آداب و رسوم ازدواج (2) آداب و رسوم ازدواج (2)

{"id":"3795478","title":"آداب و رسوم ازدواج (2)","price":"۲۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۶‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a4b99cc061bbe5de/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a4b99cc061bbe5de/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a4b99cc061bbe5de/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a4b99cc061bbe5de/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a4b99cc061bbe5de/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/a4b99cc061bbe5de/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/a4b99cc061bbe5de/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/a4b99cc061bbe5de/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/a4b99cc061bbe5de/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/a4b99cc061bbe5de/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786226444033","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۷","nobat_chap":"1","description":["کتاب حاضر همه مواردی که برای مواجهه با پروژه بزرگ مراسم عروسی لازم دارید، برنامه‌های جدید و حتی آدابی که قبلاً یاد گرفته‌اید و فراموش کرده‌اید را برایتان بازگو میکند. در سراسر کتاب «آداب و رسوم ازدواج»، جنبه‌های مختلف برنامه‌ریزی مراسم عروسی و آداب و رسوم مربوط به ازدواج با توجه به تغییرات دنیای مدرن بررسی می‌گردد. در این کتاب به آداب سنتی هم توجه شده است، طوری که مادربزرگ شما نیز در مراسم عروسی خوشحال می‌شود. درست است که این کتاب با این هدف طراحی شده که استرس‌های شما جهت مواجهه با برنامه‌ریزی عروسی را کاهش دهد، اما ایده‌های مطلوبی در مورد نحوه برگزاری یک مراسم باشکوه و افسانهای نیز به شما می‌دهد.\r","در این کتاب شما پاسخ بسیاری از سوالات خود و نامزدتان در مورد مراسم ازدواج را پیدا می‌کنید. این کتاب را همراه خود داشته باشید تا در تصمیم‌گیری‌ها به شما کمک کند."],"pages_count":"117","keywords":null,"token":"a4b99cc061bbe5de","created_at":"2019-06-06 13:11:58","updated_at":"2022-04-10 14:49:44","publisher_id":"160","deleted_at":null,"published_at":"2019-06-06 13:16:30","available_for_web":"1","publisher_title":"دیبای دانش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","role":"translator"},{"id":"1917752","title":"فاطمه طافی","firstname":"فاطمه","lastname":"طافی","token":"0da4c2f46806e13a","created_at":"2019-06-06 13:10:45","updated_at":"2019-06-06 13:10:45","role":"translator"},{"id":"1917753","title":"فروغ طافی","firstname":"فروغ","lastname":"طافی","token":"21bc3fb1ee7d59b1","created_at":"2019-06-06 13:10:53","updated_at":"2019-06-06 13:10:53","role":"translator"},{"id":"1917754","title":"هالی لفور","firstname":"هالی","lastname":"لفور","token":"570cb35127dc87ab","created_at":"2019-06-06 13:11:08","updated_at":"2019-06-06 13:11:08","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917754","title":"هالی لفور","firstname":"هالی","lastname":"لفور","token":"570cb35127dc87ab","created_at":"2019-06-06 13:11:08","updated_at":"2019-06-06 13:11:08","role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1917682","title":"دکتر اردوان تقوا","firstname":"دکتر","lastname":"اردوان تقوا","token":"ab4f2bf39b120b77","created_at":"2019-05-21 20:46:15","updated_at":"2019-05-21 20:46:15","role":"translator"},{"id":"1917752","title":"فاطمه طافی","firstname":"فاطمه","lastname":"طافی","token":"0da4c2f46806e13a","created_at":"2019-06-06 13:10:45","updated_at":"2019-06-06 13:10:45","role":"translator"},{"id":"1917753","title":"فروغ طافی","firstname":"فروغ","lastname":"طافی","token":"21bc3fb1ee7d59b1","created_at":"2019-06-06 13:10:53","updated_at":"2019-06-06 13:10:53","role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"784162","file":"5cf8d1d70e5bd7.13466961.pdf","book_id":"3795478","toc":[{"page":4,"title":"پیشگفتار\r"},{"page":8,"title":"مقدمه\r"},{"page":12,"title":"فصل 1: سؤالات\r"},{"page":26,"title":"فصل 2: دغدغه هاي عروسی\r"},{"page":40,"title":"فصل 3: برنامه ریزي\r"},{"page":56,"title":"فصل 4: مسائل مالی\r"},{"page":70,"title":"فصل 5: شبکه هاي اجتماعی\r"},{"page":96,"title":"فصل 6: حمایت عاطفی\r"},{"page":108,"title":"راهنماي رفتار حرفه اي در فضاي مجازي \r"}],"created_at":"2019-06-06 13:11:59","updated_at":"2022-04-10 14:49:45","process_started_at":"2019-06-06 13:12:11","process_done_at":"2019-06-06 13:15:09","process_failed_at":null,"pages_count":"117","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"0240c7825c9f607b746de2ce3dbb26d16ab92b4dc907be4bed4a6889d4870809ee166d1624d16b0140c1452cdfbe1dc60c236ddfa1446bc6eed3c05c3a71ff1d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۱۷"},"publisher":{"id":160,"title":"دیبای دانش","manager":"مهتاب سلیمی","shaba":"IR040170000000346644187000","bank_name":"ملی","description":"دوره ی آزمایشی سه ماهه به پایان رسید","ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"fd2241b6c08e0eae","slug":"دیبای-دانش","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دیبای دانش","email":"Diba_danesh10904@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"93d7628f98d95451","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"upp3lb","inviter_id":null,"change_password_at":"2019-05-18 22:58:23","created_at":"2019-05-18 16:33:06","updated_at":"2019-05-18 22:58:23","bazaar_credit":0,"description":"Diba_danesh10904@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"23944","title":"سنجش و ارزیابی در مشاوره خانواده و ازدواج","token":"7a39070b415d4be6","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:37:13","updated_at":"2019-06-07 18:48:08","study_fields":[{"id":"1765","title":"مشاوره گرایش مشاوره خانواده","degree_id":"10","token":"20e5982600a59ca0","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2019-09-15 14:23:30","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"36049","title":"مشاوره ازدواج","token":"f822d4cfbbe4e622","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:54:25","updated_at":"2019-06-07 18:48:08","study_fields":[{"id":"1285","title":" خانواده درمانی","degree_id":"10","token":"7111a26bbeece3bd","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1765","title":"مشاوره گرایش مشاوره خانواده","degree_id":"10","token":"20e5982600a59ca0","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2019-09-15 14:23:30","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"آداب-و-رسوم-ازدواج-2","urlify":"آداب-و-رسوم-ازدواج-2","pages_count_fa":"۱۱۷","authorTitle":"دکتر اردوان تقوا, فاطمه طافی, فروغ طافی, هالی لفور","tocStr":"پیشگفتار\r, مقدمه\r, فصل 1: سؤالات\r, فصل 2: دغدغه هاي عروسی\r, فصل 3: برنامه ریزي\r, فصل 4: مسائل مالی\r, فصل 5: شبکه هاي اجتماعی\r, فصل 6: حمایت عاطفی\r, راهنماي رفتار حرفه اي در فضاي مجازي \r","url":"/preview/a4b99cc061bbe5de/%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-2"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19