فلور (فارسی) ایران شماره 10: تیره سازو فلور (فارسی) ایران شماره 10: تیره سازو

{"id":"3796044","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 10: تیره سازو","price":"۶۸‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9d7c35d059116fa5/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9d7c35d059116fa5/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9d7c35d059116fa5/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9d7c35d059116fa5/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9d7c35d059116fa5/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9d7c35d059116fa5/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9d7c35d059116fa5/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9d7c35d059116fa5/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9d7c35d059116fa5/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9d7c35d059116fa5/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۷۲","nobat_chap":"1","description":["دهمین شماره از مجموعه \"فلور ایران\" به معرفی \"تیره سازو\"، گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن در ایران و جهان اختصاص دارد. بخشی از مطالب به زبان انگلیسی تدوین شده، همچنین طرح‌هایی سیاه و سپید از این تیره گیاهی و گونه‌های آن در کتاب به چاپ رسیده است.",""],"pages_count":"80","keywords":"null","token":"9d7c35d059116fa5","created_at":"2020-07-28 20:54:41","updated_at":"2022-08-03 10:59:58","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-01 12:03:31","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918181","title":"ژیلا طاهری","firstname":"ژیلا","lastname":"طاهری","token":"006a6ac3ae382d80","created_at":"2020-04-19 08:51:49","updated_at":"2020-04-19 08:51:49","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918181","title":"ژیلا طاهری","firstname":"ژیلا","lastname":"طاهری","token":"006a6ac3ae382d80","created_at":"2020-04-19 08:51:49","updated_at":"2020-04-19 08:51:49","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784724","file":"5f205149c9a627.08400046.pdf","book_id":"3796044","toc":null,"created_at":"2020-07-28 20:54:42","updated_at":"2022-08-03 11:00:00","process_started_at":"2020-07-28 20:54:42","process_done_at":"2020-07-28 20:54:44","process_failed_at":null,"pages_count":"80","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3fea8c261903150885b3d6fe80b20a5c95bbd5cf22b2fe0eb206f22b0fac624c25490afbf28546a0e683724a8ffc12d88a0dfb4239c7a6c82905815643ddfd2d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۰"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"165","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-09-06 13:49:35","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-10-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88","ebook_price_en":"12000","urlify":"%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-10-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88","pages_count_fa":"۸۰","authorTitle":"ژیلا طاهری","tocStr":"","url":"/preview/9d7c35d059116fa5/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-10-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%88"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19