فلور (فارسی) ایران شماره 27: تیره گل رایی فلور (فارسی) ایران شماره 27: تیره گل رایی

{"id":"3796055","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 27: تیره گل رایی","price":"۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/87580f3ef4abf269/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/87580f3ef4abf269/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/87580f3ef4abf269/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/87580f3ef4abf269/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/87580f3ef4abf269/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/87580f3ef4abf269/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/87580f3ef4abf269/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/87580f3ef4abf269/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/87580f3ef4abf269/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/87580f3ef4abf269/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"964-473-060-7","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۸","nobat_chap":"1","description":["مخاطبان در این کتاب با تیره گل راعی گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان آشنا می‌شوند. این کتاب با طرح‌هایی سیاه و سپید و نقشه انتشار گونه‌ها همراه است.",""],"pages_count":"64","keywords":"null","token":"87580f3ef4abf269","created_at":"2020-07-28 21:01:17","updated_at":"2022-08-03 14:34:33","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 14:41:57","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918287","title":"رحمان آزادی","firstname":"رحمان","lastname":"آزادی","token":"2e27c676b10463e5","created_at":"2020-08-03 13:48:39","updated_at":"2020-08-03 13:48:39","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918287","title":"رحمان آزادی","firstname":"رحمان","lastname":"آزادی","token":"2e27c676b10463e5","created_at":"2020-08-03 13:48:39","updated_at":"2020-08-03 13:48:39","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784735","file":"5f2052d5981319.64495502.pdf","book_id":"3796055","toc":null,"created_at":"2020-07-28 21:01:17","updated_at":"2022-08-03 14:34:34","process_started_at":"2020-07-28 21:01:19","process_done_at":"2020-07-28 21:01:21","process_failed_at":null,"pages_count":"64","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"161848b7150e601fd328bdd17abd13c5e9577cb138d25ab4e2c5c8a47d69356294c42f6a26e660e00fc036bab6dfba0f1e2b4ef7398fd81cc33346a0a9520692","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۴"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-27-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C","ebook_price_en":"9500","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-27-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C","pages_count_fa":"۶۴","authorTitle":"رحمان آزادی","tocStr":"","url":"/preview/87580f3ef4abf269/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-27-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19