طراحی کشاورزی شهری: راهنمای کامل برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت‌وساز، نگهداری، و مدیریت چشم‌اندازهای طبیعی و خوراکی طراحی کشاورزی شهری: راهنمای کامل برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت‌وساز، نگهداری، و مدیریت چشم‌اندازهای طبیعی و خوراکی

توضیحات

کتاب طراحی کشاورزی شهری نخستین کتاب جامع علمی، فنی و اجرایی برای معرفی و ساخت محوطه‌های کشاورزی شهری و طراحی منظر با گیاهان مثمر است که در کشور ترجمه شده است. این کتاب فصل مشترک کشاورزی شهری، بوم‌شناسی (ecology)، طراحی منظر و جامعه‌شناسی است. کتاب گفتمانی است دربارۀ تهیۀ مواد غذایی در درون شهر و هموارساختن راه برای رسیدن به جوامع و محیط سالم. مروری جامع است بر محوطه‌های (مناظر) خوراکی و توضیحاتی که با بیش از 300 عکس کامل می‌شود.,این اثر بر پایۀ اصول محیط‌زیست و این ایده آغاز می‌شود که تولید مواد غذایی بخشی از شبکۀ سیستم‌های شهری یک شهر است. در این کتاب فرایندهای طراحی منظر مبتنی بر روش‌های مناسبِ یک چرخۀ زندگی و روش‌های مبتنی بر احیاکنندگی فکر و توسعه بررسی و ابزار و راهبردهایی ارایه می‌شود که تصمیم‌گیری آگاهانه درباره برنامه‌ریزی، طراحی، بودجه‌بندی، ساخت، نگهداری، بازاریابی و افزایش پایداری مناظر شهری را ممکن و راه‌های رسیدن به محیط‌های شهری سبزتر و سالم‌تر را آشکار می‌کند.,در این کتاب,• دربارۀ چگونگی برنامه‌ریزی، طراحی، سرمایه‌گذاری، ساخت و شیوۀ به‌کاربردن جنبه‌های پایدار گونه‌شناسی منظر خوراکی (edible landscape) شرح کاملی آورده شده است.,• بیش از دوازده نوع از کشاورزی شهری شرح داده شده است: باغ‌های عمومی، مزارع شهری، مجتمع‌های خوراکی، بام‌ها و دیوارهای عمودی سبز، حیاط مدرسۀ خوراکی، کاشتن جدول، محوطه‌های خوراکی درون پارک‌ها، میدان‌های عمومی، محوطۀ خیابان و سیستم‌های زیرسازی سبز و….,این کتاب برای دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی، به‌ویژه علوم باغبانی و اگرواکولوژی، معماری منظر، فضای سبز و طراحی محیط‌زیست و همچنین برنامه‌ریزان کشاورزی و طراحان شهری مفید است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797903","title":"طراحی کشاورزی شهری: راهنمای کامل برنامه‌ریزی، طراحی، ساخت‌وساز، نگهداری، و مدیریت چشم‌اندازهای طبیعی و خوراکی","price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۳۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۱۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/8c1a59d937046fb9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/8c1a59d937046fb9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/8c1a59d937046fb9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/8c1a59d937046fb9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/8c1a59d937046fb9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-527-3","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["کتاب طراحی کشاورزی شهری نخستین کتاب جامع علمی، فنی و اجرایی برای معرفی و ساخت محوطه‌های کشاورزی شهری و طراحی منظر با گیاهان مثمر است که در کشور ترجمه شده است. این کتاب فصل مشترک کشاورزی شهری، بوم‌شناسی (ecology)، طراحی منظر و جامعه‌شناسی است. کتاب گفتمانی است دربارۀ تهیۀ مواد غذایی در درون شهر و هموارساختن راه برای رسیدن به جوامع و محیط سالم. مروری جامع است بر محوطه‌های (مناظر) خوراکی و توضیحاتی که با بیش از 300 عکس کامل می‌شود.","این اثر بر پایۀ اصول محیط‌زیست و این ایده آغاز می‌شود که تولید مواد غذایی بخشی از شبکۀ سیستم‌های شهری یک شهر است. در این کتاب فرایندهای طراحی منظر مبتنی بر روش‌های مناسبِ یک چرخۀ زندگی و روش‌های مبتنی بر احیاکنندگی فکر و توسعه بررسی و ابزار و راهبردهایی ارایه می‌شود که تصمیم‌گیری آگاهانه درباره برنامه‌ریزی، طراحی، بودجه‌بندی، ساخت، نگهداری، بازاریابی و افزایش پایداری مناظر شهری را ممکن و راه‌های رسیدن به محیط‌های شهری سبزتر و سالم‌تر را آشکار می‌کند.","در این کتاب","• دربارۀ چگونگی برنامه‌ریزی، طراحی، سرمایه‌گذاری، ساخت و شیوۀ به‌کاربردن جنبه‌های پایدار گونه‌شناسی منظر خوراکی (edible landscape) شرح کاملی آورده شده است.","• بیش از دوازده نوع از کشاورزی شهری شرح داده شده است: باغ‌های عمومی، مزارع شهری، مجتمع‌های خوراکی، بام‌ها و دیوارهای عمودی سبز، حیاط مدرسۀ خوراکی، کاشتن جدول، محوطه‌های خوراکی درون پارک‌ها، میدان‌های عمومی، محوطۀ خیابان و سیستم‌های زیرسازی سبز و….","این کتاب برای دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته‌های کشاورزی، به‌ویژه علوم باغبانی و اگرواکولوژی، معماری منظر، فضای سبز و طراحی محیط‌زیست و همچنین برنامه‌ریزان کشاورزی و طراحان شهری مفید است."],"pages_count":"1","keywords":"کشاورزی","token":"8c1a59d937046fb9","created_at":"2021-09-10 15:03:05","updated_at":"2021-09-10 17:03:45","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 17:03:45","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920884","title":"آپریل فیلیپس","firstname":"آپریل","lastname":"فیلیپس","token":"f0a4fe24bcca5052","created_at":"2021-09-10 03:07:39","updated_at":"2021-09-10 03:07:39","role":"writer"},{"id":"1920885","title":"فاطمه مهسا کارآموزیان","firstname":"فاطمه مهسا","lastname":"کارآموزیان","token":"9680df712a7e57c1","created_at":"2021-09-10 03:07:41","updated_at":"2021-09-10 03:07:41","role":"translator"},{"id":"1920923","title":"دکتر امید نوری","firstname":"دکتر امید","lastname":"نوری","token":"2e962e0127f31432","created_at":"2021-09-10 15:02:44","updated_at":"2021-09-10 15:02:44","role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920884","title":"آپریل فیلیپس","firstname":"آپریل","lastname":"فیلیپس","token":"f0a4fe24bcca5052","created_at":"2021-09-10 03:07:39","updated_at":"2021-09-10 03:07:39","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920885","title":"فاطمه مهسا کارآموزیان","firstname":"فاطمه مهسا","lastname":"کارآموزیان","token":"9680df712a7e57c1","created_at":"2021-09-10 03:07:41","updated_at":"2021-09-10 03:07:41","role":"translator"},{"id":"1920923","title":"دکتر امید نوری","firstname":"دکتر امید","lastname":"نوری","token":"2e962e0127f31432","created_at":"2021-09-10 15:02:44","updated_at":"2021-09-10 15:02:44","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786556","file":"613b3462313c93.16482314.pdf","book_id":"3797903","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:03:07","updated_at":"2021-09-10 15:03:17","process_started_at":"2021-09-10 15:03:09","process_done_at":"2021-09-10 15:03:17","process_failed_at":null,"pages_count":"364","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"bfa6a690ae9227796578105d2cf525a29792b60d91d45c743c0782040d9d7a4f2237c9f6a53c17c214f98ce419e4fa5694fdc6db65ad48722ae1c4f603aa0aa3","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۶۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"127","title":" اصول مهندسی فرآوری مواد غذایی و محصولات کشاورزی","token":"7ab0ee9ca66153b9","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2021-09-22 11:24:43","study_fields":[{"id":"31","title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","degree_id":"7","token":"c54516051b31997b","books_count":"39","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"172","title":" آزمونهای غیر مخرب در کشاورزی","token":"6838230d30e64537","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:23:59","updated_at":"2021-09-22 11:24:43","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"337","title":" خواص مهندسی محصولات کشاورزی","token":"b793aadd36e388fd","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"418","title":" سامانه‌های فتوولتائیک در کشاورزی","token":"187ce9bbbb76b468","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2021-11-13 00:12:22","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"472","title":" طراحی ماشین‌های کشاورزی تکمیلی","token":"5bcf0b0c65e06a77","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2021-09-22 11:24:43","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"529","title":" کاربرد انرژی هسته‌ای در کشاورزی","token":"d9c0e21f9be3f90e","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2021-12-27 11:46:59","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"562","title":" مبانی کشاورزی دقیق","token":"fa4d6db0a1195291","type":"","books_count":"6","created_at":"2017-10-07 11:24:01","updated_at":"2021-09-22 11:24:43","study_fields":[{"id":"25","title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","degree_id":"7","token":"46e42fb715907a5b","books_count":"42","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-03-16 11:57:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"610","title":" مهندسی ماشینهای فرآوری پسماند در کشاورزی","token":"1949d41753b072cd","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:02","updated_at":"2021-09-22 11:24:43","study_fields":[{"id":"31","title":"مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی","degree_id":"7","token":"c54516051b31997b","books_count":"39","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-04-23 15:05:30","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"2458","title":"اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی","token":"0021b385ce972b41","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2021-09-22 11:24:43","study_fields":[{"id":"1003","title":"دامپروری","degree_id":"7","token":"2452850bfba756c3","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-19 22:29:16","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"2461","title":"اصول تبدیل و نگهداری فرآورده‌های کشاورزی","token":"805d7221ac7dbf2f","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:24:17","updated_at":"2021-09-22 11:24:43","study_fields":[{"id":"1096","title":"کارشناسی اقتصاد کشاورزی","degree_id":"7","token":"bbee54a4a163454a","books_count":"29","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-04-05 12:40:38","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"طراحی-کشاورزی-شهری-راهنمای-کامل-برنامه-ریزی،-طراحی،-ساخت-وساز،-نگهداری،-و-مدیریت-چشم-اندازهای-طبیعی-و-خوراکی","urlify":"طراحی-کشاورزی-شهری-راهنمای-کامل-برنامه-ریزی،-طراحی،-ساخت-وساز،-نگهداری،-و-مدیریت-چشم-اندازهای-طبیعی-و-خوراکی","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"آپریل فیلیپس, فاطمه مهسا کارآموزیان, دکتر امید نوری","tocStr":"","url":"/preview/8c1a59d937046fb9/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%8C-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":364,"version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","state":"converting","token":"8c1a59d937046fb9","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/KULmcujHFkdPoeWi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/EBssBzSSEqQuJHFh.jpg","blurred":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/sTLlESEnhHbHLfzX.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0006158463514151693,0.00024557805528550137,0.9989351740324197,0.9995953334827605]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.21615201234817505},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5378151535987854,"y":0.27078384160995483},{"x":0.48571428656578064,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.4907563030719757,0.21615201234817505,0.5378151535987854,0.27078384160995483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.21377672255039215},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21615201234817505},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26840853691101074},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"املایم","boundary":[0.42352941632270813,0.21377672255039215,0.48235294222831726,0.26840853691101074]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2197149693965912},{"x":0.5378151535987854,"y":0.27078384160995483},{"x":0.41848739981651306,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.4185294163227081,0.20677672255039214,0.5428151535987854,0.27778384160995484],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5579832196235657,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5579832196235657,0.3099762499332428,0.6285714507102966,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4470588266849518,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4470588266849518,0.3099762499332428,0.5462185144424438,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3099762499332428},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3099762499332428},{"x":0.43697479367256165,"y":0.33372920751571655},{"x":0.37142857909202576,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.37142857909202576,0.3099762499332428,0.43697479367256165,0.33372920751571655]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33372920751571655},{"x":0.37142857909202576,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36642857909202575,0.3029762499332428,0.6335714507102966,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/PGhxWnJhXPFzhQiq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/GDpbhGHPLbqJleBL.jpg","blurred":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/DuMhQRqcnblMTpLr.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/gBTUqONIgPEaPKVb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/ssPEHJXNktuytboM.jpg","blurred":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/HyXWhtusgwdykNTa.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004237695321315477,0.00036547129397720735,0.998743097213136,0.9990198458945667]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33610451221466064},{"x":0.556302547454834,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.556302547454834,0.3147268295288086,0.6285714507102966,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4470588266849518,0.3147268295288086,0.5462185144424438,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3147268295288086},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3372921645641327},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.37142857909202576,0.3147268295288086,0.43697479367256165,0.3372921645641327]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6285714507102966,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33610451221466064},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.36642857909202575,0.3077268295288086,0.6335714507102966,0.34310451221466065],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.6756302714347839,0.37648457288742065,0.7428571581840515,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.6285714507102966,0.37648457288742065,0.6689075827598572,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5747899413108826,0.37648457288742065,0.6201680898666382,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5361344814300537,0.37648457288742065,0.5714285969734192,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.37648457288742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.37648457288742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.37648457288742065,0.529411792755127,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5159664154052734,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.4638655483722687,0.37648457288742065,0.5159664154052734,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4588235318660736,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3954869210720062},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.37648457288742065,0.4588235318660736,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4453781545162201,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.3949579894542694,0.37648457288742065,0.4453781545162201,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.37648457288742065},{"x":0.38823530077934265,"y":0.37648457288742065},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3954869210720062},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وساز","boundary":[0.3512605130672455,0.37648457288742065,0.38823530077934265,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3495798408985138,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3954869210720062},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34285715222358704,0.37648457288742065,0.3495798408985138,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3344537913799286,"y":0.37648457288742065},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2722689211368561,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.2722689211368561,0.37648457288742065,0.3344537913799286,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.37648457288742065},{"x":0.26386556029319763,"y":0.37648457288742065},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2571428716182709,0.37648457288742065,0.26386556029319763,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3954869210720062},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25214287161827087,0.36948457288742065,0.7478571581840515,0.40248692107200623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.40855106711387634,0.6773109436035156,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6638655662536621,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5983193516731262,0.40855106711387634,0.6638655662536621,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4275534451007843},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.5462185144424438,0.4073634147644043,0.5899159908294678,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4275534451007843},{"x":0.4739495813846588,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازهای","boundary":[0.4739495813846588,0.4073634147644043,0.5428571701049805,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4073634147644043},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4073634147644043},{"x":0.46554622054100037,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4100840389728546,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.4100840389728546,0.4073634147644043,0.46554622054100037,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4073634147644043},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4073634147644043},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3949579894542694,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.4073634147644043,0.40168067812919617,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4073634147644043},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4073634147644043},{"x":0.38655462861061096,"y":0.42636579275131226},{"x":0.32268908619880676,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوراکی","boundary":[0.32268908619880676,0.4073634147644043,0.38655462861061096,0.42636579275131226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4275534451007843},{"x":0.32268908619880676,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.31768908619880676,0.39917576241493224,0.6823109436035156,0.4345534451007843],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آپریل","boundary":[0.5109243988990784,0.5047506093978882,0.5478991866111755,0.5225653052330017]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5225653052330017},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیلیپس","boundary":[0.45210084319114685,0.5059382319450378,0.5042017102241516,0.5225653052330017]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5059382319450378},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5225653052330017},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5237529873847961}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.44710084319114685,0.49893823194503784,0.5528991866111755,0.5295653052330017],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ترجمة","boundary":[0.48067227005958557,0.6045130491256714,0.5210084319114685,0.6187648177146912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6068883538246155},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.7799999713897705,"boundary":[0.47567227005958557,0.5975130491256714,0.5260084319114685,0.6257648177146912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6294536590576172},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.5058823823928833,0.6306413412094116,0.5327731370925903,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6306413412094116},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6306413412094116},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6437054872512817},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.46722689270973206,0.6306413412094116,0.49915966391563416,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6508313417434692},{"x":0.578151285648346,"y":0.6508313417434692},{"x":0.578151285648346,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.5411764979362488,0.6508313417434692,0.578151285648346,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6520190238952637},{"x":0.534453809261322,"y":0.6508313417434692},{"x":0.534453809261322,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مهسا","boundary":[0.5008403658866882,0.6520190238952637,0.534453809261322,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.4773109257221222,0.6520190238952637,0.4941176474094391,0.6686460971832275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6520190238952637},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آموزیان","boundary":[0.4252100884914398,0.6520190238952637,0.4739495813846588,0.6686460971832275]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6306413412094116},{"x":0.578151285648346,"y":0.6294536590576172},{"x":0.578151285648346,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4185294163227081,0.6236413412094116,0.583151285648346,0.6756460971832275],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7826603055000305},{"x":0.529411792755127,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7885985970497131},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"تی","boundary":[0.46554622054100037,0.7826603055000305,0.5327731370925903,0.7885985970497131]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7826603055000305},{"x":0.529411792755127,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7885985970497131},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.7756603055000305,0.5377731370925903,0.7955985970497131],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7957244515419006},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.7909738421440125,0.5210084319114685,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7957244515419006},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7839738421440124,0.5260084319114685,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8182897567749023},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۴۰۰","boundary":[0.48403361439704895,0.8076009750366211,0.5142857432365417,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8182897567749023},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8006009750366211,0.5192857432365418,0.8252897567749023],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/WqhhJeKIqUOyDLem-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/JvVLPKrziSGEhSch.jpg","blurred":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/DePvaYHCbXzKTOhm.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00016658956591137232,0.9986724807354582,0.9990099722648177]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5327731370925903,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5361344814300537,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.45546218752861023,0.1472684144973755,0.5361344814300537,0.17695961892604828]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.1472684144973755},{"x":0.5327731370925903,"y":0.14370545744895935},{"x":0.5361344814300537,"y":0.17695961892604828},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.7599999904632568,"boundary":[0.4504621875286102,0.14026841449737548,0.5411344814300537,0.18395961892604829],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5092437267303467,"y":0.1900237500667572},{"x":0.5092437267303467,"y":0.19596199691295624},{"x":0.4924369752407074,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.19121140241622925,0.5092437267303467,0.19596199691295624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1923990547657013},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19121140241622925},{"x":0.4907563030719757,"y":0.19596199691295624},{"x":0.48235294222831726,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.1923990547657013,0.4907563030719757,0.19596199691295624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5092437267303467,"y":0.19121140241622925},{"x":0.5092437267303467,"y":0.19596199691295624},{"x":0.48235294222831726,"y":0.19714964926242828}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.47735294222831726,0.18421140241622924,0.5142437267303467,0.20296199691295624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴۷","boundary":[0.48739495873451233,0.20665083825588226,0.5109243988990784,0.2149643748998642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20665083825588226},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.19965083825588226,0.5159243988990784,0.2219643748998642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.22090260684490204,0.6218487620353699,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.235154390335083},{"x":0.5647059082984924,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.22090260684490204,0.5899159908294678,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5596638917922974,"y":0.235154390335083},{"x":0.5546218752861023,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.22090260684490204,0.5596638917922974,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22090260684490204},{"x":0.5495798587799072,"y":0.235154390335083},{"x":0.5025210380554199,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.22090260684490204,0.5495798587799072,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.235154390335083},{"x":0.4571428596973419,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.22090260684490204,0.4957983195781708,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.22090260684490204},{"x":0.45042017102241516,"y":0.22090260684490204},{"x":0.45042017102241516,"y":0.235154390335083},{"x":0.42184874415397644,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42184874415397644,0.22090260684490204,0.45042017102241516,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4151260554790497,"y":0.22090260684490204},{"x":0.4151260554790497,"y":0.235154390335083},{"x":0.3798319399356842,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.22090260684490204,0.4151260554790497,0.235154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22090260684490204},{"x":0.6218487620353699,"y":0.235154390335083},{"x":0.3798319399356842,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3748319399356842,0.21390260684490203,0.6268487620353699,0.24215439033508301],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.244655579328537},{"x":0.5680672526359558,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5680672526359558,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5277311205863953,"y":0.25653207302093506}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5277311205863953,0.244655579328537,0.5680672526359558,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.244655579328537},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24346792697906494},{"x":0.5243697762489319,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4722689092159271,0.244655579328537,0.5243697762489319,0.25653207302093506]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.244655579328537},{"x":0.46722689270973206,"y":0.244655579328537},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.4319327771663666,0.244655579328537,0.46722689270973206,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7764706015586853,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7764706015586853,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.7310924530029297,0.25890737771987915,0.7764706015586853,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7277311086654663,"y":0.25890737771987915},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.6974790096282959,0.25890737771987915,0.7277311086654663,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6924369931221008,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6924369931221008,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6638655662536621,0.25890737771987915,0.6924369931221008,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6386554837226868,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6386554837226868,0.25890737771987915,0.6605042219161987,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6336134672164917,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6336134672164917,"y":0.27434679865837097},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6302521228790283,0.25890737771987915,0.6336134672164917,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6252101063728333,"y":0.25890737771987915},{"x":0.6252101063728333,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5915966629981995,0.25890737771987915,0.6252101063728333,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5865546464920044,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5865546464920044,"y":0.27434679865837097},{"x":0.583193302154541,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.25890737771987915,0.5865546464920044,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5764706134796143,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5764706134796143,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5445378422737122,0.25890737771987915,0.5764706134796143,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5394958257675171,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5394958257675171,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5176470875740051,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وساز","boundary":[0.5176470875740051,0.25890737771987915,0.5394958257675171,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5159664154052734,"y":0.25890737771987915},{"x":0.5159664154052734,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.25890737771987915,0.5159664154052734,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.25890737771987915},{"x":0.507563054561615,"y":0.25890737771987915},{"x":0.507563054561615,"y":0.27434679865837097},{"x":0.4605042040348053,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.4605042040348053,0.25890737771987915,0.507563054561615,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.25890737771987915},{"x":0.45378151535987854,"y":0.25890737771987915},{"x":0.45378151535987854,"y":0.27434679865837097},{"x":0.44873949885368347,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44873949885368347,0.25890737771987915,0.45378151535987854,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4436974823474884,"y":0.25890737771987915},{"x":0.4436974823474884,"y":0.27434679865837097},{"x":0.40168067812919617,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.40168067812919617,0.25890737771987915,0.4436974823474884,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3932773172855377,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3932773172855377,"y":0.27434679865837097},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.3680672347545624,0.25890737771987915,0.3932773172855377,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3680672347545624,"y":0.25890737771987915},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27434679865837097},{"x":0.32773110270500183,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازهای","boundary":[0.32773110270500183,0.25890737771987915,0.3680672347545624,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.25890737771987915},{"x":0.31596639752388,"y":0.25890737771987915},{"x":0.31596639752388,"y":0.27434679865837097},{"x":0.27899160981178284,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.27899160981178284,0.25890737771987915,0.31596639752388,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2722689211368561,"y":0.25890737771987915},{"x":0.2722689211368561,"y":0.27434679865837097},{"x":0.267226904630661,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.267226904630661,0.25890737771987915,0.2722689211368561,0.27434679865837097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.25890737771987915},{"x":0.26218488812446594,"y":0.25890737771987915},{"x":0.26218488812446594,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوراکی","boundary":[0.21848739683628082,0.25890737771987915,0.26218488812446594,0.27434679865837097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2422802895307541},{"x":0.7764706015586853,"y":0.27434679865837097},{"x":0.21848739683628082,"y":0.2779097259044647}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21348739683628082,0.23884323167800903,0.7814706015586853,0.281346798658371],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5378151535987854,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2874109148979187},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آپریل","boundary":[0.5092437267303467,0.27434679865837097,0.5378151535987854,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5025210380554199,"y":0.27434679865837097},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2874109148979187},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فیلیپس","boundary":[0.4605042040348053,0.27434679865837097,0.5025210380554199,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2897862195968628},{"x":0.63193279504776,"y":0.2897862195968628},{"x":0.63193279504776,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.5983193516731262,0.2897862195968628,0.63193279504776,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5915966629981995,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5663865804672241,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5663865804672241,0.2897862195968628,0.5915966629981995,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5394958257675171,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.5394958257675171,0.2897862195968628,0.5596638917922974,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5327731370925903,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.5109243988990784,0.2897862195968628,0.5327731370925903,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2897862195968628},{"x":0.5058823823928833,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5025210380554199,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5025210380554199,0.2897862195968628,0.5058823823928833,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4957983195781708,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4957983195781708,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4638655483722687,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.4638655483722687,0.2897862195968628,0.4957983195781708,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4588235318660736,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4319327771663666,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهسا","boundary":[0.4319327771663666,0.2897862195968628,0.4588235318660736,0.30403801798820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2897862195968628},{"x":0.4252100884914398,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3680672347545624,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآموزیان","boundary":[0.3680672347545624,0.2897862195968628,0.4252100884914398,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.27434679865837097},{"x":0.63193279504776,"y":0.27434679865837097},{"x":0.63193279504776,"y":0.30403801798820496},{"x":0.3680672347545624,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3630672347545624,0.26734679865837097,0.63693279504776,0.31103801798820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496},{"x":0.24705882370471954,"y":0.30403801798820496},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"April","boundary":[0.21512605249881744,0.30403801798820496,0.24705882370471954,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.30403801798820496},{"x":0.29411765933036804,"y":0.30403801798820496},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Philips","boundary":[0.2521008551120758,0.30403801798820496,0.29411765933036804,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2991596758365631,"y":0.30403801798820496},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3171021342277527},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.29411765933036804,0.30403801798820496,0.2991596758365631,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.30403801798820496},{"x":0.36974790692329407,"y":0.30403801798820496},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Designing","boundary":[0.3042016923427582,0.30403801798820496,0.36974790692329407,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.30403801798820496},{"x":0.41680672764778137,"y":0.30403801798820496},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3171021342277527},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Urban","boundary":[0.3764705955982208,0.30403801798820496,0.41680672764778137,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30403801798820496},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3171021342277527},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Agriculture","boundary":[0.42184874415397644,0.30403801798820496,0.4941176474094391,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.30403801798820496},{"x":0.49747899174690247,"y":0.30403801798820496},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3171021342277527},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.30403801798820496,0.49747899174690247,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30403801798820496},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.5042017102241516,0.30403801798820496,0.5159664154052734,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.30403801798820496},{"x":0.583193302154541,"y":0.30403801798820496},{"x":0.583193302154541,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Complete","boundary":[0.5210084319114685,0.30403801798820496,0.583193302154541,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3171021342277527},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Guide","boundary":[0.5865546464920044,0.30403801798820496,0.6235294342041016,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3171021342277527},{"x":0.63193279504776,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"to","boundary":[0.63193279504776,0.30403801798820496,0.6386554837226868,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":"the","boundary":[0.6470588445663452,0.30403801798820496,0.6655462384223938,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3171021342277527},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Planning","boundary":[0.6689075827598572,0.30403801798820496,0.7260504364967346,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7277311086654663,0.30403801798820496,0.7310924530029297,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7815126180648804,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Design","boundary":[0.7378151416778564,0.30403801798820496,0.7815126180648804,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7798319458961487,0.30403801798820496,0.7848739624023438,0.3171021342277527]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3171021342277527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3171021342277527}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.21012605249881744,0.29703801798820495,0.7898739624023438,0.3241021342277527],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Construction","boundary":[0.2521008551120758,0.3147268295288086,0.3310924470424652,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3147268295288086},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3277909755706787},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3310924470424652,0.3147268295288086,0.3361344635486603,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3277909755706787},{"x":0.34117648005485535,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Maintenance","boundary":[0.34117648005485535,0.3147268295288086,0.4252100884914398,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3277909755706787},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.42352941632270813,0.3147268295288086,0.4285714328289032,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3147268295288086},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3147268295288086},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.4302521049976349,0.3147268295288086,0.45546218752861023,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3277909755706787},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Management","boundary":[0.4588235318660736,0.3147268295288086,0.5445378422737122,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.5478991866111755,0.3147268295288086,0.5647059082984924,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3277909755706787},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Edible","boundary":[0.5663865804672241,0.3147268295288086,0.6067227125167847,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3277909755706787},{"x":0.610084056854248,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Landscapes","boundary":[0.610084056854248,0.3147268295288086,0.6840336322784424,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6857143044471741,0.3147268295288086,0.6890756487846375,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3277909755706787},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Wiley","boundary":[0.6941176652908325,0.3147268295288086,0.7344537973403931,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7327731251716614,0.3147268295288086,0.7378151416778564,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2013","boundary":[0.7445378303527832,0.3147268295288086,0.7747899293899536,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.7764706015586853,0.3147268295288086,0.7815126180648804,0.3277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3277909755706787},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2471008551120758,0.3077268295288086,0.7865126180648804,0.3347909755706787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3349168598651886},{"x":0.561344563961029,"y":0.3349168598651886},{"x":0.561344563961029,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5193277597427368,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5193277597427368,0.3349168598651886,0.561344563961029,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5176470875740051,"y":0.34916865825653076},{"x":0.5142857432365417,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5142857432365417,0.3349168598651886,0.5176470875740051,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.3349168598651886},{"x":0.507563054561615,"y":0.3349168598651886},{"x":0.507563054561615,"y":0.34916865825653076},{"x":0.47058823704719543,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حکیمه","boundary":[0.47058823704719543,0.3349168598651886,0.507563054561615,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3349168598651886},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3349168598651886},{"x":0.46554622054100037,"y":0.34916865825653076},{"x":0.43865546584129333,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوابی","boundary":[0.43865546584129333,0.3349168598651886,0.46554622054100037,0.34916865825653076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5647059082984924,0.3503562808036804,0.5983193516731262,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5445378422737122,0.3503562808036804,0.5630252361297607,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5327731370925903,0.3503562808036804,0.5378151535987854,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5277311205863953,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.4957983195781708,0.3503562808036804,0.5277311205863953,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3646080791950226},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.48235294222831726,0.3503562808036804,0.4924369752407074,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4789915978908539,0.3503562808036804,0.4789915978908539,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3503562808036804},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3646080791950226},{"x":0.440336138010025,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمیرا","boundary":[0.440336138010025,0.3503562808036804,0.4722689092159271,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3503562808036804},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3503562808036804},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3646080791950226},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهقان","boundary":[0.40168067812919617,0.3503562808036804,0.43529412150382996,0.3646080791950226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5865546464920044,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5596638917922974,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.36579573154449463,0.5865546464920044,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5529412031173706,"y":0.37885984778404236},{"x":0.5361344814300537,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.5361344814300537,0.36579573154449463,0.5529412031173706,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5327731370925903,"y":0.37885984778404236},{"x":0.529411792755127,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.36579573154449463,0.5327731370925903,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3646080791950226},{"x":0.5243697762489319,"y":0.37885984778404236},{"x":0.46722689270973206,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46722689270973206,0.36579573154449463,0.5243697762489319,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4605042040348053,"y":0.36579573154449463},{"x":0.4605042040348053,"y":0.37885984778404236},{"x":0.4117647111415863,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.36579573154449463,0.4605042040348053,0.37885984778404236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3824228048324585},{"x":0.561344563961029,"y":0.3824228048324585},{"x":0.561344563961029,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.3824228048324585,0.561344563961029,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5142857432365417,0.3824228048324585,0.5327731370925903,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.3824228048324585,0.5092437267303467,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3824228048324585},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3954869210720062},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نوید","boundary":[0.4789915978908539,0.3824228048324585,0.5008403658866882,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3824228048324585},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3954869210720062},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیفان","boundary":[0.43865546584129333,0.3824228048324585,0.4722689092159271,0.3954869210720062]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3349168598651886},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3954869210720062},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.39668067812919616,0.3279168598651886,0.6033193516731262,0.40248692107200623],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5428571701049805,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5226891040802002,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5243697762489319,0.3978622257709503,0.5428571701049805,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5142857432365417,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5025210380554199,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5025210380554199,0.39667457342147827,0.5142857432365417,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.39667457342147827},{"x":0.49747899174690247,"y":0.39667457342147827},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4097387194633484},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4924369752407074,0.39667457342147827,0.49747899174690247,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3954869210720062},{"x":0.48571428656578064,"y":0.39667457342147827},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4097387194633484},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.4571428596973419,0.3954869210720062,0.48403361439704895,0.4097387194633484]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5428571701049805,"y":0.41092637181282043},{"x":0.45546218752861023,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4521428596973419,0.3884869210720062,0.5478571701049805,0.41792637181282044],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4133016765117645},{"x":0.5411764979362488,"y":0.42636579275131226},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4957983195781708,0.4121140241622925,0.5411764979362488,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4121140241622925,0.4941176474094391,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48067227005958557,"y":0.41092637181282043},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4588235318660736,"y":0.42399048805236816}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.41092637181282043,0.48067227005958557,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5697479248046875,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.5411764979362488,0.42874109745025635,0.5697479248046875,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5394958257675171,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5361344814300537,0.42874109745025635,0.5394958257675171,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4406175911426544},{"x":0.462184876203537,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱.۱۰۰.۰۰۰","boundary":[0.462184876203537,0.42874109745025635,0.5226891040802002,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.42874109745025635},{"x":0.45378151535987854,"y":0.42874109745025635},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4406175911426544},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.4319327771663666,0.42874109745025635,0.45378151535987854,0.4406175911426544]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4418052136898041},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4269327771663666,0.40392637181282043,0.5747479248046875,0.4488052136898041],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.45368170738220215,0.6369748115539551,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6117647290229797,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46674585342407227},{"x":0.583193302154541,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.583193302154541,0.45368170738220215,0.6117647290229797,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5764706134796143,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5764706134796143,"y":0.46674585342407227},{"x":0.556302547454834,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.45368170738220215,0.5764706134796143,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5512605309486389,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5512605309486389,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.45368170738220215,0.5512605309486389,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.45368170738220215},{"x":0.507563054561615,"y":0.45368170738220215},{"x":0.507563054561615,"y":0.46674585342407227},{"x":0.48235294222831726,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.45368170738220215,0.507563054561615,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4436974823474884,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.45368170738220215,0.4756302535533905,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.45368170738220215},{"x":0.43697479367256165,"y":0.45368170738220215},{"x":0.43697479367256165,"y":0.46674585342407227},{"x":0.40168067812919617,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.45368170738220215,0.43697479367256165,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.45368170738220215},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46674585342407227},{"x":0.3764705955982208,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.45368170738220215,0.3966386616230011,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45368170738220215},{"x":0.37310925126075745,"y":0.45368170738220215},{"x":0.37310925126075745,"y":0.46674585342407227},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.45368170738220215,0.37310925126075745,0.46674585342407227]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46674585342407227},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.36642857909202575,0.44668170738220214,0.6419748115539551,0.47374585342407227],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"9","boundary":[0.6957983374595642,0.4952494204044342,0.6991596817970276,0.5]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.4882494204044342,0.7041596817970276,0.507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5154394507408142},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"9","boundary":[0.40672269463539124,0.5083135366439819,0.4117647111415863,0.5154394507408142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5154394507408142},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.40172269463539123,0.5013135366439819,0.4167647111415863,0.5224394507408142],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6823529601097107,"y":0.489311158657074},{"x":0.6336134672164917,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6336134672164917,0.47624704241752625,0.6823529601097107,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6336134672164917,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6336134672164917,"y":0.489311158657074},{"x":0.6302521228790283,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.47624704241752625,0.6336134672164917,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6117647290229797,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6117647290229797,"y":0.489311158657074},{"x":0.583193302154541,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فیلیپس","boundary":[0.583193302154541,0.47624704241752625,0.6117647290229797,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5747899413108826,"y":0.489311158657074},{"x":0.5731092691421509,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.47624704241752625,0.5747899413108826,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5663865804672241,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5663865804672241,"y":0.489311158657074},{"x":0.5462185144424438,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آپریل","boundary":[0.5462185144424438,0.47624704241752625,0.5663865804672241,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5428571701049805,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5428571701049805,"y":0.489311158657074},{"x":0.5394958257675171,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5394958257675171,0.47624704241752625,0.5428571701049805,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.47624704241752625},{"x":0.48739495873451233,"y":0.47624704241752625},{"x":0.48739495873451233,"y":0.489311158657074},{"x":0.45378151535987854,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Philips","boundary":[0.45378151535987854,0.47624704241752625,0.48739495873451233,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4941176474094391,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4941176474094391,"y":0.489311158657074},{"x":0.4907563030719757,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.4907563030719757,0.47624704241752625,0.4941176474094391,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.47624704241752625},{"x":0.534453809261322,"y":0.47624704241752625},{"x":0.534453809261322,"y":0.489311158657074},{"x":0.49747899174690247,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Philips","boundary":[0.49747899174690247,0.47624704241752625,0.534453809261322,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.490498811006546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.490498811006546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7042016983032227,0.490498811006546,0.7344537973403931,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.490498811006546},{"x":0.6991596817970276,"y":0.490498811006546},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.490498811006546,0.6991596817970276,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.490498811006546},{"x":0.6907563209533691,"y":0.490498811006546},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6789916157722473,0.490498811006546,0.6907563209533691,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.490498811006546},{"x":0.6739495992660522,"y":0.490498811006546},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6336134672164917,0.490498811006546,0.6739495992660522,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.490498811006546},{"x":0.6352941393852234,"y":0.490498811006546},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.490498811006546,0.6352941393852234,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.490498811006546},{"x":0.6117647290229797,"y":0.490498811006546},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5035629272460938},{"x":0.578151285648346,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.578151285648346,0.490498811006546,0.6117647290229797,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.490498811006546},{"x":0.5731092691421509,"y":0.490498811006546},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5310924649238586,0.490498811006546,0.5731092691421509,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.490498811006546},{"x":0.5243697762489319,"y":0.490498811006546},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5008403658866882,0.490498811006546,0.5243697762489319,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.490498811006546},{"x":0.4957983195781708,"y":0.490498811006546},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.490498811006546,0.4957983195781708,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.490498811006546},{"x":0.48739495873451233,"y":0.490498811006546},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5035629272460938},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.45042017102241516,0.490498811006546,0.48739495873451233,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.490498811006546},{"x":0.4453781545162201,"y":0.490498811006546},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5035629272460938},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.42184874415397644,0.490498811006546,0.4453781545162201,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.490498811006546},{"x":0.41680672764778137,"y":0.490498811006546},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5035629272460938},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.39159664511680603,0.490498811006546,0.41680672764778137,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.490498811006546},{"x":0.38991597294807434,"y":0.490498811006546},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5035629272460938},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.36974790692329407,0.490498811006546,0.38991597294807434,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.490498811006546},{"x":0.3680672347545624,"y":0.490498811006546},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3630252182483673,0.490498811006546,0.3680672347545624,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.490498811006546},{"x":0.35798320174217224,"y":0.490498811006546},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.3294117748737335,0.490498811006546,0.35798320174217224,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.490498811006546},{"x":0.32773110270500183,"y":0.490498811006546},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5035629272460938},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32268908619880676,0.490498811006546,0.32773110270500183,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.490498811006546},{"x":0.3176470696926117,"y":0.490498811006546},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.2873949706554413,0.490498811006546,0.3176470696926117,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.490498811006546},{"x":0.2823529541492462,"y":0.490498811006546},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5035629272460938},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27899160981178284,0.490498811006546,0.2823529541492462,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.490498811006546},{"x":0.27394959330558777,"y":0.490498811006546},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساز","boundary":[0.2554621994495392,0.490498811006546,0.27394959330558777,0.5035629272460938]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.490498811006546},{"x":0.2537815272808075,"y":0.490498811006546},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2504201829433441,0.490498811006546,0.2537815272808075,0.5035629272460938]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2454201829433441,0.46924704241752624,0.7394537973403931,0.5105629272460938],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.5731092691421509,0.5035629272460938,0.6117647290229797,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.5035629272460938,0.5680672526359558,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.5226891040802002,0.5035629272460938,0.5579832196235657,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.4941176474094391,0.5035629272460938,0.5176470875740051,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازهای","boundary":[0.4588235318660736,0.5035629272460938,0.4924369752407074,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.5035629272460938},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5035629272460938},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5178147554397583},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.41680672764778137,0.5035629272460938,0.44873949885368347,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5035629272460938},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4084033668041229,0.5035629272460938,0.4117647111415863,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.5035629272460938},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5035629272460938},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5178147554397583},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خوراکی","boundary":[0.37310925126075745,0.5035629272460938,0.40336135029792786,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3630252182483673,0.5035629272460938,0.3680672347545624,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5035629272460938},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5035629272460938},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آپریل","boundary":[0.3344537913799286,0.5035629272460938,0.35966387391090393,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5035629272460938},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیلیپس","boundary":[0.3008403480052948,0.5035629272460938,0.3294117748737335,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5035629272460938},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5035629272460938},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5178147554397583},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.29075631499290466,0.5035629272460938,0.29411765933036804,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.2504201829433441,0.5035629272460938,0.2840336263179779,0.5178147554397583]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2454201829433441,0.49656292724609374,0.6167647290229797,0.5248147554397583],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.5932773351669312,0.5178147554397583,0.6117647290229797,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.5714285969734192,0.5178147554397583,0.5882353186607361,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.5178147554397583,0.5663865804672241,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5308788418769836},{"x":0.529411792755127,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.529411792755127,0.5178147554397583,0.5579832196235657,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهسا","boundary":[0.5025210380554199,0.5178147554397583,0.5243697762489319,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5308788418769836},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کارآموزیان","boundary":[0.44873949885368347,0.5178147554397583,0.4957983195781708,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5178147554397583},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5178147554397583},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.5178147554397583,0.44873949885368347,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5178147554397583},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5178147554397583},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5308788418769836},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.40336135029792786,0.5178147554397583,0.43865546584129333,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5308788418769836},{"x":0.364705890417099,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"حکیمه","boundary":[0.364705890417099,0.5178147554397583,0.3966386616230011,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5178147554397583},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5178147554397583},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5308788418769836},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نوابی","boundary":[0.34285715222358704,0.5178147554397583,0.35966387391090393,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.5178147554397583},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5178147554397583},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5308788418769836},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3361344635486603,0.5178147554397583,0.33949580788612366,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5320665240287781},{"x":0.707563042640686,"y":0.5320665240287781},{"x":0.707563042640686,"y":0.5451306700706482},{"x":0.658823549747467,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.658823549747467,0.5320665240287781,0.707563042640686,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5451306700706482},{"x":0.63193279504776,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.63193279504776,0.5320665240287781,0.6521008610725403,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.5320665240287781,0.6352941393852234,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5320665240287781},{"x":0.610084056854248,"y":0.5320665240287781},{"x":0.610084056854248,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.5865546464920044,0.5320665240287781,0.610084056854248,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5815126299858093,0.5320665240287781,0.5865546464920044,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5411764979362488,0.5320665240287781,0.5764706134796143,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5320665240287781},{"x":0.534453809261322,"y":0.5320665240287781},{"x":0.534453809261322,"y":0.5451306700706482},{"x":0.507563054561615,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.507563054561615,0.5320665240287781,0.534453809261322,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4756302535533905,0.5320665240287781,0.5025210380554199,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5451306700706482},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46554622054100037,0.5320665240287781,0.46890756487846375,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5451306700706482},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43697479367256165,0.5320665240287781,0.4605042040348053,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4100840389728546,0.5320665240287781,0.4302521049976349,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.5320665240287781},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5320665240287781},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5451306700706482},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4000000059604645,0.5320665240287781,0.40336135029792786,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5451306700706482},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.35462185740470886,0.5320665240287781,0.3949579894542694,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.5320665240287781,0.3529411852359772,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5320665240287781},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5320665240287781},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5451306700706482},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3142857253551483,0.5320665240287781,0.34117648005485535,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5451306700706482},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.31092438101768494,0.5320665240287781,0.3126050531864166,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7226890921592712,"y":0.559382438659668},{"x":0.6722689270973206,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6722689270973206,0.5463182926177979,0.7226890921592712,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6672269105911255,"y":0.559382438659668},{"x":0.6386554837226868,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6386554837226868,0.5463182926177979,0.6672269105911255,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6336134672164917,"y":0.559382438659668},{"x":0.6302521228790283,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.5463182926177979,0.6336134672164917,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5463182926177979},{"x":0.6117647290229797,"y":0.559382438659668},{"x":0.578151285648346,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چهارده","boundary":[0.578151285648346,0.5463182926177979,0.6117647290229797,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5764706134796143,"y":0.559382438659668},{"x":0.5731092691421509,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.5463182926177979,0.5764706134796143,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5663865804672241,"y":0.559382438659668},{"x":0.5445378422737122,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳۶۴","boundary":[0.5445378422737122,0.5463182926177979,0.5663865804672241,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5411764979362488,"y":0.559382438659668},{"x":0.5260504484176636,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5260504484176636,0.5463182926177979,0.5411764979362488,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5243697762489319,"y":0.559382438659668},{"x":0.5210084319114685,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5210084319114685,0.5463182926177979,0.5243697762489319,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5159664154052734,"y":0.559382438659668},{"x":0.489075630903244,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.489075630903244,0.5463182926177979,0.5159664154052734,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5463182926177979},{"x":0.48403361439704895,"y":0.559382438659668},{"x":0.48067227005958557,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.48067227005958557,0.5463182926177979,0.48403361439704895,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4789915978908539,"y":0.559382438659668},{"x":0.4588235318660736,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.4588235318660736,0.5463182926177979,0.4789915978908539,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5463182926177979},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5463182926177979},{"x":0.45546218752861023,"y":0.559382438659668},{"x":0.45210084319114685,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45210084319114685,0.5463182926177979,0.45546218752861023,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4453781545162201,"y":0.559382438659668},{"x":0.4151260554790497,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.4151260554790497,0.5463182926177979,0.4453781545162201,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4100840389728546,"y":0.559382438659668},{"x":0.40672269463539124,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.40672269463539124,0.5463182926177979,0.4100840389728546,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5463182926177979},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5463182926177979},{"x":0.40672269463539124,"y":0.559382438659668},{"x":0.37478992342948914,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخشی","boundary":[0.37478992342948914,0.5463182926177979,0.40672269463539124,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5463182926177979},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5463182926177979},{"x":0.36974790692329407,"y":0.559382438659668},{"x":0.3495798408985138,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.3495798408985138,0.5463182926177979,0.36974790692329407,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5463182926177979},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5463182926177979},{"x":0.34285715222358704,"y":0.559382438659668},{"x":0.33949580788612366,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.33949580788612366,0.5463182926177979,0.34285715222358704,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5463182926177979},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5463182926177979},{"x":0.34117648005485535,"y":0.559382438659668},{"x":0.33781513571739197,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33781513571739197,0.5463182926177979,0.34117648005485535,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3310924470424652,"y":0.559382438659668},{"x":0.3025210201740265,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمودار","boundary":[0.3025210201740265,0.5463182926177979,0.3310924470424652,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5463182926177979},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5463182926177979},{"x":0.29579833149909973,"y":0.559382438659668},{"x":0.29243698716163635,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.29243698716163635,0.5463182926177979,0.29579833149909973,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5463182926177979},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5463182926177979},{"x":0.29243698716163635,"y":0.559382438659668},{"x":0.2705882489681244,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رنگی","boundary":[0.2705882489681244,0.5463182926177979,0.29243698716163635,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5463182926177979},{"x":0.267226904630661,"y":0.5463182926177979},{"x":0.267226904630661,"y":0.559382438659668},{"x":0.26386556029319763,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.26386556029319763,0.5463182926177979,0.267226904630661,0.559382438659668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5463182926177979},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5463182926177979},{"x":0.26386556029319763,"y":0.559382438659668},{"x":0.26050421595573425,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.5463182926177979,0.26386556029319763,0.559382438659668]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7226890921592712,"y":0.559382438659668},{"x":0.26050421595573425,"y":0.559382438659668}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.25550421595573425,0.5108147554397583,0.7276890921592712,0.566382438659668],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.6352941393852234,0.5605700612068176,0.6705882549285889,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.5605700612068176,0.6336134672164917,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5605700612068176},{"x":0.610084056854248,"y":0.5605700612068176},{"x":0.610084056854248,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5747899413108826,0.5605700612068176,0.610084056854248,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5428571701049805,0.5605700612068176,0.5697479248046875,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5736342072486877},{"x":0.507563054561615,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.507563054561615,0.5605700612068176,0.5361344814300537,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.5605700612068176,0.5042017102241516,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.4722689092159271,0.5605700612068176,0.4941176474094391,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5605700612068176},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5605700612068176},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5736342072486877},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4436974823474884,0.5605700612068176,0.46554622054100037,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5605700612068176},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5605700612068176},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5736342072486877},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43529412150382996,0.5605700612068176,0.43865546584129333,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5605700612068176},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5736342072486877},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38991597294807434,0.5605700612068176,0.4285714328289032,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5605700612068176},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5605700612068176},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3848739564418793,0.5605700612068176,0.38823530077934265,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5605700612068176},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5736342072486877},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۷۴۷","boundary":[0.35630252957344055,0.5605700612068176,0.3781512677669525,0.5736342072486877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5605700612068176},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5605700612068176},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.5605700612068176,0.35462185740470886,0.5736342072486877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5736342072486877},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5736342072486877}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.34794118523597717,0.5535700612068176,0.6755882549285889,0.5806342072486878],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6403361558914185,0.5760095119476318,0.6638655662536621,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.5760095119476318,0.6336134672164917,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.589073657989502},{"x":0.7428571581840515,"y":0.589073657989502},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6009501218795776},{"x":0.707563042640686,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.707563042640686,0.589073657989502,0.7428571581840515,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.589073657989502},{"x":0.7042016983032227,"y":0.589073657989502},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6672269105911255,0.589073657989502,0.7042016983032227,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.589073657989502},{"x":0.6672269105911255,"y":0.589073657989502},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6352941393852234,0.589073657989502,0.6672269105911255,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.589073657989502},{"x":0.6336134672164917,"y":0.589073657989502},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.589073657989502,0.6336134672164917,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.589073657989502},{"x":0.610084056854248,"y":0.589073657989502},{"x":0.610084056854248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5932773351669312,0.589073657989502,0.610084056854248,0.6009501218795776]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5882773351669311,0.5690095119476318,0.7478571581840515,0.6079501218795776],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6352941393852234,0.6021377444267273,0.6756302714347839,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6021377444267273,0.6352941393852234,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6021377444267273},{"x":0.610084056854248,"y":0.6021377444267273},{"x":0.610084056854248,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5848739743232727,0.6021377444267273,0.610084056854248,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.5529412031173706,0.6021377444267273,0.5798319578170776,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5445378422737122,0.6021377444267273,0.5495798587799072,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6021377444267273},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Designing","boundary":[0.2504201829433441,0.6021377444267273,0.2991596758365631,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6021377444267273},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6152018904685974},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"urban","boundary":[0.30588236451148987,0.6021377444267273,0.3327731192111969,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6021377444267273},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6021377444267273},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6152018904685974},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"agriculture","boundary":[0.33949580788612366,0.6021377444267273,0.39159664511680603,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6021377444267273},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6021377444267273},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6152018904685974},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3966386616230011,0.6021377444267273,0.40168067812919617,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6021377444267273},{"x":0.413445383310318,"y":0.6021377444267273},{"x":0.413445383310318,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"a","boundary":[0.4084033668041229,0.6021377444267273,0.413445383310318,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6021377444267273},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6021377444267273},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6152018904685974},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"complete","boundary":[0.42016807198524475,0.6021377444267273,0.46554622054100037,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6021377444267273},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"guide","boundary":[0.4722689092159271,0.6021377444267273,0.4957983195781708,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"to","boundary":[0.5042017102241516,0.6021377444267273,0.5109243988990784,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6021377444267273},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"the","boundary":[0.5210084319114685,0.6021377444267273,0.5327731370925903,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6021377444267273},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6152018904685974},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2454201829433441,0.5951377444267273,0.6806302714347839,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4941176474094391,0.5748218297958374,0.5428571701049805,0.5831353664398193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5495798587799072,0.5748218297958374,0.5697479248046875,0.5831353664398193]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵۲۷۳","boundary":[0.5764706134796143,0.5748218297958374,0.6117647290229797,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.5678218297958374,0.6167647290229797,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"planning","boundary":[0.3680672347545624,0.6152018904685974,0.4117647111415863,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6152018904685974},{"x":0.413445383310318,"y":0.6152018904685974},{"x":0.413445383310318,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4100840389728546,0.6152018904685974,0.413445383310318,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6258907318115234},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"design","boundary":[0.41680672764778137,0.6152018904685974,0.4453781545162201,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.6152018904685974},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6152018904685974},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":1,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4470588266849518,0.6152018904685974,0.45042017102241516,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6140142679214478},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6258907318115234},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"construction","boundary":[0.45546218752861023,0.6152018904685974,0.5126050710678101,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5142857432365417,0.6152018904685974,0.5159664154052734,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"maintenanc","boundary":[0.5210084319114685,0.6152018904685974,0.5764706134796143,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5764706134796143,0.6152018904685974,0.5798319578170776,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6258907318115234},{"x":0.583193302154541,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"2013","boundary":[0.583193302154541,0.6140142679214478,0.6067227125167847,0.6258907318115234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6140142679214478},{"x":0.610084056854248,"y":0.6140142679214478},{"x":0.610084056854248,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6247031092643738}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.6140142679214478,0.610084056854248,0.6247031092643738]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6152018904685974},{"x":0.610084056854248,"y":0.6140142679214478},{"x":0.610084056854248,"y":0.6258907318115234},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3630672347545624,0.6082018904685974,0.615084056854248,0.6328907318115234],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.6352941393852234,0.6258907318115234,0.6756302714347839,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6258907318115234,0.6336134672164917,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5983193516731262,0.6258907318115234,0.6117647290229797,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5798319578170776,0.6258907318115234,0.5966386795043945,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5764706134796143,0.6258907318115234,0.5815126299858093,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5378151535987854,0.6258907318115234,0.5714285969734192,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5361344814300537,0.6258907318115234,0.5394958257675171,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.5159664154052734,0.6258907318115234,0.5310924649238586,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.6258907318115234,0.5159664154052734,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳۲۵-۳۲۹","boundary":[0.4571428596973419,0.6258907318115234,0.5109243988990784,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4588235318660736,0.6258907318115234,0.4605042040348053,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6258907318115234},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6258907318115234},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.4319327771663666,0.6258907318115234,0.45378151535987854,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6258907318115234},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6258907318115234},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4302521049976349,0.6258907318115234,0.43361344933509827,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.6571428775787354,0.6389548778533936,0.6857143044471741,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6389548778533936},{"x":0.653781533241272,"y":0.6389548778533936},{"x":0.653781533241272,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6302521228790283,0.6389548778533936,0.653781533241272,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهنمای","boundary":[0.5714285969734192,0.6389548778533936,0.6117647290229797,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.5411764979362488,0.6389548778533936,0.5647059082984924,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6389548778533936},{"x":0.534453809261322,"y":0.6389548778533936},{"x":0.534453809261322,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5092437267303467,0.6389548778533936,0.534453809261322,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6532066464424133},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.48571428656578064,0.6389548778533936,0.5058823823928833,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6389548778533936},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4789915978908539,0.6389548778533936,0.48235294222831726,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.4436974823474884,0.6389548778533936,0.4722689092159271,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6389548778533936},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6389548778533936},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6532066464424133},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43529412150382996,0.6389548778533936,0.43865546584129333,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6389548778533936},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.3932773172855377,0.6389548778533936,0.4285714328289032,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6389548778533936},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6389548778533936},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6532066464424133},{"x":0.364705890417099,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وساز","boundary":[0.364705890417099,0.6389548778533936,0.38991597294807434,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6532066464424133},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3613445460796356,0.6389548778533936,0.3630252182483673,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6389548778533936},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6389548778533936},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6532066464424133},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.30924370884895325,0.6389548778533936,0.35462185740470886,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6389548778533936},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2991596758365631,0.6389548778533936,0.3025210201740265,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6389548778533936},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6389548778533936},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.2504201829433441,0.6389548778533936,0.29243698716163635,0.6532066464424133]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6532066464424133},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2454201829433441,0.6188907318115234,0.6907143044471741,0.6602066464424133],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6543943285942078},{"x":0.610084056854248,"y":0.6543943285942078},{"x":0.610084056854248,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.5865546464920044,0.6543943285942078,0.610084056854248,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6543943285942078},{"x":0.583193302154541,"y":0.6543943285942078},{"x":0.583193302154541,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اندازهای","boundary":[0.5428571701049805,0.6543943285942078,0.583193302154541,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.5042017102241516,0.6543943285942078,0.5361344814300537,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6543943285942078},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6543943285942078},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4941176474094391,0.6543943285942078,0.49747899174690247,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6543943285942078},{"x":0.489075630903244,"y":0.6543943285942078},{"x":0.489075630903244,"y":0.6662707924842834},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خوراکی","boundary":[0.45546218752861023,0.6543943285942078,0.489075630903244,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6543943285942078},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6543943285942078},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6662707924842834},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.44873949885368347,0.6543943285942078,0.45210084319114685,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6352941393852234,0.6686460971832275,0.6689075827598572,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.6686460971832275,0.6352941393852234,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5731092691421509,0.6686460971832275,0.6117647290229797,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5378151535987854,0.6686460971832275,0.5630252361297607,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.6686460971832275},{"x":0.534453809261322,"y":0.6686460971832275},{"x":0.534453809261322,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.6686460971832275,0.534453809261322,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6674584150314331},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6686460971832275},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6805225610733032},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Urban","boundary":[0.43529412150382996,0.6674584150314331,0.46554622054100037,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"agriculture","boundary":[0.4722689092159271,0.6674584150314331,0.5243697762489319,0.6805225610733032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6805225610733032},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.43029412150382995,0.6462066464424133,0.6739075827598572,0.6875225610733032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6705882549285889,"y":0.684085488319397},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6336134672164917,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6336134672164917,0.6828978657722473,0.6705882549285889,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6336134672164917,"y":0.694774329662323},{"x":0.6285714507102966,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6828978657722473,0.6336134672164917,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6828978657722473},{"x":0.610084056854248,"y":0.6828978657722473},{"x":0.610084056854248,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5647059082984924,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منظرسازی","boundary":[0.5647059082984924,0.6828978657722473,0.610084056854248,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5546218752861023,"y":0.694774329662323},{"x":0.5243697762489319,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوراکی","boundary":[0.5243697762489319,0.6828978657722473,0.5546218752861023,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5210084319114685,"y":0.694774329662323},{"x":0.5159664154052734,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.6828978657722473,0.5210084319114685,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Edible","boundary":[0.4151260554790497,0.6817102432250977,0.4470588266849518,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5109243988990784,"y":0.694774329662323},{"x":0.45042017102241516,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"landscaping","boundary":[0.45042017102241516,0.6817102432250977,0.5109243988990784,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.694774329662323},{"x":0.702521026134491,"y":0.694774329662323},{"x":0.702521026134491,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6689075827598572,0.694774329662323,0.702521026134491,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.694774329662323},{"x":0.6638655662536621,"y":0.694774329662323},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7090261578559875},{"x":0.63193279504776,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.694774329662323,0.6638655662536621,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.694774329662323},{"x":0.6336134672164917,"y":0.694774329662323},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.694774329662323,0.6336134672164917,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.694774329662323},{"x":0.6117647290229797,"y":0.694774329662323},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوری","boundary":[0.5932773351669312,0.694774329662323,0.6117647290229797,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.6959620118141174,0.5899159908294678,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.5663865804672241,0.6959620118141174,0.5815126299858093,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7090261578559875},{"x":0.561344563961029,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.6959620118141174,0.5647059082984924,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7090261578559875},{"x":0.529411792755127,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۹","boundary":[0.529411792755127,0.6959620118141174,0.5546218752861023,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5176470875740051,0.6959620118141174,0.5226891040802002,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5109243988990784,0.6959620118141174,0.5126050710678101,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.4773109257221222,0.6959620118141174,0.5058823823928833,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.4739495813846588,0.6959620118141174,0.4773109257221222,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6959620118141174},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6959620118141174},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7090261578559875},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارآموزیان","boundary":[0.4252100884914398,0.6959620118141174,0.46890756487846375,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6959620118141174},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6959620118141174},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7090261578559875},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.42016807198524475,0.6959620118141174,0.42352941632270813,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7090261578559875},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاطمه","boundary":[0.38823530077934265,0.6959620118141174,0.4151260554790497,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6959620118141174},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6959620118141174},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مهسا","boundary":[0.3613445460796356,0.6959620118141174,0.38655462861061096,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6959620118141174},{"x":0.364705890417099,"y":0.6959620118141174},{"x":0.364705890417099,"y":0.7090261578559875},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35966387391090393,0.6959620118141174,0.364705890417099,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6959620118141174},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6959620118141174},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7090261578559875},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۷","boundary":[0.32773110270500183,0.6959620118141174,0.35462185740470886,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3176470696926117,0.6959620118141174,0.3210084140300751,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7090261578559875},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31092438101768494,0.6959620118141174,0.3126050531864166,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6959620118141174},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6959620118141174},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7090261578559875},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.27563026547431946,0.6959620118141174,0.30588236451148987,0.7090261578559875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.6817102432250977},{"x":0.702521026134491,"y":0.6817102432250977},{"x":0.702521026134491,"y":0.7090261578559875},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.27063026547431945,0.6747102432250977,0.707521026134491,0.7160261578559876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7090261578559875},{"x":0.702521026134491,"y":0.7090261578559875},{"x":0.702521026134491,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6689075827598572,0.7090261578559875,0.702521026134491,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7220902442932129},{"x":0.63193279504776,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.7090261578559875,0.6638655662536621,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7090261578559875,0.6336134672164917,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7090261578559875},{"x":0.610084056854248,"y":0.7090261578559875},{"x":0.610084056854248,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5747899413108826,0.7090261578559875,0.610084056854248,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5428571701049805,0.7090261578559875,0.5680672526359558,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7220902442932129},{"x":0.507563054561615,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.507563054561615,0.7102137804031372,0.5361344814300537,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.7102137804031372,0.5025210380554199,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7220902442932129},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.47058823704719543,0.7102137804031372,0.4941176474094391,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7102137804031372},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7102137804031372},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.4436974823474884,0.7102137804031372,0.46554622054100037,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7102137804031372},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7102137804031372},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7232779264450073},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.7102137804031372,0.43697479367256165,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7232779264450073},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.38655462861061096,0.7102137804031372,0.4285714328289032,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7232779264450073},{"x":0.702521026134491,"y":0.7232779264450073},{"x":0.702521026134491,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6672269105911255,0.7232779264450073,0.702521026134491,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6655462384223938,"y":0.735154390335083},{"x":0.63193279504776,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.63193279504776,0.7232779264450073,0.6655462384223938,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6336134672164917,"y":0.735154390335083},{"x":0.6285714507102966,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7232779264450073,0.6336134672164917,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Shahid","boundary":[0.2974790036678314,0.7220902442932129,0.3344537913799286,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7220902442932129},{"x":0.3848739564418793,"y":0.735154390335083},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Beheshti","boundary":[0.34117648005485535,0.7220902442932129,0.3848739564418793,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4453781545162201,"y":0.735154390335083},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"University","boundary":[0.38823530077934265,0.7220902442932129,0.4453781545162201,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7220902442932129},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7220902442932129},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7339667677879333},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4453781545162201,0.7220902442932129,0.45042017102241516,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7220902442932129},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7232779264450073},{"x":0.4957983195781708,"y":0.735154390335083},{"x":0.45546218752861023,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Printing","boundary":[0.45546218752861023,0.7220902442932129,0.4957983195781708,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5058823823928833,"y":0.735154390335083},{"x":0.5008403658866882,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.5008403658866882,0.7220902442932129,0.5058823823928833,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7220902442932129},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5731092691421509,"y":0.735154390335083},{"x":0.5159664154052734,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Publishing","boundary":[0.5159664154052734,0.7220902442932129,0.5731092691421509,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6117647290229797,"y":0.735154390335083},{"x":0.578151285648346,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Center","boundary":[0.578151285648346,0.7232779264450073,0.6117647290229797,0.735154390335083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7090261578559875},{"x":0.702521026134491,"y":0.7090261578559875},{"x":0.702521026134491,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2924790036678314,0.7020261578559875,0.707521026134491,0.7433420724868774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6957983374595642,0.7387173175811768,0.7126050591468811,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6705882549285889,0.7387173175811768,0.6957983374595642,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7494061589241028},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6302521228790283,0.7387173175811768,0.6638655662536621,0.7494061589241028]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6252521228790283,0.7305296950340271,0.7176050591468811,0.7575938410758972],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6957983374595642,0.7529691457748413,0.7109243869781494,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6689075827598572,0.7529691457748413,0.6941176652908325,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6369748115539551,0.7529691457748413,0.6638655662536621,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7529691457748413},{"x":0.63193279504776,"y":0.7529691457748413},{"x":0.63193279504776,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7529691457748413,0.63193279504776,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7193277478218079,0.7660332322120667,0.7478991746902466,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6571428775787354,0.7660332322120667,0.7142857313156128,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6369748115539551,0.7660332322120667,0.6521008610725403,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6302521228790283,0.7660332322120667,0.6336134672164917,0.7779097557067871]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6252521228790283,0.7459691457748413,0.7528991746902466,0.7849097557067871],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7149643898010254},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7149643898010254},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7209026217460632},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"9","boundary":[0.43529412150382996,0.7149643898010254,0.43865546584129333,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7149643898010254},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7149643898010254},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7209026217460632},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.43029412150382995,0.7079643898010254,0.44365546584129334,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"S۴۹۴","boundary":[0.5697479248046875,0.7375296950340271,0.5983193516731262,0.7470308542251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"/","boundary":[0.6000000238418579,0.7375296950340271,0.6016806960105896,0.7470308542251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7375296950340271},{"x":0.610084056854248,"y":0.7375296950340271},{"x":0.610084056854248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.605042040348053,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۵","boundary":[0.605042040348053,0.7375296950340271,0.610084056854248,0.7470308542251587]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7529691457748413},{"x":0.610084056854248,"y":0.7529691457748413},{"x":0.610084056854248,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶۳۰/۹۱۷۳۲","boundary":[0.5462185144424438,0.7529691457748413,0.610084056854248,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7375296950340271},{"x":0.610084056854248,"y":0.7387173175811768},{"x":0.610084056854248,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.7305296950340271,0.615084056854248,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۶۲۳۷۰۳","boundary":[0.5579832196235657,0.7660332322120667,0.610084056854248,0.7743467688560486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.610084056854248,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.7590332322120666,0.615084056854248,0.7813467688560486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5361344814300537,0.7921615242958069,0.5495798587799072,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.5109243988990784,0.7909738421440125,0.5310924649238586,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8028503656387329},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.45210084319114685,0.7909738421440125,0.5042017102241516,0.8028503656387329]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8028503656387329},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.44710084319114685,0.7839738421440124,0.5545798587799072,0.8098503656387329],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8147268295288086},{"x":0.4420168101787567,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.8040379881858826,0.5546218752861023,0.8147268295288086]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8135392069816589},{"x":0.5714285969734192,"y":0.826603353023529},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4268907606601715,0.8147268295288086,0.5714285969734192,0.826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5714285969734192,"y":0.826603353023529},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.7970379881858826,0.5764285969734192,0.8336033530235291],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/ZuRQqfNyOTXAZZxk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/HJSBHHIhKDumZMAz.jpg","blurred":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/RJOpppFHxAWUDCBR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00024275702832713544,0.9986724807354582,0.998976120082896]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22684085369110107},{"x":0.48571428656578064,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.48739495873451233,0.2125890702009201,0.5378151535987854,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.21140141785144806},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2125890702009201},{"x":0.4789915978908539,"y":0.22684085369110107},{"x":0.43865546584129333,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.43865546584129333,0.21140141785144806,0.4789915978908539,0.22684085369110107]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5378151535987854,"y":0.22802850604057312},{"x":0.43865546584129333,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.20440141785144805,0.5428151535987854,0.23502850604057313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27672210335731506},{"x":0.22521008551120758,"y":0.27672210335731506},{"x":0.22521008551120758,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"نه","boundary":[0.21512605249881744,0.27672210335731506,0.22521008551120758,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27672210335731506},{"x":0.22521008551120758,"y":0.27672210335731506},{"x":0.22521008551120758,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26972210335731506,0.23021008551120759,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.27434679865837097,0.7831932902336121,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.275534451007843},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.6672269105911255,0.275534451007843,0.7193277478218079,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.275534451007843},{"x":0.6621848940849304,"y":0.275534451007843},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.275534451007843,0.6621848940849304,0.2897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29572445154190063},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7260504364967346,0.29572445154190063,0.7848739624023438,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2969121038913727},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسنده","boundary":[0.6689075827598572,0.2969121038913727,0.7193277478218079,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2969121038913727},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.2969121038913727,0.6655462384223938,0.3099762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6621848940849304,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6555042219161987,0.268534451007843,0.7898739624023438,0.3169762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2969121038913727},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یازده","boundary":[0.21512605249881744,0.2969121038913727,0.24537815153598785,0.3099762499332428]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2969121038913727},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.2899121038913727,0.25037815153598786,0.3169762499332428],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2201680690050125,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۶","boundary":[0.21344538033008575,0.37410926818847656,0.2218487411737442,0.3824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2201680690050125,"y":0.37410926818847656},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3824228048324585},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.36710926818847656,0.2268487411737442,0.3894228048324585],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3954869210720062,0.23193277418613434,0.40380048751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39429929852485657},{"x":0.23193277418613434,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3884869210720062,0.23693277418613434,0.41080048751831055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.41567695140838623,0.23025210201740265,0.42399048805236816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.41567695140838623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4086769514083862,0.23525210201740265,0.43099048805236817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4370546340942383},{"x":0.23025210201740265,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4370546340942383,0.23025210201740265,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4370546340942383},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4370546340942383},{"x":0.23025210201740265,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4300546340942383,0.23525210201740265,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.45843231678009033,0.23193277418613434,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45843231678009033},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4514323167800903,0.23693277418613434,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.756302535533905,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.33135393261909485,0.7848739624023438,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"1.","boundary":[0.7428571581840515,0.33135393261909485,0.7495798468589783,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهرهای","boundary":[0.6857143044471741,0.33135393261909485,0.7361344695091248,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6789916157722473,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.6453781723976135,0.33135393261909485,0.6789916157722473,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6420168280601501,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.33135393261909485,0.6420168280601501,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6336134672164917,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.6134454011917114,0.33135393261909485,0.6336134672164917,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6117647290229797,"y":0.33135393261909485},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5680672526359558,0.33135393261909485,0.6117647290229797,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3456057012081146},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.33135393261909485,0.5596638917922974,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5495798587799072,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.4924369752407074,0.33135393261909485,0.5495798587799072,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.33135393261909485},{"x":0.48571428656578064,"y":0.33135393261909485},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3456057012081146},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.45210084319114685,0.33135393261909485,0.48571428656578064,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4470588266849518,"y":0.33135393261909485},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.33135393261909485,0.4470588266849518,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"الافایت","boundary":[0.7277311086654663,0.35154393315315247,0.7647058963775635,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرینز","boundary":[0.6857143044471741,0.3527315855026245,0.7176470756530762,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیترویت","boundary":[0.6302521228790283,0.3527315855026245,0.6789916157722473,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.3527315855026245,0.6268907785415649,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میشیگان","boundary":[0.5647059082984924,0.3527315855026245,0.6168067455291748,0.3669833838939667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5596638917922974,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5596638917922974,0.35391923785209656,0.5596638917922974,0.3681710362434387]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33135393261909485},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4386974823474884,0.32435393261909484,0.7898739624023438,0.3751710362434387],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3871733844280243},{"x":0.707563042640686,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.707563042640686,0.3729216158390045,0.7361344695091248,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6924369931221008,0.3729216158390045,0.7042016983032227,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"منزله","boundary":[0.6605042219161987,0.3729216158390045,0.6890756487846375,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3871733844280243},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عامل","boundary":[0.6252101063728333,0.3729216158390045,0.6521008610725403,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3871733844280243},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5899159908294678,0.3729216158390045,0.6168067455291748,0.3871733844280243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3871733844280243},{"x":0.583193302154541,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.3729216158390045,0.5882353186607361,0.3871733844280243]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3871733844280243},{"x":0.583193302154541,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.578193302154541,0.3659216158390045,0.7411344695091248,0.3941733844280243],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7361344695091248,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7008403539657593,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7008403539657593,0.3954869210720062,0.7361344695091248,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6941176652908325,"y":0.40855106711387634},{"x":0.653781533241272,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنبش","boundary":[0.653781533241272,0.3954869210720062,0.6941176652908325,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6403361558914185,0.3954869210720062,0.6470588445663452,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6336134672164917,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزرعه","boundary":[0.6000000238418579,0.3954869210720062,0.6336134672164917,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5915966629981995,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5865546464920044,0.3954869210720062,0.5915966629981995,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3954869210720062},{"x":0.578151285648346,"y":0.3954869210720062},{"x":0.578151285648346,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سفره","boundary":[0.5495798587799072,0.3954869210720062,0.578151285648346,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5445378422737122,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.3954869210720062,0.5495798587799072,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کافه","boundary":[0.7361344695091248,0.4144892990589142,0.7613445520401001,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4144892990589142},{"x":0.729411780834198,"y":0.4144892990589142},{"x":0.729411780834198,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آگریکول","boundary":[0.6857143044471741,0.4144892990589142,0.729411780834198,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4144892990589142},{"x":0.680672287940979,"y":0.4144892990589142},{"x":0.680672287940979,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6756302714347839,0.4144892990589142,0.680672287940979,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.6470588445663452,0.4144892990589142,0.6689075827598572,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرانسیسکو","boundary":[0.5815126299858093,0.4144892990589142,0.6420168280601501,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5798319578170776,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.41567695140838623,0.5798319578170776,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کالیفرنیا","boundary":[0.5142857432365417,0.41567695140838623,0.5697479248046875,0.4299287497997284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5092857432365417,0.3884869210720062,0.7663445520401001,0.4369287497997284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.450118750333786},{"x":0.702521026134491,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدالت","boundary":[0.7008403539657593,0.43586698174476624,0.7361344695091248,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6941176652908325,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6957983374595642,"y":0.450118750333786},{"x":0.6890756487846375,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.43586698174476624,0.6957983374595642,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6840336322784424,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6840336322784424,"y":0.450118750333786},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امنیت","boundary":[0.6470588445663452,0.43586698174476624,0.6840336322784424,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6420168280601501,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6067227125167847,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.6067227125167847,0.4370546340942383,0.6420168280601501,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45130640268325806},{"x":0.6016806960105896,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.4370546340942383,0.6016806960105896,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزارع","boundary":[0.7310924530029297,0.45843231678009033,0.7613445520401001,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7243697643280029,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیتی","boundary":[0.6907563209533691,0.45843231678009033,0.7243697643280029,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسلیکر","boundary":[0.6453781723976135,0.4572446644306183,0.6840336322784424,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6403361558914185,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.4572446644306183,0.6453781723976135,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6336134672164917,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6000000238418579,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اوکلند","boundary":[0.6000000238418579,0.4572446644306183,0.6336134672164917,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5949580073356628,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.4572446644306183,0.5983193516731262,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کالیفرنیا","boundary":[0.5394958257675171,0.4572446644306183,0.5882353186607361,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4572446644306183},{"x":0.534453809261322,"y":0.4572446644306183},{"x":0.534453809261322,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5327731370925903,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.4572446644306183,0.534453809261322,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5277731370925903,0.42886698174476623,0.7663445520401001,0.4796840853691101],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.6957983374595642,0.4774346649646759,0.7361344695091248,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.6605042219161987,0.4774346649646759,0.6890756487846375,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6521008610725403,0.47862231731414795,0.6571428775787354,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاقی","boundary":[0.6151260733604431,0.47862231731414795,0.6453781723976135,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6084033846855164,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.5747899413108826,0.47862231731414795,0.6084033846855164,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کودکی","boundary":[0.5310924649238586,0.47862231731414795,0.5697479248046875,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.47862231731414795},{"x":0.529411792755127,"y":0.47862231731414795},{"x":0.529411792755127,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.47862231731414795,0.529411792755127,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5159664154052734,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4928741157054901},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.49747899174690247,0.47862231731414795,0.5159664154052734,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4928741157054901},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طب","boundary":[0.46722689270973206,0.47862231731414795,0.4907563030719757,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4605042040348053,"y":0.47862231731414795},{"x":0.4605042040348053,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اکولوژیکی","boundary":[0.4084033668041229,0.47862231731414795,0.4605042040348053,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.47862231731414795},{"x":0.40168067812919617,"y":0.47862231731414795},{"x":0.40168067812919617,"y":0.49406176805496216},{"x":0.3966386616230011,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3966386616230011,0.47862231731414795,0.40168067812919617,0.49406176805496216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3966386616230011,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3916386616230011,0.4704346649646759,0.7411344695091248,0.4998741157054901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7378151416778564,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5154394507408142},{"x":0.707563042640686,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.707563042640686,0.49881234765052795,0.7378151416778564,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرمصرف","boundary":[0.6504201889038086,0.49881234765052795,0.7008403539657593,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6453781723976135,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.49881234765052795,0.6453781723976135,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6336134672164917,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6201680898666382,0.49881234765052795,0.6336134672164917,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5865546464920044,0.49881234765052795,0.6134454011917114,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5697479248046875,0.49881234765052795,0.5798319578170776,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5092437267303467,0.49881234765052795,0.5647059082984924,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5025210380554199,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.4722689092159271,0.49881234765052795,0.5025210380554199,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.49881234765052795},{"x":0.46554622054100037,"y":0.49881234765052795},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5154394507408142},{"x":0.462184876203537,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.462184876203537,0.49881234765052795,0.46554622054100037,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دهکده","boundary":[0.7226890921592712,0.5201900005340576,0.7613445520401001,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.521377682685852},{"x":0.7159664034843445,"y":0.521377682685852},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویت","boundary":[0.6957983374595642,0.521377682685852,0.7159664034843445,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.521377682685852},{"x":0.6907563209533691,"y":0.521377682685852},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6873949766159058,0.521377682685852,0.6907563209533691,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.521377682685852},{"x":0.680672287940979,"y":0.521377682685852},{"x":0.680672287940979,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیواورلئان","boundary":[0.6268907785415649,0.521377682685852,0.680672287940979,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.521377682685852},{"x":0.6252101063728333,"y":0.521377682685852},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6201680898666382,0.521377682685852,0.6252101063728333,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.521377682685852},{"x":0.6134454011917114,"y":0.521377682685852},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"لوئیزیانا","boundary":[0.5697479248046875,0.521377682685852,0.6134454011917114,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.5225653052330017,0.5663865804672241,0.5356294512748718]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5356294512748718},{"x":0.462184876203537,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.457184876203537,0.49181234765052795,0.7663445520401001,0.5426294512748718],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سواد","boundary":[0.7109243869781494,0.5415676832199097,0.7378151416778564,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بوم","boundary":[0.6873949766159058,0.5415676832199097,0.7058823704719543,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6470588445663452,0.5415676832199097,0.6857143044471741,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.5415676832199097,0.6369748115539551,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5415676832199097},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الگوی","boundary":[0.5915966629981995,0.5415676832199097,0.6252101063728333,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.5529412031173706,0.5415676832199097,0.5848739743232727,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5415676832199097},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5042017102241516,0.5415676832199097,0.5462185144424438,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5415676832199097},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5415676832199097},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.4638655483722687,0.5415676832199097,0.49747899174690247,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5415676832199097},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5415676832199097},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5570071339607239},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.41848739981651306,0.5415676832199097,0.45546218752861023,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5415676832199097},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5570071339607239},{"x":0.413445383310318,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.413445383310318,0.5415676832199097,0.4151260554790497,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5629453659057617},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5783848166465759},{"x":0.707563042640686,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.707563042640686,0.5629453659057617,0.7378151416778564,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5629453659057617},{"x":0.702521026134491,"y":0.5629453659057617},{"x":0.702521026134491,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.6689075827598572,0.5629453659057617,0.702521026134491,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.5629453659057617,0.6672269105911255,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5629453659057617},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5966386795043945,0.5629453659057617,0.6369748115539551,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5647059082984924,0.5629453659057617,0.5899159908294678,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.5159664154052734,0.5629453659057617,0.5579832196235657,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5629453659057617},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5783848166465759},{"x":0.489075630903244,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.489075630903244,0.5629453659057617,0.5126050710678101,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5629453659057617},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5629453659057617},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5783848166465759},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.44873949885368347,0.5629453659057617,0.48235294222831726,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5629453659057617},{"x":0.440336138010025,"y":0.5629453659057617},{"x":0.440336138010025,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.4117647111415863,0.5629453659057617,0.440336138010025,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5629453659057617},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5783848166465759},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.5629453659057617,0.4117647111415863,0.5783848166465759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5415676832199097},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5783848166465759},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.40172269463539123,0.5345676832199097,0.7428151416778564,0.5853848166465759],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هشت","boundary":[0.7042016983032227,0.5831353664398193,0.7378151416778564,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گام","boundary":[0.6789916157722473,0.5831353664398193,0.6974790096282959,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.6487395167350769,0.5831353664398193,0.6722689270973206,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پیترز","boundary":[0.6117647290229797,0.5831353664398193,0.6420168280601501,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5985748171806335},{"x":0.583193302154541,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاتر","boundary":[0.583193302154541,0.5831353664398193,0.6067227125167847,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5831353664398193},{"x":0.578151285648346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.578151285648346,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5512605309486389,0.5831353664398193,0.578151285648346,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.5159664154052734,0.5831353664398193,0.5445378422737122,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موفقیت","boundary":[0.4638655483722687,0.5831353664398193,0.5092437267303467,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5831353664398193},{"x":0.462184876203537,"y":0.5831353664398193},{"x":0.462184876203537,"y":0.5985748171806335},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آمیز","boundary":[0.43865546584129333,0.5831353664398193,0.462184876203537,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5831353664398193},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5831353664398193},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5985748171806335},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43361344933509827,0.5831353664398193,0.43361344933509827,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزارع","boundary":[0.7310924530029297,0.6057007312774658,0.7613445520401001,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بزرگ","boundary":[0.6924369931221008,0.6057007312774658,0.7243697643280029,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6211401224136353},{"x":0.653781533241272,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.653781533241272,0.6057007312774658,0.6857143044471741,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.6057007312774658,0.6487395167350769,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"بالتيمور","boundary":[0.5932773351669312,0.6057007312774658,0.6369748115539551,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.6057007312774658,0.5932773351669312,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مریلند","boundary":[0.5411764979362488,0.6057007312774658,0.5815126299858093,0.6211401224136353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6211401224136353},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.42861344933509826,0.5761353664398193,0.7663445520401001,0.6281401224136353],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47980996966362},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.47980996966362,0.22857142984867096,0.48812350630760193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47980996966362},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47980996966362},{"x":0.22857142984867096,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48812350630760193}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47280996966362,0.23357142984867096,0.49512350630760193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5011876225471497,0.23025210201740265,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5011876225471497},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49418762254714965,0.23525210201740265,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852},{"x":0.23025210201740265,"y":0.521377682685852},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.521377682685852,0.23193277418613434,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852},{"x":0.23025210201740265,"y":0.521377682685852},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.514377682685852,0.23693277418613434,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5427553653717041,0.23025210201740265,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5357553653717041,0.23525210201740265,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5629453659057617},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5641329884529114,0.23025210201740265,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5629453659057617},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5571329884529114,0.23525210201740265,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.5843230485916138,0.22857142984867096,0.5938242077827454]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5938242077827454},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5773230485916138,0.23357142984867096,0.6008242077827454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6068883538246155,0.22857142984867096,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6068883538246155},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5998883538246155,0.23357142984867096,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6413301825523376,0.23193277418613434,0.6508313417434692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6413301825523376},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6508313417434692},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6508313417434692}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6343301825523376,0.23693277418613434,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6627078652381897,0.23025210201740265,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6557078652381897,0.23525210201740265,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7042755484580994,0.22857142984867096,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.713776707649231},{"x":0.21344538033008575,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6972755484580994,0.23357142984867096,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.756302535533905,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.6401425004005432,0.7848739624023438,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7394958138465881,0.6401425004005432,0.7495798468589783,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.6689075827598572,0.6401425004005432,0.7344537973403931,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6285714507102966,0.6401425004005432,0.6621848940849304,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5966386795043945,0.6401425004005432,0.6268907785415649,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5647059082984924,0.6401425004005432,0.5899159908294678,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.5210084319114685,0.6401425004005432,0.5579832196235657,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4941176474094391,0.6401425004005432,0.5193277597427368,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6401425004005432},{"x":0.489075630903244,"y":0.6401425004005432},{"x":0.489075630903244,"y":0.6543943285942078},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.45210084319114685,0.6401425004005432,0.489075630903244,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6543943285942078},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.40672269463539124,0.6401425004005432,0.4453781545162201,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7613445520401001,"y":0.675771951675415},{"x":0.7277311086654663,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پراری","boundary":[0.7277311086654663,0.6615201830863953,0.7613445520401001,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7226890921592712,"y":0.675771951675415},{"x":0.6739495992660522,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کراسینگ","boundary":[0.6739495992660522,0.6615201830863953,0.7226890921592712,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.675771951675415},{"x":0.6605042219161987,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.6615201830863953,0.6655462384223938,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6554622054100037,"y":0.675771951675415},{"x":0.6151260733604431,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دریاچه","boundary":[0.6151260733604431,0.6615201830863953,0.6554622054100037,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6084033846855164,"y":0.675771951675415},{"x":0.5798319578170776,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گریس","boundary":[0.5798319578170776,0.6615201830863953,0.6084033846855164,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5714285969734192,"y":0.675771951675415},{"x":0.5680672526359558,"y":0.675771951675415}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.6615201830863953,0.5714285969734192,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6615201830863953},{"x":0.561344563961029,"y":0.6615201830863953},{"x":0.561344563961029,"y":0.675771951675415},{"x":0.5176470875740051,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایلینویز","boundary":[0.5176470875740051,0.6615201830863953,0.561344563961029,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5176470875740051,"y":0.675771951675415},{"x":0.5142857432365417,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5142857432365417,0.6615201830863953,0.5176470875740051,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6615201830863953},{"x":0.507563054561615,"y":0.6615201830863953},{"x":0.507563054561615,"y":0.675771951675415},{"x":0.4739495813846588,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"امریکا","boundary":[0.4739495813846588,0.6615201830863953,0.507563054561615,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6615201830863953},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6615201830863953},{"x":0.46890756487846375,"y":0.675771951675415},{"x":0.46890756487846375,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.6615201830863953,0.46890756487846375,0.675771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7848739624023438,"y":0.675771951675415},{"x":0.40672269463539124,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.40172269463539123,0.6331425004005432,0.7898739624023438,0.682771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7058823704719543,0.6828978657722473,0.7378151416778564,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6983373165130615},{"x":0.680672287940979,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.680672287940979,0.6828978657722473,0.6991596817970276,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6386554837226868,0.6828978657722473,0.6689075827598572,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6828978657722473},{"x":0.63193279504776,"y":0.6828978657722473},{"x":0.63193279504776,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6067227125167847,0.6828978657722473,0.63193279504776,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5445378422737122,0.6828978657722473,0.6000000238418579,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6983373165130615},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5008403658866882,0.6828978657722473,0.5378151535987854,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6983373165130615},{"x":0.489075630903244,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.489075630903244,0.6828978657722473,0.4941176474094391,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6828978657722473},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6983373165130615},{"x":0.440336138010025,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"اکولوژی","boundary":[0.440336138010025,0.6828978657722473,0.48235294222831726,0.6983373165130615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6828978657722473},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6828978657722473},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4302521049976349,0.6828978657722473,0.43697479367256165,0.6983373165130615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6983373165130615},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4252521049976349,0.6758978657722473,0.7428151416778564,0.7053373165130615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7008403539657593,0.7042755484580994,0.7361344695091248,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.6386554837226868,0.7042755484580994,0.6941176652908325,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7042755484580994},{"x":0.63193279504776,"y":0.7042755484580994},{"x":0.63193279504776,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5966386795043945,0.7042755484580994,0.63193279504776,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.705463171005249},{"x":0.5915966629981995,"y":0.705463171005249},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.705463171005249,0.5915966629981995,0.7185273170471191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روستای","boundary":[0.7159664034843445,0.7256532311439514,0.7613445520401001,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکولوژیکی","boundary":[0.6504201889038086,0.7256532311439514,0.7092437148094177,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریور","boundary":[0.6201680898666382,0.7256532311439514,0.6420168280601501,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فالز","boundary":[0.5949580073356628,0.7256532311439514,0.6134454011917114,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5899159908294678,0.7256532311439514,0.5949580073356628,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7256532311439514},{"x":0.583193302154541,"y":0.7256532311439514},{"x":0.583193302154541,"y":0.7399049997329712},{"x":0.561344563961029,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریور","boundary":[0.561344563961029,0.7256532311439514,0.583193302154541,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فالز","boundary":[0.5361344814300537,0.7256532311439514,0.5546218752861023,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7256532311439514},{"x":0.534453809261322,"y":0.7256532311439514},{"x":0.534453809261322,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.7256532311439514,0.534453809261322,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7399049997329712},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ویسکانسین","boundary":[0.4605042040348053,0.7256532311439514,0.5243697762489319,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7256532311439514},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7399049997329712},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45210084319114685,0.7256532311439514,0.4571428596973419,0.7399049997329712]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7399049997329712},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44710084319114685,0.6972755484580994,0.7663445520401001,0.7469049997329712],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.745843231678009},{"x":0.7378151416778564,"y":0.745843231678009},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7058823704719543,0.745843231678009,0.7378151416778564,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.745843231678009},{"x":0.6991596817970276,"y":0.745843231678009},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6789916157722473,0.745843231678009,0.6991596817970276,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.745843231678009},{"x":0.6672269105911255,"y":0.745843231678009},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7612826824188232},{"x":0.605042040348053,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهبردهای","boundary":[0.605042040348053,0.745843231678009,0.6672269105911255,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.745843231678009},{"x":0.5983193516731262,"y":0.745843231678009},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5663865804672241,0.745843231678009,0.5983193516731262,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.745843231678009},{"x":0.5647059082984924,"y":0.745843231678009},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5378151535987854,0.745843231678009,0.5647059082984924,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.745843231678009},{"x":0.5277311205863953,"y":0.745843231678009},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.4907563030719757,0.745843231678009,0.5277311205863953,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.745843231678009},{"x":0.48403361439704895,"y":0.745843231678009},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7612826824188232},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4588235318660736,0.745843231678009,0.48403361439704895,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.745843231678009},{"x":0.45210084319114685,"y":0.745843231678009},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7612826824188232},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.42184874415397644,0.745843231678009,0.45210084319114685,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.745843231678009},{"x":0.42016807198524475,"y":0.745843231678009},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7612826824188232},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازهای","boundary":[0.37142857909202576,0.745843231678009,0.42016807198524475,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.745843231678009},{"x":0.364705890417099,"y":0.745843231678009},{"x":0.364705890417099,"y":0.7612826824188232},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.30924370884895325,0.745843231678009,0.364705890417099,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.745843231678009},{"x":0.3025210201740265,"y":0.745843231678009},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7612826824188232},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.2705882489681244,0.745843231678009,0.3025210201740265,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.745843231678009},{"x":0.26386556029319763,"y":0.745843231678009},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7612826824188232},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.745843231678009,0.26386556029319763,0.7612826824188232]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.745843231678009},{"x":0.7378151416778564,"y":0.745843231678009},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7612826824188232},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.25550421595573425,0.738843231678009,0.7428151416778564,0.7682826824188232],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"غربالگری","boundary":[0.6840336322784424,0.7660332322120667,0.7361344695091248,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6487395167350769,0.7660332322120667,0.6773109436035156,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6067227125167847,0.7660332322120667,0.6420168280601501,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5815126299858093,0.7660332322120667,0.6033613681793213,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5512605309486389,0.7660332322120667,0.5731092691421509,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.5092437267303467,0.7660332322120667,0.5428571701049805,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7826603055000305},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.46554622054100037,0.7660332322120667,0.5025210380554199,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7826603055000305},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.45210084319114685,0.7660332322120667,0.4588235318660736,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.4302521049976349,0.7660332322120667,0.4453781545162201,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7660332322120667},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7826603055000305},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.36974790692329407,0.7660332322120667,0.4252100884914398,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7826603055000305},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.32605043053627014,0.7660332322120667,0.3630252182483673,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7660332322120667},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7826603055000305},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.7660332322120667,0.3210084140300751,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضاهای","boundary":[0.7159664034843445,0.7874109148979187,0.7613445520401001,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.6857143044471741,0.7874109148979187,0.7092437148094177,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8040379881858826},{"x":0.658823549747467,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.658823549747467,0.7874109148979187,0.6789916157722473,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7874109148979187},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6184874176979065,0.7874109148979187,0.6504201889038086,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7874109148979187},{"x":0.610084056854248,"y":0.7874109148979187},{"x":0.610084056854248,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6016806960105896,0.7874109148979187,0.610084056854248,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5899159908294678,0.7874109148979187,0.5949580073356628,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7874109148979187},{"x":0.583193302154541,"y":0.7874109148979187},{"x":0.583193302154541,"y":0.8040379881858826},{"x":0.556302547454834,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.556302547454834,0.7874109148979187,0.583193302154541,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8040379881858826},{"x":0.529411792755127,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روها","boundary":[0.529411792755127,0.7874109148979187,0.5529412031173706,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5310924649238586,"y":0.8040379881858826},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.7874109148979187,0.5310924649238586,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8040379881858826},{"x":0.45378151535987854,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شارلوتسویل","boundary":[0.45378151535987854,0.7874109148979187,0.5193277597427368,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7874109148979187},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7874109148979187},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8040379881858826},{"x":0.4453781545162201,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4453781545162201,0.7874109148979187,0.44873949885368347,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7874109148979187},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7874109148979187},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8040379881858826},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارولینای","boundary":[0.3815126121044159,0.7874109148979187,0.43865546584129333,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7874109148979187},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7874109148979187},{"x":0.37478992342948914,"y":0.8040379881858826},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8040379881858826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.3361344635486603,0.7874109148979187,0.37478992342948914,0.8040379881858826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"سنت","boundary":[0.7310924530029297,0.8064132928848267,0.7596638798713684,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8230403661727905},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"آو","boundary":[0.7142857313156128,0.8064132928848267,0.7243697643280029,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8230403661727905}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آرنج","boundary":[0.6873949766159058,0.8064132928848267,0.7092437148094177,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6873949766159058,"y":0.824228048324585},{"x":0.680672287940979,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.8076009750366211,0.6873949766159058,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8064132928848267},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8230403661727905},{"x":0.6386554837226868,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"چونگ","boundary":[0.6386554837226868,0.8076009750366211,0.6756302714347839,0.8230403661727905]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.8076009750366211},{"x":0.63193279504776,"y":0.8076009750366211},{"x":0.63193279504776,"y":0.824228048324585},{"x":0.6033613681793213,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کینگ","boundary":[0.6033613681793213,0.8076009750366211,0.63193279504776,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5966386795043945,"y":0.824228048324585},{"x":0.5932773351669312,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5932773351669312,0.8076009750366211,0.5966386795043945,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5865546464920044,"y":0.824228048324585},{"x":0.561344563961029,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.561344563961029,0.8076009750366211,0.5865546464920044,0.824228048324585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8076009750366211},{"x":0.5579832196235657,"y":0.824228048324585},{"x":0.5546218752861023,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.8076009750366211,0.5579832196235657,0.824228048324585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7613445520401001,"y":0.824228048324585},{"x":0.3210084140300751,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31600841403007507,0.7590332322120666,0.7663445520401001,0.831228048324585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22857142984867096,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7256532311439514,0.22857142984867096,0.735154390335083]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.7256532311439514},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7256532311439514},{"x":0.23529411852359772,"y":0.735154390335083},{"x":0.23529411852359772,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":".","boundary":[0.23529411852359772,0.7256532311439514,0.23529411852359772,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7256532311439514},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7256532311439514},{"x":0.23529411852359772,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7186532311439514,0.24029411852359772,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7470308542251587,0.23025210201740265,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7470308542251587},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7400308542251587,0.23525210201740265,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7672209143638611},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7672209143638611,0.23025210201740265,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7672209143638611},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7767220735549927},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7602209143638611,0.23525210201740265,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7885985970497131},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7885985970497131},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7885985970497131,0.22857142984867096,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7885985970497131},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7885985970497131},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7980997562408447},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7815985970497131,0.23357142984867096,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21344538033008575,0.8099762201309204,0.24033613502979279,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8099762201309204},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8182897567749023},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8029762201309204,0.2453361350297928,0.8252897567749023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8551068902015686},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"پنج","boundary":[0.48571428656578064,0.8467933535575867,0.5042017102241516,0.8551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8551068902015686},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8397933535575867,0.5092017102241516,0.8621068902015686],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/SDTbrJbzYoMXSivI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/dEkhUUfEzRvDApUt.jpg","blurred":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/EFByOCwsPPaMbamn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989747096048116]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.2102137804031372,0.24201680719852448,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2032137804031372,0.24701680719852448,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23040379583835602},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23990498483181},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21344538033008575,0.23159144818782806,0.24033613502979279,0.23990498483181]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23040379583835602},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23990498483181},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22459144818782806,0.2453361350297928,0.24690498483181],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2529691159725189,0.24033613502979279,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2529691159725189},{"x":0.24033613502979279,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24596911597251891,0.2453361350297928,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20308788120746613},{"x":0.756302535533905,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.18883609771728516,0.7848739624023438,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7378151416778564,0.18883609771728516,0.7495798468589783,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7327731251716614,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7327731251716614,"y":0.20308788120746613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.7008403539657593,0.18883609771728516,0.7327731251716614,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6991596817970276,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6991596817970276,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.6756302714347839,0.18883609771728516,0.6991596817970276,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6722689270973206,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6722689270973206,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6689075827598572,0.18883609771728516,0.6722689270973206,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6621848940849304,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6285714507102966,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تلفیق","boundary":[0.6285714507102966,0.18883609771728516,0.6621848940849304,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6218487620353699,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20308788120746613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.18883609771728516,0.6218487620353699,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.18883609771728516},{"x":0.610084056854248,"y":0.18883609771728516},{"x":0.610084056854248,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5798319578170776,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5798319578170776,0.18883609771728516,0.610084056854248,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20308788120746613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.18883609771728516,0.5747899413108826,0.20308788120746613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ویلا","boundary":[0.7159664034843445,0.20783847570419312,0.7378151416778564,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.20783847570419312},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آوگوستوس","boundary":[0.6521008610725403,0.20783847570419312,0.7092437148094177,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20783847570419312},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22327791154384613},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.20783847570419312,0.6453781723976135,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.20783847570419312},{"x":0.63193279504776,"y":0.20783847570419312},{"x":0.63193279504776,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دوردرخت","boundary":[0.5747899413108826,0.20783847570419312,0.63193279504776,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.20783847570419312,0.5747899413108826,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5647059082984924,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"هلند","boundary":[0.5394958257675171,0.20783847570419312,0.5647059082984924,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22327791154384613},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.20783847570419312,0.5361344814300537,0.22327791154384613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5277731370925903,0.18183609771728515,0.7898739624023438,0.23146556389331818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6974790096282959,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خلاصه","boundary":[0.6974790096282959,0.22921615839004517,0.7361344695091248,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6638655662536621,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6638655662536621,0.22921615839004517,0.6907563209533691,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.23040379583835602},{"x":0.658823549747467,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6605042219161987,"y":0.244655579328537},{"x":0.6420168280601501,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6420168280601501,0.23040379583835602,0.6605042219161987,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6285714507102966,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6302521228790283,"y":0.244655579328537},{"x":0.5983193516731262,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5983193516731262,0.23040379583835602,0.6302521228790283,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5932773351669312,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5949580073356628,"y":0.244655579328537},{"x":0.5899159908294678,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.23040379583835602,0.5949580073356628,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.7092437148094177,0.2517814636230469,0.7361344695091248,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2517814636230469},{"x":0.702521026134491,"y":0.2517814636230469},{"x":0.702521026134491,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6705882549285889,0.2517814636230469,0.702521026134491,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6386554837226868,0.2517814636230469,0.6672269105911255,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6336134672164917,0.2517814636230469,0.6352941393852234,0.2672209143638611]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5899159908294678,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5849159908294678,0.223403795838356,0.7411344695091248,0.2742209143638611],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2874109148979187},{"x":0.707563042640686,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.7092437148094177,0.2731591463088989,0.7361344695091248,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2731591463088989},{"x":0.702521026134491,"y":0.2731591463088989},{"x":0.702521026134491,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6655462384223938,0.2731591463088989,0.702521026134491,0.2874109148979187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6621848940849304,"y":0.28622329235076904},{"x":0.658823549747467,"y":0.28622329235076904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.2731591463088989,0.6621848940849304,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7613445520401001,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7613445520401001,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باغ","boundary":[0.7462185025215149,0.29334917664527893,0.7613445520401001,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7394958138465881,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7394958138465881,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6941176652908325,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خوراکی","boundary":[0.6941176652908325,0.29334917664527893,0.7394958138465881,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6873949766159058,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6873949766159058,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"میلر","boundary":[0.6638655662536621,0.29334917664527893,0.6873949766159058,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6571428775787354,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6218487620353699,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کریک","boundary":[0.6218487620353699,0.29334917664527893,0.6571428775787354,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6151260733604431,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30878859758377075},{"x":0.610084056854248,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.29334917664527893,0.6151260733604431,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6033613681793213,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6033613681793213,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشپزخانه","boundary":[0.5495798587799072,0.29334917664527893,0.6033613681793213,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5428571701049805,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5428571701049805,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5310924649238586,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5310924649238586,0.29334917664527893,0.5428571701049805,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5243697762489319,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.4924369752407074,0.29334917664527893,0.5243697762489319,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48403361439704895,"y":0.29334917664527893},{"x":0.48403361439704895,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4739495813846588,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.4739495813846588,0.29334917664527893,0.48403361439704895,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4722689092159271,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4722689092159271,"y":0.30878859758377075},{"x":0.46722689270973206,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.46722689270973206,0.29334917664527893,0.4722689092159271,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.29334917664527893},{"x":0.462184876203537,"y":0.29334917664527893},{"x":0.462184876203537,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4285714328289032,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مارین","boundary":[0.4285714328289032,0.29334917664527893,0.462184876203537,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.29334917664527893},{"x":0.42184874415397644,"y":0.29334917664527893},{"x":0.42184874415397644,"y":0.30878859758377075},{"x":0.38991597294807434,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کانتی","boundary":[0.38991597294807434,0.29334917664527893,0.42184874415397644,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3831932842731476,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3831932842731476,"y":0.30878859758377075},{"x":0.32773110270500183,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کالیفرنیا","boundary":[0.32773110270500183,0.29334917664527893,0.3831932842731476,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7226890921592712,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.7226890921592712,0.3147268295288086,0.7613445520401001,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7159664034843445,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6941176652908325,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازار","boundary":[0.6941176652908325,0.3147268295288086,0.7159664034843445,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6504201889038086,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۱","boundary":[0.6504201889038086,0.3147268295288086,0.6840336322784424,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6487395167350769,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.3147268295288086,0.6487395167350769,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6201680898666382,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.6201680898666382,0.3147268295288086,0.6403361558914185,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5512605309486389,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرانسیسکو","boundary":[0.5512605309486389,0.3147268295288086,0.6134454011917114,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5529412031173706,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5462185144424438,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5462185144424438,0.3147268295288086,0.5529412031173706,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5394958257675171,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4924369752407074,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالیفرنیا","boundary":[0.4924369752407074,0.3147268295288086,0.5394958257675171,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3147268295288086},{"x":0.4907563030719757,"y":0.32897862792015076},{"x":0.48403361439704895,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48403361439704895,0.3147268295288086,0.4907563030719757,0.32897862792015076]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7630252242088318,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33372920751571655},{"x":0.32605043053627014,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3227311027050018,0.26140853691101074,0.7663445520401001,0.34072920751571656],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35154393315315247},{"x":0.707563042640686,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.707563042640686,0.3372921645641327,0.7361344695091248,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.33610451221466064},{"x":0.702521026134491,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7008403539657593,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.6672269105911255,0.33610451221466064,0.7008403539657593,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3503562808036804},{"x":0.658823549747467,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.33610451221466064,0.6621848940849304,0.3503562808036804]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7462185025215149,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باغ","boundary":[0.7462185025215149,0.35629454255104065,0.7613445520401001,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7310924530029297,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بام","boundary":[0.7310924530029297,0.35629454255104065,0.7445378303527832,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6957983374595642,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6957983374595642,0.35629454255104065,0.7226890921592712,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جوانان","boundary":[0.6504201889038086,0.35629454255104065,0.6890756487846375,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6184874176979065,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6184874176979065,0.35629454255104065,0.6453781723976135,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6117647290229797,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کومر","boundary":[0.5848739743232727,0.35629454255104065,0.6117647290229797,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5848739743232727,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5848739743232727,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5798319578170776,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.35629454255104065,0.5848739743232727,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5731092691421509,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5310924649238586,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیکاگو","boundary":[0.5310924649238586,0.35629454255104065,0.5731092691421509,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5310924649238586,"y":0.37173396348953247},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5260504484176636,0.35629454255104065,0.5310924649238586,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37173396348953247},{"x":0.4756302535533905,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ایلینویز","boundary":[0.4756302535533905,0.35629454255104065,0.5193277597427368,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4722689092159271,"y":0.37173396348953247},{"x":0.46890756487846375,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.35629454255104065,0.4722689092159271,0.37173396348953247]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3752969205379486},{"x":0.46890756487846375,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.46390756487846374,0.3279168598651886,0.7663445520401001,0.3822969205379486],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24033613502979279,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21680672466754913,0.2731591463088989,0.24033613502979279,0.2826603353023529]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2826603353023529},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.2731591463088989,0.24537815153598785,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2731591463088989},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2661591463088989,0.25037815153598786,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.24201680719852448,"y":0.294536828994751},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.294536828994751,0.24201680719852448,0.3028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.24201680719852448,"y":0.294536828994751},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3028503656387329},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28753682899475097,0.24701680719852448,0.3098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21680672466754913,0.3147268295288086,0.24033613502979279,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3077268295288086,0.2453361350297928,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3372921645641327,0.2386554628610611,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3372921645641327},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3302921645641327,0.2436554628610611,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3574821949005127,0.24033613502979279,0.3669833838939667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3574821949005127},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3504821949005127,0.2453361350297928,0.3739833838939667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3931116461753845,0.2369747906923294,0.4026128351688385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3931116461753845},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4026128351688385},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4026128351688385}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3861116461753845,0.2419747906923294,0.4096128351688385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4133016765117645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4133016765117645,0.24033613502979279,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4133016765117645},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4063016765117645,0.2453361350297928,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4346793293952942,0.2369747906923294,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4346793293952942},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43349167704582214},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4276793293952942,0.2419747906923294,0.4511805183887482],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.45605701208114624,0.2369747906923294,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45605701208114624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44905701208114623,0.2419747906923294,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۷۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4774346649646759,0.24033613502979279,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4774346649646759},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4774346649646759},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4704346649646759,0.2453361350297928,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۰","boundary":[0.21512605249881744,0.49881234765052795,0.2386554628610611,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4976246953010559},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49181234765052795,0.2436554628610611,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.756302535533905,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.3919239938259125,0.7848739624023438,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7394958138465881,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7394958138465881,0.3919239938259125,0.7495798468589783,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7344537973403931,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6840336322784424,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6840336322784424,0.3919239938259125,0.7344537973403931,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3919239938259125},{"x":0.680672287940979,"y":0.3919239938259125},{"x":0.680672287940979,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6521008610725403,0.3919239938259125,0.680672287940979,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6067227125167847,0.3919239938259125,0.6420168280601501,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6000000238418579,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5882353186607361,0.3919239938259125,0.6000000238418579,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5848739743232727,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5798319578170776,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5798319578170776,0.3919239938259125,0.5848739743232727,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ارتباطات","boundary":[0.5193277597427368,0.3919239938259125,0.5731092691421509,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5142857432365417,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4789915978908539,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شبکه","boundary":[0.4789915978908539,0.3919239938259125,0.5142857432365417,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4739495813846588,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4739495813846588,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.3919239938259125,0.4739495813846588,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اتاق","boundary":[0.7394958138465881,0.4121140241622925,0.7613445520401001,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چشیدن","boundary":[0.6857143044471741,0.4121140241622925,0.7327731251716614,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مزه","boundary":[0.6605042219161987,0.4121140241622925,0.6789916157722473,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4121140241622925},{"x":0.653781533241272,"y":0.4121140241622925},{"x":0.653781533241272,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.6369748115539551,0.4121140241622925,0.653781533241272,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6033613681793213,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگور","boundary":[0.6033613681793213,0.4121140241622925,0.6302521228790283,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5579832196235657,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مدلاک","boundary":[0.5579832196235657,0.4121140241622925,0.5966386795043945,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5512605309486389,"y":0.42874109745025635},{"x":0.529411792755127,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ایمز","boundary":[0.529411792755127,0.4121140241622925,0.5512605309486389,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4121140241622925},{"x":0.529411792755127,"y":0.4121140241622925},{"x":0.529411792755127,"y":0.42874109745025635},{"x":0.5243697762489319,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.4121140241622925,0.529411792755127,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5176470875740051,"y":0.42874109745025635},{"x":0.4638655483722687,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هیلدزبرگ","boundary":[0.4638655483722687,0.4121140241622925,0.5176470875740051,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4571428596973419,"y":0.42874109745025635},{"x":0.45378151535987854,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.4121140241622925,0.4571428596973419,0.42874109745025635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4121140241622925},{"x":0.4470588266849518,"y":0.42874109745025635},{"x":0.39159664511680603,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کالیفرنیا","boundary":[0.39159664511680603,0.4121140241622925,0.4470588266849518,0.42874109745025635]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3919239938259125},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.39159664511680603,"y":0.42874109745025635}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.386596645116806,0.38492399382591247,0.7898739624023438,0.43574109745025635],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7361344695091248,"y":0.450118750333786},{"x":0.7058823704719543,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7058823704719543,0.4346793293952942,0.7361344695091248,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4346793293952942},{"x":0.6991596817970276,"y":0.44893112778663635},{"x":0.680672287940979,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.680672287940979,0.4346793293952942,0.6991596817970276,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6689075827598572,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6689075827598572,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6218487620353699,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچه","boundary":[0.6218487620353699,0.43349167704582214,0.6689075827598572,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6201680898666382,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6201680898666382,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5882353186607361,0.43349167704582214,0.6201680898666382,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5815126299858093,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.5445378422737122,0.4323040246963501,0.5798319578170776,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5310924649238586,0.4323040246963501,0.5428571701049805,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4323040246963501},{"x":0.529411792755127,"y":0.4323040246963501},{"x":0.529411792755127,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.4323040246963501,0.529411792755127,0.4477434754371643]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7378151416778564,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7361344695091248,"y":0.470308780670166},{"x":0.707563042640686,"y":0.46912112832069397}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"وجود","boundary":[0.707563042640686,0.45843231678009033,0.7361344695091248,0.470308780670166]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8700000047683716}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7378151416778564,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7361344695091248,"y":0.470308780670166},{"x":0.5260504484176636,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5210504484176636,0.4253040246963501,0.7411344695091248,0.477308780670166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6991596817970276,"y":0.470308780670166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.6638655662536621,0.45368170738220215,0.6991596817970276,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6571428775787354,"y":0.470308780670166},{"x":0.6168067455291748,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفیقی","boundary":[0.6168067455291748,0.4548693597316742,0.6571428775787354,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4548693597316742},{"x":0.610084056854248,"y":0.4548693597316742},{"x":0.610084056854248,"y":0.470308780670166},{"x":0.5983193516731262,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5983193516731262,0.4548693597316742,0.610084056854248,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5915966629981995,"y":0.470308780670166},{"x":0.5546218752861023,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سراسر","boundary":[0.5546218752861023,0.4548693597316742,0.5915966629981995,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5478991866111755,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5142857432365417,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.5142857432365417,0.4548693597316742,0.5478991866111755,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.45605701208114624},{"x":0.507563054561615,"y":0.4548693597316742},{"x":0.507563054561615,"y":0.470308780670166},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.46890756487846375,0.45605701208114624,0.507563054561615,0.470308780670166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.45605701208114624},{"x":0.46554622054100037,"y":0.45605701208114624},{"x":0.46554622054100037,"y":0.47149643301963806},{"x":0.4588235318660736,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4588235318660736,0.45605701208114624,0.46554622054100037,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مدرسه","boundary":[0.7226890921592712,0.47624704241752625,0.7613445520401001,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7058823704719543,0.47624704241752625,0.7159664034843445,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6873949766159058,0.47624704241752625,0.6991596817970276,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.47624704241752625},{"x":0.680672287940979,"y":0.47624704241752625},{"x":0.680672287940979,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.6336134672164917,0.47624704241752625,0.680672287940979,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6268907785415649,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.6033613681793213,0.47624704241752625,0.6268907785415649,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4928741157054901},{"x":0.561344563961029,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.561344563961029,0.47624704241752625,0.5966386795043945,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.47624704241752625},{"x":0.556302547454834,"y":0.47624704241752625},{"x":0.556302547454834,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بلر","boundary":[0.5411764979362488,0.47624704241752625,0.556302547454834,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5428571701049805,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.47624704241752625,0.5428571701049805,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیواورلئان","boundary":[0.4756302535533905,0.47624704241752625,0.5310924649238586,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4739495813846588,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4928741157054901},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.47058823704719543,0.47624704241752625,0.4739495813846588,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4638655483722687,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4928741157054901},{"x":0.42016807198524475,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لوئیزیانا","boundary":[0.42016807198524475,0.47624704241752625,0.4638655483722687,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4151260554790497,"y":0.47624704241752625},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4928741157054901},{"x":0.413445383310318,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.413445383310318,0.47624704241752625,0.4151260554790497,0.4928741157054901]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7613445520401001,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4928741157054901},{"x":0.413445383310318,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.408445383310318,0.44905701208114623,0.7663445520401001,0.4998741157054901],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7361344695091248,"y":0.510688841342926},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6941176652908325,0.49643704295158386,0.7361344695091248,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6789916157722473,0.4976246953010559,0.6873949766159058,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازخوردها","boundary":[0.6151260733604431,0.4976246953010559,0.6722689270973206,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.4976246953010559,0.6084033846855164,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5118764638900757},{"x":0.561344563961029,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حفظ","boundary":[0.561344563961029,0.4976246953010559,0.5899159908294678,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5243697762489319,0.49881234765052795,0.5529412031173706,0.5118764638900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.49881234765052795,0.5226891040802002,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5332541465759277},{"x":0.702521026134491,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلاح","boundary":[0.702521026134491,0.5178147554397583,0.7378151416778564,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6705882549285889,0.5178147554397583,0.6957983374595642,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5332541465759277},{"x":0.63193279504776,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کسب","boundary":[0.63193279504776,0.5178147554397583,0.6638655662536621,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.5178147554397583,0.6302521228790283,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6084033846855164,0.5178147554397583,0.6201680898666382,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5445378422737122,0.5178147554397583,0.6000000238418579,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.5008403658866882,0.5178147554397583,0.5378151535987854,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5332541465759277},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48571428656578064,0.5178147554397583,0.4941176474094391,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5178147554397583},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5178147554397583},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.4470588266849518,0.5178147554397583,0.48235294222831726,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5178147554397583},{"x":0.440336138010025,"y":0.5178147554397583},{"x":0.440336138010025,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.4100840389728546,0.5178147554397583,0.440336138010025,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5178147554397583},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5178147554397583},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.3680672347545624,0.5178147554397583,0.40336135029792786,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5178147554397583},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.3294117748737335,0.5178147554397583,0.3613445460796356,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5178147554397583},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5178147554397583},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.5178147554397583,0.32436975836753845,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5534442067146301},{"x":0.707563042640686,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.707563042640686,0.5391923785209656,0.7378151416778564,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5391923785209656},{"x":0.707563042640686,"y":0.5391923785209656},{"x":0.707563042640686,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6789916157722473,0.5391923785209656,0.707563042640686,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5546318292617798},{"x":0.63193279504776,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بودجه","boundary":[0.63193279504776,0.5391923785209656,0.6672269105911255,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.54038006067276},{"x":0.6252101063728333,"y":0.54038006067276},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6000000238418579,0.54038006067276,0.6252101063728333,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.54038006067276},{"x":0.5949580073356628,"y":0.54038006067276},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.54038006067276,0.5949580073356628,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5748218297958374},{"x":0.702521026134491,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آزمون","boundary":[0.702521026134491,0.5605700612068176,0.7361344695091248,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازگشت","boundary":[0.6487395167350769,0.5605700612068176,0.6957983374595642,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5605700612068176},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"سرمایه","boundary":[0.6016806960105896,0.5605700612068176,0.6420168280601501,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5605700612068176},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.5605700612068176,0.5983193516731262,0.5760095119476318]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5748218297958374},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.31600841403007507,0.493,0.7444958138465881,0.5818218297958374],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6974790096282959,0.5819477438926697,0.7378151416778564,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6621848940849304,0.5819477438926697,0.6907563209533691,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.6134454011917114,0.5819477438926697,0.6554622054100037,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5961995124816895},{"x":0.583193302154541,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.583193302154541,0.5819477438926697,0.6084033846855164,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نصب","boundary":[0.5478991866111755,0.5819477438926697,0.5764706134796143,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.5819477438926697,0.5411764979362488,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5819477438926697},{"x":0.529411792755127,"y":0.5819477438926697},{"x":0.529411792755127,"y":0.5961995124816895},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.5159664154052734,0.5819477438926697,0.529411792755127,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5961995124816895},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازی","boundary":[0.48235294222831726,0.5819477438926697,0.5159664154052734,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5961995124816895},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.5819477438926697,0.4722689092159271,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7361344695091248,0.6033254265785217,0.7613445520401001,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6033254265785217},{"x":0.729411780834198,"y":0.6033254265785217},{"x":0.729411780834198,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.7042016983032227,0.6033254265785217,0.729411780834198,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.6033254265785217,0.6974790096282959,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باورنکردنی","boundary":[0.6235294342041016,0.6033254265785217,0.6857143044471741,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.5932773351669312,0.6033254265785217,0.6134454011917114,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5714285969734192,0.6033254265785217,0.5899159908294678,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوراکی","boundary":[0.5193277597427368,0.6033254265785217,0.5596638917922974,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6175771951675415},{"x":0.507563054561615,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.507563054561615,0.6033254265785217,0.5126050710678101,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7058823704719543,0.6258907318115234,0.7378151416778564,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6789916157722473,0.6247031092643738,0.6991596817970276,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یکپارچگی","boundary":[0.6067227125167847,0.6247031092643738,0.6672269105911255,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.5596638917922974,0.6247031092643738,0.6000000238418579,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5529412031173706,0.6247031092643738,0.5596638917922974,0.6389548778533936]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4672689092159271,0.5749477438926697,0.7663445520401001,0.6471425004005432],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجمالی","boundary":[0.6504201889038086,0.6448931097984314,0.6924369931221008,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.6168067455291748,0.6448931097984314,0.6436975002288818,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5899159908294678,0.6448931097984314,0.6134454011917114,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5462185144424438,0.6448931097984314,0.5815126299858093,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6615201830863953},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وساز","boundary":[0.5193277597427368,0.6448931097984314,0.5462185144424438,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6615201830863953},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.48067227005958557,0.6448931097984314,0.5092437267303467,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6448931097984314},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6615201830863953},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.45546218752861023,0.6448931097984314,0.4773109257221222,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6448931097984314},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6448931097984314},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.3932773172855377,0.6448931097984314,0.44873949885368347,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6448931097984314},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.3529411852359772,0.6448931097984314,0.38655462861061096,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6448931097984314},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6615201830863953},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3462184965610504,0.6448931097984314,0.3495798408985138,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6448931097984314},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6448931097984314},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"روشها","boundary":[0.2974790036678314,0.6448931097984314,0.33781513571739197,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6448931097984314},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6615201830863953},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2857142984867096,0.6448931097984314,0.29075631499290466,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6448931097984314},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصطلاحات","boundary":[0.21512605249881744,0.6448931097984314,0.27899160981178284,0.6615201830863953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6615201830863953},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.6378931097984314,0.6974369931221008,0.6685201830863953],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24201680719852448,"y":0.519002377986908},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5201900005340576,0.24201680719852448,0.5273159146308899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5201900005340576},{"x":0.24201680719852448,"y":0.519002377986908},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5273159146308899},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5131900005340576,0.24701680719852448,0.5343159146308899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.54038006067276},{"x":0.24033613502979279,"y":0.54038006067276},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.54038006067276,0.24033613502979279,0.5498812198638916]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.54038006067276},{"x":0.24033613502979279,"y":0.54038006067276},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5498812198638916},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.53338006067276,0.2453361350297928,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24201680719852448,"y":0.570071280002594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5617577433586121,0.24201680719852448,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24201680719852448,"y":0.570071280002594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.554757743358612,0.24701680719852448,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5819477438926697},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.24033613502979279,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5819477438926697},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5914489030838013},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5761353664398193,0.2453361350297928,0.5984489030838013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6033254265785217,0.2386554628610611,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6033254265785217},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6128265857696533},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5963254265785217,0.2436554628610611,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6247031092643738},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6247031092643738,0.24033613502979279,0.6342042684555054]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6247031092643738},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6247031092643738},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6342042684555054},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.7300000190734863,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.6247031092643738,0.24537815153598785,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6247031092643738},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6342042684555054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6177031092643738,0.25037815153598786,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6974790096282959,0.6508313417434692,0.7361344695091248,0.6591448783874512]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6924790096282959,0.6438313417434692,0.7411344695091248,0.6661448783874512],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6957983374595642,0.6674584150314331,0.7142857313156128,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6840336322784424,0.6674584150314331,0.6907563209533691,0.6805225610733032]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6790336322784424,0.6604584150314331,0.7192857313156128,0.6875225610733032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24033613502979279,"y":0.675771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6674584150314331,0.24033613502979279,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6674584150314331},{"x":0.24033613502979279,"y":0.675771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6604584150314331,0.2453361350297928,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۰۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6888360977172852,0.2386554628610611,0.6971496343612671]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6888360977172852},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6971496343612671},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6818360977172852,0.2436554628610611,0.7041496343612671],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشتی","boundary":[0.7243697643280029,0.6888360977172852,0.7613445520401001,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ساینس","boundary":[0.6857143044471741,0.6888360977172852,0.7176470756530762,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6705882549285889,0.6888360977172852,0.6756302714347839,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"پانکرز","boundary":[0.6302521228790283,0.6888360977172852,0.6638655662536621,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6888360977172852},{"x":0.63193279504776,"y":0.6888360977172852},{"x":0.63193279504776,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.6888360977172852,0.63193279504776,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نیویورک","boundary":[0.5714285969734192,0.6888360977172852,0.6201680898666382,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7019002437591553},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5647059082984924,0.6888360977172852,0.5663865804672241,0.7019002437591553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.7226890921592712,0.7090261578559875,0.7613445520401001,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بانیان","boundary":[0.6840336322784424,0.7090261578559875,0.7159664034843445,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.7090261578559875,0.6773109436035156,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7090261578559875},{"x":0.658823549747467,"y":0.7090261578559875},{"x":0.658823549747467,"y":0.7232779264450073},{"x":0.63193279504776,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مانور","boundary":[0.63193279504776,0.7090261578559875,0.658823549747467,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7090261578559875},{"x":0.63193279504776,"y":0.7090261578559875},{"x":0.63193279504776,"y":0.7232779264450073},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6285714507102966,0.7090261578559875,0.63193279504776,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هونولولو","boundary":[0.5747899413108826,0.7090261578559875,0.6218487620353699,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.7090261578559875,0.5747899413108826,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هاوایی","boundary":[0.5327731370925903,0.7090261578559875,0.5647059082984924,0.7232779264450073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7090261578559875},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.7090261578559875,0.5277311205863953,0.7232779264450073]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7232779264450073},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7232779264450073}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5176891040802002,0.6818360977172852,0.7663445520401001,0.7302779264450073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7090261578559875},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7102137804031372,0.24201680719852448,0.7185273170471191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7102137804031372},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7090261578559875},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7185273170471191},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7185273170471191}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7032137804031372,0.24701680719852448,0.7255273170471191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21344538033008575,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7446556091308594,0.2369747906923294,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7446556091308594},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21344538033008575,"y":0.754156768321991}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7376556091308594,0.2419747906923294,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.764845609664917},{"x":0.24033613502979279,"y":0.775534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7660332322120667,0.24033613502979279,0.775534451007843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7660332322120667},{"x":0.2386554628610611,"y":0.764845609664917},{"x":0.24033613502979279,"y":0.775534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7590332322120666,0.2453361350297928,0.782534451007843],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7565320730209351},{"x":0.756302535533905,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.7434679269790649,0.7848739624023438,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7378151416778564,0.7434679269790649,0.7478991746902466,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.6873949766159058,0.7446556091308594,0.7327731251716614,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7446556091308594},{"x":0.680672287940979,"y":0.7446556091308594},{"x":0.680672287940979,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.6453781723976135,0.7446556091308594,0.680672287940979,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.6067227125167847,0.7446556091308594,0.6386554837226868,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7446556091308594},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.7446556091308594,0.6016806960105896,0.7577196955680847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5950000238418579,0.7364679269790649,0.7898739624023438,0.7647196955680847],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دای","boundary":[0.7394958138465881,0.7636579275131226,0.7613445520401001,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پلنتیج","boundary":[0.6957983374595642,0.7636579275131226,0.7327731251716614,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6756302714347839,0.7636579275131226,0.6890756487846375,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایشگاه","boundary":[0.6184874176979065,0.7636579275131226,0.6689075827598572,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باغ","boundary":[0.5966386795043945,0.7636579275131226,0.6117647290229797,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فدرال","boundary":[0.5579832196235657,0.7636579275131226,0.5899159908294678,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلمان","boundary":[0.5193277597427368,0.7636579275131226,0.5495798587799072,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7790973782539368},{"x":0.507563054561615,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.507563054561615,0.7636579275131226,0.5126050710678101,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7636579275131226},{"x":0.507563054561615,"y":0.7636579275131226},{"x":0.507563054561615,"y":0.7790973782539368},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بوگا","boundary":[0.48571428656578064,0.7636579275131226,0.507563054561615,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7636579275131226},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7636579275131226},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4789915978908539,0.7636579275131226,0.48403361439704895,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7790973782539368},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۵","boundary":[0.43697479367256165,0.7636579275131226,0.4722689092159271,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7636579275131226},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7636579275131226},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7790973782539368},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43361344933509827,0.7636579275131226,0.43529412150382996,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7636579275131226},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مونیخ","boundary":[0.3949579894542694,0.7636579275131226,0.4268907606601715,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7790973782539368},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38823530077934265,0.7636579275131226,0.3932773172855377,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آلمان","boundary":[0.3529411852359772,0.7636579275131226,0.3815126121044159,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7636579275131226},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7790973782539368},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3462184965610504,0.7636579275131226,0.3512605130672455,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8004750609397888},{"x":0.702521026134491,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.702521026134491,0.7850356101989746,0.7378151416778564,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6571428775787354,0.7850356101989746,0.6957983374595642,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6218487620353699,0.7850356101989746,0.6504201889038086,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6151260733604431,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.5697479248046875,0.7850356101989746,0.6151260733604431,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7850356101989746},{"x":0.561344563961029,"y":0.7850356101989746},{"x":0.561344563961029,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5277311205863953,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.5277311205863953,0.7850356101989746,0.561344563961029,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5210084319114685,"y":0.8004750609397888},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.48739495873451233,0.7850356101989746,0.5210084319114685,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7850356101989746},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8004750609397888},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48235294222831726,0.7850356101989746,0.48235294222831726,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.805225670337677},{"x":0.7613445520401001,"y":0.805225670337677},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8206650614738464},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.7126050591468811,0.805225670337677,0.7613445520401001,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.805225670337677},{"x":0.7058823704719543,"y":0.805225670337677},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.6638655662536621,0.805225670337677,0.7058823704719543,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.805225670337677},{"x":0.6571428775787354,"y":0.805225670337677},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8206650614738464},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6134454011917114,0.805225670337677,0.6571428775787354,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.805225670337677},{"x":0.6067227125167847,"y":0.805225670337677},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8206650614738464},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8206650614738464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارولینای","boundary":[0.5495798587799072,0.805225670337677,0.6067227125167847,0.8206650614738464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.805225670337677},{"x":0.5428571701049805,"y":0.805225670337677},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.5109243988990784,0.805225670337677,0.5428571701049805,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8064132928848267},{"x":0.5042017102241516,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008403658866882,0.8064132928848267,0.5042017102241516,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8218527436256409},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مزارع","boundary":[0.4638655483722687,0.8064132928848267,0.4941176474094391,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8064132928848267},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8218527436256409},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.42016807198524475,0.8064132928848267,0.4571428596973419,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.8064132928848267},{"x":0.413445383310318,"y":0.8064132928848267},{"x":0.413445383310318,"y":0.8218527436256409},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چارلستون","boundary":[0.35630252957344055,0.8064132928848267,0.413445383310318,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.8064132928848267},{"x":0.35462185740470886,"y":0.8064132928848267},{"x":0.35462185740470886,"y":0.8218527436256409},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3495798408985138,0.8064132928848267,0.35462185740470886,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.8064132928848267},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8064132928848267},{"x":0.3445378243923187,"y":0.8218527436256409},{"x":0.2873949706554413,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارولینای","boundary":[0.2873949706554413,0.8064132928848267,0.3445378243923187,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2806722819805145,"y":0.8218527436256409},{"x":0.24201680719852448,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.24201680719852448,0.8064132928848267,0.2806722819805145,0.8218527436256409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8064132928848267},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۲۸","boundary":[0.21344538033008575,0.8064132928848267,0.2386554628610611,0.8218527436256409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8218527436256409},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8218527436256409}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20844538033008575,0.7566579275131226,0.7663445520401001,0.8288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769},{"x":0.24033613502979279,"y":0.786223292350769},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۲۲","boundary":[0.21512605249881744,0.786223292350769,0.24033613502979279,0.7957244515419006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.786223292350769},{"x":0.24033613502979279,"y":0.786223292350769},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7957244515419006},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7957244515419006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.779223292350769,0.2453361350297928,0.8027244515419006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8562945127487183},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"شش","boundary":[0.48571428656578064,0.8479809761047363,0.5126050710678101,0.8562945127487183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8479809761047363},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8467933535575867},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8562945127487183},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8574821949005127}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8409809761047363,0.5176050710678101,0.8632945127487183],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/njEDIdaoIIqhZQYk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/UeIxLvgwASNStGWk.jpg","blurred":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/IHhvlHWWKkidkjZs.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989775305609806]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۳۱","boundary":[0.21512605249881744,0.18883609771728516,0.24033613502979279,0.19833728671073914]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.18883609771728516},{"x":0.24033613502979279,"y":0.19833728671073914},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19833728671073914}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.18183609771728515,0.2453361350297928,0.20533728671073914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.21140141785144806,0.2369747906923294,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2102137804031372},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2197149693965912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20440141785144805,0.2419747906923294,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.23159144818782806,0.24033613502979279,0.24109263718128204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.23159144818782806},{"x":0.24033613502979279,"y":0.24109263718128204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22459144818782806,0.2453361350297928,0.24809263718128205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.2529691159725189,0.2386554628610611,0.26128265261650085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2529691159725189},{"x":0.2386554628610611,"y":0.26128265261650085},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24596911597251891,0.2436554628610611,0.26828265261650086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.27434679865837097,0.2386554628610611,0.2826603353023529]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.27434679865837097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2826603353023529},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.26734679865837097,0.2436554628610611,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7378151416778564,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20427553355693817},{"x":0.702521026134491,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.702521026134491,0.18883609771728516,0.7378151416778564,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6957983374595642,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6689075827598572,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.6689075827598572,0.18883609771728516,0.6957983374595642,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6638655662536621,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20427553355693817},{"x":0.6235294342041016,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرایی","boundary":[0.6235294342041016,0.18883609771728516,0.6638655662536621,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18883609771728516},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20427553355693817},{"x":0.583193302154541,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.583193302154541,0.18883609771728516,0.6168067455291748,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.5462185144424438,0.18883609771728516,0.5747899413108826,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5428571701049805,"y":0.18883609771728516},{"x":0.5428571701049805,"y":0.20427553355693817},{"x":0.5361344814300537,"y":0.20427553355693817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5361344814300537,0.18883609771728516,0.5428571701049805,0.20427553355693817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مزرعه","boundary":[0.7277311086654663,0.20902612805366516,0.7613445520401001,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7226890921592712,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6974790096282959,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریور","boundary":[0.6974790096282959,0.20902612805366516,0.7226890921592712,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6957983374595642,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پارک","boundary":[0.6739495992660522,0.20902612805366516,0.6957983374595642,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6605042219161987,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.20902612805366516,0.6672269105911255,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منهتن","boundary":[0.6201680898666382,0.20902612805366516,0.6554622054100037,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6134454011917114,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6134454011917114,0.20902612805366516,0.6168067455291748,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6067227125167847,"y":0.20902612805366516},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22446556389331818},{"x":0.583193302154541,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهر","boundary":[0.583193302154541,0.20902612805366516,0.6067227125167847,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5764706134796143,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5764706134796143,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیویورک","boundary":[0.5310924649238586,0.20902612805366516,0.5764706134796143,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.20902612805366516,0.5260504484176636,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5159664154052734,"y":0.20902612805366516},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22446556389331818},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیویورک","boundary":[0.4722689092159271,0.20902612805366516,0.5159664154052734,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.20902612805366516},{"x":0.46554622054100037,"y":0.20902612805366516},{"x":0.46554622054100037,"y":0.22446556389331818},{"x":0.462184876203537,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.462184876203537,0.20902612805366516,0.46554622054100037,0.22446556389331818]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.18883609771728516},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22446556389331818},{"x":0.462184876203537,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.457184876203537,0.18183609771728515,0.7663445520401001,0.23146556389331818],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24346792697906494},{"x":0.6924369931221008,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6924369931221008,0.22921615839004517,0.7361344695091248,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6857143044471741,"y":0.244655579328537},{"x":0.658823549747467,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.658823549747467,0.22921615839004517,0.6857143044471741,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6521008610725403,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6521008610725403,"y":0.244655579328537},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.6201680898666382,0.23040379583835602,0.6521008610725403,0.244655579328537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24584323167800903},{"x":0.556302547454834,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.5546218752861023,0.23040379583835602,0.6134454011917114,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24584323167800903},{"x":0.507563054561615,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برداشتی","boundary":[0.507563054561615,0.23159144818782806,0.5495798587799072,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5008403658866882,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24584323167800903},{"x":0.49747899174690247,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49747899174690247,0.23159144818782806,0.5008403658866882,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7361344695091248,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7159664034843445,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.7159664034843445,0.2517814636230469,0.7361344695091248,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.2517814636230469,0.7092437148094177,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6420168280601501,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.6420168280601501,0.2517814636230469,0.6974790096282959,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6352941393852234,"y":0.26603326201438904},{"x":0.583193302154541,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انبارداری","boundary":[0.583193302154541,0.2517814636230469,0.6352941393852234,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2517814636230469},{"x":0.5798319578170776,"y":0.26603326201438904},{"x":0.578151285648346,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.2517814636230469,0.5798319578170776,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28859856724739075},{"x":0.702521026134491,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.702521026134491,0.2731591463088989,0.7378151416778564,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6436975002288818,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.6436975002288818,0.2731591463088989,0.6941176652908325,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6369748115539551,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.5882353186607361,0.2731591463088989,0.6369748115539551,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5798319578170776,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5546218752861023,0.2731591463088989,0.5798319578170776,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5512605309486389,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5193277597427368,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.5193277597427368,0.2731591463088989,0.5512605309486389,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5176470875740051,"y":0.28859856724739075},{"x":0.49915966391563416,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.49915966391563416,0.2731591463088989,0.5176470875740051,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.2731591463088989},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2731591463088989},{"x":0.48571428656578064,"y":0.28859856724739075},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کوچک","boundary":[0.45378151535987854,0.2731591463088989,0.48571428656578064,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4436974823474884,"y":0.28859856724739075},{"x":0.43529412150382996,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.43529412150382996,0.2731591463088989,0.4436974823474884,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4302521049976349,"y":0.2731591463088989},{"x":0.4302521049976349,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4285714328289032,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4285714328289032,0.2731591463088989,0.4302521049976349,0.28859856724739075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4218907606601715,0.22459144818782806,0.7428151416778564,0.29559856724739075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3076009452342987},{"x":0.680672287940979,"y":0.3076009452342987}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاحظات","boundary":[0.680672287940979,0.2921615242958069,0.7378151416778564,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6739495992660522,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6403361558914185,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.6403361558914185,0.29334917664527893,0.6756302714347839,0.3076009452342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6336134672164917,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6336134672164917,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6168067455291748,0.29334917664527893,0.6336134672164917,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.294536828994751},{"x":0.610084056854248,"y":0.294536828994751},{"x":0.610084056854248,"y":0.30878859758377075},{"x":0.605042040348053,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.605042040348053,0.294536828994751,0.610084056854248,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.294536828994751},{"x":0.5983193516731262,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشاغل","boundary":[0.5579832196235657,0.294536828994751,0.5983193516731262,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.294536828994751},{"x":0.5512605309486389,"y":0.294536828994751},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3099762499332428},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.5243697762489319,0.294536828994751,0.5512605309486389,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"VF","boundary":[0.7411764860153198,0.3147268295288086,0.7596638798713684,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3147268295288086},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3301662802696228},{"x":0.702521026134491,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فضای","boundary":[0.702521026134491,0.3147268295288086,0.7344537973403931,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باز","boundary":[0.6823529601097107,0.3147268295288086,0.6957983374595642,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشارکتی","boundary":[0.6268907785415649,0.3147268295288086,0.6756302714347839,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3301662802696228},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.3147268295288086,0.6218487620353699,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3147268295288086},{"x":0.610084056854248,"y":0.3147268295288086},{"x":0.610084056854248,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آلامدا","boundary":[0.5764706134796143,0.3147268295288086,0.610084056854248,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3147268295288086},{"x":0.578151285648346,"y":0.3147268295288086},{"x":0.578151285648346,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.3147268295288086,0.578151285648346,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کالیفرنیا","boundary":[0.5193277597427368,0.3147268295288086,0.5680672526359558,0.3301662802696228]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3147268295288086},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.3147268295288086,0.5142857432365417,0.3301662802696228]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.294536828994751},{"x":0.7596638798713684,"y":0.29097387194633484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3325415551662445}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.50760507106781,0.28753682899475097,0.7663445520401001,0.3371662802696228],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7378151416778564,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7378151416778564,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7159664034843445,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7159664034843445,0.33610451221466064,0.7378151416778564,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.33610451221466064},{"x":0.707563042640686,"y":0.33610451221466064},{"x":0.707563042640686,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6924369931221008,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.33610451221466064,0.707563042640686,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6789916157722473,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6789916157722473,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6436975002288818,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پایشی","boundary":[0.6436975002288818,0.33610451221466064,0.6789916157722473,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6369748115539551,"y":0.35154393315315247},{"x":0.63193279504776,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.33610451221466064,0.6369748115539551,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5899159908294678,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"چرخه","boundary":[0.5899159908294678,0.33610451221466064,0.6252101063728333,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.33610451221466064},{"x":0.583193302154541,"y":0.33610451221466064},{"x":0.583193302154541,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیات","boundary":[0.5512605309486389,0.33610451221466064,0.583193302154541,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5193277597427368,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5193277597427368,0.33610451221466064,0.5445378422737122,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5126050710678101,"y":0.33610451221466064},{"x":0.5126050710678101,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4773109257221222,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجرای","boundary":[0.4773109257221222,0.33610451221466064,0.5126050710678101,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.33610451221466064},{"x":0.47058823704719543,"y":0.33610451221466064},{"x":0.47058823704719543,"y":0.35154393315315247},{"x":0.440336138010025,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پروژه","boundary":[0.440336138010025,0.33610451221466064,0.47058823704719543,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.33610451221466064},{"x":0.43697479367256165,"y":0.33610451221466064},{"x":0.43697479367256165,"y":0.35154393315315247},{"x":0.43529412150382996,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43529412150382996,0.33610451221466064,0.43697479367256165,0.35154393315315247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باغ","boundary":[0.7462185025215149,0.35629454255104065,0.7613445520401001,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7394958138465881,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3729216158390045},{"x":0.707563042640686,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سبزی","boundary":[0.707563042640686,0.35629454255104065,0.7394958138465881,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6991596817970276,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6840336322784424,0.35629454255104065,0.6991596817970276,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ارگانیک","boundary":[0.6252101063728333,0.35629454255104065,0.6705882549285889,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6184874176979065,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سکرید","boundary":[0.5798319578170776,0.35629454255104065,0.6184874176979065,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هارت","boundary":[0.5445378422737122,0.35629454255104065,0.5731092691421509,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5411764979362488,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3729216158390045},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.35629454255104065,0.5411764979362488,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5310924649238586,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آترتون","boundary":[0.4957983195781708,0.35629454255104065,0.5310924649238586,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4941176474094391,"y":0.35629454255104065},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3729216158390045},{"x":0.489075630903244,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.489075630903244,0.35629454255104065,0.4941176474094391,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.35629454255104065},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35629454255104065},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3729216158390045},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کالیفرنیا","boundary":[0.43529412150382996,0.35629454255104065,0.48235294222831726,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.35629454255104065},{"x":0.43361344933509827,"y":0.35629454255104065},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4268907606601715,0.35629454255104065,0.43361344933509827,0.3729216158390045]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3729216158390045},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4218907606601715,0.32910451221466064,0.7663445520401001,0.3799216158390045],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7109243869781494,0.37885984778404236,0.7327731251716614,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7042016983032227,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مالی","boundary":[0.6840336322784424,0.37885984778404236,0.7042016983032227,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7613445520401001,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.7344537973403931,0.39904987812042236,0.7613445520401001,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"غذای","boundary":[0.6974790096282959,0.39904987812042236,0.7277311086654663,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6907563209533691,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.6571428775787354,0.39904987812042236,0.6907563209533691,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6504201889038086,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملت","boundary":[0.6268907785415649,0.39904987812042236,0.6504201889038086,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39904987812042236},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4144892990589142},{"x":0.605042040348053,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باغ","boundary":[0.605042040348053,0.39904987812042236,0.6201680898666382,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویکتوری","boundary":[0.5529412031173706,0.39904987812042236,0.5983193516731262,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5462185144424438,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.39904987812042236,0.5462185144424438,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5361344814300537,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4144892990589142},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.5126050710678101,0.39904987812042236,0.5361344814300537,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5092437267303467,"y":0.39904987812042236},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرانسیسکو","boundary":[0.4470588266849518,0.39904987812042236,0.5092437267303467,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4470588266849518,"y":0.39904987812042236},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4144892990589142},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.39904987812042236,0.4470588266849518,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43697479367256165,"y":0.39904987812042236},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4144892990589142},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کالیفرنیا","boundary":[0.38823530077934265,0.39904987812042236,0.43697479367256165,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3831932842731476,"y":0.39904987812042236},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4144892990589142},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3815126121044159,0.39904987812042236,0.3831932842731476,0.4144892990589142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4204275608062744},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3765126121044159,0.36710926818847656,0.7663445520401001,0.4274275608062744],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.294536828994751},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.294536828994751,0.24033613502979279,0.30403801798820496]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.294536828994751},{"x":0.24537815153598785,"y":0.294536828994751},{"x":0.24537815153598785,"y":0.30403801798820496},{"x":0.24537815153598785,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.24537815153598785,0.294536828994751,0.24537815153598785,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.24537815153598785,"y":0.294536828994751},{"x":0.24537815153598785,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28753682899475097,0.25037815153598786,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.31591448187828064,0.2386554628610611,0.3254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.31591448187828064},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3254156708717346},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.30891448187828063,0.2436554628610611,0.3324156708717346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3372921645641327,0.24033613502979279,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3372921645641327},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3302921645641327,0.2453361350297928,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵۹","boundary":[0.21512605249881744,0.35866984724998474,0.2386554628610611,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35166984724998473,0.2436554628610611,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.3800475001335144,0.2386554628610611,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.37885984778404236},{"x":0.24369747936725616,"y":0.37885984778404236},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.37885984778404236,0.24369747936725616,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24369747936725616,"y":0.37885984778404236},{"x":0.24369747936725616,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3730475001335144,0.24869747936725617,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4002375304698944,0.24033613502979279,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4002375304698944},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4002375304698944},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3932375304698944,0.2453361350297928,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.43586698174476624,0.2369747906923294,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43586698174476624},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42886698174476623,0.2419747906923294,0.45355582308769227],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4572446644306183,0.2369747906923294,0.4655582010746002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4655582010746002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4502446644306183,0.2419747906923294,0.4725582010746002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.47862231731414795,0.24033613502979279,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24033613502979279,"y":0.47862231731414795},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47162231731414794,0.2453361350297928,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۱","boundary":[0.21512605249881744,0.49881234765052795,0.2386554628610611,0.5083135366439819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49881234765052795},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5083135366439819},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49181234765052795,0.2436554628610611,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44893112778663635},{"x":0.756302535533905,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.43586698174476624,0.7848739624023438,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7394958138465881,0.43586698174476624,0.7495798468589783,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7327731251716614,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6957983374595642,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6957983374595642,0.43586698174476624,0.7327731251716614,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6840336322784424,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6840336322784424,0.43586698174476624,0.6890756487846375,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6789916157722473,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"جامعه","boundary":[0.6453781723976135,0.43586698174476624,0.6789916157722473,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6436975002288818,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.43586698174476624,0.6436975002288818,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7462185025215149,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باغ","boundary":[0.7462185025215149,0.4548693597316742,0.7613445520401001,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7378151416778564,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.7176470756530762,0.4548693597316742,0.7378151416778564,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4548693597316742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6756302714347839,0.4548693597316742,0.7126050591468811,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آتلانتا","boundary":[0.6302521228790283,0.4548693597316742,0.6655462384223938,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4548693597316742},{"x":0.63193279504776,"y":0.4548693597316742},{"x":0.63193279504776,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6285714507102966,0.4548693597316742,0.63193279504776,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47149643301963806},{"x":0.578151285648346,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"جورجيا","boundary":[0.578151285648346,0.4548693597316742,0.6218487620353699,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5764706134796143,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.4548693597316742,0.5764706134796143,0.47149643301963806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5714285969734192,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5664285969734192,0.42886698174476623,0.7898739624023438,0.47849643301963807],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.7092437148094177,0.4774346649646759,0.7378151416778564,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4774346649646759},{"x":0.702521026134491,"y":0.4774346649646759},{"x":0.702521026134491,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6655462384223938,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6655462384223938,0.4774346649646759,0.702521026134491,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4774346649646759},{"x":0.658823549747467,"y":0.4774346649646759},{"x":0.658823549747467,"y":0.49168646335601807},{"x":0.6554622054100037,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6554622054100037,0.4774346649646759,0.658823549747467,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6487395167350769,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5983193516731262,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارتباطات","boundary":[0.5983193516731262,0.47624704241752625,0.6487395167350769,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5915966629981995,"y":0.490498811006546},{"x":0.5915966629981995,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.47624704241752625,0.5915966629981995,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنگل","boundary":[0.7327731251716614,0.4976246953010559,0.7596638798713684,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7042016983032227,0.4976246953010559,0.7226890921592712,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5130641460418701},{"x":0.658823549747467,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غذایی","boundary":[0.658823549747467,0.4976246953010559,0.6941176652908325,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شهری","boundary":[0.6201680898666382,0.4976246953010559,0.6521008610725403,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6117647290229797,0.4976246953010559,0.6151260733604431,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4976246953010559},{"x":0.605042040348053,"y":0.4976246953010559},{"x":0.605042040348053,"y":0.5130641460418701},{"x":0.556302547454834,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"راهکاری","boundary":[0.556302547454834,0.4976246953010559,0.605042040348053,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5092437267303467,0.4976246953010559,0.5495798587799072,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5130641460418701},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.4976246953010559,0.5025210380554199,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5130641460418701},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انطباقی","boundary":[0.45210084319114685,0.4976246953010559,0.4907563030719757,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4976246953010559},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.4976246953010559,0.4470588266849518,0.5130641460418701]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7613445520401001,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4386974823474884,0.4680593900680542,0.7646638798713684,0.5224394507408142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.519002377986908},{"x":0.7176470756530762,"y":0.519002377986908},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۵","boundary":[0.6840336322784424,0.519002377986908,0.7176470756530762,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.519002377986908},{"x":0.680672287940979,"y":0.519002377986908},{"x":0.680672287940979,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6789916157722473,0.519002377986908,0.680672287940979,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.519002377986908},{"x":0.6756302714347839,"y":0.519002377986908},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میلان","boundary":[0.6420168280601501,0.519002377986908,0.6756302714347839,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.519002377986908},{"x":0.6403361558914185,"y":0.519002377986908},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6352941393852234,0.519002377986908,0.6403361558914185,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.519002377986908},{"x":0.6302521228790283,"y":0.519002377986908},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایتالیا","boundary":[0.5966386795043945,0.519002377986908,0.6302521228790283,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.519002377986908},{"x":0.5966386795043945,"y":0.519002377986908},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5899159908294678,0.519002377986908,0.5966386795043945,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.54038006067276},{"x":0.7613445520401001,"y":0.54038006067276},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مزارع","boundary":[0.7310924530029297,0.54038006067276,0.7613445520401001,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.54038006067276},{"x":0.7226890921592712,"y":0.54038006067276},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آلمنی","boundary":[0.6957983374595642,0.54038006067276,0.7226890921592712,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.54038006067276},{"x":0.6907563209533691,"y":0.54038006067276},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.54038006067276,0.6907563209533691,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.54038006067276},{"x":0.6789916157722473,"y":0.54038006067276},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.6554622054100037,0.54038006067276,0.6789916157722473,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.54038006067276},{"x":0.6521008610725403,"y":0.54038006067276},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرانسیسکو","boundary":[0.5899159908294678,0.54038006067276,0.6521008610725403,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.54038006067276},{"x":0.5899159908294678,"y":0.54038006067276},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.54038006067276,0.5899159908294678,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.54038006067276},{"x":0.5798319578170776,"y":0.54038006067276},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5546318292617798},{"x":0.529411792755127,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کالیفرنیا","boundary":[0.529411792755127,0.54038006067276,0.5798319578170776,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.54038006067276},{"x":0.529411792755127,"y":0.54038006067276},{"x":0.529411792755127,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5226891040802002,0.54038006067276,0.529411792755127,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.7277311086654663,0.5617577433586121,0.7613445520401001,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قطعه","boundary":[0.6924369931221008,0.5617577433586121,0.7226890921592712,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6554622054100037,0.5617577433586121,0.6857143044471741,0.5760095119476318]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6453781723976135,0.5617577433586121,0.6504201889038086,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پی","boundary":[0.6352941393852234,0.5617577433586121,0.6436975002288818,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"پچ","boundary":[0.6134454011917114,0.5617577433586121,0.6302521228790283,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6084033846855164,0.5617577433586121,0.6134454011917114,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5617577433586121},{"x":0.610084056854248,"y":0.5617577433586121},{"x":0.610084056854248,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6033613681793213,0.5617577433586121,0.610084056854248,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیاتل","boundary":[0.5663865804672241,0.5617577433586121,0.5966386795043945,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5771971344947815},{"x":0.556302547454834,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.556302547454834,0.5617577433586121,0.5596638917922974,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5771971344947815},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واشینگتن","boundary":[0.4941176474094391,0.5617577433586121,0.5495798587799072,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5771971344947815},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.5617577433586121,0.4907563030719757,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلیسای","boundary":[0.7159664034843445,0.5819477438926697,0.7613445520401001,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5973871946334839},{"x":0.680672287940979,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گلاید","boundary":[0.680672287940979,0.5819477438926697,0.7092437148094177,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6739495992660522,0.5819477438926697,0.6773109436035156,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چمن","boundary":[0.6369748115539551,0.5819477438926697,0.6672269105911255,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5819477438926697},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پشت","boundary":[0.6033613681793213,0.5819477438926697,0.6302521228790283,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بام","boundary":[0.5865546464920044,0.5819477438926697,0.5983193516731262,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.5819477438926697,0.5848739743232727,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سان","boundary":[0.5495798587799072,0.5819477438926697,0.5731092691421509,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5973871946334839},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرانسیسکو","boundary":[0.48571428656578064,0.5819477438926697,0.5462185144424438,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5819477438926697},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5819477438926697},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5973871946334839},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48067227005958557,0.5819477438926697,0.48403361439704895,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5819477438926697},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5973871946334839},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کالیفرنیا","boundary":[0.42352941632270813,0.5819477438926697,0.4739495813846588,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5819477438926697},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5819477438926697},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5973871946334839},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.42016807198524475,0.5819477438926697,0.42352941632270813,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"گاتم","boundary":[0.7361344695091248,0.6033254265785217,0.7613445520401001,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6033254265785217},{"x":0.729411780834198,"y":0.6033254265785217},{"x":0.729411780834198,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"گرینز","boundary":[0.6974790096282959,0.6033254265785217,0.729411780834198,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.6033254265785217,0.6974790096282959,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"بروکلین","boundary":[0.6420168280601501,0.6033254265785217,0.6873949766159058,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.6033254265785217,0.6403361558914185,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"نیویورک","boundary":[0.5798319578170776,0.6033254265785217,0.6302521228790283,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6175771951675415},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.6045130491256714,0.5764706134796143,0.6175771951675415]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8399999737739563},{"languageCode":"ur","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.519002377986908},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6175771951675415},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.41348739981651306,0.512002377986908,0.7663445520401001,0.6245771951675415],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.521377682685852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.519002377986908},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکسپو","boundary":[0.7243697643280029,0.521377682685852,0.7630252242088318,0.5320665240287781]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.521377682685852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.519002377986908},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7193697643280029,0.514377682685852,0.7680252242088318,0.5390665240287781],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5201900005340576,0.2386554628610611,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5201900005340576},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5131900005340576,0.2436554628610611,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5415676832199097,0.2386554628610611,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5415676832199097},{"x":0.2386554628610611,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5345676832199097,0.2436554628610611,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۰۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5617577433586121,0.24033613502979279,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5617577433586121},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5629453659057617},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5724465847015381},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5712589025497437}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.554757743358612,0.2453361350297928,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۴","boundary":[0.21176470816135406,0.5831353664398193,0.24033613502979279,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5831353664398193},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5761353664398193,0.2453361350297928,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6045130491256714,0.24033613502979279,0.6140142679214478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6045130491256714},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6140142679214478},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5975130491256714,0.2453361350297928,0.6210142679214478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مشکل","boundary":[0.6991596817970276,0.6258907318115234,0.7378151416778564,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6655462384223938,0.6270784139633179,0.6941176652908325,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6282660365104675},{"x":0.658823549747467,"y":0.6282660365104675},{"x":0.658823549747467,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"رو","boundary":[0.6470588445663452,0.6282660365104675,0.658823549747467,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.6282660365104675,0.6453781723976135,0.6413301825523376]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6282660365104675},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6370168280601501,0.6212660365104675,0.7428151416778564,0.6435795731544495],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6258907318115234,0.2369747906923294,0.6353919506072998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6188907318115234,0.2419747906923294,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6615201830863953},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6615201830863953,0.24201680719852448,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6615201830863953},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6545201830863953,0.24701680719852448,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6817102432250977,0.2386554628610611,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6912114024162292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6747102432250977,0.2436554628610611,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7579832077026367,0.6603325605392456,0.7831932902336121,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6603325605392456},{"x":0.75126051902771,"y":0.6603325605392456},{"x":0.75126051902771,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7310924530029297,0.6603325605392456,0.75126051902771,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7243697643280029,0.6603325605392456,0.7310924530029297,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7848739624023438,"y":0.694774329662323},{"x":0.7260504364967346,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اعتبارنامه","boundary":[0.7260504364967346,0.6805225610733032,0.7848739624023438,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7193277478218079,"y":0.694774329662323},{"x":0.6672269105911255,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"عکسها","boundary":[0.6672269105911255,0.6805225610733032,0.7193277478218079,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7831932902336121,"y":0.716152012348175},{"x":0.7630252242088318,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7630252242088318,0.7019002437591553,0.7831932902336121,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7613445520401001,"y":0.716152012348175},{"x":0.7378151416778564,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.7019002437591553,0.7613445520401001,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7019002437591553},{"x":0.7310924530029297,"y":0.716152012348175},{"x":0.6974790096282959,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6974790096282959,0.7019002437591553,0.7310924530029297,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6890756487846375,"y":0.716152012348175},{"x":0.6840336322784424,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6840336322784424,0.7019002437591553,0.6890756487846375,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6773109436035156,"y":0.716152012348175},{"x":0.6268907785415649,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6268907785415649,0.7019002437591553,0.6773109436035156,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7019002437591553},{"x":0.6252101063728333,"y":0.716152012348175},{"x":0.6218487620353699,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.7019002437591553,0.6252101063728333,0.716152012348175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7831932902336121,"y":0.735154390335083},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7613445520401001,0.7209026217460632,0.7831932902336121,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.7209026217460632,0.7630252242088318,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6840336322784424,0.7220902442932129,0.7344537973403931,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6705882549285889,0.7220902442932129,0.6773109436035156,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7220902442932129},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6252101063728333,0.7220902442932129,0.6655462384223938,0.7363420724868774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6151680898666382,0.6533325605392456,0.7898739624023438,0.7433420724868774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۳۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7019002437591553,0.24201680719852448,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7019002437591553},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6949002437591553,0.24701680719852448,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7232779264450073,0.24033613502979279,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7232779264450073},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7327790856361389},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7162779264450073,0.2453361350297928,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.756302535533905,0.7446556091308594,0.7848739624023438,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7446556091308594},{"x":0.756302535533905,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.7446556091308594,0.756302535533905,0.7577196955680847]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.74626051902771,0.7376556091308594,0.7898739624023438,0.7623443908691406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7434679269790649,0.24201680719852448,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7434679269790649},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7529691457748413},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7364679269790649,0.24701680719852448,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.853919267654419},{"x":0.48403361439704895,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"هفت","boundary":[0.48403361439704895,0.8456056714057922,0.5092437267303467,0.853919267654419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5092437267303467,"y":0.853919267654419},{"x":0.48403361439704895,"y":0.853919267654419}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8386056714057922,0.5142437267303467,0.860919267654419],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/OyxJNtBZeCkNfmpQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/ZHwPEenXKJSeWVZA.jpg","blurred":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/zfKhmsJrKnIuFWWc.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/VnGRjSPGgGNYxtxI-sec.webp","jpeg":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/qaucIftXeJcQOXrq.jpg","blurred":"/storage/books/8c1a59d937046fb9/pages/ACdxmqNnDDISGSrn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.00026814620016306427,0.9986724807354582,0.9989789411098544]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7747899293899536,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"ﭘﯿ","boundary":[0.7747899293899536,0.2327791005373001,0.7848739624023438,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7731092572212219,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7210084199905396,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"رﺎﺘﻔﮕﺸ","boundary":[0.7210084199905396,0.2327791005373001,0.7731092572212219,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7159664034843445,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻤﺟﺮﺘﻣ","boundary":[0.6554622054100037,0.2327791005373001,0.7159664034843445,0.24584323167800903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.7546218633651733,0.25653207302093506,0.7831932902336121,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.255344420671463},{"x":0.6369748115539551,"y":0.255344420671463},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6000000238418579,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":1,"str":"يﺮﻬﺷ","boundary":[0.6000000238418579,0.255344420671463,0.6369748115539551,0.26840853691101074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.255344420671463},{"x":0.6991596817970276,"y":0.255344420671463},{"x":0.6991596817970276,"y":0.26840853691101074},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":1,"str":"يزروﺎﺸﮐ","boundary":[0.6453781723976135,0.255344420671463,0.6991596817970276,0.26840853691101074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.255344420671463},{"x":0.7478991746902466,"y":0.255344420671463},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26840853691101074},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺣاﺮﻃ","boundary":[0.7058823704719543,0.255344420671463,0.7478991746902466,0.26840853691101074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.27394959330558777,"y":0.25653207302093506},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2695961892604828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"يزروﺎـﺸﮐ","boundary":[0.21512605249881744,0.25653207302093506,0.27394959330558777,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.25653207302093506},{"x":0.32773110270500183,"y":0.25653207302093506},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2695961892604828},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"عﻮـﺿﻮﻣ","boundary":[0.2823529541492462,0.25653207302093506,0.32773110270500183,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3478991687297821,"y":0.25653207302093506},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3344537913799286,0.25653207302093506,0.3478991687297821,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.25653207302093506},{"x":0.37310925126075745,"y":0.25653207302093506},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"ﻪـﮐ","boundary":[0.3529411852359772,0.25653207302093506,0.37310925126075745,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.25653207302093506},{"x":0.40672269463539124,"y":0.25653207302093506},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2695961892604828},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.3798319399356842,0.25653207302093506,0.40672269463539124,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4436974823474884,"y":0.25653207302093506},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2695961892604828},{"x":0.413445383310318,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"رﻮﺸﮐ","boundary":[0.413445383310318,0.25653207302093506,0.4436974823474884,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.25653207302093506},{"x":0.46554622054100037,"y":0.25653207302093506},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2695961892604828},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.45210084319114685,0.25653207302093506,0.46554622054100037,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5008403658866882,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2695961892604828},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"ﻊﻣﺎﺟ","boundary":[0.47058823704719543,0.25653207302093506,0.5008403658866882,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5378151535987854,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5378151535987854,"y":0.2695961892604828},{"x":0.507563054561615,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.507563054561615,0.25653207302093506,0.5378151535987854,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5949580073356628,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2695961892604828},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2695961892604828}]},"confidence":1,"str":"ﻦﯿﺘﺴﺨﻧ","boundary":[0.5445378422737122,0.25653207302093506,0.5949580073356628,0.2695961892604828]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4739495813846588,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4470588266849518,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.4470588266849518,0.2802850306034088,0.4739495813846588,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5042017102241516,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4789915978908539,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"هﺪﺷ","boundary":[0.4789915978908539,0.2802850306034088,0.5042017102241516,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2802850306034088},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5109243988990784,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﻪﻤﺟﺮﺗ","boundary":[0.5109243988990784,0.2802850306034088,0.5495798587799072,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2802850306034088},{"x":0.583193302154541,"y":0.2802850306034088},{"x":0.583193302154541,"y":0.29334917664527893},{"x":0.556302547454834,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻤﺜﻣ","boundary":[0.556302547454834,0.2802850306034088,0.583193302154541,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6302521228790283,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5899159908294678,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"نﺎﻫﺎﯿﮔ","boundary":[0.5899159908294678,0.2802850306034088,0.6302521228790283,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6436975002288818,"y":0.2802850306034088},{"x":0.6436975002288818,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6369748115539551,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﺎﺑ","boundary":[0.6369748115539551,0.2802850306034088,0.6436975002288818,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2802850306034088},{"x":0.680672287940979,"y":0.2802850306034088},{"x":0.680672287940979,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6504201889038086,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻈﻨﻣ","boundary":[0.6504201889038086,0.2802850306034088,0.680672287940979,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2802850306034088},{"x":0.729411780834198,"y":0.2802850306034088},{"x":0.729411780834198,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6873949766159058,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺣاﺮﻃ","boundary":[0.6873949766159058,0.2802850306034088,0.729411780834198,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7411764860153198,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.2802850306034088,0.7411764860153198,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2802850306034088},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7478991746902466,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"يﺮﻬﺷ","boundary":[0.7478991746902466,0.2802850306034088,0.7848739624023438,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4453781545162201,"y":0.29334917664527893},{"x":0.4436974823474884,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.2802850306034088,0.4453781545162201,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.2802850306034088},{"x":0.43697479367256165,"y":0.2802850306034088},{"x":0.43697479367256165,"y":0.29334917664527893},{"x":0.41848739981651306,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"اﯾﻦ","boundary":[0.41848739981651306,0.2802850306034088,0.43697479367256165,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2802850306034088},{"x":0.4117647111415863,"y":0.29334917664527893},{"x":0.3815126121044159,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.3815126121044159,0.2802850306034088,0.4117647111415863,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2802850306034088},{"x":0.3344537913799286,"y":0.29334917664527893},{"x":0.2823529541492462,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"كﺮﺘـﺸﻣ","boundary":[0.2823529541492462,0.2802850306034088,0.3344537913799286,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.2802850306034088},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2802850306034088},{"x":0.37478992342948914,"y":0.29334917664527893},{"x":0.34117648005485535,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"ﻞـﺼﻓ","boundary":[0.34117648005485535,0.2802850306034088,0.37478992342948914,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2802850306034088},{"x":0.27394959330558777,"y":0.2802850306034088},{"x":0.27394959330558777,"y":0.29334917664527893},{"x":0.21512605249881744,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":1,"str":"زروﺎـﺸﮐي","boundary":[0.21512605249881744,0.2802850306034088,0.27394959330558777,0.29334917664527893]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7428571581840515,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻬﺷي،","boundary":[0.7428571581840515,0.3052256405353546,0.7848739624023438,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7378151416778564,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"ﺑمﻮ","boundary":[0.7193277478218079,0.3052256405353546,0.7378151416778564,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.6756302714347839,0.3052256405353546,0.7176470756530762,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6689075827598572,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6655462384223938,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":")","boundary":[0.6655462384223938,0.3052256405353546,0.6689075827598572,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6638655662536621,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"ecology","boundary":[0.6117647290229797,0.3076009452342987,0.6638655662536621,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3052256405353546},{"x":0.610084056854248,"y":0.3052256405353546},{"x":0.610084056854248,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"،(","boundary":[0.6016806960105896,0.3052256405353546,0.610084056854248,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5546218752861023,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"ﺣاﺮﻃﯽ","boundary":[0.5546218752861023,0.3052256405353546,0.5966386795043945,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5478991866111755,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5176470875740051,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻈﻨﻣ","boundary":[0.5176470875740051,0.3052256405353546,0.5478991866111755,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3052256405353546},{"x":0.5126050710678101,"y":0.31828978657722473},{"x":0.46554622054100037,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"وﻪﻌﻣﺎﺟ","boundary":[0.46554622054100037,0.3052256405353546,0.5126050710678101,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3052256405353546},{"x":0.462184876203537,"y":0.3052256405353546},{"x":0.462184876203537,"y":0.31828978657722473},{"x":0.42016807198524475,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"ﯽﺳﺎﻨﺷ","boundary":[0.42016807198524475,0.3052256405353546,0.462184876203537,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.3052256405353546},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3052256405353546},{"x":0.37142857909202576,"y":0.31828978657722473},{"x":0.35630252957344055,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"ﺎﻤﻧ","boundary":[0.35630252957344055,0.3052256405353546,0.37142857909202576,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3052256405353546},{"x":0.4151260554790497,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3781512677669525,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":".ﺖـﺳا","boundary":[0.3781512677669525,0.3052256405353546,0.4151260554790497,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3052256405353546},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3052256405353546},{"x":0.35630252957344055,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3529411852359772,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"ﯾ","boundary":[0.3529411852359772,0.3052256405353546,0.35630252957344055,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3052256405353546},{"x":0.3512605130672455,"y":0.31828978657722473},{"x":0.3008403480052948,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"ﻫﺎﮕـﺸﯽ","boundary":[0.3008403480052948,0.3052256405353546,0.3512605130672455,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.3052256405353546},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3052256405353546},{"x":0.29411765933036804,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2873949706554413,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.2873949706554413,0.3052256405353546,0.29411765933036804,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2806722819805145,"y":0.31828978657722473},{"x":0.24369747936725616,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"هژوﺮـﭘ","boundary":[0.24369747936725616,0.3052256405353546,0.2806722819805145,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3052256405353546},{"x":0.24369747936725616,"y":0.31828978657722473},{"x":0.22521008551120758,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"ﺎـﻫ","boundary":[0.22521008551120758,0.3052256405353546,0.24369747936725616,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3052256405353546},{"x":0.2201680690050125,"y":0.31828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.3052256405353546,0.2201680690050125,0.31828978657722473]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﻧد","boundary":[0.6655462384223938,0.32897862792015076,0.6739495992660522,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3420427441596985},{"x":0.680672287940979,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﺮﺳاﺮﺳ","boundary":[0.680672287940979,0.32897862792015076,0.7176470756530762,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7243697643280029,0.32897862792015076,0.7327731251716614,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"نﺎﺣاﺮﻃ","boundary":[0.7394958138465881,0.32897862792015076,0.7848739624023438,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﯿﺎﺖﺳ؛","boundary":[0.6252101063728333,0.32897862792015076,0.6638655662536621,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6184874176979065,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"داﺮﻓاي","boundary":[0.5798319578170776,0.32897862792015076,0.6184874176979065,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5378151535987854,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻃ","boundary":[0.5210084319114685,0.32897862792015076,0.5378151535987854,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5529412031173706,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5445378422737122,0.32897862792015076,0.5529412031173706,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﻪﮐ","boundary":[0.5596638917922974,0.32897862792015076,0.5731092691421509,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5210084319114685,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ـﯾ","boundary":[0.5109243988990784,0.32897862792015076,0.5210084319114685,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5092437267303467,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3420427441596985},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﻖ","boundary":[0.49915966391563416,0.32897862792015076,0.5092437267303467,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4924369752407074,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3420427441596985},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻇﺎـﻨﻣ","boundary":[0.45210084319114685,0.32897862792015076,0.4924369752407074,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4453781545162201,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"زروﺎـﺸﮐي","boundary":[0.3848739564418793,0.32897862792015076,0.4453781545162201,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3781512677669525,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3420427441596985},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻬـﺷي،","boundary":[0.3310924470424652,0.32897862792015076,0.3781512677669525,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.32897862792015076},{"x":0.32436975836753845,"y":0.32897862792015076},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3420427441596985},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ـﺴﻣﯿﺮي","boundary":[0.27563026547431946,0.32897862792015076,0.32436975836753845,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24537815153598785,"y":0.32897862792015076},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"اﺮـﺑ","boundary":[0.22689075767993927,0.32897862792015076,0.24537815153598785,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2689075767993927,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3420427441596985},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985}]},"confidence":1,"str":"ﻮـﻧي","boundary":[0.21512605249881744,0.32897862792015076,0.2689075767993927,0.3420427441596985]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﯿنﺪ","boundary":[0.7428571581840515,0.35391923785209656,0.7848739624023438,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6890756487846375,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3669833838939667},{"x":0.658823549747467,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"راﺪﯾﺎﭘ","boundary":[0.658823549747467,0.35391923785209656,0.6890756487846375,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻬﺷ","boundary":[0.6957983374595642,0.35391923785209656,0.7193277478218079,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"ﻪﺑ","boundary":[0.7260504364967346,0.35391923785209656,0.7361344695091248,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35391923785209656},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"ﻣﯽ","boundary":[0.6336134672164917,0.35391923785209656,0.6521008610725403,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.35391923785209656},{"x":0.63193279504776,"y":0.35391923785209656},{"x":0.63193279504776,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"ﺳﺪﻧزﺎ","boundary":[0.6000000238418579,0.35391923785209656,0.63193279504776,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.35391923785209656,0.5983193516731262,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5899159908294678,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"بﺎﺘﮐ","boundary":[0.5596638917922974,0.35391923785209656,0.5899159908294678,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5529412031173706,"y":0.35391923785209656},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3669833838939667},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"ﻧﺎﻤﺘﻔﮔﯽ","boundary":[0.5058823823928833,0.35391923785209656,0.5529412031173706,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.35391923785209656},{"x":0.49915966391563416,"y":0.35391923785209656},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"ﺖﺳا","boundary":[0.4722689092159271,0.35391923785209656,0.49915966391563416,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.35391923785209656},{"x":0.46554622054100037,"y":0.35391923785209656},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3669833838939667},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"ةرﺎﺑرد","boundary":[0.4319327771663666,0.35391923785209656,0.46554622054100037,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4268907606601715,"y":0.35391923785209656},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3669833838939667},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"ﻬﺗﮥﯿ","boundary":[0.40168067812919617,0.35391923785209656,0.4268907606601715,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.35391923785209656},{"x":0.35798320174217224,"y":0.35391923785209656},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"اﺬـﻏ","boundary":[0.3344537913799286,0.35391923785209656,0.35798320174217224,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3949579894542694,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3669833838939667},{"x":0.364705890417099,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"داﻮـﻣ","boundary":[0.364705890417099,0.35391923785209656,0.3949579894542694,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3344537913799286,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3669833838939667},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"ﯽﯾ","boundary":[0.3176470696926117,0.35391923785209656,0.3344537913799286,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2201680690050125,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3669833838939667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.35391923785209656,0.2201680690050125,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2554621994495392,"y":0.35391923785209656},{"x":0.2554621994495392,"y":0.3669833838939667},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"ﺮﻬـﺷ","boundary":[0.22521008551120758,0.35391923785209656,0.2554621994495392,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.35391923785209656},{"x":0.29411765933036804,"y":0.35391923785209656},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3669833838939667},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"نورد","boundary":[0.26218488812446594,0.35391923785209656,0.29411765933036804,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3126050531864166,"y":0.35391923785209656},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3669833838939667}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.2991596758365631,0.35391923785209656,0.3126050531864166,0.3669833838939667]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"راﻮﻤﻫ","boundary":[0.7529411911964417,0.3776721954345703,0.7848739624023438,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39073634147644043},{"x":0.707563042640686,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"ﻦﺘﺧﺎﺳ","boundary":[0.707563042640686,0.3776721954345703,0.7495798468589783,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3776721954345703},{"x":0.680672287940979,"y":0.3776721954345703},{"x":0.680672287940979,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"اﺮﺑ","boundary":[0.6689075827598572,0.3776721954345703,0.680672287940979,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3776721954345703},{"x":0.702521026134491,"y":0.3776721954345703},{"x":0.702521026134491,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"هاري","boundary":[0.6554622054100037,0.3776721954345703,0.702521026134491,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6487395167350769,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"str":"ﺳرﯿنﺪ","boundary":[0.6067227125167847,0.3776721954345703,0.6487395167350769,0.39073634147644043]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3776721954345703},{"x":0.529411792755127,"y":0.3776721954345703},{"x":0.529411792755127,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5126050710678101,"y":0.390736341