"y":0.8458150029182434},{"x":0.7028199434280396,"y":0.8472834229469299},{"x":0.7006507515907288,"y":0.8693098425865173},{"x":0.6464208364486694,"y":0.8678414225578308}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آفریقا","boundary":[0.6485900282859802,0.8458150029182434,0.7006507515907288,0.8693098425865173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7114967703819275,"y":0.8737151026725769},{"x":0.735357940196991,"y":0.8737151026725769},{"x":0.735357940196991,"y":0.8957415819168091},{"x":0.7114967703819275,"y":0.8957415819168091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7114967703819275,0.8737151026725769,0.735357940196991,0.8957415819168091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377440094947815,"y":0.8751835823059082},{"x":0.7006507515907288,"y":0.8737151026725769},{"x":0.7028199434280396,"y":0.8957415819168091},{"x":0.6399132609367371,"y":0.8986784219741821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمریکای","boundary":[0.6377440094947815,0.8751835823059082,0.7028199434280396,0.8957415819168091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5618221163749695,"y":0.8781204223632812},{"x":0.6117136478424072,"y":0.8766520023345947},{"x":0.613882839679718,"y":0.8986784219741821},{"x":0.5618221163749695,"y":0.9001468420028687}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.5618221163749695,0.8781204223632812,0.613882839679718,0.8986784219741821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136659622192383,"y":0.907489001750946},{"x":0.7375271320343018,"y":0.907489001750946},{"x":0.735357940196991,"y":0.9251101613044739},{"x":0.7136659622192383,"y":0.9251101613044739}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7136659622192383,0.907489001750946,0.735357940196991,0.9251101613044739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6464208364486694,"y":0.9060205817222595},{"x":0.7028199434280396,"y":0.9060205817222595},{"x":0.7028199434280396,"y":0.9251101613044739},{"x":0.6464208364486694,"y":0.9236416816711426}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6464208364486694,0.9060205817222595,0.7028199434280396,0.9251101613044739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5639913082122803,"y":0.9045521020889282},{"x":0.6312364339828491,"y":0.9060205817222595},{"x":0.6290672421455383,"y":0.9236416816711426},{"x":0.5639913082122803,"y":0.9236416816711426}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5639913082122803,0.9045521020889282,0.6290672421455383,0.9236416816711426]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7699999809265137},{"languageCode":"ar","confidence":0.23000000417232513}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5227765440940857,"y":0.7870778441429138},{"x":0.7396963238716125,"y":0.7870778441429138},{"x":0.7396963238716125,"y":0.9251101613044739},{"x":0.5227765440940857,"y":0.9251101613044739}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5177765440940857,0.7800778441429138,0.7446963238716126,0.9321101613044739],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1561822146177292,"y":0.6505139470100403},{"x":0.18004338443279266,"y":0.6490455269813538},{"x":0.18221257627010345,"y":0.6622613668441772},{"x":0.1561822146177292,"y":0.6622613668441772}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۵","boundary":[0.1561822146177292,0.6505139470100403,0.18221257627010345,0.6622613668441772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1561822146177292,"y":0.6505139470100403},{"x":0.18004338443279266,"y":0.6490455269813538},{"x":0.18221257627010345,"y":0.6622613668441772},{"x":0.1561822146177292,"y":0.6622613668441772}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15118221461772918,0.6435139470100403,0.18721257627010346,0.6692613668441773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1561822146177292,"y":0.6784141063690186},{"x":0.18004338443279266,"y":0.676945686340332},{"x":0.18221257627010345,"y":0.6901615262031555},{"x":0.1561822146177292,"y":0.691629946231842}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۵","boundary":[0.1561822146177292,0.6784141063690186,0.18221257627010345,0.6901615262031555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1561822146177292,"y":0.6784141063690186},{"x":0.18004338443279266,"y":0.676945686340332},{"x":0.18221257627010345,"y":0.6901615262031555},{"x":0.1561822146177292,"y":0.691629946231842}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.15118221461772918,0.6714141063690185,0.18721257627010346,0.6971615262031555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15835140645503998,"y":0.7077826857566833},{"x":0.18004338443279266,"y":0.7077826857566833},{"x":0.18004338443279266,"y":0.7209985256195068},{"x":0.15835140645503998,"y":0.7209985256195068}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۵","boundary":[0.15835140645503998,0.7077826857566833,0.18004338443279266,0.7209985256195068]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15835140645503998,"y":0.7077826857566833},{"x":0.18004338443279266,"y":0.7077826857566833},{"x":0.18004338443279266,"y":0.7209985256195068},{"x":0.15835140645503998,"y":0.7209985256195068}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15335140645503997,0.7007826857566833,0.18504338443279267,0.7279985256195068],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1518438160419464,"y":0.7679882645606995},{"x":0.18221257627010345,"y":0.7679882645606995},{"x":0.18221257627010345,"y":0.781204104423523},{"x":0.1540130078792572,"y":0.781204104423523}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۱۵","boundary":[0.1518438160419464,0.7679882645606995,0.18221257627010345,0.781204104423523]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1518438160419464,"y":0.7679882645606995},{"x":0.18221257627010345,"y":0.7679882645606995},{"x":0.18221257627010345,"y":0.781204104423523},{"x":0.1540130078792572,"y":0.781204104423523}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.1468438160419464,0.7609882645606995,0.18721257627010346,0.788204104423523],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7657266855239868,"y":0.7738619446754456},{"x":0.7657266855239868,"y":0.7782672643661499},{"x":0.7440347075462341,"y":0.7782672643661499},{"x":0.7440347075462341,"y":0.7738619446754456}]},"confidence":0.30000001192092896,"str":")","boundary":[0.7657266855239868,0.7738619446754456,0.7440347075462341,0.7782672643661499]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7657266855239868,"y":0.781204104423523},{"x":0.7657266855239868,"y":0.7856094241142273},{"x":0.7440347075462341,"y":0.7856094241142273},{"x":0.7440347075462341,"y":0.781204104423523}]},"confidence":0.18000000715255737,"str":":","boundary":[0.7657266855239868,0.781204104423523,0.7440347075462341,0.7856094241142273]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7657266855239868,"y":0.8017621040344238},{"x":0.7657266855239868,"y":0.8061674237251282},{"x":0.7418655157089233,"y":0.8061674237251282},{"x":0.7418655157089233,"y":0.8017621040344238}]},"confidence":0.30000001192092896,"str":")","boundary":[0.7657266855239868,0.8017621040344238,0.7418655157089233,0.8061674237251282]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7657266855239868,"y":0.8076358437538147},{"x":0.7657266855239868,"y":0.8120411038398743},{"x":0.7418655157089233,"y":0.8120411038398743},{"x":0.7418655157089233,"y":0.8076358437538147}]},"confidence":0.09000000357627869,"str":":","boundary":[0.7657266855239868,0.8076358437538147,0.7418655157089233,0.8120411038398743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7657266855239868,"y":0.7738619446754456},{"x":0.7657266855239868,"y":0.8120411038398743},{"x":0.7418655157089233,"y":0.8120411038398743},{"x":0.7418655157089233,"y":0.7738619446754456}]},"confidence":0.20999999344348907,"dir":"ltr","boundary":[0.7607266855239868,0.7668619446754456,0.7468655157089233,0.8190411038398743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1561822146177292,"y":0.8252570033073425},{"x":0.17787419259548187,"y":0.8252570033073425},{"x":0.18004338443279266,"y":0.838472843170166},{"x":0.15835140645503998,"y":0.838472843170166}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶","boundary":[0.1561822146177292,0.8252570033073425,0.18004338443279266,0.838472843170166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1561822146177292,"y":0.8252570033073425},{"x":0.17787419259548187,"y":0.8252570033073425},{"x":0.18004338443279266,"y":0.838472843170166},{"x":0.15835140645503998,"y":0.838472843170166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15118221461772918,0.8182570033073425,0.18504338443279267,0.845472843170166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15835140645503998,"y":0.853157103061676},{"x":0.1757049858570099,"y":0.853157103061676},{"x":0.1757049858570099,"y":0.8663730025291443},{"x":0.15835140645503998,"y":0.8663730025291443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.15835140645503998,0.853157103061676,0.1757049858570099,0.8663730025291443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15835140645503998,"y":0.853157103061676},{"x":0.1757049858570099,"y":0.853157103061676},{"x":0.1757049858570099,"y":0.8663730025291443},{"x":0.15835140645503998,"y":0.8663730025291443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15335140645503997,0.846157103061676,0.1807049858570099,0.8733730025291443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15835140645503998,"y":0.9104258418083191},{"x":0.18004338443279266,"y":0.9104258418083191},{"x":0.18004338443279266,"y":0.9236416816711426},{"x":0.15835140645503998,"y":0.9236416816711426}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.15835140645503998,0.9104258418083191,0.18004338443279266,0.9236416816711426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15835140645503998,"y":0.9104258418083191},{"x":0.18004338443279266,"y":0.9104258418083191},{"x":0.18004338443279266,"y":0.9236416816711426},{"x":0.15835140645503998,"y":0.9236416816711426}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.15335140645503997,0.9034258418083191,0.18504338443279267,0.9306416816711426],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/AaThssFOVgGxADEm.jpg","blurred":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/TKWnwdoWrbAKEwAZ.jpg","webpSec":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/cIKbXNThTZJTYnku-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":679,"margin":[0.000430532422460502,0.000180563118917777,0.9981332203038118,0.998621048868317]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.1340206116437912},{"x":0.23093682527542114,"y":0.1340206116437912},{"x":0.23093682527542114,"y":0.1472754031419754},{"x":0.2047930210828781,"y":0.1472754031419754}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"۱۹","boundary":[0.2047930210828781,0.1340206116437912,0.23093682527542114,0.1472754031419754]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.1340206116437912},{"x":0.23093682527542114,"y":0.1340206116437912},{"x":0.23093682527542114,"y":0.1472754031419754},{"x":0.2047930210828781,"y":0.1472754031419754}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.1997930210828781,0.1270206116437912,0.23593682527542115,0.1542754031419754],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.16642120480537415},{"x":0.22875817120075226,"y":0.1649484485387802},{"x":0.23093682527542114,"y":0.17820324003696442},{"x":0.2047930210828781,"y":0.17967599630355835}]},"confidence":0.6000000238418579,"str":"۱۹","boundary":[0.2047930210828781,0.16642120480537415,0.23093682527542114,0.17820324003696442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.16642120480537415},{"x":0.22875817120075226,"y":0.1649484485387802},{"x":0.23093682527542114,"y":0.17820324003696442},{"x":0.2047930210828781,"y":0.17967599630355835}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.1997930210828781,0.15942120480537414,0.23593682527542115,0.18520324003696442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8148148059844971,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8148148059844971,"y":0.1516936719417572},{"x":0.7908496856689453,"y":0.1516936719417572}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.7908496856689453,0.1296023577451706,0.8148148059844971,0.1516936719417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.1296023577451706},{"x":0.7821350693702698,"y":0.1296023577451706},{"x":0.7821350693702698,"y":0.1516936719417572},{"x":0.7385621070861816,"y":0.1516936719417572}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.7363834381103516,0.1296023577451706,0.7821350693702698,0.1516936719417572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.16347569227218628},{"x":0.8169934749603271,"y":0.16347569227218628},{"x":0.8169934749603271,"y":0.18409425020217896},{"x":0.7886710166931152,"y":0.18409425020217896}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7886710166931152,0.16347569227218628,0.8169934749603271,0.18409425020217896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.16347569227218628},{"x":0.7777777910232544,"y":0.16347569227218628},{"x":0.7777777910232544,"y":0.1855670064687729},{"x":0.7233115434646606,"y":0.18409425020217896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افریقای","boundary":[0.7233115434646606,0.16347569227218628,0.7777777910232544,0.1855670064687729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.16347569227218628},{"x":0.6993464231491089,"y":0.16347569227218628},{"x":0.6993464231491089,"y":0.18409425020217896},{"x":0.6535947918891907,"y":0.18409425020217896}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.6535947918891907,0.16347569227218628,0.6993464231491089,0.18409425020217896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.1944035291671753},{"x":0.8104575276374817,"y":0.1944035291671753},{"x":0.8104575276374817,"y":0.21502208709716797},{"x":0.7886710166931152,"y":0.21502208709716797}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7886710166931152,0.1944035291671753,0.8104575276374817,0.21502208709716797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.1944035291671753},{"x":0.7734204530715942,"y":0.1944035291671753},{"x":0.7734204530715942,"y":0.21502208709716797},{"x":0.7254902124404907,"y":0.21502208709716797}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آسیای","boundary":[0.7254902124404907,0.1944035291671753,0.7734204530715942,0.21502208709716797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.1944035291671753},{"x":0.7058823704719543,"y":0.1944035291671753},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21502208709716797},{"x":0.6666666865348816,"y":0.21502208709716797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غربی","boundary":[0.6666666865348816,0.1944035291671753,0.7058823704719543,0.21502208709716797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.2253313660621643},{"x":0.8148148059844971,"y":0.2253313660621643},{"x":0.8148148059844971,"y":0.24742268025875092},{"x":0.7908496856689453,"y":0.24742268025875092}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7908496856689453,0.2253313660621643,0.8148148059844971,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.2253313660621643},{"x":0.7755991220474243,"y":0.2253313660621643},{"x":0.7755991220474243,"y":0.24742268025875092},{"x":0.7298474907875061,"y":0.24742268025875092}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسیای","boundary":[0.7298474907875061,0.2253313660621643,0.7755991220474243,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.2253313660621643},{"x":0.7102396488189697,"y":0.2253313660621643},{"x":0.7102396488189697,"y":0.24742268025875092},{"x":0.655773401260376,"y":0.24594992399215698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.657952070236206,0.2253313660621643,0.7102396488189697,0.24742268025875092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.25773194432258606},{"x":0.812636137008667,"y":0.25773194432258606},{"x":0.812636137008667,"y":0.27540501952171326},{"x":0.7908496856689453,"y":0.27540501952171326}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7908496856689453,0.25773194432258606,0.812636137008667,0.27540501952171326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.25773194432258606},{"x":0.7799564003944397,"y":0.25773194432258606},{"x":0.7799564003944397,"y":0.27393224835395813},{"x":0.7450980544090271,"y":0.27393224835395813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژاپن","boundary":[0.7450980544090271,0.25773194432258606,0.7799564003944397,0.27393224835395813]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535947918891907,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8169934749603271,"y":0.1296023577451706},{"x":0.8169934749603271,"y":0.27540501952171326},{"x":0.6514161229133606,"y":0.27540501952171326}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6485947918891907,0.12260235774517059,0.8219934749603272,0.28240501952171326],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.2297496348619461},{"x":0.21350762248039246,"y":0.2297496348619461},{"x":0.21350762248039246,"y":0.24300441145896912},{"x":0.20915032923221588,"y":0.24300441145896912}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱","boundary":[0.20915032923221588,0.2297496348619461,0.21350762248039246,0.24300441145896912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20915032923221588,"y":0.2297496348619461},{"x":0.21350762248039246,"y":0.2297496348619461},{"x":0.21350762248039246,"y":0.24300441145896912},{"x":0.20915032923221588,"y":0.24300441145896912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20415032923221588,0.2227496348619461,0.21850762248039246,0.2500044114589691],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.2592047154903412},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2592047154903412},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2724595069885254},{"x":0.2047930210828781,"y":0.2724595069885254}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱۹","boundary":[0.2047930210828781,0.2592047154903412,0.22875817120075226,0.2724595069885254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.2592047154903412},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2592047154903412},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2724595069885254},{"x":0.2047930210828781,"y":0.2724595069885254}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.1997930210828781,0.2522047154903412,0.23375817120075226,0.2794595069885254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.29160529375076294},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2886597812175751},{"x":0.23093682527542114,"y":0.3033873438835144},{"x":0.2047930210828781,"y":0.30486008524894714}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۰","boundary":[0.20261438190937042,0.29160529375076294,0.23093682527542114,0.3033873438835144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.29160529375076294},{"x":0.22875817120075226,"y":0.2886597812175751},{"x":0.23093682527542114,"y":0.3033873438835144},{"x":0.2047930210828781,"y":0.30486008524894714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.19761438190937042,0.28460529375076293,0.23593682527542115,0.3103873438835144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.3195876181125641},{"x":0.8148148059844971,"y":0.3195876181125641},{"x":0.8148148059844971,"y":0.338733434677124},{"x":0.7886710166931152,"y":0.338733434677124}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.7886710166931152,0.3195876181125641,0.8148148059844971,0.338733434677124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.3195876181125641},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3195876181125641},{"x":0.7755991220474243,"y":0.338733434677124},{"x":0.727668821811676,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آسیای","boundary":[0.727668821811676,0.3195876181125641,0.7755991220474243,0.338733434677124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.3195876181125641},{"x":0.7102396488189697,"y":0.3195876181125641},{"x":0.7102396488189697,"y":0.34020617604255676},{"x":0.655773401260376,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنوب","boundary":[0.655773401260376,0.3195876181125641,0.7102396488189697,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.3195876181125641},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3195876181125641},{"x":0.6405228972434998,"y":0.34020617604255676},{"x":0.6056644916534424,"y":0.34020617604255676}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غربی","boundary":[0.6056644916534424,0.3195876181125641,0.6405228972434998,0.34020617604255676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.34904271364212036},{"x":0.812636137008667,"y":0.34904271364212036},{"x":0.8148148059844971,"y":0.3726067841053009},{"x":0.7886710166931152,"y":0.3726067841053009}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۸-","boundary":[0.7886710166931152,0.34904271364212036,0.8148148059844971,0.3726067841053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.34904271364212036},{"x":0.7843137383460999,"y":0.34904271364212036},{"x":0.7843137383460999,"y":0.3726067841053009},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3726067841053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمریکای","boundary":[0.7189542651176453,0.34904271364212036,0.7843137383460999,0.3726067841053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3505154550075531},{"x":0.6971677541732788,"y":0.3505154550075531},{"x":0.6971677541732788,"y":0.37407952547073364},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37407952547073364}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمالی","boundary":[0.6470588445663452,0.3505154550075531,0.6971677541732788,0.37407952547073364]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.3195876181125641},{"x":0.8148148059844971,"y":0.31811487674713135},{"x":0.8148148059844971,"y":0.3726067841053009},{"x":0.6056644916534424,"y":0.37407952547073364}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6006644916534424,0.3125876181125641,0.8198148059844971,0.3796067841053009],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.38291606307029724},{"x":0.7995642423629761,"y":0.38291606307029724},{"x":0.7995642423629761,"y":0.4035346210002899},{"x":0.7908496856689453,"y":0.4035346210002899}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7908496856689453,0.38291606307029724,0.7995642423629761,0.4035346210002899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.38291606307029724},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3814432919025421},{"x":0.7777777910232544,"y":0.40500736236572266},{"x":0.7124183177947998,"y":0.40500736236572266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمریکای","boundary":[0.7124183177947998,0.38291606307029724,0.7777777910232544,0.40500736236572266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.38438880443573},{"x":0.6906318068504333,"y":0.38291606307029724},{"x":0.6906318068504333,"y":0.40500736236572266},{"x":0.6448801755905151,"y":0.4064801037311554}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.6427015066146851,0.38438880443573,0.6906318068504333,0.40500736236572266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.415316641330719},{"x":0.8169934749603271,"y":0.415316641330719},{"x":0.8169934749603271,"y":0.4374079406261444},{"x":0.7886710166931152,"y":0.4374079406261444}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"۱۰","boundary":[0.7886710166931152,0.415316641330719,0.8169934749603271,0.4374079406261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.415316641330719},{"x":0.7799564003944397,"y":0.415316641330719},{"x":0.7799564003944397,"y":0.4374079406261444},{"x":0.7712418437004089,"y":0.4374079406261444}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7712418437004089,0.415316641330719,0.7799564003944397,0.4374079406261444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.415316641330719},{"x":0.7625272274017334,"y":0.415316641330719},{"x":0.7625272274017334,"y":0.4374079406261444},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4374079406261444}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"اوستانی","boundary":[0.6993464231491089,0.415316641330719,0.7625272274017334,0.4374079406261444]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5699999928474426},{"languageCode":"ckb","confidence":0.4300000071525574}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.38291606307029724},{"x":0.8169934749603271,"y":0.3814432919025421},{"x":0.8169934749603271,"y":0.43593519926071167},{"x":0.6448801755905151,"y":0.43888071179389954}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.637701506614685,0.37591606307029723,0.8219934749603272,0.4429351992607117],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.446244478225708},{"x":0.8191720843315125,"y":0.446244478225708},{"x":0.8191720843315125,"y":0.4668630361557007},{"x":0.7668845057487488,"y":0.4668630361557007}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۱-","boundary":[0.7668845057487488,0.446244478225708,0.8191720843315125,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.44771721959114075},{"x":0.7625272274017334,"y":0.446244478225708},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4668630361557007},{"x":0.6993464231491089,"y":0.4683357775211334}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آفریقای","boundary":[0.6993464231491089,0.44771721959114075,0.7647058963775635,0.4668630361557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.4491899907588959},{"x":0.673202633857727,"y":0.44771721959114075},{"x":0.673202633857727,"y":0.4683357775211334},{"x":0.6296296119689941,"y":0.46980854868888855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.6274510025978088,0.4491899907588959,0.673202633857727,0.4683357775211334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.4815905690193176},{"x":0.8540304899215698,"y":0.4815905690193176},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5036818981170654},{"x":0.827886700630188,"y":0.5036818981170654}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.827886700630188,0.4815905690193176,0.8518518805503845,0.5036818981170654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.4801178276538849},{"x":0.8191720843315125,"y":0.4801178276538849},{"x":0.8191720843315125,"y":0.5036818981170654},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5036818981170654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7799564003944397,0.4801178276538849,0.8191720843315125,0.5036818981170654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.4801178276538849},{"x":0.758169949054718,"y":0.4801178276538849},{"x":0.758169949054718,"y":0.5022091269493103},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5022091269493103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7450980544090271,0.4801178276538849,0.758169949054718,0.5022091269493103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.47864505648612976},{"x":0.727668821811676,"y":0.4801178276538849},{"x":0.727668821811676,"y":0.5022091269493103},{"x":0.6971677541732788,"y":0.5022091269493103}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دیاد","boundary":[0.6971677541732788,0.47864505648612976,0.727668821811676,0.5022091269493103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.47864505648612976},{"x":0.686274528503418,"y":0.47864505648612976},{"x":0.686274528503418,"y":0.5022091269493103},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5022091269493103}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.6296296119689941,0.47864505648612976,0.686274528503418,0.5022091269493103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.477172315120697},{"x":0.6122004389762878,"y":0.47864505648612976},{"x":0.6100217700004578,"y":0.5007363557815552},{"x":0.5577341914176941,"y":0.5007363557815552}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.5577341914176941,0.477172315120697,0.6100217700004578,0.5007363557815552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.508100152015686},{"x":0.8409585952758789,"y":0.508100152015686},{"x":0.8409585952758789,"y":0.5331369638442993},{"x":0.8104575276374817,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8104575276374817,0.508100152015686,0.8409585952758789,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.508100152015686},{"x":0.7821350693702698,"y":0.508100152015686},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5331369638442993},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7450980544090271,0.508100152015686,0.7821350693702698,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.508100152015686},{"x":0.742919385433197,"y":0.508100152015686},{"x":0.742919385433197,"y":0.5331369638442993},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6840958595275879,0.508100152015686,0.742919385433197,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.508100152015686},{"x":0.6753812432289124,"y":0.508100152015686},{"x":0.6753812432289124,"y":0.5331369638442993},{"x":0.6078431606292725,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسائی","boundary":[0.6078431606292725,0.508100152015686,0.6753812432289124,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.508100152015686},{"x":0.5991285443305969,"y":0.508100152015686},{"x":0.5991285443305969,"y":0.5331369638442993},{"x":0.5403050184249878,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.5403050184249878,0.508100152015686,0.5991285443305969,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.508100152015686},{"x":0.5272331237792969,"y":0.508100152015686},{"x":0.5272331237792969,"y":0.5331369638442993},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.4749455451965332,0.508100152015686,0.5272331237792969,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.508100152015686},{"x":0.47058823704719543,"y":0.508100152015686},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5331369638442993},{"x":0.4618736505508423,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4618736505508423,0.508100152015686,0.47058823704719543,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.508100152015686},{"x":0.4596949815750122,"y":0.508100152015686},{"x":0.4596949815750122,"y":0.5331369638442993},{"x":0.37254902720451355,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندامهایی","boundary":[0.37254902720451355,0.508100152015686,0.4596949815750122,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3376906216144562,"y":0.508100152015686},{"x":0.35947713255882263,"y":0.508100152015686},{"x":0.35947713255882263,"y":0.5331369638442993},{"x":0.3376906216144562,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3376906216144562,0.508100152015686,0.35947713255882263,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.508100152015686},{"x":0.3376906216144562,"y":0.508100152015686},{"x":0.3376906216144562,"y":0.5331369638442993},{"x":0.3159041404724121,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3159041404724121,0.508100152015686,0.3376906216144562,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.508100152015686},{"x":0.30936819314956665,"y":0.508100152015686},{"x":0.30936819314956665,"y":0.5331369638442993},{"x":0.2374727725982666,"y":0.5331369638442993}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"شناسائی","boundary":[0.2374727725982666,0.508100152015686,0.30936819314956665,0.5331369638442993]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.5331369638442993},{"x":0.843137264251709,"y":0.5331369638442993},{"x":0.843137264251709,"y":0.5552282929420471},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5552282929420471}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.7821350693702698,0.5331369638442993,0.843137264251709,0.5552282929420471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.5316641926765442},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5316641926765442},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5552282929420471},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5552282929420471}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.7145969271659851,0.5316641926765442,0.7647058963775635,0.5552282929420471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.5316641926765442},{"x":0.7037037014961243,"y":0.5316641926765442},{"x":0.7015250325202942,"y":0.5552282929420471},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5552282929420471}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6405228972434998,0.5316641926765442,0.7015250325202942,0.5552282929420471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.5316641926765442},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5316641926765442},{"x":0.6230936646461487,"y":0.553755521774292},{"x":0.5991285443305969,"y":0.553755521774292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5991285443305969,0.5316641926765442,0.6230936646461487,0.553755521774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5729847550392151,"y":0.5316641926765442},{"x":0.5925925970077515,"y":0.5316641926765442},{"x":0.5925925970077515,"y":0.553755521774292},{"x":0.5729847550392151,"y":0.553755521774292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ند","boundary":[0.5729847550392151,0.5316641926765442,0.5925925970077515,0.553755521774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.5301914811134338},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5301914811134338},{"x":0.5686274766921997,"y":0.553755521774292},{"x":0.5599128603935242,"y":0.553755521774292}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5599128603935242,0.5301914811134338,0.5686274766921997,0.553755521774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5511982440948486,"y":0.5301914811134338},{"x":0.5599128603935242,"y":0.5301914811134338},{"x":0.5599128603935242,"y":0.553755521774292},{"x":0.5511982440948486,"y":0.553755521774292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5511982440948486,0.5301914811134338,0.5599128603935242,0.553755521774292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.5596465468406677},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5596465468406677},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5802651047706604},{"x":0.8235294222831726,"y":0.5802651047706604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.8235294222831726,0.5596465468406677,0.8518518805503845,0.5802651047706604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.5596465468406677},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5596465468406677},{"x":0.8017429113388062,"y":0.5802651047706604},{"x":0.7930282950401306,"y":0.5802651047706604}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7930282950401306,0.5596465468406677,0.8017429113388062,0.5802651047706604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.5596465468406677},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5596465468406677},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5802651047706604},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5802651047706604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.7407407164573669,0.5596465468406677,0.7821350693702698,0.5802651047706604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.5596465468406677},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5596465468406677},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5802651047706604},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5802651047706604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7189542651176453,0.5596465468406677,0.7298474907875061,0.5802651047706604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.5596465468406677},{"x":0.7145969271659851,"y":0.5596465468406677},{"x":0.7145969271659851,"y":0.5802651047706604},{"x":0.6383442282676697,"y":0.5802651047706604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخروط","boundary":[0.6383442282676697,0.5596465468406677,0.7145969271659851,0.5802651047706604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.44329896569252014},{"x":0.8540304899215698,"y":0.446244478225708},{"x":0.8518518805503845,"y":0.5817378759384155},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5787923336029053}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2324727725982666,0.43629896569252014,0.8568518805503845,0.5887378759384155],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.5905743837356567},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5905743837356567},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6141384243965149},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6141384243965149}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.7908496856689453,0.5905743837356567,0.8148148059844971,0.6141384243965149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5905743837356567},{"x":0.7755991220474243,"y":0.5905743837356567},{"x":0.7755991220474243,"y":0.6126657128334045},{"x":0.7450980544090271,"y":0.6126657128334045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرز","boundary":[0.7450980544090271,0.5905743837356567,0.7755991220474243,0.6126657128334045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.5891016125679016},{"x":0.7320261597633362,"y":0.5891016125679016},{"x":0.7320261597633362,"y":0.6126657128334045},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6126657128334045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6993464231491089,0.5891016125679016,0.7320261597633362,0.6126657128334045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.5891016125679016},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5891016125679016},{"x":0.6840958595275879,"y":0.6126657128334045},{"x":0.6383442282676697,"y":0.6126657128334045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفتن","boundary":[0.6383442282676697,0.5891016125679016,0.6840958595275879,0.6126657128334045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.586056649684906,"y":0.5891016125679016},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5891016125679016},{"x":0.6274510025978088,"y":0.6126657128334045},{"x":0.586056649684906,"y":0.6126657128334045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.586056649684906,0.5891016125679016,0.6274510025978088,0.6126657128334045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.5891016125679016},{"x":0.5773420333862305,"y":0.5891016125679016},{"x":0.5773420333862305,"y":0.6126657128334045},{"x":0.5403050184249878,"y":0.6126657128334045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5403050184249878,0.5891016125679016,0.5773420333862305,0.6126657128334045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.5891016125679016},{"x":0.5228758454322815,"y":0.5891016125679016},{"x":0.5228758454322815,"y":0.6126657128334045},{"x":0.4749455451965332,"y":0.6111929416656494}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.4749455451965332,0.5891016125679016,0.5228758454322815,0.6126657128334045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.5876288414001465},{"x":0.8148148059844971,"y":0.5905743837356567},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6141384243965149},{"x":0.4749455451965332,"y":0.6126657128334045}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4699455451965332,0.5806288414001465,0.8198148059844971,0.6211384243965149],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.6185566782951355},{"x":0.812636137008667,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6435934901237488},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6450662612915039}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7908496856689453,0.6185566782951355,0.8148148059844971,0.6435934901237488]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.6215022206306458},{"x":0.7799564003944397,"y":0.6200294494628906},{"x":0.7843137383460999,"y":0.646539032459259},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6480118036270142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7363834381103516,0.6215022206306458,0.7843137383460999,0.646539032459259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6244477033615112},{"x":0.7211328744888306,"y":0.6229749917984009},{"x":0.7233115434646606,"y":0.6494845151901245},{"x":0.6840958595275879,"y":0.6509572863578796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6797385811805725,0.6244477033615112,0.7233115434646606,0.6494845151901245]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.6244477033615112},{"x":0.812636137008667,"y":0.6185566782951355},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6450662612915039},{"x":0.6840958595275879,"y":0.6509572863578796}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6747385811805725,0.6174477033615112,0.8198148059844971,0.6520662612915039],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.6259204745292664},{"x":0.22440087795257568,"y":0.6259204745292664},{"x":0.22440087795257568,"y":0.6406480073928833},{"x":0.2047930210828781,"y":0.6406480073928833}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۶","boundary":[0.2047930210828781,0.6259204745292664,0.22440087795257568,0.6406480073928833]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.6259204745292664},{"x":0.22440087795257568,"y":0.6259204745292664},{"x":0.22440087795257568,"y":0.6406480073928833},{"x":0.2047930210828781,"y":0.6406480073928833}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.1997930210828781,0.6189204745292664,0.2294008779525757,0.6476480073928833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.6583210825920105},{"x":0.22657951712608337,"y":0.6583210825920105},{"x":0.22440087795257568,"y":0.6730486154556274},{"x":0.2047930210828781,"y":0.6730486154556274}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.206971675157547,0.6583210825920105,0.22440087795257568,0.6730486154556274]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.6583210825920105},{"x":0.22657951712608337,"y":0.6583210825920105},{"x":0.22440087795257568,"y":0.6730486154556274},{"x":0.2047930210828781,"y":0.6730486154556274}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.201971675157547,0.6513210825920105,0.2294008779525757,0.6800486154556274],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.6539027690887451},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6539027690887451},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6789396405220032},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6789396405220032}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.7342047691345215,0.6539027690887451,0.7777777910232544,0.6789396405220032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.6539027690887451},{"x":0.7080609798431396,"y":0.6539027690887451},{"x":0.7080609798431396,"y":0.677466869354248},{"x":0.7015250325202942,"y":0.677466869354248}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7015250325202942,0.6539027690887451,0.7080609798431396,0.677466869354248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.6524300575256348},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6539027690887451},{"x":0.6928104758262634,"y":0.6789396405220032},{"x":0.6361655592918396,"y":0.677466869354248}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشتی","boundary":[0.6361655592918396,0.6524300575256348,0.6928104758262634,0.6789396405220032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5773420333862305,"y":0.6524300575256348},{"x":0.6187363862991333,"y":0.6524300575256348},{"x":0.6187363862991333,"y":0.677466869354248},{"x":0.5773420333862305,"y":0.677466869354248}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5773420333862305,0.6524300575256348,0.6187363862991333,0.677466869354248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.6524300575256348},{"x":0.5642701387405396,"y":0.6524300575256348},{"x":0.5642701387405396,"y":0.677466869354248},{"x":0.5206971764564514,"y":0.677466869354248}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5206971764564514,0.6524300575256348,0.5642701387405396,0.677466869354248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.6892489194869995},{"x":0.812636137008667,"y":0.6892489194869995},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7098674774169922},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7098674774169922}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7908496856689453,0.6892489194869995,0.8104575276374817,0.7098674774169922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.6877761483192444},{"x":0.7799564003944397,"y":0.6892489194869995},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7098674774169922},{"x":0.7211328744888306,"y":0.7083947062492371}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"براکته","boundary":[0.7211328744888306,0.6877761483192444,0.7799564003944397,0.7098674774169922]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.7187039852142334},{"x":0.812636137008667,"y":0.7187039852142334},{"x":0.812636137008667,"y":0.7393225431442261},{"x":0.7886710166931152,"y":0.737849771976471}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7886710166931152,0.7187039852142334,0.812636137008667,0.7393225431442261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7538126111030579,"y":0.7172312140464783},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7187039852142334},{"x":0.7777777910232544,"y":0.737849771976471},{"x":0.7538126111030579,"y":0.737849771976471}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلس","boundary":[0.7538126111030579,0.7172312140464783,0.7777777910232544,0.737849771976471]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8399999737739563},{"languageCode":"ar","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5206971764564514,"y":0.6509572863578796},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6539027690887451},{"x":0.812636137008667,"y":0.7393225431442261},{"x":0.5185185074806213,"y":0.7349042892456055}]},"confidence":0.8999999761581421,"boundary":[0.5156971764564514,0.6439572863578796,0.817636137008667,0.7463225431442261],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.692194402217865},{"x":0.22875817120075226,"y":0.692194402217865},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7054491639137268},{"x":0.2047930210828781,"y":0.7054491639137268}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.2047930210828781,0.692194402217865,0.22875817120075226,0.7054491639137268]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.692194402217865},{"x":0.22875817120075226,"y":0.692194402217865},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7054491639137268},{"x":0.2047930210828781,"y":0.7054491639137268}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1997930210828781,0.685194402217865,0.23375817120075226,0.7124491639137268],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.7201767563819885},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7201767563819885},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7349042892456055},{"x":0.2047930210828781,"y":0.7349042892456055}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸","boundary":[0.2047930210828781,0.7201767563819885,0.22875817120075226,0.7349042892456055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.7201767563819885},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7201767563819885},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7349042892456055},{"x":0.2047930210828781,"y":0.7349042892456055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.1997930210828781,0.7131767563819885,0.23375817120075226,0.7419042892456055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.7525773048400879},{"x":0.8082788586616516,"y":0.7525773048400879},{"x":0.8082788586616516,"y":0.76877760887146},{"x":0.8017429113388062,"y":0.76877760887146}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8017429113388062,0.7525773048400879,0.8082788586616516,0.76877760887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.7511045932769775},{"x":0.7799564003944397,"y":0.7525773048400879},{"x":0.7777777910232544,"y":0.76877760887146},{"x":0.7342047691345215,"y":0.7673048377037048}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7342047691345215,0.7511045932769775,0.7777777910232544,0.76877760887146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.7496318221092224},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7511045932769775},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7673048377037048},{"x":0.671023964881897,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تخمك","boundary":[0.671023964881897,0.7496318221092224,0.7298474907875061,0.7673048377037048]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.7496318221092224},{"x":0.8082788586616516,"y":0.7525773048400879},{"x":0.8082788586616516,"y":0.76877760887146},{"x":0.671023964881897,"y":0.7658321261405945}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.666023964881897,0.7426318221092224,0.8132788586616516,0.77577760887146],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.7835051417350769},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7835051417350769},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7982326745986938},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7982326745986938}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳۱","boundary":[0.20261438190937042,0.7835051417350769,0.22875817120075226,0.7982326745986938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.7835051417350769},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7835051417350769},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7982326745986938},{"x":0.20261438190937042,"y":0.7982326745986938}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.19761438190937042,0.7765051417350769,0.23375817120075226,0.8052326745986939],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.7805596590042114},{"x":0.812636137008667,"y":0.7805596590042114},{"x":0.812636137008667,"y":0.8041236996650696},{"x":0.7886710166931152,"y":0.8041236996650696}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.7886710166931152,0.7805596590042114,0.812636137008667,0.8041236996650696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037037014961243,"y":0.7805596590042114},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7805596590042114},{"x":0.7755991220474243,"y":0.8041236996650696},{"x":0.7037037014961243,"y":0.8041236996650696}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیولوژی","boundary":[0.7037037014961243,0.7805596590042114,0.7755991220474243,0.8041236996650696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6448801755905151,"y":0.7805596590042114},{"x":0.6819171905517578,"y":0.7805596590042114},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8041236996650696},{"x":0.6448801755905151,"y":0.8041236996650696}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.6448801755905151,0.7805596590042114,0.6819171905517578,0.8041236996650696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6383442282676697,"y":0.7805596590042114},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7805596590042114},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8041236996650696},{"x":0.6383442282676697,"y":0.8041236996650696}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6383442282676697,0.7805596590042114,0.6470588445663452,0.8041236996650696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.7805596590042114},{"x":0.6383442282676697,"y":0.7805596590042114},{"x":0.6383442282676697,"y":0.8041236996650696},{"x":0.5642701387405396,"y":0.8041236996650696}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مخروط","boundary":[0.5642701387405396,0.7805596590042114,0.6383442282676697,0.8041236996650696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.7820324301719666},{"x":0.5664488077163696,"y":0.7820324301719666},{"x":0.5664488077163696,"y":0.8041236996650696},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8041236996650696}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5555555820465088,0.7820324301719666,0.5664488077163696,0.8041236996650696]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.7805596590042114},{"x":0.812636137008667,"y":0.7805596590042114},{"x":0.812636137008667,"y":0.8041236996650696},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8041236996650696}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5505555820465088,0.7735596590042114,0.817636137008667,0.8111236996650696],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.8114874958992004},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8114874958992004},{"x":0.758169949054718,"y":0.8321060538291931},{"x":0.7080609798431396,"y":0.8321060538291931}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7080609798431396,0.8114874958992004,0.758169949054718,0.8321060538291931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.8129602074623108},{"x":0.6949890851974487,"y":0.8114874958992004},{"x":0.6949890851974487,"y":0.8321060538291931},{"x":0.655773401260376,"y":0.8335787653923035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.655773401260376,0.8129602074623108,0.6949890851974487,0.8321060538291931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.8129602074623108},{"x":0.6448801755905151,"y":0.8129602074623108},{"x":0.6448801755905151,"y":0.8335787653923035},{"x":0.6361655592918396,"y":0.8335787653923035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6361655592918396,0.8129602074623108,0.6448801755905151,0.8335787653923035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.8144329786300659},{"x":0.6318082809448242,"y":0.8129602074623108},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8335787653923035},{"x":0.5947712659835815,"y":0.8335787653923035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکامل","boundary":[0.5947712659835815,0.8144329786300659,0.6339869499206543,0.8335787653923035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.8144329786300659},{"x":0.5751634240150452,"y":0.8144329786300659},{"x":0.5751634240150452,"y":0.8350515365600586},{"x":0.5359477400779724,"y":0.8350515365600586}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5337690711021423,0.8144329786300659,0.5751634240150452,0.8350515365600586]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.8453608155250549},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8468335866928101},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8659793734550476},{"x":0.7145969271659851,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.7145969271659851,0.8453608155250549,0.7559912800788879,0.8659793734550476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.8453608155250549},{"x":0.6906318068504333,"y":0.8453608155250549},{"x":0.6906318068504333,"y":0.8645066022872925},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6819171905517578,0.8453608155250549,0.6906318068504333,0.8645066022872925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.8453608155250549},{"x":0.673202633857727,"y":0.8453608155250549},{"x":0.673202633857727,"y":0.8645066022872925},{"x":0.6230936646461487,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزان","boundary":[0.6230936646461487,0.8453608155250549,0.673202633857727,0.8645066022872925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.8453608155250549},{"x":0.6100217700004578,"y":0.8453608155250549},{"x":0.6100217700004578,"y":0.8645066022872925},{"x":0.5664488077163696,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5664488077163696,0.8453608155250549,0.6100217700004578,0.8645066022872925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5076252818107605,"y":0.8438880443572998},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8453608155250549},{"x":0.5555555820465088,"y":0.8645066022872925},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8645066022872925}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلسها","boundary":[0.5076252818107605,0.8438880443572998,0.5555555820465088,0.8645066022872925]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.8129602074623108},{"x":0.758169949054718,"y":0.8114874958992004},{"x":0.758169949054718,"y":0.8645066022872925},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8674521446228027}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5004466128349304,0.8059602074623108,0.763169949054718,0.8715066022872925],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.8733431696891785},{"x":0.7603485584259033,"y":0.8733431696891785},{"x":0.7603485584259033,"y":0.8983799815177917},{"x":0.6993464231491089,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکوفا","boundary":[0.6993464231491089,0.8733431696891785,0.7603485584259033,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.8733431696891785},{"x":0.6928104758262634,"y":0.8733431696891785},{"x":0.6928104758262634,"y":0.8983799815177917},{"x":0.6819171905517578,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6819171905517578,0.8733431696891785,0.6928104758262634,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.8733431696891785},{"x":0.671023964881897,"y":0.8733431696891785},{"x":0.671023964881897,"y":0.8983799815177917},{"x":0.657952070236206,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.657952070236206,0.8733431696891785,0.671023964881897,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.8733431696891785},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8733431696891785},{"x":0.6492374539375305,"y":0.8983799815177917},{"x":0.6339869499206543,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"نا","boundary":[0.6339869499206543,0.8733431696891785,0.6492374539375305,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.8733431696891785},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8733431696891785},{"x":0.6252723336219788,"y":0.8983799815177917},{"x":0.5664488077163696,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکوفا","boundary":[0.5664488077163696,0.8733431696891785,0.6252723336219788,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.8733431696891785},{"x":0.5577341914176941,"y":0.8733431696891785},{"x":0.5577341914176941,"y":0.8983799815177917},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.5185185074806213,0.8733431696891785,0.5577341914176941,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.8733431696891785},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8733431696891785},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8983799815177917},{"x":0.43572986125946045,"y":0.8983799815177917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخروط","boundary":[0.43572986125946045,0.8733431696891785,0.5076252818107605,0.8983799815177917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.9101620316505432},{"x":0.7973856329917908,"y":0.9101620316505432},{"x":0.7973856329917908,"y":0.9293078184127808},{"x":0.7908496856689453,"y":0.9293078184127808}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7908496856689453,0.9101620316505432,0.7973856329917908,0.9293078184127808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.9086892604827881},{"x":0.7777777910232544,"y":0.9101620316505432},{"x":0.7755991220474243,"y":0.9293078184127808},{"x":0.7320261597633362,"y":0.9293078184127808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7320261597633362,0.9086892604827881,0.7755991220474243,0.9293078184127808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.9086892604827881},{"x":0.7211328744888306,"y":0.9086892604827881},{"x":0.7211328744888306,"y":0.9293078184127808},{"x":0.6906318068504333,"y":0.9278350472450256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.6928104758262634,0.9086892604827881,0.7211328744888306,0.9293078184127808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.9086892604827881},{"x":0.6819171905517578,"y":0.9086892604827881},{"x":0.6819171905517578,"y":0.9278350472450256},{"x":0.673202633857727,"y":0.9278350472450256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.673202633857727,0.9086892604827881,0.6819171905517578,0.9278350472450256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.9086892604827881},{"x":0.6688452959060669,"y":0.9086892604827881},{"x":0.6666666865348816,"y":0.9278350472450256},{"x":0.6296296119689941,"y":0.9278350472450256}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.6318082809448242,0.9086892604827881,0.6666666865348816,0.9278350472450256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.907216489315033},{"x":0.6187363862991333,"y":0.907216489315033},{"x":0.6187363862991333,"y":0.9278350472450256},{"x":0.529411792755127,"y":0.9263622760772705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.529411792755127,0.907216489315033,0.6187363862991333,0.9278350472450256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.907216489315033},{"x":0.5185185074806213,"y":0.907216489315033},{"x":0.516339898109436,"y":0.9263622760772705},{"x":0.4901960790157318,"y":0.9263622760772705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4923747181892395,0.907216489315033,0.516339898109436,0.9263622760772705]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.8733431696891785},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8733431696891785},{"x":0.7973856329917908,"y":0.9293078184127808},{"x":0.43572986125946045,"y":0.9293078184127808}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43072986125946044,0.8663431696891785,0.8023856329917908,0.9363078184127808],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/iCFfGXdbBAeJpYtZ.jpg","blurred":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/bOVRgXWZKyISUiVx.jpg","webpSec":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/PhYLdnTfXdgzhWEA-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":678,"margin":[0.0004162928858094226,0.0001376032225326099,0.9981379668593147,0.9988193063159257]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.10029498487710953},{"x":0.21132898330688477,"y":0.10029498487710953},{"x":0.21132898330688477,"y":0.11356931924819946},{"x":0.2047930210828781,"y":0.11356931924819946}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۳","boundary":[0.206971675157547,0.10029498487710953,0.21132898330688477,0.11356931924819946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206971675157547,"y":0.10029498487710953},{"x":0.21132898330688477,"y":0.10029498487710953},{"x":0.21132898330688477,"y":0.11356931924819946},{"x":0.2047930210828781,"y":0.11356931924819946}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.201971675157547,0.09329498487710952,0.21632898330688477,0.12056931924819947],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8387799859046936,"y":0.12831857800483704},{"x":0.8496732115745544,"y":0.12831857800483704},{"x":0.8496732115745544,"y":0.15191739797592163},{"x":0.8387799859046936,"y":0.15191739797592163}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.8387799859046936,0.12831857800483704,0.8496732115745544,0.15191739797592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.12831857800483704},{"x":0.8191720843315125,"y":0.12831857800483704},{"x":0.8191720843315125,"y":0.15191739797592163},{"x":0.8082788586616516,"y":0.15191739797592163}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8104575276374817,0.12831857800483704,0.8191720843315125,0.15191739797592163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.12684366106987},{"x":0.7995642423629761,"y":0.12831857800483704},{"x":0.7973856329917908,"y":0.15339232981204987},{"x":0.742919385433197,"y":0.15191739797592163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.742919385433197,0.12684366106987,0.7973856329917908,0.15339232981204987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.12684366106987},{"x":0.7298474907875061,"y":0.12684366106987},{"x":0.7298474907875061,"y":0.1504424810409546},{"x":0.7167755961418152,"y":0.1504424810409546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7167755961418152,0.12684366106987,0.7298474907875061,0.1504424810409546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.12536872923374176},{"x":0.6971677541732788,"y":0.12684366106987},{"x":0.6971677541732788,"y":0.1504424810409546},{"x":0.6797385811805725,"y":0.1504424810409546}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.6819171905517578,0.12536872923374176,0.6971677541732788,0.1504424810409546]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.12536872923374176},{"x":0.8496732115745544,"y":0.12831857800483704},{"x":0.8496732115745544,"y":0.15339232981204987},{"x":0.6797385811805725,"y":0.1504424810409546}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.6769171905517578,0.11836872923374175,0.8546732115745544,0.16039232981204987],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.15781711041927338},{"x":0.8148148059844971,"y":0.15781711041927338},{"x":0.8148148059844971,"y":0.1828908622264862},{"x":0.7864923477172852,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.7864923477172852,0.15781711041927338,0.8148148059844971,0.1828908622264862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.15781711041927338},{"x":0.7799564003944397,"y":0.15781711041927338},{"x":0.7799564003944397,"y":0.1828908622264862},{"x":0.7385621070861816,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7385621070861816,0.15781711041927338,0.7799564003944397,0.1828908622264862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.15781711041927338},{"x":0.7189542651176453,"y":0.15781711041927338},{"x":0.7189542651176453,"y":0.1828908622264862},{"x":0.7080609798431396,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7080609798431396,0.15781711041927338,0.7189542651176453,0.1828908622264862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.673202633857727,"y":0.15781711041927338},{"x":0.7037037014961243,"y":0.15781711041927338},{"x":0.7037037014961243,"y":0.1828908622264862},{"x":0.673202633857727,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرز","boundary":[0.673202633857727,0.15781711041927338,0.7037037014961243,0.1828908622264862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.15634217858314514},{"x":0.6601307392120361,"y":0.15634217858314514},{"x":0.6601307392120361,"y":0.1828908622264862},{"x":0.6252723336219788,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6252723336219788,0.15634217858314514,0.6601307392120361,0.1828908622264862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.15634217858314514},{"x":0.6143791079521179,"y":0.15634217858314514},{"x":0.6143791079521179,"y":0.1828908622264862},{"x":0.5686274766921997,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفتن","boundary":[0.5686274766921997,0.15634217858314514,0.6143791079521179,0.1828908622264862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.15634217858314514},{"x":0.5511982440948486,"y":0.15634217858314514},{"x":0.5511982440948486,"y":0.1828908622264862},{"x":0.4771241843700409,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندامهای","boundary":[0.4771241843700409,0.15634217858314514,0.5511982440948486,0.1828908622264862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.15634217858314514},{"x":0.4618736505508423,"y":0.15634217858314514},{"x":0.4618736505508423,"y":0.1828908622264862},{"x":0.44008713960647583,"y":0.1828908622264862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.44008713960647583,0.15634217858314514,0.4618736505508423,0.1828908622264862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.18879055976867676},{"x":0.8169934749603271,"y":0.18731562793254852},{"x":0.8169934749603271,"y":0.2138643115758896},{"x":0.7886710166931152,"y":0.2138643115758896}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7886710166931152,0.18879055976867676,0.8169934749603271,0.2138643115758896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.18879055976867676},{"x":0.7777777910232544,"y":0.18879055976867676},{"x":0.7799564003944397,"y":0.2138643115758896},{"x":0.7407407164573669,"y":0.21533922851085663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7407407164573669,0.18879055976867676,0.7799564003944397,0.2138643115758896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.190265491604805},{"x":0.7211328744888306,"y":0.190265491604805},{"x":0.7233115434646606,"y":0.21533922851085663},{"x":0.7124183177947998,"y":0.21533922851085663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7102396488189697,0.190265491604805,0.7233115434646606,0.21533922851085663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.19174040853977203},{"x":0.6993464231491089,"y":0.190265491604805},{"x":0.7015250325202942,"y":0.21681416034698486},{"x":0.655773401260376,"y":0.2182890921831131}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.655773401260376,0.19174040853977203,0.7015250325202942,0.21681416034698486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.19321534037590027},{"x":0.6427015066146851,"y":0.19174040853977203},{"x":0.6427015066146851,"y":0.2182890921831131},{"x":0.5947712659835815,"y":0.21976400911808014}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.5925925970077515,0.19321534037590027,0.6427015066146851,0.2182890921831131]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.15634217858314514},{"x":0.8169934749603271,"y":0.15339232981204987},{"x":0.8169934749603271,"y":0.2182890921831131},{"x":0.4422658085823059,"y":0.22123894095420837}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4350871396064758,0.14934217858314514,0.8219934749603272,0.2252890921831131],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.22418878972530365},{"x":0.812636137008667,"y":0.22566372156143188},{"x":0.8104575276374817,"y":0.24778760969638824},{"x":0.7908496856689453,"y":0.24631267786026}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"٣-","boundary":[0.7930282950401306,0.22418878972530365,0.8104575276374817,0.24778760969638824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.22123894095420837},{"x":0.7712418437004089,"y":0.22271385788917542},{"x":0.7668845057487488,"y":0.24631267786026},{"x":0.7320261597633362,"y":0.24336282908916473}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرده","boundary":[0.7342047691345215,0.22123894095420837,0.7668845057487488,0.24631267786026]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7342047691345215,"y":0.22123894095420837},{"x":0.812636137008667,"y":0.22566372156143188},{"x":0.8104575276374817,"y":0.24778760969638824},{"x":0.7320261597633362,"y":0.24336282908916473}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.7292047691345215,0.21423894095420837,0.8154575276374817,0.25478760969638825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.22566372156143188},{"x":0.22657951712608337,"y":0.22566372156143188},{"x":0.22657951712608337,"y":0.23893804848194122},{"x":0.20261438190937042,"y":0.24041298031806946}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۳۵","boundary":[0.20261438190937042,0.22566372156143188,0.22657951712608337,0.23893804848194122]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.22566372156143188},{"x":0.22657951712608337,"y":0.22566372156143188},{"x":0.22657951712608337,"y":0.23893804848194122},{"x":0.20261438190937042,"y":0.24041298031806946}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.19761438190937042,0.21866372156143188,0.23157951712608338,0.24593804848194123],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8387799859046936,"y":0.262536883354187},{"x":0.8453159332275391,"y":0.262536883354187},{"x":0.843137264251709,"y":0.28023597598075867},{"x":0.8344226479530334,"y":0.28023597598075867}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"پ","boundary":[0.8387799859046936,0.262536883354187,0.843137264251709,0.28023597598075867]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.2581121027469635},{"x":0.8169934749603271,"y":0.25958701968193054},{"x":0.812636137008667,"y":0.2772861421108246},{"x":0.8061001896858215,"y":0.27581119537353516}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8082788586616516,0.2581121027469635,0.812636137008667,0.2772861421108246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.25368732213974},{"x":0.7952069640159607,"y":0.2581121027469635},{"x":0.7930282950401306,"y":0.27581119537353516},{"x":0.7472766637802124,"y":0.27138644456863403}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.7516340017318726,0.25368732213974,0.7930282950401306,0.27581119537353516]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.25368732213974},{"x":0.8453159332275391,"y":0.262536883354187},{"x":0.843137264251709,"y":0.28023597598075867},{"x":0.7472766637802124,"y":0.27138644456863403}]},"confidence":0.8700000047683716,"boundary":[0.7466340017318726,0.24668732213973998,0.848137264251709,0.2872359759807587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.2905604839324951},{"x":0.812636137008667,"y":0.2905604839324951},{"x":0.812636137008667,"y":0.30678465962409973},{"x":0.7864923477172852,"y":0.30678465962409973}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"ا-","boundary":[0.7864923477172852,0.2905604839324951,0.812636137008667,0.30678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.2890855371952057},{"x":0.7777777910232544,"y":0.2905604839324951},{"x":0.7777777910232544,"y":0.30678465962409973},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3053097426891327}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.7320261597633362,0.2890855371952057,0.7777777910232544,0.30678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.2890855371952057},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2890855371952057},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3053097426891327},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3053097426891327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6928104758262634,0.2890855371952057,0.7189542651176453,0.3053097426891327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.2890855371952057},{"x":0.812636137008667,"y":0.2905604839324951},{"x":0.812636137008667,"y":0.30678465962409973},{"x":0.6928104758262634,"y":0.3053097426891327}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.6878104758262634,0.2820855371952057,0.817636137008667,0.31378465962409974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.2905604839324951},{"x":0.22657951712608337,"y":0.2905604839324951},{"x":0.22657951712608337,"y":0.30383479595184326},{"x":0.20043572783470154,"y":0.3053097426891327}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۳۹","boundary":[0.20043572783470154,0.2905604839324951,0.22657951712608337,0.30383479595184326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20043572783470154,"y":0.2905604839324951},{"x":0.22657951712608337,"y":0.2905604839324951},{"x":0.22657951712608337,"y":0.30383479595184326},{"x":0.20043572783470154,"y":0.3053097426891327}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.19543572783470153,0.2835604839324951,0.23157951712608338,0.31083479595184327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.3215339183807373},{"x":0.8148148059844971,"y":0.3215339183807373},{"x":0.8148148059844971,"y":0.3407079577445984},{"x":0.7886710166931152,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7886710166931152,0.3215339183807373,0.8148148059844971,0.3407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.3215339183807373},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3215339183807373},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3407079577445984},{"x":0.7320261597633362,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.7320261597633362,0.3215339183807373,0.7755991220474243,0.3407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.32005900144577026},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3215339183807373},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3407079577445984},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3407079577445984}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6666666865348816,0.32005900144577026,0.7124183177947998,0.3407079577445984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.3525073826313019},{"x":0.8104575276374817,"y":0.3525073826313019},{"x":0.8104575276374817,"y":0.37168142199516296},{"x":0.7864923477172852,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7843137383460999,0.3525073826313019,0.8104575276374817,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.3525073826313019},{"x":0.7734204530715942,"y":0.3525073826313019},{"x":0.7734204530715942,"y":0.37168142199516296},{"x":0.7298474907875061,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.7298474907875061,0.3525073826313019,0.7734204530715942,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.3525073826313019},{"x":0.7167755961418152,"y":0.3525073826313019},{"x":0.7189542651176453,"y":0.37168142199516296},{"x":0.686274528503418,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خرد","boundary":[0.686274528503418,0.3525073826313019,0.7189542651176453,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.3539822995662689},{"x":0.673202633857727,"y":0.3539822995662689},{"x":0.673202633857727,"y":0.37168142199516296},{"x":0.6623093485832214,"y":0.37168142199516296}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6623093485832214,0.3539822995662689,0.673202633857727,0.37168142199516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.3539822995662689},{"x":0.655773401260376,"y":0.3539822995662689},{"x":0.655773401260376,"y":0.37315633893013},{"x":0.6296296119689941,"y":0.37315633893013}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.6274510025978088,0.3539822995662689,0.655773401260376,0.37315633893013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.38643068075180054},{"x":0.8082788586616516,"y":0.38643068075180054},{"x":0.8082788586616516,"y":0.4041298031806946},{"x":0.7886710166931152,"y":0.4041298031806946}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7886710166931152,0.38643068075180054,0.8082788586616516,0.4041298031806946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.3849557638168335},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3849557638168335},{"x":0.7755991220474243,"y":0.4041298031806946},{"x":0.7254902124404907,"y":0.4041298031806946}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.7254902124404907,0.3849557638168335,0.7755991220474243,0.4041298031806946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.3849557638168335},{"x":0.7233115434646606,"y":0.3849557638168335},{"x":0.7233115434646606,"y":0.4041298031806946},{"x":0.6906318068504333,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.6928104758262634,0.3849557638168335,0.7233115434646606,0.4041298031806946]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.38348081707954407},{"x":0.6797385811805725,"y":0.3849557638168335},{"x":0.6775599122047424,"y":0.40265485644340515},{"x":0.6361655592918396,"y":0.40265485644340515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6361655592918396,0.38348081707954407,0.6775599122047424,0.40265485644340515]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6274510025978088,"y":0.32005900144577026},{"x":0.8148148059844971,"y":0.3215339183807373},{"x":0.8148148059844971,"y":0.4041298031806946},{"x":0.6274510025978088,"y":0.4041298031806946}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6224510025978088,0.31305900144577026,0.8198148059844971,0.4111298031806946],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.41887906193733215},{"x":0.8409585952758789,"y":0.41887906193733215},{"x":0.8409585952758789,"y":0.43510323762893677},{"x":0.8344226479530334,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ت","boundary":[0.8344226479530334,0.41887906193733215,0.8409585952758789,0.43510323762893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.41887906193733215},{"x":0.8148148059844971,"y":0.41887906193733215},{"x":0.8148148059844971,"y":0.43510323762893677},{"x":0.8082788586616516,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8082788586616516,0.41887906193733215,0.8148148059844971,0.43510323762893677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.41887906193733215},{"x":0.7908496856689453,"y":0.41887906193733215},{"x":0.7908496856689453,"y":0.43510323762893677},{"x":0.7450980544090271,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.7450980544090271,0.41887906193733215,0.7908496856689453,0.43510323762893677]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.41887906193733215},{"x":0.8409585952758789,"y":0.41887906193733215},{"x":0.8409585952758789,"y":0.43510323762893677},{"x":0.7450980544090271,"y":0.43510323762893677}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7400980544090271,0.41187906193733215,0.8459585952758789,0.4421032376289368],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.45132744312286377},{"x":0.8387799859046936,"y":0.44985249638557434},{"x":0.8409585952758789,"y":0.4675516188144684},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4690265357494354}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ث","boundary":[0.8322439789772034,0.45132744312286377,0.8409585952758789,0.4675516188144684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.4528023600578308},{"x":0.812636137008667,"y":0.45132744312286377},{"x":0.8148148059844971,"y":0.4690265357494354},{"x":0.8082788586616516,"y":0.47050148248672485}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8061001896858215,0.4528023600578308,0.8148148059844971,0.4690265357494354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.4528023600578308},{"x":0.7973856329917908,"y":0.4528023600578308},{"x":0.7973856329917908,"y":0.47050148248672485},{"x":0.7843137383460999,"y":0.47050148248672485}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7821350693702698,0.4528023600578308,0.7973856329917908,0.47050148248672485]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.4528023600578308},{"x":0.8387799859046936,"y":0.45132744312286377},{"x":0.8409585952758789,"y":0.4690265357494354},{"x":0.7843137383460999,"y":0.47050148248672485}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7771350693702698,0.4458023600578308,0.8459585952758789,0.47602653574943543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.44542771577835083},{"x":0.7712418437004089,"y":0.44690266251564026},{"x":0.7690631747245789,"y":0.4646017551422119},{"x":0.7494553327560425,"y":0.4631268382072449}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"گی","boundary":[0.7516340017318726,0.44542771577835083,0.7690631747245789,0.4646017551422119]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.44542771577835083},{"x":0.7712418437004089,"y":0.44690266251564026},{"x":0.7690631747245789,"y":0.4646017551422119},{"x":0.7494553327560425,"y":0.4631268382072449}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.7466340017318726,0.4384277157783508,0.7740631747245789,0.4716017551422119],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.6106194853782654},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6106194853782654},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6238937973976135},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6238937973976135}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۴۵","boundary":[0.19607843458652496,0.6106194853782654,0.2222222238779068,0.6238937973976135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.6106194853782654},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6106194853782654},{"x":0.2222222238779068,"y":0.6238937973976135},{"x":0.19607843458652496,"y":0.6238937973976135}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.19107843458652496,0.6036194853782654,0.2272222238779068,0.6308937973976135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.47787609696388245},{"x":0.8082788586616516,"y":0.47787609696388245},{"x":0.8082788586616516,"y":0.501474916934967},{"x":0.7864923477172852,"y":0.501474916934967}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"1-","boundary":[0.7864923477172852,0.47787609696388245,0.8082788586616516,0.501474916934967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.47787609696388245},{"x":0.7777777910232544,"y":0.47787609696388245},{"x":0.7777777910232544,"y":0.501474916934967},{"x":0.7363834381103516,"y":0.501474916934967}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7363834381103516,0.47787609696388245,0.7777777910232544,0.501474916934967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.47787609696388245},{"x":0.7211328744888306,"y":0.47787609696388245},{"x":0.7211328744888306,"y":0.501474916934967},{"x":0.7102396488189697,"y":0.501474916934967}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7102396488189697,0.47787609696388245,0.7211328744888306,0.501474916934967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.47787609696388245},{"x":0.7080609798431396,"y":0.47787609696388245},{"x":0.7080609798431396,"y":0.501474916934967},{"x":0.6688452959060669,"y":0.501474916934967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابعاد","boundary":[0.6688452959060669,0.47787609696388245,0.7080609798431396,0.501474916934967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.5103244781494141},{"x":0.8104575276374817,"y":0.5103244781494141},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5353982448577881},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5353982448577881}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"۲-","boundary":[0.7843137383460999,0.5103244781494141,0.8082788586616516,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.5103244781494141},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5103244781494141},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5353982448577881},{"x":0.7407407164573669,"y":0.533923327922821}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"طرز","boundary":[0.7407407164573669,0.5103244781494141,0.7712418437004089,0.5353982448577881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.508849561214447},{"x":0.727668821811676,"y":0.5103244781494141},{"x":0.7254902124404907,"y":0.533923327922821},{"x":0.6949890851974487,"y":0.533923327922821}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"قرار","boundary":[0.6949890851974487,0.508849561214447,0.7254902124404907,0.533923327922821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.508849561214447},{"x":0.6797385811805725,"y":0.508849561214447},{"x":0.6797385811805725,"y":0.533923327922821},{"x":0.6339869499206543,"y":0.533923327922821}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"گرفتن","boundary":[0.6361655592918396,0.508849561214447,0.6797385811805725,0.533923327922821]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.50737464427948},{"x":0.6252723336219788,"y":0.50737464427948},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5324483513832092},{"x":0.6100217700004578,"y":0.5324483513832092}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"بر","boundary":[0.6122004389762878,0.50737464427948,0.6252723336219788,0.5324483513832092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.50737464427948},{"x":0.5969498753547668,"y":0.50737464427948},{"x":0.5947712659835815,"y":0.5324483513832092},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5324483513832092}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"گها","boundary":[0.570806086063385,0.50737464427948,0.5947712659835815,0.5324483513832092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.5427728891372681},{"x":0.8104575276374817,"y":0.5442478060722351},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5678465962409973},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5678465962409973}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.7843137383460999,0.5427728891372681,0.8082788586616516,0.5678465962409973]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742919385433197,"y":0.5412979125976562},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5427728891372681},{"x":0.7755991220474243,"y":0.5663716793060303},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5663716793060303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.742919385433197,0.5412979125976562,0.7755991220474243,0.5663716793060303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.5412979125976562},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5412979125976562},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5648967623710632},{"x":0.7080609798431396,"y":0.5634218454360962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7102396488189697,0.5412979125976562,0.7189542651176453,0.5648967623710632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5398229956626892},{"x":0.6971677541732788,"y":0.5398229956626892},{"x":0.6949890851974487,"y":0.5634218454360962},{"x":0.6840958595275879,"y":0.5634218454360962}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گ","boundary":[0.686274528503418,0.5398229956626892,0.6949890851974487,0.5634218454360962]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.5},{"languageCode":"sd","confidence":0.5}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.47345131635665894},{"x":0.812636137008667,"y":0.47787609696388245},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5678465962409973},{"x":0.5664488077163696,"y":0.5634218454360962}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.565806086063385,0.46645131635665893,0.8132788586616516,0.5748465962409973],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.5781710743904114},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5781710743904114},{"x":0.8082788586616516,"y":0.5988200306892395},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5973451137542725}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.7821350693702698,0.5781710743904114,0.8082788586616516,0.5988200306892395]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.5766961574554443},{"x":0.7734204530715942,"y":0.5781710743904114},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5973451137542725},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5958701968193054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پاشنه","boundary":[0.7298474907875061,0.5766961574554443,0.7712418437004089,0.5973451137542725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5766961574554443},{"x":0.7211328744888306,"y":0.5766961574554443},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5958701968193054},{"x":0.7124183177947998,"y":0.5958701968193054}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7124183177947998,0.5766961574554443,0.7189542651176453,0.5958701968193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.5752212405204773},{"x":0.7080609798431396,"y":0.5766961574554443},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5958701968193054},{"x":0.6601307392120361,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6623093485832214,0.5752212405204773,0.7058823704719543,0.5958701968193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6405228972434998,"y":0.5752212405204773},{"x":0.6535947918891907,"y":0.5752212405204773},{"x":0.6514161229133606,"y":0.5943952798843384},{"x":0.6383442282676697,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6405228972434998,0.5752212405204773,0.6514161229133606,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.5737463235855103},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5737463235855103},{"x":0.6252723336219788,"y":0.5943952798843384},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5943952798843384}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گ","boundary":[0.6187363862991333,0.5737463235855103,0.6252723336219788,0.5943952798843384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8322439789772034,"y":0.6135693192481995},{"x":0.8387799859046936,"y":0.6150442361831665},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6327433586120605},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6327433586120605}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.8322439789772034,0.6135693192481995,0.8366013169288635,0.6327433586120605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.6135693192481995},{"x":0.8169934749603271,"y":0.6135693192481995},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6327433586120605},{"x":0.8082788586616516,"y":0.6312684416770935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8104575276374817,0.6135693192481995,0.8148148059844971,0.6327433586120605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.6106194853782654},{"x":0.7973856329917908,"y":0.6120944023132324},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6312684416770935},{"x":0.742919385433197,"y":0.6283186078071594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پوست","boundary":[0.7450980544090271,0.6106194853782654,0.7952069640159607,0.6312684416770935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300653696060181,"y":0.6430678367614746},{"x":0.8409585952758789,"y":0.6430678367614746},{"x":0.8387799859046936,"y":0.6651917695999146},{"x":0.8300653696060181,"y":0.6651917695999146}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"چ","boundary":[0.8300653696060181,0.6430678367614746,0.8387799859046936,0.6651917695999146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061001896858215,"y":0.6415929198265076},{"x":0.8169934749603271,"y":0.6415929198265076},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6651917695999146},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6637167930603027}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8061001896858215,0.6415929198265076,0.8148148059844971,0.6651917695999146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.6401180028915405},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6415929198265076},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6637167930603027},{"x":0.7494553327560425,"y":0.6622418761253357}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7516340017318726,0.6401180028915405,0.7930282950401306,0.6637167930603027]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.6386430859565735},{"x":0.7407407164573669,"y":0.6386430859565735},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6622418761253357},{"x":0.7145969271659851,"y":0.6607669591903687}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"لپه","boundary":[0.7167755961418152,0.6386430859565735,0.7385621070861816,0.6622418761253357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.6386430859565735},{"x":0.7102396488189697,"y":0.6386430859565735},{"x":0.7080609798431396,"y":0.6607669591903687},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6607669591903687}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7015250325202942,0.6386430859565735,0.7080609798431396,0.6607669591903687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.6696165204048157},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6696165204048157},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6946902871131897},{"x":0.827886700630188,"y":0.6946902871131897}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"ح","boundary":[0.827886700630188,0.6696165204048157,0.8366013169288635,0.6946902871131897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.6696165204048157},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6696165204048157},{"x":0.8148148059844971,"y":0.6946902871131897},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6946902871131897}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8039215803146362,0.6696165204048157,0.8148148059844971,0.6946902871131897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.6696165204048157},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6696165204048157},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6946902871131897},{"x":0.7516340017318726,"y":0.6946902871131897}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7516340017318726,0.6696165204048157,0.7930282950401306,0.6946902871131897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.6696165204048157},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6696165204048157},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6946902871131897},{"x":0.6949890851974487,"y":0.6961652040481567}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.6949890851974487,0.6696165204048157,0.7385621070861816,0.6946902871131897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.7123894095420837},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7123894095420837},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7330383658409119},{"x":0.8017429113388062,"y":0.7330383658409119}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8017429113388062,0.7123894095420837,0.8344226479530334,0.7330383658409119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7330383658409119},{"x":0.7363834381103516,"y":0.7330383658409119}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7363834381103516,0.7109144330024719,0.7755991220474243,0.7330383658409119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7211328744888306,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7298474907875061,"y":0.7330383658409119},{"x":0.7211328744888306,"y":0.7330383658409119}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7211328744888306,0.7109144330024719,0.7298474907875061,0.7330383658409119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7109144330024719},{"x":0.7145969271659851,"y":0.7330383658409119},{"x":0.6339869499206543,"y":0.7330383658409119}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلیدهای","boundary":[0.6339869499206543,0.7109144330024719,0.7145969271659851,0.7330383658409119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381263494491577,"y":0.7109144330024719},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7109144330024719},{"x":0.6143791079521179,"y":0.7330383658409119},{"x":0.5381263494491577,"y":0.7330383658409119}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.5381263494491577,0.7109144330024719,0.6143791079521179,0.7330383658409119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.7109144330024719},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7109144330024719},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7315634489059448},{"x":0.46405228972435,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"وشرح","boundary":[0.46405228972435,0.7109144330024719,0.5228758454322815,0.7315634489059448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.7109144330024719},{"x":0.4618736505508423,"y":0.7109144330024719},{"x":0.4618736505508423,"y":0.7315634489059448},{"x":0.44008713960647583,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.44008713960647583,0.7109144330024719,0.4618736505508423,0.7315634489059448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3834422528743744,"y":0.7094395160675049},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7094395160675049},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7315634489059448},{"x":0.3834422528743744,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ختان","boundary":[0.3834422528743744,0.7094395160675049,0.4313725531101227,0.7315634489059448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.7094395160675049},{"x":0.37037035822868347,"y":0.7094395160675049},{"x":0.37037035822868347,"y":0.7315634489059448},{"x":0.3616557717323303,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3616557717323303,0.7094395160675049,0.37037035822868347,0.7315634489059448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.7094395160675049},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7094395160675049},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7315634489059448},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.2679738700389862,0.7094395160675049,0.3507625162601471,0.7315634489059448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.7094395160675049},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7094395160675049},{"x":0.26143792271614075,"y":0.7315634489059448},{"x":0.23311546444892883,"y":0.7315634489059448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.23311546444892883,0.7094395160675049,0.26143792271614075,0.7315634489059448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.7418879270553589},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7418879270553589},{"x":0.8300653696060181,"y":0.764011800289154},{"x":0.758169949054718,"y":0.764011800289154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.758169949054718,0.7418879270553589,0.8300653696060181,0.764011800289154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.7418879270553589},{"x":0.7494553327560425,"y":0.7418879270553589},{"x":0.7494553327560425,"y":0.764011800289154},{"x":0.7233115434646606,"y":0.764011800289154}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7233115434646606,0.7418879270553589,0.7494553327560425,0.764011800289154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7418879270553589},{"x":0.7015250325202942,"y":0.7418879270553589},{"x":0.7015250325202942,"y":0.764011800289154},{"x":0.6470588445663452,"y":0.764011800289154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6470588445663452,0.7418879270553589,0.7015250325202942,0.764011800289154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.7418879270553589},{"x":0.6230936646461487,"y":0.7418879270553589},{"x":0.6230936646461487,"y":0.764011800289154},{"x":0.5664488077163696,"y":0.764011800289154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوزنی","boundary":[0.5664488077163696,0.7418879270553589,0.6230936646461487,0.764011800289154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.7433628439903259},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7433628439903259},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7654867172241211},{"x":0.4923747181892395,"y":0.7654867172241211}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگان","boundary":[0.4923747181892395,0.7433628439903259,0.5446622967720032,0.7654867172241211]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.5678465962409973},{"x":0.843137264251709,"y":0.5766961574554443},{"x":0.8366013169288635,"y":0.769911527633667},{"x":0.23093682527542114,"y":0.76106196641922}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.2324727725982666,0.5608465962409973,0.8416013169288635,0.776911527633667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.7433628439903259},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7433628439903259},{"x":0.22004356980323792,"y":0.7566371560096741},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7581120729446411}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"وه","boundary":[0.19607843458652496,0.7433628439903259,0.22004356980323792,0.7566371560096741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.7728613615036011},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7728613615036011},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7935103178024292},{"x":0.7690631747245789,"y":0.7935103178024292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلید","boundary":[0.7690631747245789,0.7728613615036011,0.7973856329917908,0.7935103178024292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7728613615036011},{"x":0.7538126111030579,"y":0.7728613615036011},{"x":0.7538126111030579,"y":0.7935103178024292},{"x":0.686274528503418,"y":0.7935103178024292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.686274528503418,0.7728613615036011,0.7538126111030579,0.7935103178024292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.7728613615036011},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7728613615036011},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7935103178024292},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7949852347373962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.5991285443305969,0.7728613615036011,0.6666666865348816,0.7935103178024292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.7743362784385681},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7743362784385681},{"x":0.5991285443305969,"y":0.7949852347373962},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7949852347373962}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5751634240150452,0.7743362784385681,0.5991285443305969,0.7949852347373962]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.7433628439903259},{"x":0.7952069640159607,"y":0.7404129505157471},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7935103178024292},{"x":0.19825707376003265,"y":0.7964601516723633}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19107843458652496,0.7363628439903259,0.8023856329917908,0.8005103178024292],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/COdCDgpENDaQsxaQ.jpg","blurred":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/TwVZAbeaTUsAUqkS.jpg","webpSec":"/storage/books/84ae3543fbbd75d4/pages/xAWmaTQEbMCPhFHr-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":680,"margin":[0.00032939508168593694,0.0003660034596920013,0.9981885632639346,0.9986294117471752]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.2617647051811218},{"x":0.29347825050354004,"y":0.2617647051811218},{"x":0.29347825050354004,"y":0.2750000059604645},{"x":0.27173912525177,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"TA","boundary":[0.27173912525177,0.2617647051811218,0.29347825050354004,0.2750000059604645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.2617647051811218},{"x":0.3804347813129425,"y":0.2617647051811218},{"x":0.3804347813129425,"y":0.2750000059604645},{"x":0.3065217435359955,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"XALES","boundary":[0.3065217435359955,0.2617647051811218,0.3804347813129425,0.2750000059604645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.2617647051811218},{"x":0.3804347813129425,"y":0.2617647051811218},{"x":0.3804347813129425,"y":0.2750000059604645},{"x":0.27173912525177,"y":0.2750000059604645}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.26673912525177,0.2547647051811218,0.3854347813129425,0.2820000059604645],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.2558823525905609},{"x":0.8260869383811951,"y":0.25882354378700256},{"x":0.823913037776947,"y":0.2764706015586853},{"x":0.780434787273407,"y":0.27352941036224365}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"ردیف","boundary":[0.7847825884819031,0.2558823525905609,0.823913037776947,0.2764706015586853]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.2558823525905609},{"x":0.8260869383811951,"y":0.25882354378700256},{"x":0.823913037776947,"y":0.2764706015586853},{"x":0.780434787273407,"y":0.27352941036224365}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.7797825884819031,0.2488823525905609,0.828913037776947,0.2834706015586853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.2926470637321472},{"x":0.17826086282730103,"y":0.2926470637321472},{"x":0.17826086282730103,"y":0.30588236451148987},{"x":0.156521737575531,"y":0.30588236451148987}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":"۵۴","boundary":[0.156521737575531,0.2926470637321472,0.17826086282730103,0.30588236451148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.2926470637321472},{"x":0.17826086282730103,"y":0.2926470637321472},{"x":0.17826086282730103,"y":0.30588236451148987},{"x":0.156521737575531,"y":0.30588236451148987}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.151521737575531,0.2856470637321472,0.18326086282730103,0.3128823645114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.29411765933036804},{"x":0.42391303181648254,"y":0.29411765933036804},{"x":0.42391303181648254,"y":0.3073529303073883},{"x":0.2978260815143585,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"TAXACEAE","boundary":[0.2978260815143585,0.29411765933036804,0.42391303181648254,0.3073529303073883]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.29411765933036804},{"x":0.42391303181648254,"y":0.29411765933036804},{"x":0.42391303181648254,"y":0.3073529303073883},{"x":0.2978260815143585,"y":0.3073529303073883}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2928260815143585,0.28711765933036804,0.42891303181648255,0.3143529303073883],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.28823530673980713},{"x":0.802173912525177,"y":0.28823530673980713},{"x":0.802173912525177,"y":0.30882352590560913},{"x":0.7347826361656189,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.7347826361656189,0.28823530673980713,0.802173912525177,0.30882352590560913]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.28823530673980713},{"x":0.802173912525177,"y":0.28823530673980713},{"x":0.802173912525177,"y":0.30882352590560913},{"x":0.7347826361656189,"y":0.30882352590560913}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7297826361656189,0.2812353067398071,0.807173912525177,0.31582352590560914],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.32647058367729187},{"x":0.3804347813129425,"y":0.32499998807907104},{"x":0.3804347813129425,"y":0.3382352888584137},{"x":0.3282608687877655,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Taxus","boundary":[0.3282608687877655,0.32647058367729187,0.3804347813129425,0.3382352888584137]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.32647058367729187},{"x":0.3804347813129425,"y":0.32499998807907104},{"x":0.3804347813129425,"y":0.3382352888584137},{"x":0.3282608687877655,"y":0.3382352888584137}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3232608687877655,0.31947058367729186,0.3854347813129425,0.3452352888584137],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7630434632301331,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7652173638343811,"y":0.3397058844566345},{"x":0.741304337978363,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"جنس","boundary":[0.741304337978363,0.3235294222831726,0.7652173638343811,0.3397058844566345]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7630434632301331,"y":0.3235294222831726},{"x":0.7652173638343811,"y":0.3397058844566345},{"x":0.741304337978363,"y":0.3397058844566345}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.736304337978363,0.3165294222831726,0.7702173638343811,0.3467058844566345],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.35735294222831726},{"x":0.1826086938381195,"y":0.35588234663009644},{"x":0.1826086938381195,"y":0.3691176474094391},{"x":0.156521737575531,"y":0.3705882430076599}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"۱۰","boundary":[0.156521737575531,0.35735294222831726,0.1826086938381195,0.3691176474094391]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18478260934352875,"y":0.35588234663009644},{"x":0.19130434095859528,"y":0.35588234663009644},{"x":0.19130434095859528,"y":0.3691176474094391},{"x":0.186956524848938,"y":0.3691176474094391}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":".","boundary":[0.18478260934352875,0.35588234663009644,0.19130434095859528,0.3691176474094391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.35735294222831726},{"x":0.19130434095859528,"y":0.35588234663009644},{"x":0.19130434095859528,"y":0.3691176474094391},{"x":0.156521737575531,"y":0.3705882430076599}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.151521737575531,0.35035294222831725,0.19630434095859528,0.3761176474094391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.35735294222831726},{"x":0.44130435585975647,"y":0.35735294222831726},{"x":0.44130435585975647,"y":0.37205880880355835},{"x":0.32608696818351746,"y":0.37205880880355835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"pseudotaxus","boundary":[0.32608696818351746,0.35735294222831726,0.44130435585975647,0.37205880880355835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.35735294222831726},{"x":0.44130435585975647,"y":0.35735294222831726},{"x":0.44130435585975647,"y":0.37205880880355835},{"x":0.32608696818351746,"y":0.37205880880355835}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.32108696818351745,0.35035294222831725,0.4463043558597565,0.37905880880355836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.3897058963775635},{"x":0.436956524848938,"y":0.3897058963775635},{"x":0.436956524848938,"y":0.40294116735458374},{"x":0.323913037776947,"y":0.4014706015586853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Austrotaxus","boundary":[0.323913037776947,0.3897058963775635,0.436956524848938,0.40294116735458374]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ro","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.3897058963775635},{"x":0.436956524848938,"y":0.3897058963775635},{"x":0.436956524848938,"y":0.40294116735458374},{"x":0.323913037776947,"y":0.4014706015586853}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.318913037776947,0.38270589637756347,0.441956524848938,0.40994116735458375],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.41911765933036804},{"x":0.19347825646400452,"y":0.41911765933036804},{"x":0.19347825646400452,"y":0.43382352590560913},{"x":0.15869565308094025,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.15869565308094025,0.41911765933036804,0.19347825646400452,0.43382352590560913]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.41911765933036804},{"x":0.19347825646400452,"y":0.41911765933036804},{"x":0.19347825646400452,"y":0.43382352590560913},{"x":0.15869565308094025,"y":0.43529412150382996}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.15369565308094024,0.41211765933036804,0.19847825646400452,0.44082352590560914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.4205882251262665},{"x":0.44999998807907104,"y":0.4220588207244873},{"x":0.44999998807907104,"y":0.43529412150382996},{"x":0.323913037776947,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Amentotaxus","boundary":[0.323913037776947,0.4205882251262665,0.44999998807907104,0.43529412150382996]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"pt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.4205882251262665},{"x":0.44999998807907104,"y":0.4220588207244873},{"x":0.44999998807907104,"y":0.43529412150382996},{"x":0.323913037776947,"y":0.43382352590560913}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.318913037776947,0.4135882251262665,0.45499998807907105,0.44229412150382996],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434782385826111,"y":0.4205882251262665},{"x":0.747826099395752,"y":0.4205882251262665},{"x":0.747826099395752,"y":0.43088236451148987},{"x":0.7434782385826111,"y":0.43088236451148987}]},"confidence":0.49000000953674316,"str":"ز","boundary":[0.7434782385826111,0.4205882251262665,0.747826099395752,0.43088236451148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434782385826111,"y":0.4205882251262665},{"x":0.747826099395752,"y":0.4205882251262665},{"x":0.747826099395752,"y":0.43088236451148987},{"x":0.7434782385826111,"y":0.43088236451148987}]},"confidence":0.49000000953674316,"dir":"ltr","boundary":[0.7384782385826111,0.4135882251262665,0.752826099395752,0.4378823645114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.4529411792755127},{"x":0.395652174949646,"y":0.4544117748737335},{"x":0.395652174949646,"y":0.4676470458507538},{"x":0.3282608687877655,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Torreya","boundary":[0.3282608687877655,0.4529411792755127,0.395652174949646,0.4676470458507538]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.4529411792755127},{"x":0.395652174949646,"y":0.4544117748737335},{"x":0.395652174949646,"y":0.4676470458507538},{"x":0.3282608687877655,"y":0.46617648005485535}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.3232608687877655,0.4459411792755127,0.400652174949646,0.4746470458507538],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.4838235378265381},{"x":0.197826087474823,"y":0.4838235378265381},{"x":0.197826087474823,"y":0.4985294044017792},{"x":0.15869565308094025,"y":0.4985294044017792}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۲۱","boundary":[0.15869565308094025,0.4838235378265381,0.197826087474823,0.4985294044017792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.4838235378265381},{"x":0.197826087474823,"y":0.4838235378265381},{"x":0.197826087474823,"y":0.4985294044017792},{"x":0.15869565308094025,"y":0.4985294044017792}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.15369565308094024,0.4768235378265381,0.202826087474823,0.5055294044017792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.48235294222831726},{"x":0.541304349899292,"y":0.48235294222831726},{"x":0.541304349899292,"y":0.49705880880355835},{"x":0.30000001192092896,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"CEPHALOTAXACEAE","boundary":[0.30000001192092896,0.48235294222831726,0.541304349899292,0.49705880880355835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.48235294222831726},{"x":0.541304349899292,"y":0.48235294222831726},{"x":0.541304349899292,"y":0.49705880880355835},{"x":0.30000001192092896,"y":0.49705880880355835}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.29500001192092895,0.47535294222831725,0.546304349899292,0.5040588088035584],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369565367698669,"y":0.4794117510318756},{"x":0.802173912525177,"y":0.4779411852359772},{"x":0.804347813129425,"y":0.49705880880355835},{"x":0.739130437374115,"y":0.4985294044017792}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.7369565367698669,0.4794117510318756,0.804347813129425,0.49705880880355835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369565367698669,"y":0.4794117510318756},{"x":0.802173912525177,"y":0.4779411852359772},{"x":0.804347813129425,"y":0.49705880880355835},{"x":0.739130437374115,"y":0.4985294044017792}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7319565367698669,0.4724117510318756,0.809347813129425,0.5040588088035584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.5161764621734619},{"x":0.4543478190898895,"y":0.5161764621734619},{"x":0.4543478190898895,"y":0.5308823585510254},{"x":0.32608696818351746,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Cephalotaxus","boundary":[0.32608696818351746,0.5161764621734619,0.4543478190898895,0.5308823585510254]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.5161764621734619},{"x":0.4543478190898895,"y":0.5161764621734619},{"x":0.4543478190898895,"y":0.5308823585510254},{"x":0.32608696818351746,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.32108696818351745,0.5091764621734619,0.45934781908988953,0.5378823585510254],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.5132352709770203},{"x":0.7652173638343811,"y":0.5132352709770203},{"x":0.7673913240432739,"y":0.529411792755127},{"x":0.739130437374115,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"جنس","boundary":[0.739130437374115,0.5132352709770203,0.7673913240432739,0.529411792755127]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.5132352709770203},{"x":0.7652173638343811,"y":0.5132352709770203},{"x":0.7673913240432739,"y":0.529411792755127},{"x":0.739130437374115,"y":0.5308823585510254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.734130437374115,0.5062352709770203,0.7723913240432739,0.536411792755127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.5455882549285889},{"x":0.458695650100708,"y":0.5455882549285889},{"x":0.458695650100708,"y":0.5617647171020508},{"x":0.269565224647522,"y":0.5617647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"PODOCARPALES","boundary":[0.269565224647522,0.5455882549285889,0.458695650100708,0.5617647171020508]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.5455882549285889},{"x":0.458695650100708,"y":0.5455882549285889},{"x":0.458695650100708,"y":0.5617647171020508},{"x":0.269565224647522,"y":0.5617647171020508}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.26456522464752197,0.5385882549285889,0.463695650100708,0.5687647171020508],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7869565486907959,"y":0.5441176295280457},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5441176295280457},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5602940917015076},{"x":0.7869565486907959,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ردیف","boundary":[0.7869565486907959,0.5441176295280457,0.8282608985900879,0.5602940917015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7869565486907959,"y":0.5441176295280457},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5441176295280457},{"x":0.8282608985900879,"y":0.5602940917015076},{"x":0.7869565486907959,"y":0.5602940917015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.7819565486907959,0.5371176295280456,0.8332608985900879,0.5672940917015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.5720587968826294},{"x":0.804347813129425,"y":0.5720587968826294},{"x":0.804347813129425,"y":0.5941176414489746},{"x":0.739130437374115,"y":0.5941176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.739130437374115,0.5720587968826294,0.804347813129425,0.5941176414489746]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.5720587968826294},{"x":0.804347813129425,"y":0.5720587968826294},{"x":0.804347813129425,"y":0.5941176414489746},{"x":0.739130437374115,"y":0.5941176414489746}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.734130437374115,0.5650587968826294,0.809347813129425,0.6011176414489746],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.5779411792755127},{"x":0.5369565486907959,"y":0.5779411792755127},{"x":0.5369565486907959,"y":0.5926470756530762},{"x":0.2978260815143585,"y":0.5926470756530762}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"PHYLLOCLADACEAE","boundary":[0.2978260815143585,0.5779411792755127,0.5369565486907959,0.5926470756530762]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.5779411792755127},{"x":0.5369565486907959,"y":0.5779411792755127},{"x":0.5369565486907959,"y":0.5926470756530762},{"x":0.2978260815143585,"y":0.5926470756530762}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2928260815143585,0.5709411792755127,0.5419565486907959,0.5996470756530762],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.6102941036224365},{"x":0.4521739184856415,"y":0.6102941036224365},{"x":0.4521739184856415,"y":0.6264705657958984},{"x":0.3282608687877655,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"Phyllocladus","boundary":[0.3282608687877655,0.6102941036224365,0.4521739184856415,0.6264705657958984]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.6102941036224365},{"x":0.4521739184856415,"y":0.6102941036224365},{"x":0.4521739184856415,"y":0.6264705657958984},{"x":0.3282608687877655,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3232608687877655,0.6032941036224365,0.4571739184856415,0.6334705657958984],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369565367698669,"y":0.6102941036224365},{"x":0.760869562625885,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7652173638343811,"y":0.625},{"x":0.739130437374115,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"جنس","boundary":[0.7369565367698669,0.6102941036224365,0.7652173638343811,0.625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369565367698669,"y":0.6102941036224365},{"x":0.760869562625885,"y":0.6088235378265381},{"x":0.7652173638343811,"y":0.625},{"x":0.739130437374115,"y":0.6264705657958984}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.7319565367698669,0.6032941036224365,0.7702173638343811,0.632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.6411764621734619},{"x":0.510869562625885,"y":0.6411764621734619},{"x":0.510869562625885,"y":0.6573529243469238},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6573529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"PODOCARPACEAE","boundary":[0.30000001192092896,0.6411764621734619,0.510869562625885,0.6573529243469238]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.6411764621734619},{"x":0.510869562625885,"y":0.6411764621734619},{"x":0.510869562625885,"y":0.6573529243469238},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6573529243469238}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.29500001192092895,0.6341764621734619,0.515869562625885,0.6643529243469238],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.6382352709770203},{"x":0.804347813129425,"y":0.6382352709770203},{"x":0.804347813129425,"y":0.6573529243469238},{"x":0.7369565367698669,"y":0.6573529243469238}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.739130437374115,0.6382352709770203,0.804347813129425,0.6573529243469238]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.6382352709770203},{"x":0.804347813129425,"y":0.6382352709770203},{"x":0.804347813129425,"y":0.6573529243469238},{"x":0.7369565367698669,"y":0.6573529243469238}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.734130437374115,0.6312352709770203,0.809347813129425,0.6643529243469238],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.675000011920929},{"x":0.19565217196941376,"y":0.675000011920929},{"x":0.19565217196941376,"y":0.6882352828979492},{"x":0.1608695685863495,"y":0.6882352828979492}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۶۴","boundary":[0.1608695685863495,0.675000011920929,0.19565217196941376,0.6882352828979492]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1608695685863495,"y":0.675000011920929},{"x":0.19565217196941376,"y":0.675000011920929},{"x":0.19565217196941376,"y":0.6882352828979492},{"x":0.1608695685863495,"y":0.6882352828979492}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.15586956858634948,0.668000011920929,0.20065217196941376,0.6952352828979492],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.675000011920929},{"x":0.42391303181648254,"y":0.675000011920929},{"x":0.42391303181648254,"y":0.6897059082984924},{"x":0.32608696818351746,"y":0.6897059082984924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Dacrydium","boundary":[0.32608696818351746,0.675000011920929,0.42391303181648254,0.6897059082984924]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.675000011920929},{"x":0.42391303181648254,"y":0.675000011920929},{"x":0.42391303181648254,"y":0.6897059082984924},{"x":0.32608696818351746,"y":0.6897059082984924}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.32108696818351745,0.668000011920929,0.42891303181648255,0.6967059082984924],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369565367698669,"y":0.6720588207244873},{"x":0.7652173638343811,"y":0.6720588207244873},{"x":0.7652173638343811,"y":0.6897059082984924},{"x":0.739130437374115,"y":0.6897059082984924}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"جنس","boundary":[0.7369565367698669,0.6720588207244873,0.7652173638343811,0.6897059082984924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369565367698669,"y":0.6720588207244873},{"x":0.7652173638343811,"y":0.6720588207244873},{"x":0.7652173638343811,"y":0.6897059082984924},{"x":0.739130437374115,"y":0.6897059082984924}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.7319565367698669,0.6650588207244873,0.7702173638343811,0.6967059082984924],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.7058823704719543},{"x":0.20000000298023224,"y":0.7058823704719543},{"x":0.20000000298023224,"y":0.720588207244873},{"x":0.15869565308094025,"y":0.720588207244873}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۰","boundary":[0.15869565308094025,0.7058823704719543,0.20000000298023224,0.720588207244873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"norma