تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت ایران (جلد اول: قبل از اسلام) تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت ایران (جلد اول: قبل از اسلام)

{"id":"3795075","title":"تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت ایران (جلد اول: قبل از اسلام)","price":"۲۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۱‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۶‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۳‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8ba0239b9153dee0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8ba0239b9153dee0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8ba0239b9153dee0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8ba0239b9153dee0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8ba0239b9153dee0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8ba0239b9153dee0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8ba0239b9153dee0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8ba0239b9153dee0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8ba0239b9153dee0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8ba0239b9153dee0/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002010063","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":"1","description":["اثری که فراروی شما اندیشمندان تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت قبل از اسلام قرار دارد، دارای نقاط قوت زیر است:\r","1)سعی شده است تمامی مطالب به صورت مستند و منظم و مرتبط با یکدیگر تهیه و تنظیم گردند. \r","2) مفاهیم کلیدی آموزش و پرورش، در هر دوره تاریخی زندگی انسان شناسایی و تعریف شده اند. \r","3) ویژگی های کلی آموزش و پرورش ایران شناسایی و ارایه شده است. \r","4) آموزش و پرورش هر دوره با توجه به زیربناهای اعتقادی و نظری آن دوره شناسایی شده است. \r","5) هر فصل دارای نتایج و توصیه هایی در جهت بهبود آموزش و پرورش امروز می باشد. \r","6) سیر تحول آموزش و پرورش هر دوره نسبت به ادوار قبلی خودش نشان داده شده است. \r","7) تمامی مطالب مربوط به حوزه آموزش و پرورش ایران است و از ذکر مطالب جنبی پرهیز گردیده است، بنابراین می توان آموزش و پرورش کشورهای تاثیرگذار را جداگانه مطالعه نمود. \r","8) نقش دین و اندیشه های بشری در معنا بخشیدن به آموزش و پرورش روشن شده است. \r","9) در این اثر مطالب به گونه ای عرضه شده است که می توان از آنها در اصلاح و توسعه آموزش و پرورش کنونی استفاده نمود. \r","10) این کتاب می تواند در دوره کارشناسی ارشد و دکتری علوم تربیتی، به عنوان منبع معتبر مورد استفاده قرار گیرد، زیرا علاوه بر سر فصل های ستاد انقلاب فرهنگی، مطالب نو و بیشتری در آن لحاظ گردیده است. \r","11) نقش والدین، معلمان، حاکمان و اندیشمندان در تعلیم و تربیت بیان شده است. \r","12) تاثیرات تربیتی سایر کشورها و ادیان بر آموزش و پرورش ایران در دوره های تاریخی آورده شده است. 13) فهرست مطالب، همین طور محتوای مباحث، تغییرات و برجستگی های هر دوره ای را نسبت به دوره های قبل و بعد خود نشان می دهد. \r","مطالب جدیدی در بعضی از فصول دیده می شود که در سایر فصول برجسته نمی باشد. این مباحث در آن دوره مورد توجه بوده اند. ممکن است این ایراد هم گرفته شود که چرا بعضی از فصول (حضرت ابراهیم (ع) و تربیت، حضرت موسی (ع) و تربیت، حضرت عیسی (ع) و تربیت در تاریخ تعلیم و تربیت ایران قبل از اسلام برجسته شده است. لازم به ذکر است که هرکدام از دیدگاه های فوق طبق اسناد بر تعلیم و تربیت ایران قبل از اسلام تاثیر داشته است، هرچند گسترده نبوده است، غفلت از آنها درست به نظر نمی رسد. این موضوع ها به دلیل اهمیتشان در آموزه های قرآنی نیز مورد توجه قرار گرفته اند."],"pages_count":"211","keywords":"null","token":"8ba0239b9153dee0","created_at":"2019-01-29 15:16:13","updated_at":"2022-07-04 15:20:20","publisher_id":"147","deleted_at":null,"published_at":"2019-01-29 15:41:14","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917261","title":"دکتر عباسعلی رستمی نسب","firstname":"دکتر عباسعلی","lastname":"رستمی نسب","token":"f06d552c68d63e45","created_at":"2019-01-29 15:00:09","updated_at":"2019-01-29 15:00:09","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917261","title":"دکتر عباسعلی رستمی نسب","firstname":"دکتر عباسعلی","lastname":"رستمی نسب","token":"f06d552c68d63e45","created_at":"2019-01-29 15:00:09","updated_at":"2019-01-29 15:00:09","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783763","file":"5c503d05dee533.24533806.pdf","book_id":"3795075","toc":[{"page":11,"title":"پیشگفتار"},{"page":14,"title":"فصل 1: کلیات"},{"page":53,"title":"فصل 2: آیین مهرپرستی و تربیت"},{"page":59,"title":"فصل 3: حضرت ابراهیم و تربیت"},{"page":67,"title":"فصل 4: مادها و تربیت"},{"page":76,"title":"فصل 5: زرتشت و تربیت"},{"page":90,"title":"فصل 6: حضرت موسی (ع) و تربیت"},{"page":99,"title":"فصل 7: هخامنشیان و تربیت"},{"page":117,"title":"فصل 8: دوران یونانی‌مآبی و تربیت"},{"page":131,"title":"فصل 9: اشکانیان و تربیت"},{"page":143,"title":"فصل 10: بودا و تربیت"},{"page":152,"title":"فصل 11: مسیحیت و تربیت"},{"page":163,"title":"فصل 12: ساسانیان و تربیت"},{"page":194,"title":"اسامی اشخاص"},{"page":201,"title":"اسامی مکان‌ها"},{"page":206,"title":"منابع"}],"created_at":"2019-01-29 15:16:14","updated_at":"2022-07-04 15:20:23","process_started_at":"2019-01-29 15:16:15","process_done_at":"2019-01-29 15:22:24","process_failed_at":null,"pages_count":"211","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"1e25cabc035a27516638966ba12ff54460f7f9f2a4db48084f60d9c12fb74a4a7f53cb5bb0b5bbe71daf2726c30a6df3c05d31421ccdd17d67e22b588965c062","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۱"},"publisher":{"id":147,"title":"دانشگاه شهید باهنر کرمان","description":null,"token":"de980ab88f77d73f","slug":"uk"},"study_subjects":[{"id":"511","title":" فلسفه تاریخ ","token":"defcb6a7017d7db9","type":"","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","study_fields":[{"id":"64","title":"تاریخ گرایش تاریخ ایران باستان","degree_id":"10","token":"79a1152e070f6421","books_count":"22","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 02:49:20","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2497","title":"اصول تعلیم و تربیت در اسلام","token":"d110f541f8e32a1b","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2019-01-29 15:41:14","study_fields":[{"id":"382","title":"معارف اسلامی و علوم تربیتی","degree_id":"7","token":"77b1cac8d3d3eaf6","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-15 18:35:44","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3286","title":"اصول و فلسفه تعلیم و تربیت پیشرفته","token":"0e130d90baf69a0a","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:24:26","updated_at":"2021-12-23 02:49:20","study_fields":[{"id":"718","title":"سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)","degree_id":"10","token":"c5c74f957e66eefd","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-27 12:01:04","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"6670","title":"آشنایی با تاریخ ادبیات کهن و معاصر جهان","token":"d8057c570b5935e0","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:25:16","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","study_fields":[{"id":"628","title":" موسیقی نظامی","degree_id":"7","token":"0db26cd42ceb6b7e","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"8491","title":"باستان شناسی پیش از تاریخ ایران","token":"66e530d736eac7f3","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:25:54","updated_at":"2019-01-29 15:41:14","study_fields":[{"id":"1831","title":"باستان شناسی گرایش دوران تاریخی ایران","degree_id":"10","token":"0c8f595707bab597","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2019-02-05 13:54:09","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"11359","title":"تاریخ اجتماعی ایران","token":"a1ab387814de3404","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:27:09","updated_at":"2021-09-22 12:43:10","study_fields":[{"id":"1300","title":" سینما","degree_id":"7","token":"624280d65c4a9347","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 04:55:55","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]},{"id":"15265","title":"جامعه شناسی تعلیم و تربیت","token":"038ace1b3e97a538","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:29:11","updated_at":"2019-01-29 15:41:14","study_fields":[{"id":"382","title":"معارف اسلامی و علوم تربیتی","degree_id":"7","token":"77b1cac8d3d3eaf6","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-15 18:35:44","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"27976","title":"فلسفه تعلیم و تربیت","token":"e7ae853ffcc42c77","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:41:36","updated_at":"2019-01-29 15:41:14","study_fields":[{"id":"109","title":"فلسفه ","degree_id":"7","token":"4c1c63e1ac4305af","books_count":"13","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2021-12-23 05:22:12","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"460","title":"فلسفه و عرفان","degree_id":"7","token":"e1ace76d48e33df8","books_count":"33","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"تاریخ-و-فلسفه-تعلیم-و-تربیت-ایران-جلد-اول-قبل-از-اسلام","urlify":"تاریخ-و-فلسفه-تعلیم-و-تربیت-ایران-جلد-اول-قبل-از-اسلام","pages_count_fa":"۲۱۱","authorTitle":"دکتر عباسعلی رستمی نسب","tocStr":"پیشگفتار, فصل 1: کلیات, فصل 2: آیین مهرپرستی و تربیت, فصل 3: حضرت ابراهیم و تربیت, فصل 4: مادها و تربیت, فصل 5: زرتشت و تربیت, فصل 6: حضرت موسی (ع) و تربیت, فصل 7: هخامنشیان و تربیت, فصل 8: دوران یونانی‌مآبی و تربیت, فصل 9: اشکانیان و تربیت, فصل 10: بودا و تربیت, فصل 11: مسیحیت و تربیت, فصل 12: ساسانیان و تربیت, اسامی اشخاص, اسامی مکان‌ها, منابع","url":"/preview/8ba0239b9153dee0/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19