فلور (فارسی) ایران شماره 69: تیره چشم‌کلاغی فلور (فارسی) ایران شماره 69: تیره چشم‌کلاغی

{"id":"3796087","title":"فلور (فارسی) ایران شماره 69: تیره چشم‌کلاغی","price":"۶‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"-۱","rent_6_price":"-۱","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a3805f5e70eed9c0/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a3805f5e70eed9c0/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a3805f5e70eed9c0/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a3805f5e70eed9c0/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a3805f5e70eed9c0/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a3805f5e70eed9c0/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a3805f5e70eed9c0/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a3805f5e70eed9c0/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a3805f5e70eed9c0/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a3805f5e70eed9c0/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-473-329-1","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":"1","description":["در این کتاب، تیره چشم کلاغی با اشاره به گونه‌های مختلف و پراکندگی جغرافیایی هر یک در ایران و جهان معرفی شده است. کتاب با نقشه انتشار گونه‌ها و تصاویری سیاه و سپید همراه است",""],"pages_count":"54","keywords":"null","token":"a3805f5e70eed9c0","created_at":"2020-08-02 11:22:48","updated_at":"2022-08-03 14:54:47","publisher_id":"175","deleted_at":null,"published_at":"2020-08-03 14:09:23","available_for_web":"1","publisher_title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1918291","title":"فاطمه غلامیان","firstname":"فاطمه","lastname":"غلامیان","token":"d276d1393f1fbde8","created_at":"2020-08-03 14:08:01","updated_at":"2020-08-03 14:08:01","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1918291","title":"فاطمه غلامیان","firstname":"فاطمه","lastname":"غلامیان","token":"d276d1393f1fbde8","created_at":"2020-08-03 14:08:01","updated_at":"2020-08-03 14:08:01","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784767","file":"5f2662c0ab9645.98046629.pdf","book_id":"3796087","toc":null,"created_at":"2020-08-02 11:22:48","updated_at":"2022-08-03 14:54:47","process_started_at":"2020-08-02 11:22:50","process_done_at":"2020-08-02 11:22:51","process_failed_at":null,"pages_count":"58","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3f6ab35e3302579655c072d7ce4f1200b3d24717f8fa6943fdafebbe679a6d61cf5d96d59c90255dd00c97ccfb74f0de952f8f363b0bd2165ef175829ac72866","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۸"},"publisher":{"id":175,"title":"موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع","description":null,"token":"7a2e362ebd3e81ca","slug":"rifr"},"study_subjects":[{"id":"19039","title":"دیرینه گیاه شناسی","token":"46607e5500c311e4","type":"","books_count":"163","created_at":"2017-10-07 11:32:18","updated_at":"2022-04-30 10:49:39","study_fields":[{"id":"2014","title":"علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی","degree_id":"10","token":"cfd9695b9d19dd27","books_count":"166","created_at":"2017-10-07 11:23:15","updated_at":"2022-01-29 14:16:36","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"فلور-فارسی-ایران-شماره-69-تیره-چشم-کلاغی","urlify":"فلور-فارسی-ایران-شماره-69-تیره-چشم-کلاغی","pages_count_fa":"۵۴","authorTitle":"فاطمه غلامیان","tocStr":"","url":"/preview/a3805f5e70eed9c0/%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-69-%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%87-%DA%86%D8%B4%D9%85-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%BA%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19