فلور (فارسی) ایران شماره 5: تیره بنفشه فلور (فارسی) ایران شماره 5: تیره بنفشه

توضیحات

پنجمین شماره از مجموعه "فلور ایران" به معرفی تیره زنبق و گونه‌های مختلف آن اختصاص دارد. در این شرح و معرفی پراکندگی جغرافیایی این تیره در ایران و جهان ذکر گردیده؛ همچنین تصاویری سیاه و سپید از این گیاه نیز نقشه انتشار گونه‌های آن، به چاپ رسیده است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796040","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 5: تیره بنفشه","price":"۴۴‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8855f57ae8f6559b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8855f57ae8f6559b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8855f57ae8f6559b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8855f57ae8f6559b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8855f57ae8f6559b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8855f57ae8f6559b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8855f57ae8f6559b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8855f57ae8f6559b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8855f57ae8f6559b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8855f57ae8f6559b/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۶۹","nobat_chap":"1","description":["پنجمین شماره از مجموعه \"فلور ایران\" به معرفی تیره زنبق و گونه‌های مختلف آن اختصاص دارد. در این شرح و معرفی پراکندگی جغرافیایی این تیره در ایران و جهان ذکر گردیده؛ همچنین تصاویری سیاه و سپید از این گیاه نیز نقشه انتشار گونه‌های آن، به چاپ رسیده است.",""],"pages_count":"52","keywords":"null","token":"8855f57ae8f6559b","created_at":"2020-07-28 20:51:30","updated_at":"2022-08-03 10:41:38","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 11:51:55","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918150","title":"محبوبه خاتم ساز","firstname":"محبوبه","lastname":"خاتم ساز","token":"0383fc71a55e49a7","created_at":"2020-01-24 14:56:22","updated_at":"2020-01-24 14:56:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918150","title":"محبوبه خاتم ساز","firstname":"محبوبه","lastname":"خاتم ساز","token":"0383fc71a55e49a7","created_at":"2020-01-24 14:56:22","updated_at":"2020-01-24 14:56:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784720","file":"5f20508aecc4b7.44131612.pdf","book_id":"3796040","toc":null,"created_at":"2020-07-28 20:51:31","updated_at":"2022-08-03 10:41:39","process_started_at":"2020-07-28 20:51:32","process_done_at":"2020-07-28 20:51:34","process_failed_at":null,"pages_count":"52","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"c8d9e7f5a39d76f69053fa8b498afc4883894ae0ad85eb07bfb3c633ee306fa874bf17f3562d818a01c436f124eaa9f573417d2831da135f896ebea2d05fc069","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۲"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-04-30 10:49:39","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"166","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-5-تیره-بنفشه","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-5-تیره-بنفشه","pages_count_fa":"۵۲","authorTitle":"محبوبه خاتم ساز","tocStr":"","url":"/preview/8855f57ae8f6559b/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-5-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":52,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"8855f57ae8f6559b","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/ddyRrXYSOkQygXrW.jpg","blurred":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/FHXrBLsIcxRUXwqo.jpg","webpSec":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/RcmIvBdLkzWoFyxl-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":671,"margin":[0.0005609641152879466,0.0001672504323072476,0.9983728733943856,0.9987302422068692]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.12071534991264343},{"x":0.6217391490936279,"y":0.12071534991264343},{"x":0.6195651888847351,"y":0.16840536892414093},{"x":0.563043475151062,"y":0.16840536892414093}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5652173757553101,0.12071534991264343,0.6195651888847351,0.16840536892414093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.11922504007816315},{"x":0.550000011920929,"y":0.12071534991264343},{"x":0.5478261113166809,"y":0.16840536892414093},{"x":0.49347826838493347,"y":0.16691505908966064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.49347826838493347,0.11922504007816315,0.5478261113166809,0.16840536892414093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.11922504007816315},{"x":0.48695650696754456,"y":0.11922504007816315},{"x":0.4847826063632965,"y":0.16691505908966064},{"x":0.4434782564640045,"y":0.16691505908966064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4434782564640045,0.11922504007816315,0.4847826063632965,0.16691505908966064]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.11922504007816315},{"x":0.6217391490936279,"y":0.12071534991264343},{"x":0.6195651888847351,"y":0.16840536892414093},{"x":0.4434782564640045,"y":0.16691505908966064}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.4384782564640045,0.11222504007816314,0.6245651888847351,0.17540536892414094],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539130449295044,"y":0.19821162521839142},{"x":0.6326087117195129,"y":0.19821162521839142},{"x":0.6326087117195129,"y":0.22652757167816162},{"x":0.539130449295044,"y":0.22652757167816162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.539130449295044,0.19821162521839142,0.6326087117195129,0.22652757167816162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40869563817977905,"y":0.19821162521839142},{"x":0.5260869860649109,"y":0.19821162521839142},{"x":0.5260869860649109,"y":0.22652757167816162},{"x":0.40869563817977905,"y":0.22652757167816162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.40869563817977905,0.19821162521839142,0.5260869860649109,0.22652757167816162]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40869563817977905,"y":0.19821162521839142},{"x":0.6326087117195129,"y":0.19821162521839142},{"x":0.6326087117195129,"y":0.22652757167816162},{"x":0.40869563817977905,"y":0.22652757167816162}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.40369563817977905,0.1912116252183914,0.6376087117195129,0.23352757167816163],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.24292100965976715},{"x":0.7239130139350891,"y":0.24292100965976715},{"x":0.7239130139350891,"y":0.2652757167816162},{"x":0.658695638179779,"y":0.2652757167816162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.656521737575531,0.24292100965976715,0.7239130139350891,0.2652757167816162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.24441131949424744},{"x":0.6391304135322571,"y":0.24292100965976715},{"x":0.6413043737411499,"y":0.2652757167816162},{"x":0.5673912763595581,"y":0.2667660117149353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5673912763595581,0.24441131949424744,0.6413043737411499,0.2652757167816162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.24590164422988892},{"x":0.554347813129425,"y":0.24441131949424744},{"x":0.554347813129425,"y":0.2667660117149353},{"x":0.469565212726593,"y":0.2682563364505768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.469565212726593,0.24590164422988892,0.554347813129425,0.2667660117149353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.24590164422988892},{"x":0.4521739184856415,"y":0.24590164422988892},{"x":0.4521739184856415,"y":0.2682563364505768},{"x":0.4434782564640045,"y":0.2682563364505768}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4434782564640045,0.24590164422988892,0.4521739184856415,0.2682563364505768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38260868191719055,"y":0.2473919540643692},{"x":0.43043479323387146,"y":0.24590164422988892},{"x":0.43043479323387146,"y":0.2682563364505768},{"x":0.384782612323761,"y":0.2682563364505768}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.38260868191719055,0.2473919540643692,0.43043479323387146,0.2682563364505768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30869564414024353,"y":0.2473919540643692},{"x":0.3586956560611725,"y":0.2473919540643692},{"x":0.3586956560611725,"y":0.2682563364505768},{"x":0.30869564414024353,"y":0.26974666118621826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.30869564414024353,0.2473919540643692,0.3586956560611725,0.2682563364505768]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30869564414024353,"y":0.2473919540643692},{"x":0.7239130139350891,"y":0.24292100965976715},{"x":0.7239130139350891,"y":0.2652757167816162},{"x":0.30869564414024353,"y":0.26974666118621826}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3036956441402435,0.2403919540643692,0.7289130139350891,0.2722757167816162],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615217387676239,"y":0.28166913986206055},{"x":0.6804347634315491,"y":0.28166913986206055},{"x":0.6826087236404419,"y":0.3040238320827484},{"x":0.615217387676239,"y":0.3055141568183899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.615217387676239,0.28166913986206055,0.6826087236404419,0.3040238320827484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.283159464597702},{"x":0.602173924446106,"y":0.28166913986206055},{"x":0.602173924446106,"y":0.3055141568183899},{"x":0.5282608866691589,"y":0.3055141568183899}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5282608866691589,0.283159464597702,0.602173924446106,0.3055141568183899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44130435585975647,"y":0.2846497893333435},{"x":0.5065217614173889,"y":0.283159464597702},{"x":0.5065217614173889,"y":0.3055141568183899},{"x":0.44130435585975647,"y":0.30700448155403137}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.44130435585975647,0.2846497893333435,0.5065217614173889,0.3055141568183899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41956523060798645,"y":0.2846497893333435},{"x":0.43043479323387146,"y":0.2846497893333435},{"x":0.43043479323387146,"y":0.30700448155403137},{"x":0.4217391312122345,"y":0.30700448155403137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.41956523060798645,0.2846497893333435,0.43043479323387146,0.30700448155403137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35217392444610596,"y":0.2846497893333435},{"x":0.406521737575531,"y":0.2846497893333435},{"x":0.406521737575531,"y":0.30700448155403137},{"x":0.354347825050354,"y":0.30849477648735046}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.35217392444610596,0.2846497893333435,0.406521737575531,0.30700448155403137]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35217392444610596,"y":0.2846497893333435},{"x":0.6804347634315491,"y":0.28166913986206055},{"x":0.6826087236404419,"y":0.3040238320827484},{"x":0.354347825050354,"y":0.30849477648735046}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.34717392444610595,0.2776497893333435,0.6876087236404419,0.3110238320827484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.36810728907585144},{"x":0.6173912882804871,"y":0.36810728907585144},{"x":0.6173912882804871,"y":0.41281670331954956},{"x":0.5347825884819031,"y":0.41281670331954956}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5347825884819031,0.36810728907585144,0.6173912882804871,0.41281670331954956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.36661699414253235},{"x":0.519565224647522,"y":0.36810728907585144},{"x":0.519565224647522,"y":0.41281670331954956},{"x":0.426086962223053,"y":0.4113263785839081}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.426086962223053,0.36661699414253235,0.519565224647522,0.41281670331954956]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.36661699414253235},{"x":0.6173912882804871,"y":0.36810728907585144},{"x":0.6173912882804871,"y":0.41281670331954956},{"x":0.426086962223053,"y":0.4113263785839081}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.421086962223053,0.35961699414253234,0.6223912882804871,0.41981670331954957],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.5245901346206665},{"x":0.710869550704956,"y":0.5245901346206665},{"x":0.710869550704956,"y":0.5573770403862},{"x":0.647826075553894,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.647826075553894,0.5245901346206665,0.710869550704956,0.5573770403862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217391490936279,"y":0.5245901346206665},{"x":0.634782612323761,"y":0.5245901346206665},{"x":0.634782612323761,"y":0.5573770403862},{"x":0.6217391490936279,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6217391490936279,0.5245901346206665,0.634782612323761,0.5573770403862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.5245901346206665},{"x":0.6217391490936279,"y":0.5245901346206665},{"x":0.6217391490936279,"y":0.5573770403862},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6086956262588501,0.5245901346206665,0.6217391490936279,0.5573770403862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563043475151062,"y":0.5245901346206665},{"x":0.602173924446106,"y":0.5245901346206665},{"x":0.602173924446106,"y":0.5573770403862},{"x":0.563043475151062,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.563043475151062,0.5245901346206665,0.602173924446106,0.5573770403862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239130258560181,"y":0.5245901346206665},{"x":0.550000011920929,"y":0.5245901346206665},{"x":0.550000011920929,"y":0.5573770403862},{"x":0.5239130258560181,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5239130258560181,0.5245901346206665,0.550000011920929,0.5573770403862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.5260804891586304},{"x":0.510869562625885,"y":0.5260804891586304},{"x":0.510869562625885,"y":0.5573770403862},{"x":0.447826087474823,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنفشه","boundary":[0.447826087474823,0.5260804891586304,0.510869562625885,0.5573770403862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43913042545318604,"y":0.5260804891586304},{"x":0.4521739184856415,"y":0.5260804891586304},{"x":0.4521739184856415,"y":0.5573770403862},{"x":0.43913042545318604,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43913042545318604,0.5260804891586304,0.4521739184856415,0.5573770403862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.5260804891586304},{"x":0.436956524848938,"y":0.5245901346206665},{"x":0.436956524848938,"y":0.5573770403862},{"x":0.323913037776947,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"violaceae","boundary":[0.323913037776947,0.5260804891586304,0.436956524848938,0.5573770403862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.5260804891586304},{"x":0.31956520676612854,"y":0.5260804891586304},{"x":0.31956520676612854,"y":0.5573770403862},{"x":0.3065217435359955,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3065217435359955,0.5260804891586304,0.31956520676612854,0.5573770403862]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.5260804891586304},{"x":0.710869550704956,"y":0.5245901346206665},{"x":0.710869550704956,"y":0.5558867454528809},{"x":0.3065217435359955,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3015217435359955,0.5190804891586304,0.7158695507049561,0.5628867454528809],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.5842027068138123},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5842027068138123},{"x":0.6086956262588501,"y":0.6095380187034607},{"x":0.595652163028717,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.595652163028717,0.5842027068138123,0.6086956262588501,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5782608985900879,"y":0.5842027068138123},{"x":0.5891304612159729,"y":0.5842027068138123},{"x":0.5869565010070801,"y":0.6095380187034607},{"x":0.5782608985900879,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5782608985900879,0.5842027068138123,0.5869565010070801,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.5842027068138123},{"x":0.5695652365684509,"y":0.5842027068138123},{"x":0.5695652365684509,"y":0.6095380187034607},{"x":0.4956521689891815,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.49782609939575195,0.5842027068138123,0.5695652365684509,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.436956524848938,"y":0.5842027068138123},{"x":0.4847826063632965,"y":0.5842027068138123},{"x":0.4847826063632965,"y":0.6095380187034607},{"x":0.436956524848938,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.436956524848938,0.5842027068138123,0.4847826063632965,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.5827123522758484},{"x":0.42391303181648254,"y":0.5842027068138123},{"x":0.42391303181648254,"y":0.6095380187034607},{"x":0.38695651292800903,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.38695651292800903,0.5827123522758484,0.42391303181648254,0.6095380187034607]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.5827123522758484},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5842027068138123},{"x":0.6086956262588501,"y":0.6095380187034607},{"x":0.38695651292800903,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38195651292800903,0.5757123522758484,0.6136956262588501,0.6165380187034607],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.7153502106666565},{"x":0.560869574546814,"y":0.7183308601379395},{"x":0.560869574546814,"y":0.7391952276229858},{"x":0.44565218687057495,"y":0.7362145781517029}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.447826087474823,0.7153502106666565,0.560869574546814,0.7391952276229858]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.7153502106666565},{"x":0.560869574546814,"y":0.7183308601379395},{"x":0.560869574546814,"y":0.7391952276229858},{"x":0.44565218687057495,"y":0.7362145781517029}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.442826087474823,0.7083502106666565,0.565869574546814,0.7461952276229858],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.7660208940505981},{"x":0.7456521987915039,"y":0.7690014839172363},{"x":0.7434782385826111,"y":0.7898658514022827},{"x":0.676086962223053,"y":0.7883755564689636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.678260862827301,0.7660208940505981,0.7434782385826111,0.7898658514022827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.7645305395126343},{"x":0.6630434989929199,"y":0.7660208940505981},{"x":0.6630434989929199,"y":0.7883755564689636},{"x":0.6108695864677429,"y":0.7868852615356445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.613043487071991,0.7645305395126343,0.6630434989929199,0.7883755564689636]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.613043487071991,"y":0.7645305395126343},{"x":0.7456521987915039,"y":0.7690014839172363},{"x":0.7434782385826111,"y":0.7898658514022827},{"x":0.6108695864677429,"y":0.7868852615356445}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.608043487071991,0.7575305395126343,0.7484782385826111,0.7968658514022827],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35652172565460205,"y":0.7734724283218384},{"x":0.426086962223053,"y":0.7734724283218384},{"x":0.42391303181648254,"y":0.7943367958068848},{"x":0.35652172565460205,"y":0.7943367958068848}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.35652172565460205,0.7734724283218384,0.42391303181648254,0.7943367958068848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.7719821333885193},{"x":0.33695653080940247,"y":0.7734724283218384},{"x":0.33695653080940247,"y":0.7943367958068848},{"x":0.2978260815143585,"y":0.7943367958068848}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.2978260815143585,0.7719821333885193,0.33695653080940247,0.7943367958068848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.7719821333885193},{"x":0.2956521809101105,"y":0.7719821333885193},{"x":0.2956521809101105,"y":0.7943367958068848},{"x":0.26304349303245544,"y":0.7943367958068848}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.26304349303245544,0.7719821333885193,0.2956521809101105,0.7943367958068848]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.7719821333885193},{"x":0.426086962223053,"y":0.7734724283218384},{"x":0.42391303181648254,"y":0.7943367958068848},{"x":0.26304349303245544,"y":0.7943367958068848}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25804349303245544,0.7649821333885193,0.42891303181648255,0.8013367958068848],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.710869550704956,"y":0.8181818127632141},{"x":0.741304337978363,"y":0.816691517829895},{"x":0.741304337978363,"y":0.8405365347862244},{"x":0.7130434513092041,"y":0.8420268297195435}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.710869550704956,0.8181818127632141,0.741304337978363,0.8405365347862244]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.8196721076965332},{"x":0.7021738886833191,"y":0.8181818127632141},{"x":0.7043478488922119,"y":0.8420268297195435},{"x":0.658695638179779,"y":0.8420268297195435}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.656521737575531,0.8196721076965332,0.7043478488922119,0.8420268297195435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563043475151062,"y":0.8211624622344971},{"x":0.6391304135322571,"y":0.8196721076965332},{"x":0.6413043737411499,"y":0.8435171246528625},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8450074791908264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.563043475151062,0.8211624622344971,0.6413043737411499,0.8435171246528625]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563043475151062,"y":0.8211624622344971},{"x":0.741304337978363,"y":0.8181818127632141},{"x":0.741304337978363,"y":0.8405365347862244},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8450074791908264}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.558043475151062,0.8141624622344971,0.746304337978363,0.8475365347862244],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.8226527571678162},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8226527571678162},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8450074791908264},{"x":0.395652174949646,"y":0.8450074791908264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.39347827434539795,0.8226527571678162,0.4217391312122345,0.8450074791908264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.8226527571678162},{"x":0.38260868191719055,"y":0.8226527571678162},{"x":0.38260868191719055,"y":0.8464977741241455},{"x":0.3586956560611725,"y":0.8464977741241455}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.3586956560611725,0.8226527571678162,0.38260868191719055,0.8464977741241455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.8241430521011353},{"x":0.354347825050354,"y":0.8226527571678162},{"x":0.354347825050354,"y":0.8464977741241455},{"x":0.27173912525177,"y":0.8479880690574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.27173912525177,0.8241430521011353,0.354347825050354,0.8464977741241455]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.8241430521011353},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8226527571678162},{"x":0.4217391312122345,"y":0.8450074791908264},{"x":0.27173912525177,"y":0.8479880690574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.26673912525177,0.8171430521011352,0.4267391312122345,0.8520074791908264],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/JpBlhCdaecezRpaH.jpg","blurred":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/nNxonOUtKAJQcuvx.jpg","webpSec":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/wcVyPRvcLGgghEJq-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":670,"margin":[0.0007105766324435963,0.00006752060758533762,0.9980857552682133,0.9986217643332126]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.05074626952409744},{"x":0.673202633857727,"y":0.05074626952409744},{"x":0.673202633857727,"y":0.0701492503285408},{"x":0.6056644916534424,"y":0.0701492503285408}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تشكيلات","boundary":[0.6056644916534424,0.05074626952409744,0.673202633857727,0.0701492503285408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.05223880708217621},{"x":0.5947712659835815,"y":0.05074626952409744},{"x":0.5947712659835815,"y":0.0701492503285408},{"x":0.5642701387405396,"y":0.07164178788661957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5642701387405396,0.05223880708217621,0.5947712659835815,0.0701492503285408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.05223880708217621},{"x":0.5555555820465088,"y":0.05074626952409744},{"x":0.5555555820465088,"y":0.07164178788661957},{"x":0.5119825601577759,"y":0.07164178788661957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5119825601577759,0.05223880708217621,0.5555555820465088,0.07164178788661957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.05223880708217621},{"x":0.673202633857727,"y":0.05074626952409744},{"x":0.673202633857727,"y":0.0701492503285408},{"x":0.5119825601577759,"y":0.07164178788661957}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5069825601577759,0.04523880708217621,0.678202633857727,0.07714925032854081],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.09402985125780106},{"x":0.6361655592918396,"y":0.09552238881587982},{"x":0.6361655592918396,"y":0.11343283951282501},{"x":0.5555555820465088,"y":0.11343283951282501}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دبیرخانه","boundary":[0.5555555820465088,0.09402985125780106,0.6361655592918396,0.11343283951282501]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.09402985125780106},{"x":0.6361655592918396,"y":0.09552238881587982},{"x":0.6361655592918396,"y":0.11343283951282501},{"x":0.5555555820465088,"y":0.11343283951282501}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5505555820465088,0.08702985125780105,0.6411655592918396,0.12043283951282502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.12985074520111084},{"x":0.5076252818107605,"y":0.12985074520111084},{"x":0.5098039507865906,"y":0.15074627101421356},{"x":0.4793028235435486,"y":0.15223880112171173}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.4771241843700409,0.12985074520111084,0.5098039507865906,0.15074627101421356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.13283582031726837},{"x":0.4749455451965332,"y":0.1313432902097702},{"x":0.4771241843700409,"y":0.15223880112171173},{"x":0.43355119228363037,"y":0.1537313461303711}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.43355119228363037,0.13283582031726837,0.4771241843700409,0.15223880112171173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.1358208954334259},{"x":0.4161219894886017,"y":0.13283582031726837},{"x":0.41830065846443176,"y":0.1537313461303711},{"x":0.363834410905838,"y":0.15671642124652863}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.3616557717323303,0.1358208954334259,0.41830065846443176,0.1537313461303711]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3616557717323303,"y":0.1358208954334259},{"x":0.5076252818107605,"y":0.12985074520111084},{"x":0.5098039507865906,"y":0.15074627101421356},{"x":0.363834410905838,"y":0.15671642124652863}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3566557717323303,0.1288208954334259,0.5148039507865906,0.15774627101421357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.12985074520111084},{"x":0.8692810535430908,"y":0.12985074520111084},{"x":0.8692810535430908,"y":0.15223880112171173},{"x":0.8191720843315125,"y":0.15223880112171173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8169934749603271,0.12985074520111084,0.8692810535430908,0.15223880112171173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.1313432902097702},{"x":0.8061001896858215,"y":0.12985074520111084},{"x":0.8082788586616516,"y":0.15223880112171173},{"x":0.7647058963775635,"y":0.15223880112171173}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.7647058963775635,0.1313432902097702,0.8082788586616516,0.15223880112171173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.1313432902097702},{"x":0.7538126111030579,"y":0.1313432902097702},{"x":0.7538126111030579,"y":0.15223880112171173},{"x":0.7450980544090271,"y":0.15223880112171173}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7450980544090271,0.1313432902097702,0.7538126111030579,0.15223880112171173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.1313432902097702},{"x":0.7450980544090271,"y":0.1313432902097702},{"x":0.7450980544090271,"y":0.15223880112171173},{"x":0.7102396488189697,"y":0.15223880112171173}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدیر","boundary":[0.7102396488189697,0.1313432902097702,0.7450980544090271,0.15223880112171173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.1313432902097702},{"x":0.7037037014961243,"y":0.1313432902097702},{"x":0.7037037014961243,"y":0.15223880112171173},{"x":0.6949890851974487,"y":0.15223880112171173}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6949890851974487,0.1313432902097702,0.7037037014961243,0.15223880112171173]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.15671642124652863},{"x":0.8736383318901062,"y":0.1582089513540268},{"x":0.8736383318901062,"y":0.18059702217578888},{"x":0.8104575276374817,"y":0.17910447716712952}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.812636137008667,0.15671642124652863,0.8736383318901062,0.18059702217578888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.15671642124652863},{"x":0.8039215803146362,"y":0.15671642124652863},{"x":0.8039215803146362,"y":0.17910447716712952},{"x":0.7668845057487488,"y":0.17910447716712952}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.7690631747245789,0.15671642124652863,0.8039215803146362,0.17910447716712952]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.15671642124652863},{"x":0.7625272274017334,"y":0.15671642124652863},{"x":0.7603485584259033,"y":0.17910447716712952},{"x":0.7385621070861816,"y":0.17761194705963135}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.7407407164573669,0.15671642124652863,0.7603485584259033,0.17910447716712952]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.12985074520111084},{"x":0.8736383318901062,"y":0.12985074520111084},{"x":0.8736383318901062,"y":0.18059702217578888},{"x":0.6949890851974487,"y":0.18059702217578888}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6899890851974487,0.12285074520111083,0.8786383318901062,0.18759702217578889],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.15671642124652863},{"x":0.5076252818107605,"y":0.15671642124652863},{"x":0.5076252818107605,"y":0.17611940205097198},{"x":0.4793028235435486,"y":0.17611940205097198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ولی","boundary":[0.4793028235435486,0.15671642124652863,0.5076252818107605,0.17611940205097198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.15671642124652863},{"x":0.4749455451965332,"y":0.15671642124652863},{"x":0.4749455451965332,"y":0.17611940205097198},{"x":0.45315903425216675,"y":0.17611940205097198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.45315903425216675,0.15671642124652863,0.4749455451965332,0.17611940205097198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.15671642124652863},{"x":0.4444444477558136,"y":0.15671642124652863},{"x":0.4444444477558136,"y":0.17611940205097198},{"x":0.3812636137008667,"y":0.17611940205097198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مظفریان","boundary":[0.3812636137008667,0.15671642124652863,0.4444444477558136,0.17611940205097198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.18358208239078522},{"x":0.727668821811676,"y":0.18358208239078522},{"x":0.727668821811676,"y":0.2014925330877304},{"x":0.7145969271659851,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7145969271659851,0.18358208239078522,0.727668821811676,0.2014925330877304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.18358208239078522},{"x":0.7037037014961243,"y":0.18358208239078522},{"x":0.7037037014961243,"y":0.2014925330877304},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6470588445663452,0.18358208239078522,0.7037037014961243,0.2014925330877304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.18358208239078522},{"x":0.6383442282676697,"y":0.18358208239078522},{"x":0.6383442282676697,"y":0.2014925330877304},{"x":0.570806086063385,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.570806086063385,0.18358208239078522,0.6383442282676697,0.2014925330877304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.501089334487915,"y":0.18358208239078522},{"x":0.5555555820465088,"y":0.18358208239078522},{"x":0.5555555820465088,"y":0.2014925330877304},{"x":0.501089334487915,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.501089334487915,0.18358208239078522,0.5555555820465088,0.2014925330877304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.18358208239078522},{"x":0.4880174398422241,"y":0.18358208239078522},{"x":0.4880174398422241,"y":0.2014925330877304},{"x":0.4793028235435486,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4793028235435486,0.18358208239078522,0.4880174398422241,0.2014925330877304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43572986125946045,"y":0.18358208239078522},{"x":0.4749455451965332,"y":0.18358208239078522},{"x":0.4749455451965332,"y":0.2014925330877304},{"x":0.43572986125946045,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.43572986125946045,0.18358208239078522,0.4749455451965332,0.2014925330877304]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3812636137008667,"y":0.15671642124652863},{"x":0.727668821811676,"y":0.15671642124652863},{"x":0.727668821811676,"y":0.2014925330877304},{"x":0.3812636137008667,"y":0.2014925330877304}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3762636137008667,0.14971642124652862,0.732668821811676,0.20849253308773041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.22537313401699066},{"x":0.6514161229133606,"y":0.2238806039094925},{"x":0.6514161229133606,"y":0.2417910397052765},{"x":0.6122004389762878,"y":0.2417910397052765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.6122004389762878,0.22537313401699066,0.6514161229133606,0.2417910397052765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.22537313401699066},{"x":0.5991285443305969,"y":0.2238806039094925},{"x":0.5991285443305969,"y":0.2417910397052765},{"x":0.514161229133606,"y":0.24328358471393585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.514161229133606,0.22537313401699066,0.5991285443305969,0.2417910397052765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.24626865983009338},{"x":0.8061001896858215,"y":0.24626865983009338},{"x":0.8082788586616516,"y":0.2641791105270386},{"x":0.758169949054718,"y":0.26567164063453674}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اعضای","boundary":[0.758169949054718,0.24626865983009338,0.8082788586616516,0.2641791105270386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.24776118993759155},{"x":0.7450980544090271,"y":0.24626865983009338},{"x":0.7472766637802124,"y":0.26567164063453674},{"x":0.7189542651176453,"y":0.2671641707420349}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فوق","boundary":[0.7167755961418152,0.24776118993759155,0.7472766637802124,0.26567164063453674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6971677541732788,"y":0.24925373494625092},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24925373494625092},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2671641707420349},{"x":0.6993464231491089,"y":0.2671641707420349}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6971677541732788,0.24925373494625092,0.7058823704719543,0.2671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.24925373494625092},{"x":0.6949890851974487,"y":0.24925373494625092},{"x":0.6949890851974487,"y":0.2671641707420349},{"x":0.686274528503418,"y":0.2671641707420349}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.686274528503418,0.24925373494625092,0.6949890851974487,0.2671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.27462685108184814},{"x":0.8082788586616516,"y":0.27462685108184814},{"x":0.8082788586616516,"y":0.29552239179611206},{"x":0.7668845057487488,"y":0.29552239179611206}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.7668845057487488,0.27462685108184814,0.8082788586616516,0.29552239179611206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.27462685108184814},{"x":0.7559912800788879,"y":0.27462685108184814},{"x":0.7559912800788879,"y":0.29552239179611206},{"x":0.6819171905517578,"y":0.29552239179611206}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.6819171905517578,0.27462685108184814,0.7559912800788879,0.29552239179611206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.27462685108184814},{"x":0.6753812432289124,"y":0.27462685108184814},{"x":0.6753812432289124,"y":0.29552239179611206},{"x":0.6666666865348816,"y":0.29552239179611206}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6666666865348816,0.27462685108184814,0.6753812432289124,0.29552239179611206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.27462685108184814},{"x":0.6601307392120361,"y":0.27462685108184814},{"x":0.6601307392120361,"y":0.29552239179611206},{"x":0.5991285443305969,"y":0.29552239179611206}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.5991285443305969,0.27462685108184814,0.6601307392120361,0.29552239179611206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.27313432097435},{"x":0.5925925970077515,"y":0.27462685108184814},{"x":0.5925925970077515,"y":0.29552239179611206},{"x":0.5228758454322815,"y":0.29552239179611206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5228758454322815,0.27313432097435,0.5925925970077515,0.29552239179611206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45315903425216675,"y":0.27313432097435},{"x":0.5076252818107605,"y":0.27313432097435},{"x":0.5076252818107605,"y":0.29552239179611206},{"x":0.45315903425216675,"y":0.29552239179611206}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.45315903425216675,0.27313432097435,0.5076252818107605,0.29552239179611206]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.27313432097435},{"x":0.4422658085823059,"y":0.27313432097435},{"x":0.4422658085823059,"y":0.2940298616886139},{"x":0.43355119228363037,"y":0.2940298616886139}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43355119228363037,0.27313432097435,0.4422658085823059,0.2940298616886139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.27313432097435},{"x":0.429193913936615,"y":0.27313432097435},{"x":0.429193913936615,"y":0.2940298616886139},{"x":0.38997820019721985,"y":0.2940298616886139}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.38997820019721985,0.27313432097435,0.429193913936615,0.2940298616886139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.30000001192092896},{"x":0.812636137008667,"y":0.2985074520111084},{"x":0.812636137008667,"y":0.3194029927253723},{"x":0.758169949054718,"y":0.3208955228328705}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.758169949054718,0.30000001192092896,0.812636137008667,0.3194029927253723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7538126111030579,"y":0.30000001192092896},{"x":0.7559912800788879,"y":0.3208955228328705},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3208955228328705}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"زهزاد","boundary":[0.7058823704719543,0.30000001192092896,0.7559912800788879,0.3208955228328705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6971677541732788,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6971677541732788,"y":0.3208955228328705},{"x":0.6884531378746033,"y":0.3208955228328705}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6884531378746033,0.30000001192092896,0.6971677541732788,0.3208955228328705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6143791079521179,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6840958595275879,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6840958595275879,"y":0.3208955228328705},{"x":0.6143791079521179,"y":0.3208955228328705}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6143791079521179,0.30000001192092896,0.6840958595275879,0.3208955228328705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5664488077163696,"y":0.3014925420284271},{"x":0.6100217700004578,"y":0.30000001192092896},{"x":0.6100217700004578,"y":0.3208955228328705},{"x":0.5664488077163696,"y":0.32238805294036865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5664488077163696,0.3014925420284271,0.6100217700004578,0.3208955228328705]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.3014925420284271},{"x":0.5577341914176941,"y":0.3014925420284271},{"x":0.5577341914176941,"y":0.32238805294036865},{"x":0.5032680034637451,"y":0.32238805294036865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5032680034637451,0.3014925420284271,0.5577341914176941,0.32238805294036865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38997820019721985,"y":0.22686567902565002},{"x":0.8104575276374817,"y":0.22238805890083313},{"x":0.812636137008667,"y":0.3208955228328705},{"x":0.38997820019721985,"y":0.3238805830478668}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38497820019721984,0.21986567902565002,0.817636137008667,0.3278955228328705],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.3805970251560211},{"x":0.6361655592918396,"y":0.3805970251560211},{"x":0.6361655592918396,"y":0.3850746154785156},{"x":0.6339869499206543,"y":0.3850746154785156}]},"confidence":0.5799999833106995,"str":"(","boundary":[0.6339869499206543,0.3805970251560211,0.6361655592918396,0.3850746154785156]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.3805970251560211},{"x":0.6361655592918396,"y":0.3805970251560211},{"x":0.6361655592918396,"y":0.3850746154785156},{"x":0.6339869499206543,"y":0.3850746154785156}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.6289869499206543,0.3735970251560211,0.6411655592918396,0.39207461547851563],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.34477612376213074},{"x":0.6601307392120361,"y":0.34477612376213074},{"x":0.6601307392120361,"y":0.36119404435157776},{"x":0.5751634240150452,"y":0.3626865744590759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.5751634240150452,0.34477612376213074,0.6601307392120361,0.36119404435157776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.34477612376213074},{"x":0.5642701387405396,"y":0.34477612376213074},{"x":0.5642701387405396,"y":0.3626865744590759},{"x":0.5185185074806213,"y":0.3626865744590759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.5185185074806213,0.34477612376213074,0.5642701387405396,0.3626865744590759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.37164178490638733},{"x":0.85838782787323,"y":0.37164178490638733},{"x":0.85838782787323,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3910447657108307}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محمدصانعی","boundary":[0.7668845057487488,0.37164178490638733,0.85838782787323,0.3910447657108307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.37164178490638733},{"x":0.7538126111030579,"y":0.37164178490638733},{"x":0.7538126111030579,"y":0.3910447657108307},{"x":0.7015250325202942,"y":0.3910447657108307}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.7015250325202942,0.37164178490638733,0.7538126111030579,0.3910447657108307]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.37164178490638733},{"x":0.6949890851974487,"y":0.37164178490638733},{"x":0.6949890851974487,"y":0.3895522356033325},{"x":0.6492374539375305,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پناهی","boundary":[0.6492374539375305,0.37164178490638733,0.6949890851974487,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.37164178490638733},{"x":0.6405228972434998,"y":0.37164178490638733},{"x":0.6405228972434998,"y":0.3895522356033325},{"x":0.6318082809448242,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6318082809448242,0.37164178490638733,0.6405228972434998,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.37164178490638733},{"x":0.6252723336219788,"y":0.37164178490638733},{"x":0.6252723336219788,"y":0.3895522356033325},{"x":0.5577341914176941,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5577341914176941,0.37164178490638733,0.6252723336219788,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.37164178490638733},{"x":0.5533769130706787,"y":0.37164178490638733},{"x":0.5533769130706787,"y":0.3895522356033325},{"x":0.5054466128349304,"y":0.3895522356033325}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5054466128349304,0.37164178490638733,0.5533769130706787,0.3895522356033325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.4000000059604645},{"x":0.85838782787323,"y":0.4000000059604645},{"x":0.85838782787323,"y":0.41791045665740967},{"x":0.8191720843315125,"y":0.41791045665740967}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.8191720843315125,0.4000000059604645,0.85838782787323,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.3985074758529663},{"x":0.8039215803146362,"y":0.4000000059604645},{"x":0.8039215803146362,"y":0.41791045665740967},{"x":0.7668845057487488,"y":0.4164178967475891}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7668845057487488,0.3985074758529663,0.8039215803146362,0.41791045665740967]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.3985074758529663},{"x":0.7559912800788879,"y":0.4000000059604645},{"x":0.7559912800788879,"y":0.4164178967475891},{"x":0.7189542651176453,"y":0.4164178967475891}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راشد","boundary":[0.7189542651176453,0.3985074758529663,0.7559912800788879,0.4164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3985074758529663},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3985074758529663},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4164178967475891},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4164178967475891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.3985074758529663,0.7124183177947998,0.4164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6339869499206543,"y":0.3985074758529663},{"x":0.6971677541732788,"y":0.3985074758529663},{"x":0.6971677541732788,"y":0.4164178967475891},{"x":0.6339869499206543,"y":0.4164178967475891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6339869499206543,0.3985074758529663,0.6971677541732788,0.4164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.39701491594314575},{"x":0.6252723336219788,"y":0.3985074758529663},{"x":0.6252723336219788,"y":0.4164178967475891},{"x":0.5838779807090759,"y":0.4164178967475891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5838779807090759,0.39701491594314575,0.6252723336219788,0.4164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.4253731369972229},{"x":0.8562091588973999,"y":0.4253731369972229},{"x":0.8562091588973999,"y":0.4432835876941681},{"x":0.8191720843315125,"y":0.4432835876941681}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.8191720843315125,0.4253731369972229,0.8562091588973999,0.4432835876941681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.4253731369972229},{"x":0.8104575276374817,"y":0.4253731369972229},{"x":0.8104575276374817,"y":0.4432835876941681},{"x":0.7668845057487488,"y":0.4432835876941681}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قرشی","boundary":[0.7668845057487488,0.4253731369972229,0.8104575276374817,0.4432835876941681]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.4253731369972229},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4253731369972229},{"x":0.7647058963775635,"y":0.44477611780166626},{"x":0.6949890851974487,"y":0.44477611780166626}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الحسینی","boundary":[0.6949890851974487,0.4253731369972229,0.7647058963775635,0.44477611780166626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.4253731369972229},{"x":0.6840958595275879,"y":0.4253731369972229},{"x":0.6840958595275879,"y":0.44477611780166626},{"x":0.6775599122047424,"y":0.44477611780166626}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6775599122047424,0.4253731369972229,0.6840958595275879,0.44477611780166626]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5054466128349304,"y":0.34477612376213074},{"x":0.85838782787323,"y":0.34477612376213074},{"x":0.85838782787323,"y":0.44477611780166626},{"x":0.5054466128349304,"y":0.4432835876941681}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5004466128349304,0.33777612376213073,0.86338782787323,0.45177611780166627],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.42388060688972473},{"x":0.6840958595275879,"y":0.42388060688972473},{"x":0.6840958595275879,"y":0.4388059675693512},{"x":0.6797385811805725,"y":0.4388059675693512}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6775599122047424,0.42388060688972473,0.6840958595275879,0.4388059675693512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.42686566710472107},{"x":0.6688452959060669,"y":0.42388060688972473},{"x":0.6688452959060669,"y":0.44029849767684937},{"x":0.6056644916534424,"y":0.4417910575866699}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6034858226776123,0.42686566710472107,0.6688452959060669,0.44029849767684937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577341914176941,"y":0.42686566710472107},{"x":0.5947712659835815,"y":0.42686566710472107},{"x":0.5969498753547668,"y":0.4417910575866699},{"x":0.5577341914176941,"y":0.4432835876941681}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشهد","boundary":[0.5577341914176941,0.42686566710472107,0.5969498753547668,0.4417910575866699]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.4522387981414795},{"x":0.8605664372444153,"y":0.4522387981414795},{"x":0.8605664372444153,"y":0.4701492488384247},{"x":0.8082788586616516,"y":0.4701492488384247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نویده","boundary":[0.8082788586616516,0.4522387981414795,0.8605664372444153,0.4701492488384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.4507462680339813},{"x":0.8061001896858215,"y":0.4522387981414795},{"x":0.8061001896858215,"y":0.4701492488384247},{"x":0.7625272274017334,"y":0.4686567187309265}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیرنگ","boundary":[0.7625272274017334,0.4507462680339813,0.8061001896858215,0.4701492488384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.4507462680339813},{"x":0.7494553327560425,"y":0.4507462680339813},{"x":0.7494553327560425,"y":0.4686567187309265},{"x":0.7407407164573669,"y":0.4686567187309265}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7407407164573669,0.4507462680339813,0.7494553327560425,0.4686567187309265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.4507462680339813},{"x":0.7342047691345215,"y":0.4507462680339813},{"x":0.7342047691345215,"y":0.4701492488384247},{"x":0.6688452959060669,"y":0.4686567187309265}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6688452959060669,0.4507462680339813,0.7342047691345215,0.4701492488384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.4507462680339813},{"x":0.657952070236206,"y":0.4507462680339813},{"x":0.657952070236206,"y":0.4686567187309265},{"x":0.6209150552749634,"y":0.4686567187309265}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6209150552749634,0.4507462680339813,0.657952070236206,0.4686567187309265]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.47910448908805847},{"x":0.8605664372444153,"y":0.47910448908805847},{"x":0.8605664372444153,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7952069640159607,"y":0.49850746989250183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.7952069640159607,0.47910448908805847,0.8605664372444153,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.47910448908805847},{"x":0.7886710166931152,"y":0.47910448908805847},{"x":0.7886710166931152,"y":0.49850746989250183},{"x":0.7516340017318726,"y":0.49850746989250183}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.7516340017318726,0.47910448908805847,0.7886710166931152,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.47910448908805847},{"x":0.7450980544090271,"y":0.47910448908805847},{"x":0.7450980544090271,"y":0.49701493978500366},{"x":0.7363834381103516,"y":0.49701493978500366}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7363834381103516,0.47910448908805847,0.7450980544090271,0.49701493978500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.4776119291782379},{"x":0.7298474907875061,"y":0.47910448908805847},{"x":0.7298474907875061,"y":0.49850746989250183},{"x":0.6623093485832214,"y":0.49701493978500366}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6623093485832214,0.4776119291782379,0.7298474907875061,0.49850746989250183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.4776119291782379},{"x":0.657952070236206,"y":0.4776119291782379},{"x":0.657952070236206,"y":0.49701493978500366},{"x":0.6078431606292725,"y":0.49701493978500366}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.6078431606292725,0.4776119291782379,0.657952070236206,0.49701493978500366]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.5044776201248169},{"x":0.8605664372444153,"y":0.5029850602149963},{"x":0.8627451062202454,"y":0.5223880410194397},{"x":0.827886700630188,"y":0.5223880410194397}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"دينا","boundary":[0.8257080316543579,0.5044776201248169,0.8627451062202454,0.5223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.5044776201248169},{"x":0.8213507533073425,"y":0.5029850602149963},{"x":0.8213507533073425,"y":0.5223880410194397},{"x":0.758169949054718,"y":0.5238806009292603}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.758169949054718,0.5044776201248169,0.8213507533073425,0.5223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.5059701204299927},{"x":0.7472766637802124,"y":0.5059701204299927},{"x":0.7494553327560425,"y":0.5238806009292603},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5238806009292603}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7407407164573669,0.5059701204299927,0.7494553327560425,0.5238806009292603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.5059701204299927},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5044776201248169},{"x":0.7363834381103516,"y":0.5238806009292603},{"x":0.6688452959060669,"y":0.5253731608390808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6688452959060669,0.5059701204299927,0.7363834381103516,0.5238806009292603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6187363862991333,"y":0.5059701204299927},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5059701204299927},{"x":0.6623093485832214,"y":0.5253731608390808},{"x":0.6187363862991333,"y":0.5253731608390808}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6187363862991333,0.5059701204299927,0.6623093485832214,0.5253731608390808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5059701204299927},{"x":0.6122004389762878,"y":0.5059701204299927},{"x":0.6122004389762878,"y":0.5253731608390808},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5253731608390808}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5555555820465088,0.5059701204299927,0.6122004389762878,0.5253731608390808]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.5313432812690735},{"x":0.8605664372444153,"y":0.5313432812690735},{"x":0.8605664372444153,"y":0.5507462620735168},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.7864923477172852,0.5313432812690735,0.8605664372444153,0.5507462620735168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.5313432812690735},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5313432812690735},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5507462620735168},{"x":0.727668821811676,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رحیمی","boundary":[0.727668821811676,0.5313432812690735,0.7777777910232544,0.5507462620735168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.5313432812690735},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5313432812690735},{"x":0.7189542651176453,"y":0.5507462620735168},{"x":0.6906318068504333,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.6906318068504333,0.5313432812690735,0.7189542651176453,0.5507462620735168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.5313432812690735},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5313432812690735},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5507462620735168},{"x":0.671023964881897,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.671023964881897,0.5313432812690735,0.6797385811805725,0.5507462620735168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991285443305969,"y":0.5313432812690735},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5313432812690735},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5507462620735168},{"x":0.5991285443305969,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5991285443305969,0.5313432812690735,0.6666666865348816,0.5507462620735168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.5313432812690735},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5313432812690735},{"x":0.5969498753547668,"y":0.5507462620735168},{"x":0.5315904021263123,"y":0.5507462620735168}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.5315904021263123,0.5313432812690735,0.5969498753547668,0.5507462620735168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.5582089424133301},{"x":0.8627451062202454,"y":0.5582089424133301},{"x":0.8627451062202454,"y":0.5776119232177734},{"x":0.7864923477172852,"y":0.5776119232177734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.7864923477172852,0.5582089424133301,0.8627451062202454,0.5776119232177734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.5582089424133301},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5582089424133301},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5776119232177734},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5776119232177734}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"رجا","boundary":[0.7450980544090271,0.5582089424133301,0.7712418437004089,0.5776119232177734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.5582089424133301},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5582089424133301},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5776119232177734},{"x":0.7167755961418152,"y":0.5776119232177734}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.7167755961418152,0.5582089424133301,0.7407407164573669,0.5776119232177734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.5582089424133301},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5582089424133301},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5776119232177734},{"x":0.6993464231491089,"y":0.5776119232177734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6993464231491089,0.5582089424133301,0.7058823704719543,0.5776119232177734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.5582089424133301},{"x":0.6906318068504333,"y":0.5582089424133301},{"x":0.6906318068504333,"y":0.5776119232177734},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5776119232177734}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6230936646461487,0.5582089424133301,0.6906318068504333,0.5776119232177734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.5582089424133301},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5582089424133301},{"x":0.6209150552749634,"y":0.5776119232177734},{"x":0.5686274766921997,"y":0.5776119232177734}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.5686274766921997,0.5582089424133301,0.6209150552749634,0.5776119232177734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.5835821032524109},{"x":0.8605664372444153,"y":0.5835821032524109},{"x":0.8605664372444153,"y":0.6059701442718506},{"x":0.8039215803146362,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.8039215803146362,0.5835821032524109,0.8605664372444153,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.5835821032524109},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5835821032524109},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6059701442718506},{"x":0.7625272274017334,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قلی","boundary":[0.7625272274017334,0.5835821032524109,0.7908496856689453,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.5835821032524109},{"x":0.7559912800788879,"y":0.5835821032524109},{"x":0.7559912800788879,"y":0.6059701442718506},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوروزی","boundary":[0.6993464231491089,0.5835821032524109,0.7559912800788879,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6819171905517578,"y":0.5835821032524109},{"x":0.6906318068504333,"y":0.5835821032524109},{"x":0.6906318068504333,"y":0.6059701442718506},{"x":0.6819171905517578,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6819171905517578,0.5835821032524109,0.6906318068504333,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6209150552749634,"y":0.5835821032524109},{"x":0.673202633857727,"y":0.5835821032524109},{"x":0.673202633857727,"y":0.6059701442718506},{"x":0.6209150552749634,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موسسه","boundary":[0.6209150552749634,0.5835821032524109,0.673202633857727,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.5835821032524109},{"x":0.6165577173233032,"y":0.5835821032524109},{"x":0.6165577173233032,"y":0.6059701442718506},{"x":0.5468409657478333,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5468409657478333,0.5835821032524109,0.6165577173233032,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.5835821032524109},{"x":0.5337690711021423,"y":0.5835821032524109},{"x":0.5337690711021423,"y":0.6059701442718506},{"x":0.48366013169288635,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنگها","boundary":[0.48366013169288635,0.5835821032524109,0.5337690711021423,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.5835821032524109},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5835821032524109},{"x":0.4749455451965332,"y":0.6059701442718506},{"x":0.46623092889785767,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46623092889785767,0.5835821032524109,0.4749455451965332,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.5835821032524109},{"x":0.4596949815750122,"y":0.5835821032524109},{"x":0.4596949815750122,"y":0.6059701442718506},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.41830065846443176,0.5835821032524109,0.4596949815750122,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.5835821032524109},{"x":0.413943350315094,"y":0.5835821032524109},{"x":0.413943350315094,"y":0.6059701442718506},{"x":0.40522876381874084,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40522876381874084,0.5835821032524109,0.413943350315094,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5835821032524109},{"x":0.3965141475200653,"y":0.5835821032524109},{"x":0.3965141475200653,"y":0.6059701442718506},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6059701442718506}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.3333333432674408,0.5835821032524109,0.3965141475200653,0.6059701442718506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.6149253845214844},{"x":0.8540304899215698,"y":0.6134328246116638},{"x":0.8540304899215698,"y":0.625373125076294},{"x":0.7930282950401306,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7930282950401306,0.6149253845214844,0.8540304899215698,0.625373125076294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.6149253845214844},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6149253845214844},{"x":0.7886710166931152,"y":0.6268656849861145},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6268656849861145}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7843137383460999,0.6149253845214844,0.7886710166931152,0.6268656849861145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.4253731369972229},{"x":0.8605664372444153,"y":0.4223880469799042},{"x":0.8627451062202454,"y":0.6268656849861145},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6283581852912903}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3261546742916107,0.4183731369972229,0.8677451062202454,0.6338656849861145],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344226479530334,"y":0.641791045665741},{"x":0.8540304899215698,"y":0.641791045665741},{"x":0.8540304899215698,"y":0.6611940264701843},{"x":0.8344226479530334,"y":0.6611940264701843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8344226479530334,0.641791045665741,0.8540304899215698,0.6611940264701843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.641791045665741},{"x":0.8235294222831726,"y":0.641791045665741},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6611940264701843},{"x":0.7908496856689453,"y":0.6611940264701843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7908496856689453,0.641791045665741,0.8235294222831726,0.6611940264701843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.641791045665741},{"x":0.7843137383460999,"y":0.641791045665741},{"x":0.7843137383460999,"y":0.6611940264701843},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6611940264701843}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7777777910232544,0.641791045665741,0.7843137383460999,0.6611940264701843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.641791045665741},{"x":0.7734204530715942,"y":0.641791045665741},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6611940264701843},{"x":0.7385621070861816,"y":0.6611940264701843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.7385621070861816,0.641791045665741,0.7734204530715942,0.6611940264701843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.641791045665741},{"x":0.7342047691345215,"y":0.641791045665741},{"x":0.7342047691345215,"y":0.6611940264701843},{"x":0.7015250325202942,"y":0.6611940264701843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7015250325202942,0.641791045665741,0.7342047691345215,0.6611940264701843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6492374539375305,"y":0.641791045665741},{"x":0.6906318068504333,"y":0.641791045665741},{"x":0.6906318068504333,"y":0.6611940264701843},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6611940264701843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6492374539375305,0.641791045665741,0.6906318068504333,0.6611940264701843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.641791045665741},{"x":0.6405228972434998,"y":0.641791045665741},{"x":0.6405228972434998,"y":0.6611940264701843},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6611940264701843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6318082809448242,0.641791045665741,0.6405228972434998,0.6611940264701843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8409585952758789,"y":0.6701492667198181},{"x":0.85838782787323,"y":0.6701492667198181},{"x":0.85838782787323,"y":0.6895522475242615},{"x":0.8409585952758789,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8409585952758789,0.6701492667198181,0.85838782787323,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.6701492667198181},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6701492667198181},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6895522475242615},{"x":0.7734204530715942,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7734204530715942,0.6701492667198181,0.8366013169288635,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.6701492667198181},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6701492667198181},{"x":0.7712418437004089,"y":0.6895522475242615},{"x":0.7625272274017334,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7625272274017334,0.6701492667198181,0.7712418437004089,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7145969271659851,"y":0.6686567068099976},{"x":0.7538126111030579,"y":0.6686567068099976},{"x":0.7538126111030579,"y":0.6895522475242615},{"x":0.7145969271659851,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.7145969271659851,0.6686567068099976,0.7538126111030579,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.6686567068099976},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6686567068099976},{"x":0.6993464231491089,"y":0.6895522475242615},{"x":0.6361655592918396,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6361655592918396,0.6686567068099976,0.6993464231491089,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.6686567068099976},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6686567068099976},{"x":0.6318082809448242,"y":0.6895522475242615},{"x":0.6230936646461487,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6230936646461487,0.6686567068099976,0.6318082809448242,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.6686567068099976},{"x":0.6165577173233032,"y":0.6686567068099976},{"x":0.6165577173233032,"y":0.6895522475242615},{"x":0.570806086063385,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.570806086063385,0.6686567068099976,0.6165577173233032,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.6686567068099976},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6686567068099976},{"x":0.5620915293693542,"y":0.6895522475242615},{"x":0.5032680034637451,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5032680034637451,0.6686567068099976,0.5620915293693542,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43790850043296814,"y":0.6686567068099976},{"x":0.48583877086639404,"y":0.6686567068099976},{"x":0.48583877086639404,"y":0.6895522475242615},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6895522475242615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.43790850043296814,0.6686567068099976,0.48583877086639404,0.6895522475242615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.6686567068099976},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6686567068099976},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6880596876144409},{"x":0.4248366057872772,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4248366057872772,0.6686567068099976,0.43355119228363037,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.6686567068099976},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6686567068099976},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6880596876144409},{"x":0.37690630555152893,"y":0.6880596876144409}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.37690630555152893,0.6686567068099976,0.41830065846443176,0.6880596876144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.699999988079071},{"x":0.8540304899215698,"y":0.699999988079071},{"x":0.8540304899215698,"y":0.7179104685783386},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7179104685783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7973856329917908,0.699999988079071,0.8540304899215698,0.7179104685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.699999988079071},{"x":0.7973856329917908,"y":0.699999988079071},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7179104685783386},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7179104685783386}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7908496856689453,0.699999988079071,0.7973856329917908,0.7179104685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.699999988079071},{"x":0.7864923477172852,"y":0.699999988079071},{"x":0.7864923477172852,"y":0.7179104685783386},{"x":0.7363834381103516,"y":0.7179104685783386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.7363834381103516,0.699999988079071,0.7864923477172852,0.7179104685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.699999988079071},{"x":0.7189542651176453,"y":0.699999988079071},{"x":0.7189542651176453,"y":0.7179104685783386},{"x":0.6949890851974487,"y":0.7179104685783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.6949890851974487,0.699999988079071,0.7189542651176453,0.7179104685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.699999988079071},{"x":0.6840958595275879,"y":0.699999988079071},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7179104685783386},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7179104685783386}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.6623093485832214,0.699999988079071,0.6840958595275879,0.7179104685783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.7283582091331482},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7298507690429688},{"x":0.8496732115745544,"y":0.7477611899375916},{"x":0.7973856329917908,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7973856329917908,0.7283582091331482,0.8496732115745544,0.7477611899375916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7298507690429688},{"x":0.7973856329917908,"y":0.7298507690429688},{"x":0.7952069640159607,"y":0.746268630027771},{"x":0.7886710166931152,"y":0.746268630027771}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7908496856689453,0.7298507690429688,0.7952069640159607,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.7283582091331482},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7283582091331482},{"x":0.7821350693702698,"y":0.746268630027771},{"x":0.7625272274017334,"y":0.7447761297225952}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندا","boundary":[0.7625272274017334,0.7283582091331482,0.7821350693702698,0.746268630027771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7843137383460999,"y":0.7552238702774048},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7552238702774048},{"x":0.8518518805503845,"y":0.7731343507766724},{"x":0.7843137383460999,"y":0.7731343507766724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروفچینی","boundary":[0.7843137383460999,0.7552238702774048,0.8518518805503845,0.7731343507766724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7690631747245789,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7690631747245789,"y":0.7731343507766724},{"x":0.7625272274017334,"y":0.7731343507766724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7625272274017334,0.7552238702774048,0.7690631747245789,0.7731343507766724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7731343507766724},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7731343507766724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7124183177947998,0.7552238702774048,0.7516340017318726,0.7731343507766724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.671023964881897,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7015250325202942,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7015250325202942,"y":0.7731343507766724},{"x":0.671023964881897,"y":0.7731343507766724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.671023964881897,0.7552238702774048,0.7015250325202942,0.7731343507766724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.657952070236206,"y":0.7552238702774048},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7552238702774048},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7731343507766724},{"x":0.657952070236206,"y":0.7731343507766724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.657952070236206,0.7552238702774048,0.6666666865348816,0.7731343507766724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.7552238702774048},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7552238702774048},{"x":0.6535947918891907,"y":0.7731343507766724},{"x":0.6056644916534424,"y":0.7731343507766724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شرکت","boundary":[0.6056644916534424,0.7552238702774048,0.6535947918891907,0.7731343507766724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5969498753547668,"y":0.7731343507766724},{"x":0.570806086063385,"y":0.7731343507766724}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.570806086063385,0.7552238702774048,0.5969498753547668,0.7731343507766724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5642701387405396,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5642701387405396,"y":0.7731343507766724},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7731343507766724}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پران","boundary":[0.5359477400779724,0.7552238702774048,0.5642701387405396,0.7731343507766724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.7850746512413025},{"x":0.8474945425987244,"y":0.7850746512413025},{"x":0.8474945425987244,"y":0.8014925122261047},{"x":0.8257080316543579,"y":0.8014925122261047}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8257080316543579,0.7850746512413025,0.8474945425987244,0.8014925122261047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.7850746512413025},{"x":0.8104575276374817,"y":0.7850746512413025},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8014925122261047},{"x":0.7908496856689453,"y":0.8014925122261047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7908496856689453,0.7850746512413025,0.8104575276374817,0.8014925122261047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.7850746512413025},{"x":0.7864923477172852,"y":0.7850746512413025},{"x":0.7864923477172852,"y":0.8014925122261047},{"x":0.7799564003944397,"y":0.8014925122261047}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7799564003944397,0.7850746512413025,0.7864923477172852,0.8014925122261047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727668821811676,"y":0.7850746512413025},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7850746512413025},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8014925122261047},{"x":0.727668821811676,"y":0.8014925122261047}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.727668821811676,0.7850746512413025,0.7734204530715942,0.8014925122261047]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37690630555152893,"y":0.641791045665741},{"x":0.85838782787323,"y":0.641791045665741},{"x":0.85838782787323,"y":0.8014925122261047},{"x":0.37690630555152893,"y":0.8014925122261047}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3719063055515289,0.634791045665741,0.86338782787323,0.8084925122261047],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.8149253726005554},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8149253726005554},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8298507332801819},{"x":0.8148148059844971,"y":0.8298507332801819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.8148148059844971,0.8149253726005554,0.8540304899215698,0.8298507332801819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7930282950401306,"y":0.8149253726005554},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8149253726005554},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8298507332801819},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8298507332801819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7930282950401306,0.8149253726005554,0.8039215803146362,0.8298507332801819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.8149253726005554},{"x":0.7886710166931152,"y":0.8149253726005554},{"x":0.7886710166931152,"y":0.8298507332801819},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8298507332801819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7821350693702698,0.8149253726005554,0.7886710166931152,0.8298507332801819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.8149253726005554},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8149253726005554},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8298507332801819},{"x":0.7516340017318726,"y":0.8298507332801819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عین","boundary":[0.7516340017318726,0.8149253726005554,0.7734204530715942,0.8298507332801819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.8149253726005554},{"x":0.7472766637802124,"y":0.8149253726005554},{"x":0.7472766637802124,"y":0.8298507332801819},{"x":0.7298474907875061,"y":0.8298507332801819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اله","boundary":[0.7298474907875061,0.8149253726005554,0.7472766637802124,0.8298507332801819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.8149253726005554},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8149253726005554},{"x":0.7233115434646606,"y":0.8298507332801819},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8298507332801819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرادی","boundary":[0.6840958595275879,0.8149253726005554,0.7233115434646606,0.8298507332801819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.8149253726005554},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8149253726005554},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8298507332801819},{"x":0.6840958595275879,"y":0.8298507332801819}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6790958595275879,0.8079253726005554,0.8590304899215698,0.8368507332801819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.8432835936546326},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8432835936546326},{"x":0.8540304899215698,"y":0.858208954334259},{"x":0.8213507533073425,"y":0.858208954334259}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8213507533073425,0.8432835936546326,0.8540304899215698,0.858208954334259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812636137008667,"y":0.8432835936546326},{"x":0.8191720843315125,"y":0.8432835936546326},{"x":0.8191720843315125,"y":0.858208954334259},{"x":0.812636137008667,"y":0.858208954334259}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.812636137008667,0.8432835936546326,0.8191720843315125,0.858208954334259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.8432835936546326},{"x":0.8061001896858215,"y":0.8432835936546326},{"x":0.8061001896858215,"y":0.858208954334259},{"x":0.7603485584259033,"y":0.858208954334259}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰","boundary":[0.7603485584259033,0.8432835936546326,0.8061001896858215,0.858208954334259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8432835936546326},{"x":0.7472766637802124,"y":0.8432835936546326},{"x":0.7472766637802124,"y":0.858208954334259},{"x":0.7254902124404907,"y":0.858208954334259}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7254902124404907,0.8432835936546326,0.7472766637802124,0.858208954334259]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.841791033744812},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8432835936546326},{"x":0.8540304899215698,"y":0.858208954334259},{"x":0.7254902124404907,"y":0.858208954334259}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.7204902124404907,0.834791033744812,0.8590304899215698,0.865208954334259],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8169934749603271,"y":0.8701492547988892},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8701492547988892},{"x":0.8518518805503845,"y":0.8865671753883362},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8865671753883362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8169934749603271,0.8701492547988892,0.8518518805503845,0.8865671753883362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039215803146362,"y":0.8701492547988892},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8701492547988892},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8865671753883362},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8865671753883362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8039215803146362,0.8701492547988892,0.8104575276374817,0.8865671753883362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8716418147087097},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8701492547988892},{"x":0.7973856329917908,"y":0.8865671753883362},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8865671753883362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۰","boundary":[0.7647058963775635,0.8716418147087097,0.7973856329917908,0.8865671753883362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.8716418147087097},{"x":0.7559912800788879,"y":0.8716418147087097},{"x":0.7559912800788879,"y":0.888059675693512},{"x":0.7320261597633362,"y":0.888059675693512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7320261597633362,0.8716418147087097,0.7559912800788879,0.888059675693512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.8985074758529663},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8985074758529663},{"x":0.8540304899215698,"y":0.9164178967475891},{"x":0.8104575276374817,"y":0.9164178967475891}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8104575276374817,0.8985074758529663,0.8540304899215698,0.9164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.8985074758529663},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8985074758529663},{"x":0.8039215803146362,"y":0.9164178967475891},{"x":0.7799564003944397,"y":0.9164178967475891}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ثبت","boundary":[0.7799564003944397,0.8985074758529663,0.8039215803146362,0.9164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.8985074758529663},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8985074758529663},{"x":0.7690631747245789,"y":0.9164178967475891},{"x":0.7320261597633362,"y":0.9164178967475891}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7320261597633362,0.8985074758529663,0.7690631747245789,0.9164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.8985074758529663},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8985074758529663},{"x":0.7254902124404907,"y":0.9164178967475891},{"x":0.6688452959060669,"y":0.9164178967475891}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6688452959060669,0.8985074758529663,0.7254902124404907,0.9164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.8985074758529663},{"x":0.657952070236206,"y":0.8985074758529663},{"x":0.657952070236206,"y":0.9164178967475891},{"x":0.6514161229133606,"y":0.9164178967475891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6514161229133606,0.8985074758529663,0.657952070236206,0.9164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.8985074758529663},{"x":0.6405228972434998,"y":0.8985074758529663},{"x":0.6405228972434998,"y":0.9164178967475891},{"x":0.5969498753547668,"y":0.9164178967475891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدارک","boundary":[0.5969498753547668,0.8985074758529663,0.6405228972434998,0.9164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.8985074758529663},{"x":0.5795207023620605,"y":0.8985074758529663},{"x":0.5795207023620605,"y":0.9164178967475891},{"x":0.5468409657478333,"y":0.9164178967475891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5468409657478333,0.8985074758529663,0.5795207023620605,0.9164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.8985074758529663},{"x":0.5315904021263123,"y":0.8985074758529663},{"x":0.5315904021263123,"y":0.9164178967475891},{"x":0.46840959787368774,"y":0.9164178967475891}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.46840959787368774,0.8985074758529663,0.5315904021263123,0.9164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4553377032279968,"y":0.8985074758529663},{"x":0.4618736505508423,"y":0.8985074758529663},{"x":0.4618736505508423,"y":0.9164178967475891},{"x":0.4553377032279968,"y":0.9164178967475891}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4553377032279968,0.8985074758529663,0.4618736505508423,0.9164178967475891]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.8985074758529663},{"x":0.45098039507865906,"y":0.8985074758529663},{"x":0.45098039507865906,"y":0.9164178967475891},{"x":0.38562092185020447,"y":0.9164178967475891}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۹/۹۹","boundary":[0.38562092185020447,0.8985074758529663,0.45098039507865906,0.9164178967475891]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.8731343150138855},{"x":0.8540304899215698,"y":0.8701492547988892},{"x":0.8540304899215698,"y":0.9164178967475891},{"x":0.38562092185020447,"y":0.9194029569625854}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38062092185020446,0.8661343150138855,0.8590304899215698,0.9234178967475891],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/unBvjIBzfitPRFSO.jpg","blurred":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/oJQdOxpdzsBDbeNX.jpg","webpSec":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/qbVbtcszZTdwfJRB-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":671,"margin":[0.0003104915009892505,0.00028496516425989776,0.997971172037332,0.998634737800024]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.19821162521839142},{"x":0.606521725654602,"y":0.19821162521839142},{"x":0.606521725654602,"y":0.2175856977701187},{"x":0.5695652365684509,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسمه","boundary":[0.5695652365684509,0.19821162521839142,0.606521725654602,0.2175856977701187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.19821162521839142},{"x":0.5673912763595581,"y":0.19821162521839142},{"x":0.5673912763595581,"y":0.2175856977701187},{"x":0.5260869860649109,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعالی","boundary":[0.5260869860649109,0.19821162521839142,0.5673912763595581,0.2175856977701187]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.19821162521839142},{"x":0.606521725654602,"y":0.19821162521839142},{"x":0.606521725654602,"y":0.2175856977701187},{"x":0.5260869860649109,"y":0.2175856977701187}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5210869860649109,0.1912116252183914,0.611521725654602,0.22458569777011872],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.30700448155403137},{"x":0.2956521809101105,"y":0.30700448155403137},{"x":0.2956521809101105,"y":0.3233979046344757},{"x":0.15217390656471252,"y":0.3233979046344757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"VIOLACEAE","boundary":[0.15217390656471252,0.30700448155403137,0.2956521809101105,0.3233979046344757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.30700448155403137},{"x":0.2956521809101105,"y":0.30700448155403137},{"x":0.2956521809101105,"y":0.3233979046344757},{"x":0.15217390656471252,"y":0.3233979046344757}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.14717390656471252,0.30000448155403137,0.3006521809101105,0.3303979046344757],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.3725782334804535},{"x":0.18478260934352875,"y":0.3725782334804535},{"x":0.18478260934352875,"y":0.38748136162757874},{"x":0.14782609045505524,"y":0.38748136162757874}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"M.","boundary":[0.14782609045505524,0.3725782334804535,0.18478260934352875,0.38748136162757874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.186956524848938,"y":0.3725782334804535},{"x":0.321739137172699,"y":0.3725782334804535},{"x":0.321739137172699,"y":0.38748136162757874},{"x":0.186956524848938,"y":0.38748136162757874}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"Khatamsaz","boundary":[0.186956524848938,0.3725782334804535,0.321739137172699,0.38748136162757874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.3725782334804535},{"x":0.321739137172699,"y":0.3725782334804535},{"x":0.321739137172699,"y":0.38748136162757874},{"x":0.14782609045505524,"y":0.38748136162757874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.14282609045505523,0.3655782334804535,0.326739137172699,0.39448136162757874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.44113263487815857},{"x":0.2239130437374115,"y":0.44113263487815857},{"x":0.2239130437374115,"y":0.4560357630252838},{"x":0.15000000596046448,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Boissier","boundary":[0.15000000596046448,0.44113263487815857,0.2239130437374115,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2239130437374115,"y":0.44113263487815857},{"x":0.23043477535247803,"y":0.44113263487815857},{"x":0.23043477535247803,"y":0.4560357630252838},{"x":0.2239130437374115,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2239130437374115,0.44113263487815857,0.23043477535247803,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.44113263487815857},{"x":0.260869562625885,"y":0.44113263487815857},{"x":0.260869562625885,"y":0.4560357630252838},{"x":0.24130435287952423,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.24130435287952423,0.44113263487815857,0.260869562625885,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27391305565834045,"y":0.44113263487815857},{"x":0.313043475151062,"y":0.44113263487815857},{"x":0.313043475151062,"y":0.4560357630252838},{"x":0.27391305565834045,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"1867","boundary":[0.27391305565834045,0.44113263487815857,0.313043475151062,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.44113263487815857},{"x":0.321739137172699,"y":0.44113263487815857},{"x":0.321739137172699,"y":0.4560357630252838},{"x":0.31521740555763245,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.31521740555763245,0.44113263487815857,0.321739137172699,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.332608699798584,"y":0.44113263487815857},{"x":0.3478260934352875,"y":0.44113263487815857},{"x":0.3478260934352875,"y":0.4560357630252838},{"x":0.332608699798584,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"FI","boundary":[0.332608699798584,0.44113263487815857,0.3478260934352875,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34565216302871704,"y":0.44113263487815857},{"x":0.35217392444610596,"y":0.44113263487815857},{"x":0.35217392444610596,"y":0.4560357630252838},{"x":0.34565216302871704,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.34565216302871704,0.44113263487815857,0.35217392444610596,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36304348707199097,"y":0.44113263487815857},{"x":0.38695651292800903,"y":0.44113263487815857},{"x":0.38695651292800903,"y":0.4560357630252838},{"x":0.36304348707199097,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Or","boundary":[0.36304348707199097,0.44113263487815857,0.38695651292800903,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.44113263487815857},{"x":0.4000000059604645,"y":0.44113263487815857},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4560357630252838},{"x":0.39347827434539795,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.5,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.39347827434539795,0.44113263487815857,0.4000000059604645,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.44113263487815857},{"x":0.41956523060798645,"y":0.44113263487815857},{"x":0.41956523060798645,"y":0.4560357630252838},{"x":0.41304346919059753,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.41304346919059753,0.44113263487815857,0.41956523060798645,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.44113263487815857},{"x":0.428260862827301,"y":0.44113263487815857},{"x":0.428260862827301,"y":0.4560357630252838},{"x":0.4217391312122345,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4217391312122345,0.44113263487815857,0.428260862827301,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43913042545318604,"y":0.44113263487815857},{"x":0.5239130258560181,"y":0.44113263487815857},{"x":0.5239130258560181,"y":0.4560357630252838},{"x":0.43913042545318604,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"450-468.-","boundary":[0.43913042545318604,0.44113263487815857,0.5239130258560181,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.44113263487815857},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44113263487815857},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4560357630252838},{"x":0.5347825884819031,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Becker","boundary":[0.5347825884819031,0.44113263487815857,0.6000000238418579,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.44113263487815857},{"x":0.606521725654602,"y":0.44113263487815857},{"x":0.606521725654602,"y":0.4560357630252838},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6000000238418579,0.44113263487815857,0.606521725654602,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.615217387676239,"y":0.44113263487815857},{"x":0.6413043737411499,"y":0.44113263487815857},{"x":0.6413043737411499,"y":0.4560357630252838},{"x":0.615217387676239,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"W.","boundary":[0.615217387676239,0.44113263487815857,0.6413043737411499,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.44113263487815857},{"x":0.6913043260574341,"y":0.44113263487815857},{"x":0.6913043260574341,"y":0.4560357630252838},{"x":0.6521739363670349,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1917","boundary":[0.6521739363670349,0.44113263487815857,0.6913043260574341,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.44113263487815857},{"x":0.699999988079071,"y":0.44113263487815857},{"x":0.699999988079071,"y":0.4560357630252838},{"x":0.6934782862663269,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6934782862663269,0.44113263487815857,0.699999988079071,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.44113263487815857},{"x":0.802173912525177,"y":0.44113263487815857},{"x":0.802173912525177,"y":0.4560357630252838},{"x":0.708695650100708,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Violaceae","boundary":[0.708695650100708,0.44113263487815857,0.802173912525177,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.44113263487815857},{"x":0.893478274345398,"y":0.44113263487815857},{"x":0.893478274345398,"y":0.4560357630252838},{"x":0.810869574546814,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Asiaticae","boundary":[0.810869574546814,0.44113263487815857,0.893478274345398,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.908695638179779,"y":0.44113263487815857},{"x":0.9239130616188049,"y":0.44113263487815857},{"x":0.9239130616188049,"y":0.4560357630252838},{"x":0.908695638179779,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.908695638179779,0.44113263487815857,0.9239130616188049,0.4560357630252838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.4590163826942444},{"x":0.2652173936367035,"y":0.4590163826942444},{"x":0.2652173936367035,"y":0.4754098355770111},{"x":0.15000000596046448,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Australiensis","boundary":[0.15000000596046448,0.4590163826942444,0.2652173936367035,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26739129424095154,"y":0.4590163826942444},{"x":0.27391305565834045,"y":0.4590163826942444},{"x":0.27391305565834045,"y":0.4754098355770111},{"x":0.26739129424095154,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.26739129424095154,0.4590163826942444,0.27391305565834045,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28478261828422546,"y":0.4590163826942444},{"x":0.3173913061618805,"y":0.4590163826942444},{"x":0.3173913061618805,"y":0.4754098355770111},{"x":0.28478261828422546,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"Beih","boundary":[0.28478261828422546,0.4590163826942444,0.3173913061618805,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.321739137172699,"y":0.4590163826942444},{"x":0.3282608687877655,"y":0.4590163826942444},{"x":0.3282608687877655,"y":0.4754098355770111},{"x":0.321739137172699,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.321739137172699,0.4590163826942444,0.3282608687877655,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.4590163826942444},{"x":0.37173911929130554,"y":0.4590163826942444},{"x":0.37173911929130554,"y":0.4754098355770111},{"x":0.34130436182022095,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Bot","boundary":[0.34130436182022095,0.4590163826942444,0.37173911929130554,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37173911929130554,"y":0.4590163826942444},{"x":0.37826088070869446,"y":0.4590163826942444},{"x":0.37826088070869446,"y":0.4754098355770111},{"x":0.37173911929130554,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.37173911929130554,0.4590163826942444,0.37826088070869446,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.4590163826942444},{"x":0.4630434811115265,"y":0.4590163826942444},{"x":0.4630434811115265,"y":0.4754098355770111},{"x":0.38695651292800903,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Centr.34","boundary":[0.38695651292800903,0.4590163826942444,0.4630434811115265,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47608694434165955,"y":0.4590163826942444},{"x":0.48260870575904846,"y":0.4590163826942444},{"x":0.48260870575904846,"y":0.4754098355770111},{"x":0.47608694434165955,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.47608694434165955,0.4590163826942444,0.48260870575904846,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4847826063632965,"y":0.4590163826942444},{"x":0.49130433797836304,"y":0.4590163826942444},{"x":0.49130433797836304,"y":0.4754098355770111},{"x":0.4847826063632965,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.4847826063632965,0.4590163826942444,0.49130433797836304,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.4590163826942444},{"x":0.5,"y":0.4590163826942444},{"x":0.5,"y":0.4754098355770111},{"x":0.49347826838493347,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.49347826838493347,0.4590163826942444,0.5,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508695662021637,"y":0.4590163826942444},{"x":0.5152173638343811,"y":0.4590163826942444},{"x":0.5152173638343811,"y":0.4754098355770111},{"x":0.508695662021637,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.508695662021637,0.4590163826942444,0.5152173638343811,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239130258560181,"y":0.4590163826942444},{"x":0.595652163028717,"y":0.4590163826942444},{"x":0.595652163028717,"y":0.4754098355770111},{"x":0.5239130258560181,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"208-266","boundary":[0.5239130258560181,0.4590163826942444,0.595652163028717,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.4590163826942444},{"x":0.6413043737411499,"y":0.4590163826942444},{"x":0.6413043737411499,"y":0.4754098355770111},{"x":0.6086956262588501,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.6086956262588501,0.4590163826942444,0.6413043737411499,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.4590163826942444},{"x":0.739130437374115,"y":0.4590163826942444},{"x":0.739130437374115,"y":0.4754098355770111},{"x":0.6521739363670349,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"373-433.-","boundary":[0.6521739363670349,0.4590163826942444,0.739130437374115,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.4590163826942444},{"x":0.780434787273407,"y":0.4590163826942444},{"x":0.780434787273407,"y":0.4754098355770111},{"x":0.75,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"ibid","boundary":[0.75,0.4590163826942444,0.780434787273407,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.4590163826942444},{"x":0.789130449295044,"y":0.4590163826942444},{"x":0.789130449295044,"y":0.4754098355770111},{"x":0.782608687877655,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.782608687877655,0.4590163826942444,0.789130449295044,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.4590163826942444},{"x":0.8391304612159729,"y":0.4590163826942444},{"x":0.8391304612159729,"y":0.4754098355770111},{"x":0.800000011920929,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"1918","boundary":[0.800000011920929,0.4590163826942444,0.8391304612159729,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843478262424469,"y":0.4590163826942444},{"x":0.8500000238418579,"y":0.4590163826942444},{"x":0.8500000238418579,"y":0.4754098355770111},{"x":0.843478262424469,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.843478262424469,0.4590163826942444,0.8500000238418579,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.4590163826942444},{"x":0.8804348111152649,"y":0.4590163826942444},{"x":0.8804348111152649,"y":0.4754098355770111},{"x":0.8586956262588501,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"36","boundary":[0.8586956262588501,0.4590163826942444,0.8804348111152649,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8826087117195129,"y":0.4590163826942444},{"x":0.8891304135322571,"y":0.4590163826942444},{"x":0.8891304135322571,"y":0.4754098355770111},{"x":0.8826087117195129,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.8826087117195129,0.4590163826942444,0.8891304135322571,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8891304135322571,"y":0.4590163826942444},{"x":0.895652174949646,"y":0.4590163826942444},{"x":0.895652174949646,"y":0.4754098355770111},{"x":0.8891304135322571,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.8891304135322571,0.4590163826942444,0.895652174949646,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8999999761581421,"y":0.4590163826942444},{"x":0.906521737575531,"y":0.4590163826942444},{"x":0.906521737575531,"y":0.4754098355770111},{"x":0.8999999761581421,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.8999999761581421,0.4590163826942444,0.906521737575531,0.4754098355770111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ceb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.917391300201416,"y":0.4590163826942444},{"x":0.9239130616188049,"y":0.4590163826942444},{"x":0.9239130616188049,"y":0.4754098355770111},{"x":0.917391300201416,"y":0.4754098355770111}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.917391300201416,0.4590163826942444,0.9239130616188049,0.4754098355770111]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.4783904552459717},{"x":0.2130434811115265,"y":0.4783904552459717},{"x":0.2130434811115265,"y":0.4947839081287384},{"x":0.14782609045505524,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"15-59.-","boundary":[0.14782609045505524,0.4783904552459717,0.2130434811115265,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21739129722118378,"y":0.4783904552459717},{"x":0.24782608449459076,"y":0.4783904552459717},{"x":0.24782608449459076,"y":0.4947839081287384},{"x":0.21739129722118378,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":"ibid","boundary":[0.21739129722118378,0.4783904552459717,0.24782608449459076,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25652173161506653,"y":0.4783904552459717},{"x":0.302173912525177,"y":0.4783904552459717},{"x":0.302173912525177,"y":0.4947839081287384},{"x":0.25652173161506653,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"1924","boundary":[0.25652173161506653,0.4783904552459717,0.302173912525177,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.4783904552459717},{"x":0.31086957454681396,"y":0.4783904552459717},{"x":0.31086957454681396,"y":0.4947839081287384},{"x":0.30434781312942505,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":":","boundary":[0.30434781312942505,0.4783904552459717,0.31086957454681396,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.4783904552459717},{"x":0.332608699798584,"y":0.4783904552459717},{"x":0.332608699798584,"y":0.4947839081287384},{"x":0.31521740555763245,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"40","boundary":[0.31521740555763245,0.4783904552459717,0.332608699798584,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.4783904552459717},{"x":0.3478260934352875,"y":0.4783904552459717},{"x":0.3478260934352875,"y":0.4947839081287384},{"x":0.34130436182022095,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"(","boundary":[0.34130436182022095,0.4783904552459717,0.3478260934352875,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.4783904552459717},{"x":0.35652172565460205,"y":0.4783904552459717},{"x":0.35652172565460205,"y":0.4947839081287384},{"x":0.3499999940395355,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"2","boundary":[0.3499999940395355,0.4783904552459717,0.35652172565460205,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3586956560611725,"y":0.4783904552459717},{"x":0.365217387676239,"y":0.4783904552459717},{"x":0.365217387676239,"y":0.4947839081287384},{"x":0.3586956560611725,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":")","boundary":[0.3586956560611725,0.4783904552459717,0.365217387676239,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.4783904552459717},{"x":0.376086950302124,"y":0.4783904552459717},{"x":0.376086950302124,"y":0.4947839081287384},{"x":0.3695652186870575,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.3695652186870575,0.4783904552459717,0.376086950302124,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.384782612323761,"y":0.4783904552459717},{"x":0.44565218687057495,"y":0.4783904552459717},{"x":0.44565218687057495,"y":0.4947839081287384},{"x":0.384782612323761,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"20-171","boundary":[0.384782612323761,0.4783904552459717,0.44565218687057495,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.4783904552459717},{"x":0.4521739184856415,"y":0.4783904552459717},{"x":0.4521739184856415,"y":0.4947839081287384},{"x":0.44565218687057495,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":".","boundary":[0.44565218687057495,0.4783904552459717,0.4521739184856415,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.4783904552459717},{"x":0.5586956739425659,"y":0.4783904552459717},{"x":0.5586956739425659,"y":0.4947839081287384},{"x":0.458695650100708,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"Yuzepchuk","boundary":[0.458695650100708,0.4783904552459717,0.5586956739425659,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560869574546814,"y":0.4783904552459717},{"x":0.5673912763595581,"y":0.4783904552459717},{"x":0.5673912763595581,"y":0.4947839081287384},{"x":0.560869574546814,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.949999988079071,"str":",","boundary":[0.560869574546814,0.4783904552459717,0.5673912763595581,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.4783904552459717},{"x":0.6108695864677429,"y":0.4783904552459717},{"x":0.6108695864677429,"y":0.4947839081287384},{"x":0.5760869383811951,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"S.V.","boundary":[0.5760869383811951,0.4783904552459717,0.6108695864677429,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.4783904552459717},{"x":0.6630434989929199,"y":0.4783904552459717},{"x":0.6630434989929199,"y":0.4947839081287384},{"x":0.6195651888847351,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"1949","boundary":[0.6195651888847351,0.4783904552459717,0.6630434989929199,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665217399597168,"y":0.4783904552459717},{"x":0.6717391014099121,"y":0.4783904552459717},{"x":0.6717391014099121,"y":0.4947839081287384},{"x":0.665217399597168,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.949999988079071,"str":":","boundary":[0.665217399597168,0.4783904552459717,0.6717391014099121,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.4783904552459717},{"x":0.7630434632301331,"y":0.4783904552459717},{"x":0.7630434632301331,"y":0.4947839081287384},{"x":0.678260862827301,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"Violaceae","boundary":[0.678260862827301,0.4783904552459717,0.7630434632301331,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.4783904552459717},{"x":0.7847825884819031,"y":0.4783904552459717},{"x":0.7847825884819031,"y":0.4947839081287384},{"x":0.77173912525177,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"in","boundary":[0.77173912525177,0.4783904552459717,0.7847825884819031,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.4783904552459717},{"x":0.8695651888847351,"y":0.4783904552459717},{"x":0.8695651888847351,"y":0.4947839081287384},{"x":0.79347825050354,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Shishkin","boundary":[0.79347825050354,0.4783904552459717,0.8695651888847351,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8804348111152649,"y":0.4783904552459717},{"x":0.886956512928009,"y":0.4783904552459717},{"x":0.886956512928009,"y":0.4947839081287384},{"x":0.8804348111152649,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"(","boundary":[0.8804348111152649,0.4783904552459717,0.886956512928009,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.886956512928009,"y":0.4783904552459717},{"x":0.908695638179779,"y":0.4783904552459717},{"x":0.908695638179779,"y":0.4947839081287384},{"x":0.886956512928009,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"ed","boundary":[0.886956512928009,0.4783904552459717,0.908695638179779,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9108695387840271,"y":0.4783904552459717},{"x":0.917391300201416,"y":0.4783904552459717},{"x":0.917391300201416,"y":0.4947839081287384},{"x":0.9108695387840271,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".","boundary":[0.9108695387840271,0.4783904552459717,0.917391300201416,0.4947839081287384]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.915217399597168,"y":0.4783904552459717},{"x":0.9217391014099121,"y":0.4783904552459717},{"x":0.9217391014099121,"y":0.4947839081287384},{"x":0.915217399597168,"y":0.4947839081287384}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":")","boundary":[0.915217399597168,0.4783904552459717,0.9217391014099121,0.4947839081287384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.497764527797699},{"x":0.19347825646400452,"y":0.497764527797699},{"x":0.19347825646400452,"y":0.5141579508781433},{"x":0.15000000596046448,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.15000000596046448,0.497764527797699,0.19347825646400452,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20217391848564148,"y":0.497764527797699},{"x":0.21956521272659302,"y":0.497764527797699},{"x":0.21956521272659302,"y":0.5141579508781433},{"x":0.20217391848564148,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.20217391848564148,0.497764527797699,0.21956521272659302,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2239130437374115,"y":0.497764527797699},{"x":0.2543478310108185,"y":0.497764527797699},{"x":0.2543478310108185,"y":0.5141579508781433},{"x":0.2239130437374115,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.2239130437374115,0.497764527797699,0.2543478310108185,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25869566202163696,"y":0.497764527797699},{"x":0.31086957454681396,"y":0.497764527797699},{"x":0.31086957454681396,"y":0.5141579508781433},{"x":0.25869566202163696,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"USSR","boundary":[0.25869566202163696,0.497764527797699,0.31086957454681396,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.321739137172699,"y":0.497764527797699},{"x":0.354347825050354,"y":0.497764527797699},{"x":0.354347825050354,"y":0.5141579508781433},{"x":0.321739137172699,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.321739137172699,0.497764527797699,0.354347825050354,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.497764527797699},{"x":0.3586956560611725,"y":0.497764527797699},{"x":0.3586956560611725,"y":0.5141579508781433},{"x":0.3499999940395355,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3499999940395355,0.497764527797699,0.3586956560611725,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36086955666542053,"y":0.497764527797699},{"x":0.38260868191719055,"y":0.497764527797699},{"x":0.38260868191719055,"y":0.5141579508781433},{"x":0.36086955666542053,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"15","boundary":[0.36086955666542053,0.497764527797699,0.38260868191719055,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.384782612323761,"y":0.497764527797699},{"x":0.3913043439388275,"y":0.497764527797699},{"x":0.3913043439388275,"y":0.5141579508781433},{"x":0.384782612323761,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.384782612323761,0.497764527797699,0.3913043439388275,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395652174949646,"y":0.497764527797699},{"x":0.4847826063632965,"y":0.497764527797699},{"x":0.4847826063632965,"y":0.5141579508781433},{"x":0.395652174949646,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","str":"350-479.-","boundary":[0.395652174949646,0.497764527797699,0.4847826063632965,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49130433797836304,"y":0.497764527797699},{"x":0.541304349899292,"y":0.497764527797699},{"x":0.541304349899292,"y":0.5141579508781433},{"x":0.49130433797836304,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"parsa","boundary":[0.49130433797836304,0.497764527797699,0.541304349899292,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.497764527797699},{"x":0.550000011920929,"y":0.497764527797699},{"x":0.550000011920929,"y":0.5141579508781433},{"x":0.54347825050354,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.54347825050354,0.497764527797699,0.550000011920929,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.497764527797699},{"x":0.573913037776947,"y":0.497764527797699},{"x":0.573913037776947,"y":0.5141579508781433},{"x":0.5565217137336731,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.5565217137336731,0.497764527797699,0.573913037776947,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.497764527797699},{"x":0.6217391490936279,"y":0.497764527797699},{"x":0.6217391490936279,"y":0.5141579508781433},{"x":0.5804347991943359,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"1951","boundary":[0.5804347991943359,0.497764527797699,0.6217391490936279,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217391490936279,"y":0.497764527797699},{"x":0.6282608509063721,"y":0.497764527797699},{"x":0.6282608509063721,"y":0.5141579508781433},{"x":0.6217391490936279,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6217391490936279,0.497764527797699,0.6282608509063721,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.636956512928009,"y":0.497764527797699},{"x":0.6804347634315491,"y":0.497764527797699},{"x":0.6804347634315491,"y":0.5141579508781433},{"x":0.636956512928009,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.636956512928009,0.497764527797699,0.6804347634315491,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.497764527797699},{"x":0.70652174949646,"y":0.497764527797699},{"x":0.70652174949646,"y":0.5141579508781433},{"x":0.689130425453186,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.689130425453186,0.497764527797699,0.70652174949646,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.497764527797699},{"x":0.7673913240432739,"y":0.497764527797699},{"x":0.7673913240432739,"y":0.5141579508781433},{"x":0.7130434513092041,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.7130434513092041,0.497764527797699,0.7673913240432739,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739130258560181,"y":0.497764527797699},{"x":0.804347813129425,"y":0.497764527797699},{"x":0.804347813129425,"y":0.5141579508781433},{"x":0.7739130258560181,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.7739130258560181,0.497764527797699,0.804347813129425,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802173912525177,"y":0.497764527797699},{"x":0.8086956739425659,"y":0.497764527797699},{"x":0.8086956739425659,"y":0.5141579508781433},{"x":0.802173912525177,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.802173912525177,0.497764527797699,0.8086956739425659,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.497764527797699},{"x":0.821739137172699,"y":0.497764527797699},{"x":0.821739137172699,"y":0.5141579508781433},{"x":0.8152173757553101,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.8152173757553101,0.497764527797699,0.821739137172699,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.497764527797699},{"x":0.8304347991943359,"y":0.497764527797699},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5141579508781433},{"x":0.823913037776947,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.823913037776947,0.497764527797699,0.8304347991943359,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ca","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.834782600402832,"y":0.497764527797699},{"x":0.9195652008056641,"y":0.497764527797699},{"x":0.9195652008056641,"y":0.5141579508781433},{"x":0.834782600402832,"y":0.5141579508781433}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"956-970.","boundary":[0.834782600402832,0.497764527797699,0.9195652008056641,0.5141579508781433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.5171386003494263},{"x":0.2130434811115265,"y":0.5171386003494263},{"x":0.2130434811115265,"y":0.5320417284965515},{"x":0.15000000596046448,"y":0.5320417284965515}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Coode","boundary":[0.15000000596046448,0.5171386003494263,0.2130434811115265,0.5320417284965515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2130434811115265,"y":0.5171386003494263},{"x":0.21956521272659302,"y":0.5171386003494263},{"x":0.21956521272659302,"y":0.5320417284965515},{"x":0.2130434811115265,"y":0.5320417284965515}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2130434811115265,0.5171386003494263,0.21956521272659302,0.5320417284965515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22826087474822998,"y":0.5171386003494263},{"x":0.26304349303245544,"y":0.5156483054161072},{"x":0.26304349303245544,"y":0.5305514335632324},{"x":0.22826087474822998,"y":0.5305514335632324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"M.J","boundary":[0.22826087474822998,0.5171386003494263,0.26304349303245544,0.5305514335632324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.5171386003494263},{"x":0.3499999940395355,"y":0.5171386003494263},{"x":0.3499999940395355,"y":0.5335320234298706},{"x":0.2978260815143585,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Cullen","boundary":[0.2978260815143585,0.5171386003494263,0.3499999940395355,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35652172565460205,"y":0.5171386003494263},{"x":0.36304348707199097,"y":0.5171386003494263},{"x":0.36304348707199097,"y":0.5335320234298706},{"x":0.35652172565460205,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35652172565460205,0.5171386003494263,0.36304348707199097,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.373913049697876,"y":0.5171386003494263},{"x":0.38695651292800903,"y":0.5171386003494263},{"x":0.38695651292800903,"y":0.5335320234298706},{"x":0.373913049697876,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"J.","boundary":[0.373913049697876,0.5171386003494263,0.38695651292800903,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39782607555389404,"y":0.5171386003494263},{"x":0.43913042545318604,"y":0.5171386003494263},{"x":0.43913042545318604,"y":0.5335320234298706},{"x":0.39782607555389404,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1965","boundary":[0.39782607555389404,0.5171386003494263,0.43913042545318604,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.5171386003494263},{"x":0.44999998807907104,"y":0.5171386003494263},{"x":0.44999998807907104,"y":0.5335320234298706},{"x":0.4434782564640045,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4434782564640045,0.5171386003494263,0.44999998807907104,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46086955070495605,"y":0.5171386003494263},{"x":0.5478261113166809,"y":0.5171386003494263},{"x":0.5478261113166809,"y":0.5335320234298706},{"x":0.46086955070495605,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Violaceae","boundary":[0.46086955070495605,0.5171386003494263,0.5478261113166809,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560869574546814,"y":0.5171386003494263},{"x":0.5695652365684509,"y":0.5171386003494263},{"x":0.5695652365684509,"y":0.5335320234298706},{"x":0.560869574546814,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.560869574546814,0.5171386003494263,0.5695652365684509,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.5171386003494263},{"x":0.6282608509063721,"y":0.5171386003494263},{"x":0.6282608509063721,"y":0.5335320234298706},{"x":0.5869565010070801,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"P.H.","boundary":[0.5869565010070801,0.5171386003494263,0.6282608509063721,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.5171386003494263},{"x":0.6847826242446899,"y":0.5171386003494263},{"x":0.6847826242446899,"y":0.5335320234298706},{"x":0.6326087117195129,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Davis","boundary":[0.6326087117195129,0.5171386003494263,0.6847826242446899,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.5171386003494263},{"x":0.7021738886833191,"y":0.5171386003494263},{"x":0.7021738886833191,"y":0.5335320234298706},{"x":0.695652186870575,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.695652186870575,0.5171386003494263,0.7021738886833191,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043478488922119,"y":0.5171386003494263},{"x":0.7217391133308411,"y":0.5171386003494263},{"x":0.7217391133308411,"y":0.5335320234298706},{"x":0.7043478488922119,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.7043478488922119,0.5171386003494263,0.7217391133308411,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260869741439819,"y":0.5171386003494263},{"x":0.7326086759567261,"y":0.5171386003494263},{"x":0.7326086759567261,"y":0.5335320234298706},{"x":0.7260869741439819,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7260869741439819,0.5171386003494263,0.7326086759567261,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326086759567261,"y":0.5171386003494263},{"x":0.739130437374115,"y":0.5171386003494263},{"x":0.739130437374115,"y":0.5335320234298706},{"x":0.7326086759567261,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7326086759567261,0.5171386003494263,0.739130437374115,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.5171386003494263},{"x":0.79347825050354,"y":0.5171386003494263},{"x":0.79347825050354,"y":0.5335320234298706},{"x":0.75,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.75,0.5171386003494263,0.79347825050354,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.5171386003494263},{"x":0.823913037776947,"y":0.5171386003494263},{"x":0.823913037776947,"y":0.5335320234298706},{"x":0.8065217137336731,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.8065217137336731,0.5171386003494263,0.823913037776947,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369565010070801,"y":0.5171386003494263},{"x":0.895652174949646,"y":0.5171386003494263},{"x":0.895652174949646,"y":0.5335320234298706},{"x":0.8369565010070801,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Turkey","boundary":[0.8369565010070801,0.5171386003494263,0.895652174949646,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.908695638179779,"y":0.5171386003494263},{"x":0.915217399597168,"y":0.5171386003494263},{"x":0.915217399597168,"y":0.5335320234298706},{"x":0.908695638179779,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.908695638179779,0.5171386003494263,0.915217399597168,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9195652008056641,"y":0.5171386003494263},{"x":0.926086962223053,"y":0.5171386003494263},{"x":0.926086962223053,"y":0.5335320234298706},{"x":0.9195652008056641,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.9195652008056641,0.5171386003494263,0.926086962223053,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.5350223779678345},{"x":0.23695652186870575,"y":0.5350223779678345},{"x":0.23695652186870575,"y":0.5529060959815979},{"x":0.14782609045505524,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"524-533.-","boundary":[0.14782609045505524,0.5350223779678345,0.23695652186870575,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24347825348377228,"y":0.5350223779678345},{"x":0.3282608687877655,"y":0.5350223779678345},{"x":0.3282608687877655,"y":0.5529060959815979},{"x":0.24347825348377228,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Valentine","boundary":[0.24347825348377228,0.5350223779678345,0.3282608687877655,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33043476939201355,"y":0.5350223779678345},{"x":0.33695653080940247,"y":0.5350223779678345},{"x":0.33695653080940247,"y":0.5529060959815979},{"x":0.33043476939201355,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.33043476939201355,0.5350223779678345,0.33695653080940247,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.5350223779678345},{"x":0.38695651292800903,"y":0.5350223779678345},{"x":0.38695651292800903,"y":0.5529060959815979},{"x":0.34130436182022095,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"D.H.","boundary":[0.34130436182022095,0.5350223779678345,0.38695651292800903,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.5350223779678345},{"x":0.39782607555389404,"y":0.5350223779678345},{"x":0.39782607555389404,"y":0.5529060959815979},{"x":0.3913043439388275,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.3913043439388275,0.5350223779678345,0.39782607555389404,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.5350223779678345},{"x":0.5152173638343811,"y":0.5350223779678345},{"x":0.5152173638343811,"y":0.5529060959815979},{"x":0.406521737575531,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Merxmuller","boundary":[0.406521737575531,0.5350223779678345,0.5152173638343811,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.5350223779678345},{"x":0.519565224647522,"y":0.5350223779678345},{"x":0.519565224647522,"y":0.5529060959815979},{"x":0.5130434632301331,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5130434632301331,0.5350223779678345,0.519565224647522,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.519565224647522,"y":0.5350223779678345},{"x":0.5260869860649109,"y":0.5350223779678345},{"x":0.5260869860649109,"y":0.5529060959815979},{"x":0.519565224647522,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":"H","boundary":[0.519565224647522,0.5350223779678345,0.5260869860649109,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.5350223779678345},{"x":0.541304349899292,"y":0.5350223779678345},{"x":0.541304349899292,"y":0.5529060959815979},{"x":0.5347825884819031,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5347825884819031,0.5350223779678345,0.541304349899292,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.550000011920929,"y":0.5350223779678345},{"x":0.5891304612159729,"y":0.5350223779678345},{"x":0.5891304612159729,"y":0.5529060959815979},{"x":0.550000011920929,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"1967","boundary":[0.550000011920929,0.5350223779678345,0.5891304612159729,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.591304361820221,"y":0.5350223779678345},{"x":0.5978260636329651,"y":0.5350223779678345},{"x":0.5978260636329651,"y":0.5529060959815979},{"x":0.591304361820221,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.591304361820221,0.5350223779678345,0.5978260636329651,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.606521725654602,"y":0.5350223779678345},{"x":0.695652186870575,"y":0.5350223779678345},{"x":0.695652186870575,"y":0.5529060959815979},{"x":0.606521725654602,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Violaceae","boundary":[0.606521725654602,0.5350223779678345,0.695652186870575,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043478488922119,"y":0.5350223779678345},{"x":0.7130434513092041,"y":0.5350223779678345},{"x":0.7130434513092041,"y":0.5529060959815979},{"x":0.7043478488922119,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.7043478488922119,0.5350223779678345,0.7130434513092041,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7239130139350891,"y":0.5350223779678345},{"x":0.7673913240432739,"y":0.5350223779678345},{"x":0.7673913240432739,"y":0.5529060959815979},{"x":0.7239130139350891,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"T.G.","boundary":[0.7239130139350891,0.5350223779678345,0.7673913240432739,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.5350223779678345},{"x":0.8086956739425659,"y":0.5350223779678345},{"x":0.8086956739425659,"y":0.5529060959815979},{"x":0.769565224647522,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Tutin","boundary":[0.769565224647522,0.5350223779678345,0.8086956739425659,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.5350223779678345},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5350223779678345},{"x":0.8304347991943359,"y":0.5529060959815979},{"x":0.823913037776947,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.823913037776947,0.5350223779678345,0.8304347991943359,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843478262424469,"y":0.5350223779678345},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5350223779678345},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5529060959815979},{"x":0.843478262424469,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","str":"al","boundary":[0.843478262424469,0.5350223779678345,0.8586956262588501,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.5350223779678345},{"x":0.865217387676239,"y":0.5350223779678345},{"x":0.865217387676239,"y":0.5529060959815979},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.8586956262588501,0.5350223779678345,0.865217387676239,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8695651888847351,"y":0.5350223779678345},{"x":0.876086950302124,"y":0.5350223779678345},{"x":0.876086950302124,"y":0.5529060959815979},{"x":0.8695651888847351,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.8695651888847351,0.5350223779678345,0.876086950302124,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8804348111152649,"y":0.5350223779678345},{"x":0.9108695387840271,"y":0.5350223779678345},{"x":0.9108695387840271,"y":0.5529060959815979},{"x":0.8804348111152649,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"eds","boundary":[0.8804348111152649,0.5350223779678345,0.9108695387840271,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9108695387840271,"y":0.5350223779678345},{"x":0.917391300201416,"y":0.5350223779678345},{"x":0.917391300201416,"y":0.5529060959815979},{"x":0.9108695387840271,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.9108695387840271,0.5350223779678345,0.917391300201416,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.917391300201416,"y":0.5350223779678345},{"x":0.9239130616188049,"y":0.5350223779678345},{"x":0.9239130616188049,"y":0.5529060959815979},{"x":0.917391300201416,"y":0.5529060959815979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.917391300201416,0.5350223779678345,0.9239130616188049,0.5529060959815979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.5543964505195618},{"x":0.19565217196941376,"y":0.5543964505195618},{"x":0.19565217196941376,"y":0.5722801685333252},{"x":0.15217390656471252,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.15217390656471252,0.5543964505195618,0.19565217196941376,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20652173459529877,"y":0.5543964505195618},{"x":0.2956521809101105,"y":0.5543964505195618},{"x":0.2956521809101105,"y":0.5722801685333252},{"x":0.20652173459529877,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Europaea","boundary":[0.20652173459529877,0.5543964505195618,0.2956521809101105,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.5543964505195618},{"x":0.33043476939201355,"y":0.5543964505195618},{"x":0.33043476939201355,"y":0.5722801685333252},{"x":0.3065217435359955,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.3065217435359955,0.5543964505195618,0.33043476939201355,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33043476939201355,"y":0.5543964505195618},{"x":0.3391304314136505,"y":0.5543964505195618},{"x":0.3391304314136505,"y":0.5722801685333252},{"x":0.33043476939201355,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.3700000047683716,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.33043476939201355,0.5543964505195618,0.3391304314136505,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34565216302871704,"y":0.5543964505195618},{"x":0.35217392444610596,"y":0.5543964505195618},{"x":0.35217392444610596,"y":0.5722801685333252},{"x":0.34565216302871704,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.34565216302871704,0.5543964505195618,0.35217392444610596,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354347825050354,"y":0.5543964505195618},{"x":0.36086955666542053,"y":0.5543964505195618},{"x":0.36086955666542053,"y":0.5722801685333252},{"x":0.354347825050354,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.354347825050354,0.5543964505195618,0.36086955666542053,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.5543964505195618},{"x":0.4521739184856415,"y":0.5543964505195618},{"x":0.4521739184856415,"y":0.5722801685333252},{"x":0.3695652186870575,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"270-282-","boundary":[0.3695652186870575,0.5543964505195618,0.4521739184856415,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4543478190898895,"y":0.5543964505195618},{"x":0.5152173638343811,"y":0.5543964505195618},{"x":0.5152173638343811,"y":0.5722801685333252},{"x":0.4543478190898895,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Meikle","boundary":[0.4543478190898895,0.5543964505195618,0.5152173638343811,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5152173638343811,"y":0.5543964505195618},{"x":0.5239130258560181,"y":0.5543964505195618},{"x":0.5239130258560181,"y":0.5722801685333252},{"x":0.5152173638343811,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5152173638343811,0.5543964505195618,0.5239130258560181,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.5543964505195618},{"x":0.5695652365684509,"y":0.5543964505195618},{"x":0.5695652365684509,"y":0.5722801685333252},{"x":0.5282608866691589,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"R.D.","boundary":[0.5282608866691589,0.5543964505195618,0.5695652365684509,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.5543964505195618},{"x":0.6173912882804871,"y":0.5543964505195618},{"x":0.6173912882804871,"y":0.5722801685333252},{"x":0.5804347991943359,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1980","boundary":[0.5804347991943359,0.5543964505195618,0.6173912882804871,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.5543964505195618},{"x":0.626086950302124,"y":0.5543964505195618},{"x":0.626086950302124,"y":0.5722801685333252},{"x":0.6195651888847351,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6195651888847351,0.5543964505195618,0.626086950302124,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634782612323761,"y":0.5543964505195618},{"x":0.7260869741439819,"y":0.5543964505195618},{"x":0.7260869741439819,"y":0.5722801685333252},{"x":0.634782612323761,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"Violaceae","boundary":[0.634782612323761,0.5543964505195618,0.7260869741439819,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.5543964505195618},{"x":0.7434782385826111,"y":0.5543964505195618},{"x":0.7434782385826111,"y":0.5722801685333252},{"x":0.7347826361656189,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.7347826361656189,0.5543964505195618,0.7434782385826111,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.5543964505195618},{"x":0.800000011920929,"y":0.5543964505195618},{"x":0.800000011920929,"y":0.5722801685333252},{"x":0.760869562625885,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"C.C.","boundary":[0.760869562625885,0.5543964505195618,0.800000011920929,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.5543964505195618},{"x":0.897826075553894,"y":0.5543964505195618},{"x":0.897826075553894,"y":0.5722801685333252},{"x":0.8065217137336731,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Townsend","boundary":[0.8065217137336731,0.5543964505195618,0.897826075553894,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9108695387840271,"y":0.5543964505195618},{"x":0.9195652008056641,"y":0.5543964505195618},{"x":0.9195652008056641,"y":0.5722801685333252},{"x":0.9108695387840271,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.9108695387840271,0.5543964505195618,0.9195652008056641,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.5722801685333252},{"x":0.19347825646400452,"y":0.5722801685333252},{"x":0.19347825646400452,"y":0.5901639461517334},{"x":0.15000000596046448,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Evan","boundary":[0.15000000596046448,0.5722801685333252,0.19347825646400452,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20434781908988953,"y":0.5722801685333252},{"x":0.26304349303245544,"y":0.5722801685333252},{"x":0.26304349303245544,"y":0.5901639461517334},{"x":0.20434781908988953,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Guest","boundary":[0.20434781908988953,0.5722801685333252,0.26304349303245544,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.5722801685333252},{"x":0.27826085686683655,"y":0.5722801685333252},{"x":0.27826085686683655,"y":0.5901639461517334},{"x":0.27173912525177,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.27173912525177,0.5722801685333252,0.27826085686683655,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27826085686683655,"y":0.5722801685333252},{"x":0.31086957454681396,"y":0.5722801685333252},{"x":0.31086957454681396,"y":0.5901639461517334},{"x":0.27826085686683655,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"eds","boundary":[0.27826085686683655,0.5722801685333252,0.31086957454681396,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31086957454681396,"y":0.5722801685333252},{"x":0.3173913061618805,"y":0.5722801685333252},{"x":0.3173913061618805,"y":0.5901639461517334},{"x":0.31086957454681396,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.31086957454681396,0.5722801685333252,0.3173913061618805,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.5722801685333252},{"x":0.321739137172699,"y":0.5722801685333252},{"x":0.321739137172699,"y":0.5901639461517334},{"x":0.31521740555763245,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.31521740555763245,0.5722801685333252,0.321739137172699,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.332608699798584,"y":0.5722801685333252},{"x":0.37826088070869446,"y":0.5722801685333252},{"x":0.37826088070869446,"y":0.5901639461517334},{"x":0.332608699798584,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.332608699798584,0.5722801685333252,0.37826088070869446,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.5722801685333252},{"x":0.406521737575531,"y":0.5722801685333252},{"x":0.406521737575531,"y":0.5901639461517334},{"x":0.38695651292800903,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.38695651292800903,0.5722801685333252,0.406521737575531,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.5722801685333252},{"x":0.447826087474823,"y":0.5722801685333252},{"x":0.447826087474823,"y":0.5901639461517334},{"x":0.41304346919059753,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iraq","boundary":[0.41304346919059753,0.5722801685333252,0.447826087474823,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.5722801685333252},{"x":0.48695650696754456,"y":0.5722801685333252},{"x":0.48695650696754456,"y":0.5901639461517334},{"x":0.458695650100708,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"vol","boundary":[0.458695650100708,0.5722801685333252,0.48695650696754456,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4847826063632965,"y":0.5722801685333252},{"x":0.49130433797836304,"y":0.5722801685333252},{"x":0.49130433797836304,"y":0.5901639461517334},{"x":0.4847826063632965,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4847826063632965,0.5722801685333252,0.49130433797836304,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.5722801685333252},{"x":0.5043478012084961,"y":0.5722801685333252},{"x":0.5043478012084961,"y":0.5901639461517334},{"x":0.49782609939575195,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.49782609939575195,0.5722801685333252,0.5043478012084961,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5065217614173889,"y":0.5722801685333252},{"x":0.5130434632301331,"y":0.5722801685333252},{"x":0.5130434632301331,"y":0.5901639461517334},{"x":0.5065217614173889,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.5065217614173889,0.5722801685333252,0.5130434632301331,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.5722801685333252},{"x":0.6108695864677429,"y":0.5722801685333252},{"x":0.6108695864677429,"y":0.5901639461517334},{"x":0.5260869860649109,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"172-181.-","boundary":[0.5260869860649109,0.5722801685333252,0.6108695864677429,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.5722801685333252},{"x":0.678260862827301,"y":0.5722801685333252},{"x":0.678260862827301,"y":0.5901639461517334},{"x":0.6195651888847351,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Qaiser","boundary":[0.6195651888847351,0.5722801685333252,0.678260862827301,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.5722801685333252},{"x":0.6847826242446899,"y":0.5722801685333252},{"x":0.6847826242446899,"y":0.5901639461517334},{"x":0.678260862827301,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.678260862827301,0.5722801685333252,0.6847826242446899,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686956524848938,"y":0.5722801685333252},{"x":0.719565212726593,"y":0.5722801685333252},{"x":0.719565212726593,"y":0.5901639461517334},{"x":0.686956524848938,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.686956524848938,0.5722801685333252,0.719565212726593,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260869741439819,"y":0.5722801685333252},{"x":0.7326086759567261,"y":0.5722801685333252},{"x":0.7326086759567261,"y":0.5901639461517334},{"x":0.7260869741439819,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.7260869741439819,0.5722801685333252,0.7326086759567261,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747826099395752,"y":0.5722801685333252},{"x":0.804347813129425,"y":0.5722801685333252},{"x":0.804347813129425,"y":0.5901639461517334},{"x":0.747826099395752,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Saood","boundary":[0.747826099395752,0.5722801685333252,0.804347813129425,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.5722801685333252},{"x":0.8673912882804871,"y":0.5722801685333252},{"x":0.8673912882804871,"y":0.5901639461517334},{"x":0.8173912763595581,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Omer","boundary":[0.8173912763595581,0.5722801685333252,0.8673912882804871,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.876086950302124,"y":0.5722801685333252},{"x":0.915217399597168,"y":0.5722801685333252},{"x":0.915217399597168,"y":0.5901639461517334},{"x":0.876086950302124,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1985","boundary":[0.876086950302124,0.5722801685333252,0.915217399597168,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.917391300201416,"y":0.5722801685333252},{"x":0.9239130616188049,"y":0.5722801685333252},{"x":0.9239130616188049,"y":0.5901639461517334},{"x":0.917391300201416,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.917391300201416,0.5722801685333252,0.9239130616188049,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.5931445360183716},{"x":0.24347825348377228,"y":0.5931445360183716},{"x":0.24347825348377228,"y":0.6095380187034607},{"x":0.15217390656471252,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Violaceae","boundary":[0.15217390656471252,0.5931445360183716,0.24347825348377228,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.5931445360183716},{"x":0.25869566202163696,"y":0.5931445360183716},{"x":0.25869566202163696,"y":0.6095380187034607},{"x":0.25,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.25,0.5931445360183716,0.25869566202163696,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27173912525177,"y":0.5931445360183716},{"x":0.28913044929504395,"y":0.5931445360183716},{"x":0.28913044929504395,"y":0.6095380187034607},{"x":0.27173912525177,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.27173912525177,0.5931445360183716,0.28913044929504395,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.291304349899292,"y":0.5931445360183716},{"x":0.34130436182022095,"y":0.5931445360183716},{"x":0.34130436182022095,"y":0.6095380187034607},{"x":0.291304349899292,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Nasir","boundary":[0.291304349899292,0.5931445360183716,0.34130436182022095,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.5931445360183716},{"x":0.35652172565460205,"y":0.5931445360183716},{"x":0.35652172565460205,"y":0.6095380187034607},{"x":0.3499999940395355,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.3499999940395355,0.5931445360183716,0.35652172565460205,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.5931445360183716},{"x":0.395652174949646,"y":0.5931445360183716},{"x":0.395652174949646,"y":0.6095380187034607},{"x":0.3695652186870575,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"S.I.","boundary":[0.3695652186870575,0.5931445360183716,0.395652174949646,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.5931445360183716},{"x":0.42391303181648254,"y":0.5931445360183716},{"x":0.42391303181648254,"y":0.6095380187034607},{"x":0.4021739065647125,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Ali","boundary":[0.4021739065647125,0.5931445360183716,0.42391303181648254,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.5931445360183716},{"x":0.43478259444236755,"y":0.5931445360183716},{"x":0.43478259444236755,"y":0.6095380187034607},{"x":0.426086962223053,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.426086962223053,0.5931445360183716,0.43478259444236755,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.5931445360183716},{"x":0.4630434811115265,"y":0.5931445360183716},{"x":0.4630434811115265,"y":0.6095380187034607},{"x":0.43478259444236755,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"eds","boundary":[0.43478259444236755,0.5931445360183716,0.4630434811115265,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630434811115265,"y":0.5931445360183716},{"x":0.469565212726593,"y":0.5931445360183716},{"x":0.469565212726593,"y":0.6095380187034607},{"x":0.4630434811115265,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4630434811115265,0.5931445360183716,0.469565212726593,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47173914313316345,"y":0.5931445360183716},{"x":0.47826087474823,"y":0.5931445360183716},{"x":0.47826087474823,"y":0.6095380187034607},{"x":0.47173914313316345,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.47173914313316345,0.5931445360183716,0.47826087474823,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4847826063632965,"y":0.5931445360183716},{"x":0.5260869860649109,"y":0.5931445360183716},{"x":0.5260869860649109,"y":0.6095380187034607},{"x":0.4847826063632965,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.4847826063632965,0.5931445360183716,0.5260869860649109,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539130449295044,"y":0.5931445360183716},{"x":0.5565217137336731,"y":0.5931445360183716},{"x":0.5565217137336731,"y":0.6095380187034607},{"x":0.539130449295044,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.539130449295044,0.5931445360183716,0.5565217137336731,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.5931445360183716},{"x":0.634782612323761,"y":0.5931445360183716},{"x":0.634782612323761,"y":0.6095380187034607},{"x":0.5565217137336731,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Pakistan","boundary":[0.5565217137336731,0.5931445360183716,0.634782612323761,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.643478274345398,"y":0.5931445360183716},{"x":0.6630434989929199,"y":0.5931445360183716},{"x":0.6630434989929199,"y":0.6095380187034607},{"x":0.643478274345398,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"no","boundary":[0.643478274345398,0.5931445360183716,0.6630434989929199,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665217399597168,"y":0.5931445360183716},{"x":0.6739130616188049,"y":0.5931445360183716},{"x":0.6739130616188049,"y":0.6095380187034607},{"x":0.665217399597168,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.665217399597168,0.5931445360183716,0.6739130616188049,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.5931445360183716},{"x":0.7239130139350891,"y":0.5931445360183716},{"x":0.7239130139350891,"y":0.6095380187034607},{"x":0.6826087236404419,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"166.-","boundary":[0.6826087236404419,0.5931445360183716,0.7239130139350891,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.5931445360183716},{"x":0.832608699798584,"y":0.5931445360183716},{"x":0.832608699798584,"y":0.6095380187034607},{"x":0.72826087474823,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"Khatamsaz","boundary":[0.72826087474823,0.5931445360183716,0.832608699798584,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.834782600402832,"y":0.5931445360183716},{"x":0.841304361820221,"y":0.5931445360183716},{"x":0.841304361820221,"y":0.6095380187034607},{"x":0.834782600402832,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.834782600402832,0.5931445360183716,0.841304361820221,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841304361820221,"y":0.5931445360183716},{"x":0.8695651888847351,"y":0.5931445360183716},{"x":0.8695651888847351,"y":0.6095380187034607},{"x":0.841304361820221,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.841304361820221,0.5931445360183716,0.8695651888847351,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.876086950302124,"y":0.5931445360183716},{"x":0.915217399597168,"y":0.5931445360183716},{"x":0.915217399597168,"y":0.6095380187034607},{"x":0.876086950302124,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1989","boundary":[0.876086950302124,0.5931445360183716,0.915217399597168,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.917391300201416,"y":0.5931445360183716},{"x":0.9239130616188049,"y":0.5931445360183716},{"x":0.9239130616188049,"y":0.6095380187034607},{"x":0.917391300201416,"y":0.6095380187034607}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.917391300201416,0.5931445360183716,0.9239130616188049,0.6095380187034607]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15434782207012177,"y":0.6125186085700989},{"x":0.21956521272659302,"y":0.6125186085700989},{"x":0.21956521272659302,"y":0.628912091255188},{"x":0.15434782207012177,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Studies","boundary":[0.15434782207012177,0.6125186085700989,0.21956521272659302,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22608695924282074,"y":0.6125186085700989},{"x":0.25,"y":0.6125186085700989},{"x":0.25,"y":0.628912091255188},{"x":0.22608695924282074,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"on","boundary":[0.22608695924282074,0.6125186085700989,0.25,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25869566202163696,"y":0.6125186085700989},{"x":0.2869565188884735,"y":0.6125186085700989},{"x":0.2869565188884735,"y":0.628912091255188},{"x":0.25869566202163696,"y":0.628912091255188}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.25869566202163696,0.6125186085700989,0.2869565188884735,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.6125186085700989},{"x":0.38260868191719055,"y":0.6125186085700989},{"x":0.38260868191719055,"y":0.628912091255188},{"x":0.29347825050354004,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Violaceae","boundary":[0.29347825050354004,0.6125186085700989,0.38260868191719055,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.6125186085700989},{"x":0.44130435585975647,"y":0.6125186085700989},{"x":0.44130435585975647,"y":0.628912091255188},{"x":0.3913043439388275,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"family","boundary":[0.3913043439388275,0.6125186085700989,0.44130435585975647,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521739184856415,"y":0.6125186085700989},{"x":0.46086955070495605,"y":0.6125186085700989},{"x":0.46086955070495605,"y":0.628912091255188},{"x":0.4521739184856415,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4521739184856415,0.6125186085700989,0.46086955070495605,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739130437374115,"y":0.6125186085700989},{"x":0.5065217614173889,"y":0.6125186085700989},{"x":0.5065217614173889,"y":0.628912091255188},{"x":0.4739130437374115,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.4739130437374115,0.6125186085700989,0.5065217614173889,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508695662021637,"y":0.6125186085700989},{"x":0.5152173638343811,"y":0.6125186085700989},{"x":0.5152173638343811,"y":0.628912091255188},{"x":0.508695662021637,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.508695662021637,0.6125186085700989,0.5152173638343811,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5239130258560181,"y":0.6125186085700989},{"x":0.5565217137336731,"y":0.6125186085700989},{"x":0.5565217137336731,"y":0.628912091255188},{"x":0.5239130258560181,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.5239130258560181,0.6125186085700989,0.5565217137336731,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.6125186085700989},{"x":0.5652173757553101,"y":0.6125186085700989},{"x":0.5652173757553101,"y":0.628912091255188},{"x":0.5565217137336731,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5565217137336731,0.6125186085700989,0.5652173757553101,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.6125186085700989},{"x":0.615217387676239,"y":0.6125186085700989},{"x":0.615217387676239,"y":0.628912091255188},{"x":0.571739137172699,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Journ","boundary":[0.571739137172699,0.6125186085700989,0.615217387676239,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623913049697876,"y":0.6125186085700989},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6125186085700989},{"x":0.6304348111152649,"y":0.628912091255188},{"x":0.623913049697876,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.623913049697876,0.6125186085700989,0.6304348111152649,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.6125186085700989},{"x":0.6695652008056641,"y":0.6125186085700989},{"x":0.6695652008056641,"y":0.628912091255188},{"x":0.6326087117195129,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bot","boundary":[0.6326087117195129,0.6125186085700989,0.6695652008056641,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.665217399597168,"y":0.6125186085700989},{"x":0.6739130616188049,"y":0.6125186085700989},{"x":0.6739130616188049,"y":0.628912091255188},{"x":0.665217399597168,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.665217399597168,0.6125186085700989,0.6739130616188049,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.6125186085700989},{"x":0.6847826242446899,"y":0.6125186085700989},{"x":0.6847826242446899,"y":0.628912091255188},{"x":0.678260862827301,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"4","boundary":[0.678260862827301,0.6125186085700989,0.6847826242446899,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.697826087474823,"y":0.6125186085700989},{"x":0.7043478488922119,"y":0.6125186085700989},{"x":0.7043478488922119,"y":0.628912091255188},{"x":0.697826087474823,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.697826087474823,0.6125186085700989,0.7043478488922119,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043478488922119,"y":0.6125186085700989},{"x":0.710869550704956,"y":0.6125186085700989},{"x":0.710869550704956,"y":0.628912091255188},{"x":0.7043478488922119,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.7043478488922119,0.6125186085700989,0.710869550704956,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152174115180969,"y":0.6125186085700989},{"x":0.7217391133308411,"y":0.6125186085700989},{"x":0.7217391133308411,"y":0.628912091255188},{"x":0.7152174115180969,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7152174115180969,0.6125186085700989,0.7217391133308411,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.6125186085700989},{"x":0.7347826361656189,"y":0.6125186085700989},{"x":0.7347826361656189,"y":0.628912091255188},{"x":0.72826087474823,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.72826087474823,0.6125186085700989,0.7347826361656189,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741304337978363,"y":0.6125186085700989},{"x":0.810869574546814,"y":0.6125186085700989},{"x":0.810869574546814,"y":0.628912091255188},{"x":0.741304337978363,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"171-182","boundary":[0.741304337978363,0.6125186085700989,0.810869574546814,0.628912091255188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.6125186085700989},{"x":0.8195652365684509,"y":0.6125186085700989},{"x":0.8195652365684509,"y":0.628912091255188},{"x":0.813043475151062,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.813043475151062,0.6125186085700989,0.8195652365684509,0.628912091255188]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0.5799999833106995},{"languageCode":"ca","confidence":0.10000000149011612},{"languageCode":"ceb","confidence":0.10000000149011612},{"languageCode":"co","confidence":0.10000000149011612},{"languageCode":"fr","confidence":0.009999999776482582}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.44113263487815857},{"x":0.926086962223053,"y":0.44113263487815857},{"x":0.926086962223053,"y":0.628912091255188},{"x":0.14782609045505524,"y":0.628912091255188}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.14282609045505523,0.43413263487815856,0.931086962223053,0.635912091255188],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8891304135322571,"y":0.7317436933517456},{"x":0.9239130616188049,"y":0.7317436933517456},{"x":0.9217391014099121,"y":0.749627411365509},{"x":0.8891304135322571,"y":0.749627411365509}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8891304135322571,0.7317436933517456,0.9217391014099121,0.749627411365509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8717391490936279,"y":0.7317436933517456},{"x":0.886956512928009,"y":0.7317436933517456},{"x":0.886956512928009,"y":0.749627411365509},{"x":0.8717391490936279,"y":0.749627411365509}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8717391490936279,0.7317436933517456,0.886956512928009,0.749627411365509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8152173757553101,"y":0.7302533388137817},{"x":0.863043487071991,"y":0.7317436933517456},{"x":0.863043487071991,"y":0.749627411365509},{"x":0.8152173757553101,"y":0.7481371164321899}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنفشه","boundary":[0.8152173757553101,0.7302533388137817,0.863043487071991,0.749627411365509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.908695638179779,"y":0.757079005241394},{"x":0.928260862827301,"y":0.757079005241394},{"x":0.928260862827301,"y":0.7764530777931213},{"x":0.908695638179779,"y":0.7764530777931213}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.908695638179779,0.757079005241394,0.928260862827301,0.7764530777931213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8913043737411499,"y":0.757079005241394},{"x":0.897826075553894,"y":0.757079005241394},{"x":0.897826075553894,"y":0.7764530777931213},{"x":0.8913043737411499,"y":0.7764530777931213}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8913043737411499,0.757079005241394,0.897826075553894,0.7764530777931213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.757079005241394},{"x":0.8804348111152649,"y":0.757079005241394},{"x":0.8804348111152649,"y":0.7764530777931213},{"x":0.8282608985900879,"y":0.7764530777931213}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محبوبه","boundary":[0.8282608985900879,0.757079005241394,0.8804348111152649,0.7764530777931213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7782608866691589,"y":0.757079005241394},{"x":0.8152173757553101,"y":0.757079005241394},{"x":0.8152173757553101,"y":0.7779433727264404},{"x":0.7782608866691589,"y":0.7779433727264404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خاتم","boundary":[0.7782608866691589,0.757079005241394,0.8152173757553101,0.7779433727264404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.757079005241394},{"x":0.7739130258560181,"y":0.757079005241394},{"x":0.7739130258560181,"y":0.7779433727264404},{"x":0.75,"y":0.7779433727264404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.75,0.757079005241394,0.7739130258560181,0.7779433727264404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.7302533388137817},{"x":0.928260862827301,"y":0.7317436933517456},{"x":0.928260862827301,"y":0.7779433727264404},{"x":0.747826099395752,"y":0.7779433727264404}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.745,0.7232533388137817,0.933260862827301,0.7849433727264404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8608695864677429,"y":0.8077496290206909},{"x":0.9239130616188049,"y":0.8077496290206909},{"x":0.9239130616188049,"y":0.8286139965057373},{"x":0.8608695864677429,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.8608695864677429,0.8077496290206909,0.9239130616188049,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.8077496290206909},{"x":0.843478262424469,"y":0.8077496290206909},{"x":0.843478262424469,"y":0.8286139965057373},{"x":0.79347825050354,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.79347825050354,0.8077496290206909,0.843478262424469,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.8077496290206909},{"x":0.780434787273407,"y":0.8077496290206909},{"x":0.780434787273407,"y":0.8286139965057373},{"x":0.769565224647522,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.769565224647522,0.8077496290206909,0.780434787273407,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.72826087474823,"y":0.8077496290206909},{"x":0.758695662021637,"y":0.8077496290206909},{"x":0.758695662021637,"y":0.8286139965057373},{"x":0.72826087474823,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.72826087474823,0.8077496290206909,0.758695662021637,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.676086962223053,"y":0.8077496290206909},{"x":0.7130434513092041,"y":0.8077496290206909},{"x":0.7130434513092041,"y":0.8286139965057373},{"x":0.676086962223053,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساله","boundary":[0.676086962223053,0.8077496290206909,0.7130434513092041,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.8077496290206909},{"x":0.6717391014099121,"y":0.8077496290206909},{"x":0.6717391014099121,"y":0.8286139965057373},{"x":0.6630434989929199,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6630434989929199,0.8077496290206909,0.6717391014099121,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6195651888847351,"y":0.8077496290206909},{"x":0.654347836971283,"y":0.8077496290206909},{"x":0.654347836971283,"y":0.8286139965057373},{"x":0.6195651888847351,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.6195651888847351,0.8077496290206909,0.654347836971283,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.8077496290206909},{"x":0.602173924446106,"y":0.8077496290206909},{"x":0.602173924446106,"y":0.8286139965057373},{"x":0.5260869860649109,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بالارونده","boundary":[0.5260869860649109,0.8077496290206909,0.602173924446106,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.8077496290206909},{"x":0.52173912525177,"y":0.8077496290206909},{"x":0.52173912525177,"y":0.8286139965057373},{"x":0.5130434632301331,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5130434632301331,0.8077496290206909,0.52173912525177,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.8077496290206909},{"x":0.508695662021637,"y":0.8077496290206909},{"x":0.508695662021637,"y":0.8286139965057373},{"x":0.46739131212234497,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.46739131212234497,0.8077496290206909,0.508695662021637,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.8077496290206909},{"x":0.447826087474823,"y":0.8077496290206909},{"x":0.447826087474823,"y":0.8286139965057373},{"x":0.4021739065647125,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.4021739065647125,0.8077496290206909,0.447826087474823,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3804347813129425,"y":0.8077496290206909},{"x":0.38913044333457947,"y":0.8077496290206909},{"x":0.38913044333457947,"y":0.8286139965057373},{"x":0.3804347813129425,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3804347813129425,0.8077496290206909,0.38913044333457947,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.8077496290206909},{"x":0.3695652186870575,"y":0.8077496290206909},{"x":0.3695652186870575,"y":0.8286139965057373},{"x":0.32608696818351746,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.32608696818351746,0.8077496290206909,0.3695652186870575,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.8077496290206909},{"x":0.323913037776947,"y":0.8077496290206909},{"x":0.323913037776947,"y":0.8286139965057373},{"x":0.31521740555763245,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31521740555763245,0.8077496290206909,0.323913037776947,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260869562625885,"y":0.8077496290206909},{"x":0.30434781312942505,"y":0.8077496290206909},{"x":0.30434781312942505,"y":0.8286139965057373},{"x":0.260869562625885,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.260869562625885,0.8077496290206909,0.30434781312942505,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17826086282730103,"y":0.8077496290206909},{"x":0.24565216898918152,"y":0.8077496290206909},{"x":0.24565216898918152,"y":0.8286139965057373},{"x":0.17826086282730103,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.17826086282730103,0.8077496290206909,0.24565216898918152,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.8077496290206909},{"x":0.16739130020141602,"y":0.8077496290206909},{"x":0.16739130020141602,"y":0.8286139965057373},{"x":0.156521737575531,"y":0.8286139965057373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.156521737575531,0.8077496290206909,0.16739130020141602,0.8286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.865217387676239,"y":0.8345752358436584},{"x":0.9239130616188049,"y":0.8345752358436584},{"x":0.9239130616188049,"y":0.8554396629333496},{"x":0.865217387676239,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.865217387676239,0.8345752358436584,0.9239130616188049,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.8345752358436584},{"x":0.863043487071991,"y":0.8345752358436584},{"x":0.863043487071991,"y":0.8554396629333496},{"x":0.7847825884819031,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دارویالوب","boundary":[0.7847825884819031,0.8345752358436584,0.863043487071991,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752173900604248,"y":0.8345752358436584},{"x":0.7782608866691589,"y":0.8345752358436584},{"x":0.7782608866691589,"y":0.8554396629333496},{"x":0.752173900604248,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.752173900604248,0.8345752358436584,0.7782608866691589,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.8345752358436584},{"x":0.7369565367698669,"y":0.8345752358436584},{"x":0.7369565367698669,"y":0.8554396629333496},{"x":0.6739130616188049,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.6739130616188049,0.8345752358436584,0.7369565367698669,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.8345752358436584},{"x":0.656521737575531,"y":0.8345752358436584},{"x":0.656521737575531,"y":0.8554396629333496},{"x":0.6173912882804871,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6173912882804871,0.8345752358436584,0.656521737575531,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8345752358436584},{"x":0.6086956262588501,"y":0.8345752358436584},{"x":0.6086956262588501,"y":0.8554396629333496},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6000000238418579,0.8345752358436584,0.6086956262588501,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.8345752358436584},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8345752358436584},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8554396629333496},{"x":0.5565217137336731,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5565217137336731,0.8345752358436584,0.6000000238418579,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49347826838493347,"y":0.8345752358436584},{"x":0.5478261113166809,"y":0.8345752358436584},{"x":0.5478261113166809,"y":0.8554396629333496},{"x":0.49347826838493347,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.49347826838493347,0.8345752358436584,0.5478261113166809,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.8345752358436584},{"x":0.4847826063632965,"y":0.8345752358436584},{"x":0.4847826063632965,"y":0.8554396629333496},{"x":0.47826087474823,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.47826087474823,0.8345752358436584,0.4847826063632965,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.8345752358436584},{"x":0.46739131212234497,"y":0.8345752358436584},{"x":0.46739131212234497,"y":0.8554396629333496},{"x":0.45652174949645996,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.45652174949645996,0.8345752358436584,0.46739131212234497,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.8345752358436584},{"x":0.44999998807907104,"y":0.8345752358436584},{"x":0.44999998807907104,"y":0.8554396629333496},{"x":0.3913043439388275,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.3913043439388275,0.8345752358436584,0.44999998807907104,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36304348707199097,"y":0.8345752358436584},{"x":0.38913044333457947,"y":0.8345752358436584},{"x":0.38913044333457947,"y":0.8554396629333496},{"x":0.36304348707199097,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.36304348707199097,0.8345752358436584,0.38913044333457947,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3499999940395355,"y":0.8345752358436584},{"x":0.3586956560611725,"y":0.8345752358436584},{"x":0.3586956560611725,"y":0.8554396629333496},{"x":0.3499999940395355,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3499999940395355,0.8345752358436584,0.3586956560611725,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3065217435359955,"y":0.8345752358436584},{"x":0.34130436182022095,"y":0.8345752358436584},{"x":0.34130436182022095,"y":0.8554396629333496},{"x":0.3065217435359955,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.3065217435359955,0.8345752358436584,0.34130436182022095,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26304349303245544,"y":0.8345752358436584},{"x":0.2978260815143585,"y":0.8345752358436584},{"x":0.2978260815143585,"y":0.8554396629333496},{"x":0.26304349303245544,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.26304349303245544,0.8345752358436584,0.2978260815143585,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2130434811115265,"y":0.8345752358436584},{"x":0.2543478310108185,"y":0.8345752358436584},{"x":0.2543478310108185,"y":0.8554396629333496},{"x":0.2130434811115265,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.2130434811115265,0.8345752358436584,0.2543478310108185,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.8345752358436584},{"x":0.208695650100708,"y":0.8345752358436584},{"x":0.208695650100708,"y":0.8554396629333496},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.20000000298023224,0.8345752358436584,0.208695650100708,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16304348409175873,"y":0.8345752358436584},{"x":0.18913044035434723,"y":0.8345752358436584},{"x":0.18913044035434723,"y":0.8554396629333496},{"x":0.16304348409175873,"y":0.8554396629333496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.16304348409175873,0.8345752358436584,0.18913044035434723,0.8554396629333496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8826087117195129,"y":0.8599106073379517},{"x":0.9217391014099121,"y":0.8599106073379517},{"x":0.9217391014099121,"y":0.880774974822998},{"x":0.8826087117195129,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.8826087117195129,0.8599106073379517,0.9217391014099121,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.8599106073379517},{"x":0.8695651888847351,"y":0.8599106073379517},{"x":0.8695651888847351,"y":0.880774974822998},{"x":0.854347825050354,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.854347825050354,0.8599106073379517,0.8695651888847351,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8195652365684509,"y":0.8599106073379517},{"x":0.845652163028717,"y":0.8599106073379517},{"x":0.845652163028717,"y":0.880774974822998},{"x":0.8195652365684509,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.8195652365684509,0.8599106073379517,0.845652163028717,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802173912525177,"y":0.8599106073379517},{"x":0.810869574546814,"y":0.8599106073379517},{"x":0.810869574546814,"y":0.880774974822998},{"x":0.802173912525177,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.802173912525177,0.8599106073379517,0.810869574546814,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.8599106073379517},{"x":0.79347825050354,"y":0.8599106073379517},{"x":0.79347825050354,"y":0.880774974822998},{"x":0.760869562625885,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.760869562625885,0.8599106073379517,0.79347825050354,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.8599106073379517},{"x":0.75,"y":0.8599106073379517},{"x":0.75,"y":0.880774974822998},{"x":0.708695650100708,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.708695650100708,0.8599106073379517,0.75,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.8599106073379517},{"x":0.695652186870575,"y":0.8599106073379517},{"x":0.695652186870575,"y":0.880774974822998},{"x":0.6847826242446899,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6847826242446899,0.8599106073379517,0.695652186870575,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626086950302124,"y":0.8599106073379517},{"x":0.676086962223053,"y":0.8599106073379517},{"x":0.676086962223053,"y":0.880774974822998},{"x":0.626086950302124,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجتمع","boundary":[0.626086950302124,0.8599106073379517,0.676086962223053,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.593478262424469,"y":0.8599106073379517},{"x":0.6173912882804871,"y":0.8599106073379517},{"x":0.6173912882804871,"y":0.880774974822998},{"x":0.593478262424469,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.593478262424469,0.8599106073379517,0.6173912882804871,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.8599106073379517},{"x":0.5869565010070801,"y":0.8599106073379517},{"x":0.5869565010070801,"y":0.880774974822998},{"x":0.5760869383811951,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5760869383811951,0.8599106073379517,0.5869565010070801,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5152173638343811,"y":0.8599106073379517},{"x":0.560869574546814,"y":0.8599106073379517},{"x":0.560869574546814,"y":0.880774974822998},{"x":0.5152173638343811,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.5152173638343811,0.8599106073379517,0.560869574546814,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630434811115265,"y":0.8599106073379517},{"x":0.502173900604248,"y":0.8599106073379517},{"x":0.502173900604248,"y":0.880774974822998},{"x":0.4630434811115265,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.4630434811115265,0.8599106073379517,0.502173900604248,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4434782564640045,"y":0.8599106073379517},{"x":0.4543478190898895,"y":0.8599106073379517},{"x":0.4543478190898895,"y":0.880774974822998},{"x":0.4434782564640045,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4434782564640045,0.8599106073379517,0.4543478190898895,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38913044333457947,"y":0.8599106073379517},{"x":0.43478259444236755,"y":0.8599106073379517},{"x":0.43478259444236755,"y":0.880774974822998},{"x":0.38913044333457947,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سنبله","boundary":[0.38913044333457947,0.8599106073379517,0.43478259444236755,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.376086950302124,"y":0.8599106073379517},{"x":0.38260868191719055,"y":0.8599106073379517},{"x":0.38260868191719055,"y":0.880774974822998},{"x":0.376086950302124,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.376086950302124,0.8599106073379517,0.38260868191719055,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35217392444610596,"y":0.8599106073379517},{"x":0.36739131808280945,"y":0.8599106073379517},{"x":0.36739131808280945,"y":0.880774974822998},{"x":0.35217392444610596,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نر","boundary":[0.35217392444610596,0.8599106073379517,0.36739131808280945,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31086957454681396,"y":0.8599106073379517},{"x":0.34130436182022095,"y":0.8599106073379517},{"x":0.34130436182022095,"y":0.880774974822998},{"x":0.31086957454681396,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ماده","boundary":[0.31086957454681396,0.8599106073379517,0.34130436182022095,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.269565224647522,"y":0.8599106073379517},{"x":0.30000001192092896,"y":0.8599106073379517},{"x":0.30000001192092896,"y":0.880774974822998},{"x":0.269565224647522,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یاتک","boundary":[0.269565224647522,0.8599106073379517,0.30000001192092896,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21521739661693573,"y":0.8599106073379517},{"x":0.2543478310108185,"y":0.8599106073379517},{"x":0.2543478310108185,"y":0.880774974822998},{"x":0.21521739661693573,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.21521739661693573,0.8599106073379517,0.2543478310108185,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19565217196941376,"y":0.8599106073379517},{"x":0.20434781908988953,"y":0.8599106073379517},{"x":0.20434781908988953,"y":0.880774974822998},{"x":0.19565217196941376,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19565217196941376,0.8599106073379517,0.20434781908988953,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.8599106073379517},{"x":0.19347825646400452,"y":0.8599106073379517},{"x":0.19347825646400452,"y":0.880774974822998},{"x":0.15869565308094025,"y":0.880774974822998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.15869565308094025,0.8599106073379517,0.19347825646400452,0.880774974822998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.845652163028717,"y":0.8882265090942383},{"x":0.917391300201416,"y":0.8882265090942383},{"x":0.917391300201416,"y":0.9090909361839294},{"x":0.845652163028717,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خودبارور","boundary":[0.845652163028717,0.8882265090942383,0.917391300201416,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832608699798584,"y":0.8882265090942383},{"x":0.841304361820221,"y":0.8882265090942383},{"x":0.841304361820221,"y":0.9090909361839294},{"x":0.832608699798584,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.832608699798584,0.8882265090942383,0.841304361820221,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.8882265090942383},{"x":0.8195652365684509,"y":0.8882265090942383},{"x":0.8195652365684509,"y":0.9090909361839294},{"x":0.6804347634315491,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"Cleistogarnous","boundary":[0.6804347634315491,0.8882265090942383,0.8195652365684509,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.8882265090942383},{"x":0.6695652008056641,"y":0.8882265090942383},{"x":0.6695652008056641,"y":0.9090909361839294},{"x":0.6608695387840271,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6608695387840271,0.8882265090942383,0.6695652008056641,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.8882265090942383},{"x":0.656521737575531,"y":0.8882265090942383},{"x":0.656521737575531,"y":0.9090909361839294},{"x":0.647826075553894,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.647826075553894,0.8882265090942383,0.656521737575531,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.8882265090942383},{"x":0.6391304135322571,"y":0.8882265090942383},{"x":0.6391304135322571,"y":0.9090909361839294},{"x":0.602173924446106,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.602173924446106,0.8882265090942383,0.6391304135322571,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.8882265090942383},{"x":0.584782600402832,"y":0.8882265090942383},{"x":0.584782600402832,"y":0.9090909361839294},{"x":0.54347825050354,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.54347825050354,0.8882265090942383,0.584782600402832,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48695650696754456,"y":0.8882265090942383},{"x":0.5282608866691589,"y":0.8882265090942383},{"x":0.5282608866691589,"y":0.9090909361839294},{"x":0.48695650696754456,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.48695650696754456,0.8882265090942383,0.5282608866691589,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.8882265090942383},{"x":0.48260870575904846,"y":0.8882265090942383},{"x":0.48260870575904846,"y":0.9090909361839294},{"x":0.447826087474823,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.447826087474823,0.8882265090942383,0.48260870575904846,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.8882265090942383},{"x":0.4434782564640045,"y":0.8882265090942383},{"x":0.4434782564640045,"y":0.9090909361839294},{"x":0.43478259444236755,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43478259444236755,0.8882265090942383,0.4434782564640045,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35652172565460205,"y":0.8882265090942383},{"x":0.426086962223053,"y":0.8882265090942383},{"x":0.426086962223053,"y":0.9090909361839294},{"x":0.35652172565460205,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.35652172565460205,0.8882265090942383,0.426086962223053,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.332608699798584,"y":0.8882265090942383},{"x":0.34130436182022095,"y":0.8882265090942383},{"x":0.34130436182022095,"y":0.9090909361839294},{"x":0.332608699798584,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.332608699798584,0.8882265090942383,0.34130436182022095,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.323913037776947,"y":0.8882265090942383},{"x":0.332608699798584,"y":0.8882265090942383},{"x":0.332608699798584,"y":0.9090909361839294},{"x":0.323913037776947,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.323913037776947,0.8882265090942383,0.332608699798584,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2956521809101105,"y":0.8882265090942383},{"x":0.3173913061618805,"y":0.8882265090942383},{"x":0.3173913061618805,"y":0.9090909361839294},{"x":0.2956521809101105,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2956521809101105,0.8882265090942383,0.3173913061618805,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24782608449459076,"y":0.8882265090942383},{"x":0.29347825050354004,"y":0.8882265090942383},{"x":0.29347825050354004,"y":0.9090909361839294},{"x":0.24782608449459076,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.24782608449459076,0.8882265090942383,0.29347825050354004,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.197826087474823,"y":0.8882265090942383},{"x":0.24130435287952423,"y":0.8882265090942383},{"x":0.24130435287952423,"y":0.9090909361839294},{"x":0.197826087474823,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.197826087474823,0.8882265090942383,0.24130435287952423,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.8882265090942383},{"x":0.20000000298023224,"y":0.8882265090942383},{"x":0.20000000298023224,"y":0.9090909361839294},{"x":0.15869565308094025,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.15869565308094025,0.8882265090942383,0.20000000298023224,0.9090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.8882265090942383},{"x":0.156521737575531,"y":0.8882265090942383},{"x":0.156521737575531,"y":0.9090909361839294},{"x":0.14782609045505524,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14782609045505524,0.8882265090942383,0.156521737575531,0.9090909361839294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.8077496290206909},{"x":0.9239130616188049,"y":0.8077496290206909},{"x":0.9239130616188049,"y":0.9090909361839294},{"x":0.14782609045505524,"y":0.9090909361839294}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.14282609045505523,0.8007496290206909,0.9289130616188049,0.9160909361839294],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/BRJYSfTGhWGcbaxT.jpg","blurred":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/jfHLcKKWGSincpzz.jpg","webpSec":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/oXspOmXUfXqfImHC-sec.webp"},"info":{"width":459,"height":669,"margin":[0.00011251607686605849,0.0001347682167774537,0.998161699377114,0.9986556402671142]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.09566517174243927},{"x":0.8322439789772034,"y":0.09566517174243927},{"x":0.8344226479530334,"y":0.11509715765714645},{"x":0.8017429113388062,"y":0.11509715765714645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.8017429113388062,0.09566517174243927,0.8344226479530334,0.11509715765714645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.09715993702411652},{"x":0.7952069640159607,"y":0.09566517174243927},{"x":0.7952069640159607,"y":0.11509715765714645},{"x":0.7494553327560425,"y":0.1165919303894043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7494553327560425,0.09715993702411652,0.7952069640159607,0.11509715765714645]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.09715993702411652},{"x":0.8322439789772034,"y":0.09566517174243927},{"x":0.8344226479530334,"y":0.11509715765714645},{"x":0.7494553327560425,"y":0.1165919303894043}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7444553327560425,0.09015993702411651,0.8394226479530335,0.12209715765714646],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.1001494750380516},{"x":0.4596949815750122,"y":0.1001494750380516},{"x":0.4596949815750122,"y":0.11509715765714645},{"x":0.4248366057872772,"y":0.11509715765714645}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"44","boundary":[0.4248366057872772,0.1001494750380516,0.4596949815750122,0.11509715765714645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.1001494750380516},{"x":0.4596949815750122,"y":0.1001494750380516},{"x":0.4596949815750122,"y":0.11509715765714645},{"x":0.4248366057872772,"y":0.11509715765714645}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.4198366057872772,0.0931494750380516,0.4646949815750122,0.12209715765714646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0631808266043663,"y":0.10164424777030945},{"x":0.0784313753247261,"y":0.10164424777030945},{"x":0.0784313753247261,"y":0.1165919303894043},{"x":0.0631808266043663,"y":0.1165919303894043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.0631808266043663,0.10164424777030945,0.0784313753247261,0.1165919303894043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.10164424777030945},{"x":0.1416122019290924,"y":0.10164424777030945},{"x":0.1416122019290924,"y":0.1165919303894043},{"x":0.08714596927165985,"y":0.1165919303894043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Viola","boundary":[0.08714596927165985,0.10164424777030945,0.1416122019290924,0.1165919303894043]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0631808266043663,"y":0.10164424777030945},{"x":0.1416122019290924,"y":0.1001494750380516},{"x":0.1416122019290924,"y":0.11509715765714645},{"x":0.0631808266043663,"y":0.1165919303894043}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.058180826604366305,0.09464424777030944,0.1466122019290924,0.12209715765714646],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.16143497824668884},{"x":0.49673202633857727,"y":0.16143497824668884},{"x":0.49673202633857727,"y":0.16741405427455902},{"x":0.4945533871650696,"y":0.16741405427455902}]},"confidence":0.5699999928474426,"str":"(","boundary":[0.4945533871650696,0.16143497824668884,0.49673202633857727,0.16741405427455902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.16143497824668884},{"x":0.49673202633857727,"y":0.16143497824668884},{"x":0.49673202633857727,"y":0.16741405427455902},{"x":0.4945533871650696,"y":0.16741405427455902}]},"confidence":0.5699999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.4895533871650696,0.15443497824668884,0.5017320263385773,0.17441405427455903],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.15097160637378693},{"x":0.8344226479530334,"y":0.15097160637378693},{"x":0.8344226479530334,"y":0.16890881955623627},{"x":0.7864923477172852,"y":0.1704035848379135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زایده","boundary":[0.7864923477172852,0.15097160637378693,0.8344226479530334,0.16890881955623627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.15097160637378693},{"x":0.7908496856689453,"y":0.15097160637378693},{"x":0.7908496856689453,"y":0.1704035848379135},{"x":0.7755991220474243,"y":0.1704035848379135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7755991220474243,0.15097160637378693,0.7908496856689453,0.1704035848379135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.15097160637378693},{"x":0.7603485584259033,"y":0.15097160637378693},{"x":0.7603485584259033,"y":0.1704035848379135},{"x":0.7450980544090271,"y":0.1704035848379135}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7450980544090271,0.15097160637378693,0.7603485584259033,0.1704035848379135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6928104758262634,"y":0.15097160637378693},{"x":0.7385621070861816,"y":0.15097160637378693},{"x":0.7385621070861816,"y":0.1704035848379135},{"x":0.6928104758262634,"y":0.1704035848379135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.6928104758262634,0.15097160637378693,0.7385621070861816,0.1704035848379135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6623093485832214,"y":0.15246637165546417},{"x":0.6753812432289124,"y":0.15246637165546417},{"x":0.6775599122047424,"y":0.1704035848379135},{"x":0.6623093485832214,"y":0.1704035848379135}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6623093485832214,0.15246637165546417,0.6775599122047424,0.1704035848379135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.15246637165546417},{"x":0.6535947918891907,"y":0.15246637165546417},{"x":0.655773401260376,"y":0.1704035848379135},{"x":0.6122004389762878,"y":0.17189835011959076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.6122004389762878,0.15246637165546417,0.655773401260376,0.1704035848379135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.15246637165546417},{"x":0.601307213306427,"y":0.15246637165546417},{"x":0.601307213306427,"y":0.17189835011959076},{"x":0.5947712659835815,"y":0.17189835011959076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5947712659835815,0.15246637165546417,0.601307213306427,0.17189835011959076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.15246637165546417},{"x":0.5838779807090759,"y":0.15246637165546417},{"x":0.5838779807090759,"y":0.17189835011959076},{"x":0.5272331237792969,"y":0.17189835011959076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.5272331237792969,0.15246637165546417,0.5838779807090759,0.17189835011959076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.15396113693714142},{"x":0.5098039507865906,"y":0.15396113693714142},{"x":0.5119825601577759,"y":0.17189835011959076},{"x":0.5032680034637451,"y":0.17189835011959076}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.5032680034637451,0.15396113693714142,0.5119825601577759,0.17189835011959076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4923747181892395,"y":0.15396113693714142},{"x":0.49891066551208496,"y":0.15396113693714142},{"x":0.49891066551208496,"y":0.17189835011959076},{"x":0.4923747181892395,"y":0.17189835011959076}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4923747181892395,0.15396113693714142,0.49891066551208496,0.17189835011959076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4248366057872772,"y":0.15396113693714142},{"x":0.48583877086639404,"y":0.15396113693714142},{"x":0.48583877086639404,"y":0.17189835011959076},{"x":0.4248366057872772,"y":0.1733931303024292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامساوی","boundary":[0.4248366057872772,0.15396113693714142,0.48583877086639404,0.17189835011959076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40522876381874084,"y":0.15396113693714142},{"x":0.413943350315094,"y":0.15396113693714142},{"x":0.413943350315094,"y":0.1733931303024292},{"x":0.40740740299224854,"y":0.1733931303024292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40522876381874084,0.15396113693714142,0.413943350315094,0.1733931303024292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.328976035118103,"y":0.15396113693714142},{"x":0.3943355083465576,"y":0.15396113693714142},{"x":0.3943355083465576,"y":0.1733931303024292},{"x":0.328976035118103,"y":0.1733931303024292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلبرگهای","boundary":[0.328976035118103,0.15396113693714142,0.3943355083465576,0.1733931303024292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26361656188964844,"y":0.15545590221881866},{"x":0.31154683232307434,"y":0.15545590221881866},{"x":0.31154683232307434,"y":0.1733931303024292},{"x":0.26361656188964844,"y":0.17488789558410645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پائینی","boundary":[0.26361656188964844,0.15545590221881866,0.31154683232307434,0.1733931303024292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21350762248039246,"y":0.15545590221881866},{"x":0.24618735909461975,"y":0.15545590221881866},{"x":0.24618735909461975,"y":0.17488789558410645},{"x":0.21350762248039246,"y":0.17488789558410645}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.21350762248039246,0.15545590221881866,0.24618735909461975,0.17488789558410645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.15545590221881866},{"x":0.20043572783470154,"y":0.15545590221881866},{"x":0.20261438190937042,"y":0.17488789558410645},{"x":0.13507625460624695,"y":0.17488789558410645}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگتر","boundary":[0.13507625460624695,0.15545590221881866,0.20261438190937042,0.17488789558410645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.1569506675004959},{"x":0.13289760053157806,"y":0.1569506675004959},{"x":0.13289760053157806,"y":0.1763826608657837},{"x":0.11328975856304169,"y":0.1763826608657837}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.11328975856304169,0.1569506675004959,0.13289760053157806,0.1763826608657837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.056644879281520844,"y":0.1569506675004959},{"x":0.10893246531486511,"y":0.1569506675004959},{"x":0.10893246531486511,"y":0.1763826608657837},{"x":0.05882352963089943,"y":0.1763826608657837}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بقیه","boundary":[0.056644879281520844,0.1569506675004959,0.10893246531486511,0.1763826608657837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8257080316543579,"y":0.1763826608657837},{"x":0.8344226479530334,"y":0.1763826608657837},{"x":0.8344226479530334,"y":0.19581465423107147},{"x":0.827886700630188,"y":0.19581465423107147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8257080316543579,0.1763826608657837,0.8344226479530334,0.19581465423107147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7450980544090271,"y":0.1763826608657837},{"x":0.8213507533073425,"y":0.17488789558410645},{"x":0.8213507533073425,"y":0.19581465423107147},{"x":0.7450980544090271,"y":0.19581465423107147}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مهمیزدار","boundary":[0.7450980544090271,0.1763826608657837,0.8213507533073425,0.19581465423107147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7298474907875061,"y":0.1763826608657837},{"x":0.7385621070861816,"y":0.1763826608657837},{"x":0.7385621070861816,"y":0.19581465423107147},{"x":0.7298474907875061,"y":0.19581465423107147}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7298474907875061,0.1763826608657837,0.7385621070861816,0.19581465423107147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.17787742614746094},{"x":0.7189542651176453,"y":0.1763826608657837},{"x":0.7211328744888306,"y":0.19730941951274872},{"x":0.6666666865348816,"y":0.19730941951274872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.6666666865348816,0.17787742614746094,0.7211328744888306,0.19730941951274872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6427015066146851,"y":0.17787742614746094},{"x":0.6514161229133606,"y":0.17787742614746094},{"x":0.6514161229133606,"y":0.19730941951274872},{"x":0.6448801755905151,"y":0.19730941951274872}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.6427015066146851,0.17787742614746094,0.6514161229133606,0.19730941951274872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.17787742614746094},{"x":0.6318082809448242,"y":0.17787742614746094},{"x":0.6318082809448242,"y":0.19730941951274872},{"x":0.6230936646461487,"y":0.19730941951274872}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6230936646461487,0.17787742614746094,0.6318082809448242,0.19730941951274872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.17787742614746094},{"x":0.6209150552749634,"y":0.17787742614746094},{"x":0.6209150552749634,"y":0.19730941951274872},{"x":0.570806086063385,"y":0.19730941951274872}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندرت","boundary":[0.570806086063385,0.17787742614746094,0.6209150552749634,0.19730941951274872]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.17937219142913818},{"x":0.5577341914176941,"y":0.17787742614746094},{"x":0.5599128603935242,"y":0.19880418479442596},{"x":0.5119825601577759,"y":0.19880418479442596}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.5119825601577759,0.17937219142913818,0.5599128603935242,0.19880418479442596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.17937219142913818},{"x":0.5054466128349304,"y":0.17937219142913818},{"x":0.5076252818107605,"y":0.19880418479442596},{"x":0.49891066551208496,"y":0.19880418479442596}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.49891066551208496,0.17937219142913818,0.5076252818107605,0.19880418479442596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48366013169288635,"y":0.17937219142913818},{"x":0.4923747181892395,"y":0.17937219142913818},{"x":0.4923747181892395,"y":0.19880418479442596},{"x":0.48366013169288635,"y":0.19880418479442596}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48366013169288635,0.17937219142913818,0.4923747181892395,0.19880418479442596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.17937219142913818},{"x":0.4771241843700409,"y":0.17937219142913818},{"x":0.4771241843700409,"y":0.19880418479442596},{"x":0.4444444477558136,"y":0.19880418479442596}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میله","boundary":[0.4444444477558136,0.17937219142913818,0.4771241843700409,0.19880418479442596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3986928164958954,"y":0.18086697161197662},{"x":0.43572986125946045,"y":0.17937219142913818},{"x":0.43572986125946045,"y":0.19880418479442596},{"x":0.4008714556694031,"y":0.2002989500761032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.3986928164958954,0.18086697161197662,0.43572986125946045,0.19880418479442596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.18086697161197662},{"x":0.38779956102371216,"y":0.18086697161197662},{"x":0.38779956102371216,"y":0.2002989500761032},{"x":0.34204792976379395,"y":0.2002989500761032}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.34204792976379395,0.18086697161197662,0.38779956102371216,0.2002989500761032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.18086697161197662},{"x":0.3355119824409485,"y":0.18086697161197662},{"x":0.3355119824409485,"y":0.2002989500761032},{"x":0.29629629850387573,"y":0.2002989500761032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.29629629850387573,0.18086697161197662,0.3355119824409485,0.2002989500761032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.18086697161197662},{"x":0.2897603511810303,"y":0.18086697161197662},{"x":0.2897603511810303,"y":0.2002989500761032},{"x":0.2810457646846771,"y":0.2002989500761032}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2810457646846771,0.18086697161197662,0.2897603511810303,0.2002989500761032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2374727725982666,"y":0.18236173689365387},{"x":0.27450981736183167,"y":0.18086697161197662},{"x":0.27450981736183167,"y":0.2002989500761032},{"x":0.2396514117717743,"y":0.20179371535778046}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بساک","boundary":[0.2374727725982666,0.18236173689365387,0.27450981736183167,0.2002989500761032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1917211264371872,"y":0.18236173689365387},{"x":0.22440087795257568,"y":0.18236173689365387},{"x":0.22440087795257568,"y":0.20179371535778046},{"x":0.1917211264371872,"y":0.20179371535778046}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.1917211264371872,0.18236173689365387,0.22440087795257568,0.20179371535778046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1742919385433197,"y":0.18236173689365387},{"x":0.18082788586616516,"y":0.18236173689365387},{"x":0.18300653994083405,"y":0.20179371535778046},{"x":0.1742919385433197,"y":0.20179371535778046}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1742919385433197,0.18236173689365387,0.18300653994083405,0.20179371535778046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1263616532087326,"y":0.18236173689365387},{"x":0.16775599122047424,"y":0.18236173689365387},{"x":0.16775599122047424,"y":0.20179371535778046},{"x":0.1263616532087326,"y":0.2032884955406189}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.1263616532087326,0.18236173689365387,0.16775599122047424,0.20179371535778046]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.18385650217533112},{"x":0.11982570588588715,"y":0.18236173689365387},{"x":0.11982570588588715,"y":0.2032884955406189},{"x":0.08932461589574814,"y":0.2032884955406189}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بهم","boundary":[0.08714596927165985,0.18385650217533112,0.11982570588588715,0.2032884955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0631808266043663,"y":0.18385650217533112},{"x":0.07189542800188065,"y":0.18385650217533112},{"x":0.07189542800188065,"y":0.2032884955406189},{"x":0.0631808266043663,"y":0.2032884955406189}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.0631808266043663,0.18385650217533112,0.07189542800188065,0.2032884955406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.20478326082229614},{"x":0.8344226479530334,"y":0.2032884955406189},{"x":0.8344226479530334,"y":0.22421523928642273},{"x":0.7821350693702698,"y":0.22421523928642273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.7799564003944397,0.20478326082229614,0.8344226479530334,0.22421523928642273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.20478326082229614},{"x":0.7712418437004089,"y":0.20478326082229614},{"x":0.7712418437004089,"y":0.22421523928642273},{"x":0.7625272274017334,"y":0.22421523928642273}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7625272274017334,0.20478326082229614,0.7712418437004089,0.22421523928642273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.20478326082229614},{"x":0.7603485584259033,"y":0.20478326082229614},{"x":0.7625272274017334,"y":0.22421523928642273},{"x":0.7015250325202942,"y":0.22421523928642273}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.7015250325202942,0.20478326082229614,0.7625272274017334,0.22421523928642273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.20478326082229614},{"x":0.6906318068504333,"y":0.20478326082229614},{"x":0.6928104758262634,"y":0.22421523928642273},{"x":0.655773401260376,"y":0.22421523928642273}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.655773401260376,0.20478326082229614,0.6928104758262634,0.22421523928642273]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.20478326082229614},{"x":0.657952070236206,"y":0.20478326082229614},{"x":0.657952070236206,"y":0.22571001946926117},{"x":0.6383442282676697,"y":0.22571001946926117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6361655592918396,0.20478326082229614,0.657952070236206,0.22571001946926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.2062780261039734},{"x":0.6318082809448242,"y":0.2062780261039734},{"x":0.6318082809448242,"y":0.22571001946926117},{"x":0.6122004389762878,"y":0.22571001946926117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6100217700004578,0.2062780261039734,0.6318082809448242,0.22571001946926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5642701387405396,"y":0.2062780261039734},{"x":0.6056644916534424,"y":0.20478326082229614},{"x":0.6056644916534424,"y":0.22571001946926117},{"x":0.5642701387405396,"y":0.22571001946926117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اطراف","boundary":[0.5642701387405396,0.2062780261039734,0.6056644916534424,0.22571001946926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4793028235435486,"y":0.2062780261039734},{"x":0.5446622967720032,"y":0.2062780261039734},{"x":0.5446622967720032,"y":0.22571001946926117},{"x":0.48148149251937866,"y":0.22571001946926117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.4793028235435486,0.2062780261039734,0.5446622967720032,0.22571001946926117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46405228972435,"y":0.20777279138565063},{"x":0.4727668762207031,"y":0.20777279138565063},{"x":0.4727668762207031,"y":0.22720478475093842},{"x":0.46405228972435,"y":0.22720478475093842}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46405228972435,0.20777279138565063,0.4727668762207031,0.22720478475093842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.20777279138565063},{"x":0.4575163424015045,"y":0.2062780261039734},{"x":0.4575163424015045,"y":0.22720478475093842},{"x":0.3943355083465576,"y":0.22720478475093842}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.3921568691730499,0.20777279138565063,0.4575163424015045,0.22720478475093842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.20777279138565063},{"x":0.3834422528743744,"y":0.20777279138565063},{"x":0.38562092185020447,"y":0.22720478475093842},{"x":0.3333333432674408,"y":0.22720478475093842}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.3333333432674408,0.20777279138565063,0.38562092185020447,0.22720478475093842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3159041404724121,"y":0.20777279138565063},{"x":0.32461872696876526,"y":0.20777279138565063},{"x":0.32461872696876526,"y":0.22720478475093842},{"x":0.3180827796459198,"y":0.22720478475093842}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3159041404724121,0.20777279138565063,0.32461872696876526,0.22720478475093842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26143792271614075,"y":0.20777279138565063},{"x":0.3050108850002289,"y":0.20777279138565063},{"x":0.3050108850002289,"y":0.22720478475093842},{"x":0.26143792271614075,"y":0.22720478475093842}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.26143792271614075,0.20777279138565063,0.3050108850002289,0.22720478475093842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.20926755666732788},{"x":0.2527233064174652,"y":0.20926755666732788},{"x":0.2527233064174652,"y":0.22869955003261566},{"x":0.24400871992111206,"y":0.22869955003261566}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.24400871992111206,0.20926755666732788,0.2527233064174652,0.22869955003261566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19389978051185608,"y":0.20926755666732788},{"x":0.2374727725982666,"y":0.20777279138565063},{"x":0.2396514117717743,"y":0.22720478475093842},{"x":0.19607843458652496,"y":0.22869955003261566}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.19389978051185608,0.20926755666732788,0.2396514117717743,0.22720478475093842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1590413898229599,"y":0.20926755666732788},{"x":0.18300653994083405,"y":0.20926755666732788},{"x":0.18300653994083405,"y":0.22869955003261566},{"x":0.1590413898229599,"y":0.22869955003261566}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.1590413898229599,0.20926755666732788,0.18300653994083405,0.22869955003261566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.20926755666732788},{"x":0.1568627506494522,"y":0.20926755666732788},{"x":0.1590413898229599,"y":0.22869955003261566},{"x":0.11546841263771057,"y":0.22869955003261566}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حجره","boundary":[0.11328975856304169,0.20926755666732788,0.1590413898229599,0.22869955003261566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10239651054143906,"y":0.20926755666732788},{"x":0.10893246531486511,"y":0.20926755666732788},{"x":0.1111111119389534,"y":0.22869955003261566},{"x":0.10239651054143906,"y":0.22869955003261566}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10239651054143906,0.20926755666732788,0.1111111119389534,0.22869955003261566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0631808266043663,"y":0.20926755666732788},{"x":0.0958605632185936,"y":0.20926755666732788},{"x":0.0958605632185936,"y":0.22869955003261566},{"x":0.0631808266043663,"y":0.2301943153142929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.0631808266043663,0.20926755666732788,0.0958605632185936,0.22869955003261566]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973856329917908,"y":0.22869955003261566},{"x":0.8322439789772034,"y":0.22869955003261566},{"x":0.8344226479530334,"y":0.2496263086795807},{"x":0.7973856329917908,"y":0.2496263086795807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.7973856329917908,0.22869955003261566,0.8344226479530334,0.2496263086795807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.2301943153142929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2301943153142929},{"x":0.7843137383460999,"y":0.2496263086795807},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2496263086795807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7625272274017334,0.2301943153142929,0.7843137383460999,0.2496263086795807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.2301943153142929},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2301943153142929},{"x":0.7559912800788879,"y":0.2496263086795807},{"x":0.7167755961418152,"y":0.2496263086795807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.7167755961418152,0.2301943153142929,0.7559912800788879,0.2496263086795807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.2301943153142929},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2301943153142929},{"x":0.7080609798431396,"y":0.2496263086795807},{"x":0.6601307392120361,"y":0.25112107396125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متورم","boundary":[0.6601307392120361,0.2301943153142929,0.7080609798431396,0.2496263086795807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.23168909549713135},{"x":0.6535947918891907,"y":0.23168909549713135},{"x":0.655773401260376,"y":0.25112107396125793},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25112107396125793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.23168909549713135,0.655773401260376,0.25112107396125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.23168909549713135},{"x":0.6405228972434998,"y":0.2301943153142929},{"x":0.6405228972434998,"y":0.25112107396125793},{"x":0.5991285443305969,"y":0.25112107396125793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.5969498753547668,0.23168909549713135,0.6405228972434998,0.25112107396125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.23168909549713135},{"x":0.5925925970077515,"y":0.23168909549713135},{"x":0.5925925970077515,"y":0.25112107396125793},{"x":0.5555555820465088,"y":0.25112107396125793}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بشکل","boundary":[0.5555555820465088,0.23168909549713135,0.5925925970077515,0.25112107396125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.23168909549713135},{"x":0.5446622967720032,"y":0.23168909549713135},{"x":0.5446622967720032,"y":0.25112107396125793},{"x":0.5185185074806213,"y":0.2526158392429352}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5185185074806213,0.23168909549713135,0.5446622967720032,0.25112107396125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4575163424015045,"y":0.23168909549713135},{"x":0.5032680034637451,"y":0.23168909549713135},{"x":0.5032680034637451,"y":0.2526158392429352},{"x":0.4575163424015045,"y":0.2526158392429352}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4575163424015045,0.23168909549713135,0.5032680034637451,0.2526158392429352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.2331838607788086},{"x":0.44008713960647583,"y":0.2331838607788086},{"x":0.4422658085823059,"y":0.2526158392429352},{"x":0.43355119228363037,"y":0.2526158392429352}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43355119228363037,0.2331838607788086,0.4422658085823059,0.2526158392429352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38779956102371216,"y":0.2331838607788086},{"x":0.4270152449607849,"y":0.2331838607788086},{"x":0.4270152449607849,"y":0.2526158392429352},{"x":0.38779956102371216,"y":0.2541106045246124}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تخمک","boundary":[0.38779956102371216,0.2331838607788086,0.4270152449607849,0.2526158392429352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3180827796459198,"y":0.23467862606048584},{"x":0.3660130798816681,"y":0.2331838607788086},{"x":0.3660130798816681,"y":0.2541106045246124},{"x":0.3202614486217499,"y":0.2541106045246124}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.3180827796459198,0.23467862606048584,0.3660130798816681,0.2541106045246124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.23467862606048584},{"x":0.3137255012989044,"y":0.23467862606048584},{"x":0.3137255012989044,"y":0.2541106045246124},{"x":0.30718955397605896,"y":0.2541106045246124}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.3050108850002289,0.23467862606048584,0.3137255012989044,0.2541106045246124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.23467862606048584},{"x":0.3028322458267212,"y":0.23467862606048584},{"x":0.3028322458267212,"y":0.2541106045246124},{"x":0.24618735909461975,"y":0.2541106045246124}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"بتعداد","boundary":[0.24618735909461975,0.23467862606048584,0.3028322458267212,0.2541106045246124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.23467862606048584},{"x":0.23529411852359772,"y":0.23467862606048584},{"x":0.2374727725982666,"y":0.2541106045246124},{"x":0.20261438190937042,"y":0.2556053698062897}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیاد","boundary":[0.20261438190937042,0.23467862606048584,0.2374727725982666,0.2541106045246124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18736383318901062,"y":0.23617339134216309},{"x":0.19607843458652496,"y":0.23617339134216309},{"x":0.19607843458652496,"y":0.2556053698062897},{"x":0.18736383318901062,"y":0.2556053698062897}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18736383318901062,0.23617339134216309,0.19607843458652496,0.2556053698062897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.23617339134216309},{"x":0.18082788586616516,"y":0.23467862606048584},{"x":0.18082788586616516,"y":0.2556053698062897},{"x":0.13943354785442352,"y":0.2556053698062897}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"راست","boundary":[0.13943354785442352,0.23617339134216309,0.18082788586616516,0.2556053698062897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11764705926179886,"y":0.23617339134216309},{"x":0.1263616532087326,"y":0.23617339134216309},{"x":0.1263616532087326,"y":0.2571001350879669},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2571001350879669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11764705926179886,0.23617339134216309,0.1263616532087326,0.2571001350879669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0631808266043663,"y":0.23766815662384033},{"x":0.10893246531486511,"y":0.23617339134216309},{"x":0.10893246531486511,"y":0.2571001350879669},{"x":0.06535948067903519,"y":0.2571001350879669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.0631808266043663,0.23766815662384033,0.10893246531486511,0.2571001350879669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.2571001350879669},{"x":0.8344226479530334,"y":0.2556053698062897},{"x":0.8344226479530334,"y":0.27503737807273865},{"x":0.7886710166931152,"y":0.2765321433544159}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کپسول","boundary":[0.7886710166931152,0.2571001350879669,0.8344226479530334,0.27503737807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.2571001350879669},{"x":0.7755991220474243,"y":0.2571001350879669},{"x":0.7755991220474243,"y":0.2765321433544159},{"x":0.7668845057487488,"y":0.2765321433544159}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7668845057487488,0.2571001350879669,0.7755991220474243,0.2765321433544159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7407407164573669,"y":0.2571001350879669},{"x":0.7625272274017334,"y":0.2571001350879669},{"x":0.7625272274017334,"y":0.2765321433544159},{"x":0.742919385433197,"y":0.2765321433544159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7407407164573669,0.2571001350879669,0.7625272274017334,0.2765321433544159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.2571001350879669},{"x":0.7342047691345215,"y":0.2571001350879669},{"x":0.7363834381103516,"y":0.2765321433544159},{"x":0.6906318068504333,"y":0.2765321433544159}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6906318068504333,0.2571001350879669,0.7363834381103516,0.2765321433544159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6361655592918396,"y":0.25859493017196655},{"x":0.6775599122047424,"y":0.25859493017196655},{"x":0.6797385811805725,"y":0.27802690863609314},{"x":0.6383442282676697,"y":0.27802690863609314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6361655592918396,0.25859493017196655,0.6797385811805725,0.27802690863609314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.25859493017196655},{"x":0.6230936646461487,"y":0.25859493017196655},{"x":0.6252723336219788,"y":0.27802690863609314},{"x":0.6100217700004578,"y":0.27802690863609314}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6078431606292725,0.25859493017196655,0.6252723336219788,0.27802690863609314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599128603935242,"y":0.25859493017196655},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25859493017196655},{"x":0.5882353186607361,"y":0.27802690863609314},{"x":0.5620915293693542,"y":0.27802690863609314}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.5599128603935242,0.25859493017196655,0.5882353186607361,0.27802690863609314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5381263494491577,"y":0.2600896954536438},{"x":0.5446622967720032,"y":0.2600896954536438},{"x":0.5468409657478333,"y":0.2795216739177704},{"x":0.5381263494491577,"y":0.2795216739177704}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5381263494491577,0.2600896954536438,0.5468409657478333,0.2795216739177704]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.056644879281520844,"y":0.1569506675004959},{"x":0.8344226479530334,"y":0.1494768261909485},{"x":0.8366013169288635,"y":0.2765321433544159},{"x":0.05882352963089943,"y":0.2840059697628021}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.051644879281520846,0.1499506675004959,0.8416013169288635,0.2835321433544159],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05882352963089943,"y":0.3467862606048584},{"x":0.11328975856304169,"y":0.3467862606048584},{"x":0.11328975856304169,"y":0.36173394322395325},{"x":0.05882352963089943,"y":0.36173394322395325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Viola","boundary":[0.05882352963089943,0.3467862606048584,0.11328975856304169,0.36173394322395325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13507625460624695,"y":0.3467862606048584},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3467862606048584},{"x":0.1568627506494522,"y":0.36173394322395325},{"x":0.13507625460624695,"y":0.36173394322395325}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.13507625460624695,0.3467862606048584,0.1568627506494522,0.36173394322395325]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.05882352963089943,"y":0.3467862606048584},{"x":0.1568627506494522,"y":0.3467862606048584},{"x":0.1568627506494522,"y":0.36173394322395325},{"x":0.05882352963089943,"y":0.36173394322395325}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.05382352963089943,0.3397862606048584,0.16186275064945221,0.36873394322395325],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8191720843315125,"y":0.34529146552085876},{"x":0.8344226479530334,"y":0.34529146552085876},{"x":0.8344226479530334,"y":0.3632287085056305},{"x":0.8191720843315125,"y":0.3632287085056305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8191720843315125,0.34529146552085876,0.8344226479530334,0.3632287085056305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7189542651176453,"y":0.3467862606048584},{"x":0.8039215803146362,"y":0.3467862606048584},{"x":0.8039215803146362,"y":0.36472347378730774},{"x":0.7189542651176453,"y":0.36472347378730774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنفشه","boundary":[0.7189542651176453,0.3467862606048584,0.8039215803146362,0.36472347378730774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.36771300435066223},{"x":0.8387799859046936,"y":0.3692077696323395},{"x":0.8366013169288635,"y":0.3871449828147888},{"x":0.7886710166931152,"y":0.3856502175331116}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7886710166931152,0.36771300435066223,0.8366013169288635,0.3871449828147888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.36771300435066223},{"x":0.7843137383460999,"y":0.36771300435066223},{"x":0.7821350693702698,"y":0.3856502175331116},{"x":0.7755991220474243,"y":0.3856502175331116}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7777777910232544,0.36771300435066223,0.7821350693702698,0.3856502175331116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.36771300435066223},{"x":0.7668845057487488,"y":0.36771300435066223},{"x":0.7668845057487488,"y":0.3856502175331116},{"x":0.7363834381103516,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7385621070861816,0.36771300435066223,0.7668845057487488,0.3856502175331116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.366218239068985},{"x":0.7189542651176453,"y":0.366218239068985},{"x":0.7189542651176453,"y":0.3841554522514343},{"x":0.7124183177947998,"y":0.3841554522514343}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7124183177947998,0.366218239068985,0.7189542651176453,0.3841554522514343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.3961136043071747},{"x":0.8344226479530334,"y":0.3961136043071747},{"x":0.8344226479530334,"y":0.4170403480529785},{"x":0.7755991220474243,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7755991220474243,0.3961136043071747,0.8344226479530334,0.4170403480529785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7080609798431396,"y":0.39760836958885193},{"x":0.7625272274017334,"y":0.39760836958885193},{"x":0.7625272274017334,"y":0.4170403480529785},{"x":0.7080609798431396,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یکساله","boundary":[0.7080609798431396,0.39760836958885193,0.7625272274017334,0.4170403480529785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6906318068504333,"y":0.39760836958885193},{"x":0.7015250325202942,"y":0.39760836958885193},{"x":0.7015250325202942,"y":0.4170403480529785},{"x":0.6906318068504333,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6906318068504333,0.39760836958885193,0.7015250325202942,0.4170403480529785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.39760836958885193},{"x":0.6753812432289124,"y":0.39760836958885193},{"x":0.6753812432289124,"y":0.4170403480529785},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چندساله","boundary":[0.6078431606292725,0.39760836958885193,0.6753812432289124,0.4170403480529785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969498753547668,"y":0.39760836958885193},{"x":0.6034858226776123,"y":0.39760836958885193},{"x":0.6034858226776123,"y":0.4170403480529785},{"x":0.5969498753547668,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5969498753547668,0.39760836958885193,0.6034858226776123,0.4170403480529785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.39760836958885193},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39760836958885193},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4170403480529785},{"x":0.5446622967720032,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5446622967720032,0.39760836958885193,0.5882353186607361,0.4170403480529785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.39760836958885193},{"x":0.5337690711021423,"y":0.39760836958885193},{"x":0.5337690711021423,"y":0.4170403480529785},{"x":0.48583877086639404,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.48583877086639404,0.39760836958885193,0.5337690711021423,0.4170403480529785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.39760836958885193},{"x":0.4727668762207031,"y":0.39760836958885193},{"x":0.4727668762207031,"y":0.4170403480529785},{"x":0.46623092889785767,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46623092889785767,0.39760836958885193,0.4727668762207031,0.4170403480529785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4095860421657562,"y":0.39760836958885193},{"x":0.4553377032279968,"y":0.39760836958885193},{"x":0.4553377032279968,"y":0.4170403480529785},{"x":0.4095860421657562,"y":0.4170403480529785}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.4095860421657562,0.39760836958885193,0.4553377032279968,0.4170403480529785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3921568691730499,"y":0.3991031348705292},{"x":0.4008714556694031,"y":0.3991031348705292},{"x":0.4008714556694031,"y":0.41853511333465576},{"x":0.3921568691730499,"y":0.41853511333465576}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.3921568691730499,0.3991031348705292,0.4008714556694031,0.41853511333465576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311546742916107,"y":0.3991031348705292},{"x":0.38779956102371216,"y":0.3991031348705292},{"x":0.38779956102371216,"y":0.41853511333465576},{"x":0.3311546742916107,"y":0.41853511333465576}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.3311546742916107,0.3991031348705292,0.38779956102371216,0.41853511333465576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.3991031348705292},{"x":0.328976035118103,"y":0.3991031348705292},{"x":0.328976035118103,"y":0.41853511333465576},{"x":0.3050108850002289,"y":0.41853511333465576}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.3050108850002289,0.3991031348705292,0.328976035118103,0.41853511333465576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.3991031348705292},{"x":0.29193899035453796,"y":0.3991031348705292},{"x":0.29193899035453796,"y":0.41853511333465576},{"x":0.2810457646846771,"y":0.41853511333465576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.2810457646846771,0.3991031348705292,0.29193899035453796,0.41853511333465576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.3991031348705292},{"x":0.27668845653533936,"y":0.3991031348705292},{"x":0.27668845653533936,"y":0.41853511333465576},{"x":0.24618735909461975,"y":0.41853511333465576}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لوب","boundary":[0.24618735909461975,0.3991031348705292,0.27668845653533936,0.41853511333465576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.3991031348705292},{"x":0.2374727725982666,"y":0.3991031348705292},{"x":0.2374727725982666,"y":0.41853511333465576},{"x":0.21132898330688477,"y":0.41853511333465576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.21132898330688477,0.3991031348705292,0.2374727725982666,0.41853511333465576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.3991031348705292},{"x":0.2047930210828781,"y":0.3991031348705292},{"x":0.2047930210828781,"y":0.41853511333465576},{"x":0.19607843458652496,"y":0.41853511333465576}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19607843458652496,0.3991031348705292,0.2047930210828781,0.41853511333465576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1285403072834015,"y":0.3991031348705292},{"x":0.18736383318901062,"y":0.3991031348705292},{"x":0.18736383318901062,"y":0.41853511333465576},{"x":0.1285403072834015,"y":0.41853511333465576}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.1285403072834015,0.3991031348705292,0.18736383318901062,0.41853511333465576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07189542800188065,"y":0.3991031348705292},{"x":0.1111111119389534,"y":0.3991031348705292},{"x":0.1111111119389534,"y":0.41853511333465576},{"x":0.07189542800188065,"y":0.41853511333465576}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.07189542800188065,0.3991031348705292,0.1111111119389534,0.41853511333465576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.4230194389820099},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4230194389820099},{"x":0.8366013169288635,"y":0.44544094800949097},{"x":0.7886710166931152,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.7886710166931152,0.4230194389820099,0.8366013169288635,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7690631747245789,"y":0.4230194389820099},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4230194389820099},{"x":0.7777777910232544,"y":0.44544094800949097},{"x":0.7690631747245789,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7690631747245789,0.4230194389820099,0.7777777910232544,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.4230194389820099},{"x":0.7603485584259033,"y":0.4230194389820099},{"x":0.7603485584259033,"y":0.44544094800949097},{"x":0.7233115434646606,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.7233115434646606,0.4230194389820099,0.7603485584259033,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4230194389820099},{"x":0.7124183177947998,"y":0.4230194389820099},{"x":0.7124183177947998,"y":0.44544094800949097},{"x":0.686274528503418,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.686274528503418,0.4230194389820099,0.7124183177947998,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.4230194389820099},{"x":0.6688452959060669,"y":0.4230194389820099},{"x":0.6688452959060669,"y":0.44544094800949097},{"x":0.6296296119689941,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6296296119689941,0.4230194389820099,0.6688452959060669,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6122004389762878,"y":0.4230194389820099},{"x":0.6230936646461487,"y":0.4230194389820099},{"x":0.6230936646461487,"y":0.44544094800949097},{"x":0.6122004389762878,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6122004389762878,0.4230194389820099,0.6230936646461487,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.4230194389820099},{"x":0.6034858226776123,"y":0.4230194389820099},{"x":0.6034858226776123,"y":0.44544094800949097},{"x":0.5686274766921997,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.5686274766921997,0.4230194389820099,0.6034858226776123,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.4230194389820099},{"x":0.5620915293693542,"y":0.4230194389820099},{"x":0.5620915293693542,"y":0.44544094800949097},{"x":0.5032680034637451,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامنظم","boundary":[0.5032680034637451,0.4230194389820099,0.5620915293693542,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49891066551208496,"y":0.4230194389820099},{"x":0.5076252818107605,"y":0.4230194389820099},{"x":0.5076252818107605,"y":0.44544094800949097},{"x":0.49891066551208496,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49891066551208496,0.4230194389820099,0.5076252818107605,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4596949815750122,"y":0.4230194389820099},{"x":0.4945533871650696,"y":0.4230194389820099},{"x":0.4945533871650696,"y":0.44544094800949097},{"x":0.4596949815750122,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.4596949815750122,0.4230194389820099,0.4945533871650696,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37254902720451355,"y":0.4230194389820099},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4230194389820099},{"x":0.4444444477558136,"y":0.44544094800949097},{"x":0.37254902720451355,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خودبارور","boundary":[0.37254902720451355,0.4230194389820099,0.4444444477558136,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.4230194389820099},{"x":0.363834410905838,"y":0.4230194389820099},{"x":0.363834410905838,"y":0.44544094800949097},{"x":0.35511982440948486,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.35511982440948486,0.4230194389820099,0.363834410905838,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.4230194389820099},{"x":0.35729846358299255,"y":0.4230194389820099},{"x":0.35729846358299255,"y":0.44544094800949097},{"x":0.21786493062973022,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Cleistogamous","boundary":[0.21786493062973022,0.4230194389820099,0.35729846358299255,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21132898330688477,"y":0.4230194389820099},{"x":0.22004356980323792,"y":0.4230194389820099},{"x":0.22004356980323792,"y":0.44544094800949097},{"x":0.21132898330688477,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21132898330688477,0.4230194389820099,0.22004356980323792,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2047930210828781,"y":0.4230194389820099},{"x":0.21350762248039246,"y":0.4230194389820099},{"x":0.21350762248039246,"y":0.44544094800949097},{"x":0.2047930210828781,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.27000001072883606,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2047930210828781,0.4230194389820099,0.21350762248039246,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.4230194389820099},{"x":0.206971675157547,"y":0.4230194389820099},{"x":0.206971675157547,"y":0.44544094800949097},{"x":0.19825707376003265,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.19825707376003265,0.4230194389820099,0.206971675157547,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16993464529514313,"y":0.4230194389820099},{"x":0.1917211264371872,"y":0.4230194389820099},{"x":0.1917211264371872,"y":0.44544094800949097},{"x":0.16993464529514313,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مگل","boundary":[0.16993464529514313,0.4230194389820099,0.1917211264371872,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.4230194389820099},{"x":0.16122004389762878,"y":0.4230194389820099},{"x":0.16122004389762878,"y":0.44544094800949097},{"x":0.12200435996055603,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.12200435996055603,0.4230194389820099,0.16122004389762878,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0784313753247261,"y":0.4230194389820099},{"x":0.1111111119389534,"y":0.4230194389820099},{"x":0.1111111119389534,"y":0.44544094800949097},{"x":0.0784313753247261,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.0784313753247261,0.4230194389820099,0.1111111119389534,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06535948067903519,"y":0.4230194389820099},{"x":0.07407407462596893,"y":0.4230194389820099},{"x":0.07407407462596893,"y":0.44544094800949097},{"x":0.06535948067903519,"y":0.44544094800949097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.06535948067903519,0.4230194389820099,0.07407407462596893,0.44544094800949097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7864923477172852,"y":0.4499252736568451},{"x":0.8387799859046936,"y":0.4499252736568451},{"x":0.8387799859046936,"y":0.4693572521209717},{"x":0.7864923477172852,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندرت","boundary":[0.7864923477172852,0.4499252736568451,0.8387799859046936,0.4693572521209717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.4499252736568451},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4499252736568451},{"x":0.7777777910232544,"y":0.4693572521209717},{"x":0.7385621070861816,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7385621070861816,0.4499252736568451,0.7777777910232544,0.4693572521209717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.4499252736568451},{"x":0.7342047691345215,"y":0.4499252736568451},{"x":0.7342047691345215,"y":0.4693572521209717},{"x":0.7015250325202942,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7015250325202942,0.4499252736568451,0.7342047691345215,0.4693572521209717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.4499252736568451},{"x":0.6949890851974487,"y":0.4499252736568451},{"x":0.6949890851974487,"y":0.4693572521209717},{"x":0.686274528503418,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.686274528503418,0.4499252736568451,0.6949890851974487,0.4693572521209717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6078431606292725,"y":0.4499252736568451},{"x":0.6775599122047424,"y":0.4499252736568451},{"x":0.6775599122047424,"y":0.4693572521209717},{"x":0.6078431606292725,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.6078431606292725,0.4499252736568451,0.6775599122047424,0.4693572521209717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5490196347236633,"y":0.4499252736568451},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4499252736568451},{"x":0.5947712659835815,"y":0.4693572521209717},{"x":0.5490196347236633,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.5490196347236633,0.4499252736568451,0.5947712659835815,0.4693572521209717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.4499252736568451},{"x":0.5403050184249878,"y":0.4499252736568451},{"x":0.5403050184249878,"y":0.4693572521209717},{"x":0.5337690711021423,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5337690711021423,0.4499252736568451,0.5403050184249878,0.4693572521209717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48583877086639404,"y":0.4499252736568451},{"x":0.5250544548034668,"y":0.4499252736568451},{"x":0.5250544548034668,"y":0.4693572521209717},{"x":0.48583877086639404,"y":0.4693572521209717}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.48583877086639404,0.4499252736568451,0.5250544548034668,0.4693572521209717]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.45142003893852234},{"x":0.48148149251937866,"y":0.45142003893852234},{"x":0.48148149251937866,"y":0.4708520174026489},{"x":0.4727668762207031,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4727668762207031,0.45142003893852234,0.48148149251937866,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.45142003893852234},{"x":0.46623092889785767,"y":0.45142003893852234},{"x":0.46623092889785767,"y":0.4708520174026489},{"x":0.4444444477558136,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4444444477558136,0.45142003893852234,0.46623092889785767,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.45142003893852234},{"x":0.43355119228363037,"y":0.45142003893852234},{"x":0.43355119228363037,"y":0.4708520174026489},{"x":0.38562092185020447,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.38562092185020447,0.45142003893852234,0.43355119228363037,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.45142003893852234},{"x":0.3812636137008667,"y":0.45142003893852234},{"x":0.3812636137008667,"y":0.4708520174026489},{"x":0.3355119824409485,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.3355119824409485,0.45142003893852234,0.3812636137008667,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.45142003893852234},{"x":0.32461872696876526,"y":0.45142003893852234},{"x":0.32461872696876526,"y":0.4708520174026489},{"x":0.2854030430316925,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.2854030430316925,0.45142003893852234,0.32461872696876526,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2723311483860016,"y":0.45142003893852234},{"x":0.27886709570884705,"y":0.45142003893852234},{"x":0.27886709570884705,"y":0.4708520174026489},{"x":0.2723311483860016,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2723311483860016,0.45142003893852234,0.27886709570884705,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21786493062973022,"y":0.45142003893852234},{"x":0.26361656188964844,"y":0.45142003893852234},{"x":0.26361656188964844,"y":0.4708520174026489},{"x":0.21786493062973022,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زایده","boundary":[0.21786493062973022,0.45142003893852234,0.26361656188964844,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13943354785442352,"y":0.45142003893852234},{"x":0.21132898330688477,"y":0.45142003893852234},{"x":0.21132898330688477,"y":0.4708520174026489},{"x":0.13943354785442352,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.13943354785442352,0.45142003893852234,0.21132898330688477,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12418300658464432,"y":0.45142003893852234},{"x":0.13943354785442352,"y":0.45142003893852234},{"x":0.13943354785442352,"y":0.4708520174026489},{"x":0.12418300658464432,"y":0.4708520174026489}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.12418300658464432,0.45142003893852234,0.13943354785442352,0.4708520174026489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06971677392721176,"y":0.4529148042201996},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4529148042201996},{"x":0.11764705926179886,"y":0.47234678268432617},{"x":0.06971677392721176,"y":0.47234678268432617}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوجود","boundary":[0.06971677392721176,0.4529148042201996,0.11764705926179886,0.47234678268432617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799564003944397,"y":0.47533631324768066},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4738415479660034},{"x":0.8366013169288635,"y":0.4932735562324524},{"x":0.7799564003944397,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میاورند","boundary":[0.7799564003944397,0.47533631324768066,0.8366013169288635,0.4932735562324524]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7625272274017334,"y":0.47533631324768066},{"x":0.7690631747245789,"y":0.47533631324768066},{"x":0.7690631747245789,"y":0.49476832151412964},{"x":0.7625272274017334,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7625272274017334,0.47533631324768066,0.7690631747245789,0.49476832151412964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6949890851974487,"y":0.47533631324768066},{"x":0.7516340017318726,"y":0.47533631324768066},{"x":0.7516340017318726,"y":0.49476832151412964},{"x":0.6949890851974487,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.6949890851974487,0.47533631324768066,0.7516340017318726,0.49476832151412964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.47533631324768066},{"x":0.6840958595275879,"y":0.47533631324768066},{"x":0.6840958595275879,"y":0.49476832151412964},{"x":0.6230936646461487,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نامساوی","boundary":[0.6230936646461487,0.47533631324768066,0.6840958595275879,0.49476832151412964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6056644916534424,"y":0.47533631324768066},{"x":0.6143791079521179,"y":0.47533631324768066},{"x":0.6143791079521179,"y":0.49476832151412964},{"x":0.6056644916534424,"y":0.49476832151412964}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6056644916534424,0.47533631324768066,0.6143791079521179,0.49476832151412964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.47533631324768066},{"x":0.5969498753547668,"y":0.47533631324768066},{"x":0.5969498753547668,"y":0.49476832151412964},{"x":0.5272331237792969,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"گلبرگهای","boundary":[0.5272331237792969,0.47533631324768066,0.5969498753547668,0.49476832151412964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4727668762207031,"y":0.4768310785293579},{"x":0.5119825601577759,"y":0.47533631324768066},{"x":0.5119825601577759,"y":0.49476832151412964},{"x":0.4727668762207031,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پائین","boundary":[0.4727668762207031,0.4768310785293579,0.5119825601577759,0.49476832151412964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42265796661376953,"y":0.4768310785293579},{"x":0.4618736505508423,"y":0.4768310785293579},{"x":0.4618736505508423,"y":0.4962630867958069},{"x":0.42265796661376953,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.42265796661376953,0.4768310785293579,0.4618736505508423,0.4962630867958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.4768310785293579},{"x":0.4095860421657562,"y":0.4768310785293579},{"x":0.4095860421657562,"y":0.4962630867958069},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.3529411852359772,0.4768310785293579,0.4095860421657562,0.4962630867958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2897603511810303,"y":0.4768310785293579},{"x":0.3376906216144562,"y":0.4768310785293579},{"x":0.3376906216144562,"y":0.4962630867958069},{"x":0.2897603511810303,"y":0.4962630867958069}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.2897603511810303,0.4768310785293579,0.3376906216144562,0.4962630867958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22657951712608337,"y":0.4768310785293579},{"x":0.27668845653533936,"y":0.4768310785293579},{"x":0.27668845653533936,"y":0.4962630867958069},{"x":0.22657951712608337,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگتر","boundary":[0.22657951712608337,0.4768310785293579,0.27668845653533936,0.4962630867958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20261438190937042,"y":0.47832587361335754},{"x":0.22440087795257568,"y":0.47832587361335754},{"x":0.22440087795257568,"y":0.49775785207748413},{"x":0.20261438190937042,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.20261438190937042,0.47832587361335754,0.22440087795257568,0.49775785207748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16557733714580536,"y":0.47832587361335754},{"x":0.20043572783470154,"y":0.47832587361335754},{"x":0.20043572783470154,"y":0.49775785207748413},{"x":0.16557733714580536,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بقیه","boundary":[0.16557733714580536,0.47832587361335754,0.20043572783470154,0.49775785207748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.47832587361335754},{"x":0.15468409657478333,"y":0.47832587361335754},{"x":0.15468409657478333,"y":0.49775785207748413},{"x":0.14814814925193787,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.14814814925193787,0.47832587361335754,0.15468409657478333,0.49775785207748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12200435996055603,"y":0.47832587361335754},{"x":0.1416122019290924,"y":0.47832587361335754},{"x":0.1416122019290924,"y":0.49775785207748413},{"x":0.12200435996055603,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.12200435996055603,0.47832587361335754,0.1416122019290924,0.49775785207748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06535948067903519,"y":0.47832587361335754},{"x":0.11328975856304169,"y":0.47832587361335754},{"x":0.11328975856304169,"y":0.49775785207748413},{"x":0.06535948067903519,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.06535948067903519,0.47832587361335754,0.11328975856304169,0.49775785207748413]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06535948067903519,"y":0.3467862606048584},{"x":0.8387799859046936,"y":0.34529146552085876},{"x":0.8387799859046936,"y":0.4962630867958069},{"x":0.06535948067903519,"y":0.49775785207748413}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.06035948067903519,0.3397862606048584,0.8437799859046936,0.5032630867958069],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.5022421479225159},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5022421479225159},{"x":0.7450980544090271,"y":0.5216741561889648},{"x":0.6296296119689941,"y":0.5216741561889648}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بساکچسبیده","boundary":[0.6296296119689941,0.5022421479225159,0.7450980544090271,0.5216741561889648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5838779807090759,"y":0.5022421479225159},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5022421479225159},{"x":0.6274510025978088,"y":0.5231689214706421},{"x":0.5838779807090759,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"یانیمه","boundary":[0.5838779807090759,0.5022421479225159,0.6274510025978088,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5098039507865906,"y":0.5022421479225159},{"x":0.5795207023620605,"y":0.5022421479225159},{"x":0.5795207023620605,"y":0.5231689214706421},{"x":0.5098039507865906,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"چسبیده","boundary":[0.5098039507865906,0.5022421479225159,0.5795207023620605,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.5022421479225159},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5022421479225159},{"x":0.49673202633857727,"y":0.5231689214706421},{"x":0.4618736505508423,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.4618736505508423,0.5022421479225159,0.49673202633857727,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41830065846443176,"y":0.5022421479225159},{"x":0.45315903425216675,"y":0.5022421479225159},{"x":0.45315903425216675,"y":0.5231689214706421},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.41830065846443176,0.5022421479225159,0.45315903425216675,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.5022421479225159},{"x":0.4008714556694031,"y":0.5022421479225159},{"x":0.4008714556694031,"y":0.5231689214706421},{"x":0.38562092185020447,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.38562092185020447,0.5022421479225159,0.4008714556694031,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355119824409485,"y":0.5022421479225159},{"x":0.37690630555152893,"y":0.5022421479225159},{"x":0.37690630555152893,"y":0.5231689214706421},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.3355119824409485,0.5022421479225159,0.37690630555152893,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.5022421479225159},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5022421479225159},{"x":0.32679739594459534,"y":0.5231689214706421},{"x":0.2810457646846771,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متورم","boundary":[0.2810457646846771,0.5022421479225159,0.32679739594459534,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.5037369132041931},{"x":0.27668845653533936,"y":0.5037369132041931},{"x":0.27668845653533936,"y":0.5231689214706421},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2679738700389862,0.5037369132041931,0.27668845653533936,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22875817120075226,"y":0.5037369132041931},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5037369132041931},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5231689214706421},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کلاله","boundary":[0.22875817120075226,0.5037369132041931,0.2679738700389862,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14814814925193787,"y":0.5037369132041931},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5037369132041931},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5231689214706421},{"x":0.14814814925193787,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بشکلهای","boundary":[0.14814814925193787,0.5037369132041931,0.2222222238779068,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07189542800188065,"y":0.5037369132041931},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5037369132041931},{"x":0.13725490868091583,"y":0.5231689214706421},{"x":0.07189542800188065,"y":0.5231689214706421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.07189542800188065,0.5037369132041931,0.13725490868091583,0.5231689214706421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.5291479825973511},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5291479825973511},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5500747561454773},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوکدار","boundary":[0.7821350693702698,0.5291479825973511,0.8366013169288635,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7712418437004089,"y":0.5291479825973511},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5291479825973511},{"x":0.7799564003944397,"y":0.5500747561454773},{"x":0.7712418437004089,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7712418437004089,0.5291479825973511,0.7799564003944397,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5291479825973511},{"x":0.7603485584259033,"y":0.5291479825973511},{"x":0.7603485584259033,"y":0.5500747561454773},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دولوبی","boundary":[0.7058823704719543,0.5291479825973511,0.7603485584259033,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.5291479825973511},{"x":0.6949890851974487,"y":0.5291479825973511},{"x":0.6949890851974487,"y":0.5500747561454773},{"x":0.686274528503418,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.686274528503418,0.5291479825973511,0.6949890851974487,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5291479825973511},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5291479825973511},{"x":0.6797385811805725,"y":0.5500747561454773},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.6470588445663452,0.5291479825973511,0.6797385811805725,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6318082809448242,"y":0.5291479825973511},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5291479825973511},{"x":0.6405228972434998,"y":0.5500747561454773},{"x":0.6318082809448242,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6318082809448242,0.5291479825973511,0.6405228972434998,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.5291479825973511},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5291479825973511},{"x":0.6230936646461487,"y":0.5500747561454773},{"x":0.5904139280319214,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5904139280319214,0.5291479825973511,0.6230936646461487,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.5291479825973511},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5291479825973511},{"x":0.5816993713378906,"y":0.5500747561454773},{"x":0.5359477400779724,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کپسول","boundary":[0.5359477400779724,0.5291479825973511,0.5816993713378906,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.5291479825973511},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5291479825973511},{"x":0.5250544548034668,"y":0.5500747561454773},{"x":0.516339898109436,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.516339898109436,0.5291479825973511,0.5250544548034668,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.5291479825973511},{"x":0.5076252818107605,"y":0.5291479825973511},{"x":0.5076252818107605,"y":0.5500747561454773},{"x":0.4880174398422241,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.4880174398422241,0.5291479825973511,0.5076252818107605,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.5291479825973511},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5291479825973511},{"x":0.4749455451965332,"y":0.5500747561454773},{"x":0.4422658085823059,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.4422658085823059,0.5291479825973511,0.4749455451965332,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.5291479825973511},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5291479825973511},{"x":0.4444444477558136,"y":0.5500747561454773},{"x":0.4270152449607849,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4270152449607849,0.5291479825973511,0.4444444477558136,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40740740299224854,"y":0.5291479825973511},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5291479825973511},{"x":0.4161219894886017,"y":0.5500747561454773},{"x":0.40740740299224854,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40740740299224854,0.5291479825973511,0.4161219894886017,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.5291479825973511},{"x":0.4008714556694031,"y":0.5291479825973511},{"x":0.4008714556694031,"y":0.5500747561454773},{"x":0.35729846358299255,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شکوفا","boundary":[0.35729846358299255,0.5291479825973511,0.4008714556694031,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34204792976379395,"y":0.5291479825973511},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5291479825973511},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5500747561454773},{"x":0.34204792976379395,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34204792976379395,0.5291479825973511,0.3507625162601471,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.5291479825973511},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5291479825973511},{"x":0.3355119824409485,"y":0.5500747561454773},{"x":0.3028322458267212,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.3028322458267212,0.5291479825973511,0.3355119824409485,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.5291479825973511},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5291479825973511},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5500747561454773},{"x":0.24400871992111206,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیضوی","boundary":[0.24400871992111206,0.5291479825973511,0.29411765933036804,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.5291479825973511},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5291479825973511},{"x":0.22875817120075226,"y":0.5500747561454773},{"x":0.21568627655506134,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.21568627655506134,0.5291479825973511,0.22875817120075226,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1437908560037613,"y":0.5291479825973511},{"x":0.206971675157547,"y":0.5291479825973511},{"x":0.206971675157547,"y":0.5500747561454773},{"x":0.1437908560037613,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تقریبا","boundary":[0.1437908560037613,0.5291479825973511,0.206971675157547,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.5291479825973511},{"x":0.13943354785442352,"y":0.5291479825973511},{"x":0.13943354785442352,"y":0.5500747561454773},{"x":0.13071896135807037,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.13071896135807037,0.5291479825973511,0.13943354785442352,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08714596927165985,"y":0.5291479825973511},{"x":0.13289760053157806,"y":0.5291479825973511},{"x":0.13289760053157806,"y":0.5500747561454773},{"x":0.08714596927165985,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.08714596927165985,0.5291479825973511,0.13289760053157806,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0631808266043663,"y":0.5291479825973511},{"x":0.0784313753247261,"y":0.5291479825973511},{"x":0.0784313753247261,"y":0.5500747561454773},{"x":0.0631808266043663,"y":0.5500747561454773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.0631808266043663,0.5291479825973511,0.0784313753247261,0.5500747561454773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7908496856689453,"y":0.5560538172721863},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5575485825538635},{"x":0.8344226479530334,"y":0.5784753561019897},{"x":0.7908496856689453,"y":0.5769805908203125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوسته","boundary":[0.7908496856689453,0.5560538172721863,0.8344226479530334,0.5784753561019897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7494553327560425,"y":0.5560538172721863},{"x":0.7843137383460999,"y":0.5560538172721863},{"x":0.7821350693702698,"y":0.5769805908203125},{"x":0.7472766637802124,"y":0.5754858255386353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براق","boundary":[0.7494553327560425,0.5560538172721863,0.7821350693702698,0.5769805908203125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.5560538172721863},{"x":0.7407407164573669,"y":0.5560538172721863},{"x":0.7385621070861816,"y":0.5754858255386353},{"x":0.7298474907875061,"y":0.5754858255386353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7320261597633362,0.5560538172721863,0.7385621070861816,0.5754858255386353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.5814648866653442},{"x":0.8322439789772034,"y":0.5814648866653442},{"x":0.8322439789772034,"y":0.6023916006088257},{"x":0.8017429113388062,"y":0.6023916006088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.8017429113388062,0.5814648866653442,0.8322439789772034,0.6023916006088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755991220474243,"y":0.5814648866653442},{"x":0.7952069640159607,"y":0.5814648866653442},{"x":0.7952069640159607,"y":0.6023916006088257},{"x":0.7755991220474243,"y":0.6023916006088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7755991220474243,0.5814648866653442,0.7952069640159607,0.6023916006088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7124183177947998,"y":0.5814648866653442},{"x":0.758169949054718,"y":0.5814648866653442},{"x":0.758169949054718,"y":0.6023916006088257},{"x":0.7124183177947998,"y":0.6023916006088257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.7124183177947998,0.5814648866653442,0.758169949054718,0.6023916006088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.5814648866653442},{"x":0.6949890851974487,"y":0.5814648866653442},{"x":0.6949890851974487,"y":0.6023916006088257},{"x":0.6644880175590515,"y":0.6023916006088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6644880175590515,0.5814648866653442,0.6949890851974487,0.6023916006088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6230936646461487,"y":0.5829596519470215},{"x":0.6514161229133606,"y":0.5829596519470215},{"x":0.6514161229133606,"y":0.6023916006088257},{"x":0.6230936646461487,"y":0.6023916006088257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.6230936646461487,0.5829596519470215,0.6514161229133606,0.6023916006088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.5829596519470215},{"x":0.6056644916534424,"y":0.5829596519470215},{"x":0.6056644916534424,"y":0.6023916006088257},{"x":0.5947712659835815,"y":0.6023916006088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5947712659835815,0.5829596519470215,0.6056644916534424,0.6023916006088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5829596519470215},{"x":0.586056649684906,"y":0.5829596519470215},{"x":0.586056649684906,"y":0.6023916006088257},{"x":0.529411792755127,"y":0.6023916006088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یکدیگر","boundary":[0.529411792755127,0.5829596519470215,0.586056649684906,0.6023916006088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43355119228363037,"y":0.5829596519470215},{"x":0.5185185074806213,"y":0.5829596519470215},{"x":0.5185185074806213,"y":0.6038864254951477},{"x":0.43355119228363037,"y":0.6038864254951477}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هیبریدهای","boundary":[0.43355119228363037,0.5829596519470215,0.5185185074806213,0.6038864254951477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35947713255882263,"y":0.5829596519470215},{"x":0.41830065846443176,"y":0.5829596519470215},{"x":0.41830065846443176,"y":0.6038864254951477},{"x":0.35947713255882263,"y":0.6038864254951477}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوناگون","boundary":[0.35947713255882263,0.5829596519470215,0.41830065846443176,0.6038864254951477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.5844544172286987},{"x":0.3507625162601471,"y":0.5829596519470215},{"x":0.3507625162601471,"y":0.6038864254951477},{"x":0.3028322458267212,"y":0.605381190776825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.3028322458267212,0.5844544172286987,0.3507625162601471,0.6038864254951477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27450981736183167,"y":0.5844544172286987},{"x":0.2897603511810303,"y":0.5844544172286987},{"x":0.2897603511810303,"y":0.605381190776825},{"x":0.27450981736183167,"y":0.605381190776825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.27450981736183167,0.5844544172286987,0.2897603511810303,0.605381190776825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22657951712608337,"y":0.5844544172286987},{"x":0.2679738700389862,"y":0.5844544172286987},{"x":0.2679738700389862,"y":0.605381190776825},{"x":0.22657951712608337,"y":0.605381190776825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.22657951712608337,0.5844544172286987,0.2679738700389862,0.605381190776825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0631808266043663,"y":0.5022421479225159},{"x":0.8366013169288635,"y":0.5007473826408386},{"x":0.8366013169288635,"y":0.605381190776825},{"x":0.0631808266043663,"y":0.605381190776825}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.058180826604366305,0.49524214792251586,0.8416013169288635,0.612381190776825],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06753812730312347,"y":0.71898353099823},{"x":0.06971677392721176,"y":0.71898353099823},{"x":0.06971677392721176,"y":0.7294469475746155},{"x":0.06753812730312347,"y":0.7294469475746155}]},"confidence":0.38999998569488525,"str":"۴","boundary":[0.06753812730312347,0.71898353099823,0.06971677392721176,0.7294469475746155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06753812730312347,"y":0.71898353099823},{"x":0.06971677392721176,"y":0.71898353099823},{"x":0.06971677392721176,"y":0.7294469475746155},{"x":0.06753812730312347,"y":0.7294469475746155}]},"confidence":0.38999998569488525,"dir":"ltr","boundary":[0.06253812730312347,0.71198353099823,0.07471677392721177,0.7364469475746155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.827886700630188,"y":0.6606875658035278},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6606875658035278},{"x":0.8366013169288635,"y":0.681614339351654},{"x":0.827886700630188,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.827886700630188,0.6606875658035278,0.8366013169288635,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8148148059844971,"y":0.6606875658035278},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6606875658035278},{"x":0.8235294222831726,"y":0.681614339351654},{"x":0.8148148059844971,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8148148059844971,0.6606875658035278,0.8235294222831726,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7385621070861816,"y":0.6606875658035278},{"x":0.8104575276374817,"y":0.6606875658035278},{"x":0.8104575276374817,"y":0.681614339351654},{"x":0.7385621070861816,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلهابنفش","boundary":[0.7385621070861816,0.6606875658035278,0.8104575276374817,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7167755961418152,"y":0.6606875658035278},{"x":0.7254902124404907,"y":0.6606875658035278},{"x":0.7254902124404907,"y":0.681614339351654},{"x":0.7167755961418152,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7167755961418152,0.6606875658035278,0.7254902124404907,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.6606875658035278},{"x":0.7080609798431396,"y":0.6606875658035278},{"x":0.7080609798431396,"y":0.681614339351654},{"x":0.6840958595275879,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آبی","boundary":[0.6840958595275879,0.6606875658035278,0.7080609798431396,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.655773401260376,"y":0.6606875658035278},{"x":0.6688452959060669,"y":0.6606875658035278},{"x":0.6688452959060669,"y":0.681614339351654},{"x":0.655773401260376,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.655773401260376,0.6606875658035278,0.6688452959060669,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.6606875658035278},{"x":0.6492374539375305,"y":0.6606875658035278},{"x":0.6492374539375305,"y":0.681614339351654},{"x":0.6100217700004578,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.6100217700004578,0.6606875658035278,0.6492374539375305,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.6606875658035278},{"x":0.601307213306427,"y":0.6606875658035278},{"x":0.601307213306427,"y":0.681614339351654},{"x":0.5925925970077515,"y":0.681614339351654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5925925970077515,0.6606875658035278,0.601307213306427,0.681614339351654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.6621823906898499},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6621823906898499},{"x":0.5838779807090759,"y":0.6831091046333313},{"x":0.5468409657478333,"y":0.6831091046333313}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هرگز","boundary":[0.5468409657478333,0.6621823906898499,0.5838779807090759,0.6831091046333313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.6621823906898499},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6621823906898499},{"x":0.5446622967720032,"y":0.6831091046333313},{"x":0.514161229133606,"y":0.6831091046333313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.514161229133606,0.6621823906898499,0.5446622967720032,0.6831091046333313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.6621823906898499},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6621823906898499},{"x":0.5076252818107605,"y":0.6831091046333313},{"x":0.44880175590515137,"y":0.6831091046333313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیستند","boundary":[0.44880175590515137,0.6621823906898499,0.5076252818107605,0.6831091046333313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.429193913936615,"y":0.6621823906898499},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6621823906898499},{"x":0.43790850043296814,"y":0.6831091046333313},{"x":0.429193913936615,"y":0.6831091046333313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.429193913936615,0.6621823906898499,0.43790850043296814,0.6831091046333313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.6621823906898499},{"x":0.42265796661376953,"y":0.6621823906898499},{"x":0.42265796661376953,"y":0.6831091046333313},{"x":0.35511982440948486,"y":0.6831091046333313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگهای","boundary":[0.35511982440948486,0.6621823906898499,0.42265796661376953,0.6831091046333313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3028322458267212,"y":0.6636771559715271},{"x":0.3376906216144562,"y":0.6636771559715271},{"x":0.3376906216144562,"y":0.6831091046333313},{"x":0.3028322458267212,"y":0.6831091046333313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کناری","boundary":[0.3028322458267212,0.6636771559715271,0.3376906216144562,0.6831091046333313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24400871992111206,"y":0.6636771559715271},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6621823906898499},{"x":0.2875817120075226,"y":0.6831091046333313},{"x":0.24400871992111206,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.24400871992111206,0.6636771559715271,0.2875817120075226,0.6831091046333313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21568627655506134,"y":0.6636771559715271},{"x":0.23093682527542114,"y":0.6636771559715271},{"x":0.23093682527542114,"y":0.6846038699150085},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21568627655506134,0.6636771559715271,0.23093682527542114,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17864923179149628,"y":0.6636771559715271},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6636771559715271},{"x":0.21568627655506134,"y":0.6846038699150085},{"x":0.17864923179149628,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.17864923179149628,0.6636771559715271,0.21568627655506134,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.6636771559715271},{"x":0.16775599122047424,"y":0.6636771559715271},{"x":0.16775599122047424,"y":0.6846038699150085},{"x":0.13071896135807037,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.13071896135807037,0.6636771559715271,0.16775599122047424,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07189542800188065,"y":0.6636771559715271},{"x":0.1285403072834015,"y":0.6636771559715271},{"x":0.1285403072834015,"y":0.6846038699150085},{"x":0.07189542800188065,"y":0.6846038699150085}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.07189542800188065,0.6636771559715271,0.1285403072834015,0.6846038699150085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017429113388062,"y":0.687593400478363},{"x":0.8344226479530334,"y":0.687593400478363},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7085201740264893},{"x":0.8017429113388062,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.8017429113388062,0.687593400478363,0.8344226479530334,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758169949054718,"y":0.687593400478363},{"x":0.7908496856689453,"y":0.687593400478363},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7085201740264893},{"x":0.758169949054718,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.758169949054718,0.687593400478363,0.7908496856689453,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7102396488189697,"y":0.687593400478363},{"x":0.7538126111030579,"y":0.687593400478363},{"x":0.7538126111030579,"y":0.7085201740264893},{"x":0.7102396488189697,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7102396488189697,0.687593400478363,0.7538126111030579,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.687593400478363},{"x":0.7124183177947998,"y":0.687593400478363},{"x":0.7124183177947998,"y":0.7085201740264893},{"x":0.6840958595275879,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6840958595275879,0.687593400478363,0.7124183177947998,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.687593400478363},{"x":0.6753812432289124,"y":0.687593400478363},{"x":0.6753812432289124,"y":0.7085201740264893},{"x":0.6688452959060669,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6688452959060669,0.687593400478363,0.6753812432289124,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252723336219788,"y":0.687593400478363},{"x":0.657952070236206,"y":0.687593400478363},{"x":0.657952070236206,"y":0.7085201740264893},{"x":0.6252723336219788,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.6252723336219788,0.687593400478363,0.657952070236206,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5925925970077515,"y":0.687593400478363},{"x":0.6165577173233032,"y":0.687593400478363},{"x":0.6165577173233032,"y":0.7085201740264893},{"x":0.5925925970077515,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5925925970077515,0.687593400478363,0.6165577173233032,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5446622967720032,"y":0.687593400478363},{"x":0.5882353186607361,"y":0.687593400478363},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7085201740264893},{"x":0.5446622967720032,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.5446622967720032,0.687593400478363,0.5882353186607361,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5032680034637451,"y":0.687593400478363},{"x":0.5403050184249878,"y":0.687593400478363},{"x":0.5403050184249878,"y":0.7085201740264893},{"x":0.5032680034637451,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"قلاب","boundary":[0.5032680034637451,0.687593400478363,0.5403050184249878,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44880175590515137,"y":0.687593400478363},{"x":0.48583877086639404,"y":0.687593400478363},{"x":0.48583877086639404,"y":0.7085201740264893},{"x":0.44880175590515137,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.44880175590515137,0.687593400478363,0.48583877086639404,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4313725531101227,"y":0.687593400478363},{"x":0.44008713960647583,"y":0.687593400478363},{"x":0.44008713960647583,"y":0.7085201740264893},{"x":0.4313725531101227,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4313725531101227,0.687593400478363,0.44008713960647583,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3660130798816681,"y":0.687593400478363},{"x":0.42265796661376953,"y":0.687593400478363},{"x":0.42265796661376953,"y":0.7085201740264893},{"x":0.3660130798816681,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.3660130798816681,0.687593400478363,0.42265796661376953,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3050108850002289,"y":0.687593400478363},{"x":0.3464052379131317,"y":0.687593400478363},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7085201740264893},{"x":0.3050108850002289,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.3050108850002289,0.687593400478363,0.3464052379131317,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2854030430316925,"y":0.687593400478363},{"x":0.29629629850387573,"y":0.687593400478363},{"x":0.29629629850387573,"y":0.7085201740264893},{"x":0.2854030430316925,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2854030430316925,0.687593400478363,0.29629629850387573,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.687593400478363},{"x":0.27668845653533936,"y":0.687593400478363},{"x":0.27668845653533936,"y":0.7085201740264893},{"x":0.23311546444892883,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شرابه","boundary":[0.23311546444892883,0.687593400478363,0.27668845653533936,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19825707376003265,"y":0.687593400478363},{"x":0.23093682527542114,"y":0.687593400478363},{"x":0.23093682527542114,"y":0.7085201740264893},{"x":0.19825707376003265,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دارو","boundary":[0.19825707376003265,0.687593400478363,0.23093682527542114,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14596949517726898,"y":0.687593400478363},{"x":0.19607843458652496,"y":0.687593400478363},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7085201740264893},{"x":0.14596949517726898,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بندرت","boundary":[0.14596949517726898,0.687593400478363,0.19607843458652496,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10893246531486511,"y":0.687593400478363},{"x":0.13943354785442352,"y":0.687593400478363},{"x":0.13943354785442352,"y":0.7085201740264893},{"x":0.10893246531486511,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لوب","boundary":[0.10893246531486511,0.687593400478363,0.13943354785442352,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07407407462596893,"y":0.687593400478363},{"x":0.10021786391735077,"y":0.687593400478363},{"x":0.10021786391735077,"y":0.7085201740264893},{"x":0.07407407462596893,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.07407407462596893,0.687593400478363,0.10021786391735077,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0631808266043663,"y":0.687593400478363},{"x":0.07189542800188065,"y":0.687593400478363},{"x":0.07189542800188065,"y":0.7085201740264893},{"x":0.0631808266043663,"y":0.7085201740264893}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.0631808266043663,0.687593400478363,0.07189542800188065,0.7085201740264893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.7144992351531982},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7144992351531982},{"x":0.8322439789772034,"y":0.7369207739830017},{"x":0.7886710166931152,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.7886710166931152,0.7144992351531982,0.8322439789772034,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015250325202942,"y":0.7144992351531982},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7144992351531982},{"x":0.7734204530715942,"y":0.7369207739830017},{"x":0.7015250325202942,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"خودبارور","boundary":[0.7015250325202942,0.7144992351531982,0.7734204530715942,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7144992351531982},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7144992351531982},{"x":0.6971677541732788,"y":0.7369207739830017},{"x":0.686274528503418,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.686274528503418,0.7144992351531982,0.6971677541732788,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5468409657478333,"y":0.7144992351531982},{"x":0.686274528503418,"y":0.7144992351531982},{"x":0.686274528503418,"y":0.7369207739830017},{"x":0.5468409657478333,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Cleistogamous","boundary":[0.5468409657478333,0.7144992351531982,0.686274528503418,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5403050184249878,"y":0.7144992351531982},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7144992351531982},{"x":0.5490196347236633,"y":0.7369207739830017},{"x":0.5403050184249878,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5403050184249878,0.7144992351531982,0.5490196347236633,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.514161229133606,"y":0.7144992351531982},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7144992351531982},{"x":0.5359477400779724,"y":0.7369207739830017},{"x":0.514161229133606,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.514161229133606,0.7144992351531982,0.5359477400779724,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.7144992351531982},{"x":0.5054466128349304,"y":0.7144992351531982},{"x":0.5054466128349304,"y":0.7369207739830017},{"x":0.4422658085823059,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تابستان","boundary":[0.4422658085823059,0.7144992351531982,0.5054466128349304,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3943355083465576,"y":0.7144992351531982},{"x":0.43572986125946045,"y":0.7144992351531982},{"x":0.43572986125946045,"y":0.7369207739830017},{"x":0.3943355083465576,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.3943355083465576,0.7144992351531982,0.43572986125946045,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3464052379131317,"y":0.7144992351531982},{"x":0.3834422528743744,"y":0.7144992351531982},{"x":0.3834422528743744,"y":0.7369207739830017},{"x":0.3464052379131317,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.3464052379131317,0.7144992351531982,0.3834422528743744,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31154683232307434,"y":0.7144992351531982},{"x":0.32244008779525757,"y":0.7144992351531982},{"x":0.32244008779525757,"y":0.7369207739830017},{"x":0.31154683232307434,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.31154683232307434,0.7144992351531982,0.32244008779525757,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19607843458652496,"y":0.7144992351531982},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7144992351531982},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7369207739830017},{"x":0.19607843458652496,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Sect","boundary":[0.19607843458652496,0.7144992351531982,0.23529411852359772,0.7369207739830017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0631808266043663,"y":0.6636771559715271},{"x":0.8366013169288635,"y":0.6606875658035278},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7369207739830017},{"x":0.0631808266043663,"y":0.7399103045463562}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.058180826604366305,0.6566771559715271,0.8416013169288635,0.7439207739830017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23311546444892883,"y":0.7144992351531982},{"x":0.24183006584644318,"y":0.7144992351531982},{"x":0.24183006584644318,"y":0.7369207739830017},{"x":0.23311546444892883,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23311546444892883,0.7144992351531982,0.24183006584644318,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2505446672439575,"y":0.7144992351531982},{"x":0.3050108850002289,"y":0.7144992351531982},{"x":0.3050108850002289,"y":0.7369207739830017},{"x":0.2505446672439575,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Viola","boundary":[0.2505446672439575,0.7144992351531982,0.3050108850002289,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18082788586616516,"y":0.7144992351531982},{"x":0.1917211264371872,"y":0.7144992351531982},{"x":0.1917211264371872,"y":0.7369207739830017},{"x":0.18082788586616516,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.18082788586616516,0.7144992351531982,0.1917211264371872,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17211328446865082,"y":0.7144992351531982},{"x":0.18082788586616516,"y":0.7144992351531982},{"x":0.18082788586616516,"y":0.7369207739830017},{"x":0.17211328446865082,"y":0.7369207739830017}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.17211328446865082,0.7144992351531982,0.18082788586616516,0.7369207739830017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.7399103045463562},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7399103045463562},{"x":0.8300653696060181,"y":0.7608370780944824},{"x":0.8213507533073425,"y":0.7608370780944824}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8213507533073425,0.7399103045463562,0.8300653696060181,0.7608370780944824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7821350693702698,"y":0.7399103045463562},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7399103045463562},{"x":0.8169934749603271,"y":0.7608370780944824},{"x":0.7821350693702698,"y":0.7608370780944824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.7821350693702698,0.7399103045463562,0.8169934749603271,0.7608370780944824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7472766637802124,"y":0.7399103045463562},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7399103045463562},{"x":0.7755991220474243,"y":0.7608370780944824},{"x":0.7472766637802124,"y":0.7608370780944824}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.7472766637802124,0.7399103045463562,0.7755991220474243,0.7608370780944824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7233115434646606,"y":0.7399103045463562},{"x":0.7363834381103516,"y":0.7399103045463562},{"x":0.7363834381103516,"y":0.7608370780944824},{"x":0.7233115434646606,"y":0.7608370780944824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7233115434646606,0.7399103045463562,0.7363834381103516,0.7608370780944824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6797385811805725,"y":0.7399103045463562},{"x":0.7167755961418152,"y":0.7399103045463562},{"x":0.7167755961418152,"y":0.7608370780944824},{"x":0.6797385811805725,"y":0.7608370780944824}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.6797385811805725,0.7399103045463562,0.7167755961418152,0.7608370780944824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.7399103045463562},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7399103045463562},{"x":0.6623093485832214,"y":0.7623318433761597},{"x":0.6514161229133606,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6514161229133606,0.7399103045463562,0.6623093485832214,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947712659835815,"y":0.7399103045463562},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7399103045463562},{"x":0.6448801755905151,"y":0.7623318433761597},{"x":0.5947712659835815,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دورنگ","boundary":[0.5947712659835815,0.7399103045463562,0.6448801755905151,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5751634240150452,"y":0.7399103045463562},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7399103045463562},{"x":0.5838779807090759,"y":0.7623318433761597},{"x":0.5751634240150452,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5751634240150452,0.7399103045463562,0.5838779807090759,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4945533871650696,"y":0.7399103045463562},{"x":0.5664488077163696,"y":0.7399103045463562},{"x":0.5664488077163696,"y":0.7623318433761597},{"x":0.4945533871650696,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلبرگهای","boundary":[0.4945533871650696,0.7399103045463562,0.5664488077163696,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.7399103045463562},{"x":0.48148149251937866,"y":0.7399103045463562},{"x":0.48148149251937866,"y":0.7623318433761597},{"x":0.4422658085823059,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کناری","boundary":[0.4422658085823059,0.7399103045463562,0.48148149251937866,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38562092185020447,"y":0.7414050698280334},{"x":0.429193913936615,"y":0.7414050698280334},{"x":0.429193913936615,"y":0.7623318433761597},{"x":0.38562092185020447,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.38562092185020447,0.7414050698280334,0.429193913936615,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35511982440948486,"y":0.7414050698280334},{"x":0.37472766637802124,"y":0.7414050698280334},{"x":0.37472766637802124,"y":0.7623318433761597},{"x":0.35511982440948486,"y":0.7623318433761597}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35511982440948486,0.7414050698280334,0.37472766637802124,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29629629850387573,"y":0.7414050698280334},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7414050698280334},{"x":0.3507625162601471,"y":0.7623318433761597},{"x":0.29629629850387573,"y":0.7638266086578369}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.29629629850387573,0.7414050698280334,0.3507625162601471,0.7623318433761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.7414050698280334},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7414050698280334},{"x":0.2875817120075226,"y":0.7638266086578369},{"x":0.2549019753932953,"y":0.7638266086578369}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.2549019753932953,0.7414050698280334,0.2875817120075226,0.7638266086578369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1764705926179886,"y":0.7414050698280334},{"x":0.24618735909461975,"y":0.7414050698280334},{"x":0.24618735909461975,"y":0.7638266086578369},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7638266086578369}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بصورت","boundary":[0.1764705926179886,0.7414050698280334,0.24618735909461975,0.7638266086578369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.7414050698280334},{"x":0.16339869797229767,"y":0.7414050698280334},{"x":0.16339869797229767,"y":0.7638266086578369},{"x":0.1111111119389534,"y":0.7638266086578369}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمودی","boundary":[0.1111111119389534,0.7414050698280334,0.16339869797229767,0.7638266086578369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07189542800188065,"y":0.7414050698280334},{"x":0.10021786391735077,"y":0.7414050698280334},{"x":0.10021786391735077,"y":0.7638266086578369},{"x":0.07189542800188065,"y":0.7638266086578369}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.07189542800188065,0.7414050698280334,0.10021786391735077,0.7638266086578369]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7952069640159607,"y":0.7653213739395142},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7653213739395142},{"x":0.8344226479530334,"y":0.7862481474876404},{"x":0.7952069640159607,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7952069640159607,0.7653213739395142,0.8344226479530334,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668845057487488,"y":0.7653213739395142},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7653213739395142},{"x":0.7908496856689453,"y":0.7862481474876404},{"x":0.7668845057487488,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7668845057487488,0.7653213739395142,0.7908496856689453,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.7653213739395142},{"x":0.7603485584259033,"y":0.7653213739395142},{"x":0.7603485584259033,"y":0.7862481474876404},{"x":0.7516340017318726,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7516340017318726,0.7653213739395142,0.7603485584259033,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7668161392211914},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7668161392211914},{"x":0.7407407164573669,"y":0.7862481474876404},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.7058823704719543,0.7668161392211914,0.7407407164573669,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6775599122047424,"y":0.7668161392211914},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7668161392211914},{"x":0.6993464231491089,"y":0.7862481474876404},{"x":0.6775599122047424,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6775599122047424,0.7668161392211914,0.6993464231491089,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6296296119689941,"y":0.7668161392211914},{"x":0.6753812432289124,"y":0.7653213739395142},{"x":0.6753812432289124,"y":0.7862481474876404},{"x":0.6296296119689941,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتها","boundary":[0.6296296119689941,0.7668161392211914,0.6753812432289124,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7668161392211914},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7668161392211914},{"x":0.6209150552749634,"y":0.7862481474876404},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.5882353186607361,0.7668161392211914,0.6209150552749634,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.570806086063385,"y":0.7668161392211914},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7668161392211914},{"x":0.5795207023620605,"y":0.7862481474876404},{"x":0.570806086063385,"y":0.7862481474876404}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.570806086063385,0.7668161392211914,0.5795207023620605,0.7862481474876404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5228758454322815,"y":0.7668161392211914},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7668161392211914},{"x":0.5620915293693542,"y":0.7877429127693176},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5228758454322815,0.7668161392211914,0.5620915293693542,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4618736505508423,"y":0.7668161392211914},{"x":0.5054466128349304,"y":0.7668161392211914},{"x":0.5054466128349304,"y":0.7877429127693176},{"x":0.4618736505508423,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرگرد","boundary":[0.4618736505508423,0.7668161392211914,0.5054466128349304,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422658085823059,"y":0.7668161392211914},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7668161392211914},{"x":0.45098039507865906,"y":0.7877429127693176},{"x":0.4422658085823059,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4422658085823059,0.7668161392211914,0.45098039507865906,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7668161392211914},{"x":0.43355119228363037,"y":0.7668161392211914},{"x":0.43355119228363037,"y":0.7877429127693176},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4117647111415863,0.7668161392211914,0.43355119228363037,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35729846358299255,"y":0.7668161392211914},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7668161392211914},{"x":0.40522876381874084,"y":0.7877429127693176},{"x":0.35729846358299255,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.35729846358299255,0.7668161392211914,0.40522876381874084,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32679739594459534,"y":0.7683109045028687},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7698056697845459},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7907324433326721},{"x":0.32461872696876526,"y":0.7907324433326721}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیچ","boundary":[0.32679739594459534,0.7683109045028687,0.3529411852359772,0.7907324433326721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2679738700389862,"y":0.7683109045028687},{"x":0.3202614486217499,"y":0.7683109045028687},{"x":0.3180827796459198,"y":0.7907324433326721},{"x":0.2679738700389862,"y":0.7907324433326721}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خورده","boundary":[0.2679738700389862,0.7683109045028687,0.3180827796459198,0.7907324433326721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2549019753932953,"y":0.7683109045028687},{"x":0.26361656188964844,"y":0.7683109045028687},{"x":0.26361656188964844,"y":0.7892376780509949},{"x":0.2549019753932953,"y":0.7892376780509949}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2549019753932953,0.7683109045028687,0.26361656188964844,0.7892376780509949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18518517911434174,"y":0.7668161392211914},{"x":0.24618735909461975,"y":0.7683109045028687},{"x":0.24618735909461975,"y":0.7907324433326721},{"x":0.18518517911434174,"y":0.7892376780509949}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.18518517911434174,0.7668161392211914,0.24618735909461975,0.7907324433326721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13071896135807037,"y":0.7668161392211914},{"x":0.1764705926179886,"y":0.7668161392211914},{"x":0.1742919385433197,"y":0.7892376780509949},{"x":0.1285403072834015,"y":0.7892376780509949}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.13071896135807037,0.7668161392211914,0.1742919385433197,0.7892376780509949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11546841263771057,"y":0.7668161392211914},{"x":0.12418300658464432,"y":0.7668161392211914},{"x":0.12200435996055603,"y":0.7877429127693176},{"x":0.11328975856304169,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.11546841263771057,0.7668161392211914,0.12200435996055603,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08061002194881439,"y":0.7668161392211914},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7668161392211914},{"x":0.11546841263771057,"y":0.7877429127693176},{"x":0.0784313753247261,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.08061002194881439,0.7668161392211914,0.11546841263771057,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0631808266043663,"y":0.7668161392211914},{"x":0.07189542800188065,"y":0.7668161392211914},{"x":0.07189542800188065,"y":0.7877429127693176},{"x":0.0631808266043663,"y":0.7877429127693176}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.0631808266043663,0.7668161392211914,0.07189542800188065,0.7877429127693176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8104575276374817,"y":0.7922272086143494},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7922272086143494},{"x":0.8366013169288635,"y":0.8131539821624756},{"x":0.8104575276374817,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.8104575276374817,0.7922272086143494,0.8366013169288635,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7516340017318726,"y":0.7922272086143494},{"x":0.7930282950401306,"y":0.7922272086143494},{"x":0.7930282950401306,"y":0.8131539821624756},{"x":0.7516340017318726,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.7516340017318726,0.7922272086143494,0.7930282950401306,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7363834381103516,"y":0.7922272086143494},{"x":0.7450980544090271,"y":0.7922272086143494},{"x":0.7450980544090271,"y":0.8131539821624756},{"x":0.7363834381103516,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7363834381103516,0.7922272086143494,0.7450980544090271,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686274528503418,"y":0.7922272086143494},{"x":0.727668821811676,"y":0.7922272086143494},{"x":0.727668821811676,"y":0.8131539821624756},{"x":0.686274528503418,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.686274528503418,0.7922272086143494,0.727668821811676,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6165577173233032,"y":0.7922272086143494},{"x":0.671023964881897,"y":0.7922272086143494},{"x":0.671023964881897,"y":0.8131539821624756},{"x":0.6165577173233032,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بریدگی","boundary":[0.6165577173233032,0.7922272086143494,0.671023964881897,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5686274766921997,"y":0.7937219738960266},{"x":0.6034858226776123,"y":0.7937219738960266},{"x":0.6034858226776123,"y":0.8131539821624756},{"x":0.5686274766921997,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.5686274766921997,0.7937219738960266,0.6034858226776123,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533769130706787,"y":0.7937219738960266},{"x":0.570806086063385,"y":0.7937219738960266},{"x":0.570806086063385,"y":0.8131539821624756},{"x":0.5533769130706787,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5533769130706787,0.7937219738960266,0.570806086063385,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5315904021263123,"y":0.7937219738960266},{"x":0.5403050184249878,"y":0.7937219738960266},{"x":0.5403050184249878,"y":0.8131539821624756},{"x":0.5315904021263123,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5315904021263123,0.7937219738960266,0.5403050184249878,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5119825601577759,"y":0.7937219738960266},{"x":0.5228758454322815,"y":0.7937219738960266},{"x":0.5228758454322815,"y":0.8131539821624756},{"x":0.5119825601577759,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5119825601577759,0.7937219738960266,0.5228758454322815,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4749455451965332,"y":0.7937219738960266},{"x":0.5076252818107605,"y":0.7937219738960266},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8131539821624756},{"x":0.4749455451965332,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لوب","boundary":[0.4749455451965332,0.7937219738960266,0.5076252818107605,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44008713960647583,"y":0.7937219738960266},{"x":0.46405228972435,"y":0.7937219738960266},{"x":0.46405228972435,"y":0.8131539821624756},{"x":0.44008713960647583,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.44008713960647583,0.7937219738960266,0.46405228972435,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4270152449607849,"y":0.7937219738960266},{"x":0.43572986125946045,"y":0.7937219738960266},{"x":0.43572986125946045,"y":0.8131539821624756},{"x":0.4270152449607849,"y":0.8131539821624756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4270152449607849,0.7937219738960266,0.43572986125946045,0.8131539821624756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3681917190551758,"y":0.7937219738960266},{"x":0.42265796661376953,"y":0.7937219738960266},{"x":0.42265796661376953,"y":0.8146487474441528},{"x":0.3681917190551758,"y":0.8146487474441528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندرت","boundary":[0.3681917190551758,0.7937219738960266,0.42265796661376953,0.8146487474441528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34422656893730164,"y":0.7937219738960266},{"x":0.35511982440948486,"y":0.7937219738960266},{"x":0.35511982440948486,"y":0.8146487474441528},{"x":0.34422656893730164,"y":0.8146487474441528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.34422656893730164,0.7937219738960266,0.35511982440948486,0.8146487474441528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2810457646846771,"y":0.7937219738960266},{"x":0.328976035118103,"y":0.7937219738960266},{"x":0.328976035118103,"y":0.8146487474441528},{"x":0.2810457646846771,"y":0.8146487474441528}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.2810457646846771,0.7937219738960266,0.328976035118103,0.8146487474441528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24618735909461975,"y":0.7937219738960266},{"x":0.27450981736183167,"y":0.7937219738960266},{"x":0.27450981736183167,"y":0.8146487474441528},{"x":0.24618735909461975,"y":0.8146487474441528}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صاف","boundary":[0.24618735909461975,0.7937219738960266,0.27450981736183167,0.8146487474441528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.7937219738960266},{"x":0.22875817120075226,"y":0.7937219738960266},{"x":0.22875817120075226,"y":0.8146487474441528},{"x":0.2222222238779068,"y":0.8146487474441528}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2222222238779068,0.7937219738960266,0.22875817120075226,0.8146487474441528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1590413898229599,"y":0.7937219738960266},{"x":0.21350762248039246,"y":0.7937219738960266},{"x":0.21350762248039246,"y":0.8146487474441528},{"x":0.1590413898229599,"y":0.8146487474441528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.1590413898229599,0.7937219738960266,0.21350762248039246,0.8146487474441528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11328975856304169,"y":0.7937219738960266},{"x":0.1416122019290924,"y":0.7937219738960266},{"x":0.1416122019290924,"y":0.8146487474441528},{"x":0.11328975856304169,"y":0.8146487474441528}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.11328975856304169,0.7937219738960266,0.1416122019290924,0.8146487474441528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06971677392721176,"y":0.7952167391777039},{"x":0.10457516461610794,"y":0.7952167391777039},{"x":0.10457516461610794,"y":0.8146487474441528},{"x":0.06971677392721176,"y":0.8146487474441528}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارور","boundary":[0.06971677392721176,0.7952167391777039,0.10457516461610794,0.8146487474441528]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7886710166931152,"y":0.8191330432891846},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8191330432891846},{"x":0.8322439789772034,"y":0.8385650515556335},{"x":0.7886710166931152,"y":0.8385650515556335}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.7886710166931152,0.8191330432891846,0.8322439789772034,0.8385650515556335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.8191330432891846},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8191330432891846},{"x":0.7821350693702698,"y":0.8385650515556335},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8385650515556335}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7734204530715942,0.8191330432891846,0.7821350693702698,0.8385650515556335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7254902124404907,"y":0.8191330432891846},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8191330432891846},{"x":0.7690631747245789,"y":0.8385650515556335},{"x":0.7254902124404907,"y":0.8385650515556335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7254902124404907,0.8191330432891846,0.7690631747245789,0.8385650515556335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688452959060669,"y":0.8191330432891846},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8191330432891846},{"x":0.7167755961418152,"y":0.8385650515556335},{"x":0.6688452959060669,"y":0.8385650515556335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ندارد","boundary":[0.6688452959060669,0.8191330432891846,0.7167755961418152,0.8385650515556335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6601307392120361,"y":0.8191330432891846},{"x":0.6688452959060669,"y":0.8191330432891846},{"x":0.6688452959060669,"y":0.8385650515556335},{"x":0.6601307392120361,"y":0.8385650515556335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6601307392120361,0.8191330432891846,0.6688452959060669,0.8385650515556335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6514161229133606,"y":0.8191330432891846},{"x":0.657952070236206,"y":0.8191330432891846},{"x":0.657952070236206,"y":0.8385650515556335},{"x":0.6514161229133606,"y":0.8385650515556335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6514161229133606,0.8191330432891846,0.657952070236206,0.8385650515556335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4771241843700409,"y":0.8191330432891846},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8191330432891846},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8385650515556335},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8385650515556335}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Sect","boundary":[0.4771241843700409,0.8191330432891846,0.5185185074806213,0.8385650515556335]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0631808266043663,"y":0.7144992351531982},{"x":0.8366013169288635,"y":0.7144992351531982},{"x":0.8366013169288635,"y":0.8385650515556335},{"x":0.0631808266043663,"y":0.8385650515556335}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.058180826604366305,0.7074992351531982,0.8416013169288635,0.8455650515556336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5185185074806213,"y":0.8191330432891846},{"x":0.5272331237792969,"y":0.8191330432891846},{"x":0.5272331237792969,"y":0.8385650515556335},{"x":0.5185185074806213,"y":0.8385650515556335}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5185185074806213,0.8191330432891846,0.5272331237792969,0.8385650515556335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5272331237792969,"y":0.8191330432891846},{"x":0.6448801755905151,"y":0.8191330432891846},{"x":0.6448801755905151,"y":0.8385650515556335},{"x":0.5272331237792969,"y":0.8385650515556335}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Melanium","boundary":[0.5272331237792969,0.8191330432891846,0.6448801755905151,0.8385650515556335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46623092889785767,"y":0.8191330432891846},{"x":0.4749455451965332,"y":0.8191330432891846},{"x":0.4749455451965332,"y":0.8385650515556335},{"x":0.46623092889785767,"y":0.8385650515556335}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46623092889785767,0.8191330432891846,0.4749455451965332,0.8385650515556335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8213507533073425,"y":0.8445441126823425},{"x":0.8300653696060181,"y":0.8445441126823425},{"x":0.8300653696060181,"y":0.865470826625824},{"x":0.8213507533073425,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8213507533073425,0.8445441126823425,0.8300653696060181,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8082788586616516,"y":0.8445441126823425},{"x":0.8169934749603271,"y":0.8445441126823425},{"x":0.8169934749603271,"y":0.865470826625824},{"x":0.8082788586616516,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8082788586616516,0.8445441126823425,0.8169934749603271,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7603485584259033,"y":0.8445441126823425},{"x":0.8039215803146362,"y":0.8445441126823425},{"x":0.8039215803146362,"y":0.865470826625824},{"x":0.7603485584259033,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7603485584259033,0.8445441126823425,0.8039215803146362,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6993464231491089,"y":0.8445441126823425},{"x":0.7538126111030579,"y":0.8445441126823425},{"x":0.7538126111030579,"y":0.865470826625824},{"x":0.6993464231491089,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"دایره","boundary":[0.6993464231491089,0.8445441126823425,0.7538126111030579,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840958595275879,"y":0.8445441126823425},{"x":0.7015250325202942,"y":0.8445441126823425},{"x":0.7015250325202942,"y":0.865470826625824},{"x":0.6840958595275879,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6840958595275879,0.8445441126823425,0.7015250325202942,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.8445441126823425},{"x":0.673202633857727,"y":0.8445441126823425},{"x":0.673202633857727,"y":0.865470826625824},{"x":0.6644880175590515,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6644880175590515,0.8445441126823425,0.673202633857727,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6034858226776123,"y":0.8445441126823425},{"x":0.655773401260376,"y":0.8445441126823425},{"x":0.655773401260376,"y":0.865470826625824},{"x":0.6034858226776123,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلیوی","boundary":[0.6034858226776123,0.8445441126823425,0.655773401260376,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5795207023620605,"y":0.8445441126823425},{"x":0.5904139280319214,"y":0.8445441126823425},{"x":0.5904139280319214,"y":0.865470826625824},{"x":0.5795207023620605,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5795207023620605,0.8445441126823425,0.5904139280319214,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5359477400779724,"y":0.8445441126823425},{"x":0.5686274766921997,"y":0.8445441126823425},{"x":0.5686274766921997,"y":0.865470826625824},{"x":0.5359477400779724,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.5359477400779724,0.8445441126823425,0.5686274766921997,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.516339898109436,"y":0.8445441126823425},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8445441126823425},{"x":0.5250544548034668,"y":0.865470826625824},{"x":0.516339898109436,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.516339898109436,0.8445441126823425,0.5250544548034668,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4596949815750122,"y":0.8445441126823425},{"x":0.5076252818107605,"y":0.8445441126823425},{"x":0.5076252818107605,"y":0.865470826625824},{"x":0.4596949815750122,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.4596949815750122,0.8445441126823425,0.5076252818107605,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.8445441126823425},{"x":0.4553377032279968,"y":0.8445441126823425},{"x":0.4553377032279968,"y":0.865470826625824},{"x":0.42047929763793945,"y":0.865470826625824}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.42047929763793945,0.8445441126823425,0.4553377032279968,0.865470826625824]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7734204530715942,"y":0.8714499473571777},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8714499473571777},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8923766613006592},{"x":0.7734204530715942,"y":0.8923766613006592}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"-برگها","boundary":[0.7734204530715942,0.8714499473571777,0.8344226479530334,0.8923766613006592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7320261597633362,"y":0.8714499473571777},{"x":0.7625272274017334,"y":0.8714499473571777},{"x":0.7625272274017334,"y":0.8923766613006592},{"x":0.7320261597633362,"y":0.8923766613006592}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.7320261597633362,0.8714499473571777,0.7625272274017334,0.8923766613006592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6884531378746033,"y":0.8714499473571777},{"x":0.727668821811676,"y":0.8714499473571777},{"x":0.727668821811676,"y":0.8923766613006592},{"x":0.6884531378746033,"y":0.8923766613006592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.6884531378746033,0.8714499473571777,0.727668821811676,0.8923766613006592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644880175590515,"y":0.8699551820755005},{"x":0.6753812432289124,"y":0.8699551820755005},{"x":0.6753812432289124,"y":0.8908818960189819},{"x":0.6644880175590515,"y":0.8908818960189819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6644880175590515,0.8699551820755005,0.6753812432289124,0.8908818960189819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6100217700004578,"y":0.8699551820755005},{"x":0.6535947918891907,"y":0.8699551820755005},{"x":0.6535947918891907,"y":0.8908818960189819},{"x":0.6100217700004578,"y":0.8908818960189819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قاشقی","boundary":[0.6100217700004578,0.8699551820755005,0.6535947918891907,0.8908818960189819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5904139280319214,"y":0.8699551820755005},{"x":0.5991285443305969,"y":0.8699551820755005},{"x":0.5991285443305969,"y":0.8908818960189819},{"x":0.5904139280319214,"y":0.8908818960189819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5904139280319214,0.8699551820755005,0.5991285443305969,0.8908818960189819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5337690711021423,"y":0.8699551820755005},{"x":0.5816993713378906,"y":0.8699551820755005},{"x":0.5816993713378906,"y":0.8908818960189819},{"x":0.5337690711021423,"y":0.8908818960189819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5337690711021423,0.8699551820755005,0.5816993713378906,0.8908818960189819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4880174398422241,"y":0.8699551820755005},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8699551820755005},{"x":0.5250544548034668,"y":0.8908818960189819},{"x":0.4880174398422241,"y":0.8908818960189819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوهای","boundary":[0.4880174398422241,0.8699551820755005,0.5250544548034668,0.8908818960189819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46840959787368774,"y":0.8699551820755005},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8699551820755005},{"x":0.4771241843700409,"y":0.8908818960189819},{"x":0.46840959787368774,"y":0.8908818960189819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46840959787368774,0.8699551820755005,0.4771241843700409,0.8908818960189819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42047929763793945,"y":0.8191330432891846},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8191330432891846},{"x":0.8344226479530334,"y":0.8923766613006592},{"x":0.42047929763793945,"y":0.8923766613006592}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.41547929763793945,0.8121330432891846,0.8394226479530335,0.8993766613006592],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06753812730312347,"y":0.8251121044158936},{"x":0.08714596927165985,"y":0.8251121044158936},{"x":0.08714596927165985,"y":0.8370702266693115},{"x":0.06753812730312347,"y":0.8370702266693115}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۶","boundary":[0.06753812730312347,0.8251121044158936,0.08714596927165985,0.8370702266693115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06753812730312347,"y":0.8251121044158936},{"x":0.08714596927165985,"y":0.8251121044158936},{"x":0.08714596927165985,"y":0.8370702266693115},{"x":0.06753812730312347,"y":0.8370702266693115}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.06253812730312347,0.8181121044158935,0.09214596927165986,0.8440702266693115],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08061002194881439,"y":0.8505231738090515},{"x":0.08496732264757156,"y":0.8505231738090515},{"x":0.08714596927165985,"y":0.8639760613441467},{"x":0.08061002194881439,"y":0.8639760613441467}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۳","boundary":[0.08061002194881439,0.8505231738090515,0.08714596927165985,0.8639760613441467]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08061002194881439,"y":0.8505231738090515},{"x":0.08496732264757156,"y":0.8505231738090515},{"x":0.08714596927165985,"y":0.8639760613441467},{"x":0.08061002194881439,"y":0.8639760613441467}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.07561002194881439,0.8435231738090515,0.09214596927165986,0.8709760613441467],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06753812730312347,"y":0.8774290084838867},{"x":0.08932461589574814,"y":0.8774290084838867},{"x":0.08932461589574814,"y":0.8893871307373047},{"x":0.06753812730312347,"y":0.8893871307373047}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.06753812730312347,0.8774290084838867,0.08932461589574814,0.8893871307373047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.06753812730312347,"y":0.8774290084838867},{"x":0.08932461589574814,"y":0.8774290084838867},{"x":0.08932461589574814,"y":0.8893871307373047},{"x":0.06753812730312347,"y":0.8893871307373047}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.06253812730312347,0.8704290084838867,0.09432461589574814,0.8963871307373047],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/XJmzmvgWNViFoFXp.jpg","blurred":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/UBnewRaOsUvalCuf.jpg","webpSec":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/aQOagoDUOvhERCle-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":671,"margin":[0.0003482986623826234,0.000502626381403643,0.9979475425533626,0.9986080854631928]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41956523060798645,"y":0.3412816822528839},{"x":0.43913042545318604,"y":0.3412816822528839},{"x":0.44130435585975647,"y":0.36512666940689087},{"x":0.41956523060798645,"y":0.36661699414253235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.41956523060798645,0.3412816822528839,0.44130435585975647,0.36512666940689087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.3412816822528839},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3412816822528839},{"x":0.4021739065647125,"y":0.36661699414253235},{"x":0.39347827434539795,"y":0.36661699414253235}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.39347827434539795,0.3412816822528839,0.4021739065647125,0.36661699414253235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.342771977186203},{"x":0.3804347813129425,"y":0.3412816822528839},{"x":0.3804347813129425,"y":0.36661699414253235},{"x":0.3173913061618805,"y":0.36810728907585144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلبرگ","boundary":[0.31521740555763245,0.342771977186203,0.3804347813129425,0.36661699414253235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.342771977186203},{"x":0.291304349899292,"y":0.342771977186203},{"x":0.291304349899292,"y":0.36810728907585144},{"x":0.24347825348377228,"y":0.36810728907585144}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کناری","boundary":[0.24130435287952423,0.342771977186203,0.291304349899292,0.36810728907585144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16521738469600677,"y":0.3457525968551636},{"x":0.22826087474822998,"y":0.3442623019218445},{"x":0.22826087474822998,"y":0.3695976138114929},{"x":0.16521738469600677,"y":0.3695976138114929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمودی","boundary":[0.16521738469600677,0.3457525968551636,0.22826087474822998,0.3695976138114929]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16521738469600677,"y":0.3442623019218445},{"x":0.43913042545318604,"y":0.33979135751724243},{"x":0.44130435585975647,"y":0.36661699414253235},{"x":0.16521738469600677,"y":0.3695976138114929}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16021738469600677,0.3372623019218445,0.4463043558597565,0.37361699414253235],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39782607555389404,"y":0.4843517243862152},{"x":0.42391303181648254,"y":0.4843517243862152},{"x":0.42391303181648254,"y":0.5096870064735413},{"x":0.39782607555389404,"y":0.5096870064735413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.39782607555389404,0.4843517243862152,0.42391303181648254,0.5096870064735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.4843517243862152},{"x":0.384782612323761,"y":0.4843517243862152},{"x":0.384782612323761,"y":0.5096870064735413},{"x":0.3695652186870575,"y":0.5096870064735413}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3695652186870575,0.4843517243862152,0.384782612323761,0.5096870064735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2978260815143585,"y":0.4843517243862152},{"x":0.3586956560611725,"y":0.4843517243862152},{"x":0.3586956560611725,"y":0.5096870064735413},{"x":0.2978260815143585,"y":0.5111773610115051}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلبرگ","boundary":[0.2978260815143585,0.4843517243862152,0.3586956560611725,0.5096870064735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22608695924282074,"y":0.4858420193195343},{"x":0.27173912525177,"y":0.4858420193195343},{"x":0.27173912525177,"y":0.5111773610115051},{"x":0.22608695924282074,"y":0.5111773610115051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کناری","boundary":[0.22608695924282074,0.4858420193195343,0.27173912525177,0.5111773610115051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.4858420193195343},{"x":0.2130434811115265,"y":0.4858420193195343},{"x":0.2130434811115265,"y":0.5111773610115051},{"x":0.17391304671764374,"y":0.5111773610115051}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افقی","boundary":[0.17391304671764374,0.4858420193195343,0.2130434811115265,0.5111773610115051]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.4858420193195343},{"x":0.42391303181648254,"y":0.4843517243862152},{"x":0.42391303181648254,"y":0.5096870064735413},{"x":0.17391304671764374,"y":0.5111773610115051}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.16891304671764373,0.4788420193195343,0.42891303181648255,0.5166870064735413],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.895652174949646,"y":0.5499255061149597},{"x":0.939130425453186,"y":0.5499255061149597},{"x":0.939130425453186,"y":0.5707898736000061},{"x":0.895652174949646,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.895652174949646,0.5499255061149597,0.939130425453186,0.5707898736000061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.5499255061149597},{"x":0.8826087117195129,"y":0.5499255061149597},{"x":0.8826087117195129,"y":0.5722801685333252},{"x":0.8586956262588501,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8586956262588501,0.5499255061149597,0.8826087117195129,0.5722801685333252]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.789130449295044,"y":0.5499255061149597},{"x":0.845652163028717,"y":0.5499255061149597},{"x":0.845652163028717,"y":0.5722801685333252},{"x":0.789130449295044,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.789130449295044,0.5499255061149597,0.845652163028717,0.5722801685333252]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.789130449295044,"y":0.5499255061149597},{"x":0.939130425453186,"y":0.5499255061149597},{"x":0.939130425453186,"y":0.5722801685333252},{"x":0.789130449295044,"y":0.5722801685333252}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7841304492950439,0.5429255061149597,0.944130425453186,0.5792801685333252],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16739130020141602,"y":0.5707898736000061},{"x":0.20652173459529877,"y":0.5722801685333252},{"x":0.20434781908988953,"y":0.5871832966804504},{"x":0.16521738469600677,"y":0.5842027068138123}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"میوه","boundary":[0.16739130020141602,0.5707898736000061,0.20434781908988953,0.5871832966804504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16739130020141602,"y":0.5707898736000061},{"x":0.20652173459529877,"y":0.5722801685333252},{"x":0.20434781908988953,"y":0.5871832966804504},{"x":0.16521738469600677,"y":0.5842027068138123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.162391300201416,0.5637898736000061,0.20934781908988953,0.5941832966804504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9021739363670349,"y":0.6140089631080627},{"x":0.9347826242446899,"y":0.6140089631080627},{"x":0.9347826242446899,"y":0.6363636255264282},{"x":0.9021739363670349,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.9021739363670349,0.6140089631080627,0.9347826242446899,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.6140089631080627},{"x":0.876086950302124,"y":0.6140089631080627},{"x":0.876086950302124,"y":0.6363636255264282},{"x":0.8195652365684509,"y":0.6378539204597473}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طوقهای","boundary":[0.8173912763595581,0.6140089631080627,0.876086950302124,0.6363636255264282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.6140089631080627},{"x":0.9347826242446899,"y":0.6125186085700989},{"x":0.9347826242446899,"y":0.6363636255264282},{"x":0.8195652365684509,"y":0.6378539204597473}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.8123912763595581,0.6070089631080627,0.93978262424469,0.6433636255264282],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.917391300201416,"y":0.688524603843689},{"x":0.939130425453186,"y":0.688524603843689},{"x":0.939130425453186,"y":0.7078986763954163},{"x":0.917391300201416,"y":0.7078986763954163}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.917391300201416,0.688524603843689,0.939130425453186,0.7078986763954163]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.865217387676239,"y":0.6870342493057251},{"x":0.8999999761581421,"y":0.688524603843689},{"x":0.8999999761581421,"y":0.7093889713287354},{"x":0.865217387676239,"y":0.7078986763954163}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.865217387676239,0.6870342493057251,0.8999999761581421,0.7093889713287354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.6870342493057251},{"x":0.852173924446106,"y":0.688524603843689},{"x":0.852173924446106,"y":0.7078986763954163},{"x":0.810869574546814,"y":0.7078986763954163}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بارور","boundary":[0.810869574546814,0.6870342493057251,0.852173924446106,0.7078986763954163]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.6870342493057251},{"x":0.939130425453186,"y":0.688524603843689},{"x":0.939130425453186,"y":0.7093889713287354},{"x":0.810869574546814,"y":0.7078986763954163}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.805869574546814,0.6800342493057251,0.944130425453186,0.7163889713287354],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.186956524848938,"y":0.7198211550712585},{"x":0.25869566202163696,"y":0.7198211550712585},{"x":0.25869566202163696,"y":0.7391952276229858},{"x":0.186956524848938,"y":0.7377049326896667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استولون","boundary":[0.186956524848938,0.7198211550712585,0.25869566202163696,0.7391952276229858]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.186956524848938,"y":0.7198211550712585},{"x":0.25869566202163696,"y":0.7198211550712585},{"x":0.25869566202163696,"y":0.7391952276229858},{"x":0.186956524848938,"y":0.7377049326896667}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.18195652484893798,0.7128211550712585,0.26369566202163697,0.7461952276229858],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.7630402445793152},{"x":0.832608699798584,"y":0.7615499496459961},{"x":0.832608699798584,"y":0.7779433727264404},{"x":0.782608687877655,"y":0.7779433727264404}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریزوم","boundary":[0.782608687877655,0.7630402445793152,0.832608699798584,0.7779433727264404]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.7630402445793152},{"x":0.832608699798584,"y":0.7615499496459961},{"x":0.832608699798584,"y":0.7779433727264404},{"x":0.782608687877655,"y":0.7779433727264404}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.777608687877655,0.7560402445793152,0.837608699798584,0.7849433727264404],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.9016393423080444},{"x":0.7760869860649109,"y":0.9031296372413635},{"x":0.7739130258560181,"y":0.9269746541976929},{"x":0.739130437374115,"y":0.9269746541976929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.739130437374115,0.9016393423080444,0.7739130258560181,0.9269746541976929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.9016393423080444},{"x":0.7239130139350891,"y":0.9016393423080444},{"x":0.7239130139350891,"y":0.9269746541976929},{"x":0.7130434513092041,"y":0.9269746541976929}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"1","boundary":[0.7130434513092041,0.9016393423080444,0.7239130139350891,0.9269746541976929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.9016393423080444},{"x":0.708695650100708,"y":0.9016393423080444},{"x":0.708695650100708,"y":0.9269746541976929},{"x":0.697826087474823,"y":0.9269746541976929}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.699999988079071,0.9016393423080444,0.708695650100708,0.9269746541976929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.9016393423080444},{"x":0.695652186870575,"y":0.9016393423080444},{"x":0.6934782862663269,"y":0.9269746541976929},{"x":0.656521737575531,"y":0.9269746541976929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمای","boundary":[0.656521737575531,0.9016393423080444,0.6934782862663269,0.9269746541976929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.606521725654602,"y":0.9016393423080444},{"x":0.6326087117195129,"y":0.9016393423080444},{"x":0.6304348111152649,"y":0.9254843592643738},{"x":0.604347825050354,"y":0.9254843592643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.606521725654602,0.9016393423080444,0.6304348111152649,0.9254843592643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.9016393423080444},{"x":0.593478262424469,"y":0.9016393423080444},{"x":0.593478262424469,"y":0.9254843592643738},{"x":0.5673912763595581,"y":0.9254843592643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5673912763595581,0.9016393423080444,0.593478262424469,0.9254843592643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.9001490473747253},{"x":0.54347825050354,"y":0.9016393423080444},{"x":0.541304349899292,"y":0.9254843592643738},{"x":0.508695662021637,"y":0.9254843592643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.510869562625885,0.9001490473747253,0.541304349899292,0.9254843592643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48260870575904846,"y":0.9001490473747253},{"x":0.502173900604248,"y":0.9001490473747253},{"x":0.502173900604248,"y":0.9254843592643738},{"x":0.48260870575904846,"y":0.9254843592643738}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48260870575904846,0.9001490473747253,0.502173900604248,0.9254843592643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43913042545318604,"y":0.9001490473747253},{"x":0.469565212726593,"y":0.9001490473747253},{"x":0.469565212726593,"y":0.9254843592643738},{"x":0.43913042545318604,"y":0.9254843592643738}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.43913042545318604,0.9001490473747253,0.469565212726593,0.9254843592643738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.9001490473747253},{"x":0.41304346919059753,"y":0.9001490473747253},{"x":0.4108695685863495,"y":0.9239940643310547},{"x":0.3913043439388275,"y":0.9239940643310547}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.3913043439388275,0.9001490473747253,0.4108695685863495,0.9239940643310547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.9001490473747253},{"x":0.37826088070869446,"y":0.9001490473747253},{"x":0.37826088070869446,"y":0.9239940643310547},{"x":0.32608696818351746,"y":0.9239940643310547}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بنفشه","boundary":[0.32608696818351746,0.9001490473747253,0.37826088070869446,0.9239940643310547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.9001490473747253},{"x":0.32608696818351746,"y":0.9001490473747253},{"x":0.32608696818351746,"y":0.9239940643310547},{"x":0.31521740555763245,"y":0.9239940643310547}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31521740555763245,0.9001490473747253,0.32608696818351746,0.9239940643310547]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.8986586928367615},{"x":0.7760869860649109,"y":0.9016393423080444},{"x":0.7739130258560181,"y":0.9269746541976929},{"x":0.31521740555763245,"y":0.9239940643310547}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31021740555763244,0.8916586928367615,0.7789130258560181,0.9339746541976929],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/ivXkKtUHNYUypwAr.jpg","blurred":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/DydVaOdseMnpdEtk.jpg","webpSec":"/storage/books/8855f57ae8f6559b/pages/YZcoCKfYeSZHUulF-sec.webp"},"info":{"width":460,"height":670,"margin":[0.00015926275823427283,0.00015439964835323503,0.9980893194571785,0.9986351302744738]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832608699798584,"y":0.11492536962032318},{"x":0.865217387676239,"y":0.11492536962032318},{"x":0.865217387676239,"y":0.13283582031726837},{"x":0.832608699798584,"y":0.1313432902097702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.832608699798584,0.11492536962032318,0.865217387676239,0.13283582031726837]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.11343283951282501},{"x":0.8260869383811951,"y":0.11343283951282501},{"x":0.823913037776947,"y":0.1313432902097702},{"x":0.7847825884819031,"y":0.1313432902097702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7847825884819031,0.11343283951282501,0.823913037776947,0.1313432902097702]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7847825884819031,"y":0.11343283951282501},{"x":0.865217387676239,"y":0.11492536962032318},{"x":0.865217387676239,"y":0.13283582031726837},{"x":0.7847825884819031,"y":0.1313432902097702}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7797825884819031,0.106432839512825,0.870217387676239,0.13983582031726838],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46521738171577454,"y":0.11044776439666748},{"x":0.47173914313316345,"y":0.11044776439666748},{"x":0.47173914313316345,"y":0.1268656700849533},{"x":0.46521738171577454,"y":0.1268656700849533}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"6","boundary":[0.46521738171577454,0.11044776439666748,0.47173914313316345,0.1268656700849533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.11044776439666748},{"x":0.4847826063632965,"y":0.11044776439666748},{"x":0.4847826063632965,"y":0.1268656700849533},{"x":0.47826087474823,"y":0.1268656700849533}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":",","boundary":[0.47826087474823,0.11044776439666748,0.4847826063632965,0.1268656700849533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46521738171577454,"y":0.11044776439666748},{"x":0.4847826063632965,"y":0.11044776439666748},{"x":0.4847826063632965,"y":0.1268656700849533},{"x":0.46521738171577454,"y":0.1268656700849533}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.46021738171577453,0.10344776439666747,0.4897826063632965,0.13386567008495331],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09565217047929764,"y":0.11343283951282501},{"x":0.11086956411600113,"y":0.11343283951282501},{"x":0.11086956411600113,"y":0.1268656700849533},{"x":0.09565217047929764,"y":0.1268656700849533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.09565217047929764,0.11343283951282501,0.11086956411600113,0.1268656700849533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1195652186870575,"y":0.11343283951282501},{"x":0.17391304671764374,"y":0.11343283951282501},{"x":0.17391304671764374,"y":0.1268656700849533},{"x":0.1195652186870575,"y":0.1268656700849533}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Viola","boundary":[0.1195652186870575,0.11343283951282501,0.17391304671764374,0.1268656700849533]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09565217047929764,"y":0.11343283951282501},{"x":0.17391304671764374,"y":0.11343283951282501},{"x":0.17391304671764374,"y":0.1268656700849533},{"x":0.09565217047929764,"y":0.1268656700849533}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.09065217047929763,0.106432839512825,0.17891304671764374,0.13386567008495331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10869564861059189,"y":0.17761194705963135},{"x":0.11304347962141037,"y":0.17761194705963135},{"x":0.11521738767623901,"y":0.1880597025156021},{"x":0.11086956411600113,"y":0.1880597025156021}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۴","boundary":[0.10869564861059189,0.17761194705963135,0.11521738767623901,0.1880597025156021]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10869564861059189,"y":0.17761194705963135},{"x":0.11304347962141037,"y":0.17761194705963135},{"x":0.11521738767623901,"y":0.1880597025156021},{"x":0.11086956411600113,"y":0.1880597025156021}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.10369564861059188,0.17061194705963134,0.12021738767623902,0.19505970251560212],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11304347962141037,"y":0.20298507809638977},{"x":0.11304347962141037,"y":0.20298507809638977},{"x":0.11521738767623901,"y":0.2149253785610199},{"x":0.11304347962141037,"y":0.2149253785610199}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۹","boundary":[0.11304347962141037,0.20298507809638977,0.11521738767623901,0.2149253785610199]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11304347962141037,"y":0.20298507809638977},{"x":0.11304347962141037,"y":0.20298507809638977},{"x":0.11521738767623901,"y":0.2149253785610199},{"x":0.11304347962141037,"y":0.2149253785610199}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.10804347962141037,0.19598507809638976,0.12021738767623902,0.2219253785610199],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11086956411600113,"y":0.23134328424930573},{"x":0.11521738767623901,"y":0.23134328424930573},{"x":0.11521738767623901,"y":0.2417910397052765},{"x":0.11086956411600113,"y":0.2417910397052765}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵","boundary":[0.11086956411600113,0.23134328424930573,0.11521738767623901,0.2417910397052765]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11086956411600113,"y":0.23134328424930573},{"x":0.11521738767623901,"y":0.23134328424930573},{"x":0.11521738767623901,"y":0.2417910397052765},{"x":0.11086956411600113,"y":0.2417910397052765}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.10586956411600112,0.22434328424930572,0.12021738767623902,0.2487910397052765],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11086956411600113,"y":0.2582089602947235},{"x":0.11521738767623901,"y":0.2582089602947235},{"x":0.11521738767623901,"y":0.26865673065185547},{"x":0.11086956411600113,"y":0.26865673065185547}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۸","boundary":[0.11086956411600113,0.2582089602947235,0.11521738767623901,0.26865673065185547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09782608598470688,"y":0.2761194109916687},{"x":0.1195652186870575,"y":0.2761194109916687},{"x":0.11739130318164825,"y":0.29253730177879333},{"x":0.09565217047929764,"y":0.29104477167129517}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"3.","boundary":[0.09782608598470688,0.2761194109916687,0.11739130318164825,0.29253730177879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12608695030212402,"y":0.2761194109916687},{"x":0.14782609045505524,"y":0.2761194109916687},{"x":0.14782609045505524,"y":0.29253730177879333},{"x":0.12608695030212402,"y":0.29253730177879333}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"V.","boundary":[0.12608695030212402,0.2761194109916687,0.14782609045505524,0.29253730177879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.156521737575531,"y":0.2761194109916687},{"x":0.23043477535247803,"y":0.27761194109916687},{"x":0.22826087474822998,"y":0.29253730177879333},{"x":0.156521737575531,"y":0.29253730177879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"suavis","boundary":[0.156521737575531,0.2761194109916687,0.22826087474822998,0.29253730177879333]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0.9100000262260437}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09782608598470688,"y":0.2582089602947235},{"x":0.23043477535247803,"y":0.2597014904022217},{"x":0.23043477535247803,"y":0.29253730177879333},{"x":0.09782608598470688,"y":0.29104477167129517}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09282608598470687,0.2512089602947235,0.23543477535247803,0.29953730177879334],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11086956411600113,"y":0.3104477524757385},{"x":0.11521738767623901,"y":0.3104477524757385},{"x":0.11521738767623901,"y":0.3208955228328705},{"x":0.11086956411600113,"y":0.3208955228328705}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۶","boundary":[0.11086956411600113,0.3104477524757385,0.11521738767623901,0.3208955228328705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11086956411600113,"y":0.3104477524757385},{"x":0.11521738767623901,"y":0.3104477524757385},{"x":0.11521738767623901,"y":0.3208955228328705},{"x":0.11086956411600113,"y":0.3208955228328705}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.10586956411600112,0.3034477524757385,0.12021738767623902,0.3278955228328705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5695652365684509,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5695652365684509,"y":0.34477612376213074},{"x":0.5673912763595581,"y":0.34477612376213074}]},"confidence":0.6800000071525574,"str":"(","boundary":[0.5673912763595581,0.34029850363731384,0.5695652365684509,0.34477612376213074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5695652365684509,"y":0.34029850363731384},{"x":0.5695652365684509,"y":0.34477612376213074},{"x":0.5673912763595581,"y":0.34477612376213074}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5623912763595581,0.33329850363731384,0.5745652365684509,0.35177612376213074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.093478262424469,"y":0.33582088351249695},{"x":0.14130434393882751,"y":0.3343283534049988},{"x":0.14130434393882751,"y":0.3507462739944458},{"x":0.093478262424469,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"4.V.","boundary":[0.093478262424469,0.33582088351249695,0.14130434393882751,0.3507462739944458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.3343283534049988},{"x":0.19347825646400452,"y":0.3343283534049988},{"x":0.19347825646400452,"y":0.34925374388694763},{"x":0.145652174949646,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"alba","boundary":[0.145652174949646,0.3343283534049988,0.19347825646400452,0.34925374388694763]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.093478262424469,"y":0.33582088351249695},{"x":0.19347825646400452,"y":0.3328358232975006},{"x":0.19347825646400452,"y":0.34925374388694763},{"x":0.093478262424469,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.08847826242446899,0.32882088351249694,0.19847825646400452,0.35625374388694764],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11086956411600113,"y":0.3641791045665741},{"x":0.11739130318164825,"y":0.3641791045665741},{"x":0.11739130318164825,"y":0.3761194050312042},{"x":0.11304347962141037,"y":0.3761194050312042}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۷","boundary":[0.11086956411600113,0.3641791045665741,0.11739130318164825,0.3761194050312042]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11086956411600113,"y":0.3641791045665741},{"x":0.11739130318164825,"y":0.3641791045665741},{"x":0.11739130318164825,"y":0.3761194050312042},{"x":0.11304347962141037,"y":0.3761194050312042}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.10586956411600112,0.3571791045665741,0.12239130318164826,0.38311940503120423],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.17164179682731628},{"x":0.863043487071991,"y":0.17164179682731628},{"x":0.863043487071991,"y":0.18955223262310028},{"x":0.856521725654602,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.856521725654602,0.17164179682731628,0.863043487071991,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843478262424469,"y":0.17164179682731628},{"x":0.8500000238418579,"y":0.17164179682731628},{"x":0.8500000238418579,"y":0.18955223262310028},{"x":0.843478262424469,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.843478262424469,0.17164179682731628,0.8500000238418579,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804347813129425,"y":0.17164179682731628},{"x":0.834782600402832,"y":0.17164179682731628},{"x":0.834782600402832,"y":0.18955223262310028},{"x":0.804347813129425,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.804347813129425,0.17164179682731628,0.834782600402832,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7543478012084961,"y":0.17164179682731628},{"x":0.7956521511077881,"y":0.17164179682731628},{"x":0.7956521511077881,"y":0.18955223262310028},{"x":0.7543478012084961,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7543478012084961,0.17164179682731628,0.7956521511077881,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.17164179682731628},{"x":0.7456521987915039,"y":0.17164179682731628},{"x":0.7456521987915039,"y":0.18955223262310028},{"x":0.708695650100708,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.708695650100708,0.17164179682731628,0.7456521987915039,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.17164179682731628},{"x":0.697826087474823,"y":0.17164179682731628},{"x":0.697826087474823,"y":0.18955223262310028},{"x":0.689130425453186,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.689130425453186,0.17164179682731628,0.697826087474823,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217391490936279,"y":0.17164179682731628},{"x":0.6804347634315491,"y":0.17164179682731628},{"x":0.6804347634315491,"y":0.18955223262310028},{"x":0.6217391490936279,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.6217391490936279,0.17164179682731628,0.6804347634315491,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5695652365684509,"y":0.17164179682731628},{"x":0.613043487071991,"y":0.17164179682731628},{"x":0.613043487071991,"y":0.18955223262310028},{"x":0.5695652365684509,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.5695652365684509,0.17164179682731628,0.613043487071991,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478261113166809,"y":0.17164179682731628},{"x":0.554347813129425,"y":0.17164179682731628},{"x":0.554347813129425,"y":0.18955223262310028},{"x":0.5478261113166809,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5478261113166809,0.17164179682731628,0.554347813129425,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956521689891815,"y":0.17164179682731628},{"x":0.539130449295044,"y":0.17164179682731628},{"x":0.539130449295044,"y":0.18955223262310028},{"x":0.4956521689891815,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.4956521689891815,0.17164179682731628,0.539130449295044,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43478259444236755,"y":0.17164179682731628},{"x":0.48260870575904846,"y":0.17164179682731628},{"x":0.48260870575904846,"y":0.18955223262310028},{"x":0.43478259444236755,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"طوقهای","boundary":[0.43478259444236755,0.17164179682731628,0.48260870575904846,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.17164179682731628},{"x":0.41304346919059753,"y":0.17164179682731628},{"x":0.41304346919059753,"y":0.18955223262310028},{"x":0.406521737575531,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.406521737575531,0.17164179682731628,0.41304346919059753,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2543478310108185,"y":0.17164179682731628},{"x":0.33043476939201355,"y":0.17164179682731628},{"x":0.33043476939201355,"y":0.18955223262310028},{"x":0.2543478310108185,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Subsect","boundary":[0.2543478310108185,0.17164179682731628,0.33043476939201355,0.18955223262310028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2543478310108185,"y":0.17164179682731628},{"x":0.863043487071991,"y":0.17164179682731628},{"x":0.863043487071991,"y":0.18955223262310028},{"x":0.2543478310108185,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.24934783101081848,0.16464179682731628,0.868043487071991,0.1965522326231003],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33043476939201355,"y":0.17164179682731628},{"x":0.3391304314136505,"y":0.17164179682731628},{"x":0.3391304314136505,"y":0.18955223262310028},{"x":0.33043476939201355,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33043476939201355,0.17164179682731628,0.3391304314136505,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343478262424469,"y":0.17164179682731628},{"x":0.4000000059604645,"y":0.17164179682731628},{"x":0.4000000059604645,"y":0.18955223262310028},{"x":0.343478262424469,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Viola","boundary":[0.343478262424469,0.17164179682731628,0.4000000059604645,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.17164179682731628},{"x":0.25,"y":0.17164179682731628},{"x":0.25,"y":0.18955223262310028},{"x":0.24130435287952423,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.24130435287952423,0.17164179682731628,0.25,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23043477535247803,"y":0.17164179682731628},{"x":0.239130437374115,"y":0.17164179682731628},{"x":0.239130437374115,"y":0.18955223262310028},{"x":0.23043477535247803,"y":0.18955223262310028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.23043477535247803,0.17164179682731628,0.239130437374115,0.18955223262310028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8195652365684509,"y":0.1970149278640747},{"x":0.8478260636329651,"y":0.19552238285541534},{"x":0.8478260636329651,"y":0.21343283355236053},{"x":0.8195652365684509,"y":0.21343283355236053}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.8195652365684509,0.1970149278640747,0.8478260636329651,0.21343283355236053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.769565224647522,"y":0.1970149278640747},{"x":0.8065217137336731,"y":0.19552238285541534},{"x":0.8086956739425659,"y":0.21343283355236053},{"x":0.769565224647522,"y":0.2149253785610199}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.769565224647522,0.1970149278640747,0.8086956739425659,0.21343283355236053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.1970149278640747},{"x":0.7565217614173889,"y":0.1970149278640747},{"x":0.7565217614173889,"y":0.2149253785610199},{"x":0.719565212726593,"y":0.2149253785610199}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.719565212726593,0.1970149278640747,0.7565217614173889,0.2149253785610199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.1970149278640747},{"x":0.708695650100708,"y":0.1970149278640747},{"x":0.708695650100708,"y":0.2149253785610199},{"x":0.695652186870575,"y":0.2149253785610199}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.695652186870575,0.1970149278640747,0.708695650100708,0.2149253785610199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282608509063721,"y":0.1970149278640747},{"x":0.686956524848938,"y":0.1970149278640747},{"x":0.686956524848938,"y":0.2149253785610199},{"x":0.6304348111152649,"y":0.21641790866851807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.6282608509063721,0.1970149278640747,0.686956524848938,0.2149253785610199]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.19850745797157288},{"x":0.6217391490936279,"y":0.1970149278640747},{"x":0.6217391490936279,"y":0.21641790866851807},{"x":0.5760869383811951,"y":0.21641790866851807}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.5760869383811951,0.19850745797157288,0.6217391490936279,0.21641790866851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.19850745797157288},{"x":0.563043475151062,"y":0.19850745797157288},{"x":0.5652173757553101,"y":0.21641790866851807},{"x":0.5565217137336731,"y":0.21641790866851807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5565217137336731,0.19850745797157288,0.5652173757553101,0.21641790866851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508695662021637,"y":0.19850745797157288},{"x":0.539130449295044,"y":0.19850745797157288},{"x":0.539130449295044,"y":0.21641790866851807},{"x":0.508695662021637,"y":0.21641790866851807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.508695662021637,0.19850745797157288,0.539130449295044,0.21641790866851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.20000000298023224},{"x":0.49782609939575195,"y":0.19850745797157288},{"x":0.49782609939575195,"y":0.21641790866851807},{"x":0.447826087474823,"y":0.21791045367717743}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محوری","boundary":[0.44565218687057495,0.20000000298023224,0.49782609939575195,0.21641790866851807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8500000238418579,"y":0.2238806039094925},{"x":0.8717391490936279,"y":0.2238806039094925},{"x":0.873913049697876,"y":0.2417910397052765},{"x":0.8500000238418579,"y":0.2417910397052765}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8500000238418579,0.2238806039094925,0.873913049697876,0.2417910397052765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.813043475151062,"y":0.2238806039094925},{"x":0.841304361820221,"y":0.2238806039094925},{"x":0.843478262424469,"y":0.2417910397052765},{"x":0.813043475151062,"y":0.2417910397052765}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.813043475151062,0.2238806039094925,0.843478262424469,0.2417910397052765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630434632301331,"y":0.22537313401699066},{"x":0.804347813129425,"y":0.2238806039094925},{"x":0.804347813129425,"y":0.2417910397052765},{"x":0.7630434632301331,"y":0.24328358471393585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7630434632301331,0.22537313401699066,0.804347813129425,0.2417910397052765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.22537313401699066},{"x":0.75,"y":0.22537313401699066},{"x":0.75,"y":0.24328358471393585},{"x":0.6804347634315491,"y":0.24328358471393585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استولون","boundary":[0.6804347634315491,0.22537313401699066,0.75,0.24328358471393585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.22686567902565002},{"x":0.6739130616188049,"y":0.22686567902565002},{"x":0.6739130616188049,"y":0.24328358471393585},{"x":0.667391300201416,"y":0.24328358471393585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.667391300201416,0.22686567902565002,0.6739130616188049,0.24328358471393585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.2507462799549103},{"x":0.863043487071991,"y":0.2507462799549103},{"x":0.863043487071991,"y":0.2671641707420349},{"x":0.856521725654602,"y":0.2671641707420349}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.856521725654602,0.2507462799549103,0.863043487071991,0.2671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.2507462799549103},{"x":0.8478260636329651,"y":0.2507462799549103},{"x":0.8478260636329651,"y":0.2671641707420349},{"x":0.8195652365684509,"y":0.26865673065185547}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.8173912763595581,0.2507462799549103,0.8478260636329651,0.2671641707420349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.780434787273407,"y":0.2507462799549103},{"x":0.8086956739425659,"y":0.2507462799549103},{"x":0.810869574546814,"y":0.26865673065185547},{"x":0.782608687877655,"y":0.26865673065185547}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.780434787273407,0.2507462799549103,0.810869574546814,0.26865673065185547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.2507462799549103},{"x":0.769565224647522,"y":0.2507462799549103},{"x":0.769565224647522,"y":0.26865673065185547},{"x":0.7021738886833191,"y":0.26865673065185547}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استولون","boundary":[0.699999988079071,0.2507462799549103,0.769565224647522,0.26865673065185547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686956524848938,"y":0.25223881006240845},{"x":0.6934782862663269,"y":0.25223881006240845},{"x":0.6934782862663269,"y":0.27014926075935364},{"x":0.686956524848938,"y":0.27014926075935364}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.686956524848938,0.25223881006240845,0.6934782862663269,0.27014926075935364]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.27761194109916687},{"x":0.863043487071991,"y":0.27761194109916687},{"x":0.863043487071991,"y":0.29701492190361023},{"x":0.856521725654602,"y":0.29701492190361023}]},"confidence":0.25999999046325684,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.856521725654602,0.27761194109916687,0.863043487071991,0.29701492190361023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.27761194109916687},{"x":0.8369565010070801,"y":0.27761194109916687},{"x":0.8369565010070801,"y":0.29701492190361023},{"x":0.77173912525177,"y":0.29701492190361023}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استولون","boundary":[0.77173912525177,0.27761194109916687,0.8369565010070801,0.29701492190361023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.689130425453186,"y":0.27761194109916687},{"x":0.7630434632301331,"y":0.27761194109916687},{"x":0.7630434632301331,"y":0.2985074520111084},{"x":0.689130425453186,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.689130425453186,0.27761194109916687,0.7630434632301331,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.27761194109916687},{"x":0.6804347634315491,"y":0.27761194109916687},{"x":0.6804347634315491,"y":0.2985074520111084},{"x":0.6739130616188049,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739130616188049,0.27761194109916687,0.6804347634315491,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.27761194109916687},{"x":0.6630434989929199,"y":0.27761194109916687},{"x":0.6630434989929199,"y":0.2985074520111084},{"x":0.6326087117195129,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.6326087117195129,0.27761194109916687,0.6630434989929199,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.27761194109916687},{"x":0.6217391490936279,"y":0.27761194109916687},{"x":0.6217391490936279,"y":0.2985074520111084},{"x":0.5869565010070801,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.5869565010070801,0.27761194109916687,0.6217391490936279,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.27910447120666504},{"x":0.5695652365684509,"y":0.27910447120666504},{"x":0.5695652365684509,"y":0.2985074520111084},{"x":0.5260869860649109,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.5260869860649109,0.27910447120666504,0.5695652365684509,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956521689891815,"y":0.27910447120666504},{"x":0.52173912525177,"y":0.27910447120666504},{"x":0.52173912525177,"y":0.2985074520111084},{"x":0.4956521689891815,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4956521689891815,0.27910447120666504,0.52173912525177,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.27910447120666504},{"x":0.489130437374115,"y":0.27910447120666504},{"x":0.489130437374115,"y":0.2985074520111084},{"x":0.45652174949645996,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.45652174949645996,0.27910447120666504,0.489130437374115,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.27910447120666504},{"x":0.44565218687057495,"y":0.27910447120666504},{"x":0.44565218687057495,"y":0.2985074520111084},{"x":0.41304346919059753,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.41304346919059753,0.27910447120666504,0.44565218687057495,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.395652174949646,"y":0.27910447120666504},{"x":0.4021739065647125,"y":0.27910447120666504},{"x":0.4021739065647125,"y":0.2985074520111084},{"x":0.395652174949646,"y":0.2985074520111084}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.395652174949646,0.27910447120666504,0.4021739065647125,0.2985074520111084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.854347825050354,"y":0.30447760224342346},{"x":0.863043487071991,"y":0.30447760224342346},{"x":0.863043487071991,"y":0.3253731429576874},{"x":0.854347825050354,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.854347825050354,0.30447760224342346,0.863043487071991,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782608687877655,"y":0.30447760224342346},{"x":0.854347825050354,"y":0.30447760224342346},{"x":0.854347825050354,"y":0.3253731429576874},{"x":0.782608687877655,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استولون","boundary":[0.782608687877655,0.30447760224342346,0.854347825050354,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.30447760224342346},{"x":0.7739130258560181,"y":0.30447760224342346},{"x":0.7739130258560181,"y":0.3253731429576874},{"x":0.75,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.75,0.30447760224342346,0.7739130258560181,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.710869550704956,"y":0.30447760224342346},{"x":0.7456521987915039,"y":0.30447760224342346},{"x":0.7456521987915039,"y":0.3253731429576874},{"x":0.710869550704956,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.710869550704956,0.30447760224342346,0.7456521987915039,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.30447760224342346},{"x":0.699999988079071,"y":0.30447760224342346},{"x":0.699999988079071,"y":0.3253731429576874},{"x":0.6608695387840271,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6608695387840271,0.30447760224342346,0.699999988079071,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.645652174949646,"y":0.30447760224342346},{"x":0.654347836971283,"y":0.30447760224342346},{"x":0.654347836971283,"y":0.3253731429576874},{"x":0.645652174949646,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.645652174949646,0.30447760224342346,0.654347836971283,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.30447760224342346},{"x":0.636956512928009,"y":0.30447760224342346},{"x":0.636956512928009,"y":0.3253731429576874},{"x":0.602173924446106,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.602173924446106,0.30447760224342346,0.636956512928009,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5586956739425659,"y":0.30447760224342346},{"x":0.5978260636329651,"y":0.30447760224342346},{"x":0.5978260636329651,"y":0.3253731429576874},{"x":0.5586956739425659,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.5586956739425659,0.30447760224342346,0.5978260636329651,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502173900604248,"y":0.30447760224342346},{"x":0.5456521511077881,"y":0.30447760224342346},{"x":0.5456521511077881,"y":0.3253731429576874},{"x":0.502173900604248,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.502173900604248,0.30447760224342346,0.5456521511077881,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630434811115265,"y":0.30447760224342346},{"x":0.489130437374115,"y":0.30447760224342346},{"x":0.489130437374115,"y":0.3253731429576874},{"x":0.4630434811115265,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4630434811115265,0.30447760224342346,0.489130437374115,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41304346919059753,"y":0.30447760224342346},{"x":0.44999998807907104,"y":0.30447760224342346},{"x":0.44999998807907104,"y":0.3253731429576874},{"x":0.41304346919059753,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.41304346919059753,0.30447760224342346,0.44999998807907104,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38913044333457947,"y":0.30447760224342346},{"x":0.4000000059604645,"y":0.30447760224342346},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3253731429576874},{"x":0.38913044333457947,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.38913044333457947,0.30447760224342346,0.4000000059604645,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.30447760224342346},{"x":0.37826088070869446,"y":0.30447760224342346},{"x":0.37826088070869446,"y":0.3253731429576874},{"x":0.34130436182022095,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کاملا","boundary":[0.34130436182022095,0.30447760224342346,0.37826088070869446,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32608696818351746,"y":0.30447760224342346},{"x":0.33478260040283203,"y":0.30447760224342346},{"x":0.33478260040283203,"y":0.3253731429576874},{"x":0.32608696818351746,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.32608696818351746,0.30447760224342346,0.33478260040283203,0.3253731429576874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.30447760224342346},{"x":0.321739137172699,"y":0.30447760224342346},{"x":0.321739137172699,"y":0.3253731429576874},{"x":0.28260868787765503,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.28260868787765503,0.30447760224342346,0.321739137172699,0.3253731429576874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23043477535247803,"y":0.17164179682731628},{"x":0.873913049697876,"y":0.17164179682731628},{"x":0.873913049697876,"y":0.3253731429576874},{"x":0.23043477535247803,"y":0.3253731429576874}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.22543477535247802,0.16464179682731628,0.878913049697876,0.3323731429576874],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7760869860649109,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8391304612159729,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8391304612159729,"y":0.3507462739944458},{"x":0.7760869860649109,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.7760869860649109,0.33134329319000244,0.8391304612159729,0.3507462739944458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152174115180969,"y":0.33134329319000244},{"x":0.7565217614173889,"y":0.33134329319000244},{"x":0.7565217614173889,"y":0.3507462739944458},{"x":0.7152174115180969,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7152174115180969,0.33134329319000244,0.7565217614173889,0.3507462739944458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.33134329319000244},{"x":0.699999988079071,"y":0.33134329319000244},{"x":0.699999988079071,"y":0.3507462739944458},{"x":0.6608695387840271,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرابه","boundary":[0.6608695387840271,0.33134329319000244,0.699999988079071,0.3507462739944458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.626086950302124,"y":0.33134329319000244},{"x":0.656521737575531,"y":0.33134329319000244},{"x":0.656521737575531,"y":0.3507462739944458},{"x":0.626086950302124,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.626086950302124,0.33134329319000244,0.656521737575531,0.3507462739944458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5804347991943359,"y":0.33134329319000244},{"x":0.615217387676239,"y":0.33134329319000244},{"x":0.615217387676239,"y":0.3507462739944458},{"x":0.5804347991943359,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5804347991943359,0.33134329319000244,0.615217387676239,0.3507462739944458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.33134329319000244},{"x":0.573913037776947,"y":0.33134329319000244},{"x":0.573913037776947,"y":0.3507462739944458},{"x":0.5652173757553101,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5652173757553101,0.33134329319000244,0.573913037776947,0.3507462739944458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5130434632301331,"y":0.33134329319000244},{"x":0.5565217137336731,"y":0.33134329319000244},{"x":0.5565217137336731,"y":0.3507462739944458},{"x":0.5130434632301331,"y":0.3507462739944458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5130434632301331,0.33134329319000244,0.5565217137336731,0.3507462739944458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.3328358232975006},{"x":0.5065217614173889,"y":0.3328358232975006},{"x":0.5065217614173889,"y":0.35223880410194397},{"x":0.469565212726593,"y":0.35223880410194397}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"غده","boundary":[0.469565212726593,0.3328358232975006,0.5065217614173889,0.35223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.3328358232975006},{"x":0.46521738171577454,"y":0.3328358232975006},{"x":0.46521738171577454,"y":0.35223880410194397},{"x":0.45652174949645996,"y":0.35223880410194397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45652174949645996,0.3328358232975006,0.46521738171577454,0.35223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.3328358232975006},{"x":0.4521739184856415,"y":0.3328358232975006},{"x":0.4521739184856415,"y":0.35223880410194397},{"x":0.406521737575531,"y":0.35223880410194397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.406521737575531,0.3328358232975006,0.4521739184856415,0.35223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37173911929130554,"y":0.3328358232975006},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3328358232975006},{"x":0.4000000059604645,"y":0.35223880410194397},{"x":0.37173911929130554,"y":0.35223880410194397}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.37173911929130554,0.3328358232975006,0.4000000059604645,0.35223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.332608699798584,"y":0.3328358232975006},{"x":0.35652172565460205,"y":0.3328358232975006},{"x":0.35652172565460205,"y":0.35223880410194397},{"x":0.332608699798584,"y":0.35223880410194397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.332608699798584,0.3328358232975006,0.35652172565460205,0.35223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.321739137172699,"y":0.3328358232975006},{"x":0.3282608687877655,"y":0.3328358232975006},{"x":0.3282608687877655,"y":0.35223880410194397},{"x":0.321739137172699,"y":0.35223880410194397}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.321739137172699,0.3328358232975006,0.3282608687877655,0.35223880410194397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.856521725654602,"y":0.35671642422676086},{"x":0.863043487071991,"y":0.35671642422676086},{"x":0.863043487071991,"y":0.37462687492370605},{"x":0.856521725654602,"y":0.37462687492370605}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.856521725654602,0.35671642422676086,0.863043487071991,0.37462687492370605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.35671642422676086},{"x":0.8478260636329651,"y":0.35671642422676086},{"x":0.8478260636329651,"y":0.3761194050312042},{"x":0.800000011920929,"y":0.3761194050312042}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.800000011920929,0.35671642422676086,0.8478260636329651,0.3761194050312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.730434775352478,"y":0.35820895433425903},{"x":0.789130449295044,"y":0.35820895433425903},{"x":0.789130449295044,"y":0.3761194050312042},{"x":0.730434775352478,"y":0.3761194050312042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.730434775352478,0.35820895433425903,0.789130449295044,0.3761194050312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6717391014099121,"y":0.35820895433425903},{"x":0.710869550704956,"y":0.35820895433425903},{"x":0.710869550704956,"y":0.3761194050312042},{"x":0.6717391014099121,"y":0.3761194050312042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.6717391014099121,0.35820895433425903,0.710869550704956,0.3761194050312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521739363670349,"y":0.35820895433425903},{"x":0.6630434989929199,"y":0.35820895433425903},{"x":0.6630434989929199,"y":0.3761194050312042},{"x":0.6521739363670349,"y":0.3761194050312042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6521739363670349,0.35820895433425903,0.6630434989929199,0.3761194050312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.35820895433425903},{"x":0.643478274345398,"y":0.35820895433425903},{"x":0.643478274345398,"y":0.3761194050312042},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3761194050312042}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6000000238418579,0.35820895433425903,0.643478274345398,0.3761194050312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.541304349899292,"y":0.35820895433425903},{"x":0.584782600402832,"y":0.35820895433425903},{"x":0.584782600402832,"y":0.3761194050312042},{"x":0.541304349899292,"y":0.3761194050312042}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شرابه","boundary":[0.541304349899292,0.35820895433425903,0.584782600402832,0.3761194050312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5152173638343811,"y":0.35820895433425903},{"x":0.5369565486907959,"y":0.35820895433425903},{"x":0.5369565486907959,"y":0.3761194050312042},{"x":0.5152173638343811,"y":0.3761194050312042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5152173638343811,0.35820895433425903,0.5369565486907959,0.3761194050312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630434811115265,"y":0.35820895433425903},{"x":0.49782609939575195,"y":0.35820895433425903},{"x":0.49782609939575195,"y":0.3761194050312042},{"x":0.4630434811115265,"y":0.3761194050312042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.4630434811115265,0.35820895433425903,0.49782609939575195,0.3761194050312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40869563817977905,"y":0.35820895433425903},{"x":0.4521739184856415,"y":0.35820895433425903},{"x":0.4521739184856415,"y":0.3761194050312042},{"x":0.40869563817977905,"y":0.3761194050312042}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.40869563817977905,0.35820895433425903,0.4521739184856415,0.3761194050312042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38913044333457947,"y":0.3597014844417572},{"x":0.4021739065647125,"y":0.3597014844417572},{"x":0.4021739065647125,"y":0.3776119351387024},{"x":0.38913044333457947,"y":0.3776119351387024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.38913044333457947,0.3597014844417572,0.4021739065647125,0.3776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.343478262424469,"y":0.3597014844417572},{"x":0.3804347813129425,"y":0.3597014844417572},{"x":0.3804347813129425,"y":0.3776119351387024},{"x":0.343478262424469,"y":0.3776119351387024}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"غده","boundary":[0.343478262424469,0.3597014844417572,0.3804347813129425,0.3776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.332608699798584,"y":0.3597014844417572},{"x":0.3391304314136505,"y":0.3597014844417572},{"x":0.3391304314136505,"y":0.3776119351387024},{"x":0.332608699798584,"y":0.3776119351387024}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.332608699798584,0.3597014844417572,0.3391304314136505,0.3776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28260868787765503,"y":0.3597014844417572},{"x":0.32608696818351746,"y":0.3597014844417572},{"x":0.32608696818351746,"y":0.3776119351387024},{"x":0.28260868787765503,"y":0.3776119351387024}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.28260868787765503,0.3597014844417572,0.32608696818351746,0.3776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.3597014844417572},{"x":0.27173912525177,"y":0.3597014844417572},{"x":0.27173912525177,"y":0.3776119351387024},{"x":0.25,"y":0.3776119351387024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.25,0.3597014844417572,0.27173912525177,0.3776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20652173459529877,"y":0.3597014844417572},{"x":0.23260869085788727,"y":0.3597014844417572},{"x":0.23260869085788727,"y":0.3776119351387024},{"x":0.20652173459529877,"y":0.3776119351387024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.20652173459529877,0.3597014844417572,0.23260869085788727,0.3776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19130434095859528,"y":0.3597014844417572},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3597014844417572},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3776119351387024},{"x":0.19130434095859528,"y":0.3776119351387024}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.19130434095859528,0.3597014844417572,0.20000000298023224,0.3776119351387024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.841304361820221,"y":0.3820895552635193},{"x":0.865217387676239,"y":0.3820895552635193},{"x":0.865217387676239,"y":0.40447762608528137},{"x":0.841304361820221,"y":0.40447762608528137}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۷-","boundary":[0.841304361820221,0.3820895552635193,0.865217387676239,0.40447762608528137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630434632301331,"y":0.3820895552635193},{"x":0.8369565010070801,"y":0.3820895552635193},{"x":0.8369565010070801,"y":0.40447762608528137},{"x":0.7630434632301331,"y":0.40447762608528137}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.7630434632301331,0.3820895552635193,0.8369565010070801,0.40447762608528137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152174115180969,"y":0.3820895552635193},{"x":0.7565217614173889,"y":0.3820895552635193},{"x":0.7565217614173889,"y":0.40447762608528137},{"x":0.7152174115180969,"y":0.40447762608528137}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7152174115180969,0.3820895552635193,0.7565217614173889,0.40447762608528137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6804347634315491,"y":0.38358208537101746},{"x":0.7043478488922119,"y":0.38358208537101746},{"x":0.7043478488922119,"y":0.40447762608528137},{"x":0.6804347634315491,"y":0.40447762608528137}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مژه","boundary":[0.6804347634315491,0.38358208537101746,0.7043478488922119,0.40447762608528137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.667391300201416,"y":0.38358208537101746},{"x":0.676086962223053,"y":0.38358208537101746},{"x":0.676086962223053,"y":0.40447762608528137},{"x":0.667391300201416,"y":0.40447762608528137}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.667391300201416,0.38358208537101746,0.676086962223053,0.40447762608528137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6173912882804871,"y":0.38358208537101746},{"x":0.658695638179779,"y":0.38358208537101746},{"x":0.658695638179779,"y":0.40597015619277954},{"x":0.6173912882804871,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.6173912882804871,0.38358208537101746,0.658695638179779,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.38358208537101746},{"x":0.606521725654602,"y":0.38358208537101746},{"x":0.606521725654602,"y":0.40597015619277954},{"x":0.5652173757553101,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نسبتا","boundary":[0.5652173757553101,0.38358208537101746,0.606521725654602,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5456521511077881,"y":0.38358208537101746},{"x":0.554347813129425,"y":0.38358208537101746},{"x":0.554347813129425,"y":0.40597015619277954},{"x":0.5456521511077881,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.5456521511077881,0.38358208537101746,0.554347813129425,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4956521689891815,"y":0.38358208537101746},{"x":0.5456521511077881,"y":0.38358208537101746},{"x":0.5456521511077881,"y":0.40597015619277954},{"x":0.4956521689891815,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضخیم","boundary":[0.4956521689891815,0.38358208537101746,0.5456521511077881,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.3850746154785156},{"x":0.48695650696754456,"y":0.3850746154785156},{"x":0.48695650696754456,"y":0.40597015619277954},{"x":0.47826087474823,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.47826087474823,0.3850746154785156,0.48695650696754456,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43913042545318604,"y":0.3850746154785156},{"x":0.46739131212234497,"y":0.3850746154785156},{"x":0.46739131212234497,"y":0.40597015619277954},{"x":0.43913042545318604,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.43913042545318604,0.3850746154785156,0.46739131212234497,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4021739065647125,"y":0.3850746154785156},{"x":0.43043479323387146,"y":0.3850746154785156},{"x":0.43043479323387146,"y":0.40597015619277954},{"x":0.4021739065647125,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.4021739065647125,0.3850746154785156,0.43043479323387146,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.3850746154785156},{"x":0.395652174949646,"y":0.3850746154785156},{"x":0.395652174949646,"y":0.40597015619277954},{"x":0.38695651292800903,"y":0.40597015619277954}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38695651292800903,0.3850746154785156,0.395652174949646,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.302173912525177,"y":0.3850746154785156},{"x":0.3804347813129425,"y":0.3850746154785156},{"x":0.3804347813129425,"y":0.40597015619277954},{"x":0.302173912525177,"y":0.4074626863002777}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دمبرگها","boundary":[0.302173912525177,0.3850746154785156,0.3804347813129425,0.40597015619277954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25652173161506653,"y":0.3850746154785156},{"x":0.2956521809101105,"y":0.3850746154785156},{"x":0.2956521809101105,"y":0.4074626863002777},{"x":0.25652173161506653,"y":0.4074626863002777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.25652173161506653,0.3850746154785156,0.2956521809101105,0.4074626863002777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22173912823200226,"y":0.3850746154785156},{"x":0.24565216898918152,"y":0.3850746154785156},{"x":0.24565216898918152,"y":0.4074626863002777},{"x":0.22173912823200226,"y":0.4074626863002777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.22173912823200226,0.3850746154785156,0.24565216898918152,0.4074626863002777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.197826087474823,"y":0.3850746154785156},{"x":0.20652173459529877,"y":0.3850746154785156},{"x":0.20652173459529877,"y":0.4074626863002777},{"x":0.197826087474823,"y":0.4074626863002777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.197826087474823,0.3850746154785156,0.20652173459529877,0.4074626863002777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16739130020141602,"y":0.3850746154785156},{"x":0.186956524848938,"y":0.3850746154785156},{"x":0.186956524848938,"y":0.4074626863002777},{"x":0.16739130020141602,"y":0.4074626863002777}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.16739130020141602,0.3850746154785156,0.186956524848938,0.4074626863002777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14130434393882751,"y":0.3850746154785156},{"x":0.16521738469600677,"y":0.3850746154785156},{"x":0.16521738469600677,"y":0.4074626863002777},{"x":0.14130434393882751,"y":0.4074626863002777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.14130434393882751,0.3850746154785156,0.16521738469600677,0.4074626863002777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.3865671753883362},{"x":0.13695652782917023,"y":0.3865671753883362},{"x":0.13695652782917023,"y":0.4074626863002777},{"x":0.10000000149011612,"y":0.4074626863002777}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.10000000149011612,0.3865671753883362,0.13695652782917023,0.4074626863002777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.843478262424469,"y":0.41044774651527405},{"x":0.8695651888847351,"y":0.41044774651527405},{"x":0.8695651888847351,"y":0.43134328722953796},{"x":0.843478262424469,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.843478262424469,0.41044774651527405,0.8695651888847351,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.789130449295044,"y":0.41044774651527405},{"x":0.8282608985900879,"y":0.41044774651527405},{"x":0.8282608985900879,"y":0.43134328722953796},{"x":0.789130449295044,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.789130449295044,0.41044774651527405,0.8282608985900879,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752173900604248,"y":0.41044774651527405},{"x":0.7782608866691589,"y":0.41044774651527405},{"x":0.7782608866691589,"y":0.43134328722953796},{"x":0.752173900604248,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.752173900604248,0.41044774651527405,0.7782608866691589,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217391133308411,"y":0.41044774651527405},{"x":0.7326086759567261,"y":0.41044774651527405},{"x":0.7326086759567261,"y":0.43134328722953796},{"x":0.7217391133308411,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7217391133308411,0.41044774651527405,0.7326086759567261,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6717391014099121,"y":0.41044774651527405},{"x":0.7130434513092041,"y":0.41044774651527405},{"x":0.7130434513092041,"y":0.43134328722953796},{"x":0.6717391014099121,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6717391014099121,0.41044774651527405,0.7130434513092041,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.604347825050354,"y":0.41044774651527405},{"x":0.656521737575531,"y":0.41044774651527405},{"x":0.656521737575531,"y":0.43134328722953796},{"x":0.604347825050354,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.604347825050354,0.41044774651527405,0.656521737575531,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.41044774651527405},{"x":0.5869565010070801,"y":0.41044774651527405},{"x":0.5869565010070801,"y":0.43134328722953796},{"x":0.5282608866691589,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پراکنده","boundary":[0.5282608866691589,0.41044774651527405,0.5869565010070801,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5173913240432739,"y":0.4119403064250946},{"x":0.5239130258560181,"y":0.4119403064250946},{"x":0.5239130258560181,"y":0.43134328722953796},{"x":0.5173913240432739,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5173913240432739,0.4119403064250946,0.5239130258560181,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47826087474823,"y":0.4119403064250946},{"x":0.510869562625885,"y":0.4119403064250946},{"x":0.510869562625885,"y":0.43134328722953796},{"x":0.47826087474823,"y":0.43134328722953796}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.47826087474823,0.4119403064250946,0.510869562625885,0.43134328722953796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.428260862827301,"y":0.4119403064250946},{"x":0.469565212726593,"y":0.4119403064250946},{"x":0.469565212726593,"y":0.43283581733703613},{"x":0.428260862827301,"y":0.43283581733703613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعلق","boundary":[0.428260862827301,0.4119403064250946,0.469565212726593,0.43283581733703613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39782607555389404,"y":0.4119403064250946},{"x":0.41521739959716797,"y":0.4119403064250946},{"x":0.41521739959716797,"y":0.43283581733703613},{"x":0.39782607555389404,"y":0.43283581733703613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.39782607555389404,0.4119403064250946,0.41521739959716797,0.43283581733703613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34565216302871704,"y":0.4119403064250946},{"x":0.38913044333457947,"y":0.4119403064250946},{"x":0.38913044333457947,"y":0.43283581733703613},{"x":0.34565216302871704,"y":0.43283581733703613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.34565216302871704,0.4119403064250946,0.38913044333457947,0.43283581733703613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.4119403064250946},{"x":0.33043476939201355,"y":0.4119403064250946},{"x":0.33043476939201355,"y":0.43283581733703613},{"x":0.31521740555763245,"y":0.43283581733703613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کم","boundary":[0.31521740555763245,0.4119403064250946,0.33043476939201355,0.43283581733703613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25652173161506653,"y":0.4119403064250946},{"x":0.302173912525177,"y":0.4119403064250946},{"x":0.302173912525177,"y":0.43283581733703613},{"x":0.25652173161506653,"y":0.43283581733703613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.25652173161506653,0.4119403064250946,0.302173912525177,0.43283581733703613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.4119403064250946},{"x":0.25,"y":0.4119403064250946},{"x":0.25,"y":0.43283581733703613},{"x":0.24130435287952423,"y":0.43283581733703613}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24130435287952423,0.4119403064250946,0.25,0.43283581733703613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11304347962141037,"y":0.4134328365325928},{"x":0.13913042843341827,"y":0.4134328365325928},{"x":0.13913042843341827,"y":0.4343283474445343},{"x":0.11304347962141037,"y":0.4343283474445343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"V.","boundary":[0.11304347962141037,0.4134328365325928,0.13913042843341827,0.4343283474445343]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.33134329319000244},{"x":0.8695651888847351,"y":0.3283582031726837},{"x":0.8695651888847351,"y":0.43134328722953796},{"x":0.10000000149011612,"y":0.4343283474445343}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.09500000149011611,0.32434329319000244,0.8745651888847351,0.43834328722953797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0782608687877655,"y":0.4134328365325928},{"x":0.2543478310108185,"y":0.4119403064250946},{"x":0.2543478310108185,"y":0.43283581733703613},{"x":0.0782608687877655,"y":0.4343283474445343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"odorata.1","boundary":[0.0782608687877655,0.4134328365325928,0.2543478310108185,0.43283581733703613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.43582090735435486},{"x":0.8673912882804871,"y":0.43582090735435486},{"x":0.8673912882804871,"y":0.45820894837379456},{"x":0.8586956262588501,"y":0.45820894837379456}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8586956262588501,0.43582090735435486,0.8673912882804871,0.45820894837379456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.780434787273407,"y":0.43582090735435486},{"x":0.8500000238418579,"y":0.43582090735435486},{"x":0.8500000238418579,"y":0.45820894837379456},{"x":0.780434787273407,"y":0.45820894837379456}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.780434787273407,0.43582090735435486,0.8500000238418579,0.45820894837379456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747826099395752,"y":0.437313437461853},{"x":0.7739130258560181,"y":0.437313437461853},{"x":0.7739130258560181,"y":0.45820894837379456},{"x":0.747826099395752,"y":0.45820894837379456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مژه","boundary":[0.747826099395752,0.437313437461853,0.7739130258560181,0.45820894837379456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217391133308411,"y":0.437313437461853},{"x":0.75,"y":0.437313437461853},{"x":0.75,"y":0.45820894837379456},{"x":0.7217391133308411,"y":0.45820894837379456}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.7217391133308411,0.437313437461853,0.75,0.45820894837379456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.708695650100708,"y":0.437313437461853},{"x":0.717391312122345,"y":0.437313437461853},{"x":0.717391312122345,"y":0.45820894837379456},{"x":0.708695650100708,"y":0.45820894837379456}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.708695650100708,0.437313437461853,0.717391312122345,0.45820894837379456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.437313437461853},{"x":0.7043478488922119,"y":0.43582090735435486},{"x":0.7043478488922119,"y":0.45820894837379456},{"x":0.656521737575531,"y":0.4597014784812927}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.656521737575531,0.437313437461853,0.7043478488922119,0.45820894837379456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108695864677429,"y":0.437313437461853},{"x":0.647826075553894,"y":0.437313437461853},{"x":0.647826075553894,"y":0.4597014784812927},{"x":0.6108695864677429,"y":0.4597014784812927}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"علفي","boundary":[0.6108695864677429,0.437313437461853,0.647826075553894,0.4597014784812927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5586956739425659,"y":0.437313437461853},{"x":0.591304361820221,"y":0.437313437461853},{"x":0.591304361820221,"y":0.4597014784812927},{"x":0.5586956739425659,"y":0.4597014784812927}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظریف","boundary":[0.5586956739425659,0.437313437461853,0.591304361820221,0.4597014784812927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.532608687877655,"y":0.437313437461853},{"x":0.541304349899292,"y":0.437313437461853},{"x":0.541304349899292,"y":0.4597014784812927},{"x":0.532608687877655,"y":0.4597014784812927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.532608687877655,0.437313437461853,0.541304349899292,0.4597014784812927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.437313437461853},{"x":0.5239130258560181,"y":0.437313437461853},{"x":0.5239130258560181,"y":0.4597014784812927},{"x":0.49782609939575195,"y":0.4597014784812927}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.49782609939575195,0.437313437461853,0.5239130258560181,0.4597014784812927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44565218687057495,"y":0.4388059675693512},{"x":0.489130437374115,"y":0.4388059675693512},{"x":0.489130437374115,"y":0.4597014784812927},{"x":0.44565218687057495,"y":0.4597014784812927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.44565218687057495,0.4388059675693512,0.489130437374115,0.4597014784812927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43043479323387146,"y":0.4388059675693512},{"x":0.43913042545318604,"y":0.4388059675693512},{"x":0.43913042545318604,"y":0.4597014784812927},{"x":0.43043479323387146,"y":0.4597014784812927}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43043479323387146,0.4388059675693512,0.43913042545318604,0.4597014784812927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34565216302871704,"y":0.4388059675693512},{"x":0.42391303181648254,"y":0.4388059675693512},{"x":0.42391303181648254,"y":0.4597014784812927},{"x":0.34565216302871704,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دمبرگها","boundary":[0.34565216302871704,0.4388059675693512,0.42391303181648254,0.4597014784812927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.4388059675693512},{"x":0.34130436182022095,"y":0.4388059675693512},{"x":0.34130436182022095,"y":0.4611940383911133},{"x":0.2869565188884735,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.2869565188884735,0.4388059675693512,0.34130436182022095,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27391305565834045,"y":0.4388059675693512},{"x":0.28260868787765503,"y":0.4388059675693512},{"x":0.28260868787765503,"y":0.4611940383911133},{"x":0.27391305565834045,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27391305565834045,0.4388059675693512,0.28260868787765503,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24782608449459076,"y":0.4388059675693512},{"x":0.2652173936367035,"y":0.4388059675693512},{"x":0.2652173936367035,"y":0.4611940383911133},{"x":0.24782608449459076,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.24782608449459076,0.4388059675693512,0.2652173936367035,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21739129722118378,"y":0.4388059675693512},{"x":0.24130435287952423,"y":0.4388059675693512},{"x":0.24130435287952423,"y":0.4611940383911133},{"x":0.21739129722118378,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.21739129722118378,0.4388059675693512,0.24130435287952423,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15869565308094025,"y":0.4388059675693512},{"x":0.2130434811115265,"y":0.4388059675693512},{"x":0.2130434811115265,"y":0.4611940383911133},{"x":0.15869565308094025,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.15869565308094025,0.4388059675693512,0.2130434811115265,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11086956411600113,"y":0.4388059675693512},{"x":0.15217390656471252,"y":0.4388059675693512},{"x":0.15217390656471252,"y":0.4611940383911133},{"x":0.11086956411600113,"y":0.4611940383911133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.11086956411600113,0.4388059675693512,0.15217390656471252,0.4611940383911133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.4641790986061096},{"x":0.8695651888847351,"y":0.4641790986061096},{"x":0.8695651888847351,"y":0.48507463932037354},{"x":0.821739137172699,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.821739137172699,0.4641790986061096,0.8695651888847351,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.4641790986061096},{"x":0.8152173757553101,"y":0.4641790986061096},{"x":0.8152173757553101,"y":0.48507463932037354},{"x":0.8065217137336731,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8065217137336731,0.4641790986061096,0.8152173757553101,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7869565486907959,"y":0.4641790986061096},{"x":0.7978261113166809,"y":0.4641790986061096},{"x":0.7978261113166809,"y":0.48507463932037354},{"x":0.7869565486907959,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7869565486907959,0.4641790986061096,0.7978261113166809,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7347826361656189,"y":0.4641790986061096},{"x":0.7739130258560181,"y":0.4641790986061096},{"x":0.7739130258560181,"y":0.48507463932037354},{"x":0.7347826361656189,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.7347826361656189,0.4641790986061096,0.7739130258560181,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.678260862827301,"y":0.4641790986061096},{"x":0.7260869741439819,"y":0.4641790986061096},{"x":0.7260869741439819,"y":0.48507463932037354},{"x":0.678260862827301,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.678260862827301,0.4641790986061096,0.7260869741439819,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.643478274345398,"y":0.4641790986061096},{"x":0.6695652008056641,"y":0.4641790986061096},{"x":0.6695652008056641,"y":0.48507463932037354},{"x":0.643478274345398,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.643478274345398,0.4641790986061096,0.6695652008056641,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.571739137172699,"y":0.4641790986061096},{"x":0.6326087117195129,"y":0.4641790986061096},{"x":0.6326087117195129,"y":0.48507463932037354},{"x":0.571739137172699,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"رگبرگها","boundary":[0.571739137172699,0.4641790986061096,0.6326087117195129,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.4641790986061096},{"x":0.5652173757553101,"y":0.4641790986061096},{"x":0.5652173757553101,"y":0.48507463932037354},{"x":0.5565217137336731,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5565217137336731,0.4641790986061096,0.5652173757553101,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5173913240432739,"y":0.4641790986061096},{"x":0.550000011920929,"y":0.4641790986061096},{"x":0.550000011920929,"y":0.48507463932037354},{"x":0.5173913240432739,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5173913240432739,0.4641790986061096,0.550000011920929,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.4641790986061096},{"x":0.510869562625885,"y":0.4641790986061096},{"x":0.510869562625885,"y":0.48507463932037354},{"x":0.46739131212234497,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متعلق","boundary":[0.46739131212234497,0.4641790986061096,0.510869562625885,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43913042545318604,"y":0.4641790986061096},{"x":0.4543478190898895,"y":0.4641790986061096},{"x":0.4543478190898895,"y":0.48507463932037354},{"x":0.43913042545318604,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43913042545318604,0.4641790986061096,0.4543478190898895,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36086955666542053,"y":0.4641790986061096},{"x":0.4326086938381195,"y":0.4641790986061096},{"x":0.4326086938381195,"y":0.48507463932037354},{"x":0.36086955666542053,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتفاعات","boundary":[0.36086955666542053,0.4641790986061096,0.4326086938381195,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.4641790986061096},{"x":0.34565216302871704,"y":0.4641790986061096},{"x":0.34565216302871704,"y":0.48507463932037354},{"x":0.31521740555763245,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.31521740555763245,0.4641790986061096,0.34565216302871704,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30434781312942505,"y":0.4641790986061096},{"x":0.313043475151062,"y":0.4641790986061096},{"x":0.313043475151062,"y":0.48507463932037354},{"x":0.30434781312942505,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30434781312942505,0.4641790986061096,0.313043475151062,0.48507463932037354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8478260636329651,"y":0.4910447895526886},{"x":0.8695651888847351,"y":0.4910447895526886},{"x":0.8695651888847351,"y":0.5104477405548096},{"x":0.8478260636329651,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۸-","boundary":[0.8478260636329651,0.4910447895526886,0.8695651888847351,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.780434787273407,"y":0.4910447895526886},{"x":0.8369565010070801,"y":0.48955222964286804},{"x":0.8369565010070801,"y":0.5104477405548096},{"x":0.780434787273407,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.780434787273407,0.4910447895526886,0.8369565010070801,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.719565212726593,"y":0.4910447895526886},{"x":0.760869562625885,"y":0.4910447895526886},{"x":0.760869562625885,"y":0.5104477405548096},{"x":0.719565212726593,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.719565212726593,0.4910447895526886,0.760869562625885,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.4910447895526886},{"x":0.70652174949646,"y":0.4910447895526886},{"x":0.70652174949646,"y":0.5104477405548096},{"x":0.6630434989929199,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شرابه","boundary":[0.6630434989929199,0.4910447895526886,0.70652174949646,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.4910447895526886},{"x":0.6608695387840271,"y":0.4910447895526886},{"x":0.6608695387840271,"y":0.5104477405548096},{"x":0.6326087117195129,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6326087117195129,0.4910447895526886,0.6608695387840271,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5869565010070801,"y":0.4910447895526886},{"x":0.6217391490936279,"y":0.4910447895526886},{"x":0.6217391490936279,"y":0.5104477405548096},{"x":0.5869565010070801,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.5869565010070801,0.4910447895526886,0.6217391490936279,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.4910447895526886},{"x":0.5760869383811951,"y":0.4910447895526886},{"x":0.5760869383811951,"y":0.5104477405548096},{"x":0.5673912763595581,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5673912763595581,0.4910447895526886,0.5760869383811951,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260869860649109,"y":0.4910447895526886},{"x":0.5586956739425659,"y":0.4910447895526886},{"x":0.5586956739425659,"y":0.5104477405548096},{"x":0.5260869860649109,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.5260869860649109,0.4910447895526886,0.5586956739425659,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.480434775352478,"y":0.4910447895526886},{"x":0.5152173638343811,"y":0.4910447895526886},{"x":0.5152173638343811,"y":0.5104477405548096},{"x":0.480434775352478,"y":0.5104477405548096}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معطر","boundary":[0.480434775352478,0.4910447895526886,0.5152173638343811,0.5104477405548096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46739131212234497,"y":0.49253731966018677},{"x":0.4739130437374115,"y":0.49253731966018677},{"x":0.4739130437374115,"y":0.5119403004646301},{"x":0.46739131212234497,"y":0.5119403004646301}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46739131212234497,0.49253731966018677,0.4739130437374115,0.5119403004646301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.49253731966018677},{"x":0.458695650100708,"y":0.49253731966018677},{"x":0.458695650100708,"y":0.5119403004646301},{"x":0.42391303181648254,"y":0.5119403004646301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.42391303181648254,0.49253731966018677,0.458695650100708,0.5119403004646301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.49253731966018677},{"x":0.40869563817977905,"y":0.49253731966018677},{"x":0.40869563817977905,"y":0.5119403004646301},{"x":0.39347827434539795,"y":0.5119403004646301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.39347827434539795,0.49253731966018677,0.40869563817977905,0.5119403004646301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35217392444610596,"y":0.49253731966018677},{"x":0.38913044333457947,"y":0.49253731966018677},{"x":0.38913044333457947,"y":0.5119403004646301},{"x":0.35217392444610596,"y":0.5119403004646301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.35217392444610596,0.49253731966018677,0.38913044333457947,0.5119403004646301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.49253731966018677},{"x":0.3391304314136505,"y":0.49253731966018677},{"x":0.3391304314136505,"y":0.5119403004646301},{"x":0.29347825050354004,"y":0.5119403004646301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.29347825050354004,0.49253731966018677,0.3391304314136505,0.5119403004646301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.280434787273407,"y":0.49253731966018677},{"x":0.28913044929504395,"y":0.49253731966018677},{"x":0.28913044929504395,"y":0.5119403004646301},{"x":0.280434787273407,"y":0.5119403004646301}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.280434787273407,0.49253731966018677,0.28913044929504395,0.5119403004646301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.239130437374115,"y":0.49253731966018677},{"x":0.27391305565834045,"y":0.49253731966018677},{"x":0.27391305565834045,"y":0.5119403004646301},{"x":0.239130437374115,"y":0.5119403004646301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.239130437374115,0.49253731966018677,0.27391305565834045,0.5119403004646301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21086956560611725,"y":0.49253731966018677},{"x":0.23043477535247803,"y":0.49253731966018677},{"x":0.23043477535247803,"y":0.5119403004646301},{"x":0.21086956560611725,"y":0.5119403004646301}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21086956560611725,0.49253731966018677,0.23043477535247803,0.5119403004646301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16956521570682526,"y":0.49253731966018677},{"x":0.20652173459529877,"y":0.49253731966018677},{"x":0.20652173459529877,"y":0.5119403004646301},{"x":0.16956521570682526,"y":0.5119403004646301}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسط","boundary":[0.16956521570682526,0.49253731966018677,0.20652173459529877,0.5119403004646301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12608695030212402,"y":0.49253731966018677},{"x":0.16304348409175873,"y":0.49253731966018677},{"x":0.16304348409175873,"y":0.5134328603744507},{"x":0.12608695030212402,"y":0.5134328603744507}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.12608695030212402,0.49253731966018677,0.16304348409175873,0.5134328603744507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09782608598470688,"y":0.49253731966018677},{"x":0.11521738767623901,"y":0.49253731966018677},{"x":0.11521738767623901,"y":0.5134328603744507},{"x":0.09782608598470688,"y":0.5134328603744507}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.09782608598470688,0.49253731966018677,0.11521738767623901,0.5134328603744507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8260869383811951,"y":0.516417920589447},{"x":0.8717391490936279,"y":0.516417920589447},{"x":0.8717391490936279,"y":0.5343283414840698},{"x":0.8260869383811951,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بالاتر","boundary":[0.8260869383811951,0.516417920589447,0.8717391490936279,0.5343283414840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8065217137336731,"y":0.516417920589447},{"x":0.821739137172699,"y":0.516417920589447},{"x":0.821739137172699,"y":0.5358209013938904},{"x":0.8065217137336731,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8065217137336731,0.516417920589447,0.821739137172699,0.5358209013938904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7739130258560181,"y":0.516417920589447},{"x":0.800000011920929,"y":0.516417920589447},{"x":0.800000011920929,"y":0.5358209013938904},{"x":0.7739130258560181,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.7739130258560181,0.516417920589447,0.800000011920929,0.5358209013938904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630434632301331,"y":0.516417920589447},{"x":0.769565224647522,"y":0.516417920589447},{"x":0.769565224647522,"y":0.5358209013938904},{"x":0.7630434632301331,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7630434632301331,0.516417920589447,0.769565224647522,0.5358209013938904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7043478488922119,"y":0.5179104208946228},{"x":0.75,"y":0.516417920589447},{"x":0.75,"y":0.5358209013938904},{"x":0.7043478488922119,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.7043478488922119,0.5179104208946228,0.75,0.5358209013938904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6695652008056641,"y":0.5179104208946228},{"x":0.695652186870575,"y":0.5179104208946228},{"x":0.695652186870575,"y":0.5373134613037109},{"x":0.6695652008056641,"y":0.5373134613037109}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.6695652008056641,0.5179104208946228,0.695652186870575,0.5373134613037109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.5179104208946228},{"x":0.6521739363670349,"y":0.5179104208946228},{"x":0.6521739363670349,"y":0.5373134613037109},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5373134613037109}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هلالی","boundary":[0.6086956262588501,0.5179104208946228,0.6521739363670349,0.5373134613037109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5891304612159729,"y":0.5179104208946228},{"x":0.5978260636329651,"y":0.5179104208946228},{"x":0.5978260636329651,"y":0.5373134613037109},{"x":0.5891304612159729,"y":0.5373134613037109}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5891304612159729,0.5179104208946228,0.5978260636329651,0.5373134613037109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.789130449295044,"y":0.5432835817337036},{"x":0.8695651888847351,"y":0.5417910218238831},{"x":0.8695651888847351,"y":0.562686562538147},{"x":0.789130449295044,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-گوشوارک","boundary":[0.789130449295044,0.5432835817337036,0.8695651888847351,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7326086759567261,"y":0.5432835817337036},{"x":0.7760869860649109,"y":0.5432835817337036},{"x":0.7760869860649109,"y":0.562686562538147},{"x":0.7326086759567261,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7326086759567261,0.5432835817337036,0.7760869860649109,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.5432835817337036},{"x":0.717391312122345,"y":0.5432835817337036},{"x":0.717391312122345,"y":0.562686562538147},{"x":0.6739130616188049,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شرابه","boundary":[0.6739130616188049,0.5432835817337036,0.717391312122345,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.645652174949646,"y":0.5432835817337036},{"x":0.6695652008056641,"y":0.5432835817337036},{"x":0.6695652008056641,"y":0.562686562538147},{"x":0.645652174949646,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.645652174949646,0.5432835817337036,0.6695652008056641,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.5432835817337036},{"x":0.6326087117195129,"y":0.5432835817337036},{"x":0.6326087117195129,"y":0.562686562538147},{"x":0.595652163028717,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.595652163028717,0.5432835817337036,0.6326087117195129,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5782608985900879,"y":0.5432835817337036},{"x":0.5869565010070801,"y":0.5432835817337036},{"x":0.5869565010070801,"y":0.562686562538147},{"x":0.5782608985900879,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5782608985900879,0.5432835817337036,0.5869565010070801,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.5432835817337036},{"x":0.571739137172699,"y":0.5432835817337036},{"x":0.571739137172699,"y":0.562686562538147},{"x":0.5347825884819031,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.5347825884819031,0.5432835817337036,0.571739137172699,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489130437374115,"y":0.5432835817337036},{"x":0.5282608866691589,"y":0.5432835817337036},{"x":0.5282608866691589,"y":0.562686562538147},{"x":0.489130437374115,"y":0.562686562538147}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.489130437374115,0.5432835817337036,0.5282608866691589,0.562686562538147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458695650100708,"y":0.5447761416435242},{"x":0.480434775352478,"y":0.5447761416435242},{"x":0.480434775352478,"y":0.5641791224479675},{"x":0.458695650100708,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بو","boundary":[0.458695650100708,0.5447761416435242,0.480434775352478,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.5447761416435242},{"x":0.45652174949645996,"y":0.5447761416435242},{"x":0.45652174949645996,"y":0.5641791224479675},{"x":0.447826087474823,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.447826087474823,0.5447761416435242,0.45652174949645996,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40434783697128296,"y":0.5447761416435242},{"x":0.44130435585975647,"y":0.5447761416435242},{"x":0.44130435585975647,"y":0.5641791224479675},{"x":0.40434783697128296,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.40434783697128296,0.5447761416435242,0.44130435585975647,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354347825050354,"y":0.5447761416435242},{"x":0.38913044333457947,"y":0.5447761416435242},{"x":0.38913044333457947,"y":0.5641791224479675},{"x":0.354347825050354,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.354347825050354,0.5447761416435242,0.38913044333457947,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.5447761416435242},{"x":0.3478260934352875,"y":0.5447761416435242},{"x":0.3478260934352875,"y":0.5641791224479675},{"x":0.34130436182022095,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34130436182022095,0.5447761416435242,0.3478260934352875,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.5447761416435242},{"x":0.33695653080940247,"y":0.5447761416435242},{"x":0.33695653080940247,"y":0.5641791224479675},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.30000001192092896,0.5447761416435242,0.33695653080940247,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24565216898918152,"y":0.5447761416435242},{"x":0.29347825050354004,"y":0.5447761416435242},{"x":0.29347825050354004,"y":0.5641791224479675},{"x":0.24565216898918152,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پائین","boundary":[0.24565216898918152,0.5447761416435242,0.29347825050354004,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.5447761416435242},{"x":0.24565216898918152,"y":0.5447761416435242},{"x":0.24565216898918152,"y":0.5641791224479675},{"x":0.23260869085788727,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.23260869085788727,0.5447761416435242,0.24565216898918152,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.208695650100708,"y":0.5447761416435242},{"x":0.2239130437374115,"y":0.5447761416435242},{"x":0.2239130437374115,"y":0.5641791224479675},{"x":0.208695650100708,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.208695650100708,0.5447761416435242,0.2239130437374115,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16739130020141602,"y":0.5447761416435242},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5447761416435242},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5641791224479675},{"x":0.16739130020141602,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.16739130020141602,0.5447761416435242,0.20000000298023224,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12608695030212402,"y":0.5447761416435242},{"x":0.15869565308094025,"y":0.5447761416435242},{"x":0.15869565308094025,"y":0.5641791224479675},{"x":0.12608695030212402,"y":0.5641791224479675}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.12608695030212402,0.5447761416435242,0.15869565308094025,0.5641791224479675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823913037776947,"y":0.5686567425727844},{"x":0.8673912882804871,"y":0.5671641826629639},{"x":0.8673912882804871,"y":0.5865671634674072},{"x":0.823913037776947,"y":0.5865671634674072}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.823913037776947,0.5686567425727844,0.8673912882804871,0.5865671634674072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.791304349899292,"y":0.5686567425727844},{"x":0.813043475151062,"y":0.5686567425727844},{"x":0.8152173757553101,"y":0.5865671634674072},{"x":0.791304349899292,"y":0.5865671634674072}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.791304349899292,0.5686567425727844,0.8152173757553101,0.5865671634674072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7021738886833191,"y":0.5701492428779602},{"x":0.77173912525177,"y":0.5686567425727844},{"x":0.77173912525177,"y":0.5865671634674072},{"x":0.7021738886833191,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دندانهای","boundary":[0.7021738886833191,0.5701492428779602,0.77173912525177,0.5865671634674072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6630434989929199,"y":0.5701492428779602},{"x":0.6847826242446899,"y":0.5701492428779602},{"x":0.6847826242446899,"y":0.5880597233772278},{"x":0.665217399597168,"y":0.5880597233772278}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.6630434989929199,0.5701492428779602,0.6847826242446899,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217391490936279,"y":0.5716418027877808},{"x":0.643478274345398,"y":0.5701492428779602},{"x":0.643478274345398,"y":0.5880597233772278},{"x":0.6217391490936279,"y":0.5895522236824036}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تیز","boundary":[0.6217391490936279,0.5716418027877808,0.643478274345398,0.5880597233772278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6086956262588501,"y":0.5716418027877808},{"x":0.615217387676239,"y":0.5716418027877808},{"x":0.615217387676239,"y":0.5895522236824036},{"x":0.6086956262588501,"y":0.5895522236824036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6086956262588501,0.5716418027877808,0.615217387676239,0.5895522236824036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8608695864677429,"y":0.595522403717041},{"x":0.8695651888847351,"y":0.595522403717041},{"x":0.8695651888847351,"y":0.6164178848266602},{"x":0.8608695864677429,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8608695864677429,0.595522403717041,0.8695651888847351,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.595522403717041},{"x":0.841304361820221,"y":0.595522403717041},{"x":0.841304361820221,"y":0.6164178848266602},{"x":0.810869574546814,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.810869574546814,0.595522403717041,0.841304361820221,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.760869562625885,"y":0.595522403717041},{"x":0.802173912525177,"y":0.595522403717041},{"x":0.802173912525177,"y":0.6164178848266602},{"x":0.760869562625885,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.760869562625885,0.595522403717041,0.802173912525177,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695652186870575,"y":0.595522403717041},{"x":0.75,"y":0.595522403717041},{"x":0.75,"y":0.6164178848266602},{"x":0.695652186870575,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.695652186870575,0.595522403717041,0.75,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.643478274345398,"y":0.595522403717041},{"x":0.678260862827301,"y":0.595522403717041},{"x":0.678260862827301,"y":0.6164178848266602},{"x":0.643478274345398,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"طوقه","boundary":[0.643478274345398,0.595522403717041,0.678260862827301,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6304348111152649,"y":0.595522403717041},{"x":0.645652174949646,"y":0.595522403717041},{"x":0.645652174949646,"y":0.6164178848266602},{"x":0.6304348111152649,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6304348111152649,0.595522403717041,0.645652174949646,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6108695864677429,"y":0.595522403717041},{"x":0.6195651888847351,"y":0.595522403717041},{"x":0.6195651888847351,"y":0.6164178848266602},{"x":0.6108695864677429,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6108695864677429,0.595522403717041,0.6195651888847351,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5760869383811951,"y":0.595522403717041},{"x":0.5978260636329651,"y":0.595522403717041},{"x":0.5978260636329651,"y":0.6164178848266602},{"x":0.5760869383811951,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5760869383811951,0.595522403717041,0.5978260636329651,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5347825884819031,"y":0.595522403717041},{"x":0.560869574546814,"y":0.595522403717041},{"x":0.560869574546814,"y":0.6164178848266602},{"x":0.5347825884819031,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.5347825884819031,0.595522403717041,0.560869574546814,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.595522403717041},{"x":0.519565224647522,"y":0.595522403717041},{"x":0.519565224647522,"y":0.6164178848266602},{"x":0.469565212726593,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.469565212726593,0.595522403717041,0.519565224647522,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4521739184856415,"y":0.595522403717041},{"x":0.46086955070495605,"y":0.595522403717041},{"x":0.46086955070495605,"y":0.6164178848266602},{"x":0.4521739184856415,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.4521739184856415,0.595522403717041,0.46086955070495605,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42391303181648254,"y":0.595522403717041},{"x":0.447826087474823,"y":0.595522403717041},{"x":0.447826087474823,"y":0.6164178848266602},{"x":0.42391303181648254,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.42391303181648254,0.595522403717041,0.447826087474823,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.595522403717041},{"x":0.40434783697128296,"y":0.595522403717041},{"x":0.40434783697128296,"y":0.6164178848266602},{"x":0.3913043439388275,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3913043439388275,0.595522403717041,0.40434783697128296,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.354347825050354,"y":0.595522403717041},{"x":0.38260868191719055,"y":0.595522403717041},{"x":0.38260868191719055,"y":0.6164178848266602},{"x":0.354347825050354,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.354347825050354,0.595522403717041,0.38260868191719055,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.595522403717041},{"x":0.343478262424469,"y":0.595522403717041},{"x":0.343478262424469,"y":0.6164178848266602},{"x":0.31521740555763245,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.31521740555763245,0.595522403717041,0.343478262424469,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.302173912525177,"y":0.595522403717041},{"x":0.31086957454681396,"y":0.595522403717041},{"x":0.31086957454681396,"y":0.6164178848266602},{"x":0.302173912525177,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.302173912525177,0.595522403717041,0.31086957454681396,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23260869085788727,"y":0.595522403717041},{"x":0.2956521809101105,"y":0.595522403717041},{"x":0.2956521809101105,"y":0.6164178848266602},{"x":0.23260869085788727,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.23260869085788727,0.595522403717041,0.2956521809101105,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16956521570682526,"y":0.595522403717041},{"x":0.22173912823200226,"y":0.595522403717041},{"x":0.22173912823200226,"y":0.6164178848266602},{"x":0.16956521570682526,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.16956521570682526,0.595522403717041,0.22173912823200226,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.145652174949646,"y":0.595522403717041},{"x":0.15434782207012177,"y":0.595522403717041},{"x":0.15434782207012177,"y":0.6164178848266602},{"x":0.145652174949646,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.145652174949646,0.595522403717041,0.15434782207012177,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11304347962141037,"y":0.595522403717041},{"x":0.13913042843341827,"y":0.595522403717041},{"x":0.13913042843341827,"y":0.6164178848266602},{"x":0.11304347962141037,"y":0.6164178848266602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.11304347962141037,0.595522403717041,0.13913042843341827,0.6164178848266602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.832608699798584,"y":0.6223880648612976},{"x":0.8695651888847351,"y":0.6223880648612976},{"x":0.8695651888847351,"y":0.6402984857559204},{"x":0.832608699798584,"y":0.6402984857559204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.832608699798584,0.6223880648612976,0.8695651888847351,0.6402984857559204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8173912763595581,"y":0.6223880648612976},{"x":0.823913037776947,"y":0.6223880648612976},{"x":0.823913037776947,"y":0.6402984857559204},{"x":0.8173912763595581,"y":0.6402984857559204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8173912763595581,0.6223880648612976,0.823913037776947,0.6402984857559204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7673913240432739,"y":0.6223880648612976},{"x":0.8065217137336731,"y":0.6223880648612976},{"x":0.8065217137336731,"y":0.6402984857559204},{"x":0.7673913240432739,"y":0.6402984857559204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.7673913240432739,0.6223880648612976,0.8065217137336731,0.6402984857559204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.6223880648612976},{"x":0.760869562625885,"y":0.6223880648612976},{"x":0.760869562625885,"y":0.6402984857559204},{"x":0.739130437374115,"y":0.6402984857559204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.739130437374115,0.6223880648612976,0.760869562625885,0.6402984857559204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6826087236404419,"y":0.6238806247711182},{"x":0.72826087474823,"y":0.6223880648612976},{"x":0.72826087474823,"y":0.6402984857559204},{"x":0.6826087236404419,"y":0.641791045665741}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.6826087236404419,0.6238806247711182,0.72826087474823,0.6402984857559204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6326087117195129,"y":0.6238806247711182},{"x":0.676086962223053,"y":0.6223880648612976},{"x":0.676086962223053,"y":0.641791045665741},{"x":0.6326087117195129,"y":0.641791045665741}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.6326087117195129,0.6238806247711182,0.676086962223053,0.641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560869574546814,"y":0.6238806247711182},{"x":0.6195651888847351,"y":0.6238806247711182},{"x":0.6195651888847351,"y":0.641791045665741},{"x":0.560869574546814,"y":0.641791045665741}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دندانه","boundary":[0.560869574546814,0.6238806247711182,0.6195651888847351,0.641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478261113166809,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5565217137336731,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5565217137336731,"y":0.641791045665741},{"x":0.5478261113166809,"y":0.641791045665741}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5478261113166809,0.6238806247711182,0.5565217137336731,0.641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.539130449295044,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5478261113166809,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5478261113166809,"y":0.641791045665741},{"x":0.539130449295044,"y":0.641791045665741}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.539130449295044,0.6238806247711182,0.5478261113166809,0.641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31521740555763245,"y":0.625373125076294},{"x":0.38913044333457947,"y":0.6238806247711182},{"x":0.38913044333457947,"y":0.6432836055755615},{"x":0.31521740555763245,"y":0.6432836055755615}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"subsect","boundary":[0.31521740555763245,0.625373125076294,0.38913044333457947,0.6432836055755615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0782608687877655,"y":0.4134328365325928},{"x":0.8695651888847351,"y":0.4089552164077759},{"x":0.8717391490936279,"y":0.6402984857559204},{"x":0.08043478429317474,"y":0.6447761058807373}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.0732608687877655,0.40643283653259277,0.8767391490936279,0.6472984857559204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.625373125076294},{"x":0.39782607555389404,"y":0.625373125076294},{"x":0.39782607555389404,"y":0.6432836055755615},{"x":0.3913043439388275,"y":0.6432836055755615}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3913043439388275,0.625373125076294,0.39782607555389404,0.6432836055755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40434783697128296,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5347825884819031,"y":0.6238806247711182},{"x":0.5347825884819031,"y":0.641791045665741},{"x":0.40434783697128296,"y":0.6432836055755615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Arosulatae","boundary":[0.40434783697128296,0.6238806247711182,0.5347825884819031,0.641791045665741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.625373125076294},{"x":0.3065217435359955,"y":0.625373125076294},{"x":0.3065217435359955,"y":0.6432836055755615},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6432836055755615}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30000001192092896,0.625373125076294,0.3065217435359955,0.6432836055755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29347825050354004,"y":0.625373125076294},{"x":0.30000001192092896,"y":0.625373125076294},{"x":0.30000001192092896,"y":0.6432836055755615},{"x":0.29347825050354004,"y":0.6432836055755615}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29347825050354004,0.625373125076294,0.30000001192092896,0.6432836055755615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.6492537260055542},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6492537260055542},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6701492667198181},{"x":0.821739137172699,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-گیاه","boundary":[0.821739137172699,0.6492537260055542,0.8673912882804871,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.77173912525177,"y":0.6492537260055542},{"x":0.813043475151062,"y":0.6492537260055542},{"x":0.813043475151062,"y":0.6701492667198181},{"x":0.77173912525177,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همراه","boundary":[0.77173912525177,0.6492537260055542,0.813043475151062,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6492537260055542},{"x":0.760869562625885,"y":0.6492537260055542},{"x":0.760869562625885,"y":0.6701492667198181},{"x":0.75,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.75,0.6492537260055542,0.760869562625885,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847826242446899,"y":0.6492537260055542},{"x":0.739130437374115,"y":0.6492537260055542},{"x":0.739130437374115,"y":0.6701492667198181},{"x":0.6847826242446899,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برگهای","boundary":[0.6847826242446899,0.6492537260055542,0.739130437374115,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.623913049697876,"y":0.6492537260055542},{"x":0.6739130616188049,"y":0.6492537260055542},{"x":0.6739130616188049,"y":0.6701492667198181},{"x":0.623913049697876,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.623913049697876,0.6492537260055542,0.6739130616188049,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5782608985900879,"y":0.6492537260055542},{"x":0.615217387676239,"y":0.6492537260055542},{"x":0.615217387676239,"y":0.6701492667198181},{"x":0.5782608985900879,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"طوقه","boundary":[0.5782608985900879,0.6492537260055542,0.615217387676239,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.563043475151062,"y":0.6492537260055542},{"x":0.5804347991943359,"y":0.6492537260055542},{"x":0.5804347991943359,"y":0.6701492667198181},{"x":0.563043475151062,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.563043475151062,0.6492537260055542,0.5804347991943359,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54347825050354,"y":0.6492537260055542},{"x":0.552173912525177,"y":0.6492537260055542},{"x":0.552173912525177,"y":0.6701492667198181},{"x":0.54347825050354,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.54347825050354,0.6492537260055542,0.552173912525177,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.6492537260055542},{"x":0.532608687877655,"y":0.6492537260055542},{"x":0.532608687877655,"y":0.6701492667198181},{"x":0.510869562625885,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.510869562625885,0.6492537260055542,0.532608687877655,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.469565212726593,"y":0.6492537260055542},{"x":0.4956521689891815,"y":0.6492537260055542},{"x":0.4956521689891815,"y":0.6701492667198181},{"x":0.469565212726593,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.469565212726593,0.6492537260055542,0.4956521689891815,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40434783697128296,"y":0.6492537260055542},{"x":0.44999998807907104,"y":0.6492537260055542},{"x":0.44999998807907104,"y":0.6701492667198181},{"x":0.40434783697128296,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.40434783697128296,0.6492537260055542,0.44999998807907104,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38913044333457947,"y":0.6492537260055542},{"x":0.39782607555389404,"y":0.6492537260055542},{"x":0.39782607555389404,"y":0.6701492667198181},{"x":0.38913044333457947,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.38913044333457947,0.6492537260055542,0.39782607555389404,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34130436182022095,"y":0.6492537260055542},{"x":0.3804347813129425,"y":0.6492537260055542},{"x":0.3804347813129425,"y":0.6701492667198181},{"x":0.34130436182022095,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مساوی","boundary":[0.34130436182022095,0.6492537260055542,0.3804347813129425,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2956521809101105,"y":0.6492537260055542},{"x":0.323913037776947,"y":0.6492537260055542},{"x":0.323913037776947,"y":0.6701492667198181},{"x":0.2956521809101105,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.2956521809101105,0.6492537260055542,0.323913037776947,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25652173161506653,"y":0.6492537260055542},{"x":0.28478261828422546,"y":0.6492537260055542},{"x":0.28478261828422546,"y":0.6701492667198181},{"x":0.25652173161506653,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.25652173161506653,0.6492537260055542,0.28478261828422546,0.6701492667198181]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.6492537260055542},{"x":0.25,"y":0.6492537260055542},{"x":0.25,"y":0.6701492667198181},{"x":0.24130435287952423,"y":0.6701492667198181}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24130435287952423,0.6492537260055542,0.25,0.6701492667198181]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24130435287952423,"y":0.625373125076294},{"x":0.8673912882804871,"y":0.620895504951477},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6686567068099976},{"x":0.24130435287952423,"y":0.6731343269348145}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.23630435287952423,0.6183731250762939,0.8723912882804871,0.6756567068099976],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09565217047929764,"y":0.4656716287136078},{"x":0.14130434393882751,"y":0.4656716287136078},{"x":0.14130434393882751,"y":0.483582079410553},{"x":0.09565217047929764,"y":0.483582079410553}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"2.V.","boundary":[0.09565217047929764,0.4656716287136078,0.14130434393882751,0.483582079410553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.4656716287136078},{"x":0.24782608449459076,"y":0.46716418862342834},{"x":0.24782608449459076,"y":0.48507463932037354},{"x":0.14782609045505524,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"ignobilis","boundary":[0.14782609045505524,0.4656716287136078,0.24782608449459076,0.48507463932037354]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09565217047929764,"y":0.4656716287136078},{"x":0.24782608449459076,"y":0.46716418862342834},{"x":0.24782608449459076,"y":0.48507463932037354},{"x":0.09565217047929764,"y":0.48507463932037354}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.09065217047929763,0.4586716287136078,0.25282608449459076,0.49207463932037354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.093478262424469,"y":0.5208955407142639},{"x":0.14347825944423676,"y":0.5208955407142639},{"x":0.14347825944423676,"y":0.5358209013938904},{"x":0.093478262424469,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"4.V.","boundary":[0.093478262424469,0.5208955407142639,0.14347825944423676,0.5358209013938904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.5208955407142639},{"x":0.197826087474823,"y":0.5208955407142639},{"x":0.197826087474823,"y":0.5358209013938904},{"x":0.14782609045505524,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"alba","boundary":[0.14782609045505524,0.5208955407142639,0.197826087474823,0.5358209013938904]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"cs","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.093478262424469,"y":0.5208955407142639},{"x":0.197826087474823,"y":0.5208955407142639},{"x":0.197826087474823,"y":0.5358209013938904},{"x":0.093478262424469,"y":0.5358209013938904}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.08847826242446899,0.5138955407142639,0.202826087474823,0.5428209013938904],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.093478262424469,"y":0.5716418027877808},{"x":0.14130434393882751,"y":0.5716418027877808},{"x":0.14130434393882751,"y":0.5865671634674072},{"x":0.093478262424469,"y":0.5865671634674072}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"5.V.","boundary":[0.093478262424469,0.5716418027877808,0.14130434393882751,0.5865671634674072]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14782609045505524,"y":0.5716418027877808},{"x":0.197826087474823,"y":0.5701492428779602},{"x":0.197826087474823,"y":0.5865671634674072},{"x":0.14782609045505524,"y":0.5865671634674072}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"hirta","boundary":[0.14782609045505524,0.5716418027877808,0.197826087474823,0.5865671634674072]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.093478262424469,"y":0.5716418027877808},{"x":0.197826087474823,"y":0.5701492428779602},{"x":0.197826087474823,"y":0.5865671634674072},{"x":0.093478262424469,"y":0.5865671634674072}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.08847826242446899,0.5646418027877808,0.202826087474823,0.5935671634674072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09782608598470688,"y":0.6238806247711182},{"x":0.14130434393882751,"y":0.6238806247711182},{"x":0.14130434393882751,"y":0.6402984857559204},{"x":0.09782608598470688,"y":0.6402984857559204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"9.V.","boundary":[0.09782608598470688,0.6238806247711182,0.14130434393882751,0.6402984857559204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15217390656471252,"y":0.6238806247711182},{"x":0.2239130437374115,"y":0.6238806247711182},{"x":0.2239130437374115,"y":0.6388059854507446},{"x":0.15217390656471252,"y":0.6402984857559204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"elatior","boundary":[0.15217390656471252,0.6238806247711182,0.2239130437374115,0.6388059854507446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09782608598470688,"y":0.6238806247711182},{"x":0.2239130437374115,"y":0.6238806247711182},{"x":0.2239130437374115,"y":0.6388059854507446},{"x":0.09782608598470688,"y":0.6402984857559204}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.09282608598470687,0.6168806247711182,0.2289130437374115,0.6458059854507446],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391304135322571,"y":0.6791045069694519},{"x":0.643478274345398,"y":0.6791045069694519},{"x":0.643478274345398,"y":0.6940298676490784},{"x":0.6391304135322571,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6391304135322571,0.6791045069694519,0.643478274345398,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6499999761581421,"y":0.6776119470596313},{"x":0.72826087474823,"y":0.6776119470596313},{"x":0.72826087474823,"y":0.6940298676490784},{"x":0.6499999761581421,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"Subsect","boundary":[0.6499999761581421,0.6776119470596313,0.72826087474823,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260869741439819,"y":0.6776119470596313},{"x":0.730434775352478,"y":0.6776119470596313},{"x":0.730434775352478,"y":0.6940298676490784},{"x":0.7260869741439819,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7260869741439819,0.6776119470596313,0.730434775352478,0.6940298676490784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.739130437374115,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8586956262588501,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8586956262588501,"y":0.6925373077392578},{"x":0.739130437374115,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Rostratae","boundary":[0.739130437374115,0.6776119470596313,0.8586956262588501,0.6925373077392578]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8608695864677429,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6925373077392578},{"x":0.8608695864677429,"y":0.6925373077392578}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.8608695864677429,0.6776119470596313,0.8673912882804871,0.6925373077392578]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6391304135322571,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6776119470596313},{"x":0.8673912882804871,"y":0.6925373077392578},{"x":0.6391304135322571,"y":0.6940298676490784}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6341304135322571,0.6706119470596313,0.8723912882804871,0.6995373077392578],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.093478262424469,"y":0.6805970072746277},{"x":0.11086956411600113,"y":0.6805970072746277},{"x":0.11086956411600113,"y":0.6910447478294373},{"x":0.093478262424469,"y":0.6925373077392578}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۱۰","boundary":[0.093478262424469,0.6805970072746277,0.11086956411600113,0.6910447478294373]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.093478262424469,"y":0.6805970072746277},{"x":0.11086956411600113,"y":0.6805970072746277},{"x":0.11086956411600113,"y":0.6910447478294373},{"x":0.093478262424469,"y":0.6925373077392578}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.08847826242446899,0.6735970072746277,0.11586956411600113,0.6980447478294373],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09130434691905975,"y":0.7298507690429688},{"x":0.14347825944423676,"y":0.7298507690429688},{"x":0.14130434393882751,"y":0.7477611899375916},{"x":0.09130434691905975,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"6.V.","boundary":[0.09130434691905975,0.7298507690429688,0.14130434393882751,0.7477611899375916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15000000596046448,"y":0.7298507690429688},{"x":0.25217390060424805,"y":0.7313432693481445},{"x":0.25,"y":0.7492537498474121},{"x":0.14782609045505524,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"rupestris","boundary":[0.15000000596046448,0.7298507690429688,0.25,0.7492537498474121]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09130434691905975,"y":0.7298507690429688},{"x":0.25217390060424805,"y":0.7313432693481445},{"x":0.25,"y":0.7492537498474121},{"x":0.09130434691905975,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.08630434691905975,0.7228507690429687,0.255,0.7562537498474121],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8260869383811951,"y":0.7029850482940674},{"x":0.8717391490936279,"y":0.7029850482940674},{"x":0.8717391490936279,"y":0.7223880887031555},{"x":0.8260869383811951,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰-","boundary":[0.8260869383811951,0.7029850482940674,0.8717391490936279,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7956521511077881,"y":0.7029850482940674},{"x":0.8260869383811951,"y":0.7029850482940674},{"x":0.8260869383811951,"y":0.7223880887031555},{"x":0.7956521511077881,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7956521511077881,0.7029850482940674,0.8260869383811951,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747826099395752,"y":0.7029850482940674},{"x":0.7869565486907959,"y":0.7029850482940674},{"x":0.7869565486907959,"y":0.7223880887031555},{"x":0.747826099395752,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.747826099395752,0.7029850482940674,0.7869565486907959,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7217391133308411,"y":0.7029850482940674},{"x":0.72826087474823,"y":0.7029850482940674},{"x":0.72826087474823,"y":0.7223880887031555},{"x":0.7217391133308411,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7217391133308411,0.7029850482940674,0.72826087474823,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656521737575531,"y":0.7029850482940674},{"x":0.7152174115180969,"y":0.7029850482940674},{"x":0.7152174115180969,"y":0.7223880887031555},{"x":0.656521737575531,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کوتاهتر","boundary":[0.656521737575531,0.7029850482940674,0.7152174115180969,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634782612323761,"y":0.7029850482940674},{"x":0.6521739363670349,"y":0.7029850482940674},{"x":0.6521739363670349,"y":0.7223880887031555},{"x":0.634782612323761,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.634782612323761,0.7029850482940674,0.6521739363670349,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.7029850482940674},{"x":0.623913049697876,"y":0.7029850482940674},{"x":0.623913049697876,"y":0.7223880887031555},{"x":0.602173924446106,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.602173924446106,0.7029850482940674,0.623913049697876,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5282608866691589,"y":0.7029850482940674},{"x":0.593478262424469,"y":0.7029850482940674},{"x":0.593478262424469,"y":0.7223880887031555},{"x":0.5282608866691589,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.5282608866691589,0.7029850482940674,0.593478262424469,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.7029850482940674},{"x":0.519565224647522,"y":0.7029850482940674},{"x":0.519565224647522,"y":0.7223880887031555},{"x":0.510869562625885,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.510869562625885,0.7029850482940674,0.519565224647522,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.7029850482940674},{"x":0.5065217614173889,"y":0.7029850482940674},{"x":0.5065217614173889,"y":0.7223880887031555},{"x":0.5,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5,0.7029850482940674,0.5065217614173889,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45652174949645996,"y":0.7029850482940674},{"x":0.49130433797836304,"y":0.7029850482940674},{"x":0.49130433797836304,"y":0.7223880887031555},{"x":0.45652174949645996,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.45652174949645996,0.7029850482940674,0.49130433797836304,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.406521737575531,"y":0.7029850482940674},{"x":0.447826087474823,"y":0.7029850482940674},{"x":0.447826087474823,"y":0.7223880887031555},{"x":0.406521737575531,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.406521737575531,0.7029850482940674,0.447826087474823,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38695651292800903,"y":0.7029850482940674},{"x":0.39347827434539795,"y":0.7029850482940674},{"x":0.39347827434539795,"y":0.7223880887031555},{"x":0.38695651292800903,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38695651292800903,0.7029850482940674,0.39347827434539795,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36304348707199097,"y":0.7029850482940674},{"x":0.37826088070869446,"y":0.7029850482940674},{"x":0.37826088070869446,"y":0.7223880887031555},{"x":0.36304348707199097,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36304348707199097,0.7029850482940674,0.37826088070869446,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3282608687877655,"y":0.7029850482940674},{"x":0.35652172565460205,"y":0.7029850482940674},{"x":0.35652172565460205,"y":0.7223880887031555},{"x":0.3282608687877655,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.3282608687877655,0.7029850482940674,0.35652172565460205,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2869565188884735,"y":0.7029850482940674},{"x":0.3173913061618805,"y":0.7029850482940674},{"x":0.3173913061618805,"y":0.7223880887031555},{"x":0.2869565188884735,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.2869565188884735,0.7029850482940674,0.3173913061618805,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.260869562625885,"y":0.7029850482940674},{"x":0.28260868787765503,"y":0.7029850482940674},{"x":0.28260868787765503,"y":0.7223880887031555},{"x":0.260869562625885,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.260869562625885,0.7029850482940674,0.28260868787765503,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21956521272659302,"y":0.7029850482940674},{"x":0.2543478310108185,"y":0.7029850482940674},{"x":0.2543478310108185,"y":0.7223880887031555},{"x":0.21956521272659302,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱/۵","boundary":[0.21956521272659302,0.7029850482940674,0.2543478310108185,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13260869681835175,"y":0.7029850482940674},{"x":0.21086956560611725,"y":0.7029850482940674},{"x":0.21086956560611725,"y":0.7223880887031555},{"x":0.13260869681835175,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سانتیمترد","boundary":[0.13260869681835175,0.7029850482940674,0.21086956560611725,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10217390954494476,"y":0.7029850482940674},{"x":0.12391304224729538,"y":0.7029850482940674},{"x":0.12391304224729538,"y":0.7223880887031555},{"x":0.10217390954494476,"y":0.7223880887031555}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"مگل","boundary":[0.10217390954494476,0.7029850482940674,0.12391304224729538,0.7223880887031555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.865217387676239,"y":0.7298507690429688},{"x":0.873913049697876,"y":0.7298507690429688},{"x":0.873913049697876,"y":0.7492537498474121},{"x":0.865217387676239,"y":0.7492537498474121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.865217387676239,0.7298507690429688,0.873913049697876,0.7492537498474121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.810869574546814,"y":0.7298507690429688},{"x":0.856521725654602,"y":0.7298507690429688},{"x":0.856521725654602,"y":0.7492537498474121},{"x":0.810869574546814,"y":0.7492537498474121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کپسول","boundary":[0.810869574546814,0.7298507690429688,0.856521725654602,0.7492537498474121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7369565367698669,"y":0.7298507690429688},{"x":0.7956521511077881,"y":0.7298507690429688},{"x":0.7956521511077881,"y":0.7492537498474121},{"x":0.7369565367698669,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.7369565367698669,0.7298507690429688,0.7956521511077881,0.7492537498474121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.7298507690429688},{"x":0.730434775352478,"y":0.7298507690429688},{"x":0.730434775352478,"y":0.7477611899375916},{"x":0.717391312122345,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.717391312122345,0.7298507690429688,0.730434775352478,0.7477611899375916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.654347836971283,"y":0.7298507690429688},{"x":0.7043478488922119,"y":0.7298507690429688},{"x":0.7043478488922119,"y":0.7477611899375916},{"x":0.654347836971283,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.654347836971283,0.7298507690429688,0.7043478488922119,0.7477611899375916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.602173924446106,"y":0.7283582091331482},{"x":0.643478274345398,"y":0.7283582091331482},{"x":0.643478274345398,"y":0.7477611899375916},{"x":0.602173924446106,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انبوه","boundary":[0.602173924446106,0.7283582091331482,0.643478274345398,0.7477611899375916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5891304612159729,"y":0.7283582091331482},{"x":0.595652163028717,"y":0.7283582091331482},{"x":0.595652163028717,"y":0.7477611899375916},{"x":0.5891304612159729,"y":0.7477611899375916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5891304612159729,0.7283582091331482,0.595652163028717,0.7477611899375916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8586956262588501,"y":0.7552238702774048},{"x":0.8673912882804871,"y":0.7552238702774048},{"x":0.8673912882804871,"y":0.7776119112968445},{"x":0.8586956262588501,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8586956262588501,0.7552238702774048,0.8673912882804871,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.821739137172699,"y":0.7552238702774048},{"x":0.854347825050354,"y":0.7552238702774048},{"x":0.854347825050354,"y":0.7776119112968445},{"x":0.821739137172699,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.821739137172699,0.7552238702774048,0.854347825050354,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7652173638343811,"y":0.7552238702774048},{"x":0.8152173757553101,"y":0.7552238702774048},{"x":0.8152173757553101,"y":0.7776119112968445},{"x":0.7652173638343811,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بزرگتر","boundary":[0.7652173638343811,0.7552238702774048,0.8152173757553101,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7456521987915039,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7543478012084961,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7543478012084961,"y":0.7776119112968445},{"x":0.7456521987915039,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7456521987915039,0.7552238702774048,0.7543478012084961,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.717391312122345,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7434782385826111,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7434782385826111,"y":0.7776119112968445},{"x":0.717391312122345,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.717391312122345,0.7552238702774048,0.7434782385826111,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6934782862663269,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7043478488922119,"y":0.7552238702774048},{"x":0.7043478488922119,"y":0.7776119112968445},{"x":0.6934782862663269,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6934782862663269,0.7552238702774048,0.7043478488922119,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6608695387840271,"y":0.7552238702774048},{"x":0.678260862827301,"y":0.7552238702774048},{"x":0.678260862827301,"y":0.7776119112968445},{"x":0.6608695387840271,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.6608695387840271,0.7552238702774048,0.678260862827301,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.582608699798584,"y":0.7552238702774048},{"x":0.6499999761581421,"y":0.7552238702774048},{"x":0.6499999761581421,"y":0.7776119112968445},{"x":0.582608699798584,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.582608699798584,0.7552238702774048,0.6499999761581421,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5673912763595581,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5760869383811951,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5760869383811951,"y":0.7776119112968445},{"x":0.5673912763595581,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5673912763595581,0.7552238702774048,0.5760869383811951,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5565217137336731,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5652173757553101,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5652173757553101,"y":0.7776119112968445},{"x":0.5565217137336731,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5565217137336731,0.7552238702774048,0.5652173757553101,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.7552238702774048},{"x":0.550000011920929,"y":0.7552238702774048},{"x":0.550000011920929,"y":0.7776119112968445},{"x":0.510869562625885,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.510869562625885,0.7552238702774048,0.550000011920929,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4630434811115265,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5043478012084961,"y":0.7552238702774048},{"x":0.5043478012084961,"y":0.7776119112968445},{"x":0.4630434811115265,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.4630434811115265,0.7552238702774048,0.5043478012084961,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4217391312122345,"y":0.7552238702774048},{"x":0.447826087474823,"y":0.7552238702774048},{"x":0.447826087474823,"y":0.7776119112968445},{"x":0.4217391312122345,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.4217391312122345,0.7552238702774048,0.447826087474823,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3913043439388275,"y":0.7552238702774048},{"x":0.40869563817977905,"y":0.7552238702774048},{"x":0.40869563817977905,"y":0.7776119112968445},{"x":0.3913043439388275,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3913043439388275,0.7552238702774048,0.40869563817977905,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34565216302871704,"y":0.7552238702774048},{"x":0.3804347813129425,"y":0.7552238702774048},{"x":0.3804347813129425,"y":0.7776119112968445},{"x":0.34565216302871704,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱/۵","boundary":[0.34565216302871704,0.7552238702774048,0.3804347813129425,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26739129424095154,"y":0.7552238702774048},{"x":0.3391304314136505,"y":0.7552238702774048},{"x":0.3391304314136505,"y":0.7776119112968445},{"x":0.26739129424095154,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.26739129424095154,0.7552238702774048,0.3391304314136505,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2347826063632965,"y":0.7552238702774048},{"x":0.260869562625885,"y":0.7552238702774048},{"x":0.260869562625885,"y":0.7776119112968445},{"x":0.2347826063632965,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"قطر","boundary":[0.2347826063632965,0.7552238702774048,0.260869562625885,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21739129722118378,"y":0.7552238702774048},{"x":0.22608695924282074,"y":0.7552238702774048},{"x":0.22608695924282074,"y":0.7776119112968445},{"x":0.21739129722118378,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21739129722118378,0.7552238702774048,0.22608695924282074,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17391304671764374,"y":0.7552238702774048},{"x":0.21086956560611725,"y":0.7552238702774048},{"x":0.21086956560611725,"y":0.7776119112968445},{"x":0.17391304671764374,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.17391304671764374,0.7552238702774048,0.21086956560611725,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.104347825050354,"y":0.7552238702774048},{"x":0.15869565308094025,"y":0.7552238702774048},{"x":0.15869565308094025,"y":0.7776119112968445},{"x":0.104347825050354,"y":0.7776119112968445}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وکپسول","boundary":[0.104347825050354,0.7552238702774048,0.15869565308094025,0.7776119112968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8282608985900879,"y":0.7820895314216614},{"x":0.8717391490936279,"y":0.7820895314216614},{"x":0.8717391490936279,"y":0.8014925122261047},{"x":0.8282608985900879,"y":0.8014925122261047}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.8282608985900879,0.7820895314216614,0.8717391490936279,0.8014925122261047]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.79347825050354,"y":0.7820895314216614},{"x":0.8173912763595581,"y":0.7820895314216614},{"x":0.8173912763595581,"y":0.800000011920929},{"x":0.79347825050354,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.79347825050354,0.7820895314216614,0.8173912763595581,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7652173638343811,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7782608866691589,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7782608866691589,"y":0.800000011920929},{"x":0.7652173638343811,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7652173638343811,0.7820895314216614,0.7782608866691589,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130434513092041,"y":0.7820895314216614},{"x":0.758695662021637,"y":0.7820895314216614},{"x":0.758695662021637,"y":0.800000011920929},{"x":0.7130434513092041,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7130434513092041,0.7820895314216614,0.758695662021637,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.647826075553894,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7021738886833191,"y":0.7820895314216614},{"x":0.7021738886833191,"y":0.800000011920929},{"x":0.647826075553894,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرکهای","boundary":[0.647826075553894,0.7820895314216614,0.7021738886833191,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.595652163028717,"y":0.7820895314216614},{"x":0.6326087117195129,"y":0.7820895314216614},{"x":0.6326087117195129,"y":0.800000011920929},{"x":0.595652163028717,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.595652163028717,0.7820895314216614,0.6326087117195129,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5782608985900879,"y":0.7820895314216614},{"x":0.584782600402832,"y":0.7820895314216614},{"x":0.584782600402832,"y":0.800000011920929},{"x":0.5782608985900879,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5782608985900879,0.7820895314216614,0.584782600402832,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.510869562625885,"y":0.7805970311164856},{"x":0.571739137172699,"y":0.7805970311164856},{"x":0.571739137172699,"y":0.800000011920929},{"x":0.510869562625885,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پراکنده","boundary":[0.510869562625885,0.7805970311164856,0.571739137172699,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8500000238418579,"y":0.8089552521705627},{"x":0.8673912882804871,"y":0.8089552521705627},{"x":0.8673912882804871,"y":0.8283582329750061},{"x":0.8500000238418579,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.8500000238418579,0.8089552521705627,0.8673912882804871,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.834782600402832,"y":0.8089552521705627},{"x":0.843478262424469,"y":0.8089552521705627},{"x":0.843478262424469,"y":0.8283582329750061},{"x":0.834782600402832,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.834782600402832,0.8089552521705627,0.843478262424469,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.791304349899292,"y":0.8089552521705627},{"x":0.8260869383811951,"y":0.8089552521705627},{"x":0.8260869383811951,"y":0.8283582329750061},{"x":0.791304349899292,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.791304349899292,0.8089552521705627,0.8260869383811951,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.8074626922607422},{"x":0.7847825884819031,"y":0.8074626922607422},{"x":0.7847825884819031,"y":0.8283582329750061},{"x":0.75,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنفش","boundary":[0.75,0.8074626922607422,0.7847825884819031,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.686956524848938,"y":0.8074626922607422},{"x":0.730434775352478,"y":0.8074626922607422},{"x":0.730434775352478,"y":0.8283582329750061},{"x":0.686956524848938,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"روشن","boundary":[0.686956524848938,0.8074626922607422,0.730434775352478,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739130616188049,"y":0.8074626922607422},{"x":0.6826087236404419,"y":0.8074626922607422},{"x":0.6826087236404419,"y":0.8283582329750061},{"x":0.6739130616188049,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6739130616188049,0.8074626922607422,0.6826087236404419,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6217391490936279,"y":0.8074626922607422},{"x":0.6695652008056641,"y":0.8074626922607422},{"x":0.6695652008056641,"y":0.8283582329750061},{"x":0.6217391490936279,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مهمیز","boundary":[0.6217391490936279,0.8074626922607422,0.6695652008056641,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.582608699798584,"y":0.8074626922607422},{"x":0.613043487071991,"y":0.8074626922607422},{"x":0.613043487071991,"y":0.8283582329750061},{"x":0.582608699798584,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.582608699798584,0.8074626922607422,0.613043487071991,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5652173757553101,"y":0.8074626922607422},{"x":0.573913037776947,"y":0.8074626922607422},{"x":0.573913037776947,"y":0.8283582329750061},{"x":0.5652173757553101,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5652173757553101,0.8074626922607422,0.573913037776947,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49782609939575195,"y":0.8074626922607422},{"x":0.5565217137336731,"y":0.8074626922607422},{"x":0.5565217137336731,"y":0.8283582329750061},{"x":0.49782609939575195,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.49782609939575195,0.8074626922607422,0.5565217137336731,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.447826087474823,"y":0.8074626922607422},{"x":0.489130437374115,"y":0.8074626922607422},{"x":0.489130437374115,"y":0.8283582329750061},{"x":0.447826087474823,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باریک","boundary":[0.447826087474823,0.8074626922607422,0.489130437374115,0.8283582329750061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.426086962223053,"y":0.8074626922607422},{"x":0.43478259444236755,"y":0.8074626922607422},{"x":0.43478259444236755,"y":0.8268656730651855},{"x":0.426086962223053,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.426086962223053,0.8074626922607422,0.43478259444236755,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39347827434539795,"y":0.8074626922607422},{"x":0.426086962223053,"y":0.8074626922607422},{"x":0.426086962223053,"y":0.8268656730651855},{"x":0.39347827434539795,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.39347827434539795,0.8074626922607422,0.426086962223053,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3695652186870575,"y":0.8074626922607422},{"x":0.3913043439388275,"y":0.8074626922607422},{"x":0.3913043439388275,"y":0.8268656730651855},{"x":0.3695652186870575,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3695652186870575,0.8074626922607422,0.3913043439388275,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33478260040283203,"y":0.8074626922607422},{"x":0.36739131808280945,"y":0.8074626922607422},{"x":0.36739131808280945,"y":0.8268656730651855},{"x":0.33478260040283203,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وسط","boundary":[0.33478260040283203,0.8074626922607422,0.36739131808280945,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2956521809101105,"y":0.8059701323509216},{"x":0.33043476939201355,"y":0.8059701323509216},{"x":0.33043476939201355,"y":0.8268656730651855},{"x":0.2956521809101105,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.2956521809101105,0.8059701323509216,0.33043476939201355,0.8268656730651855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2760869562625885,"y":0.8059701323509216},{"x":0.28478261828422546,"y":0.8059701323509216},{"x":0.28478261828422546,"y":0.8268656730651855},{"x":0.2760869562625885,"y":0.8268656730651855}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2760869562625885,0.8059701323509216,0.28478261828422546,0.8268656730651855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10217390954494476,"y":0.7029850482940674},{"x":0.873913049697876,"y":0.7029850482940674},{"x":0.873913049697876,"y":0.8283582329750061},{"x":0.10217390954494476,"y":0.8283582329750061}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.09717390954494476,0.6959850482940674,0.878913049697876,0.8353582329750061],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"de","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08913043141365051,"y":0.8343283534049988},{"x":0.13913042843341827,"y":0.8343283534049988},{"x":0.13913042843341827,"y":0.8507462739944458},{"x":0.08913043141365051,"y":0.8507462739944458}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"7.V.","boundary":[0.08913043141365051,0.8343283534049988,0.13913042843341827,0.85074