فولادهای ماریجینگ: الگوسازی میکروساختار، خواص و کاربردها فولادهای ماریجینگ: الگوسازی میکروساختار، خواص و کاربردها

{"id":"3797900","title":"فولادهای ماریجینگ: الگوسازی میکروساختار، خواص و کاربردها","price":"۴۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۶‌,‌۸۰۰","rent_3_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9bb8da297e69d2ad/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9bb8da297e69d2ad/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9bb8da297e69d2ad/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9bb8da297e69d2ad/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9bb8da297e69d2ad/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9bb8da297e69d2ad/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9bb8da297e69d2ad/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9bb8da297e69d2ad/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9bb8da297e69d2ad/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9bb8da297e69d2ad/back.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-480-1","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["بررسی ویژگی‏ها و خواص مواد، بدون مطالعه میکروساختار آنها امکان‏پذیر نیست. بررسی آرایش اتمی، میزان و نوع عیوب میکروساختاری و نوع و مقدار فاز/ فازهای موجود، تاثیر بسیاری بر خواص فیزیکی، الکتریکی، مغناطیسی، خوردگی و مکانیکی حاصل می‏‌گذارد. درنظرگرفتن این نکات در صنایع پیشرفته، به‎ویژه صنعت هسته‏‌ای کشور، ضرورت بیشتری دارد و بومی‌کردن صنعت هسته‌‏ای، مستلزم حساسیت و دقت بیشتر در ساخت قطعات مورد استفاده در این صنعت است. نیاز به ارتقای کیفیت قطعات مختلف به‌منظور افزایش بازده تجهیزات، دسترسی به فرایندهای تولید بهینه و کاهش هزینه تولید، اهمیت طراحی مواد و فرایند ساخت آن را چندبرابر می‌کند. ازسوی‌دیگر، هزینه‏‌های بالای آزمون‌های شناسایی و اندازه‏‌گیری مواد و وقوع سریع برخی از پدیده‌های فیزیکی و متالورژیکی، امکان تفسیر و تحلیل خواص حاصل را دشوار می‏‌سازد؛ لذا انجام تحقیقات شبیه‏ سازی مواد، علاوه‌بر کاهش هزینه‏های هنگفت، به شناخت پدیده‏های موجود کمک و امکان پیش‏بینی مواد جدید را برمبنای خواص بهینه تسهیل می‏کند. یکی از نیازهای اساسیِ صنعت هسته‏ای پیشرفته، نیاز به موادی با قابلیت اطمینان و استحکام بالا و چقرمگی شکست بالاست. براین‌اساس، محققان بسیاری فولادهای استحکام بالای مختلف را گسترش داده‎اند. در این میان، تنها، فولاد ماریجینگ توانسته است به هر دو نیاز صنایع پاسخ دهد. در این کتاب، فولاد ماریجینگ، ساختار و خواص مکانیکی آن به‌تفصیل، بررسی و پدیده‏های موجود در دماها و زمان‏های مختلف فراوری آن از نظر موادی مطالعه شده است. در بخش انتهایی نیز به‌منظورِ شناخت و تحلیل صحیح پدیده‏ها و پیش‌بینی خواص ارتقادهنده، شبیه‏سازی با استفاده از الگوی شبکه عصبی مصنوعی شرح شده است. ‏کتاب پیش‌رو تک ‏نگاره‌ای پژوهشی است که تجربه‌های بسیاری از محققان در آن جمع‏آوری شده است و جدیدترین نتایج پژوهش‌های این حوزه را از سال 2000 دربرمی‏گیرد و کارهای تحقیقاتی دیگر محققان جهان را پوشش می‏‌دهد. این کتاب، در اصل برای محققانی طراحی شده است که به فولادهای ماریجینگ یا الگوسازی یا هردو موضوع علاقه‏مندند. همچنین برای الگو‏سازان رایانه‌ای نیز بسیار مفید است و آنان را با فنون الگوسازی مطرح در این کتاب که تاکنون درخصوص فولادهای ماریجینگ به‌کار نرفته است، آشنا می‌کند. این کتاب مطالب آموزنده و درک صحیحی از مبانی فیزیکی و مکانیکی پدیده‌های موادی مانند جوانه‌زنی و رشد و رسوب‌گذاری در آلیاژهای پایه‌آهنی دارد و می‌تواند در درک درست مبانی فیزیک و مکانیکی دروس خواص فیزیکی و خواص مکانیکی مواد در مقطع‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی مواد راه‌گشا باشد. همچنین سایر رشته‌های مهندسی مانند مکانیک، هسته‌ای و هوافضا نیز به آشنایی و شناسایی روابط و پدیده‌های فیزیکی و مکانیکی نیاز دارند. در نهایت، این کتاب برای گروه‌های مهندسی در صنایع هسته‌ای، نظامی و دفاعی، هوافضا، صنعت نفت و پتروشیمی و به‌ویژه در مراکز تحقیق و توسعه و کارخانه‌های تولید فولاد مفید است.",""],"pages_count":"1","keywords":"فولاد","token":"9bb8da297e69d2ad","created_at":"2021-09-10 15:02:19","updated_at":"2022-08-30 12:05:28","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 16:36:47","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920877","title":"وی شای","firstname":"وی","lastname":"شای","token":"de137788336c6801","created_at":"2021-09-10 03:06:38","updated_at":"2021-09-10 03:06:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920918","title":"جانلی گویو","firstname":"جانلی","lastname":"گویو","token":"9d8ee912bf9ca51f","created_at":"2021-09-10 15:02:03","updated_at":"2021-09-10 15:02:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920919","title":"دکتر سیدامیرحسین فقهی","firstname":"دکتر سیدامیرحسین","lastname":"فقهی","token":"4169a9f1678183c6","created_at":"2021-09-10 15:02:04","updated_at":"2021-09-10 15:02:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920920","title":"دکتر نوشین یساول","firstname":"دکتر نوشین","lastname":"یساول","token":"6a6a715e7901df92","created_at":"2021-09-10 15:02:04","updated_at":"2021-09-10 15:02:04","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920877","title":"وی شای","firstname":"وی","lastname":"شای","token":"de137788336c6801","created_at":"2021-09-10 03:06:38","updated_at":"2021-09-10 03:06:38","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920918","title":"جانلی گویو","firstname":"جانلی","lastname":"گویو","token":"9d8ee912bf9ca51f","created_at":"2021-09-10 15:02:03","updated_at":"2021-09-10 15:02:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920919","title":"دکتر سیدامیرحسین فقهی","firstname":"دکتر سیدامیرحسین","lastname":"فقهی","token":"4169a9f1678183c6","created_at":"2021-09-10 15:02:04","updated_at":"2021-09-10 15:02:04","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1920920","title":"دکتر نوشین یساول","firstname":"دکتر نوشین","lastname":"یساول","token":"6a6a715e7901df92","created_at":"2021-09-10 15:02:04","updated_at":"2021-09-10 15:02:04","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786553","file":"613b34338157e9.85285664.pdf","book_id":"3797900","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:02:19","updated_at":"2022-08-30 12:05:28","process_started_at":"2021-09-10 15:02:23","process_done_at":"2021-09-10 15:02:28","process_failed_at":null,"pages_count":"274","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"637eaf36990125f3fc66414d5d077c7a6e0899e1b8d86249f533e0e8a8efa592067d06e32b186162aea38f39902f8cd6006f7750d1f57875dc535006cbe74715","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۷۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"23521","title":"سازه‌های فولادی ۱","token":"42125a9a0b439cfb","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:36:48","updated_at":"2021-09-10 16:36:47","study_fields":[{"id":"295","title":"کارشناسی مهندسی عمران","degree_id":"7","token":"a92276d7bb52df48","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-06-22 09:47:48","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"23524","title":"سازه‌های فولادی ۲","token":"e5d8bb2df7b427d9","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:36:49","updated_at":"2021-09-10 16:36:47","study_fields":[{"id":"295","title":"کارشناسی مهندسی عمران","degree_id":"7","token":"a92276d7bb52df48","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-06-22 09:47:48","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","ebook_price_en":"16800","urlify":"%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"وی شای, جانلی گویو, دکتر سیدامیرحسین فقهی, دکتر نوشین یساول","tocStr":"","url":"/preview/9bb8da297e69d2ad/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B5-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19