فلور (فارسی) ایران شماره 45: تیره ارغوان فلور (فارسی) ایران شماره 45: تیره ارغوان

توضیحات

<p style="direction: rtl;">تیره ارغوان و گونه&zwnj;های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می&zwnj;دهند. این شرح و معرفی با طرح&zwnj;های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه&zwnj;ها همراه است., ,<p style="direction: rtl;"> ,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"فلور (فارسی) ایران شماره 45: تیره ارغوان","price":"۱۰۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/890a858dbfc39275/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/890a858dbfc39275/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/890a858dbfc39275/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/890a858dbfc39275/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/890a858dbfc39275/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/890a858dbfc39275/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"964-473-205-7","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۸۳","nobat_chap":1,"description":["<p style=\"direction: rtl;\">تیره ارغوان و گونه&zwnj;های مختلف آن با اشاره به پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان مطالب کتاب را تشکیل می&zwnj;دهند. این شرح و معرفی با طرح&zwnj;های سیاه و سپید نیز نقشه انتشار گونه&zwnj;ها همراه است.","\r","<p style=\"direction: rtl;\"> ",""],"pages_count":29,"token":"890a858dbfc39275","deleted_at":null,"published_at":"2022-08-03 11:12:39","available_for_web":true,"publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"writer_authors":[{"id":1921587,"title":"فرخ فرخ","firstname":"فرخ","lastname":"فرخ","token":"f5a81da066926227","national_code":null,"pivot":{"book_id":3798535,"author_id":1921587,"created_at":"2022-08-06 13:12:40","updated_at":"2022-08-06 13:29:18","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/890a858dbfc39275","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/890a858dbfc39275","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":1921587,"title":"فرخ فرخ","firstname":"فرخ","lastname":"فرخ","token":"f5a81da066926227","national_code":null,"pivot":{"book_id":3798535,"author_id":1921587,"created_at":"2022-08-06 13:12:40","updated_at":"2022-08-06 13:29:18","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":29,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"890a858dbfc39275","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۹"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"logo":"icons/rifr","token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":31858,"title":"گیاهشناسی (1) (فیزیولوژی و تشریح)","token":"512de45a86e47e8a","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:46:09","updated_at":"2017-10-07 11:46:09","description":"علوم تجربی - کارشناسی || مهندسی مرتع و آبخیزداری - مهندسی باغبانی - مهندسی علوم باغبانی - مهندسی زراعت و اصلاح نباتات - ","study_fields":[{"id":391,"title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری","token":"71f7a83692550037","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-06 16:34:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":683,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-06 16:34:55"}]},{"id":859,"title":"مهندسی باغبانی","token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":683,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-06 16:34:55"}]},{"id":865,"title":"مهندسی علوم باغبانی","token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":683,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-06 16:34:55"}]},{"id":1108,"title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","token":"ae016dbed6176d34","books_count":77,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":683,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-06 16:34:55"}]}]}],"study_fields":[{"id":391,"title":"مهندسی مرتع و آبخیزداری","token":"71f7a83692550037","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-06 16:34:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":683,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-06 16:34:55"}]},{"id":859,"title":"مهندسی باغبانی","token":"51ee560c14e2e7d4","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":683,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-06 16:34:55"}]},{"id":865,"title":"مهندسی علوم باغبانی","token":"d627a0195e6e8e6e","books_count":88,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":683,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-06 16:34:55"}]},{"id":1108,"title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","token":"ae016dbed6176d34","books_count":77,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":683,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-06 16:34:55"}]}],"study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":683,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-08-06 16:34:55"}],"views":1,"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-45-تیره-ارغوان","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-45-تیره-ارغوان","pages_count_fa":"۲۹","authorTitle":"فرخ فرخ","tocStr":"","url":"/preview/890a858dbfc39275/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-45-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D9%88%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":29,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"890a858dbfc39275","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/DxxevVghmtpVjqVI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/wDVrlYPudjMPtGBE.jpg","blurred":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/EjupTPKzEnHXTcWa.jpg"},"info":{"width":450,"height":665,"margin":[0.0005024691316816542,0.000134196394637115,0.998309876510832,0.9986326982641579]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5111111402511597,"y":0.09624060243368149},{"x":0.5755555629730225,"y":0.09774436056613922},{"x":0.5755555629730225,"y":0.11278195679187775},{"x":0.5111111402511597,"y":0.11127819865942001}]},"confidence":0.9865918159484863,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5111111402511597,0.09624060243368149,0.5755555629730225,0.11278195679187775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4533333480358124,"y":0.09624060243368149},{"x":0.5022222399711609,"y":0.09624060243368149},{"x":0.5022222399711609,"y":0.11127819865942001},{"x":0.4533333480358124,"y":0.11127819865942001}]},"confidence":0.9913204312324524,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.4533333480358124,0.09624060243368149,0.5022222399711609,0.11127819865942001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.09624060243368149},{"x":0.4444444477558136,"y":0.09624060243368149},{"x":0.4444444477558136,"y":0.11127819865942001},{"x":0.41333332657814026,"y":0.10977443307638168}]},"confidence":0.9923681020736694,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.41333332657814026,0.09624060243368149,0.4444444477558136,0.11127819865942001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.09624060243368149},{"x":0.5755555629730225,"y":0.09774436056613922},{"x":0.5755555629730225,"y":0.11278195679187775},{"x":0.41333332657814026,"y":0.11127819865942001}]},"confidence":0.9899596571922302,"dir":"ltr","boundary":[0.40833332657814025,0.08924060243368148,0.5805555629730225,0.11978195679187775],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311111211776733,"y":0.12631578743457794},{"x":0.5755555629730225,"y":0.12631578743457794},{"x":0.5755555629730225,"y":0.13984961807727814},{"x":0.5311111211776733,"y":0.13984961807727814}]},"confidence":0.9883719682693481,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.5311111211776733,0.12631578743457794,0.5755555629730225,0.13984961807727814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.12631578743457794},{"x":0.5222222208976746,"y":0.12631578743457794},{"x":0.5222222208976746,"y":0.13984961807727814},{"x":0.4866666793823242,"y":0.13984961807727814}]},"confidence":0.9878275394439697,"dir":"rtl","str":"جهاد","boundary":[0.4866666793823242,0.12631578743457794,0.5222222208976746,0.13984961807727814]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.12631578743457794},{"x":0.47999998927116394,"y":0.12631578743457794},{"x":0.47999998927116394,"y":0.13984961807727814},{"x":0.41333332657814026,"y":0.13984961807727814}]},"confidence":0.9848232865333557,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.41333332657814026,0.12631578743457794,0.47999998927116394,0.13984961807727814]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.12631578743457794},{"x":0.5755555629730225,"y":0.12631578743457794},{"x":0.5755555629730225,"y":0.13984961807727814},{"x":0.41333332657814026,"y":0.13984961807727814}]},"confidence":0.9866833090782166,"dir":"ltr","boundary":[0.40833332657814025,0.11931578743457794,0.5805555629730225,0.14684961807727814],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5777778029441833,"y":0.15338346362113953},{"x":0.6288889050483704,"y":0.15338346362113953},{"x":0.6288889050483704,"y":0.1699248105287552},{"x":0.5777778029441833,"y":0.1699248105287552}]},"confidence":0.9883912205696106,"dir":"rtl","str":"سازمان","boundary":[0.5777778029441833,0.15338346362113953,0.6288889050483704,0.1699248105287552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5066666603088379,"y":0.15338346362113953},{"x":0.5688889026641846,"y":0.15338346362113953},{"x":0.5688889026641846,"y":0.1699248105287552},{"x":0.5066666603088379,"y":0.1699248105287552}]},"confidence":0.9907742142677307,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5066666603088379,0.15338346362113953,0.5688889026641846,0.1699248105287552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911110997200012,"y":0.15338346362113953},{"x":0.4977777898311615,"y":0.15338346362113953},{"x":0.4977777898311615,"y":0.1699248105287552},{"x":0.4911110997200012,"y":0.1699248105287552}]},"confidence":0.9664674997329712,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4911110997200012,0.15338346362113953,0.4977777898311615,0.1699248105287552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.15338346362113953},{"x":0.48444443941116333,"y":0.15338346362113953},{"x":0.48444443941116333,"y":0.1699248105287552},{"x":0.4355555474758148,"y":0.1699248105287552}]},"confidence":0.991572380065918,"dir":"rtl","str":"آموزش","boundary":[0.4355555474758148,0.15338346362113953,0.48444443941116333,0.1699248105287552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36222222447395325,"y":0.15338346362113953},{"x":0.42888888716697693,"y":0.15338346362113953},{"x":0.42888888716697693,"y":0.1699248105287552},{"x":0.36222222447395325,"y":0.1699248105287552}]},"confidence":0.9849571585655212,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.36222222447395325,0.15338346362113953,0.42888888716697693,0.1699248105287552]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36222222447395325,"y":0.15338346362113953},{"x":0.6288889050483704,"y":0.15338346362113953},{"x":0.6288889050483704,"y":0.1699248105287552},{"x":0.36222222447395325,"y":0.1699248105287552}]},"confidence":0.9878767728805542,"dir":"ltr","boundary":[0.35722222447395324,0.14638346362113952,0.6338889050483704,0.1769248105287552],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933333039283752,"y":0.17894737422466278},{"x":0.6688888669013977,"y":0.17894737422466278},{"x":0.6688888669013977,"y":0.20000000298023224},{"x":0.5933333039283752,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.9801709651947021,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5933333039283752,0.17894737422466278,0.6688888669013977,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911110997200012,"y":0.18045112490653992},{"x":0.5844444632530212,"y":0.17894737422466278},{"x":0.5844444632530212,"y":0.20000000298023224},{"x":0.4911110997200012,"y":0.20000000298023224}]},"confidence":0.986605167388916,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.4911110997200012,0.18045112490653992,0.5844444632530212,0.20000000298023224]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.18045112490653992},{"x":0.47999998927116394,"y":0.18045112490653992},{"x":0.47999998927116394,"y":0.20150375366210938},{"x":0.40888887643814087,"y":0.20150375366210938}]},"confidence":0.9902346730232239,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.40888887643814087,0.18045112490653992,0.47999998927116394,0.20150375366210938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3866666555404663,"y":0.18045112490653992},{"x":0.3977777659893036,"y":0.18045112490653992},{"x":0.3977777659893036,"y":0.20150375366210938},{"x":0.3866666555404663,"y":0.20150375366210938}]},"confidence":0.9716976284980774,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3866666555404663,0.18045112490653992,0.3977777659893036,0.20150375366210938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199999928474426,"y":0.18045112490653992},{"x":0.3799999952316284,"y":0.18045112490653992},{"x":0.3799999952316284,"y":0.20150375366210938},{"x":0.3199999928474426,"y":0.20150375366210938}]},"confidence":0.9880454540252686,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.3199999928474426,0.18045112490653992,0.3799999952316284,0.20150375366210938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199999928474426,"y":0.18045112490653992},{"x":0.6688888669013977,"y":0.17894737422466278},{"x":0.6688888669013977,"y":0.20000000298023224},{"x":0.3199999928474426,"y":0.20150375366210938}]},"confidence":0.985850989818573,"dir":"ltr","boundary":[0.3149999928474426,0.1734511249065399,0.6738888669013977,0.20700000298023224],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.3458646535873413},{"x":0.5711110830307007,"y":0.3458646535873413},{"x":0.5711110830307007,"y":0.3774436116218567},{"x":0.5088889002799988,"y":0.3774436116218567}]},"confidence":0.9803071022033691,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.5088889002799988,0.3458646535873413,0.5711110830307007,0.3774436116218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.3458646535873413},{"x":0.5022222399711609,"y":0.3458646535873413},{"x":0.5022222399711609,"y":0.3774436116218567},{"x":0.4266666769981384,"y":0.3774436116218567}]},"confidence":0.9842463731765747,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.4266666769981384,0.3458646535873413,0.5022222399711609,0.3774436116218567]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.3458646535873413},{"x":0.5711110830307007,"y":0.3458646535873413},{"x":0.5711110830307007,"y":0.3774436116218567},{"x":0.4266666769981384,"y":0.3774436116218567}]},"confidence":0.9824956059455872,"dir":"ltr","boundary":[0.4216666769981384,0.3388646535873413,0.5761110830307007,0.3844436116218567],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.47218045592308044},{"x":0.699999988079071,"y":0.47218045592308044},{"x":0.699999988079071,"y":0.4917293190956116},{"x":0.6511111259460449,"y":0.4917293190956116}]},"confidence":0.9867531657218933,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6511111259460449,0.47218045592308044,0.699999988079071,0.4917293190956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6177777647972107,"y":0.47218045592308044},{"x":0.644444465637207,"y":0.47218045592308044},{"x":0.644444465637207,"y":0.4917293190956116},{"x":0.6177777647972107,"y":0.4917293190956116}]},"confidence":0.8847972750663757,"dir":"rtl","str":"۴۵","boundary":[0.6177777647972107,0.47218045592308044,0.644444465637207,0.4917293190956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.47218045592308044},{"x":0.6244444251060486,"y":0.47218045592308044},{"x":0.6244444251060486,"y":0.4917293190956116},{"x":0.6066666841506958,"y":0.4917293190956116}]},"confidence":0.9475334882736206,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6066666841506958,0.47218045592308044,0.6244444251060486,0.4917293190956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5755555629730225,"y":0.47218045592308044},{"x":0.602222204208374,"y":0.47218045592308044},{"x":0.602222204208374,"y":0.4917293190956116},{"x":0.5755555629730225,"y":0.4917293190956116}]},"confidence":0.8656012415885925,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.5755555629730225,0.47218045592308044,0.602222204208374,0.4917293190956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5177778005599976,"y":0.47218045592308044},{"x":0.5688889026641846,"y":0.47218045592308044},{"x":0.5688889026641846,"y":0.4917293190956116},{"x":0.5177778005599976,"y":0.4917293190956116}]},"confidence":0.960051953792572,"dir":"rtl","str":"ارغوان","boundary":[0.5177778005599976,0.47218045592308044,0.5688889026641846,0.4917293190956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43111109733581543,"y":0.47218045592308044},{"x":0.5711110830307007,"y":0.47218045592308044},{"x":0.5711110830307007,"y":0.4917293190956116},{"x":0.43111109733581543,"y":0.4917293190956116}]},"confidence":0.8904758095741272,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43111109733581543,0.47218045592308044,0.5711110830307007,0.4917293190956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2866666615009308,"y":0.47218045592308044},{"x":0.5288888812065125,"y":0.47218045592308044},{"x":0.5288888812065125,"y":0.4917293190956116},{"x":0.2866666615009308,"y":0.4917293190956116}]},"confidence":0.9853788018226624,"dir":"rtl","str":"Caesalpiniaceae","boundary":[0.2866666615009308,0.47218045592308044,0.5288888812065125,0.4917293190956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.47218045592308044},{"x":0.3777777850627899,"y":0.47218045592308044},{"x":0.3777777850627899,"y":0.4917293190956116},{"x":0.23111110925674438,"y":0.4917293190956116}]},"confidence":0.8974934816360474,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23111110925674438,0.47218045592308044,0.3777777850627899,0.4917293190956116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.5007518529891968},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5007518529891968},{"x":0.5666666626930237,"y":0.5203007459640503},{"x":0.5355555415153503,"y":0.5203007459640503}]},"confidence":0.9336204528808594,"dir":"rtl","str":"فرخ","boundary":[0.5377777814865112,0.5007518529891968,0.5666666626930237,0.5203007459640503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.49924811720848083},{"x":0.5288888812065125,"y":0.5007518529891968},{"x":0.5266666412353516,"y":0.5203007459640503},{"x":0.46666666865348816,"y":0.5203007459640503}]},"confidence":0.9853869676589966,"dir":"rtl","str":"قهرمانی","boundary":[0.46666666865348816,0.49924811720848083,0.5266666412353516,0.5203007459640503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.49924811720848083},{"x":0.46222221851348877,"y":0.5007518529891968},{"x":0.46222221851348877,"y":0.5203007459640503},{"x":0.4355555474758148,"y":0.518796980381012}]},"confidence":0.9784170985221863,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.4355555474758148,0.49924811720848083,0.46222221851348877,0.5203007459640503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.4706766903400421},{"x":0.699999988079071,"y":0.47218045592308044},{"x":0.699999988079071,"y":0.5218045115470886},{"x":0.23111110925674438,"y":0.518796980381012}]},"confidence":0.9602959156036377,"dir":"ltr","boundary":[0.22611110925674438,0.4636766903400421,0.704999988079071,0.5288045115470886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.8601503968238831},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8601503968238831},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8751879930496216},{"x":0.6933333277702332,"y":0.8751879930496216}]},"confidence":0.9708651304244995,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6933333277702332,0.8601503968238831,0.7555555701255798,0.8751879930496216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.8601503968238831},{"x":0.6844444274902344,"y":0.8601503968238831},{"x":0.6844444274902344,"y":0.8751879930496216},{"x":0.6377778053283691,"y":0.8751879930496216}]},"confidence":0.9740476608276367,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6377778053283691,0.8601503968238831,0.6844444274902344,0.8751879930496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.8601503968238831},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8601503968238831},{"x":0.7555555701255798,"y":0.8751879930496216},{"x":0.6377778053283691,"y":0.8751879930496216}]},"confidence":0.9722795486450195,"dir":"ltr","boundary":[0.6327778053283691,0.853150396823883,0.7605555701255798,0.8821879930496216],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.8330827355384827},{"x":0.5533333420753479,"y":0.8345864415168762},{"x":0.5533333420753479,"y":0.8526315689086914},{"x":0.46000000834465027,"y":0.8526315689086914}]},"confidence":0.9847570657730103,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.46000000834465027,0.8330827355384827,0.5533333420753479,0.8526315689086914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46000000834465027,"y":0.8330827355384827},{"x":0.5533333420753479,"y":0.8345864415168762},{"x":0.5533333420753479,"y":0.8526315689086914},{"x":0.46000000834465027,"y":0.8526315689086914}]},"confidence":0.9847570657730103,"dir":"ltr","boundary":[0.45500000834465026,0.8260827355384827,0.5583333420753479,0.8596315689086914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199999809265137,"y":0.8842105269432068},{"x":0.5488888621330261,"y":0.8827067613601685},{"x":0.551111102104187,"y":0.902255654335022},{"x":0.5222222208976746,"y":0.902255654335022}]},"confidence":0.9704712629318237,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.5199999809265137,0.8842105269432068,0.551111102104187,0.902255654335022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.8857142925262451},{"x":0.5111111402511597,"y":0.8842105269432068},{"x":0.5133333206176758,"y":0.902255654335022},{"x":0.4866666793823242,"y":0.9037594199180603}]},"confidence":0.969336748123169,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.4866666793823242,0.8857142925262451,0.5133333206176758,0.902255654335022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.8857142925262451},{"x":0.48444443941116333,"y":0.8857142925262451},{"x":0.4866666793823242,"y":0.9052631855010986},{"x":0.46666666865348816,"y":0.9052631855010986}]},"confidence":0.9820069670677185,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.46444445848464966,0.8857142925262451,0.4866666793823242,0.9052631855010986]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.8857142925262451},{"x":0.5488888621330261,"y":0.8827067613601685},{"x":0.551111102104187,"y":0.902255654335022},{"x":0.46666666865348816,"y":0.9052631855010986}]},"confidence":0.9740644097328186,"dir":"ltr","boundary":[0.45944445848464965,0.8787142925262451,0.556111102104187,0.909255654335022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.8586466312408447},{"x":0.3799999952316284,"y":0.8586466312408447},{"x":0.3822222352027893,"y":0.8766917586326599},{"x":0.35777777433395386,"y":0.8781954646110535}]},"confidence":0.9322097897529602,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.35555556416511536,0.8586466312408447,0.3822222352027893,0.8766917586326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30444443225860596,"y":0.8601503968238831},{"x":0.3488888740539551,"y":0.8586466312408447},{"x":0.35111111402511597,"y":0.8781954646110535},{"x":0.30666667222976685,"y":0.8796992301940918}]},"confidence":0.9832301139831543,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.30444443225860596,0.8601503968238831,0.35111111402511597,0.8781954646110535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.8631578683853149},{"x":0.29555556178092957,"y":0.8616541624069214},{"x":0.29777777194976807,"y":0.8796992301940918},{"x":0.23111110925674438,"y":0.8827067613601685}]},"confidence":0.9723630547523499,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.23111110925674438,0.8631578683853149,0.29777777194976807,0.8796992301940918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.8631578683853149},{"x":0.3799999952316284,"y":0.8586466312408447},{"x":0.3822222352027893,"y":0.8766917586326599},{"x":0.23111110925674438,"y":0.8827067613601685}]},"confidence":0.9664406180381775,"dir":"ltr","boundary":[0.22611110925674438,0.8561578683853149,0.3872222352027893,0.8836917586326599],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/XsItmkCzZIPmEkpy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/drbOprogUvYWjDjI.jpg","blurred":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/LWRVDMKMSKpkOttt.jpg"},"info":{"width":468,"height":671,"margin":[0.00041392724738161787,0.000078409120773594,0.998163032343245,0.998623632681885]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7051281929016113,"y":0.08345752954483032},{"x":0.7371794581413269,"y":0.08345752954483032},{"x":0.7393162250518799,"y":0.10134128481149673},{"x":0.7051281929016113,"y":0.10134128481149673}]},"confidence":0.9861932992935181,"dir":"rtl","str":"عادل","boundary":[0.7051281929016113,0.08345752954483032,0.7393162250518799,0.10134128481149673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.08494783937931061},{"x":0.69017094373703,"y":0.08345752954483032},{"x":0.69017094373703,"y":0.10134128481149673},{"x":0.6559829115867615,"y":0.10283159464597702}]},"confidence":0.9746164679527283,"dir":"rtl","str":"جلیلی","boundary":[0.6538461446762085,0.08494783937931061,0.69017094373703,0.10134128481149673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6538461446762085,"y":0.08494783937931061},{"x":0.7371794581413269,"y":0.08196721225976944},{"x":0.7393162250518799,"y":0.10134128481149673},{"x":0.6559829115867615,"y":0.10283159464597702}]},"confidence":0.9797617197036743,"dir":"ltr","boundary":[0.6488461446762085,0.0779478393793106,0.7443162250518799,0.10834128481149674],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7158119678497314,"y":0.11028315871953964},{"x":0.7350427508354187,"y":0.11028315871953964},{"x":0.7371794581413269,"y":0.12816691398620605},{"x":0.7158119678497314,"y":0.12965722382068634}]},"confidence":0.9200515151023865,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7158119678497314,0.11028315871953964,0.7371794581413269,0.12816691398620605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688033938407898,"y":0.11177347600460052},{"x":0.7094017267227173,"y":0.11028315871953964},{"x":0.7094017267227173,"y":0.12965722382068634},{"x":0.6688033938407898,"y":0.13114753365516663}]},"confidence":0.9772114753723145,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6688033938407898,0.11177347600460052,0.7094017267227173,0.12965722382068634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5876068472862244,"y":0.1147540956735611},{"x":0.6581196784973145,"y":0.11177347600460052},{"x":0.6602563858032227,"y":0.13114753365516663},{"x":0.5897436141967773,"y":0.1326378583908081}]},"confidence":0.9688078761100769,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.5876068472862244,0.1147540956735611,0.6602563858032227,0.13114753365516663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6517093777656555,"y":0.13710878789424896},{"x":0.7371794581413269,"y":0.13561847805976868},{"x":0.7371794581413269,"y":0.1520119160413742},{"x":0.6517093777656555,"y":0.1520119160413742}]},"confidence":0.9835764169692993,"dir":"rtl","str":"عبدالرحمن","boundary":[0.6517093777656555,0.13710878789424896,0.7371794581413269,0.1520119160413742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5982906222343445,"y":0.13710878789424896},{"x":0.6452991366386414,"y":0.13710878789424896},{"x":0.6452991366386414,"y":0.1520119160413742},{"x":0.5982906222343445,"y":0.1520119160413742}]},"confidence":0.9815422296524048,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.5982906222343445,0.13710878789424896,0.6452991366386414,0.1520119160413742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.13710878789424896},{"x":0.5961538553237915,"y":0.13710878789424896},{"x":0.5961538553237915,"y":0.15350224077701569},{"x":0.5705128312110901,"y":0.15350224077701569}]},"confidence":0.9659378528594971,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.5705128312110901,0.13710878789424896,0.5961538553237915,0.15350224077701569]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5705128312110901,"y":0.11326378583908081},{"x":0.7371794581413269,"y":0.11028315871953964},{"x":0.7371794581413269,"y":0.1520119160413742},{"x":0.5726495981216431,"y":0.15499255061149597}]},"confidence":0.9707985520362854,"dir":"ltr","boundary":[0.5655128312110901,0.1062637858390808,0.7421794581413269,0.1590119160413742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6730769276618958,"y":0.33979135751724243},{"x":0.7350427508354187,"y":0.33979135751724243},{"x":0.7350427508354187,"y":0.35618481040000916},{"x":0.6730769276618958,"y":0.35618481040000916}]},"confidence":0.9721578359603882,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.6730769276618958,0.33979135751724243,0.7350427508354187,0.35618481040000916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.33979135751724243},{"x":0.6666666865348816,"y":0.33979135751724243},{"x":0.6666666865348816,"y":0.35618481040000916},{"x":0.6239316463470459,"y":0.35618481040000916}]},"confidence":0.9685276746749878,"dir":"rtl","str":"اسدی","boundary":[0.6239316463470459,0.33979135751724243,0.6666666865348816,0.35618481040000916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239316463470459,"y":0.33979135751724243},{"x":0.7350427508354187,"y":0.33979135751724243},{"x":0.7350427508354187,"y":0.35767510533332825},{"x":0.6239316463470459,"y":0.35618481040000916}]},"confidence":0.9705444574356079,"dir":"ltr","boundary":[0.6189316463470459,0.3327913575172424,0.7400427508354187,0.36467510533332825],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136752009391785,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7350427508354187,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7350427508354187,"y":0.3815201222896576},{"x":0.7136752009391785,"y":0.3815201222896576}]},"confidence":0.9041852355003357,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.7136752009391785,0.3636363744735718,0.7350427508354187,0.3815201222896576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6645299196243286,"y":0.36512666940689087},{"x":0.7051281929016113,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7051281929016113,"y":0.3830104470252991},{"x":0.6645299196243286,"y":0.3830104470252991}]},"confidence":0.9726301431655884,"dir":"rtl","str":"اصغر","boundary":[0.6645299196243286,0.36512666940689087,0.7051281929016113,0.3830104470252991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.36661699414253235},{"x":0.6559829115867615,"y":0.36512666940689087},{"x":0.6559829115867615,"y":0.38450074195861816},{"x":0.5854700803756714,"y":0.38599106669425964}]},"confidence":0.964865505695343,"dir":"rtl","str":"معصومی","boundary":[0.5833333134651184,0.36661699414253235,0.6559829115867615,0.38450074195861816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5833333134651184,"y":0.36661699414253235},{"x":0.7350427508354187,"y":0.3636363744735718},{"x":0.7350427508354187,"y":0.3815201222896576},{"x":0.5854700803756714,"y":0.38599106669425964}]},"confidence":0.9532514810562134,"dir":"ltr","boundary":[0.5783333134651184,0.35961699414253234,0.7400427508354187,0.3885201222896576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.502136766910553,"y":0.1609538048505783},{"x":0.5534188151359558,"y":0.1609538048505783},{"x":0.5534188151359558,"y":0.1803278625011444},{"x":0.502136766910553,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.9891548156738281,"dir":"rtl","str":"شاهرخ","boundary":[0.502136766910553,0.1609538048505783,0.5534188151359558,0.1803278625011444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.1609538048505783},{"x":0.49572649598121643,"y":0.1609538048505783},{"x":0.49572649598121643,"y":0.1803278625011444},{"x":0.4444444477558136,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.9770520329475403,"dir":"rtl","str":"کریمی","boundary":[0.4444444477558136,0.1609538048505783,0.49572649598121643,0.1803278625011444]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4444444477558136,"y":0.1609538048505783},{"x":0.5534188151359558,"y":0.1609538048505783},{"x":0.5534188151359558,"y":0.1803278625011444},{"x":0.4444444477558136,"y":0.1803278625011444}]},"confidence":0.9831034541130066,"dir":"ltr","boundary":[0.4394444477558136,0.1539538048505783,0.5584188151359558,0.18732786250114442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2101341336965561},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2101341336965561},{"x":0.5833333134651184,"y":0.22652757167816162},{"x":0.5,"y":0.22652757167816162}]},"confidence":0.9854685068130493,"dir":"rtl","str":"تشکیلات","boundary":[0.5,0.2101341336965561,0.5833333134651184,0.22652757167816162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4572649598121643,"y":0.2101341336965561},{"x":0.49145299196243286,"y":0.2101341336965561},{"x":0.49145299196243286,"y":0.22652757167816162},{"x":0.4572649598121643,"y":0.22652757167816162}]},"confidence":0.9866682887077332,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.4572649598121643,0.2101341336965561,0.49145299196243286,0.22652757167816162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41239315271377563,"y":0.2101341336965561},{"x":0.45085468888282776,"y":0.2101341336965561},{"x":0.45085468888282776,"y":0.22652757167816162},{"x":0.41239315271377563,"y":0.22652757167816162}]},"confidence":0.9861531853675842,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.41239315271377563,0.2101341336965561,0.45085468888282776,0.22652757167816162]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41239315271377563,"y":0.2101341336965561},{"x":0.5833333134651184,"y":0.2101341336965561},{"x":0.5833333134651184,"y":0.22652757167816162},{"x":0.41239315271377563,"y":0.22652757167816162}]},"confidence":0.9859824180603027,"dir":"ltr","boundary":[0.40739315271377563,0.20313413369655609,0.5883333134651184,0.23352757167816163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46367520093917847,"y":0.23546944558620453},{"x":0.5320512652397156,"y":0.24143069982528687},{"x":0.5299145579338074,"y":0.2563338279724121},{"x":0.4615384638309479,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9762756824493408,"dir":"rtl","str":"دبیرخانه","boundary":[0.46367520093917847,0.23546944558620453,0.5299145579338074,0.2563338279724121]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46367520093917847,"y":0.23546944558620453},{"x":0.5320512652397156,"y":0.24143069982528687},{"x":0.5299145579338074,"y":0.2563338279724121},{"x":0.4615384638309479,"y":0.25037258863449097}]},"confidence":0.9762756824493408,"dir":"ltr","boundary":[0.45867520093917846,0.22846944558620452,0.5349145579338074,0.2633338279724121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7371794581413269,"y":0.26229506731033325},{"x":0.7414529919624329,"y":0.26229506731033325},{"x":0.7414529919624329,"y":0.2846497893333435},{"x":0.7371794581413269,"y":0.2846497893333435}]},"confidence":0.9563941955566406,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7371794581413269,0.26229506731033325,0.7414529919624329,0.2846497893333435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.26229506731033325},{"x":0.7350427508354187,"y":0.26229506731033325},{"x":0.7350427508354187,"y":0.2846497893333435},{"x":0.692307710647583,"y":0.2846497893333435}]},"confidence":0.9952329397201538,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.692307710647583,0.26229506731033325,0.7350427508354187,0.2846497893333435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.617521345615387,"y":0.26080477237701416},{"x":0.6837607026100159,"y":0.26229506731033325},{"x":0.6837607026100159,"y":0.2846497893333435},{"x":0.617521345615387,"y":0.283159464597702}]},"confidence":0.991338849067688,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.617521345615387,0.26080477237701416,0.6837607026100159,0.2846497893333435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235042572021484,"y":0.26080477237701416},{"x":0.6111111044883728,"y":0.26080477237701416},{"x":0.6111111044883728,"y":0.283159464597702},{"x":0.5213675498962402,"y":0.283159464597702}]},"confidence":0.9849514961242676,"dir":"rtl","str":"گیاهشناسی","boundary":[0.5235042572021484,0.26080477237701416,0.6111111044883728,0.283159464597702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4594016969203949,"y":0.2593144476413727},{"x":0.5149572491645813,"y":0.26080477237701416},{"x":0.5149572491645813,"y":0.28166913986206055},{"x":0.4572649598121643,"y":0.28166913986206055}]},"confidence":0.988222599029541,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.4594016969203949,0.2593144476413727,0.5149572491645813,0.28166913986206055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38247862458229065,"y":0.2593144476413727},{"x":0.45085468888282776,"y":0.2593144476413727},{"x":0.45085468888282776,"y":0.28166913986206055},{"x":0.38247862458229065,"y":0.28166913986206055}]},"confidence":0.9909605979919434,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.38247862458229065,0.2593144476413727,0.45085468888282776,0.28166913986206055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.2593144476413727},{"x":0.3739316165447235,"y":0.2593144476413727},{"x":0.3739316165447235,"y":0.28166913986206055},{"x":0.3205128312110901,"y":0.28166913986206055}]},"confidence":0.990882158279419,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.3226495683193207,0.2593144476413727,0.3739316165447235,0.28166913986206055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3055555522441864,"y":0.2593144476413727},{"x":0.31410256028175354,"y":0.2593144476413727},{"x":0.31410256028175354,"y":0.28017884492874146},{"x":0.3034188151359558,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9882497191429138,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3055555522441864,0.2593144476413727,0.31410256028175354,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2628205120563507,"y":0.2578241527080536},{"x":0.29700854420661926,"y":0.2593144476413727},{"x":0.29700854420661926,"y":0.28017884492874146},{"x":0.2628205120563507,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9923980236053467,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.2628205120563507,0.2578241527080536,0.29700854420661926,0.28017884492874146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.252136766910553,"y":0.2578241527080536},{"x":0.25854700803756714,"y":0.2578241527080536},{"x":0.25854700803756714,"y":0.28017884492874146},{"x":0.252136766910553,"y":0.28017884492874146}]},"confidence":0.9482986927032471,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.252136766910553,0.2578241527080536,0.25854700803756714,0.28017884492874146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.252136766910553,"y":0.2578241527080536},{"x":0.7414529919624329,"y":0.26229506731033325},{"x":0.7414529919624329,"y":0.2846497893333435},{"x":0.252136766910553,"y":0.28166913986206055}]},"confidence":0.9881710410118103,"dir":"ltr","boundary":[0.24713676691055297,0.2508241527080536,0.7464529919624329,0.2916497893333435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235042572021484,"y":0.3129657208919525},{"x":0.5683760643005371,"y":0.314456045627594},{"x":0.5662392973899841,"y":0.33084946870803833},{"x":0.5235042572021484,"y":0.33084946870803833}]},"confidence":0.9833000898361206,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5235042572021484,0.3129657208919525,0.5662392973899841,0.33084946870803833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42521366477012634,"y":0.31147539615631104},{"x":0.5149572491645813,"y":0.3129657208919525},{"x":0.5128205418586731,"y":0.33084946870803833},{"x":0.42521366477012634,"y":0.32935917377471924}]},"confidence":0.9839149713516235,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.42521366477012634,0.31147539615631104,0.5128205418586731,0.33084946870803833]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42521366477012634,"y":0.31147539615631104},{"x":0.5683760643005371,"y":0.314456045627594},{"x":0.5662392973899841,"y":0.3323397934436798},{"x":0.42521366477012634,"y":0.32935917377471924}]},"confidence":0.9837392568588257,"dir":"ltr","boundary":[0.42021366477012634,0.30447539615631103,0.5712392973899841,0.3393397934436798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6303418874740601,"y":0.47391951084136963},{"x":0.6346153616905212,"y":0.47391951084136963},{"x":0.6346153616905212,"y":0.4783904552459717},{"x":0.6303418874740601,"y":0.4783904552459717}]},"confidence":0.38549456000328064,"str":"(","boundary":[0.6303418874740601,0.47391951084136963,0.6346153616905212,0.4783904552459717]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6303418874740601,"y":0.47391951084136963},{"x":0.6346153616905212,"y":0.47391951084136963},{"x":0.6346153616905212,"y":0.4783904552459717},{"x":0.6303418874740601,"y":0.4783904552459717}]},"confidence":0.38549456000328064,"dir":"ltr","boundary":[0.62534188747406,0.4669195108413696,0.6396153616905212,0.4853904552459717],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5170940160751343,"y":0.059612520039081573},{"x":0.5641025900840759,"y":0.06110282987356186},{"x":0.5641025900840759,"y":0.0760059580206871},{"x":0.5170940160751343,"y":0.0760059580206871}]},"confidence":0.9780215620994568,"dir":"rtl","str":"کمیته","boundary":[0.5170940160751343,0.059612520039081573,0.5641025900840759,0.0760059580206871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337606728076935,"y":0.059612520039081573},{"x":0.5106837749481201,"y":0.059612520039081573},{"x":0.5085470080375671,"y":0.0760059580206871},{"x":0.4337606728076935,"y":0.07451564818620682}]},"confidence":0.9904801249504089,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.4337606728076935,0.059612520039081573,0.5085470080375671,0.0760059580206871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4337606728076935,"y":0.059612520039081573},{"x":0.5641025900840759,"y":0.06110282987356186},{"x":0.5641025900840759,"y":0.0760059580206871},{"x":0.4337606728076935,"y":0.07451564818620682}]},"confidence":0.9856883883476257,"dir":"ltr","boundary":[0.4287606728076935,0.052612520039081574,0.5691025900840759,0.08300595802068711],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3904620110988617},{"x":0.5341880321502686,"y":0.3919523060321808},{"x":0.5341880321502686,"y":0.4083457589149475},{"x":0.5,"y":0.40685543417930603}]},"confidence":0.9773861765861511,"dir":"rtl","str":"بهرام","boundary":[0.5,0.3904620110988617,0.5341880321502686,0.4083457589149475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4572649598121643,"y":0.3904620110988617},{"x":0.49358972907066345,"y":0.3904620110988617},{"x":0.49145299196243286,"y":0.40685543417930603},{"x":0.45512819290161133,"y":0.40685543417930603}]},"confidence":0.9773253798484802,"dir":"rtl","str":"زهزاد","boundary":[0.4572649598121643,0.3904620110988617,0.49145299196243286,0.40685543417930603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4572649598121643,"y":0.3904620110988617},{"x":0.5341880321502686,"y":0.3919523060321808},{"x":0.5341880321502686,"y":0.4083457589149475},{"x":0.45512819290161133,"y":0.40685543417930603}]},"confidence":0.9773557782173157,"dir":"ltr","boundary":[0.4522649598121643,0.3834620110988617,0.5391880321502686,0.4153457589149475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48076921701431274,"y":0.4396423101425171},{"x":0.5705128312110901,"y":0.44113263487815857},{"x":0.5705128312110901,"y":0.4590163826942444},{"x":0.48076921701431274,"y":0.4560357630252838}]},"confidence":0.9887321591377258,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.48076921701431274,0.4396423101425171,0.5705128312110901,0.4590163826942444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.438152015209198},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4396423101425171},{"x":0.4722222089767456,"y":0.4560357630252838},{"x":0.4188034236431122,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.990556538105011,"dir":"rtl","str":"مشاور","boundary":[0.4188034236431122,0.438152015209198,0.4722222089767456,0.4560357630252838]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188034236431122,"y":0.438152015209198},{"x":0.5705128312110901,"y":0.44113263487815857},{"x":0.5683760643005371,"y":0.4590163826942444},{"x":0.4188034236431122,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9893403053283691,"dir":"ltr","boundary":[0.4138034236431122,0.431152015209198,0.5733760643005371,0.4660163826942444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.80982905626297,"y":0.4679582715034485},{"x":0.8547008633613586,"y":0.4679582715034485},{"x":0.8547008633613586,"y":0.4873323440551758},{"x":0.80982905626297,"y":0.4873323440551758}]},"confidence":0.975999116897583,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.80982905626297,0.4679582715034485,0.8547008633613586,0.4873323440551758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.4679582715034485},{"x":0.8012820482254028,"y":0.4679582715034485},{"x":0.8012820482254028,"y":0.4873323440551758},{"x":0.75,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9889774918556213,"dir":"rtl","str":"صانعی","boundary":[0.75,0.4679582715034485,0.8012820482254028,0.4873323440551758]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837607026100159,"y":0.466467946767807},{"x":0.7414529919624329,"y":0.466467946767807},{"x":0.7393162250518799,"y":0.4858420193195343},{"x":0.6837607026100159,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.987687349319458,"dir":"rtl","str":"شریعت","boundary":[0.6837607026100159,0.466467946767807,0.7393162250518799,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431623697280884,"y":0.466467946767807},{"x":0.6794871687889099,"y":0.466467946767807},{"x":0.6794871687889099,"y":0.4858420193195343},{"x":0.6410256624221802,"y":0.4858420193195343}]},"confidence":0.9833922386169434,"dir":"rtl","str":"پناهی","boundary":[0.6431623697280884,0.466467946767807,0.6794871687889099,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6303418874740601,"y":0.466467946767807},{"x":0.6388888955116272,"y":0.466467946767807},{"x":0.6388888955116272,"y":0.4843517243862152},{"x":0.6303418874740601,"y":0.4843517243862152}]},"confidence":0.9678424596786499,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6303418874740601,0.466467946767807,0.6388888955116272,0.4843517243862152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662392973899841,"y":0.4649776518344879},{"x":0.6239316463470459,"y":0.4649776518344879},{"x":0.6217948794364929,"y":0.4858420193195343},{"x":0.5662392973899841,"y":0.4843517243862152}]},"confidence":0.9946950078010559,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5662392973899841,0.4649776518344879,0.6217948794364929,0.4858420193195343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235042572021484,"y":0.4649776518344879},{"x":0.55982905626297,"y":0.4649776518344879},{"x":0.557692289352417,"y":0.4843517243862152},{"x":0.5235042572021484,"y":0.4843517243862152}]},"confidence":0.9889779686927795,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5235042572021484,0.4649776518344879,0.557692289352417,0.4843517243862152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4273504316806793,"y":0.46348732709884644},{"x":0.49358972907066345,"y":0.4649776518344879},{"x":0.49145299196243286,"y":0.4843517243862152},{"x":0.4273504316806793,"y":0.48286139965057373}]},"confidence":0.978013813495636,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.4273504316806793,0.46348732709884644,0.49145299196243286,0.4843517243862152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39316239953041077,"y":0.46348732709884644},{"x":0.4188034236431122,"y":0.46348732709884644},{"x":0.4188034236431122,"y":0.48286139965057373},{"x":0.3910256326198578,"y":0.48286139965057373}]},"confidence":0.9698819518089294,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.39316239953041077,0.46348732709884644,0.4188034236431122,0.48286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38034188747406006,"y":0.46348732709884644},{"x":0.3888888955116272,"y":0.46348732709884644},{"x":0.3888888955116272,"y":0.48137107491493225},{"x":0.38034188747406006,"y":0.48137107491493225}]},"confidence":0.976416826248169,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38034188747406006,0.46348732709884644,0.3888888955116272,0.48137107491493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3183760643005371,"y":0.46199703216552734},{"x":0.3739316165447235,"y":0.46348732709884644},{"x":0.3717948794364929,"y":0.48286139965057373},{"x":0.3162393271923065,"y":0.48137107491493225}]},"confidence":0.9945114850997925,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3183760643005371,0.46199703216552734,0.3717948794364929,0.48286139965057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2735042870044708,"y":0.46199703216552734},{"x":0.30982905626296997,"y":0.46199703216552734},{"x":0.30982905626296997,"y":0.48137107491493225},{"x":0.2735042870044708,"y":0.48137107491493225}]},"confidence":0.9931010603904724,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.2735042870044708,0.46199703216552734,0.30982905626296997,0.48137107491493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.49180328845977783},{"x":0.8547008633613586,"y":0.49180328845977783},{"x":0.8547008633613586,"y":0.5111773610115051},{"x":0.807692289352417,"y":0.5111773610115051}]},"confidence":0.9751381278038025,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.807692289352417,0.49180328845977783,0.8547008633613586,0.5111773610115051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7606837749481201,"y":0.49180328845977783},{"x":0.8012820482254028,"y":0.49180328845977783},{"x":0.8012820482254028,"y":0.5111773610115051},{"x":0.7606837749481201,"y":0.5111773610115051}]},"confidence":0.9921470880508423,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.7606837749481201,0.49180328845977783,0.8012820482254028,0.5111773610115051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200854420661926,"y":0.49180328845977783},{"x":0.752136766910553,"y":0.49180328845977783},{"x":0.752136766910553,"y":0.5111773610115051},{"x":0.7200854420661926,"y":0.5096870064735413}]},"confidence":0.991169810295105,"dir":"rtl","str":"راشد","boundary":[0.7200854420661926,0.49180328845977783,0.752136766910553,0.5111773610115051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7115384340286255,"y":0.49180328845977783},{"x":0.7179487347602844,"y":0.49180328845977783},{"x":0.7179487347602844,"y":0.5096870064735413},{"x":0.7115384340286255,"y":0.5096870064735413}]},"confidence":0.9755774140357971,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7115384340286255,0.49180328845977783,0.7179487347602844,0.5096870064735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6474359035491943,"y":0.49031296372413635},{"x":0.7029914259910583,"y":0.49180328845977783},{"x":0.7029914259910583,"y":0.5111773610115051},{"x":0.6474359035491943,"y":0.5096870064735413}]},"confidence":0.9945428967475891,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6474359035491943,0.49031296372413635,0.7029914259910583,0.5111773610115051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5769230723381042,"y":0.49031296372413635},{"x":0.6410256624221802,"y":0.49031296372413635},{"x":0.6410256624221802,"y":0.5096870064735413},{"x":0.5769230723381042,"y":0.5096870064735413}]},"confidence":0.9791723489761353,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5769230723381042,0.49031296372413635,0.6410256624221802,0.5096870064735413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46794870495796204,"y":0.4888226389884949},{"x":0.49358972907066345,"y":0.4888226389884949},{"x":0.49358972907066345,"y":0.5067064166069031},{"x":0.46794870495796204,"y":0.5067064166069031}]},"confidence":0.9521390199661255,"dir":"rtl","str":"دینا","boundary":[0.46794870495796204,0.4888226389884949,0.49358972907066345,0.5067064166069031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4017094075679779,"y":0.4888226389884949},{"x":0.4594016969203949,"y":0.4888226389884949},{"x":0.4594016969203949,"y":0.5067064166069031},{"x":0.4017094075679779,"y":0.5067064166069031}]},"confidence":0.9885965585708618,"dir":"rtl","str":"عزیزیان","boundary":[0.4017094075679779,0.4888226389884949,0.4594016969203949,0.5067064166069031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39316239953041077,"y":0.4888226389884949},{"x":0.4017094075679779,"y":0.4888226389884949},{"x":0.4017094075679779,"y":0.5067064166069031},{"x":0.39316239953041077,"y":0.5067064166069031}]},"confidence":0.9672567248344421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39316239953041077,0.4888226389884949,0.4017094075679779,0.5067064166069031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290598392486572,"y":0.4888226389884949},{"x":0.38461539149284363,"y":0.4888226389884949},{"x":0.38461539149284363,"y":0.5067064166069031},{"x":0.3290598392486572,"y":0.5067064166069031}]},"confidence":0.9948203563690186,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3290598392486572,0.4888226389884949,0.38461539149284363,0.5067064166069031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28418803215026855,"y":0.4888226389884949},{"x":0.3226495683193207,"y":0.4888226389884949},{"x":0.3226495683193207,"y":0.5067064166069031},{"x":0.28418803215026855,"y":0.5067064166069031}]},"confidence":0.9914746284484863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.28418803215026855,0.4888226389884949,0.3226495683193207,0.5067064166069031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22649572789669037,"y":0.4888226389884949},{"x":0.2735042870044708,"y":0.4888226389884949},{"x":0.2735042870044708,"y":0.5067064166069031},{"x":0.22649572789669037,"y":0.5067064166069031}]},"confidence":0.9822705984115601,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.22649572789669037,0.4888226389884949,0.2735042870044708,0.5067064166069031]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8183760643005371,"y":0.5156483054161072},{"x":0.8547008633613586,"y":0.5171386003494263},{"x":0.8547008633613586,"y":0.5380029678344727},{"x":0.8183760643005371,"y":0.5380029678344727}]},"confidence":0.9862977266311646,"dir":"rtl","str":"جواد","boundary":[0.8183760643005371,0.5156483054161072,0.8547008633613586,0.5380029678344727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735042572021484,"y":0.5156483054161072},{"x":0.811965823173523,"y":0.5171386003494263},{"x":0.811965823173523,"y":0.5380029678344727},{"x":0.7735042572021484,"y":0.5380029678344727}]},"confidence":0.9435160756111145,"dir":"rtl","str":"قرشی","boundary":[0.7735042572021484,0.5156483054161072,0.811965823173523,0.5380029678344727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029914259910583,"y":0.5156483054161072},{"x":0.7649572491645813,"y":0.5156483054161072},{"x":0.7649572491645813,"y":0.5380029678344727},{"x":0.7029914259910583,"y":0.5380029678344727}]},"confidence":0.982423722743988,"dir":"rtl","str":"الحسینی","boundary":[0.7029914259910583,0.5156483054161072,0.7649572491645813,0.5380029678344727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.688034176826477,"y":0.5156483054161072},{"x":0.6987179517745972,"y":0.5156483054161072},{"x":0.6987179517745972,"y":0.5365126729011536},{"x":0.688034176826477,"y":0.5365126729011536}]},"confidence":0.9783139228820801,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.688034176826477,0.5156483054161072,0.6987179517745972,0.5365126729011536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282051205635071,"y":0.5156483054161072},{"x":0.6837607026100159,"y":0.5156483054161072},{"x":0.6837607026100159,"y":0.5365126729011536},{"x":0.6282051205635071,"y":0.5365126729011536}]},"confidence":0.9950926899909973,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6282051205635071,0.5156483054161072,0.6837607026100159,0.5365126729011536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5555555820465088,"y":0.5156483054161072},{"x":0.6196581125259399,"y":0.5156483054161072},{"x":0.6196581125259399,"y":0.5365126729011536},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5365126729011536}]},"confidence":0.984244704246521,"dir":"rtl","str":"فردوسی","boundary":[0.5555555820465088,0.5156483054161072,0.6196581125259399,0.5365126729011536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145299196243286,"y":0.5156483054161072},{"x":0.49358972907066345,"y":0.5156483054161072},{"x":0.49145299196243286,"y":0.5365126729011536},{"x":0.4145299196243286,"y":0.5350223779678345}]},"confidence":0.9785099625587463,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.4145299196243286,0.5156483054161072,0.49145299196243286,0.5365126729011536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35256409645080566,"y":0.5141579508781433},{"x":0.4059829115867615,"y":0.5156483054161072},{"x":0.4059829115867615,"y":0.5350223779678345},{"x":0.35256409645080566,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9687055945396423,"dir":"rtl","str":"رحیمی","boundary":[0.35256409645080566,0.5141579508781433,0.4059829115867615,0.5350223779678345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290598392486572,"y":0.5141579508781433},{"x":0.3504273593425751,"y":0.5141579508781433},{"x":0.3504273593425751,"y":0.5335320234298706},{"x":0.3290598392486572,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9842483997344971,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.3290598392486572,0.5141579508781433,0.3504273593425751,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3205128312110901,"y":0.5141579508781433},{"x":0.32692307233810425,"y":0.5141579508781433},{"x":0.32478633522987366,"y":0.5335320234298706},{"x":0.3205128312110901,"y":0.5335320234298706}]},"confidence":0.9639801979064941,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3205128312110901,0.5141579508781433,0.32478633522987366,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25641027092933655,"y":0.5126676559448242},{"x":0.31410256028175354,"y":0.5141579508781433},{"x":0.31196582317352295,"y":0.5335320234298706},{"x":0.25641027092933655,"y":0.5320417284965515}]},"confidence":0.9932096600532532,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.25641027092933655,0.5126676559448242,0.31196582317352295,0.5335320234298706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19871795177459717,"y":0.5126676559448242},{"x":0.25427350401878357,"y":0.5126676559448242},{"x":0.25427350401878357,"y":0.5320417284965515},{"x":0.19871795177459717,"y":0.5320417284965515}]},"confidence":0.9794563055038452,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.19871795177459717,0.5126676559448242,0.25427350401878357,0.5320417284965515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8141025900840759,"y":0.5424739122390747},{"x":0.8547008633613586,"y":0.5439642071723938},{"x":0.8547008633613586,"y":0.561847984790802},{"x":0.8141025900840759,"y":0.561847984790802}]},"confidence":0.9782236814498901,"dir":"rtl","str":"نویده","boundary":[0.8141025900840759,0.5424739122390747,0.8547008633613586,0.561847984790802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.5424739122390747},{"x":0.807692289352417,"y":0.5424739122390747},{"x":0.8055555820465088,"y":0.561847984790802},{"x":0.7692307829856873,"y":0.561847984790802}]},"confidence":0.9861250519752502,"dir":"rtl","str":"بیرنگ","boundary":[0.7692307829856873,0.5424739122390747,0.8055555820465088,0.561847984790802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.752136766910553,"y":0.5424739122390747},{"x":0.7628205418586731,"y":0.5424739122390747},{"x":0.7606837749481201,"y":0.5603576898574829},{"x":0.752136766910553,"y":0.5603576898574829}]},"confidence":0.9737551212310791,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.752136766910553,0.5424739122390747,0.7606837749481201,0.5603576898574829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69017094373703,"y":0.5409836173057556},{"x":0.745726466178894,"y":0.5424739122390747},{"x":0.745726466178894,"y":0.5603576898574829},{"x":0.688034176826477,"y":0.5603576898574829}]},"confidence":0.9946247339248657,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.69017094373703,0.5409836173057556,0.745726466178894,0.5603576898574829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6452991366386414,"y":0.5409836173057556},{"x":0.6816239356994629,"y":0.5409836173057556},{"x":0.6794871687889099,"y":0.5603576898574829},{"x":0.6452991366386414,"y":0.558867335319519}]},"confidence":0.99196457862854,"dir":"rtl","str":"تبریز","boundary":[0.6452991366386414,0.5409836173057556,0.6794871687889099,0.5603576898574829]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4145299196243286,"y":0.5394933223724365},{"x":0.49145299196243286,"y":0.5394933223724365},{"x":0.49145299196243286,"y":0.558867335319519},{"x":0.4145299196243286,"y":0.558867335319519}]},"confidence":0.9836040139198303,"dir":"rtl","str":"محمدعلی","boundary":[0.4145299196243286,0.5394933223724365,0.49145299196243286,0.558867335319519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35470086336135864,"y":0.5394933223724365},{"x":0.4059829115867615,"y":0.5394933223724365},{"x":0.4059829115867615,"y":0.558867335319519},{"x":0.35470086336135864,"y":0.558867335319519}]},"confidence":0.9886407852172852,"dir":"rtl","str":"رجامند","boundary":[0.35470086336135864,0.5394933223724365,0.4059829115867615,0.558867335319519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3461538553237915,"y":0.5394933223724365},{"x":0.35256409645080566,"y":0.5394933223724365},{"x":0.35256409645080566,"y":0.5573770403862},{"x":0.3461538553237915,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.9772303700447083,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3461538553237915,0.5394933223724365,0.35256409645080566,0.5573770403862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.5380029678344727},{"x":0.33760684728622437,"y":0.5394933223724365},{"x":0.33760684728622437,"y":0.558867335319519},{"x":0.28205129504203796,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.9955098628997803,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.28205129504203796,0.5380029678344727,0.33760684728622437,0.558867335319519]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22863247990608215,"y":0.5380029678344727},{"x":0.2735042870044708,"y":0.5394933223724365},{"x":0.2735042870044708,"y":0.5573770403862},{"x":0.22863247990608215,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.9869976043701172,"dir":"rtl","str":"ارومیه","boundary":[0.22863247990608215,0.5380029678344727,0.2735042870044708,0.5573770403862]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19871795177459717,"y":0.46199703216552734},{"x":0.8568376302719116,"y":0.4679582715034485},{"x":0.8547008633613586,"y":0.5633382797241211},{"x":0.19871795177459717,"y":0.5573770403862}]},"confidence":0.984731912612915,"dir":"ltr","boundary":[0.19371795177459716,0.45499703216552734,0.8597008633613586,0.5703382797241211],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7051281929016113,"y":0.569299578666687},{"x":0.7670940160751343,"y":0.569299578666687},{"x":0.7649572491645813,"y":0.5901639461517334},{"x":0.7051281929016113,"y":0.5901639461517334}]},"confidence":0.9858598709106445,"dir":"rtl","str":"مصطفی","boundary":[0.7051281929016113,0.569299578666687,0.7649572491645813,0.5901639461517334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431623697280884,"y":0.569299578666687},{"x":0.6965811848640442,"y":0.569299578666687},{"x":0.6965811848640442,"y":0.5886736512184143},{"x":0.6431623697280884,"y":0.5886736512184143}]},"confidence":0.9948089122772217,"dir":"rtl","str":"نوروزی","boundary":[0.6431623697280884,0.569299578666687,0.6965811848640442,0.5886736512184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.632478654384613,"y":0.569299578666687},{"x":0.6388888955116272,"y":0.569299578666687},{"x":0.6388888955116272,"y":0.5886736512184143},{"x":0.632478654384613,"y":0.5886736512184143}]},"confidence":0.9816677570343018,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.632478654384613,0.569299578666687,0.6388888955116272,0.5886736512184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5897436141967773,"y":0.5678092241287231},{"x":0.6239316463470459,"y":0.569299578666687},{"x":0.6239316463470459,"y":0.5886736512184143},{"x":0.5897436141967773,"y":0.5886736512184143}]},"confidence":0.9948921799659729,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5897436141967773,0.5678092241287231,0.6239316463470459,0.5886736512184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5149572491645813,"y":0.5678092241287231},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5678092241287231},{"x":0.5833333134651184,"y":0.5886736512184143},{"x":0.5149572491645813,"y":0.5886736512184143}]},"confidence":0.9920008182525635,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.5149572491645813,0.5678092241287231,0.5833333134651184,0.5886736512184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.470085471868515,"y":0.5678092241287231},{"x":0.5064102411270142,"y":0.5678092241287231},{"x":0.5064102411270142,"y":0.5886736512184143},{"x":0.470085471868515,"y":0.5871832966804504}]},"confidence":0.9949991703033447,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.470085471868515,0.5678092241287231,0.5064102411270142,0.5886736512184143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41239315271377563,"y":0.5678092241287231},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5678092241287231},{"x":0.4615384638309479,"y":0.5871832966804504},{"x":0.41239315271377563,"y":0.5871832966804504}]},"confidence":0.9927436709403992,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.41239315271377563,0.5678092241287231,0.4615384638309479,0.5871832966804504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39529913663864136,"y":0.5678092241287231},{"x":0.4059829115867615,"y":0.5678092241287231},{"x":0.4038461446762085,"y":0.5871832966804504},{"x":0.39529913663864136,"y":0.5871832966804504}]},"confidence":0.9974600076675415,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.39529913663864136,0.5678092241287231,0.4038461446762085,0.5871832966804504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35683760046958923,"y":0.566318929195404},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5678092241287231},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5871832966804504},{"x":0.35683760046958923,"y":0.5871832966804504}]},"confidence":0.9941592216491699,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.35683760046958923,0.566318929195404,0.3888888955116272,0.5871832966804504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311965763568878,"y":0.566318929195404},{"x":0.3504273593425751,"y":0.566318929195404},{"x":0.3482905924320221,"y":0.5856930017471313},{"x":0.3290598392486572,"y":0.5856930017471313}]},"confidence":0.9948060512542725,"dir":"rtl","str":"دام","boundary":[0.3311965763568878,0.566318929195404,0.3482905924320221,0.5856930017471313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28205129504203796,"y":0.566318929195404},{"x":0.3226495683193207,"y":0.566318929195404},{"x":0.3226495683193207,"y":0.5856930017471313},{"x":0.28205129504203796,"y":0.5856930017471313}]},"confidence":0.9959703087806702,"dir":"rtl","str":"استان","boundary":[0.28205129504203796,0.566318929195404,0.3226495683193207,0.5856930017471313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22008547186851501,"y":0.566318929195404},{"x":0.2735042870044708,"y":0.566318929195404},{"x":0.2735042870044708,"y":0.5856930017471313},{"x":0.21794871985912323,"y":0.5856930017471313}]},"confidence":0.9928890466690063,"dir":"rtl","str":"اصفهان","boundary":[0.22008547186851501,0.566318929195404,0.2735042870044708,0.5856930017471313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22008547186851501,"y":0.566318929195404},{"x":0.7670940160751343,"y":0.569299578666687},{"x":0.7649572491645813,"y":0.5901639461517334},{"x":0.21794871985912323,"y":0.5856930017471313}]},"confidence":0.993034839630127,"dir":"ltr","boundary":[0.215085471868515,0.559318929195404,0.7699572491645813,0.5971639461517334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807692289352417,"y":0.7615499496459961},{"x":0.8504273295402527,"y":0.7615499496459961},{"x":0.8504273295402527,"y":0.7794336676597595},{"x":0.807692289352417,"y":0.7794336676597595}]},"confidence":0.9856591820716858,"dir":"rtl","str":"نقاشی","boundary":[0.807692289352417,0.7615499496459961,0.8504273295402527,0.7794336676597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991452813148499,"y":0.7615499496459961},{"x":0.8055555820465088,"y":0.7615499496459961},{"x":0.8055555820465088,"y":0.7794336676597595},{"x":0.7991452813148499,"y":0.7794336676597595}]},"confidence":0.9213424324989319,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7991452813148499,0.7615499496459961,0.8055555820465088,0.7794336676597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.7615499496459961},{"x":0.7905982732772827,"y":0.7615499496459961},{"x":0.7905982732772827,"y":0.7794336676597595},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7794336676597595}]},"confidence":0.9909626841545105,"dir":"rtl","str":"ربابه","boundary":[0.7585470080375671,0.7615499496459961,0.7905982732772827,0.7794336676597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.7615499496459961},{"x":0.75,"y":0.7615499496459961},{"x":0.75,"y":0.7794336676597595},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7794336676597595}]},"confidence":0.9861931800842285,"dir":"rtl","str":"فرح","boundary":[0.7222222089767456,0.7615499496459961,0.75,0.7794336676597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6645299196243286,"y":0.7615499496459961},{"x":0.7136752009391785,"y":0.7615499496459961},{"x":0.7136752009391785,"y":0.7794336676597595},{"x":0.6645299196243286,"y":0.7794336676597595}]},"confidence":0.9893090128898621,"dir":"rtl","str":"دوست","boundary":[0.6645299196243286,0.7615499496459961,0.7136752009391785,0.7794336676597595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205128312110901,"y":0.7839046120643616},{"x":0.8482906222343445,"y":0.7839046120643616},{"x":0.8482906222343445,"y":0.7988077402114868},{"x":0.8205128312110901,"y":0.7988077402114868}]},"confidence":0.981694221496582,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.8205128312110901,0.7839046120643616,0.8482906222343445,0.7988077402114868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.7839046120643616},{"x":0.811965823173523,"y":0.7839046120643616},{"x":0.811965823173523,"y":0.7988077402114868},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7988077402114868}]},"confidence":0.9877439141273499,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.7777777910232544,0.7839046120643616,0.811965823173523,0.7988077402114868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735042572021484,"y":0.7839046120643616},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7839046120643616},{"x":0.7777777910232544,"y":0.7988077402114868},{"x":0.7735042572021484,"y":0.7988077402114868}]},"confidence":0.9588070511817932,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7735042572021484,0.7839046120643616,0.7777777910232544,0.7988077402114868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200854420661926,"y":0.7839046120643616},{"x":0.7628205418586731,"y":0.7839046120643616},{"x":0.7628205418586731,"y":0.7988077402114868},{"x":0.7200854420661926,"y":0.7988077402114868}]},"confidence":0.9881012439727783,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.7200854420661926,0.7839046120643616,0.7628205418586731,0.7988077402114868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6410256624221802,"y":0.7839046120643616},{"x":0.7115384340286255,"y":0.7839046120643616},{"x":0.7115384340286255,"y":0.7988077402114868},{"x":0.6410256624221802,"y":0.7988077402114868}]},"confidence":0.9782282114028931,"dir":"rtl","str":"اسکندری","boundary":[0.6410256624221802,0.7839046120643616,0.7115384340286255,0.7988077402114868]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7756410241127014,"y":0.8032786846160889},{"x":0.8504273295402527,"y":0.8032786846160889},{"x":0.8482906222343445,"y":0.8256334066390991},{"x":0.7735042572021484,"y":0.8256334066390991}]},"confidence":0.987352192401886,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7756410241127014,0.8032786846160889,0.8482906222343445,0.8256334066390991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.8017883896827698},{"x":0.7670940160751343,"y":0.8017883896827698},{"x":0.7670940160751343,"y":0.8241430521011353},{"x":0.7585470080375671,"y":0.8241430521011353}]},"confidence":0.9876520037651062,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7585470080375671,0.8017883896827698,0.7670940160751343,0.8241430521011353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7029914259910583,"y":0.8017883896827698},{"x":0.752136766910553,"y":0.8017883896827698},{"x":0.752136766910553,"y":0.8241430521011353},{"x":0.7008547186851501,"y":0.8241430521011353}]},"confidence":0.9856360554695129,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7029914259910583,0.8017883896827698,0.752136766910553,0.8241430521011353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837607026100159,"y":0.8017883896827698},{"x":0.7029914259910583,"y":0.8017883896827698},{"x":0.7008547186851501,"y":0.8241430521011353},{"x":0.6837607026100159,"y":0.8241430521011353}]},"confidence":0.9835330247879028,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6837607026100159,0.8017883896827698,0.7008547186851501,0.8241430521011353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773504018783569,"y":0.8017883896827698},{"x":0.6837607026100159,"y":0.8017883896827698},{"x":0.6816239356994629,"y":0.8241430521011353},{"x":0.6773504018783569,"y":0.8241430521011353}]},"confidence":0.9403905272483826,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6773504018783569,0.8017883896827698,0.6816239356994629,0.8241430521011353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260683536529541,"y":0.8017883896827698},{"x":0.6730769276618958,"y":0.8017883896827698},{"x":0.6730769276618958,"y":0.8241430521011353},{"x":0.6260683536529541,"y":0.8241430521011353}]},"confidence":0.9884065985679626,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.6260683536529541,0.8017883896827698,0.6730769276618958,0.8241430521011353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747863054275513,"y":0.8002980351448059},{"x":0.6196581125259399,"y":0.8017883896827698},{"x":0.617521345615387,"y":0.8241430521011353},{"x":0.5726495981216431,"y":0.8226527571678162}]},"confidence":0.8804146647453308,"dir":"rtl","str":"نیکچه","boundary":[0.5747863054275513,0.8002980351448059,0.617521345615387,0.8241430521011353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747863054275513,"y":0.7600595951080322},{"x":0.8504273295402527,"y":0.7615499496459961},{"x":0.8504273295402527,"y":0.8256334066390991},{"x":0.5747863054275513,"y":0.8256334066390991}]},"confidence":0.9755200147628784,"dir":"ltr","boundary":[0.5697863054275513,0.7530595951080322,0.8554273295402527,0.8326334066390991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799145579338074,"y":0.8271237015724182},{"x":0.8482906222343445,"y":0.8271237015724182},{"x":0.8482906222343445,"y":0.8450074791908264},{"x":0.7820512652397156,"y":0.8464977741241455}]},"confidence":0.9793984293937683,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.7799145579338074,0.8271237015724182,0.8482906222343445,0.8450074791908264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713675498962402,"y":0.8286139965057373},{"x":0.7735042572021484,"y":0.8286139965057373},{"x":0.7735042572021484,"y":0.8464977741241455},{"x":0.7713675498962402,"y":0.8464977741241455}]},"confidence":0.906017005443573,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7713675498962402,0.8286139965057373,0.7735042572021484,0.8464977741241455]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7072649598121643,"y":0.8286139965057373},{"x":0.7628205418586731,"y":0.8271237015724182},{"x":0.7628205418586731,"y":0.8464977741241455},{"x":0.7072649598121643,"y":0.8479880690574646}]},"confidence":0.970202624797821,"dir":"rtl","str":"فرشیوه","boundary":[0.7072649598121643,0.8286139965057373,0.7628205418586731,0.8464977741241455]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7072649598121643,"y":0.8286139965057373},{"x":0.8482906222343445,"y":0.8271237015724182},{"x":0.8482906222343445,"y":0.8450074791908264},{"x":0.7072649598121643,"y":0.8479880690574646}]},"confidence":0.9702158570289612,"dir":"ltr","boundary":[0.7022649598121643,0.8216139965057373,0.8532906222343445,0.8520074791908264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7286324501037598,"y":0.8524590134620667},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8509687185287476},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8673621416091919},{"x":0.7286324501037598,"y":0.8673621416091919}]},"confidence":0.9618065357208252,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.7286324501037598,0.8524590134620667,0.7777777910232544,0.8673621416091919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69017094373703,"y":0.8524590134620667},{"x":0.7200854420661926,"y":0.8524590134620667},{"x":0.7200854420661926,"y":0.868852436542511},{"x":0.69017094373703,"y":0.868852436542511}]},"confidence":0.9714416861534119,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.69017094373703,0.8524590134620667,0.7200854420661926,0.868852436542511]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69017094373703,"y":0.8524590134620667},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8509687185287476},{"x":0.7777777910232544,"y":0.8673621416091919},{"x":0.69017094373703,"y":0.868852436542511}]},"confidence":0.9666241407394409,"dir":"ltr","boundary":[0.68517094373703,0.8454590134620666,0.7827777910232544,0.8743621416091919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3632478713989258,"y":0.08494783937931061},{"x":0.40811964869499207,"y":0.08494783937931061},{"x":0.40811964869499207,"y":0.09985096752643585},{"x":0.3632478713989258,"y":0.09985096752643585}]},"confidence":0.9849871397018433,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.3632478713989258,0.08494783937931061,0.40811964869499207,0.09985096752643585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31410256028175354,"y":0.08494783937931061},{"x":0.35470086336135864,"y":0.08494783937931061},{"x":0.35470086336135864,"y":0.09985096752643585},{"x":0.31410256028175354,"y":0.09985096752643585}]},"confidence":0.9947812557220459,"dir":"rtl","str":"حسن","boundary":[0.31410256028175354,0.08494783937931061,0.35470086336135864,0.09985096752643585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25854700803756714,"y":0.08494783937931061},{"x":0.3055555522441864,"y":0.08494783937931061},{"x":0.3055555522441864,"y":0.09985096752643585},{"x":0.25854700803756714,"y":0.09985096752643585}]},"confidence":0.9859979152679443,"dir":"rtl","str":"عصاره","boundary":[0.25854700803756714,0.08494783937931061,0.3055555522441864,0.09985096752643585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25854700803756714,"y":0.08345752954483032},{"x":0.40811964869499207,"y":0.08494783937931061},{"x":0.40811964869499207,"y":0.09985096752643585},{"x":0.25854700803756714,"y":0.09985096752643585}]},"confidence":0.9878568053245544,"dir":"ltr","boundary":[0.25354700803756713,0.07645752954483032,0.41311964869499207,0.10685096752643586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36752137541770935,"y":0.11028315871953964},{"x":0.40811964869499207,"y":0.11177347600460052},{"x":0.4059829115867615,"y":0.12965722382068634},{"x":0.36538460850715637,"y":0.12816691398620605}]},"confidence":0.9932275414466858,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.36752137541770935,0.11028315871953964,0.4059829115867615,0.12965722382068634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29700854420661926,"y":0.10730253159999847},{"x":0.3589743673801422,"y":0.11028315871953964},{"x":0.3589743673801422,"y":0.12816691398620605},{"x":0.29487180709838867,"y":0.12518629431724548}]},"confidence":0.9899523854255676,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.29700854420661926,0.10730253159999847,0.3589743673801422,0.12816691398620605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36538460850715637,"y":0.1341281682252884},{"x":0.4059829115867615,"y":0.1341281682252884},{"x":0.4059829115867615,"y":0.15350224077701569},{"x":0.36538460850715637,"y":0.1520119160413742}]},"confidence":0.9855192303657532,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.36538460850715637,0.1341281682252884,0.4059829115867615,0.15350224077701569]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3034188151359558,"y":0.1326378583908081},{"x":0.35470086336135864,"y":0.1326378583908081},{"x":0.35470086336135864,"y":0.1520119160413742},{"x":0.3034188151359558,"y":0.1520119160413742}]},"confidence":0.9833208322525024,"dir":"rtl","str":"میرزایی","boundary":[0.3034188151359558,0.1326378583908081,0.35470086336135864,0.1520119160413742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23931623995304108,"y":0.13114753365516663},{"x":0.2927350401878357,"y":0.13114753365516663},{"x":0.2905983030796051,"y":0.15052160620689392},{"x":0.2371794879436493,"y":0.15052160620689392}]},"confidence":0.9714757204055786,"dir":"rtl","str":"ندوشن","boundary":[0.23931623995304108,0.13114753365516663,0.2905983030796051,0.15052160620689392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23931623995304108,"y":0.10581222176551819},{"x":0.40811964869499207,"y":0.11177347600460052},{"x":0.4059829115867615,"y":0.15648286044597626},{"x":0.2371794879436493,"y":0.15052160620689392}]},"confidence":0.9852803349494934,"dir":"ltr","boundary":[0.23431623995304107,0.09881222176551818,0.4109829115867615,0.16348286044597626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7735042572021484,"y":0.6199702024459839},{"x":0.8525640964508057,"y":0.6199702024459839},{"x":0.8525640964508057,"y":0.6318926811218262},{"x":0.7735042572021484,"y":0.6318926811218262}]},"confidence":0.9782859086990356,"dir":"rtl","str":"شناسنامه","boundary":[0.7735042572021484,0.6199702024459839,0.8525640964508057,0.6318926811218262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6199702024459839},{"x":0.7713675498962402,"y":0.6199702024459839},{"x":0.7713675498962402,"y":0.6318926811218262},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6318926811218262}]},"confidence":0.8651575446128845,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7692307829856873,0.6199702024459839,0.7713675498962402,0.6318926811218262]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7692307829856873,"y":0.6199702024459839},{"x":0.8525640964508057,"y":0.6199702024459839},{"x":0.8525640964508057,"y":0.6318926811218262},{"x":0.7692307829856873,"y":0.6318926811218262}]},"confidence":0.9657160639762878,"dir":"ltr","boundary":[0.7642307829856873,0.6129702024459839,0.8575640964508057,0.6388926811218262],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.6423248648643494},{"x":0.8525640964508057,"y":0.6423248648643494},{"x":0.8525640964508057,"y":0.6631892919540405},{"x":0.8333333134651184,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9877908229827881,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8333333134651184,0.6423248648643494,0.8525640964508057,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7948718070983887,"y":0.6423248648643494},{"x":0.8290598392486572,"y":0.6423248648643494},{"x":0.8290598392486572,"y":0.6631892919540405},{"x":0.7948718070983887,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9889643788337708,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7948718070983887,0.6423248648643494,0.8290598392486572,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799145579338074,"y":0.6423248648643494},{"x":0.7905982732772827,"y":0.6423248648643494},{"x":0.7905982732772827,"y":0.6631892919540405},{"x":0.7799145579338074,"y":0.6631892919540405}]},"confidence":0.9313331246376038,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7799145579338074,0.6423248648643494,0.7905982732772827,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7329059839248657,"y":0.6423248648643494},{"x":0.7756410241127014,"y":0.6423248648643494},{"x":0.7756410241127014,"y":0.6631892919540405},{"x":0.7329059839248657,"y":0.6616989374160767}]},"confidence":0.8226449489593506,"dir":"rtl","str":"فلـور","boundary":[0.7329059839248657,0.6423248648643494,0.7756410241127014,0.6631892919540405]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.692307710647583,"y":0.6408345699310303},{"x":0.7243589758872986,"y":0.6423248648643494},{"x":0.7243589758872986,"y":0.6616989374160767},{"x":0.692307710647583,"y":0.6616989374160767}]},"confidence":0.9862666726112366,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.692307710647583,0.6408345699310303,0.7243589758872986,0.6616989374160767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6837607026100159,"y":0.6408345699310303},{"x":0.69017094373703,"y":0.6408345699310303},{"x":0.69017094373703,"y":0.6616989374160767},{"x":0.6837607026100159,"y":0.6616989374160767}]},"confidence":0.9606930613517761,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6837607026100159,0.6408345699310303,0.69017094373703,0.6616989374160767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6303418874740601,"y":0.6408345699310303},{"x":0.6794871687889099,"y":0.6408345699310303},{"x":0.6773504018783569,"y":0.6616989374160767},{"x":0.6303418874740601,"y":0.6616989374160767}]},"confidence":0.991304874420166,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.6303418874740601,0.6408345699310303,0.6773504018783569,0.6616989374160767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6047008633613586,"y":0.6408345699310303},{"x":0.6260683536529541,"y":0.6408345699310303},{"x":0.6260683536529541,"y":0.6616989374160767},{"x":0.6025640964508057,"y":0.6616989374160767}]},"confidence":0.985395610332489,"dir":"rtl","str":"۴۵","boundary":[0.6047008633613586,0.6408345699310303,0.6260683536529541,0.6616989374160767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5918803215026855,"y":0.6408345699310303},{"x":0.6068376302719116,"y":0.6408345699310303},{"x":0.6068376302719116,"y":0.6602086424827576},{"x":0.5897436141967773,"y":0.6602086424827576}]},"confidence":0.9843016266822815,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5918803215026855,0.6408345699310303,0.6068376302719116,0.6602086424827576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561965823173523,"y":0.6408345699310303},{"x":0.5918803215026855,"y":0.6408345699310303},{"x":0.5897436141967773,"y":0.6616989374160767},{"x":0.561965823173523,"y":0.6602086424827576}]},"confidence":0.8638538122177124,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.561965823173523,0.6408345699310303,0.5897436141967773,0.6616989374160767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5064102411270142,"y":0.6393442749977112},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6408345699310303},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6616989374160767},{"x":0.5064102411270142,"y":0.6602086424827576}]},"confidence":0.9766783714294434,"dir":"rtl","str":"ارغوان","boundary":[0.5064102411270142,0.6393442749977112,0.5555555820465088,0.6616989374160767]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43803417682647705,"y":0.6393442749977112},{"x":0.5491452813148499,"y":0.6408345699310303},{"x":0.5491452813148499,"y":0.6602086424827576},{"x":0.43589743971824646,"y":0.6587183475494385}]},"confidence":0.9481363892555237,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.43803417682647705,0.6393442749977112,0.5491452813148499,0.6602086424827576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3226495683193207,"y":0.6378539204597473},{"x":0.5149572491645813,"y":0.6393442749977112},{"x":0.5149572491645813,"y":0.6602086424827576},{"x":0.3226495683193207,"y":0.6587183475494385}]},"confidence":0.9826996922492981,"dir":"rtl","str":"Caesalpiniaceae","boundary":[0.3226495683193207,0.6378539204597473,0.5149572491645813,0.6602086424827576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.279914528131485,"y":0.6378539204597473},{"x":0.39743590354919434,"y":0.6393442749977112},{"x":0.39743590354919434,"y":0.6587183475494385},{"x":0.279914528131485,"y":0.6587183475494385}]},"confidence":0.8423060774803162,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.279914528131485,0.6378539204597473,0.39743590354919434,0.6587183475494385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7905982732772827,"y":0.6661698818206787},{"x":0.8525640964508057,"y":0.6661698818206787},{"x":0.8504273295402527,"y":0.688524603843689},{"x":0.7905982732772827,"y":0.688524603843689}]},"confidence":0.9852104187011719,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.7905982732772827,0.6661698818206787,0.8504273295402527,0.688524603843689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863247990608215,"y":0.6661698818206787},{"x":0.7905982732772827,"y":0.6661698818206787},{"x":0.7884615659713745,"y":0.688524603843689},{"x":0.7863247990608215,"y":0.688524603843689}]},"confidence":0.9256880879402161,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7863247990608215,0.6661698818206787,0.7884615659713745,0.688524603843689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75,"y":0.6646795868873596},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6661698818206787},{"x":0.7777777910232544,"y":0.688524603843689},{"x":0.75,"y":0.6870342493057251}]},"confidence":0.8476095199584961,"dir":"rtl","str":"فرخ","boundary":[0.75,0.6646795868873596,0.7777777910232544,0.688524603843689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69017094373703,"y":0.6646795868873596},{"x":0.745726466178894,"y":0.6646795868873596},{"x":0.745726466178894,"y":0.6870342493057251},{"x":0.69017094373703,"y":0.6870342493057251}]},"confidence":0.9877220988273621,"dir":"rtl","str":"قهرمانی","boundary":[0.69017094373703,0.6646795868873596,0.745726466178894,0.6870342493057251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6581196784973145,"y":0.6646795868873596},{"x":0.6837607026100159,"y":0.6646795868873596},{"x":0.6837607026100159,"y":0.6870342493057251},{"x":0.6581196784973145,"y":0.6870342493057251}]},"confidence":0.9913738965988159,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.6581196784973145,0.6646795868873596,0.6837607026100159,0.6870342493057251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6517093777656555,"y":0.6646795868873596},{"x":0.6581196784973145,"y":0.6646795868873596},{"x":0.6559829115867615,"y":0.6870342493057251},{"x":0.6517093777656555,"y":0.6870342493057251}]},"confidence":0.9842567443847656,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6517093777656555,0.6646795868873596,0.6559829115867615,0.6870342493057251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5876068472862244,"y":0.6631892919540405},{"x":0.6431623697280884,"y":0.6646795868873596},{"x":0.6431623697280884,"y":0.6870342493057251},{"x":0.5876068472862244,"y":0.6870342493057251}]},"confidence":0.9952595829963684,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5876068472862244,0.6631892919540405,0.6431623697280884,0.6870342493057251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5341880321502686,"y":0.6631892919540405},{"x":0.5790598392486572,"y":0.6631892919540405},{"x":0.5790598392486572,"y":0.685543954372406},{"x":0.5341880321502686,"y":0.685543954372406}]},"confidence":0.9912083745002747,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.5341880321502686,0.6631892919540405,0.5790598392486572,0.685543954372406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49145299196243286,"y":0.6631892919540405},{"x":0.5256410241127014,"y":0.6631892919540405},{"x":0.5256410241127014,"y":0.685543954372406},{"x":0.49145299196243286,"y":0.685543954372406}]},"confidence":0.989692211151123,"dir":"rtl","str":"معلم","boundary":[0.49145299196243286,0.6631892919540405,0.5256410241127014,0.685543954372406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7927350401878357,"y":0.688524603843689},{"x":0.8504273295402527,"y":0.688524603843689},{"x":0.8504273295402527,"y":0.7108792662620544},{"x":0.7927350401878357,"y":0.7108792662620544}]},"confidence":0.9921650290489197,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7927350401878357,0.688524603843689,0.8504273295402527,0.7108792662620544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799145579338074,"y":0.688524603843689},{"x":0.7863247990608215,"y":0.688524603843689},{"x":0.7863247990608215,"y":0.7108792662620544},{"x":0.7799145579338074,"y":0.7108792662620544}]},"confidence":0.9656873941421509,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7799145579338074,0.688524603843689,0.7863247990608215,0.7108792662620544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7158119678497314,"y":0.6870342493057251},{"x":0.7713675498962402,"y":0.6870342493057251},{"x":0.7713675498962402,"y":0.7108792662620544},{"x":0.7158119678497314,"y":0.7108792662620544}]},"confidence":0.9866620302200317,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7158119678497314,0.6870342493057251,0.7713675498962402,0.7108792662620544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6388888955116272,"y":0.6870342493057251},{"x":0.7072649598121643,"y":0.688524603843689},{"x":0.7072649598121643,"y":0.7108792662620544},{"x":0.6388888955116272,"y":0.7108792662620544}]},"confidence":0.989880383014679,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.6388888955116272,0.6870342493057251,0.7072649598121643,0.7108792662620544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5790598392486572,"y":0.6870342493057251},{"x":0.6303418874740601,"y":0.6870342493057251},{"x":0.6303418874740601,"y":0.7093889713287354},{"x":0.5790598392486572,"y":0.7093889713287354}]},"confidence":0.9869229793548584,"dir":"rtl","str":"جنگلها","boundary":[0.5790598392486572,0.6870342493057251,0.6303418874740601,0.7093889713287354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561965823173523,"y":0.6870342493057251},{"x":0.5705128312110901,"y":0.6870342493057251},{"x":0.5705128312110901,"y":0.7093889713287354},{"x":0.561965823173523,"y":0.7093889713287354}]},"confidence":0.9590683579444885,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.561965823173523,0.6870342493057251,0.5705128312110901,0.7093889713287354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5213675498962402,"y":0.6870342493057251},{"x":0.55982905626297,"y":0.6870342493057251},{"x":0.55982905626297,"y":0.7093889713287354},{"x":0.5213675498962402,"y":0.7093889713287354}]},"confidence":0.9840829968452454,"dir":"rtl","str":"مراتع","boundary":[0.5213675498962402,0.6870342493057251,0.55982905626297,0.7093889713287354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205128312110901,"y":0.7138599157333374},{"x":0.8461538553237915,"y":0.7138599157333374},{"x":0.8461538553237915,"y":0.7317436933517456},{"x":0.8205128312110901,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9866912961006165,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8205128312110901,0.7138599157333374,0.8461538553237915,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7820512652397156,"y":0.7138599157333374},{"x":0.807692289352417,"y":0.7138599157333374},{"x":0.807692289352417,"y":0.7317436933517456},{"x":0.7820512652397156,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.8811495900154114,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7820512652397156,0.7138599157333374,0.807692289352417,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7713675498962402,"y":0.7138599157333374},{"x":0.7799145579338074,"y":0.7138599157333374},{"x":0.7799145579338074,"y":0.7317436933517456},{"x":0.7713675498962402,"y":0.7317436933517456}]},"confidence":0.9371634721755981,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7713675498962402,0.7138599157333374,0.7799145579338074,0.7317436933517456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7179487347602844,"y":0.7123696208000183},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7123696208000183},{"x":0.7692307829856873,"y":0.7317436933517456},{"x":0.7158119678497314,"y":0.7302533388137817}]},"confidence":0.7462764978408813,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۳","boundary":[0.7179487347602844,0.7123696208000183,0.7692307829856873,0.7317436933517456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.279914528131485,"y":0.6363636255264282},{"x":0.8525640964508057,"y":0.6423248648643494},{"x":0.8525640964508057,"y":0.7332339882850647},{"x":0.279914528131485,"y":0.7272727489471436}]},"confidence":0.9621647596359253,"dir":"ltr","boundary":[0.274914528131485,0.6293636255264282,0.8575640964508057,0.7402339882850647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8205128312110901,"y":0.7377049326896667},{"x":0.8482906222343445,"y":0.7377049326896667},{"x":0.8482906222343445,"y":0.7555886507034302},{"x":0.8205128312110901,"y":0.7555886507034302}]},"confidence":0.9763583540916443,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8205128312110901,0.7377049326896667,0.8482906222343445,0.7555886507034302]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8141025900840759,"y":0.7377049326896667},{"x":0.8183760643005371,"y":0.7377049326896667},{"x":0.8183760643005371,"y":0.7540983557701111},{"x":0.811965823173523,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.907452404499054,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8141025900840759,0.7377049326896667,0.8183760643005371,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7585470080375671,"y":0.7362145781517029},{"x":0.8034188151359558,"y":0.7377049326896667},{"x":0.8034188151359558,"y":0.7540983557701111},{"x":0.7585470080375671,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9756931662559509,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰","boundary":[0.7585470080375671,0.7362145781517029,0.8034188151359558,0.7540983557701111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243589758872986,"y":0.7362145781517029},{"x":0.747863233089447,"y":0.7362145781517029},{"x":0.747863233089447,"y":0.7540983557701111},{"x":0.7243589758872986,"y":0.752608060836792}]},"confidence":0.9683597683906555,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7243589758872986,0.7362145781517029,0.747863233089447,0.7540983557701111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243589758872986,"y":0.7362145781517029},{"x":0.8482906222343445,"y":0.7377049326896667},{"x":0.8482906222343445,"y":0.7555886507034302},{"x":0.7243589758872986,"y":0.7540983557701111}]},"confidence":0.9690073728561401,"dir":"ltr","boundary":[0.7193589758872986,0.7292145781517029,0.8532906222343445,0.7625886507034302],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.80982905626297,"y":0.8554396629333496},{"x":0.8482906222343445,"y":0.8554396629333496},{"x":0.8482906222343445,"y":0.868852436542511},{"x":0.811965823173523,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.9704330563545227,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.80982905626297,0.8554396629333496,0.8482906222343445,0.868852436542511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991452813148499,"y":0.8569299578666687},{"x":0.807692289352417,"y":0.8569299578666687},{"x":0.807692289352417,"y":0.8703427910804749},{"x":0.8012820482254028,"y":0.8703427910804749}]},"confidence":0.8891623020172119,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7991452813148499,0.8569299578666687,0.807692289352417,0.8703427910804749]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.80982905626297,"y":0.876304030418396},{"x":0.8482906222343445,"y":0.876304030418396},{"x":0.8482906222343445,"y":0.8941878080368042},{"x":0.80982905626297,"y":0.8926974534988403}]},"confidence":0.9747030735015869,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.80982905626297,0.876304030418396,0.8482906222343445,0.8941878080368042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7628205418586731,"y":0.876304030418396},{"x":0.7970085740089417,"y":0.876304030418396},{"x":0.7970085740089417,"y":0.8926974534988403},{"x":0.7628205418586731,"y":0.8926974534988403}]},"confidence":0.994133710861206,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.7628205418586731,0.876304030418396,0.7970085740089417,0.8926974534988403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747863233089447,"y":0.876304030418396},{"x":0.7628205418586731,"y":0.876304030418396},{"x":0.7628205418586731,"y":0.8926974534988403},{"x":0.747863233089447,"y":0.8926974534988403}]},"confidence":0.9719299077987671,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.747863233089447,0.876304030418396,0.7628205418586731,0.8926974534988403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7329059839248657,"y":0.876304030418396},{"x":0.7435897588729858,"y":0.876304030418396},{"x":0.7435897588729858,"y":0.8926974534988403},{"x":0.7329059839248657,"y":0.8926974534988403}]},"confidence":0.9416235685348511,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7329059839248657,0.876304030418396,0.7435897588729858,0.8926974534988403]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662392973899841,"y":0.8748137354850769},{"x":0.7243589758872986,"y":0.876304030418396},{"x":0.7243589758872986,"y":0.8926974534988403},{"x":0.5662392973899841,"y":0.8926974534988403}]},"confidence":0.9616561532020569,"dir":"rtl","str":"۰-۰۲۴-۴۷۳-۹۶۴","boundary":[0.5662392973899841,0.8748137354850769,0.7243589758872986,0.8926974534988403]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5662392973899841,"y":0.8584202527999878},{"x":0.8482906222343445,"y":0.8554396629333496},{"x":0.8504273295402527,"y":0.8941878080368042},{"x":0.5662392973899841,"y":0.8971683979034424}]},"confidence":0.9666639566421509,"dir":"ltr","boundary":[0.5612392973899841,0.8514202527999878,0.8554273295402527,0.9011878080368042],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.811965823173523,"y":0.9001490473747253},{"x":0.8504273295402527,"y":0.9001490473747253},{"x":0.8504273295402527,"y":0.9165424704551697},{"x":0.811965823173523,"y":0.9150521755218506}]},"confidence":0.9722145795822144,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.811965823173523,0.9001490473747253,0.8504273295402527,0.9165424704551697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7927350401878357,"y":0.9001490473747253},{"x":0.8055555820465088,"y":0.9001490473747253},{"x":0.8055555820465088,"y":0.9150521755218506},{"x":0.7927350401878357,"y":0.9150521755218506}]},"confidence":0.9434820413589478,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7927350401878357,0.9001490473747253,0.8055555820465088,0.9150521755218506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068376302719116,"y":0.8986586928367615},{"x":0.7713675498962402,"y":0.9001490473747253},{"x":0.7713675498962402,"y":0.9165424704551697},{"x":0.6068376302719116,"y":0.9150521755218506}]},"confidence":0.9672436118125916,"dir":"rtl","str":"۷-۲۰۵-۴۷۳-۹۶۴","boundary":[0.6068376302719116,0.8986586928367615,0.7713675498962402,0.9165424704551697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6068376302719116,"y":0.8986586928367615},{"x":0.8504273295402527,"y":0.9001490473747253},{"x":0.8504273295402527,"y":0.9165424704551697},{"x":0.6068376302719116,"y":0.9150521755218506}]},"confidence":0.9670282006263733,"dir":"ltr","boundary":[0.6018376302719116,0.8916586928367615,0.8554273295402527,0.9235424704551697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3782051205635071,"y":0.3353204131126404},{"x":0.4038461446762085,"y":0.3338301181793213},{"x":0.4059829115867615,"y":0.3546944856643677},{"x":0.38034188747406006,"y":0.3546944856643677}]},"confidence":0.9808819890022278,"dir":"rtl","str":"زیبا","boundary":[0.3782051205635071,0.3353204131126404,0.4059829115867615,0.3546944856643677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3482905924320221,"y":0.33681073784828186},{"x":0.36752137541770935,"y":0.33681073784828186},{"x":0.36965811252593994,"y":0.3546944856643677},{"x":0.3504273593425751,"y":0.35618481040000916}]},"confidence":0.9599523544311523,"dir":"rtl","str":"جم","boundary":[0.3482905924320221,0.33681073784828186,0.36965811252593994,0.3546944856643677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290598392486572,"y":0.33681073784828186},{"x":0.3440170884132385,"y":0.33681073784828186},{"x":0.3440170884132385,"y":0.35618481040000916},{"x":0.3311965763568878,"y":0.35618481040000916}]},"confidence":0.9788293242454529,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.3290598392486572,0.33681073784828186,0.3440170884132385,0.35618481040000916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3290598392486572,"y":0.33681073784828186},{"x":0.4038461446762085,"y":0.3338301181793213},{"x":0.4059829115867615,"y":0.3546944856643677},{"x":0.3311965763568878,"y":0.35618481040000916}]},"confidence":0.9755467176437378,"dir":"ltr","boundary":[0.3240598392486572,0.32981073784828185,0.4109829115867615,0.3616944856643677],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3632478713989258,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4038461446762085,"y":0.36512666940689087},{"x":0.4017094075679779,"y":0.3830104470252991},{"x":0.3611111044883728,"y":0.3815201222896576}]},"confidence":0.9921423196792603,"dir":"rtl","str":"پرویز","boundary":[0.3632478713989258,0.3636363744735718,0.4017094075679779,0.3830104470252991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2927350401878357,"y":0.3606557250022888},{"x":0.35683760046958923,"y":0.3636363744735718},{"x":0.35470086336135864,"y":0.3815201222896576},{"x":0.2927350401878357,"y":0.378539502620697}]},"confidence":0.9907833933830261,"dir":"rtl","str":"باباخانلو","boundary":[0.2927350401878357,0.3606557250022888,0.35470086336135864,0.3815201222896576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2927350401878357,"y":0.3606557250022888},{"x":0.4038461446762085,"y":0.36512666940689087},{"x":0.4017094075679779,"y":0.3830104470252991},{"x":0.2927350401878357,"y":0.378539502620697}]},"confidence":0.9912687540054321,"dir":"ltr","boundary":[0.2877350401878357,0.3536557250022888,0.4067094075679779,0.3900104470252991],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/LaQBASUGzrjqJZGy-sec.webp","jpeg":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/cHhmnmsuCbIkaXej.jpg","blurred":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/dZvgOzkudgpUDUOb.jpg"},"info":{"width":450,"height":673,"margin":[0.00024567901028527155,0.0002589566957366059,0.998053086455663,0.9986670957355585]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5755555629730225,"y":0.1842496246099472},{"x":0.6088888645172119,"y":0.1842496246099472},{"x":0.6088888645172119,"y":0.21248142421245575},{"x":0.5755555629730225,"y":0.21099554002285004}]},"confidence":0.8700695037841797,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5755555629730225,0.1842496246099472,0.6088888645172119,0.21248142421245575]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.1827637404203415},{"x":0.5644444227218628,"y":0.1827637404203415},{"x":0.5644444227218628,"y":0.21099554002285004},{"x":0.5355555415153503,"y":0.21099554002285004}]},"confidence":0.972004234790802,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5355555415153503,0.1827637404203415,0.5644444227218628,0.21099554002285004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4555555582046509,"y":0.1827637404203415},{"x":0.5266666412353516,"y":0.1827637404203415},{"x":0.5266666412353516,"y":0.21099554002285004},{"x":0.4555555582046509,"y":0.20950965583324432}]},"confidence":0.9065792560577393,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4555555582046509,0.1827637404203415,0.5266666412353516,0.21099554002285004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.18127785623073578},{"x":0.448888897895813,"y":0.1827637404203415},{"x":0.448888897895813,"y":0.20950965583324432},{"x":0.3844444453716278,"y":0.20950965583324432}]},"confidence":0.969999372959137,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.3844444453716278,0.18127785623073578,0.448888897895813,0.20950965583324432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.18127785623073578},{"x":0.6088888645172119,"y":0.1842496246099472},{"x":0.6088888645172119,"y":0.21248142421245575},{"x":0.3844444453716278,"y":0.20950965583324432}]},"confidence":0.9346156716346741,"dir":"ltr","boundary":[0.3794444453716278,0.17427785623073577,0.6138888645172119,0.21948142421245576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.3120356500148773},{"x":0.36666667461395264,"y":0.3120356500148773},{"x":0.36666667461395264,"y":0.32540860772132874},{"x":0.11777777969837189,"y":0.32540860772132874}]},"confidence":0.9772770404815674,"dir":"ltr","str":"CAESALPINIACEAE","boundary":[0.11777777969837189,0.3120356500148773,0.36666667461395264,0.32540860772132874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.3358097970485687},{"x":0.14000000059604645,"y":0.33729568123817444},{"x":0.14000000059604645,"y":0.35215452313423157},{"x":0.11777777969837189,"y":0.35066863894462585}]},"confidence":0.9620306491851807,"dir":"ltr","str":"F.","boundary":[0.11777777969837189,0.3358097970485687,0.14000000059604645,0.35215452313423157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"mt","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.3358097970485687},{"x":0.35777777433395386,"y":0.33878156542778015},{"x":0.35777777433395386,"y":0.3536404073238373},{"x":0.14888888597488403,"y":0.35215452313423157}]},"confidence":0.9896613359451294,"dir":"ltr","str":"Ghahremaninejad","boundary":[0.15111111104488373,0.3358097970485687,0.35777777433395386,0.3536404073238373]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.3120356500148773},{"x":0.36666667461395264,"y":0.3120356500148773},{"x":0.36666667461395264,"y":0.3536404073238373},{"x":0.11777777969837189,"y":0.35215452313423157}]},"confidence":0.9821292757987976,"dir":"ltr","boundary":[0.11277777969837188,0.3050356500148773,0.37166667461395264,0.3606404073238373],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.365527480840683},{"x":0.19333332777023315,"y":0.365527480840683},{"x":0.19333332777023315,"y":0.3789004385471344},{"x":0.11777777969837189,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9904550313949585,"dir":"ltr","str":"Boissier","boundary":[0.11777777969837189,0.365527480840683,0.19333332777023315,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19555555284023285,"y":0.365527480840683},{"x":0.20000000298023224,"y":0.365527480840683},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3789004385471344},{"x":0.19555555284023285,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9453949332237244,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.19555555284023285,0.365527480840683,0.20000000298023224,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21111111342906952,"y":0.365527480840683},{"x":0.2288888841867447,"y":0.365527480840683},{"x":0.2288888841867447,"y":0.3789004385471344},{"x":0.21111111342906952,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.982262372970581,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.21111111342906952,0.365527480840683,0.2288888841867447,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.365527480840683},{"x":0.2844444513320923,"y":0.365527480840683},{"x":0.2844444513320923,"y":0.3789004385471344},{"x":0.24222221970558167,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9930102229118347,"dir":"ltr","str":"1872","boundary":[0.24222221970558167,0.365527480840683,0.2844444513320923,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2866666615009308,"y":0.365527480840683},{"x":0.2911111116409302,"y":0.365527480840683},{"x":0.2911111116409302,"y":0.3789004385471344},{"x":0.2866666615009308,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9485452175140381,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.2866666615009308,0.365527480840683,0.2911111116409302,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30222222208976746,"y":0.365527480840683},{"x":0.42888888716697693,"y":0.365527480840683},{"x":0.42888888716697693,"y":0.3789004385471344},{"x":0.30222222208976746,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9913886189460754,"dir":"ltr","str":"Caesalpinieae","boundary":[0.30222222208976746,0.365527480840683,0.42888888716697693,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.365527480840683},{"x":0.4577777683734894,"y":0.365527480840683},{"x":0.4577777683734894,"y":0.3789004385471344},{"x":0.4399999976158142,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9901047945022583,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.4399999976158142,0.365527480840683,0.4577777683734894,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46888887882232666,"y":0.365527480840683},{"x":0.5199999809265137,"y":0.365527480840683},{"x":0.5199999809265137,"y":0.3789004385471344},{"x":0.46888887882232666,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9881464838981628,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.46888887882232666,0.365527480840683,0.5199999809265137,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311111211776733,"y":0.365527480840683},{"x":0.6244444251060486,"y":0.365527480840683},{"x":0.6244444251060486,"y":0.3789004385471344},{"x":0.5311111211776733,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.995189368724823,"dir":"ltr","str":"Orientalis","boundary":[0.5311111211776733,0.365527480840683,0.6244444251060486,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.365527480840683},{"x":0.644444465637207,"y":0.365527480840683},{"x":0.644444465637207,"y":0.3789004385471344},{"x":0.6355555653572083,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9769079089164734,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.6355555653572083,0.365527480840683,0.644444465637207,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648888885974884,"y":0.365527480840683},{"x":0.6511111259460449,"y":0.365527480840683},{"x":0.6511111259460449,"y":0.3789004385471344},{"x":0.648888885974884,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9682350158691406,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.648888885974884,0.365527480840683,0.6511111259460449,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.365527480840683},{"x":0.7488889098167419,"y":0.365527480840683},{"x":0.7488889098167419,"y":0.3789004385471344},{"x":0.6644444465637207,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9812039136886597,"dir":"ltr","str":"630-633.-","boundary":[0.6644444465637207,0.365527480840683,0.7488889098167419,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.365527480840683},{"x":0.8022222518920898,"y":0.365527480840683},{"x":0.8022222518920898,"y":0.3789004385471344},{"x":0.7599999904632568,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.989085853099823,"dir":"ltr","str":"Post","boundary":[0.7599999904632568,0.365527480840683,0.8022222518920898,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8022222518920898,"y":0.365527480840683},{"x":0.804444432258606,"y":0.365527480840683},{"x":0.804444432258606,"y":0.3789004385471344},{"x":0.8022222518920898,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9887617230415344,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8022222518920898,0.365527480840683,0.804444432258606,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.365527480840683},{"x":0.8399999737739563,"y":0.365527480840683},{"x":0.8399999737739563,"y":0.3789004385471344},{"x":0.8177777528762817,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.98569655418396,"dir":"ltr","str":"G.","boundary":[0.8177777528762817,0.365527480840683,0.8399999737739563,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851111114025116,"y":0.365527480840683},{"x":0.8711110949516296,"y":0.365527480840683},{"x":0.8711110949516296,"y":0.3789004385471344},{"x":0.851111114025116,"y":0.3789004385471344}]},"confidence":0.9883629083633423,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.851111114025116,0.365527480840683,0.8711110949516296,0.3789004385471344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.3893016278743744},{"x":0.162222221493721,"y":0.3893016278743744},{"x":0.162222221493721,"y":0.4041604697704315},{"x":0.11777777969837189,"y":0.4041604697704315}]},"confidence":0.9852131605148315,"dir":"ltr","str":"1932","boundary":[0.11777777969837189,0.3893016278743744,0.162222221493721,0.4041604697704315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1644444465637207,"y":0.3893016278743744},{"x":0.1688888818025589,"y":0.3893016278743744},{"x":0.1688888818025589,"y":0.4041604697704315},{"x":0.1644444465637207,"y":0.4041604697704315}]},"confidence":0.9222958087921143,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.1644444465637207,0.3893016278743744,0.1688888818025589,0.4041604697704315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17555555701255798,"y":0.3893016278743744},{"x":0.324444442987442,"y":0.3893016278743744},{"x":0.324444442987442,"y":0.4041604697704315},{"x":0.17555555701255798,"y":0.4041604697704315}]},"confidence":0.9928181767463684,"dir":"ltr","str":"Caesalpiniaceae","boundary":[0.17555555701255798,0.3893016278743744,0.324444442987442,0.4041604697704315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.3893016278743744},{"x":0.3488888740539551,"y":0.3893016278743744},{"x":0.3488888740539551,"y":0.4041604697704315},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4041604697704315}]},"confidence":0.9948281645774841,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.3333333432674408,0.3893016278743744,0.3488888740539551,0.4041604697704315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.3893016278743744},{"x":0.3977777659893036,"y":0.3893016278743744},{"x":0.3977777659893036,"y":0.4041604697704315},{"x":0.35777777433395386,"y":0.4041604697704315}]},"confidence":0.9937567710876465,"dir":"ltr","str":"Post","boundary":[0.35777777433395386,0.3893016278743744,0.3977777659893036,0.4041604697704315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3893016278743744},{"x":0.402222216129303,"y":0.3893016278743744},{"x":0.402222216129303,"y":0.4041604697704315},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4041604697704315}]},"confidence":0.9889599680900574,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4000000059604645,0.3893016278743744,0.402222216129303,0.4041604697704315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.3893016278743744},{"x":0.4333333373069763,"y":0.3893016278743744},{"x":0.4333333373069763,"y":0.40564635396003723},{"x":0.41333332657814026,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.987350583076477,"dir":"ltr","str":"G.","boundary":[0.41333332657814026,0.3893016278743744,0.4333333373069763,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422222077846527,"y":0.3893016278743744},{"x":0.46222221851348877,"y":0.3893016278743744},{"x":0.46222221851348877,"y":0.40564635396003723},{"x":0.4422222077846527,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9853752255439758,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.4422222077846527,0.3893016278743744,0.46222221851348877,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47111111879348755,"y":0.3893016278743744},{"x":0.47777777910232544,"y":0.3893016278743744},{"x":0.47777777910232544,"y":0.40564635396003723},{"x":0.47111111879348755,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9961166381835938,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.47111111879348755,0.3893016278743744,0.47777777910232544,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.3893016278743744},{"x":0.5,"y":0.3893016278743744},{"x":0.5,"y":0.40564635396003723},{"x":0.47999998927116394,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9963490962982178,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.47999998927116394,0.3893016278743744,0.5,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.3893016278743744},{"x":0.504444420337677,"y":0.3893016278743744},{"x":0.504444420337677,"y":0.40564635396003723},{"x":0.5,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9783854484558105,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5,0.3893016278743744,0.504444420337677,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5066666603088379,"y":0.3893016278743744},{"x":0.5133333206176758,"y":0.3893016278743744},{"x":0.5133333206176758,"y":0.40564635396003723},{"x":0.5066666603088379,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9817575812339783,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5066666603088379,0.3893016278743744,0.5133333206176758,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.3893016278743744},{"x":0.5733333230018616,"y":0.3893016278743744},{"x":0.5733333230018616,"y":0.40564635396003723},{"x":0.5222222208976746,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9937296509742737,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.5222222208976746,0.3893016278743744,0.5733333230018616,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.3907875120639801},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3907875120639801},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40564635396003723},{"x":0.5799999833106995,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9885342717170715,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.5799999833106995,0.3907875120639801,0.6000000238418579,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.3907875120639801},{"x":0.6511111259460449,"y":0.3907875120639801},{"x":0.6511111259460449,"y":0.40564635396003723},{"x":0.6066666841506958,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9908461570739746,"dir":"ltr","str":"Syria","boundary":[0.6066666841506958,0.3907875120639801,0.6511111259460449,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653333306312561,"y":0.3907875120639801},{"x":0.6577777862548828,"y":0.3907875120639801},{"x":0.6577777862548828,"y":0.40564635396003723},{"x":0.653333306312561,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9833284020423889,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.653333306312561,0.3907875120639801,0.6577777862548828,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.3907875120639801},{"x":0.7488889098167419,"y":0.3907875120639801},{"x":0.7488889098167419,"y":0.40564635396003723},{"x":0.6666666865348816,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9942838549613953,"dir":"ltr","str":"Palestine","boundary":[0.6666666865348816,0.3907875120639801,0.7488889098167419,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757777750492096,"y":0.3907875120639801},{"x":0.7911111116409302,"y":0.3907875120639801},{"x":0.7911111116409302,"y":0.40564635396003723},{"x":0.757777750492096,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9936928153038025,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.757777750492096,0.3907875120639801,0.7911111116409302,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.3907875120639801},{"x":0.846666693687439,"y":0.3907875120639801},{"x":0.846666693687439,"y":0.40564635396003723},{"x":0.800000011920929,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.963360071182251,"dir":"ltr","str":"Sinai","boundary":[0.800000011920929,0.3907875120639801,0.846666693687439,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8533333539962769,"y":0.3907875120639801},{"x":0.8644444346427917,"y":0.3907875120639801},{"x":0.8644444346427917,"y":0.40564635396003723},{"x":0.8533333539962769,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.9663481712341309,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.8533333539962769,0.3907875120639801,0.8644444346427917,0.40564635396003723]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.3907875120639801},{"x":0.8711110949516296,"y":0.3907875120639801},{"x":0.8711110949516296,"y":0.40564635396003723},{"x":0.8666666746139526,"y":0.40564635396003723}]},"confidence":0.8620257377624512,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8666666746139526,0.3907875120639801,0.8711110949516296,0.40564635396003723]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.4130757749080658},{"x":0.20444443821907043,"y":0.4145616590976715},{"x":0.20444443821907043,"y":0.4279346168041229},{"x":0.11777777969837189,"y":0.4279346168041229}]},"confidence":0.9689175486564636,"str":"438-441.-","boundary":[0.11777777969837189,0.4130757749080658,0.20444443821907043,0.4279346168041229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2133333384990692,"y":0.4145616590976715},{"x":0.2800000011920929,"y":0.4145616590976715},{"x":0.2800000011920929,"y":0.42942050099372864},{"x":0.2133333384990692,"y":0.4279346168041229}]},"confidence":0.9918092489242554,"str":"Palibin","boundary":[0.2133333384990692,0.4145616590976715,0.2800000011920929,0.42942050099372864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.4145616590976715},{"x":0.2844444513320923,"y":0.4145616590976715},{"x":0.2844444513320923,"y":0.4279346168041229},{"x":0.2822222113609314,"y":0.4279346168041229}]},"confidence":0.9902220964431763,"str":",","boundary":[0.2822222113609314,0.4145616590976715,0.2844444513320923,0.4279346168041229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.4145616590976715},{"x":0.30666667222976685,"y":0.4145616590976715},{"x":0.30666667222976685,"y":0.42942050099372864},{"x":0.29555556178092957,"y":0.42942050099372864}]},"confidence":0.991220235824585,"str":"I.","boundary":[0.29555556178092957,0.4145616590976715,0.30666667222976685,0.42942050099372864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177777826786041,"y":0.4145616590976715},{"x":0.3377777636051178,"y":0.4145616590976715},{"x":0.3377777636051178,"y":0.42942050099372864},{"x":0.3177777826786041,"y":0.42942050099372864}]},"confidence":0.9825396537780762,"str":"V.","boundary":[0.3177777826786041,0.4145616590976715,0.3377777636051178,0.42942050099372864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3488888740539551,"y":0.4145616590976715},{"x":0.3799999952316284,"y":0.4145616590976715},{"x":0.3799999952316284,"y":0.42942050099372864},{"x":0.3488888740539551,"y":0.42942050099372864}]},"confidence":0.9929141998291016,"str":"and","boundary":[0.3488888740539551,0.4145616590976715,0.3799999952316284,0.42942050099372864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.4145616590976715},{"x":0.4577777683734894,"y":0.4145616590976715},{"x":0.4577777683734894,"y":0.42942050099372864},{"x":0.3911111056804657,"y":0.42942050099372864}]},"confidence":0.9857867956161499,"str":"Bobrov","boundary":[0.3911111056804657,0.4145616590976715,0.4577777683734894,0.42942050099372864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46222221851348877,"y":0.4160475432872772},{"x":0.46444445848464966,"y":0.4160475432872772},{"x":0.46444445848464966,"y":0.42942050099372864},{"x":0.46222221851348877,"y":0.42942050099372864}]},"confidence":0.9857213497161865,"str":",","boundary":[0.46222221851348877,0.4160475432872772,0.46444445848464966,0.42942050099372864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47333332896232605,"y":0.4160475432872772},{"x":0.4933333396911621,"y":0.4160475432872772},{"x":0.4933333396911621,"y":0.42942050099372864},{"x":0.47333332896232605,"y":0.42942050099372864}]},"confidence":0.98890620470047,"str":"E.","boundary":[0.47333332896232605,0.4160475432872772,0.4933333396911621,0.42942050099372864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.4160475432872772},{"x":0.5244444608688354,"y":0.4160475432872772},{"x":0.5244444608688354,"y":0.42942050099372864},{"x":0.504444420337677,"y":0.42942050099372864}]},"confidence":0.9817818403244019,"str":"G.","boundary":[0.504444420337677,0.4160475432872772,0.5244444608688354,0.42942050099372864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.4160475432872772},{"x":0.5777778029441833,"y":0.4160475432872772},{"x":0.5777778029441833,"y":0.43090638518333435},{"x":0.5355555415153503,"y":0.42942050099372864}]},"confidence":0.9921376705169678,"str":"1945","boundary":[0.5355555415153503,0.4160475432872772,0.5777778029441833,0.43090638518333435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.4160475432872772},{"x":0.5844444632530212,"y":0.4160475432872772},{"x":0.5844444632530212,"y":0.42942050099372864},{"x":0.5799999833106995,"y":0.42942050099372864}]},"confidence":0.9835303425788879,"str":":","boundary":[0.5799999833106995,0.4160475432872772,0.5844444632530212,0.42942050099372864]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933333039283752,"y":0.4160475432872772},{"x":0.7400000095367432,"y":0.41753342747688293},{"x":0.7400000095367432,"y":0.43090638518333435},{"x":0.5933333039283752,"y":0.43090638518333435}]},"confidence":0.9933722615242004,"str":"Caesalpiniaceae","boundary":[0.5933333039283752,0.4160475432872772,0.7400000095367432,0.43090638518333435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.41753342747688293},{"x":0.7666666507720947,"y":0.41753342747688293},{"x":0.7666666507720947,"y":0.43090638518333435},{"x":0.7511110901832581,"y":0.43090638518333435}]},"confidence":0.9912490248680115,"str":"in","boundary":[0.7511110901832581,0.41753342747688293,0.7666666507720947,0.43090638518333435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7777777910232544,"y":0.41753342747688293},{"x":0.8644444346427917,"y":0.41753342747688293},{"x":0.8644444346427917,"y":0.43090638518333435},{"x":0.7777777910232544,"y":0.43090638518333435}]},"confidence":0.9933892488479614,"str":"Komarov","boundary":[0.7777777910232544,0.41753342747688293,0.8644444346427917,0.43090638518333435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.41753342747688293},{"x":0.8711110949516296,"y":0.41753342747688293},{"x":0.8711110949516296,"y":0.43090638518333435},{"x":0.8666666746139526,"y":0.43090638518333435}]},"confidence":0.9744702577590942,"str":",","boundary":[0.8666666746139526,0.41753342747688293,0.8711110949516296,0.43090638518333435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.44130757451057434},{"x":0.14000000059604645,"y":0.44130757451057434},{"x":0.14000000059604645,"y":0.45468053221702576},{"x":0.11777777969837189,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9632683992385864,"dir":"ltr","str":"V.","boundary":[0.11777777969837189,0.44130757451057434,0.14000000059604645,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15111111104488373,"y":0.44130757451057434},{"x":0.1711111068725586,"y":0.44130757451057434},{"x":0.1711111068725586,"y":0.45468053221702576},{"x":0.15111111104488373,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9432897567749023,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.15111111104488373,0.44130757451057434,0.1711111068725586,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18222221732139587,"y":0.44130757451057434},{"x":0.21555554866790771,"y":0.44130757451057434},{"x":0.21555554866790771,"y":0.45468053221702576},{"x":0.18222221732139587,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9847368597984314,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.18222221732139587,0.44130757451057434,0.21555554866790771,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.44130757451057434},{"x":0.30666667222976685,"y":0.44130757451057434},{"x":0.30666667222976685,"y":0.45468053221702576},{"x":0.2266666740179062,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9876347780227661,"dir":"ltr","str":"Shishkin","boundary":[0.2266666740179062,0.44130757451057434,0.30666667222976685,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30888888239860535,"y":0.44130757451057434},{"x":0.31111112236976624,"y":0.44130757451057434},{"x":0.31111112236976624,"y":0.45468053221702576},{"x":0.30888888239860535,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9848441481590271,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.30888888239860535,0.44130757451057434,0.31111112236976624,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.324444442987442,"y":0.44130757451057434},{"x":0.3422222137451172,"y":0.44130757451057434},{"x":0.3422222137451172,"y":0.45468053221702576},{"x":0.324444442987442,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.991117000579834,"dir":"ltr","str":"B.","boundary":[0.324444442987442,0.44130757451057434,0.3422222137451172,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.44130757451057434},{"x":0.37555554509162903,"y":0.44130757451057434},{"x":0.37555554509162903,"y":0.45468053221702576},{"x":0.35555556416511536,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9885870218276978,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.35555556416511536,0.44130757451057434,0.37555554509162903,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.44130757451057434},{"x":0.3955555558204651,"y":0.44130757451057434},{"x":0.3955555558204651,"y":0.45468053221702576},{"x":0.3888888955116272,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9930986166000366,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3888888955116272,0.44130757451057434,0.3955555558204651,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3955555558204651,"y":0.44130757451057434},{"x":0.42444443702697754,"y":0.44130757451057434},{"x":0.42444443702697754,"y":0.45468053221702576},{"x":0.3955555558204651,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9954527616500854,"dir":"ltr","str":"eds","boundary":[0.3955555558204651,0.44130757451057434,0.42444443702697754,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.44130757451057434},{"x":0.42888888716697693,"y":0.44130757451057434},{"x":0.42888888716697693,"y":0.45468053221702576},{"x":0.4266666769981384,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9846727848052979,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4266666769981384,0.44130757451057434,0.42888888716697693,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43111109733581543,"y":0.44130757451057434},{"x":0.4377777874469757,"y":0.44130757451057434},{"x":0.4377777874469757,"y":0.45468053221702576},{"x":0.43111109733581543,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9831514954566956,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.43111109733581543,0.44130757451057434,0.4377777874469757,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.44130757451057434},{"x":0.5022222399711609,"y":0.44130757451057434},{"x":0.5022222399711609,"y":0.45468053221702576},{"x":0.4511111080646515,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9880599975585938,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.4511111080646515,0.44130757451057434,0.5022222399711609,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5133333206176758,"y":0.44130757451057434},{"x":0.5333333611488342,"y":0.44130757451057434},{"x":0.5333333611488342,"y":0.45468053221702576},{"x":0.5133333206176758,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.988669216632843,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.5133333206176758,0.44130757451057434,0.5333333611488342,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5422222018241882,"y":0.44130757451057434},{"x":0.5955555438995361,"y":0.44130757451057434},{"x":0.5955555438995361,"y":0.45468053221702576},{"x":0.5422222018241882,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9920701384544373,"dir":"ltr","str":"SSSR","boundary":[0.5422222018241882,0.44130757451057434,0.5955555438995361,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.44130757451057434},{"x":0.6266666650772095,"y":0.44130757451057434},{"x":0.6266666650772095,"y":0.45468053221702576},{"x":0.6066666841506958,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9794639348983765,"dir":"ltr","str":"11","boundary":[0.6066666841506958,0.44130757451057434,0.6266666650772095,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6311110854148865,"y":0.44130757451057434},{"x":0.6333333253860474,"y":0.44130757451057434},{"x":0.6333333253860474,"y":0.45468053221702576},{"x":0.6311110854148865,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9525790810585022,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6311110854148865,0.44130757451057434,0.6333333253860474,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.44130757451057434},{"x":0.7088888883590698,"y":0.44130757451057434},{"x":0.7088888883590698,"y":0.45468053221702576},{"x":0.6466666460037231,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9764314889907837,"dir":"ltr","str":"15-23.-","boundary":[0.6466666460037231,0.44130757451057434,0.7088888883590698,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.44130757451057434},{"x":0.7711111307144165,"y":0.44130757451057434},{"x":0.7711111307144165,"y":0.45468053221702576},{"x":0.7200000286102295,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9914190173149109,"dir":"ltr","str":"Parsa","boundary":[0.7200000286102295,0.44130757451057434,0.7711111307144165,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.44130757451057434},{"x":0.7755555510520935,"y":0.44130757451057434},{"x":0.7755555510520935,"y":0.45468053221702576},{"x":0.7711111307144165,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9917115569114685,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7711111307144165,0.44130757451057434,0.7755555510520935,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866666913032532,"y":0.44130757451057434},{"x":0.8088889122009277,"y":0.44130757451057434},{"x":0.8088889122009277,"y":0.45468053221702576},{"x":0.7866666913032532,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9915282130241394,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.7866666913032532,0.44130757451057434,0.8088889122009277,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.44130757451057434},{"x":0.8644444346427917,"y":0.44130757451057434},{"x":0.8644444346427917,"y":0.45468053221702576},{"x":0.8199999928474426,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9949110746383667,"dir":"ltr","str":"1948","boundary":[0.8199999928474426,0.44130757451057434,0.8644444346427917,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.44130757451057434},{"x":0.8688889145851135,"y":0.44130757451057434},{"x":0.8688889145851135,"y":0.45468053221702576},{"x":0.8666666746139526,"y":0.45468053221702576}]},"confidence":0.9610742330551147,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8666666746139526,0.44130757451057434,0.8688889145851135,0.45468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.46508172154426575},{"x":0.23999999463558197,"y":0.46656760573387146},{"x":0.23999999463558197,"y":0.47845467925071716},{"x":0.11555555462837219,"y":0.47845467925071716}]},"confidence":0.9884068369865417,"dir":"ltr","str":"Leguminosae","boundary":[0.11555555462837219,0.46508172154426575,0.23999999463558197,0.47845467925071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24888889491558075,"y":0.46656760573387146},{"x":0.2666666805744171,"y":0.46656760573387146},{"x":0.2666666805744171,"y":0.47845467925071716},{"x":0.24888889491558075,"y":0.47845467925071716}]},"confidence":0.9912716150283813,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.24888889491558075,0.46656760573387146,0.2666666805744171,0.47845467925071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.46656760573387146},{"x":0.324444442987442,"y":0.46656760573387146},{"x":0.324444442987442,"y":0.47845467925071716},{"x":0.2755555510520935,"y":0.47845467925071716}]},"confidence":0.9917047619819641,"dir":"ltr","str":"Flore","boundary":[0.2755555510520935,0.46656760573387146,0.324444442987442,0.47845467925071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.46656760573387146},{"x":0.35555556416511536,"y":0.46656760573387146},{"x":0.35555556416511536,"y":0.4799405634403229},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9931936264038086,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.3333333432674408,0.46656760573387146,0.35555556416511536,0.4799405634403229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36444443464279175,"y":0.46656760573387146},{"x":0.41333332657814026,"y":0.46656760573387146},{"x":0.41333332657814026,"y":0.4799405634403229},{"x":0.36444443464279175,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9665206074714661,"dir":"ltr","str":"l'Iran","boundary":[0.36444443464279175,0.46656760573387146,0.41333332657814026,0.4799405634403229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.46656760573387146},{"x":0.43111109733581543,"y":0.46656760573387146},{"x":0.43111109733581543,"y":0.4799405634403229},{"x":0.42222222685813904,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9844075441360474,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.42222222685813904,0.46656760573387146,0.43111109733581543,0.4799405634403229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.46656760573387146},{"x":0.4377777874469757,"y":0.46656760573387146},{"x":0.4377777874469757,"y":0.4799405634403229},{"x":0.4333333373069763,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9755867123603821,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4333333373069763,0.46656760573387146,0.4377777874469757,0.4799405634403229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466666579246521,"y":0.46656760573387146},{"x":0.5333333611488342,"y":0.46656760573387146},{"x":0.5333333611488342,"y":0.4799405634403229},{"x":0.4466666579246521,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9854024648666382,"dir":"ltr","str":"479-486.-","boundary":[0.4466666579246521,0.46656760573387146,0.5333333611488342,0.4799405634403229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5422222018241882,"y":0.46656760573387146},{"x":0.5911111235618591,"y":0.46656760573387146},{"x":0.5911111235618591,"y":0.4799405634403229},{"x":0.5422222018241882,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9924321174621582,"dir":"ltr","str":"Davis","boundary":[0.5422222018241882,0.46656760573387146,0.5911111235618591,0.4799405634403229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5955555438995361,"y":0.4680534899234772},{"x":0.597777783870697,"y":0.4680534899234772},{"x":0.597777783870697,"y":0.4799405634403229},{"x":0.5955555438995361,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9830071330070496,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5955555438995361,0.4680534899234772,0.597777783870697,0.4799405634403229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.4680534899234772},{"x":0.6244444251060486,"y":0.4680534899234772},{"x":0.6244444251060486,"y":0.4799405634403229},{"x":0.6066666841506958,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9880397319793701,"dir":"ltr","str":"P.","boundary":[0.6066666841506958,0.4680534899234772,0.6244444251060486,0.4799405634403229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.4680534899234772},{"x":0.653333306312561,"y":0.4680534899234772},{"x":0.653333306312561,"y":0.4799405634403229},{"x":0.6333333253860474,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9894556403160095,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.6333333253860474,0.4680534899234772,0.653333306312561,0.4799405634403229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.4680534899234772},{"x":0.7066666483879089,"y":0.4680534899234772},{"x":0.7066666483879089,"y":0.4799405634403229},{"x":0.6644444465637207,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9892953634262085,"dir":"ltr","str":"1970","boundary":[0.6644444465637207,0.4680534899234772,0.7066666483879089,0.4799405634403229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.4680534899234772},{"x":0.7111111283302307,"y":0.4680534899234772},{"x":0.7111111283302307,"y":0.4799405634403229},{"x":0.7088888883590698,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9585430026054382,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7088888883590698,0.4680534899234772,0.7111111283302307,0.4799405634403229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.4680534899234772},{"x":0.8711110949516296,"y":0.4680534899234772},{"x":0.8711110949516296,"y":0.4814264476299286},{"x":0.7222222089767456,"y":0.4799405634403229}]},"confidence":0.9938206076622009,"dir":"ltr","str":"Caesalpiniaceae","boundary":[0.7222222089767456,0.4680534899234772,0.8711110949516296,0.4814264476299286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.49034175276756287},{"x":0.13333334028720856,"y":0.49034175276756287},{"x":0.13333334028720856,"y":0.5037146806716919},{"x":0.11777777969837189,"y":0.5037146806716919}]},"confidence":0.9914218187332153,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.11777777969837189,0.49034175276756287,0.13333334028720856,0.5037146806716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.49034175276756287},{"x":0.20000000298023224,"y":0.49034175276756287},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5037146806716919},{"x":0.14888888597488403,"y":0.5037146806716919}]},"confidence":0.9894366264343262,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.14888888597488403,0.49034175276756287,0.20000000298023224,0.5037146806716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2133333384990692,"y":0.49034175276756287},{"x":0.23333333432674408,"y":0.49034175276756287},{"x":0.23333333432674408,"y":0.5037146806716919},{"x":0.2133333384990692,"y":0.5037146806716919}]},"confidence":0.9831092357635498,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.2133333384990692,0.49034175276756287,0.23333333432674408,0.5037146806716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.49034175276756287},{"x":0.30888888239860535,"y":0.4918276369571686},{"x":0.30888888239860535,"y":0.5052005648612976},{"x":0.24222221970558167,"y":0.5052005648612976}]},"confidence":0.9930564165115356,"dir":"ltr","str":"Turkey","boundary":[0.24222221970558167,0.49034175276756287,0.30888888239860535,0.5052005648612976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3222222328186035,"y":0.4918276369571686},{"x":0.35555556416511536,"y":0.4918276369571686},{"x":0.35555556416511536,"y":0.5052005648612976},{"x":0.3222222328186035,"y":0.5052005648612976}]},"confidence":0.9975544214248657,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.3222222328186035,0.4918276369571686,0.35555556416511536,0.5052005648612976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36888888478279114,"y":0.4918276369571686},{"x":0.3977777659893036,"y":0.4918276369571686},{"x":0.3977777659893036,"y":0.5052005648612976},{"x":0.36888888478279114,"y":0.5052005648612976}]},"confidence":0.9980054497718811,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.36888888478279114,0.4918276369571686,0.3977777659893036,0.5052005648612976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.4918276369571686},{"x":0.46222221851348877,"y":0.4918276369571686},{"x":0.46222221851348877,"y":0.5052005648612976},{"x":0.41111111640930176,"y":0.5052005648612976}]},"confidence":0.9953597187995911,"dir":"ltr","str":"Eeast","boundary":[0.41111111640930176,0.4918276369571686,0.46222221851348877,0.5052005648612976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.4918276369571686},{"x":0.5444444417953491,"y":0.4918276369571686},{"x":0.5444444417953491,"y":0.5066864490509033},{"x":0.47555556893348694,"y":0.5052005648612976}]},"confidence":0.9963483810424805,"dir":"ltr","str":"Aegean","boundary":[0.47555556893348694,0.4918276369571686,0.5444444417953491,0.5066864490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600000023841858,"y":0.4918276369571686},{"x":0.6222222447395325,"y":0.4918276369571686},{"x":0.6222222447395325,"y":0.5052005648612976},{"x":0.5600000023841858,"y":0.5052005648612976}]},"confidence":0.9869601130485535,"dir":"ltr","str":"Islands","boundary":[0.5600000023841858,0.4918276369571686,0.6222222447395325,0.5052005648612976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.4918276369571686},{"x":0.644444465637207,"y":0.4918276369571686},{"x":0.644444465637207,"y":0.5052005648612976},{"x":0.6355555653572083,"y":0.5052005648612976}]},"confidence":0.9867522716522217,"dir":"ltr","str":"3","boundary":[0.6355555653572083,0.4918276369571686,0.644444465637207,0.5052005648612976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.648888885974884,"y":0.4918276369571686},{"x":0.6511111259460449,"y":0.4918276369571686},{"x":0.6511111259460449,"y":0.5066864490509033},{"x":0.648888885974884,"y":0.5066864490509033}]},"confidence":0.9620657563209534,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.648888885974884,0.4918276369571686,0.6511111259460449,0.5066864490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.4918276369571686},{"x":0.7066666483879089,"y":0.4918276369571686},{"x":0.7066666483879089,"y":0.5066864490509033},{"x":0.6644444465637207,"y":0.5066864490509033}]},"confidence":0.97103351354599,"dir":"ltr","str":"6-9.-","boundary":[0.6644444465637207,0.4918276369571686,0.7066666483879089,0.5066864490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177777886390686,"y":0.4918276369571686},{"x":0.7488889098167419,"y":0.4918276369571686},{"x":0.7488889098167419,"y":0.5066864490509033},{"x":0.7177777886390686,"y":0.5066864490509033}]},"confidence":0.9863972067832947,"dir":"ltr","str":"Ali","boundary":[0.7177777886390686,0.4918276369571686,0.7488889098167419,0.5066864490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.4918276369571686},{"x":0.7511110901832581,"y":0.4918276369571686},{"x":0.7511110901832581,"y":0.5066864490509033},{"x":0.7488889098167419,"y":0.5066864490509033}]},"confidence":0.9908491373062134,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7488889098167419,0.4918276369571686,0.7511110901832581,0.5066864490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.4918276369571686},{"x":0.7822222113609314,"y":0.4918276369571686},{"x":0.7822222113609314,"y":0.5066864490509033},{"x":0.7666666507720947,"y":0.5066864490509033}]},"confidence":0.9904911518096924,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.7666666507720947,0.4918276369571686,0.7822222113609314,0.5066864490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.4933135211467743},{"x":0.8066666722297668,"y":0.4933135211467743},{"x":0.8066666722297668,"y":0.5066864490509033},{"x":0.7955555319786072,"y":0.5066864490509033}]},"confidence":0.9876319169998169,"dir":"ltr","str":"I.","boundary":[0.7955555319786072,0.4933135211467743,0.8066666722297668,0.5066864490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.4933135211467743},{"x":0.8644444346427917,"y":0.4933135211467743},{"x":0.8644444346427917,"y":0.5066864490509033},{"x":0.8199999928474426,"y":0.5066864490509033}]},"confidence":0.9928837418556213,"dir":"ltr","str":"1973","boundary":[0.8199999928474426,0.4933135211467743,0.8644444346427917,0.5066864490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.4933135211467743},{"x":0.8711110949516296,"y":0.4933135211467743},{"x":0.8711110949516296,"y":0.5066864490509033},{"x":0.8666666746139526,"y":0.5066864490509033}]},"confidence":0.9697784781455994,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8666666746139526,0.4933135211467743,0.8711110949516296,0.5066864490509033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.5170876383781433},{"x":0.2666666805744171,"y":0.5170876383781433},{"x":0.2666666805744171,"y":0.5304605960845947},{"x":0.11777777969837189,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9927327036857605,"dir":"ltr","str":"Caesalpiniaceae","boundary":[0.11777777969837189,0.5170876383781433,0.2666666805744171,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2755555510520935,"y":0.5170876383781433},{"x":0.2933333218097687,"y":0.5170876383781433},{"x":0.2933333218097687,"y":0.5304605960845947},{"x":0.2755555510520935,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9896253347396851,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.2755555510520935,0.5170876383781433,0.2933333218097687,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30444443225860596,"y":0.5170876383781433},{"x":0.35555556416511536,"y":0.5170876383781433},{"x":0.35555556416511536,"y":0.5304605960845947},{"x":0.30444443225860596,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.99075847864151,"dir":"ltr","str":"Nasir","boundary":[0.30444443225860596,0.5170876383781433,0.35555556416511536,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.5170876383781433},{"x":0.36000001430511475,"y":0.5170876383781433},{"x":0.36000001430511475,"y":0.5304605960845947},{"x":0.35777777433395386,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9788566827774048,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35777777433395386,0.5170876383781433,0.36000001430511475,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.371111124753952,"y":0.5170876383781433},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5170876383781433},{"x":0.3888888955116272,"y":0.5304605960845947},{"x":0.371111124753952,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9919000864028931,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.371111124753952,0.5170876383781433,0.3888888955116272,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.402222216129303,"y":0.5170876383781433},{"x":0.4355555474758148,"y":0.5170876383781433},{"x":0.4355555474758148,"y":0.5304605960845947},{"x":0.402222216129303,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9953882694244385,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.402222216129303,0.5170876383781433,0.4355555474758148,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4466666579246521,"y":0.5170876383781433},{"x":0.47555556893348694,"y":0.5170876383781433},{"x":0.47555556893348694,"y":0.5304605960845947},{"x":0.4466666579246521,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9898251891136169,"dir":"ltr","str":"Ali","boundary":[0.4466666579246521,0.5170876383781433,0.47555556893348694,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.5170876383781433},{"x":0.47999998927116394,"y":0.5170876383781433},{"x":0.47999998927116394,"y":0.5304605960845947},{"x":0.47555556893348694,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9864446520805359,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.47555556893348694,0.5170876383781433,0.47999998927116394,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911110997200012,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5066666603088379,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5066666603088379,"y":0.5304605960845947},{"x":0.4911110997200012,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9845651388168335,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.4911110997200012,0.5170876383781433,0.5066666603088379,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5177778005599976,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5311111211776733,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5311111211776733,"y":0.5304605960845947},{"x":0.5177778005599976,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9850680828094482,"dir":"ltr","str":"I.","boundary":[0.5177778005599976,0.5170876383781433,0.5311111211776733,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5422222018241882,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5488888621330261,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5488888621330261,"y":0.5304605960845947},{"x":0.5422222018241882,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.994160532951355,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5422222018241882,0.5170876383781433,0.5488888621330261,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5488888621330261,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5777778029441833,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5777778029441833,"y":0.5304605960845947},{"x":0.5488888621330261,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9947842955589294,"dir":"ltr","str":"eds","boundary":[0.5488888621330261,0.5170876383781433,0.5777778029441833,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5304605960845947},{"x":0.5799999833106995,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9761966466903687,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5799999833106995,0.5170876383781433,0.5844444632530212,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5911111235618591,"y":0.5170876383781433},{"x":0.5911111235618591,"y":0.5304605960845947},{"x":0.5866666436195374,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9824395775794983,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5866666436195374,0.5170876383781433,0.5911111235618591,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6044444441795349,"y":0.5170876383781433},{"x":0.6555555462837219,"y":0.5170876383781433},{"x":0.6555555462837219,"y":0.5304605960845947},{"x":0.6044444441795349,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.988710880279541,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.6044444441795349,0.5170876383781433,0.6555555462837219,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6644444465637207,"y":0.5170876383781433},{"x":0.6866666674613953,"y":0.5170876383781433},{"x":0.6866666674613953,"y":0.5304605960845947},{"x":0.6644444465637207,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.987342119216919,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.6644444465637207,0.5170876383781433,0.6866666674613953,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.5170876383781433},{"x":0.742222249507904,"y":0.5170876383781433},{"x":0.742222249507904,"y":0.5304605960845947},{"x":0.6933333277702332,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9930108189582825,"dir":"ltr","str":"West","boundary":[0.6933333277702332,0.5170876383781433,0.742222249507904,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.5170876383781433},{"x":0.8311111330986023,"y":0.5170876383781433},{"x":0.8311111330986023,"y":0.5304605960845947},{"x":0.753333330154419,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9949087500572205,"dir":"ltr","str":"Pakistan","boundary":[0.753333330154419,0.5170876383781433,0.8311111330986023,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8422222137451172,"y":0.5170876383781433},{"x":0.8622221946716309,"y":0.5170876383781433},{"x":0.8622221946716309,"y":0.5304605960845947},{"x":0.8422222137451172,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9901465773582458,"dir":"ltr","str":"54","boundary":[0.8422222137451172,0.5170876383781433,0.8622221946716309,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8666666746139526,"y":0.5170876383781433},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5170876383781433},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5304605960845947},{"x":0.8666666746139526,"y":0.5304605960845947}]},"confidence":0.9806246757507324,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8666666746139526,0.5170876383781433,0.8688889145851135,0.5304605960845947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.5408617854118347},{"x":0.1711111068725586,"y":0.5408617854118347},{"x":0.1711111068725586,"y":0.5542347431182861},{"x":0.11777777969837189,"y":0.5542347431182861}]},"confidence":0.9162139296531677,"dir":"ltr","str":"1-47.-","boundary":[0.11777777969837189,0.5408617854118347,0.1711111068725586,0.5542347431182861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17777778208255768,"y":0.5408617854118347},{"x":0.2199999988079071,"y":0.5408617854118347},{"x":0.2199999988079071,"y":0.5542347431182861},{"x":0.17777778208255768,"y":0.5542347431182861}]},"confidence":0.9894886016845703,"dir":"ltr","str":"Jafri","boundary":[0.17777778208255768,0.5408617854118347,0.2199999988079071,0.5542347431182861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2222222238779068,"y":0.5408617854118347},{"x":0.2244444489479065,"y":0.5408617854118347},{"x":0.2244444489479065,"y":0.5542347431182861},{"x":0.2222222238779068,"y":0.5542347431182861}]},"confidence":0.9874799847602844,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.2222222238779068,0.5408617854118347,0.2244444489479065,0.5542347431182861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23555555939674377,"y":0.5408617854118347},{"x":0.25111111998558044,"y":0.5408617854118347},{"x":0.25111111998558044,"y":0.5557206273078918},{"x":0.23555555939674377,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.9660123586654663,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.23555555939674377,0.5408617854118347,0.25111111998558044,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622222304344177,"y":0.5408617854118347},{"x":0.2866666615009308,"y":0.5408617854118347},{"x":0.2866666615009308,"y":0.5557206273078918},{"x":0.2622222304344177,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.981666088104248,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.2622222304344177,0.5408617854118347,0.2866666615009308,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.5408617854118347},{"x":0.3177777826786041,"y":0.5408617854118347},{"x":0.3177777826786041,"y":0.5557206273078918},{"x":0.29555556178092957,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.984255850315094,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.29555556178092957,0.5408617854118347,0.3177777826786041,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.5408617854118347},{"x":0.371111124753952,"y":0.5408617854118347},{"x":0.371111124753952,"y":0.5557206273078918},{"x":0.3288888931274414,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.9905616641044617,"dir":"ltr","str":"1978","boundary":[0.3288888931274414,0.5408617854118347,0.371111124753952,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3733333349227905,"y":0.5408617854118347},{"x":0.37555554509162903,"y":0.5408617854118347},{"x":0.37555554509162903,"y":0.5557206273078918},{"x":0.3733333349227905,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.9753944277763367,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.3733333349227905,0.5408617854118347,0.37555554509162903,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3866666555404663,"y":0.5408617854118347},{"x":0.5333333611488342,"y":0.5408617854118347},{"x":0.5333333611488342,"y":0.5557206273078918},{"x":0.3866666555404663,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.9959123134613037,"dir":"ltr","str":"Caesalpiniaceae","boundary":[0.3866666555404663,0.5408617854118347,0.5333333611488342,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5422222018241882,"y":0.5423476696014404},{"x":0.5600000023841858,"y":0.5423476696014404},{"x":0.5600000023841858,"y":0.5557206273078918},{"x":0.5422222018241882,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.9943508505821228,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.5422222018241882,0.5423476696014404,0.5600000023841858,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5688889026641846,"y":0.5423476696014404},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5423476696014404},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5557206273078918},{"x":0.5688889026641846,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.995332658290863,"dir":"ltr","str":"Jafri","boundary":[0.5688889026641846,0.5423476696014404,0.6111111044883728,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6133333444595337,"y":0.5423476696014404},{"x":0.6155555844306946,"y":0.5423476696014404},{"x":0.6155555844306946,"y":0.5557206273078918},{"x":0.6133333444595337,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.9868605732917786,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6133333444595337,0.5423476696014404,0.6155555844306946,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.5423476696014404},{"x":0.6399999856948853,"y":0.5423476696014404},{"x":0.6399999856948853,"y":0.5557206273078918},{"x":0.6244444251060486,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.9743729829788208,"dir":"ltr","str":"S.","boundary":[0.6244444251060486,0.5423476696014404,0.6399999856948853,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.5423476696014404},{"x":0.6733333468437195,"y":0.5423476696014404},{"x":0.6733333468437195,"y":0.5557206273078918},{"x":0.6511111259460449,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.9862745404243469,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.6511111259460449,0.5423476696014404,0.6733333468437195,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6844444274902344,"y":0.5423476696014404},{"x":0.7066666483879089,"y":0.5423476696014404},{"x":0.7066666483879089,"y":0.5557206273078918},{"x":0.6844444274902344,"y":0.5557206273078918}]},"confidence":0.9898791313171387,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.6844444274902344,0.5423476696014404,0.7066666483879089,0.5557206273078918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7155555486679077,"y":0.5423476696014404},{"x":0.7488889098167419,"y":0.5423476696014404},{"x":0.7488889098167419,"y":0.5572065114974976},{"x":0.7155555486679077,"y":0.5572065114974976}]},"confidence":0.9934042096138,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.7155555486679077,0.5423476696014404,0.7488889098167419,0.5572065114974976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.5423476696014404},{"x":0.7799999713897705,"y":0.5423476696014404},{"x":0.7799999713897705,"y":0.5572065114974976},{"x":0.7599999904632568,"y":0.5572065114974976}]},"confidence":0.9909857511520386,"dir":"ltr","str":"El","boundary":[0.7599999904632568,0.5423476696014404,0.7799999713897705,0.5572065114974976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.5423476696014404},{"x":0.7866666913032532,"y":0.5423476696014404},{"x":0.7866666913032532,"y":0.5572065114974976},{"x":0.7822222113609314,"y":0.5572065114974976}]},"confidence":0.986442506313324,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7822222113609314,0.5423476696014404,0.7866666913032532,0.5572065114974976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.5423476696014404},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5423476696014404},{"x":0.8333333134651184,"y":0.5572065114974976},{"x":0.7888888716697693,"y":0.5572065114974976}]},"confidence":0.9945892691612244,"dir":"ltr","str":"Gadi","boundary":[0.7888888716697693,0.5423476696014404,0.8333333134651184,0.5572065114974976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8355555534362793,"y":0.5438335537910461},{"x":0.8377777934074402,"y":0.5438335537910461},{"x":0.8377777934074402,"y":0.5572065114974976},{"x":0.8355555534362793,"y":0.5572065114974976}]},"confidence":0.9904482364654541,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.8355555534362793,0.5438335537910461,0.8377777934074402,0.5572065114974976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8488888740539551,"y":0.5438335537910461},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5438335537910461},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5572065114974976},{"x":0.8488888740539551,"y":0.5572065114974976}]},"confidence":0.9882962107658386,"dir":"ltr","str":"A.","boundary":[0.8488888740539551,0.5438335537910461,0.8688889145851135,0.5572065114974976]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.5646359324455261},{"x":0.12666666507720947,"y":0.5646359324455261},{"x":0.12666666507720947,"y":0.5794947743415833},{"x":0.11777777969837189,"y":0.5794947743415833}]},"confidence":0.9749631285667419,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.11777777969837189,0.5646359324455261,0.12666666507720947,0.5794947743415833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12444444745779037,"y":0.5646359324455261},{"x":0.15777777135372162,"y":0.5646359324455261},{"x":0.15777777135372162,"y":0.5794947743415833},{"x":0.12444444745779037,"y":0.5794947743415833}]},"confidence":0.9888970851898193,"dir":"ltr","str":"eds","boundary":[0.12444444745779037,0.5646359324455261,0.15777777135372162,0.5794947743415833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15777777135372162,"y":0.5646359324455261},{"x":0.162222221493721,"y":0.5646359324455261},{"x":0.162222221493721,"y":0.5794947743415833},{"x":0.15777777135372162,"y":0.5794947743415833}]},"confidence":0.9472732543945312,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.15777777135372162,0.5646359324455261,0.162222221493721,0.5794947743415833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.162222221493721,"y":0.5646359324455261},{"x":0.1711111068725586,"y":0.5646359324455261},{"x":0.1711111068725586,"y":0.5794947743415833},{"x":0.162222221493721,"y":0.5794947743415833}]},"confidence":0.9799234867095947,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.162222221493721,0.5646359324455261,0.1711111068725586,0.5794947743415833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18222221732139587,"y":0.5646359324455261},{"x":0.23555555939674377,"y":0.5661218166351318},{"x":0.23555555939674377,"y":0.5794947743415833},{"x":0.18222221732139587,"y":0.5794947743415833}]},"confidence":0.9859966039657593,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.18222221732139587,0.5646359324455261,0.23555555939674377,0.5794947743415833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24666666984558105,"y":0.5661218166351318},{"x":0.2666666805744171,"y":0.5661218166351318},{"x":0.2666666805744171,"y":0.5794947743415833},{"x":0.24666666984558105,"y":0.5794947743415833}]},"confidence":0.9888712167739868,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.24666666984558105,0.5661218166351318,0.2666666805744171,0.5794947743415833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800000011920929,"y":0.5661218166351318},{"x":0.3288888931274414,"y":0.5661218166351318},{"x":0.3288888931274414,"y":0.5794947743415833},{"x":0.2800000011920929,"y":0.5794947743415833}]},"confidence":0.9947211742401123,"dir":"ltr","str":"Libya","boundary":[0.2800000011920929,0.5661218166351318,0.3288888931274414,0.5794947743415833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3422222137451172,"y":0.5661218166351318},{"x":0.36222222447395325,"y":0.5661218166351318},{"x":0.36222222447395325,"y":0.5794947743415833},{"x":0.3422222137451172,"y":0.5794947743415833}]},"confidence":0.9733531475067139,"dir":"ltr","str":"61","boundary":[0.3422222137451172,0.5661218166351318,0.36222222447395325,0.5794947743415833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.5661218166351318},{"x":0.371111124753952,"y":0.5661218166351318},{"x":0.371111124753952,"y":0.5794947743415833},{"x":0.36666667461395264,"y":0.5794947743415833}]},"confidence":0.9361881017684937,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.36666667461395264,0.5661218166351318,0.371111124753952,0.5794947743415833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.5661218166351318},{"x":0.4355555474758148,"y":0.5661218166351318},{"x":0.4355555474758148,"y":0.580980658531189},{"x":0.3844444453716278,"y":0.5794947743415833}]},"confidence":0.9633148908615112,"dir":"ltr","str":"1-14.-","boundary":[0.3844444453716278,0.5661218166351318,0.4355555474758148,0.580980658531189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448888897895813,"y":0.5661218166351318},{"x":0.5444444417953491,"y":0.5661218166351318},{"x":0.5444444417953491,"y":0.580980658531189},{"x":0.448888897895813,"y":0.5794947743415833}]},"confidence":0.9972739815711975,"dir":"ltr","str":"Townsend","boundary":[0.448888897895813,0.5661218166351318,0.5444444417953491,0.580980658531189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54666668176651,"y":0.5676077008247375},{"x":0.5488888621330261,"y":0.5676077008247375},{"x":0.5488888621330261,"y":0.580980658531189},{"x":0.54666668176651,"y":0.580980658531189}]},"confidence":0.9859539270401001,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.54666668176651,0.5676077008247375,0.5488888621330261,0.580980658531189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.5676077008247375},{"x":0.5822222232818604,"y":0.5676077008247375},{"x":0.5822222232818604,"y":0.580980658531189},{"x":0.5644444227218628,"y":0.580980658531189}]},"confidence":0.968440055847168,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.5644444227218628,0.5676077008247375,0.5822222232818604,0.580980658531189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597777783870697,"y":0.5676077008247375},{"x":0.6155555844306946,"y":0.5676077008247375},{"x":0.6155555844306946,"y":0.580980658531189},{"x":0.597777783870697,"y":0.580980658531189}]},"confidence":0.9395618438720703,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.597777783870697,0.5676077008247375,0.6155555844306946,0.580980658531189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.5676077008247375},{"x":0.6711111068725586,"y":0.5676077008247375},{"x":0.6711111068725586,"y":0.580980658531189},{"x":0.6288889050483704,"y":0.580980658531189}]},"confidence":0.9879215955734253,"dir":"ltr","str":"1974","boundary":[0.6288889050483704,0.5676077008247375,0.6711111068725586,0.580980658531189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733333468437195,"y":0.5676077008247375},{"x":0.6777777671813965,"y":0.5676077008247375},{"x":0.6777777671813965,"y":0.580980658531189},{"x":0.6733333468437195,"y":0.580980658531189}]},"confidence":0.9689232707023621,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6733333468437195,0.5676077008247375,0.6777777671813965,0.580980658531189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911110877990723,"y":0.5676077008247375},{"x":0.8377777934074402,"y":0.5676077008247375},{"x":0.8377777934074402,"y":0.580980658531189},{"x":0.6911110877990723,"y":0.580980658531189}]},"confidence":0.9953528046607971,"dir":"ltr","str":"Caesalpiniaceae","boundary":[0.6911110877990723,0.5676077008247375,0.8377777934074402,0.580980658531189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851111114025116,"y":0.5676077008247375},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5676077008247375},{"x":0.8688889145851135,"y":0.580980658531189},{"x":0.851111114025116,"y":0.580980658531189}]},"confidence":0.9916113615036011,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.851111114025116,0.5676077008247375,0.8688889145851135,0.580980658531189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.5898959636688232},{"x":0.2133333384990692,"y":0.591381847858429},{"x":0.2133333384990692,"y":0.6047548055648804},{"x":0.11777777969837189,"y":0.6047548055648804}]},"confidence":0.9879231452941895,"dir":"ltr","str":"Townsend","boundary":[0.11777777969837189,0.5898959636688232,0.2133333384990692,0.6047548055648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21555554866790771,"y":0.591381847858429},{"x":0.2199999988079071,"y":0.591381847858429},{"x":0.2199999988079071,"y":0.6047548055648804},{"x":0.21555554866790771,"y":0.6047548055648804}]},"confidence":0.9682402014732361,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.21555554866790771,0.591381847858429,0.2199999988079071,0.6047548055648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.591381847858429},{"x":0.24888889491558075,"y":0.591381847858429},{"x":0.24888889491558075,"y":0.6047548055648804},{"x":0.2288888841867447,"y":0.6047548055648804}]},"confidence":0.9753872752189636,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.2288888841867447,0.591381847858429,0.24888889491558075,0.6047548055648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.591381847858429},{"x":0.2755555510520935,"y":0.591381847858429},{"x":0.2755555510520935,"y":0.6047548055648804},{"x":0.25777778029441833,"y":0.6047548055648804}]},"confidence":0.9695867300033569,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.25777778029441833,0.591381847858429,0.2755555510520935,0.6047548055648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2866666615009308,"y":0.591381847858429},{"x":0.3177777826786041,"y":0.591381847858429},{"x":0.3177777826786041,"y":0.6047548055648804},{"x":0.2866666615009308,"y":0.6047548055648804}]},"confidence":0.9941831827163696,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.2866666615009308,0.591381847858429,0.3177777826786041,0.6047548055648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.591381847858429},{"x":0.3844444453716278,"y":0.591381847858429},{"x":0.3844444453716278,"y":0.6062406897544861},{"x":0.3288888931274414,"y":0.6047548055648804}]},"confidence":0.991338849067688,"dir":"ltr","str":"Guest","boundary":[0.3288888931274414,0.591381847858429,0.3844444453716278,0.6062406897544861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.591381847858429},{"x":0.3888888955116272,"y":0.591381847858429},{"x":0.3888888955116272,"y":0.6047548055648804},{"x":0.3844444453716278,"y":0.6047548055648804}]},"confidence":0.9867681860923767,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3844444453716278,0.591381847858429,0.3888888955116272,0.6047548055648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.591381847858429},{"x":0.41555556654930115,"y":0.591381847858429},{"x":0.41555556654930115,"y":0.6047548055648804},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6047548055648804}]},"confidence":0.987794816493988,"dir":"ltr","str":"E.","boundary":[0.4000000059604645,0.591381847858429,0.41555556654930115,0.6047548055648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.591381847858429},{"x":0.4333333373069763,"y":0.591381847858429},{"x":0.4333333373069763,"y":0.6047548055648804},{"x":0.4266666769981384,"y":0.6047548055648804}]},"confidence":0.993191659450531,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4266666769981384,0.591381847858429,0.4333333373069763,0.6047548055648804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.591381847858429},{"x":0.46444445848464966,"y":0.591381847858429},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6062406897544861},{"x":0.4355555474758148,"y":0.6062406897544861}]},"confidence":0.9941171407699585,"dir":"ltr","str":"eds","boundary":[0.4355555474758148,0.591381847858429,0.46444445848464966,0.6062406897544861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.591381847858429},{"x":0.46888887882232666,"y":0.591381847858429},{"x":0.46888887882232666,"y":0.6062406897544861},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6062406897544861}]},"confidence":0.9831056594848633,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.46666666865348816,0.591381847858429,0.46888887882232666,0.6062406897544861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47111111879348755,"y":0.591381847858429},{"x":0.47777777910232544,"y":0.591381847858429},{"x":0.47777777910232544,"y":0.6062406897544861},{"x":0.47111111879348755,"y":0.6062406897544861}]},"confidence":0.9839998483657837,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.47111111879348755,0.591381847858429,0.47777777910232544,0.6062406897544861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4866666793823242,"y":0.591381847858429},{"x":0.5377777814865112,"y":0.591381847858429},{"x":0.5377777814865112,"y":0.6062406897544861},{"x":0.4866666793823242,"y":0.6062406897544861}]},"confidence":0.9846565127372742,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.4866666793823242,0.591381847858429,0.5377777814865112,0.6062406897544861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54666668176651,"y":0.591381847858429},{"x":0.5666666626930237,"y":0.591381847858429},{"x":0.5666666626930237,"y":0.6062406897544861},{"x":0.54666668176651,"y":0.6062406897544861}]},"confidence":0.9887083768844604,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.54666668176651,0.591381847858429,0.5666666626930237,0.6062406897544861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.5928677320480347},{"x":0.6111111044883728,"y":0.5928677320480347},{"x":0.6111111044883728,"y":0.6062406897544861},{"x":0.5733333230018616,"y":0.6062406897544861}]},"confidence":0.9897603392601013,"dir":"ltr","str":"Iraq","boundary":[0.5733333230018616,0.5928677320480347,0.6111111044883728,0.6062406897544861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6200000047683716,"y":0.5928677320480347},{"x":0.6311110854148865,"y":0.5928677320480347},{"x":0.6311110854148865,"y":0.6062406897544861},{"x":0.6200000047683716,"y":0.6062406897544861}]},"confidence":0.9865559339523315,"dir":"ltr","str":"3","boundary":[0.6200000047683716,0.5928677320480347,0.6311110854148865,0.6062406897544861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6311110854148865,"y":0.5928677320480347},{"x":0.6355555653572083,"y":0.5928677320480347},{"x":0.6355555653572083,"y":0.6062406897544861},{"x":0.6311110854148865,"y":0.6062406897544861}]},"confidence":0.9669913053512573,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.6311110854148865,0.5928677320480347,0.6355555653572083,0.6062406897544861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.5928677320480347},{"x":0.6977777481079102,"y":0.5928677320480347},{"x":0.6977777481079102,"y":0.6062406897544861},{"x":0.644444465637207,"y":0.6062406897544861}]},"confidence":0.9730328917503357,"dir":"ltr","str":"1-30.-","boundary":[0.644444465637207,0.5928677320480347,0.6977777481079102,0.6062406897544861]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.5928677320480347},{"x":0.8022222518920898,"y":0.5928677320480347},{"x":0.8022222518920898,"y":0.6077265739440918},{"x":0.7066666483879089,"y":0.6062406897544861}]},"confidence":0.9931272864341736,"dir":"ltr","str":"Rechinger","boundary":[0.7066666483879089,0.5928677320480347,0.8022222518920898,0.6077265739440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.804444432258606,"y":0.5928677320480347},{"x":0.8088889122009277,"y":0.5928677320480347},{"x":0.8088889122009277,"y":0.6077265739440918},{"x":0.804444432258606,"y":0.6077265739440918}]},"confidence":0.9842131733894348,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.804444432258606,0.5928677320480347,0.8088889122009277,0.6077265739440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.5928677320480347},{"x":0.8377777934074402,"y":0.5928677320480347},{"x":0.8377777934074402,"y":0.6077265739440918},{"x":0.8177777528762817,"y":0.6077265739440918}]},"confidence":0.9816305637359619,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.8177777528762817,0.5928677320480347,0.8377777934074402,0.6077265739440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.846666693687439,"y":0.5928677320480347},{"x":0.8688889145851135,"y":0.5928677320480347},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6077265739440918},{"x":0.846666693687439,"y":0.6077265739440918}]},"confidence":0.9849439263343811,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.846666693687439,0.5928677320480347,0.8688889145851135,0.6077265739440918]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.6166418790817261},{"x":0.162222221493721,"y":0.6166418790817261},{"x":0.162222221493721,"y":0.6315007209777832},{"x":0.11777777969837189,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9846599102020264,"dir":"ltr","str":"1986","boundary":[0.11777777969837189,0.6166418790817261,0.162222221493721,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.162222221493721,"y":0.6166418790817261},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6166418790817261},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6315007209777832},{"x":0.162222221493721,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9314368963241577,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.162222221493721,0.6166418790817261,0.1666666716337204,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17555555701255798,"y":0.6166418790817261},{"x":0.324444442987442,"y":0.6166418790817261},{"x":0.324444442987442,"y":0.6315007209777832},{"x":0.17555555701255798,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9931175112724304,"dir":"ltr","str":"Caesalpiniaceae","boundary":[0.17555555701255798,0.6166418790817261,0.324444442987442,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.6166418790817261},{"x":0.35111111402511597,"y":0.6166418790817261},{"x":0.35111111402511597,"y":0.6315007209777832},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9917552471160889,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.3333333432674408,0.6166418790817261,0.35111111402511597,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36000001430511475,"y":0.6166418790817261},{"x":0.4577777683734894,"y":0.6166418790817261},{"x":0.4577777683734894,"y":0.6315007209777832},{"x":0.36000001430511475,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9914023280143738,"dir":"ltr","str":"Rechinger","boundary":[0.36000001430511475,0.6166418790817261,0.4577777683734894,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.6166418790817261},{"x":0.4866666793823242,"y":0.6166418790817261},{"x":0.4866666793823242,"y":0.6315007209777832},{"x":0.46666666865348816,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.982347846031189,"dir":"ltr","str":"K.","boundary":[0.46666666865348816,0.6166418790817261,0.4866666793823242,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4955555498600006,"y":0.6166418790817261},{"x":0.5177778005599976,"y":0.6166418790817261},{"x":0.5177778005599976,"y":0.6315007209777832},{"x":0.4955555498600006,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9793959856033325,"dir":"ltr","str":"H.","boundary":[0.4955555498600006,0.6166418790817261,0.5177778005599976,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.6166418790817261},{"x":0.5333333611488342,"y":0.6166418790817261},{"x":0.5333333611488342,"y":0.6315007209777832},{"x":0.5288888812065125,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9940820336341858,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.5288888812065125,0.6166418790817261,0.5333333611488342,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.6166418790817261},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6166418790817261},{"x":0.5555555820465088,"y":0.6315007209777832},{"x":0.5355555415153503,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9946573972702026,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.5355555415153503,0.6166418790817261,0.5555555820465088,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.6166418790817261},{"x":0.5600000023841858,"y":0.6166418790817261},{"x":0.5600000023841858,"y":0.6315007209777832},{"x":0.5577777624130249,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.977412760257721,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5577777624130249,0.6166418790817261,0.5600000023841858,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.6166418790817261},{"x":0.5688889026641846,"y":0.6166418790817261},{"x":0.5688889026641846,"y":0.6315007209777832},{"x":0.5622222423553467,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9795628786087036,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.5622222423553467,0.6166418790817261,0.5688889026641846,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5799999833106995,"y":0.6166418790817261},{"x":0.6311110854148865,"y":0.6166418790817261},{"x":0.6311110854148865,"y":0.6315007209777832},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9883428812026978,"dir":"ltr","str":"Flora","boundary":[0.5799999833106995,0.6166418790817261,0.6311110854148865,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.6166418790817261},{"x":0.7022222280502319,"y":0.6166418790817261},{"x":0.7022222280502319,"y":0.6315007209777832},{"x":0.6399999856948853,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.992813766002655,"dir":"ltr","str":"Iranica","boundary":[0.6399999856948853,0.6166418790817261,0.7022222280502319,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7133333086967468,"y":0.6166418790817261},{"x":0.7444444298744202,"y":0.6166418790817261},{"x":0.7444444298744202,"y":0.6315007209777832},{"x":0.7133333086967468,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9845882058143616,"dir":"ltr","str":"160","boundary":[0.7133333086967468,0.6166418790817261,0.7444444298744202,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.746666669845581,"y":0.6166418790817261},{"x":0.7488889098167419,"y":0.6166418790817261},{"x":0.7488889098167419,"y":0.6315007209777832},{"x":0.746666669845581,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9670745134353638,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.746666669845581,0.6166418790817261,0.7488889098167419,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.6166418790817261},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6166418790817261},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6315007209777832},{"x":0.7599999904632568,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9686952233314514,"dir":"ltr","str":"1-11","boundary":[0.7599999904632568,0.6166418790817261,0.7977777719497681,0.6315007209777832]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6166418790817261},{"x":0.8066666722297668,"y":0.6166418790817261},{"x":0.8066666722297668,"y":0.6315007209777832},{"x":0.800000011920929,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9545238614082336,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.800000011920929,0.6166418790817261,0.8066666722297668,0.6315007209777832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.36404159665107727},{"x":0.8711110949516296,"y":0.365527480840683},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6329866051673889},{"x":0.11555555462837219,"y":0.6315007209777832}]},"confidence":0.9866520762443542,"dir":"ltr","boundary":[0.11055555462837219,0.35704159665107726,0.8738889145851135,0.6399866051673889],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377777934074402,"y":0.668647825717926},{"x":0.8688889145851135,"y":0.668647825717926},{"x":0.8688889145851135,"y":0.6849925518035889},{"x":0.8377777934074402,"y":0.6849925518035889}]},"confidence":0.9813896417617798,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.8377777934074402,0.668647825717926,0.8688889145851135,0.6849925518035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.6656760573387146},{"x":0.8288888931274414,"y":0.6671619415283203},{"x":0.8266666531562805,"y":0.6849925518035889},{"x":0.7711111307144165,"y":0.6835066676139832}]},"confidence":0.9898476600646973,"dir":"rtl","str":"ارغوان","boundary":[0.7711111307144165,0.6656760573387146,0.8266666531562805,0.6849925518035889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377777934074402,"y":0.6939078569412231},{"x":0.8711110949516296,"y":0.6939078569412231},{"x":0.8688889145851135,"y":0.7132243514060974},{"x":0.8355555534362793,"y":0.7132243514060974}]},"confidence":0.9210015535354614,"dir":"rtl","str":"فرخ","boundary":[0.8377777934074402,0.6939078569412231,0.8688889145851135,0.7132243514060974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599999904632568,"y":0.6924219727516174},{"x":0.8288888931274414,"y":0.6924219727516174},{"x":0.8288888931274414,"y":0.7132243514060974},{"x":0.7599999904632568,"y":0.7132243514060974}]},"confidence":0.9872458577156067,"dir":"rtl","str":"قهرمانی","boundary":[0.7599999904632568,0.6924219727516174,0.8288888931274414,0.7132243514060974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6924219727516174},{"x":0.7511110901832581,"y":0.6924219727516174},{"x":0.7488889098167419,"y":0.7117384672164917},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7117384672164917}]},"confidence":0.9921333193778992,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.7222222089767456,0.6924219727516174,0.7488889098167419,0.7117384672164917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.6656760573387146},{"x":0.8711110949516296,"y":0.668647825717926},{"x":0.8688889145851135,"y":0.7147102355957031},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7117384672164917}]},"confidence":0.9794542789459229,"dir":"ltr","boundary":[0.7172222089767456,0.6586760573387146,0.8738889145851135,0.7217102355957031],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.7161961197853088},{"x":0.8688889145851135,"y":0.7161961197853088},{"x":0.8688889145851135,"y":0.7384843826293945},{"x":0.8088889122009277,"y":0.7384843826293945}]},"confidence":0.9836540222167969,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.8088889122009277,0.7161961197853088,0.8688889145851135,0.7384843826293945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.7161961197853088},{"x":0.800000011920929,"y":0.7161961197853088},{"x":0.800000011920929,"y":0.7384843826293945},{"x":0.753333330154419,"y":0.7369984984397888}]},"confidence":0.99237060546875,"dir":"rtl","str":"درختی","boundary":[0.753333330154419,0.7161961197853088,0.800000011920929,0.7384843826293945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.7161961197853088},{"x":0.7488889098167419,"y":0.7161961197853088},{"x":0.7488889098167419,"y":0.7369984984397888},{"x":0.7400000095367432,"y":0.7369984984397888}]},"confidence":0.9666940569877625,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7400000095367432,0.7161961197853088,0.7488889098167419,0.7369984984397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6733333468437195,"y":0.7161961197853088},{"x":0.7355555295944214,"y":0.7161961197853088},{"x":0.7355555295944214,"y":0.7369984984397888},{"x":0.6733333468437195,"y":0.7369984984397888}]},"confidence":0.9858251214027405,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.6733333468437195,0.7161961197853088,0.7355555295944214,0.7369984984397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6555555462837219,"y":0.7161961197853088},{"x":0.6688888669013977,"y":0.7161961197853088},{"x":0.6688888669013977,"y":0.7369984984397888},{"x":0.6555555462837219,"y":0.7369984984397888}]},"confidence":0.9333919286727905,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6555555462837219,0.7161961197853088,0.6688888669013977,0.7369984984397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.7147102355957031},{"x":0.6511111259460449,"y":0.7147102355957031},{"x":0.6511111259460449,"y":0.7369984984397888},{"x":0.6399999856948853,"y":0.7369984984397888}]},"confidence":0.9734508991241455,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6399999856948853,0.7147102355957031,0.6511111259460449,0.7369984984397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5666666626930237,"y":0.7147102355957031},{"x":0.6355555653572083,"y":0.7161961197853088},{"x":0.6355555653572083,"y":0.7369984984397888},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7369984984397888}]},"confidence":0.9910313487052917,"dir":"rtl","str":"بالارونده","boundary":[0.5666666626930237,0.7147102355957031,0.6355555653572083,0.7369984984397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.551111102104187,"y":0.7147102355957031},{"x":0.5600000023841858,"y":0.7147102355957031},{"x":0.5600000023841858,"y":0.7369984984397888},{"x":0.551111102104187,"y":0.7369984984397888}]},"confidence":0.9963839650154114,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.551111102104187,0.7147102355957031,0.5600000023841858,0.7369984984397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.7147102355957031},{"x":0.5422222018241882,"y":0.7147102355957031},{"x":0.5422222018241882,"y":0.7369984984397888},{"x":0.5333333611488342,"y":0.7369984984397888}]},"confidence":0.9890831112861633,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5333333611488342,0.7147102355957031,0.5422222018241882,0.7369984984397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.7147102355957031},{"x":0.5244444608688354,"y":0.7147102355957031},{"x":0.5244444608688354,"y":0.7369984984397888},{"x":0.48222222924232483,"y":0.7369984984397888}]},"confidence":0.9927244186401367,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.48222222924232483,0.7147102355957031,0.5244444608688354,0.7369984984397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46222221851348877,"y":0.7147102355957031},{"x":0.47555556893348694,"y":0.7147102355957031},{"x":0.47555556893348694,"y":0.7369984984397888},{"x":0.46222221851348877,"y":0.7369984984397888}]},"confidence":0.997315526008606,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46222221851348877,0.7147102355957031,0.47555556893348694,0.7369984984397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.7147102355957031},{"x":0.4555555582046509,"y":0.7147102355957031},{"x":0.4555555582046509,"y":0.7369984984397888},{"x":0.40888887643814087,"y":0.7355126142501831}]},"confidence":0.9938011765480042,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.40888887643814087,0.7147102355957031,0.4555555582046509,0.7369984984397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36666667461395264,"y":0.7147102355957031},{"x":0.402222216129303,"y":0.7147102355957031},{"x":0.402222216129303,"y":0.7355126142501831},{"x":0.36666667461395264,"y":0.7355126142501831}]},"confidence":0.9907484650611877,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.36666667461395264,0.7147102355957031,0.402222216129303,0.7355126142501831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.7147102355957031},{"x":0.36444443464279175,"y":0.7147102355957031},{"x":0.36444443464279175,"y":0.7355126142501831},{"x":0.35777777433395386,"y":0.7355126142501831}]},"confidence":0.9714890122413635,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35777777433395386,0.7147102355957031,0.36444443464279175,0.7355126142501831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.7147102355957031},{"x":0.3488888740539551,"y":0.7147102355957031},{"x":0.3488888740539551,"y":0.7355126142501831},{"x":0.31111112236976624,"y":0.7355126142501831}]},"confidence":0.9900004267692566,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.31111112236976624,0.7147102355957031,0.3488888740539551,0.7355126142501831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.7132243514060974},{"x":0.30444443225860596,"y":0.7147102355957031},{"x":0.30444443225860596,"y":0.7355126142501831},{"x":0.25333333015441895,"y":0.7355126142501831}]},"confidence":0.9931734800338745,"dir":"rtl","str":"متناوب","boundary":[0.25333333015441895,0.7132243514060974,0.30444443225860596,0.7355126142501831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23777778446674347,"y":0.7132243514060974},{"x":0.24666666984558105,"y":0.7132243514060974},{"x":0.24666666984558105,"y":0.7355126142501831},{"x":0.23777778446674347,"y":0.7355126142501831}]},"confidence":0.9799660444259644,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23777778446674347,0.7132243514060974,0.24666666984558105,0.7355126142501831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20222222805023193,"y":0.7132243514060974},{"x":0.2288888841867447,"y":0.7132243514060974},{"x":0.2288888841867447,"y":0.7355126142501831},{"x":0.20222222805023193,"y":0.7355126142501831}]},"confidence":0.991367757320404,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.20222222805023193,0.7132243514060974,0.2288888841867447,0.7355126142501831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.7132243514060974},{"x":0.19333332777023315,"y":0.7132243514060974},{"x":0.19333332777023315,"y":0.7340267300605774},{"x":0.1599999964237213,"y":0.7340267300605774}]},"confidence":0.9921627044677734,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.1599999964237213,0.7132243514060974,0.19333332777023315,0.7340267300605774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.7132243514060974},{"x":0.15555556118488312,"y":0.7132243514060974},{"x":0.15555556118488312,"y":0.7340267300605774},{"x":0.14444445073604584,"y":0.7340267300605774}]},"confidence":0.9466658234596252,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.14444445073604584,0.7132243514060974,0.15555556118488312,0.7340267300605774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11999999731779099,"y":0.7132243514060974},{"x":0.12888889014720917,"y":0.7132243514060974},{"x":0.12888889014720917,"y":0.7340267300605774},{"x":0.11999999731779099,"y":0.7340267300605774}]},"confidence":0.9820115566253662,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.11999999731779099,0.7132243514060974,0.12888889014720917,0.7340267300605774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.851111114025116,"y":0.741456151008606},{"x":0.8688889145851135,"y":0.741456151008606},{"x":0.8688889145851135,"y":0.7607726454734802},{"x":0.851111114025116,"y":0.7607726454734802}]},"confidence":0.9846293330192566,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.851111114025116,0.741456151008606,0.8688889145851135,0.7607726454734802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.741456151008606},{"x":0.8422222137451172,"y":0.741456151008606},{"x":0.8422222137451172,"y":0.7607726454734802},{"x":0.8244444727897644,"y":0.7607726454734802}]},"confidence":0.9882990717887878,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.8244444727897644,0.741456151008606,0.8422222137451172,0.7607726454734802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7622222304344177,"y":0.741456151008606},{"x":0.8177777528762817,"y":0.741456151008606},{"x":0.8177777528762817,"y":0.7607726454734802},{"x":0.7622222304344177,"y":0.7607726454734802}]},"confidence":0.9652373194694519,"dir":"rtl","str":"شانهای","boundary":[0.7622222304344177,0.741456151008606,0.8177777528762817,0.7607726454734802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488889098167419,"y":0.741456151008606},{"x":0.753333330154419,"y":0.741456151008606},{"x":0.753333330154419,"y":0.7607726454734802},{"x":0.7488889098167419,"y":0.7607726454734802}]},"confidence":0.9681833982467651,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7488889098167419,0.741456151008606,0.753333330154419,0.7607726454734802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977777481079102,"y":0.7399702668190002},{"x":0.746666669845581,"y":0.7399702668190002},{"x":0.746666669845581,"y":0.7607726454734802},{"x":0.6977777481079102,"y":0.7607726454734802}]},"confidence":0.9507448673248291,"dir":"rtl","str":"عمدتاً","boundary":[0.6977777481079102,0.7399702668190002,0.746666669845581,0.7607726454734802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.7399702668190002},{"x":0.6911110877990723,"y":0.7399702668190002},{"x":0.6911110877990723,"y":0.7592867612838745},{"x":0.6377778053283691,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9818204045295715,"dir":"rtl","str":"شانهای","boundary":[0.6377778053283691,0.7399702668190002,0.6911110877990723,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.7399702668190002},{"x":0.6288889050483704,"y":0.7399702668190002},{"x":0.6288889050483704,"y":0.7592867612838745},{"x":0.6066666841506958,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9969865083694458,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.6066666841506958,0.7399702668190002,0.6288889050483704,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597777783870697,"y":0.7399702668190002},{"x":0.602222204208374,"y":0.7399702668190002},{"x":0.602222204208374,"y":0.7592867612838745},{"x":0.597777783870697,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9770808219909668,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.597777783870697,0.7399702668190002,0.602222204208374,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.7399702668190002},{"x":0.5955555438995361,"y":0.7399702668190002},{"x":0.5955555438995361,"y":0.7592867612838745},{"x":0.5911111235618591,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9810958504676819,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5911111235618591,0.7399702668190002,0.5955555438995361,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711110830307007,"y":0.7399702668190002},{"x":0.5844444632530212,"y":0.7399702668190002},{"x":0.5844444632530212,"y":0.7592867612838745},{"x":0.5711110830307007,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9965433478355408,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5711110830307007,0.7399702668190002,0.5844444632530212,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5177778005599976,"y":0.7399702668190002},{"x":0.5644444227218628,"y":0.7399702668190002},{"x":0.5644444227218628,"y":0.7592867612838745},{"x":0.5177778005599976,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9938321113586426,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.5177778005599976,0.7399702668190002,0.5644444227218628,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47555556893348694,"y":0.7399702668190002},{"x":0.5111111402511597,"y":0.7399702668190002},{"x":0.5111111402511597,"y":0.7592867612838745},{"x":0.47555556893348694,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9916443228721619,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.47555556893348694,0.7399702668190002,0.5111111402511597,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4577777683734894,"y":0.7399702668190002},{"x":0.46666666865348816,"y":0.7399702668190002},{"x":0.46666666865348816,"y":0.7592867612838745},{"x":0.4577777683734894,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9843002557754517,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4577777683734894,0.7399702668190002,0.46666666865348816,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.7399702668190002},{"x":0.448888897895813,"y":0.7399702668190002},{"x":0.448888897895813,"y":0.7592867612838745},{"x":0.42222222685813904,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.987083911895752,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.42222222685813904,0.7399702668190002,0.448888897895813,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35333332419395447,"y":0.7399702668190002},{"x":0.41333332657814026,"y":0.7399702668190002},{"x":0.41333332657814026,"y":0.7592867612838745},{"x":0.35333332419395447,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9849186539649963,"dir":"rtl","str":"برگچهای","boundary":[0.35333332419395447,0.7399702668190002,0.41333332657814026,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3422222137451172,"y":0.7399702668190002},{"x":0.3488888740539551,"y":0.7399702668190002},{"x":0.3488888740539551,"y":0.7592867612838745},{"x":0.3422222137451172,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9581153988838196,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3422222137451172,0.7399702668190002,0.3488888740539551,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25999999046325684,"y":0.7384843826293945},{"x":0.3377777636051178,"y":0.7399702668190002},{"x":0.3377777636051178,"y":0.7592867612838745},{"x":0.25999999046325684,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9859632849693298,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.25999999046325684,0.7384843826293945,0.3377777636051178,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23777778446674347,"y":0.7384843826293945},{"x":0.25111111998558044,"y":0.7384843826293945},{"x":0.25111111998558044,"y":0.7592867612838745},{"x":0.23777778446674347,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.985041618347168,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.23777778446674347,0.7384843826293945,0.25111111998558044,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17777778208255768,"y":0.7384843826293945},{"x":0.2288888841867447,"y":0.7384843826293945},{"x":0.2288888841867447,"y":0.7592867612838745},{"x":0.17777778208255768,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9785686731338501,"dir":"rtl","str":"دوتایی","boundary":[0.17777778208255768,0.7384843826293945,0.2288888841867447,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.7384843826293945},{"x":0.1733333319425583,"y":0.7384843826293945},{"x":0.1733333319425583,"y":0.7592867612838745},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9911229610443115,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1666666716337204,0.7384843826293945,0.1733333319425583,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.7384843826293945},{"x":0.1599999964237213,"y":0.7384843826293945},{"x":0.1599999964237213,"y":0.7592867612838745},{"x":0.11777777969837189,"y":0.7592867612838745}]},"confidence":0.9908350706100464,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.11777777969837189,0.7384843826293945,0.1599999964237213,0.7592867612838745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8288888931274414,"y":0.7652302980422974},{"x":0.8688889145851135,"y":0.7652302980422974},{"x":0.8688889145851135,"y":0.7860326766967773},{"x":0.8288888931274414,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9884278774261475,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.8288888931274414,0.7652302980422974,0.8688889145851135,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.7652302980422974},{"x":0.8244444727897644,"y":0.7667161822319031},{"x":0.8244444727897644,"y":0.7875185608863831},{"x":0.7333333492279053,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9767487645149231,"dir":"rtl","str":"گوشوارکچه","boundary":[0.7333333492279053,0.7652302980422974,0.8244444727897644,0.7875185608863831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7266666889190674,"y":0.7652302980422974},{"x":0.7311111092567444,"y":0.7652302980422974},{"x":0.7311111092567444,"y":0.7860326766967773},{"x":0.7266666889190674,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9587844014167786,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7266666889190674,0.7652302980422974,0.7311111092567444,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.7652302980422974},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7652302980422974},{"x":0.7222222089767456,"y":0.7860326766967773},{"x":0.699999988079071,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9760581254959106,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.699999988079071,0.7652302980422974,0.7222222089767456,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.7652302980422974},{"x":0.6933333277702332,"y":0.7652302980422974},{"x":0.6933333277702332,"y":0.7860326766967773},{"x":0.6577777862548828,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9789855480194092,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.6577777862548828,0.7652302980422974,0.6933333277702332,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.7652302980422974},{"x":0.6511111259460449,"y":0.7652302980422974},{"x":0.6511111259460449,"y":0.7860326766967773},{"x":0.5888888835906982,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9841972589492798,"dir":"rtl","str":"خوشهای","boundary":[0.5888888835906982,0.7652302980422974,0.6511111259460449,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.7652302980422974},{"x":0.5844444632530212,"y":0.7652302980422974},{"x":0.5844444632530212,"y":0.7860326766967773},{"x":0.5733333230018616,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9709122180938721,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5733333230018616,0.7652302980422974,0.5844444632530212,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199999809265137,"y":0.7652302980422974},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7652302980422974},{"x":0.5666666626930237,"y":0.7860326766967773},{"x":0.5199999809265137,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9899632930755615,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.5199999809265137,0.7652302980422974,0.5666666626930237,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5022222399711609,"y":0.7652302980422974},{"x":0.5111111402511597,"y":0.7652302980422974},{"x":0.5111111402511597,"y":0.7860326766967773},{"x":0.5022222399711609,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9860506057739258,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5022222399711609,0.7652302980422974,0.5111111402511597,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.448888897895813,"y":0.7652302980422974},{"x":0.4933333396911621,"y":0.7652302980422974},{"x":0.4933333396911621,"y":0.7860326766967773},{"x":0.448888897895813,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9879628419876099,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.448888897895813,0.7652302980422974,0.4933333396911621,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.7652302980422974},{"x":0.4422222077846527,"y":0.7652302980422974},{"x":0.4422222077846527,"y":0.7860326766967773},{"x":0.4355555474758148,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9594414234161377,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4355555474758148,0.7652302980422974,0.4422222077846527,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.7652302980422974},{"x":0.43111109733581543,"y":0.7652302980422974},{"x":0.43111109733581543,"y":0.7860326766967773},{"x":0.3911111056804657,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9862777590751648,"dir":"rtl","str":"گلها","boundary":[0.3911111056804657,0.7652302980422974,0.43111109733581543,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3422222137451172,"y":0.7652302980422974},{"x":0.3822222352027893,"y":0.7652302980422974},{"x":0.3822222352027893,"y":0.7860326766967773},{"x":0.3422222137451172,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.995033860206604,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.3422222137451172,0.7652302980422974,0.3822222352027893,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31555554270744324,"y":0.7652302980422974},{"x":0.3355555534362793,"y":0.7652302980422974},{"x":0.3355555534362793,"y":0.7860326766967773},{"x":0.31555554270744324,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9821923971176147,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.31555554270744324,0.7652302980422974,0.3355555534362793,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2644444406032562,"y":0.7637444138526917},{"x":0.30888888239860535,"y":0.7637444138526917},{"x":0.30888888239860535,"y":0.7860326766967773},{"x":0.2644444406032562,"y":0.7860326766967773}]},"confidence":0.9871382713317871,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.2644444406032562,0.7637444138526917,0.30888888239860535,0.7860326766967773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.7637444138526917},{"x":0.25999999046325684,"y":0.7637444138526917},{"x":0.25999999046325684,"y":0.7845467925071716},{"x":0.25111111998558044,"y":0.7845467925071716}]},"confidence":0.9491990208625793,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.25111111998558044,0.7637444138526917,0.25999999046325684,0.7845467925071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2177777737379074,"y":0.7637444138526917},{"x":0.24444444477558136,"y":0.7637444138526917},{"x":0.24444444477558136,"y":0.7845467925071716},{"x":0.2177777737379074,"y":0.7845467925071716}]},"confidence":0.9785345792770386,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.2177777737379074,0.7637444138526917,0.24444444477558136,0.7845467925071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.7637444138526917},{"x":0.21111111342906952,"y":0.7637444138526917},{"x":0.21111111342906952,"y":0.7845467925071716},{"x":0.1666666716337204,"y":0.7845467925071716}]},"confidence":0.9943787455558777,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.1666666716337204,0.7637444138526917,0.21111111342906952,0.7845467925071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13555555045604706,"y":0.7637444138526917},{"x":0.1599999964237213,"y":0.7637444138526917},{"x":0.1599999964237213,"y":0.7845467925071716},{"x":0.13555555045604706,"y":0.7845467925071716}]},"confidence":0.9810879230499268,"dir":"rtl","str":"آسا","boundary":[0.13555555045604706,0.7637444138526917,0.1599999964237213,0.7845467925071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.7637444138526917},{"x":0.12666666507720947,"y":0.7637444138526917},{"x":0.12666666507720947,"y":0.7845467925071716},{"x":0.11777777969837189,"y":0.7845467925071716}]},"confidence":0.9656774401664734,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.11777777969837189,0.7637444138526917,0.12666666507720947,0.7845467925071716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.846666693687439,"y":0.7904903292655945},{"x":0.8644444346427917,"y":0.7904903292655945},{"x":0.8644444346427917,"y":0.8127785921096802},{"x":0.846666693687439,"y":0.8127785921096802}]},"confidence":0.9870530962944031,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.846666693687439,0.7904903292655945,0.8644444346427917,0.8127785921096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8222222328186035,"y":0.7904903292655945},{"x":0.8377777934074402,"y":0.7904903292655945},{"x":0.8377777934074402,"y":0.8127785921096802},{"x":0.8222222328186035,"y":0.8127785921096802}]},"confidence":0.9899643063545227,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8222222328186035,0.7904903292655945,0.8377777934074402,0.8127785921096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.7904903292655945},{"x":0.8111110925674438,"y":0.7904903292655945},{"x":0.8111110925674438,"y":0.8127785921096802},{"x":0.7711111307144165,"y":0.8127785921096802}]},"confidence":0.9939391613006592,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.7711111307144165,0.7904903292655945,0.8111110925674438,0.8127785921096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.7904903292655945},{"x":0.7599999904632568,"y":0.7904903292655945},{"x":0.7599999904632568,"y":0.8127785921096802},{"x":0.7444444298744202,"y":0.8127785921096802}]},"confidence":0.9611973762512207,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.7444444298744202,0.7904903292655945,0.7599999904632568,0.8127785921096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6822222471237183,"y":0.7890044450759888},{"x":0.7266666889190674,"y":0.7890044450759888},{"x":0.7266666889190674,"y":0.8127785921096802},{"x":0.6822222471237183,"y":0.8127785921096802}]},"confidence":0.981342613697052,"dir":"rtl","str":"گلبرگی","boundary":[0.6822222471237183,0.7890044450759888,0.7266666889190674,0.8127785921096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653333306312561,"y":0.7890044450759888},{"x":0.6711111068725586,"y":0.7890044450759888},{"x":0.6711111068725586,"y":0.8127785921096802},{"x":0.653333306312561,"y":0.8127785921096802}]},"confidence":0.9977208375930786,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.653333306312561,0.7890044450759888,0.6711111068725586,0.8127785921096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.7890044450759888},{"x":0.6466666460037231,"y":0.7890044450759888},{"x":0.6466666460037231,"y":0.8127785921096802},{"x":0.6066666841506958,"y":0.8127785921096802}]},"confidence":0.9937512874603271,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.6066666841506958,0.7890044450759888,0.6466666460037231,0.8127785921096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5422222018241882,"y":0.7890044450759888},{"x":0.5933333039283752,"y":0.7890044450759888},{"x":0.5933333039283752,"y":0.8112927079200745},{"x":0.5422222018241882,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9918169379234314,"dir":"rtl","str":"متقارن","boundary":[0.5422222018241882,0.7890044450759888,0.5933333039283752,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5333333611488342,"y":0.7890044450759888},{"x":0.5422222018241882,"y":0.7890044450759888},{"x":0.5422222018241882,"y":0.8112927079200745},{"x":0.5333333611488342,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9702922701835632,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5333333611488342,0.7890044450759888,0.5422222018241882,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47111111879348755,"y":0.7890044450759888},{"x":0.5266666412353516,"y":0.7890044450759888},{"x":0.5266666412353516,"y":0.8112927079200745},{"x":0.47111111879348755,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9845722913742065,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.47111111879348755,0.7890044450759888,0.5266666412353516,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.7890044450759888},{"x":0.4577777683734894,"y":0.7890044450759888},{"x":0.4577777683734894,"y":0.8112927079200745},{"x":0.4399999976158142,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9871430397033691,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4399999976158142,0.7890044450759888,0.4577777683734894,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.7890044450759888},{"x":0.43111109733581543,"y":0.7890044450759888},{"x":0.43111109733581543,"y":0.8112927079200745},{"x":0.42222222685813904,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9854930639266968,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.42222222685813904,0.7890044450759888,0.43111109733581543,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.402222216129303,"y":0.7890044450759888},{"x":0.41333332657814026,"y":0.7890044450759888},{"x":0.41333332657814026,"y":0.8112927079200745},{"x":0.402222216129303,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.986125111579895,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.402222216129303,0.7890044450759888,0.41333332657814026,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.7890044450759888},{"x":0.3911111056804657,"y":0.7890044450759888},{"x":0.3911111056804657,"y":0.8112927079200745},{"x":0.3844444453716278,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9961501359939575,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.3844444453716278,0.7890044450759888,0.3911111056804657,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3422222137451172,"y":0.7875185608863831},{"x":0.3733333349227905,"y":0.7875185608863831},{"x":0.3733333349227905,"y":0.8112927079200745},{"x":0.3422222137451172,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9859591126441956,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.3422222137451172,0.7875185608863831,0.3733333349227905,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.7875185608863831},{"x":0.3377777636051178,"y":0.7875185608863831},{"x":0.3377777636051178,"y":0.8112927079200745},{"x":0.3288888931274414,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9842694997787476,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3288888931274414,0.7875185608863831,0.3377777636051178,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31555554270744324,"y":0.7875185608863831},{"x":0.3266666531562805,"y":0.7875185608863831},{"x":0.3266666531562805,"y":0.8112927079200745},{"x":0.31555554270744324,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9749516248703003,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.31555554270744324,0.7875185608863831,0.3266666531562805,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25111111998558044,"y":0.7875185608863831},{"x":0.30666667222976685,"y":0.7875185608863831},{"x":0.30666667222976685,"y":0.8112927079200745},{"x":0.25111111998558044,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9896377325057983,"dir":"rtl","str":"پیوستن","boundary":[0.25111111998558044,0.7875185608863831,0.30666667222976685,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.7875185608863831},{"x":0.23999999463558197,"y":0.7875185608863831},{"x":0.23999999463558197,"y":0.8112927079200745},{"x":0.23111110925674438,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9464366436004639,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.23111110925674438,0.7875185608863831,0.23999999463558197,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.7875185608863831},{"x":0.2199999988079071,"y":0.7875185608863831},{"x":0.2199999988079071,"y":0.8112927079200745},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9900033473968506,"dir":"rtl","str":"کاسبرگ","boundary":[0.1666666716337204,0.7875185608863831,0.2199999988079071,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14888888597488403,"y":0.7875185608863831},{"x":0.162222221493721,"y":0.7875185608863831},{"x":0.162222221493721,"y":0.8112927079200745},{"x":0.14888888597488403,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9818236231803894,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.14888888597488403,0.7875185608863831,0.162222221493721,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.7875185608863831},{"x":0.14444445073604584,"y":0.7875185608863831},{"x":0.14444445073604584,"y":0.8112927079200745},{"x":0.11555555462837219,"y":0.8112927079200745}]},"confidence":0.9917872548103333,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.11555555462837219,0.7875185608863831,0.14444445073604584,0.8112927079200745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8577777743339539,"y":0.8172362446784973},{"x":0.8688889145851135,"y":0.8172362446784973},{"x":0.8688889145851135,"y":0.839524507522583},{"x":0.8577777743339539,"y":0.839524507522583}]},"confidence":0.9789460897445679,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.8577777743339539,0.8172362446784973,0.8688889145851135,0.839524507522583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.8172362446784973},{"x":0.8577777743339539,"y":0.8172362446784973},{"x":0.8577777743339539,"y":0.839524507522583},{"x":0.8066666722297668,"y":0.839524507522583}]},"confidence":0.9881557822227478,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.8066666722297668,0.8172362446784973,0.8577777743339539,0.839524507522583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.8172362446784973},{"x":0.7955555319786072,"y":0.8172362446784973},{"x":0.7955555319786072,"y":0.839524507522583},{"x":0.7400000095367432,"y":0.839524507522583}]},"confidence":0.9924113750457764,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.7400000095367432,0.8172362446784973,0.7955555319786072,0.839524507522583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.8172362446784973},{"x":0.7400000095367432,"y":0.8172362446784973},{"x":0.7400000095367432,"y":0.8380386233329773},{"x":0.7311111092567444,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.9883942604064941,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7311111092567444,0.8172362446784973,0.7400000095367432,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.8172362446784973},{"x":0.7288888692855835,"y":0.8172362446784973},{"x":0.7288888692855835,"y":0.8380386233329773},{"x":0.6933333277702332,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.996881365776062,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.6933333277702332,0.8172362446784973,0.7288888692855835,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.8172362446784973},{"x":0.6711111068725586,"y":0.8172362446784973},{"x":0.6711111068725586,"y":0.8380386233329773},{"x":0.6244444251060486,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.9855242371559143,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.6244444251060486,0.8172362446784973,0.6711111068725586,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5933333039283752,"y":0.8157503604888916},{"x":0.6222222447395325,"y":0.8157503604888916},{"x":0.6222222447395325,"y":0.8380386233329773},{"x":0.5933333039283752,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.9880573153495789,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.5933333039283752,0.8157503604888916,0.6222222447395325,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5711110830307007,"y":0.8157503604888916},{"x":0.5888888835906982,"y":0.8157503604888916},{"x":0.5888888835906982,"y":0.8380386233329773},{"x":0.5711110830307007,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.9643381834030151,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5711110830307007,0.8157503604888916,0.5888888835906982,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5288888812065125,"y":0.8157503604888916},{"x":0.5666666626930237,"y":0.8157503604888916},{"x":0.5666666626930237,"y":0.8380386233329773},{"x":0.5288888812065125,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.98194819688797,"dir":"rtl","str":"گلبرگ","boundary":[0.5288888812065125,0.8157503604888916,0.5666666626930237,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4955555498600006,"y":0.8157503604888916},{"x":0.5133333206176758,"y":0.8157503604888916},{"x":0.5133333206176758,"y":0.8380386233329773},{"x":0.4955555498600006,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.967909574508667,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4955555498600006,0.8157503604888916,0.5133333206176758,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47999998927116394,"y":0.8157503604888916},{"x":0.4888888895511627,"y":0.8157503604888916},{"x":0.4888888895511627,"y":0.8380386233329773},{"x":0.47999998927116394,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.7605909705162048,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.47999998927116394,0.8157503604888916,0.4888888895511627,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422222077846527,"y":0.8157503604888916},{"x":0.47111111879348755,"y":0.8157503604888916},{"x":0.47111111879348755,"y":0.8380386233329773},{"x":0.4422222077846527,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.9883340001106262,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.4422222077846527,0.8157503604888916,0.47111111879348755,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.8157503604888916},{"x":0.4333333373069763,"y":0.8157503604888916},{"x":0.4333333373069763,"y":0.8380386233329773},{"x":0.41777777671813965,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.9860087633132935,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.41777777671813965,0.8157503604888916,0.4333333373069763,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777777850627899,"y":0.8157503604888916},{"x":0.41333332657814026,"y":0.8157503604888916},{"x":0.41333332657814026,"y":0.8380386233329773},{"x":0.3777777850627899,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.9901453256607056,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.3777777850627899,0.8157503604888916,0.41333332657814026,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36888888478279114,"y":0.8157503604888916},{"x":0.37555554509162903,"y":0.8157503604888916},{"x":0.37555554509162903,"y":0.8380386233329773},{"x":0.36888888478279114,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.9929651618003845,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36888888478279114,0.8157503604888916,0.37555554509162903,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3288888931274414,"y":0.8157503604888916},{"x":0.36444443464279175,"y":0.8157503604888916},{"x":0.36444443464279175,"y":0.8380386233329773},{"x":0.3288888931274414,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.9970093965530396,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.3288888931274414,0.8157503604888916,0.36444443464279175,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688888907432556,"y":0.8157503604888916},{"x":0.31333333253860474,"y":0.8157503604888916},{"x":0.31333333253860474,"y":0.8380386233329773},{"x":0.2688888907432556,"y":0.8380386233329773}]},"confidence":0.9910269975662231,"dir":"rtl","str":"نابرابر","boundary":[0.2688888907432556,0.8157503604888916,0.31333333253860474,0.8380386233329773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2622222304344177,"y":0.8157503604888916},{"x":0.2688888907432556,"y":0.8157503604888916},{"x":0.2688888907432556,"y":0.8365527391433716},{"x":0.2622222304344177,"y":0.8365527391433716}]},"confidence":0.9841295480728149,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2622222304344177,0.8157503604888916,0.2688888907432556,0.8365527391433716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.8157503604888916},{"x":0.25333333015441895,"y":0.8157503604888916},{"x":0.25333333015441895,"y":0.8365527391433716},{"x":0.24222221970558167,"y":0.8365527391433716}]},"confidence":0.9948721528053284,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24222221970558167,0.8157503604888916,0.25333333015441895,0.8365527391433716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.8157503604888916},{"x":0.23111110925674438,"y":0.8157503604888916},{"x":0.23111110925674438,"y":0.8365527391433716},{"x":0.18888889253139496,"y":0.8365527391433716}]},"confidence":0.9936531782150269,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.18888889253139496,0.8157503604888916,0.23111110925674438,0.8365527391433716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12444444745779037,"y":0.8157503604888916},{"x":0.17555555701255798,"y":0.8157503604888916},{"x":0.17555555701255798,"y":0.8365527391433716},{"x":0.12444444745779037,"y":0.8365527391433716}]},"confidence":0.994132399559021,"dir":"rtl","str":"نیستند","boundary":[0.12444444745779037,0.8157503604888916,0.17555555701255798,0.8365527391433716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.8157503604888916},{"x":0.12222222238779068,"y":0.8157503604888916},{"x":0.12222222238779068,"y":0.8365527391433716},{"x":0.11555555462837219,"y":0.8365527391433716}]},"confidence":0.9750778079032898,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11555555462837219,0.8157503604888916,0.12222222238779068,0.8365527391433716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.839524507522583},{"x":0.8733333349227905,"y":0.839524507522583},{"x":0.8733333349227905,"y":0.8632986545562744},{"x":0.8088889122009277,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9729518890380859,"dir":"rtl","str":"پرچمها","boundary":[0.8088889122009277,0.839524507522583,0.8733333349227905,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.839524507522583},{"x":0.800000011920929,"y":0.839524507522583},{"x":0.800000011920929,"y":0.8632986545562744},{"x":0.7911111116409302,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9727639555931091,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7911111116409302,0.839524507522583,0.800000011920929,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.839524507522583},{"x":0.7822222113609314,"y":0.839524507522583},{"x":0.7822222113609314,"y":0.8632986545562744},{"x":0.7644444704055786,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9885741472244263,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7644444704055786,0.839524507522583,0.7822222113609314,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7333333492279053,"y":0.839524507522583},{"x":0.757777750492096,"y":0.839524507522583},{"x":0.757777750492096,"y":0.8632986545562744},{"x":0.7333333492279053,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.8791584968566895,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7333333492279053,0.839524507522583,0.757777750492096,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.839524507522583},{"x":0.7288888692855835,"y":0.839524507522583},{"x":0.7288888692855835,"y":0.8632986545562744},{"x":0.695555567741394,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9739502668380737,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.695555567741394,0.839524507522583,0.7288888692855835,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.839524507522583},{"x":0.6933333277702332,"y":0.839524507522583},{"x":0.6933333277702332,"y":0.8632986545562744},{"x":0.6866666674613953,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.97734534740448,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6866666674613953,0.839524507522583,0.6933333277702332,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622222065925598,"y":0.839524507522583},{"x":0.6800000071525574,"y":0.839524507522583},{"x":0.6800000071525574,"y":0.8632986545562744},{"x":0.6622222065925598,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9947212934494019,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6622222065925598,0.839524507522583,0.6800000071525574,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155555844306946,"y":0.839524507522583},{"x":0.6577777862548828,"y":0.839524507522583},{"x":0.6577777862548828,"y":0.8632986545562744},{"x":0.6155555844306946,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9876777529716492,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.6155555844306946,0.839524507522583,0.6577777862548828,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.839524507522583},{"x":0.6000000238418579,"y":0.839524507522583},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8632986545562744},{"x":0.5888888835906982,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9846997261047363,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5888888835906982,0.839524507522583,0.6000000238418579,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5355555415153503,"y":0.839524507522583},{"x":0.5777778029441833,"y":0.839524507522583},{"x":0.5777778029441833,"y":0.8632986545562744},{"x":0.5355555415153503,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9871112108230591,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.5355555415153503,0.839524507522583,0.5777778029441833,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.839524507522583},{"x":0.5355555415153503,"y":0.839524507522583},{"x":0.5355555415153503,"y":0.8632986545562744},{"x":0.5088889002799988,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9780556559562683,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5088889002799988,0.839524507522583,0.5355555415153503,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4511111080646515,"y":0.839524507522583},{"x":0.4933333396911621,"y":0.839524507522583},{"x":0.4933333396911621,"y":0.8632986545562744},{"x":0.4511111080646515,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.992806077003479,"dir":"rtl","str":"فراوان","boundary":[0.4511111080646515,0.839524507522583,0.4933333396911621,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.839524507522583},{"x":0.4466666579246521,"y":0.839524507522583},{"x":0.4466666579246521,"y":0.8632986545562744},{"x":0.4355555474758148,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9628040790557861,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4355555474758148,0.839524507522583,0.4466666579246521,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40666666626930237,"y":0.839524507522583},{"x":0.43111109733581543,"y":0.839524507522583},{"x":0.43111109733581543,"y":0.8632986545562744},{"x":0.40666666626930237,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9895620346069336,"dir":"rtl","str":"آزاد","boundary":[0.40666666626930237,0.839524507522583,0.43111109733581543,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3844444453716278,"y":0.839524507522583},{"x":0.3955555558204651,"y":0.839524507522583},{"x":0.3955555558204651,"y":0.8632986545562744},{"x":0.3844444453716278,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9774956703186035,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3844444453716278,0.839524507522583,0.3955555558204651,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36000001430511475,"y":0.839524507522583},{"x":0.3777777850627899,"y":0.839524507522583},{"x":0.3777777850627899,"y":0.8632986545562744},{"x":0.36000001430511475,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9954421520233154,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36000001430511475,0.839524507522583,0.3777777850627899,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199999928474426,"y":0.839524507522583},{"x":0.3466666638851166,"y":0.839524507522583},{"x":0.3466666638851166,"y":0.8632986545562744},{"x":0.3199999928474426,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9971697330474854,"dir":"rtl","str":"طرق","boundary":[0.3199999928474426,0.839524507522583,0.3466666638851166,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25777778029441833,"y":0.8380386233329773},{"x":0.30666667222976685,"y":0.8380386233329773},{"x":0.30666667222976685,"y":0.8632986545562744},{"x":0.25777778029441833,"y":0.8632986545562744}]},"confidence":0.9953310489654541,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.25777778029441833,0.8380386233329773,0.30666667222976685,0.8632986545562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17777778208255768,"y":0.8380386233329773},{"x":0.23333333432674408,"y":0.8380386233329773},{"x":0.23333333432674408,"y":0.8618127703666687},{"x":0.17777778208255768,"y":0.8618127703666687}]},"confidence":0.9894509315490723,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.17777778208255768,0.8380386233329773,0.23333333432674408,0.8618127703666687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.8380386233329773},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8380386233329773},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8618127703666687},{"x":0.15555556118488312,"y":0.8618127703666687}]},"confidence":0.9871328473091125,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.15555556118488312,0.8380386233329773,0.1666666716337204,0.8618127703666687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12444444745779037,"y":0.8380386233329773},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8380386233329773},{"x":0.14666666090488434,"y":0.8618127703666687},{"x":0.12444444745779037,"y":0.8618127703666687}]},"confidence":0.990058183670044,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.12444444745779037,0.8380386233329773,0.14666666090488434,0.8618127703666687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.8380386233329773},{"x":0.12444444745779037,"y":0.8380386233329773},{"x":0.12444444745779037,"y":0.8618127703666687},{"x":0.11555555462837219,"y":0.8618127703666687}]},"confidence":0.9326992630958557,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.11555555462837219,0.8380386233329773,0.12444444745779037,0.8618127703666687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.8662704229354858},{"x":0.8688889145851135,"y":0.8662704229354858},{"x":0.8688889145851135,"y":0.8885586857795715},{"x":0.8066666722297668,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9897690415382385,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.8066666722297668,0.8662704229354858,0.8688889145851135,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.8662704229354858},{"x":0.7977777719497681,"y":0.8662704229354858},{"x":0.7977777719497681,"y":0.8885586857795715},{"x":0.7511110901832581,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.992673397064209,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.7511110901832581,0.8662704229354858,0.7977777719497681,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400000095367432,"y":0.8662704229354858},{"x":0.746666669845581,"y":0.8662704229354858},{"x":0.746666669845581,"y":0.8885586857795715},{"x":0.7400000095367432,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9850901365280151,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7400000095367432,0.8662704229354858,0.746666669845581,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7022222280502319,"y":0.8662704229354858},{"x":0.7288888692855835,"y":0.8662704229354858},{"x":0.7288888692855835,"y":0.8885586857795715},{"x":0.7022222280502319,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9852763414382935,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.7022222280502319,0.8662704229354858,0.7288888692855835,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.8662704229354858},{"x":0.6911110877990723,"y":0.8662704229354858},{"x":0.6911110877990723,"y":0.8885586857795715},{"x":0.6577777862548828,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9898018836975098,"dir":"rtl","str":"خامه","boundary":[0.6577777862548828,0.8662704229354858,0.6911110877990723,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6399999856948853,"y":0.8662704229354858},{"x":0.653333306312561,"y":0.8662704229354858},{"x":0.653333306312561,"y":0.8885586857795715},{"x":0.6399999856948853,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9652447700500488,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6399999856948853,0.8662704229354858,0.653333306312561,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.8662704229354858},{"x":0.6355555653572083,"y":0.8662704229354858},{"x":0.6355555653572083,"y":0.8885586857795715},{"x":0.6222222447395325,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9731444716453552,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6222222447395325,0.8662704229354858,0.6355555653572083,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911111235618591,"y":0.8662704229354858},{"x":0.6177777647972107,"y":0.8662704229354858},{"x":0.6177777647972107,"y":0.8885586857795715},{"x":0.5911111235618591,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9795174598693848,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.5911111235618591,0.8662704229354858,0.6177777647972107,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.54666668176651,"y":0.8662704229354858},{"x":0.5822222232818604,"y":0.8662704229354858},{"x":0.5822222232818604,"y":0.8885586857795715},{"x":0.54666668176651,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9881870150566101,"dir":"rtl","str":"برچه","boundary":[0.54666668176651,0.8662704229354858,0.5822222232818604,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5244444608688354,"y":0.8662704229354858},{"x":0.5422222018241882,"y":0.8662704229354858},{"x":0.5422222018241882,"y":0.8885586857795715},{"x":0.5244444608688354,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9686101675033569,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5244444608688354,0.8662704229354858,0.5422222018241882,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5177778005599976,"y":0.8662704229354858},{"x":0.5222222208976746,"y":0.8662704229354858},{"x":0.5222222208976746,"y":0.8885586857795715},{"x":0.5177778005599976,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9802218079566956,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5177778005599976,0.8662704229354858,0.5222222208976746,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48222222924232483,"y":0.8662704229354858},{"x":0.5088889002799988,"y":0.8662704229354858},{"x":0.5088889002799988,"y":0.8885586857795715},{"x":0.48222222924232483,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9793832302093506,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.48222222924232483,0.8662704229354858,0.5088889002799988,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377777874469757,"y":0.8662704229354858},{"x":0.47333332896232605,"y":0.8662704229354858},{"x":0.47333332896232605,"y":0.8885586857795715},{"x":0.4377777874469757,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9917323589324951,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.4377777874469757,0.8662704229354858,0.47333332896232605,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41777777671813965,"y":0.8662704229354858},{"x":0.4355555474758148,"y":0.8662704229354858},{"x":0.4355555474758148,"y":0.8885586857795715},{"x":0.41777777671813965,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9542195796966553,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.41777777671813965,0.8662704229354858,0.4355555474758148,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.8662704229354858},{"x":0.41333332657814026,"y":0.8662704229354858},{"x":0.41333332657814026,"y":0.8885586857795715},{"x":0.41111111640930176,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9394242167472839,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41111111640930176,0.8662704229354858,0.41333332657814026,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.8662704229354858},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8662704229354858},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8885586857795715},{"x":0.3911111056804657,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9945352673530579,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3911111056804657,0.8662704229354858,0.4000000059604645,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.8662704229354858},{"x":0.3822222352027893,"y":0.8662704229354858},{"x":0.3822222352027893,"y":0.8885586857795715},{"x":0.35555556416511536,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9854688048362732,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.35555556416511536,0.8662704229354858,0.3822222352027893,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3355555534362793,"y":0.8662704229354858},{"x":0.3444444537162781,"y":0.8662704229354858},{"x":0.3444444537162781,"y":0.8885586857795715},{"x":0.3355555534362793,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9866005778312683,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3355555534362793,0.8662704229354858,0.3444444537162781,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.8662704229354858},{"x":0.3266666531562805,"y":0.8662704229354858},{"x":0.3266666531562805,"y":0.8885586857795715},{"x":0.29555556178092957,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9938374757766724,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.29555556178092957,0.8662704229354858,0.3266666531562805,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.8662704229354858},{"x":0.2844444513320923,"y":0.8662704229354858},{"x":0.2844444513320923,"y":0.8885586857795715},{"x":0.23111110925674438,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.987932026386261,"dir":"rtl","str":"تخمک","boundary":[0.23111110925674438,0.8662704229354858,0.2844444513320923,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1688888818025589,"y":0.8662704229354858},{"x":0.2199999988079071,"y":0.8662704229354858},{"x":0.2199999988079071,"y":0.8885586857795715},{"x":0.1688888818025589,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.993109941482544,"dir":"rtl","str":"واژگون","boundary":[0.1688888818025589,0.8662704229354858,0.2199999988079071,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.8662704229354858},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8662704229354858},{"x":0.1666666716337204,"y":0.8885586857795715},{"x":0.1599999964237213,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9616591930389404,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1599999964237213,0.8662704229354858,0.1666666716337204,0.8885586857795715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.8662704229354858},{"x":0.15111111104488373,"y":0.8662704229354858},{"x":0.15111111104488373,"y":0.8885586857795715},{"x":0.11777777969837189,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9788824319839478,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.11777777969837189,0.8662704229354858,0.15111111104488373,0.8885586857795715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11555555462837219,"y":0.7132243514060974},{"x":0.8733333349227905,"y":0.7147102355957031},{"x":0.8711110949516296,"y":0.8900445699691772},{"x":0.11555555462837219,"y":0.8885586857795715}]},"confidence":0.9843849539756775,"dir":"ltr","boundary":[0.11055555462837219,0.7062243514060974,0.8761110949516296,0.8970445699691773],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/LxRnllkoRDPMwjdG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/GoQwJOPHjDBtuBky.jpg","blurred":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/zzRscMtAhaLPTRHW.jpg"},"info":{"width":476,"height":667,"margin":[0.0003072699791743976,0.00011537934377275663,0.9981622943757963,0.9986610840185473]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8361344337463379,"y":0.08695652335882187},{"x":0.8697478771209717,"y":0.08695652335882187},{"x":0.8697478771209717,"y":0.1034482792019844},{"x":0.8361344337463379,"y":0.1034482792019844}]},"confidence":0.9831381440162659,"dir":"rtl","str":"فلور","boundary":[0.8361344337463379,0.08695652335882187,0.8697478771209717,0.1034482792019844]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920168042182922,"y":0.08695652335882187},{"x":0.8298319578170776,"y":0.08695652335882187},{"x":0.8298319578170776,"y":0.1034482792019844},{"x":0.7920168042182922,"y":0.1034482792019844}]},"confidence":0.9889718890190125,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7920168042182922,0.08695652335882187,0.8298319578170776,0.1034482792019844]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920168042182922,"y":0.08695652335882187},{"x":0.8697478771209717,"y":0.08695652335882187},{"x":0.8697478771209717,"y":0.1034482792019844},{"x":0.7920168042182922,"y":0.1034482792019844}]},"confidence":0.9863791465759277,"dir":"ltr","boundary":[0.7870168042182922,0.07995652335882186,0.8747478771209717,0.11044827920198441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8445377945899963,"y":0.12743628025054932},{"x":0.8676470518112183,"y":0.12743628025054932},{"x":0.8676470518112183,"y":0.14992503821849823},{"x":0.8445377945899963,"y":0.14992503821849823}]},"confidence":0.978806734085083,"dir":"rtl","str":"نیام","boundary":[0.8445377945899963,0.12743628025054932,0.8676470518112183,0.14992503821849823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8340336084365845,"y":0.12743628025054932},{"x":0.8361344337463379,"y":0.12743628025054932},{"x":0.8361344337463379,"y":0.14842578768730164},{"x":0.8340336084365845,"y":0.14842578768730164}]},"confidence":0.9789282083511353,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8340336084365845,0.12743628025054932,0.8361344337463379,0.14842578768730164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.12743628025054932},{"x":0.8298319578170776,"y":0.12743628025054932},{"x":0.8298319578170776,"y":0.14842578768730164},{"x":0.7941176295280457,"y":0.14842578768730164}]},"confidence":0.9879614114761353,"dir":"rtl","str":"لگوم","boundary":[0.7941176295280457,0.12743628025054932,0.8298319578170776,0.14842578768730164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7857142686843872,"y":0.12743628025054932},{"x":0.7920168042182922,"y":0.12743628025054932},{"x":0.7920168042182922,"y":0.14842578768730164},{"x":0.7857142686843872,"y":0.14842578768730164}]},"confidence":0.9175796508789062,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7857142686843872,0.12743628025054932,0.7920168042182922,0.14842578768730164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7689075469970703,"y":0.12743628025054932},{"x":0.7773109078407288,"y":0.12743628025054932},{"x":0.7773109078407288,"y":0.14842578768730164},{"x":0.7689075469970703,"y":0.14842578768730164}]},"confidence":0.9887416362762451,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7689075469970703,0.12743628025054932,0.7773109078407288,0.14842578768730164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373949289321899,"y":0.12743628025054932},{"x":0.7605041861534119,"y":0.12743628025054932},{"x":0.7605041861534119,"y":0.14842578768730164},{"x":0.7373949289321899,"y":0.14842578768730164}]},"confidence":0.9917157888412476,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.7373949289321899,0.12743628025054932,0.7605041861534119,0.14842578768730164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932772994041443,"y":0.12593702971935272},{"x":0.7289915680885315,"y":0.12593702971935272},{"x":0.7289915680885315,"y":0.14842578768730164},{"x":0.6932772994041443,"y":0.14842578768730164}]},"confidence":0.9796807169914246,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6932772994041443,0.12593702971935272,0.7289915680885315,0.14842578768730164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.12593702971935272},{"x":0.6848739385604858,"y":0.12593702971935272},{"x":0.6848739385604858,"y":0.14842578768730164},{"x":0.6470588445663452,"y":0.14842578768730164}]},"confidence":0.9934571981430054,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.6470588445663452,0.12593702971935272,0.6848739385604858,0.14842578768730164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008403301239014,"y":0.12593702971935272},{"x":0.6386554837226868,"y":0.12593702971935272},{"x":0.6386554837226868,"y":0.14842578768730164},{"x":0.6008403301239014,"y":0.14842578768730164}]},"confidence":0.9929535388946533,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6008403301239014,0.12593702971935272,0.6386554837226868,0.14842578768730164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5273109078407288,"y":0.12593702971935272},{"x":0.5945377945899963,"y":0.12593702971935272},{"x":0.5945377945899963,"y":0.14842578768730164},{"x":0.5273109078407288,"y":0.14692653715610504}]},"confidence":0.9800140261650085,"dir":"rtl","str":"آندوسپرم","boundary":[0.5273109078407288,0.12593702971935272,0.5945377945899963,0.14842578768730164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5105041861534119,"y":0.12593702971935272},{"x":0.5189075469970703,"y":0.12593702971935272},{"x":0.5189075469970703,"y":0.14692653715610504},{"x":0.5105041861534119,"y":0.14692653715610504}]},"confidence":0.9944087862968445,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5105041861534119,0.12593702971935272,0.5189075469970703,0.14692653715610504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663865566253662,"y":0.12443777918815613},{"x":0.506302535533905,"y":0.12593702971935272},{"x":0.506302535533905,"y":0.14692653715610504},{"x":0.4663865566253662,"y":0.14692653715610504}]},"confidence":0.977415919303894,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.4663865566253662,0.12443777918815613,0.506302535533905,0.14692653715610504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.424369752407074,"y":0.12443777918815613},{"x":0.45798319578170776,"y":0.12443777918815613},{"x":0.45798319578170776,"y":0.14692653715610504},{"x":0.424369752407074,"y":0.14692653715610504}]},"confidence":0.9818532466888428,"dir":"rtl","str":"آریل","boundary":[0.424369752407074,0.12443777918815613,0.45798319578170776,0.14692653715610504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39915966987609863,"y":0.12443777918815613},{"x":0.41806721687316895,"y":0.12443777918815613},{"x":0.41806721687316895,"y":0.14692653715610504},{"x":0.39915966987609863,"y":0.14692653715610504}]},"confidence":0.9912201166152954,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.39915966987609863,0.12443777918815613,0.41806721687316895,0.14692653715610504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.12443777918815613},{"x":0.3970588147640228,"y":0.12443777918815613},{"x":0.3970588147640228,"y":0.14692653715610504},{"x":0.3949579894542694,"y":0.14692653715610504}]},"confidence":0.9405577182769775,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3949579894542694,0.12443777918815613,0.3970588147640228,0.14692653715610504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.12443777918815613},{"x":0.8676470518112183,"y":0.12743628025054932},{"x":0.8676470518112183,"y":0.14992503821849823},{"x":0.3949579894542694,"y":0.14842578768730164}]},"confidence":0.9828185439109802,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.11743777918815612,0.8726470518112183,0.15692503821849824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.08695652335882187},{"x":0.5273109078407288,"y":0.08695652335882187},{"x":0.5273109078407288,"y":0.09895052760839462},{"x":0.5,"y":0.09895052760839462}]},"confidence":0.9091034531593323,"str":"4/۴","boundary":[0.5,0.08695652335882187,0.5273109078407288,0.09895052760839462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.08695652335882187},{"x":0.5273109078407288,"y":0.08695652335882187},{"x":0.5273109078407288,"y":0.09895052760839462},{"x":0.5,"y":0.09895052760839462}]},"confidence":0.9091034531593323,"dir":"ltr","boundary":[0.495,0.07995652335882186,0.5323109078407288,0.10595052760839463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.30434781312942505},{"x":0.8655462265014648,"y":0.30434781312942505},{"x":0.8655462265014648,"y":0.32533732056617737},{"x":0.8571428656578064,"y":0.32533732056617737}]},"confidence":0.72621089220047,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.8571428656578064,0.30434781312942505,0.8655462265014648,0.32533732056617737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.30434781312942505},{"x":0.8571428656578064,"y":0.30434781312942505},{"x":0.8571428656578064,"y":0.32533732056617737},{"x":0.848739504814148,"y":0.32533732056617737}]},"confidence":0.7327165007591248,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.848739504814148,0.30434781312942505,0.8571428656578064,0.32533732056617737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8235294222831726,"y":0.30434781312942505},{"x":0.8403361439704895,"y":0.30434781312942505},{"x":0.8403361439704895,"y":0.32533732056617737},{"x":0.8235294222831726,"y":0.32533732056617737}]},"confidence":0.9702008366584778,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8235294222831726,0.30434781312942505,0.8403361439704895,0.32533732056617737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7752100825309753,"y":0.30434781312942505},{"x":0.8130252361297607,"y":0.30434781312942505},{"x":0.8130252361297607,"y":0.32533732056617737},{"x":0.7752100825309753,"y":0.32533732056617737}]},"confidence":0.9876893758773804,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7752100825309753,0.30434781312942505,0.8130252361297607,0.32533732056617737]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.30434781312942505},{"x":0.7689075469970703,"y":0.30434781312942505},{"x":0.7689075469970703,"y":0.32533732056617737},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32533732056617737}]},"confidence":0.9788863658905029,"dir":"rtl","str":"گلبرگ","boundary":[0.7310924530029297,0.30434781312942505,0.7689075469970703,0.32533732056617737]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.30434781312942505},{"x":0.8655462265014648,"y":0.30434781312942505},{"x":0.8655462265014648,"y":0.32533732056617737},{"x":0.7310924530029297,"y":0.32533732056617737}]},"confidence":0.9418860077857971,"dir":"ltr","boundary":[0.7260924530029297,0.29734781312942504,0.8705462265014648,0.3323373205661774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.33133432269096375},{"x":0.8655462265014648,"y":0.33133432269096375},{"x":0.8655462265014648,"y":0.35082459449768066},{"x":0.8571428656578064,"y":0.35082459449768066}]},"confidence":0.7603936791419983,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8571428656578064,0.33133432269096375,0.8655462265014648,0.35082459449768066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.33133432269096375},{"x":0.8529411554336548,"y":0.33133432269096375},{"x":0.8529411554336548,"y":0.35082459449768066},{"x":0.831932783126831,"y":0.35082459449768066}]},"confidence":0.9598618149757385,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.831932783126831,0.33133432269096375,0.8529411554336548,0.35082459449768066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7878151535987854,"y":0.32983508706092834},{"x":0.8235294222831726,"y":0.33133432269096375},{"x":0.8235294222831726,"y":0.35082459449768066},{"x":0.7878151535987854,"y":0.3493253290653229}]},"confidence":0.9849653244018555,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7878151535987854,0.32983508706092834,0.8235294222831726,0.35082459449768066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373949289321899,"y":0.32983508706092834},{"x":0.7815126180648804,"y":0.32983508706092834},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3493253290653229},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3493253290653229}]},"confidence":0.9811052083969116,"dir":"rtl","str":"گلبرگ","boundary":[0.7373949289321899,0.32983508706092834,0.7815126180648804,0.3493253290653229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373949289321899,"y":0.32983508706092834},{"x":0.8655462265014648,"y":0.33133432269096375},{"x":0.8655462265014648,"y":0.35082459449768066},{"x":0.7352941036224365,"y":0.3493253290653229}]},"confidence":0.9623438715934753,"dir":"ltr","boundary":[0.7323949289321899,0.32283508706092834,0.8705462265014648,0.35782459449768067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8592436909675598,"y":0.35382309556007385},{"x":0.8676470518112183,"y":0.35382309556007385},{"x":0.8676470518112183,"y":0.37481260299682617},{"x":0.8592436909675598,"y":0.37481260299682617}]},"confidence":0.730306088924408,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.8592436909675598,0.35382309556007385,0.8676470518112183,0.37481260299682617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8466386795043945,"y":0.35532233119010925},{"x":0.855042040348053,"y":0.35532233119010925},{"x":0.855042040348053,"y":0.3763118386268616},{"x":0.8466386795043945,"y":0.3763118386268616}]},"confidence":0.607413113117218,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8466386795043945,0.35532233119010925,0.855042040348053,0.3763118386268616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004201650619507,"y":0.35532233119010925},{"x":0.8382353186607361,"y":0.35382309556007385},{"x":0.8382353186607361,"y":0.37481260299682617},{"x":0.8004201650619507,"y":0.3763118386268616}]},"confidence":0.9848661422729492,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.8004201650619507,0.35532233119010925,0.8382353186607361,0.37481260299682617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7605041861534119,"y":0.35532233119010925},{"x":0.7962185144424438,"y":0.35532233119010925},{"x":0.7962185144424438,"y":0.3763118386268616},{"x":0.7605041861534119,"y":0.3763118386268616}]},"confidence":0.9805167317390442,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.7605041861534119,0.35532233119010925,0.7962185144424438,0.3763118386268616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743697464466095,"y":0.35532233119010925},{"x":0.7542017102241516,"y":0.35532233119010925},{"x":0.7542017102241516,"y":0.3763118386268616},{"x":0.743697464466095,"y":0.3763118386268616}]},"confidence":0.9786893129348755,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.743697464466095,0.35532233119010925,0.7542017102241516,0.3763118386268616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184873819351196,"y":0.35532233119010925},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35532233119010925},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3763118386268616},{"x":0.7184873819351196,"y":0.3763118386268616}]},"confidence":0.9820436835289001,"dir":"rtl","str":"تک","boundary":[0.7184873819351196,0.35532233119010925,0.7394958138465881,0.3763118386268616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.35532233119010925},{"x":0.7016806602478027,"y":0.35532233119010925},{"x":0.7016806602478027,"y":0.3763118386268616},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3763118386268616}]},"confidence":0.9890339970588684,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.6722689270973206,0.35532233119010925,0.7016806602478027,0.3763118386268616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6575630307197571,"y":0.35682159662246704},{"x":0.6701680421829224,"y":0.35682159662246704},{"x":0.6701680421829224,"y":0.3763118386268616},{"x":0.6575630307197571,"y":0.3763118386268616}]},"confidence":0.9536629915237427,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6575630307197571,0.35682159662246704,0.6701680421829224,0.3763118386268616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.35682159662246704},{"x":0.644957959651947,"y":0.35532233119010925},{"x":0.644957959651947,"y":0.3763118386268616},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37781110405921936}]},"confidence":0.9848800897598267,"dir":"rtl","str":"زوج","boundary":[0.6134454011917114,0.35682159662246704,0.644957959651947,0.3763118386268616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.38230884075164795},{"x":0.848739504814148,"y":0.38230884075164795},{"x":0.848739504814148,"y":0.4002998471260071},{"x":0.8151260614395142,"y":0.4002998471260071}]},"confidence":0.9714926481246948,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.8151260614395142,0.38230884075164795,0.848739504814148,0.4002998471260071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.38230884075164795},{"x":0.8067227005958557,"y":0.38230884075164795},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4002998471260071},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4002998471260071}]},"confidence":0.9573349952697754,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7899159789085388,0.38230884075164795,0.8067227005958557,0.4002998471260071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.38230884075164795},{"x":0.7815126180648804,"y":0.38230884075164795},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4002998471260071},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4002998471260071}]},"confidence":0.9822710752487183,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.7647058963775635,0.38230884075164795,0.7815126180648804,0.4002998471260071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268907427787781,"y":0.38230884075164795},{"x":0.7605041861534119,"y":0.38230884075164795},{"x":0.7605041861534119,"y":0.4002998471260071},{"x":0.7268907427787781,"y":0.4002998471260071}]},"confidence":0.9859064221382141,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.7268907427787781,0.38230884075164795,0.7605041861534119,0.4002998471260071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7100840210914612,"y":0.38230884075164795},{"x":0.7247899174690247,"y":0.38230884075164795},{"x":0.7247899174690247,"y":0.4002998471260071},{"x":0.7100840210914612,"y":0.4002998471260071}]},"confidence":0.9670587778091431,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7100840210914612,0.38230884075164795,0.7247899174690247,0.4002998471260071]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.35532233119010925},{"x":0.8676470518112183,"y":0.35382309556007385},{"x":0.8676470518112183,"y":0.4002998471260071},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4002998471260071}]},"confidence":0.9630093574523926,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.34832233119010925,0.8726470518112183,0.4072998471260071],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.08395802229642868},{"x":0.1764705926179886,"y":0.08395802229642868},{"x":0.1764705926179886,"y":0.09595202654600143},{"x":0.1596638709306717,"y":0.09595202654600143}]},"confidence":0.9462018013000488,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.1596638709306717,0.08395802229642868,0.1764705926179886,0.09595202654600143]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18697479367256165,"y":0.08395802229642868},{"x":0.25630253553390503,"y":0.08395802229642868},{"x":0.25630253553390503,"y":0.09595202654600143},{"x":0.18697479367256165,"y":0.09595202654600143}]},"confidence":0.9914393424987793,"dir":"ltr","str":"Cassia","boundary":[0.18697479367256165,0.08395802229642868,0.25630253553390503,0.09595202654600143]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.08395802229642868},{"x":0.25630253553390503,"y":0.08395802229642868},{"x":0.25630253553390503,"y":0.09595202654600143},{"x":0.1596638709306717,"y":0.09595202654600143}]},"confidence":0.9801299571990967,"dir":"ltr","boundary":[0.1546638709306717,0.07695802229642867,0.26130253553390503,0.10295202654600144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8214285969734192,"y":0.17541229724884033},{"x":0.8424369692802429,"y":0.17541229724884033},{"x":0.8424369692802429,"y":0.19940030574798584},{"x":0.8214285969734192,"y":0.19940030574798584}]},"confidence":0.9811792969703674,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8214285969734192,0.17541229724884033,0.8424369692802429,0.19940030574798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836134433746338,"y":0.17541229724884033},{"x":0.8109243512153625,"y":0.17541229724884033},{"x":0.8109243512153625,"y":0.19940030574798584},{"x":0.7836134433746338,"y":0.19940030574798584}]},"confidence":0.9903953671455383,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.7836134433746338,0.17541229724884033,0.8109243512153625,0.19940030574798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743697464466095,"y":0.17541229724884033},{"x":0.7773109078407288,"y":0.17541229724884033},{"x":0.7773109078407288,"y":0.19940030574798584},{"x":0.743697464466095,"y":0.19940030574798584}]},"confidence":0.9876779913902283,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.743697464466095,0.17541229724884033,0.7773109078407288,0.19940030574798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7247899174690247,"y":0.17541229724884033},{"x":0.7331932783126831,"y":0.17541229724884033},{"x":0.7331932783126831,"y":0.19940030574798584},{"x":0.7247899174690247,"y":0.19940030574798584}]},"confidence":0.9704456925392151,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7247899174690247,0.17541229724884033,0.7331932783126831,0.19940030574798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827731132507324,"y":0.17541229724884033},{"x":0.7163865566253662,"y":0.17541229724884033},{"x":0.7163865566253662,"y":0.19940030574798584},{"x":0.6827731132507324,"y":0.19940030574798584}]},"confidence":0.9929423928260803,"dir":"rtl","str":"قبیله","boundary":[0.6827731132507324,0.17541229724884033,0.7163865566253662,0.19940030574798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.17541229724884033},{"x":0.680672287940979,"y":0.17541229724884033},{"x":0.680672287940979,"y":0.19940030574798584},{"x":0.6722689270973206,"y":0.19940030574798584}]},"confidence":0.9603419899940491,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.17541229724884033,0.680672287940979,0.19940030574798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6344537734985352,"y":0.17541229724884033},{"x":0.6701680421829224,"y":0.17541229724884033},{"x":0.6701680421829224,"y":0.19940030574798584},{"x":0.6344537734985352,"y":0.19940030574798584}]},"confidence":0.9760429263114929,"dir":"rtl","str":"۱۶۲","boundary":[0.6344537734985352,0.17541229724884033,0.6701680421829224,0.19940030574798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598739504814148,"y":0.17541229724884033},{"x":0.6239495873451233,"y":0.17541229724884033},{"x":0.6239495873451233,"y":0.19940030574798584},{"x":0.598739504814148,"y":0.19940030574798584}]},"confidence":0.994062602519989,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.598739504814148,0.17541229724884033,0.6239495873451233,0.19940030574798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.17541229724884033},{"x":0.581932783126831,"y":0.17541229724884033},{"x":0.581932783126831,"y":0.19940030574798584},{"x":0.5735294222831726,"y":0.19940030574798584}]},"confidence":0.9947777986526489,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5735294222831726,0.17541229724884033,0.581932783126831,0.19940030574798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.17541229724884033},{"x":0.5672268867492676,"y":0.17541229724884033},{"x":0.5672268867492676,"y":0.19940030574798584},{"x":0.5210084319114685,"y":0.19940030574798584}]},"confidence":0.959365963935852,"dir":"rtl","str":"تقریباً","boundary":[0.5210084319114685,0.17541229724884033,0.5672268867492676,0.19940030574798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46848738193511963,"y":0.17391304671764374},{"x":0.5168067216873169,"y":0.17391304671764374},{"x":0.5168067216873169,"y":0.19940030574798584},{"x":0.46848738193511963,"y":0.19940030574798584}]},"confidence":0.9573420286178589,"dir":"rtl","str":"۲۸۰۰","boundary":[0.46848738193511963,0.17391304671764374,0.5168067216873169,0.19940030574798584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4306722581386566,"y":0.17391304671764374},{"x":0.4600840210914612,"y":0.17391304671764374},{"x":0.4600840210914612,"y":0.19790105521678925},{"x":0.4306722581386566,"y":0.19790105521678925}]},"confidence":0.9948400259017944,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.4306722581386566,0.17391304671764374,0.4600840210914612,0.19790105521678925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3907563090324402,"y":0.17391304671764374},{"x":0.424369752407074,"y":0.17391304671764374},{"x":0.424369752407074,"y":0.19790105521678925},{"x":0.3907563090324402,"y":0.19790105521678925}]},"confidence":0.9958549737930298,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3907563090324402,0.17391304671764374,0.424369752407074,0.19790105521678925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38025209307670593,"y":0.17391304671764374},{"x":0.3907563090324402,"y":0.17391304671764374},{"x":0.3907563090324402,"y":0.19790105521678925},{"x":0.38025209307670593,"y":0.19790105521678925}]},"confidence":0.9888989925384521,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38025209307670593,0.17391304671764374,0.3907563090324402,0.19790105521678925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34663864970207214,"y":0.17391304671764374},{"x":0.3781512677669525,"y":0.17391304671764374},{"x":0.3781512677669525,"y":0.19790105521678925},{"x":0.34663864970207214,"y":0.19790105521678925}]},"confidence":0.9907506704330444,"dir":"rtl","str":"اکثر","boundary":[0.34663864970207214,0.17391304671764374,0.3781512677669525,0.19790105521678925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31512606143951416,"y":0.17391304671764374},{"x":0.3403361439704895,"y":0.17391304671764374},{"x":0.3403361439704895,"y":0.19790105521678925},{"x":0.31512606143951416,"y":0.19790105521678925}]},"confidence":0.986297607421875,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.31512606143951416,0.17391304671764374,0.3403361439704895,0.19790105521678925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27521008253097534,"y":0.17391304671764374},{"x":0.3004201650619507,"y":0.17391304671764374},{"x":0.3004201650619507,"y":0.19790105521678925},{"x":0.27521008253097534,"y":0.19790105521678925}]},"confidence":0.9774444103240967,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.27521008253097534,0.17391304671764374,0.3004201650619507,0.19790105521678925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24579831957817078,"y":0.17391304671764374},{"x":0.26260504126548767,"y":0.17391304671764374},{"x":0.26260504126548767,"y":0.19790105521678925},{"x":0.24579831957817078,"y":0.19790105521678925}]},"confidence":0.9937175512313843,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.24579831957817078,0.17391304671764374,0.26260504126548767,0.19790105521678925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17436975240707397,"y":0.17391304671764374},{"x":0.24159663915634155,"y":0.17391304671764374},{"x":0.24159663915634155,"y":0.19790105521678925},{"x":0.17436975240707397,"y":0.19790105521678925}]},"confidence":0.987401008605957,"dir":"rtl","str":"مخصوص","boundary":[0.17436975240707397,0.17391304671764374,0.24159663915634155,0.19790105521678925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825630247592926,"y":0.20239880681037903},{"x":0.8676470518112183,"y":0.20239880681037903},{"x":0.8676470518112183,"y":0.22638680040836334},{"x":0.825630247592926,"y":0.22638680040836334}]},"confidence":0.9924145340919495,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.825630247592926,0.20239880681037903,0.8676470518112183,0.22638680040836334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773109078407288,"y":0.20239880681037903},{"x":0.8088235259056091,"y":0.20239880681037903},{"x":0.8088235259056091,"y":0.22638680040836334},{"x":0.7773109078407288,"y":0.22638680040836334}]},"confidence":0.9887524843215942,"dir":"rtl","str":"حاره","boundary":[0.7773109078407288,0.20239880681037903,0.8088235259056091,0.22638680040836334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7626050710678101,"y":0.20239880681037903},{"x":0.779411792755127,"y":0.20239880681037903},{"x":0.779411792755127,"y":0.22638680040836334},{"x":0.7626050710678101,"y":0.22638680040836334}]},"confidence":0.9839913249015808,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7626050710678101,0.20239880681037903,0.779411792755127,0.22638680040836334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037814855575562,"y":0.20239880681037903},{"x":0.7521008253097534,"y":0.20239880681037903},{"x":0.7521008253097534,"y":0.22488754987716675},{"x":0.7037814855575562,"y":0.22488754987716675}]},"confidence":0.9959427714347839,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.7037814855575562,0.20239880681037903,0.7521008253097534,0.22488754987716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953781247138977,"y":0.20239880681037903},{"x":0.7037814855575562,"y":0.20239880681037903},{"x":0.7037814855575562,"y":0.22488754987716675},{"x":0.6953781247138977,"y":0.22488754987716675}]},"confidence":0.964107096195221,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6953781247138977,0.20239880681037903,0.7037814855575562,0.22488754987716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.20239880681037903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20239880681037903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22488754987716675},{"x":0.6617646813392639,"y":0.22488754987716675}]},"confidence":0.971943199634552,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.6617646813392639,0.20239880681037903,0.6890756487846375,0.22488754987716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6071428656578064,"y":0.20239880681037903},{"x":0.6575630307197571,"y":0.20239880681037903},{"x":0.6575630307197571,"y":0.22638680040836334},{"x":0.6071428656578064,"y":0.22488754987716675}]},"confidence":0.9903435111045837,"dir":"rtl","str":"ارغوان","boundary":[0.6071428656578064,0.20239880681037903,0.6575630307197571,0.22638680040836334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.20239880681037903},{"x":0.598739504814148,"y":0.20239880681037903},{"x":0.598739504814148,"y":0.22488754987716675},{"x":0.581932783126831,"y":0.22488754987716675}]},"confidence":0.9925230145454407,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.581932783126831,0.20239880681037903,0.598739504814148,0.22488754987716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.20089955627918243},{"x":0.5735294222831726,"y":0.20089955627918243},{"x":0.5735294222831726,"y":0.22488754987716675},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22488754987716675}]},"confidence":0.993340253829956,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.5462185144424438,0.20089955627918243,0.5735294222831726,0.22488754987716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.20089955627918243},{"x":0.5336134433746338,"y":0.20089955627918243},{"x":0.5336134433746338,"y":0.22488754987716675},{"x":0.5,"y":0.22488754987716675}]},"confidence":0.981006383895874,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5,0.20089955627918243,0.5336134433746338,0.22488754987716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.20089955627918243},{"x":0.48739495873451233,"y":0.20089955627918243},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22488754987716675},{"x":0.4789915978908539,"y":0.22488754987716675}]},"confidence":0.7577576637268066,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.4789915978908539,0.20089955627918243,0.48739495873451233,0.22488754987716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43907561898231506,"y":0.20089955627918243},{"x":0.46848738193511963,"y":0.20089955627918243},{"x":0.46848738193511963,"y":0.22488754987716675},{"x":0.43907561898231506,"y":0.22488754987716675}]},"confidence":0.9893079996109009,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.43907561898231506,0.20089955627918243,0.46848738193511963,0.22488754987716675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.20089955627918243},{"x":0.43487393856048584,"y":0.20089955627918243},{"x":0.43487393856048584,"y":0.22338829934597015},{"x":0.3970588147640228,"y":0.22338829934597015}]},"confidence":0.9889843463897705,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3970588147640228,0.20089955627918243,0.43487393856048584,0.22338829934597015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.20089955627918243},{"x":0.38655462861061096,"y":0.20089955627918243},{"x":0.38655462861061096,"y":0.22338829934597015},{"x":0.36974790692329407,"y":0.22338829934597015}]},"confidence":0.996174693107605,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.36974790692329407,0.20089955627918243,0.38655462861061096,0.22338829934597015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35084033012390137,"y":0.20089955627918243},{"x":0.3613445460796356,"y":0.20089955627918243},{"x":0.3613445460796356,"y":0.22338829934597015},{"x":0.35084033012390137,"y":0.22338829934597015}]},"confidence":0.9961590766906738,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35084033012390137,0.20089955627918243,0.3613445460796356,0.22338829934597015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.20089955627918243},{"x":0.3361344635486603,"y":0.20089955627918243},{"x":0.3361344635486603,"y":0.22338829934597015},{"x":0.32773110270500183,"y":0.22338829934597015}]},"confidence":0.9606783390045166,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.32773110270500183,0.20089955627918243,0.3361344635486603,0.22338829934597015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.20089955627918243},{"x":0.3193277418613434,"y":0.20089955627918243},{"x":0.3193277418613434,"y":0.22338829934597015},{"x":0.29411765933036804,"y":0.22338829934597015}]},"confidence":0.9869123101234436,"dir":"rtl","str":"جنس","boundary":[0.29411765933036804,0.20089955627918243,0.3193277418613434,0.22338829934597015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.20089955627918243},{"x":0.2668067216873169,"y":0.20089955627918243},{"x":0.2668067216873169,"y":0.22338829934597015},{"x":0.24369747936725616,"y":0.22338829934597015}]},"confidence":0.9822683334350586,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.24369747936725616,0.20089955627918243,0.2668067216873169,0.22338829934597015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.20089955627918243},{"x":0.2310924381017685,"y":0.20089955627918243},{"x":0.2310924381017685,"y":0.22338829934597015},{"x":0.21008403599262238,"y":0.22338829934597015}]},"confidence":0.989084005355835,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.21008403599262238,0.20089955627918243,0.2310924381017685,0.22338829934597015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16596639156341553,"y":0.20089955627918243},{"x":0.20168067514896393,"y":0.20089955627918243},{"x":0.20168067514896393,"y":0.22338829934597015},{"x":0.16596639156341553,"y":0.22338829934597015}]},"confidence":0.9874877333641052,"dir":"rtl","str":"گیرند","boundary":[0.16596639156341553,0.20089955627918243,0.20168067514896393,0.22338829934597015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15756303071975708,"y":0.20089955627918243},{"x":0.16386555135250092,"y":0.20089955627918243},{"x":0.16386555135250092,"y":0.22338829934597015},{"x":0.15756303071975708,"y":0.22338829934597015}]},"confidence":0.9447699785232544,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15756303071975708,0.20089955627918243,0.16386555135250092,0.22338829934597015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.22938530147075653},{"x":0.8676470518112183,"y":0.22938530147075653},{"x":0.8676470518112183,"y":0.25187405943870544},{"x":0.8151260614395142,"y":0.25187405943870544}]},"confidence":0.992398738861084,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.8151260614395142,0.22938530147075653,0.8676470518112183,0.25187405943870544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7941176295280457,"y":0.22938530147075653},{"x":0.8046218752861023,"y":0.22938530147075653},{"x":0.8046218752861023,"y":0.25187405943870544},{"x":0.7941176295280457,"y":0.25187405943870544}]},"confidence":0.997866690158844,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7941176295280457,0.22938530147075653,0.8046218752861023,0.25187405943870544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.22938530147075653},{"x":0.7899159789085388,"y":0.22938530147075653},{"x":0.7899159789085388,"y":0.25187405943870544},{"x":0.756302535533905,"y":0.25187405943870544}]},"confidence":0.9954332113265991,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.756302535533905,0.22938530147075653,0.7899159789085388,0.25187405943870544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.22938530147075653},{"x":0.7542017102241516,"y":0.22938530147075653},{"x":0.7542017102241516,"y":0.25187405943870544},{"x":0.7226890921592712,"y":0.25187405943870544}]},"confidence":0.9787570238113403,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7226890921592712,0.22938530147075653,0.7542017102241516,0.25187405943870544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932772994041443,"y":0.22938530147075653},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22938530147075653},{"x":0.7142857313156128,"y":0.25037482380867004},{"x":0.6932772994041443,"y":0.25037482380867004}]},"confidence":0.9926178455352783,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6932772994041443,0.22938530147075653,0.7142857313156128,0.25037482380867004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6575630307197571,"y":0.22938530147075653},{"x":0.6827731132507324,"y":0.22938530147075653},{"x":0.6827731132507324,"y":0.25037482380867004},{"x":0.6575630307197571,"y":0.25037482380867004}]},"confidence":0.9883791208267212,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.6575630307197571,0.22938530147075653,0.6827731132507324,0.25037482380867004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.22938530147075653},{"x":0.6491596698760986,"y":0.22938530147075653},{"x":0.6491596698760986,"y":0.25037482380867004},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25037482380867004}]},"confidence":0.9951218962669373,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6386554837226868,0.22938530147075653,0.6491596698760986,0.25037482380867004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.22938530147075653},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22938530147075653},{"x":0.6302521228790283,"y":0.25037482380867004},{"x":0.605042040348053,"y":0.25037482380867004}]},"confidence":0.9966040253639221,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.605042040348053,0.22938530147075653,0.6302521228790283,0.25037482380867004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336134433746338,"y":0.22788605093955994},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22938530147075653},{"x":0.5966386795043945,"y":0.25037482380867004},{"x":0.5336134433746338,"y":0.25037482380867004}]},"confidence":0.9927024841308594,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5336134433746338,0.22788605093955994,0.5966386795043945,0.25037482380867004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48949578404426575,"y":0.22788605093955994},{"x":0.5252100825309753,"y":0.22788605093955994},{"x":0.5252100825309753,"y":0.25037482380867004},{"x":0.48949578404426575,"y":0.25037482380867004}]},"confidence":0.995403528213501,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.48949578404426575,0.22788605093955994,0.5252100825309753,0.25037482380867004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4432772994041443,"y":0.22788605093955994},{"x":0.4810924232006073,"y":0.22788605093955994},{"x":0.4810924232006073,"y":0.25037482380867004},{"x":0.4432772994041443,"y":0.25037482380867004}]},"confidence":0.9963806867599487,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.4432772994041443,0.22788605093955994,0.4810924232006073,0.25037482380867004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3907563090324402,"y":0.22788605093955994},{"x":0.43487393856048584,"y":0.22788605093955994},{"x":0.43487393856048584,"y":0.25037482380867004},{"x":0.3907563090324402,"y":0.25037482380867004}]},"confidence":0.9964813590049744,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.3907563090324402,0.22788605093955994,0.43487393856048584,0.25037482380867004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.22788605093955994},{"x":0.3886554539203644,"y":0.22788605093955994},{"x":0.3886554539203644,"y":0.25037482380867004},{"x":0.38235294818878174,"y":0.25037482380867004}]},"confidence":0.9935026168823242,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.38235294818878174,0.22788605093955994,0.3886554539203644,0.25037482380867004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35084033012390137,"y":0.22788605093955994},{"x":0.3739495873451233,"y":0.22788605093955994},{"x":0.3739495873451233,"y":0.25037482380867004},{"x":0.35084033012390137,"y":0.25037482380867004}]},"confidence":0.9933869242668152,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.35084033012390137,0.22788605093955994,0.3739495873451233,0.25037482380867004]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3046218454837799,"y":0.22788605093955994},{"x":0.3424369692802429,"y":0.22788605093955994},{"x":0.3424369692802429,"y":0.24887555837631226},{"x":0.3046218454837799,"y":0.24887555837631226}]},"confidence":0.9946368336677551,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.3046218454837799,0.22788605093955994,0.3424369692802429,0.24887555837631226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.287815123796463,"y":0.22788605093955994},{"x":0.29621848464012146,"y":0.22788605093955994},{"x":0.29621848464012146,"y":0.24887555837631226},{"x":0.287815123796463,"y":0.24887555837631226}]},"confidence":0.9951671361923218,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.287815123796463,0.22788605093955994,0.29621848464012146,0.24887555837631226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2310924381017685,"y":0.22638680040836334},{"x":0.27941176295280457,"y":0.22638680040836334},{"x":0.27941176295280457,"y":0.24887555837631226},{"x":0.2310924381017685,"y":0.24887555837631226}]},"confidence":0.9926900863647461,"dir":"rtl","str":"ارزشی","boundary":[0.2310924381017685,0.22638680040836334,0.27941176295280457,0.24887555837631226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.22638680040836334},{"x":0.22058823704719543,"y":0.22638680040836334},{"x":0.22058823704719543,"y":0.24887555837631226},{"x":0.21008403599262238,"y":0.24887555837631226}]},"confidence":0.9974110722541809,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21008403599262238,0.22638680040836334,0.22058823704719543,0.24887555837631226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.22638680040836334},{"x":0.19957983493804932,"y":0.22638680040836334},{"x":0.19957983493804932,"y":0.24887555837631226},{"x":0.1596638709306717,"y":0.24887555837631226}]},"confidence":0.9904739856719971,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.1596638709306717,0.22638680040836334,0.19957983493804932,0.24887555837631226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825630247592926,"y":0.2593703269958496},{"x":0.8676470518112183,"y":0.2593703269958496},{"x":0.8676470518112183,"y":0.27436283230781555},{"x":0.825630247592926,"y":0.27436283230781555}]},"confidence":0.9833781719207764,"dir":"rtl","str":"چوب","boundary":[0.825630247592926,0.2593703269958496,0.8676470518112183,0.27436283230781555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088235259056091,"y":0.2593703269958496},{"x":0.8172268867492676,"y":0.2593703269958496},{"x":0.8172268867492676,"y":0.27436283230781555},{"x":0.8088235259056091,"y":0.27436283230781555}]},"confidence":0.989704966545105,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8088235259056091,0.2593703269958496,0.8172268867492676,0.27436283230781555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710084319114685,"y":0.2593703269958496},{"x":0.8025209903717041,"y":0.2593703269958496},{"x":0.8025209903717041,"y":0.27436283230781555},{"x":0.7710084319114685,"y":0.27436283230781555}]},"confidence":0.9951680898666382,"dir":"rtl","str":"دارو","boundary":[0.7710084319114685,0.2593703269958496,0.8025209903717041,0.27436283230781555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2578710615634918},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2578710615634918},{"x":0.7647058963775635,"y":0.27436283230781555},{"x":0.756302535533905,"y":0.27436283230781555}]},"confidence":0.9849639534950256,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.756302535533905,0.2578710615634918,0.7647058963775635,0.27436283230781555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953781247138977,"y":0.2578710615634918},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2578710615634918},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27436283230781555},{"x":0.6953781247138977,"y":0.27436283230781555}]},"confidence":0.9947898387908936,"dir":"rtl","str":"تعدادی","boundary":[0.6953781247138977,0.2578710615634918,0.7478991746902466,0.27436283230781555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.2578710615634918},{"x":0.6869747638702393,"y":0.2578710615634918},{"x":0.6869747638702393,"y":0.27436283230781555},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27436283230781555}]},"confidence":0.9932511448860168,"dir":"rtl","str":"زینتی","boundary":[0.6470588445663452,0.2578710615634918,0.6869747638702393,0.27436283230781555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2578710615634918},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2578710615634918},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27436283230781555},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27436283230781555}]},"confidence":0.9984443783760071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.2578710615634918,0.6386554837226868,0.27436283230781555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.2578710615634918},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2578710615634918},{"x":0.6218487620353699,"y":0.27436283230781555},{"x":0.581932783126831,"y":0.27436283230781555}]},"confidence":0.9912171363830566,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.581932783126831,0.2578710615634918,0.6218487620353699,0.27436283230781555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2578710615634918},{"x":0.5735294222831726,"y":0.2578710615634918},{"x":0.5735294222831726,"y":0.27436283230781555},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27436283230781555}]},"confidence":0.9908109307289124,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5546218752861023,0.2578710615634918,0.5735294222831726,0.27436283230781555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5105041861534119,"y":0.2578710615634918},{"x":0.5483193397521973,"y":0.2578710615634918},{"x":0.5483193397521973,"y":0.27286356687545776},{"x":0.5105041861534119,"y":0.27286356687545776}]},"confidence":0.9669963717460632,"dir":"rtl","str":"سمی","boundary":[0.5105041861534119,0.2578710615634918,0.5483193397521973,0.27286356687545776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45798319578170776,"y":0.2578710615634918},{"x":0.5021008253097534,"y":0.2578710615634918},{"x":0.5021008253097534,"y":0.27286356687545776},{"x":0.45798319578170776,"y":0.27286356687545776}]},"confidence":0.9960278868675232,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.45798319578170776,0.2578710615634918,0.5021008253097534,0.27286356687545776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45168066024780273,"y":0.2578710615634918},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2578710615634918},{"x":0.45378151535987854,"y":0.27286356687545776},{"x":0.45168066024780273,"y":0.27286356687545776}]},"confidence":0.9771841168403625,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45168066024780273,0.2578710615634918,0.45378151535987854,0.27286356687545776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15756303071975708,"y":0.17391304671764374},{"x":0.8676470518112183,"y":0.17691154778003693},{"x":0.8676470518112183,"y":0.27586206793785095},{"x":0.15756303071975708,"y":0.27286356687545776}]},"confidence":0.9873425364494324,"dir":"ltr","boundary":[0.15256303071975708,0.16691304671764373,0.8726470518112183,0.28286206793785096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15546219050884247,"y":0.30734631419181824},{"x":0.17226891219615936,"y":0.30734631419181824},{"x":0.17226891219615936,"y":0.3163418173789978},{"x":0.15546219050884247,"y":0.3163418173789978}]},"confidence":0.9482156038284302,"dir":"ltr","str":"4.","boundary":[0.15546219050884247,0.30734631419181824,0.17226891219615936,0.3163418173789978]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1806722730398178,"y":0.30584707856178284},{"x":0.2710084021091461,"y":0.30734631419181824},{"x":0.2710084021091461,"y":0.3163418173789978},{"x":0.1806722730398178,"y":0.3163418173789978}]},"confidence":0.9938728213310242,"dir":"ltr","str":"Ceratonia","boundary":[0.1806722730398178,0.30584707856178284,0.2710084021091461,0.3163418173789978]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15546219050884247,"y":0.30584707856178284},{"x":0.2710084021091461,"y":0.30734631419181824},{"x":0.2710084021091461,"y":0.3163418173789978},{"x":0.15546219050884247,"y":0.3163418173789978}]},"confidence":0.9855715036392212,"dir":"ltr","boundary":[0.15046219050884246,0.29884707856178283,0.2760084021091461,0.3233418173789978],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1617647111415863,"y":0.33283358812332153},{"x":0.16596639156341553,"y":0.33283358812332153},{"x":0.16596639156341553,"y":0.3433283269405365},{"x":0.1617647111415863,"y":0.3433283269405365}]},"confidence":0.45211419463157654,"str":"۲","boundary":[0.1617647111415863,0.33283358812332153,0.16596639156341553,0.3433283269405365]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1617647111415863,"y":0.33283358812332153},{"x":0.16596639156341553,"y":0.33283358812332153},{"x":0.16596639156341553,"y":0.3433283269405365},{"x":0.1617647111415863,"y":0.3433283269405365}]},"confidence":0.45211419463157654,"dir":"ltr","boundary":[0.1567647111415863,0.3258335881233215,0.17096639156341553,0.3503283269405365],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16386555135250092,"y":0.35832083225250244},{"x":0.16806723177433014,"y":0.35832083225250244},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3688156008720398},{"x":0.16386555135250092,"y":0.3688156008720398}]},"confidence":0.29996609687805176,"str":"۳","boundary":[0.16386555135250092,0.35832083225250244,0.16806723177433014,0.3688156008720398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16386555135250092,"y":0.35832083225250244},{"x":0.16806723177433014,"y":0.35832083225250244},{"x":0.16806723177433014,"y":0.3688156008720398},{"x":0.16386555135250092,"y":0.3688156008720398}]},"confidence":0.29996609687805176,"dir":"ltr","boundary":[0.1588655513525009,0.35132083225250244,0.17306723177433014,0.3758156008720398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1617647111415863,"y":0.38380810618400574},{"x":0.16596639156341553,"y":0.38380810618400574},{"x":0.16596639156341553,"y":0.3943028450012207},{"x":0.1617647111415863,"y":0.3943028450012207}]},"confidence":0.549139142036438,"str":"۴","boundary":[0.1617647111415863,0.38380810618400574,0.16596639156341553,0.3943028450012207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1617647111415863,"y":0.38380810618400574},{"x":0.16596639156341553,"y":0.38380810618400574},{"x":0.16596639156341553,"y":0.3943028450012207},{"x":0.1617647111415863,"y":0.3943028450012207}]},"confidence":0.549139142036438,"dir":"ltr","boundary":[0.1567647111415863,0.37680810618400573,0.17096639156341553,0.4013028450012207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8445377945899963,"y":0.40779611468315125},{"x":0.8676470518112183,"y":0.40779611468315125},{"x":0.8676470518112183,"y":0.4287855923175812},{"x":0.8445377945899963,"y":0.4287855923175812}]},"confidence":0.8655643463134766,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.8445377945899963,0.40779611468315125,0.8676470518112183,0.4287855923175812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962185144424438,"y":0.40779611468315125},{"x":0.8361344337463379,"y":0.40779611468315125},{"x":0.8361344337463379,"y":0.4287855923175812},{"x":0.7962185144424438,"y":0.4287855923175812}]},"confidence":0.9724960327148438,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.7962185144424438,0.40779611468315125,0.8361344337463379,0.4287855923175812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.40629684925079346},{"x":0.7899159789085388,"y":0.40629684925079346},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4287855923175812},{"x":0.756302535533905,"y":0.4287855923175812}]},"confidence":0.9923468232154846,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.756302535533905,0.40629684925079346,0.7899159789085388,0.4287855923175812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7521008253097534,"y":0.40629684925079346},{"x":0.756302535533905,"y":0.40629684925079346},{"x":0.756302535533905,"y":0.4272863566875458},{"x":0.7521008253097534,"y":0.4272863566875458}]},"confidence":0.966927170753479,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7521008253097534,0.40629684925079346,0.756302535533905,0.4272863566875458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239495873451233,"y":0.40629684925079346},{"x":0.7415966391563416,"y":0.40629684925079346},{"x":0.7415966391563416,"y":0.4287855923175812},{"x":0.6239495873451233,"y":0.4272863566875458}]},"confidence":0.986897349357605,"dir":"rtl","str":"کلیوی.کاسبرگها","boundary":[0.6239495873451233,0.40629684925079346,0.7415966391563416,0.4287855923175812]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.40629684925079346},{"x":0.6155462265014648,"y":0.40629684925079346},{"x":0.6155462265014648,"y":0.4272863566875458},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4272863566875458}]},"confidence":0.9868983626365662,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.40629684925079346,0.6155462265014648,0.4272863566875458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504201650619507,"y":0.40629684925079346},{"x":0.5903361439704895,"y":0.40629684925079346},{"x":0.5903361439704895,"y":0.4272863566875458},{"x":0.5504201650619507,"y":0.4272863566875458}]},"confidence":0.9926864504814148,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.5504201650619507,0.40629684925079346,0.5903361439704895,0.4272863566875458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4810924232006073,"y":0.40629684925079346},{"x":0.5441176295280457,"y":0.40629684925079346},{"x":0.5441176295280457,"y":0.4272863566875458},{"x":0.4810924232006073,"y":0.4272863566875458}]},"confidence":0.9916857481002808,"dir":"rtl","str":"ناهمپوش","boundary":[0.4810924232006073,0.40629684925079346,0.5441176295280457,0.4272863566875458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4600840210914612,"y":0.40629684925079346},{"x":0.4768907427787781,"y":0.40629684925079346},{"x":0.4768907427787781,"y":0.4272863566875458},{"x":0.4600840210914612,"y":0.4272863566875458}]},"confidence":0.9816284775733948,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4600840210914612,0.40629684925079346,0.4768907427787781,0.4272863566875458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.40629684925079346},{"x":0.4600840210914612,"y":0.40629684925079346},{"x":0.4600840210914612,"y":0.4272863566875458},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4272863566875458}]},"confidence":0.9843509197235107,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.43697479367256165,0.40629684925079346,0.4600840210914612,0.4272863566875458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.40629684925079346},{"x":0.4306722581386566,"y":0.40629684925079346},{"x":0.4306722581386566,"y":0.4272863566875458},{"x":0.40336135029792786,"y":0.4272863566875458}]},"confidence":0.9935265779495239,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.40336135029792786,0.40629684925079346,0.4306722581386566,0.4272863566875458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.40629684925079346},{"x":0.3970588147640228,"y":0.40629684925079346},{"x":0.3970588147640228,"y":0.4257871210575104},{"x":0.38235294818878174,"y":0.4257871210575104}]},"confidence":0.9949641823768616,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38235294818878174,0.40629684925079346,0.3970588147640228,0.4257871210575104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3424369692802429,"y":0.40629684925079346},{"x":0.3739495873451233,"y":0.40629684925079346},{"x":0.3739495873451233,"y":0.4257871210575104},{"x":0.3424369692802429,"y":0.4257871210575104}]},"confidence":0.9929891228675842,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.3424369692802429,0.40629684925079346,0.3739495873451233,0.4257871210575104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.40629684925079346},{"x":0.32773110270500183,"y":0.40629684925079346},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4257871210575104},{"x":0.3214285671710968,"y":0.4257871210575104}]},"confidence":0.9346174597740173,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.3214285671710968,0.40629684925079346,0.32773110270500183,0.4257871210575104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.40629684925079346},{"x":0.31302520632743835,"y":0.40629684925079346},{"x":0.31302520632743835,"y":0.4257871210575104},{"x":0.3025210201740265,"y":0.4257871210575104}]},"confidence":0.9513393640518188,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3025210201740265,0.40629684925079346,0.31302520632743835,0.4257871210575104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2731092572212219,"y":0.40479761362075806},{"x":0.29621848464012146,"y":0.40479761362075806},{"x":0.29621848464012146,"y":0.4257871210575104},{"x":0.2731092572212219,"y":0.4257871210575104}]},"confidence":0.9850913286209106,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.2731092572212219,0.40479761362075806,0.29621848464012146,0.4257871210575104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24579831957817078,"y":0.40479761362075806},{"x":0.2689075767993927,"y":0.40479761362075806},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4257871210575104},{"x":0.24579831957817078,"y":0.4257871210575104}]},"confidence":0.937358558177948,"dir":"rtl","str":"متر","boundary":[0.24579831957817078,0.40479761362075806,0.2689075767993927,0.4257871210575104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.40479761362075806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.40479761362075806},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4257871210575104},{"x":0.18487395346164703,"y":0.4257871210575104}]},"confidence":0.9830244779586792,"dir":"rtl","str":"Cercis","boundary":[0.18487395346164703,0.40479761362075806,0.23529411852359772,0.4257871210575104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.40479761362075806},{"x":0.17436975240707397,"y":0.40479761362075806},{"x":0.17436975240707397,"y":0.4257871210575104},{"x":0.1596638709306717,"y":0.4257871210575104}]},"confidence":0.8456820249557495,"dir":"rtl","str":".3","boundary":[0.1596638709306717,0.40479761362075806,0.17436975240707397,0.4257871210575104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8004201650619507,"y":0.43178409337997437},{"x":0.8403361439704895,"y":0.43178409337997437},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4527736008167267},{"x":0.8004201650619507,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.9750657677650452,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.8004201650619507,0.43178409337997437,0.8403361439704895,0.4527736008167267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.43178409337997437},{"x":0.7899159789085388,"y":0.43178409337997437},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4527736008167267},{"x":0.756302535533905,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.9795422554016113,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.756302535533905,0.43178409337997437,0.7899159789085388,0.4527736008167267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.43178409337997437},{"x":0.7352941036224365,"y":0.43178409337997437},{"x":0.7352941036224365,"y":0.4527736008167267},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.9760385155677795,"dir":"rtl","str":"شانهای","boundary":[0.6890756487846375,0.43178409337997437,0.7352941036224365,0.4527736008167267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.43178409337997437},{"x":0.6827731132507324,"y":0.43178409337997437},{"x":0.6827731132507324,"y":0.4527736008167267},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.936113178730011,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6722689270973206,0.43178409337997437,0.6827731132507324,0.4527736008167267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6008403301239014,"y":0.43178409337997437},{"x":0.668067216873169,"y":0.43178409337997437},{"x":0.668067216873169,"y":0.4527736008167267},{"x":0.6008403301239014,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.9825466871261597,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.6008403301239014,0.43178409337997437,0.668067216873169,0.4527736008167267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569327712059021,"y":0.43178409337997437},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43178409337997437},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4527736008167267},{"x":0.569327712059021,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.9899154901504517,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.569327712059021,0.43178409337997437,0.5882353186607361,0.4527736008167267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5168067216873169,"y":0.43028485774993896},{"x":0.5546218752861023,"y":0.43028485774993896},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4527736008167267},{"x":0.5168067216873169,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.9938912391662598,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.5168067216873169,0.43028485774993896,0.5546218752861023,0.4527736008167267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45798319578170776,"y":0.43028485774993896},{"x":0.5021008253097534,"y":0.43028485774993896},{"x":0.5021008253097534,"y":0.4527736008167267},{"x":0.45798319578170776,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.974812924861908,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.45798319578170776,0.43028485774993896,0.5021008253097534,0.4527736008167267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.43028485774993896},{"x":0.4432772994041443,"y":0.43028485774993896},{"x":0.4432772994041443,"y":0.4527736008167267},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.9922749996185303,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.42016807198524475,0.43028485774993896,0.4432772994041443,0.4527736008167267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39915966987609863,"y":0.43028485774993896},{"x":0.4138655364513397,"y":0.43028485774993896},{"x":0.4138655364513397,"y":0.4512743651866913},{"x":0.39915966987609863,"y":0.4512743651866913}]},"confidence":0.9586814641952515,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.39915966987609863,0.43028485774993896,0.4138655364513397,0.4512743651866913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.43028485774993896},{"x":0.3928571343421936,"y":0.43028485774993896},{"x":0.3928571343421936,"y":0.4512743651866913},{"x":0.36764705181121826,"y":0.4512743651866913}]},"confidence":0.9840701818466187,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.36764705181121826,0.43028485774993896,0.3928571343421936,0.4512743651866913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.43028485774993896},{"x":0.3571428656578064,"y":0.43028485774993896},{"x":0.3571428656578064,"y":0.4512743651866913},{"x":0.3214285671710968,"y":0.4512743651866913}]},"confidence":0.9946704506874084,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.3214285671710968,0.43028485774993896,0.3571428656578064,0.4512743651866913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.43028485774993896},{"x":0.30882352590560913,"y":0.43028485774993896},{"x":0.30882352590560913,"y":0.4512743651866913},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4512743651866913}]},"confidence":0.9923099279403687,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29411765933036804,0.43028485774993896,0.30882352590560913,0.4512743651866913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.43028485774993896},{"x":0.2836134433746338,"y":0.43028485774993896},{"x":0.2836134433746338,"y":0.4512743651866913},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4512743651866913}]},"confidence":0.9939274191856384,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.2521008551120758,0.43028485774993896,0.2836134433746338,0.4512743651866913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2163865566253662,"y":0.43028485774993896},{"x":0.23739495873451233,"y":0.43028485774993896},{"x":0.23739495873451233,"y":0.4512743651866913},{"x":0.2163865566253662,"y":0.4512743651866913}]},"confidence":0.9650970101356506,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.2163865566253662,0.43028485774993896,0.23739495873451233,0.4512743651866913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.43028485774993896},{"x":0.20378151535987854,"y":0.43028485774993896},{"x":0.20378151535987854,"y":0.4512743651866913},{"x":0.19327731430530548,"y":0.4512743651866913}]},"confidence":0.9877737760543823,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.19327731430530548,0.43028485774993896,0.20378151535987854,0.4512743651866913]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15756303071975708,"y":0.43028485774993896},{"x":0.1806722730398178,"y":0.43028485774993896},{"x":0.1806722730398178,"y":0.4512743651866913},{"x":0.15756303071975708,"y":0.4512743651866913}]},"confidence":0.9032293558120728,"dir":"rtl","str":"۹۰","boundary":[0.15756303071975708,0.43028485774993896,0.1806722730398178,0.4512743651866913]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.40479761362075806},{"x":0.8676470518112183,"y":0.40779611468315125},{"x":0.8676470518112183,"y":0.4557721018791199},{"x":0.15126051008701324,"y":0.4527736008167267}]},"confidence":0.9776148200035095,"dir":"ltr","boundary":[0.14626051008701324,0.39779761362075805,0.8726470518112183,0.4627721018791199],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8025209903717041,"y":0.46176910400390625},{"x":0.8655462265014648,"y":0.46026986837387085},{"x":0.8655462265014648,"y":0.473763108253479},{"x":0.8025209903717041,"y":0.4752623736858368}]},"confidence":0.9857503771781921,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.8025209903717041,0.46176910400390625,0.8655462265014648,0.473763108253479]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8025209903717041,"y":0.46176910400390625},{"x":0.8655462265014648,"y":0.46026986837387085},{"x":0.8655462265014648,"y":0.473763108253479},{"x":0.8025209903717041,"y":0.4752623736858368}]},"confidence":0.9857503771781921,"dir":"ltr","boundary":[0.7975209903717041,0.45476910400390624,0.8705462265014648,0.480763108253479],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15756303071975708,"y":0.45877060294151306},{"x":0.17226891219615936,"y":0.45877060294151306},{"x":0.17226891219615936,"y":0.4677661061286926},{"x":0.15756303071975708,"y":0.4677661061286926}]},"confidence":0.9499017596244812,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.15756303071975708,0.45877060294151306,0.17226891219615936,0.4677661061286926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1806722730398178,"y":0.45877060294151306},{"x":0.23739495873451233,"y":0.45877060294151306},{"x":0.23739495873451233,"y":0.4677661061286926},{"x":0.1806722730398178,"y":0.4677661061286926}]},"confidence":0.9932268261909485,"dir":"ltr","str":"Cassia","boundary":[0.1806722730398178,0.45877060294151306,0.23739495873451233,0.4677661061286926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15756303071975708,"y":0.45877060294151306},{"x":0.23739495873451233,"y":0.45877060294151306},{"x":0.23739495873451233,"y":0.4677661061286926},{"x":0.15756303071975708,"y":0.4677661061286926}]},"confidence":0.982395589351654,"dir":"ltr","boundary":[0.15256303071975708,0.45177060294151306,0.24239495873451233,0.47476610612869263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8445377945899963,"y":0.48275861144065857},{"x":0.8655462265014648,"y":0.48275861144065857},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5022488832473755},{"x":0.8445377945899963,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.8758297562599182,"dir":"rtl","str":"۴-","boundary":[0.8445377945899963,0.48275861144065857,0.8655462265014648,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7689075469970703,"y":0.48275861144065857},{"x":0.8361344337463379,"y":0.48275861144065857},{"x":0.8361344337463379,"y":0.5022488832473755},{"x":0.7689075469970703,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9736073613166809,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.7689075469970703,0.48275861144065857,0.8361344337463379,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7121848464012146,"y":0.48275861144065857},{"x":0.756302535533905,"y":0.48275861144065857},{"x":0.756302535533905,"y":0.5022488832473755},{"x":0.7121848464012146,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9830597639083862,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.7121848464012146,0.48275861144065857,0.756302535533905,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7016806602478027,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7016806602478027,"y":0.5022488832473755},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9807849526405334,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.6722689270973206,0.48275861144065857,0.7016806602478027,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651260495185852,"y":0.48275861144065857},{"x":0.668067216873169,"y":0.48275861144065857},{"x":0.668067216873169,"y":0.5022488832473755},{"x":0.651260495185852,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.891076922416687,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.651260495185852,0.48275861144065857,0.668067216873169,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6491596698760986,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6491596698760986,"y":0.5022488832473755},{"x":0.6176470518112183,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9838106632232666,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.6176470518112183,0.48275861144065857,0.6491596698760986,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6113445162773132,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6113445162773132,"y":0.5022488832473755},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9758508205413818,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5966386795043945,0.48275861144065857,0.6113445162773132,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.581932783126831,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5903361439704895,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5903361439704895,"y":0.5022488832473755},{"x":0.581932783126831,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9703378677368164,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.581932783126831,0.48275861144065857,0.5903361439704895,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5022488832473755},{"x":0.529411792755127,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9853546023368835,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.529411792755127,0.48275861144065857,0.5714285969734192,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5084033608436584,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5252100825309753,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5252100825309753,"y":0.5022488832473755},{"x":0.5084033608436584,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.960380494594574,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5084033608436584,0.48275861144065857,0.5252100825309753,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48949578404426575,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5,"y":0.5022488832473755},{"x":0.48949578404426575,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9701989889144897,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.48949578404426575,0.48275861144065857,0.5,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.48275861144065857},{"x":0.47478991746902466,"y":0.48275861144065857},{"x":0.47478991746902466,"y":0.5022488832473755},{"x":0.4264705777168274,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.989608645439148,"dir":"rtl","str":"خارهای","boundary":[0.4264705777168274,0.48275861144065857,0.47478991746902466,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4138655364513397,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4138655364513397,"y":0.5022488832473755},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9885326623916626,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.36974790692329407,0.48275861144065857,0.4138655364513397,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35084033012390137,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3571428656578064,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3571428656578064,"y":0.5022488832473755},{"x":0.35084033012390137,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9845755696296692,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35084033012390137,0.48275861144065857,0.3571428656578064,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3004201650619507,"y":0.48275861144065857},{"x":0.33193278312683105,"y":0.48275861144065857},{"x":0.33193278312683105,"y":0.5022488832473755},{"x":0.3004201650619507,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9779900312423706,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.3004201650619507,0.48275861144065857,0.33193278312683105,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24579831957817078,"y":0.48275861144065857},{"x":0.28151261806488037,"y":0.48275861144065857},{"x":0.28151261806488037,"y":0.5022488832473755},{"x":0.24579831957817078,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9766671657562256,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.24579831957817078,0.48275861144065857,0.28151261806488037,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.48275861144065857},{"x":0.23739495873451233,"y":0.48275861144065857},{"x":0.23739495873451233,"y":0.5022488832473755},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9583526849746704,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.22689075767993927,0.48275861144065857,0.23739495873451233,0.5022488832473755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16596639156341553,"y":0.48275861144065857},{"x":0.21848739683628082,"y":0.48275861144065857},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5022488832473755},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9824181199073792,"dir":"rtl","str":"منشعب","boundary":[0.16596639156341553,0.48275861144065857,0.21848739683628082,0.5022488832473755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16596639156341553,"y":0.48275861144065857},{"x":0.8655462265014648,"y":0.48275861144065857},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5022488832473755},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5022488832473755}]},"confidence":0.9743111729621887,"dir":"ltr","boundary":[0.16096639156341552,0.47575861144065856,0.8705462265014648,0.5092488832473755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"no","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16386555135250092,"y":0.5097451210021973},{"x":0.1785714328289032,"y":0.5097451210021973},{"x":0.1785714328289032,"y":0.5187406539916992},{"x":0.16386555135250092,"y":0.5187406539916992}]},"confidence":0.9615731239318848,"dir":"ltr","str":"6.","boundary":[0.16386555135250092,0.5097451210021973,0.1785714328289032,0.5187406539916992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"no","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18697479367256165,"y":0.5097451210021973},{"x":0.2668067216873169,"y":0.5097451210021973},{"x":0.2668067216873169,"y":0.5187406539916992},{"x":0.18697479367256165,"y":0.5187406539916992}]},"confidence":0.9915695190429688,"dir":"ltr","str":"Gleditsia","boundary":[0.18697479367256165,0.5097451210021973,0.2668067216873169,0.5187406539916992]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16386555135250092,"y":0.5097451210021973},{"x":0.2668067216873169,"y":0.5097451210021973},{"x":0.2668067216873169,"y":0.5187406539916992},{"x":0.16386555135250092,"y":0.5187406539916992}]},"confidence":0.9861156344413757,"dir":"ltr","boundary":[0.1588655513525009,0.5027451210021973,0.2718067216873169,0.5257406539916992],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920168042182922,"y":0.5352323651313782},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5352323651313782},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5532233715057373},{"x":0.7920168042182922,"y":0.5532233715057373}]},"confidence":0.969904363155365,"dir":"rtl","str":"-کاسبرگها","boundary":[0.7920168042182922,0.5352323651313782,0.8655462265014648,0.5532233715057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7584033608436584,"y":0.5352323651313782},{"x":0.7836134433746338,"y":0.5352323651313782},{"x":0.7836134433746338,"y":0.5532233715057373},{"x":0.7584033608436584,"y":0.5532233715057373}]},"confidence":0.9837560653686523,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.7584033608436584,0.5352323651313782,0.7836134433746338,0.5532233715057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7037814855575562,"y":0.5352323651313782},{"x":0.7521008253097534,"y":0.5352323651313782},{"x":0.7521008253097534,"y":0.5532233715057373},{"x":0.7037814855575562,"y":0.5532233715057373}]},"confidence":0.9830781817436218,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.7037814855575562,0.5352323651313782,0.7521008253097534,0.5532233715057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6764705777168274,"y":0.5352323651313782},{"x":0.6995798349380493,"y":0.5352323651313782},{"x":0.6995798349380493,"y":0.5532233715057373},{"x":0.6764705777168274,"y":0.5532233715057373}]},"confidence":0.984635591506958,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.6764705777168274,0.5352323651313782,0.6995798349380493,0.5532233715057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6596638560295105,"y":0.5352323651313782},{"x":0.668067216873169,"y":0.5352323651313782},{"x":0.668067216873169,"y":0.5532233715057373},{"x":0.6596638560295105,"y":0.5532233715057373}]},"confidence":0.981834888458252,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6596638560295105,0.5352323651313782,0.668067216873169,0.5532233715057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6281512379646301,"y":0.5352323651313782},{"x":0.6533613204956055,"y":0.5352323651313782},{"x":0.6533613204956055,"y":0.5532233715057373},{"x":0.6281512379646301,"y":0.5532233715057373}]},"confidence":0.9880164861679077,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.6281512379646301,0.5352323651313782,0.6533613204956055,0.5532233715057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924369692802429,"y":0.5352323651313782},{"x":0.6197478771209717,"y":0.5352323651313782},{"x":0.6197478771209717,"y":0.5532233715057373},{"x":0.5924369692802429,"y":0.5532233715057373}]},"confidence":0.9950049519538879,"dir":"rtl","str":"فاقد","boundary":[0.5924369692802429,0.5352323651313782,0.6197478771209717,0.5532233715057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5567227005958557,"y":0.5352323651313782},{"x":0.581932783126831,"y":0.5352323651313782},{"x":0.581932783126831,"y":0.5532233715057373},{"x":0.5567227005958557,"y":0.5532233715057373}]},"confidence":0.9922219514846802,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.5567227005958557,0.5352323651313782,0.581932783126831,0.5532233715057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5399159789085388,"y":0.5352323651313782},{"x":0.5483193397521973,"y":0.5352323651313782},{"x":0.5483193397521973,"y":0.5532233715057373},{"x":0.5399159789085388,"y":0.5532233715057373}]},"confidence":0.9689245223999023,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5399159789085388,0.5352323651313782,0.5483193397521973,0.5532233715057373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231092572212219,"y":0.5352323651313782},{"x":0.5315126180648804,"y":0.5352323651313782},{"x":0.5315126180648804,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5231092572212219,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9940063953399658,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5231092572212219,0.5352323651313782,0.5315126180648804,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45588234066963196,"y":0.5352323651313782},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5352323651313782},{"x":0.5147058963775635,"y":0.5517241358757019},{"x":0.45588234066963196,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.992272138595581,"dir":"rtl","str":"خارهای","boundary":[0.45588234066963196,0.5352323651313782,0.5147058963775635,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3970588147640228,"y":0.5352323651313782},{"x":0.45168066024780273,"y":0.5352323651313782},{"x":0.45168066024780273,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3970588147640228,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9934065341949463,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.3970588147640228,0.5352323651313782,0.45168066024780273,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8445377945899963,"y":0.5592203736305237},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5592203736305237},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5817091464996338},{"x":0.8445377945899963,"y":0.5817091464996338}]},"confidence":0.827773928642273,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.8445377945899963,0.5592203736305237,0.8655462265014648,0.5817091464996338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962185144424438,"y":0.5592203736305237},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5592203736305237},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5817091464996338},{"x":0.7962185144424438,"y":0.5817091464996338}]},"confidence":0.9897400140762329,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.7962185144424438,0.5592203736305237,0.8403361439704895,0.5817091464996338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7584033608436584,"y":0.5592203736305237},{"x":0.7920168042182922,"y":0.5592203736305237},{"x":0.7920168042182922,"y":0.5802099108695984},{"x":0.7584033608436584,"y":0.5802099108695984}]},"confidence":0.9870845079421997,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7584033608436584,0.5592203736305237,0.7920168042182922,0.5802099108695984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7184873819351196,"y":0.5592203736305237},{"x":0.7415966391563416,"y":0.5592203736305237},{"x":0.7415966391563416,"y":0.5802099108695984},{"x":0.7184873819351196,"y":0.5802099108695984}]},"confidence":0.9930630922317505,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.7184873819351196,0.5592203736305237,0.7415966391563416,0.5802099108695984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701680421829224,"y":0.5592203736305237},{"x":0.7079831957817078,"y":0.5592203736305237},{"x":0.7079831957817078,"y":0.5802099108695984},{"x":0.6701680421829224,"y":0.5802099108695984}]},"confidence":0.9925006628036499,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6701680421829224,0.5592203736305237,0.7079831957817078,0.5802099108695984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6281512379646301,"y":0.5592203736305237},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5592203736305237},{"x":0.6617646813392639,"y":0.5802099108695984},{"x":0.6281512379646301,"y":0.5802099108695984}]},"confidence":0.9931318759918213,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6281512379646301,0.5592203736305237,0.6617646813392639,0.5802099108695984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6113445162773132,"y":0.5592203736305237},{"x":0.6197478771209717,"y":0.5592203736305237},{"x":0.6197478771209717,"y":0.5802099108695984},{"x":0.6113445162773132,"y":0.5802099108695984}]},"confidence":0.9887999892234802,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6113445162773132,0.5592203736305237,0.6197478771209717,0.5802099108695984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651260614395142,"y":0.5592203736305237},{"x":0.605042040348053,"y":0.5592203736305237},{"x":0.605042040348053,"y":0.5802099108695984},{"x":0.5651260614395142,"y":0.5802099108695984}]},"confidence":0.9838788509368896,"dir":"rtl","str":"منتهی","boundary":[0.5651260614395142,0.5592203736305237,0.605042040348053,0.5802099108695984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5420168042182922,"y":0.5592203736305237},{"x":0.5525209903717041,"y":0.5592203736305237},{"x":0.5525209903717041,"y":0.5802099108695984},{"x":0.5420168042182922,"y":0.5802099108695984}]},"confidence":0.9972853064537048,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5420168042182922,0.5592203736305237,0.5525209903717041,0.5802099108695984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.506302535533905,"y":0.5592203736305237},{"x":0.5273109078407288,"y":0.5592203736305237},{"x":0.5273109078407288,"y":0.5802099108695984},{"x":0.506302535533905,"y":0.5802099108695984}]},"confidence":0.996936559677124,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.506302535533905,0.5592203736305237,0.5273109078407288,0.5802099108695984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5592203736305237},{"x":0.5,"y":0.5592203736305237},{"x":0.5,"y":0.5802099108695984},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5802099108695984}]},"confidence":0.9880704283714294,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.45378151535987854,0.5592203736305237,0.5,0.5802099108695984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43907561898231506,"y":0.5592203736305237},{"x":0.4495798349380493,"y":0.5592203736305237},{"x":0.4495798349380493,"y":0.5802099108695984},{"x":0.43907561898231506,"y":0.5802099108695984}]},"confidence":0.9520378112792969,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43907561898231506,0.5592203736305237,0.4495798349380493,0.5802099108695984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4054621756076813,"y":0.5577211380004883},{"x":0.43487393856048584,"y":0.5577211380004883},{"x":0.43487393856048584,"y":0.5802099108695984},{"x":0.4054621756076813,"y":0.5802099108695984}]},"confidence":0.9836829900741577,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.4054621756076813,0.5577211380004883,0.43487393856048584,0.5802099108695984]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5577211380004883},{"x":0.40126049518585205,"y":0.5577211380004883},{"x":0.40126049518585205,"y":0.5787106156349182},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.9917730689048767,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.38655462861061096,0.5577211380004883,0.40126049518585205,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34663864970207214,"y":0.5577211380004883},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5577211380004883},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5787106156349182},{"x":0.34663864970207214,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.9940328598022461,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.34663864970207214,0.5577211380004883,0.3781512677669525,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5577211380004883},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5577211380004883},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5787106156349182},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.9807120561599731,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.32773110270500183,0.5577211380004883,0.3361344635486603,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3067227005958557,"y":0.5577211380004883},{"x":0.3214285671710968,"y":0.5577211380004883},{"x":0.3214285671710968,"y":0.5787106156349182},{"x":0.3067227005958557,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.9857028722763062,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3067227005958557,0.5577211380004883,0.3214285671710968,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5577211380004883},{"x":0.3004201650619507,"y":0.5577211380004883},{"x":0.3004201650619507,"y":0.5787106156349182},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.7317861914634705,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.29411765933036804,0.5577211380004883,0.3004201650619507,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27941176295280457,"y":0.5577211380004883},{"x":0.287815123796463,"y":0.5577211380004883},{"x":0.287815123796463,"y":0.5787106156349182},{"x":0.27941176295280457,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.9439676403999329,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27941176295280457,0.5577211380004883,0.287815123796463,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26260504126548767,"y":0.5577211380004883},{"x":0.2731092572212219,"y":0.5577211380004883},{"x":0.2731092572212219,"y":0.5787106156349182},{"x":0.26260504126548767,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.9884333610534668,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.26260504126548767,0.5577211380004883,0.2731092572212219,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.5577211380004883},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5577211380004883},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5787106156349182},{"x":0.22058823704719543,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.9918871521949768,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.22058823704719543,0.5577211380004883,0.2521008551120758,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19327731430530548,"y":0.5577211380004883},{"x":0.19957983493804932,"y":0.5577211380004883},{"x":0.19957983493804932,"y":0.5787106156349182},{"x":0.19327731430530548,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.9515284895896912,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.19327731430530548,0.5577211380004883,0.19957983493804932,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17436975240707397,"y":0.5577211380004883},{"x":0.18487395346164703,"y":0.5577211380004883},{"x":0.18487395346164703,"y":0.5787106156349182},{"x":0.17436975240707397,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.9889055490493774,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.17436975240707397,0.5577211380004883,0.18487395346164703,0.5787106156349182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.5577211380004883},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5577211380004883},{"x":0.16806723177433014,"y":0.5787106156349182},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5787106156349182}]},"confidence":0.8580382466316223,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.1596638709306717,0.5577211380004883,0.16806723177433014,0.5787106156349182]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.5337331295013428},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5352323651313782},{"x":0.8634454011917114,"y":0.5832083821296692},{"x":0.1596638709306717,"y":0.5817091464996338}]},"confidence":0.9801249504089355,"dir":"ltr","boundary":[0.1546638709306717,0.5267331295013428,0.8684454011917114,0.5902083821296692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15756303071975708,"y":0.5367316603660583},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5367316603660583},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5457271337509155},{"x":0.15756303071975708,"y":0.5457271337509155}]},"confidence":0.3465063273906708,"str":"۵","boundary":[0.15756303071975708,0.5367316603660583,0.16596639156341553,0.5457271337509155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15756303071975708,"y":0.5367316603660583},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5367316603660583},{"x":0.16596639156341553,"y":0.5457271337509155},{"x":0.15756303071975708,"y":0.5457271337509155}]},"confidence":0.3465063273906708,"dir":"ltr","boundary":[0.15256303071975708,0.5297316603660583,0.17096639156341553,0.5527271337509155],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15546219050884247,"y":0.5862069129943848},{"x":0.17226891219615936,"y":0.5862069129943848},{"x":0.17226891219615936,"y":0.5967016220092773},{"x":0.15546219050884247,"y":0.5967016220092773}]},"confidence":0.9666755795478821,"dir":"ltr","str":"5.","boundary":[0.15546219050884247,0.5862069129943848,0.17226891219615936,0.5967016220092773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1785714328289032,"y":0.5862069129943848},{"x":0.287815123796463,"y":0.5862069129943848},{"x":0.287815123796463,"y":0.5982009172439575},{"x":0.1785714328289032,"y":0.5967016220092773}]},"confidence":0.9939515590667725,"dir":"ltr","str":"Parkinsonia","boundary":[0.1785714328289032,0.5862069129943848,0.287815123796463,0.5982009172439575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15546219050884247,"y":0.5847076177597046},{"x":0.287815123796463,"y":0.5862069129943848},{"x":0.287815123796463,"y":0.5982009172439575},{"x":0.15546219050884247,"y":0.5967016220092773}]},"confidence":0.9897552132606506,"dir":"ltr","boundary":[0.15046219050884246,0.5777076177597046,0.292815123796463,0.6052009172439575],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8025209903717041,"y":0.5877061486244202},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5877061486244202},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6041979193687439},{"x":0.8025209903717041,"y":0.6041979193687439}]},"confidence":0.9766204357147217,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.8025209903717041,0.5877061486244202,0.8655462265014648,0.6041979193687439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7962185144424438,"y":0.5877061486244202},{"x":0.8004201650619507,"y":0.5877061486244202},{"x":0.8004201650619507,"y":0.6041979193687439},{"x":0.7962185144424438,"y":0.6041979193687439}]},"confidence":0.9731976389884949,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7962185144424438,0.5877061486244202,0.8004201650619507,0.6041979193687439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.5877061486244202},{"x":0.7878151535987854,"y":0.5877061486244202},{"x":0.7878151535987854,"y":0.6041979193687439},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6041979193687439}]},"confidence":0.9864214658737183,"dir":"rtl","str":"پوشیده","boundary":[0.7352941036224365,0.5877061486244202,0.7878151535987854,0.6041979193687439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7163865566253662,"y":0.5877061486244202},{"x":0.7268907427787781,"y":0.5877061486244202},{"x":0.7268907427787781,"y":0.6041979193687439},{"x":0.7163865566253662,"y":0.6041979193687439}]},"confidence":0.993462085723877,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7163865566253662,0.5877061486244202,0.7268907427787781,0.6041979193687439]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827731132507324,"y":0.5877061486244202},{"x":0.7079831957817078,"y":0.5877061486244202},{"x":0.7079831957817078,"y":0.6041979193687439},{"x":0.6827731132507324,"y":0.6041979193687439}]},"confidence":0.979412317276001,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.6827731132507324,0.5877061486244202,0.7079831957817078,0.6041979193687439]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827731132507324,"y":0.5877061486244202},{"x":0.8655462265014648,"y":0.5877061486244202},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6041979193687439},{"x":0.6827731132507324,"y":0.6041979193687439}]},"confidence":0.9814925789833069,"dir":"ltr","boundary":[0.6777731132507324,0.5807061486244202,0.8705462265014648,0.6111979193687439],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.6116941571235657},{"x":0.8634454011917114,"y":0.6116941571235657},{"x":0.8634454011917114,"y":0.6311843991279602},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6311843991279602}]},"confidence":0.7298542857170105,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.8571428656578064,0.6116941571235657,0.8634454011917114,0.6311843991279602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.6116941571235657},{"x":0.8529411554336548,"y":0.6116941571235657},{"x":0.8529411554336548,"y":0.6311843991279602},{"x":0.8067227005958557,"y":0.6311843991279602}]},"confidence":0.9756289720535278,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.8067227005958557,0.6116941571235657,0.8529411554336548,0.6311843991279602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668067216873169,"y":0.6101949214935303},{"x":0.8025209903717041,"y":0.6101949214935303},{"x":0.8025209903717041,"y":0.6311843991279602},{"x":0.7668067216873169,"y":0.6311843991279602}]},"confidence":0.9761350750923157,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.7668067216873169,0.6101949214935303,0.8025209903717041,0.6311843991279602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6101949214935303},{"x":0.7521008253097534,"y":0.6101949214935303},{"x":0.7521008253097534,"y":0.6311843991279602},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6311843991279602}]},"confidence":0.9796940684318542,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.7310924530029297,0.6101949214935303,0.7521008253097534,0.6311843991279602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6101949214935303},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6101949214935303},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6311843991279602},{"x":0.680672287940979,"y":0.6311843991279602}]},"confidence":0.9827190041542053,"dir":"rtl","str":"طویل","boundary":[0.680672287940979,0.6101949214935303,0.7142857313156128,0.6311843991279602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617646813392639,"y":0.6101949214935303},{"x":0.6701680421829224,"y":0.6101949214935303},{"x":0.6701680421829224,"y":0.6296851634979248},{"x":0.6617646813392639,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.9880872964859009,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.6617646813392639,0.6101949214935303,0.6701680421829224,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407563090324402,"y":0.6101949214935303},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6101949214935303},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6296851634979248},{"x":0.6407563090324402,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.9951847195625305,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6407563090324402,0.6101949214935303,0.6554622054100037,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5945377945899963,"y":0.6101949214935303},{"x":0.6281512379646301,"y":0.6101949214935303},{"x":0.6281512379646301,"y":0.6296851634979248},{"x":0.5945377945899963,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.9873313903808594,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.5945377945899963,0.6101949214935303,0.6281512379646301,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6101949214935303},{"x":0.5840336084365845,"y":0.6101949214935303},{"x":0.5840336084365845,"y":0.6296851634979248},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.9833399057388306,"dir":"rtl","str":"بالا","boundary":[0.5630252361297607,0.6101949214935303,0.5840336084365845,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504201650619507,"y":0.6101949214935303},{"x":0.5567227005958557,"y":0.6101949214935303},{"x":0.5567227005958557,"y":0.6296851634979248},{"x":0.5504201650619507,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.9596719741821289,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5504201650619507,0.6101949214935303,0.5567227005958557,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6101949214935303},{"x":0.5399159789085388,"y":0.6101949214935303},{"x":0.5399159789085388,"y":0.6296851634979248},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.9802572727203369,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5042017102241516,0.6101949214935303,0.5399159789085388,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6101949214935303},{"x":0.49159663915634155,"y":0.6101949214935303},{"x":0.49159663915634155,"y":0.6296851634979248},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.987363338470459,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.47058823704719543,0.6101949214935303,0.49159663915634155,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4159663915634155,"y":0.6086956262588501},{"x":0.4642857015132904,"y":0.6086956262588501},{"x":0.4642857015132904,"y":0.6296851634979248},{"x":0.4159663915634155,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.9765088558197021,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.4159663915634155,0.6086956262588501,0.4642857015132904,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40126049518585205,"y":0.6086956262588501},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6086956262588501},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6296851634979248},{"x":0.40126049518585205,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.5093065500259399,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40126049518585205,0.6086956262588501,0.4117647111415863,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36764705181121826,"y":0.6086956262588501},{"x":0.40126049518585205,"y":0.6086956262588501},{"x":0.40126049518585205,"y":0.6296851634979248},{"x":0.36764705181121826,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.9748978018760681,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.36764705181121826,0.6086956262588501,0.40126049518585205,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34663864970207214,"y":0.6086956262588501},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6086956262588501},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6296851634979248},{"x":0.34663864970207214,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.9880122542381287,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.34663864970207214,0.6086956262588501,0.3613445460796356,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30882352590560913,"y":0.6086956262588501},{"x":0.3424369692802429,"y":0.6086956262588501},{"x":0.3424369692802429,"y":0.6296851634979248},{"x":0.30882352590560913,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.992684543132782,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.30882352590560913,0.6086956262588501,0.3424369692802429,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2899159789085388,"y":0.6086956262588501},{"x":0.29621848464012146,"y":0.6086956262588501},{"x":0.29621848464012146,"y":0.6296851634979248},{"x":0.2899159789085388,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.9795866012573242,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.2899159789085388,0.6086956262588501,0.29621848464012146,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6086956262588501},{"x":0.28151261806488037,"y":0.6086956262588501},{"x":0.28151261806488037,"y":0.6296851634979248},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6296851634979248}]},"confidence":0.9823919534683228,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2689075767993927,0.6086956262588501,0.28151261806488037,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24159663915634155,"y":0.6086956262588501},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6086956262588501},{"x":0.2647058963775635,"y":0.6281859278678894},{"x":0.24159663915634155,"y":0.6281859278678894}]},"confidence":0.955447793006897,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.24159663915634155,0.6086956262588501,0.2647058963775635,0.6281859278678894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17226891219615936,"y":0.6086956262588501},{"x":0.23739495873451233,"y":0.6086956262588501},{"x":0.23739495873451233,"y":0.6296851634979248},{"x":0.17226891219615936,"y":0.6281859278678894}]},"confidence":0.9865721464157104,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.17226891219615936,0.6086956262588501,0.23739495873451233,0.6296851634979248]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.6086956262588501},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6086956262588501},{"x":0.16806723177433014,"y":0.6281859278678894},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6281859278678894}]},"confidence":0.9534614086151123,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1596638709306717,0.6086956262588501,0.16806723177433014,0.6281859278678894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.855042040348053,"y":0.6371814012527466},{"x":0.8676470518112183,"y":0.6371814012527466},{"x":0.8676470518112183,"y":0.6566716432571411},{"x":0.855042040348053,"y":0.6566716432571411}]},"confidence":0.9881410002708435,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.855042040348053,0.6371814012527466,0.8676470518112183,0.6566716432571411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6371814012527466},{"x":0.8424369692802429,"y":0.638680636882782},{"x":0.8424369692802429,"y":0.6566716432571411},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9958723783493042,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.8151260614395142,0.6371814012527466,0.8424369692802429,0.6566716432571411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836134433746338,"y":0.6371814012527466},{"x":0.7920168042182922,"y":0.6371814012527466},{"x":0.7920168042182922,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7836134433746338,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9808793067932129,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7836134433746338,0.6371814012527466,0.7920168042182922,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6371814012527466},{"x":0.7773109078407288,"y":0.6371814012527466},{"x":0.7773109078407288,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9846732020378113,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7647058963775635,0.6371814012527466,0.7773109078407288,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.6371814012527466},{"x":0.7584033608436584,"y":0.6371814012527466},{"x":0.7584033608436584,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7352941036224365,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9583481550216675,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7352941036224365,0.6371814012527466,0.7584033608436584,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6785714030265808,"y":0.6356821656227112},{"x":0.7331932783126831,"y":0.6371814012527466},{"x":0.7331932783126831,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6785714030265808,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9846438765525818,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.6785714030265808,0.6356821656227112,0.7331932783126831,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6701680421829224,"y":0.6356821656227112},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6356821656227112},{"x":0.6764705777168274,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6701680421829224,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9686406254768372,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6701680421829224,0.6356821656227112,0.6764705777168274,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6260504126548767,"y":0.6356821656227112},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6356821656227112},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6551724076271057},{"x":0.6260504126548767,"y":0.6551724076271057}]},"confidence":0.9934324622154236,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.6260504126548767,0.6356821656227112,0.6638655662536621,0.6551724076271057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5924369692802429,"y":0.6356821656227112},{"x":0.6155462265014648,"y":0.6356821656227112},{"x":0.6155462265014648,"y":0.6536731719970703},{"x":0.5924369692802429,"y":0.6536731719970703}]},"confidence":0.987507700920105,"dir":"rtl","str":"خار","boundary":[0.5924369692802429,0.6356821656227112,0.6155462265014648,0.6536731719970703]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.6071963906288147},{"x":0.8676470518112183,"y":0.6116941571235657},{"x":0.8676470518112183,"y":0.6566716432571411},{"x":0.1596638709306717,"y":0.6521739363670349}]},"confidence":0.9742060303688049,"dir":"ltr","boundary":[0.1546638709306717,0.6001963906288147,0.8726470518112183,0.6636716432571411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15336135029792786,"y":0.6371814012527466},{"x":0.17016807198524475,"y":0.6371814012527466},{"x":0.17016807198524475,"y":0.6491754055023193},{"x":0.15336135029792786,"y":0.6491754055023193}]},"confidence":0.9766666889190674,"dir":"ltr","str":"2.","boundary":[0.15336135029792786,0.6371814012527466,0.17016807198524475,0.6491754055023193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1785714328289032,"y":0.6371814012527466},{"x":0.2836134433746338,"y":0.6371814012527466},{"x":0.2836134433746338,"y":0.6491754055023193},{"x":0.1785714328289032,"y":0.6491754055023193}]},"confidence":0.9940948486328125,"dir":"ltr","str":"Caesalpinia","boundary":[0.1785714328289032,0.6371814012527466,0.2836134433746338,0.6491754055023193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15336135029792786,"y":0.6371814012527466},{"x":0.2836134433746338,"y":0.6371814012527466},{"x":0.2836134433746338,"y":0.6491754055023193},{"x":0.15336135029792786,"y":0.6491754055023193}]},"confidence":0.9914135932922363,"dir":"ltr","boundary":[0.14836135029792785,0.6301814012527466,0.2886134433746338,0.6561754055023193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15546219050884247,"y":0.6851574182510376},{"x":0.17226891219615936,"y":0.6851574182510376},{"x":0.17226891219615936,"y":0.6971514225006104},{"x":0.15546219050884247,"y":0.6971514225006104}]},"confidence":0.9193994998931885,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.15546219050884247,0.6851574182510376,0.17226891219615936,0.6971514225006104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18277311325073242,"y":0.6851574182510376},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6851574182510376},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6971514225006104},{"x":0.18277311325073242,"y":0.6971514225006104}]},"confidence":0.9928173422813416,"dir":"ltr","str":"Cassia","boundary":[0.18277311325073242,0.6851574182510376,0.2521008551120758,0.6971514225006104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.686656653881073},{"x":0.27941176295280457,"y":0.686656653881073},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6971514225006104},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6971514225006104}]},"confidence":0.955764889717102,"dir":"ltr","str":"L.","boundary":[0.26050421595573425,0.686656653881073,0.27941176295280457,0.6971514225006104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15546219050884247,"y":0.6851574182510376},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6851574182510376},{"x":0.27941176295280457,"y":0.6971514225006104},{"x":0.15546219050884247,"y":0.6971514225006104}]},"confidence":0.9707232713699341,"dir":"ltr","boundary":[0.15046219050884246,0.6781574182510376,0.28441176295280457,0.7041514225006104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7773109078407288,"y":0.7106446623802185},{"x":0.8340336084365845,"y":0.7106446623802185},{"x":0.8340336084365845,"y":0.7331334352493286},{"x":0.7773109078407288,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9836137294769287,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7773109078407288,0.7106446623802185,0.8340336084365845,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268907427787781,"y":0.7106446623802185},{"x":0.7710084319114685,"y":0.7106446623802185},{"x":0.7710084319114685,"y":0.7331334352493286},{"x":0.7268907427787781,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9906595945358276,"dir":"rtl","str":"درختی","boundary":[0.7268907427787781,0.7106446623802185,0.7710084319114685,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7106446623802185},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7106446623802185},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7331334352493286},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9711863994598389,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.7106446623802185,0.7226890921592712,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651260495185852,"y":0.7106446623802185},{"x":0.7079831957817078,"y":0.7106446623802185},{"x":0.7079831957817078,"y":0.7331334352493286},{"x":0.651260495185852,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9894834756851196,"dir":"rtl","str":"درختچه","boundary":[0.651260495185852,0.7106446623802185,0.7079831957817078,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6365545988082886,"y":0.7106446623802185},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7106446623802185},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7331334352493286},{"x":0.6365545988082886,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9377498626708984,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6365545988082886,0.7106446623802185,0.6470588445663452,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155462265014648,"y":0.7106446623802185},{"x":0.6239495873451233,"y":0.7106446623802185},{"x":0.6239495873451233,"y":0.7331334352493286},{"x":0.6155462265014648,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.996578574180603,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6155462265014648,0.7106446623802185,0.6239495873451233,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.598739504814148,"y":0.7106446623802185},{"x":0.6071428656578064,"y":0.7106446623802185},{"x":0.6071428656578064,"y":0.7331334352493286},{"x":0.598739504814148,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9900526404380798,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.598739504814148,0.7106446623802185,0.6071428656578064,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5588235259056091,"y":0.7106446623802185},{"x":0.5903361439704895,"y":0.7106446623802185},{"x":0.5903361439704895,"y":0.7331334352493286},{"x":0.5588235259056091,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9935812950134277,"dir":"rtl","str":"علفی","boundary":[0.5588235259056091,0.7106446623802185,0.5903361439704895,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504201650619507,"y":0.7106446623802185},{"x":0.5567227005958557,"y":0.7106446623802185},{"x":0.5567227005958557,"y":0.7331334352493286},{"x":0.5504201650619507,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9749444127082825,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5504201650619507,0.7106446623802185,0.5567227005958557,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5084033608436584,"y":0.7106446623802185},{"x":0.5420168042182922,"y":0.7106446623802185},{"x":0.5420168042182922,"y":0.7331334352493286},{"x":0.5084033608436584,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9880907535552979,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.5084033608436584,0.7106446623802185,0.5420168042182922,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45798319578170776,"y":0.7106446623802185},{"x":0.5,"y":0.7106446623802185},{"x":0.5,"y":0.7331334352493286},{"x":0.45798319578170776,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9926967024803162,"dir":"rtl","str":"مرکب","boundary":[0.45798319578170776,0.7106446623802185,0.5,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7106446623802185},{"x":0.4495798349380493,"y":0.7106446623802185},{"x":0.4495798349380493,"y":0.7331334352493286},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9901617169380188,"dir":"rtl","str":"شانه","boundary":[0.42016807198524475,0.7106446623802185,0.4495798349380493,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7106446623802185},{"x":0.4159663915634155,"y":0.7106446623802185},{"x":0.4159663915634155,"y":0.7331334352493286},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9475976228713989,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.40336135029792786,0.7106446623802185,0.4159663915634155,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36344537138938904,"y":0.7106446623802185},{"x":0.3928571343421936,"y":0.7106446623802185},{"x":0.3928571343421936,"y":0.7331334352493286},{"x":0.36344537138938904,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9938030242919922,"dir":"rtl","str":"زوج","boundary":[0.36344537138938904,0.7106446623802185,0.3928571343421936,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3550420105457306,"y":0.7106446623802185},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7106446623802185},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7331334352493286},{"x":0.3550420105457306,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9889553189277649,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3550420105457306,0.7106446623802185,0.3613445460796356,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7106446623802185},{"x":0.34873950481414795,"y":0.7106446623802185},{"x":0.34873950481414795,"y":0.7331334352493286},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9942273497581482,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3361344635486603,0.7106446623802185,0.34873950481414795,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.287815123796463,"y":0.7106446623802185},{"x":0.32983192801475525,"y":0.7106446623802185},{"x":0.32983192801475525,"y":0.7331334352493286},{"x":0.287815123796463,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9936583042144775,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.287815123796463,0.7106446623802185,0.32983192801475525,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2668067216873169,"y":0.7106446623802185},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7106446623802185},{"x":0.27941176295280457,"y":0.7331334352493286},{"x":0.2668067216873169,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9923226833343506,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2668067216873169,0.7106446623802185,0.27941176295280457,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20588235557079315,"y":0.7106446623802185},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7106446623802185},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7331334352493286},{"x":0.20588235557079315,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9950689673423767,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.20588235557079315,0.7106446623802185,0.26050421595573425,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1617647111415863,"y":0.7106446623802185},{"x":0.1974789947271347,"y":0.7106446623802185},{"x":0.1974789947271347,"y":0.7331334352493286},{"x":0.1617647111415863,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9658241271972656,"dir":"rtl","str":"فیلود","boundary":[0.1617647111415863,0.7106446623802185,0.1974789947271347,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15756303071975708,"y":0.7106446623802185},{"x":0.1617647111415863,"y":0.7106446623802185},{"x":0.1617647111415863,"y":0.7331334352493286},{"x":0.15756303071975708,"y":0.7331334352493286}]},"confidence":0.9747303128242493,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15756303071975708,0.7106446623802185,0.1617647111415863,0.7331334352493286]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.734632670879364},{"x":0.8634454011917114,"y":0.734632670879364},{"x":0.8634454011917114,"y":0.7571214437484741},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9829927086830139,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.7983193397521973,0.734632670879364,0.8634454011917114,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7689075469970703,"y":0.734632670879364},{"x":0.7920168042182922,"y":0.734632670879364},{"x":0.7920168042182922,"y":0.7571214437484741},{"x":0.7689075469970703,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.974922776222229,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7689075469970703,0.734632670879364,0.7920168042182922,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7542017102241516,"y":0.734632670879364},{"x":0.7647058963775635,"y":0.734632670879364},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7571214437484741},{"x":0.7542017102241516,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9916898012161255,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7542017102241516,0.734632670879364,0.7647058963775635,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953781247138977,"y":0.734632670879364},{"x":0.743697464466095,"y":0.734632670879364},{"x":0.743697464466095,"y":0.7571214437484741},{"x":0.6953781247138977,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9844847321510315,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.6953781247138977,0.734632670879364,0.743697464466095,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644957959651947,"y":0.734632670879364},{"x":0.6869747638702393,"y":0.734632670879364},{"x":0.6869747638702393,"y":0.7571214437484741},{"x":0.644957959651947,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9930787086486816,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.644957959651947,0.734632670879364,0.6869747638702393,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6281512379646301,"y":0.734632670879364},{"x":0.6386554837226868,"y":0.734632670879364},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7571214437484741},{"x":0.6281512379646301,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9023314714431763,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6281512379646301,0.734632670879364,0.6386554837226868,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.734632670879364},{"x":0.6218487620353699,"y":0.734632670879364},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7571214437484741},{"x":0.605042040348053,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9747730493545532,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.605042040348053,0.734632670879364,0.6218487620353699,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5651260614395142,"y":0.734632670879364},{"x":0.598739504814148,"y":0.734632670879364},{"x":0.598739504814148,"y":0.7571214437484741},{"x":0.5651260614395142,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9714847803115845,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.5651260614395142,0.734632670879364,0.598739504814148,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48949578404426575,"y":0.734632670879364},{"x":0.5567227005958557,"y":0.734632670879364},{"x":0.5567227005958557,"y":0.7571214437484741},{"x":0.48949578404426575,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.985735297203064,"dir":"rtl","str":"خوشهای","boundary":[0.48949578404426575,0.734632670879364,0.5567227005958557,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.734632670879364},{"x":0.4810924232006073,"y":0.734632670879364},{"x":0.4810924232006073,"y":0.7571214437484741},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9902666211128235,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.43697479367256165,0.734632670879364,0.4810924232006073,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41806721687316895,"y":0.734632670879364},{"x":0.4264705777168274,"y":0.734632670879364},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7571214437484741},{"x":0.41806721687316895,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9869235754013062,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.41806721687316895,0.734632670879364,0.4264705777168274,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36344537138938904,"y":0.734632670879364},{"x":0.4096638560295105,"y":0.734632670879364},{"x":0.4096638560295105,"y":0.7571214437484741},{"x":0.36344537138938904,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9869483113288879,"dir":"rtl","str":"انتهایی","boundary":[0.36344537138938904,0.734632670879364,0.4096638560295105,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35084033012390137,"y":0.734632670879364},{"x":0.3592436909675598,"y":0.734632670879364},{"x":0.3592436909675598,"y":0.7571214437484741},{"x":0.35084033012390137,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9597619771957397,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35084033012390137,0.734632670879364,0.3592436909675598,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33193278312683105,"y":0.734632670879364},{"x":0.3424369692802429,"y":0.734632670879364},{"x":0.3424369692802429,"y":0.7571214437484741},{"x":0.33193278312683105,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9771357774734497,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.33193278312683105,0.734632670879364,0.3424369692802429,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31512606143951416,"y":0.734632670879364},{"x":0.3235294222831726,"y":0.734632670879364},{"x":0.3235294222831726,"y":0.7571214437484741},{"x":0.31512606143951416,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9965270757675171,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.31512606143951416,0.734632670879364,0.3235294222831726,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2647058963775635,"y":0.734632670879364},{"x":0.30882352590560913,"y":0.734632670879364},{"x":0.30882352590560913,"y":0.7571214437484741},{"x":0.2647058963775635,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9907220602035522,"dir":"rtl","str":"گلهای","boundary":[0.2647058963775635,0.734632670879364,0.30882352590560913,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.734632670879364},{"x":0.2542016804218292,"y":0.734632670879364},{"x":0.2542016804218292,"y":0.7571214437484741},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.987673819065094,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.21008403599262238,0.734632670879364,0.2542016804218292,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1617647111415863,"y":0.734632670879364},{"x":0.20588235557079315,"y":0.734632670879364},{"x":0.20588235557079315,"y":0.7571214437484741},{"x":0.1617647111415863,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9907662272453308,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.1617647111415863,0.734632670879364,0.20588235557079315,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.734632670879364},{"x":0.1596638709306717,"y":0.734632670879364},{"x":0.1596638709306717,"y":0.7571214437484741},{"x":0.15126051008701324,"y":0.7571214437484741}]},"confidence":0.9542930126190186,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.15126051008701324,0.734632670879364,0.1596638709306717,0.7571214437484741]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8361344337463379,"y":0.7601199150085449},{"x":0.8634454011917114,"y":0.7601199150085449},{"x":0.8634454011917114,"y":0.7841079235076904},{"x":0.8361344337463379,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9922961592674255,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.8361344337463379,0.7601199150085449,0.8634454011917114,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.819327712059021,"y":0.7601199150085449},{"x":0.8277310729026794,"y":0.7601199150085449},{"x":0.8277310729026794,"y":0.7841079235076904},{"x":0.819327712059021,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9920880198478699,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.819327712059021,0.7601199150085449,0.8277310729026794,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7710084319114685,"y":0.7601199150085449},{"x":0.8109243512153625,"y":0.7601199150085449},{"x":0.8109243512153625,"y":0.7841079235076904},{"x":0.7710084319114685,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.989460825920105,"dir":"rtl","str":"برگک","boundary":[0.7710084319114685,0.7601199150085449,0.8109243512153625,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7521008253097534,"y":0.7601199150085449},{"x":0.7626050710678101,"y":0.7601199150085449},{"x":0.7626050710678101,"y":0.7841079235076904},{"x":0.7521008253097534,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9939671754837036,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7521008253097534,0.7601199150085449,0.7626050710678101,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6953781247138977,"y":0.7601199150085449},{"x":0.743697464466095,"y":0.7601199150085449},{"x":0.743697464466095,"y":0.7841079235076904},{"x":0.6953781247138977,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9935948848724365,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.6953781247138977,0.7601199150085449,0.743697464466095,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7601199150085449},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7601199150085449},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7841079235076904},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9949925541877747,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6470588445663452,0.7601199150085449,0.6890756487846375,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7601199150085449},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7601199150085449},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7841079235076904},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.8993961215019226,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6302521228790283,0.7601199150085449,0.6386554837226868,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7601199150085449},{"x":0.6260504126548767,"y":0.7601199150085449},{"x":0.6260504126548767,"y":0.7841079235076904},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9795151352882385,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.5882353186607361,0.7601199150085449,0.6260504126548767,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5735294222831726,"y":0.7601199150085449},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7601199150085449},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7841079235076904},{"x":0.5735294222831726,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.971193790435791,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5735294222831726,0.7601199150085449,0.5798319578170776,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5357142686843872,"y":0.7601199150085449},{"x":0.5672268867492676,"y":0.7601199150085449},{"x":0.5672268867492676,"y":0.7841079235076904},{"x":0.5357142686843872,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.985755205154419,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.5357142686843872,0.7601199150085449,0.5672268867492676,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231092572212219,"y":0.7601199150085449},{"x":0.5357142686843872,"y":0.7601199150085449},{"x":0.5357142686843872,"y":0.7841079235076904},{"x":0.5231092572212219,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9513888955116272,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5231092572212219,0.7601199150085449,0.5357142686843872,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47268906235694885,"y":0.7601199150085449},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7601199150085449},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7841079235076904},{"x":0.47268906235694885,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9744454622268677,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.47268906235694885,0.7601199150085449,0.5126050710678101,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4663865566253662,"y":0.7601199150085449},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7601199150085449},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7841079235076904},{"x":0.4663865566253662,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9329190254211426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4663865566253662,0.7601199150085449,0.47058823704719543,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43487393856048584,"y":0.7601199150085449},{"x":0.45798319578170776,"y":0.7601199150085449},{"x":0.45798319578170776,"y":0.7841079235076904},{"x":0.43487393856048584,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9866225123405457,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.43487393856048584,0.7601199150085449,0.45798319578170776,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39915966987609863,"y":0.7601199150085449},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7601199150085449},{"x":0.4264705777168274,"y":0.7841079235076904},{"x":0.39915966987609863,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9781222939491272,"dir":"rtl","str":"لوبه","boundary":[0.39915966987609863,0.7601199150085449,0.4264705777168274,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3928571343421936,"y":0.7601199150085449},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7601199150085449},{"x":0.3970588147640228,"y":0.7841079235076904},{"x":0.3928571343421936,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9672544598579407,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3928571343421936,0.7601199150085449,0.3970588147640228,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3382352888584137,"y":0.7601199150085449},{"x":0.38445377349853516,"y":0.7601199150085449},{"x":0.38445377349853516,"y":0.7841079235076904},{"x":0.3382352888584137,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.988843560218811,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.3382352888584137,0.7601199150085449,0.38445377349853516,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3046218454837799,"y":0.7601199150085449},{"x":0.32983192801475525,"y":0.7601199150085449},{"x":0.32983192801475525,"y":0.7841079235076904},{"x":0.3046218454837799,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9946939945220947,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.3046218454837799,0.7601199150085449,0.32983192801475525,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2899159789085388,"y":0.7601199150085449},{"x":0.29831933975219727,"y":0.7601199150085449},{"x":0.29831933975219727,"y":0.7841079235076904},{"x":0.2899159789085388,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9741105437278748,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2899159789085388,0.7601199150085449,0.29831933975219727,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2331932783126831,"y":0.7601199150085449},{"x":0.2836134433746338,"y":0.7601199150085449},{"x":0.2836134433746338,"y":0.7841079235076904},{"x":0.2331932783126831,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9855026602745056,"dir":"rtl","str":"گلبرگها","boundary":[0.2331932783126831,0.7601199150085449,0.2836134433746338,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19957983493804932,"y":0.7601199150085449},{"x":0.22268907725811005,"y":0.7601199150085449},{"x":0.22268907725811005,"y":0.7841079235076904},{"x":0.19957983493804932,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9951611757278442,"dir":"rtl","str":"پنج","boundary":[0.19957983493804932,0.7601199150085449,0.22268907725811005,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1617647111415863,"y":0.7601199150085449},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7601199150085449},{"x":0.19117647409439087,"y":0.7841079235076904},{"x":0.1617647111415863,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9881501793861389,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.1617647111415863,0.7601199150085449,0.19117647409439087,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15546219050884247,"y":0.7601199150085449},{"x":0.1617647111415863,"y":0.7601199150085449},{"x":0.1617647111415863,"y":0.7841079235076904},{"x":0.15546219050884247,"y":0.7841079235076904}]},"confidence":0.9609645009040833,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.15546219050884247,0.7601199150085449,0.1617647111415863,0.7841079235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8172268867492676,"y":0.7886056900024414},{"x":0.8613445162773132,"y":0.7886056900024414},{"x":0.8613445162773132,"y":0.8110944628715515},{"x":0.8172268867492676,"y":0.8110944628715515}]},"confidence":0.9826554656028748,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.8172268867492676,0.7886056900024414,0.8613445162773132,0.8110944628715515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779411792755127,"y":0.7886056900024414},{"x":0.8088235259056091,"y":0.7886056900024414},{"x":0.8088235259056091,"y":0.8110944628715515},{"x":0.779411792755127,"y":0.8110944628715515}]},"confidence":0.9932644367218018,"dir":"rtl","str":"پوش","boundary":[0.779411792755127,0.7886056900024414,0.8088235259056091,0.8110944628715515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7626050710678101,"y":0.7886056900024414},{"x":0.7752100825309753,"y":0.7886056900024414},{"x":0.7752100825309753,"y":0.8110944628715515},{"x":0.7626050710678101,"y":0.8110944628715515}]},"confidence":0.9911266565322876,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7626050710678101,0.7886056900024414,0.7752100825309753,0.8110944628715515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7247899174690247,"y":0.7886056900024414},{"x":0.756302535533905,"y":0.7886056900024414},{"x":0.756302535533905,"y":0.8110944628715515},{"x":0.7247899174690247,"y":0.8110944628715515}]},"confidence":0.99765545129776,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.7247899174690247,0.7886056900024414,0.756302535533905,0.8110944628715515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6848739385604858,"y":0.7886056900024414},{"x":0.7079831957817078,"y":0.7886056900024414},{"x":0.7079831957817078,"y":0.8110944628715515},{"x":0.6848739385604858,"y":0.8110944628715515}]},"confidence":0.9928300380706787,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.6848739385604858,0.7886056900024414,0.7079831957817078,0.8110944628715515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7886056900024414},{"x":0.6848739385604858,"y":0.7886056900024414},{"x":0.6848739385604858,"y":0.8110944628715515},{"x":0.680672287940979,"y":0.8110944628715515}]},"confidence":0.9803234338760376,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.7886056900024414,0.6848739385604858,0.8110944628715515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6575630307197571,"y":0.7886056900024414},{"x":0.6701680421829224,"y":0.7886056900024414},{"x":0.6701680421829224,"y":0.8110944628715515},{"x":0.6575630307197571,"y":0.8110944628715515}]},"confidence":0.9918782711029053,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6575630307197571,0.7886056900024414,0.6701680421829224,0.8110944628715515]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092436909675598,"y":0.7886056900024414},{"x":0.6491596698760986,"y":0.7886056900024414},{"x":0.6491596698760986,"y":0.8095952272415161},{"x":0.6092436909675598,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.99282306432724,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.6092436909675598,0.7886056900024414,0.6491596698760986,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7886056900024414},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7886056900024414},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8095952272415161},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.9803590774536133,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.5630252361297607,0.7886056900024414,0.5966386795043945,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5021008253097534,"y":0.7886056900024414},{"x":0.5525209903717041,"y":0.7886056900024414},{"x":0.5525209903717041,"y":0.8095952272415161},{"x":0.5021008253097534,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.9853324294090271,"dir":"rtl","str":"متمایل","boundary":[0.5021008253097534,0.7886056900024414,0.5525209903717041,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4768907427787781,"y":0.787106454372406},{"x":0.49159663915634155,"y":0.787106454372406},{"x":0.49159663915634155,"y":0.8095952272415161},{"x":0.4768907427787781,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.991815984249115,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4768907427787781,0.787106454372406,0.49159663915634155,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4159663915634155,"y":0.787106454372406},{"x":0.46848738193511963,"y":0.787106454372406},{"x":0.46848738193511963,"y":0.8095952272415161},{"x":0.4159663915634155,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.9857636094093323,"dir":"rtl","str":"صورتی","boundary":[0.4159663915634155,0.787106454372406,0.46848738193511963,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40126049518585205,"y":0.787106454372406},{"x":0.4138655364513397,"y":0.787106454372406},{"x":0.4138655364513397,"y":0.8095952272415161},{"x":0.40126049518585205,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.9023832678794861,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40126049518585205,0.787106454372406,0.4138655364513397,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.787106454372406},{"x":0.3970588147640228,"y":0.787106454372406},{"x":0.3970588147640228,"y":0.8095952272415161},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.9868257641792297,"dir":"rtl","str":"پرچم","boundary":[0.3613445460796356,0.787106454372406,0.3970588147640228,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3424369692802429,"y":0.787106454372406},{"x":0.3592436909675598,"y":0.787106454372406},{"x":0.3592436909675598,"y":0.8095952272415161},{"x":0.3424369692802429,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.9800759553909302,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3424369692802429,0.787106454372406,0.3592436909675598,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3067227005958557,"y":0.787106454372406},{"x":0.3382352888584137,"y":0.787106454372406},{"x":0.3382352888584137,"y":0.8095952272415161},{"x":0.3067227005958557,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.9942927360534668,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.3067227005958557,0.787106454372406,0.3382352888584137,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2668067216873169,"y":0.787106454372406},{"x":0.287815123796463,"y":0.787106454372406},{"x":0.287815123796463,"y":0.8095952272415161},{"x":0.2668067216873169,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.7849858999252319,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.2668067216873169,0.787106454372406,0.287815123796463,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22899159789085388,"y":0.787106454372406},{"x":0.25840336084365845,"y":0.787106454372406},{"x":0.25840336084365845,"y":0.8095952272415161},{"x":0.22899159789085388,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.9872182011604309,"dir":"rtl","str":"عدد","boundary":[0.22899159789085388,0.787106454372406,0.25840336084365845,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22058823704719543,"y":0.787106454372406},{"x":0.22899159789085388,"y":0.787106454372406},{"x":0.22899159789085388,"y":0.8095952272415161},{"x":0.22058823704719543,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.9753508567810059,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.22058823704719543,0.787106454372406,0.22899159789085388,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1596638709306717,"y":0.787106454372406},{"x":0.21848739683628082,"y":0.787106454372406},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8095952272415161},{"x":0.1596638709306717,"y":0.8095952272415161}]},"confidence":0.9880186319351196,"dir":"rtl","str":"تخمدان","boundary":[0.1596638709306717,0.787106454372406,0.21848739683628082,0.8095952272415161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825630247592926,"y":0.8125936985015869},{"x":0.8634454011917114,"y":0.8125936985015869},{"x":0.8634454011917114,"y":0.8335832357406616},{"x":0.825630247592926,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9764733910560608,"dir":"rtl","str":"پایک","boundary":[0.825630247592926,0.8125936985015869,0.8634454011917114,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.8125936985015869},{"x":0.8172268867492676,"y":0.8125936985015869},{"x":0.8172268867492676,"y":0.8335832357406616},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9936100244522095,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.7983193397521973,0.8125936985015869,0.8172268867492676,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.8125936985015869},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8125936985015869},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8335832357406616},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9753252863883972,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7815126180648804,0.8125936985015869,0.7899159789085388,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7352941036224365,"y":0.8125936985015869},{"x":0.7710084319114685,"y":0.8125936985015869},{"x":0.7710084319114685,"y":0.8335832357406616},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9922837018966675,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7352941036224365,0.8125936985015869,0.7710084319114685,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6932772994041443,"y":0.8125936985015869},{"x":0.7247899174690247,"y":0.8125936985015869},{"x":0.7247899174690247,"y":0.8335832357406616},{"x":0.6932772994041443,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9836363196372986,"dir":"rtl","str":"پایک","boundary":[0.6932772994041443,0.8125936985015869,0.7247899174690247,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6827731132507324,"y":0.8125936985015869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8125936985015869},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8335832357406616},{"x":0.6827731132507324,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9694715738296509,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6827731132507324,0.8125936985015869,0.6890756487846375,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.8125936985015869},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8125936985015869},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8335832357406616},{"x":0.605042040348053,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9791450500488281,"dir":"rtl","str":"تخمکها","boundary":[0.605042040348053,0.8125936985015869,0.6722689270973206,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5525209903717041,"y":0.8125936985015869},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8125936985015869},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8335832357406616},{"x":0.5525209903717041,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9939396977424622,"dir":"rtl","str":"متعدد","boundary":[0.5525209903717041,0.8125936985015869,0.5966386795043945,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5483193397521973,"y":0.8125936985015869},{"x":0.5504201650619507,"y":0.8125936985015869},{"x":0.5504201650619507,"y":0.8335832357406616},{"x":0.5483193397521973,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9720510840415955,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5483193397521973,0.8125936985015869,0.5504201650619507,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5084033608436584,"y":0.8125936985015869},{"x":0.5399159789085388,"y":0.8125936985015869},{"x":0.5399159789085388,"y":0.8335832357406616},{"x":0.5084033608436584,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.986581027507782,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.5084033608436584,0.8125936985015869,0.5399159789085388,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4495798349380493,"y":0.8125936985015869},{"x":0.5,"y":0.8125936985015869},{"x":0.5,"y":0.8335832357406616},{"x":0.4495798349380493,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.987055778503418,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.4495798349380493,0.8125936985015869,0.5,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4306722581386566,"y":0.8125936985015869},{"x":0.43907561898231506,"y":0.8125936985015869},{"x":0.43907561898231506,"y":0.8335832357406616},{"x":0.4306722581386566,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9938796758651733,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4306722581386566,0.8125936985015869,0.43907561898231506,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38235294818878174,"y":0.8125936985015869},{"x":0.42226889729499817,"y":0.8125936985015869},{"x":0.42226889729499817,"y":0.8335832357406616},{"x":0.38235294818878174,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9932378530502319,"dir":"rtl","str":"چوبی","boundary":[0.38235294818878174,0.8125936985015869,0.42226889729499817,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3718487322330475,"y":0.8125936985015869},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8125936985015869},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8335832357406616},{"x":0.3718487322330475,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9759299159049988,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3718487322330475,0.8125936985015869,0.3781512677669525,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3550420105457306,"y":0.8125936985015869},{"x":0.36344537138938904,"y":0.8125936985015869},{"x":0.36344537138938904,"y":0.8335832357406616},{"x":0.3550420105457306,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.99763023853302,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3550420105457306,0.8125936985015869,0.36344537138938904,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3067227005958557,"y":0.8125936985015869},{"x":0.34663864970207214,"y":0.8125936985015869},{"x":0.34663864970207214,"y":0.8335832357406616},{"x":0.3067227005958557,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.992864727973938,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.3067227005958557,0.8125936985015869,0.34663864970207214,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25840336084365845,"y":0.8125936985015869},{"x":0.29831933975219727,"y":0.8125936985015869},{"x":0.29831933975219727,"y":0.8335832357406616},{"x":0.25840336084365845,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9927108883857727,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.25840336084365845,0.8125936985015869,0.29831933975219727,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.8125936985015869},{"x":0.2542016804218292,"y":0.8125936985015869},{"x":0.2542016804218292,"y":0.8335832357406616},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9856653213500977,"dir":"rtl","str":"گرد","boundary":[0.22689075767993927,0.8125936985015869,0.2542016804218292,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.8125936985015869},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8125936985015869},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8335832357406616},{"x":0.21008403599262238,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.9828920364379883,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.21008403599262238,0.8125936985015869,0.21848739683628082,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15546219050884247,"y":0.8125936985015869},{"x":0.19957983493804932,"y":0.8125936985015869},{"x":0.19957983493804932,"y":0.8335832357406616},{"x":0.15546219050884247,"y":0.8335832357406616}]},"confidence":0.98698890209198,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.15546219050884247,0.8125936985015869,0.19957983493804932,0.8335832357406616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8046218752861023,"y":0.8380809426307678},{"x":0.8634454011917114,"y":0.8380809426307678},{"x":0.8634454011917114,"y":0.8590704798698425},{"x":0.8046218752861023,"y":0.8590704798698425}]},"confidence":0.9804279208183289,"dir":"rtl","str":"دووجهی","boundary":[0.8046218752861023,0.8380809426307678,0.8634454011917114,0.8590704798698425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7920168042182922,"y":0.8380809426307678},{"x":0.8004201650619507,"y":0.8380809426307678},{"x":0.8004201650619507,"y":0.8590704798698425},{"x":0.7920168042182922,"y":0.8590704798698425}]},"confidence":0.9198083877563477,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7920168042182922,0.8380809426307678,0.8004201650619507,0.8590704798698425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7605041861534119,"y":0.8380809426307678},{"x":0.7836134433746338,"y":0.8380809426307678},{"x":0.7836134433746338,"y":0.8590704798698425},{"x":0.7605041861534119,"y":0.8590704798698425}]},"confidence":0.9895280599594116,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.7605041861534119,0.8380809426307678,0.7836134433746338,0.8590704798698425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743697464466095,"y":0.8380809426307678},{"x":0.7584033608436584,"y":0.8380809426307678},{"x":0.7584033608436584,"y":0.8590704798698425},{"x":0.743697464466095,"y":0.8590704798698425}]},"confidence":0.9819960594177246,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.743697464466095,0.8380809426307678,0.7584033608436584,0.8590704798698425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.8380809426307678},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8380809426307678},{"x":0.7352941036224365,"y":0.8590704798698425},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8590704798698425}]},"confidence":0.9946094751358032,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.6974790096282959,0.8380809426307678,0.7352941036224365,0.8590704798698425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8380809426307678},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8380809426307678},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8590704798698425},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8590704798698425}]},"confidence":0.9926063418388367,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6470588445663452,0.8380809426307678,0.6890756487846375,0.8590704798698425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6407563090324402,"y":0.8380809426307678},{"x":0.644957959651947,"y":0.8380809426307678},{"x":0.644957959651947,"y":0.8590704798698425},{"x":0.6407563090324402,"y":0.8590704798698425}]},"confidence":0.9883819818496704,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6407563090324402,0.8380809426307678,0.644957959651947,0.8590704798698425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.8380809426307678},{"x":0.6323529481887817,"y":0.8380809426307678},{"x":0.6323529481887817,"y":0.8590704798698425},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8590704798698425}]},"confidence":0.9873436689376831,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.5966386795043945,0.8380809426307678,0.6323529481887817,0.8590704798698425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.8380809426307678},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8380809426307678},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8590704798698425},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8590704798698425}]},"confidence":0.9812444448471069,"dir":"rtl","str":"آندوسپرم","boundary":[0.5210084319114685,0.8380809426307678,0.5882353186607361,0.8590704798698425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5147058963775635,"y":0.8380809426307678},{"x":0.5189075469970703,"y":0.8380809426307678},{"x":0.5189075469970703,"y":0.8590704798698425},{"x":0.5147058963775635,"y":0.8590704798698425}]},"confidence":0.9564821124076843,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5147058963775635,0.8380809426307678,0.5189075469970703,0.8590704798698425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.8620689511299133},{"x":0.8298319578170776,"y":0.8620689511299133},{"x":0.8298319578170776,"y":0.8845577239990234},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9859194159507751,"dir":"rtl","str":"جنسی","boundary":[0.7899159789085388,0.8620689511299133,0.8298319578170776,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668067216873169,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7773109078407288,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7773109078407288,"y":0.8845577239990234},{"x":0.7668067216873169,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9857684373855591,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7668067216873169,0.8620689511299133,0.7773109078407288,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268907427787781,"y":0.8620689511299133},{"x":0.756302535533905,"y":0.8620689511299133},{"x":0.756302535533905,"y":0.8845577239990234},{"x":0.7268907427787781,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9736431837081909,"dir":"rtl","str":"۵۳۵","boundary":[0.7268907427787781,0.8620689511299133,0.756302535533905,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6848739385604858,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7184873819351196,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7184873819351196,"y":0.8845577239990234},{"x":0.6848739385604858,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9838785529136658,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6848739385604858,0.8620689511299133,0.7184873819351196,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6176470518112183,"y":0.8620689511299133},{"x":0.6827731132507324,"y":0.8620689511299133},{"x":0.6827731132507324,"y":0.8845577239990234},{"x":0.6176470518112183,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9898266196250916,"dir":"rtl","str":"مخصوص","boundary":[0.6176470518112183,0.8620689511299133,0.6827731132507324,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5504201650619507,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5945377945899963,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5945377945899963,"y":0.8845577239990234},{"x":0.5504201650619507,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9926487803459167,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.5504201650619507,0.8620689511299133,0.5945377945899963,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8845577239990234},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9750917553901672,"dir":"rtl","str":"حاره","boundary":[0.5042017102241516,0.8620689511299133,0.5378151535987854,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4978991448879242,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8620689511299133},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8845577239990234},{"x":0.4978991448879242,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9546665549278259,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4978991448879242,0.8620689511299133,0.5042017102241516,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47478991746902466,"y":0.8620689511299133},{"x":0.49159663915634155,"y":0.8620689511299133},{"x":0.49159663915634155,"y":0.8845577239990234},{"x":0.47478991746902466,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9631677865982056,"dir":"rtl","str":"نیم","boundary":[0.47478991746902466,0.8620689511299133,0.49159663915634155,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4264705777168274,"y":0.8620689511299133},{"x":0.4600840210914612,"y":0.8620689511299133},{"x":0.4600840210914612,"y":0.8845577239990234},{"x":0.4264705777168274,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9844239354133606,"dir":"rtl","str":"حاره","boundary":[0.4264705777168274,0.8620689511299133,0.4600840210914612,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4138655364513397,"y":0.8620689511299133},{"x":0.42226889729499817,"y":0.8620689511299133},{"x":0.42226889729499817,"y":0.8845577239990234},{"x":0.4138655364513397,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9938051700592041,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4138655364513397,0.8620689511299133,0.42226889729499817,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3550420105457306,"y":0.8620689511299133},{"x":0.4075630307197571,"y":0.8620689511299133},{"x":0.4075630307197571,"y":0.8845577239990234},{"x":0.3550420105457306,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9855400919914246,"dir":"rtl","str":"معتدله","boundary":[0.3550420105457306,0.8620689511299133,0.4075630307197571,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3214285671710968,"y":0.8620689511299133},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8620689511299133},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8845577239990234},{"x":0.3214285671710968,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9859101176261902,"dir":"rtl","str":"گرم","boundary":[0.3214285671710968,0.8620689511299133,0.3445378243923187,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29621848464012146,"y":0.8620689511299133},{"x":0.31302520632743835,"y":0.8620689511299133},{"x":0.31302520632743835,"y":0.8845577239990234},{"x":0.29621848464012146,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9766182899475098,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.29621848464012146,0.8620689511299133,0.31302520632743835,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27521008253097534,"y":0.8620689511299133},{"x":0.29201680421829224,"y":0.8620689511299133},{"x":0.29201680421829224,"y":0.8845577239990234},{"x":0.27521008253097534,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9827276468276978,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.27521008253097534,0.8620689511299133,0.29201680421829224,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2142857164144516,"y":0.8620689511299133},{"x":0.2647058963775635,"y":0.8620689511299133},{"x":0.2647058963775635,"y":0.8845577239990234},{"x":0.2142857164144516,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9741122722625732,"dir":"rtl","str":"نیمکره","boundary":[0.2142857164144516,0.8620689511299133,0.2647058963775635,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.8620689511299133},{"x":0.21008403599262238,"y":0.8620689511299133},{"x":0.21008403599262238,"y":0.8845577239990234},{"x":0.20168067514896393,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9662929177284241,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.20168067514896393,0.8620689511299133,0.21008403599262238,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18697479367256165,"y":0.8620689511299133},{"x":0.1974789947271347,"y":0.8620689511299133},{"x":0.1974789947271347,"y":0.8845577239990234},{"x":0.18697479367256165,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9736198782920837,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18697479367256165,0.8620689511299133,0.1974789947271347,0.8845577239990234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15546219050884247,"y":0.8620689511299133},{"x":0.17226891219615936,"y":0.8620689511299133},{"x":0.17226891219615936,"y":0.8845577239990234},{"x":0.15546219050884247,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9749569892883301,"dir":"rtl","str":"جز","boundary":[0.15546219050884247,0.8620689511299133,0.17226891219615936,0.8845577239990234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15126051008701324,"y":0.7091454267501831},{"x":0.8634454011917114,"y":0.7106446623802185},{"x":0.8634454011917114,"y":0.8860569596290588},{"x":0.15126051008701324,"y":0.8845577239990234}]},"confidence":0.9834911823272705,"dir":"ltr","boundary":[0.14626051008701324,0.7021454267501831,0.8684454011917114,0.8930569596290588],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/XNfiZnZeNpQFQuHN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/RHPHXmRrSZLfAHdi.jpg","blurred":"/storage/books/890a858dbfc39275/pages/eXffBumnSLiqLusg.jpg"},"info":{"width":450,"height":665,"margin":[0.00021111111442248024,0.00012062864088474359,0.9980728395673963,0.9986530498891846]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.08872180432081223},{"x":0.7711111307144165,"y":0.08872180432081223},{"x":0.7711111307144165,"y":0.09924811869859695},{"x":0.7511110901832581,"y":0.09924811869859695}]},"confidence":0.927154541015625,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.7511110901832581,0.08872180432081223,0.7711111307144165,0.09924811869859695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799999713897705,"y":0.08872180432081223},{"x":0.8533333539962769,"y":0.08872180432081223},{"x":0.8533333539962769,"y":0.09924811869859695},{"x":0.7799999713897705,"y":0.09924811869859695}]},"confidence":0.9899064302444458,"dir":"ltr","str":"Cassia","boundary":[0.7799999713897705,0.08872180432081223,0.8533333539962769,0.09924811869859695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.08872180432081223},{"x":0.8533333539962769,"y":0.08872180432081223},{"x":0.8533333539962769,"y":0.09924811869859695},{"x":0.7511110901832581,"y":0.09924811869859695}]},"confidence":0.974218487739563,"dir":"ltr","boundary":[0.746111090183258,0.08172180432081222,0.8583333539962769,0.10624811869859696],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177777528762817,"y":0.1338345855474472},{"x":0.8533333539962769,"y":0.1338345855474472},{"x":0.8533333539962769,"y":0.14887218177318573},{"x":0.8177777528762817,"y":0.14887218177318573}]},"confidence":0.9795078039169312,"dir":"rtl","str":"اروپا","boundary":[0.8177777528762817,0.1338345855474472,0.8533333539962769,0.14887218177318573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8088889122009277,"y":0.1338345855474472},{"x":0.8133333325386047,"y":0.1338345855474472},{"x":0.8133333325386047,"y":0.14887218177318573},{"x":0.8088889122009277,"y":0.14887218177318573}]},"confidence":0.9279237985610962,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.8088889122009277,0.1338345855474472,0.8133333325386047,0.14887218177318573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.1338345855474472},{"x":0.8088889122009277,"y":0.1338345855474472},{"x":0.8088889122009277,"y":0.14887218177318573},{"x":0.8066666722297668,"y":0.14887218177318573}]},"confidence":0.8423339128494263,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8066666722297668,0.1338345855474472,0.8088889122009277,0.14887218177318573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.1338345855474472},{"x":0.8533333539962769,"y":0.1338345855474472},{"x":0.8533333539962769,"y":0.14887218177318573},{"x":0.8066666722297668,"y":0.14887218177318573}]},"confidence":0.9525423645973206,"dir":"ltr","boundary":[0.8016666722297668,0.1268345855474472,0.8583333539962769,0.15587218177318574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.09022556245326996},{"x":0.4933333396911621,"y":0.09022556245326996},{"x":0.4933333396911621,"y":0.10225564241409302},{"x":0.46222221851348877,"y":0.10075187683105469}]},"confidence":0.9722589254379272,"str":"5/0","boundary":[0.46444445848464966,0.09022556245326996,0.4933333396911621,0.10225564241409302]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.09022556245326996},{"x":0.4933333396911621,"y":0.09022556245326996},{"x":0.4933333396911621,"y":0.10225564241409302},{"x":0.46222221851348877,"y":0.10075187683105469}]},"confidence":0.9722589254379272,"dir":"ltr","boundary":[0.45944445848464965,0.08322556245326995,0.4983333396911621,0.10925564241409302],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.08721804618835449},{"x":0.3488888740539551,"y":0.08721804618835449},{"x":0.3488888740539551,"y":0.10075187683105469},{"x":0.10444444417953491,"y":0.10075187683105469}]},"confidence":0.9742430448532104,"dir":"ltr","str":"CAESALPINIACEAE","boundary":[0.10444444417953491,0.08721804618835449,0.3488888740539551,0.10075187683105469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.08721804618835449},{"x":0.3488888740539551,"y":0.08721804618835449},{"x":0.3488888740539551,"y":0.10075187683105469},{"x":0.10444444417953491,"y":0.10075187683105469}]},"confidence":0.9742430448532104,"dir":"ltr","boundary":[0.09944444417953491,0.08021804618835449,0.3538888740539551,0.1077518768310547],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.18345864117145538},{"x":0.11999999731779099,"y":0.18345864117145538},{"x":0.11999999731779099,"y":0.19699248671531677},{"x":0.10222221910953522,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.8969444036483765,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.10222221910953522,0.18345864117145538,0.11999999731779099,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.18345864117145538},{"x":0.14888888597488403,"y":0.18345864117145538},{"x":0.14888888597488403,"y":0.19699248671531677},{"x":0.13111111521720886,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.8726915121078491,"dir":"ltr","str":"C.","boundary":[0.13111111521720886,0.18345864117145538,0.14888888597488403,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15777777135372162,"y":0.18345864117145538},{"x":0.2177777737379074,"y":0.18345864117145538},{"x":0.2177777737379074,"y":0.19699248671531677},{"x":0.15777777135372162,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9947179555892944,"dir":"ltr","str":"italica","boundary":[0.15777777135372162,0.18345864117145538,0.2177777737379074,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.18345864117145538},{"x":0.23555555939674377,"y":0.18345864117145538},{"x":0.23555555939674377,"y":0.19699248671531677},{"x":0.2288888841867447,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9688079357147217,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.2288888841867447,0.18345864117145538,0.23555555939674377,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23555555939674377,"y":0.18345864117145538},{"x":0.2933333218097687,"y":0.18345864117145538},{"x":0.2933333218097687,"y":0.19699248671531677},{"x":0.23555555939674377,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9862704277038574,"dir":"ltr","str":"Miller","boundary":[0.23555555939674377,0.18345864117145538,0.2933333218097687,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.18345864117145538},{"x":0.30222222208976746,"y":0.18345864117145538},{"x":0.30222222208976746,"y":0.19699248671531677},{"x":0.29555556178092957,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9906036257743835,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.29555556178092957,0.18345864117145538,0.30222222208976746,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31333333253860474,"y":0.18345864117145538},{"x":0.35555556416511536,"y":0.18345864117145538},{"x":0.35555556416511536,"y":0.19699248671531677},{"x":0.31333333253860474,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.993645191192627,"dir":"ltr","str":"Lam","boundary":[0.31333333253860474,0.18345864117145538,0.35555556416511536,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.18345864117145538},{"x":0.36000001430511475,"y":0.18345864117145538},{"x":0.36000001430511475,"y":0.19699248671531677},{"x":0.35555556416511536,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9871606826782227,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.35555556416511536,0.18345864117145538,0.36000001430511475,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.371111124753952,"y":0.18345864117145538},{"x":0.3911111056804657,"y":0.18345864117145538},{"x":0.3911111056804657,"y":0.19699248671531677},{"x":0.371111124753952,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9937090873718262,"dir":"ltr","str":"ex","boundary":[0.371111124753952,0.18345864117145538,0.3911111056804657,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.402222216129303,"y":0.18345864117145538},{"x":0.41777777671813965,"y":0.18345864117145538},{"x":0.41777777671813965,"y":0.19699248671531677},{"x":0.402222216129303,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9888489842414856,"dir":"ltr","str":"F.","boundary":[0.402222216129303,0.18345864117145538,0.41777777671813965,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43111109733581543,"y":0.18345864117145538},{"x":0.4555555582046509,"y":0.18345864117145538},{"x":0.4555555582046509,"y":0.19699248671531677},{"x":0.43111109733581543,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9882955551147461,"dir":"ltr","str":"W.","boundary":[0.43111109733581543,0.18345864117145538,0.4555555582046509,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.18345864117145538},{"x":0.5488888621330261,"y":0.18345864117145538},{"x":0.5488888621330261,"y":0.19699248671531677},{"x":0.46666666865348816,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9851545095443726,"dir":"ltr","str":"Andrews","boundary":[0.46666666865348816,0.18345864117145538,0.5488888621330261,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.551111102104187,"y":0.18345864117145538},{"x":0.5533333420753479,"y":0.18345864117145538},{"x":0.5533333420753479,"y":0.19699248671531677},{"x":0.551111102104187,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9624752998352051,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.551111102104187,0.18345864117145538,0.5533333420753479,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5644444227218628,"y":0.18345864117145538},{"x":0.5844444632530212,"y":0.18345864117145538},{"x":0.5844444632530212,"y":0.19699248671531677},{"x":0.5644444227218628,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.8155562877655029,"dir":"ltr","str":"Fl","boundary":[0.5644444227218628,0.18345864117145538,0.5844444632530212,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.18345864117145538},{"x":0.5888888835906982,"y":0.18345864117145538},{"x":0.5888888835906982,"y":0.19699248671531677},{"x":0.5866666436195374,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9807077050209045,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5866666436195374,0.18345864117145538,0.5888888835906982,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.18345864117145538},{"x":0.6177777647972107,"y":0.18345864117145538},{"x":0.6177777647972107,"y":0.19699248671531677},{"x":0.6000000238418579,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.8482427597045898,"dir":"ltr","str":"Pl","boundary":[0.6000000238418579,0.18345864117145538,0.6177777647972107,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.18345864117145538},{"x":0.6222222447395325,"y":0.18345864117145538},{"x":0.6222222447395325,"y":0.19699248671531677},{"x":0.6222222447395325,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9856178760528564,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6222222447395325,0.18345864117145538,0.6222222447395325,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.18345864117145538},{"x":0.6911110877990723,"y":0.18345864117145538},{"x":0.6911110877990723,"y":0.19699248671531677},{"x":0.6355555653572083,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.989058792591095,"dir":"ltr","str":"Anglo","boundary":[0.6355555653572083,0.18345864117145538,0.6911110877990723,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6933333277702332,"y":0.18345864117145538},{"x":0.6977777481079102,"y":0.18345864117145538},{"x":0.6977777481079102,"y":0.19699248671531677},{"x":0.6933333277702332,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9801588654518127,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6933333277702332,0.18345864117145538,0.6977777481079102,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.699999988079071,"y":0.18345864117145538},{"x":0.7555555701255798,"y":0.18345864117145538},{"x":0.7555555701255798,"y":0.19699248671531677},{"x":0.699999988079071,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9848343133926392,"dir":"ltr","str":"Egypt","boundary":[0.699999988079071,0.18345864117145538,0.7555555701255798,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555555701255798,"y":0.18345864117145538},{"x":0.7599999904632568,"y":0.18345864117145538},{"x":0.7599999904632568,"y":0.19699248671531677},{"x":0.7555555701255798,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9815051555633545,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7555555701255798,0.18345864117145538,0.7599999904632568,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.18345864117145538},{"x":0.8288888931274414,"y":0.18345864117145538},{"x":0.8288888931274414,"y":0.19699248671531677},{"x":0.7711111307144165,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9900593161582947,"dir":"ltr","str":"Sudan","boundary":[0.7711111307144165,0.18345864117145538,0.8288888931274414,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377777934074402,"y":0.18345864117145538},{"x":0.8488888740539551,"y":0.18345864117145538},{"x":0.8488888740539551,"y":0.19699248671531677},{"x":0.8377777934074402,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9861240386962891,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.8377777934074402,0.18345864117145538,0.8488888740539551,0.19699248671531677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8488888740539551,"y":0.18345864117145538},{"x":0.855555534362793,"y":0.18345864117145538},{"x":0.855555534362793,"y":0.19699248671531677},{"x":0.8488888740539551,"y":0.19699248671531677}]},"confidence":0.9484614133834839,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.8488888740539551,0.18345864117145538,0.855555534362793,0.19699248671531677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.2075188010931015},{"x":0.13777777552604675,"y":0.20902255177497864},{"x":0.13555555045604706,"y":0.22255639731884003},{"x":0.10222221910953522,"y":0.2210526317358017}]},"confidence":0.9922001361846924,"str":"117","boundary":[0.10444444417953491,0.2075188010931015,0.13555555045604706,0.22255639731884003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.20902255177497864},{"x":0.15333333611488342,"y":0.20902255177497864},{"x":0.15333333611488342,"y":0.2210526317358017},{"x":0.14444445073604584,"y":0.2210526317358017}]},"confidence":0.9908090233802795,"str":"(","boundary":[0.14444445073604584,0.20902255177497864,0.15333333611488342,0.2210526317358017]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15333333611488342,"y":0.20902255177497864},{"x":0.19777777791023254,"y":0.20902255177497864},{"x":0.19777777791023254,"y":0.22255639731884003},{"x":0.15333333611488342,"y":0.22255639731884003}]},"confidence":0.9902588129043579,"str":"1952","boundary":[0.15333333611488342,0.20902255177497864,0.19777777791023254,0.22255639731884003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19777777791023254,"y":0.21052631735801697},{"x":0.20666666328907013,"y":0.21052631735801697},{"x":0.20444443821907043,"y":0.22255639731884003},{"x":0.19777777791023254,"y":0.22255639731884003}]},"confidence":0.9893577694892883,"str":")","boundary":[0.19777777791023254,0.21052631735801697,0.20444443821907043,0.22255639731884003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20666666328907013,"y":0.21052631735801697},{"x":0.21111111342906952,"y":0.21052631735801697},{"x":0.20888888835906982,"y":0.22255639731884003},{"x":0.20666666328907013,"y":0.22255639731884003}]},"confidence":0.9338785409927368,"str":".","boundary":[0.20666666328907013,0.21052631735801697,0.20888888835906982,0.22255639731884003]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.17593984305858612},{"x":0.855555534362793,"y":0.18345864117145538},{"x":0.855555534362793,"y":0.2300751805305481},{"x":0.10222221910953522,"y":0.22255639731884003}]},"confidence":0.9723514914512634,"dir":"ltr","boundary":[0.09722221910953521,0.16893984305858611,0.860555534362793,0.2370751805305481],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.2345864623785019},{"x":0.13555555045604706,"y":0.2345864623785019},{"x":0.13555555045604706,"y":0.24812030792236328},{"x":0.10222221910953522,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9891965389251709,"dir":"ltr","str":"Syn","boundary":[0.10222221910953522,0.2345864623785019,0.13555555045604706,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13777777552604675,"y":0.2345864623785019},{"x":0.14888888597488403,"y":0.2345864623785019},{"x":0.14888888597488403,"y":0.24812030792236328},{"x":0.13777777552604675,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.8450294733047485,"dir":"ltr","str":".:","boundary":[0.13777777552604675,0.2345864623785019,0.14888888597488403,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1599999964237213,"y":0.2345864623785019},{"x":0.21555554866790771,"y":0.2345864623785019},{"x":0.21555554866790771,"y":0.24812030792236328},{"x":0.1599999964237213,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9929360747337341,"dir":"ltr","str":"Senna","boundary":[0.1599999964237213,0.2345864623785019,0.21555554866790771,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2288888841867447,"y":0.2345864623785019},{"x":0.2844444513320923,"y":0.2345864623785019},{"x":0.2844444513320923,"y":0.24812030792236328},{"x":0.2288888841867447,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9946872591972351,"dir":"ltr","str":"italica","boundary":[0.2288888841867447,0.2345864623785019,0.2844444513320923,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29777777194976807,"y":0.2345864623785019},{"x":0.35555556416511536,"y":0.2345864623785019},{"x":0.35555556416511536,"y":0.24812030792236328},{"x":0.29777777194976807,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9905974268913269,"dir":"ltr","str":"Miller","boundary":[0.29777777194976807,0.2345864623785019,0.35555556416511536,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.2345864623785019},{"x":0.36222222447395325,"y":0.2345864623785019},{"x":0.36222222447395325,"y":0.24812030792236328},{"x":0.35777777433395386,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.990230143070221,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.35777777433395386,0.2345864623785019,0.36222222447395325,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37555554509162903,"y":0.2345864623785019},{"x":0.42222222685813904,"y":0.2345864623785019},{"x":0.42222222685813904,"y":0.24812030792236328},{"x":0.37555554509162903,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9953078031539917,"dir":"ltr","str":"Gard","boundary":[0.37555554509162903,0.2345864623785019,0.42222222685813904,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42444443702697754,"y":0.2345864623785019},{"x":0.4266666769981384,"y":0.2345864623785019},{"x":0.4266666769981384,"y":0.24812030792236328},{"x":0.42444443702697754,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9883082509040833,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.42444443702697754,0.2345864623785019,0.4266666769981384,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.2345864623785019},{"x":0.47999998927116394,"y":0.2345864623785019},{"x":0.47999998927116394,"y":0.24812030792236328},{"x":0.4399999976158142,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.99623703956604,"dir":"ltr","str":"Dict","boundary":[0.4399999976158142,0.2345864623785019,0.47999998927116394,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48444443941116333,"y":0.2345864623785019},{"x":0.48444443941116333,"y":0.2345864623785019},{"x":0.48444443941116333,"y":0.24812030792236328},{"x":0.48444443941116333,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9570433497428894,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.48444443941116333,0.2345864623785019,0.48444443941116333,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.2345864623785019},{"x":0.5199999809265137,"y":0.2345864623785019},{"x":0.5199999809265137,"y":0.24812030792236328},{"x":0.5,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9871624708175659,"dir":"ltr","str":"ed","boundary":[0.5,0.2345864623785019,0.5199999809265137,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.2345864623785019},{"x":0.5244444608688354,"y":0.2345864623785019},{"x":0.5244444608688354,"y":0.24812030792236328},{"x":0.5222222208976746,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9841606616973877,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5222222208976746,0.2345864623785019,0.5244444608688354,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5400000214576721,"y":0.2345864623785019},{"x":0.5488888621330261,"y":0.2345864623785019},{"x":0.5488888621330261,"y":0.24812030792236328},{"x":0.5400000214576721,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9837512373924255,"dir":"ltr","str":"8","boundary":[0.5400000214576721,0.2345864623785019,0.5488888621330261,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5622222423553467,"y":0.2345864623785019},{"x":0.5866666436195374,"y":0.2345864623785019},{"x":0.5866666436195374,"y":0.24812030792236328},{"x":0.5622222423553467,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9818622469902039,"dir":"ltr","str":"Nr","boundary":[0.5622222423553467,0.2345864623785019,0.5866666436195374,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.2345864623785019},{"x":0.5933333039283752,"y":0.2345864623785019},{"x":0.5933333039283752,"y":0.24812030792236328},{"x":0.5888888835906982,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9689911603927612,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5888888835906982,0.2345864623785019,0.5933333039283752,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6044444441795349,"y":0.2345864623785019},{"x":0.6155555844306946,"y":0.2345864623785019},{"x":0.6155555844306946,"y":0.24812030792236328},{"x":0.6044444441795349,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9884335398674011,"dir":"ltr","str":"2","boundary":[0.6044444441795349,0.2345864623785019,0.6155555844306946,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288889050483704,"y":0.2345864623785019},{"x":0.6355555653572083,"y":0.2345864623785019},{"x":0.6355555653572083,"y":0.24812030792236328},{"x":0.6288889050483704,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9789868593215942,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6288889050483704,0.2345864623785019,0.6355555653572083,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6377778053283691,"y":0.2345864623785019},{"x":0.6800000071525574,"y":0.2345864623785019},{"x":0.6800000071525574,"y":0.24812030792236328},{"x":0.6377778053283691,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9900986552238464,"dir":"ltr","str":"1768","boundary":[0.6377778053283691,0.2345864623785019,0.6800000071525574,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.2345864623785019},{"x":0.6866666674613953,"y":0.2345864623785019},{"x":0.6866666674613953,"y":0.24812030792236328},{"x":0.6800000071525574,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9826340079307556,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.6800000071525574,0.2345864623785019,0.6866666674613953,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911110877990723,"y":0.2345864623785019},{"x":0.6933333277702332,"y":0.2345864623785019},{"x":0.6933333277702332,"y":0.24812030792236328},{"x":0.6911110877990723,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9009969830513,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.6911110877990723,0.2345864623785019,0.6933333277702332,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.2345864623785019},{"x":0.7688888907432556,"y":0.2345864623785019},{"x":0.7688888907432556,"y":0.24812030792236328},{"x":0.7066666483879089,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9914151430130005,"dir":"ltr","str":"Cassia","boundary":[0.7066666483879089,0.2345864623785019,0.7688888907432556,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"co","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799999713897705,"y":0.2345864623785019},{"x":0.855555534362793,"y":0.2345864623785019},{"x":0.855555534362793,"y":0.24812030792236328},{"x":0.7799999713897705,"y":0.24812030792236328}]},"confidence":0.9927895069122314,"dir":"ltr","str":"obovata","boundary":[0.7799999713897705,0.2345864623785019,0.855555534362793,0.24812030792236328]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.2586466073989868},{"x":0.1644444465637207,"y":0.2586466073989868},{"x":0.1644444465637207,"y":0.27368420362472534},{"x":0.10444444417953491,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9855765700340271,"dir":"ltr","str":"Collad","boundary":[0.10444444417953491,0.2586466073989868,0.1644444465637207,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1666666716337204,"y":0.2586466073989868},{"x":0.1688888818025589,"y":0.2586466073989868},{"x":0.1688888818025589,"y":0.27368420362472534},{"x":0.1666666716337204,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9330600500106812,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.1666666716337204,0.2586466073989868,0.1688888818025589,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.2586466073989868},{"x":0.17555555701255798,"y":0.2586466073989868},{"x":0.17555555701255798,"y":0.27368420362472534},{"x":0.1711111068725586,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9831346273422241,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.1711111068725586,0.2586466073989868,0.17555555701255798,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.2586466073989868},{"x":0.2244444489479065,"y":0.2586466073989868},{"x":0.2244444489479065,"y":0.27368420362472534},{"x":0.18444444239139557,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9903180599212646,"dir":"ltr","str":"Hist","boundary":[0.18444444239139557,0.2586466073989868,0.2244444489479065,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.2586466073989868},{"x":0.2288888841867447,"y":0.2586466073989868},{"x":0.2288888841867447,"y":0.27368420362472534},{"x":0.2266666740179062,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9819200038909912,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2266666740179062,0.2586466073989868,0.2288888841867447,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.2586466073989868},{"x":0.2800000011920929,"y":0.2586466073989868},{"x":0.2800000011920929,"y":0.27368420362472534},{"x":0.23999999463558197,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9894115328788757,"dir":"ltr","str":"Cass","boundary":[0.23999999463558197,0.2586466073989868,0.2800000011920929,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2822222113609314,"y":0.2586466073989868},{"x":0.2911111116409302,"y":0.2586466073989868},{"x":0.2911111116409302,"y":0.27368420362472534},{"x":0.2822222113609314,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9689627885818481,"dir":"ltr","str":".:","boundary":[0.2822222113609314,0.2586466073989868,0.2911111116409302,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30000001192092896,"y":0.2586466073989868},{"x":0.3288888931274414,"y":0.2586466073989868},{"x":0.3288888931274414,"y":0.27368420362472534},{"x":0.30000001192092896,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9911571741104126,"dir":"ltr","str":"tab","boundary":[0.30000001192092896,0.2586466073989868,0.3288888931274414,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3311111032962799,"y":0.2586466073989868},{"x":0.3333333432674408,"y":0.2586466073989868},{"x":0.3333333432674408,"y":0.27368420362472534},{"x":0.3311111032962799,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9860329627990723,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3311111032962799,0.2586466073989868,0.3333333432674408,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3444444537162781,"y":0.2586466073989868},{"x":0.3822222352027893,"y":0.2586466073989868},{"x":0.3822222352027893,"y":0.27368420362472534},{"x":0.3444444537162781,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9850344657897949,"dir":"ltr","str":"15A","boundary":[0.3444444537162781,0.2586466073989868,0.3822222352027893,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.26015037298202515},{"x":0.3977777659893036,"y":0.26015037298202515},{"x":0.3977777659893036,"y":0.27368420362472534},{"x":0.3911111056804657,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9881415367126465,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.3911111056804657,0.26015037298202515,0.3977777659893036,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.26015037298202515},{"x":0.4422222077846527,"y":0.26015037298202515},{"x":0.4422222077846527,"y":0.27368420362472534},{"x":0.4000000059604645,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.987278163433075,"dir":"ltr","str":"1816","boundary":[0.4000000059604645,0.26015037298202515,0.4422222077846527,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422222077846527,"y":0.26015037298202515},{"x":0.4511111080646515,"y":0.26015037298202515},{"x":0.4511111080646515,"y":0.27368420362472534},{"x":0.4422222077846527,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9853994846343994,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4422222077846527,0.26015037298202515,0.4511111080646515,0.27368420362472534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"gd","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4533333480358124,"y":0.26015037298202515},{"x":0.4555555582046509,"y":0.26015037298202515},{"x":0.4555555582046509,"y":0.27368420362472534},{"x":0.4533333480358124,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9457905888557434,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4533333480358124,0.26015037298202515,0.4555555582046509,0.27368420362472534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.23308271169662476},{"x":0.855555534362793,"y":0.2345864623785019},{"x":0.855555534362793,"y":0.27518796920776367},{"x":0.10222221910953522,"y":0.27368420362472534}]},"confidence":0.9838565587997437,"dir":"ltr","boundary":[0.09722221910953521,0.22608271169662475,0.860555534362793,0.2821879692077637],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.31278195977211},{"x":0.1111111119389534,"y":0.31278195977211},{"x":0.1111111119389534,"y":0.3263157904148102},{"x":0.10444444417953491,"y":0.3263157904148102}]},"confidence":0.8525463342666626,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.10222221910953522,0.31278195977211,0.1111111119389534,0.3263157904148102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.31278195977211},{"x":0.12444444745779037,"y":0.31278195977211},{"x":0.12444444745779037,"y":0.3263157904148102},{"x":0.11777777969837189,"y":0.3263157904148102}]},"confidence":0.9233894348144531,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.11777777969837189,0.31278195977211,0.12444444745779037,0.3263157904148102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.31127819418907166},{"x":0.18444444239139557,"y":0.31127819418907166},{"x":0.18444444239139557,"y":0.32481202483177185},{"x":0.13333334028720856,"y":0.3263157904148102}]},"confidence":0.9777571558952332,"dir":"ltr","str":"subsp","boundary":[0.13111111521720886,0.31127819418907166,0.18444444239139557,0.32481202483177185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.31127819418907166},{"x":0.19111111760139465,"y":0.31127819418907166},{"x":0.19111111760139465,"y":0.32481202483177185},{"x":0.18888889253139496,"y":0.32481202483177185}]},"confidence":0.9676734209060669,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.18666666746139526,0.31127819418907166,0.19111111760139465,0.32481202483177185]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19777777791023254,"y":0.31127819418907166},{"x":0.25777778029441833,"y":0.3097744286060333},{"x":0.25777778029441833,"y":0.3233082592487335},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3233082592487335}]},"confidence":0.9931424856185913,"dir":"ltr","str":"italica","boundary":[0.19777777791023254,0.31127819418907166,0.25777778029441833,0.3233082592487335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10222221910953522,"y":0.31278195977211},{"x":0.25777778029441833,"y":0.3097744286060333},{"x":0.25777778029441833,"y":0.3233082592487335},{"x":0.10444444417953491,"y":0.3263157904148102}]},"confidence":0.9722928404808044,"dir":"ltr","boundary":[0.09722221910953521,0.30578195977211,0.26277778029441834,0.3303082592487335],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.3353383541107178},{"x":0.8533333539962769,"y":0.3353383541107178},{"x":0.855555534362793,"y":0.34887218475341797},{"x":0.8288888931274414,"y":0.3503759503364563}]},"confidence":0.9748625159263611,"dir":"rtl","str":"سنا","boundary":[0.8266666531562805,0.3353383541107178,0.855555534362793,0.34887218475341797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.33834585547447205},{"x":0.8222222328186035,"y":0.3368421196937561},{"x":0.8244444727897644,"y":0.3503759503364563},{"x":0.7777777910232544,"y":0.35338345170021057}]},"confidence":0.9625482559204102,"dir":"rtl","str":"کوری","boundary":[0.7755555510520935,0.33834585547447205,0.8244444727897644,0.3503759503364563]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7755555510520935,"y":0.33834585547447205},{"x":0.8533333539962769,"y":0.3353383541107178},{"x":0.855555534362793,"y":0.3503759503364563},{"x":0.7777777910232544,"y":0.35338345170021057}]},"confidence":0.9678257703781128,"dir":"ltr","boundary":[0.7705555510520935,0.33134585547447204,0.860555534362793,0.3573759503364563],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8066666722297668,"y":0.36090224981307983},{"x":0.8577777743339539,"y":0.36240601539611816},{"x":0.8577777743339539,"y":0.3819548785686493},{"x":0.8066666722297668,"y":0.38045111298561096}]},"confidence":0.9832345843315125,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.8066666722297668,0.36090224981307983,0.8577777743339539,0.3819548785686493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.36090224981307983},{"x":0.8022222518920898,"y":0.36090224981307983},{"x":0.8022222518920898,"y":0.38045111298561096},{"x":0.7955555319786072,"y":0.38045111298561096}]},"confidence":0.9262294769287109,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7955555319786072,0.36090224981307983,0.8022222518920898,0.38045111298561096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.753333330154419,"y":0.36090224981307983},{"x":0.7933333516120911,"y":0.36090224981307983},{"x":0.7933333516120911,"y":0.38045111298561096},{"x":0.753333330154419,"y":0.38045111298561096}]},"confidence":0.9808695912361145,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.753333330154419,0.36090224981307983,0.7933333516120911,0.38045111298561096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.3593984842300415},{"x":0.7377777695655823,"y":0.3593984842300415},{"x":0.7377777695655823,"y":0.378947377204895},{"x":0.7311111092567444,"y":0.378947377204895}]},"confidence":0.7871038913726807,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7311111092567444,0.3593984842300415,0.7377777695655823,0.378947377204895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7244444489479065,"y":0.3593984842300415},{"x":0.7311111092567444,"y":0.3593984842300415},{"x":0.7288888692855835,"y":0.378947377204895},{"x":0.7222222089767456,"y":0.378947377204895}]},"confidence":0.8361819386482239,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.7244444489479065,0.3593984842300415,0.7288888692855835,0.378947377204895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.35789474844932556},{"x":0.7177777886390686,"y":0.3593984842300415},{"x":0.7177777886390686,"y":0.378947377204895},{"x":0.6755555272102356,"y":0.378947377204895}]},"confidence":0.9806182384490967,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.6755555272102356,0.35789474844932556,0.7177777886390686,0.378947377204895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.35789474844932556},{"x":0.6666666865348816,"y":0.35789474844932556},{"x":0.6666666865348816,"y":0.3774436116218567},{"x":0.6600000262260437,"y":0.3774436116218567}]},"confidence":0.8271036744117737,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6600000262260437,0.35789474844932556,0.6666666865348816,0.3774436116218567]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653333306312561,"y":0.35789474844932556},{"x":0.6600000262260437,"y":0.35789474844932556},{"x":0.6577777862548828,"y":0.3774436116218567},{"x":0.6511111259460449,"y":0.3774436116218567}]},"confidence":0.8667282462120056,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.653333306312561,0.35789474844932556,0.6577777862548828,0.3774436116218567]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653333306312561,"y":0.35789474844932556},{"x":0.8577777743339539,"y":0.36240601539611816},{"x":0.8577777743339539,"y":0.3834586441516876},{"x":0.6511111259460449,"y":0.378947377204895}]},"confidence":0.9426236152648926,"dir":"ltr","boundary":[0.648333306312561,0.35089474844932556,0.8627777743339539,0.39045864415168763],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.3834586441516876},{"x":0.8199999928474426,"y":0.3834586441516876},{"x":0.8199999928474426,"y":0.40751880407333374},{"x":0.7688888907432556,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9839090704917908,"dir":"rtl","str":"گیاهانی","boundary":[0.7688888907432556,0.3834586441516876,0.8199999928474426,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7311111092567444,"y":0.3834586441516876},{"x":0.757777750492096,"y":0.3834586441516876},{"x":0.757777750492096,"y":0.40751880407333374},{"x":0.7311111092567444,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9812792539596558,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.7311111092567444,0.3834586441516876,0.757777750492096,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7222222089767456,"y":0.3834586441516876},{"x":0.7288888692855835,"y":0.3834586441516876},{"x":0.7288888692855835,"y":0.40751880407333374},{"x":0.7222222089767456,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9673088788986206,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7222222089767456,0.3834586441516876,0.7288888692855835,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622222065925598,"y":0.3834586441516876},{"x":0.7200000286102295,"y":0.3834586441516876},{"x":0.7200000286102295,"y":0.40751880407333374},{"x":0.6622222065925598,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9905933737754822,"dir":"rtl","str":"گسترده","boundary":[0.6622222065925598,0.3834586441516876,0.7200000286102295,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6511111259460449,"y":0.3834586441516876},{"x":0.6600000262260437,"y":0.3834586441516876},{"x":0.6600000262260437,"y":0.40751880407333374},{"x":0.6511111259460449,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.979919970035553,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6511111259460449,0.3834586441516876,0.6600000262260437,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6333333253860474,"y":0.3834586441516876},{"x":0.653333306312561,"y":0.3834586441516876},{"x":0.653333306312561,"y":0.40751880407333374},{"x":0.6333333253860474,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9965324401855469,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6333333253860474,0.3834586441516876,0.653333306312561,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5866666436195374,"y":0.3834586441516876},{"x":0.6288889050483704,"y":0.3834586441516876},{"x":0.6288889050483704,"y":0.40751880407333374},{"x":0.5866666436195374,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9927066564559937,"dir":"rtl","str":"ارتفاع","boundary":[0.5866666436195374,0.3834586441516876,0.6288889050483704,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.3834586441516876},{"x":0.5777778029441833,"y":0.3834586441516876},{"x":0.5777778029441833,"y":0.40751880407333374},{"x":0.5577777624130249,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9029836654663086,"dir":"rtl","str":"۳۰","boundary":[0.5577777624130249,0.3834586441516876,0.5777778029441833,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.3834586441516876},{"x":0.5444444417953491,"y":0.3834586441516876},{"x":0.5444444417953491,"y":0.40751880407333374},{"x":0.5377777814865112,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9762173295021057,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5377777814865112,0.3834586441516876,0.5444444417953491,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.3834586441516876},{"x":0.5311111211776733,"y":0.3834586441516876},{"x":0.5311111211776733,"y":0.40751880407333374},{"x":0.504444420337677,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9488078355789185,"dir":"rtl","str":"۹۰","boundary":[0.504444420337677,0.3834586441516876,0.5311111211776733,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4355555474758148,"y":0.3834586441516876},{"x":0.5,"y":0.3834586441516876},{"x":0.5,"y":0.40751880407333374},{"x":0.4355555474758148,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9882106781005859,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.4355555474758148,0.3834586441516876,0.5,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.3834586441516876},{"x":0.4333333373069763,"y":0.3834586441516876},{"x":0.4333333373069763,"y":0.40751880407333374},{"x":0.4266666769981384,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.8270168900489807,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4266666769981384,0.3834586441516876,0.4333333373069763,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3866666555404663,"y":0.3834586441516876},{"x":0.41999998688697815,"y":0.3834586441516876},{"x":0.41999998688697815,"y":0.40751880407333374},{"x":0.3866666555404663,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9886600971221924,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.3866666555404663,0.3834586441516876,0.41999998688697815,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35777777433395386,"y":0.3834586441516876},{"x":0.3844444453716278,"y":0.3834586441516876},{"x":0.3844444453716278,"y":0.40751880407333374},{"x":0.35777777433395386,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9574361443519592,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.35777777433395386,0.3834586441516876,0.3844444453716278,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177777826786041,"y":0.3834586441516876},{"x":0.3466666638851166,"y":0.3834586441516876},{"x":0.3466666638851166,"y":0.40751880407333374},{"x":0.3177777826786041,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9901118874549866,"dir":"rtl","str":"بالغ","boundary":[0.3177777826786041,0.3834586441516876,0.3466666638851166,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2688888907432556,"y":0.3834586441516876},{"x":0.31111112236976624,"y":0.3834586441516876},{"x":0.31111112236976624,"y":0.40751880407333374},{"x":0.2688888907432556,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9918911457061768,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.2688888907432556,0.3834586441516876,0.31111112236976624,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23555555939674377,"y":0.3834586441516876},{"x":0.2622222304344177,"y":0.3834586441516876},{"x":0.2622222304344177,"y":0.40751880407333374},{"x":0.23555555939674377,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9785832762718201,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.23555555939674377,0.3834586441516876,0.2622222304344177,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21555554866790771,"y":0.3834586441516876},{"x":0.23111110925674438,"y":0.3834586441516876},{"x":0.23111110925674438,"y":0.40751880407333374},{"x":0.21555554866790771,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9552600383758545,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21555554866790771,0.3834586441516876,0.23111110925674438,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18888889253139496,"y":0.3834586441516876},{"x":0.2177777737379074,"y":0.3834586441516876},{"x":0.2177777737379074,"y":0.40751880407333374},{"x":0.18888889253139496,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9935615658760071,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.18888889253139496,0.3834586441516876,0.2177777737379074,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.3834586441516876},{"x":0.18222221732139587,"y":0.3834586441516876},{"x":0.18222221732139587,"y":0.40751880407333374},{"x":0.13111111521720886,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9914426207542419,"dir":"rtl","str":"کمرنگ","boundary":[0.13111111521720886,0.3834586441516876,0.18222221732139587,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.3834586441516876},{"x":0.11999999731779099,"y":0.3834586441516876},{"x":0.11999999731779099,"y":0.40751880407333374},{"x":0.10000000149011612,"y":0.40751880407333374}]},"confidence":0.9877936840057373,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.10000000149011612,0.3834586441516876,0.11999999731779099,0.40751880407333374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8333333134651184,"y":0.40902256965637207},{"x":0.8533333539962769,"y":0.40902256965637207},{"x":0.8533333539962769,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8333333134651184,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9863349795341492,"dir":"rtl","str":"زرد","boundary":[0.8333333134651184,0.40902256965637207,0.8533333539962769,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.40902256965637207},{"x":0.8288888931274414,"y":0.40902256965637207},{"x":0.8288888931274414,"y":0.4285714328289032},{"x":0.8244444727897644,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9427171349525452,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.8244444727897644,0.40902256965637207,0.8288888931274414,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7799999713897705,"y":0.40902256965637207},{"x":0.8155555725097656,"y":0.40902256965637207},{"x":0.8155555725097656,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7799999713897705,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9878917932510376,"dir":"rtl","str":"ساقه","boundary":[0.7799999713897705,0.40902256965637207,0.8155555725097656,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.40902256965637207},{"x":0.7755555510520935,"y":0.40902256965637207},{"x":0.7755555510520935,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7444444298744202,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9830613732337952,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7444444298744202,0.40902256965637207,0.7755555510520935,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.695555567741394,"y":0.40902256965637207},{"x":0.7355555295944214,"y":0.40902256965637207},{"x":0.7355555295944214,"y":0.4285714328289032},{"x":0.695555567741394,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9939984083175659,"dir":"rtl","str":"جوان","boundary":[0.695555567741394,0.40902256965637207,0.7355555295944214,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653333306312561,"y":0.40902256965637207},{"x":0.6911110877990723,"y":0.40902256965637207},{"x":0.6911110877990723,"y":0.4285714328289032},{"x":0.653333306312561,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9834364056587219,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.653333306312561,0.40902256965637207,0.6911110877990723,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.40902256965637207},{"x":0.6466666460037231,"y":0.40902256965637207},{"x":0.6466666460037231,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6244444251060486,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9924777746200562,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.6244444251060486,0.40902256965637207,0.6466666460037231,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.40902256965637207},{"x":0.6222222447395325,"y":0.40902256965637207},{"x":0.6222222447395325,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6222222447395325,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9635370969772339,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6222222447395325,0.40902256965637207,0.6222222447395325,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.40902256965637207},{"x":0.6155555844306946,"y":0.40902256965637207},{"x":0.6155555844306946,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5377777814865112,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9887638688087463,"dir":"rtl","str":"گوشوارک","boundary":[0.5377777814865112,0.40902256965637207,0.6155555844306946,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5222222208976746,"y":0.40902256965637207},{"x":0.5355555415153503,"y":0.40902256965637207},{"x":0.5355555415153503,"y":0.4285714328289032},{"x":0.5222222208976746,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9706125259399414,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5222222208976746,0.40902256965637207,0.5355555415153503,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46222221851348877,"y":0.40902256965637207},{"x":0.5133333206176758,"y":0.40902256965637207},{"x":0.5133333206176758,"y":0.4285714328289032},{"x":0.46222221851348877,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9835607409477234,"dir":"rtl","str":"سرنیزه","boundary":[0.46222221851348877,0.40902256965637207,0.5133333206176758,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4422222077846527,"y":0.40902256965637207},{"x":0.46000000834465027,"y":0.40902256965637207},{"x":0.46000000834465027,"y":0.4285714328289032},{"x":0.4422222077846527,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9602769613265991,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4422222077846527,0.40902256965637207,0.46000000834465027,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42222222685813904,"y":0.40902256965637207},{"x":0.4333333373069763,"y":0.40902256965637207},{"x":0.4333333373069763,"y":0.4285714328289032},{"x":0.42222222685813904,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9847073554992676,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.42222222685813904,0.40902256965637207,0.4333333373069763,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37555554509162903,"y":0.40902256965637207},{"x":0.41333332657814026,"y":0.40902256965637207},{"x":0.41333332657814026,"y":0.4285714328289032},{"x":0.37555554509162903,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9877005815505981,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.37555554509162903,0.40902256965637207,0.41333332657814026,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36444443464279175,"y":0.40902256965637207},{"x":0.3733333349227905,"y":0.40902256965637207},{"x":0.3733333349227905,"y":0.4285714328289032},{"x":0.36444443464279175,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9798025488853455,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36444443464279175,0.40902256965637207,0.3733333349227905,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31555554270744324,"y":0.40902256965637207},{"x":0.35555556416511536,"y":0.40902256965637207},{"x":0.35555556416511536,"y":0.4285714328289032},{"x":0.31555554270744324,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9950979948043823,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.31555554270744324,0.40902256965637207,0.35555556416511536,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2777777910232544,"y":0.40902256965637207},{"x":0.30666667222976685,"y":0.40902256965637207},{"x":0.30666667222976685,"y":0.4285714328289032},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9845125079154968,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.2777777910232544,0.40902256965637207,0.30666667222976685,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24222221970558167,"y":0.40902256965637207},{"x":0.2688888907432556,"y":0.40902256965637207},{"x":0.2688888907432556,"y":0.4285714328289032},{"x":0.24222221970558167,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9954196810722351,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.24222221970558167,0.40902256965637207,0.2688888907432556,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.40902256965637207},{"x":0.23555555939674377,"y":0.40902256965637207},{"x":0.23555555939674377,"y":0.4285714328289032},{"x":0.2266666740179062,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9908179640769958,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2266666740179062,0.40902256965637207,0.23555555939674377,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.40902256965637207},{"x":0.2177777737379074,"y":0.40902256965637207},{"x":0.2177777737379074,"y":0.4285714328289032},{"x":0.18000000715255737,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9007360339164734,"dir":"rtl","str":"نسبتاً","boundary":[0.18000000715255737,0.40902256965637207,0.2177777737379074,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12222222238779068,"y":0.40902256965637207},{"x":0.1711111068725586,"y":0.40902256965637207},{"x":0.1711111068725586,"y":0.4285714328289032},{"x":0.12222222238779068,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9884413480758667,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.12222222238779068,0.40902256965637207,0.1711111068725586,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.40902256965637207},{"x":0.1133333370089531,"y":0.40902256965637207},{"x":0.1133333370089531,"y":0.4285714328289032},{"x":0.10444444417953491,"y":0.4285714328289032}]},"confidence":0.9679508805274963,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.10444444417953491,0.40902256965637207,0.1133333370089531,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7933333516120911,"y":0.43157893419265747},{"x":0.8577777743339539,"y":0.43157893419265747},{"x":0.8577777743339539,"y":0.4526315927505493},{"x":0.7933333516120911,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.978790283203125,"dir":"rtl","str":"شکننده","boundary":[0.7933333516120911,0.43157893419265747,0.8577777743339539,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7866666913032532,"y":0.43157893419265747},{"x":0.7933333516120911,"y":0.43157893419265747},{"x":0.7933333516120911,"y":0.4526315927505493},{"x":0.7866666913032532,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.9152628183364868,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7866666913032532,0.43157893419265747,0.7933333516120911,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.43157893419265747},{"x":0.7822222113609314,"y":0.43157893419265747},{"x":0.7822222113609314,"y":0.4526315927505493},{"x":0.7688888907432556,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.9784737825393677,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7688888907432556,0.43157893419265747,0.7822222113609314,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7266666889190674,"y":0.4330826997756958},{"x":0.7599999904632568,"y":0.4330826997756958},{"x":0.7599999904632568,"y":0.4526315927505493},{"x":0.7266666889190674,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.9883199334144592,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7266666889190674,0.4330826997756958,0.7599999904632568,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.4330826997756958},{"x":0.7133333086967468,"y":0.4330826997756958},{"x":0.7133333086967468,"y":0.4526315927505493},{"x":0.7066666483879089,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.9597858786582947,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7066666483879089,0.4330826997756958,0.7133333086967468,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6866666674613953,"y":0.4330826997756958},{"x":0.695555567741394,"y":0.4330826997756958},{"x":0.695555567741394,"y":0.4526315927505493},{"x":0.6866666674613953,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.9676100015640259,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6866666674613953,0.4330826997756958,0.695555567741394,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711111068725586,"y":0.4330826997756958},{"x":0.6777777671813965,"y":0.4330826997756958},{"x":0.6777777671813965,"y":0.4526315927505493},{"x":0.6711111068725586,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.6707846522331238,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.6711111068725586,0.4330826997756958,0.6777777671813965,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6066666841506958,"y":0.4330826997756958},{"x":0.6622222065925598,"y":0.4330826997756958},{"x":0.6622222065925598,"y":0.4526315927505493},{"x":0.6066666841506958,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.9831123948097229,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.6066666841506958,0.4330826997756958,0.6622222065925598,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.597777783870697,"y":0.4330826997756958},{"x":0.6044444441795349,"y":0.4330826997756958},{"x":0.6044444441795349,"y":0.4526315927505493},{"x":0.597777783870697,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.954513430595398,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.597777783870697,0.4330826997756958,0.6044444441795349,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5755555629730225,"y":0.4330826997756958},{"x":0.5911111235618591,"y":0.4330826997756958},{"x":0.5911111235618591,"y":0.4526315927505493},{"x":0.5755555629730225,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.9905465841293335,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5755555629730225,0.4330826997756958,0.5911111235618591,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199999809265137,"y":0.4330826997756958},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4330826997756958},{"x":0.5666666626930237,"y":0.4526315927505493},{"x":0.5199999809265137,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.9840419888496399,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.5199999809265137,0.4330826997756958,0.5666666626930237,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.504444420337677,"y":0.4330826997756958},{"x":0.5177778005599976,"y":0.4330826997756958},{"x":0.5177778005599976,"y":0.4526315927505493},{"x":0.504444420337677,"y":0.4526315927505493}]},"confidence":0.9910597801208496,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.504444420337677,0.4330826997756958,0.5177778005599976,0.4526315927505493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46222221851348877,"y":0.4330826997756958},{"x":0.4955555498600006,"y":0.4330826997756958},{"x":0.4955555498600006,"y":0.45413532853126526},{"x":0.46222221851348877,"y":0.45413532853126526}]},"confidence":0.9947666525840759,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.46222221851348877,0.4330826997756958,0.4955555498600006,0.45413532853126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40888887643814087,"y":0.4330826997756958},{"x":0.4399999976158142,"y":0.4330826997756958},{"x":0.4399999976158142,"y":0.45413532853126526},{"x":0.40888887643814087,"y":0.45413532853126526}]},"confidence":0.9347358345985413,"dir":"rtl","str":"۰/۶","boundary":[0.40888887643814087,0.4330826997756958,0.4399999976158142,0.45413532853126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3888888955116272,"y":0.4330826997756958},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4330826997756958},{"x":0.4000000059604645,"y":0.45413532853126526},{"x":0.3888888955116272,"y":0.45413532853126526}]},"confidence":0.9790679216384888,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.3888888955116272,0.4330826997756958,0.4000000059604645,0.45413532853126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35111111402511597,"y":0.4330826997756958},{"x":0.3799999952316284,"y":0.4330826997756958},{"x":0.3799999952316284,"y":0.45413532853126526},{"x":0.35111111402511597,"y":0.45413532853126526}]},"confidence":0.9859697818756104,"dir":"rtl","str":"۱/۵","boundary":[0.35111111402511597,0.4330826997756958,0.3799999952316284,0.45413532853126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2888889014720917,"y":0.4330826997756958},{"x":0.3444444537162781,"y":0.4330826997756958},{"x":0.3444444537162781,"y":0.45413532853126526},{"x":0.2888889014720917,"y":0.45413532853126526}]},"confidence":0.9851415157318115,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.2888889014720917,0.4330826997756958,0.3444444537162781,0.45413532853126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2711111009120941,"y":0.4330826997756958},{"x":0.2777777910232544,"y":0.4330826997756958},{"x":0.2777777910232544,"y":0.45413532853126526},{"x":0.2711111009120941,"y":0.45413532853126526}]},"confidence":0.9837979674339294,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2711111009120941,0.4330826997756958,0.2777777910232544,0.45413532853126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24888889491558075,"y":0.4330826997756958},{"x":0.2622222304344177,"y":0.4330826997756958},{"x":0.2622222304344177,"y":0.45413532853126526},{"x":0.24888889491558075,"y":0.45413532853126526}]},"confidence":0.9932615756988525,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24888889491558075,0.4330826997756958,0.2622222304344177,0.45413532853126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.43458646535873413},{"x":0.23999999463558197,"y":0.43458646535873413},{"x":0.23999999463558197,"y":0.45413532853126526},{"x":0.20000000298023224,"y":0.45413532853126526}]},"confidence":0.9879797697067261,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.20000000298023224,0.43458646535873413,0.23999999463558197,0.45413532853126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17777778208255768,"y":0.43458646535873413},{"x":0.18444444239139557,"y":0.43458646535873413},{"x":0.18444444239139557,"y":0.45413532853126526},{"x":0.17777778208255768,"y":0.45413532853126526}]},"confidence":0.9648478031158447,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.17777778208255768,0.43458646535873413,0.18444444239139557,0.45413532853126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.43458646535873413},{"x":0.1688888818025589,"y":0.43458646535873413},{"x":0.1688888818025589,"y":0.45413532853126526},{"x":0.1111111119389534,"y":0.45413532853126526}]},"confidence":0.9815274477005005,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.1111111119389534,0.43458646535873413,0.1688888818025589,0.45413532853126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.43458646535873413},{"x":0.1111111119389534,"y":0.43458646535873413},{"x":0.1111111119389534,"y":0.45413532853126526},{"x":0.10444444417953491,"y":0.45413532853126526}]},"confidence":0.8962516188621521,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10444444417953491,0.43458646535873413,0.1111111119389534,0.45413532853126526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8266666531562805,"y":0.4601503610610962},{"x":0.8600000143051147,"y":0.4601503610610962},{"x":0.8600000143051147,"y":0.48120301961898804},{"x":0.8266666531562805,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9860576391220093,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.8266666531562805,0.4601503610610962,0.8600000143051147,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.4601503610610962},{"x":0.8066666722297668,"y":0.4601503610610962},{"x":0.8066666722297668,"y":0.48120301961898804},{"x":0.7688888907432556,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.991486668586731,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.7688888907432556,0.4601503610610962,0.8066666722297668,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.4601503610610962},{"x":0.7622222304344177,"y":0.4601503610610962},{"x":0.7622222304344177,"y":0.48120301961898804},{"x":0.7355555295944214,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9773944616317749,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.7355555295944214,0.4601503610610962,0.7622222304344177,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7088888883590698,"y":0.4601503610610962},{"x":0.7200000286102295,"y":0.4601503610610962},{"x":0.7200000286102295,"y":0.48120301961898804},{"x":0.7088888883590698,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9691864252090454,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7088888883590698,0.4601503610610962,0.7200000286102295,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6911110877990723,"y":0.4601503610610962},{"x":0.7022222280502319,"y":0.4601503610610962},{"x":0.7022222280502319,"y":0.48120301961898804},{"x":0.6911110877990723,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9893995523452759,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6911110877990723,0.4601503610610962,0.7022222280502319,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.4601503610610962},{"x":0.6822222471237183,"y":0.4601503610610962},{"x":0.6822222471237183,"y":0.48120301961898804},{"x":0.6577777862548828,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9711109399795532,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.6577777862548828,0.4601503610610962,0.6822222471237183,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6244444251060486,"y":0.4601503610610962},{"x":0.648888885974884,"y":0.4601503610610962},{"x":0.648888885974884,"y":0.48120301961898804},{"x":0.6244444251060486,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9837477207183838,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6244444251060486,0.4601503610610962,0.648888885974884,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5733333230018616,"y":0.4601503610610962},{"x":0.6088888645172119,"y":0.4601503610610962},{"x":0.6088888645172119,"y":0.48120301961898804},{"x":0.5733333230018616,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9908614158630371,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.5733333230018616,0.4601503610610962,0.6088888645172119,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.4601503610610962},{"x":0.5644444227218628,"y":0.4601503610610962},{"x":0.5644444227218628,"y":0.48120301961898804},{"x":0.5088889002799988,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9896276593208313,"dir":"rtl","str":"پراکنده","boundary":[0.5088889002799988,0.4601503610610962,0.5644444227218628,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.4601503610610962},{"x":0.5066666603088379,"y":0.4601503610610962},{"x":0.5066666603088379,"y":0.48120301961898804},{"x":0.46666666865348816,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9890467524528503,"dir":"rtl","str":"سفید","boundary":[0.46666666865348816,0.4601503610610962,0.5066666603088379,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4555555582046509,"y":0.4601503610610962},{"x":0.46444445848464966,"y":0.4601503610610962},{"x":0.46444445848464966,"y":0.48120301961898804},{"x":0.4555555582046509,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.955662727355957,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4555555582046509,0.4601503610610962,0.46444445848464966,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41111111640930176,"y":0.4601503610610962},{"x":0.4511111080646515,"y":0.4601503610610962},{"x":0.4511111080646515,"y":0.48120301961898804},{"x":0.41111111640930176,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9917342662811279,"dir":"rtl","str":"برگها","boundary":[0.41111111640930176,0.4601503610610962,0.4511111080646515,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3911111056804657,"y":0.4601503610610962},{"x":0.40888887643814087,"y":0.4601503610610962},{"x":0.40888887643814087,"y":0.48120301961898804},{"x":0.3911111056804657,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9931014776229858,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3911111056804657,0.4601503610610962,0.40888887643814087,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35111111402511597,"y":0.4601503610610962},{"x":0.3844444453716278,"y":0.4601503610610962},{"x":0.3844444453716278,"y":0.48120301961898804},{"x":0.35111111402511597,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9947682023048401,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.35111111402511597,0.4601503610610962,0.3844444453716278,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3199999928474426,"y":0.4601503610610962},{"x":0.3422222137451172,"y":0.4601503610610962},{"x":0.3422222137451172,"y":0.48120301961898804},{"x":0.3199999928474426,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9636433124542236,"dir":"rtl","str":"۴۰","boundary":[0.3199999928474426,0.4601503610610962,0.3422222137451172,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.4601503610610962},{"x":0.31333333253860474,"y":0.4601503610610962},{"x":0.31333333253860474,"y":0.48120301961898804},{"x":0.29555556178092957,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.984419584274292,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.29555556178092957,0.4601503610610962,0.31333333253860474,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.4601503610610962},{"x":0.2911111116409302,"y":0.4601503610610962},{"x":0.2911111116409302,"y":0.48120301961898804},{"x":0.25333333015441895,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9517526030540466,"dir":"rtl","str":"۱۲۰","boundary":[0.25333333015441895,0.4601503610610962,0.2911111116409302,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19333332777023315,"y":0.4601503610610962},{"x":0.25111111998558044,"y":0.4601503610610962},{"x":0.25111111998558044,"y":0.48120301961898804},{"x":0.19333332777023315,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9885851144790649,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.19333332777023315,0.4601503610610962,0.25111111998558044,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.4601503610610962},{"x":0.19111111760139465,"y":0.4601503610610962},{"x":0.19111111760139465,"y":0.48120301961898804},{"x":0.18444444239139557,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9176262021064758,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.18444444239139557,0.4601503610610962,0.19111111760139465,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13555555045604706,"y":0.4601503610610962},{"x":0.17777778208255768,"y":0.4601503610610962},{"x":0.17777778208255768,"y":0.48120301961898804},{"x":0.13555555045604706,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9889470338821411,"dir":"rtl","str":"دمبرگ","boundary":[0.13555555045604706,0.4601503610610962,0.17777778208255768,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1066666692495346,"y":0.4601503610610962},{"x":0.11777777969837189,"y":0.4601503610610962},{"x":0.11777777969837189,"y":0.48120301961898804},{"x":0.1066666692495346,"y":0.48120301961898804}]},"confidence":0.9853070974349976,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.1066666692495346,0.4601503610610962,0.11777777969837189,0.48120301961898804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8199999928474426,"y":0.48571428656578064},{"x":0.855555534362793,"y":0.48571428656578064},{"x":0.855555534362793,"y":0.5067669153213501},{"x":0.8199999928474426,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9909409880638123,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.8199999928474426,0.48571428656578064,0.855555534362793,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7822222113609314,"y":0.48571428656578064},{"x":0.8111110925674438,"y":0.48571428656578064},{"x":0.8111110925674438,"y":0.5067669153213501},{"x":0.7822222113609314,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9919524192810059,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7822222113609314,0.48571428656578064,0.8111110925674438,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7644444704055786,"y":0.48571428656578064},{"x":0.7755555510520935,"y":0.48571428656578064},{"x":0.7755555510520935,"y":0.5067669153213501},{"x":0.7644444704055786,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9963307976722717,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7644444704055786,0.48571428656578064,0.7755555510520935,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7377777695655823,"y":0.48571428656578064},{"x":0.753333330154419,"y":0.48571428656578064},{"x":0.753333330154419,"y":0.5067669153213501},{"x":0.7377777695655823,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9901834726333618,"dir":"rtl","str":"۳۵","boundary":[0.7377777695655823,0.48571428656578064,0.753333330154419,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.48571428656578064},{"x":0.7266666889190674,"y":0.48571428656578064},{"x":0.7266666889190674,"y":0.5067669153213501},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9912086725234985,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.6666666865348816,0.48571428656578064,0.7266666889190674,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6577777862548828,"y":0.48571428656578064},{"x":0.6666666865348816,"y":0.48571428656578064},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5067669153213501},{"x":0.6577777862548828,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9701707363128662,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6577777862548828,0.48571428656578064,0.6666666865348816,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.48571428656578064},{"x":0.6555555462837219,"y":0.48571428656578064},{"x":0.6555555462837219,"y":0.5067669153213501},{"x":0.6088888645172119,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9904996156692505,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.6088888645172119,0.48571428656578064,0.6555555462837219,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5755555629730225,"y":0.48571428656578064},{"x":0.602222204208374,"y":0.48571428656578064},{"x":0.602222204208374,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5755555629730225,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9848560094833374,"dir":"rtl","str":"برگ","boundary":[0.5755555629730225,0.48571428656578064,0.602222204208374,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5199999809265137,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5622222423553467,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5622222423553467,"y":0.5067669153213501},{"x":0.5199999809265137,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9859306812286377,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5199999809265137,0.48571428656578064,0.5622222423553467,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48444443941116333,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5088889002799988,"y":0.48571428656578064},{"x":0.5088889002799988,"y":0.5067669153213501},{"x":0.48444443941116333,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9831376075744629,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.48444443941116333,0.48571428656578064,0.5088889002799988,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46666666865348816,"y":0.48571428656578064},{"x":0.47999998927116394,"y":0.48571428656578064},{"x":0.47999998927116394,"y":0.5067669153213501},{"x":0.46666666865348816,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9127481579780579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.46666666865348816,0.48571428656578064,0.47999998927116394,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41555556654930115,"y":0.48571428656578064},{"x":0.46000000834465027,"y":0.48571428656578064},{"x":0.46000000834465027,"y":0.5067669153213501},{"x":0.41555556654930115,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9818814396858215,"dir":"rtl","str":"برگچه","boundary":[0.41555556654930115,0.48571428656578064,0.46000000834465027,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3933333456516266,"y":0.48571428656578064},{"x":0.41111111640930176,"y":0.48571428656578064},{"x":0.41111111640930176,"y":0.5067669153213501},{"x":0.3933333456516266,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9600028395652771,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3933333456516266,0.48571428656578064,0.41111111640930176,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777777850627899,"y":0.48571428656578064},{"x":0.3866666555404663,"y":0.48571428656578064},{"x":0.3866666555404663,"y":0.5067669153213501},{"x":0.3777777850627899,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.8666672110557556,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.3777777850627899,0.48571428656578064,0.3866666555404663,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35555556416511536,"y":0.48571428656578064},{"x":0.36666667461395264,"y":0.48571428656578064},{"x":0.36666667461395264,"y":0.5067669153213501},{"x":0.35555556416511536,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9745341539382935,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.35555556416511536,0.48571428656578064,0.36666667461395264,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3377777636051178,"y":0.48571428656578064},{"x":0.3466666638851166,"y":0.48571428656578064},{"x":0.3466666638851166,"y":0.5067669153213501},{"x":0.3377777636051178,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.6574452519416809,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.3377777636051178,0.48571428656578064,0.3466666638851166,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2888889014720917,"y":0.48571428656578064},{"x":0.3266666531562805,"y":0.48571428656578064},{"x":0.3266666531562805,"y":0.5067669153213501},{"x":0.2888889014720917,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.977121889591217,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.2888889014720917,0.48571428656578064,0.3266666531562805,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.273333340883255,"y":0.48571428656578064},{"x":0.2844444513320923,"y":0.48571428656578064},{"x":0.2844444513320923,"y":0.5067669153213501},{"x":0.273333340883255,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9599993228912354,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.273333340883255,0.48571428656578064,0.2844444513320923,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25555557012557983,"y":0.48571428656578064},{"x":0.2711111009120941,"y":0.48571428656578064},{"x":0.2711111009120941,"y":0.5067669153213501},{"x":0.25555557012557983,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9952221512794495,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.25555557012557983,0.48571428656578064,0.2711111009120941,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2133333384990692,"y":0.48571428656578064},{"x":0.24444444477558136,"y":0.48571428656578064},{"x":0.24444444477558136,"y":0.5067669153213501},{"x":0.2133333384990692,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9934244751930237,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.2133333384990692,0.48571428656578064,0.24444444477558136,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1733333319425583,"y":0.48571428656578064},{"x":0.20000000298023224,"y":0.48571428656578064},{"x":0.20000000298023224,"y":0.5067669153213501},{"x":0.1733333319425583,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9335368871688843,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.1733333319425583,0.48571428656578064,0.20000000298023224,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15555556118488312,"y":0.48571428656578064},{"x":0.1666666716337204,"y":0.48571428656578064},{"x":0.1666666716337204,"y":0.5067669153213501},{"x":0.15555556118488312,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9781215786933899,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.15555556118488312,0.48571428656578064,0.1666666716337204,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.48571428656578064},{"x":0.14888888597488403,"y":0.48571428656578064},{"x":0.14888888597488403,"y":0.5067669153213501},{"x":0.12666666507720947,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.8300150632858276,"dir":"rtl","str":"۳۷","boundary":[0.12666666507720947,0.48571428656578064,0.14888888597488403,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1088888868689537,"y":0.48571428656578064},{"x":0.11777777969837189,"y":0.48571428656578064},{"x":0.11777777969837189,"y":0.5067669153213501},{"x":0.1088888868689537,"y":0.5067669153213501}]},"confidence":0.9310306906700134,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1088888868689537,0.48571428656578064,0.11777777969837189,0.5067669153213501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8244444727897644,"y":0.5112782120704651},{"x":0.855555534362793,"y":0.5112782120704651},{"x":0.855555534362793,"y":0.5323308110237122},{"x":0.8244444727897644,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9904996752738953,"dir":"rtl","str":"عرض","boundary":[0.8244444727897644,0.5112782120704651,0.855555534362793,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.5112782120704651},{"x":0.800000011920929,"y":0.5112782120704651},{"x":0.800000011920929,"y":0.5323308110237122},{"x":0.7911111116409302,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.8342763781547546,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.7911111116409302,0.5112782120704651,0.800000011920929,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7666666507720947,"y":0.5112782120704651},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5112782120704651},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5323308110237122},{"x":0.7666666507720947,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9706569910049438,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7666666507720947,0.5112782120704651,0.7777777910232544,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.5112782120704651},{"x":0.757777750492096,"y":0.5112782120704651},{"x":0.757777750492096,"y":0.5323308110237122},{"x":0.7355555295944214,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9836603403091431,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.7355555295944214,0.5112782120704651,0.757777750492096,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711111068725586,"y":0.5112782120704651},{"x":0.7266666889190674,"y":0.5112782120704651},{"x":0.7266666889190674,"y":0.5323308110237122},{"x":0.6711111068725586,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9865298867225647,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.6711111068725586,0.5112782120704651,0.7266666889190674,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.5112782120704651},{"x":0.6688888669013977,"y":0.5112782120704651},{"x":0.6688888669013977,"y":0.5323308110237122},{"x":0.6600000262260437,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9757844805717468,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6600000262260437,0.5112782120704651,0.6688888669013977,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.5112782120704651},{"x":0.653333306312561,"y":0.5112782120704651},{"x":0.653333306312561,"y":0.5323308110237122},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9805969595909119,"dir":"rtl","str":"مستطیلی","boundary":[0.5844444632530212,0.5112782120704651,0.653333306312561,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.5112782120704651},{"x":0.5711110830307007,"y":0.5112782120704651},{"x":0.5711110830307007,"y":0.5323308110237122},{"x":0.5577777624130249,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9714041948318481,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5577777624130249,0.5112782120704651,0.5711110830307007,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5266666412353516,"y":0.5112782120704651},{"x":0.5488888621330261,"y":0.5112782120704651},{"x":0.5488888621330261,"y":0.5323308110237122},{"x":0.5266666412353516,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9798857569694519,"dir":"rtl","str":"واژ","boundary":[0.5266666412353516,0.5112782120704651,0.5488888621330261,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48444443941116333,"y":0.5112782120704651},{"x":0.5177778005599976,"y":0.5112782120704651},{"x":0.5177778005599976,"y":0.5323308110237122},{"x":0.48444443941116333,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9893910884857178,"dir":"rtl","str":"تخم","boundary":[0.48444443941116333,0.5112782120704651,0.5177778005599976,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4377777874469757,"y":0.5112782120704651},{"x":0.47777777910232544,"y":0.5112782120704651},{"x":0.47777777910232544,"y":0.5323308110237122},{"x":0.4377777874469757,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9730392098426819,"dir":"rtl","str":"مرغی","boundary":[0.4377777874469757,0.5112782120704651,0.47777777910232544,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3955555558204651,"y":0.5112782120704651},{"x":0.42222222685813904,"y":0.5112782120704651},{"x":0.42222222685813904,"y":0.5323308110237122},{"x":0.3955555558204651,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9644408822059631,"dir":"rtl","str":"پهن","boundary":[0.3955555558204651,0.5112782120704651,0.42222222685813904,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822222352027893,"y":0.5112782120704651},{"x":0.3933333456516266,"y":0.5112782120704651},{"x":0.3933333456516266,"y":0.5323308110237122},{"x":0.3822222352027893,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9654372334480286,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3822222352027893,0.5112782120704651,0.3933333456516266,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35111111402511597,"y":0.5112782120704651},{"x":0.3777777850627899,"y":0.5112782120704651},{"x":0.3777777850627899,"y":0.5323308110237122},{"x":0.35111111402511597,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9851621985435486,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.35111111402511597,0.5112782120704651,0.3777777850627899,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.5112782120704651},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5112782120704651},{"x":0.3333333432674408,"y":0.5323308110237122},{"x":0.31111112236976624,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9905996918678284,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.31111112236976624,0.5112782120704651,0.3333333432674408,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2866666615009308,"y":0.5112782120704651},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5112782120704651},{"x":0.30000001192092896,"y":0.5323308110237122},{"x":0.2866666615009308,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9934147596359253,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.2866666615009308,0.5112782120704651,0.30000001192092896,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25333333015441895,"y":0.5112782120704651},{"x":0.2844444513320923,"y":0.5112782120704651},{"x":0.2844444513320923,"y":0.5323308110237122},{"x":0.25333333015441895,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9904155135154724,"dir":"rtl","str":"نوک","boundary":[0.25333333015441895,0.5112782120704651,0.2844444513320923,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18222221732139587,"y":0.5112782120704651},{"x":0.23999999463558197,"y":0.5112782120704651},{"x":0.23999999463558197,"y":0.5323308110237122},{"x":0.18222221732139587,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9909299612045288,"dir":"rtl","str":"شکافته","boundary":[0.18222221732139587,0.5112782120704651,0.23999999463558197,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1711111068725586,"y":0.5112782120704651},{"x":0.18000000715255737,"y":0.5112782120704651},{"x":0.18000000715255737,"y":0.5323308110237122},{"x":0.1711111068725586,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9777025580406189,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.1711111068725586,0.5112782120704651,0.18000000715255737,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13111111521720886,"y":0.5112782120704651},{"x":0.1688888818025589,"y":0.5112782120704651},{"x":0.1688888818025589,"y":0.5323308110237122},{"x":0.13111111521720886,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9921772480010986,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.13111111521720886,0.5112782120704651,0.1688888818025589,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10444444417953491,"y":0.5112782120704651},{"x":0.11555555462837219,"y":0.5112782120704651},{"x":0.11555555462837219,"y":0.5323308110237122},{"x":0.10444444417953491,"y":0.5323308110237122}]},"confidence":0.9802755117416382,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.10444444417953491,0.5112782120704651,0.11555555462837219,0.5323308110237122]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111110925674438,"y":0.5353383421897888},{"x":0.8577777743339539,"y":0.5353383421897888},{"x":0.8577777743339539,"y":0.5593984723091125},{"x":0.8111110925674438,"y":0.5593984723091125}]},"confidence":0.984242856502533,"dir":"rtl","str":"نیشک","boundary":[0.8111110925674438,0.5353383421897888,0.8577777743339539,0.5593984723091125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7844444513320923,"y":0.5353383421897888},{"x":0.8022222518920898,"y":0.5353383421897888},{"x":0.8022222518920898,"y":0.5593984723091125},{"x":0.7844444513320923,"y":0.5593984723091125}]},"confidence":0.9972792267799377,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7844444513320923,0.5353383421897888,0.8022222518920898,0.5593984723091125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.5353383421897888},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5353383421897888},{"x":0.7777777910232544,"y":0.5593984723091125},{"x":0.7444444298744202,"y":0.5593984723091125}]},"confidence":0.9921422600746155,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7444444298744202,0.5353383421897888,0.7777777910232544,0.5593984723091125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177777886390686,"y":0.5353383421897888},{"x":0.7311111092567444,"y":0.5353383421897888},{"x":0.7311111092567444,"y":0.5593984723091125},{"x":0.7177777886390686,"y":0.5593984723091125}]},"confidence":0.9924951791763306,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.7177777886390686,0.5353383421897888,0.7311111092567444,0.5593984723091125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6800000071525574,"y":0.5353383421897888},{"x":0.7088888883590698,"y":0.5353383421897888},{"x":0.7088888883590698,"y":0.5593984723091125},{"x":0.6800000071525574,"y":0.5593984723091125}]},"confidence":0.870041012763977,"dir":"rtl","str":"۰/۵","boundary":[0.6800000071525574,0.5353383421897888,0.7088888883590698,0.5593984723091125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6155555844306946,"y":0.5353383421897888},{"x":0.6733333468437195,"y":0.5353383421897888},{"x":0.6733333468437195,"y":0.5593984723091125},{"x":0.6155555844306946,"y":0.5593984723091125}]},"confidence":0.9842297434806824,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.6155555844306946,0.5353383421897888,0.6733333468437195,0.5593984723091125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6088888645172119,"y":0.5353383421897888},{"x":0.6133333444595337,"y":0.5353383421897888},{"x":0.6133333444595337,"y":0.5593984723091125},{"x":0.6088888645172119,"y":0.5593984723091125}]},"confidence":0.9878466129302979,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6088888645172119,0.5353383421897888,0.6133333444595337,0.5593984723091125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.5353383421897888},{"x":0.597777783870697,"y":0.5353383421897888},{"x":0.597777783870697,"y":0.5593984723091125},{"x":0.5844444632530212,"y":0.5593984723091125}]},"confidence":0.9908480644226074,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5844444632530212,0.5353383421897888,0.597777783870697,0.5593984723091125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5577777624130249,"y":0.5353383421897888},{"x":0.5755555629730225,"y":0.5353383421897888},{"x":0.5755555629730225,"y":0.5609022378921509},{"x":0.5577777624130249,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.9930378198623657,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5577777624130249,0.5353383421897888,0.5755555629730225,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5311111211776733,"y":0.5353383421897888},{"x":0.5488888621330261,"y":0.5353383421897888},{"x":0.5488888621330261,"y":0.5609022378921509},{"x":0.5311111211776733,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.9876938462257385,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5311111211776733,0.5353383421897888,0.5488888621330261,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47777777910232544,"y":0.5353383421897888},{"x":0.5244444608688354,"y":0.5353383421897888},{"x":0.5244444608688354,"y":0.5609022378921509},{"x":0.47777777910232544,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.9830164909362793,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.47777777910232544,0.5353383421897888,0.5244444608688354,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4333333373069763,"y":0.5353383421897888},{"x":0.47111111879348755,"y":0.5353383421897888},{"x":0.47111111879348755,"y":0.5609022378921509},{"x":0.4333333373069763,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.9922896027565002,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.4333333373069763,0.5353383421897888,0.47111111879348755,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3955555558204651,"y":0.5353383421897888},{"x":0.41999998688697815,"y":0.5353383421897888},{"x":0.41999998688697815,"y":0.5609022378921509},{"x":0.3955555558204651,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.977094829082489,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.3955555558204651,0.5353383421897888,0.41999998688697815,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3777777850627899,"y":0.5368421077728271},{"x":0.3911111056804657,"y":0.5368421077728271},{"x":0.3911111056804657,"y":0.5609022378921509},{"x":0.3777777850627899,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.9785057306289673,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3777777850627899,0.5368421077728271,0.3911111056804657,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36222222447395325,"y":0.5368421077728271},{"x":0.3733333349227905,"y":0.5368421077728271},{"x":0.3733333349227905,"y":0.5609022378921509},{"x":0.36222222447395325,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.995125412940979,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.36222222447395325,0.5368421077728271,0.3733333349227905,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31111112236976624,"y":0.5368421077728271},{"x":0.35333332419395447,"y":0.5368421077728271},{"x":0.35333332419395447,"y":0.5609022378921509},{"x":0.31111112236976624,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.9940575957298279,"dir":"rtl","str":"ندرت","boundary":[0.31111112236976624,0.5368421077728271,0.35333332419395447,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800000011920929,"y":0.5368421077728271},{"x":0.29777777194976807,"y":0.5368421077728271},{"x":0.29777777194976807,"y":0.5609022378921509},{"x":0.2800000011920929,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.9935371279716492,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2800000011920929,0.5368421077728271,0.29777777194976807,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23111110925674438,"y":0.5368421077728271},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5368421077728271},{"x":0.2777777910232544,"y":0.5609022378921509},{"x":0.23111110925674438,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.9931855797767639,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.23111110925674438,0.5368421077728271,0.2777777910232544,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17555555701255798,"y":0.5368421077728271},{"x":0.2266666740179062,"y":0.5368421077728271},{"x":0.2266666740179062,"y":0.5609022378921509},{"x":0.17555555701255798,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.9777470827102661,"dir":"rtl","str":"تحتانی","boundary":[0.17555555701255798,0.5368421077728271,0.2266666740179062,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1111111119389534,"y":0.5368421077728271},{"x":0.162222221493721,"y":0.5368421077728271},{"x":0.162222221493721,"y":0.5609022378921509},{"x":0.1111111119389534,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.9858970642089844,"dir":"rtl","str":"کرکدار","boundary":[0.1111111119389534,0.5368421077728271,0.162222221493721,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.5368421077728271},{"x":0.1088888868689537,"y":0.5368421077728271},{"x":0.1088888868689537,"y":0.5609022378921509},{"x":0.10000000149011612,"y":0.5609022378921509}]},"confidence":0.943480908870697,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.10000000149011612,0.5368421077728271,0.1088888868689537,0.5609022378921509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8377777934074402,"y":0.5609022378921509},{"x":0.851111114025116,"y":0.5609022378921509},{"x":0.851111114025116,"y":0.583458662033081},{"x":0.8377777934074402,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9856048822402954,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8377777934074402,0.5609022378921509,0.851111114025116,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7955555319786072,"y":0.5609022378921509},{"x":0.8288888931274414,"y":0.5609022378921509},{"x":0.8288888931274414,"y":0.583458662033081},{"x":0.7955555319786072,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9795769453048706,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.7955555319786072,0.5609022378921509,0.8288888931274414,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7355555295944214,"y":0.5609022378921509},{"x":0.7844444513320923,"y":0.5609022378921509},{"x":0.7844444513320923,"y":0.583458662033081},{"x":0.7355555295944214,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9853928685188293,"dir":"rtl","str":"خوشه","boundary":[0.7355555295944214,0.5609022378921509,0.7844444513320923,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7200000286102295,"y":0.5609022378921509},{"x":0.7355555295944214,"y":0.5609022378921509},{"x":0.7355555295944214,"y":0.583458662033081},{"x":0.7200000286102295,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.951400637626648,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7200000286102295,0.5609022378921509,0.7355555295944214,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7066666483879089,"y":0.5609022378921509},{"x":0.7177777886390686,"y":0.5609022378921509},{"x":0.7177777886390686,"y":0.583458662033081},{"x":0.7066666483879089,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9643088579177856,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7066666483879089,0.5609022378921509,0.7177777886390686,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600000262260437,"y":0.5609022378921509},{"x":0.6977777481079102,"y":0.5609022378921509},{"x":0.6977777481079102,"y":0.583458662033081},{"x":0.6600000262260437,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9902979731559753,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.6600000262260437,0.5609022378921509,0.6977777481079102,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.644444465637207,"y":0.5609022378921509},{"x":0.6555555462837219,"y":0.5609022378921509},{"x":0.6555555462837219,"y":0.583458662033081},{"x":0.644444465637207,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9645313620567322,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.644444465637207,0.5609022378921509,0.6555555462837219,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.5609022378921509},{"x":0.6399999856948853,"y":0.5609022378921509},{"x":0.6399999856948853,"y":0.583458662033081},{"x":0.6222222447395325,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9874377250671387,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6222222447395325,0.5609022378921509,0.6399999856948853,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.5609022378921509},{"x":0.6177777647972107,"y":0.5609022378921509},{"x":0.6177777647972107,"y":0.583458662033081},{"x":0.5844444632530212,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9845632314682007,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.5844444632530212,0.5609022378921509,0.6177777647972107,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5600000023841858,"y":0.5609022378921509},{"x":0.5688889026641846,"y":0.5609022378921509},{"x":0.5688889026641846,"y":0.583458662033081},{"x":0.5600000023841858,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.973307728767395,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.5600000023841858,0.5609022378921509,0.5688889026641846,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5422222018241882,"y":0.5609022378921509},{"x":0.5555555820465088,"y":0.5609022378921509},{"x":0.5555555820465088,"y":0.583458662033081},{"x":0.5422222018241882,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9903293251991272,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5422222018241882,0.5609022378921509,0.5555555820465088,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5111111402511597,"y":0.5609022378921509},{"x":0.5355555415153503,"y":0.5609022378921509},{"x":0.5355555415153503,"y":0.583458662033081},{"x":0.5111111402511597,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9389938116073608,"dir":"rtl","str":"۲۳","boundary":[0.5111111402511597,0.5609022378921509,0.5355555415153503,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4399999976158142,"y":0.5609022378921509},{"x":0.504444420337677,"y":0.5609022378921509},{"x":0.504444420337677,"y":0.583458662033081},{"x":0.4399999976158142,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.986163854598999,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.4399999976158142,0.5609022378921509,0.504444420337677,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42888888716697693,"y":0.5609022378921509},{"x":0.4355555474758148,"y":0.5609022378921509},{"x":0.4355555474758148,"y":0.583458662033081},{"x":0.42888888716697693,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9766135811805725,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42888888716697693,0.5609022378921509,0.4355555474758148,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41333332657814026,"y":0.5609022378921509},{"x":0.42444443702697754,"y":0.5609022378921509},{"x":0.42444443702697754,"y":0.583458662033081},{"x":0.41333332657814026,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9907373189926147,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.41333332657814026,0.5609022378921509,0.42444443702697754,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36222222447395325,"y":0.5609022378921509},{"x":0.40444445610046387,"y":0.5609022378921509},{"x":0.40444445610046387,"y":0.583458662033081},{"x":0.36222222447395325,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9883949756622314,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.36222222447395325,0.5609022378921509,0.40444445610046387,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3177777826786041,"y":0.5609022378921509},{"x":0.35333332419395447,"y":0.5609022378921509},{"x":0.35333332419395447,"y":0.583458662033081},{"x":0.3177777826786041,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9873073101043701,"dir":"rtl","str":"آذینی","boundary":[0.3177777826786041,0.5609022378921509,0.35333332419395447,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2911111116409302,"y":0.5609022378921509},{"x":0.30222222208976746,"y":0.5609022378921509},{"x":0.30222222208976746,"y":0.583458662033081},{"x":0.2911111116409302,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9930813312530518,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2911111116409302,0.5609022378921509,0.30222222208976746,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24666666984558105,"y":0.5609022378921509},{"x":0.2800000011920929,"y":0.5609022378921509},{"x":0.2800000011920929,"y":0.583458662033081},{"x":0.24666666984558105,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9905970096588135,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.24666666984558105,0.5609022378921509,0.2800000011920929,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2266666740179062,"y":0.5609022378921509},{"x":0.23555555939674377,"y":0.5609022378921509},{"x":0.23555555939674377,"y":0.583458662033081},{"x":0.2266666740179062,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9784603118896484,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.2266666740179062,0.5609022378921509,0.23555555939674377,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20444443821907043,"y":0.5609022378921509},{"x":0.2177777737379074,"y":0.5609022378921509},{"x":0.2177777737379074,"y":0.583458662033081},{"x":0.20444443821907043,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9950860142707825,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.20444443821907043,0.5609022378921509,0.2177777737379074,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.5609022378921509},{"x":0.19555555284023285,"y":0.5609022378921509},{"x":0.19555555284023285,"y":0.583458662033081},{"x":0.18666666746139526,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9847703576087952,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.18666666746139526,0.5609022378921509,0.19555555284023285,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1133333370089531,"y":0.5609022378921509},{"x":0.18222221732139587,"y":0.5609022378921509},{"x":0.18222221732139587,"y":0.583458662033081},{"x":0.1133333370089531,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9854395389556885,"dir":"rtl","str":"سانتیمتر","boundary":[0.1133333370089531,0.5609022378921509,0.18222221732139587,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1066666692495346,"y":0.5609022378921509},{"x":0.1111111119389534,"y":0.5609022378921509},{"x":0.1111111119389534,"y":0.583458662033081},{"x":0.1066666692495346,"y":0.583458662033081}]},"confidence":0.9319425225257874,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.1066666692495346,0.5609022378921509,0.1111111119389534,0.583458662033081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8133333325386047,"y":0.5864661931991577},{"x":0.8600000143051147,"y":0.5864661931991577},{"x":0.8600000143051147,"y":0.6090225577354431},{"x":0.8133333325386047,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9845113754272461,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.8133333325386047,0.5864661931991577,0.8600000143051147,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7688888907432556,"y":0.5864661931991577},{"x":0.804444432258606,"y":0.5864661931991577},{"x":0.804444432258606,"y":0.6090225577354431},{"x":0.7688888907432556,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9778801202774048,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.7688888907432556,0.5864661931991577,0.804444432258606,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511110901832581,"y":0.5864661931991577},{"x":0.7622222304344177,"y":0.5864661931991577},{"x":0.7622222304344177,"y":0.6090225577354431},{"x":0.7511110901832581,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.953857421875,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7511110901832581,0.5864661931991577,0.7622222304344177,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6977777481079102,"y":0.5864661931991577},{"x":0.7444444298744202,"y":0.5864661931991577},{"x":0.7444444298744202,"y":0.6090225577354431},{"x":0.6977777481079102,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9891750812530518,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.6977777481079102,0.5864661931991577,0.7444444298744202,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6755555272102356,"y":0.5864661931991577},{"x":0.6933333277702332,"y":0.5864661931991577},{"x":0.6933333277702332,"y":0.6090225577354431},{"x":0.6755555272102356,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.983011782169342,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.6755555272102356,0.5864661931991577,0.6933333277702332,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6355555653572083,"y":0.5864661931991577},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5864661931991577},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6090225577354431},{"x":0.6355555653572083,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9798829555511475,"dir":"rtl","str":"آذین","boundary":[0.6355555653572083,0.5864661931991577,0.6666666865348816,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5888888835906982,"y":0.5864661931991577},{"x":0.6266666650772095,"y":0.5864661931991577},{"x":0.6266666650772095,"y":0.6090225577354431},{"x":0.5888888835906982,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9910032749176025,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.5888888835906982,0.5864661931991577,0.6266666650772095,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.551111102104187,"y":0.5864661931991577},{"x":0.5799999833106995,"y":0.5864661931991577},{"x":0.5799999833106995,"y":0.6090225577354431},{"x":0.551111102104187,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9823150634765625,"dir":"rtl","str":"کرک","boundary":[0.551111102104187,0.5864661931991577,0.5799999833106995,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5377777814865112,"y":0.5864661931991577},{"x":0.5488888621330261,"y":0.5864661931991577},{"x":0.5488888621330261,"y":0.6090225577354431},{"x":0.5377777814865112,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9478389024734497,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5377777814865112,0.5864661931991577,0.5488888621330261,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911110997200012,"y":0.5864661931991577},{"x":0.5311111211776733,"y":0.5864661931991577},{"x":0.5311111211776733,"y":0.6090225577354431},{"x":0.4911110997200012,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9839551448822021,"dir":"rtl","str":"دمگل","boundary":[0.4911110997200012,0.5864661931991577,0.5311111211776733,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46444445848464966,"y":0.5864661931991577},{"x":0.48222222924232483,"y":0.5864661931991577},{"x":0.48222222924232483,"y":0.6090225577354431},{"x":0.46444445848464966,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9949331283569336,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.46444445848464966,0.5864661931991577,0.48222222924232483,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4266666769981384,"y":0.5864661931991577},{"x":0.4555555582046509,"y":0.5864661931991577},{"x":0.4555555582046509,"y":0.6090225577354431},{"x":0.4266666769981384,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9958928227424622,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.4266666769981384,0.5864661931991577,0.4555555582046509,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.402222216129303,"y":0.5864661931991577},{"x":0.41111111640930176,"y":0.5864661931991577},{"x":0.41111111640930176,"y":0.6090225577354431},{"x":0.402222216129303,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9743034839630127,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.402222216129303,0.5864661931991577,0.41111111640930176,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3377777636051178,"y":0.5864661931991577},{"x":0.3955555558204651,"y":0.5864661931991577},{"x":0.3955555558204651,"y":0.6090225577354431},{"x":0.3377777636051178,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9869022369384766,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.3377777636051178,0.5864661931991577,0.3955555558204651,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3266666531562805,"y":0.5864661931991577},{"x":0.3355555534362793,"y":0.5864661931991577},{"x":0.3355555534362793,"y":0.6090225577354431},{"x":0.3266666531562805,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9775279760360718,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3266666531562805,0.5864661931991577,0.3355555534362793,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30666667222976685,"y":0.5864661931991577},{"x":0.324444442987442,"y":0.5864661931991577},{"x":0.324444442987442,"y":0.6090225577354431},{"x":0.30666667222976685,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9945710301399231,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.30666667222976685,0.5864661931991577,0.324444442987442,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25999999046325684,"y":0.5864661931991577},{"x":0.2933333218097687,"y":0.5864661931991577},{"x":0.2933333218097687,"y":0.6090225577354431},{"x":0.25999999046325684,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9961941242218018,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.25999999046325684,0.5864661931991577,0.2933333218097687,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20888888835906982,"y":0.5864661931991577},{"x":0.24222221970558167,"y":0.5864661931991577},{"x":0.24222221970558167,"y":0.6090225577354431},{"x":0.20888888835906982,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9852679967880249,"dir":"rtl","str":"میوه","boundary":[0.20888888835906982,0.5864661931991577,0.24222221970558167,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18666666746139526,"y":0.5864661931991577},{"x":0.20666666328907013,"y":0.5864661931991577},{"x":0.20666666328907013,"y":0.6090225577354431},{"x":0.18666666746139526,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9970675706863403,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.18666666746139526,0.5864661931991577,0.20666666328907013,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14444445073604584,"y":0.5864661931991577},{"x":0.17777778208255768,"y":0.5864661931991577},{"x":0.17777778208255768,"y":0.6090225577354431},{"x":0.14444445073604584,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9954296946525574,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.14444445073604584,0.5864661931991577,0.17777778208255768,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12666666507720947,"y":0.5864661931991577},{"x":0.13111111521720886,"y":0.5864661931991577},{"x":0.13111111521720886,"y":0.6090225577354431},{"x":0.12666666507720947,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.9861845970153809,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.12666666507720947,0.5864661931991577,0.13111111521720886,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1066666692495346,"y":0.5864661931991577},{"x":0.11555555462837219,"y":0.5864661931991577},{"x":0.11555555462837219,"y":0.6090225577354431},{"x":0.1066666692495346,"y":0.6090225577354431}]},"confidence":0.8940588235855103,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.1066666692495346,0.5864661931991577,0.11555555462837219,0.6090225577354431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6120300889015198},{"x":0.855555534362793,"y":0.6120300889015198},{"x":0.855555534362793,"y":0.6330826878547668},{"x":0.800000011920929,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9802787899971008,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.800000011920929,0.6120300889015198,0.855555534362793,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7911111116409302,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7977777719497681,"y":0.6330826878547668},{"x":0.7911111116409302,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9610412120819092,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7911111116409302,0.6120300889015198,0.7977777719497681,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444444298744202,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7777777910232544,"y":0.6330826878547668},{"x":0.7444444298744202,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9756985306739807,"dir":"rtl","str":"کاسه","boundary":[0.7444444298744202,0.6120300889015198,0.7777777910232544,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7177777886390686,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7355555295944214,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7355555295944214,"y":0.6330826878547668},{"x":0.7177777886390686,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.995931088924408,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7177777886390686,0.6120300889015198,0.7355555295944214,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6711111068725586,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6120300889015198},{"x":0.7044444680213928,"y":0.6330826878547668},{"x":0.6711111068725586,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9908756613731384,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.6711111068725586,0.6120300889015198,0.7044444680213928,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6466666460037231,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6555555462837219,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6555555462837219,"y":0.6330826878547668},{"x":0.6466666460037231,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.5899823904037476,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.6466666460037231,0.6120300889015198,0.6555555462837219,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6222222447395325,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6333333253860474,"y":0.6330826878547668},{"x":0.6222222447395325,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9585518836975098,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6222222447395325,0.6120300889015198,0.6333333253860474,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5844444632530212,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6133333444595337,"y":0.6120300889015198},{"x":0.6133333444595337,"y":0.6330826878547668},{"x":0.5844444632530212,"y":0.6330826878547668}]},"confidence":0.9488576650619507,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.5844444632530212,0.6120300889015198,0.6133333444595337,0.6330826878547668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5177778005599976,"y":0.6120300889015198},{"x":0.5733333230018616,"y":0.6120300889015198},{"x":0.5733333230018616,"y":0.6345864534378052},{"x":0.5177778005599976,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.9839472770690918,"dir":"rtl","str":"میلیمتر","boundary":[0.5177778005599976,0.6120300889015198,0.5733333230018616,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5088889002799988,"y":0.6135338544845581},{"x":0.5155555605888367,"y":0.6135338544845581},{"x":0.5155555605888367,"y":0.6345864534378052},{"x":0.5088889002799988,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.9590859413146973,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5088889002799988,0.6135338544845581,0.5155555605888367,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42888888716697693,"y":0.6135338544845581},{"x":0.5,"y":0.6135338544845581},{"x":0.5,"y":0.6345864534378052},{"x":0.42888888716697693,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.9834553003311157,"dir":"rtl","str":"کاسبرگها","boundary":[0.42888888716697693,0.6135338544845581,0.5,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3822222352027893,"y":0.6135338544845581},{"x":0.41999998688697815,"y":0.6135338544845581},{"x":0.41999998688697815,"y":0.6345864534378052},{"x":0.3822222352027893,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.9842197299003601,"dir":"rtl","str":"قهوه","boundary":[0.3822222352027893,0.6135338544845581,0.41999998688697815,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36888888478279114,"y":0.6135338544845581},{"x":0.3866666555404663,"y":0.6135338544845581},{"x":0.3866666555404663,"y":0.6345864534378052},{"x":0.36888888478279114,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.9547653198242188,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.36888888478279114,0.6135338544845581,0.3866666555404663,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35333332419395447,"y":0.6135338544845581},{"x":0.36222222447395325,"y":0.6135338544845581},{"x":0.36222222447395325,"y":0.6345864534378052},{"x":0.35333332419395447,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.7542710304260254,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.35333332419395447,0.6135338544845581,0.36222222447395325,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29555556178092957,"y":0.6135338544845581},{"x":0.35111111402511597,"y":0.6135338544845581},{"x":0.35111111402511597,"y":0.6345864534378052},{"x":0.29555556178092957,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.9815376400947571,"dir":"rtl","str":"ارغوانی","boundary":[0.29555556178092957,0.6135338544845581,0.35111111402511597,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2800000011920929,"y":0.6135338544845581},{"x":0.2911111116409302,"y":0.6135338544845581},{"x":0.2911111116409302,"y":0.6345864534378052},{"x":0.2800000011920929,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.9743834733963013,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2800000011920929,0.6135338544845581,0.2911111116409302,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23999999463558197,"y":0.6135338544845581},{"x":0.273333340883255,"y":0.6135338544845581},{"x":0.273333340883255,"y":0.6345864534378052},{"x":0.23999999463558197,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.9905915260314941,"dir":"rtl","str":"اغلب","boundary":[0.23999999463558197,0.6135338544845581,0.273333340883255,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18444444239139557,"y":0.6135338544845581},{"x":0.21555554866790771,"y":0.6135338544845581},{"x":0.21555554866790771,"y":0.6345864534378052},{"x":0.18444444239139557,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.9692904353141785,"dir":"rtl","str":"تیره","boundary":[0.18444444239139557,0.6135338544845581,0.21555554866790771,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18000000715255737,"y":0.6135338544845581},{"x":0.18444444239139557,"y":0.6135338544845581},{"x":0.18444444239139557,"y":0.6345864534378052},{"x":0.18000000715255737,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.9582914710044861,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.18000000715255737,0.6135338544845581,0.18444444239139557,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11777777969837189,"y":0.6135338544845581},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6135338544845581},{"x":0.1666666716337204,"y":0.6345864534378052},{"x":0.11777777969837189,"y":0.6345864534378052}]},"confidence":0.9842507839202881,"dir":"rtl","str":"غشایی","boundary":[0.11777777969837189,0.6135338544845581,0.1666666716337204,0.6345864534378052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10000000149011612,"y":0.6135338544845581},{"x":0.1133333370089531,"y":0.6135338544845581},{"x":0.1133333370089531,"y":0.6360902190208435},{"x":0.10000000149011612,"y":0.6360902190208435}]},"confidence":0.9595181345939636,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.10000000149011612,0.6135338544845581,0.1133333370089531,0.6360902190208435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7888888716697693,"y":0.6360902190208435},{"x":0.8600000143051147,"y":0.6360902190208435},{"x":0.8600000143051147,"y":0.6616541147232056},{"x":0.7888888716697693,"y":0.6616541147232056}]},"confidence":0.9838259816169739,"dir":"rtl","str":"مستطیلی","boundary":[0.7888888716697693,0.6360902190208435,0.8600000143051147,0.6616541147232056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7711111307144165,"y":0.6360902190208435},{"x":0.7844444513320923,"y":0.6360902190208435},{"x":0.7844444513320923,"y":0.6616541147232056},{"x":0.7711111307144165,"y":0.6616541147232056}]},"confidence":0.9721431136131287,"dir":"rtl","str"