مکانیک سیالات مکانیک سیالات

توضیحات

مکانیک سیالات,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":3794817,"title":"مکانیک سیالات","price":"۲۸۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۴۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۸۴‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۸۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/92c895d627fc74c6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/92c895d627fc74c6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/92c895d627fc74c6/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/92c895d627fc74c6/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/92c895d627fc74c6/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/92c895d627fc74c6/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"file":null,"print_book":true,"isbn":"9786005107753","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":2,"description":["مکانیک سیالات",""],"pages_count":902,"keywords":null,"token":"92c895d627fc74c6","created_at":"2018-03-03 04:19:37","updated_at":"2022-09-10 10:56:25","publisher_id":131,"deleted_at":null,"published_at":"2019-08-13 17:33:20","available_for_web":true,"publisher_title":"کتاب دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1916674,"title":"فرانک ام. وایت","meta_title":"فرانک ام. وایت","meta_description":"فرانک ام. وایت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرانک","lastname":"ام. وایت","token":"e8680b1d407b20ff","created_at":"2018-03-03 04:19:37","updated_at":"2018-03-03 04:19:37","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916674,"title":"فرانک ام. وایت","meta_title":"فرانک ام. وایت","meta_description":"فرانک ام. وایت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرانک","lastname":"ام. وایت","token":"e8680b1d407b20ff","created_at":"2018-03-03 04:19:37","updated_at":"2018-03-03 04:19:37","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783505,"file":"5a99bfea03f5c4.29078317.pdf","book_id":3794817,"toc":[{"page":0,"title":"مکانیک سیالات وایت، ویراست هفتم، جلد"},{"page":1,"title":"مکانیک سیالات وایت، ویراست هفتم، متن","children":[{"page":15,"title":"1-5.pdf"},{"page":369,"title":"6-11.pdf"},{"page":850,"title":"pey1.pdf"},{"page":875,"title":"vajeh.pdf"},{"page":879,"title":"index.pdf"},{"page":899,"title":"jeld.pdf"}]}],"created_at":null,"updated_at":"2022-09-10 10:56:25","process_started_at":"2019-01-07 10:09:25","process_done_at":"2019-01-07 10:41:42","process_failed_at":null,"pages_count":902,"version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"2a6420b7d98f0e1550ab13d2c60705c1b463a1b6e37299cb32cd2e3ad314b292010c329466148ca0fd1ba87806f428573068d0ea50668d66795153330a2ead6b","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۹۰۲"},"publisher":{"id":131,"title":"کتاب دانشگاهی","description":null,"token":"7507aceab2812b8c","slug":"کتاب-دانشگاهی"},"study_subjects":[{"id":343,"title":" دینامیک سیالاتی محاسباتی","meta_title":" دینامیک سیالاتی محاسباتی","meta_description":" دینامیک سیالاتی محاسباتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"81f04069210410c6","type":"","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:24:00","updated_at":"2022-11-27 15:40:09","study_fields":[{"id":25,"title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","meta_title":"مهندسی مکانیک بیوسیستم","meta_description":"مهندسی مکانیک بیوسیستم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"46e42fb715907a5b","books_count":98,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-12-03 14:36:11","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":4579,"title":"انتقال سیالات و حرارت","meta_title":"انتقال سیالات و حرارت","meta_description":"انتقال سیالات و حرارت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"057569ac47d2c6f7","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:24:46","updated_at":"2022-02-22 14:44:45","study_fields":[{"id":1201,"title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","meta_title":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی","meta_description":"کاردان فنی عملیات پتروشیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":4,"token":"2704702ff4172506","books_count":27,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-11-30 11:55:35","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":6253,"title":"آزمایشگاه مکانیک سیالات","meta_title":"آزمایشگاه مکانیک سیالات","meta_description":"آزمایشگاه مکانیک سیالات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"5e90f50ca26404d9","type":"","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:25:10","updated_at":"2022-11-27 15:40:09","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","meta_title":"مهندسی نفت","meta_description":"مهندسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"92beec874cc27d55","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-12-03 15:34:09","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]},{"id":709,"title":"مهندسی هوافضا","meta_title":"مهندسی هوافضا","meta_description":"مهندسی هوافضا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b8e8f7ac8a2af1cb","books_count":67,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-12-03 16:14:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]},{"id":1558,"title":"مهندسی شیمی","meta_title":"مهندسی شیمی","meta_description":"مهندسی شیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":52,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-12-03 16:20:26","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":18166,"title":"خواص سیالات مخزن","meta_title":"خواص سیالات مخزن","meta_description":"خواص سیالات مخزن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"f17bf0df5a006307","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:31:43","updated_at":"2022-11-23 15:40:39","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","meta_title":"مهندسی نفت","meta_description":"مهندسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"92beec874cc27d55","books_count":130,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-12-03 15:34:09","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":36661,"title":"مقدمه‌ای بر مکانیک سیالات عددی","meta_title":"مقدمه‌ای بر مکانیک سیالات عددی","meta_description":"مقدمه‌ای بر مکانیک سیالات عددی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"389493ba12719e4a","type":"","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:55:35","updated_at":"2022-11-27 12:17:43","study_fields":[{"id":709,"title":"مهندسی هوافضا","meta_title":"مهندسی هوافضا","meta_description":"مهندسی هوافضا - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"b8e8f7ac8a2af1cb","books_count":67,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-12-03 16:14:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":36907,"title":"مکانیک سیالات","meta_title":"مکانیک سیالات","meta_description":"مکانیک سیالات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"2f354c734d3503d9","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:56:01","updated_at":"2022-11-27 12:17:43","study_fields":[{"id":223,"title":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای","meta_title":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای","meta_description":"مهندسی بهداشت حرفه‌ای - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"86083871ac150cfc","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-12-03 14:24:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":229,"title":"مهندسی بهداشت محیط","meta_title":"مهندسی بهداشت محیط","meta_description":"مهندسی بهداشت محیط - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"c84c734715453496","books_count":63,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-11-27 15:52:11","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":388,"title":"مدیریت مناطق خشک و بیابانی","meta_title":"مدیریت مناطق خشک و بیابانی","meta_description":"مدیریت مناطق خشک و بیابانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"a96bb2f4c88566f2","books_count":24,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-27 12:17:44","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]},{"id":886,"title":"مهندسی چوب و کاغذ","meta_title":"مهندسی چوب و کاغذ","meta_description":"مهندسی چوب و کاغذ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"77a36e17bf787460","books_count":46,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-12-03 16:08:28","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":"علوم تجربی","meta_description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":976,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:32:03"}]}]},{"id":36913,"title":"مکانیک سیالات","meta_title":"مکانیک سیالات","meta_description":"مکانیک سیالات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"1997869869fcf3d0","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:56:02","updated_at":"2022-11-27 12:17:43","study_fields":[{"id":313,"title":"کاردان فنی کشتی","meta_title":"کاردان فنی کشتی","meta_description":"کاردان فنی کشتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":4,"token":"05d1fd1574be450d","books_count":23,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-12-03 14:27:54","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":36916,"title":"مکانیک سیالات ۱","meta_title":"مکانیک سیالات ۱","meta_description":"مکانیک سیالات ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"200d4671e67844e2","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:56:03","updated_at":"2022-11-27 12:17:43","study_fields":[{"id":1558,"title":"مهندسی شیمی","meta_title":"مهندسی شیمی","meta_description":"مهندسی شیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":52,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-12-03 16:20:26","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]},{"id":36919,"title":"مکانیک سیالات ۲","meta_title":"مکانیک سیالات ۲","meta_description":"مکانیک سیالات ۲ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"","token":"ce84be415189d6ac","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:56:03","updated_at":"2022-11-27 12:17:43","study_fields":[{"id":703,"title":"مهندسی مکانیک خودرو","meta_title":"مهندسی مکانیک خودرو","meta_description":"مهندسی مکانیک خودرو - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"8d5e0b329b3c28c7","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-12-03 16:14:03","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]},{"id":1558,"title":"مهندسی شیمی","meta_title":"مهندسی شیمی","meta_description":"مهندسی شیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"degree_id":7,"token":"ec08dc539e2c39fe","books_count":52,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-12-03 16:20:26","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","meta_title":"فنی و مهندسی","meta_description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":703,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-12-03 16:20:26"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA","ebook_price_en":140000,"urlify":"%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA","pages_count_fa":"۹۰۲","authorTitle":"فرانک ام. وایت","tocStr":"مکانیک سیالات وایت، ویراست هفتم، جلد, مکانیک سیالات وایت، ویراست هفتم، متن","url":"/preview/92c895d627fc74c6/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA"}
{"toc":[{"page":0,"title":"مکانیک سیالات وایت، ویراست هفتم، جلد"},{"page":1,"title":"مکانیک سیالات وایت، ویراست هفتم، متن","children":[{"page":15,"title":"1-5.pdf"},{"page":369,"title":"6-11.pdf"},{"page":850,"title":"pey1.pdf"},{"page":875,"title":"vajeh.pdf"},{"page":879,"title":"index.pdf"},{"page":899,"title":"jeld.pdf"}]}],"pages_count":902,"version":"6.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"92c895d627fc74c6","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/0c0ed76762481ecad0ddb5f389afbadc.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/dd3a0254bc6e6a351f878de806d25c51.jpg"},"info":{"width":606.611,"height":708.661,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/d656ca0b177d38f32bc1676d6e90784d.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/b13749928a842ffbc8ca06a3377741f5.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.42749,0.26526,0.42751,0.69564]},"elements":[{"words":[{"str":"مکانیک","boundary":[0.503132009405217,0.26526465360092627,0.5724877717413599,0.28945513637384673],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.427491225680902,0.26526465360092627,0.4968745539003264,0.28945513637384673],"dir":"rtl"},{"str":"ویراست","boundary":[0.49622921688279087,0.29191985678658244,0.5264682032458828,0.3043606764983701],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.4735464329254786,0.29191985678658244,0.4930110969088472,0.3043606764983701],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42749,0.26526,0.57249,0.30436],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/7e51914a80517b4d160f811f385f67f3.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/94fb848368a0fe24065a511732f2bf4b.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/73b9a93c3803afac168f5371587c077e.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/96196f321a8a78bbdbfbda44537470ef.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.3757,0.27265,0.37573,0.52651]},"elements":[{"words":[{"str":"مکانیک","boundary":[0.505369440264895,0.27265147129972017,0.6242650328411401,0.3141208703390124],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.3756995253089266,0.27265147129972017,0.4946423736850828,0.3141208703390124],"dir":"rtl"},{"str":"ویراست","boundary":[0.4943265146058161,0.31675995481563407,0.5398249894576904,0.3354787807708701],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.4601973257811564,0.31675995481563407,0.48948443594131746,0.3354787807708701],"dir":"rtl"},{"str":"فرانک","boundary":[0.5125427994003177,0.39907733286968244,0.5616110617951625,0.41923606851378287],"dir":"rtl"},{"str":"ام.","boundary":[0.4839388533656762,0.39907733286968244,0.5068008972038678,0.41923606851378287],"dir":"rtl"},{"str":"وایت","boundary":[0.4386212792210669,0.39907733286968244,0.4781553501605549,0.41923606851378287],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمة","boundary":[0.5372566039159963,0.4547697773395653,0.5829683861980248,0.47348860329480136],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.46648374959574823,0.4547697773395653,0.5324145252514978,0.47348860329480136],"dir":"rtl"},{"str":"افضلی","boundary":[0.41703653628113263,0.4547697773395653,0.4622577114738067,0.47348860329480136],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3757,0.27265,0.62427,0.47349],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/1a7532d93b1c532a575411f0e0dc36ac.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/4ebc93ee86d5aceb8a2ae08835847c8f.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.30124,0.12117,0.29485,0.08401]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.6464995430298517,0.12120647195992963,0.686253484705037,0.13416565915970846],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6616361664388654,0.15576862422173965,0.6862239498300925,0.1687278114215185],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6526132621433459,0.15576862422173965,0.6581215163204797,0.1687278114215185],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.6377276851713597,0.15576862422173965,0.6490986120249602,0.1687278114215185],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآور","boundary":[0.599923045242506,0.15576862422173965,0.6342130350529741,0.16872781142151866],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.6424680325999387,0.17304322075904477,0.686194414955148,0.18600240795882358],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.6228421081993735,0.17304322075904477,0.638953382481553,0.18600240795882358],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.6424828000374108,0.19031781729634992,0.6862091823926202,0.20327700449612876],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.6078974614774985,0.19031781729634992,0.6389681499190252,0.20327700449612876],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.6597607018798949,0.2075924138336552,0.6862239498300925,0.22055160103343402],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.6533073317045398,0.22486701037096032,0.6862091823926203,0.23782619757073914],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6181460630832113,0.22486701037096032,0.6497926815861541,0.23782619757073914],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.5893938623248214,0.22486701037096032,0.6175405981468508,0.23782619757073914],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.6488475655879328,0.24214160690826558,0.6862387172675647,0.2551007941080444],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6538684943284837,0.2594162034455708,0.6862239498300925,0.2723753906453496],"dir":"rtl"},{"str":"شناسة","boundary":[0.6591109346311177,0.2766907999828758,0.6862239498300925,0.28964998718265467],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.6292807109372565,0.2766907999828758,0.6555962845127321,0.28964998718265467],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.6717223262323837,0.29396539652018105,0.686194414955148,0.30692458371995984],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.6498960536484595,0.29396539652018105,0.6711020938585509,0.30692458371995984],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.6219265270760966,0.29396539652018105,0.6463814035300739,0.30692458371995984],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.6717223262323837,0.31123999305748623,0.686194414955148,0.3241991802572651],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.6498883717358213,0.31123999305748623,0.6710873264210788,0.3241991802572651],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.6204202484539314,0.31123999305748623,0.6463750238219996,0.3241991802572651],"dir":"rtl"},{"str":"شمارة","boundary":[0.6600412831918668,0.32851458959479135,0.6862091823926203,0.3414737767945702],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6343902443026407,0.32851458959479135,0.6565266330734812,0.3414737767945702],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.6038068812976969,0.32851458959479135,0.6337995468037523,0.3414737767945702],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.5837231663354933,0.32851458959479135,0.6002922311793112,0.3414737767945702],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.58372,0.12121,0.68625,0.34147],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"وایت،","boundary":[0.5454016660951122,0.12116759439833007,0.5702257284858947,0.1341267815981089],"dir":"rtl"},{"str":"فرانک","boundary":[0.5147001635903907,0.12116759439833007,0.5418870159767265,0.1341267815981089],"dir":"rtl"},{"str":"White,","boundary":[0.4936890535549325,0.13715342386225549,0.5246317575383667,0.1472327916843057],"dir":"ltr"},{"str":"Frank","boundary":[0.5275032037135183,0.13715342386225549,0.5542995394200336,0.1472327916843057],"dir":"ltr"},{"str":"M.","boundary":[0.5571709855951853,0.13715342386225549,0.5702532943691763,0.1472327916843057],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.5360914530994391,0.15579987026198802,0.5702485359726573,0.16875905746176686],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات/","boundary":[0.494985699882841,0.15579987026198802,0.5325768029810534,0.16875905746176686],"dir":"rtl"},{"str":"فرانک","boundary":[0.4647140136567472,0.15579987026198802,0.49150855937084154,0.16875905746176686],"dir":"rtl"},{"str":"ام.","boundary":[0.4512252207723174,0.15579987026198802,0.4612500799902863,0.16875905746176686],"dir":"rtl"},{"str":"وایت؛","boundary":[0.42328732267018027,0.15579987026198802,0.44782647932804875,0.16875905746176686],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمة","boundary":[0.3924578759775752,0.15579987026198802,0.41982741788074146,0.16875905746176686],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.34709334334571273,0.15579987026198802,0.38899300843877016,0.16875905746176686],"dir":"rtl"},{"str":"افضلی.","boundary":[0.3137363656937075,0.15579987026198802,0.3436126730866734,0.16875905746176686],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5475952868902895,0.17307446679929314,0.5702633034101295,0.18603365399907196],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5446565668333201,0.17307446679929314,0.5475952868902896,0.18603365399907196],"dir":"ltr"},{"str":"نشر","boundary":[0.525030642432755,0.17307446679929314,0.5411419167149345,0.18603365399907196],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4993796035435287,0.17307446679929314,0.5215159923143693,0.18603365399907196],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی،","boundary":[0.44990868801163025,0.17307446679929314,0.4958649534251431,0.18603365399907196],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.416534279324439,0.17307446679929314,0.4194729993814085,0.18603365399907196],"dir":"ltr"},{"str":"1393","boundary":[0.4194729993814085,0.17307446679929314,0.446423572768189,0.18603365399907196],"dir":"ltr"},{"str":"900","boundary":[0.5500614489481483,0.1903490633365983,0.5702633034101297,0.2033082505363771],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.52920982723739,0.1903490633365983,0.5465467988297626,0.2033082505363771],"dir":"rtl"},{"str":"978-600-5107-75-3","boundary":[0.4536743845670434,0.2076236598739034,0.5703371405974906,0.22058284707368223],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.5558798193121984,0.22489825641120853,0.5702633034101295,0.23785744361098735],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.545685857225133,0.24219445159384692,0.5702736406163601,0.25515363879362574],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی:","boundary":[0.5156931917190775,0.24219445159384692,0.5421712071067473,0.25515363879362574],"dir":"rtl"},{"str":"Fluid","boundary":[0.3751026368189483,0.24082692146048612,0.39928197538141774,0.25090628928253633],"dir":"ltr"},{"str":"mechanics,7th","boundary":[0.40214411299534647,0.24082692146048612,0.46796182956525023,0.25090628928253633],"dir":"ltr"},{"str":"Ed,","boundary":[0.47082396717917896,0.24082692146048612,0.48640544434940663,0.25090628928253633],"dir":"ltr"},{"str":"2011","boundary":[0.48926758196333536,0.24082692146048612,0.5121832999972107,0.25090628928253633],"dir":"ltr"},{"str":"سیالات","boundary":[0.5375342317404739,0.2594690481311521,0.5702588731788879,0.2724282353309309],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5194588882744906,0.2594690481311521,0.5340195816220883,0.2724282353309309],"dir":"ltr"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.48178715528288674,0.2594690481311521,0.515944238156105,0.2724282353309309],"dir":"rtl"},{"str":"افضلی","boundary":[0.5428997340220428,0.27675228412659036,0.5702342607831009,0.2897114713263692],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.539857641902768,0.27675228412659036,0.5428849665845707,0.2897114713263692],"dir":"ltr"},{"str":"محمدرضا،","boundary":[0.4910069587447022,0.27675228412659036,0.5363429917843823,0.2897114713263692],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44673418120302116,0.27675228412659036,0.44976150588482394,0.2897114713263692],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4497762733222961,0.27675228412659036,0.45705661999609487,0.2897114713263692],"dir":"ltr"},{"str":"1331","boundary":[0.4605712701144805,0.27675228412659036,0.4875070760637888,0.2897114713263692],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.41567826019896664,0.27675228412659036,0.4432195310846355,0.2897114713263692],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.41280681402381497,0.2753847539932296,0.41567826019896664,0.2854641218152798],"dir":"ltr"},{"str":"1393","boundary":[0.540933367681299,0.29403120039296216,0.5678691736306073,0.306990387592741],"dir":"ltr"},{"str":"7م2و","boundary":[0.5134068642331024,0.29403120039296216,0.5374187175629135,0.306990387592741],"dir":"rtl"},{"str":"TA","boundary":[0.4735569342143477,0.2926636702596013,0.4870297596681593,0.30274303808165154],"dir":"ltr"},{"str":"357/","boundary":[0.48794780203101495,0.29403120039296216,0.5134363991080468,0.306990387592741],"dir":"ltr"},{"str":"620/106","boundary":[0.5245858143995642,0.31130579693026733,0.5702614985011051,0.3242649841300462],"dir":"ltr"},{"str":"3668824","boundary":[0.5231238380898156,0.32858039346757245,0.5702614985011051,0.3415395806673513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31374,0.12117,0.57034,0.34154],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرانک","boundary":[0.5082707494802683,0.4672297523499327,0.5427937366375202,0.48162884923857585],"dir":"rtl"},{"str":"ام.","boundary":[0.488695690697663,0.4672297523499327,0.5045460735845002,0.48162884923857585],"dir":"rtl"},{"str":"وایت","boundary":[0.4572246406180009,0.4672297523499327,0.4849710148018949,0.48162884923857585],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیک","boundary":[0.503244323971325,0.49304060599319216,0.5744578299414718,0.5178790481261015],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.425549143570668,0.49304060599319216,0.4968192580511249,0.5178790481261015],"dir":"rtl"},{"str":"ویراست","boundary":[0.4960721897976697,0.5221115951607516,0.5275711339258904,0.5350707823605304],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.47244428984213616,0.5221115951607516,0.49271998149147844,0.5350707823605304],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمة","boundary":[0.5235178005050464,0.5525914414647913,0.5516481280632177,0.5641107189757059],"dir":"rtl"},{"str":"محمدرضا","boundary":[0.4784893677844076,0.5525914414647913,0.5205380597884319,0.5641107189757059],"dir":"rtl"},{"str":"افضلی","boundary":[0.4483548254242767,0.5525914414647913,0.47559940533584405,0.5641107189757059],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.5125595414874747,0.5800887884132803,0.5424488349312248,0.5916080659241948],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5045391821136798,0.5800887884132803,0.5094354080489097,0.5916080659241948],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.4821451836002685,0.5800887884132803,0.5014150486751148,0.5916080659241948],"dir":"rtl"},{"str":"خوانی","boundary":[0.4575590410354271,0.5800887884132803,0.4816069925457258,0.5916080659241948],"dir":"rtl"},{"str":"فرزانه","boundary":[0.5061335731127625,0.5936418488130932,0.5311791470656282,0.6066010360128721],"dir":"rtl"},{"str":"فرزانیان","boundary":[0.4688162586204917,0.5936418488130932,0.5026189229943769,0.6066010360128721],"dir":"rtl"},{"str":"حروف","boundary":[0.5254659536729078,0.6129686941855902,0.551430390401822,0.6244879716965047],"dir":"rtl"},{"str":"چینی","boundary":[0.5045158823790014,0.6129686941855902,0.5249277626183652,0.6244879716965047],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49649552300520633,0.6129686941855902,0.5013917489404363,0.6244879716965047],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.4701897943880456,0.6129686941855902,0.49337138956664134,0.6244879716965047],"dir":"rtl"},{"str":"آرایی","boundary":[0.44857026592873234,0.6129686941855902,0.4696647299445893,0.6244879716965047],"dir":"rtl"},{"str":"الهام","boundary":[0.5065352474120066,0.6265216105944342,0.524551521128101,0.6394807977942131],"dir":"rtl"},{"str":"احمدی","boundary":[0.47192037397714987,0.6265216105944342,0.503020597293621,0.6394807977942131],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.5245182123524692,0.6458484559669313,0.5407295770441826,0.6573677334778457],"dir":"rtl"},{"str":"هنری","boundary":[0.5002471084537016,0.6458484559669313,0.5213940789139041,0.6573677334778457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49222674907990666,0.6458484559669313,0.49712297501513664,0.6573677334778457],"dir":"rtl"},{"str":"گرافیک","boundary":[0.4592658286419372,0.6458484559669313,0.48910261564134166,0.6573677334778457],"dir":"rtl"},{"str":"فاران","boundary":[0.5017786558022083,0.6594015163667442,0.5241217886976597,0.672360703566523],"dir":"rtl"},{"str":"اتحاد","boundary":[0.47589133791342675,0.6594015163667442,0.4982640056838226,0.672360703566523],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.52980725212446,0.6831686656911385,0.5520322455201339,0.6961278528909174],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5115103970963937,0.6831686656911385,0.5262926020060744,0.6961278528909174],"dir":"rtl"},{"str":"1394","boundary":[0.46156692356538453,0.6831557065039389,0.48850272951469287,0.6961148937037177],"dir":"ltr"},{"str":"لیتوگرافی","boundary":[0.5115103970963937,0.7004432622284438,0.552047012957606,0.7134024494282226],"dir":"rtl"},{"str":"رامین","boundary":[0.4648305272467426,0.7004303030412441,0.4884879620772206,0.7133894902410229],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5115103970963937,0.717717858765749,0.5337353904920675,0.7306770459655278],"dir":"rtl"},{"str":"رامتین","boundary":[0.46146355150307905,0.7177048995785493,0.48848796207722056,0.7306640867783281],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی","boundary":[0.5115103970963937,0.7349924553030542,0.5443384105971132,0.747951642502833],"dir":"rtl"},{"str":"کتیبه","boundary":[0.468684828426989,0.7349794961158543,0.48850272951469276,0.7479386833156332],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.5501567809611634,0.7522670518403595,0.5715547978583935,0.7652262390401383],"dir":"rtl"},{"str":"صفحات","boundary":[0.5115103970963937,0.7522670518403595,0.5466421308427777,0.7652262390401383],"dir":"rtl"},{"str":"،900","boundary":[0.4652735503709089,0.7536925624323352,0.48850272951469287,0.766651749632114],"dir":"ltr"},{"str":"خشتی","boundary":[0.43409948986707675,0.7536925624323352,0.4617589002525232,0.766651749632114],"dir":"rtl"},{"str":"1000","boundary":[0.5001169909213076,0.7703805397623968,0.5270527968706159,0.7833397269621757],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.4729596734099162,0.7703805397623968,0.496602340802922,0.7833397269621757],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.6316254518425661,0.7934417013663412,0.6580886997927637,0.8064008885661199],"dir":"rtl"},{"str":"ISBN","boundary":[0.3492041171615673,0.7908711075641336,0.3791065372164037,0.8023903850750481],"dir":"ltr"},{"str":"978-600-5107-75-3","boundary":[0.3856698427596075,0.7908711075641336,0.4884774607883514,0.8023903850750481],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.511507115443622,0.7934417013663412,0.5317237373430755,0.8064008885661199],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5316942024681311,0.7934417013663412,0.5389745491419299,0.8064008885661199],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.5389745491419299,0.7934417013663412,0.5591911710413834,0.8064008885661199],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5591616361664389,0.7934417013663412,0.5664419828402377,0.8064008885661199],"dir":"ltr"},{"str":"5107","boundary":[0.5664419828402377,0.7934417013663412,0.5933925562270183,0.8064008885661199],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5933630213520739,0.7934417013663412,0.6006433680258726,0.8064008885661199],"dir":"ltr"},{"str":"75","boundary":[0.6006433680258726,0.7934417013663412,0.614126038437999,0.8064008885661199],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6140965035630545,0.7934417013663412,0.6213768502368533,0.8064008885661199],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6213768502368533,0.7934417013663412,0.6281108017241803,0.8064008885661199],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.48195074567355106,0.8072709915884076,0.5180489261611718,0.8231099981659151],"dir":"ltr"},{"str":"مرکز","boundary":[0.6574986586244297,0.8319186861850024,0.6788966755216598,0.8448778733847813],"dir":"rtl"},{"str":"پخش:","boundary":[0.6261769237458753,0.8319186861850024,0.6538954038812108,0.8448778733847813],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5931569335580172,0.8319186861850024,0.6225736690026565,0.8448778733847813],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگمهر،","boundary":[0.550508574138279,0.8319186861850024,0.5895536788147983,0.8448778733847813],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5308235799878251,0.8319186861850024,0.5469053193950602,0.8448778733847813],"dir":"rtl"},{"str":"وصال","boundary":[0.5028245185405178,0.8319186861850024,0.5272203252446063,0.8448778733847813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4944661489312478,0.8319186861850024,0.499221263797299,0.8448778733847813],"dir":"rtl"},{"str":"قدس،","boundary":[0.46429627417552577,0.8319186861850024,0.49086289418802886,0.8448778733847813],"dir":"rtl"},{"str":"شمارة","boundary":[0.4338458181078318,0.8319186861850024,0.4606930194323069,0.8448778733847813],"dir":"rtl"},{"str":"،87","boundary":[0.41337814977135084,0.8319186861850024,0.430242563364613,0.8448778733847813],"dir":"ltr"},{"str":"تلفکس","boundary":[0.3779806021504671,0.8319186861850024,0.40977489502813197,0.8448778733847813],"dir":"rtl"},{"str":"66467226","boundary":[0.3210816655700477,0.8319186861850024,0.37446595203208144,0.8448778733847813],"dir":"ltr"},{"str":"Website:","boundary":[0.30123948025183406,0.8488706698315881,0.34641129029977197,0.8603899473425026],"dir":"ltr"},{"str":"www.ketabedaneshgahi.com","boundary":[0.3496505107200403,0.8488706698315881,0.5001995244885135,0.8603899473425026],"dir":"ltr"},{"str":"E-mail:","boundary":[0.510044482803319,0.8488706698315881,0.5494243160625417,0.8603899473425026],"dir":"ltr"},{"str":"info@ketabedaneshgahi.com","boundary":[0.5527059688341437,0.8488706698315881,0.7051453033805948,0.8603899473425026],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6212006254830184,0.8782857335008843,0.6432139522749238,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.6009170657140173,0.8782857335008843,0.6181552517109716,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5935024145296153,0.8782857335008843,0.5980584101376818,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5770570187695279,0.8782857335008843,0.5909306603177625,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"دائم","boundary":[0.5606192181683638,0.8782857335008843,0.5742336110158521,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5465879332364982,0.8782857335008843,0.55779909393567,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5344507830898515,0.8782857335008843,0.5438061265175594,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5041561106242818,0.8782857335008843,0.5317033910958916,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.496680531156273,0.8782857335008843,0.5012365267643396,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"مخصوص","boundary":[0.4581877284911067,0.8782857335008843,0.4941087769444204,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.441367239969333,0.8782857335008843,0.45524088151756764,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.4187137549408937,0.8782857335008843,0.4385438322156571,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی","boundary":[0.37894188340077123,0.8782857335008843,0.41583479503617204,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.3568044249805973,0.8782857335008843,0.37599553038892514,0.8898050110117989],"dir":"rtl"},{"str":"36000","boundary":[0.49714873598939374,0.903030779939333,0.5308184934260292,0.9159899671391118],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.46920874429197523,0.903030779939333,0.4936488533084803,0.9159899671391118],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30124,0.46723,0.70515,0.91599],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/f2c0573512daf7f50e07137a8690a232.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/9b6849318847188a1665c26424ee8d72.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.40927,0.13101,0.41096,0.83731]},"elements":[{"words":[{"str":"دربارة","boundary":[0.5174890761983365,0.1310089501186486,0.5890356699248009,0.16268696327366353],"dir":"rtl"},{"str":"نویسنده","boundary":[0.40926673109644945,0.1310089501186486,0.5092947892276467,0.16268696327366353],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40927,0.13101,0.58904,0.16269],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/65b942311cefff20da207c23cd292a87.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/bce15b4885d4e832212ffb970c4a46d6.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/e8372c9cd14be1f7f73fdf661cf6cf82.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/d0d5001f1ee4f7679cd8bdbdbc5f79a3.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.44982,0.13101,0.45156,0.83731]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.4498154890729167,0.1310089501186486,0.5484357181650966,0.16268696327366353],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.44982,0.13101,0.54844,0.16269],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/49b60a761f12e11e26ed373eafbd41e4.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/afd464c04050fe2b11b70af5b30648ec.jpg"},"info":{"width":609.38606,"height":694.708,"margin":[0.10925,0.08361,0.0818,0.09124]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.10925113711987439,0.21454467200608004,0.11752175624102724,0.21471740644990392],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10925,0.21454,0.11752,0.21472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007\u0002","boundary":[0.15749641532659933,0.17654318073204833,0.17403765356890505,0.17671591517587223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1575,0.17654,0.17404,0.17672],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.16950850500255943,0.21454467200608004,0.17423457307178963,0.21471740644990392],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16951,0.21454,0.17423,0.21472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.22090449525543787,0.17654318073204833,0.22563056332466808,0.17671591517587223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2209,0.17654,0.22563,0.17672],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.22700899984486023,0.1385416030907946,0.23527961896601307,0.1387143375346185],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22701,0.13854,0.23528,0.13871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.23094738990255206,0.17654318073204833,0.2348857799602439,0.17671591517587223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23095,0.17654,0.23489,0.17672],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.2441409965958197,0.15754239191142147,0.2606822348381254,0.15771512635524537],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24414,0.15754,0.26068,0.15772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r\u0003y","boundary":[0.2396118480294741,0.17654318073204833,0.26895285395927826,0.17671591517587223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23961,0.17654,0.26895,0.17672],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003W","boundary":[0.20081870596120951,0.1783568923921991,0.22090449525543787,0.17852962683602297],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.22563058301661837,0.1783568923921991,0.23094740959450236,0.17852962683602297],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.2348857996521942,0.1783568923921991,0.2396118677214244,0.17852962683602297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20082,0.17836,0.23961,0.17853],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"BO","boundary":[0.1986526111214293,0.21454467200608004,0.21716300500868035,0.21471740644990392],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19865,0.21454,0.21716,0.21472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.23547655816084795,0.21454467200608004,0.24335333827623165,0.21471740644990392],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23548,0.21454,0.24335,0.21472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.2530023742256263,0.21454467200608004,0.2569407642833182,0.21471740644990392],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.253,0.21454,0.25694,0.21472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.25831920080351034,0.1783568923921991,0.2616668323525484,0.17852962683602297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25832,0.17836,0.26167,0.17853],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.26166673389279693,0.21454467200608004,0.2656051239504888,0.21471740644990392],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26167,0.21454,0.26561,0.21472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.2754512172464201,0.1385416030907946,0.27938960730411194,0.1387143375346185],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27545,0.13854,0.27939,0.13871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.2701343709765858,0.14035531475094537,0.2754511975544698,0.14052804919476924],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.27938958761216165,0.14035531475094537,0.28411565568139185,0.14052804919476924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27013,0.14036,0.28412,0.14053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2864786897160069,0.11954090063738977,0.2947493088371597,0.11971363508121366],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28648,0.11954,0.29475,0.11971],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.28411567537334215,0.1385416030907946,0.28805406543103396,0.1387143375346185],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28412,0.13854,0.28805,0.13871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.2923862748025447,0.14035531475094537,0.30144457193523594,0.14052804919476924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29239,0.14036,0.30144,0.14053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.33511782662045136,0.11954090063738977,0.33905621667814323,0.11971363508121366],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33512,0.11954,0.33906,0.11971],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rQO","boundary":[0.34378226505542314,0.11954090063738977,0.3674126054015741,0.11971363508121366],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.374698627008304,0.11954090063738977,0.38336308513522604,0.11971363508121366],"dir":"ltr"},{"str":"tu","boundary":[0.3957690138169553,0.11954090063738977,0.41900555454123767,0.11971363508121366],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4178240178319798,0.11954090063738977,0.4209747298781333,0.11971363508121366],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4278668730951935,0.11954090063738977,0.4373190092336539,0.11971363508121366],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34378,0.11954,0.43732,0.11971],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3298009803506171,0.12135461229754052,0.33511780692850107,0.12152734674136441],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.33905619698619294,0.12135461229754052,0.34378226505542314,0.12152734674136441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3298,0.12135,0.34378,0.12153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N\u0004O","boundary":[0.30144457193523594,0.1385416030907946,0.3199549461305367,0.1387143375346185],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.32428721457789833,0.1385416030907946,0.33236089450421624,0.1387143375346185],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3357085654371549,0.1385416030907946,0.33885927748330835,0.1387143375346185],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.34575146008426905,0.1385416030907946,0.35520359622272946,0.1387143375346185],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30144,0.13854,0.3552,0.13871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3323609338881168,0.14035531475094537,0.3357085654371549,0.14052804919476924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33236,0.14036,0.33571,0.14053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3412223312098738,0.14035531475094537,0.34575147977621934,0.14052804919476924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34122,0.14036,0.34575,0.14053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.3678064444073433,0.12135461229754052,0.374698627008304,0.12152734674136441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36781,0.12135,0.3747,0.12153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xr","boundary":[0.3597327054051745,0.14035531475094537,0.36898792204075026,0.14052804919476924],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.3731232316013267,0.14035531475094537,0.3829692067455563,0.14052804919476924],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.35992964460000937,0.14061441641668126,0.36445879316635493,0.14078715086050514],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35973,0.14036,0.38297,0.14079],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0004x","boundary":[0.2874632872304299,0.15754239191142147,0.3057768009986969,0.15771512635524537],"dir":"ltr"},{"str":"\b\u0004O","boundary":[0.3103059692569928,0.15754239191142147,0.3225149193599866,0.15771512635524537],"dir":"ltr"},{"str":"e\u0003y\u0004","boundary":[0.33117941687080926,0.15754239191142147,0.3676095249044587,0.15771512635524537],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28746,0.15754,0.36761,0.15772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDU\u0004","boundary":[0.26895285395927826,0.1783568923921991,0.29396163082562143,0.17852962683602297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26895,0.17836,0.29396,0.17853],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.27367892202850846,0.1955439695526752,0.2819495608416116,0.1957167039964991],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27368,0.19554,0.28195,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3057768009986969,0.15935610357157223,0.31030594956504254,0.1595288380153961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30578,0.15936,0.31031,0.15953],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0004","boundary":[0.3225149587438872,0.15935610357157223,0.33117941687080926,0.1595288380153961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32251,0.15936,0.33118,0.15953],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQO","boundary":[0.2939616505175717,0.17654318073204833,0.3231056975605907,0.17671591517587223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29396,0.17654,0.32311,0.17672],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.29022019965471474,0.1955439695526752,0.2984908384678179,0.1957167039964991],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29022,0.19554,0.29849,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N\u0004O","boundary":[0.278995650146641,0.21454467200608004,0.29750608341779267,0.21471740644990392],"dir":"ltr"},{"str":"\u0012\u0004","boundary":[0.30203523198413823,0.21454467200608004,0.3081397365735606,0.21471740644990392],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.279,0.21454,0.30814,0.21472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.1606471470647031,0.21635838366623078,0.16950852469450975,0.21653111811005465],"dir":"ltr"},{"str":"VN","boundary":[0.17423457307178963,0.21635838366623078,0.19865263081337958,0.21653111811005465],"dir":"ltr"},{"str":"Qmrt","boundary":[0.21263387613428505,0.21635838366623078,0.23547653846889766,0.21653111811005465],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.24768554764774234,0.21635838366623078,0.2530023742256263,0.21653111811005465],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.2569407642833182,0.21635838366623078,0.2616668323525484,0.21653111811005465],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.26993737270590007,0.21635838366623078,0.2789956698385913,0.21653111811005465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16065,0.21636,0.279,0.21653],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.18998801515085542,0.7268751763330777,0.1982586342720083,0.7270479107769017],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18999,0.72688,0.19826,0.72705],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19333566639184366,0.8070238143219883,0.20160628551299653,0.8071965487658123],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19334,0.80702,0.20161,0.8072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0006","boundary":[0.2425655421129916,0.30972143692025994,0.25910678035529733,0.3098941713640838],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24257,0.30972,0.25911,0.30989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0006\u0007","boundary":[0.2238582090309057,0.44428153411217386,0.24867006639436426,0.44445426855599773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22386,0.44428,0.24867,0.44445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0010","boundary":[0.21322451649123708,0.7690223460792156,0.22976571534964219,0.7691950805230395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21322,0.76902,0.22977,0.7692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0006\u0007","boundary":[0.25812218284087446,0.4211351531866627,0.282934040204333,0.4213078876304866],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25812,0.42114,0.28293,0.42131],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0000","boundary":[0.2557591488062592,0.4632822711124671,0.2723003476646643,0.46345500555629104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25576,0.46328,0.2723,0.46346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0002\u0002","boundary":[0.2425655224210412,0.5204573720181713,0.26737737978449977,0.5206301064619953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24257,0.52046,0.26738,0.52063],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.27525417959183385,0.44428153411217386,0.2803740866668332,0.44445426855599773],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27525,0.44428,0.28037,0.44445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0007\u0010","boundary":[0.25457763178895154,0.5394581608387982,0.2793894891524101,0.539630895282622],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25458,0.53946,0.27939,0.53963],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.25910676066334704,0.6154614600666752,0.2673773797844999,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25911,0.61546,0.26738,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.287069330072959,0.44428148229184034,0.29100772013065085,0.4444542167356642],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28707,0.44428,0.29101,0.44445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.29494612988029295,0.23371828163775266,0.3032167490014458,0.23389101608157653],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29495,0.23372,0.30322,0.23389],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QH","boundary":[0.306958219556253,0.21635838366623078,0.3205456652552899,0.21653111811005465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30696,0.21636,0.32055,0.21653],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3114873681225987,0.23371828163775266,0.31975798724375154,0.23389101608157653],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31149,0.23372,0.31976,0.23389],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003a","boundary":[0.3233026367554256,0.1783568923921991,0.33866235798042377,0.17852962683602297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3233,0.17836,0.33866,0.17853],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3542189790163562,0.15935610357157223,0.35756661056539424,0.1595288380153961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35422,0.15936,0.35757,0.15953],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"qD","boundary":[0.38336308513522604,0.12135461229754052,0.39576905320085587,0.12152734674136441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38336,0.12135,0.39577,0.12153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4144763862829418,0.12135461229754052,0.41782401783197987,0.12152734674136441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41448,0.12135,0.41782,0.12153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4233377639127484,0.12135461229754052,0.427866912479094,0.12152734674136441],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42334,0.12135,0.42787,0.12153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0018vQ","boundary":[0.3829692264375066,0.1385416030907946,0.4227469660201941,0.1387143375346185],"dir":"ltr"},{"str":"J","boundary":[0.4278668730951935,0.1385416030907946,0.4373190092336539,0.1387143375346185],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38297,0.13854,0.43732,0.13871],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.40069200138907013,0.14035531475094537,0.40541806945830033,0.14052804919476924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40069,0.14036,0.40542,0.14053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005y","boundary":[0.4182178174538485,0.14035531475094537,0.4278668730951935,0.14052804919476924],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41822,0.14036,0.42787,0.14053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tQOu","boundary":[0.3800154338942377,0.15754239191142147,0.4188086547303034,0.15771512635524537],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4178240178319798,0.15754239191142147,0.4209747298781333,0.15771512635524537],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4278668730951935,0.15754239191142147,0.4373190092336539,0.15771512635524537],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38002,0.15754,0.43732,0.15772],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QH","boundary":[0.36642800788715113,0.15935610357157223,0.380015453586188,0.1595288380153961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36643,0.15936,0.38002,0.15953],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0019","boundary":[0.33866237767237406,0.17654318073204833,0.3514621453598725,0.17671591517587223],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.35618819373715244,0.17654318073204833,0.3622926983265748,0.17671591517587223],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3701694784419584,0.17654318073204833,0.3733201904881119,0.17671591517587223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33866,0.17654,0.37332,0.17672],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.35146212566792223,0.1783568923921991,0.35618819373715244,0.17852962683602297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35146,0.17836,0.35619,0.17853],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0004","boundary":[0.3252718514762218,0.1955439695526752,0.3386623382884734,0.1957167039964991],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.3439791845583077,0.1955439695526752,0.34791757461599954,0.1957167039964991],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.35264364268522974,0.1955439695526752,0.3565820327429216,0.1957167039964991],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32527,0.19554,0.35658,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3668218468929204,0.1783568923921991,0.3701694784419584,0.17852962683602297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36682,0.17836,0.37017,0.17853],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.3778493390544575,0.1783568923921991,0.3880891532044563,0.17852962683602297],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.3912398652506098,0.1783568923921991,0.39576901381695534,0.17852962683602297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37785,0.17836,0.39577,0.17853],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4144763862829418,0.15935610357157223,0.41782401783197987,0.1595288380153961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41448,0.15936,0.41782,0.15953],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4233377639127484,0.15935610357157223,0.427866912479094,0.1595288380153961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42334,0.15936,0.42787,0.15953],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"HC","boundary":[0.39576901381695534,0.17654318073204833,0.42589769775829783,0.17671591517587223],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.4339713776846158,0.17654318073204833,0.4371220897307693,0.17671591517587223],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39577,0.17654,0.43712,0.17672],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"J\u0003y","boundary":[0.3674126054015741,0.1955439695526752,0.40226735741214686,0.1957167039964991],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36741,0.19554,0.40227,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.338662377672374,0.19735768121282593,0.343979204250258,0.1975304156566498],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.34791757461599954,0.19735768121282593,0.35264364268522974,0.1975304156566498],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.3565820327429216,0.19735768121282593,0.3674126447854747,0.1975304156566498],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33866,0.19736,0.36741,0.19753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tQO","boundary":[0.3205456652552899,0.21454467200608004,0.34712981783666,0.21471740644990392],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.35717271248377425,0.21454467200608004,0.3603234245299277,0.21471740644990392],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32055,0.21454,0.36032,0.21472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0006","boundary":[0.30617054154471474,0.29072056173241123,0.322711819170921,0.2908932961762351],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30617,0.29072,0.32271,0.29089],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.3043982857107037,0.30972143692025994,0.31345658284339495,0.3098941713640838],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3044,0.30972,0.31346,0.30989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.33058855990240416,0.30972143692025994,0.3366930644918265,0.3098941713640838],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33059,0.30972,0.33669,0.30989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.3469328786418252,0.21635838366623078,0.35717269279182395,0.21653111811005465],"dir":"ltr"},{"str":"QH","boundary":[0.3626864388725925,0.21635838366623078,0.37627388457162936,0.21653111811005465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34693,0.21636,0.37627,0.21653],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3916337239483292,0.19735768121282593,0.39498135549736724,0.1975304156566498],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39163,0.19736,0.39498,0.19753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005ir","boundary":[0.4215654490028865,0.1783568923921991,0.43397143676046673,0.17852962683602297],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42157,0.17836,0.43397,0.17853],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDU\u0004","boundary":[0.40226735741214686,0.19735768121282593,0.42727613427849,0.1975304156566498],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40227,0.19736,0.42728,0.19753],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.4272761539704403,0.1955439695526752,0.43633445110313146,0.1957167039964991],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42728,0.19554,0.43633,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\u0003yu","boundary":[0.37627388457162936,0.21454467200608004,0.4134916706168172,0.21471740644990392],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.41683928247390495,0.21454467200608004,0.4199899945200584,0.21471740644990392],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4268822165049197,0.21454467200608004,0.4363343526433801,0.21471740644990392],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37627,0.21454,0.43633,0.21472],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.39478429815083066,0.21635838366623078,0.3981319296998687,0.21653111811005465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39478,0.21636,0.39813,0.21653],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4134916903087674,0.21635838366623078,0.4168393218578055,0.21653111811005465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41349,0.21636,0.41684,0.21653],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.42235306793857413,0.21635838366623078,0.4268822165049197,0.21653111811005465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42235,0.21636,0.42688,0.21653],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Cq","boundary":[0.346539039636056,0.23371828163775266,0.36623098992451514,0.23389101608157653],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0003y","boundary":[0.37371393103412964,0.23371828163775266,0.40856870273665263,0.23389101608157653],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.42707909662390375,0.23371828163775266,0.43613739375659494,0.23389101608157653],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34654,0.23372,0.43614,0.23389],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.34870513447583623,0.2527190704583795,0.35697577328893937,0.2528918049022034],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34871,0.25272,0.35698,0.25289],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0004","boundary":[0.36623098992451514,0.23553199329790336,0.37371397041803023,0.23570472774172727],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36623,0.23553,0.37371,0.2357],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.36524641210204256,0.2527190704583795,0.37351705091514564,0.2528918049022034],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36525,0.25272,0.37352,0.25289],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0010","boundary":[0.35303736353929727,0.2717198592790064,0.36957856239770237,0.27189259372283026],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35304,0.27172,0.36958,0.27189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.3514620272081709,0.30972143692025994,0.3546127392543243,0.3098941713640838],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35146,0.30972,0.35461,0.30989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.3768646627722334,0.29072056173241123,0.3800153748183869,0.2908932961762351],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37686,0.29072,0.38002,0.29089],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3979350298889344,0.23553199329790336,0.4012826614379725,0.23570472774172727],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39794,0.23553,0.40128,0.2357],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.39675351287162686,0.29072056173241123,0.3999042249177803,0.2908932961762351],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39675,0.29072,0.3999,0.29089],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4001011247287147,0.25453278211853025,0.4054179513065987,0.25470551656235413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4001,0.25453,0.40542,0.25471],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xHv","boundary":[0.4085686830447024,0.23553199329790336,0.42707905724000317,0.23570472774172727],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40857,0.23553,0.42708,0.2357],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.4054179513065987,0.2527190704583795,0.41821771899409715,0.2528918049022034],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.42648833811524994,0.2527190704583795,0.43594047425371035,0.2528918049022034],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40542,0.25272,0.43594,0.25289],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.41821771899409715,0.25453278211853025,0.42648833811525005,0.25470551656235413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41822,0.25453,0.42649,0.25471],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.42983596966428805,0.2717198592790064,0.4359404742537104,0.27189259372283026],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42984,0.27172,0.43594,0.27189],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.404433373484126,0.2735335709391571,0.41349167061681724,0.27370630538298096],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.41664236297102036,0.2735335709391571,0.42983596966428805,0.27370630538298096],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40443,0.27353,0.42984,0.27371],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4298360090481886,0.29072056173241123,0.435940513637611,0.2908932961762351],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42984,0.29072,0.43594,0.29089],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003L","boundary":[0.3575665317975932,0.29253427339256194,0.37686464308028317,0.2927070078363858],"dir":"ltr"},{"str":"QW","boundary":[0.3823783891610517,0.29253427339256194,0.39675351287162686,0.2927070078363858],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.40443337348412595,0.29253427339256194,0.4134916706168172,0.2927070078363858],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.41664236297102036,0.29253427339256194,0.42983604843208917,0.2927070078363858],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35757,0.29253,0.42984,0.29271],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.29415845186875467,0.31153514858041065,0.3043982660187534,0.3117078830242345],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.31345656315144466,0.31153514858041065,0.33058855990240416,0.3117078830242345],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.34122223275012237,0.31153514858041065,0.35146204690012117,0.3117078830242345],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\b","boundary":[0.3546127589462746,0.31153514858041065,0.3620956606719885,0.3117078830242345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29416,0.31154,0.3621,0.31171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0006","boundary":[0.3233025382956743,0.3287222257408868,0.33984377653798004,0.3288949601847107],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3233,0.32872,0.33984,0.32889],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0006\u0010","boundary":[0.32271177978702054,0.34772301456151367,0.34752363715047907,0.34789574900533754],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32271,0.34772,0.34752,0.3479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tutR\u000e","boundary":[0.3620957000558891,0.30972143692025994,0.40010110503676444,0.3098941713640838],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3621,0.30972,0.4001,0.30989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0006","boundary":[0.3563850147802857,0.36689653782596443,0.37292621363869083,0.3670692722697883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35639,0.3669,0.37293,0.36707],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.38080303313797503,0.31153514858041065,0.38552910120720524,0.3117078830242345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3808,0.31154,0.38553,0.31171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3813937719546786,0.3287222257408868,0.38749827654410096,0.3288949601847107],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.39084592778508925,0.3287222257408868,0.40029806392354966,0.3288949601847107],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38139,0.32872,0.4003,0.32889],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.3748954480514373,0.33053593740103754,0.3813937916466289,0.3307086718448614],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.38749827654410096,0.33053593740103754,0.39084590809313896,0.3307086718448614],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3749,0.33054,0.39085,0.33071],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.37410775034794863,0.3495367262216644,0.38434756449794744,0.34970946066548825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37411,0.34954,0.38435,0.34971],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4298360090481887,0.30972143692025994,0.4359405136376111,0.3098941713640838],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42984,0.30972,0.43594,0.30989],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.40443337348412606,0.31153514858041065,0.4134916706168173,0.3117078830242345],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.4166423629710205,0.31153514858041065,0.4298360484320893,0.3117078830242345],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40443,0.31154,0.42984,0.31171],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.4044333734841261,0.33053593740103754,0.41349167061681735,0.3307086718448614],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.41664236297102053,0.33053593740103754,0.4298359696642882,0.3307086718448614],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40443,0.33054,0.42984,0.33071],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4298360090481887,0.3287222257408868,0.4359405136376111,0.3288949601847107],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42984,0.32872,0.43594,0.32889],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0004","boundary":[0.38434756449794744,0.34772301456151367,0.39655657367679215,0.34789574900533754],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.39990420522583014,0.34772301456151367,0.4085686633527522,0.34789574900533754],"dir":"ltr"},{"str":"xSw","boundary":[0.4130978119190978,0.34772301456151367,0.42806369413832673,0.34789574900533754],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.4325928427046724,0.34772301456151367,0.43574355475082593,0.34789574900533754],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38435,0.34772,0.43574,0.3479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3953750763514349,0.3495367262216644,0.39990422491778044,0.34970946066548825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39538,0.34954,0.3999,0.34971],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.41329473142198236,0.3508321481831216,0.41782387998832793,0.35100488262694546],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41329,0.35083,0.41782,0.351],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.42806369413832673,0.3495367262216644,0.43259284270467235,0.34970946066548825],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42806,0.34954,0.43259,0.34971],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H\u0004","boundary":[0.41427932893640534,0.36689653782596443,0.42648833811525005,0.3670692722697883],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4298359696642881,0.36689653782596443,0.4359404742537105,0.3670692722697883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41428,0.3669,0.43594,0.36707],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.4077809853412139,0.36871024948611514,0.4142793289364054,0.368882983929939],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40778,0.36871,0.41428,0.36888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.42530682109794254,0.36871024948611514,0.4298359696642881,0.368882983929939],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42531,0.36871,0.42984,0.36888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004\u0002\u0004","boundary":[0.45957095244351337,0.12593207505887333,0.4808382587550492,0.12610480950269723],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.12593,0.48084,0.1261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0002\u0004","boundary":[0.45957095244351337,0.14493277751227818,0.4808381996791984,0.14510551195610205],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.14493,0.48084,0.14511],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0002\u0004","boundary":[0.45957095244351337,0.16393356633290504,0.4808382587550492,0.16410630077672891],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.16393,0.48084,0.16411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007\u0002\u0004","boundary":[0.45957095244351337,0.1829343551535319,0.4808382587550492,0.18310708959735578],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.18293,0.48084,0.18311],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.45169417232812964,0.20193514397415877,0.45976787194639795,0.20210787841798264],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.46784157156466616,0.20193514397415877,0.4810351782579338,0.20210787841798264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45169,0.20194,0.48104,0.20211],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\b\u0002\u0004","boundary":[0.4516940738683783,0.2209358464275636,0.48103507979818244,0.2211085808713875],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45169,0.22094,0.48104,0.22111],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0003\u0002\u0004","boundary":[0.4516940738683783,0.2401094560592362,0.48103507979818244,0.2402821905030601],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45169,0.24011,0.48104,0.24028],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.4514971149815933,0.3993705268976318,0.47512745532774425,0.3995432613414557],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.4383035082883256,0.39962962856336764,0.4469679664152476,0.3998023630071915],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.47512745532774425,0.39962962856336764,0.48083812091139744,0.3998023630071915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4383,0.39937,0.48084,0.3998],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.32192410177548214,0.4225170287372537,0.3284224453706737,0.4226897631810776],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.33866227921262276,0.4225170287372537,0.34417602529339136,0.4226897631810776],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004U","boundary":[0.3632772170731967,0.4225170287372537,0.37686466277223357,0.4226897631810776],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.408371763541818,0.4225170287372537,0.41329475111393277,0.4226897631810776],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.4572077805652464,0.4225170287372537,0.4609492511200536,0.4226897631810776],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.4676445536020303,0.4225170287372537,0.47256754117414507,0.4226897631810776],"dir":"ltr"},{"str":"Qw","boundary":[0.3097150925966375,0.42277613040298956,0.32192410177548214,0.42294886484681343],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3284224453706737,0.42277613040298956,0.33866225952067247,0.42294886484681343],"dir":"ltr"},{"str":"es","boundary":[0.344176005601441,0.42277613040298956,0.36760942644470745,0.42294886484681343],"dir":"ltr"},{"str":"H\u0002","boundary":[0.37686466277223357,0.42277613040298956,0.3884828740585239,0.42294886484681343],"dir":"ltr"},{"str":"h\u0002","boundary":[0.39301204231681974,0.42277613040298956,0.40955324117522485,0.42294886484681343],"dir":"ltr"},{"str":"\b\u0002","boundary":[0.413294770805883,0.42277613040298956,0.4268822165049198,0.42294886484681343],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.4314113256873649,0.42277613040298956,0.4440141738719788,0.42294886484681343],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.448543361822225,0.42277613040298956,0.45720781994914694,0.42294886484681343],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.4609492511200536,0.42277613040298956,0.46528148018351456,0.42294886484681343],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.47256754117414507,0.42277613040298956,0.4808381602952979,0.42294886484681343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30972,0.42252,0.48084,0.42295],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bQ","boundary":[0.29986909776045745,0.44428148229184034,0.31286582433474114,0.4444542167356642],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.31503189948257104,0.44428148229184034,0.32369637730144335,0.4444542167356642],"dir":"ltr"},{"str":"aw","boundary":[0.32802858667295415,0.44428148229184034,0.3494928124873746,0.4444542167356642],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.35992954614025796,0.44428148229184034,0.3689878432729492,0.4444542167356642],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.37981841593160176,0.44428148229184034,0.3871044375383316,0.4444542167356642],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29987,0.44428,0.3871,0.44445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.28037408666683317,0.4460951939519911,0.28706934976490933,0.446267928395815],"dir":"ltr"},{"str":"wv","boundary":[0.29100772013065085,0.4460951939519911,0.29986913714435803,0.446267928395815],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28037,0.4461,0.29987,0.44627],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.321333323574878,0.4460951939519911,0.32802858667295415,0.446267928395815],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32133,0.4461,0.32803,0.44627],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.3496897516822095,0.4460951939519911,0.35992956583220825,0.446267928395815],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.3689878235809989,0.4460951939519911,0.3798184750074526,0.446267928395815],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34969,0.4461,0.37982,0.44627],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.31995488705468583,0.4632822711124671,0.32468095512391604,0.46345500555629104],"dir":"ltr"},{"str":"LxR\u0004","boundary":[0.3292101036902616,0.4632822711124671,0.3514620075162205,0.46345500555629104],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0004","boundary":[0.35815727061429664,0.4632822711124671,0.36406485570083436,0.46345500555629104],"dir":"ltr"},{"str":"p\u0004","boundary":[0.36859400426718,0.4632822711124671,0.37942457692583254,0.46345500555629104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31995,0.46328,0.37942,0.46346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.30715511936718737,0.4650959827726179,0.31995488705468583,0.46526871721644175],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.32468093543196574,0.4650959827726179,0.32921008399831136,0.46526871721644175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30716,0.4651,0.32921,0.46527],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0000\u0006","boundary":[0.28332785951815176,0.4822830599330939,0.3081397168816103,0.4824557943769178],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28333,0.48228,0.30814,0.48246],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010\u0000\u0007","boundary":[0.28549397404988225,0.5012838487537207,0.3103058314133408,0.5014565831975446],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28549,0.50128,0.31031,0.50146],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2939615323658699,0.5204573720181713,0.2990814394408693,0.5206301064619953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29396,0.52046,0.29908,0.52063],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005W","boundary":[0.299081419748919,0.5222710836783221,0.31227502644218663,0.522443818122146],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29908,0.52227,0.31228,0.52244],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.3514620075162205,0.4650959827726179,0.35815727061429664,0.46526871721644175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35146,0.4651,0.35816,0.46527],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pm","boundary":[0.39163360579662754,0.4460951939519911,0.4085686436608018,0.446267928395815],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39163,0.4461,0.40857,0.44627],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0004","boundary":[0.3947842784588804,0.4632822711124671,0.4006919029293187,0.46345500555629104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39478,0.46328,0.40069,0.46346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QoD","boundary":[0.378243059908525,0.4650959827726179,0.3947842981508307,0.46526871721644175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37824,0.4651,0.39478,0.46527],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"WQF\u000e","boundary":[0.40856866335275216,0.44428148229184034,0.43712205034686874,0.4444542167356642],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40857,0.44428,0.43712,0.44445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4272760358187386,0.4460951939519911,0.4306236673677767,0.446267928395815],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42728,0.4461,0.43062,0.44627],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.4339712595329141,0.4632822711124671,0.43712197157906757,0.46345500555629104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43397,0.46328,0.43712,0.46346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0004tN","boundary":[0.40541795130659863,0.4650959827726179,0.43397127922486445,0.46526871721644175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40542,0.4651,0.43397,0.46527],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003R","boundary":[0.33472384977103015,0.4822830599330939,0.3504774100017975,0.4824557943769178],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.3550065585681431,0.4822830599330939,0.3611110631575654,0.4824557943769178],"dir":"ltr"},{"str":"\bq","boundary":[0.3707600991069601,0.4822830599330939,0.3815906717656127,0.4824557943769178],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.38611984002390853,0.4822830599330939,0.3967534931796765,0.4824557943769178],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.4001011050367643,0.4822830599330939,0.4073871266434942,0.4824557943769178],"dir":"ltr"},{"str":"rO","boundary":[0.41270395322137815,0.4822830599330939,0.4229437673713769,0.4824557943769178],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4314113059954144,0.4822830599330939,0.4375158105848368,0.4824557943769178],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33472,0.48228,0.43752,0.48246],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3504774100017975,0.48409677159324466,0.3550065585681431,0.48426950603706853],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35048,0.4841,0.35501,0.48427],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.35874802912295034,0.5012838487537207,0.3618987411691038,0.5014565831975446],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35875,0.50128,0.3619,0.50146],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CN","boundary":[0.3368899643027607,0.5030975604138714,0.3587480685068509,0.5032702948576953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33689,0.5031,0.35875,0.50327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.36544327252907616,0.48409677159324466,0.3707600991069601,0.48426950603706853],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.3658371115348453,0.48435587325898044,0.37036626010119095,0.48452860770280437],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36544,0.4841,0.37076,0.48453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.39675347348772627,0.48409677159324466,0.4001011050367643,0.48426950603706853],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39675,0.4841,0.4001,0.48427],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.40738712664349414,0.48409677159324466,0.41270395322137815,0.48426950603706853],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40739,0.4841,0.4127,0.48427],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005a","boundary":[0.4229437673713769,0.48409677159324466,0.4314113059954144,0.48426950603706853],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42294,0.4841,0.43141,0.48427],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"jQw","boundary":[0.36662480923833396,0.5012838487537207,0.38592292052102395,0.5014565831975446],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003R","boundary":[0.39045208877931986,0.5012838487537207,0.40620564901008716,0.5014565831975446],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.41073479757643283,0.5012838487537207,0.41683930216585513,0.5014565831975446],"dir":"ltr"},{"str":"\bq","boundary":[0.42648831842329954,0.5012838487537207,0.4373188910819521,0.5014565831975446],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36662,0.50128,0.43732,0.50146],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.406205629318137,0.5030975604138714,0.4107347778844826,0.5032702948576953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40621,0.5031,0.41073,0.50327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4211714918454155,0.5030975604138714,0.42648831842329954,0.5032702948576953],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.4213684113483001,0.5033566620796073,0.42589755991464573,0.5035293965234311],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42117,0.5031,0.42649,0.50353],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"iu\bO\u0004","boundary":[0.31227502644218663,0.5204573720181713,0.34555442242968265,0.5206301064619953],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.3489020539787207,0.5204573720181713,0.3536281220479509,0.5206301064619953],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0003Rt\u0003y","boundary":[0.36150490216333453,0.5204573720181713,0.4211715312293161,0.5206301064619953],"dir":"ltr"},{"str":"\bq","boundary":[0.42648831842329954,0.5204573720181713,0.43731896984975327,0.5206301064619953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31228,0.52046,0.43732,0.52063],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.316410336002763,0.5394581608387982,0.3195610480489165,0.539630895282622],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31641,0.53946,0.31956,0.53963],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.32999780139375023,0.5222710836783221,0.33334543294278823,0.522443818122146],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33,0.52227,0.33335,0.52244],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.3355115277825685,0.5394581608387982,0.3386622398287219,0.539630895282622],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33551,0.53946,0.33866,0.53963],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.34437288572042485,0.5222710836783221,0.3489020342867704,0.522443818122146],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34437,0.52227,0.3489,0.52244],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.3061705218527643,0.5412718724989488,0.316410336002763,0.5414446069427727],"dir":"ltr"},{"str":"QH","boundary":[0.3219240820835316,0.5412718724989488,0.33551156716646907,0.5414446069427727],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3431913883950676,0.5412718724989488,0.3534312025450663,0.5414446069427727],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30617,0.54127,0.35343,0.54144],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.3043982660187534,0.6154614600666752,0.3134565631514446,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3044,0.61546,0.31346,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3305885402104538,0.6154614600666752,0.33669304479987616,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33059,0.61546,0.33669,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3581572706142965,0.5222710836783221,0.36150490216333453,0.522443818122146],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35816,0.52227,0.3615,0.52244],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3849383033146507,0.5222710836783221,0.3894674518809963,0.522443818122146],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38494,0.52227,0.38947,0.52244],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4105378583815979,0.5222710836783221,0.4138854899306359,0.522443818122146],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41054,0.52227,0.41389,0.52244],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4211715312293161,0.5222710836783221,0.42648835780720007,0.522443818122146],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42117,0.52227,0.42649,0.52244],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"HQ","boundary":[0.3534312222370166,0.5394581608387982,0.3680032260665758,0.539630895282622],"dir":"ltr"},{"str":"N\u0003yu","boundary":[0.37135087730756416,0.5394581608387982,0.41447628782319035,0.539630895282622],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4178238996802781,0.5394581608387982,0.4209746117264316,0.539630895282622],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4278667549434917,0.5394581608387982,0.4373188910819521,0.539630895282622],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35343,0.53946,0.43732,0.53963],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.35146200751622053,0.6154614600666752,0.354612719562374,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35146,0.61546,0.35461,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.35697575359698897,0.5584589496594249,0.36524639241009205,0.5586316841032488],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35698,0.55846,0.36525,0.55863],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3680032457585261,0.5412718724989488,0.37135087730756416,0.5414446069427727],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.368,0.54127,0.37135,0.54144],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0013","boundary":[0.3613079432765494,0.5774597384800517,0.3778491421349545,0.5776324729238755],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36131,0.57746,0.37785,0.57763],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.376864643080283,0.5964605273006784,0.38001535512643647,0.5966332617445024],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37686,0.59646,0.38002,0.59663],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.39576889566525353,0.5412718724989488,0.3991165272142916,0.5414446069427727],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39577,0.54127,0.39912,0.54144],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.39675349317967645,0.5964605273006784,0.39990420522582987,0.5966332617445024],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39675,0.59646,0.3999,0.59663],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.40010110503676427,0.5602726613195756,0.40541793161464823,0.5604453957633996],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4001,0.56027,0.40542,0.56045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.41447626813124,0.5412718724989488,0.41782389968027805,0.5414446069427727],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41448,0.54127,0.41782,0.54144],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4233376457610467,0.5412718724989488,0.4278667943273923,0.5414446069427727],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42334,0.54127,0.42787,0.54144],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.40541793161464823,0.5584589496594249,0.41821769930214675,0.5586316841032488],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.42648831842329954,0.5584589496594249,0.4359404545617599,0.5586316841032488],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40542,0.55846,0.43594,0.55863],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.41821769930214675,0.5602726613195756,0.4264883184232996,0.5604453957633996],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41822,0.56027,0.42649,0.56045],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4298359499723376,0.5774597384800517,0.43594045456176,0.5776324729238755],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42984,0.57746,0.43594,0.57763],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.4044333537921756,0.5792734501402024,0.41349165092486684,0.5794461845840263],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.4166423432790699,0.5792734501402024,0.4298359499723376,0.5794461845840263],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40443,0.57927,0.42984,0.57945],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4298359893562383,0.5964606712460485,0.43594049394566065,0.5966334056898723],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42984,0.59646,0.43594,0.59663],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003L","boundary":[0.3575665121056427,0.5982742389608292,0.3768646233883327,0.5984469734046531],"dir":"ltr"},{"str":"QW","boundary":[0.38237836946910125,0.5982742389608292,0.39675349317967645,0.5984469734046531],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.40443335379217554,0.5982742389608292,0.4134916509248668,0.5984469734046531],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.4166423432790699,0.5982742389608292,0.42983602874013876,0.5984469734046531],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35757,0.59827,0.42984,0.59845],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.2941584321768043,0.617275171726826,0.3043982463268031,0.6174479061706498],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.31345654345949436,0.617275171726826,0.3305885402104538,0.6174479061706498],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.341222213058172,0.617275171726826,0.3514620272081708,0.6174479061706498],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\b","boundary":[0.3546127392543243,0.617275171726826,0.3620956409800382,0.6174479061706498],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29416,0.61728,0.3621,0.61745],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.3398437568460297,0.6344622488873021,0.34811437596718253,0.6346349833311259],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33984,0.63446,0.34811,0.63463],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3392529983373759,0.6534630377079288,0.3475236174585287,0.6536357721517527],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33925,0.65346,0.34752,0.65364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tutR\u000e","boundary":[0.36209568036393874,0.6154614600666752,0.4001010853448141,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3621,0.61546,0.4001,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3808030134460247,0.617275171726826,0.3855290815152549,0.6174479061706498],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3808,0.61728,0.38553,0.61745],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.38139375226272826,0.6344622488873021,0.3874982568521506,0.6346349833311259],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.39084590809313896,0.6344622488873021,0.4002980442315993,0.6346349833311259],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38139,0.63446,0.4003,0.63463],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.374895428359487,0.6362759605474527,0.38139377195467855,0.6364486949912767],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.3874982568521506,0.6362759605474527,0.39084588840118867,0.6364486949912767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3749,0.63628,0.39085,0.63645],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.37410773065599834,0.6552767493680796,0.3843475448059971,0.6554494838119034],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37411,0.65528,0.38435,0.65545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3729261939467405,0.6726365609723794,0.38119679337594303,0.6728092954162034],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37293,0.67264,0.3812,0.67281],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.42983598935623835,0.6154614600666752,0.43594049394566076,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42984,0.61546,0.43594,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.4044333537921757,0.617275171726826,0.41349165092486695,0.6174479061706498],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.4166423432790701,0.617275171726826,0.42983602874013893,0.6174479061706498],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40443,0.61728,0.42984,0.61745],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.40443335379217576,0.6362759605474527,0.413491650924867,0.6364486949912767],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.4166423432790701,0.6362759605474527,0.4298359499723378,0.6364486949912767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40443,0.63628,0.42984,0.63645],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.42983598935623835,0.6344622488873021,0.43594049394566076,0.6346349833311259],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42984,0.63446,0.43594,0.63463],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0004","boundary":[0.3843475448059971,0.6534630377079288,0.3965565539848418,0.6536357721517527],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.39990418553387985,0.6534630377079288,0.40856864366080187,0.6536357721517527],"dir":"ltr"},{"str":"xSw","boundary":[0.41309779222714754,0.6534630377079288,0.4280636744463765,0.6536357721517527],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.4325928230127221,0.6534630377079288,0.4357435350588756,0.6536357721517527],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38435,0.65346,0.43574,0.65364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3953750566594845,0.6552767493680796,0.39990420522583014,0.6554494838119034],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39538,0.65528,0.3999,0.65545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.4132947117300321,0.6565722576967586,0.4178238602963777,0.6567449921405826],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41329,0.65657,0.41782,0.65674],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.4077809656492635,0.6744502726325302,0.41427930924445505,0.674623007076354],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40778,0.67445,0.41428,0.67462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4280636744463765,0.6552767493680796,0.4325928230127221,0.6554494838119034],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42806,0.65528,0.43259,0.65545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H\u0004","boundary":[0.4142793092444551,0.6726365609723794,0.4264883184232998,0.6728092954162034],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4298359499723378,0.6726365609723794,0.43594045456176017,0.6728092954162034],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41428,0.67264,0.43594,0.67281],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4253068014059922,0.6744502726325302,0.4298359499723378,0.674623007076354],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42531,0.67445,0.42984,0.67462],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0002\u0005","boundary":[0.4595708342918116,0.4506726567133239,0.4808381406033475,0.4508453911571478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.45067,0.48084,0.45085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0002\u0005","boundary":[0.4595708342918116,0.4696734455339507,0.4808381406033475,0.46984617997777456],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.46967,0.48084,0.46985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0005","boundary":[0.4676445142181296,0.48867423435457746,0.4808380815274967,0.48884696879840134],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46764,0.48867,0.48084,0.48885],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0005","boundary":[0.46764451421812947,0.5076750231752043,0.48083808152749663,0.5078477576190281],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46764,0.50768,0.48084,0.50785],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002\u0005","boundary":[0.45957083429181156,0.526848546439655,0.4808381406033474,0.5270212808834788],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.52685,0.48084,0.52702],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004\u0002\u0005","boundary":[0.45957083429181156,0.5458493352602817,0.4808381406033474,0.5460220697041056],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.54585,0.48084,0.54602],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.45149709528964294,0.7052833708550927,0.47512743563579396,0.7054561052989166],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.47512743563579396,0.7055424725208286,0.48083810121944714,0.7057152069646524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4515,0.70528,0.48084,0.70572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.23764253484892658,0.7282570518836688,0.24945770502200207,0.7284297863274927],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0007","boundary":[0.2537899340854631,0.7282570518836688,0.2628482312181543,0.7284297863274927],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004L","boundary":[0.2721034478537301,0.7282570518836688,0.28391861802680557,0.7284297863274927],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0005","boundary":[0.3171980140143016,0.7282570518836688,0.32625631114699283,0.7284297863274927],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0005","boundary":[0.3398437765379799,0.7282570518836688,0.36130800235240046,0.7284297863274927],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004v","boundary":[0.3682001849533611,0.7282570518836688,0.37725848208605234,0.7284297863274927],"dir":"ltr"},{"str":"p\u0005U","boundary":[0.4026610979581647,0.7282570518836688,0.42648829873134936,0.7284297863274927],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004D","boundary":[0.43082058687066127,0.7282570518836688,0.43987888400335245,0.7284297863274927],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.45720776087329595,0.7282570518836688,0.4609492314281032,0.7284297863274927],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.4676445339100798,0.7282570518836688,0.4725675214821946,0.7284297863274927],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.24945770502200207,0.7285161535494046,0.2537899340854631,0.7286888879932285],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.2628482312181543,0.7285161535494046,0.2721034478537301,0.7286888879932285],"dir":"ltr"},{"str":"tCq","boundary":[0.28391861802680557,0.7285161535494046,0.3215302627697129,0.7286888879932285],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.32625631114699283,0.7285161535494046,0.3355115277825686,0.7286888879932285],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.3613079826604501,0.7285161535494046,0.3682001652614108,0.7286888879932285],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006O","boundary":[0.37725846239410205,0.7285161535494046,0.3880890350527546,0.7286888879932285],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.39222434461333106,0.7285161535494046,0.39832884920275335,0.7286888879932285],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.4264883184232997,0.7285161535494046,0.4308205474867607,0.7286888879932285],"dir":"ltr"},{"str":"Bu","boundary":[0.43987888400335245,0.7285161535494046,0.4615400293206575,0.7286888879932285],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.4609492314281032,0.7285161535494046,0.46528146049156416,0.7286888879932285],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4725675214821946,0.7285161535494046,0.4808381406033475,0.7286888879932285],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23764,0.72826,0.48084,0.72869],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xDU","boundary":[0.228387337905301,0.8088375259821391,0.24768544918799096,0.809010260425963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22839,0.80884,0.24769,0.80901],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0000","boundary":[0.2258273843678013,0.826197337586439,0.24236862261010703,0.8263700720302628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22583,0.8262,0.24237,0.82637],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.2665897214649117,0.7690223460792156,0.2697404335110652,0.7691950805230395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26659,0.76902,0.26974,0.7692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.27308806506010325,0.7690223460792156,0.2791925696495256,0.7691950805230395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27309,0.76902,0.27919,0.7692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0003\u0004","boundary":[0.2910077398226011,0.7690223460792156,0.3195610677408669,0.7691950805230395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29101,0.76902,0.31956,0.7692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.25634992700686327,0.7708360577393664,0.266589741156862,0.7710087921831902],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.2697404335110652,0.7708360577393664,0.27308806506010325,0.7710087921831902],"dir":"ltr"},{"str":"Ok","boundary":[0.27919258934147584,0.7708360577393664,0.2910077595145514,0.7710087921831902],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25635,0.77084,0.29101,0.77101],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0004","boundary":[0.25536530980048994,0.7880231348998423,0.2687558359966422,0.7881958693436663],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25537,0.78802,0.26876,0.7882],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xLi","boundary":[0.2687558556885925,0.7898368465599931,0.2882508273983162,0.7900095810038169],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26876,0.78984,0.28825,0.79001],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0003","boundary":[0.24768544918799096,0.8070238143219883,0.270134311900735,0.8071965487658123],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.26914967500241144,0.8070238143219883,0.27643569660914136,0.8071965487658123],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24769,0.80702,0.27644,0.8072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0006","boundary":[0.24138404478763423,0.8831997040483192,0.25792532241384053,0.8833724384921431],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24138,0.8832,0.25793,0.88337],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.2658020434533734,0.8088375259821391,0.26914967500241144,0.809010260425963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2658,0.80884,0.26915,0.80901],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.3303916207075691,0.7500215572585889,0.33866223982872196,0.7501942917024128],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33039,0.75002,0.33866,0.75019],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qw","boundary":[0.3737139113421793,0.7500215572585889,0.38375676660539293,0.7501942917024128],"dir":"ltr"},{"str":"tw","boundary":[0.3882859545556391,0.7500215572585889,0.4079778654601977,0.7501942917024128],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4134916706168172,0.7500215572585889,0.41959617520623954,0.7501942917024128],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4314113059954144,0.7500215572585889,0.4375158105848368,0.7501942917024128],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37371,0.75002,0.43752,0.75019],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3837567862973432,0.7518352689187396,0.3882859348636888,0.7520080033625636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38376,0.75184,0.38829,0.75201],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4081748243469829,0.7518352689187396,0.41349165092486684,0.7520080033625636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40817,0.75184,0.41349,0.75201],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ok","boundary":[0.4195961358223389,0.7518352689187396,0.43141138476321556,0.7520080033625636],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4196,0.75184,0.43141,0.75201],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Yu","boundary":[0.3345269302681455,0.7690223460792156,0.36406489508473483,0.7691950805230395],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3630802778783616,0.7690223460792156,0.3662309899245151,0.7691950805230395],"dir":"ltr"},{"str":"H\u0003y\u001a\u0004","boundary":[0.37312319221742607,0.7690223460792156,0.4231406671823112,0.7691950805230395],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4278667746354419,0.7690223460792156,0.43731891077390234,0.7691950805230395],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33453,0.76902,0.43732,0.7692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xLi","boundary":[0.3150319191745212,0.7708360577393664,0.3345269499600958,0.7710087921831902],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31503,0.77084,0.33453,0.77101],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.35973266602127385,0.7708360577393664,0.3630802975703119,0.7710087921831902],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35973,0.77084,0.36308,0.77101],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3685940239591302,0.7708360577393664,0.37312317252547583,0.7710087921831902],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36859,0.77084,0.37312,0.77101],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Yu","boundary":[0.2882508667822168,0.7880231348998423,0.3181826706045753,0.7881958693436663],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.31700111420336713,0.7880231348998423,0.3201518262495206,0.7881958693436663],"dir":"ltr"},{"str":"H\u0003y\u001a\u0004","boundary":[0.3270440088504813,0.7880231348998423,0.3768646036963824,0.7881958693436663],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.3815907111495133,0.7880230255013615,0.39104284728797367,0.7881957599451854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28825,0.78802,0.39104,0.7882],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pm","boundary":[0.27643569660914136,0.8088375259821391,0.2933707738572162,0.809010260425963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27644,0.80884,0.29337,0.80901],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0004","boundary":[0.2691496750024115,0.826197337586439,0.2825402405824643,0.8263700720302628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26915,0.8262,0.28254,0.82637],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3136534629623788,0.7898368465599931,0.31700109451141684,0.7900095810038169],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31365,0.78984,0.317,0.79001],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.32251486028413573,0.7898368465599931,0.3270440088504813,0.7900095810038169],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32251,0.78984,0.32704,0.79001],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3514620272081707,0.7898368465599931,0.3548096587572087,0.7900095810038169],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35146,0.78984,0.35481,0.79001],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3768646627722333,0.7898368465599931,0.3815907308414635,0.7900095810038169],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37686,0.78984,0.38159,0.79001],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3977381300780001,0.7708360577393664,0.40108576162703813,0.7710087921831902],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39774,0.77084,0.40109,0.77101],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.412113234096625,0.7880230255013615,0.41526394614277845,0.7881957599451854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41211,0.78802,0.41526,0.7882],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4231407459501124,0.7708360577393664,0.4278668140193426,0.7710087921831902],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42314,0.77084,0.42787,0.77101],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.42215610905178896,0.7880230255013615,0.42944213065851883,0.7881957599451854],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.43397127922486445,0.7880230255013615,0.4371219912710179,0.7881957599451854],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42216,0.78802,0.43712,0.7882],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003y","boundary":[0.39557199585431935,0.7898367371615123,0.41211323409662504,0.7900094716053361],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.41526396583472885,0.7898367371615123,0.4221561484356895,0.7900094716053361],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.4294421700424194,0.7898367371615123,0.433971318608765,0.7900094716053361],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39557,0.78984,0.43397,0.79001],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"WR\u0004\u0003Q","boundary":[0.2933707738572162,0.8070238143219883,0.3396468767270455,0.8071965487658123],"dir":"ltr"},{"str":"a\u0003\u0004","boundary":[0.34397908609855626,0.8070238143219883,0.3743047092347337,0.8071965487658123],"dir":"ltr"},{"str":"Yu","boundary":[0.3892705717620124,0.8070238143219883,0.41880853657860173,0.8071965487658123],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4178239193722284,0.8070238143219883,0.42097463141838193,0.8071965487658123],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.42786677463544215,0.8070238143219883,0.4373189107739025,0.8071965487658123],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29337,0.80702,0.43732,0.8072],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.3020352319841383,0.826197337586439,0.31483499967163675,0.8263700720302628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30204,0.8262,0.31483,0.82637],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xLi","boundary":[0.2825402011985637,0.8280110492465896,0.30203529105998916,0.8281837836904136],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28254,0.82801,0.30204,0.82818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003Q","boundary":[0.2845093962274095,0.8831997040483192,0.30026299584207744,0.8833724384921431],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28451,0.8832,0.30026,0.88337],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wL","boundary":[0.30026295645817686,0.8850134157084699,0.3140473216600983,0.8851861501522938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30026,0.88501,0.31405,0.88519],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w\b","boundary":[0.33511772816069996,0.8088375259821391,0.34397910579050656,0.809010260425963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33512,0.80884,0.34398,0.80901],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.342206810572595,0.826197337586439,0.3453575226187484,0.8263700720302628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34221,0.8262,0.34536,0.82637],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0004U","boundary":[0.3191672484270481,0.8280110492465896,0.3422067711886944,0.8281837836904136],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005D","boundary":[0.3453575226187484,0.8280110492465896,0.3528404637283629,0.8281837836904136],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31917,0.82801,0.35284,0.82818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0010","boundary":[0.31759187271202094,0.8641989152276925,0.33413307157042604,0.8643716496715164],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31759,0.8642,0.33413,0.86437],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xLi","boundary":[0.36977554097643783,0.8088375259821391,0.38927063083786323,0.809010260425963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36978,0.80884,0.38927,0.80901],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.4144762878231904,0.8088375259821391,0.41782391937222846,0.809010260425963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41448,0.80884,0.41782,0.80901],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.423337665452997,0.8088375259821391,0.4278668140193426,0.809010260425963],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42334,0.80884,0.42787,0.80901],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B\u0003yu","boundary":[0.3528404637283629,0.826197337586439,0.38986134996261645,0.8263700720302628],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.39320896181970416,0.826197337586439,0.39635967386585763,0.8263700720302628],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4032518564668184,0.826197337586439,0.41270399260527874,0.8263700720302628],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.42156535054313515,0.826197337586439,0.4247160625892886,0.8263700720302628],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.4280637335222272,0.826197337586439,0.4371220306549184,0.8263700720302628],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35284,0.8262,0.43712,0.82637],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.35382504155083555,0.8451981264070658,0.3620956409800381,0.8453708608508897],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35383,0.8452,0.3621,0.84537],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tuQ","boundary":[0.3140473413520486,0.8831997040483192,0.34240369069157894,0.8833724384921431],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.34634212013317134,0.8831997040483192,0.3494928321793248,0.8833724384921431],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.3573696122947085,0.8831997040483192,0.3605203243408619,0.8833724384921431],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31405,0.8832,0.36052,0.88337],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005k","boundary":[0.3378745815091339,0.8850134157084699,0.3463421595170719,0.8851861501522938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33787,0.88501,0.34634,0.88519],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.33590538648028795,0.9022004928689461,0.3441760056014408,0.9023732273127699],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33591,0.9022,0.34418,0.90237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.35402198074567043,0.8850134157084699,0.3573696122947085,0.8851861501522938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35402,0.88501,0.35737,0.88519],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0004","boundary":[0.3652463924100921,0.8641989152276925,0.37115397749662987,0.8643716496715164],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36525,0.8642,0.37115,0.86437],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.36071726353569683,0.8660126268878432,0.3652464121020424,0.8661853613316671],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36072,0.86601,0.36525,0.86619],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3711539774966299,0.8280110492465896,0.374501609045668,0.8281837836904136],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37115,0.82801,0.3745,0.82818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.3758800455658601,0.8641989152276925,0.38316606717258994,0.8643716496715164],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37588,0.8642,0.38317,0.86437],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.37115397749662987,0.8660126268878432,0.3758800455658601,0.8661853613316671],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37115,0.86601,0.37588,0.86619],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.38986131057871587,0.8280110492465896,0.39320894212775387,0.8281837836904136],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38986,0.82801,0.39321,0.82818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.39872270790047276,0.8280110492465896,0.4032518564668184,0.8281837836904136],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39872,0.82801,0.40325,0.82818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.4004949637344838,0.8451981264070658,0.40778098534121365,0.8453708608508897],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4123101339075593,0.8451981264070658,0.4154608459537127,0.8453708608508897],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40049,0.8452,0.41546,0.84537],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.397147351877396,0.8470118380672166,0.4004949834264341,0.8471845725110404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39715,0.84701,0.40049,0.84718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.39320894212775387,0.8641989152276925,0.397935010196984,0.8643716496715164],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.40246415876332964,0.8641989152276925,0.4056148708094831,0.8643716496715164],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39321,0.8642,0.40561,0.86437],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.38789211554986985,0.8660126268878432,0.39320894212775387,0.8661853613316671],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.397935010196984,0.8660126268878432,0.40246415876332964,0.8661853613316671],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.3882859545556391,0.866271728553579,0.39281510312198464,0.8664444629974029],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38789,0.86601,0.40246,0.86644],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.3880890547447048,0.8831997040483192,0.39123976679085826,0.8833724384921431],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38809,0.8832,0.39124,0.88337],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0004U","boundary":[0.3650494729072076,0.8850134157084699,0.3880890547447048,0.8851861501522938],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005D","boundary":[0.39123976679085826,0.8850134157084699,0.3987227079004727,0.8851861501522938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36505,0.88501,0.39872,0.88519],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.40778098534121365,0.8470118380672166,0.4123101339075593,0.8471845725110404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40778,0.84701,0.41231,0.84718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.41703624136069,0.8280110492465896,0.4215653899270356,0.8281837836904136],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.4247161019731892,0.8280110492465896,0.4280637335222273,0.8281837836904136],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41704,0.82801,0.42806,0.82818],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.43397127922486434,0.8451981264070658,0.4371219912710178,0.8453708608508897],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43397,0.8452,0.43712,0.84537],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wY","boundary":[0.4170362019767895,0.8470118380672166,0.43397127922486434,0.8471845725110404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41704,0.84701,0.43397,0.84718],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.41526392645082816,0.8641989152276925,0.41841463849698163,0.8643716496715164],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41526,0.8642,0.41841,0.86437],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4099470998729442,0.8660126268878432,0.41526392645082816,0.8661853613316671],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.42077767253159676,0.8660126268878432,0.4253068210979423,0.8661853613316671],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.41034093887871337,0.866271728553579,0.414870087445059,0.8664444629974029],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40995,0.86601,0.42531,0.86644],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.43397127922486434,0.8641989152276925,0.4371219912710178,0.8643716496715164],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43397,0.8642,0.43712,0.86437],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Bu","boundary":[0.3987227079004727,0.8831997040483192,0.41900545608148626,0.8833724384921431],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4178239193722284,0.8831997040483192,0.42097463141838193,0.8833724384921431],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.4278667746354419,0.8831997040483192,0.43731891077390234,0.8833724384921431],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39872,0.8832,0.43732,0.88337],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003O","boundary":[0.37903073792006325,0.9022004928689461,0.3959658545520387,0.9023732273127699],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.40266109795816457,0.9022004928689461,0.41053787807354825,0.9023732273127699],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37903,0.9022,0.41054,0.90237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.3959658348600884,0.9040142045290968,0.40266109795816457,0.9041869389729207],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39597,0.90401,0.40266,0.90419],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.41447628782319035,0.8850134157084699,0.4178239193722284,0.8851861501522938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41448,0.88501,0.41782,0.88519],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.423337665452997,0.8850134157084699,0.4278668140193426,0.8851861501522938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42334,0.88501,0.42787,0.88519],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.42353454557198095,0.9022004928689461,0.42747293562967276,0.9023732273127699],"dir":"ltr"},{"str":"v\u000e","boundary":[0.4308205671787109,0.9022004928689461,0.43731891077390245,0.9023732273127699],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42353,0.9022,0.43732,0.90237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0004","boundary":[0.414870087445059,0.9040142045290968,0.42353454557198095,0.9041869389729207],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.4274729750135734,0.9040142045290968,0.4308206065626115,0.9041869389729207],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41487,0.90401,0.43082,0.90419],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0002\u0006","boundary":[0.4595708342918116,0.7564127316800725,0.4808380815274967,0.7565854661238964],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.75641,0.48084,0.75659],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0002\u0006","boundary":[0.45957085398376185,0.7754135205006992,0.48083816029529775,0.7755862549445232],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.77541,0.48084,0.77559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0006","boundary":[0.4676445536020303,0.7944141999228451,0.4808381602952979,0.794586934366669],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46764,0.79441,0.48084,0.79459],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0006","boundary":[0.4676445536020303,0.813414988743472,0.4808381602952979,0.8135877231872959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46764,0.81341,0.48084,0.81359],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002\u0006","boundary":[0.45957085398376185,0.8325885120079226,0.48083816029529775,0.8327612464517464],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.83259,0.48084,0.83276],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004\u0002\u0006","boundary":[0.45957085398376185,0.8515893008285494,0.4808381012194469,0.8517620352723734],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.85159,0.48084,0.85176],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0002\u0006","boundary":[0.45957085398376185,0.8705900896491762,0.4808381012194469,0.870762824093],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.87059,0.48084,0.87076],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0002\u0006","boundary":[0.45957085398376185,0.8895908784698029,0.48083816029529775,0.8897636129136267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.88959,0.48084,0.88976],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007\u0002\u0006","boundary":[0.45957085398376185,0.9085916672904297,0.4808381012194469,0.9087644017342535],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45957,0.90859,0.48084,0.90876],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.665548575233244,0.18690721857240714,0.673819214046347,0.18707995301623104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66555,0.18691,0.67382,0.18708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0010\u0010","boundary":[0.6423121132767626,0.20608082820407975,0.6671239115643703,0.20625356264790362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64231,0.20608,0.66712,0.20625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.6352230111729172,0.22542699954513237,0.6434936302940701,0.22559973398895625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63522,0.22543,0.64349,0.2256],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.6492042564938224,0.2639468668850796,0.6574748953069255,0.2641196013289035],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6492,0.26395,0.65747,0.26412],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0006\u0007","boundary":[0.6393583010415427,0.3218129055660796,0.6641702174808521,0.3219856400099035],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63936,0.32181,0.66417,0.32199],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0013","boundary":[0.6488105159478043,0.8443345635864273,0.6653517935740105,0.8445072980302513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64881,0.84433,0.66535,0.84451],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0000","boundary":[0.6511735499824197,0.8830270790029765,0.6677148276086259,0.8831998134468003],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65117,0.88303,0.66771,0.8832],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6820898528594502,0.18690721857240714,0.6903604916725533,0.18707995301623104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68209,0.18691,0.69036,0.18708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.6982371930201356,0.14424183973698287,0.7065078318332388,0.14441457418080675],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69824,0.14424,0.70651,0.14441],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0002","boundary":[0.6937081035296411,0.20789453986423048,0.7126123758065619,0.20806727430805436],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69371,0.20789,0.71261,0.20807],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.837459360327343,0.08603024580111328,0.8476991744773418,0.08620298024493715],"dir":"ltr"},{"str":"Qy","boundary":[0.8547882765811873,0.08603024580111328,0.8636498511304969,0.08620298024493715],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.8476991744773418,0.08620298024493717,0.8547882765811871,0.08637571468876104],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.8636496542109937,0.08620298024493717,0.8679818832744547,0.08637571468876104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83746,0.08603,0.86798,0.08638],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.8947630341265108,0.08361196358757897,0.9095319968428552,0.08378469803140284],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89476,0.08361,0.90953,0.08378],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.9095319968428552,0.08533930802581777,0.9179995354668926,0.08551204246964164],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90953,0.08534,0.918,0.08551],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.8886583523095359,0.12230456537135007,0.9122886926556869,0.12247729981517394],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.9122887911154383,0.12256366703708586,0.9179994566990914,0.12273640148090975],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88866,0.1223,0.918,0.12274],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004\u0005","boundary":[0.762236031457628,0.14562371528757392,0.7712943285903192,0.1457964497313978],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7937431913030633,0.14562371528757392,0.7974846618578704,0.1457964497313978],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8041799643398472,0.14562377286572173,0.8091029519119619,0.1457965073095456],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002r\u0005U","boundary":[0.8217058394804764,0.14562377286572173,0.8526221226655563,0.1457965073095456],"dir":"ltr"},{"str":"Qi","boundary":[0.8591204465687974,0.14562377286572173,0.8691633412159115,0.1457965073095456],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.8843261429380254,0.14562377286572173,0.8983074276428313,0.1457965073095456],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.7541623318393597,0.14588281695330974,0.762236031457628,0.1460555513971336],"dir":"ltr"},{"str":"Uu","boundary":[0.7712943285903192,0.14588281695330974,0.7982723792533094,0.1460555513971336],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.7974847012417711,0.1458828745314575,0.801816930305232,0.14605560897528141],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8091029519119619,0.1458828745314575,0.8173735710331148,0.14605560897528141],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0002","boundary":[0.8526221029736059,0.1458828745314575,0.8603019635861048,0.14605560897528141],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006O","boundary":[0.8691633412159118,0.1458828745314575,0.8799939138745644,0.14605560897528141],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0002wQ","boundary":[0.8983074276428313,0.1458828745314575,0.9181962974341751,0.14605560897528141],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75416,0.14562,0.9182,0.14606],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.7328950846036747,0.16756104723135454,0.7411657037248276,0.1677337816751784],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.7494363228459804,0.16756104723135454,0.7577069419671333,0.1677337816751784],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7329,0.16756,0.75771,0.16773],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.7169445654861224,0.18690721857240714,0.7230490700755448,0.18707995301623104],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.7275782580257909,0.18690721857240714,0.7370303941642513,0.18707995301623104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71694,0.18691,0.73703,0.18708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.7126123758065619,0.20608082820407975,0.7220645119450222,0.20625356264790362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71261,0.20608,0.72206,0.20625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0004","boundary":[0.6866190014257957,0.22542699954513237,0.7000094488541467,0.22559973398895625],"dir":"ltr"},{"str":"\bw\u0004R","boundary":[0.7053263541998319,0.22542699954513237,0.7220644725611217,0.22559973398895625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68662,0.22543,0.72206,0.2256],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0006\u0000","boundary":[0.6704715824973084,0.30246664785780497,0.6952834989366179,0.30263938230162885],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67047,0.30247,0.69528,0.30264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.700009527621948,0.22724071120528308,0.7053263541998319,0.22741344564910698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70001,0.22724,0.70533,0.22741],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7230491094594453,0.18872093023255787,0.7275782580257909,0.18889366467638175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72305,0.18872,0.72758,0.18889],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.7736573823168847,0.18690721857240714,0.7768080943630383,0.18707995301623104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77366,0.18691,0.77681,0.18708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.780155765295977,0.18690721857240714,0.7833064773421304,0.18707995301623104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78016,0.18691,0.78331,0.18708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.7844879943594377,0.16756104723135454,0.792561693977706,0.1677337816751784],"dir":"ltr"},{"str":"U\u001a","boundary":[0.8000446350873205,0.16756104723135454,0.8301733190286631,0.1677337816751784],"dir":"ltr"},{"str":"Wu\u0004","boundary":[0.8331270721880315,0.16756104723135454,0.8620742391120666,0.1677337816751784],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8683757616641249,0.16756104723135454,0.8744802662535474,0.1677337816751784],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78449,0.16756,0.87448,0.16773],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0004","boundary":[0.792561693977706,0.16937475889150527,0.8000445563195194,0.16954749333532915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79256,0.16937,0.80004,0.16955],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0004","boundary":[0.8161919949399568,0.18690721857240714,0.8220995800264945,0.18707995301623104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81619,0.18691,0.8221,0.18708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005D","boundary":[0.8256441310784169,0.16937475889150527,0.8331272691075343,0.16954749333532915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82564,0.16937,0.83313,0.16955],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bO","boundary":[0.8305671186505319,0.18690721857240714,0.8400194517084951,0.18707995301623104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83057,0.18691,0.84002,0.18708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003oDU","boundary":[0.7415595033466963,0.18872093023255787,0.7736573823168847,0.18889366467638175],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7768081337469388,0.18872093023255787,0.780155765295977,0.18889366467638175],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003r\u0004U","boundary":[0.7880325060274601,0.18872093023255787,0.8161919161721555,0.18889366467638175],"dir":"ltr"},{"str":"Qi","boundary":[0.8209180630091869,0.18872093023255787,0.8305671186505319,0.18889366467638175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74156,0.18872,0.83057,0.18889],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.7393933888149657,0.20608082820407975,0.7441194568841959,0.20625356264790362],"dir":"ltr"},{"str":"LxR\u0004","boundary":[0.7486486054505416,0.20608082820407975,0.7709005880443015,0.20625356264790362],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0004","boundary":[0.777595811758477,0.20608082820407975,0.7835033180772136,0.20625356264790362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73939,0.20608,0.7835,0.20625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.7265936211274673,0.20789453986423048,0.7393933888149657,0.20806727430805436],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7441194568841959,0.20789453986423048,0.7486486054505416,0.20806727430805436],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72659,0.20789,0.74865,0.20807],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.7709005092765004,0.20789453986423048,0.7775957723745764,0.20806727430805436],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7709,0.20789,0.7776,0.20807],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.7393933888149657,0.22542699954513237,0.7441194568841959,0.22559973398895625],"dir":"ltr"},{"str":"LxR\u0004","boundary":[0.7486486054505416,0.22542699954513237,0.7709005880443015,0.22559973398895625],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0004","boundary":[0.777595811758477,0.22542699954513237,0.7835033180772136,0.22559973398895625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73939,0.22543,0.7835,0.2256],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.7265936211274673,0.22724071120528308,0.7393933888149657,0.22741344564910698],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7441194568841959,0.22724071120528308,0.7486486054505416,0.22741344564910698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72659,0.22724,0.74865,0.22741],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.7108401002806004,0.24460060917680496,0.7191107194017533,0.24477334362062886],"dir":"ltr"},{"str":"\u0013","boundary":[0.7273813385229061,0.24460060917680496,0.735651957644059,0.24477334362062886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71084,0.2446,0.73565,0.24477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.7709005092765004,0.22724071120528308,0.7775957723745764,0.22741344564910698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7709,0.22724,0.7776,0.22741],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0004","boundary":[0.8161919949399565,0.20608082820407975,0.8220995800264943,0.20625356264790362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81619,0.20608,0.8221,0.20625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bO","boundary":[0.8305671186505317,0.20608082820407975,0.840019451708495,0.20625356264790362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83057,0.20608,0.84002,0.20625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003r\u0004U","boundary":[0.7880325060274599,0.20789453986423048,0.8161919161721553,0.20806727430805436],"dir":"ltr"},{"str":"Qi","boundary":[0.8209180630091867,0.20789453986423048,0.8305671186505317,0.20806727430805436],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78803,0.20789,0.83057,0.20807],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0004","boundary":[0.8161919949399565,0.22542699954513237,0.8220995800264943,0.22559973398895625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81619,0.22543,0.8221,0.2256],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bO","boundary":[0.8305671186505317,0.22542699954513237,0.840019451708495,0.22559973398895625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83057,0.22543,0.84002,0.2256],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003r\u0004U","boundary":[0.7880325060274599,0.22724071120528308,0.8161919161721553,0.22741344564910698],"dir":"ltr"},{"str":"Qi","boundary":[0.8209180630091867,0.22724071120528308,0.8305671186505317,0.22741344564910698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78803,0.22724,0.83057,0.22741],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003S","boundary":[0.7624330100363634,0.24460060917680496,0.7781865702671309,0.24477334362062886],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0004","boundary":[0.7827157188334763,0.24460060917680496,0.788623225152213,0.24477334362062886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76243,0.2446,0.78862,0.24477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7781865308832302,0.2464143208369557,0.7827156794495758,0.24658705528077957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77819,0.24641,0.78272,0.24659],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0004","boundary":[0.8161919949399564,0.24460060917680496,0.8220995800264942,0.24477334362062886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81619,0.2446,0.8221,0.24477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bO","boundary":[0.8305671186505316,0.24460060917680496,0.8400194517084948,0.24477334362062886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83057,0.2446,0.84002,0.24477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0004U","boundary":[0.7931524131024592,0.2464143208369557,0.8161919949399564,0.24658705528077957],"dir":"ltr"},{"str":"Qi","boundary":[0.8209180630091867,0.2464143208369557,0.8305671186505317,0.24658705528077957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79315,0.24641,0.83057,0.24659],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0004","boundary":[0.7006002467467008,0.2639468668850796,0.7139908517106542,0.2641196013289035],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7193075995207371,0.2639468668850796,0.7224583115668906,0.2641196013289035],"dir":"ltr"},{"str":"B\u0003y","boundary":[0.7258059824998292,0.2639468668850796,0.7549500689267488,0.2641196013289035],"dir":"ltr"},{"str":"rO","boundary":[0.7602668955046328,0.2639468668850796,0.7705067096546316,0.2641196013289035],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003\u0004\u0005\u0003Rt","boundary":[0.7789742679706194,0.2639468668850796,0.8400193729406937,0.2641196013289035],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7006,0.26395,0.84002,0.26412],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.6907543306783217,0.3218129055660796,0.702175661845628,0.3219856400099035],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69075,0.32181,0.70218,0.32199],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0000\u0010","boundary":[0.6728346165319233,0.3409864288305304,0.6976465329712328,0.34115916327435425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67283,0.34099,0.69765,0.34116],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.7139908123267537,0.26576057854523033,0.7193076389046377,0.2659333129890542],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7224583509507911,0.26576057854523033,0.7258059824998292,0.2659333129890542],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71399,0.26576,0.72581,0.26593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7443163763870803,0.26576057854523033,0.7476640079361183,0.2659333129890542],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74432,0.26576,0.74766,0.26593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.7549500689267488,0.26576057854523033,0.7602668955046328,0.2659333129890542],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75495,0.26576,0.76027,0.26593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005a","boundary":[0.7705067096546316,0.26576057854523033,0.7789741695108678,0.2659333129890542],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77051,0.26576,0.77897,0.26593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.7714913268610047,0.28329312459335426,0.7797619262902072,0.28346585903717814],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77149,0.28329,0.77976,0.28347],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.7880325257194098,0.28329312459335426,0.7963031251486123,0.28346585903717814],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78803,0.28329,0.7963,0.28347],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8014230519155623,0.26576057854523033,0.8059522004819079,0.2659333129890542],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80142,0.26576,0.80595,0.26593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8293856213251741,0.26576057854523033,0.8339147698915198,0.2659333129890542],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82939,0.26576,0.83391,0.26593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8445484033553378,0.18872093023255787,0.8498652299332218,0.18889366467638175],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.844942242361107,0.18898011826551564,0.8494713909274526,0.18915285270933951],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84455,0.18872,0.84987,0.18915],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8445484033553378,0.20789453986423048,0.8498652299332218,0.20806727430805436],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.844942242361107,0.20815355516274436,0.8494713909274526,0.20832628960656824],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84455,0.20789,0.84987,0.20833],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8445484033553378,0.22724071120528308,0.8498652299332218,0.22741344564910698],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.844942242361107,0.227499812871019,0.8494713909274526,0.22767254731484288],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84455,0.22724,0.84987,0.22767],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8445484033553374,0.2464143208369557,0.8498652299332214,0.24658705528077957],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.8449422423611066,0.2466734225026916,0.8494713909274522,0.2468461569465155],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84455,0.24641,0.84987,0.24685],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0004","boundary":[0.8575450905457209,0.16937475889150527,0.8683756632043735,0.16954749333532915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85755,0.16937,0.86838,0.16955],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rO","boundary":[0.8498652299332218,0.18690721857240714,0.8601050440832205,0.18707995301623104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84987,0.18691,0.86011,0.18708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rO","boundary":[0.8498652299332218,0.20608082820407975,0.8601050440832205,0.20625356264790362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84987,0.20608,0.86011,0.20625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rO","boundary":[0.8498652299332218,0.22542699954513237,0.8601050440832205,0.22559973398895625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84987,0.22543,0.86011,0.2256],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rO","boundary":[0.8498652299332214,0.24460060917680496,0.8601050440832202,0.24477334362062886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84987,0.2446,0.86011,0.24477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.8228872777299826,0.28329312459335426,0.8309609773482509,0.28346585903717814],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.834308608897289,0.28329312459335426,0.8374593209434424,0.28346585903717814],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8443515035444032,0.28329312459335426,0.8538036396828637,0.28346585903717814],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82289,0.28329,0.8538,0.28347],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8309609773482509,0.28510683625350497,0.8343086088972891,0.28527957069732884],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83096,0.28511,0.83431,0.28528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8398223549780576,0.28510683625350497,0.8443515035444032,0.28527957069732884],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83982,0.28511,0.84435,0.28528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8685725827072581,0.18690721857240714,0.8746770872966806,0.18707995301623104],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86857,0.18691,0.87468,0.18708],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005a","boundary":[0.8601051425429721,0.18872093023255787,0.8685726811670096,0.18889366467638175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86011,0.18872,0.86857,0.18889],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8685725827072578,0.20608082820407975,0.8746770872966801,0.20625356264790362],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86857,0.20608,0.87468,0.20625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005a","boundary":[0.8601051425429718,0.20789453986423048,0.8685726811670091,0.20806727430805436],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86011,0.20789,0.86857,0.20807],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8685725827072578,0.22542699954513237,0.8746770872966801,0.22559973398895625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86857,0.22543,0.87468,0.2256],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005a","boundary":[0.8601051425429718,0.22724071120528308,0.8685726811670091,0.22741344564910698],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86011,0.22724,0.86857,0.22741],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8685725827072578,0.24460060917680496,0.8746770872966801,0.24477334362062886],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86857,0.2446,0.87468,0.24477],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005a","boundary":[0.8601051425429718,0.2464143208369557,0.8685726811670091,0.24658705528077957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86011,0.24641,0.86857,0.24659],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0004","boundary":[0.8559698526743456,0.2639468668850796,0.8618772408413804,0.2641196013289035],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.8652250693099212,0.2639468668850796,0.8742833664426124,0.2641196013289035],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85597,0.26395,0.87428,0.26412],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8606959207435756,0.26576057854523033,0.8652250693099212,0.2659333129890542],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8607,0.26576,0.86523,0.26593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8648311318444004,0.28329312459335426,0.8679818438905539,0.28346585903717814],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86483,0.28329,0.86798,0.28347],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.871329475439592,0.28329312459335426,0.8744801874857454,0.28346585903717814],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87133,0.28329,0.87448,0.28347],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.8583328867089605,0.28510683625350497,0.864831230304152,0.28527957069732884],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.867981843890554,0.28510683625350497,0.871329475439592,0.28527957069732884],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85833,0.28511,0.87133,0.28528],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001b","boundary":[0.8699511373791512,0.29538453566102596,0.8744802859454968,0.29555727010484983],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86995,0.29538,0.87448,0.29556],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.7419533620444152,0.30246664785780497,0.7514054981828756,0.30263938230162885],"dir":"ltr"},{"str":"J","boundary":[0.7559346467492212,0.30246664785780497,0.7653867828876816,0.30263938230162885],"dir":"ltr"},{"str":"eu","boundary":[0.7740512803985041,0.30246664785780497,0.7986662182590781,0.30263938230162885],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7976816207446552,0.30246664785780497,0.8008323327908087,0.30263938230162885],"dir":"ltr"},{"str":"Hw\u0003QWO","boundary":[0.8077244760078688,0.30246664785780497,0.8654218903530543,0.30263938230162885],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.8699511373791512,0.30246664785780497,0.8746772054483815,0.30263938230162885],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74195,0.30247,0.87468,0.30264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003W","boundary":[0.7218675727501869,0.30428035951795573,0.7419533620444152,0.3044530939617796],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7514054981828756,0.30428035951795573,0.7559346467492212,0.3044530939617796],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0004","boundary":[0.7653868222715822,0.30428035951795573,0.7740512803985041,0.3044530939617796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72187,0.30428,0.77405,0.30445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0004","boundary":[0.7244275262876863,0.3218129055660796,0.7399842457833702,0.3219856400099035],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7502240205494684,0.3218129055660796,0.7533747325956219,0.3219856400099035],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72443,0.32181,0.75337,0.32199],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005m\u0002","boundary":[0.7045386564963425,0.3236266172262304,0.7244275853635371,0.32379935167005425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70454,0.32363,0.72443,0.3238],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0007\u0006","boundary":[0.6807114360312072,0.41819872521980483,0.7055232343188149,0.41837145966362876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68071,0.4182,0.70552,0.41837],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.6966619354568101,0.5926604789350343,0.7049325742699132,0.5928332133788582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69666,0.59266,0.70493,0.59283],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0007","boundary":[0.7000095473138979,0.6120067366433088,0.716550746172303,0.6121794710871327],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70001,0.61201,0.71655,0.61218],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.6921327868904642,0.8461482752465781,0.702372601040463,0.8463210096904019],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69213,0.84615,0.70237,0.84632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.7289566748540319,0.3409864288305304,0.7321073869001854,0.34115916327435425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72896,0.34099,0.73211,0.34116],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7943339891956172,0.30428035951795573,0.7976816207446552,0.3044530939617796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79433,0.30428,0.79768,0.30445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8031953274415232,0.30428035951795573,0.8077244760078688,0.3044530939617796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8032,0.30428,0.80772,0.30445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.846714537579018,0.30428035951795573,0.8500621691280561,0.3044530939617796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84671,0.30428,0.85006,0.30445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8654219888128056,0.30428035951795573,0.8699511373791512,0.3044530939617796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86542,0.30428,0.86995,0.30445],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.7783834700780645,0.3218129055660796,0.7878356062165248,0.3219856400099035],"dir":"ltr"},{"str":"J","boundary":[0.7923647941667711,0.3218129055660796,0.8018169303052314,0.3219856400099035],"dir":"ltr"},{"str":"e\u0003yu","boundary":[0.8104813490482529,0.3218129055660796,0.8518345431137685,0.3219856400099035],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8551821746628069,0.3218129055660796,0.8583328867089602,0.3219856400099035],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8652250693099208,0.3218129055660796,0.8746772054483812,0.3219856400099035],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77838,0.32181,0.87468,0.32199],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.739984167015569,0.3236266172262304,0.7502239811655678,0.32379935167005425],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003W","boundary":[0.7582977201677367,0.3236266172262304,0.7783834306941639,0.32379935167005425],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7878356456004254,0.3236266172262304,0.7923647941667711,0.32379935167005425],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0004","boundary":[0.8018169303052314,0.3236266172262304,0.8104813096643523,0.32379935167005425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73998,0.32363,0.81048,0.3238],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.7388026499982615,0.3409864288305304,0.741953362044415,0.34115916327435425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7388,0.34099,0.74195,0.34116],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.7453010329773537,0.3409864288305304,0.7484517450235072,0.34115916327435425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7453,0.34099,0.74845,0.34116],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m\u0004","boundary":[0.7553439276244679,0.3409864288305304,0.7675529368033126,0.34115916327435425],"dir":"ltr"},{"str":"DR","boundary":[0.7685374949338349,0.3409864288305304,0.785866411187679,0.34115916327435425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75534,0.34099,0.78587,0.34116],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7244275262876864,0.3428001404906811,0.7289566748540319,0.34297287493450496],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.7321073869001854,0.3428001404906811,0.7388026499982615,0.34297287493450496],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.741953362044415,0.3428001404906811,0.7453009935934531,0.34297287493450496],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.7484517450235072,0.3428001404906811,0.7553439276244679,0.34297287493450496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72443,0.3428,0.75534,0.34297],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0007","boundary":[0.7443163960790299,0.39885246751153025,0.7608576343213356,0.3990252019553541],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74432,0.39885,0.76086,0.39903],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.7425441205530684,0.41819872521980483,0.7516024176857596,0.41837145966362876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74254,0.4182,0.7516,0.41837],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7640083463674893,0.3428001404906811,0.7685374949338349,0.34297287493450496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76401,0.3428,0.76854,0.34297],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.7687344144367191,0.41819872521980483,0.7748389190261415,0.41837145966362876],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76873,0.4182,0.77484,0.41837],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wmU","boundary":[0.781337302005234,0.3428001404906811,0.8037861253340775,0.34297287493450496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78134,0.3428,0.80379,0.34297],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.833127091879981,0.3236266172262304,0.8364747234290191,0.32379935167005425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83313,0.32363,0.83647,0.3238],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bw","boundary":[0.8037861253340775,0.3409864288305304,0.8150105369984991,0.34115916327435425],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.8179642901578674,0.3409864288305304,0.8276133457992124,0.34115916327435425],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8293856213251738,0.3409864288305304,0.8325363333713273,0.34115916327435425],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.839428515972288,0.3409864288305304,0.8488806521107485,0.34115916327435425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80379,0.34099,0.84888,0.34116],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0002\u0013","boundary":[0.7866541285831179,0.360332686538805,0.8114659268707256,0.3605054209826289],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78665,0.36033,0.81147,0.36051],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0002","boundary":[0.7911832771494635,0.37967894424707965,0.8077244760078686,0.3798516786909035],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79118,0.37968,0.80772,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.7896079605102879,0.4181987252198044,0.7927586725564415,0.41837145966362826],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78961,0.4182,0.79276,0.41837],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.8150104976145983,0.39885246751153025,0.8181612096607518,0.3990252019553541],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81501,0.39885,0.81816,0.39903],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8260379897761357,0.3428001404906811,0.8293856213251738,0.34297287493450496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82604,0.3428,0.82939,0.34297],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8348993674059424,0.3428001404906811,0.839428515972288,0.34297287493450496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8349,0.3428,0.83943,0.34297],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.8348993674059422,0.39885246751153025,0.8380500794520958,0.3990252019553541],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8349,0.39885,0.83805,0.39903],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8382469989549804,0.3621463981989557,0.8435638255328642,0.3623191326427796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83825,0.36215,0.84356,0.36232],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8518344446540173,0.3236266172262304,0.8551820762030553,0.32379935167005425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85183,0.32363,0.85518,0.3238],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8606959207435753,0.3236266172262304,0.8652250693099208,0.32379935167005425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8607,0.32363,0.86523,0.3238],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.8532128811742092,0.3428001404906811,0.8640434538328619,0.34297287493450496],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85321,0.3428,0.86404,0.34297],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"J","boundary":[0.8640434538328621,0.3409864288305304,0.8734955899713225,0.34115916327435425],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86404,0.34099,0.8735,0.34116],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.8435639239926157,0.360332686538805,0.8563636916801141,0.3605054209826289],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.8646342123415156,0.360332686538805,0.874086348479976,0.3605054209826289],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84356,0.36033,0.87409,0.36051],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.8563635932203628,0.3621463981989557,0.8646342123415156,0.3623191326427796],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85636,0.36215,0.86463,0.36232],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8679818438905537,0.37967894424707965,0.874086348479976,0.3798516786909035],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86798,0.37968,0.87409,0.37985],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.8425792280184413,0.38149265590723036,0.8516375251511324,0.38166539035105423],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.854788237197286,0.38149265590723036,0.8679818438905537,0.38166539035105423],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84258,0.38149,0.86798,0.38167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8679818438905533,0.39885246751153025,0.8740863484799757,0.3990252019553541],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86798,0.39885,0.87409,0.39903],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003L","boundary":[0.7957123863319083,0.40066617917168096,0.8150105763823995,0.40083891361550483],"dir":"ltr"},{"str":"QW","boundary":[0.8205242436953669,0.40066617917168096,0.8348993674059421,0.40083891361550483],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.8425792280184413,0.40066617917168096,0.8516375251511324,0.40083891361550483],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.8547882371972857,0.40066617917168096,0.8679818438905533,0.40083891361550483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79571,0.40067,0.86798,0.40084],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tutR\u000e","boundary":[0.8002415742821554,0.4181987252198044,0.8382470383388815,0.41837145966362826],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80024,0.4182,0.83825,0.41837],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.7323043457869702,0.4200124368799556,0.742544159936969,0.42018517132377947],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.7516024176857596,0.4200124368799556,0.7687344735125701,0.42018517132377947],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7793681069763886,0.4200124368799551,0.7896079211263873,0.42018517132377897],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\b","boundary":[0.7927586725564415,0.4200124368799551,0.800241613666056,0.42018517132377897],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7323,0.42001,0.80024,0.42019],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.7386058092631783,0.554140697962309,0.7468764480762815,0.554313432406133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73861,0.55414,0.74688,0.55431],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0007\u0006","boundary":[0.7614484322138907,0.43737221393736625,0.7862603486532002,0.4375449483811902],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76145,0.43737,0.78626,0.43754],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8189490255159431,0.4200124368799551,0.8236750935851732,0.42018517132377897],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81895,0.42001,0.82368,0.42019],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8195396855648451,0.43737221393736625,0.8256441901542676,0.4375449483811902],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.828991920163057,0.43737221393736625,0.8384440563015174,0.4375449483811902],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81954,0.43737,0.83844,0.43754],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.8130413419696537,0.439185925597517,0.8195396855648451,0.4393586600413409],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8256441901542676,0.439185925597517,0.8289918217033057,0.4393586600413409],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81304,0.43919,0.82899,0.43936],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013\u0007\u0000","boundary":[0.7945309480824024,0.4567184370987521,0.819342805445861,0.45689117154257597],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79453,0.45672,0.81934,0.45689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8679818832744549,0.4181987252198044,0.8740863878638773,0.41837145966362826],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86798,0.4182,0.87409,0.41837],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.8425792674023426,0.4200124368799551,0.8516375645350337,0.42018517132377897],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.8547882765811873,0.4200124368799551,0.8679818832744549,0.42018517132377897],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84258,0.42001,0.86798,0.42019],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8679818832744545,0.43737221393736625,0.8740863878638769,0.4375449483811902],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86798,0.43737,0.87409,0.43754],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.8425792674023426,0.439185925597517,0.8516375645350337,0.4393586600413409],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.854788276581187,0.439185925597517,0.8679818832744545,0.4393586600413409],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84258,0.43919,0.86798,0.43936],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8035892452150939,0.5128571658884017,0.8100875888102853,0.5130299003322256],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004W","boundary":[0.8144198178737463,0.5128571658884017,0.8280070666532803,0.5130299003322256],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.8100875494263847,0.5131162675541375,0.8144197784898458,0.5132890019979615],"dir":"ltr"},{"str":"Dw","boundary":[0.8280072241888826,0.5131162675541375,0.8447738258622673,0.5132890019979615],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80359,0.51286,0.84477,0.51329],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003O","boundary":[0.7734605218898505,0.554140697962309,0.7903956779057265,0.554313432406133],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0004","boundary":[0.7988631771458635,0.554140697962309,0.8047707622324013,0.554313432406133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77346,0.55414,0.80477,0.55431],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005a","boundary":[0.7903955991379255,0.5559544096224598,0.798863216529764,0.5561271440662837],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7904,0.55595,0.79886,0.55613],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.8380501188359967,0.554140697962309,0.8453361404427265,0.554313432406133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83805,0.55414,0.84534,0.55431],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003vot","boundary":[0.8092999107987469,0.5559544096224598,0.8380502369876983,0.5561271440662837],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8093,0.55595,0.83805,0.55613],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.8400193138648426,0.5734869556705836,0.8431700259109961,0.5736596901144075],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84002,0.57349,0.84317,0.57366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H\u0004","boundary":[0.8524252228546215,0.4567184370987521,0.8646342320334662,0.45689117154257597],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8679818635825043,0.4567184370987521,0.8740863681719266,0.45689117154257597],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85243,0.45672,0.87409,0.45689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.8459269777191815,0.4585321487589028,0.8524253213143731,0.4587048832027267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84593,0.45853,0.85243,0.4587],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8453361404427265,0.5367808863580091,0.8506529670206106,0.536953620801833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84534,0.53678,0.85065,0.53695],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8506530654803621,0.5349671746978584,0.8567575700697845,0.5351399091416823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85065,0.53497,0.85676,0.53514],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8634528134759103,0.4585321487589028,0.8679819620422559,0.4587048832027267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86345,0.45853,0.86798,0.4587],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0002","boundary":[0.8969289911226394,0.17395222165283808,0.9101227159676087,0.17412495609666198],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.17395,0.91012,0.17412],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0002","boundary":[0.8969289911226394,0.1932983929938907,0.9101227159676087,0.19347112743771458],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.1933,0.91012,0.19347],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.905002749816758,0.2124720026255633,0.9101227159676083,0.2126447370693872],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.905,0.21247,0.91012,0.21264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.905002749816758,0.23181817396661591,0.9101227159676083,0.2319909084104398],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.905,0.23182,0.91012,0.23199],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002","boundary":[0.8969289911226389,0.2509917835982885,0.9101227159676083,0.25116451804211243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.25099,0.91012,0.25116],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004\u0002","boundary":[0.8969290108145892,0.27033804130656314,0.9101227356595586,0.27051077575038707],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.27034,0.91012,0.27051],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0002","boundary":[0.8969290108145888,0.2896842990148378,0.9101227356595581,0.2898570334586617],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.28968,0.91012,0.28986],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0002","boundary":[0.8969290108145888,0.30885782227928854,0.9101227356595581,0.3090305567231124],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.30886,0.91012,0.30903],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007\u0002","boundary":[0.8969290108145888,0.3282040799875632,0.9101227356595581,0.32837681443138705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.3282,0.91012,0.32838],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.8888553111963204,0.34737760325201394,0.896929030506539,0.3475503376958378],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88886,0.34738,0.89693,0.34755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.9050027498167577,0.34737760325201394,0.9101226765837073,0.3475503376958378],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.905,0.34738,0.91012,0.34755],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.8886584113853866,0.48953801597217794,0.9122887517315376,0.4897107504160018],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.912288850191289,0.4897971176379138,0.9179995157749422,0.48996985208173766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88866,0.48954,0.918,0.48997],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004a","boundary":[0.8656189476995909,0.5128571658884017,0.8758585649300867,0.5130299003322256],"dir":"ltr"},{"str":"p\u0005rL","boundary":[0.88787085152555,0.5128571658884017,0.913864147138515,0.5130299003322256],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.8591205056446481,0.5131162675541375,0.8699510783033007,0.5132890019979615],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0002","boundary":[0.8758586633898385,0.5131162675541375,0.8835387209218404,0.5132890019979615],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.9138641274465644,0.5131162675541375,0.9181963565100254,0.5132890019979615],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85912,0.51286,0.9182,0.51329],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8685726417831084,0.5349671746978584,0.8746771463725309,0.5351399091416823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86857,0.53497,0.87468,0.53514],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ok","boundary":[0.8567574716100329,0.5367808863580091,0.8685728387026113,0.536953620801833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85676,0.53678,0.86857,0.53695],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0004","boundary":[0.8589235861417633,0.554140697962309,0.8744802268696461,0.554313432406133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85892,0.55414,0.87448,0.55431],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.8498652890090721,0.5559544096224598,0.8589235861417633,0.5561271440662837],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84987,0.55595,0.85892,0.55613],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.8297794997148439,0.5753006673307344,0.8400193138648426,0.5754734017745582],"dir":"ltr"},{"str":"x\u0004","boundary":[0.8476991744773418,0.5753006673307344,0.8571513106158021,0.5754734017745582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.848093013483111,0.5755597689964702,0.8526221620494565,0.575732503440294],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82978,0.5753,0.85715,0.57573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k","boundary":[0.8693603197946469,0.5734869556705836,0.8744802268696463,0.5736596901144075],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86936,0.57349,0.87448,0.57366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0004","boundary":[0.7399842063994699,0.5926604789350343,0.7533748113634234,0.5928332133788582],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7586915591735063,0.5926604789350343,0.7618422712196598,0.5928332133788582],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.7651899421525984,0.5926604789350343,0.7683406541987519,0.5928332133788582],"dir":"ltr"},{"str":"CqO","boundary":[0.7728698027650975,0.5926604789350343,0.7988631771458635,0.5928332133788582],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0003RU","boundary":[0.807330715769901,0.5926604789350343,0.8461237987623149,0.5928332133788582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8579389689353902,0.5926604789350343,0.8610896809815437,0.5928332133788582],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8713294951315422,0.5926604789350343,0.8744802071776957,0.5928332133788582],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73998,0.59266,0.87448,0.59283],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.7533747719795229,0.594474190595185,0.7586915985574069,0.5946469250390088],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7618423106035603,0.594474190595185,0.7651899421525984,0.5946469250390088],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75337,0.59447,0.76519,0.59465],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005a","boundary":[0.7988631771458635,0.594474190595185,0.807330715769901,0.5946469250390088],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79886,0.59447,0.80733,0.59465],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8337179685403368,0.594474190595185,0.8370656000893749,0.5946469250390088],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83372,0.59447,0.83707,0.59465],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Oa","boundary":[0.8461238972220663,0.594474190595185,0.8579388704756389,0.5946469250390088],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.8610896809815435,0.594474190595185,0.8713294951315422,0.5946469250390088],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84612,0.59447,0.87133,0.59465],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014","boundary":[0.8573482104267363,0.5957696989238641,0.8618773589930819,0.595942433367688],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85735,0.59577,0.86188,0.59594],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u000e","boundary":[0.7433318576404583,0.6120067366433088,0.7547531100399635,0.6121794710871327],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7590853784873252,0.6120067366433088,0.7697189922591925,0.6121794710871327],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.7730667025760317,0.6120067366433088,0.7803527241827616,0.6121794710871327],"dir":"ltr"},{"str":"UOQO","boundary":[0.7848818727491071,0.6120067366433088,0.8116628463736105,0.6121794710871327],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.8161920146319064,0.6120067366433088,0.8211149825120708,0.6121794710871327],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.8256441507703668,0.6120067366433088,0.8362777842341844,0.6121794710871327],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.8362779023858862,0.6120067366433088,0.8413977897689352,0.6121794710871327],"dir":"ltr"},{"str":"Up","boundary":[0.8447453425501721,0.6120067366433088,0.8618773393011316,0.6121794710871327],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.868572602399208,0.6120067366433088,0.8746771069886304,0.6121794710871327],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74333,0.61201,0.87468,0.61218],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.7425441599369699,0.6890463331356481,0.751602457069661,0.689219067579472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74254,0.68905,0.7516,0.68922],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7697190710269936,0.6138204483034596,0.7730667025760317,0.6139931827472834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76972,0.61382,0.77307,0.61399],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.7687344538206206,0.6890463331356481,0.7748389584100429,0.689219067579472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76873,0.68905,0.77484,0.68922],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7803527241827616,0.6138204483034596,0.7848818727491071,0.6139931827472834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78035,0.61382,0.78488,0.61399],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.7896079605102879,0.6890463331356481,0.7927586725564414,0.689219067579472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78961,0.68905,0.79276,0.68922],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.7949247280123208,0.6313529598046946,0.8031953274415234,0.6315256942485186],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79492,0.63135,0.8032,0.63153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.7994538765786664,0.6505265176160341,0.8077244760078689,0.6506992520598579],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79945,0.65053,0.80772,0.6507],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.8150104976145988,0.6698727753243086,0.8181612096607522,0.6700455097681325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81501,0.66987,0.81816,0.67005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.8348993674059426,0.6698727753243086,0.8380500794520961,0.6700455097681325],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8349,0.66987,0.83805,0.67005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8413978094608856,0.6138204483034596,0.8447454410099237,0.6139931827472834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8414,0.61382,0.84475,0.61399],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8382469989549808,0.6331666714648454,0.8435638255328647,0.6333394059086692],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83825,0.63317,0.84356,0.63334],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.8618773393011316,0.6138204483034596,0.8685726023992079,0.6139931827472834],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86188,0.61382,0.86857,0.61399],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.843563923992616,0.6313529598046946,0.8563636916801144,0.6315256942485186],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.864634212341516,0.6313529598046946,0.8740863484799765,0.6315256942485186],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84356,0.63135,0.87409,0.63153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.8563635932203633,0.6331666714648454,0.864634212341516,0.6333394059086692],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85636,0.63317,0.86463,0.63334],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.867981843890554,0.6505265176160341,0.8740863484799765,0.6506992520598579],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86798,0.65053,0.87409,0.6507],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.8425792280184417,0.6523402292761847,0.8516375251511329,0.6525129637200087],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.8547882371972865,0.6523402292761847,0.867981843890554,0.6525129637200087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84258,0.65234,0.86798,0.65251],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8679818832744549,0.6698728098711975,0.8740863878638773,0.6700455443150213],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86798,0.66987,0.87409,0.67005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003L","boundary":[0.7957123863319088,0.6716864869844593,0.8150105763823998,0.6718592214282832],"dir":"ltr"},{"str":"QW","boundary":[0.8205242436953674,0.6716864869844593,0.8348993674059425,0.6718592214282832],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.8425792280184417,0.6716864869844593,0.8516375251511329,0.6718592214282832],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.8547882765811873,0.6716865215313482,0.8679818832744549,0.671859255975172],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79571,0.67169,0.86798,0.67186],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tutR\u000e","boundary":[0.8002415742821553,0.6890463331356481,0.8382470383388815,0.689219067579472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80024,0.68905,0.83825,0.68922],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.7323043851708716,0.6908600447957989,0.7425441993208705,0.6910327792396227],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.751602457069661,0.6908600447957989,0.7687345128964714,0.6910327792396227],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7793681069763885,0.6908600447957989,0.7896079211263873,0.6910327792396227],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\b","boundary":[0.7927586725564414,0.6908600447957989,0.8002416136660558,0.6910327792396227],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7323,0.69086,0.80024,0.69103],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7307290488397448,0.8251610575954211,0.738999687652848,0.825333792039245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73073,0.82516,0.739,0.82533],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7490425232241114,0.8018418904057529,0.757313122653314,0.8020146248495768],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74904,0.80184,0.75731,0.80201],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.7657806809693016,0.8251610575954211,0.770900588044301,0.825333792039245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76578,0.82516,0.7709,0.82533],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.7773989513314428,0.7275661141083734,0.785669590144546,0.7277388485521972],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7774,0.72757,0.78567,0.72774],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.7775958905262776,0.8251610575954211,0.7815342805839695,0.825333792039245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7776,0.82516,0.78153,0.82533],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.818949025515943,0.6908600447957989,0.8236750935851731,0.6910327792396227],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81895,0.69086,0.82368,0.69103],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.819539685564845,0.7083925908439227,0.8256441901542674,0.7085653252877465],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8289919201630568,0.7083925908439227,0.8384440563015172,0.7085653252877465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81954,0.70839,0.83844,0.70857],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.8130413419696535,0.7102063025040734,0.819539685564845,0.7103790369478973],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8256441901542674,0.7102063025040734,0.8289918217033054,0.7103790369478973],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81304,0.71021,0.82899,0.71038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8679818832744545,0.6890463331356481,0.8740863878638769,0.689219067579472],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86798,0.68905,0.87409,0.68922],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.8425792674023426,0.6908600447957989,0.8516375645350337,0.6910327792396227],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.854788276581187,0.6908600447957989,0.8679818832744545,0.6910327792396227],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84258,0.69086,0.86798,0.69103],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8679818832744545,0.7083925908439227,0.8740863878638769,0.7085653252877465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86798,0.70839,0.87409,0.70857],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.8425792674023421,0.7102063025040734,0.8516375645350334,0.7103790369478973],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.854788276581187,0.7102063025040734,0.8679818832744545,0.7103790369478973],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84258,0.71021,0.86798,0.71038],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0004","boundary":[0.8224934781081138,0.7275661141083734,0.8347024872869585,0.7277388485521972],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.8380501188359967,0.7275661141083734,0.8467145769629187,0.7277388485521972],"dir":"ltr"},{"str":"xSw","boundary":[0.8512437255292641,0.7275661141083734,0.8662096077484931,0.7277388485521972],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.8707388547745901,0.7275661141083734,0.8738895668207435,0.7277388485521972],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82249,0.72757,0.87389,0.72774],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.8122537033420155,0.729379825768524,0.8224935174920144,0.7295525602123479],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81225,0.72938,0.82249,0.72955],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.833520970269651,0.729379825768524,0.8380501188359967,0.7295525602123479],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83352,0.72938,0.83805,0.72955],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.8514406450321489,0.7306753340972033,0.8559697935984946,0.7308480685410271],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85144,0.73068,0.85597,0.73085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8662096077484933,0.729379825768524,0.8707387563148389,0.7295525602123479],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86621,0.72938,0.87074,0.72955],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H\u0004","boundary":[0.8524252425465717,0.7469123372697591,0.8646342517254165,0.747085071713583],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8679818832744545,0.7469123372697591,0.8740863878638769,0.747085071713583],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85243,0.74691,0.87409,0.74709],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.8459269974111318,0.7487260489299099,0.8524253410063233,0.7488987833737337],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84593,0.74873,0.85243,0.7489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8634528331678601,0.7487260489299099,0.8679819817342057,0.7488987833737337],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86345,0.74873,0.86798,0.7489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0002\u0000","boundary":[0.8969290501984897,0.541358349119342,0.9181965337375781,0.5415310835631658],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.54136,0.9182,0.54153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0002\u0000","boundary":[0.8969290501984897,0.5605318723837927,0.9181965337375781,0.5607046068276165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.56053,0.9182,0.5607],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0000","boundary":[0.9050028088926088,0.5798781300920671,0.9181965337375781,0.580050864535891],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.905,0.57988,0.9182,0.58005],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0000","boundary":[0.9050027892006585,0.5990516533565179,0.918196514045628,0.5992243878003417],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.905,0.59905,0.9182,0.59922],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002\u0000","boundary":[0.8969290108145892,0.6183979110647924,0.9181964943536777,0.6185706455086163],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.6184,0.9182,0.61857],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.8886584310773364,0.7797318815962965,0.9122887714234874,0.7799046160401203],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.9122888698832392,0.7799909832620322,0.9179995354668924,0.780163717705856],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88866,0.77973,0.918,0.78016],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.7838973146185847,0.803223765956344,0.7876387851733919,0.8033965004001679],"dir":"ltr"},{"str":"QH","boundary":[0.7970909213118523,0.803223765956344,0.8100876085022354,0.8033965004001679],"dir":"ltr"},{"str":"wmU","boundary":[0.8447454016260227,0.803223765956344,0.8695572589894813,0.8033965004001679],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8943691163529399,0.803223765956344,0.8981105869077471,0.8033965004001679],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.9048059484655747,0.803223765956344,0.9097289360376895,0.8033965004001679],"dir":"ltr"},{"str":"y\u0002","boundary":[0.7876387851733919,0.8034828676220798,0.79827243832916,0.8036556020659036],"dir":"ltr"},{"str":"tQOR","boundary":[0.8100875691183348,0.8034828676220798,0.8492747471118716,0.8036556020659036],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006w","boundary":[0.8695572589894816,0.8034828676220798,0.8831449016080213,0.8036556020659036],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.885704658226018,0.8034828676220798,0.8959445708357681,0.8036556020659036],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.8981105869077471,0.8034828676220798,0.9024428159712081,0.8036556020659036],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.9097289360376895,0.8034828676220798,0.9179995551588422,0.8036556020659036],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7839,0.80322,0.918,0.80366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bQ","boundary":[0.7903956188298754,0.8251610575954211,0.8033923060202586,0.825333792039245],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.8053615010491044,0.8251610575954211,0.8140259591760264,0.825333792039245],"dir":"ltr"},{"str":"a\u0003y","boundary":[0.8183581882394875,0.8251610575954211,0.8520314232327528,0.825333792039245],"dir":"ltr"},{"str":"\bSQ","boundary":[0.8589236058337135,0.8251610575954211,0.8770402000990959,0.825333792039245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7904,0.82516,0.87704,0.82533],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.770900588044301,0.8269747692555718,0.7775958511423771,0.8271475036993957],"dir":"ltr"},{"str":"wv","boundary":[0.7815342805839695,0.8269747692555718,0.790395658213776,0.8271475036993957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7709,0.82697,0.7904,0.82715],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"HQ","boundary":[0.702372601040463,0.8443345635864273,0.7169446442539228,0.8445072980302513],"dir":"ltr"},{"str":"Nw","boundary":[0.7202922758029608,0.8443345635864273,0.7433318576404582,0.8445072980302513],"dir":"ltr"},{"str":"N\u0004O","boundary":[0.7577070207349339,0.8443345635864273,0.7762174540060854,0.8445072980302513],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.7807465631885305,0.8443345635864273,0.7858664702635298,0.8445072980302513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70237,0.84433,0.78587,0.84451],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.6974496331602987,0.863680821294702,0.7057202325895012,0.8638535557385258],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69745,0.86368,0.70572,0.86385],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.6998126475029636,0.8830270790029765,0.7037510375606554,0.8831998134468003],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69981,0.88303,0.70375,0.8832],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7169446442539228,0.8461482752465781,0.7202922758029608,0.8463210096904019],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71694,0.84615,0.72029,0.84632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003r","boundary":[0.7435288165272433,0.8461482752465781,0.7577069419671327,0.8463210096904019],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74353,0.84615,0.75771,0.84632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.7405750239839746,0.863680821294702,0.7519963551512808,0.8638535557385258],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74058,0.86368,0.752,0.86385],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005m\u0002","boundary":[0.754359389185896,0.8654945329548527,0.7742482589772397,0.8656672673986766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75436,0.86549,0.77425,0.86567],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rQO","boundary":[0.7084770859379356,0.8830269696044954,0.7325011865220546,0.8831997040483194],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.7419533620444155,0.8830269696044954,0.747073269119415,0.8831997040483194],"dir":"ltr"},{"str":"\bV","boundary":[0.7504209400523536,0.8830269696044954,0.7683405360470503,0.8831997040483194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70848,0.88303,0.76834,0.8832],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6944958209250796,0.8848407906631272,0.6998126475029636,0.8850135251069511],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.703751076944556,0.8848407906631272,0.7084771450137861,0.8850135251069511],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6945,0.88484,0.70848,0.88501],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.7325012652898558,0.8848406812646462,0.7419534014283161,0.8850134157084701],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7470733085033155,0.8848406812646462,0.7504209400523536,0.8850134157084701],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7325,0.88484,0.75042,0.88501],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0007","boundary":[0.7508147396742224,0.9022004928689461,0.7673559779165281,0.9023732273127699],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75081,0.9022,0.76736,0.90237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wmU","boundary":[0.78586647026353,0.8461482752465781,0.8083152935923734,0.8463210096904019],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78587,0.84615,0.80832,0.84632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0004","boundary":[0.7742482589772397,0.863680821294702,0.7898048997051225,0.8638535557385258],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77425,0.86368,0.7898,0.86385],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.7868510480860031,0.8830269696044954,0.7915771161552334,0.8831997040483194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78685,0.88303,0.79158,0.8832],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.811662964525312,0.8269747692555718,0.8183582276233881,0.8271475036993957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81166,0.82697,0.81836,0.82715],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.841397868536736,0.8269747692555718,0.844745500085774,0.8271475036993957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8414,0.82697,0.84475,0.82715],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.8520314232327528,0.8269747692555718,0.8589236058337135,0.8271475036993957],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85203,0.82697,0.85892,0.82715],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bw","boundary":[0.8083152935923734,0.8443345635864273,0.8195397052567951,0.8445072980302513],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.822493497800064,0.8443345635864273,0.8347025069789087,0.8445072980302513],"dir":"ltr"},{"str":"yu","boundary":[0.8364748809646215,0.8443345635864273,0.8518346021896196,0.8445072980302513],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.855182233738658,0.8443345635864273,0.8583329457848113,0.8445072980302513],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8652251283857719,0.8443345635864273,0.8746772645242323,0.8445072980302513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80832,0.84433,0.87468,0.84451],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8331271509558321,0.8461482752465781,0.8364747825048702,0.8463210096904019],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83313,0.84615,0.83647,0.84632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8035892649070439,0.863680821294702,0.8096937694964663,0.8638535557385258],"dir":"ltr"},{"str":"a\u001c","boundary":[0.8130413616616038,0.863680821294702,0.8350963459846781,0.8638535557385258],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.8419885285856388,0.863680821294702,0.8492745501923687,0.8638535557385258],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80359,0.86368,0.84927,0.86385],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.7945309677743527,0.8654945329548527,0.8035892649070439,0.8656672673986766],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8096937694964663,0.8654945329548527,0.8130414010455044,0.8656672673986766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79453,0.86549,0.81304,0.86567],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001d","boundary":[0.7943339891956177,0.8807814218347851,0.7988631377619633,0.880954156278609],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79433,0.88078,0.79886,0.88095],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.8352932654875627,0.8654945329548527,0.8419885285856388,0.8656672673986766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83529,0.86549,0.84199,0.86567],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8518345037298684,0.8461482752465781,0.8551821352789064,0.8463210096904019],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85183,0.84615,0.85518,0.84632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8606959798194264,0.8461482752465781,0.8652251283857719,0.8463210096904019],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8607,0.84615,0.86523,0.84632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i\u0004","boundary":[0.8666034664462128,0.863680821294702,0.8744802465615963,0.8638535557385258],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8666,0.86368,0.87448,0.86385],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.8538036987587143,0.8654945329548527,0.8666034664462128,0.8656672673986766],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8538,0.86549,0.8666,0.86567],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8043768838427319,0.8830269696044954,0.8104813884321542,0.8831997040483194],"dir":"ltr"},{"str":"ms\u0004Q\u000e","boundary":[0.8138289805972917,0.8830269696044954,0.8390346769665195,0.8831997040483194],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.8437608434955012,0.8830269696044954,0.8518345431137694,0.8831997040483194],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8551821746628075,0.8830269696044954,0.858332886708961,0.8831997040483194],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8652250693099216,0.8830269696044954,0.874677205448382,0.8831997040483194],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80438,0.88303,0.87468,0.8832],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QDU","boundary":[0.7683405754309509,0.8848406812646462,0.7868510677779534,0.8850134157084701],"dir":"ltr"},{"str":"q","boundary":[0.796106264721579,0.8848406812646462,0.8043768838427319,0.8850134157084701],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8104813490482536,0.8848406812646462,0.8138289805972917,0.8850134157084701],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76834,0.88484,0.81383,0.88501],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.851834444654018,0.8848406812646462,0.855182076203056,0.8850134157084701],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85183,0.88484,0.85518,0.88501],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.860695920743576,0.8848406812646462,0.8652250693099216,0.8850134157084701],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8607,0.88484,0.86523,0.88501],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000f","boundary":[0.8008322934069086,0.9022004928689461,0.8094967515338307,0.9023732273127699],"dir":"ltr"},{"str":"D\u0003RUp","boundary":[0.8177673706549836,0.9022004928689461,0.8618773393011324,0.9023732273127699],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8685726023992084,0.9022004928689461,0.8746771069886308,0.9023732273127699],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80083,0.9022,0.87468,0.90237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.7939401501898485,0.9040142045290968,0.8008323327908092,0.9041869389729207],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79394,0.90401,0.80083,0.90419],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.8094967909177313,0.9040142045290968,0.8177674100388842,0.9041869389729207],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8095,0.90401,0.81777,0.90419],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.841397809460886,0.9040142045290968,0.844745441009924,0.9041869389729207],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8414,0.90401,0.84475,0.90419],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.8618773393011324,0.9040142045290968,0.8685726023992085,0.9041869389729207],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86188,0.90401,0.86857,0.90419],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0002\u0004","boundary":[0.8969290698904395,0.8315522320169048,0.918196553429528,0.8317249664607287],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.83155,0.9182,0.83172],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0002\u0004","boundary":[0.8969290698904399,0.850725738007911,0.9181965534295284,0.8508984724517349],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.85073,0.9182,0.8509],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.905002828584559,0.8700719957161857,0.9181965534295284,0.8702447301600095],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.905,0.87007,0.9182,0.87024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0004","boundary":[0.9050027695087086,0.8894181440259791,0.918196494353678,0.889590878469803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.905,0.88942,0.9182,0.88959],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002\u0004","boundary":[0.8969290108145895,0.9085916672904297,0.918196494353678,0.9087644017342535],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.90859,0.9182,0.90876],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/294ecbd127f409fac9ebbd4a7952d81b.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/fad81b2b0dbdc4979958b0540607a34c.jpg"},"info":{"width":609.38606,"height":694.708,"margin":[0.0807,0.0843,0.0818,0.2125]},"elements":[{"words":[{"str":"Ci","boundary":[0.08069771074185714,0.08430304530824433,0.09763278798993202,0.0844757797520682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.0843,0.09763,0.08448],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.09763276829798175,0.08603038974648312,0.10432803139605785,0.08620312419030701],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09763,0.08603,0.10433,0.0862],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.12973066696012048,0.08672132752177865,0.13997048111011925,0.08689406196560252],"dir":"ltr"},{"str":"Qy","boundary":[0.14705958321396456,0.08672132752177865,0.1559209608437712,0.08689406196560252],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.13997046141816896,0.08689406196560254,0.14705956352201427,0.08706679640942641],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.1559209411518209,0.08689406196560254,0.1602531702152819,0.08706679640942641],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12973,0.08672,0.16025,0.08707],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0010\u0002","boundary":[0.13662284956108117,0.12092274739890681,0.16143470692453973,0.1210954818427307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13662,0.12092,0.16143,0.1211],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0007\u0013","boundary":[0.12677689410880164,0.3871064389642841,0.1515887514722602,0.38727917340810797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12678,0.38711,0.15159,0.38728],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.18801882012200932,0.12273645905905756,0.19254796868835494,0.12290919350288143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18802,0.12274,0.19255,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bQ","boundary":[0.19254798838030524,0.12092274739890681,0.20554467557068828,0.1210954818427307],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.20771077041046854,0.12092274739890681,0.21676906754315978,0.1210954818427307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19255,0.12092,0.21677,0.1211],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2031816218441229,0.12273645905905756,0.2077107704104685,0.12290919350288143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20318,0.12274,0.20771,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002\u0013","boundary":[0.18408044975626767,0.36827838458748113,0.20889236619557708,0.368451119031305],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18408,0.36828,0.20889,0.36845],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005R\u0004xO","boundary":[0.23212878876815785,0.12092274739890681,0.26816507748798846,0.1210954818427307],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0004","boundary":[0.2762387574143064,0.12092274739890681,0.2880539669712825,0.1210954818427307],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005u","boundary":[0.2959307077027656,0.12092274739890681,0.3162134164998785,0.1210954818427307],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.31503189948257093,0.12092274739890681,0.3181826115287244,0.1210954818427307],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.32507481382163544,0.12092274739890681,0.3345269499600958,0.1210954818427307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23213,0.12092,0.33453,0.1211],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.2212982161095053,0.12273645905905756,0.23212878876815785,0.12290919350288143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2213,0.12274,0.23213,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0006\u0007","boundary":[0.23527950081431132,0.19658043379376647,0.26009135817776985,0.19675316823759037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23528,0.19658,0.26009,0.19675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.24099020578186497,0.36827838458748113,0.24414091782801842,0.368451119031305],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24099,0.36828,0.24414,0.36845],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005iD","boundary":[0.26363590922969254,0.12273645905905756,0.2762387574143064,0.12290919350288143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26364,0.12274,0.27624,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000\u0006","boundary":[0.24611009316491414,0.3492776821340763,0.2709219505283727,0.34945041657790016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24611,0.34928,0.27092,0.34945],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.2573345048293358,0.36827838458748113,0.2604852168754892,0.368451119031305],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25733,0.36828,0.26049,0.36845],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.2356733595120307,0.37009209624763184,0.24099018608991468,0.3702648306914557],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005W","boundary":[0.24414091782801842,0.37009209624763184,0.2573344851373855,0.3702648306914557],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.26481744593895024,0.37009209624763184,0.2715127090370264,0.3702648306914557],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23567,0.37009,0.27151,0.37026],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.17836980386456466,0.3871064389642841,0.18329279143667945,0.38727917340810797],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.18782192031107478,0.3871064389642841,0.19097261266527796,0.38727917340810797],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.19254800807225528,0.3871064389642841,0.19747097595241977,0.38727917340810797],"dir":"ltr"},{"str":"QwO","boundary":[0.2020001245187654,0.3871064389642841,0.21834438418233568,0.38727917340810797],"dir":"ltr"},{"str":"\u0012","boundary":[0.22287355244063156,0.3871064389642841,0.22622116429771932,0.38727917340810797],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Q","boundary":[0.22622120368161988,0.3871064389642841,0.24197472452848665,0.38727917340810797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17837,0.38711,0.24197,0.38728],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"S","boundary":[0.18329279143667945,0.3889201506244348,0.18782194000302507,0.3890928850682587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18329,0.38892,0.18782,0.38909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0007\u0007","boundary":[0.20219702432969971,0.4061073141521328,0.22700888169315828,0.4062800485959567],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2022,0.40611,0.22701,0.40628],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wL","boundary":[0.2419747836043375,0.3889201506244348,0.25575914880625894,0.3890928850682587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24197,0.38892,0.25576,0.38909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.29258307615372753,0.12273645905905756,0.2959307077027656,0.12290919350288143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29258,0.12274,0.29593,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.31168428762548317,0.12273645905905756,0.3150319191745212,0.12290919350288143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31168,0.12274,0.31503,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.32054564556333953,0.12273645905905756,0.32507479412968515,0.12290919350288143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32055,0.12274,0.32507,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0006\u0002","boundary":[0.29868758074314994,0.1775796449731396,0.32349949718245935,0.1777523794169635],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29869,0.17758,0.3235,0.17775],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.2969153249091388,0.19658043379376647,0.30597362204183004,0.19675316823759037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29692,0.19658,0.30597,0.19675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.32310559910083925,0.19658043379376647,0.3292101036902616,0.19675316823759037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32311,0.19658,0.32921,0.19675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s\u0004","boundary":[0.33885915933160654,0.12273645905905756,0.3498866514931437,0.12290919350288143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33886,0.12274,0.34989,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34122217367427143,0.13975080177570978,0.34949281248737457,0.13992353621953366],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34122,0.13975,0.34949,0.13992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34555442242968276,0.15875159059633664,0.3538250218588853,0.15892432504016052],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34555,0.15875,0.35383,0.15892],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.34397906640660597,0.19658043379376647,0.3471297784527594,0.19675316823759037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34398,0.19658,0.34713,0.19675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Dw\u0003","boundary":[0.3626864191806422,0.12092274739890681,0.3953750566594844,0.1210954818427307],"dir":"ltr"},{"str":"oxR\u0004","boundary":[0.3993134467171762,0.12092274739890681,0.4168392824739049,0.1210954818427307],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0004","boundary":[0.4235345652639314,0.12092274739890681,0.42944207158266795,0.1210954818427307],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36269,0.12092,0.42944,0.1211],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.35855110962006576,0.12273645905905756,0.3626864191806422,0.12290919350288143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35855,0.12274,0.36269,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.3693817019706686,0.1775796449731396,0.3725324140168221,0.1777523794169635],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36938,0.17758,0.37253,0.17775],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0004","boundary":[0.3906489885902542,0.12273645905905756,0.3993134861010768,0.12290919350288143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39065,0.12274,0.39931,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.38927055207006206,0.1775796449731396,0.3924212641162155,0.1777523794169635],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38927,0.17758,0.39242,0.17775],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3926181639271499,0.14156451343586052,0.39793499050503384,0.14173724787968442],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39262,0.14156,0.39793,0.14174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.4168392627819546,0.12273645905905756,0.4235345258800307,0.12290919350288143],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41684,0.12274,0.42353,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.39793499050503384,0.13975080177570978,0.41073475819253236,0.13992353621953366],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.41900537731368515,0.13975080177570978,0.4284575134521455,0.13992353621953366],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39793,0.13975,0.42846,0.13992],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.4107347778844826,0.14156451343586052,0.4190053970056354,0.14173724787968442],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41073,0.14156,0.41901,0.14174],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.3971473321854458,0.16056530225648738,0.40620562931813703,0.16073803670031128],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.40935634136429044,0.16056530225648738,0.4225498692897569,0.16073803670031128],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39715,0.16057,0.42255,0.16074],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.42254992836560784,0.15875159059633664,0.4286544329550302,0.15892432504016052],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42255,0.15875,0.42865,0.15892],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003L","boundary":[0.3500835709960283,0.17939335663329037,0.3693816822787183,0.17956609107711424],"dir":"ltr"},{"str":"QW","boundary":[0.37489542835948686,0.17939335663329037,0.38927055207006206,0.17956609107711424],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.39714733218544573,0.17939335663329037,0.406205629318137,0.17956609107711424],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.4093563413642904,0.17939335663329037,0.4225499480575581,0.17956609107711424],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35008,0.17939,0.42255,0.17957],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.28667549106718976,0.1983941454539172,0.2969153052171885,0.1985668798977411],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.30597360234987975,0.1983941454539172,0.32310559910083925,0.1985668798977411],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.33373927194855746,0.1983941454539172,0.34397908609855626,0.1985668798977411],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\b","boundary":[0.3471297784527594,0.1983941454539172,0.3546127195623739,0.1985668798977411],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28668,0.19839,0.35461,0.19857],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000","boundary":[0.2852970742389478,0.33044962775727343,0.30183831248125353,0.33062236220109736],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2853,0.33045,0.30184,0.33062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001eS","boundary":[0.29770300292067714,0.3492776821340763,0.3075489780649067,0.34945041657790016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2977,0.34928,0.30755,0.34945],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a\u0004","boundary":[0.2715127090370264,0.36827838458748113,0.2821463621927943,0.368451119031305],"dir":"ltr"},{"str":"kw","boundary":[0.2868724302620245,0.36827838458748113,0.3063674610475991,0.368451119031305],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27151,0.36828,0.30637,0.36845],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.2821463621927943,0.37009209624763184,0.2868724302620245,0.3702648306914557],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28215,0.37009,0.28687,0.37026],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0006\u0007","boundary":[0.3158195774941093,0.21540848817056946,0.340631375781717,0.21558122261439333],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31582,0.21541,0.34063,0.21558],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000","boundary":[0.3152288189854555,0.2344091906239743,0.3317700572277612,0.23458192506779818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31523,0.23441,0.33177,0.23458],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.31739495320913635,0.3492776821340763,0.32054566525528977,0.34945041657790016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31739,0.34928,0.32055,0.34945],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.33157315741682697,0.3492776821340763,0.3347238694629804,0.34945041657790016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33157,0.34928,0.33472,0.34945],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.3368899643027605,0.33044962775727343,0.34752361745852844,0.33062236220109736],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33689,0.33045,0.34752,0.33062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wi","boundary":[0.3075489780649067,0.351091393794227,0.31739495320913635,0.35126412823805087],"dir":"ltr"},{"str":"QD","boundary":[0.3229086992899049,0.351091393794227,0.33157315741682697,0.35126412823805087],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.3347238694629804,0.351091393794227,0.33807150101201844,0.35126412823805087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30755,0.35109,0.33807,0.35126],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"At","boundary":[0.30597362204182993,0.37009209624763184,0.32527173332451986,0.3702648306914557],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30597,0.37009,0.32527,0.37026],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tu","boundary":[0.25575916849820923,0.3871064389642841,0.27860183083282186,0.38727917340810797],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.2776172136264486,0.3871064389642841,0.28076792567260206,0.38727917340810797],"dir":"ltr"},{"str":"Hw","boundary":[0.2876601082735628,0.3871064389642841,0.3110935291168292,0.38727917340810797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25576,0.38711,0.31109,0.38728],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.2742696017693608,0.3889201506244348,0.2776172333183989,0.3890928850682587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27427,0.38892,0.27762,0.38909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2831309597072172,0.3889201506244348,0.2876601082735628,0.3890928850682587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28313,0.38892,0.28766,0.38909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0003y","boundary":[0.283721718215871,0.4061073141521328,0.3154257581802902,0.4062800485959567],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28372,0.40611,0.31543,0.40628],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s\u0004kDU","boundary":[0.25359303427452845,0.4079210258122835,0.283721718215871,0.40809376025610744],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25359,0.40792,0.28372,0.40809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3047921050245223,0.4079210258122835,0.30813973657356036,0.40809376025610744],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30479,0.40792,0.30814,0.40809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2986876004350999,0.48176494872665904,0.306958239248203,0.4819376831704829],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29869,0.48176,0.30696,0.48194],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tutR\u000e","boundary":[0.3546127392543242,0.19658043379376647,0.39261814423519953,0.19675316823759037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35461,0.19658,0.39262,0.19675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000","boundary":[0.34890203428677036,0.25323733136799914,0.3654432725290761,0.253410065811823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3489,0.25324,0.36544,0.25341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3733200723364101,0.1983941454539172,0.37804614040564033,0.1985668798977411],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37332,0.19839,0.37805,0.19857],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3739108111531136,0.21540848817056946,0.38001531574253594,0.21558122261439333],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.38336296698352423,0.21540848817056946,0.39281510312198464,0.21558122261439333],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37391,0.21541,0.39282,0.21558],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.36741248724987235,0.2172221998307202,0.3739108308450639,0.21739493427454407],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.38001531574253594,0.2172221998307202,0.383362947291574,0.21739493427454407],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36741,0.21722,0.38336,0.21739],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.36662478954638367,0.236222902284125,0.3768646036963824,0.23639563672794892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36662,0.23622,0.37686,0.2364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0000","boundary":[0.3554003975739122,0.3074758603614755,0.3719415964323173,0.3076485948052994],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3554,0.30748,0.37194,0.30765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.35835422950108176,0.33044962775727327,0.3615049415472352,0.3306223622010972],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35835,0.33045,0.3615,0.33062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.34752363715047896,0.33226333941742403,0.3583541704252309,0.3324360738612479],"dir":"ltr"},{"str":"xD","boundary":[0.36150492185528493,0.33226333941742403,0.3709570579937453,0.3324360738612479],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34752,0.33226,0.37096,0.33244],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.3971473321854457,0.1983941454539172,0.4062056293181369,0.1985668798977411],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.4093563413642904,0.1983941454539172,0.4225499480575581,0.1985668798977411],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39715,0.19839,0.42255,0.19857],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.3971473321854457,0.2172221998307202,0.4062056293181369,0.21739493427454407],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.4093563413642904,0.2172221998307202,0.4225498692897569,0.21739493427454407],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39715,0.21722,0.42255,0.21739],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.42254996774950837,0.1775796449731396,0.4286544723389308,0.1777523794169635],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42255,0.17758,0.42865,0.17775],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4225499677495083,0.19658043379376647,0.42865447233893067,0.19675316823759037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42255,0.19658,0.42865,0.19675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4225499677495083,0.21540848817056946,0.42865447233893067,0.21558122261439333],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42255,0.21541,0.42865,0.21558],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0004","boundary":[0.3768646233883327,0.2344091906239743,0.38907359318327683,0.23458192506779818],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.3924212444242652,0.2344091906239743,0.4010857025511872,0.23458192506779818],"dir":"ltr"},{"str":"xSw","boundary":[0.4058117903123677,0.2344091906239743,0.42077761345574577,0.23458192506779818],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.4253068014059919,0.2344091906239743,0.42845751345214544,0.23458192506779818],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37686,0.23441,0.42846,0.23458],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.38789211554986985,0.236222902284125,0.3924212641162155,0.23639563672794892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38789,0.23622,0.39242,0.2364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.4058117903123677,0.2375184969800261,0.41034093887871326,0.23769123142384999],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40581,0.23752,0.41034,0.23769],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.4004949440425334,0.25505104302814985,0.40699328763772497,0.2552237774719737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40049,0.25505,0.40699,0.25522],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.42077765283964635,0.236222902284125,0.4253068014059919,0.23639563672794892],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42078,0.23622,0.42531,0.2364],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H\u0004","boundary":[0.4069933073296752,0.25323733136799914,0.41920223774071874,0.253410065811823],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.42254992836560773,0.25323733136799914,0.4286544329550301,0.253410065811823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40699,0.25324,0.42865,0.25341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4180207797992621,0.25505104302814985,0.42254992836560773,0.2552237774719737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41802,0.25505,0.42255,0.25522],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0002\b","boundary":[0.45169405417642794,0.12731392182039036,0.4729614195638147,0.12748665626421424],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45169,0.12731,0.47296,0.12749],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.45149709528964266,0.2858841412507125,0.4751274356357936,0.28605687569453636],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0004","boundary":[0.4294421109665684,0.2861432429164483,0.4467710272204125,0.2863159773602722],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.4751274356357936,0.2861432429164483,0.48083810121944687,0.2863159773602722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42944,0.28588,0.48084,0.28632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.4069933073296752,0.30885773591206656,0.4107347778844824,0.30903047035589043],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0005","boundary":[0.41802077979926205,0.30885773591206656,0.432986662018491,0.30903047035589043],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.44224191803796736,0.30885773591206656,0.4459833885927746,0.30903047035589043],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.4528755318098347,0.30885773591206656,0.4583892778906033,0.30903047035589043],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.47118904557810176,0.30885773591206656,0.47670279165887036,0.30903047035589043],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.41073477788448237,0.3091168375778024,0.4180207994912123,0.30928957202162627],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.432986662018491,0.3091168375778024,0.4422418786540668,0.30928957202162627],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.445983349208874,0.3091168375778024,0.4528755318098347,0.30928957202162627],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Q","boundary":[0.4583893172745038,0.3091168375778024,0.4735520402288163,0.30928957202162627],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.47670283104277095,0.3091168375778024,0.4810350601062319,0.30928957202162627],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40699,0.30886,0.48104,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UO","boundary":[0.3709570579937453,0.33044962775727327,0.3863167398348429,0.3306223622010972],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.3908459277850891,0.33044962775727327,0.3957688956652536,0.3306223622010972],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.40541797099854887,0.33044962775727327,0.4115224755879712,0.3306223622010972],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37096,0.33045,0.41152,0.33062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.40010116411261515,0.33226333941742403,0.40541799069049916,0.3324360738612479],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4001,0.33226,0.40542,0.33244],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u001f","boundary":[0.33807150101201844,0.3492776821340763,0.3518558662139399,0.34945041657790016],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.36091418303858136,0.3492776821340763,0.36564025110781156,0.34945041657790016],"dir":"ltr"},{"str":"tR\u0004","boundary":[0.3701693799822069,0.3492776821340763,0.3841506646870129,0.34945041657790016],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3878921549337704,0.3492776821340763,0.3910428669799238,0.34945041657790016],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.39793502988893426,0.3492776821340763,0.4026610979581644,0.34945041657790016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33807,0.34928,0.40266,0.34945],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"BO","boundary":[0.32527175301647016,0.36827838458748113,0.3437821469037212,0.368451119031305],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32527,0.36828,0.34378,0.36845],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.3563850147802855,0.351091393794227,0.36091416334663107,0.35126412823805087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35639,0.35109,0.36091,0.35126],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qmrt","boundary":[0.3392530180293259,0.37009209624763184,0.3620956803639385,0.3702648306914557],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33925,0.37009,0.3621,0.37026],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rDN","boundary":[0.32251486028413556,0.3889201506244348,0.339646857035095,0.3890928850682587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32251,0.38892,0.33965,0.38909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.36564025110781156,0.351091393794227,0.37016939967415713,0.35126412823805087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36564,0.35109,0.37017,0.35126],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.38336298667547447,0.351091393794227,0.3878921352418201,0.35126412823805087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38336,0.35109,0.38789,0.35126],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.39340588132258864,0.351091393794227,0.39793502988893426,0.35126412823805087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39341,0.35109,0.39794,0.35126],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a\u0003y","boundary":[0.3620957000558888,0.36827838458748113,0.39557199585431907,0.368451119031305],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3621,0.36828,0.39557,0.36845],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.38493832300660086,0.37009209624763184,0.3882859545556389,0.3702648306914557],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38494,0.37009,0.38829,0.37026],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ok","boundary":[0.4115224755879712,0.33226333941742403,0.4233376457610467,0.3324360738612479],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41152,0.33226,0.42334,0.33244],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.423337665452997,0.33044962775727327,0.4294421700424194,0.3306223622010972],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42334,0.33045,0.42944,0.33062],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"At","boundary":[0.4067964075187408,0.351091393794227,0.4260945188014308,0.35126412823805087],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4068,0.35109,0.42609,0.35126],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003vLv","boundary":[0.39557199585431907,0.37009209624763184,0.4231407262581619,0.3702648306914557],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39557,0.37009,0.42314,0.37026],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tu","boundary":[0.339646857035095,0.3871064389642841,0.36288335837547686,0.38727917340810797],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.3617018413581693,0.3871064389642841,0.3648525534043227,0.38727917340810797],"dir":"ltr"},{"str":"H\u0003y","boundary":[0.37174473600528346,0.3871064389642841,0.4069933073296751,0.38727917340810797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33965,0.38711,0.40699,0.38728],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3518558662139397,0.4061073141521328,0.357960370803362,0.4062800485959567],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35186,0.40611,0.35796,0.40628],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.35835422950108153,0.3889201506244348,0.3617018610501196,0.3890928850682587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35835,0.38892,0.3617,0.38909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3672155874389379,0.3889201506244348,0.37174473600528346,0.3890928850682587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36722,0.38892,0.37174,0.38909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3656402511078114,0.4061073141521328,0.36879096315396487,0.4062800485959567],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36564,0.40611,0.36879,0.40628],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.3926182033110502,0.4061073141521328,0.39576891535720365,0.4062800485959567],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39262,0.40611,0.39577,0.40628],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.3963596935578077,0.3889201506244348,0.39970732510684576,0.3890928850682587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39636,0.38892,0.39971,0.38909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.42609453849338114,0.3492776821340763,0.4292452505395346,0.34945041657790016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42609,0.34928,0.42925,0.34945],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.42314074595011225,0.36827838458748113,0.4292452505395346,0.368451119031305],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42314,0.36828,0.42925,0.36845],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"At","boundary":[0.40699332702162544,0.3889201506244348,0.4262914383043154,0.3890928850682587],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40699,0.38892,0.42629,0.38909],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xYNW","boundary":[0.3154257778722405,0.4079210258122835,0.35185588590589,0.40809376025610744],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.3622925998668231,0.4079210258122835,0.3656402314158611,0.40809376025610744],"dir":"ltr"},{"str":"At","boundary":[0.3733200920283602,0.4079210258122835,0.3926182033110502,0.40809376025610744],"dir":"ltr"},{"str":"j\u0004\b\u0002","boundary":[0.40029808361549957,0.4079210258122835,0.42589754022269527,0.40809376025610744],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31543,0.40792,0.4259,0.40809],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.3152288780613062,0.48176494872665904,0.3234995168744093,0.4819376831704829],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31523,0.48176,0.3235,0.48194],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3158195971860597,0.500593054923795,0.3240901966152622,0.500765789367619],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31582,0.50059,0.32409,0.50077],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3152288386774059,0.5195938437444219,0.32349945779855876,0.5197665781882457],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31523,0.51959,0.3235,0.51977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.3323607960444648,0.500593054923795,0.34063139547366733,0.500765789367619],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33236,0.50059,0.34063,0.50077],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.33177007691971167,0.5195938437444219,0.3400406960408645,0.5197665781882457],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33177,0.51959,0.34004,0.51977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3461451809383363,0.42493528216171383,0.3544158197514394,0.4251080166055377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34615,0.42494,0.35442,0.42511],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0013","boundary":[0.3412221933662214,0.44393610552922935,0.35776347099242767,0.4441088399730533],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34122,0.44394,0.35776,0.44411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0013","boundary":[0.3455544421216327,0.46276415990603226,0.3620956409800378,0.46293689434985613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34555,0.46276,0.3621,0.46294],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.36268645856454257,0.42493528216171383,0.3709570973776457,0.4251080166055377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36269,0.42494,0.37096,0.42511],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.36938172166261857,0.48176494872665904,0.37253243370877204,0.4819376831704829],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36938,0.48176,0.37253,0.48194],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.3892705717620124,0.4817650005469922,0.3924212838081658,0.48193773499081605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38927,0.48177,0.39242,0.48194],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.4262914579962656,0.3871064389642841,0.42944217004241914,0.38727917340810797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42629,0.38711,0.42944,0.38728],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.42589757960659597,0.4061073141521328,0.42904829165274944,0.4062800485959567],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4259,0.40611,0.42905,0.40628],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005Q","boundary":[0.4105378583815978,0.42493528216171383,0.42353454557198084,0.4251080166055377],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.42589757960659586,0.42493528216171383,0.4290482916527494,0.4251080166055377],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41054,0.42494,0.42905,0.42511],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0004","boundary":[0.3975411711912147,0.42674899382186454,0.41053789776549837,0.42692172826568847],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39754,0.42675,0.41054,0.42692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.39261818361909984,0.4457498171893801,0.3979350101969838,0.445922551633204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39262,0.44575,0.39794,0.44592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.42117151153736565,0.42674899382186454,0.42589757960659586,0.42692172826568847],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42117,0.42675,0.4259,0.42692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.3979350101969838,0.44393610552922935,0.41073477788448226,0.4441088399730533],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.41900539700563516,0.44393610552922935,0.42845753314409557,0.4441088399730533],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39794,0.44394,0.42846,0.44411],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.4107347975764326,0.4457498171893801,0.41900541669758545,0.445922551633204],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41073,0.44575,0.41901,0.44592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.39714735187739575,0.464577871566183,0.406205649010087,0.4647506060100069],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.4093563610562404,0.464577871566183,0.422549888981707,0.4647506060100069],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39715,0.46458,0.42255,0.46475],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4225499480575578,0.46276415990603226,0.42865445264698016,0.46293689434985613],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42255,0.46276,0.42865,0.46294],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003L","boundary":[0.3500835906879783,0.4835786603868098,0.3693817019706683,0.4837513948306337],"dir":"ltr"},{"str":"QW","boundary":[0.3748954480514368,0.4835786603868098,0.389270571762012,0.4837513948306337],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.3971473518773961,0.4835787122071429,0.4062056490100873,0.48375144665096675],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.4093563610562408,0.4835787122071429,0.4225499677495085,0.48375144665096675],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35008,0.48358,0.42255,0.48375],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3489020539787208,0.5384218981212248,0.35717267309987366,0.5385946325650486],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3489,0.53842,0.35717,0.53859],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.373910830845064,0.500593054923795,0.3800153354344863,0.500765789367619],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.38336298667547464,0.500593054923795,0.39281512281393505,0.500765789367619],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37391,0.50059,0.39282,0.50077],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.3674125069418227,0.5024067665839458,0.3739108505370142,0.5025795010277696],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.3800153354344863,0.5024067665839458,0.38336296698352434,0.5025795010277696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36741,0.50241,0.38336,0.50258],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.36662480923833407,0.5214075554045725,0.3768646233883329,0.5215802898483964],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36662,0.52141,0.37686,0.52158],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.3654432922210265,0.5384218981212248,0.37371391134217935,0.5385946325650486],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36544,0.53842,0.37371,0.53859],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3617018216662192,0.594042389032514,0.36997244078737207,0.594215123476338],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3617,0.59404,0.36997,0.59422],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.36524639241009227,0.7187566574733554,0.3735169918392948,0.7189293919171793],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36525,0.71876,0.37352,0.71893],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.3971473518773961,0.5024067665839458,0.4062056490100873,0.5025795010277696],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.4093563610562408,0.5024067665839458,0.4225498889817073,0.5025795010277696],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39715,0.50241,0.42255,0.50258],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4225499874414586,0.4817650005469922,0.428654492030881,0.48193773499081605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42255,0.48177,0.42865,0.48194],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4225499874414586,0.500593054923795,0.428654492030881,0.500765789367619],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42255,0.50059,0.42865,0.50077],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0004","boundary":[0.37686464308028317,0.5195938437444219,0.38907361287522724,0.5197665781882457],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.3924212641162156,0.5195938437444219,0.40108572224313765,0.5197665781882457],"dir":"ltr"},{"str":"xSw","boundary":[0.4058118100043181,0.5195938437444219,0.4207776331476962,0.5197665781882457],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.4253068210979423,0.5195938437444219,0.42845753314409585,0.5197665781882457],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37686,0.51959,0.42846,0.51977],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.37824305990852497,0.594042389032514,0.3865136790296778,0.594215123476338],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37824,0.59404,0.38651,0.59422],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.38789213524182026,0.5214075554045725,0.3924212838081659,0.5215802898483964],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38789,0.52141,0.39242,0.52158],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0010","boundary":[0.3739108308450639,0.6253073233646362,0.390452029703469,0.6254800578084602],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37391,0.62531,0.39045,0.62548],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3778492209027557,0.6563995232529347,0.38611984002390853,0.6565722576967586],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37785,0.6564,0.38612,0.65657],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.38060607425118975,0.6874916885943443,0.38887671306429283,0.6876644230381682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38061,0.68749,0.38888,0.68766],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.3817875912684974,0.7187566574733554,0.3900581906976999,0.7189293919171793],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38179,0.71876,0.39006,0.71893],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.4058118100043181,0.5225303292894278,0.4103409585706637,0.5227030637332517],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40581,0.52253,0.41034,0.5227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.40049496373448384,0.5402356097813754,0.40699330732967537,0.5404083442251993],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40049,0.54024,0.40699,0.54041],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010","boundary":[0.397147351877396,0.6874916885943443,0.40541799069049916,0.6876644230381682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39715,0.68749,0.40542,0.68766],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0006","boundary":[0.38710443753833157,0.7498488573616539,0.40364567578063726,0.7500215918054778],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3871,0.74985,0.40365,0.75002],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.42077767253159676,0.5214075554045725,0.4253068210979423,0.5215802898483964],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42078,0.52141,0.42531,0.52158],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H\u0004","boundary":[0.4069933270216256,0.5384218981212248,0.41920225743266915,0.5385946325650486],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.42254994805755813,0.5384218981212248,0.42865445264698054,0.5385946325650486],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40699,0.53842,0.42865,0.53859],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.41802079949121257,0.5402356097813754,0.42254994805755813,0.5404083442251993],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41802,0.54024,0.42255,0.54041],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0002\b\b","boundary":[0.4516940738683782,0.33684080217875684,0.4810351585659835,0.3370135366225807],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45169,0.33684,0.48104,0.33701],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0002\b\b","boundary":[0.45169407386837807,0.3556688565555598,0.4810351585659834,0.35584159099938373],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45169,0.35567,0.48104,0.35584],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\b\b","boundary":[0.4597677931785965,0.37466955900896465,0.4810351585659833,0.3748422934527885],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45977,0.37467,0.48104,0.37484],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\b\b","boundary":[0.4597677931785965,0.39349761338576766,0.4810351585659833,0.39367034782959154],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45977,0.3935,0.48104,0.39367],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002\b\b","boundary":[0.451694073868378,0.4124984885736164,0.4810351585659833,0.41267122301744025],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45169,0.4125,0.48104,0.41267],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004\u0002\b\b","boundary":[0.4516940344844773,0.4313264565831974,0.4810350404142815,0.4314991910270213],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45169,0.43133,0.48104,0.4315],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"h","boundary":[0.41762696048544323,0.595424264583105,0.43121440618448004,0.595596999026929],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.44283265685467094,0.595424264583105,0.4562231830508232,0.595596999026929],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0005","boundary":[0.465478399686399,0.595424264583105,0.4763089723450516,0.595596999026929],"dir":"ltr"},{"str":"r\u0002","boundary":[0.43121440618448004,0.5956833662488409,0.43850042779120996,0.5958561006926648],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.4562231830508232,0.5956833662488409,0.465478399686399,0.5958561006926648],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.4763089723450516,0.5956833662488409,0.4806412014085126,0.5958561006926648],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41763,0.59542,0.48064,0.59586],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.44283265685467094,0.6266891989152273,0.4562231830508232,0.6268619333590512],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0005","boundary":[0.465478399686399,0.6266891989152273,0.4763089723450516,0.6268619333590512],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e","boundary":[0.4253068210979423,0.6269483005809631,0.43850042779121,0.627121035024787],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.4562231830508232,0.6269483005809631,0.465478399686399,0.627121035024787],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.4763089723450516,0.6269483005809631,0.4806412014085126,0.627121035024787],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42531,0.62669,0.48064,0.62712],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.44283265685467094,0.6577813988035257,0.4562231830508232,0.6579541332473496],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0005","boundary":[0.465478399686399,0.6577813988035257,0.4763089723450516,0.6579541332473496],"dir":"ltr"},{"str":"G","boundary":[0.42924521115563413,0.6580405004692615,0.4383035082883253,0.6582132349130855],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.4562231830508232,0.6580405004692615,0.465478399686399,0.6582132349130855],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.4763089723450516,0.6580405004692615,0.4806412014085126,0.6582132349130855],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42925,0.65778,0.48064,0.65821],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.44283265685467105,0.6888735641449353,0.4562231830508233,0.6890462985887592],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0005","boundary":[0.4654783996863991,0.6888735641449353,0.47630897234505165,0.6890462985887592],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.43200208419601843,0.6891326658106711,0.43850042779120996,0.689305400254495],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.4562231830508233,0.6891326658106711,0.4654783996863991,0.689305400254495],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.47630897234505165,0.6891326658106711,0.4806412014085127,0.689305400254495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.432,0.68887,0.48064,0.68931],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.41664236297102036,0.7201385330239464,0.4253068210979423,0.7203112674677703],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004U","boundary":[0.4296390501614034,0.7201385330239464,0.4432264958604402,0.7203112674677703],"dir":"ltr"},{"str":"M","boundary":[0.4542539880219774,0.7201385330239464,0.4635092046575532,0.7203112674677703],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.47276442129312896,0.7201385330239464,0.4765058918479362,0.7203112674677703],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.42530682109794243,0.7203976346896822,0.4296390501614034,0.7205703691335061],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4432264958604402,0.7203976346896822,0.4501186784614009,0.7205703691335061],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.4635092046575532,0.7203976346896822,0.47276442129312896,0.7205703691335061],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.4765058918479362,0.7203976346896822,0.48083812091139716,0.7205703691335061],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41664,0.72014,0.48084,0.72057],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0006\u0000","boundary":[0.4040395147864064,0.7809410399765078,0.42885137214986496,0.7811137744203317],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40404,0.78094,0.42885,0.78111],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4386973866779952,0.751230732912245,0.4451957302731867,0.7514034673560689],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.4520879128741474,0.751230732912245,0.45582938342895457,0.7514034673560689],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4451956908892861,0.7514898345779807,0.4520878734902468,0.7516625690218046],"dir":"ltr"},{"str":"vxS\u0002w","boundary":[0.455829344045054,0.7514898345779807,0.4810350404142818,0.7516625690218046],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4387,0.75123,0.48104,0.75166],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4554355050392848,0.7823229155270989,0.4619338486344763,0.7824956499709228],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004t","boundary":[0.4662660776979373,0.7823229155270989,0.47650589184793607,0.7824956499709228],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.46193388801837687,0.7825820171928346,0.46626611708183785,0.7827547516366585],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.47650589184793607,0.7825820171928346,0.4808381209113971,0.7827547516366585],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45544,0.78232,0.48084,0.78275],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.629709225708248,0.41215293331874664,0.6379798448294008,0.4123256677625705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62971,0.41215,0.63798,0.41233],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0006\u0002","boundary":[0.607260362995504,0.431672011838067,0.6320722794348135,0.4318447462818909],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60726,0.43167,0.63207,0.43184],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.6513704301014044,0.3347679888528706,0.6596410295306069,0.3349407232966945],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65137,0.33477,0.65964,0.33494],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.6462504639505536,0.41215293331874664,0.6545210830717065,0.4123256677625705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64625,0.41215,0.65452,0.41233],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.6562934176735191,0.35411424656114526,0.6645640171027217,0.35428698100496914],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.6728346165319242,0.35411424656114526,0.6811052159611268,0.35428698100496914],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65629,0.35411,0.68111,0.35429],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.658853272751267,0.43348572349821773,0.6622009043003051,0.43365845794204166],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65885,0.43349,0.6622,0.43366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.6744099528630504,0.39280676197769404,0.6826805522922529,0.3929794964215179],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67441,0.39281,0.68268,0.39298],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.6813021354640111,0.41215293331874664,0.6927234666313173,0.4123256677625705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6813,0.41215,0.69272,0.41233],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0013","boundary":[0.7004033863196676,0.29607547343632135,0.7169445851780727,0.2962482078801452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7004,0.29608,0.71694,0.29625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.7433318182565578,0.15961533190923374,0.7516024373777107,0.15978806635305765],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.7598730564988635,0.15961533190923374,0.7681436756200164,0.15978806635305765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74333,0.15962,0.76814,0.15979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.7606607345104017,0.17896158961750838,0.7689313536315546,0.17913432406133228],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.7772019727527074,0.17896158961750838,0.7854725918738603,0.17913432406133228],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76066,0.17896,0.78547,0.17913],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.7598730564988632,0.19830784732578302,0.7681436756200161,0.19848058176960692],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.7764142947411689,0.19830784732578302,0.7846849138623218,0.19848058176960692],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75987,0.19831,0.78468,0.19848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.7709005289684508,0.29607547343632135,0.7770050335578732,0.2962482078801452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7709,0.29608,0.77701,0.29625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.7858663914957291,0.12092281649268449,0.7941370303088322,0.12109555093650837],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78587,0.12092,0.79414,0.1211],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.7901986599430908,0.14026907420095913,0.7984692790642437,0.140441808644783],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7902,0.14027,0.79847,0.14044],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.8142228392950108,0.15961533190923374,0.8173735513411643,0.15978806635305765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81422,0.15962,0.81737,0.15979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.834111669702454,0.15961533190923374,0.8372623817486075,0.15978806635305765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83411,0.15962,0.83726,0.15979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8374593012514921,0.12273652815283523,0.842776127829376,0.12290926259665912],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83746,0.12274,0.84278,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.8427761278293762,0.12092281649268449,0.8555758955168746,0.12109555093650837],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.8638465146380274,0.12092281649268449,0.8732986507764878,0.12109555093650837],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84278,0.12092,0.8733,0.1211],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.8555759939766262,0.12273652815283523,0.863846613097779,0.12290926259665912],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85558,0.12274,0.86385,0.12291],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8671941461870654,0.14026907420095913,0.8732986507764878,0.140441808644783],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86719,0.14027,0.8733,0.14044],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.841791530314953,0.14208278586110987,0.8508498274476443,0.14225552030493374],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.8540005394937978,0.14208278586110987,0.8671941461870654,0.14225552030493374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84179,0.14208,0.86719,0.14226],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8671941461870654,0.15961533190923374,0.8732986507764878,0.15978806635305765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86719,0.15962,0.8733,0.15979],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003L","boundary":[0.7949247280123208,0.1614290435693845,0.8142227605272097,0.16160177801320838],"dir":"ltr"},{"str":"QW","boundary":[0.8197365459918788,0.1614290435693845,0.834111669702454,0.16160177801320838],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.841791530314953,0.1614290435693845,0.8508498274476443,0.16160177801320838],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.8540005394937978,0.1614290435693845,0.8671941461870654,0.16160177801320838],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79492,0.16143,0.86719,0.1616],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8185550289745711,0.17896158961750838,0.8246595335639935,0.17913432406133228],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8280071651130315,0.17896158961750838,0.8374593012514919,0.17913432406133228],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81856,0.17896,0.83746,0.17913],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.8120567247632802,0.18077530127765915,0.8185550683584717,0.18094803572148302],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8246595335639935,0.18077530127765915,0.8280071651130315,0.18094803572148302],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81206,0.18078,0.82801,0.18095],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.811465985946577,0.20012148989215592,0.8217058000965759,0.2002942243359798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81147,0.20012,0.82171,0.20029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.7935462521082284,0.21765403594027982,0.8018168712293813,0.2178267703841037],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.8100874903505341,0.21765403594027982,0.818358109471687,0.2178267703841037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79355,0.21765,0.81836,0.21783],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0013","boundary":[0.7825188190225423,0.2727562371528756,0.7990600178809474,0.2729289715966995],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78252,0.27276,0.79906,0.27293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.867194146187065,0.17896158961750838,0.8732986507764874,0.17913432406133228],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86719,0.17896,0.8733,0.17913],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.841791530314953,0.18077530127765915,0.8508498274476443,0.18094803572148302],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.8540005394937974,0.18077530127765915,0.867194146187065,0.18094803572148302],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84179,0.18078,0.86719,0.18095],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0004","boundary":[0.8217058394804764,0.19830777823200518,0.8339148486593211,0.19848051267582906],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.8372623817486077,0.19830777823200518,0.8459268398755299,0.19848051267582906],"dir":"ltr"},{"str":"xSw","boundary":[0.850456086901627,0.19830777823200518,0.8654219691208559,0.19848051267582906],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.8699511176872013,0.19830777823200518,0.8731018297333547,0.19848051267582906],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82171,0.19831,0.8731,0.19848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8327332331822621,0.20012148989215592,0.8372623817486077,0.2002942243359798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83273,0.20012,0.83726,0.20029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.8506530064045114,0.201417084588057,0.8551821549708569,0.2015898190318809],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85065,0.20142,0.85518,0.20159],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.8451391618639914,0.21946774760043053,0.851637505459183,0.21964048204425443],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84514,0.21947,0.85164,0.21964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8654219691208558,0.20012148989215592,0.8699511176872013,0.2002942243359798],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86542,0.20012,0.86995,0.20029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H\u0004","boundary":[0.851637505459183,0.21765403594027982,0.8638465146380278,0.2178267703841037],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8671941461870658,0.21765403594027982,0.8732986507764882,0.2178267703841037],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85164,0.21765,0.8733,0.21783],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8626649976207201,0.21946774760043053,0.8671941461870658,0.21964048204425443],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86266,0.21947,0.86719,0.21964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.8886583720014861,0.25064631471064097,0.9122887123476371,0.25081904915446485],"dir":"ltr"},{"str":"\u0010","boundary":[0.8754648637679702,0.2509054163763768,0.8841293218948921,0.2510781508202007],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.9122888108073889,0.2509054163763768,0.9179994763910421,0.2510781508202007],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87546,0.25065,0.918,0.25108],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8339148486593213,0.27413811270346666,0.838837836231436,0.2743108471472906],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.8431699668351458,0.27413811270346666,0.8500621494361066,0.2743108471472906],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.8543943784995673,0.27413811270346666,0.8614834806034127,0.2743108471472906],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.872117133759181,0.27413811270346666,0.8770401213312957,0.2743108471472906],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8943690375851397,0.27413811270346666,0.8981105081399469,0.2743108471472906],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.9048058696977744,0.27413811270346666,0.9097288572698893,0.2743108471472906],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.838837836231436,0.2743972143692025,0.8431700652948971,0.2745699488130264],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.8500621494361066,0.2743972143692025,0.8543943784995676,0.2745699488130264],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0002","boundary":[0.861483480603413,0.2743972143692025,0.8756618817306064,0.2745699488130264],"dir":"ltr"},{"str":"Du","boundary":[0.8770401213312957,0.2743972143692025,0.898701266648601,0.2745699488130264],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.8981105081399469,0.2743972143692025,0.902442737203408,0.2745699488130264],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.9097288572698893,0.2743972143692025,0.9179994763910421,0.2745699488130264],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83391,0.27414,0.918,0.27457],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bO","boundary":[0.7844880140513882,0.29607547343632135,0.7939401501898486,0.2962482078801452],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.7986662182590789,0.29607547343632135,0.8047707228485013,0.2962482078801452],"dir":"ltr"},{"str":"DQwt\u0012","boundary":[0.8092998714148468,0.29607547343632135,0.849668231662536,0.2962482078801452],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.850653026096462,0.29607547343632135,0.8567575306858843,0.2962482078801452],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8685726023992084,0.29607547343632135,0.8746771069886308,0.2962482078801452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78449,0.29608,0.87468,0.29625],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0004","boundary":[0.7519962960754306,0.29788918509647205,0.7709005683523514,0.298061919540296],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005v","boundary":[0.7770050729417738,0.29788918509647205,0.7844880140513882,0.298061919540296],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7939401501898486,0.29788918509647205,0.7986662182590789,0.298061919540296],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8047707228485013,0.29788918509647205,0.8092998714148468,0.298061919540296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.752,0.29789,0.8093,0.29806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0013\u0002","boundary":[0.7547531297319144,0.315421731144596,0.779564987095373,0.31559446558841986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75475,0.31542,0.77956,0.31559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Bw","boundary":[0.713006195120381,0.3347679888528706,0.724230685552604,0.3349407232966945],"dir":"ltr"},{"str":"v\u000e","boundary":[0.7313197482725485,0.3347679888528706,0.7378180130999389,0.3349407232966945],"dir":"ltr"},{"str":"yw","boundary":[0.7447102744687008,0.3347679888528706,0.7663714197860058,0.3349407232966945],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71301,0.33477,0.76637,0.33494],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.7027664203542828,0.33658170051302133,0.7130062345042816,0.3367544349568452],"dir":"ltr"},{"str":"QD","boundary":[0.7226552901456266,0.33658170051302133,0.7313196695047474,0.3367544349568452],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.7378180918677401,0.33658170051302133,0.7447102744687008,0.3367544349568452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70277,0.33658,0.74471,0.33675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"K\u0002","boundary":[0.7078863274292821,0.35592795822129597,0.7258059234239789,0.35610069266511984],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70789,0.35593,0.72581,0.3561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005m\u0002","boundary":[0.6950865006659324,0.41396664497889735,0.7149753704572762,0.4141393794227213],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69509,0.41397,0.71498,0.41414],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.785078772560042,0.3347679888528706,0.7882294846061955,0.3349407232966945],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78508,0.33477,0.78823,0.33494],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7915771161552335,0.3347679888528706,0.7947278282013871,0.3349407232966945],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79158,0.33477,0.79473,0.33494],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8270225872905596,0.29788918509647205,0.8315517358569051,0.298061919540296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82702,0.29789,0.83155,0.29806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.8061491593686935,0.315421731144596,0.8181612490446535,0.31559446558841986],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.8228872777299832,0.315421731144596,0.8356870454174816,0.31559446558841986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80615,0.31542,0.83569,0.31559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.818161209660753,0.3172354428047467,0.8228872777299832,0.3174081772485706],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81816,0.31724,0.82289,0.31741],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8453361010588264,0.29788918509647205,0.8506529276367104,0.298061919540296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84534,0.29789,0.85065,0.29806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ok","boundary":[0.8567574322261328,0.29788918509647205,0.8685727993187111,0.298061919540296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85676,0.29789,0.86857,0.29806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.8530159616713257,0.315421731144596,0.8608927417867092,0.31559446558841986],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.8654219888128064,0.315421731144596,0.8744802859454975,0.31559446558841986],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85302,0.31542,0.87448,0.31559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.8402161939838272,0.3172354428047467,0.8530159616713257,0.3174081772485706],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8608928402464607,0.3172354428047467,0.8654219888128064,0.3174081772485706],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84022,0.31724,0.86542,0.31741],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bO\u000e","boundary":[0.7980754203665246,0.3347679888528706,0.8108752471298739,0.3349407232966945],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.8156012561232532,0.3347679888528706,0.8262349289709714,0.3349407232966945],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8295825408280594,0.3347679888528706,0.8327332528742128,0.3349407232966945],"dir":"ltr"},{"str":"Bu","boundary":[0.8360809828830021,0.3347679888528706,0.856363691680115,0.3349407232966945],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8551821746628075,0.3347679888528706,0.858332886708961,0.3349407232966945],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8652250693099219,0.3347679888528706,0.8746772054483823,0.3349407232966945],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79808,0.33477,0.87468,0.33494],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0004","boundary":[0.7661744608992206,0.33658170051302133,0.7850787331761414,0.3367544349568452],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7882294452222949,0.33658170051302133,0.791577076771333,0.3367544349568452],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7947278282013871,0.33658170051302133,0.7980754597504252,0.3367544349568452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76617,0.33658,0.79808,0.33675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UC\u0004","boundary":[0.72580600219178,0.35411424656114526,0.7586914804057057,0.35428698100496914],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.770900528968451,0.35411424656114526,0.7740512410146045,0.35428698100496914],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7821249800167733,0.35411424656114526,0.7852756920629269,0.35428698100496914],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72581,0.35411,0.78528,0.35429],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.7260028626188134,0.39280676197769404,0.7287597356591977,0.3929794964215179],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.726,0.39281,0.72876,0.39298],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0004\u0004e","boundary":[0.7529808935898538,0.35592795822129597,0.7709004895845505,0.35610069266511984],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75298,0.35593,0.7709,0.3561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0010","boundary":[0.7468763496165307,0.3734605042694199,0.7634175878588364,0.3736332387132438],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74688,0.37346,0.76342,0.37363],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o\u0004w","boundary":[0.7321073278243351,0.39280676197769404,0.7492393245752945,0.3929794964215179],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7514054391070251,0.39280676197769404,0.7586914607137549,0.3929794964215179],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7606606951265015,0.39280676197769404,0.7657806022015008,0.3929794964215179],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73211,0.39281,0.76578,0.39298],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7275782186418901,0.39462047363784475,0.7321073672082357,0.3947932080816686],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72758,0.39462,0.73211,0.39479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7787773090838347,0.35592795822129597,0.7821249406328727,0.35610069266511984],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77878,0.35593,0.78212,0.3561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8262350077387726,0.33658170051302133,0.8295826392878106,0.3367544349568452],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8327332528742127,0.33658170051302133,0.8360808844232508,0.3367544349568452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82624,0.33658,0.83608,0.33675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.851834444654018,0.33658170051302133,0.855182076203056,0.3367544349568452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85183,0.33658,0.85518,0.33675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8606959207435764,0.33658170051302133,0.8652250693099219,0.3367544349568452],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8607,0.33658,0.86523,0.33675],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Bw","boundary":[0.8000446547792712,0.35411424656114526,0.8112690664436929,0.35428698100496914],"dir":"ltr"},{"str":"v\u000e","boundary":[0.8183581291636376,0.35411424656114526,0.824856669678332,0.35428698100496914],"dir":"ltr"},{"str":"yu","boundary":[0.8317486553597897,0.35411424656114526,0.8565607096427511,0.35428698100496914],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8551821746628075,0.35411424656114526,0.858332886708961,0.35428698100496914],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8652250693099219,0.35411424656114526,0.8746772054483823,0.35428698100496914],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80004,0.35411,0.87468,0.35429],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.7898048406292725,0.35592795822129597,0.8000446547792712,0.35610069266511984],"dir":"ltr"},{"str":"QD","boundary":[0.8096937104206162,0.35592795822129597,0.8183581685475382,0.35610069266511984],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.8248564727588291,0.35592795822129597,0.8317486553597898,0.35610069266511984],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7898,0.35593,0.83175,0.3561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.7982723398694092,0.3752742159295706,0.8051645224703698,0.3754469503733945],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8083152345165233,0.3752742159295706,0.8116628660655615,0.3754469503733945],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79827,0.37527,0.81166,0.37545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k","boundary":[0.8116629054494621,0.3734605042694199,0.8167828125244614,0.3736332387132438],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81166,0.37346,0.81678,0.37363],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.851834444654018,0.35592795822129597,0.855182076203056,0.35610069266511984],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85183,0.35593,0.85518,0.3561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8606959207435764,0.35592795822129597,0.8652250693099219,0.35610069266511984],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8607,0.35593,0.86523,0.3561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.8315518146247063,0.3734605042694199,0.8362778826939364,0.3736332387132438],"dir":"ltr"},{"str":"WGt","boundary":[0.8410039113792658,0.3734605042694194,0.8744802268696464,0.3736332387132433],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83155,0.37346,0.87448,0.37363],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.8213120004747075,0.3752742159295706,0.8315518146247064,0.3754469503733945],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.8362778433100356,0.3752742159295701,0.8410039113792659,0.375446950373394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82131,0.37527,0.841,0.37545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8636495557512425,0.3752742159295701,0.8683756238204727,0.375446950373394],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86365,0.37527,0.86838,0.37545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y\u0003ypR","boundary":[0.7811402840425984,0.39280676197769404,0.8276131488797102,0.3929794964215179],"dir":"ltr"},{"str":"vQmR","boundary":[0.8309609182724003,0.39280676197769404,0.8656187507800881,0.3929794964215179],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.8658157687427245,0.39280676197769404,0.8744802268696464,0.3929794964215179],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78114,0.39281,0.87448,0.39298],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qot","boundary":[0.7622360117656777,0.39462047363784475,0.7811403431184494,0.3947932080816686],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76224,0.39462,0.78114,0.39479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.803786066258227,0.39462047363784475,0.8071336978072652,0.3947932080816686],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80379,0.39462,0.80713,0.39479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8276132867233622,0.39462047363784475,0.8309609182724004,0.3947932080816686],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82761,0.39462,0.83096,0.39479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8437607844196501,0.39462047363784475,0.8471084159686881,0.3947932080816686],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84376,0.39462,0.84711,0.39479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8612865217166273,0.39462047363784475,0.8658156702829729,0.3947932080816686],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86129,0.39462,0.86582,0.39479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0004","boundary":[0.7149753704572762,0.41215293331874664,0.7305319324173578,0.4123256677625705],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0003\u0004","boundary":[0.7384087913005426,0.41215293331874664,0.7644021262974081,0.4123256677625705],"dir":"ltr"},{"str":"tQO","boundary":[0.7720819869099073,0.41215293331874664,0.7982723595613591,0.4123256677625705],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8029983488627881,0.41215293331874664,0.8061490609089416,0.4123256677625705],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.8128443240070177,0.41215293331874664,0.8159950360531711,0.4123256677625705],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0004","boundary":[0.8228872186541318,0.41215293331874664,0.8350962278329765,0.4123256677625705],"dir":"ltr"},{"str":"Du","boundary":[0.836080923807151,0.41215293331874664,0.856363632604264,0.4123256677625705],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8551821155869564,0.41215293331874664,0.8583328276331099,0.4123256677625705],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8652250102340705,0.41215293331874664,0.8746771463725309,0.4123256677625705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71498,0.41215,0.87468,0.41233],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.735061120367604,0.41396664497889735,0.7384087519166421,0.4141393794227213],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73506,0.41397,0.73841,0.41414],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6622009436842057,0.431672011838067,0.668305448273628,0.4318447462818909],"dir":"ltr"},{"str":"op","boundary":[0.6728345574560731,0.431672011838067,0.6939050230325255,0.4318447462818909],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0004","boundary":[0.7023724828887619,0.431672011838067,0.7082800679752996,0.4318447462818909],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005l","boundary":[0.7163538069774684,0.431672011838067,0.7399840685558183,0.4318447462818909],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6622,0.43167,0.73998,0.43184],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0013\u0006","boundary":[0.6427059916664316,0.7229021747266474,0.6675178490298902,0.7230749091704713],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64271,0.7229,0.66752,0.72307],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.668305448273628,0.43348572349821773,0.6728345968399736,0.43365845794204166],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66831,0.43349,0.67283,0.43366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6799237580196694,0.5477494141423445,0.6881943968327726,0.5479221485861683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67992,0.54775,0.68819,0.54792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0013","boundary":[0.6694870440587362,0.7035559170183728,0.6860282429171413,0.7037286514621968],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66949,0.70356,0.68603,0.70373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005kD","boundary":[0.689769634704148,0.43348572349821773,0.7023724828887619,0.43365845794204166],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68977,0.43349,0.70237,0.43366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0000","boundary":[0.6946926222762628,0.4510182349994528,0.7112338999024691,0.4511909694432767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69469,0.45102,0.71123,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7130061360445298,0.43348572349821773,0.716353767593568,0.43365845794204166],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71301,0.43349,0.71635,0.43366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0002","boundary":[0.6966618566890095,0.47036449270772734,0.7132030555474146,0.4705372271515513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69666,0.47036,0.7132,0.47054],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N\u0004","boundary":[0.7070986297257926,0.7229021747266474,0.7193077176724384,0.7230749091704713],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7071,0.7229,0.71931,0.72307],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005m\u0002","boundary":[0.737818032791889,0.43348572349821773,0.7577068435073818,0.43365845794204166],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73782,0.43349,0.75771,0.43366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.7460886125291413,0.4510182349994528,0.7567222656849093,0.4511909694432767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74609,0.45102,0.75672,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.7525869955082335,0.47036449270772734,0.755737707554387,0.4705372271515513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75259,0.47036,0.75574,0.47054],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QH","boundary":[0.7584945412108705,0.41396664497889735,0.7720820656777084,0.4141393794227213],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75849,0.41397,0.77208,0.41414],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7984692002964425,0.41396664497889735,0.8029983488627881,0.4141393794227213],"dir":"ltr"},{"str":"P","boundary":[0.8061491002928421,0.41396664497889735,0.8128443633909183,0.4141393794227213],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.8159950360531711,0.41396664497889735,0.8228872186541318,0.4141393794227213],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8315517752408055,0.41396664497889735,0.836080923807151,0.4141393794227213],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79847,0.41397,0.83608,0.41414],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8518343855781669,0.41396664497889735,0.8551820171272049,0.4141393794227213],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85183,0.41397,0.85518,0.41414],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8606958616677249,0.41396664497889735,0.8652250102340705,0.4141393794227213],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8607,0.41397,0.86523,0.41414],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0004","boundary":[0.7577069025832327,0.431672011838067,0.7732635433111155,0.4318447462818909],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\u0003\u0004","boundary":[0.7835033180772137,0.431672011838067,0.809496771225781,0.4318447462818909],"dir":"ltr"},{"str":"tQOu","boundary":[0.8171765530704789,0.431672011838067,0.8563637113720652,0.4318447462818909],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8551821155869564,0.431672011838067,0.8583328276331099,0.4318447462818909],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8652250102340708,0.431672011838067,0.8746771463725312,0.4318447462818909],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75771,0.43167,0.87468,0.43184],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Oa","boundary":[0.7567223050688098,0.4528319466596035,0.7685373964740841,0.45300468110342745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75672,0.45283,0.76854,0.453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.7732635039272149,0.43348572349821773,0.7835033180772137,0.43365845794204166],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77326,0.43349,0.7835,0.43366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005wO","boundary":[0.7685374358579847,0.4510182349994528,0.7860632716147135,0.4511909694432767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76854,0.45102,0.78606,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0014","boundary":[0.7679467167332316,0.4539547205444588,0.7724758652995771,0.4541274549882827],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76795,0.45395,0.77248,0.45413],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u001c","boundary":[0.7590852997195245,0.47036449270772734,0.7707036291575166,0.4705372271515513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75909,0.47036,0.7707,0.47054],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7480578469418879,0.4721782043678781,0.7525869955082335,0.472350938811702],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.755737707554387,0.4721782043678781,0.7590853391034251,0.472350938811702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74806,0.47218,0.75909,0.47235],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7433318773324087,0.5284031564340699,0.7516024964535616,0.5285758908778938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74333,0.5284,0.7516,0.52858],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.7415595624225467,0.5477494141423445,0.7506178595552379,0.5479221485861683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74156,0.54775,0.75062,0.54792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.7992569176918817,0.4510182349994528,0.8024076297380351,0.4511909694432767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79926,0.45102,0.80241,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QH","boundary":[0.8035891467553427,0.43348572349821773,0.8171765136865783,0.43365845794204166],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80359,0.43349,0.81718,0.43366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.7890171035418829,0.4528319466596035,0.7992569176918817,0.45300468110342745],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.8024076297380351,0.4528319466596035,0.8071336978072653,0.45300468110342745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78902,0.45283,0.80713,0.453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0004","boundary":[0.7838971964668837,0.47036449270772734,0.7898047815534215,0.4705372271515513],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.7931523737185588,0.47036449270772734,0.7963030857647124,0.4705372271515513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7839,0.47036,0.7963,0.47054],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8518343855781669,0.43348572349821773,0.8551820171272049,0.43365845794204166],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85183,0.43349,0.85518,0.43366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8606958616677253,0.43348572349821773,0.8652250102340708,0.43365845794204166],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8607,0.43349,0.86523,0.43366],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Yj","boundary":[0.8071336978072653,0.4510182349994528,0.8291884852108368,0.4511909694432767],"dir":"ltr"},{"str":"iu","boundary":[0.8339148092754206,0.4510182349994528,0.8565605521071487,0.4511909694432767],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8551821155869569,0.4510182349994528,0.8583328276331103,0.4511909694432767],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8652250102340708,0.4510182349994528,0.8746771463725312,0.4511909694432767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80713,0.45102,0.87468,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000f","boundary":[0.8112689679839413,0.47036449270772734,0.8199334261108634,0.4705372271515513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81127,0.47036,0.81993,0.47054],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.829188642746439,0.4528319466596035,0.8339147108156693,0.45300468110342745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82919,0.45283,0.83391,0.453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0004","boundary":[0.8372623423647074,0.47036449270772734,0.8431699274512451,0.4705372271515513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83726,0.47036,0.84317,0.47054],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pD","boundary":[0.7707035503897154,0.4721782043678781,0.7838972358507842,0.472350938811702],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7886232251522133,0.4721782043678781,0.7931523737185588,0.472350938811702],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.8010291932178432,0.4721782043678781,0.8112690073678419,0.472350938811702],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U\b","boundary":[0.8199334261108634,0.4721782043678781,0.8372623423647074,0.472350938811702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7707,0.47218,0.83726,0.47235],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.7677498956900979,0.5477494141423445,0.7738544002795203,0.5479221485861683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76775,0.54775,0.77385,0.54792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0007","boundary":[0.7858663521118289,0.4897107504160019,0.8024076297380351,0.4898834848598258],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78587,0.48971,0.80241,0.48988],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0007\u0006","boundary":[0.7901986205591904,0.5090570081242765,0.815010477922649,0.5092297425681004],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7902,0.50906,0.81501,0.50923],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.7886233236119641,0.5477494141423445,0.7917740356581177,0.5479221485861683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78862,0.54775,0.79177,0.54792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.8142228983708617,0.5284031564340699,0.8173736104170153,0.5285758908778938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81422,0.5284,0.81737,0.52858],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.8341117287783051,0.5284031564340699,0.8372624408244586,0.5285758908778938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83411,0.5284,0.83726,0.52858],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8374592618675918,0.49152446207615264,0.8427760884454757,0.49169719651997656],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83746,0.49152,0.84278,0.4917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8518343855781673,0.4528319466596035,0.8551820171272053,0.45300468110342745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85183,0.45283,0.85518,0.453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8606958616677253,0.4528319466596035,0.8652250102340708,0.45300468110342745],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8607,0.45283,0.86523,0.453],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"G\u0004","boundary":[0.8478959955204753,0.47036449270772734,0.8597111656935509,0.4705372271515513],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0004","boundary":[0.8644372337627809,0.47036449270772734,0.8732988083120904,0.4705372271515513],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8479,0.47036,0.8733,0.47054],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8597111656935509,0.4721782043678781,0.8644372337627811,0.472350938811702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85971,0.47218,0.86444,0.47235],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.8427760884454757,0.4897107504160019,0.8555758561329742,0.4898834848598258],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.8638464752541273,0.4897107504160019,0.8732986113925877,0.4898834848598258],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84278,0.48971,0.8733,0.48988],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.8555759545927257,0.49152446207615264,0.8638465737138785,0.49169719651997656],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85558,0.49152,0.86385,0.4917],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8671942052629165,0.5090568987257953,0.8732987098523389,0.5092296331696192],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86719,0.50906,0.8733,0.50923],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.8417914909310529,0.5108707197844272,0.8508497880637441,0.511043454228251],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.8540005985696489,0.5108706103859461,0.8671942052629165,0.51104334482977],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84179,0.51087,0.86719,0.51104],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8671942052629161,0.5284031564340699,0.8732987098523385,0.5285758908778938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86719,0.5284,0.8733,0.52858],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003L","boundary":[0.7949247870881717,0.5302168680942206,0.8142228196030606,0.5303896025380445],"dir":"ltr"},{"str":"QW","boundary":[0.8197366050677297,0.5302168680942206,0.834111728778305,0.5303896025380445],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.8417915893908041,0.5302168680942206,0.8508498865234954,0.5303896025380445],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.8540005985696485,0.5302168680942206,0.8671942052629161,0.5303896025380445],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79492,0.53022,0.86719,0.53039],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tutR\u000e","boundary":[0.7992570161516327,0.5477494141423445,0.8372626180520109,0.5479221485861683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79926,0.54775,0.83726,0.54792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.7313197876564485,0.5495631258024952,0.7415596018064472,0.549735860246319],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.7506178989391384,0.5495631258024952,0.767749836614247,0.549735860246319],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.7783835094619653,0.5495631258024952,0.7886233236119641,0.549735860246319],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005\b","boundary":[0.7917740750420181,0.5495631258024952,0.7992570161516327,0.549735860246319],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73132,0.54956,0.79926,0.54974],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001b","boundary":[0.7374242725539203,0.696473770274705,0.741953421120266,0.6966465047185288],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73742,0.69647,0.74195,0.69665],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7606607935862524,0.567095671850619,0.7689314127074053,0.5672684062944429],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76066,0.5671,0.76893,0.56727],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7598731155747138,0.5864419295588935,0.7681437346958667,0.5866146640027174],"dir":"ltr"},{"str":"\u0013","boundary":[0.7764143538170195,0.5864419295588935,0.7846849729381724,0.5866146640027174],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75987,0.58644,0.78468,0.58661],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7683405951229005,0.6607177404031619,0.7766112339360036,0.6608904748469858],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76834,0.66072,0.77661,0.66089],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7935462914921281,0.6057881872671681,0.801816910613281,0.605960921710992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79355,0.60579,0.80182,0.60596],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7858664308796293,0.6842096247632096,0.7941370696927325,0.6843823592070334],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78587,0.68421,0.79414,0.68438],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.7210799538144992,0.7035559170183728,0.7317136069702671,0.7037286514621968],"dir":"ltr"},{"str":"Wpt","boundary":[0.7362427555366128,0.7035559170183728,0.7685375540096858,0.7037286514621968],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0012","boundary":[0.7730667025760313,0.7035559170183728,0.79059253833276,0.7037286514621968],"dir":"ltr"},{"str":"N\u0004","boundary":[0.7988631574539129,0.7035559170183728,0.8110720878649564,0.7037286514621968],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72108,0.70356,0.81107,0.70373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.7317135675863665,0.7053696286785236,0.7362427161527122,0.7055423631223475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73171,0.70537,0.73624,0.70554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.7577069813510332,0.7053696286785236,0.7624330494202634,0.7055423631223475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75771,0.70537,0.76243,0.70554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7685375146257851,0.7053696286785236,0.7730666631921307,0.7055423631223475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76854,0.70537,0.77307,0.70554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8179643295417682,0.5495631258024952,0.8226903976109985,0.549735860246319],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81796,0.54956,0.82269,0.54974],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8185550880504218,0.567095671850619,0.8246595926398442,0.5672684062944429],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8280072241888823,0.567095671850619,0.8374593603273427,0.5672684062944429],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81856,0.5671,0.83746,0.56727],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.8120567838391308,0.5689093835107697,0.8185551274343223,0.5690821179545936],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8246595926398442,0.5689093835107697,0.8280072241888823,0.5690821179545936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81206,0.56891,0.82801,0.56908],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.8114660253304768,0.5882556412190443,0.8217058394804757,0.5884283756628682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81147,0.58826,0.82171,0.58843],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8671942052629161,0.5477494141423445,0.8732987098523385,0.5479221485861683],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86719,0.54775,0.8733,0.54792],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.8417915893908038,0.5495631258024952,0.8508498865234949,0.549735860246319],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.8540005985696485,0.5495631258024952,0.8671942052629161,0.549735860246319],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84179,0.54956,0.86719,0.54974],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8671942052629158,0.567095671850619,0.8732987098523382,0.5672684062944429],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86719,0.5671,0.8733,0.56727],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.8417915893908038,0.5689093835107697,0.8508498865234949,0.5690821179545936],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005U","boundary":[0.8540005985696482,0.5689093835107697,0.8671942052629158,0.5690821179545936],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84179,0.56891,0.86719,0.56908],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0004","boundary":[0.8217058788643763,0.5864419295588935,0.8339148880432209,0.5866146640027174],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.8372624211325076,0.5864419295588935,0.8459268792594298,0.5866146640027174],"dir":"ltr"},{"str":"xSw","boundary":[0.8504561262855267,0.5864419295588935,0.8654220085047557,0.5866146640027174],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.869951157071101,0.5864419295588935,0.8731018691172545,0.5866146640027174],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82171,0.58644,0.8731,0.58661],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.832733272566162,0.5882556412190443,0.8372624211325076,0.5884283756628682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83273,0.58826,0.83726,0.58843],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.850653045788411,0.5895511495477235,0.8551821943547567,0.5897238839915473],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85065,0.58955,0.85518,0.58972],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.8451392012478911,0.6076018989273189,0.8516375448430827,0.6077746333711427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84514,0.6076,0.85164,0.60777],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8654220085047555,0.5882556412190443,0.869951157071101,0.5884283756628682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86542,0.58826,0.86995,0.58843],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H\u0004","boundary":[0.8516375448430827,0.6057881872671681,0.8638465540219274,0.605960921710992],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8671941855709655,0.6057881872671681,0.8732986901603879,0.605960921710992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85164,0.60579,0.8733,0.60596],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8626650370046199,0.6076018989273189,0.8671941855709655,0.6077746333711427],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86267,0.6076,0.86719,0.60777],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0002\u0007","boundary":[0.8969290108145895,0.3024666478578049,0.918196494353678,0.3026393823016288],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.30247,0.9182,0.30264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0002\u0007","boundary":[0.8969290108145895,0.32181290556607955,0.918196494353678,0.32198564000990343],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.32181,0.9182,0.32199],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.9050027695087086,0.3411591632743542,0.918196494353678,0.34133189771817807],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.905,0.34116,0.9182,0.34133],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.9050027695087086,0.36050542098262883,0.918196494353678,0.3606781554264527],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.905,0.36051,0.9182,0.36068],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002\u0007","boundary":[0.8969289517387384,0.37985167869090297,0.9181964352778269,0.38002441313472685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.37985,0.9182,0.38002],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004\u0002\u0007","boundary":[0.8969289517387384,0.3991979363991776,0.9181964352778269,0.3993706708430015],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.3992,0.9182,0.39937],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0002\u0007","boundary":[0.8969289517387384,0.4185441077402302,0.9181964352778269,0.4187168421840541],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.41854,0.9182,0.41872],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0002\u0007","boundary":[0.8969289517387384,0.4380631862595506,0.9181964352778269,0.43823592070337447],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.43806,0.9182,0.43824],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007\u0002\u0007","boundary":[0.8969289517387389,0.4574094094209364,0.9181964352778273,0.45758214386476026],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.45741,0.9182,0.45758],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.8888552521204705,0.4767556671292109,0.8969289714306891,0.4769284015730348],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0007","boundary":[0.9050026907409073,0.4767556671292109,0.9181963368180756,0.4769284015730348],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88886,0.47676,0.9182,0.47693],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.8886584113853859,0.6387804660375291,0.9122887517315369,0.638953200481353],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004\u0011","boundary":[0.8668003465651963,0.639039567703265,0.8841294597385433,0.6392123021470888],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.9122888501912886,0.639039567703265,0.9179995157749418,0.6392123021470888],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8668,0.63878,0.918,0.63921],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8260380094680859,0.6620996159537529,0.8297794800228931,0.6622723503975768],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8465176377680835,0.6620996159537529,0.8502591083228908,0.6622723503975768],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8545913373863518,0.6620996159537529,0.8583328079411591,0.6622723503975768],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.8943690769690394,0.6620996159537529,0.8981105475238467,0.6622723503975768],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.9048059090816742,0.6620996159537529,0.909728896653789,0.6622723503975768],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.8199335048786636,0.6623587176194887,0.8260380094680859,0.6625314520633127],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003pv","boundary":[0.8297794800228933,0.6623587176194887,0.8545914358461033,0.6625314520633127],"dir":"ltr"},{"str":"mQOu","boundary":[0.8583329064009106,0.6623587176194887,0.8985042880698645,0.6625314520633127],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.8981105475238467,0.6623587176194887,0.9024427765873076,0.6625314520633127],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.909728896653789,0.6623587176194887,0.9179995157749418,0.6625314520633127],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81993,0.6621,0.918,0.66253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.7860633503825138,0.7053696286785236,0.7988631180700123,0.7055423631223475],"dir":"ltr"},{"str":"wvm","boundary":[0.8110721666327575,0.7053696286785236,0.8278101471503952,0.7055423631223475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78606,0.70537,0.82781,0.70554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8427761672132763,0.6842096247632096,0.8488806718026987,0.6843823592070334],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84278,0.68421,0.84888,0.68438],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8374593406353924,0.6860233364233603,0.8427761672132763,0.6861960708671841],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83746,0.68602,0.84278,0.6862],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8606959404355254,0.6842096247632096,0.8668004450249479,0.6843823592070334],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8607,0.68421,0.8668,0.68438],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ok","boundary":[0.8488806718026987,0.6860233364233603,0.860696038895277,0.6861960708671841],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84888,0.68602,0.8607,0.6862],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bu","boundary":[0.8278102849940473,0.7035559170183728,0.8484868327969294,0.7037286514621968],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.8471083962767372,0.7035559170183728,0.8502591083228905,0.7037286514621968],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.8571512909238514,0.7035559170183728,0.8666034270623119,0.7037286514621968],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82781,0.70356,0.8666,0.70373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8437608631874507,0.7053696286785236,0.8471084947364887,0.7055423631223475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84376,0.70537,0.84711,0.70554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8526221423575059,0.7053696286785236,0.8571512909238514,0.7055423631223475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85262,0.70537,0.85715,0.70554],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bu","boundary":[0.7360458360337281,0.7229021747266474,0.7567223050688091,0.7230749091704713],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.7553439473164181,0.7229021747266474,0.7584946593625717,0.7230749091704713],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.7653868419635323,0.7229021747266474,0.7748389781019926,0.7230749091704713],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7825188387144918,0.7229021747266474,0.7856695507606453,0.7230749091704713],"dir":"ltr"},{"str":"t\u000eQ","boundary":[0.7968939624250669,0.7229021747266474,0.8102844689292695,0.7230750185689525],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0003yp","boundary":[0.8136321398622082,0.7229022841251287,0.8520314035408031,0.7230750185689525],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.8553791335495925,0.7229022841251287,0.8585298455957459,0.7230750185689525],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.8618773786850324,0.7229022841251287,0.8666034467542627,0.7230750185689525],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73605,0.7229,0.8666,0.72308],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.6942989014221947,0.7247158863867982,0.7070986691096932,0.724888620830622],"dir":"ltr"},{"str":"wvm","boundary":[0.7193076389046373,0.7247158863867982,0.7360458557256785,0.724888620830622],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6943,0.72472,0.73605,0.72489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0013\u0002","boundary":[0.6978434721660683,0.7422484554661811,0.7226552704536761,0.742421189910005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69784,0.74225,0.72266,0.74242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0010","boundary":[0.6893759138500808,0.7809409881561747,0.7059171520923865,0.7811137225999987],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68938,0.78094,0.70592,0.78111],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.75199631576738,0.7247158863867982,0.7553439473164181,0.724888620830622],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.752,0.72472,0.75534,0.72489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7608576540132861,0.7247158863867982,0.7653868025796318,0.724888620830622],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76086,0.72472,0.76539,0.72489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0004","boundary":[0.7596761566879296,0.7422484554661811,0.7655838205422686,0.742421189910005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75968,0.74225,0.76558,0.74242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7791712071654537,0.7247158863867982,0.7825188387144918,0.724888620830622],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77917,0.72472,0.78252,0.72489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.7779897098400972,0.7422484554661811,0.7811404218862507,0.742421189910005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77799,0.74225,0.78114,0.74242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.7901986993269908,0.7247158863867982,0.7968939624250669,0.724888620830622],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7902,0.72472,0.79689,0.72489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8102844689292695,0.7247159957852793,0.8136321004783077,0.7248887302291033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81028,0.72472,0.81363,0.72489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8333240507667669,0.7247159957852793,0.8366716823158049,0.7248887302291033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83332,0.72472,0.83667,0.72489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8520314035408029,0.7247159957852793,0.8553790350898409,0.7248887302291033],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.8585298455957461,0.7247159957852793,0.861877477144784,0.7248887302291033],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85203,0.72472,0.86188,0.72489],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a\u0012x\bw","boundary":[0.8010292916775944,0.7422484554661811,0.8374592421756416,0.742421189910005],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003S","boundary":[0.8404131331786618,0.7422484554661811,0.8577420494325059,0.742421189910005],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0004","boundary":[0.8606959404355262,0.7422484554661811,0.8666033286025611,0.742421189910005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80103,0.74225,0.8666,0.74242],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.7494363819218314,0.7440621671263319,0.7596761960718302,0.7442349015701558],"dir":"ltr"},{"str":"QL","boundary":[0.7644022641410604,0.7440621671263319,0.777989631072296,0.7442349015701558],"dir":"ltr"},{"str":"jt","boundary":[0.7858664505715803,0.7440621671263319,0.801029331061495,0.7442349015701558],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74944,0.74406,0.80103,0.74423],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7250183438721918,0.7615947131744558,0.7332889433013944,0.7617674476182797],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.7415595427305969,0.7615947131744558,0.7498301421597995,0.7617674476182797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72502,0.76159,0.74983,0.76177],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003m\u0004","boundary":[0.7766112536279548,0.7634084248346066,0.7988631574539137,0.7635811592784304],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77661,0.76341,0.79886,0.76358],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rwQ","boundary":[0.7988631574539137,0.7615947131744558,0.8128443830828689,0.7617674476182797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79886,0.76159,0.81284,0.76177],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"S","boundary":[0.8217058788643772,0.7440621671263319,0.8262350274307227,0.7442349015701558],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82171,0.74406,0.82624,0.74423],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.8236749754334717,0.7615947131744558,0.8309609970402015,0.7617674476182797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82367,0.76159,0.83096,0.76177],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0004","boundary":[0.8128444027748191,0.7634084248346066,0.8236749754334717,0.7635811592784304],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81284,0.76341,0.82367,0.76358],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8561666934094294,0.7440621671263319,0.8606958419757751,0.7442349015701558],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85617,0.74406,0.8607,0.74423],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.8571512909238522,0.7615947131744558,0.8666034270623126,0.7617674476182797],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85715,0.76159,0.8666,0.76177],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Vy","boundary":[0.8354901456065472,0.7634084248346066,0.8571514878433552,0.7635811592784304],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83549,0.76341,0.85715,0.76358],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\bQ","boundary":[0.7600700153856492,0.7809409881561747,0.7730667025760323,0.7811137225999987],"dir":"ltr"},{"str":"DC\u0004","boundary":[0.7773989316394934,0.7809409881561747,0.8047707425404516,0.7811137225999987],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.8167828716003123,0.7809409881561747,0.8199335836464657,0.7811137225999987],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005u","boundary":[0.8280071848049826,0.7809409881561747,0.8482898936020954,0.7811137225999987],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.847108376584788,0.7809409881561747,0.8502590886309415,0.7811137225999987],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.857151271231902,0.7809409881561747,0.8666034073703623,0.7811137225999987],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76007,0.78094,0.8666,0.78111],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003H","boundary":[0.7407719041029592,0.7827546998163255,0.760069936617848,0.7829274342601494],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.7707036291575167,0.7827546998163255,0.7773988922555928,0.7829274342601494],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74077,0.78275,0.7774,0.78293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0004\u0004e","boundary":[0.7988631574539138,0.7827546998163255,0.8167828322164117,0.7829274342601494],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79886,0.78275,0.81678,0.78293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8246595532559444,0.7827546998163255,0.8280071848049826,0.7829274342601494],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82466,0.78275,0.82801,0.78293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.8437608434955012,0.7827546998163255,0.8471084750445392,0.7829274342601494],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84376,0.78275,0.84711,0.78293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8526221226655564,0.7827546998163255,0.857151271231902,0.7829274342601494],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85262,0.78275,0.85715,0.78293],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0002\b","boundary":[0.8888553308882706,0.6906007991846931,0.9101227553515082,0.690773533628517],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88886,0.6906,0.91012,0.69077],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003\u0002\b","boundary":[0.8888553308882706,0.7099470914398565,0.9101227553515082,0.7101198258836803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88886,0.70995,0.91012,0.71012],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\b","boundary":[0.8969290895823905,0.7292934585466122,0.9101227750434593,0.7294661929904361],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.72929,0.91012,0.72947],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\b","boundary":[0.8969290698904403,0.7486396298876649,0.910122755351509,0.7488123643314887],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89693,0.74864,0.91012,0.74881],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0002\b","boundary":[0.8888553308882717,0.7679858875959394,0.9101227553515093,0.7681586220397634],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88886,0.76799,0.91012,0.76816],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004\u0002\b","boundary":[0.8888553111963216,0.7873321625776584,0.9101227356595591,0.7875048970214823],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88886,0.78733,0.91012,0.7875],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/1b0fabb9ab476def5c5ec8f1eb6caf41.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/cd9822b7cc22491369299f95b5e9cdd7.jpg"},"info":{"width":609.38606,"height":694.708,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/0a19ae421f77c32319f9c2b035a52677.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/e0d7dd059a4d16ca5c7d67bbdb991334.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.32678,0.13101,0.5584,0.83731]},"elements":[{"words":[{"str":"پیشگفتار","boundary":[0.32677598945933134,0.1310089501186486,0.4416043015904531,0.16268696327366353],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.32678,0.13101,0.4416,0.16269],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/c175692ee61cfee45b7ea64394e14319.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/04a29da8f7f1c0a8284180536c082d58.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/ea880bf5ae2d14dc2f48a698851e8c35.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/4c9537c17eafb14c7f447d7d1de59a38.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.40505,0.13101,0.40504,0.83731]},"elements":[{"words":[{"str":"مکانیک","boundary":[0.5041376718970743,0.1310089501186486,0.5949606940039283,0.16268696327366353],"dir":"rtl"},{"str":"سیالات","boundary":[0.40504816645855524,0.1310089501186486,0.4959433849263844,0.16268696327366353],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40505,0.13101,0.59496,0.16269],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/8b8366c4ed348508df486bb7bda5742a.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/d353523a38031bcbb19c449bf388f0b5.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.06981,0.77636,0.34418,0.12861]},"elements":[{"words":[{"str":"تندباد","boundary":[0.6227390643023453,0.776356601913928,0.6558181242400923,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"ريتا","boundary":[0.5965782510593376,0.776356601913928,0.6172652674793133,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5770185490269907,0.776356601913928,0.5910186086120414,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"خليج","boundary":[0.5397386463196585,0.776356601913928,0.5714271415655782,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"مكزيك،","boundary":[0.4851352749725102,0.776356601913928,0.5342131991356127,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.4626994219368643,0.776356601913928,0.47963275023833,0.7936355181802998],"dir":"ltr"},{"str":"سپتامبر","boundary":[0.4157756212304852,0.776356601913928,0.4572453150304619,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":".2005","boundary":[0.3726180533563924,0.776356601913928,0.41022579411895005,0.7936355181802998],"dir":"ltr"},{"str":"ريتا","boundary":[0.3464572401133847,0.776356601913928,0.36714425653336047,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3268975380810378,0.776356601913928,0.34089759766608857,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"مرز","boundary":[0.3005324425300652,0.776356601913928,0.32132582053625486,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"ايالتهاي","boundary":[0.23825406227592466,0.776356601913928,0.2949807120858349,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"تگزاس","boundary":[0.1902303556163026,0.776356601913928,0.23281964528615195,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"لوئيزيانا","boundary":[0.1348032403039467,0.776356601913928,0.17991283930238625,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.11863968230478901,0.776356601913928,0.12936882331417396,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"خشكي","boundary":[0.06982175991305882,0.776356601913928,0.11302619251159655,0.7936355181802998],"dir":"rtl"},{"str":"رسيد","boundary":[0.6248886600281847,0.8022749763134855,0.6557984343234625,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6117968680453727,0.8022749763134855,0.6195886776416073,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5951822613222476,0.8022749763134855,0.6063767435831382,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.5754156989920818,0.8022749763134855,0.5897978337810053,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"وزيدن","boundary":[0.5317354601775233,0.8022749763134855,0.5700291574848756,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"بادهاي","boundary":[0.486112052325208,0.8022749763134855,0.526396302233657,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"شديد","boundary":[0.447842740556815,0.8022749763134855,0.4807747654028474,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.434717909542357,0.8022749763134855,0.44251725739151265,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"جاري","boundary":[0.39393125788557054,0.8022749763134855,0.42926594349978425,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.35997287958280816,0.8022749763134855,0.38858657574300726,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"سيل،","boundary":[0.3248047959132202,0.8022749763134855,0.3546214695569277,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"ميلياردها","boundary":[0.26847162495626803,0.8022749763134855,0.3194552784564419,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"دلار","boundary":[0.23949978127919702,0.8022749763134855,0.26314211689575345,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"خسارت","boundary":[0.18498568954371852,0.8022749763134855,0.2341585596169655,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16889837840520286,0.8022749763134855,0.1796765603028309,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.1481252286307273,0.8022749763134855,0.16349144883329042,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"آورد.","boundary":[0.11213283473362458,0.8022749763134855,0.14273827670568004,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.06980902457114722,0.8022749763134855,0.10680417885663937,0.8195538925798573],"dir":"rtl"},{"str":"تندباد","boundary":[0.6227222329682693,0.8281933507130432,0.6558181242400922,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"ريتا","boundary":[0.5956351553128989,0.8281933507130432,0.6161035623981662,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5788156565634255,0.8281933507130432,0.5887148883663769,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.5399497664637561,0.8281933507130432,0.5716831104817631,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردهاي","boundary":[0.4708356603712901,0.8281933507130432,0.533130253720984,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"نمونهوار","boundary":[0.41432129677790924,0.8281933507130432,0.46425492535060353,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.3707463140412371,0.8281933507130432,0.4077251747069895,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"سيال","boundary":[0.33537558181196425,0.8281933507130432,0.3639348001227338,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3148272123706268,0.8281933507130432,0.32853233002269266,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.288802968779144,0.8281933507130432,0.3077988478117119,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.2507876573044205,0.8281933507130432,0.2818672276105138,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"شگرفتر","boundary":[0.1889898908686371,0.8281933507130432,0.24396413809851197,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.1491750802622693,0.8281933507130432,0.18239376879771732,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"جريان","boundary":[0.10538530762396504,0.8281933507130432,0.14236416828971746,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"سيال","boundary":[0.07001457539469223,0.8281933507130432,0.09857379370546182,0.845472266979415],"dir":"rtl"},{"str":"حقيقي","boundary":[0.6164382909808696,0.8541117251126009,0.655778744406833,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5823944251282716,0.8541117251126009,0.6115158118234667,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5631967564144005,0.8541117251126009,0.5774719459708687,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"چرخش","boundary":[0.5106837487632271,0.8541117251126009,0.5582742772569977,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"زمين","boundary":[0.47660050307736984,0.8541117251126009,0.5057612696058242,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4637429875182336,0.8541117251126009,0.47167802391996705,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"دماي","boundary":[0.4288130754173031,0.8541117251126009,0.45882050836083077,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"اقيانوس","boundary":[0.37694983501490686,0.8541117251126009,0.4238905962599003,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.3467848827383423,0.8541117251126009,0.372027355857504,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"شديدي","boundary":[0.2962605566667596,0.8541117251126009,0.34186240358093944,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2800360653639598,0.8541117251126009,0.29133807750935675,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2608580865667184,0.8541117251126009,0.275113586206557,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشته","boundary":[0.21385825557183613,0.8541117251126009,0.2559356074093156,0.8713906413789727],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.17607330555961198,0.8541117251126009,0.20893577641443328,0.8713906413789727],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.06981,0.77636,0.65582,0.87139],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/182c8675bde1392aa3709df7b9d03895.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/58fa95775799f1d4d969085938aff362.jpg"},"info":{"width":609.449,"height":694.488,"margin":[0.34707,0.08744,0.58055,0.83731]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.3725530766315147,0.08744324505966991,0.4126220569727738,0.10904189039263462],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.35387226822917095,0.08744324505966991,0.3669660627878625,0.10904189039263462],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.34706940203364023,0.1310089501186486,0.41944625391131996,0.16268696327366353],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34707,0.08744,0.41945,0.16269],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/454c874af43e19557b04d1a1769a5eec.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/0eb1469270f018d3bbc2c387b20ffe55.jpg"},"info":{"width":609.38606,"height":694.708,"margin":[0.0807,0.08258,0.07787,0.09659]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0004O","boundary":[0.08069780920160853,0.11997270795787564,0.09152834247636049,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.09664828893526045,0.11997270795787564,0.10669118358237464,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.11997,0.10669,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.09152836216831077,0.12195915406185025,0.09664826924331016,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09153,0.12196,0.09665,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.12086938779006524,0.11997270795787564,0.1244139388419879,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12087,0.11997,0.12441,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.1523765082515999,0.11997270795787564,0.15592105930352254,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15238,0.11997,0.15592,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.1758099487868166,0.11997270795787564,0.17935449983873925,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17581,0.11997,0.17935,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR","boundary":[0.1830959507015962,0.11997270795787564,0.19550191876722606,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1831,0.11997,0.1955,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.10964497612564351,0.12195915406185025,0.12086938779006524,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0005\u0003DW","boundary":[0.12441395853393818,0.12195915406185025,0.15237652794355022,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.15887485184679143,0.12195915406185025,0.1758099290948663,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.17935448014678898,0.12195915406185025,0.1830959507015962,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10964,0.12196,0.1831,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.10393431054199054,0.14450108534808856,0.1096449761256437,0.14467381979191243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10393,0.1445,0.10964,0.14467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0005","boundary":[0.1330783969689101,0.14450108534808856,0.1462720036621777,0.14467381979191243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13308,0.1445,0.14627,0.14467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.20219712278945132,0.12195915406185025,0.20593859334425857,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2022,0.12196,0.20594,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.21814760252310325,0.11997270795787564,0.2216921535750259,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21815,0.11997,0.22169,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.21243693693945012,0.12195915406185025,0.21814760252310325,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21244,0.12196,0.21815,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.2388241503259854,0.11997270795787564,0.24236870137790803,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23882,0.11997,0.24237,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0005","boundary":[0.2549715495625219,0.11997270795787564,0.26166681266059805,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25497,0.11997,0.26167,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.2719066268105968,0.11997270795787564,0.27545117786251944,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27191,0.11997,0.27545,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0007","boundary":[0.2242521071125256,0.12195915406185025,0.2388241503259854,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.2453225136131272,0.12195915406185025,0.2549715692544722,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.2646206052038669,0.12195915406185025,0.2719066268105968,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.27545119755446973,0.12195915406185025,0.27919266810927695,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22425,0.12196,0.27919,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xQ\u0005","boundary":[0.28569099201251824,0.11997270795787564,0.2998691962202088,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28569,0.11997,0.29987,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wt","boundary":[0.2998691962202088,0.12195915406185025,0.31207820539905345,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29987,0.12196,0.31208,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.31207820539905345,0.11997270795787564,0.3201519050173217,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0005","boundary":[0.32665024861251324,0.11997270795787564,0.3364962237567429,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31208,0.11997,0.3365,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3231056975605906,0.12195915406185025,0.3268471681153979,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32311,0.12196,0.32685,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.36760950521250835,0.11997270795787564,0.3756832048307766,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36761,0.11997,0.37568,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UO","boundary":[0.3926182820788515,0.11997270795787564,0.4095533593269264,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.4123102126753604,0.11997270795787564,0.42491306085997427,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007\u0005","boundary":[0.42766997328425915,0.11997270795787564,0.4424389360006035,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.4481496015842567,0.11997270795787564,0.4516941526361794,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39262,0.11997,0.45169,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CU","boundary":[0.3429945673519344,0.12195915406185025,0.36760950521250835,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.3786369973740455,0.12195915406185025,0.3926182820788515,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34299,0.12196,0.39262,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\u0007","boundary":[0.18171751418140428,0.14450108534808856,0.20318173999582478,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"yxO\u0005O","boundary":[0.20377249850447854,0.14450108534808856,0.23409810194870564,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.245519433116012,0.14450108534808856,0.24965474267658844,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.25339621323139566,0.14450108534808856,0.26206067135831773,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"Qw","boundary":[0.2689528539592784,0.14450108534808856,0.28017726562370016,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"\u0019","boundary":[0.2858879508993036,0.14450108534808856,0.2955370065406486,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"es","boundary":[0.30065691361564795,0.14450108534808856,0.3223180195490524,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"H\u0005","boundary":[0.33354245090542445,0.14450108534808856,0.34693301648547725,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3500837088396805,0.14450108534808856,0.3557943941152839,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"wQ","boundary":[0.36910165009794116,0.14450108534808856,0.38434770234159943,0.14467381979191243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18172,0.1445,0.38435,0.14467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.08069780920160871,0.14648753145206317,0.10393431054199054,0.14666026589588704],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.11909711226410409,0.14648753145206317,0.1330783969689101,0.14666026589588704],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.1494227354002815,0.14648753145206317,0.16064714706470323,0.14666026589588704],"dir":"ltr"},{"str":"QH","boundary":[0.1667516516541256,0.14648753145206317,0.18171753387335457,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.14649,0.18172,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0005","boundary":[0.08069776981770814,0.16902929000385744,0.08955918683141535,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"xO","boundary":[0.09251293999078365,0.16902929000385744,0.10472198855352892,0.16920202444768132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.16903,0.10472,0.1692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.08069776981770824,0.19355758102684834,0.08463615987540007,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.19356,0.08464,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.0806977501257578,0.21808578568261755,0.08463614018344964,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.21809,0.08464,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.08463614018344978,0.19554402713082294,0.0986174248882558,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08464,0.19554,0.09862,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.08463612049149935,0.22007223178659216,0.09645129066457485,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08464,0.22007,0.09645,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.10964497612564368,0.14925128255324524,0.11594640021795062,0.14942401699706914],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10964,0.14925,0.11595,0.14942],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0005","boundary":[0.11870323387443434,0.16902929000385744,0.1318968011838014,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.13485063311097087,0.16902929000385744,0.14036435949978915,0.16920202444768132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1187,0.16903,0.14036,0.1692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002iD","boundary":[0.10472194916962833,0.17101573610783205,0.11870323387443434,0.17118847055165595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10472,0.17102,0.1187,0.17119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0005","boundary":[0.0986174248882558,0.19355758102684834,0.11181103158152346,0.19373031547067224],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.11949089219402252,0.19355758102684834,0.12303544324594516,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09862,0.19356,0.12304,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.09645129066457485,0.21808578568261755,0.10649418531168904,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09645,0.21809,0.10649,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.10649420500363932,0.22007223178659216,0.11023567555844657,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10649,0.22007,0.11024,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.10511578817539714,0.26247862411257644,0.10866033922731978,0.2626513585564003],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10512,0.26248,0.10866,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.11378022661036935,0.19554402713082294,0.11949089219402252,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11378,0.19554,0.11949,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0007","boundary":[0.12559539678344486,0.19554402713082294,0.14016743999690465,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1256,0.19554,0.14017,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.11693093865652268,0.22007223178659216,0.12717071342262087,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11693,0.22007,0.12717,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.20003104764162158,0.14648753145206317,0.20377251819642883,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20003,0.14649,0.20377,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0005","boundary":[0.23724881399485914,0.14648753145206317,0.24551947249991257,0.14666026589588704],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.24965476236853873,0.14648753145206317,0.25339623292334595,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23725,0.14649,0.2534,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.28017726562370016,0.14648753145206317,0.2858879312073533,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28018,0.14649,0.28589,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.2955369868486983,0.14648753145206317,0.30065689392369765,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29554,0.14649,0.30066,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002U","boundary":[0.3191673468867996,0.14648753145206317,0.3335424312134742,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31917,0.14649,0.33354,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.35835432796083333,0.14648753145206317,0.3632773155329481,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35835,0.14649,0.36328,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0005","boundary":[0.16104090730267126,0.16902929000385744,0.1742345533798395,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0002\u0003\u0016","boundary":[0.18171745510555343,0.16902929000385744,0.21499685109304942,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e","boundary":[0.22208595319689473,0.16902929000385744,0.23527955989016236,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"N\u0007","boundary":[0.24039948665711203,0.16902929000385744,0.26816509717993886,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"oxR\u0005","boundary":[0.2746634604670807,0.16902929000385744,0.29396165051757184,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005","boundary":[0.3012475933565006,0.16902929000385744,0.3079428564545767,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.3108966489978455,0.16902929000385744,0.3225148996680365,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"y\u000e","boundary":[0.3262563702228437,0.16902929000385744,0.34752367653437966,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0005","boundary":[0.3557943153474828,0.16902929000385744,0.3689879220407504,0.16920202444768132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16104,0.16903,0.36899,0.1692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.14705964228981555,0.17101573610783205,0.16104092699462155,0.17118847055165595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14706,0.17102,0.16104,0.17119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.1771883262311581,0.17377948720901412,0.1817174747975037,0.17395222165283802],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17719,0.17378,0.18172,0.17395],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0007\u0005","boundary":[0.14016743999690465,0.19355758102684834,0.16241932413091323,0.19373031547067224],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.1697053654295934,0.19355758102684834,0.18053593808824595,0.19373031547067224],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.18230819392225697,0.19355758102684834,0.19235108856937116,0.19373031547067224],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.19806177384497464,0.19355758102684834,0.20357551992574321,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14017,0.19356,0.20358,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\u0005O","boundary":[0.12717073311457117,0.21808578568261755,0.1472565814846504,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12717,0.21809,0.14726,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.150407234454953,0.22007223178659216,0.15789017556456747,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15041,0.22007,0.15789,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.15926863177671005,0.19554402713082294,0.16419161934882484,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15927,0.19554,0.16419,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.15789017556456747,0.21808578568261755,0.16596387518283573,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15789,0.21809,0.16596,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.17856672336744975,0.19554402713082294,0.18230819392225697,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17857,0.19554,0.18231,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.21499685109304942,0.17377948720901412,0.219525999659395,0.17395222165283802],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.215,0.17378,0.21953,0.17395],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.23527955989016236,0.17101573610783205,0.24039946696516173,0.17118847055165595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23528,0.17102,0.2404,0.17119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0019","boundary":[0.23153806964340493,0.19355758102684834,0.2411871252847499,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23154,0.19356,0.24119,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000a\u0003\u0005","boundary":[0.2055447149545891,0.19554402713082294,0.2315380893353552,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20554,0.19554,0.23154,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UO","boundary":[0.1830958719337952,0.21808578568261755,0.20003098856577067,0.21825852012644142],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.2031816612280236,0.21808578568261755,0.21578454879653805,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1831,0.21809,0.21578,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.1691146069209395,0.22007223178659216,0.1830958916257455,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16911,0.22007,0.1831,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.13445677441325102,0.26247862411257644,0.1444996690603652,0.2626513585564003],"dir":"ltr"},{"str":"\u0013OQ\u0005O","boundary":[0.1488319178157765,0.26247862411257644,0.17521913120231178,0.2626513585564003],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13446,0.26248,0.17522,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.08069776981770777,0.2644650702165511,0.09467905452251378,0.26463780466037495],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.09999586140844746,0.2644650702165511,0.10511576848344685,0.26463780466037495],"dir":"ltr"},{"str":"TB","boundary":[0.11299254859883051,0.2644650702165511,0.13445681379715158,0.26463780466037495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.26447,0.13446,0.26464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.08069775012575772,0.2877842201327751,0.08640841570941087,0.287956954576599],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.28778,0.08641,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.09526975395531692,0.2857977740288003,0.10708492412839243,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005","boundary":[0.11614322126108365,0.2857977740288003,0.12283852374306034,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"Uw","boundary":[0.12677687441685162,0.2857977740288003,0.15178565128319474,0.2859705084726242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09527,0.2858,0.15179,0.28597],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.08069771074185715,0.3111033700489988,0.09763278798993204,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.3111,0.09763,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.09251288091493264,0.33243592991587806,0.09605743196685528,0.33260866435970193],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09251,0.33244,0.09606,0.33261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.10196499736144275,0.28778422013277494,0.10570646791625,0.2879569545765988],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.10590340711108487,0.28778422013277494,0.11594630175819905,0.2879569545765988],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.12165696734185222,0.28778422013277494,0.126579954913967,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10196,0.28778,0.12658,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005O","boundary":[0.09782970749281662,0.30911692394502416,0.11141715319185345,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.11594628206624877,0.30911692394502416,0.1198846721239406,0.30928965838884803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09783,0.30912,0.11988,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.08069775012575772,0.3344224335980006,0.09192216179017945,0.3345951680418245],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.0960574319668553,0.33442237601985264,0.09979890252166254,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.33442,0.0998,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.08069771074185715,0.3557551661993238,0.08463610079954897,0.35592790064314767],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.35576,0.08464,0.35593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.0846360811075987,0.3577416123032984,0.09192210271432859,0.35791434674712225],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08464,0.35774,0.09192,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.08069771074185723,0.3790743736936956,0.08463610079954907,0.3792471081375195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.37907,0.08464,0.37925],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.08463608110759879,0.38106081979767026,0.09192210271432867,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08464,0.38106,0.09192,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.10393421208223896,0.33243592991587806,0.11082639468319969,0.33260866435970193],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10393,0.33244,0.11083,0.33261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.11082639468319966,0.33442237601985264,0.1145678652380069,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11083,0.33442,0.11457,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vOQw","boundary":[0.09231596141204804,0.3557552237774717,0.11397710672935313,0.35592795822129564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09232,0.35576,0.11398,0.35593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vO","boundary":[0.09231596141204804,0.3790743736936956,0.10275265568103081,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.10806952164281539,0.3790743736936956,0.11318942871781477,0.3792471081375195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09232,0.37907,0.11319,0.37925],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.10275269506493141,0.38106081979767026,0.10767568263704622,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10275,0.38106,0.10768,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.1198846918158909,0.3111033700489988,0.12736763292550538,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11988,0.3111,0.12737,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0005x","boundary":[0.12756455242838996,0.30911692394502416,0.13957670118020093,0.30928965838884803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12756,0.30912,0.13958,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.1557240413408866,0.28778422013277494,0.1697053260456926,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15572,0.28778,0.16971,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.19530490080458984,0.26247862411257644,0.20534781514365433,0.2626513585564003],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.2132245755670877,0.26247862411257644,0.21873834133980657,0.2626513585564003],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1953,0.26248,0.21874,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xDi","boundary":[0.17935442107093794,0.2644650702165511,0.19530495988044072,0.26463780466037495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17935,0.26447,0.1953,0.26464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0005","boundary":[0.1699022455485772,0.2857977740288003,0.18309581285794427,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.18782190061912474,0.2857977740288003,0.19471406352813517,0.2859705084726242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1699,0.2858,0.19471,0.28597],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.19471408322008546,0.28778422013277494,0.1984555537748927,0.2879569545765988],"dir":"ltr"},{"str":"tD","boundary":[0.1986524929697276,0.28778422013277494,0.21046766314280307,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19471,0.28778,0.21047,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003","boundary":[0.2652113243286203,0.17101573610783205,0.2746634604670807,0.17118847055165595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26521,0.17102,0.27466,0.17119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.2742696214613116,0.19355758102684834,0.2809648845593878,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27427,0.19356,0.28096,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.29396159144172096,0.17101573610783205,0.3012476130484508,0.17118847055165595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29396,0.17102,0.30125,0.17119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.29967221764147367,0.19355758102684834,0.3032167686933963,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29967,0.19356,0.30322,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR","boundary":[0.30695823924820353,0.19355758102684834,0.31936412854603224,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30696,0.19356,0.31936,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000rtm","boundary":[0.24315632031359585,0.19554402713082294,0.2742696017693613,0.19571676157464685],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.2829340598962834,0.19554402713082294,0.29986913714435826,0.19571676157464685],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3032167686933963,0.19554402713082294,0.30695823924820353,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24316,0.19554,0.30696,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UO","boundary":[0.2329165061635969,0.21808578568261755,0.2498515834116718,0.21825852012644142],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.2602883170645552,0.21808578568261755,0.2638328681164778,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23292,0.21809,0.26383,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.21893524115074123,0.22007223178659216,0.23291652585554726,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21894,0.22007,0.23292,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a\u0005","boundary":[0.21066458264568766,0.2857977740288003,0.22247975281876314,0.2859705084726242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21066,0.2858,0.22248,0.28597],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.2912046790174361,0.21808578568261755,0.2947492300693587,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2912,0.21809,0.29475,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.25300229545782527,0.22007223178659216,0.2602883170645552,0.22024496623041606],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2638328878084281,0.22007223178659216,0.26757435836323534,0.22024496623041606],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.2742696214613115,0.22007223178659216,0.29120469870938637,0.22024496623041606],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2947492300693587,0.22007223178659216,0.298490700624166,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.253,0.22007,0.29849,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.24473171572057265,0.26247862411257644,0.2514269788186488,0.2626513585564003],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.255168449373456,0.26247862411257644,0.2587130004253787,0.2626513585564003],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24473,0.26248,0.25871,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s\u0007v","boundary":[0.2230705507113173,0.2644650702165511,0.24473169602862235,0.26463780466037495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2514269788186488,0.2644650702165511,0.255168449373456,0.26463780466037495],"dir":"ltr"},{"str":"x\u0003","boundary":[0.26265137079112016,0.2644650702165511,0.27289118494111897,0.26463780466037495],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.2630452097968894,0.2647241718822868,0.2679681973690042,0.2648969063261107],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22307,0.26447,0.27289,0.2649],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.22740274039087796,0.28778422013277494,0.23724871553510754,0.2879569545765988],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.24099020578186506,0.28778422013277494,0.2447316763366723,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2274,0.28778,0.24473,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3225148996680365,0.17101573610783205,0.3262563702228437,0.17118847055165595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32251,0.17102,0.32626,0.17119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0005","boundary":[0.3343300501491618,0.19355758102684834,0.3410253132472379,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33433,0.19356,0.34103,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0005","boundary":[0.34752367653437966,0.17101573610783205,0.3557942956555325,0.17118847055165595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34752,0.17102,0.35579,0.17119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0013","boundary":[0.3618987805530046,0.19355758102684834,0.3674125266337732,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3619,0.19356,0.36741,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3719417145840193,0.17101573610783205,0.37568318513882654,0.17118847055165595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37194,0.17102,0.37568,0.17119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.40502425014448157,0.14450108534808856,0.4085688011964042,0.14467381979191243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40502,0.1445,0.40857,0.14467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.42353468341563316,0.14450108534808856,0.42707923446755586,0.14467381979191243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42353,0.1445,0.42708,0.14467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.3880891532044564,0.14648753145206317,0.4050242304525313,0.14666026589588704],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.4117194935506074,0.14648753145206317,0.42353466372368287,0.14666026589588704],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4270791950836552,0.14648753145206317,0.4308206656384624,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38809,0.14649,0.43082,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.442438896616703,0.12195915406185025,0.4481495622003562,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44244,0.12196,0.44815,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vp","boundary":[0.46862919050035373,0.11997270795787564,0.48694278303642197,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"Uu","boundary":[0.49225957023040534,0.11997270795787564,0.5166775885880948,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.5176621467186171,0.11997270795787564,0.5212066977705397,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.5286896388801542,0.11997270795787564,0.538929453030153,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.5515323405986675,0.11997270795787564,0.5550768916505902,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5694519759772648,0.11997270795787564,0.5761472390753408,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0007\u0005","boundary":[0.5887500872599548,0.11997270795787564,0.6196664885967362,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46863,0.11997,0.61967,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0007","boundary":[0.4542541061736791,0.12195915406185025,0.4688261493871389,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45425,0.12196,0.46883,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.4839889511092525,0.12195915406185025,0.49225957023040534,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48399,0.12196,0.49226,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5139206761638099,0.12195915406185025,0.5176621467186171,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51392,0.12196,0.51766,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5237666513080395,0.12195915406185025,0.5286896388801542,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52377,0.12196,0.52869,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.5416863654544379,0.12195915406185025,0.5515323405986675,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.5550768916505902,0.12195915406185025,0.5694520153611654,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.5789041514996257,0.12195915406185025,0.5887501266438553,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54169,0.12196,0.58875,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6153342595332751,0.12195915406185025,0.62025724710539,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61533,0.12196,0.62026,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4308207050223631,0.14450108534808856,0.4388133201394436,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"XN\u0007yu","boundary":[0.4444081507213999,0.14450108534808856,0.5129360589574367,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.5166775688961444,0.14450108534808856,0.5202221199480671,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.5277050610576816,0.14450108534808856,0.5379448752076804,0.14467381979191243],"dir":"ltr"},{"str":"xQ","boundary":[0.541095469102132,0.1445010853480884,0.5521230400314704,0.14467381979191227],"dir":"ltr"},{"str":"QOC","boundary":[0.560684930072664,0.1445010853480884,0.5932791767504496,0.14467381979191227],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.594460693767757,0.1445010853480884,0.6031251518946791,0.14467381979191227],"dir":"ltr"},{"str":"\u0019\u0005","boundary":[0.6119865295244857,0.1445010853480884,0.6247862972119842,0.14467381979191227],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43082,0.1445,0.62479,0.14467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DQ","boundary":[0.4249130608599745,0.16902929000385744,0.4400757838142869,0.16920202444768132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42491,0.16903,0.44008,0.1692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.46350930311730476,0.14648753145206317,0.467250773672112,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46351,0.14649,0.46725,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4922595899223557,0.14648753145206317,0.4960010604771629,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49226,0.14649,0.496,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5129360983413372,0.14648753145206317,0.5166775688961444,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51294,0.14649,0.51668,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5227820734855668,0.14648753145206317,0.5277050610576816,0.14666026589588704],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52278,0.14649,0.52771,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.5412924279889172,0.1477829534135202,0.546215415561032,0.14795568785734411],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54129,0.14778,0.54622,0.14796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5521229612636692,0.146487531452063,0.5558644318184764,0.1466602658958869],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55212,0.14649,0.55586,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.4737490975753532,0.16902929000385744,0.48241355570227523,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"\u0010","boundary":[0.4875334627772746,0.16902929000385744,0.5015147474820806,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"tCq","boundary":[0.5066346151731794,0.16902929000385744,0.5408986480589989,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.5462154352529823,0.16902929000385744,0.5562583299000965,0.16920202444768132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47375,0.16903,0.55626,0.1692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000tUH","boundary":[0.38592297959687505,0.17101573610783205,0.424912962400223,0.17118847055165595],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003U","boundary":[0.43712207003881914,0.17101573610783205,0.45602628323988914,0.17118847055165595],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.46252464652703085,0.17101573610783205,0.4737490581914526,0.17118847055165595],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.48241355570227523,0.17101573610783205,0.4875334627772746,0.17118847055165595],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.50151470809818,0.17101573610783205,0.5066346151731794,0.17118847055165595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38592,0.17102,0.50663,0.17119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0005","boundary":[0.3796215358126179,0.19355758102684834,0.39281514250588556,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37962,0.19356,0.39282,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.3246809748158665,0.19554402713082294,0.3343300304572115,0.19571676157464685],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3398438159218807,0.19554402713082294,0.34476680349399547,0.19571676157464685],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.3483113348539678,0.19554402713082294,0.35658195397512066,0.19571676157464685],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.3656402707997622,0.19554402713082294,0.3796215555045682,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32468,0.19554,0.37962,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR","boundary":[0.298490700624166,0.21808578568261755,0.3108966293058953,0.21825852012644142],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.3177888315988063,0.21808578568261755,0.3233025776795749,0.21825852012644142],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.3321639356174311,0.21808578568261755,0.33570848666935377,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29849,0.21809,0.33571,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3264532897257283,0.22007223178659216,0.3321639553093814,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32645,0.22007,0.33216,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.35284048342031327,0.21808578568261755,0.35798323166451657,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35284,0.21809,0.35798,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0007","boundary":[0.3382684402068535,0.22007223178659216,0.35284048342031327,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33827,0.22007,0.35284,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.4048272321818457,0.19355758102684834,0.4105378977654988,0.19373031547067224],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006V","boundary":[0.4142793486283558,0.19355758102684834,0.437909767742308,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40483,0.19356,0.43791,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.3945874180318469,0.19554402713082294,0.40482727156574627,0.19571676157464685],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.4105378977654988,0.19554402713082294,0.41427936832030604,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39459,0.19554,0.41428,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Cq","boundary":[0.36327723676514695,0.21808578568261755,0.3880890941286055,0.21825852012644142],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.39320898151165457,0.21808578568261755,0.40325187615876873,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36328,0.21809,0.40325,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.38493834269855143,0.22007223178659216,0.39320900120360486,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38494,0.22007,0.39321,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rw\u0005","boundary":[0.27289118494111897,0.26247862411257644,0.28569095262861743,0.2626513585564003],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.29002318169207847,0.26247862411257644,0.30164143236226937,0.2626513585564003],"dir":"ltr"},{"str":"yOQw","boundary":[0.30538292260902694,0.26247862411257644,0.33157313772487645,0.2626513585564003],"dir":"ltr"},{"str":"UO","boundary":[0.33984383561383047,0.26247862411257644,0.35677891286190533,0.2626513585564003],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0005","boundary":[0.3607173029195972,0.26247862411257644,0.36957868054940385,0.2626513585564003],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007\u0005","boundary":[0.37371399010998024,0.26247862411257644,0.3884829528263246,0.2626513585564003],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27289,0.26248,0.38848,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.30164143236226937,0.2644650702165511,0.30538290291707665,0.26463780466037495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30164,0.26447,0.30538,0.26464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k\u0007O","boundary":[0.24492857614760663,0.2857977740288003,0.27899565014664096,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.2957338275837816,0.2857977740288003,0.312078166015153,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.31129044861971406,0.2857977740288003,0.31936414823798226,0.2859705084726242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24493,0.2858,0.31936,0.28597],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.27407266257452617,0.28778422013277494,0.2825402011985636,0.2879569545765988],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.2827371207014483,0.28778422013277494,0.28726626926779386,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27407,0.28778,0.28727,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.15178565128319474,0.30911692394502416,0.15848091438127088,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"v\u001duQ","boundary":[0.1624193044389627,0.30911692394502416,0.19550178092357412,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"tQm","boundary":[0.1990463319754968,0.30911692394502416,0.2250397063562629,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.2295688549226085,0.30911692394502416,0.2348856815004925,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"W\u001e","boundary":[0.24492857614760663,0.30911692394502416,0.2620605728985661,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.2724973065514495,0.30911692394502416,0.27604185760337213,0.30928965838884803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15179,0.30912,0.27604,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.13957666179630035,0.3111033700489988,0.14686268340303024,0.31127610449282267],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.14705958321396456,0.3111033700489988,0.15158873178031018,0.31127610449282267],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.15848093407322114,0.3111033700489988,0.1622224046280284,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13958,0.3111,0.16222,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.12323230367297867,0.33243592991587806,0.13937968321756491,0.33260866435970193],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.13918280309858086,0.33243592991587806,0.14725650271684912,0.33260866435970193],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12323,0.33244,0.14726,0.33261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.13485057403511988,0.33442237601985264,0.1385920445899271,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13485,0.33442,0.13859,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.12244464535339059,0.35774166988144634,0.1364259300581966,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12244,0.35774,0.13643,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.11791549678704497,0.38106081979767026,0.12500459889089027,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11792,0.38106,0.125,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.14725648302489885,0.33442237601985264,0.15848089468932058,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.15907167288992463,0.33442237601985264,0.16360082145627025,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.16419157996492403,0.33442237601985264,0.17482523312069198,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14726,0.33442,0.17483,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UO","boundary":[0.13681976906396578,0.3557552237774717,0.1537548069281401,0.35592795822129564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13682,0.35576,0.15375,0.35593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.15375486600399096,0.35774166988144634,0.15946553158764412,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15375,0.35774,0.15947,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.19156337117393202,0.3111033700489988,0.1988493927806619,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19156,0.3111,0.19885,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m\u0004","boundary":[0.17541599162934576,0.33243592991587806,0.19313870750505846,0.33260866435970193],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17542,0.33244,0.19314,0.33261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.16832686983355016,0.35774166988144634,0.1795512814979719,0.3579144043252702],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.17994514019569136,0.35774166988144634,0.18703424229953666,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16833,0.35774,0.18703,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.188806517825498,0.33442237601985264,0.1960925394322279,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.19668329794088169,0.33442237601985264,0.2012124465072273,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.2018032050158811,0.33442237601985264,0.2063323535822267,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18881,0.33442,0.20633,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.20692311209088043,0.33243592991587806,0.2120430191658798,0.33260866435970193],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20692,0.33244,0.21204,0.33261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.21598140922357167,0.3111033700489988,0.2197228797783789,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21598,0.3111,0.21972,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.2165721677322254,0.33442237601985264,0.226418142876455,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21657,0.33442,0.22642,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.2297657744254931,0.3123988783776778,0.23468876199760788,0.31257161282150175],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22977,0.3124,0.23469,0.31257],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.23488570119244276,0.3111033700489988,0.24000560826744216,0.31127610449282267],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.24020250807837643,0.3111033700489988,0.24473165664472202,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23489,0.3111,0.24473,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.2665897214649117,0.3111033700489988,0.27230038704856485,0.31127610449282267],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2760418772953224,0.3111033700489988,0.27978334785012965,0.31127610449282267],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.279980247661064,0.3111033700489988,0.28450939622740956,0.31127610449282267],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.28470631573029415,0.3111033700489988,0.28923546429663977,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26659,0.3111,0.28924,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.30735205856202225,0.28778422013277494,0.31109352911682947,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30735,0.28778,0.31109,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002D","boundary":[0.33157319680072733,0.2644650702165511,0.3398438159218802,0.26463780466037495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33157,0.26447,0.33984,0.26464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"hW","boundary":[0.31936414823798226,0.28778422013277494,0.34496368361297924,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31936,0.28778,0.34496,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.427079116315854,0.21808578568261755,0.4306236673677767,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42708,0.21809,0.43062,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QDU","boundary":[0.4359405333295614,0.19554402713082294,0.4560262635479389,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43594,0.19554,0.45603,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"o","boundary":[0.4560262832398892,0.19355758102684834,0.4611461903148886,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45603,0.19356,0.46115,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.46311542472763506,0.19830777823200504,0.469416848819942,0.19848051267582895],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46312,0.19831,0.46942,0.19848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001a","boundary":[0.469416848819942,0.19355758102684834,0.4784751459526332,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46942,0.19356,0.47848,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pY","boundary":[0.48024742147859456,0.19554402713082294,0.5034839228189765,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48025,0.19554,0.50348,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0007y","boundary":[0.4430296354334065,0.21808578568261755,0.4763090314209025,0.21825852012644142],"dir":"ltr"},{"str":"UQ","boundary":[0.48753344308532415,0.21808578568261755,0.5032870033160916,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44303,0.21809,0.50329,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.4064026078968725,0.22007223178659216,0.42707915569975463,0.22024496623041606],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.4306236673677767,0.22007223178659216,0.4430296748173071,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4064,0.22007,0.44303,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q","boundary":[0.4142793486283556,0.2624786241125766,0.4286544723389308,0.2626513585564005],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.4298360287401388,0.2624786241125766,0.4373189698497533,0.2626513585564005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41428,0.26248,0.43732,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.464493861247827,0.22007223178659216,0.4682353318026342,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46449,0.22007,0.46824,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4763090314209025,0.22007223178659216,0.48753344308532415,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47631,0.22007,0.48753,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.5034839228189765,0.19355758102684834,0.5091945884026297,0.19373031547067224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50348,0.19356,0.50919,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5032870033160916,0.22007223178659216,0.5082099908882063,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50329,0.22007,0.50821,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5091945490187291,0.19830777823200504,0.5154959731110359,0.19848051267582895],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50919,0.19831,0.5155,0.19848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.53794485551573,0.17101573610783205,0.5462154746368829,0.17118847055165595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53794,0.17102,0.54622,0.17119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5798887096301482,0.16902929000385744,0.5834332606820709,0.16920202444768132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57989,0.16903,0.58343,0.1692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5907192232129499,0.146487531452063,0.594460693767757,0.1466602658958869],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59072,0.14649,0.59446,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5958391893638001,0.16902929000385744,0.6025344524618762,0.16920202444768132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59584,0.16903,0.60253,0.1692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.6029282323917945,0.146487531452063,0.6119865295244857,0.1466602658958869],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60293,0.14649,0.61199,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.6111988712048978,0.16902929000385744,0.6147434222568204,0.16920202444768132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6112,0.16903,0.61474,0.1692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0005","boundary":[0.6364046463419265,0.11997270795787564,0.6430999094400026,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6364,0.11997,0.6431,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.6267555907005815,0.12195915406185025,0.6364046463419265,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6417214335359099,0.12195915406185025,0.6466444211080247,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.6501890115438479,0.12195915406185025,0.6584595518971996,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62676,0.12196,0.65846,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000r","boundary":[0.6279370092581377,0.146487531452063,0.6432966517153348,0.1466602658958869],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62794,0.14649,0.6433,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0005","boundary":[0.6432966910992353,0.1445010853480884,0.6604287666179959,0.14467381979191227],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6433,0.1445,0.66043,0.14467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b\u0005v","boundary":[0.6635794392802489,0.146487531452063,0.6797267794409345,0.1466602658958869],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66358,0.14649,0.67973,0.14666],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6797267991328848,0.1445010853480884,0.6864220622309608,0.14467381979191227],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67973,0.1445,0.68642,0.14467],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.6375861239753337,0.16902929000385744,0.6476290186224478,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"N\u0004","boundary":[0.6527488863135467,0.16902929000385744,0.6728347543755762,0.16920202444768132],"dir":"ltr"},{"str":"\u0015","boundary":[0.676182307156813,0.16902929000385744,0.6852406042895043,0.16920202444768132],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63759,0.16903,0.68524,0.1692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.559212161827266,0.17101573610783205,0.579888630862347,0.17118847055165595],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.5834332606820709,0.17101573610783205,0.5958391893638001,0.17118847055165595],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.6054882450051451,0.17101573610783205,0.6111989105887983,0.17118847055165595],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002DN\u0005","boundary":[0.6147434222568204,0.17101573610783205,0.637586005823632,0.17118847055165595],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6476290186224478,0.17101573610783205,0.6527489256974472,0.17118847055165595],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55921,0.17102,0.65275,0.17119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007R","boundary":[0.517465168139882,0.19355758102684834,0.534794084393726,0.19373031547067224],"dir":"ltr"},{"str":"Up","boundary":[0.5383386354456487,0.19355758102684834,0.5572429077225695,0.19373031547067224],"dir":"ltr"},{"str":"tw\u0007O","boundary":[0.5645289293292993,0.19355758102684834,0.6005652377410802,0.19373031547067224],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.6115927299026171,0.1935575810268485,0.6147434419487706,0.1937303154706724],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51747,0.19356,0.61474,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xt","boundary":[0.5149052539862824,0.22007223178659216,0.5277049429059798,0.22024496623041606],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.5152990536081511,0.22033133345232792,0.5202220411802658,0.2205040678961518],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51491,0.22007,0.5277,0.2205],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a\u0007y","boundary":[0.4635092243495034,0.2624786241125766,0.49993933238315286,0.2626513585564005],"dir":"ltr"},{"str":"WQ","boundary":[0.5101791465331517,0.2624786241125766,0.525932706763919,0.2626513585564005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46351,0.26248,0.52593,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xJN","boundary":[0.3884829331343743,0.2644650702165511,0.41427938801225583,0.26463780466037495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.42609455818533165,0.26446507021655125,0.4298360287401388,0.2646378046603751],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000tr","boundary":[0.44106044040456055,0.26446507021655125,0.463509263733404,0.2646378046603751],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38848,0.26447,0.46351,0.26464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4881241622100774,0.26446507021655125,0.4918656327648846,0.2646378046603751],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48812,0.26447,0.49187,0.26464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.49993937176705344,0.26446507021655125,0.5101791859170522,0.2646378046603751],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49994,0.26447,0.51018,0.26464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mu\u0005QwO","boundary":[0.34516060311586383,0.2857977740288003,0.384150664687013,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.39478431784278095,0.2857977740288003,0.3999042249177804,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"UQ","boundary":[0.4123101535995096,0.2857977740288003,0.42806371383027697,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4394850449975833,0.2857977740288003,0.44618030809565934,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"yOR","boundary":[0.4587831562802732,0.2857977740288003,0.47945976315900624,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"vw","boundary":[0.4847765306610394,0.2857977740288003,0.5036807241701591,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.5113606635504593,0.2857977740288003,0.5194343631687276,0.2859705084726242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34516,0.2858,0.51943,0.28597],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3888767327562432,0.28778422013277494,0.3945873983398963,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38888,0.28778,0.39459,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.40482723218184546,0.28778422013277494,0.41211325378857533,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40483,0.28778,0.41211,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.292976934851447,0.30911692394502416,0.2998691174524077,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"N\u0005QON","boundary":[0.3051859440302917,0.30911692394502416,0.35441581975143965,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.3666248289302843,0.30911692394502416,0.3733200920283605,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"RwQ","boundary":[0.3762738845716293,0.30911692394502416,0.39320896181970416,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0005","boundary":[0.4012826614379725,0.30911692394502416,0.41112859719830147,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"Ow","boundary":[0.4156577851485476,0.30911692394502416,0.42806367444637633,0.30928965838884803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29298,0.30912,0.42806,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.29986911745240774,0.3111033700489988,0.3049890245274071,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29987,0.3111,0.30499,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3388591790235569,0.3111033700489988,0.34397908609855626,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33886,0.3111,0.34398,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.35914186812871957,0.3111033700489988,0.3664278897354495,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35914,0.3111,0.36643,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3973442713802806,0.3111033700489988,0.4010857419350879,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39734,0.3111,0.40109,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0005Qp","boundary":[0.2270089013851088,0.33243592991587806,0.26875583599664227,0.33260866435970193],"dir":"ltr"},{"str":"Uu","boundary":[0.27328498456298783,0.33243592991587806,0.30164139297836906,0.33260866435970193],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.3012475539725999,0.33243592991587806,0.30479210502452253,0.33260866435970193],"dir":"ltr"},{"str":"HXN","boundary":[0.3128658046427908,0.33243592991587806,0.361504921855285,0.33260866435970193],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.3770615625831677,0.33243592991587806,0.38060611363509034,0.33260866435970193],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.39616275436297305,0.33243592991587806,0.4028580174610492,0.33260866435970193],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22701,0.33244,0.40286,0.33261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2638328681164777,0.33442237601985264,0.267574338671285,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.26816507748798846,0.33442237601985264,0.272694226054334,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26383,0.33442,0.27269,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.29691534460108915,0.33442237601985264,0.3006568151558964,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29692,0.33442,0.30066,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.30735205856202225,0.33442237601985264,0.31227504613413704,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30735,0.33442,0.31228,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.34693285894987486,0.33442237601985264,0.3506743295046821,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34693,0.33442,0.35067,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mCa","boundary":[0.18742808130530586,0.3557552237774717,0.22326743083030157,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"\u0019\u0005","boundary":[0.23271956696876195,0.3557552237774717,0.2455193346562604,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.25438071228606707,0.3557552237774717,0.2624544119043353,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.2740726625745262,0.3557552237774717,0.27761721362644887,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.28175252318702526,0.3557552237774717,0.2852970742389479,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0004","boundary":[0.2908108203197165,0.3557552237774717,0.3073520191781216,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"vO","boundary":[0.31050277060817566,0.3557552237774717,0.32093950426105905,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.3349207889658651,0.3557552237774717,0.34516060311586383,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.34791747615624813,0.3557552237774717,0.3579603708033623,0.35592795822129564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18743,0.35576,0.35796,0.35593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010w","boundary":[0.12539843789665947,0.3790743736936956,0.14489342929833346,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.14981643656239854,0.3790743736936956,0.15296712891660172,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.15178563159124447,0.3790743736936956,0.15749629717489763,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"yQ\u0005O","boundary":[0.16635769449665452,0.3790743736936956,0.19018495434569013,0.3792471081375195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1254,0.37907,0.19018,0.37925],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.1622223849360781,0.38106081979767026,0.16596385549088535,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16222,0.38106,0.16596,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.1901849740376404,0.38106081979767026,0.19510796160975521,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19018,0.38106,0.19511,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2104676828347534,0.35774166988144634,0.21420915338956065,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21047,0.35774,0.21421,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.20377238035277664,0.38106081979767026,0.21086148245662195,0.38123355424149413],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.21125534115434147,0.38106081979767026,0.21834444325818675,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20377,0.38106,0.21834,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.22326741113835127,0.35774166988144634,0.2323257082710425,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22327,0.35774,0.23233,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2502454224174409,0.35774166988144634,0.25398689297224813,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25025,0.35774,0.25399,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2624544119043353,0.35774166988144634,0.27367882356875706,0.3579144043252702],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.27761721362644887,0.35774166988144634,0.28135868418125615,0.3579144043252702],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.2852970939308982,0.35774166988144634,0.2904170010058976,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26245,0.35774,0.29042,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.30282289030372633,0.35774166988144634,0.3101089119104562,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30282,0.35774,0.31011,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.32093948456910876,0.35774166988144634,0.32605939164410813,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32094,0.35774,0.32606,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.34023759585179875,0.35774166988144634,0.34752361745852867,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34024,0.35774,0.34752,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.36662482893028436,0.33442237601985264,0.37647080407451394,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.38060613332704063,0.33442237601985264,0.38434760388184785,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.3849383426985514,0.33442237601985264,0.39557199585431935,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.40738716602739483,0.33442237601985264,0.41861157769181656,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36662,0.33442,0.41861,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.36288335837547714,0.35774166988144634,0.36859402395913027,0.3579144043252702],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.36898786296489944,0.35774166988144634,0.37351701153124506,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36288,0.35774,0.37352,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.3739108505370142,0.3557552237774717,0.38415066468701303,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.3932089618197042,0.3557552237774717,0.40325185646681844,0.35592795822129564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37391,0.35576,0.40325,0.35593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3841507040709136,0.35774166988144634,0.38789217462572084,0.3579144043252702],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.3882859742475894,0.35774166988144634,0.39281512281393505,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38415,0.35774,0.39282,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"M","boundary":[0.4079779245360486,0.35774166988144634,0.4180208191831628,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40798,0.35774,0.41802,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4280637335222272,0.28778422013277494,0.4392881451866489,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42806,0.28778,0.43929,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.4511032562838736,0.28778422013277494,0.45858619739348805,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4511,0.28778,0.45859,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4457864690898902,0.30911692394502416,0.45248173218796633,0.30928965838884803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44579,0.30912,0.45248,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OL","boundary":[0.42806371383027697,0.3111033700489988,0.44558954958700564,0.31127610449282267],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.4568139612514274,0.3111033700489988,0.4737490384995023,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42806,0.3111,0.47375,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.43318362090527635,0.33442237601985264,0.4388942864889296,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43318,0.33442,0.43889,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005","boundary":[0.4607523513091191,0.33243592991587806,0.46744761440719523,0.33260866435970193],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46075,0.33244,0.46745,0.33261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4794597040831554,0.28778422013277494,0.4845796111581548,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47946,0.28778,0.48458,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.5036808029379601,0.28778422013277494,0.5111637440475747,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50368,0.28778,0.51116,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.534794084393726,0.19554402713082294,0.5385355549485332,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53479,0.19554,0.53854,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5572429077225695,0.19554402713082294,0.5645289293292993,0.19571676157464685],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55724,0.19554,0.56453,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yQO","boundary":[0.5277049822898804,0.21808578568261755,0.5546829541850694,0.21825852012644142],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.5603936591526232,0.21808578568261755,0.5655135662276226,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5277,0.21809,0.56551,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OH","boundary":[0.5194344025526281,0.28778422013277494,0.5369601989254562,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51943,0.28778,0.53696,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005O","boundary":[0.4739459580023868,0.30911692394502416,0.4875333446255728,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4920625128838687,0.30911692394502416,0.5009238708217251,0.30928965838884803],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.509588388024498,0.30911692394502416,0.522191177133261,0.30928965838884803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47395,0.30912,0.52219,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.4477556247348356,0.33442237601985264,0.45504164634156546,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.45563244423411986,0.33442237601985264,0.4601615928004654,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.46744757502329465,0.33442237601985264,0.4725674820982941,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.4731582799908484,0.33442237601985264,0.47768742855719404,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44776,0.33442,0.47769,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q","boundary":[0.418414658188932,0.3557552237774717,0.4327897818995072,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"DR\u0005","boundary":[0.43436513792258385,0.3557552237774717,0.456223163358873,0.35592795822129564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41841,0.35576,0.45622,0.35593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.43022978897810693,0.35774166988144634,0.4339712595329141,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43023,0.35774,0.43397,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H\u0007\u0005","boundary":[0.21873828226395595,0.3790743736936956,0.2531992346526601,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"\u000f","boundary":[0.26087905588125854,0.3790743736936956,0.2750572600889492,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"\u0010q\u0005\u0007R\u0005","boundary":[0.27978332815817936,0.3790743736936956,0.32586249183317384,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"tu","boundary":[0.33629922548605723,0.3790743736936956,0.3609141239627306,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.3618987608610541,0.3790743736936956,0.36544331191297674,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"k","boundary":[0.3695786214735532,0.3790743736936956,0.3774061639184939,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.3837568059892935,0.3790743736936956,0.39537501727558383,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"tR\u0005","boundary":[0.4050241319927797,0.3790743736936956,0.4304267084809915,0.3792471081375195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21874,0.37907,0.43043,0.37925],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.24729161018222173,0.38106081979767026,0.2522145977543365,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24729,0.38106,0.25221,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.270331192019719,0.38106081979767026,0.27938948915241024,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27033,0.38106,0.27939,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3258624721412236,0.38106081979767026,0.330982379216223,0.38123355424149413],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.3313762379139424,0.38106081979767026,0.335905386480288,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32586,0.38106,0.33591,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.35638499508833527,0.38106081979767026,0.3615049021633347,0.38123355424149413],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.36544331191297674,0.38106081979767026,0.369184782467784,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35638,0.38106,0.36918,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.39064898859025426,0.38106081979767026,0.3997072857229455,0.38123355424149413],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4001011444206649,0.38106081979767026,0.40463029298701053,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39065,0.38106,0.40463,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.4304267084809915,0.38106081979767026,0.4473617857290664,0.38123355424149413],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.44775566411873613,0.38106081979767026,0.45228481268508175,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43043,0.38106,0.45228,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qw","boundary":[0.08069771074185715,0.4023934372426976,0.09192216179017945,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"\u0019","boundary":[0.09763276829798175,0.4023934372426976,0.10728182393932673,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"ewQw","boundary":[0.11240175070627641,0.4023934372426976,0.14981649563824942,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"Ws","boundary":[0.15414868531780984,0.4023934372426976,0.1783698235565152,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"H\u0005","boundary":[0.1890034373283826,0.4023934372426976,0.20239396352453484,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"OQ","boundary":[0.20672619258799588,0.4023934372426976,0.21932904077260976,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"tQO","boundary":[0.2244489675395594,0.4023934372426976,0.2516238195537325,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.2518207587485673,0.4023934372426976,0.25890984116046234,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.25378995377741326,0.4023934372426976,0.2595006193610664,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"yu","boundary":[0.2671804799735655,0.4023934372426976,0.2841155966055409,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.2917954375260898,0.4023934372426976,0.2973092032988086,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.30144449316743477,0.4023934372426976,0.30833669546034576,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0007","boundary":[0.31325964364855996,0.4023934372426976,0.3382684205149031,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.3494928321793248,0.4023934372426976,0.3583541901171811,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.36347411688413084,0.4023934372426976,0.37016937998220695,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0005Q\u0007Qw","boundary":[0.37509236755432174,0.4023934372426976,0.423337665452997,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.42766989451645804,0.4023934372426976,0.4377127891635722,0.40256617168652153],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.40239,0.43771,0.40257],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.08443920098861425,0.4257126217058101,0.09133138358957497,0.42588535614963396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08444,0.42571,0.09133,0.42589],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.0919221027143286,0.40437988334667224,0.09763276829798175,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09192,0.40438,0.09763,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q\u0003","boundary":[0.09133136389762467,0.4276990678097847,0.1049188095966615,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09133,0.4277,0.10492,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.107281843631277,0.40437988334667224,0.11240175070627641,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10728,0.40438,0.1124,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR\u0005","boundary":[0.1049188095966615,0.4257126217058101,0.12874608913764737,0.42588535614963396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10492,0.42571,0.12875,0.42589],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.1017680778585578,0.4490317716220339,0.10570646791624966,0.44920450606585777],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10177,0.44903,0.10571,0.4492],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002v","boundary":[0.1458780858886073,0.40437988334667224,0.15414870500976016,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14588,0.40438,0.15415,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002U","boundary":[0.1746283333097577,0.40437988334667224,0.1890034570203329,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17463,0.40438,0.189,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.2193290407726097,0.40437988334667224,0.2244489478476091,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21933,0.40438,0.22445,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.26343900941875825,0.40437988334667224,0.2671804799735655,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26344,0.40438,0.26718,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3083366560764451,0.40437988334667224,0.31325964364855996,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30834,0.40438,0.31326,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.3341331109543267,0.40437988334667224,0.34594828112740217,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33413,0.40438,0.34595,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3583542295010817,0.40437988334667224,0.36347413657608113,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35835,0.40438,0.36347,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"BsQ","boundary":[0.15021031495206788,0.4257126217058101,0.17482525281264186,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"Ju","boundary":[0.1811266572129985,0.4257126217058101,0.20849850749785734,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"kQO","boundary":[0.2092861461254951,0.4257126217058101,0.23606721820974985,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.24355015931936438,0.4257126217058101,0.2516238589376326,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"twQ","boundary":[0.26284825091010405,0.4257126217058101,0.2807679256726019,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004O","boundary":[0.2847063354222441,0.4257126217058101,0.2955369080808966,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0007","boundary":[0.3004598759610611,0.4257126217058101,0.3254686528274042,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006Q","boundary":[0.3262563308389426,0.4257126217058101,0.34063145454951776,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"B\u0005Q","boundary":[0.34929589298448954,0.4257126217058101,0.36465563390143796,0.42588535614963396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15021,0.42571,0.36466,0.42589],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V\u0003","boundary":[0.1287460694456971,0.4276990678097847,0.15021033464401817,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12875,0.4277,0.15021,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.1348505740351195,0.4490317716220339,0.13839512508704216,0.44920450606585777],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13485,0.44903,0.1384,0.4492],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002y","boundary":[0.17049302374918085,0.4276990678097847,0.1811266375210482,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17049,0.4277,0.18113,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UO","boundary":[0.15729937767201266,0.4490317716220339,0.17423449430398813,0.44920450606585777],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.17915744249220236,0.4490317716220339,0.1917603300607168,0.44920450606585777],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1573,0.44903,0.19176,0.4492],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CU\u0003","boundary":[0.10570646791624966,0.4510182177260085,0.1348506134190201,0.45119095216983235],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.14331811265915695,0.4510182177260085,0.15729939736396295,0.45119095216983235],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10571,0.45102,0.1573,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.08069771074185705,0.4728690327446926,0.09231596141204797,0.4730417671885165],"dir":"ltr"},{"str":"y\u0005","boundary":[0.0960574319668552,0.4728690327446926,0.10728184363127694,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.47287,0.10728,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0005","boundary":[0.08069769104990672,0.49618818266091635,0.08955910806361393,0.49636091710474023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.49619,0.08956,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.09231596141204797,0.4748554788486672,0.0960574319668552,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09232,0.47486,0.09606,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2043631585533803,0.4276990678097847,0.2092861461254951,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20436,0.4277,0.20929,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19668325855698074,0.4510182177260085,0.20790767022140247,0.45119095216983235],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19668,0.45102,0.20791,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tw","boundary":[0.12106616944929778,0.4728690327446926,0.1411519981274267,0.4730417671885165],"dir":"ltr"},{"str":"yp","boundary":[0.14528728799605287,0.4728690327446926,0.16222232586022717,0.4730417671885165],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.16596379641503442,0.4728690327446926,0.16950834746695706,0.4730417671885165],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.17324983771371458,0.4728690327446926,0.1825050543492904,0.4730417671885165],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.18998799545890488,0.4728690327446926,0.19806169507717314,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12107,0.47287,0.19806,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QH","boundary":[0.10610030692201908,0.4748554788486672,0.12106618914124806,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1061,0.47486,0.12107,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.1415458174412456,0.4748554788486672,0.14528728799605287,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14155,0.47486,0.14529,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B\u0004","boundary":[0.11122019430506815,0.49618818266091635,0.128942988948582,0.49636091710474023],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0005","boundary":[0.1378043665783886,0.49618818266091635,0.15099793388775568,0.49636091710474023],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.15592094115182076,0.49618818266091635,0.16123774803775442,0.49636091710474023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11122,0.49619,0.16124,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.09428513674894355,0.498174628764891,0.11122021399701842,0.49834736320871487],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.12382306218163232,0.498174628764891,0.1378043468864383,0.49834736320871487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09429,0.49817,0.1378,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007\u0005","boundary":[0.08069771074185705,0.51950747652251,0.09546667345820144,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.10117733904185458,0.51950747652251,0.10472189009377722,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.51951,0.10472,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.11693089927262193,0.51950747652251,0.12047545032454457,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11693,0.51951,0.12048,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.09546667345820144,0.5214939226264845,0.1011773390418546,0.5216666570703085],"dir":"ltr"},{"str":"wt","boundary":[0.10472189009377725,0.5214939226264845,0.11693089927262193,0.5216666570703085],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09547,0.52149,0.11693,0.52167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rwQ","boundary":[0.10885719965435367,0.5428266264387337,0.12421686180350096,0.5429993608825576],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10886,0.54283,0.12422,0.543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000m\u0003","boundary":[0.08443918129666429,0.5448130725427084,0.10885719965435367,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08444,0.54481,0.10886,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.08069775012575763,0.5661456324095877,0.08739301322383373,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.09113448377864099,0.5661456324095877,0.09467903483056363,0.5663183668534116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.56615,0.09468,0.56632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.08739299353188346,0.5681320785135623,0.0911344640866907,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08739,0.56813,0.09113,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.09960202240267842,0.5681320785135623,0.10531268798633159,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0996,0.56813,0.10531,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.09487591494954772,0.6134750139627007,0.09999582202454711,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09488,0.61348,0.1,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.08069776981770804,0.6154613161213054,0.09467905452251406,0.6156340505651293],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.09999582202454713,0.6154614600666753,0.10491880959666192,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.61546,0.10492,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L","boundary":[0.10511572909954651,0.6134750139627007,0.11535554324954528,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10512,0.61348,0.11536,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Z","boundary":[0.08069775012575772,0.6367941638789245,0.09979894190556311,0.6369668983227483],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.10531264860243111,0.6367940199335547,0.11102331418608428,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.63679,0.11102,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.08443922068056496,0.6620996159537531,0.08936220825267975,0.6622723503975769],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.09014984688031753,0.6620997598991228,0.09428515644089397,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08444,0.6621,0.09429,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"uw","boundary":[0.08069771074185715,0.683432463711372,0.09507279506853175,0.6836051981551959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.68343,0.09507,0.68361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.09979894190556311,0.6387806099828991,0.1047219294776779,0.638953344426723],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0998,0.63878,0.10472,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wOQ","boundary":[0.12461074019317071,0.51950747652251,0.14272733445855312,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.1464688247053107,0.51950747652251,0.15001337575723334,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12461,0.51951,0.15001,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003","boundary":[0.12421692087935182,0.5448130725427084,0.13603205166852672,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12422,0.54481,0.13603,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.14272735415050344,0.5214939226264845,0.1464688247053107,0.5216666570703085],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.15001337575723334,0.5214939226264845,0.15513328283223274,0.5216666570703085],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14273,0.52149,0.15513,0.52167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.13603209105242733,0.5428266264387337,0.1441057906706956,0.5429993608825576],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13603,0.54283,0.14411,0.543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.16222234555217746,0.4748554788486672,0.16596381610698469,0.47502821329249106],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.16950836715890732,0.4748554788486672,0.17324983771371458,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16222,0.47486,0.17325,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.17915744249220258,0.49618818266091635,0.18270199354412522,0.49636091710474023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17916,0.49619,0.1827,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.18624650521214736,0.4748554788486672,0.1899879757669546,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18625,0.47486,0.18999,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.23980868876455713,0.4276990678097847,0.24355015931936438,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23981,0.4277,0.24355,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2516238392456823,0.4276990678097847,0.26284825091010405,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25162,0.4277,0.26285,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.29553688838894626,0.4276990678097847,0.3004598759610611,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29554,0.4277,0.30046,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0005","boundary":[0.20790768991335276,0.4490317716220339,0.22129817672560442,0.44920450606585777],"dir":"ltr"},{"str":"\u0019pY\u0005","boundary":[0.22503970635626253,0.4490317716220339,0.2705280524467524,0.44920450606585777],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0005","boundary":[0.27545107940276775,0.4490317716220339,0.28431241764867377,0.44920450606585777],"dir":"ltr"},{"str":"yu","boundary":[0.2927799956566118,0.4490317716220339,0.3097150729046867,0.44920450606585777],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20791,0.44903,0.30972,0.4492],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.22011671878414774,0.4510182177260085,0.22503970635626253,0.45119095216983235],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22012,0.45102,0.22504,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.22444892815565873,0.4728690327446926,0.2295688352306581,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22445,0.47287,0.22957,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.24827618800469406,0.4510182177260085,0.25339609507969346,0.45119095216983235],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24828,0.45102,0.2534,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.2457162147752443,0.4728690327446926,0.24926076582716697,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24572,0.47287,0.24926,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.2530022363819742,0.4728690327446926,0.25969749948005033,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.253,0.47287,0.2597,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.2752541402079331,0.4728690327446926,0.27879869125985574,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27525,0.47287,0.2788,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.28254016181466296,0.4728690327446926,0.2860847128665856,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28254,0.47287,0.28608,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.28903854479375485,0.4510182177260085,0.2927800153485621,0.45119095216983235],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28904,0.45102,0.29278,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000DW","boundary":[0.19806169507717314,0.4748554788486672,0.22444884938785753,0.47502821329249106],"dir":"ltr"},{"str":"Ov","boundary":[0.23390104460216882,0.4748554788486672,0.2457162147752443,0.47502821329249106],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.24926076582716697,0.4748554788486672,0.2530022363819742,0.47502821329249106],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.2640297285435113,0.4748554788486672,0.2752541402079331,0.47502821329249106],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.27879869125985574,0.4748554788486672,0.28254016181466296,0.47502821329249106],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2886446664040853,0.4748554788486672,0.2935676539762001,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19806,0.47486,0.29357,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Fu","boundary":[0.20633233389027625,0.49618818266091635,0.22858423771623512,0.49636091710474023],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.22740272069892759,0.49618818266091635,0.23094727175085022,0.49636091710474023],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.2384302128604647,0.49618818266091635,0.24867002701046348,0.49636091710474023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20633,0.49619,0.24867,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OW","boundary":[0.161237787421655,0.498174628764891,0.17915746218415288,0.49834736320871487],"dir":"ltr"},{"str":"C\u0005","boundary":[0.18782190061912463,0.498174628764891,0.20633237327417683,0.49834736320871487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16124,0.49817,0.20633,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.22366125014412033,0.498174628764891,0.22740272069892759,0.49834736320871487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22366,0.49817,0.2274,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2335072252883499,0.498174628764891,0.2384302128604647,0.49834736320871487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23351,0.49817,0.23843,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r\u0004O","boundary":[0.15966241170662804,0.51950747652251,0.18289893273896013,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"mu","boundary":[0.18368659105854823,0.51950747652251,0.20633237327417686,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.21795058456046718,0.51950747652251,0.22523658647524678,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0007","boundary":[0.21991977958931314,0.51950747652251,0.2451254759585409,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15966,0.51951,0.24513,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Vy","boundary":[0.14942261724857955,0.5448130725427084,0.17324983771371458,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14942,0.54481,0.17325,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.17876360348643344,0.5214939226264845,0.18368659105854823,0.5216666570703085],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17876,0.52149,0.18369,0.52167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.20200010482681527,0.5214939226264845,0.21027072394796809,0.5216666570703085],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.202,0.52149,0.21027,0.52167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0003rL","boundary":[0.25359301458257827,0.498174628764891,0.2821463425008441,0.49834736320871487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25359,0.49817,0.28215,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Oa","boundary":[0.24118708590084906,0.5214939226264845,0.2541837730912321,0.5216666570703085],"dir":"ltr"},{"str":"l","boundary":[0.2577283241431547,0.5214939226264845,0.27387572337969124,0.5216666570703085],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24119,0.52149,0.27388,0.52167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001f","boundary":[0.25339609507969374,0.5229621653989875,0.25831908265180853,0.5231348998428114],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2534,0.52296,0.25832,0.52313],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.3213333432668278,0.4276990678097847,0.3262563308389426,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32133,0.4277,0.32626,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3380715010120181,0.4276990678097847,0.34929591267643983,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33807,0.4277,0.3493,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.33649612529699113,0.4490317716220339,0.3416160323719905,0.44920450606585777],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3365,0.44903,0.34162,0.4492],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000t","boundary":[0.3181826115287241,0.4510182177260085,0.33649612529699113,0.45119095216983235],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.3463421004412207,0.4510182177260085,0.3632771776892956,0.45119095216983235],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31818,0.45102,0.36328,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H\u0007y","boundary":[0.2935676539762001,0.4728690327446926,0.33157309834097604,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29357,0.47287,0.33157,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3197579478598508,0.4748554788486672,0.32349941841465807,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31976,0.47486,0.3235,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDU\u0003","boundary":[0.33157311803292633,0.4748554788486672,0.3587479306631989,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33157,0.47486,0.35875,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DQO\u0007O","boundary":[0.2821463425008441,0.49618818266091635,0.33196699642259614,0.49636091710474023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28215,0.49619,0.33197,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003v","boundary":[0.3268470696556464,0.498174628764891,0.33964689641899576,0.49834736320871487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32685,0.49817,0.33965,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.37016937998220695,0.40437988334667224,0.37509236755432174,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37017,0.40438,0.37509,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005","boundary":[0.39360280082547294,0.4257126217058101,0.4002980639235491,0.42588535614963396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3936,0.42571,0.4003,0.42589],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0003U","boundary":[0.36859402395912977,0.4276990678097847,0.3936028599013238,0.4278718022536086],"dir":"ltr"},{"str":"Qi","boundary":[0.39911654690624154,0.4276990678097847,0.40975020006200946,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36859,0.4277,0.40975,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005O","boundary":[0.3632771973812459,0.4490317716220339,0.37686458400443185,0.44920450606585777],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36328,0.44903,0.37686,0.4492],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.358748009431,0.4728690327446926,0.3687909040781142,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35875,0.47287,0.36879,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.3620956803639387,0.49618818266091635,0.3678063459475918,0.49636091710474023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3621,0.49619,0.36781,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3817876306523975,0.4510182177260085,0.3867106182245123,0.45119095216983235],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38179,0.45102,0.38671,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002v","boundary":[0.41939927539530525,0.40437988334667224,0.4276698945164581,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4194,0.40438,0.42767,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006O","boundary":[0.40975020006200946,0.4257126217058101,0.4201869337148928,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e","boundary":[0.42451916277835383,0.4257126217058101,0.4377127694716215,0.42588535614963396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40975,0.42571,0.43771,0.42589],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.45642012224565814,0.35774166988144634,0.473355199493733,0.3579144043252702],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.47374903849950223,0.35774166988144634,0.4782781870658478,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45642,0.35774,0.47828,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4863519260680167,0.33442237601985264,0.4920625916516699,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48635,0.33442,0.49206,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.526917304278342,0.3111033700489988,0.5326279698619952,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52692,0.3111,0.53263,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5546829541850694,0.22007223178659216,0.5603936197687226,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55468,0.22007,0.56039,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"e\u0005","boundary":[0.5481846105898779,0.2624786241125766,0.5599997807629534,0.2626513585564005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54818,0.26248,0.56,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.544049340413202,0.26446507021655125,0.548184689357679,0.2646378046603751],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54405,0.26447,0.54818,0.26464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.5804794090629509,0.21808578568261755,0.5905223037100652,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58048,0.21809,0.59052,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003","boundary":[0.5686642388898755,0.22007223178659216,0.5804794090629509,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56866,0.22007,0.58048,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5761472193833904,0.2624786241125766,0.5796917704353132,0.2626513585564005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57615,0.26248,0.57969,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.5643320098264144,0.26446507021655125,0.5761471799994898,0.2646378046603751],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5796917704353132,0.26446507021655125,0.5834332409901204,0.2646378046603751],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56433,0.26447,0.58343,0.26464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5905223037100652,0.22007223178659216,0.5942637742648723,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59052,0.22007,0.59426,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.598792922831218,0.1955440271308231,0.6025343933860251,0.195716761574647],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.6023374738831406,0.1955440271308231,0.6080481394667938,0.195716761574647],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59879,0.19554,0.60805,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xD","boundary":[0.6009590373629484,0.22007223178659216,0.6111988515129473,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60096,0.22007,0.6112,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.6450690453929977,0.1935575810268485,0.6486135964449203,0.1937303154706724],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64507,0.19356,0.64861,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6698809224484067,0.17377948720901412,0.6761823465407136,0.17395222165283802],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66988,0.17378,0.67618,0.17395],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.6625948417658257,0.1935575810268485,0.670668541384094,0.1937303154706724],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66259,0.19356,0.67067,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6799237580196699,0.1935575810268485,0.686619021117746,0.1937303154706724],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67992,0.19356,0.68662,0.19373],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0003rL","boundary":[0.6165157174747319,0.1955440271308231,0.6450690453929977,0.195716761574647],"dir":"ltr"},{"str":"s\u0003","boundary":[0.6505827914737663,0.1955440271308231,0.6625948811497263,0.195716761574647],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6706685807679946,0.1955440271308231,0.6744100513228019,0.195716761574647],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6742130924360167,0.1955440271308231,0.6799237580196699,0.195716761574647],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61652,0.19554,0.67992,0.19572],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W\u0005O","boundary":[0.6111988515129473,0.21808578568261755,0.6312846998830264,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6112,0.21809,0.63128,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0007","boundary":[0.6344353528533291,0.22007223178659216,0.6490073960667889,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63444,0.22007,0.64901,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5834332409901204,0.2624786241125766,0.5918696642598652,0.2626513585564005],"dir":"ltr"},{"str":"Cq","boundary":[0.5980052448196795,0.2624786241125766,0.623801699697561,0.2626513585564005],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.627937048642038,0.2624786241125766,0.6379799432891523,0.2626513585564005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58343,0.26248,0.63798,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.6196663901369847,0.26446507021655125,0.6279370092581376,0.2646378046603751],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61967,0.26447,0.62794,0.26464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vQO","boundary":[0.6490073960667889,0.21808578568261755,0.6651547953033253,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64901,0.21809,0.66515,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.6627917612687103,0.2624786241125766,0.666336312320633,0.2626513585564005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66279,0.26248,0.66634,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.6755915289562088,0.21808578568261755,0.6791360800081314,0.21825852012644142],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67559,0.21809,0.67914,0.21826],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6683055073494788,0.22007223178659216,0.6755915289562088,0.22024496623041606],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6791360800081314,0.22007223178659216,0.6828775505629386,0.22024496623041606],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66831,0.22007,0.68288,0.22024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6787422410023622,0.2624786241125766,0.6854375041004384,0.2626513585564005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67874,0.26248,0.68544,0.26265],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.6421152134658281,0.26446507021655125,0.6627918400365114,0.2646378046603751],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.666336312320633,0.26446507021655125,0.6787422410023622,0.2646378046603751],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64212,0.26447,0.67874,0.26464],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yuwkQO","boundary":[0.5371571184283407,0.2857977740288003,0.5976114845817115,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.6090327369812167,0.2857977740288003,0.6125772880331394,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6212417461600614,0.2857977740288003,0.6279370092581376,0.2859705084726242],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007\u0005xQwO","boundary":[0.6328599968302523,0.2857977740288003,0.6710623410059625,0.2859705084726242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53716,0.2858,0.67106,0.28597],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.5328248893648797,0.30911692394502416,0.5379447964398791,0.30928965838884803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53282,0.30912,0.53794,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.5426708645091093,0.3111033700489988,0.5501538056187238,0.31127610449282267],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5503507251216084,0.3111033700489988,0.554879873687954,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54267,0.3111,0.55488,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5643320098264144,0.28778422013277494,0.5692549973985291,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56433,0.28778,0.56925,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQ","boundary":[0.5550767931908386,0.30911692394502416,0.5708303534216059,0.30928965838884803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55508,0.30912,0.57083,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mO","boundary":[0.4926533107764231,0.33243592991587806,0.5145112968288116,0.33260866435970193],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.523963511735073,0.33243592991587806,0.5355817427133137,0.33260866435970193],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005xR\u0005","boundary":[0.5355818017891645,0.33243592991587806,0.5529106392752074,0.33260866435970193],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005","boundary":[0.5607874587744918,0.33243592991587806,0.5674827218725679,0.33260866435970193],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49265,0.33244,0.56748,0.33261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.509588388024498,0.33442237601985264,0.5147082950994973,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50959,0.33442,0.51471,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5529107180430087,0.33442237601985264,0.5601967396497386,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55291,0.33442,0.5602,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Bu\u0005QwO","boundary":[0.478672026071617,0.3557552237774717,0.5160866922357888,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.5208127996889197,0.3557552237774717,0.533415608489633,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.5385355155646323,0.3557552237774717,0.5501537662348233,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5501538056187238,0.3557552237774717,0.555864471202377,0.35592795822129564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47867,0.35576,0.55586,0.35593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5558644318184763,0.35774166988144634,0.5596059023732836,0.3579144043252702],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5599997807629534,0.35774166988144634,0.564528929329299,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55586,0.35774,0.56453,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"BsUukQO","boundary":[0.4526786516908509,0.3790743736936956,0.5306587354492487,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005Q","boundary":[0.546215415561032,0.3790743736936956,0.5574398666093544,0.3792471081375195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45268,0.37907,0.55744,0.37925],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005","boundary":[0.45563246392607,0.4023934372426976,0.4623277270241461,0.40256617168652153],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45563,0.40239,0.46233,0.40257],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003","boundary":[0.44145422033447884,0.40437988334667224,0.4556324245421694,0.4045526177904961],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.4623276876402455,0.40437988334667224,0.4674475947152449,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44145,0.40438,0.46745,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002U","boundary":[0.4377127497796713,0.4276990678097847,0.45208787349024643,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43771,0.4277,0.45209,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4676445732939805,0.38106081979767026,0.4727644803689799,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46764,0.38106,0.47276,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k","boundary":[0.4674475947152449,0.4023934372426976,0.47749052874625963,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.48753342339337374,0.4023934372426976,0.49442560599433444,0.40256617168652153],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46745,0.40239,0.49443,0.40257],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.48123199930106686,0.4071436344478543,0.48753342339337374,0.40731636889167816],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48123,0.40714,0.48753,0.40732],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4971824593427686,0.38106081979767026,0.5021054469148833,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49718,0.38106,0.50211,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR\u0005","boundary":[0.5080130123094706,0.4023934372426976,0.5318403115424067,0.40256617168652153],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50801,0.40239,0.53184,0.40257],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q\u0003","boundary":[0.49442556661043385,0.40437988334667224,0.5080130910772719,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49443,0.40438,0.50801,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"LR\u0005","boundary":[0.452087912874147,0.4257126217058101,0.4798535233969739,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"DQ","boundary":[0.4908810549424116,0.4257126217058101,0.5001361928101862,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.5052561392690862,0.4257126217058101,0.5192374239738922,0.42588535614963396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45209,0.42571,0.51924,0.42589],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4796566038940893,0.4276990678097847,0.490881015558511,0.4278718022536086],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5001362715779873,0.4276990678097847,0.5052561786529868,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47966,0.4277,0.50526,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0005O\u0007\u0005","boundary":[0.3933048001020475,0.4490316794969971,0.4385003884073095,0.44920441394082106],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.45228477330118105,0.4490316794969971,0.4623276679482953,0.44920441394082106],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0005","boundary":[0.47079520657233265,0.4490316794969971,0.4806412604843634,0.44920441394082106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3933,0.44903,0.48064,0.4492],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xk","boundary":[0.43357745991104546,0.45101812560097176,0.4449987910783518,0.45119086004479564],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.44854334213027447,0.45101812560097176,0.45228481268508164,0.45119086004479564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43358,0.45102,0.45228,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u0005","boundary":[0.3843475448059969,0.4728690327446926,0.39773807100214914,0.4730417671885165],"dir":"ltr"},{"str":"\u0019","boundary":[0.40147956124890666,0.4728690327446926,0.41112861689025165,0.4730417671885165],"dir":"ltr"},{"str":"xR","boundary":[0.4154608065698121,0.4728690327446926,0.4264882987313493,0.4730417671885165],"dir":"ltr"},{"str":"LQO","boundary":[0.43160820580634857,0.4728690327446926,0.463509204657553,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38435,0.47287,0.46351,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3731231528335255,0.4748554788486672,0.3843475644979472,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37312,0.47486,0.38435,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.3878921352418202,0.49618818266091635,0.39143668629374284,0.49636091710474023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38789,0.49619,0.39144,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.39655657367679187,0.4748554788486672,0.40147956124890666,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39656,0.47486,0.40148,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.34811437596718237,0.498174628764891,0.3620956606719884,0.49834736320871487],"dir":"ltr"},{"str":"QW\u0003","boundary":[0.3678063262556415,0.498174628764891,0.3878921155498699,0.49834736320871487],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3965565933687422,0.498174628764891,0.401479580940857,0.49834736320871487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34811,0.49817,0.40148,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\u0007","boundary":[0.27387572337969124,0.51950747652251,0.29730918360685826,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.29691532490913874,0.51950747652251,0.3004598759610614,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"Bu","boundary":[0.30420134651586866,0.51950747652251,0.32448405531298163,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.32428711611814676,0.51950747652251,0.3278316671700694,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"HQOsH","boundary":[0.3353146082796839,0.51950747652251,0.38848287405852366,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27388,0.51951,0.38848,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.17324985740566487,0.5428266264387337,0.1890034176364322,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.19648635874604667,0.5428266264387337,0.20456005836431493,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.21854134306912093,0.5428266264387337,0.2287811572191197,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"G\u0005","boundary":[0.23783945435181095,0.5428266264387337,0.2510330610450786,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0005","boundary":[0.256152968120078,0.5428266264387337,0.26599894326430756,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0005","boundary":[0.2713157698421916,0.5428266264387337,0.2801771474719982,0.5429993608825576],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17325,0.54283,0.28018,0.543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.19274488819123944,0.5448130725427084,0.1964863587460467,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19274,0.54481,0.19649,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.20456005836431496,0.5448130725427084,0.21854134306912099,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20456,0.54481,0.21854,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.2510330610450786,0.5448130725427084,0.256152968120078,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25103,0.54481,0.25615,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2931738346623812,0.5214939226264845,0.29691530521718845,0.5216666570703085],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.30045985626911115,0.5214939226264845,0.30420132682391837,0.5216666570703085],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29317,0.52149,0.3042,0.52167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3205456455633395,0.5214939226264845,0.32428711611814676,0.5216666570703085],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32055,0.52149,0.32429,0.52167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.33039162070756906,0.5214939226264845,0.3353146082796839,0.5216666570703085],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33039,0.52149,0.33531,0.52167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"kO","boundary":[0.29967217825757275,0.5428266264387337,0.31227506582608716,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.31759185302007054,0.5428266264387337,0.3292101233822118,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.3329515742450687,0.5428266264387337,0.341025273863337,0.5429993608825576],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29967,0.54283,0.34103,0.543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"j\u0003","boundary":[0.28549397404988214,0.5448130725427084,0.29967221764147334,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28549,0.54481,0.29967,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3292101036902615,0.5448130725427084,0.3329515742450687,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32921,0.54481,0.33295,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.37332007233641007,0.5214939226264845,0.37824305990852486,0.5216666570703085],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37332,0.52149,0.37824,0.52167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.4156577260726967,0.47632372162117015,0.4205807136448115,0.476496456064994],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41566,0.47632,0.42058,0.4765],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4264882987313493,0.4748554788486672,0.4316082058063487,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42649,0.47486,0.43161,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4670537360175255,0.45101812560097176,0.47079520657233265,0.45119086004479564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46705,0.45102,0.4708,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.4802473230188427,0.4728690327446926,0.4837918740707654,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48025,0.47287,0.48379,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5345971648908411,0.38106081979767026,0.5458215765552629,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5346,0.38106,0.54582,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V\u0003","boundary":[0.5318403115424067,0.40437988334667224,0.5533044585890261,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53184,0.40438,0.5533,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"qt","boundary":[0.5233727335344686,0.4276990678097847,0.5395201327710051,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52337,0.4277,0.53952,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.5533044979729267,0.4023934372426976,0.556849029332899,0.40256617168652153],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5533,0.40239,0.55685,0.40257],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.5822516845889123,0.30911692394502416,0.5889469476869884,0.30928965838884803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58225,0.30912,0.58895,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5976114058139105,0.28778422013277494,0.6088358174783322,0.2879569545765988],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.6125772486492388,0.28778422013277494,0.6210448266571769,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59761,0.28778,0.62104,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5708303140377053,0.3111033700489988,0.582054725702127,0.31127610449282267],"dir":"ltr"},{"str":"sm","boundary":[0.5930822572475648,0.3111033700489988,0.6094265759869859,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57083,0.3111,0.60943,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5722088293256986,0.33442237601985264,0.5779194949093518,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57221,0.33442,0.57792,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5989898423341026,0.33243592991587806,0.6025343933860252,0.33260866435970193],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59899,0.33244,0.60253,0.33261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006w","boundary":[0.6096234954898705,0.30911692394502416,0.6281339287610221,0.30928965838884803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60962,0.30912,0.62813,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.587174672161027,0.33442237601985264,0.5983990838254487,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6025343933860252,0.33442237601985264,0.6062758639408324,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.6068666224494862,0.33442237601985264,0.6113957710158319,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58717,0.33442,0.6114,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.5767378991242431,0.3557552237774717,0.588356149794434,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.592491498738911,0.3557552237774717,0.6005651983571794,0.35592795822129564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57674,0.35576,0.60057,0.35593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ovm","boundary":[0.5574398666093544,0.38106081979767026,0.5787071335369895,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55744,0.38106,0.57871,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5883561891783345,0.35774166988144634,0.5920976597331418,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58836,0.35774,0.5921,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.6119865295244856,0.33243592991587806,0.6220294241715998,0.33260866435970193],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61199,0.33244,0.62203,0.33261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6220293847876992,0.33442237601985264,0.6257708553425064,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62203,0.33442,0.62577,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CU","boundary":[0.6281338893771216,0.3111033700489988,0.6529457861244807,0.31127610449282267],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6531427056273653,0.3111033700489988,0.6576718541937109,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62813,0.3111,0.65767,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDU","boundary":[0.60056523774108,0.35774166988144634,0.6239986192004457,0.3579144043252702],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6243924582062149,0.35774166988144634,0.6289216067725605,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60057,0.35774,0.62892,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6757884484590934,0.28778422013277494,0.6814991140427465,0.2879569545765988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67579,0.28778,0.6815,0.28796],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"uk","boundary":[0.6659425126987644,0.30911692394502416,0.6856344236033229,0.30928965838884803],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66594,0.30912,0.68563,0.30929],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6748038903285709,0.3111033700489988,0.6797268779006858,0.31127610449282267],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6748,0.3111,0.67973,0.31128],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.6342384333504445,0.33243592991587806,0.6501889130840964,0.33260866435970193],"dir":"ltr"},{"str":"yu","boundary":[0.6501889130840964,0.33243592991587806,0.6671239903321714,0.33260866435970193],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.682680631060054,0.33243592991587806,0.6862251821119767,0.33260866435970193],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63424,0.33244,0.68623,0.33261],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6458566840206353,0.33442237601985264,0.6495981545754426,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64586,0.33442,0.6496,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6671239903321714,0.33442237601985264,0.6744100119389013,0.33459511046367657],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6750007704475549,0.33442237601985264,0.6820898725514002,0.33459511046367657],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66712,0.33442,0.68209,0.3346],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Uw","boundary":[0.6293154457783297,0.3557552237774717,0.6535365446331345,0.35592795822129564],"dir":"ltr"},{"str":"wQB","boundary":[0.6543241832607724,0.3557552237774717,0.6732284949215938,0.35592795822129564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62932,0.35576,0.67323,0.35593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6655486343090946,0.35774166988144634,0.6692901048639017,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66555,0.35774,0.66929,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6779545629908239,0.35774166988144634,0.6816960335456311,0.3579144043252702],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67795,0.35774,0.6817,0.35791],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0005","boundary":[0.5791009725427588,0.3790743736936956,0.5922945792360265,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.596626847683388,0.3790743736936956,0.6021405937641566,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"ywT","boundary":[0.6074573809581401,0.3790743736936956,0.6515673889881892,0.3792471081375195],"dir":"ltr"},{"str":"WQ\u0005","boundary":[0.6669270708292867,0.3790743736936956,0.6858313431062075,0.3792471081375195],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5791,0.37907,0.68583,0.37925],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6021405937641566,0.38106081979767026,0.6070635813362714,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60214,0.38106,0.60706,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6468412815350584,0.38106081979767026,0.6541273031417882,0.38123355424149413],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6545211421475575,0.38106081979767026,0.6590502907139031,0.38123355424149413],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6594441297196723,0.38106081979767026,0.6665332318235175,0.38123355424149413],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64684,0.38106,0.66653,0.38123],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001c\u0002\u001c\u0003\u001c\u0014\u001a","boundary":[0.5609843585854258,0.4023934372426976,0.6214385672031942,0.40256617168652153],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.6316784995048947,0.4023934372426976,0.6478258987414313,0.40256617168652153],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56098,0.40239,0.64783,0.40257],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"aO","boundary":[0.5395201721549057,0.4257126217058101,0.5637411922419093,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.5645289096373483,0.4257126217058101,0.5747687237873471,0.42588535614963396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53952,0.42571,0.57477,0.42589],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5594090025623489,0.4276990678097847,0.5645289096373483,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55941,0.4277,0.56453,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0003rL","boundary":[0.5791009528508081,0.4276990678097847,0.6076542807690738,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5791,0.4277,0.60765,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.5052561195771362,0.4490316794969971,0.515495933727135,0.44920441394082106],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0007\u0005xO","boundary":[0.5192374436658428,0.4490316794969971,0.5661042853523756,0.44920441394082106],"dir":"ltr"},{"str":"oQ","boundary":[0.5812670870744892,0.4490316794969971,0.6015497958716022,0.44920441394082106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50526,0.44903,0.60155,0.4492],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OvD","boundary":[0.4889118402216157,0.45101812560097176,0.5052561589610368,0.45119086004479564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48891,0.45102,0.50526,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vQ","boundary":[0.4981669977813406,0.4728690327446926,0.5074222144169164,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49817,0.47287,0.50742,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5154959731110356,0.45101812560097176,0.5192374436658428,0.45119086004479564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5155,0.45102,0.51924,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"a","boundary":[0.5300679572486444,0.4728690327446926,0.5387324153755665,0.4730417671885165],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5468061149938347,0.4728690327446926,0.5503506660457574,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53007,0.47287,0.55035,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QDU","boundary":[0.5611812977802608,0.45101812560097176,0.5812670279986383,0.45119086004479564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56118,0.45102,0.58127,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.46331228515466844,0.4748554788486672,0.4802473624027433,0.47502821329249106],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002U","boundary":[0.4837918740707654,0.4748554788486672,0.4981669977813406,0.47502821329249106],"dir":"ltr"},{"str":"QY","boundary":[0.5117544434803774,0.4748554788486672,0.5300679572486444,0.47502821329249106],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5430646444390276,0.4748554788486672,0.5468061149938347,0.47502821329249106],"dir":"ltr"},{"str":"K\u0003U","boundary":[0.5546828951092184,0.4748554788486672,0.5798885914784462,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46331,0.47486,0.57989,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0005O","boundary":[0.4099470998729442,0.49618818266091635,0.42885137214986496,0.49636091710474023],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.43397123984096375,0.49618818266091635,0.44558949051115465,0.49636091710474023],"dir":"ltr"},{"str":"y\u0005","boundary":[0.45287557119373545,0.49618818266091635,0.464099904090356,0.49636091710474023],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.46921988993315655,0.49618818266091635,0.4792627845802707,0.49636091710474023],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0005","boundary":[0.4877303232043081,0.49618818266091635,0.49757621958073656,0.49636091710474023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40995,0.49619,0.49758,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.4278667549434917,0.51950747652251,0.4314113059954144,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42787,0.51951,0.43141,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.4351527765502215,0.51950747652251,0.4386973276021442,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43515,0.51951,0.4387,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.4455895495870056,0.498174628764891,0.45287557119373545,0.49834736320871487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44559,0.49817,0.45288,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rO","boundary":[0.4487402222492584,0.51950747652251,0.45976771441079556,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44874,0.51951,0.45977,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4640999828581571,0.498174628764891,0.46921988993315655,0.49834736320871487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4641,0.49817,0.46922,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.46921985054925597,0.51950747652251,0.4759151136473321,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46922,0.51951,0.47592,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000oDU","boundary":[0.39281512281393494,0.5214939226264845,0.42786671555959116,0.5216666570703085],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.43141130599541433,0.5214939226264845,0.4351527765502215,0.5216666570703085],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.4430295566656052,0.5214939226264845,0.4487402222492584,0.5216666570703085],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002a","boundary":[0.45976771441079556,0.5214939226264845,0.46921985054925597,0.5216666570703085],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.4434233956713744,0.5217530242922204,0.4483463832434892,0.5219257587360443],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39282,0.52149,0.46922,0.52193],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4839888526495009,0.498174628764891,0.4877303232043081,0.49834736320871487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48399,0.49817,0.48773,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4800504232079085,0.5242576737276666,0.4863518473002154,0.5244304081714904],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48005,0.52426,0.48635,0.52443],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.5135267780821896,0.49618818266091635,0.5235696727293038,0.49636091710474023],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51353,0.49619,0.52357,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5062407564754596,0.498174628764891,0.5135267780821896,0.49834736320871487],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50624,0.49817,0.51353,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.5381417159427637,0.4961883266062862,0.5521230006475697,0.4963610610501101],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.5558644318184763,0.4961883266062862,0.5661042459684751,0.4963610610501101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53814,0.49619,0.5661,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.5282957407985341,0.4981747727102608,0.5381417159427637,0.49834750715408466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5283,0.49817,0.53814,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5521229612636691,0.4981747727102608,0.5558644318184763,0.49834750715408466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55212,0.49817,0.55586,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0012\u001a\u001c\u0003\u0002\u001a\u0002\u0016","boundary":[0.4863518473002154,0.51950747652251,0.5649227289511676,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48635,0.51951,0.56492,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.36032338514602696,0.5428266264387337,0.374304669850833,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"D\u0007wLw\u0005","boundary":[0.37942457692583237,0.5428266264387337,0.43850038840730937,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.43889422741307854,0.5428266264387337,0.4556323851582688,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.45425400771392743,0.5428266264387337,0.46232770733219575,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"W\u0005OO","boundary":[0.4763089920370017,0.5428266264387337,0.5032870426999919,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006wO","boundary":[0.507028434486998,0.5428266264387337,0.5385355155646321,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.5475938520812238,0.5428266264387337,0.5562583495920465,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.554485995298284,0.5428266264387337,0.5596059023732834,0.5429993608825576],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36032,0.54283,0.55961,0.543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"h\u0003","boundary":[0.341025273863337,0.5448130725427084,0.3603234245299275,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34103,0.54481,0.36032,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.1177185772841603,0.5661456324095877,0.1344567350293506,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005","boundary":[0.1450904078770688,0.5661456324095877,0.15178563159124434,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0007Ot\u0004","boundary":[0.15552714152995217,0.5661456324095877,0.21007384382898406,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0005","boundary":[0.219132121269725,0.5661456324095877,0.23232572796299264,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.24355015931936466,0.5661456324095877,0.2567437660126323,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.2705281312145537,0.5661456324095877,0.27407268226647635,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"J","boundary":[0.2886447057879859,0.5661456324095877,0.29888451993798465,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.31030587079724126,0.5661456324095877,0.31719805339820195,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006R","boundary":[0.32093950426105894,0.5661456324095877,0.33531462797163414,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3374807621953149,0.5661456324095877,0.34319140808701776,0.5663183668534116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11772,0.56615,0.34319,0.56632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wU","boundary":[0.12933684764630146,0.5681320785135623,0.14509036849316823,0.5683048129573862],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.15060415395783738,0.5681320785135623,0.15552714152995217,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12934,0.56813,0.15553,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005","boundary":[0.13465365453223527,0.6134750139627007,0.14134887824641082,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13465,0.61348,0.14135,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.1200816113187755,0.6154614600666753,0.12973066696012048,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1299275864630051,0.6154614600666753,0.1344567350293507,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.1413488979383611,0.6154614600666753,0.1464688050133605,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12008,0.61546,0.14647,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.11614320156913337,0.6387804660375292,0.12185386715278652,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11614,0.63878,0.12185,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.13110910348031263,0.6367940199335547,0.1393797226014655,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13111,0.63679,0.13938,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k","boundary":[0.14666574420819536,0.6134750139627007,0.15237640979184852,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14667,0.61348,0.15238,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.1342598155264661,0.6387804660375292,0.141545837133196,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.14213659564184977,0.6387804660375292,0.1466657442081954,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13426,0.63878,0.14667,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006w\u0005","boundary":[0.09507283445243232,0.6601133137951483,0.11082639468319966,0.6602860482389722],"dir":"ltr"},{"str":"OQ","boundary":[0.11417400654028745,0.6601133137951483,0.12854911055891236,0.6602860482389722],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.1313060229831972,0.6601133137951483,0.13485057403511985,0.6602860482389722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09507,0.66011,0.13485,0.66029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.09507281476048204,0.6854189098153467,0.10235883636721194,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09507,0.68542,0.10236,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.12677689410880186,0.6620997598991228,0.1305183646636091,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12678,0.6621,0.13052,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.13485059372707014,0.6620997598991228,0.13997050080206952,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13485,0.6621,0.13997,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.15080107346072205,0.6367940199335547,0.15395180519882581,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1508,0.63679,0.15395,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.14607498569954158,0.6601133137951483,0.15572406103283687,0.6602860482389722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14607,0.66011,0.15572,0.66029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.1122048115114415,0.683432463711372,0.1263829960271818,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.12579227690242864,0.683432463711372,0.12933682795435128,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.13780436657838874,0.683432463711372,0.14804418072838751,0.6836051981551959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1122,0.68343,0.14804,0.68361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.12106618914124816,0.6854189098153467,0.1248076596960554,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12107,0.68542,0.12481,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.13189678149185097,0.6854189098153467,0.13681976906396578,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1319,0.68542,0.13682,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.15710247786107873,0.6182252111678573,0.16340390195338567,0.6183979456116813],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1571,0.61823,0.1634,0.6184],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.18467122795687174,0.5681320785135623,0.18959421552898653,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18467,0.56813,0.18959,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.20515083656491898,0.5681320785135623,0.219132121269725,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20515,0.56813,0.21913,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.23724871553510746,0.5708958296147444,0.2435501396274144,0.5710685640585682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23725,0.5709,0.24355,0.57107],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002H","boundary":[0.25674374632068203,0.5681320785135623,0.2705281115226035,0.5683048129573862],"dir":"ltr"},{"str":"QD","boundary":[0.2791925893414758,0.5681320785135623,0.28864472547993614,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25674,0.56813,0.28864,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.29888451993798465,0.5708958296147444,0.3051859440302916,0.5710685640585682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29888,0.5709,0.30519,0.57107],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004O","boundary":[0.23468878168955798,0.5894647823258115,0.2455193937321111,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"tR","boundary":[0.2506392614232099,0.5894647823258115,0.2630451901049392,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.27151272872897664,0.5894647823258115,0.2803741063587833,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.2890385644857053,0.5894647823258115,0.3016414126703192,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.30636748073954934,0.5894647823258115,0.3095181927857028,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3083366757683953,0.5894647823258115,0.3140473413520484,0.5896375167696354],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23469,0.58946,0.31405,0.58964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0018\u0012\u001c\u0003\u0002\u0015\u001c\u0015","boundary":[0.16340390195338567,0.6134750139627007,0.24197478360433772,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1634,0.61348,0.24197,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.15867785357610575,0.6387804660375292,0.1643885191597589,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15868,0.63878,0.16439,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.1649792579764624,0.6367940199335547,0.16852380902838504,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16498,0.63679,0.16852,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.18683732279665208,0.6367940199335547,0.19038187384857472,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18684,0.63679,0.19038,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.17108376256588476,0.6387804660375292,0.17600675013799955,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.17659750864665333,0.6387804660375292,0.1862465642879983,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.19510796160975521,0.6387804660375292,0.2047570172511002,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17108,0.63878,0.20476,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.17147760157165393,0.6601133137951483,0.17561291113223035,0.6602860482389722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17148,0.66011,0.17561,0.66029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.18152049621876812,0.6601133137951483,0.18506504727069076,0.6602860482389722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18152,0.66011,0.18507,0.66029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0005","boundary":[0.20534775606780367,0.6367940199335547,0.2120429797819792,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20535,0.63679,0.21204,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.1594655315876441,0.6620997598991228,0.17068994325206582,0.6622724943429468],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.17561293082418064,0.6620997598991228,0.18073283789918002,0.6622724943429468],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.18506504727069076,0.6620997598991228,0.18998803484280555,0.6622724943429468],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.19983400998703513,0.6620997598991228,0.20967998513126473,0.6622724943429468],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.21046766314280307,0.6620997598991228,0.21499681170914867,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15947,0.6621,0.215,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.16399466046203942,0.683432463711372,0.1675392115139621,0.6836051981551959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16399,0.68343,0.16754,0.68361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.1531640878033869,0.6854189098153467,0.1630100629476165,0.6855916442591705],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.1675392115139621,0.6854189098153467,0.1712806820687693,0.6855916442591705],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.1722652795831923,0.6854189098153467,0.18289893273896027,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15316,0.68542,0.1829,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004O","boundary":[0.21716290654892892,0.6367940199335547,0.2279934398236809,0.6369667543773786],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.23350724498030034,0.6367940199335547,0.23862715205529972,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21716,0.63679,0.23863,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.22799347920758145,0.6387804660375292,0.23291646677969627,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22799,0.63878,0.23292,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005O","boundary":[0.21578448972068706,0.6601133137951483,0.22937187634387304,0.6602860482389722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21578,0.66011,0.22937,0.66029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2293719354197239,0.6648635110003049,0.23567335951203083,0.6650362454441288],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22937,0.66486,0.23567,0.66504],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.2455193543482105,0.5914512284297861,0.2506392614232099,0.59162396287361],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24552,0.59145,0.25064,0.59162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.24197478360433772,0.6182252111678573,0.24827620769664469,0.6183979456116813],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24197,0.61823,0.24828,0.6184],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.24374705913029912,0.6387804660375292,0.25083616123414443,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24375,0.63878,0.25084,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.24118708590084909,0.6620997598991228,0.2486700270104636,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24119,0.6621,0.24867,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.2628482509101045,0.6134750139627007,0.26639280196202714,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26285,0.61348,0.26639,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.25300227576587486,0.6154614600666753,0.26265133140721986,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.26639280196202714,0.6154614600666753,0.2715127090370265,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.27170962853991115,0.6154614600666753,0.2762387771062567,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.253,0.61546,0.27624,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vl\u0005","boundary":[0.27643569660914136,0.6134750139627007,0.3077459172597417,0.6136477484065246],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.30735205856202225,0.6134750139627007,0.3108966096139449,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27644,0.61348,0.3109,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0010w","boundary":[0.2514269197427982,0.6367940199335547,0.27092191114447217,0.6369667543773786],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.27584491840853725,0.6367940199335547,0.27899561076274043,0.6369667543773786],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.27781411343738316,0.6367940199335547,0.2835247790210363,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25143,0.63679,0.28352,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.24945772471395228,0.6601133137951483,0.2575314243322205,0.6602860482389722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24946,0.66011,0.25753,0.66029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.2575314243322205,0.6620997598991228,0.2648174459389504,0.6622724943429468],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.2656051239504888,0.6620997598991228,0.27564801859760296,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25753,0.6621,0.27565,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2884477665931511,0.6415442171387113,0.294749190685458,0.6417169515825352],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28845,0.64154,0.29475,0.64172],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.30223215148702287,0.6154614600666753,0.30715513905913766,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30223,0.61546,0.30716,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.3116842876254832,0.6367940199335547,0.31522883867740586,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31168,0.63679,0.31523,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.31719803370625166,0.5681320785135623,0.32093950426105894,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3172,0.56813,0.32094,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.3299978407776507,0.5894647823258115,0.33354239182957335,0.5896375167696354],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33,0.58946,0.33354,0.58964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3187734094212787,0.5914512284297861,0.3299978210857004,0.59162396287361],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.33354237213762306,0.5914512284297861,0.3372838426924303,0.59162396287361],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31877,0.59145,0.33728,0.59162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.319167248427048,0.6154614600666753,0.32487791401070115,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31917,0.61546,0.32488,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.32507481382163544,0.6134750139627007,0.3301947208966349,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32507,0.61348,0.33019,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.294749190685458,0.6387804660375292,0.30597360234987975,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.30656438055048385,0.6387804660375292,0.3110935291168294,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.31522883867740586,0.6387804660375292,0.3203487457524053,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.32093950426105905,0.6387804660375292,0.32546865282740467,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29475,0.63878,0.32547,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.3638679558898999,0.5661456324095877,0.3674125069418226,0.5663183668534116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36387,0.56615,0.36741,0.56632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3743046895427833,0.5448130725427084,0.37942459661778266,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3743,0.54481,0.37942,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.34693287864182504,0.5681320785135623,0.3638679558898999,0.5683048129573862],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3723354945139374,0.5681320785135623,0.3760769650687446,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34693,0.56813,0.37608,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yp","boundary":[0.3372838426924303,0.5894647823258115,0.3542189199405052,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"tw","boundary":[0.36150494154723506,0.5894647823258115,0.3737139901099803,0.5896375167696354],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33728,0.58946,0.37371,0.58964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.33511770846874966,0.6154614600666753,0.34240373007547953,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33512,0.61546,0.3424,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.34260064957836417,0.6134750139627007,0.35264354422547833,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3426,0.61348,0.35264,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.3542189002485549,0.5914512284297861,0.36150492185528477,0.59162396287361],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35422,0.59145,0.3615,0.59162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3949812373456654,0.5708958296147444,0.40128266143797237,0.5710685640585682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39498,0.5709,0.40128,0.57107],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.38454450369278204,0.5661456324095877,0.3949812373456654,0.5663183668534116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38454,0.56615,0.39498,0.56632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4056148708094831,0.5448130725427084,0.40935634136429033,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40561,0.54481,0.40936,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.425700699487612,0.5661456324095877,0.43239596258568813,0.5663183668534116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4257,0.56615,0.4324,0.56632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000m\u0003","boundary":[0.40128268112992266,0.5681320785135623,0.425700699487612,0.5683048129573862],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002v","boundary":[0.43239596258568813,0.5681320785135623,0.440666581706841,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40128,0.56813,0.44067,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.45051253715912026,0.5448130725427084,0.45425400771392743,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45051,0.54481,0.45425,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.46232766794829516,0.5448130725427084,0.47630895265310114,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46233,0.54481,0.47631,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Ow","boundary":[0.440666581706841,0.5661456324095877,0.4566170023646421,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.46154004901260776,0.5661456324095877,0.4650845606806298,0.5663183668534116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44067,0.56615,0.46508,0.56632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.45661706144049297,0.5681320785135623,0.46154004901260776,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45662,0.56813,0.46154,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4688260706193377,0.5708958296147444,0.47512749471164456,0.5710685640585682],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46883,0.5709,0.47513,0.57107],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N","boundary":[0.39222438399723136,0.5894647823258115,0.40246419814723017,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0005QO","boundary":[0.40620566870203745,0.5894647823258115,0.44519574996513683,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.46232770733219586,0.5894647823258115,0.46587225838411855,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.47099216545911793,0.5894647823258115,0.4745367165110406,0.5896375167696354],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39222,0.58946,0.47454,0.58964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.37824309929242533,0.5914512284297861,0.39222438399723136,0.59162396287361],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.40246419814723017,0.5914512284297861,0.4062056687020374,0.59162396287361],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37824,0.59145,0.40621,0.59162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.3867106182245127,0.6134750139627007,0.39025516927643533,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38671,0.61348,0.39026,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.35736961229470854,0.6154614600666753,0.3672155874389381,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3674125069418227,0.6154614600666753,0.3719416555081683,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"rL","boundary":[0.3721385750110529,0.6154614600666753,0.3865136987216281,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.39498121765371524,0.6154614600666753,0.4048271927979448,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.40856866335275205,0.6154614600666753,0.41231013390755933,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35737,0.61546,0.41231,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0007yp","boundary":[0.3260594113360584,0.6367940199335547,0.3674125069418227,0.6369667543773786],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.3768646430802831,0.6367940199335547,0.3869075377273973,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32606,0.63679,0.38691,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3461452203222371,0.6387804660375292,0.3498866908770443,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34615,0.63878,0.34989,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3674125069418227,0.6387804660375292,0.3711539774966299,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3717447360052837,0.6387804660375292,0.3762738845716293,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36741,0.63878,0.37627,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3914366666017926,0.6387804660375292,0.39714733218544573,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39144,0.63878,0.39715,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4404696425120061,0.5914512284297861,0.44421111306681327,0.59162396287361],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44047,0.59145,0.44421,0.59162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.48024740178664393,0.5681320785135623,0.48773034289625844,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48025,0.56813,0.48773,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5032869639321907,0.5448130725427084,0.507028434486998,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50329,0.54481,0.50703,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mQ","boundary":[0.48773034289625844,0.5661456324095877,0.5034839031270258,0.5663183668534116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48773,0.56615,0.50348,0.56632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.5241604509299079,0.5661456324095877,0.5277050019818306,0.5663183668534116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52416,0.56615,0.52771,0.56632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.5334156478735332,0.5448130725427084,0.5385355549485327,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53342,0.54481,0.53854,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.507225373681833,0.5681320785135623,0.5241604509299079,0.5683048129573862],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5324310306671602,0.5681320785135623,0.5361725012219674,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50723,0.56813,0.53617,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5188436046600737,0.5894647823258115,0.5223881557119965,0.5896375167696354],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51884,0.58946,0.52239,0.58964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.4524817321879662,0.5914512284297861,0.46232770733219586,0.59162396287361],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.46587225838411855,0.5914512284297861,0.47099216545911793,0.59162396287361],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0003DUN","boundary":[0.4794597040831554,0.5914512284297861,0.5188437031198252,0.59162396287361],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45248,0.59145,0.51884,0.59162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ku","boundary":[0.4125070731023942,0.6134750139627007,0.431608225498299,0.6136477484065246],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0005","boundary":[0.4402726836252212,0.6134750139627007,0.453663249205274,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41251,0.61348,0.45366,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.4711890849620025,0.6134750139627007,0.4747336360139252,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47119,0.61348,0.47473,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.45405708821104307,0.6154614600666753,0.47099216545911793,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.47945966469925483,0.6154614600666753,0.48320113525406205,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45406,0.61546,0.4832,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sU","boundary":[0.4064025685129718,0.6367940199335547,0.42885139184181537,0.6369667543773786],"dir":"ltr"},{"str":"tu","boundary":[0.4345620574254685,0.6367940199335547,0.45996459452977967,0.6369667543773786],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0005","boundary":[0.46587225838411855,0.6367940199335547,0.47926278458027083,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4064,0.63679,0.47926,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4130977922271473,0.6387804660375292,0.41821769930214675,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4131,0.63878,0.41822,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.42885139184181537,0.6387804660375292,0.43397129891681474,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42885,0.63878,0.43397,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.45504164634156546,0.6387804660375292,0.46016155341656484,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.4607523513091191,0.6387804660375292,0.46528149987546474,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45504,0.63878,0.46528,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4767028704266717,0.6415442171387113,0.4830042945189786,0.6417169515825352],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4767,0.64154,0.483,0.64172],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yp","boundary":[0.4833980941408472,0.6134750139627007,0.5003332501567233,0.6136477484065246],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.5089976295158442,0.6134750139627007,0.5190405241629583,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4834,0.61348,0.51904,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.5003331713889221,0.6154614600666753,0.5088007100129596,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50033,0.61546,0.5088,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000\u0004","boundary":[0.4879272427071928,0.6387804660375292,0.5093914685216133,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48793,0.63878,0.50939,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5275080627869957,0.5942149795309681,0.5338094868793026,0.594387713974792],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52751,0.59421,0.53381,0.59439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5495630077261693,0.5448130725427084,0.554485995298284,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54956,0.54481,0.55449,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.621438685354896,0.4071436344478543,0.6277401094472028,0.40731636889167816],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62144,0.40714,0.62774,0.40732],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"WQ\u0005","boundary":[0.6667301316344515,0.4023934372426976,0.6856344039113722,0.40256617168652153],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66673,0.40239,0.68563,0.40257],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003t","boundary":[0.6478258593575307,0.40437988334667224,0.6667301907103024,0.4045526177904961],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64783,0.40438,0.66673,0.40455],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DQOwO","boundary":[0.6076542807690738,0.4257126217058101,0.653339605438299,0.42588535614963396],"dir":"ltr"},{"str":"Qm","boundary":[0.661610224559452,0.4257126217058101,0.6761823071568124,0.42588535614963396],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60765,0.42571,0.67618,0.42589],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Po","boundary":[0.5968237278023719,0.45101812560097176,0.6127742075360239,0.45119086004479564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59682,0.45102,0.61277,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.6249831773309681,0.4490316794969971,0.6366014280011589,0.44920441394082106],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.6403429379398667,0.4490316794969971,0.648416637558135,0.44920441394082106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62498,0.44903,0.64842,0.4492],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6366014673850595,0.45101812560097176,0.6403429379398667,0.45119086004479564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6366,0.45102,0.64034,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6490073763748381,0.4276990678097847,0.6539303639469529,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64901,0.4277,0.65393,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6673208901431051,0.4276990678097847,0.6710623606979124,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66732,0.4277,0.67106,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sDU\u0003","boundary":[0.648416637558135,0.45101812560097176,0.6755915289562087,0.45119086004479564],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64842,0.45102,0.67559,0.45119],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tO","boundary":[0.5798885914784462,0.4728690327446926,0.6029281733159434,0.4730417671885165],"dir":"ltr"},{"str":"tutR","boundary":[0.61178955094575,0.4728690327446926,0.6478257805897297,0.4730417671885165],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0005","boundary":[0.652158029345141,0.4728690327446926,0.6610193675910471,0.4730417671885165],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57989,0.47287,0.66102,0.47304],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5710272729244905,0.4981747727102608,0.5822516845889122,0.49834750715408466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57103,0.49817,0.58225,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5649227289511676,0.5242576737276666,0.5712241530434744,0.5244304081714904],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56492,0.52426,0.57122,0.52443],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5596059023732834,0.5448130725427084,0.5653165679569366,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55961,0.54481,0.56532,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q\u0003","boundary":[0.5982021052467132,0.4748554788486672,0.61178955094575,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5982,0.47486,0.61179,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tw\u0005","boundary":[0.5822516845889122,0.4961883266062862,0.5976114058139104,0.4963610610501101],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6048973880367396,0.4961883266062862,0.6115926511348158,0.4963610610501101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58225,0.49619,0.61159,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5976113664300098,0.4981747727102608,0.6048973880367396,0.49834750715408466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59761,0.49817,0.6049,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000Jv","boundary":[0.5751625824850669,0.5214939226264845,0.6009589782870975,0.5216666570703085],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57516,0.52149,0.60096,0.52167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6316784207370938,0.4748554788486672,0.635419891291901,0.47502821329249106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63168,0.47486,0.63542,0.47503],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.6303000432927525,0.4961883266062862,0.6360107088764057,0.4963610610501101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6303,0.49619,0.63601,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.6163187192040459,0.4981747727102608,0.630300003908852,0.49834750715408466],"dir":"ltr"},{"str":"QW\u0003","boundary":[0.6360106694925052,0.4981747727102608,0.6560964587867335,0.49834750715408466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61632,0.49817,0.6561,0.49835],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.6009589979790478,0.51950747652251,0.6045035490309705,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0005O","boundary":[0.6062758245569317,0.51950747652251,0.6218324652848145,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"wOQ","boundary":[0.6257708553425063,0.51950747652251,0.6438874496078888,0.5196802109663339],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.647628920162696,0.51950747652251,0.6511734712146187,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60096,0.51951,0.65117,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DOi","boundary":[0.586386954765588,0.5428266264387337,0.612774207536024,0.5429993608825576],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58639,0.54283,0.61277,0.543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QH","boundary":[0.5714211119302596,0.5448130725427084,0.5863869941494886,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57142,0.54481,0.58639,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6021405543802559,0.5448130725427084,0.6070635419523708,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60214,0.54481,0.60706,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.6182879142328919,0.5448130725427084,0.6344353134694284,0.5449858069865322],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61829,0.54481,0.63444,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.6560964981706341,0.4961883266062862,0.6622297662829497,0.4963610610501101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6561,0.49619,0.66223,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6438874889917894,0.5214939226264845,0.6476289595465966,0.5216666570703085],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.6511735105985192,0.5214939226264845,0.6562934176735187,0.5216666570703085],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64389,0.52149,0.65629,0.52167],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.6608225268559637,0.51950747652251,0.66495783641654,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66082,0.51951,0.66496,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6761822677729118,0.4276990678097847,0.681892933356565,0.4278718022536086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67618,0.4277,0.68189,0.42787],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.6755915289562087,0.4490316794969971,0.6856344236033228,0.44920441394082106],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67559,0.44903,0.68563,0.4492],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u000e","boundary":[0.6685024268523634,0.4961883266062862,0.6816959941617304,0.4963610610501101],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6685,0.49619,0.6817,0.49636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.6728346165319237,0.51950747652251,0.6816959941617303,0.5196802109663339],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67283,0.51951,0.6817,0.51968],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006R\u0005","boundary":[0.6344353134694284,0.5428266264387337,0.6578687736965954,0.5429993608825576],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.6688962658581327,0.542826482493364,0.6730315754187091,0.5429992169371878],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.6767730853574169,0.542826482493364,0.6854375434843388,0.5429992169371878],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63444,0.54283,0.68544,0.543],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.5446400398460048,0.5661456324095877,0.5611812780883105,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"yK","boundary":[0.5599998004549035,0.5661456324095877,0.5781163159524848,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"\u0019","boundary":[0.5810701872635549,0.5661456324095877,0.5907192625968501,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5956422304770146,0.5661456324095877,0.6011559962497335,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"\u000e\u0005O","boundary":[0.6098204149927549,0.5661456324095877,0.6330569754089875,0.5663183668534116],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.6379798842133013,0.5661456324095877,0.6430997912883006,0.5663183668534116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54464,0.56615,0.6431,0.56632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5562583299000964,0.5681320785135623,0.5599998004549035,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55626,0.56813,0.56,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.57614719969144,0.5681320785135623,0.5810701872635549,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57615,0.56813,0.58107,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6330568966411865,0.5681320785135623,0.6379798842133013,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63306,0.56813,0.63798,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6576718148098102,0.5448130725427084,0.6688962264742319,0.5449858069865322],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6730316148026096,0.5448129285973385,0.6767730853574169,0.5449856630411625],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65767,0.54481,0.67677,0.54499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.6816960532375812,0.5661456324095877,0.6852406042895038,0.5663183668534116],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6817,0.56615,0.68524,0.56632],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0003mW","boundary":[0.6480227788604155,0.5681320785135623,0.6816960926214818,0.5683048129573862],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64802,0.56813,0.6817,0.5683],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0018\u001c\u0017\u0003\u0002\u0018\u0014\u0012","boundary":[0.5338094868793026,0.5894647823258115,0.6123803685302547,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6232109411889073,0.5894647823258115,0.636404547882175,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006Q","boundary":[0.641524494341075,0.5894647823258115,0.6558996180516501,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.6822867526703843,0.5894647823258115,0.6854374647165378,0.5896375167696354],"dir":"ltr"},{"str":"tsO","boundary":[0.6570810956850571,0.5894647823258115,0.6872097796263996,0.5896375167696354],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53381,0.58946,0.68721,0.58964],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.53755095743411,0.6134750139627007,0.5426708645091093,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53755,0.61348,0.54267,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.5233727926103199,0.6154614600666753,0.5373540773151259,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5426709038930099,0.6154614600666753,0.5475938914651247,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52337,0.61546,0.54759,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"LxR\u0005","boundary":[0.5477907715841087,0.6134750139627007,0.5722088687095992,0.6136477484065246],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005","boundary":[0.5796917310514126,0.6134750139627007,0.5863869153816875,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54779,0.61348,0.58639,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5722087899417981,0.6154614600666753,0.579494811548528,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57221,0.61546,0.57949,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6123803685302547,0.5942149795309681,0.6186817926225616,0.594387713974792],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61238,0.59421,0.61868,0.59439],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6009590373629485,0.6134750139627007,0.6076543004610246,0.6136477484065246],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.6115926905187165,0.6134750139627007,0.6216355851658306,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60096,0.61348,0.62164,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.5909161427158343,0.6154614600666753,0.6007621178600638,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6076542610771241,0.6154614600666753,0.6113957316319313,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59092,0.61546,0.6114,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"N\u0007yp","boundary":[0.5099822270302671,0.6367940199335547,0.5580306645019086,0.6369667543773786],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.5674827218725679,0.6367940199335547,0.577525616519682,0.6369667543773786],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006R","boundary":[0.5934760962533341,0.6367940199335547,0.6078512199639092,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50998,0.63679,0.60785,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yukuv\u0005O","boundary":[0.27643569660914136,0.6601133137951483,0.3424036709996287,0.6602860482389722],"dir":"ltr"},{"str":"\u0010","boundary":[0.35441581975143965,0.6601133137951483,0.3683971044562457,0.6602860482389722],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006Q","boundary":[0.37292625302259125,0.6601133137951483,0.38730137673316645,0.6602860482389722],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.38986131057871587,0.6601133137951483,0.3979350101969841,0.6602860482389722],"dir":"ltr"},{"str":"O\u0005O","boundary":[0.40069190292931867,0.6601133137951483,0.42018695340684353,0.6602860482389722],"dir":"ltr"},{"str":"Dp","boundary":[0.433380540408161,0.6601133137951483,0.4568138824836262,0.6602860482389722],"dir":"ltr"},{"str":"UuO","boundary":[0.46114619031488835,0.6601133137951483,0.49757637711633895,0.6602860482389722],"dir":"ltr"},{"str":"l","boundary":[0.5072253933737834,0.6601133137951483,0.5253420270230664,0.6602860482389722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27644,0.66011,0.52534,0.66029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2984906809322156,0.6620997598991228,0.3034136685043304,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29849,0.6621,0.30341,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3242871161181468,0.6620997598991228,0.3280285866729541,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32429,0.6621,0.32803,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.34240373007547953,0.6620997598991228,0.35362814173990126,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3424,0.6621,0.35363,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3683971044562457,0.6620997598991228,0.3721385750110529,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3684,0.6621,0.37214,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.42294378706332725,0.6620997598991228,0.43259284270467224,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42294,0.6621,0.43259,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t\u0007\u0005","boundary":[0.18388353025338322,0.683432463711372,0.21558757021780248,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007O","boundary":[0.22211186444515707,0.683432463711372,0.24748852968510632,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0007","boundary":[0.2628482509101045,0.683432463711372,0.2910077398226011,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006R","boundary":[0.2963245664004851,0.683432463711372,0.3106996507271597,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.3130627044537251,0.683432463711372,0.3272408889694654,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.32940704288509653,0.683432463711372,0.33748074250336474,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"Lx\u0005Q","boundary":[0.3483113151620173,0.683432463711372,0.3715478361943494,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"T","boundary":[0.3827722281668208,0.683432463711372,0.39891962740335735,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"Bq","boundary":[0.4089625220504716,0.683432463711372,0.4209746117264317,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.4264883184232996,0.683432463711372,0.4353496960531062,0.6836051981551959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18388,0.68343,0.43535,0.68361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.08069771074185715,0.7067516136275959,0.08758989334281786,0.7069243480714197],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0007\u0006Q","boundary":[0.09270980041781723,0.706751469682226,0.13366905701781231,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"QB\u0005","boundary":[0.14253043464761894,0.706751469682226,0.15867787326805605,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"yu","boundary":[0.16714537250819292,0.706751469682226,0.1840804497562678,0.70692420412605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.70675,0.18408,0.70692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.08758991303476815,0.7087380597315704,0.09251290060688294,0.7089107941753944],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08759,0.70874,0.09251,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xO","boundary":[0.08069775012575772,0.7300706195984498,0.09290671992070183,0.7302433540422737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.73007,0.09291,0.73024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005","boundary":[0.08069773043380729,0.7533897349677848,0.08384844247996076,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.75339,0.08385,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.0826669451546035,0.7553761810717594,0.08758993272671829,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08267,0.75538,0.08759,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.11417402623223773,0.7087379157862006,0.11909701380435252,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11417,0.70874,0.1191,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0005","boundary":[0.10688802431745813,0.7300706195984498,0.12008167039462635,0.7302433540422737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10689,0.73007,0.12008,0.73024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002iD","boundary":[0.0929067593046024,0.7320570657024243,0.1068880440094084,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09291,0.73206,0.10689,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006R","boundary":[0.08758993272671829,0.7533897349677848,0.1019650170533929,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08759,0.75339,0.10197,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.08443927975641587,0.7804227099731108,0.09192222086603036,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08444,0.78042,0.09192,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.10767570232899636,0.7553761810717594,0.11496172393572625,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10768,0.75538,0.11496,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vO","boundary":[0.11496172393572625,0.7533897349677848,0.12539841820470904,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11496,0.75339,0.1254,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.13110910348031263,0.7087379157862006,0.14233351514473436,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13111,0.70874,0.14233,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.16320698245050105,0.7087379157862006,0.1669484530053083,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16321,0.70874,0.16695,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.20928612643354524,0.6854189098153467,0.21420911400566003,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20929,0.68542,0.21421,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r\u0005","boundary":[0.203772400044727,0.706751469682226,0.21105846103535744,0.70692420412605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20377,0.70675,0.21106,0.70692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19235108856937094,0.7087379157862006,0.20357550023379267,0.7089106502300245],"dir":"ltr"},{"str":"QoD","boundary":[0.2098769243260996,0.7087379157862006,0.2283873379053009,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19235,0.70874,0.22839,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.12953376714918616,0.7300706195984498,0.13642594975014688,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"Nhw","boundary":[0.14154585682514628,0.7300706195984498,0.18033897920146055,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.18604964478511374,0.7300706195984498,0.19274490788318985,0.7302433540422737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12953,0.73007,0.19274,0.73024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.1253984575886096,0.7553761810717594,0.130518364663609,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1254,0.75538,0.13052,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.1364259300581966,0.7320570657024243,0.141545837133196,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13643,0.73206,0.14155,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.13898590328764643,0.7553761810717594,0.15021031495206819,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13899,0.75538,0.15021,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qa","boundary":[0.17541601132129606,0.7320570657024243,0.186049664477064,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17542,0.73206,0.18605,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0019\u0005","boundary":[0.15021031495206819,0.7533897349677848,0.16301008263956662,0.7535624694116086],"dir":"ltr"},{"str":"i\u0005","boundary":[0.16675155319437387,0.7533897349677848,0.17561289144027992,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15021,0.75339,0.17561,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.16182856562225909,0.7553761810717594,0.16675155319437387,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16183,0.75538,0.16675,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.09192222086603036,0.7784362638691362,0.095466771917953,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"Q\u0005O","boundary":[0.0980267254554527,0.7784362638691362,0.11378028568622002,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.11850635375545024,0.7784362638691362,0.12421701933910341,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"mw","boundary":[0.12795850958586094,0.7784362638691362,0.1385921233577283,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.1435151306217934,0.7784362638691362,0.1535580252689076,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"yu","boundary":[0.16182866408201074,0.7784362638691362,0.17876370194618504,0.77860899831296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09192,0.77844,0.17876,0.77861],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sr","boundary":[0.08069782889355887,0.8051237354399257,0.09231607956374976,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.80512,0.09232,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.08443922068056478,0.8296520264629167,0.08936220825267957,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08444,0.82965,0.08936,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.12421703903105369,0.7804227099731108,0.12795850958586094,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12422,0.78042,0.12796,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.13859214304967862,0.7804227099731108,0.1435151306217934,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13859,0.78042,0.14352,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.1580871935272035,0.7804227099731108,0.16182866408201074,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15809,0.78042,0.16183,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.19727403675758515,0.7320570657024243,0.21420911400566003,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19727,0.73206,0.21421,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005","boundary":[0.22858425740818555,0.706751469682226,0.23527948112236108,0.70692420412605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22858,0.70675,0.23528,0.70692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.24236860291815665,0.6854189098153467,0.24965462452488654,0.6855916442591705],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.25063924173125984,0.6854189098153467,0.256349907314913,0.6855916442591705],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.2573345048293359,0.6854189098153467,0.2618636533956815,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24237,0.68542,0.26186,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CQ","boundary":[0.23980866907260723,0.706751469682226,0.25871290196562746,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.26402976792741206,0.706751469682226,0.2780110526322181,0.70692420412605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23981,0.70675,0.27801,0.70692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.2587129413495281,0.7087379157862006,0.2638328484245275,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25871,0.70874,0.26383,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2860847522504863,0.6854189098153467,0.2898262228052936,0.6855916442591705],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.2908108203197165,0.6854189098153467,0.2953399688860621,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28608,0.68542,0.29534,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.2829340402043329,0.7087379157862006,0.2925830958456779,0.7089106502300245],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.2927800153485624,0.7087379157862006,0.297309163914908,0.7089106502300245],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.29750608341779267,0.7087379157862006,0.30203523198413823,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28293,0.70874,0.30204,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.32468093543196574,0.6854189098153467,0.32842240598677297,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32468,0.68542,0.32842,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"J","boundary":[0.30223215148702287,0.706751469682226,0.3124719656370216,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.32015182624952065,0.706751469682226,0.3329515742450689,0.70692420412605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30223,0.70675,0.33295,0.70692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.3124719656370216,0.7087379157862006,0.3199549067466361,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31247,0.70874,0.31995,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.33748076219531503,0.6854189098153467,0.3473267373395446,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33748,0.68542,0.34733,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.35087126869951696,0.706751469682226,0.3559911757745164,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"L","boundary":[0.36111108284951576,0.706751469682226,0.37135089699951457,0.70692420412605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35087,0.70675,0.37135,0.70692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.33669304479987605,0.7087379157862006,0.3506743295046821,0.7089106502300245],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.3559911757745164,0.7087379157862006,0.3609141633466312,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33669,0.70874,0.36091,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.3764708040745139,0.6881826609165287,0.3827722281668208,0.6883553953603526],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37647,0.68818,0.38277,0.68836],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.39891964709530764,0.6854189098153467,0.4079779442279989,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39892,0.68542,0.40798,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005","boundary":[0.40167650044374165,0.706751469682226,0.4083718029257184,0.70692420412605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40168,0.70675,0.40837,0.70692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.3760769650687448,0.7087379157862006,0.38592294021297435,0.7089106502300245],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.38611985971585894,0.7087379157862006,0.3906490082822045,0.7089106502300245],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.39084592778508914,0.7087379157862006,0.40147958094085706,0.7089106502300245],"dir":"ltr"},{"str":"Qi","boundary":[0.4071902465245102,0.7087379157862006,0.41802081918316275,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37608,0.70874,0.41802,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"mwO\u0005Q","boundary":[0.21420913369761035,0.7300706195984498,0.23941484975878838,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"BuO\u0005Ou","boundary":[0.24315630062164534,0.7300706195984498,0.2951430493831776,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0007\u0005","boundary":[0.3049890245274071,0.7300706195984498,0.33275467443413453,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.3437821665956716,0.7300706195984498,0.3518558662139399,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"rO","boundary":[0.357566531797593,0.7300706195984498,0.36859402395913016,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.37804617978954086,0.7300706195984498,0.38474144288761697,0.7302433540422737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21421,0.73007,0.38474,0.73024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"LR\u0005","boundary":[0.18742808130530572,0.7533897349677848,0.21637524822934068,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18743,0.75339,0.21638,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.1801420793905261,0.7553761810717594,0.187428100997256,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18014,0.75538,0.18743,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"aw","boundary":[0.09231607956374976,0.803137289335951,0.11712789754330774,0.8033100237797749],"dir":"ltr"},{"str":"W\u0005","boundary":[0.13327531647179455,0.803137289335951,0.14646896254896277,0.8033100237797749],"dir":"ltr"},{"str":"oQ","boundary":[0.15375496446374237,0.803137289335951,0.17482531188849312,0.8033100237797749],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.17797604362659686,0.803137289335951,0.18309595070159626,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09232,0.80314,0.1831,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OvD","boundary":[0.11693101742432374,0.8051237354399257,0.133275277087894,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11693,0.80512,0.13328,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.09467903483056356,0.8276655803589421,0.10270876338556088,0.8278383148027659],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005OQ","boundary":[0.10944799754690794,0.8276655803589421,0.13071526447454326,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09468,0.82767,0.13072,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.12520153808572498,0.8296520264629167,0.1303214451607244,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1252,0.82965,0.13032,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"P","boundary":[0.1464689428570125,0.8051237354399257,0.15375496446374237,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14647,0.80512,0.15375,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wD\u0003","boundary":[0.14331815204305773,0.8296520264629167,0.15749629717489746,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14332,0.82965,0.1575,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"B","boundary":[0.15749635625074832,0.8276655803589421,0.16412398054549684,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1575,0.82767,0.16412,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002v","boundary":[0.1697054441973943,0.8051237354399257,0.17797606331854718,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16971,0.80512,0.17798,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.18723126026217277,0.7804227099731108,0.19097273081698002,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18723,0.78042,0.19097,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.23941483006683809,0.7320570657024243,0.24315630062164534,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23941,0.73206,0.24316,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006R","boundary":[0.2541837927831823,0.7533897349677848,0.2685589164937575,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25418,0.75339,0.26856,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V\u0003","boundary":[0.21598140922357154,0.7553761810717594,0.23744563503799204,0.7555489155155833],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0005","boundary":[0.24591319335397976,0.7553761810717594,0.2541838124751326,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21598,0.75538,0.25418,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.2106646811054392,0.7784362638691362,0.22070757575255337,0.77860899831296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21066,0.77844,0.22071,0.77861],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.19944026944101745,0.7804227099731108,0.2106646811054392,0.7805954444169347],"dir":"ltr"},{"str":"Ovy","boundary":[0.22070759544450366,0.7804227099731108,0.23941488914268902,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19944,0.78042,0.23941,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OvDU","boundary":[0.18821587746854593,0.8051237354399257,0.21519384936373498,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18822,0.80512,0.21519,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005O","boundary":[0.21519386905568527,0.803137289335951,0.22878125567887123,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21519,0.80314,0.22878,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.17088686275495027,0.8276655803589421,0.18860959832261323,0.8278383148027659],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.187428100997256,0.8276655803589421,0.19747099564437015,0.8278383148027659],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.2147999118982142,0.8276655803589421,0.21834446295013685,0.8278383148027659],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.2220859335049441,0.8276655803589421,0.22878119660302024,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17089,0.82767,0.22878,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.18250511342514117,0.8296520264629167,0.187428100997256,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18251,0.82965,0.18743,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007","boundary":[0.08069775012575753,0.8521938713819329,0.09231600079594844,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"yp","boundary":[0.09605747135075568,0.8521938713819329,0.11299254859883058,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.11673397976973723,0.8521938713819329,0.12027853082165989,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"mQOu","boundary":[0.12402002106841742,0.8521938713819329,0.1612378268055555,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.16143472661648983,0.8521938713819329,0.16497927766841247,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.17246221877802698,0.8521938713819329,0.18270203292802573,0.8523666058257569],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.85219,0.1827,0.85237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.09231600079594844,0.8541803174859076,0.09605747135075568,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09232,0.85418,0.09606,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xO","boundary":[0.08069773043380739,0.8767221624049238,0.0929067002287515,0.8768948968487478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.87672,0.09291,0.87689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.11299252890688027,0.8541803174859076,0.11673399946168753,0.8543530519297314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.12027855051361017,0.8541803174859076,0.12402002106841742,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11299,0.85418,0.12402,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.15769325606168258,0.8541803174859076,0.16143472661648983,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15769,0.85418,0.16143,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.1675392312059122,0.8541803174859076,0.17246221877802698,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16754,0.85418,0.17246,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.19806175415302388,0.8521938713819329,0.20160630520494655,0.8523666058257569],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19806,0.85219,0.20161,0.85237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.20298476141708902,0.8296520264629167,0.2147999315901645,0.8298247609067406],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.21834448264208714,0.8296520264629167,0.2220859531968944,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20298,0.82965,0.22209,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ov","boundary":[0.1862465642879981,0.8541803174859076,0.19806177384497417,0.8543530519297314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.20160628551299625,0.8541803174859076,0.2053477560678035,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18625,0.85418,0.20535,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.2807679256726022,0.7533897349677848,0.28431247672452487,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28077,0.75339,0.28431,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002W","boundary":[0.2906139008168319,0.7320570657024243,0.3049890245274071,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29061,0.73206,0.30499,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.2925830958456777,0.7533897349677848,0.29612764689760035,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29258,0.75339,0.29613,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"G","boundary":[0.27072503102548806,0.7553761810717594,0.2807679256726022,0.7555489155155833],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002D","boundary":[0.28431247672452487,0.7553761810717594,0.2925830958456777,0.7555489155155833],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.30085371496683055,0.7553761810717594,0.31050277060817555,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27073,0.75538,0.3105,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tQO","boundary":[0.2394149285265896,0.7784362638691362,0.26855901495350915,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.27426970022911257,0.7784362638691362,0.279389607304112,0.77860899831296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23941,0.77844,0.27939,0.77861],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.24000570672719354,0.803137289335951,0.24670096982526968,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24001,0.80314,0.2467,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2287813147547221,0.8051237354399257,0.24000572641914383,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22878,0.80512,0.24001,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.24571627385109512,0.8276655803589421,0.24926082490301776,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24572,0.82767,0.24926,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.25772846198680677,0.803137289335951,0.2612730130387294,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25773,0.80314,0.26127,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.26855901495350915,0.7804227099731108,0.27426968053716233,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26856,0.78042,0.27427,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0005","boundary":[0.2650145032854869,0.803137289335951,0.27170972699966245,0.8033100237797749],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.2754512369383703,0.803137289335951,0.28057114401336974,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26501,0.80314,0.28057,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.2955369868486982,0.7784362638691362,0.29908153790062086,0.77860899831296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29554,0.77844,0.29908,0.77861],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2843125751842765,0.7804227099731108,0.2955369868486982,0.7805954444169347],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.29908153790062086,0.7804227099731108,0.30282300845542814,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28431,0.78042,0.30282,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"k\u0005w","boundary":[0.28766022642526473,0.803137289335951,0.30203535013583993,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28766,0.80314,0.30204,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.25201779640315364,0.8051237354399257,0.25772846198680677,0.8052964698837495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2612730327306797,0.8051237354399257,0.2650145032854869,0.8052964698837495],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2705282493662555,0.8051237354399257,0.2754512369383703,0.8052964698837495],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.28057112432141945,0.8051237354399257,0.28766022642526473,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25202,0.80512,0.28766,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0005","boundary":[0.253002295457825,0.8276655803589421,0.25969755855590115,0.8278383148027659],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.2634390291107084,0.8276655803589421,0.2685589361857078,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.253,0.82767,0.26856,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0005","boundary":[0.31050279030012584,0.7533897349677848,0.31719805339820195,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3105,0.75339,0.3172,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.32212102127836645,0.7533897349677848,0.32605941133605826,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32212,0.75339,0.32606,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.32684708934759676,0.7320570657024243,0.33177007691971155,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32685,0.73206,0.33177,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.32605941133605826,0.7553761810717594,0.3400406960408643,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32606,0.75538,0.34004,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.3400407157328147,0.7320570657024243,0.3437821862876219,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34004,0.73206,0.34378,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3518558662139399,0.7320570657024243,0.357566531797593,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35186,0.73206,0.35757,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0005","boundary":[0.3400407157328146,0.7533897349677848,0.35323428304218163,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.34004,0.75339,0.35323,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yu","boundary":[0.30282300845542814,0.7784362638691362,0.319758085703503,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.32349953656635994,0.7784362638691362,0.3270440876182826,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.3345270287278971,0.7784362638691362,0.3447668428778959,0.77860899831296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30282,0.77844,0.34477,0.77861],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003","boundary":[0.30203535013583993,0.8051237354399257,0.3114874862743003,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30204,0.80512,0.31149,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.319758085703503,0.7804227099731108,0.32349955625831023,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31976,0.78042,0.3235,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"e","boundary":[0.3114874862743003,0.803137289335951,0.32015194440122235,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31149,0.80314,0.32015,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D\u0004O","boundary":[0.29533998857801225,0.8276655803589421,0.32113644345589376,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29534,0.82767,0.32114,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2344918621866734,0.8296520264629167,0.24571627385109512,0.8298247609067406],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.24926082490301776,0.8296520264629167,0.253002295457825,0.8298247609067406],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.2585160415385936,0.8296520264629167,0.2634390291107084,0.8298247609067406],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.2685589361857078,0.8296520264629167,0.27426960176936094,0.8298247609067406],"dir":"ltr"},{"str":"QH","boundary":[0.2803741260507336,0.8296520264629167,0.29534000826996254,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23449,0.82965,0.29534,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3154257975641909,0.8296520264629167,0.3205457046391903,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31543,0.82965,0.32055,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.3296040411557823,0.7804227099731108,0.3345270287278971,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3296,0.78042,0.33453,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qi","boundary":[0.3579603708033621,0.7553761810717594,0.36859402395913005,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35796,0.75538,0.36859,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.363671134846767,0.7804227099731108,0.36780642471539315,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36367,0.78042,0.36781,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002a","boundary":[0.36859402395913016,0.7320570657024243,0.37804616009759057,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36859,0.73206,0.37805,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.3892705717620123,0.7320570657024243,0.3989196274033573,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38927,0.73206,0.39892,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0005","boundary":[0.3989196470953076,0.7300706195984498,0.4056148708094831,0.7302433540422737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39892,0.73007,0.40561,0.73024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.36859402395913005,0.7533897349677848,0.3825753086639361,0.7535624694116086],"dir":"ltr"},{"str":"l","boundary":[0.39222436430528107,0.7533897349677848,0.40482721248989495,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36859,0.75339,0.40483,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4513001757867583,0.6620997598991228,0.45504164634156546,0.6622724943429468],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.45582936373700433,0.6620997598991228,0.46035851230334995,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4513,0.6621,0.46036,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.43534971574505654,0.6854189098153467,0.4404696228200559,0.6855916442591705],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.44145424002642913,0.6854189098153467,0.44854334213027447,0.6855916442591705],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.44952793964469745,0.6854189098153467,0.45405708821104307,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43535,0.68542,0.45406,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.45504168572546605,0.683432463711372,0.4650845803725802,0.6836051981551959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45504,0.68343,0.46508,0.68361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.4761120725341173,0.683432463711372,0.47965662358604,0.6836051981551959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47611,0.68343,0.47966,0.68361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4702045268314802,0.6854189098153467,0.47512751440359496,0.6855916442591705],"dir":"ltr"},{"str":"\u0000","boundary":[0.47965658420213936,0.6854189098153467,0.49088099586656103,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4702,0.68542,0.49088,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.49225951115455435,0.6620997598991228,0.4973794182295538,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49226,0.6621,0.49738,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5367632794225715,0.6387804660375292,0.5405047499773787,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53676,0.63878,0.5405,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5223881557119964,0.6620997598991228,0.5261296262668036,0.6622724943429468],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.526917304278342,0.6620997598991228,0.535581762405264,0.6622724943429468],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5363694404168025,0.6620997598991228,0.5460184960581475,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52239,0.6621,0.54602,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5580305857341075,0.6387804660375292,0.5617720562889147,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5623628147975684,0.6387804660375292,0.5668919633639141,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55803,0.63878,0.56689,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5820547257021271,0.6387804660375292,0.5877653912857803,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5883561891783347,0.6387804660375292,0.5928853377446802,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.5824485647078963,0.6390395331563764,0.5873715522800111,0.6392122676002002],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58205,0.63878,0.59289,0.63921],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0005","boundary":[0.5468061740696858,0.6601133137951483,0.5639380920528442,0.6602860482389722],"dir":"ltr"},{"str":"uw","boundary":[0.5690580778956447,0.6601133137951483,0.5834331228384187,0.6602860482389722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54681,0.66011,0.58343,0.66029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Bw","boundary":[0.4918656327648847,0.683432463711372,0.511557661821145,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005","boundary":[0.5214035581975734,0.683432463711372,0.5280988212956496,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"oq","boundary":[0.5328248893648797,0.683432463711372,0.5515322421389159,0.6836051981551959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49187,0.68343,0.55153,0.68361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"S","boundary":[0.5154960124949363,0.6854189098153467,0.520419000067051,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5155,0.68542,0.52042,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006O","boundary":[0.4182177386860474,0.706751469682226,0.4286543935711296,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.4329866620184912,0.706751469682226,0.4446048733047815,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.44854334213027447,0.706751469682226,0.45661704174854273,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"rO","boundary":[0.46252462683508055,0.706751469682226,0.47355219776441887,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.4833980941408472,0.706751469682226,0.49183454021179757,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003\u0002","boundary":[0.497970137354307,0.706751469682226,0.5263265851535888,0.70692420412605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41822,0.70675,0.52633,0.70692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0005","boundary":[0.4105378780735482,0.7300706195984498,0.41939921631945426,0.7302433540422737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41054,0.73007,0.4194,0.73024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0005","boundary":[0.42412530408063476,0.7320570657024243,0.43357744021909517,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42413,0.73206,0.43358,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002m\u0004","boundary":[0.4073871660273946,0.7553761810717594,0.4294421503504689,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40739,0.75538,0.42944,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.44460495207258266,0.7087379157862006,0.44834642262738983,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4446,0.70874,0.44835,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.45661704174854273,0.7087379157862006,0.4623277073321959,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45662,0.70874,0.46233,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4735521189966177,0.7087379157862006,0.4772935895514249,0.7089106502300245],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.4774905090543095,0.7087379157862006,0.4832011746379627,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47355,0.70874,0.4832,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tq\u0005O","boundary":[0.4335774796029957,0.7300706195984498,0.4587832547400246,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.46331238361441995,0.7300706195984498,0.4672507933640621,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.47453669681909016,0.7300706195984498,0.47808124787101286,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.4832011549460123,0.7300706195984498,0.49324404959312645,0.7302433540422737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43358,0.73007,0.49324,0.73024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0005","boundary":[0.42944217004241925,0.7533897349677848,0.4465741667933787,0.7535624694116086],"dir":"ltr"},{"str":"uw","boundary":[0.4511032759758237,0.7533897349677848,0.4654783996863989,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42944,0.75339,0.46548,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.4672506752123603,0.7320570657024243,0.47453669681909016,0.7322298001462483],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.47808128725491345,0.7320570657024243,0.4832011943299128,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46725,0.73206,0.4832,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.46547843907029945,0.7553761810717594,0.4727644606770294,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46548,0.75538,0.47276,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.49324404959312645,0.7320570657024243,0.5044684612575482,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49324,0.73206,0.50447,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5269173436622426,0.6854189098153467,0.5318403312343574,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52692,0.68542,0.53184,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pm","boundary":[0.5271142631651271,0.7087379157862006,0.5458215765552628,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52711,0.70874,0.54582,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.5661042853523758,0.683432463711372,0.5696488364042985,0.6836051981551959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5661,0.68343,0.56965,0.68361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.553895276173531,0.6854189098153467,0.5651196878379527,0.6855916442591705],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5714211119302598,0.6854189098153467,0.5765410190052592,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5539,0.68542,0.57654,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5834332016062199,0.6620997598991228,0.5907192232129498,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58343,0.6621,0.59072,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6003682788542947,0.6620997598991228,0.6041097494091019,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60037,0.6621,0.60411,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6364045872660755,0.5914512284297861,0.641524494341075,0.59162396287361],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6364,0.59145,0.64152,0.59162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0011","boundary":[0.6362076283792903,0.6134750139627007,0.6397521794312131,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63621,0.61348,0.63975,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6533396645141505,0.5914512284297861,0.6570811350689576,0.59162396287361],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65334,0.59145,0.65708,0.59162],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.6261646943482756,0.6154614600666753,0.6360106694925052,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6397521400473124,0.6154614600666753,0.6434936106021196,0.6156341945104992],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.6436905694889049,0.6154614600666753,0.6543242226446728,0.6156341945104992],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62616,0.61546,0.65432,0.61563],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6052912664264095,0.6387804660375292,0.6104111735014089,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"mU","boundary":[0.6110019320100626,0.6387804660375292,0.6308908018014066,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60529,0.63878,0.63089,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.6048974274206403,0.6601133137951483,0.608441978472563,0.6602860482389722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6049,0.66011,0.60844,0.66029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6545211421475575,0.6134750139627007,0.6612164052456335,0.6136477484065246],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65452,0.61348,0.66122,0.61365],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006w","boundary":[0.6314815603100602,0.6367940199335547,0.6440843297268729,0.6369667543773786],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.6468412815350584,0.6367940199335547,0.6574748953069258,0.6369667543773786],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.6614133247485182,0.6367940199335547,0.6649578758004409,0.6369667543773786],"dir":"ltr"},{"str":"kw","boundary":[0.6692901048639018,0.6367940199335547,0.690360412904752,0.6369667543773786],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63148,0.63679,0.69036,0.63697],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001duO","boundary":[0.613758805050447,0.6601133137951483,0.6366014673850597,0.6602860482389722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61376,0.66011,0.6366,0.66029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rhRwS","boundary":[0.577525616519682,0.683432463711372,0.6224232237934685,0.6836051981551959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57753,0.68343,0.62242,0.68361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.5460184960581475,0.706751469682226,0.5607874587744918,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006w\u0005","boundary":[0.5739810654677594,0.706751469682226,0.5897345863146262,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.5924914593550105,0.706751469682226,0.5982020855547631,0.70692420412605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54602,0.70675,0.5982,0.70692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tx","boundary":[0.5044685006414488,0.7300706195984498,0.5263265654616384,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.5332187480625991,0.7300706195984498,0.5399140111606752,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.5436554423315818,0.7300706195984498,0.5471999933835044,0.7302433540422737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50447,0.73007,0.5472,0.73024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003","boundary":[0.521403538505623,0.7320570657024243,0.5332187086786985,0.7322298001462483],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.5399139717767746,0.7320570657024243,0.5436554423315818,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5214,0.73206,0.54366,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qr","boundary":[0.564528929329299,0.7087379157862006,0.5737841459648748,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56453,0.70874,0.57378,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.5631504731171564,0.7300706195984498,0.5672857826777328,0.7302433540422737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56315,0.73007,0.56729,0.73024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.5724057291366328,0.7300706195984498,0.5759502801885554,0.7302433540422737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57241,0.73007,0.57595,0.73024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5519260614527347,0.7320570657024243,0.5631504731171564,0.7322298001462483],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5672858220616334,0.7320570657024243,0.5724057291366328,0.7322298001462483],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5759502801885554,0.7320570657024243,0.5808732677606703,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55193,0.73206,0.58087,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.4810350797981823,0.7533897349677848,0.494622525497219,0.7535624694116086],"dir":"ltr"},{"str":"UQOQw","boundary":[0.49816703716524113,0.7533897349677848,0.5464123153719661,0.7535624694116086],"dir":"ltr"},{"str":"\u0019","boundary":[0.5473969522702896,0.7533897349677848,0.5570460079116346,0.7535624694116086],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.562165914986634,0.7533897349677848,0.570830373113556,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48104,0.75339,0.57083,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"e\u0005wOQ\u0005O\u0007Ow","boundary":[0.3678064444073434,0.7784362638691362,0.4513003333223606,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"tQ","boundary":[0.4637062226201893,0.7784362638691362,0.48556436620818005,0.77860899831296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36781,0.77844,0.48556,0.77861],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.3341332291060284,0.803137289335951,0.3408284922041045,0.8033100237797749],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0007\u0005","boundary":[0.3445699430669614,0.803137289335951,0.37469864670025427,0.8033100237797749],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.37528938551695773,0.803137289335951,0.37883393656888037,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33413,0.80314,0.37883,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"q","boundary":[0.32507493197333714,0.8051237354399257,0.3341332291060284,0.8052964698837495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3408284725121542,0.8051237354399257,0.3445699430669614,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32507,0.80512,0.34457,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.35480969814110924,0.8276655803589421,0.3615049612391854,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35481,0.82767,0.3615,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000vD\u0005","boundary":[0.3299978407776507,0.8296520264629167,0.35480969814110924,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33,0.82965,0.35481,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3695787199333046,0.8051237354399257,0.37528938551695773,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36958,0.80512,0.37529,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0007","boundary":[0.3813938901063801,0.8051237354399257,0.39596593331983987,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38139,0.80512,0.39597,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.38434760388184774,0.8276655803589421,0.3878921549337704,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38435,0.82767,0.38789,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.36741252663377283,0.8296520264629167,0.38434760388184774,0.8298247609067406],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3878921746257207,0.8296520264629167,0.3916336451805279,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36741,0.82965,0.39163,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.20534777575975377,0.8521938713819329,0.21351660740366754,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.21932904077260953,0.8521938713819329,0.2317349497623885,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.23193188895722336,0.8521938713819329,0.235476440009146,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"H\u000f\u0005","boundary":[0.2429593811187605,0.8521938713819329,0.27249730655144927,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005","boundary":[0.2742696017693609,0.8521938713819329,0.28096486486743705,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"OQ","boundary":[0.28450941591935963,0.8521938713819329,0.2971122641039735,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"tQO","boundary":[0.30203523198413806,0.8521938713819329,0.32842244537067333,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.33944991784026024,0.8521938713819329,0.3429944688921829,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"yxO\u0005O","boundary":[0.3467359591389404,0.8521938713819329,0.37706156258316753,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"M","boundary":[0.38040921382415577,0.8521938713819329,0.39104286697992374,0.8523666058257569],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20535,0.85219,0.39104,0.85237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2281904184024161,0.8541803174859076,0.23193188895722336,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22819,0.85418,0.23193,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2380363935466457,0.8541803174859076,0.2429593811187605,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23804,0.85418,0.24296,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.2691496750024112,0.8541803174859076,0.2742695820774106,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.26915,0.85418,0.27427,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.2969153446010889,0.8541803174859076,0.30203525167608836,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29692,0.85418,0.30204,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.32822552586778875,0.8541803174859076,0.33944993753221053,0.8543530519297314],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3429944885841332,0.8541803174859076,0.3467359591389404,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32823,0.85418,0.34674,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0005","boundary":[0.1068880046255078,0.8767221624049238,0.12008165070267601,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"s","boundary":[0.1252015183937748,0.8767221624049238,0.1318968011838012,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"NCQY","boundary":[0.13563825204665816,0.8767221624049238,0.18920037652321742,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"yxO\u0005O","boundary":[0.2075138705995342,0.8767221624049238,0.2378394740437613,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0005","boundary":[0.2528053562629902,0.8767221624049238,0.2595006587449669,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0005","boundary":[0.2648174459389503,0.8767221624049238,0.27367886295265753,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.28706934976490917,0.8767221624049238,0.2912046593254856,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"e\u0004","boundary":[0.29494612988029284,0.8767221624049238,0.3181826312206747,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"vOQw","boundary":[0.3201518459414709,0.8767221624049238,0.34181299125877596,0.8768948968487478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10689,0.87672,0.34181,0.87689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002iD","boundary":[0.09290673961265207,0.8787086085088985,0.10688802431745807,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09291,0.87871,0.10689,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.13189678149185094,0.8787086085088985,0.13563825204665816,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1319,0.87871,0.13564,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.17009916505146172,0.8787086085088985,0.17521907212646112,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1701,0.87871,0.17522,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.18920035683126712,0.8787086085088985,0.19491102241492028,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1892,0.87871,0.19491,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.20377240004472688,0.8787086085088985,0.20751387059953413,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20377,0.87871,0.20751,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.24315630062164523,0.8787086085088985,0.2528053562629902,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24316,0.87871,0.25281,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0005","boundary":[0.2787987306437563,0.8787086085088985,0.28706934976490917,0.8788813429527224],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2912046593254856,0.8787086085088985,0.29494612988029284,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2788,0.87871,0.29495,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.31286582433474097,0.8787086085088985,0.3201518459414709,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.31287,0.87871,0.32015,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.3504774296937477,0.8787086085088985,0.3644587143985537,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.35048,0.87871,0.36446,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UO","boundary":[0.364458734090504,0.8767221624049238,0.38139381133857886,0.8768948968487478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.36446,0.87672,0.38139,0.87689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.3813937916466286,0.8787086085088985,0.38710445723028175,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38139,0.87871,0.3871,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OL","boundary":[0.4463773063663452,0.7804227099731108,0.4637062226201893,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44638,0.78042,0.46371,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Qv\u0005","boundary":[0.39596595301179016,0.803137289335951,0.41290099087596444,0.8033100237797749],"dir":"ltr"},{"str":"Ju","boundary":[0.4231408247179135,0.803137289335951,0.4422420558816194,0.8033100237797749],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.45130031363041,0.803137289335951,0.46016171095216696,0.8033100237797749],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.4639031618150239,0.803137289335951,0.4739460564621381,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39597,0.80314,0.47395,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR","boundary":[0.3916336451805279,0.8276655803589421,0.4040395344783566,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39163,0.82767,0.40404,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0005U","boundary":[0.39104284728797356,0.8541803174859076,0.4099471195648944,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39104,0.85418,0.40995,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.3999042249177802,0.8767221624049238,0.4079779245360485,0.8768948968487478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.3999,0.87672,0.40798,0.87689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.396162754362973,0.8787086085088985,0.3999042249177802,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39616,0.87871,0.3999,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.41743015913426035,0.8051237354399257,0.4231408247179136,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41743,0.80512,0.42314,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.41329479049783296,0.8296520264629167,0.41821777806994775,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41329,0.82965,0.41822,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.42536449978092006,0.8276655803589421,0.4365312524543143,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42536,0.82767,0.43653,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4601616912602167,0.8051237354399257,0.4639031618150239,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46016,0.80512,0.4639,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.45720780025719626,0.8276655803589421,0.46390306335527237,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45721,0.82767,0.4639,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.4898964574279888,0.7553761810717594,0.4981670765491417,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4899,0.75538,0.49817,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003U","boundary":[0.48083821937114873,0.7804227099731108,0.49974255072392043,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.48084,0.78042,0.49974,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ovy","boundary":[0.4739460958460387,0.8051237354399257,0.49265338954422405,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47395,0.80512,0.49265,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.47473363601392493,0.8276655803589421,0.4782781870658476,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47473,0.82767,0.47828,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.4926534486200749,0.803137289335951,0.49934871171815093,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49265,0.80314,0.49935,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.4922594717706536,0.8276655803589421,0.4958040228225763,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49226,0.82767,0.4958,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5082100696560076,0.7784362638691362,0.5200252398290831,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.5261297050346049,0.7784362638691362,0.5344003241557578,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.5355818805569658,0.7784362638691362,0.5407017876319652,0.77860899831296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50821,0.77844,0.5407,0.77861],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"G","boundary":[0.5044685794092497,0.8051237354399257,0.514511474056364,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50447,0.80512,0.51451,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.4459833885927746,0.8296520264629167,0.45720780025719626,0.8298247609067406],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002t","boundary":[0.46390306335527237,0.8296520264629167,0.47473363601392493,0.8298247609067406],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0005","boundary":[0.4839888526495007,0.8296520264629167,0.4922594717706536,0.8298247609067406],"dir":"ltr"},{"str":"Qk","boundary":[0.498363976360076,0.8296520264629167,0.5089976295158439,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44598,0.82965,0.509,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0005w","boundary":[0.4099471195648945,0.8521938713819329,0.42215606966788827,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.4257006797956618,0.8521938713819329,0.43121440618448004,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"uR","boundary":[0.4381066281693414,0.8521938713819329,0.4526786319989006,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"!","boundary":[0.4479525639296704,0.8527120747134046,0.4528755515017852,0.8528848091572285],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40995,0.85219,0.45288,0.85288],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003","boundary":[0.4079779245360484,0.8787086085088985,0.422156128743739,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.40798,0.87871,0.42216,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004O","boundary":[0.38887671306429256,0.9012504534279148,0.3997072857229451,0.9014231878717387],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.4048271927979445,0.9012504534279148,0.4148700874450587,0.9014231878717387],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.38888,0.90125,0.41487,0.90142],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.3997072857229451,0.9032368995318893,0.4048271927979445,0.9034096339757133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.39971,0.90324,0.40483,0.90341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.4526786319989006,0.8541803174859076,0.4564201025537078,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45268,0.85418,0.45642,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.42826065302511174,0.8767221624049238,0.43653131153016517,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.43909118629986366,0.8767221624049238,0.44263573735178635,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.4477556444267857,0.8767221624049238,0.4532693905075543,0.8768948968487478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42826,0.87672,0.45327,0.87689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4339712792248642,0.8787086085088985,0.43909118629986366,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43397,0.87871,0.43909,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.49678860064504915,0.8521938713819329,0.5070284147950479,0.8523666058257569],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49679,0.85219,0.50703,0.85237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"nv\u0003v","boundary":[0.46705375570947577,0.8541803174859076,0.49678860064504915,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46705,0.85418,0.49679,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"G\u0005","boundary":[0.4623276876402455,0.8767221624049238,0.4755212943335132,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"t\u0005","boundary":[0.48064120140851246,0.8767221624049238,0.4904872553205432,0.8768948968487478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46233,0.87672,0.49049,0.87689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.4755213337174137,0.8787086085088985,0.48064124079241305,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47552,0.87871,0.48064,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"!","boundary":[0.49757627865658755,0.855475843088031,0.5024992662287023,0.8556485775318549],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49758,0.85548,0.5025,0.85565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5151022128730677,0.7804227099731108,0.5200252004451825,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5151,0.78042,0.52003,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5318404100021585,0.7804227099731108,0.5355818805569658,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53184,0.78042,0.53558,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q","boundary":[0.514511474056364,0.803137289335951,0.5288865977669391,0.8033100237797749],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.5336126658361693,0.803137289335951,0.537157216888092,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51451,0.80314,0.53716,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.5089976295158439,0.8276655803589421,0.5182528461514198,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.509,0.82767,0.51825,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.5050592591501024,0.8767221624049238,0.5091945687106788,0.8768948968487478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50506,0.87672,0.50919,0.87689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.5105729658469705,0.8541803174859076,0.5217973775113922,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51057,0.85418,0.5218,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.49934855418254864,0.8787086085088985,0.5050592197662018,0.8788813429527224],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5091945293267782,0.8787086085088985,0.5143144364017777,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.49935,0.87871,0.51431,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"H","boundary":[0.42570066010371116,0.9012504534279148,0.43594047425370996,0.9014231878717387],"dir":"ltr"},{"str":"Du","boundary":[0.44106038132870934,0.9012504534279148,0.4633122851546682,0.9014231878717387],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.46213076813736065,0.9012504534279148,0.46567531918928334,0.9014231878717387],"dir":"ltr"},{"str":"H\u0007O","boundary":[0.4731582996827984,0.9012504534279148,0.5117544434803772,0.9014231878717387],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.4257,0.90125,0.51175,0.90142],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.4199899945200581,0.9032368995318893,0.42570066010371127,0.9034096339757133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.41999,0.90324,0.4257,0.90341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.43594047425370996,0.9032368995318893,0.44106038132870934,0.9034096339757133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43594,0.90324,0.44106,0.90341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.458389336966454,0.9032368995318893,0.4621308075212612,0.9034096339757133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.45839,0.90324,0.46213,0.90341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.4682353121106836,0.9032368995318893,0.4731582996827984,0.9034096339757133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.46824,0.90324,0.47316,0.90341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5416862866866364,0.7553761810717594,0.5473969522702896,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54169,0.75538,0.5474,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5263266442294394,0.8051237354399257,0.5336126658361693,0.8052964698837495],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.537157216888092,0.8051237354399257,0.5428678824717452,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52633,0.80512,0.54287,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.5277049822898803,0.8276655803589421,0.5328248893648796,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5277,0.82767,0.53282,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.5219943167062271,0.8296520264629167,0.5277049822898803,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.52199,0.82965,0.5277,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.557045968527734,0.7553761810717594,0.5621658756027335,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55705,0.75538,0.56217,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"pt","boundary":[0.5454278557011953,0.7804227099731108,0.5623629329492702,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54543,0.78042,0.56236,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5385355549485328,0.8296520264629167,0.5458215765552628,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.53854,0.82965,0.54582,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6261647337321762,0.6854189098153467,0.631087721304291,0.6855916442591705],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.632072318818714,0.6854189098153467,0.6366014673850596,0.6855916442591705],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62616,0.68542,0.6366,0.68559],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6366015067689602,0.6620997598991228,0.6417214138439595,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6366,0.6621,0.64172,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.6557026197809644,0.6387804660375292,0.6608225268559638,0.6389532004813532],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6649578758004409,0.6387804660375292,0.6686993463552481,0.6389532004813532],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6557,0.63878,0.6687,0.63895],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6622010027600566,0.6601133137951483,0.6688962658581327,0.6602860482389722],"dir":"ltr"},{"str":"m\u001e","boundary":[0.6734254144244782,0.6601133137951483,0.6856343448355218,0.6602860482389722],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6622,0.66011,0.68563,0.66029],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.6515673496042885,0.6620997598991228,0.6614133247485182,0.6622724943429468],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6688962658581327,0.6620997598991228,0.6726377364129399,0.6622724943429468],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65157,0.6621,0.67264,0.66227],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tq\u0005O","boundary":[0.6375860648994826,0.683432463711372,0.6627918400365115,0.6836051981551959],"dir":"ltr"},{"str":"u\u0005S","boundary":[0.6677147685327753,0.683432463711372,0.6854375828682395,0.6836051981551959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63759,0.68343,0.68544,0.68361],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.6133649660446777,0.706751469682226,0.6190756316283309,0.70692420412605],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006l","boundary":[0.6230140216860228,0.706751469682226,0.6482197180552506,0.70692420412605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61336,0.70675,0.64822,0.70692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"OvD","boundary":[0.5964298494127023,0.7087379157862006,0.6131680465417931,0.7089106502300245],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6190756710122315,0.7087379157862006,0.6228171415670387,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59643,0.70874,0.62282,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.6462505230264046,0.7087379157862006,0.6499919935812118,0.7089106502300245],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6501889130840964,0.7087379157862006,0.6588533712110185,0.7089106502300245],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.6590502907139031,0.7087379157862006,0.6686993463552481,0.7089106502300245],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64625,0.70874,0.6687,0.70891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y\u0005","boundary":[0.6688962658581327,0.706751469682226,0.6860283413768933,0.70692420412605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6689,0.70675,0.68603,0.70692],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CqO","boundary":[0.5877727311320509,0.7300706195984498,0.6228170824911877,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"txRwt\u0005","boundary":[0.6273462310575333,0.7300706195984498,0.6698808042967046,0.7302433540422737],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6803175773334885,0.7300706195984498,0.685437484408488,0.7302433540422737],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58777,0.73007,0.68544,0.73024],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"sU","boundary":[0.5753594822960012,0.7553761810717594,0.5934760765613837,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57536,0.75538,0.59348,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"HQ","boundary":[0.5934761159452842,0.7533897349677848,0.6143495832510508,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59348,0.75339,0.61435,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002a","boundary":[0.6178940949190729,0.7320570657024243,0.6273463098253345,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61789,0.73206,0.62735,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6169095367885505,0.7553761810717594,0.6218325243606654,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61691,0.75538,0.62183,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6551119203481613,0.7320570657024243,0.6600349079202761,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65511,0.73206,0.66003,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.6746069511337359,0.7320570657024243,0.6803176167173891,0.7322298001462483],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67461,0.73206,0.68032,0.73223],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007w","boundary":[0.6283964971169733,0.7533897349677848,0.6515673299123381,0.7535624694116086],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.656490317484453,0.7533897349677848,0.6624257227641924,0.7535624694116086],"dir":"ltr"},{"str":"Om","boundary":[0.6685024465443136,0.7533897349677848,0.6854375237923884,0.7535624694116086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6284,0.75339,0.68544,0.75356],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003","boundary":[0.6470381813459926,0.7553761810717594,0.656490317484453,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64704,0.75538,0.65649,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6753946291452743,0.7553761810717594,0.6803176167173891,0.7555489155155833],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67539,0.75538,0.68032,0.75555],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"aQO","boundary":[0.5623629329492702,0.7784362638691362,0.5934761750211351,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.6033221895492653,0.7784362638691362,0.6100174526473413,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"mp","boundary":[0.6137589232021486,0.7784362638691362,0.637192344045415,0.77860899831296],"dir":"ltr"},{"str":"UZi","boundary":[0.6407368950973377,0.7784362638691362,0.68543762225214,0.77860899831296],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56236,0.77844,0.68544,0.77861],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.5517292994854524,0.803137289335951,0.5609845161210282,0.8033100237797749],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005","boundary":[0.5629536717659736,0.803137289335951,0.5696490136318508,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55173,0.80314,0.56965,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.5556676501592437,0.8051237354399257,0.5629536717659736,0.8052964698837495],"dir":"ltr"},{"str":"xD","boundary":[0.5696488364042984,0.8051237354399257,0.5798886505542972,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55567,0.80512,0.57989,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.5934762144050356,0.7804227099731108,0.6033221895492653,0.7805954444169347],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.6100174132634408,0.7804227099731108,0.613758883818248,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59348,0.78042,0.61376,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006R","boundary":[0.5798886899381978,0.803137289335951,0.5942637348809718,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57989,0.80314,0.59426,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006w","boundary":[0.616121839085062,0.803137289335951,0.6287246872696759,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61612,0.80314,0.62872,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"wmU","boundary":[0.5917038207273727,0.8051237354399257,0.616121839085062,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5917,0.80512,0.61612,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"vO","boundary":[0.5458215765552628,0.8276655803589421,0.5562583889759473,0.8278383148027659],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0007\u0006Q","boundary":[0.5611812977802609,0.8276655803589421,0.6031252306624801,0.8278383148027659],"dir":"ltr"},{"str":"QB\u0005","boundary":[0.6117896100216009,0.8276655803589421,0.6299062042869834,0.8278383148027659],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54582,0.82767,0.62991,0.82784],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5562583102081461,0.8296520264629167,0.5611812977802609,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55626,0.82965,0.56118,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.5838270799958896,0.8296520264629167,0.5887500675680043,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58383,0.82965,0.58875,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"UQ\u0005O","boundary":[0.5217973775113922,0.8521938713819329,0.5488541172077351,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.554682934493119,0.8521938713819329,0.5698457362152326,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"wR","boundary":[0.5661042656604254,0.8521938713819329,0.577328677324847,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"\u0011","boundary":[0.5808732283767697,0.8521938713819329,0.5844177794286924,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.5895376865036919,0.8521938713819329,0.5966267886075372,0.8523666058257569],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5218,0.85219,0.59663,0.85237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5771317578219626,0.8541803174859076,0.5808732283767697,0.8543530519297314],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.5844177794286924,0.8541803174859076,0.5895376865036919,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.57713,0.85418,0.58954,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"rQOu","boundary":[0.5143144757856782,0.8767221624049238,0.5562582905161957,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006","boundary":[0.5544860149902343,0.8767221624049238,0.558030566042157,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.5655135071517715,0.8767221624049238,0.5810701872635549,0.8768948968487478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51431,0.87672,0.58107,0.87689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003v","boundary":[0.506831495292163,0.9032368995318893,0.5196312629796614,0.9034096339757133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.50683,0.90324,0.51963,0.90341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.5440492813373509,0.9012504534279148,0.5475938323892735,0.9014231878717387],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.54405,0.90125,0.54759,0.90142],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.5507445444354271,0.8787086085088985,0.5544860149902343,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55074,0.87871,0.55449,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.5605905195796567,0.8787086085088985,0.5655135071517715,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.56059,0.87871,0.56551,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"i","boundary":[0.5596059220652336,0.9012504534279148,0.5653165876488868,0.9014231878717387],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.55961,0.90125,0.56532,0.90142],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6005651983571793,0.8296520264629167,0.6117896100216009,0.8298247609067406],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60057,0.82965,0.61179,0.82982],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.6324662759761848,0.7804227099731108,0.6407368950973377,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63247,0.78042,0.64074,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\b","boundary":[0.6446751670033278,0.8007190071224167,0.6495981545754426,0.8008917415662407],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64468,0.80072,0.6496,0.80089],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"F","boundary":[0.641721374460059,0.803137289335951,0.6452659255119816,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64172,0.80314,0.64527,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.6490073566828882,0.803137289335951,0.6525519077348109,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.64901,0.80314,0.65255,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q\u0003","boundary":[0.6322692383215985,0.8051237354399257,0.641721374460059,0.8052964698837495],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.645265886128081,0.8051237354399257,0.6490073566828882,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63227,0.80512,0.64901,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.6748039690963721,0.7804227099731108,0.6797269566684868,0.7805954444169347],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6748,0.78042,0.67973,0.7806],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.6818929530485155,0.803137289335951,0.6854375041004382,0.8033100237797749],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.68189,0.80314,0.68544,0.80331],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"CL","boundary":[0.6578687343126948,0.8051237354399257,0.6818929924324161,0.8052964698837495],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65787,0.80512,0.68189,0.8053],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0002rwQO\u0002y","boundary":[0.6344353528533289,0.8305156986820361,0.6854375041004381,0.8307748003477718],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63444,0.83052,0.68544,0.83077],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.6232108821130564,0.8521938713819329,0.6348291721671478,0.8523666058257569],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62321,0.85219,0.63483,0.85237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"uo\u0003","boundary":[0.6003682591623444,0.8541803174859076,0.6232109214969571,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.60037,0.85418,0.62321,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.6111988318209968,0.8767221624049238,0.6163187388959961,0.8768948968487478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6112,0.87672,0.61632,0.87689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005","boundary":[0.6704715628053585,0.8521938713819329,0.6771669046712356,0.8523666058257569],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.6809083358421424,0.8521938713819329,0.6866190014257956,0.8523666058257569],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67047,0.85219,0.68662,0.85237],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T\u0003U","boundary":[0.63837368383517,0.8541803174859076,0.6704716218812093,0.8543530519297314],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.6759853482700277,0.8541803174859076,0.6809083358421424,0.8543530519297314],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63837,0.85418,0.68091,0.85435],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tw","boundary":[0.6356168501786861,0.8767221624049238,0.647825938125332,0.8768948968487478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63562,0.87672,0.64783,0.87689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000DW","boundary":[0.584811657818362,0.8787086085088985,0.6111988712048972,0.8788813429527224],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6216356048577807,0.8787086085088985,0.6356168895625867,0.8788813429527224],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002k","boundary":[0.6478258593575308,0.8787086085088985,0.6572779954959912,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.58481,0.87871,0.65728,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.5901284450123454,0.9012504534279148,0.5952483520873448,0.9014231878717387],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.59013,0.90125,0.59525,0.90142],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006\u0005","boundary":[0.6048974077286898,0.9012504534279148,0.6115926708267659,0.9014231878717387],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.6049,0.90125,0.61159,0.90142],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.5279018821008143,0.9032368995318893,0.5440492813373509,0.9034096339757133],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0003","boundary":[0.5501537859267732,0.9032368995318893,0.5596059220652336,0.9034096339757133],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5702396146049021,0.9032368995318893,0.5759502801885553,0.9034096339757133],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.5844177794286922,0.9032368995318893,0.5901284450123454,0.9034096339757133],"dir":"ltr"},{"str":"u","boundary":[0.5952483520873448,0.9032368995318893,0.6048974077286898,0.9034096339757133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.5279,0.90324,0.6049,0.90341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"uw","boundary":[0.6165156583988808,0.9012504534279148,0.6308907821094559,0.9014231878717387],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.61652,0.90125,0.63089,0.90142],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6308907821094559,0.9032368995318893,0.6381768037161858,0.9034096339757133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.63089,0.90324,0.63818,0.90341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6572780348798917,0.8767221624049238,0.6660763035788807,0.8768948968487478],"dir":"ltr"},{"str":"R","boundary":[0.6726377167209894,0.8767221624049238,0.6832713304928567,0.8768948968487478],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65728,0.87672,0.68327,0.87689],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"W","boundary":[0.6576718345017604,0.9012504534279148,0.6677147291488745,0.9014231878717387],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65767,0.90125,0.66771,0.90142],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.6503858128950305,0.9032368995318893,0.6576718345017604,0.9034096339757133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65039,0.90324,0.65767,0.90341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.678348421688543,0.8787086085088985,0.6820898922433501,0.8788813429527224],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67835,0.87871,0.68209,0.87888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.6789391408132962,0.9012504534279148,0.6856344039113723,0.9014231878717387],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.67894,0.90125,0.68563,0.90142],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.6677147291488745,0.9032368995318893,0.6789391408132962,0.9034096339757133],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.66771,0.90324,0.67894,0.90341],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0005\u0006\u0007\u0006\b\u0005\u0006","boundary":[0.7139908320187042,0.7715268861161809,0.7640083857513905,0.7716996205600049],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71399,0.77153,0.76401,0.7717],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7086740054408202,0.775758879989866,0.7139908320187042,0.77593161443369],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70867,0.77576,0.71399,0.77593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0002wO","boundary":[0.7086740448247207,0.7936368949256376,0.7409688432977938,0.7938096293694614],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70867,0.79364,0.74097,0.79381],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.7175353830706268,0.8157469037350942,0.7204891756138957,0.8159196381789181],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71754,0.81575,0.72049,0.81592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.7086740448247207,0.8173878809514211,0.716747744442989,0.8175606153952449],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.7204891362299951,0.8173878809514211,0.7248213652934561,0.8175606153952449],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7256090826888951,0.8173878809514211,0.7293505532437022,0.8175606153952449],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70867,0.81739,0.72935,0.81756],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.7301382312552407,0.8157469037350942,0.7330920237985096,0.8159196381789181],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73014,0.81575,0.73309,0.81592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.736045855725679,0.7952778721419644,0.74037808478914,0.7954506065857883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73605,0.79528,0.74038,0.79545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.7374242922458711,0.8199788976087794,0.7427411188237552,0.8201516320526032],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73742,0.81998,0.74274,0.82015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.7086739660569197,0.8378569125445509,0.7161569071665341,0.8380296469883748],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.7195045780994727,0.8378569125445509,0.7224583706427415,0.8380296469883748],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.7291536337408177,0.8378569125445509,0.7376211723648551,0.8380296469883748],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70867,0.83786,0.73762,0.83803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7161569071665341,0.8394978897608777,0.719110699709803,0.8396706242047016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71616,0.8395,0.71911,0.83967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.7086739660569197,0.8599669213540073,0.7177322631896108,0.8601396557978312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70867,0.85997,0.71773,0.86014],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7246244851744721,0.8394978897608777,0.7287597947350485,0.8396706242047016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72462,0.8395,0.72876,0.83967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.728759755351148,0.8616078985703343,0.7317135478944169,0.8617806330141581],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7325012652898558,0.8616078985703343,0.7362427358446629,0.8617806330141581],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72876,0.86161,0.73624,0.86178],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.7370304138562014,0.8599669213540073,0.7411657234167778,0.8601396557978312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.73703,0.85997,0.74117,0.86014],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"s","boundary":[0.7496333014247158,0.7952778721419644,0.7559347255170227,0.7954506065857883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74963,0.79528,0.75593,0.79545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p\u0002","boundary":[0.7427411188237552,0.8157469037350942,0.7527840134708693,0.8159196381789181],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74274,0.81575,0.75278,0.81592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"y","boundary":[0.7573131226533143,0.7936368949256376,0.7640083857513904,0.7938096293694614],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75731,0.79364,0.76401,0.79381],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R\u0005","boundary":[0.7772019924446582,0.2571238563540363,0.7860633700744647,0.25729659079786016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7772,0.25712,0.78606,0.2573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7789742679706195,0.775758879989866,0.7842910945485035,0.77593161443369],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77897,0.77576,0.78429,0.77593],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.7640083857513904,0.7952778721419644,0.7701128903408128,0.7954506065857883],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.771491326861005,0.7952778721419644,0.7797619459821578,0.7954506065857883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76401,0.79528,0.77976,0.79545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7517994159564463,0.8173878809514211,0.7559347255170227,0.8175606153952449],"dir":"ltr"},{"str":"o","boundary":[0.7567223641446605,0.8173878809514211,0.7640083857513904,0.8175606153952449],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.7647960637629289,0.8173878809514211,0.768537534317736,0.8175606153952449],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.7518,0.81739,0.76854,0.81756],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.7539654911042762,0.8378569125445509,0.7581008006648526,0.8380296469883748],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75397,0.83786,0.7581,0.83803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"C","boundary":[0.7419534014283161,0.8394978897608777,0.7535716520985071,0.8396706242047016],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.7581008400487532,0.8394978897608777,0.7622361496093296,0.8396706242047016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.74195,0.8395,0.76224,0.83967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002","boundary":[0.7693252123292744,0.8157469037350942,0.774838958410043,0.8159196381789181],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76933,0.81575,0.77484,0.81592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0005","boundary":[0.793349352297294,0.2571238563540363,0.8000446941631713,0.25729659079786016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79335,0.25712,0.80004,0.2573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.8179643295417686,0.08413031086442047,0.8228873171138833,0.08430304530824434],"dir":"ltr"},{"str":"Ok","boundary":[0.8280072241888826,0.08413031086442047,0.8370655213215739,0.08430304530824434],"dir":"ltr"},{"str":"pY","boundary":[0.8593174251475328,0.08413031086442047,0.8772372968295337,0.08430304530824434],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8228873171138833,0.08438941253015629,0.8280072241888827,0.08456214697398017],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8370655213215739,0.08438941253015629,0.8421854283965732,0.08456214697398017],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.8492745305004186,0.08438941253015629,0.8559697935984947,0.08456214697398017],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.8772370999100305,0.08438941253015629,0.8815693289734915,0.08456214697398017],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81796,0.08413,0.88157,0.08456],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Jw","boundary":[0.8181612096607526,0.2571238563540363,0.8433669060299802,0.25729659079786016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81816,0.25712,0.84337,0.2573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.7860633306905641,0.2591103024580109,0.793349352297294,0.2592830369018348],"dir":"ltr"},{"str":"sW","boundary":[0.8000446547792707,0.2591103024580109,0.8181612490446531,0.2592830369018348],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78606,0.25911,0.81816,0.25928],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7909863182626791,0.7731678633325078,0.7951216278232555,0.7733405977763317],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.798469298756194,0.7731678633325078,0.8020138498081166,0.7733405977763317],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79099,0.77317,0.80201,0.77334],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q","boundary":[0.8693602804107464,0.2571238563540363,0.8837356010408245,0.25729659079786016],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.8849170195983808,0.2571238563540363,0.8884615706503034,0.25729659079786016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86936,0.25712,0.88846,0.2573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"xJN","boundary":[0.8435639239926164,0.2591103024580109,0.8693602016429453,0.2592830369018348],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.881175450583822,0.2591103024580109,0.8849169211386292,0.2592830369018348],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84356,0.25911,0.88492,0.25928],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Cq","boundary":[0.8341116893944046,0.2816521473770272,0.8557728347117096,0.2818248818208511],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.8640434538328624,0.2816521473770272,0.8740863484799766,0.2818248818208511],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83411,0.28165,0.87409,0.28182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004w\u0002","boundary":[0.8053614813571547,0.7715268861161809,0.8181613278124543,0.7716996205600049],"dir":"ltr"},{"str":"OQ","boundary":[0.8230841775409169,0.7715268861161809,0.8348994855576445,0.7716996205600049],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.8398223943619583,0.7715268861161809,0.8427761869052272,0.7716996205600049],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80536,0.77153,0.84278,0.7717],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8335209702696514,0.7731678633325078,0.8364747628129203,0.7733405977763317],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83352,0.77317,0.83647,0.77334],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yu","boundary":[0.7811403825023499,0.7936368949256376,0.8043769626105329,0.7938096293694614],"dir":"ltr"},{"str":"ku\u0002O","boundary":[0.8053614813571547,0.7936368949256376,0.8352932261036623,0.7938096293694614],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78114,0.79364,0.83529,0.79381],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.7789742679706194,0.8157469037350942,0.783503416536965,0.8159196381789181],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.77897,0.81575,0.7835,0.81592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.7998477746602867,0.7952778721419644,0.8039830842208631,0.7954506065857883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79985,0.79528,0.80398,0.79545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v\u0002","boundary":[0.811465985946577,0.8157469037350942,0.8169797320273456,0.8159196381789181],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.81147,0.81575,0.81698,0.81592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.7882294452222947,0.8173878809514211,0.7965000643434476,0.8175606153952449],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.7972877817388865,0.8173878809514211,0.8010292522936937,0.8175606153952449],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.801816930305232,0.8173878809514211,0.8106783079350387,0.8175606153952449],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8159950951290221,0.8173878809514211,0.8201304046895985,0.8175606153952449],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.8209181220850374,0.8173878809514211,0.8256441901542676,0.8175606153952449],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78823,0.81739,0.82564,0.81756],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8305671777263824,0.7952778721419644,0.8400193138648429,0.7954506065857883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83057,0.79528,0.84002,0.79545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004O","boundary":[0.826431868165806,0.8157469037350942,0.8350961293732252,0.8159196381789181],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.82643,0.81575,0.8351,0.81592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.8427761869052269,0.7731678633325078,0.8471084159686879,0.7733405977763317],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.8504560475177261,0.7731678633325078,0.8541975180725333,0.7733405977763317],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84278,0.77317,0.8542,0.77334],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.8557729331714609,0.2836385934810018,0.8640433553731108,0.2838113279248257],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85577,0.28364,0.86404,0.28381],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8530159025954746,0.7952778721419644,0.8559696951387433,0.7954506065857883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85302,0.79528,0.85597,0.79545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.8575451496215717,0.7715268861161809,0.8610897006734943,0.7716996205600049],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85755,0.77153,0.86109,0.7717],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.9099258358486244,0.08257570087000556,0.9179995354668926,0.08274843531382943],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90993,0.08258,0.918,0.08275],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u001c\u0003\u0002","boundary":[0.8979137067887636,0.2571238563540363,0.9221346284160158,0.25729659079786016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89791,0.25712,0.92213,0.2573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"v","boundary":[0.8994890628118404,0.2816521473770272,0.9030336138637629,0.2818248818208511],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89949,0.28165,0.90303,0.28182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.9154394440857407,0.2816521473770272,0.922134707183817,0.2818248818208511],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91544,0.28165,0.92213,0.28182],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.8788124165492068,0.2836385934810018,0.8994891612715917,0.2838113279248257],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.9030335154040116,0.2836385934810018,0.9154394440857407,0.2838113279248257],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87881,0.28364,0.91544,0.28381],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.891612223620606,0.7745497388830989,0.8981105672157976,0.7747224733269227],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.9010643597590664,0.7745497388830989,0.9081534618629118,0.7747224733269227],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002\u0003\u0002","boundary":[0.8687695612859933,0.7748088405488348,0.8864924937731592,0.7749815749926586],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.9111072544061805,0.7748088405488348,0.9181963565100258,0.7749815749926586],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86877,0.77455,0.9182,0.77498],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004Q","boundary":[0.8573482301186869,0.7936368949256376,0.8693603197946471,0.7938096293694614],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85735,0.79364,0.86936,0.79381],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8500621100522058,0.8173878809514211,0.8530159025954746,0.8175606153952449],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.8538036790667641,0.8173878809514211,0.8626650566965707,0.8175606153952449],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85006,0.81739,0.86267,0.81756],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8811754899677224,0.7936368949256376,0.8841292825109913,0.7938096293694614],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88118,0.79364,0.88413,0.79381],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.871723353829262,0.7952778721419644,0.8797970534475302,0.7954506065857883],"dir":"ltr"},{"str":"Q","boundary":[0.8862953970427221,0.7952778721419644,0.8904307066032985,0.7954506065857883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87172,0.79528,0.89043,0.79545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L","boundary":[0.8634527347081092,0.8157469037350942,0.8719202733321467,0.8159196381789181],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86345,0.81575,0.87192,0.81592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8719201748723953,0.8199788976087794,0.8772370014502793,0.8201516320526032],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.87192,0.81998,0.87724,0.82015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u","boundary":[0.8819630695195093,0.8157469037350942,0.8894460106291237,0.8159196381789181],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88196,0.81575,0.88945,0.81592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"DnQ","boundary":[0.8918091431234905,0.7936368949256376,0.9099259146164256,0.7938096293694614],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89181,0.79364,0.90993,0.79381],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8894460106291237,0.8173878809514211,0.8923998031723925,0.8175606153952449],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88945,0.81739,0.8924,0.81756],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8961413721869512,0.8173878809514211,0.8990951647302201,0.8175606153952449],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.8998828427417588,0.8173878809514211,0.9087442203715654,0.8175606153952449],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89614,0.81739,0.90874,0.81756],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.9099258358486244,0.7952778721419644,0.9140611454092008,0.7954506065857883],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90993,0.79528,0.91406,0.79545],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L","boundary":[0.9095318983831037,0.8157469037350942,0.917999437007141,0.8159196381789181],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90953,0.81575,0.918,0.81592],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"L\u000ey","boundary":[0.7626299492311983,0.8378569125445509,0.7953185867100405,0.8380296469883748],"dir":"ltr"},{"str":"rO","boundary":[0.8004384937850398,0.8378569125445509,0.8096937104206157,0.8380296469883748],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.8181612490446531,0.8378569125445509,0.8236749951254217,0.8380296469883748],"dir":"ltr"},{"str":"Lw\u000e\u0004Q","boundary":[0.8368686018186894,0.8378569125445509,0.8847200738395621,0.8380296469883748],"dir":"ltr"},{"str":"B\u000e\u0002","boundary":[0.8923997375325584,0.8378569125445509,0.9154393193700555,0.8380296469883748],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.76263,0.83786,0.91544,0.83803],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0007\u0007","boundary":[0.7531778524766384,0.8599669213540073,0.7681437346958674,0.8601396557978312],"dir":"ltr"},{"str":"R\u0002","boundary":[0.7728698027650975,0.8599669213540073,0.7801558243718275,0.8601396557978312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.75318,0.85997,0.78016,0.86014],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.7852756920629264,0.8394978897608777,0.7882294846061952,0.8396706242047016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78528,0.8395,0.78823,0.83967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.7953185867100405,0.8394978897608777,0.8000446547792707,0.8396706242047016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.79532,0.8395,0.80004,0.83967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"V","boundary":[0.7846849729381732,0.8616078985703343,0.7986662576429792,0.8617806330141581],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.799453896270617,0.8616078985703343,0.8031953668254241,0.8617806330141581],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.78468,0.86161,0.8032,0.86178],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8096937498045162,0.8394978897608777,0.8126475423477851,0.8396706242047016],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.8130413419696537,0.8394978897608777,0.817767410038884,0.8396706242047016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80969,0.8395,0.81777,0.83967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.8282041436917674,0.8394978897608777,0.8364747628129203,0.8396706242047016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8282,0.8395,0.83647,0.83967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.8681789012370908,0.8394978897608777,0.8723142107976672,0.8396706242047016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86818,0.8395,0.87231,0.83967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0004","boundary":[0.8825537623883288,0.8394978897608777,0.8920058985267891,0.8396706242047016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88255,0.8395,0.89201,0.83967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.9105163317979408,0.8394978897608777,0.9146516413585172,0.8396706242047016],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91052,0.8395,0.91465,0.83967],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w\u0002\u0000O","boundary":[0.80931428015896,0.8599669213540073,0.8364748612726716,0.8601396557978312],"dir":"ltr"},{"str":"mxO","boundary":[0.837065521321574,0.8599669213540073,0.8601051031590713,0.8601396557978312],"dir":"ltr"},{"str":"U\u0002","boundary":[0.8695572392975317,0.8599669213540073,0.880388008875687,0.8601396557978312],"dir":"ltr"},{"str":"G","boundary":[0.8849170589822812,0.8599669213540073,0.8931877765631856,0.8601396557978312],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.8981105672157973,0.8599669213540073,0.9016551182677198,0.8601396557978312],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.9111072544061805,0.8599669213540073,0.9181963565100258,0.8601396557978312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80931,0.85997,0.9182,0.86014],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8321425337494592,0.8616078985703343,0.8362778433100356,0.8617806330141581],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83214,0.86161,0.83628,0.86178],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.8557729725553617,0.8616078985703343,0.8587267650986304,0.8617806330141581],"dir":"ltr"},{"str":"i","boundary":[0.8595143446504173,0.8616078985703343,0.8642404127196475,0.8617806330141581],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.865028090731186,0.8616078985703343,0.8687695612859933,0.8617806330141581],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85577,0.86161,0.86877,0.86178],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000O","boundary":[0.8447453819340729,0.8819041957196402,0.8538036790667641,0.882076930163464],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.8579389886273409,0.8819041957196402,0.8620742981879173,0.882076930163464],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.84475,0.8819,0.86207,0.88208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.8538036790667645,0.883545172935967,0.8579389886273409,0.8837179073797908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.8538,0.88355,0.85794,0.88372],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.8866892360484913,0.8819041957196402,0.8922029821292599,0.882076930163464],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.88669,0.8819,0.8922,0.88208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"QWDv","boundary":[0.8662096077484936,0.883545172935967,0.8866894723518947,0.8837179073797908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86621,0.88355,0.88669,0.88372],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.8931875796436824,0.8616078985703343,0.8973228892042588,0.8617806330141581],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89319,0.86161,0.89732,0.86178],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.90165511826772,0.8616078985703343,0.9057904278282964,0.8617806330141581],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.9065781058398348,0.8616078985703343,0.910319576394642,0.8617806330141581],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90166,0.86161,0.91032,0.86178],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"r","boundary":[0.9010643597590664,0.8819041957196402,0.904608910810989,0.882076930163464],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.90106,0.8819,0.90461,0.88208],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.896338291689836,0.883545172935967,0.9010643597590663,0.8837179073797908],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002k","boundary":[0.9046090092707404,0.883545172935967,0.9122888698832394,0.8837179073797908],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.89634,0.88355,0.91229,0.88372],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"t","boundary":[0.9122888698832395,0.8819041957196402,0.9178026159640081,0.882076930163464],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.91229,0.8819,0.9178,0.88208],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/fcfc30dad06a87643ae2054b396e8820.jpg","blurred":"/storage/books/92c895d627fc74c6/pages/376f5502e7e859a364ce21641e089dbc.jpg"},"info":{"width":609.38606,"height":694.708,"margin":[0.0807,0.08309,0.08121,0.09659]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.08069771074185714,0.0830939042014772,0.0887714103601254,0.0832666386453011],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.08309,0.08877,0.08327],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0003","boundary":[0.12894296925663182,0.08464851419589213,0.1358351912414931,0.084821248639716],"dir":"ltr"},{"str":"l\u0003","boundary":[0.14607496600759132,0.08464851419589213,0.16261620424989703,0.084821248639716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002m","boundary":[0.1659638161069848,0.08464851419589213,0.17580983063511493,0.084821248639716],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.19550176123162383,0.08464851419589213,0.20062166830662323,0.084821248639716],"dir":"ltr"},{"str":"sW","boundary":[0.2065292337012107,0.08464851419589213,0.21932904077260976,0.084821248639716],"dir":"ltr"},{"str":"xJN","boundary":[0.2368548568373881,0.08464851419589213,0.25398685358834755,0.084821248639716],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2638328484245274,0.08464851419589213,0.2665897214649117,0.084821248639716],"dir":"ltr"},{"str":"Cq","boundary":[0.11220481151144152,0.08490761586162796,0.12894296925663182,0.08508035030545183],"dir":"ltr"},{"str":"U","boundary":[0.13583513216564225,0.08490761586162796,0.14292423426948755,0.08508035030545183],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.16261620424989703,0.08490761586162796,0.1659638357989351,0.08508035030545183],"dir":"ltr"},{"str":"txR\u0004","boundary":[0.17580981094316467,0.08490761586162796,0.1988493533967613,0.08508035030545183],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0004","boundary":[0.20062166830662326,0.08490761586162796,0.20652921400926041,0.08508035030545183],"dir":"ltr"},{"str":"Jw","boundary":[0.21932902108065944,0.08490761586162796,0.2368548568373881,0.08508035030545183],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005Q","boundary":[0.25398687328029784,0.08490761586162796,0.26560508456658816,0.08508035030545183],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.2665897017729615,0.08490761586162796,0.2699373333219995,0.08508035030545183],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006\u0003\u0002","boundary":[0.2801771474719983,0.08490761586162796,0.29789990273161154,0.08508035030545183],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1122,0.08465,0.2979,0.08508],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ow","boundary":[0.08069771074185715,0.11997262159065361,0.093103678807487,0.1201453560344775],"dir":"ltr"},{"str":"is","boundary":[0.09842046600147038,0.11997270795787564,0.12067236982742924,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006w","boundary":[0.12933682795435128,0.11997270795787564,0.14193967613896516,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"\u0004","boundary":[0.14489344899028372,0.11997270795787564,0.15060411457393688,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"W","boundary":[0.15651171935242494,0.11997270795787564,0.16655461399953914,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.11997,0.16655,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.08069771074185715,0.14579650730954566,0.08699913483416409,0.14596924175336956],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.1458,0.087,0.14597],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.09310363942358643,0.12195906769462822,0.09802662699570122,0.12213180213845211],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0931,0.12196,0.09803,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.11574938225531445,0.12195915406185025,0.1194908528101217,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1198846918158909,0.12195915406185025,0.12441384038223652,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.12480767938800569,0.12195915406185025,0.1289429889485821,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.11575,0.12196,0.12894,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.14883185873992585,0.12195915406185025,0.15611788034665575,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14883,0.12196,0.15612,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0014\u0012\u001c\u0003\u0002\u0016\u0002\u0016","boundary":[0.08699913483416409,0.14104631010438898,0.16557001648511618,0.14121904454821285],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.087,0.14105,0.16557,0.14122],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.17147758187970363,0.12195915406185025,0.1813235570239332,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17148,0.12196,0.18132,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.16557001648511618,0.14579650730954566,0.17187144057742312,0.14596924175336956],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16557,0.1458,0.17187,0.14597],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Y","boundary":[0.18171741572165268,0.11997270795787564,0.1956987004264587,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"L\u0007","boundary":[0.19983400998703513,0.11997270795787564,0.23114417156178463,0.12014544240169953],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.2417778641014532,0.11997270795787564,0.24532241515337583,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18172,0.11997,0.24532,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000r","boundary":[0.17561289144028008,0.1430327562083636,0.19097257328137768,0.14320549065218746],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.17561,0.14303,0.19097,0.14321],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.19569872011840897,0.12195915406185025,0.19944019067321622,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1957,0.12196,0.19944,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.22641812318450472,0.12195915406185025,0.2313411107566195,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"\u0007","boundary":[0.231734969454339,0.12195915406185025,0.241384025095684,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22642,0.12196,0.24138,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l","boundary":[0.2502454224174409,0.12282282628096966,0.2650143851337853,0.12299556072479355],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2654082044476042,0.12282282628096966,0.26954351400818066,0.12299556072479355],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.2699373530139498,0.1229091935028816,0.27604185760337213,0.12308192794670549],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.27604185760337213,0.12282282628096966,0.2793894891524102,0.12299556072479355],"dir":"ltr"},{"str":"v","boundary":[0.27978332815817936,0.12282282628096966,0.2839186377187558,0.12299556072479355],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003OwQO","boundary":[0.284312476724525,0.12282282628096966,0.3105027509162254,0.12308192794670549],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.3108966096139449,0.12282282628096966,0.31503191917452134,0.12299556072479355],"dir":"ltr"},{"str":"y","boundary":[0.3154257581802905,0.1229091935028816,0.32271177978702037,0.12308192794670549],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25025,0.12282,0.32271,0.12308],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.32704398915853106,0.11997270795787564,0.33255773523929966,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32704,0.11997,0.33256,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.33767764231429903,0.12195915406185025,0.34890205397872076,0.12213188850567414],"dir":"ltr"},{"str":"QH","boundary":[0.3554004369578129,0.12195915406185025,0.37076013849086076,0.12213188850567414],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.33768,0.12196,0.37076,0.12213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"D","boundary":[0.3711539774966299,0.11997270795787564,0.3746985285485526,0.12014544240169953],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37115,0.11997,0.3747,0.12015],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006Q","boundary":[0.19097261266527824,0.14104631010438898,0.20534773637585343,0.14121904454821285],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.20692309239893014,0.14104631010438898,0.21637522853739052,0.14121904454821285],"dir":"ltr"},{"str":"r\u0013","boundary":[0.21873826257200568,0.14104631010438898,0.2348856618085422,0.14121904454821285],"dir":"ltr"},{"str":"vO","boundary":[0.23803637385469564,0.14104631010438898,0.24847310750757898,0.14121904454821285],"dir":"ltr"},{"str":"m\u0007","boundary":[0.2533960950796938,0.14104631010438898,0.27840487194603697,0.14121904454821285],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006Q","boundary":[0.2791925696495256,0.14104631010438898,0.29356769336010075,0.14121904454821285],"dir":"ltr"},{"str":"B\u0005Qp","boundary":[0.3022321317950725,0.14104631010438898,0.33472384977103015,0.14121904454821285],"dir":"ltr"},{"str":"tu","boundary":[0.3378745618171836,0.14104631010438898,0.3617018216662192,0.14121904454821285],"dir":"ltr"},{"str":"tR","boundary":[0.3626864191806422,0.14104631010438898,0.37509234786237144,0.14121904454821285],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19097,0.14105,0.37509,0.14122],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0014\u0014\u001b","boundary":[0.08069780920160871,0.16332894395918837,0.11693099773237359,0.16350167840301225],"dir":"ltr"},{"str":"p","boundary":[0.1210662876009997,0.16332894395918837,0.12992766523080634,0.16350167840301225],"dir":"ltr"},{"str":"UQO","boundary":[0.1336691357856136,0.16332894395918837,0.1645854977384945,0.16350167840301225],"dir":"ltr"},{"str":"\u0005","boundary":[0.1647824369333294,0.16332894395918837,0.17206845854005928,0.16350167840301225],"dir":"ltr"},{"str":"QO","boundary":[0.1667516319621753,0.16332894395918837,0.18762509926794202,0.16350167840301225],"dir":"ltr"},{"str":"N","boundary":[0.1886096770904147,0.16332894395918837,0.19884949124041346,0.16350167840301225],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.16333,0.19885,0.1635],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"u\u0003t","boundary":[0.08069780920160871,0.18638899220967634,0.10196505643729376,0.1865617266535002],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.18639,0.10197,0.18656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.12992768492275664,0.16531539006316298,0.1336691554775639,0.16548812450698688],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12993,0.16532,0.13367,0.16549],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.1834897700154153,0.16531539006316298,0.1886096770904147,0.16548812450698688],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18349,0.16532,0.18861,0.16549],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.2138152749998909,0.1430327562083636,0.21873826257200568,0.14320549065218746],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21382,0.14303,0.21874,0.14321],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.23075035224796575,0.1430327562083636,0.23803637385469564,0.14320549065218746],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23075,0.14303,0.23804,0.14321],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Q","boundary":[0.24847310750757898,0.1430327562083636,0.2533960950796938,0.14320549065218746],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24847,0.14303,0.2534,0.14321],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U","boundary":[0.22405518760964124,0.16332894395918837,0.2340980822567554,0.16350167840301225],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.24315637938944665,0.16332894395918837,0.24827628646444605,0.16350167840301225],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.25831918111156016,0.16332894395918837,0.2624544906721366,0.16350167840301225],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.26757439774713604,0.16332894395918837,0.2717097073077125,0.16350167840301225],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22406,0.16333,0.27171,0.1635],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"R","boundary":[0.2742695820774108,0.1430327562083636,0.2791925696495256,0.14320549065218746],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27427,0.14303,0.27919,0.14321],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.2910077201306508,0.1430327562083636,0.3022321317950725,0.14320549065218746],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29101,0.14303,0.30223,0.14321],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006","boundary":[0.29337085262501755,0.16332894395918837,0.2969154036769402,0.16350167840301225],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.29337,0.16333,0.29692,0.1635],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"tR","boundary":[0.3006568939236977,0.16332894395918837,0.3130627832215264,0.16350167840301225],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30066,0.16333,0.31306,0.1635],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"l\u0003","boundary":[0.2033786398067591,0.16531539006316298,0.2240552269935418,0.16548812450698688],"dir":"ltr"},{"str":"q","boundary":[0.2340980822567554,0.16531539006316298,0.24315637938944665,0.16548812450698688],"dir":"ltr"},{"str":"x","boundary":[0.25260851552790703,0.16531539006316298,0.25831918111156016,0.16548812450698688],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.2624544906721366,0.16531539006316298,0.26757439774713604,0.16548812450698688],"dir":"ltr"},{"str":"V","boundary":[0.27643577537694264,0.16531539006316298,0.29337085262501755,0.16548812450698688],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.2969154233688905,0.16531539006316298,0.3006568939236977,0.16548812450698688],"dir":"ltr"},{"str":"\b","boundary":[0.25300235453367625,0.16557457809612075,0.25792534210579104,0.16574731253994465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20338,0.16532,0.30066,0.16575],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"yQO\u0004","boundary":[0.10196509582119433,0.1844025461057017,0.1393798407531673,0.1845752805495256],"dir":"ltr"},{"str":"Wx","boundary":[0.1423335939125356,0.1844025461057017,0.16635773388055525,0.1845752805495256],"dir":"ltr"},{"str":"t","boundary":[0.1738407143740703,0.1844025461057017,0.18053597747214642,0.1845752805495256],"dir":"ltr"},{"str":"vR","boundary":[0.18427744802695367,0.1844025461057017,0.2018033231675829,0.1845752805495256],"dir":"ltr"},{"str":"r","boundary":[0.20495401552178605,0.1844025461057017,0.20908932508236247,0.1845752805495256],"dir":"ltr"},{"str":"\u0006Q","boundary":[0.2187383610317572,0.1844025461057017,0.23311348474233237,0.1845752805495256],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.234885779960244,0.1844025461057017,0.2443379160987044,0.1845752805495256],"dir":"ltr"},{"str":"a","boundary":[0.2490639841679346,0.1844025461057017,0.25772844229485664,0.1845752805495256],"dir":"ltr"},{"str":"w\u0005","boundary":[0.2658021222211746,0.1844025461057017,0.2744665803480966,0.1845752805495256],"dir":"ltr"},{"str":"O","boundary":[0.2786018899086731,0.1844025461057017,0.28549407250963377,0.1845752805495256],"dir":"ltr"},{"str":"Nsv","boundary":[0.29061397958463314,0.1844025461057017,0.31916730750289896,0.1845752805495256],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.10197,0.1844,0.31917,0.18458],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"m","boundary":[0.0976328667577333,0.20547614825221505,0.10275277383273268,0.20564888269603893],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.09763,0.20548,0.10275,0.20565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.13504757230580572,0.18638899220967634,0.1423335939125356,0.1865617266535002],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13505,0.18639,0.14233,0.18656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"U\u0005","boundary":[0.11240182947407769,0.20547614825221505,0.12559547555124592,0.20564888269603893],"dir":"ltr"},{"str":"w","boundary":[0.1307153432423447,0.20547614825221505,0.13622910901506358,0.20564888269603893],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1124,0.20548,0.13623,0.20565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"T","boundary":[0.08069780920160871,0.20746259435618966,0.0976328864496836,0.20763532880001354],"dir":"ltr"},{"str":"wD","boundary":[0.10275279352468299,0.20746259435618966,0.11240184916602797,0.20763532880001354],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.0807,0.20746,0.1124,0.20764],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"p","boundary":[0.08443922068056486,0.22870895397778615,0.09428519582479446,0.22888168842161005],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.08444,0.22871,0.09429,0.22888],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O\u0003","boundary":[0.1620255442009948,0.18638899220967634,0.1738407143740703,0.1865617266535002],"dir":"ltr"},{"str":"\u0002","boundary":[0.18053597747214642,0.18638899220967634,0.18427744802695367,0.1865617266535002],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16203,0.18639,0.18428,0.18656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.19766797422310592,0.18638899220967634,0.2049539958298358,0.1865617266535002],"dir":"ltr"},{"str":"wv","boundary":[0.2090893250823625,0.18638899220967634,0.2187383413398069,0.1865617266535002],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19767,0.18639,0.21874,0.18656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002\u0015\u0014\u001a\u0003\u0002\u0014\u001b\u0018","boundary":[0.1478473399933042,0.20547614825221505,0.2264182216442563,0.20564888269603893],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14785,0.20548,0.22642,0.20565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0000","boundary":[0.14154593559294756,0.21022634545737176,0.1478473596852545,0.21039907990119563],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14155,0.21023,0.14785,0.2104],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0002","boundary":[0.2264182216442563,0.21022634545737176,0.23271964573656323,0.21039907990119563],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.22642,0.21023,0.23272,0.2104],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"O","boundary":[0.24177794286925441,0.18638899220967634,0.2490639644759843,0.1865617266535002],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24178,0.18639,0.24906,0.18656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"x","boundary":[0.23764255454087674,0.2074627037546708,0.24335322012452987,0.20763543819849467],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23764,0.20746,0.24335,0.20764],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"w","boundary":[0.28549407250963377,0.18638899220967634,0.29061397958463314,0.1865617266535002],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28549,0.18639,0.29061,0.18656],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"\u0006w","boundary":[0.24335322012452987,0.2054762576506962,0.25595606830914375,0.20564899209452006],"dir":"ltr"},{"str":"v\u0005\u0006R","boundary":[0.25792526333798965,0.2054762576506962,0.28785702777644756,0.20564899209452006],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.24335,0.20548,0.28786,0.20565],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"