فلور (فارسی) ایران شماره 45: تیره ارغوان فلور (فارسی) ایران شماره 45: تیره ارغوان

{"id":"3798535","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 45: تیره ارغوان","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/890a858dbfc39275/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/890a858dbfc39275/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/890a858dbfc39275/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/890a858dbfc39275/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/890a858dbfc39275/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"964-473-205-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۸۳","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">تیره ارغوان و گونه&zwnj;های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می&zwnj;دهند. این شرح و معرفی با طرح&zwnj;های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه&zwnj;ها همراه است.","\r","<p style=\"direction: rtl;\"> ",""],"pages_count":"29","keywords":null,"token":"890a858dbfc39275","created_at":"2022-08-03 11:10:45","updated_at":"2022-08-06 13:29:18","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2022-08-03 11:12:39","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1921587","title":"فرخ قهرمانی نژاد","firstname":"فرخ","lastname":"فرخ","token":"f5a81da066926227","created_at":"2022-08-06 13:07:24","updated_at":"2022-08-06 13:07:24","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921587","title":"فرخ قهرمانی نژاد","firstname":"فرخ","lastname":"فرخ","token":"f5a81da066926227","created_at":"2022-08-06 13:07:24","updated_at":"2022-08-06 13:07:24","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787110","file":"62ea186d6e1214.84338360.pdf","book_id":"3798535","toc":null,"created_at":"2022-08-03 11:10:45","updated_at":"2022-08-06 13:29:19","process_started_at":"2022-08-03 11:10:47","process_done_at":"2022-08-03 11:10:48","process_failed_at":null,"pages_count":"29","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"90a33e498b91e35e92b48692ca7f6315ee17c2608d6ff10fdaeae9cc3417918f555d1c844598e7a55f96c030ac4d2a187ba80ee7579357bcfb7fbd34fcea3b79","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"31858","title":"گیاهشناسی (1) (فیزیولوژی و تشریح)","token":"512de45a86e47e8a","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 11:46:09","updated_at":"2017-10-07 11:46:09","study_fields":[{"id":"391","title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"7","token":"71f7a83692550037","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"859","title":"مهندسی باغبانی","degree_id":"7","token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":"89","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"865","title":"مهندسی علوم باغبانی","degree_id":"7","token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":"89","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-23 14:58:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1108","title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","degree_id":"7","token":"ae016dbed6176d34","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-45-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"4000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-45-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۲۹","authorTitle":"فرخ قهرمانی نژاد","tocStr":"","url":"/preview/890a858dbfc39275/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-45-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19