فلور (فارسی) ایران شماره 60: تیره سداب فلور (فارسی) ایران شماره 60: تیره سداب

توضیحات

شصتمین شماره از مجموعه "فلور ایران" به معرفی تیره سداب و گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی آن ها در ایران و جهان اختصاص دارد. بخشی از مطالب به زبان انگلیسی تدوین شده، همچنین طرح‌هایی سیاه و سپید از این تیره گیاهی و گونه‌های آن در کتاب به چاپ رسیده است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":109,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"9ee592ec2dbec239","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/eHZiEEhutkMpNAiQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/PqiVejNJlDENyWie.jpg","blurred":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/gDcmassjWciXmGop.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00025146530155374224,0.00028293281176994587,0.9985707930076022,0.9992479834692657]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.24613554775714874},{"x":0.8436974883079529,"y":0.24613554775714874},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":1,"str":"هسانشرس","boundary":[0.7714285850524902,0.24613554775714874,0.8436974883079529,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25921520590782166},{"x":0.653781533241272,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.24494649469852448,0.6554622054100037,0.25921520590782166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.24494649469852448},{"x":0.583193302154541,"y":0.24494649469852448},{"x":0.583193302154541,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":1,"str":"اضردمحم","boundary":[0.5277311205863953,0.24494649469852448,0.583193302154541,0.25921520590782166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6453781723976135,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5899159908294678,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":1,"str":"،يچرهوج","boundary":[0.5899159908294678,0.24494649469852448,0.6453781723976135,0.25921520590782166]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.26872771978378296},{"x":0.756302535533905,"y":0.26872771978378296},{"x":0.756302535533905,"y":0.28299644589424133},{"x":0.702521026134491,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":1,"str":"روآديدپ","boundary":[0.702521026134491,0.26872771978378296,0.756302535533905,0.28299644589424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7831932902336121,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.7613445520401001,0.26872771978378296,0.7831932902336121,0.28299644589424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7966386675834656,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7966386675834656,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7899159789085388,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.7899159789085388,0.26872771978378296,0.7966386675834656,0.28299644589424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8436974883079529,"y":0.26872771978378296},{"x":0.8436974883079529,"y":0.28299644589424133},{"x":0.8033613562583923,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":1,"str":"ناونع","boundary":[0.8033613562583923,0.26872771978378296,0.8436974883079529,0.28299644589424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2818073630332947},{"x":0.653781533241272,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.2675386369228363,0.6554622054100037,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":1,"str":"بادس","boundary":[0.5159664154052734,0.2675386369228363,0.5495798587799072,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2818073630332947},{"x":0.556302547454834,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":1,"str":"هريت","boundary":[0.556302547454834,0.2675386369228363,0.5798319578170776,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":1,"str":":ناريا","boundary":[0.5865546464920044,0.2675386369228363,0.6184874176979065,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":1,"str":"رولف","boundary":[0.6252101063728333,0.2675386369228363,0.6453781723976135,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2818073630332947},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":1,"str":"(Rutaceae)","boundary":[0.41680672764778137,0.2675386369228363,0.5092437267303467,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2675386369228363},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2675386369228363},{"x":0.3445378243923187,"y":0.2818073630332947},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":1,"str":"؛يچرهوج","boundary":[0.29075631499290466,0.2675386369228363,0.3445378243923187,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.2675386369228363},{"x":0.413445383310318,"y":0.2675386369228363},{"x":0.413445383310318,"y":0.2818073630332947},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":1,"str":"اضردمحم/","boundary":[0.3529411852359772,0.2675386369228363,0.413445383310318,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.2675386369228363},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2675386369228363},{"x":0.16470588743686676,"y":0.2818073630332947},{"x":0.15462185442447662,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.15462185442447662,0.2675386369228363,0.16470588743686676,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1731092482805252,"y":0.2675386369228363},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2675386369228363},{"x":0.20840336382389069,"y":0.2818073630332947},{"x":0.1731092482805252,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":1,"str":"يتطم","boundary":[0.1731092482805252,0.2675386369228363,0.20840336382389069,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2675386369228363},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2675386369228363},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2818073630332947},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":1,"str":"نارااتساريو","boundary":[0.21680672466754913,0.2675386369228363,0.2823529541492462,0.2818073630332947]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6554622054100037,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6218487620353699,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":1,"str":"يدسا","boundary":[0.6218487620353699,0.28894174098968506,0.6554622054100037,0.30321046710014343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6151260733604431,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6151260733604431,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5949580073356628,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":1,"str":"…","boundary":[0.5949580073356628,0.28894174098968506,0.6151260733604431,0.30321046710014343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":1,"str":")نارگيد","boundary":[0.5260504484176636,0.28894174098968506,0.5714285969734192,0.30321046710014343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28894174098968506},{"x":0.5882353186607361,"y":0.30321046710014343},{"x":0.578151285648346,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":1,"str":"و(","boundary":[0.578151285648346,0.28894174098968506,0.5882353186607361,0.30321046710014343]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7630252242088318,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":1,"str":"رشن","boundary":[0.7344537973403931,0.31272295117378235,0.7630252242088318,0.3269916772842407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8436974883079529,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":1,"str":"تاصخشم","boundary":[0.7697479128837585,0.31272295117378235,0.8436974883079529,0.3269916772842407]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3115338981151581},{"x":0.440336138010025,"y":0.3115338981151581},{"x":0.440336138010025,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4117647111415863,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"عتارم","boundary":[0.4117647111415863,0.3115338981151581,0.440336138010025,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3115338981151581},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3115338981151581},{"x":0.45210084319114685,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4470588266849518,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.3115338981151581,0.45210084319114685,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3115338981151581},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3115338981151581},{"x":0.49747899174690247,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4588235318660736,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"اهلگنج","boundary":[0.4588235318660736,0.3115338981151581,0.49747899174690247,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5546218752861023,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5042017102241516,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"تاقيقحت","boundary":[0.5042017102241516,0.3115338981151581,0.5546218752861023,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6033613681793213,"y":0.32580262422561646},{"x":0.561344563961029,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"هسسؤم","boundary":[0.561344563961029,0.3115338981151581,0.6033613681793213,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32580262422561646},{"x":0.610084056854248,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":":نارهت","boundary":[0.610084056854248,0.3115338981151581,0.6470588445663452,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3115338981151581},{"x":0.653781533241272,"y":0.3115338981151581},{"x":0.653781533241272,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6521008610725403,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6521008610725403,0.3115338981151581,0.653781533241272,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.3115338981151581},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3115338981151581},{"x":0.40504202246665955,"y":0.32580262422561646},{"x":0.37478992342948914,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"روشك","boundary":[0.37478992342948914,0.3115338981151581,0.40504202246665955,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3115338981151581},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3115338981151581},{"x":0.37142857909202576,"y":0.32580262422561646},{"x":0.36974790692329407,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.36974790692329407,0.3115338981151581,0.37142857909202576,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3115338981151581},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3115338981151581},{"x":0.3630252182483673,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3310924470424652,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"8317","boundary":[0.3310924470424652,0.3115338981151581,0.3630252182483673,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.3115338981151581},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3115338981151581},{"x":0.32773110270500183,"y":0.32580262422561646},{"x":0.32605043053627014,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.32605043053627014,0.3115338981151581,0.32773110270500183,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7647058963775635,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7126050591468811,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"يرهاظ","boundary":[0.7126050591468811,0.33531510829925537,0.7647058963775635,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.33531510829925537},{"x":0.8436974883079529,"y":0.33531510829925537},{"x":0.8436974883079529,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7697479128837585,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":1,"str":"تاصخشم","boundary":[0.7697479128837585,0.33531510829925537,0.8436974883079529,0.34958383440971375]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3483947813510895},{"x":0.653781533241272,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.3341260552406311,0.6554622054100037,0.3483947813510895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":1,"str":"801","boundary":[0.6218487620353699,0.3341260552406311,0.6453781723976135,0.3483947813510895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3341260552406311},{"x":0.583193302154541,"y":0.3341260552406311},{"x":0.583193302154541,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":1,"str":".روطم","boundary":[0.5478991866111755,0.3341260552406311,0.583193302154541,0.3483947813510895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":1,"str":":.ص","boundary":[0.5899159908294678,0.3341260552406311,0.6151260733604431,0.3483947813510895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8436974883079529,"y":0.37217599153518677},{"x":0.7882353067398071,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":1,"str":"تسورف","boundary":[0.7882353067398071,0.3579072654247284,0.8436974883079529,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3709869086742401},{"x":0.653781533241272,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.35671818256378174,0.6554622054100037,0.3709869086742401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":1,"str":"00","boundary":[0.6302521228790283,0.35671818256378174,0.6453781723976135,0.3709869086742401]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.3816884756088257},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3816884756088257},{"x":0.8436974883079529,"y":0.39595720171928406},{"x":0.805042028427124,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":1,"str":"تميق","boundary":[0.805042028427124,0.3816884756088257,0.8436974883079529,0.39595720171928406]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3947681188583374},{"x":0.653781533241272,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.38049939274787903,0.6554622054100037,0.3947681188583374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3947681188583374},{"x":0.605042040348053,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":1,"str":"00000","boundary":[0.605042040348053,0.38049939274787903,0.6453781723976135,0.3947681188583374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5983193516731262,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":1,"str":"لاير","boundary":[0.5731092691421509,0.38049939274787903,0.5983193516731262,0.3947681188583374]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4185493588447571},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"كباش","boundary":[0.8016806840896606,0.4042806327342987,0.8436974883079529,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4173602759838104},{"x":0.653781533241272,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.40309154987335205,0.6554622054100037,0.4173602759838104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6453781723976135,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":1,"str":"5-","boundary":[0.6302521228790283,0.40309154987335205,0.6453781723976135,0.4173602759838104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4173602759838104},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":1,"str":"077","boundary":[0.6033613681793213,0.40309154987335205,0.6285714507102966,0.4173602759838104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6033613681793213,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5949580073356628,0.40309154987335205,0.6033613681793213,0.4173602759838104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5932773351669312,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":1,"str":"173","boundary":[0.5680672526359558,0.40309154987335205,0.5932773351669312,0.4173602759838104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5596638917922974,0.40309154987335205,0.5680672526359558,0.4173602759838104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":1,"str":"401","boundary":[0.5327731370925903,0.40309154987335205,0.5579832196235657,0.4173602759838104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4173602759838104},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5243697762489319,0.40309154987335205,0.5327731370925903,0.4173602759838104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5226891040802002,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4173602759838104},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":1,"str":"471","boundary":[0.49747899174690247,0.40309154987335205,0.5226891040802002,0.4173602759838104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"تسرهف","boundary":[0.7260504364967346,0.42687276005744934,0.7831932902336121,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.42687276005744934},{"x":0.8436974883079529,"y":0.42687276005744934},{"x":0.8436974883079529,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"تيعضو","boundary":[0.7899159789085388,0.42687276005744934,0.8436974883079529,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7243697643280029,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":1,"str":"يسيون","boundary":[0.6756302714347839,0.42687276005744934,0.7243697643280029,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6453781723976135,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":1,"str":"ابيف","boundary":[0.6285714507102966,0.4256837069988251,0.6453781723976135,0.43995243310928345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6554622054100037,"y":0.43995243310928345},{"x":0.653781533241272,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.4256837069988251,0.6554622054100037,0.43995243310928345]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.45065397024154663},{"x":0.8436974883079529,"y":0.45065397024154663},{"x":0.8436974883079529,"y":0.464922696352005},{"x":0.7798319458961487,"y":0.464922696352005}]},"confidence":1,"str":"تشادداي","boundary":[0.7798319458961487,0.45065397024154663,0.8436974883079529,0.464922696352005]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6554622054100037,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46373364329338074},{"x":0.653781533241272,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.44946491718292236,0.6554622054100037,0.46373364329338074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5378151535987854,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":1,"str":":يسيلگنا","boundary":[0.5378151535987854,0.44946491718292236,0.5899159908294678,0.46373364329338074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6067227125167847,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5966386795043945,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5966386795043945,0.44946491718292236,0.6067227125167847,0.46373364329338074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6470588445663452,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6134454011917114,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":1,"str":"ناونع","boundary":[0.6134454011917114,0.44946491718292236,0.6470588445663452,0.46373364329338074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.44946491718292236},{"x":0.364705890417099,"y":0.44946491718292236},{"x":0.364705890417099,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3210084140300751,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.3210084140300751,0.44946491718292236,0.364705890417099,0.46373364329338074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.44946491718292236},{"x":0.38823530077934265,"y":0.44946491718292236},{"x":0.38823530077934265,"y":0.46373364329338074},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.37142857909202576,0.44946491718292236,0.38823530077934265,0.46373364329338074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.44946491718292236},{"x":0.43361344933509827,"y":0.44946491718292236},{"x":0.43361344933509827,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3966386616230011,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":1,"str":"Iran,","boundary":[0.3966386616230011,0.44946491718292236,0.43361344933509827,0.46373364329338074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4470588266849518,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4470588266849518,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4420168101787567,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.4420168101787567,0.44946491718292236,0.4470588266849518,0.46373364329338074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5327731370925903,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46373364329338074},{"x":0.45378151535987854,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":1,"str":"Rutaceae","boundary":[0.45378151535987854,0.44946491718292236,0.5327731370925903,0.46373364329338074]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.47324612736701965},{"x":0.8436974883079529,"y":0.47324612736701965},{"x":0.8436974883079529,"y":0.487514853477478},{"x":0.7798319458961487,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"تشادداي","boundary":[0.7798319458961487,0.47324612736701965,0.8436974883079529,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48632580041885376},{"x":0.653781533241272,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.4720570743083954,0.6554622054100037,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3781512677669525,"y":0.48632580041885376},{"x":0.35462185740470886,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"يلع","boundary":[0.35462185740470886,0.4720570743083954,0.3781512677669525,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4720570743083954},{"x":0.4319327771663666,"y":0.4720570743083954},{"x":0.4319327771663666,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3848739564418793,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"،ولناخاباب","boundary":[0.3848739564418793,0.4720570743083954,0.4319327771663666,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.4720570743083954},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4720570743083954},{"x":0.46890756487846375,"y":0.48632580041885376},{"x":0.43865546584129333,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"زيورپ","boundary":[0.43865546584129333,0.4720570743083954,0.46890756487846375,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5109243988990784,"y":0.48632580041885376},{"x":0.4739495813846588,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"،يدسا","boundary":[0.4739495813846588,0.4720570743083954,0.5109243988990784,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5277311205863953,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5176470875740051,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.5176470875740051,0.4720570743083954,0.5277311205863953,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5647059082984924,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"يطم","boundary":[0.5361344814300537,0.4720570743083954,0.5647059082984924,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":":نارااساريو","boundary":[0.5714285969734192,0.4720570743083954,0.6352941393852234,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15798319876194,"y":0.4720570743083954},{"x":0.18655462563037872,"y":0.4720570743083954},{"x":0.18655462563037872,"y":0.48632580041885376},{"x":0.15798319876194,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":".ناير","boundary":[0.15798319876194,0.4720570743083954,0.18655462563037872,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21176470816135406,"y":0.48632580041885376},{"x":0.19663865864276886,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"ظم","boundary":[0.19663865864276886,0.4720570743083954,0.21176470816135406,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4720570743083954},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4720570743083954},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48632580041885376},{"x":0.21848739683628082,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"هلا","boundary":[0.21848739683628082,0.4720570743083954,0.23193277418613434,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4720570743083954},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4720570743083954},{"x":0.25882354378700256,"y":0.48632580041885376},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"يلو","boundary":[0.2369747906923294,0.4720570743083954,0.25882354378700256,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3193277418613434,"y":0.48632580041885376},{"x":0.2655462324619293,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"،يموعطم","boundary":[0.2655462324619293,0.4720570743083954,0.3193277418613434,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4720570743083954},{"x":0.3529411852359772,"y":0.48632580041885376},{"x":0.32605043053627014,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":1,"str":"رغصا","boundary":[0.32605043053627014,0.4720570743083954,0.3529411852359772,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.49702733755111694},{"x":0.8436974883079529,"y":0.49702733755111694},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":1,"str":"عوضوم","boundary":[0.7932773232460022,0.49702733755111694,0.8436974883079529,0.5112960934638977]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5089179277420044},{"x":0.653781533241272,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.4946492314338684,0.6554622054100037,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"هايگ","boundary":[0.6252101063728333,0.4946492314338684,0.6453781723976135,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4946492314338684},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5089179277420044},{"x":0.583193302154541,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"يسانش","boundary":[0.583193302154541,0.4946492314338684,0.6235294342041016,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5731092691421509,0.4946492314338684,0.5815126299858093,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5596638917922974,0.4946492314338684,0.5680672526359558,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"ناريا","boundary":[0.5243697762489319,0.4946492314338684,0.5529412031173706,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5159664154052734,0.4946492314338684,0.5243697762489319,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5008403658866882,0.4946492314338684,0.5092437267303467,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4946492314338684},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5089179277420044},{"x":0.462184876203537,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":1,"str":"روطم","boundary":[0.462184876203537,0.4946492314338684,0.4941176474094391,0.5089179277420044]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5196195244789124},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5196195244789124},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"عوضوم","boundary":[0.7932773232460022,0.5196195244789124,0.8436974883079529,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5326991677284241},{"x":0.653781533241272,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.5184304118156433,0.6554622054100037,0.5326991677284241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":1,"str":"بادس","boundary":[0.6134454011917114,0.5184304118156433,0.6470588445663452,0.5326991677284241]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.542211651802063},{"x":0.7899159789085388,"y":0.542211651802063},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"هدوزفا","boundary":[0.7445378303527832,0.542211651802063,0.7899159789085388,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.542211651802063},{"x":0.8436974883079529,"y":0.542211651802063},{"x":0.8436974883079529,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"هسانش","boundary":[0.7949579954147339,0.542211651802063,0.8436974883079529,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5552912950515747},{"x":0.653781533241272,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.5410225987434387,0.6554622054100037,0.5552912950515747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5410225987434387},{"x":0.610084056854248,"y":0.5410225987434387},{"x":0.610084056854248,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":1,"str":"ي","boundary":[0.6000000238418579,0.5410225987434387,0.610084056854248,0.5552912950515747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":1,"str":"يطم","boundary":[0.6184874176979065,0.5410225987434387,0.6470588445663452,0.5552912950515747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5410225987434387},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":1,"str":"يدسا","boundary":[0.5596638917922974,0.5410225987434387,0.5932773351669312,0.5552912950515747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5659928917884827},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"هرگنك","boundary":[0.7310924530029297,0.5659928917884827,0.7731092572212219,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5659928917884827},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5659928917884827},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"يدنب","boundary":[0.7798319458961487,0.5659928917884827,0.8151260614395142,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.5659928917884827},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5659928917884827},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5802615880966187}]},"confidence":1,"str":"هدر","boundary":[0.8218487501144409,0.5659928917884827,0.8453781604766846,0.5802615880966187]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5790725350379944},{"x":0.653781533241272,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.5648037791252136,0.6554622054100037,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"378","boundary":[0.6218487620353699,0.5648037791252136,0.6453781723976135,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5648037791252136},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":1,"str":"QK","boundary":[0.5848739743232727,0.5648037791252136,0.6151260733604431,0.5790725350379944]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7731092572212219,"y":0.6028537750244141},{"x":0.729411780834198,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"ييويد","boundary":[0.729411780834198,0.5885850191116333,0.7731092572212219,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.5885850191116333},{"x":0.8151260614395142,"y":0.5885850191116333},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"يدنب","boundary":[0.7798319458961487,0.5885850191116333,0.8151260614395142,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.5885850191116333},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5885850191116333},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6028537750244141},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":1,"str":"هدر","boundary":[0.8218487501144409,0.5885850191116333,0.8453781604766846,0.6028537750244141]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.587395966053009},{"x":0.6554622054100037,"y":0.587395966053009},{"x":0.6554622054100037,"y":0.601664662361145},{"x":0.653781533241272,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.587395966053009,0.6554622054100037,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.587395966053009},{"x":0.6453781723976135,"y":0.587395966053009},{"x":0.6453781723976135,"y":0.601664662361145},{"x":0.6218487620353699,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"158","boundary":[0.6218487620353699,0.587395966053009,0.6453781723976135,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.587395966053009},{"x":0.6201680898666382,"y":0.587395966053009},{"x":0.6201680898666382,"y":0.601664662361145},{"x":0.6168067455291748,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.6168067455291748,0.587395966053009,0.6201680898666382,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.587395966053009},{"x":0.6151260733604431,"y":0.587395966053009},{"x":0.6151260733604431,"y":0.601664662361145},{"x":0.5899159908294678,"y":0.601664662361145}]},"confidence":1,"str":"455","boundary":[0.5899159908294678,0.587395966053009,0.6151260733604431,0.601664662361145]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6254459023475647},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"يلم","boundary":[0.6823529601097107,0.6111771464347839,0.7058823704719543,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"يسانشباتك","boundary":[0.7142857313156128,0.6111771464347839,0.7932773232460022,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6111771464347839},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6254459023475647},{"x":0.800000011920929,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"str":"هرامش","boundary":[0.800000011920929,0.6111771464347839,0.8436974883079529,0.6254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6242568492889404},{"x":0.653781533241272,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.6099880933761597,0.6554622054100037,0.6242568492889404]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6242568492889404},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":1,"str":"8307400","boundary":[0.5882353186607361,0.6099880933761597,0.6453781723976135,0.6242568492889404]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15462185442447662,"y":0.24494649469852448},{"x":0.8453781604766846,"y":0.24494649469852448},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6254459023475647},{"x":0.15462185442447662,"y":0.6254459023475647}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.14962185442447662,0.23794649469852447,0.8503781604766846,0.6324459023475647],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/HnZramkFGMLJqRaV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/ovSEnKUrOXBmnrtz.jpg","blurred":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/GBQmsXAgfHxVytNI.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.0001896177005824521,0.9986724807354582,0.9990712503111179]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.16646848618984222},{"x":0.4924369752407074,"y":0.16646848618984222},{"x":0.4924369752407074,"y":0.17954815924167633},{"x":0.46890756487846375,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":1,"str":"ادخ","boundary":[0.46890756487846375,0.16646848618984222,0.4924369752407074,0.17954815924167633]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5142857432365417,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5142857432365417,"y":0.17954815924167633},{"x":0.49915966391563416,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":1,"str":"مان","boundary":[0.49915966391563416,0.16646848618984222,0.5142857432365417,0.17954815924167633]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5310924649238586,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5210084319114685,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5210084319114685,0.16646848618984222,0.5310924649238586,0.17954815924167633]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18787157535552979},{"x":0.30756303668022156,"y":0.18787157535552979},{"x":0.30756303668022156,"y":0.19857312738895416},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":1,"str":"RUTACEAE","boundary":[0.21512605249881744,0.18787157535552979,0.30756303668022156,0.19857312738895416]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20808561146259308},{"x":0.23361344635486603,"y":0.21878716349601746},{"x":0.21512605249881744,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"M.","boundary":[0.21512605249881744,0.20808561146259308,0.23361344635486603,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2537815272808075,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2537815272808075,"y":0.21878716349601746},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"R.","boundary":[0.2386554628610611,0.20808561146259308,0.2537815272808075,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3210084140300751,"y":0.20808561146259308},{"x":0.3210084140300751,"y":0.21878716349601746},{"x":0.25882354378700256,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":1,"str":"Joharchi","boundary":[0.25882354378700256,0.20808561146259308,0.3210084140300751,0.21878716349601746]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22829964756965637},{"x":0.2705882489681244,"y":0.22829964756965637},{"x":0.2705882489681244,"y":0.23900118470191956},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"Boissier,","boundary":[0.21512605249881744,0.22829964756965637,0.2705882489681244,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.22829964756965637},{"x":0.29075631499290466,"y":0.22829964756965637},{"x":0.29075631499290466,"y":0.23900118470191956},{"x":0.27731093764305115,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"E.","boundary":[0.27731093764305115,0.22829964756965637,0.29075631499290466,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.22829964756965637},{"x":0.3344537913799286,"y":0.22829964756965637},{"x":0.3344537913799286,"y":0.23900118470191956},{"x":0.2974790036678314,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"1867:","boundary":[0.2974790036678314,0.22829964756965637,0.3344537913799286,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.22829964756965637},{"x":0.4000000059604645,"y":0.22829964756965637},{"x":0.4000000059604645,"y":0.23900118470191956},{"x":0.34117648005485535,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"Rutaceae","boundary":[0.34117648005485535,0.22829964756965637,0.4000000059604645,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.22829964756965637},{"x":0.42016807198524475,"y":0.22829964756965637},{"x":0.42016807198524475,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4084033668041229,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.4084033668041229,0.22829964756965637,0.42016807198524475,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.22829964756965637},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22829964756965637},{"x":0.4588235318660736,"y":0.23900118470191956},{"x":0.4285714328289032,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.4285714328289032,0.22829964756965637,0.4588235318660736,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23900118470191956},{"x":0.46890756487846375,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"Orientalis","boundary":[0.46890756487846375,0.22829964756965637,0.5310924649238586,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5378151535987854,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"1:","boundary":[0.5378151535987854,0.22829964756965637,0.5495798587799072,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6151260733604431,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"920-943.","boundary":[0.5579832196235657,0.22829964756965637,0.6151260733604431,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.22829964756965637},{"x":0.702521026134491,"y":0.22829964756965637},{"x":0.702521026134491,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6218487620353699,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"-Vvedensky,","boundary":[0.6218487620353699,0.22829964756965637,0.702521026134491,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7109243869781494,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"A.","boundary":[0.7109243869781494,0.22829964756965637,0.7260504364967346,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7411764860153198,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"I.","boundary":[0.7327731251716614,0.22829964756965637,0.7411764860153198,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":1,"str":"1949:","boundary":[0.7495798468589783,0.22829964756965637,0.7848739624023438,0.23900118470191956]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2722689211368561,"y":0.25208085775375366},{"x":0.2722689211368561,"y":0.26278239488601685},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"Rutaceae","boundary":[0.21512605249881744,0.25208085775375366,0.2722689211368561,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.25208085775375366},{"x":0.289075642824173,"y":0.25208085775375366},{"x":0.289075642824173,"y":0.26278239488601685},{"x":0.27899160981178284,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.27899160981178284,0.25208085775375366,0.289075642824173,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.25208085775375366},{"x":0.32605043053627014,"y":0.25208085775375366},{"x":0.32605043053627014,"y":0.26278239488601685},{"x":0.29411765933036804,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.29411765933036804,0.25208085775375366,0.32605043053627014,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.25208085775375366},{"x":0.37310925126075745,"y":0.25208085775375366},{"x":0.37310925126075745,"y":0.26278239488601685},{"x":0.3327731192111969,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"USSR","boundary":[0.3327731192111969,0.25208085775375366,0.37310925126075745,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3966386616230011,"y":0.25208085775375366},{"x":0.3966386616230011,"y":0.26278239488601685},{"x":0.3764705955982208,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"14:","boundary":[0.3764705955982208,0.25208085775375366,0.3966386616230011,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4588235318660736,"y":0.25208085775375366},{"x":0.4588235318660736,"y":0.26278239488601685},{"x":0.40168067812919617,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"198-242.","boundary":[0.40168067812919617,0.25208085775375366,0.4588235318660736,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.25208085775375366},{"x":0.46722689270973206,"y":0.25208085775375366},{"x":0.46722689270973206,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4638655483722687,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.4638655483722687,0.25208085775375366,0.46722689270973206,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5109243988990784,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26278239488601685},{"x":0.4722689092159271,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"Parsa,","boundary":[0.4722689092159271,0.25208085775375366,0.5109243988990784,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5310924649238586,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"A.","boundary":[0.5159664154052734,0.25208085775375366,0.5310924649238586,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5714285969734192,"y":0.25208085775375366},{"x":0.5714285969734192,"y":0.26278239488601685},{"x":0.534453809261322,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"1951:","boundary":[0.534453809261322,0.25208085775375366,0.5714285969734192,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5764706134796143,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.5764706134796143,0.25208085775375366,0.6067227125167847,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6268907785415649,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6268907785415649,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6134454011917114,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"de","boundary":[0.6134454011917114,0.25208085775375366,0.6268907785415649,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"l","boundary":[0.6336134672164917,0.25208085775375366,0.6369748115539551,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6470588445663452,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6470588445663452,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6369748115539551,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"ُ","boundary":[0.6369748115539551,0.24970273673534393,0.6470588445663452,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6823529601097107,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6823529601097107,"y":0.26278239488601685},{"x":0.653781533241272,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"Iran.","boundary":[0.653781533241272,0.25208085775375366,0.6823529601097107,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"1:","boundary":[0.6873949766159058,0.25208085775375366,0.6974790096282959,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7764706015586853,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7764706015586853,"y":0.26278239488601685},{"x":0.702521026134491,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"1495-1528.","boundary":[0.702521026134491,0.25208085775375366,0.7764706015586853,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7815126180648804,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.7815126180648804,0.25208085775375366,0.7848739624023438,0.26278239488601685]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2734839618206024},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2734839618206024},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2841854989528656},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"Townsend,","boundary":[0.21512605249881744,0.2734839618206024,0.2857142984867096,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2734839618206024},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2734839618206024},{"x":0.3042016923427582,"y":0.2841854989528656},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"C.","boundary":[0.29075631499290466,0.2734839618206024,0.3042016923427582,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.2734839618206024},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2734839618206024},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2841854989528656},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"C.","boundary":[0.30924370884895325,0.2734839618206024,0.32268908619880676,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.2734839618206024},{"x":0.364705890417099,"y":0.2734839618206024},{"x":0.364705890417099,"y":0.2841854989528656},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"1966:","boundary":[0.32773110270500183,0.2734839618206024,0.364705890417099,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.2734839618206024},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2734839618206024},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2841854989528656},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"Rutaceae","boundary":[0.36974790692329407,0.2734839618206024,0.4268907606601715,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.2734839618206024},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2734839618206024},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2841854989528656},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.43361344933509827,0.2734839618206024,0.4453781545162201,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.2734839618206024},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2734839618206024},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2841854989528656},{"x":0.45042017102241516,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"K.","boundary":[0.45042017102241516,0.2734839618206024,0.46554622054100037,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.2734839618206024},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2734839618206024},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2841854989528656},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"H.","boundary":[0.47058823704719543,0.2734839618206024,0.48571428656578064,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2841854989528656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"Rechinger","boundary":[0.4907563030719757,0.2734839618206024,0.5546218752861023,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2841854989528656},{"x":0.561344563961029,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"(ed.)","boundary":[0.561344563961029,0.2734839618206024,0.5882353186607361,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2841854989528656},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.5949580073356628,0.2734839618206024,0.6268907785415649,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"Iranica","boundary":[0.6336134672164917,0.2734839618206024,0.6756302714347839,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"36.","boundary":[0.6823529601097107,0.2734839618206024,0.7008403539657593,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"-Idem","boundary":[0.7058823704719543,0.2734839618206024,0.7445378303527832,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":1,"str":"1966:","boundary":[0.7495798468589783,0.2734839618206024,0.7848739624023438,0.2841854989528656]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2722689211368561,"y":0.2948870360851288},{"x":0.2722689211368561,"y":0.30558857321739197},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"Rutaceae","boundary":[0.21512605249881744,0.2948870360851288,0.2722689211368561,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.2948870360851288},{"x":0.289075642824173,"y":0.2948870360851288},{"x":0.289075642824173,"y":0.30558857321739197},{"x":0.27899160981178284,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.27899160981178284,0.2948870360851288,0.289075642824173,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.2948870360851288},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2948870360851288},{"x":0.30756303668022156,"y":0.30558857321739197},{"x":0.29411765933036804,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"P.","boundary":[0.29411765933036804,0.2948870360851288,0.30756303668022156,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.2948870360851288},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2948870360851288},{"x":0.32605043053627014,"y":0.30558857321739197},{"x":0.31092438101768494,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"H.","boundary":[0.31092438101768494,0.2948870360851288,0.32605043053627014,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2948870360851288},{"x":0.3680672347545624,"y":0.30558857321739197},{"x":0.3310924470424652,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"Davis","boundary":[0.3310924470424652,0.2948870360851288,0.3680672347545624,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4000000059604645,"y":0.30558857321739197},{"x":0.37310925126075745,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"(ed.)","boundary":[0.37310925126075745,0.2948870360851288,0.4000000059604645,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.2948870360851288},{"x":0.43865546584129333,"y":0.2948870360851288},{"x":0.43865546584129333,"y":0.30558857321739197},{"x":0.40672269463539124,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.40672269463539124,0.2948870360851288,0.43865546584129333,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.2948870360851288},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2948870360851288},{"x":0.45546218752861023,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4436974823474884,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.4436974823474884,0.2948870360851288,0.45546218752861023,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5058823823928833,"y":0.30558857321739197},{"x":0.4605042040348053,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"Turkey","boundary":[0.4605042040348053,0.2948870360851288,0.5058823823928833,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5226891040802002,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5109243988990784,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"2:","boundary":[0.5109243988990784,0.2948870360851288,0.5226891040802002,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5848739743232727,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5277311205863953,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"495-508.","boundary":[0.5277311205863953,0.2948870360851288,0.5848739743232727,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"-Idem","boundary":[0.5899159908294678,0.2948870360851288,0.6268907785415649,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30558857321739197},{"x":0.63193279504776,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"1968:","boundary":[0.63193279504776,0.2948870360851288,0.6672269105911255,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6722689270973206,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"Rutaceae","boundary":[0.6722689270973206,0.2948870360851288,0.7310924530029297,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.7361344695091248,0.2948870360851288,0.7478991746902466,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7529411911964417,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"T.","boundary":[0.7529411911964417,0.2948870360851288,0.7663865685462952,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7714285850524902,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":1,"str":"G.","boundary":[0.7714285850524902,0.2948870360851288,0.7848739624023438,0.30558857321739197]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3151010572910309},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3151010572910309},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"Tutin","boundary":[0.21512605249881744,0.3151010572910309,0.24705882370471954,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.3151010572910309},{"x":0.267226904630661,"y":0.3151010572910309},{"x":0.267226904630661,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2554621994495392,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.2554621994495392,0.3151010572910309,0.267226904630661,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3151010572910309},{"x":0.289075642824173,"y":0.3151010572910309},{"x":0.289075642824173,"y":0.32580262422561646},{"x":0.27563026547431946,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"al.","boundary":[0.27563026547431946,0.3151010572910309,0.289075642824173,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3310924470424652,"y":0.32580262422561646},{"x":0.2974790036678314,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"(eds.)","boundary":[0.2974790036678314,0.3151010572910309,0.3310924470424652,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3151010572910309},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3151010572910309},{"x":0.37142857909202576,"y":0.32580262422561646},{"x":0.33949580788612366,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.33949580788612366,0.3151010572910309,0.37142857909202576,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3151010572910309},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3151010572910309},{"x":0.43865546584129333,"y":0.32580262422561646},{"x":0.3798319399356842,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"Europaea","boundary":[0.3798319399356842,0.3151010572910309,0.43865546584129333,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3151010572910309},{"x":0.4588235318660736,"y":0.32580262422561646},{"x":0.4470588266849518,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"2:","boundary":[0.4470588266849518,0.3151010572910309,0.4588235318660736,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5226891040802002,"y":0.32580262422561646},{"x":0.46554622054100037,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"227-230.","boundary":[0.46554622054100037,0.3151010572910309,0.5226891040802002,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5327731370925903,"y":0.32580262422561646},{"x":0.529411792755127,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.529411792755127,0.3151010572910309,0.5327731370925903,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5915966629981995,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5411764979362488,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"Zohary,","boundary":[0.5411764979362488,0.3151010572910309,0.5915966629981995,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6168067455291748,"y":0.32580262422561646},{"x":0.5983193516731262,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"M.","boundary":[0.5983193516731262,0.3151010572910309,0.6168067455291748,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3151010572910309},{"x":0.658823549747467,"y":0.3151010572910309},{"x":0.658823549747467,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"1972:","boundary":[0.6235294342041016,0.3151010572910309,0.658823549747467,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7243697643280029,"y":0.32580262422561646},{"x":0.6672269105911255,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"Rutaceae","boundary":[0.6672269105911255,0.3151010572910309,0.7243697643280029,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.7327731251716614,0.3151010572910309,0.7445378303527832,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.7529411911964417,0.3151010572910309,0.7831932902336121,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33531510829925537},{"x":0.27731093764305115,"y":0.33531510829925537},{"x":0.27731093764305115,"y":0.34601664543151855},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"Palaestina","boundary":[0.21512605249881744,0.33531510829925537,0.27731093764305115,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.33531510829925537},{"x":0.29411765933036804,"y":0.33531510829925537},{"x":0.29411765933036804,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2840336263179779,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"2,","boundary":[0.2840336263179779,0.33531510829925537,0.29411765933036804,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.33531510829925537},{"x":0.32605043053627014,"y":0.33531510829925537},{"x":0.32605043053627014,"y":0.34601664543151855},{"x":0.2991596758365631,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"text:","boundary":[0.2991596758365631,0.33531510829925537,0.32605043053627014,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.33531510829925537},{"x":0.38823530077934265,"y":0.33531510829925537},{"x":0.38823530077934265,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"289-293.","boundary":[0.3310924470424652,0.33531510829925537,0.38823530077934265,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4470588266849518,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4470588266849518,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3932773172855377,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"–Hassan","boundary":[0.3932773172855377,0.33531510829925537,0.4470588266849518,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4756302535533905,"y":0.33531510829925537},{"x":0.4756302535533905,"y":0.34601664543151855},{"x":0.45210084319114685,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"–ud","boundary":[0.45210084319114685,0.33531510829925537,0.4756302535533905,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5058823823928833,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5058823823928833,"y":0.34601664543151855},{"x":0.48067227005958557,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"-din","boundary":[0.48067227005958557,0.33531510829925537,0.5058823823928833,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5226891040802002,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5226891040802002,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5109243988990784,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.5109243988990784,0.33531510829925537,0.5226891040802002,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"Ghazanfar,","boundary":[0.5277311205863953,0.33531510829925537,0.5983193516731262,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6268907785415649,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"SH.","boundary":[0.6016806960105896,0.33531510829925537,0.6268907785415649,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34601664543151855},{"x":0.63193279504776,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"A.","boundary":[0.63193279504776,0.33531510829925537,0.6470588445663452,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6504201889038086,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"1980:","boundary":[0.6504201889038086,0.33531510829925537,0.6873949766159058,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7495798468589783,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6924369931221008,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"Rutaceae","boundary":[0.6924369931221008,0.33531510829925537,0.7495798468589783,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7663865685462952,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7663865685462952,"y":0.34601664543151855},{"x":0.756302535533905,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.756302535533905,0.33531510829925537,0.7663865685462952,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7731092572212219,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"E.","boundary":[0.7731092572212219,0.33531510829925537,0.7848739624023438,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35552912950515747},{"x":0.24705882370471954,"y":0.35552912950515747},{"x":0.24705882370471954,"y":0.36623066663742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"Nasir","boundary":[0.21512605249881744,0.35552912950515747,0.24705882370471954,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2655462324619293,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2655462324619293,"y":0.36623066663742065},{"x":0.2537815272808075,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.2537815272808075,0.35552912950515747,0.2655462324619293,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2823529541492462,"y":0.35552912950515747},{"x":0.2823529541492462,"y":0.36623066663742065},{"x":0.2705882489681244,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"S.","boundary":[0.2705882489681244,0.35552912950515747,0.2823529541492462,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.35552912950515747},{"x":0.29579833149909973,"y":0.35552912950515747},{"x":0.29579833149909973,"y":0.36623066663742065},{"x":0.2873949706554413,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"I.","boundary":[0.2873949706554413,0.35552912950515747,0.29579833149909973,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3210084140300751,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3210084140300751,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3025210201740265,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"Ali","boundary":[0.3025210201740265,0.35552912950515747,0.3210084140300751,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.35552912950515747},{"x":0.35966387391090393,"y":0.35552912950515747},{"x":0.35966387391090393,"y":0.36623066663742065},{"x":0.32605043053627014,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"(eds.)","boundary":[0.32605043053627014,0.35552912950515747,0.35966387391090393,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3983193337917328,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3983193337917328,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3663865625858307,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.3663865625858307,0.35552912950515747,0.3983193337917328,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.35552912950515747},{"x":0.41680672764778137,"y":0.35552912950515747},{"x":0.41680672764778137,"y":0.36623066663742065},{"x":0.40504202246665955,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.40504202246665955,0.35552912950515747,0.41680672764778137,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35552912950515747},{"x":0.4756302535533905,"y":0.36623066663742065},{"x":0.42352941632270813,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"Pakistan","boundary":[0.42352941632270813,0.35552912950515747,0.4756302535533905,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5092437267303467,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5092437267303467,"y":0.36623066663742065},{"x":0.48067227005958557,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"132.","boundary":[0.48067227005958557,0.35552912950515747,0.5092437267303467,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5848739743232727,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"-Townsend","boundary":[0.5142857432365417,0.35552912950515747,0.5848739743232727,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.35552912950515747},{"x":0.605042040348053,"y":0.35552912950515747},{"x":0.605042040348053,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"C.","boundary":[0.5915966629981995,0.35552912950515747,0.605042040348053,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6252101063728333,"y":0.36623066663742065},{"x":0.610084056854248,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"C.","boundary":[0.610084056854248,0.35552912950515747,0.6252101063728333,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6655462384223938,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"1980:","boundary":[0.6302521228790283,0.35552912950515747,0.6655462384223938,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.35552912950515747},{"x":0.729411780834198,"y":0.35552912950515747},{"x":0.729411780834198,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"Rutaceae","boundary":[0.6705882549285889,0.35552912950515747,0.729411780834198,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"in","boundary":[0.7344537973403931,0.35552912950515747,0.7462185025215149,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7663865685462952,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7663865685462952,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7529411911964417,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"C.","boundary":[0.7529411911964417,0.35552912950515747,0.7663865685462952,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7714285850524902,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":1,"str":"C.","boundary":[0.7714285850524902,0.35552912950515747,0.7848739624023438,0.36623066663742065]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3876337707042694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"Townsend","boundary":[0.21512605249881744,0.3769322335720062,0.2806722819805145,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3769322335720062},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.2857142984867096,0.3769322335720062,0.2974790036678314,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3769322335720062},{"x":0.31596639752388,"y":0.3769322335720062},{"x":0.31596639752388,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"E.","boundary":[0.3025210201740265,0.3769322335720062,0.31596639752388,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.3769322335720062},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3769322335720062},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3193277418613434,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"Guest","boundary":[0.3193277418613434,0.3769322335720062,0.35630252957344055,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3876337707042694},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"(eds.)","boundary":[0.3613445460796356,0.3769322335720062,0.3949579894542694,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3876337707042694},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"Flora","boundary":[0.4000000059604645,0.3769322335720062,0.4319327771663666,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.3769322335720062},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3769322335720062},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3876337707042694},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.43865546584129333,0.3769322335720062,0.45042017102241516,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3769322335720062},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3769322335720062},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3876337707042694},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"Iraq","boundary":[0.45546218752861023,0.3769322335720062,0.48067227005958557,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.3769322335720062},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3769322335720062},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3876337707042694},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"4,","boundary":[0.48571428656578064,0.3769322335720062,0.49747899174690247,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"1:","boundary":[0.5008403658866882,0.3769322335720062,0.5126050710678101,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"454-","boundary":[0.5176470875740051,0.3769322335720062,0.5445378422737122,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3769322335720062},{"x":0.578151285648346,"y":0.3769322335720062},{"x":0.578151285648346,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":1,"str":"473.","boundary":[0.5512605309486389,0.3769322335720062,0.578151285648346,0.3876337707042694]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7546218633651733,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":1,"str":"بادس","boundary":[0.7176470756530762,0.39595720171928406,0.7546218633651733,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7630252242088318,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":1,"str":"هريت","boundary":[0.7630252242088318,0.39595720171928406,0.7848739624023438,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7159664034843445,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7126050591468811,0.39595720171928406,0.7159664034843445,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6571428775787354,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":1,"str":"تابكرم","boundary":[0.6571428775787354,0.39595720171928406,0.7058823704719543,0.40903687477111816]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7159664034843445,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6571428775787354,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"يچرهوج","boundary":[0.6571428775787354,0.41617122292518616,0.7159664034843445,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42925089597702026}]},"confidence":1,"str":"اضردمحم","boundary":[0.7226890921592712,0.41617122292518616,0.7848739624023438,0.42925089597702026]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7411764860153198,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7092437148094177,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"يفلع","boundary":[0.7092437148094177,0.43638524413108826,0.7411764860153198,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7462185025215149,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"ناهايگ","boundary":[0.7462185025215149,0.43638524413108826,0.7848739624023438,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7092437148094177,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7092437148094177,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.43638524413108826,0.7092437148094177,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6974790096282959,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6974790096282959,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6504201889038086,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"هچتخرد","boundary":[0.6504201889038086,0.43638524413108826,0.6974790096282959,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6117647290229797,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5731092691421509,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"يتخرد","boundary":[0.5731092691421509,0.43638524413108826,0.6117647290229797,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6285714507102966,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6201680898666382,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.6201680898666382,0.43638524413108826,0.6285714507102966,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6487395167350769,"y":0.43638524413108826},{"x":0.6487395167350769,"y":0.44946491718292236},{"x":0.6352941393852234,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.6352941393852234,0.43638524413108826,0.6487395167350769,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5714285969734192,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.43638524413108826,0.5714285969734192,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4756302535533905,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4756302535533905,"y":0.44946491718292236},{"x":0.45042017102241516,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.45042017102241516,0.43638524413108826,0.4756302535533905,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5092437267303467,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5092437267303467,"y":0.44946491718292236},{"x":0.48235294222831726,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":".وبدب","boundary":[0.48235294222831726,0.43638524413108826,0.5092437267303467,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5260504484176636,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5260504484176636,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5159664154052734,0.43638524413108826,0.5260504484176636,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5596638917922974,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5596638917922974,"y":0.44946491718292236},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"رطعم","boundary":[0.5310924649238586,0.43638524413108826,0.5596638917922974,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3663865625858307,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3663865625858307,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3327731192111969,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"لباقتم","boundary":[0.3327731192111969,0.43638524413108826,0.3663865625858307,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3831932842731476,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3831932842731476,"y":0.44946491718292236},{"x":0.37478992342948914,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.37478992342948914,0.43638524413108826,0.3831932842731476,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4302521049976349,"y":0.43638524413108826},{"x":0.4302521049976349,"y":0.44946491718292236},{"x":0.38823530077934265,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"بوانتم","boundary":[0.38823530077934265,0.43638524413108826,0.4302521049976349,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.43638524413108826},{"x":0.44873949885368347,"y":0.43638524413108826},{"x":0.44873949885368347,"y":0.44946491718292236},{"x":0.43697479367256165,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.43697479367256165,0.43638524413108826,0.44873949885368347,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3310924470424652,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3310924470424652,"y":0.44946491718292236},{"x":0.32773110270500183,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.32773110270500183,0.43638524413108826,0.3310924470424652,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.43638524413108826},{"x":0.24033613502979279,"y":0.43638524413108826},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44946491718292236},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.23529411852359772,0.43638524413108826,0.24033613502979279,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.43638524413108826},{"x":0.26050421595573425,"y":0.43638524413108826},{"x":0.26050421595573425,"y":0.44946491718292236},{"x":0.24873949587345123,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"رم","boundary":[0.24873949587345123,0.43638524413108826,0.26050421595573425,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2823529541492462,"y":0.43638524413108826},{"x":0.2823529541492462,"y":0.44946491718292236},{"x":0.267226904630661,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"ااي","boundary":[0.267226904630661,0.43638524413108826,0.2823529541492462,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3210084140300751,"y":0.43638524413108826},{"x":0.3210084140300751,"y":0.44946491718292236},{"x":0.29411765933036804,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"دااس","boundary":[0.29411765933036804,0.43638524413108826,0.3210084140300751,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43638524413108826},{"x":0.21848739683628082,"y":0.43638524413108826},{"x":0.21848739683628082,"y":0.44946491718292236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.43638524413108826,0.21848739683628082,0.44946491718292236]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4554102122783661},{"x":0.680672287940979,"y":0.4554102122783661},{"x":0.680672287940979,"y":0.4684898853302002},{"x":0.658823549747467,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"كر","boundary":[0.658823549747467,0.4554102122783661,0.680672287940979,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"نودب","boundary":[0.6941176652908325,0.4554102122783661,0.7226890921592712,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4684898853302002},{"x":0.729411780834198,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.729411780834198,0.4554102122783661,0.7378151416778564,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.7445378303527832,0.4554102122783661,0.7630252242088318,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4554102122783661},{"x":0.778151273727417,"y":0.4554102122783661},{"x":0.778151273727417,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.7714285850524902,0.4554102122783661,0.778151273727417,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4684898853302002},{"x":0.653781533241272,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.653781533241272,0.4554102122783661,0.6571428775787354,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"دغ","boundary":[0.6184874176979065,0.4554102122783661,0.6352941393852234,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.6403361558914185,0.4554102122783661,0.6470588445663452,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"طوقنم","boundary":[0.5428571701049805,0.4554102122783661,0.5798319578170776,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.5865546464920044,0.4554102122783661,0.6117647290229797,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.4554102122783661,0.5428571701049805,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4268907606601715,"y":0.4684898853302002},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.4084033668041229,0.4554102122783661,0.4268907606601715,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4684898853302002},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":".كراوشوگ","boundary":[0.43361344933509827,0.4554102122783661,0.4957983195781708,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"نودب","boundary":[0.5025210380554199,0.4554102122783661,0.5327731370925903,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.4554102122783661},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4554102122783661},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4684898853302002},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"نامو","boundary":[0.26218488812446594,0.4554102122783661,0.2840336263179779,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4684898853302002},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"داامرم","boundary":[0.29579833149909973,0.4554102122783661,0.3310924470424652,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4684898853302002},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"نواوعم","boundary":[0.33781513571739197,0.4554102122783661,0.3815126121044159,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.4554102122783661},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4554102122783661},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4684898853302002},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"ااه","boundary":[0.38823530077934265,0.4554102122783661,0.40672269463539124,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4554102122783661},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4554102122783661},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4684898853302002},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2369747906923294,0.4554102122783661,0.24033613502979279,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4684898853302002},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.21512605249881744,0.4554102122783661,0.23025210201740265,0.4684898853302002]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6890756487846375,"y":0.487514853477478},{"x":0.6470588445663452,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"گربسا","boundary":[0.6470588445663452,0.4744352102279663,0.6890756487846375,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7042016983032227,"y":0.487514853477478},{"x":0.702521026134491,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.702521026134491,0.4744352102279663,0.7042016983032227,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7428571581840515,"y":0.487514853477478},{"x":0.7260504364967346,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"نمام","boundary":[0.7260504364967346,0.4744352102279663,0.7428571581840515,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7848739624023438,"y":0.487514853477478},{"x":0.7495798468589783,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"تردم","boundary":[0.7495798468589783,0.4744352102279663,0.7848739624023438,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6453781723976135,"y":0.487514853477478},{"x":0.6336134672164917,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6336134672164917,0.4744352102279663,0.6453781723976135,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6268907785415649,"y":0.487514853477478},{"x":0.6201680898666382,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.6201680898666382,0.4744352102279663,0.6268907785415649,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6134454011917114,"y":0.487514853477478},{"x":0.605042040348053,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.605042040348053,0.4744352102279663,0.6134454011917114,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5983193516731262,"y":0.487514853477478},{"x":0.5915966629981995,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.5915966629981995,0.4744352102279663,0.5983193516731262,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5848739743232727,"y":0.487514853477478},{"x":0.5596638917922974,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"ييات","boundary":[0.5596638917922974,0.4744352102279663,0.5848739743232727,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5596638917922974,"y":0.487514853477478},{"x":0.556302547454834,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.556302547454834,0.4744352102279663,0.5596638917922974,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4470588266849518,"y":0.487514853477478},{"x":0.4319327771663666,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"اهب","boundary":[0.4319327771663666,0.4744352102279663,0.4470588266849518,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4744352102279663},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4744352102279663},{"x":0.48571428656578064,"y":0.487514853477478},{"x":0.4588235318660736,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"دعاق","boundary":[0.4588235318660736,0.4744352102279663,0.48571428656578064,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5042017102241516,"y":0.487514853477478},{"x":0.4924369752407074,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4924369752407074,0.4744352102279663,0.5042017102241516,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5193277597427368,"y":0.487514853477478},{"x":0.5109243988990784,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5109243988990784,0.4744352102279663,0.5193277597427368,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5478991866111755,"y":0.487514853477478},{"x":0.5260504484176636,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"ادج","boundary":[0.5260504484176636,0.4744352102279663,0.5478991866111755,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3613445460796356,"y":0.487514853477478},{"x":0.3210084140300751,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"گربلگ","boundary":[0.3210084140300751,0.4744352102279663,0.3613445460796356,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4744352102279663},{"x":0.413445383310318,"y":0.4744352102279663},{"x":0.413445383310318,"y":0.487514853477478},{"x":0.3663865625858307,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":".هتاسويپ","boundary":[0.3663865625858307,0.4744352102279663,0.413445383310318,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.4744352102279663},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4744352102279663},{"x":0.29579833149909973,"y":0.487514853477478},{"x":0.26050421595573425,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"واووه","boundary":[0.26050421595573425,0.4744352102279663,0.29579833149909973,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3193277418613434,"y":0.487514853477478},{"x":0.3008403480052948,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"ااه","boundary":[0.3008403480052948,0.4744352102279663,0.3193277418613434,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4744352102279663},{"x":0.24033613502979279,"y":0.487514853477478},{"x":0.2369747906923294,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2369747906923294,0.4744352102279663,0.24033613502979279,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23025210201740265,"y":0.487514853477478},{"x":0.21512605249881744,"y":0.487514853477478}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.21512605249881744,0.4744352102279663,0.23025210201740265,0.487514853477478]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.49346017837524414},{"x":0.729411780834198,"y":0.49346017837524414},{"x":0.729411780834198,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"هبل","boundary":[0.7159664034843445,0.49346017837524414,0.729411780834198,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7428571581840515,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7361344695091248,0.49346017837524414,0.7428571581840515,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"تردم","boundary":[0.7495798468589783,0.49346017837524414,0.7848739624023438,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"يساوم","boundary":[0.6420168280601501,0.49346017837524414,0.6823529601097107,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7142857313156128,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.6890756487846375,0.49346017837524414,0.7142857313156128,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.49346017837524414,0.6420168280601501,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6302521228790283,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.6235294342041016,0.49346017837524414,0.6302521228790283,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5065398216247559},{"x":0.610084056854248,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.610084056854248,0.49346017837524414,0.6184874176979065,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6016806960105896,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.5949580073356628,0.49346017837524414,0.6016806960105896,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5899159908294678,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"ييات","boundary":[0.5647059082984924,0.49346017837524414,0.5899159908294678,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5630252361297607,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5596638917922974,0.49346017837524414,0.5630252361297607,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.49346017837524414},{"x":0.39159664511680603,"y":0.49346017837524414},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5065398216247559},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"چرپ","boundary":[0.37142857909202576,0.49346017837524414,0.39159664511680603,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.49346017837524414},{"x":0.41848739981651306,"y":0.49346017837524414},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4000000059604645,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":".راد","boundary":[0.4000000059604645,0.49346017837524414,0.41848739981651306,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.49346017837524414},{"x":0.44873949885368347,"y":0.49346017837524414},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"قبط","boundary":[0.4268907606601715,0.49346017837524414,0.44873949885368347,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4756302535533905,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.4571428596973419,0.49346017837524414,0.4756302535533905,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5058823823928833,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5065398216247559},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":".ادج","boundary":[0.48067227005958557,0.49346017837524414,0.5058823823928833,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5512605309486389,"y":0.49346017837524414},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"نووعم","boundary":[0.5142857432365417,0.49346017837524414,0.5512605309486389,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24537815153598785,"y":0.49346017837524414},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"رابارب","boundary":[0.21512605249881744,0.49346017837524414,0.24537815153598785,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2655462324619293,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.2521008551120758,0.49346017837524414,0.2655462324619293,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2873949706554413,"y":0.49346017837524414},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5065398216247559},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"ااي","boundary":[0.2722689211368561,0.49346017837524414,0.2873949706554413,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.49346017837524414},{"x":0.34117648005485535,"y":0.49346017837524414},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5065398216247559},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"يوااسم","boundary":[0.29411765933036804,0.49346017837524414,0.34117648005485535,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.49346017837524414},{"x":0.35966387391090393,"y":0.49346017837524414},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.3478991687297821,0.49346017837524414,0.35966387391090393,0.5065398216247559]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.512485146522522},{"x":0.7478991746902466,"y":0.512485146522522},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"گربلگ","boundary":[0.7092437148094177,0.512485146522522,0.7478991746902466,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.512485146522522},{"x":0.7848739624023438,"y":0.512485146522522},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"دادعت","boundary":[0.7546218633651733,0.512485146522522,0.7848739624023438,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.512485146522522},{"x":0.6739495992660522,"y":0.512485146522522},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"رتشيب","boundary":[0.6436975002288818,0.512485146522522,0.6739495992660522,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.512485146522522},{"x":0.6890756487846375,"y":0.512485146522522},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5255647897720337},{"x":0.680672287940979,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.680672287940979,0.512485146522522,0.6890756487846375,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.512485146522522},{"x":0.707563042640686,"y":0.512485146522522},{"x":0.707563042640686,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6957983374595642,0.512485146522522,0.707563042640686,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.512485146522522},{"x":0.6436975002288818,"y":0.512485146522522},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.512485146522522,0.6436975002288818,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.512485146522522},{"x":0.63193279504776,"y":0.512485146522522},{"x":0.63193279504776,"y":0.5255647897720337},{"x":0.610084056854248,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"ادج","boundary":[0.610084056854248,0.512485146522522,0.63193279504776,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.512485146522522},{"x":0.610084056854248,"y":0.512485146522522},{"x":0.610084056854248,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6067227125167847,0.512485146522522,0.610084056854248,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.512485146522522},{"x":0.5697479248046875,"y":0.512485146522522},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"رث","boundary":[0.5579832196235657,0.512485146522522,0.5697479248046875,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.512485146522522},{"x":0.5983193516731262,"y":0.512485146522522},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"ادح","boundary":[0.5764706134796143,0.512485146522522,0.5983193516731262,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.512485146522522},{"x":0.5512605309486389,"y":0.512485146522522},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.5428571701049805,0.512485146522522,0.5512605309486389,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.512485146522522},{"x":0.30756303668022156,"y":0.512485146522522},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5255647897720337},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"يماقوف","boundary":[0.2705882489681244,0.512485146522522,0.30756303668022156,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.512485146522522},{"x":0.3613445460796356,"y":0.512485146522522},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"نادوخت","boundary":[0.3142857253551483,0.512485146522522,0.3613445460796356,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.512485146522522},{"x":0.4084033668041229,"y":0.512485146522522},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5255647897720337},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":".هتسويپ","boundary":[0.3663865625858307,0.512485146522522,0.4084033668041229,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.512485146522522},{"x":0.43361344933509827,"y":0.512485146522522},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.4252100884914398,0.512485146522522,0.43361344933509827,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.512485146522522},{"x":0.4722689092159271,"y":0.512485146522522},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"دعاق","boundary":[0.4470588266849518,0.512485146522522,0.4722689092159271,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.512485146522522},{"x":0.4924369752407074,"y":0.512485146522522},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5255647897720337},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4789915978908539,0.512485146522522,0.4924369752407074,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.512485146522522},{"x":0.507563054561615,"y":0.512485146522522},{"x":0.507563054561615,"y":0.5255647897720337},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.49915966391563416,0.512485146522522,0.507563054561615,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.512485146522522},{"x":0.5361344814300537,"y":0.512485146522522},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"هويم","boundary":[0.5126050710678101,0.512485146522522,0.5361344814300537,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.512485146522522},{"x":0.2689075767993927,"y":0.512485146522522},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5255647897720337},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2655462324619293,0.512485146522522,0.2689075767993927,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.512485146522522},{"x":0.25882354378700256,"y":0.512485146522522},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5255647897720337},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":1,"str":"هتاسويپ","boundary":[0.21512605249881744,0.512485146522522,0.25882354378700256,0.5255647897720337]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5445897579193115},{"x":0.756302535533905,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"هچرب","boundary":[0.756302535533905,0.5315101146697998,0.7848739624023438,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5445897579193115},{"x":0.75126051902771,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.75126051902771,0.5315101146697998,0.7546218633651733,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.7378151416778564,0.5315101146697998,0.7445378303527832,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.7226890921592712,0.5315101146697998,0.7310924530029297,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.7092437148094177,0.5315101146697998,0.7159664034843445,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5315101146697998},{"x":0.702521026134491,"y":0.5315101146697998},{"x":0.702521026134491,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.6773109436035156,0.5315101146697998,0.702521026134491,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.6605042219161987,0.5315101146697998,0.6756302714347839,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6571428775787354,0.5315101146697998,0.6605042219161987,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"هچرب","boundary":[0.6218487620353699,0.5315101146697998,0.6504201889038086,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5315101146697998},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5315101146697998},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5445897579193115},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"دعاق","boundary":[0.46722689270973206,0.5315101146697998,0.4941176474094391,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5008403658866882,0.5315101146697998,0.5126050710678101,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"طقف","boundary":[0.5210084319114685,0.5315101146697998,0.5428571701049805,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"تردم","boundary":[0.5495798587799072,0.5315101146697998,0.5848739743232727,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5915966629981995,0.5315101146697998,0.6016806960105896,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6084033846855164,0.5315101146697998,0.6201680898666382,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5315101146697998},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5315101146697998},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5445897579193115},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"هتسويپ","boundary":[0.39159664511680603,0.5315101146697998,0.4285714328289032,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5315101146697998},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5315101146697998},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5445897579193115},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.4470588266849518,0.5315101146697998,0.45546218752861023,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.5315101146697998},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5315101146697998},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5445897579193115},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.38655462861061096,0.5315101146697998,0.38991597294807434,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.3529411852359772,0.5315101146697998,0.3798319399356842,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5315101146697998},{"x":0.267226904630661,"y":0.5315101146697998},{"x":0.267226904630661,"y":0.5445897579193115},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"هاچرب","boundary":[0.23193277418613434,0.5315101146697998,0.267226904630661,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5315101146697998},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5315101146697998},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5445897579193115},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"داداعت","boundary":[0.27394959330558777,0.5315101146697998,0.31092438101768494,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.3176470696926117,0.5315101146697998,0.3327731192111969,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5445897579193115},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.33949580788612366,0.5315101146697998,0.3512605130672455,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5315101146697998},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5315101146697998},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5445897579193115},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.21848739683628082,0.5315101146697998,0.23025210201740265,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5315101146697998},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5315101146697998},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5445897579193115},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.5315101146697998,0.21848739683628082,0.5445897579193115]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5505350828170776},{"x":0.507563054561615,"y":0.5505350828170776},{"x":0.507563054561615,"y":0.5636147260665894},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"هماد","boundary":[0.48739495873451233,0.5505350828170776,0.507563054561615,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":".يلاقترپ","boundary":[0.5142857432365417,0.5505350828170776,0.5596638917922974,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5663865804672241,0.5505350828170776,0.5747899413108826,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"لوسو","boundary":[0.5815126299858093,0.5505350828170776,0.6151260733604431,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"امووع","boundary":[0.6285714507102966,0.5505350828170776,0.6638655662536621,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"ويم","boundary":[0.6756302714347839,0.5505350828170776,0.6924369931221008,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":".هتسويپ","boundary":[0.6991596817970276,0.5505350828170776,0.7394958138465881,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5505350828170776},{"x":0.756302535533905,"y":0.5505350828170776},{"x":0.756302535533905,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.7478991746902466,0.5505350828170776,0.756302535533905,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"ادج","boundary":[0.7630252242088318,0.5505350828170776,0.7831932902336121,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5505350828170776},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5505350828170776},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5636147260665894},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.27731093764305115,0.5505350828170776,0.29243698716163635,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5505350828170776},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5505350828170776},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"مروسودمآ","boundary":[0.3008403480052948,0.5505350828170776,0.35462185740470886,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5505350828170776},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5505350828170776},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.3613445460796356,0.5505350828170776,0.37142857909202576,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5505350828170776},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"مروسودمآ","boundary":[0.3764705955982208,0.5505350828170776,0.4319327771663666,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5505350828170776},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5505350828170776},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5636147260665894},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"نودب","boundary":[0.43865546584129333,0.5505350828170776,0.46722689270973206,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5505350828170776},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5505350828170776},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.4739495813846588,0.5505350828170776,0.48571428656578064,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.5505350828170776},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5505350828170776},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2722689211368561,0.5505350828170776,0.27563026547431946,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5505350828170776},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5505350828170776},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5636147260665894},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":1,"str":"يليطتسم","boundary":[0.21512605249881744,0.5505350828170776,0.2655462324619293,0.5636147260665894]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":1,"str":"يويل","boundary":[0.7344537973403931,0.5695600509643555,0.7630252242088318,0.5826396942138672]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.7764706015586853,0.5695600509643555,0.7848739624023438,0.5826396942138672]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5826396942138672},{"x":0.729411780834198,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.729411780834198,0.5695600509643555,0.7327731251716614,0.5826396942138672]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":1,"str":".تسار","boundary":[0.5882353186607361,0.5695600509643555,0.6252101063728333,0.5826396942138672]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.6336134672164917,0.5695600509643555,0.6420168280601501,0.5826396942138672]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5826396942138672},{"x":0.653781533241272,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":1,"str":"ديوخ","boundary":[0.653781533241272,0.5695600509643555,0.6857143044471741,0.5826396942138672]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":1,"str":"نينج","boundary":[0.6924369931221008,0.5695600509643555,0.7226890921592712,0.5826396942138672]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.16646848618984222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16646848618984222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5826396942138672},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.15946848618984222,0.7898739624023438,0.5896396942138672],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"1-","boundary":[0.7680672407150269,0.6076099872589111,0.7848739624023438,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.7495798468589783,0.6076099872589111,0.7680672407150269,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6076099872589111},{"x":0.729411780834198,"y":0.6076099872589111},{"x":0.729411780834198,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"نمام","boundary":[0.7126050591468811,0.6076099872589111,0.729411780834198,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7361344695091248,0.6076099872589111,0.7478991746902466,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6890756487846375,0.6076099872589111,0.6924369931221008,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6206896305084229},{"x":0.610084056854248,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"ابيز","boundary":[0.610084056854248,0.6076099872589111,0.6285714507102966,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.6076099872589111,0.6420168280601501,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"گرزب","boundary":[0.6487395167350769,0.6076099872589111,0.6823529601097107,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6076099872589111},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6206896305084229},{"x":0.605042040348053,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.605042040348053,0.6076099872589111,0.6084033846855164,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"چرپ","boundary":[0.5764706134796143,0.6076099872589111,0.5983193516731262,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"ديوخ","boundary":[0.5159664154052734,0.6076099872589111,0.5462185144424438,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5546218752861023,0.6076099872589111,0.5663865804672241,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6076099872589111},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.6076099872589111,0.5092437267303467,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6076099872589111},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6076099872589111},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.4739495813846588,0.6076099872589111,0.49915966391563416,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6076099872589111},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6076099872589111},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"هماش","boundary":[0.4285714328289032,0.6076099872589111,0.45378151535987854,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6076099872589111},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6076099872589111},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.4605042040348053,0.6076099872589111,0.4722689092159271,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6076099872589111},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6076099872589111},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6206896305084229},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"درف","boundary":[0.38823530077934265,0.6076099872589111,0.40672269463539124,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6076099872589111},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6076099872589111},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6206896305084229},{"x":0.413445383310318,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.413445383310318,0.6076099872589111,0.4268907606601715,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6206896305084229},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"3.","boundary":[0.2218487411737442,0.6099880933761597,0.23361344635486603,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6099880933761597},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6206896305084229},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":1,"str":"Dictamnus","boundary":[0.2386554628610611,0.6099880933761597,0.3142857253551483,0.6206896305084229]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.626634955406189},{"x":0.7848739624023438,"y":0.626634955406189},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6397145986557007},{"x":0.778151273727417,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.626634955406189,0.7848739624023438,0.6397145986557007]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.626634955406189},{"x":0.7764706015586853,"y":0.626634955406189},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.7579832077026367,0.626634955406189,0.7764706015586853,0.6397145986557007]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.626634955406189},{"x":0.7378151416778564,"y":0.626634955406189},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6397145986557007},{"x":0.729411780834198,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":1,"str":"نم","boundary":[0.729411780834198,0.626634955406189,0.7378151416778564,0.6397145986557007]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.626634955406189},{"x":0.756302535533905,"y":0.626634955406189},{"x":0.756302535533905,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7445378303527832,0.626634955406189,0.756302535533905,0.6397145986557007]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.626634955406189},{"x":0.7092437148094177,"y":0.626634955406189},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.626634955406189,0.7092437148094177,0.6397145986557007]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.626634955406189},{"x":0.6991596817970276,"y":0.626634955406189},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":1,"str":"چرپ","boundary":[0.6773109436035156,0.626634955406189,0.6991596817970276,0.6397145986557007]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.626634955406189},{"x":0.6470588445663452,"y":0.626634955406189},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":1,"str":"تسار","boundary":[0.6117647290229797,0.626634955406189,0.6470588445663452,0.6397145986557007]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.626634955406189},{"x":0.6672269105911255,"y":0.626634955406189},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6554622054100037,0.626634955406189,0.6672269105911255,0.6397145986557007]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.626634955406189},{"x":0.22689075767993927,"y":0.626634955406189},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6397145986557007},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.2201680690050125,0.626634955406189,0.22689075767993927,0.6397145986557007]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"2-","boundary":[0.7680672407150269,0.6456599235534668,0.7848739624023438,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.7495798468589783,0.6456599235534668,0.7680672407150269,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6456599235534668},{"x":0.729411780834198,"y":0.6456599235534668},{"x":0.729411780834198,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"درز","boundary":[0.7092437148094177,0.6456599235534668,0.729411780834198,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6587395668029785},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7361344695091248,0.6456599235534668,0.7478991746902466,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.6957983374595642,0.6456599235534668,0.7042016983032227,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6456599235534668},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6456599235534668},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6587395668029785},{"x":0.40336135029792786,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"لوسو","boundary":[0.40336135029792786,0.6456599235534668,0.43697479367256165,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6587395668029785},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"ويم","boundary":[0.45546218752861023,0.6456599235534668,0.4722689092159271,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6587395668029785},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":",زمرق","boundary":[0.48067227005958557,0.6456599235534668,0.5092437267303467,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"تردم","boundary":[0.5159664154052734,0.6456599235534668,0.5512605309486389,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5579832196235657,0.6456599235534668,0.5680672526359558,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"ديفس","boundary":[0.5747899413108826,0.6456599235534668,0.6033613681793213,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6587395668029785},{"x":0.610084056854248,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.610084056854248,0.6456599235534668,0.6201680898666382,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6587395668029785},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"ليام","boundary":[0.6268907785415649,0.6456599235534668,0.6504201889038086,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6587395668029785},{"x":0.658823549747467,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"يها","boundary":[0.658823549747467,0.6456599235534668,0.6823529601097107,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6456599235534668},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6456599235534668},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6587395668029785},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.2201680690050125,0.6456599235534668,0.22689075767993927,0.6587395668029785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6789536476135254},{"x":0.778151273727417,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.6658739447593689,0.7848739624023438,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.7579832077026367,0.6658739447593689,0.7764706015586853,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"درز","boundary":[0.6201680898666382,0.6658739447593689,0.6403361558914185,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6470588445663452,0.6658739447593689,0.6571428775787354,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"ليام","boundary":[0.6638655662536621,0.6658739447593689,0.6873949766159058,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.6957983374595642,0.6658739447593689,0.7042016983032227,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"ديفس","boundary":[0.7092437148094177,0.6658739447593689,0.7378151416778564,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6658739447593689},{"x":0.756302535533905,"y":0.6658739447593689},{"x":0.756302535533905,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7445378303527832,0.6658739447593689,0.756302535533905,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6151260733604431,0.6658739447593689,0.6184874176979065,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6658739447593689},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6658739447593689},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6789536476135254},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"گمر","boundary":[0.47058823704719543,0.6658739447593689,0.49747899174690247,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"يماوغرا","boundary":[0.5260504484176636,0.6658739447593689,0.5714285969734192,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6658739447593689},{"x":0.610084056854248,"y":0.6658739447593689},{"x":0.610084056854248,"y":0.6789536476135254},{"x":0.578151285648346,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"يهاگ","boundary":[0.578151285648346,0.6658739447593689,0.610084056854248,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6658739447593689},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6658739447593689},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6789536476135254},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.46722689270973206,0.6658739447593689,0.47058823704719543,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"راماس","boundary":[0.3983193337917328,0.6658739447593689,0.4302521049976349,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6658739447593689},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6789536476135254},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"ويم","boundary":[0.4420168101787567,0.6658739447593689,0.4588235318660736,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3932773172855377,0.6658739447593689,0.3966386616230011,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6658739447593689},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6658739447593689},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6789536476135254},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"ش","boundary":[0.3781512677669525,0.6658739447593689,0.38655462861061096,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3008403480052948,"y":0.6789536476135254},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"يلاقترپ","boundary":[0.26050421595573425,0.6658739447593689,0.3008403480052948,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6789536476135254},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.30924370884895325,0.6658739447593689,0.3176470696926117,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6789536476135254},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"پرا","boundary":[0.32268908619880676,0.6658739447593689,0.3495798408985138,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6658739447593689},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6789536476135254},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"وزي","boundary":[0.35798320174217224,0.6658739447593689,0.3781512677669525,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6658739447593689},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6658739447593689},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.21680672466754913,0.6658739447593689,0.2235294133424759,0.6789536476135254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"3-","boundary":[0.7680672407150269,0.6848989129066467,0.7848739624023438,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.7495798468589783,0.6848989129066467,0.7680672407150269,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7361344695091248,0.6848989129066467,0.7478991746902466,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6979786157608032},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.7277311086654663,0.6848989129066467,0.7344537973403931,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.6235294342041016,0.6848989129066467,0.6420168280601501,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6848989129066467},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6979786157608032},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"زجب(يگربلگ","boundary":[0.6487395167350769,0.6848989129066467,0.7210084199905396,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":")يروحم","boundary":[0.5394958257675171,0.6848989129066467,0.5899159908294678,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6848989129066467},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.5983193516731262,0.6848989129066467,0.6218487620353699,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6979786157608032},{"x":0.534453809261322,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.6848989129066467,0.5378151535987854,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6848989129066467},{"x":0.529411792755127,"y":0.6848989129066467},{"x":0.529411792755127,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.5025210380554199,0.6848989129066467,0.529411792755127,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6848989129066467},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.4907563030719757,0.6848989129066467,0.5025210380554199,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6848989129066467},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6848989129066467},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6979786157608032},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.48067227005958557,0.6848989129066467,0.48739495873451233,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6979786157608032},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.46722689270973206,0.6848989129066467,0.4756302535533905,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6979786157608032},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.45378151535987854,0.6848989129066467,0.4605042040348053,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6979786157608032},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"هماش","boundary":[0.40168067812919617,0.6848989129066467,0.4252100884914398,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6979786157608032},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"راب","boundary":[0.4319327771663666,0.6848989129066467,0.4470588266849518,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6848989129066467},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.3462184965610504,0.6848989129066467,0.3781512677669525,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6848989129066467},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6979786157608032},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.3848739564418793,0.6848989129066467,0.4000000059604645,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.68727707862854},{"x":0.22857142984867096,"y":0.68727707862854},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6979786157608032},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21680672466754913,0.68727707862854,0.22857142984867096,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.68727707862854},{"x":0.267226904630661,"y":0.68727707862854},{"x":0.267226904630661,"y":0.6979786157608032},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":1,"str":"Ruta","boundary":[0.23361344635486603,0.68727707862854,0.267226904630661,0.6979786157608032]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7848739624023438,"y":0.717003583908081},{"x":0.778151273727417,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.7039238810539246,0.7848739624023438,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7764706015586853,"y":0.717003583908081},{"x":0.7579832077026367,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.7579832077026367,0.7039238810539246,0.7764706015586853,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7579832077026367,"y":0.717003583908081},{"x":0.7462185025215149,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7462185025215149,0.7039238810539246,0.7579832077026367,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7428571581840515,"y":0.717003583908081},{"x":0.7361344695091248,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.7361344695091248,0.7039238810539246,0.7428571581840515,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7310924530029297,"y":0.717003583908081},{"x":0.6857143044471741,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"يگربلگ","boundary":[0.6857143044471741,0.7039238810539246,0.7310924530029297,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6840336322784424,"y":0.717003583908081},{"x":0.680672287940979,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.7039238810539246,0.6840336322784424,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6756302714347839,"y":0.717003583908081},{"x":0.6487395167350769,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.6487395167350769,0.7039238810539246,0.6756302714347839,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5983193516731262,"y":0.717003583908081},{"x":0.5882353186607361,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5882353186607361,0.7039238810539246,0.5983193516731262,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6302521228790283,"y":0.717003583908081},{"x":0.6084033846855164,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"داس","boundary":[0.6084033846855164,0.7039238810539246,0.6302521228790283,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7039238810539246},{"x":0.6487395167350769,"y":0.717003583908081},{"x":0.6369748115539551,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6369748115539551,0.7039238810539246,0.6487395167350769,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5865546464920044,"y":0.717003583908081},{"x":0.5798319578170776,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.5798319578170776,0.7039238810539246,0.5865546464920044,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7039238810539246},{"x":0.5731092691421509,"y":0.717003583908081},{"x":0.5361344814300537,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"هچگرب","boundary":[0.5361344814300537,0.7039238810539246,0.5731092691421509,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7039238810539246},{"x":0.534453809261322,"y":0.7039238810539246},{"x":0.534453809261322,"y":0.717003583908081},{"x":0.5210084319114685,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.5210084319114685,0.7039238810539246,0.534453809261322,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7063020467758179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7063020467758179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.717003583908081},{"x":0.21680672466754913,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21680672466754913,0.7063020467758179,0.22857142984867096,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7063020467758179},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7063020467758179},{"x":0.3344537913799286,"y":0.717003583908081},{"x":0.23361344635486603,"y":0.717003583908081}]},"confidence":1,"str":"Haplophyllum","boundary":[0.23361344635486603,0.7063020467758179,0.3344537913799286,0.717003583908081]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"4-","boundary":[0.7680672407150269,0.7229488492012024,0.7848739624023438,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.7495798468589783,0.7229488492012024,0.7680672407150269,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7229488492012024},{"x":0.702521026134491,"y":0.7229488492012024},{"x":0.702521026134491,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"يسنج","boundary":[0.6655462384223938,0.7229488492012024,0.702521026134491,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"كي","boundary":[0.7092437148094177,0.7229488492012024,0.7310924530029297,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7361344695091248,0.7229488492012024,0.7478991746902466,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6605042219161987,0.7229488492012024,0.6638655662536621,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"هياپود","boundary":[0.5243697762489319,0.7229488492012024,0.5579832196235657,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5647059082984924,0.7229488492012024,0.5731092691421509,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"هياپ","boundary":[0.5798319578170776,0.7229488492012024,0.5983193516731262,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"كي","boundary":[0.6067227125167847,0.7229488492012024,0.6268907785415649,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"ايگ","boundary":[0.6386554837226868,0.7229488492012024,0.6554622054100037,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5193277597427368,0.7229488492012024,0.5226891040802002,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7360285520553589},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"هچتخرد","boundary":[0.46554622054100037,0.7229488492012024,0.5126050710678101,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7360285520553589},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.44873949885368347,0.7229488492012024,0.4638655483722687,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7360285520553589},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4436974823474884,0.7229488492012024,0.4470588266849518,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7229488492012024},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7360285520553589},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"يلاقترپ","boundary":[0.34117648005485535,0.7229488492012024,0.3815126121044159,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7360285520553589},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"ريغ","boundary":[0.38823530077934265,0.7229488492012024,0.4084033668041229,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7229488492012024},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7229488492012024},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7360285520553589},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"ويم","boundary":[0.42016807198524475,0.7229488492012024,0.43697479367256165,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7229488492012024},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7229488492012024},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.21680672466754913,0.7229488492012024,0.2235294133424759,0.7360285520553589]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7550535202026367},{"x":0.778151273727417,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.7419738173484802,0.7848739624023438,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.7579832077026367,0.7419738173484802,0.7764706015586853,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"يسنجود","boundary":[0.6403361558914185,0.7419738173484802,0.6924369931221008,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"نووعم","boundary":[0.6991596817970276,0.7419738173484802,0.7378151416778564,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7419738173484802},{"x":0.756302535533905,"y":0.7419738173484802},{"x":0.756302535533905,"y":0.7550535202026367},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7445378303527832,0.7419738173484802,0.756302535533905,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.7419738173484802,0.6403361558914185,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"هياپ","boundary":[0.5546218752861023,0.7419738173484802,0.5731092691421509,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"كي","boundary":[0.5815126299858093,0.7419738173484802,0.6016806960105896,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"ايگ","boundary":[0.6134454011917114,0.7419738173484802,0.6302521228790283,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5495798587799072,0.7419738173484802,0.5529412031173706,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"هچتخرد","boundary":[0.4957983195781708,0.7419738173484802,0.5428571701049805,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7550535202026367},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"يتخرد","boundary":[0.41848739981651306,0.7419738173484802,0.4588235318660736,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7550535202026367},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.46554622054100037,0.7419738173484802,0.4739495813846588,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7419738173484802},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.4789915978908539,0.7419738173484802,0.4941176474094391,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7419738173484802},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7419738173484802},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7550535202026367},{"x":0.413445383310318,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.413445383310318,0.7419738173484802,0.41680672764778137,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7550535202026367},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"يلاقترپ","boundary":[0.3361344635486603,0.7419738173484802,0.3764705955982208,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7419738173484802},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7419738173484802},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7550535202026367},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"ويم","boundary":[0.38991597294807434,0.7419738173484802,0.40672269463539124,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7419738173484802},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7419738173484802},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7550535202026367},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.21680672466754913,0.7419738173484802,0.2235294133424759,0.7550535202026367]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"5-","boundary":[0.7680672407150269,0.7609987854957581,0.7848739624023438,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"هياپ","boundary":[0.6991596817970276,0.7609987854957581,0.7176470756530762,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7740784883499146},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"ود","boundary":[0.7260504364967346,0.7609987854957581,0.7394958138465881,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7740784883499146},{"x":0.75126051902771,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"ايگ","boundary":[0.75126051902771,0.7609987854957581,0.7680672407150269,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6957983374595642,0.7609987854957581,0.6991596817970276,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7609987854957581},{"x":0.658823549747467,"y":0.7609987854957581},{"x":0.658823549747467,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"راماس","boundary":[0.6268907785415649,0.7609987854957581,0.658823549747467,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"ويم","boundary":[0.6705882549285889,0.7609987854957581,0.6873949766159058,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7633769512176514},{"x":0.267226904630661,"y":0.7633769512176514},{"x":0.267226904630661,"y":0.7740784883499146},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"str":"*Ptelea","boundary":[0.21680672466754913,0.7633769512176514,0.267226904630661,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7740784883499146},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6006099872589111,0.7898739624023438,0.7810784883499146],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/ApTEjghrLRXvvBAX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/uQMFNtdolTbLWpOH.jpg","blurred":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/uLCiYeNzugPjWlRe.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00017265131995170493,0.9986696560763512,0.9990613532468907]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.15219976007938385},{"x":0.75126051902771,"y":0.15219976007938385},{"x":0.75126051902771,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7226890921592712,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"ناريا","boundary":[0.7226890921592712,0.15219976007938385,0.75126051902771,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7579832077026367,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"رولف","boundary":[0.7579832077026367,0.15219976007938385,0.7848739624023438,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5176470875740051,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5176470875740051,"y":0.16527943313121796},{"x":0.507563054561615,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"٤","boundary":[0.507563054561615,0.15219976007938385,0.5176470875740051,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5042017102241516,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5042017102241516,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5008403658866882,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5008403658866882,0.15219976007938385,0.5042017102241516,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15457788109779358},{"x":0.2655462324619293,"y":0.15457788109779358},{"x":0.2655462324619293,"y":0.16527943313121796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"Ruta1.","boundary":[0.21512605249881744,0.15457788109779358,0.2655462324619293,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.1533888280391693},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1533888280391693},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1640903651714325},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.48403361439704895,0.1533888280391693,0.4907563030719757,0.1640903651714325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18787157535552979},{"x":0.778151273727417,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.17479191720485687,0.7848739624023438,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7210084199905396,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7210084199905396,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7142857313156128,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"اپ","boundary":[0.7142857313156128,0.17479191720485687,0.7210084199905396,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7495798468589783,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7277311086654663,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"كي","boundary":[0.7277311086654663,0.17479191720485687,0.7495798468589783,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7764706015586853,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7596638798713684,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"ايگ","boundary":[0.7596638798713684,0.17479191720485687,0.7764706015586853,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7126050591468811,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7008403539657593,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"هي","boundary":[0.7008403539657593,0.17479191720485687,0.7126050591468811,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7008403539657593,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7008403539657593,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6974790096282959,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6974790096282959,0.17479191720485687,0.7008403539657593,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6218487620353699,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6218487620353699,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5966386795043945,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"پرا","boundary":[0.5966386795043945,0.17479191720485687,0.6218487620353699,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6605042219161987,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6605042219161987,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"وزيش","boundary":[0.6302521228790283,0.17479191720485687,0.6605042219161987,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6890756487846375,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6722689270973206,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"ويم","boundary":[0.6722689270973206,0.17479191720485687,0.6890756487846375,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1771700382232666},{"x":0.3176470696926117,"y":0.1771700382232666},{"x":0.3176470696926117,"y":0.18787157535552979},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"*Zanthoxylum","boundary":[0.21512605249881744,0.1771700382232666,0.3176470696926117,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"6-","boundary":[0.7680672407150269,0.1938168853521347,0.7848739624023438,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.7361344695091248,0.1938168853521347,0.7630252242088318,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6941176652908325,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"هچگرب","boundary":[0.6571428775787354,0.1938168853521347,0.6941176652908325,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7008403539657593,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"هس","boundary":[0.7008403539657593,0.1938168853521347,0.7176470756530762,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7361344695091248,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7243697643280029,0.1938168853521347,0.7361344695091248,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.6403361558914185,0.1938168853521347,0.6554622054100037,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6403361558914185,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.1938168853521347,0.6403361558914185,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6302521228790283,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ناتفا","boundary":[0.6033613681793213,0.1938168853521347,0.6302521228790283,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6033613681793213,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6000000238418579,0.1938168853521347,0.6033613681793213,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"چرپ","boundary":[0.5714285969734192,0.1938168853521347,0.5915966629981995,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.1938168853521347},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1938168853521347},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.4907563030719757,0.1938168853521347,0.49747899174690247,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5126050710678101,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5042017102241516,0.1938168853521347,0.5126050710678101,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5411764979362488,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ادج","boundary":[0.5193277597427368,0.1938168853521347,0.5411764979362488,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5596638917922974,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5478991866111755,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5478991866111755,0.1938168853521347,0.5596638917922974,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.1938168853521347},{"x":0.48067227005958557,"y":0.1938168853521347},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4773109257221222,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4773109257221222,0.1938168853521347,0.48067227005958557,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3495798408985138,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3495798408985138,"y":0.2068965584039688},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ارتم","boundary":[0.3310924470424652,0.1938168853521347,0.3495798408985138,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.1938168853521347},{"x":0.37478992342948914,"y":0.1938168853521347},{"x":0.37478992342948914,"y":0.2068965584039688},{"x":0.35630252957344055,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"مرم","boundary":[0.35630252957344055,0.1938168853521347,0.37478992342948914,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.1938168853521347},{"x":0.40504202246665955,"y":0.1938168853521347},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2068965584039688},{"x":0.3815126121044159,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.3815126121044159,0.1938168853521347,0.40504202246665955,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.1938168853521347},{"x":0.42016807198524475,"y":0.1938168853521347},{"x":0.42016807198524475,"y":0.2068965584039688},{"x":0.413445383310318,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ر","boundary":[0.413445383310318,0.1938168853521347,0.42016807198524475,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.1938168853521347},{"x":0.440336138010025,"y":0.1938168853521347},{"x":0.440336138010025,"y":0.2068965584039688},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.43361344933509827,0.1938168853521347,0.440336138010025,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.1938168853521347},{"x":0.46890756487846375,"y":0.1938168853521347},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2068965584039688},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ويم","boundary":[0.45210084319114685,0.1938168853521347,0.46890756487846375,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.19619500637054443},{"x":0.2857142984867096,"y":0.19619500637054443},{"x":0.2857142984867096,"y":0.2068965584039688},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"*Poncirus","boundary":[0.21512605249881744,0.19619500637054443,0.2857142984867096,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22592152655124664},{"x":0.778151273727417,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.21284185349941254,0.7848739624023438,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7714285850524902,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.7462185025215149,0.21284185349941254,0.7714285850524902,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"داس","boundary":[0.7058823704719543,0.21284185349941254,0.7260504364967346,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7327731251716614,0.21284185349941254,0.7445378303527832,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6991596817970276,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6991596817970276,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6957983374595642,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6957983374595642,0.21284185349941254,0.6991596817970276,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6436975002288818,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6436975002288818,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"زبس","boundary":[0.6218487620353699,0.21284185349941254,0.6436975002288818,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6504201889038086,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"هشيوه","boundary":[0.6504201889038086,0.21284185349941254,0.6890756487846375,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6218487620353699,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.21284185349941254,0.6218487620353699,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.21284185349941254},{"x":0.610084056854248,"y":0.21284185349941254},{"x":0.610084056854248,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"چرپ","boundary":[0.5899159908294678,0.21284185349941254,0.610084056854248,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5025210380554199,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5025210380554199,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"هتسد","boundary":[0.4739495813846588,0.21284185349941254,0.5025210380554199,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5159664154052734,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5159664154052734,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5092437267303467,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.21284185349941254,0.5159664154052734,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5596638917922974,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5596638917922974,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5226891040802002,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"هتسويپ","boundary":[0.5226891040802002,0.21284185349941254,0.5596638917922974,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.21284185349941254},{"x":0.578151285648346,"y":0.21284185349941254},{"x":0.578151285648346,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5663865804672241,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5663865804672241,0.21284185349941254,0.578151285648346,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4722689092159271,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.4588235318660736,0.21284185349941254,0.4722689092159271,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4571428596973419,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22592152655124664},{"x":0.45378151535987854,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.45378151535987854,0.21284185349941254,0.4571428596973419,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.21284185349941254},{"x":0.37478992342948914,"y":0.21284185349941254},{"x":0.37478992342948914,"y":0.22592152655124664},{"x":0.3529411852359772,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"كر","boundary":[0.3529411852359772,0.21284185349941254,0.37478992342948914,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.21284185349941254},{"x":0.41680672764778137,"y":0.21284185349941254},{"x":0.41680672764778137,"y":0.22592152655124664},{"x":0.38823530077934265,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"نودب","boundary":[0.38823530077934265,0.21284185349941254,0.41680672764778137,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4470588266849518,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4470588266849518,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4302521049976349,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ويم","boundary":[0.4302521049976349,0.21284185349941254,0.4470588266849518,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21284185349941254},{"x":0.2218487411737442,"y":0.21284185349941254},{"x":0.2218487411737442,"y":0.22592152655124664},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.21512605249881744,0.21284185349941254,0.2218487411737442,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7680672407150269,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"7-","boundary":[0.7680672407150269,0.23186682164669037,0.7848739624023438,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7680672407150269,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7680672407150269,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7210084199905396,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"نادوخت","boundary":[0.7210084199905396,0.23186682164669037,0.7680672407150269,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7193277478218079,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.7126050591468811,0.23186682164669037,0.7193277478218079,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.23186682164669037},{"x":0.707563042640686,"y":0.23186682164669037},{"x":0.707563042640686,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.6991596817970276,0.23186682164669037,0.707563042640686,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6907563209533691,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.6840336322784424,0.23186682164669037,0.6907563209533691,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6773109436035156,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6521008610725403,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.6521008610725403,0.23186682164669037,0.6773109436035156,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6504201889038086,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.6369748115539551,0.23186682164669037,0.6504201889038086,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6352941393852234,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6352941393852234,"y":0.24494649469852448},{"x":0.63193279504776,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.63193279504776,0.23186682164669037,0.6352941393852234,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5529412031173706,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.5462185144424438,0.23186682164669037,0.5529412031173706,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5848739743232727,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5848739743232727,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5596638917922974,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.5596638917922974,0.23186682164669037,0.5848739743232727,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"ره","boundary":[0.5915966629981995,0.23186682164669037,0.6067227125167847,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6252101063728333,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6134454011917114,0.23186682164669037,0.6252101063728333,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5445378422737122,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5378151535987854,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.5378151535987854,0.23186682164669037,0.5445378422737122,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5310924649238586,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24494649469852448},{"x":0.4907563030719757,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"كوخت","boundary":[0.4907563030719757,0.23186682164669037,0.5310924649238586,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2342449426651001},{"x":0.2974790036678314,"y":0.2342449426651001},{"x":0.2974790036678314,"y":0.24494649469852448},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"*Fortunella","boundary":[0.21512605249881744,0.2342449426651001,0.2974790036678314,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2639714479446411},{"x":0.778151273727417,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.2508918046951294,0.7848739624023438,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"نادوخت","boundary":[0.7260504364967346,0.2508918046951294,0.7714285850524902,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.7159664034843445,0.2508918046951294,0.7226890921592712,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2508918046951294},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2639714479446411},{"x":0.702521026134491,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.702521026134491,0.2508918046951294,0.7109243869781494,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.6235294342041016,0.2508918046951294,0.6487395167350769,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"نيدنچ","boundary":[0.6554622054100037,0.2508918046951294,0.6941176652908325,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.6067227125167847,0.2508918046951294,0.6218487620353699,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6033613681793213,0.2508918046951294,0.6067227125167847,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.5176470875740051,0.2508918046951294,0.5243697762489319,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2639714479446411},{"x":0.529411792755127,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.529411792755127,0.2508918046951294,0.5546218752861023,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ره","boundary":[0.5630252361297607,0.2508918046951294,0.5764706134796143,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2639714479446411},{"x":0.583193302154541,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.583193302154541,0.2508918046951294,0.5966386795043945,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5142857432365417,"y":0.2639714479446411},{"x":0.507563054561615,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.507563054561615,0.2508918046951294,0.5142857432365417,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.4941176474094391,0.2508918046951294,0.5025210380554199,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2508918046951294},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2508918046951294},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2639714479446411},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.48067227005958557,0.2508918046951294,0.48739495873451233,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.2508918046951294},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2508918046951294},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2639714479446411},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"كوخت","boundary":[0.4319327771663666,0.2508918046951294,0.4739495813846588,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.25326991081237793},{"x":0.2689075767993927,"y":0.25326991081237793},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2639714479446411},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":1,"str":"*Citrus","boundary":[0.21680672466754913,0.25326991081237793,0.2689075767993927,0.2639714479446411]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7747899293899536,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":1,"str":"٭","boundary":[0.7747899293899536,0.2699167728424072,0.7848739624023438,0.28299644589424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6857143044471741,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":1,"str":"دش","boundary":[0.6672269105911255,0.2699167728424072,0.6857143044471741,0.28299644589424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7176470756530762,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":1,"str":"هتشا","boundary":[0.6924369931221008,0.2699167728424072,0.7176470756530762,0.28299644589424133]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7731092572212219,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7731092572212219,"y":0.28299644589424133},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":1,"str":"ناهايگ:","boundary":[0.7310924530029297,0.2699167728424072,0.7731092572212219,0.28299644589424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28299644589424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.14519976007938384,0.7898739624023438,0.28999644589424134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7445378303527832,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"بادس","boundary":[0.7445378303527832,0.3103448152542114,0.7831932902336121,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31272295117378235},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31272295117378235},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32342448830604553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.31272295117378235,0.22689075767993927,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2655462324619293,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2655462324619293,"y":0.32342448830604553},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"Ruta","boundary":[0.23193277418613434,0.31272295117378235,0.2655462324619293,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2857142984867096,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2857142984867096,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2722689211368561,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"L.","boundary":[0.2722689211368561,0.31272295117378235,0.2857142984867096,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7361344695091248,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6907563209533691,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"هلاسدنچ","boundary":[0.6907563209533691,0.32936978340148926,0.7361344695091248,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7865546345710754,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7865546345710754,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"يماهايگ","boundary":[0.7428571581840515,0.32936978340148926,0.7865546345710754,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6890756487846375,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.32936978340148926,0.6890756487846375,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.32936978340148926},{"x":0.680672287940979,"y":0.32936978340148926},{"x":0.680672287940979,"y":0.34244945645332336},{"x":0.658823549747467,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"هتوب","boundary":[0.658823549747467,0.32936978340148926,0.680672287940979,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6571428775787354,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6436975002288818,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.6436975002288818,0.32936978340148926,0.6571428775787354,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6369748115539551,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6369748115539551,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.6302521228790283,0.32936978340148926,0.6369748115539551,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5949580073356628,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5949580073356628,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5495798587799072,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"هچتخرد","boundary":[0.5495798587799072,0.32936978340148926,0.5949580073356628,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6235294342041016,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6235294342041016,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"هويم","boundary":[0.6016806960105896,0.32936978340148926,0.6235294342041016,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5495798587799072,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5495798587799072,"y":0.34244945645332336},{"x":0.534453809261322,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.534453809261322,0.32936978340148926,0.5495798587799072,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.32936978340148926},{"x":0.534453809261322,"y":0.32936978340148926},{"x":0.534453809261322,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.32936978340148926,0.534453809261322,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3630252182483673,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3630252182483673,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3327731192111969,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"هقااس","boundary":[0.3327731192111969,0.32936978340148926,0.3630252182483673,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.32936978340148926},{"x":0.40504202246665955,"y":0.32936978340148926},{"x":0.40504202246665955,"y":0.34244945645332336},{"x":0.36974790692329407,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":".يبوچ","boundary":[0.36974790692329407,0.32936978340148926,0.40504202246665955,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4420168101787567,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4420168101787567,"y":0.34244945645332336},{"x":0.41680672764778137,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"دعاق","boundary":[0.41680672764778137,0.32936978340148926,0.4420168101787567,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4605042040348053,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4605042040348053,"y":0.34244945645332336},{"x":0.4470588266849518,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.4470588266849518,0.32936978340148926,0.4605042040348053,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4907563030719757,"y":0.32936978340148926},{"x":0.4907563030719757,"y":0.34244945645332336},{"x":0.46722689270973206,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"شيب","boundary":[0.46722689270973206,0.32936978340148926,0.4907563030719757,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5042017102241516,"y":0.32936978340148926},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34244945645332336},{"x":0.49747899174690247,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.49747899174690247,0.32936978340148926,0.5042017102241516,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3142857253551483,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3142857253551483,"y":0.34244945645332336},{"x":0.25882354378700256,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"هتاشارفارب","boundary":[0.25882354378700256,0.32936978340148926,0.3142857253551483,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3310924470424652,"y":0.32936978340148926},{"x":0.3310924470424652,"y":0.34244945645332336},{"x":0.3210084140300751,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.3210084140300751,0.32936978340148926,0.3310924470424652,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.32936978340148926},{"x":0.25882354378700256,"y":0.32936978340148926},{"x":0.25882354378700256,"y":0.34244945645332336},{"x":0.2554621994495392,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2554621994495392,0.32936978340148926,0.25882354378700256,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24873949587345123,"y":0.32936978340148926},{"x":0.24873949587345123,"y":0.34244945645332336},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":1,"str":"نوداب","boundary":[0.21512605249881744,0.32936978340148926,0.24873949587345123,0.34244945645332336]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"كر","boundary":[0.7579832077026367,0.3483947813510895,0.7798319458961487,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7546218633651733,0.3483947813510895,0.7579832077026367,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.6705882549285889,0.3483947813510895,0.6957983374595642,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3614744246006012},{"x":0.702521026134491,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":".راد","boundary":[0.702521026134491,0.3483947813510895,0.7210084199905396,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"دغ","boundary":[0.7327731251716614,0.3483947813510895,0.7478991746902466,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"بوانتم","boundary":[0.6134454011917114,0.3483947813510895,0.6521008610725403,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3614744246006012},{"x":0.658823549747467,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.658823549747467,0.3483947813510895,0.6705882549285889,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6084033846855164,0.3483947813510895,0.6117647290229797,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.5966386795043945,0.3483947813510895,0.6033613681793213,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3614744246006012},{"x":0.583193302154541,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.583193302154541,0.3483947813510895,0.5899159908294678,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.5697479248046875,0.3483947813510895,0.5764706134796143,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"هماش","boundary":[0.5210084319114685,0.3483947813510895,0.5445378422737122,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"راب","boundary":[0.5495798587799072,0.3483947813510895,0.5630252361297607,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3483947813510895},{"x":0.462184876203537,"y":0.3483947813510895},{"x":0.462184876203537,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"قيوع","boundary":[0.4319327771663666,0.3483947813510895,0.462184876203537,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.3483947813510895},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3483947813510895},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3614744246006012},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.46722689270973206,0.3483947813510895,0.49915966391563416,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.5058823823928833,0.3483947813510895,0.5193277597427368,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.3483947813510895},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3483947813510895},{"x":0.4319327771663666,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.4285714328289032,0.3483947813510895,0.4319327771663666,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3483947813510895},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3483947813510895},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3614744246006012},{"x":0.29243698716163635,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"ياطخ","boundary":[0.29243698716163635,0.3483947813510895,0.32773110270500183,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3483947813510895},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3483947813510895},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3614744246006012},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"ياگرب","boundary":[0.3344537913799286,0.3483947813510895,0.36974790692329407,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.3483947813510895},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3483947813510895},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3614744246006012},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"تااعطق","boundary":[0.3764705955982208,0.3483947813510895,0.42184874415397644,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.3483947813510895},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3483947813510895},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3614744246006012},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"اات","boundary":[0.27394959330558777,0.3483947813510895,0.2873949706554413,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.3483947813510895},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3483947813510895},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3614744246006012},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"اخت","boundary":[0.22521008551120758,0.3483947813510895,0.24537815153598785,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3483947813510895},{"x":0.267226904630661,"y":0.3483947813510895},{"x":0.267226904630661,"y":0.3614744246006012},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":1,"str":"ژاو","boundary":[0.2504201829433441,0.3483947813510895,0.267226904630661,0.3614744246006012]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7815126180648804,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.7815126180648804,0.3674197494983673,0.7848739624023438,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7798319458961487,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7546218633651733,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"يغر","boundary":[0.7546218633651733,0.3674197494983673,0.7798319458961487,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7529411911964417,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7495798468589783,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7495798468589783,0.3674197494983673,0.7529411911964417,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6352941393852234,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.6168067455291748,0.3674197494983673,0.6352941393852234,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3674197494983673},{"x":0.6907563209533691,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6403361558914185,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":".يواسمام","boundary":[0.6403361558914185,0.3674197494983673,0.6907563209533691,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7042016983032227,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6974790096282959,0.3674197494983673,0.7042016983032227,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7277311086654663,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"نمام","boundary":[0.7277311086654663,0.3674197494983673,0.7445378303527832,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.3674197494983673},{"x":0.610084056854248,"y":0.3674197494983673},{"x":0.610084056854248,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5848739743232727,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"نيذآ","boundary":[0.5848739743232727,0.3674197494983673,0.610084056854248,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3674197494983673},{"x":0.578151285648346,"y":0.3674197494983673},{"x":0.578151285648346,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5378151535987854,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"هاشوخ","boundary":[0.5378151535987854,0.3674197494983673,0.578151285648346,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5361344814300537,"y":0.38049939274787903},{"x":0.529411792755127,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.529411792755127,0.3674197494983673,0.5361344814300537,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5226891040802002,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4773109257221222,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"ياويهيد","boundary":[0.4773109257221222,0.3674197494983673,0.5226891040802002,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4756302535533905,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4722689092159271,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.3674197494983673,0.4756302535533905,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4000000059604645,"y":0.38049939274787903},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"گرباسا","boundary":[0.3529411852359772,0.3674197494983673,0.4000000059604645,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3674197494983673},{"x":0.4302521049976349,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4117647111415863,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":".راد","boundary":[0.4117647111415863,0.3674197494983673,0.4302521049976349,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3674197494983673},{"x":0.46722689270973206,"y":0.3674197494983673},{"x":0.46722689270973206,"y":0.38049939274787903},{"x":0.43697479367256165,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"هاگرب","boundary":[0.43697479367256165,0.3674197494983673,0.46722689270973206,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3674197494983673},{"x":0.32436975836753845,"y":0.3674197494983673},{"x":0.32436975836753845,"y":0.38049939274787903},{"x":0.2857142984867096,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"گربلگ","boundary":[0.2857142984867096,0.3674197494983673,0.32436975836753845,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3674197494983673},{"x":0.3361344635486603,"y":0.3674197494983673},{"x":0.3361344635486603,"y":0.38049939274787903},{"x":0.3294117748737335,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.3294117748737335,0.3674197494983673,0.3361344635486603,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3674197494983673},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3674197494983673},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38049939274787903},{"x":0.34117648005485535,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.34117648005485535,0.3674197494983673,0.3529411852359772,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.3674197494983673},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3674197494983673},{"x":0.2840336263179779,"y":0.38049939274787903},{"x":0.267226904630661,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"ااه","boundary":[0.267226904630661,0.3674197494983673,0.2840336263179779,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.3674197494983673},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3674197494983673},{"x":0.26050421595573425,"y":0.38049939274787903},{"x":0.2537815272808075,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.2537815272808075,0.3674197494983673,0.26050421595573425,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.3674197494983673},{"x":0.24873949587345123,"y":0.3674197494983673},{"x":0.24873949587345123,"y":0.38049939274787903},{"x":0.21848739683628082,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"يياات","boundary":[0.21848739683628082,0.3674197494983673,0.24873949587345123,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3674197494983673},{"x":0.21848739683628082,"y":0.3674197494983673},{"x":0.21848739683628082,"y":0.38049939274787903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.3674197494983673,0.21848739683628082,0.38049939274787903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7243697643280029,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7243697643280029,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.7058823704719543,0.38644471764564514,0.7243697643280029,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39952436089515686},{"x":0.729411780834198,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.729411780834198,0.38644471764564514,0.7411764860153198,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7478991746902466,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"نووعم","boundary":[0.7478991746902466,0.38644471764564514,0.7848739624023438,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.38644471764564514},{"x":0.605042040348053,"y":0.38644471764564514},{"x":0.605042040348053,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5815126299858093,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":")يز","boundary":[0.5815126299858093,0.38644471764564514,0.605042040348053,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6739495992660522,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6739495992660522,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6134454011917114,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"رم(يروحم","boundary":[0.6134454011917114,0.38644471764564514,0.6739495992660522,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7058823704719543,"y":0.39952436089515686},{"x":0.680672287940979,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.680672287940979,0.38644471764564514,0.7058823704719543,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5747899413108826,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5747899413108826,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5680672526359558,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.5680672526359558,0.38644471764564514,0.5747899413108826,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.38644471764564514},{"x":0.529411792755127,"y":0.38644471764564514},{"x":0.529411792755127,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"گربلگ","boundary":[0.4907563030719757,0.38644471764564514,0.529411792755127,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5630252361297607,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5361344814300537,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":".ييات","boundary":[0.5361344814300537,0.38644471764564514,0.5630252361297607,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3630252182483673,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3630252182483673,"y":0.39952436089515686},{"x":0.30756303668022156,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"رادادهه","boundary":[0.30756303668022156,0.38644471764564514,0.3630252182483673,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3966386616230011,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3966386616230011,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3831932842731476,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"ااب","boundary":[0.3831932842731476,0.38644471764564514,0.3966386616230011,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4151260554790497,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4151260554790497,"y":0.39952436089515686},{"x":0.40168067812919617,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.40168067812919617,0.38644471764564514,0.4151260554790497,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.38644471764564514},{"x":0.45210084319114685,"y":0.38644471764564514},{"x":0.45210084319114685,"y":0.39952436089515686},{"x":0.42016807198524475,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"شيبو","boundary":[0.42016807198524475,0.38644471764564514,0.45210084319114685,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4907563030719757,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4907563030719757,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4789915978908539,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.4789915978908539,0.38644471764564514,0.4907563030719757,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.38644471764564514},{"x":0.30756303668022156,"y":0.38644471764564514},{"x":0.30756303668022156,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3042016923427582,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3042016923427582,0.38644471764564514,0.30756303668022156,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.38644471764564514},{"x":0.2974790036678314,"y":0.38644471764564514},{"x":0.2974790036678314,"y":0.39952436089515686},{"x":0.27899160981178284,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"درز","boundary":[0.27899160981178284,0.38644471764564514,0.2974790036678314,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.38644471764564514},{"x":0.27731093764305115,"y":0.38644471764564514},{"x":0.27731093764305115,"y":0.39952436089515686},{"x":0.27394959330558777,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.27394959330558777,0.38644471764564514,0.27731093764305115,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.38644471764564514},{"x":0.267226904630661,"y":0.38644471764564514},{"x":0.267226904630661,"y":0.39952436089515686},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"راعقم","boundary":[0.2369747906923294,0.38644471764564514,0.267226904630661,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.38644471764564514},{"x":0.2369747906923294,"y":0.38644471764564514},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39952436089515686},{"x":0.23361344635486603,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.23361344635486603,0.38644471764564514,0.2369747906923294,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38644471764564514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38644471764564514},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39952436089515686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.21512605249881744,0.38644471764564514,0.22689075767993927,0.39952436089515686]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.405469685792923},{"x":0.6722689270973206,"y":0.405469685792923},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"هبارش","boundary":[0.6436975002288818,0.405469685792923,0.6722689270973206,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.405469685792923},{"x":0.6873949766159058,"y":0.405469685792923},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.6789916157722473,0.405469685792923,0.6873949766159058,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.405469685792923},{"x":0.707563042640686,"y":0.405469685792923},{"x":0.707563042640686,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.6924369931221008,0.405469685792923,0.707563042640686,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.405469685792923},{"x":0.7445378303527832,"y":0.405469685792923},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4185493588447571},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"همادمد","boundary":[0.7126050591468811,0.405469685792923,0.7445378303527832,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.405469685792923},{"x":0.7848739624023438,"y":0.405469685792923},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4185493588447571},{"x":0.75126051902771,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"هيشاح","boundary":[0.75126051902771,0.405469685792923,0.7848739624023438,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.405469685792923},{"x":0.6420168280601501,"y":0.405469685792923},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.6285714507102966,0.405469685792923,0.6420168280601501,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.405469685792923},{"x":0.6268907785415649,"y":0.405469685792923},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4185493588447571},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6235294342041016,0.405469685792923,0.6268907785415649,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.405469685792923},{"x":0.4722689092159271,"y":0.405469685792923},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4185493588447571},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"چرپ","boundary":[0.45378151535987854,0.405469685792923,0.4722689092159271,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.405469685792923},{"x":0.5025210380554199,"y":0.405469685792923},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":".دنلب","boundary":[0.4789915978908539,0.405469685792923,0.5025210380554199,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.405469685792923},{"x":0.5512605309486389,"y":0.405469685792923},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"يدنخام","boundary":[0.5092437267303467,0.405469685792923,0.5512605309486389,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.405469685792923},{"x":0.5630252361297607,"y":0.405469685792923},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4185493588447571},{"x":0.556302547454834,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.556302547454834,0.405469685792923,0.5630252361297607,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.405469685792923},{"x":0.6000000238418579,"y":0.405469685792923},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4185493588447571},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"دعاق","boundary":[0.5747899413108826,0.405469685792923,0.6000000238418579,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.405469685792923},{"x":0.6168067455291748,"y":0.405469685792923},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4185493588447571},{"x":0.605042040348053,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.605042040348053,0.405469685792923,0.6168067455291748,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.405469685792923},{"x":0.4420168101787567,"y":0.405469685792923},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4185493588447571},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"ااه","boundary":[0.4252100884914398,0.405469685792923,0.4420168101787567,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.405469685792923},{"x":0.42352941632270813,"y":0.405469685792923},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4185493588447571},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.41680672764778137,0.405469685792923,0.42352941632270813,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.405469685792923},{"x":0.3815126121044159,"y":0.405469685792923},{"x":0.3815126121044159,"y":0.4185493588447571},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"گربلگ","boundary":[0.34285715222358704,0.405469685792923,0.3815126121044159,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.405469685792923},{"x":0.4151260554790497,"y":0.405469685792923},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4185493588447571},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"رابارب","boundary":[0.38655462861061096,0.405469685792923,0.4151260554790497,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.405469685792923},{"x":0.34117648005485535,"y":0.405469685792923},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4185493588447571},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"ااه","boundary":[0.32436975836753845,0.405469685792923,0.34117648005485535,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.405469685792923},{"x":0.32436975836753845,"y":0.405469685792923},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4185493588447571},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.3210084140300751,0.405469685792923,0.32436975836753845,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.405469685792923},{"x":0.3126050531864166,"y":0.405469685792923},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4185493588447571},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"چراپ","boundary":[0.2873949706554413,0.405469685792923,0.3126050531864166,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.405469685792923},{"x":0.24033613502979279,"y":0.405469685792923},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4185493588447571},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"يور","boundary":[0.21512605249881744,0.405469685792923,0.24033613502979279,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.405469685792923},{"x":0.27731093764305115,"y":0.405469685792923},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4185493588447571},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":1,"str":"يااه","boundary":[0.24705882370471954,0.405469685792923,0.27731093764305115,0.4185493588447571]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"رتهاتو","boundary":[0.6957983374595642,0.4256837069988251,0.7310924530029297,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"يگربلگ","boundary":[0.7428571581840515,0.4256837069988251,0.7865546345710754,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6924369931221008,0.4256837069988251,0.6957983374595642,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"هليم","boundary":[0.6655462384223938,0.4256837069988251,0.6857143044471741,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"كر","boundary":[0.5378151535987854,0.4256837069988251,0.5596638917922974,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"نودب","boundary":[0.5714285969734192,0.4256837069988251,0.6000000238418579,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"چرپ","boundary":[0.6151260733604431,0.4256837069988251,0.6352941393852234,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.6420168280601501,0.4256837069988251,0.6655462384223938,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4387633800506592},{"x":0.534453809261322,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.4256837069988251,0.5378151535987854,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.4256837069988251},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4256837069988251},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"دموش","boundary":[0.3949579894542694,0.4256837069988251,0.42352941632270813,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4256837069988251},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4256837069988251},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"كيراب","boundary":[0.4285714328289032,0.4256837069988251,0.4638655483722687,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.4256837069988251},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4256837069988251},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.4789915978908539,0.4256837069988251,0.48571428656578064,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4256837069988251},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4387633800506592},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"توسب","boundary":[0.4907563030719757,0.4256837069988251,0.5277311205863953,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4256837069988251},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4256837069988251},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3848739564418793,0.4256837069988251,0.38823530077934265,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4256837069988251},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4256837069988251},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4387633800506592},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"لواسو","boundary":[0.21512605249881744,0.4256837069988251,0.2537815272808075,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4256837069988251},{"x":0.267226904630661,"y":0.4256837069988251},{"x":0.267226904630661,"y":0.4387633800506592},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.4256837069988251,0.267226904630661,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4256837069988251},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4256837069988251},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4387633800506592},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"داش","boundary":[0.27394959330558777,0.4256837069988251,0.2974790036678314,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4256837069988251},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4256837069988251},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"نهپ","boundary":[0.3042016923427582,0.4256837069988251,0.32436975836753845,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3613445460796356,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"دعاق","boundary":[0.3361344635486603,0.4256837069988251,0.3613445460796356,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4387633800506592},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3663865625858307,0.4256837069988251,0.3781512677669525,0.4387633800506592]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7848739624023438,"y":0.457788348197937},{"x":0.778151273727417,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.778151273727417,0.4447086751461029,0.7848739624023438,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7764706015586853,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7764706015586853,"y":0.457788348197937},{"x":0.7529411911964417,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.7529411911964417,0.4447086751461029,0.7764706015586853,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4447086751461029},{"x":0.75126051902771,"y":0.4447086751461029},{"x":0.75126051902771,"y":0.457788348197937},{"x":0.7378151416778564,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.7378151416778564,0.4447086751461029,0.75126051902771,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7361344695091248,"y":0.457788348197937},{"x":0.7327731251716614,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7327731251716614,0.4447086751461029,0.7361344695091248,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6672269105911255,"y":0.457788348197937},{"x":0.6252101063728333,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"يروحم","boundary":[0.6252101063728333,0.4447086751461029,0.6672269105911255,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7092437148094177,"y":0.457788348197937},{"x":0.6739495992660522,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"ياهلگ","boundary":[0.6739495992660522,0.4447086751461029,0.7092437148094177,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7277311086654663,"y":0.457788348197937},{"x":0.7142857313156128,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7142857313156128,0.4447086751461029,0.7277311086654663,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6184874176979065,"y":0.457788348197937},{"x":0.6117647290229797,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.6117647290229797,0.4447086751461029,0.6184874176979065,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4447086751461029},{"x":0.605042040348053,"y":0.4447086751461029},{"x":0.605042040348053,"y":0.457788348197937},{"x":0.5815126299858093,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.5815126299858093,0.4447086751461029,0.605042040348053,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5798319578170776,"y":0.457788348197937},{"x":0.5663865804672241,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.5663865804672241,0.4447086751461029,0.5798319578170776,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5647059082984924,"y":0.457788348197937},{"x":0.561344563961029,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.561344563961029,0.4447086751461029,0.5647059082984924,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5058823823928833,"y":0.457788348197937},{"x":0.49915966391563416,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.49915966391563416,0.4447086751461029,0.5058823823928833,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4447086751461029},{"x":0.534453809261322,"y":0.4447086751461029},{"x":0.534453809261322,"y":0.457788348197937},{"x":0.5109243988990784,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.5109243988990784,0.4447086751461029,0.534453809261322,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4447086751461029},{"x":0.556302547454834,"y":0.4447086751461029},{"x":0.556302547454834,"y":0.457788348197937},{"x":0.5411764979362488,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"ره","boundary":[0.5411764979362488,0.4447086751461029,0.556302547454834,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4924369752407074,"y":0.457788348197937},{"x":0.48571428656578064,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.48571428656578064,0.4447086751461029,0.4924369752407074,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4447086751461029},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4447086751461029},{"x":0.48067227005958557,"y":0.457788348197937},{"x":0.4722689092159271,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.4722689092159271,0.4447086751461029,0.48067227005958557,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.4447086751461029},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4447086751461029},{"x":0.46722689270973206,"y":0.457788348197937},{"x":0.45210084319114685,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"12","boundary":[0.45210084319114685,0.4447086751461029,0.46722689270973206,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4447086751461029},{"x":0.4453781545162201,"y":0.457788348197937},{"x":0.40672269463539124,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"كوخت","boundary":[0.40672269463539124,0.4447086751461029,0.4453781545162201,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4447086751461029},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4447086751461029},{"x":0.40504202246665955,"y":0.457788348197937},{"x":0.40168067812919617,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.40168067812919617,0.4447086751461029,0.40504202246665955,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4447086751461029},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4447086751461029},{"x":0.35630252957344055,"y":0.457788348197937},{"x":0.3142857253551483,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"يروحم","boundary":[0.3142857253551483,0.4447086751461029,0.35630252957344055,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3966386616230011,"y":0.457788348197937},{"x":0.3630252182483673,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"ندوت","boundary":[0.3630252182483673,0.4447086751461029,0.3966386616230011,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3142857253551483,"y":0.457788348197937},{"x":0.31092438101768494,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.31092438101768494,0.4447086751461029,0.3142857253551483,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4447086751461029},{"x":0.3042016923427582,"y":0.457788348197937},{"x":0.2722689211368561,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"هاماخ","boundary":[0.2722689211368561,0.4447086751461029,0.3042016923427582,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4447086751461029},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4447086751461029},{"x":0.2537815272808075,"y":0.457788348197937},{"x":0.21848739683628082,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"درافنم","boundary":[0.21848739683628082,0.4447086751461029,0.2537815272808075,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.4447086751461029},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4447086751461029},{"x":0.2705882489681244,"y":0.457788348197937},{"x":0.25882354378700256,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.25882354378700256,0.4447086751461029,0.2705882489681244,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4447086751461029},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4447086751461029},{"x":0.21848739683628082,"y":0.457788348197937},{"x":0.21512605249881744,"y":0.457788348197937}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.4447086751461029,0.21848739683628082,0.457788348197937]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7596638798713684,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7596638798713684,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7226890921592712,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"ديبسچ","boundary":[0.7226890921592712,0.46373364329338074,0.7596638798713684,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7764706015586853,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7764706015586853,0.46373364329338074,0.7848739624023438,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7142857313156128,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.46373364329338074,0.7176470756530762,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5394958257675171,"y":0.47681331634521484},{"x":0.49915966391563416,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"كوخت","boundary":[0.49915966391563416,0.46373364329338074,0.5394958257675171,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.46373364329338074},{"x":0.583193302154541,"y":0.46373364329338074},{"x":0.583193302154541,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5462185144424438,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":".كچو","boundary":[0.5462185144424438,0.46373364329338074,0.583193302154541,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"هله","boundary":[0.5966386795043945,0.46373364329338074,0.6184874176979065,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6504201889038086,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"كي","boundary":[0.6302521228790283,0.46373364329338074,0.6504201889038086,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6621848940849304,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6621848940849304,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.6571428775787354,0.46373364329338074,0.6621848940849304,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6890756487846375,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6689075827598572,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"يز","boundary":[0.6689075827598572,0.46373364329338074,0.6890756487846375,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.46373364329338074},{"x":0.707563042640686,"y":0.46373364329338074},{"x":0.707563042640686,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"رم","boundary":[0.6957983374595642,0.46373364329338074,0.707563042640686,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4470588266849518,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4470588266849518,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4319327771663666,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.4319327771663666,0.46373364329338074,0.4470588266849518,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.46373364329338074},{"x":0.48067227005958557,"y":0.46373364329338074},{"x":0.48067227005958557,"y":0.47681331634521484},{"x":0.45378151535987854,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"هيواز","boundary":[0.45378151535987854,0.46373364329338074,0.48067227005958557,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.46373364329338074},{"x":0.49915966391563416,"y":0.46373364329338074},{"x":0.49915966391563416,"y":0.47681331634521484},{"x":0.48739495873451233,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.48739495873451233,0.46373364329338074,0.49915966391563416,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4319327771663666,"y":0.46373364329338074},{"x":0.4319327771663666,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4285714328289032,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4285714328289032,0.46373364329338074,0.4319327771663666,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.46373364329338074},{"x":0.42184874415397644,"y":0.46373364329338074},{"x":0.42184874415397644,"y":0.47681331634521484},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"طوقنم","boundary":[0.38655462861061096,0.46373364329338074,0.42184874415397644,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.46373364329338074},{"x":0.38655462861061096,"y":0.46373364329338074},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3831932842731476,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3831932842731476,0.46373364329338074,0.38655462861061096,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.46373364329338074},{"x":0.33949580788612366,"y":0.46373364329338074},{"x":0.33949580788612366,"y":0.47681331634521484},{"x":0.30588236451148987,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"سودمآ","boundary":[0.30588236451148987,0.46373364329338074,0.33949580788612366,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3764705955982208,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3764705955982208,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3462184965610504,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"ياراد","boundary":[0.3462184965610504,0.46373364329338074,0.3764705955982208,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2823529541492462,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2823529541492462,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2386554628610611,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":".يتشوگ","boundary":[0.2386554628610611,0.46373364329338074,0.2823529541492462,0.47681331634521484]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.46373364329338074},{"x":0.30588236451148987,"y":0.46373364329338074},{"x":0.30588236451148987,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2873949706554413,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"str":"مرو","boundary":[0.2873949706554413,0.46373364329338074,0.30588236451148987,0.47681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47681331634521484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3033448152542114,0.7915546345710754,0.48381331634521485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5552912950515747},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5659928917884827},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21512605249881744,0.5552912950515747,0.22689075767993927,0.5659928917884827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5552912950515747},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5659928917884827},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":1,"str":"R.","boundary":[0.23193277418613434,0.5552912950515747,0.24705882370471954,0.5659928917884827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5659928917884827},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":1,"str":"chalepensis","boundary":[0.2521008551120758,0.5552912950515747,0.3310924470424652,0.5659928917884827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.5552912950515747},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5552912950515747},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5659928917884827},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":1,"str":"L.,","boundary":[0.33781513571739197,0.5552912950515747,0.35462185740470886,0.5659928917884827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5552912950515747},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5659928917884827},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":1,"str":"Mant.","boundary":[0.35966387391090393,0.5552912950515747,0.3983193337917328,0.5659928917884827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5552912950515747},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5552912950515747},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5659928917884827},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":1,"str":"69","boundary":[0.40336135029792786,0.5552912950515747,0.42016807198524475,0.5659928917884827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":1,"str":"(1767).","boundary":[0.4252100884914398,0.5552912950515747,0.4739495813846588,0.5659928917884827]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5755053758621216},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5862069129943848},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"Syn:","boundary":[0.21512605249881744,0.5755053758621216,0.24369747936725616,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5755053758621216},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5755053758621216},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"R.","boundary":[0.2504201829433441,0.5755053758621216,0.26386556029319763,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"bracteosa","boundary":[0.2689075767993927,0.5755053758621216,0.3344537913799286,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5755053758621216},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5755053758621216},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5862069129943848},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"DC.,","boundary":[0.34117648005485535,0.5755053758621216,0.37142857909202576,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5755053758621216},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5755053758621216},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5862069129943848},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"Prodr.","boundary":[0.3781512677669525,0.5755053758621216,0.41848739981651306,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5755053758621216},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5755053758621216},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"1:","boundary":[0.4252100884914398,0.5755053758621216,0.43697479367256165,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5755053758621216},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5755053758621216},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"710","boundary":[0.4420168101787567,0.5755053758621216,0.46554622054100037,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"(1824);","boundary":[0.4722689092159271,0.5755053758621216,0.5210084319114685,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"R.","boundary":[0.5277311205863953,0.5755053758621216,0.5411764979362488,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"chalepensis","boundary":[0.5478991866111755,0.5755053758621216,0.6235294342041016,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"L.var.","boundary":[0.6302521228790283,0.5755053758621216,0.6705882549285889,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"bracteosa","boundary":[0.6756302714347839,0.5755053758621216,0.7411764860153198,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5862069129943848}]},"confidence":1,"str":"(DC.)","boundary":[0.7478991746902466,0.5755053758621216,0.7831932902336121,0.5862069129943848]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5957193970680237},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5957193970680237},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6064209342002869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"Boiss.,","boundary":[0.21512605249881744,0.5957193970680237,0.25882354378700256,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5957193970680237},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5957193970680237},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6064209342002869},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"Fl","boundary":[0.26386556029319763,0.5957193970680237,0.27731093764305115,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5957193970680237},{"x":0.30756303668022156,"y":0.5957193970680237},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":".Or.","boundary":[0.2823529541492462,0.5957193970680237,0.30756303668022156,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5957193970680237},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5957193970680237},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"1:","boundary":[0.3126050531864166,0.5957193970680237,0.32436975836753845,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5957193970680237},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5957193970680237},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"922","boundary":[0.3294117748737335,0.5957193970680237,0.3529411852359772,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5957193970680237},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5957193970680237},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6064209342002869},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":1,"str":"1867).","boundary":[0.35966387391090393,0.5957193970680237,0.40168067812919617,0.6064209342002869]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":":ريوصت","boundary":[0.7411764860153198,0.6147443652153015,0.7848739624023438,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"لدش","boundary":[0.7092437148094177,0.6147443652153015,0.7394958138465881,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6147443652153015},{"x":0.702521026134491,"y":0.6147443652153015},{"x":0.702521026134491,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"1","boundary":[0.6957983374595642,0.6147443652153015,0.702521026134491,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6907563209533691,0.6147443652153015,0.6941176652908325,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"هشقم","boundary":[0.6571428775787354,0.6147443652153015,0.6840336322784424,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.6386554837226868,0.6147443652153015,0.6504201889038086,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"هلاسدنچ","boundary":[0.6924369931221008,0.6349583864212036,0.7411764860153198,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6349583864212036},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"يهايگ","boundary":[0.7495798468589783,0.6349583864212036,0.7848739624023438,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6890756487846375,0.6349583864212036,0.6924369931221008,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6480380296707153},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"هچتخرد","boundary":[0.6033613681793213,0.6349583864212036,0.6504201889038086,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6349583864212036},{"x":0.680672287940979,"y":0.6349583864212036},{"x":0.680672287940979,"y":0.6480380296707153},{"x":0.658823549747467,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"هويم","boundary":[0.658823549747467,0.6349583864212036,0.680672287940979,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6349583864212036},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.5882353186607361,0.6349583864212036,0.6016806960105896,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.5731092691421509,0.6349583864212036,0.5815126299858093,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"هتوب","boundary":[0.5428571701049805,0.6349583864212036,0.5663865804672241,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.5277311205863953,0.6349583864212036,0.5411764979362488,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.6349583864212036,0.5260504484176636,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6349583864212036},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6349583864212036},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6480380296707153},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"دش","boundary":[0.4000000059604645,0.6349583864212036,0.41680672764778137,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6480380296707153},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"يبوچ","boundary":[0.42352941632270813,0.6349583864212036,0.4571428596973419,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6349583864212036},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6480380296707153},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"دعاق","boundary":[0.47058823704719543,0.6349583864212036,0.4957983195781708,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6349583864212036},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6480380296707153},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5025210380554199,0.6349583864212036,0.5159664154052734,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6480380296707153},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.38991597294807434,0.6349583864212036,0.3932773172855377,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6349583864212036},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6349583864212036},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6480380296707153},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"هقاس","boundary":[0.2840336263179779,0.6349583864212036,0.31092438101768494,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6349583864212036},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6349583864212036},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6480380296707153},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":".دنت","boundary":[0.3176470696926117,0.6349583864212036,0.33949580788612366,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6480380296707153},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"يوب","boundary":[0.3445378243923187,0.6349583864212036,0.3680672347545624,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6349583864212036},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6480380296707153},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.37478992342948914,0.6349583864212036,0.3815126121044159,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6349583864212036},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6349583864212036},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6480380296707153},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"عافترا","boundary":[0.21512605249881744,0.6349583864212036,0.24873949587345123,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6480380296707153},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.2554621994495392,0.6349583864212036,0.2655462324619293,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6349583864212036},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6480380296707153},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.2722689211368561,0.6349583864212036,0.2840336263179779,0.6480380296707153]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"22","boundary":[0.7697479128837585,0.6539833545684814,0.7848739624023438,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.7546218633651733,0.6539833545684814,0.7630252242088318,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"72","boundary":[0.7327731251716614,0.6539833545684814,0.7478991746902466,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"يتماس","boundary":[0.6924369931221008,0.6539833545684814,0.7260504364967346,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.6739495992660522,0.6539833545684814,0.6890756487846375,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6689075827598572,0.6539833545684814,0.6722689270973206,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"شارفارب","boundary":[0.6235294342041016,0.6539833545684814,0.6621848940849304,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6670629978179932},{"x":0.610084056854248,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"هت","boundary":[0.610084056854248,0.6539833545684814,0.6218487620353699,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6539833545684814},{"x":0.610084056854248,"y":0.6539833545684814},{"x":0.610084056854248,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6067227125167847,0.6539833545684814,0.610084056854248,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6539833545684814},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6539833545684814},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6670629978179932},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"ييوها","boundary":[0.3613445460796356,0.6539833545684814,0.3983193337917328,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6670629978179932},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"زبس","boundary":[0.4117647111415863,0.6539833545684814,0.4319327771663666,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6670629978179932},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.43865546584129333,0.6539833545684814,0.4470588266849518,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6670629978179932},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"درز","boundary":[0.45378151535987854,0.6539833545684814,0.4739495813846588,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6539833545684814},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6670629978179932},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.48067227005958557,0.6539833545684814,0.4907563030719757,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6670629978179932},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"لبام","boundary":[0.49747899174690247,0.6539833545684814,0.5210084319114685,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"زبس","boundary":[0.5277311205863953,0.6539833545684814,0.5495798587799072,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6670629978179932},{"x":0.556302547454834,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"گمر","boundary":[0.556302547454834,0.6539833545684814,0.5815126299858093,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5899159908294678,0.6539833545684814,0.5983193516731262,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.6539833545684814},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6539833545684814},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6670629978179932},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.35630252957344055,0.6539833545684814,0.35966387391090393,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.6539833545684814},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6539833545684814},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6670629978179932},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.2504201829433441,0.6539833545684814,0.27563026547431946,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.6539833545684814},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6539833545684814},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6670629978179932},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":".كر","boundary":[0.2823529541492462,0.6539833545684814,0.30756303668022156,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6539833545684814},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6539833545684814},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6670629978179932},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"نودب","boundary":[0.3210084140300751,0.6539833545684814,0.3495798408985138,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6539833545684814},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6539833545684814},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6670629978179932},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.21512605249881744,0.6539833545684814,0.23025210201740265,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6539833545684814},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6539833545684814},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6670629978179932},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.2369747906923294,0.6539833545684814,0.24873949587345123,0.6670629978179932]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7848739624023438,"y":0.686087965965271},{"x":0.7579832077026367,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"لوط","boundary":[0.7579832077026367,0.6730083227157593,0.7848739624023438,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6730083227157593},{"x":0.756302535533905,"y":0.6730083227157593},{"x":0.756302535533905,"y":0.686087965965271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"5/1","boundary":[0.7361344695091248,0.6730083227157593,0.756302535533905,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6730083227157593},{"x":0.729411780834198,"y":0.6730083227157593},{"x":0.729411780834198,"y":0.686087965965271},{"x":0.7210084199905396,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.7210084199905396,0.6730083227157593,0.729411780834198,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7142857313156128,"y":0.686087965965271},{"x":0.6991596817970276,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"12","boundary":[0.6991596817970276,0.6730083227157593,0.7142857313156128,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6907563209533691,"y":0.686087965965271},{"x":0.6571428775787354,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"يتماس","boundary":[0.6571428775787354,0.6730083227157593,0.6907563209533691,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6554622054100037,"y":0.686087965965271},{"x":0.6386554837226868,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.6386554837226868,0.6730083227157593,0.6554622054100037,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6386554837226868,"y":0.686087965965271},{"x":0.6352941393852234,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6352941393852234,0.6730083227157593,0.6386554837226868,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6268907785415649,"y":0.686087965965271},{"x":0.5764706134796143,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"يليطتسم","boundary":[0.5764706134796143,0.6730083227157593,0.6268907785415649,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5747899413108826,"y":0.686087965965271},{"x":0.5714285969734192,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5714285969734192,0.6730083227157593,0.5747899413108826,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5647059082984924,"y":0.686087965965271},{"x":0.5394958257675171,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"هماش","boundary":[0.5394958257675171,0.6730083227157593,0.5647059082984924,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5176470875740051,"y":0.686087965965271},{"x":0.48403361439704895,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.48403361439704895,0.6730083227157593,0.5176470875740051,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5378151535987854,"y":0.686087965965271},{"x":0.5243697762489319,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.5243697762489319,0.6730083227157593,0.5378151535987854,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6730083227157593},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6730083227157593},{"x":0.48403361439704895,"y":0.686087965965271},{"x":0.48067227005958557,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.48067227005958557,0.6730083227157593,0.48403361439704895,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6730083227157593},{"x":0.2974790036678314,"y":0.686087965965271},{"x":0.24201680719852448,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"يوااسمام","boundary":[0.24201680719852448,0.6730083227157593,0.2974790036678314,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3126050531864166,"y":0.686087965965271},{"x":0.30588236451148987,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.30588236451148987,0.6730083227157593,0.3126050531864166,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3613445460796356,"y":0.686087965965271},{"x":0.33781513571739197,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"نماام","boundary":[0.33781513571739197,0.6730083227157593,0.3613445460796356,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6730083227157593},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6730083227157593},{"x":0.40504202246665955,"y":0.686087965965271},{"x":0.3680672347545624,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"ياگرب","boundary":[0.3680672347545624,0.6730083227157593,0.40504202246665955,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4588235318660736,"y":0.686087965965271},{"x":0.4117647111415863,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"تااعطق","boundary":[0.4117647111415863,0.6730083227157593,0.4588235318660736,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4722689092159271,"y":0.686087965965271},{"x":0.46554622054100037,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.46554622054100037,0.6730083227157593,0.4722689092159271,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6730083227157593},{"x":0.24033613502979279,"y":0.686087965965271},{"x":0.2369747906923294,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2369747906923294,0.6730083227157593,0.24033613502979279,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6730083227157593},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6730083227157593},{"x":0.23025210201740265,"y":0.686087965965271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.686087965965271}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.21512605249881744,0.6730083227157593,0.23025210201740265,0.686087965965271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"لوط","boundary":[0.7579832077026367,0.6920332908630371,0.7848739624023438,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6920332908630371},{"x":0.756302535533905,"y":0.6920332908630371},{"x":0.756302535533905,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.7495798468589783,0.6920332908630371,0.756302535533905,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.7344537973403931,0.6920332908630371,0.7445378303527832,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7051129341125488},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.7210084199905396,0.6920332908630371,0.7277311086654663,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"تردم","boundary":[0.6487395167350769,0.6920332908630371,0.6840336322784424,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6907563209533691,0.6920332908630371,0.7008403539657593,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7051129341125488},{"x":0.707563042640686,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.6920332908630371,0.7142857313156128,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.6352941393852234,0.6920332908630371,0.6436975002288818,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"22","boundary":[0.6117647290229797,0.6920332908630371,0.6268907785415649,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6920332908630371},{"x":0.605042040348053,"y":0.6920332908630371},{"x":0.605042040348053,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"يليم","boundary":[0.5798319578170776,0.6920332908630371,0.605042040348053,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7051129341125488},{"x":0.561344563961029,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.561344563961029,0.6920332908630371,0.5764706134796143,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7051129341125488},{"x":0.556302547454834,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.556302547454834,0.6920332908630371,0.5596638917922974,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"زيمرس","boundary":[0.4924369752407074,0.6920332908630371,0.5260504484176636,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6920332908630371},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7051129341125488},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"ژاو","boundary":[0.5327731370925903,0.6920332908630371,0.5495798587799072,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6920332908630371},{"x":0.24705882370471954,"y":0.6920332908630371},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7051129341125488},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"كوام","boundary":[0.21512605249881744,0.6920332908630371,0.24705882370471954,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6920332908630371},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6920332908630371},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7051129341125488},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"ياو","boundary":[0.2537815272808075,0.6920332908630371,0.27899160981178284,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6920332908630371},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6920332908630371},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7051129341125488},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"يهاگ","boundary":[0.29243698716163635,0.6920332908630371,0.32436975836753845,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6920332908630371},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6920332908630371},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.3310924470424652,0.6920332908630371,0.33949580788612366,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6920332908630371},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6920332908630371},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7051129341125488},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"دن","boundary":[0.3445378243923187,0.6920332908630371,0.35798320174217224,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7051129341125488},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"كوم","boundary":[0.37142857909202576,0.6920332908630371,0.3966386616230011,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6920332908630371},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6920332908630371},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7051129341125488},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":",يوضيب","boundary":[0.40336135029792786,0.6920332908630371,0.45042017102241516,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7051129341125488},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.4571428596973419,0.6920332908630371,0.46554622054100037,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6920332908630371},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6920332908630371},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7051129341125488},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.47058823704719543,0.6920332908630371,0.48571428656578064,0.7051129341125488]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"د","boundary":[0.5966386795043945,0.7110582590103149,0.6016806960105896,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.6084033846855164,0.7110582590103149,0.6151260733604431,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"تاقوا","boundary":[0.6218487620353699,0.7110582590103149,0.6571428775787354,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"يهاگ","boundary":[0.6638655662536621,0.7110582590103149,0.6957983374595642,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7241379022598267},{"x":0.702521026134491,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"هيشاح","boundary":[0.702521026134491,0.7110582590103149,0.7378151416778564,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7445378303527832,0.7110582590103149,0.7579832077026367,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":",زيت","boundary":[0.7647058963775635,0.7110582590103149,0.7848739624023438,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"همادم","boundary":[0.5680672526359558,0.7110582590103149,0.5949580073356628,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7110582590103149},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7110582590103149},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7241379022598267},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"لگ.هتشگرب","boundary":[0.4084033668041229,0.7110582590103149,0.4722689092159271,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7110582590103149},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7110582590103149},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7241379022598267},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4789915978908539,0.7110582590103149,0.48571428656578064,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7241379022598267},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"رادجوم","boundary":[0.4924369752407074,0.7110582590103149,0.5361344814300537,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7110582590103149},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.5428571701049805,0.7110582590103149,0.5680672526359558,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7110582590103149},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7110582590103149},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7241379022598267},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"نيذآ","boundary":[0.37478992342948914,0.7110582590103149,0.40168067812919617,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7110582590103149},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7110582590103149},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7241379022598267},{"x":0.289075642824173,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"هگرب","boundary":[0.289075642824173,0.7110582590103149,0.3142857253551483,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7110582590103149},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7110582590103149},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7241379022598267},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":".يويهيد","boundary":[0.3210084140300751,0.7110582590103149,0.3663865625858307,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7110582590103149},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7110582590103149},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7241379022598267},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"لواط","boundary":[0.21512605249881744,0.7110582590103149,0.24705882370471954,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7110582590103149},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7110582590103149},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7241379022598267},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.2537815272808075,0.7110582590103149,0.2689075767993927,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7110582590103149},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7110582590103149},{"x":0.2873949706554413,"y":0.7241379022598267},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.27563026547431946,0.7110582590103149,0.2873949706554413,0.7241379022598267]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7431629300117493},{"x":0.778151273727417,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.778151273727417,0.7300832271575928,0.7848739624023438,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.7630252242088318,0.7300832271575928,0.7714285850524902,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7300832271575928},{"x":0.756302535533905,"y":0.7300832271575928},{"x":0.756302535533905,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.7495798468589783,0.7300832271575928,0.756302535533905,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"يليم","boundary":[0.7159664034843445,0.7300832271575928,0.7411764860153198,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.6974790096282959,0.7300832271575928,0.7142857313156128,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.7300832271575928,0.6974790096282959,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"ديبسچ","boundary":[0.6470588445663452,0.7300832271575928,0.6857143044471741,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.7300832271575928,0.6403361558914185,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"يغرم","boundary":[0.5663865804672241,0.7300832271575928,0.5983193516731262,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7431629300117493},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"خت","boundary":[0.6151260733604431,0.7300832271575928,0.6302521228790283,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5579832196235657,0.7300832271575928,0.5647059082984924,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"يبلق","boundary":[0.5260504484176636,0.7300832271575928,0.5512605309486389,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.5109243988990784,0.7300832271575928,0.5193277597427368,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.4436974823474884,0.7300832271575928,0.4588235318660736,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7300832271575928},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7431629300117493},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"زيمرس","boundary":[0.47058823704719543,0.7300832271575928,0.5042017102241516,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7431629300117493},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.43529412150382996,0.7300832271575928,0.4420168101787567,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7300832271575928},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7431629300117493},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"لگ.يغرم","boundary":[0.34117648005485535,0.7300832271575928,0.3966386616230011,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7300832271575928},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7431629300117493},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"خت","boundary":[0.4151260554790497,0.7300832271575928,0.4285714328289032,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7300832271575928},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7300832271575928},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7431629300117493},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"راطق","boundary":[0.2722689211368561,0.7300832271575928,0.2991596758365631,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7300832271575928},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7300832271575928},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7431629300117493},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.30588236451148987,0.7300832271575928,0.32268908619880676,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7300832271575928},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7300832271575928},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7431629300117493},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.3294117748737335,0.7300832271575928,0.34117648005485535,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7300832271575928},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7300832271575928},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7431629300117493},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.25882354378700256,0.7300832271575928,0.2655462324619293,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7300832271575928},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7300832271575928},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7431629300117493},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"اات","boundary":[0.2369747906923294,0.7300832271575928,0.2521008551120758,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7300832271575928},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7300832271575928},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7431629300117493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":1,"str":"15","boundary":[0.21512605249881744,0.7300832271575928,0.23025210201740265,0.7431629300117493]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"يليم","boundary":[0.7596638798713684,0.7491081953048706,0.7848739624023438,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7491081953048706},{"x":0.756302535533905,"y":0.7491081953048706},{"x":0.756302535533905,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.7411764860153198,0.7491081953048706,0.756302535533905,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7361344695091248,0.7491081953048706,0.7394958138465881,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"گربسا","boundary":[0.6151260733604431,0.7491081953048706,0.6571428775787354,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":".راد","boundary":[0.6705882549285889,0.7491081953048706,0.6890756487846375,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7491081953048706},{"x":0.729411780834198,"y":0.7491081953048706},{"x":0.729411780834198,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"لگمد","boundary":[0.6974790096282959,0.7491081953048706,0.729411780834198,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6016806960105896,0.7491081953048706,0.6134454011917114,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.5882353186607361,0.7491081953048706,0.5949580073356628,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.5731092691421509,0.7491081953048706,0.5815126299858093,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.5596638917922974,0.7491081953048706,0.5663865804672241,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"ييات","boundary":[0.5277311205863953,0.7491081953048706,0.5529412031173706,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5243697762489319,0.7491081953048706,0.5277311205863953,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7491081953048706},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7491081953048706},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7621878981590271},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"يغرم","boundary":[0.45378151535987854,0.7491081953048706,0.48571428656578064,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"خت","boundary":[0.5025210380554199,0.7491081953048706,0.5176470875740051,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7491081953048706},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7491081953048706},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.4453781545162201,0.7491081953048706,0.45210084319114685,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7491081953048706},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7491081953048706},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7621878981590271},{"x":0.413445383310318,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"يبلق","boundary":[0.413445383310318,0.7491081953048706,0.43865546584129333,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7491081953048706},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7491081953048706},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7621878981590271},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4084033668041229,0.7491081953048706,0.4117647111415863,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.7491081953048706},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7491081953048706},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"گربلگ","boundary":[0.3042016923427582,0.7491081953048706,0.3445378243923187,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.7491081953048706},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7491081953048706},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3495798408985138,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":".زيت","boundary":[0.3495798408985138,0.7491081953048706,0.36974790692329407,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7491081953048706},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7491081953048706},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"كوم","boundary":[0.3764705955982208,0.7491081953048706,0.40168067812919617,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.7491081953048706},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7491081953048706},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7621878981590271},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.29075631499290466,0.7491081953048706,0.3025210201740265,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7491081953048706},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7491081953048706},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7621878981590271},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.27899160981178284,0.7491081953048706,0.2857142984867096,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7491081953048706},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7491081953048706},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7621878981590271},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.2655462324619293,0.7491081953048706,0.27394959330558777,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7491081953048706},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7491081953048706},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7621878981590271},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.2537815272808075,0.7491081953048706,0.26050421595573425,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7491081953048706},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7491081953048706},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"يياات","boundary":[0.21848739683628082,0.7491081953048706,0.24873949587345123,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7491081953048706},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7491081953048706},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.7491081953048706,0.21848739683628082,0.7621878981590271]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"دودح","boundary":[0.6991596817970276,0.7693222165107727,0.7327731251716614,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"لوط","boundary":[0.7411764860153198,0.7693222165107727,0.7663865685462952,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7747899293899536,0.7693222165107727,0.7848739624023438,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7824019193649292},{"x":0.680672287940979,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"12","boundary":[0.680672287940979,0.7693222165107727,0.6974790096282959,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"يليم","boundary":[0.6504201889038086,0.7693222165107727,0.6739495992660522,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.6352941393852234,0.7693222165107727,0.6487395167350769,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6302521228790283,0.7693222165107727,0.6336134672164917,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.6218487620353699,0.7693222165107727,0.6252101063728333,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"يلايطتس","boundary":[0.5714285969734192,0.7693222165107727,0.6201680898666382,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.7693222165107727,0.5714285969734192,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"هباراش","boundary":[0.5277311205863953,0.7693222165107727,0.5630252361297607,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7693222165107727},{"x":0.440336138010025,"y":0.7693222165107727},{"x":0.440336138010025,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"لواط","boundary":[0.4100840389728546,0.7693222165107727,0.440336138010025,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7693222165107727},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7693222165107727},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.4470588266849518,0.7693222165107727,0.45546218752861023,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7693222165107727},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7693222165107727},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"لواسو","boundary":[0.4605042040348053,0.7693222165107727,0.49915966391563416,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7693222165107727},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".يا","boundary":[0.5109243988990784,0.7693222165107727,0.5277311205863953,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7693222165107727},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7693222165107727},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.3983193337917328,0.7693222165107727,0.40504202246665955,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.3848739564418793,0.7693222165107727,0.3932773172855377,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7824019193649292},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.37310925126075745,0.7693222165107727,0.3798319399356842,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7824019193649292},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.35966387391090393,0.7693222165107727,0.3663865625858307,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7693222165107727},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7824019193649292},{"x":0.31596639752388,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"يهااگ","boundary":[0.31596639752388,0.7693222165107727,0.3529411852359772,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.7693222165107727},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7693222165107727},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3025210201740265,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.3025210201740265,0.7693222165107727,0.31092438101768494,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7693222165107727},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7693222165107727},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7824019193649292},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"12","boundary":[0.2806722819805145,0.7693222165107727,0.29579833149909973,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7693222165107727},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7693222165107727},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"راتم","boundary":[0.21848739683628082,0.7693222165107727,0.24033613502979279,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7693222165107727},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7693222165107727},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7824019193649292},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":"ياليم","boundary":[0.24705882370471954,0.7693222165107727,0.27899160981178284,0.7824019193649292]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7693222165107727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7693222165107727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.7693222165107727,0.21680672466754913,0.7824019193649292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5482912950515747,0.7898739624023438,0.7894019193649292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"1-","boundary":[0.7680672407150269,0.5017836093902588,0.7848739624023438,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"گربلگ","boundary":[0.7277311086654663,0.5017836093902588,0.7680672407150269,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5148632526397705},{"x":0.653781533241272,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.653781533241272,0.5017836093902588,0.6705882549285889,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5017836093902588},{"x":0.707563042640686,"y":0.5017836093902588},{"x":0.707563042640686,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"هبارش","boundary":[0.6773109436035156,0.5017836093902588,0.707563042640686,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5148632526397705},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7142857313156128,0.5017836093902588,0.7277311086654663,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5017836093902588},{"x":0.653781533241272,"y":0.5017836093902588},{"x":0.653781533241272,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.5017836093902588,0.653781533241272,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"هگرب","boundary":[0.6184874176979065,0.5017836093902588,0.6436975002288818,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"نهپ","boundary":[0.5764706134796143,0.5017836093902588,0.5966386795043945,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5148632526397705},{"x":0.605042040348053,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.605042040348053,0.5017836093902588,0.6168067455291748,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5041617155075073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5041617155075073},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5148632526397705},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"1.","boundary":[0.21680672466754913,0.5041617155075073,0.22857142984867096,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5041617155075073},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5041617155075073},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5148632526397705},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"R.","boundary":[0.23361344635486603,0.5041617155075073,0.24873949587345123,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5148632526397705},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":1,"str":"chalepensis","boundary":[0.2537815272808075,0.5041617155075073,0.3327731192111969,0.5148632526397705]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5338882207870483},{"x":0.778151273727417,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.778151273727417,0.5208085775375366,0.7848739624023438,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"گربلگ","boundary":[0.7310924530029297,0.5208085775375366,0.7714285850524902,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.6554622054100037,0.5208085775375366,0.6705882549285889,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"همادمد","boundary":[0.6789916157722473,0.5208085775375366,0.7109243869781494,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.7193277478218079,0.5208085775375366,0.7310924530029297,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5208085775375366},{"x":0.653781533241272,"y":0.5208085775375366},{"x":0.653781533241272,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.5208085775375366,0.653781533241272,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"هگرب","boundary":[0.6184874176979065,0.5208085775375366,0.6453781723976135,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5338882207870483},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"كيراب","boundary":[0.5630252361297607,0.5208085775375366,0.6000000238418579,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5338882207870483},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6067227125167847,0.5208085775375366,0.6184874176979065,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.5231866836547852},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5231866836547852},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5338882207870483},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21848739683628082,0.5231866836547852,0.23025210201740265,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5231866836547852},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5231866836547852},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5338882207870483},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"R.","boundary":[0.23529411852359772,0.5231866836547852,0.2504201829433441,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.5231866836547852},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5231866836547852},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"str":"graveolens","boundary":[0.2554621994495392,0.5231866836547852,0.3310924470424652,0.5338882207870483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5338882207870483},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4947836093902588,0.7898739624023438,0.5408882207870483],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/cmlUwmEAmqDPtsCm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/csPeVbXnJkiPnNhZ.jpg","blurred":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/NZyPweEMtweUOEAF.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00017830678016195398,0.9986696560763512,0.9990613532468907]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.15814507007598877},{"x":0.30588236451148987,"y":0.15814507007598877},{"x":0.30588236451148987,"y":0.16646848618984222},{"x":0.21344538033008575,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9623390436172485,"dir":"ltr","str":"RUTACEAE","boundary":[0.21344538033008575,0.15814507007598877,0.30588236451148987,0.16646848618984222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.15814507007598877},{"x":0.30588236451148987,"y":0.15814507007598877},{"x":0.30588236451148987,"y":0.16646848618984222},{"x":0.21344538033008575,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9623390436172485,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.15114507007598876,0.3108823645114899,0.17346848618984223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"und","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7288941740989685},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.3592570126056671,"dir":"ltr","str":"P","boundary":[0.45546218752861023,0.7288941740989685,0.4453781545162201,0.7395957112312317]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7288941740989685},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.3592570126056671,"dir":"ltr","boundary":[0.4504621875286102,0.7218941740989685,0.4503781545162201,0.7465957112312317],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"und","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.1569560021162033},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1569560021162033},{"x":0.48403361439704895,"y":0.16646848618984222},{"x":0.4739495813846588,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9272727966308594,"dir":"ltr","str":"5","boundary":[0.4739495813846588,0.1569560021162033,0.48403361439704895,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"und","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5058823823928833,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5058823823928833,"y":0.16646848618984222},{"x":0.49915966391563416,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.5571349859237671,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.49915966391563416,0.1569560021162033,0.5058823823928833,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"und","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16646848618984222},{"x":0.507563054561615,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.4095163345336914,"dir":"ltr","str":"0","boundary":[0.507563054561615,0.1569560021162033,0.5159664154052734,0.16646848618984222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1569560021162033},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16646848618984222},{"x":0.4739495813846588,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.6313080191612244,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.1499560021162033,0.5209664154052734,0.17346848618984223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"und","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5210084319114685,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.391090452671051,"dir":"ltr","str":"الله","boundary":[0.5058823823928833,0.7146254181861877,0.5579832196235657,0.7063020467758179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5210084319114685,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.391090452671051,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.7076254181861877,0.5629832196235657,0.7133020467758179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7445378303527832,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7445378303527832,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7327731251716614,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9599510431289673,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.7327731251716614,0.15814507007598877,0.7445378303527832,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7495798468589783,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9853185415267944,"dir":"ltr","str":"Ruta","boundary":[0.7495798468589783,0.15814507007598877,0.7831932902336121,0.16527943313121796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7831932902336121,"y":0.15814507007598877},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7327731251716614,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9768627285957336,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.15114507007598876,0.7881932902336121,0.17227943313121796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8539917469024658,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7596638798713684,0.7669441103935242,0.7865546345710754,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9010286927223206,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7669441103935242,0.7428571581840515,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9645353555679321,"dir":"rtl","str":"Ruta","boundary":[0.6184874176979065,0.7669441103935242,0.6470588445663452,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7669441103935242},{"x":0.729411780834198,"y":0.7669441103935242},{"x":0.729411780834198,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900954365730286,"dir":"rtl","str":"chalepensis","boundary":[0.6521008610725403,0.7669441103935242,0.729411780834198,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.7208007574081421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5966386795043945,0.7669441103935242,0.6201680898666382,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.611882209777832,"dir":"rtl","str":"٠","boundary":[0.5697479248046875,0.7669441103935242,0.5848739743232727,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7824019193649292},{"x":0.583193302154541,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8080533146858215,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.583193302154541,0.7669441103935242,0.5899159908294678,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7669441103935242},{"x":0.610084056854248,"y":0.7669441103935242},{"x":0.610084056854248,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.6179483532905579,"dir":"rtl","str":"٥٣","boundary":[0.5899159908294678,0.7669441103935242,0.610084056854248,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7824019193649292},{"x":0.561344563961029,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8272965550422668,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.561344563961029,0.7669441103935242,0.5798319578170776,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7824019193649292},{"x":0.556302547454834,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9157583713531494,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.556302547454834,0.7669441103935242,0.5630252361297607,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7669441103935242},{"x":0.556302547454834,"y":0.7669441103935242},{"x":0.556302547454834,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9458772540092468,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5529412031173706,0.7669441103935242,0.556302547454834,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7824019193649292},{"x":0.534453809261322,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.983709454536438,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.534453809261322,0.7669441103935242,0.5462185144424438,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7669441103935242},{"x":0.529411792755127,"y":0.7669441103935242},{"x":0.529411792755127,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9498973488807678,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5126050710678101,0.7669441103935242,0.529411792755127,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.3882165253162384,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.4941176474094391,0.7669441103935242,0.5058823823928833,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9393925070762634,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5042017102241516,0.7669441103935242,0.5109243988990784,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7824019193649292},{"x":0.507563054561615,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.7293573021888733,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.507563054561615,0.7669441103935242,0.5210084319114685,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7824019193649292},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8807200193405151,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.48235294222831726,0.7669441103935242,0.4957983195781708,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7669441103935242},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7669441103935242},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9283519983291626,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4773109257221222,0.7669441103935242,0.48235294222831726,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9120474457740784,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4739495813846588,0.7669441103935242,0.4773109257221222,0.7824019193649292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8881434202194214,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.7599441103935242,0.7915546345710754,0.7894019193649292],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/xhVIVLrVTjdEfoGU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/NciAyLoUUKQNCyKt.jpg","blurred":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/oaUgncEjuNNcphDX.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00017265131995170493,0.9986724807354582,0.9990726641673112]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.15219976007938385},{"x":0.75126051902771,"y":0.15219976007938385},{"x":0.75126051902771,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7226890921592712,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"ناريا","boundary":[0.7226890921592712,0.15219976007938385,0.75126051902771,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7579832077026367,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"رولف","boundary":[0.7579832077026367,0.15219976007938385,0.7848739624023438,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5176470875740051,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5176470875740051,"y":0.16527943313121796},{"x":0.507563054561615,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"٦","boundary":[0.507563054561615,0.15219976007938385,0.5176470875740051,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5042017102241516,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5042017102241516,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5008403658866882,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5008403658866882,0.15219976007938385,0.5042017102241516,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15457788109779358},{"x":0.2655462324619293,"y":0.15457788109779358},{"x":0.2655462324619293,"y":0.16527943313121796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"Ruta1.","boundary":[0.21512605249881744,0.15457788109779358,0.2655462324619293,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.1533888280391693},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1533888280391693},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1640903651714325},{"x":0.48403361439704895,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.48403361439704895,0.1533888280391693,0.4907563030719757,0.1640903651714325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18787157535552979},{"x":0.778151273727417,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.778151273727417,0.17479191720485687,0.7848739624023438,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7714285850524902,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7714285850524902,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7630252242088318,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.7630252242088318,0.17479191720485687,0.7714285850524902,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.17479191720485687},{"x":0.756302535533905,"y":0.17479191720485687},{"x":0.756302535533905,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7495798468589783,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.7495798468589783,0.17479191720485687,0.756302535533905,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7428571581840515,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7176470756530762,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.7176470756530762,0.17479191720485687,0.7428571581840515,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7159664034843445,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7008403539657593,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.7008403539657593,0.17479191720485687,0.7159664034843445,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7008403539657593,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7008403539657593,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6974790096282959,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6974790096282959,0.17479191720485687,0.7008403539657593,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6890756487846375,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.6621848940849304,0.17479191720485687,0.6890756487846375,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5680672526359558,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5680672526359558,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5428571701049805,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"هتفاي","boundary":[0.5428571701049805,0.17479191720485687,0.5680672526359558,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6000000238418579,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6000000238418579,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"دشر","boundary":[0.5747899413108826,0.17479191720485687,0.6000000238418579,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6235294342041016,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6235294342041016,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6168067455291748,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.6168067455291748,0.17479191720485687,0.6235294342041016,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6420168280601501,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6420168280601501,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6302521228790283,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6302521228790283,0.17479191720485687,0.6420168280601501,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6621848940849304,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6621848940849304,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6504201889038086,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6504201889038086,0.17479191720485687,0.6621848940849304,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5411764979362488,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5411764979362488,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5378151535987854,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5378151535987854,0.17479191720485687,0.5411764979362488,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.17479191720485687},{"x":0.43697479367256165,"y":0.17479191720485687},{"x":0.43697479367256165,"y":0.18787157535552979},{"x":0.41848739981651306,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"هماد","boundary":[0.41848739981651306,0.17479191720485687,0.43697479367256165,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.17479191720485687},{"x":0.4638655483722687,"y":0.17479191720485687},{"x":0.4638655483722687,"y":0.18787157535552979},{"x":0.4436974823474884,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":".زيت","boundary":[0.4436974823474884,0.17479191720485687,0.4638655483722687,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.17479191720485687},{"x":0.4773109257221222,"y":0.17479191720485687},{"x":0.4773109257221222,"y":0.18787157535552979},{"x":0.47058823704719543,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.47058823704719543,0.17479191720485687,0.4773109257221222,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.17479191720485687},{"x":0.49915966391563416,"y":0.17479191720485687},{"x":0.49915966391563416,"y":0.18787157535552979},{"x":0.48403361439704895,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.48403361439704895,0.17479191720485687,0.49915966391563416,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5310924649238586,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5310924649238586,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5058823823928833,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"كوم","boundary":[0.5058823823928833,0.17479191720485687,0.5310924649238586,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3478991687297821,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3142857253551483,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"دودح","boundary":[0.3142857253551483,0.17479191720485687,0.3478991687297821,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3815126121044159,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3815126121044159,"y":0.18787157535552979},{"x":0.35630252957344055,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"لوط","boundary":[0.35630252957344055,0.17479191720485687,0.3815126121044159,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3983193337917328,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3983193337917328,"y":0.18787157535552979},{"x":0.38823530077934265,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.38823530077934265,0.17479191720485687,0.3983193337917328,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.17479191720485687},{"x":0.41680672764778137,"y":0.17479191720485687},{"x":0.41680672764778137,"y":0.18787157535552979},{"x":0.40504202246665955,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.40504202246665955,0.17479191720485687,0.41680672764778137,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.17479191720485687},{"x":0.30756303668022156,"y":0.17479191720485687},{"x":0.30756303668022156,"y":0.18787157535552979},{"x":0.3008403480052948,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.3008403480052948,0.17479191720485687,0.30756303668022156,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.17479191720485687},{"x":0.29411765933036804,"y":0.17479191720485687},{"x":0.29411765933036804,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2689075767993927,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"يليم","boundary":[0.2689075767993927,0.17479191720485687,0.29411765933036804,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.17479191720485687},{"x":0.267226904630661,"y":0.17479191720485687},{"x":0.267226904630661,"y":0.18787157535552979},{"x":0.2504201829433441,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.2504201829433441,0.17479191720485687,0.267226904630661,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.17479191720485687},{"x":0.24873949587345123,"y":0.17479191720485687},{"x":0.24873949587345123,"y":0.18787157535552979},{"x":0.24705882370471954,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.17479191720485687,0.24873949587345123,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5915966629981995,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"نيدرورف","boundary":[0.5411764979362488,0.1938168853521347,0.5915966629981995,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ويم","boundary":[0.6033613681793213,0.1938168853521347,0.6201680898666382,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6672269105911255,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"نديسر","boundary":[0.6285714507102966,0.1938168853521347,0.6672269105911255,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.1938168853521347},{"x":0.680672287940979,"y":0.1938168853521347},{"x":0.680672287940979,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.1938168853521347,0.680672287940979,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.1938168853521347},{"x":0.729411780834198,"y":0.1938168853521347},{"x":0.729411780834198,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"يهدلگ","boundary":[0.6873949766159058,0.1938168853521347,0.729411780834198,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"نامز","boundary":[0.7344537973403931,0.1938168853521347,0.7613445520401001,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.1938168853521347},{"x":0.534453809261322,"y":0.1938168853521347},{"x":0.534453809261322,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.5260504484176636,0.1938168853521347,0.534453809261322,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.1938168853521347},{"x":0.48067227005958557,"y":0.1938168853521347},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"دادرخ","boundary":[0.4453781545162201,0.1938168853521347,0.48067227005958557,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5193277597427368,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2068965584039688},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"رخاوا","boundary":[0.48739495873451233,0.1938168853521347,0.5193277597427368,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4453781545162201,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2068965584039688},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4420168101787567,0.1938168853521347,0.4453781545162201,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.1938168853521347},{"x":0.43361344933509827,"y":0.1938168853521347},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2068965584039688},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"هقطنم","boundary":[0.40168067812919617,0.1938168853521347,0.43361344933509827,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3478991687297821,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3478991687297821,"y":0.2068965584039688},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":".يماوع","boundary":[0.30756303668022156,0.1938168853521347,0.3478991687297821,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3949579894542694,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2068965584039688},{"x":0.3529411852359772,"y":0.2068965584039688}]},"confidence":1,"str":"يجيلخ","boundary":[0.3529411852359772,0.1938168853521347,0.3949579894542694,0.2068965584039688]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6571428775787354,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ييايفارغج","boundary":[0.6571428775787354,0.21284185349941254,0.7193277478218079,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"يگدنكارپ","boundary":[0.7260504364967346,0.21284185349941254,0.7848739624023438,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6201680898666382,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"اپورا","boundary":[0.6201680898666382,0.21284185349941254,0.6470588445663452,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22592152655124664},{"x":0.653781533241272,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.21284185349941254,0.6554622054100037,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6184874176979065,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6184874176979065,"y":0.22592152655124664},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6151260733604431,0.21284185349941254,0.6184874176979065,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22592152655124664},{"x":0.578151285648346,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"هي","boundary":[0.578151285648346,0.21284185349941254,0.5899159908294678,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.21284185349941254},{"x":0.610084056854248,"y":0.21284185349941254},{"x":0.610084056854248,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"رت","boundary":[0.5983193516731262,0.21284185349941254,0.610084056854248,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.21284185349941254},{"x":0.578151285648346,"y":0.21284185349941254},{"x":0.578151285648346,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.21284185349941254,0.578151285648346,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5680672526359558,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5680672526359558,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ناريا","boundary":[0.5411764979362488,0.21284185349941254,0.5680672526359558,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5394958257675171,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5394958257675171,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5361344814300537,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.21284185349941254,0.5394958257675171,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.21284185349941254},{"x":0.529411792755127,"y":0.21284185349941254},{"x":0.529411792755127,"y":0.22592152655124664},{"x":0.48403361439704895,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"نيطسلف","boundary":[0.48403361439704895,0.21284185349941254,0.529411792755127,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.21284185349941254},{"x":0.48235294222831726,"y":0.21284185349941254},{"x":0.48235294222831726,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4789915978908539,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4789915978908539,0.21284185349941254,0.48235294222831726,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.21284185349941254},{"x":0.3478991687297821,"y":0.21284185349941254},{"x":0.3478991687297821,"y":0.22592152655124664},{"x":0.34117648005485535,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.34117648005485535,0.21284185349941254,0.3478991687297821,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.21284185349941254},{"x":0.40336135029792786,"y":0.21284185349941254},{"x":0.40336135029792786,"y":0.22592152655124664},{"x":0.35462185740470886,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ناتسبرع","boundary":[0.35462185740470886,0.21284185349941254,0.40336135029792786,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4436974823474884,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22592152655124664},{"x":0.4151260554790497,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"ريزج","boundary":[0.4151260554790497,0.21284185349941254,0.4436974823474884,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4722689092159271,"y":0.21284185349941254},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22592152655124664},{"x":0.45210084319114685,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"هبش","boundary":[0.45210084319114685,0.21284185349941254,0.4722689092159271,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21284185349941254},{"x":0.2521008551120758,"y":0.21284185349941254},{"x":0.2521008551120758,"y":0.22592152655124664},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"هامووم","boundary":[0.21512605249881744,0.21284185349941254,0.2521008551120758,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.21284185349941254},{"x":0.3008403480052948,"y":0.21284185349941254},{"x":0.3008403480052948,"y":0.22592152655124664},{"x":0.25882354378700256,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":".ااقيرفآ","boundary":[0.25882354378700256,0.21284185349941254,0.3008403480052948,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.21284185349941254},{"x":0.33949580788612366,"y":0.21284185349941254},{"x":0.33949580788612366,"y":0.22592152655124664},{"x":0.30756303668022156,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":1,"str":"لاوش","boundary":[0.30756303668022156,0.21284185349941254,0.33949580788612366,0.22592152655124664]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7394958138465881,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7394958138465881,"y":0.24613554775714874},{"x":0.702521026134491,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":".اقيرفآ","boundary":[0.702521026134491,0.23305588960647583,0.7394958138465881,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7546218633651733,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7546218633651733,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7445378303527832,0.23305588960647583,0.7546218633651733,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":1,"str":"پيت","boundary":[0.7613445520401001,0.23305588960647583,0.7848739624023438,0.24613554775714874]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":":ناريا","boundary":[0.6655462384223938,0.25208085775375366,0.6974790096282959,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7193277478218079,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7042016983032227,0.25208085775375366,0.7193277478218079,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7260504364967346,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":"يگدنكارپ","boundary":[0.7260504364967346,0.25208085775375366,0.7848739624023438,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6571428775787354,"y":0.25208085775375366},{"x":0.6571428775787354,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6168067455291748,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":1,"str":".بونج","boundary":[0.6168067455291748,0.25208085775375366,0.6571428775787354,0.26516053080558777]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7478991746902466,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"رهشوب","boundary":[0.7478991746902466,0.27229487895965576,0.7848739624023438,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7058823704719543,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"يرهاط","boundary":[0.6655462384223938,0.27229487895965576,0.7058823704719543,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7378151416778564,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7142857313156128,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"ردنب","boundary":[0.7142857313156128,0.27229487895965576,0.7378151416778564,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7462185025215149,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7445378303527832,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.27229487895965576,0.7462185025215149,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6621848940849304,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6621848940849304,0.27229487895965576,0.6655462384223938,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5915966629981995,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5915966629981995,"y":0.28537455201148987},{"x":0.578151285648346,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"اچ","boundary":[0.578151285648346,0.27229487895965576,0.5915966629981995,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5983193516731262,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"تفه","boundary":[0.5983193516731262,0.27229487895965576,0.6285714507102966,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6470588445663452,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6470588445663452,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6403361558914185,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.27229487895965576,0.6470588445663452,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5680672526359558,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5680672526359558,0.27229487895965576,0.5714285969734192,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.27229487895965576},{"x":0.561344563961029,"y":0.27229487895965576},{"x":0.561344563961029,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5378151535987854,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"222","boundary":[0.5378151535987854,0.27229487895965576,0.561344563961029,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5310924649238586,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.5226891040802002,0.27229487895965576,0.5310924649238586,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5159664154052734,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5159664154052734,"y":0.28537455201148987},{"x":0.48235294222831726,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"1622","boundary":[0.48235294222831726,0.27229487895965576,0.5159664154052734,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.27229487895965576},{"x":0.48067227005958557,"y":0.27229487895965576},{"x":0.48067227005958557,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4638655483722687,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.4638655483722687,0.27229487895965576,0.48067227005958557,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4638655483722687,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4638655483722687,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4605042040348053,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4605042040348053,0.27229487895965576,0.4638655483722687,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.27229487895965576},{"x":0.43865546584129333,"y":0.27229487895965576},{"x":0.43865546584129333,"y":0.28537455201148987},{"x":0.40672269463539124,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"نايرف","boundary":[0.40672269463539124,0.27229487895965576,0.43865546584129333,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.27229487895965576},{"x":0.45210084319114685,"y":0.27229487895965576},{"x":0.45210084319114685,"y":0.28537455201148987},{"x":0.44873949885368347,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"م","boundary":[0.44873949885368347,0.27229487895965576,0.45210084319114685,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3983193337917328,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3983193337917328,"y":0.28537455201148987},{"x":0.35798320174217224,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":"74287","boundary":[0.35798320174217224,0.27229487895965576,0.3983193337917328,0.28537455201148987]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.27229487895965576},{"x":0.35462185740470886,"y":0.27229487895965576},{"x":0.35462185740470886,"y":0.28537455201148987},{"x":0.3529411852359772,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.27229487895965576,0.35462185740470886,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28537455201148987},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.14519976007938384,0.7898739624023438,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31272295117378235},{"x":0.22689075767993927,"y":0.31272295117378235},{"x":0.22689075767993927,"y":0.32342448830604553},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.31272295117378235,0.22689075767993927,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.31272295117378235},{"x":0.24705882370471954,"y":0.31272295117378235},{"x":0.24705882370471954,"y":0.32342448830604553},{"x":0.23193277418613434,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"R.","boundary":[0.23193277418613434,0.31272295117378235,0.24705882370471954,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.31272295117378235},{"x":0.32773110270500183,"y":0.31272295117378235},{"x":0.32773110270500183,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2521008551120758,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"graveolens","boundary":[0.2521008551120758,0.31272295117378235,0.32773110270500183,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3512605130672455,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3512605130672455,"y":0.32342448830604553},{"x":0.3327731192111969,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"L.,","boundary":[0.3327731192111969,0.31272295117378235,0.3512605130672455,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3764705955982208,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3764705955982208,"y":0.32342448830604553},{"x":0.35630252957344055,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"Sp.","boundary":[0.35630252957344055,0.31272295117378235,0.3764705955982208,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4000000059604645,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4000000059604645,"y":0.32342448830604553},{"x":0.3815126121044159,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"Pl.","boundary":[0.3815126121044159,0.31272295117378235,0.4000000059604645,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4285714328289032,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4285714328289032,"y":0.32342448830604553},{"x":0.40504202246665955,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"383","boundary":[0.40504202246665955,0.31272295117378235,0.4285714328289032,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.31272295117378235},{"x":0.48235294222831726,"y":0.31272295117378235},{"x":0.48235294222831726,"y":0.32342448830604553},{"x":0.43361344933509827,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":1,"str":"(1753).","boundary":[0.43361344933509827,0.31272295117378235,0.48235294222831726,0.32342448830604553]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7445378303527832,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"ريوصت","boundary":[0.7445378303527832,0.33293697237968445,0.7848739624023438,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7428571581840515,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.7394958138465881,0.33293697237968445,0.7428571581840515,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7327731251716614,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7159664034843445,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"دش","boundary":[0.7159664034843445,0.33293697237968445,0.7327731251716614,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7042016983032227,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"ل","boundary":[0.7042016983032227,0.33293697237968445,0.7142857313156128,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6957983374595642,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6957983374595642,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.6890756487846375,0.33293697237968445,0.6957983374595642,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6890756487846375,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6857143044471741,0.33293697237968445,0.6890756487846375,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"ناريا","boundary":[0.5815126299858093,0.33293697237968445,0.6084033846855164,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6453781723976135,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6453781723976135,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6151260733604431,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"يگمر","boundary":[0.6151260733604431,0.33293697237968445,0.6453781723976135,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6789916157722473,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34601664543151855},{"x":0.653781533241272,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"رولف","boundary":[0.653781533241272,0.33293697237968445,0.6789916157722473,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34601664543151855},{"x":0.578151285648346,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.33293697237968445,0.5815126299858093,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5714285969734192,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5714285969734192,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"نامرهق","boundary":[0.5310924649238586,0.33293697237968445,0.5714285969734192,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5310924649238586,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5310924649238586,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5277311205863953,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.33293697237968445,0.5310924649238586,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.33293697237968445},{"x":0.42352941632270813,"y":0.33293697237968445},{"x":0.42352941632270813,"y":0.34601664543151855},{"x":0.38991597294807434,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"راشتما","boundary":[0.38991597294807434,0.33293697237968445,0.42352941632270813,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.33293697237968445},{"x":0.46554622054100037,"y":0.33293697237968445},{"x":0.46554622054100037,"y":0.34601664543151855},{"x":0.43529412150382996,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"راوش","boundary":[0.43529412150382996,0.33293697237968445,0.46554622054100037,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.33293697237968445},{"x":0.4789915978908539,"y":0.33293697237968445},{"x":0.4789915978908539,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4722689092159271,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.4722689092159271,0.33293697237968445,0.4789915978908539,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5210084319114685,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5210084319114685,"y":0.34601664543151855},{"x":0.48571428656578064,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"سدع","boundary":[0.48571428656578064,0.33293697237968445,0.5210084319114685,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.33293697237968445},{"x":0.38823530077934265,"y":0.33293697237968445},{"x":0.38823530077934265,"y":0.34601664543151855},{"x":0.364705890417099,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"852","boundary":[0.364705890417099,0.33293697237968445,0.38823530077934265,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3630252182483673,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3630252182483673,"y":0.34601664543151855},{"x":0.35966387391090393,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.35966387391090393,0.33293697237968445,0.3630252182483673,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3529411852359772,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3529411852359772,"y":0.34601664543151855},{"x":0.32605043053627014,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"هشقم","boundary":[0.32605043053627014,0.33293697237968445,0.3529411852359772,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3176470696926117,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3176470696926117,"y":0.34601664543151855},{"x":0.30756303668022156,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.30756303668022156,0.33293697237968445,0.3176470696926117,0.34601664543151855]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"هلاس","boundary":[0.6873949766159058,0.3519619405269623,0.7126050591468811,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"دنچ","boundary":[0.7193277478218079,0.3519619405269623,0.7411764860153198,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"يهايگ","boundary":[0.7495798468589783,0.3519619405269623,0.7848739624023438,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6823529601097107,0.3519619405269623,0.6857143044471741,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"هچتخرد","boundary":[0.5983193516731262,0.3519619405269623,0.6453781723976135,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3650416135787964},{"x":0.653781533241272,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"هويم","boundary":[0.653781533241272,0.3519619405269623,0.6756302714347839,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3650416135787964},{"x":0.583193302154541,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.583193302154541,0.3519619405269623,0.5966386795043945,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.5680672526359558,0.3519619405269623,0.5764706134796143,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3519619405269623},{"x":0.561344563961029,"y":0.3519619405269623},{"x":0.561344563961029,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"هتوب","boundary":[0.5378151535987854,0.3519619405269623,0.561344563961029,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.5226891040802002,0.3519619405269623,0.5361344814300537,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5176470875740051,0.3519619405269623,0.5210084319114685,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3764705955982208,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"هقاس","boundary":[0.3512605130672455,0.3519619405269623,0.3764705955982208,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.3519619405269623,0.3848739564418793,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"دش","boundary":[0.3932773172855377,0.3519619405269623,0.4117647111415863,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3519619405269623},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3519619405269623},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3650416135787964},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"يبوچ","boundary":[0.41848739981651306,0.3519619405269623,0.45042017102241516,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3519619405269623},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"دعاق","boundary":[0.4638655483722687,0.3519619405269623,0.4907563030719757,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3650416135787964},{"x":0.49747899174690247,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.49747899174690247,0.3519619405269623,0.5092437267303467,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"عافترا","boundary":[0.2806722819805145,0.3519619405269623,0.3142857253551483,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3650416135787964},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.3210084140300751,0.3519619405269623,0.3310924470424652,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3519619405269623},{"x":0.3495798408985138,"y":0.3650416135787964},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.33781513571739197,0.3519619405269623,0.3495798408985138,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3519619405269623},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3519619405269623},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3650416135787964},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"14","boundary":[0.25882354378700256,0.3519619405269623,0.27394959330558777,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3519619405269623},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3519619405269623},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3650416135787964},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"اات","boundary":[0.2369747906923294,0.3519619405269623,0.2521008551120758,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3519619405269623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3519619405269623},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3650416135787964},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":1,"str":"52","boundary":[0.21512605249881744,0.3519619405269623,0.23025210201740265,0.3650416135787964]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3840665817260742},{"x":0.75126051902771,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"يتماس","boundary":[0.75126051902771,0.3709869086742401,0.7848739624023438,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.7327731251716614,0.3709869086742401,0.7495798468589783,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3840665817260742},{"x":0.729411780834198,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.729411780834198,0.3709869086742401,0.7327731251716614,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"ييوها","boundary":[0.6000000238418579,0.3709869086742401,0.6369748115539551,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"زبس","boundary":[0.6504201889038086,0.3709869086742401,0.6705882549285889,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"گمر","boundary":[0.6773109436035156,0.3709869086742401,0.7042016983032227,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.7126050591468811,0.3709869086742401,0.7210084199905396,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.3709869086742401,0.5983193516731262,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"كر","boundary":[0.5243697762489319,0.3709869086742401,0.5445378422737122,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"نودب","boundary":[0.5596638917922974,0.3709869086742401,0.5882353186607361,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5193277597427368,0.3709869086742401,0.5226891040802002,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3709869086742401},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3709869086742401},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3840665817260742},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.45042017102241516,0.3709869086742401,0.46890756487846375,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3840665817260742},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"ريز","boundary":[0.4739495813846588,0.3709869086742401,0.4924369752407074,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3709869086742401},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3840665817260742},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.49915966391563416,0.3709869086742401,0.5126050710678101,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4436974823474884,"y":0.3840665817260742},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"نيذآ","boundary":[0.41680672764778137,0.3709869086742401,0.4436974823474884,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.3709869086742401},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3709869086742401},{"x":0.35462185740470886,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.3294117748737335,0.3709869086742401,0.35462185740470886,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3709869086742401},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3709869086742401},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3613445460796356,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3613445460796356,0.3709869086742401,0.3630252182483673,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3709869086742401},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"عشنم","boundary":[0.3815126121044159,0.3709869086742401,0.4084033668041229,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3709869086742401},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3840665817260742},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"يمايم","boundary":[0.21512605249881744,0.3709869086742401,0.24369747936725616,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3709869086742401},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3709869086742401},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3840665817260742},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.2504201829433441,0.3709869086742401,0.2571428716182709,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.3709869086742401},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3709869086742401},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3840665817260742},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"ينيئاپ","boundary":[0.26386556029319763,0.3709869086742401,0.29579833149909973,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3709869086742401},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3709869086742401},{"x":0.32773110270500183,"y":0.3840665817260742},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.3025210201740265,0.3709869086742401,0.32773110270500183,0.3840665817260742]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6621848940849304,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6621848940849304,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"لب","boundary":[0.6554622054100037,0.39001187682151794,0.6621848940849304,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7092437148094177,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7092437148094177,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"گربمد","boundary":[0.6689075827598572,0.39001187682151794,0.7092437148094177,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7226890921592712,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7159664034843445,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7159664034843445,0.39001187682151794,0.7226890921592712,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7630252242088318,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7630252242088318,"y":0.40309154987335205},{"x":0.729411780834198,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"شيبو","boundary":[0.729411780834198,0.39001187682151794,0.7630252242088318,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6554622054100037,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6554622054100037,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"دن","boundary":[0.6420168280601501,0.39001187682151794,0.6554622054100037,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6403361558914185,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6369748115539551,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.39001187682151794,0.6403361558914185,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5983193516731262,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5663865804672241,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"يغرم","boundary":[0.5663865804672241,0.39001187682151794,0.5983193516731262,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6151260733604431,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"خت","boundary":[0.6151260733604431,0.39001187682151794,0.6302521228790283,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5647059082984924,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5647059082984924,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.5579832196235657,0.39001187682151794,0.5647059082984924,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5495798587799072,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5495798587799072,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"يثلثم","boundary":[0.5193277597427368,0.39001187682151794,0.5495798587799072,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5193277597427368,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5193277597427368,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5159664154052734,0.39001187682151794,0.5193277597427368,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.39001187682151794},{"x":0.507563054561615,"y":0.39001187682151794},{"x":0.507563054561615,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5008403658866882,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.5008403658866882,0.39001187682151794,0.507563054561615,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4957983195781708,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4957983195781708,"y":0.40309154987335205},{"x":0.48067227005958557,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"اات","boundary":[0.48067227005958557,0.39001187682151794,0.4957983195781708,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4722689092159271,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4722689092159271,"y":0.40309154987335205},{"x":0.46554622054100037,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"3","boundary":[0.46554622054100037,0.39001187682151794,0.4722689092159271,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4319327771663666,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4319327771663666,"y":0.40309154987335205},{"x":0.40168067812919617,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"همااش","boundary":[0.40168067812919617,0.39001187682151794,0.4319327771663666,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4588235318660736,"y":0.40309154987335205},{"x":0.43865546584129333,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"رااب","boundary":[0.43865546584129333,0.39001187682151794,0.4588235318660736,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.39001187682151794},{"x":0.3781512677669525,"y":0.39001187682151794},{"x":0.3781512677669525,"y":0.40309154987335205},{"x":0.33949580788612366,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"شاخب","boundary":[0.33949580788612366,0.39001187682151794,0.3781512677669525,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4000000059604645,"y":0.39001187682151794},{"x":0.4000000059604645,"y":0.40309154987335205},{"x":0.3848739564418793,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.3848739564418793,0.39001187682151794,0.4000000059604645,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.39001187682151794},{"x":0.33781513571739197,"y":0.39001187682151794},{"x":0.33781513571739197,"y":0.40309154987335205},{"x":0.3344537913799286,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.3344537913799286,0.39001187682151794,0.33781513571739197,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39001187682151794},{"x":0.23025210201740265,"y":0.39001187682151794},{"x":0.23025210201740265,"y":0.40309154987335205},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.21512605249881744,0.39001187682151794,0.23025210201740265,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.39001187682151794},{"x":0.27394959330558777,"y":0.39001187682151794},{"x":0.27394959330558777,"y":0.40309154987335205},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"ياگرب","boundary":[0.2369747906923294,0.39001187682151794,0.27394959330558777,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.39001187682151794},{"x":0.32773110270500183,"y":0.39001187682151794},{"x":0.32773110270500183,"y":0.40309154987335205},{"x":0.2806722819805145,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":1,"str":"تااعطق","boundary":[0.2806722819805145,0.39001187682151794,0.32773110270500183,0.40309154987335205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"ضرع","boundary":[0.7495798468589783,0.41022592782974243,0.7848739624023438,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7478991746902466,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.7411764860153198,0.41022592782974243,0.7478991746902466,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.7260504364967346,0.41022592782974243,0.7344537973403931,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"9","boundary":[0.7126050591468811,0.41022592782974243,0.7193277478218079,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7042016983032227,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"يليم","boundary":[0.6789916157722473,0.41022592782974243,0.7042016983032227,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.6605042219161987,0.41022592782974243,0.6773109436035156,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6605042219161987,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6571428775787354,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.41022592782974243,0.6605042219161987,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.41022592782974243},{"x":0.413445383310318,"y":0.41022592782974243},{"x":0.413445383310318,"y":0.42330560088157654},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"وت","boundary":[0.40168067812919617,0.41022592782974243,0.413445383310318,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4285714328289032,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4285714328289032,"y":0.42330560088157654},{"x":0.42016807198524475,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.42016807198524475,0.41022592782974243,0.4285714328289032,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4773109257221222,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4773109257221222,"y":0.42330560088157654},{"x":0.43529412150382996,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"هتشگرب","boundary":[0.43529412150382996,0.41022592782974243,0.4773109257221222,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5025210380554199,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5025210380554199,"y":0.42330560088157654},{"x":0.48403361439704895,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"يو","boundary":[0.48403361439704895,0.41022592782974243,0.5025210380554199,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5529412031173706,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5176470875740051,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"هيشاح","boundary":[0.5176470875740051,0.41022592782974243,0.5529412031173706,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5731092691421509,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5596638917922974,0.41022592782974243,0.5731092691421509,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.41022592782974243},{"x":0.605042040348053,"y":0.41022592782974243},{"x":0.605042040348053,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":",لما","boundary":[0.5798319578170776,0.41022592782974243,0.605042040348053,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6504201889038086,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6504201889038086,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"ابيرقت","boundary":[0.6184874176979065,0.41022592782974243,0.6504201889038086,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4000000059604645,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4000000059604645,"y":0.42330560088157654},{"x":0.3966386616230011,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.3966386616230011,0.41022592782974243,0.4000000059604645,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.41022592782974243},{"x":0.38991597294807434,"y":0.41022592782974243},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42330560088157654},{"x":0.364705890417099,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.364705890417099,0.41022592782974243,0.38991597294807434,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2840336263179779,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2840336263179779,"y":0.42330560088157654},{"x":0.24537815153598785,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"زيمراس","boundary":[0.24537815153598785,0.41022592782974243,0.2840336263179779,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.41022592782974243},{"x":0.32605043053627014,"y":0.41022592782974243},{"x":0.32605043053627014,"y":0.42330560088157654},{"x":0.29075631499290466,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"يراان","boundary":[0.29075631499290466,0.41022592782974243,0.32605043053627014,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3630252182483673,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3630252182483673,"y":0.42330560088157654},{"x":0.33949580788612366,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.33949580788612366,0.41022592782974243,0.3630252182483673,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2386554628610611,"y":0.42330560088157654},{"x":0.2235294133424759,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.2235294133424759,0.41022592782974243,0.2386554628610611,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2218487411737442,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2218487411737442,"y":0.42330560088157654},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.21512605249881744,0.41022592782974243,0.2218487411737442,0.42330560088157654]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.42925089597702026},{"x":0.529411792755127,"y":0.42925089597702026},{"x":0.529411792755127,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"دن","boundary":[0.5159664154052734,0.42925089597702026,0.529411792755127,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5680672526359558,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5680672526359558,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5428571701049805,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"كوم","boundary":[0.5428571701049805,0.42925089597702026,0.5680672526359558,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.42925089597702026},{"x":0.583193302154541,"y":0.42925089597702026},{"x":0.583193302154541,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5747899413108826,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5747899413108826,0.42925089597702026,0.583193302154541,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.42925089597702026},{"x":0.605042040348053,"y":0.42925089597702026},{"x":0.605042040348053,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5899159908294678,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"زيت","boundary":[0.5899159908294678,0.42925089597702026,0.605042040348053,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6369748115539551,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"كوم","boundary":[0.6117647290229797,0.42925089597702026,0.6369748115539551,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6621848940849304,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6621848940849304,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6436975002288818,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":",يا","boundary":[0.6436975002288818,0.42925089597702026,0.6621848940849304,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.42925089597702026},{"x":0.707563042640686,"y":0.42925089597702026},{"x":0.707563042640686,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6756302714347839,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"زيمرس","boundary":[0.6756302714347839,0.42925089597702026,0.707563042640686,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7327731251716614,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7142857313156128,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"ژاو","boundary":[0.7142857313156128,0.42925089597702026,0.7327731251716614,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7394958138465881,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.7394958138465881,0.42925089597702026,0.7478991746902466,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7529411911964417,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"يطخ","boundary":[0.7529411911964417,0.42925089597702026,0.7831932902336121,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5159664154052734,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5159664154052734,"y":0.44233056902885437},{"x":0.5126050710678101,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.5126050710678101,0.42925089597702026,0.5159664154052734,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42925089597702026},{"x":0.5058823823928833,"y":0.44233056902885437},{"x":0.48067227005958557,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.48067227005958557,0.42925089597702026,0.5058823823928833,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3327731192111969,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3176470696926117,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.3176470696926117,0.42925089597702026,0.3327731192111969,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3781512677669525,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3781512677669525,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3445378243923187,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"زيمرس","boundary":[0.3445378243923187,0.42925089597702026,0.3781512677669525,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.42925089597702026},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42925089597702026},{"x":0.40168067812919617,"y":0.44233056902885437},{"x":0.3848739564418793,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"ژاو","boundary":[0.3848739564418793,0.42925089597702026,0.40168067812919617,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4470588266849518,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4470588266849518,"y":0.44233056902885437},{"x":0.4084033668041229,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"يياهتما","boundary":[0.4084033668041229,0.42925089597702026,0.4470588266849518,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4789915978908539,"y":0.42925089597702026},{"x":0.4789915978908539,"y":0.44233056902885437},{"x":0.45378151535987854,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.45378151535987854,0.42925089597702026,0.4789915978908539,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.42925089597702026},{"x":0.31596639752388,"y":0.42925089597702026},{"x":0.31596639752388,"y":0.44233056902885437},{"x":0.30924370884895325,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.30924370884895325,0.42925089597702026,0.31596639752388,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3025210201740265,"y":0.42925089597702026},{"x":0.3025210201740265,"y":0.44233056902885437},{"x":0.2521008551120758,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"يليطتسم","boundary":[0.2521008551120758,0.42925089597702026,0.3025210201740265,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2504201829433441,"y":0.42925089597702026},{"x":0.2504201829433441,"y":0.44233056902885437},{"x":0.24705882370471954,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.24705882370471954,0.42925089597702026,0.2504201829433441,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.42925089597702026},{"x":0.24033613502979279,"y":0.42925089597702026},{"x":0.24033613502979279,"y":0.44233056902885437},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":1,"str":"كوم","boundary":[0.21512605249881744,0.42925089597702026,0.24033613502979279,0.44233056902885437]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"دن","boundary":[0.6957983374595642,0.4482758641242981,0.7092437148094177,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"كوم","boundary":[0.7226890921592712,0.4482758641242981,0.7478991746902466,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.7546218633651733,0.4482758641242981,0.7630252242088318,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"زيت","boundary":[0.7697479128837585,0.4482758641242981,0.7848739624023438,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6924369931221008,0.4482758641242981,0.6957983374595642,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4613555371761322},{"x":0.63193279504776,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"تما","boundary":[0.63193279504776,0.4482758641242981,0.6420168280601501,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"هچگرب","boundary":[0.6487395167350769,0.4482758641242981,0.6857143044471741,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.4482758641242981},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4482758641242981},{"x":0.46554622054100037,"y":0.4613555371761322},{"x":0.413445383310318,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"يغروخت","boundary":[0.413445383310318,0.4482758641242981,0.46554622054100037,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.4482758641242981},{"x":0.489075630903244,"y":0.4482758641242981},{"x":0.489075630903244,"y":0.4613555371761322},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"ژاو","boundary":[0.47058823704719543,0.4482758641242981,0.489075630903244,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4613555371761322},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.4957983195781708,0.4482758641242981,0.5042017102241516,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"يغرم","boundary":[0.5092437267303467,0.4482758641242981,0.5411764979362488,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5579832196235657,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"خت","boundary":[0.5579832196235657,0.4482758641242981,0.5731092691421509,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4482758641242981},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4613555371761322},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"ژاو","boundary":[0.5798319578170776,0.4482758641242981,0.5966386795043945,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4482758641242981},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"يياه","boundary":[0.6033613681793213,0.4482758641242981,0.6302521228790283,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4482758641242981},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4613555371761322},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.40504202246665955,0.4482758641242981,0.4117647111415863,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4613555371761322},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"يليطتسم","boundary":[0.3462184965610504,0.4482758641242981,0.3966386616230011,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4613555371761322},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.34285715222358704,0.4482758641242981,0.3462184965610504,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4482758641242981},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4482758641242981},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4613555371761322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.21512605249881744,0.4482758641242981,0.22689075767993927,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4482758641242981},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4482758641242981},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4613555371761322},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"ياو","boundary":[0.23361344635486603,0.4482758641242981,0.26050421595573425,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4482758641242981},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4613555371761322},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.27394959330558777,0.4482758641242981,0.2823529541492462,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4482758641242981},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4613555371761322},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":1,"str":"ديربرس","boundary":[0.29411765933036804,0.4482758641242981,0.3361344635486603,0.4613555371761322]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6235294342041016,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6084033846855164,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.6084033846855164,0.4673008322715759,0.6235294342041016,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6571428775787354,"y":0.48038050532341003},{"x":0.63193279504776,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"كوم","boundary":[0.63193279504776,0.4673008322715759,0.6571428775787354,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6705882549285889,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.4673008322715759,0.6705882549285889,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"دموش","boundary":[0.6823529601097107,0.4673008322715759,0.7126050591468811,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4673008322715759},{"x":0.756302535533905,"y":0.4673008322715759},{"x":0.756302535533905,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"كيراب","boundary":[0.7193277478218079,0.4673008322715759,0.756302535533905,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7630252242088318,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"اهتما","boundary":[0.7630252242088318,0.4673008322715759,0.7848739624023438,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.6033613681793213,0.4673008322715759,0.6067227125167847,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4638655483722687,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4252100884914398,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"گربمد","boundary":[0.4252100884914398,0.4673008322715759,0.4638655483722687,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4673008322715759},{"x":0.4789915978908539,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4722689092159271,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.4722689092159271,0.4673008322715759,0.4789915978908539,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5109243988990784,"y":0.48038050532341003},{"x":0.48571428656578064,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.48571428656578064,0.4673008322715759,0.5109243988990784,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5176470875740051,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"يلصا","boundary":[0.5176470875740051,0.4673008322715759,0.5495798587799072,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5966386795043945,"y":0.48038050532341003},{"x":0.556302547454834,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"تاعطق","boundary":[0.556302547454834,0.4673008322715759,0.5966386795043945,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4673008322715759},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4673008322715759},{"x":0.3932773172855377,"y":0.48038050532341003},{"x":0.37142857909202576,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"دنلب","boundary":[0.37142857909202576,0.4673008322715759,0.3932773172855377,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4673008322715759},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4673008322715759},{"x":0.42352941632270813,"y":0.48038050532341003},{"x":0.4000000059604645,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.4000000059604645,0.4673008322715759,0.42352941632270813,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.4673008322715759},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4673008322715759},{"x":0.37142857909202576,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3680672347545624,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3680672347545624,0.4673008322715759,0.37142857909202576,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.4673008322715759},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4673008322715759},{"x":0.26386556029319763,"y":0.48038050532341003},{"x":0.21848739683628082,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"گرابمد","boundary":[0.21848739683628082,0.4673008322715759,0.26386556029319763,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.4673008322715759},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4673008322715759},{"x":0.30756303668022156,"y":0.48038050532341003},{"x":0.2722689211368561,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"نوداب","boundary":[0.2722689211368561,0.4673008322715759,0.30756303668022156,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.4673008322715759},{"x":0.34117648005485535,"y":0.4673008322715759},{"x":0.34117648005485535,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3142857253551483,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"هايقب","boundary":[0.3142857253551483,0.4673008322715759,0.34117648005485535,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4673008322715759},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4673008322715759},{"x":0.35966387391090393,"y":0.48038050532341003},{"x":0.3478991687297821,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.3478991687297821,0.4673008322715759,0.35966387391090393,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4673008322715759},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4673008322715759},{"x":0.21848739683628082,"y":0.48038050532341003},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.21512605249881744,0.4673008322715759,0.21848739683628082,0.48038050532341003]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7596638798713684,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"گرب","boundary":[0.7596638798713684,0.48632580041885376,0.7848739624023438,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5848739743232727,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"گربمد","boundary":[0.5462185144424438,0.48632580041885376,0.5848739743232727,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5932773351669312,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"نودب","boundary":[0.5932773351669312,0.48632580041885376,0.6218487620353699,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6352941393852234,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6352941393852234,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.48632580041885376,0.6352941393852234,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6857143044471741,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6857143044471741,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6470588445663452,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"ديبسچ","boundary":[0.6470588445663452,0.48632580041885376,0.6857143044471741,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7092437148094177,"y":0.49940547347068787},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"يي","boundary":[0.6941176652908325,0.48632580041885376,0.7092437148094177,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7260504364967346,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7260504364967346,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7193277478218079,0.48632580041885376,0.7260504364967346,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7579832077026367,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7579832077026367,"y":0.49940547347068787},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.7327731251716614,0.48632580041885376,0.7579832077026367,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5462185144424438,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5462185144424438,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5428571701049805,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5428571701049805,0.48632580041885376,0.5462185144424438,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49940547347068787},{"x":0.5109243988990784,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"هماش","boundary":[0.5109243988990784,0.48632580041885376,0.5361344814300537,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.48632580041885376},{"x":0.38655462861061096,"y":0.48632580041885376},{"x":0.38655462861061096,"y":0.49940547347068787},{"x":0.32268908619880676,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"لگ.رتديراب","boundary":[0.32268908619880676,0.48632580041885376,0.38655462861061096,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.48632580041885376},{"x":0.43529412150382996,"y":0.48632580041885376},{"x":0.43529412150382996,"y":0.49940547347068787},{"x":0.3932773172855377,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"تاعطق","boundary":[0.3932773172855377,0.48632580041885376,0.43529412150382996,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.48632580041885376},{"x":0.44873949885368347,"y":0.48632580041885376},{"x":0.44873949885368347,"y":0.49940547347068787},{"x":0.4420168101787567,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.4420168101787567,0.48632580041885376,0.44873949885368347,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.48632580041885376},{"x":0.48739495873451233,"y":0.48632580041885376},{"x":0.48739495873451233,"y":0.49940547347068787},{"x":0.45546218752861023,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.45546218752861023,0.48632580041885376,0.48739495873451233,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5092437267303467,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5092437267303467,"y":0.49940547347068787},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.4941176474094391,0.48632580041885376,0.5092437267303467,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.48632580041885376},{"x":0.31596639752388,"y":0.48632580041885376},{"x":0.31596639752388,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2823529541492462,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"نايذآ","boundary":[0.2823529541492462,0.48632580041885376,0.31596639752388,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.48632580041885376},{"x":0.23025210201740265,"y":0.49940547347068787},{"x":0.22521008551120758,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.22521008551120758,0.48632580041885376,0.23025210201740265,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.48632580041885376},{"x":0.27563026547431946,"y":0.48632580041885376},{"x":0.27563026547431946,"y":0.49940547347068787},{"x":0.24201680719852448,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":1,"str":"اتباسم","boundary":[0.24201680719852448,0.48632580041885376,0.27563026547431946,0.49940547347068787]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"لگ","boundary":[0.7663865685462952,0.5053507685661316,0.7848739624023438,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7630252242088318,0.5053507685661316,0.7663865685462952,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"يويهيد","boundary":[0.7126050591468811,0.5053507685661316,0.7546218633651733,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7092437148094177,0.5053507685661316,0.7126050591468811,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"لگمد","boundary":[0.6689075827598572,0.5053507685661316,0.7008403539657593,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"زادما","boundary":[0.6000000238418579,0.5053507685661316,0.6252101063728333,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.6420168280601501,0.5053507685661316,0.6487395167350769,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6554622054100037,0.5053507685661316,0.6672269105911255,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5053507685661316},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5053507685661316},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5184304118156433},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"هگرب","boundary":[0.4084033668041229,0.5053507685661316,0.43361344933509827,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5053507685661316},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5184304118156433},{"x":0.440336138010025,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":".لوسو","boundary":[0.440336138010025,0.5053507685661316,0.4773109257221222,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5184304118156433},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"لوط","boundary":[0.4907563030719757,0.5053507685661316,0.5159664154052734,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.5243697762489319,0.5053507685661316,0.5327731370925903,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"رتدنلب","boundary":[0.5394958257675171,0.5053507685661316,0.5731092691421509,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.5798319578170776,0.5053507685661316,0.5882353186607361,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.5053507685661316},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5053507685661316},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"زيمراس","boundary":[0.2840336263179779,0.5053507685661316,0.32268908619880676,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5053507685661316},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5184304118156433},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"ااي","boundary":[0.3294117748737335,0.5053507685661316,0.3445378243923187,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5053507685661316},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5053507685661316},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5184304118156433},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"ياطخ","boundary":[0.3512605130672455,0.5053507685661316,0.38655462861061096,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5053507685661316},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5053507685661316},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5184304118156433},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.3949579894542694,0.5053507685661316,0.40672269463539124,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5053507685661316},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5053507685661316},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5184304118156433},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.26218488812446594,0.5053507685661316,0.27731093764305115,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5053507685661316},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5053507685661316},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2571428716182709,0.5053507685661316,0.26050421595573425,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5053507685661316},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5184304118156433},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":1,"str":"ياگرب","boundary":[0.21512605249881744,0.5053507685661316,0.2504201829433441,0.5184304118156433]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"گربسا","boundary":[0.6957983374595642,0.5243757367134094,0.7378151416778564,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5374554395675659},{"x":0.75126051902771,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".لدش","boundary":[0.75126051902771,0.5243757367134094,0.7848739624023438,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5243757367134094},{"x":0.658823549747467,"y":0.5243757367134094},{"x":0.658823549747467,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"لوط","boundary":[0.6336134672164917,0.5243757367134094,0.658823549747467,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.6672269105911255,0.5243757367134094,0.6756302714347839,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6823529601097107,0.5243757367134094,0.6957983374595642,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5243757367134094},{"x":0.63193279504776,"y":0.5243757367134094},{"x":0.63193279504776,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.6252101063728333,0.5243757367134094,0.63193279504776,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5374554395675659},{"x":0.610084056854248,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.610084056854248,0.5243757367134094,0.6184874176979065,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5243757367134094},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5374554395675659},{"x":0.583193302154541,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"5/2","boundary":[0.583193302154541,0.5243757367134094,0.6033613681793213,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"يليم","boundary":[0.5495798587799072,0.5243757367134094,0.5747899413108826,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.5327731370925903,0.5243757367134094,0.5478991866111755,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5277311205863953,0.5243757367134094,0.5310924649238586,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5243757367134094},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5374554395675659},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"زيمرس","boundary":[0.48739495873451233,0.5243757367134094,0.5210084319114685,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"يثلثم","boundary":[0.4151260554790497,0.5243757367134094,0.4436974823474884,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5243757367134094},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5374554395675659},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"اي","boundary":[0.45210084319114685,0.5243757367134094,0.4605042040348053,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5243757367134094},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5243757367134094},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5374554395675659},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"يا","boundary":[0.46554622054100037,0.5243757367134094,0.48067227005958557,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.5243757367134094},{"x":0.413445383310318,"y":0.5243757367134094},{"x":0.413445383310318,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.4100840389728546,0.5243757367134094,0.413445383310318,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5374554395675659},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"گربلگ","boundary":[0.30588236451148987,0.5243757367134094,0.3462184965610504,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5243757367134094},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5243757367134094},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":".زيت","boundary":[0.3512605130672455,0.5243757367134094,0.37142857909202576,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.5243757367134094},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5243757367134094},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5374554395675659},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"كوم","boundary":[0.3781512677669525,0.5243757367134094,0.40336135029792786,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5374554395675659},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"لوط","boundary":[0.24369747936725616,0.5243757367134094,0.2689075767993927,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5374554395675659},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.27563026547431946,0.5243757367134094,0.2857142984867096,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5243757367134094},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5374554395675659},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.29243698716163635,0.5243757367134094,0.3042016923427582,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5243757367134094},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5243757367134094},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5374554395675659},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.22857142984867096,0.5243757367134094,0.23529411852359772,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5243757367134094},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5374554395675659},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.21512605249881744,0.5243757367134094,0.2235294133424759,0.5374554395675659]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5564804077148438},{"x":0.778151273727417,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"9","boundary":[0.778151273727417,0.5434007048606873,0.7848739624023438,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"يليم","boundary":[0.7445378303527832,0.5434007048606873,0.7697479128837585,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.7260504364967346,0.5434007048606873,0.7428571581840515,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7226890921592712,0.5434007048606873,0.7260504364967346,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"يغرم","boundary":[0.6521008610725403,0.5434007048606873,0.6823529601097107,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"خت","boundary":[0.7008403539657593,0.5434007048606873,0.7159664034843445,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"-","boundary":[0.6420168280601501,0.5434007048606873,0.6487395167350769,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"يليطتسم","boundary":[0.5848739743232727,0.5434007048606873,0.6352941393852234,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5434007048606873},{"x":0.583193302154541,"y":0.5434007048606873},{"x":0.583193302154541,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.5434007048606873,0.583193302154541,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"راد","boundary":[0.5176470875740051,0.5434007048606873,0.5327731370925903,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"همادمد","boundary":[0.5394958257675171,0.5434007048606873,0.5731092691421509,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5564804077148438},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.5434007048606873,0.5159664154052734,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5434007048606873},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5434007048606873},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5564804077148438},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"كايراب","boundary":[0.21512605249881744,0.5434007048606873,0.2571428716182709,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5434007048606873},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5434007048606873},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5564804077148438},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"راابدي","boundary":[0.2689075767993927,0.5434007048606873,0.30588236451148987,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5434007048606873},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5434007048606873},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.3126050531864166,0.5434007048606873,0.32773110270500183,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5564804077148438},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"كانخام","boundary":[0.3344537913799286,0.5434007048606873,0.3815126121044159,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5564804077148438},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"تواس","boundary":[0.38823530077934265,0.5434007048606873,0.4268907606601715,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5434007048606873},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5434007048606873},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5564804077148438},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":"هاب","boundary":[0.43361344933509827,0.5434007048606873,0.45042017102241516,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5564804077148438},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":1,"str":",رادجوم","boundary":[0.4571428596973419,0.5434007048606873,0.5042017102241516,0.5564804077148438]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5624256730079651},{"x":0.610084056854248,"y":0.5624256730079651},{"x":0.610084056854248,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":".دعجم","boundary":[0.5747899413108826,0.5624256730079651,0.610084056854248,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5624256730079651},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"شيبو","boundary":[0.6184874176979065,0.5624256730079651,0.6521008610725403,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5755053758621216},{"x":0.680672287940979,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"هيشاح","boundary":[0.680672287940979,0.5624256730079651,0.7159664034843445,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7243697643280029,0.5624256730079651,0.7361344695091248,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.7445378303527832,0.5624256730079651,0.7478991746902466,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5624256730079651},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"دموش","boundary":[0.7546218633651733,0.5624256730079651,0.7848739624023438,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5755053758621216},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"ضرع","boundary":[0.46890756487846375,0.5624256730079651,0.5042017102241516,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5624256730079651},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5109243988990784,0.5624256730079651,0.5210084319114685,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5624256730079651},{"x":0.561344563961029,"y":0.5624256730079651},{"x":0.561344563961029,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"لوسو","boundary":[0.5277311205863953,0.5624256730079651,0.561344563961029,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5624256730079651},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5624256730079651},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.4605042040348053,0.5624256730079651,0.46722689270973206,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.5624256730079651},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5624256730079651},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4453781545162201,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.4453781545162201,0.5624256730079651,0.45378151535987854,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5624256730079651},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5624256730079651},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.4319327771663666,0.5624256730079651,0.43865546584129333,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"تردام","boundary":[0.3529411852359772,0.5624256730079651,0.3949579894542694,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5755053758621216},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.40168067812919617,0.5624256730079651,0.4117647111415863,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5624256730079651},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5755053758621216},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.41848739981651306,0.5624256730079651,0.4252100884914398,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5624256730079651},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"اات","boundary":[0.3327731192111969,0.5624256730079651,0.3478991687297821,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.5624256730079651},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5624256730079651},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"9","boundary":[0.3193277418613434,0.5624256730079651,0.32605043053627014,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5624256730079651},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5624256730079651},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5755053758621216},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"يليم","boundary":[0.2857142984867096,0.5624256730079651,0.31092438101768494,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5755053758621216},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"راتم","boundary":[0.26218488812446594,0.5624256730079651,0.2840336263179779,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.5624256730079651},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5624256730079651},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5755053758621216},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2571428716182709,0.5624256730079651,0.26050421595573425,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5624256730079651},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5755053758621216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":1,"str":"نوداب","boundary":[0.21512605249881744,0.5624256730079651,0.2504201829433441,0.5755053758621216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5814506411552429},{"x":0.778151273727417,"y":0.5814506411552429},{"x":0.778151273727417,"y":0.5945303440093994},{"x":0.756302535533905,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"كر","boundary":[0.756302535533905,0.5814506411552429,0.778151273727417,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5814506411552429},{"x":0.756302535533905,"y":0.5814506411552429},{"x":0.756302535533905,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.7529411911964417,0.5814506411552429,0.756302535533905,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"هماخ","boundary":[0.7210084199905396,0.5814506411552429,0.7445378303527832,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5945303440093994},{"x":0.561344563961029,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"كيراب","boundary":[0.561344563961029,0.5814506411552429,0.5983193516731262,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.6151260733604431,0.5814506411552429,0.6218487620353699,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6285714507102966,0.5814506411552429,0.6403361558914185,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5814506411552429},{"x":0.680672287940979,"y":0.5814506411552429},{"x":0.680672287940979,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"لوسو","boundary":[0.6470588445663452,0.5814506411552429,0.680672287940979,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.6941176652908325,0.5814506411552429,0.7193277478218079,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5814506411552429},{"x":0.556302547454834,"y":0.5814506411552429},{"x":0.556302547454834,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"ات","boundary":[0.5478991866111755,0.5814506411552429,0.556302547454834,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5814506411552429},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5814506411552429},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"هماد","boundary":[0.4571428596973419,0.5814506411552429,0.4756302535533905,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5945303440093994},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":".درگ","boundary":[0.48403361439704895,0.5814506411552429,0.5092437267303467,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5814506411552429},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"كوم","boundary":[0.5159664154052734,0.5814506411552429,0.5411764979362488,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.5814506411552429},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5814506411552429},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5945303440093994},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"دودح","boundary":[0.35462185740470886,0.5814506411552429,0.38655462861061096,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5814506411552429},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5814506411552429},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"لوط","boundary":[0.3949579894542694,0.5814506411552429,0.42016807198524475,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5814506411552429},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5814506411552429},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.4268907606601715,0.5814506411552429,0.43697479367256165,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5814506411552429},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5814506411552429},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5945303440093994},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.4436974823474884,0.5814506411552429,0.45546218752861023,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5814506411552429},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5814506411552429},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.3445378243923187,0.5814506411552429,0.3512605130672455,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5814506411552429},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5814506411552429},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5945303440093994},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":"يليم","boundary":[0.3126050531864166,0.5814506411552429,0.33781513571739197,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5814506411552429},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5814506411552429},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5945303440093994},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":1,"str":".رتم","boundary":[0.29075631499290466,0.5814506411552429,0.31092438101768494,0.5945303440093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6004756093025208},{"x":0.534453809261322,"y":0.6004756093025208},{"x":0.534453809261322,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"ريت","boundary":[0.5176470875740051,0.6004756093025208,0.534453809261322,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5394958257675171,0.6004756093025208,0.5462185144424438,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"دادرخ","boundary":[0.5529412031173706,0.6004756093025208,0.5865546464920044,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"ويم","boundary":[0.6000000238418579,0.6004756093025208,0.6168067455291748,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"نديسر","boundary":[0.6235294342041016,0.6004756093025208,0.6621848940849304,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6705882549285889,0.6004756093025208,0.6773109436035156,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"يهدلگ","boundary":[0.6840336322784424,0.6004756093025208,0.7260504364967346,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6004756093025208},{"x":0.756302535533905,"y":0.6004756093025208},{"x":0.756302535533905,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"نامز","boundary":[0.7310924530029297,0.6004756093025208,0.756302535533905,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5126050710678101,0.6004756093025208,0.5159664154052734,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.6004756093025208},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6004756093025208},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6135553121566772},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":".يماروت","boundary":[0.3193277418613434,0.6004756093025208,0.3613445460796356,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6135553121566772},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"يماريا","boundary":[0.3680672347545624,0.6004756093025208,0.4000000059604645,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6004756093025208},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6135553121566772},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"يماتسهو","boundary":[0.40672269463539124,0.6004756093025208,0.4588235318660736,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":1,"str":"قطانم","boundary":[0.4722689092159271,0.6004756093025208,0.5058823823928833,0.6135553121566772]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":"ييايفارغج","boundary":[0.6571428775787354,0.6206896305084229,0.7193277478218079,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":"يگدنكارپ","boundary":[0.7260504364967346,0.6206896305084229,0.7848739624023438,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6206896305084229},{"x":0.561344563961029,"y":0.6206896305084229},{"x":0.561344563961029,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":"ناريا","boundary":[0.5327731370925903,0.6206896305084229,0.561344563961029,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.6206896305084229,0.5747899413108826,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":"زاقفق","boundary":[0.5798319578170776,0.6206896305084229,0.6084033846855164,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":",اپورا","boundary":[0.6151260733604431,0.6206896305084229,0.6470588445663452,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6337693333625793},{"x":0.653781533241272,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.653781533241272,0.6206896305084229,0.6554622054100037,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6337693333625793},{"x":0.529411792755127,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.529411792755127,0.6206896305084229,0.5310924649238586,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6206896305084229},{"x":0.4084033668041229,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4000000059604645,0.6206896305084229,0.4084033668041229,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.6206896305084229},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6206896305084229},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":"ناوتحا","boundary":[0.4151260554790497,0.6206896305084229,0.45546218752861023,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6206896305084229},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6206896305084229},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6337693333625793},{"x":0.462184876203537,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":"پيت","boundary":[0.462184876203537,0.6206896305084229,0.48571428656578064,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6206896305084229},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":"همووم","boundary":[0.4924369752407074,0.6206896305084229,0.5226891040802002,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6206896305084229},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6206896305084229},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6337693333625793},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":".نادلاب","boundary":[0.2840336263179779,0.6206896305084229,0.32268908619880676,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.6206896305084229},{"x":0.364705890417099,"y":0.6206896305084229},{"x":0.364705890417099,"y":0.6337693333625793},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":"ريزج","boundary":[0.3344537913799286,0.6206896305084229,0.364705890417099,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6206896305084229},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6206896305084229},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6337693333625793},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":1,"str":"هبش","boundary":[0.37142857909202576,0.6206896305084229,0.3932773172855377,0.6337693333625793]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"ناريا","boundary":[0.6689075827598572,0.6409037113189697,0.6974790096282959,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7042016983032227,0.6409037113189697,0.7193277478218079,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6409037113189697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"يگدنكارپ","boundary":[0.7260504364967346,0.6409037113189697,0.7848739624023438,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6539833545684814},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":".برغ","boundary":[0.5865546464920044,0.6409037113189697,0.6201680898666382,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6409037113189697},{"x":0.658823549747467,"y":0.6409037113189697},{"x":0.658823549747467,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":"لاوش","boundary":[0.6268907785415649,0.6409037113189697,0.658823549747467,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6539833545684814}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.6409037113189697,0.6672269105911255,0.6539833545684814]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"ناجيابرذآ","boundary":[0.7243697643280029,0.6611177325248718,0.7831932902336121,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"ليبدرا","boundary":[0.6000000238418579,0.6611177325248718,0.6352941393852234,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.6611177325248718,0.6487395167350769,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6611177325248718},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"اراتسآ","boundary":[0.6554622054100037,0.6611177325248718,0.6890756487846375,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"نيب","boundary":[0.6957983374595642,0.6611177325248718,0.7142857313156128,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6611177325248718},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":":","boundary":[0.7210084199905396,0.6611177325248718,0.7226890921592712,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5949580073356628,0.6611177325248718,0.5983193516731262,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"ولقدنف","boundary":[0.5058823823928833,0.6611177325248718,0.5428571701049805,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"كيدزم","boundary":[0.5495798587799072,0.6611177325248718,0.5882353186607361,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6611177325248718},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6741973757743835},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5025210380554199,0.6611177325248718,0.5058823823928833,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6611177325248718},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6611177325248718},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"زابخ","boundary":[0.4285714328289032,0.6611177325248718,0.45378151535987854,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6611177325248718},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6611177325248718},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"يرب","boundary":[0.4605042040348053,0.6611177325248718,0.48571428656578064,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6611177325248718},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6611177325248718},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6741973757743835},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.4941176474094391,0.6611177325248718,0.4957983195781708,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.6611177325248718},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6611177325248718},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":"89461","boundary":[0.3848739564418793,0.6611177325248718,0.4268907606601715,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6611177325248718},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6611177325248718},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6741973757743835},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6741973757743835}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.3815126121044159,0.6611177325248718,0.3831932842731476,0.6741973757743835]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"خيرات","boundary":[0.5008403658866882,0.6813317537307739,0.5310924649238586,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.5378151535987854,0.6813317537307739,0.5495798587799072,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6944113969802856},{"x":0.556302547454834,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"راب","boundary":[0.556302547454834,0.6813317537307739,0.5697479248046875,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"نيتسخم","boundary":[0.5764706134796143,0.6813317537307739,0.6218487620353699,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6813317537307739},{"x":0.653781533241272,"y":0.6813317537307739},{"x":0.653781533241272,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"يارب","boundary":[0.6285714507102966,0.6813317537307739,0.653781533241272,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6813317537307739},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"ناريا","boundary":[0.6605042219161987,0.6813317537307739,0.6873949766159058,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6944113969802856},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.6941176652908325,0.6813317537307739,0.7058823704719543,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"ايگ","boundary":[0.7176470756530762,0.6813317537307739,0.7344537973403931,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"نيا","boundary":[0.7394958138465881,0.6813317537307739,0.7579832077026367,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6813317537307739},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6813317537307739},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6944113969802856},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"23","boundary":[0.48235294222831726,0.6813317537307739,0.49747899174690247,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6813317537307739},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6813317537307739},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6944113969802856},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"/2/","boundary":[0.46554622054100037,0.6813317537307739,0.48235294222831726,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"1384","boundary":[0.4302521049976349,0.6813317537307739,0.4638655483722687,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6813317537307739},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6813317537307739},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"اگشيور","boundary":[0.2201680690050125,0.6813317537307739,0.26218488812446594,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6813317537307739},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6813317537307739},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.2705882489681244,0.6813317537307739,0.27899160981178284,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.6813317537307739},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6813317537307739},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6944113969802856},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"زابخ","boundary":[0.2857142984867096,0.6813317537307739,0.31092438101768494,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6813317537307739},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6813317537307739},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"يرب","boundary":[0.3176470696926117,0.6813317537307739,0.34117648005485535,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"ا","boundary":[0.3495798408985138,0.6813317537307739,0.3512605130672455,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6813317537307739},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6944113969802856},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"يرم","boundary":[0.3680672347545624,0.6813317537307739,0.3831932842731476,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6813317537307739},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6944113969802856},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":1,"str":"طسوت","boundary":[0.38991597294807434,0.6813317537307739,0.4252100884914398,0.6944113969802856]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"لگنج","boundary":[0.6705882549285889,0.7003567218780518,0.7042016983032227,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7109243869781494,0.7003567218780518,0.7226890921592712,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"نآ","boundary":[0.7310924530029297,0.7003567218780518,0.7428571581840515,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"يعيبط","boundary":[0.7495798468589783,0.7003567218780518,0.7848739624023438,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7003567218780518},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7003567218780518},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7134363651275635},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ايگ","boundary":[0.37478992342948914,0.7003567218780518,0.38991597294807434,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7003567218780518},{"x":0.413445383310318,"y":0.7003567218780518},{"x":0.413445383310318,"y":0.7134363651275635},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"نيا","boundary":[0.3949579894542694,0.7003567218780518,0.413445383310318,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7003567218780518},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7003567218780518},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7134363651275635},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"دوجو","boundary":[0.42016807198524475,0.7003567218780518,0.45210084319114685,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":".تسا","boundary":[0.4588235318660736,0.7003567218780518,0.4907563030719757,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"دش","boundary":[0.5025210380554199,0.7003567218780518,0.5193277597427368,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"يروآ","boundary":[0.5260504484176636,0.7003567218780518,0.5579832196235657,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"عوج","boundary":[0.5647059082984924,0.7003567218780518,0.5899159908294678,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ولق","boundary":[0.5983193516731262,0.7003567218780518,0.6151260733604431,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"دنف","boundary":[0.6218487620353699,0.7003567218780518,0.6386554837226868,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"ياه","boundary":[0.6453781723976135,0.7003567218780518,0.6689075827598572,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.7003567218780518},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7003567218780518},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"داش","boundary":[0.2201680690050125,0.7003567218780518,0.24537815153598785,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7003567218780518},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7003567218780518},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"هتشا","boundary":[0.2504201829433441,0.7003567218780518,0.27563026547431946,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7134363651275635},{"x":0.289075642824173,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"تروصب","boundary":[0.289075642824173,0.7003567218780518,0.3361344635486603,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7134363651275635},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":1,"str":"هبق","boundary":[0.34285715222358704,0.7003567218780518,0.3630252182483673,0.7134363651275635]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7193816900253296},{"x":0.31596639752388,"y":0.7193816900253296},{"x":0.31596639752388,"y":0.7324613332748413},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"يم","boundary":[0.3008403480052948,0.7193816900253296,0.31596639752388,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7324613332748413},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"راشا","boundary":[0.3294117748737335,0.7193816900253296,0.3512605130672455,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7324613332748413},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ليذ","boundary":[0.35798320174217224,0.7193816900253296,0.3798319399356842,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7193816900253296},{"x":0.413445383310318,"y":0.7193816900253296},{"x":0.413445383310318,"y":0.7324613332748413},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"حرش","boundary":[0.38655462861061096,0.7193816900253296,0.413445383310318,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7193816900253296},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7324613332748413},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.42016807198524475,0.7193816900253296,0.4285714328289032,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.7193816900253296},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7193816900253296},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7324613332748413},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"اهمآ","boundary":[0.43529412150382996,0.7193816900253296,0.45378151535987854,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7193816900253296},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7193816900253296},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.4605042040348053,0.7193816900253296,0.46890756487846375,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7193816900253296},{"x":0.507563054561615,"y":0.7193816900253296},{"x":0.507563054561615,"y":0.7324613332748413},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"يخرب","boundary":[0.4756302535533905,0.7193816900253296,0.507563054561615,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"هب","boundary":[0.5142857432365417,0.7193816900253296,0.5243697762489319,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ه","boundary":[0.5310924649238586,0.7193816900253296,0.5378151535987854,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"دوب","boundary":[0.5495798587799072,0.7193816900253296,0.5663865804672241,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7193816900253296},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7324613332748413},{"x":0.578151285648346,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"دش","boundary":[0.578151285648346,0.7193816900253296,0.5966386795043945,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"رازگ","boundary":[0.6218487620353699,0.7193816900253296,0.6453781723976135,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7193816900253296},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"ناريا","boundary":[0.6521008610725403,0.7193816900253296,0.6789916157722473,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"فلتخم","boundary":[0.6840336322784424,0.7193816900253296,0.7260504364967346,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"يحاوم","boundary":[0.7327731251716614,0.7193816900253296,0.7697479128837585,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7324613332748413},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":"زا","boundary":[0.7764706015586853,0.7193816900253296,0.7848739624023438,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7193816900253296},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7193816900253296},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7324613332748413},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":1,"str":":دوش","boundary":[0.2722689211368561,0.7193816900253296,0.2991596758365631,0.7324613332748413]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":":ناجيابرذآ","boundary":[0.7193277478218079,0.7384066581726074,0.7831932902336121,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"زيربت","boundary":[0.6857143044471741,0.7384066581726074,0.7142857313156128,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7514863014221191},{"x":0.680672287940979,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.7384066581726074,0.6840336322784424,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"زايربت","boundary":[0.5815126299858093,0.7384066581726074,0.6168067455291748,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"اگاشماد","boundary":[0.6285714507102966,0.7384066581726074,0.6722689270973206,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7514863014221191},{"x":0.578151285648346,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.7384066581726074,0.5815126299858093,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"1512","boundary":[0.5378151535987854,0.7384066581726074,0.5697479248046875,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"راتم","boundary":[0.5126050710678101,0.7384066581726074,0.5361344814300537,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7514863014221191},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5092437267303467,0.7384066581726074,0.5126050710678101,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7514863014221191},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"رياشماوج","boundary":[0.4470588266849518,0.7384066581726074,0.5008403658866882,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7514863014221191},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"557","boundary":[0.42016807198524475,0.7384066581726074,0.4453781545162201,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7384066581726074},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7384066581726074},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7514863014221191},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"؛","boundary":[0.41680672764778137,0.7384066581726074,0.42016807198524475,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7514863014221191},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"لاحم","boundary":[0.3327731192111969,0.7384066581726074,0.3663865625858307,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7384066581726074},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7514863014221191},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"نااوه","boundary":[0.37310925126075745,0.7384066581726074,0.4100840389728546,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7514863014221191},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.3294117748737335,0.7384066581726074,0.3327731192111969,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7384066581726074},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7514863014221191},{"x":0.289075642824173,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"1422","boundary":[0.289075642824173,0.7384066581726074,0.3210084140300751,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7514863014221191},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"راتم","boundary":[0.26386556029319763,0.7384066581726074,0.2857142984867096,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.7384066581726074},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7384066581726074},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7514863014221191},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.25882354378700256,0.7384066581726074,0.26218488812446594,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7514863014221191},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":1,"str":"مهاسا","boundary":[0.21512605249881744,0.7384066581726074,0.2521008551120758,0.7514863014221191]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"انپ","boundary":[0.7731092572212219,0.7598097324371338,0.7848739624023438,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"847","boundary":[0.7411764860153198,0.7598097324371338,0.7647058963775635,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":".-","boundary":[0.7277311086654663,0.7598097324371338,0.7394958138465881,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"سراف","boundary":[0.6857143044471741,0.7598097324371338,0.7210084199905396,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7728894352912903},{"x":0.680672287940979,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.7598097324371338,0.6840336322784424,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"ناديوس","boundary":[0.6352941393852234,0.7598097324371338,0.6756302714347839,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6302521228790283,0.7598097324371338,0.6336134672164917,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7728894352912903},{"x":0.583193302154541,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"اگ","boundary":[0.583193302154541,0.7598097324371338,0.5949580073356628,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"هلچ","boundary":[0.6016806960105896,0.7598097324371338,0.6235294342041016,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5731092691421509,0.7598097324371338,0.5764706134796143,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7728894352912903},{"x":0.534453809261322,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"2222","boundary":[0.534453809261322,0.7598097324371338,0.5663865804672241,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.5109243988990784,0.7598097324371338,0.5260504484176636,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7728894352912903},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.5058823823928833,0.7598097324371338,0.5092437267303467,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"داز","boundary":[0.3798319399356842,0.7598097324371338,0.3949579894542694,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7598097324371338},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7598097324371338},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7728894352912903},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"نيسح","boundary":[0.40336135029792786,0.7598097324371338,0.43865546584129333,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7598097324371338},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7598097324371338},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.7598097324371338,0.45378151535987854,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.7598097324371338},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7598097324371338},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7728894352912903},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"يوتاح","boundary":[0.4605042040348053,0.7598097324371338,0.49915966391563416,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7728894352912903},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"12954","boundary":[0.32605043053627014,0.7598097324371338,0.3663865625858307,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.7598097324371338},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7598097324371338},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7728894352912903},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":".-","boundary":[0.3126050531864166,0.7598097324371338,0.32268908619880676,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7598097324371338},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7598097324371338},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7728894352912903},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"نارهت","boundary":[0.2722689211368561,0.7598097324371338,0.30588236451148987,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.7598097324371338},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7598097324371338},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7728894352912903},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.2689075767993927,0.7598097324371338,0.2722689211368561,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7598097324371338},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7598097324371338},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7728894352912903},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"يلم","boundary":[0.21848739683628082,0.7598097324371338,0.2386554628610611,0.7728894352912903]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.7598097324371338},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7598097324371338},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7728894352912903},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"str":"غاب","boundary":[0.24537815153598785,0.7598097324371338,0.26218488812446594,0.7728894352912903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7728894352912903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7728894352912903}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.30572295117378234,0.7898739624023438,0.7798894352912903],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/gkNBWDYirPMNbRFT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/GhaimEdRTkBAhwvg.jpg","blurred":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/QMoOcuZcFOFRTtsU.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00017689292396858388,0.9986696560763512,0.9990486284702769]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.15814507007598877},{"x":0.30588236451148987,"y":0.15814507007598877},{"x":0.30588236451148987,"y":0.16646848618984222},{"x":0.21344538033008575,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9623390436172485,"dir":"ltr","str":"RUTACEAE","boundary":[0.21344538033008575,0.15814507007598877,0.30588236451148987,0.16646848618984222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.15814507007598877},{"x":0.30588236451148987,"y":0.15814507007598877},{"x":0.30588236451148987,"y":0.16646848618984222},{"x":0.21344538033008575,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9623390436172485,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.15114507007598876,0.3108823645114899,0.17346848618984223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"und","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.15576694905757904},{"x":0.48571428656578064,"y":0.15576694905757904},{"x":0.48571428656578064,"y":0.16646848618984222},{"x":0.4739495813846588,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9298948049545288,"dir":"ltr","str":"7","boundary":[0.4739495813846588,0.15576694905757904,0.48571428656578064,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"und","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5058823823928833,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5058823823928833,"y":0.16527943313121796},{"x":0.49747899174690247,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.5296750664710999,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.49747899174690247,0.15576694905757904,0.5058823823928833,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"und","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5159664154052734,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5058823823928833,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.3740018904209137,"dir":"ltr","str":"V","boundary":[0.5058823823928833,0.15576694905757904,0.5159664154052734,0.16527943313121796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5159664154052734,"y":0.15576694905757904},{"x":0.5159664154052734,"y":0.16527943313121796},{"x":0.4739495813846588,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.6111905574798584,"dir":"ltr","boundary":[0.4689495813846588,0.14876694905757903,0.5209664154052734,0.17227943313121796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7445378303527832,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7445378303527832,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7327731251716614,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9672750234603882,"dir":"ltr","str":"1.","boundary":[0.7327731251716614,0.1569560021162033,0.7445378303527832,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"es","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7478991746902466,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9888773560523987,"dir":"ltr","str":"Ruta","boundary":[0.7478991746902466,0.1569560021162033,0.7831932902336121,0.16527943313121796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7831932902336121,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7327731251716614,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9816765785217285,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.1499560021162033,0.7881932902336121,0.17227943313121796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9809035062789917,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7596638798713684,0.7764565944671631,0.7865546345710754,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.5224770307540894,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7428571581840515,0.7764565944671631,0.7478991746902466,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8291987776756287,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7361344695091248,0.7764565944671631,0.7428571581840515,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9618717432022095,"dir":"rtl","str":"Ruta","boundary":[0.6218487620353699,0.7764565944671631,0.6521008610725403,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9800482988357544,"dir":"rtl","str":"graveolens","boundary":[0.6571428775787354,0.7764565944671631,0.7310924530029297,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.7802929282188416,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6016806960105896,0.7764565944671631,0.6252101063728333,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.5542720556259155,"dir":"rtl","str":"0","boundary":[0.5764706134796143,0.7764565944671631,0.5899159908294678,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.6586284041404724,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5882353186607361,0.7764565944671631,0.5932773351669312,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.634006142616272,"dir":"rtl","str":"58","boundary":[0.5932773351669312,0.7764565944671631,0.6134454011917114,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7764565944671631},{"x":0.583193302154541,"y":0.7764565944671631},{"x":0.583193302154541,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.734583854675293,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.5663865804672241,0.7764565944671631,0.583193302154541,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8872818946838379,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5630252361297607,0.7764565944671631,0.5697479248046875,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7764565944671631},{"x":0.561344563961029,"y":0.7764565944671631},{"x":0.561344563961029,"y":0.7931034564971924},{"x":0.556302547454834,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9224646687507629,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.556302547454834,0.7764565944671631,0.561344563961029,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9788906574249268,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5378151535987854,0.7764565944671631,0.5512605309486389,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.963057816028595,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5159664154052734,0.7764565944671631,0.5327731370925903,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7931034564971924},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8216239809989929,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.49915966391563416,0.7764565944671631,0.5109243988990784,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9212455749511719,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5092437267303467,0.7764565944671631,0.5142857432365417,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.6833447217941284,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.5126050710678101,0.7764565944671631,0.5243697762489319,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7931034564971924},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.7285741567611694,"dir":"rtl","str":"*","boundary":[0.48739495873451233,0.7764565944671631,0.5008403658866882,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7764565944671631},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7764565944671631},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7931034564971924},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8184232115745544,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48067227005958557,0.7764565944671631,0.48739495873451233,0.7931034564971924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7931034564971924},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.8754841089248657,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.7694565944671631,0.7915546345710754,0.8001034564971924],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/FqakHpMjzuRpYJaf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/LpPADTyveRwAcwuW.jpg","blurred":"/storage/books/9ee592ec2dbec239/pages/caLnFPdmEqexTsNh.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003531530294097772,0.00017265131995170493,0.9986696560763512,0.9990571116783107]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.15219976007938385},{"x":0.75126051902771,"y":0.15219976007938385},{"x":0.75126051902771,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7226890921592712,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"ناريا","boundary":[0.7226890921592712,0.15219976007938385,0.75126051902771,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7579832077026367,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"رولف","boundary":[0.7579832077026367,0.15219976007938385,0.7848739624023438,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5176470875740051,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5176470875740051,"y":0.16527943313121796},{"x":0.507563054561615,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"٨","boundary":[0.507563054561615,0.15219976007938385,0.5176470875740051,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5042017102241516,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5042017102241516,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5008403658866882,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"/","boundary":[0.5008403658866882,0.15219976007938385,0.5042017102241516,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15457788109779358},{"x":0.22689075767993927,"y":0.15457788109779358},{"x":0.22689075767993927,"y":0.16527943313121796},{"x":0.21512605249881744,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.15457788109779358,0.22689075767993927,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.15457788109779358},{"x":0.3327731192111969,"y":0.15457788109779358},{"x":0.3327731192111969,"y":0.16527943313121796},{"x":0.23193277418613434,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":1,"str":"Haplophyllum","boundary":[0.23193277418613434,0.15457788109779358,0.3327731192111969,0.16527943313121796]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.1533888280391693},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1533888280391693},{"x":0.49747899174690247,"y":0.1640903651714325},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":1,"str":"8","boundary":[0.4907563030719757,0.1533888280391693,0.49747899174690247,0.1640903651714325]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.17479191720485687},{"x":0.756302535533905,"y":0.17479191720485687},{"x":0.756302535533905,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"يسانش","boundary":[0.7159664034843445,0.17479191720485687,0.756302535533905,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7697479128837585,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"ايگ","boundary":[0.7697479128837585,0.17479191720485687,0.7848739624023438,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7159664034843445,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7159664034843445,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7126050591468811,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.7126050591468811,0.17479191720485687,0.7159664034843445,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7058823704719543,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7058823704719543,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6722689270973206,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"1322","boundary":[0.6722689270973206,0.17479191720485687,0.7058823704719543,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6655462384223938,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6655462384223938,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6487395167350769,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"رتم","boundary":[0.6487395167350769,0.17479191720485687,0.6655462384223938,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6487395167350769,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6487395167350769,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6453781723976135,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6453781723976135,0.17479191720485687,0.6487395167350769,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6386554837226868,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6386554837226868,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5983193516731262,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"يوفص","boundary":[0.5983193516731262,0.17479191720485687,0.6386554837226868,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5966386795043945,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5966386795043945,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5546218752861023,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":"81332","boundary":[0.5546218752861023,0.17479191720485687,0.5966386795043945,0.18787157535552979]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5529412031173706,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5529412031173706,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5512605309486389,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.17479191720485687,0.5529412031173706,0.18787157535552979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18787157535552979},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.14519976007938384,0.7898739624023438,0.1948715753555298],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.214030921459198},{"x":0.22689075767993927,"y":0.214030921459198},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22473245859146118},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":1,"str":"2.","boundary":[0.21512605249881744,0.214030921459198,0.22689075767993927,0.22473245859146118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.214030921459198},{"x":0.3327731192111969,"y":0.214030921459198},{"x":0.3327731192111969,"y":0.22473245859146118},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":1,"str":"Haplophyllum","boundary":[0.23193277418613434,0.214030921459198,0.3327731192111969,0.22473245859146118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.214030921459198},{"x":0.3680672347545624,"y":0.214030921459198},{"x":0.3680672347545624,"y":0.22473245859146118},{"x":0.33949580788612366,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":1,"str":"Adr.","boundary":[0.33949580788612366,0.214030921459198,0.3680672347545624,0.22473245859146118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.214030921459198},{"x":0.40504202246665955,"y":0.214030921459198},{"x":0.40504202246665955,"y":0.22473245859146118},{"x":0.37310925126075745,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":1,"str":"Juss.","boundary":[0.37310925126075745,0.214030921459198,0.40504202246665955,0.22473245859146118]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2342449426651001},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2342449426651001},{"x":0.2873949706554413,"y":0.24494649469852448},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"Townsend,","boundary":[0.21512605249881744,0.2342449426651001,0.2873949706554413,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.2342449426651001},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2342449426651001},{"x":0.30756303668022156,"y":0.24494649469852448},{"x":0.29243698716163635,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"C.","boundary":[0.29243698716163635,0.2342449426651001,0.30756303668022156,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.2342449426651001},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2342449426651001},{"x":0.32605043053627014,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3126050531864166,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"C.","boundary":[0.3126050531864166,0.2342449426651001,0.32605043053627014,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2342449426651001},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2342449426651001},{"x":0.36974790692329407,"y":0.24494649469852448},{"x":0.3310924470424652,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"1986:","boundary":[0.3310924470424652,0.2342449426651001,0.36974790692329407,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.2342449426651001},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2342449426651001},{"x":0.44873949885368347,"y":0.24494649469852448},{"x":0.37478992342948914,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"Taxonomic","boundary":[0.37478992342948914,0.2342449426651001,0.44873949885368347,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2342449426651001},{"x":0.507563054561615,"y":0.2342449426651001},{"x":0.507563054561615,"y":0.24494649469852448},{"x":0.45546218752861023,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"revision","boundary":[0.45546218752861023,0.2342449426651001,0.507563054561615,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5243697762489319,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5126050710678101,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"of","boundary":[0.5126050710678101,0.2342449426651001,0.5243697762489319,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"the","boundary":[0.5310924649238586,0.2342449426651001,0.5495798587799072,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5932773351669312,"y":0.24494649469852448},{"x":0.556302547454834,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"genus","boundary":[0.556302547454834,0.2342449426651001,0.5932773351669312,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6941176652908325,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6000000238418579,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"Haplophyllum","boundary":[0.6000000238418579,0.2342449426651001,0.6941176652908325,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2342449426651001},{"x":0.778151273727417,"y":0.2342449426651001},{"x":0.778151273727417,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":1,"str":"(Rutaceae),","boundary":[0.7008403539657593,0.2342449426651001,0.778151273727417,0.24494649469852448]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25564804673194885},{"x":0.26218488812446594,"y":0.25564804673194885},{"x":0.26218488812446594,"y":0.26634958386421204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"Hooker","boundary":[0.21512605249881744,0.25564804673194885,0.26218488812446594,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.25564804673194885},{"x":0.27394959330558777,"y":0.25564804673194885},{"x":0.27394959330558777,"y":0.26634958386421204},{"x":0.2655462324619293,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"ُ","boundary":[0.2655462324619293,0.25564804673194885,0.27394959330558777,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.25564804673194885},{"x":0.2840336263179779,"y":0.25564804673194885},{"x":0.2840336263179779,"y":0.26634958386421204},{"x":0.27899160981178284,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"s","boundary":[0.27899160981178284,0.25564804673194885,0.2840336263179779,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.25564804673194885},{"x":0.3327731192111969,"y":0.25564804673194885},{"x":0.3327731192111969,"y":0.26634958386421204},{"x":0.289075642824173,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"Icones","boundary":[0.289075642824173,0.25564804673194885,0.3327731192111969,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.25564804673194885},{"x":0.40504202246665955,"y":0.25564804673194885},{"x":0.40504202246665955,"y":0.26634958386421204},{"x":0.33781513571739197,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"Plantarum","boundary":[0.33781513571739197,0.25564804673194885,0.40504202246665955,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.25564804673194885},{"x":0.413445383310318,"y":0.25564804673194885},{"x":0.413445383310318,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4100840389728546,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":",","boundary":[0.4100840389728546,0.25564804673194885,0.413445383310318,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.25564804673194885},{"x":0.4436974823474884,"y":0.25564804673194885},{"x":0.4436974823474884,"y":0.26634958386421204},{"x":0.42016807198524475,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"vol.","boundary":[0.42016807198524475,0.25564804673194885,0.4436974823474884,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.25564804673194885},{"x":0.46890756487846375,"y":0.25564804673194885},{"x":0.46890756487846375,"y":0.26634958386421204},{"x":0.44873949885368347,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"40,","boundary":[0.44873949885368347,0.25564804673194885,0.46890756487846375,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5058823823928833,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5058823823928833,"y":0.26634958386421204},{"x":0.4756302535533905,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"parts","boundary":[0.4756302535533905,0.25564804673194885,0.5058823823928833,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5226891040802002,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5226891040802002,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5109243988990784,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"1,","boundary":[0.5109243988990784,0.25564804673194885,0.5226891040802002,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.25564804673194885},{"x":0.534453809261322,"y":0.25564804673194885},{"x":0.534453809261322,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5277311205863953,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"2","boundary":[0.5277311205863953,0.25564804673194885,0.534453809261322,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5529412031173706,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5529412031173706,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5411764979362488,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"&","boundary":[0.5411764979362488,0.25564804673194885,0.5529412031173706,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5697479248046875,"y":0.25564804673194885},{"x":0.5697479248046875,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5579832196235657,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"3,","boundary":[0.5579832196235657,0.25564804673194885,0.5697479248046875,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6386554837226868,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6386554837226868,"y":0.26634958386421204},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"Bentham-","boundary":[0.5747899413108826,0.25564804673194885,0.6386554837226868,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6974790096282959,"y":0.25564804673194885},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":1,"str":"Moxon.","boundary":[0.6453781723976135,0.25564804673194885,0.6974790096282959,0.26634958386421204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2877526879310608},{"x":0.75126051902771,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":1,"str":"وبدنگ","boundary":[0.75126051902771,0.2746730148792267,0.7848739624023438,0.2877526879310608]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":1,"str":"هلاسدنچ","boundary":[0.6907563209533691,0.2936979830265045,0.7361344695091248,0.3067776560783386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3067776560783386},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":1,"str":"يماهايگ","boundary":[0.7428571581840515,0.2936979830265045,0.7865546345710754,0.3067776560783386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2936979830265045},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":1,"str":"،","boundary":[0.6857143044471741,0.2936979830265045,0.6890756487846375,0.3067776560783386]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2936979830265045},{"x":0.63193279504776,"y":0.2936979830265045},{"x":0.631932795